K Ü L Ö N S Z Á M

’ a

13

TÖRVÉNY

Járulék helyett szocho Magasabb vállalkozói minimum-járulékalap Elvárt béremelés adókedvezményei Öregségi és rokkantsági ellátások

2 0 1 2 /1 . J A N U Á R

| Á R A ifí+ 9 0

FT

Új szakképzési hozzájárulási szabályok

Társadalombiztosítás

TARTALOM

Tisztelt Olvasó!
A társadalom biztosítási rendszer évtizedes fu n d a m e n tu m a in a k áta la kítá sáról, részleges felszám olásáról d ö n tö tt a parlam enti kétharm ad a 2012-re érvényes tá r­ sadalom biztosítási törvénycsom ag elfogadásával. A két legsarkalatosabb v á lto ­ zás, hogy m értékében vá lto za tla n úgynevezett szociális hozzájárulási adó (szocho) váltja fel a klasszikus tb -já ru lé k o t - s azzal, ho g y adó le tt a já ru lé k b ó l, fizetése nem keletkeztet e llá tá s ijo g o s u lts á g o t-, továbbá hogy a n yu g d íjko rh atá r b e tö l­ tése e lő tt tö b bé m ár nem á lla p íth a tó m eg nyugellátás, m egszűnik az előre h o zo tt nyugdíj, a korengedm ényes n yu g d íj, a korkedvezm ényes n yu g d íj, s szerepüket a korhatár e lő tti ellátások veszik át. Teljesen ú j tö rvé n y e k ke l, de szintén drákói szigorral a la k íto ttá k át a rokkantsági n yu g d íja t m eg vá lto zo tt munkaképességűek ellátásává. Teljesen á tfo rm á ltá k a szakképzési hozzájárulás rendszerét is, a cégek e terhet ezentúl m ár nem tu d h a tjá k le saját dolgozóik képzésével vagy szakképző iskoláknak n y ú jto tt összegekkel. A Fidesz-korra je lle m ző kapkodás, utolsó p illa natokbani, a 2012-es költségvetés bevételéhségétől vezérelt paragrafusm ódosító dömping eredm énye az is, hogy azonnali í+8 m illiárd és to vá b b i 200 m illiárd fo rin t reményében rákényszeríthetik a m a g á n -n yug d íjp é n ztá ri ta g oka t az állam i n yu g díjrendszerbe való visszalépésre, erre szolgál ugyanis a pénztártagok 10 százalékos / tagdíjának a tb-nyugdíjkasszába terelése, s hogy a százezer tag újra szerezhet á l­ lami nyugdíjjogosultságot. Szokásos, ezúttal 2012-re szóló társadalom biztosítási különszám unkban 13 tö r­ vé n yt- közte négy teljesen ú ja t - közlünk, a le gtöbbetteljes terjedelem ben, a hoz­ zájuk kapcsolódó korm ányrendeletekkel egységes szerkezetben, és ahol szüksé­ gesnek íté ltü k, összefoglaltuk a szorosan hozzájuk kötődő adózási tu d n iv a ló k a t is. Ismét részletesen fo g la lko zu n k a 2010 m ájusától életbe lé p te te tt kötelező hatályú uniós koordinációs rendelettel és végrehajtási utasításával -k ö z ö lv e ezekszövegét is-, az a lkalm azandójog m egállapításának elveivel, a kiküldetés szabályozásával, általában véve az uniós m unkavégzés társadalom biztosítási szabályaival. 2012-ben 3,6 százalékkal, évi 7 9W 200 fo rin tra nő az egyéni n yu g d íjjá ru lé k fízetésfelső határa, d e tová b bra is plafon n é lküli marad a cégekszochóra keresztelt befizetése. A m ásodfoglalkozások után is kell egyéni egészségbiztosítási já ru lé ko t fizetni, amely egyébként is 1 százalékponttal nő. A főállású társas és egyéni v á lla l­ kozóknak legalább a m in im á lb é r (ille tve a g a ra n tá lt bé rm in im u m ) másfélszerese után kell havonta egészségbiztosítási já ru lé ko tfiz e tn i. Szocho-kedvezm ény vehető igénybe, ha a m un ka ad ó v á lla lja a m un ka bé rek n e ttó értékének m egőrzését; e kedvezmény mértéke m un ka vá lla ló n ké n t legfeljebb 16125 fo rin t havonta. Borzolja majd a vállalkozói kedélyeket, hogy a béren kívüli ju tta tá s o k értékénel<1,19-szorosa után 10 százalék ehót kell fiz e tn iü k. A fizetendő já ru lé ko kró l, a fo g la lko zta tó i ju tta tá s o k közterheiről külön tá b lá ­ zatot is közlünk, akárcsak - a személyre szóló tájékozódást segítendő - a korhatár alatti és a rokkantsági n yugdíjak átalakításáról. 2012 ja n u á rjá tó l a n y u g d íja k a t csak a te rv e z e tt in flá c ió v a l, 4,2 százalékkal emelik. Ugyancsak e n n yive l nő a k o rh a tá r e lő tti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék. N yugdíjat csak az kaphat m ajd, aki b e tö ltö tte a rá irányadó korhatárt. A rokkantsági nyugdíj szerepét 2012-től a rehabilitációs ellátás, 3 rokkantsági ellátás és a bányászok járadéka veszi át. Reméljük, tb - és adószakértők közrem űködésével készült kia d vá n yu n k m a­ gyarázatai és példái ezúttal is aprópénzre vá lth ató n a k bizonyulnak a gyakorlatban, essegíteni tu d u n k a 2012-ben is szövevényes tb -re n d szer m egértésében. Különszám unkról, akárcsak a m ár 2011-ben m e g je le n t a d ó k ia d v á n y u n k rol információkkal szolgálunk a w w w . adozona.hu o ld a lon , ahol új szolgáltatást ls indítottunk (ism e rte tő n k e t lásd a 91. o ld a lo n ), m e g k ö n n y íte n d ő a naprakész igazodást az a d ó - és tb-ké rd é sekb e n.

7
7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16

MIT KELL TUDNI A TB-RŐL ÁLTALÁBAN?
Járulékmegszűnés Járulékm értékek Példák já ru lé kfize té si fe lső h a tá rra Járulékfizetési felső határ Járulékfizetési alsó határ Fontosabb változások A fiz e te n d ő já ru lé k o k h a vi alapja, m értéke 2012. ja n u á r 1-jétől Költségvetési kötelezettségek E lta rto tta k havi járuléka Foglalkoztatói (m u n ká lta tó i) já rulé ka lap Egyéni já rulé ka lap M ié rt m i jár? Egyéni n yu g díjjárulék Egyéni egészségbiztosítási és m un ka erő -p ia ci já ru lé k Többes jogviszony Nem b iz to síto tta k járuléka Korkedvezmény-biztosítási járulék Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre Egyéni vállalkozó já rulé ka i, já rulékalapja Kezdő egyéni vállalkozó Egyéni cég m in t társas vállalkozás Társas vállalkozás Többes jogviszony Többes vállalkozó Vállalkozó diák Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Nyugdíjas-vállalkozó Segítő családtag Ekhós jövedelem Vállalkozás, bedolgozás, megbízás Szellemi alkotás Összeszámítási szabály Mezőgazdasági ősterm elő Egyéb jogviszony Utólag fiz e te tt jövedelem K ülföldiek biztosítása Magyarországon ta n u ló kü lfö ld i K ülföldi, b e lfö ld i Egyházi személyek já ruléka Egyéni m un ka erő -p ia ci já ru lé k Rehabilitációs hozzájárulás

2Í+I M it KELL TUDNI
AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL?
24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 Egyéni százalékos eho K ifizetői százalékos eho A k ifiz e tő t te rhelő közterhek m e lle tt a d h a tó ju tta tá s o k Más ta g álla m i b iz to síto tta k N yilatkozat az egyéni ehóról Kivételek a százalékos eho alól Példa béren kív ü li ju tta tá s o k (cafeteria) közterheire 2012-ben Egyéni ehobevallás Példa in g a tla n -b é rb e a d á s ehójóra Bevallás, befizetés Hozzájárulás túlfizetése

27

M it k ell t u d n i AZ EVÁSOK JÁRULÉKÁRÓL ÉS EHÓJÁRÓL?
Főállású egyéni vállalkozó járulé ka lap ja Magasabb já rulé ka lap választása Járulékm érté^, ta g d íjm é rté k Járulék szünetelése, mentességek Egyéni vállalkozó többes jogviszonya Nyugdíjas vállalkozó Járulék befizetése, bevallása T á rsaw állalkozás és vállalkozó Egészségügyi hozzájárulás

27 27 27 27 27 27 28 28 28

28

M it

kell t u d n i

a külön

TB-SZERZŐDÉSEKRŐL?
*28 28 28 Szerződéses szolgálati idő Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Egészségügyi szolgáltatás

29

17

M it k ell t u d n i A SZOCIÁLIS HOZZÁ­ JÁRULÁSI ADÓRÓL?
Adóalanyok Adóalany kifize tők Adófizetéssel já ró jogviszonyok Kifizetői adóalap Egyéni vállalkozók Evás egyéni vállalkozó Társas vállalkozás személyesen közrem űködő ta g ja Mezőgazdasági ősterm elők Példa rész-adókedvezm ényre 2012-ben Példa rész-adókedvezm ényre 2013-ban N yilatkozatok m ásodfoglalkozásban Az adó m értéke Adókedvezm ény a m unkabérek n e ttó értékének megőrzésére A kedvezmény m értéke E lvárt béremelés Karrier Híd Program kedvezménye Nem szakképzettek adókedvezm énye Foglalkoztatási kedvezmények Példa e lv á rt béremelésre Adókedvezm ények korlátozása Bevallás, befizetés „Kedvezm ényes" szankció

M it k ell t u d n i AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJRÓL?
Nyugdíjemelés N yugdíjprém ium Havi nyu g d íjm in im u m o k Öregségi nyugdíj N yu g d íjm in im u m o k 2012-ben Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor M éltányosságok Az öregségi nyugdíj alapja Az öregségi nyugdíj összege Keresetvalorizáció Egyéb öregséginyugdíj-szabályok Tovább dolgozók nyugdíjának növelése Az öregségi n yu g d íj a s z o lg á la ti évek függvényében Ellátásszerzés ko rh a tá r fe le tt N yugdíjösszeg-rögzítés N yugdíj-szüneteltetés Szolgálati idő Özvegyi járadék Özvegyi nyugdíj E gyütt fo ly ó s íto tt ellátások özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Egyéb özvegyinyugdíj-szabályok Árvaellátás Szülői nyugdíj H ozzátartozói ellátás üzemi balesetben e lh u n yt után Eljárási szabályok

17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22

29 29 29 29 29 29 30 30 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35

u VGkülönszáma ■ Megjelenik 2012 januárjában ■ ISSN 1789-7610« ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-1-1*36-201(5, HarkISZ°l8alat@hVg’hu " AZ összeáll,tAsban KÖZREMŰKÖDÖTT: Barna Judit, Brázovics Ildikó, Dékán Judit, Ma SU!sa,)uhászGáborTamás, Kajdi László, Kardos Gabriella, KormosÁgnes, Lendvai Edit, Lóránt Szabolcs, watth Ágnes, Molnár Patrícia, Nagy Tamás, Paulik László, Rézmovits Ádám, Román Zsuzsanna, Tóth Szántó Csaba, Szauer Péter, Szegedi Kálmán, Tomka Eszter, Tóth Lajos, Tóth Libóriuszné, ^í'H da ■ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: HVG Press Kft. ■ NYOMDA: Révai Nyomda Kft., Budapest 105 KIA“ Ó: a HVG Zrt. vezérigazgatója

| I I i |

HVG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

4 | TARTALOM

3 7 1 M it

k ell t u d n i

A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁ­ SOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
37 | Új ellátások 37 j Rokkantsági nyugdíjak megszüntetése 37 | Szociális ellátások megszüntetése 37 | R ehabilitációs já rad é k kifu tta tá s a 37 | R okkantsági ellátássá alakítás 38 | R ehabilitációs ellátássá alakítás 38 | Új ellátás m egállapítása m egváltozott m unkaképességűeknek 2012-ben 38 | K om plex ú jram inő sítés 39 | Felülvizsgáltak ellátása 39 I N yugdíjn ö ve lé s-é rvé nye síté s 40 j Példák m e g v á lto z o tt m unkaképességűek e llá tá s á ra 40 | 2011-es igények elbírálása íf0 | R okkan tn yu g d íj elnevezésváltozása 40 | Új m eg állapítás ro kka n tsá g i ellátásra 41 | Új m egállapítás re h a b ilitá ció s ellátásra 42 | R ehabilitációs e llátás összege 42 | R ehabilitációs te rv 42 | Jogosultság rehabilitációs kártyára 42 | R ehabilitációs ellátás szüneteltetése 42 | Ellátásm egszüntetés 42 j B izto s ítá s iid ő ta rta m -s zá m ítá s 43 | M egváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása 43 | Á tla g jö ve d e le m -s zá m ítá s 43 | Ellátások emelése 43 I A d ó -é s já ru lé k fiz e té s 44 | Ig é nyb e nyú jtá s | Orvos szakértői m inősítés 44 | F elülvizsgálat 44 | A da tszolgáltatás 44 | Jogosultságkorlátozás 44 | Bányászellátás

52 52 52 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56

| | | | | | | | | | I | | | | 1 |

P én ztártag tb -n y u g d íja Visszalépő n yu g d íjjo g o s u lta k Tagsági viszony keletkezése M a g á n -n y u g d íjp é n z tá ri adózás 2012-ben Tagi jo g o k, kötelezettségek Tagdíj bevallása és befizetése P énztári szolgáltatások P énztártag halála Hozam garancia P énztári garancia Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t P énztári m űködés Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra V álasztható p o rtfo lió k In fo rm a tik a i előírások Á talakulás, megszűnés Á llam i fe lü g ye le t

69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73

57 | MIT KELL TUDNI
AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKRÓL?
57 57 57 57 57 58 | | | | | | P én ztártípu sok Tagi jo g o k Pénztártagság Tagdíjfizetés M u n k á lta tó i hozzájárulás Példa elszám olóegységre épülő n y ilv á n ta rtá s ra P én ztártám o g a tó P énztártag halála, szám laöröklés P énztárszervezet Jogosultság n yu g d íjp é n ztá ri szolgáltatásra E gyé n iszá m la -é rte sítő Tagi lekötés h ite lfe d e z e tre Tagi kölcsön Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t H oza m m u ta tó k n yilv á n o s sá g a hozatala H a táridők Számlalezárási költség Tagdíjból le v o n h a tó költségek In fo rm a tik a i előírások Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra P énztári alapok, vagyon Önkéntes p énztári adózás 2012-ben Á talakulás, megszűnés Önsegélyező p é n ztá ri szo lg á lta tá so k Egészségpénztári szo lg á lta tá so k Egészség- és önsegélyező p é n ztá ri adókedvezm ény P én ztárfelü g ye le t

| P é ld á k b a le s e ti tá p p é n z re I K ifize tő i igazolás I B aleseti já rad é k | Terhességi-gyerm ekágyi segély | Gyerm ekgondozási díj j Gyedszámítás | N yu g d íjjá ru lé k gyedből | Gyedigénylés | G yedjogosulatlanság j Példák te rh e ssé g i-g ye rm e ká g yi segélyre és gyedre | U ta zá sikö ltsé g -té ríté s | Jövedelem igazolás | E llátáskifizetés | Visszafizetési, m eg té ríté si köte leze ttsé g | E lektronikus ügyintézés | Egészségügyi szolgáltatás j Térítésköteles e llátások | Ellátás m éltányosságból I Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i

83 | Tagdíjbefizetés, ta g d íjb e va llá s 84 | Nyugdíjas egyéni vállalkozó járuléka 84 | Evás egyéni vállalkozó já ruléka 84 | Jövedelem k ü lfö ld itő l 84 | Bejelentés és adatszolgáltatás 84 j Egyéni vállalkozói bejelentés 84 | Egyéni já ru lé k elszámolása

8b\ M it k e l l t u d n i AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL A TB-BEN?
« ■ ■ H n m w n B in M H B R n i

84 85 85 85 85
86 86 86 86 86 86 86 86

7k \M it k e l l t u d n i A CSALÁDTÁMOGATÁSRÓL?
? 74 | Nevelési ellátás, isko lá zta tá si tám ogatás 74 | Jogosultak 74 | Ir/tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés 74 | Ig a zolatlan m ulasztás 75 | A családi p ó tlé k összege 75 | Egyedülálló 75 | Anyasági tám ogatás 75 í Gyes, gyet 76 | Munka gyes m e lle tt 76 | Nagyszülő gyesen 76 | A gyes, gye t összege 76 | K ifizetőhelyek, igényérvényesítés 76 | Jogalap n é lk ü li e llátás 76 | Ellenőrzés

Bejelentés A bejelentés tartalm a, kötelezetti kör Járulékbevallás Járulékkülönbözet elszámolása N yilatkozat a já ru lé kró l N yugdíjjárulék visszaigénylése A datszolgáltatás Elszámolás a kifizetésekről K ülföldi fo g la lko zta tó Becslés Méltányosság já rulé kta rto zá sná l Ism ételt ellenőrzés Mulasztási bírság

»•

58 | 58 | 59 | 59 | 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 | | | | | | | | | |

87 | M it
az

kell t u d n i

UNIÓS KOORDINÁCIÓS TB-RÉNDELETEKRŐL?
87 87 87 88 88 88 89 | | | | j | | Alkalm azandó jo g Kiküldetés K o o rd in á lt tb -e llá tá s o k A kiküldetés Igazolása Példák kiküldetésre Önálló vállalkozó kiküldetése Tevékenység végzése több tagállam ban S zo ciá lp o litikai egyezmények Biztosítás ideiglenes m egállapítása Kivétel m egállapítása K ülföldi gyógykezelés Külföldön szerzett biztosítási idők

77 | M it

k ell t u d n i

a m u n k a n é l k ü l i­ ellátásokról?

¿4 5 M it k ell t u d n i -1 A KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
45 | Új e llátások 45 | K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése 45 | N yu g d íj-á ta la k ítá s 46 | Jo g o su ltsá g m e g a la p o zó s z o lg á la ti id ő k 46 | Ellátási összeg 47 | Ellátásem elés 47 j N yu gdíjelnevezés-változás 47 | K orai n y u g d íja k á ta la k ítá s a 48 | Példák k o rh a tá r e lő tti ellátásokra 48 | Új m eg állapítás k o rh a tá r e lő tti e llátásra 49 | Új m egállapítás szolgálati já ran d ó sá g ra 50 | K orhatár e lő tti ellátás m egállapítása 2012. ja n u á r 1-jétöl 51 I Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra 51 | Új m egállapítás b a le ttm ű v é sze ti é le tjára dé kra 51 | E llátásszüneteltetés 51 | Ellátásm egszüntetés 51 | Ellátottak nyugdíjkorhatár-betöltése 51 j S zolgálatiidő-szerzés 51 I Jogosultságkorlátozás

61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |

77 | Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély 77 | K eresetpótló ju tta tá s összege 77 | F o g la lko zta tá st b ő vítő tá m o g a tá so k 77 | Álláskeresési e llátások 77 | Jogszerző idő 77 | E gyüttm űködési köte leze ttsé g 77 | N yilv á n ta rtá s szünetelése

89 | 89 | 89 | 89 | 90 !

7 8 1 M it

k ell t u d n i

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL? ■■■■ ■■■
78 | A hozzájárulás alapja, m értéke 78 | M egszűnő h o zz á já ru lá s­ csökkentési lehetőségek 78 | A hozzájárulás kö te le z e ttje i 78 | Mentesség hozzájárulás alól 78 j A hozzájárulás te ljesítése 79 | H o zzájá ru lá s-te ljesíté s g y a k o rla ti képzéssel 79 | V isszatérítés 80 | Tanuló á tirá n yítá sa - te lje síté si m eg b ízott 80 | Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k 80 | Képzés, képzési rendszer fe jle szté sé ne k tám ogatása 82 | Á tm e n e ti rendelkezések

TÖRVÉNY, RENDELET
a társadalombiztosítási ellátásokról a szociális hozzájárulási adóról 122 a m unkabérem elés 2012. évi e lv á rt m értékéről 124 az egészségügyi hozzájárulásról 127 a társadalom biztosítási nyugellátásról 165 a ko rh a tá r e lő tti ellátásról 179 a m eg vá lto zo tt m unkaképességűek ellátásairól 192 a m agánnyugdíjról 226 az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 253 a foglalkoztatássegítésről 269 a fo g lalkoztatásbővítésről 275 a szakképzési hozzájárulásról a g y a k o rla ti képzés költségeinek 281 elszám olásáról 282 a kötelező egészségbiztosításról 325 a családok tám ogatásáról 343 uniós ko o rd in á lá si rendelet 362 uniós ko o rd in á lá si vé g rehajtási rendelet 94 116

66 | M it k ell t u d n i AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKRÓL?
Ellátásválasztás Táppénzjogosultság Többes jo g viszo n y A tá p pé n zjo g o su ltsá g id ő ta rta m a Időszakfogalm ak Táppénzalap Osztószám P éldák táppénzre Táppénzm érték G yerm ekápolási tá p pé n z Betegszabadság Táppénz az első b e teg n a p tó l Baleseti e llátások Baleseti tá p pé n z H atározat üzem i b a lesetről A baleseti tá p pé n z m értéke Kiegészítő tevékenységű vá lla lko zó k

52 | M it

k ell t u d n i

831 M it

k ell t u d n i

A MAGÁNNYUGDÍJ­ PÉNZTÁRAKRÓL?
52 | Önkéntes p é n ztá rta g sá g 52 | Visszalépés a tb -b e 52 j Tagdíjfizetés

A BEVALLÁSRÓL, BEFIZETÉSRŐL, ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL?
83 | Járulékbevallás 83 | Járulékbefizetés

HVG l T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

7

Mit kell tudni Fontosabb változások

a tb-ről általában?
Járulékm egszűnés
Változás 2012. ja n u á rl-jé tő l. A foglalkoztatók és

2011. d e ce m b e r 1 -jé tő l.

■ A 24 százalékos nyugdíj-biztosítási járulék helyetti nyugdíj-hozzájárulás nem lép hatályba.
2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l.

Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kö­ telező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett véglegesen a nyugdíjjárulékot kell fizetniük. Járulékfizetési felső h a tá r
Változás2012. ja n u á rl-jé tő l. Az egyéni nyugdíj2012. ja n u á r l- jé t ő l.

egyéni vállalkozók által fizetett 27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék helyébe az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó lép.[ Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. §(1) bekezdésében.]

járulék-alap felső határa 2012-ben napi 21700 fo­ rintra, évi 7 942 200 forintra nő (2011-ben 21000, illetve 7 665 000 forint volt). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. § (2) bekezdésében.]

Járulékm értékek
V áltozás 2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.] V á lto zá s2012. ja n u á r l- jé tő l. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7,5 százalékról 8,5 százalékra nő, ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(4) bekezdéseiben.] Nem v á lto z o tt. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő természetbeni egészségbiztosí­ tási járulék változatlanul 4 százalék, a munka­ erő-piaci járulék 1,5 százalék. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(3) bekezdéseiben.]

Járulékfizetési alsó h a tá r/
Változás 2012. ja n u á r l- jé tő l. A főállású egyéni és társas vállalkozónak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) másfélszerese (2012-ben havi 139 500, illetve 162 ezer forint) után kell megfizetniük. Megszűnikjaz az előírás, ami lehetővé tette, hogy a járulékfizetési alsó határ utáni járulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. így a járulékfizetési alsó határ után minden egyes naptári hónapban kell járulékokat fizetni (kivé­ ve például a táppénzes időszakot, a szünetelés idejét stb.). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.] Nem v á lto z o tt. Az egyéni nyugdíjjárulékot to­ vábbra is legalább a minimálbér után kell megfi­ zetni. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ

■ A foglalkoztatói 27 százalékos tb-járulékot felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hoz­ zájárulási adó. ■ A biztosítottat terhelő egyéni pénzbeli egész­ ségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. ■ A főállású egyéni és társas vállalkozók az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább közép­ fokú végzettséget, illetve szakképzettséget igény­ lő főtevékenység esetén a »garantált bérmini­ mum) másfélszerese után kötelesek megfizetni. ■Társadalombiztosítási szempontból a gazdasá­ gi társaság megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő tagja is tórsas vállalkozónak minő­ sül, kivéve, ha személyes közreműködési köte­ lezettsége is van a társaságban, ekkor az utóbbi alapján minősül társas vállalkozónak, és az ügy­ vezetői jogviszonyában megbízási vagy munkaviszony alapján jön létre a biztosítása. ■ A nyugdíjjárulék-fizetés napi felső határa 21 700 forint (2011-ben 21 ezer forint volt). ■ A nem biztosítottak, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatók egészségügyi szolgál­ tatási járuléka havi 6390 forint (5100 forint helyett). ■ Megszűnik a másodfoglalkozások egyéni pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetés alóli mentessége.

Példák járulékfizetési felső határra
A ) A munkavállaló 2012. július 1-jén lép munkába, novemberben fizetés

kap, a „B” társaságtól pedig az ügyvezetésért összesen 3 millió forint ügyvezetői díjat.
Já ru lé k ,A" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) ,B" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) t,A" cégnél egészségbiztosítási és m unkaerő­ piaci já ru lé k (8,5%) ,B" cégnél egészségbiztosítási járulék (3 + ít%) Összeg 594 580 Ft 232 190 Ft 637 500 Ft 210 000 Ft Szám ítás 2 7 4 x 21 7 0 0 x0 ,1 1 0 7 x 21 7 0 0 x0 ,1 7 500 0 0 0 x0 ,0 8 5 3 000 0 0 0 x 0 ,0 7

nélküli szabadságon van. Munkaviszonya 2012. december 31-én is fennáll, év végéig 4,5 millió forint az abból származó bérjövedelme.
Járulék N yugdíjjárulék (10%) Egészségbiztosítási és m unkaerő-piaci já rulé k (8,5%) Összeg 3 34180 Ft 382 500 Ft Szám ítás 154x21 7 0 0 x0 ,1 4 500 0 0 0 x0 ,0 8 5

A nyugdíjjárulékot - napi 21 700 Ft felső jövedelemhatárig - 3 341 800 Ft után, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a teljes bérjöve­ delem után kell megfizetni. B)A munkavállaló 2012-ben február 1-jétől október 31-éig munkavi­ szonyban áll „A” társaságnál, „B” társaságnál pedig 2012. augusztus 1-jétől november 15-éig ügyvezető megbízási jogviszonyban. „A” tár­ saságtól összesen 5 millió forint munkabért és 2,5 millió forint bonuszt

Az egyéni nyugdíjjárulék-alap évi felső határát többes jogviszonynál is a biztosított napok száma alapján kell kiszámítani. Ez 289 x 21 700 Ft, vagyis 6 271 300 forint, ami után 627 130 forint nyugdíjjárulék fizetendő, így a munkavállalónak 199 640 forint nyugdíjjárulék visszajár, amit a „B” társaságtól kérhet vissza, vagy az éves adóbevallásában az adóhatóságtól. [195/1997. kormányrendelet 7 §] /A

HVG

T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8

TB-ELLÁTÁSOK

A fizetendő járulékok havi alapja, mértéke 2012. január 1-jétől
S tá tu s (jo g v is z o n y ) 2 7 % -o s s z o c iá lis h o z z á já ru lá s i a d ó 10% -os n y u g d íjjá ru lé k (fe lső h a tá r na p i 21700 Ft, évi 7 942 200 Ft) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem

1
---- ---i

M unkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vá la szto tt tisztségviselői jogviszony Munkaviszony Megbízás, választott tisztségviselő, bedolgozó Heti 36 órás munkaviszony melletti további foglalkoz­ tatásijogviszony Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Nyugdíj m elletti jogviszony Társas vállalkozás és társas vállalkozó Főfoglalkozású (ideértve az evás cég társas vállakozó tagját is) Heti 36 órás munkaviszony m ellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Másik társas vállalkozás főfoglalkozású tagja Főfoglalkozású egyéni vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igényláfőtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 112,5%-a, illetve magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Evaalap if%-a Evaalap <t%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Nincs Nincs Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) vagy a vállalt magasabb összeg Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap <t%-a Evaalap <+%-a Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap 10%-a Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Megelőző évi bevétel 20%-ának 1/12 része Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (középfokú végzettséget igénylő főtevekénység esetén pedig legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adoeloleg-szamitasnal figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alap­ ján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Járulékalapot képező jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem, de legalább a minimálbér Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem

1

1

1 i
5

-

7 (

1

7

7

7

7 \

1

7 (

1

Főfoglalkozású evás

7 V c 7 7 7 7 7 l 7 í)

Heti 36 órás munkaviszony mellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Evás, heti 36 órás munkaviszony m ellett Evás, közép- vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Főfoglalkozású társas vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) evás B izto s íto tt mezőgazdasági ősterm elő Tárgyévben kezdő őstermelő, vagy akinek a megelőző évben bevétele 8 000 000 Ft-nál több Tárgyév előtti évben maximum 8 000 000 Ft bevétel

b

szempontjából változatlanul jelenti a garantált bérminimumot is, ha az egyéni vállalkozó sze­ mélyesen végzett főtevékenysége, illetve a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettsé­ get igényel. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.]

Költségvetési kötelezettségek
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A nemzeti koc­ kázatközösségbe tartozók után a központi költségvetés személyenként havonta 5850 fo­ rint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az Egészségbiztosítási Alapnak (2011-ben csak­ nem 60 százalékkal többet, havonta 9300 forintot fizetett személyenként).

A nemzeti kockázatközösségbe tartoznak ezentúl: ■a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszünte­ téséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati já­ randóságról szóló törvény alapján korhatár előtti el­ látásban vagy szolgálati járandóságban részesülők, ■az előadó-művészeti szervezetek támogatásá­ ról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettművészeti élet­ járadékban részesülők, ■a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási já­ radékában részesülők. [Lásd az 1977/LXXX. törvény 16. §-ában, 26. § (5) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A nemzeti kockázatközösség részesei:

■a nyugdíjasok, ■a gyesben, gyedben részesülők, ■ az időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési juttatásban részesülők, ■ a középfokú nevelési-oktatási vagy felsőok­ tatási intézményben nappali tagozaton tanuló nagykorú magyar állampolgárok, ■a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózko­ dási hellyel rendelkező kiskorú magyar állam­ polgárok, ■a személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos szociális intézményben elhelyezettek, ■a fogvatartottak, ■a szociálisan rászorulók, ■a hajléktalanok. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. §-ában.]

H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

I
E g é s z s é g b iz to s ítá s i és m u n k a e r ő -p ia c i já r u lé k J--— e g é s z s é g b iz to s ítá s i: 7 (k + 3) % 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem i*%: Járulékalapot képező jövedelem; 7%: Csak a nyugdíj folyó­ sításának szüneteltetése esetén m u n k a e r ő -p ia c i: 1,5% Járulékalapot képező jövedelem Nincs Munkaviszony: a járulékalapot képezójövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Munkaviszony: a járulékalapot képező jövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Nincs E gé szség ü g yi s z o lg á lta tá s i já r u lé k Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

-

7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem. 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem

Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garan­ tált bérminimum) 150%-a Nincs Nincs Járulékalapot képezójövedelem ,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs i

7%: Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján, Járulékalapot képezójövedelem, vagy nyilatkozata alapján, vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs 7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 150%-a, magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Evaalap 4%-a 7%: Evaalap 4%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs 7%: Minimálbér. Magasabb összeg vállalható 4%: Megelőző évi bevétel 1/12 része. 3%: Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér ( legalább középfokú végzettséget igénylő te vé ke n ysé g e ié n legalább a garantált bérminimum) 150%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a, vállalt magasabb járulékalap Nincs Nincs Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs Nincs Nincs Á

Havi 6390, napi 213 Ft, a társas vállalkozás fizeti Nincs t,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Havi 6390, napi 213 Ft Havi 6390, napi 213 Ft Nincs Nincs

E lta rto tta k havi já ru lé k a
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül eltartott személyenként havi 6390 (napi 213) forint egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni (2011ben havonta 5100 forintot, naponta 170 forintot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (4) bekezdésében.] Nem vá lto zo tt. Ha a lakóhely szerinti települé­ si önkormányzat jegyzője - az eltartott által be­ nyújtott dokumentumok alapján - igazolja, hogy az eltartott családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum (2012-ben is havi 28 500 forint) 120 százalékát, illetve az egye­ dülálló jövedelme a nyugdíjminimum 150 száza­ lékát, a járulékot nem kell megfizetni. A fizetési

kötelezettséget az eltartottól más átvállalhatja, ha az eltartott ebbe beleegyezik, s azt az adóhatóság is jóváhagyja. Ezt az eltartottnak 15 napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnak. A bejelentett adatokat az adóhatóság tíz napon belül - elektro­ nikus úton - köteles megküldeni az Egészségbiz­ tosítási Alap kezeléséért felelős szervnek. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (5)-(6) bekezdéseiben.]

utoljára tb-járulékot megállapítania, amelyet a 2011. decemberről benyújtott bevallásban kell közölnie. A felszolgálási díj után a foglalkoztató 15 szá­ zalék nyugdíjjárulékot fizet (korábban ugyan­ ennyi nyugdíj-biztosítási járulékot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 20. §-ában, 26. § (7) bekezdésében.]

Egyéni já ru lé k a la p
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A biztosítottat terhelő - 2012-ben már 3 százalékos mértékű - pénzbeli egészségbiztosítási járulékot mind­ egyik biztosítási jogviszonyban megszerzett járulékalapot képező jövedelem után meg kell fizetni, még akkor is, ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal.
H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

F oglalkoztatói (m u n k á lta tó i) já ru lé k a la p
Változás 2012. január 1-jétől. A foglalkoztatói tb-járulék megszűnik (helyébe a szociális hozzájárulási adó lép), ezért a biztosított által 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre kell a munkáltatónak

10

TB-ELLÁTÁSOK

Miért mi jár?
Egészségügyi szolgáltatási já ru lé k
Nem vá lto zo tt. Természetbeni egészségügyi szolgáltatások (például kór­ házi ellátás, gyógyszertámogatás) igénybevételére jogosultak a nem biztosítottak, illetve más társadalombiztosítási jogviszonyuk alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak (például eltartott nagykorú hozzátartozók), ha megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ami 2012-ben napi 213 forint, havi 6390 forint. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. § (1) r) pontjában, 39. §-ában.]

lapodást a kedvezményezett helyett más személy vagy szerv is megköt­ heti. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 34. §-ában.]

K ülföldön m u n k á t vállalók
Nem vá lto z o tt. A külföldön létrejött biztosítást - 15 napon belül - köte­ lező bejelenteni az egészségbiztosítónak, ha e külföld másik uniós állam, illetve Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, vagy olyan állam, amellyel Magyarország szociális biztonsági egyezményt kötött. [Lásd az 1997/LXXXIU. törvény 80. § (5) bekezdésében.]

Egészségbiztosítási ellátások
Nem vá lto zo tt. Aki 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járu­ lékot fizet, az egészségügyi szolgáltatásokra (például kórházi, orvosi ellátásra, gyógyszertámogatásra), aki 3 százalékos pénzbeli egészségbiz­ tosítási járulékot fizet, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra (például táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyedre) jogosult. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 14., 18. §-aiban.] Aki kiegészítő tevékenység után egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet - vagy aki után ezt megfizetik -, annak baleseti ellátás és természet­ beni egészségügyi szolgáltatás jár. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 15., 19. §-aiban.]

Többes jogviszony
Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Mindegyik biztosítási jogviszony után kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni, ezért mindegyik után jár pénzbeli ellátás, például táppénz.

[Lásd az 1997/LXXX. törvény 31. § (3) bekezdésében.]
ß

Ekhózók
Változás 2011. decem ber31-étől. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. Nem vá lto z o tt. A 15 százalékos ekhóból ■ 1,6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék, ezért az ekhózó - az ekhóról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. paragrafusának (1) bekezdése sze­ rint -egészségügyi és baleseti szolgáltatásra, illetve baleseti járadékra jogosult, ■3,9 százalék a nyugdíjjárulék, ennek fejében az ekhoalap 61 százaléka beszámít a nyugdíjba.

Felszolgálási d íj u tá n i nyugdíj
Nem v á lto z o tt. Ha a felszolgálási díj után a foglalkoztató megfizeti a 15 százalék nyugdíjjárulékot, a díj 81 százaléka beleszámít a nyugdíj­ alapba. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 26. § (7), az 1997/LXXXl. törvény 22. § (1) bekezdéseiben.]

M egállapodás s zolgálati időre
Nem vá lto z o tt. Aki megállapodás alapján - legalább a minimálbér, legfel­

M u n ka erő -p ia ci já ru lé k
Nem v á lto z o tt. Aki megfizeti a munkaerő-piaci járulékot, az jogosult álláskeresési ellátásokra. [Lásd az 1991/IV. törvény 26-30. §-aiban.]

jebb azonban az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határ összege után - 34 százalék nyugdíjjárulékot fizet, annak szolgálati idő jár. A megál­

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot is fizetnie kell a biztosítottnak a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartamú jogviszony megszünteté­ se esetén a munkavállalóknak, illetve a közalkal­ mazottaknak kifizetett összeg után is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. §[1] bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. Egyéni járulék alapját képezi a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hiva­ tásos nevelőszülői díj, az ösztöndíjas foglalkoz­ tatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Ha nincs olyan jövedelem, amelyet a sze­

mélyi jövedelemadó előlegének számításánál jövedelemnek kell tekinteni, a járulék alapja munkaszerződés esetén a munkaszerződés­ ben meghatározott személyi alapbér, ha pedig a munkát nem munkaviszony, hanem munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízás) keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj. Külföldi kiküldetés esetén a személyi alapbér (vagyis járulékalap): a mun­ kaszerződés alapján fizetett, juttatott, kikülde­ tést megelőző évi havi átlagos alapbér; ha ilyen nincs, a tárgyhavi személyi alapbér. Nem képezi a biztosított nyugdíjjárulékának és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kának alapjai a foglalkoztató állal megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, a személyijövedelemadó-törvény 71. paragrafusa szerinti béren kívüli juttatás, a jövedelmet pótló kártérí­ tés (keresetpótló járadék), a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom,

földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosításá­ ra irányuló felhasználási, hasznosítási, használa­ ti szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenérté­ keként kifizetett díj, a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat, valamint a felszolgálási díj. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztó­ tól közvetlenül kapott borravaló után vállalhatja, hogy 15 százalék nyugdíjjárulékot fizet. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § k) pontjában, 21. §-ában, 24. § (1) bekezdésében.]

Egyéni n yu g d íjjáru lé k

ja n u á rl-jé tő l.egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni (korábban nem kellett).ha­ azt a foglalkoztatót terheli. lemben megjelölt munkakörben a az 195/1997. a sza­ badságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás.] Változás 2013. A munkáltatónak továbbra is dolgozónként (biztosítottanként) ki kell számítania a decem­ ber 31-éig terjedő járulékfizetési felső határt (pla­ font). a gyermekgondozási díj. illetve a közalkalmazottaknak kifizetett összeg után is kell .] Többes jogviszony Egyéni egészségbiztosítási és m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. hanem A járulékfizetés alóli mentesítés . Kötelezett erre a főállású latkozik arról. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állo­ mány keretében járó juttatás után. A nem biztosítottak­ nak havi 6390 forint (napi 213 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük (2011ben ez havi 5100.pénzbeli egészségbiztosítá­ K orkedvezm ény-biztosítási já ru lé k si járulékot mindegyik biztosítási jogviszonyban V áltozás2012. Nem v á lto z o tt. egyébként korkedvezményre jogosító delmetjuttató foglalkoztatót terheli. évi CXXVI. [Lásd az 1997/LXXX. a gyermekgondo­ zási segély időszaka. hogy a magánszemély a korkedvezmény. illetve A nyugdíjjárulékot mindaddig le kell vonni. ha az intézet többel is egyszerre áll fenn a jogviszony. törvény (járulékalapot képező jövedelemmel) lefedett 18. a végkielégítés. Ha biztosítási járulék megfizetése alól. ahol nincs fokozott napon belül köteles az egyénijárulék-többletet terhelés. [Lásd az 1997/LXXX. tatás-egészségügyi Intézetnek a foglalkoztatót.2012-ben ez 21 700 forint . § (2)-(3). ja n u á rl-jé tő l.TB-ÉLLÁTÁSOK 11 Nem v á lto z o tt. aki az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. A korkedvezmény­ szerzett jövedelem után meg kell fizetni.2012-ben már 3 százalékos mértékű . nem saját jogon nyugdíjas biztosított.kérelmére .akkor állapítható meg. §(1) bekezdésében. mert annak feltételei nem a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt meghala­ állnak fenn. §(l)e ) pontjában. dó befizetéseit ne a foglalkoztatójától. [Lásd az 1997/LXXX. kormányrendelet 7/A %-ában. [Lásd az 1997/LXXX. amíg a járulékköteles jövedelmek el nem érik az éves felső határt (2012-ben ez 7 942 200 forint). § (3) bekezdésében. használja Ön is a legjobb hazai programot! • 25 év szakértelm ével. ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 lombiztosításijárulék-alaphoz kötődik (mivel órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal (ko­ a tb-járulék megszűnt). törvény 19. visszafizetni. Az egyéni nyugdíjjárulékot töb­ százalékos korkedvezmény-biztosítási járulék bes jogviszony esetép>is addig kell megfizetni. törvény [Lásd az 1997/LXXX.] határt (2012-ben ez 7 942 200 forint). § (2) bekezdéseiben. hogy a kérelemben meg­ az elszámolási kötelezettség a magasabb jöve­ jelölt.] Nem vá lto zo tt. A munkáltató a nyi­ tosítási járulékot azoknál a korkedvezményre latkozat és az igazolások benyújtását követő 15 jogosító munkaköröknél. fejében . az ilyen munkakörű főállású társas vállalkozó amíg a biztosított a foglalkoztatóinál nem nyi­ után kell megfizetni. helyszíni szemle alapján . Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség illetve az egyéni vállalkozót . az újrakezdési támogatás. [Lásd az 1997/LXXX. ha korkedvezményre jogo­ tési kötelezettségét az éves járulékfizetési felső sító munkakörben végzi vállalkozói tevékenysé­ határig . ja n u á r l. 31. az éves felső határt. A munkaerő-piaci járulékot továbbra is a munkaviszonyban foglalkoztatott és a kiegé­ szítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó fizeti. 31. a határozott időtartamú jogviszony megszün­ tetése esetén a munkavállalóknak.] Prémium kategória a bérügyvitelben Ne érje be kevesebbel. díjazás nélküli idő. amellyel a biztosítási tározatban kell mentesítenie a korkedvezmény­ jogviszony a naptári évben tovább fennáll. rá nézve időarányos évi felső határt kell megállapítani. delem nem éri el az éves szintre számított felső [Lásd az 1997/LXXX. törvény 20/A §-ában. törvény része szerint . még ak­ biztosítási járulék alapja már nem a társadakor is.nexon. munkakörben és munkahelyen nem indokolt Továbbra is lehetőség. nyugdíjban nem részesülő. törvény 24. Ha a munkavállalónak nincs az év minden napjára járulékalapot képező jövedelme. Az egyéni nyugdíjjárulékot mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni mind­ addig. a baleseti táppénz. törvény 20/A §-ában. törvény 24.] időszakra a felső határ napi összegével számított Nem kell megfizetni a korkedvezmény-biz­ összegig . § (2) bekezdésében. valamint az a munkavállaló és vállalkozó sem. vagy Változás 2012. A 13 százalékos mértékű kor­ Többes jogviszony esetén is a nem biztosított kedvezmény-biztosítási járulékot a korkedvez­ napok számával arányosan kell csökkenteni ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott.tört évjpen a naptári évben biztosítással gét. A foglalkoztatott továbbra sem fizet egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot a felszolgálási díj és a borravaló. törvény tizenötödik [Lásd az 1997/LXXX. § (3) bekezdésében. 3000 ügyfél ajánlásával • naprakész programfrissítés • szakértő ügyfélszolgálat w w w . a terhességi-gyermekágyi se­ gély.jé t ő l.] 31.] olyan. Ilyen időszak például a táppénz. ha a kére­ 31. hogy jövedelmei után járulékfize­ egyéni vállalkozó is.díj a jogviszonyok azonos időben szűntek meg. hanem az egyéni járulék rábban legalább heti 36 órás munkaviszony esetén alapját képező jövedelmekhez.5 százalékos mértékű . ja n u á r 1-jétől. (a járulék megszűnésével megszűnnek a mente­ ameddig az összes járulékalapul szolgáló jöve­ sítéskérési szabályok is). a nyugdíjjárulék-köteles felső határt arányosan csök­ kenteni kell (vagyis a napi felső határ . módosító 2007. aki saját jogú nyugdíjas. a fizetés. Megszűnik a 13 Nem vá lto zo tt. napi 170 forint volt). A jubileumi jutalom.hu .és a „járulékmentes” napok szorzatával).] Nem b iz to s íto tta k já ru lé k a Változás2012. nem kellett). Továbbra sem fizet munkaerő-piaci járulékot az a vállalkozó. vagy állapotfelmérés. amit az önellenőrzésre előírt sza­ Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozbályok szerint számolhat el. Ha egy munkavállaló január 1-je után léte­ sít tb-kötelezettséggel járó jogviszonyt. A .az adó­ az adóhatóságtól igényelje vissza.megállapítja. 25/A §-ában. § (1) bekezdésében.a 2012-ben már 8.már megfizette. § (4) bekezdésében. ja n u á r 1-jétől. vagy munkaviszony­ nyal is rendelkezik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. aki nappali tagozaton tanul.

A járulékfizetési alsó határ szempontjából a mini­ málbér továbbra is a garantált bérminimumot jelenti. Természetes személy három cégben is ellátja az ügyvezetői teendőket (mindegyiknek tagja is). illetve a garantált bér­ minimum 100 százaléka után kell megfizetniük a nyugdíjjárulékot. III. hogy a munkakörülmények.] Nem vá lto zo tt. A főállású egyéni vállalkozó egészségbizto­ sítási és munkaerő-piaci járulékának minimális alapja (járulékfizetési alsó határ) a minimálbér. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. A foglalkoztató a jogviszony létesítését meg­ előzően köteles írásban tájékoztatni az általa a mentesítéssel érintett munkakörben . (2011-ig az egyéni vállalkozó a járulékfizeté­ si kötelezettsége első napjától az adott naptári év utolsó napjáig minősült kezdőnek. 150 százaléka után pedig az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kot. átalányadózás esetén az átalányban Kezdő egyéni vállalkozó Változás 2012. kivéve.] Változás 2012. [Lásd az 1997. kivéve.a nyilvántartásba bejegyzés napjától a vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. A gazdasági társa­ ság megbízási jogviszonyban álló vezető tiszt­ ségviselő tagja is társas vállalkozónak minősül.5 százalék. amikor az erről szóló határozat jogerőre emel­ kedik. és főszabály­ ként a minimálbér alapulvételével kellett járulé­ kokat fizetnie). akár más tesz újabb bejelentést. Ha az egyéni vállalkozó szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét. a szünetelés időtarta­ ma alatt nem kell fizetnie járulékokat (az egyé­ ni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. ezért vezető tisztségviselői jogviszonyában a tényleges jövedelme után fizet járulékokat. ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. hogy az ügyvezetői díjazásból származó.] Változás 2012. emiatt társas vállal- kozóként biztosított lesz.s így biztosítása . az egyéni cég tagja pedig társas vállalkozó.E L L Á T Á S O K Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre I. Az egyéni vállalkozó által fize­ tendő természetbeni egészségbiztosítási járulék változatlanul 4 százalék. ha a mentesítés feltételei már nem állnak fenn. Megszűnik a ma­ sít. • f ^ ■különösen nehéz fizikai munka. illetve szakképzettséget igényel. [Lásd az 1997/LXXX.5 százalékra nő. § (7) bekezdésében. II. szakképzettséget igényel .] Egyéni cég m in t társas vállalkozás Nem vá lto zo tt. törvény 4. decem ber31-étől. Az egyéni nyugdíjjárulékot változatlanul legalább a minimálbér után kell megfizetni. § (2) bekezdésében. illetve ha ezt munkavédelmi hatósági ellenőrzés állapítja meg.a mente­ sítési kérelem benyújtását. míg a többiben csak akkor keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. törvény 29. A mentesítési feltételek fennállását a hatóság a mentesítés után is ellenőrizheti. Járulékokat azonban csak az egyik társaságban fizet a járulékfizetési alsó határ (nyugdíjjárulékot a garantált bérminimum 100. ha tényleges jövedelmedrealizál. törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető). megállapított jövedelem alapján köteles egyéni járulékot fizetni. illetve 162 ezer forint). ami nem indokolja a korkedvezményre való jog megállapítását. § (3) bekezdésében. vagy csak olyan mértékben.és nem csak havi átlagban . Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötele­ zettsége .a garantált bérmini­ mum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint. Tehát már nekik is vállalkozói kivétjük.5 százalékról 8. ■tartós ergonómiai eredetű megbetegedés ve­ szélye.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. Betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja nem munkaviszonyban látja el a vezető tisztséggel járó feladatokat. az nem ho ző . ezért ügyvezetőként munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony címén asze­ rint jön létre a biztosítási kötelezettsége. já ru lé k a la p ja * Változás 2011. a munkaerő-piaci járu­ lék 1. [Lásd az 1997/LXXX. ha az alacsonyabb a já­ rulékfizetési alsó határnál. § c)-d) pontjaiban. egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot annak 150 százaléka) után. § (2) bekezdésében. Mivel mellékszolgáltatása olyan munkavégzés.] Egyéni vállalkozó já ru lé k a i. Természetes személy korlátolt felelősségű tár­ saság tevékenységi körében személyesen köz­ reműködik (mellékszolgáltatást nyújt). hogy a kérelmet benyújtotta. ■fokozott pszichés megterhelés. amely alapján társas vállalkozó­ ként biztosított. A járulékfizetési alsó határ után minden naptári hónapban . A foglalkoztató attól a naptól mentesül a kor­ kedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól. me íoé gán-nyugdíjpénztári tag vállalkozók kötelező tagdíjfizetése. ja n u á rl-jé tő l. ezen belül a pénz­ beli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra. éviLXXX. ha személyes közreműködési kötelezett­ sége is van a társaságban (aki nem tag. törvény 19. § (3) bekezdésében. A visszavonás időpontja az erről szóló határozat HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E jogerőre emelkedésének napja (vagyis a mentesí­ tés visszamenőleg nem vonható vissza). évi CXV. [Lásd az 1997/LXXX. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag egyéni vállalkozók kö­ telező tagdíjfizetése. Az egyéni cég is társas vállalko­ zás. Nem kötelező az ellenőrzést lefolytatni mun­ kavállalói (szakszervezeti) bejelentés nyomán.foglalkoztatni kívánt személyt. A hatóságnak a mentesítést vissza kell vonnia. A főállású egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalko­ zói kivét. Mivel egyikben sincs személyes közremű­ ködési kötelezettsége és munkaviszonya. törvény 19. vagy ■tartós pszichoszociális eredetű megbetegedés veszélye már nem áll fenn. ha egy korábbi bejelentéstől számított hat hó­ napon belül akár a korábbi bejelentő. ja n u á r 1-jétőL Az egyéni vállalko­ zó 27 százalékos társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége megszűnik (helyette 27 szá­ zalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie). de legalább a minimálbér. illetve . emel­ lett megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot J^ell fizetniük. illetve hogy a mentesítést megkapta. ja n u á rl-jé tő l. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. Kötelező az el­ lenőrzés.] SZÍ Társas vállalkozás Változás 2011. ha az érintett munkakörben foglalkoz­ tatott biztosított vagy a foglalkoztatónál működő érintett szakszervezet bejelentése alapján a ha­ tóság valószínűsíti. járulékala­ pot képező jövedelme eléri-e a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (ez 2012-ben havi 27 900 forint). de ebben nem hivatkozik új körülményekre. decem ber31-étől. [Lásd az 1997/LXXX. munkafeltételek úgy változtak meg. ezért társas vállalkozóként mindegyikben létrejön a biztosítása. törvény 29. Emellett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendel­ kezik. törvény 29. hogy a men­ tesülés feltételei már nem állnak fenn. A biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. Megszűntek a kezdő egyéni vállalkozókra vonatkozó különös szabá­ lyok. ■különösen terhelő klíma.kell a járulékfizetést teljesíteni.12 | T B . illetve a mentesítésről szóló határozat jogerőre emelkedését követően . [Lásd az 1997/LXXX.

fizet járulékot. illetve . Ha a nyugdíjfolyósítás szünetel. A közép. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ szempontjából továbbra is a garantált bérminimumot jelenti. járu­ lékalapot képező jövedelem. § (3)-(4) bekezdéseiben. hogy társas vállalkozóként fizeti a járulékfizetési alsó határ után a járulékot. vagyis minden egyes naptári hónapban meg kell fizetni a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után (kivéve például táppénzes időszakban. [Lásd az 1997/LXXX. és nyugdíjat már csak az kaphat.] Nem vá lto zo tt. és erről a többi társas vállalkozását . felekezeti nyugdíjban vagy nö­ velt összegű öregségi. illetve 162 ezer forint) után kell megfizet­ niük. § (5)-(6) bekezdései és a 195/1997. nyugdíjban.személyes közre­ működés címén kifizetett . amelyet legalább a minimálbér után kell megfizetni. törvény 27.hu . §-ában. törvény 31.értesítenie 1 \E X 0 1 \I Ösztönzés javadalmazás Összetevői: Cafeteria-rendszer cafeteria-rendszer bevezetése. a Ma­ gyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. szakképzettséget igényel . aki a társada­ lombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. §-ában. járulékot sem kell fizetnie.pénzbeli és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.vagy felsőfokú intéz­ mény nappali tagozatán tanuló egyéni vagy tár­ sas vállalkozónak . hogy a járulékfizetési alsó határ utáni já­ rulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. tanácsadás egyszerű. nap­ jáig tett nyilatkozattal . § (3) bekezdésében.] Többes vállalkozó Nem vá lto zo tt. ja n u á r 1 -jé tő l. Többes jogviszony Változás 2012. a vál­ lalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelme.a 2012-ben már 3 százalék mértékű . Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. törvény 31. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. [Lásd az 1997/LXXX. rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásuk egészségbiztosítási ellátásnak minősül. Az egyidejűleg több gazdasági társaságban személyesen közreműködő tag társas vállalkozó­ nak elegendő csak az egyik tagi jogviszonyában megfizetnie a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után.5 százalék. Az egyéni vállalkozó az adóév egészére a társas vállalkozásnak a tárgyév január 31. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. rokkantsági nyugdíjsegélyben.5 százalékra nő. a többi vállalkozásában pedig a tényleges járulékalapot képező jövedelme után Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Változás 2012. A 2012-ben már 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot a társas vállalkozónak akkor is meg kell fizetnie.E L L Á T Á S O K | 13 lehet társas vállalkozóként biztosított. hogy ha az adott hónapban nincs a társas vállalkozói jogviszonyával összefüggő . illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadékban. kormányrendelet 7 §-ában. ha egyidejűleg van heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya is.] kell.5 száza­ lékról 8. feltéve. középfokú szakképzettséget igényel. aki munkaviszony keretében látja el az ügy­ vezetői feladatokat). Az átalakított ellátásban részesülők járulékfi­ zetési szempontból sem minősülnek nyugdíjasnak. Ez azt jelenti. a terhességi-gyermekágyi segély. [Lásd az 1997/LXXX. § (4) b) pontjában.] . Legalább a járulékfizetési alsó határ után kell a járulekot megfizetnie az egyide­ jűleg társas és egyéni vállalkozónak.pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetni. törvény 31. társas vállalkozói járulékának alapja a ténylegesen kapott .a garantált bér­ minimum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint.] Nem v á lto z o tt. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja is átalakul. vagy közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanul. munkaképtelenségi járadék­ ban részesül. ja n u á r 1 -jé tő l. ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai vég­ zettséget. akkor a válasz­ tása szerinti vállalkozásában legalább a járulékfizetési alsó határ.] Nem v á lto z o tt.jövedelme. mégpedig az egyéni vállalkozásában. de több társas vállalkozói jogviszonya marad fenn. és az a tag sem. ha az magasabb a járulékalap alsó határánál.ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettsé­ get. A saját jogon nyugdíjas fog­ lalkoztatott 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási já­ rulékot köteles fizetni a járulékalapot képező jövedelme után. illetve megszűnését követő 15 napon belül . amelyik lehetővé tette. Ha év közben biztosítással járó újabb társas vállal­ kozói jogviszonyt létesít. a többiben a ténylegesen elért jövede­ lem a járulékalapja.elszámolt -. törvény 27.T B . gyed folyósí­ tása alatt). A társas vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. Megszűnik az az előírás.) [Lásd az 1997/LXXX. hogy a vállalkozásában kap járulékalapot képe­ ző jövedelmet (személyes közreműködői díjat). A többes társas vállalkozónak továbbra is egy évre előre el kell döntenie. nem pedig nyugdíjnak. illetve a személyes közreműködés alapján kiosztott jövedelem után. a munkaerő-piaci járulék 1.nexon. [Lásd az 1997/LXXX. § f) pontjában. a . melyik jogviszonyában fizeti meg a járulékokat a járulékfizetési alsó ha­ tár után. Ha többes társasági jogviszonya év közben jön létre. Ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás munkaviszonyban is áll. pontos adminisztráció informatikai támogatás outsourcing-szolgáltatás w w w . A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá. A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék.] [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. az új vállalkozást is tá­ jékoztatnia kell korábbi választásáról. törvény 31. [Lásd az 1997/LXXX. újra választania kell.2012-ben már 3 százalék mértékű .választhatja azt is. ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 szá­ zalékra. Ha az egyéni vállalkozó több társas vállalkozásban is tag. A társas vállalkozóként biztosítottá váló ügy­ vezető járulékalapot képező jövedelme az ügy­ vezetés díjazása. A biztosított társas vállalkozó által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék válto­ zatlanul 4 százalék. Vállalkozó diák Nem v á lto z o tt. vagy a járulékfizetésre választott jogviszonya megszű­ nik. s erről valamennyi társas vállalkozását a tárgyév január 31-éig írásban értesítenie kell. A főállású társas vállalkozóknak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér.a jogviszony keletkezését.

] Segítő családtag Változás 2012. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. s mekkora a másik rész. az al­ kotó biztosítási helyzete a díjazás kifizetésekor bírálható el. baleseti járadékra. vagy az adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig megfizette). a díj ki­ fizetésekor kell elbírálni. felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. illetve nyugellátásra jogosult.az ekhotörvény 9. hasznosítási vagy használati szerződés alapján vagyoni jog felhasználása ellenében fizetnek ki. Ha a felhasználói (hasznosítási) szerződés alapján a díjat (előleget) nem havonta. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. aki a tár­ sadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény.] Szellem i alkotás . Vagyis például hiába köt a megbízó és a megbízott több megbízási szerződést. törvény 4. hogy azt a társas vállalkozás havonta fizesse meg utána.a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában választhatja azt is. paragrafusának (1) bekezdése szerint . [Lásdazl997/LXXX. Az ekhózó egészségügyi és baleseti egész­ ségügyi szolgáltatásra.] társas vállalkozó számít. Mivel a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor kell elbírálni. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányren­ delet alapján folyósított öregségi. a vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen munkát végző és a bedolgozó továbbra is akkor kötelezett járulékok fizetésére. ha havi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát. Kiegészítő tevékenységűnek a saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltött özvegyi nyugdíjas egyéni vagy HVG | T B -K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Ekhós jö v ed e lem Változás 2011. ja n u á r 1 -jé tő l. az egyéni cég és a jogi személyi­ séggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjá­ nak a cégben személyesen és díjazás ellenében munkát végző közeli hozzátartozója ezentúl más jogviszonyban . ha az ekhózó nyugdíjas. § g). törvény 5. továbbá hogy hány naptári napra járt a díjazás (vagyis hány napig állt fenn a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony). Ha az így ka­ pott napi összeg eléri vagy meghaladja a hónap első napján érvényes minimálbér 30 százaléká­ nak harmincadrészét. § d) pontjában. ja n u á r 1 -jé tő l. és nyugdíjat már csak az kaphat. társas vállalkozóként vagy egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszonyban . a biztosított bejelen­ tésére.) A szolgálati járandóságban.. hanem ennél sűrűbben vagy ritkábban fizetik. de a tárgyév január 31éig .] N yugdíjas vállalkozó Változás 2012.14 | T B . Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban működik személyesen közre. ezáltal megszűnt a biztosítására vonatkozó szabály is. ha saját jogú nyugdíja folyósítása szünetel.például munkavállalóként. s ezt kell összevet­ ni a minimálbér 30 százalékával (2012-ben havi 27 900.az adóév egészére . Megszűnt a segítő családtag törvényi fogalma. A nyugdíjalap továbbra is a 15 százalékos mértékkel ekhózó jövedelem 61 százaléka. A kifizetőt terhelő 20 százalékos ekhó szociális hozzájárulási adó­ nak minősül. hanem össze kell adni. törvény 4. [Lásd az 1997/LXXX.jövedelemadóelőleg-alapot képező . [Lásd az 1997/LXXX. rokkantsági nyugdíjsegélyben. § (1) g) pontjaiban. 19. törvény 9. a tárgy­ év január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozni köteles. de az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket egybe kell számítani. Továbbra sem terheli nyugdíjés egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék a szellemi alkotások ellenértékeként kifizetett díj azon részét. illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadék­ ban. A megbízott. törvény 25. Nem vá lto z o tt. /Lásd az 1997/LXXX. valamint a járulék bevallására és befize­ tésére vonatkozó határidők is a díjazás (előleg) kifizetéséhez igazodnak.] Nem vá lto zo tt.foglalkoztatható. aki egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. A szellemi alkotásból származó jövedelem esetén az alkotók változatlanul akkor válnak biztosítottá.kérelemre . a meg­ bízási díjakat nem külön-külön kell számításba venni. § (1) g) pontjában. ha díjazásuk személyes tevékenységért járó . illetve korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozó főfoglalkozá­ sú vállalkozónak minősül.a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete egytizenkettedének 0.] 20 ve tő fo ős Zc Vállalkozás. § (2) bekezdésében. Csak egyik jogviszonyában kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járu­ lékot annak a nyugdíjas egyéni vállalkozónak. nyugdíjban. megbízás Nem változott. napi 170 forint volt). [Lásd az 1997/LXXX. amelyet felhasználási. Változás 2012. mekkora az egyik. így ő is legalább a járu­ lékfizetési alsó határ után köteles megfizetni a szo­ ciális hozzájárulási adót és az egyéni járulékokat. egy-egy naptári napra annak harmincadrészét (ez 2012-ben havi 27 900 forint. § f) pontjában. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. napi 930 forint). §-ában.6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék és 3. törvény 22/A §-aiban. ja n u á r 1 -jé tő l. vagyis járulékfizetésre kötele­ zetté. 5. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. az 1997/LXXXl.E L L Á T Á S O K A saját jogon nyugdíjas foglalkoztatott nyug­ ellátását . Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók kötelező tagdíjfizetése. Az ekhós jövedelem után fize­ tendő 15 százalékos egyéni közteherből . Az egyéni vállalkozónak. Ehhez ki kell számítani a személyes tevékenységre kifizetett díj adóelőleg-alapjának jövedelemrészét. napi 930 forinttal). A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá. törvény 4. Ezt az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet el kell osztani a naptári napok számával. A szellemi alkotások utáni jövedelmeket to­ vábbra is fel kell osztani személyes tevékenysé­ gért járó részre és felhasználáshoz kapcsolódó értékhányadra. Azt mindenki maga döntheti el. bedolgozás.] §a: taf jár ev< lió „mi SZ( ne gi ve ny ha ge Va ne mi ne m < ke ru m sz sz bt hé na hí sz ke ti ős sé Összeszámítási szabály Nem v á lto z o tt.ré­ sze eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (2012-ben ez havi 27 900 forint). § f) pontjában. d e ce m be r 3 1 -é tő l. hogy melyik társas vállal­ kozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgál­ tatási járulékot. Nem vá lto z o tt. § (4) bekezdésében. A nyugdíjas (kiegészítő tevékenységet folyta­ tó) vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulé­ ka havi 6390 (napi 213) forint (2011-ben havi 5100. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők járulékfizetését havonta vagy utólag.9 százalék a nyugdíjjá­ rulék (nyugdíjjárulékot az ekhós jövedelemből nem kell fizetni. akkor is.1.5 százalékával kell emelni. a szerzőt (alkotót) járulékfizetési kötelezettség terheli. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. 38. törvény 21. munka­ képtelenségi járadékban részesül. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fő­ szabályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak. amit az adóhatóság a költségvetési törvényben meghatározott arányok szerint meg­ osztva utal át a tb-alapok részére.

Ha a biztosított őstermelő nem érvényesítte­ ti az értékesítési betétlapját az év első napjától. ja n u á r 1 -jé tő l. alpontjában. aki őster­ melői tevékenysége mellett úgynevezett mun­ kavégzésre irányuló egyéb (például bedolgozói. aki alapítvány. aki ■munkavállalóként. és ha igen. § (1) g] pontjában. Ha a nemzeti vagy uniós támogatás nélküli bevétel meghaladja a 8 millió forintot. törvény 22. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag őstermelők kötelező tagdíjfizetése. törvény 4. § (2). ami 2012-ben havi 6390 forint (2011-ben 5100 forint volt). táppénzre sem jogosult. aki tényle­ gesen nem végez őstermelői tevékenységet. aki a saját gazdaságában a személyi jövedelemadó­ ról szóló törvényben meghatározott őstermelői termékeket állít elő. 10 százalék a nyugdíjjárulék. az egyéni vállalkozóinak nem minősülő vállalkozási jogviszony. A pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésével jogosultságot szerez a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra is. cafeteria és HR adminisztráció jogszabályi változások naprakész követése erkölcsi és anyagi felelősségvállalás w w w . életévét betöl­ § w) pontjában. megbízási szerződés alapján lét­ rejött jogviszony. őstermelőként nem biztosított. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekin­ teni azt is. megbízási. § (2) bekezdésében.] tött. Ebből 4 százalék a természetbeni egészségbiztosítási.bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot. Ha a munkavégzés nem tart egy naptári hó­ napig.vagyis a tárgyévet megelőző évben 8 millió forint vagy annál kisebb éves bevételt elérő őstermelő nyugdíjalapja az éves bevétel 6 szá­ zaléka.] Egyéb jogviszony Változás 2012. törvény 5. mekkorát (ez esetben összesen 17 százalék egyéni járulékot. az továbbra sem járulékköteles.mezőgazdasági őstermelőnek az számít. társasház közösség. szövetkezet vezető tisztségviselője. Az őstermelő ilyenkor nem fizet egyéni A minőségi HR outsourcing-szolgáltatás Koncentráljon az üzleti sikereire.] Utólag fiz e te tt jö ved elem Nem v á lto z o tt. ■ őstermelői tevékenységét közös őstermelői igazolvány alapján kiskorúként folytatja.vagyis gyedre. önkéntes kölcsönös biztosítópénztár. Vagyis e tevékenysége alapján ezentúl már nem minősül biztosítottnak. Ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szerzett jövedelem nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2012-ben havi 27 900 forintot). ■akit a személyi jövedelemadóról szóló törvény ekként határoz meg. törvény 19. törvény 4. hogy választ-e a m ini­ málbérnél. az adm inisztrációt bízza a N E X O N -ra! bérszámfejtés. társadalmi szervezetek szövetsége. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük. 30/A § (2) bekezdéseiben. egyé­ ni vagy társas vállalkozóként biztosított. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a bedolgozói. §(1) i) pontjában. Őstermelőként csak az biztosított. így őstermelőként is biztosított lehet az az őstermelő is. s nem is köte­ lezett járulék fizetésére. 5. kamara.és ily módon a minimálbér után já­ rulékot fizető . és a családi gazda­ ságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag.támogatások nélküli . Ha az őstermelő tárgyévet megelőző évi .r ^ TB-ELLÁTÁSOK 15 M ezőgazdasági ősterm elő Változás2011. köztestület. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében biztosított a gazdasági társaság olyan vezető tisztségviselője. akinek az esetében a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együtt legalább húsz év. § (l)i) pontjában. [Lásd az 1997/LXXX. amikor a kifizetés eredeti­ leg esedékes lett volna (ez előállhat például A bevétel 20 százaléka után járulékot fize­ tő . a tárgyhó­ nap első napján érvényes minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) után kell megfizetnie a termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ kot és a nyugdíjjárulékot. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek. Őstermelőként nem biztosított. választott tisztségviselői) jogviszony alapján biztosított. vagy gazdálkodó család kiskorú tagja. a tárgyévet megelőző évben elért bevétel 20 százaléka után kell összesen 14 százalék járulékot fizetnie (a já­ rulékalapba beszámít az adóköteles bevételnek minősülő nemzeti és uniós támogatás).nexon.hu . § d) 5. gaz­ dálkodó szervezet választott tisztségviselője. Segítő családtag­ ként már nem lehet munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosítást szerezni. vagy olyan tagja. Járulékfizetésre kötelezett. Társadalombiztosítási szempontból már nem minősül őstermelőnek a mezőgazdasá­ gi és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott magánszemély (például földjét haszonbérbe adó földtulajdonos).december31-étől. társa­ dalmi megbízatású polgármestere. és ennek igazolására őster­ melői igazolvánnyal rendelkezik. Ilyenkor egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. aki személyes közreműködési kötelezettsége alapján már társas vállalkozó­ ként biztosított. vagy helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője). és az 1997/LXXXI. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1997/LXXX. Járulékfizetésre az a főállású őstermelő köte­ lezett (s így őstermelőként biztosított). társadalmi szervezet. aki társadalombiztosí­ tási szempontból nem minősül társas vállalko­ zónak (vagyis aki nem tagja a vállalkozásnak. közalkalmazottként. egyesület.] Nem v á lto zo tt. ■aki a termőföldről szóló törvény szerint csalá­ di gazdálkodónak minősül. Kezdő . [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX.] Változás 2012. nem pedig az akkori szabályok 30/A §-ában szerint. egy-egy napra ezen ö^zeg harmincadrészével (930 forinttal) kell számolni. Nem v á lto z o tt. Az első negyedévi járulékbevallásban nyi­ latkozhat az őstermelő. ezért pénzbeli ellátásra . törvény 5. vagyis a 16. illetve a bevétel 20 százalékánál ma­ gasabb járulékalapot. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. és megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is). A foglalkoztatónak a járu­ lékot a járulékalapot képező jövedelem kifi­ zetésének időpontjában érvényes mértékek szerint kell megfizetnie. magánnyugdíjpénztár választott tisztségvi­ selője. nem egyéni vállalkozó magánszemély. továbbá ha az őstermelő kezdőnek minősül. ■saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj­ korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas. és emellett még szociális hozzájárulási adót is fizet­ nie kell). továbbá Munkavállalói Résztulajdonosi Program szer­ vezete. A kezdő és a tárgy­ évet megelőző évben támogatások nélkül 8 mil­ lió forintnál nagyobb bevételt elérő őstermelő „munkáltatói” járulékait felváltja a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó. [Lásd az 1997/LXXX.

és nem bevándorolt vagy letelepedett jogállású (a korábbi szabályok szerint korlátlan ideig mentesült). kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kereté­ ben belföldön foglalkoztatott munkavállalója. törvény kívül azok a külföldi állampolgárok. valamint a külföldi állam diplomatájának Magyarországon tartózkodó családtagja és külföldi háztartási alkalmazottja sem. A nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentes­ séget élvező tisztviselője (alkalmazottja) és vele közös háztartásban élő családtagja (házastársa. társadalmi szer­ vezetek szövetsége. hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsá­ gi rendszere. § n) pontjában. Járulékfizetés nélkül jogosul­ vetően kifizetett jövedelmek után is meg kell fi­ tak egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon zetni. hogy a foglalkoztatónak van-e székhelye. ■díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. [Lásd az 1997/LXXX. ■vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszony­ nyal is rendelkezik (csak a vállalkozói tevékenysé­ gével összefüggő járulékot nem kell megfizetnie).] ■szövetkezeti tag. Külföldi az a természetes sze­ mély. társasházi közösség. vagyis rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége annak a munkaadónak van. kamara. §-ában. megbízási szer­ ződés alapján. a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a munkavállalónak. január 1-jétől kell számítani. a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás után. aki nem minősül belföldinek. ■ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartóz­ kodásáról szóló 2007. § (3) bekezdésében. hogy azok a küldő . feltéve. ha nemzetközi egyezmény vagy a közösségi jog másként ren­ delkezik. a végkielégítés. a mene­ kültként elismert személy. ja n u á r 1 -jé tő l. helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségvise­ lője). A külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja nem biztosí­ tott Magyarországon. ja n u á rl-jé tő l. és az ösztöndíjuk nemzet­ közi szerződésen alapul.] Rehabilitációs hozzájárulás Változás 2012. törvény 65.] H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egyházi szem élyek já ru lé k a Nem vá lto zo tt. illetve a közalkalmazott­ nak kifizetett összeg után is.16 | T B . társadalmi szervezet. törvény 25/A §-ában. § (1) bekezdésében. egyesület. törvény 11. feltéve. kirendelés vagy munkaerőkölcsönzés esetén a kétéves időtartamot 2012. és a szövetkezet tevékenysé­ gében vállalkozási vagy megbízási jogviszony ke­ retében személyesen közreműködik.] Nem változott.államban biztosítottak. K ülföldi.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló egyéni és társas vállal­ kozó. gazdálkodó szervezet válasz­ tott tisztségviselője. ha az előző munka be­ fejezésétől számítva három év eltelt. a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint) alapulvételével. akik ösz­ 18. aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja. törvény 4. Egyéni m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXX. telephelye Magyarországon. törvény 5. § (1) bekezdésében. ha K ülföldiek biztosítása Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXX. az új­ rakezdési támogatás. ha fizetés nélküli szabadságon van. vagy azt az oktatásért felelős miniszter adományozta. törvény 5. továbbá Mun­ kavállalói Résztulajdonosi Program szervezete. aki harmadik állam állampolgárságával ren­ delkezik. ■tanulószerződés alapján szakképző iskolában tanuló. ha a foglalkoz­ tatottjainak száma 25 főnél több (korábban 20 fő felett kellett fizetni).újra Magyarországra küldi dolgozni.] Nem v á lto z o tt. ■biztosított mezőgazdasági őstermelő.] jogviszonyban állnak. ■alapítvány. ön­ kéntes kölcsönös biztosítópénztár. gazdasági társaság társas vál­ lalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője.J Nem válto zo tt. §-aiban. törvény 23. ja n u á r 1 -jé tő l. a 195/1997 kormányrendelet 4/A §-ában. törvény 4. [Lásda20U/CXCl. 13.kivéve a saját jogán nyugdíjast . Ha egy munkáltató ugyanazon munkavállalóját . [Lásd az 1997/LXXX. A kötelező foglalkoztatási szint to­ vábbra is 5 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. b elföldi Nem v á lto z o tt. magánnyugdíj­ pénztár választott tisztségviselője. 11. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 23. és a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyil­ vántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. kivéve. [Lásd az 1997/LXXX. 26. egyéni és társas vállalkozó.. törvény hatálya alá tartozó személy. a mentes­ ség csak akkor érvényes. [Lásd a 2011/CXCI.] [Lásd az 1997/LXXX.] . 2012. [Lásd az 1997/LXXX. évi I. egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végez. ■a bevándorolt. A biztosítási kötelezettség nem függ attól. ■közép. [Lásd az 1997/LXXX. aki Magyarorszá­ gon biztosítással járó jogviszony keretében foly­ tat keresőtevékenységet. Az egyháznak az egyházi sze­ mély után . a letelepedett jogállású. §(5) töndíjasként Magyarországon tanulói-hallgatói bekezdésében. §-ában. ■saját jogon nyugdíjas vagy a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnál idősebb foglalkoztatott. A várhatóan két évet meghaladó munkavég­ zés esetén a járulékokat a belföldi munkavégzés első napjától kell megfizetni. § b) pontjában.E L L A T A S O K akkor. §j) pontjában. ha munkaügyi perben visszamenőleg megítélnek bért). január 1-je előtt meg­ kezdett kiküldetés.vagy bármely más . A hozzájárulás mértéke 964 500 forint/fő/év. Magyarországon ta n u ló k ü lfö ld i A járulékokat a jogviszony megszűnését kö­ Nem v á lto z o tt. szövetkezet vezető tisztségviselője. A biztosítottnak nem kell munkaerő-piaci járu­ lékot fizetnie. köztestület. Egyházi személy az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy és a szerzetesrend tagja.] Á tm e n e ti szabály. a megfize­ tett járulék önellenőrzéssel igényelhető vissza. ■a hontalan. §-ában.akár egy másik munkakörben . törvény 16.. A munkaadó akkor fizet rehabilitációs hozzájárulást. törvény 24. §(1) h) pontjában. Ha a munkavégzés utóbb mégis rövidebb lesz két évnél.] A munkaadó rehabilitációs hozzájárulásának éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. Csak két évet meg nem haladó munkavégzés esetén mentesül a biz­ tosítási kötelezettség alól a Magyarországon be nem jegyzett külföldi vállalkozás kiküldetés. Az egyéni munkaerő-piaci járulékfizetéssel nem járó jogviszonyban állók e jogviszonyuk alapján nem szereznek jogosultságot álláskeresési ellátásra. társadalmi megbízatású polgármester.4 szá­ zalék egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizet­ nie. gyermeke) sem biztosított. A munkaviszony mellett vállal­ kozói tevékenységet folytató is köteles megfizetni vállalkozói tevékenysége után a munkaerő-piaci járulékot.] Belföldi ■a Magyarország területén bejelentett lakóhel­ lyel (állandó lakcímmel^rendelkező magyar ál­ lampolgár. Munkaerő-piaci járulékot kell fizetni ezentúl a munkavállaló­ nak a jubileumi jutalom. ■álláskeresési támogatásban részesül. Főszabály szerint minden kül­ földi állampolgár biztosított. aki az összlétszám 5 százalékánál kevesebb megváltozott munkaképességű személyt foglal­ koztat.

azaz 14 százalék járulékot fizet bevételei egyötöde után. aki a rá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte [ők a járuléktörvény 5. jogi személy.S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Mit kell tudni a szociális hozzájárulási adóról? 2012. ■egyház és az egyházi szolgálatot teljesítő egy­ házi személy között fennálló.a 2012-ben már havi 6390 forint összegű . mint a járuléktörvény 5. mint a járuléktörvény 5. igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. betéti társaság. a tag részére munkavégzési kötelezett­ séggel járó vállalkozási.. mint a járuléktörvény 5. egyesülés. törvény 454. ■a mezőgazdasági őstermelő. § (1) f) pontja szerinti társas vállalkozóké]. közalkalmazotti jogviszony. rá a kedvezményes járulékfizetési szabályok vonatkoznak.maxoft. közjegyzői iroda. § (3) és 56/A § (1) bekezdésében említett kötelezetteké]. Magyar Honvédség szerződéses állományú tag­ jának jogviszonya. További kifizető ■ a belföldön állandó lakóhellyel. Magyar Honvédség. szabadalmi ügyvivői társaság. Kapcsolat: www. tehát a kifizető fogalom itt nem ugyanaz. v á lla la tirá n y ítá s i s z o ftv e re k h e z ille s z th e tő ét > / Wizuál Bér W iv iim I VV I Z U U I Windowsalapú professzionális bérelszámoló programok Adófizetéssel já ró jogviszonyok A kifizetőnek az alábbi jogviszonyok esetén kell adót fizetnie: ■ munkaviszony. hogy a vele adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonyban álló. §(1).természetes. amelyet megelőző adóévben a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya. szabadalmi ügyvivői iroda és természe­ tes személy tagja között fennálló. ■szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló. A szociális hozzájárulási adóból származó be­ vétel továbbra is a tb-alapokat illeti meg. hivatásos neve­ lőszülői jogviszony. ■a mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben. nekik „munkál­ tatói” közteherként tehát továbbra is .. magyar tb-jogszabályok hatálya alatt álló személy a mun­ kát Magyarországon vagy másik uniós. ■gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony [ugyanaz. polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. ha a járuléktör­ vény alapján az adóévre magasabb járulékalap vá­ lasztásáról tesz nyilatkozatot.. Nem adóalany: ■a saját jogán nyugdíjas és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosítottnak sem minősülnek]. vagyis nem jár érte ellenszolgáltatás. mint az adózás rendjéről szóló törvényben. a tag személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonya (ideértve a nem munkaviszony kere­ tében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is). séggel nem rendelkező jogalany. jogi személyi­ MA0O FT A _ . ■közkereseti társaság. illetve EGT-tagállamban vagy Svájcban végzi [e szabály ugyanazt a személyi kört fedi le. megbízási jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. Nemzeti Adó. közfoglalkoztatási jogviszony. egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony [ez és az előző pont ha­ sonló személyi kör. január 1-jétől a 27 százalékos társadalom­ biztosítási járulék egészét felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó. ügyészségi szolgálati jogviszony. illetve Junior Bér ® W M Id ő W EB-alapú programok Munkaidő-nyilvántartó program @W-Kafetéria Béren kívüli juttatások nyilvántartása A dóalany kifize tő k Kifizető a természetes személlyel szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszonyban álló másik személy. ■az egyéni vállalkozó. végrehajtói iro­ da. neki az adóköteles jövedelme után ehót kell fizetni. ■a mezőgazdasági őstermelő. korlátolt felelősségű társaság. szokásos tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem ren­ delkező kifizető.. az adó megosztásáról azonban a költségvetési törvény rendelkezik. [Lásd a 2011/CLV1. ha a kirendelést elrendelő kifizetővel megállapodott arról. közös vállalat. § (1) b) pontjának]. ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony.] ezeknek megfelelő. /Lásd a 2011/CLV1. Szociális hozzájárulási adó szempontjából kifizető bárki lehet . (6) bekezdéseiben. ■a természetes személyt kirendelés alapján fog­ lalkoztató. ■ügyvédi iroda. ■a munkavállalót kölcsönbe vevő. Az adó megfizetése társadalombiztosítási ellá­ tásra és álláskeresési ellátásra nem jogosít. az egyházi szolgálat Wizuál é program család K o rs z e rű h u m á n in fo rm á c ió s re n d s ze re k .és Vámhi­ vatal hivatásos állományú tagjának jogviszonya. kivéve. felteve. eu­ rópai gazdasági egyesülés. törvény 454. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és köz­ terhek őt terhelik. hogy a belföldön állandó lakóhellyel vagy székhellyel nem rendel­ kező külföldi kifizetője vagy annak képviselője az adófizetést elmulasztja [hasonlóan rendelkezik a járuléktörvény 56/A § (3) bekezdése]. bírósági jogviszony. akinek a járuléktör­ vény alapján nincs biztosítási kötelezettsége.egészségügyi szol­ gáltatási járulékot kell fizetniük. mint a járuléktörvény 5. külföldi jog alapján fennálló jogviszony [az országgyűlési képviselő kivételével ugyanazok a jogviszonyok. feltéve. székhellyel [hasonló előírást tartalmaz a járuléktörvény 56/A § (4) bekezdése]. ha a kölcsönbe adó kifizető nem rendelkezik belföldön állandó la­ kóhellyel. § (1) a) pontjában]. ■a természetes személy. közszolgálati jogviszony. rendvédelmi szervek. § (2)-(5) bekezdéseiben.] A dóalanyok A szociális hozzájárulási adó alanyai: ■akifizető. § (1) c) pontja]..hu H VG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .

A megbízási és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó. akit legfeljebb két£vig foglalkoztatnak belföldön. és ide sorolandó az országgyűlési képviselő jogvi­ szonya is].] A jövedelmet pótló kártérítés után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (korábban tb-járulék-mentes volt. § (1) b) pontja alapján biztosí­ tással járó jogviszonynak sem minősül]. az átalányadózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelme. § d) pontjának]. földrajzi árujelzők oltalma. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló.18 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó teljesítése alapjául szolgáló jogviszony.5 szá­ zaléka (2012-ben ez havi 104 625. csak a jogállása naptári napjaira kell adót fizetnie. találmányi szabadal­ mi oltalom. ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevé­ kenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. § ej pontját]. ■gyermekgondozási segélyben. akik a külföldi . (XI.) kormányrendelet 1. hasznosítási. juttatott bevétel. és ezért 27 százalékos ehót kellett utána fizetni). szakképzettsé­ get igényel. mintaoltalom alatt álló mű. [Lásd a 201 l/CLVl. aki az uni­ ós koordinációs tb-rendelet hatálya alá tartozó vagy szociális biztonsági egyezményben részes másik államban biztosított). de itt nem biztosított személyeket sorolják fel. szerze­ tesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. ■az olyan személynek juttatott bevétel.112. mint a járuléktörvény 11. ■az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem (e jövedelmet az szja mellett 14 százalékos cgycni eho is terheli). § (1) bekezdésében. § (2) bekezdését is. ha annak tartama alatt az egyéni vállalkozó tevé­ kenységét személyesen folytatja. szabadalmi ügyvivői kamarai. ha ■a társas vállalkozás tagja vagy az egyházi sze­ mély (szerzetes) saját jogán nyugdíjas. [Lásda2011/CLV1. ■egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. illetve 121 500 forint) után fizet adót. amelyekre ■táppénzben. alkotás. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít.munkavégzésük alatt is a magyar tb-rendszer hatálya alatt maradnak. § a) pontja]. valamint ■a gyógyszerészeti magántevékenységet.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű okta­ tás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg . gyermekgondozási díj­ ban részesül. § (1) h) pontja szerinti egyházi személy jogviszonyának]. ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartási alkalmazottként fog­ lalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettél vagy azzal összefüg­ gésben kifizetett. védjegyoltalom. [Lásd a 2011/CLVl. törvény 455. a mezőgazdasági ősterme­ lői tevékenységet. [Lásd a 2011/CLVI. de leg­ alább a tárgyhónap első napján érvényes mini­ málbér . alkalma­ zottja részére kifizetett. adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett (juttatott).] Ha az egyéni vállalkozó e jogállása nem áll fenn a teljes naptári hónapban. illetve díjazás (külföldi kiküldetés esetén személyi alapbér alatt a munkaszerződés alapján fizetett. ■a szerzői jogi védelem. falugondnoki tevékenységet. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkal­ mazó egyéni vállalkozó saját maga után a vállal­ kozói kivétje. tanyagondnoki tevékeny­ séget végző természetes szemgly és a szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy.] K ifizetői adóalap A kifizetőt terhelő adó alapja: ■a kifizetőnek a természetes személlyel fennál­ ló. törvény 455. a garantált bérminimum . ha a nyil­ vántartásban rögzített tevékenysége ingatlan­ bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). ■a tanulószerződésben meghatározott díj. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéb jövedelmek után továbbra is 27 százalékos ehót kell fizetni. törvény 456. Ez utób­ bi a külföldre kiküldött. vagy a tag olyan özvegyi nyugdíjas. juttatott bevétel. [A felsorolás tartalmilag megfelel a járuléktör­ vény 4. ■a jogviszony az iskolaszövetkezet nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló (hallgató) tagjával áll fenn [e jogviszony a járuléktörvény 5. §-a). használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. ■a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője. ideértve a 195/1997. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll. ■az előzőek szerinti juttatások hiányában az adó­ fizetési kötelezettséggel járó munkaviszonyt vagy más jogviszonyt megalapozó munkaszerződés­ ben vagy egyéb szerződésben meghatározott sze­ mélyi alapbér. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés ke­ retében munkaviszonyban foglalkoztatott olyan . § k) pont szerinti járulékalapot képező jö­ HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E vedelmek definíciójának. ügyvédi kamarai. 457. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. és külföldön adózó olyan munkavállalókra vonatkozik.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte [e személyek a járuléktörvény 5. törvény 455. § (4) bekezdésében. ápolási díjban részesül. terhességi­ gyermekágyi segélyben. gyermeknevelé­ si támogatásban. és a korábbi belföldi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig három év eltelt (e pont és az előző pontok ugyanazokat a bel­ földön dolgozó. illetve közép. § (1).] Nem kell adót fizetni. § (1) f) és h) pontjai alapján biztosítottnak sem minősülnek]. § (2) bekezdésében. törvény 455. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi havi átlagos alapbért. ■a kifizető által megállapított és folyósított társa­ dalombiztosítási ellátás [ugyanaz. ■fogvatartott. a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint adókötelezettség alá eső önálló vagy nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem. naponként leg­ alább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. a minimálbér 30 százalékát el nem érő jövedelmek után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (ehót már nem). ■a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat [lásd a járuléktörvény 21. az egyéni vál­ lalkozói tevékenységet. székhellyel nem rendelkező kifizető által Magyarországon kikül­ detés. mint a járuléktörvény 21. § (3) bekezdéseiben.ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. ■a belföldön állandó lakóhellyel. Egyéni vállalkozók Egyéni vállalkozó ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rint egyéni vállalkozónak minősülő személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló tör­ vény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. § (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknak. kivéve. előzőek alá nem so­ rolható jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5.] [Lásda2011/CLVI.pél­ dául más uniós állambeli . növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjjal. Nem kell fi­ gyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. ■a hivatásos nevelőszülőt megillető nevelési díj. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. baleseti táppénzben. juttatott.harmadik állambeli munkavállaló. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 21.] Nem adóalap: ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált dip­ lomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett bevétel.5 százalékának harmincadrésze után. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbért kell érteni). § (3) bekezdésében. 5.

Tört hónap esetén az adó alapja az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony minden napjára HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] Mezőgazdasági ősterm elők A szociális hozzájárulási adó szempontjából őstermelő a személyi jövedelemadóról szóló tör­ vényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. adóévre szóló nyilatkozat alapján . baleseti táppénzben. törvény 457. ■az evaalap 4 százaléka. törvény 456. amelyeken ■táppénzben. gyes folyósítá­ sa. ■fogvatartott.ügyvezető tagja után az adót a tevékenység ellen­ értékéként juttatott jövedelem alapján kell fizetni. egyéni cég) személyesen köz­ reműködő vagy .vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali. Nem kell figyelembe venni azokat a napokat. ■egyéni vállalkozó jogállásában saját maga után a minimálbér (illetve garantált bérminimum) 112. de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. vagy ■más olyan kifizetővel is adófizetési kötelezettsé­ get eredményező jogviszonyban áll. vagy | B kifizetővel fennálló.5 százaléka alapján megfizeti utána az adót.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. közös vállalat. § (3). terhességi­ gyermekágyi segélyben.2)-(3] bekezdéseiben.] Társas vállalkozás szem élyesen közrem űködő ta g ja A társas vállalkozás (közkereseti társaság. szabadalmi ügyvivői kamarai. 458. Tört hónap esetén az őster­ melő csak e jogállása naptári napjaira fizet adót. ■ügyvédi kamarai. illetve a garantált bérminimum 112. (8) bekezdéseiben. Nem kell figyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. kivéve.rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg fenn­ álló több munkaviszonynál az egyes munkaviszo­ nyokban előírt munkaidő összeszámítandó). a garantált bérminimum -112.tett nyi­ latkozatában vállalt összeg. végrehajtói iroda. ügyvédi iroda.5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625.] legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. gyermekgondozási díj­ ban részesül. illetve 121 500 forint). ápolási díjban részesül. vagy a járuléktörvény alapján magasabb járulékalap választásáról tett nyi­ latkozata szerinti összeg. tevékenység szünetelése alatt). [Lásd a 2011/CLVI. azzal a különbséggel. európai gazdasági egyesülés. [Lásda2011/CLVI. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. szabadalmi ügyvivői iroda.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget. 458. ■gyermekgondozási segélyben. amelyekre a tag ■táppénzben. szabadalmi ügyvi­ vői társaság. terhességi­ gyermekágyi segélyben. § (l)-(2). ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll. illetve közép.nem munkaviszonyban eljáró . illetve 121 500 forint) után. baleseti táppénzben. § (l)-(3). [Lásd a 2011/CLVL törvény 457. § (1). Evás egyéni vállalkozó Az evás egyéni vállalkozó által saját maga után havonta fizetendő adó alapja: ■a magasabb összegű társadalombiztosítási el­ látások megszerzése érdekében a járuléktörvény szerint . korlátolt felelősségű társaság.5 százaléka) alapulvételével adót fizet utána. ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya van. ha annak tartama alatt tevékenységét személyesen folytatja. szakképzettséget igényel. egyesülés.5 százaléka alapján megfizeti az adót.az adóévre vagy az adóévnek a mun­ kaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére . azzal a különbséggel. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112. közjegyzői iroda. (5)-(6) bekezdéseiben.az adó­ alap-minimum (a minimálbér. vagy közép.SZ OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 19 fennálló több munkaviszonynál az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidő összeszámítandó).5 százaléka. A vállalkozói szociálishozzájárulásiadó-alap megegyezik az egyéni járulékalappal. amely a mi­ nimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112. gyermekgondozási díj­ ban részesül.a tárgyév január 31-éig tett. A szociálishozzájárulásiadó-alap a társas vál­ lalkozás tagjainál is megegyezik az egyéni járu­ lékalappal. be­ téti társaság. ■a minimálbér . § (.5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625. na­ ponként a minimálbér harmincadrésze után.5 százaléka.5 százalékának harmincadrésze. adófizetéssel járó jogvi­ szonya alapján a kifizető . hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérmi­ nimum) 112. Az adóalany őstermelő adóalapja havonta a tárgyév első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint). gyermeknevelési támogatásban. Az evás vállalkozó sem fizet adót az úgyneve­ zett kieső időkre (például táppénz. (4)-(5).

Kedvezményalap (1. 5.75 000) x 0. ős­ A kedvezm ény m értéke ■2012-ben havonta a kedvezményalap 21. ■2013-ban havonta 16 százalék.teljesített emelése elvárt emelésnek számít. [Lásd a 2011/CLVI. 2.) A dókedvezm ény a m u n kab érek n e ttó érté k é n e k m egőrzésére termelőként vagy egyéni cégként munkaviszony­ ban foglalkoztatta a kedvezményezett természetes személyt. §-ában. mint 75 ezer forint. ha annak tartama alatt őstermelői tevékenységét sze­ mélyesen folytatja. ha a kifizető belföldi kapcsolt vállalkozása munkáltatójavolt a kedvez­ ménnyel érintett munkavállalónak. mert akkor van elvárt béremelési köve­ telmény). törvény 459. § (2). Folyamatosan foglalkoztatott a munkaválla­ ló. tett köztisztviselők) utáni ked­ vezmény. ■fogvatartott. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. valamint a közeli hozzátartozó által egyéni vállalkozóként. 458. Ha a nyilatkozat alapjául szolgáló körülmény megváltozik (például megszűnt a heti 36 órát elérő munkaviszony). hogy az elvárt béremelést minden folyamatosan foglal­ koztatott munkavállaló megkapja (ideértve azt is. 457. amely(ek)re teljesül az a feltétel.[(1 . [Lásd a 2011/CLVI. —í*. részmunkaidős kedvezmény).kötelezi fi­ zetésre. ■az adókedvezményt érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalkozásával .J Példa rész-adókedvezményre 2013-ban* 1 B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) . december 31-e között bár­ melyik napon ■ az adókedvezményt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az egyéni vállalkozóként.[(1 . Ha az adóhiány és pótlék nem hajtható be a kifi­ zetőn. Havi 216 805 forint feletti 2011-esmunkabérnél nincs . törvény 460. [Lásd a 2011/CLVI. [Lásd a 2011/CLVI. x 0. kivéve. amelynek a kifizető vagy közeli hoz­ zátartozója tagja. Adókedvezm ény 16125 .20 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Példa rész-adókedvezményre 2012-ben* 1. vagy termé­ szetes személy kifizető esetében saját maga vagy közeli hozzátartozója egyéni vállalkozóként. ha a kifizető 2011 novemberében és decemberében egy na­ pig sem volt munkáltatója egyetlen természetes személynek sem (kivéve. Adókedvezm ény 12 000 .elvárt béremelés. és költségvetési támogatást sem kaphat). vagy nem emel semmit azok bérén.) 25 8H+ •Egy fő munkavállalóra kiszámolva.] Az egyházi és közszférába nem tartozó kifizető adóked­ 33113 vezményt vehet igénybe. Számított szociális hozzájárulási adó (1. ■ a foglalkoztatási kedvez­ mény (Start-. A (rész)kedvezmény alapja a természetes személyt munkaviszonyára tekintettel megillető bruttó munkabér (kivéve az egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszony alapján járó bért). ha a bruttó bér nem haladja meg a 75 ezer forintot.5 száza­ léka.] Elvárt bérem elés Az elvárt béremelés mértékét kormányrendelet írja elő. Nem vehető figyelembe az adóked­ vezménynél a béremelés. de legfeljebb 12 ezer forint 75 ezer forintos kedvezményalapig. ha a kifizetővel az adókedvezmény alapjául szolgáló hónaiban munkaviszonyban áll. § (l)-(2) bekezdéseiben. az adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt . Ez tételesen meghatározza. ■ a szakképzettséget nem igénylő munkakörök (FEOR08. feltételezve.jogszabály által .14] . törvény 460.] N yilatko zato k m ásodfoglalkozásban A természetes személynek nyilatkoznia kell a kifizetője részére a heti 36 órát elérő munkavi­ szonyáról.béren kívüli juttatás formájában nyújtja. a természetes személy ismételten nyilatkozik kifizetőjének. Nincs elvárt béremelési feltétel. ha az elvárt béremelés visszamenőleges hatályú). a ki­ fizető követelheti tőle az adóhiányt és a pótlékokat. ilyenkor a kifizető csak a tény­ leges jövedelem után fizeti az adót.2] . Kedvezményalap (1. A 2011ben minimálbéren foglalkoztatottak bérének a 2012-ben érvényes minimálbér.kötelezően . évi legutolsó változásának Az adó m értéke A számított adó az adóalap 27 százaléka. nappali tagozatos tanulói (hallgatói) jogviszonyáról. nem kaphat szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt (ha a munkavállalók kétharmadánál mu­ lasztja el ezt. [Lásd az 2011/CLVI. valamint olyan más jogviszonyá­ ról.határozattal . x 0. § (6) bekezdésében. amelyben a minimálbér 112. Fizetendő adó (2. §-ában.akár csak egy napig munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az olyan egyéni cég által munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyt is. Fizetendő adó (2. az előzőek szerint meg­ határozott összeget csökkenti a kedvezményalap 75 ezer forintot meghaladó yészének 14 százaléka. hogy a 2011-es nettó bér az adójóvá­ írás megszüntetése és az egészségbiztosításijárulék-emelés miatt ne csökkenjen.27) 127 900 3k 533 127 900 8719 3.) íf. B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) 2.] *Egy fő munkavállalóra számolva (nincs elvárt béremelés). amelyet a sze­ mélyi alapbér 2011.) k. ha a kifizető azt .27) 127 900 34 533 127 900 1 ¿+20 3. de legfeljebb 16125 forint. Az adókedvezményt a kifizető havonta. mezőgazdasági őstermelőként munkaviszony ke­ retében foglalkoztatottat is). a nap­ tári hónap egészében fennálló munkaviszonyok utáni részkedvezmények összegeként állapítja meg. ha a bruttó bér na­ gyobb. ■a Karrier Híd Programban részt vevők (felmen­ HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . íj. törvény 458. § (4)(5). Számított szociális hozzájárulási adó (1.9. Ha ezt elmulasztja. 2013-ban 135 ezer forintos bruttó munkabérnél „fut ki”. Adókedvezmény azon hónap(ok)ra érvénye­ síthető. me­ lyet csökkent a 75 ezer forintot meghaladó kedvezményalap-rész 20 százaléka. ápolási díjban részesül.5 százaléka után megfizetik az adót. 2013-ban a kedvezmény béremelési felté­ tel nélkül jár. főcsoport) kedvezménye (2013-tól). november 1-je és 2011. hogy a költségvetési szervnek vagy egyházi fenntartású intéz­ ménynek nem minősülő munkáltatónak 2012-ben mekkora béremelést kellene adnia a munkaválla­ lóinak ahhoz. § (7) bekezdésében. 5. A fi­ zetendő adó a számított adó. törvény 456. csökkentve az adó fi­ zetésére kötelezettet megillető adókedvezmények összegével. A kedvezmény 2012-ben 190 178 forintos. illetve garantált bérminimum (ez 2012-ben havi 93 ezer. ha a punkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelés mértékéről szóló kormányrendelet mel/ékletében összegsze­ rűen meghatározott béremelést valamennyi fo­ lyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után végrehajtotta. hogy az összes folyamatosan foglalkozta­ tott munkavállalónál megvalósult az elvárt béremelés. gyermeknevelési támogatásban. ■gyermekgondozási segélyben. illetve 108 ezer forint) összegére .akár csak részben is . Ha a munkáltató az összes munkavállalójának kisebb emelést ad az elvártnál. nem vehet részt közbeszerzésen ajánlattevőként. és 2011. 2011-es munkabér alatt a személyi alapbér és a rendszeres bérpótlékok (együtt: rendszeres bér) egész havi átlagát kell érteni.75 000) x 0. mezőgazdasági őster­ melőként munkaviszony keretében foglalkoztatott személyt is). A számított szociális hozzájárulási adót csök­ kenti: ■a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény.

