K Ü L Ö N S Z Á M

’ a

13

TÖRVÉNY

Járulék helyett szocho Magasabb vállalkozói minimum-járulékalap Elvárt béremelés adókedvezményei Öregségi és rokkantsági ellátások

2 0 1 2 /1 . J A N U Á R

| Á R A ifí+ 9 0

FT

Új szakképzési hozzájárulási szabályok

Társadalombiztosítás

TARTALOM

Tisztelt Olvasó!
A társadalom biztosítási rendszer évtizedes fu n d a m e n tu m a in a k áta la kítá sáról, részleges felszám olásáról d ö n tö tt a parlam enti kétharm ad a 2012-re érvényes tá r­ sadalom biztosítási törvénycsom ag elfogadásával. A két legsarkalatosabb v á lto ­ zás, hogy m értékében vá lto za tla n úgynevezett szociális hozzájárulási adó (szocho) váltja fel a klasszikus tb -já ru lé k o t - s azzal, ho g y adó le tt a já ru lé k b ó l, fizetése nem keletkeztet e llá tá s ijo g o s u lts á g o t-, továbbá hogy a n yu g d íjko rh atá r b e tö l­ tése e lő tt tö b bé m ár nem á lla p íth a tó m eg nyugellátás, m egszűnik az előre h o zo tt nyugdíj, a korengedm ényes n yu g d íj, a korkedvezm ényes n yu g d íj, s szerepüket a korhatár e lő tti ellátások veszik át. Teljesen ú j tö rvé n y e k ke l, de szintén drákói szigorral a la k íto ttá k át a rokkantsági n yu g d íja t m eg vá lto zo tt munkaképességűek ellátásává. Teljesen á tfo rm á ltá k a szakképzési hozzájárulás rendszerét is, a cégek e terhet ezentúl m ár nem tu d h a tjá k le saját dolgozóik képzésével vagy szakképző iskoláknak n y ú jto tt összegekkel. A Fidesz-korra je lle m ző kapkodás, utolsó p illa natokbani, a 2012-es költségvetés bevételéhségétől vezérelt paragrafusm ódosító dömping eredm énye az is, hogy azonnali í+8 m illiárd és to vá b b i 200 m illiárd fo rin t reményében rákényszeríthetik a m a g á n -n yug d íjp é n ztá ri ta g oka t az állam i n yu g díjrendszerbe való visszalépésre, erre szolgál ugyanis a pénztártagok 10 százalékos / tagdíjának a tb-nyugdíjkasszába terelése, s hogy a százezer tag újra szerezhet á l­ lami nyugdíjjogosultságot. Szokásos, ezúttal 2012-re szóló társadalom biztosítási különszám unkban 13 tö r­ vé n yt- közte négy teljesen ú ja t - közlünk, a le gtöbbetteljes terjedelem ben, a hoz­ zájuk kapcsolódó korm ányrendeletekkel egységes szerkezetben, és ahol szüksé­ gesnek íté ltü k, összefoglaltuk a szorosan hozzájuk kötődő adózási tu d n iv a ló k a t is. Ismét részletesen fo g la lko zu n k a 2010 m ájusától életbe lé p te te tt kötelező hatályú uniós koordinációs rendelettel és végrehajtási utasításával -k ö z ö lv e ezekszövegét is-, az a lkalm azandójog m egállapításának elveivel, a kiküldetés szabályozásával, általában véve az uniós m unkavégzés társadalom biztosítási szabályaival. 2012-ben 3,6 százalékkal, évi 7 9W 200 fo rin tra nő az egyéni n yu g d íjjá ru lé k fízetésfelső határa, d e tová b bra is plafon n é lküli marad a cégekszochóra keresztelt befizetése. A m ásodfoglalkozások után is kell egyéni egészségbiztosítási já ru lé ko t fizetni, amely egyébként is 1 százalékponttal nő. A főállású társas és egyéni v á lla l­ kozóknak legalább a m in im á lb é r (ille tve a g a ra n tá lt bé rm in im u m ) másfélszerese után kell havonta egészségbiztosítási já ru lé ko tfiz e tn i. Szocho-kedvezm ény vehető igénybe, ha a m un ka ad ó v á lla lja a m un ka bé rek n e ttó értékének m egőrzését; e kedvezmény mértéke m un ka vá lla ló n ké n t legfeljebb 16125 fo rin t havonta. Borzolja majd a vállalkozói kedélyeket, hogy a béren kívüli ju tta tá s o k értékénel<1,19-szorosa után 10 százalék ehót kell fiz e tn iü k. A fizetendő já ru lé ko kró l, a fo g la lko zta tó i ju tta tá s o k közterheiről külön tá b lá ­ zatot is közlünk, akárcsak - a személyre szóló tájékozódást segítendő - a korhatár alatti és a rokkantsági n yugdíjak átalakításáról. 2012 ja n u á rjá tó l a n y u g d íja k a t csak a te rv e z e tt in flá c ió v a l, 4,2 százalékkal emelik. Ugyancsak e n n yive l nő a k o rh a tá r e lő tti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék. N yugdíjat csak az kaphat m ajd, aki b e tö ltö tte a rá irányadó korhatárt. A rokkantsági nyugdíj szerepét 2012-től a rehabilitációs ellátás, 3 rokkantsági ellátás és a bányászok járadéka veszi át. Reméljük, tb - és adószakértők közrem űködésével készült kia d vá n yu n k m a­ gyarázatai és példái ezúttal is aprópénzre vá lth ató n a k bizonyulnak a gyakorlatban, essegíteni tu d u n k a 2012-ben is szövevényes tb -re n d szer m egértésében. Különszám unkról, akárcsak a m ár 2011-ben m e g je le n t a d ó k ia d v á n y u n k rol információkkal szolgálunk a w w w . adozona.hu o ld a lon , ahol új szolgáltatást ls indítottunk (ism e rte tő n k e t lásd a 91. o ld a lo n ), m e g k ö n n y íte n d ő a naprakész igazodást az a d ó - és tb-ké rd é sekb e n.

7
7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16

MIT KELL TUDNI A TB-RŐL ÁLTALÁBAN?
Járulékmegszűnés Járulékm értékek Példák já ru lé kfize té si fe lső h a tá rra Járulékfizetési felső határ Járulékfizetési alsó határ Fontosabb változások A fiz e te n d ő já ru lé k o k h a vi alapja, m értéke 2012. ja n u á r 1-jétől Költségvetési kötelezettségek E lta rto tta k havi járuléka Foglalkoztatói (m u n ká lta tó i) já rulé ka lap Egyéni já rulé ka lap M ié rt m i jár? Egyéni n yu g díjjárulék Egyéni egészségbiztosítási és m un ka erő -p ia ci já ru lé k Többes jogviszony Nem b iz to síto tta k járuléka Korkedvezmény-biztosítási járulék Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre Egyéni vállalkozó já rulé ka i, já rulékalapja Kezdő egyéni vállalkozó Egyéni cég m in t társas vállalkozás Társas vállalkozás Többes jogviszony Többes vállalkozó Vállalkozó diák Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Nyugdíjas-vállalkozó Segítő családtag Ekhós jövedelem Vállalkozás, bedolgozás, megbízás Szellemi alkotás Összeszámítási szabály Mezőgazdasági ősterm elő Egyéb jogviszony Utólag fiz e te tt jövedelem K ülföldiek biztosítása Magyarországon ta n u ló kü lfö ld i K ülföldi, b e lfö ld i Egyházi személyek já ruléka Egyéni m un ka erő -p ia ci já ru lé k Rehabilitációs hozzájárulás

2Í+I M it KELL TUDNI
AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL?
24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 Egyéni százalékos eho K ifizetői százalékos eho A k ifiz e tő t te rhelő közterhek m e lle tt a d h a tó ju tta tá s o k Más ta g álla m i b iz to síto tta k N yilatkozat az egyéni ehóról Kivételek a százalékos eho alól Példa béren kív ü li ju tta tá s o k (cafeteria) közterheire 2012-ben Egyéni ehobevallás Példa in g a tla n -b é rb e a d á s ehójóra Bevallás, befizetés Hozzájárulás túlfizetése

27

M it k ell t u d n i AZ EVÁSOK JÁRULÉKÁRÓL ÉS EHÓJÁRÓL?
Főállású egyéni vállalkozó járulé ka lap ja Magasabb já rulé ka lap választása Járulékm érté^, ta g d íjm é rté k Járulék szünetelése, mentességek Egyéni vállalkozó többes jogviszonya Nyugdíjas vállalkozó Járulék befizetése, bevallása T á rsaw állalkozás és vállalkozó Egészségügyi hozzájárulás

27 27 27 27 27 27 28 28 28

28

M it

kell t u d n i

a külön

TB-SZERZŐDÉSEKRŐL?
*28 28 28 Szerződéses szolgálati idő Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Egészségügyi szolgáltatás

29

17

M it k ell t u d n i A SZOCIÁLIS HOZZÁ­ JÁRULÁSI ADÓRÓL?
Adóalanyok Adóalany kifize tők Adófizetéssel já ró jogviszonyok Kifizetői adóalap Egyéni vállalkozók Evás egyéni vállalkozó Társas vállalkozás személyesen közrem űködő ta g ja Mezőgazdasági ősterm elők Példa rész-adókedvezm ényre 2012-ben Példa rész-adókedvezm ényre 2013-ban N yilatkozatok m ásodfoglalkozásban Az adó m értéke Adókedvezm ény a m unkabérek n e ttó értékének megőrzésére A kedvezmény m értéke E lvárt béremelés Karrier Híd Program kedvezménye Nem szakképzettek adókedvezm énye Foglalkoztatási kedvezmények Példa e lv á rt béremelésre Adókedvezm ények korlátozása Bevallás, befizetés „Kedvezm ényes" szankció

M it k ell t u d n i AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJRÓL?
Nyugdíjemelés N yugdíjprém ium Havi nyu g d íjm in im u m o k Öregségi nyugdíj N yu g d íjm in im u m o k 2012-ben Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor M éltányosságok Az öregségi nyugdíj alapja Az öregségi nyugdíj összege Keresetvalorizáció Egyéb öregséginyugdíj-szabályok Tovább dolgozók nyugdíjának növelése Az öregségi n yu g d íj a s z o lg á la ti évek függvényében Ellátásszerzés ko rh a tá r fe le tt N yugdíjösszeg-rögzítés N yugdíj-szüneteltetés Szolgálati idő Özvegyi járadék Özvegyi nyugdíj E gyütt fo ly ó s íto tt ellátások özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Egyéb özvegyinyugdíj-szabályok Árvaellátás Szülői nyugdíj H ozzátartozói ellátás üzemi balesetben e lh u n yt után Eljárási szabályok

17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22

29 29 29 29 29 29 30 30 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35

u VGkülönszáma ■ Megjelenik 2012 januárjában ■ ISSN 1789-7610« ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-1-1*36-201(5, HarkISZ°l8alat@hVg’hu " AZ összeáll,tAsban KÖZREMŰKÖDÖTT: Barna Judit, Brázovics Ildikó, Dékán Judit, Ma SU!sa,)uhászGáborTamás, Kajdi László, Kardos Gabriella, KormosÁgnes, Lendvai Edit, Lóránt Szabolcs, watth Ágnes, Molnár Patrícia, Nagy Tamás, Paulik László, Rézmovits Ádám, Román Zsuzsanna, Tóth Szántó Csaba, Szauer Péter, Szegedi Kálmán, Tomka Eszter, Tóth Lajos, Tóth Libóriuszné, ^í'H da ■ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: HVG Press Kft. ■ NYOMDA: Révai Nyomda Kft., Budapest 105 KIA“ Ó: a HVG Zrt. vezérigazgatója

| I I i |

HVG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

4 | TARTALOM

3 7 1 M it

k ell t u d n i

A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁ­ SOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
37 | Új ellátások 37 j Rokkantsági nyugdíjak megszüntetése 37 | Szociális ellátások megszüntetése 37 | R ehabilitációs já rad é k kifu tta tá s a 37 | R okkantsági ellátássá alakítás 38 | R ehabilitációs ellátássá alakítás 38 | Új ellátás m egállapítása m egváltozott m unkaképességűeknek 2012-ben 38 | K om plex ú jram inő sítés 39 | Felülvizsgáltak ellátása 39 I N yugdíjn ö ve lé s-é rvé nye síté s 40 j Példák m e g v á lto z o tt m unkaképességűek e llá tá s á ra 40 | 2011-es igények elbírálása íf0 | R okkan tn yu g d íj elnevezésváltozása 40 | Új m eg állapítás ro kka n tsá g i ellátásra 41 | Új m egállapítás re h a b ilitá ció s ellátásra 42 | R ehabilitációs e llátás összege 42 | R ehabilitációs te rv 42 | Jogosultság rehabilitációs kártyára 42 | R ehabilitációs ellátás szüneteltetése 42 | Ellátásm egszüntetés 42 j B izto s ítá s iid ő ta rta m -s zá m ítá s 43 | M egváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása 43 | Á tla g jö ve d e le m -s zá m ítá s 43 | Ellátások emelése 43 I A d ó -é s já ru lé k fiz e té s 44 | Ig é nyb e nyú jtá s | Orvos szakértői m inősítés 44 | F elülvizsgálat 44 | A da tszolgáltatás 44 | Jogosultságkorlátozás 44 | Bányászellátás

52 52 52 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56

| | | | | | | | | | I | | | | 1 |

P én ztártag tb -n y u g d íja Visszalépő n yu g d íjjo g o s u lta k Tagsági viszony keletkezése M a g á n -n y u g d íjp é n z tá ri adózás 2012-ben Tagi jo g o k, kötelezettségek Tagdíj bevallása és befizetése P énztári szolgáltatások P énztártag halála Hozam garancia P énztári garancia Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t P énztári m űködés Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra V álasztható p o rtfo lió k In fo rm a tik a i előírások Á talakulás, megszűnés Á llam i fe lü g ye le t

69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73

57 | MIT KELL TUDNI
AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKRÓL?
57 57 57 57 57 58 | | | | | | P én ztártípu sok Tagi jo g o k Pénztártagság Tagdíjfizetés M u n k á lta tó i hozzájárulás Példa elszám olóegységre épülő n y ilv á n ta rtá s ra P én ztártám o g a tó P énztártag halála, szám laöröklés P énztárszervezet Jogosultság n yu g d íjp é n ztá ri szolgáltatásra E gyé n iszá m la -é rte sítő Tagi lekötés h ite lfe d e z e tre Tagi kölcsön Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t H oza m m u ta tó k n yilv á n o s sá g a hozatala H a táridők Számlalezárási költség Tagdíjból le v o n h a tó költségek In fo rm a tik a i előírások Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra P énztári alapok, vagyon Önkéntes p énztári adózás 2012-ben Á talakulás, megszűnés Önsegélyező p é n ztá ri szo lg á lta tá so k Egészségpénztári szo lg á lta tá so k Egészség- és önsegélyező p é n ztá ri adókedvezm ény P én ztárfelü g ye le t

| P é ld á k b a le s e ti tá p p é n z re I K ifize tő i igazolás I B aleseti já rad é k | Terhességi-gyerm ekágyi segély | Gyerm ekgondozási díj j Gyedszámítás | N yu g d íjjá ru lé k gyedből | Gyedigénylés | G yedjogosulatlanság j Példák te rh e ssé g i-g ye rm e ká g yi segélyre és gyedre | U ta zá sikö ltsé g -té ríté s | Jövedelem igazolás | E llátáskifizetés | Visszafizetési, m eg té ríté si köte leze ttsé g | E lektronikus ügyintézés | Egészségügyi szolgáltatás j Térítésköteles e llátások | Ellátás m éltányosságból I Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i

83 | Tagdíjbefizetés, ta g d íjb e va llá s 84 | Nyugdíjas egyéni vállalkozó járuléka 84 | Evás egyéni vállalkozó já ruléka 84 | Jövedelem k ü lfö ld itő l 84 | Bejelentés és adatszolgáltatás 84 j Egyéni vállalkozói bejelentés 84 | Egyéni já ru lé k elszámolása

8b\ M it k e l l t u d n i AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL A TB-BEN?
« ■ ■ H n m w n B in M H B R n i

84 85 85 85 85
86 86 86 86 86 86 86 86

7k \M it k e l l t u d n i A CSALÁDTÁMOGATÁSRÓL?
? 74 | Nevelési ellátás, isko lá zta tá si tám ogatás 74 | Jogosultak 74 | Ir/tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés 74 | Ig a zolatlan m ulasztás 75 | A családi p ó tlé k összege 75 | Egyedülálló 75 | Anyasági tám ogatás 75 í Gyes, gyet 76 | Munka gyes m e lle tt 76 | Nagyszülő gyesen 76 | A gyes, gye t összege 76 | K ifizetőhelyek, igényérvényesítés 76 | Jogalap n é lk ü li e llátás 76 | Ellenőrzés

Bejelentés A bejelentés tartalm a, kötelezetti kör Járulékbevallás Járulékkülönbözet elszámolása N yilatkozat a já ru lé kró l N yugdíjjárulék visszaigénylése A datszolgáltatás Elszámolás a kifizetésekről K ülföldi fo g la lko zta tó Becslés Méltányosság já rulé kta rto zá sná l Ism ételt ellenőrzés Mulasztási bírság

»•

58 | 58 | 59 | 59 | 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 | | | | | | | | | |

87 | M it
az

kell t u d n i

UNIÓS KOORDINÁCIÓS TB-RÉNDELETEKRŐL?
87 87 87 88 88 88 89 | | | | j | | Alkalm azandó jo g Kiküldetés K o o rd in á lt tb -e llá tá s o k A kiküldetés Igazolása Példák kiküldetésre Önálló vállalkozó kiküldetése Tevékenység végzése több tagállam ban S zo ciá lp o litikai egyezmények Biztosítás ideiglenes m egállapítása Kivétel m egállapítása K ülföldi gyógykezelés Külföldön szerzett biztosítási idők

77 | M it

k ell t u d n i

a m u n k a n é l k ü l i­ ellátásokról?

¿4 5 M it k ell t u d n i -1 A KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
45 | Új e llátások 45 | K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése 45 | N yu g d íj-á ta la k ítá s 46 | Jo g o su ltsá g m e g a la p o zó s z o lg á la ti id ő k 46 | Ellátási összeg 47 | Ellátásem elés 47 j N yu gdíjelnevezés-változás 47 | K orai n y u g d íja k á ta la k ítá s a 48 | Példák k o rh a tá r e lő tti ellátásokra 48 | Új m eg állapítás k o rh a tá r e lő tti e llátásra 49 | Új m egállapítás szolgálati já ran d ó sá g ra 50 | K orhatár e lő tti ellátás m egállapítása 2012. ja n u á r 1-jétöl 51 I Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra 51 | Új m egállapítás b a le ttm ű v é sze ti é le tjára dé kra 51 | E llátásszüneteltetés 51 | Ellátásm egszüntetés 51 | Ellátottak nyugdíjkorhatár-betöltése 51 j S zolgálatiidő-szerzés 51 I Jogosultságkorlátozás

61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |

77 | Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély 77 | K eresetpótló ju tta tá s összege 77 | F o g la lko zta tá st b ő vítő tá m o g a tá so k 77 | Álláskeresési e llátások 77 | Jogszerző idő 77 | E gyüttm űködési köte leze ttsé g 77 | N yilv á n ta rtá s szünetelése

89 | 89 | 89 | 89 | 90 !