A pályakezdők utáni Start-kedvezmény mér­ téke: ■legfeljebb középfokú végzettségű pályakezdő­ nél a bruttó munkabér.] A Start Plusz-kedvezmény továbbra is a gyes.) 6 . a 2011. [Lásd a 2004/CXX1II. ha a munkáltató a munkavállaló . A kár­ tyát olyan személy válthatja ki.valamennyi munkavállalójá­ ra nézve .a kártya érvényessége alatt . illetve a tartósan (legalább 12 hónapig. ha a 2011-es munkabér havi 59 600 forint vagy annál kevesebb. de nem haladja meg a 216 805 forintot. megillető bruttó munkabér.] Foglalkoztatási kedvezm ények A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmé­ nyeket szabályozó törvény már nem azt mondja ki. a munkáltatója a szociális hozzájárulási adóból .15) ‘ Rendszeres bérpótlék a távollétidíj-számításnál figyelembe vehető bérpótlék (például műszakpótlék. de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében. a kifizetővel fennálló foglalkoztatási jogviszo­ nyát közvetlenül megelőzően közszférában foglalkoztatott személy után az őt munkavi­ szonyban foglalkoztató (a költségvetési szerv kivételével) adókedvezményt vehet igénybe. illetve pályakezdő esetén hat hónapig nyilvántartott) álláskeresők al­ kalmazásához kapcsolódik. vagy ■foglalkoztatást elősegítő támogatásra jogosult. ha a bér ez alatt változott).igazolás alapján a Karrier Híd Programban részt vett. Elvárt személyi alapbér 2012-ben 100 000 15 000 115 000 12 900 11217 111 217 127 900 (1. x 1. illetve gyes mellett szeret­ ne dolgozni. 2011-es telje­ sítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni. évi m unkabér (6. **Az elvárt béremelésről szóló kormányrendelet táblázatában az adott jövedelemsávra érvényes összeg. aki ■legalább három hónapig volt álláskeresőként nyilvántartva.] zett rendszeres bér egész havi átlagában kell megállapítani (még akkor is. 2012. §-ában. valamint a gyes melletti foglalkoztatáshoz. a 2011-es munkabért a munkaviszony január 1-jétől érvényesíthető.] . 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. Ha a személyi alapbér 2011. december 31-én III. Start Plusz vagy Start Extra kártyája.. vagy ■gyesben. Rendszeres b é rpótlék* (1. de legfeljebb a mi­ Ha a munkaviszony 2011. x 0. / 3.) k. Teljesítménybérnél személyi alapbér alatt a százszázalékos teljesítésért járó. [Lásda2011/CLVI. Ennek mértéke az adó alapjának megálla­ pításánál figyelembe vett. október 31-e után nimálbér 9 százaléka. tartozó foglalkozás szerinti munkakörben. jött létre. Ha a Start Bonusz kártyát birtokló elhelyez­ kedik. mint 59 600 forint. hogy a 2011-es személyi alapbért úgy emeli. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel ked­ vezményt vehet igénybe a szociális hozzájárulási adóból. aki 2011. gyed. Start Plusz és Extra kártyák esetén továbbra is feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. de ide nem értve a túl­ órapótlékot). hogy a 27 százalékos tb-járulék helyett a foglal­ koztatót a bruttó munkabér után mekkora fizetési kötelezettség terheli. december 31-e közötti idő­ Nem szakképzettek adókedvezm énye szakra kell kiszámolni. első napja és 2011. főcsoportjába alapbérből kell . a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökken­ H VG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Karrier Híd Program kedvezm énye Az állami foglalkoztatási szerv által ké­ relemre kiadott . de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglal­ koztatás első évében. ményezett munkakörben foglalkoztatott(ak)at a teljes 2011-es rendszeres bért kell átlagolni. x1. vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű. mértéke a bruttó munkabér. de legfeljebb minimálbér kétszeresének 27 százaléka a foglal­ koztatás első évében. ápolási díjban része­ sült.15) 3. A Start Plusz-kedvezmény is a szociális hozzájárulási adóból érvénye­ síthető. és a személyi alapbér összegéhez tartozó . . gyet és az ápolási díj megszűnését követő.személyi alapbérét 2012-ben ■26 százalékkal emeli.] Rehabilitációs kártyára jogosult a megválto­ zott munkaképességű személy. A Start Plusz kártyával igénybe vehető adóked­ vezmény mértéke a bruttó munkabér.rendszeresbérátlag-számításnál figyelembe vett .) 7.hónap utolsó napjáig érvényes . törvény 462. és ■nincs Start. A kedvezmény mértéke a programban részt vett munkavállaló bruttó munkabérének. de legfeljebb a minimálbér kétszere­ sének 17 százaléka a foglalkoztatás első kilenc hónapjában. de a már kiváltott kártyák után a kedvezmény továbbra is érvényesíthető. hanem azt.SZOCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 21 időpontja és 2011. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. A munkáltató . október 31-e utáni újabb személyialapbér-válmunkaviszonyban foglalkoztató kifizető e tozásig terjedő időtartamra . baleseti rokkantsági nyugdíjban.] . 7 §-aiban.részkedvez­ ményt vehet igénybe.5 százaléka. §-ában. rendszeres szo­ ciális járadékban részesült vagy rehabilitációs já­ radékban részesül. Az is jogosult rehabilitációs kártyára. §-ában. törvény 7/A §-ában. ■felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér. A munkaadó az érvényes rehabilitációs kár­ tyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló. gyetben. 17 százaléka a foglalkoztatás második évében. december 31-eközött új típusú. évi személyi alapbér (fo rin t/h ó ) 2. Az adókedvezmény 2013. január A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló. október 31-e után változott. ideértve a teljesítménybér időbér részét is (jutalé­ kos bérformánál a ténylegesen kifizetett jutaléko­ kat kell figyelembe venni). csoportos rokkantsági. Példa elvárt béremelésre 1. törvény 461. Start Extra-kedvezményt vehet igénybe to­ vábbra is a munkáltató. 2012.választhatja. Elvárt bérem elés** 5. Start Bonusz kártya váltható ki. [Lásd a 2004/CXXIlI. Az elvárt béremelés akkor valósul meg. december 31-e között szer­ [Lásd a 2011/CLVl.a rendszeres pót­ munkaviszony(ok)ra tekintettel adókedvez­ lékokkal együtt egész havi átlagot számolni. 7 százaléka az azt követő három hónapban. hogy a szociális hozzájárulási adóból a munkaadó mekkora rész­ kedvezményt vehet igénybe. január 1-je és 2012. január 1-jén hatályos 1-je és október 31-e közötti legutolsó személyi KSH-közlemény (FEOR-08) 9. [Lásd a 2004/CXXI1I. ■a személyi alapbér és a rendszeres bér hánya­ dosa és az elvárt béremelés (a kormányrendelet melléklete szerinti táblázatban a 2011. és 50 évnél idősebb.2011. ha a 2011-es havi munkabér több.2012.. ha a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállít­ ható. kormányrendelet 2.2011. és az ellátása folyósításának megszűnése óta még nem telt el 365 nap. törvény 4/A §-ában. A Start Plusz és Extra kártyák 2011 végéig válthatók ki. de legfeljebb a minimálbér másfélsze­ resének 27 százaléka a foglalkoztatás első évében. Feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. aki ■legalább három hónapig folyamatosan nyilván­ tartott álláskereső. Ennek összege a kedvez­ Ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott. vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igé­ nyel. [Lásd a 299/2011.a kiállítás hónapját követő 12. +5.+ 2. hogy nem számol rendszeres bérátlagot (nem veszi figyelembe a bérpótlékokat).annak változásától a 2011. melynek mértéke a bruttó munkabér. hogy nincs munkahelye. ményt vehet igénybe. évi m unkabér (1. gyedben.kor­ mányrendelet táblázatában megjelölt -béremelés­ sel emeli a személyi alapbért. évi mun­ kabérhez tartozó összeg) szorzataként kapott öszszeggel emeli. feltéve. de legfeljebb a minim álbér kétszeresének 13. Korrigált e lvá rt béremelés (k. törvény 5. ha olyan munkavállalót alkalmaz.

a szá­ mított adó összegét meghaladó kedvezmény a kifizető más m unkavállalókkal fennálló jogviszonyára tekintettel megállapított adóból levonható. és azt a tárgy­ hónapot. [Lásd a 2011/CLVI. feltéve. pénzügyi vagy más meghatalmazott képviselője útján. az önellenőrzést e munkavállalókra el kell végezni. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem kell feltün­ tetni. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (ez 2012-ben havi 186 ezer forint) 27 százaléka. a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy az adó fizetésére kötelezett. [Lásd a 2004/CXXIII. Közös szabály az adókedvezményeknél. paragrafus (20d) bekezdése szerint -15 százalékos. aki az el­ lenőrzés megkezdésének időpontjában már nem a munkavállalója. legfeljebb három évig jár. részkedvezményként.5 százaléka (akkor is a minimál­ bér 1.] Bevallás. [Lásd a 2011/CLVI. és ■az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége nem haladja^meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatott valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát. ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló (aki a szabadság alatt terhességi-gyermekágyi segélyben. törvény 8/B §-ában. mértéke a bruttó munkabér. törvény 16/A §-ában. illetve negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. §-ában. de legalább 100 ezer forint mértékű mulasztási bírságot kell fizetni (kivéve. vagy ■munkaviszonyát rendes vagy rendkívüli felmon­ dással szüntette meg. hogy a szükséges béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után visszamenőlegesen. ezek hi­ ányában közvetlenül saját maga teljesíti adóköte­ lezettségeit. hogy a két jogcímen igénybe vett kedvezmény negatív adót eredményez.] A külföldi kifizető telephelye. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét saját maga tárja fel. A gyermekgondozási szabadságról való viszszatérést követően a „megosztott” munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után csak abban az esetben jár kedvezmény. Extra. az őstermelő negyedévente állapítja meg az adót. de legfeljebb a minimálbér 1. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7 százaléka. törvény 8/A §-ában. [Lásd a 2004/CXXII1.a fent felsorolt okokra tekintettel . az ellenőrzés megkezdése előtt végrehajtotta). hogy melyiket érvényesíti. de 2012-től már a szociá­ lis hozzájárulási adóból. befizetés Az adóalany kifizető az adót havonta állapítja meg. e volt munkavállalónak nem kell visszamenőlegesen béremelést adnia). Továbbra sem minősül az állományi létszám csökkentésének. [Lásda2011/CLVI. A kedvez­ mények az alábbi esetekben halmozhatok: ■Start Plusz-. a számított adót meg­ haladó kedvezmény igénylésére a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell al­ kalmazni. ha a létszámát a részmunkaidős foglal­ koztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisz­ tikai állományi létszámához képest növeli. és emiatt a részkedvez­ mény összege bármely munkavállalónál változik. ha a részmunkaidős foglalkoztatás a gyermekgondozási szabadságról HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E való visszatéréstől számítva legalább egy évig fennáll. paragrafus (2) bekezdése szerinti bevallását úgy köteles teljesíteni. ha a mun­ káltató bizonyítja. Az egyéni vállalkozó havonta. még úgy is. ha a létszám olyan munkaválla­ lóval csökken. törvény 463. A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt igénybe vevőnek nem kell a bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. az adózás rendjéről szóló törvény 31. és ■a kedvezményt igénybe vevő legkésőbb az el­ lenőrzés megállapításairól hozott határozat jog­ erőre emelkedéséig bizonyítja. Ha az adóalany foglalkoztatási kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszakra visszamenőlegesen valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után teljesítette (kivéve az olyan munkavállalója után. ha az adott hónapban ■a kedvezmény igénybevétele kizárólag az elvárt béremelés elmaradása miatt jogosulatlan.] A dókedvezm ények korlátozása Az adókedvezmények közül ha egy jogviszony alapján a kifizetőt több is megilleti. §-dban. A kedvezmény mértéke a két részmunkaidős bruttó munkabérének. A legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező. gyermekgon­ dozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült) munkakörét közvetlenül a visszatérését követően ■a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és mellette ■a munkavállaló gyermekgondozási szabadsá­ gának időtartama alatt e munkavállaló munka­ körének ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott (helyettesítő) munkavállaló. A munkaadónak a kedvezmény továbbra is akkor jár. A jogosulatlanul igénybe vett (teljes) kedvez­ mény összege után . ha nincs ilyen. hogy a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele miatt .az adóhatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. törvény 464.3-szeresének 13.22 | S Z OC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó tett (bruttó) munkabér. és ■az elvárt béremelést a kedvezményt igénybe vevő a folyamatosan foglalkoztatottak létszámá­ nak legalább 90 százalékában teljes mértékben teljesítette. Ha ezt elmulasztja. hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyból származó bér az adókedvezmény alapjánál nem vehető figyelembe.] A gyermekgondozási szabadságról részmun­ kaidőbe visszatérő munkavállaló és az ugyan­ abban vagy hasonló munkakörben alkalmazott másik részmunkaidős munkavállaló utáni ked­ vezményt a munkáltató változatlan feltételek mellett érvényesítheti. aki ■ a statisztikai előírások szerint nem tartozik az átlagos statisztikai állományi létszámba. . és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása mi­ atti jogkövetkezményeket (kivéve a mulasztási és az adóbírságot). A kedvezmény a foglalkoztatás fennállása alatt. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. a kedvezmények együttes összegevem haladhatja meg azonban a számított adót.j Az önkormányzati közfoglalkoztatásban és az országos közfoglalkoztatási programban részt vevő költségvetési szerv foglalkoztatási kedvez­ ménye is a szociális hozzájárulási adóból vehe­ tő igénybe (rész)adókedvezményként.3-szereséig érvényesíthető a kedvezmény.az adózás rendjéről szóló tör­ vény 172. ha a munkavállaló részmunkaidős). a kifizető vá­ laszthatja ki. és azt a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.és Bónusz-kedvezmények (ide nem értve a pályakezdők Start-kedvezmé­ nyét) bármelyik más adókedvezménnyel (pél­ dául a bérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezménnyel) együtt is érvényesíthetők. ILásd a 2004/CXXIII. ■a Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó értékének megőrzésit célzó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló után együttesen is igénybe vehető. vagy a szabadság lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkavi­ szonyban foglalkoztatott munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el. A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg. Ila a kifizető visszame­ nőlegesen végrehajtja a béremelést (elkerülendő az esetleges szankciókat). törvény 464/A-B §-aiban. alapja és a ked­ vezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható legyen. és azt a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt nem csökkenti. hogy abból a ked­ vezmény vagy támogatás jogcíme.] „Kedvezm ényes" szankció A munkabérek nettó értékének megőrzését cél­ zó adókedvezmény adminisztratív hibából bekö­ vetkezett jogosulatlan igénybevétele miatt az adó­ hatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. valamint a közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappalin tanuló evás adózó egyéni vállalkozó az adót ne­ gyedévente állapítja meg.

a csoportos biztosítás díja. ami után 10 százalék a kifi­ zetői eho). [Lásd az 1998/LXVI.] A kifizetőnek 27 százalék ehót kell fizetnie a személyijövedelemadó-törvény 70. Ha e já­ rulékok összege meghaladja a 450 ezer forin­ tot. például a titoktartási. ha nincs kifizető. A kifizetőt terhelő százalékos eho továbbra is 27 százalék (kivéve a béren kívüli juttatást. § (3) bekezdésében. ajándék Eho (% ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 *A közterhek alapja a juttatás értékének 1. úgynevezett béren kívüli juttatásnak nem m inősülő egyes juttatások adóalapként meghatározott összege után.19-szorosa) után. az értékpapír-kölcsönzésből. tiszteletdíjak . [Lásd az 1998/LXVI. hallgatási díj). szolgáltatás Rendezvényen adott ingyenes ellátás. Az egyént terhelő százalékos eho továbbra is 14 százalék. E jövedelmek után a juttatás értékének 1.szabadidős szolgáltatásokra Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége Önkéntes pénztárba. Ingatlan-bérbeadásból szárm azó bevé­ tel esetén továbbra is a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján jövedelemnek m inősülő összeg az ehoalap. § (1). A kamatkedvez­ / •• Ilyen juttatás például a cégtelefon magáncélú használata. ha azonban ennél kevesebb az éves járulék. vagyis a juttatás értékének 1. évi 1 millió forintnál nagyobb adóköteles jöve­ delem teljes összegére kell megfizetni (oszta­ lékelőlegre változatlanul nem kell).a járuléktörvény 5. § (1) ba) alpontjában. legfeljebb évi három alkalommal Bárki által hozzáférhető termék.vendéglátásra . törvény 3. a bér­ beadó magánszemélynek. amely után szociális hozzájárulási adót kell fizetni. A 450 ezer forint­ ba beszámítanak az egyéni egészségbiztosí­ tási járulékok (4 százalék természetbeni és a 2012-ben már 3 százalék mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék). mivel azok szociális hozzájárulási adó alapját képe­ zik. a vállalkozói osztalékalap. az osztalék. az árfolyamnyereségből származó jövede­ lem. vagyis m axim um ennyi ehót kell megfizetni akkor is. törvény 3. törvény 3.szálláshely-szolgáltatásra . ha nincs kifizető. valamint a béren kívüli juttatásoknak a kedvezményes adózási értékhatárt meghaladó része. a m agánsze­ mélyt terhelő egyszerűsített közteher-viselési hozzájáruláson belüli 1. a rep­ rezentáció és az üzleti ajándék személyijövedelemadó-köteles része. szolgáltatás. paragra­ fusában felsorolt. továbbá az ingatlan-bérbeadásból származó.19-szorosa (a kamatkedvezményből származó jövedelem 100 szá­ zaléka helyett). a magánszemélynek egyáltalán nem kell 14 százalék ehót fizetni. [Lásd az 1998/LXVI. [Lásd az 1998/LXVI. vagy pedig ha a kifizető nem köteles a jö ­ vedelem után adót (adóelőleget) m egálla­ pítani.után nem kell 27 százalék ehót megállapítani. [Lásd az 1998/LXVI. ja n u á r 1 -jé tő l.2k EGESZSEGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni az egeszsegugyi hozzájárulásról? kell fizetnie az adóalapként meghatározott összeg (a jövedelem 1.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mény utáni 27 százalékos ^ho alapja az adó­ alapként m eghatározott összeg. amelyeket a tb-szabályok szerint nem terhel járulék (ilyenek például a személyijövedelemadó-törvény szerinti egyéb jövedelmek. A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 ezer forint. . törvény 3. [Lásd az 1998/LXVI. paragrafus (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti jogvi­ szonyból származó jövedelmek . és a vállalko­ zásból kivont. Az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem után a kifizetőnek továbbra sem kell 27 százalék ehót fizetnie. akkor az összeg­ határ eléréséig.6 százalékos egész­ ségbiztosítási járulék.] Változás 2012. ha van ki­ fizető. § (4) bekezdésében. ja n u á rl-jé tő l. szabadidőprogram. így a minimálbér 30 százalékánál kisebb jövedelemmel járó megbízási díjak. Az ingatlan bérbeadásából szárm azó jövedelem utáni 14 százalékos ehót év közben az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem alapulvételével kell megállapítani. A kifizetőt terhelő közterhek m ellett adható juttatások* A ju t t a t á s jo g c ím e Üdültetés saját üdülőbe^ Munkahelyi étkeztetés Erzsébet-utalvány Széchenyi-pihenókártya . 5. a fizeten­ dő személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék. továbbá az egészségügyi szolgáltatási járulék (utóbbi összege 2012. A biztosítási jogviszonyon kívüli jutta­ tások után nem kell járulékot fizetni. törvény 3. más szolgáltatás Cégtelefon magáncélú használata Csoportos biztosítások díja Minden munkavállalónak azonos feltétellel nyújtott termék. § (2) bekezdéseiben. törvény 3. foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóba adott munkáltatói hozzájárulás A béren kívüli juttatások évi 500 ezer forintot meghaladó része Az egyes béren kívüli juttatások törvényi korlátot meghaladó része Hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés. a kifizetőnek.] Nem vá lto zo tt.19-szorosa után a kifizető 27 százalék ehót köteles fizetni (a 16 százalék személyi jövedelemadón felül). január 1-jétől havi 6390 forint).] A magánszemély továbbra is akkor fizeti meg a 27 százalékos ehót.] Mentesül a kifizetői eho alól az a jövede­ lem. megismerhető belső szabályzat alapján a munkavállalók egyes csoportjainak azonos feltételekkel nyújtott termékszolgáltatás Csekély értékű ajándék. Kifizetői eho terheli az összevont szem élyijövedelem adó-alapba tartozó adó(adóelőleg-)köteles jövedelmek közül azokat.] K ifizetői százalékos eho Ú előírás 2012. § (5) bekezdésében. ezért Egyéni százalékos eho Nem vá lto zo tt. ha a 14 százalékkal számított eho ennél több.19-szorosa. § (1) bb) alpontjában. A béren kívüli jut­ j tatások után a kifizetőnek 10 százalékos ehót H V G |T B . vala­ mint a kamatkedvezményből származó kü­ lön adózó jövedelmet.

§ (1) bekezdésében. hogy egészségbiztosítási járuléka év közben vagy az év végére várhatóan eléri a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt.EGESZSEGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S 25 ilyenkor ehofizetési kötelezettség van. ■az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár ál­ tal a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány után. a baleseti táppénz. 3. akkor a jövedelemszerző magánszemély fizeti a 27 százalékos [Lásd az 1998/LXVI. Ha az év végén kiderül. A másik tagállami vagy svájci biztosítás igazolható ■az ottani illetékes hatóság által a biztosí­ tásról kiállított bármilyen formájú igazolás­ sal. valamint a szo­ ciális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő öszszege után.hu w w w . törvény ll//\§-ában.] a\att®eÖe' eI'° HVG-különszámok p í V» J I » 1 V / L7 I l\ ívp rVJ \ L< pmI mI p n \ /cp lk\ I IV JUG-kliih 1 3rtvai/a II I V VJ l \ I U U I \ ^11 I j f U V U C iheVlé" \\\ewe . [Lásd az 1998/LXVI.S ís a ® 8 . így például a munkavállalónak a munkáltató bel­ földi vagy külföldi anyavállalatától kapott adó(adóelőleg-)köteles jövedelme után a kifizető­ nek 27 százalék ehót kell fizetnie.. H V G -előfizetőknek: 5990 Ft. a gyermeknevelési támo­ gatás. 1B00 Bp. ■a kedvezményezett részére történő egyöszszegű pénztári kifizetés után a magán-nyugdíjpénztári tag felhalmozási időszakban bekö­ vetkezett halála esetén.] N yilatko zat az egyéni ehóról Nem v á lto z o tt.h v g klu b k a rtya . Ha a juttató nem minősül kifizetőnek. § (3) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXVI. hogy a biztosítási jogviszonyában megfizetett egészségbiztosítási járulék. amíg az nem ad nyilatkozatot neki. ■a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. törvény 5. a terhességigyermekágyi segély.] K ivételek a százalékos eho alól Nem vá lto zo tt.á járulék mégsem érte el a felső határt. 20 0 6 -1 -^3 6 -2 05 0 06-1-^36-2012 (a hvgklubkartya@ hvg. Az egyéni ehót a k ifiz e ­ tőnek a naptári évben m indaddig le kell vonnia a magánszemélynek kifizetett jöve­ delmekből. ■az egészségpénztár által nyújtott életmódja­ vító szolgáltatások (például természetgyógyá- Más ta g á lla m i b iz to s íto tta k Nem v á lto z o tt. il­ letve egészségügyi szolgáltatási járulék és a külön adózó jövedelmei után megfizetett 14 százalékos eho összege elérte a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt (2012-ben ez 450 ezer forint). ■6& \V fc Ára: 7990 Ft.. valamint a tár­ sadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történt visszalépés esetén a volt pénztártagnak a viszszalépés miatt kifizetett tagdíj-kiegészítés után. ■ az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. ■az úgynevezett Al-es uniós nyomtatvánnyal (amelyet kiküldetés vagy egyszerre több tagál­ lamban történő munkavégzés esetén a bizto­ sítás helye szerinti állam illetékes szerve állít ki).h u . ekkor a kifizető nem vonhatja le a 14 százalék ehót. HVG Kiadó Zrt. a magánszemélynek a tárgy­ évi személyijövedelemadó-bevallásában 14 százalék (plusz az ehokülönbözetre 6 száza­ lék) ehót kell bevallania és a bevallási határ­ időig megfizetnie. illetve kifizetőiknek nem kell ehót fizet­ niük. A magánszemély nyilatkozhat arról is. A Magyarországon kívüli EGT-tagállamban és a Svájcban biztosítottak­ nak. A kifizetőnek nem kell 27 szá­ zalékos ehót fizetnie ■a táppénz. a gyermekgondozási díj után. Pf. 3.. törvény ehót. hogy.

törvény 11/k § (4) bekezdésében. egy­ az ehót ezentúl nem 27 százalékos mértékkel. Kifizetői 10 százalékos ehoalap (8.27) 4.) 11. x 0. törvény 3.] A jövedelemszerzőnek kell a százalékos ehót bevallania és megfizetnie a jövedelemre. lapított ehót a magánszemélynek a jövedelemA magánszemélyt nem terheli 14 százalé­ szerzés évéről szóló bevallásban kell bevalla­ kos ehofizetési kötelezettség a tőzsdei oszta­ nia és a bevallás benyújtására előírt határidőig [Lásd az 1998/LXVI. + 2 .x 0. Eho (7 . vagy a kifizető az előírtnál többet vont le tőle. 29.megállapított 27 százalékos ehót az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni.1) 150 000 Példa ingatlan-bérbeadás ehójára A) T é te le s k ö lts é g e ls z á m o lá s 1. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 5. Bevétel 2. törvény ról vagy az adózás rendjéről szóló törvény sze­ rint nem terheli bevallási kötelezettség. S zéchenyi-pihenőkártya szálláshely alszámlájára u ta lt tám ogatás 3. ha a kifizető az ő téves nyilatkozata nuló. Az egyéni vállalkozónak a vállalkozói osz­ talékalapja utáni egészségügyi hozzájárulást az éves bevallásában kell bevallania. a 27%-os ehót csökkenti az ugyanazon alap után megállapított 10% eho [Eho tv. . törvény lék után.+ 3 .12-szer havi 12 500 fo rin t értékű m unkahelyi étkeztetés 2. törvény kának a 15 százalékát kell bevallania százalé­ 4.x 0.+ 6. § (6) bekezdéseiben. vagy megtérítik neki). Az átalányadózást [Lásd az 1998/LXVI. A kifizetőnek a százalékos egészségügyi hozzájárulást havonta kell meg­ állapítania. Ha a m agánszemély tú l­ fizette az egészségügyi h o zzájáru lás t. l<t% -os eho fizetése esetén jövedelem (3 . Kifizetői 27 százalékos ehoalap* [ ( 7 .] Az ingatlant bérbe adó magánszemélynek az adóbevallásában be kell vallania az ebből szati szolgáltatás.x 1. 11.] ■ •Egyes meghatározott juttatásnak minősül.x 0. befizetés Új előírás 2012. Ehoalap (2. és véglegesen a tárgyévi jövedelemadó-bevallásában kell elszámolnia.2.x 1. Az adóévre megál­ ködéséért adott ellenszolgáltatás után. 3. Jövedelem (1. Adóalap (7 . Ehoalap (4. így 27%-os ehoalapot képez a béren kívüli juttatás együttes értékének 500 ezer forintot meghaladó része [Szja tv. § (1) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt.16) 100 000 50 000 107 000 120 000 7.+ 4 . Bevétel 2. Béren kívüli ju tta tá so k együttes értéke (1. törvény 11/k (3) bekezdésében. S zéchenyi-pihenőkártya szabadidő alszámlájára u ta lt tám ogatás 5. a ma­ gánszemélynek a százalékos egészségügyi hozzájárulást év közben előlegként kell megfizetnie .14) 35 807 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 1714 500 Ft 274 320 Ft * 1350 000 Ft 189 000 Ft 805 630 128901 805 630 80 563 210630 * 10%-os költséghányajJ alkalmazásánál minden költséget elszá­ moltnak kell tekinteni. Helyi utazási bérlet 6 .] egészségügyi hozzájárulásként. második mondata]. ezen ehoköteles jövedelmének ehóját nem kell bevallania. Kifizetői 27 százalékos e h o ** (12. 70. A béren kívüli juttatások utáni 10 százalék egészségügyi hozzájárulást a kifizető a jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg. ja n u á r 1 -jé tő i. K ifizetőt terhelő szja (8. törvény 11. a megszűnés napját követő hónap 12éig kel! megfizetni a százalékos ehót.x 0. Ha a kifizető levonta az ehót. akkor 4 § (3)-(4) bekezdéseiben. A béren kívüli juttatás éves 500 ezer forint keretösszeg fölötti részére . Szja (5.mint egyes meg­ határozott juttatás után .14) * Ha a magánszemély kötelezett eho fizetésére (kivéve. [Lásd az 1998/LXVI. a megállapított jövedelem 78%-át kell jövedelemnek venni [Szja tv. sporteszköz vásárlásának származó jövedelmét terhelő 14 százalékos támogatása) után. jövedelme az összevont adóalap része. szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó hanem 15 százalékkal kell bevallania és befi­ őstermelőnek továbbra is a bevétele 5 százalé­ zetnie.] . x 0.) 8. [Lásd az 1998/LXVI. § (2). (6) és (8) bekezdéseiben. a tárgy­ hót követő hónap 12-éig. § (6) bek. § (1) bekezdésében. x 0. vallja be és fizeti meg.. [Lásd az 1998/LXVI. H ozzájárulás tú lfizeté se Nem v á lto z o tt. illetve az adó megfizetésével egyidejűleg -. **A magánszemély összevonás alá esó éves várható jövedelme több mint 2 millió 42^ ezer forint.1) 12. / B) 10 százalékos kö ltsé g h á n y a d Alkalm azása 677 000 1.x 0. **Az adóévet követó év május hónap kötelezettségeként kell bevallani. x 0. A kamatkedvezményből származó jövede­ lem utáni százalékos egészségügyi hozzájá­ rulást évente. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatások után a kifizető a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást a jövedelemadó­ val egyidejűleg állapítja meg. Jövedelem ( l .] § (8) bekezdésében.19) 9.16) 10.27)** 6. Ha a kamatkedvezmény év közben meg­ szűnik. Egyéni ehobevallás ha az nem kifizetőtől származik. Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás alszámlájára u ta lt tám ogatás 4. § (6). Kifizetői 10 százalékos eho (10. megfizetnie. * Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni.] 150 000 4 . ja n u á rl-jé tő l. A kiszámított ehót csökkenti az ugyanazon alap utáni 10 százalékos eho (mivel a kifizető azt már egyszer.x 0.27)-( 1 2 . Szja-alap (4 . [Lásd az 1998/LXVI. kos Nem vá lto zo tt.78)* 5.) 6. törvény választó mezőgazdasági kistermelő átalány­ 11. hallgató tagjának személyes közremű­ miatt nem vonta le tőle azt.) 8. megfizette).] 11/k § (3) bekezdésében. A fizető-vendéglátós magánszemély ehója és a magánszemélyt a személyi jövedelemadó­ továbbra is a tételes átalányadó 20 százaléka. de A tételes költségelszámolást választó.16) 5. mint béren kívüli juttatás utáni ehót. Eho (5 . és a be­ vallásra előírt határidő végéig kell megfizetnie.19] 13. [Lásd az 1998/LXVI. ha az költ­ ségként elszámolható. Szja (3 . § (k) bek.500000) x l . Változás2012. f (i)]. bevallania és megfizetnie.) 2 280 000 Ft 580 000 Ft 1700 000 Ft 1 326 000 Ft 168 4 020 Ft 269 443 Ft 1326 000 Ft 185 640 Ft Bevallás.26 EGÉSZSÉGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S Példa béren kívüli juttatások (cafeteria) közterheire 2012-ben (Ft) 1 .9)* 3. Szja-alap (2 . + 5 .az adóelőleg. ezért a 78%-os szabály nem alkalmazható. [Lásd az 1998/LXVI. a túlfizetést a magánszemély az adó­ évi adóbevallásában igényelheti vissza. Költség 3.]. vallja be és fizeti meg. egészségügyi hozzájárulást (6 százalékkal ■az iskolai szövetkezeti csoport nappalis ta­ növelten). 12-szer havi 10 ezer fo rin t értékű egészségpénztári m un ká lta tó i hozzá­ járulás 7.x 1. vagy a kifizető az egészségügyi hozzájárulást nem tudja levonni (mert például az osztalékelőleg teljes összege Osztalékká vált).

a 2012-ben már 3 százalékos mértékű . a gyermekgondozási segély.pénz­ beli egészségbiztosítási járulékot. a gyermeknevelési támogatás. [Lásd az 1997/LXXX. melyik társas vállalkozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgáltatási járulékot.] alap választása esetén az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék kötelező alapjánál (a minimálbér. [Lásd az 1997/LXXX. ezt elő­ ször az eva alá történő bejelentkezésekor. ha egyálta­ lán nincs bevétele. szabadalmi ügyvivőnek sem.a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (korábban mentesült ez alól).december 12-éig benyújtandó . aki egyidejűleg társas vállalkozás sze­ mélyesen közreműködő tagja is. de . [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX. külön bejelentőlapon. Az evásnak is szoci­ ális hozzájárulási adót kell fizetnie. a gyed.] Nyugdíjas vállalkozó Változás 2012. a garantált bérminimum) másfélszerese után kell megfizetni. § (3)-(4) bekezdéseiben. Ha többes jogviszonyban álló evás egyéni vállalkozó év közben főfoglalkozású egyéni vállalkozóvá válik .] Nem v á lto z o tt. szakképzettséget igényel. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX. az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak az egyik jogviszonyá­ ban kell megfizetnie. § (4) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXX. Ha evás egyéni vál­ lalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendelkezik. törvény 29/A §(1) bekezdésében.például megszűnik a heti 36 órás munkaviszonya -. parag­ rafusa. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 29/A §(1) bekezdésében.magasabb összegű tb-ellátások megszer­ zése érdekében . A nappali tagozatos diák evás egyéni vállalkozó is megfizeti vállalkozásában a természetbeni egészségbiztosítási járulék mel­ lett . törvény 25/A§-ában. Nem kell járulékot fizetnie a kamarai tagságát szünetelte­ tő egyéni vállalkozó ügyvédnek. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett . Töredék hónapban a járulékfizetési alsó ha­ tárt arányosan csökkenteni kell. nem társada­ lombiztosítási járulékot. a terhességi-gyermek­ ágyi segély.] .járulékbevallá­ sában. Nem vá lto z o tt. napi 170 forint volt).a tárgyhó­ nap első napján érvényes garantált bérminimum (2012-ben 108 ezer forint).] Nem v á lto z o tt. az adóhatóság­ nak. A többes jogviszonyban álló. Nem kell az álláskeresési ellátások fedezetére járulékot fizetnie az evás egyéni vállalkozónak. gyet vagy ápolási díj folyósítása alatt személye­ sen végez vállalkozói tevékenységet. évi CXV. a tagoknak tagdíj helyett véglege­ sen nyugdíjjárulékot kell fizetniük. törvény 19.] Változás 2012. A magasabb járulékalapot választó evás egyéni vállalkozónak is arányosan csökkente­ nie kell a járulékalapját (például a táppénz folyó­ sításának időtartamával arányosan). ja n u á r 1 -jétő l. Annak a nyugdíjas evás vállal­ kozónak. törvény 19. [Lásd az 1997/LXXX.munkaviszonnyal is rendelkezik. törvény 18. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban személyesen közreműködik. a baleseti táppénz. ta g d íjm é rté k Változás 2011. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fősza­ bályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie. törvény 31.] vállalkozói adóról szóló törvényben meghatáro­ zott adóalap 4 százaléka. kormányrendelet 6/A §-aiban. § (2) bekezdésében. HVG í T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Járulék szünetelése. ja n u á r 1 -jé tő l. Az evás egyéni vál­ lalkozó által fizetendő^gészségbiztosítási és mun­ kaerő-piaci járulék 7. A nyugdíjas evás egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási já­ ruléka havi 6390. hogy szünetelteti tevékenységét. decem ber 31-étől. Az evás egyéni vállalkozó is dönthet úgy. ja n u á r 1 -jé tő l.írja elő az egyéni vállalkozóról és egyé­ ni cégről szóló 2009.az adóév egészére választhatja azt is. Ha főállású evás egyéni vállal­ kozó . ja n u á r 1 -jé tő l.a természetbeni egészségbiztosítási járulék mellett . szakképzettséget igényel .5 százalék. § (3) bekezdésében. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag evás vállalkozók kötelező tagdíjfizetése. törvény 19. A főállású evás egyéni vállalkozónak az egyé­ ni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a minimálbér (ha a személyesen végzett főtevé­ kenység legalább középfokú végzettséget.5 százalékról 8. törvény 29/A § (3)-(4) bekezdéseiben. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tag­ ja is.JE Mit kell tudni Egyéni vállalkozó többes jogviszonya az evások járulékáról és ehójáról? Főállású egyéni vállalkozó já ru lé k a la p ja Változás 2012. törvény a 29/A § (1) bekezdésében. kivéve.a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában . hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás fizeti meg utána. tehát akkor is.] Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXX. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére érvényesen nyi­ latkozni köteles. Az egyéni természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék változatlanul 4^zázalék. 31. [Lásd az 1997/LXXX.5 százalékra nő. Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó nyugdíjas egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot bevétele mértékétől függetlenül megfizeti. törvény 8. m entességek Magasabb já ru lé k a la p választása Változás 2012. már evásként pedig a novemberre vonatkozó . törvény 29/A § (3) bekezdésében..akár részmunkaidőben .a törvényben előírtnál nagyobb járulékalap után kíván járulékot fizetni. közjegyzőnek. Az evás egyéni vállalkozó nem köteles nyug­ díj. napi 213 forint (2011-ben havi 5100. [Lásd az 1997/LXXX. a vállalkozásá­ ban is meg kell fizetnie . a munkaerő-piaci járulék 1. ha nappali rendszerű oktatás keretében tanul. ha gyes. A szünetelés alatt járulékokat sem kell fizetnie.és egészségbiztosítási járulékot fizetni a táp­ pénz. ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lék 2 százalékról 3 százalékra. vagyis az első adóévet megelőző év december 20-áig je­ lentheti be.] Nem vá lto zo tt. az ápolási díj folyósításának időtartama alatt. méghozzá minimum egy hónapig és maximum öt évig . 29/A és a 195/1997.] Já rulékm érték. nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja az egyszerűsített § (3) bekezdésében. illetve a garantált bérminimum másfélszeresénél) magasabb összeget kell vál­ lalni egyéni járulékalapként. a tárgyév hátralévő részére is választhatja a magasabb járulékalap utáni járulékfizetést. Magasabb járulék­ Nem v á lto z o tt. A nyugdíj­ járulék továbbra is 10 százalék. A nyugdíjjárulék alapja a tárgy­ hónap első napján érvényes minimálbér (2012ben havi 93 ezer forint) vagy .] Nem v á lto z o tt.| EV A SO K T B .ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget.

[Lásd az 1997/LXXX.] Táppénzes állomány.] Változás 2012. /Lásd. Az evás egyéni vállalkozó vállal­ § (5) bek kozói osztalékalapját nem terheli 14százalékos eho. § (10)-(11) bekezdéseiben. §-ában. §-ában. szakképzettséget igényel. törvény 27. Nem v á lto z o tt. vagy akinek a biztosítása szünetel. törvény 35. törvény 35.nem köthető külön megállapodás. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 34. ha a szerződő betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt.] Já ru lék fize tés e.] dő§járulék havi összege a mindenkori m in i­ málbér 50 százaléka (2012-ben 46 500 forint). törvény 202. évi CXIX. fogva tartott vagy tevékenységét szüneteltető nyugdíjas vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. [Lásr az 1997/LXXX. a lakó-. napjáig kell megfizetnie és az éves evabevallásában bevallania. A befizetési határidő elm ulasztásának következtében megszűnik a megállapodás hatálya a járulék esedékességének napját ma­ gában foglaló hónap utolsó napjával. A kiegé­ szítő tevékenységet folytató. törvény 27. napjáig kell megfizetnie és bevallania. és akire a biztosítás nem terjed ki. [Lásd az 1997/LXXX. §-ában.vagy ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. [Lásd az 1997/LXXX. valamint az öregségi rész­ nyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő eléré­ se céljából.ha a főtevékenység legalább középfokú végzettséget. ha addig a tartozást megfizetik. törvény 37. [Lásd a 195/1997. Megállapodást az a nagykorú belföldi köt­ het. Az evaalany társaság magánszemély tagját nem terheli 14százalékos ehofizetési kötelezettség az osztalék vagy a vállalkozásból kivont jövede­ lem után. Járulékbevallását a tárgyhónapot követő hónap 12. A külföldi nagykorú személy által fizeten­ (l)b) pontjában.] Társas vállalkozás és vállalkozó Változás 2012. de maximum a járulékfizeté­ si felső határ naptári évre felszorzott összege után (ez 2012-ben 7 942 200 forint). gyet és ápolási díj esetén a já­ rulékfizetési alsó határt az ellátás folyósításának időtartamával arányosan csökkenteni kell.] § (4) be Egészségügyi hozzájárulás Nem vá lto zo tt. 38. § (2) bekezdésében.a garantált bérmini­ mum (2012-ben 108 ezer forint) után kell megfi­ zetni.maximum öt pótévet szerezve . bevallása Nem vá lto zo tt. Megál­ lapodás nem csupán nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalap. törvény 34. hogy ők és velük együtt élő gyermekeik egészségügyi szolgáltatást vehessenek igénybe (a sürgősségi ellátás kivételével. vagyis nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot és a nyugdíjjárulékot évente. tartózkodásra jogosító okmányt. Az evás társaság főállású társas vállalkozó tagja az egészségbiz­ tosítási és munkaerő-piaci járulékot a személyes közreműködésre tekintettel kapott tagi jövede­ lem. kivéve. december 1 -jétő l. de havonta legalább a minimálbér . Nyugdíjra jogo­ sító szolgálati idő és nyugdíjalap szerzése cél­ jából megállapodást csak az köthet. A nyugdíjjárulékot havonta legalább a tárgyhónap első napján érvényes mi­ nimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) vagy .másfélszerese után fizeti meg. Ennél magasabb jövedelem után is fi­ zethető járulék. napjáig elektroni­ kus úton kell benyújtania. § ty bekezdésében. A nyugdíjszerzésre^ kötött megállapodás alapján fizetendő járulék mér­ téke 34 százalék. aki nem saját jogán nyugdíjas.a 2005. törvény d 34. a tárgyhónapot követő hónap 12. szakképzettséget igényel . [Lásd az 1997/LXXX. Az itt tanuló külföldi. gyermekgondozási segély­ ben részesülő. törvény 3. kormányrendelet 8. Egészségügyi szolgáltatás Nem vá lto zo tt.teljes öregségi tb-nyugdíjhoz szükséges 20 év. az 1997/LXXX. Az evás nyugdíjas egyéni vállalkozó nyugdíjjárulék-alapja továbbra is az egyszerűsített vál­ lalkozói adóról szóló törvény szerinti adóalap 10 százaléka.] HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Nem vá lto zo tt. § (3) bekezdésében. törvény 34. (4)-(5) bekezdéseiben. törvény 28. Egészségügyi szolgáltatás megállapodás alapján akkor jár. mert az m in­ denkinek jár). A főállású evás egyéni vállalkozó havonta. illetve külföldi 18 év alatti gyermeke esetében a járulék a m in i­ málbér 30 százaléka (2012-ben 27 900 forint). Az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év megszerzésére csak akkor köthető megállapodás. [Lásd az 1997/LXXX. illetve külföl­ di állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott. a negyedévet követő hónap 12. A megállapodás alapján nyugdíjjárulékot kell fizetni (korábban nyugdíjjárulékot és nyugdíj-biztosítási járulé­ kot kellett). A többes jogviszonyban álló nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozónak a já­ rulékot negyedévente. adómódosító . gyes. [Lásd az 1997/LXXX. §-ában. ja n u á r 1 -jé tő l. hanem „csak” szolgálati idő szerzésére is köthető. Ilyenkor a nyugdíjjárulék alapja a minimálbér. A külföldi állampolgár és csa­ ládtagjai megállapodást köthetnek arra. [Lásd az 1998/LXVI. [Lásd az 1997/LXXX. Pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra . aki nem magán-nyugdíjpénztári tag. terhességi-gyermekágyi segély. tartózkodási vagy szállás­ helyét igazoló dokumentumot. akinek nincs bizto­ sítási kötelezettséggel járó jogviszonya. a garantált bérminimum . § (1) b) pontjában. gyed. illetve . napjáig köteles megfizetni a járulékot. például nappali felsőfokú tanulmányok idejére (PhDképzésére is). § (2) bekezdésében. paragrafusának (4) bekezdése szerint .J E KÜLÖN T B -S Z E R Z Ő D É S E K Mit kell tudni A keresőképtelen.28 | E V Á S O K T B .] a külön tb-szerződésekről? Szerződéses szolgálati idő Változás 2011. ■ha a megállapodás szerinti járulék hatha­ vi összegét egyszerre befizetik (ez esetben a megállapodás megkötését követő hónap első napjától vehető igénybe szolgáltatás). az adó­ évet követő hónap 12.] Az egészségügyi szolgáltatási m egálla­ podás megkötésekor be kell mutatni a ked­ vezményezett személyazonosságát igazoló okmányt. ja n u á r 1 -jé tő l. A megállapodás alapján fizetendő járu ­ lék alapja legalább a megállapodás napján érvényes havi minimálbér (2012-ben 93 ezer forint).] Nem v á lto z o tt. ■ ha a m egállapodás szerinti járulékot az igénybevétel kezdetét megelőzően leg­ alább hat hónapig folyamatosan fizették (ek­ kor a hat hónapot követő első naptól vehető igénybe szolgáltatás).

a költségvetési hiány ^edig nem lesz na­ gyobb a költségvetési törvényben elfogadottnál. törvény 62. §-ában és a 2009/XL. törvény 18. hogy a GDP várható évi növekedése legalább 7. Az öregséginyugdíj-jogosultság érvényesítésének . 64/D§-ában. (Tehát az 1951 előtt született nőknek és az 1947 előtt született férfiaknak. és az eredmény­ nyel . A 2011 no­ vemberében egyszeri kiegészítésben része­ sülők nyugellátását ezt megelőzően 0. [Lásd az 1997/LXXXI. a GDP változatlan áron számított nö­ vekedési ütemétől és a nettó átlagkereset növe­ kedésétől is függött a nyugdíjemelés mértéke. ja n u á r 1 -jétől.januárig visszame­ nően megkapják. január 1-jétől 4. N yugd íjprém ium Nem v á lto z o tt.) 2012. törvény 18. [Lásd az 1997/LXXXI. a korhatára és a szolgálati ideje alap­ ján a jogosultságot már 2013-ban megszerzi.5 százalék legyen. kormányrendelet 11. [Lásd a 168/1997. 18. s akkor is maximum 80 ezer. Ha a KSH-adatok alapján kal­ kulált nyugdíjemelési mérték a januárit ■ legalább 1 százalékponttal meghaladja. törvény 12. A nyugdíjkorhatár elérése esetén továbbra is 20 év szolgálati idő szükséges az öregségi teljes nyugdíj és 15 év az öregségi résznyugdíj megállapításához. törvény 101. [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 8. [Lásd az 1997/LXXXI. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján.Ö REG SÉG I N Y U G D ÍJ 29 Mit kell tudni az öregségi nyugdíjról? N yugdíjem elés Változás 2012. § (3)-(5) bekezdéseiben. akik az előző év végéig betöltötték a rájuk irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. Nem adható nyug­ díjprémium ideiglenes özvegyi nyugdíjasnak és a rehabilitációs járadékosnak.5-et.de legfeljebb 4-gyel . így az 1957-ben születettek és a náluk fiatalabbak már 65 évesen mehetnek majd nyugdíjba. [Lásd az 1997/LXXXI. A nyugdíjprémium összegét úgy kell ki­ számítani.] Öregségi nyugdíj Nem vá lto zo tt.) Eddig nekik a jogviszony megszüntetése nél­ kül is megállapították a nyugdíjat. de azt csak 2014-ben.kiegé­ szítő nyugdíjemelésként .5 szá­ zalékot. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL. A nyugdíjprémium tehát maxi­ mum 80 ezer (4 x 20 000) forint lehet. de felmentési ideje miatt a biztosítási jogviszonya áthúzódik 2014-re.] tárt. de legfeljebb 20 ezer forintot. amelyeket az előző év végéig már megállapítottak (vagyis mindkét nyugdíjemelés mindig csak a nyugdíj­ ba menetelt követő években jár). a biztosítási jogviszonya megszűnését követő naptól érvényesítheti (ezt annak ellenére megteheti. § (2)-(3) bekezdéseiben. törvény 62. (5)-(8) bekezdéseiben. A GDP költségvetési törvényben elfogadott.] Januárban és novemberben továbbra is csak azokat a nyugdíjakat kell emelni. nyugdíjmódosító törvény 8. 18/A § (6). § (l)-(2) bekezdéseiben. A novemberi nyugdíjemelésnél a KSH által a nyugdíjasok fogyasztására közzétett január és augusztus közötti adatokból számított éves fogyasztóiár-indexet kell figyelembe venni. illetve legalább arra a napra megszüntessék. a nyugdíjasok a többletet novemberben . amely az 1952-t követő születési évenként fél évvel emelkedik.] Havi n y u g d íjm in im u m o k Nem változott. A januári nyugdíjemelés mértéke kizárólag a tárgyévre tervezett fogyasztóiár-indextől függ. §-ában. ha a kapott összeg nem éri el a nyugdíjminimumot. hogy az 1952-ben született. valamint az EGT-államokban. ha a GDP-növekedés bármennyivel is 7.meg kell szorozni a havi nyugdíj egynegyedét. [Lásd az 1997/LXXXI.] Nem v á lto z o tt.2 százalékkal kell emelni a 2011-ben vagy azt megelőzően megállapított nyugellátásokat. akik 2007 végéig szereztek jogosultságot teljes vágy csökkentett előreho­ zott nyugdíjra. Azoknak is meg kell szüntetniük a jogviszonyukat nyugdí­ jazásuk napján. § (5) bekezdésében. 2012-ben a 2008 óta változatlan nyugdíjminimumok maradnak érvényben. A nyugdíjkorhatár 62 évről fo­ kozatosan 65 évre nő: az 1952-ben születettek 62 és fél éves korukban töltik be a nyugdíjkorha- Nyugdíjminimumok 2012-ben E llátás m egnevezése Ö regségi n y u g d íj Á rva e llá tá s A n y u g d íjm in im u m h a vi összege 28 500 Ft 250 Ft HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . így ha például egy 1951-ben született férfi közalkalmazott 2013-ban betölti a 62. [Lásd az 1997/LXXXI. tehát 2014-ben 62 éves férfiak már csak 62 és fél éves korukban töltik be az irány­ adó nyugdíjkorhatárt). s e nyugdíjkülönbözettel növelt összeg lesz a következő januári nyugdíjemelés alapja. (3) c) pontjaiban. § (l)d ) pontjában. hogy a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése/v végére eléri a 3. 3 százalékot elérő növekedési üteme esetén a nettó átlagkereset ugyancsak költségvetési törvényben tervezett növekedését is figyelem­ be vették a januári nyugdíjemelésnél.a szükséges szolgála­ ti idő megszerzésén túl . A résznyugdíjnak továbbra sincs minimuma. (Eddig a bruttó hazai termék. azaz a költségve­ tési törvényben elfogadott infláció mértékével emelik a nyugdíjakat.5 százalék fölött lenne. ha 2008 előtt 33 év szolgálati időt szereztek. ha ez meghaladja az átlagosból számíthatót.] Nem v á lto zo tt. törvény 62. életévét. § (2) c). § (4). illetve a Magyarországgal kétoldalú szociális bizton­ sági egyezményt kötött országokban is meg kell szüntetnie minden biztosítási jogviszonyát. A kormánynak a novemberi nyugellátást és annak esetleges emelését ki kell egészítenie egyszeri nyugdíjprémiummal. § (1) bekezdésében.] ■1 százalékpontnál kisebb mértékben haladja meg.] § (4) be Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor Változás 2012. ha év közben (legkésőbb szeptemberben) úgy értéke­ li. § (5). az öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagke­ reset szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. törvény 18. ja n u á r 1 -jé tő l. Azok kaphatnak nyugdíjprémiumot. [Lásd az 1997/LXXXI. amihez azonban az szükséges.] A korhatár betöltése után nyugdíjba vonu­ lónak legalább a nyugdíjba menetele napjára itthon.az is feltétele. akkor a nyugdíjasok az egész évre felszor­ zott nyugdíjtöbbletet egy összegben kapják meg a novemberi nyugdíjukkal.5 szá­ zalékkal is meg kell emelni. hogy a GDP becsült növekedési üteméből ki kell vonni 3. 18/B § (5) bekezdéseiben.

Például 500 ezer forintos nettó átlagkereset esetében a nyugdíjalap 372 ezer forint plusz a 372 ezer és a 421 ezer forint közötti rész 90 százaléka. a közeli hozzátartozó halála. amíg az első alap. a nyugdíj előtti mun­ kanélküli-segélyt.vagy osztatlan képzésében a képzési és kimeneti időn belül tanul. Méltányossági alapon háromévente növelhető a nyugdíj. ha az elhunyt szülő nem szerzett szolgálati időt (például ha meghal az egyete­ mista apa. január 1-je és 1996.] Nem vá lto zo tt.ha a kérelmező számára ez a kedvezőbb . § (2) bekezdésében. az ezt meghaladó részből pedig tovább­ ra is fokozatosan csökkenő hányad. de legfeljebb az öregséginyugdíj-minimum össze­ gének másfélszerese (2012-ben 42 750 forint) lehet. ja n u á r l. január 1-je után a biztosítással járó jog­ viszonyból származíö. akinek nem volt még szolgálati ideje. § (1) a) és a 168/1997. jövedelmek ese­ tén a járulékokkal csökkentett összeg plusz a járulékokkal csökkentett összeg 27 százaléka (vagyis az adóalap-kiegészítés) a személyi jöve­ delemadó szabályai szerint. április 1-je előtt fizették háztartási alkalmazott után -. [Lásd az 1997/LXXX1. több bizto­ sítással járó jogviszony esetén pedig a nyugdíj­ járulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig számított valamennyi kereset.tehát rokkant -. és megszerezték a szüksé­ ges szolgálati időt. A nyugdíjalap meg­ határozásakor . amely a kifizetéskor hatályos rendelkezések szerint nyugdíjjárulék-alap volt. Kivételes nyugdíjemelést az kaphat. törvény 66. mint anélkül (a nyugdíj-biztosítási igazgatóság automatikusan e szabály szerint végzi el a számítást). Az árva addig kaphatja az árvaellátást. az álláskeresést ösztönző juttatást.jé tő l. akinek a szo­ ciális törvény szerint figyelembe vett egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot.) [Lásd az 1997/LXXXI. de nem több 80 ezer forintnál. egyedülálló esetén a 80 ezer forintot. prémium. valamint a rehabilitálható személyeknek az ellá­ táshoz szükséges szolgálati idő nélkül is megál­ lapíthatták az ellátást különös méltányosságból.] Az öregségi nyugdíj alapja Új előírás 2012. aki idős. eltartó rokonsága nincs. A nyugdíjalap meghatározásakor . december 31-e kö­ zött a főfoglalkozás keretében elért kereset. az ezen idő alatt kifizetett»év végi részesedés. törvény 20. Méltányossági árvaellátás akkor állapítha­ tó meg. Továbbra is számításon kívül kell hagyni az ezen juttatások folyósítása idején kapott. illetve az. vagy hosszú . jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadék. nyugdíjához képest jelentős a havi gyógyszerkiadása. A személyi jövedelemadó szá­ mított alapja különböző. a gyest és a nyugdíjjárulék-köteles szociális ellátásokat (a gyermeknevelési támo­ gatást és az ápolási díjat). ■1997. így a közalkalmazottnak a teljes munkaidős bére számít a nyugdíjalapjába). a vállalkozói járadékot. A közszférában a prémiumévek program ke­ retében járó juttatás összegét szintén figyelmen kívül kell hagyni az átlagkereset számításakor. évi jövedelem beszámításakor az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelemrészt kell emelni. rehabi­ litációs járadékra jogosultság miatt pedig nem lehet megállapítani kivételes nyugellátást.és mester. ha az érintettnek ez a kedvezőbb (részmunkaidős foglalkoztatásnál a közszférában a hiányzó időre a költségvetés megfizeti a járulékot. vállalkozói járulék (2010. január 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő­ piaci járulék) összegével kell csökkenteni. akik 2009 végéig elérték a nyugdíjkorhatárt. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alap: ■2009 végéig szerzett keresetek. c) pontjaiban. vagyis 44 100 forint. január 1-jétől megállapított) rehabilitációs ellátás összegé figyelmen kívül kell hagyni. Megváltozott mun­ kaképesség miatt csak özvegy részére. kormányrendelet 72/B §-aiban. s a másik szülőnek nincs jövedelme). egyedülálló. A keresetet a kifizetés időpont­ jában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékekkel számított nyugdíjjárulék. §-ában. jövedelem. nők esetében minimum 30 év . Ha az öregséginyugdíj-korhatárt elérő személynek nincs meg ugyan a nyug­ díjhoz szükséges szolgálati ideje.a nyugdíjjárulék-köteles (tehát a 2012. Rendkívüli élethelyzetnek számít például az elemi csapás.szolgálati időt szerzett. ha az ezen juttatások és keresetek beszámításával megálla­ pított nyugdíj kedvezőbb lenne. akinek a havi nyugdíja és egyéb ellátása együtt nem haladja meg a 70 ezer forintot. és a 168/1997. törvény 13. mun­ kavállalói járulék. A havi átlagkeresetbe számít ■ 1988. biztosítással járó jogviszonyból szár­ mazó keresetet.) [Lásd az 1997/LXXXI. A méltányossági nyugdíjemelés iránti ké­ relmek rangsorolásakor előnyben részesül. vagyis 63 200 fo­ rint.férfiak ese­ Az egyszeri segély legalább 15 ezer forint. Egyszeri segély annak adható.számításon kívül kell hagyni a munkanélküli-járadékot. ha az elhunyt az előírt szolgálati idő legalább felével rendelkezett. nagy kiadással járó betegség. jövedelem.] 2013 után a bruttó kereset lesz a nyugdíj alapja. Ezt követően le kell vonni a bérből a rá eső személyi jövedelemadót is. § (4) bekezdésében. valamint a 421 ezer fo­ rint feletti rész 80 százaléka. a hirtelen fellépő. ■2010-től szerzett keresetek. a mezőgazdasági szakszö­ vetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szak­ szövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni. [ Lásd az 1^97/LXXXl.] Nem v á lto z o tt. kivéve.] V álto zá s2012. törvény 8. ja n u á r 1 -jétő l. törvény 17. §(1) bekezdésében.] M éltányosságok Változás 2012. annak függvényében. aki még soha nem kapott méltányossági nyugdíjemelést. [Lásd az 1997/LXXXI. ha a kérelmező havi jövedelme meghaladja a 70 ezer forintot. törvény 22. jövedelmek esetén a járulékokkal csökkentett összeg. kormányrendelet 72/B § (4) a). valamint a rehabili­ tációs járadékot. (Tehát a 2012. de annak legalább a felével rendelkezik. nyugdíjjárulék-alapot képező minden kereset. Az öregségi nyug­ díj alapjába 2012-ben havi 372 ezer forint valo­ rizált nettó átlagkereset számítható be teljesen (2011-ben 330 ezer forintot lehetett beszámí­ tani). jutalom és a keresettel. méltányossági nyugdíjat kaphat. A nyugellátásban részesülő rendkívüli élethelyzetben évente egyszer segélyt kaphat. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL.ha a ké­ relmező számára ez a kedvezőbb . például nem tud dolgozni. jövedelmet. de 25 éves kora után méltányosságból is legfeljebb 27 éves koráig. január 1-jétől a nyugdíj megál­ lapításának kezdőnapjáig szerzett keresetbe (jövedelembe) kizárólag az a kereset (jövede­ lem) számít bele. [Lásd az 1997/LXXXI. (11) c) pontjában. akkor ez az összeg a nyugdíjalap. természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék. (5) bekezdésében. a nyugdíjalap így összesen 479 300 forint. . (Ed­ dig legalább 50 százalékos egészségkárosodás esetén a nem rehabilitálható . A kivételes nyugdíjemelés engedélyezése esetén az öregséginyugdíj-korhatárt betöltött személynek folyósított mezőgazdasági szövet­ kezeti járadékot. Ha a nyugdíjjárulékot a biztosítási jogvi­ szony keretében meghatározott fix összeg után kellett fizetni-például ha 1992. és az emelést az élethelyzete is indokolja. Azaz a számított adó­ tében legalább 35. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. mikori is a jövedelem.30 OR E G S E G ! N Y U G D Í J Nem kell megszüntetniük biztosítási jogvi­ szonyukat azoknak. Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigaz­ gatóság vezetője méltányosságból akkor is emelheti a nyugdíjat. törvény 66. kormányrendelet 11/B §-aiban. ja n u á rl-jé tő l. Kivételes árvael­ látás rendkívül indokolt esetben akkor is meg­ állapítható.] Az 1988. § és a 168/1997.

dolgoztak.] töltötték.0 21* 61.0 28 66. év hatályon kívül helyezett szabály szerint a ma64.] [Lásd az 1997/LXXXI. Nem v á lto zo tt.] díjjárulékot köteles fizetni a keresete után.5 százalékának összegével kell megszorozni. és jövedel­ 37.65 százaléka. [Lásd az 1997/LXXXI.tehát Például az az 1944.0 37 75.5 A megállapított öregségi nyugdíj nem ha­ kiszámítani.2013. október 27-étől kéri öregségi (Függetlenül attól. átlagkeresetének szintjére kell felszorozni. A m agánpénztári tag tb43. törvény delkezett.0 12 mük nem számított volna be a nyugdíjba. Minden év márciusában kor­ a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetét kapja.0 23 39 78. nimumot. ha a nyugdíjalap 53. járulékot fizetett. növelés összegét naptári évenként kiszámítják. így az első három nyugdíja megállapítását. ha valaki az átlagkereset-számítási időszak éveinél kevesebb szolgálati időt szerzett . esetében 1.] Nem v á lto z o tt.2011. 36 (72-szer 0. a nyugdíjminimum. kell . 22.22 százaléka lesz a nyugdíj. Nem válto zo tt.0 26 gán-nyugdíjpénztári tagok 2011 decemberétől 27 65. nyug­ lagkeresete nem éri el a mindenkori nyugdíjmi­ 12. [Lásd az 1997/LXXXI. A nyugdíj mellett szerzett jöve­ A nyugdíjazás évét megelőző év előtti évi volna nekik.0 latiidő-részarány 75 százalékának és a 2010.0 19 35 október 1. minimumra.azaz csak utólag lehet . Ha még így sem igazolható kereset az irányadó időszak legalább felére. a reájuk irányadó korhatárt be­ 101. § (7) bekezdésében és 1 mellékletében. évi szintre emelik fel.azaz a nyugdíjkorhatár betöltése esetén K eresetvalorizáció 19. a KSH adatai kiszámítani azoknak a nyugdíját.32 ÖR E G S É G I N Y U G D Í J díjpénztári tagok 2011 novemberét követő biztosítási jogviszonya beszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe Havi á tla g Havi á tla g ­ Szolgálati Szol­ vett szolgálati időbe. október 27-én született az éves jövedelem 2400-ad részével . kormányrendelet nem veszik figyelembe azokat a jövedel­ nyugdíjat kap.0 11 35.0 69.0 * 40 ladhatja meg a havi átlagkeresetet (kivéve. . törvény 12-13.0 16 45. tettek növelést. aki 2012. és a nyugdíjalap 80 százaléka lesz a nyugdíj. közötti idő­ Az öregségi nyugdíj összege 20 53. A 2011-re vonatkozó szorzó például csak 2012. §(1) bekezdésében.0 14 2. 20. vagy ha a nyugdíj változik: ekkortól szolgálati évenként a bruttó havi átlagának 0. mányrendeletben közzé kell tenni az öregségi [Lásd az 1997/LXXXI.0 31 15 nyugdíjának csökkentése során az általá­ 32 70.5) százalékkal növelt során 13. mellékletében.0 13 29 [Lásd az 1997/LXXXI.. Ellátásszerzés k o rh a tá r fe le tt nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset 21.0 34 72. november 30. de legalább húsz év szolgálati ideje [Lásd az 1997/LXXX.5 százalékával . átlagos havi összegének 0. magánpénztári tagok alapját képező havi átlagkereset kisebb.5 százaléka. § (1) a) pontjában. bár az járt Nem vá lto zo tt.0 41.] öregségi teljes nyugdíjra jogosult nyugdíjként Nem v á lto z o tt. akik tovább alapján kiszámított valorizációs szorzókat.0 67. melyek után korábban már érvényesí­ Annál a nyugdíjigénylőnél. törvény 30 68. férfi.0 10 33. míg 40 év szolgálati idő esetén 63.emelik. § (3) és a 168/1997. alapból a szolgálati idő hosszától függően kell 59.a még 1997-ben lapításkor kiegészítik az adott évben érvényes delmeket 2012-ben a 2011. és a 2011. évnél több szolgálati idővel rendelkezők nyug­ A nyugdíjmiijimum alatti nyugdíjat a megál­ díja a plusz szolgálati évekre 2-2 százalékkal nő. decem ber 31-étől. Nyugdíjnövelési pótlékkal kell és a 168/1997.0 nos szabályok szerint kiszámított nyugdíjat 71. Kivétel ez alól. § (2) bekezdésében. Például annak csak az itthon „teljesített” négy év. §-ában. 15..] . a hiányzó időszakra az adott időszakban érvényben volt minimálbérekkel számolnak. október 1-je előtt megszerzett szolgá18 49. tehát a megszer­ kereset 1. figyelembe kell venni az 1988. [Lásd az 1997/LXXXI. Nem érvényesül a nyugdíjmini­ elfogadott törvény szerint . törvény Tovább dolgozók n y u g d íjá n ak növelése időt szereztek.mondjuk mert külföldön dolgozott az ő nyugdíját e rövidebb idő alapján kell kiszámítani. % -a a nyugdíj kiszámításakor. január 1-je előtti időszakok keresetét is.] nyugdíjelőleget állapítanak majd meg. nem pedig az ál­ talános szabály szerinti minimum tíz év jöve­ delme alapján számítják ki a magyar nyugdíját. törvény átlagkereset alapján meghatározott nyugdíj­ 12. Ennek ki. kormányrendelet 11. Az öregségi nyugdíjat a nettó 38 77. miután legalább 20 év szolgálati [Lásd az 1997/LXXXI.0 nem szereztek volna szolgálati időt. §-ában. december 1-jéid ő . mint zett jövedelem 2400-ad része. § (6) bekezdésében. törvény van . Például 20 év szolgálati idő esetén 80. törvény Az. a megszerzett szolgálati időtől és delem utáni járulékfizetés esetén járó nyugdíjnettó átlagkereseteket a nyugdíjazás előtti év a tovább dolgozás időtartamától függetlenül.) 39.0 17 47.) hónapra a iiy ugdíj-megállapító szervek csak folyamatosan összesen 72-szer 30 napot (hat [Lásd az 1997/LXXXI. A magán-nyug­ Az öregségi nyugdíj a szolgálati évek függvényében .] meket. 73.0 szakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 21 55.0 és m inden további évre 25 a nyugdíjigénylő nyugdíjnövelésre jogosult. törvény 22/A §-ában.0 36 74. és 2011-ben nyugdíjra jogosult. A nyugdíjnövelés mértéke 30 naponként a nyug­ A havi nyugdíjat az év során szerzett jövedelem A valorizációs szorzókat tényadatok alapján díj 0. és 62 éves A 2010 végéig szerzett jövedelmek után bár­ a 2011-es valorizációs szorzókkal számítanak koráig legalább 20 év szolgálati idővel ren­ mikor kérelmezhető a nyugdíjnövelés. A 40 2 -2 százalék e növelés folytán nő a kereset fölé a nyugdíja). törvény 12. §-aiban. aki 1988 és 2011 között csak négy évet dolgozott Magyarországon. és 62 éves kora után szerzett jövedelmet a nyugdíjas. és nem vettek fel nyugdíjat.5 százaléka. §-aiban. január 1-jétől A növelés mértéke a megszerzett jövedelem mum résznyugdíj esetében. év kereset g á la ti kereset től szerzett jövedelmeiket figyelembe veszik % -a id ő . törvény 102/A §-ában.] Egyéb öreg séginyug díj-szab ályok Változás 2011. amelyet évet) dolgozott. 2.megállapítani. akinek a nyugdíj alapjául szolgáló át­ Aki a nyugdíj mellett dolgozik tovább.0 51.0 33 a 2010. és a 2010-ig megszerzett jöve­ A nyugdíjmértékszabály . aki nem rendel­ kezik 1988 és a nyugdíjba vonulás időpontja kö­ zött legalább a fele időre keresettel.0 22 57. (Az eddig érvényes.] megállapításakor alkalmazott. § (6) bekezdéseiben. hogy év közben hány napig márciusban lesz ismert.0 [Lásd az 1997/LXXXI.

Ha megállapítja. az 1997/LXXXI. törvény rábbi dátumtól megállapított nyugdíj visszame­ 4. illetve az esetleges tartozás összegét. Akkortól a megállapított ellátás Nem v á lto z o tt. Ha a nyugdíja rögzítését kérő biztosított to­ vább dolgozik. december 31-e utáni egyetemi. önként A 60 százalékos özvegyi nyugdíj az öz­ vállalt többletmunkavégzés arányában kiegészí­ vegyet mindaddig megilleti. de azt ne folyósítsák. törvény 82. hogy a nyugdíját állapítsák meg. átmeneti bányászjáradékot. A nyug­ ellátás szüneteltetése alatt az érintett nyugdí­ jasnak minősül. [Lásd az 1997/LXXXI.] nőleg nem korrigálható (vagyis nem vehető fel Az özvegyi nyugdíj akkor lesz 60 helyett 30 a különbözet). bály. §-aiban.az 1997 végéig megszerzetteken túl . érdemes szüneteltet­ nie özvegyi nyugdíját).] Az 1997. törvény a 46. november 2-ától 2011.. a terhességi­ Új előírás2012. hogy az elhunyt dolgo­ szolgálati idejét saját igazolásuk vagy nyilatko­ zott-e korkedvezményes időre jogosító munka­ zatuk alapján kell elismerni. 41. to­ megállapítható. amíg nem kéri az újbóli folyósítást. §-aiban. törvény 12. zőgazdasági szövetkezeti járadékosok mellett [Lásd az 1997/LXXXI. és megszerezte az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt (20 évet). korhatár előtti részmunkaidőben dolgozik.] A gyed. [Lásd az 1997/LXXX1. 47. törvény 83/A §-ában. a nyugdíj újbóli folyósításakor a szünetelés alatti emeléseket megkapja. §-ában. § (2) bekezdésében. hogy a tartozás dő volt az özvegyi nyugdíj megállapításához. rehabilitációs ellátást. törvény az esetben az özvegyi járadékot az özvegyi nyug­ 50. A nyugdíjjogosultságot a szol­ gálati idő alapozza meg. illetve az öregséginyugdíj­ korhatára időpontjához igazodóan megállapított nyugdíj összege között. Aki elérte az öregséginyugdíj-korhatárt. korhatár előtti ellátást. § (l)p) pontjában. Nyolc óra többletgán nem állapítanak meg a részére öregségi munka számít egy napnak. 21. kormányrendelet 29-59/B §-aiban. § fi)-(2) bekezdéseiben. Ebben [Lásd az 1997/LXXXI. A nem nyugdíjas zetését.. törvény 59/B§ (3) bekezdésében. december 31-e után biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött minden olyan idő. átmeneti bá­ nyászjáradékot. a nyugdíjjárulék levonását (megfizetését) vélelmezni kell.] N yu g d íj-szü n e telte té s Nem vá lto zo tt. (Eddig az ilyen munkakör betöltőjének nak járuléktartozása van. ja n u á r l. A rokkantsági nyug­ gyermekágyi segély és a sorkatonaság időtar­ díj megszűnése miatt érvényét veszti az a sza­ tama szolgálati idő. tény­ leges nyugdíjazásakor választhat a tényleges nyugdíjazás időpontjához igazodóan megállapí­ tott öregségi nyugdíj. (Eddig az öregségi nyugdíjasok és a me­ időre számítják ki neki. §-ában. és az adóhatóság. május 1-je özvegyi nyugdíj.) 37. ha az özvegyi nyugdíj­ csökkent felére az özvegyi nyugdíj. s a nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatár betöltését követően legalább egy év (365 naptári nap) szolgálati időt szerez. gyet. törvény 2012-ben fogja meghatározni. kormányrendelet 67.] Szolgálati idő Nem vá lto z o tt. és a 168/1997.] 61/A §-ában. Az öregségi és az öregségi jelle­ gű nyugdíjakat a biztosítási jogviszonyban álló nyugdíjas kérelmére mindaddig szüneteltetni kell. Szolgálati időnek számít . (Eddig az öregségi nyugdíj szalépő tagok halála esetén özvegyi járadék is és a mezőgazdasági szövetkezeti járadék. (Az özvegyi járadék meg­ kolai tanulmányi idő nem számít bele a szolgála­ állapítására vonatkozó szabályokat a kormány ti időbe. ha cadrésze után számított nyugdíj-biztosítási és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyugdíjjárulék összegének a hányadosa. Ha a vállalkozó­ körben. a szolgálati időt [Lásd az 1997/LXXXI. lékot fizetők esetében a nyugdíjjogosultság munkaképtelenségi vagy növelt összegű jára­ elbírálásakor nem kell arányosan csökkenteni dékban nem részesülő özvegynek rokkantsági a szolgálati időt. Nem választhat az.] HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A táppénz. törvény 37-43/A és a 168/1997. Ha a biztosítottság a társadalombiztosítás nyilvántartásaiból megállapítható.] annyi nappal kell csökkenteni. amíg saját jo­ tő szolgálati időt szerezhetnek. az ápolási díj. a m un­ kanélküli-ellátások folyósításának időtartama Özvegyi nyugdíj szolgálati idő. rehabilitációs ellátást. mezőgazdasági szövetkezeti [Lásd az 1997/LXXXI. illetve balettművészeti élet­ Özvegyi já ra d é k járadékot.] a nyugdíj-biztosítási és a nyugdíjjárulék befi­ Változás 2012. (Eddig akkor jogosított.ÖREGSÉGI N Y UG DÍ J 33 Az öregségi nyugdíj e növeléssel meghalad­ hatja a nyugdíj alapját képező havi átlagkerese­ tet . hogy egészségi állapota 50 száza­ a tartozást utólag megfizetik. március 1-jéig viszszázaléka jár neki. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd az 1997/LXXXI. százalék.jé tő l. illetve után fizet járulékot. c)-e) pontjaiban. és ez idő alatt nem kéri nyugdíja folyósítását. §-aiban és a 168/1997.az 1997.mivel balettművészeti életjáradékot sem folyósíta­ húsz évet dolgozott -.) melyik időszakra vonatkozik.) utáni időszakra a heti 48 órát meghaladó. gyes. [Lásd az 1997/LXXXl. törvény 43/A §-ában. tehát a ko­ [Lásd az 1997/LXXXI. főis­ díj helyett folyósítják. törvény ellátásának alapján határozta meg az ideiglenes 38.] járadékot. aki a nyugdíja rögzítését követő és a tényleges nyugdíjazása közötti idő­ nek legalább a fele részében özvegyi nyugdíjat vett fel (ha választani akar. kormányrendelet [Lásd az 1997/LXXXI. § (2) a)-b) pontjaiban. törvény 39. jogosult a nyugdíjra . de an­ nak befizetését részben vagy teljesen elmulasz­ totta. ha az öregségi nyugdíjban és az 1998 [Lásd az 1997/LXXXI.) nál magasabb ellátás állapítható meg. 101. amennyi a tar­ Az özvegy munkaképesség-csökkenése tozás összegének és a nyugdíj-megállapítás akkor jogosít özvegyi nyugdíjra az ideiglenes előtti hónapban érvényes minimálbér harminellátás egyéves időtartamának lejárta után. [Lásd. § (1) k) pontjában. halála esetén kevesebb szolgálati idő is elegen­ illetve a vállalkozó nem közli. A magánnyugdíjrendszerből mellett már csak az elhunyt nyugdíjának 30 2010. törvény 38. amelyre a munkáltató a biztosított keresetéből. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas [Lásd az 1997/LXXXI. de azt csak tíz év szolgálati nak. jövedelméből levonta a nyugdíjjárulékot. §-ában.] előtt hatályos rendelkezések szerint megálla­ A minimálbérnél kisebb összeg után járu­ pított mezőgazdasági szövetkezeti öregségi. törvény latiidő-számításához az adóhatóság igazolja 50. nyugellátást. és a minimálbér fele ellátást. kérheti. rokkantsági ellátást. de a nyugdíj járulék befizetése a rendelkezésre álló okiratok. ha az egészséga befizetés napját magában foglaló naptári hó­ károsodása meghaladta az 50 százalékot. személy halálakor az özvegyi nyugdíj megál­ Az adóhatósági igazolás kiadásáig az érintettek lapítása nem függ attól. amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. vábbá a rokkantsági nyugdíj megállapításakor Erre akkor kerül sor.] Az egyéni és a társas vállalkozók szolgá[Lásd az 1997/LXXXI. a szolgálati idő lék alatti.) nap első napjától vehető figyelembe. igazolások alapján nem bizonyítható. Ha például valaki húsz évig ellátást.] a rokkantsági nyugdíjasoknak járt feleakkora Az egészségügyi dolgozók a 2004. §(1)özvegyi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj összegét. ha arra megfizették az előírt nyugdíjjárulékot. Szolgálati idő a biztosítási idő azon része is.] N yugdíjösszeg-rögzítés Nem v á lto z o tt.

Ha az özvegyi nyugdíj az elhunyt 1998.] Élettársnak a polgári törvénykönyv . A fogyatékos gyermeket nevelő özvegy akkor is jogosult özvegyi nyugdíjra. Ha az özvegyi nyugdíj „feléled”. §-ában. az érintet­ tek nemétől függetlenül.] Az özvegyi nyugdíjra jogosultság házasság esetén főszabályként nem kötődik együttélési időhöz. de csak a kormány által évente meghatározott öszszegig (2012-ben 76 260 forintig). kiegészítések. az özvegy az özvegyi nyugdíj­ ra csak akkor jogosult. árvaellátásra jogosult gyermeket tart el.] A házastárs (élettárs) halála után az özvegy­ nek egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár. A 30 százalékos özvegyi nyug­ díj az özvegy saját jogán járó ellátásának össze­ gétől függetlenül jár. törvény 44/A. ja n u á r 1 -jé tő l.] [Lásd az 1997/LXXXI. a részére 2011. és ő árvaellátásra jogosult gyermekek miatt 1999. aki há­ zastársa (élettársa) halálát jogerős bírói ítélet szerint szándékosan okozta. ha az özvegy számára ez a kedvezőbb. akkor az özvegy (árva. [Lásd az 1997/LXXXI. amely az elhunytat a halála idő­ pontjában megillette vagy megillette volna. május 15-éig öz­ vegyi nyugdíjat kapott. Özvegyi nyugdíjat a házastárs.] hunyt házastársuk nyugdíjának a 60 százalékát . törvény 50. [Lásd az 1997/LXXXI. törvény . § (1) bekezdésében. december 31-én érvényes nyug­ díjkorhatárt (nőknél 55. janu­ ár 1-je előtt megözvegyültek számára . és özvegye (illetve az árva vagy a szülő) nem szerepelt a kedvezményezettek között. [Lásd az 1997/LXXXI. tartózkodási hellyel vagy egyéb. nyugdíjától függetlenül teljes egészében jár.] Feléled az özvegyinyugdíj-jogosultsága an­ nak. ha az előbbi feltételek valamelyike a házastárs (élettárs) halálától számított tíz éven belül kö­ vetkezik be. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXI. § (1) bekezdésében. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj alapján szám ítják ki az ideiglenes özvegyi nyugdíjat. és az elhunyt jogán folyó­ sított özvegyi nyugdíj beszüntetésétől számított 15éven belül betöltötte a nyugdíjkorhatárt. az ideiglenes özvegyi nyugdíj legalább a gyermek 18 hóna­ pos koráig jár. Az özvegyi nyugdíj abban az esetben is jár. február 28-án hunyt el. § (5) bekezdésében. évi kormányrendelet 59/C§-ában. az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik életévéig jár. 53. akár azonos neműek de élettárs csak akkor. janu­ ár 1-je előtti halála okán jár.] Együtt fo ly ó s íto tt e llátások V áltozás 2012. és van közös (bármikor is született) gyer­ mekük. keresetére. jövedelmé­ re tekintet nélkül jár. január 1-je előtt állapították meg. §-ában. ha társával annak halálát megelőzően legalább egy évig megszakítás nélkül együtt élt. Ha az özvegy . [Lásd az 1997/LXXXI. az özvegy saját jogú nyugellátását főszabály szerint a 60 százalékos özvegyi nyugdíjjal kiegészítve kell folyósítani függetlenül attól. amely az elhunytat a ha­ lála időpontjában megillette vagy megillette volna. jövedelmétől.1959.] Özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Nem v á lto z o tt. §-ában. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az özvegyi nyugdíj. Az özvegyi nyugdíj 1993.miatt szűnt meg. * [Lásd az 1997/LXXXI. hogy 30 százalékos öz­ vegyi nyugdíjat állapítson meg neki a nyugdíjfolyósító. akiknek közös gyer­ mekük van. vagy házastársa (élettársa) jogán legalább két. Nem jogosult élettársa után özvegyi nyug­ díjra az. de az öregséginyugdíj-korhatár betöltését követő­ en ismét házasságot kötöttek. vagy korábban elváltak ugyan. Az ellátás az özvegy saját kerese­ tétől. illetve öregségi nyug­ díjas volt. már­ cius 1-je előtt hunyt el. Az özvegyi nyugdíj ebben az eset­ ben nem haladhatja meg a tartásdíj összegét. hitelt érdemlő módon igazolni kell. § (2)-(3) bekezdéseiben.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítá­ sának megszűnése után az jogosult özvegyi nyugdíjra. Ha az elhunyj nem érte el a nyugdíjkor­ határt. törvény 50. évi IV.3k ÖR E G S É G I N Y U G D Í J Nem vá lto z o tt. Ha az özvegyi nyugdíjra jogosultság nem házasságkötés .hanem példá­ ul az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése.] Az özvegyi nyugdíj annak az öregségi nyug­ díjnak a 30 százaléka.] Ha az elhunyt magánpénztári tag volt. 50. Nem vonatko­ zik ez a megkötés azokra. hogy özvegyi nyugdíja feléledjen. akinek el­ hunyt házastársa (élettársa) jogosult lett vol­ na öregségi. a jogosultság akkor éled fel. Az özvegy kérheti. és ezzel együtt folyósítsa saját jogú nyugellátását. szülői nyugdíjra) lesz jogosult. akkor az 1996.másfél évesnél kisebb gyermeket tart el. szülő) nem csökkentett. Az 1998. [Lásd a 168/1997. ekkor nem érvényes az együtt­ folyósítási összeghatár. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat annak az öregségi nyugdíjnak az alapján kell k i­ számítani. [Lásd az 1997/LXXXI. ha a házasságkötéstől számítva öt éven át együtt éllek. vagy elszenvedte az 50 százalékos munkaképesség­ változást (ez esetben sincs feléledés akkor. május 15-éig kell betöltenie az öregséginyugdíj-korhatárt ahhoz. 2014. [Lásd az 1997/LXXXI. január 1-je előtt vagy után állapították meg -. a jogosultat megilletik a megszűnés óta érvényesült eme­ lések. Tehát például annak. ha a feltételek (nyugdíjkorhatár.akár külön-. Ha azonban az elhunyt a házasságkötéskor már betöltötte az öregségi nyugdíjra jogosító életkort. törvény 53.] Az elváltak vagy egy évnél régebben külön élők abban az esetben jogosultak özvegyi nyug­ díjra. § (7) bekezdésében. Ha a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg.. december 31-ei szabályok szerint szükséges szolgálati időt. Özvegyi nyugdíjra az jogosult. Ez az özvegy nyugdíjának összegére. Nem jogosult az özvegyi nyugdíjra e feltételek fennállása esetén sem az. hogy az özvegyi ellátást 1998. §-ában. [ Lásd a 168/1997. 45-46.] Nem v á lto z o tt. törvény 47. a megváltozott munkaképességű özvegy álla­ potjavulása . férfiaknál 60 évet) kell figyelembevenni. kormányrendelet 60. [Lásd a 168/1997.az együtt folyósított saját jogú és özvegyi nyug­ díj felső határa 76 260 forint (2011-ben 72 820 forint volt). ha házastársuktól annak haláláig tartás­ díjban részesültek (vagy bíróság azt megítélte). vagy rok­ kant. törvény 49. Az együttélést azonos lakóhellyel. törvény 47. akinek a házastársa (élettársa) 1993. nyugdíjra.árvaellátásra jogosult . és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek vala­ melyike a különéléstől számított tíz éven belül bekövetkezett (például az özvegy eléri a nyug­ díjkorhatárt). munkaképesség-változás) valamelyike az özve­ gyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül beáll. ha az özvegy közben házasságot kötött). feb­ ruár 28-át követő megözvegyülés esetén tíz éven belül éledhet fel. §-aiban. [Lásd az 1997/LXXXI. §-aiban. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. törvény 47. kormányrendelet 62. §-ában. aki házastársa halálakor az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. de vala­ mennyi kedvezményezett átutaltatta az elhunyt egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíj-biz­ tosítási Alapba. akinek a házastársa (élettársa) 1993. aki az együttélési idő vagy annak egy része alatt özvegyi vagy baleseti özvegyi nyug­ díjban részesült. törvény 48. ha csak egy gyer­ meket nevel (a fogyatékosságot a családipótlékszabályok szerint kell igazolni). vagy legalább tíz év óta megszakítás nélkül együtt éltek (ilyenkor nem kell közös gyermeküknek lennie).akik együtt kaphatják saját nyugdíjukat és mellé el­ . a részére 2011. törvény 50.685/A paragrafusában megha­ tározott személyeket kell tekinteni. Ha a megszűnt özvegyi nyugdíjat 1997. az elvált házastárs és az élettárs kaphat . vagy megszerezte a rokkantsági nyugdíj megállapításához a 2011. hanem teljes nyugdíjra (árva­ ellátásra.

] Ha a nyugdíjra jogosultság megállapítható. Á [Lásd az 1997/LXXXl.. jn. életévet betöltött árva a ta­ nulmányokat a megkezdésüktől számított egy hónapon belül köteles igazolni. kormányrendelet 75/B §-ában. az árvaellátás életkortól függetlenül jár (mint a már az el­ hunyt halálakor rokkant kiskorú árvák eseté­ ben). adatok csatolásával igényelhető. és a 168/1997.] Nem v á lt o z o t t . § (1) bekezdésében. [Lásd a 16§/1997. §-ában. törvény 52. személyesen vagy ásra B özíell )oz. A rokkantsági nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály.] Az árvaellátás gyermekenként 2012-ben is minimum havi 24 250 forint. törvény 56. [Lásd az 1997/LXXXl. a részére 2011. ha az árva okta­ tási intézmény nappali tagozatán tanul.] postai úton. az igénylő elő­ leget kap. állatság latár. Az özvegy munkaképesség-változása okán megállapított özvegyi nyugdíjra akkor szűnik meg a jogosultság. kormányrendelet 66/A § (1) bekezdésében. § (5) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXl. Tehát abban az esetben. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 95.például a külön élő házastárs és az élettárs az ellátást egyenlő arányban kell közöttük megosztani. ha a szülőnek (nagyszülőnek) öregségi nyugdíja. visszamenőleg legfeljebb hat hónapra. §-ában. Szülői nyugdíjra az jogosult.] A külföldön élő vagy ott tartózkodó nyugdí­ jas az ellátása külföldre folyósításához évente köteles megadni a szükséges adatokat a nyug­ díjfolyósító szervnek. illetve tartózkodók nyugdí­ ját kérésükre EGT-területen lévő bankhoz utalja. Ha az árva közben megrokkan. Az árv aellátás an nak az öregségi nyugdíjnak a 30 százaléka. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 73. a szülői nyugdíj 60 százalékos lesz. §-ában. A hozzátar­ tozói ellátást a baleseti rokkantsági nyugdíj kiszámításának 2011. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 64. A középiskolai tanulói jogviszony fenn­ állását évente. [Lásd az 1997/LXXX1. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg a szülői nyugdíj összegét.] jyütt- ban.] Az igényelbíráló szerveknek az igény és a szükséges adatok benyújtását követő két hónapon belül kell határozatot hozniuk.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . §-aiban. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 79. ja n u á r 1 -jé tő l. Ugyanakkor nem jogosultsági feltétel.] lelül ultat em eegyi meg. ja n u á r 1 -jé tő l.janu- tjogú lékos 'tani - 1998. rokkantsági ellátása.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden januárban köteles ügyfeleit tájékoztatni ar­ ról.] r —íse . törvény 55. A szülői nyugdíj összege azonos az özve­ gyi nyugdíjéval.30 napon be­ lül . §-ában.] HVG | T B . §-aiban. korhatár előtti ellátása. A nyugellátási igény a nyugdíj-biztosítá­ si szervhez nyújtható be. Nyugellátás írásban. ha a munkaképesség válto­ zásának mértéke már nem éri el az 50 százalé­ kot. [Lásd az 1997/LXXXI. valamint a nyugellátásban részesü­ lő személynek a jogosultságáról és az ellátás folyósításáról.] Nem v á lto z o tt. §-ában cs a 168/1997. kormányrendelet 76. de határozat 30 napon belül még nem hozható (például adatpótlás szükséges). A nyugdíjat belföldi meghatalmazott is felveheti. törvény 59. A 16.] Megszűnik az özvegyinyugdíj-jogosultság. kormányrendelet 64/D§-ában.] Janm áro lyóított 'agy ¡ság­ iba íhát isa) Eljárási szabályok Nem v á lt o z o t t.] A hallgatói jogviszony szünetelése alatt kizárólag akkor jár az árvaellátás. akit gyermeke (unokája) a halála előtti évben túlnyomó részben eltartott. december 31-én érvé­ nyes előírásai szerint kell megállapítani. törvény 60-61. amely az elhunytat a halála időpontjában megillet­ te vagy megillette volna. de a nyugdíjas megadhatja neki azt a belföldi szám laszá­ mot. §-ában. [Lásd a 168/1997. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyug­ díjának 30 százaléka az ellátási összeg.] Az árvaellátás a 16-25 éves korúaknak ak­ kor jár (a korhatár méltányosságból 27 éves korig meghosszabbítható).] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság EGT-tagállam ban élők. ha a szü­ netelés betegség vagy szülés miatt követke­ zik be. [Lásd a 168/1997. a felsőfokú iskoláiét félévente kell igazolni. EGT-n kívüli országokba a nyugdíjfolyósító nem utal nyugdíjat. § (1). illetve a hozzátartozóknak a nyugdíjas haláláról szóló bejelentések ha­ tárideje a felhívástól. izve- H ozzátarto zói ellátás üzem i balesetben elh u n y t után Nem v á lto z o tt. törvény 51.] nyugössze- Nem v á lto z o tt. § (4) bekezdésében. átmeneti bányászjá­ radéka. [Lásd az 1997/LXXXI. hogy az elhunyt az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjhoz 2011. akkor a gyermek (unoka) öregségi nyug­ díjának. vagy balettművészeti életjáradéka is van. rehabilitációs ellátása. akinek nyugellátása. §-aiban. az elbíráláshoz szük­ séges ig azo láso k . Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. mely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg az árvaellátás összegét. [Lásd az 1997/LXXXI. Az üzemi baleset következ­ tében elhunytak hozzátartozóit az általá­ nos szabályok szerint illeti meg az özvegyi nyugdíj.] A nyugdíj-biztosítási szerv felhívására történő. kormányrendelet 75. naptári évenként egyszer lehet kérni a nyugdíj-biztosítási igazgatóságtól.] Szolgálati idő megállapítását a korhatár betöltése előtt bármikor. Ha viszont a szülő (nagyszülő) nem kapja a fel­ sorolt ellátások egyikét sem.kereset. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 97. ha az özvegy az öregséginyugdíj-korhatára be­ töltése előtt házasságot köt. törvény 55. vagy 2011. törvény 58-59.J . hogy az előző évben és a tárgyév január hónapjában kifizetett összeg milyen ellátá­ sokat tartalmaz. Jgdíjjogú Árvaellátás Ú előírás 2012. Túlnyomó részben eltartottnak az minősül. írásban lehet fellebbez­ ni a nyugdíj-biztosítási szerv vezetőjénél. hozzátartozói nyugellátása a gyermek (unoka) elhalálozása időpontjában nem haladta meg az öregséginyugdíj-minimumot (havi 28 500 forintot). [Lásd az 1997/LXXXL törvény 68. ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás. [Lásd az 1997/LXXXI. § (1) bekezdésében. A rokkantsági j nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály.ÖREGSÉGI N YU GDÍ J 35 alékát nyug- Egyéb özveg yin yu g d íj-szab ályo k Szülői nyugdíj Új előírás 2012. az árvaellátás címén megállapított özvegyi nyugdíjra pedig akkor. valamint a halálozástól számított 15 naptári nap. Az igény bejelentési időpontjá­ nak a nyugdíj-biztosítási szervhez beérkezé­ sének a napja számít. Az ő döntése ellen az elsőfokú határozatot hozó nyugdíj-biztosítási szerv székhelye szerinti bírósághoz adható be . Ez ellen 15 napon belül. az árvaellátás és a szülői nyugdíj. törvény 56. for­ m anyom tatványon. de tt ösz- 'vegy 3 0ZS . Ha többen is jogosultak özve­ gyi nyugdíjra . (5) bekezdéseiben. december 31-én szükséges szolgálati időt megszerezze (vagyis a nyugdíj szolgálati időtől függetlenül jár). tyugkell m. az adat megváltozásától. §-ában.] '2 820 idelet ében. § (1) bekezdésében. december 31-ei szabályok szerint megálla­ pítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az ellátási összeg. ahová utalhat. febn tíz díjra téldánése.

§-aiban. §-ában. § (1) bekezdésében. ja n u á r l. december 20-án elfogadott 2011.] R okkantsági n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. megváltozott munkaképességre tekintettel megállapított szociális ellátásban részesülő nyugdíjkorhatár alattiak. ja n u á r l. a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő legalább felét megszerző sze­ mély rendszeres szociális járadékot kaphatott. 120. Új ellátásként álla­ pítható meg és folyósítható ■a rehabilitációs ellátás. §(1) c) pontjában.. §(1) bekezdésében. (3) bekezdé Ha a rokkantsági ellátás rendszeres szociális járadékból vagy átmeneti járadékból alakult át. ha nem dolgoztak.) [Lásd a 2011/CXCI.rokkantsági vagy rehabilitációs . decemberi nyugdíjnak a 2012. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja egészségbiztosítási . 120. törvény 34.] Változás2012. § (1) bekezdéseiben. évi CXCI.] Rokkantsági ellátássá alakítás Új előírás 2012. legalább 40 százalékos egészségkárosodása esetén. ja n u á r l. § (1) be Rokkantnyugdíjból átalakított rokkantsá­ gi ellátásként a 2011. 34. 30-33. Rokkantsági nyug­ ellátás ezentúl nem állapítható meg. törvény 30. életévüket betöl­ tötték . törvény 30. csoportos rokkantnyugdíjasok közül a 2011 végéig 57 éves életkorukat betöltötték (tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek) fognak rokkantsági ellátást kapni 2012-től.) [Lásd a 2011/CXCI. § (1) bekezdésében.rok­ kantsági vagy rehabilitációs . § fi). ja n u á r 1-jétő l. valamint új jogosultak is megkaphatják. [Lásd a 2011/CXC1. törvény 32.62 év alatti (tehát 1950-ben vagy azt megelőzően született) sze­ mélyeknek folyósított rokkantsági nyugdíj. [Lásd a 2011/CXCI. december 31-én törvényi rendelkezés alapján megszűnő rok­ kantsági nyugdíjban.jé t ő l. Ha rokkantságukat túlnyomóan üzemi bal­ eset vagy foglalkozási betegség okozta. január 1-jén átalakított rokkant­ sági ellátásokat is. törvény 31-33. [Lásd a 20U/CXCI törvény 32.rendszeres szociális járadéka. csoportba sorolt .rokkantsági e llá tá s o k á t a l a k it a s a 37 Mit kell tudni a rokkantsági ellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011. A 2011 végéig meg­ Nem fogják felülvizsgálni a 2011. így januárban 4. Nem állapítható meg rehabilitációs járadék. A 2011 előtt megállapított rokkantnyugdíj átala­ kítása esetén ezt megelőzően a 2011. . törvény 32. a 2011-ben meg­ hosszabbított ellátások esetén négyéves vagy an­ nál rövidebb időtartamot jelent. (Eddig a legalább 50 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett. december 31-éig 57.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alakul. ha megfelelnek az előírt feltételeknek. Mindkét ellátást a nyugdíjkorhatárt megelőzően állapíthatták meg.tehát az I. december 31-én rehabilitációs járadékban részesülőket. § (1) be A 2012.tehát rokkant .5 százalé­ kos) mértékével is emelik az ellátást. akkor nem növelik meg a 2012. (3) bekezdé A 2012 januárjában rokkantsági ellátásban ré­ szesülőnek a 2012 előtt meghatározott időpontban kell részt vennie az előírt orvosszakértői (soros) felülvizsgálaton. januári nyugdíjemeléssel. ők változatlan feltételekkel kapják ellátásukat a ko­ rábban meghatározott időpontig. A 2011. januári nyugdíjemelés általános szabá­ lyai szerint megnövelt összegét folyósítják. december 30-ától három évre állapították meg a rehabilitációs járadékot. [Lásda2011/CXCl.] R ehabilitációs já ra d é k k ifu tta tá s a V á lto zá s2012. § (1).ellátássá. Akinek például 2011. Rendszeres szo­ ciális járadék és átmeneti járadék ezentúl nem állapítható meg. ■a bányászok egészségkárosodási járadéka. (Eddig a keresőtevékenysége alatt a 40 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett.] [Lásd a 2011/CXCI. Rokkantsági ellá­ tássá alakul át a teljesen munkaképtelen . az ahhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező szefaiély pedig átmeneti járadékot igényelhetett a keresőtevékenysége alatt el­ szenvedett. [Lásda2011/CXCI.) [Lásda2011/CXCI. illetve átalakította a korábbi rokkantsági nyug­ díjakat és a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásait.] Változás 2012. 35. ja n u á rl-jé tő l. és II. Az ellátás további feltétele volt a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése és a korábbi kereset legalább 30 százalékos csökkenése. vagy ha egészségkárosodás előtti jövedelmük legalább 30 százalékkal csök­ kent.jé tő l.2 százalékkal jár magasabb ellátás. 33. legfel­ jebb hároméves időtartamra. Ez esetben tehát a 2011. ■a rokkantsági ellátás. a korha­ tár felettieké öregségi nyugdíjjá alakul át.és az előírt szolgálati idővel rendelke­ ző személyek kaphattak rokkantsági nyugdíjat. ja n u á r 1-jétől. december 30-áig fogja kapni ellátását. törvény 30. januárt követő nyugdíjemelések mér­ tékével kell emelni a rokkantsági nyugdíjból. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi (0. baleseti rokkantsági nyugdíjat igényelhettek. bármekko­ ra szolgálati idővel. vala­ mint az átmeneti járadék rokkantsági ellátássá Új ellátások Új előírás 2012. törvény 32..tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek . § (1) bekezdésében. törvény megszüntette.] állapított rendszeres szociális járadék. (Eddig legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodás és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal rehabilitálhatóságról szóló szakvéleménye esetén állapíthattak meg rehabilitációs járadékot. decemberi ellátást változatlan összegben folyósítják tovább rokkantsági ellátásként 2012 januárjában. átmeneti járadék egészségbiztosítási . § (1). így öszszesen mintegy 4. (Eddig elvégez­ ték a járadékos egészségi állapotának komplex újraminősítését. törvény 32. azbesztózisból eredő foglalkozási megbetegedés esetén már 40 százalékot elérő egészségkárosodás mellett járt. ja n u á rl-jé tő l.7 százalékkal emelt összeget folyósítanak. [Lásd a 2011/CXCI. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által rehabilitációra nem javasolt . Az ellátásokat a 2011.jé tő l. Szociális ellátások m egszüntetése Új előírás 2012. Szilikózisból. AIII. §(1) a)-b) pontjában. A felülvizsgálat után egészségi állapotának és rehabilitálhatóságának megfelelő H VG | T B . ez összesen három-. 2014. Az öregséginyugdíj-korhatárt öt éven belül elérő.ellátássá alakul. §-aiban. va­ lamint a rendszeres szociális járadékból. törvény 2-13. ha az állami foglalkoztatási szerv állapotrosszabbodását vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a megállapítottnál alacsonyabb mértékű egészségkárosodást felté­ telezett. A korábban megálla­ pított ellátásokat a határozott időtartam végéig folyósítják.) [Lásd a 2011/CXC1. átmeneti járadékból 2012.

január 31-éig levél­ ben tájékoztatja az átalakítás során megváltozott jogosultságairól és kötelezettségeiről. [Lásd a 2011/CXCI. rehabilitációval 1953-ban vagy korábban. január 1-jei ellátásátalakítást köve­ Új előírás 2012. § (3)-(4) bekezdéseiben. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt. § (1) bekezdésében. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a m inimálbér 150%-át 45%-a.5 százalékos mértékével is megemelik az ellátást. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ rokkantsági nyugdíja. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 40%-a. Havi á tlagjövedelem 35% -a. **Az ellátása nyugdíjemeléssel megegyezően emelkedik. törvény 33. de a minimálbér legalább 55 és legfeljebb 150%-a.38 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 3 forintnak) a hat hónapon keresztüli megszerzé­ sekor szüntetik meg. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez Havi átlagjövedelem 60% -a. törvény 2. decemberi ellátást változatlan összeg­ ben folyósítják tovább rehabilitációs ellátásként 2012 januárjában. ja n u á r l.es szabályokat alkalmazzák' Megszüntetik tehát ben vagy azt követően született) személyek a III. A megváltozott munkaképességűek részére megálla­ pított ellátások mentesek a személyi jövedelemadó alól. 2. A 2011 előtt megállapított rokkant­ nyugdíj átalakítása esetén ezt megelőzően a 2011. Havi átlagjövedelem 45% -a. 32. decemberi minimálbér 80 százalékának (2012-ben 74 400 ellátást kap. így januárban 4.a komplex újraminősítést séggel rendelkező . nyugdíjjárulék terheli legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. nyugdíjjárulék terheli Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel 1953-ban vagy korábban.] R ehabilitációs ellátássá alakítás A 2012. illetve ós ellátást kapnak 2012 januárjától az 57 éves ennek során a minimálbért. valamint az ellátás életkort 2011 után betöltő rendszeres szociális kétszeresét is meghaladó havi átlagjövedelem járadékosok. de Megszűnik. nyugdíjjárulék nem terheli Havi á tlagjövedelem 70 % . A rehabilitációs el­ látássá alakított juttatásban részesülőt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság 2012. törvény 33. Ennekösszege megegyezika keresetkiegészítéssel. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 45 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 150%-a.a . § (1) bekezdésében. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 40 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 50%-a. nyugellátás 2012. de Megszűnik. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd a 2011/CXCl.tehát a III. nyugdíjjárulék nem terheli Havi átlagjövedelem 6 5% . HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . de a minimálbér legalább 45 és legfeljebb 150%-a. Ha a rehabilitációs ellátást rendszeres szociá­ lis járadékból alakítják át.2 százalékkal jár maga­ sabb összeg. § (2) b) pontjában. 4. csoportba sorolt követő ellátásmegálíapításig . december 31-én 57 év alatti (tehát 1955.] Kom plex újram inősítés Új előírás 2012.a. §.] Új ellátás megállapítása megváltozott munkaképességűeknek 2012-ben O rvo si m in ő s íté s * Legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. [Lásd a 2011/CXCI. így összesen mintegy 4. rehabilitálható M un k a ké p e ssé g m in ő s íté s e S z ü le té s i év E llá tá s m e g n e ve z é se E llá tá s ö s s z e g e ** E llá tá s fo ly ó s ítá s a Foglalkoztatható. [Lásd a 2011/CXC1. azellátást csak külön rendeletbenfoglaltakszerint emelik. (2) bekezdésében. de ez egyéb körülmé­ nyek miatt nem javasolt Folyamatos támogatással foglal­ koztatható Jelentős egészségkárosodás.továbbra is a 20112011. Rokkantsági ellátás valam int 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 6 0 % . Bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult a keresőtevékenység megszűnése előtt munkaképesség-változás miatt keresetkiegészítésben részesült. [Lásd a 2011/CXCI. de a minimálbér legalább 50 és legfeljebb 150%-a. A rendszeres szociális jára­ III. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. ellátását 2012 május 1-jén megszüntetik. januári nyugdíjemelés általá­ nos szabályai szerinti növelt összegét folyósítják tovább. megszerzésekor.7 százalékkal emelt öszszeget folyósítanak. március 31-éig kérheti egészségi állapotának komplex újraminősítését. § (4) bekezdésében. rehabilitációs ellátás megállapítási feltétele az igénybenyújtást megelőző 5éven belüli Iegalább1095 napos biztosítási jogviszony. Az igazolási kérelemben az ellátottnak a nyilatkozat-benyúj­ tási határidő elmulasztási okát kell tisztáznia.a . életévét betöltő (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született) személy a nyugdíjkorhatár betöltését követően kérelmez­ heti. január 1-jén rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság tájékoztatásához csatolt nyilatkozat visszajuttatásával 2012. januári nyugdíjemeléssel. de Megszűnik. Arokkantsági ellátás. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 45%-a. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi 0. Rokkantsági ellátás valamint 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 4 0 % -a . vagy nem részesül tovább ellátásban. Rehabilitációs tően folyósított rehabilitációs ellátás melletti ellátássá alakul át a megmaradt munkaképes­ jövedelemszerzésre . de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt. 2011 végéig 57. nyugdíjjárulék nem terheli Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás * Felülvizsgálatra a megállapító határozatszerinti időben kerül sor. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ dékból átalakított rehabilitációs ellátást a havi tott rehabilitációs ellátásként a 2011. legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett bányász. A felülvizsgált személy ellátási jogosultságának megítélésekor a biztosítási időtartamot nem kell figyelembe venni. A nyugdíjjá alakított ellátás a megszüntetett rokkantsági ellátással azonos összegben jár. törvény 32. Ugyancsak rehabilitáci­ tott ellátást hat hónapi keresőtevékenység.jé t ő l. törvény 33. akkor azt nem növelik a 2012. fog­ lalkoztatás csak segítséggel vagy egyáltalán nem lehetséges Bármikor Rokkantsági ellátás Havi átlagjövedelem 40% -a. Ha a 2012. rehabilitáció nem javasolt Foglalkoztatható lenne. Arehabilitációs ellátásban részesülők a pénzbeli ellátás mellett rehabilitációs szolgáltatásra ¡sjogosultak. de egyéb körülmények miatt rehabilitáció­ ja nem javasolt Tartós foglalkozási rehabilitációt igényelne.] A 2012. hogy a továbbiakban öregségi nyugdíjként folyósítsák ellátását. Ez esetben te­ hát a 2011. A határidő lejárta után csak igazolási kérelem benyújtása és elfogadása ese­ tén lehet a nyilatkozatot megtenni. 3.] A 2012 januárjától rokkantsági ellátásban részesülő. január 1-jén rehabilitációs ellá­ tássá alakított juttatásban részesülő személy az előírt időpontig nem kérte egészségi állapo­ tának komplex újraminősítését. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. Megjegyzések: 1.

] tékével kell emelni az átalakított. törvény 30. Szakképzések: O A M Á k l e v e l e s k ö n y v v iz s g á l ó dótanácsadó érleg képes könyvelő llam háztartási fejlődés IP l u s z energia.] Felülvizsgáltak ellátása Ú előírás 2012. és nem javasol rehabili­ 33. § (8) b)-bb) pont A 2012 januárt követő nyugdíjemelések mér­ 2. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő által kért komplex egészségiállapot-újraminősítés a soros felülvizs­ gálat 2012 előtt meghatározott időpontjában vagy azt megelőzően zajlik le. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá vizsgálatot követően. eredmény és az új igénylőkre érvényes jogosultHa a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal sági szabályok alapján kaphat rokkantsági ellá­ döntése szerint csak tartós rehabilitációs foglal­ tást. m érleg képes könyvelő P é n z ü g y i. § (7) bekezdés­ ében. közlekedés. vagy már nem lesz koztatással állítható helyre a rehabilitálhatóság.hu Budapest (479-9900) M iskolc (46/509-733) Debrecen (52/522-016) Szeged (62/542-500) Veszprém (88/580-070) HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Ezt követően a minősítési vény m. de rehabilitálható egészségi állapotról határoznak. változatlan ellátási összegben. január 1-jén átalakított rehabilitá­ ciós ellátást rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. § (9) bekezdésében. [Lásda2011/CXCI. [Lásd a 2011/CXCI. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. a 2012.R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 39 zerzervény >bcn. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. ja n u á r 1 -jétő l. L ÍŰ I1 IADVÁNYOK ! www.] íós elfyuglevélozott ássa lyugiatolt •cius :plex csak lesealási nyújűa. április 1-jét megelőzően kezdeményezte. ellánély apo>012 Nyilatkozat hiánya miatt megszüntetett rehabilitációs ellátásban részesülőnek csak ak­ kor kell visszafizetnie jogalap nélkül (például az összeghatárt meghaladó kiegészítő jövedelem mellett) felvett korábbi ellátást. A Nemzeti Reha­ j bilitációs és Szociális Hivatal soros komplex felülvizsgálaton vagy soron kívüli egészségiállapot-újraminősítésen dönt a 2012. § (2) b) pontjában. A 2012. tés 60 százalékra vagy ez alá csökkent egészségi [Lásd a 2011/CXCI. A 2012 előtt folyó­ sított rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0. mezőgazdaság. (8) a) pontjában. Az el­ látásváltozást az erről szóló határozatot követő harmadik hónap első hapjától hajtják végre. Madách tér 3. § (6) bekezdésében. jogosult ellátásra. január 1-jén 57 440 forintot) kapja a felül­ A 2012.s z á m v it e l i ü g y in t é z ő TB K ¡\V0iWa\0N0 ÉS B É R Ü G Y I S Z A K E L Ő A D Ó ö n y v v iz s g á l ó a s s z is z t e n s e r m é k d íj ü g y in t é z ő T » Kreditpontos szakmai rendezvények Szakkönyvek Új kiadvány a HVG gondozásában Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg a kiadónknál! P W " ! Arazu . § (7)-(8) az érintett a közfoglalkoztatási bér 80 százalékát bekezdéseiben. § (5) bekezdésében. [¿. N yugdíjnövelés-érvényesítés Új előírás 2012. törvény állapotot határoz meg. majd felülvizs­ Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ gált vagy újraminősített ellátást.] (2012. keresőtevékenységre és egészségká­ rosodási mértékre tekintettel kialakított sorrend alapján végzi el. rehabilitációs ellátást. törvény vizsgálni a biztosítási jogviszonyban töltött koráb­ bi időtartamot. A rehabilitációs ellátásból 10 átalakított juttatásban részesülők komplex felül­ százalék nyugdíjjárulékot vonnak. illetve 51 700 forintot folyósítanak.szamviteloktatas. 33. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a komplex újraminősítéseket az életkorra.] tációt.ásd a 2011/CXCI.] január 1-jén 28 720 forint) lesz az új ellátási összeg. a határozatot követő harmadik hónap első napjá­ tól a közfoglalkoztatási bér 40 százaléka (2012. ja n u á r 1 -jé tő l.5 szá­ zalékának megfelelő nyugdíjnövelés a rokkantsá­ gi és a rehabilitációs ellátás időszaka alatt vissza­ menőleg igényelhető és érvényesíthető.] í Találja meg az egyensúlyt! f n t rh t e na t aó Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.] Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ tés során 60 százalékos vagy alacsonyabb mértékű. törvény 33. ökoszisztéma 1075 Budapest. § (7) bekezdésében. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként továbbfolyósított jutta­ tásban részesülők egészségiállapot-romlásáról és rehabilitálhatóságáról. törvén)!33. és így havonta vizsgálatot vagy soron kívüli újraminősítést köve­ 25 850. tő ellátási jogosultságának elbírálásakor nem kell [Lásd a 2011/CXCI. ha ezt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság már 2012.

december 31-én folyamatban van. 1950. ha három egymást követő hónapban szerzett jövedelmé­ nek havi átlaga meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). III. 2011-ben 54.a kerekítési szabályokat figyelembe véve 835 forinttal. akkor 2011 végéig az akkor hatályos szabályok szerint folyósít­ ják igényelt és megállapított ellátását. 2012 januárjától egészségkárosodásának mértékére tekintettel nyugellátását rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. ezt követően pedig csak akkor. ja n u á r 1 -jétő l.5 százalékos. június végéig emiatt még nem szüntetik meg az ellátását. [Lásd a 2011/CXCI. Ha a rokkantsági. évi éves jövedelme (12 x 50 ezer forint) 2400-ad részével.2 százalékos nyugdíjemeléssel eqjelt összegét fogja kapni. A nyugdíjkorhatárt 65 éves korában. 2012. törvény 30. Mivel 2011 végéig még nem töltötte be 62. Ek­ kor kérheti. Ha így tesz. Januárban a de­ cemberi nyugdíj 2012. [Lásda2011/CXCI. vagy­ is . csoportos rok­ kantsági nyugdíjat állapítottak meg. akkor e minősítéstől függően kaphat új ellátást. Ha ezek valamelyikén egész­ ségi állapotának javulását állapítják meg. Ezt 2012 júliusáig bármekkora jövedelem esetén sem ten­ nék. Ha kérelmét nem tartja fenn. de 57 éves már elmúlt. ez sem a minimálbért. december 31-ével megszüntetik. életévét betöltött informatikus részére 2011 áprilisában 80 százalékos egészségkárosodására és 30 év szolgálati idejére tekintettel II. rendszeres szoci­ ális járadék. 3 . amelyekből havonta átlagosan bruttó 300 ezer forint jövedel­ met szerez. Januári ellátása kiszá­ mításakor a decemberi nyugdíjösszeget emelik a 2011. § (5) bekezdésében. 2012. életévét. a továbbiakban nyugdíjasnak minősül. ha a kérelem benyúj­ tását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt.a korábban megállapí­ tott ellátásokkal megegyező feltételek szerint . novemberi kiegészítésben nem részesült.2 százalékos mértékével emelt összege. 2012 januárjától juttatá­ sa rehabilitációs ellátásra változik. majd a 2012. így ellátását nem szüntetik meg.40 R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK A T AL A KI T A SA Példák megváltozott munkaképességűek ellátására 1. A továbbiakban folyamatosan rokkantsági ellátást kap. évi jövedelme 2400-ad részével.a 2011. Továbbra is havi 60 ezer forint kiegészítő jövedelme van. Utoljára 2010-ben vizsgálták fe­ lül jogosultságát. 2011. de ellátását most sem szüntetik meg emiatt. január 1-jétől ellátása . sem a minimálbér összegét. ja n u á r 1 -jétő l. mivel az erre vonatkozó szabály a teljesen mun­ kaképtelen (I— csoportos) rokkantsági nyugdí­ II. Ki­ egészítésként 2011-ben havi bruttó 50 ezer fo­ rint járulékköteles jövedelmet szerez. baleseti rokkantsági nyugdíjának elne­ . sem a nyugellátási össze­ gének kétszeresét nem éri el. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 30. januári nyugdíjemelés 4.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. és nyugdí­ jasnak minősül.5 százalékos mértékét nem építik be az ellátásba. így havonta 115 445 forintot kap.a 2012 januári emelés­ ben is ellátását bármekkora összegű jövede­ lemszerzés esetén sem korlátozzák. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja. Nyugdíjkorhatárhoz közeli. § (3) bekezdésében. januári 4. és . novemberi kiegészítés egyhavi 0. baleseti rokkantsági nyugdíj. A 2011. mi- 2011-es igények elbírálása Új előírás 2012. életévét. és részt kell vennie az előírt soros felülvizsgálation. de ha ezt követően három egymás utáni havi jövedelmének havi átlaga meghaladja a minimálbér másfélszeresét . (Mivel. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. Magas jövedelme ellenére ellátását nem korlátozták. és 2012. 250 forinttal.) Ellátását növelik viszont a nyugdíj mellett szer­ zett 2011.] Ha 2011. ennek egyhavi 0. január 1-jétől pe­ dig az új igénylőkre vonatkozó szabályok szerint kaphat rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást. Megbízási szerződés alapján 2011 májusától az év végéig összesen bruttó 2 millió forintos kiegészítő jövedelmet szerzett. de időtartama beszámít az öregségi nyugdíj szolgálati idejébe. így havonta összesen 89^405 forint ellátás jár neki. 60 éves életkora miatt 2010-ben elvégzett soros felülvizsgálatán nem írtak elő további vizs­ gálatot. Továbbra is havi 50 ezer forintot keres kiegészítésként. 2012. törvény 31. Ezt azonban csak akkor érdemes kérnie. illetve R okkantnyugdíj elnevezésváltozása Új előírás 2012. A névváltozás az ellátási feltételeket nem érinti. Ha 2011. átmeneti járadék igényelbírálása 2011. § (4) bekezdésében. 1957-ben született. jasokra nem terjedt ki.átalakul rokkantsági ellátássá vagy rehabili­ tációs ellátássá. Kiegészítő jövedelme havi 60 ezer forint. nem minősül tovább nyugdíjasnak. rehabilitációra nem javasolt igénylőnek. hadi. törvény 30. hogy ellátását öregségi nyugdíjként változatlan összegben folyósítsák tovább. megszüntetik. Rokkantsági ellá­ tás állapítható meg a 60 százalékos vagy annál alacsonyabb egészségi állapotú. így el­ látását nem korlátozzák. 1959-ben született. Az újév első hónapjában a decem­ beri nyugdíjának a 2011.hozzátartozói nyugel­ látás. tehát az ellátott továbbra is részesül a nyugdíjemelésekben . csoportos rokkantsági nyugdíjban részesül. 115 195 forint jár részére. hogy az igénylő ne végezzen keresőtevékenységet. novemberi kiegészítés 0. tehát 2011-ben 52 éves férfi 2011 decemberében hat éve kapja 92 ezer forintos.2 százalékos mértékével. decemberében 110 ezer forintot kap. az igényelt és megállapításra kerülő ellátá­ sát 2011. 2. akkor az igényelt ellátását már a 2012-től érvényes minősítési szempontok figyelembevételével állapítják meg és folyósítják 2011 végéig. 2012. október 18-án betölti 62. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja. december 31-éig a 62 éves életkort betöltő (tehát 1949-ben vagy azt megelőzően született személy rokkant­ sági. januári nyugdíjemelés 4. és ellátását bármekkora kiegészítő jövedelem ese­ tén sem korlátozzák. és öregségi nyugdíjat álla­ pítsanak meg a részére. Kiegészítő jövedelme nem éri el sem rokkantsági nyugdíja kétszeresét. Emiatt azonban ellátását nem szüntetik meg. 2012 januárjától rokkantnyugdíját rokkantsági ellátásként folyó­ sítják tovább. ha az időközben megszerzett szolgálati idő beszámításával a 2022. Kiegészítő jövedelme után fizeti a nyugdíjjárulé­ kot. de 2012. csoportos rokkantsági nyugdíját. azaz 88 570 forintot. Az ellátás megállapításához szükséges az is. a következő vizsgálatot 2012 szeptemberére írták elő. így 2012 első hónapjá­ ban 96 345 forintos ellátást fog kapni. vagy elveszti ellátási jogosultságát. amely 2012-től már nem jogosítja az éves jövedelem 2400-ad részének megfelelő nyugdíjnövelésre.2012-ben a 139 500 forintot -. január 1-je előtt elvégezték komplex or­ vosszakértői minősítését. Ellátását to­ vább növelik a 2011. hogy rokkantsági ellá­ tását szüntessék meg. majd a 2012.5 százalékos egyhavi.] vezése 2012. január 1-je előtt még nem végezték el komplex orvosszakértői minősítését. október 18-án született nő 2006 óta III. ja n u á r 1 -jé tő l. Ekkor kérheti. január 1-jétől öregségi nyugdíjra változik. az igény­ lőnek (2012 elején) nyilatkoznia kell kérelme fenntartásáról a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási szerv részére. Továbbra is kap megbízásokat.] [Lásd a 2011/CXCI.] Új m egállapítás rokkantsági ellátásra Új előírás 2012. §-ában. évi öregséginyugdíj-szabályok szerint magasabb ellátást kapna. Ellátása 85 ezer forint. 2022ben éri el.

állása megszűnik. Megállapítják. te­ hát 270 ezer forint lenne. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével . és nem változna ellátása összege.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. Az ellátás megállapításához szükséges az is.] Új m egállapítás rehabilitációs ellátásra Új előírás 2012. ha rehabilitációját nem javasolták volna. Itt elkészül rehabilitációs terve. (Ha ezt nem tenné meg. ja n u á rl-jé tő l. Ha ezek a kére­ lembenyújtási napon már fennálltak. Ha viszont ugyan­ ilyen egészségi állapot mellett más munkakörben további intézkedés nélkül is foglalkoztathatónak tartanák. az ellátást az en­ nek megszüntetését követő naptól folyósítják. A komplex újraminősítésen megállapítják. § (2) bekezdésében. s a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelelő igénylőnek is. Végzettsége alapján földrajztanár­ ként dolgozhatna. Minősítési eredménye alapján a vizs­ gálatot követő harmadik hónap első napjától. hogy rehabilitációs kártyát kaphat. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és a rehabilitá­ ciós ellenjavaslat . A rokkantsági ellátás ezektől függően a 2012. Re­ habilitációjához kétéves speciális foglalkoztatást javasolnak. tehát 2015. ha egészségi állapota időközben romlana. és nem indulna el a rehabilitációs eljárás. mégsem reha­ bilitációs ellátást. Ebben ^z esetben három­ havi keresőtevékenység esetén akkor szüntetnék meg ellátását. [Lásda2011/CXCI. pontjaiban. Ha a legfeljebb 60 százalékos egészségi ál­ lapot mellett rehabilitációját nem javasolnák. 1953-ban született. zottá válik. nem­ zeti helytállásért elnevezésű pótlék.mentes a szociális hozzájárulási adó alól. Nem kaphat azonban többet a minimálbér 150 százalékánál. törvény ettől a naptól jár. Ha a felülvizsgálat során egészségi állapotát 60 százalék felettinek minősí­ tették volna. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével . ellátása a 2012-es közfoglalkoztatási bér 40 százalékára.ehhez egyéves felkészítés és minősí­ tővizsgák letétele szükséges. valamint az igénylés időpontjában 58 és fél éves életkort betöltött 1954-ben született személyek­ nek. A területileg illetékes nyug­ díj-biztosítási igazgatóságon megváltozott mun­ kaképességű személyeknek járó ellátás iránti igényt nyújt be. és 2011 végéig III. 4. § (2) 1.2012-ben 186 ezer forintig .közötti összegben kerülhet megállapításra (lásd erről táblázatunkat a 38. így rendelkezik a kérelme benyújtását megelőző öt évben a jogosultsághoz szükséges 1095 napos biztosítási jogviszonnyal. Az ellátás megszűnését követően csak akkor lenne megál­ lapítható részére ismételten ellátás. 59 éves.. 5. Ha a keresőtevékenysége alatt keresőképtelenné vált ellátott részére táppénzt. tehát 60 százalék alatti. A nyugdíj-biztosítási igazgatóság értesítése alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi­ vatal elvégzi egészségi állapotának komplex mi­ nősítését.) [Lásd a 2011/CXCI.] . tehát a törvény sze­ rinti legkésőbbi időpontban) végzik el. az ellátás [Lásd a 2011/CXCI. ezekkel azonos. 4. Januárban levelet kap a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. 10. de legfeljebb három évre állapítják meg.hozzátartozói nyugellátás. [Lásda2011/CXCI. ha a kére­ lem benyújtásakor a nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb mint öt éve van hátra.. (2012-ben tehát az 1953-ban vagy azt megelőzően születetteknek. az ellátás legkorábban a benyújtást megelőző hatodik hónap első napjával állapítha­ tó meg.. Ellátása az átlagjövedelme 60 százaléka.] . Ha már az ellátás 2015. de . Rehabilitálhatónak minősítették. törvény 12. hogy a vizsgálat során feltárt álla­ potában nem foglalkoztatható. a továbbiakban rokkantsági ellátást kapna. június 1-jéig tart. március 31-éig benyújtott nyilatkozattal kérheti egészségi állapota komplex felülvizsgálatát (mivel 57 év alatti. amely szintén december 1-jén kezdődik. Abban az esetben. hogy 2012. A betegségét megelőző évben egészségbiztosítási járulékot ha­ vonta átlagosan 450 ezerforint után fizetett. 10. Ebből a Nyugdíjfo­ lyósító Igazgatóság levonja a 10 százalékos nyug­ díjjárulékot.határozza meg.ne kapjon rendszeres pénzellátást.vagy a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy rehabilitálhatóságának foka . A határozat kézhezvételét követően öt mun- kanapon belül fel kell keresnie a területileg il­ letékes munkaügyi kirendeltséget. június 1-jei lejárta előtt sikerül elhelyez­ kednie. így ellátását ekkora összegben állapítják meg. így 51 ezer 700 forintot fog kézhez kapni..) Komplex felülvizsgálatát 2012 szeptemberében (a korábbi soros felülvizsgálaton kijelölt. [Lásd a 2011/CXCI. és keresőtevékenysége alatt szünetelne pénzbeli ellátása. rehabilitációs ellátása 2012. törvény 1. és orvosi rehabili­ tációt is igényel. tehát 2012. óta sportedzőként dolgozó földrajz-testnevelés csak a minimálbér 45 százalékával megegyező szakos tanár 2012-ben súlyosan megbetegszik.tehát 27 900 és 139 500 forint . illet­ ve 150 százaléka . rehabilitálható igénylőnek. §-aiban.] Az új igénylőnek járó rokkantsági ellátás öszszegét a megállapítást megelőző naptári évben szerzett. §-ában. törvény 11.ne kapjon rendszeres pénz­ [Lásd a 2011/CXCI. hadi. így foglalkoz­ tatása a minimálbér kétszereséig . oldalon). 1 § (2) 1. hogy egészségi állapota 50 százalékos. december 1-jétől a közfoglalkoztatási bér 80 százalékára. 30 éves kora szítés nélkül is megoldható lenne rehabilitációja. pontjaiban. (2012-ben 41 850 forintos) ellátást állapítottak Fizikai teljesítménye nagymértékben korlátovolna meg a részére. A tájékoztatásban értesítik. Úgy dönt. 57 440 forintra változik reha­ bilitációs ellátásának összege. ha orvosi rehabilitáció és tartós felké­ 4. Rokkantsági ellátást kell megállapítani a rehabilitálható.. 7 § (1) bekezdésében. Ha a jo­ gosultság már az igény benyújtását megelőző­ en fennállt.] A rehabilitációs ellátást a jogosultsági feltéte­ lek fennállásától állapítják meg. hogy az igénylő ne végezzen ke­ resőtevékenységet. töruény ellátást. így megváltozott munkaképes­ ségűként jogosult marad pénzbeli ellátásra. 2012-ben 139 500 forintnál. május 1-jével megszűnne. amelyben tájékoztatják arról. s így attól kezdve kizárólag munkajö­ vedelméből kellene fenntartania magát. Ugyanennyit kapna akkor is. 4. 28 720 forintra csökkenne. Ha a jogosultság rendszeres pénzellátás folyósítása miatt nem áll fenn. amelynek aláírása után megkezdődik rehabilitációja. illetve ezek­ kel azonos. §-ában. ellátását megszüntetnék. hogy benyújtja a vizsgálatkérő nyilatkozatot. csoportos rokkant­ sági nyugdíjat kapott). Az ellátás további időtartamát két és fél évben határozzák meg. mivel öt éven belül (2016-ban) betölti az öregséginyugdíj-korhatárt. 2. Ebből a nyugdíjjárulék levonását követően 25 850 fo­ rintot kapna me^ Ez esetben is elkezdődne a re­ habilitációs eljárása. hanem rokkantsági ellátást kap. §-aiban.R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A | 41 vei továbbra is a korábbi jövedelemkorlát van érvényben. és . . Rehabilitációs ellátás állapítható meg a legfeljebb 60 százalékos egészsé- gi állapotú..mivel hosszabb ideje nem gyakorolta . ha ezen időszakban havi átlagjöve­ delme meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). ha a kére­ lem benyújtását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. 2. Betegségéig folyamatosan dolgozott. az edzői pályát nem tudja folytatni. Ellátása után nyugdíjjárulékot sem fizetne. és megvizsgálja rehabilitálhatóságát. A rehabilitációs ellátást a rehabilitációhoz szükséges időtartamra. töruény 5.] A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek fennállásának napjától állapítható meg. évi minimálbér 30. keresőtevékenysége alatt szüneteltetik rehabilitációs ellátását.

§ (2). törvény megállapító határozat jogerőre emelkedését kö­ 2. törvény 116. átmeneti járadék. a kifizetett ellátásból levonja. A rehabilitációs ellátást a határozott időtartam lejártakor is meg kell szüntetni. 9 § (l)-(2) bekezdéseiben. a mulasztási okot bemutató igazolási kérelem HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E [Lásd a 2011/CXCI. feltéve. az előző évi átlagjövedel­ mének 45 százaléka.rehabilitációs ellátás. Az ellátási jogosultsághoz szükséges . 13. illetve a rehabilitációs ellátást. ja n u á rl-jé tő l. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 7 § (3)-(4) bekezdéseiben. bányász dolgozók egészségkárosodási já- § . reha­ bilitációs ellátást annak. törvény kétszerse (2012-ben havi 186 ezer forint) feletti 10. ha há­ rom egymást követő hónapban megszerzett jöve­ delmének havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot). Rögzíteni kell továbbá az ellátott sze­ mély kötelezettségeit. Ha nem rendelkezik a kérelmet megelőző öt évben 1095 napi jogviszony­ nyal. rendszeres szociális járadékban dokumentum nélkül foglalkoztatott . 2. törvény 6. Ha az igénylő számára tartós rehabilitációs foglal­ koztatás szükséges. [Lásd a 327/2011. baleseti táppénz folyósítása esetén a rokkantsági ellátást nem szüntetik meg. ja n u á r 1 -jé tő l. A munkaügyi kirendeltségnek a rehabilitációs ellátás megállapításának jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell rehabilitációsterv-javaslatát elkészítenie és azt az ellátottal ismertetnie.] hónaptól. ha pedig már megszűnt az ellátás. munkaköröket. illetve ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjától. 116. aki az iskolai tanulmánya­ it követő 180 napon belül biztosítottá vált. kormányrendelet 18. valamint a sike­ res rehabilitációhoz szükséges további intézke­ désekre is. [Lásd a 2011/CXCI. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és rehabilitálhatóságának várha­ tó időtartama határozza meg.] A Jogosultság rehabilitációs kártyára Ellátásm egszüntetés § fl) előírás 2012. törvény 10. A rehabilitációs ellátásra jogosult személy pénzbeli ellátást cs rehabilitációt elősegítő szol­ gáltatásokat . §( továbbá a 2011. [Lásd a 327/2011.] . időrendben az ehhez szük­ séges szolgáltatásokat. vállaló után a foglalkoztatónak csak a minimálbér [Lásd a 2011/CXCI. § (5). Az elhunyt személy ellátását a halálát követő hó­ nap első napján szüntetik meg. munkahely-elfogadási . § (l)-(3) bekezdéseiben. valamint a munkaügyi kirerideltség kötelezettségeit.a munkaügyi kirendeltség és az ellátott közösen módosíthatja. törvény 13. § (5) bekezdéseiben. [Lásda 327/2011. ha a korábbi komplex minősítésen még figyelembe nem vett egészségkárosodása alakul ki.] . [Lásd a 2011/CXCI.] jövedelemrészre kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. A terv az ellátott személy elfogadó aláírásával vá­ lik érvényessé. ja n u á r 1-jétől. és a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. [Lásd a 2011/CXCI. §-aiban.fekete­ vagy rehabilitációs járadékban részesült személy munkát végző .például munkavégzés-felkészítést. a rehabilitációs ellátás pedig szünetel. A legfeljebb 60 R ehabilitációs ellátás szüneteltetése Új előírás 2012.] sőképtelenség időszakára. 8. 32. [Lásd a 2011/CXCI. ezek határidejét. rehabilitálhatósága vagy a részére járó rendszeres pénzellátás miatt ellátási jogosultsága már nem áll fenn.] B izto sítá siid ő tartam -s zá m ítá s Új előírás 2012. december 31-én rokkantsági A munkaszerződés vagy ezzel egyenértékű nyugdíjban. Ha az igénylő rehabilitációs intézkedéssel foglalkoztatható. és vissza kell fizetnie a megelőző vető A rehabilitációs kártyával rendelkező munkaegy évben kapott ellátási összeget. évi minimálbér legalább 40 és legfeljebb 50 százaléka (2012ben tehát 37 200 és 46 500 forint között) lesz a megállapított ellátásának összege (lásd erről táblázatunkat a 38. valamint a komplex újraminősítést követően megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy pénzbeli ellátását a keresőte­ vékenység. képzési. Az értesítési vagy a felülvizsgálat során adódó kötelezettségét neki felróható okból elmu­ lasztó személy rokkantsági. §-ában. amellyel a jogosult az együttmű­ ködésre is kötelezettséget vállal. ja n u á r 1 -jé tő l. százalékos egészségi állapotú. [Lásd a 2011/CXCI.] R ehabilitációs ellátás összege Új előírás 2012. visszaköveteli. 13. § (1) bekezdésében. A rehabilitációs tervet -az abban meghatározott rendszerességgel megtartott közös értékelő megbeszélést követően . január 1-jén rokkantsági ellátássá átalakított rokkantsági nyugellátás esetében e szabály al­ kalmazásakor a 2012. rendszeres szociális járadék. ha a jövedelemszer­ zésről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utólag sze­ rez tudomást. kormányrendelet 18. de a 2012. akkor is megállapítják a rokkantsági ellátást. valamint a kere­ § (3) bekezdésében. hogy 30 napnál hosszabb biztosítási megszakítása [Lásd a 2011/CXCI. törvény benyújtása és elfogadása esetén pótolhatja kö­ telezettségét.] A megszüntetett rehabilitációs ellátást (pél­ dául a határozott időtartam lejárta miatt) kére­ lemre ismételten megállapítják. [Lásd a 2011/CXCI. munkahely-keresési. §(1) bekezdéseiben. ezek határidejét. támogatásokat. illetve rehabilitációs ellátását is megszüntetik a mulasztás megállapí­ tását követő hónap első napjától. törvény 7 § (6) bekezdésében. Az új igénylő re­ habilitációs ellátásának összegét a megállapí­ tást megelőző naptári évben szerzett. § (l)-(3). A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles teljesíteni a rehabilitációs tervben meghatározott . beleértve a munkaügyi kirendeltségnél történő jelentkezé­ seinek gyakoriságát. Megszüntetik a rok­ Új bekezdésében. a közfoglalkoztatás. Ha a határidőt elmulasztja. oldalon). munkaközvetítést . Új előírás 2012. Az ellátást a jogo­ sult saját kérésére is meg kell szüntetni a kérelem­ ben megjelölt időpontban. § (1) bekezdésében.kötelezettségeit. törvény 7 § (4) bekezdésében. évi minimálbér legalább 30 és leg­ feljebb 40 százalékát (2012-ben tehát legalább 27 900 és legfeljebb 37 200 forintot) kapja.keresőképtelenség alatt szünetelő .] A keresőtevékenységet folytató személy rok­ kantsági ellátását akkor szüntetik meg. ahol elkészítik re­ habilitációs tervét. a megelőző évi átlagjövedelem 35 százalékát. ja n u á r 1 -jé tő l.is kap.például a rehabilitációs hatóságnál történő megjelenési. rehabilitálható.. [Lásd a 2011/CXCI. Táppénz. július 1-jétől megszerzett jövedelmeket kell figyelembe venni. Az erre az időszakra kifizetett ellátási összeget. Szüneteltetni kell az újonnan.k2 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A baleseti táppénzt folyósítanak.] - R ehabilitációs te rv Új előírás 2012. 22. de a 2012. A tervben ki Kell térni a szükséges orvosi és szociális eszközökre. törvény 6. rehabilitá­ ciós járadék.] A rehabilitációs tervnek tartalmaznia kell a folyamat során elérni szándékozott foglalko­ zást. habilitációs ellátását megszüntetik a jogsértést [Lásd a 2011/CXCI.a kérel­ met megelőző öt évben elérendő -1095 napba a rok­ kantsági. ha az el­ látott egészségi állapota. § (1). [Lásd a 2011/CXCI. (4) bekezdéseiben. de az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak.személy rokkantsági vagy re­ rehabilitációs kártyára jogosult. törvény nincs. valamint a kapcsolattartás módját is. ennek időtarta­ mával meghosszabbodik a . § (2) d) pontjában.] kantsági. 2012. A jogosultnak a rehabilitációs ellátást meg­ állapító határozat közlésétől számított öt na­ pon belül fel kell keresnie a területileg illetékes munkaügyi kirendeltséget. kormányrendelet 16. baleseti rokkantsági nyugdíj.

rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Rokkantsági ellátás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. d e ce m b e r 31-én III. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüfttetik az ellátást Újraminősítés eredmé­ nyétől függően változat­ lan összegű rokkantsági ellátás. decemberi a komplex újram inősí­ tést (legkésőbb a korábbi nyugdíjösszeg határozat szerinti felül­ vizsgálati időpontban végzik el). kivéve a bányászok külön kormányrendeletben foglaltak szerint emelkedő egészségkárosodási járadékát. csoportos rok­ kantsági nyugdíj 1949 vagy korábban 1950 vagy később Öregségi nyugdíj t Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellá­ tás. akkor ellátását a jogosultságát megelőzően. § (3). 2012. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2011. a minimálbér 150 től függően folytatódik. decemberi nyugdíjösszeg 2011. [Lásd a 2011/CXCI. Az újonnan megálla­ pított rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást 2012 után a mindenkori nyugdíjemelés mértékével kell emelni. a minimálbér 150 től függően folytatódik.] A 2012. vagy egyáltalán nem szerzett még jövedelmet. decemberi nyugdíjösszeg 2012. §-ában. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. decem beri ellátási Március 31-éig kell kérni a komplex újram inősí­ összeg tés (legkésőbb a korábbi határozat szerinti fe lü l­ vizsgálati időpontban végzik el). a minimálbért tekintik havi átlagjövedelemnek. Ha azonban a jogosultság évében és a megelőző nap­ tári évben együttesen sincs 180 napi jövedelme.jé tő l Öregségi nyugdíj 2012. ha nem kéri. álláskeresési támogatás folyósítási idejét is be kell számítani. hathavi megszerzése esetén meg kell szüntetni az ellátást Minősítés eredményé­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó nap­ től függően folytatódik. vagy rehabilitációs ellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbért és az ellátás kétszeresét hat hónapon keresztül meg­ haladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellátást.2012-t követően valamennyi ellátást a nyugdíjemelésekkel megegyezően kell emelni. pontjában. § (2J 3. ja n u á r i e llá tá s összege F e lü lv iz s g á la t E llá tá s a fe lü lv iz s ­ g á la to t k ö v e tő e n E llá tá s k o rlá to z á s jö v e d e le m s z e r­ zé sn él Nincs 2012.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E § (5 Á tlag jö ve d ele m -s zám ítás Új előírás 2012. decemberi nyugdíjösszeg 2012. sem a rehabilitációs ellátás után nem kell személyi jövedelemadót vagy ehót fizetni. [Lásd az 1998/LXVI. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. ésa2011/CXCI. rehabilitációs ellátást igénylő személy a jogosultsága előtti naptári évben nem rendel­ kezik legalább 180 napi jövedelemmel. decem beri ellátási Korábbi határozatszerint Bányászok egészségkárosodási összeg járadéka Megjegyzések: 1. ja n u á r 1 . százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az ellátás kétszeresét és a m inim álbért elérő átlagos jövedelem háromhavi megszerzése ese­ tén felére kell csökkenteni.és já ru lék fize tés Új előírás 2012. § (3) bekezdésében. baleseti táppénz. ter­ hességi-gyermekágyi segély. törvény 9.R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK Á T AL A K Í T Á S A Wi Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása E llá tá s 2011. decemberi nyugdíjösszeg 2012. hónaptól. ja n u á r 1 -jé tő l. radéka. annak eredményétől függően: vagy változatlan összegű rokkantsági ellátás. a minimálbér 150 től függően folytatódik. január 1-jétől. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellátás. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2012. Ha a rokkantsági Ellátások emelése Új előírás 2012. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Nincs 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás l-ll. törvény 76. törvény 1. decem beri ellátási Korábbi határozat szerint összeg 2012. új igény és az ellátásátalakítást követő újraminősítés alapján megállapított rehabilitációs ellátás után meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot.] ellátást. százalékát meghaladó 3 Havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. ajogosultsági feltételek teljesítése esetén öregségi nyugdíj állapítható meg. csoportos rokkantsági nyugdíj S zü le té si év 1949 vagy korábban 1950-1954 E llá tá s 2012. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az újraminősítést köve­ tő 3. § (3) bekezdéseiben. gyermekgondozási díj. rokkantsági ellátás. törvény 2. 2. Anyugdíj- korhatárt megelőzően átalakított ellátás helyetta korhatár elérésekor kérelemre. 12. januári nyugdíjeme­ Nincs . [Lásd a 2011/CXCI. a jogosult­ ság évében és az azt megelőző évben 180 naptá­ . ha nem kéri. A járulékkal terhelt rehabilitációs ellátás folyó­ HVG T B .] ri napban elért jövedelmének havi átlaga (napi átlagának 30-szorosa) alapján számítják ki. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozatszerint léssel növelt 2011. valamint a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz. január 1-jét követően. illetve rehabilitá­ ciósellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbér 80 százalékát hat hónapon keresztül meghaladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellá­ tást. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. decemberi nyugdíjösszeg Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. 2012. decemberi ellátási összeg Rendszeres szociá­ lisjáradék 1954 vagy korábban 1955 vagy később Rokkantsági ellátás Rehabilitációs ellátás Átmeneti járadék Bármikor Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. s a Nyugdíjfolyósító Igazga­ tóság a csökkentett ellátási összeget folyósítja. léssel növelt 2011. a minimálbér 150 től függően folytatódik. Sem a rokkant­ sági ellátás. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 3. tári évi jövedelem megszerzésének hónapjától átalakul vagy megszűnik az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Rehabilitációs járadék Bármikor Rehabilitációs járadék a korábban meghatározott időpontig Bányász dolgozók egészségkárosodá­ sijáradéka Bármikor 2011. januári nyugdíjeme­ Március 31-éig kell kérni léssel növelt 2011.] A d ó . rehabilitációs ellátás.

ja n u á r 1 -jé tő l. tartozáselengedési.]mérik. Mivel a rokkantsá­ gi ellátás. a nyugdíjjárulék alapjába be­ 1 § (2) 1 pontjában.] Ha az igénylő önhibájából nem jelenik meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vizsgálatán. időtartamát.) Nem v á lto z o tt.jé tő l. törvény 15. 37. § (2) mít. kormányrendelet l. [Lásda2011/CXCI. §-ában. sem pedig a rok­ lenességek figyelembevételével hány százalé­ kantsági ellátás után nem kell nyugdíjjáru­ kosnak tekinthető az egészségi állapot. 37. ja n u á r 1 -jé tő l. § (2) és az 1997/LXXXI. 1 § (1) bekezdéseiben. kormányrendelet 7. törvény 14. pél­ dául a közlekedésire.) A bányászok egészségkárosodási járadékát szüneteltetni kell a tárgyév végéig. valamint a három egymást követő hónap átlagában a mi­ nimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot) meghaladó jövedelmet eredményező keresőtevékenységéről 15 napon belül értesíte­ nie kell a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervet. legalább 30 napig elhúzódó keresőképtelenség. s a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bilitálhatónak minősítették). rehabilitációs ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyom­ tatványon vagy elektronikus űrlapon benyújt­ va.] gozók 2011 végéig megállapított egészségkáro­ sodási járadéka bányászok egészségkárosodási járadékává alakul. [Lásd a 2011/CXCI.] 16. törvény 14. § (1) bekezdéseiben. Felülvizsgálat Új e lő írá s 2012. [Lásd a 327/2011. [Lásd a 2011/CXCI. Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka helyett bányá­ szok egészségkárosodási járadékát igényelhet a legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett. a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervnél kell kezdeményezni. Az igénylési. .] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E A datszolgáltatás Új e lő írá s 2012. (Eddig az egészségkárosodás százalékos mértékét lékot vagy más közterhet fizetni. ja n u á r l. § (3) és a 327/2011. számító jövedelem megszerzésének időszaka 2. § (2) és az 1997/LXXXI. a keresőtevé­ kenysége alatti keresőképtelenségéről három napon belül kell a területileg illetékes munka­ ügyi kirendeltséget értesítenie. (Az ellá­ gálatakor. ha a jogsza­ bály előírja ennek időpontját és mértékét. és ezek havi átlagában a mi­ nimálbér 80 százalékánál többet keresett. törvény 26.] . Az ellátást igény­ mítása során. § (2) bekezdésében. törvény 15. ha a korábban bármilyen eljárásban elvégzett minősítés még érvényes. sérülések. § (2). kormányrendelet 7 § (1) bekezdésében. de összegét nem kell figyelembe venni a nyugellátás kiszá­ Változás 2012. törvény Nem v á lto z o tt. A rehabilitációs ellátásban részesülőnek egészségi állapota megváltozásáról. törvény kor ezentúl az egészségi állapot megmaradt 22. rehabilitálhatósággal kapcsolatos feltételeinek soros felülvizsgálatát az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a korábban meghozott hatá­ rozat időpontjában végzi el. részletfizetés-engedélyezési eljárást nem terheli illeték. ha keresőtevékenysége megszűnésekor munkaképesség-változása. szükség­ bilitációs járadék folyósítási időszaka az öregségi leteit. törvény ség és a rehabilitálhatóság minősítését a Nem­ 22. [Lásd a 2011/CXCI. A reha­ kell határoznia a rehabilitáció irányát. § (1) bekezdéseiben. beleértve a rendszeres vagy átmeneti kereset-. hogy mértékét Sem a 2012. [Lásd a 2011/CXCI. új körül­ § (1) felmerülése vagy mény bekezdéseiben. ja n u á r l. illetve megszüntetéséről 15 napon belül. . kormányrendelet téssel egyidejűleg. [Lásd a 2011/CXCI.] Igénybenyújtás Új előírás 2012. ha az igénylő állapota időközben tartósan rosszabbodott. összegét azonban nem kell figyelembe venni és a 327/2011. A megváltozott munkaképes­ 26. A rehabilitációs járadék után a megítélése mellett rehabilitációs javaslatot is meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyug­ kell készítenie (feltéve. -mérséklési. A bányászok egészségkároso­ dási járadékát csak akkor emelik. lők. § (2). a szolgálati időbe beszámít. Ennek során meg a csökkentett ellátási összeget folyósítja. január 1-jén rehabilitációs a betegségek. valamint keresőtevékenysége megkezdéséről. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. § (1) és a 327/2011. hogy az igénylőt rehadíjjárulékot. A korábban megállapított rokkantsági ellátás.jé tő l. A bányászok egészségkárosodási járadéka után nem kell személyi jövedelemadót és ehót fizetni.] zalékos mértékének és a rehabilitálhatóságnak Nem v á lto z o tt. valamint jövedelemváltozás esetén haladéktalanul igazolni kell a jövedelem összegét is. ja n u á r l. Elutasítás ese­ tén a jogerőre emelkedéstől számított 12 hó­ napon belül előterjesztett kérelmet csak akkor bírálják el. 1 . § (1) bekezdéseiben.kk ROI<I<ANTSAGIELLATASOI<ATALAI<ITASA sítási időszaka az öregségi nyugdíj szempont­ Orvos szakértői m inősítés jából a szolgálati időbe beszámít. § (3) bekezdéseiben. Soron kívüli felül­ vizsgálatot az egészségi állapot rehabilitációt megakadályozó rosszabbodása. nyugdíj szempontjából a szolgálati időbe beszá­ [Lásd a 2011/CXCI. A keresőtevékenységről szóló értesí­ . ha a járadékos hat egymást követő hónapban szerez jövedelmet.] zeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi.jé t ő l.§ (2) bekezdésében.] 1 § (3).] adott szempont célzott áttekintése esetén végeznek. . § (3) bekezdésében. kormányrendelet a nyugellátás kiszámítása során. Az újonnan igé­ nyelt rokkantsági ellátás. veleszületett rendel­ ellátássá alakított juttatás. törvény 16. törvény talnak a munkaképesség-változás komplex mi­ 26.2012-ben az 1 mil­ lió 674 ezer forintot. A bányász dol­ (2) bekezdéseiben. rehabilitációs ellátás nem nyugellátás.] 1 . [Lásd az 1997/LXXX. rehabili­ tációs ellátás egészségi állapottal. feltételeit. A rokkantsági ellátásban részesülő személynek a jogosultsági feltételeiben bekövetkező változásról. egészségkárosodá­ sa miatt bányászoknak járó keresetkiegészítést. Jogosultságkorlátozás Új előírás 2012. az igénylési eljárást megszüntetik. Azt vizsgálják tehát. törvény 1 § (l)-(2) és a 327/2011. jövedelemkiegészítést ré­ szesülőknek. (A korábbi szabály szerint a bányász dolgozók egészségkárosodási járadé­ kát akkor kellett volna 2012-ben megszüntetni. törvény 19. átmeneti keresetkiegészítést kapott. Bányászellátás § Új előírás 2012. törvény nősítése során ezentúl az egészségi állapot szá­ 37.] Nem kell újra elvégezni a komplex orvos szakértői minősítést. § (2) munkaképesség-változásának vizsgálata­ és az 1997/LXXXI. (Tovább­ ra sem állapítható meg az ellátás a rendszeres pénzellátásban. felülvizsgáltak vagy újraminősítettek [Lásd az 1997/LXXX.) [Lásd a 2011/CXCI. Az átalakult ellátást válto­ zatlan összegben folyósítják.) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hiva­ [Lásd az 1997/LXXX. törvény tást kiegészítő. ja n u á rl-jé tő l. V áltozás2012. §-ában. ja n u á r 1 -jé tő l. így folyósí­ tási időszakuk nem számít szolgálati időnek határozták meg az ellátási jogosultság vizs­ az öregségi nyugdíj szempontjából. [Lásd a 2011/CXCI. nyugellátásra nem jogosult sze­ mély. törvény 1 . ha az ellá­ tás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát .

§-ában. január 1-én akkor ala­ kul átmeneti bányászjáradékká. hat. a20U/CLXVII. §-aiban. a 168/1997. polgármesterek­ nek. [Lásd az 1997/LXXXI. ha megfelelnek az előírt feltételeknek is. ezek összege 40 év.) [Lásd a 2011/CLXVII. törvény 8.65) százaléka lesz (ha nem magán-nyugdíjpénztári tag). [Lásd a 2011/CLXVII. két ki­ vétellel (a társadalombiztosítási nyugdíjtörvényben meghatározottak szerinti 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők. a jogo­ sultsági időbe beszámítható keresőtevékenység mi­ nimális időtartama . ja n u á r 1 -tő l.] A 2011. Életkorától függetlenül nyugdíjba mehet az a nő. hogy ezt kiegészíti leg­ alább 9. a Győri Balett.szerezte meg) 2012-től szintén korhatár előtti ellátást kap.[ vékenységgel szerzett szolgálati idővel rendelkezik. a nyugdíjazásához elegendő. § (5) bekezdésében. ha mélyművelésű bánya föld alatti munkakörében legalább 25 év szol­ gálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött. a mecseki szénbányászati pedig 1. így például ha egy 1954 augusztusában született nő 2014 augusz­ tusában négy év gyermeknevelési és 36 év keresőte­ Új ellátások Új előírás 2012. valamint az 57. ja n u á rl-jé tő l. csökkentett összegű előrehozott nyugellátást igényelni. január 1-jétől elért jövedelmek valorizált átlagának 69. §(1) bekezdésében.32 helyett 30 év.] N yu g d íj-á ta la k ítá s Új előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. és ezentúl korengedményes nyugdíja­ zásról sem állapodhat meg a munkáltató és a mun­ kavállaló. 18-18/B §-aiban. tevékeny­ ségeknél . akinek a keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel szerzett együttes szolgálati ide­ je eléri a 40 évet. Korhatár előtti ellátássá alakul át a 2011. tánc. számú törvény megszüntette. 60 éves korában nyugdíjba menni. jogosult tehát három és fél évvel a 63 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően. §-aiban.3 (42 x 1. de ez már nem nyugdíjra. de­ cember 31-éigbetöltött szolgálati nyugdíjasok tovább­ ra is korhatár alatti nyugellátásban részesülhetnek). életévét be nem töl­ tött -tehát 1950-ben vagy azt követően született -bá­ nyásznyugdíjas ellátása 2012. A keresőtevékenység időtartamának a 25 évet mindenképpen el kell érnie. nyugdíját nem 40. Bár a szolgálati időbe beszámít például a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt végzett tanulmányok ideje vagy az állás­ keresési járadék folyósításának időtartama. hanem 42 év szolgálati idő alapján számítják ki.például bányászat. törvény 3. § (2a)-(2d) bekezdéseiben. fegyveres szolgálat. ha 2011 végéig nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt. december 31-én folyósított (csökken­ tett összegű) előrehozott öregségi.művésznyugdíjas összesen legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet végzett a Magyar Nemzeti Balett. b a balettművészeti életjáradék. A balettművészeti életjáradékra nem jogosult (például színész. jogszabályban felsorolt munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő 2012 végéig sze­ rez korkedvezményes jogosultságot. ha az arra jogosult 2012 előtt nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt. A nyugdíj kiszámításakor to­ vábbra is a teljes szolgálati időt kell figyelembe venni.vagy nem kizárólag mélyművelésű mun­ kakörben . december 31-én 62. december 31-én törvé­ nyi rendelkezés alapján megszűnő korhatár alatti nyugdíjban részesülők és új jogosultak is megkap­ hatják. Új ellátásként állapít­ ható meg és folyósítható ■a korhatár előtti ellátás. december 31-én 62.[ HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . kormányrendelet 12. a nyug­ díjazási feltételt Jelentő 40 éves időtartam kiszámítá­ sakor ezek nem vehetők figyelembe. hogy a nyugdíjat igénylő nő annak egészét vagy csak egy részét szerezte keresőtevé­ kenységgel.) A keresőtevékenység és a gyereknevelés együttes ideje kizárólag a nyugdíjazás lehetőségének a meg­ állapításakor perdöntő. január 1 -jé p . ■a szolgálati járandóság. valamint például az országgyűlési képviselői. [Lásda2011/CLXVll. november 28-án elfo­ gadott CLXVII. alpolgármestereknek. A 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapí­ tott nyugdíjak teljes összegűek. (A műszakszám megha­ tározásakor a mecseki ércbányászati 1. Eddig a jogviszony az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeinek tel­ jesítése vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén is megszűnt.. törvény 40. törvény 4. §-ában. feltéve. A szervezet fokozott igénybevételével járó.] Változás 2012.] Nem vá lto zo tt.. amit a gyerekneveléssel szerzett szolgálati időnek kell legalább 40 évre kiegészítenie.29. [Lásd a 2011/CLXVII.67-szoros.11. A 40 éves jogosultság alapján megállapított nyug­ díjak érvényesítésének is feltétele. illetve gyermekneveléssel. életévüket 2011. illetve álalakította a korábbi korhatár alatti nyugdíjakat. életévét be nem töltött . európai parlamenti (magyarországi) képviselőknek. polgármesteri tevékenység . ha 31.Mit kell tudni a korai nyugellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011.10. és ebből legalább 32 évet szerzett keresőtevékenységgel. A prémiumévek programban részt vevők jog­ viszonya az öregséginyugdíj-jogosultság meg­ szerzése esetén szűnik meg. törvény 2. Ha egy nő súlyosan fogyatékos gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjban részesült.és előadó-mű­ vészet egyes ágai. Ha egy nő például öt. ■az átmeneti bányászjáradék. függetlenül a határo­ zott idejű szerződés lejáratától. 97. így nem lehet előrehozott. azaz nem csökkentik a korhatár alatti megállapítás miatt. illetve 28 év keresőtevékeny­ séggel rendelkezik. nem jogosít tehát ellátásra 24 év keresőtevékenység és 16 év gye­ reknevelési idő. A szolgálati időbe beszámító időknek csak meghatározott elemei számítanak ke­ resőtevékenységnek. illetve nyolc gyermeket nevelt.elérhető korhatár alatti nyugdíjazás lehetősége.25-szoros szorzó­ val számítódik. zenész) művésznyugdíjas és az átmeneti bányászjáradékra nem jogosult bá­ nyásznyugdíjas (tehát aki a szükséges jogosultsági időt nem . a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél. [Lásd az 1997/LXXXl. törvény 93-94. törvény 18. illetve legalább arra a napra megszüntessék.. valamint a tisztségük­ ről leköszönt országgyűlési.] Ha a 2011. fúvós. 40-41. A nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem állapítható meg nyugellátás (kivéve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők részére megállapítható nyugdíjkorhatárt megelőző nyugellátást). Az ellátásokat a 2011. amikor súlyosan fogyatékos gyermek miatt folyósított ápolási díj esetén a 40 éves jogszerző időn belül a keresőtevékenység szükséges időtartama további két évvel rövidebb. hét. Meg­ szűnik az egyes foglalkozási ágaknál. A korhatár alatti nyugellátások szociális ellátássá alakulnak át.gyermekszámtól függetlenül .30. akkor nyugdíja nem korhatár előtti e l- K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. hanem korhatár előtti ellátásra jogosít. a Pécsi Ba­ lett. (Kivéve. §-ában. korkedvezményes és korengedményes nyugdíj. törvény 2-22. [Lásd a 2011/CLXVU. A nyugdíj összege így az 1988. illetve 12 év gyerekneveléssel szerzett szolgálati idő. Legalább öt gyermek felnevelése esetén a négy feletti gyerekszámmal csökken a keresőtevékenység 32 éves követelménye. függetlenül attól. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján. Ha a teljes szolgálati ideje két év nappali tagozatos főiskolai tanulmányi idővel is kiegészül.tehát 1950-ben vagy azt követően szüle­ tett . megyei közgyűlési elnö­ köknek megállapított nyugellátás.

A csökkentés tovább kellene csökkenteni a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíj 4 százalékának az időközi miatt a járandóság összege nem mérséklődhet a 2011 decemberében érvényes minimálbér (78 ezer forint) nyugdíjemelésekkel megnövelt értékével. §-ában. átme­ neti bányászjáradék és balettművészeti életjáradék alatt visszamenőleg igényelhető és érvényesíthető. kérelemre -kiadott igazolást. ha a szolgálati nyugdíjast A szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellá­ a szolgálati kötelmekkel összefüggő egészségi. csökkentett összege adó. december 31-én 5 életévét be nem töltött 7. a szolgálati járandóságot százalékos mértékével megegyezően. években. ■ gépjárművezető-kép’ző munkaközösség tagja­ ként.] összegét ennek megfelelően kell módosítani. ■ a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a közérdekű önkéntes tevé­ kenység kivételével). ■ a közalkalmazotti. Az éppen ek­ viszont megfelelően növekedne az ellátási összeg. kora vagy ennél is alacsonyabb szolgálati nyugdíjat § (1) bekezdésében. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások kiszámítása során a . § (2) bekezdésében. ■ alkalmi fizikai munkát végzőként. ■ külföldi munkavállalóként. az adóhatósági 4. A korhatár előtti ellá­ tássá.k6 | KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSA Jogosultságmegalapozó szolgálati idők* Keresőtevékenységgel szerzett biztosítási idők ■ a munkaviszony. ■ szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagja­ ként. ■ ügyvédi munkaközösség tagjaként. ■ mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezeti tagként.korhatár előtti ellátássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj kivételével . ■ a hivatásos nevelőszülői jogviszony.és ehomentes. §. [Lásd a 2011/CLXVII. januári nyugdíjemelés általános szabályai szerint kell növelni. közszolgálati jogviszony. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő.az adóbevallási év június 16 százalékos mértékével megegyezően. szükséges. ■ jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. miután megkapta tőle az adóhatóság által . [Lásd a 2011/CLXVII. ■ egyszerűsített foglalkoztatás időtartama. átmeneti bányászjáradékká.] sem elegendő. ja n u á rl-jé tő l. ■ nemzetközi szervhez tagként vagy munkatárs­ ként kiküldött személyként. ■ a súlyosan beteg vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolására tekintettel megállapított ápolá­ si díj folyósításának időtartama. §-ában. törvény 97. törvény élettársával megosztva veszi igénybe. Ebben az esetben a járadékost megilleti a hiányzó összegre számított A országgyűlési képviselői korhatár alatti nyugdí­ adóval megegyező. ■ a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony. § (2) bekezdésében. Nem kell csökkenteni a szolgálati 4. a 41. ■ ipari szövetkezet tagjaként. ■ magánkereskedőként. §[ 2)-(3) bekezdéseiben. ’ A nők részére W év jogszerző időre tekintettel megállapítandó öregségi nyugdíj esetén. nem számít munkaviszonynak a hallgatói munkaszerző­ dés alapján létrejött jogviszony). valamint az 1998 előtt ■ kisiparosként. Ha növelni a 2012. valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagsága. ■ önálló bírósági végrehajtóként. látássá. Családi A szolgálati járandóság 2012. törvény nem csökkentik. § (8) bekezdé­ se. ■ az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő egyéni vállalkozói jogviszony. és meg kell 30-ától kezdődően. gyermekneveléssel szerzett szol­ gálati id ő k ’ ■ a terhességi-gyermekágyi segély. ■ a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őster­ melői jogviszony. ■ a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes kato­ naság (fentieknél mind a teljes. a 36. decemberi nyug­ díjösszeget csökkenteni kell a személyi jövedelemadó lyósító Igazgatóság fizeti ki neki. ha a szol­ szegét a 2012. januári nyugdíjemelés általános gálati járandóság mellett szerzett jövedelem a ked­ szabályai szerint növelt összegben folyósítják. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. ■ a gyermekgondozási segély. pszi­ tássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj chikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt szerelték le. ■ a gyermeknevelési támogatás. ■ az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. Az adóhatóság csak azt sá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj . mind a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama elismerésre kerül. ■ külföldi munkavállaló előadó-művészként. ha a járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30 százalékát. ■ mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. § (4) bekezdés járandóságot akkor sem. január 1-jétől folyósított korhatár előtti el­ ság csökkentésével azonos összeg. bevallás során nem kell figyelembe venni.például 12 százalékos .] A 2011. ■ a szövetkezeti tagság személyes közreműködés esetén. vezmény érvényesítéséhez a házastárssal vagy élet­ [Lásd a 2011/CLXVII. valamint ■ a 168/1997. mezőgazdasági szakszövetkezeti tag­ ként. ■ egyéni gazdálkodóként. hogy az adóhatóság kiadhassa az egyéb­ a szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellátás­ ként adótitkot képező adatot. ■ az országgyűlési képviselői jogviszony. Ezt a Nyugdíjfo­ látásának megállapításakor a 2011. / ■ gazdasági munkaközösség tagjaként.2011 decemberében folyósított nyugdíjat a 2012. ■ közjegyzőként.5 százalékának megfelelő nyugdíjnövelés a 2012. hogy a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíjat csökkentik a személyi jövedelemadó 16 százalékra emelkedne. ■ kisszövetkezet tagjaként. bályai szerint. ■ munkaviszonyban nem álló előadóművészként. ■ szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezető­ jeként. szolgálati járandóság. törvény 5. előadó-művészi tevékenységet folytatóként. ■ az ügyészségi szolgálati jogviszony. törvény 3. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ az egyházi szolgálat. § (3). de legfeljebb a szolgálati járandó­ jasok 2012. ■ a Magyar Honvédség. ■ a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódóan külföldi illetékességű személytől szerzett jövedelem meg­ szerzésének időtartama. 5. januári öszkedvezmény akkor érvényesíthető utána. Gyermekvállalással. Csök­ kenő . ■ a bírósági jogviszony.] [Lásd a 2011/CLXVII. hanem balettművészeti életjáradékká alakul. tehát 1955-benvagy azt követően született -szolgálati nyugdíjas ellátása 2012. az adó­ továbbá ha önkéntes tartalékos jogviszonyban áll.adókulcs esetén másfélszerese. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő társas vállalkozói jogviszony. szerzetesrendi tagság. törvény társsal megosztva 5. ■ alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatás időtartama. ■ a végkielégítés időtartama alatt szerzett szolgálati idő 1998-1999. tehát 117 ezer forint alá.] Ellátási összeg Új előírás 2012. törvény 6. ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. [Lásd a 2011/CLXVII. Pél­ A szolgálati járandóság összegét úgy állapítják dául ha az adókulcs 2013-ban 16 százalékról 20 meg. ■ a gyermekgondozási díj. január 1-jétől folyósított korhatár előtti ellátás. § és a 44. [Lásd a 2011/CLXVII. a rendvédelmi szervek. januári nyugdíjemelés általános sza­ a jogosult a családi adókedvezményt a házastársával. ■ szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alko­ tótevékenységet.] igazolás igényléséhez a házastárs meghatalmazása is Ha a személyijövedelemadó-kulcs megváltozik. január 1-énszolgálati járandó­ sággá alakul át. kormányrendelet 29. A 2012 előtt folyósított korhatár alatti nyug­ díj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0.

§(5) bekezdéseiben. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal « • Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Művésznyugdíj A Nő. a mecseki szénbányászati pedig 1. ennél korábbi nyugdíjasoknál 4. és ezzel legalább 25 év szolgálati időt szerzett Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár elérésekoröregségi nyugdíjjá alakul) N yugd íjelnevezés-változás Új előírás 2012. januári ellátás összege .tudja igazolni. hiszen akkor még nem lehetett megállapítani 40 év jogosult­ ság megszerzése miatti nyugellátást. és erről értesítést küldenek. rendelkezik 40 év törvényben felsoroltak sze­ Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) rin ti (lásd a 46. A korhatár előtti el­ j látássá. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Szolgálati járandóság** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. törvény 4.öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani 2012 januárjában.a 2011.5 százalékos mértékével is emelik az ellátást. kormányrendeleti §-ában. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások 2012. [Lásda2011/CLXVII. ha ezen a napon vala­ melyik fegyveres szervnél szolgálati viszonyban áll. (4) bekezdésében. Ennek igazolásához a családi pótlékot folyósító szerv decem ber 31-én (vagyis a Magyar Államkincstár) igazolása szüksé­ fo ly ó s íto tt n yu g e llá tá s ges. mindaddig. [Lásd a 2011/CLXVII. a csökkentést visszaadják) *A 2012. átmeneti bányász­ járadékká. törvény 3. szolgálati járandósággá. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.a januári nyugdíjemeléssel meg­ növelve . életévét betöltött szolgálati nyugdíjas ellátását. Megjegyzés: Az 1949-ben vagy azt megelőzően születettek nyugellátását 2012. Ha az így kiszámított összeg magasabb.2 százalékos nyugdíjemeléssel. § (3) bekezdésében.] Polgármesteri nyugdíj Nő. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. 0. (Tehát például ha előrehozott öregségi nyugdíjat kap 2010-től.munkakörben 25 év szolgálati időt vagy Átmeneti bányászjáradék (a nyugdíjkorhatár 5 ezer műszakot teljesített (a mecseki ércbányászati elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) múszakszám 1. azt nem. § (1) bekezdéseiben.a **-gal jelölt kategóriák kivételével . rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. illetve házastársa az év folyamán milyen összegű családi kedvezményt vett igénybe.] Korai nyugdíjak átalakítása^ A n yu g d íja s szem ély 2012. novemberi egyösszegű nyugdíj-kiegé­ szítésben részesülteknek a kiegészítés egyhavi.jogo­ sultsági idővel rendelkező.7 százalékkal emelkedik (a **-gal jelölt kategóriában a januári emelést megelőzően a decemberi nyugdíjat 16 százalékkal csökkentik). Ezt megelő­ zően a 2011. törvény 3.2.67-szoros. ezt a nyug­ díj-biztosítási szervek elvégzik. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. Ha az ellátásban részesülő a havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelmet szerez.] A 40 év . január 1-jétól „öregségi nyugdíj" megnevezéssel folyósítják tovább. 2011. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. amíg e korhatárt be nem tölti. ehhez a várandósságról orvosi igazolást kell Előrehozott öregségi nyugdíj csatolni a kérelemhez. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal A törvényben meghatározott balettegyüttesekben Balettművészeti életjáradék (a nyugdíjkorhatár a képzés ideje nélkül magántáncosi vagy tánckari elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) tevékenységet legalább 25 évig végzett. A szolgá­ lati járandóságot és a korhatár előtti ellátássá átalakí­ tott országgyűlési képviselői nyugellátást a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyező mértékű csökkentést követően kell növelni. a csökkentést visszaadják) Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Szolgálati nyugdíj 1954-ben vagy azt megelőzően született Nő. az újramegállapí­ tott összeget kell . rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. a 333/2011. januári4. [Lásda2011/CLXVII. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Az átalakított ellátások összegét az öregséginyugdíj-korhatár betöltéséig a mindenkori nyugdíjemelés mértékével emelik.) Ez a nyugdíj tehát nem alakul át korhatár alatti ellátássá vagy egyéb járadékká.25-szoros szorzóval számít) Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korengedményes nyugdíj Nő. § (2).] Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes nyugdíj Nő. ja n u á r 1 -jé tő l fo ly ó s íto tt e llá tá s Nő. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Mindenesetben Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Ellátásemelés Ú előírás 2012. 5. mint a 2011 decemberében folyósított nyugdíj. 2011. Az öregségi nyugdíjjá alakítást a 40 év jogosultsági idővel rendelkező korhatár alatti nyugdíjas nőnek nem kell külön kérnie. decemberi nyugdíj 2011-ben nyugdíjazottaknál <*. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosultat élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. január 1-jétől. A családi kedvezmény a magzat után is igénybe vehető. januári összegének megállapításakor a 2011. december 31-éna 62 éves korát be nem töltött (tehát 1950-ben vagy azt követően született) nyugdíjas nő akkor is öregségi nyugdíjat kap 2012. ja n u á rl-jé tő l. 5. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Európai parlamenti képviselői nyugdíj Nő. oldalt) biztosítási jogviszonnyal Föld alatti .jogszabályban meghatározott . § (4). ja n u á r 1 -jé tő l. hogy ajogosult. Újra meg kell állapí­ tani 2011. december 31-ével az 57. § (2) c) pontjában. ha nyugdíját nem ezen a jogcímen állapították meg. decemberi nyugellátást megnövelik a 2012. [Lásd a 2011/CLXVII. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bányásznyugdíj Nő. ellátását e plafon elérésének hónapjától ez év végéig szüneteltetik. hogy mennyire voltak jogosultak. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Országgyűlési képviselői nyugdíj Nő. törvény 3. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.

is szüneteltetni kell (az irányadó korhatár betöltésé­ . október 1-jétől szüntetik meg. aki vezték át az öregséginyugdíj-korhatár betöltésekor.3-es szorzónak a szorzata. de korhatár előtti ellátást igen. A szüneteltetés ideje alatt bekö­ típusú. 2012 után azonban csak akkor kap­ kell szüneteltetni a 40 év . ja n u á r 1 -jé tő l. így tehát járnak neki az utazási és egyéb megelőzően született . születésnap­ ján igényli. már 2012 végén rendelkezett.3 százalék. december 31-ei szabályok szerint jogosult lett volna előreho­ zott öregségi nyugdíjra. decemberi szabályok szerint csök­ kentik. december 31-én ha­ tályos előírások szerint csökkenteni kell. A 2012. és a szükséges szolgálati idővel is rendelkezik. A fegyveres szervnél szolgált. előtt az 57. A csök­ kentés mértéke a 62 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. Eddig díjas e státusán. A felmentési időszak lejártát követő napon. § (2) a)-b) pontjaiban.3-0. márci­ us 31-éig tart. december 31-éig betölti 57. 2012. Ha az ellátást már az 59.4-0. amikortól öregségi nyugdíj jár neki.a korábban megszerzett . valamint minősül. ha e napon a 2011. valamint a hiányzó három év miatt adódó 0.] [Lásd az 1997/LXXXl. évi rendelkezések alapján azonban csak akkor igényelhető korhatár előtti ellátás. jösszeget az érintett az ellátás újbóli folyósításá­ 2011. hogy 62 éves kora előtt (a korhatára ugyan 63 év.jogszabályban megha­ tásának szüneteltetéséről. ha eredetileg más a 208 előtt megállapított nyugdíjban részesülők el­ kedvezmények. A 2012. törvény nyugdíjra.a folyósítási törzsszámra hivatkozással .szeptemberben betöltött . 2012 végéig korkedvezményes munkakörben összesen 14 évet és 11 hónapot tölt Változás 2012.a Nyug­ Az 1953-ban született. amely a bejelentés zett nő a rá irányadó 63 éves nyugdíjkorhatár 2016.tehát korkedvezményre jogosító munkakörben . az egyik szorzó 0 lenne. Ezt a jogosultsági feltételt azonban nem teljesíti. de együtt legfeljebb 8. akkor csak 60 és fél éves korban. éves jövedelem meghaladta a minimálbér 18-szoroalapján (vagy az állami adóhatóság által közölt évi betöltése előtt korhatár előtti ellátásra szerez sát (2012-ben az 1millió 674ezer forintot). Mivel nyugdíjazását nem kérte.dolgozik. 2012ben előrehozott nyugdíjat már nem igényelhet. Ennek összegét úgy számítják ki. és a 2011.személy. A csökkentés mértéke ebben az esetben úgy adódik.] 7 § (1) b) pontjában.3 százalék. Közben. A csökkentés mértéke a nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. azaz továbbra is nyugdíjasnak december 31-éig betöltött . Ellátását a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint állapítják meg. törvény nak idejétől kapja meg.] kort és az előírt szolgálati időt 2012 előtt megsze­ 3. ja n u á r 1 -jé tő l. de legalább 37 év szolgálati időt szereztek. [Lásd az 1997/LXXXl. 2. 1952 márciusában született férfit a munkáltató­ ja 2011.tehát 1949-ben vagy azt az 57 évet betöltött szolgálati nyugdíjasok. ha a nyugdíj Új m egállapítás k o rh atár e lő tti ellátásra sítási szabályait. Ugyanígy adatok alapján hivatalból) dönt a nyugdíj folyósí­ jogosultságot. január 1-jén mozdonyvezetőként . a megállapítás időpontjáig hiányzó további időszak­ ra pedig 30 naponként további 0.8 százalékkal kell csökkenteni. ha a korábbi szabályok szerinü jogo­ sultság a felmentési időszak lejártát követő napon már fennáll. 4 . 1951-ben született férfi 2011-ben betöltötte a 60 életévét. szolgálati ideje pedig a szükséges 40 évnél három évvel kevesebb. sági idő alapján megállapított korhatár előtti A névváltoztatás nem érinti az ellátás összegét. törvény előtt megállapított nyugdíjból átalakított öregségi 85. 2012.4-0. és 37 év szolgála­ ti idővel rendelkezik. HVQ | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .8 százalék.k8 KORAI NYUGELLÁTÁSOK ATALAKITASA Példák korhatár előtti ellátásokra 1. ha az ellátás mellett szerzett díjfolyósító Igazgatóságnak. évüket betöltött szolgálati keresete a tárgyévben elérte ezt az éves keretösz[Lásd a 2011/CLXVII. például korkedvezményes nyugdíjat álla­ vetkezett nyugdíjemelésekkel számolt új nyugdí­ látásuk megtartása mellett bármekkora kiegészítő pítottak meg részére. ha 2011. a csökkentés mértéke 8 százalék. törvény 83/B (1) bekezdésében. tehát ebben az esetben a korábbi szabá­ lyok szerint 2012 szeptemberében állt volna fenn a nyugdíjjogosultság.37 év szolgá­ lati idő).3-0. így elme­ hetett volna csökkentett összegű előrehozott öregsé­ gi nyugdíjba. azt 15 naptári napon belül be kell jelentenie 7 § (1) a) pontjában. július A nyugdíj szüneteltetése nem változtat a nyug­ nyugdíjat kap az a 62 éves nyugdíjkorhatárt 2011. április 1-jén korhatár előtti el­ látást igényelhetne. szeptemberi betölté­ sét. és 39 év szolgálati időt szerzett. akkor a jogviszony végét követő napon fennállnak a 2011. decemberi szabályok szerinti jogosultsági feltételek (tehát a . hatja meg az ellátást. jövedelmet szerezhettek. Tehát ha a közalkalmazott 2012 októberében. december 31-ei előírásoknak megfelelően elmúlt 59 éves. a felmentési időszak 2012. hanem meg kellene várnia a kottatár 2016.] Ha a korhatár alatti nyugdíjas járulékköteles rezte.jogosultsági idővel rendelkező nők 2012. mivelhogy 2011 végéig elérte a nyugdíjjogosultsághoz feltételül szabott 60 éves életkort és 37 évi szolgálati időt. 3. és az ellátást továbbra is az öregségi mellett szerzett jövedelem az irányadó korha­ nyugdíjakkal megegyező mértékben emelik. mivel a 2011.] évét (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született). Korhatár előtti a korhatár alatt megállapított nyugdíjakat nem ne­ 18-szorosát (2012-ben ez 1 millió 674 ezer forint). ha a 37 év szolgálati idővel tározott . törvény az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges élet­ [Lásda2011/CLXVII. október 1-jén felmentette közalkalmazotti jogviszonyából. kormányrendelet [Lásd a 2011/CLXVII. A nők részére 40 év jogosult83/B § (4) bekezdésében.] . szeptemberi betöltéséig bár­ mikor igényelhet korhatár előtti ellátást. Ha 42 évet nem. hiszen a 2011. de egy évvel kevesebbet kell figyelembe venni) 36 hónappal veszi igénybe az ellátást. § (5) és a 168/1997. törvény 83/B § (2). de az ellátást a 2011. születésnapjától kezdve a 63 éves nyugdíjkorhatár 2016.4 százalék. Ebben az esetben a nyugdíjkorhatár betöl­ téséig bármikor igényelheti a korhatár előtti ellátást. és így nem csökkentenék az ellátá­ sát. januárban eléri a 37 év szolgálati időt. évi szabályok szerint az 1952-ben született férfiak 60 éves korban csak 42 év szolgálati idővel mehettek volna előreho­ zott nyugdíjba. nem kérhetne korhatár előtti ellátást. január 1-jén átalakított öregségi nyugdíját. A 2008 97. sülő személy ellátását akkor nevezik át öregségi 3 § (2)-(3) bekezdéseiben. 37 év szolgálati időt szer­ ig) a naptári év végéig. Ha viszont a minimális 37 éves szolgálati időt csak 2013 januárjában vagy később szerezné meg. 1953 szeptemberében született nő 2012 júniu­ sában megszerezte a 37 év szolgálati időt. hogy a jogvi­ szonyát 2012. a korhatár előtt 23 hónappal kéri az ellátást. Ha a közalkalmazott 2011 végéig arról állapo­ dott volna meg a foglalkoztatójával. Ha a korhatár előtti ellátás igénylésekor 40 év szolgálati ideje lenne. folyó­ nyugellátást szüneteltetni kell. 1952 szeptemberében született férfi 2012. élet­ Nem v á lto z o tt.4 százalék. l-jétől szerzett jövedelmeket számítják be.60 és fél éves életkor és . szeptemberi 59. annak nyugdíjkiszámítás szerinti össze­ gét 10. vagyis 10. A 2012.] . § (2) bekezdéseiben.4 százalék. de a nyugdíjjogosultságot nem vette igénybe. december 31-én szolgálati nyugdíjban része­ [Lásd a 2011/CLXVI1. mintha nyugdíjat kapna. a megállapítás időpontjáig hiányzó időszakra pedig 30 naponként további 0. Akkor is öregségi nyugdíj esetén az összeghatárba csak a 2012. [Lásd az 1997/LXXXl. Eddig tár betöltését megelőzően eléri a minimálbér Új előírás 2012. A csökkentés a kor­ határig hiányzó hónapoknak. törvény nyugdíjasok 2012-től folyósított öregségi nyugdíját szeget. ellátás állapítható meg annak a személynek.

Visszakapja a 2011 végén elvett 18 ezer forihtos csökkentést is. felvezető és záró szövegében. és előtte nem csökkentenék le 16 százalékkal.] Új m egállapítás szolgálati járandóságra Új előírás 2012. Korhatár előtti ellátás állapítható meg a bányász-. A korhatár előtti ellátás összegét a megállapítás­ kor érvényes öregséginyugdíj-kiszámítási szabályok szerint.KORAI N YU GEL L ÁT ÁS OK Á T A L A K Í T Á S A | k9 el. 2012 januárjában tölti be 57. januári. december 31-e és 2012. felmentéssel vagy közös megegyezéssel úgy szüntették meg. mivel a 2015. törvény 7 § (1) bekezdésében. ehhez 300 ezer forint hiányzik. december 30-a közé esik. A három év korkedvezményhez szükséges 15 éves időt nem tudja megszerezni. december 31-ei jogosultsági feltételei. januári megszerzésekor azonnal igényelhetne kor­ határ előtti ellátást. ha a szolgálati viszony megszűnését követő.] . A szolgálati járandóság csökkentett összegébe 2012 januárjában beépítik még a 2011. Ez kisebb. illetve művésznyugdíjra 2012. tehát 48 ezer forintot.2 százalékos 2012. az Európai Unió más országából járó ellátás ki­ vételével .16 = 21 600 forinttal. korhatár előtti ellátást nem. 1955 januárjában született. nőknél nyolc. szolgálati nyugdíja 2012. így összesen valami­ vel több mint 4. További előírás. törvény 7 § (1) f) pontjában. [Lásd a 2011/CLXVII. decemberben 78 ezer forin­ tos minimálbér mésfélszerese. [Lásd a 2011/CLXVII. Az 1 millió 200 ezer forintos éves adóköteles jövedelme nem elég ahhoz. törvény 8. Mi­ vel csak 2011 után. a bányásznyugdíj vagy a művésznyugdíj 2011. [Lásd a 2011/CLXVII. életévét. tehát 113 400 forintra kel­ lene csökkenteni. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. szolgálati járandóságát 2012-ben nem fogják szüneteltetni. Mivel ez nem haladja meg a 2012.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. de nem nyugdíjazott személynek. (Felesége 2012-ben egyáltalán nem szerez adóköteles jövedelmet. márciusi betöltése előtt két évvel. törvény 7 § (l)c) pontjában. ahol ennek alapján ki fogják fizetni részére a 300 ezer forint 16 száza­ lékos adójával megegyező összeget. kormányrendelet 1. 2010-ben szolgálati nyugállományba helyezett rendőr 2011 decembe­ rében 135 ezer forint szolgálati nyugdíjat kap. feltéve.5 millió forint adóalap-kedvezmény adójának teljes összegét (240 ezer forintot) visszakapná. a nők pedig minden négy év után kapnak egy-egy év korkedvezményt). decemberi nyugdíjösszeget először lecsökkenük 16 százalékkal. akkor az érvényesíthető 1. [Lásd a 2011/CLXVII. megemelve az azóta eltelt időszak nyugdíjemelése­ inek mértékével. akik a szervezet fokozott igénybevételével járó vagy az egészségre különösen ártalmas munkát vé­ geznek. de­ cemberi betöltése miatt szolgálati nyugdíja 2012 ja­ nuárjában öregségi nyugdíjjá alakulna át. 2013 márciusában igényelhet korhatár előtti ellátást. a 100 kilopascalnál nagyobb nyomású légtérben dolgozóknál mindkét nem esetében hat munkaév. június 30-a után kérheti az adóható­ ságtól. január 1 je előtt jogo­ sultságot szerző. ami két év korkedvezményt jelent (mivel ötéven­ ként jár egy év kedvezmény). §-ában.] Korhatár előtti ellátás kizárólag a nyugdíjkorha­ tárt be nem töltött személy részére állapítható meg. akkor a korhatárelérésig egyáltalán nem kaphat korhatár előtt ellátást. Az ilyen mun­ kakörben dolgozó férfiaknál minden öt.a 2011-ben hatályos szabályok szerint számítva annyi évvel a nyugdíjkorha­ tár elérése előtt kérheti az ellátás megállapítását (a férfiak az arra jogosító munkakörben eltöltött minden öt. Ettől kezdve csak a 2012 végéig tartó mun­ kavégzést veszik figyelembe a korkedvezmény kiszámításánál. évi 93 ezer forin­ tos minimálbér 18-szorosát (tehát az 1 millió 674 ezer forintot). ezért a 48 ezer forint egészére jogosult. A kiadott igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak kell bemutatni. ahol évi 1 millió 200 ezer forint kiegészítő jövedelmet szerez. novemberi egyösszegű kiegészítés egy' hónapra jutó 0. de csak 18 ezer forinttal fogják. Ahány év korkedvez­ ményt szerez .) 2013. hogy teljes mértékben kihasználja a két eltartott gyereke utáni 1 millió 500 ezer forintos adóalap-csökkentést. tehát 117 ezer forint alá. Az igénylő az ellátás kezdőnapján nem állhat bizto­ sítási jogviszonyban. Korkedvezményre azok szerez­ nek 2012. márciusi korha­ tárbetöltésig kevesebb mint három év van hátra. január 1-jén nem öregségi nyugdíjjá. januári 4.5 szá­ zalékos emelési mértékét. az előrehozott öregségi nyugdíjra 2012 előtt érvényes csökkentési előírások alkalmazásával ál­ lapítják meg. (2) bekezdésében. mint a havi 18 ezer forintos ellá­ táscsökkentés 216 ezer forintos éves összege. A járandóság összegének kiszámításakor a 2011. akkor az 57 éves életkor 2011. Ha éves szinten csak 12 x 3000 = 36 ezer forinttal csökkentették volna ellátását. Korhatár előtti ellátásra jogosult a korkedvez­ ményes nyugdíjhoz a 2011-ben hatályos szabá­ lyok szerint szükséges jogosultságot 2012 végéig megszerző személy (tehát a korkedvezményre jogosító munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő) is. december 31-éig jogosultságot. Ha azonban az átmeneti bányászjáradék vagy balett­ művészeti életjáradék jogosultsági feltételeit is telje­ síti.szolgálati év után egy-egy év kedvezmény jár.5 és 4. hogy annak utolsó napja 2011. akkor a három év korkedvezmény 2013. és öregségi nyugdíjat kap. 2012-re átnyúló napon a 2011. és -hozzátartozói nyugellátás. akkor ezen ellátások valamelyikét igényelheti. valamint a későbbi nyug­ díjemeléseket is ugyanúgy megkapná. A jogosultsághoz minimálisan szükséges szolgálati idő férfiaknál tíz. 2019 januárjában a volt rendőr eléri a 64 éves nyugdíjkorhatárt.a 100 kilopascalnál nagyobb nyo­ mású légtérben dolgozók esetében férfiaknál és nőknél is három . ezért szolgálati járandósága megszűnik. hadi. Ha a jogszerzés nem szűnne meg 2012 végén. Szolgálati járan­ dóság kerül megállapításra a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség 2011-ben felmentett vagy nyugdíjazott hivatásos vagy szerződéses állomá­ nyú tagjának.2 százalékos nyugdíjemelést is. hanem szolgálati járandósággá alakul. Nem v á lto zo tt. illetve ezekkel azo­ nos. törvény 8-8/B §-aiban és a 168/1997. mivel 2012 után már nem jelent további kedvezményt a ko­ rábban korkedvezményre jogosító munkakörben töltött idő.nem kaphat rendszeres pénzellátást.] . Ha egy hónappal korábban. ja n u á r 1 -jé tő l. majd a 2012. de a 0. Emiatt az ellátást 135 000 x 0. mivel a korkedvezmény érvényesítéséhez legalább ennyi kedvezményre jogosító munkakörben ledolgozott idő szükséges. hogy a csökkentés 12 havi öszszege legalább 240 ezer forint volt. mert nem eshet a 2011. 2013-tól azonban már nem szerezhető további jogosult­ ság. 1954 decemberében született volna. törvény 7 § (1) bekezdés . így a kedvezményt vele megosztva sem tudja kihasz­ nálni. Ha a mozdonyvezető 2012-ig tíz év korkedvezményre jogosító időt sem szerez. 5. hogy a kihasználatlan kedvezményről adjon igazolást. akinek a biztosítási jogviszonyát 2011-ben felmon­ dással. azaz korkedvezményre jogosító munka­ körben dolgoztak vagy dolgoznak. így a 62 és fél éves nyugdíjkorhatár 2015. a nőknél minden négy . januári induló összege tehát 122 525 forint lesz.] Korhatár előtti ellátásra szerezhet jogosultságot. [Lásd az 1997/LXXX1. A volt rendőr 2012-ben a szolgálati járandóság mellett állást vállal egy biztonsági cégnél.] . hogy a jogviszonymegszűnés más­ napján teljesítve legyenek a (csökkentett összegű) előrehozott öregségi nyugdíj. csak ennyi járna neki vissza a 48 ezer forintból. december 3 1 ei szabályok szerint még kaphatott volna szolgálati . mellékletében. A szolgálati járandóság 2012. Ha szolgálati járandósága mellett egyáltalán nem szerzett volna jövedelmet.7 százalékkal emelik meg a 117 ezer forintra csökkentett ellátást. dj-ej pontjaiban. [Lásd a 2011/CLXVII.

10-zel elosztva nő A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó ra havi 0. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével .vagy múvésznyugdíjra szerzett jogosultságot. összesen hónapjától az év végéig szüneteltetik legfeljebb 8.5 évesen esik. 40 évnél és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek kevesebb szolgálati idő számának szorzata. baleseti rokkantsági nyugdíjat kapott. 2011-ben úgy szüntetik meg a jogviszo­ 1.kell megállapítani. illetve ha 2012 előtt bányász. 10-zel elosztva * 1952 férfi nő 2014. A nem érvényesíthető családi kedvezmény adóját ebben az esetben is a csökkentés mértékéig .nem részesülő személy részére állapítható meg.] .K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Szolgálati járandóság kizárólag az ellátás kez­ dőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt be nem töltött.) Ezekben az esetekben a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint megállapított ellátást nem csökkentik. decem­ ber 31-én a fegyveres szerveknél hivatásos. 10-zel elosztva A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér18-szorosát meghaladó ra havi 0. illetve a Magyar Honvédségnél hivatásos vagy szerződéses állományban állt tag.5 éves elmúlt. hivatalból állapítják meg. megjegyzésben foglaltak szerint 59 éves életkor betöltését követően.az adóhatóság által a bevallási év június 30-áig kiállított igazolás alapján . törvény 10. [Lásd a 2011/CLXVII. 10-zel elosztva Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. életévét . 62 évesen 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett 1951 férfi 2013-ban. 37 év . § c) pontjában.] HVG | T B . de nyugdíjat nem kap.kifizeti a Nyugdíjfolyó­ sító Igazgatóság. 62 évesen K o rh a tá r e lő tti e llá tá s m e g á lla p ítá s fe lté te le i 2012-től 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett Ellátás fe lfü g g e szté s e jö v e d e le m szerzése esetén A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Kiszám ítása Csökkentés százalékos m értéke férfi nő 2012-ben.) Nem csökkenthető azonban a szolgála­ ti járandóság összege a megállapítás időpontjában érvényes minimálbér havi összegének másfélsze­ rese (2012-ben 139 500 forint) alá. pontjában.-2015.4-0. és legalább 25 évig állt szolgálati viszonyban. II. Megjegyzések: 1. nyát.] 31-én érvényes szabá­ lyai szerint . ha 2012 előtt betöltötte az 57. [Lásd a 2011/CLXVII.50 | K O R A I N Y U G E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A Korhatár előtti eilátás megállapítása 2012. oldalon leírtak szerint.a hozzátartozói nyugellá­ tás. ha az igénylő az igénylésig. [Lásd a 2011/CLXVI1. 62 évesen 2013-ban. Az ellátások mellett szerzett jövedelem esetén a korhatár előtti ellátáséival megegyező korlátozásokat alkalmaznak. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. Korhatár előtti ellátás megállapítása abban az esetben is lehetséges. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel - b A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíj-kiszámítási Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok szabályok szerint.3.tehát az igénylést megelőző 12 hó­ nap átlagkeresete alapján .legkésőbb 2012 végéig megszerzett szolgálati idő esetén 1953* férfi nő Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint.tehát 1954-ben vagy azt megelőzően szü­ letett -. ha az igénylőt a szolgálati kötelmekkel összefüggés­ ben egészségi. csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. aki 40 év jogosultsági időt szerzett. pszichikai vagy fizikai alkalmat­ lanság miatt szerelték le.-2015. aki a fegyveres szervek. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék.a személy ijövedelemadó-törvény szerint járó családi kedvezmény adójának (de elegendő jövedelem híján nem érvényesíthető) mértékéig visszautalja. január 1-jétől Szüle­ té si év 1950 Nem Irá n ya d ó ö re g sé g i­ n y u g d íj­ k o rh a tá r elérése 2012-ben.4. törvény 9. és ekkor 60 éves elmúlt és legalább 42 vagy 60. de legkésőbb 2012 végéig a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő időtartamot elérő vagy meghaladó korked­ vezményt szerez erre jogosító munkakör betöltése alapján. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. testületek által megállapított rokkantsági. félévében. A korhatár alatti ellátás. törvény 9. 10-zel elosztva esetén csökkentéssel * Az 1953 után születettek kizárólag a 2. [Lásda2011/CLXVII. 63 évesen 2016-ban. illetve ezekkel azonos. nyugdíjat. Ha a szolgálati járandóságot a szolgálati vi­ szony és a rokkantsági nyugdíj 25 évet elérő idő­ tartamára tekintettel állapítják meg. .] Szolgálati járandóság állapítható meg an­ nak is. a hadi.4 százalék az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. de a folyósított ellátások melletti jövedelemszerzés esetén az ellátásokat korlátozzák. és az 1957-ben születetteknél éri el a 65 évet). Korhatárt megelőzően nyugellátás megállapítása kizárólag annak a nőnek lehetséges. törvény 9. az átmeneti bányászjáradék és a balettmúvészeti életjáradék a korhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul át. hogy a lejáratot követő nap 2012-re 62. 62 évesen 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. Szolgálati járandóságra jogosult a 2011. §-ában. biztosítási jogviszonyban nem álló és rend­ szeres pénzellátásban . megjegyzésben foglaltak szerint kaphatnak korhatár előtti ellátást (öregséginyugdíj-korhatáruk születési évjáratonként fél évvel emelkedik.4 százalék hónapjától az év végéig szüneteltetik Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok az ellátást (a korhatár eléréséig) és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. december 31-én elérte a 25 évet.] A szolgálati járandóság összegét a szolgálati § b) december nyugdíj 2011. 2. és legalább 37 évszolgálati idővel rendelkezik 2014. a szolgálati járandóság. 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt 1 félévében. oldalon) és balettmúvészeti életjáradék is megállapítható. II.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. [Lásda2011/CLXVII.4-0. (Egyes esetekben korhatár előtti ellátás helyett átmeneti bányászjáradék vagy balettmúvészeti életjáradék igényelhető. csökkentéssel Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számánakszorzata. ha a szolgálati viszonyban és a rokkantsági nyugdíjban töltött együttes ideje 2011. a 46.5 évesen 2016-ban. §-ában. Ebben az esetben az ellátást külön kére­ lem nélkül. § a) pontjában. A csökkentést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság . 3. a korábbi rokkantsági nyugdíj 16 százalékkal lecsökkenteti és az időközi nyugdíjemelésekkel megnövelt öszszege lesz az ellátási összeg. de csökkenteni kell a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyezően. valamint ha az ellátást az önkéntes tartalékos jogviszony időtartama alatt kéri.63 évesen Kizárólag a 2. oldalon). törvény 9. (Kivéve. átmeneti bányászjáradék (lásd az 51. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint. 4. A törvényi feltételek teljesítési esetén szolgálati járandóság (lásd a 49.3. szerzett 62.

KO RAI NYUGELLÁTÁSO K A TA LA K ITA S A . a mecseki szénbányászati műszakszámot pedig 1. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre.befolyással üzérkedést. Ha valaki decemberben lépi túl a korlátot. Megszűnik annak j a személynek a korhatár előtti ellátása. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet vég­ zett személynek. Ha a joghátrányok hatálya a megálla­ pító határozat jogerőre emelkedését követően áll be. paragrafus (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll­ nak (például közeli hozzátartozók). 22/A. törvény 97. illetve szolgálati járandóságát követően folyósított öregséginyugdíj-összeget. törvény 18. a Pécsi Balett. [Lásd a 2011/CLXVII. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. aki meghal. január 1-jétől. ha a korábbi korhatár előtti ellátás. vagy más esetben . H VG | T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A szolgálati járandóságot szüneteltetni kell ak­ kor is. vagy ismé­ telten beállnak. ha a korengedményes nyugdíjazásról 2012 előtt megállapodó munkáltató és munkavállaló a polgári törvénykönyv 203. és az ellátást igényelné. januárl-jétől.25-szoros szorzóval számítják be).] Ellátásm egszüntetés Ellátásszüneteltetés Ú előírás 2012. továbbá . és viszsza kell fizetnie a megelőző egy évben kapott ellátási összeget. Átmeneti bányász­ járadék állapítható meg a mélyművelésű bányá­ ban föld alatti munkakörben 25 év szolgálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött személynek (a mecseki ércbá­ nyászati műszakszámot 1. Ha azonban az időközi nyugdíjeme­ lésekkel megnövelt összege meghaladja a hivatá­ sos állományú tag korhatár előtti ellátását.. és . dés vagy ezzel egyenértékű dokumentum aláírása [Lásd az 1997/LXXX1. átmeneti bányászjára­ dékot és balettművészeti életjáradékot öregségi nyugdíjként kell tovább folyósítani. ha a jogosultsági feltételeket teljesítené. december 31-e előtt rögzített nyugdíj is. A jogosultság további feltétele. Az újralétesített szolgálati viszony megszűné­ sének igazolását követően a szolgálati járandóságot továbbfolyósítják. átmeneti bányászjáradék. és a munkáltató S zolgálatiidő-szerzés a későbbiekben újabb biztosítási jogviszonyt létesít Új előírás 2012.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. a Győri Balett.nem ré­ szesül rendszeres pénzellátásban. július 1-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. Balett művészeti élet­ járadék állapítható meg a Magyar Nemzeti Balett.hozzátar­ tozói nyugellátás. Ugyancsak szüneteltetni keli az ellátásokat az álláskeresési járadék folyósítá­ sának hónapjaiban. szolgálati viszonyban álló szolgálati nyugdíjas esetében ez a nyugdíjrögzítés nem végezhető el. például a közlekedésire. január 1-jén átalakított és az újonnan megállapított ellátásokra egyaránt érvényes. és -hoz­ zátartozói nyugellátás. 97.] A fegyveres szervezeteknek 2011. akinek a 40év jogosultsági idejéretekintettel a nők részérejáró kedvezményes nyugdíjat állapítanak meg. az ellátást a joghátrány beálltának megállapítását követő hónap első napjától kell szüneteltetni. [Lásd a 2011/CLXVII. §-ában. az Európai Unió más országá­ ból járó ellátás kivételével -ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. [Lásd a 2011/CLXVII. A korhatár előtti ellá­ j tást.tehát feketemunkát végez -. A jogosultság további feltétele.nemzetközi kapcsolatban. szolgálati járandóság időtartama alatt a nyugdíjas legalább 365 nap szolgálati időt szerzett.] § (2)előírás 2012. január 1-jétől. de erről az adóhatóság is értesíti a nyugdíjfo­ lyósítót. befolyásvásárlást követett el. Az 57 éves életkort betöltött. ja n u á rl-jé tő l. a 2008 előtt megálla­ pított nyugdíjból átalakított ellátás esetén azonban az összeghatárba csak a 2012. 21. illetve ezekkel azonos. §-ában. törvény 12. törvény 40. a nyugdíjkorhatárt még ne töltse be.] A nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hóna­ pon belül kérhető az öregségi nyugdíj ismételt megál­ lapítása. járandóságát az elíté­ lés hátrányos jogkövetkezményei alóli mentesítésig szüneteltetik. ne álljon biztosítási jogviszonyban. A korhatár előtti el­ a nyugdíjazottal.] 4 E llá to ttak n y u g d íjk o rh a tá r-b e tö lté s e Új előírás 2012. illetve szolgála­ ti járandósága. biztosítási jogviszonyban nem áll. [Lásd a 2011/CLXVII. 51 Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra Új előírás 2012. átmeneti bányász­ re nem jár visszatérítés a nyugdíj korábban befizetett járadék és balettművészeti életjáradék mellett [Lásd a 2011/CLXVII. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. § (2) bekezdéseiben. törvény megtérítéséből. ha ennek feltételei továbbra is fennállnak.] vissza kell fizetni. vesztegetést. embercsempé­ szést. [ Lásd a 2011/CLXVII. vagy aki maga kéri a megszüntetést.] jövedelem utáni nyugdíjjárulék-fizetés időszaka szolgálati időnek számít. illetve szolgálati járandóság akkor sem állapítható meg újra. A kiszámí­ tott összeg közvetlenül a rögzítés után még nem fizethető ki. törvény 11. Ebben az esetben a munkáltató részé­ látás. [Lásd a 2011/CLXVII.] Jogosultságkorlátozás Új bekezdésében. hadi-vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. illetve szolgálati díjjárulék havi átlagos alapja után azonban nem járandóságban részesülő személyt munkaszerző­ érvényesíthető a 0. szolgálati járandóság. akkor a magasabb összeget fogja kapni. Ez a szabály a korhatár alatti nyugellátásból 2012. § (3) bekezdésében. A megszüntetett korhatár előtti ellátás. ha az ellátás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát (2012-ben az 1 millió 674 ezer forintot). §-ában.] Új m egállapítás b a lettm ű vészeti é letjáradékra Új előírás 2012.. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . §-aiban.] ellátását a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól megszüntetik. ésa kérelemidőpontjában hatályos szabályok szerint magasabb ellátási összeg jár a részére. betölti az öregséginyugdíj­ korhatárt. a szolgálati járandóságot. § (l)-(2) bekezdéseiben. hadi. [Lásda2011/CLXVII. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján legalább 25 év szol­ gálati idővel rendelkezzen. hivatali eljárásban bántal­ mazást. A korhatár betöltésekor a korábban korhatár előtti ellátásban részesülő volt országgyűlési képviselők és a szol­ gálati járandóságban részesülők öregségi nyug­ díjukban visszakapják a személyijövedelemadókulcs mértékével történt korábbi csökkentést. A korenged­ ményes nyugdíjból átalakult korhatár előtti ellátást akkor is meg kell szüntetni. ja n u á rl-jé tő l. illetve személyi szabadság megsértését. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. törvény 18. törvény 17. [Lásd a 2011/CLXVII.5 százalékos nyugdíjnövelés. §-aiban. a decemberi ellátást kell visszafizetni.67-szoros. A nyug­ Ha a korhatár előtti ellátásban. $(3) bekezdésében. törvény nélkül foglalkoztatják . [Lásd a 2011/CLXVII. 7 § (1). 13. §-aiban. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt még nem töltötte be. A jövedelemkorlát túllépését az ellátott is beje­ lentheti. 37. emberkereskedelmet. §-aiban. törvény 19-20. ha a korábban nyugállományba helyezett hivatásos állományú tag a reaktiválása miatt kéri ezt. [Lásd a 2011/CLXVI1. Mivel a korhatár alat­ ti ellátás. megszerzett 1. illetve ezekkel azonos. Ugyanígy magasabb ellátásra jogosít­ hat a 2011. 40. A nyugdíjkorhatár betöltése miatt megszűnő korhatár előtti ellátást. ja n u á rl-jé tő l. december 31-én meg kell állapítani azt a szolgálatinyugdíjösszeget.[ Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy a szolgálati jogviszony időtartama alatt legalább öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő szán­ dékos bűncselekményt. szolgálati járandóság nem nyugellá­ tás. ja n u á rl-jé tő l. törvény 1 7. törvény 1 „ §-ában.] szolgálati járandóságot. balettművészeti életjáradék. az átmeneti bányász­ járadékot és a balettművészeti életjáradékot is szü­ neteltetni kell a tárgyév végéig. amelyet 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező hivatásos áflományú tagjának járna. hivatali visszaélést. A túllépés utáni hónaptól folyósított ellátást Ú előírás 20».

§ (6) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 12. törvény 24. § (1) bekezdé­ pési nyilatkozatot kell kitölteniük.) [Lásd az 1997/LXXX.] Változás 2011. § (2) bekezdésében. törvény 83. Életkortól és az előzménytől függetlenül pénztártagságot létesíthetett a hontalan. törvény 12.) [Lásd az 1997/LXXXI. például állampapírban. törvény 12. decem ber 3 1 -é tő l. november 30-ával a magán-nyugdíj­ pénztári tagok jogszerzése tb-nyugdíjra. és jövedelmük nem számított volna be a nyugdíjba. [Lásd az 1997/LXXXI. részvényben kell teljesíteni. május 31-éig nyilatkozhat arról. Eddig a pénztártag dönthetett arról. § (6) és az 1997/LXXXII. §-ában. Az átutalást nem készpénzben. hanem befektetett eszközökben. illetve olyan. [Lásd az 1997/LXXXI. § (15)-(17) bekezdéseiben. Ha a pénztár elfogadja a tag jelentke­ 18. önkéntes nyugdíjpénztárba utalt vagy tááadalombiztosítási egyéni számlán jóváírt összeg adó. A leendő pénztártagoknak belé­ egyezően a nem pénztártagok nyugdíjjárulékával. hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben járó rokkantsági nyugdíj megállapítását megelőző nap­ pal visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. § (4). május 31-ei megszün­ tetését. mekkora mértékű vagy öszszegű tagdíjat fizetnek a magánnyugdíjpénztárba. telményeknek). nyilvántartásba veszi. hatályon kívül helyezett szabály szerint a magán-nyug­ díjpénztári tagok 2011 decemberétől nem sze­ rezhettek volna szolgálati időt.] Visszalépés a tb -b e Új előírás 2011. decem ber 31-étől. decem ber 31-étől. vagy önkéntes nyugdíjpénztári számlájára utaltatja. [Lásd az 1997. (17) bekezdéseiben. törvény 24.] A tagságát megszüntető pénztártag 2012. szervezeti és működési szabályzatában foglalt köve­ [Lásd az 1997/LXXX. Az egyes átutalt eszközök arányát a tagi portfolió egé­ szén belüli eszközaránnyal egyezően kell a pénztár­ nak meghatároznia. § (7). A nyilatkozatot sében és az 1997/LXXXII. Nem szűnik meg 2011.] Tagdíjfizetés Változás 2011. és erről értesíti is. (7). A nyilatkozatot ahhoz a pénztárhoz kell benyújtani. ha így döntött. A pénztár megszűnését követően a társa­ dalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártagot a magánpénztár-tagsági idő alatt elért reálhozam nem illeti meg. [Lásd az 1997/LXXXII. § (15) bekezdéseiben. törvény 2.] Visszalépő nyugdíjjogosu ltak Változás 2012. ha a jelentkező meg­ nyugdíjjárulék teljes összegét is a Nyugdíj-biztosítási felel a törvényben meghatározott. Senkinek nem kötelező belépni magánnyugdíjpénztárba.) napon belül kell közölnie foglalkoztatójával a vá­ [Lásd az 1997/LXXX. Ha a tag a pénztár felszámolása vagy végelszámolása során a felszámoló.] Nem v á lto zo tt. meg­ Nem v á lto z o tt. (A korábbi előírás szerint a pénztártagoknak a 2011 decemberétől megszerzett jövedelmük után 10 szá­ Tagsági viszony keletkezése zalékos mértékű tagdíjat kellett volna fizetniük. törvény 26. ha nem részesülnek társadalombiztosítási nyugellátásban. decem ber 31-étől. [Lásd az 1997/LXXXII.zését. (Az eddig érvényes. § (1).) [Lásd az 1997/LXXXII. §-ában. illetve a végelszámoló felszólítására 30 napon belül nem nyilatkozik arról. [Lásd az 1997/LXXXII. március 31-éigkezdeményez­ hetik pénztártagságuk 2012. §(15). november 30. § (l)-(2) bekezdéseiben. A pénztártagnak a taggá válástól számított 15 előírni minimális tagdíjösszeget.] A visszalépő tagot megillető. törvény 23. [Lásd az 1997/LXXXI. melyik pénztárba kíván átlépni.§ (1) d) pontjában. A rokkantsági nyug­ ellátás megszűnése miatt megszűnik az ellátásra jogosultságot szerzett pénztártagok visszalépési lehetősége a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. október 1-je előtt megszerzett szolgálatiidő-részarány 75 százalékának és a 2010. nem EU-tagországi állampolgár bizto­ sított . törvény 24. bank­ 33. 84. október 1-2011. címét. ja n u á r 1 -jétő l. Biz­ tosítási jogviszonyuk időtartama ezt követően is beleszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő­ be. § (15). § (4) bekezdéseiben. A pénztár a határidő lejártát követően kezdi meg a tagnak járó összeg kifizetését. közötti időszakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 százaléká­ nak összegével kell megszorozni. törvény 33. törvény 24. általi elfogadását -záradékolását -követő hónap első az úgynevezett egységes tagdíjat.] a pénztárnak 15 napon belül kell elfogadnia vagy A magán-nyugdíjpénztári tagok jövedelme utáni elutasítania (nem utasíthatja el.és efyómentes. és az 1997/LXXXII. május 31-éig nem nyilat­ kozó visszalépőt megillptn összeget a társadalombiz­ tosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlá­ ján jóváírják. törvény lasztott magánnyugdíjpénztár nevét. törvény 3. törvény 2. (17) bekezdéseiben. törvény 26. § (1) bekezdésében A foglalkoztatónak ezt követően 15 számlaszámát.] A visszalépéséről 2012. és a 2011 decemberétől kezdődően szerzett jövedelmeiket is figyelembe veszik a tb-nyugdíj kiszámítása során.] napon belül kell tájékoztatnia a pénztárak központi HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A 2012. vagy a megegyező öszszeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján íratja jóvá.J Nem v á lto z o tt. §-ában. §-ában. Bármely ország állampolgára bármikor beléphet magánnyugdíj­ pénztárba. (Eddigjiem kellett napja. 33. §-ában. törvény 3.] A pénztár alapszabályában meg kell határozni A tagság kezdete a belépési nyilatkozat pénztár a kötelezően befizetendő legkisebb tagdíjösszeget. rokkantsági nyugdíjának mértékét nem csökkentették a pénztártagsága miatt. ahol tagsági jogviszonyuk fennáll. valamint a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe korábban be nem lépett bármely életkorú biztosított válhatott pénztártaggá. hogy az őt megillető reál­ hozamot és kiegészítő tagdíjat készpénzben felveszi (bankszámlájára utaltatja). A pénztártagok ezután maguk döntik el. valamint a pénztár Alapba kell befizetni. visszaléptetik a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe.'/LXXXII.] A pénztárnak a Nyugdíjreform és Adósságcsök­ kentő Alapba kell átutalnia a tagságát megszüntető pénztártag kiegészítő tagdíjjal és reálhozammal csökkentett egyéniszámla-követelését. Megszűnik tehát a pénztártagok nyugdíjjárulék­ köteles jövedelme utáni kötelező tagdíjfizetés. de társadalombiztosítási nyugdíját nem fogfák csökkenteni megszűnő magán­ nyugdíjpénztári tagsága miatt.52 M A G A N N Y U G D ÍJ PEN ZTA RAK Mit kell tudni P én ztártag tb -n y u g d íja a magánnyugdíjpénztárakról? Önkéntes p é nztártagság Változás 2011. 20. Nem vá lto z o tt. § (6) és a 1997/ LXXXII.úgynevezett harmadik országbeli személy akinek államával Magyarország nem kötött szociális biztonsági megállapodást. A magán-nyugdíjpénztári tagok2012. A magán-nyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási nyugdíjának csökkentése során az általános szabályok szerint kiszámított nyugdíjat a 2010. március 31-éignyilatkozó pénztártag társadalombiztosítási nyugdíját nem fog­ ják csökkenteni megszüntetett magán-nyugdíjpénz­ tári tagsága miatt. (Eddig a 30 évesnél fiatalabb.

mell. Adózási szabály: A magánszemélynél (aki Társasági ás osztalékadó a megtakarítás magánnyugdíjpénztárba. ön­ 3. Ezentúl a jöve­ delemmel nem rendelkező pénztártagoknak nem kell a tagdíjfizetés érdekében egyedi megállapodást kötniük a pénztárral. jpgcím: Haláleseti feljebb 300 ezer forinttal. I. és ez esetben a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék befizetendő mértékét csökkentették a magán-nyugdíjpénztári tagdíj mértékével. Tagdíj-kiegészítés visszafizetése. :agok ntése lított rzett 2010. a tagnak átadott tájékoztatóhoz köteles csatolni egy összehasonlító kimutatást is a két . infláció feletti hozam kifizetése). év nyugdíjpénztárba vagy a Nyugdíj-biztosítási adóbevallásában tett nyilatkozat. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. Jövedelem. Az 1 ezreléken felüli költségeket az újonnan vá­ lasztott pénztár nem vállalhatja át a tagtól. jellegű egyéb kifizetés). [Lásd az 1997/LXXXII. § (6) bekezdése sze­ tagdíj. sz.] A pénztártag átlépése csak akkor válik ér­ vényessé. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 123. [Lásd az 1997/LXXXII. 8.] pgásra pési en d iogy ¡áró nap- endnak Adózási szabály: Magánszemély pénz­ Adózási szabály: Egyéb jövedelem. [Lásd az 1997/LXXX. akkor az átlépő tag nem csak az 1ezreléket köteles megfizetni. nek.például fizetés nélküli szabadságot töltő nál beszerezhető átlépési nyilatkozatot. összege az 1997/LXXXII. 1997/ lalkozó által más magánszemély javára. Jövedelem. és mind az elhagyott.) [Lásd az 1997/LXXXII. ha kitölti. átutalással csökkentett összegének erejéig teljesíthető. jogcím: Egyéni vál­ és a magánnyugdíjpénztárakról szóló. A pénztár. ény in. jogcím: A magánpénz­ az adóhatóság. az szja-törvény 44/A-C szerinti (tehát ön­ Adózási szabály: A magánszemély (aki kéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossákapta) jövedelmének kiszámításánál nem gi számlára teljesített tagi befizetés utáni) kell figyelembe venni. Pénztári szolgáltatás Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. Ezentúl magánnyugdíjpénztári tag nem köthet megállapodást szol­ gálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzé­ secéljából a társadalombiztosítási szervekkel. ahová a visszalépő tagi kifi­ tári törvény szerint magánpénztárba. március 1-jei) tagi visszalépések Adózási szabály: Egyéni vállalkozónál (aki esetén teljesített kifizetések (tagdíj-kiegé­ adta): költség. mell. 10. § (3) bekezdésében. mell.] Változás 2011. március 1-jei) 1. kötelezettségek eláitot Jgy íeg- :tár Változás 2011. jogcím: A visszalépő tagi 3. törvény 24. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. és ennek az elhagyott pénztárat terhelő költségei meghaladják a tag számlaegyenlegének 1 ezrelékét. ■ Pénztártag helyett más által történő befizetés 7.] Személyi jövedelemadó Befizetés ■ Pénztártag saját befizetése 3. Nyugdíj-biztosítási Alapba tató által jogszabályi előírás vagy saját elhatá­ utalásáról rendelkezett) nem számít bevétel­ rozás alapján teljesített kifizetések (személyi nek. Alapba utalt összeg. Eddig ezt megtehette. § (6) Adózási szabály: Nyugdíjnak minősül. (Ed­ dig a járulékalapot képező jövedelemmel nem ren­ delkező . jogcím: Tagdíjfize­ tésre kötött megállapodás alapján fizetett összeg. ahol a tag az átlépést kezdeményezi. Az átutalás alapja a 2011. 1. mind az újonnan választott pénztárhoz eljuttatja az azok- Tagi jo g o k. 9. sz. 11.] nyilvántartását a biztosított adatairól és pénztárvá­ lasztásáról. és ilyet nem is köthetnek. Jövedelem. fizetett LXXXI1.M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K 53 Magán-nyugdíjpénztári adózás 2012-ben zűnik 'Ugdíji. V.az elhagyott és az újonnan választott -pénztár legfőbb hozammuta­ tóiról (előző évi nettó hozam. eho nem tártagnál (aki kapta): nem számít bevétel­ terheli. § (4) bekezdésében. sz. §-ában. hogy átlépését csak az újonnan választott pénztárnál kezdeményezi. leg­ 7. IV. törvény 24. jogcím: Adózási szabály: Társaságnál (aki adta): költség. V. B) 3. § (1) kb) Jövedelem. jogcím: Magán­ visszalépések esetén.] . § 23. decem ber 1 -jé tő l. július 8-a után két éven belül másodszor lép át másik pénztár­ ba. törvény 22.] . Jövedelem. § (1) j) ja) Jövedelem. 5.pénztártagoknak megállapodást kellett kötniük. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által nem megállapo­ dás alapján és nem kiegészítésként fizetett tagdíj. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. ha tagdíjat akartak fizetni. mell.§ (1) c). mell. § (1) bekezdésében. Ha a pénztártag 2009. Bizetően -ugdíj ti időerzett -ugdíj ályon nyugn sze­ lniük mény 'ben. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. de legfeljebb 5 ezer forintot. rinti (2011. § (1) bekezdésében. Jövedelem. szítés visszafizetése. § (1) b) Jövedelem.'’Adómentes. törvény 24. jogcím: Magánnyugdíj­ kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt pénztár szolgáltatásaként kifizetett összeg. Átutalás más pénztárba. Jövedelem. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által megállapodás alapján fizetett tagdíj. hogy a pénztártag a PSZÁF honlapján hol találja meg a pénztárak teljesítményének összehasonlítását. A kiegészítés az (pénztári nyugdíjszolgáltatásnak nem minő­ összevont adóalap adókedvezménnyel és sülő) kifizetés kedvezményezett részére. Itt. mell. a megelőző tíz év nettó átlaghozama és vagyonnövekedési mutatója). törvény 34. jogcím: Egyé­ ni vállalkozó pénztártag által megállapodás alapján fizetett tagdíj. 11. 28. c) Jövedelem. hogy átlépési nyilat­ kozatát és az aláírt útmutató egyik példányát juttassa el az elhagyni kívánt pénztárhoz. A pénztártag megteheti. önkéntes zetést utalták. eho-tv. jogcím: Egyéni vállalkozó tag által saját maga javára nem megállapodás alapján és nem kiegészítés­ ként fizetett tagdíj. 2.] Nem vá lto z o tt. valamint azt. § (1) ka) Jövedelem. s azt hatalmazza meg (írásban). decem ber 3 1-étől. és azzal annak pénztári számlaegyenlege sem terhelhető meg (az 1 ezrelékkel viszont továbbra is azt kell megterhelni). 3. bekezdése szerinti (2011. tések önkéntes pénztárba utalt kiegészíté­ Adózási szabály. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az visszalépés a tb-nyugdíjrendszerbe önkéntes pénztárnak a számlájára teljesíti 7. sz. sz. 9. jogcím: A munkál­ kéntes pénztárba. nyugdíjpénztár szolgáltatásaként kifizetett Adózási szabály: A visszalépő tagi kifize­ összeg. mell. kban lékáilény m. se az átutalt összeg 20 százalékával. hogy az útmuta­ tót megkapta. és a pénz­ tárfelügyelet által kiadott átlépési útmutató három példányának aláírásával igazolja. sz. és haláleseti kifizetés 84/M § Jövedelem. jogcím: A magánnyugdíjról 11. törvény 123. IV. lehetséges előnyeit és hátrányait. Az útmutató tartalmazza az átlépés feltételeit. Jövedelem. hanem az elhagyott pénztár további költ­ ségeit is. sz. 3. 84/L § Jövedelem.

[Lásd az 1997/LXXXII. zett nevét. mellékletében. tehát a követelés . ha a felhalmozási időszak többi esztendejében viszont meghaladja azt. mint az egyes befizetések időközbeni inflációs rátával felszorzott értékeinek az összege. §-aiban. ni. Későbbi bejelentés esetén rehabilitálható pénztártag is. közül legalább egynek szerepelnie kell a pénztár A tag átlépésekor a tagi követelést az átadó pénz­ szolgáltatásai között (vagyis nem kötelező mind­ tár az átvevő felszólítására. törvény 21. §-ában. A Pénztárak Garanciaalapja valamennyi korábbi tagdíjbefizetésre garantálja az inflációnak megfelelő hozamot a nyugdíj igénybevételekor (egyösszegű és járadékszolgáltatás igénybevételekor egyaránt). aki a . [Lásd az 1997/LXXXII.] öregségi. §-aiban.átlépés másik magánpénztárba. A magán-nyugban . Nem kaphat hozamgaranciás kiegészítést az. legkésőbb a tagsági nek szerepelnie). tóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátá­ [Lásd az 1997/LXXXII. gáltatások közül az életjáradék és az egyösszegű Ha a tag az átlépésre vonatkozó bejelentésében szolgáltatás nyugellátásnak minősül. Nem vá lto zo tt. A pénztártagnak a belépésekor jogviszony megszűnését követő nyolcadik munka­ vagy a szolgáltatás megkezdésekor kell válasz­ napon utalja át. munkaképtelenségi jára­ tártagságot követően kezdeményezheti az átlépést dékban részesül. az átadó pénztárnak már gáltatásra volt jogosult eddig az 50 százalékosnál a hónap utolsó napjával meg kell szüntetnie a tag magasabb mértékben egészségkárosodott.] döntéseinek meghozatalában. nyezett juthat hozzá.] nuár 1-jétől megszüntetett . hogy még az adott hónap vagy [Lásd az 1997/LXXXII. rá jutó összeget átutaltatja a Nyug­ díj-biztosítási Alapba. ha a felhalmozott megtakarítás (azaz a befizetések és azok pénztári hozama együtt) kisebb.] nyát és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. továbbá 24. egyösszegű szolgáltatást kíván igénybe venni. december 31-e után aza pénztártag szerez jogosultságot szolgáltatásra.korhatár alatti öreg­ Ha a pénztártag más pénztárba kíván átlép­ ségi típusú (például előrehozott. A korhatár alatti nyugdíj-törvény szerinti magasabb hozzátartozói nyugellátások megszűnése miatt ezután már csak nyugellátás megállapítása érdekében . következésképpen nem áll érdekében. ezért nem megjelöli azt az időpontot. a hiányzó . megtakarításához a kedvezmé­ taiban foglaltak szerint kell bevallani és megfizetni.az egyéni számlán lévő. mintha az elhunyt személy a biz­ tosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyug­ díjjárulékot fizetett volna. A hozamgarancia akkor érvényesíthető. a törvényes örökös jogo­ hoz kellett részletes törvényi előírások szerint beval­ sult arra.2012. Ha a tagi bejelentés időpontja lehetővé: „egy életre szóló”.a pénztártag A pénztártagnak eleget kell tennie adatszol­ halála esetére . A hozamgarancia tehát csak akkor érvényesül. azok várható összegét. törvény 89. ha az összesített hozam az összesített infláció alatt marad. § (4) bekezdésében. (3)az ezekről szóló kötelező tájékoztatás legkorábbi bekezdéseiben. járadékszolgáltatás vagy a tag elhalálozása esetén . 3. §-ában. a választható [Lásd az 1997/LXXXII. Ha egy pénztár­ tag 2012-ben például 14 évi pénztártagságot kö­ vetően megy nyugdíjba. a szabályza­ előtt . A magán-nyugdíjpénztári szol­ lehetőséggel él). A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ toztatni korábbi döntését. aki a magánpénztári nyugdíjat a nyugdíjkorhatár előtt veszi igénybe. a Magyar Alko­ érvényesíthető a hozamgarancia.7 millió forint. §-ában. akkor az átadó pénztárnak a megjelölt időpont [Lásd az 1997/LXXXII.] viszonyt (a szabályzatában rögzítenie kell. hogy a pénztártag egyéni számláján lani és befizetni. hogy . a garanciatartam idejét. Az átadó pénztár az átutalandó ösztania az egyes járadéktípusok közül.5h M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K Ha a pénztártag 2009. illetve „két vagy több melyikére esik. a pénztár 4 millió forintot köteles kifizetni neki. öt éven belül másodszor is pénztárat vált. ha­ nem átutaltatja azt saját magán-nyugdíjpénztári P énztári szolgáltatások számlájára. a ma­ aki betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korgánnyugdíj igénybevételekor számára nem lesz határt.befagy. és az átlépését a hónap vége előtt legalább tíz rokkantsági) nyugdíjban részesült. a pénztár egy hónappal később is életre” szóló életjáradékot. decem ber 31-étől. amikor át szeretne lép­ kell utánuk jövedelemadót fizetni. A hozamgarancia a pénztártagság kezdetétől a nyugdíj igénybevételéig tartó felhalmozási idő­ szak összesített befizetéseire vonatkozik. vagyis az önmagában kevés hozzá. Tagdíj bevallása és befizetése Ha a pénztártag a felhalmozási időszak­ Változás 2011. törvény csak a következő hónap végéig szünteti-e meg a jog­ 4. rokkantsági nyugdíjsegélyben. törvény járadéktípusokat. Ha a pénztártag nem jelölt (Eddig a tagdíjat a járulékkal együtt az adóhatóság­ ki kedvezményezettet. illetve a törvényes örökös megteheti azt is. selők megválasztására. nem pedig az egyes befizetésekre vagy egyes évek hozamára. valamint a megjelölt hónap utolsó tíz munkanapjának vala­ a végén „garanciatartamos”. bányász. lővé választhatók.vagy ni.] P énztári garancia Nem v á lto z o tt.meghal. P én ztárta g halála A pénztártagok ezeket a jogaikat személyesen vagy választott küldöttek útján gyakorolhatják. j) pontjaiban. § (2) a)-b). ja­ 23. törvény 29. A hozzátartozói nyugellátás összegét ilyenkor úgy állapítják meg. hogy az öszszeget a Nyugdíj-biztosítási Alapba utaltassa át. törvény 27-28. melyik Nem v á lto z o tt. hogy nem veszi fel az örökölt követelést. A tagsági okiraton . §-ában. vagy öregségi nyugdíjban.szerepeltetni kell a kedvezménye­ gáltatási kötelezettségének. illetve maguk is tisztségvise­ a járadékok emelésének mértékét.] A pénztár tagjai jogosultak a pénztári tisztségvi­ és legkésőbbi időpontját. ja n u á r 1 -jé tő l.] hónapjának utolsó napjával kell megszüntetnie a tag A törvény négyféle életjáradék-típust tesz tagsági jogviszonyát. (A nem hozzátartozó ked­ vezményezett nem jogosult hozzátartozói ellátásra.a tbVáltozás 2012. törvény 50-51. részt vehetnek a pénztár stratégiai [Lásd az 1997/LXXXII. illetve portfoliót váltott. szabályait. Emellett dönthet úgy is.) Az egyéni számla nem része a hagyatéknak (vagyis a rajta lévő összeg felvétele illetékmentes).] nyezett. szolgáltatási szabályzatának tartalmaznia kell de maximum a tag követelésének 1ezrelékével. az elején. személyes adatait. viszszalépés a társadalombiztosítás nyugdíjrendsze­ rébe. törvény vehette a pénztári szolgáltatást. Eddig az a pénztártag is igénybe másik pénztárba. törvény sokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 89. és felhalmozott megtakarí­ tása a számláján 3. de a tagdíjbefi­ zetéseket az inflációval megnövelve 4 millió forint lenne.] H ozam garancia Nem v á lto z o tt. § (4) b) pontjában. Ha a magánnyugdíjpénztár a pénztártag követelését nem tudja kifizetni. egyösszegű kifizetés. hogy a befektetési hozam egy-egy évben nem éri el az infláció mértékét. a választásra rendelkezésre álló időt. [Lásd az 1997/LXXXII. az éves beszámoló és a tervek jóváhagyásában. nem tagsági jogviszonyát. a pénztár eldöntheti. vagy pedig 2009-et követően öt éven belül másodszor is magánnyugdíjpénztárat. A kedvezmé­ [Lásd az 1997/LXXX. és a tag számlájáról hiányzó 300 ezer forintot a garanciaalaptól kapja meg. valamint A pénztártag legkorábban hat hónapos pénz­ növelt összegű öregségi.még a nyugdíjszolgáltatás megállapítása díjpénztári tagdíjat a pénztár részére. § (1).) lévő pénzt egy összegben felvegye. Az életjáradék-típusok megszüntetheti a tagságot. a jogosultsága ará­ [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 27. A pénztár szeget csökkentheti az átlépés tényleges költségeivel. Pénztári szol­ munkanappal bejelenti.