7 8 1 M it

k ell t u d n i

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL? ■■■■ ■■■
78 | A hozzájárulás alapja, m értéke 78 | M egszűnő h o zz á já ru lá s­ csökkentési lehetőségek 78 | A hozzájárulás kö te le z e ttje i 78 | Mentesség hozzájárulás alól 78 j A hozzájárulás te ljesítése 79 | H o zzájá ru lá s-te ljesíté s g y a k o rla ti képzéssel 79 | V isszatérítés 80 | Tanuló á tirá n yítá sa - te lje síté si m eg b ízott 80 | Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k 80 | Képzés, képzési rendszer fe jle szté sé ne k tám ogatása 82 | Á tm e n e ti rendelkezések

TÖRVÉNY, RENDELET
a társadalombiztosítási ellátásokról a szociális hozzájárulási adóról 122 a m unkabérem elés 2012. évi e lv á rt m értékéről 124 az egészségügyi hozzájárulásról 127 a társadalom biztosítási nyugellátásról 165 a ko rh a tá r e lő tti ellátásról 179 a m eg vá lto zo tt m unkaképességűek ellátásairól 192 a m agánnyugdíjról 226 az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 253 a foglalkoztatássegítésről 269 a fo g lalkoztatásbővítésről 275 a szakképzési hozzájárulásról a g y a k o rla ti képzés költségeinek 281 elszám olásáról 282 a kötelező egészségbiztosításról 325 a családok tám ogatásáról 343 uniós ko o rd in á lá si rendelet 362 uniós ko o rd in á lá si vé g rehajtási rendelet 94 116

66 | M it k ell t u d n i AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKRÓL?
Ellátásválasztás Táppénzjogosultság Többes jo g viszo n y A tá p pé n zjo g o su ltsá g id ő ta rta m a Időszakfogalm ak Táppénzalap Osztószám P éldák táppénzre Táppénzm érték G yerm ekápolási tá p pé n z Betegszabadság Táppénz az első b e teg n a p tó l Baleseti e llátások Baleseti tá p pé n z H atározat üzem i b a lesetről A baleseti tá p pé n z m értéke Kiegészítő tevékenységű vá lla lko zó k

52 | M it

k ell t u d n i

831 M it

k ell t u d n i

A MAGÁNNYUGDÍJ­ PÉNZTÁRAKRÓL?
52 | Önkéntes p é n ztá rta g sá g 52 | Visszalépés a tb -b e 52 j Tagdíjfizetés

A BEVALLÁSRÓL, BEFIZETÉSRŐL, ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL?
83 | Járulékbevallás 83 | Járulékbefizetés

HVG l T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

7

Mit kell tudni Fontosabb változások

a tb-ről általában?
Járulékm egszűnés
Változás 2012. ja n u á rl-jé tő l. A foglalkoztatók és

2011. d e ce m b e r 1 -jé tő l.

■ A 24 százalékos nyugdíj-biztosítási járulék helyetti nyugdíj-hozzájárulás nem lép hatályba.
2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l.

Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kö­ telező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett véglegesen a nyugdíjjárulékot kell fizetniük. Járulékfizetési felső h a tá r
Változás2012. ja n u á rl-jé tő l. Az egyéni nyugdíj2012. ja n u á r l- jé t ő l.

egyéni vállalkozók által fizetett 27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék helyébe az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó lép.[ Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. §(1) bekezdésében.]

járulék-alap felső határa 2012-ben napi 21700 fo­ rintra, évi 7 942 200 forintra nő (2011-ben 21000, illetve 7 665 000 forint volt). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. § (2) bekezdésében.]

Járulékm értékek
V áltozás 2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.] V á lto zá s2012. ja n u á r l- jé tő l. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7,5 százalékról 8,5 százalékra nő, ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(4) bekezdéseiben.] Nem v á lto z o tt. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő természetbeni egészségbiztosí­ tási járulék változatlanul 4 százalék, a munka­ erő-piaci járulék 1,5 százalék. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(3) bekezdéseiben.]

Járulékfizetési alsó h a tá r/
Változás 2012. ja n u á r l- jé tő l. A főállású egyéni és társas vállalkozónak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) másfélszerese (2012-ben havi 139 500, illetve 162 ezer forint) után kell megfizetniük. Megszűnikjaz az előírás, ami lehetővé tette, hogy a járulékfizetési alsó határ utáni járulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. így a járulékfizetési alsó határ után minden egyes naptári hónapban kell járulékokat fizetni (kivé­ ve például a táppénzes időszakot, a szünetelés idejét stb.). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.] Nem v á lto z o tt. Az egyéni nyugdíjjárulékot to­ vábbra is legalább a minimálbér után kell megfi­ zetni. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ

■ A foglalkoztatói 27 százalékos tb-járulékot felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hoz­ zájárulási adó. ■ A biztosítottat terhelő egyéni pénzbeli egész­ ségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. ■ A főállású egyéni és társas vállalkozók az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább közép­ fokú végzettséget, illetve szakképzettséget igény­ lő főtevékenység esetén a »garantált bérmini­ mum) másfélszerese után kötelesek megfizetni. ■Társadalombiztosítási szempontból a gazdasá­ gi társaság megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő tagja is tórsas vállalkozónak minő­ sül, kivéve, ha személyes közreműködési köte­ lezettsége is van a társaságban, ekkor az utóbbi alapján minősül társas vállalkozónak, és az ügy­ vezetői jogviszonyában megbízási vagy munkaviszony alapján jön létre a biztosítása. ■ A nyugdíjjárulék-fizetés napi felső határa 21 700 forint (2011-ben 21 ezer forint volt). ■ A nem biztosítottak, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatók egészségügyi szolgál­ tatási járuléka havi 6390 forint (5100 forint helyett). ■ Megszűnik a másodfoglalkozások egyéni pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetés alóli mentessége.

Példák járulékfizetési felső határra
A ) A munkavállaló 2012. július 1-jén lép munkába, novemberben fizetés

kap, a „B” társaságtól pedig az ügyvezetésért összesen 3 millió forint ügyvezetői díjat.
Já ru lé k ,A" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) ,B" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) t,A" cégnél egészségbiztosítási és m unkaerő­ piaci já ru lé k (8,5%) ,B" cégnél egészségbiztosítási járulék (3 + ít%) Összeg 594 580 Ft 232 190 Ft 637 500 Ft 210 000 Ft Szám ítás 2 7 4 x 21 7 0 0 x0 ,1 1 0 7 x 21 7 0 0 x0 ,1 7 500 0 0 0 x0 ,0 8 5 3 000 0 0 0 x 0 ,0 7

nélküli szabadságon van. Munkaviszonya 2012. december 31-én is fennáll, év végéig 4,5 millió forint az abból származó bérjövedelme.
Járulék N yugdíjjárulék (10%) Egészségbiztosítási és m unkaerő-piaci já rulé k (8,5%) Összeg 3 34180 Ft 382 500 Ft Szám ítás 154x21 7 0 0 x0 ,1 4 500 0 0 0 x0 ,0 8 5

A nyugdíjjárulékot - napi 21 700 Ft felső jövedelemhatárig - 3 341 800 Ft után, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a teljes bérjöve­ delem után kell megfizetni. B)A munkavállaló 2012-ben február 1-jétől október 31-éig munkavi­ szonyban áll „A” társaságnál, „B” társaságnál pedig 2012. augusztus 1-jétől november 15-éig ügyvezető megbízási jogviszonyban. „A” tár­ saságtól összesen 5 millió forint munkabért és 2,5 millió forint bonuszt

Az egyéni nyugdíjjárulék-alap évi felső határát többes jogviszonynál is a biztosított napok száma alapján kell kiszámítani. Ez 289 x 21 700 Ft, vagyis 6 271 300 forint, ami után 627 130 forint nyugdíjjárulék fizetendő, így a munkavállalónak 199 640 forint nyugdíjjárulék visszajár, amit a „B” társaságtól kérhet vissza, vagy az éves adóbevallásában az adóhatóságtól. [195/1997. kormányrendelet 7 §] /A

HVG

T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8

TB-ELLÁTÁSOK

A fizetendő járulékok havi alapja, mértéke 2012. január 1-jétől
S tá tu s (jo g v is z o n y ) 2 7 % -o s s z o c iá lis h o z z á já ru lá s i a d ó 10% -os n y u g d íjjá ru lé k (fe lső h a tá r na p i 21700 Ft, évi 7 942 200 Ft) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem

1
---- ---i

M unkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vá la szto tt tisztségviselői jogviszony Munkaviszony Megbízás, választott tisztségviselő, bedolgozó Heti 36 órás munkaviszony melletti további foglalkoz­ tatásijogviszony Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Nyugdíj m elletti jogviszony Társas vállalkozás és társas vállalkozó Főfoglalkozású (ideértve az evás cég társas vállakozó tagját is) Heti 36 órás munkaviszony m ellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Másik társas vállalkozás főfoglalkozású tagja Főfoglalkozású egyéni vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igényláfőtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 112,5%-a, illetve magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Evaalap if%-a Evaalap <t%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Nincs Nincs Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) vagy a vállalt magasabb összeg Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap <t%-a Evaalap <+%-a Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap 10%-a Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Megelőző évi bevétel 20%-ának 1/12 része Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (középfokú végzettséget igénylő főtevekénység esetén pedig legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adoeloleg-szamitasnal figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alap­ ján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Járulékalapot képező jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem, de legalább a minimálbér Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem

1

1

1 i
5

-

7 (

1

7

7

7

7 \

1

7 (

1

Főfoglalkozású evás

7 V c 7 7 7 7 7 l 7 í)

Heti 36 órás munkaviszony mellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Evás, heti 36 órás munkaviszony m ellett Evás, közép- vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Főfoglalkozású társas vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) evás B izto s íto tt mezőgazdasági ősterm elő Tárgyévben kezdő őstermelő, vagy akinek a megelőző évben bevétele 8 000 000 Ft-nál több Tárgyév előtti évben maximum 8 000 000 Ft bevétel

b

szempontjából változatlanul jelenti a garantált bérminimumot is, ha az egyéni vállalkozó sze­ mélyesen végzett főtevékenysége, illetve a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettsé­ get igényel. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.]

Költségvetési kötelezettségek
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A nemzeti koc­ kázatközösségbe tartozók után a központi költségvetés személyenként havonta 5850 fo­ rint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az Egészségbiztosítási Alapnak (2011-ben csak­ nem 60 százalékkal többet, havonta 9300 forintot fizetett személyenként).

A nemzeti kockázatközösségbe tartoznak ezentúl: ■a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszünte­ téséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati já­ randóságról szóló törvény alapján korhatár előtti el­ látásban vagy szolgálati járandóságban részesülők, ■az előadó-művészeti szervezetek támogatásá­ ról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettművészeti élet­ járadékban részesülők, ■a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási já­ radékában részesülők. [Lásd az 1977/LXXX. törvény 16. §-ában, 26. § (5) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A nemzeti kockázatközösség részesei:

■a nyugdíjasok, ■a gyesben, gyedben részesülők, ■ az időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési juttatásban részesülők, ■ a középfokú nevelési-oktatási vagy felsőok­ tatási intézményben nappali tagozaton tanuló nagykorú magyar állampolgárok, ■a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózko­ dási hellyel rendelkező kiskorú magyar állam­ polgárok, ■a személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos szociális intézményben elhelyezettek, ■a fogvatartottak, ■a szociálisan rászorulók, ■a hajléktalanok. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. §-ában.]

H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

I
E g é s z s é g b iz to s ítá s i és m u n k a e r ő -p ia c i já r u lé k J--— e g é s z s é g b iz to s ítá s i: 7 (k + 3) % 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem i*%: Járulékalapot képező jövedelem; 7%: Csak a nyugdíj folyó­ sításának szüneteltetése esetén m u n k a e r ő -p ia c i: 1,5% Járulékalapot képező jövedelem Nincs Munkaviszony: a járulékalapot képezójövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Munkaviszony: a járulékalapot képező jövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Nincs E gé szség ü g yi s z o lg á lta tá s i já r u lé k Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

-

7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem. 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem

Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garan­ tált bérminimum) 150%-a Nincs Nincs Járulékalapot képezójövedelem ,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs i

7%: Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján, Járulékalapot képezójövedelem, vagy nyilatkozata alapján, vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs 7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 150%-a, magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Evaalap 4%-a 7%: Evaalap 4%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs 7%: Minimálbér. Magasabb összeg vállalható 4%: Megelőző évi bevétel 1/12 része. 3%: Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér ( legalább középfokú végzettséget igénylő te vé ke n ysé g e ié n legalább a garantált bérminimum) 150%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a, vállalt magasabb járulékalap Nincs Nincs Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs Nincs Nincs Á

Havi 6390, napi 213 Ft, a társas vállalkozás fizeti Nincs t,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Havi 6390, napi 213 Ft Havi 6390, napi 213 Ft Nincs Nincs

E lta rto tta k havi já ru lé k a
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül eltartott személyenként havi 6390 (napi 213) forint egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni (2011ben havonta 5100 forintot, naponta 170 forintot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (4) bekezdésében.] Nem vá lto zo tt. Ha a lakóhely szerinti települé­ si önkormányzat jegyzője - az eltartott által be­ nyújtott dokumentumok alapján - igazolja, hogy az eltartott családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum (2012-ben is havi 28 500 forint) 120 százalékát, illetve az egye­ dülálló jövedelme a nyugdíjminimum 150 száza­ lékát, a járulékot nem kell megfizetni. A fizetési

kötelezettséget az eltartottól más átvállalhatja, ha az eltartott ebbe beleegyezik, s azt az adóhatóság is jóváhagyja. Ezt az eltartottnak 15 napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnak. A bejelentett adatokat az adóhatóság tíz napon belül - elektro­ nikus úton - köteles megküldeni az Egészségbiz­ tosítási Alap kezeléséért felelős szervnek. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (5)-(6) bekezdéseiben.]

utoljára tb-járulékot megállapítania, amelyet a 2011. decemberről benyújtott bevallásban kell közölnie. A felszolgálási díj után a foglalkoztató 15 szá­ zalék nyugdíjjárulékot fizet (korábban ugyan­ ennyi nyugdíj-biztosítási járulékot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 20. §-ában, 26. § (7) bekezdésében.]

Egyéni já ru lé k a la p
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A biztosítottat terhelő - 2012-ben már 3 százalékos mértékű - pénzbeli egészségbiztosítási járulékot mind­ egyik biztosítási jogviszonyban megszerzett járulékalapot képező jövedelem után meg kell fizetni, még akkor is, ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal.
H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

F oglalkoztatói (m u n k á lta tó i) já ru lé k a la p
Változás 2012. január 1-jétől. A foglalkoztatói tb-járulék megszűnik (helyébe a szociális hozzájárulási adó lép), ezért a biztosított által 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre kell a munkáltatónak

10

TB-ELLÁTÁSOK

Miért mi jár?
Egészségügyi szolgáltatási já ru lé k
Nem vá lto zo tt. Természetbeni egészségügyi szolgáltatások (például kór­ házi ellátás, gyógyszertámogatás) igénybevételére jogosultak a nem biztosítottak, illetve más társadalombiztosítási jogviszonyuk alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak (például eltartott nagykorú hozzátartozók), ha megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ami 2012-ben napi 213 forint, havi 6390 forint. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. § (1) r) pontjában, 39. §-ában.]

lapodást a kedvezményezett helyett más személy vagy szerv is megköt­ heti. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 34. §-ában.]

K ülföldön m u n k á t vállalók
Nem vá lto z o tt. A külföldön létrejött biztosítást - 15 napon belül - köte­ lező bejelenteni az egészségbiztosítónak, ha e külföld másik uniós állam, illetve Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, vagy olyan állam, amellyel Magyarország szociális biztonsági egyezményt kötött. [Lásd az 1997/LXXXIU. törvény 80. § (5) bekezdésében.]

Egészségbiztosítási ellátások
Nem vá lto zo tt. Aki 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járu­ lékot fizet, az egészségügyi szolgáltatásokra (például kórházi, orvosi ellátásra, gyógyszertámogatásra), aki 3 százalékos pénzbeli egészségbiz­ tosítási járulékot fizet, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra (például táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyedre) jogosult. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 14., 18. §-aiban.] Aki kiegészítő tevékenység után egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet - vagy aki után ezt megfizetik -, annak baleseti ellátás és természet­ beni egészségügyi szolgáltatás jár. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 15., 19. §-aiban.]

Többes jogviszony
Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Mindegyik biztosítási jogviszony után kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni, ezért mindegyik után jár pénzbeli ellátás, például táppénz.

[Lásd az 1997/LXXX. törvény 31. § (3) bekezdésében.]
ß

Ekhózók
Változás 2011. decem ber31-étől. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. Nem vá lto z o tt. A 15 százalékos ekhóból ■ 1,6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék, ezért az ekhózó - az ekhóról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. paragrafusának (1) bekezdése sze­ rint -egészségügyi és baleseti szolgáltatásra, illetve baleseti járadékra jogosult, ■3,9 százalék a nyugdíjjárulék, ennek fejében az ekhoalap 61 százaléka beszámít a nyugdíjba.

Felszolgálási d íj u tá n i nyugdíj
Nem v á lto z o tt. Ha a felszolgálási díj után a foglalkoztató megfizeti a 15 százalék nyugdíjjárulékot, a díj 81 százaléka beleszámít a nyugdíj­ alapba. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 26. § (7), az 1997/LXXXl. törvény 22. § (1) bekezdéseiben.]