5 százalékkal nő. § (5) bekezdésében.súlyoz­ zák).] A pénztárnak 30 napon belül be kell jelentenie a PSZÁF-nek. A 2010 októberéig jóváírt befizetések eredményeként egyéni számlájá­ nak egyenlege 2011 elején/3 millió 400 ezer forint. hogy az egyes évek hozamrá­ tája azonos súllyal szerepel. hogy a tízéves átlagos vagyonnövekedési mutató 5.] A pénztár a bevételeiből köteles fedezeti és likviditási tartalékot létrehozni. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 39. § (6). § (4)-(5) bekezdéseiben. törvény 69. [Lásd az 1997/LXXXII.] A befizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak legfeljebb a 0. törvény 89. A vagyonkezelővel kötött szer­ ződésben meghatározott vagyonkezelési díj és a pénztár által . évi hozamrátája -6 százalék. A levonást követően fennmaradó össze­ get teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. Az ellenőrző bizottság feladata a gazdálkodási tevékenység rendszeres ellenőrzése. Tagjait a közgyűlés választja.a maga kezelte vagyon. hogy 2011. 2003-2009ben a hozam 22 százalékos nyereség és 20 száza­ lékos veszteség között ingadozik. Ezek a mutatók a nominális hozamot jelzik.azaz a költségekkel csökkentett .] 44. törvény 67/B§ (3) bekezdésében. írásbeli panasz esetén az an­ nak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a megindokolt választ a pénztártagnak megkülde­ ni. elektronikus elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. a 4 százalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 8 ezer forinttal gyarapszik. 70. Telefonos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munkanapján 8 órától 20 óráig. törvény 36-48. tehát az inflációnak megfelelő és az a feletti hozamot is tartalmazzák.egységekké konvertálva írják jóvá egyénfezámláján.M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K | 55 ö s s z e g e t a Pénztárak Garanciaalapjából kell kipó­ tolni. kötelezően felhalmozott tartalékok bevonása ellenére sem. a befektetési és demográfiai kockázatok kiegyenlítésére kell . [Lásd az 1997/LXXXII. (Novemberben és decemberben már nem írtak jóvá tagdíjat. A pénztár ügyvezető szerve a páratlan számú és legalább hét tagból álló igazgatótanács. a pénztári befektetések 2010. úgy. § (i8)-(15). a pénz­ tárnak jegyzőkönyvet kell felvennie a panaszról.5 százalék (ebben az egyes évi hozamrátákat a pénztári aktuális. vezető tisztségviselőinek.] A pénztári beszámolót és mérleget . A pénztár legfontosabb szervei a közgyűlés. A pénztár azt is jelenti a felügyeletnek. az egyéni számlák befektetéséből szárma­ zó hozamból tagonként havi 265 forintot a hónap utolsó napján jóváírhat a működési tartalékban. Panaszkezelés. vagyis befizetéseit . [Lásd az 1997/LXXXII. egy tagra jutó átlagos vagyon­ nal .] Pénztári m űködés Nem v á lto z o tt.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét ké­ pező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már van ilyen ingatlana). évi 10 százalékos hozamának eredményeként megtakarítása az évben további 300 ezer fo­ rinttal növekszik. § (10)-(11) bekezdéseiben. Ha a pénztárnak kimerülnek a működési for­ rásai. 2010 elejére egyéni számlájának egyenlege 3 mil­ lió forintra nő. §-ában. valamint a vezető tisztségviselők nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról. hozamként a működési költségek fedezetére szol­ gáló tartalék terhére kell az ingatlanértékelő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia. február végén jelenti a PSZÁFnak. ha az nem éri el a tagok elis­ mert felhalmozásának összegét. törvény § (2) bekezdésében. 2011-ben azonban 6 százalékos veszteséget. más. Ha erre nincs lehetősége . A tízévi 6 százalékos átlagos hozamráta mel­ lett tehát „A” pénztártag vagyona átlagosan évi 5. székhelye. 2002-2011 közötti. ha megváltozik a neve. [Lásd az 1997/LXXXII. illetve pénztári vezető­ inek személye. hogy elfogadja a tárgyévet követő évi pénzügyi tervet. törvény 77/C§ (5) bekezdésében. továbbá a megfelelő végzettséget és gyakorlatot igazoló dokumentumaikat. vagyis tízéves átlagos hozam­ rátája pedig 6 százalék (azaz tíz év átlagában ilyen hozamot ért el). A garanciaalap kötelezettsége a járadékfolyó­ sítási időszakban a szolgáltatások fedezetének megteremtése is: ki kell egészítenie a pénztár szol­ gáltatási tartalékát. mivel 2011 évben egyáltalán nem írtak jóvá tagdíjat a számláján. §-aiban. az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság.hatványszámításos képlet alapján . a fel nem használt pénztári eszközök gyűjtésére. [Lásd az 1997/LXXXII. évi 6 százalékos veszteségének következtében a tag megtakarítá­ sa az évben 204 ezer forinttal mérséklődött. felmentése. valamint a hónap utolsó napjára is közzé kell tennie a honlapján.] A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszo­ kat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. A pénztár alapításával és működtetésével öszszefüggő legfontosabb szabályokat a szervezeti és működési szabályzatban (szmsz) kell rögzíteni. 2002 elején „A” pénztártag egyéniszámla-egyenlege 200 ezer forint. és a pénztárnak az aktuális árfolyamot minden egyes munkanap­ ra. és nyilatkozatát arról.] A magánnyugdíjpénztárnak elszámolóegység­ re épülő nyilvántartási rendszert kell működtetnie. valamint a ho­ zamjóváírásnak a kezelésében a befektetési ala­ pokéhoz hasonló logikát érvényesítő rendszerben a tag minden tagdíjbefizetéssel egységeket „vásá­ rol”.a könyvvizsgálói záradékkal együtt .hozamot ér el. illetve va­ gyonrész után . törvény 77/C§ (2) bekezdésében. A hozam az egység ár­ folyamváltozásában jelenik meg. az egyiket azért. A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra.) A pénztári befektetések 2011. [Lásd az 1997/LXXXII. így 2011 végén a szám­ laegyenleg 3 millió 196 ezer forint volt. A tagi számla pénzmozgásainak. A tag a követelésének összegét (egyéni számlájának egyenlegét) bármely nap meg tudja határozni egységei darabszámának és egy egység aktuális árfolyamának összeszorzásával. Az infláció feletti átlagos hozam meghatározásához a nomi­ nális hozamot el kell osztani a 2002-2011. törvény 62/A §-ában.például mert az adott ügy­ ben más szerveket is meg kell keresnie -. hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni. hogy ügyfélszolgálati irodában vagy a pénztár székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett pana­ szokat. [Lásd az 1997/LXXXII. a másikat azért.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell köz­ zétenni.9 százaléka vonható le működési célokra.a befektetésijegy-vásár- lással analóg módon . [Lásd az 1997/LXXXII. hogy jóváhagyja az előző évről készített pénzügyi beszámolót. 2010-ben 10 százalékos hozamot. 74. a likviditásit a pénztár fizetőképességének fenntartására. [Lásd az 1997/LXXXII. Az igazgatótanács hatás­ körébe tartozik az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása. az ügyvezető helyetteseinek kinevezése. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megküldeni a pénztártagnak.elszámolt vagyonkezelési költség nem haladhatja meg a tárgyévi átlagvagyon 0. A köz­ gyűlés a pénztár legfőbb döntéshozó szerve (ame­ lyet a pénztár küldöttközgyűlés formájában is megtarthat). A fedezeti tartalék a pénztári szolgáltatások finanszíro­ zását szolgálja. Ezt egyáltalán nem kompenzálta ebben azivben tagdíjbevétel. A pénztár 2012.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Magánnyugdíjpénztár 2002-ben 4 százalékos net­ tó . közötti időszak átlagos inflációs rátájával. Csatolni kell egyúttal az új vezetők erkölcsi bizonyítványát.2 százalékát. törvény 66. ügyfélszolgálat Nem v á lto z o tt.

a magánnyugdíjpénztáraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. 2/A melléklet III. amely a pénztár számára elő #an írva. Portfólióváltási igény esetén a tag maga hatá rozhatja meg azt a fordulónapot. nap lehet. ha a pénztár tevé­ kenységi engedélyét visszavonta. törvény sze­ rint . Aki nem nyilat­ kozik. ■a klasszikus portfóliósok közé. törvény 116. illetve ha a pénztár nem található a bíróságon bejelentett székhelyén). [Lásdaz 1997/LXXXII. beolvad.] In fo rm a tik a i előírások Nem vá lto zo tt. kormányrendelet 34.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Állam i fe lü g y e le t Nem változott.] Az átalakulás (egyesülés. ■tagfelvételi zárlatot vagy kifizetési tilalmat ren­ delhet el. [Lásdaz 1997/LXXXII. rész] H V G |T B . [Lásd az 1997/LXXXII. 2012. ■felügyeleti biztost rendelhet ki. törvény 81/A-B §-aiban. és a másodikon kell elfogadniuk a vagyon­ mérleg-tervezeteket.] A pénztár ügyvezetője. törvény 79/A-D. törvény 68/A § (í8) bekezdésében. [Lásd az 1997. ha 15 évnél több van neki hátra a nyugdíjkorhatár betöltéséig. úgynevezett témavizs­ gálatot. a felügyelet szankciókkal élhet. amellyel át kíván térni a más összetételű befektetésre. az igazgatótanács vagy rend­ kívüli közgyűlés összehívására. törvény 81.nem zárul le.azaz átalakul -.a róla szóló.56 | M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K elkülöníteni. Ha a pénztár felajánlja a portfólióválasztást. 109/G §-aiban. illetve bírságot szabhat ki. A három összetétel-változat: ■klasszikus portfolió: zömében . munkanapig kell benyújtani. amit a PSZÁF további egy évvel meghosszabbíthat . feldolgozását. annak tagsága az átalakulási tervben rögzí­ tettek szerinti pénztárban folytatódik. költsé­ geket és ráfordításokat a pénztárnak elkülönítet­ ten kell nyilvántartania. ■ növekedési portfolió: jelentős arányú benne a nagy kockázatú befektetés. de ha a nyug­ díjkorhatáráig öt évnél kevesebb van hátra. §-aiban. hogy ebbéli tevékenységét a pénztár és a Pénzügyi Szerve­ zetek Állami Felügyelete ellenőrizze.legfel­ jebb 40 százalékos . törvény 110-115. §-aiban. A kiszervezésről szóló szerződésben rendelkezni kell az adatvé­ delmi előírások érvényesítéséről. törvény 40. Ha úgy látja.] Ha a magánnyugdíjpénztár szétválik.] .] Választható p o rtfo lió k Nem v á lto z o tt. ■ a kiegyensúlyozott portfolióval rendelkezők közé. az pedig szétválhat magán. illet­ ve a saját szabályzataiban foglalt kötelezettsége­ ket. hogy a kiszervezett hozzájárul. hogy az hozzáférjen az ellenőrzéshez szükséges infor­ mációkhoz. Ha a magánnyugdíjpénztár nem teljesíti a jog­ szabályokban. [Lásdaz 1997/LXXXII. a kiegyensúlyozott portfolió­ ban a részvényhányad 10-40 százalék közötti.legalább 90 százalékban .25 ezrelékével megegyező éves felügyeleti díjat kell fizetniük. Ebben meg kell határozni a pénztár működtette információs rendszerrel szemben támasztott követelménye­ ket. [Lásd az 1997/LXXXII. illetve hogy a szerző­ dést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. és gondoskodni arról. az e tevékenységgel megbízottnak minden olyan személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznie kell. [Lásdaz 1997/LXXXII. december 31-étől a klasszikus portfoliót választók felhalmozásának befektetése­ kor a részvényalapú eszközök aránya maximum 10 százalék lehet. ingatlanokat). a jogszabályoknak megfelelő számviteli renddel és a biztonságos működést lehetővé tevő belső szabályzatokkal. törvény 109/A-C. §-ában. évi C X X 1V . ■felfüggesztheti a pénztár működését. Az igényt leg­ később a fordulónapot megelőző 10. egyetértenek-e az átalakulási szán­ dékkal. hogy a létrejövök közül me­ lyik pénztárba kívánnak kerülni. [Lásd az 1997/LXXXII. továbbá arról.arányban foglal magában nagy kockázatú befektetési formákat (például részvényeket. a legkésőbbi az azt követő 30. illetve ezek szétválá­ sát. december 31-étől kell megfelelniük a választható portfóliós rendszerben meghatározott részvénybefektetési limiteknek. A törvény lehetővé teszi vegyes pénztárak alakulását is. nem lehet növekedési portfóliós.és ön­ kéntes nyugdíjpénztárra. a pénztártagoknak az átalakulásról határozó első közgyűlésen arról kell dönteniük. üzemeltetési és ellenőrzési fázisokban.] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele­ te .] Pénztár szétválásakor a tagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról. hogy a pénztár működé­ sének biztonsága megkívánja. és a pénztárnak a fordulónapot követő nyolc munkanapon belül kell azt teljesíte­ nie. ha 5-15 éve van hátra a nyugdíjkorhatárig. [Lásdaz 1997/LXXXII. vagy a pénztár végelszámolása az előírt határidőre .] A magánnyugdíjpénztáraknak 2012. A magánnyugdíjpénztárak kötelesek az el­ lenőrzést lehetővé tenni.] Ha a magánnyugdíjpénztár mással végezteti (kiszervezi) adatai kezelését. törvény 77/B§-ában.] közgyűlés napja. vállalati kötvényeket. de a tag nem kíván élni vele. így példá­ ul rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges felszereltséggel. törvény 77/'A §-ában. A besorolást a tag felülbírálhatja. törvény 79/B § (11) bekezdésében. valamint hogy felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. ■kezdeményezheti bírósági felszámolási eljárás megindítását (ha a pénztári működés helyreállí­ tására nem lát más lehetőséget. évi LXXXII. vagyonkezelője és le­ tétkezelője csak nyílt pályázaton választható ki. A pénztár köteles felkínálni a tagnak. szétválás) napja a jog­ utód pénztár alapszabálya hatálybalépésének nap­ ja. megszűnés Nem vá lto zo tt. A megbízott köteles ügyvezetőt és a kiszer­ vezett tevékenység ellátásáért felelős vezetőt alkalmazni (foglalkoztatni). 1999. §. hogy válasszon háromféle összetételű befektetés közül.] Szankcióként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felszólíthatja a pénztárt a rendelkezé­ sek megtartására. ■visszavonhatja a pénztár tevékenységi engedé­ lyét. [Lásdaz 1997/LXXXII. a rendszer használatából adódó biztonsági kockázatokat és azok kezelését a tervezési.állampapírokat és más alacsony kockázatú értékpapírokat tartalmaz. a növekedési portfolióban minimum 40 százalék. 84. törvény 68/A-C§-aiban. A pénztár szmsz-e rendelkezhet egyéb tartalékok képzéséről is. Á talakulás. annak során a felügye­ lettel együttműködni. ■kiegyensúlyozott portfolió: mérsékelt . A pénztári informatikai rendszer kockázatelemzését legalább kétévente el kell végezni. valamint a vagyonleltárt. §-aiban.az arról szóló döntést követő egy éven belül. ha öt éven belül lesz nyugdíjaskorú. továbbá a vagyonuk piaci értékének 0. § (8) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXII. Az átfogó ellenőrzés gyakoriságát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozza meg. illetve ha egy probléma rendezéséhez több szervezetnél is ellenőrzést kell tartania. A működéssel kapcsolatos bevételeket. §(1) bekezdésében. [282/2001. törvény 57-62. be­ szerzési. Külön szabályzatban kell rendelkezni az infor­ matikai rendszer ellenőrzéséről. A hatálybalépés legkorábbi időpontja a második [Lásd az 1997/LXXXII.] A pénztárnak a portfoliók közötti kötelező át­ sorolásokat minden év január 1-jén kell elvégeznie. megszűnik . a pénztár automatikusan besorolja ■a növekedési portfóliósok közé. [Lásd az 1997/LXXXII. A magánnyugdíjpénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályzatot kell készíteniük. Magánnyugdíjpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár egyesülhet. A pénztáraknak 2 millió forint alapdíjat. a felügyeleti határozatokban. s ezzel magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztárrá alakulhat.

hátramaradottak támogatása). de legkorábbi időpontja Kizárható a pénztárból az a pénztártag.követ­ kezményekkel jár a tagdíj nemfizetése. [Lásd az 1993/XCVI. § (3) g).és la befektetéséből származó hozamot a számlán az adott pénztár alapszabályát. de a megszerzett információkat nem használ­ vesz igénybe. § (3) bekezdéseiben. egészség11.pél­ [Lásd az 1993/XCVI. amely meghatározott feltéte­ lek mellett nyugdíjszolgáltatást nyújthat.ÖNKÉNTES penztarak Mit kell tudni az önkéntes pénztárakról? P énztártípusok Nem vá lto z o tt. évi CXVII. §-ában A pénztártag az általa vállalt tagdíj összegét az alapszabályban előírtak szerint köteles beje­ lenteni és befizetni a pénztárnak. s vállalja a tagdíj gyógyászatisegédeszköz-vásárlás).] től számított 30. hogy a tagsági jogviszony az első nos típusú pénztárakba fizet tagdíjat.az alap­ önkéntes pénztári egyéni számlájukra.a szolgáltatások fedezete . csak akkor jogosult az adóked­ befizetését.] Tagdíjfizetés Nem v á lto z o tt. 18. [Lásd az 1993/XCVI. A befizetett Pénztártagság > tagdíjnak a pénztár alapszabálya szerinti há­ nyada a pénztár működési költségei fedezetéül Nem v á lto z o tt. Arról. aki egyszer­ tárba (például a zárt munkahelyi pénztárak ki­ elfogadásának (záradékolásának) időpontja. és a pénztár írásbeli felszólítása Nem v á lto z o tt. §-ában. a pénz­ tár alapszabályában kell rendelkezni. ügyi szolgáltatások vásárlását.az egyéni szám­ lát vagy a tagsági jogviszonyt érintő . 50/A. aki Tagi jo g o k az adóév utáni március 1-je.19-szorosa után 10 százalék (tehát 11. továbbá pénzbeli befizetéseik után járó kedvezményt. január 1-je előtt betölti. törvény pénztárba.] hatja fel a pénztár érdekeit vagy a pénztártagok személyes adatait sértő módon. vezményre . § (4) bekezdésében.[ átutalás határideje az adóbevallás beérkezésé­ [Lásd az 1993/XCVI. nap. 51/A §-aiban. §-ában. A világ bár/nely országának állampolgára azonos feltételekkel léphet be ma­ szolgál. A pénztár alapszabálya azonban eltérhet ettől (rendelkezhet például úgy is. § (2). így a személyi jövedelemadóval együtt összesen 30. pénztárakba fizetés esetén 130 ezret). ahová a tagi befizetései utáni adókedvez­ za. továbbá ha az adóhatóság elismeri. A tagsági jogviszony kezdete 20 százaléka. §(1) bekezdésében. 14.] speciális előírás. s a belépni kívánó tag elmulasztja a tagdíj tárt 2020. törvény 15. ha egyúttal kilépésével vagy rendezetlen tagdíjhátralék ese­ ellátások nyújtását teszi lehetővé.9 százalék) egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Ha 100 ezer forint számlajóváírást érvényesíthet. törvény ■egészségpénztár. aki elfogadja tatások igénybevételéhez (például gyógyszer. maximum 15. később azon­ ban a tagdíj nemfizetése nem jelenti a tagsági viszony automatikus megszűnését. § (3) c) pontjában.. § (5)-(7) bekezdéseiben. törvény 3. de legfeljebb 120 ezer forint. rendelkeznek arról. A pénztáriszámla­ nem tesz eleget az alapszabályban foglalt köve­ jóváírás mértéke és felső határa az éves befizetés telményeknek. [Lásd az 1993/XCVI. A pénztártagnak joga van a pénztár szer­ veibe a (küldött)közgyűlésen tisztségviselőt választani. s alapesetben ő maga is választha­ tó ezen testületekbe. 2. Ha a pénztártag már nem tagja annak a pénz­ a pénztári alapszabály e rendelkezést tartalmaz­ Aki a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnak. törvény 11. hogy évente kell meghatározni az egységes tagdíj összegét. §-ában. § (3) e) pontjaiban. egészségpénztárnak is tagja. finanszírozását.] havi tagdíj befizetésének napján kezdődik. törvény nek megfelelő összeget az adóhatóság utalja át 2. [Lqsd az 1993/XCVI. Ha a tagdíjat az értesítésben de maximum 150 ezer forintot (azonos típusú 1995. re nyugdíjpénztárnak is és önsegélyező vagy Az alapszabály azonban rendelkezhet ettől el­ zárhatják a munkahelyet váltó tagot). (4) bekezdéseiben.] A tagok csak akkor vehetik igénybe a saját A tagság megszűnik a pénztártag halálával. ramok szervezését. Bármely pénztártag jogosult betekinteni a pénztári iratokba és könyvekbe. Az egyéni szám­ bármely legalább 16 éves ember.. a munkanélküliségi és a szociális ellátórendszer ellátásait (például munkanélküliek. amely egészségvédelmi prog­ 13. A tel­ ellenére sem kezdeményezi átlépését más pénz­ általában a belépési nyilatkozat pénztár általi jes összeget csak az írhatja jóvá. 47. mert átlép másik a pénztárnak nem kell létrehoznia a tagi jogvi­ [Lásd az 1993/XCVI.] A tagsági jogviszony keletkezésekor a tag­ nak tagdíjfizetést kell vállalnia. ha valaki csak azo­ [Lásd az 1993/XCVI. a pénztár köteles felhívni figyel­ a befizetett tagdíj 20 százalékát írathatja jóvá. 1 50. amely kiegészíti a tár­ sadalombiztosítási. § (1). ■önsegélyező pénztár. [Lásd az 1993/XCVI.94 száza­ lékos terhet kell fizetnie a foglalkoztatónak e juttatás után. Pénztártag lehet tehát nyújt a térítésköteles egészségbiztosítási szolgál­ tártag egyéni számlájára kerül. Az önsegélyező pénztárakra vonatkozó HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . vagy pénztári nyugdíjszolgáltatást szonyt (a nem fizető személy adatait törölheti a nyilvántartásából). A pénztár szolgáltatásainak igénybevételére a tag a pénztár alapszabályában leírtak szerint jogosult. törvény M u n k á lta tó i hozzájárulás Új előírás 2012. Egyéb esetekben a volt pénztár­ tag nem tarthat igényt a kedvezmény összegére (azt a pénztár köteles visszautalni az adóható­ ságnak).a pénz­ gyar önkéntes pénztárba. hogy a tagsági jogviszony nem a tagnak felróható okból szűnt meg. A pénztártag által vállalt leg­ kisebb összegű. törvény fizetését. hogy a pénztártag számára milyen . törvény szerint ha tagsági jog­ megadott pótlólagos határidőre sem fizetik be. keresőképtelenek segélyezése. viszonya azért szűnik meg.a személyi jövedelemadóról szóló mét a mulasztásra. § (1) g) pontjában. hogy a pénztártagok a pénztár vezető szerveibe nem választhatók meg tisztségvise­ lőknek). dául a hátralékláegyenlítés határidejét . béren kívüli juttatásnak mi­ nősülő munkáltatói hozzájárulás 1. az ennek levonása után megmaradó tagdíjrész . Az önkéntes pénz­ tárakba befizetett. jóvá kell írni. §(1) bekezdésében. Ezen szabályban kell részletezni). úgynevezett egységes tagdíj mértékét a pénztár alapszabályának kell tartal­ maznia. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 2. 10. 16. kivéve a zárt tanácskozások jegyzőkönyveit és határozatait. hogy az adókedvezmény­ tén (az utóbbival kapcsolatos szabályokat . ja n u á r 1-jétő l. 2012-ben is ményt utaltatja. illetve támogatást 11. (3) bekezdéseiben. 36. törvény térően úgy is. A törvény háromfajta pénztár létrehozását teszi lehetővé: ■nyugdíjpénztár.

.04 százalékos) mértékű adó terheli javára fizet be m unkáltatói hozzájárulást). * * M eg­ egyezik a vizsgált . 1 § (3) bekezdésében..58 ONKENTES PENZTA RAK 1 Példa elszámolóegységre épülő nyilvántartásra Választható portfóliós rendszert működtető ön­ kéntes nyugdíjpénztár 2012. P én ztártám o g ató A kedvezményes közteher feltétele. 16.x 23.05% * Indu láskor megegyezik a szám lák összegével. zett (ennek hiányában a tag törvényes örököse) [Lásd az 1993/XCV1. §-ában. Elszámolóegységek száma (13. Egy egység értéke (12. A tagsági ok­ lapíthat meg azok részére.. aki nála legalább hat hónapja munkaNem v á lto z o tt. hogy 32. személyes adatait. vagy rendszeres pénzbeli. jön a munkáltatói tagsági jogviszony.. Egyéni számlák összege 2. annak ellenére..x 9. Támogatás a tagság egészének vagy a pénz­ juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott tár alapszabályában meghatározott tagsági kör­ juttatásnak minősül. A személyi jövedelemadóról viszonyban áll (nem teheti meg tehát. nyilvántartásba kell vennie. A törvény mindhárom (tehát segélyező pénztár) fizethet eltérő összegű hoz­ a nyugdíj-. de át is utaltathat­ Bármely természetes vagy jogi személy..0005 Ft 19990 db 519990 db 520 250 Ft 0. hogy a pénztártag nyilatkozzon a foglalkoztatójának Nem vá lto zo tt.) 21. az önkéntes egészségpénztári és választhat más juttatást. valamint azt. „A " tag számlaegyenlege 5. törvény 12. „A ” elszámolóegység­ növekm énye (17.. törvény a bekezdésében.1 százalékos nettó hozam ot ér el 6.x 0. tatás 1... de A kedvezményezett jelölését a pénztárnak egy másikban tagoknak nem (vagy kevesebbet). 2012-ben 46 500 forintig terjedő sáról vagy annak egy részéről is. méghozzá a jelö­ A munkáltató az általános feltételeknél ma­ lés . Egyéni számlák összege 8. Az átálláskor „A” tagnak 500 ezer forint van a számláján.) 1 000 000 Ft 1 001 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1. tehát m inden ta g n a k a n n y i egység ju t. szeg után a kedvezményezettnek sem adót. A szerződés megkötésével létre­ zett döntésének teljesítése ügyében.. a jogosultság arányát született önkéntes pénztári tagok részére . téve..fel­ és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. a kedvezménye­ életkort csak az év folyamán fogják betölteni... minden munkavállalóra azonos összegűnek.19-szorosa után 16 százalékos (tehát 19. illetve nem pénzbeli szolgáltatást. a dolgozó lemondhat hozzájárulásnak továbbra is a minimálbér 50 a munkáltató önkéntes pénztári hozzájárulá­ százalékáig.időszak h oza m rátájával.. / 2. A támogató meghatározhatja.idő­ gasabb mértékű munkáltatói hozzájárulást ál­ pontjára visszamenő hatállyal. évi CXVII.-1 1 . hogy más foglalkoztató az adóévben nem nyújtott részére kedvezményesen adózó önkén­ ellenszolgáltatás nélkül nyújt a pénztárnak eseti tes pénztári hozzájárulást. azonos típusú pénztárba. önkéntes önsegélyező pénztári hozzájárulások [Lásd az 1993/XCVI.1995. hogy részben vagy egészben átvállalja alkalmazottja tagdíjfizetési napon belül köteles intézkedni a kedvezménye­ kötelezettségét. _________________________________ I HVG T B . (2012-ben havi 27 900 forintig) terjedő részét. aki arról.. és helyette részét terheli.) 13. (tehát a nyugdíjkorhatárt 15 évvel megelőző) Ha a pénztártag meghal. § (3)-(4) saját nevén folytathatja a tagsági jogviszonyt. A pénztár a jogosultság igazolását követő három munka­ dést köthet a pénztárral arra. egészség. Önkéntes kölcsönös pénztári tá­ mogató az a természetes vagy jogi személy. a kedvez­ is -. kell. Egyéni számlák összege (12. * * A nyugdíjkorhatár előtt álló személyek ré­ a működési költségek fedezetére fordítja. „A " egységeinek száma ( 5 . hogy ők az 50 éves zettet jelölni.. illetve mértékűnek kell lennie. törvény 1 §-ában.és az önsegélyező) zájárulást ..] 7. am en nyi a szám laegyenlege. az egészség. Elszámolóegységek száma 1*». Nem választhatja tehát hogy a kedvezményezett hogyan férhet hozzá azt a megoldást. december 31-én már pénztárta­ A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ gok voltak ..) 500 000 Ft 1 000 500 000 Ft 1 000 000 000 db 1. százalékos) személyi jövedelemadót és 27 (tehát A pénztár az alapszabályában előírhatja..törvény szerint a jut­ tatás 1. „A " számlaegyenlege (5 . Elszámolóegységek száma* 3.) i+.] 12. +19. „A " tagnak ebből 20 ezer fo rin to t.. Elszám olóegység-növekm é n y (l6 . A munkáltató P én ztárta g h a lála .x m . Egy egység értéke (1 8 . ban tag munkavállalóinak fizet hozzájárulást. Egy egység értéke (7 . január 1-jén elszá­ molóegységre épülő nyilvántartási rendszerre áll át. Az elszám olóegység-érték növekedése** (2 1 . + 22. / n .0005 Ft 500 250 Ft Január 13-án a pénztára növekedési p o rtfo liób a n jó vá ír 1 m illió 500 ezer fo rin t tagdíjat. /13.] összegének pedig a minimálbér 30 százalékáig — . Egy egység értéke ( 1 . „A " tagdíjjóváírása 18. .) 2i+.) 22.) 15./8 . hogy 2009.+ 16.. Befektetési veszteség 12. és új kedvezménye­ megadhatja. nem tehet különbséget.. hogy az egyik nyugdíjpénztár­ az egyéni számlához. szám laöröklés pénztártípusonként (nyugdíj-. Nettó hozam (1. vagy fel is veheti az összeget.) 25.] 7.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .it t a ja n u á r 1-je és U -a közö tti . törvény szére nyújtott magasabb juttatástól eltekintve a munkáltatói hozzájárulásnak egységesnek.-1 ) 1 500 000 Ft 20 000 Ft 1 002 000 000 Ft 1 1+99 250 db 1 0011+99 250 db 1.. Egyéni számlák összege (7 ..04 [Lásd az 1993/XCVI.... [Lásd az 1993/XCVI. Elszámolóegységek száma 9. ) 20. hogy A munkáltatói hozzájárulásnak a kedvezmé­ nyes összeghatárt meghaladd része béren kívüli a támogatás milyen célra és módon használható fel. Az 1962-ben nevét. „A " számlaegyenlege (21.) 19. N övekedési p o rtfo lió Ja n u á rl-je 1...ezt a kedvezményt már év elejétől toztatni korábbi döntését. de azonos típusba tartozó pénztárak közt ményezett jelölésének módját. vagyis cafetetó részét./3 .és ön­ Nem vá lto zo tt.001 Ft 500 500 Ft Január 12-én a pénztár 500 ezer forintos befektetési veszteséget szenved el a növekedési p o rtfo liób a n 11.17 százalékos terhet). /H t. 120.1%) 7. illet­ ve nem jogi személy gazdasági társaság szerző­ ja másik..) 23. az önkéntes pénztárakba befizetett munkáltatói Ha a munkáltatónál választani lehet az egyes hozzájárulás béren kívüli juttatásnak számí­ béren kívüli juttatások közül. „A " számlaegyenlege (5 . Az elhunyt pénztártag számláján lévő öszHa a munkáltatói tag hozzájárulást fizet.és a maximumösszeget halála esetén követendő eljárást.19-szorosa után számított 16 százalékos csak bizonyos „kiválasztott” munkavállalók (tehát 19... Az adó az önkéntes nyugdíjpénztári riarendszer működik..nem pedig a nyilvántartásba vétel . Összes tagdíjjóváírás 17. „A " elszámolóegységeinek száma 1 000 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1 Ft 500 000 Ft 500000 db Tétel Január 9 -é n a pénztára ja n u á r 2-án b e fekte tett növekedési p o rtfo lió révén 0. akik 15 évnél hama­ iraton meg kell jelölni a kedvezményezett(ek) rabb érik el a nyugdíjkorhatárukat. hogy szóló . sem ezt minden olyan alkalmazottja után fizetnie illetéket nem kell fizetnie.) 10. így a foglalkoztatónak a jut­ nek nyújtható.százalékos hozzájárulás esetén meg­ pénztártípusra meghatározza a pénztártag határozhatja a minimum.13) százalékos ehót kell fizetnie (összesen te­ a támogatói adomány legfeljebb 3 százalékát hát 51.

[Lásd az 1993/XCVI. a juttatás 90 százaléka után kell adót fizetnie.] zött kell felosztani. §-ában. A határozatot nyolc napon belül meg kell küldeni a pénztár székhelyére. és nem vesz igénybe szolgáltatást sem . típu­ sú vagy formájú . [Lásd az 1993/XCVI. amely azokra nézve hátrányos. aki k eseti nzbeli l> hogy álható i pénzgi köríban. ha a befizetésük óta legalább tíz év eltelt). illetve a 2007. 64/C§ (2) bekezdésében. 'tári táily. munkaképtelenségi járadék. hogy állalók rulást). [Lásd az 1993/XCVI. ha a 2012. ha a nyugdíjkorha­ tárt még nem töltötte be. ezt 2015-ben teheti meg ismét).] tehát r ező) írtag Ivezt azt.] Az önkéntes pénztár csak akkor nyújthat férfiaknak és nőknek eltérő .] a§várakozási idő lejártát követő évben veszi fel. az igazgatótanács (it) és az ellenőrző bizottság. hogy a házipénztárból fizessék ki. így a nyugdíjpénztári egyéni számláján felhal­ § (5) bekezdésében. Ha a tízéves várakozási idő lejártát követő tíz évig nem nyúl a megtakarí­ tásához.] mozott összeget akár egészségügyi szolgáltatásra. illetve a já­ radékszolgáltatás időtartama legalább három év. hogy a továbbiakban nem fizet tagdíjat. rokkantsági. § (3) bekezdésében.] A nyugdíjpénztári tagnak a 2008. hogy az átutalandó számlaegyenleg mekkora része származik a befektetési hozamból.és ehomentes.] Ha a pénztártag átlép egy másik önkéntes § (5) bekezdésében. A pénztár szervei a közgyűlés. A várakozási idő letelte előtti „rész­ letfelvételre” csak háromévente van lehetőség (vagyis aki 2012-ben felvesz a követeléséből. törvény 47/B § (3) bekezdésében. [Lásd az 1993/XCVI. illetve rehabilitációs ellátás folyósítása. Ha a pénztár ezt az alapszabályában le­ hetővé teszi. törvény 16/A §-ában. (A rokkantsági nyugdíjban részesülő személy ed^ig jogosultságot szer­ zett önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. [Lásd az 1993/XCVI. akkor a jogosult kérheti azt is. amely a tagok vagy a küldöttek összességéből áll. a pénztár üzlet­ politikájának kialakításáról. de még a nyugdíjkorhatára elérését meg­ előzően felvett megtakarítása után .ONKENTES PENZTA RAK 59 K edvezm ényezett vagy örököshiányában munkaa pénztártag fe lhalm o zásáta p é n z tá r tagjai k ö ­ t. az elhagyott pénztár kö­ teles tájékoztatni a befogadó pénztárat arról.] A pénztárnak a kifizetést a jogosult kérésének megfelelően postai úton vagy átutalással kell tel­ jesítenie. akkor az . z egyes cafeteDndhat íjáruláelyette -óban. ja n u á r 1 -jé tő l. A pénztártag tehát az irányadó korhatár betöltésekor. törvény 48. HVG I T B . ha még egy évet vár. törvény szerint . törvény 2. ha a máso­ dik évben. a pénztári könyvek vezetéséről.mértékű. szolgálati járandóság. mivel a férfiak átlagos várható élettartama alacso­ nyabb. a juttatás 80 száza­ léka után. Ha a tag hozamként elszámolt összeget vesz ki. A pénztár a felügyelettől kapott jogerős te­ vékenységi engedély birtokában kezdheti meg a pénztártagok tagdíjainak fogadását.teljes egészében adó. hogy nyugdíjat csak egy összegben vagy csak járadékként.ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szoci­ ális Intézetnek igazolnia kell az úgynevezett várakozási idő letelte (azaz legalább tízéves tag­ sági viszony) előtt továbbra is átviheti az egyéni számláján lévő összeget az önkéntes nyugdíjpénztárból egészség. [Lásd az 1993/XCVI. rokkantsági nyugdíjsegély. törvény 2. évi CXVII.más tagok felvételét. illetve géppel írt és tanúk előtt aláírt nyi­ latkozatba) foglalja. illetve a felsorolt ellátások folyósítása esetén jogosult önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra.és ehomentesen veheti fel. Ezentúl a nyug­ díjkorhatár betöltésével azonos megítélés alá tartozik az önkéntes nyugdíjpénztári tag részé­ re folyósított öregségi nyugdíj. törvény 47. Az it a pénztár ügyvezető szerve. ha a tag tébés rokkantsági nyugellátásra a szol­ gáltatás megkezdésekor szerzett jogosultságot. számvitelét. január 1-jétől átalakított korhatár előtti nyugdíjak valamelyik formájában . mint hogy teljesen megkapnák felhalmozásukat). Nem vá lto zo tt.tehát megtakarítását a pénztárban hagyja erről azonban nyilatkoznia kell.] [Lásd az 1993/XCVI. törvény 19-28. Eddig akkor szerezhetett a korhatár betöltését megelőzően jogosultságot. és így tovább. Az ügy­ vezetőnek a pénztárral munkaviszonyban kell állnia. [Lásd az 1993/XCVI. ha a különb­ ségtételt biztosításmatematikai és statisztikai adatokkal tudja indokolni.] -hogy ilékát rvény ’ben. ha az állapotában legalább egy évig nem várható javulás . balettművészeti életjáradék. ztár ka- iy e | zan a növelt összegű öregségi. más pénztárakra vonatkozó olyan megállapí­ tást. §-ában. [Lásd az 1993/XCVI.tele­ fonos. a pénztár eredményes működéséért és a folyamatos ügyvitelért. és köteles gondoskodni ügyfelei személyes adatainak vé­ [Lásd az 1993/XCVI. illetve egész­ ségkárosodás vagy keresőképtelenség esetén járó pénzbeli ellátásra fordíthatja.] Pénztárszervezet Nem vá lto zo tt.] nyugdíjpénztárba.] Jogosultság n y u g d íjp én ztári szolgáltatásra Változás 2012. korhatár előtti ellátás. §-aiban.a felvétel időpontjától függően fokozato­ san csökkenő hányad után kell jövedelemadót és 27 százalékos ehót fizetnie. törvény 18/A§-ában. Ihat- 11/A-B §-aiban. A tízéves várakozási idő letelte előtt igénybe vett nyugdíjszolgáltatást sem terheli személyi jövedelemadó. faxos. átmeneti bányászjáradék. A munkaképességét legalább 50 százalékban elvesztő vagy legalább 40 százalé­ kos egészségkárosodást elszenvedett pénztártag. évben teljes egészében adó. mint a nőké (így a férfiak valószínűsít­ hetően előbb meghalnának. illetve a kettő kombinációjaként fizet. az egyösszegű kifizetést és a já­ radékszolgáltatást viszont csak akkor nem. telexes vagy e-mailes szavazással . A várakozási időtől és a tagsági jogviszony időtartamától füg­ getlenül sem terheli adó a pénztári szolgáltatást. szolgálati vagy korenged­ ményes nyugdíjban . december 31-ét követő befizetésekből (azokat ugyanis a pénztártag csak akkor veheti fel. § (5) bekezdésében. így például járadék­ szolgáltató önkéntes nyugdíjpénztár ugyanak­ kora felhalmozás után a férfiaknak magasabb összegű életjáradékot állapíthat meg. és összege nem csökken jelentősen.a személyi jövedelemadóról szóló 1995.a jóváírás időpontjától függetlenül . de legalább a fele a szavazatát teljes bizo­ nyító erejű magánokiratba (vagyis kézzel írt és aláírt. törvény delméről.és önsegélyező pénztárba. gváli yen nyeöse) >y n t. törvény 24. A pénztártag a nyugdíjkorhatár elérését köve­ tően megteheti azt is.) [Lásd az 1$93/XCVI. A nyugdíjkorhatárt elérő tag egy összegben vagy járadék formájában s a kettő kombinációjá­ ban is hozzájuthat követeléséhez. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ lyósított öregségi. de tízéves várakozási ideje letelt. A pénztár legfőbb szerve a (küldött)közgyűlés. [Lásd az 1993/XCVI.is hozhat érvényes határozatot. Az ellenőrző bizott­ ságnak rendszeresen ellenőriznie kell a pénztár gazdálkodását. A tagszervező e tevékenysége során nem kö­ zölhet ügyfeleivel megtévesztő információkat. ő a felelős a közgyűlés és az it határoza­ tainak végrehajtásáért. valamint a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása. A pénztár választhat. január 1-je előtt jóváírt. illetve az alapítókon kívüli . Ha a megtakarítást (3) bekezdésében.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] Az önkéntes nyugdíjpénztári tag az egyéni számlán lévő követeléséhez egy összegben és részletekben is hozzájuthat.szolgáltatást. gyógyszervásárlás támogatására. A választott kifizetési módozatot az alapszabályban kell rögzíteni.részesült. Nem jogosít az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás igénybevételére a rokkantsági nyug­ díj átalakítását követően folyósított vagy újonnan megállapított rokkantsági. azt a 11. ha az it-tagoknak a pénztár alapszabályában meghatározott há­ nyada. Ez a határozat azonban csak akkor érvényes. ügyvitelét.] A pénztár igazgatótanácsa ülés nélkül . amely gondos­ kodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. ha a tagsági viszony legalább hároméves. törvény 47. a tízéves várakozási idő leteltét kö­ vetően. törvény 11. akkor az teljes egészében adóköteles.például elő­ rehozott. ozzá rnak jelö•idő¡ oki :(ek) nyát át is.

hirdeté­ seiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csatornán is csak így teheti közzé. 11. Ha erre nincs lehetőség . továbbá ha a tag már bejelentette a pénz­ tárnak kilépési. hogy ha a tagi számlán jóváírt összeget utóbb a tag felveszi. [Lásd az 1998/LXVI. § (11) a) pontjában. §] E g y éniszám la-értesítő Nem v á lto zo tt. írásbeli panasz esetén ugyancsak az annak közlésétől számított 30 na­ pon belül kell a megindokolt választ a pénztártag részére megküldeni. ja n u á rl-jé tő l.például azért. hogy a hitel fedezetéül szolgáló összeget a pénztár tagi lekötésként tartsa nyilván. Az egyéni számla megterheléséről a pénztárnak jövedelemigazo­ lást kell kiállítania. 47/B § (3) bekezdéseiben. E lekötésre a pénztártagnak csak akkor van lehetősége. Ha a tagi kölcsörft a tag felszólítás ellenére sem fizeti vissza. a pénztártag vagy annak ha­ lála esetén a kedvezményezett részére az egyéni számlán lévő összeg maximum 85 százalékát utalhatja át. Nem adható viszont tagi kölcsön fenn­ álló tagikölcsön-tartozás. A pénztár megteheti viszont. A tárgyévben már elszámolóegységes rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a számla­ értesítőt a tárgyévet követő év február 28-áig. évközi pénzforgalmát. vagy két nappal május 31-e előtt kellett ezt megtenni. fennálló tagi lekötés esetén.vagy ha a tag a nyugdíjkorhatárt betöltötte -. törvény 3. Az önkéntes pénztárnak min­ den évben egyéniszámla-értesítőt kell küldenie a pénztártag részére. ha a tagsági jogviszony bármilyen okból (például másik pénztárba átlépés miatt) megszűnik. és azokat a tájékoztatóiban. hogy csak a tízéves mutatókat teszi közzé.az adókötelezettség mellett .] Nyugdíjpénztári tagi kölcsön akárhány ízben nyújtható. törvény 2. a hátralék összegét s a pénz­ tár költségeit a pénztár leemelheti a tag egyéni számlájáról. Panaszkezelés. kormányrendelet 27.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . A hitelfedezetként szolgáló. amit a tagnak kell megfizetnie. Összege nem haladhatja meg a köl­ csönfelvétel időpontjában a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg 30 százalékát. mert a pénztárnak az adott ügyben más szerveket is meg kell keresnie -. önkéntes önsegélyező pénztárnak. valamint a tagsággal összefüggő egyéb pénz­ ügyi folyamatokat . Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megkülde­ ni a pénztártag részére.R E . és a hátralékot a pénztárnak az egyéni számláról kellett leemel­ nie. Ha tehát az összeg adóköteles. ha előtte a lekötéssel biztosított követelés megszűntének igazolása mellett . §. A nyilvánosságra hoza­ tal során a pénztárnak és a felügyeletnek is fel kell tüntetnie. a pénztártagnak adót és ehót kell fizetnie utána. Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja banki hitel felvétele esetén fedezetként fel­ ajánlhatja egyéniszámla-egyenlegéneklegfeljebb 50 százalékát. (Eddig a pénz­ ügyi évet követő 150 napon belül. Előtte azonban rendelkeznie kell arról. Ha a befizetéstől eltelt a tíz év várakozási idő. tehát május 31-éig kell a közgyűlés elé terjeszteni. akkor a jóváírástól számított tíz évig a kivét idő­ pontjában érvényes adószabályok szerint adózik utána. § (2) bekezdésében. átlépési szándékát. vagy­ is a pénztár ilyenkor is csak az egyéni számla N a táj von! forin azal a mű mar. H atáridők Változás 2012.kell tartalmaz­ nia. § (l)b ) pontjában. törvény 40.] A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. A pénztár a tájékoztatóiban. akinek adóelőleget. törvény 46.kezdeményezi a lekötés meg­ szüntetését. ha egyúttal azonos méretben (példá­ ul azonos betűnagyságban) megjelenteti az előző tíz év átlagos hozamrátáját és vagyonnövekedési mutatóját is. 47. 25.] Ha a hitelező bank a tagi lekötés terhére igényt érvényesít. a hozammutatókat csak vá­ lasztható portfoliónként kell a felügyelet részére jelentenie. szán A tett \ -a ni . a panaszról jegyzőkönyvet kell felvennie a pénztárnak. hirdetéseiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csator­ nán csak úgy teheti közzé az előző évben elért ho­ zamrátáját. elektronikus (e-mailes vagy internetes) elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. Az utóbbiakat a tárgyévről szóló bevallásban kell szerepeltetni és az adófizetés határidejéig megfi­ zetni. A leemelt hátralék a hátralékos tag jövedelme. kormányrendelet 24. ü gyfélszolgálat Nem vá lto z o tt. A tízéves átlagos hozam­ ráta mellett a felügyeletnek ugyanabban az idő­ pontban nyilvánosságra kell hoznia az egy főre jutó vagyon alakulását mérő hozamrátamérték. A PSZÁF a nyugdíjpénztárak által február 28-áig bejelentett adatok alapján március 15-éig . § (1) bekezdésében. de még a nyugdíjkor­ határa elérése előtt felvett megtakarítás adóköte­ les részét . §) Tagi kölcsön Nem v á lto z o tt. (3) bekezdésében. de­ cember 31-e után jóváírt befizetések nyugdíjkor­ határt megelőző felvétele esetén az adókötelezett­ ség keletkezése és mértéke az egyes befizetések időpontjától függ. és nincsen tagikölcsön-tartozása. ha a tag korábban nem fizette vissza felvett kölcsönét. tehát legkésőbb egy. hogy a pénztártagok részére nyitott ügy­ félszolgálati irodában vagy a pénztár székhe­ lyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett panaszokat. [Lásd az 1993/XCVI. [281/2001.] összí H o zam m utatók nyilvánosságra hozatala Nem v á lto z o tt. [281/2001. azt adózási szempontból úgy kell tekinteni. Ha a nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszert működtet. § (3). az úgynevezett vagyonnövekedési mutató pénz­ tárak által j elentett értékét is. lekötött (zárolt) összeget a tag a későbbiekben a várakozási idő letelte utáni kifizetésként. kormányrendelet 30.] Nem vá lto zo tt. melynek az egyéni számla év végi záróegyenlegét.a pénztárak teljesítményének bemutatásaként . A felügyelet is csak ilyen bontásban hozhatja nyilvánosság­ ra a hozammutatókat. [281/2001. • * [Lásd az 1993/XCVI. törvény 29/A §-ának (2) bekezdésében. akkor az adóköteles rész például egy 2008-as befizetés esetében 2029-re „fogy el”. kormányrendelet 21/D §] fizeti ve a belül minc nekr utaln A: szert fordt az lej bejei zettji átlép utalá azig köve lül kt A amé: -a tál Közi juka ahor ahol honi kötél Tagi lekötés h ite lfe d e ze tre Nem v á lto z o tt. Nyugdíjpénztári tagi kölcsön csak a várakozási idő harmadik évét követően nyújtható. 13.elsí sem keze H V G |T B .) [Lásd az 1993/XCVI. Ugyanez érvényes arra az esetre is. Nem adható tagi kölcsön akkor sem. vagyis zárolja.például a még vissza nem fizetett tagi kölcsön összegét . A könyvszakértővel hitelesített pénztári beszámolót a pénzügyi évet követő ötödik hónap végéig.] napján 8 órától 20 óráig. önkéntes egészségpénztárnak.az előző évi nettó (tehát a be­ fektetési költségek levonásával számított) hozam­ ráta mellett az előző tíz év átlagos hozamrátáját is nyilvánosságra hozza. hogy az egyes portfoliók vagyona a pénztári összvagyon mekkora hányada. A nyugdíjpénztárból a tag tízéves várakozási idejének leteltét követően. § (7). ha a tízéves várakozási idő letelt . továbbá 27 száza­ lékos ehót kell fizetnie utána. A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszokat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. törvény 29/A §-ában. a kedvez­ ményezett is csak ezen igazolás bemutatásával kezdeményezheti a lekötés megszüntetését. § (2). Ha az önkéntes nyugdíjpénztár nem működtet elszámolóegységre épülő nyilván­ tartási rendszert. Telefo­ nos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munka­ nik vagy vagy a nyi forin utalí ző pt forin 29. illetve szolgáltatás formájában csak akkor veheti fel. mintha a pénztártag felvette vol­ na az összeget. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. valamint a tárgyévben elszámolóegységre épülő rendszert nem mű­ ködtető nyugdíjpénztárnak június 30-áig kell elküldenie a számlaértesítőt. Ez azt jelenti. 268/1997. § (3) d) pontjában. Ha a pénztártag meghalna. lejárati ideje pedig legfeljebb 12 hónap lehet.60 ÖNKENTES PENZTA RAK A nyugdíjpénztári egyéni számlán 2007.27 szá­ zalék eho terheli.

a megbízott­ nak minden olyan személyi és tárgyi feltételt teljesítenie kell. A maradékot a pénztárnak minden esetben az átutalási igény bejelentésé­ nek negyedévét követő 50 napon belül kell majd utalnia. 2010-ben 12 százalékos hozamot. végi záróegyenjpge 2 millió 253 ezer forint. egy tagra jutó átlagos vagyonnal .egységekké konver­ tálva írják jóvá egyéni számláján. A 2010-ben teljesített tagdíjbefizetések következtében 2010. [281/2001. törvény 36. § (2). A kiszervezésről szóló szerződés­ ben rendelkezni kell arról. évi hozamrátája . 2002 elején „A” pénztártag egyéni szám­ lájának egyenlege 400 ezer forint. vagyis tízéves átlagos hozamrátája pedig 7 százalék (vagyis tíz év átlagában ilyen hoza­ mot ért el). törvény 40/D §-ában. [Lásd az 1993/XCVI.ÖNKENTES P ENZ TA RAK 61 '-mailes ábbrais ö s s z e g é n e k legfeljebb 85 százalékát utalhatja át. [Lásd az 1993/XCVI. ó pénz- Az önkéntes nyugdíjpénztári igazgatóta­ nács bármikor dönthet úgy. február végén jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. A pénztárnak kötelező fedeze­ ti. 2010 elejére egyenlege 2 millió forintra nő. járadékszolgáltató pénztár esetén pedig aktuáriusának. törvény 49/A § (5)-(8) bekezdéseiben. úgy. A pénztáraknak külön szabályzatot kell készíte­ niük az informatikai rendszer ellenőrzéséről. üzemel­ tetési és ellenőrzési fázisokban.) [Lásd az 1993/XCVI. § (5)-(6) bekezdéseiben. A pénztártagok vagyona átlagos növekedésének mérésére 2009-től a vagyonnövekedési mutató szolgál. a működési a költségek fedezetére. Egészségpénztári és önsegélye­ ző pénztári jogviszony megszüntetésekor 4 ezer forint vonható le a felhalmozott megtakarításból. hogy 2011.például mert a tag átlép másik pénztárba vagy ha a tag felveszi megtakarítása egy részét vagy egészét. a likviditási az átmenetileg szabad pénzeszközök gyűjtésére s a pénztári fizetőképesség biztosítására szolgál. [Lásd az 1993/XCVI. a pénztári befektetések 2010.a befektetésijegy­ vásárlással analóg módon . A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására. §-ában. A vagyonkezelővel kötött szerződésben rögzí­ tett vagyonkezelési díj és a nyugdíjpénztár által . illetve a tagok befektetési hozamából korlátozottan vonható le költség. s hogy a szerződést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. amely a pénztárra elő van írva. hogy az egyes évek hozam­ rátája azonos súllyal szerepel. így 2 millió 340 ezer forint lesz. A befizetett tagdíjból. továbbá hogy a kiszervezett tevékenységet végző hoz­ zájárul. illetve vagyonrész után .] tfóliós sak vá- Számlalezárási költség N vá lto zo tt. §-ában. Eszerint a tagdíj évi 10 ezer forintig terjedő részének legfeljebb 10 százaléka. akkor e közzététel kizárólag a PSZÁF kötelezettsége. Ebben a hozamrátákat úgy átlagolják. hogy munkáját a pénztár és a PSZÁF ellenőrizze. vagyon Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1993/XCVI. A pénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályza­ tot kell készíteniük. 2002-2011 közötti. a felhalmozott megtakarításból a nyugdíjpénztár költségként legfeljebb 3 ezer forintot vonhat le. beszerzési. lennie kell legalább mérlegképes könyvelői képesítésű alkalmazottjának. A pénztártag vagy a kedvezménye­ zettje részére járó kifizetéseket.a könyvvizsgálói záradékkal együtt . valamint a tag átlépésével kapcsolatos pénzkifizetést vagy át­ utalást tehát a szabályzatában meghatározott (de az igénybejelentést legfeljebb tíz munkanappal követő) fordulónap után nyolc munkanapon be­ lül kell teljesítenie. kormányrendelet 21/A § (2)] 25. 268/1997.Ezt a pénztárnak a bejelentéstől. az a feletti részének pedig 6 százaléka vonható le a működési és a likviditási tartalék javára. Ha a pénztárnak nincs internetes honlapja. éves beszámoló­ jukat pedig a tárgyévet követő év június 30-áig a honlapjukon is. illet­ v e a jogosultság igazolásától számított 15 napon törvény ésében. törvény 49. az 5 szá­ zalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 20 ezer forinttal gyarapszik.közzé kell tennie a honlapján.8 százalékát). adatfeldolgozását. hogy a szolgáltató érvényesíti az adatvédelmi előírásokat. Ha a tagsági jogviszony megszű­ em nik . (A tagnak csak az egységei darabszámát és egy egység aktuális árfolyamát kell összeszoroznia ahhoz. ezt a pénztárnak minden munka­ napra és a hónap utolsó napjára . eszerint a pénztár 2012. A rendszerkoc­ kázatokat legalább kétévente felül kell vizsgálni.elszámolt vagyonkezelési költség sem együtt.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell közzétenniük. s ezek adatait a PSZÁF is közli a honlapján. valamint hogy szerződéses tevé­ kenysége során ő a felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. vag/is egyéniszámla­ egyenlege értékét meghatározza.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Az elszámolóegység árfolyamát a pénztári be­ fektetések hozamai növelik (a tagdíjbefizetések nem). A tízévi 7 százalékos átlagos hozamráta mellett tehát „A” pénztártag vagyona átlago­ san évi 6. és ezen felül a felvett összeg utalási költségét. vagyis az elszámolóegység induló árfolyama 1forint. működési és likviditási alapokat létrehoznia. hogy a követelése. A pénztáraknak a pénztári beszámolót és a mérleget . amit csak részben kom­ penzál a 100 ezer forintos tagdíjbefizetés. 2011-ben azonban 8 százalékos veszteséget. kormányrendelet 29. február végén azt is jelenti a felügyelet részére. sem külön-külön nem haladhatja meg a tárgyévi kezelt átlagvagyon 0. végi záróegyenlege további 100 ezer fo­ rinttal emelkedik.5 százalékkal nő.] Ha a pénztár másra bízza (kiszervezi) ada­ tai kezelését. nyug­ díjpénztár esetén befektetési szakértőjének. Az elszámolóegységes nyilvántartási rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a kifizetés fordulónapját úgy kell meghatároznia. 2003-2009-ben a hozam 20 szá­ zalékos nyereség és 18 százalékos veszteség között ingadozott.százalék (tehát 8 8 százalékos veszteség). A hozamot az egység árfolyamváltozása jeleníti meg. hogy a tízévi át­ lagos vagyonnövekedési mutató 6.5 százalék. törvény 40. hogy az legfeljebb tíz munkanappal követheti az igény bejelentését. adó­ számmal. f iz e t h e t i k i . vagyis befizetéseit . A rendszer bevezetését követően a tag a tagdíjbefizetéseivel egységeket „vásárol”. In fo rm a tik a i előírások Nem v á lto z o tt. Ebben meg kell határozni a pénztár által mlíködtetett információs rendszer­ rel szemben támasztott követelményeket. A fenn­ maradó összeget teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. A pénztár 2012. [Lásd az 1993/XCVI. törvény 40/C§-ában.] atala íztárak alapján nyének iát a behozamátájátis hozainaz időgy főre Tiérték. §] c Tagdíjból levo n h ató költségek Nem v á lto z o tt.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Önkéntes nyugdíjpénztár 2002-ben 5 száza­ lékos hozamot ér el. így 2011.] HVG | T 8 . vala­ mint az annak használatából adódó biztonsági kockázatokat a tervezési.] P énztári alapok. hogy a pénztár áttér az úgynevezett elszámolóegységre épülő nyil­ vántartási rendszerre.hatványszámításos képlet alapján .a maga kezelte vagyon. Induláskor 1 forint egy egység lesz. 49/E§-ában.j belül kell megtennie. A rendszer elin­ dításakor a tag addig felgyűlt számlakövetelését is egységekben fejezik ki.bármilyen napra essék is az . A pénztárak további alapokat is létrehozhatnak (például egyes kockázatok kezelésére). hogy az egyes évi rátákat a pénztári aktuális. 2011-ben a 8 százalékos negatív hozam (veszteség) miatt 187 ezer forinttal mérséklő­ dik a megtakarítása. így például rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges irodahelyiséggel. évi 12 százalékos hozama eredményeként megtakarítása ez év­ ben 240 ezer forinttal emelkedik.súlyozzák.

március 1-jei vissza­ lépés esetén. Adózási szabály: Költségként elszámol­ ható. eho-tv. jogcím: A magánszemély tag befizetése és az egyéni számláján jó­ váírt.04 százalékos) adót és a 10 százalékos eho-t (tehát 11. Adózási szabály: A kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számláján a jóváírás megtörténik) a jövedelem ki­ számításakor nem bevétel. jogcím: Önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének hiá­ nyában a pénztári tagok egyéni számlái­ nak javára jóváírt összeg.a juttatás közölt hónapjának. § (1) e) Jövedelem. Az öregséginyugdíj-korhatárt 2020. Előre történő uta­ lás esetén . eho-tv 3.9 százalékot). 69.igazolnia kell a ren­ delkezési jogosultságot megalapozó be­ fizetés-jóváírást. jogcím: Az önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének ren­ delkezése alapján a kedvezményezett egyéni számlája javára jóváírt összeg. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak m inősül. illetve a pénztártag halála esetén a kedvezményezett rendelkezése alapján). 84/L § Jövedelem. Adózási szabály: Az adóhatóság a ma­ gánszemély nyilatkozata alapján.és önsegélyező pénztári hozzájárulás ese­ tén pedig az együttes befizetésnek a mi­ nimálbér 30 százalékát meghaladó része. Az átutalt összeg egyik esetben sem halad­ hatja meg az összevont adóalapra eső. A teljesítés során az szja-törvény 44/A §-ának szabályait kell megfelelően alkalm azni. 7. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az önkéntes pénztárnak a számlájára tel­ jesíti az adóhatóság. illetve 130 000 Ft. 3. év adóbevallásában tett nyilatkozat. Adózási szabály: Nem terheli adóelőleg (és eho sem). az a jóváírás.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. Az átuta­ lás alapja a 2011. 44/A § Jövedelem. § (1) j) jb) Jövedelem. jogcím: Önkéntes pénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. jogcím: Az önkéntes pénztár átutalása más önkéntes pénztár­ ba (átlépéskor. Adózási szabály: A visszalépő tagi ki­ fizetések önkéntes pénztárba utalt öszszegének kiegészítése az átutalt összeg 20 százalékával. az önkéntes kölcsönös bizto­ sítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni.és önsegé­ lyező pénztárba együttesen a m inim ál­ bér 30 százalékát meg nem haladó része. jogcím: A magánszemély ja­ vára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári munkáltatói hozzájá­ rulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulás­ nak a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó. eho nem terheli. jog­ cím: A magánszemély javára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító­ pénztári m unkáltatói hozzájárulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulásnak a minimálbér 50 százalékát. ahova a visszalépő tag kifizetését utalták. § (4). 7.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . § (1) f). (1) d) Jövedelem. de maximum évi 120 000 Ft-ot. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak minősül. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1. A hozzájá­ rulásban részesülő pénztártag előzetes nyilatkozatban köteles közölni a m un­ káltatóval.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19.62 | Ö N K É N T E S P É N Z T Á R A K Önkéntes pénztári adózás 2012-ben Személyi jövedelemadó 7. § (1) j) ja) Jövedelem. 84/M § Jövedelem. eho-tv 5. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011. Jövedelem. 11. március 1-jei vissza­ lépés esetén. § (4) Jövedelem. legfeljebb 300 ezer fo­ rinttal. Megjegyzés: Kivéve az alapszabály sze­ rint egyéni számlán jóváírt saját befize­ tés.és önsegélyező pénztári befizetése és jóváírása után az átutalás összege maximum 100 000 Ft. egészség. ha azt az adóigazgatási előírások szerint igazolják. A hozzájárulást a kifizető több hónapra előre vagy legfeljebb három hó­ napra utólag utalhatja. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül.13 százalé­ kot). mell. valamint az egészség. január 1-je előtt betöltők esetében a fel­ ső határ 150 000. jogcím: A magánsze­ mély nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt.beleértve a 2011. 71. Megjegyzés: A pénztárnak .5.04 százalékos) adót és a 27 százalékos elíót (tehát 32. Megjegyzés: Az adó a hozzájárulást befizető munkáltatót terheli. sz. 70. A dózási szabály: Az önkéntes pénz­ tártagnál vagy a kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számlájára átutalták): a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. A dózási szabály: Az önkéntes pén z­ tártagnál (akinek az önkéntes pénztári számláján jóváírták): a jövedelem kiszá­ mításakor nem bevétel. adókedvezményekkel csökkentett adót. utólagos utalás esetén pedig az utalás hónapjának a kötelezettségeként kell bevallani és ki­ fizetni az adót. A kiegészítés az összevont adó­ alap adójának adókedvezménnyel és az szja-törvény 44/A-C §-ai szerinti (tehát önkéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossági számlára teljesített tagi befizetés utáni) átutalással csökkentett összegé­ nek erejéig teljesíthető. jog­ cím : Önkéntes pénztár által egyéni számlán jóváírt támogatói adomány és más összegek (kivételekkel). A pénztártag nyugdíjpénztári vagy egészség. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések. az adóévben egyéb jövedelemnek minősülő összeg.jogcímek szerint megbontva . § (3) a)-b). illetve ha a magánszemélynek adótartozása van. vagy amelynek a forrását más jövedelemként kell figye­ lembe venni. jogcím: Az egyéni vállalkozó alkalmazottja javára a pénztárba fizetett munkáltatói hozzájá­ rulás és közterhei. 28. évi utalást is . 7 § (1) j) jb) Jövedelem. § (2) d) Jövedelem. § (l)-(2). az ál­ tala meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számlára utalja az adóévben a magánszemély által befize­ tett összeg 20 százalékát. Adózási szabály: A pénztári tagoknál (akiknek az önkéntes pénztári számláján jóváírták) a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. a fedezeti alapból történő befektetések hozama (ideértve az értéke­ lési különbözetet is). 1. Az átutalást az adóha­ tóság a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések szerint.önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011. hogy az adóévben más mun­ káltató nem fizetett be a javára hozzájá­ rulást. ' 46. amelyet bevételként nem kell elszámolni. § (1) ba) Jövedelem. ha az egyéb jö­ vedelemnek minősül (például támogatói adomány). HVG I T B . ennek kiegyenlítését követő 30 na­ pon belül teljesíti.

annak 130 000. egészségkárosodás. 1. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. Az egészségpénztárnak iga­ zolnia kell. jogcím: Az önkéntes nyugdíjpénztár szolgáltatása (A: egyösszegű nyugdíj. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság^ magánszemély nyilatkoza­ ta alapján. Az átutalt összeg nem ha­ ladhatja meg az összevont adóalapra jutó. . Adózási szabály: Adómentes. az általa megjelölt önkéntes pénztári számlára átutalja. 7. Adózási szabály: A lekötés utáni. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia és megfizetnie a pénztártagot terhelő adót. Adózási szabály: Az igénybe vett szol­ gáltatás ellenértékének 10 százalékát. ha adómentesnek minősül. sz. mell. 6. Egészség. illetve 150 000 Ft). jogcím: Egyéni számlán a fedezeti alapból történt befek­ tetések hozamaként jóváírt összeg (ideért­ ve az értékelési különbözet figyelembevé­ tele alapján jóváírt összeget is). évtől a kifizetés teljesen adómentes). december 31-e után jóváírt tétel esetén a jóváírás naptári évét követő 10. Jövedelem. január 1-je előtt betölti. § (1) b) Jövedelem. e) Jövedelem. jogcím: A befize­ tett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (sze­ mélyi jellegű egyéb kifizetés). § (1) e).és önsegé­ lyező pénztárból jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás. Adózási szabály: Adómentes bevételnek minősülnek.és önsegé­ lyező pénztár által kifizetett összeg. A pénztárnak kell megfizetnie a tagot terhelő adóelőleget. 6. Adózási szabály: Költségnek. Megjegyzés: A: ha a tagsági viszony a kifi­ zetést megelőző harmadik évben vagy azt megelőzően kezdődött. Adózási szabály: A várakozási idő lejártá­ nak évében és az ezt követő esztendőben a kifizetés 100 százaléka. Megjegyzés: Az egészség. megvál­ tozott munkaképesség miatt keletkezett ellátás esetén). de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság a magánszemély nyilatkozata alapján.3 Jövedelem.5. B) 3. § (1) d). Az átutalt összeg nem haladhatja meg az összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét.5. sz. 1. Társasági és osztalékadó 20. eho nem terheli. Megjegyzés: Nem adómentes az egészségés önsegélyező pénztári életmódjavító szolgáltatás. az ezt követő években folyamatosan továb­ bi 10 százalékponttal csökkenő mértéke adóköteles ( a ll.és önsegélyező pénztári lekötés utáni átuta­ lással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. B: ha legalább há­ rom évre állapítják meg.4 Jövedelem. ráfordítás­ nak minősül. eho-tv 11. Azt megelőző kifizetés esetén az adott tétel 100 százaléka egyéb jövedelemnek számít (tehát adóköteles). § (1) b). sz. 44/A § (1) c) eb) Jövedelem.és önsegélyező pénztári tagok által igénybe vett életmód­ javító szolgáltatások ellenértéke egyéb jö­ vedelem. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül. Adózási szabály: Adómentes. sz. évet kell a várakozási idő lejárta évének tekinteni. C: mindig. 3. § (1) c) Jövedelem. valamint az adóbevallás be­ nyújtási határidejéig megfizetni. az általa megjelölt önkéntes pénztári szám­ lára átutalja. illetve 150 000 Ft). január 1-je előtt betölti. a tagnak kell megfizetnie az ehót.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztári számlára utalásával és az egészség. jogcím: Az önkéntes egészség. sz. 11.és önsegélyező pénztári szabályok 28. a várakozási időt követő második évben 90 százaléka. § (8). d) Jövedelem. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. hogy a lekötés a rendelkezé­ si jogosultságot megalapozó adóévben történt. C: rokkantság. eho-tv 5. A kifizetés adó­ köteles része után 27 százalékos ehót kell fizetni. § (11) c) Jövedelem. mell. és a pénztártagnak kell megfizetnie az ehót. egyé­ ni számlán jóváírt adóhatósági átutalási összeget húsz százalékkal növelten kell az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani. a felhalmozási időszakban. valamenynyi önkéntes pénztári tagi befizetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár egyöszszegű kifizetése a várakozási idő lejártát követően. 28. Megjegyzés: A lekötött összeg feltörése mi­ att nem kell ehót fizetni. jogcím: Egészségpénz­ tári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg lekö­ tésének akár részbeni megszüntetése (feltörése). aa) Jövedelem. eho terheli. § (11) a) Jövedelem. kivé­ ve. § (1) e). adó­ köteles. jogcím: Egész­ ségpénztári tag által igénybe vett. jogcím: Egész­ ségpénztár által nyújtott kiegészítő egész­ ségbiztosítási szolgáltatások és az önse­ gélyező pénztár által nyújtott kiegészítő önsegélyező szolgáltatások. eho-tv. Az egészségpénztár­ nak igazolnia kell. jogcím: Az önkéntes egészség. jogcím: Ha a pénztár ki­ egészítő vállalkozási tevékenységből szár­ mazó bevétele nem haladja meg a pénztár összes bevételének 20 százalékát. 44/A § (1) c) ca) Jövedelem. 28. annak 130 000. B: járadék. Adózási szabály: Adómentes. jogcím: Egész­ ségpénztári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg (az adóigazgatás szabályai szerinti igazo­ lás alapján). eho nem terheli. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia az adóelőleget. Adózási szabály: Adómentes. 6. eho-tv 5. 44/A § (4) Jövedelem. az önkéntes kölcsönös bizto sítópé nztá­ rakról szóló törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértéke (az adóigazgatás szabályai szerinti igazolás alapján). adókedvezményekkel csökkentett adót. mell. jogcím: Az önkén­ tes kölcsönös biztosítópénztár által a ked­ vezményezett részére kifizetett összeg. 28.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztá­ ri számlára utalásával és a prevenciós szolgáltatások utáni átutalással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. Adózási szabály: Egyéb jövedelem.Ö N K E N T E S P E N Z T A R A K ! 63 Pénztári szolgáltatás. kifizetés és jóváírás 1. Az egyéni szám lán 2007. mell. Adózási szabály: A lekötött összeg 10 százalékát. mell. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár nem adómentes nyugdíjszolgáltatása. hogy a szolgáltatást a rendelkezési jogosultságot megalapozó adóévben igénybe vették. 1. valamennyi önkéntes pénztári tagi befi­ zetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. és az első három évben a járadék éves szinten nem csökken jobban az előző évi összeg 15 százaléká­ nál.

■a táppénznek. törvény 50/B §-ában. törvény 49/B-D §-aiban.befizetés terhére. ■a keresőképtelenség miatt kieső jövedelem pótlását. (4) bekezdéseiben. a terhességi-gyermekágyi se­ Önsegélyező p é n ztá ri szolgáltatások Változás 2012.] Önsegélyező pénztár nevelésiév-kezdési. Az önsegélyező pénztárak valamennyi szol­ gáltatásukat finanszírozhatják közösségi szol­ gáltatásként (közösségi szolgáltatás továbbra is az egyéni számlák terhére létrehozott tartalék­ ból finanszírozott szolgáltatás). [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. törvény 50.megjelölt önkéntes pénztári számlára utalja. természetgyógyászati szolgáltatás. § (2) bekezdésében. törvény 49/A § (1)~(2) bekezdéseiben. illetve felszámolással szűnhet meg. az ön­ segélyező pénztári tagok is rendelkezhetnek ar­ ról. ■tanévkezdési (beiskolázási) támogatás. 50/E§ (3) bekezdésében.és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek. törvény 44/A-B §-aiban. a rokkantsági ellátást és a bányászok egészség­ károsodási járadékellátását is kiegészítheti. törvény 50.] Az önsegélyező pénztárak a szolgáltatáso­ kat valamennyi egyéni számla egyidejű meg­ terhelésével képzett úgynevezett szolgáltatási tartalékból is finanszírozhatják. [Lásd az 1993/XCVI. A felszámolás kezdőnapja a fel­ számolást elrendelő végzés meghozatalának a napj a. ■tűz. a közösségi szol­ gáltatásként nyújtott támogatásoknál csak kate­ góriákat rögzít. Nyilatkozat hi­ radék ellátásokat. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása. [Lásd az 1993/XCVI. örökbefogadásakor nyújtható egyszeri támogatást.az adóbeval­ lásban . 50/D §-aiban. Ebben az esetben a lekötött összeg 10 szá­ zalékát az adóhatóság a tag által . hogy egyéni számlájuk melyik portfolióhoz tartoz­ zon. A pénztártagok ekkor választhatnak. ■betegséghez. ■hátramaradottak segélyezése halál esetén. ■a vakvezető kutya költségeinek támogatását. (A szolgáltatás a tanév első napját megelő­ ző vagy az azt követő 60 napon belül kiállított számla alapján vehető igénybe. tanévkezdési (beiskolázási) támogatásként a minimálbér 30 százalékáig terjedő összeget adhat. ami nyomán ma­ gánnyugdíjpénztárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár jön létre.] Csakúgy. melyik pénz­ tárban folytatják tagságukat..] A kizárólag egyéni szám láról finanszí rozott önsegélyező pénztári szolgáltatások egy részét a tag csak akkor veheti igénybe az egyéni számláján jóváírt . (Ehót nem kell fizetnie utána. [Lásd az 1993/XCVI. Az első közgyűlésen az átala­ kulási szándékról kell és lehet határozni. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 45/B§ (1). azokon belül a pénztár döntheti el.] Az önkéntes nyugdíjpénztár magánnyug­ díjpénztárral is egyesülhet. törvény 50.] Pénztár szétválásakor a pénztártagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról. baleseti rokkantsági nyugdíj.és ehoköteles jövedelemnek számít). mit nyújt.R E . de közvetlenül az egyéni számlák terhére csak ■a gyermek születésekor. Nem korlátozza azonban várakozási idő az önsegélyező pénztár finanszírozta szolgál­ tatások közül ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának ártámogatását.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . törvény 50/B § d). ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. [Lásd az 1993/XCVI. törvény 44. a bíróság köteles azt elrendelni a pénztár fizetésképtelenségének megállapítása nélkül is. de ilyen eset az is. vagyis adó. ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának ártámogatása. Magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár szét­ válhat önkéntes nyugdíjpénztárra és magánnyugdíjpénztárra. Az önsegélyező pénztár ezentúl a rehabilitációs ellátást. « • [Lásd a 1993/XCVI. Ha a felszámolási eljárást a felügyelet kezdemé­ nyezi. az átmeneti jára­ dék. [Lásd az 1993/XCVI. hogy az egyéni számlájukon lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használják fel.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét képező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már vásárolt). A közvetlenül az egyéni szám­ lákról finanszírozható szolgáltatások jogcímeit a törvény tételesen felsorolja. törvény 42. ■látássérült. egészségi állapothoz kapcsoló­ dó segélyek. munkál­ tatói vagy támogatói . a bal­ eseti járadéknak. illetve a vagyonleltárt kell elfogadni.] Az átalakulásról a pénztárnak két közgyűlé­ sen kell döntenie. [Lásd az 1993/XCVI. §-ában. vagy ha az eljárást a felügyelet kezdeményezi (mert például a pénztár műkö­ désének súlyos szabálytalansága másként nem orvosolható. ■a vakoknak készült speciális könyvek vásár­ lásának támogatását.] §( H V G |T B . hozamként a működési költségek fedezetére szolgáló tartalék terhére kell az ingatlanértéke­ lő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia. megszűnés Nem v á lto z o tt.] Az önkéntes nyugdíjpénztárak több elté­ rő kockázatú portfolióba is befektethetnek. ■munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások. a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalékával növelten kell az adott évről szóló bevallásban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig be­ fizetnie. törvény 38/A § (3) bekezdésében. törvény 50/B § (l)g ) pontjában. valamint a rendszeres szociális já­ Á talakulás. a má­ sodikon a vagyonmérleg-tervezeteket.) [Lásd az 1993/XCVI. azaz 2012-ben tagonként 27 900 forin­ tot. A szolgáltatá­ si tartalék terhére finanszírozott úgynevezett közösségi szolgáltatások várakozási idő nélkül igénybe vehetők.legfeljebb a kiszámítás alapjáig . ha a pénztár fi­ zetésképtelen. törvény 45-45/B §-aiban. A pénztár végelszámolással. a baleseti táppénznek. Az önsegélyező pénztárak ál­ tal nyújtható szolgáltatások: ■gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások. vala­ mint 50/D§ c)-cc) pontjaiban. [Lásd az 1993/XCVI.) [Lásd az 1993/XCVI. Ha a pénztártag végelszámoláskor másik pénztárba lép át.] Nem v á lto z o tt.tagi. ha a felügyelet visszavonja a pénztár tevékenységi engedélyét). Ha a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”. 69/A §-ában. ■a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatását. [Lásd az 1993/XCVI.] ányában a pénztártag az átalakulási tervben rögzítettek szerinti pénztárban lesz tag.a tagi egyéni számla'megterhelésével is ad­ ható. § (1) bekezdésében. ■a megváltozott munkaképességűek életvitele javítását célzó támogatásokat.] Felszámolási eljárás indul. ha a befizetéstől számítva legalább 180 nap el­ telt. A kiegészítés . A tagok követelése csak a felszámolási eljárás költségeinek kifizetését követően egyenlíthető ki (a nyilvántartott egyéniszámla-egyenlegükkel arányosan). a rá jutó vagyonrészt átviheti oda. mint az egészségpénztári. vagy egy összegben is felveheti (az utóbbi esetben a kifizetés nem minősül pénz­ tári szolgáltatásnak. és a pénztár az összeget a tag egyéni számláján jóváírja. Végelszá­ molásos megszűnésről kizárólag a közgyűlés dönthet. tehát annak terhére szol­ gáltatást vesz igénybe. Az ellátások megszűnése miatt már nem egészítheti ki viszont a pénztár a rokkantsági.6k ONKENTES PENZTARAK Az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendel­ kező önkéntes nyugdíjpénztárakban az eszkö­ zöket naponta kell piaci áron értékelni.

a rokkantsági járadék­ nak a folyósításuk időtartama alatti. a bá­ nyász dolgozók egészségkárosodási járadéka. tehát annak terhé­ re szolgáltatást vesz igénybe.] HV G | T B . annak során a felügyelettel együttműködni. témavizsgálatot.] Ha pénztártag 2011-ben olyan szolgáltatást vett igénybe. törvény 51/C§-ában. A tagi befizetés. E szerint a felügyelet a pénz­ táraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot.vagy önsegélyező pénztár tagja úgy rendelkezik. továbbá a la­ kókörnyezetük átalakítása. Eddig ezeket a szolgáltatásokat igénybe vehették ugyan a pénztártagok.és önsegélyező p é n ztá ri a d ó kedvezm ény Nem v á lto z o tt. évi szabályok szerint kell megfizetnie.ONKENTES PENZTA RAK 65 g é ly n e k . a rokkant­ sági ellátást és a bányászok egészségkárosodási járadék ellátását is kiegészítheti. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. hogy a felügyelet hozzáférjen az ellenőr­ zéshez szükséges adatokhoz. információkhoz. tehát 2011. törvény 50/D §-ában. legfeljebb az ellátással megegyező mértékű kiegészítését. illetve a prevenciós szolgáltatások igénybevétele után járó számlajóváírást be kell számítani a pénztártag saját befizetései után érvényesíthető jóváírás maximális öszszegébe. az álláskeresési járadéknak és s e g é l y n e k a folyósításuk időtartama alatti. a lekötött összeg 10 száza­ lékát az adóhatóság a tag által .és az önsegélyező pénztá­ raknál egyaránt életmódjavító szolgáltatás a gyógytea.az adóbeval­ lásban . illetve ha a pénztár a bíróságon bejelentett székhelyén nem lelhető fel. [Lásd az 1993/XCVI. ha a pénztári működés helyreállítására más lehetőség nincs.] Ha viszont a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”. Életmódjavító szolgáltatás ■a tb-finanszírozási körbe nem tartozó termé­ szetgyógyászati szolgáltatás. továbbá ha a pénztár végelszámolása az arról történő döntést követő egy éven belül . Az egészségpénztárak által továbbra is szolgáltatható főbb ellátások: ■a tb keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás kiegészítése vagy helyettesítése. de az egyéni számláról ráfordított összeg után adót kellett fizetniük. vagy rendkívüli közgyűlést hív össze. Kizárólag közösségi szolgáltatásként finan­ szírozhatók a fenti körbe nem tartozó szolgál­ tatások . valamint a rendszeres szociális járadék után.és szájápoló vásárlásának támogatása.és szájápolók. .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egészségpénztári szolgáltatások Változás 2012. törvény 51/B §-ában. Ugyancsak a pénztári számlán lehet jóvá­ írni az egészségpénztári tag által igénybe vett prevenciós egészségügyi szolgáltatások (pél­ dául szűrések) ellenértékének 10 százalékát. a felügyelet szankciókkal élhet. a fog. ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatását. ■hátramaradottak segélyezése. az álláskeresési járadék. Az önkéntes kölcsönös pénz­ tárak felügyeletére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény valamenynyi pénzügyi szervezetre egységes előírásai vonatkoznak. ■gyógytorna. illetve segély kiegészí­ tése -. valamint a sporttevé­ kenységet. hogy az önkéntes pénztárat felszólítja intézkedés megtételére. Az általános elszámo­ lási szabályok szerint e szolgáltatásokat csak finanszírozhatósági idejük alatt. [Lásd az 1993/XCVI. az egyéni számla kétéves lekötése. 68-70.ame­ lyet a felügyelet egy évvel meghosszabbíthat .például a munkanélküli-hozzájárulás. ■o tthoni gondozás.tehát az az összeg. Ha a pénztár működésének biztonsága ezt meg­ kívánja. gyógymasszázs igénybevételé­ nek támogatása. törvény 51/B § (1) j) pontjában. Az egészségpénz­ tár ezentúl a rehabilitációs ellátást. baleseti rok­ kantsági nyugdíj. §-aiban. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. valamint ha a felügyelet a pénztár működési engedélyét visszavonta. Az ellenőrzöttek kötelesek lehetővé tenni az ellenőrzést. § (9) bekezdésében. a gyednek. a felügyelet kifizetési tilalm at is elrendelhet. az átmeneti járadék. illetv ^ha egy adott ügyben több szervezetnél is ellenőrzést kell végeznie. valamint az életmódváltozást elősegítő kú­ rákat. felügyeleti biztost rendelhet ki. Ebben az esetben a pénztártagnak a személyi jövedelemadót és az ehót minden esetben a 2011. Ha az egészség.adóköteles jövedelem. felfüggesztheti a pénztár m űkö­ dését. a megváltozott egészségi állapotúak életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vásárlásának. ■a pénztártag vagy közeli hozzátartozója ha­ lála esetén a temetés igazolt költségeinek támo­ gatását.nem zárul le.] A felügyelet azzal is szankcionálhat. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalé­ kával növelten kell az adott évről szóló bevallás­ ban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig befizetnie. ■látássérült.] Életmódjavító szolgáltatásként sem támo­ gathatja az egészségpénztár a rekreációs üdü­ lést. a vakvezető kutya költségeinek a támogatását. A lekötés.. a pénztártagnak az éves adóbeval­ lásában egyéb jövedelemként kell azt bevalla­ nia és utána az adót megfizetnie. illetve az egészségpénztárak által nyújtott prevenciós szolgáltatás után . gyógy­ szernek nem minősülő gyógyhatású termékek megvásárlásának támogatását. törvény 51/C § b).és az egészségügyi üdülést. törvény 51/B §-ában. P én ztárfe lü g y ele t Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1993/XCVI. illetve visszavonhatja a pénztár tevékenységi enge­ délyét. l e g f e l je b b az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig terjedő kiegészítését.] Az egészségpénztárak ezentúl nem támo­ gathatják a gyógyfürdő vagy más intézet által nyújtott fürdőszolgáltatást. A felügyelet meghatározott esetekben felszámolási eljárást kezdeményezhet a bírósá­ gon. ha a pénztártag ezek folyósításának le­ jártát követően is munkanélküli. hogy az egyéni számlá­ ján lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használja fel. 2012. törvény 81. tagfelvételi zárlatot rendel el.] Nem v á lto z o tt. amennyit a pénztártag az egyéni számlájáról a szolgáltatásra fordít . és gondoskodni arról. ■a sporteszközvásárlás támogatása. törvény 64/C-D §-aiban. ■a gyermekgondozási segélynek és a gyermek­ n e v e lé s i támogatásnak. [Lásd az 1993/XCVI. ■a gyógy teák. de­ cember 31-éig lehetett volna elszámolni. amelyet 2012-ben a pénztár már nem finanszírozhat.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. törvény alapján . ■a vakok speciális könyvei. [Lásd az 1993/XCVI. Ha az ellenőrzött nem teljesíti a jogszabályok­ ban. illetve a sa­ ját szabályzataiban foglalt kötelezettségeket. > ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának támogatása. továbbá a gyógy. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása.megjelölt önkéntes pénztári számlán íratja jóvá. Az ellátások megszűnése miatt viszont már nem szolgál­ tatható kiegészítés a rokkantsági. a felügyeleti határozatokban. [Lásd az 1993/XCVI. d) pontjaiban.] heti a szolgáltatás ellenértékének elszámolá­ sát egyéni számlája terhére.járó adókedvez­ mény egyéniszámla-jóváírás formájában vehető igénybe. Az egészség. törvény 65-66. ja n u á r 1 -jé tő l. június 30-áig kér­ Egészség.] A pénztártag által igénybe vett úgynevezett életmódjavító szolgáltatás ellenértéke . évi CXVII. [Lásd a 1993/XCVI. az Országos Gyógyszerészeti Intézet által minősített. a fog.

családtámogatási kérelmét a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell benyújtania. Több kifize­ tőhely esetén az a munkáltató állapítja meg és folyó­ sítja a táppénzt. [Lásd az 1997/LXXXlll. gyermekgondozási díjban. Ha a biztosítottnak a táppénzre jogosultságot megelőző naptári évben nincs legalább 180 napra rendszeres jövedelme.] A táppénzt folyósító szerv az ellátás folyósításá­ nak 240. de csak annyi nap után. törvény 39/A §(1) és a 217/1997. más pénzbeli (terhességi-gyermekágyi segély) ellátási igényét pedig az egészségbiztosítás szakigazgatási szervéhez. ha a biztosítási idő alatt válik keresőképtelenné. 43.] Táppénzjogosultság Változás 2011. a megszűnés napját követő naptól táppénz nem illeti meg. tekintettel folyamatos biztosítási idejére. a járandóság. a táppénzt a jogosultságtól' legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig .66 E G E S Z S E G B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK Mit kell tudni m n M M i időtartamának. valamint az ehhez kapcsolódó pótlé­ kok. (3) bekezdéseiben. törvény 31. kormányrendelet 25/B §-ában. [Lásd a 217/1997. Ha a biztosított választott a pénzbeli ellátások közül. 49. Az újonnan választott ellátás öszszegéből az ellátásfolyosító szerv levonhatja az addig folyósított nettó ellátás összegét. Ha jogviszonya a keresőképtelensége alatt szűnik meg.. ahányat a támo­ gatás folyósítása mellett biztosítási jogviszonyban töltött (ahány napot dolgozott).] Táppénzalap Nem v á lto z o tt. §-aiban. az ezek közül csak egyet választhat. törvény 39.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A külföldi biztosítási időkről a szakigazgatási szerv a másik állam teherviselőjétől (az ottani biztosítótól) kéri meg az igazolást. § (l)-(5) bekezdéseiben. akár egy évig is jogosult lehet táppénzre. de legfeljebb egy évre. §(1) bekezdésében.] Aki egyidejűleg jogosult lenne táppénzre. §-ában. §-ában. gyedre. Rendszeres jöve­ delemnek a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény). ja n u á r 1 -jétő l.] Az úgynevezett irányadó időszak a táppénzre jogosultság napját megelőző naptári év első napjá­ tól a táppénzre jogosultságot megelőző napig terjed.A közép. illetve azé helyett kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset. illetve ebben az időszak­ ban nem volt legalább 180 naptári napi keresete. §(1) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXlll. Kifizetőhely hiányában az igényt az ille­ tékes szakigazgatási szervnek kell elbírálnia. §-ában. napját követő 15 napon belül köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a táppénz lejártának időpontjáról.] ^ ■ ^ f^ ^ :r ^ rr :. Azok táppénz. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXXIU. Ha a biztosított ezen idő alatt nem állt folyamatosan biztosítási jogviszonyban. tehát ■ ha a biztosítás folyamatos: a megelőző naptári év első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tar­ tó időszak.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló biztosított diák pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett.M r c k r ^ m m =assam m Többes jogviszony Változás 2012. Táppénz csak akkor jár a biztosítottnak. ha valaki a munkanélküli-ellátás szünetelése alatt megy gyesre. [Lásd az 1997/LXXXlll. akik többes jogviszonnyal ren­ delkeznek. törvény 31. illetve bányász­ járadékban részesülő munkát vállaló az ellátás. törvény 49. Minden más jövedelem nem rendszeres jövedelem. A folyamatos biztosítási időbe Időszakfogalm ak nem számít bele. Jogosultsága § (1) bek HV G I T B . A korhatár előtti el­ látásban. gyetre. § (3) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXlll. Megszűnt a passzív táppénz.] Új előírás 2012. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXIU. táppénze mértékének és folyamatos biztosítási idejének megállapításakor számolni keli azzal az idővel is. Táppénz annyi időre jár. § (2)-(3) bekezdéseiben. illetve tes vagy gyed iránti igényét. [Lásd az 1997/LXXXlll. amely alatt bármely tagállamban biztosított volt. annak mirlden jogvi­ szonyában pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie (korábban csak egy jogviszonyában kellett). Aki többes biztosítá­ si jogviszonnyal rendelkezik.] A táppénzt az előző naptári év alatt szerzett jövedelmek alapulvételével kell kiszámítani. amelyiknél a jogviszony korábban kezdődött. törvény 48. törvény 63. ezért táppénzre is minden jogviszonya után jogosult lesz. [Lásd az 19&7/LXXXIII. ■ ha a biztosítás az irányadó időszakban nem folya­ matos: az utolsó folyamatos biztosítás első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tartó időszak. [Lásd az 1997/LXXXIII. §-ában. illet­ ve álláskeresési támogatásban részesülőknek akkor sem jár táppénz.] Nem v á lto z o tt. A gyermekgondozási segély (gyes) igénybevé­ tele mellett munkát vállaló.viszszafelé számított 180 napi rendszeres jövedelemből A táppénzjogosultság id ő ta rta m a Nem v á lto z o tt. ha ellátásuk folyósítása alatt válnak keresőképtelenné (mivel a munkanélküli-ellátásból nem kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot le­ vonni). Egyúttal be kell jelentenie. törvény 5. részesül terhességigyermekágyi segélyben. amelyiknél társa­ dalombiztosítási kifizetőhely működik. a járadék folyósítása mellett köteles pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni. amenynyi ideig a jogosultságot megelőzően folyamatos volt a biztosítás. § (1).] Nem v á lto z o tt. Ezért táppénzre is jogosult lesz. szolgálati járandóságban. A gyermeknevelési támogatás (gyet) és az ápolási díj igénybevétele mellett munkát vállaló is jogosult táppénzre. m ájus 1 -jé tő i. szüntessék be másik ellátása folyósítását. továbbá a szerződés szerint havonta járó díjazás számítanak. amely után a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. akkor a számítási időszak nem az előző év (illetve annak legalább 180 napja). törvény 48. [Lásd az 1997/LXXXUl. § (2)-(3) bekezdéseiben. annak a munkáltatónak kell elbírálnia. törvény 39. [Lásd az 1997/LXXXlll.] n ----------------------. [Lásd az 1997/LXXXlll.] Nem vá lto zo tt. itt keresőképtelenné váló pol­ gára csak magyar táppénzre jogosult. bal­ eseti táppénzre. hanem a táppénzre jo­ gosultság kezdetét közvetlenül megelőző 180 jöve­ delemtermelő naptári nap. A munkanélküli-ellátásban.] Más uniós állam Magyarországon biztosítási jogviszonyban álló.] az egészségbiztosítási ellátásokról? Ellátásválasztás Nem vá lto zo tt. ja n u á r 1-jétől. törvény 48. ahová a munkavállalónak kell benyújtania a munkáltatói igazolásokat. törvény 43. [Lásd az 1997/LXXX. gyesre. törvény 46. hogy kéri. A táppénz alapja csak olyan rendszeres és nem rendszeres jövedelem lehet.. kormányrendelet 31. törvény 46. A táppénzre jogosultság időtartamát és a táppénz összegét csak a járandóság melletti munkavégzés alapján lehet megállapítani. így táppénzre is jogosult. valamint terhességi-gyermekágyi segélyre. és utóbb az ellátást folyósítania.

§ (8) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXIII. Biztosított 1982. § (4)-(5) bekezdéseiben.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . terhességi-gyermekágyi se­ gélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült.56) Atáppénz mértéke (13 319. vagyis a biztosítási jogviszony fennállása alatt folyósított táppénz naptári napi összege 2012-ben legfeljebb 6200 forint lehet. Ha a rendszeres jövedelem táppénzszámítási alapja nem a jogosultságot megelőző évi. az irányadó időszakban szerzett jövedelme. 2011. naptári napi táppénze ennek 60 százaléka lenne. a jövedelem 180ad részéhez kell hozzáadni az ugyanezen időszak­ ban kifizetett nem rendszeres jövedelem egy napra jutó összegét. egynapi összegét akkor is 180-nal osztva kell kiszámítani.77 Ft) A táppénz napi összege (m ivel ez nem lehet magasabb a m inim álbér kétszeresének harmincadrészénél) 6 200 Ft 12 493. hogy a biztosítotti napok számából le kell vonni a táppénz. bár jövedelmét terheli pénzbeli egészségbiztosítási járulék. amelyekre e jövedelmeket kifizet­ ték. 2012. január 1l étől keresőképtelen. A munkáltatónál . m ájus 1-jétő l.] Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban nincs 180 naptári napi rendszeres jövedelme. március 10-éig gyermekápolási táppénzt igényel. március 1-je között összesen 600 ezer. ha a bizto­ sított szerződéses vagy tényleges jövedelme kisebb a minimálbérnél. 2007. január 1-jétől munkaviszony­ 5-én 50 ezer forint harmincéves törzsgárdajutalomban részesül. illetve hogy azt a bizto­ sított egyéni vagy társas vállalkozóként szerezte-e. azaz 7991. Biztosított 2009. de a jogviszony megszűnését követően vált keresőképtelenné. Osztószám Nem v á lto z o tt. emelletf2012. hogy e jövedelmek összegét el kell osztani a táppénzjogosultságot megelőző év biztosításban töltött napjainak a számával. „B” munkáltatónál is jogosult lesz táppénzre.66 forint -1250 000 / (60 + 60) -. de a táppénzmérték maximálása következtében 6200 forint. január 1-jétől „B” munkáltatóval újabb munkavi­ szonyt létesít. [Lásd az 1997/LXXXIII. amely beszá­ mítható pénzbeli egészségbiztosítási járuléka alap­ jába. 2012. (5) bekezdéseiben. mert keresőképtelenné válásakor ott is kötelezett volt pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére. január 1-jétől újra munkába áll. március 8-án keresőléptelenné válik. a 2011. évi jövedelme után egy évig 60 százalékos mértékű (de legfeljebb napi 6200 fo­ rint) táppénzre jogosult. 2012. 2012. a gyes és a gyet folyósítása. kormányrendelet 31. november 1-jéig terhességi-gyerpiekágyi segélyen.2012. Két vagy több nem jogviszonyban áll.] Naptári éven belüli újabb táppénzjogosultság esetén nem kell újra kiszámítani a naptári napi táp­ pénzalapot. vagyis egy naptári napra 1860 forintot. níárcius 2-án üzemi baleset éri. január 5-én 2011 második félévére 300 ezer forint prémiumot kap. 2012.] A táppénzalapba továbbra is beleszámít a bizto­ sított minden olyan. Biztosított 2008.E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S O K i 67 kell kiszámítani. 2011-ben munkabére havi 850 ezer forint. A naptári napi rendszeres jöve­ delmet továbbra is úgy kell kiszámítani. mert táppénzben. január 15-étől közszolgálati 4 . törvény 48. január 1-jétől 2012. majd gyeden és gyesen van. február 29éig tartó időszakban nincs 180 napi jövedelme.62 Ft 60% -a. de úgy. 2011-ben havi 380 ezer forint a munka­ bére. akkor a szerződés szerinti. [Lásd az 1997/LXXXIII. s olyanok is. 5. január 10-én keresőkép­ telenné válik.91 + 4. janu­ ár 1. a gyed. [Lásd az 1997/LXXXIII. ha az előző táppénz alapja a mi­ nimálbér volt. március 1-jéigdolgozik. törvény 48. augusztus 17-én 1 millió 150 ezer forint jubileumi. Ha a nem rendszeres jövedelem 180 napnál kevesebbre szól. Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi rendszeres jövedelem. Ha a szer­ ződés szerinti vagy tényleges kereset nem éri el a minimálbért. a baleseti táppénz. törvény 48. A táppénzre való jogosultságot a két jogvi­ szonyára külön kell megállapítani.és február 29-e között pedig összesen 650 je ezer forint. 3. ha az előző táppénz alapja az irányadó időszakban megszerzett. 2012. 2012. Az így kiszámított napok száma az úgyneve­ zett osztószám.] Példák táppénzre 1. Ha nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelem osztószámánál kevesebb napra szó­ lóan fizettek ki. 2011. 2011. 2011. e nem rendszeres jövedelmet is az osztószámmal kell osztani. november 1-jétől munkavi­ szonyban áll. törvény 48. 2 . Rendszeres jövedelem utáni tá p ­ pénzalap (380 000 X 12 / 365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (300 0 0 0/365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (50 0 0 0 /1 0 957) A táppénz alapja (12 «*93. [Lásd a 217/1997. március 1-jétől 2012. törvény 39/A §-ában. legalább 180 napi rend­ szeres jövedelem volt.20 forint (850 000 x 12 / 365). de naptári napi jövedelme 10416. december rendszeres jövedelem esetén tehát lehetnek olya­ nok.15 + 821. Az „A” mun­ káltatónál fennálló jogviszonya alapján a betegszabadság lejártát követő naptól kell az ellátást folyósítani. Csak a jövedelemmel „ellátott” na­ pok vehetők számításba.] HVG I T B . § (3) és a 217/1997. Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban azért nincs 180 napi olyan jövedelme. Biztosított 2005. 2012. augusztus 1-jétől „A” munkál­ tatónál heti 40 órás munkaviszonyban áll. § (2)-(6) bekezdéseiben. atáppénz alapja az utoljára folyósított ellátás alapját képező összeg. január 1-je és 2011. november 2-ától 2011. Mivel a 201^. 2012. amely pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékkal terhelt. a táp­ pénzalapot nem a jövedelméből.betegszabadsága lejártát követően . Munkabére 2011. évi jövedelem 60 százalékát. [Lásd az 1997/LXXXIII. A naptári napi nem rendszeres jövedelem ki­ számításához az ilyen típusú jövedelmek összegét el kell osztani azon időszakok naptári napjainak a számával. február 7-étől mindkét jogvi­ szonyában keresőképtelen. 2010. évi jöve­ delme alapján egy naptári napi keresete 27 945. november 1-jétől 2010. függetlenül attól. § (2). ilyenkor a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem a táppénzszámítás alapja.91 Ft 4.56 Ft 13 319. Értelemszerűen újra ki kell számítani viszont. A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kez­ dőnapján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincadrészét. a terhességi-gyermekágyi segély. március 2-a és 2011. december 31-e között baleseti táppénzen van. ennek hiányában a tényleges kereset harmincadrésze az egy napra jutó táppénzalap. Kivétel ez alól. betegszabadság lejártát követően 2011. hogy a jövedelmet hány foglalkoztató fizeti ki.62 Ft ban áll. ezért táppénzét a minimálbér után kell megállapítani. illetve ha azt korábbi ellátás alapján számították ki. Biztosított 2008. 2012. § (6) bekezdésében. hanem a minimál­ bérből kell kiszámítani.] Táppénzm érték Változás 2011. tolmácsolásból szerzett jövedelme után viszont nem jár neki táppénz. hanem a jogosultság kezdőnapját megelőző naptól vissza­ felé számított 180 napi jövedelem. november 1-jétől havi 40 órás munkaviszonyban áll. az egy napra jutó táppénz­ alap a minimálbér harmincadrésze. amelyeket az osztószámmal. valamint a 3 évesnél fiatalabb gyermekgondozása és a 12 évesnél fiata­ labb gyermek otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság naptári napjait. kormányrendelet 31.15 Ft 821. január 11-étől 31-éig be­ tegszabadságon van. amelyeket a „saját napjaikkal” kell elosztani. ami meghaladja a havi minimálbér harmincadrészét (2012-ben a 3100 forintot). azoknak kell elérniük a 180 napot. január 8-9én 200 ezer forintért megbízásos jogviszonyban tolmácsolást vállal.

A gyermekápolásra igénybe vehető táppénzes napok száma nem naptári évre. köztisztviselői jogviszonyban álló biztosított betegsza­ badságának időtartama-a munka törvénykönyvé­ ről szóló. A beteg gyermek ápolása címén igénybe vehető na­ pok számát befolyásolja. ■ 6-12 éves gyermek esetén évenként és gyerme­ kenként 14. közalkalmazotti. aki házastár­ sával egyazon lakásban lakik. a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó. évi XXII. Évközi munkahely-változtatás esetén a biztosított az új munkáltatónál jogosult a betegszabadság még igénybe nem vett napjaira. Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. időtartama arányos a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idővel. [Lásd az 1997/LXXXIII. megbízásos jogviszonyban állók . ■ ennél rövidebb biztosítási idő esetén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt az 50 szá­ zaléka. 28. de csak ha az igénybe vett gyógyszer. §-aiban. 46.68 E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á SOK N változott. évi XXII.] Baleseti természetbeni ellátásként a sérültet . illetve állat­ egészségügyi zárlat miatt nem tud megjelenni. egyedülálló szülő esetében 84 naptári napig. új munkaviszonyában ugyanazon évben nem jár neki betegszabadság. Ha a munkaviszony év közben kezdődik. m ájus 1 -jé tő l. és a 217/1997. de legfeljebb annyira. amikor a lakásáról (szállásáról) mun­ kába. ha kizárólag a sérült ittassága. baleseti pénzbeli ellátásként pedig baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg. engedély nélkül végzett munka.és a helyettes szü­ lő is (helyettes az. § (2) bekezdésében. paragrafusa (a távolléti díjat a munkáltató fizeti. öz­ vegy. s ugyanez érvényes a gyes utáni munkába állásra is. amely a biztosítottat a foglalkozása kö­ rében végzett munka közben vagy azzal összefüg­ gésben. A biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi bal­ esetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra is. törvény 44. Nem vá lto zo tt. §-aiban. [Lásd az 1997/LXXXIII. ■ 1-3 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 84 naptári napig (egyedülálló esetében is). törvény 135. A szülőnek beteg gyermek ápo­ lása címén gyermekápolási táppénz jár a gyermek 12 éves koráig: ■ a gyermek egyéves koráig korlátlan ideig. a betegszabadság lehetséges.] Az üzemi balesetből (foglalkozási megbetegedés­ ből) eredő egészségkárosodás miatt szükségessé vált Táppénz az első beteg n ap tó l Nem v á lto z o tt. törvény 54. aki ugyanazon üzemi balesetből ere­ dően baleseti. évi XXII. 1992. azaz a keresőképtelenség első napjától táppénz illeti meg a biztosítottat. A munkaviszony megszűné­ se esetén a betegszabadságos napok számát rá kell vezetni a munkáltatói igazolásra. 1992.] Az anya helyett az apa is igénybe veheti a gyer­ mekápolási táppénzt. ha beteg gyermeke ápolása vagy üzemi baleset. Üzemi a baleset továbbá. továbbá azokat a házastársakat. Nem jogosult baleseti táppénzre az a biztosított. illetve akinek a házastársa elő­ zetes letartóztatásban van. §-ában. elvált. és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. vagy II. [Lásd az 1997/LXXXlll. tör­ vény 137.írja elő a munka törvénykönyvéről szóló.] G yerm ekápolási táp p én z Nem v á lto z o tt. A naptári év folyamán ismételten keresőképtelen­ né vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani. A munkaviszonyban. § (8) bekezdésében. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXIII. egyedülálló esetében 28 naptári napig. vagy házastársától külön él. aki hajadon. Az egyes tb-ellátások igénybe­ vétele közbeni baleset akkor üzemi.j Nem tekinthető üzemin^a baleset. munkahelyi rendbontás miatt következik be. aki üzemi balesetből eredően vagy foglalkozási megbe­ tegedés miatt a biztosítás fennállása alatt vagy az an­ nak megszűnését követő három napon belül válik keresőképtelenné. ha a biztosítottat közcélú munka közben éri. illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi vizsgálaton vagy kezelésen való megje­ lenésével összefüggésben érte.] keresőképtelensége első napjától táppénzre jogosult a munka törvénykönyvéről szóló 1992. illet­ ve foglalkozási megbetegedés miatt válik keresőképtelenné.] A baleseti táppénz alapjába nem számít bele az igazolt távollétre fizetett átlagkereset és a tá­ volléti díj (a munkaszüneti napra járó távolléti díj abban az esetben is. illetve munkába vagy onnan hazamenet éri. akik a vakok személyi járadékában részesülnek. ha az a biztosí­ tottat a keresőképtelenségének vagy a rokkantságá­ nak (egészségkárosodásának) az elbírálása céljából elrendelt. és a 217/1997.a szakképzés­ ről szóló. törvény 46. vagy arra jogosultak. csoportos rokkant. Táppénz jár a keresőképtelenség első napjától gyógyszerre.naptári évenként legfeljebb 15 munkanap lehet. vagy szabadságvesztés­ büntetését tölti. törvény 55.] Baleseti ellátások Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXIII. évi LXXVI. hogy a szülő egyedülálló-e. [Lásd az 1997/LXXXIII. Betegszabadság Új előírás 2011. törvény 53. törvény 42. de a házasság felbon­ tására már megindult abírói eljárás). paragrafusa szerint -tíz munkanap betegszabadság jár. törvény 135. és a „fel nem használt” napok nem vihetők át a következő évre. gyógyászati segédeszközre 100 száza­ lékos ártámogatás jár. segítő családtagok. melyre díjazása után 75 százalékos ellátást kell a munkál­ tatónak fizetnie. Egyedülállónak kell tekinteni azt is. Ha a munkavállaló egy munkaviszonyban kimeríti a naptári évre járó betegszabadság-keretet. közalkalma­ zotti. paragrafusa szerint. A munka törvénykönyve szerint a betegszabad­ ság idejét nem kell megszakítani az annak idejére jutó munkaszüneti nappal („fizetett ünneppel”).] Baleseti tá p p é n z Nem vá lto zo tt. Szakképző iskola tanulójának . Üzemi baleset az a baleset. vagy sem. §-aiban. Egyedülálló az. és élettársa nincs (különélőnek kell tekinteni azt is.például egyéni és társas vállalkozók. § (1) bekezdésében. nőtlen. s társadalombiz­ tosítási járulékot kell utána fizetnie). kormányrendelet 27 28. Gyermekápolási táppénzt vehet igénybe továbbá a nevelő.továbbá ha a biztosított akkor szenvedte el. ■ha a dolgozó terhesség vagy szülés miatt nem tudja végezni a munkáját. Veszélyeztetett ter­ hesként (9-es kóddal) betegállományba került nő HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .keresőképtelen­ ségük első napjától kaphatnak táppénzt. gyógyászati segédeszköz tb-támogatott. A betegszabadságra nem jogosultak . törvény 46. §-ában. ■ ha a munkahelyén járványügyi. munkából a lakására (szállására) indokolatla­ nul nem a legrövidebb útvonalon közlekedett. aki az átmenetileg szülő nélkül maradt gyermeket a saját családjában gondozza). Keresőképtelenség esetén a táppénz em ■ legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagá­ nak 60 százaléka. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 54-55. paragrafusa szerint . akinek a házastársa I. 1993. 57.. amennyi az új munkaviszonyában időarányosan jár neki. és terhességi-gyermekágyi se­ gélyre nem jogosult. ■ 3-6 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 42. törvény 51-52. engedély nélküli járműhasználat.il­ letve a foglalkozási betegségben megbetegedettet baleseti egészségügyi szolgáltatás. [Lásd az 1997/LXXXIII. Nem kell a munkáltatónak be­ tegszabadságot fizetnie. § aiban. rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti járadékban részesül. ha a korábbi táppénzét a tényleges jövedelme alapján állapították meg.. hanem a gyermek két születésnapja közti időszakra vonatkozik (a két születésnap között igénybe nem vett napok nem vi­ hetők át a következő terminusra). Munkaviszonyban. törvény 48. köztisztviselői jogviszonyban a betegszabad­ ság időtartamára távolléti díjként a munkaszerző­ désben meghatározott havi személyi alapbér 70 százaléka jár . kormányrendelet 27. [Lásd az 1997/LXXXIII. vagy amikor az utat indokolatlanul megszakította. Baleseti táppénzre az jogosult.

lakhatási támogatásként . Baleseti járadékra az jogosult. azaz esetükben nem a balesetet megelőző hónap jövedelméből. 2012. Biztosított 2012. lyek a meghozott jogerős határozatuk egy példányát A baleseti táppénz napi összegét a jogosultság . Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási be­ ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alap­ tegség esetén az üzemi baleset. céljutalmat. tartam alatt végzett munkáért járó nem rendsze­ [Lásd a 217/1997. ezért megilleti a baleseti táppénz.] lt. február 12-én üzemi balesetet szenved.74 forint (185 000 / 31). kormányrendelet szegét a szerződés szerinti havi jövedelem harmin33. 3. de legfeljebb egy évig nyában nem fizetett pénzbeli egészségbiztosítási jár. amely után a foglalkoztató egészségbiztosítási tosítási szakigazgatási szervnek kell kivizsgálnia és járulékot fizetett. §-ában és a 217/1997. 4. § (1) bekezdésében. ületve társas vállalkozó.] K ifizetői igazolás Nem vá lto zo tt. február 15-étől 29-éig 352 699 forintot keresett.] Kiegészítő tevékenységű vállalkozók A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésé­ Nem vá lto zo tt. ha a biztosí­ res jövedelmet azon időtartam naptári napjainak tott a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné.] a munkáltató nyilatkozik).például a saját jogán nyugdíjas és jogviszonyban álló . Baleseti táppénz csak a munkabére után jár. tevékenységért kifizetett (elszámolt) Pénztárnak (OEP). Úti balesetnél az öregségi nyugdíj legkisebb öszsek szerint . kormányrendelet 45. illetve munkabaleset esetén 100 százalék. §-ában. kormányrendelet esetén 90 százaié^. 2012. 2012. és ennek az egy naptári napra jutó része a bal­ litációs tevékenységet végző bizottság maximum eseti táppénz napi összege. aki­ nek üzemi baleset következtében legalább 13 száza­ lékot meghaladó egészségkárosodása keletkezett. §-ában. valamint az a jut­ Nem v á lto z o tt. illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási szerv­ Baleseti táppénz számításakor a nem rendsze­ nek kell elbírálnia abban az esetben is. a számával kell elosztani.67 forint (394 000 / 31). tevékenységért gatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhe­ hanem például munkáltatói segélyként. illetve foglalkozási ján kell megállapítani (a 13. [Lásd az 1997/LXXXIII. valamint a mezőpénzét is az előzőek szerint kell megállapítani.] zárólag dz nem igedély bontás takkor 1 mun) kolatlat. mivel a jutalmat nem az előző havi munkájáért kapta.26 forint (352 599 /15. (4) bekezdéseiben. napját követő 15 napon belül (a korábbi nyolc munkanap helyett) köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a baleseti táppénz lejártának időpontjáról. a jövedelmet heti ötna­ fizetett táppénz időtartama nem). Biztosított 2011. 2012. időszakra fizettek ki.) Ha a baleseti táppénzre egy évvel meghosszabbíthatja. törvény 56. és 2011-ben végzett munkájáért 300 ezer forint jutalmat kap. függetlenül attól. bán.67 forint (580 000/31). A kiegészítő tevékenységet folyta­ re nem kötelezett . Az egészség­ HVG T B . hogy azt esetleg ké­ tegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és sőbb fizetik ki. (3) bekezdéseiben.] cadrészének alapulvételével kell megállapítani. április 11-én üzemi balesetet szenved. a végH atá ro zat üzem i balesetről kielégítés. januárban munkabére 580 ezer forint. így a baleseti táppénze egy naptári napra 18 709. való jogosultságot megelőzően a biztosítottnak nincs [Lásd az 1997/LXXXIII. a következő naptól baleseti táppénzt igé­ nyel. 33. a baleseü táppénz napi összege a baleseti az e táppénzre jogosultság első napját megelőző táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül meg­ egy éven belüli folyósítási időtartama (de példá­ előzően elért egy napra jutó jövedelem. hanem a bal­ esetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes Az egyéni és társas vállalkozó baleseti táppén­ zének alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezé­ egészségbiztosítási pénztárnak. február 14-éig táppénzen van. a márciusi túlmunkáért kapott jövedelme után 5967. va­ A baleseti táppénz összegéhez alapul vett idő­ lamint a foglalkozási megbetegedés tényét igazoló értesítést. törvény 55.] fedés­ sévált százae vett gatott. ummal hány hónap teljesítményét ismerik el. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés Hogy egyes nem rendszeres jövedelmeket mely vagy foglalkozási betegség pontos leírását. arról baleseti jegyzőkönyvet felvennie. A baleseti táppénz mértéke üzemi. megállapításakor figyelembe vett napok számánál. 2. már­ cius havi bére után 12 709.megküldik az Országos Egészségbiztosítási munkáért.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . március 7-én foglal­ kozási megbetegedés miatt baleseti táppénzt igé­ nyel.fizetnek ki. A határozathoz mellékelni kell jövedelem alapulvételével kell megállapítani.) --baleset i baleset zása k ö sszefügenet éri. vagy íban. [Lásd az 1997/LXXXIII. Az egy évbe beleszámít a baleseti táppénznek járulékot. havi bér például jog­ betegség tényéről az egészségbiztosítási szakigaz­ szabályilag szól egész évre. § (l)-(2). közcélú génybebiztosimtságá:éljából ikséges )m egje- liban. látása az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 százaléka. § (1). márciusra túlmunkáért 185 ezer forint juttatásban részesül. A baleseti táp­ pos munkarend alapján teljes hónapra kell átszámí­ pénz folyósítását az országos szakértői és rehabi­ tani. ni balísrais. (Ha ez az idő ul a keresőképtelenségre vagy gyermekápolásra hat munkanapnál kevesebb. kormányrendelet 43. Biztosított 2012. Baleseti táppénze egy naptári napra a 2012. §-ában. március havi munkabére 394 ezer forint. aki azanválik ?nzre álereleseti fon. §-ában. rehabi­ litációs járadék. A nem rendszeres jöve­ delem naptári napi összegének megállapításakor A baleseti tá p p é n z m é rtéke figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének Nem vá lto zo tt. Az egészségbiztosítási szakigaz­ tatás.] bele ¡atá!ti díj kivételével). a munka-.] táppénz a biztosított előzetes folya­ A baleseti Ha a biztosított a baleseti táppénzre jogosult­ matos biztosítási idejétől függetlenül a keresőkép­ ság kezdőnapját megelőző hónapra jövedelem hiá­ telenség teljes időtartamára. arról [Lásd a 217/1997. továbbá a törzsgárdajutalom. Balesete üzemi balesetnek számít. összesen 18 677.megtérítési eljárás megindításának vizsgálata cél­ kezdőnapját megelőző naptári hónapban végzett jából . a baleseti táppénz ösz55.] res jövedelmet . A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okoz­ ta egészségkárosodás mértékétől függ. A baleseti táppénz egy naptári napra a 2012. felső korlát ugyanis nincs).vagyis az előző évi vagy a jogosult­ szege 150 százalékának (2012-ben 42 750 forintnak) ságtól visszafelé számított 180 napi jövedelemből -kell kiszámítani. kormányrendelet 42.] a 90 százaléka a baleseti ellátás.] Itet . [Lásd a 217/1997. amelyre azt kifizették. de nem illeti meg baleseti rokkantsági nyugdíj. amelyet nem munkáért. a jubileumi jutalom. Biztosított rokkantsági vizsgálaton vesz részt. de hogy egy-egy prémi­ gatási szerv dönt. törvény 55. A baleseti táppénzt folyósító szerv (a szakigazgatási szerv vagy a kifizetőhely) az ellá­ tás folyósításának 240.például prémiumot.] Baleseti já ra d é k Nem vá lto zo tt.il­ lettet nzbeli íradék wvény iban. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó baleseti el- Példák baleseti táppénzre 1.be kell számítani a baleseti táppénz A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási be­ alapjába.EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 69 <éptelentörvény ésében. november 2-ától 2012. illetve üzemi baleseti jegyzőkönyvet.41 forint. törvény figyelembe vehető jövedelme. 2012. azt jogszabály rendelkezése. február 15-étől 29-éig elért jövedelem alapján 23513. de gazdasági őstermelő által elszenvedett balesetet nem a munkavégzés helye szerint illetékes egészségbiz­ jövedelemként csak az az összeg vehető figyelem­ be. [Lásd az 1997/LXXXIII.biztosított baleseti táp­ tó egyéni. §-ában. túlóradíjat . s az egészségügyi intézetbe menet elüti egy autó. úti baleset [Lásd a 217/1997.

A terhességi-gyermekágyi segély mértéke tovább­ ra is a napi átlagkereset 70 százaléka. törvény 39/A §-ában. a 4. jogosult marad a gyedre-. baleseti fokozatba pedig az. aki a szülést megelőző (örökbe fogadó nő esetén az örökbefogadást megelőző) két éven be­ lül összesen legalább 365 naptári napon át biztosított volt. Ha a biztosított . törvény 58. a szülési szabadság erre az időre meg­ szakítható. és a gyermeket a saját háztartásában neveli. [Lásd az 1997/LXXXlll. Az irányadó időszak kezdete ez esetben a szülési szabadság . §(3) bekezdésében. álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. ilyenkor a gyermekgondozási díjat az előzőleg folyósított ellátás alapját képező jövedelem alapulvé­ telével kell megállapítani. [Lásd az 1997/LXXXlll. sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni utána. Ha a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya biztosítási jogviszonya a terhességigyermekágyi segély időtartama alatt megszűnik.jövedelme az irányadó idő­ szakban nem éri el a minimálbér kétszeresét. mert táppénzben. a terhességi-gyermekágyi segély a ha­ lált követő 15.) [Lásd az 1997/LXXXlll. és az irányadó időszakban nem volt tény­ leges jövedelme. [Lásd az 1997/LXXX. Kivétel.megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. törvény 40. §-ában. illet­ ve munkanélküli-járadékban. Ha a jogosultnak az irányadó időszakban bár­ mely okból nincs 180 napi jövedelme. A szük­ séges 365 napba a közép. vállalkozói. a terhességi-gyermekágyi segély folyósítását a következő naptól meg kell szüntetni. ha agyedre jogosultnak azért nincs 180 napi rendszeres jövedelme. [Lásd az 1997/LXXXlll. [Lásd az 1997/LXXXlll.] § koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák.] Gyerm ekgondozási díj Nem vá lto zo tt. törvény 40. Ilyenkor a terhességi-gyermekágyi segély a gondo­ zásba vétel napjától a szülési szabadság még hátralé­ vő időtartamára jár. aki mun­ kanélküli-ellátása folyósításának a szünetelése alatt vagy az annak megszűnését követő 42 napon belül szül.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számít bele (vagyis emellett legalább fél évet dolgozni is kell). és a 217/1997. a 2. §-aiban. törvény 65. [Lásd az 1997/LXXXlll. baleseti fokozatba az. illetve ha a gyermeket állami gondozásba adják. § (1) bekezdésében. Annak is jár terhességi-gyermekágyi segély. vagy meghalt. továbbá azt. Továbbra is jár terhességi-gyermekágyi segély annak. ha a gyermekgondozási díj igénylését . A gyermeket egyedülállóként örökbe fogadó apának is jár a tes. A gyám.pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező . a kérelemelbírálási határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. törvény 42/C §-ában. Ha a gyermek a szülési szabadság időtartama alatt meghal.] Gyedszám ítás Nem vá lto zo tt. A baleseti járadék összege a fokozatok sorrend­ jében a havi átlagkereset 8.legfel­ jebb a születéstől számított egy évig .] Az ellátás adóköteles. azaz 168 naptári napra illeti meg (a szülési szabadság előírásait a munka törvénykönyve tartalmazza). törvény 42/A §-ában. ja n u á r 1 -jé tő l. hogy a szülési szabadságot a szülés várha­ tó időpontját megelőző 28 napon belül vagy a szülés napjától kezdi-e meg.vagy felsőfo­ kú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számítható be (vagyis a tanulmányi idő mellett legalább egy fél évet dolgozni is kell). a jogosultság a táppénz megszűnését követő nappal nyílik meg. a 3. akinek az egészségkárosodá­ sa 14-20 százalék. akinek az egészségkárosodása meghaladja a 39 százalékot. §-ában. aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni -és az erre irányuló eljárás már folyamatban van valamint a gyámot. és nincs 180 napi rendszeres jövedelme. [Lásd az 1997/LXXXlll. hogy terhességigyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosí­ tási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett. a szülővel együtt élő házastársat kell tekinteni. I la a gyerme­ ket(1) bekezdésében. az ellátás alapja maximum a minimálbér (ha a munkanélküli-ellátás alapját . és a gyermek hazakerülése után .kérelem benyújtásá­ val . segélyben.] Ha a gyermekgondozási díj igénybevétele előtt a jogosult munkanélküli-ellátásban része­ sült. akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék.10. A terhességi-gyermekágyi segély alapjába az a jö­ vedelem számít bele. Gyedre akkor jogosult a biztosított szülő. aki a biztosítása időtartama alatt szül. a 4. fokozatban pedig 30 százaléka. ha a jogosult ál­ láskeresési járadékban. (Eddig a szülő nő és az örökbe fogadó nő volt jogosult a tesre.] Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXlll.érvényesíthető. törvény 40. törvény 57. fokozat­ ba az. az ellátás alapja maximum a minimálbér. [Lásd az 1997/LXXXlll.] A terhességi-gyermekágyi segélyt a táppénzszabályok szerint kell megállapítani (ha a jogosult az irányadó időszakban legalább 180 napi járu­ lékköteles rendszeres jövedelemmel rendelkezik). amelytől az igénylő 13 százalékot meghaladó munkaképes­ ség-csökkenését megállapították.] A baleseti járadékra vonatkozó igény a foglalko­ zási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül.munka törvénykönyve szerint meghatá­ rozott -kezdőnapját megelőző naptári év első napja.] Baleseti járadék attól a naptól jár. [Lásd az 1997/LXXXlll.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérel­ met a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban nyújtják be. feltéve. ¿[Lásd az 1997/LXXXlll.] Megállapítható a gyed akkor is. az ellá­ tás alapja a tényleges. illetve a vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincadrésze a ter­ hességi-gyermekágyi segély alapja annál.a gyer­ meket szülő anya esetében a szülést . Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényle­ ges jövedelem hiányában a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani. törvény 42/A §-ában. A 365 biztosítotti napba a közép. napon szűnik meg. A minimálbér kétszerese. terhességi-gyermek­ ágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban része­ sült. ha az anya (örökbe fogadó anya) egészségi állapota miatt nem tud gon­ doskodni a gyermekről. [Lásd az 1997/LXXXlll. de ebben az eset­ ben sem lehet kevesebb 42 napnál (de több sem 168 napnál). és a gondozásba vétel napjához képest kell vizsgálni a jogosultság feltételeit. a napi terhességi-gyermekágyi segély alapja a jogosultság kez­ dőnapján érvényes havi minimálbér kétszeresének (2012-ben 186 ezer forintnak) a harmincadrésze. amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni. Ha a gyedre jogosultnak az irány­ adó időszakban nincs figyelembe vehető jövedelme. akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék. §-ában.15. de legfeljebb az ál­ láskeresési támogatás. §-ában.] A gyedre jogosultság szempontjából szülőnek a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt. valamint a vér szerinti apa és az örökbe fogadó apa is kérhe­ ti az ellátást abban az esetben. ha a gyermek halva születik. [Lásd az 1997/LXXXlll. A terhességi-gyermekágyi segély a szülést követő 42 napig akkor is jár.[ Terhességi-gyerm ekágyi segély Változás 2012. Ha az igénylő ek­ kor még baleseti táppénzben részesül.] A terhességi-gyermekágyi segély az anyát a szü­ lési szabadságnak a munka törvénykönyvében meg­ határozott időtartamára. fokozatba tartozik az. törvény 40. törvény 40. törvény 42. napon kez­ dődik. A várandós anya vá­ laszthat. törvény 42/D §-ában. az üzemi baleset bekövetkezése napjától szá­ mítva pedig három éven belül . törvény 42/A §-ában.] A gyed idejére fizetés nélküli szabadságot kell kivenni. törvény 21. aki más csecsemőjét örökbefogadási szándékkal kívánja nevelni (erről nyilatkoznia kell a gyámhatóságnak). [Lásd az 1997/LXXXlll. ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem.ismét igénybe vehető. § (4) bekezdésében.] Ha a gyermek a születését követő 42 napon túl elkerül az anya háztartásából (például állami gondo­ zásba). Annak jár terhességi-gyermek­ ágyi segély. [Lásd az 1997/LXXXIIl. §-ában. kormányrendelet 26.70 | E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK károsodás mértékének megfelelően az 1 baleseti . de sem egészségbiztosítási.

A gyed összegéből 10 százalék em nyugdíjjárulékot kell levonni. smegint otthon marad vele).] N yugd íjjáru lék gyedből N v á lto z o tt. ■ előzetes letartóztatásban van. az igénybejelentő nyomtatványt afoglalkoztatói igazolással együtt a munkáltató öt napon belül köteles az illetékes egészségbiztosítá­ si szakigazgatási szervhez továbbítani. február 1-jétől gazdasági társasági tag biztosított 2010. december 31-e között biztosított 2009. ■ napközbeni ellátást nyújtó intézményben he­ lyezték el. vagyis a hely. 6. augusztus 27-én gyermeket szül. Biztosított 2010. hogy újfent gyedet kapjon.naptári napi 1 814. március 1-jén biztosítási jog­ viszonyt létesít. törvény 42/D §-ában. június 25-én befejező nő 2011. majd 2011. gyermekgondozási díjra is jogosult. [Lásd az 1997/LXXXIII. ellátásának alapja a szerződés szerinti keresete harmincadrésze (nem pedig a mini­ málbér harmincadrésze. törvény 40.2006. A gyermek után járó terhességi-gyermek­ ágyi segélye és gyermekgondozási díja . Biztosított nő 2012. június 15én újabb gyermeke születik. így terhességi-gyermekágyi segélyre is. június 18-áig kórházba kerül. ha az egyébként jogosult ■ bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet végez (kivéve a szerzői díjas tevé­ kenységet). [Lásd az 1997/LXXX.EGESZSEGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 71 képező összeg a minimálbérnél kisebb. május 29-én pedig újabb gyermeke születik. illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe. január 11-én elhelyezkedik. Egyetemi tanulmányait 2011. mert a gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szük­ séges biztosítási időbe a passzív jogon. törvény 4. január 21-éig gyermekgondozási díjban. A háziorvosnak. kivéve a rehabilitációs. A gyermek édesapja 2012. május 1-jeés 2009. Terhességi-gyermekágyi segélye így naptári na­ ponként 4200 forint (180 000 / 30 x 0. Egyetemi tanulmányait 2012. szabadságvesz­ tés. 2012. január 10-éig gyermekgon­ dozási segélyben részesül. hat hónapon belül nem állítható ki neki újabb utazásiköltség-térítési utalvány. Ha a gyermekgondozási díj iránti kérelmet a szülési szabadság vagy az annak meg­ felelő időtartam lejárta előtt nyújtják be.a minimálbér harmincadrészének alapulvételével kell kiszá­ mítani. csak az elma­ radt keresetrész után jár a gyed). [Lásd az 1997/LXXXIII.7) 2170 forint. § (3) bekezdésében.] Ha a foglalkoztatónál nincs társadalombiztosí­ tási kifizetőhely. mert szerződés sze­ rinti jövedelmének harmincadrésze nem éri el a minimálbér kétszeresének harmincadrészét).és pótje­ ■ munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét (ha a keresetét részben kapja meg. 2012. ha a gyermeket ■ gyermekvédelmi intézkedés keretében ideig­ lenes hatállyal állami gondoskodásba. így 365 nap előzetes biztosí­ tási idő hiányában sem terhességi-gyermekágyi segélyre. augusztus 24-éig illeti meg az ellátás.] U tazásiköltség-térítés Nem v á lto z o tt. július 26-án szül. [Lásd az 1997/LXXXIII. .az előírt nyomtatványon .] Gyedigénylés Nem v á lto zo tt. évi III.ismét szül.2009. ez lesz a gyedalap). úgynevezett utazásiköltség-térítési utalványt kell kiállítania azon beteg részére. A legolcsóbb díjtételű. Példák terhességi-gyermekágyi segélyre és gyedre 1. 2012.2006.még a gyed alatt . Terhességi-gyermekágyi segély jár neki. törvény 19.írás­ ban benyújtani. Mivel nincs legalább 180 ftaptári napi jöve­ delme. február 25-én befejező nő 2012. Ha ezt nem teszi meg. ■akinek közgyógyellátásra jogosító igazolványa van. március 12-én szül. így az apát 2012. a gyer­ mekgondozási segély ideje alatt 2012. törvény 42/D §-ában és a 217/1997. hogy a gyermeket egész­ ségi állapota miatt nem tudja ellátni. a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja a szülé­ si szabadság (illetve az annak megfelelő időtartam) lejártát követő nap.7). Az iskolai tanulmányok idejéből csak 180 nap számítható be. kormányrendelet 39/A §-ában. közigazgatási határtól közigazgatási határig szóló vasúti vagy buszme­ netjegy ára téríthető meg. § (2) bekezdésében. illetve a házi gyermekorvosnak távolsági közlekedési eszköz ingyenes igénybevételére jogosító. kormányrendelet 37. június 2-ától a szülési szabadság még hátralévő időtartamá­ ra . házi gyermekorvosának . január 21-én szül. 2009. A gyermekgondozási díj iránti igény elbírálásához benyújtott anyakönyvi kivonat hátoldalára nem kell rávezetni a díjigénylés tényét.a szociális ellátásokról szóló 1993. május 17-én . Az igény elbírálásához be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. legalább 228 napot kellett volna még dolgoznia). ■ akinek a kezelésére szakorvosi vélemény alap­ ján kijelölt egészségügyi szolgáltató távolabb van a lakóhelyétől (tartózkodási helyétől). a b ­ ból a z a dószab ály ok szerint adót (előleget) kell levo nni. Nem jár gyed akkor sem. [Lásd a 217/1997. átmeneti vagy tartós nevelésbe vették. Nem jár gyermekgondozási díj. Mivel az anya 2012. A g y erm ekgon dozási d íj adóköteles jöv ede lem .a „kiírt” egészségügyi szolgáltatás igénybevételének igazolásával együtt . 4. március 5-én szül. 5.] A gyed szüneteltethető. A biztosított a következő orvos-beteg találko­ zón köteles átadni háziorvosának. A terhességi-gyermekágyi segélyt ekkor tényleges jövedelem hiányában .vagy elzárásbüntetését tölti. 2. §-ában. szeptember 1-jén biztosítási jogviszonyt létesít. ■ aki krónikus betegsége vagy állandósult egész­ ségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár. 3. törvény 42/C §-ában. paragrafus (1) bekezdésének i) pontjá­ ban felsorolt . március 10-étől vette igénybe a szülési szabadságot. de összege a szünetelte­ tést követően azonos a jogosultság kezdőnapján meg­ állapítottal (például az igény feltámasztása esetén. ez naptári napi (93 000 / 30 x 0. 2012. gyermekgondozási díj azonban nem. mint a területi ellátására egyébként kötelezett egész­ ségügyi szolgáltató. [Lásd az 1997/LXXXIII. 2012. vagyis a biztosítás megszűnését követően folyósított gyermekgondozási díj időtartama nem számít­ ható bele (ahhoz. ezt követően 2012. habilitációs fog­ lalkoztatást végző intézményt. Kezelőorvosa igazolja.68 1 forint 70 százaléka (azaz a gyed maximuma jár neki). június 2-ától 2012. [Lásd a 217/1997.] A gyed iránti igényt a foglalkoztatóhoz (mun­ káltatóhoz) kell . ha a mama mondjuk kiveszi gyerekét a bölcsődéből. illetve ha bentlaká­ sos szociális intézményben harminc napot megha­ ladó időtartamra helyezték el. kormányrendelet 26. A szülés napjától gyes megilleti.rendszeres pénzellátásban részesül. de pé n zb e li egészségbiztosítási já ru lé k n e m terheli. július 7-éig terhességfgyermekágyi segélyben.terhességi-gyermekágyi segélyre lesz jogo­ sult.] G yedjogosulatlanság Nem v á lto zo tt. január 14-én szül. sem gyermekgondozási díjra nem lesz jogosult. évi jövedelme alapján . ■egyéb .a költ­ ségtérítési utalvány (például MÁV vagy Volán ál­ tal) lepecsételt pénztári és ellenőrző szelvényét. A gyermekgondozási díj legmagasabb összege továbbra is legfeljebb a minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) kétszeresének a 70 százaléka lehet (vagyis 2012-ben havi 130 200 forint). Szerződés szerinti munkabére ekkor havi 180 ezer forint. §-ában. Biztosítási ideje az iskolai tanulmányok idejé­ nek beszámításával (180 nap számítható be) meg­ haladja a 365 napot.

a beutalásra jogosult orvosnak ilyenkor az utazási utalványon meg kell jelölnie. betegsége miatt nem ülhet közforgal­ mú közlekedési eszközre . m egtérítési kö telezettség Nem vá lto zo tt. § (4) bekezdésében. megjelölve a kifizetésre jogosultság időtartamát. illetve amikor a biz­ tosítottért visszamegy. ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. §-ában. valamint a tb-ellátásokról szóló 1997. kormányrendelet 37/A § (1) bekezdésében. A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását. törvény 69.] gáltatásokkal és pénzbeli ellátásokkal (ideértve az egyszeri segélyt is) kapcsolatos ügyekben. törvény 33.] Ha az egészségkárosodásért felelős személy (vagyis a táppénz. Nem vá lto zo tt.írja elő a közigazgatási ha­ tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. illetve ha ő vagy alkalmazottja (tagja) szándékosan idézte elő a balesetet. kormányrendelet 49. baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást jogalap nélkül vett fel. továbbá azon időtartamokat. hogy ő vagy megbízottja nem tett eleget a reá nézve kö­ telező munkavédelmi szabályoknak. ha az nem több 5 ezer forintnál. jú liu s 1 -jétő l.] Megtérítési ügyekben a fizetési meghagyás kibocsátásáról az OEP-nek 90 napon belül kell in­ tézkednie.re­ gisztrációt követően . [Lásd a 217/1997. ha egész­ ségi állapota. törvény 13.] Ha az egészségbiztosítási ellátásra jogosult egészsége károsodik. törvény aki 29. Akkor is csak ennyit. a kísérő viszont a hazaútra. Az útiköltségigényt a jogosultnak az utolsó igazolt utazástól számított hat hónapon belül kell beadnia a helyileg illetékes regionális egészségbiz­ tosítási szakigazgatási szervhez vagy a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain. a külföldi gyógykezeléssel összefüggő eljárásokkal. az esetleges jegyárkedvezmények­ kel viszont csökkenteni kell a térítést. ha a baleset vagy a megbetegedés annak a következménye. A digitalizált igazolások eredeti példányát a ké­ relem benyújtásától számított öt évig meg kell őriz­ ni. törvényben Elektronikus ügyintézés Változás 201}. kilométerenként 18 forint utazásiköltség-térítést kaphat.a gépjármű üzembentartójának kötelező felelős­ ségbiztosításáról szóló rendelkezések alapján a biztosítónak kell fizetnie. évi CXL. A jövedelemigazolásban az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem mellett fel kell tüntetni annak jogcímét is. A papíralapúból digitalizált dokumentumon. 10 ezer forinttól 1millió forintig terjedő bírsággal sújtható. amelyekre a biztosítottnak nem volt ilyen jövedelme. a folyósító szervnek az adózás rendjéről szó­ ló törvényben meghatá rozot t késedel mi pótlékkal azonos mértékű kamatot. hogy milyen betegség indokolja a gépjár­ műhasználatot -. Elektronikus kapcsolattartás esetén a pénzbe­ li ellátásra. helyette . vagy kinyomtatva személyesen vagy postán keresztül is benyújtható. kormányrendelet 39. baleseti táppénz és baleseti járadék megtérítésére kötelezett) az egészségkárosodást kiváltó balesetet gépkocsival okozza. köteles azt viszszafizetni. A biztosító átalányban is fizethet. § (3) bekezdésében. ha az OEP erről. kormányrendelet 49. a késede­ lem miatt (továbbra is 2200 forint) illetéket kell a szakigazgatási szervnek fizetnie a központi költségvetés számára. [Lásd a 217/1997. valamint az évenkén­ ti átalány összegéről és az elszámolás ügyviteli rendjéről megállapodik a kptelező gépjármű-fele­ lősségbiztosítást nyújtó biztosítókkal és a Magyar Biztosítók Szövetségével. Nem kell e kamatot kifizetnie a folyósító szerv­ nek. és van kötelező felelősségbiztosítása.] Az egészségbiztosító által a foglalkoztató.] Nem vá lto zo tt. fejlesztő felkészítését nyújtó in­ tézményi kezelésre utazás költségei után is jár a támogatás (de ő az esetét elbíráló szakértői és rehabilitációs bizottság utazási utalványával vá­ lik jogosulttá rá). [Lásd a 217/1997. törvény 68-68/A faiban. § (4) bekezdésében. § (9)-(10) bekezdé tele Az egészségügyi szolgáltatónak ellenőriznie kell. A megtérítési kötelezettség olyan mér­ tékben áll fenn. ha erre az időszakra ellátást is kap a szülő) esetén nem vehető igénybe térítésmentes egészségügyi leh szolgáltatás. Az. ■a ■a d\ ő sag ■ det ■a vég Ellátáskifizetés Nem vá lto zo tt. A biztosítás szünetelése . baleseti járadékot. azaz naponta a jegyban­ ki alapkamat kétszeresének a 365-öd részét kell fizetnie a jogosult részére. A programmal előállított nyomtatvány . Ez utóbbi alól kivétel az eu­ rópai egészségbiztosítási kártyával kapcsolatos eljárás. törvény 68. [Lásd az 1997/LXXXIII. és 33/A paragrafu­ sa. Csak az OEP honlap­ járól letölthető nyomtatványkitöltő programmal előállított ellátási igénybejelentést fogad el a szakigazgatási szerv (korábban kézzel kitöltött nyom­ tatványt is be lehetett nyújtani). elektronizált űrlapon. [Lásd az 1997/LXXXIII. az emiatt nyújtott táppénzt. [Lásd a 217/1997. évi LXXX. Kizárt az elektronikus kapcso­ lattartás az utazásiköltség-térítéssel.] azl ■ latc tási tosí bal ■a zés azé szó ség ság ■c rak pár mii ■ í tás< ■a nyi ■ c rek tás. A beteg magánjárművön is utazhat. aki az egészségkárosodá­ sért felelős. A határidőt a hivatal veze­ tője indokolt esetben egyszer 30 nappal továbbra is meghosszabbíthatja.továbbítható elektronikus úton. ha az utazáshoz kísérőre van szüksége. kormányrendelet 38/B §-ában.] Jövedelem igazolás Nem vá lto zo tt. aki az egészségbiztosítás el­ látásai közül pénzbeli ellátást. törvény 61. hogy a betegek jogosultak-e térítésmentes . §-ában. [Lásd az 1997/LXXXIII. amelyeket továbbra is papíron kell csatolni. évi LXXX. kormányrendelet 11.] Ha az ellátást a megadott határidőig nem fize­ tik ki.] ege szó köt nyc ny« sí egy kel' Visszafizetési. [Lásd az 1997/LXXXIII. Ha az ügyintézés időtartama a szakigazgatási szerv hibájából meghaladja a 30 napot. [Lásd a 217/1997. paragrafusa alapján (szociális biz­ tonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó szabályok) indult eljárásokban. kivéve a tb-kiskönyvet és a jövedelemigazolást. §(5) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXIII. baleseti táppénzt és járadékot annak kell megtérí­ tenie az OEP számára. Az üzemi baleset vagy foglalkozási megbe­ tegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást a foglalkoztató akkor köteles megtéríteni az egészségbiztosító részére. illetve az eredeti papíriga­ zoláson lévő adatok egyezőségéért a beküldő felel. Az 1997. ha az legfeljebb 1000 forint. amilyen mértékben a felelősséget az OEP megállapítja. a mél­ tányosságból igénybe vehető egészségügyi szol­ meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulékkal terhelt jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványon köteles igazolni a megelőző nap­ tári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékának alapját képező jövedelmét.példá­ ul fizetés nélküli szabadság (kivéve a gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadságot. [Lásd a 217/1997. kormányrendelet 49/D §-ának (l)-(2) bekezdéseiben. A biztosító a pénzbeli ellátások tás Egészségügyi szolgáltatás ség téri iránti igényekről a beérkezésüket követő 30 napon belül köteles dönteni . s utazásiköltség-térítésként ki­ lométerenként 21 forintot kaphat. Aki a megőrzéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi. illet­ ve magánszemély terhére kiszámolt visszafizeten­ dő vagy megtérítendő összeget nem kell befizetni. valamint a kifizetés időpontját.72 E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á SOK gyek ára nem. illetve baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz a törvényben meghatározott igazolásokat papír­ alapúból digitalizált dokumentumként csatolni kell az elektronikus űrlaphoz. §-ában és a 217/1997.

Ha az OEP a szakmai bizottság által megaján­ lott költségeket vagy azok egy részét átvállalja. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítónál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. [Lásd az 1997/LXXXIII. A külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos utazá­ si költséget a lakóhely szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szerv automatikusan megelőlegezi.] Aidá­ inekt. Ha a kontrollra a gyógykezelés után több mint egy évvel kerül sor. várható időtartamáról és költségeiről. hogy Magyarországon egészségügyi szolgáltatók nem alkalmazzák a gyógymódot.a házi. kedvezményre. A kezelés indokoltsá­ gáról . Hazai intézményben végzett gyógykezeléshez külföldi szakember is meghívható. T B . gyógyászati segédeszköz árához az előírás szerintinél gyakrabban nyújthat támo­ kezelt betegek száma elérte az 50 főt (kivéve azon gyógyszereket. Engedélyhez kötött külföldi gyógykezeléshez a szakmailag illetékes országos intézet javaslata szükséges. évi CLIV.időre állapítható meg (a kü­ lön jogszabályban megállapított kihordási időtől eltérő. és ha elmaradt egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot tár fel. gyógyászati segéd­ eszközök. A méltányossági ellátások alapját a törvény korlátozza.az elévülési idő figyelembevételével be kell hajtania. törvény 18. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer többlettámogatásához. és a 217/1997. iítási ríteni vagy Dgyő 'e köhaő teelő vény ián. §-ában. szó­ rakoztató szabadidős tevékenység (például vidám­ parki szolgáltatás) közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások. ■ gyógyszer. A támogatás általában legfeljebb egy évre.és ellenőrző vizsgá­ latok. illetve egész­ ségbiztosítási ellátásra állapítsanak meg jogosult­ ságot. hogy társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra. ■ a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmasgatást. gyó­ gyászati segédeszköz esetén az úgynevezett kihor­ dási . Méltányosságból sem 01 gyógyszerhez. a külföldi gyógyintézet fogadónyilatkozatát és a költségbecslést a külföldi kezelést kezdemé­ nyezőnek kell benyújtania az OEP-hez. a kezelés kezdeté­ ről. törvény tartalmú készítményekkel méltányosság alapján 50. az Egészségügyi Tudo­ mányos Tanácstól kérheti annak felülvizsgálatát és megváltoztatását. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint ■az alkohol-. ■ a különösen veszélyes (extrém) sportolás. törvény befogadást kérelmeztek.] Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i Nem v á lto z o tt. a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálta­ tások. és a 217/1997. ■ az orvosszakértői vizsgálat és szakvéleménye­ zés. A javas­ latot. az ellátás biztonságát garantáló határozott időre csak kivételesen indokolt esetben). allopathiás (ho­ meopátiás) gyógyszer.EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 73 eértve ekben. illetve támogatással nem rendelhető. végzett vérvizsgálatok.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . [Lásd az 1997/LXXXIII.] H V G . ha a vizsgálat és szakvéleményezés azért szükséges. a beavatkozáshoz szükséges eszközök áráról. és legyen esély a sikeres beavatko­ zásra.] i. ■ a részleges térítési díjjal igénybe vehető egész­ ségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak ■ az alkohol. § (3) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXIII. LXXX. törvény szerint öt évben külön törvény szerinti támogatásba való térítésmentes. júliusl-jétől. A szakmai bizottság javaslatot tesz a gyógyintézetre. Továbbra sem vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére ■ a munkahigiénés szűrő. kormányrendelet ll/B-E§-aiban. A külföldi gyógyintézet által elrendelt kontrollvizsgálat költségeinek átvállalását külön kell kérelmezni az OEP-nél. -gtéríisodáiraériséget bán. amelyre tási Alap nem téríti meg. illetve kábítószerszint kimutatására illetékes egészségbiztosítóhoz kell benyújtani. lyette élelősPján ayban . ■a látlelet. ■ terhességi-gyermekágyi segély esetén az ellátás legfeljebb a jogosultság kezdőnapján érvényes mi­ nimálbér kétszerese harmincadrészének alapján állapítható meg.] Nem nyújtható támogatás olyan gyógyszer­ A nem kötelező védőoltást az Egészségbiztosí­ hez vagy gyógyászati segédeszközhöz. törvény 28. ha az az egész­ a méltányossági kérelem benyújtását megelőző ségügyről szóló 1997. A betegnek. [Lásd az 1997/LXXXIII. [Lásd az 1997/LXXXIII.] [Lásd az 1997/LXXXIII. [Lásd az 1997/LXXXIII. A támogatás felhasználására és az elszámo­ lásra az OEP megállapodást köt a támogatottal.] Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv méltányosságból évente egyszer segélyben része­ sítheti a biztosítottat. ha azok nem az ellátást igénybe vevő biz­ tosított foglalkozási megbetegedése. Ennek n y o m á n az adóhatóság vizsgálatot kezdemé­ n y e z . illetve üzemi balesete miatt váltak szükségessé.] emély ileseti szségkozza. melyekre vonatkozó azonos indi­ kációs területre benyújtott társadalombiztosítási támogatás iránti kérelem elbírálása az egészségbiztosítási szervnél már folyamatban van). §-ában. s ha nem jogosultak. tájéko­ zódik annak fogadókészségéről. ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányán alapult). és a hazai kezelés külföldi szakember meghívásos közreműködésével sem oldható meg. sági vizsgálatok. [Lásd az 1997/LXXXIII. Az OEP főigazgatója méltányosságból az Egészségbiztosítási Alapban erre elkülönített összeg erejéig ■ a támogatott gyógyszerek. Az ETT döntésével szemben nincs jogorvoslati lehetőség. il­ letve kezelőorvosának szakmai bizottsági javas­ latot kell beszereznie a meghívott elszámolható költségeiről. Ha a kérelmező nem ért egyet a szak­ mai bizottság döntésével. törvény 26.] znie ntes tása. és az egészségbiztosítá­ 18. július 1-jét követően váltak keresőkép­ nül megelőző 12 hónapban az azonos hatóanyag­ telenné. kormányrendelet 31/A-E §-aiban. ■ biztosítási idő tartama alatt az engedélyezetett naptári napi táppénz legfeljebb 5200 forint lehet. ■ a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások. azt . §-ában. ■a nem egészségügyi indokból végzett művi med­ dővé tétel. a kontrolihoz is kérni kell a szakmai bizott­ ság javaslatát. honoráriumáról. hogy külföldön már eredményesen alkalmazzák a gyógymódot. hónapját megelőző hónap kezdőnapját közvetle­ akik 2011.o s u lt egészségügyi ellátásra (van-e biztosítási jogvi­ szonyuk). Ellátás m éltányosságból illetve olyan. kivéve.] . amely esetén a kérelem benyújtása lehet passzív táppénzt folyósítani azok részére. lis bizuniós atálya ályok) l az euolatos ndelet dban. illetzetenzetni. § (6) bekezdésében. a hazai gyógyintézettel megállapodásban rögzíte­ nie kell a szervezési feladatokat és a költségátvál­ lalás mértékét.] si szerv elutasító határozatot hozott (kivéve. törvény 29. a hazai egészségügyi költségekről. illetve kábítószer hatása alatt állók egy részét átvállalhatja. törvény 50. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek és a gyógyászati ellátás árához a társa­ dalombiztosítási támogatást meghaladó mértékű támogatást adhat. törvény 26. illetve az. kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgálta­ tás.nkénfviteli ű-feleagyar idelet iben. ha étén ügyi vény ien.] Nem válto zo tt. A gyógykezelésről hazatérő beteg nyolc napon belül köteles eljuttatni a kórházi zárójelentést és a kapott számlákat a pénztárnak. Magyarországon az adott indikáci­ óra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező Változás2 1 . A jóváhagyó döntés feltétele. ■ a nem gyógyító célú. ■ a hivatásos sportolók sportegészségügyi ellá­ pénzt.azaz elkopási . ■a járművezetői alkalmassági vizsgálatok. Támogatással rendelhető gyógyszer.országos státusú gyógyintézet szakmai bizottsága dönt. kivéve. adataikat az OEP köteles átadni az állami adóhatóságnak. gyógyá­ szati segédeszköz. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer támogatásához a biztosítottnak az OEP-hez kell benyújtania a méltányossági kérelmet.vagy a kezelőorvos kezdeménye­ zésére . §-ában. gyógyászati segédeszköz. detoxikálása.mulasztási bírsággal e g y ü t t .] Térítésköteles ellátások Nemváltozott.

amelyben a 6.törvény 13.. iskoláztatási tám ogatás Nem változott. A sajátos ne­ velési igényű tanuló tankötelezettsége meghoszszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig. ha a tudomására jut. és felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását.] . de sajátos nevelési igényű gyermek a 23. a támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár. §. a tankötelezetté válás évének november 1-jétől a 20. a javítóintézet­ ben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló. és biztosítja annak személyre szóló felhasználását.) életéve betöltéséig. 27/E§-aiban. Iskoláztatási támogatásra jogosult ■a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka is. törvény 15. kat. törvény 7 § (3). § (1) b) pontjában. Iskoláztatási támogatásra jogosult továbbá ■ a szülői házat engedéllyel elhagyó gyermek. §-ában. A gyermekotthon vezetője. A szociális in­ tézmény vezetője a családi pótlék teljes összegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. hivatásos nevelőszü­ lőnél. §-ában. törvény 8.] Nem változott. életévét betölti. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tan­ kötelessé. 37. A nevelési ellátásra jogosultság elteltével a gyer­ mek után a jogosult iskoláztatási támogatásban részesül a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára. (Eddig a vagyonke­ zelői joggal felruházott gyám. ■a gyám. akinél a gyermeket a gyermekvédelem­ ről szóló 1997. A felfüggesztés időtartama alatt a támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. értelmi. majd a folyószámlán összegyűlt összeget a felfüg­ gesztés mcgszüntetcsct követően a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra eloszt­ va . amelyben a 8. 12. és a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosítja an­ nak személyre szóló felhasználását. §-ában. amelyben a 20. nőtlen. s ennek tényét az országos szakértői és rehabilitáci­ ós tevékenységet végző bizottság (korábban az Or­ szágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) szakhatósági állásfoglalása a kérelem benyújtását követően igazolja. törvény 5. érzékszervi. beszédfo­ gyatékos.] . ■a nevelési ellátásra jogosult szülő. vagy akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.] In tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés Változás 2012. szociális intézményben elhelyezett. valamint annak meghosszabbításáról az iskola igazgatója dönt. január 1-jétől. [Lásd az 1998/LXXXIV . A tanujó annak a tanévnek a végéig tankö­ teles.] Sajátos nevelési igényű az a gyermek (tanuló). autista. illetve aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből. legkorábban abban a naptári évben. A családi pótléknak két típusa van: a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás. Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnését követően saját jogán kérelmezhet nevelési ellátást az a 18. életévét) betölti. illetve súlyosan fogyatékos. Nevelési ellátásra jogosult ■a gyermekotthon vezetője is. ja n u á rl-jé tő l. ■a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett még nem tanköteles gyermek után. gyermekotthonban. elvált vagy há­ zastársától külön élő szülője) elhunyt. [Lásd az 1998/LXXXIV. A közoktatásról szóló 1993. Ha a tanévben az igazolatlanul mulasz­ tott kötelező tanórai foglalkoztatások száma eléri az ötvenet. életévét be nem töltött tanköteles gyermek az oktatási intézmény igazgató­ jának jelzése szerint az adott tanévben legalább tíz kötelező tanórát igazolatlanul mulaszt. amelyben a 18. amelyben a 23. tanköteles gyermekre. Ha a gyermek a tankötelezettség megszűnését követő­ en közoktatási intézményben folytat tanulmányo­ HVG I T B . a hivatásos nevelőszülő.. (5)-(7) bekezdéseiben. törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték. életévét betölti.CSALADTAMOGATAS Mit kell tudni a családtámogatásról? Nevelési ellátás. természetben kell a gyer­ mek számára nyújtani. törvény 7 §-ában. § (1) bekezdésében. nevelő-. és akinek mindkét szülője (vagy vele egy háztartásban élő hajadon. a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét (eseti gondnokot nevez ki).] Nem változott. ■a gyermek szülőjével együtt élő házastárs.) [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában. ■a nevelőszülő. Ha a 18. gyámjával. törvény 8. aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéle­ ménye alapján testi. és az erre irá­ nyuló eljárás már folyamatban van. évi XXXI. életévét betölti. aki tartósan beteg. javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes öszszegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. [Lásd az 1998/LXXXIV. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek a 23.] . gyermekvé­ delmi gondoskodás alatt álló. hivatásos nevelőszülőjével. ■az a személy. a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés­ végrehajtási intézet igazgatója a gyermekotthonban. § (2) bekezdéseiben és a 223/1998. s aki nem él egy háztartásban a vér szerinti. . a megis­ A / merő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. Nevelési ellátásra jogosult to­ vábbá ■a gyermek vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője.] . a tankötelezettsége meg­ szűnt.] Jogosultak Változás 2012. [Lásdaz 1998/LXXXIV. kormányrendelet 11. örökbe fogadó. törvény 7 §(1) b) pontjában. A tankötelezettség kezdetéről. törvény 15. legkésőbb. (fogyatékossági támogatásra nem jogosult. [Lásd az 1998/LXXXIV. Az iskoláztatási támogatás megállapításá­ hoz a tankötelezettség vizsgálata is szükséges. törvény 7 §-ában. [Lásd az 1998/LXXXIV. aki közoktatási intézményben tanulmányokat folytat.) [Lásd az 1998/LXXXIV. a gyermekotthon­ ban nevelt gyermek után (eddig a vagyonkezelői joggal felruházott gyám. aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni. illetve javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő. illetve a vagyonkezelői eseti gondnok volt jogosult az ellátásra). Az iskoláz­ tatási támogatás folyósításának felfüggesztése nem vonatkozik a nevelőszülőnél. ja nu ár 1-jétől. illetőleg a vagyon­ kezelő eseti gondnok volt jogosult az ellátásra. évi LXXIX. (Ilyen esetben a kincstár felfüggesz­ ti a családi pótlék folyósítását.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Igazolatlan m ulasztás Új előírás 2012. halmozottan fogyatékos. tanköteles gyermekre tekintettel a tanköte­ lezettség teljes időtartamára. Saját jogán az a személy kérelmezhet iskoláz­ tatási támogatást. [Lásd az 1998/LXXXIV. hogy a még nem tanköteles gyermeket nevelő család kül­ földre távozott.] A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éjéig jár az el­ látásra jogosultnak. ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. A jegyzőnek tájékoz­ tatnia kell a kincstárt. életévét betöltött személy. a települési önkormányzat jegyzője (gyámhatóságként eljár­ va) végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a gyermek védelembe vételének lehe­ tőségére.havi részletekben.

nevelőszülőnél. kórházi § (4) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXXXIV. aki az anyasági támogatás igénylésének időpontjában jogszerűen tartózkodik Magyarország területén. életévét betöltött kiskorú szülő is jogosult gyermekgondozási segélyre. aki kül. § a) pontjában. és a terhes­ sége alatt legalább négy alkalommal . Egyedülálló az. és egyéb jövedelme nincs. büntetés­ végrehajtási intézetben lévő. rokkantsági járadékban. és egyéb jövedelme nincs.a gyermekgondozási segélyt és a gyermeknevelési támogatást . [Lásd a 223/1998.alapján egyenlő időszakok­ ban felváltva gondozzák gyermeküket.] A gyermekgondozási támogatást . ■három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén gyermekenként 17 000 forint. ha az örökbefogadást a születést követő 180 napon belül jogerősen engedélyezték. aki a háztartásában legfeljebb 3 éves gyermeket gon­ doz. „Igazolás tartósan beteg. törvény 21.] Egyedülálló 1 Anyasági támogatásra jogosult az örökbe fogadó szülő is. életévét betöltött. hogy nyugdíjának. nevelőszülő vagy gyám jogosult. vagy 10 évesnél fiatalabb tartósan beteg. szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban.és belföldi tanulmányai vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a jogosult háztartásán kívül. § (1) bekezdésében. illetve súlyosan fogyatékos gyermeket tart el. törvény 11. gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is. illetve nevelőszülőnek vagy gyámnak.Magyarország területén terhesgondozáson vett részt. átmeneti járadék­ ban. [Lásd az 1998/LXXXIV. rendszeres szociális járadékban. [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában.] Gyes. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő egyedülálló személy esetén 25 900 forint. §-ában. és jövedelemmel nem rendelkezik. § (3) bekezdésében. ■kétgyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint. Az igazolást a gyermekklinika. Ezt a rendelet melléklete szerinti.CSALÁDTÁMOGATÁS 75 A családi pótlékra 50-50 százalékos arányban jogosultak a szülők. illetve az állapot véglegességének tényét. ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko­ ri legkisebb összegét. aki saját maga vagy a házastársa. hogy nevelési ellátásként vagy iskoláztatási támogatásként állapítják-e meg): ■egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 forint. év alatti gyermek minősül tartósan betegnek. illetve házastársától külön él. [Lásd az 1998/LXXXIV. ■időskorúak járadékában. gyermekszakkórház. hadigon­ dozási járadékban részesül. [Lásd az 1998/LXXXIV. életévét még nem. ■egyedülálló esetén 13 700 forint. törvény 29. A családi pótlék öszszegének megállapítása szempontjából egyedülál­ lónak kell tekinteni azt a szülőt vagy gyámot is. aki nyugellátásban. aki hajadon. Ha legalább öt hónapig külföldön tartózkodott -és ezt dokumentálni tudja -. de egyidejűleg csak egyikük (vagyis az nem osztható meg).jogerős határozattal . ■vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül.] Gyermeknevelési támogatás a gyermek 3 éves korától jár annak a szülőnek. ■a saját jogon járó (tartósan beteg. gyet______________'__________________ Nem v á lto zo tt. ikergyermekekre 300 százaléka (te­ hát 64125. §-ának (2) bekezdésében. elvált. élettársa ■közoktatási intézmény tanulója. 18. Támogatásra jogosult az a nő is. törvény 11. §-ában.] A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba helyezésének időpontjától számított hat hónapig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbe fogadó szülő . és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközben kerül ki. valamint az iskoláztatási támogatást saját jogon kérelmező esetén 14 800 forint. korhatár előtti ellátásban. §-ában.] Gyesen. közoktatási intéz­ ményben nem tanuló személyt megillető) nevelési ellátás összege 20 300 forint. törvény 12. [Lásd az 1998/LXXX1V. illetve szociális intézményben élő. [Lásd az 1998/LXXXIV. akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el. szolgálati járandó­ ságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. szakambulancia. gyermekvédelmi gon­ doskodás alatt álló.] A családi p ótlék összege Nem válto zo tt. [Lásd az 1998/LXXXIV.] gyermekosztály. illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék an­ nak a hónapnak a végéig jár. [Lásd az 1998/ LXXXIV. Anyasági támogatásra jogosult a gyám. .koraszülés esetén legalább egyszer . ha a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba kihelyezéskor már betöltötte a gyesre jogosító életkort. ha a gyermek a szüle­ tését követő 180 napon belül . Egyedülállónak mi­ nősül az is. 19. és nincs élettársa. Saját háztartásban nevelt. illetve az aktív korúak ellátására való jogo­ sultságát megállapították. §-ában.részt vett ter­ hesgondozáson. feltéve. gondozott gyermek­ nek kell tekinteni azt. A családi pótlékra való jogosultság szempontjá­ ból saját háztartásban nevelt.a közös háztartásban élő bármelyik szülő igénybe veheti. törvény 20.225 százaléka. ha jogerős bírósági döntés . Egyedülállóságának tényéről az igénylő­ nek írásban kell nyilatkoznia. törvény 12. törvény 25. Anyasági támogatásra az a nő jogosult. Gyermekgondozási segélyre az a szülő. törvény 4. [Lásd az 1998/LXXXIV. illetve súlyosan fogyatékosnak . (II.] Nem változott. a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. törvény 29.felülvizsgálat időpontját. ■három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 forint. 12. § (l)-(3) bekezdé Az anyasági támogatás összege gyermekenként a gyermek születésének időpontjában érvényes öregséginyugdíj-minimum -2012-ben 28 500 forint . aki a háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. de a 10. a terhes­ gondozó igazolása nélkül is részesülhet anyasági támogatásban. nőt­ len. ■tartósan beteg. Az igazoláson a szakorvos jel­ zi a legközelebbi .) ESZCSM-rendelet szerinti beteg­ Új előírás 2012. vagy felsőok­ tatási intézmény első oklevelet szerző tanulója.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Anyasági tám ogatás Nem válto zo tt. § (3) d) pontjában. gondozásra szorul.] Gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő gyermekei időkorlát nélkül vehetnek igénybe nap­ közbeni ellátást. illetve súlyosan fogyatékos. A havi családi pótlék összege (függetlenül attól. aki a szülővel életvitelsze­ rűen él együtt. javítóintézetben. ha nem él egy ház­ tartásban a nevelt gyermekének gyámjával. vagy szülőjével együtt csa­ ládok átmeneti otthonában tartózkodik. törvény 20/B§ (l)-(2) bekezdéseiben. §-ában.és jár utána 18 éves koráig magasabb összegű pótlék aki a magasabb összegű családi pótlékra jogo­ sító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. Ekkor HVG ] T B . [Lásdaz 1998/LXXXIV. [Lásd az 1998/LXXXIV. illetve 85 500 forint). § (3) bekezdésében.a házastársi és rokoni örökbefoga­ dás kivételével -.] Az a 18. A tar­ tósan beteg. kormányrendelet 22. fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre. gyeten lévők heti harminc órában vé­ gezhetnek keresőtevékenységet. ■gyermekotthonban.legkorábban egy.] A 16. törvény 23. [Lásd az 1998/LXXXIV.ide­ értve az egyezséget is . hivatásos nevelőszülőnél elhe­ lyezett gyermek esetén. vagy aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül. és jövedelme nincs. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő személy esetén 23 300 forint. legkésőbb öt év múlva esedékes . ameddig a betegség. súlyos fogyatékosság tényét igazolták. illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elneve­ zésű nyomtatványon kell igazolni. január 1-étől.a gondozásába kerül. A támogatás a leg­ fiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár. ■tartósan beteg. ■kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint. törvény 9.] sége. aki a terhessége alatt legalább négyszer koraszülés esetén legalább egyszer .

§-ában. és mindketten egyetértsenek azzal. 27. A szülő jogosultságát nem zárja ki. a gyermekgondozási segély összegét a halálesetet követő három hónap múlva kell csök­ [Lásd az 1998/LXXXIV. [Lásd a 223/1998.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. Nem jár gyermekgondozási támogatás. (Nem számít napközbeni ellátást nyújtó elhelyezésnek. A gyes és a gyet megegyezik az öregséginyugdíj-minimummal (ez 2012-ben havi 28 500 forint). évi III.a törvény szerint nemzetbiz­ tonsági érdekből .családtámogatási. akkor azt az évet kell tankötelessé válása évének tekinteni. ha a gyerme­ ket óvodában. törvény adás megtörtént. §-ában.legfeljebb 8 éves koráig ha betegsége miatt nem járhat óvodába. törvény 36/A § (1) bekezdésében.) [Lásd az 1998/LXXXIV. [Lásd az 1998/LXXXIV. A szülő helyett a nagyszülő is igénybe veheti a gyest (a gyetet nem). §-aiban. § (l)-(2) bekezdéseiben.] Jogalap nélküli ellátás Nem változott.] Nagyszülő gyesen Nem v á lto zo tt. [Lásd az 1998/LXXXIV. fennállásáról és megszűnésének várható időpont­ járól a név és a taj-szám közlésével az Oktatási Hivatal évente október 15-éig adatot szolgáltat a kincstár részére.írásban . (Gyet méltányosságból semmilyen címen nem engedélyezhető. törvény 20/A. Az elengedésre irányuló kérelem­ hez csatolni kell a családtámogatási ellátás átadója és átvevője által is aláírt nyilatkozatot arról. A nagyszülő gyesjogosultságának további feltétele. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekkel gyesen lévő szülő a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. kormányrendelet 3. és a 223/1998. kormányrendelet 26.. Ha a tárgyhónapot követő hónap harmadik napja szombat.] A közoktatási intézményben tanulmányokat folytatók tanulói jogviszonyának létesítéséről. életévét.. a tárgyhónapot követő hónap 10-éig. kormányrendelet 4/B § (4) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXXXIV. akit ideiglenes hatállyal el­ helyeztek. §-ában. A családtámogatásokat a kincs­ tári igazgatóság folyósítja.] Családi pótlék és gyet visszamenőleg az igény benyújtását megelőző legfeljebb két hónapra álla­ pítható meg. kormányrendelet 1. ha a gyermek . [Lásd az 1998/LXXXIV.nevelőszülőnek. közigazgatási eljárási törvény tartalmazza). öt gyermek esetén 500. Ikergyermekek esetén a gyes összege az öreg­ ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két gyermek esetén 200 százaléka. Ha a szülő ikergyermekei egyikének halála miatt veszti el jogosultságát a 200 százalékos gyermekgon­ dozási segélyre. A kincstár a jogosultsági feltételek meglétét az ellátást igénylőknél is ellen­ őrizheti. törvény 26. törvény 49. [Lásd a 223/1998. elektronikus úton is lehet igényelni (az igénylési szabályokat a 2004.] K ifizetőhelyek. Hó a gyes vagy a gyet nem teljes hónapra jár.továbbra is indokolt ellátni. az Alkotmányvédelmi Hivatal. átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek. A gyesen lévő szülő a gyermek egyéves korától heti 30 órás elfoglaltságot jelentő állást vállalhat (ha a munkavégzés az otthonában történik.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély vagy a gyed Ellenőrzés Nem változott. addig semmilyet. ha a felvett és a jogosultat egyébként megillető ellátást a felvevője átadta a jogosultnak. a folyósító szerv azt visszafizetteti. ha a jogosult (szülő.bejelenteni a családtámogatási ellátásra jogo­ sultságával kapcsolatos adatokat. bankszámlára utalás esetén 3-áig. hogy a gyest a nagyszülő kapja. Ha a bejelentés elmulasztása miatt jogosulatlanul kapnak ellátást. más napközis intézménybe. három gyermek esetén 300.. 21/A §-aiban. gyámnak aki a szociális ellátásokról szóló 1993. Az adatok átadásának módjáról az Oktatási Hivatal és a kincstár megállapodást köt.] A gyest igénybe vevő nagyszülő a gyermek 3 éves kora után vállalhat legfeljebb heti 30 órára ke­ resőtevékenységet. az Információs Hiva­ tal. ha olyan gyermek után igénylik. törvény kenteni . g yet összege Nem v á lto zo tt. törvény 20. amelyikben betölti a 10. §-ában.] M unka gyes m e lle tt Nem változott. törvény 28.] A szülő köteles a folyósító szervhez . (1) bekezdésében. hogy az át­ [Lásd az 1998/LXXXIV. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni. §-aiban. a ha­ táridő az azt követő első munkanap. törvény 37. ha a gyermeket a gyermekgondozási támogatás mellett végezhető munka időtartamára adják be napközibe. Ikergyermekek esetében a gyer­ mekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül lehet dolgozni. és az a saját jogán nem vette fel azt. §-ában. rendszeres segélyben) részesül. [Lásd az 1998/LXXXIV. illetve napközbeni ellátásra vagy 30 napot megha­ ladóan szociális intézményben helyeztek el.76 | C S A L A D T A M O G A T A S a gyest a kiskorú szülő számára kell megállapítani és folyósítani. [Lásd az 1998/LXXXIV. 28. §. hogy ilyenkor a gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyermekek számától függetlenül egy gyermek után jogosult gyermekgondozási segélyre. a Nemzetbiz­ tonsági Szakszolgálat. hogy a gyermek szülei lemondjanak erről az ellátásról. 43. [Lásd a 223/1998.] iránti igényt elutasítják.] Méltányosságból engedélyezhető a gyes továbbfolyósítása a gyermek általános iskolai tanulmánya­ inak megkezdéséig . tör­ vény szerinti rendszeres pénzellátásban (például gyedben. Az ügyfelet az ügyfélkapu-azonosítószáma igazolja. törvény 27. vetően az igénylő gyermekgondozási segély iránti kérelmet is benyújt.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. azzal a megkötéssel. [Lásdaz 1998/LXXXIV. nagyszülő) társadalombiztosítási nyugellátásban. § (l)-(2) bekezdéseiben. Gyes abban az eset­ ben is folyósítható. vasárnap vagy munkaszüneti nap. [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ.] A gyes. törvény 22. hat gyermek esetén 600 százaléka. §-ában. bölcsődében helyezi el.] elmúlt egyéves. folyósítják-e az ellátásokat. Ha a gyermek 10 éves koráig nem kezdi el az is­ kolát. látják-e el ügyviteli feladataikat. Ezek a Honvédelmi Minisztérium. ahol a családtámogatásokkal kapcsolatos igazgatási feladatot . A jogalap nélkül . évi CXL.§-aiban. állítják-e ki a jogosultságot megalapozó igazolást. törvény 21/A §-ában. és az igény benyújtását kö. [Lásd az 1998/LXXXIV. [Lásd az 1998/LXXXIV. nevelési ellá­ tás visszafizetése méltányosságból elengedhető. törvény 39. akkor úgy kell tekinteni. A Magyar Államkincstár ellenőr­ zi. az Országgyűlés Hivatala. nincs időkorlát a gyesen lévő munkavég­ zésére). mint­ ha a gyermekgondozási segély iránti kérelmet is a tes vagy gyed iránti igény előterjesztésének idő­ pontjában nyújtotta volna be (vagyis a gyest eddig az időpontig visszamenőleg megkapja). kormányrendelet 19.] Családtámogatási ellátásokat nyomtatványon és az ügyfélkapun keresztül.vagyis nem jo­ gosult által felvett .] Családtámogatási kifizetőhelyek csak ott mű­ ködnek.] Nem jár gyes vagy gyermekgondozási támoga­ tás annak a szülőnek . [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 21. négy gyermek esetén 400. törvény 37. a naptári napon/ként kapható összeg a támogatás havi összegének harmincadrésze. § (l)-(2) bekezdéseiben.) [Lásd az 1998/LXXXIV. Ikergyermekek esetén a gyes a gyer­ mekek tankötelessé válása évének végéig jár. igényérvényesítés Nem változott. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni. illetve korha­ tár előtti ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül. hogy az igényelbíráló szervek jogszerűen álla­ pítják-e meg. és a 223/1998.

] iőpontktatási Jogszerző idő Új előírás 2012. §-aiban. felső határa pedig a minimálbér. akik 900 napnál hosszabb jogszerző idővel rendelkeznek. törvény 24-38. § (5) d) 1-5. a 16. ■megszűnt az álláskeresési segély azon biz­ tosítottak esetében.] feléig tovább foglalkoztatja.] Keresetpótló ju tta tá s összege Változás 2012. [Lásd az 1991/IV. és nem halad­ hatja meg a megállapításakori közfoglalkozta­ tási bér összegét. törvény 54. illetve átmeneti bányászjáradékban részesül. „Álláskeresési ellátásokra” módosul az átmenetileg munka nélkül maradók juttatásaira (álláskeresési já­ radék. álláskeresési segély) eddigi „álláskere­ sési támogatások” gyűjtőfogalma. / A támogatás további feltétele. N yilván tartás szünetelése Új előírás 2012. [Láscfáz 1991/IV. Ennek elemei a következők: ■egy nap ellátásért tíz nap jogszerző időt kell felmutatni (korábban öt nap járulékfizetésért lehetett egynapi ellátást szerezni). A támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes időtartama legfeljebb egy év (maxim um nyolc hónap támogatott foglalkoztatás plusz négy hónap kötelező továbbfoglalkoztatás).] -ában. Jelentősen át­ 01 . [Lásd az 1991/IV. ban. [Lásdazl991/lV. törvény 30. (2011-ben a keresetpótló jut­ tatás alsó határa a minimálbér 60 százaléka.] nyokat léséről. törvény kerül sor. ja n u á r 1 -jétő l. január 1-jétől. Az álláskereső ak­ tív munkahelykereső tevékenysége és álláske­ resőként való nyilvántartása szünetel ■a terhességi-gyermekágyi segélyre és gyer­ mekgondozási díjra való jogosultság meg­ állapítását követő naptól. [Lásd az 1991/IV. 78 ezer forint volt. feltéve. 58. törvény 14. január 1-jétől. Az álláskeresőnek 15 napon belül kell bejelentenie az állami fog­ lalkoztatási szervhez az adataiban történt vál­ tozásokat (a korábbi nyolc nap helyett). hogy a tá­ mogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a támogatott szövetkezet a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg. szolgálati járandóságban. ■a minimálbér összegére csökkent az álláske­ resési járadék felső határa (korábban ez a m i­ nimálbér 120 százaléka volt). § (6) bekezdésében. ■az ellátásra való jogosultsághoz m inim um 360 nap jogszerző idővel kell rendelkezni (ko­ rábban 365 nappal kellett).] ásban i jogolentés Hátast. hogy a hátrá­ nyos helyzetű személyt a támogatás folyósí­ tási időtartama után legalább ezen időtartam H V G |T B . ■a jogszerző időt az álláskeresővé válást meg­ előző három év alatt lehet összegyűjteni (ko­ rábban öt év alatt lehetett). továbbá a gyer­ m ekgondozási segélyre való jogosultság megállapításának napjától. § (1) e) pontjában.] inyon tón is '4 évi . bán. hogy a munkanélküli 45 napon át álláskeresési járadékban részesült (korábban ez 90 nap volt) [Lásd az 1991. ■ az önkéntes tartalékos katonai tényle­ ges szolgálatteljesítés időtartama alatt. ja n u á r 1 -jé tő l. § (9) c) pontjában.] Álláskeresési ellátások Változás 2 1 szeptember 1-jétől. ha az álláskereső önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt volt fizetés nélküli szabadságon.] Változás 2012. 46 800 forint. törvény 30. [Lásd az 1991/IV.) [Lásd az 1991/IV. § (4) d) pontjában. törvény 25. hogy a munkaviszony megszüntetésére a tá­ mogatás folyósításának időtartama alatt sem [Lásd az 1991/IV./IV. Együttm űködési kp telezettség Változás 2012.] Változás 2012. akik legfeljebb 200 nap. hogy vállalja.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . izolja. ja n u á rl-jé tő l. balett­ művészeti életjáradékban. ja nu ár 1-jétől. törvény 25-29. Az álláskeresési járadékra való jogosultság időtartam ának meghatározásánál jogszerző időnek minősül. január 1-jétől.M U N K A N EL K Ü L1-EL LÁ T Á S0I< 77 Mit kell tudni tását k ö ly iránti ni.R E . ■90 napra rövidült a járadékban tölthető idő (korábban ez maximum 270 nap lehetett). § (3)-(4) bekezdéseiben. mint­ ámét is nek idő­ st eddig a munkanélküli-ellátásokról? Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély Új előírás 2012.] z igény )ra álla- ■ában. A nyugdíj előtti álláskeresési segély feltétele. azza). aki korhatár előtti ellátásban.] rvény idelet . legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott sze­ mély foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet (maximum 16 hónap támogatott foglal­ koztatás plusz nyolo^hónap kötelező tovább­ foglalkoztatás). alakult az álláskeresési támogatások rendsze­ re. továbbá azokéban. Nem jogosult álláskeresési segélyre.] lgáltat tájáról ást köt. alpontjaiban. A keresetpótló jut­ tatás összege nem lehet alacsonyabb a megál­ lapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér (2012-ben havi 71 800 forint) 60 százalékánál (2012-ben havi 43 080 forintnál). törvény 54. és kötelezettséget yállal rá. § (l)b) pontjában. Szociális szövet­ j kezet munkaadónak legfeljebb a munkabér és járuléka 70 százalékáig terjedő támogatás adható. § (14a) d)-e) pontjaiban. január 1-jétől.] I — -P snjo- Foglalkoztatást bővítő tám ogatások Ú előírás 2012. §-aiban. irvény ében.

■ügyvédi iroda. ■belföldön vállalkozási tevékenységet folytató. kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti. jogi szemé­ H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . törvény 2. ■az egészségügyről szóló törvényben meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltató . külföldi székhelyű jogi személy. mint korábban). § (3)-(4) bekezdéseiben. kivéve a lakás-. amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett. a közjegyzői iroda a tevékenységében személyesen közremű­ ködő tag után (a foglalkoztatottak után viszont továbbra is fizet hozzájárulást). Az evaalany adózó az egyszerűsített vállal­ kozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét. [Lásda20iyCLV. tröszt.ideértve a szorgalmi időt lalat. ■ a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tör­ vény melléklete alapján megállapított kedvez­ ményezett tevékenység ellátásával összefüggés­ ben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási A hozzájárulás a lap ja . [Lásd a 2011/CLV. törvény 2. a tárgyévben for­ dított összeggel. A számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szo­ ciális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevé­ tele és az egészségbiztosítási szervtől származó Megszűnő hozzájárulás­ csökkentési lehetőségek A bruttó kötelezettség 2012-től már nem csök­ kenthető ■ a gyakorlati képzéssel kapcsolatos elszá­ molható költségek (kiadások) összegével.kivéve a víziközmű-társulatot -. számú melléklet E) fejezete alapján meghatáro­ zott kedvezményezett tevékenysége és a vállal­ kozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania. [Lásd a 2011/CLV.] Nem v á lto z o tt.§ (1). törvény 2.] Az átalányadózónak nincs bevallási és elszámolási kötelezettsége. A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást naptári évre állapítja meg (ko­ rábban az üzleti évre is megállapíthatta). karbantartására stb. tröszti vállalat. és nem költségvetési szervként működik . hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kö­ tött. vala­ mint az iskolaszövetkezetet.78 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni ■■ a szakképzési hozzájárulásról? 2012. törvényi §-ában. a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot.] A hozzájárulás teljesítése V áltozás 2012. az ügyvédi iroda. ha belföldön te­ lephellyel. ■ a tanuló-. (5) bekezdéseiben. valamint az olyan társaságot. illetve a munka törvénykönyve szerinti tanulmányi szerződés alapján meg­ szervezett képzés költségeivel. ellenőrizhető és arányos költségei (kiadásai) összegével. m értéke Változás 2012. ■szövetkezet. §-ában. bérleti díjára. ja n u á rl-jé tő l. minden más hozzájáru­ lás-kötelezettnek pedig-a közhasznú nonprofit gazdasági társaság kivételével .felhalmozási támogatással (fejlesztési támogatással). egyéb szervezet is. ja n u á rl-jé tő l.] Nem v á lto z o tt. vízgazdál­ kodási társulat . A szakképzési hozzájárulás mértéke: 1. ■ a szakmai alapképzést is szolgáló tanmű­ helyre a tárgyévben fordított.feltéve.5 százalék (bruttó kötelezettség). a szabadal­ mi ügyvivő iroda.az őt az egészségügyi közszolgáltatás ellátásá­ val összefüggésben terhelő szociális hozzájáru­ lási adó alapja után. [Lásd a 2011/CLV. A közhasznú nonprofit gazdasági társaság­ nak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tprvény 6. illetve a hallgatói szerződés alap­ ján foglalkoztatott tanuló. ■egyéni cég.jé tő l.a gyakorlati képzés tárgyi feltételei javítását szolgáló . Szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett a közjegy­ zői iroda is. § (l)-(2) bekezdéseiben. § (2). ■személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó.az éves bevéte­ le és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában kell megosztania. A szakképzési hoz­ zájárulás teljesíthető ■a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint a szakközépiskola vagy szakiskola (együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulás­ ra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulás-kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés . a végrehajtó iroda. A hozzájárulás kö te le ze ttje i V á lto zá s 2012. ja n u á r 1 . [Lásd a 2011/CLV. § (5) bekezdésében. Továbbra sem kötelezett szak­ képzési hozzájárulásra: ■a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kö­ telező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet. illetve hallgató gya­ korlati képzése során anyagköltségre fordított összeggel.] lyiséggel nem rendelkező társas cég. fizetési kötele­ zettségét pedig az átalányadó megfizetésével teljesíti.] Nem vá lto z o tt. Továbbra is hozzájárulás-fizetésre kötelezett a belföldi székhelyű ■gazdasági társaság. ■állami vállalat. va­ lamint a felsőoktatási intézmény számára nyújtott . A szakképzési hoz­ zájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja (nem a társadalombiztosítási alap. szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot. ■ a térségi integrált szakképző központ (TISZK) részét képező szakképző iskola. személyi egyesülés. (4) bekezdéseiben. egyes jogi személyek vállalata és a leányvál­ adó alapja után. árbevétele arányában. [Lásd a 2011/CLV. ■ a saját munkavállaló számára felnőttképzé­ si szerződés. törvény 2. Bővül a mentesítet­ tek köre: nem fizet szakképzési hozzájárulást az egyéni cég.] Mentesség hozzájárulás alól V áltozás 2012. ■ a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére. a szociális. [Lásd a 2011/CLV. közös vállalat. törvény 4. a végrehajtó iroda. erdőbirtokossági társulat. fiókteleppel rendelkezik. a szabadalmi ügyvivő iroda. január 1-től új törvény állapítja meg a szakképzési hozzájárulás szabályait. törvény t . ■az egyéni vállalkozó önmaga után (de az álta­ la foglalkoztatott után igen). januárl-jétől.

tanulónként az előlegfizetési szabályok szerint számított havi csökkentő tételek összege adja a csök­ kentő tétel éves összegét. § (2).] A szakképzésihozzájárulás-fizetési bruttó kötelezettséget csökkentő tétel a szakmai gya­ korlat idejével (napjaival) arányosan számít­ ható szakközépiskolával vagy szakiskolával kötött együttműködési megállapodás. illetve 6.az OKJ-ban sze­ replő szakképesítésekre átlagosan jellemző 40-60 százalékos arányt .] Osztószám eg yüttm űködési m eg állap o ­ dásnál A szakképző iskolákban egy tanítási évben átlagosan 183 tanítási nap és 20 nap összefüg­ gő szakmai gyakorlati nap van. a 2012. § (l)-(3) bekezdéseiben. kormányrendelet 4. hónapjára tanulón­ ként a súlyszorzóval kiszámított csökkentő tétel éves összegének egytizenketted része képezi. hallgatók esetén 1/100 részével számolva határozha­ tó meg. A csökkentő té­ tel éves összegét a tárgyévre . paragrafus (1) bekez­ dése alapján . illetve csak időszakosan) tesz eleget. amit 2012-re a szakképzési hozzájárulási törvény. az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel . Ha a tanulószerződés hatálya nem áll fenn a tárgyév egészére. a csökkentő tétel .az előlegszámítás szabálya szerint . így az egynapi gyakorlati képzési normatíva öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 100 nappal) 4400 forint/nap. kormányrendelet 6.ha a tanulószer­ ződés a tárgyév egészére fennáll . § (4) bekezdésében. törvény 8. Ezzel az osz­ tószámmal került meghatározásra az egynapi gyakorlati képzési normatíva. A hozzájárulás-fizetési kötelezettség a napi normatíva. Az a hozzájárulásra kötelezett. § (2) bekezdésében. A kötelezettségét gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hoz­ zájárulás-kötelezett a bruttó kötelezettségét . [Lásd a 2011/CLV.kötelezettségét. ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen. [Lásd a 2011/CLV.tanulón­ ként. ja n u á r 1 -jé tő l. kormányrendelet 4. illetve a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett gyakorlati képzés esetén. törvény 5.együttműködési megállapodást kötött. kormányrendelet 5.] követő összefüggő szakmai gyakorlatot is szervezésével. [Lásd a 280/2011. kormányrendelet 5.SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 79 Hozzájárulás-teljesítés gyakorlati képzéssel nap 60 százaléka) 110 nap a szorgalmi időben G yakorlati képzésre elszám olható norm atíva Ú előírás 2012. §-ában. [ Lásd a 280/2011. az alapnormatíva-összeg és a rendelet mellékletében szereplő.figyelembe véve te­ hát a szakképesítések túlnyomó többségében az előírt gyakorlati képzési idő (183 oktatási és 20 nap a szorgalmi időt követő összefüggő szakmai gyakorlat idején.) Tehát például az összefüggő szakmai gya­ korlat megszervezése esetén a gazdálkodók tanulónként (20 nap x 3385 forint) 67 700 fo­ rint csökkentő tételt számolhatnak el az adott szakmai gyakorlati hónapra. vagyis összesen 130 gyakorlati képzési nap évente.a felsőoktatásról szóló 2005. Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor. [Lásd a 280/2011. Az alapnormatíva 440 000 forint/fő/év. kormányrendelet 2. § (1) bekez­ désében és a 280/2011.vagy a csökkentő tételként fi­ gyelembe vehető összegek levonását követően: nettó . § (4)-(6) bekezdéseiben. ja n u á r 1 -jé tő l. § (2) bekezdéseiben. ■ 2012. §-jában. így vezése például esetén a a gyakorlatigényes gyakorlat gazdálkodók szak keretében a szakmai megszer­ hallgatón­ Tanulószerződéses g yako rlati képzés Az a hozzájárulásra kötelezett. § (2) bekezdésében.összege azon hónapra számolható el a ta­ nuló után először. vagyis 100 nap évente. amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. [Lásd a 280/2011. évi CLXXXVII. törvény 31. kormányrendelet 6. éves bruttó kötelezettségét a csökkentő tétel összegével csökkentheti.számított összegét az adott hónap­ ból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári nap­ jai számának arányában kell meghatározni.az elő­ legszámítás szabálya szerint meghatározott . a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor. ha a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulás­ kötelezett . szeptember 1-jétől: gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal. augusztus 31-éig: a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével. a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szak­ macsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni.] ként (20 nap x 4400 forint) 88 000 forint csökkentő tételt számolhatnak el havonta. Az egyna­ pi gyakorlati képzési normatíva tanulók esetén az alapnormatíva 1/130 részével. az állami adóha­ tóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti bruttó . [Lásd a 280/2011. [Lásd a 280/2011. A szakmai és vizsgakövetelményekben rögzített elméleti és gyakorlati oktatás arányát . aki szak­ képző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezé­ sével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségé­ nek. az azt követő évekre pedig a mindenkori éves költségvetési törvény rögzít. (40 százalékos­ nál kisebb arányú gyakorlati képzés esetén a teljes gyakorlati képzés megszervezhető együttműködési megállapodás keretében.] Előlegfizetés A szakképzési hozzájárulási előleg fizeté­ sénél a tárgyév 1-11.] Visszatérítés Új előírás 2012. át­ lagosan 20 hét. valamint a képzési napok és a tanulók (hallgatók) számának szorzatával csökkenthető.] Osztószám felsőoktatásban A felsőoktatási törvény alapján a félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak. melynek az öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 130 nappal) napi 3385 forint. illetve hallgatónként. Ha a tanulószerződés hónap közben szű­ nik meg.] A tárgyév teljes időtartamára fennálló ta­ nulószerződés esetén a szakképzési hozzájá­ rulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. aki hozzá­ járulási kötelezettségének a gyakorlati képzés szervezésével nem (vagy csak részben. A gyakorlati j képzésnek a szakképzési hozzájárulásra kö­ telezettek által elszámolható költségeire az is­ kolai rendszerben oktatható szakképesítések­ re differenciált normatíva kerül bevezetésre. hónapjára a csökkentő tétel havi összegét a gyakorlati képzési norma­ tíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának a szorzata képezi tanulónként.

80

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁR ULÁS

2012-re440 ezer forint/fő/év összegben rögzített alapnormatíva alapján - az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint - számított összeggel (csök­ kentő tétel) csökkentheti. Ha a hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szer­ vezésével teljesítőnél a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét, a meghaladó rész visszaigényelhető az állami adóhatóságtól. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszerben) a hallgatói szerződés alap­ ján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezettségre is érvényes. Az állam i adóhatóság a visszatérítésnél az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulás-kötelezettet nem illeti meg viszszatérítés. Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban a szakkép­ zésről szóló törvényben meghatározott időtar­ tamot meghaladó mértékben vállal kötelezett­ séget, és tanulószerződéssel nem rendelkezik. Ha a hozzájárulás-kötelezett a tanulószer­ ződést határidő előtt jogellenesen felmondja, a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett szám­ lára visszatéríteni (az adózás rendjéről szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint) a tanulószerződés alapján 2012. január 1-je után, a szakképzési hozzájárulási kötele­ zettsége terhére a tanulószerződés felmondásá­ ig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét. [ Lásd a 2011/CLV. törvény 8 § (l)-(4) és (8) bekezdéseiben.] ■

Tanuló á tirá n yítá sa - teljesítési m e g b ízo tt
Új előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Aki tanulószer­ ződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló tör­ vényben meghatározott és a tanulószerződés­ ben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzésre jogosult szer­ vezettel vagy szakképző intézménnyel (teljesí­ tési megbízott), amelyhez gyakorlati képzésre átirányíthatja tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződés­ ben meghatározott gyakorlati képzési idő legfel­ jebb 50 százaléka lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettnek. A teljesítési megbízott az általa az átirányítottaknak vég­
HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

zett gyakorlati képzésre nem érvényesítheti a normatíva szerinti csökkentést. Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodásnak tartal­ maznia kell ■az együttműködési megállapodást kötő felek (a hozzájárulásra kötelezett és a teljesítési meg­ bízott) nevét (cégnevét), székhelyét, adószá­ mát, statisztikai számjelét, cégjegyzék- vagy nyilvántartási számát, kamarai nyilvántartási számát; ■a hozzájárulásra kötelezettnél azon gyakor­ lati képzésben részesülő tanulószerződéses ta­ nulók szakképesítésenkénti, évfolyamonkénti létszámát, akiket más gyakorlatiképzés-szervezőhöz, teljesítési megbízotthoz irányítanak át; ■ a szakképző iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, a hoz­ zájárulásra kötelezettnél a tanulószerződés ke­ retében végzett gyakorlati képzés időtartamát, valamint az átirányítás időtartamát s annak arányát tanévenként; ■a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszeré­ nek leírását; ■az együttműködési megállapodást kötő felek­ nek a gyakorlati képzés végrehajtásávaj kapcso­ latos jogait és kötelezettségeit; ■a gyakorlati képzésre átirányított tanulókat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör­ vény szerint megillető természetbeni juttatások biztosításának rendjét, a tanuló felelősségbizto­ sításának költségviselőjét; ■a gyakorlati képzéssel összefüggésben a telje­ sítési megbízottat megillető díjazást; ■a gyakorlati képzés időtartama alatt a tanu­ ló felügyeletéről gondoskodni köteles személy megnevezését. Ha a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati kép­ zés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50 százalékát meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, az adott tanulószerző­ déses tanuló után nem érvényesítheti a norma­ tíva szerinti csökkentést. [Lásd a 2011/CLV. törvény 8. § (5)-(7) bekezdéseiben.]

A hozzájárulás-kötelezett az év 1-11. hónap­ jára havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó köte­ lezettség, azzal, hogy a csökkentő tétel az elő­ legbefizetésnél időarányosan figyelembe vehe­ tő, ha a kötelezett kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesít, és a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét. Ez esetben a kötele­ zettséget meghaladó rész visszaigényelhető. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszer­ ben) a hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezett­ ségre is érvényes. Az előleg összegét a kötelezett havonta maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja, és megfizeti - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli az előzőek szerinti összeget. A befizetett előleg és az éves nettó kötele­ zettség különbözetét a tárgyévet követő év feb­ ruár 25-éig kell befizetni, iHetve a többletbefi­ zetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A kettős könyvvitelt vezető, a naptári évtől eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának meghatá­ rozásához szükséges árbevétele összetételében bekövetkezett - a főszabály szerinti éves beval­ lásában figyelembe nem vett - változás esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üz­ leti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig vallja be (a társasági adóról készítendő bevallá­ sában), fizeti meg vagy igényli vissza. A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró öszszeg kiutalását vagy átvezetését a bevallás ese­ dékességének napjától kezdeményezheti. A hozzájárulásra kötelezettnek a szakkép­ zési hozzájárulás bevallásával, befizetésével, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia a szak­ képzési hozzájárulási törvény által nem szabá­ lyozott kérdésekben. Az ellenőrzés érdekében a gazdasági kamara az állami adóhatóságnak közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az ál­ tala a gyakorlatiképzés-szervezésre jogosult hozzájárulás-kötelezettekről, illetve a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásokhoz. [Lásd a 2011/CLV. törvény 9., 11. §-aiban.]

Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k Változás 2012. január 1-jétől. A hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja és maga fizeti meg - a tárgyévet követő év február 25-éig - az állami adóható­ ságnak ■a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét, ■a csökkentő tétel éves összegét, ■ az éves bruttó kötelezettség és a csökkentő tétel különbözeiéként megállapított éves nettó kötelezettségét.

Képzés, képzési ren d szerfejlesztésén ek tám ogatása
V áltozás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A szakképzési hozzájárulásból származó bevételek a Nemze­ ti Foglalkoztatási Alapot illetik meg. E források felhasználhatók: ■kormánydöntés alapján szak-, illetve felnőttképzéssel összefüggő központi programra; to­

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁ RULÁS

81

• hónap, előleget ttó köte'l az elő. be vehe?rződés Iteljesít, i bruttó kötet­ hető. E ndszerkorlati elezettamaga Hja, és lapjáig miára, szeget, köteleév febetbefiyelni. évtől )vagy tendő ?hatálében bevalsetén azüzPjáig vallád ö sz-

vábbá - kérelemre - képzési célú támogatásra legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, magyarországi székhelyű, fióktelepű befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelke­ ző gazdasági társaság számára; a kkv-s körbe nem tartozó hozzájárulás-kötelezett részére olyan tanműhely létesítésére, amelyben az - is­ kolai rendszerű szakképzés keretében - tanu­ lószerződés alapján gyakorlati képzés folyta­ tását tervezi; valamint az ilyen tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, szoftver­ felhasználási jog és szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék megszerzéséhez, ■hozzájárulásra nem kötelezett, a szakkép­ zésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet (egy­ házi fenntartású intézmény, költségvetési szerv, nonprofit szervezet, illetve az általuk fenntar­ tott intézmény) normatív támogatására, ■a közoktatási intézményben nappali rendsze­ rű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogvi­ szonyban álló, a gazdaság által az adott megyé­ ben igényelt szakképesítést tanulókat megillető - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) kormányrendeletben meg­ határozott - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására, ■a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség kereté­ ben szak- és felnőttképzési célokra, ■a decentralizált keretből finanszírozható cé­ lokra (az előző pontok levonását követően fenn­ maradó összeg 75 százalékáig), ■a központi keretből finanszírozható célokra (az előző pontok levonását követően fennmara­ dó összeg erejéig). [Lásd a 2011/CLV. törvény 12., 14§-aiban.] A decentralizált keret beruházási célú támo­ gatásokra használható fel ■a hozzájárulás-kötelezettnél folyó gyakorlati képzés támogatására azon tanulók esetében, akiknek az elméleti képzése a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakkép­ zést folytató intézményeiben folyik, ■ az iskolai rendszerű képzéssel összefüg­ gésben a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató intéz­ ményeiben; a szak- és felnőttképzésért felelős miniszterrel szakképzési feladatellátásra meg­ állapodással rendelkező szakképzést folytató intézményben; speciális szakiskolában és kész­ ségfejlesztő speciális szakiskolában; a szakkép­ ző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű gyakorlati képzés­ ben részt vevő állami felnőttképzési intézmény­ nél; a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott

esecképével, atos zóló zakabáben nak izálsult ulóz. m.]

szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházáshoz; vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftverfelhaszná­ lási jog megszerzésére, illetve szellemi jogvéde­ lemben részesülő szoftvertermék beszerzésére. A támogatás odaítélése nyilvános pályázat alapján történik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 17. §-ban, 19. § (l)-(3) bekezdéseiben.] A központi keretből a decentralizált keretnél megfogalmazott célokon (beruházási támoga­ tásokon) túlmenően ■beruházási célú támogatás nyújtható az álla­ mi szak- és felnőttképzési szervnek, ■támogatás nyújtható a szakképesítésért fele­ lős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- $s taneszközfejlesztéshez, központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gya­ korlati tantárgyakat oktató tanárok, szak- és gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez (az intézet a szakképzés fejlesztése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki), ■ támogatás nyújtható a gazdasági kamarák­ nak - a gazdasági kamaráknak nyújtott tá­ mogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttműködő országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek - a gazdasá­ gi kamarákról szóló törvényekben, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatáro­ zott feladataik, továbbá a szakképesítésért fele­ lős miniszterrel kötött megállapodásban foglalt szakképzési feladatok ellátására, ■kérelemre támogatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzés­ fejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint - nyilvános pályázat útján - országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez, ■támogatható a beruházási célú támogatásra jogosultnál (lásd decentralizált keret) a szak­ képzés korszerűsítéséhez szükséges tananyagés taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakés gyakorlati oktatók akkreditált továbbkép­ zése, ■forrás biztosítható a felnőttképzésről szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra, vala­ mint ■ támogatás nyújtható az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatai ellátásához, melyek a következők lehetnek: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény­ ben szabályozott pályaorientáció, a szakiskolai

esi izesok iőttto-

és szakközépiskolai általános műveltséget meg­ alapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és fejlesztése, valamint az e feladatok ellátásá­ hoz kapcsolódó kutatási, monitoringtevékeny­ ség; a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezé­ séhez kapcsolódó, valamint a szakképző iskolá­ kat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fej­ lesztési feladatok ellátása; a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése; a szakképző iskolákra vo­ natkozó adatfeldolgozás tekintetében a közok­ tatási információs rendszer fejlesztése. [Lásd a 2011/CLV. törvény 18-19. §-aiban.] A támogatások részletes feltételeiről szerző­ désben kell megállapodni. A szerződést az álla­ mi szak- és felnőttképzési szerv köti meg. A támogatási szerződés tartalmazza: ■a támogatásban részesülő nevét, székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartá­ si számát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi nyilvántartási szá­ mát, szakképző iskola és felsőoktatási intéz­ mény esetében az intézmény OM-azonosítóját, ■ a támogatásban részesülő - állami adóha­ tóságnál bejelentett - pénzforgalmiszámlaszámát (a fenntartó elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlaszámot) és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, ahova a támogatás összege átutalható, ■a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, ■a támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését, ■ a támogatásban részesülőnek a támogatott programhoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb pénzeszköz összegét, ■a beruházás, illetve a program megkezdésé­ nek és befejezésének tervezett időpontját, va­ lamint a támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi elszámolás módját és időpontját, ■a beruházási célú támogatásoknál a fejlesz­ téssel közvetlenül érintett tanulói, illetve hall­ gatói létszámot, ■a szerződésszegés, illetve a nem rendeltetésszerű támogatásfelhasználás jogkövetkezmé­ nyeit, ■a beruházási célú támogatásoknál a jelzálog­ jog megszűnésének feltételeit, ■ azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a támogatást nyújtó eláll a szerződéstől, ■mindazt, amit az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányren­ delet előír. Az alaprészből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv, a szak- és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

82 | S Z A K K É P Z É S I H O Z Z Á J Á R U L Á S

valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervek végzik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 20-21. §-aiban.] A hozzájárulásra kötelezett az alaprészből a kormány egyedi döntésén alapuló támogatást, valamint a pályázat útján kapott beruházási célú támogatást a tőketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés időtartamáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Az alaprészből kapott beruházási célú támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra leg­ alább tízéves időtartamra - a támogatás mér­ tékéig - jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a támogatást nyújtó szerv javára. A jelzálogjog megszűnésé­ nek feltételeiről a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra for­ dítja, vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, megvalósított létesítményt nem a szer­ ződésben meghatározott rendeltetés szerint használja, illetve az a támogatási szerződésben meghatározott idő előtt kikerül birtokából, vagy a létesítményt megszünteti, a kapott összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától számítva a min­ denkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben vissza kell fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára az alaprész javára. A viszszafizetett támogatás összegével a kedvezmé­ nyezettnél a tőketartalékot - a lekötött tartalék megszüntetése után - csökkenteni kell. [Lásd a 2011/CLV. törvény 22. §-ában.]

Á tm en eti rendelkezések A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprésze javára fennálló követelések és terhére vállalt kötelezettségek a Nemzeti Foglalkoztatá­ si Alap képzési alaprészét illetik meg és terhelik, ideértve az aktív és passzív elszámolásokat is. A hozzájárulási kötelezettség 2011-re vonat­ kozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést is, a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályokat kell alkal­ mazni, az alábbiak figyelembevételével. A 2011-ben kezdődő üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kö­ telezett ■az üzleti év első napjától december 31-éig idő­ arányosan a szakképzési hozzájárulásról szóló (korábbi) 2003. évi LXXXVI. törvény szerint, ■ 2012. január 1-jét követően a szakképzési hozzájárulásról szóló (új) 2011. éviCLV. törvény szerint teljesíti.
HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

eredeti rendeltetésének megfelelően nem mű­ ködtethető tovább, a létesítmény szükségessé ■ a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő váló elidegenítése esetén elővásárlási jog illeti hozzájárulás-kötelezett az állami szak- és fel­ meg az érintett szakképző iskola fenntartóját, nőttképzési szerv felé, ha az a létesítményt szakképző iskolai tanu­ ■a gyakorlati képzést nem szervező hozzájáru­ lók gyakorlati képzésére kívánja továbbmű­ lásra kötelezett az állami adóhatóság felé ködtetni. Ha nem él elővásárlási jogával, ak­ teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, 2012. kor az azt a hozzájárulásra kötelezettet illeti február 25-ig benyújtandó soron kívüli beval­ meg, amelyik a legelőnyösebb vételi ajánlatot lásban. teszi, feltéve, hogy a létesítményt szakképző 2011-ben kezdődő üzleti év esetén, ha a 2011. iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja december 31-éig terjedő időszakban a hozzájá­ továbbműködtetni. A vételi ajánlatok elbírá­ rulásra kötelezett a kötelezettségét részben a sa­ lásáról a szak- és felnőttképzésért felelős m i­ ját munkavállalói számára a felnőttképzésről niszter dönt. Ha az elővásárlási jog jogosultjai szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott e jogukkal nem élnek, az ingatlan vételárából felnőttképzési szerződés és a munka törvényaz ingatlanhoz nyújtott támogatást vissza kell könyve szerinti tanulmányi szerződés vagy fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára. a tanulmányok folytatására történő munkáltatói [Lásd a 2011/CLV. törvény 28. §-ában.] kötelezés alapján megszervezett képzés költsé­ Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa 2012. gei elszámolásával teljesíti, 2lj)12. február 25-éig január 1-je előtt megkötött tanuló- vagy hallga­ a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötele­ tói szerződést az abban foglalt határidő lejárta zettségét is teljesítenie kell a fővárosi, megyei előtt, 2012. január 1-jét követően jogellenesen kormányhivatal munkaügyi központja részére. felmondja, a szerződés felmondását követő 15 [Lásd a 2011/CLV. törvény 25-26. §-aiban.] napon belül köteles a szakképzési hozzájáru­ Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, lási kötelezettsége terhére a szerződés alapján amelyik hozzájárulási kötelezettségé) 2012. ja­ annak felmondásáig " nuár 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében ■az elszámolt költségek teljes, az igénybevételi gyakorlati képzés szervezésével teljesítette, és kamattal növelt összegét az állami szak- és fel­ a gyakorlati képzésre nőttképzési szervnek a Magyar Államkincstár­ ■együttműködési megállapodás alapján került nál vezetett Nemzeti Foglalkoztatási Alap terü­ sor, 2012. január 1-jét követően az együttműkö­ leti előirányzat-felhasználási keretszámlájára dési megállapodás szerinti időtartamból még (EFK-számla) befizetni, hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége ■ a 2012. január 1-jétől érvényesíthető csök­ teljesítésénél a normatíva szerinti elszámolási kentő tétel teljes összegét az adózás rendjéről szabályokat kell alkalmaznia, szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabá­ ■hallgatói szerződés alapján került sor, 2012. lyainak megfelelően az állami adóhatóságnál január 1-jét követően a hallgatói szerződésben vezetett számlára visszatéríteni. meghatározott időtartamból még hátralevő idő­ [Lásd a 2011/CLV. törvény 29. §-ában.] re a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél Az a hozzájárulásra kötelezett, amelyik a normatívára és a visszaigénylésre vonatkozó 2012. január 1-je előtt gyakorlati képzés szer­ szabályokat kell alkalmaznia. vezésével teljesítette szakképzési hozzájáru­ A felsőfokú szakképzés keretében folyó lási kötelezettségét, és a csoportos gyakorlati gyakorlati képzésre (akár együttműködési képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz be­ megállapodás, akár hallgatói szerződés alap­ szerzésére fordított kiadását, költségét a szak­ ján került rá sor) a képzésből 2012. január 1-jét képzési hozzájárulás terhére legkésőbb 2011. követően még hátralevő időre a hozzájárulási december 31-éig elszámolta, a tárgyi eszközt kötelezettség teljesítésénél a normatívára és köteles elkülönítetten nyilvántartani és öt évig a visszaigénylésre vonatkozó szabályokat, va­ ha a tárgyi eszköz ingatlan, tíz évig - gyakorlati lamint a korlátozó feltételeket is megfelelően képzés céljaira használni. alkalmazni kell. Ha a hozzájárulásra kötelezett megszünteti [Lásd a 2011/CLV. törvény 27. §-ában.[ a gyakorlati képzés vagy egy adott szakképesí­ 2012. január 1-je előtt a Munkaerő-piaci tés gyakorlati képzése szervezését, legkésőbb Alap képzési alaprészéből, valamint annak a megszüntetéssel egyidejűleg köteles az EFKjogelődjétől, a fejlesztési és képzési alap­ számlára befizetni a 2011. december 31-én ha­ részből kapott beruházási célú támogatással tályos szabályok szerint a szakképzési hozzá­ megvalósított, gyakorlati képzést szolgáló léte­ járulási kötelezettség terhére beszerzett tárgyi sítményt nem lehet az eredeti rendeltetéstől el­ eszközöknek és beruházásoknak - a képzés­ térő céllal működtetni, ha a támogatási szerző­ megszűnés időpontjában fennálló - a még hát­ désben meghatározott időtartam még nem telt ralévő használati kötelezettségi idővel arányos el. Ha a gyakorlati képzést szolgáló létesítmény bekerülési értékét. 2011-ben kezdődő üzleti év esetén a 2011. de­ cember 31-éig terjedő időszakra

BEVALLAS, BEFIZETÉS

83

Mit kell tudni
iem m űségessé og illeti tartóját, si tanúábbműval, a k et illeti ánlatot kképző cívánja elbírálős m i)sultjai [árából za kell lávára. ában.] a2012. hallgalejárta nesen ető 1 5 ájárulapján vételi és felícstárteriilájára csökijéről zabáígnál bán.] lyik szeríjáruírlati beszak2011.

Mentesül e befizetési kötelezettség alól ■a jogutóddal m e g s z ű n ő gyakorlati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha jogutódja is hozzájárulás-kötelezett, és a gyakorlati kép­ zést azonos feltételekkel jo g szerűen folytatja,
továbbá a a jogutód nélkül megszűnő vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntető gyakor­ lati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök tulajdonjogát térítésmentesen átadja térségi integrált szakképző központ keretében működő, nappali iskolai rendszerű szakképzést folytató intézménynek. Ez esetben az eszközátadást más adókötelezett­ ség nem terheli. [Lásd a 2011/CLV. törvény 30. §-ában.] 2011-ben nyújtott fejlesztési támogatás a 2012. január 1-je előtt hatályos szabályok sze­ rint legkésőbb 2012. december 31-éig használ­ ható fel a támogatási szerződésben meghatáro­ zott célokra; az ezen időpontig fel nem használt fejlesztési támogatási összeget 2013. január 30áig be kell fizetni az EFK-számlára. A fejlesztési támogatásban részesített 2012. január 1-jét megelőzően öt évre - ingatlan ese­ tén tíz évre - vonatkozóan köteles elszámolást készíteni, valamint 2013. március 15-éig adatot szolgáltatni az állami szak- és felnőttképzési szerv részére a 2011. december 31-éig hatályos szabályok szerint fogadott fejlesztési támoga­ tásból megvalósult fejlesztésekről. Az állami szak- és felnőttképzési szerv az elszámolást 60 napon belül ellenőrzi, és azt elfogadja, vagy jogszerűtlen felhasználás miatt befizetési köte­ lezettséget állapít meg. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 30 napon belül köteles befizetni az EFK-számlára. [Lásd a 2011/CLV. törvény 31. §-ában.] Az adózás rendjéről szóló törvényben meg­ határozott elévülés időtartama alatt - a benyúj­ tott elszámolás alapján - továbbra is az állami szak- és felnőttképzési szerv ellenőrzi a hozzá­ járulási kötelezettségüket a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint gya­ korlati képzés szervezésével teljesítők kötele­ zettségteljesítését. Nekik az önellenőrzést is az állami szak- és felnőttképzési szervhez kell benyújtaniuk. Az ellenőrzésre és az önellenőrzésre, továb­ bá az ezek alapján a kötelezettet terhelő befize­ tésre vagy a visszatérítési igény érvényesítésére a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabá­ lyok az irányadók. A 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint nyújtott fejlesztési támogatá­ sok, valamint a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználá­ sának elszámoltatását és ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv végzi.

a bevallásról, befizetesrol, adatszolgáltatásról?
Járulékbevallás
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Megszűnik a tb-járulék, így annak bevallása is (tb-járulék helyett szociális hozzájárulási adót kell bevallani). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § p j bekezdésében.] Á tm e n e ti szabály. Még társadalombiztosítási járulékot kell - a 2011. decemberre benyújtott bevallásban - bevallani a 2011. december havi bér után, ha azt 2012. január 10-éig kifizetik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 65. § (2) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak es a bizto­ sított egyéni vállalkozónak havonként, a tárgy­ hónapot követő hónap 12-éig elektronikus úton kell járulékbevallást benyújtania és járulékada­ tokat szolgáltatnia. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig köteles a járu­ lékokat - elektronikus úton - bevallani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. §-ában.] Nem kell a járulékot (és a 2012-ben a tbjárulékot felváltó szociális hozzájárulási adót sem) bevallania annak a munkavállalónak, aki magyarországi biztosítási jogviszonyára tekin­ tettel külfölditől kap járulékalapot képező jöve­ delmet (például belföldi munkáltatója külföldi anyavállalatától részvényopciós jövedelmet, bonuszt). E külföldi juttatótól származó jöve­ delmek után a magánszemély 27 százalékos ehót fizet, amelyet az éves bevallásában vall be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.] A Magyarországon bejegyzésre nem köte­ lezett külföldi vállalkozás által foglalkoztatott, a magyar jog szerint biztosított munkavállaló után a járulékokat a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton, egyszerűsített, magyar-angol nyelvű űrlapon kell bevallani. A bevallást a külföldi vállalkozás nevében a bel­ földi fióktelep, ha nincs fióktelep, a pénzügyi képviselője - vagy az adózás rendjéről szóló tör­ vény szerint meghatalmazott más képviselője - nyújtja be. Ha a külföldi vállalkozásnak nincs fióktelepe, megbízott pénzügyi vagy más képvi­ selője belföldön, mint foglalkoztatónak kérnie

kell a magyar adóhatóságnál saját nyilvántartás­ ba vételét, és így közvetlenül teljesítheti bevallá­ si kötelezettségét. Ha a külföldi vállalkozás nem kérte az adóhatóságtól, hogy az foglalkoztató­ ként vegye nyilvántartásba, a munkavállalónak kell a járulékokat a saját nevében bevallania. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(3) bekezdéseiben.] Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a járu­ lékokat a belföldön bejegyzett kölcsönbevevő vállalkozásnak kell bevallani. Ha a munkavállalót kirendelés alapján egy másik belföldi vállalkozás foglalkoztatja, és a munkáltatók megállapodása alapján a bért és annak közterheit az a vállalkozás fizeti, amely­ hez a dolgozót kirendelték, akkor e munkavál­ laló után a bevallást is ez utóbbi vállalkozás kö­ teles benyújtani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (4) bekezdésében.]

Járulékbefizetés
Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak és a biz­ tosított egyéni vállalkozónak a járulékokat a tárgyhónapot követő 12-éig kell megfizetnie. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a ne­ gyedévet követő hónap 12-éig köteles megfizetni a járulékokat. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (l)-(4) bekezdéseiben.] A munkavállalónak nem járulékokat kell

közt ,ig _ lati

teti esíDbb ¡FK haízágyj iéshát-

fizetni, ha magyarországi biztosítási jogviszo­ nyára tekintettel külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet. A magánszemély e jövedel­ me után 27 százalék eho fizetésére köteles, ame­ lyet az adóelőleggel egyidejűleg, negyedévente fizet be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Tagdíjbefizetés, tag d íjb e vallás
V áltozás 2011. d e ce m be r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, és így annak bevallása is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.]

/os

HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8ff

BEV AL LA S, BEFIZETES

AZ ADOZAS RENDJE

Mit kell tudni
Nyugdíjas egyéni vállalko zó já ru lé k a Nem válto zo tt. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatási, illetve a nyug­ díjjárulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie és személyijövedelemadó-bevallásában bevallania - mond­ ja ki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1-2. melléklete. Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a mun­ kavállalót a belföldön bejegyzett kölcsönbeve­ vő köteles bejelenteni. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(4) bekezdéseiben.] A foglalkoztató legkésőbb a bejelentést köve­ tő napon köteles igazolást kiadni a biztosított­ nak a bejelentés időpontjáról, s arról, milyen adatokat jelentett be. A foglalkoztató a bizto­ sított kérésére ismételten is köteles - három munkanapon belül - kiadni az igazolást arról, hogy a biztosítottat bejelentette. Az igazolás­ nak ekkor is tartalmaznia kell a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. Az igazolás kiadásának elmulasz­ tásáért a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal stújtható. [Lásd az 19^7/LXXX. törvény 44. § (5), 44/A § (7) bekezdéseiben.] Ha nem biztosított és egészségügyi szol­ gáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult belföl­ ditől az egészségügyi szolgáltatási járulékot más - személy vagy szerv, szervezet - átvál­ lalja, ezt a fizetésre eredetileg kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az adóha­ tóságnak; az átvállalás csak akkor válik ér­ vényessé, ha az adóhatóság azt jóváhagyja. Á [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (4)-(5) bekezdéseiben.]

az adózás rendjéről a tb-ben?
Bejelentés Változás 2012. ja n u á r 1-jétő l. Az iskolaszövet­ kezetnek - a munkaszerződés megkötésének napján - azokat a munkaviszonyban foglal­ koztatott tagokat is be kell jelentenie az állami adóhatóságnak, akik nem biztosítottak. [2003/XCII. törvény 16. § (11)] Nem v álto zo tt. A munkáltatónak, a kifizető­ nek az adóhatósághoz kell elektronikus úton vagy papíralapon bejelentenie a biztosítottját, a biztosított egyéni vállalkozónak és őster­ melőnek saját magát, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napjáig, de még a foglalkozta­ tás megkezdése előtt. E határidőszabály alól kivétel az álláskeresési támogatás, illetve az, amikor a biztosítás csak utólag - például meg­ bízásnál gyakran csak a kifizetéskor - álla­ pítható meg; ilyenkor a bejelentést legkésőbb a biztosítás megállapítását követő napon kell megtenni. A biztosítás megszűnését és szünetelését nyolc napon belül kell bejelenteni. Nem kell bejelentenie a kifizetőnek az ese­ ti megbízás keretében foglalkoztatott bizto­ sítottját, ha a foglalkoztatott igazolja, hogy másik biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik (vagyis másik foglalkoztató már bejelentette). [2003/XCII. törvény 16. § (4), (8)] A nem biztosított magánszemélynek a 2012-ben már havi 6390 forint - egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezett- ■ ) sége keletkezését és megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie az adóhatósághoz. Nem kell bejelenteni a magánszemély e kötelezettségének megszűnését, ha az a biz­ tosítási jogviszony létesítése m iatt szűnt meg (az adóhatóság ilyenkor a foglalkoz­ tatói bejelentés alapján a biztosítási jogvi­ szony első napjától hivatalból intézkedik azegészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség törléséről). [2003/XCII. törvény 20. § (6), (7)]

Evás egyéni vállalkozó já ru lé k a Nem v á lto z o tt. A főállású evás egyéni vál­ lalkozó a járulékot - az eváról szóló 2002. évi XLI11. törvény 22. paragrafusának (8) bekez­ dése alapján - havonta, a tárgyhónapot követő 12-éig köteles megfizetni és bevallani. A töb­ bes jogviszonyban álló, nappali tagozatos vagy heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező evás egyéni vállalkozónak a járulékot negyedéven­ te, a negyedévet követő 12-éig kell megfizetnie és a tárgynegyedév utolsó hónapjának köte­ lezettségeként bevallania. A kiegészítő tevé­ kenységű (nyugdíjas) evás egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási és a nyugdíjjá­ rulékot évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni és az éves evabevallásában bevallani.

Jövedelem k ü lfö ld itő l Nem v á lto z o tt. Nem kell a m unkavállaló­ nak járulékot fizetnie, ha biztosítási jogvi­ szonyával összefüggésben nem a foglalkoz­ tatójától, hanem külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet (például a munkáltatója külföldi anyavállalatától). A nem biztosítá­ si jogviszonyból származó jövedelem után a magánszemély, ha kifizetőnek nem m inő­ sülő külföldi a juttató, a negyedévet követő hónap 12. napjáig 27 százalékos ehót fizet (az adóelőleggel együtt), amelyet az éves beval­ lásában köteles bevallani. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Egyéni vállalkozói bejelentés Nem változott. Az egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóság­ nak, ha biztosítási, járulékfizetési kötelezettsé­ ge megváltozik, ha tehát ■saját jogú nyugellátást állapítottak meg részé­ re, vagy nyugellátása folyósítása megszűnt; ■legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesített, vagy ilyen munkaviszonya megszűnt; ■közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytat. [Lásd a 195/1997. kormányrendelet 18. §-ában.]

B ejelentés és ad atszolgáltatás Nem változott. A külföldi vállalkozás magyar jog szerint biztosított munkavállalóját a kül­ földi vállalkozás fióktelepe, pénzügyi képvi­ selője vagy az adózás rendjéről szóló törvény alapján meghatalmazott más képviselője, ezek hiányában a külföldi vállalkozás közvetlenül maga jelenti be, feltéve, hogy az adóhatóságtól előzetesen kérte nyilvántartásba vételét foglal­ koztatóként. Ha ezt a külföldi vállalkozás el­ mulasztja, a munkavállaló köteles saját magát bejelenteni.
HVG |T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

Egyéni já ru lé k elszám olása Nem változott. Ha a járulékkötelezettség nem pénzbeli jövedelem (hanem például részvényjuttatás) után áll fenn, a foglalkoztató által meg­ előlegezett egyéni járulékokat a biztosítottnak később kifizetett jövedelemből kell levonni. A foglalkoztató a biztosítottal terhelő járu­ lékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jö­ vedelemből nem lehetséges. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (5) bekezdésében.]