M egállapodás s zolgálati időre
Nem vá lto z o tt. Aki megállapodás alapján - legalább a minimálbér, legfel­

M u n ka erő -p ia ci já ru lé k
Nem v á lto z o tt. Aki megfizeti a munkaerő-piaci járulékot, az jogosult álláskeresési ellátásokra. [Lásd az 1991/IV. törvény 26-30. §-aiban.]

jebb azonban az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határ összege után - 34 százalék nyugdíjjárulékot fizet, annak szolgálati idő jár. A megál­

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot is fizetnie kell a biztosítottnak a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartamú jogviszony megszünteté­ se esetén a munkavállalóknak, illetve a közalkal­ mazottaknak kifizetett összeg után is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. §[1] bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. Egyéni járulék alapját képezi a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hiva­ tásos nevelőszülői díj, az ösztöndíjas foglalkoz­ tatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Ha nincs olyan jövedelem, amelyet a sze­

mélyi jövedelemadó előlegének számításánál jövedelemnek kell tekinteni, a járulék alapja munkaszerződés esetén a munkaszerződés­ ben meghatározott személyi alapbér, ha pedig a munkát nem munkaviszony, hanem munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízás) keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj. Külföldi kiküldetés esetén a személyi alapbér (vagyis járulékalap): a mun­ kaszerződés alapján fizetett, juttatott, kikülde­ tést megelőző évi havi átlagos alapbér; ha ilyen nincs, a tárgyhavi személyi alapbér. Nem képezi a biztosított nyugdíjjárulékának és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kának alapjai a foglalkoztató állal megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, a személyijövedelemadó-törvény 71. paragrafusa szerinti béren kívüli juttatás, a jövedelmet pótló kártérí­ tés (keresetpótló járadék), a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom,

földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosításá­ ra irányuló felhasználási, hasznosítási, használa­ ti szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenérté­ keként kifizetett díj, a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat, valamint a felszolgálási díj. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztó­ tól közvetlenül kapott borravaló után vállalhatja, hogy 15 százalék nyugdíjjárulékot fizet. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § k) pontjában, 21. §-ában, 24. § (1) bekezdésében.]

Egyéni n yu g d íjjáru lé k

aki az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. illetve a közalkalmazottaknak kifizetett összeg után is kell . Ha egy munkavállaló január 1-je után léte­ sít tb-kötelezettséggel járó jogviszonyt.2012-ben már 3 százalékos mértékű . §(1) bekezdésében. Nem v á lto z o tt.] időszakra a felső határ napi összegével számított Nem kell megfizetni a korkedvezmény-biz­ összegig . Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség illetve az egyéni vállalkozót .akkor állapítható meg. hogy a kérelemben meg­ az elszámolási kötelezettség a magasabb jöve­ jelölt. Kötelezett erre a főállású latkozik arról. törvény 24. a fizetés. egyébként korkedvezményre jogosító delmetjuttató foglalkoztatót terheli. 25/A §-ában. nyugdíjban nem részesülő. A jubileumi jutalom.] Többes jogviszony Egyéni egészségbiztosítási és m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. törvény 20/A §-ában. aki saját jogú nyugdíjas. Megszűnik a 13 Nem vá lto zo tt. törvény 20/A §-ában. törvény 24.ha­ azt a foglalkoztatót terheli. törvény [Lásd az 1997/LXXX. ahol nincs fokozott napon belül köteles az egyénijárulék-többletet terhelés. kormányrendelet 7/A %-ában. Ha a munkavállalónak nincs az év minden napjára járulékalapot képező jövedelme. [Lásd az 1997/LXXX. § (3) bekezdésében. törvény (járulékalapot képező jövedelemmel) lefedett 18. a nyugdíjjárulék-köteles felső határt arányosan csök­ kenteni kell (vagyis a napi felső határ . vagy munkaviszony­ nyal is rendelkezik. mert annak feltételei nem a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt meghala­ állnak fenn. használja Ön is a legjobb hazai programot! • 25 év szakértelm ével.2012-ben ez 21 700 forint . [Lásd az 1997/LXXX.pénzbeli egészségbiztosítá­ K orkedvezm ény-biztosítási já ru lé k si járulékot mindegyik biztosítási jogviszonyban V áltozás2012.hu .a 2012-ben már 8. ha az intézet többel is egyszerre áll fenn a jogviszony. [Lásd az 1997/LXXX. Továbbra sem fizet munkaerő-piaci járulékot az a vállalkozó. a sza­ badságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás. aki nappali tagozaton tanul. lemben megjelölt munkakörben a az 195/1997. fejében . dó befizetéseit ne a foglalkoztatójától. illetve A nyugdíjjárulékot mindaddig le kell vonni.jé t ő l. az újrakezdési támogatás. Az egyéni nyugdíjjárulékot mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni mind­ addig. a gyermekgondo­ zási segély időszaka.és a „járulékmentes” napok szorzatával).nexon.megállapítja. amellyel a biztosítási tározatban kell mentesítenie a korkedvezmény­ jogviszony a naptári évben tovább fennáll.kérelmére . törvény tizenötödik [Lásd az 1997/LXXX. Ha biztosítási járulék megfizetése alól. § (3) bekezdésében. 3000 ügyfél ajánlásával • naprakész programfrissítés • szakértő ügyfélszolgálat w w w . ha a kére­ 31.díj a jogviszonyok azonos időben szűntek meg. törvény 24. §(l)e ) pontjában. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX.] olyan.egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni (korábban nem kellett). § (4) bekezdésében. § (2)-(3).tört évjpen a naptári évben biztosítással gét. A . nem kellett).TB-ÉLLÁTÁSOK 11 Nem v á lto z o tt. hanem A járulékfizetés alóli mentesítés .] Prémium kategória a bérügyvitelben Ne érje be kevesebbel.] Nem b iz to s íto tta k já ru lé k a Változás2012. az éves felső határt. ja n u á r 1-jétől. ja n u á r 1-jétől. munkakörben és munkahelyen nem indokolt Továbbra is lehetőség. hanem az egyéni járulék rábban legalább heti 36 órás munkaviszony esetén alapját képező jövedelmekhez. A munkaerő-piaci járulékot továbbra is a munkaviszonyban foglalkoztatott és a kiegé­ szítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó fizeti. rá nézve időarányos évi felső határt kell megállapítani. A korkedvezmény­ szerzett jövedelem után meg kell fizetni. valamint az a munkavállaló és vállalkozó sem. vagy Változás 2012.már megfizette. § (2) bekezdésében. törvény része szerint . a végkielégítés. § (1) bekezdésében. nem saját jogon nyugdíjas biztosított. A nem biztosítottak­ nak havi 6390 forint (napi 213 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük (2011ben ez havi 5100. hogy jövedelmei után járulékfize­ egyéni vállalkozó is. hogy a magánszemély a korkedvezmény. törvény 19. A 13 százalékos mértékű kor­ Többes jogviszony esetén is a nem biztosított kedvezmény-biztosítási járulékot a korkedvez­ napok számával arányosan kell csökkenteni ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott. [Lásd az 1997/LXXX. ja n u á r l. helyszíni szemle alapján . a gyermekgondozási díj. amíg a járulékköteles jövedelmek el nem érik az éves felső határt (2012-ben ez 7 942 200 forint). 31. módosító 2007. a baleseti táppénz. az ilyen munkakörű főállású társas vállalkozó amíg a biztosított a foglalkoztatóinál nem nyi­ után kell megfizetni. ja n u á rl-jé tő l.] Nem vá lto zo tt. a határozott időtartamú jogviszony megszün­ tetése esetén a munkavállalóknak. még ak­ biztosítási járulék alapja már nem a társadakor is. amit az önellenőrzésre előírt sza­ Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozbályok szerint számolhat el. Ilyen időszak például a táppénz. évi CXXVI. § (2) bekezdéseiben. ja n u á rl-jé tő l. (a járulék megszűnésével megszűnnek a mente­ ameddig az összes járulékalapul szolgáló jöve­ sítéskérési szabályok is). ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 lombiztosításijárulék-alaphoz kötődik (mivel órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal (ko­ a tb-járulék megszűnt). Az egyéni nyugdíjjárulékot töb­ százalékos korkedvezmény-biztosítási járulék bes jogviszony esetép>is addig kell megfizetni. 31. A munkáltatónak továbbra is dolgozónként (biztosítottanként) ki kell számítania a decem­ ber 31-éig terjedő járulékfizetési felső határt (pla­ font). delem nem éri el az éves szintre számított felső [Lásd az 1997/LXXX. díjazás nélküli idő. a terhességi-gyermekágyi se­ gély. visszafizetni. ha korkedvezményre jogo­ tési kötelezettségét az éves járulékfizetési felső sító munkakörben végzi vállalkozói tevékenysé­ határig . napi 170 forint volt). tatás-egészségügyi Intézetnek a foglalkoztatót.] határt (2012-ben ez 7 942 200 forint).5 százalékos mértékű .az adó­ az adóhatóságtól igényelje vissza.] 31. A munkáltató a nyi­ tosítási járulékot azoknál a korkedvezményre latkozat és az igazolások benyújtását követő 15 jogosító munkaköröknél.] Változás 2013. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állo­ mány keretében járó juttatás után. A foglalkoztatott továbbra sem fizet egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot a felszolgálási díj és a borravaló. vagy állapotfelmérés.

A főállású egyéni vállalkozó egészségbizto­ sítási és munkaerő-piaci járulékának minimális alapja (járulékfizetési alsó határ) a minimálbér. Megszűnik a ma­ sít. emel­ lett megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is. az egyéni cég tagja pedig társas vállalkozó. Mivel mellékszolgáltatása olyan munkavégzés. ha a mentesítés feltételei már nem állnak fenn. Az egyéni cég is társas vállalko­ zás. míg a többiben csak akkor keletkezik járulékfizetési kötelezettsége.a mente­ sítési kérelem benyújtását. Természetes személy korlátolt felelősségű tár­ saság tevékenységi körében személyesen köz­ reműködik (mellékszolgáltatást nyújt). átalányadózás esetén az átalányban Kezdő egyéni vállalkozó Változás 2012. illetve a garantált bér­ minimum 100 százaléka után kell megfizetniük a nyugdíjjárulékot. akár más tesz újabb bejelentést. illetve 162 ezer forint). ■tartós ergonómiai eredetű megbetegedés ve­ szélye. járulékala­ pot képező jövedelme eléri-e a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (ez 2012-ben havi 27 900 forint). • f ^ ■különösen nehéz fizikai munka. amikor az erről szóló határozat jogerőre emel­ kedik. vagy ■tartós pszichoszociális eredetű megbetegedés veszélye már nem áll fenn. Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötele­ zettsége . [Lásd az 1997/LXXX. A járulékfizetési alsó határ után minden naptári hónapban .] SZÍ Társas vállalkozás Változás 2011.a garantált bérmini­ mum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint. II. (2011-ig az egyéni vállalkozó a járulékfizeté­ si kötelezettsége első napjától az adott naptári év utolsó napjáig minősült kezdőnek. A biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. 150 százaléka után pedig az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kot.] Egyéni cég m in t társas vállalkozás Nem vá lto zo tt.E L L Á T Á S O K Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre I. emiatt társas vállal- kozóként biztosított lesz. III. ha személyes közreműködési kötelezett­ sége is van a társaságban (aki nem tag. me íoé gán-nyugdíjpénztári tag vállalkozók kötelező tagdíjfizetése.a nyilvántartásba bejegyzés napjától a vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. ezért ügyvezetőként munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony címén asze­ rint jön létre a biztosítási kötelezettsége. hogy a kérelmet benyújtotta. törvény 19. vagy csak olyan mértékben. Mivel egyikben sincs személyes közremű­ ködési kötelezettsége és munkaviszonya. de ebben nem hivatkozik új körülményekre. A főállású egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalko­ zói kivét.és nem csak havi átlagban . § (7) bekezdésében. ■különösen terhelő klíma. munkafeltételek úgy változtak meg. hogy az ügyvezetői díjazásból származó. ha egy korábbi bejelentéstől számított hat hó­ napon belül akár a korábbi bejelentő. hogy a munkakörülmények. törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető). § (2) bekezdésében. Ha az egyéni vállalkozó szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét. megállapított jövedelem alapján köteles egyéni járulékot fizetni. a szünetelés időtarta­ ma alatt nem kell fizetnie járulékokat (az egyé­ ni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. A foglalkoztató attól a naptól mentesül a kor­ kedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól. de legalább a minimálbér.12 | T B . A visszavonás időpontja az erről szóló határozat HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E jogerőre emelkedésének napja (vagyis a mentesí­ tés visszamenőleg nem vonható vissza). A mentesítési feltételek fennállását a hatóság a mentesítés után is ellenőrizheti.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. törvény 29. A hatóságnak a mentesítést vissza kell vonnia. törvény 29. Kötelező az el­ lenőrzés. Nem kötelező az ellenőrzést lefolytatni mun­ kavállalói (szakszervezeti) bejelentés nyomán. [Lásd az 1997/LXXX. Az egyéni nyugdíjjárulékot változatlanul legalább a minimálbér után kell megfizetni. illetve . törvény 29. illetve a mentesítésről szóló határozat jogerőre emelkedését követően . § (3) bekezdésében. amely alapján társas vállalkozó­ ként biztosított. A járulékfizetési alsó határ szempontjából a mini­ málbér továbbra is a garantált bérminimumot jelenti.] Változás 2012. ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. és főszabály­ ként a minimálbér alapulvételével kellett járulé­ kokat fizetnie). szakképzettséget igényel . a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. ha az érintett munkakörben foglalkoz­ tatott biztosított vagy a foglalkoztatónál működő érintett szakszervezet bejelentése alapján a ha­ tóság valószínűsíti. Megszűntek a kezdő egyéni vállalkozókra vonatkozó különös szabá­ lyok. Betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja nem munkaviszonyban látja el a vezető tisztséggel járó feladatokat. törvény 4. [Lásd az 1997/LXXX. illetve ha ezt munkavédelmi hatósági ellenőrzés állapítja meg.] Egyéni vállalkozó já ru lé k a i. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot J^ell fizetniük. decem ber31-étől. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag egyéni vállalkozók kö­ telező tagdíjfizetése.5 százalékról 8. § (2) bekezdésében. kivéve. évi CXV. hogy a men­ tesülés feltételei már nem állnak fenn. egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot annak 150 százaléka) után.] Nem vá lto zo tt. A foglalkoztató a jogviszony létesítését meg­ előzően köteles írásban tájékoztatni az általa a mentesítéssel érintett munkakörben . ■fokozott pszichés megterhelés. § c)-d) pontjaiban.5 százalékra nő. éviLXXX. ja n u á r 1-jétőL Az egyéni vállalko­ zó 27 százalékos társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége megszűnik (helyette 27 szá­ zalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie). törvény 19. § (3) bekezdésében. ezért vezető tisztségviselői jogviszonyában a tényleges jövedelme után fizet járulékokat.foglalkoztatni kívánt személyt.kell a járulékfizetést teljesíteni. já ru lé k a la p ja * Változás 2011. Járulékokat azonban csak az egyik társaságban fizet a járulékfizetési alsó határ (nyugdíjjárulékot a garantált bérminimum 100. ha tényleges jövedelmedrealizál. Tehát már nekik is vállalkozói kivétjük. ezen belül a pénz­ beli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra. [Lásd az 1997. ja n u á rl-jé tő l.5 százalék. ezért társas vállalkozóként mindegyikben létrejön a biztosítása. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX. Emellett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendel­ kezik. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. illetve szakképzettséget igényel. kivéve. ja n u á rl-jé tő l. decem ber31-étől.s így biztosítása . az nem ho ző . a munkaerő-piaci járu­ lék 1. ha az alacsonyabb a já­ rulékfizetési alsó határnál. Az egyéni vállalkozó által fize­ tendő természetbeni egészségbiztosítási járulék változatlanul 4 százalék. ami nem indokolja a korkedvezményre való jog megállapítását. A gazdasági társa­ ság megbízási jogviszonyban álló vezető tiszt­ ségviselő tagja is társas vállalkozónak minősül. Természetes személy három cégben is ellátja az ügyvezetői teendőket (mindegyiknek tagja is). illetve hogy a mentesítést megkapta.] Változás 2012.

Az átalakított ellátásban részesülők járulékfi­ zetési szempontból sem minősülnek nyugdíjasnak. a többiben a ténylegesen elért jövede­ lem a járulékalapja. Többes jogviszony Változás 2012. A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék.5 százalék.a garantált bér­ minimum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint. illetve . illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadékban. ja n u á r 1 -jé tő l. társas vállalkozói járulékának alapja a ténylegesen kapott . törvény 4. Ha az egyéni vállalkozó több társas vállalkozásban is tag. [Lásd az 1997/LXXX. §-ában. nap­ jáig tett nyilatkozattal . ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai vég­ zettséget. vagy közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanul. járulékot sem kell fizetnie. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ szempontjából továbbra is a garantált bérminimumot jelenti. feltéve.] . akkor a válasz­ tása szerinti vállalkozásában legalább a járulékfizetési alsó határ.) [Lásd az 1997/LXXX.vagy felsőfokú intéz­ mény nappali tagozatán tanuló egyéni vagy tár­ sas vállalkozónak . a többi vállalkozásában pedig a tényleges járulékalapot képező jövedelme után Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Változás 2012. hogy a járulékfizetési alsó határ utáni já­ rulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. aki munkaviszony keretében látja el az ügy­ vezetői feladatokat).] Nem v á lto z o tt. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak. járu­ lékalapot képező jövedelem. tanácsadás egyszerű. ha egyidejűleg van heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya is.a 2012-ben már 3 százalék mértékű . Ha a nyugdíjfolyósítás szünetel. a Ma­ gyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. (Saját jogú nyugdíjas az a személy.5 százalékra nő. fizet járulékot. ja n u á r 1 -jé tő l.értesítenie 1 \E X 0 1 \I Ösztönzés javadalmazás Összetevői: Cafeteria-rendszer cafeteria-rendszer bevezetése. Vállalkozó diák Nem v á lto z o tt. ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 szá­ zalékra. Ha év közben biztosítással járó újabb társas vállal­ kozói jogviszonyt létesít. és erről a többi társas vállalkozását . törvény 31. Megszűnik az az előírás. nyugdíjban. hogy ha az adott hónapban nincs a társas vállalkozói jogviszonyával összefüggő . A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja is átalakul. amelyet legalább a minimálbér után kell megfizetni. melyik jogviszonyában fizeti meg a járulékokat a járulékfizetési alsó ha­ tár után. §-ában. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 27. A biztosított társas vállalkozó által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék válto­ zatlanul 4 százalék. Ez azt jelenti.pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetni. gyed folyósí­ tása alatt).személyes közre­ működés címén kifizetett . és az a tag sem. illetve 162 ezer forint) után kell megfizet­ niük. aki a társada­ lombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. [Lásd az 1997/LXXX. nem pedig nyugdíjnak. pontos adminisztráció informatikai támogatás outsourcing-szolgáltatás w w w . vagyis minden egyes naptári hónapban meg kell fizetni a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után (kivéve például táppénzes időszakban. [Lásd az 1997/LXXX. rokkantsági nyugdíjsegélyben.T B . törvény 31. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá.a jogviszony keletkezését.] Többes vállalkozó Nem vá lto zo tt.] kell.jövedelme. amelyik lehetővé tette. kormányrendelet 7 §-ában.] Nem v á lto z o tt. törvény 27. A 2012-ben már 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot a társas vállalkozónak akkor is meg kell fizetnie. középfokú szakképzettséget igényel. munkaképtelenségi járadék­ ban részesül. A társas vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. a .2012-ben már 3 százalék mértékű . rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásuk egészségbiztosítási ellátásnak minősül. a munkaerő-piaci járulék 1. illetve megszűnését követő 15 napon belül . [Lásd az 1997/LXXX. Az egyidejűleg több gazdasági társaságban személyesen közreműködő tag társas vállalkozó­ nak elegendő csak az egyik tagi jogviszonyában megfizetnie a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után. § (3) bekezdésében. ha az magasabb a járulékalap alsó határánál.elszámolt -. Az egyéni vállalkozó az adóév egészére a társas vállalkozásnak a tárgyév január 31. felekezeti nyugdíjban vagy nö­ velt összegű öregségi. A főállású társas vállalkozóknak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér.] Nem vá lto zo tt.hu . mégpedig az egyéni vállalkozásában. § (3)-(4) bekezdéseiben. Legalább a járulékfizetési alsó határ után kell a járulekot megfizetnie az egyide­ jűleg társas és egyéni vállalkozónak. törvény 31.nexon. az új vállalkozást is tá­ jékoztatnia kell korábbi választásáról. A saját jogon nyugdíjas fog­ lalkoztatott 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási já­ rulékot köteles fizetni a járulékalapot képező jövedelme után. de több társas vállalkozói jogviszonya marad fenn. hogy társas vállalkozóként fizeti a járulékfizetési alsó határ után a járulékot. § (4) b) pontjában.pénzbeli és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. § f) pontjában. illetve a személyes közreműködés alapján kiosztott jövedelem után. vagy a járulékfizetésre választott jogviszonya megszű­ nik. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak.választhatja azt is. és nyugdíjat már csak az kaphat.5 száza­ lékról 8. Ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás munkaviszonyban is áll. Ha többes társasági jogviszonya év közben jön létre. § (5)-(6) bekezdései és a 195/1997. újra választania kell. szakképzettséget igényel . A társas vállalkozóként biztosítottá váló ügy­ vezető járulékalapot képező jövedelme az ügy­ vezetés díjazása. törvény 31. A közép. hogy a vállalkozásában kap járulékalapot képe­ ző jövedelmet (személyes közreműködői díjat).E L L Á T Á S O K | 13 lehet társas vállalkozóként biztosított.] [Lásd az 1997/LXXX. s erről valamennyi társas vállalkozását a tárgyév január 31-éig írásban értesítenie kell. a vál­ lalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelme.ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettsé­ get. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. A többes társas vállalkozónak továbbra is egy évre előre el kell döntenie. a terhességi-gyermekágyi segély.