A Z A D Ó Z Á S R E N D J E | 85

A bejelentés

ta rta lm a , k ö te le z e tti kör

Változás 2012. ja nu ár 1-jétől. A foglalkoztatónak a biztosítási jogviszony kezdetének bejelentése­ kor nem kell bejelentenie a magánnyugdíjpénztár-tag munkavállalója magán-nyugdíjpénztárának nevét és azonosítóját. [2003/XCII. törvény 16. § (4)] Nem v á lto z o tt. A biztosítás kezdetéről szóló bejelentésben közölni kell a bejelentő adóazo­ nosító számát, nevét, elnevezését, székhelyét, telephelyét, lakóhelyét, továbbá jogelődje nevét és adószámát. A bejelentésnek tartalmaznia kell a foglalkoztatott biztosított természetes sze­ mélyazonosító adatait, állampolgárságát, adóazonosító jelét, biztosítási jogviszonya kezdetét, megszűnését, kódját, a biztosítás szünetelésének időtartamát, heti munkaidejét, FEOR-számát. A jogutód munkáltató köteles a jogelőd ada­ tait is feltüntetve bejelenteni a jogutódlással érintett biztosítottakat. [2003/XCII. törvény 16. § (4)]

já rulé kb evallás Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Nem kell magán­ nyugdíjpénztári tagdíjat bevallani a járulékbe­ vallásban, de a magán-nyugdíjpénztári tagság tényét továbbra is közölni kell. Társadalombiztosítási járulék helyett szoci­ ális hozzájárulási adót kell bevallani. A beval­ lásban adatot kell szolgáltatni a foglalkoztatási (Start, Start Plusz, Extra, Bonusz stb.) kedvezmé­ nyekkel összefüggésben a szociális hozzájárulási adóból igénybe vett részkedvezmények alapjáról és összegéről. A foglalkoztató, aki (amely) az adóév bármely hónapjára járulékbevallást nyújtott be, az ezt kö­ vető olyan hónapokra is köteles bevallást (vagy az azt helyettesítő nyilatkozatot) benyújtani, amelyekben járulékalapot képező jövedelem, jut­ tatás hiányában nem keletkezett járulékbevallási kötelezettsége. [2003/XCII. törvény 31. § (2)-(2a)] Nem változott. A járulékbevallásban a mun­ káltatónak, a kifizetőnek, a biztosított egyéni vállalkozónak havonta, a tárgyhót követő hónap 12-éig elektronikus úton az alábbi adatokat kell közölnie: s a foglalkoztató, az egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma); ■a magánszemély természetes személyazonosí­ tó adatai, neme, állampolgársága, adóazonosító jele; ■a biztosítás időtartama, az alkalmazás minősé­ gének, jogcímének kódja, nyugdíjas státus, ará­ nyos szolgálati idő napjai; ■ a korkedvezmény-biztosítási járulék alapja, összege; ■a nyugdíjjárulék alapja, összege;

■a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapja, a levont (befizetett) természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulék és munkaerő-piaci járulék összege; ■a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási, a munkaerő-piaci, a nyugdíj­ járulék levonása elmaradásának oka; ■ a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre a tárgyhónapban járulékala­ pot képező jövedelmet fizettek ki, illetve az ezen időtartamra vonatkozó, levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapja, összege; ■a biztosítás szünetelése; ■a foglalkozás FEOR-száma, a heti munkaidő, a korkedvezményre jogosító munkakör időtar­ tama; / ■a százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja és összege, ■a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közremű­ ködő tagjának azon választása, hogy mely gazda­ sági társaságnál fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékokat; ■a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vál­ lalkozó azon választása, hogy mely vállalkozásá­ ban fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot; a a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjáru­ lék alapja és összege. [2003/XCII. törvény 31. § (2)]

Járulékkülönbözet elszámolása
Nem változott. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a ma­ gánszemélyt terhelő járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Ha a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb öszszegű járulék levonását eredményezte, a munkál­ tató (kifizető) az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmu­ lasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít

meg, vall be és fizet meg. A munkáltató, ha vele a magánszemély még munkaviszonyban áll, a rosszul megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét köve­ tően a járulékkülönbözetet a magánszemély ré­ szére visszatéríti, ha pedig kevesebb járulékot állapított meg, a következő kifizetéskor levon­ ja. A levonás nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, vala­ mint adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15 százalékát. Ha a különbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon keresztül folytathatja. A munkáltató

a levont, illetve visszatérített járulékkülönbö­ zetet bevallja, befizeti, túlfizetés esetén vissza­ igényli. Ha a járulékkülönbözet nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély idő­ közben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet fennmaradó összegéről és a magánszemély adóazonosító számáról értesíti az állami adóhatóságot, amely intézkedik a hát­ ralék beszedése érdekében. Késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határ­ idő lejártát követően számítható fel. A magánszemély csak akkor kérhet fizetési könnyítést az adóhatóságtól, ha az előzőek szerinti levonás meghiúsult. A kifizető a járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély állami adóha­ tóságához, és értesíti a magánszemélyt (kivéve, ha a magánszemély értesítéseimét nem ismeri). A munkáltató (kifizető) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adóhatóság ha­ tározattal írja elő a magánszemély terhére, illetve járuléktúlfizetés esetén a javára. Ha a munkáltató a magánszeméllyel a járu­ lékkülönbözetet elszámolta, az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények (bírságok) alól. Ha a járulékkülönbözet elszámo­ lása meghiúsult, a munkáltató (kifizető) az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüg­ gő jogkövetkezmények alól. Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló magánszemélytől a munkavi­ szony fennállása alatt a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a járuléktörvény szabályai szerint bevallotta és megfizette, erről - a le nem vont járulék összegének és a magánszemély adóazonosító jelének közlésével - ér­ tesíti az állami adóhatóságot. Az adóhatóság a le nem vont járulékot határozattal írja elő a magánszemély terhére, és intézkedik az előírt járulék beszedése érdekében. Ha a magánsze­ mélyt terhelő járulékot megfizették, beszedték, erről az adóhatóság értesíti a magánszemély volt munkáltatóját. Ez alapján a munkáltató az ál­ tala megelőlegezett és bevallott, a biztosítottat terhelő járulékot önellenőrzéssel helyesbíti, és rendelkezik a visszajáró összegről. [2003/XCII. törvény 30. § (3)-(8)]

N yilatkozat a já ru lé k ró l Nem v á lto z o tt. A magánszemély a m unkál­ tatónál, kifizetőnél a kifizetést megelőzően nyi­
HVG | T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

86

AZ A D O Z A S RENDJE

latkozhat (a jogcímet is megjelölve), hogy a kifi­ zetést nem terheli járulékfizetési kötelezettség. A magánszemély nyilatkozata az adóbevallással egyenértékű. [2003/XCII. törvény 30. § (1)]

Nyugdíjjárulék visszaigénylése Nem vá lto zo tt. A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulé­ kot az önadózó magánszemély a jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában igényelheti vissza, feltéve, hogy a különbözetet év közben a mun­ káltatójával (kifizetőjével) nem számolta el. [2003/XCII. törvény 30. § (2)]

a külföldi vállalkozás foglalkoztatónak minősül, ennek ellenére nem tekinthető az adózás rend­ jéről szóló törvény szerinti kifizetőnek. Emiatt nem kell teljesítenie a kifizetőt terhelő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adminisztrációs kötelezettségeket, például igazolások kiállítását. (A külföldi foglalkoztató magyar biztosítottja utáni bevallási-befizetési szabályokat a járuléktörvény írja elő.) [2003/XCII. törvény 178. § 18. pont]

Becslés Változás 2012. ja n u á r 1-jétől. Ha az adóhatóság megállapítja, hogy a munkáltató nem jelentette be a munkavállalóját - legalább háromhavi fog­ lalkoztatást vélelmezve legalább a mindenkori minimálbér kétszerese után állapítja meg a járu­ lékokat. Ha az adóhatóság az elévülési időn belül ugyanannál a munkáltatónál ismételten be nem jelentett foglalkoztatást állapít meg, a járulékokat legalább a korábbi ellenőrzés kezdete és az újabb ellenőrzés kezdete közötti időszakra, a két ellen­ őrzés során fellelt be nem jelentett foglalkoztatot­ tak számának átlaga alapján állapítja meg. [2003/XCII. törvény 108. § (8)]

Adatszolgáltatás Nem v á lto zo tt. Az állami adóhatóság megke­ resésre adatot szolgáltat a nyugdíj-biztosítási, az egészségbiztosítási, a foglalkoztatási szerv­ nek, a munkaügyi, valamint a menekültügyi és idegenrendészeti hatóságnak, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzéséhez vagy az állami foglalkoztatá­ si szerv statisztikai célú adatfeldolgozásához szükséges. Az adóhatóság elektronikus úton átadja a tárgyévet követő év augusztus 31-éig - a Nyug­ díj-biztosítási Alapot kezelő szerv részére a magánszemélyek nyugdíjjogosultságához, nyugdíj-megállapításához szükséges éves össze­ sített adatokat. Az állami adóhatóság a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig átadja a nyugdíjfolyósító szerv részére a korhatár előt­ ti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő magánszemélyre vonatkozó, tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képező összesített jövedel­ mi adatokat, ahhoz az időponthoz igazodva, ami­ kor a magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-ala­ pot képező jövedelme meghaladja a minimálbér 18-szorosát. [2003/XCII. törvény 52. § (7)]

■nem vagy hiányosan vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat; ■iratmegőrzési kötelezettségét elmulasztja; ■nyilatkozattételt, tanúvallomást megtagad. A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentés elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bír­ ság maximuma annyiszor 1 millió forint, ahány munkavállaló bejelentését mulasztotta el a mun­ káltató. Hibás bevallás esetén a nem magánszemély 100 ezer, a magánszemély 20 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal büntethető. Ha a későn be­ nyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késede­ lem miatt büntethető. Ha a foglalkoztató elmulasztja levonni a járulékot, vagy a levont járulékot nem fi­ zeti be, a késedelmi pótlék mellett a levonni, megfizetni elmulasztott járulék 50 százaléká­ ig terjedő mulasztási bírságot is fizetnie kell. A mulasztási bírság kiszabásakor az adóha­ tóságnak mérlegelnie kell az eset összes kö­ rülményét, a jogellenes magatartás súlyát és gyakoriságát. Késedelmi pótlékot kell fizetni, ha a járulékot az esedékességig nem fizették meg. A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. [2003/XCII. törvény 172. §]

Méltányosságjáruléktartozásnál Nem v á ltq g o tt. Az adóhatóság a magánsze­ mély kérelmére mérsékelheti vagy elengedheti az adó- és járulék-, valamint bírság- és pótléktartozást, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. [2003/XCII. törvény 134. § (1)]

adózóna.hű
adózásról m d n ap in e n REGISZTRÁLJONM OST! www.adozona.hu

Ismételt ellenőrzés Nem v á lto zo tt. Ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak ismételt vizsgálatára kerülhet sor akkor is, ha az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok­ ból úgy látja, hogy az ismételt ellenőrzés eredmé­ nye ellátási jogosultságot teremt. [2003/XCII. törvény 115. § (1) c)]

Elszámolás a kifizetésekről Nem v á lto zo tt. A kifizető és a munkáltató kö­ teles olyan bizonylatot kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevé­ telének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a mun­ káltatót terhelő közteher alapja és összege, vala­ mint a levont adóelőleg, adó és járulék. [2003/XCII. törvény 46. § (1)] Mulasztási bírság Nem v á lto zo tt. Magánszemély legfeljebb 200 ezer, más adózó legfeljebb 500 ezer forinttal bír­ ságolható. Mulasztási bírság fenyegeti az adózót, ha ■bejelentése, adatszolgáltatása késedelmes, va­ lótlan adatot tartalmaz, vagy hiányos; ■járulékbevallását késve - vagyis a bevallási határidőn túl, de még az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően - nyújtja be, és késedel­ mét nem menti ki; ■nem teljesíti bejelentési, bevallási kötelezett­ ségét;

1 NA -os, ingyenes 4
tesztlehetőségi

Éves előfizetési díj

9990 Ff+áfa

Külföldi foglalkoztató Nem vá lto zo tt. Ha a külföldi vállalkozás mun­ kavállalója a járuléktörvény szerint biztosított,
HVG I T B -K U L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

’ További csomagajánlatainkért és a részletekért keresse fel a www.adozona.hu weboidait

milyen ellátásokra jogosultak. A főszabály alól kivétel a kiküldetés. Kiküldetésnél a munkavégzés várható idő­ tartama nem haladhatja meg a 24 hónapot. Az alkal­ mazandó jogról az adott ország. amely meghatá­ rozza az uniós előírások magyarországi végre­ hajtásával kapcsolatos részletszabályokat. Az uniós rendeletekkel egy időben módosult a 195/1997. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 11. intézmény (ez Magyarországon az OEP területileg illetékes szerve) állít kUgazolást arról. ■előnyugdíjak. ■az ellátások exportálhatóságának elve és ■a biztosítási idők összeszámításának elve. hogy a munkavégzésre a kiküldő vállalkozás érdekében kerüljön sor. és ennek szabályait kell alkalmazni a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségekre. Izlandra. és orvosi ellátásra szorul). [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. A 40 éves 1408/71/EGK rendelet és végre­ hajtási rendelete helyett 2010. hogy a kiküldő munkál­ tatónak belföldön (Magyarországon) jelentős gazdasági tevékenységet kell folytatnia. hogy a munkavállalónak és a munkáltatónak az illetékes tagállamon (ez esetben Magyarországon) kívül más tagállamban nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. ■rokkantsági ellátások. valamint az az eset. a má­ sik a rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: végre­ hajtási rendelet). A koordinációs rendeletet akkor kell alkal­ mazni az uniós polgárokra. körülményeket igazol. hogy az eltérő nemzeti szabályok alkalmazása ne hozza hátrányosabb helyzetbe a migráns munkavállalókat. és a kiküldetés célja nem lehet egy korábban ki­ küldött munkavállaló felváltása. egyéni vállalkozó. A koordinációs rendelet hatálya minden uniós állampolgárra kiterjed. Több érintett tagállam esetén ezek közül meg kell határozni az illetékes tagállamot. HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . cikkében] Magyarországon a járuléktörvény végrehaj­ tási rendelete előírja. vagy ■ külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes bevételen belül a nem külföldi gazdálko­ dásból származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. A munkavállalóként vagy önálló vállalko­ zóként egy tagállamban tevékenységet folytató személyek főszabályként a munkavégzés helye szerinti állam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. Az egyik a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: koordinációs rendelet). minden tagállamban kötelező hatályú ren­ deletet kell alkalmazni. ■az egyenlő bánásmód elve. cikkében.csak koordinálják azokat. ■anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások. ha jogszerzésük és ellátásuk. ■családi ellátások. valamint Svájc­ ra. vagy ■ olyan tényeket. amikor két tagállam illetékes szerve eltérően ál­ lapodik meg. így nem­ zeti hatáskörbe tartozik annak megállapítása. január 1-jétől lehet a koordinációs rendeletet alkalmazni. kormányrendelet. amelynél telje­ sül a jelentős gazdasági tevékenység feltétele. amíg az EFTA-államokkal meg nem állapodnak a koordinációs rendelet alkalmazásáról).S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K Mit kell tudni az uniós koordinacios tb-rendeletekről? Az Európai Unióban tagállamonként jelentő­ sen eltérnek a társadalombiztosítási rendszerek. azaz Norvégi­ ára. és hogy a biztosítottak milyen feltételek mellett. Kiküldetés A koordinációs rendelet szerint ha egy munkavállalót a munkáltatója egy másik tag­ államba küld. vagy ■jogelődje teljesítette a jelentős gazdasági tevé­ kenység feltételét.az 1231/2010/EU rendelet alapján . Liechtensteinre. ame­ lyekből a jelentős belföldi gazdasági tevékenység valószínűsíthető (például hogy folyamatos terme­ lőtevékenységet végez belföldön). ■túlélő hozzátartozónak nyújtott ellátások. vagy az uniós polgár másik tagálla­ mi ideiglenes tartózkodása alatt megbetegszik. hogy ott a kiküldő munkáltató nevében és javára munkát végezzen. bevéte­ li nyilvántartást vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételen belüta belföldi tevékeny­ ségből származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. ■öregségi nyugdíjak. továbbá járulékfizetésük tekinteté­ ben több tagállam érintett (például ha a nyug­ díjjogosultság megállapításához különböző tagállamokban szerzett szolgálati időket kell összesíteni. Ennek a feltételnek a munkáltató akkor tesz eleget. A fő követelmény az.2011. ha ■foglalkoztatott munkavállalóinak átlagos állo­ mányi létszámán belül a belföldön foglalkoztatot­ tak aránya eléri a 25 százalékot. Közösségen belül mozgó harmadik országbeli állampolgárokra . egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. a párhuzamos munkavégzés. vagy ■legalább 25 százalékos tulajdoni hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. Koordinált tb-ellátások A koordinációs rendeletet a következő szo­ ciális és tb-ellátásokat érintő nemzeti jogszabá­ lyokra kell alkalmazni: ■betegségi ellátások. A koordináció alapelvei: ■az egy állam tb-jogszabályai alkalmazásának elve. ■munkahelyi balesetek. A szociális biztonság koordinációjára vonatko­ zó uniós szabályok nem is törekednek a tagál­ lami tb-rendszerek összehangolására .] A kiküldött több vállalkozásnál is dolgozhat ugyanabban a tagállamban. de még nem al­ kalmazható az EFTA-országokra. az általuk kikölcsönzöttekre a fogadó országok tb-előírásait kell alkalmazni. ■munkanélküli-ellátások. hogy kinek kötelező a társadalombiztosítás. A lkalm azandó jog'" _ A koordinációs rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam tb-jogszabályai alkalmazhatók. ■haláleseti juttatások. Az EU valamelyik tagállamában legálisan letelepedett.EU . továbbra is a kiküldő tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. A munkaerő­ kölcsönző vállalkozásokra nem vonatkoznak a kiküldetés uniós szabályai. Az EFTAországokra és állampolgáraikra nézve továbbra is a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkal­ mazni (mindaddig. ■foglalkozási betegségek. május 1-jétől két új.

[Lásd a 195/1997. tartózko­ dási helye vagy vállalkozásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv­ től kell kérnie Al-es igazolást. II. A szakigazgatási szerv a kérelmet 30 napon belül bírálja el. hogy ■a letelepedése szerinti tagállamban a kikülde­ tést megelőzően legalább két hónappal érdem­ ben tevékenységet folytasson. és ■ a másik tagállamban történő munkavégzése alatt a letelepedése szerinti tagállamban üzlet­ szerűen továbbműködjön. cikkében. a magyarországi foglalkozta­ tójától kapott bére után is Ausztriában fizet já­ rulékokat. hogy egy osztrák vállalkozásnál végezzen ideigle­ nesen munkát. A kérelmet az OEP által e célra rendszeresített (az OEP honlapján elérhető) nyomtatvány kitöl­ tésével kell benyújtani. M ivel Németországban más gazdasági ágazatban dolgozik. [Lásd a 195/1997. kormányrendelet 27/A (1) bekezdéseiben. hogy e biztosítási előzmény a kiküldő munkáltatóval álljon fenn. a két tevékenység nem minősül hasonló tevékenységnek. a társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok. vagy másik tagállamba küldje tovább. és a fővárosi.88 | E U-S KOORDINÁCIÓS RENDELETEK Nem kell a jelentős gazdasági tevékenysé­ get vizsgálni. A munkavégzés nem haladja meg a 2k hónapot. Ezzel biztosítható. ■ a kiküldetésére azért kerül sor. III. [Lásd a 195/1997. a biztosított mezőgazdasági őstermelő.] Az önálló vállalkozó „kiküldetésének” fel­ tétele. hogy elvégezze a német céggel kötött szerelési szerződésben meghatározott munkát. Svájcra 2010. A munkavállaló az osztrák céggel is munkaszerződést köt. hogy ott nem asztalos önálló vállalkozói tevékenységet folytasson.] Norvégiára. és a munkavállalót nem másik dolgozó leváltása céljá­ ból küldték ki. cikk (l)-(2) bekezdéseiben ésa 195/1997. továbbra is az első tagállam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartozik. A kik ü ld e tés igazolása A munkáltatónak a kiküldetést megelőzően az OEP honlapjáról letölthető nyomtatványon biztosítási igazolás iránti kérelmet kell benyúj­ tania a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez (e szervek a regionális egészségbiztosítási pénztárak jogutódai. hogy a kikül­ detés helye szerinti vállalkozás a munkavállalót egy másik vállalkozás rendelkezésére bocsássa.] Példák kiküldetésre I. (Munkavállalónak pedig a munkaviszonyban foglalkoztatottak. vagy a kikülde­ tés teljes időtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglalkoztat belföldön. ab­ ban az államban lesz biztosított. akik a cég irányításával. ha az ugyanabba a gazdasági ágazatba tartozik. Ugyanazon munkavállaló ugyanazon célor­ szágba történő kiküldetése esetén a munkáltató akkor kérhet újabb Al-es igazolást. Amunkavállaló magyar munkaszerződése továbbra is érvényes. [Lásd a 987/2009/EK rendelet 14. adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el. vagyis nincs tiltva a kiküldetés céljából történő munkaerő-felvétel). A munkavállaló Németországban az E -s U egészségügyi kártya felmutatásával kaphat orvosilag szükséges egészségügyi ellátást.) A tagállamok egyikében önálló vállalko­ zóként tevékenykedő személy. köztisztviselők. pon­ tosan kiket kell önálló vállalkozónak tekinte­ ni. valamint a külföldi jogban hasonló jogállásúak számí­ tanak.R E bi nyomtatványok alkalmazandók (a kiküldő állam által kiadott E 101-es nyomtatvány legfel­ jebb 12 hónapra. továbbra is a korábH V G |T B . ha a korábbi kiküldetés vége és az újabb kiküldetés kezdete között legalább 60 nap eltelt (az igazolás ér­ vényessége ekkor is csak maximum 24 hónap lehet). ezért ha ide irányul a kiküldetés.] Az önálló vállalkozónak a lakóhelye. A munkavállaló arra az időre. és a korábbi kiküldetés lejártától számítva nem telt el 60 nap. Magyar cég Ausztriába küldi munkavállalóját.] Tevékenység végzése tö b b ta g á lla m b a n Ha a munkavállaló. és tőle is kap munkabért. Nem alkalmazható a magyar jog. még a kiküldetés kezdete előtt. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. kormányrendelet 25. ■ a munkáltató a kiküldetés helye szerinti ál­ lamban nem folytat a magyarországi tevékeny­ ségéhez hasonló (az 1893/2006/EK rendelet melléklete szerint azonos nemzetgazdasági ágazatba tartozó) tevékenységet. az osztrák tb-jogszabályok hatálya alá kerül. Magyarországi székhelyű vállalkozás (amely je­ lentős tevékenységet fejt ki Magyarországon) ideiglenes munkavégzésre Németországba. megyei kormányhi­ vatalokon belül működnek). a kiküldetés nem haladja meg a 2k hónapot. H azonban a munkavállaló időről időre a Magyarországra is visszatér munkát végezni. más uniós tag­ államokban pedig az orvosilag szükséges ellátá­ sokat. A járuléktörvény végrehajtási rendelete vi­ szont kimondja. és ha az osztrák jogszabályok úgy rendelkeznek. a megbízási jog­ viszonyban foglalkoztatottak. hogy a kikül­ detés helye szerinti államban a munkáltató által korábban kiküldött munkavállalót váltson fel. kormányrendelet 27/A §-ában. Önálló vállalkozó. §-ában.az A1 jelű nyom­ tatványon igazolja (az igazolás legfeljebb 24 hónapra adható ki). önálló vállalkozó egy­ idejűleg vagy folyamatosan váltakozva két vagy \ . Egymást közvetlenül követő. magyar biztosított marad a kikülde­ tés alatt is. M a munkavállaló és a munkáltató között a kikül­ ivel detés ideje alatt is fennmarad a közvetlen kapcso­ lat. így egyszerre két munkáltatója van. ■ a munkavállaló munkaszerződést köt azzal a vállalkozással.2010. ahol a lakóhelye található. aki Franciaországban asz­ talosként dolgozik. a közal­ kalmazottak. munkabért kizárólag a magyar cégtől kap. amelyet E 102-es nyomtatvány kitöltésével a fogadó állam 12 hónappal meg­ hosszabbíthat). kormányrendelet 27/A § (4) bekezdésében. és az igazolás kiadása államonként külön-külön történik. ■ a munkavállalónak nincs a kiküldetés kezdő­ napját megelőzően legalább 30 napos biztosítá­ sa (az azonban nem feltétel. ha hasonló te­ vékenység végzése céljából 24 hónapnál nem hosszabb időre egy másik tagállamba távozik. ha a munkáltató a munkavállalót a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. Az önálló vállalkozó másik tagállamban folytatott átmeneti tevékenysége akkor minősül hasonlónak az „otthonihoz”. amely alatt csak Ausztriában dolgozik. 1 hónapra Németországba 5 távozik. és a feltételek teljesülése esetén a magyarországi biztosítás fennállását .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . ezért nem alkalmazható rá a ki­ küldetési szabály. amelyhez kiküldték. április 30-a után kezdődő kiküldetés esetén . a tiszteletdíjas tevékenységet végzők. és az osztrák biztosító terhére veheti igénybe Ausztriában az ottani állampolgárokra érvényes teljes körű ellátásokat. ■ a kiküldetésére azért került sor. cikk (3)-(4) bekezdéseiben. valamint a külföldi jog szerint en­ nek megfelelő státusú személy minősül ön­ álló vállalkozónak. Izlandra. ■ a munkavállaló korábban ugyanabban az ál­ lamban 24 hónapig kiküldött volt. május 1-je után is még a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkalmazni. hogy a fogadó államban ne kelljen járulékot fizet­ nie. és így Németországban a német jog szerint lesz biztosított. ILásd a 987/2009/EK rendelet 14. hogy a járuléktörvény szerinti egyéni vállalkozó. egy ottani székhelyű vállalkozáshoz küldi munkavállalóját. ha ■ a foglalkoztató előtársaság.] Ö nálló vállalkozó kiküld etése A koordinációs rendelet nem definiálja. vagy ezen országok állampolgára a kiküldött. különböző tag­ államokba irányuló kiküldetések önálló kikül­ detéseknek számítanak. Liechtensteinre.

Ha nem egyértelmű. de legfeljebb a ténvleges költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. törvény hirdette ki) ■ magyar-bosznia-hercegovinai szociális biz­ tonsági egyezmény (a 2009/11. Ha a munkavállaló a különböző tagálla­ mokban egy munkáltató javára végez munkát (feltéve.. ■ ha az érintett több tagállamban végez mun­ illetve ha az önálló vállalkozó belföldön elért be­ kát. A tájékozta­ tástól számított két hónap elteltével a biztosítást véglegesen meg kell állapítani. munkabér (egyéb díjazás) eléri az összes mun­ kaidő. cikk (1) bekezdésében. cikk (3) bekezdésében. az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején ér­ vényes belföldi költség. hogy van-e kétoldalú egyezmény): ■magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény (az 1959/20.J Az EU-kártya a kiállítástól számított 36 ho napig érvényes. legfeljebb 24 hónapos érvényességgel. törvény hirdette ki. törvényerejű rendelet hirdette ki. Ha a munkavállaló a szakigazgatási szerv alkalmazandó jogként különböző tagállamokban bejegyzett munkál­ a magyar jogot állapítja meg.] Több tagállamban végzett munkavégzés esetén is kérni kell az alkalmazandó jogról az Al-es igazolást a lakóhely. törvény hirdette ki) ■ magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény (a 2010/XXIX. ■ ha az érintet^személy keresőtevékenysége törvény végrehajtási rendelete szerint a tevé­ kenység. A tartós külföldi szolgálato* teljesítő köztisztviselők és hozzátartozójuk HVG ! T B . [Lásd a 195/1997. 27. kormányrendelet 27/B §-ában. ahol az érintett sze­ mély keresőtevékenységet végez. törvény hirdette ki) ■magyar-québeci szociális biztonsági megálla­ podás (a 2006/XVII. aki különböző tagállamokban egészségbiztosítási szakigazgatási szerv hat szokásosan munkavállalóként és önálló vállal­ kozóként is végez tevékenységet. és hogy a kivétel megállapítására irányuló javas­ latot a másik érintett tagállam intézménye is elfogadja. 13. hogy ott jelentős-e a tevékenysége).* ■ ha a munkavállaló vagy az önálló vállalko­ és a 987/2009/EK rendelet 14. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13. kormányrendelet [Lásd 27/A § (1) bekezdésében. akkor tevékenységéhez kapcsolódó munkaidő vagy a lakóhely szerinti tagállam jogát. Macedóniára és Koszovóra alkalmazandó) ■ magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (az 1963/16. és a lakóhelye szerinti tagállam­ nek egy-egy példányát megküldi a többi olyan tagállam intézményének. törvény hirdette ki) ■ magyar-dél-koreai szociális biztonsági egyezmény (a 2006/LXX1X. lam jogát kell rá alkalmazni (ez esetben nem Az igazolás kérelemre ismételten meghosszab­ számít. [Lásd az 1997/LXXXIll. és ha egy másik állam jogának alkalmazhatóságáról születik megegyezés. ahol a legtöbb szolgáltatást nyújtja. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13.] a 195/1997. A1 jelű igazolást tatóknak dolgozik.. A magyar biztosítás megállapítása érdeké­ ben kivételt kérhet az OEP-től a munkáltató és a munkavállaló. /Lásd a 987/2009/EK rendelet 6. kivéve. kormányrendelet kalmazni. törvény hirdette ki) ■ magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény (a 2008/LXXI1.] Ha az önálló vállalkozó a lakóhelye szerinti tagállamban nem végez jelentős tevékenységet. Biztosítás ideiglenes megállapítására is lehe­ A tevékenység központja ott van. §-ábar. hogy a munkavál­ folytatja. Az Al-es igazolás kiadásához elengedhe tetlen. és a kivétel megadása nélkül csak rövid időre szerezne más tagállam­ ban jogosultságot). hogy a munkáltató az EU területén letelepedett). törvény hirdetteki. még nem hatályos) ■ magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény (a2010/CXVIIl. bítható.EU-S KOORDINACIOS RENDELETEK 89 jogszabályainak a hatálya alá tartozik. mégnem hatályos) Külföldi gyógykezelés Ha a biztosított EGT-tagállam területén nem az uniós rendeletek alapján (EU-s egészségbizto­ sítási kártya nélkül) vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást. ha a munkavállaló belföldön folytatott egy részét a lakóhelyén folytatja. törvény hirdette ki. de már eltelt 24hónap a kiküldetés kezdete óta. Vita esetén az intézményeknek egyeztetniük kell. tartózkodási hely ban végzett tevékenysége nem jelentős. ha a magyar jog alkalmazásának felté­ [Lásd a 883/2004/EK rendelet telei továbbra is fennállnak. bizto­ vagy a munkáltató székhelye szerint illetékes sítási kötelezettsége a munkáltató székhelye egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél. a lakóhelye szerinti ál­ állít ki. törvényerejű rendelet hirdette ki. cikk (2) pontok alapján lehet eldönteni: . cikkében. függetlenül attól. ha ■ a kiküldetés. vagy egyál­ talán nem folytat keresőtevékenységet. illetve az önálló vállalkozó át­ meneti külföldi tevékenységének időtartama előre láthatóan meghaladja a 24 hónapot. Ha szerinti államban van. ha egy másik tagállam a döntést vitatja. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 16. törvény hirdette ki) ■ magyar-horvát szociális biztonsági egyez­ mény (a 2005/CXXV. hogy melyik tagállam tervezi is nyújtani a következő 12 naptári hó­ tb-jogát kell alkalmazni.] Magyarországon akkor jelentős a járulékennek a jogát. < Szociálpolitikai egyezmények Magyarország hatályos és alkalmazandó kétol­ dalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyez­ ményei (az uniós tagállamok polgáraira a koordi­ nációs tb-rendeleteket kell alkalmazni. azon tagállam hónapig érvényes Al-es igazolást ad ki. mely- több tagállamban végez keresőtevékenységet. amely­ ben a tevékenységet munkavállalóként végzi. akkor (8). cikk zó csak egy tagállamban végez munkát. illetve munkabér (díjazás) 25 százalékát. A kérelmező a kérelem benyújtásával egyide­ jűleg igazolja azokat a tényeket. ahol az ön­ álló vállalkozó üzletvitelét szokásos jelleggel tőség van annak érdekében. azt a tevékenység kezdő­ napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni. ■a kiküldetés feltételei fennállnak. törvény 27.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . körülményeket amelyekre tekintettel a kivétel megállapítását kéri. és különös méltánylást érdemlő körülmények indokolják a kivétel megállapítását (például ha a munkavál­ laló korábban jellemzően Magyarországon szer­ zett nyugdíjjogosultságot. a biztosítási kötelezettsége főszabályként a la­ kóhelye szerinti országban állapítandó meg. Al-es igazolás ebben az esetben leg­ feljebb öt évre adható ki. cikkeiben és a 195/1997. (10) bekezdéseiben. még nem hatályos) ■ magyar-ausztrál szociális biztonsági egyez­ mény (a 2011/CXVII. illetve az öiValló vállalkozó. a biztosítási igazolás iránti kérelmében megjelölt tagállam jogát kell ideiglenesen al­ vétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. a 987/2009/EK rendelet 18. Szer­ biára. annak a tagállamnak a joga alkalmazandó rá. ezt a következő szem­ napban. és laló ne maradjon ellátás nélkül. Oroszországra és Ukrajnára alkalmazandó) ■ magyar-kanadai szociális biztonsági egyez­ mény (a 2003/LX1X.] a biztosítás ideiglenes Magyarországon megállapítására a lakóhely szerint illetékes Az a személy. § (3) bekezdésében. hogy az OEP a kérelmet támogassa.] Kivétel m egállapítása Egyes személyek vagy személycsoportok ér dekében a tagállamok illetékes hatóságai közös megállapodással eltérhetnek a koordinációs rendelet szabályaitól. Biztosítás ideiglenes m egállapítása ahol a tevékenységeinek központja található.

S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K EU-kártyája továbbra is a külszolgálat idő­ tartamára. és a 217/1997. de a biztosítása már megszűnt). ha viszont a nyugdíjazás előtt a biztosított fegyveres szervek tagja volt. szükségességé­ ről utólag az egészségbiztosító ellenőrző főor­ vosai döntenek. azaz például 15 német év és 20 magyar év esetén a 20 év magyar idő alapján (ekkor a ma­ gyar nyugdíj a nettó átlagkereset 53 százaléka). Kivétel. Ha a számlából nem állapít­ ható meg az igénybe vett egészségügyi szolgál­ tatás. elektronikus úton személyesen vagy meghatalmazott útján. Több országban szerzett biztosítási idők esetén a magyar nyugdíjrész kétféleképpen számítható ki: ■ az összes biztosítási idő alapján.[ EGT-államban átmenetileg tartózkodó ma­ gyar biztosított az európai egészségbiztosítási kártyával igazolhatja. ■ a tagországok nem EU-tagállammal kötött szo­ ciálpolitikai egyezményeiben saját biztosítási idő­ nek elismert időt szolgálati időnek kell tekinteni. az igénybe­ vételkor érvényes árfolyamon átszámítva meg­ téríti. Az egészségbiztosítási pénztár a tényleges és számlával igazolt költségeket téríti meg. kivéve ha megsemmisül. köztisztviselőnek cs kor­ mánytisztviselőnek a biztosító a külföldön indo­ koltan igénybe vett ellátás költségéből 85 százalé­ kot téríti meg (függetlenül a költség nagyságától).1 százaléka. kormányrendelet 12. vagyis 41.és nem szociálpolitikai egyez­ ményes országban . fekvőbeteg-gyógyintézeti és szülészeti ellátás. Ebben az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állapítja meg.7 százalék). Az OEP akkor is engedélyezheti az összeg ki­ fizetését. A külföldön szerzett biztosítási idők az erről szóló nemzetközi egyezmények. valamint sürgősségi betegszállítás igazolt költ­ ségeit szintén az itthoni finanszírozás mértékéig téríti meg. legfeljebb 48 hónapra érvényes.ilyen egyezménye van Ma­ gyarországnak a szovjet utódállamokkal). . akkor az itthoni szolgálati idő nem lenne elegendő a magyar nyugdíjhoz. amikor is úgynevezett elméleti nyugdíjat kell megállapí­ tani. A másik uniós tagállamból érkezett ál­ lampolgárnak a helyben lakó biztosított ál­ lampolgárokkal azonos ellátásban kell része­ sülnie (az azonos elbírálásnak a 883/2004/ EK és a végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendeletekben foglalt uniós elve alapján). ha az elhunyt a magyar jogszabályok szerinti nyug­ díjas volt.és a vele együtt külföldön élő házastárs és gyer­ mek . csatolni kell a kórházi zárójelentés akár nem hivatalos fordítását vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igazo­ lást és annak fordítását is. továbbá a számla magyar HVG ! T B . [Lásd az 1997/LXXXIII. ■ a speciális biztosítási időket (például bányá­ szok. megrongálódik. ■egyazon biztosítási idő nem ismerhető el kétszer.] Aki EU-kártyával valamely EGT-tagállamban jogosulatlanul vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást (például a kártyája még nem járt le. A kártya kiadása térítésmentes. akkor a saját nyugdíj-megállapító szervhez. ha a biztosított maga nem egyenlítette ki a számlát. járóbeteg-szakellátás. illetve az EU-szabályok szerinti nyugdíjat azonban a Központi Nyugdíj-nyilvántar­ tási és Informatikai Igazgatóság állapítja meg. illetve maradandó egészségkárosodással járt volna. illetve a nyugdíj kiszámításakor. ■ a lakóhely szerinti ország fizeti a nyugdíjat a másik országban szerzett biztosítási idő után is (ez a területi elv . törvény 27. [Lásd cp 1997/LXXXIII. [Lásd az 1997/LXXXIII.[ i K ülföldön szerzett biztosítási idők A szociálpolitikai egyezmények. §-aiban. hogy a magyar egész­ ségbiztosítás terhére jogosult ott orvosi ellátást igénybevenni. Az érintettnek mindig a neki kedvezőbb nyugdíjat kell megkapnia (vagyis az előbbi példában itthon az arányos számítás helyett a nemzeti szabályokat kelf alkalmazni). kisko­ rúak esetén a törvényes képviselő közreműkö­ désével. kormányrendelet 12/A §-aiban. és az el­ hunyt jogszerző részére már megállapítottak sa­ ját jogú vagy az ő jogán hozzátartozói ellátást.mondja ki a 168/1997. például munkát vállaló vagy nyaraló magyar állampolgár által ott igénybe vett egészségügyi szolgáltatás költsé­ gét az egészségbiztosítás forintban. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott közalkalmazottnak. kormányrendelet 1. de legfeljebb az igénybevétel idején érvé­ nyes itthoni finanszírozási mértékig. Ilyenkor 2200 forint igazgatási szolgáltatá­ si díj fizetendő. és ó jár el a külföldi partnerbiztosítóknál is. illetve az Eu­ rópai Unió koordinációs rendelete szerint szá­ míthatók be a nyugdíjra jogosultság eldöntése­ kor.kérheti a nyugdíjat (Magyaror­ szágon a területi igazgatóságokon). törvény 27. törvény 27. A beavatkozás indokoltságáról.90 | E U . Ha a biztosított több EGT-országban is szerzett szolgálati időt. és a magyar nyugdíj­ részt a magyar biztosítási idő arányában kell kiszámítani (ez az arányos teherviselés elve ez szerepel Magyarországnak a jugoszláv utód­ államokkal. ■ az országonként szerzett biztosítási idők alap­ ján.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E nyelvű fordítását. ilyenkor az azon szereplő összeget a külföldi gyógykezelést végző intézmény ré­ szére kell átutalni. a nyugdíjra jogosultság megállapí­ tásakor a biztosítási időket össze kell adni. vagy el­ lopják. igazolást an­ nak kiegyenlítéséről. paragrafus (2) bekezdés b) pontja. A szociálpoliti­ kai egyezmények. fegyveres szervek tagjai esetében) a másik ország hasonló rendszerében el kell ismerni. de az együttes. a hasonló munkakör magyar átlagkeresete alapján).esetében az egészségbiztosítási pénztár a külföldi tartózkodás helyén indokoltan igény­ be vett fogászati ellátás. ahol ilyen speciális rendszer nincs. §-aiban. és a 217/1997. A költségtérítési igény bejelentésekor csatol­ ni kell az eredeti külföldi számlát. Ezt az OEPnek határozatban kell elrendelnie. Az EU-tagországok maguk határozzák meg nyugdíjrendszerük szabályait. Az EU tagországaiban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) további államaiban a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek érvényesek. és a 217/1997. Magyarország kétoldalú szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezményeinek két alapmegoldása a nyugdíj megállapítására: ■ a biztosítási időket össze kell adni (hason­ lóan az EU-szabályhoz). Kivétel ez alól a hozzátartozói ellátás abban az esetben. [Lásd az 1997/LXXXIII. Németország­ ban 10 és Magyarországon is 10 évet dolgozott. ha a szolgáltatás elmaradása az élet vagy a testi épség súlyos veszélyeztetésével. amelyből egy-egy országra az egyes szol­ gálati idők arányában kell kiszámítani a tény­ leges nyugdíjat (például 15 év német idő és 20 év magyar idő esetén a magyar nyugdíj a 35 év alapján járó 73 százalék nyugdíj 57. de a biztosítási idők összeszámítására létezik néhány közös előírás: ■ minden tagországban a saját szabályok sze­ rint kell igazolni a biztosítási időket. elvész. köteles meg­ téríteni az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit. ha hozzátartozói ellátást állapítanak meg. Ekkor ugyanis a Nyugdíjfolyósító Iga2 ' gatósághoz kell fordulni. Dél-Koreával és Kanadával kötött egyezményeiben).az ott magyar nyelven is rendelkezésre álló form anyomtatványokon . Akinek külföldi biztosítási ideje is van. Ha va­ laki például Franciaországban 15. vagyis a 35 év biztosítási idő már jogosulttá teszi (ha a nyug­ díjhoz előírt egyéb feltételeknek is megfelel). törvény 66-67.] A bármely jogcímen harmadik államban vagyis nem EGT. Az utóbbi egyezménytípus esetében például az Ukrajnában szerzett 20 év és a Magyarországon szerzett 20 év alapján az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező az ottani szabályok és az ottani hason­ ló munkakörben elért kereset alapján kap 40 év szolgálati időnek megfelelő nyugdíjat. kormányrendelet 12/A §-aiban. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott . Az EU-kártya az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatán igényelhe­ tő személyesen vagy írásban. ott az általá­ nos rendszerben. a lakó­ helye szerinti ország nyugdíj-biztosítási szerveinél . a Magyaror­ szágon lakó pedig itt kap 40 év alapján nyugdíjat (a magyar nemzeti szabályok szerint.tartózkodó. illetve az EU szabályok szerinti nyugdíjat a Központi Nyugdíj­ nyilvántartási és Informatikai Igazgatóság állapít­ ja meg .

valamint az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása ér­ dekében -törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megálla­ píthat. nyilvántartási. egyéni . egyéni vállalkozó. járulékmegállapítási és -levonási. Í2 A társadalombiztosításban való részvétel a 1 törvényben meghatározott szabályok szerint köte­ lező. fe b ru á r 1-jétől h a tá ­ ly o s a k a t M ts z e ra já h ú z o ttb M k k e lj a 2013. valamint nyil­ vántartására vonatkozó szabályok megalkotásával. (7) A társadalombiztosítási rendszer műkö­ désében érvényesülő közteherviselés érdekében törvény a biztosítottakat és a foglalkoztatókat mindazon adataik rendszeres vagy eseti közlésére kötelezi. a 2011.e törvény vagy társadalombiz­ tosítási ellátást megállapító törvény eltérő rendelkezése hiányában .az egyéni felelősség elvének megfelelően. c) az ellátások igénybevételére. ellenőrzé­ séhez és érvényesítéséhez szükségesek. amelyek társadalombiztosításijárulék­ fizetési és hozzájárulás-fizetési kötelezettségeik megállapításához. Tbj. 4. (3 A kötelező társadalombiztosítás rendsze­ 1 rében a biztosított .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . b) az ellátások fedezetére szolgáló fizetési köte­ lezettségek meghatározásával. fe je ze t Fogalm ak és érte lm e ző rendelkezések Tbj. aki Magyarország terü­ letén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót. aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. d e c e m b e r 31-étő l h a t á ly o s a k a t dőlt betűkkel. keresetpótló juttatásban. 2. az álláskeresési járadékban. a b) pont sze­ rinti fizetési kötelezettség megállapítására. évi LXXX. vállalkozói járadékban.) I. Ennek érvényesítése érdekében a foglalkozta­ tót bejelentési.) kormányrendelettel (R. ja n u á r 1-jétől h a t á ly o s a k a t kövér b etűk kel. valamint e szolgáltatások fedezetéről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. A foglalkoztatók és a biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit: a biz­ tosítottaknak a társadalombiztosítás rendszerében való részvételi kötelezettségét. 3.§ E törvény célja. a 2012. bármely személyi egye­ sülés. hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a tár­ sadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyo­ kat.a szociális biztonsághoz. d e c e m b e r 1-iétől h a tá ly o s a k a t a lá h ii zo tt h e te k k e l. fe je ze t Á ltalános rendelkezések A törvény célja Tbj. (XI. ha biztosítottat foglalkoztat. valamint munkanélküli-járadékban. befizetésére és beszedésére.társadalombiztosítási ellátá­ sokra. ennek teljesítéséhez. 2. l. (6) A foglalkoztatót a társadalombiztosítás ke­ retében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben meghatározott járulék. egyéb szervezet. a 2012. vállalkozó. aki Magyarország te­ rületén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót. Í6al A társadalmi szolidaritás elvének megfele­ lően . a foglalkoztatók és a biztosítottak fizetési kötelezettségét és ennek a közteherviselésnek megfelelő teljesítését. § E törvény alkalmazásában: a) Foglalkoztató: 1 bármely jogi és természetes személy. HVG í T B . a törvény erejénél fogva jön létre. társadalmi szintű kockázatközösség. tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló eseten a szerződést kötő gazdálkodó szervezet.9^ T Á R S A D A L O M B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK 1997. valamint -bevallási kötelezettség tgrheli. II. továbbá arra a külföldi foglalkoztatóra. n o v e m b e r 3 0 -á tó l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t aláhúzott dőlt betűkkel. d) az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenőrző rendszer sza­ bályozásával gondoskodik. amelynek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet. ha a társadalombizto­ sítás kiadásai a bevételeket meghaladják. a 2011. beval­ lására. ja n u á r 1-jétől h a tá ly o s a k a t kövér d óit betűkkel je lö ljü k . törvény (Tbj. E kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás öszszege -ha törvény kivételt nem tesz -arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével.és hozzájáru­ lás-fizetési kötelezettségek terhelik. 3. (4) Hatályát vesztette. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A közteher­ viselés érvényesítéséhez és a jogosultságok megál­ lapításához létrehozott nyilvántartások törvényben meghatározott módon egységes rendszert alkotnak.)’ a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése. az e törvényben meghatározott já­ rulékfizetési kötelezettség alapián szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátar- tozóia javára az egves. 4. § (1) Az állam a társadalombiztosítási rendszer működéséről és a nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló fejlesztéséről a) a társadalombiztosítási rendszerben nyújtott egyes ellátások megállapításával. álláskeresést ösztönző • A 2011. Alapelvek Tbj. (5) A biztosítás az annak alapjául szolgáló jog­ viszonnyal egyidejűleg. Megha­ tározza a társadalombiztosítási ellátások körét és a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó szolgáltatásokat. 5. (2) Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja. költségvetés alapján gazdálkodó szerv. § íll A társadalombiztosítás Magyarország ál­ lampolgárait és e törvény külön rendelkezése alap­ ián más természetes személveket az e törvényben meghatározott szabályok szerint magában foglaló. járulékfizetési.

8. §-ának (2) bekezdésében megha­ tározottszemély. kivéve. és foglalkoztatója biz­ tosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja. 12. az egyesülés. ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működé­ sének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik. 13. 4. 4. 3. törvény (a továbbiakban: Szja tv. a közkereseti társaság és ról szóló 1993. az előtársaságként történő működés időszakában is. a gyermekgondozási díjban. intézmény.ha jogsza­ bály másként nem rendelkezik . alpont szerint társas vállalkozónak minősül. és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében tör­ ténik (tagsági jogviszony). a nyilvántartással és adatszolgáltatással. falugondnoki tevékenység. aki nem minősül belföldinek. a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj. 3. ideértve az európai gazdasági egyesülést is. nyugdíj előtti álláskeresési segélyben i) Foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni. és 2. valamint az európai gazdasági egyesülés tagja. a gépjárművezető-képző munkaközösség. rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban). § (3) bekezdés a) és c) pont­ magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségjában meghatározott saját jogú nyugellátásban. n) o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: 1. az egészségügyi szolgáltatási járulék. a kincstár számfejtési körében a helyi önkor­ mányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tar­ tozó munkáltatók esetében a járulék megállapításá­ val. il­ letve társas vállalkozónak. törvény szerinti munkarehabi­ a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes litáció (a továbbiakban: munkarehabilitáció) kere­ személy tagja. valamint a biztosítottak be­ jelentésével összefüggő. törvény szerinti tanulószerződés. a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntés­ sel csatlakozó személy. h ) Megbízási jogviszony. az egyéni szabadalmi ügyvivő. az oktatói munkaközösség tagja. illetve a díjat folyósító szerv. a nyug­ díjjárulék. d) Társas vállalkozó: 1 a betéti társaság bel. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. a közös vállalat. 10. sára jogosító igazolvánnyal rendelkező magánf) Sajátjogú nyugdíjas: az a természetes személy.) Hatályát vesztette. p) Tanulószerződés: a szakképzésről szóló 1993. szabadalmi ügyvivői iroda. a gyógyszerészi magántevékenység. illetve az EGT-államjogszabályai alkalmazásá­ val saját jogú öregségi nyugdíjban részesül. az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tar­ tozó ügyvéd.) szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem. az oktatói munkaközösség. alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér. ■ 10. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. . amely alapján a munkát Ma­ gyarország vagy a szociális biztonsági rendsze­ rek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik. a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenyke­ dő önálló bírósági végrehajtó. 5. a hivatásos nevelőszülői díj. évi LXXVI. a korlátolt felelősségű társaság.ben előírt kötelezettségek tekintetében a kincstár. ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik. a gyermeknevelési támogatásban. az adózás rendjéről szóló törvény 88.a kölcsönbeadó. 4. aki személy.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S O K 95 11. megfizeté­ sével. b) Egyéni vállalkozó: e) Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék). 3. a támogatást. évi CXVII. az ösztöndíjas fog­ lalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. illetve társas vállalkozó. a közjegyzői iroda. 7 az 1-6. a szociális biztonsági rendszerek koordinálá­ sáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendele­ tek. a járulék bevallásával. aki az 1998. ti társaság tagja. § (4)-(5) bekezdés. ha az 1-2. 5. j) Külföldi: az a természetes személy. g) Hatályát vesztette. Q) r) Igazgatási szerv: 1. 6. folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. a bejelentési. ha az 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátások­ 5. 1 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről . behajtásával. §. §-ának (5) bekezdésében meghatározott fel­ adatkörében a vámhatóság. a táppénz-hozzájárulás. az ügyvédi iroda. 6. az egyesülés. alpontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) r é s z e s ü lő . 42-43. tanyagondnoki tevé­ 1. a bevallás ellenőrzé­ sével kapcsolatos hatósági ügyben . a biztosítási kötelezettség megállapításával. a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem mi­ nősülő természetes személy. bevallásával. az egyéni vagy társas vállalkozó e) pont sze­ rinti jogállását nem érinti. 2. az 1. nyilvántartási. fejezete szerinti munkavégzés esetén . 41. a gyermekgondozási segélyben. juttatásban. 7 a munka törvénykönyve harmadik része XI. az egyéni cég tagja. 9. a gépjárművezető-képző munkaközös­ ség. európai közösségi jogász (atovábbiak­ ban együtt: ügyvéd). illetve nemzetközi egyezmény al­ folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező kalmazásával a 14. e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával. az ügyvédi iroda. m) A magánnyugdíjpénztár tagja: 1. a szabadalmi ügyvivői társaság. § kivételével . aki a társaság ügyvezetését nem tében munkarehabilitációs díjat folyósító szociális munkaviszony alapján látja el. ba. a szerződésben meghatározott díj. hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik. valamint a korked­ vezmény-biztosítási járulék.a 34-35. 5. munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogvi­ szony és munkaviszony. az ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt. illetőleg ha a munkát nem munkaviszony. a korlátolt felelősségű társaság. a közkerese­ . a vendéglátóüzlet felszolgá­ lójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borrava­ ló (a továbbiakban: borravaló). 2. továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony. a végre­ hajtói iroda. éviül. január 1je és 2005. aki vállalkozói tevékeny­ szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilván­ séget saját jogú nyugdíjasként folytat. 3. a tanulószerző­ désben meghatározott díj. a betéti társaság. a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékeny­ kedő közjegyző.biztosítottnak minősülő személy esetén a z ellátást folyósító szerv. december 31-e között hatályos rendelke­ zések értelmében önkéntes döntéssel taggá vált. feleke­ zeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. munkaképtelenségi járadékban részesül. a szabadalmi ügyvivői társaság. az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. pontban felsorolt társas vállalkozások . 6. aki a reá 2. az e törvényben és az Art. azMpt. a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlá­ irányadó öregségipyugdíj-korhatárt betöltötte. a felszolgálási díj. továbbá az tartásban szereplő természetes személy. a közös vállalat. megfizetésével. k) Járulékalapot képezőjövedelem: 1. az egyéni cég. 2. közjegyzői iroda. 2. a végrehajtói iroda. 2. a betéti társaság. 3. I) Járulék: az egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulék (a természetbeni egészségbiz­ tosítási járulék. a társadalombiztosítási nyugellátásról kenység vagy szociális szolgáltató tevékenység szóló törvény.az álla­ mi adóhatóság. a közkereseti társaság. HVG T B . c) Társas vállalkozás: 1. a tartozás beszedésével.és kültagja. adatszolgáltatási kö­ telezettséggel.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ügyi vállalkozó).

hi­ teinek. jogviszonyátmeg kívánja szüntetni.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E sítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony). fe je ze t A társad alo m b izto sítás ellátásai és az ginyugdíj-korhatárt betöltötte. HVG ! T B . a nyilatkozatában a biztosítási jogviszony. közalkalmazotti. írásban nyilatkozik. a 41. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült me­ zőgazdasági őstermelőnek. h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi sze­ 5. a teljes . §-amak alkalmazásánál a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeteséert felelős nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv.és Vámhivatal hivatá­ jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) e l­ sos állományú tagja. a katonai szolgálatot telje­ éri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget.! a bizto sítésér teljesít ma. egye­ (1) E törvény alapján biztosított a) a munkaviszonyban (ideértve az ország­ sület. évi LXXX. társadalmi megbízatású arendvédelmi szervek. a Magyar Honvédség. § (2) és (3) bekezdése és a 4243/A § alkalmazásánál a rehabilitációs hatóság. valamint a menekültként elismert személy. a 34. hallgató tagját 83. illetve szerződésben meghatározott díj összegének azon időszakra (naptári napokra) vonatkozó arányos részét. bírósági jogviszonyban. a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szotó törvény hatálya alá tartozó személy (a további­ akban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személy). 3. együttesen kellfigyelembevenni. éserrőlapénztárrészéreaTbj. §-ának 18. személy . ója Tbj. § (10) és (12) bekezdésének. tekintet nélkül arra. aki a szabad mozgás és a három hó­ napot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja. (5). az zási szerződés alapján. 3. társadalmi Tbj. illetőleg naptári napokra an­ továbbiakban: Mpt.i alapján díjjárul« határ[TI (2)/ alapot ki (l) bekez sánál-i kellfigyf (3)/ néséret évreáth . 40. w) Mezőgazdasági őstermelő: az Szja tv. a bevándorolt és a letelepedett jogállású. a Magyar Honvédség szerző­ déses állományú tagja. járulékalapként tanulmányokat folytató tanuló. törvény (a továbbiakban: Tbj. § k) pontjának 2. foglalkoztatási jogviszonyban. *?-ának. a 41.ide nem értve ag) pont és a (2) bekezdés szerint . 40. A tá rsa d a lo m b iztosítá s ellátásaira és a m agán- zs) a k i.sei kifizeti venni. a polgári nemzetbiztonsági polgármester. közfoglalkoztatási a helyi (települési) önkormányzat választott képvi­ jogviszonyban álló személy. alpontjában meghatározott személy. társadalmi szervezet.) 23. munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részé­ re megállapított személyi alapbér kötelező legki­ sebb íiavi összege. megbí­ személyialapbéra munkaszerződésalapjánfizetett. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak. kezdő Tbj.juttatott. kell. 4. Amennyiben a pénztártag egyidejűlegtöbb biztosítási jogviszonyban áll. § szervezetek szövetsége. (2) A z (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl ellátásra jo go sultak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kereté­ . a biztosított egyéni és társas vállalkozó járu­ lékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásá­ ban a tárgyhónap első napján. jövedelmet és ö ja T b jA § k) pontjának 2 . minősülő társas vállalkozó. f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem amelyben a jövedelem külföldön adóztatható. v a la m in t a kö te lező eg é szsé g bizto ­ szövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében sítás e llá tá s a iró l szóló 1997. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíj­ ban részesülő személyt. a hontalan. selője (tisztségviselője). alpontjában meghatározott d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy. 4. egyéni vállalkozónak adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) havi átlagos alapbére. i) a mezőgazdasági őstermelő. amenyR2. a vatásos nevelőszülői jogviszonyban. 1. R. évi LXVI. § (2) bekezdésének ^pontjában foglaltfelhatalmazás alap­ ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony. hogy foglal­ nyugdíjra jogosultakról. v) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás­ ban részes más állam. jövede figyele számáv (3) c w sánál fi megköt elóadá: (előadá (5) tisztség időszak díj fizet tésének megszű (6) R . 2. illetőleg vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségvi­ közszolgálati jogviszonyban. a 34. § (1). s) Minimálbér: 1 a tárgyhónap első napján érvényes. ben munkát végző személynek k e ll tekinteni azt is A biztosítottak aki: alapítvány. gazdasági társaság társas gyűlési képviselőt is). zetéről szóló 1997. személyesen közreműködik. §-a (2) és (4)-(5) bekezdésének. a 41. §. §-ának. törvény szerint bejelentett lakóhelylyei rendelkező magyar állampolgár. kamara. szövetkezet vezető tisztségviselője. ha a reá irány­ illetőleg a megállapodás megszűnésének napját is közölnie adó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már meg­ szerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. évi LXXXII. valamint 3. ján a kormánya következőket rendeli el: vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében R. aki a reá irányadó öregséIII.ide nem értve az iskola58.biztosítottat. a 35. 7. §-ának. §-ainak alkalmazásánál az egészségbiztosí­ tási szerv. Mag álisl köze tartc R oltalo talom együt nyúló vábbii jogiví szemé megbí lékala szerint figyelt R. szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: dése szerinti megállapodás megszűnését követő 90 napon belül egyházi személy). ügyészségi szolgá­ selője. z) Harmadik állam: az Európai Gazdasági Tér­ ség és Magyarország által kötött kétoldalú szociá­ lis biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartózó állam. ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevé­ kenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középiokú szakképzettséget igényel. lyi alapbér. törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével -. § -á b a n . tárgyhónapra esőjövedelemegyrésze Magyarországon. a 40. és a polgárok személyi adata­ inak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 34. az egyéb jogcímen . a 35. társasházközösség. alpontjában meghatározott egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. (2) szakon sor. hogya magán-nyug­ 1. § (1) Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó. a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege.) b) a szövetkezet tagja . 4. továbbá az az állam. a b kesség sához. amely­ nek állampolgára az Európai Közösség és tagál­ lamai. kivéve a saját jogú nyugdíjast. kodó család kiskorú tagját.§0)-(6) (7) Amennyiben a pénztártag a magánnyugdíjról és a nyiben az e tevékenységéből származó. g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (2) A Tbj. §-ának (2) bekezdése és a 42-43. amennyiben járulékalapot képező szolgálatok. §-ának. x) Kezdő mezőgazdasági őstermelő: az a személy. 5. tárgyhavi magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. § (1) bekez­ mély. § k)pontjának 1. 3. a 42-43. és 2. gazdálkodó s z e r v e z e tvá­ lasztott tisztségviselője.a külön alapbérajárulékalap. továbbá lati jogviszonyban. valam int e szolgáltatások fede­ koztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. alpontjában említett szemé­ e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó. az őstermelői tevékenységet közös igazol­ díjpénztári tagdíjfizetési kötelezettsége a továbbiakban egyik vány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdál­ jogviszonyában sem áll fenn. (8) bekezdésének. t) n) Belföldi: 1 Magyarország területén a polgárok személyi . Ennek hiányában a tárgyhavi személyi személyesen munkát végzői. valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré­ szes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. §-a szerinti biztosítási jogviszony vagy a Tbj. másik c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai része külföldön adóztatható. 2 § /A 2. §-a (1) bekezdésének g)pontja szerinti választási lehetőségével élve magán-nyugdíjpénztári tagsági nak harmincadrészét.96 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S OK 2. tö rv é n y tanulmányokat folytató tanuló. ösztöndíjas magánnyugdíjpcnztárak választott tisztségviselője. törvény (a járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát. adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. köztestület. a Nemzeti Adó. évi LXXXIII. a nyilatkozat megtételekor a magánnyugdíj­ kivéve pénztárnak a tagot tájékoztatni kell arról. igaz­ a Munkavállalói Résztulajdonosi Program s ze rv e z e ­ ságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban.

24. íz iskola. (2) Az esedékességet követő időpontban kifizetett járulék­ alapot képező jövedelmet(elmaradt követelés) a Tbj.] figyelembevételével kell megállapítani. kivéve. egyeezetvátársas tségvi)vábbá ervezeárak. 10. a szaba­ dalmi ügyvivői társaság. M / B § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. á irány­ ár m egb 20 év. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja esetében a tényleges személyes közre­ működési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig. illetőlega tevékenység befejezését követően kerül sor. akkor a tisztség megszűnésének napjáigeltelt.a személyi jövedelemadó előlege alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani. 6. Tbj. akkor a díj kifizetéséig(esedákességéig)elteltidőtartamot kellfigyelembe venni.az ennek alapját képező jog­ viszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették. b). § (1) Ha a biztosítás időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában a Tbj. illetőleg az előző kifizetéstől az újabb díj kifize­ tésének napjáig.7. r. R. 7. b) az igazolatlan távoliét időtartama alatt. §-ának (1) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettség megállapítá­ snál . amelyre a díjazás történt. törvény végrehajtásáról szóIó. (2) Ha a díjazásra nem havi rendszerességgel. ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor. ad) a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekc) közjegyző. e biztosítási időnek a következő naptári évre áthúzódó időtartamára kifizetett. átlagkereset (távolléti díj). amely a választás napjától a díj fizetéséig. gyermekgondozási segély vagy gyer­ e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig meknevelési támogatás kerül folyósításra. hanem idő­ szakonként. kor is fennáll.arra az évre (időszakra) kellfigyelembevenni.WC§ alu a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi. továbbá ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette. baleseti ellátásra és egészségügyi szolgáltatásra jogosult. (6 ) A biztosítás szünetelése alatt .a járulékfizetési felső határig . gyermekne­ velési támogatásban.) kor­ mányrendelet 75/B §-ában meghatározott tájékoztató kereté­ ben a nyugdíjfolyósító szerv arról is tájékoztatja az ellátásban részesülő személyt. európai közösségi jogász a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt. § (1) Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfi­ zetési kötelezettsége: a) az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilván­ tartásból való törlés napjáig. védjegyoltalom. akkor a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát. §-ának k) pontjában meghatározott. :képvizatású . § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdésében szabályozott munkavégzésre irá­ nyuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 97 )iakban: foglalrténik. alkotás.épez<5 ása) el­ eget. önálló bírósági végrehajtó esetén gondozási díj. b) gyermekgondozási segélyben. mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor. (k) A járulékalap megállapításánál a Tbj. R. ti. és egyidejűleg saját jogú nyugdíjas. vagy ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét éves­ tart. vagy a bün­ tetőeljárást megszüntették. találmányi szabadalmi oltalom. § (2) bek. használati szerződés (a to ­ vábbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője.: öregsékon túl keretéii azt is. szabadságvesztés tartama alatt. § (1) bekezdésének g) pontjában és (2) bekezdésében említett személy biztosítása . a) a gazdasági társaság. a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedé­ kességekor) kell elbírálni. 6 . sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg. járulékalapot képező jövedel­ met akkor is számításba kell venni. hasznosítási. § Ha a szerzői jogi védelem. baleseti táppénzben. valamint az újítás (a továbbiakban együtt: szerzői jogi védelem alatt álló mű) hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. § (1) Az egyidejűleg több biztosítással járó jogvi­ szonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbí­ rálni. ápolási díjban részesül. § tében a kamarai tagság kezdete napjától annak Szünetel a biztosítás: megszűnése napjáig. mintha annak kifi­ zetésére a szünetelés kezdőnapját megelőző napon került volna sor. e) az ügyvéd. idalmi 5. valamint a (2) bekezdésében meg­ határozott jogviszonyban áll. (3) Az 5. (X. azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe. mintaol­ talom alatt álló mű. (2) A munka törvénykönyve szerinti munkavi­ szony esetén a biztosítás kezdete az a nap. c) amennyiben az ellátások folyósítását közvetle­ nül megelőző napon biztosított volt. 9. d) az előzetes letartóztatás. e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. az egyesülés. amely évre (időszakra) azt kifizették.a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek. Tbj. ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkavi­ szonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár. vagy ha a tisztség megszűnt. 5. A biztosítási kötelezettség elbírálá­ sához a kifizetett díjból . egyéni szabadalmi ügyvivő ese­ Tbj. (3) Biztosított az a természetes személy is.ideértve az előleget is . és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyan­ annál a foglalkoztatónál a naptári hónapban el­ ért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. 8. A járu­ lékalap megállapításakor a felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembevenni.168/1997. §-ának( 2) bekezdésében említett választott tisztségviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni. az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása napjáig áll fenn. telje­ sítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot. igazolgazdál% pont ) lyugdíj. (3) (*0 Az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége elbírálá­ sánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés megkötésétől. járulékalapot képező vagy munkabér (illetmény). 3 .ha törvény eltérően nem rendelkezik . évi LXXXI. R. Tbj. «»/A § (l) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetettjárulékalapot képező jövedelem után a nyug­ díjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ [Tbj. § (1) A biztosítottak . a szabadalmi ügyvi­ vő kamarai tagságának szüneteltetése alatt. (3) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszű­ nésére tekintettel. kivéve. f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünete­ lésének ideje alatt.ak­ . hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételérevalójogosultságigazolása céljából azOrszágos Egész­ ségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP) bejelentette. kivéve. cetében 5iskolai szesülő iák nem ak nem rányuló megbí­ zónak ayban) i külön íkéntes amenyrgyhavi imálbér Dkra anázi sze együtt: iíjast. esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak ha törlése napjáig. g) pontjában.a isclője.amennyiben e törvény eltérő­ en nem rendelkezik . a közjegyző. ha a) táppénzben. ha sem a tevékenység időtarta­ ma. amelyen a munkavállaló ténylegesen munkába lép. gyermekgondozási díjban. e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni. és a szoci­ ális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló k ö z ö s s é g irendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. b) ügyvéd. jövedelem után a nyugdíjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetésifelső határnapi összegénekfigyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. (2) Az a személy. (2) Az 5.retében tagját ~ iviszony. előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is kötelezett. földrajzi árujelzők oltalma. §-a alapján nem állapítható megvagy az vitatott. c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) köte­ lezettség alóli mentesítés ideje alatt. egyéni cég tagja esetében az . terhességi­ gyermekágyi segélyben. (6) Hatályát vesztette. aki az 5. § (1) bekezdés a). 2b. (5) ATbj.a 7 § (1) bekezdésében említett időszakon belül . táppénzfizetés történt. § (1) A biztosítás . (5) A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően. nél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik (2) A társas vállalkozó biztosítási kötelezett­ sége: igénybe.a szünetelést megelő­ zően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján-kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni. Tbj.

felekezettől nyugdíjban vagy a Magyar Tbj. ide nem értve a külföldi állampolgárt. e) közérdekű munkát végez. 13. baleset-. rokkantsági járadékban. illetve vezető tisztségTbj. re (alkalmazottjára) és vele közös háztartásban élő be) szülői nyugdíj. f) külön törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez. § (1) Baleseti ellátásra.az e törvény szerint biztosított. 12. iskola. tv. feltéve. törvényben (a továbbiakban: véka képe zalék t) u szün szólj korh dósá . ködés kezdetének azt a napot kell tekinteni. hogy az ab) hatályát vesztette. házastársi pótlékban. aki a) nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény. b). egész éri. illetőleg rendeletek. előzetesen letartóztatott. § (1) bekezdés a). telezettsége a) az őstermelői igazolványban feltüntetett idő­ Tbj. ról szóló törvény rendelkezései szerint megkezdheti. ha a mezőgazdasági őstermelő kilép Tbj. évi LXXXI. hallgatója. illetve társas vállal­ kozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. nö­ velt összegű öregségi. e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. amikor a társaság tevékenységét a gazdasági társaságok­ be) táppénz. ennek hiányában a ba) terhességi-gyermekágyi segély. illetőleg a 13. kirendelés vagy munkaerő-kölcsön­ zés keretében kerül sor. f) gyermekgondozási segélyben. harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek Baleseti ellátásra jogosultak minősülő munkavállalóra. d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban). hogy bd)baleseti hozzátartozói nyugellátások. alkalmazottra. § (1) bekezdésének i) pontjában megha­ b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó tározott biztosítást kizáró körülmény megszűnését személyre az egyezmény követő naptól a biztosítást kizáró körülmény bekö­ szabályai szerint kell alkalmazni. (2) Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult. fennálló tagság megszűnésének napjáig. lombiztosítási ellátására a 34-35. baleseti hozzátar­ Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ tozói nyugellátásra jogosult a társadalombiz­ lyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjse­ tosítási nyugellátásról szóló 1997. hadi­ gondozotti ellátásban.98 í T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben c) az európai parlamenti képviselőre. c) őrizetbe vett. öz­ vegyi járadékban).. családtagjára (házastárs. évi LXXXII1. § E törvény rendelkezéseit ponttól az igazolvány visszaadása napjáig. c) az 5.az. 11. továbbá a nemzetközi szervezet nemzetközi ba) özvegyi nyugdíj. iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakor­ lati képzésben részesülő tanulója. gyermek). (1) A társadalombiztosítás rendszerében nyúj­ R. a képviselet tagjával a) társadalombiztosítási sajátjogú nyugellátás: közös háztartásban élő külföldi állampolgárságú aa) öregségi nyugdíj. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl . terhességi-gyermekágyi segély­ ben. baleseti táppénz­ ben. fogyaté kossági támogatásban. § rendelkezései (3) A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kö­ szerint megállapodást lehet kötni. 15. munkaképtelenségi. ac) hatályát vesztette. hogy e munka­ végzés a két évet nem haladja meg. í) egés2 ség-v. vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult . feltéve.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Eb. b) a magyar jogszabályok szerint be nem A tá rsa d a lo m b izto sítá s egyes ellátásaira jegyzett külföldi munkáltató által Magyaror­ jo g o s u lta k szág területén foglalkoztatott.) meghatározottak szerint . b) a 14. házastársi jövedelempót­ lékban. szabadságvesztés-büntetést töltő sze­ mély (a továbbiakban: fogvatartott). kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biz­ c) rehabilitációs járadék. elzá­ rásra utalt. A biztosítás nem terjed ki: cc) baleseti járadék. § (1) (2) ATbj. amikor a tag a (2) Egészségbiztosítási ellátások: személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. ha a munkavégzésre kiküldetés. e rendelke­ zés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra. valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszony­ ban áll. § eb) baleseti táppénz. c) baleseti ellátások: ca) balesetiegészségügyi szolgáltatás.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló h) az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban. d) b) egyéb esetben a társas vállalkozásnál léte­ sített tagsági jogviszony. 5. d) közcélú munkát végez. korúa lésitá 0 tozó i felsői felsőt tatás magy polgá sért f( alapj. családtagra (házastárs. v enné vonal k) és jö^ lékát D Mag. g) pontjában. feltéve. g) Magyarországon nyilvántartásba vett egy­ háztól. úgy a társasági szerződés­ b) pénzbeli ellátások: ben meghatározottidőpontaz irányadó. § (2) bekezdés o^pontjánakalkalmazásánál a tott ellátások az egészségbizfosítás és a nyugdíjtársasági szerződésben meghatározott személyes közremű­ biztosítás keretében vehetők igénybe. képviselet tagja). bányászok egészségkárosodási járadékában. tózk< mag] orszí m sós s: (ide i meki báni azillí lyal e átme szem ff o.a biztosítot­ takon túl . törvényben (a továbbiakban: Tny.az. baleseti járadékban. ha az előző belföldi m unka­ végzés befejezésétől számítva három év nem telt el. szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjé­ bb) árvaellátás. Amennyi­ a) egészségügyi szolgáltatás. 10. lis e 54. áll. §Pj kébei r) szóig s) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Tbj. hozzátartozói nyugellátásban. munkaképtelenségi. gyermekgondozási díjban. § viselői jogviszony létrejötte napjától annak meg­ A 11. idős­ 1997. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyug­ díjban. személyes közreműködés kezdeténekazta napot kell tekinte­ bb) gyermekgondozási díj. c) mezőgazdasági járadékban (öregségi. . illetőleg szenvedélybeteg. rehabilitáci­ ós járadékban. illetőleg katasztrófaelhárítás vagy véradás során szenved balesetet vagy egész­ ségkárosodást. Tbj. Megszűnik a bizto­ Társadalombiztosítási ellátások sítás akkor is. 14. d) megváltozott munkaképességű szemé­ a) külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének lyek ellátásai: külföldi állampolgárságú tagjára (a továbbiakban: da) rokkantsági ellátás. vetkezésének napjáig áll fenn. tv. aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll. megváltozott m unkaké­ pességű személyek ellátásában. b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elme­ beteg. aki élet­ mentés. a) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyil­ nálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós vántartásból való törlés napjáig. (3) A nyugdíj-biztosítási ellátások: tartási alkalmazottra. HVG I T B . ben ez a nap nem állapítható meg. a külföldi állampolgárságú ház­ db) rehabilitációs ellátás. § a családi gazdaságból vagy a közös őstermelésből. ni. 16. §-ban meghatározott személyek társada­ szűnése napjáig tart. gélyben (nyugdíjban) részesül. illetve a családtagra kiterjed a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rend­ b) hozzátartozói nyugellátás: szere. tonsági rendszere. aki a) táppénzben. aki egyéni. különösen. özvegyi járadékban. gyermek).

§-a alapján szociálisan rászorult. továbbá a biztosításon felül térítés (4) A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hoz­ lékát. otthont nyújtó ellátás keretében A m a g á n n yu g d íj kereté be n já ró szolgá lta tás folytató egyéni és társas vállalkozó által fizeten­ átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú és kifizetés dő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. A járulékokat a biztosítási magyar állampolgárságú kiskorú. 5/A § (1) A társadalom biztosítási kifize tőh e llye l H V G |T B . va­ tozó alapfokú. 19. . vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy (5) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult és e) 2013. (1) Hatályát vesztette. a kében kötött megállapodás alapján jogosult.mpótI. b) hatályát vesztette. külön törvényben meghatározott személy egész­ magyar állampolgár. évi III. § (3) A biztosított által fizetendő egészségn) fogvatartott. ideértve mekvédelmi rendszerben utógondozási ellátás­ a tanulói. szeti életjáradékban részesül. ellenében igénybe vehető ellátások körét külön tör­ zájárul. középfokú nevelési-oktatási vagy a esetében . a pénz­ p) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érde­ szerezhet jogosultságot a magánnyugdíjról és beli egészségbiztosítási járulék 3 százalék. a kiegészítő tevékenységet lyal elhelyezett. illetőleg R. özkakéíszok gyaté?kban. azzal. január 1-jén hatályát veszti ennél kisebb mértékű. Amennyi­ tározott korkedvezményre jogosító munkakörben alapján létesített tanulói. b) egyösszegű kifizetésre egészségbiztosítási járulék 4 százalék. valamint a 39. törvény a) nyugdíjjáradékra vagy kaerő-piaci járulékon belül a természetbeni 54. és az illetékes hatóság erre az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szemé­ fizet. idős­ ápolási díjban. továbbá az a nem Tbj. (7) Hatályát vesztette. és az e te­ folytató társas vállalkozó után a társas vál­ vékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot IV. a) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak meg­ Tbj. lyek által a biztosítástól függetlenül térítésmentesen.5 százalék. elzájltő sze- akí élethárítás yegész- ikéntes ak jogotőleg a jgosult segélyppénz- nnyugDilitácigségi. egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot el­ vállalkozó korkedvezmény-biztosítási járulékot éri. k) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. személy. 18. hallgatói jogviszony szünetelésének Tbj. lített tanuló és hallgató a tanulói jogviszony. aki MagyarA 16. s) pontja társas vállalkozó után a társas vállalkozás.. vonatkozó igazolásával rendelkezik.lt elrae- itt. az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatály(2) A biztosított. hadi­ vagy ttegyagyar •sított ián fo¡díjseJltság . Tbj. a korhatár előtti ellátásról és a (1) A társadalombiztosítási ellátások és a mun­ tott betegsége miatti keresőképtelensége. továbbá időtartamát is.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . illetve zott jogcím az (1) bekezdésben felsorolt jogcíme­ vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni ket megelőzi. in. és munkaképes­ jelent. § (5) A foglalkoztató az 5. rozott ösztöndíjas kivételével . § (2) bekezdésében említett személy felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatási járulékot. tási járulékot. a kiegészítő tevékenységet folytató i) a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tar­ (3) Az (1) bekezdés a)-k). magyar állampolgársággal és vény határozza meg. Az e llá tá so k fe dezete J árulékfizeté sre ségügyi szolgáltatási járulék havi összege t) hajléktalan. hogy az d) az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a tatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú érintett személy belföldinek minősüljön. v) az előadó-művészeti szervezetek támoga­ kot és munkaerő-piaci járulékot (a továbbiakban (6) A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól együtt: egészségbiztosítási és munkaerő-piaci fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mér­ szóló törvényben meghatározott balettművé­ járulék).az (1) bekezdés i) pontjában meghatá­ lamint a 39. a gyer­ jogosult egészségügyi szolgáltatásra. l) kiskorú.5 százalék. § (2) bekezdése szerint egészségügyi meghatározott feltételek szerint. az ugyanott hivatkozott külön jogszabály. illető­ biztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke o) a szociális igazgatásról és szociá­ leg a kedvezményezett 8. 16/A § szerint kell megfizetni. vállalkozó. a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényben munkaerő-piaci járulék 1. és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 száza­ térítés ellenében. valamint nyugdíjjárulékot. Az egészségbiztosítási és munlis ellátásokról szóló 1993. polgár.ide . § (1) bekezdésének i) pontjában em­ kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését kö­ ország területén lakóhellyel rendelkezik. a kiegészítő tevékenységet s) nevelőszülői tevékenységet folytat. . egészségkárosodást szenvedett. (5) A járulékokat a járulékalapot képező jö­ Magyarország területén lakóhellyel vagy tar­ vedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek tózkodási hellyel rendelkezik. valamint szolgálati járandóságról szóló törvény alapján kaerő-piaci célok fedezetére a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósí­ korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járan­ a) a biztosított természetbeni egészségbiztosí­ tott táppénz egyharmadát hozzájárulás címén dóságban részesül.az egészségügyi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű ok­ szolgáltatásra jogosultság további feltétele. (2) Hatályát vesztette. valamint a biztosítás alakján térítésmentesen vagy (3) Hatályát vesztette. § hatálya alá tartozó külföldi személy nyugdíjjárulékot. j) megváltozott munkaképességű. vetően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező m) személyes gondoskodást nyújtó bentlaká­ illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a di­ jövedelem után is meg kell fizetni. (4) A kiegészítő tevékenységet folytató szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. nöigi.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 99 ztosítots vállal­ taiénak cént az ilamint uszony­ ba jogoézmény. illetőleg kiegészítő tevékenységet áll. hogy a (2) bekezdésben meghatáro­ valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben ség-változásának mértéke az 50 százalékot. sos szociális intézményben elhelyezett személy ákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (6) Hatályát vesztette. aki nemzetközi szerződés vagy az oktatá­ kozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jog­ e) a foglalkoztató a külön jogszabályban megha­ sért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj címre tekintettel lehet megállapítani. A magánnyugdíj keretében a biztosított. pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ fizeti meg. a kiegészítő téke 13 százalék. (2) A 13. saját jogú nyugdíjasnak nem minő­ is megállapítható. január 1-jén hatályát veszti. tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó (6) 2013. v o n a tko zó á lta lá n o s szabályok 6390 forint (napi összege 213 forint). egyéni vállalkozó. §-ban említett biztosí­ szüntetéséről. akkor a jogcímek (1) bekez­ sülő biztosított. § ban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt. hallgatói jogviszonyban ben a jogosultság egyszerre több jogcím alapján foglalkoztatott. r) a 39. 17. ügyi ellátásra. valamint az a külföldi állam­ (4) Az egészségügyi szolgáltatásokra vonat­ ségügyi hozzájárulást. § (2) bekezdésében képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 szá­ meghatározott személy által fizetendő egész­ zalékát. illetve désben foglalt felsorolása jogosultsági sorrendet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó után. naptári napokra annak harmincadrészét. gyermekneve­ c) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni nemzetközi egyezmény szerint jogosult egészséglési támogatásban részesül. gyakorója. továbbá o). (ide nem értve a külföldi állampolgárt). fe je ze t lalkozás.R E k o r ú a kjáradékában.

valamint egészségbiztosí­ a számára k ifiz e te tt já ru lé k a la p o t képező jövedelem ni és után fizetterm észetbeni egészségbiztosítási já rulé ko t és tási és munkaerő-piaci járulékot a felszolgálási díj nyugdíjjárulékot. 4. a többletként jelentkező járulékot legké­ sőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. akban: járulékfizetési felső határ). a fo g la lk o z ta tó a zo n o sító szá m á t és a kö ve te lé s ö szsz e g é t.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E min (2) A Tbj. 20/A § (1) A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a HVG I T B . R. Az a d a ts z o lg á lta tá s t e le k tro n ik u s a n . §-a szerinti béren kívüli juttatás. A megállapított járulékfizetési felső határt időköz­ ben csökkenteni kell az említett időszakok naptá­ ri napjainak száma és a napi járulékfizetési felső határ szorzatával. A fog­ (1 dozá bán. hasznosítási. 24. évre számított összege után fizeti meg (a további­ szabályait megfeleló'en alkalmazni kell. 20. kifizetett pénzbeli juttatásokat a társadalombiz­ (5) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv tosítási ellátásoknak megfelelő mértékben elszá­ a d ó ha tó sá g m e g k ü ld e n i kér. § k) pont szerinti jövedelem (kivéve a külön jogszabály szerinti prémiumévek prog. . ha táppénzben. a NAV és az OEP k ö z ö tti m e g á lla p o d á s b a n rö g z íte tt a d a tta rta lo m ­ m al és rendszerességgel. § (1) A foglalkoztatott a 19. §-ának (3) bekezdésében fo g la lta k szerint m egállapított já ru lé kfi­ zetési felső h a tárlg fize ti meg. b) pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a 4. taj-számának. gyermekgondozási segélyben. valamint a nyugdíjjárulék Tbj. b) az Szja tv. §-a f) pontjában m eghatározott ségl ellátás m egállapításának kezdőnapját követően létesí­ te tt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján közj lalkoztatott nem fizet szer a) nyugdíjjárulékot. megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv) állapítja meg. § A 5. § (3) bekezdésében meghatározott egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a 4. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot. más foglalkoztatónál fennállójogviszony alapján folyósított táppénz összegéről. valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege. Korkedvezmény-biztosítási járulék Tbj. és a borravaló után. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. mintaoltalom alatt álló mű. 19. 21. 5/C § (l) A sa já tjo g ú nyugdíjas fo g la lko zta to tt. valam int a foglalkoztató nevének. az ezzel összefüggő nyilván­ egy naptári napra meghatározott összeg naptári tartási és adatszolgáltatási kötelezettségre az Art.a n y ilv á n ta rtá s á b a n 2011. földrajzi árujelzők oltalma. reha kövt reha díj. ja n u á r 1 -je i á lla p o t s z e rin t fo g la lk o z ta tó n a k m in ő s ü lő sz e rv e k te k in te té b e n a fo g la lk o z ta tó a d ó a zo n osító szám ára. legfeljebb azonban a központi költségvetésről szóló törvényben az sére és bevallására. (5 )-(7 ) Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok Tbj. § Hatályát vesztette. alkotás. 20/A § 1-jétől december 31-éig kell számítani.az ellátásban részesülő személy nevének. § Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egész­ megállapítani. 25. után adói nyuÉ hez hatjí szén G Tbj. Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék. 71. (3 megh követ jedő i járó jc jöved számi kifize mege T N z o tti {k) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv a jo g e rő s h a tá ro z a to k a d a ta it h a tá ro z a to n k é n t. (3) A járulékfizetési felső határt évente január Tbj. 25. (2) A korkedvezmény-biztosítási járulék fizeté­ lékalapul szolgáló jövedelme. (2) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendel­ kező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét a foglalkoztatott táppénzének megállapítására illetékes fő­ városi. valamint a fizetés. terhességi-gyermekágyi segélyben.100 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK rendelkező foglalkoztató a Tbj. a folyósítás időpontjáról . így kü­ lönösen. adószámának m egjelölésével . Tbj. Az á lla m i a d ó h a tó sá g és az á lla m i a d ó ha tó sá g .és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) m unkáltatóltáppénzhozzájárulás-beszedési számlájára utalja át. § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. va la m in t a kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó egyéni és társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot a Tbj. a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot is köteles fizetni. 24. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint (2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járu­ mentesítették. (4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítot­ tól több járulékot vont le az (l)-(2) bekezdésben előírtnál. akkor a járulékfizetési felső határt a jogviszony időtartamával arányosan kell Tbj. § -ának (3) bekezdé­ sében foglaltak szerint. azt az időtartamot. (3) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató az általa kifiz e te tt. gyermekgondozási díjban. január 1-jén hatályát veszti. védjegyoltalom. e) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó ka­ mat. § szerinti jövedelmét) után fizeti meg. 5/B § (l)-(3) Hatályát vesztette. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel. § Hatályát vesztette. A járulékfizetési felső határ szá­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alap­ mításánál figyelmen kívül kell hagyni továbbá ját: a) a foglalkoztató által megállapított és folyó­ sított társadalombiztosítási ellátás. 21. 22. c) a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék). szerződéses állományú tag­ kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jaik részére a társadalombiztosítási ellátás helyett a jo g e rő s h a tá ro z a to t 8 n apon b e lü l p a p íra la p o n is m e g k ü ld i. iban -ider sülő í keret b zéppalii folyt mun azt a gon\ c) kozó biztc megi korh Tbj. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járu­ lékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. cí­ m ére (székhelyére) v o n a tk o z ó a d a to k te k in te té b e n kölcsönös a d a te g y e z te té s t v a ló s ít meg. R. §-ában e m líte tt saját jo g ú nyugdíjas bek( díjjá fo g la lko zta to tt a Tbj. kivéve. § szerinti jövedelmeket) alapulvételével ram és a különleges foglalkoztatási állomány korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. nevére (m egnevezésére). díja'zas nélküli időszakot. találmányi szaba­ dalmi oltalom. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj. keretében járó juttatás után. v a la m in t ese d é ke ssé g ét ta rta lm a z ó a d a t­ s z o lg á lta tá s t te lje s ít az á lla m i a d ó h a tó sá g részére. és az általa kifize tett ellátások terhére elszámolja. amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képező jövedelme nem volt. §-ának(5) bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás összegét m egállapítja. molhatják. baleseti táppénzben része­ sült. sítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn Járulékalapot nem képező jövedelem a teljes naptári évben. valamint a 19.az ellátás kifizetésével egyidejűlegtájékoztatja az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szervet. d) a szerzői jogi védelem. a táppénzhozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása céljából. Az a d a ts zo lg á l­ ta tá s a la p já t képező jo g e rő s h a tá ro z a to k kö zü l az eg é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv csak a zt a h a tá ro z a to t k ü ld i m eg k in y o m ta tv a és cégszerűen a lá írva az ille té k e s á lla m i a d ó ha tó sá g részére. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m int kifizetőhelyek esetén az OEP-et. am e­ ly e t a v é g re h a jtá s i k ifo g á s b e n y ú jtá s a ese té n az a. de legkésőbb a tá rg y h ó n a ­ p o t kö v e tő h ó n ap 1 5-éig ke ll te lje s íte n i. 23. A foglalkoztató a határozat jogerőre emelkedését követően a táppénz-hozzájárulást15 napon belül a Nemzeti Adó. a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a nyugdíj m egállapításának napjával kezdődően újra meg kell á lla p íta n i a Tbj. s után díjbí díj-k szesi ápol. Ha a nyugdíj m egállapítá­ sára év közben kerül sor. Ha a bizto­ 2013.a k ö z ö ttü k lé tr e jö tt m eg­ á lla p o d á s n a k m e g fe le lő e n . 2k. § (1) bekezdésének a) pontjában említett szervek a hivatásos. Az a d a ts zo l­ g á lta tá s s z e rin t fe n n á lló kö v e te lé st az a d ó h a tó sá g a fo g la lk o z ta tó a d ószám láján „tá p p é n z -h o z z á já ru lá s a d ó n e m " k ö te le z e tts é g k é n t írja elő.

valamint a 16. gyermeknevelési támogatás­ ban. a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állom ányú ta g ja i. a megszűnt biztosítással já r ó jogviszonyára te kin te tte l kap járulékalapot képező azonban lyben az :naptári továbbie január i a bizto- jövedelmet. 5/D § (l) A Magyar Honvédség. a rendvédelm i szervek. (8) Hatályát vesztette. ille tv e árvaellátás helyett kifize tett ju tta tá s t is . § (1) be­ kezdés b) pontjában meghatározott . A ven­ déglátóüzlet felszolgálója a borravaló után fizethető járulékot a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. § (1) Hatályát vesztette. 25/A § c) p o n tja alkalm azásában öregség in y u g d íj-k o rh a tá r a la tt a hivatásos á llo m á n y ta g ja i esetében a fegyveres szervek h iva táso s á llo m á n yú ta g ja in a k s z o lg á la ti vis z o n y á ró l szóló tö rv é n y b e n és a M agyar H onvédség hivatásos és szerződéses á l­ lo m á n yú k a to n á in a k jo g á llá s á ró l szóló tö rv é n y b e n m e g h a tá ro z o tt hivatásos szo lg á la t felső k o rh a tá rá t kell é rte n i. (2) Az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulékot fizet. (9) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) fizetését megalapozó jogviszonyból származó jöve­ delem után a biztosított az e törvény szerinti nyugdíjjárulék. aki saját jogú nyugdíjas. aki kö­ zép. így küíekágyi . Az a) p o n tb a n m e g h a tá ro zo tt m egállapodásnak m egfelelően szám ított összeget a Magyar Honvédség. alpontja szerinti társas vállalkozó esetén a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell te­ kinteni. ille tő le g a szerzetesrend ta gjának te kin te n i. am ely a la tt a bizto síto tt korkedvezm ényre jo g o sultságotszerez. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot. a NAV.és egészségbiztosításijárulék­ fizetési kötelezettségét az egyszerűsített közte­ her-viselési hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti. (2) A biztosított társas v álla lk o zó a 19. éni ás iák (3 ) apítái felső Jlékfi- A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése Tbj. R. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik . § (1) bekezdés c)-f).'erm ekn része- íszakot. Ilomány o t a járu- meghatározott ellátás m egállapításának napján vagy azt követően az ellátás megállapításának kezdőnapjáig ter­ jedő időszakra vonatkozóan.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 101 Ulékot a (3) Ha a sajátjogú nyugdíjas a Tbj. ha a biztosítási kötele­ zettség a naptári év teljes tartama alatt nem áll fenn. 5/E § H atályát vesztette. (5) A társas v álla lk o zás a korkedvez­ ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott biztosított társas vállalkozó után a nyugdíj­ járulék alapjának alapulvételével korked­ vezmény-biztosítási járulékot fizet. gyermekgon­ dozási segélyben. járadék. amelyre a jö v e d e lm e t k ifiz e tik vagy ju tta tjá k . egyéni és társas vállal­ kozó. (7) A külön jogszabály szerinti felszolgá­ lási díj után a foglalkoztató . A reá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. a járulékfizetési felső határt a biztosítási kötelezettség időtartamával arányosan kell meg­ határozni. vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályban meghatározott. időén :ezdé- ¡díjas ózott étesíelem ¡pján (otés (5) 2013. Tbj.ideértve a hivatásos állom ány tagjának elhalálozása esetén a nyugellátásra jo g o su lt h ozzátartozónak n yugdíj. özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szerv­ hez benyújtott nyilatkozatával azonban vállal­ hatja a nyugdíjjárulék fizetését. c) az a foglalkoztatott. az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás igénybevételére vonatkozó előző évi országos sta tisztika i á tlag. a 2012. 5/F § Ha a korkedvezm ényre jogosító m unkakör­ ben végzett tevékenység nem áll fenn a teljes időszakban (pl. e jö v e d e lm e t a já rulé kfize té si felső határ s z á m í t á s á n áúgy kell figyelem be venni. a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. a kk o ra k o rk e d ve zm é n y-b izto sítá si já ru lé k a la p ja k é n t a jöve de le m (tá rs a d a lo m b iz to s ítá s ijá ru lé k -a la p ) azon időszakra (naptári napokra) ju tó arányos részét kell figyelem be venni. időközcnaptási felső tosítotlésben t legké1 belül Tbj. ellátás összege után nyugdíjjárulékot fizet. (6) Hatályát vesztette. h)-o). i t a járu?tbeni ilékot itjogú ¡bizto- ta to tt. ápolási díjban. k. § -ának (3) bekezdése szerinti já ru lé k fizetés szem pontjából azt a szem élyt kell egyházi sze­ m élynek. (3)-(6) R. (10)-(11) Hatályát vesztette. a kit az egyház belső törvényeiben és szabályzataiban annak m inősít. (3) Az egyházi személy után az egyház a m inim álbér alapulvételével a 19. § -a /)p o n tjá b a n ek prog. va la m in t a katonaiszolgálatotteljesítő önkéntestartalékos katonák részére a társadalom biztosítási ellátás helyett kifizetett a) pénzbeli ellátást. az egyéniegészségbiztosításijárulék-alapot alapul véve az OEP-pel a közöttük lé tre jö tt m egálla­ podás alapján számolják el. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. § (3) bekezdésében meghatáro­ zott mértékű munkaerő-piaci járulékot a) az 5. rehabilitációs járadékban. a gyer­ mekgondozási díjban részesülők. 25/A § Nem fizet a 19. § d) pont 5. január 1-jét követően hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy a díj. kivéve.esetében a jogosultat tö r­ vény szerint m egillető nyugellátásnak megfelelő össze­ get az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatósággal (a továbbiakban: ONYF) a közöttük lé tre jö tt megállapodás alapján teljesítik.a foglalkozta­ tott helyett .ide nem értve azt a munkavállalót. segély. január 1-jén hatályát veszti.15%-os m értékű nyugdíj járu ­ lékot fizet. a NAV. b)a nyugállom ányba helyezést követő két hónapra nyugdíj helyett kifize tett ju tta tá s . § (2)— (3) bekezdésében meghatározott mértékű nyugdíjjárulékot. 5/G § (1) (2) A Tbj. § (3) bekezdése szerinti egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműkö­ désére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. munkarehabilitációs díjban. (5) A központi költségvetés a 16. a teljes naptári hónapban. v a la m in t az a la p já t képező e g yé n iegészségbiztosításijárulék-alaphoz viszonyított átlagos arány alapján. m intha annak l kifizetésére az ellátás m egállapításának kezdőnapját megelőző napon került volna sor. valamint a munkarehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. 26. . A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér. valamint a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. g)-i) pontja­ iban és (2) bekezdésében meghatározott személy -ide nem értve az iskolaszövetkezetnek nem minő­ sülő szövetkezet tevékenységében munkaviszony keretében közreműködő szövetkezeti tagot b) az az egyéni és társas vállalkozó. (3) Abban az esetben. (2) A Tbj. R. özvegyi nyugdíjban ré­ szesülő személy a gyermekgondozási segély. 27. s) és t) pontjában meghatározott személyek után havonta 5850 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet. valam int a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok a fizetendő társadalom biztosítási já rulé k csökkentésével a NAV m in t állam i adóhatóság á l­ tal rendszeresített bevallásban számolják el. az egészségbiztosítási és m un­ kaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a m inimálbér másfélszerese. szabályai szerint kell az állam i adóhatóságnak bevalla­ ni és megfizetni. valamint természetbeni egész­ ségbiztosítási járulékot fizet. A társas vállal­ kozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfi­ zetési felső határig fizet.személyek. reá irányadó öregséginyugdíj­ korhatárt betöltötte. § (1) A gyermekgondozási díjban. valamint a 19. R. az ápolási díj. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjjárulékot fizethet. aki fizetés nélküli szabadsá­ gon van-. a re n dvédelm i szervek. A járulékot központilag. § (1) bekezdésének b)-d). naptári évben). egy összegben az Art. támogatás. (4) Hatályát vesztette. (4) A 4. A saját jogú nyug­ díjban.foglal­ koztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő . 26. továbbá a bevallásában adatot szolgáltat a 15% nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről.vagy felsőfokú oktatási intézményben nap­ pali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat. áll fenn ési felső' san kell itár szá- ovábbá tottnak .

azt követő­ és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ en a november hónapra vonatkozó járulékbeval­ lékot fizetni arra az időtartamra. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt. (3) A mezőgazdasági őstermelő a maga­ sabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonat­ kozóan nyilatkozattal vállalhatja. gyermekgondozási díjban. hogy a 19. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. ha a társas vállalkozó biz­ tosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg. szerinti végre­ ségi-gyermekágyi segélyben. terhes­ ségi-gyermekágyi segélyben. egyébként bevételnek számító támogatást. 28. szerinti végrehajtható okiratnak minősül. gyermeknevelési támogatásban. § (2)-(3) bekezdés szerinti járulékokat az nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizeté­ egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék si felső határig fizet. 6/A §. gyermekgondozási segélyben. tárgyévet meg­ előző évi bevételének 20 százaléka után a 19. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét szemé­ lyesen folytatja b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. § (4) bekez­ désében említett evaadózó egyéni vállalkozó a munkaviszonya. s z e rin ti e lé vülé si id ő n b e lü l m e g ő rizn i. § (2)-(3) bekez­ désében meghatározott járulékokat fizet. § H a tá lyá t v e s zte tte . 29/A § bekezdése szerint m agasabb összegű já ru lé k a la p u tá n i já ru lé kfize té si kö te le z e tts é g e t v á lla ló evaadózó e g yé n i vállalkozó kö te le s a T b j. A nyilatkozat az Art.ide­ értve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is . szabadalmi ügyvivőként. (5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatáro­ zott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn. valamint a nyugdíjjárulékot az (l)-(2) bekezdésben meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. a járulékfizetési alsó határ ki­ számításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. 6/B § (6) (7) Hatályát vesztette. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vigy szűnt meg. a gyer­ meknevelési támogatás. Az egyéni vállalkozók járulékfizetése Tbj. 30/A § (1) A mezőgazdasági őstermelő . illetőleg a tanulói. a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy naptári napra a 27.a m inim ál­ bérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 19. az ősterme­ lői tevékenységből származó. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben megha­ tározott körülmények nem állnak fenn a nap­ tári hónap teljes tartamán át. §-ban meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével.kivéve. ápolási díjban részesül . gyermekgondozási segélyben.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . gyermekgondozási díjban. A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) be­ kezdésben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. a 19. § (3) bekezdése szerin­ ti egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu lék ot v álla lk o zói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét. § (4)-(5) és (8) bekezdésének rendelkezéseit. (4) A (3) bekezdéstől eltérően a 31. kivéve. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulé­ kot. amely alatt a társas vállalko­ zó a) táppénzben. § (**) bekezdésében fo g la lt kö rü l­ m én ye k s z e rin ti cs ö kk e n té sé t ig a zoló o km á n yo ka t az A rt. R. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az a me­ zőgazdasági őstermelő. § (4) bekezdésében említett egyéni vál­ lalkozó keresőképtelen. melyet első ízben az alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot adóévet megelőző év december 20-áig. Az Szja tv. (2) Az evaadózó egyéni vállalkozó já­ rulékfizetési kötelezettségének megállapí­ tásánál értelemszerűen alkalm azni kell a hajtható okiratnak minősül. valam int a 19. A járulékfize­ tési felső határt csökkenteni kell a (4) bekezdés­ ben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. akinek az e tevé­ kenységéből származó. (1) A Tbj. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a tárgyév első negyedévére vo­ natkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. gyermeknevelési támogatásban. c) fogvatartott. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerző­ dés rendelkezése alapján folyósított. a já ru lé k o k a t a m egszűnés h ó ' n a p já ig a n y ila tk o z a tá b a n v á lla lt já ru lé k a la p napi arányosítással s z á m íto tt összege u tá n fiz e ti meg. ha a gyermekgondozási segély. egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. c) fogvatartott. (2) Ha az e g y é n i v á lla lk o z ó e va a la n y is á g a év közben m e g s zű n ik . köz­ jegyzőként kamarai tagságát. ej a 31. 29. (8) A korkedvezményre jogosító munkakör­ ben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével korkedvezmény-bfztosítási járu­ lékot fizet. az ápolási díj folyósításának JT . Tbj. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. valamint a gyugdíjjárulékot. köz­ jegyzőként kamarai tagságát szünetelteti. (8) 2013Január 1-jén hatályát veszti. § R. hogy a bér másfélszerese.v H V G |T B . § (4) bekezdésében foglalta­ kat megfelelően alkalmazni kell. tartama alatt vállalkozói tevékenységét személye­ sen folytatja -. alapjánál magasabb járulékalap után fizeti meg. (5) Hatályát vesztette. tárgyévet megelő­ ző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. § (1) Hatályát vesztette. amely alatt a) táppénzben. átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lék alapja havonta a minimálbér másfélszerese. (2) (3) A biztosított egyéni v á lla lk o z ó a 19. 30. . § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. magasabb összegű társadalom biztosítá­ az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci si ellátások megszerzése érdekében egy­ járulék alapja havonta legalább a m in im ál­ oldalú nyilatkozattal vállalhatja. Az egyéni v állalko zó 19. baleseti táppénzben. viszonya megszűnését követő tárgyévi időszakra is választhatja a magasabb járulékalap utáni já­ rulékfizetést. 29/A§ (1) Az a biztosított egyéni vállalkozó. aki az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: evaadózó). (4) A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségére a 29. d) ügyvédként. 29. § (1) A 27.R E Tbj. d) ügyvédként. szabadalmi ügyvivőként. (3) Az evaadózó egyéni vállalkozó a lék alapja havonta legalább a m inim álbér.102 | T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK Tbj. 6. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. ha a gyermekgondozási segély. terhes.lásával egyidejűleg kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A nyilatkozat az Art. (4) Az egyéni vállalkozó a járulékfizetési A nyilatkozat az adóévre szól. R. A nyugd íjjáru­ 29.§ (1) bekezdésben meghatározott járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. a gyermeknevelési támogatás. baleseti táppénzben. ápolási díjban részesül kivéve. hallgatói jog­ A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Tbj.

am eddig a biztosított nem nyilatkozik. Tbj. 6/C § A Tbj. ahol az egyéni vá lla lko zó fog la lko zta tá sa a heti 36 ó rá t eléri. és azt részére vissza kell fiz e tn i. (3) Ha a társas vállalkozó újabb biztosítással járó tá r­ sas vállalkozási jo g viszo n yt létesít. illetőleg a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben említett járulékalap után kell a járu­ lékot megfizetni. a járulékkülönbözetet el kell számolni. ha a társas vállalkozó többes jogviszonya évközben keletkezik. izetése .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . 31. Amennyiben a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső határ összegének figyelembevételével kötik meg. §-a szerinti biztosított m indaddig köteles n yu g d íjjá ru lé ko tfize tn i. az újabb vállalkozást a korábbi választásáról tájékoztatnia kell. 7/C § Hatályát vesztette. álló b iztosított a Tbj. ha a) az . (2) Abban az esetben. átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az áta­ lányban megállapított jövedelem. § (1) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járu­ lékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. illetőlega foglalkoztató a járulékalapot képezőjövedelm eiből a nyugdíjjárulékot levonni. b )a e szerint kfizetési It körül. § (3) be­ kezdése. amely napokra abízto síto ttn akjá ru lé ka la p o t képező jövedelm e vo lt. egyéb biztosítással já ró jogviszonyban Is áll. 7/A § (1) ATbj.^1. 33. és a) aki az 5. (2) Ha az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban 2k. m elyeknek tagjaként biztosításra kötelezett. ille tve a Tbj. az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség azt a fo g la lko zta tó t te rh e li. 31. vagy b) az egyéni vállalkozó. A társas vállalkozó e vá­ lasztásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak. A naptári évi összeghatár m egállapításánál . Nyugdíjjárulék-túlfizetés esetén a foglalkoztató a túlfizetés igazolását követő 15 napon belül köteles a járulé­ kot visszafizetni a biztosítottnak.egyszer kell figyelembe venni. a társas vállalkozó közép. napjáig írásban értesíti azokat a társas vállalkozáso­ kat. (6) Annak az egyéni vállalkozónak. és erről a tö b b i társas vállalkozást. §-ának(5) bekezdésében em líte tt esetben a társasvállalkozóválasztásáról a tárgyévjanuár 31. kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a já ru lé k külőnbözetetelszám olni és a biztosítottnak visszafizetni. (3) Hatályát vesztette.ide­ kezdő nimálmega termé5i járu- Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra Tbj. de választási lehe­ tőségét már kim erítette. újra választ. vetési ílalta- . (5) Amennyiben a társas vállalkozóként biz­ tosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot . 7/B § Hatályát vesztette. továbbá ennektényét a nyilvántartásba bejegyezni. § -ának (1) bekezdésében m eghatározott magasabb összeg után fize tett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. § -ának (3) be­ kezdésében. Ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért. ille tv e megszűnését követő15 napon belül írásban értesíti. (3) Ha az egyidejűleg fe n ná lló biztosítási jo g viszo ­ nyok azonos időben szűnnek meg. §-ának (5) bekezdésére figyelem m el választott társas vállalkozói jogviszonya m egszűnik. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint számol el. amelynél a b izto síto tt biztosítási jogviszonya a naptári évbentovábbra is fennáll. (3) (4) Az (1) bekezdés alapján kötött megálla­ podás esetén a járulékfizetés alapja a megálla­ podást kötő személy által megjelölt jövedelem. aki nem magán-nvugdíipénztári tag és nem saját iogú nyugdíjas. 32. Az egyik biztosítási jogviszony megszűnése esetén az elszámolási és visszafizetési kötelezettségazta fo g la lko zta tó tterhe li. 31. m elyeknek ta g ja ké n t b iz to ­ síto tt. 30.évente egy alkalommal történő választása szerint . ille­ tőleg akire a 11. és a 13. anH V G |T B .vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. a Tbj. § (1) ATbj.R E am e? tevéegelőíeg az nelőre termet megitán a értékű kot és Szja tv. § (1) Az a belföldi nagykorú1 ’személy. hogy a járulékalapot képező ju tta tá sa i együttesen elérték a Tbj.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka. anyókát ni. és a 13. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás szol­ gálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkere­ set megszerzésére külön-külön nem köthető meg. § szerint a biztosítás nem terjed ki. Ennek hiányában az egyéni vállalkozó az A rt. (7) Hatályát vesztette. E választása alapján az egyéni vállalkozásában. (1) Az a belföldi nagykorú személy. járulékalapot képező jövedelem. § szerint a biztosítás nem terjed ki. vagy még a n a p ­ tá ri év utolsó napján is fe n ná lln a k. ^-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. b) akinek biztosítása szünetel. amelyik a járulékkülönbözet elszámolására és visszafizetésére kötelezett. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyug­ díjalapot képező jövedelem szerzése céliából 34 százalék nvugdíi-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. az (l)-(3 ) bekez­ dés alkalmazása szem pontjából a foglalkoztatóra előírt kötelezettségek azt a fo g la lk o z ta tó t te rh e lik. evaadózó egyéni vállalkozó esetében az Éva tv. legfeljebb azonban a megállapodás megköté­ sekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hó­ napokra számított összeg. aki egyben társas vállalkozóként is biztosított. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag és nem saját jogú nyugdíjas. §-ának (2) bekezdésében. (5) R. R. (2) A nyugdíjjárulékot a biztosítási kö­ telezettséggel járó jogviszonyokban és a 26. I. egyéni vállal­ kozói járulékfizetési kötelezettsége a 29.egyé­ ni vállalkozó. (4) A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék. § (1) bekezdésében említett ellátások után együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső hatá­ rig kell megfizetni.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 103 őszakra utáni já - r. de legalább a megál­ lapodás megkötése napján érvényes m inim ál­ bér összege. b) akinek biztosítása szünetel.átalányadózónak nem minősülő .az egyidejűleg fe n ná lló (fe n n á llt) biztosítással járó jogviszonyok esetében is csak azokat a naptári napokat lehetfigyelem be venni.a naptári éven belül . a Tbj. sága év ap napi meg. (íf) Ha az egyéni vállalkozó e g yide jű le g tö bb . Az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az adóév egészére választhatja. amíg a biztosított nem nyilatkozik arról. de a többes társas vállalkozói jogviszonya továbbra is fe n ná ll. itkozó i kívül ízerző'bként §-ának(2) bekezdésében m eghatározott összeget. illetőleg 29/A § (1) bekezdése szerint áll fenn. Az igazolást a b iztosítottnak ahhoz a foglalkoztatóhoz kell benyújtania. § Hatályát vesztette. valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem. ille­ tőleg akire a 11. inés hó- Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén Tbj. 27. hogy a járulékfizetési alsó határ után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. R. 30/A § (2) bekezdésének alkalm azá­ sában a )a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi bevétele 20 százalékának egytizenketted részét. vagy a Tbj. 31. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban elő­ írt munkaidőt össze kell számítani. 34. illalkozó mezőgazdasági kisterm előre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a tárgyévben érvényes bevételi értékhatárt kell figyelem be venni. § -ának (2) bekezdésében. 2k. hogy a nyugdíjjárulékot a járulékfizetési felső határig megfizette. A foglalkoztató az igazolás aiagatások /onat- )gy a erméi járu- 0-C2) ípnál nezőtalap re voik az i Art. 7. 29. a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. §-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. a jo g viszo n y keletkezését. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése cél­ jából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. am elyiknél magasabb v o lt a já rulé ka lap o t képező jö v e ­ delem . R. A nyugdíjjárulékot a naptári év folyamán addig kell levonni. és a) aki az 5. § Tbj.

(12) A Magyarország területén oktatási intéz­ ményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a (4) bekezdésben meghatározott minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási járu­ lék megfizetésének vállalása esetén köthet meg.az A rt. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulék megfizetésével a) 1998. *' (2) A Tbj. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is). A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalofnmal. (5) Szolgálati idő szerzése érdekében megál­ lapodást köthet a megállapodás megkötése nap­ ján érvényes minimálbér alapulvételével szá­ mított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíjpénztári tag nagykorú személy. december 31-e utáni betöltése esetén . hogy a megállapodás időtartam a a la tt b izto síto tti jo g ­ viszonyt eredményező jogviszonyban állt.vissza kell fizetni ojh a a megállapodás nem felel mega Tbj. (10) Az e törvény szerint nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes személy megállapodást köt­ het a saját.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra. a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alap­ ján.irányadó öregséginyugdíj-korhatár . b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a (4) be­ kezdés szerinti minimálbér 30 százaléka. § . am ely időtarta m o ta nyugellátás m egállapításakorszolgálati időként nem vettek figyelem be. szóigadata (13) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő é a szei s nyugdíjalapot képező jövedelem. 8. napjáig kell a módosított összeg alap­ ján megfizetni. valamint b) hatályát vesztette. 35. a la k ó -. a ked­ vezm ényezettre . (7) Az (5) bekezdés b) pont szerinti esetben a megállapodás megkötése a nyugdíjigény el­ bírálása tárgyában hozott elsőfokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártá­ ig kezdeményezhető. legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. M a g y a ro rsz á g o n la kó he llye l nem rendelkező. (5) és (8) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megálla­ podás). 41. 8/A § A m egállapodás alapján m egfizetett já ru ­ podá hóna napr. R. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. (6) A (5) bekezdés szerinti esetekben a megál­ lapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincadrészének szor­ zata.m T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK nak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. valamint az egészségügyi szolgáltatás időpc szerzése érdekében kötött megállapodást a ked­ (2 vezményezett személy javára a járulékfizetés át­ vállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. tartózkodásra jogosító okm ány. §-ának (l).ha a m egállapodást más javára kö tik. a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hó­ nap 12. Az elismert szolgá­ lati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legko­ rábban a járulék megfizetésének napjától álla­ pítható meg. vei tá 19 ü§ 19 já Ve Tbj.figyelem m el a korkedvezm ényre is . a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.] szerzésére irányuló megállapodás megköté­ sére a m egállapodást kötő személy . Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti meg­ HVG T B . [k) A Tbj. a 12. elmi nik. a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12.kedvezményezett javára k ö tö tt megállapodás esetén a kedvezményezett . álla sür me jár. valamint a megállapodást kötő személynek. fogls addi szói* meg: G pont legk targ pod. § -ának (10) bekezdése] megkö­ tésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jogo­ sult. ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. § -á n a k (5) bek. k ü lfö ld i á lla m p o lg á r esetében az ide­ genrendészeti hatóság á lta l k ia d o tt. évre. adat- já Vt .-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . eg} sza ese lap jár lékot . a gyermekgondozási segély idejé­ vel megegyezd otthoni gondozás idejére. (8) Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podás köthető. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. § (1). n. január 1-je előtt jogerős határozattal elbírált igények esetében újabb szolgálati idő szerzésére megállapodás nem köthető. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. illetőleg b)arra az id ő ta rta m ra vonatkozóan. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E állapodást a minimálbér alapján kötötték. k ü lfö ld ö n élő személy esetében [Tbj. és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. és a minimálbér változik. 3^. (11) A (10) bekezdésben említett megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege: a) nagykorú állampolgár esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 50 százaléka. 3k.á n a k (10) bekezdésében m eghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló m eg á lla p o d ás m egkötéséhez b e m u ta ta n d ó a ked­ ve zm ényezett szem élyazonosságát igazoló okmány. 41. illetőleg a szol­ zettsf gálati idő.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. R.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . Ha a megállapodást kötő személy. állapodást. A 2000. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. A megálla­ podást kezdeményező személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. szerinti elévülési időn belül . ejabban azesetben. így kell eljárni akkor is. valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. A (8) bekezdés b) pontja szerint megkötött megállapodás esetén. (9) A (8) bekezdés a) pontja alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni. 3k. léke meg dás ( sült zik alk£ 34.] a Központi N y u g d íjn y ilvá n ta rtó és Inform atikai Igazgatóság illetékes. (5) és (8) bek. (3) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás [Tbj.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra.lakóhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazga­ tóság.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997.betöltése után kerülhet sor. Ik. ha változik a gyermekgondozási segély összege vagy a nyugdíjjárulék mértéke. (51 Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podást köthet a megállapodás megkötése napián érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíj-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíipénztári tag nagykorú személv. címét. § (1) A megállapodásnak tartalmaznia kell a szerződő felek megnevezését. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti m egállapodás m egkötésére a m egállapodást kötő sze­ m élyre . Az előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat Magyarország hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. 3k. illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra. § (1) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem [Thj. ta rtó zk o d á s i. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. december 31-e utáni betöltése esetén . kedvezményezett javára kötött meg­ állapodás esetén a kedvezményezett a megál­ lapodás időtartama alatt biztosítási kötelezett­ séggel járó jogviszonyban áll. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is). ille tő le g szálláshelyet igazoló d o ku m e n tu m . aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. a 19. ha utólaga m egállapodást kötő személy a 9/C § -b a n m eg h a tá ro zo tt o kira tta l igazolja. lett ki re.