egy-egy naptári napra annak harmincadrészét (ez 2012-ben havi 27 900 forint. a díj ki­ fizetésekor kell elbírálni. valamint a járulék bevallására és befize­ tésére vonatkozó határidők is a díjazás (előleg) kifizetéséhez igazodnak. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányren­ delet alapján folyósított öregségi. A szellemi alkotásból származó jövedelem esetén az alkotók változatlanul akkor válnak biztosítottá. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. § g). az al­ kotó biztosítási helyzete a díjazás kifizetésekor bírálható el.9 százalék a nyugdíjjá­ rulék (nyugdíjjárulékot az ekhós jövedelemből nem kell fizetni. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § f) pontjában. ezáltal megszűnt a biztosítására vonatkozó szabály is. baleseti járadékra. ha saját jogú nyugdíja folyósítása szünetel.kérelemre . § f) pontjában. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban működik személyesen közre. törvény 5. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1997/LXXX. Továbbra sem terheli nyugdíjés egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék a szellemi alkotások ellenértékeként kifizetett díj azon részét.] Szellem i alkotás .az ekhotörvény 9. törvény 22/A §-aiban. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak. A nyugdíjas (kiegészítő tevékenységet folyta­ tó) vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulé­ ka havi 6390 (napi 213) forint (2011-ben havi 5100. törvény 4. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. ha havi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát. Azt mindenki maga döntheti el. A megbízott. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá. az 1997/LXXXl.a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában választhatja azt is. Csak egyik jogviszonyában kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járu­ lékot annak a nyugdíjas egyéni vállalkozónak. Az ekhós jövedelem után fize­ tendő 15 százalékos egyéni közteherből . törvény 25. ja n u á r 1 -jé tő l. Az egyéni vállalkozónak.6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék és 3. Vagyis például hiába köt a megbízó és a megbízott több megbízási szerződést. vagyis járulékfizetésre kötele­ zetté. Ezt az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet el kell osztani a naptári napok számával. [Lásd az 1997/LXXX. napi 170 forint volt).] Segítő családtag Változás 2012. A kifizetőt terhelő 20 százalékos ekhó szociális hozzájárulási adó­ nak minősül. és nyugdíjat már csak az kaphat. a meg­ bízási díjakat nem külön-külön kell számításba venni. vagy az adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig megfizette).a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete egytizenkettedének 0. 5. a biztosított bejelen­ tésére.jövedelemadóelőleg-alapot képező . d e ce m be r 3 1 -é tő l. Változás 2012. társas vállalkozóként vagy egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszonyban . törvény 9. megbízás Nem változott. hanem össze kell adni. § (2) bekezdésében. illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadék­ ban. Ehhez ki kell számítani a személyes tevékenységre kifizetett díj adóelőleg-alapjának jövedelemrészét. Az ekhózó egészségügyi és baleseti egész­ ségügyi szolgáltatásra. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. a tárgy­ év január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozni köteles. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók kötelező tagdíjfizetése. törvény 21. nyugdíjban. § (1) g) pontjában. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. amelyet felhasználási. ja n u á r 1 -jé tő l. de az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket egybe kell számítani.. rokkantsági nyugdíjsegélyben. akkor is. s ezt kell összevet­ ni a minimálbér 30 százalékával (2012-ben havi 27 900. Megszűnt a segítő családtag törvényi fogalma. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fő­ szabályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie. törvény 4. bedolgozás. s mekkora a másik rész. illetve korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozó főfoglalkozá­ sú vállalkozónak minősül. Ha a felhasználói (hasznosítási) szerződés alapján a díjat (előleget) nem havonta. ha az ekhózó nyugdíjas. de a tárgyév január 31éig . hasznosítási vagy használati szerződés alapján vagyoni jog felhasználása ellenében fizetnek ki.ré­ sze eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (2012-ben ez havi 27 900 forint). mekkora az egyik. aki egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is.14 | T B .] N yugdíjas vállalkozó Változás 2012. napi 930 forint). Nem vá lto z o tt. [Lásdazl997/LXXX. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is.] §a: taf jár ev< lió „mi SZ( ne gi ve ny ha ge Va ne mi ne m < ke ru m sz sz bt hé na hí sz ke ti ős sé Összeszámítási szabály Nem v á lto z o tt. munka­ képtelenségi járadékban részesül. [Lásd az 1997/LXXX. hogy melyik társas vállal­ kozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgál­ tatási járulékot. /Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX.5 százalékával kell emelni. felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. Ha az így ka­ pott napi összeg eléri vagy meghaladja a hónap első napján érvényes minimálbér 30 százaléká­ nak harmincadrészét. A nyugdíjalap továbbra is a 15 százalékos mértékkel ekhózó jövedelem 61 százaléka. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők járulékfizetését havonta vagy utólag. hogy azt a társas vállalkozás havonta fizesse meg utána. továbbá hogy hány naptári napra járt a díjazás (vagyis hány napig állt fenn a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony).például munkavállalóként. hanem ennél sűrűbben vagy ritkábban fizetik. 19. amit az adóhatóság a költségvetési törvényben meghatározott arányok szerint meg­ osztva utal át a tb-alapok részére. paragrafusának (1) bekezdése szerint . 38.) A szolgálati járandóságban. § (1) g) pontjaiban. az egyéni cég és a jogi személyi­ séggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjá­ nak a cégben személyesen és díjazás ellenében munkát végző közeli hozzátartozója ezentúl más jogviszonyban . Mivel a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor kell elbírálni. a vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen munkát végző és a bedolgozó továbbra is akkor kötelezett járulékok fizetésére.1. így ő is legalább a járu­ lékfizetési alsó határ után köteles megfizetni a szo­ ciális hozzájárulási adót és az egyéni járulékokat.] Nem vá lto zo tt.] 20 ve tő fo ős Zc Vállalkozás.az adóév egészére . § (4) bekezdésében. §-ában. napi 930 forinttal). Kiegészítő tevékenységűnek a saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltött özvegyi nyugdíjas egyéni vagy HVG | T B -K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Ekhós jö v ed e lem Változás 2011. A szellemi alkotások utáni jövedelmeket to­ vábbra is fel kell osztani személyes tevékenysé­ gért járó részre és felhasználáshoz kapcsolódó értékhányadra.E L L Á T Á S O K A saját jogon nyugdíjas foglalkoztatott nyug­ ellátását . illetve nyugellátásra jogosult. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. Nem vá lto z o tt. § d) pontjában.] társas vállalkozó számít. ha díjazásuk személyes tevékenységért járó .foglalkoztatható. a szerzőt (alkotót) járulékfizetési kötelezettség terheli. aki a tár­ sadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény.

és ily módon a minimálbér után já­ rulékot fizető . szövetkezet vezető tisztségviselője. [Lásd az 1997/LXXX. Vagyis e tevékenysége alapján ezentúl már nem minősül biztosítottnak. Nem v á lto z o tt.r ^ TB-ELLÁTÁSOK 15 M ezőgazdasági ősterm elő Változás2011. a tárgyévet megelőző évben elért bevétel 20 százaléka után kell összesen 14 százalék járulékot fizetnie (a já­ rulékalapba beszámít az adóköteles bevételnek minősülő nemzeti és uniós támogatás).] Utólag fiz e te tt jö ved elem Nem v á lto z o tt.] Változás 2012.hu . aki őster­ melői tevékenysége mellett úgynevezett mun­ kavégzésre irányuló egyéb (például bedolgozói. és az 1997/LXXXI. ami 2012-ben havi 6390 forint (2011-ben 5100 forint volt). az adm inisztrációt bízza a N E X O N -ra! bérszámfejtés.december31-étől. ■aki a termőföldről szóló törvény szerint csalá­ di gazdálkodónak minősül. Ha a nemzeti vagy uniós támogatás nélküli bevétel meghaladja a 8 millió forintot. ja n u á r 1 -jé tő l. Ebből 4 százalék a természetbeni egészségbiztosítási. megbízási szerződés alapján lét­ rejött jogviszony. Őstermelőként csak az biztosított. ja n u á r 1 -jé tő l. Kezdő .] Nem v á lto zo tt. Ha a munkavégzés nem tart egy naptári hó­ napig. Járulékfizetésre az a főállású őstermelő köte­ lezett (s így őstermelőként biztosított). társasház közösség. alpontjában.vagyis gyedre. és ha igen. törvény 22. törvény 5. választott tisztségviselői) jogviszony alapján biztosított. Ha a biztosított őstermelő nem érvényesítte­ ti az értékesítési betétlapját az év első napjától. és a családi gazda­ ságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag. illetve a bevétel 20 százalékánál ma­ gasabb járulékalapot. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek. aki társadalombiztosí­ tási szempontból nem minősül társas vállalko­ zónak (vagyis aki nem tagja a vállalkozásnak. egyé­ ni vagy társas vállalkozóként biztosított. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük. 5. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag őstermelők kötelező tagdíjfizetése. aki a saját gazdaságában a személyi jövedelemadó­ ról szóló törvényben meghatározott őstermelői termékeket állít elő.] tött. Őstermelőként nem biztosított. aki tényle­ gesen nem végez őstermelői tevékenységet. §(1) i) pontjában. Az őstermelő ilyenkor nem fizet egyéni A minőségi HR outsourcing-szolgáltatás Koncentráljon az üzleti sikereire. köztestület. A foglalkoztatónak a járu­ lékot a járulékalapot képező jövedelem kifi­ zetésének időpontjában érvényes mértékek szerint kell megfizetnie. az egyéni vállalkozóinak nem minősülő vállalkozási jogviszony. § (2) bekezdésében. § (1) g] pontjában. társadalmi szervezetek szövetsége.nexon. törvény 4. § (l)i) pontjában. a tárgyhó­ nap első napján érvényes minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) után kell megfizetnie a termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ kot és a nyugdíjjárulékot. nem egyéni vállalkozó magánszemély.] Egyéb jogviszony Változás 2012. továbbá ha az őstermelő kezdőnek minősül. Az első negyedévi járulékbevallásban nyi­ latkozhat az őstermelő. ezért pénzbeli ellátásra . őstermelőként nem biztosított. társadalmi szervezet. egyesület. törvény 4.támogatások nélküli . ■ őstermelői tevékenységét közös őstermelői igazolvány alapján kiskorúként folytatja. § (2). pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. Ilyenkor egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. önkéntes kölcsönös biztosítópénztár. és emellett még szociális hozzájárulási adót is fizet­ nie kell). életévét betöl­ § w) pontjában. 30/A § (2) bekezdéseiben. társa­ dalmi megbízatású polgármestere. nem pedig az akkori szabályok 30/A §-ában szerint. törvény 5. kamara. 10 százalék a nyugdíjjárulék. és megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is). magánnyugdíjpénztár választott tisztségvi­ selője.mezőgazdasági őstermelőnek az számít. Ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szerzett jövedelem nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2012-ben havi 27 900 forintot). törvény 19. akinek az esetében a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együtt legalább húsz év.bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot.vagyis a tárgyévet megelőző évben 8 millió forint vagy annál kisebb éves bevételt elérő őstermelő nyugdíjalapja az éves bevétel 6 szá­ zaléka. gaz­ dálkodó szervezet választott tisztségviselője. cafeteria és HR adminisztráció jogszabályi változások naprakész követése erkölcsi és anyagi felelősségvállalás w w w . A kezdő és a tárgy­ évet megelőző évben támogatások nélkül 8 mil­ lió forintnál nagyobb bevételt elérő őstermelő „munkáltatói” járulékait felváltja a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó. hogy választ-e a m ini­ málbérnél. táppénzre sem jogosult. ■akit a személyi jövedelemadóról szóló törvény ekként határoz meg. s nem is köte­ lezett járulék fizetésére. így őstermelőként is biztosított lehet az az őstermelő is. Segítő családtag­ ként már nem lehet munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosítást szerezni. vagyis a 16. Társadalombiztosítási szempontból már nem minősül őstermelőnek a mezőgazdasá­ gi és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott magánszemély (például földjét haszonbérbe adó földtulajdonos). amikor a kifizetés eredeti­ leg esedékes lett volna (ez előállhat például A bevétel 20 százaléka után járulékot fize­ tő . [Lásd az 1997/LXXX. Járulékfizetésre kötelezett. és ennek igazolására őster­ melői igazolvánnyal rendelkezik. [Lásd az 1997/LXXX. egy-egy napra ezen ö^zeg harmincadrészével (930 forinttal) kell számolni. A pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésével jogosultságot szerez a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra is. vagy olyan tagja. továbbá Munkavállalói Résztulajdonosi Program szer­ vezete. aki személyes közreműködési kötelezettsége alapján már társas vállalkozó­ ként biztosított. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a bedolgozói. aki ■munkavállalóként. aki alapítvány. [Lásd az 1997/LXXX. megbízási. közalkalmazottként. § d) 5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekin­ teni azt is. mekkorát (ez esetben összesen 17 százalék egyéni járulékot. az továbbra sem járulékköteles. [Lásd az 1997/LXXX. ■saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj­ korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas. Ha az őstermelő tárgyévet megelőző évi . vagy gazdálkodó család kiskorú tagja. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében biztosított a gazdasági társaság olyan vezető tisztségviselője. vagy helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője).

kamara.] [Lásd az 1997/LXXX. feltéve. [Lásd az 1997/LXXX. ja n u á rl-jé tő l. illetve a közalkalmazott­ nak kifizetett összeg után is. §(5) töndíjasként Magyarországon tanulói-hallgatói bekezdésében. feltéve. törvény 23. kirendelés vagy munkaerőkölcsönzés esetén a kétéves időtartamot 2012. A munkaadó akkor fizet rehabilitációs hozzájárulást. és a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyil­ vántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. ■a bevándorolt. 13. Egyházi személy az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy és a szerzetesrend tagja. [Lásda20U/CXCl. Munkaerő-piaci járulékot kell fizetni ezentúl a munkavállaló­ nak a jubileumi jutalom.. ■álláskeresési támogatásban részesül. törvény 11. évi I.akár egy másik munkakörben . gazdasági társaság társas vál­ lalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője. a végkielégítés. Járulékfizetés nélkül jogosul­ vetően kifizetett jövedelmek után is meg kell fi­ tak egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon zetni. társadalmi szervezet. ■tanulószerződés alapján szakképző iskolában tanuló. Magyarországon ta n u ló k ü lfö ld i A járulékokat a jogviszony megszűnését kö­ Nem v á lto z o tt. gyermeke) sem biztosított.] Belföldi ■a Magyarország területén bejelentett lakóhel­ lyel (állandó lakcímmel^rendelkező magyar ál­ lampolgár.államban biztosítottak. megbízási szer­ ződés alapján.4 szá­ zalék egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizet­ nie.] Rehabilitációs hozzájárulás Változás 2012. társadalmi megbízatású polgármester. [Lásd az 1997/LXXX. § n) pontjában. törvény 4. §-aiban. §(1) h) pontjában. ha az előző munka be­ fejezésétől számítva három év eltelt. vagyis rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége annak a munkaadónak van. törvény kívül azok a külföldi állampolgárok. [Lásd az 1997/LXXX. b elföldi Nem v á lto z o tt. aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja. ■alapítvány. és az ösztöndíjuk nemzet­ közi szerződésen alapul. Főszabály szerint minden kül­ földi állampolgár biztosított. a letelepedett jogállású.] H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egyházi szem élyek já ru lé k a Nem vá lto zo tt. A várhatóan két évet meghaladó munkavég­ zés esetén a járulékokat a belföldi munkavégzés első napjától kell megfizetni. §j) pontjában. a mene­ kültként elismert személy. Az egyéni munkaerő-piaci járulékfizetéssel nem járó jogviszonyban állók e jogviszonyuk alapján nem szereznek jogosultságot álláskeresési ellátásra. gazdálkodó szervezet válasz­ tott tisztségviselője. a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint) alapulvételével. helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségvise­ lője).] A munkaadó rehabilitációs hozzájárulásának éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. törvény 4. törvény 25/A §-ában. K ülföldi. A biztosítottnak nem kell munkaerő-piaci járu­ lékot fizetnie. ■közép. az új­ rakezdési támogatás.kivéve a saját jogán nyugdíjast . 26. hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsá­ gi rendszere. továbbá Mun­ kavállalói Résztulajdonosi Program szervezete. ■vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszony­ nyal is rendelkezik (csak a vállalkozói tevékenysé­ gével összefüggő járulékot nem kell megfizetnie). ha nemzetközi egyezmény vagy a közösségi jog másként ren­ delkezik. [Lásd az 1997/LXXX. ■biztosított mezőgazdasági őstermelő. szövetkezet vezető tisztségviselője.] ■szövetkezeti tag.. ja n u á r 1 -jé tő l. vagy azt az oktatásért felelős miniszter adományozta. [Lásd az 1997/LXXX. ön­ kéntes kölcsönös biztosítópénztár.újra Magyarországra küldi dolgozni. aki harmadik állam állampolgárságával ren­ delkezik.] jogviszonyban állnak. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kereté­ ben belföldön foglalkoztatott munkavállalója.16 | T B .vagy bármely más . ■a hontalan. §-ában. [Lásd az 1997/LXXX. a 195/1997 kormányrendelet 4/A §-ában. ha munkaügyi perben visszamenőleg megítélnek bért). hogy azok a küldő . kivéve. ha K ülföldiek biztosítása Változás 2012. egyéni és társas vállalkozó. A munkaviszony mellett vállal­ kozói tevékenységet folytató is köteles megfizetni vállalkozói tevékenysége után a munkaerő-piaci járulékot. törvény hatálya alá tartozó személy. január 1-jétől kell számítani.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló egyéni és társas vállal­ kozó. [Lásd az 1997/LXXX. A külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja nem biztosí­ tott Magyarországon. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd a 2011/CXCI. ■díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. törvény 24. A biztosítási kötelezettség nem függ attól. törvény 16.E L L A T A S O K akkor. aki Magyarorszá­ gon biztosítással járó jogviszony keretében foly­ tat keresőtevékenységet. társadalmi szer­ vezetek szövetsége. valamint a külföldi állam diplomatájának Magyarországon tartózkodó családtagja és külföldi háztartási alkalmazottja sem. törvény 65. ■ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartóz­ kodásáról szóló 2007. Ha a munkavégzés utóbb mégis rövidebb lesz két évnél. 2012. A hozzájárulás mértéke 964 500 forint/fő/év. január 1-je előtt meg­ kezdett kiküldetés. hogy a foglalkoztatónak van-e székhelye. Ha egy munkáltató ugyanazon munkavállalóját .] Nem v á lto z o tt. § (1) bekezdésében. aki nem minősül belföldinek. A kötelező foglalkoztatási szint to­ vábbra is 5 százalék. § b) pontjában. Külföldi az a természetes sze­ mély. a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás után. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 5. egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végez. törvény 23. telephelye Magyarországon. ■saját jogon nyugdíjas vagy a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnál idősebb foglalkoztatott. §-ában. akik ösz­ 18.] Nem változott.J Nem válto zo tt. köztestület.] . ha a foglalkoz­ tatottjainak száma 25 főnél több (korábban 20 fő felett kellett fizetni). §-ában. Az egyháznak az egyházi sze­ mély után . a mentes­ ség csak akkor érvényes. Csak két évet meg nem haladó munkavégzés esetén mentesül a biz­ tosítási kötelezettség alól a Magyarországon be nem jegyzett külföldi vállalkozás kiküldetés. Egyéni m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. törvény 5. és a szövetkezet tevékenysé­ gében vállalkozási vagy megbízási jogviszony ke­ retében személyesen közreműködik. ha fizetés nélküli szabadságon van. a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a munkavállalónak. A nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentes­ séget élvező tisztviselője (alkalmazottja) és vele közös háztartásban élő családtagja (házastársa. magánnyugdíj­ pénztár választott tisztségviselője. és nem bevándorolt vagy letelepedett jogállású (a korábbi szabályok szerint korlátlan ideig mentesült). a megfize­ tett járulék önellenőrzéssel igényelhető vissza. § (1) bekezdésében. 11. egyesület. aki az összlétszám 5 százalékánál kevesebb megváltozott munkaképességű személyt foglal­ koztat. § (3) bekezdésében.] Á tm e n e ti szabály. [Lásd az 1997/LXXX. társasházi közösség.

] A dóalanyok A szociális hozzájárulási adó alanyai: ■akifizető. megbízási jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. illetve EGT-tagállamban vagy Svájcban végzi [e szabály ugyanazt a személyi kört fedi le. felteve. §(1). mint a járuléktörvény 5. § (3) és 56/A § (1) bekezdésében említett kötelezetteké]. ■a természetes személy. Az adó megfizetése társadalombiztosítási ellá­ tásra és álláskeresési ellátásra nem jogosít. A szociális hozzájárulási adóból származó be­ vétel továbbra is a tb-alapokat illeti meg. hogy a vele adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonyban álló. ■közkereseti társaság.S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Mit kell tudni a szociális hozzájárulási adóról? 2012. hivatásos neve­ lőszülői jogviszony. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és köz­ terhek őt terhelik. Nem adóalany: ■a saját jogán nyugdíjas és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. ügyészségi szolgálati jogviszony. közjegyzői iroda. nekik „munkál­ tatói” közteherként tehát továbbra is . Nemzeti Adó. törvény 454. mint az adózás rendjéről szóló törvényben. v á lla la tirá n y ítá s i s z o ftv e re k h e z ille s z th e tő ét > / Wizuál Bér W iv iim I VV I Z U U I Windowsalapú professzionális bérelszámoló programok Adófizetéssel já ró jogviszonyok A kifizetőnek az alábbi jogviszonyok esetén kell adót fizetnie: ■ munkaviszony. ha a kölcsönbe adó kifizető nem rendelkezik belföldön állandó la­ kóhellyel. rendvédelmi szervek. közös vállalat. ■ügyvédi iroda. Magyar Honvédség. § (1) c) pontja]. törvény 454. külföldi jog alapján fennálló jogviszony [az országgyűlési képviselő kivételével ugyanazok a jogviszonyok. közfoglalkoztatási jogviszony. ■a mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben. § (1) f) pontja szerinti társas vállalkozóké]. Kapcsolat: www.egészségügyi szol­ gáltatási járulékot kell fizetniük. ■egyház és az egyházi szolgálatot teljesítő egy­ házi személy között fennálló.. ■a munkavállalót kölcsönbe vevő. azaz 14 százalék járulékot fizet bevételei egyötöde után. polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. egyesülés. További kifizető ■ a belföldön állandó lakóhellyel. január 1-jétől a 27 százalékos társadalom­ biztosítási járulék egészét felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó. katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya.természetes. neki az adóköteles jövedelme után ehót kell fizetni. a tag személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonya (ideértve a nem munkaviszony kere­ tében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is).] ezeknek megfelelő. akinek a járuléktör­ vény alapján nincs biztosítási kötelezettsége. jogi személyi­ MA0O FT A _ . ■az egyéni vállalkozó. ■a természetes személyt kirendelés alapján fog­ lalkoztató.. § (2)-(5) bekezdéseiben. ha a kirendelést elrendelő kifizetővel megállapodott arról. Szociális hozzájárulási adó szempontjából kifizető bárki lehet . § (1) b) pontjának]. hogy a belföldön állandó lakóhellyel vagy székhellyel nem rendel­ kező külföldi kifizetője vagy annak képviselője az adófizetést elmulasztja [hasonlóan rendelkezik a járuléktörvény 56/A § (3) bekezdése].. szokásos tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem ren­ delkező kifizető. feltéve. szabadalmi ügyvivői iroda és természe­ tes személy tagja között fennálló. az adó megosztásáról azonban a költségvetési törvény rendelkezik. vagyis nem jár érte ellenszolgáltatás. eu­ rópai gazdasági egyesülés. ■gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony [ugyanaz. ■szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló. jogi személy. tehát a kifizető fogalom itt nem ugyanaz.hu H VG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . séggel nem rendelkező jogalany. bírósági jogviszony.. mint a járuléktörvény 5.. ha a járuléktör­ vény alapján az adóévre magasabb járulékalap vá­ lasztásáról tesz nyilatkozatot. rá a kedvezményes járulékfizetési szabályok vonatkoznak.maxoft. szabadalmi ügyvivői társaság. ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. § (1) a) pontjában]. betéti társaság. közszolgálati jogviszony. Magyar Honvédség szerződéses állományú tag­ jának jogviszonya. § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosítottnak sem minősülnek]. ■a mezőgazdasági őstermelő. közalkalmazotti jogviszony. amelyet megelőző adóévben a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. székhellyel [hasonló előírást tartalmaz a járuléktörvény 56/A § (4) bekezdése]. ■a mezőgazdasági őstermelő. mint a járuléktörvény 5. az egyházi szolgálat Wizuál é program család K o rs z e rű h u m á n in fo rm á c ió s re n d s ze re k . (6) bekezdéseiben. aki a rá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte [ők a járuléktörvény 5. /Lásd a 2011/CLV1. kivéve. egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony [ez és az előző pont ha­ sonló személyi kör. a tag részére munkavégzési kötelezett­ séggel járó vállalkozási. mint a járuléktörvény 5. magyar tb-jogszabályok hatálya alatt álló személy a mun­ kát Magyarországon vagy másik uniós.a 2012-ben már havi 6390 forint összegű . illetve Junior Bér ® W M Id ő W EB-alapú programok Munkaidő-nyilvántartó program @W-Kafetéria Béren kívüli juttatások nyilvántartása A dóalany kifize tő k Kifizető a természetes személlyel szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszonyban álló másik személy. [Lásd a 2011/CLV1. korlátolt felelősségű társaság.és Vámhi­ vatal hivatásos állományú tagjának jogviszonya. végrehajtói iro­ da.

ha annak tartama alatt az egyéni vállalkozó tevé­ kenységét személyesen folytatja. gyermekgondozási díj­ ban részesül. törvény 455. vagy a tag olyan özvegyi nyugdíjas. § (3) bekezdésében. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi havi átlagos alapbért. § (2) bekezdését is. és a korábbi belföldi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig három év eltelt (e pont és az előző pontok ugyanazokat a bel­ földön dolgozó. [Lásda2011/CLV1. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. § (1) bekezdésében. ápolási díjban részesül. de itt nem biztosított személyeket sorolják fel. de leg­ alább a tárgyhónap első napján érvényes mini­ málbér . ha a nyil­ vántartásban rögzített tevékenysége ingatlan­ bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). földrajzi árujelzők oltalma. az átalányadózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelme. § ej pontját]. ■a hivatásos nevelőszülőt megillető nevelési díj.) kormányrendelet 1. § (1) f) és h) pontjai alapján biztosítottnak sem minősülnek]. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog.5 százalékának harmincadrésze után. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít.5 szá­ zaléka (2012-ben ez havi 104 625.ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. akik a külföldi . mintaoltalom alatt álló mű. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés ke­ retében munkaviszonyban foglalkoztatott olyan . törvény 455. szerze­ tesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. § d) pontjának]. találmányi szabadal­ mi oltalom. ■a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat [lásd a járuléktörvény 21. székhellyel nem rendelkező kifizető által Magyarországon kikül­ detés. ■a belföldön állandó lakóhellyel. [A felsorolás tartalmilag megfelel a járuléktör­ vény 4. kivéve. ■a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője. hasznosítási. ideértve a 195/1997. szabadalmi ügyvivői kamarai. Egyéni vállalkozók Egyéni vállalkozó ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rint egyéni vállalkozónak minősülő személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló tör­ vény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. terhességi­ gyermekágyi segélyben. § (4) bekezdésében. és ide sorolandó az országgyűlési képviselő jogvi­ szonya is].] A jövedelmet pótló kártérítés után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (korábban tb-járulék-mentes volt.] K ifizetői adóalap A kifizetőt terhelő adó alapja: ■a kifizetőnek a természetes személlyel fennál­ ló. a mezőgazdasági ősterme­ lői tevékenységet. ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevé­ kenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet.harmadik állambeli munkavállaló. akit legfeljebb két£vig foglalkoztatnak belföldön. az egyéni vál­ lalkozói tevékenységet.112. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll.] [Lásda2011/CLVI. mint a járuléktörvény 21. ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartási alkalmazottként fog­ lalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettél vagy azzal összefüg­ gésben kifizetett. § (1) b) pontja alapján biztosí­ tással járó jogviszonynak sem minősül]. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéb jövedelmek után továbbra is 27 százalékos ehót kell fizetni. és külföldön adózó olyan munkavállalókra vonatkozik. ■az olyan személynek juttatott bevétel.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű okta­ tás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg . ügyvédi kamarai. Nem kell fi­ gyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbért kell érteni). ■az előzőek szerinti juttatások hiányában az adó­ fizetési kötelezettséggel járó munkaviszonyt vagy más jogviszonyt megalapozó munkaszerződés­ ben vagy egyéb szerződésben meghatározott sze­ mélyi alapbér. juttatott bevétel. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. törvény 456. [Lásd a 201 l/CLVl. ha ■a társas vállalkozás tagja vagy az egyházi sze­ mély (szerzetes) saját jogán nyugdíjas. tanyagondnoki tevékeny­ séget végző természetes szemgly és a szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. csak a jogállása naptári napjaira kell adót fizetnie. amelyekre ■táppénzben. § k) pont szerinti járulékalapot képező jö­ HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E vedelmek definíciójának. naponként leg­ alább a minimálbér (garantált bérminimum) 112.pél­ dául más uniós állambeli . ■gyermekgondozási segélyben. aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte [e személyek a járuléktörvény 5. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 21. § a) pontja]. alkalma­ zottja részére kifizetett. A megbízási és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó. illetve díjazás (külföldi kiküldetés esetén személyi alapbér alatt a munkaszerződés alapján fizetett. aki az uni­ ós koordinációs tb-rendelet hatálya alá tartozó vagy szociális biztonsági egyezményben részes másik államban biztosított). a minimálbér 30 százalékát el nem érő jövedelmek után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (ehót már nem). ■egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.18 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó teljesítése alapjául szolgáló jogviszony.munkavégzésük alatt is a magyar tb-rendszer hatálya alatt maradnak. alkotás. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. mint a járuléktörvény 11. ■a tanulószerződésben meghatározott díj. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkal­ mazó egyéni vállalkozó saját maga után a vállal­ kozói kivétje. növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjjal. falugondnoki tevékenységet. illetve közép. juttatott. illetve 121 500 forint) után fizet adót. Ez utób­ bi a külföldre kiküldött. §-a). ■a szerzői jogi védelem. 457. § (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknak. ■fogvatartott.] Ha az egyéni vállalkozó e jogállása nem áll fenn a teljes naptári hónapban. gyermeknevelé­ si támogatásban. § (2) bekezdésében. előzőek alá nem so­ rolható jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. juttatott bevétel. törvény 455. § (3) bekezdéseiben. adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett (juttatott). szakképzettsé­ get igényel. törvény 455. ■a kifizető által megállapított és folyósított társa­ dalombiztosítási ellátás [ugyanaz. védjegyoltalom.] Nem kell adót fizetni. § (1).bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . [Lásd a 2011/CLVI. a garantált bérminimum . [Lásd a 2011/CLVl. valamint ■a gyógyszerészeti magántevékenységet. ■az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem (e jövedelmet az szja mellett 14 százalékos cgycni eho is terheli). § (1) h) pontja szerinti egyházi személy jogviszonyának]. a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint adókötelezettség alá eső önálló vagy nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem. (XI.] Nem adóalap: ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált dip­ lomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett bevétel. és ezért 27 százalékos ehót kellett utána fizetni). 5. baleseti táppénzben. ■a jogviszony az iskolaszövetkezet nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló (hallgató) tagjával áll fenn [e jogviszony a járuléktörvény 5.

baleseti táppénzben. azzal a különbséggel. ■ügyvédi kamarai. azzal a különbséggel. 458. ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya van. Tört hónap esetén az adó alapja az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony minden napjára HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . illetve 121 500 forint) után.nem munkaviszonyban eljáró .] legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. közjegyzői iroda.5 százaléka. közös vállalat.tett nyi­ latkozatában vállalt összeg. Nem kell figyelembe venni azokat a napokat. Az evás vállalkozó sem fizet adót az úgyneve­ zett kieső időkre (például táppénz. (5)-(6) bekezdéseiben. vagy ■más olyan kifizetővel is adófizetési kötelezettsé­ get eredményező jogviszonyban áll. illetve közép.rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg fenn­ álló több munkaviszonynál az egyes munkaviszo­ nyokban előírt munkaidő összeszámítandó). A szociálishozzájárulásiadó-alap a társas vál­ lalkozás tagjainál is megegyezik az egyéni járu­ lékalappal. adófizetéssel járó jogvi­ szonya alapján a kifizető . be­ téti társaság. terhességi­ gyermekágyi segélyben. egyesülés. egyéni cég) személyesen köz­ reműködő vagy . ügyvédi iroda. § (l)-(3). szakképzettséget igényel. gyes folyósítá­ sa. Tört hónap esetén az őster­ melő csak e jogállása naptári napjaira fizet adót. Nem kell figyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. tevékenység szünetelése alatt). illetve a garantált bérminimum 112.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget. gyermekgondozási díj­ ban részesül. kivéve. A vállalkozói szociálishozzájárulásiadó-alap megegyezik az egyéni járulékalappal.5 százalékának harmincadrésze. amelyeken ■táppénzben. § (l)-(2). ■a minimálbér . ha annak tartama alatt tevékenységét személyesen folytatja. § (3).5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625. végrehajtói iroda. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll. illetve 121 500 forint). szabadalmi ügyvivői iroda.2)-(3] bekezdéseiben. gyermeknevelési támogatásban. de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. korlátolt felelősségű társaság.5 százaléka alapján megfizeti utána az adót.5 százaléka alapján megfizeti az adót. terhességi­ gyermekágyi segélyben.] Társas vállalkozás szem élyesen közrem űködő ta g ja A társas vállalkozás (közkereseti társaság. amely a mi­ nimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112. adóévre szóló nyilatkozat alapján .ügyvezető tagja után az adót a tevékenység ellen­ értékéként juttatott jövedelem alapján kell fizetni. vagy közép.SZ OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 19 fennálló több munkaviszonynál az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidő összeszámítandó).5 százaléka. na­ ponként a minimálbér harmincadrésze után.] Mezőgazdasági ősterm elők A szociális hozzájárulási adó szempontjából őstermelő a személyi jövedelemadóról szóló tör­ vényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. szabadalmi ügyvivői kamarai. baleseti táppénzben. közjegyzői kamarai tagsága szünetel.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali.a tárgyév január 31-éig tett. gyermekgondozási díj­ ban részesül. Evás egyéni vállalkozó Az evás egyéni vállalkozó által saját maga után havonta fizetendő adó alapja: ■a magasabb összegű társadalombiztosítási el­ látások megszerzése érdekében a járuléktörvény szerint . szabadalmi ügyvi­ vői társaság.5 százaléka) alapulvételével adót fizet utána. Az adóalany őstermelő adóalapja havonta a tárgyév első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint).az adóévre vagy az adóévnek a mun­ kaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére . hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112. európai gazdasági egyesülés. 458. [Lásd a 2011/CLVL törvény 457.5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625. amelyekre a tag ■táppénzben. ■gyermekgondozási segélyben. vagy a járuléktörvény alapján magasabb járulékalap választásáról tett nyi­ latkozata szerinti összeg. (8) bekezdéseiben. (4)-(5). ápolási díjban részesül. ■fogvatartott. törvény 457. vagy | B kifizetővel fennálló.az adó­ alap-minimum (a minimálbér. § (1). [Lásda2011/CLVI. [Lásd a 2011/CLVI. a garantált bérminimum -112. ■egyéni vállalkozó jogállásában saját maga után a minimálbér (illetve garantált bérminimum) 112. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérmi­ nimum) 112. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. törvény 456. ■az evaalap 4 százaléka. § (.