(4) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulék> fizetési felső határig fizeti meg. Tbj. a járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyilván­ tartását kezelő központi szervet a lakcímre vonat­ kozó adatok közlése érdekében. 38.több társas vállalkozásban fennálló tagsági jogviszony esetén a választása szerinti vállalkozás . (2) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után ki­ fizetett. § (2) bekezdésében meghatáro­ zott járulékfizetési kötelezettség az egész­ ségügyi szolgáltatásra való jogosultság HVG I T B . s ha a járulékfizetési kötele­ kötött negköVjogo- ghatányuló 3 kedmány. § (4) bekezdésében meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatási járulékot és a 19. Az utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megál­ lapodás megkötését követő hónap első napjától jár. legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. tv. az egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot egyéni vállalkozóként kell megfizetnie. Ezt követően a járulékot havonta elő­ re. A járulékfizetés átvállalása az állami adó­ hatóság jóváhagyásával válik érvényessé. ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése viszszamenőleg hat hónapra megtörtént. § (1) Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot . § (1) bekez­ désének a)-o). Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít. 39. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot fizetni. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíj­ járulékot fizet. évi LXV1. A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alap­ ján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jö­ vedelem. A befizetés elmulasztása a megállapo­ dás megszűnését vonja maga után.az (1) bekezdés­ ben meghatározott járulékalaptól eltérően .ha e törvény másként nem rendelke­ zik -a Tny. 39/A § (1) A 39. ennek időpontját. szabadalmi ügyvivőként. az első hó­ napra esedékes járulék egyidejű befizetése mel­ lett köthető. köteles a 19. amely alatt a kiegészí­ tő tevékenységet folytató vállalkozó a) keresőképtelen. (2) Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adózást vá­ lasztó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot . . d) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel. ti idő é s g a szoliáitatás ¡t a kedíetés át­ kötheti.-ben meghatározott adóalap ¥ százaléka után 0 fizeti meg. (2) Az egészségügyi szolgáltatásra megálla­ podás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal.csak egy jogviszonyban kell megfizetni. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot. (7) Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése Tbj. § (6) bekezdése szerint hozzá bejelentett adatokat a bejelentést követő 10 napon belül elektronikus úton megküldi az Egész­ biztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére. 36. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencvenna­ pos időszak is. amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. c) ügyvédként. tv. napjáig kell megfizetni. Tbj.fizeti meg utána. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozik a társas vál­ lalkozásoknak arról. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizeti meg. ) gálla- iőtaríként :kötő zolja. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötele­ zettség további feltétele. napjáigkell megfizetni. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató egyé­ ni vállalkozó a 19. 20. (6) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés sze­ rint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által az Art. hogy az egészségügyi szol­ gáltatási járulékot melyik társas vállalkozás fizeti meg utána. gyermekgondozási segély­ ben részesül. Tbj. ha addig a tartozást megfizetik. nak (5 ) natikai szerinti jtő szea kedirhatár e után s z o l g á l t a t á s r avonatkozó rendelkezések szerinti a d a t a it .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (2) Tbj.T A R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 105 íet meg. hogy a természetes sze­ mély a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve^a polgárok személyi ada­ tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. alapján ratalos kötése vei kell ti idő é s k(1 (5 ). (3) Ha a társas vállalkozó több vállalkozásban végez munkát. § (1) bekezdése és a (8) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás a megkötése napján. (5) A járulékfizetés átvállalásáról a (2) bekez­ dés szerinti kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatóságnak. kivéve.a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjától jár. (2) Az a belföldi személy. aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16. (6) Megállapodás alapján egészségügyi szol­ gáltatásra jogosult külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő igazgatási szerv adja ki. § (2) bekez­ désében m eghatár6zott id ő ta rta m a la tt köteles egész­ ségügyi szolgáltatási já rulé ko t fizetni. (1 (5 ). § (1) bekezdésében meghatározott időtartam alatt köteles járulék fizetésére. § sze­ rint sem jogosult. valamint a 13. a társas vállalkozó a 19. (4) A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is telje­ sítheti. a fizetendő járulék alapját vagy összegét. § (10) és (12) bekezdése szerint kötött meg­ állapodás alapján egészségügyi szolgáltatás . (4) A megállapodás alapján megszerzett jogo­ sultságra . A tárgyhónap első napját megelőző időre megálla­ podás nem köthető. § (1) A kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó társas vállalkozó után a társas vállalkozás a Tbj. (4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adó­ év egészére választhatja.. A befizetési határidő elmulasztása esetén a megállapodás megszű­ nik a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napján. (5) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a 34. kivéve. 10.a sürgősségi ellátás kivételével . Ezt követően a nyugdíjjárulékoí a tárgyhónapot követő hónap 12. 9. az egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot a (2) bekezdés sze­ rinti kötelezett köteles megfizetni. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás . ) egkötényezett nyezett igazgalelkező. 'jog- ell a nint ega idat- . § (1) bekez­ désének a)-p) és s)-t) pontja. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás a 19. 37. Tbj.az Éva tv. illetve az Eb. köz­ jegyzőként fennálló kamarai tagsága szünetel. § (1) A központi költségvetés a 16. s)-t) pontjában említett személyek egészségügyi szolgáltatásának fedezetét a 26. (3) A 34. A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. rendelkezéseit kell alkalmazni. § (5) bekezdésében meghatározott járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulás bevételeinek átuta­ lásával biztosítja. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulékot fizet. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a 10. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarország területén.azoló íz idedásra tjárn­ ia kell zettség (a szerződés hatálya) ettől eltér.a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint . a személyes közreműködése alapján járó járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a járulékot. a s z e r z ő d é s keltét. 37/A § Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra. b) fogvatartott. áta­ lányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem. a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. Ha az állami adóhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartá­ sában nem rendelkezik adattal. R.

§ (7) bekezdésében foglaltak szerint adatot szolgáltat a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szerv.a rájuk vonatkozó törvényekben meg­ határozott célok és feltételek teljesülése esetén . valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében az a) pont sze­ rinti adatok. tevé­ mint a biztosítottat megillető ellátások megállapí­ vei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása cél­ tásához szükséges adat. illetőleg a magán­ nyugdíjpénztár részére. kivéve. 40. Tbj. 52. (2) Az állami adóhatóság a jogosulatlan társa­ dalombiztosítási ellátások igénybevételének meg­ akadályozása. az ellátások összegének megálla­ pítása érdekében az e törvényben és az Art. fejezet (1) A 42. illetőleg a tőle levont sultság ellenőrzése céljából az a). befizetését. vala­ c) lakóhely (tartózkodási hely). évi XX. a negyed­ évet követő hónap 20. § A társadalombiztosítási rendszerek és a ma­ gánnyugdíjrendszer hatékony működésének biz­ tosítása céljából az a)-c) pont szerinti nyilvántar­ tások tartalmazzák a befizetések nyilvántartását. az eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok. g) társadalombiztosítási azonosító jel (a továb­ biakban: taj-szám). a biztosítási jogviszony időtartama. §-ának (3) bekezdése a)-i) pontjában meghatározott adatokat a tár­ sadalombiztosítási igazgatási szervnek átadja. e) az egészségkárosodás mértékére. a rehabilitálhatóságra. a) a nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatke­ zelője a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért fele­ lős nyugdíj-biztosítási szerv. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-t) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek bekövetke­ zésének napjáig áll fenn.106 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I ELLÁTÁSOK megszűnését követő naptól a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszony első napjáig. (2) Ha a biztosítási kötelezettség megál­ lapítására utólag kerül sor. 43. 41. munkakör. 16. § alapján megfizetett járulékot a foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett vissza lehet igényelni az állami adóhatóságtól. születés éve. c) a járulék bevallását. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból a) állami adóhatóság. e törvény szerinti adatokat. (2) (3) Az igazgatási szerv. Az adatszolgáltatás tartal­ máról és módjáról az állami adóhatóság megálla­ podást köt a mezőgazdasági igazgatási szervvel. §-ban említett nyilvántartások tar­ ségi területéről szóló kormányrendeletben meg­ talmazzák a foglalkoztatók és a biztosítottak Tbj. Amennyiben^ felhasználás során a felhasználó igazgatási szervnek eltérő tény. folyósítása. valamint a d) pontból a ellátásával csak államigazgatási szervet vagy ki­ munkahelyre és a foglalkoztatási jogviszony idő­ zárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet tartamára vonatkozó adatok. az adatok változásáról a járulékfizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében negyedévenként. erről köteles az állami adóhatóságot értesíteni. f) jövedelemre vonatkozó adatok. illetőleg a 16. beszedését és az ellátások megállapításához szük­ séges. az egészségi állapotra. egészségbiztosítási. anyja f) a menekültügyi hatóság az ellátások és tá­ mint nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem. a biztosítási jog­ viszony fennállásának időtartama alatt a 39. az önkormányzati A nyugdíj-biztosítási nyilvántartás és az egész­ adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az ségbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a nyilván­ adó-végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében az tartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok a) pont szerinti adatok. § te rje d e lm e . munkaügyi a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyil­ ellenőrzés céljából az a)-d) és f)-g) pontjai. V.-ben meghatározott adatokat a biztosítottak adóazono­ sító jelének feltüntetésével szolgáltatja.jogszabályban meghatározott módon szolgáltathatnak. a bűnüldö­ zés és a büntetés-végrehajtás szervei. törvény szabályai szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti egybe. (4) A bíróságok. támogatás megálla­ bízhat meg. egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék öszfoglalt adatokról. vala­ a) személyi adatok (név. A társadalombizto­ sítási igazgatási szervek a jogosulatlan ellátások igénybevevőiről adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatják az állami adóhatóságot. folyósítása és a jogo­ biztosított után megfizetett. Tbj. adat jut tudomásá­ ra. Tbj. a közigazgatási informatika infrastrukturális meg­ c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei valósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter az ellátás megállapítása. amelyből biztosí­ szerben az alábbi személyes adatokat tarthatják jegyzői és a cégbíróságok külön törvényben meg­ tottanként megállapítható a társadalombiztosítá­ nyilván és kezelhetik: határozottak. a neve. 42. nyilvántartásában szereplő új adatokról. ha e korlátozás alól az adatke­ ) pítása és ellenőrzése érdekében az e pontból az zelő irányítására kijelölt miniszter előterjesztésére egészségkárosodás mértékére vonatkozó. b) az egészségbiztosítási nyilvántartás adatke­ zelője az egészségbiztosítási szerv. 40/A § b) az állami adóhatóság. § . (6) Az állami adóhatóság a (3) bekezdésben foglaltakon túl az Art. (3) A társadalombiztosítási ellátások és a magán-nyugdíjpénztári szolgáltatások megálla­ pítása és jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az állami adóhatóság az Art. napjáig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak. (7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségét érintő. fejezet vántartások fokozottabb védelméről szóló törvény­ d) az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (sze­ ben meghatározott egyedi felmentést ad.körzetközponti feladatokat ellátó törvényben előírt kötelezettségei teljesítésével (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rend­ települési (fővárosi kerületi) önkormányzatok szolgáltatott mindazon adatot. a d) pontból a munkahelyre vonatko­ zó és az f) pont szerinti jövedelemre vonatkozó adatok.a felhasz­ nálás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölé­ se mellett . állampolgárság. HVG T B .e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak. kenység. illetve törvény felhatalmazása alapján . hónapja és nap­ mogatások megállapítása. amelyek a társadalombiztosítási ellátás megállapításához szükségesek. leánykori név. mélyek) az egészségügyi szolgáltatói feladataik el­ Az ad a ts zo lg á lta tá si kö te le ze ttsé g látása érdekében az a)-e) és g) pontjai. (4) Hatályát vesztette. munkahely. jából aza)-e) és g) pontjai. valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében . valamint a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztatók és egyéb szervek nem társadalombiztosítási szerv és természetes személy részére adatot csak törvény.és munkaerőpiaci-. az ügyészségek. a d a tv é d e lm i rendelkezések e) az okmányirodák kijelöléséről és illetékes­ (1) A 40.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E T á rsad alom b iztosítá si n y ilv á n ta rtá s o k Tbj. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosí­ tási szerv (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) az átadott nyilvántartás ada­ tait a saját nyilvántartásának adataival az 1996. d) és f) pontban ja). (5) Hatályát vesztette. b) családi állapot. si-. a rehabilitációs hatóság és az egészségbiztosítási szerv. szege. g) az egészségügyi államigazgatási szerv szer­ d) foglalkozás. végrehaj­ tását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője az állami adóhatóság. § határozott . születési hely. VI. továbbá az élettársra.

felekezeti nyugdíjban részesü­ lők esetén az egyházi. §-a alapján megállapította. évi XXXI. (2) A m ezőgazdasági őstermelő az 5. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére. hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg. törvény 20/C §-a. szolgálati járandó­ megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosí­ HVG T B . továbbá a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztató. (3) Az e törvényben nem szabályozott esetben adatok továbbításának csak akkor van helye. § szerinti foglalkoztató. évi III. illetve a gyermekotthon vezetője.átadhatók. amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését. (5) A foglalkoztató és az egészségügyi szolgál­ tatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelen­ tésre kötelezett más személy vagy szerv legkésőbb a bejelentést követő napon. gyermekjóléti és gyer­ mekvédelmi szolgáltató. ellátások biztosításával össze­ függésben a g) pont szerinti adatok igénylésére jogosultak. § (2) bekezdés szerinti feladata teljesítésé­ vel.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a tási szerv részére a gyermekgondozási segélyben. rehabilitációs hatóság részé­ re a bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig. e) a 16. az ápolási díjban. VII. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott körülmények fennállásiról az őstermelői igazol­ vány igénylésével. akinek a szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult.az intézmény. A mezőgazdasági őstermelő a biztosítási kötelezettségét érintő változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül jelenti be az állami adóhatóságnak. b) a bányászati keresetkiegészítésben része­ sülők esetén a keresetkiegészítést folyósító szerv. kor­ jában meghatározott személyi adatok és a taj-szám határ előtti ellátásban. az igaz­ gatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat. 16. fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. (2) Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője a 42. Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője bejelentést tesz arról a személyről is. illetőleg a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti bérelem benyújtá­ sával egyidejűleg nyilatkozik a mezőgazdasági igazgatási szervnek. az időskorúak járadékában és a hadigon­ dozotti pénzellátásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelke­ dését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. amely a nyilvántartásra kö­ telezett bejelentésében. az őstermelő. továbbá a szociális.az a) pontban és a (4) bekezdésben említett személyek kivételével . 44/A § (1) A kincstár a 42. intézmény vezetője a szociális. Az adatok átadásának módjáról a kincstár és az egész­ ségbiztosítási szerv megállapodást köt. 44. § (1) bekezdésének a) pont­a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásban részesülőket). § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanulók és hallgatók esetén a közoktatási informá­ ciós rendszer. § (1) bekezdésének a) pontjában megha­ tározott személyi adatok és a taj-szám megjelölésé­ vel bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való jogosultság kereté­ ben megállapított pénzbeli ellátásban. valamint az 56/A § szerinti mun­ kavállaló. sítási szervnek. (3) A foglalkoztató a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. (5) Az igazgatási szervek. Tbj. 43/A § Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja az 56/A § (6) bekezdésében meghatározott adatokat a) az álláskeresési támogatások m egál­ lapítása és ellenőrzése céljából az állam i foglalkoztatási szerv. Tbj. törvény 54. illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított. ellenőrzési rendszert ki­ alakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni. (4) A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett betekinthet. f) fogvatartottak esetén a fogvatartást fogana­ tosító szerv. 31. Nem esik az előző korlátozás alá. ha az egészségbiztosítási szerv a pénzbeli ellátások megállapítá­ sához az igénylő adatait a foglalkoztatótól.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 107 h) a köztartozás behajtására törvény által fel­ hatalmazott szervek e tevékenységük ellátása cél­ jából az a)-d) és f) pontban foglaltak. az egyéni vállal­ kozó. rokkantsá­ gi ellátásban részesülők esetében az ellátást megállapító szerv a jogosultság kezdetét és megszűnését követő 10 napon belül köteles teljesíteni az egészségbizto­ bejelentés teljesítésének időpontját. 43/B § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból. § (1) A 4. §-ának(2) bekezdésében meghatározott ada­ tokról a bevallásukban adatszolgáltatás teljesítésére. d) a személyes gondoskodást nyújtó bentla­ kásos szociális intézményben és gyermekotthon­ ban elhelyezettek esetén . A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is. illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője. A bejelentést a szo­ ciális rászorultság megállapításáról szóló határo­ zat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. illetőleg egyéb szerv vezetője a polgárok sze­ mélyes adatai védelméért való felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni. gj a rehabilitációs ellátásban. fe je ze t A já ru lé k k ö te le z e tts é g te lje síté sé n e k eljárási szabályai Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Tbj. (4) A nyugdíj-biztosítási ellátásban (ideértve Tbj. § (1) bekezdése szerinti adatok statisz­ tikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra . valam int a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) kötelesek a jogszabály­ ban meghatározott nyilvántartás vezetésére és az Art. felekezeti nyugdíjat folyó­ sító szerv. évi III. §-a (1 bekezdésének ) b) pontja alapján az ellátásokra való jogosultság megállapításával. az egészségbiztosítá­ si ellátások ellenőrzése céljából az egészségbiztosítási szerv. rehabilitációs járadékban. illetőleg a társadalombiztosítási igazgatási szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az állami adó­ hatóságtól kérik. i) a szociális hatóság a szociális igaz­ g a tá s ró l és szociális ellátásokról szóló 1993 . a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet. külső férőhelyen elhelyezet­ tek esetén a külső férőhelyet működtető. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások. a járulékok alapjául szolgáló jö­ vedelemmel és a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő adótitok megismerésére jogosultak. gyermeknevelési támogatásban. A társadalombiztosítás igazgatási szervei és a PSZÁF az Art. az ah ­ hoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus adatcserével érintett.személyazonosításra alkalmatlan módon . bevallásában már szerepelt. §-ában foglaltaknak megfelelően az állami adóha­ tóságnak teljesít^ (4) A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat ismételt közlését. b) éves szinten összesítve a nyugdíjjogo­ sultság és nyugdíj megállapítása céljából a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv részére a tárgyévet követő augusztus 31-éig. ne­ velőszülőnél elhelyezettek esetén a nevelőszülői hálózatot működtető. (2) A 42. 54. törvény 139. c) hatályát vesztette. (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést a) az egyházi.

hogy a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát. a kö­ telezett jogellenes magatartásának vagy mulasz­ tásának súlyát és gyakoriságát. (10) A hajléktalan személyekről az egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesznek az alábbi intézmények vezetői: a) hajléktalanok otthona. §-ának (1) be­ kezdése szerinti természetes azonosító adatairól tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E szerv mérlegeli az eset összes körülményét. hogy igazolja a bejelentés szabályszerű teljesítését. 20. Ha az egészségbiztosítási szerv nyilvántartása szerint a természetes személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a foglalkoztató megszűnése mi­ att már nem áll fenn. R. házastársi jövedelempótlékban része­ sülő személyekről. 45. Az adatszolgáltatás az Art.108 T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK ságban. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítására kötelezettet az igazolás kiállításának elmulasztása. A nyugdíjfolyósító szerv bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv megállapodást köt az egészségbiz­ tosítási szervvel. azonban a biztosítás megszűnéséről bejelentés nem történt. akkor a jogosultsá­ gának tisztázása érdekében az érintett személy hatósági eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél. ha az érintett személy okirattal valószínűsíti a jogviszony fennállását. továbbá nemzeti gondozási díjban. illetve az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri. székhe­ lyéről és a foglalkoztatottak Art. . (6) A 16. ezzel egyidejűleg nyilatkozik ar­ ról. átm eneti bán y ászjáradékban. címét és pénzforgalmi szám­ lájának számát. A bejelentés és az igazolás érvényessége a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart. e) hajléktalanok nappali melegedője. hogy munkaképessége csökkenésének mértéke az 50 százalékot. rokkantsági járadékban. 20. a hadi­ gondozotti pénzellátás esetén a nyugdíjfolyó­ sító szerv legkésőbb az ellátás folyósításának megkezdését.^ülön megállapodásban foglaltak sze­ rint . házastársi pót­ lékban. hibás vagy késedelmes teljesítése miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírság­ gal sújthatja. § (1) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy [4. pótlékban részesülők esetén. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban. özvegyi járadékban. akkor az egészségbiztosítási szerv erről tájékoztatja az adóhatóságot. de az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában nem szereplő személyekről a bejelentési és járu­ lékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából . tv. Tbj. vagy a bírság kiszabását mellőzi. 20. amely alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki. (5) A 16. valamint a 44/C § (3) bekezdésében megha­ tározott adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a beje­ lentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését. hogy a foglalkoztató megszűnt. özvegyi járadékban). szakhatósági állásfoglalásával igazolja. amely a biztosítás­ sal já ró jo g viszo n y fennállását. akik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek be­ utazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott tartózkodási feltételek teljesítését más EGT-államban fennálló biztosítással (euró­ pai egészségbiztosítási kártyával) igazolják. Ha a bejelentésre kötelezett határidőben nem igazolja a bejelentés teljesítését.) hajléktalanok éjjeli menedékhelye. hogy az ellátást igénybe vevő sze­ mély nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában. erre alkalmas további bizonyítási eszköz. (8) Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelőjeként a nyil­ vántartás felülvizsgálata során azt állapítja meg. (6) Az idegenrendészeti hatóság az állami adóhatóság kérésére a 39. ezzel egyidejűleg az orvos szakértői szerv.az okirat másolatának megküldésével együtt . munkaképtelenségi. §-ának (1) bekezdése szerinti természetes azonosító adatokra terjed ki. 9 /A -B § H a tá lyá t ve s z te tte . (2) (3) (4) Hatályát vesztette. b) hajléktalanok átmeneti szállása. § o) pontja] a pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelente­ ni az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett személyt . (9) A (7)-(8) bekezdésben meghatározott mu­ lasztási bírság kiszabásánál az egészségbiztosítási HVG | T B . 100 ezer forintig terjedő mu­ lasztási bírsággal sújtható. munkaképtelenségi.a biztosítotti.havonta adatot szolgáltat az állami adóha­ tóságnak. polgármeste­ rek közszolgálati járadékában. növelt összegű öregségi. Tbj. ille tve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti. 44/B § (1) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő. § (1) bekezdésének/) pontjában meg­ határozott személy az egészségügyi szolgáltatá­ sának biztosítására bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. 10. illetve megszüntetését követő napon bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek.az egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepel­ teti. R. A bejelentésről az intézmény vezetője igazolást ad ki a hajléktalan személy részére. § H a tá lyá t v e s zte tte . d. (7) Az egészségbiztosítási szerv a 44. § (1) bekezdésének k) és sj pontjában említett személy az egészségügyi szolgáltatásá­ nak biztosítására bejelentést tesz az egészségbiz­ tosítási szervnek. Tbj. (3) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kiterjedhet az Art.külön megállapodásban foglaltak szerint . § (1) be­ kezdésében meghatározott természetes azonosító adatokra. 44/C § (1) Ha az egészségügyi szolgáltatónak az Eb. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultként nem szereplő szemé­ lyekről a bejelentési és járulékfizetési kötelezett­ ség teljesítésének ellenőrzése céljából . mezőgazdasági járadékban (öregségi. valam int m inden más. R. 15 napos határidő ki­ tűzésével felszólítja a bejelentésre kötelezettet. (11) A (10) bekezdésben meghatározott intéz­ mény a bejelentés vagy az igazolás kiállításának elmulasztása miatt nem bírságolható. illetve egyéb bejelentésre kö­ telezett a bejelentési kötelezettségét nem vagy nem jogszabály szerint teljesítette. rendelkezései szerinti ellenőrzése során meg­ állapítást nyer. 9/C § A Tbj. í+i+/C § -ában m eghatározott eljárás során felhasználható m inden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat. baleseti járadékban. (3) Az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés­ ben meghatározott bejegyzést követően . Az adatszolgáltatás módjáról az állami adó­ hatóság megállapodást köt az idegenrendészeti hatósággal. a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleményé­ vel. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jo­ gosító jogviszony fennállásának tisztázásáig .adatot szol­ gáltathat az állami adóhatóságnak. A kiszabható bírság felső határa a be nem jelentett személyek számának és a bírság legmagasabb értékének szorzata. bá­ nyászati keresetkiegészítésben. balettm űvészeti életjáradékban. c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye. § (2) bekezdésében előírt járulékfizetésre bejelentkező személyek ellenőrzése céljából adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak azokról.a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének el­ lenőrzése céljából a 44/B § (3) bekezdésében meg­ határozott adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóságnak. (5) Ha az állami adóhatóság tudomást szerez arról. (4) Az állami adóhatóság az (l)-(2) bekezdés­ ben. akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság ellenőrzése céljából a cég nevéről. hogy a foglalkoztató.

amely tartalmazza a biztosított nevét és sze­ mélyi adatait. 31. a tárgyév­ re.a nyil­ vántartásba nem vett személyenként . § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a nyilvántartásra kötelezett havonta lezárja. (2) Igazolásnak m inősül a foglalkoztatási jogviszony­ miatt fizetett vissza a biztosítottnak. 48-49. ille­ ről szóló 2009. valam int a gyógyszerészi magántevékenység engedélyezésének. bevonásának. c)a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó a szol­ gálat keletkezésének. 51. Az evaadózó egyéni vállalkozó a járulékot az Éva tv. m egszüntetés id ő p o n tjá t követő b) legalább heti 36 órás m unkaviszonyt léte síte tt. a fo rin tra tö rté n ő kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig beval­ átszámítás megegyezik az adóelőlegalap-szám ításnál lani. taj-szám át. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. a ta n u ló i. 18. fejezete alapján foglalkoztatott munkavállalót a kölcsönbeadó köteles nyilván­ tartásba venni. (7)-(8) Hatályát vesztette. ha ó ja Tbj. nak. valamint a nyugdíjjárulékot az Art. társadalombiztosítási azonosító jelét. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt a foglalkoztatót az Art. 50. Tbj. archi­ válja. (2) A foglalkoztató a biztosítottakról . a foglalkoztató adatait. A munka törvénykönyve harmadik részének XI. pot a Magyar Nemzeti Bank(a továbbiakban: MNB) hivata­ los . va la m in t szüneteltetésének id őpontját. (2) Az egyéni vállalkozó. 17/A § 2. §-ának (l) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalm azza a biztosítással járó jogviszony adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés . 31. k6. a szabadalm i ü g yv ivő i kam arai tagság kez­ detének. §-a (2) bekezdésében előírtak esetén a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít. 31. számú mellékletében meghatározottak szerint jö vedelem képezi a já ru lé k a la p o t. 16. to ­ díjpénztári tagsággal összefüggő túlfizetést is vábbá az igazolás átvételének elismerését. § (1) A 46. a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról. § R. a létesítéstől.a jövedelem megszerzésének napját megelőző hónap adóhatósághoz a)a m agán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jo ­ gosító igazolvány kiállításának. leánykori nevét. (5) A foglalkoztató a biztosítottat terhelő já­ rulékot akkor is köteles bevallani és befizetni. ha a díjjárulékot megállapítani. 97. megfizetése Tbj. a m egállapítás. §-ának (2) bekezdése szerinti adattartalom­ mal elektronikus úton negyedévente. §-ának (2) bekezdésében és tv. az adatszolgáltatást a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni. A járulék megállapítása. (2) Az egyéni vállalkozó az egészségbiztosítási ra irányuló szerződés. §-á n a k/J pontja szerinti ellátást á lla p íto t­ tak meg részére. (6) A foglalkoztató írásban tájékoztatja a biztosítottat a tárgyhavi jövedelem kifizetésé­ vel egyidejűleg a biztosított jövedelméből le­ vont egészségbiztosítási és munkaerő-piaci já­ rulékról. amelyet a foglalkoztató az R. 17. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése vagy a már tel­ jesített adatszolgáltatás módosítása a 2008. A megállapított tárgyhavi k ü lfö ld i pénznem ben ke le tke ze tt bevé te lb ő l az Szja járulékot az Art. a biztosítási kötelezettség kezdetét. illetőleg az Art. vagy ilyen jogviszonya megszűnt. hogy abból a törvényben előírt adatok a mun­ kavégzés (tevékenység) megkezdésétől meg­ állapíthatók legyenek. anyjának leánykori nevét). évi CXV. 31. (2) Az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően. illetőleg a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) járulékokról. a bizto­ sítási időre és a szolgálati időre vonatkozó ada­ tokat. A megelőlegezett járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba. valamint a nyugdíj­ járulékot az Art. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel. születési he­ lyét. és arról az Art.vagy fe lső fo kú o kta tá si intézm ényben n a ppali rendszerű oktatás keretében ta n u lm á n y o ka t fo ly ta t. megszűnésének. 10/A-15. § Hatályát vesztette. az MNB által közzétett. bevallása. valamint nyugdíjjárulékról.köteles a külön törvényben megha­ tározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni. a Tny. § R. R. Tbj. § (l) A (2) bekezdésben nem em lített esetben a külföldi pénznemben keletkezett bevételből a járulékala­ (3) (4) A m e ző g a zd a ság i ősterm elő a 19.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK | 109 T á r s a d a lo m b iz to s ítá s i egyéni nyilvántartás Tbj. ille tő leg annak folyósítását megszün­ te tté k (szüneteltették). Tbj. sze­ rint megállapítható mulasztási bírság . § H a tá lyá t ve s zte tte . (4) Amennyiben a 47. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni. hallgatói jogviszonyának kezdő id ő ­ p o n tjá tó l szám ított. szabályai szerint alkalm azott átszámítással. a magán-nyugdíjpénztári tagságára vo­ natkozó adatot. R. 47. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az ál­ lami adóhatóságnak. §-ának (2) bekezdésében és átadásra került. 19. törvény hatálya alá nem tartozó tőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. számú mellékletében meghatározottak szerint a R. § (1) A Tbj. a negyed­ évet követő hónap 12-éig vallja be. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő „tól-ig” tartamáról.-ben egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni a te le p h e lye (állandó lakhelye) szerint illetékes á llam i meghatározottak szerint fizeti meg és vallja be. § (1) A foglalkoztató a tevékenységében sze­ mélyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba ven­ ni és erről a magánszemélynek igazolást adni. A bejelentésnek tartalm aznia kell az egyéni vá lla lko ­ zó személyi adatait (nevét. b)az ügyvéd és az egyéni szabadalm i üg yvivő az ügyvédi. a m ennyibe^ az a foglalkoztatás (tevékenység) megkezdésekor a fo g la lk o zta to tt részére és munkaerő-piaci járulékot. szerinti adóelőlegalap-szám ításnál fig ye le m be vett 2. Olyan külföldi pénznem esetén.terheli. megszűnésének id ő p o n tjá t.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E kezdetét követő 15 napon belül az(l) bekezdésben e m lített igazgatási szervnél bejelentést tesz.ideértve a magán-nyugmegnevezését. hónapban kifizetett (juttatott). jogosítványt) kiadó szerv megnevezését. a vállalkozói igazolványt (engedélyt. a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cég­ tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be. illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulé­ kok összegéről. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint az állami adóhatósághoz bevallást. megszűnésének id őpontját. a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulékról. . 46. napján érvényes-devizaárfolyamának alkalmazásával (1) A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgy­ kell forintra átszámítani. telephelyét (fióktelephelyét. illetőleg megfizetni az állami adóhatóság­ figyelem be ve tt jövedelem m egállapításakor az Szja tv. a meg­ szüntetésétől számított c) kö zé p. és a biztosítottat ter­ helő járulékot levonni. a nyug­ kell a forintra történő átszámításhozfigyelembe venni. HVG | T B . évet megelőző időszakra.az egyéni vállalkozó a biztosítással összefüggő adatairól .-ben megha­ tározott elévülési időn túli év(ek)re vonatkozik. § 15. Tbj. 51/A-B § Hatályát vesztette. illetőleg a vállalkozói tevékenység (2) (3) A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. (9)-(10) Hatályát vesztette. járulékalapot amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam -lap­ képező jövedelem alapján köteles az egészségján. k. euróbán megadott árfolyamot biztosítási és munkaerő-piaci járulékot. fióktelephelyeit) és állandó lakóhelyét.

Amenynyiben a tárgyhónapban a társas vállalkozó(k) részére jövedelmet nem fizettek. törlése podást köt.. § teljesíti. (2)A települési önkorm ányzat jegyzője a Tbj. 5k. (2) Ha a biztosított részére az (1) bekezdésben meghatározott táppénzt az egészségbiztosítási szerv állapítja meg és folyósítja. ha a kifizetőhely gazdálkodási körülm ényeinek figyelem bevételével megalapozottan feltehető.a külön jogszabály­ ban m eg h a tá ro zo tt-sza b á lyo k szerint tö rté n ik.19 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. 19/A— 20/A § H a tá ly á t ve s zte tte R. (10) Az OEP a Tbj. Tbj. § (1) A Magyar Államkincstár területi szerve a Tbj. § (l)-(3) Hatályát vesztette. a rendvédelmi (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során szervekkel a szolgálati viszonyban állók vonatkozásában. h a táro za to t hoznak. (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. 52. illetve az OEP az adatokat felülvizsgálja. taj-számáról. 21/C § (1) A tá rsa d a lo m b iztosítá si k iflz e tő h e ly lyel rendelkező fo g la lko zta tó . (5) (6) A Tbj. b) a járulék utólagos megállapítása mellett az nek módjáról az ONYF és az OEP megállapodást köt. és az elszámolás beérke­ zését követő 8 napon belül rendelkezik a tá p p é n z -h o z zájárulással csökkentett összeg m egtérítéséről. hogy ellene a harm adik sze­ mélyekkel szemben fennálló tartozása m ia tt végrehajtási eljárás indul. 5+ § (2) bekezdésének a) pontja <. egyidejűleg az orvos szakértői szerv szakvélemé­ (1) Az igazgatási szervek -jogszabályban meg­ nyével. 53/A § (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság 76. valamint azok változásáról adatot szolgáltat az ONYF-nek. vagy b) a járulékokat jogellenesen a tényleges járu­ lékalapot képező jövedelemnél magasabb összeg után állapította meg és vallotta be. A befizetések elszámolása Tbj 53. 54. 16. A határozat elleni állami úton vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített jogorvoslatra a Tny. illetőleg az Art. A számla megnyitása kötelező. a (k) bekezdés szerinti bejelentést az erre a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást. kklk § (3) bekezdé­ sében említettszemélyeket az OEP-nekjelenti be. § Az a természetes személy. ha azt a foglalkozta­ tó bevallani és/vagy befizetni elmulasztotta. tv. Az adatok átadásának módjáról az OEP és az ONYF megállapodást köt. jogi személy vagy egyéb jogalany. 46.ideértve a központosított illetményszámfejtő helyeket is . (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott W A § (10) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton igazgatási szervek .ellenőrzik a gát. ATbj. (4) A társas vállalkozás köteles a társas vállal­ kozó után fizetendő járulékot. § (1)— H a tá ly á t ve s zte tte . és a mulasztásról értesítik az állami kell teljesíteni. § (2) bekezdés o) pontja szerint hozott jogerős határozatot az OEP . 39. a táppénz folyó­ sítását követően a táppénz-hozzájárulás összegét az igazgatási szerv érvényesíti. (7) Az (l)-(3) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus adóhatóság jogosult. programmal.81 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. A számlán elhelyezett pénzösszegből csak az ellátás k ifi­ zetése. 55. . (k) A Tbj. személy a bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási a biztosítási kötelezettség elbírálását és a szervnek teljesíti. 16.kö­ teles a járulékot. (5H6) (7) A foglalkoztató által levont járulék a biztosí­ tottól akkor sem követelhető. a b) pont szerinti esetben a ma­ gasabb összeg utáni járulékot megfizetni. Tbj. a társas vállalkozás a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni. 4U/A § (2 ) bekezdésében m eghatározott ellátásban részesülő vagy szociálisan rászorult személyedet az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek jelenti be. (4) Hatályát vesztette. a tárgyhó­ napot követő hónap 12. R. (2) Az elszámolást az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szerv. lentés teljesítésére a Magyar Honvédséggel. 16. Tbj. ha a já ru lé k utólagos megállapí­ tására elévülés m ia tt részben vagy egészben már nincs lehetőség.a követelés. (2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot meg­ illető járulékot naponta kell átutalni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára. § (1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató .a bejelentés vagy bevallás megalapozatlanságától függetlenül .M A i(5)bekezdésében meghatározott bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek (8) Az OEP a nyilvántartása szerint taj-szám m al ren­ delkező személyek természetes személyazonosító adatairól. §-ának (k) bekezdésében előírt beje­ tését. tárgyában a határozat meghozatalára (6)ATbj.a táppénz-hozzá­ járulást az általa folyósított társadalombiztosítási ellátások elszámolásán tünteti fel. a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra valam int a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal megálla­ való jogosultság utólagos megállapítása. 21. célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.í*íf/A§W bekezdésében meghatározott ellátás­ a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az ban részesülő személyekre vonatkozó bejelentés teljesítésé­ egészségbiztosítási szerv. 21/A-B § H a tá lyá t ve s zte tte . illetőleg az esetleges téves átutalás visszafizetése teljesíthető.igényelbírálási eljárásuk so­ vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített prog­ rán . M A § (1) bekezdésében meghatározott ellátásban részesülő személyeket az OEP-nekjelenti be.a tárgyhónapig bezárólag . (3) Hatályát vesztette. 23. ATbj. § (1) bekezdésének k)és s) pontjában említett 46. 5*f.ellenőrizhetik a járulékfizetési kötelezettség rammal vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon teljesítését.és az igényér­ vényesítésre m eghatározott határidőre is figyelem m el közli a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv. Az adatok átadásának mód­ járól a MagyarÁllamkincstár az OEP-pel köt megállapodást. akire a biztosítás nem terjed ki. §-ának (2 bekpzdése ) szerint járulékfizetésre kötelezett személyekre vonatkozó adatok átadásának m ódjáról a NAV és az OEP megállapo­ dást köt. 1 ^6 7 5 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. E számlára csak az előző­ ekben m eghatározott jogcím alapján teljesíthető utalás. rozottszemély a T b j.elszámolt já­ rulék a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el. ille tve a fővárosi és megyei korm ányhivatal m in t kifizetőhely esetén az OEP-nél igényelheti. tv. napjáig befizetni.az általa k ifiz e te tt ellátások összegét az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél. (3) A helyi önkorm ányzatoknál és intézm ényeiknél kifizetett ellátásokfedezetének igénylése és elszámolása a Magyar Állam kincstár te rü le ti szerveinek adatszolgál­ tatási kötelezettségére vonatkozó . szakhatósági állásfoglalásával igazolja jogosultsá­ határozott hatáskörükben eljárva . § (2) bekezdés ö jp o n tja alapján hozottjogerős határozatot az állam i adóhatóság közli az OEP-pel és a n y u g d íj-b iz tosítási igazgatási szervvel. aki (amely) a) valótlan adatok közlésével olyan személyt jelentett be. és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre. R. lakcíméről. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m in t kifizetőhelyek esetén az OEP részére kell m egkülde­ ni. ATbj. a jogsértés időtartamára . és a tárgyév fo­ lyamán .. a társas vállalkozó jövedelméből levont járulékkal együtt. (3) A bejelentésre kötelezett a Tbj. (k) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet m űködtető foglalkoztató a biztosítottak pénzbeli ellátásának fedeze­ te érdekében az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által folyósított pénzösszeg fogadása és kezelése céljából hitelintézetnél számlát n yithat. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás veze­ (5) A NAV az Art. (9) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érripkéhpn a Tbj. 22.a helyi önkorm ányzati kör kivételével . adóhatóságot. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatá­ Ellenőrzés it Tbj. az Eb. és (3) bekezdése szerinti ellenőrzése során a biztosítási jo g viszo n y utólagos m egállapításáról vagy törléséről (8) R.110 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK R.

és az Eb. végrehajtására. adóazonosító jelét. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is.-ben előírt kö­ telezettségeket. §-ban. *' Tbj. 37. a Tny. Különös eljárási szabályok a magán­ nyugdíjpénztári visszalépésekre és a tagdíjak elszámolására vonatkozóan Tbj. Nvugdíi-biztosítási Alapot megillető bevé­ telek beszedési számla terhére teljesíti. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer­ be visszalépett pénztártag esetében a 2007. (2) A magán-nyugdíjpénztári számlára telje­ sített olvan befizetést.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .§ (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartá­ si és igazolási kötelezettség nem terheli.a (2) bekezdés szerinti kivétellel .T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 111 Késedelem. bevallásának és megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli. korengedményesnyugdíj-tartozás megfizetésére. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti. és az Mpt. tv. a bejelentett adatok változásával.-ben.a foglalkoztató által a magánnyugdíjpénztárhoz benyújtott pótbe­ HVG | T B . ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti. behajtására. hogy ennek eredményeként a nyugdíjjá­ rulék összege az eredetileg bevallott nyugdíjjá­ rulék és tagdíj együttes összegéhez képest vál­ tozik. 56/E § A foglalkoztató vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett foglalkoztatott (biztosított) kezdeményezésére a tagdíj-kiegészítéssel kapcsolatos eltérések tisztázására indult el­ járások lefolytatása a pénztárak feladata. állampolgárságát. nemét. az ellenőrzéssel. és viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jog­ következményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). Tbj. ha a járulékkötelezettséget a (3) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti. a járulékfizeté­ si kötelezettség. december 1-iét megelőző időszakra vonatkozóan teljesített valós túlfizetés és téves befizetés összesét a foglalkoztató az Art. amely nem a pénztárt illeti meg. 56. §-ában meghatározott képviselő útján. Tbj. (2) Hatályát vesztette. a tartozások behajtására és v é g r e h a j t á s á r a az adatszolgáltatási kötelezettség . a pénztár havonta köteles átutalni közvetlenül a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára. 56/D§ (1) Ha a biztosított pénztártagsági jogviszo­ nya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt már nem áll fenn. a járulékok össze­ gére. bevallásával. székhelyét. sze­ rinti képviselővel. d) a járulékfizetési felső határig terjedő és az a fölötti járulékalapra. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Art. (5) A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezett a biz­ tosítási és járulékfizetési kötelezettséggel össze­ függő bevallási. szerinti megtérítési és visszafizetési kötelezettség. b) járulékkötelezettség teljesítésével kapcsola­ tos hatósági eljárásra. megfizetésével. és 9. (3) Különös szabályok a járulék­ kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan Tbj. mulasztás következményei Tbj. és a (2) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a a) járulékok megállapításával. A kiutalásról az adóhatóság az Art. c) a foglalkoztatott taj-számát. december 31-eközötti időszakra . a behajthatatlan tartozás törlésére. szabályai szerint az adóhatóságtól kérheti vissza. 56/A § (1) A magyar jogszabályok szerint bejegy­ zésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a továbbiakban: külföldi vállalkozás) javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében m unkát végző foglalkoztatott ré­ szére kifizetett járulékalapot képező jövede­ lem alapulvételével a külföldi vállalkozás a 19. a magánszemélyt jogszerűen megillető tagdíj-kiegészítés összegét a pénztár a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól ecélra visszaigényelt összeg terhére teljesíti. hogy a magánszemély nem volt magánnyugdíj­ pénztár tagja. a biztosítás kezdetét megelő­ zően köteles bejelentkezni az állami adóhatóság­ nál. a biztosítási (foglalkoztatási) idő „tói— ig” tartamára vonatkozó adatot. amelyhez a munkavállalót kirendelték. a végrehajtás­ hoz való jog elévülésére. hogy az állami adóhatóság fog­ lalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba. szabályai szerint intézkedik. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott járulék­ bevallástartalmazza: a) a külföldi vállalkozás nevét. valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot állapít meg és von le. a tárgyhónapot követe hónap 12-éig . amelyhez a munkavállalót kirendelték. 56/B§ A kincstár számfejtési körébe tartozó központi költségvetési szervek képviselőjeként a kincstár teljesíti a járulék megállapításával. v a l a m i n t az Mpt. és kérelmezni. bevallásával. mulasztási bírság. a nyilvántartással és adatszolgál­ tatással. 8. e törvényben és az Art. A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezet­ tet a 44.11 százalékot a Nemzeti Foglal­ koztatási Alapnak utal át. Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti. január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra vonatkozó pót­ bevallásban nyugdíjjárulékot kell megállapítani. adóazonosító száma*.elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére.a (6) bekezdésben meghatározott adattartalommal . adatszolgáltatási kötelezettségét havonta. c) Tny. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott nyug­ díjjárulékot. valamint az 50.és önellenőrzésipótlék-számlákra 2011. részletfizetés engedélyezésére. 56/C§ íll A kincstár által vezetett masánnyusdíipénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési-. és a munkál­ tatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti.. Tbj. továbbá a fizetési halasz­ tás. annak ellenére. a visszalépést megelőző időszakban tévesen meg­ állapított nyugdíjjárulék és tagdíj önellenőrzését nyugdíjjárulék-önellenőrzésként kell elvégezni. b) munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor. Az egyez­ tetés eredményeképp kimutatott. §-ban és a 46-47. valamint a járulék meg­ állapításának. (7) Az állam i adóhatóság a (2)-(3) bekez­ dése szerinti kötelezett által befizetett járulé­ kokból 54. elmulasztásával és késedelmével. az Eb. a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli. késedelmi kamat. illet­ ve túlfizetés kiutalását a Magvar Államkincstárnál vezetett. A tagnak visszajáró túlfizetést az állami adóható­ ság a foglalkoztatón keresztül fizeti vissza. ja­ nuár 1-jeés 2006. ha a biztosítottól a foglalkoztatója tagdíj címén vonta le a járulékot. 8. e foglalkoztatással összefüggésben a beje­ lentés és nyilvántartás. az általa foglal­ koztatott természetes személy biztosításával öszszefüggő bejelentési. (2) A külföldi vállalkozás a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelen­ tési. és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás. (4) Ha a munkavállaló magyarországi foglal­ koztatására a) kirendelés alapján kerül sor.05 százalékot a Nyugdíj-biztosítási Alapnak. valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő. (3) Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötele­ zettségek teljesítésére nem rendelkezik Art. tv. amely alatt a biztosított természetes személy járulékala­ pot képező jövedelemmel nem rendelkezett. 56/F § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 1998. a feltárt jogsértések jogkövetkez­ ményeivel. késedelmi. a kötelezettség keletkezésének bejelentésével. § (1) Az adózás rendjéről szóló törvény rendel­ k e z é s e i t az e törvényben. megfizetésével. e) annak az időszaknak a megjelölését. hogy tagdíj-kiegészítés miatt nem mutatkozik különbözet.84 százalékot az Egészségbiztosí­ tási Alapnak.« . feltéve. Az állami adóhatóság a téves befizetés. és f) a külföldi vállalkozásnak az illetősége sze­ rinti állam hatósága által megállapított adóazo­ nosító számát. a bejelentési kötelezettség elmu­ lasztásával kapcsolatban. feltéve. b) a foglalkoztatott természetes személyazono­ sító adatait.

56/H § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe visszalépett tagokhoz kötődő követelé­ sérvényesítés biztosítása végett a magánnyug­ díjpénztáraknak 2011.foglal­ koztatókra és biztosítottakra lebontva . cikk. A pénztár által átadott adatok alapján az állami adóhatóság végrehajtási eljárást folytat le. és amelyekre irányuló végrehajtási meg­ kereséseiket az (1) bekezdés alapján visszavonták. valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról. valamint adatszolgáltatásával összefüggő rendelkezéseket. és a be­ folyt összeget a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára utalja át. janu­ ár 1-jét követő időszakra a foglalkoztató által be­ nyújtott pótbevallásokat. g)-h) hatályát vesztette.végrehajtási megkeresé­ seiket. helyesbítő bevallásokat az állami adóhatóság feldolgozza és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítja. szeptember 16ai 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendel­ kezéseket állapít meg. 57.(bírság-. a 26. A fizetési kötelezett­ séget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok­ nak való megfelelést szolgálja: Hatálybaléptetés a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve Tbj. b) a biztosítási jogviszony fennállásának rész­ letes szabályait. cikk (1) bekezdés d) törvény rendelkezik. Tbj. napjáig . f) a 46.átadják a Nemzeti Adó. § (3) bekezdésében. a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kí­ rendeletben szabályozza a) a járulékalap megállapításához szükséges vül helyezéséről.megtérült. § szerinti elszámolás feltételeit. törvény 251.112 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK vallásokat. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. a 75/35/EGK. pótlék. pótlék tekintetében az eljárást az állami adóható­ ság a Nyugdíj-biztosítási Alap javára folytatja le.azon még el nem évült tagdíj.hátralékra ) vonatkozó adatokat. 59-60. i) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy biztosítási jogviszonyával. napja előtti biztosítási jogviszonyhoz kötődő köve­ telésükre irányuló .) az unió rendelkezéseit az egyszerűsített foglalkoztatásról polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok szóló külön törvényben foglalt eltérések figyelemterületén történő szabad mozgáshoz és tartóz­ bevételével kell alkalmazni. a foglalkoztató a pótbevallást. pótlék) összefüggő követelés jogosultja a Nyugdíj-biztosítási Alap. meg nem fizetett tagdíj. és egyben nyilatkozatot tesznek. a társadalombiztosítá­ si nyugdíjrendszerbe visszalépett tagot érintő. járulékfizetésével. módsze­ reinek összehangolását. melyekhez kötődően az adóvégrehajtás lefolytatá­ sához való jog még nem évült el. szabályozza az igazgatási szervek közötti együttműködést. amelyeket az állami adóhatóság köteles feldolgoz­ ni és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. bírság. amelyek a társadalombiz­ tosítási nvugdíirendszerbe visszalépett tagokat érintenek. hogy rende­ letben határozza meg az e törvényben előírt felada­ tokat ellátó igazgatási szerveket. helyesbítő bevallást az eredeti esedékességig benyújtott alapbeval­ lással együtt az állami adóhatósághoz nyújtja be. c) az előírt adatszolgáltatás teljesítésének mód­ ját. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás részletes szabályait. HVG T B . § (1) A kormány felhatalmazást kap arra.foglalkoztatónkénti bontás­ ban . j) a 26. október 31. 24.és Vámhivatalhoz csak olyan követelések adhatók át. (2) A magánnyugdíjpénztárak legkésőbb 2011. § (9) bekezdése a társadalombiztosítási nyug­ díjrendszerbe visszalépett tag esetében nem alkal­ mazható. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményezetti kör évenkénti tájékoztatásának részletes szabályait. Tbj. augusztus 31. a 73/148/EGK. december 31. e) a 23. november 25. végrehajtás alatti követelésük. Felhatalmazások a 68/360/EGK. fe je ze t Záró rendelkezések po szc ás áll ka ta' al ős számítási módot. évi LXI. (4) A felszámolási eljárás során a magánnvugdíipénztáráltal érvényesített cs a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére teljesített vagyonát­ adást követően .és Vámhivatallal szem­ ben. a pénztártagsági jog­ viszony idejére járó. (2) b) az Európai Parlament és a Tanács (3) Az egyszerűsített foglalkoztatásra e törvény 2004/38/EK irányelve (2004. . 58. Tbj.2006. cikk. 2007. melyekben az adott foglalkoztatóval szemben még van fennálló.és Vámhivatalnak végrehajtási eljárás lefolytatása végett a szerveze­ tük nyilvántartásába felvett hátralékos kötelezett­ ségekre vonatkozó adatokat. k) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ nálásáról szóló közösségi rendeletek és a szociá­ lis biztonságról szóló nemzetközi egyezmények alapján az alkalmazandó jogszabályokról szóló igazolás kiadásának részletes szabályait. 56/1 § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. hogy ezen felül egyéb végrehajtásieljárás-kezdeményezéshez kapcsolódó követelésük nem áll fenn a Nemzeti Adó. A Nemzeti Adó. pont és 21. helyesbítő bevallásokat a magánnyug­ díjpénztár köteles feldolgozni és a feldolgozott adatokat az állami adóhatóság részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. Tbj. valamint a központi költségvetés által teljesítendő járulékfizetés összege ki­ számításának módszerét. 11. továbbá a 64/221/EGK. a biztosítottak és az egyes ellátásra jogosultak bejelentésére vonat­ kozó részletes szabályokat. helyesbítő bevallás benyújtásának idejére már megszűnt. vala­ mint a 18.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (3) A magánnyugdíjpénztárak 2011. hogy a 75/34/EGK. (2) Amennyiben a magánnyugdíjpénztár a fog­ lalkoztató által elkészített pótbevallás. VIII. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tagdíj­ jal (bírság. 61. (2) Felhatalmazást kap a kormány. har polj kitc tan szól ti é: koc reh 200 est ren ság irá Az Európai Unió jogának való megfelelés Tbj. 61/A § Ez a törvény a szociális biztonsági rend­ szerek koordinálásáról szóló 2004. § sege ikra 1i*0i rent laló 140! szat ei 5 574. > Tbj. (3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 2007. Tbj. a 90/364/EGK. a 72/194/EGK. d) a biztosítottak és az egészségügyi szol­ gáltatásra jogosultak nyilvántartását és beje­ lentését. a társadalombiztosítás nyilvántartási rendszerének működését. § (3)-(5) be­ kezdésében meghatározott járulékfizetés rendjét és az adatszolgáltatás módját. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. e körben felada­ tokat állapítson meg. § (2003. S6/G § Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalé­ pése miatt már nem áll fenn.] a harmadik országok huza­ (1) E törvény hatálybaléptetéséről a magánmos tartózkodási engedéllyel rendelkező állam­ nyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló polgárainak jogállásáról. december 12-éig átadják az állam i adóhatóságnak . április 29-ei 883/2004/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/ EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2008. április 29. kodáshoz való jogáról. napjáig vissza kell vonniuk az állami adóhatóságnak átadott mindazon .

(*+) A jelentős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos fe lté te lt teljesítettnek kell te kin te n i akkor is. d£ legalább azzal . § 0) A 24-27/B § rendelkezéseit a) a szociális b izto n sá g i rendszereknek a Közös­ ségen belül m ozgó m u n k a vá lla ló kra és c s a lá d ta g ja ­ te vé ke n ysé g i je g yzé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód). bb) kiküldetésére azért került sor. f) a kiküldetés helye s-zerinti állam ban a m agyaror­ szági tevékenységéhez hasonló. anács z unió lamok :artózVEGK . c) m unkáltató: az a) pont szerinti személy foglalkoz­ tatója. 2006. be) korábban u g yanabban az álla m b a n v o lt .g).| a szociámények ól szóló . b)a kiküldetés időtartam a alattfolyam atosan fe n n ­ ta rtja a m unkaviszonyta k ik ü ld ö tt m unvállalóval. § (3) bekezdés b) pontjában e m líte tt b e lfö ld i te vé ­ kenységből származó bevétel összes bevételen belüli aránya elérte a 25 százalékot. 1972. /EGK. 25. b)a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló. vagy ennek h iá ­ nyában a kü lfö ld i foglalkoztatás helye (címe). (6) Nem állapítható mega m agyarjogalkalm azandó jogként. am elynél teljesül a jelentős gazdasági vékenység feltétele. lelés ktusoknyelve <huzaállam:dés d) ( aj m unkavállaló: a Tbj. 5 § (1) bekezdés a). rendszeré­ nek létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet. am elynél a k ik ü ld ö tt m un ká t végez. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő és a k ü lfö ld i jo g szerint annak m egfelelő sze­ mély. § (3) bekezdés a) p o n tjá b a n e m líte tt nem k ü lfö ld i g a zd á lko dá sb ól szárm azó b e vé te l vagy a 2k. vagy ac)a kiküldetés helye szerinti államban a magyaror­ szági tevékenységéhez képest . m árcius 21ej 57 íf/ 72 /EGI< tanácsi re n d e le t. ab) a kiküldetés teljes idő ta rta m a a la tt csak olyan m unkavállalókat fo g la lko zta t be lfö ld ö n . (3) A jelentős be lfö ld i gazdasági tevékenység alá tá ­ masztására a m unkáltató közli a) k ü lfö ld i telephellyel rendelkező vállalkozás ese­ tén a kikü ld eté st megelőző adóévre vonatkozó összes bevételén belül a nem kü lföldi gazdálkodásból származó összes bevételeit. vagy bd) kiküldetésére azért kerül sor. 2006. 2009. amelynek m egfelelő tevékenységre a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló t a kiküldetés ideje ala tt foglalkoztatja. harmadik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m - < koordi. ha a m unkáltató a m un ka vá lla ló t a szám vitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. tatásával Jzottked- ikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. b) a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló természetes szem élyazonosító adatai. 5 jogával anyával. /EGK.azonos .y T ende­ rt felada­ ti feladaizgatási ottakés e vonatztosítás nódsze- polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló.a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigaz­ gatási szervnek az alábbi adatokatszolgáltatja: a jm u n ká lta tó neve (elnevezése). vagy b) a 2k. a kérelm et benyújtó m un ká lta tó va l fe n ná lló m un ka vi­ szony kezdete. pontjában és (2) bekezdésében m egh a tá ro zo tt jo g v i­ szonyban álló személy. forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során fo g la lk o zta to tt m u n ka vállalók átlagos állom ányi létszámán belül a belföldön fo g la lko zta to ttak aránya eléri. székhelye (lakóhe­ b) egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. 2003. (2) fenn. (5) Nem kell ajelentős gazdasági tevékenységet vizs­ gálni. illetve egyezményben .T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 113 tartás R. vagy b) a m unkáltató jogelődje teljesíti a jelentős gazda­ sági tevékenység feltételét. és h) belföldön ném csak a vállalat irányításában vagy igazgatásában dolgozó irodai alkalmazottakatfoglalkoztat. m ájus H f-e i 859/2003/EK tanácsi rendelet. GK. és ej a kiküldetés tervezett időtartam a. egyéni vállalkozó. a Tbj. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév.j rend»rilis ti és sági 004/ iárás :r 16lácsi ndel- lye). nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat. december 20-ai 1893/2006/EK európai par­ lam enti és tanácsi rendelet 1 melléklete szerint .más nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet fo ly ta t. (2) A 26-27/B § alkalmazásában c) a kiküldetés időtartam a a la tt Is folyam atosan te l­ jesíti a járulékkötelezettségeket. m elléklete szerint . ha a m un ­ káltató a) legalább 25 százalékos tu la jd o n i hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. és a korábbi kiküldetés le já rtá tól nem te lt el Jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll 60 nap. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK ta ­ nácsi rendelet. vagy másik ta g á l­ lamba küldje tovább. adóazonosító száma. decem ber 2 0 -a i 1893/2006/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám (egyéni v á lla l­ kozó esetén a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lko zó k . 1971. bevételi n yilvá nta rtá st vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételén belül a belföldi tevékenységből származó összes bevételeit. akik a cég irá ­ nyításával vagy adm inisztratív tevékenységével kapcso­ latos feladatokat látnak el. d)a m unkavállalót nem abból a célból küldi ki. szeptember16-ai 987/2009/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet [a továbbiakban a)és b) p o n t e g yü tt: koordinációs rendeletek] és cja Magyar Köztársaságánál kö tö tt szociális b izto n ­ sági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) által e lő írt.a gazdasági tevékeny­ ségek statisztikai osztályozása NACE Rév. rendszerének létrehozásáról szóló. körülm ényeket igazol. ha a) a m u n k á lta tó vá lla lja . 2k. hogy a kiküldetés helye szerinti állam ban a m u n k á lta tó á lta l korábban kild ö tt m unkavállalót felváltson. tartózkodási helye vagy v á lla lk o ­ zásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek .a (2) bekezdésben m eghatározott fe lté te le k hiányában . 2004. 23. d ecem ber20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti éstanácsi rendelet 7. R. d) (3) A m agyar jo g alkalm azandó jo g k é n t m eg h a tá ­ rozható . az 1íf08/71/EGK és az 57/+/72 /EGK EGK-rendelet rendelkezéseinek va la m e ly szege kj. (2) A m unkáltató nyilatkozik továbbá arról. a Tbj. állampolgársága. szerinti egyéni vállalkozó. az alkalm azandó jo g m eghatározására irányuló eljárásban kell alkalm azni. h) . lakcíme. eja kiküldetési időszak lejártával biztosítja a m un­ kavállalótovábbfoglalkoztatását. 2006. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK E K -rendelet vég­ rehajtására vonatkozó eljárás m egállapításáról szóló. va la m in t egyes m eghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. b). ha a vállalkozás belföldön folyam atos term előtevékeny­ séget végez). vagy b)a m unkavállaló ba) nem rendelkezik a kiküldetés kezdőnapját meg­ előzően legalább 30 napi biztosítással. § (1) A koordinációs rendeletek és az egyez­ mény rendelkezései szerinti kiküldetés (a továbbiakban: kiküldetés) esetén az alkalm azandó jo g meghatározása érdekében a m unkáltató .a koordinációs rendeletekben.a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rév. hogy a kiküldetés helye szerinti vállalkozás a m u n k a vá lla ló t egy m ásik vállalkozás rendelkezésére bocsássa. hogy a kiküldő m unkáltató jelentős gazdasági tevékenységetfolytasson belföldön.az OEP által erre a célra rend­ itásának i költség­ szabályok m e g á lla p ítá sá ró l szóló. d jö n á lló vállalkozó: a Tbj. a szociális b izto nsá g i rendszereknek a Közösségen b elül mozgó m u n k a vá l­ lalókra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1/+0 8 / 71/EGK E G K-rendelet végrehajtására vo natkozó a k ü lfö ld i vállalkozás (szem ély) neve és címe. va la m in t egyes m eghatározott sta tiszti­ kai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. 2. § (1) Kiküldetésnél a m agyarjogalkalm azandó jo gkéntvaló m eghatározásánakfeltétele. szerinti társas vállalkozó és a kü lföldi jo g szerint annak megfelelő jogviszonyban álló személy. taj-szám a. 2. b) m unkaviszony: az a) p o n t szerinti személy m un ­ kavégzésre irányuló jogviszonya. 5. R. jú n iu s 1 ^-e i 1lf0 8 / 71 /EGK tanácsi re n d e le t.a kiküldetésre m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ig k ikü ld ö tt. 2. hogy egy korábban k ikü ld ö tt m unkavállalót felváltson. R. hogy a kiküldetés teljes id ő ta rta m a a la tt a b e lfö ld i és a k ü lfö ld i gazdasági te ­ vékenység (termelés. á p rilis29-ei 883/2004/EK európai parlam en­ ti és tanácsi rendelet. ha a m un ká lta tó olyan tényeket. am elyekből a je le n tő s b e lfö ld i gazdasági tevékenység valószínűsíthető (így különösen. a fon ki. § (1) Ha az önálló vállalkozó belföldön fo ly ta ­ to tt vállalkozói tevékenységét á tm enetileg a ko o rd in á ­ ciós rendeletek hatálya alá tartozó másik tagállam ban vagy egyezm ényben részes m ásik állam ban (a to v á b ­ biakban e g yü tt: m ásik állam ) fo ly ta tja . 26. ha ója foglalkoztató aa) a cégbíróság á lta l jogerőben nem je g y ze tt e lő társaság.akkor Is. hogy a)a m unkavállaló a kiküldetés kezdőnapját m egelő­ zően rendelkezik legalább 30 napi biztosítással. g) Magyarországon jelentős gazdasági tevékenysé­ get fo ly ta t. a m agyar jo g alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom ta tvá n yo n .

és járuléktörvények. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok igazolására a m un kavállalónak csatolnia kell a másik államban teljesítendő munkavégzés alapjául szolgáló. § (2) bekezdés b) pontját a 2011. HVG T B . törvény módosításá­ ról szóló 2011. am ely in d o ko lttá teszi a kivétel megál­ VI b) a gazdasági tevékenységek sta tis z tik a i o sztá ­ lyozása NACE Rév. Tbj. b)a z önálló vállalkozó belföldön elért bevétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. taj-szám a. Tbj. önálló vállalkozóra egyszerre több állam jo g á t kellene alkalm azni. d) ha a m unkavállaló belföldön és a másik államban is munkavállaló. § (1) Ha a m un ka vá lla ló . 16. azt továbbra is folyam atos kiküldetésnek kell te kin te n i.az alábbi adatokat szolgáltatja: ajterm észetes szem élyazonosító adatai. il­ letve amelynek megfelelő tevékenységet végez az önálló vállalkozó a másik állam ban. erről . évi XXIII. ha annak id ő ta r­ tama a korábbi kiküldetéssel együttsem haladja mega koordinációs rendeletekben. á lla m p o l­ gársága. § Az egészségügyben működő szakmai kama­ rákról szóló 2006. 2006. 27/A § (1) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jogként a m agyarjogot megállapítja. am ely az Európai Unió területén letelepedett. valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. vagy nem a magyar jo g alapján áll fenn.(a to vábbiak­ ban: igazolás) á llít ki. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb időtartamot.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . az önálló vállalkozó belföldön és a másik állam ban is m unkavállaló. a belföldi és külföldi munkaviszonyához kapcsolódó m unkaidő mértéke és m unkabér (egyéb d í­ jazás) összege és azok egymáshoz viszonyított aránya. az ö n á lló v á lla lk o ­ zó b e lfö ld i m unkavégzése m e lle tt. 2010. és d) a másik államban történő munkavégzés tervezett időtartam a. 2.az erre irányuló kérelem benyújtásától szám ított 30 napon belül . 64. lakcíme. amelyet a 2010. amelynek megfelelő tevékenységet végez a m unkavállaló a k ü lfö ld i m unkáltató részére. 2. Az ¡gazolás tanúsítja. T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK szeresített ás honlapján közzétett nyom tatványon . § (1) E törvénynek az adó.az (1) bekezdés tö h« Cí d( IS fo el m el ja a: ti á éi f' Átmeneti rendelkezések Tbj. §-ával megállapított 19. amelynek megfelelő tevékenységet a másik államban fo ly ta t. vagy eleve nem á llta k fe n n. törvény 33. február 1-jén és az azt követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni. az ö n álló vállalkozó n y il­ vántartási száma. évi CLIII. ille tve m unkabér (dí­ jazás) 25 százalékát. á lla m p o l­ gársága. körülm ényeket. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ot. ö n álló vállalkozó a másik állam ban tö rté n ő m u n k a v é g z é s e d é n is a magyar társadalom biztosítási jogszabályok hatálya a la tt áll. és m eghatározza annak id őbeli hatályá té sfe ltéte le it. és 29/A §-a alap­ ján járulékfizetésre kötelezett terhére utólagos adómegállapítás keretében nem állapítható meg mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre jellemző kereset jogellenes megállapításával öszszefüggésben. de­ cember 31-én hatályos 27. amelyekre te kin te tte l a kivétel m egállapítását kéri. az igazolást m ódosítja vagy visszavonja. illetve az önálló vállalkozó átmeneti k ü lfö ld i tevékenységének id ő ta rta m a előre láth a tó ­ an m eghaladja a koordinációs rendeletben. 29.és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. vagy az ö n álló vállalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységét m egszünteti). am ely m ia tt a biztosítási kötelezettség már nem áll fenn. december 31-én hatályos 19. a magyar jo g alkalm azásának m egállapítására a b e lfö ld ö n fe n n á lló la kó he ly alapján akkor kerülhet sor. különös m éltánylást érdem lő körül­ m ény áll fenn. vagy ennek h iá ­ nyában a külföldön folytatotttevékenység helye (címe). lakcíme. am elynél m unkát végez. R. 2006. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. (2) Ha a korábbi kiküldetés lejártát követő 60 napon belül a m unkáltató ugyanazon m unkavállalóját ugyan­ azon állam ba kívánja kik ü ld e n i. R. vagy c) lapítását. (5) Ha az alkalm azandó jo g m eghatározásának és az a rró l szóló igazolás kiadásának a la p já u l szolgáló körülm ényekben olyan változás következik be. § (2) és (7) bekezdését és 30/A § (2) és (5) be­ kezdését kell alkalmazni a 2011. ha a)a kiküldetés. am ely az igazolást a változás napjától ha tályta la nítja . c) annak a kü lfö ld i vállalkozásnak (személynek) a neve és címe. vállalkozásának n y ilv á n ­ tartásiszám a. (6) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv h iva talb ó l m egállapítja. évi XCVII.hatósági bizonyítványt. vagy pedig é rin ti az igazolás h a tá lyá t (így különösen. hogy a m un­ kavállaló. § A Magyar Köztársaság 2011. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. azzal. és e) ha az ö n á lló vá llalkozó belfö ld ö n és a másik á l­ lam ban is ö n á lló vállalkozó. (3) Ha a m unkavállaló. rendszerének létrehozásáról szóló. adóazonosító száma. ha a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n ¿s a másik tagállam ban egy olyan m un ká lta tó javára végez m unkát. ille tv e egyez­ ményben előírt feltételek teljesítése esetén az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jo g k é n t meghatározza a magyar jo g o t. évi CXXIII.m . olyan egyéb. (k) Ha a m u n ka vá lla ló a koordinációs rendeletek hatálya alá tarozik. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. törvénnyel megállapított b) p o ntja szerint . azzal e g yidejűleg m u n k a vá lla ló ké n t vagy ö n á lló vá lla lko zó k é n t másik állam ban is végez m unkát. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. ha e tevékenységéhez . székhelye (la­ kóhelye). decem­ ber hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. 62. az a lka lm a ­ zandójogelbírálása és az igazolás kiállítása állam onként kü lö n -kü lö n tö rté n ik. a koordinációs rendeletek vagy az egyezmény rendelkezései alapján a magyar jog alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. hogy e törvény 2010. hogy a magyar jo g alkalm azá­ sának feltételei az igazolás kiadását követően már nem te lje sü ln e k. (2) Az adóellenőrzés során a Tbj. [k) Ha a koordinációs rendeletek szerinti kiküldetés egym ást követően tö b b állam ba tö rté n ik . ö jk iv é te l megállapítása hiányában a m unkavállaló­ ra. ha a) a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n fo ly ta to tt te vé ke n y­ ségéhez kapcsolódó m unkaidő vagy m unkabér (egyéb díjazás) eléri az összes m unkaidő. (2) A kivétel m egállapításának akkor lehet helye. illetve önálló vá l­ lalkozó. a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te v é k e n y ­ ségi je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. a b e lfö ld ö n és kü lfö ld ö n e lé rt vá lla lko zó i bevétel összege és azok egym áshoz viszonyított aránya. és kezdeményezi a másik állam beli biztosítási kötelezettség m egállapítását. (3) Ha a kiküldetés legfeljebb 2 hónapig megszakad. ha a kikü ld eté s te r­ vezett időtartam a a la tt a m unkaviszony szünetel vagy m egszűnik. az önálló vállalkozónak az e tevékenysége fo lytatásához szüksé­ ges vagy arra való jogosultságot igazoló okiratot. illetve az önálló vállalkozó az OEP-től kérheti. ille tv e az ö n álló vállalkozó h a la d é k ta la n u l tá jé k o z ta tja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet. (2) A ko o rd in áció s re n d e le te kb e n . január 10-éig megszerzett és 2010. (3) Nem a lkalm azható a m agyar jo g az ö n á lló v á l­ lalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységének id ő ­ tartam a a la tt. tartózkodási helye vagy m u n k á lta ­ tójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek .az alábbi adatokat szolgáltatja: a j természetes személyazonosító adatai. 27/B § (1) A koordinációs re ndeletekben és az egyezm ényben m eghatározott szabályok a ló li kivétel megállapítását a m unkáltató és a m unkavállaló. 63. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kama­ rai törvény. és ezt igazolja. 27. rendszerének létrehozásáról szóló. jai ke R. (3) A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja azokat a tényeket.hasonló b e lfö ld i tevékenységet az önálló vállalkozó a másik tagállam i munkavégzés m eg­ kezdése e lő tt kevesebb m in t 60 napig fo ly ta to tt. a $ ) bekezdés akkor alkalm azható.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom tatványon . december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és tanácsi rendeleten alapulóTEÁOR-számokból képzett. taj-szám a. a munkavégzésre irá ­ nyulójogviszony létesítéséről szóló szerződést. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. a m agyar jo g akkor alkalm azható az újabb kiküldetésre. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és ta ­ nácsi rendeleten alapulóTEÁOR-szám vagya m in d e n ko r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te vé ke n ysé g i je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. b) a m unkáltató(k) neve (elnevezése). erről a m u n ­ k á lta tó és a m unkavállaló..

április 3 0 -á t követően in d u lt ügyekben kell alkalm azni. tö rvé n y hatálya alá tartozó m u n ká lta tó k esetében nem kell a l­ kalmazni. decem ber 13-án lépnek hatályba. továbbá a 20. és azt a tag egyéni számláján kim u ta tja . 2009. h ó n ap o kra . va la m in t a rendelkezésére álló adatok (pl. annak érdekében. (3) A n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szerv a m egálla­ podás megkötése és a be fizete tt n yu g d íj-b izto sítá si és nyugdíjjárulék alapján intézkedik a nyugdíj-biztosítási egyéni n y ilv á n ta rtó la p kiállításáról. évekre. ta g d íj­ kiegészítésekre vonatkozó . a fe n ná lló (fe n n á llt) b izto ­ sításijogviszony id ő ta rta m á t. R. (IV. d)a k ü lfö ld ö rrto g la lk o z ta to ttb iz to s íto tt(a k ) m u n ­ kaszerződésében m eghatározott személyi alapbérét. 2003. (2) A m agánnyugdíjpénztár az (1) bekezdésben fo g ­ la lt adatátadás. és b) a szociális b izto n sá g i rendszerek k o o rd in á lá ­ p a rla m e n ti és ta n ácsi re n d e le t II.ig " terjedő id ő ta rta m ­ ra [évre (évekre) hónapra (hónapokra). § b) pontban foglaltak alkalm azandók 2012. § (2) be ke z­ désében. HVG I T B . m ájus 31-éig átadja az é rin te tt m agánnyugdíjpénztár részére. tö rv é n y vé g ­ re h a jtá sá ról szóló 195/1997. március 21-ei 574/72/EGKtanácsi rendelet III. Tbj. székhelyét (te le p ­ helyét). valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. a lka lm a zá ­ sának m inőségét. vállalókellene ) körülm egállejűleg lyekre 16. 9.) ko rm á n yre n d e le t m ódosításáról szóló 107/2010.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E január 1-jére visszamenőlegesen alkalmazni kell. 5/G § (2) bekezdése a m u n k a vá lla ló választása sáról szóló.a 2007. hogy a biztosítás 1997. (3) (4) E rendelet szabályait az 1997. § Ez a rendelet a 23— 27/B §-ban a) a szociális biztonsági rendszereknek a Közössé­ gen belül mozgó m un ka vá lla ló kra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. (2) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosí­ tásáról szóló 2011.a (2) bekezdésben fo g la lt eltéréssel -1 9 9 8 . december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. szü­ letési év. jú n iu s1 4 -e i 1408/71/ EGK tanácsi rendelet II. §-ával m egállapított 11. hogy a fo g la lk o zta ­ tó m ely személy(ek) után. a tá rsa d a ­ lom biztosítási kifize tőh e ly m űködésének tényét. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2012. 51. 1972. és a tagi kö ve te ­ lés összegét a tag egyéni szám láján az M pt. hónap. neve (előző név). h ónapra.és járuléktörvények.) M T-rendelet alapján fo ly ó síto tt gyerm ekgondozási segély esetén a jö v e d e ­ lem pótlékkal növelt összeget kell érteni. kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is. szeptem ber 30. azzal. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalm azni. nap. A rendezésről a pén ztá r . évi CLVI.értesíti az á lla m i adóhatóságot. 29. napra (napok­ ra)] vonatkozóan kéri a m egállapodás m egkötését. ja n u á r 1. törvény 153. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik. ezen id ő ta rta m on belül a k ü lfö ld i fo g la lko zta tá s id e jé t és té n yé t. napra. § (2) bekezdésben fo g la lt adategyeztetés eredménye alapján a 2011. az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK re n d e le t rendelkezéseinek valam ely harm adik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. ja n u á r 1-je és 2010. 31. Az önellenőrzés (pótbevallás) alapján a tagdíjat közvetlenül a magánnyug­ díjpénztár részére kell megfizetni. ilyos ) be)-éig apót cem>ban . R. ille tő le g vá lla ln i a n yu g d íj-b izto sítá si és a n yu g d íjjá ru lé k m egfizetését. szerint 2010. a m egállapodás érvé n ytele n né v á lik . 24. leánykori neve. a fo g la lko zta tó igazolásának egyidejű benyújtásával. 16.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. hogy e törvény 2011. a szociális b izto nsá ­ gi rendszereknek a Közösségen belül mozgó m u n k a vá lla ló k ra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1408/71/EGK re n d e le t végrehajtására vonatkozó szabályok m egállapításáról szóló. (2) A 3 -4 . cím ét. adózói javítás) 2011. 5. ?n és az kivétel illetve ilye. anyja neve. évi LXXIV. május 14-ei 859/2003/EK tanácsi re n d e le ti. 1971. címének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket á llapít meg. b)a b iz to síto tta k személyi a d a ta it [ta j-szá m . ha a megállapodás szerinti n yu g d íj-b izto sítá si és n yu g d íjjá ru lé k m egfize­ tése egyaránt m eg tö rté n t. évi LXXX. A tagsági jogviszony m egszűnését követően kö n y ve lt tagi követelés össze­ gét a pénztár a Pénztárak Központi N yilvántartásával tö rté n t egyeztetést követően az átlépés szabályai sze­ rin t á tu ta lja a p é n ztá rta g aktu á lis pénztárába. január 1-jétől kell számítani. R. isáott . ha meneti á th ató etve az rtamot. bj23-27/B § -t a 2010. 65. camaJi jog:élzó sáról 3ÍtOtt 'tőén ulékzzal. (4) Ha a m egállapodást kötő fo g la lk o zta tó vagy a b iz to s íto tt a m egállapodás alapján v á lla lt já ru lé k fiz e ­ tési kötelezettségét az e lő írt h a tárn ap ig nem te lje síti. azzal az eltéréssel.az adatátadás m ód já ró l k ö tö tt m eg á lla p o ­ dásban fo g la lta k n a k m egfelelően . (2) Az (1) bekezdésben m e g je lö lt a d a to ka t közölni kell a b iz to s íto tt á lta l e lő te rje szte tt kérelem ben is. közötti bevallási időszakokra vonatkozó tagdíj. R. 30/B § (1) Az á lla m i adóhatóság a Tbj. hogy a kétéves időtartamot 2012. Tbj. § (1) Az adó. alkalm azásában a gyerm ekgondozási se­ 11agélyösszege a la tt a 10/1982. A kérelemben nyila tko zn i kell arra vonatkozóan. címének. 2004. deilapigos neg -gre ösz- §sét óló tott jén <ell delkezéseit kell alkalm azni akkor is. § (11) bekezdés szerinti átadás id ő p o n tjá ig n yilvá nta rtá sba veszi (jóváírja). § (2) bekezdésben fo g la lt a d a te g yezte tést a 2011. az állam i adóhatóság korábbi adatközlése) alapján a függő té te le k azonosítását elvégzi. 30/A § A19/A § -b a n fo g la lta k tó l e lté rő e n az egyik p é n ztá rb ó l a m ásik pénztárba á tlé p e tt vagy a társadalom biztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett p é n ztá rta g ra vo n a tko zóa n 1998. Az előterjesztett kérelemben közölni kell a) a fo g la lk o zta tó nevét.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 115 gazolást a másik át. napokra) kívánja a m egállapodást m eg kö tni. és 2010. január 1-je előtt megkezdett kiküldetés. amelyet a 2011. (3) Az á lla m i a d ó ha tó sá g a Tbj. decem ber 31-e és 1999. ha a felhasználási szerződés megkötésére az e m líte tt id ő p o n to t m egelő­ zően került sor. a szo­ ciá lis b iz to n s á g i rendszerek k o o rd in á lá s á ró l szóló 883/2004/EK E K -ren d e le t vé grehajtására vo n a tko zó eljárás m eg á lla p ítá sá ró l szóló. (XI. § (l) A fo g la lk o z ta tó á lta l k ü lfö ld ö n fo g ­ la lk o z ta to tt b iz to s íto tt esetében a fo g la lk o z ta tá s 1996. ja n u á rl-jé n lép hatályba.a tagok folyószámlájának vezetéséhez . törvénnyel meg­ állapított rendelkezéseit a 2012. a szám­ viteli törvény és a könyvvizsgálói kam arai törvény. / c) szem élyenként m ely „ t ó l.) k o rm á n yre n d e ­ le tte l m e g á lla p íto tt a) m azható. folyószám laszám át (törzsszám át). 65/A § A pénztártag 2010. § A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m agá n n yu g d íjra jo g o s u lta k ró l. sz e p te m b e r1 6 ai 987/2009/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendelet II. ille tő ­ leg a N yugdíj-biztosítási Alap részére. 28. R. adózói ja ­ vítás) esetén kizárólag a m ag á n -n yug d íjp é n ztá ri tagok vonatkozásában végzi el. § (2) bekezdésében. to vá b b á a 20. november 1-jét megelőző iáőszakra vonatkozó tagdíjának önellenőrzése (pótbevallása) esetén a bevallási adatokat az állam i adóhatóság az önellenőrzés (pótbeval­ lás) benyújtását követő hónap utolsó napjáig . (6) A 19. § -o k felhasználási szerződésre vonatkozó rendelkezései 1997. 30. v a la m in t e s z o lg á lta ­ tá so k fe d e ze té rő l szóló 1997. m ilyen időtartam ra (naptári évre. születési helye]. á p rilis 30-a után beérkezett fo g la lk o zta tó i helyesbítések (önellenőrzés. á p rilis 2 9 -e i 883/2004/EK e u ró p ai (5) A Tbj. R. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat 2011. cikkének. cím é n e k. január 10-éig megszerzett és 2011. § szerinti adatszolgáltatási és m egfizetési decem ber 31-e kö zö tti bevallási időszakra tévesen az átadó pénztárhoz b e n y ú jto tt bevallásokat és beérke­ zett befizetéseket az átadó pénztár feldolgozza. hogy a tagok könyveletlen befizetései e lő ­ írásra kerüljenek. ja n u á r 1-je kö zö tti id ő ­ ta rta m á n a k szolgálati id ő kén t tö rté n ő elismerésére a megállapodás megkötésére irányuló kérelm et a fo g la l­ koztató székhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szervnél lehet előterjeszteni. é s2. A járulé kfize té s csak akkor te kin th e tő te ljesítettnek. decem ber 12-ét követő id ő ta rta m ra vo natkozó elbírálásánál e re n d e le t ren­ kötelezettséget a táh (fákisz) számfejtési körébe ta rto ­ zó önkorm ányzatok és intézm ények vonatkozásában a tá h ok (fákisz) teljesítik. cím ének.továbbítja a pénztár részére.fo g la lko zta tó i helyesbíté­ seket (önellenőrzés. á p rilis30-áig beérkezett . azzal. ja n u á r 1 -jé tő l visszam enőlegesen a lk a l­ nyék. § (l) Ez a rendelet . 51. (IV. évi CXXIII.

hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és közterhek őt terhelik. a tag részére munkavégzési kötelezettséget eredményező vállalkozási és IX. n o v e m b e r 21-én e lfo g a d o tt tö rv é n y ­ b ő l c s a k a s z o c iá lis h o z z á j á r u lá s i a d ó ró l s z ó ló fe je ze te t k ö z ö ljü k . b) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy részére juttatott. más személyt e fejezet külön rendelkezése alapján. b) a szövetkezet és természetes személy tag­ ja között fennálló. továbbá az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási for­ rások biztosítása céljából az adóból származó ál­ lamháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott arányok szerint megoszlik a társadalombiztosítás egyes pénz­ ügyi alapjai és a törvényben meghatározott el­ különített állami pénzalap költségvetése között. valamint az adó alapja és összege az ilyen ellátás. (4) Az adó megfizetése államháztartási for­ rásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalombiztosítási ellátást és az álláskere­ sési ellátást) vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem keletkeztet. valamint e szolgálta­ tások fedezetéről szóló törvény alapján nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. hogy kifizető alatt a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyt kell érteni.116 S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 2011. valamint a tes­ ti és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális ellátások fedezetéhez. d) a mezőgazdasági őstermelő. aki a rá irányadó öregségi. akinek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magán­ nyugdíjra jogosultakról. azokat a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyre is alkalmazni kell. illetőleg támogatás összegét nem befolyásolja. (6) Az adónak nem alanya: a) a sajátjogú nyugdíjas egyéni vállalkozó. azzal. a társadalmi közös szük­ ségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötele­ zettségének megfelelően terhelő. törvény IX. (3) Ha a külföldi kifizető az e fejezetben meghatározott kötelezettségei teljesítését el­ mulasztja. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső. nem önálló tevékenységből származó bevétel­ ből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem. százalékos mértékű fizetési kötelezettség. ha a vele adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyban álló. b) az egyéni vállalkozó. szokásos tar­ tózkodási hellyel. a gazdaság versenyképességének helyreállí­ tása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja: Az adó a la n y a 454. (3) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik. e) az a)-b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező munkaviszonyt vagy más jogviszonyt szabályozó munkaszerződésben. A kifizető által fizetendő adó alapja 455. növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szerve­ zet részére levont (befizetett) tagdíj összegével. b) az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után). illetőleg díjazás. kifize­ tett. (2) Kifizető a természetes személlyel e fejezet rendelkezése alapján adófizetési kö­ telezettséget eredményező jogviszonyban álló másik személy. illetőleg más szerződésben meghatározott személyi alapbér. kivéve. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldeté­ sét megelőző évi havi átlagos alapbére. c) a tanulószerződésben meghatározott díj. HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE . • A z O r s z á g g y ű lé s á lt a l 2011. (4) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszonyban elrendelt kirendelés alapján foglalkoztatott természetes személlyel fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kirendelést elrendelő kifizető. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbér. § (1) Az adó alanya: a) a kifizető. fejezete1 a szociális hozzájárulási adóról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremté­ se. A természetes személyt a kirendelés alapján fog­ lalkoztató személy minősül azonban (kifize­ tőként) az adó alanyának. külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában személyi alapbér a munkaszerződés alapján fizetett (juttatott). (2) A szociális biztonsághoz. székhellyel nem rendelkező kifizető (a továbbiakban: külföldi kifizető) is. d) a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint megillető nevelési díj. nyugdíj-korhatárt már betöltötte. § (1) A kifizetőt terhelő adó alapja: a) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy reszére juttatott. § (1) A szociális hozzájárulási adó (a továb­ biakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira. az adó alanyának a munkavállalót kölcsönbe vevő személy minősül. ha a kirendelést el­ rendelő kifizetővel megállapodott arról. évi CLVI. c) a mezőgazdasági őstermelő abban az adó­ évben. magyar szociális biztonsági jogszabályok hatálya alá tartozó természeted személy a munkát Magyarorszá­ gon vagy a szociális biztonsági rendszerek ko­ ordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállamban végzi. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. az egyéni vállalkozót. ha külön törvény rendelkezése alapján az adóévre magasabb járulékalap választásáról tesz nyilat­ kozatot. Adóalanynak minősül a belföldön állandó lakóhellyel. amelyet megelőző adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem. kifize­ tett. c) a mezőgazdasági őstermelő. (5) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszony alapján munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kölcsönbe adó kifizető. (2) Adófizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszony: a) a munkaviszony.

h) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű ön­ kéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. akire a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról.a c)-d) pontban meghatározott jogvi­ szonyban álló . a szabadalmi ügyvivői társaság. az egyéb szervezet tagja (ideértve az egyházi személyt is) saját jogú nyugdíjas természetes személy. juttatott bevétel (ideértve a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbért is).5 százaléka. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki. oltalmi jog) felhasználásának ellenér­ tékeként kifizetett díj. az egyesülés. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkaviszonyban foglal­ koztatott olyan . §-a és 13. alkotás. az egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony. az a)-g) pont hatálya alá nem tartozó jogviszony. g) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat. h v g | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Az adóalap megállapításának különös szabályai 457. a tagnak a jogi személy. ha a jogi személy. vagy özvegyi nyugdíjban részesülő olyan . védjegyoltalom. a végrehajtói irodát. f) a szerzői jogi védelem. a közös vállalatot. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112. mintaoltalom alatt álló mű. a közös vállalat. találmányi sza­ badalmi oltalom. az egyházi szolgálat teljesítése alapjául szolgáló jogviszony. a korlátolt felelősségű társaságot.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányaira tekintettel mentesül. f)-g) pontjában meghatározott jogviszony. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján.magánszemély részére kifizetett. valamint az ál­ tala folyósított szociális ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint nem a kifizetőt terhelő rész. a szabadalmi ügyvi­ vői irodát. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót. az ügyvédi irodát. a mezőgaz­ dasági őstermelői tevékenységet. i) az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem. illetve őstermelőre irányadó külö­ nös szabályai szerint meghatározott összeg. a k o r l á t o l t felelősségű társaság. az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyára tekintettel havonta ter­ helő adó alapja legalább a minimálbér 112. e) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. (2) Az egyházat és a szerzetesrendet az egyházi személlyel. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. illetőleg a tagjával fenn­ álló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyra tekintettel havonta terhelő adó alapja a minimálbér. vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg. (3) Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a m i­ nimálbér 112. juttatott bevétel. az egyesülést. d) az ügyvédi iroda.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . az európai gazdasági egyesülés. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 11. f) az egyház és az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy között fennálló.a vállalkozói kivét. hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt. a betéti tár­ saságot. aki harmadik állam állampolgára. Az adó alapja az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m ini­ málbér harmincadrésze. (3) Nem eredményez adófizetési kötelezett­ séget a) a (2) bekezdés c)-d). a betéti társaság. a közjegyzői iroda. b) az a) pont hatálya alá nem tartozó eset­ ben az adóalap megállapításának egyéni vál­ lalkozóra. A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja 456. az egyéb s z e r v e z e t tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszony (ideértve a nem munkaviszony k e r e t é b e n ellátott vezető tisztségviselői jogvi­ szonyt is). ha az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára vagy közép. § (1) A közkereseti társaságot. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló tör­ vény rendelkezései szerint a vállalkozói jö ­ vedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alap­ ja . (3) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az egyszerűsí­ tett vállalkozói adó alapjának 4 százaléka.természetes személy. az átalányadózást alkalmazó egyéni vállal­ kozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem. feltéve. valamint az újítás hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. földrajzi árujelzők oltalma. az egyéni vállalkozói tevékenységet. az európai gazdasági egyesülést. a szabadalmi ügyvivői iroda és természetes személy tagja kö­ zött fennálló. aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöl­ tötte. a közjegyzői irodát. c) a nemzetközi szervezet nemzetközi szer­ ződés alapján mentességet élvező tisztviselője. valamint az említett fel­ tételek szerinti korábbi foglalkoztatásától szá­ mítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig legalább három év már eltelt. h) az olyan személynek juttatott bevétel. d) a külföldi kifizető által Magyarországon kiküldetés. b) az iskolaszövetkezetnek a nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat foly­ tató tanuló (hallgató) tagjával fennálló jogvi­ szony.5 százaléka. juttatott bevétel. b) a külföldi állam Magyarországra akk­ reditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztar­ tási alkalmazottként foglalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben kifize­ tett. a szabadalmi ügyvivői társasá­ got. g) a szerzetesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony. vala­ mint a mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja: a) a magasabb összegű társadalombizto­ sítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése szerint az adóévre. kivéve az iskolaszövet­ kezet és a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló. c) a közkereseti társaság. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti kép­ viselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló.5 százalékának harmincadrésze. (4) A kifizetőt terhelő adónak nem alapja: a) a külföldi állam Magyarországra akkre­ ditált diplomáciai és konzuli képviselete sze­ mélyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett. a végrehajtói iroda. hasznosítási.figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is . használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. juttatott be­ vétel.5 százalékának harmincadrésze. e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony. alkalmazottja részére kifizetett. Az adó alapja legalább az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m in i­ málbér 112. hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet.S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 117 megbízási jogviszony.

illetőleg maga az egyéni vállalkozó. az adóhiány és jogkövetkezményei megfize­ tésére az állam i adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal kötelezheti. a nem evaadóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhe­ lő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . más kifizető és egyéni vállalkozó esetében legalább a m inim álbér 112. a mezőgazdasági őstermelő nem veszi számításba a hónapnak azt a napját.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. § (1) A számított adó az adóalap 27 százaléka. illetőleg maga az egyéni vállalkozó. haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a kifizető részé­ re. az adóév egészére tett nyilatkozata alapján . (7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alkal­ mazásának feltétele. a mezőgazdasági őstermelő a) táppénzben. amelyre a tagja. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiány és jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot elmulasztó természetes sze­ mélytől igényelheti. csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendel­ ke ös sz se m cs zó cé zc m ke ki gi m hí be ke ef h te k ei h ai s. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. (5) Az (l)-(4) bekezdés alkalmazásakor az egy hónapra fizetendő adó alapjának megálla­ pításakor a kifizető. (2) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. feltéve. amelyen egyéni vállalkozói tevé­ kenységét szünetelteti.a kifizető részére a tárgyév janu­ ár 31-éig. baleseti táppénzben. amely az (5)-(6) bekezdésben foglalt rendel­ kezések alkalmazását érinti. b) fogvatartott.az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túl­ menően . vagy egyéni vállalkozóként az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alatt áll. Az ügyvédi. vagy más okból nem minősül az adó alanyának a hónap minden napján. szabadalmi ügyvi­ vői kamarai.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyáról. szaba­ dalmi ügyvivői kamarai. ter­ hességi-gyermekágyi segélyben. hogy a kifizető ezen időszakot az egyéni vállalkozónak minősülő természetes személlyel fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor szá­ mításba veszi.az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . az egyéni vállalkozó.vagy felsőfokú okta­ tási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.118 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó (4) A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér. ha annak tartama alatt a tag személyes közreműködését. hogy a kifizető részére a természetes személy nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról. Mentesülés a különös szabályok alkalm azása alól 458.nem veszi számításba azt az időszakot. illetőleg egyéni vállalkozói. A nyilatkozat tartalm azza a természe­ tes személy természetes személyazonosító adatait. ápolási díjban részesül. A természetes személy az olyan változásról. (4) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint vezetett nyilván­ tartásban szereplő egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapítá­ sakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . illetőleg közjegyzői kamarai tagsága szünetel. mezőgazdasági őstermelői jogállására tekin­ tettel e fejezet külön rendelkezése alapján mentesül az adófizetés különös szabályainak alkalmazása alól.az adóalap megállapításának külö­ nös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. Az adó mértéke és fizetendő összege 459. illetőleg az egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkavi­ szonyban áll. Ilyen esetben az adó alapja a hónap többi napjára számítva egyház és szer­ zetesrend. gyermekgon­ dozási díjban részesül.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös sza­ bályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. amelyen ügyvédi kamarai. valamint az egyéni vállal­ kozó. szaba­ dalmi ügyvivői vagy közjegyzői tevékenysé­ get folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . a mezőgazdasági őstermelő a) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít. gyer­ meknevelési támogatásban. Ha az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a kifizetőtől nem lehet behajtani. ennek hiányában a személyazonosító okmánya tí­ pusának megjelölését és számát. amelyen kifizetővel . Az adó alapja a mezőgazdasági őstermelői jogállás fennállása minden napjára számítva a minimálbér harmincadrésze. kivéve.az (l)-(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . illetőleg az egyéni vállalkozó. amelyen tagja ügyvédi kamarai. tanulmányai folytatásáról. (5) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. Az egyide­ jűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapí­ tásánál össze kell adni. n . § (1) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. amelyen tagja más kifizetővel is az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. a szabadalmi ügyvivői társaság. az egyéni vállalkozó. valamint mezőgazdasági ősterme­ lő esetében a m inim álbér harmincadrésze.az (l)-(5) bekezdésben meghatározottakon túlm enő­ en . feltéve. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számí­ tásba a hónapnak azt a napját. az egyházi sze­ mély egyházi szolgálatát. amelyen tagja. lé a.az (1)(2)bekezdésben meghatározottakon túlmenő­ en . amelyre az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. illetőleg a más kifizetővel fenn­ álló.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. illetőleg közjegyzői kamarai tag­ sága szünetel. hogy a másik kifizető e napot a taggal fennál­ ló jogviszonya alapján őt terhelő adó. A fizetendő adó a számított adó. a közjegyzői iroda a tagjával fennálló jogviszo­ nya alapján őt terhelő adó alapjának megállapí­ tásakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . b) gyermekgondozási segélyben. illetve az egyéni vállalkozó e napot a saját maga után fizetendő adó alapjának megállapításakor számításba veszi. (3) Az ügyvédi iroda. a szabadalmi ügyvi­ vői iroda.5 százalékának harmincadrésze. vagy közép. valamint lakcímét. (6) A kifizető a tagjával (ideértve az egyhá­ zi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap m egállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . amelyre a tagja. a mezőgazdasági őstermelő e tevé­ kenységét személyesen folytatja. (8) Az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor-az (l)-(5) bekez­ désben meghatározottakon túlmenően . valamint adóazonosító jelét.

endelilanul részélészeíosító mnek iya tíimint lének ny és izető s szekozat . amelyre vonat­ egyenlő a szakképzettséget nem igénylő mun­ (7) E § alkalmazásában folyamatosan fog­ kozóan az (1) bekezdés szerinti feltétel (a lalkoztatott munkavállaló a kifizetővel az kakörben foglalkoztatott természetes személyt legalább a kormányrendelet szerint 2012-re (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra adókedvezmény alapjául szolgáló hónapban elvárt mértékű béremelés) valamennyi folya­ megillető. d) a szakképzettséget nem igénylő munka­ A kifizető az adatok közlése érdekében a mun­ megillető. évre havonta (1) A szakképzettséget nem igénylő foglalko­ aa) a kedvezményalap 21. foglalkoztatást szolgáló.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 119 abályaj íttséget egyéni ásának feltéve. faj 2011-ben a 2011. A részkedvezmény telre tekintet nélkül illeti meg. fásról. és december 31. foglal­ zó adókedvezmény. § 461. helő adóból adókedvezményt vehet igénybe. 2012. a munkavállalót terhelő köz­ adott hónapra megillető munkabér tekinte­ aki terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett tében teljesül. ha a kedvez­ eredményező munkaviszonyra tekintettel ter­ munkakör) adókötelezettséget eredményező ményalap meghaladja a 75 ezer forintot. valam int a) a 2012. vezmény összegének kiszámításánál nem lehet bekezdésben foglaltaktól függetlenül igénybe mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb kö­ figyelembevenni. az adó alapjának megállapításánál adófizetési kötelezettséget eredményező mun­ matosan foglalkoztatott munkavállalóját az kaviszonyban álló olyan természetes személy. (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra kötelezettsége kiterjed ezen adatok közlésére.akár csak egyetlen napig . kavállaló (7) bekezdés faj pontja szerinti korábbi figyelembe vett.ezett jtani. időszak bármely napján az adókedvezményt bérnek a 9 százalékával. hogy a 2013. annak rendelkezése szerint az adó­ ismerésére. amennyiben a tekintetében végrehajtotta. de az egyházi fenntartású. (bruttó) munkabér.ide nem értve az elvárt béremelésnek igénybe. közfeladatot ellátó záson a Foglalkozások Egységes Osztályozási legfeljebb 16 125 forint. hogy az említett időszakban kezése alapján megillető adókedvezmények HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Az egyszerűsített fog­ közötti időszakban természetes személyt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt lalkoztatásról szóló törvény alapján létesített munkaviszonyban egyetlen napig sem foglal­ (természetes személy kifizető esetében ideért­ munkaviszony szerinti munkabért az adóked­ koztató kifizető az adókedvezményt az (l)-(2) ve különösen az általa egyéni vállalkozóként. ha a részkedvezményalap lést . munkaviszonyban természetes személyt fog­ faja 2013. figyelembe vett. fafaj az a) pont szerint meghatározott ösz(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető' májában történő megvalósítását . oktatási. mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb zőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a havonta az adott hónap egészében fennál­ körülmények között munkaviszony keretében ló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaerőpiacról tartósan távol lévők foglal­ foglalkoztatott természetes személyt). (2) Az (1) bekezdés szerinti kifizető az azzal.valamennyi havonta. amely egyéni cégnek a kifizető faj a Karrier Híd Program megvalósítását koztatott munkaviszonyban természetes sze­ vagy közeli hozzátartozója a tagja.kiszámított részkedvezmények össze­ gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének bekezdés szerinti elvárt béremelés mértéké­ megkönnyítése céljából más törvényben meg­ geként állapítja meg. kivéve az A dókedvezm ények A szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkoztatásról szóló’törvény foglalkozásokban foglalkoztatott alapján létesített munkaviszony szerinti mun­ A munkabérek nettó értékének m unkavállalók után érvényesíthető megőrzését célzó adókedvezmény kabért (a továbbiakban: részkedvezményalap).a következő adókedvezmények tartozója (egyéni vállalkozóként. célzó adókedvezmény.5 százaléka. A munkavállaló együttműködési munkaviszonyban álló természetes személyt ból érvényesíthető adókedvezmény. valamint Rendszeréről szóló.e törvény külön rendelkezé­ érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalko­ különösen. # nek megállapításához szükséges adatok meg­ (5) A részkedvezmény alapja a kifizetővel határozott. valamint a pályakezdő fiatalok korábbi munkaviszonyával kapcsolatos. valamint a mélyt. az adott hónapban fennálló. évben az adókedvez­ zettséget eredményező munkaviszonyonként adókedvezményt az adóév egészében. munkaerő-piaci versenyképességük (8) A kifizető jogosult a munkavállalója kedvezmény alapját és mértékét figyelembe kiegyenlítése. amelynek ő által munkaviszonyban foglalkoztatott termé­ vagy közeli hozzátartozója a tagja. § (1) A költségvetési szervnek. mezőgazdaszonyban állt (természetes személy kifizető ese­ sági őstermelőként vagy egyéb körülmények csökkentik: tében ideértve különösen az olyan egyéni cég a) a munkabérek értékének megőrzését cél­között). szociális. lapításánál veheti igénybe. adófizetési kötele­ kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot. veheti. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett munkáltatóját megkeresheti. gfizezatot :attal önös jyéni í adó ekeznem iyen januzata <ülö5tési 'bán )t az etes n őt szá- rülmények között munkaviszony keretében egyetlen belföldi kapcsolt vállalkozása sem foglalkoztatott természetes személyt). november 1-jén kezdődő (2) A fizetendő adó megállapításánál a viszonyban. főcsoportjába ab) az aa) alpont szerint meghatározott ösztatást nyújtó intézménynek nem m inősülő tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget továbbiakban: szakképzettséget nem igénylő 14 százalékát meghaladó része. vagy olyan egyéni cég. a) 2011-ben a 2011. szetes személyt. évre havonta amennyiben a munkabérek elvárt emeléséről szóló kormányrendelet szerinti elvárt béreme­ ba) a kedvezményalap 16 százaléka. november 1. foglalkoztatott természetes személyt munkaÖsszegével. s z á m í t o t tadót . az adó alapjának megállapításánál körökhöz kapcsolódó adókedvezmény. fennálilletve ?a után ísakor k alkalészére tesz a aljáró lányai ‘1fennilönös íyáról. adókedvezmény (6) A kedvezmény mértéke 460. de leg­ lalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra te­ kintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet feljebb 12 ezer forint.munkavi­ mértékben . akár csak részben is béren kívüli juttatás for­ nem haladja meg a 75 ezer forintot. munkaviszonyonként külön-külön . feltéve. bármely esetben. közeli hozzátartozója által egyéni vállalkozó­ (4) Az adókedvezmény összegét a kifizető c) a munkaerő-piaci szempontból kedve­ ként. szakkép­ szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója zettséget nem igénylő munkakörben történő 20 százalékát meghaladó része.a rész­ koztatása. november 1-jén kezdődő (bruttó) munkabérnek. ha a részkedvezmény­ egészségügyi. ha saját maga vagy közeli hozzá­ se alapján akár a számított adót meghaladó zásával . KSH-közlemény (FEOR-08) 9. de legfeljebb a minimál­ (3) A 2011. az (1) véve . január 1-jén hatályos közgyűjteményi és közművelődési szolgál­ alap nem haladja meg a 75 ezer forintot. de külön-külön kiszámított részkedvezmények mény a kifizetőt az (1) bekezdés szerinti felté­ csak az olyan hónapra fizetendő adó megál­ összegeként állapítja meg. E rendelkezés alkalmazását ter­ időszak bármely napján az adókedvezményt mészetes személy kifizető esetében kizárja.

Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem tünteti fel. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. kormányrendelet. amelynek igénybevételére egyébként jogosult. hogy a bevallás adataiból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti. §-ában és 9. § (2) bekezdése szerint bevallási köte­ lezettségét havonta. (8) A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képviselőjeként az adó megállapítására. 31. Ha a foglal­ koztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra számított adó összegét. A külföldi kifizető az adókötelezettségeit sze­ mélyesen csak akkor teljesítheti. § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. nemét. 31. (3) Az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fi­ zetett adót az Art. adóazonosító számát. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele. október 3 1 éig benyújtott kérelem alapján állítja ki. (6) A (4)-(5) bekezdés szerinti kötelezett az Art. és hogy an­ nak eredeti példányát átadja a kifizető részére. A Karri­ er Híd Programban a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően kormánytisztviselői jogviszonyban. hogy a természetes személy legkésőbb a munkába lépését megelő­ ző napon rendelkezzen a kérelmére a (2) szerint kiállított hatósági bizonyítvánnyal. §-ában meghatározott képviselő útján.*az .együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoz­ tatott után fizetendő adó összegét.figyelemmel az Art. d) az adó alapjára és összegére vonatkozó adatot. Törvény. § (1) A kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló. e) a külföldi vállalkozásnak az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát. (4) A külföldi kifizető az adóval összefüg­ gő adókötelezettséget az Art. adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel csak e fejezet vagy az adókedvezményt megállapító törvény külön rendelkezése alapján vehet egy­ idejűleg igénybe több olyan adókedvezményt. az Art. § (1) A Karrier Híd Program megvalósítása ér­ dekében a (2) bekezdés szerint kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkező természetes sze­ mélyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató.a kincstár kötelezett. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. szerinti képviselővel. és az Art. és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvé­ nyes.5 százalékával. az (1) bekezdésben meghatározott ter­ mészetes személlyel az adott hónapban fenn­ álló. ennek hiányában közvetlenül személyesen teljesíti. 31. hivatásos szolgálati jogviszonyban. 176. iga­ zságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott személy vehet részt. Az állami foglalkoztatási szerv a hatósági bizonyítványon feltünteti érvényességi idejé­ nek kezdő és utolsó napját. A több adókedvezmény egyidejű igénybevéte­ lét lehetővé tevő külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg.a hatósági bizonyítványt ugyan­ azon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki. § (11)-(12) bekezdé­ seire is . Eljárási szabályok 464. (3) A Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó megőrzését cél­ zó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló vonatkozásában együttesen is érvényesíthető legfeljebb az ezen munkavállalóval fennálló jogviszony alapján megállapított számított adó összegéig. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). de legfeljebb a minimál­ bér kétszeresének a 13. Az egy­ szerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alap­ ján létesített munkaviszony szerinti munkabért az adókedvezmény összegének kiszámításánál nem lehet figyelembe venni. valamint annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére. 8. és a tárgyhónapot kö­ vető hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytató evaadózó egyéni vállalkozó az adót negyedévente állapítja meg. e törvényben szabályozott adóked­ vezménnyel együtt is érvényesíthető. (3) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta. 31. kormányrendelet vagy az adó­ politikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában . adóazonosí­ tó jelét. Ettől eltérően a legalább heti 36 órás foglalkozta­ tással járó munkaviszonnyal rendelkező. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal. ha bejelent­ kezése alapján az állami adóhatóság adózóként nyilvántartásba vette. § (1) Az adót az adóalany az Art. állampolgárságát. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek. . a különbözetre az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. Amennyiben az adóalany természetes sze­ mély foglalkoztatására tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. (2) Az egyéni vállalkozó az adót az Art. a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. székhelyét. valamint törvény az e törvényben meghatározottakhoz képest bővítheti a részvé­ telre jogosultak körét. § (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségét úgy kell teljesítenie. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott hatósági bizonyítványt az állami foglalkoztatási szerv a Karrier Híd Programban való részvételre jogo­ sult természetes személy által 2012. (7) A mezőgazdasági őstermelő az adót ne­ gyedévente állapítja meg. (2) A külön törvényben meghatározott Start Plusz. § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett. A részkedvezmény egyenlő az (1) bekezdésben meghatározott természetes személyt (munkavállalót) a hatósági bizonyítványa érvényessé­ gi idején belül eső adómegállapítási időszakra megillető.a leg­ feljebb két jogcímen érvényesíthető . az adóval összefüggő adókötelezettségek teljesítésére a vele adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony­ ban álló természetes személy kötelezett. közalkalmazotti jogviszony­ ban.törvény. és a (4) bekezdésben foglalt beje­ lentkezést is elmulasztja. Az állami foglalkoztatási szerv . Start Extra vagy Start Bonusz adókedvez­ mény más. (5) Ha a külföldi kifizető az adókötelezettsé­ gek teljesítésére nemjendelkezik Art. vagy közép. § (2) bekezdése szerint havonta megállapítja. A bevallásban közölni kell: a) a külföldi vállalkozás nevét. 31. 31.120 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény 462. valamint az adópolitiká­ ért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet a Karrier Híd Programban való részvételre további feltételeket is meg­ állapíthat. költségvetési szervnek nem minősülő kifizető az őt a mun­ kaviszonyra tekintettel terhelő adóból adóked­ vezményt vehet igénybe. c) a foglalkoztatott taj-számát. b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait. A foglalkoztatott m unkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása 463. alapja és a kedvezmény vagy támogatás összege szemé­ lyenként megállapítható legyen. ha az adókötelezettséget a kifizető helyett a természetes személy teljesíti. bevallására és megfizetésére . a negyed­ évet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg.

j) a Magyar Honvédség. m inim álbér: a társadalombiztosítás el­ látásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelést. ennek ?ljesíti. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló tör­ vényben ilyenként meghatározott állam. f) az ügyészségi szolgálati jogviszony. az álláskeresést ösztönző juttatás és nyugdíj előtti álláskeresési segély. 2. harmadik állam : a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. E nyilvántartá­ si kötelezettségét a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása (könyvvezeté­ se) megfelelő részletezésével. 464/B§ A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevevőjének nem kell bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. azon jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az e fejezetben meghatározott adót kell ér­ teni. illetőleg e jog­ állására tekintettel az egyéni vállalkozó. de a 464/A § szerint a kedvez­ mény jogosulatlan igénybevételével összefüg­ gésben adókülönbözet megállapításának nem lenne helye.és Vámhivatal hivatásos állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben ilyenként meghatározott összeg. a Nemzeti Adó. m) az a)-l) alpont'szerinti jogviszonynak megfelelő. és . Más jogszabályok alkalm azása 465. 5. c) a társadalombiztosítási járulék részét képező munkáltatói nyugdíj-hozzájárulásra (nyugdíj-biztosítási járulékra) irányadó rendelkezést tartalmaz. ha az adott hónapban a) a kedvezmény igénybevétele kizárólag a 460. továbbá az adó megfi­ zetésének napja ellenőrizhető'. 8. ha a nyilvántartásban rögzített tevékenysége in ­ gatlan-bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). valamint a munkanélküli-járadék. Átmeneti rendelkezések 467. (2) A 2011. nem képezi az adó alapját. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. munkaerő-piaci járulékra). )nosíI kozó (9) Az adó megállapítására. h) az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi szolgáltatási járu­ lék fizetésére kötelezett. juttatott vagy megszerzett olyan jöve­ delem. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E ¡sége t adógeta esíti.e fejezet kivételével a) a társadalombiztosítási járulékra. Értelmező rendelkezések 466. i) a közfoglalkoztatási jogviszony. § (1) Ahol jogszabály . mezőgazdasági őstermelő: a személyi jö­ vedelemadóról szóló törvény szerint mezőgaz­ dasági őstermelőnek minősülő természetes személy. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelés teljesítésének elmaradása miatt jo­ gosulatlan. december 31-ét követően kifi­ zetett. úgy a munkavállalót az (1) be­ kezdés d) pontja alkalmazása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy. amely után a kifizető. valamint a gyógyszerészeti magántevékenységet.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 121 állja be rűsített 'lével fj. 3. eit sze?jelentzóként zettséíerinti lt beje-függő iófizeszony?tt. c) a közszolgálati jogviszony. b) a társadalombiztosítási járulék részét képező egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékra (természetbeni egészségbizto­ sítási járulékra. a) a munka törvénykönyvében meghatáro­ zott munkaviszony. 7 munkaviszony: . bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyil­ vántartást köteles vezetni. aki az ellen­ őrzés megkezdésének időpontjában már nem munkavállalója. 6.ztása rtve a I ettaz i köte> hótő llami i kell: lelyét. és b) az elvárt béremelést a kedvezmény igénybevevője a folyamatosan foglalkoztatot­ tak legalább 90%-ában teljes mértékben telje­ sítette. illetőleg nemzet­ közi szerződés e fejezettől eltérő rendelkezést tartalmaz. 4. az önellenőrzést a változás­ sal érintett munkavállalókkal összefüggésben teljesíteni kell. § Á E fejezet alkalmazásában: 1. külföldi jog alapján fennálló jogvi­ szony. a rendvédelmi szer­ vek. valamint az egyszerűsített foglal­ koztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogvi­ szony esetében az adózó az adóval összefüggő adókötelezettségeit az érintett törvény rendel­ kezéseit figyelembe véve teljesíti. k) a Magyar Honvédség szerződéses állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. 464/A § (1) A munkabérek nettó értékének megőrzé­ sét célzó adókedvezmény jogosulatlan igénybevételével összefüggésben az állami adóható­ ság nem állapít meg adókülönbözetet abban az esetben. szerint ipot kö. valamint az annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege. a keresetpótló juttatás. falugondnoki tevékenységet. egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozó­ nak minősülő természetes személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. sajátjogú nyugdíjas: a társadalombizto­ sítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra. b) a közalkalmazotti jogviszony. a vizsgált időszakban folyamatosan foglalkoz­ tatottnak minősülő munkavállalója tekinteté­ ben nem teljesítette a 460. amennyiben az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét állapítja meg. amelynek alapján az adó alapja és összege. a szociális szolgáltatótevé­ kenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. (2) Ha a kedvezményt igénybe vevő olyan. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszak vonatkozásában visszamenőleg vala­ mennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében teljesítette. és c) az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége összesen nem ha­ ladja meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatottnak m inősülő valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát. (2) Az egyszerűsített közteher-viselési hoz­ zájárulásról. és d) a kedvezmény igénybe vevője legkésőbb az ellenőrzés megállapításairól hozott hatá­ rozat jogerőre emelkedéséig bizonyítja. tanyagondnoki tevékenységet végző termé­ szetes személy. d) a bírósági jogviszony. a mezőgazdasági őstermelő a társadalombizto­ sítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. g) a hivatásos nevelőszülői jogviszony. vagy ényben nulmácozóaz i tárgya be és szefügin és 9 . raélyát. más kifizető a személyi jövedelemadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló tör­ vény rendelkezése alapján vezetett külön nyil­ vántartás révén teljesíti. )t ne- § ( 2) Red­ uton tozó adó sére 'zdé- . egyházi személy: az egyház belső törvé­ nye vagy szabályzata alapján ilyennek m inő­ sülő természetes személy. e) az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. § (1) Az adózó az adóval összefüggő adóköte­ lezettségei teljesítése során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit e fejezet rendelke­ zéseit figyelembe véve alkalmazza. Ha a visszamenőleges béremelés miatt a munkavállalónkénti részkedvezmény összege változik. l) a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya. álláskeresési ellátás: az álláskeresési já­ radék. g Ettől ilkozta:ő. a vállalkozói járadék. (3) Az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a nemzetközi szerződésnek a rendelke­ zését kell alkalmazni.

évi rendszeres bért és annak összetevőit korrigálni kell a munkaidő-változás arányában. pontjá­ ban szereplőtáblázat másodikoszlopánaka munkavállaló2. évi rendszeres bérének megfelelő során szereplő összegét szorozni kell a 2. továbbá a közeli hozzátartozó ápolá­ sára vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadsá­ gon lévő munkavállaló (2) bekezdés szerinti 2011.a 2011. §-a szerinti béren kívüli juttatás m unkavállalót érintő 2012. évi rendszeres bért és annak összetevőit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni.ide nem értve az e bérelemek közötti átcsoportosítást . § (2) bekezdés szerinti 2011. (XII. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi XXII. évi LXXV. akkor. (3) A munkavállaló 2011.) kormányrendelet átla kak a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. törvény (a további­ akban: Mt. § (2) bekezdés sze­ rinti személyi alapbér és rendszeres bér hányadosával.a (2) bekezdés szerint szám ított . Magyarország alaptörvénye 15. január 1-jétől . hpgy a Melléklet2. törvény 460. törvény 17. (2) A béren kívüli juttatás (l) bekezdés szerinti 2012. heti. S ze rin ti személyi alapbért. évi teljesítménybér egész havi átlagos öszszegét kell érteni.átlagos havi 216 805 fo rin t fe le tti m unkabér esetén nincs elvárt munkabéremelés. oktatási. (7) A munkavállaló munkakörének egészségkárosodás következtében 2011. évi CLVI. évi növekményét a 2012. d) ha a munkavállaló 2011.§ (1) A rendelet hatálya a költségvetési szervek. (6) Amennyiben az (l)-(3) bekezdésben foglaltak vég­ rehajtását követően a m unkavállaló személyi alapbére. ha a munkavállaló 2. közfeladatot ellátó egészségügyi. (5) Teljesítménybér alkalmazása esetén a (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a százszázalékos teljesítéshez kapcsolódó 2011. évi XCIX. (8) A gyermek ápolása. ja n u á rl-je és december 31-e közötti időszak. akkor a változás időpontjától az elvárt béremelés nem teljesültnek minősül. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. 22. évi sze­ mélyi alapbérét a Melléklet2. novem berl-jét megelőző. évi személyi alapbérét az Mt. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt folyamatos foglalkoztatási feltételeknek megfelelő munkavállalóra is. október 31-ét követő változás időpontjáigterjedő időszak. 84. (2) Az (1) bekezdés szerinti munkabéremelés elvárt mér­ tékének kiszámításánál a munkavállaló 2011. § (1) A munkavállalók munkabére nettó értékének megőr­ zéséhez szükséges 2012. (XII. rendszeres bér­ pótlékokon az Mt.az alacsony keresetű munkavállalók munkabérének emelését ösztönző egyes törvények módo­ sításáról szóló 2011. leg­ utóbbi tárgyévi változásának időpontjától 2011. (2) Az (l) bekezdés b) pontjában foglalt személyialapbér­ emelést úgy kell meghatározni. (4) A (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a munka törvénykönyvéről szóló 1992. A kötelező legkisebb m unkabér (minimálbér) és a garantált bérm inim um meg­ állapításáról szóló 298/2011. H VG | T B .122 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 299/2011. teljesítménybér-tényezői vagy rendszeres bérpótlékainak mértéke a 2. (4) A munkáltató a (2) és a (3 bekezdésben foglalt mód­ ) szerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan egységesen választhat. és ezt a választását később nem változtathatja meg. december 31-éigterjedő időszak. december31-e közötti időszak. valam int közgyűjteményi és közművelő­ dési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével a munkál­ tatóra és a vele 2011-ben november 1-je és december 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki. valamint az egyházi fenntartású. hogy a munkavállaló 2. § (1) akkortesz eleget. október 31-ét követően változott. a munkaviszony léte­ sítésének időpontja és 2011. 22. b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. 2011-ben . évi növekményével. október 31-ét követően lé­ tesített a munkáltatóval munkaviszonyt.) kormányrendeletben 2012. (2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. törvény 71. a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül. legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés munkavállalónkénti 3. § (6)-(7) bekezdésben foglalt esetek kivételével . § (1) bekezdés c) pontjában kapott felha­ talmazás alapján. a) a Mellékleti. ja n u á rl-je i hatállyal megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt munkabéremelésbe beszámít. évi XXII. akkora )ha 2011. M / A §-ánakértelemszerű alkalmazásával kell meghatározni. akkor a 2011. törvény alapján fog­ lalkoztatott munkavállalóra. hoz kivi sült: A kormány a munka törvénykönyvéről szóló 1992.a munkavállaló számára hátrányosan megváltozik. § (1 A 12 évi munkabéremelés elvárt mértékének a M ) 20 . törvényben foglaltak alkalma­ zása során . évi személyi alapbérnek megfe­ lelő sorában szereplő összeggel megemeli.)l42. évi munkabéremelés elvárt mérté­ két a M eM /eftartalm azza. október31-ét megelőző. 151/A § (2) bekezdés szerinti bérpótlékokat kell érteni. (5) Teljesítménybér esetén az (l)-(3) bekezdés alkalma­ zása során a teljesítménybér-tényezőket is szükséges úgy módosítani. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: legutóbbi tárgyévi változás időpo n tjá tó l-a n n a k hiányában 2011. évi személyi alapbérét2012-ben A munkáltató a 2012. évi CXVII. évi elvárt munkabéremelésnek összegének 25%-ával. c a személyi alapbét2011-ben nem változott. §-a szerinti adókedvezmény igénybevétele szempontjából a rendelet hatálya kiterjed a törvény 460. hogy százszázalékos teljesítést feltételezve a 2. évre vonatkozó jogosultság egyhavi át- . Jutalékos bérforma esetén százszázalékos teljesítésként a ténylegesjutalékkifizetést kell figyelembe venni. havi munkaideje 2011. § (2) bekezdés szerinti 2011. (6) A munkavállaló napi. el­ lékletszerinti összege . b)a Melleiden. 1. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről sál. (3 A munkáltató választása szerint a munkabéremelést ) a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően úgy is végrehajthatja. pontja szerinti esetben a (2)vagy a (3 be) kezdésben foglaltszámítás eredményeként adódó összeggel megemeli. pontjában szereplő táblázat második oszlopának a 2011. ok­ tóber 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. 4.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Mellékletszerinti munkabéremelés megtörténjen. (9) Órabér esetén a havi személyi alapbért az Mt. évi munkabé­ rén személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak (a továbbiakban együtt: rendszeres bér) az alábbi időszakra vonatkozó egész havi átlagát kell érteni: a)a személyi alapbér 2011. október 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. gondozása céljából kapottfizetés nélküli szabadságon. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi munkabére (2) bekezdés sze­ rinti egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni. beleértve a teljesítménybér időbér részét is. pontja szerinti esetben az o tt szereplő mértékkel. szociális.

2. hogy ne tegye? 5. ha a 2011.. melést jthatja. de megengedheti..hvg.) kormányrendelethez zereplő a (3) be­ teggel A 2012. évi m unkabér nem haladja meg az 59 600 fo rin t/h ó összeget.-tm te ilapbérpontjáállaló2.hu . 1300 Bp. • 12 tö rv é n y eg y ség es s ze rk e ze tb e n . 20 '(06-1)436-2012 ((> ugyfelszolgalat@hvg. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 fo rin t/h ó összeget. • c é g a u tó a d ó -e m e lé s .. • m e g s zű n ik az a d ó jó v á írá s . 10 500 10000 5 000 1*500 1*000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1000 Rendelje meg a különszámot közvetlenül kiadónktól 0 Ft csomagolási és postaköltséggel! . hogy nem veszi meg. 3. Az elvárt munkabéremelés mértéke.S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 123 M egjelent! lagos nettó összege és a 2011. megbízható és naprakész információkat találnak az év 365 napján. sviszeiblázat megfetm ó d ozóan d nem 71*1*01-80 300 80 301-86 200 86 201-92 100 92 101-98 100 98101-101*000 101*001-109 900 109 901-115 800 115 801-121 700 121 701-129 600 129 601-137 500 137 501-11*7 1*00 11*7 1*01-157 200 157201-167100 167 101-177 000 177 001-181 500 181 501-183 300 183 301-185 100 185 101-186 800 186801-188 600 188 601-1901*00 1901*01-192 100 192 101-193 900 193 901-195 700 195 701-1971*00 197 401-199 600 199 601-201 700 201 701-203 900 203901-206 000 206 001-208 200 208 201-210 300 210 301-212 500 212 501-211*600 211*601-216805 11*100 13 500 13 200 12 900 12 600 12 300 11900 11 500 11 0 0 0 <alma.hu Megújult a HVG Kiadó adózással foglalkozó weboldala. (3) A m unkáltató kollektív szerződéses szabályozás­ sal. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .§ Ez a rendelet2012.s úgy ?zvea se A tartalomból: • h elyi a d ó és s zá m v ite li k o m m e n tá r. évi munkabér (Ft/hó) 59 601-62 500 62 501-66 500 66 501-701*00 70401-71*1*00 jésszeI. 22.hu Portálunkon az adózással kapcsolatos területeken dolgozó szakemberek gyakorlatias..ugyfelpont. • 2 7 % -o s áfaku lcs. annak hiányában írásban a munkavállaló tudomására hozott egyoldalú kötelezettségvállalással igazolja a béren kívüli juttatásokra való munkavállalónkénti 2012. (XII. ha a 2011. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. ja n u á rl-jé n lép hatályba.. de nem haladja meg a 216 805 fo rin t/h ó összeget: 2012.94 százalé­ kaként kell meghatározni. Pf. évi jogo­ sultságot. HVG Kiadó Zrt. évi m un kab érem elés e lv á rt m értéke 1. az Adózóna.. J s www. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó) 15 500 15 300 15100 11*900 11*700 11* 1*00 .. • k o rlá to z o tt v e s z te s é g -le írá s . évi havi munkabér 26% -a. különszam Megteheti. gfelelő 2Cin. Melléklet a 299/2011. • k u ltu rá lis és b a le s e ti ad ó . évi tényleges juttatás egyhavi átlagos nettó összege pozitív különbségének 130.

a tőkepiac­ ról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) p i- . valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő összege. § hozzájárulást fizet mindaddig. §-a és 39. gyer­ mekgondozási díj. 28. (6) Az Szja tv. § (1) be­ kezdés] származó. b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövede­ lem (Szja tv. §). 65/A §). évi CXVII. évi XCII. b) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes köl­ csönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifi­ zetett összeg.kifizető hiányában. terhességi-gyer­ mekágyi segély. § ' A 2012 . valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány. §). dése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási törvény (a továbbiakban: Tbj. §) adóalapként meghatározott összege pező jövedelem után adót (adóelőleget) nem után 10 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ köteles megállapítani . évi LXXX. 16. törvény ban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátá­ 9. 19. . egymillió forintot meghaladó A százalékos mértékű egészségügyi jövedelem esetén a teljes összeg hozzájárulás után 14 százalékos mértékű egészségügyi 2. 68. valamint tosítási járulék. .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . g) hatályát vesztette. §) adóalapként meghatározott összege. törvény 5 1 / C §-ában megha­ tározott szolgáltatás. 71. 36-37.§ (1) A kifizető. (5) Mentes a százalékos mértékű egészségségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifi­ ügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék zetett. 66. § (4) bekezdés második b) külön adózó jövedelmek közül ba) a béren k ívüli juttatásnak nem m inő­ mondata szerinti egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ sülő egyes meghatározott juttatások (Szja tv.) szerinti a szociális hozzájárulási adó alapját képező a) összevont adóalapba tartozó jövedelem­ összeg. (2) (3) A tételes költségelszámolást választó. az egyszerűsített közteher-viArt. ha e tevékenység alapján a ma­ gánszemély nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. a 3. 70. H V G IT B . ja n u á r 1 -jé íő l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t k ö v é r b e t ű k k e l k ö ­ (4)bekezdés második mondata] után számított. a kedvezményezett részére az Mpt. § (2) bekez­ e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. azzal. törvény (a továbbiakban: biztosítási járulék. juttatott. 1 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. a Tbj. kifizetőt (a továbbiak­ selési hozzájárulásról szóló 2005. (7 ) -(9 ) 4.R E (5) -* ' ** íj® 5-§ (1) Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcíme­ ken keletkező jövedelmek után: a) táppénz.) szerinti munkáltatót. a 3. egy­ szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őster­ melő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka. e) ingatlan bérbeadásából [Szja tv. egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot 3. amely után az nél az adó (adóelőleg) alap számításánál figye­ adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. gyermeknevelési támogatás. 67. vállalkozói osz­ talékalap (Szja tv. c) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. hallgató tagjának az iskolai szövetkezet. 70.a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egész­ zájárulást fizet.) szerinti belföldi ma­ járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási gánszemélynek juttatott. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetett összeg. e) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1 9 9 3 . hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. a személyi jövedelemadóról alapjául szolgáló azon összeg. szóló 1995. hogy a fizetési kötelezett­ séget csökkenti az ugyanazon alap [Szja tv. továbbá az a jövedelem. az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritá­ si elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fede­ zetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében az Országgyű­ lés a következő törvényt alkotja: l. § (3) bekezdése alapján lás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjé­ megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségről szóló 2003. (4) A kifizető a béren kívüli juttatás (Szja ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját ké­ tv. f) az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetke­ zeti csoport nappali rendszerű oktatás keretében ta­ nulmányokat folytató tanuló.§ (1) A külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében az e törvényben meghatározott egészségügyi hozzá­ járulást kell fizetni. (4) A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély által fizetendő százalékos mérté­ kű egészségügyi hozzájárulás a tételes átalány­ adó 20 százaléka. z ö ljü k . amely után a Tbj. illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenységében kifejtett személyes közre­ működéséért a törvény hatálybalépését követően kapott ellenszolgáltatás. valamint a volt pénztártagnak a társada­ lombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalé­ pése miatt visszafizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés. amíg a biztosítási Százalékos mértékű egészségügyihozzájáru­ jogviszonyában a Tbj. vagy (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűné­ se esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiz­ saira és a magánnyugdíjra jogosultakról. évi LXVI. lembe vett jövedelem. zájárulás összegét az adóévet követő év május 70. §). évi CXX. (3) A magánszemély az adóévben megszerzett a) vállalkozásból kivont jövedelem (Szja tv. c) osztalék (Szja'tv. valamint ban: Szja tv. évi XCVI. h) bármely EGT-államban működő.1998. valamint az a)-e) pontban meghatározott belföldi magánszemélyt az általa megszerzett. baleseti táppénz. jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű § (3) bekezdésében meghatározott jövedelem után. törvény* a (4) bekezdés alapján megállapított 10 százalé­ kos mértékű egészségügyi hozzájárulás. adó jellegű fizetési kötelezettség. 49/C §). (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövede­ lem után az egészségügyi hozzájárulást nem pénz­ beli juttatás esetén is meg kell fizetni. § (1) Az átalányadózó mezőgazdasági kis­ termelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás az átalányban megállapított jövedelmének 15 százaléka. törvény szerinti egyéni vállalkozónak. (2) Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott. évi LXXX. a járulék). § (1) bekezdésében. bb) a kamatkedvezményből származó jö­ vedelem adóalapként meghatározott összege után. törvény (a továbbiak­ szabályai szerint járulékot kell fizetni.

bekezdésében meghatározottak szerint vallja be ikról az állami adóhatóságnak. ' : ■ (4) ii kisrtékű yban . ellenőrzé| sére. valamint a magánszemélyt . behajtására. (2) A kifizetőt és a bérbe adó természetes sze: mélyt nem terheli a 3.EG ÉSZSÉG Ü G YI HO ZZÁJÁRU LÁS ázalé- ' a c n a k minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama. 31.a. zűnéztári sada. Pf. §-ban megha?gha-| tározott jövedelem nem kifizetőtől származik. a jövedelem kifizetését (juttatását) követő által hónap 12. iszeg.ított terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzá:iális járulást a kifizető havonta állapítja meg.! (3) A magánszemély legkésőbb a kifizetés tőén időpontjáig nyilatkozik a kifizetőnek arról. j rtékű címegyérgyérs költ kifiD 28. 3 egy. i) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifl­ zetett. ! (3) Az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el..az e törvényben meghatározott eltérésekkel . § (1) (2) A kifizetőt. §-ában említett közösségi rendelet i hatálya alá tartozó. fizeti meg és vallk az 1ja be a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő ?zeti [ alkalmazásával.hvg. j (3) A Tbj. a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja. nyilvántartására.. 1997. szetes személy az illetékes külföldi hatóság által ! kiállított.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E egészségbiztosítási járulék kötelező biztosítás társas vállalkozásoknál ^ 29 900 Ft +áfa / fő. vonja le. őzre. t. 3. vagy az egészségügyi hozzájárulás levonására étkenincs lehetőség.hu www. a tartozás beszedésére.tulajdonosoknak Szakmai partner: /O kedvezr 1M EX01M ! S l HVG Kiadó Zrt. illetőleg az ezekkel összefüggő hatósági ügyben . § Eljárási szabályok 10. (2) Az Art. § (2) lány. 13. § (1) Az egészségügyi hozzájárulás bevallásá­ ra. amely tarta. és az Art. ősterszségk a 15 ytató nértéilánya maDsítás akról. Ha a 3.konferencia. A i | Jelentkezés és további részletes program ________________________ HVG-klubkártya. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan-bérbeadásból keletkező jövepiacj delme a naptári évben meghaladja az egymillió ti díforintot.hu .m“ ” n * TB-különszám 2012 kiadvanyt. napjáig fizeti meg.zaléztári TUDJON MEGMINDENTA2012-ESTB-VAL legfontosabb adó/tb-változások béremelési kompenzáció növekszik a járulékfizetés alapja új teher a béren kívüli juttatásokra 11. 20 (06-1)436-2033 @ konferencia@hvg.hvg. konferencia. másik tagállamban biztosított i személy jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli mentességet a termé. alkalmazásában az egészségügyi |hozzájárulás adónak minősül. megfizetésére. 6-9. HVG T B . a kötelezettség megsértésével kapcsolatos i jogkövetkezmény megállapítására.hu r*. ónak.n ta. az egészségügyi hozzájárulást . rendelke­ zéseit kell alkalmazni. § (1) bekezdésében meg1határozott egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után.az Art. a hozamgarantált tőke összege feletti összeg. a magánszemély állapítja meg. val * felszolgált frissítők árát. 1300 Bp.

§ (3) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járu­ lék összege várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt. A befizetett egészségügyi hozzájárulást az E.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . vagy az Art. (2) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást . bevallást helyettesítő nyilatkozatában köteles nyilatkozni az e tevékenységből származó bevé­ teléről is. törvénynek a társadalombiztosí­ tási járulékkal összefüggő rendelkezéseit a tételes egészségügyi hozzájárulásra is alkalmazni kell. Felhatalmazást kap a fog­ lalkoztatáspolitikáért felelős miniszter. (7) A magánszemély egészségügyi hozzájáru­ lásának megállapításánál. § (3) bekezdésé­ ben foglaltak szerint egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett. a tárgyévre vonatkozó személyi jövede­ lemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be. (9) Ha az egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére jogosult mezőgazdasági őstermelő jövede­ lemadóját a munkáltató az adóbevallást helyette­ sítő elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg. Ha a kamatkedvezmény évközben megszűnik. 11/B § E törvénynek az adó. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedel­ mekre és keletkezett hozzájárulás-fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó a száza­ lékos mértékű egészségügyi hozzájárulást havonta állapítja meg. a kiegészí­ tő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a szemé­ lyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem teszi meg. fizeti meg és az Art. (6) A kamatkedvezményből származó jövede­ lem után fizetendő százalékos egészségügyi hoz­ zájárulást évente.a levonható összeg százalé­ kos korlátozására tekintettel . Alap javára az adóhatóság fo­ lyamatosan utalja át.figyelemmel a (6) bekezdésben foglal­ takra is . Záró rendelkezések (10) (11) E törvény alkalmazásában nem minősül kifizetőnek a) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése. ha a kifizető az egészségügyi hozzájá­ rulást levonta. azon az e törvény szerinti egészségügyi hozzájárulást is érteni kell. Ugyanígy kell eljárni. hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fize­ tési felső határig megfizette. ha magánszemély a ll. és a magánszemély az Szja tv. illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg ál­ lapítja meg és fizeti meg. (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a mun­ kanélküliek ellátásáról szóló. A béren kívüli juttatás és a béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege utáni egész­ ségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadóval egyidejűleg kell megállapítani. a magánszemély a munkáltatónak tett. valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. és az adózás rendjéről szóló törvénynek a jövedelemadó­ hátralék levonására vonatkozó szabályai megfelelő HVG T B .az 1999. 11/A § / (1) A 3. az adó­ évről köteles bevallást benyújtani. b) a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott szám­ latulajdonos részére kifizetett. a túlfizetést a magánszemély az adóévre benyújtott bevallásában visszaigényelheti. §-a (5) bekezdésé­ nek ej pontjában meghatározott munkaadók a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint foglalkoztatáspolitikai érdekből . egészségügyi hozzájárulást a magánszemélynek bevallania. és a nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le a magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulást. illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. január 1-jétől kezdődő beszá­ molási időszakra elkészített eredménykimutatás. 31. vagy a fizetendő egészségügyi hozzá­ járulásnál a kifizető többet vont le. az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. továbbá az Szja-nak. c) az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén. § / (1) Ez a törvény 1999. (4) Ha a magánszemély a 3. január 1-jén lép hatályba. Nem kell az . A nyilatkozat alapján a munkáltató az egészségügyi hozzájárulást megállapítja. évre vonat­ kozóan megállapított vállalkozói osztalékalapra. a különbözetet a magánszemély az adóévre vonatkozó bevallásában vallja be.és járuléktörvények. § (1) bekezdésének ba) alpontja szerin­ ti jövedelmek után első ízben az 1999. § (3) bekezdése szerinti jövedelmek után a magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egész­ ségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség.RE alkalmazásával megfizeti.126 EGESZSEGÜGYI H OZ ZÁ J Á R U L Á S (4) Az adóév során az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem utáni egészségügyi hozzájá­ rulást a kifizető. törvény 58. (3) Ha a magánszemély az egészségügyi hoz­ zájárulást a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg. illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni.nincs lehetőség. Ha az adóévben fizetendő egész­ ségügyi hozzájárulás meghaladja a kifizető által levont összeget. és a be­ vallás benyújtásának határidejéig fizeti meg. illetve a magánszemély előlegként az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jöve­ delem alapulvételével állapítja meg. a levonást a kötelezettségek arányában kell teljesíteni. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyijövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájáru­ lással elszámolni. évi LXXXI. többször módo­ sított 1991. a magánszemély az őt terhelő százalékos mér­ tékű egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten. az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni. (2) A magánszemély nyilatkozhat arról. § (2) bekezdé­ sében meghatározottak szerint vallja be. (5) Az egyéni vál lalkozó e törvény al kai mazásá­ ban magánszemélynek minősül. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. (3) Az egészségügyi hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alapot £a továbbiakban: E. az egészségügyi hozzájárulást a meg­ szűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a tárgy­ évre vonatkozó bevallásában vallja be. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. alapján nem köteles bevallás benyújtására. és a tárgyévet követő év január 12-éig fizeti meg. Az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánsze­ mély a százalékos egészségügyi hozzájárulást a személyijövedelemadó-bevallásában a bevallásra előírt határidőig állapítja meg. eredménylevezetés alapján kifizetett osztalékra kell megfizetni. illetőleg megfizetésénél az Art. bevallani és megfi­ zetni. Ha a hozzájárulás-fizetési felső határt az egészségbiztosítási járu lék összege mégsem éri el. Amennyiben a jövede­ lemadó-hátralék és az egészségügyi hozzájárulás együttes levonására . illetőleg az 1999. (6) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást a 3.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010.támogatásban részesülnek a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő tételes mértékű egészségügyi hozzájá­ rulás megfizetéséhez. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. évi CXXIII. (8) Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként. hogy a 3. január í-jétől juttatott (megszer­ zett) jövedelmek után kell megfizetni. vagy a (3) bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát gyakorolja. Felhasználásának részletes szabályait külön törvény állapítja meg. illetőleg a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés.és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a támogatás feltételeit és részletes szabályait. (5) Ahol jogszabály egészségügyi hozzájáru­ lást említ. kerekítési szabályai nem alkalmazhatóak. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik. (12) 12. vallja be. hogy a szociál. évi IV. egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói ka­ marai törvény. Alap) illeti meg. az adóelő­ leg.

E törvény célja. (2)-(4) Hatályát vesztette. 29. illet­ ve nyugdíjban nem részesülő. é vi ellátás) jogosultakhoz képest eltérő mértékű tár­ L X X X I. unokájának járó ellátás.) k o rm á n y rendelet m ó d o sítá sáró l sz ó ló 40/2011. valamint e szol­ hatalmazás alapján a kormány a következőket rendeli el: gáltatások fedezetéről szóló törvény (a további­ akban: Tbj.utt b e tű ve l: a 2012. §-ában kapott fe l­ magánnyugdíjra jogosultakról. örökbe fogadott gyermekének. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy gyermekének. § (1) E törvény alkalmazásában a) saját jogú nyugellátás £S a hozzátartozói . * i T. tagdíjat fizetett. § (1) Az 1997. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. a z e g y e s e g é s z s é g ü g y i t á rg y ú törvé n y e k keresetéből.) k o rm á n yre n d e le ib e n sadalombiztosítási nyugdíjra jogosult. jövedelemnek az e törvény rendelkezései szerint számított átlaga. é v i C X C IV .figyelemmel a magánynyugdíjrendszerre is . tör­ tási nyugdíjrendszerben. hogy a biztosítottak és hoz­ zátartozóik részére nyújtandó társadalombizto­ sítási nyugellátásokat . j) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes más állam. a t á rs a d a lo m b iz t o s ít á s i n y u g e llá t á s ró l s z ó ló 1997. a N y u g d íjre fo rm és A d ó ssá g c s ö k k e n tő A lappal. szereplő m ó d o sítá so k at aláh ú z o tt betűvel: a 2011. meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének. m á r­ fizetett tagdíjat. a jövedelméből levonta. nyugellátás: olyan. amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosított­ nak (volt biztosítottnak). illetve szociálpolitikai egyezmény ha­ tálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezé­ seit az adott nemzetközi szerződés (egyezmény) szabályai szerint kell alkalmazni. ko rm á nyrend e letben szereplő m ódosítá sokat kövér betűvel jelöljük. e gye s k o r m á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 324/2011. vala­ mint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról az alábbi törvényt alkotja. 6. a kizárólag társadalomsz e fü g g ő tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló 2011. tö rvé n y b e n szereplő m ód osítá sok at rendszer számára a biztosított döntése alapk ö v é r dlcílníy. v a la m in t a sz a b a d n y u g d íjp é n z t á r -v á la sz t á s le b o n y o lítá sá v a l ö szjogosultságot szerzett. (X. 22. a t á rsa d a lo m b iz to s ítá s i n y u g e llá t á s sa l ö s sz e fü g g ő e gy e s k o rm á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá r ó l s z ó ló 152/2011. m á rc iu s 25-étől h a tá lyo s. törvé n y b e n és a m egváltozott nek összegét a társadalombiztosítási nyugdíj­ m u n k a k é p e s sé g ű sz e m é lye k e llátásairól és a z egy es t ö rvé n y e k m ó ­ d osítá sáról sz ó ló 2011. 3. jövedelemtől füg­ gő rendszeres pénzellátás.) (6) Hatályát vesztette.) kormányrendelettel (R. a balettm űvészeti életjáradék ján átutalták.-ben biztosí­ hatályo s. évi C L X V I. illetőleg azt a foglalkoztató a a k o rh a tá r előtti e llátásról és a sz o lg á la ti j á ra n d ó s á g ró l s z ó ló 2011. ja n u á r 1-jétől hatályos. v a la m in t egyes megállapítani. tö rvé n y b e n biztosítási nyugellátásra (a továbbiakban: nyug­ szereplő m ó d o sítá so k a t kövér dőlt betűvel. A 2011. a s z o lg á la ti jára n d ó sá g. a M a g y a r o rs z á g 2012. nyugdíjjárulék alapját képező kereset.)101. (2) A szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés. törvényben. 28. é vi C X C I. a 2011. valamint a magánv é n y b e n . b) öregségi nyugdíj: meghatározott életkor el­ érése és meghatározott szolgálati idő megszerzé­ se esetén járó nyugellátás. törvényben. évi X III. továb b á a 2012. illetve hozzátartozójá­ nak jár. (X. a társadalombiztosítás ellátásaira és a LXXXI. valamint elvált házastársának járó nyugellátás. (X II. továbbá az az állam. fe je ze t (2) Az állam a társadalombiztosítási nyugel­ Á ltalános rendelkezések látások kifizetését akkor is biztosítja. illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulé­ kot fizetett. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . és ennek alapján szolgáltatásra cius 12-étől hatályos. akkor nyugellátását úgy kell és a z átm eneti b á n yá szjá ra d é k eljárási sz ab ály airól. (3) Hatályát vesztette. a z e g y e s a d ó tö r­ v é n y e k és a z z a l ö s s z e fü g g ő e gy é b t ö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló nvugdíirendszerhen is részt vesz. december 31-én hatályos jogsza­ bályok alapján megszerzett jogosultságot meg­ szüntetni. a k o rh a tá r előtti ö re g sé gi n y u g d íja k m egszüntetésé ről. Ha a Nyugdíj-biztosítási Alap tervezett T. testvéré­ nek. 6. (4) Az. a k o rlialái előtti ellátás. jövede­ lem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapián nyugellátást biztosít. 29. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy házastársának.egységes elvek alapján szabályozza. amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt.) rendelkezései szerint járulékot kell fizetni. illetőleg korlátozni nem lehet.T Á tfS A D A L O M B IZ T O S IT A S I nyugellátás 127 1997.)* a társadalombiztosítási nyugellátásról egységes szerkezetben a 168/1997. évi Az Országgyűlés az alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók.) (1) A társadalombiztosítási nyugdíj fede­ zetére. j a n u á ri e m e lé sé rő l sz ó ló 325/2011 (X II. aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is * A z id ő k ö z b e n i m ó d o sítá so k k a l egy sé ge s szerkezetben. cl-d) hatályát vesztette: e) özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas. 10. hogy a társadalombiztosí­ m án y re n d e le tb e n s z e re p lő m ó d o sítá so k a t dőlt aláhúzott betűvel: a M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i st a b ilit á s á ró l sz ó ló 2011. a u g u sz t u s 11-étől (5) Ha a biztosított élt a Tbj. nagyszülőjének. h) szolgálati idő: az az időszak. Alapfogalmak T. törvény (a továbbiakban: T. (4) A nyugdíjbiztosítás szervezetéről külön törvény rendelkezik. a központi (1) A kötelező társadalombiztosítási nyug­ költségvetés a különbség összegét előirányzat­ díjrendszer működtetése és fejlesztése az állam ként biztosítja.) k o rm á n yre n d e le tb e n és a n y u g e llá tá so k és e gy e s m á s e llátások teljes tartama alatt kizárólag nyugdíiiárulék 2012. (X II. § T. § kiadásai meghaladják a bevételeket. 1. tö rv é n y vé g re h a jtá sá ró l sz ó ló 168/1997. i) nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset: a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsé­ gének külön törvényben meghatározott alapját képező keresetnek. (III. A társadalom biztosítási nyugdíj(3) A társadalombiztosítási nyugellátás a rendszer öregség esetén a biztosított részére. é vi C L X V 1 I. és ennek 2011. g) szülői nyugdíj: az elhunyt biztosított (nyug­ díjas) szülőjének. évi C L V I. törvény (T. meghatáro­ zott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás. majd en­ m ó d o sítá sáró l sz ó ló 2011. keresettől. feladata. I. illetve nyugdíjban nem részesülő.) k o r m á n y r e n d e ­ letben és a N e m z e ti M u n k a ü g y i H iva ta l létreh ozásá val ka p csolatos fizetésére lett volna kötelezett. f) árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas. meghatározott feltételek mellett élettársának. igazodik. é vi költségvetését megfelelően a magánnyugdíjrendszerben m e ga la p o zó egy e s tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 2011. t ö rvé n y b e n . 2.) k o r ­ tott azon jogával. évi LXXXI. ( V III. ja n u á r 1-jétől ha tá lyo s. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezett­ ség nélkül szolgálati időnek minősülő időszako­ kat e törvény külön határozza meg. ha a Nyug­ díj-biztosítási Alap kiadásai meghaladják a be­ Alapelvek vételeket. évi C L X X V I . 4. m intha biztosítási ideiének k a p c so ló d ó k o rm á n yre n d e le te k m ó d o sítá sá ró l sz ó ló 333/2011.

tö rv é n y 18.f) p o n tja s z e rin ti jo g v is z o n y b a n álló s z e m é ly e se té n a b iz to s ítá s i jo g v is z o n y megszU' k e ll te k in te n i. to­ vábbá b) az e törvényben meghatározott saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülő sze­ mélyekre. melléklet 11. v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a zga tá si szervek fe la d a t. A nyugdíjszolgáltatások T. február 29-ei 259/68/EGK. a N e m ze tbizto n sá g i Szakszol­ lapítot g á la t és az In fo rm á c ió s H iv a ta l a n y u g d íj-m e g á lla ­ alapjá p ító szerv részére a te rm észe te s szem élyazonosító időtől a d a to k h e ly e tt ka p cso la ti k ó d o t közöl. (3) A N y u g d íjfo ly ó s ító Igazgatóság já r el első fo ­ kon a h o zz á ta rto z ó i n yu g e llá tá s o k m egállapításával 1 kapcsolatos h a tósá g i üg ye kb e n . valamint c) a nyugdíj-megállapító szervre és a nyug­ díjfolyósító szervre (a továbbiakban együtt: nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv). CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A Az 1997. b a le ttm ű v é s z e ti é le tjá ra d é k b a n va g y á tm e n e ti bá­ II. akinek a megváltozott munkaképessé­ gű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos. illetékesség R. szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra.első fo k o n az ig é n y lő la k ó h e lye . decem ber 31-én h a tályo s szabályok m eg fe lelő alkal­ (4} ti időp m azásával ke ll e lvégezni. va la m in t a külön jogsza­ bályban m eg h a tá ro zo tt ellátások folyósításával kap­ csolatos fe la d a to ka t a N yugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjfolyósító szerv) látja el. R. va g y b) az e lh u n y t jo g s z e rz ő u tá n h o z z á ta rto z ó i n yu g e llá tá s m eg á lla p ítá sá ra m ár sor k e rü lt. R. a 2011. Euratom. (2) A n y u g d íjrö g z íté s e lv é g z é sé h e z az A lko t­ lő) örc (5) m á n yvé d e lm i H iv a ta l. a mezőgazdasági szövetkezeti járadékra. í*-7 /A § Hatályát vesztette. § -a a la p já n rö g z íte tt n y u g d íja t k e ll m e g á lla p íta n i (a to v á b b ia k b a n : n y u g d íjrö g ­ zítés). 8. a k o rh a tá r e lő t t i e l­ lá tá s ró l és a sz o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 2011. december 31-ét követő és 2009. Hatáskör. R. 6/A § Hatályát vesztette. § (1) A n y u g d íjrö g z íté s t h iv a ta lb ó l. v a la m in t e s z o lg á lta tá s o k fe d e z e té rő l szó ló 199T . d) hatályát vesztette. ille t v e résznyug­ d íj m e g á lla p ítá s a so rá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m a g á n n y u g d íjra j o g o s u l t a k r ó l. 6. eznen szegét (6) nem ta bekezc (7) tag. vagy szó iag: ség e) fe g y v e re s sz e rv h iv a tá s o s á llo m á n y ú ta g ­ já n a k . T. VIII.ha törvény másként nem ren­ delkezik mind a saját iogú. Í4) Ha jogszabály kivételt nem tesz. k) megváltozott munkaképességű: az a sze­ mély. é vi LXXX. T. § Hatályát vesztette. § 0) bekezdés e ) . ille t ­ ve h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s esetén az e lh u n y t jo g ­ szerző u to ls ó b izto sítá ssal já ró jo g v is zo n ya fe g y v e ­ res sze rvve l.és h a tá s k ö ré b e ta rto z ó e gyéb e llá tá s o k m egállapításával kapcsolatos ha tósá g i ügyekben . k o rh a tá r e lő tti ellá tásb a n. ) 5. b)-c) hatályát vesztette. kivé ve. fe je ze t Az öregségi nyugdíj nyá szjá rad é kb a n ré sze sü lt. c) a ké re lm e ző m a g y a ro rsz á g i la k ó h e lly e l nem re n d e lk e z ik . 1. ha a) az e lh u n y t jo g s z e rz ő ö re g sé g i n y u g d íjb a n . ha a jo g o s u lta h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s összegét a k o rh a tá r e lő t­ t i öregségi n yu g d íja k m eg szü n te tésé rő l. a m e ly tő l ke z d ő d ő e n a n y u g e llá tá s i m e g á lla p ítjá k . az 32. 20 . § (3) bekezdése alapján ké ri m e g á lla p íta n i. sz o lg á la ti járandóságban. valamint a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szervre. § A nyugellátások. tö rv é n y 19. R. (2) A biztosítottak és foglalkoztatók körével. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások a) az özvegyi nyugdíj. A törvény hatálya T. aki egyidejűleg a) több saját jogú nyugellátásra vagy b) több hozzátartozói nyugellátásra is jogosult .a (3) bekezdésben va g y más jo g s z a ­ b á lyba n fo g la lt k iv é te le k k e l ha 2011. § H a tá lyá t v e s zte tte .és h a tá skö ré b e ta rto z ó egyéb e llá tá s o k m eg á lla p ítá sá va l kapcsolatos h a tó ­ sági üg ye kb e n . d) a baleseti hozzátartozói nyugellátások. évi CIXVII. azzal. 1968. 8-8/C § Hatályát vesztette. ÉSZAK tanácsi rendelet fa továbbiakban: SR. cikk fi) és Í2) bekezdésének végrehajtásához szükséges egyéb szabályokról külön törvény rendelkezik. T. b) a n y u g e llá tá s t vagy más e llá tá s t szociális b iz­ to n sá g i (s z o ciá lp o litik a i) egyezm ény alkalm azásával ke ll m e g á lla p íta n i. § ( megáll kiszárr lékletbí a) a h a tósá g i ügy a szociális b iz to n s á g i rendsze­ nése n a p já n a k a z t a n a p o t m eg e lő ző n a p tá ri napot rek ko o rd in á lá s á ró l és a n n a k v é g re h a jtá s á ró l szóló u niós re n d e le te k h a tá lya alá ta rto z ik . a ko rh a tá r e lő tti e llá tá s ró l és a s z o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 1. b) az árvaellátás. v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a z g a tá s i sze rve k fe la d a t. valamint az Európai Gazdasági Tér­ ségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. január 1-jét megelőző időpont között megállapításra kerülő öregségi nyugdíj T. 9/A § Az ö re g s é g i te lje s . a HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékára a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében iáró nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. rendelkezései az irány­ adók. (2) A K özp o nti N y u g d íjn y ilv á n ta rtó és In fo rm a ti­ kai Igazgatóság já r el első fo k o n a tá rs a d a lo m b iz to ­ sítási n yu g e llá tá s o k. § H a tá lyá t v e s zte tte . tö r v é n y (a to v á b b ia k b a n : T b j. § E törvény hatálya kiterjed: a) a Tbj. hogy a jogosultra kedvezőtlenebb nyugellátás folyósítása szü­ neteltetésre kerül. e) az özvegyi járadék. R. . továbbá a járulékfizetéssel összefüggő fogalommeghatározásokra a Tbj.) Vili. Az SR. 9-11/A § Hatályát vesztette. c) a szülői nyugdíj. 5.a (2) és (3) bekezdésben va g y más jo g s za b á ly b a n fo g ­ la lt k iv é te le k k e l .128 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I N YUGEL LÁTÁS amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai. d) a külön jogszabály alapján járó rehabilitá­ ciós járadék. mind a hozzátar­ tozói nyugellátások közül a számára kedvezőbbet választhatja. ille tv e a fo g la lk o z ta tó va g y egyéb szerv székhelye (te le p h e ly e ) s z e rin t ille té k e s n y u g d íj-b iz to s ítá s i igazgatóság já r el. v o lt ta g já n a k a k o r h a tá r e lő t t i ö re g sé g i n y u g d íja k m e g s z ü n te té s é rő l. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások a) az öregségi nyugdíj. é vi CLXVII. me d) az öregségi n y u g d íjra jo g o s u lt szem ély. R. 3. melléklet 11. 2. 7. § (1) A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i n yu g e llá tá s o k. cikk fi) bekezdése alapián erre jogosult személy kérheti a szerzett nyug­ díjjogosultság biztosításmatematikai egvenéi tekének a Nvugdíi-biztosítási A lapnak történő átadását. (5) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alk al­ mazottainak alkalm azási feltételeiről szó­ ló. 9. (2 öregj öregs rozot nyugi ségin legki: azonc össze. Í3) Az. (3) . a M agyar H onvédséggel va g y a K atonai N e m z e tb iz to n s á g i S z o lg á la tta l fe n n á llt s z o lg á la ti visz o n y v o lt.

T. évben egészségbiz­ tosítási járulék címén 4. A járulékfizetési felső határt meghaladó átlagkeresetrészre a járulékfi­ zetési felső határnak megfelelő összegre vonatko­ zó százalékos mértéket kell alkalmazni. év Havi á tla g­ kereset százaléka Szolgálati idő. nyugdíjjárulék. Hatályát vesztette. szolgalati időtől és a figyelembe vehető havi át­ R. évben az . jövedelmek esetén . ■az 55 001-60 000 forint közötti átlagkeresetrész ötven százalékát. jövedelmeket . munkavállalói járulék. ■a 60 001-70 000 forint közötti átlagkeresetrész negyven százalékát. 11. ja­ nuár 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 35 000 forintnál több.ezres számra kerekített . január 1-jétől kezdődően az előző évi összeghatárok évente. ahány év a tíz év szolgálati időből hiányzik. 15. 17. (4) A 21.úgy kell megha­ megállapításra kerülő öregségi nyugdíj tározni. §-ban előírt arányos beszámítás miatt a biztosított szolgálati ideje nem éri el a Az öregségi nyugdíjra jogosultság azon a na­ Az 1997. naptári félévi és az azt megelőző naptári év II. § Ha az 1997. hogy a havi átlagkeresetnek a tíz évhez T. jö­ vedelmek a) pont szerint csökkentett összege és az ezen összegre számított . § alapján meghatározott havi átlagkeresetből kell kiszámítani. (3) A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért ke­ resetet. január 1-jét megelőzően elért kere­ setek. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. továbbá az ehhez hozzászámí­ tott évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő . 10 ii 12 13 1» 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 lb 25 33 35 37 39 1*1 1*3 i»5 i»7 1*9 51 53 55 57 59 61 63 26 27 28 29 30 31 32 33 31* 35 36 37 38 39 40 61* 65 66 67 68 69 70 71 72 73 71* 75. ■az 50 001-55 000 forint közötti átlagkeresetrész hatvan százalékát. január 1-je előtti kereseteket.a (2)-(3) pon nyílik meg. hogy az 1987. az öregségi nyugdíj összegét az (l)-(5) bekezdés szerint kell meghatározni. § rendelkezéseit 2013. az ellátás összege azonos a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegével. január 1-je előtti időponttól megál­ lapításra kerülő öregségi nyugdíj összegét a 22. jövedel­ mek a) pont szerinti csökkentése után fennmara­ dó összegre képzett összegével. január 1-jétől kezdődően a 16. Ha az öregségi teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset az öreg­ ségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott legkisebb összegét nem éri el.a keresetek. § (5) bekezdését kell alkalmazni. A járulékfizetési felső határnak a 13. hogy az (l)-(5) bekezdés szerint kiszámított összeget meg kell szorozni az 1 mel­ . az öregségi nyugdíj összegét . december 31-ét követő és tíz évet.adóalap-kiegészítés együttes összegére képzett összegével. § (1) bekezdése szerint csökken­ tett összegét meghaladó átlagkeresetrészre a já­ rulékfizetési felső határnak a 13. ■a 35 001-40 000 forint közötti átlagkeresetrész kilencven százalékát. (3) Hatályát vesztette. 13. bb) .úgy kell megállapítani. 14. 12.2009. 11/A § H a tá lyá t v e s zte tte . janu­ ár 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegével. § (1) 1999. félévi országos nettóátlagkeresetnövekedés.a keresetek. ■a 90 000 forint feletti átlagkeresetrész tíz szá­ zalékát kell az öregségi nyugdíj megállapításánál fi­ gyelembe venni.5 80 és minden további évre 2-2 százalék (2) Az (1) bekezdés szerint megállapított öregségi teljes nyugdíj nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatá­ rozott legkisebb összegénél.TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS 129 T.2010. §-ban meghatáro­ 2013 . jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szint­ jéhez kell igazítani.6 százalékos. § (6) bekezdésében foglaltakra is . § tartozó (1) bekezdés szerinti százalékos mérté­ T.1 százalékos mértéket kell alkalmazni. január 1-jét megelőző időpont között zott feltételek mindegyike teljesült. § (8) Ha a 39. A n y u g d íj összege ségi nyugdíj összege: Szolgálati idő. az 1988.5 77 78. 10-10/A § H a tá lyá t ve s z te tte . § sze­ rinti összeghatárok a tárgyévet megelőző naptári év I— naptári negyedévi és az azt megelőző III. Ezek alapján az öreg­ R.naptári évenként csökkenteni kell a) a kifizetés időpontjában hatályos jogszabá­ lyokban meghatározott járulékmértékek figye­ lembevételével számított természetbeni és pénz­ beli egészségbiztosítási járulék. negyedévi országos nettóátlagkereset-növekedés. jövedelmek esetén .ezres számra kerekített . ■a 45 001-50 000 forint közötti átlagkeresetrész hetven százalékát. § A2007. továbbá b) a személyi ffevedelemadónak ba) . (7) Ha a biztosított magán-nyugdíjpénztári tag. január 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj összegé­ nek kiszámítása során a 22. január 1-jét megelőzően elért kereseteket. lagkereset összegétől függ. december31-ét követő. 2006. (2) Ha a 2013. január 1-jeelőt­ ti időponttól megállapított (megállapításra kerü­ lő) öregségi nyugdíjra is alkalmazni kell.összeggel emelkednek. továbbá az ehhez hozzászámított évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő . ha ez nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb öszszegét. bekezdés alkalmazása nélkül . a tárgyévet megelőző naptári év I. jövedelmeket a nyugdíjjárulék 1988. ■a 40 001-45 000 forint közötti átlagkeresetrész nyolcvan százalékát. (5) A 10-19 évi szolgálati idő alapján megál­ lapított öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. azzal. § (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert két annyiszor 2 százalékponttal kell csökkenteni. amelyen a 18. 2003. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak­ tól eltérően 1991. de 2013. év Havi á tla g kereset százaléka R. naptári év IV. valamint 2010. T. § (1) bekezdése szerint csökkentett összegére vonatkozó száza­ lékos mértéket kell alkalmazni. T.figyelemmel a 2. január 1-jén érvényes mértékének alapulvételével kell csök­ kenteni. lékletben meghatározott szorzószámmal. A ■a 70 001-80 000 forint közötti átlagkeresetrész harminc százalékát.a személyi jövede­ lemadó szabályai szerinti . (2) 2003. december 31-ét követően és 2013. 16. (6) Ha a biztosított magánnyugdíjpénztárnak nem tagja. ■a 80 001-90 000 forint közötti átlagkeresetrész húsz százalékát. § (1) A 2013. ja n u á rl-jé t megelőző id ő p o n ttól megállapításra kerülő öreg­ ségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 fo rin t. az öregségi nyugdíj összegét . december 31-ét követő és 1999. vállalkozói járulék. munkavál­ lalói járulék címén 1. december 31-ét követően elért keresetek.ideértve a minimál­ bér összegét is . évben munkavállalói járulék címén 0.összeggel emelkednek.2 százalékos.

(3) Ha a T. a betöltött 62.ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik -. 2. 10. törvény 12. § és a 44. be kell m utatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot. decem ber 31-e között hatályos 7. akinek a súlyosan fogyatékos százalékát vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére k e ll a s a já tjo g ú n y u g e llá tá s m e g á lla p ítá s á n á l tekintettel ápolási díjat állapítottak meg.összegét a 15.azon a napon. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő m inősül. évre meghatározott összeghatárok alapján kell megállapítani. életév betöltését követő 183. 15. d) 1954-ben született. (5) Ha a kérelmező hatósági n yilvá nta rtá sba n sze­ replő adatokat nem igazol. a 29. és b) legalább húsz év szolgálati idővel rendel­ kezik. 18. (4) Nem jogosult öregségi teljes. 18. életév. 18. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti. a szabadalmi ü g yvivő i iroda vagy társaság tag­ jaként. aTbj. 18. az egyszerűsített fo g la lko zta tá st és a Tbi. január 1-je előtt született. a közjegyzőként. va la m in t (2)-(3) be­ kezdésében m eghatározott jogviszonyban . aki a) 1952. e) 1955-ben született. a Tbj.ha a jogosujt a saját háztartásában öt gyermeket nevelt . a har­ fig y e le m b e v e n n i. d e c e m b e r 3 1 -é t k ö v e tő és 2013. 11/B § (1) A já ru lé k fiz e té s i felső h a tá r . §. nap.: б )az 1998. aki a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. 17. valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben. a kisszövetkezet tagjaként. életév betöltését követő 183. . §(2a)-(2d) bekezdése alapján megállapí­ to tt öregségi teljes nyugdíj összegét valam ennyi meg­ szerzettszolgálati id ő a lapján kell m egállapítani.ideértve az alkalm i m unkavállalói könyvvel tö rténőfoglalkoztatást. c) 1953-ban született.130 i T A RS AD AL OM BI ZT OS I TA SI NYUGELLÁTÁS biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jog­ viszonnyal. f) 1956-ban született. 5. a 36. 8. tásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy §-ának (1) bekezdése szerint csökkentett . illetve az ügyben ha­ táskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgálta­ tása alapján . 20. a 41. 13. 16. 5.az (1) bekez­ désben meghatározott . amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. valam int 23. ha a kere­ á tla g ke re s e t 372 000 fo rin tn á l tö b b . (3) Öregségi résznyugdíjra az jogosult. valamint c) azon a napon. 5. § (l) AT. a magánkereskedőként. kere­ sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy te kin te t alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek а) az 1997.ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg . (2d) A (2c) bekezdésben előírt jogosultsá­ gi idő . a munkaviszonyban nem álló előadóművészként. gyermekgondozási segélyben. az alkalm i fizikai m unkát végzőként. decem ber 31-ét követően a Tbj. és b) azon a napon.be kell m uta tn i a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj esetében T. e lő a d ó -m ű v é sz i tevékenységet fo lytató ké nt. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll. amelytől kezdődően az öreg­ ségi résznyugdíjat megállapítják. összeghatárokat az (1) bekezdés szerint 2002. a nemzetközi szervhez tagként vagy m unkatárs­ ként kikü ld ö tt személyként. g) 1957-ben vagy azt követően született. vagy csatolni kell annak m ásolatát. a kü lfö ld i m unkavállalóként. 13. § (l) bekezdés a). a gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ­ ként. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek^. 1998. a kü lfö ld i m unkavállaló előadóművészként. illetve rész­ nyugdíjra a) az a szociális biztonsági rendszerek koor­ dinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személy. a nyugdíj-m egállapító szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról n yilvántartást ve­ zető hatósághoz. a szerzői jogvédelem alá ta rto zó személyes al­ kotótevékenységet. Saját ház­ tartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni. vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. az önálló bírósági végrehajtóként. olyan b) a ¡*21001 f o r in t f e le tti á tla g ke re s e t n yo lcva n nő esetén pedig. R. ipari ésszolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. 11. (2) Ha a 2011. § (2d) be­ kezdésében foglaltakra is te kin te tte l állapítják meg. aki a) a születési évének megfelelő . a betöltött 63. a 64. aki EGT-államban. (4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a T.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E minc évet. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll. gálati idő nem éri el a harminckét évet. pított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szol­ ja n u á r 1 -jé t m eg e lő ző id ő p o n ttó l m e g á lla p ítá s ra gálati idő. 5. 4. a kérelem hez csatolni kell az ápolási d íja t m egállapító határozat m asolatát. éviLXXXIV. CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A 2008. amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat megállapítják. minden további gyermek esetén további e^y-egy évvel. aki a) az öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. az a) pont szerinti jogviszonyban. az egyéni gazdálkodóként. 12.egy évvel. 21. a 63. a Tbj. a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. b) az a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy . 11/C-F § Hatályát vesztette. 9. (2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától füg­ getlenül jogosult az a nő is. 5. (2) AT.T. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják.5 (2) be­ kezdése szerinti biztosítási id ő t is . (2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi k e rü lő s a já tjo g ú n y u g e llá tá s a la p já t képező h a vi teljes nyugdíj nem állapítható meg. a betöltött 64. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként. § (1) be­ kezdés a)~b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. a szerződéses üzem eltetésű üzlet b iz to síto tt ve­ zetőjeként. a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként. valamint c) azon a napon. és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfel­ jebb csak napközbeni időszakra kefült ki. a be­ töltött 65. életév. 3. § (1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatára annak. nap. (2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult. a kisiparosként. §a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogvi­ szonyban áll. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. az ipari szövetkezettagiaként. a 62. és b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendel­ kezik. sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal a) a 372 001-421 000 fo r in t k ö z ö tti á tla g ke re s e t egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szol­ kile n cve n százalékát. R. 22 . január 1-je és 1999. január 1-jét megelőzően 1. gyermeknevelési támoga­ R. 6. 19. életév betöltését követő 183. b) 1952-ben született. 12. 5. 14. va la m in t . életév. vér szerinti vagy örökbe fo g ad o tt gyermekére is tekintettel á lla p ítjá k meg. vagy csatolni kell annak másolatát. b)és e)-i) pontjában.öregséginyugdíj-korhatárt (a továbbiakban: öregséginyugdíj-korhatár) betöltötte. gyermekgondozási díjban. életév. a gazdasági munkaközösség tagjaként. örökbe fogadott gyermekére tekintettel megálla­ § megfelelő alkalmazásával kell m eghatározni. § (8) bekezdése. 18. (2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsá­ gi időnek minősül a keresőtevékenységgel járó HVG IT B . a Tbj. 18. 7. aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti öreg­ ségi teljes nyugdíjat a jo gosult súlyosan fogyatékos. de öszszesen legfeljebb hét évvel csökken. aki a szerződő államban az igénylő nyilatkozata. nap. 2. az ügyvédi m unkaközösségtagjaként.

a kifizetés időpontjá­ 28 34.55 38 62. törvény (a továbbiakban: Péptv. n ti öregékos. 1. jövedelemmel. § szerinti mértékű öregségi nyugdíjra jogosult.7 csökkentés nélküli bruttó kereset. évi LXXXIV. ben meghatározott időszaknak .65 százalék közötti. 22 26. nt. a havi 27 32. átlagszámítási időnek legalább a fele részére a nyugdíjat igénylőnek nincs keresete. biztosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyugdíjjárulékot. jövedelmet és 1997. az öregségi nyugdíj összege mel azonos időre járó baleseti járadékot.14 után kellett fizetni.72 37 45. ban érvényes jogszabályok szerint nyugdíjjáru­ 29 35. 21. 2008.15 ellátás összegét. § . jövedelmet.85 66 vedelemként kell figyelembe venni: munkanélküli-segély.95 34 56. 26 37 42. (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert ző havi átlagkeresetnél több nem lehet. jövedelemmel azonos időre járó bal­ (4) Amennyiben a biztosított az (1) bekezdés­ 23 28. bán.6 2íf 35 57. a gyermekgon­ bruttó átlagkereset összegétől függ. január 1-je előtt öregségi nyug­ 1-jétől 61 százalékát.2 28 39 64. szerinti rehabilitációs (2) Ha a biztosítottnak a magánnyugdíjpénz­ szerint a főfoglalkozásban elért jövedelmet.94 38 46. Keresetként. jö­ li-járadék.5 tási jogviszony keretében meghatározott összeg alább a felében rendelkezik a nyugdíjszámítás 26 31. § p atálvát vesztette. ísági) ha az aki a ?nhagáltadően §-a ■ rinti íogvi.22-1. illetőleg 1998. illetőleg kü­ díjnöveléssel az öregségi nyugdíj a megálla­ lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó pítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet juttatás. az álláskeresést ösztönző és a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatár betöl­ juttatás. § folyósításának időtartama alatti biztosítással 22 36. jövedelem­ ellátás folyósításával egyidejűleg biztosítási jog­ sítási Alap részére. 1-jétől a Tbj.kereset. A nyugdíjnövelés mértéke díjjárulékot. továbbá az Rjtv. év meghaladhatja. a személyi jövedelemadót is tartalmazó.92 30. a keresetpótló juttatás. a nyugdíj előtti 40 29 47. 30/A § (2) bekezdésében meghatáro­ zott mezőgazdasági őstermelő esetében az éves A 2012.4 31 37. 3-4. a nyugdíj előtti szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi (2) Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik. saság tag. december 31-e juttatás. évben naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.82 kötelezettségre meghatározott összeghatárig öszalapul véve a nyugdíjazást megelőző második 21 25.5 és minden további évre a) az 1988. a) a gyermekgondozási segély. jöve­ HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E J J8/A-19.kooruniós letek) . jövedelem alapján 30 36.vagy ha ennél a 24 29. az ápolási díj. évi százaléka. 22. évi III.8 f) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fo~ lék-alapot képező . Ha az 41. december 31-ét követően T. január 1-je előtti kere­ §-a szerint prémiumévek program.. december 31. Í3) A Í2) bekezdésben meghatározott nyug­ díj összege: §-a szerinti prémiumévek program. az öregségi nyug­ CXXII. törvény (a továbbiakban: Rjtv.3 33 54. h) a szociális igazgatásról és a szociális ellátá­ sokról szóló 1993.a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától 39. átlagkeresetet a tényleges .26 a keresettel. b) amennyiben az a) pontban meghatározott döntése alapján nem utalták át a Nyugdíj-bizto­ prémiumot.nyugdíjjárulék-alapot nyugdíjazást megelőző harmadik év előtti nap­ Szolgálati A h avi bruttó Szolgálati A havi bruttó idő. nyugdíjtosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyug­ ellátások (gyermeknevelési támogatás. janu­ járó jogviszonyból származó jövedelmet (kere­ 37.leg­ 25 36 43.06 34 41. a munkanélkü­ 46. jutalmat és a keresettel. § Hatályátvesztette. az álláskeresést ösztönző 30 49.45 (1) Az öregségi nyugdíj összegét az 1988.8 34. be okiratot. § bevételének 6 százalékát. amely után a magánsze­ díjra jogot szerzett. a hiányzó időre eső napokra a keresetet. viszonnyal is rendelkezik. törvény szerinti munka­ rehabilitációs díjat. nélyes alenységet ¡vészként. vér kin tettel : ápolási it-haa jpítható í igazoló (2d) bemeg. ezt az összeget. jövedelem havi velési támogatás. Ezek alap­ ján. munkanélküli-segély. megállapításra kerülő nyugdíjak esetében (2) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi (1) Az öregségi nyugdíj összege .48 eseti járadékot.9 61. . vagy a magánnyugdíjpénztárban díj).5 az egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíjges foglalkoztatási állományról szóló 2004. jövedelmek esetén az 1996.28 42.a (3) bekez­ désben foglalt kivétellel . január 1-je előt­ vedelem (kereset) és az ellátás együttes összegét ti rendelkezések szerinti. li-járadék.65-1. és kizárólag a társadalom­ mélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék. január kell keresetként figyelembe venni. valamint a felsorolt ellátások 32 52. és rendel- z öreg(1) be­ lássál e rész- .1 23 ár 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnap­ setet) .05 gáló -.) sze­ százaléka százaléka R. január (3) Aki 2013. kell meghatározni.65 21 T.az annak alapját képe­ átlagkereset meghatározásánál a munkanélkü­ T 20.figyelmervkívül kell hagyni. Az öregségi nyugdíj összege i) a Tbj.58 ej a felszolgálási díj 81%-át. a vállalkozói járadék. 1.38 40 48. nyugdíjjárulék-köteles szociális 30 naptári napra szolgálati időt szerez. illetőleg kü­ setek. legállapínyi meg- ii. jövedelme.35 átlaga alapján kelj meghatározni. ápolási növelésben részesül.84 33 40.22 százalék g) azon egyszerűsítettközteherviselésihozzá(5) Ha a (4) bekezdés szerinti időszakban az járulás-(ekho-)alap 50 százalékát.-ben meghatározott biztosítással járó (3) A havi átlagkereset megállapítása előtt a jogviszonyból származó . a gyermekne­ 27 44.T Á R S A D A L O M B I ZT OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 131 íként.36 d) hatályát vesztette. a prémiumévek programról és a különle­ minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0. a keresetpótló juttatás. e rövidebb időnek . * rinti rehabilitációs járadék és a rehabilitációs 31 20 33 51. év átlagkereset képező .04 szeszámított keresetet. több biztosítással tári években elért keresetet. lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó napján érvényes társadalombiztosítási szabályok juttatás.16 39 47. )an szetó szerv íltatása tástve- aki jtte.4 25 szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szol­ igénylőre kedvezőbb. ha a biztosított kizárólag a társadalombiz­ tése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább dozási segély. a Péptv. Szolgálati A havi b ruttó A h avi b ruttó Szolgálati idő.6 és minden további évre gyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81%-át. illetőleg az 1988. január 1-je és 1996. január 1-jétől az 1998. jövedelmet a bruttó százaléka százaléka járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési átlagkereset egyes években történő növekedését 20 24.keresetet. tárban az egyéni számláján lévő összeget saját ezen időszak alatt kifizetett év végi részesedést.25 36 59. és 5. vállalkozói járadék.) 3-4. a rehabilitációs járadékról szóló 2007. és 5. év á tlagkereset á tlagkereset idő.a kifizetés idején érvényes függetlenül .13. év á tlagkereset idő.75 jáig elért (kifizetett) .62 32 39. alapjául szolgáló keresettel. biztosítási Alaphoz átutalták.7 35 c) amennyiben a nyugdíjjárulékot a biztosí­ szolgálati idő kevesebb. az abból származó jö­ a következő: b) 1997. az igényérvényesítés időpont­ jától függetlenül a 12. az járadék és a rehabilitációs ellátás összegét.

jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet be­ nyújtani. december 31-e u tá n i id ő p o n ttó l elért (kifizetett) n yugdíjjárulék alapjául szolgáló b ru ttó keresetet. március 1-je e lő tt hatályos jogszabá­ lyok egyes személyek .a n n a k a b e v é te ln e k a 6 sz á za lé k á t k e ll k e re s e tk é n t. va la m in t a m egváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló rendelkezések alapján járó.kereset országos átlaga alapján. (3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal.a Nemzeti M unkaügyi H ivatal által közölt .a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően . akkor a járulékkiegészítés alapjaként számított összeget szintén ezen emelés százalékos arányá­ val megemelten kell figyelembe venni. §-a (1) bekezdésének a) p ontjában és (4) bekezdésében fo g la lta k szerint csök­ kenteni kell. 22. a m e ly b e v é te l 20 százaléka u tá n a m e z ő g a z d a sá g i ő s te rm e lő a n y u g d íjjá r u lé k o t (7) Ha az 1992. Ha a növelés iránti kérelem több nap­ tári évben megszerzett keresetre. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. 14. ja n u á r 1 -jé t m egelőző id ő sza kra n y u g d íj-b iz ­ to s ítá s i és n y u g d íjjá ru lé k o t fizet.I sen a Tbj. m unkakönyvvel.lehet igazolni. elszámolását igazoló bizonylattal. jövedelm et. továbbá az 1987. (6) Az öregségi nyugdíj összegének m eghatározá­ kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt fog­ sánál a T. baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. §-a (l) bekezdésének a)-b) p o n tja ib a n m egh a tá ro zo tt kereset (jövedelem ) m egállapításánál a baleseti já ra d é k o t a n y u g d íjjá ru lék-köteles kereset.132 T Á RS AD ALOM BI ZTOS ÍTÁ SI NYUGELLÁTÁS delmet az 1988. ja n u á r 1-je e lő tti időre eső keresetkiegészítést csökkenteni kell a személyi jövedelem adó e keresetekre eső képzett összegével. a mellékfoglalkozásból szárma­ zó keresetet is figyelem be kell venni a havi átlagkereset m eghatározásánál. (11) A havi átlagkereset meghatározása során a kere­ seti (jövedelm i) adatokat a nyugdíjbiztosítás nyilvántar­ tása alapján kell számításba venni. jövedelem mély . jövedelem m el azonos időre baleseti rokkantsági nyugdíj já rt. § -á n a k (1) bekezdése szerint m egállapodást kötő személy e minőségben e ltö ltö tt ide­ jére a nyugellátás megállapításánál az az összeg számít keresetnek. Többszöri béremelés esetén a prémiumévek programba tör­ ténő bekerüléskor. és a 15. §-ban szereplő rendelkezéseket eb­ ben az esetben nem kell alkalmazni. jövedelem nem volt. ténylegesen kifizetett kereset mellett a nyugdíjjárulék-. decem­ ber 31-e utáni idő p o n ttól elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló b ruttó kereset. am ely után n y u g d íjjá ru lé k o t.keresetet.így különösen a háztartási alkal­ m azottak. jövedelem összege egytizenketted részé­ nek 0. azzal. részmunkaidőre szóló munkabérét emelték. akinek nyugel­ látása a 83/A-B § szerint szünetel . azóta megszűnt rokkantsági. (9) A Péptv. a munkaszüneti napokat és a sza­ badnapokat is figyelembe kell venni. akkor ennek összegét a nyug­ díjigénylő nyugdíjazását megelőzően b e tö ltö tt munka­ körében. ju tta tá so kat keresetként a 15. és a (7)-(8) bekezdés alkalmazásánál e naptári napok is osztószámot képeznek. (3) AT. (4) Ha a havi átlagkereset m egállapításánál fig ye ­ lem be vehető keresettel. (10) Ha nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset figyelem bevételét írja elő. §-ának (3) bekezdése vagy 50. § rendelkezé­ zóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a seinek m egfelelő alkalmazásával kell számításba venni. (2) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ mély kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor is. Ha a prémiumévek programba történő belépése és munkaviszonya megszűnése közötti időszakban a biztosított prémiumévek programhoz kapcsoló­ dó. egyéni gazdálkodók . 30/A § (2) bekezdése s z e rin ti m ezőgaz­ dasági ő s te rm e lő esetén . A havi átlagkereset meghatározása R.5 százalékával növelni kell. és ezt követően kell a (3) bekezdés alap­ ján a nyugdíjazást megelőző harmadik naptári év előtti kereseteket a (3) és az (5) bekezdések szerint kiigazítani. amelyet az igénylő szigorított ja v ító -n e v e lő munkában tö ltö tt. m árciusl-je előtttársadalom biztosítási já rulé ko t fizetett. A növelést meg­ előző naptári év előtt elért keresetet. illetőleg ahhoz hasonló m unkakörben a nyug­ ellátás megállapításának időpontja szerinti . illetve annak megszűnésekor érvényes bér közötti százalékos arány veendő alapul.ha tényleges jövedelem m el a nyugdíjigénylő nem ren­ delkezik .a T. február 2 9 -é t követő ilyen időszakra keresetként .a nyugellátás megállapításának kezdőnapjától folyamatosan visszaszámítva . Az 1992. január 1-je előtti legközelebbi időszak keresete.a 2009.ideértve azt a személyt is. | ennek hiányában más egykorú o kira tta l . A nyugdíj-biztosítási nyilvántartásban nem szereplő keresetre (jövedelemre) vonatkozó adatokat a foglalkoztatónak. nyugdíjjárulék-alapot képező . 13. a kereset (jövedelem ) kifizetését. illetve nyugdíj-biztosítási járulék-kiegészítés alapjaként számított összeget is figyelembe kell venni. R. jövedelem összegén fe lü l akkor is figyelem be kell venni. ame­ lyekre nyugdíjalapot képező kereset. keresetként . kereset. a személyi jövedelem adó m egállapításához a fo g la lko zta tó által kia d o tt igazolással. illetve egyéni vagy társas vállalko­ ellátásokat. (7) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet úgy kell meghatározni. (8) Az osztószám megállapításánál a heti pi­ henőnapokat. ha arra a jogosult­ ságot korábban. A felszolgálási díj. Az így kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel. erre az időtartam ra a 4. december 31-e utáni és 1998. fokozatú baleseti járadéknak m egfelelő összeget kell figyelem bevenni. amelyekre a nyugdíjat igénylőnek az (1) és (5) bekezdésekben említett keresete. a növelés cjsszegét naptári évenként kell meghatározni. jövedelme alapján kell a (3) bekezdés alkalmazásával növelten figyelembe venni. naptári évben elért. 22. 47. hogy az (1) bekezdés. jöve­ delm et naptári évenként a T. § szerint csökkenteni kell. január 1-je e lő ttfő fo g lalkozásában a teljes (törvényes) m unkaidőnél rövidebb időben foglalkoztatták. jö v e d e le m k é n t f i ­ g ye le m b e v e n n i. a személyi jöve­ delemadó szabályai szerinti adóalap-kiegészítés együttes összegének m egfelelő . 4/A §-a szerinti prémiumévek programban részt vevő biztosított esetében .a külön jogszabályban m eg h a tá ro zo tt. hogy e keresetet a 15. 1987.így különö. illetőleg a fogyasztótól T. Ha ez sem áll rendelkezésre. bérszámfejtési. illetve az alapjául szolgáló f m e g fiz e tte . de legfeljebb a nyugdíjjárulék-fizetési felső ha­ tárösszegének figyelembevételével kell meghatározni. (2) H a j nyugdíjigénylőt 1997. vagy am ely a la tt a szakszövetkezeti tag 1992.a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapításá­ nál a részmunkaidőre megállapított. (2) Az (1) bekezdés szerint kiszámított . jövedelemre vonatkozik. (9) H a tá lyá t ve s zte tte . illetve jogutód­ jának az egykorú m unkaügyi. 15. (8) A (7) bekezdésben fo g la lta k a t kell alkalm azni az átlagszámítási időszaknak arra a tartam ára nézve is.a hiányzó időre érvényes.nyugellátását ként figyelem be venni. A 39. 34. könyvelé­ si nyilvántartásai alapján k iá llíto tt írásbeli igazolásával. jövedelme volt. ille tv e a 2012. jövedelem esetében a keresetek. §-a alapján aT. jövedelm ek (l) bekezdés szerint csökkentett összege és az ezen összegre szám ított. 13. erre az időszakra keresetként ezt az összeget kell figyelem be venni. jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést meg­ előző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. ha a naptári évre szám ított kere­ se tjö ve d e le m ezzel a járulékfizetésifelső határösszeget m eghaladja. szem élyijövedelem adó-bevallással . (5) A Tbj. az a d o tt jogviszony fennállása a la tt érvényes m inim álbért kell figyelem be venni. (6) A kereseteket naptári évenként kell megha­ tározni.esetén a járulékalapul szolgáló jö ve de lm e t az e lért jö ve de le m tő l függetlenül konkrét összegben á lla p íto ttá k meg. külön jogszabályban általánosan meg­ határozott minimálbér harmincadrészét kell fi­ gyelembe venni azokra a naptári napokra. 22. § (1) A havi átlagkereset meghatározásánál az 1987. 22/A § (1) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ közvetlenül ka p o tt borravaló 81 százalékát kell a havi átlagkereset meghatározásánál keresetként. december 31-ét követően m egállapított baleseti já rad é kot. Az adó. §-ának (6) bekezdése szerinti foglalkoztatói igazolással. § szerint csökkenteni nem kell. § (1) A Tbj. §-ának (2) bekezdésében m eghatározott lalkoztatása. és el kell osztani 12-vel. illetőleg az (5) bekezdés szerinti időszak alatt elért és a (6) bekezdés szerint növelt keresetjövedelem együttes összegét el kell oszta­ ni az átlagszámítási időszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával. § (l) bekezdés i) p o n tjá n a k a lk a lm a z á s á n á l . legkorábban a kereset.

§-ok rendelkezéseit kell meg­ 7. ebben az jogviszonya alapján nyugdíjjárulékot fizetett.(3) be­ szorozni 365-tel. A z nyugdíjrendszer keretében . 60 000 forintot. majd ezt el kell osztani 365Ivántartel (szökőévben 366-tal). arányosítás nélkül mély biztosítással járó jogviszonyának 1997. k) 2010. azzal az eltérés­ je getlenül 2 százalékát. amelyekreaz b) 1993. /7J2003. évben az egészségbiztosítási és nyugdíjjáru­ aleseti december 31. fe je ze t (5) Az éves szintű keresetekhez tartozó adó .a (4 )-(5 ) bekezdésben fo g la lta k fig y e ­ megállapított kereset 1 százalékát. de leg­ feljebb 1 6 080 forintot. 0^1991. továbbá a JV szerint szükséges napok száma z 2 m egállapított adóösszeget. de legfeljebblSl 200 1-je előtti szolgálati idejének minden 30 napjára eső tel (szökőévben 3 6 6 -ta l). fe je ze t előtti id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti já rad é k a d o tt munkanapon jár le. ) évente legfeljebb 36 000 forintot. december 31-ét követően az adott nap­ z ti időnek számít. amely után egyéb biztosítással járó f)a z így kiszá m íto tt összeghez hozzá kell adni az nak (6 ) adott naptári évben e lé rt.nem kiegészítésként . . nyugdíjat igénylőnek figyelembe vett keresete.aT 22. évben a kereset 1 százalékát. január b)az egy napra eső keresetet meg kell szorozni 365gkereset :a nyugmegállapított kereset17százalékát. az osz­ összegre eső. továbbá a nyugdíj­ felelően alkalmazni a volt mezőgazdasági szövetkezeti járulék és a magánnyugdíjrendszer keretében .azok a napok nem vehetők figyelembe. ?sségű (3) A 1996.aT 22. évben a keresetlS százalékát. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában említett e jl9 9 8. a (3) bekezdés b) pontja sze­ lagkeresetet úgy kell kiszámítani. hanem egyéb . 5 almazni koztatásáról és a szociális ellátásról szóló rendelkezések nézve is . :em élyl nyugdíjjárulék-köteles egyéb keresetet. illetve e rendelet 14. valamint .szeR. isátlaga 6 4 figyelembe venni a személyi jövedelemadó összegének c) majd . zetett) és 1 . vehető szolgálati idő naptári napjainak száma. 108 000 forintot.előtti naptári évekre vonatkozóan. Az így kapott napi átlagkeresetet meg kell bekezdés c)-e) pontja szerint levonni. 23-36/G § 0^1988-1990. január 1-je nem haladhatja meg a szövetkezeti tagsági jogviszony tosítási előtti keresetet Isfigyelembe kell venni . évben a keresetlS százalékát. 5 sel. keresetkiegészítés összegét el kell osztani a biztosítás­ ag 1 9 . ja n u á rl-je atárgyévi szorzószámok hatálybalépését követő tizedik vetését. . járulék IV. tett tagdíj együttes összegének 25 százalékát. §-a . de legfeljebb 1 5 első h a200 forintot meghatározásánál is. gyermeke temetése miatt volt ban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával. (2)bekezdése szerinti kereseteket a 2 számú melléklet. továbbá a nyu g d íjjá ru lé k és a m agánetekre fennállt több biztosítási jogviszony mindegyikében volt (21 A Tbi. § (6) be­ (3) a (2) bekezdés szerinti keresetet a következők sze­ iőszakra r i n t kell m egállapítani: gj2002. nyugdíjrendszer keretében . évben a keresetlS százalékát. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ jövedelemmel azonos időre já ró és 1987. majd zószámok hatálybalépéséig . jöve­ .biztosítással járó e) ezzel az összeggel kell a naptári évi.T Á R S A D A L O M B I Z T OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 133 f) 1999-2001. azt a keresetet kell resetet csökkenteni. amelyekre az igénylőnek az egyidejűleg személyek esetében megfizették. d) hatósági idézés alapján állampolgári kötelezett­ alapjánjáró. és . 16. de betegségi segélyt. a személyi jövedelem adóról szóló törvény HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták. illetve utáni viszony esetén osztószámként csak azok a napok vehe­ a 38. jövedelme volt. illetőleg a keresettel. de 0 R.ha munkanap-jóváírás ni. (1) A Tbj. A naptári évenként figyelembe lembevételével . § ÍV bekezdés t) pontiában ) nyugdíjrendszer keretében . az 1998. §-a.fize­ olgáló keresete. §-ának . évben a (2) bekezdésnek az adóalap-ki­ 1988. cjl995. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-kia biztosítottnak keresete vo lt. hogy az átlagszámítási ánál az rint éves szintre szám ított keresetből időszak alatt elért . szülője. január szerinti. továbbá az átlagszámítási. 3 időtartamát. és 2010. és nyvelévelni. jöve­ (3) bekezdés b) pontja szerint szám ított keresetből a (3) decem delme volt. te legfeljebb 108 000 forintot. kell levonni.azokata napokat. (4) Az a d o tt évben elért.előleget kell megállapítani. va la ­ m i n t a m egváltozott munkaképességű dolgozók fo g la l­ cjjogszabály alapján kötelezően engedélyezett fize­ tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. t. . de legfeljebb kezdésben felsorolt. 37.a tárgyévet megelőző évi (ülönö. a z k e re s e t. napját követő időtartama szolgála­ lék címén levont összeg 25 százalékát. amelyekre tfizetett. majd távol. ¿>2004-2007. ja n u á r i. 39. 3 ej házastársa.nem kiegészítésként-fize­ utáni id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti járadék. december 31-e b) keresőképtelen volt. ja n u á r 1 -jét m egelő­ i kell. évben 2400 fo rin to t. de éven­ tés nélküli szabadságon volt. az a d o tt évben h a tá ­ tes összegét el kell osztani az ez idő alatt biztosításban R. gyermekgondozási kötelesjutalom és adóköteles év végi részesedés nélküli) lem re n >zott. de legfeljebb 8 segélyben részesült. §-a szerint számított arányosan elismert T A szolgálati idő kezdés c) pontja szerinti . 18/A-28/B § it csöktöltött azoknak a napoknak a számával.fize­ amelyeken a tag zően elért kereset esetén az a d o tt évben kifize te tt adó­ esetként tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. táp­ imálbért :eni k ll. évben évente 12 000 fo rin to t. hogy az osztószám megállapításánál a 40. a dóalapot nem képező. kiegészítésként . §-ának (2 bekezdése szerint figyelembe veendő 5 ) T. de legfeljebb szítést tők figyelembe. § (6) bekezdése szerint számított együt­ 5 Hatályát vesztette. amely alatt a mezőgazdasági szövetkezeti tag nem amelyekre a biztosítottnak keresete vo lt.meg kell határozni az így kiszám ított 'oznl. de lembevételével .yüttes seinek alkalmazásával . évben 3000 fo rin to t. §-a (7)-(8) bekezdé­ . naptári évre szóló összegét.nem tag átlagkeresetének kiszámításánál is az 1993. január 1-je előtti időszakbaij elért kereset kivé­ naptári évben kifiz e te tt adóköteles ju ta lo m (ju ta lo m ­ lemzeti egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel telével . b) 1994. ja n u á r 1-je e lő tti időre kifiz e te tt inkában ségét teljesítette. 92 X)2008— 2009. (3) A átlagszámítási időszaknak arra a tartamá­ z D gutódöen foglalt szorzószámok figyelembevételével kell nö­ ra. d) az egy napra eső adóösszeget meg kell szorozni elem re) a biztosításban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával. egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel (2) A mezőgazdasági szövetkezeti tag 1993. továbbá . óvbon a kereset 20 százalékát. tényleges ke­ lásával. 5. § hez tartozó osztószámként . kell figyelembe venni. évben a kereset 1 százalékát.fizetett tagdíj együttes összegének 1. 50 400 fo rin to t.jogviszony keretében dolgozott. e pénzt nem kapott. 1 § (1 A14-16. az a d o tt évben hatályos adótábla szerint í a k re e (6) A (l)-(5) bekezdés alapján meghatározott nap­ tószám. azzal. tári évi kereseteket. de legfeljebb Iszóló tári éven belül egyidejűleg fennállt több biztosítási jog­ ^3 200 fo rin to t. amelyekre a lyos adótábla szerint m eg á lla p íto tt adóösszeget kell a Hatályát vesztette.-ben biztosítottnak minősülő sze­ vábbá igénylőnek keresete. összjövedelmet csökkentő tételeket és adóked­ v e z m é n y e k e t figyelmen kívül kell hagyni. és el kell osztani 12-vel. 5 a) gyermekgondozási díjban. ében a (2) A .a T 1 .jé t m egelő­ m unkakeresetet egyhavi keresetnek kell tekinteni. említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási ogszabáási alkalékalapui ereset kiszámításánál a (4)-(5) bekezdésben foglaltakon felül további.keresetnek a 1 . évben 10 százalékot tnek a) le kell vo n n i. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ a)a naptári évben elért (2010.1 nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok figye­ számításba venni.nem kiegészítésként .ugyanarra az időtartamra ezt a keresetet kell rész) és év végi részesedés összegét. § (1 A öregségi nyugdíj alapját képező át­ ) z H atá lyá t ve sztette. ha erre az időszakra az előírt d) 1997.meghatározása során az adott :entett szolgálati idő alkalmazása esetén a naptári évi kereset­ évben elért kereset alapján kiszám ított adó összegéből f jöve\ T. nem történt . ?el. évben a kereset 20 százalékát. vala m in t az át­ esetben a nyugdíj-megállapítás ügyintézési határideje tó által lagszámítási időszak a la ttfo ly ó síto tt és1988. Atárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szor­ a szövetkezetben.az zően elért kereset esetén a szorzathoz hozzá kell adni a forintot a nyugI) 2 011.ha az 1988. és az erre eső.

§ (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni a) a tá p pé n z (betegszabadság idejére folyósított juttatás).biztosításban tö ltö tt idő. ille tő le g a fogyatékosságot a családi pótlékról szóló jogszabályok rendelkezéseinek m egfelelő alkalm azásával orvosi igazolással kell bizo­ nyítani.annyiszor 365 nappal növelni kell. gazdasági munkaközösség. illetőleg a foglalkoztató megszűnése miatt nem bizonyít­ ható.m T Á R S A D A LO M B IZ T O S ÍT Á S ! NYUGELLÁTÁS ideje szolgálati időnek számít. ille tő le g a M un ka erő -p ia ci A lapból nyugdíjjárulékot fizettek. illetőleg az előírt nvugdíiiárulékot megfizette. illetőleg kü lfö ld i ösztöndíjas ta n u lm á n y ú to n részt vevő házas­ társával kü lfö ld ö n ta rtó zkod jé k. jú nius 30-a e lő tt oktatási-nevelési in ­ tézményben e ltö ltö tt idejét (gyakorlóévét). szolgá­ lati időként nem lehetfigyelem be venni a biztosításban tö ltö tt időnek a harm inc napot m eghaladó azt a ta rta ­ m át. (7) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a neveIőjelöltnek1962. decem ber 2k-e e lő tti szülés esetén nyolc­ vannégy napot. a képzési tám ogatás és pálya­ kezdők m unkanélküli-segélye folyósításának ideje. az általános iskolai és kö­ zépiskolai tanárjelölU 'G yakorlóév címén a ténylegesen le tö ltö tt id ő ta rta m o t. továbbá azt az időt. a m unkaviszonyban nem álló előadóm űvésznek. illetve a gyermekgondo­ zásisegélyfolyósításának időtartam át. az ügyvédi. a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője közeli hozzá­ tarto zó ja. a baleseti táppénz. (5) A fizetés n é lküli szabadság harm inc napot m eg­ haladó tartam a szolgálati időnek számít. de­ cember 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni. (k) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a szakérettségire előkészítő tanfolyam on. va la m in t az az idő. (6) A m unkaterápiás intézetben kezelt alkoholistá­ nak ezt az idejét szolgálati időként kell figyelem be venni. feltéve. R. (2) Szolgálati időként kell figyelem be venni a szolgá­ lati idő ala tt vagy az ezt követő harm inc napon belül kez­ d ő d ött kórházi ápolás idejét is. amelyre a Szolidaritási Alapból. ha ezt megelőző naptári hónapban szolgálati időt szerzett. ha ó ja b iz to s íto tta t három évesnél . a gyógykezelési járadék. az ideiglenes rokkantsági nyugdíj és az időleges rokkantsági járadékfolyósításának. ha intézeti kezelésének a kezdetekor biztosított volt. a kisipa­ rosnak. b) megelőzően azért kapta. am ely a la tt a b iztosított ja vító-n eve lő m unkát vagy szigorított ja v ító ­ nevelő m unkát végzett. R. ille tő le g gondozása vagy saját lakás m agánerőből tö rté n ő építése céljából kapta. 30. 29. illetőleg a kártalanítási se­ gély. a naptári év hátralévő tartam a munkavégzés nélkül is szolgálati időnek számít. az egyéni vállalkozó. valam intaz az időtartam is. a sz o lg á la ti viszony. március 1-jétől szolgálati időnek számíta m u n k a n é lkü li-já ra d é k . § (2) bekezdés a)-b) pontok szerinti okiratok (igazolások) alapján sem állapítható meg. ille tő le g a kisiparos.fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén ille tte meg. (2) Szolgálati időnek számít a katonai szolgálatban és polgári szolgálatban e ltö ltö tt idő. (4) A biztosítással járó jogviszony 1998. § A rendszeres és személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszony alapján biztosítottként m unkában tö ltö tt id ő t legkorábban 1963. A tartós betegséget. január 1-je előtt született gyermeke (gyermekei) tartósan betegnek. az egyéni vállalkozónak. egyéni vagy társas vá lla lko zó kén t. az egyéni gazdálkodónak. illetőleg a biztosí­ tással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiak­ ban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) nyilvántartásaiból megállapíthatók. a megbízás a lap­ ján. 32. a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell. a választott tisztségviselőként. jú nius 1-jétől időként figyelem be venni. de­ cember 31-éig vehető figyelem be. Az 1998. jogtanácsosi. az egyéni v á lla l­ kozó.ta rtó sa n beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerm ek esetén tiz e n ke ttő évesnél . vagy a házastárs után társadalombiz­ tosítási já rulé ko t fizettek. a közszolgálati jogviszony. a m e lya latt a)a b iz to síto tt m unkabérben (díjazásban) nem ré­ szesült. ille t­ ve fogyatékosnak m inősült(ek) (m inősülnek).a 43. § A gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ké n t e ltö ltö tt id ő t legkorábban 1975. 31. feltéve. a kiem elt minősítésű szakérettségis kollégium ban tö ltö tt id ő t . hogy erre az időre utána já rulé ko t fizettek.a kapott ösz­ töndíjra te kin te t nélkül . (3) Ha a biztosítás ténye. (6) Szolgálati időnek számít az az idő. hogy tartós k ü lfö ld i szolgála­ HVG 1T B . Az 550 napi növelésre az az anya jo g o su lt. a gazdasági munkaközösségi tagsegítő családtagja. b jl9 6 2 . ahány gyermeke született 1968. 33. illetőleg az egyéb címen szerzett szolgálati id ő t követó kórházi ápolás alapján összesen egy évet .gumőkóros megbetegedés esetén két évet . b)a szülési szabadságnak és ej a gyermekgondozási díj. R. illetőleg gyermeknevelési tám ogatást kapott.egykori o kira ti bizonyíték alapján . illetőleg a napi 9 fo rin to t elérte. am elyre nézve az igénylő szolgálati idő megszerzésére m egállapodást kö tö tt. va la m in t a tanulószerződés alapján szakképző iskolai ta n u ló ké n t. b) halála esetén a hónap első napjától az elhalálozás napjáig e ltelt időt. a terhességi-gyerm ekágyi segély. azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye . feltéve. vagy az okiratok (igazolások) hiányában. hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot m egfizette. (8) Szolgálati időnek számít az az idő. b)a biztosítása szünetelt. a vállalkozásjellegű jo g viszo n yb a n . ha tagsága ez idő a la tt isfe n ná llt. Amennyiben az 1968. a ta n ító je lö lt. az ipari szakcsoport ta g já n a k. (10) Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati ide­ jé t . (3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik. jú liu s 1-jé' a b iz to s íto tt a szabadságot 1992. életévét megelőző id ő p o n ttó l tartósan beteg vagy fogyatékos (volt). ja n u á r 1 -jé t m egelőzően s z e rz e tt sz o l­ g á la ti id ő R. 1991. amely alatt a) a b iz to síto tt szerződéses üzem eltetésű üzlet ve­ zetője vo lt. R. a mezőgazdasági szak­ csoport ta g já n a k. feltéve.ipari és mezőgazdasági szövetkezeti tag ké n t .az egyszeres számításra te kin te t nélkül .szolgálati . (4) Szolgálati időként kell figyelem be venni az átkép­ zési tám ogatás. hogy erre az időre a n yu g d íjjá ru lé ko t m egfizette. a m un kanélküli-segély és az átmeneti m u n k a n é lkü li-já ra d é k folyósításának ide jé t. b) a kisiparos. feltéve. jú n iu s 1-je e lő tt e ltö ltö tt idő akkor vehető szolgá­ lati időként figyelem be. amely a la tt a nyugdíjigénylő ápolási díjban részesült. (5) Az egységes anyasági segélyben részesült nőnél szülési szabadság címén a) 1962. ja n u á rl-je e lő tt.lehet szolgálati időként figyelem bevenni.akkor is. a magánkereskedő. akinek a gyerm eke a 18. hogy a díj vagy támogatás után nyugdíjjárulékot fize tett. a közalkalm azotti jogviszony. a sz a k m u n k á s ta n u ló -v is z o n y alapján. ej a b iz to síto tt a fizetés n é lküli szabadságot közeli hozzátartozója o tth o n i ápolása. (3) Szolgálati időként kell figyelem be venni a mezőgazdasági szövetkezet tagjának. március 1 -jét lehet . ha az akkor hatályos rendelkezésekkel e llentétben a m un ká lta tó a dolgozó m unkaviszonyát erre az időszakra m egszüntette. (9) Ha a kisszövetkezet tagja az a d o tt n a ptári évre e lő írt legm agasabb já ru lé k a la p n a k m egfelelő n yu g ­ d íjjá ru lé ko t m egfizette. továbbá a szö­ vetkezeti tagként . az ösztöndíjas aspi­ ránsként és ösztöndíjas do kto rjelö ltkén t. a magánkereskedő. a magánkereskedőnek. a gazdasági munkakö­ zösségi tag és a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője házastársának ojszülése esetén a szülése napját magában foglaló hónap első napjától a szülést követő negyedik hónap utolsó napjáig. ha erre az idő­ szakra nyugdíiiárulékot fizetett. december 23-át követő szülés esetén száz­ negyven napot kell figyelem be venni. a gazdasági társaság ta gjának segítő család­ tagja b izto síto tt vo lt. a növelés gyerm ekenként 550 naptári nap. ja­ nuár 1.a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által beszerzett . § (1) Ipari szövetkezet bedolgozó ta g ja ké n t 1968. (2) A bedolgozói jogviszonyban e ltö ltö tt időt egykori okira ti bizonyíték alapján lehet szolgálati időként figye­ lembe venni. a bedolgozóként. az alkalm i fizikai m un ká t végzőként. napját megelőző időtartamát az 1997. ha a bedolgozó keresete a havi 220 fo rin to t m eghaladta. illetőleg ezt megelőzően társadalombiztosítási já rulé ko t fize tett. A biztosítás megszűnését. de legfeljebb ]k h ó n ap o t lehet szolgálati időnek tekin te n i. és az erre előírt mértékű já rulékot m egfizette. kü lfö ld ö n m un ká t vállaló. szolgálati idő azonban legfeljebb 1992.K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE to t teljesítő nemzetközi szervhez tagként vagy m unka­ társként k ik ü ld ö tt. § (1) Szolgálati időnek számít a munkaviszony. Nevelőjelölt az óvó n ő je lö lt.

amely a la tta családtag biztosítása m un ­ kamegállapodás alapján fe n n á llo tt. nő száz m un­ kanapot teljesített. R. kaközösségtagja a reá irányadó járulékfizetési kötele­ zettségnek eleget te tt. december 31-e után fennállotttagságalapján szerzett szolgálati időnekszámít ó ja teljes naptári év. március 31-éig a tá rsa d a lo m b iz to ­ sítási és n yu gdíjjárulékot. gyerm ekgondozási segélyben részesült. illetőleg betegszabadságon vo lt. 'Olt. 1 . zösség js gánkereskedőnek. am elynek utólagos já rulé kfize té s mellett történő beszámítását a mezőgazdasági szövetke­ zet tagjának a közös m unkában részt ve tt családtagja. § (1) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni azt az id ő ta rta m o t. va­ slapból. az egyéni vállalkozónak a házastársa 1992. 39. 42.) ve tt részt. ille tve a magánkereskedő 1970. d) gyerm ekgondozási d íjb a n . m intha a szolgálati idő figyelem bevételét nem kellene korlátozni.m unkaráfordításnak a mezőgazdasági szövetkezet vezetősége által m egállapított hányadát kell figyelem bevenni. december 31-ét követően e ltö ltö tt időnek azt a tartam át. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. ö jkórházi ápolás ala tt állt. terhessége vagy szülése.jé - . R. § A mezőgazdasági szövetkezeti ta g közös m unkában részt vevő családtagja szolgálati idejének a számításánál a 40. Az 1988. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . 36. őt követó imőkóros tüdőként ii a mezösági szaka kisipaIkozónak. továbbá 1988. a mezőgazdasági szakcsoport tagja. (4) M unkanapokon Iegkésőbb1992. rulékot it nőnél í nyolcín száz- a kisiparosként. nő nyolc m unkanapot teljesített. ja n u á r 1 -jé tő l a nyugdíj-biztosítási já ru lé k és a n yugdíjjárulékfizetése m egtörtént. ille tő le g az egyéni vállalkozó 1991. ja n u á r 1-jétő l az előirt n yu g d íjjá ru lé ko t. nő nyolc m unkanapot teljesített. (3) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be venni a gaz­ dasági munkaközösség. az egyéni gazdálkodó. j) ille tő le g tagságának fennállása a la tt m u n k a v i­ szonyban á llt. összesen legfeljebb öt év számítható be. g jn é p i ülnöki tennivalókat végzett. cja tagsági időnek annyiszor harm inc napja. vagy egyéb jogcím en is b iz to síto tt v o lt. ahány­ szora tag közös m unkával tizenhárom . az egyéni vá lla lko zó . (3) A term előszövetkezeti tag 1966. a m agánkereskedő. jú liu s 1-jétől 1988. ha a tagság egész éven á tfe n n ­ á llo tt. R. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. március 1-jét megelőzően a lakóhelye (telephelye) szerint illetékes társadalom biztosítási igazgatási szervtől kérte. 35. ja n u á rl-jé tő l kez­ dődően pedig a nyugdíj-biztosítási és n yu gdíjjárulékot megfizette.R E nolistá? venni. a gazdasági m unkaközösség ta g ja és a szerződéses üzem eltetésű ü zle tve ze tő je házastársának. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. (8) Nem lehet szolgálati id ő kéntfigyelem be venni a termelőszövetkezeti tagként e ltö ltö tt azt az időt. ja n u á r 1-jétől. 34. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . ahány­ szor a tag közös m unkával tíz.az a nap is.i díjban t kapott. amelyre a m unkaviszonyban nem álló előadó­ művész 1975. i) 31-ét követően e ltö ltö tt időnek az a tartam a idő. kivéve. január 1-je e lő tti szolgálati idejének a számításánál fél m unkaegységet kell figyelem be venni m inden olyan m unkanap után. (5) M unkanapnak számít az a nap is. va la m in t am elyet a mezőgazdasági szö­ vetkezet a tagjával kö tö tt külön megállapodás alapján közös munkavégzés címén m unkanapként köteles v o lt nyilvántartásba venni. amelyen a mezőgazdasági szö­ vetkezeti tag a) betegségi segélyben. Ezvonatkozik az egyéni vállalkozó havi átlagkeresetének meghatározására is. december 31-éig a társadalom - jog sza b á lyba n b iz to s íto tt vagy a vezetőség á l­ biztosítási és n yu g díjjárulékot. §-a (2) bekezdésének alkalmazása eseté­ ben a havi átlagkeresetet úgy kell kiszámítani. szeptem ber 30-a után öregségi vagy m unkaképtelenségi járadékban részesült. § Szolgálati időként kell figyelem be venni azt az időt. december31-éig tízórás m unkanapot kell érteni. nő nyolcvan munkaegységet teljesített. a m elyre u tá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i já ru lé k o t fizettek. vagy munkavégzés nélkül a mezőgazdasági szövetkezettől díjazásban részesült. február 2 9 -é t követően szolgálati időként kell figyelem be venni a szövetkezeti tagként biztosítás­ ban tö ltö tt időt. táppénzben. baleseti tá p ­ pénzben részesült. am elyre a társadalom biztosítási já ru lé k . 41. árulékot számít a s pályaJeje.(bevenni őlyósított lanítási spgykezelésj íz időleges tól lehet szolgálati id ő kén t figyelem be venni. ahányszora tag közös m unkával tíz. R.m unka­ napokban kifejezett . nő hét m unkaegységet teljesí­ te tt. edzőtáborban stb. amelyre a tag nyugdíjjárulékot és amelyre utána társadalom biz­ tosítási járulékot. C>naptári évből annyiszor harm inc nap. amelyre a kisiparos 1962. § (1) A mezőgazdasági szakszövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : szakszövetkezet) 1970. §-b a n e m líte tt szervek hivatásos vagy továbbszolgáló állom ányában tö ltö tt időt. h)a szövetkezet hozzájárulásával közép. de legfeljebb a tagsági idő tartam a. továbbá e jogviszony alapján táppénzben (baleseti tá p ­ pénzben) részesült. am elyneksorán a) keresőképtelensége. de­ cember 31-éig a társadalom biztosítási já ru lé ko t. ha a tagság egész éven át fe n n ­ á llo tt. HV G | T B .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . decem ber s z o lg á la t i (2) Ha a szolgálati idő (l) bekezdés szerinti utólagos (6) M unkanapnak számít . va la ­ m in t a honvédség (folyam őrség) sorozott állo m á n yú tagja első tényleges és tartalékos szolgálatának az idejét. R. és az előírt társadalom biztosítási já rulé ko t legké­ sőbb 1992. m unkanapokra ke lle tt átszám ítani. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. ja n u á rl-jé tő l nyugdíj-biztosítási járulékot fizettek. to ­ vábbá katonai szolgálata vagy tan folya m o n részvétele m ia tt közös m unkát nem végzett. nő hét m unkaegységet te lje síte tt. december31-éig m egfizette. továbbá a ha­ difogságban tö ltö tt időt. és azt m egszüntették. f) katonai szolgálatot teljesített. jú n iu s 30-a után társadalom biztosítási járulékot fizetett. 1996. ha rokkantsági nyugdíjat álla p íto tta k meg. decem ber 31-ét követően a gazdasági társaság term észetes szem ély ta g ja házastársának azt az id e ­ jé t. amelynek mérése nem m unkanappal tö r­ té n t. amely a la tt a tag 1960. április 1-jétől 1995. ' d)a tagsági időnek annyiszor harm inc napja. ha a tagság az egész naptári éven át nem á llo tt fenn. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. december 31-ét követő szolgálati idejénekszámításánál közös munkával teljesített m unkanapként a) a személyesen teljesített m unkanapokat és b) m eghatározott terület családi vagy egyéni művelé­ se címén a terület megműveléséhez szükséges . R. (2) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be ve n n i a gaz­ dasági munkaközösség. bjm in d e n további teljes naptári év. a m a­ tal engedélyezett ta n u lm á n y i szabadságon v o lt. § Szolgálati id ő k é n t kell fig ye le m be ve n n i a kisiparos. és a ta g közös m unkával legalább százhúsz. (9) 1992. 37. ha a tagság naptári éven át nem á llo tt fenn. v a la m in t az egyéni vá lla lko zó kén t e ltö ltö tt időnek azt a ta rta m á t. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni lekgondo- li a szolgabelül kez?szűnését. 1996. (2) A termelőszövetkezeti tag 1967. 1975. § (4) bekezdését kell alkalm azni arra az időtartam ra. 4 0 . b)a honvédelm i m unkaszolgálatban. R. m agánkereskedőként kötelező b iz to ­ sításban. vagy ipari szövetkezet tagja volt. vagy egész napos tanfolyam on (iskolán. b) m unkaviszonyban á llo tt. 38. a szakszövetkezet tagja. § Szolgálati időkéntfigyelem be kell venni a 38. január 1-jétől 1991. 1996. :össég. és a tag közös m unkával százötven. ha a szolgálat nem nyugállo­ mányba helyezéssel szűnt meg. és a tag közös munkával százötven.az bán nem 3 magánlunkakövezetője n foglaló k hónap lalálozás ila ti időt ' ztosítási J alombizjzátképtmeneti :ovábbá . de legfeljebb a tagsági idő naptári ta rta m a . az ipari szakcsoport tagjaként. továbbá gazdasági társaság ta g ja ké n t 1988. § A szolgálati idő számításánál figyelem be kell venni ó ja fegyveres erők és a fegyveres testületek. ille tő leg a kisiparosnak. R. nő nyolc m unka­ napot teljesített. 38. R. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. § (1) A mezőgazdasági (halászati) te rm e lő szövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : term előszövetkezet) 1967. az ip a ri és szolgáltató szövet­ kezeti szakcsoport (a továbbiakban: ipari szakcsoport) tagjaként e ltö ltö tt id ő n e k azt a ta rta m á t.a heti pihenőnapok k i­ vételével . ej szülési szabadságon vo lt. ja n u á r 1-je e lő tt fe n n á llo tt tagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ejaz első belépés teljes naptári ¿ve. ej háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fia ta la b b beteg gyerm ek ápolása m ia tt a munka végzése alól mentesítést kapott. M inden olyan m un ka mennyiséget. nő száz m un kanapotteljesített. am elyre a gépjárm űvezető-képző m u n ­ beszámításának feltételei több jogcím en is fen ná lln a k. melyen a m e­ zőgazdasági szövetkezeti ta g szerződéses ü ze m e lte ­ tésű üzlet (egység) vezetőjeként az üzletet (egységet) üzem eltette. 1989. * (7) Termelőszövetkezetnél 1966. decem ber 31-e után fennállotttagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ó ja teljes naptári év. eja deportálásban tö ltö tt időt.vagy felső­ fokú oktatási intézm ény nappali tagozatán ta n u lt. (4) A T.

pá­ lyázatelnyerésével vagy meghívás alapján ösztöndíjban részesült. §-ában foglaltak szerint elismertek. R.136 TA R S A D A LO M B IZ T O S IT A S I NYUGELLÁTÁS cja tagsági időnek annyiszor harm inc napja. amelyre a já rulé ko t m egfizették. ó ja m unkavállalástartam a egyhuzam ban harminc napnál hosszabb. december 31-éig növelt összegű szakszövetkezeti já ru lé ko t fize te tt.a közép. december 31-e után fe n n á llo tt kü lfö ld i m unkavállalás ta rta m á t szolgálati időként akkor lehet figyelem bevenni. (4) Szolgálati időként kell figyelem be venni az ügy' védi és jogtanácsosi m unkaközösség ta g ja ké n t 1988. amelyre a tag tár­ azall textil műve látvá anim mia. amely ala tt a jn ö v e lt összegű szakszövetkezeti já rulé ko t fize tett. továbbá az ügyvédi iroda. ha a foglalkoztatási kö te ­ lezettség szünetelésének időtartam ára m u n k a n a p -jó ­ váírás nem tö rté n t. jú liu s 1-je e lő tt a kötelező kölcs