törvény 460. 5. [Lásd a 2011/CLVI. valamint olyan más jogviszonyá­ ról. és költségvetési támogatást sem kaphat). § (2). ha a kifizető 2011 novemberében és decemberében egy na­ pig sem volt munkáltatója egyetlen természetes személynek sem (kivéve. törvény 459.jogszabály által . hogy a költségvetési szervnek vagy egyházi fenntartású intéz­ ménynek nem minősülő munkáltatónak 2012-ben mekkora béremelést kellene adnia a munkaválla­ lóinak ahhoz. vagy termé­ szetes személy kifizető esetében saját maga vagy közeli hozzátartozója egyéni vállalkozóként. Ha az adóhiány és pótlék nem hajtható be a kifi­ zetőn. ha a punkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelés mértékéről szóló kormányrendelet mel/ékletében összegsze­ rűen meghatározott béremelést valamennyi fo­ lyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után végrehajtotta. Fizetendő adó (2.teljesített emelése elvárt emelésnek számít. ha az elvárt béremelés visszamenőleges hatályú). ■ a szakképzettséget nem igénylő munkakörök (FEOR08. Adókedvezm ény 16125 . [Lásd az 2011/CLVI. a természetes személy ismételten nyilatkozik kifizetőjének. A számított szociális hozzájárulási adót csök­ kenti: ■a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény.) A dókedvezm ény a m u n kab érek n e ttó érté k é n e k m egőrzésére termelőként vagy egyéni cégként munkaviszony­ ban foglalkoztatta a kedvezményezett természetes személyt.14] . ■ a foglalkoztatási kedvez­ mény (Start-.[(1 . kivéve. [Lásd a 2011/CLVI. Az adókedvezményt a kifizető havonta. ■az adókedvezményt érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalkozásával . §-ában.kötelezi fi­ zetésre. A fi­ zetendő adó a számított adó.27) 127 900 3k 533 127 900 8719 3. nem vehet részt közbeszerzésen ajánlattevőként.9.) íf. december 31-e között bár­ melyik napon ■ az adókedvezményt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az egyéni vállalkozóként. Folyamatosan foglalkoztatott a munkaválla­ ló. ha annak tartama alatt őstermelői tevékenységét sze­ mélyesen folytatja. ha a kifizetővel az adókedvezmény alapjául szolgáló hónaiban munkaviszonyban áll. A (rész)kedvezmény alapja a természetes személyt munkaviszonyára tekintettel megillető bruttó munkabér (kivéve az egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszony alapján járó bért).) 25 8H+ •Egy fő munkavállalóra kiszámolva. mert akkor van elvárt béremelési köve­ telmény).20 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Példa rész-adókedvezményre 2012-ben* 1.béren kívüli juttatás formájában nyújtja.kötelezően . illetve 108 ezer forint) összegére . ős­ A kedvezm ény m értéke ■2012-ben havonta a kedvezményalap 21. főcsoport) kedvezménye (2013-tól). nem kaphat szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt (ha a munkavállalók kétharmadánál mu­ lasztja el ezt.[(1 . Kedvezményalap (1. —í*.akár csak részben is . tett köztisztviselők) utáni ked­ vezmény. Ha a munkáltató az összes munkavállalójának kisebb emelést ad az elvártnál. ■gyermekgondozási segélyben. törvény 460. ■2013-ban havonta 16 százalék. ha a bruttó bér nem haladja meg a 75 ezer forintot. nappali tagozatos tanulói (hallgatói) jogviszonyáról. x 0. § (4)(5). Ez tételesen meghatározza.elvárt béremelés. a nap­ tári hónap egészében fennálló munkaviszonyok utáni részkedvezmények összegeként állapítja meg. Számított szociális hozzájárulási adó (1. § (6) bekezdésében. 2. ha a bruttó bér na­ gyobb. 2011-es munkabér alatt a személyi alapbér és a rendszeres bérpótlékok (együtt: rendszeres bér) egész havi átlagát kell érteni. 5. amelynek a kifizető vagy közeli hoz­ zátartozója tagja. amelyben a minimálbér 112. Nem vehető figyelembe az adóked­ vezménynél a béremelés. Kedvezményalap (1.] Az egyházi és közszférába nem tartozó kifizető adóked­ 33113 vezményt vehet igénybe. A 2011ben minimálbéren foglalkoztatottak bérének a 2012-ben érvényes minimálbér.5 száza­ léka. amely(ek)re teljesül az a feltétel. de legfeljebb 16125 forint.] N yilatko zato k m ásodfoglalkozásban A természetes személynek nyilatkoznia kell a kifizetője részére a heti 36 órát elérő munkavi­ szonyáról. gyermeknevelési támogatásban. 458. Ha a nyilatkozat alapjául szolgáló körülmény megváltozik (például megszűnt a heti 36 órát elérő munkaviszony). x 0. íj.27) 127 900 34 533 127 900 1 ¿+20 3.J Példa rész-adókedvezményre 2013-ban* 1 B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) . csökkentve az adó fi­ zetésére kötelezettet megillető adókedvezmények összegével. §-ában. § (7) bekezdésében. hogy az elvárt béremelést minden folyamatosan foglal­ koztatott munkavállaló megkapja (ideértve azt is. Adókedvezm ény 12 000 .2] . vagy nem emel semmit azok bérén. B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) 2. mezőgazdasági őstermelőként munkaviszony ke­ retében foglalkoztatottat is). ■fogvatartott. törvény 456. valamint a közeli hozzátartozó által egyéni vállalkozóként. feltételezve. 2013-ban 135 ezer forintos bruttó munkabérnél „fut ki”. 2013-ban a kedvezmény béremelési felté­ tel nélkül jár. hogy az összes folyamatosan foglalkozta­ tott munkavállalónál megvalósult az elvárt béremelés.75 000) x 0. A kedvezmény 2012-ben 190 178 forintos. hogy a 2011-es nettó bér az adójóvá­ írás megszüntetése és az egészségbiztosításijárulék-emelés miatt ne csökkenjen. Adókedvezmény azon hónap(ok)ra érvénye­ síthető. részmunkaidős kedvezmény).akár csak egy napig munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az olyan egyéni cég által munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyt is. 457. az adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt .] *Egy fő munkavállalóra számolva (nincs elvárt béremelés). Ha ezt elmulasztja. ■a Karrier Híd Programban részt vevők (felmen­ HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .75 000) x 0. és 2011. § (l)-(2) bekezdéseiben. [Lásd a 2011/CLVI. a ki­ fizető követelheti tőle az adóhiányt és a pótlékokat. Fizetendő adó (2. de legfeljebb 12 ezer forint 75 ezer forintos kedvezményalapig. az előzőek szerint meg­ határozott összeget csökkenti a kedvezményalap 75 ezer forintot meghaladó yészének 14 százaléka. [Lásd a 2011/CLVI. mint 75 ezer forint. mezőgazdasági őster­ melőként munkaviszony keretében foglalkoztatott személyt is). amelyet a sze­ mélyi alapbér 2011. törvény 458. illetve garantált bérminimum (ez 2012-ben havi 93 ezer.5 százaléka után megfizetik az adót.] Elvárt bérem elés Az elvárt béremelés mértékét kormányrendelet írja elő.) k. Számított szociális hozzájárulási adó (1. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. Havi 216 805 forint feletti 2011-esmunkabérnél nincs . Nincs elvárt béremelési feltétel. me­ lyet csökkent a 75 ezer forintot meghaladó kedvezményalap-rész 20 százaléka. évi legutolsó változásának Az adó m értéke A számított adó az adóalap 27 százaléka. november 1-je és 2011. ápolási díjban részesül.határozattal . ha a kifizető belföldi kapcsolt vállalkozása munkáltatójavolt a kedvez­ ménnyel érintett munkavállalónak. ha a kifizető azt . ilyenkor a kifizető csak a tény­ leges jövedelem után fizeti az adót.

A munkaadó az érvényes rehabilitációs kár­ tyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló. törvény 461. mértéke a bruttó munkabér.2011. Start Plusz és Extra kártyák esetén továbbra is feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. §-ában. Rendszeres b é rpótlék* (1.2011. és az ellátása folyósításának megszűnése óta még nem telt el 365 nap. Az is jogosult rehabilitációs kártyára. hogy a 2011-es személyi alapbért úgy emeli.személyi alapbérét 2012-ben ■26 százalékkal emeli. / 3.] A Start Plusz-kedvezmény továbbra is a gyes. ha olyan munkavállalót alkalmaz.annak változásától a 2011. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel ked­ vezményt vehet igénybe a szociális hozzájárulási adóból. A kedvezmény mértéke a programban részt vett munkavállaló bruttó munkabérének. a 2011. és a személyi alapbér összegéhez tartozó . melynek mértéke a bruttó munkabér. de legfeljebb a minimálbér másfélsze­ resének 27 százaléka a foglalkoztatás első évében. gyedben. Korrigált e lvá rt béremelés (k. december 31-e között szer­ [Lásd a 2011/CLVl.2012. Teljesítménybérnél személyi alapbér alatt a százszázalékos teljesítésért járó. de nem haladja meg a 216 805 forintot. Az elvárt béremelés akkor valósul meg. ményezett munkakörben foglalkoztatott(ak)at a teljes 2011-es rendszeres bért kell átlagolni. törvény 5. főcsoportjába alapbérből kell . évi személyi alapbér (fo rin t/h ó ) 2. jött létre. A Start Plusz-kedvezmény is a szociális hozzájárulási adóból érvénye­ síthető.] .] Foglalkoztatási kedvezm ények A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmé­ nyeket szabályozó törvény már nem azt mondja ki. mint 59 600 forint. de legfeljebb minimálbér kétszeresének 27 százaléka a foglal­ koztatás első évében. gyetben. hogy a szociális hozzájárulási adóból a munkaadó mekkora rész­ kedvezményt vehet igénybe. 17 százaléka a foglalkoztatás második évében. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. 2012. baleseti rokkantsági nyugdíjban. a kifizetővel fennálló foglalkoztatási jogviszo­ nyát közvetlenül megelőzően közszférában foglalkoztatott személy után az őt munkavi­ szonyban foglalkoztató (a költségvetési szerv kivételével) adókedvezményt vehet igénybe. [Lásd a 2004/CXXI1I. vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű.15) 3. kormányrendelet 2.] zett rendszeres bér egész havi átlagában kell megállapítani (még akkor is.. évi m unkabér (1. ideértve a teljesítménybér időbér részét is (jutalé­ kos bérformánál a ténylegesen kifizetett jutaléko­ kat kell figyelembe venni). A kár­ tyát olyan személy válthatja ki.rendszeresbérátlag-számításnál figyelembe vett . 7 százaléka az azt követő három hónapban. A munkáltató . törvény 462.5 százaléka. Elvárt személyi alapbér 2012-ben 100 000 15 000 115 000 12 900 11217 111 217 127 900 (1. 2012. **Az elvárt béremelésről szóló kormányrendelet táblázatában az adott jövedelemsávra érvényes összeg.15) ‘ Rendszeres bérpótlék a távollétidíj-számításnál figyelembe vehető bérpótlék (például műszakpótlék.választhatja.részkedvez­ ményt vehet igénybe. első napja és 2011. §-ában. október 31-e után változott. hogy nem számol rendszeres bérátlagot (nem veszi figyelembe a bérpótlékokat). Ennek összege a kedvez­ Ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott.) 7.] Rehabilitációs kártyára jogosult a megválto­ zott munkaképességű személy. . [Lásd a 299/2011. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. törvény 4/A §-ában. gyet és az ápolási díj megszűnését követő. §-ában. vagy ■foglalkoztatást elősegítő támogatásra jogosult. de legfeljebb a minim álbér kétszeresének 13. rendszeres szo­ ciális járadékban részesült vagy rehabilitációs já­ radékban részesül. hogy nincs munkahelye. feltéve. ha a 2011-es havi munkabér több. ápolási díjban része­ sült. Ha a Start Bonusz kártyát birtokló elhelyez­ kedik. ha a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállít­ ható. de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében. október 31-e után nimálbér 9 százaléka. A Start Plusz kártyával igénybe vehető adóked­ vezmény mértéke a bruttó munkabér. Az adókedvezmény 2013. évi mun­ kabérhez tartozó összeg) szorzataként kapott öszszeggel emeli. de legfeljebb a mi­ Ha a munkaviszony 2011. [Lásd a 2004/CXXIlI.valamennyi munkavállalójá­ ra nézve . [Lásd a 2004/CXX1II. ■a személyi alapbér és a rendszeres bér hánya­ dosa és az elvárt béremelés (a kormányrendelet melléklete szerinti táblázatban a 2011. 2011-es telje­ sítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni. de legfeljebb a minimálbér kétszere­ sének 17 százaléka a foglalkoztatás első kilenc hónapjában.a kártya érvényessége alatt . a munkáltatója a szociális hozzájárulási adóból .. de a már kiváltott kártyák után a kedvezmény továbbra is érvényesíthető. ha a 2011-es munkabér havi 59 600 forint vagy annál kevesebb. a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökken­ H VG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Karrier Híd Program kedvezm énye Az állami foglalkoztatási szerv által ké­ relemre kiadott .] . Ha a személyi alapbér 2011. december 31-e közötti idő­ Nem szakképzettek adókedvezm énye szakra kell kiszámolni. és ■nincs Start. Ennek mértéke az adó alapjának megálla­ pításánál figyelembe vett. január 1-jén hatályos 1-je és október 31-e közötti legutolsó személyi KSH-közlemény (FEOR-08) 9. Feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. x1. illetve gyes mellett szeret­ ne dolgozni. megillető bruttó munkabér. gyed.+ 2.a rendszeres pót­ munkaviszony(ok)ra tekintettel adókedvez­ lékokkal együtt egész havi átlagot számolni. Start Extra-kedvezményt vehet igénybe to­ vábbra is a munkáltató. x 1. Start Bonusz kártya váltható ki. a 2011-es munkabért a munkaviszony január 1-jétől érvényesíthető. Start Plusz vagy Start Extra kártyája. ■felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér.kor­ mányrendelet táblázatában megjelölt -béremelés­ sel emeli a személyi alapbért. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglal­ koztatás első évében. tartozó foglalkozás szerinti munkakörben. január A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló. ményt vehet igénybe. A pályakezdők utáni Start-kedvezmény mér­ téke: ■legfeljebb középfokú végzettségű pályakezdő­ nél a bruttó munkabér. Elvárt bérem elés** 5. +5. évi m unkabér (6. január 1-je és 2012. valamint a gyes melletti foglalkoztatáshoz. aki 2011. vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igé­ nyel. 7 §-aiban. ha a bér ez alatt változott). illetve a tartósan (legalább 12 hónapig. de ide nem értve a túl­ órapótlékot). csoportos rokkantsági. törvény 7/A §-ában. hogy a 27 százalékos tb-járulék helyett a foglal­ koztatót a bruttó munkabér után mekkora fizetési kötelezettség terheli. illetve pályakezdő esetén hat hónapig nyilvántartott) álláskeresők al­ kalmazásához kapcsolódik.SZOCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 21 időpontja és 2011.hónap utolsó napjáig érvényes . október 31-e utáni újabb személyialapbér-válmunkaviszonyban foglalkoztató kifizető e tozásig terjedő időtartamra . ha a munkáltató a munkavállaló .) k. december 31-én III. Példa elvárt béremelésre 1.) 6 . x 0. aki ■legalább három hónapig volt álláskeresőként nyilvántartva. [Lásda2011/CLVI.a kiállítás hónapját követő 12. hanem azt.igazolás alapján a Karrier Híd Programban részt vett. december 31-eközött új típusú. aki ■legalább három hónapig folyamatosan nyilván­ tartott álláskereső. vagy ■gyesben. A Start Plusz és Extra kártyák 2011 végéig válthatók ki. és 50 évnél idősebb.

A munkaadónak a kedvezmény továbbra is akkor jár. és emiatt a részkedvez­ mény összege bármely munkavállalónál változik. paragrafus (2) bekezdése szerinti bevallását úgy köteles teljesíteni.22 | S Z OC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó tett (bruttó) munkabér. törvény 464. hogy melyiket érvényesíti. Ha az adóalany foglalkoztatási kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. és azt a tárgy­ hónapot. ■a Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó értékének megőrzésit célzó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló után együttesen is igénybe vehető. és ■az elvárt béremelést a kedvezményt igénybe vevő a folyamatosan foglalkoztatottak létszámá­ nak legalább 90 százalékában teljes mértékben teljesítette. a kedvezmények együttes összegevem haladhatja meg azonban a számított adót. és ■az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége nem haladja^meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatott valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát. az őstermelő negyedévente állapítja meg az adót. hogy a szükséges béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után visszamenőlegesen. A kedvezmény a foglalkoztatás fennállása alatt.az adóhatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. az adózás rendjéről szóló törvény 31. A jogosulatlanul igénybe vett (teljes) kedvez­ mény összege után .] A gyermekgondozási szabadságról részmun­ kaidőbe visszatérő munkavállaló és az ugyan­ abban vagy hasonló munkakörben alkalmazott másik részmunkaidős munkavállaló utáni ked­ vezményt a munkáltató változatlan feltételek mellett érvényesítheti.és Bónusz-kedvezmények (ide nem értve a pályakezdők Start-kedvezmé­ nyét) bármelyik más adókedvezménnyel (pél­ dául a bérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezménnyel) együtt is érvényesíthetők.az adózás rendjéről szóló tör­ vény 172. a szá­ mított adó összegét meghaladó kedvezmény a kifizető más m unkavállalókkal fennálló jogviszonyára tekintettel megállapított adóból levonható.] „Kedvezm ényes" szankció A munkabérek nettó értékének megőrzését cél­ zó adókedvezmény adminisztratív hibából bekö­ vetkezett jogosulatlan igénybevétele miatt az adó­ hatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása mi­ atti jogkövetkezményeket (kivéve a mulasztási és az adóbírságot). részkedvezményként. ha a részmunkaidős foglalkoztatás a gyermekgondozási szabadságról HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E való visszatéréstől számítva legalább egy évig fennáll. ILásd a 2004/CXXIII. Közös szabály az adókedvezményeknél. és ■a kedvezményt igénybe vevő legkésőbb az el­ lenőrzés megállapításairól hozott határozat jog­ erőre emelkedéséig bizonyítja. [Lásd a 2011/CLVI. és azt a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. [Lásd a 2004/CXXII1. [Lásd a 2011/CLVI. valamint a közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappalin tanuló evás adózó egyéni vállalkozó az adót ne­ gyedévente állapítja meg. ha a mun­ káltató bizonyítja. és azt a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt nem csökkenti. A gyermekgondozási szabadságról való viszszatérést követően a „megosztott” munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után csak abban az esetben jár kedvezmény. hogy a két jogcímen igénybe vett kedvezmény negatív adót eredményez. Továbbra sem minősül az állományi létszám csökkentésének. A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt igénybe vevőnek nem kell a bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. az önellenőrzést e munkavállalókra el kell végezni.] A külföldi kifizető telephelye. ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló (aki a szabadság alatt terhességi-gyermekágyi segélyben. hogy a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele miatt . §-ában. ha a létszámát a részmunkaidős foglal­ koztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisz­ tikai állományi létszámához képest növeli.] A dókedvezm ények korlátozása Az adókedvezmények közül ha egy jogviszony alapján a kifizetőt több is megilleti. Ila a kifizető visszame­ nőlegesen végrehajtja a béremelést (elkerülendő az esetleges szankciókat). de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (ez 2012-ben havi 186 ezer forint) 27 százaléka. [Lásda2011/CLVI. aki az el­ lenőrzés megkezdésének időpontjában már nem a munkavállalója. az ellenőrzés megkezdése előtt végrehajtotta). ezek hi­ ányában közvetlenül saját maga teljesíti adóköte­ lezettségeit. A kedvez­ mények az alábbi esetekben halmozhatok: ■Start Plusz-. A legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező. legfeljebb három évig jár. ha az adott hónapban ■a kedvezmény igénybevétele kizárólag az elvárt béremelés elmaradása miatt jogosulatlan. ha a munkavállaló részmunkaidős). ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét saját maga tárja fel.3-szeresének 13. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7 százaléka. A kedvezmény mértéke a két részmunkaidős bruttó munkabérének. paragrafus (20d) bekezdése szerint -15 százalékos. a számított adót meg­ haladó kedvezmény igénylésére a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell al­ kalmazni. [Lásd a 2004/CXXIII. törvény 16/A §-ában. törvény 464/A-B §-aiban. de legalább 100 ezer forint mértékű mulasztási bírságot kell fizetni (kivéve. befizetés Az adóalany kifizető az adót havonta állapítja meg. a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy az adó fizetésére kötelezett. alapja és a ked­ vezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható legyen. vagy a szabadság lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkavi­ szonyban foglalkoztatott munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el. hogy abból a ked­ vezmény vagy támogatás jogcíme. A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszakra visszamenőlegesen valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után teljesítette (kivéve az olyan munkavállalója után. pénzügyi vagy más meghatalmazott képviselője útján. gyermekgon­ dozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült) munkakörét közvetlenül a visszatérését követően ■a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és mellette ■a munkavállaló gyermekgondozási szabadsá­ gának időtartama alatt e munkavállaló munka­ körének ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott (helyettesítő) munkavállaló. §-dban. Extra. mértéke a bruttó munkabér. hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyból származó bér az adókedvezmény alapjánál nem vehető figyelembe. törvény 8/A §-ában. a kifizető vá­ laszthatja ki.3-szereséig érvényesíthető a kedvezmény. de 2012-től már a szociá­ lis hozzájárulási adóból. illetve negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. törvény 8/B §-ában. aki ■ a statisztikai előírások szerint nem tartozik az átlagos statisztikai állományi létszámba. még úgy is. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem kell feltün­ tetni. . vagy ■munkaviszonyát rendes vagy rendkívüli felmon­ dással szüntette meg.j Az önkormányzati közfoglalkoztatásban és az országos közfoglalkoztatási programban részt vevő költségvetési szerv foglalkoztatási kedvez­ ménye is a szociális hozzájárulási adóból vehe­ tő igénybe (rész)adókedvezményként. Az egyéni vállalkozó havonta.] Bevallás. Ha ezt elmulasztja.5 százaléka (akkor is a minimál­ bér 1. ha a létszám olyan munkaválla­ lóval csökken. feltéve. e volt munkavállalónak nem kell visszamenőlegesen béremelést adnia).a fent felsorolt okokra tekintettel . ha nincs ilyen. de legfeljebb a minimálbér 1. törvény 463. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.

[Lásd az 1998/LXVI. § (1) bb) alpontjában. szabadidőprogram. § (1). így a minimálbér 30 százalékánál kisebb jövedelemmel járó megbízási díjak. ami után 10 százalék a kifi­ zetői eho). szolgáltatás. mivel azok szociális hozzájárulási adó alapját képe­ zik. hallgatási díj).19-szorosa (a kamatkedvezményből származó jövedelem 100 szá­ zaléka helyett). § (4) bekezdésében. szolgáltatás Rendezvényen adott ingyenes ellátás. ja n u á r 1 -jé tő l.2k EGESZSEGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni az egeszsegugyi hozzájárulásról? kell fizetnie az adóalapként meghatározott összeg (a jövedelem 1. akkor az összeg­ határ eléréséig.] Változás 2012. A kifizetőt terhelő közterhek m ellett adható juttatások* A ju t t a t á s jo g c ím e Üdültetés saját üdülőbe^ Munkahelyi étkeztetés Erzsébet-utalvány Széchenyi-pihenókártya . Az egyént terhelő százalékos eho továbbra is 14 százalék. foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóba adott munkáltatói hozzájárulás A béren kívüli juttatások évi 500 ezer forintot meghaladó része Az egyes béren kívüli juttatások törvényi korlátot meghaladó része Hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés.19-szorosa. vala­ mint a kamatkedvezményből származó kü­ lön adózó jövedelmet.szálláshely-szolgáltatásra .a járuléktörvény 5. A kifizetőt terhelő százalékos eho továbbra is 27 százalék (kivéve a béren kívüli juttatást. törvény 3. évi 1 millió forintnál nagyobb adóköteles jöve­ delem teljes összegére kell megfizetni (oszta­ lékelőlegre változatlanul nem kell). ha van ki­ fizető. § (5) bekezdésében. § (3) bekezdésében. E jövedelmek után a juttatás értékének 1. Az ingatlan bérbeadásából szárm azó jövedelem utáni 14 százalékos ehót év közben az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem alapulvételével kell megállapítani. megismerhető belső szabályzat alapján a munkavállalók egyes csoportjainak azonos feltételekkel nyújtott termékszolgáltatás Csekély értékű ajándék. [Lásd az 1998/LXVI. § (2) bekezdéseiben.] A kifizetőnek 27 százalék ehót kell fizetnie a személyijövedelemadó-törvény 70. Ha e já­ rulékok összege meghaladja a 450 ezer forin­ tot. A 450 ezer forint­ ba beszámítanak az egyéni egészségbiztosí­ tási járulékok (4 százalék természetbeni és a 2012-ben már 3 százalék mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék). paragra­ fusában felsorolt. úgynevezett béren kívüli juttatásnak nem m inősülő egyes juttatások adóalapként meghatározott összege után. . § (1) ba) alpontjában.után nem kell 27 százalék ehót megállapítani.] Mentesül a kifizetői eho alól az a jövede­ lem. a m agánsze­ mélyt terhelő egyszerűsített közteher-viselési hozzájáruláson belüli 1. amelyeket a tb-szabályok szerint nem terhel járulék (ilyenek például a személyijövedelemadó-törvény szerinti egyéb jövedelmek. törvény 3.19-szorosa után a kifizető 27 százalék ehót köteles fizetni (a 16 százalék személyi jövedelemadón felül). A béren kívüli jut­ j tatások után a kifizetőnek 10 százalékos ehót H V G |T B . [Lásd az 1998/LXVI. más szolgáltatás Cégtelefon magáncélú használata Csoportos biztosítások díja Minden munkavállalónak azonos feltétellel nyújtott termék. törvény 3. az értékpapír-kölcsönzésből. 5. Kifizetői eho terheli az összevont szem élyijövedelem adó-alapba tartozó adó(adóelőleg-)köteles jövedelmek közül azokat. legfeljebb évi három alkalommal Bárki által hozzáférhető termék.6 százalékos egész­ ségbiztosítási járulék. törvény 3. ha nincs kifizető. ha a 14 százalékkal számított eho ennél több. a bér­ beadó magánszemélynek. a csoportos biztosítás díja. Az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem után a kifizetőnek továbbra sem kell 27 százalék ehót fizetnie. ajándék Eho (% ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 *A közterhek alapja a juttatás értékének 1. ha nincs kifizető. a rep­ rezentáció és az üzleti ajándék személyijövedelemadó-köteles része. például a titoktartási. ha azonban ennél kevesebb az éves járulék. A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 ezer forint. továbbá az egészségügyi szolgáltatási járulék (utóbbi összege 2012. január 1-jétől havi 6390 forint).] A magánszemély továbbra is akkor fizeti meg a 27 százalékos ehót. a magánszemélynek egyáltalán nem kell 14 százalék ehót fizetni. törvény 3. ja n u á rl-jé tő l. ezért Egyéni százalékos eho Nem vá lto zo tt. [Lásd az 1998/LXVI. valamint a béren kívüli juttatásoknak a kedvezményes adózási értékhatárt meghaladó része.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mény utáni 27 százalékos ^ho alapja az adó­ alapként m eghatározott összeg.19-szorosa) után. Ingatlan-bérbeadásból szárm azó bevé­ tel esetén továbbra is a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján jövedelemnek m inősülő összeg az ehoalap. tiszteletdíjak . A biztosítási jogviszonyon kívüli jutta­ tások után nem kell járulékot fizetni. amely után szociális hozzájárulási adót kell fizetni. továbbá az ingatlan-bérbeadásból származó. az árfolyamnyereségből származó jövede­ lem. paragrafus (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti jogvi­ szonyból származó jövedelmek . a kifizetőnek. [Lásd az 1998/LXVI. vagyis a juttatás értékének 1.vendéglátásra . [Lásd az 1998/LXVI.szabadidős szolgáltatásokra Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége Önkéntes pénztárba. törvény 3.] Nem vá lto zo tt.] K ifizetői százalékos eho Ú előírás 2012. és a vállalko­ zásból kivont. vagyis m axim um ennyi ehót kell megfizetni akkor is. a vállalkozói osztalékalap. az osztalék. A kamatkedvez­ / •• Ilyen juttatás például a cégtelefon magáncélú használata. vagy pedig ha a kifizető nem köteles a jö ­ vedelem után adót (adóelőleget) m egálla­ pítani. a fizeten­ dő személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék.

§ (3) bekezdésében. amíg az nem ad nyilatkozatot neki. ■az egészségpénztár által nyújtott életmódja­ vító szolgáltatások (például természetgyógyá- Más ta g á lla m i b iz to s íto tta k Nem v á lto z o tt.] K ivételek a százalékos eho alól Nem vá lto zo tt.h v g klu b k a rtya .á járulék mégsem érte el a felső határt. A másik tagállami vagy svájci biztosítás igazolható ■az ottani illetékes hatóság által a biztosí­ tásról kiállított bármilyen formájú igazolás­ sal.] N yilatko zat az egyéni ehóról Nem v á lto z o tt.EGESZSEGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S 25 ilyenkor ehofizetési kötelezettség van. ■a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. ■az úgynevezett Al-es uniós nyomtatvánnyal (amelyet kiküldetés vagy egyszerre több tagál­ lamban történő munkavégzés esetén a bizto­ sítás helye szerinti állam illetékes szerve állít ki). A magánszemély nyilatkozhat arról is. hogy. ekkor a kifizető nem vonhatja le a 14 százalék ehót. [Lásd az 1998/LXVI.. HVG Kiadó Zrt. hogy egészségbiztosítási járuléka év közben vagy az év végére várhatóan eléri a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt.hu w w w . akkor a jövedelemszerző magánszemély fizeti a 27 százalékos [Lásd az 1998/LXVI. 20 0 6 -1 -^3 6 -2 05 0 06-1-^36-2012 (a hvgklubkartya@ hvg. A kifizetőnek nem kell 27 szá­ zalékos ehót fizetnie ■a táppénz. valamint a szo­ ciális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő öszszege után. a gyermeknevelési támo­ gatás. így például a munkavállalónak a munkáltató bel­ földi vagy külföldi anyavállalatától kapott adó(adóelőleg-)köteles jövedelme után a kifizető­ nek 27 százalék ehót kell fizetnie. Pf. ■az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár ál­ tal a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány után. törvény ehót. valamint a tár­ sadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történt visszalépés esetén a volt pénztártagnak a viszszalépés miatt kifizetett tagdíj-kiegészítés után.] a\att®eÖe' eI'° HVG-különszámok p í V» J I » 1 V / L7 I l\ ívp rVJ \ L< pmI mI p n \ /cp lk\ I IV JUG-kliih 1 3rtvai/a II I V VJ l \ I U U I \ ^11 I j f U V U C iheVlé" \\\ewe .S ís a ® 8 . törvény ll//\§-ában. il­ letve egészségügyi szolgáltatási járulék és a külön adózó jövedelmei után megfizetett 14 százalékos eho összege elérte a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt (2012-ben ez 450 ezer forint). H V G -előfizetőknek: 5990 Ft.h u . 1B00 Bp. 3. a terhességigyermekágyi segély. Az egyéni ehót a k ifiz e ­ tőnek a naptári évben m indaddig le kell vonnia a magánszemélynek kifizetett jöve­ delmekből. 3. törvény 5. a gyermekgondozási díj után. a baleseti táppénz. Ha az év végén kiderül. illetve kifizetőiknek nem kell ehót fizet­ niük. hogy a biztosítási jogviszonyában megfizetett egészségbiztosítási járulék. ■a kedvezményezett részére történő egyöszszegű pénztári kifizetés után a magán-nyugdíjpénztári tag felhalmozási időszakban bekö­ vetkezett halála esetén. [Lásd az 1998/LXVI.. ■6& \V fc Ára: 7990 Ft. a magánszemélynek a tárgy­ évi személyijövedelemadó-bevallásában 14 százalék (plusz az ehokülönbözetre 6 száza­ lék) ehót kell bevallania és a bevallási határ­ időig megfizetnie. ■ az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés.. Ha a juttató nem minősül kifizetőnek. A Magyarországon kívüli EGT-tagállamban és a Svájcban biztosítottak­ nak. § (1) bekezdésében.

befizetés Új előírás 2012. Ehoalap (2.19) 9.+ 3 .+ 4 . 3. Kifizetői 27 százalékos ehoalap* [ ( 7 .. vallja be és fizeti meg.megállapított 27 százalékos ehót az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. Ha a kamatkedvezmény év közben meg­ szűnik. K ifizetőt terhelő szja (8. Béren kívüli ju tta tá so k együttes értéke (1.16) 100 000 50 000 107 000 120 000 7. Változás2012.19] 13. vallja be és fizeti meg.27)** 6. A béren kívüli juttatás éves 500 ezer forint keretösszeg fölötti részére . megfizette).14) * Ha a magánszemély kötelezett eho fizetésére (kivéve. x 0. 12-szer havi 10 ezer fo rin t értékű egészségpénztári m un ká lta tó i hozzá­ járulás 7. Kifizetői 10 százalékos eho (10. egy­ az ehót ezentúl nem 27 százalékos mértékkel. [Lásd az 1998/LXVI.mint egyes meg­ határozott juttatás után . törvény 11/k (3) bekezdésében. (6) és (8) bekezdéseiben. törvény kának a 15 százalékát kell bevallania százalé­ 4. Helyi utazási bérlet 6 .] 11/k § (3) bekezdésében. törvény ról vagy az adózás rendjéről szóló törvény sze­ rint nem terheli bevallási kötelezettség.] ■ •Egyes meghatározott juttatásnak minősül. Az egyéni vállalkozónak a vállalkozói osz­ talékalapja utáni egészségügyi hozzájárulást az éves bevallásában kell bevallania. Jövedelem (1.az adóelőleg. Ehoalap (4. hallgató tagjának személyes közremű­ miatt nem vonta le tőle azt.) 6. [Lásd az 1998/LXVI. **A magánszemély összevonás alá esó éves várható jövedelme több mint 2 millió 42^ ezer forint. A kiszámított ehót csökkenti az ugyanazon alap utáni 10 százalékos eho (mivel a kifizető azt már egyszer. akkor 4 § (3)-(4) bekezdéseiben. ha a kifizető az ő téves nyilatkozata nuló. mint béren kívüli juttatás utáni ehót. törvény lék után.78)* 5. a megállapított jövedelem 78%-át kell jövedelemnek venni [Szja tv. § (1) bekezdésében. Kifizetői 10 százalékos ehoalap (8.x 1. f (i)].x 0. / B) 10 százalékos kö ltsé g h á n y a d Alkalm azása 677 000 1.] A jövedelemszerzőnek kell a százalékos ehót bevallania és megfizetnie a jövedelemre. Kifizetői 27 százalékos e h o ** (12.+ 6.] . és a be­ vallásra előírt határidő végéig kell megfizetnie. Egyéni ehobevallás ha az nem kifizetőtől származik. § (2). 70. x 0. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatások után a kifizető a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást a jövedelemadó­ val egyidejűleg állapítja meg. Bevétel 2. Bevétel 2. Szja-alap (4 .) 8.x 0.x 0. § (6) bek. törvény 5. .16) 5.16) 10. az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni.27)-( 1 2 . törvény 11. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. 29. ja n u á r 1 -jé tő i. ezért a 78%-os szabály nem alkalmazható. Szja (5. illetve az adó megfizetésével egyidejűleg -.x 0. Az adóévre megál­ ködéséért adott ellenszolgáltatás után. + 2 . Ha a kifizető levonta az ehót. egészségügyi hozzájárulást (6 százalékkal ■az iskolai szövetkezeti csoport nappalis ta­ növelten).] 150 000 4 .) 8. Szja-alap (2 . második mondata]. S zéchenyi-pihenőkártya szabadidő alszámlájára u ta lt tám ogatás 5.26 EGÉSZSÉGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S Példa béren kívüli juttatások (cafeteria) közterheire 2012-ben (Ft) 1 . a túlfizetést a magánszemély az adó­ évi adóbevallásában igényelheti vissza. Szja (3 . így 27%-os ehoalapot képez a béren kívüli juttatás együttes értékének 500 ezer forintot meghaladó része [Szja tv.].] Nem v á lto z o tt. ha az költ­ ségként elszámolható. és véglegesen a tárgyévi jövedelemadó-bevallásában kell elszámolnia. ezen ehoköteles jövedelmének ehóját nem kell bevallania. l<t% -os eho fizetése esetén jövedelem (3 .] egészségügyi hozzájárulásként. a megszűnés napját követő hónap 12éig kel! megfizetni a százalékos ehót. x 0. Adóalap (7 . bevallania és megfizetnie. törvény választó mezőgazdasági kistermelő átalány­ 11.1) 12. jövedelme az összevont adóalap része. § (1) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXVI. Az átalányadózást [Lásd az 1998/LXVI. § (k) bek. * Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. A béren kívüli juttatások utáni 10 százalék egészségügyi hozzájárulást a kifizető a jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg.2. Jövedelem ( l . törvény 11/k § (4) bekezdésében. § (6). A kifizetőnek a százalékos egészségügyi hozzájárulást havonta kell meg­ állapítania. megfizetnie. vagy megtérítik neki). a tárgy­ hót követő hónap 12-éig. Költség 3.x 1.) 11. szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó hanem 15 százalékkal kell bevallania és befi­ őstermelőnek továbbra is a bevétele 5 százalé­ zetnie. + 5 . x 0. Ha a m agánszemély tú l­ fizette az egészségügyi h o zzájáru lás t.14) 35 807 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 1714 500 Ft 274 320 Ft * 1350 000 Ft 189 000 Ft 805 630 128901 805 630 80 563 210630 * 10%-os költséghányajJ alkalmazásánál minden költséget elszá­ moltnak kell tekinteni. sporteszköz vásárlásának származó jövedelmét terhelő 14 százalékos támogatása) után.27) 4. lapított ehót a magánszemélynek a jövedelemA magánszemélyt nem terheli 14 százalé­ szerzés évéről szóló bevallásban kell bevalla­ kos ehofizetési kötelezettség a tőzsdei oszta­ nia és a bevallás benyújtására előírt határidőig [Lásd az 1998/LXVI.x 0. de A tételes költségelszámolást választó. Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás alszámlájára u ta lt tám ogatás 4.x 0.] Az ingatlant bérbe adó magánszemélynek az adóbevallásában be kell vallania az ebből szati szolgáltatás. a 27%-os ehót csökkenti az ugyanazon alap után megállapított 10% eho [Eho tv.9)* 3. a ma­ gánszemélynek a százalékos egészségügyi hozzájárulást év közben előlegként kell megfizetnie . § (6) bekezdéseiben.500000) x l .1) 150 000 Példa ingatlan-bérbeadás ehójára A) T é te le s k ö lts é g e ls z á m o lá s 1. [Lásd az 1998/LXVI. 11. Eho (5 .) 2 280 000 Ft 580 000 Ft 1700 000 Ft 1 326 000 Ft 168 4 020 Ft 269 443 Ft 1326 000 Ft 185 640 Ft Bevallás. Eho (7 . A kamatkedvezményből származó jövede­ lem utáni százalékos egészségügyi hozzájá­ rulást évente. S zéchenyi-pihenőkártya szálláshely alszámlájára u ta lt tám ogatás 3. kos Nem vá lto zo tt. ja n u á rl-jé tő l. vagy a kifizető az egészségügyi hozzájárulást nem tudja levonni (mert például az osztalékelőleg teljes összege Osztalékká vált).] § (8) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXVI.x 1. H ozzájárulás tú lfizeté se Nem v á lto z o tt. **Az adóévet követó év május hónap kötelezettségeként kell bevallani. A fizető-vendéglátós magánszemély ehója és a magánszemélyt a személyi jövedelemadó­ továbbra is a tételes átalányadó 20 százaléka. vagy a kifizető az előírtnál többet vont le tőle.12-szer havi 12 500 fo rin t értékű m unkahelyi étkeztetés 2. [Lásd az 1998/LXVI.

] Nem v á lto z o tt. az adóhatóság­ nak.a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (korábban mentesült ez alól). a gyermekgondozási segély. Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó nyugdíjas egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot bevétele mértékétől függetlenül megfizeti. A többes jogviszonyban álló. kormányrendelet 6/A §-aiban.] Nem v á lto z o tt. a tárgyév hátralévő részére is választhatja a magasabb járulékalap utáni járulékfizetést. Ha többes jogviszonyban álló evás egyéni vállalkozó év közben főfoglalkozású egyéni vállalkozóvá válik . ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lék 2 százalékról 3 százalékra.a természetbeni egészségbiztosítási járulék mellett . szakképzettséget igényel.magasabb összegű tb-ellátások megszer­ zése érdekében . Az evásnak is szoci­ ális hozzájárulási adót kell fizetnie. törvény 29/A §(1) bekezdésében. méghozzá minimum egy hónapig és maximum öt évig . A szünetelés alatt járulékokat sem kell fizetnie. napi 213 forint (2011-ben havi 5100. Ha főállású evás egyéni vállal­ kozó . a garantált bérminimum) másfélszerese után kell megfizetni.5 százalékról 8. HVG í T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Járulék szünetelése. évi CXV.ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget.a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában .az adóév egészére választhatja azt is. m entességek Magasabb já ru lé k a la p választása Változás 2012. § (4) bekezdésében. a gyermeknevelési támogatás. parag­ rafusa.] Változás 2012.] Változás 2012. ha gyes.| EV A SO K T B . [Lásd az 1997/LXXX. § (2) bekezdésében. törvény 19. Töredék hónapban a járulékfizetési alsó ha­ tárt arányosan csökkenteni kell. ta g d íjm é rté k Változás 2011. [Lásd az 1997/LXXX. napi 170 forint volt). az ápolási díj folyósításának időtartama alatt.a törvényben előírtnál nagyobb járulékalap után kíván járulékot fizetni. törvény 31.a tárgyhó­ nap első napján érvényes garantált bérminimum (2012-ben 108 ezer forint). [Lásd az 1997/LXXX. a munkaerő-piaci járulék 1. ja n u á r 1 -jé tő l. A főállású evás egyéni vállalkozónak az egyé­ ni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a minimálbér (ha a személyesen végzett főtevé­ kenység legalább középfokú végzettséget. § (3)-(4) bekezdéseiben.a 2012-ben már 3 százalékos mértékű . törvény 18.] Nem vá lto zo tt. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fősza­ bályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie. § (3) bekezdésében. a terhességi-gyermek­ ágyi segély. külön bejelentőlapon.december 12-éig benyújtandó . szakképzettséget igényel .akár részmunkaidőben . nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja az egyszerűsített § (3) bekezdésében. Magasabb járulék­ Nem v á lto z o tt. Nem kell járulékot fizetnie a kamarai tagságát szünetelte­ tő egyéni vállalkozó ügyvédnek. 31. de . vagy a vállalkozói tevékenysége mellett . Nem vá lto z o tt. törvény 19.. ha nappali rendszerű oktatás keretében tanul.JE Mit kell tudni Egyéni vállalkozó többes jogviszonya az evások járulékáról és ehójáról? Főállású egyéni vállalkozó já ru lé k a la p ja Változás 2012.5 százalék. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban személyesen közreműködik. [Lásd az 1997/LXXX. ja n u á r 1 -jétő l. aki egyidejűleg társas vállalkozás sze­ mélyesen közreműködő tagja is.] Nem v á lto z o tt. ja n u á r 1 -jé tő l.] vállalkozói adóról szóló törvényben meghatáro­ zott adóalap 4 százaléka. Az egyéni természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék változatlanul 4^zázalék. ja n u á r 1 -jé tő l. Nem kell az álláskeresési ellátások fedezetére járulékot fizetnie az evás egyéni vállalkozónak.] .] Já rulékm érték. tehát akkor is. A nappali tagozatos diák evás egyéni vállalkozó is megfizeti vállalkozásában a természetbeni egészségbiztosítási járulék mel­ lett . Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tag­ ja is. ja n u á r 1 -jé tő l. Ha evás egyéni vál­ lalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendelkezik. [Lásd az 1997/LXXX.írja elő az egyéni vállalkozóról és egyé­ ni cégről szóló 2009. Annak a nyugdíjas evás vállal­ kozónak. Az evás egyéni vállalkozó nem köteles nyug­ díj. a gyed. közjegyzőnek.pénz­ beli egészségbiztosítási járulékot. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag evás vállalkozók kötelező tagdíjfizetése. melyik társas vállalkozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A nyugdíjjárulék alapja a tárgy­ hónap első napján érvényes minimálbér (2012ben havi 93 ezer forint) vagy . a baleseti táppénz.munkaviszonnyal is rendelkezik.] Nyugdíjas vállalkozó Változás 2012. A nyugdíjas evás egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási já­ ruléka havi 6390. a vállalkozásá­ ban is meg kell fizetnie . illetve a garantált bérminimum másfélszeresénél) magasabb összeget kell vál­ lalni egyéni járulékalapként. hogy szünetelteti tevékenységét. A magasabb járulékalapot választó evás egyéni vállalkozónak is arányosan csökkente­ nie kell a járulékalapját (például a táppénz folyó­ sításának időtartamával arányosan). A nyugdíj­ járulék továbbra is 10 százalék. törvény 29/A §(1) bekezdésében. Az evás egyéni vállalkozó is dönthet úgy. vagyis az első adóévet megelőző év december 20-áig je­ lentheti be.járulékbevallá­ sában. [Lásd az 1997/LXXX. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére érvényesen nyi­ latkozni köteles. ha egyálta­ lán nincs bevétele. törvény a 29/A § (1) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXX. nem társada­ lombiztosítási járulékot. az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak az egyik jogviszonyá­ ban kell megfizetnie. törvény 29/A § (3) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 25/A§-ában. törvény 19. már evásként pedig a novemberre vonatkozó . törvény 29/A § (3)-(4) bekezdéseiben. ezt elő­ ször az eva alá történő bejelentkezésekor. [Lásd az 1997/LXXX. kivéve.például megszűnik a heti 36 órás munkaviszonya -.és egészségbiztosítási járulékot fizetni a táp­ pénz. a tagoknak tagdíj helyett véglege­ sen nyugdíjjárulékot kell fizetniük. 29/A és a 195/1997. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás fizeti meg utána. gyet vagy ápolási díj folyósítása alatt személye­ sen végez vállalkozói tevékenységet. [Lásd az 1997/LXXX. Az evás egyéni vál­ lalkozó által fizetendő^gészségbiztosítási és mun­ kaerő-piaci járulék 7. [Lásd az 1997/LXXX. szabadalmi ügyvivőnek sem. decem ber 31-étől. törvény 8.] alap választása esetén az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék kötelező alapjánál (a minimálbér.5 százalékra nő.

paragrafusának (4) bekezdése szerint . az adó­ évet követő hónap 12. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 27.] Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. (4)-(5) bekezdéseiben. kivéve. napjáig kell megfizetnie és az éves evabevallásában bevallania. Az evás egyéni vállalkozó vállal­ § (5) bek kozói osztalékalapját nem terheli 14százalékos eho. de havonta legalább a minimálbér . Ilyenkor a nyugdíjjárulék alapja a minimálbér.a garantált bérmini­ mum (2012-ben 108 ezer forint) után kell megfi­ zetni. Az itt tanuló külföldi.a 2005. törvény 35.teljes öregségi tb-nyugdíjhoz szükséges 20 év. § (2) bekezdésében. Egészségügyi szolgáltatás Nem vá lto zo tt. illetve külföl­ di állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott. fogva tartott vagy tevékenységét szüneteltető nyugdíjas vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. törvény d 34. szakképzettséget igényel. a negyedévet követő hónap 12.maximum öt pótévet szerezve . [Lásd az 1997/LXXX. ja n u á r 1 -jé tő l. § ty bekezdésében. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag. A külföldi állampolgár és csa­ ládtagjai megállapodást köthetnek arra. [Lásd az 1998/LXVI. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX. de maximum a járulékfizeté­ si felső határ naptári évre felszorzott összege után (ez 2012-ben 7 942 200 forint). vagy akinek a biztosítása szünetel. törvény 34. törvény 202. kormányrendelet 8. törvény 37.] dő§járulék havi összege a mindenkori m in i­ málbér 50 százaléka (2012-ben 46 500 forint). §-ában. gyed.] a külön tb-szerződésekről? Szerződéses szolgálati idő Változás 2011.J E KÜLÖN T B -S Z E R Z Ő D É S E K Mit kell tudni A keresőképtelen. Nem v á lto z o tt. mert az m in­ denkinek jár). gyes. törvény 27.másfélszerese után fizeti meg.] Táppénzes állomány. §-ában.] § (4) be Egészségügyi hozzájárulás Nem vá lto zo tt. [Lásr az 1997/LXXX. A kiegé­ szítő tevékenységet folytató. § (3) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXX. Nyugdíjra jogo­ sító szolgálati idő és nyugdíjalap szerzése cél­ jából megállapodást csak az köthet. a tárgyhónapot követő hónap 12. törvény 3. Megállapodást az a nagykorú belföldi köt­ het. évi CXIX. december 1 -jétő l. valamint az öregségi rész­ nyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő eléré­ se céljából. illetve . akinek nincs bizto­ sítási kötelezettséggel járó jogviszonya. A nyugdíjjárulékot havonta legalább a tárgyhónap első napján érvényes mi­ nimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) vagy . 38. törvény 28. Az evás nyugdíjas egyéni vállalkozó nyugdíjjárulék-alapja továbbra is az egyszerűsített vál­ lalkozói adóról szóló törvény szerinti adóalap 10 százaléka.28 | E V Á S O K T B . napjáig kell megfizetnie és bevallania. A főállású evás egyéni vállalkozó havonta. szakképzettséget igényel . és akire a biztosítás nem terjed ki.] HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Nem vá lto zo tt. hogy ők és velük együtt élő gyermekeik egészségügyi szolgáltatást vehessenek igénybe (a sürgősségi ellátás kivételével.ha a főtevékenység legalább középfokú végzettséget. A nyugdíjszerzésre^ kötött megállapodás alapján fizetendő járulék mér­ téke 34 százalék. Az evaalany társaság magánszemély tagját nem terheli 14százalékos ehofizetési kötelezettség az osztalék vagy a vállalkozásból kivont jövede­ lem után. Az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év megszerzésére csak akkor köthető megállapodás. § (2) bekezdésében.] Az egészségügyi szolgáltatási m egálla­ podás megkötésekor be kell mutatni a ked­ vezményezett személyazonosságát igazoló okmányt. tartózkodási vagy szállás­ helyét igazoló dokumentumot. A többes jogviszonyban álló nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozónak a já­ rulékot negyedévente. a garantált bérminimum . napjáig köteles megfizetni a járulékot. A befizetési határidő elm ulasztásának következtében megszűnik a megállapodás hatálya a járulék esedékességének napját ma­ gában foglaló hónap utolsó napjával.nem köthető külön megállapodás. ha a szerződő betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. adómódosító . [Lásd az 1997/LXXX. terhességi-gyermekágyi segély. ■ ha a m egállapodás szerinti járulékot az igénybevétel kezdetét megelőzően leg­ alább hat hónapig folyamatosan fizették (ek­ kor a hat hónapot követő első naptól vehető igénybe szolgáltatás). §-ában. törvény 34. § (1) b) pontjában. törvény 35. [Lásd az 1997/LXXX. /Lásd. az 1997/LXXX.vagy ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. §-ában. aki nem saját jogán nyugdíjas. Ennél magasabb jövedelem után is fi­ zethető járulék.] Nem v á lto z o tt. tartózkodásra jogosító okmányt. A külföldi nagykorú személy által fizeten­ (l)b) pontjában. gyet és ápolási díj esetén a já­ rulékfizetési alsó határt az ellátás folyósításának időtartamával arányosan csökkenteni kell. A megállapodás alapján nyugdíjjárulékot kell fizetni (korábban nyugdíjjárulékot és nyugdíj-biztosítási járulé­ kot kellett).] Társas vállalkozás és vállalkozó Változás 2012.] Já ru lék fize tés e. A megállapodás alapján fizetendő járu ­ lék alapja legalább a megállapodás napján érvényes havi minimálbér (2012-ben 93 ezer forint). [Lásd az 1997/LXXX. Az evás társaság főállású társas vállalkozó tagja az egészségbiz­ tosítási és munkaerő-piaci járulékot a személyes közreműködésre tekintettel kapott tagi jövede­ lem. ha addig a tartozást megfizetik. Pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra . [Lásd a 195/1997. § (10)-(11) bekezdéseiben. Megál­ lapodás nem csupán nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalap. például nappali felsőfokú tanulmányok idejére (PhDképzésére is). gyermekgondozási segély­ ben részesülő. illetve külföldi 18 év alatti gyermeke esetében a járulék a m in i­ málbér 30 százaléka (2012-ben 27 900 forint). napjáig elektroni­ kus úton kell benyújtania. vagyis nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot és a nyugdíjjárulékot évente. Járulékbevallását a tárgyhónapot követő hónap 12. hanem „csak” szolgálati idő szerzésére is köthető. ■ha a megállapodás szerinti járulék hatha­ vi összegét egyszerre befizetik (ez esetben a megállapodás megkötését követő hónap első napjától vehető igénybe szolgáltatás). bevallása Nem vá lto zo tt. Egészségügyi szolgáltatás megállapodás alapján akkor jár. a lakó-. törvény 34.

de legfeljebb 20 ezer forintot. (Tehát az 1951 előtt született nőknek és az 1947 előtt született férfiaknak. törvény 62. 18/B § (5) bekezdéseiben. kormányrendelet 11. [Lásd az 1997/LXXXI. ha a GDP-növekedés bármennyivel is 7.] ■1 százalékpontnál kisebb mértékben haladja meg.) 2012. Ha a KSH-adatok alapján kal­ kulált nyugdíjemelési mérték a januárit ■ legalább 1 százalékponttal meghaladja. a nyugdíjasok a többletet novemberben . ha 2008 előtt 33 év szolgálati időt szereztek. §-ában. amihez azonban az szükséges. így az 1957-ben születettek és a náluk fiatalabbak már 65 évesen mehetnek majd nyugdíjba. a korhatára és a szolgálati ideje alap­ ján a jogosultságot már 2013-ban megszerzi. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján. akkor a nyugdíjasok az egész évre felszor­ zott nyugdíjtöbbletet egy összegben kapják meg a novemberi nyugdíjukkal. és az eredmény­ nyel . 18.] A korhatár betöltése után nyugdíjba vonu­ lónak legalább a nyugdíjba menetele napjára itthon. azaz a költségve­ tési törvényben elfogadott infláció mértékével emelik a nyugdíjakat. az öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagke­ reset szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. § (3)-(5) bekezdéseiben. illetve a Magyarországgal kétoldalú szociális bizton­ sági egyezményt kötött országokban is meg kell szüntetnie minden biztosítási jogviszonyát.5 százalék legyen. Azok kaphatnak nyugdíjprémiumot. A GDP költségvetési törvényben elfogadott. A nyugdíjkorhatár elérése esetén továbbra is 20 év szolgálati idő szükséges az öregségi teljes nyugdíj és 15 év az öregségi résznyugdíj megállapításához.januárig visszame­ nően megkapják. [Lásd az 1997/LXXXI. illetve legalább arra a napra megszüntessék.5-et. § (2)-(3) bekezdéseiben. de azt csak 2014-ben. amely az 1952-t követő születési évenként fél évvel emelkedik. § (l)-(2) bekezdéseiben. A kormánynak a novemberi nyugellátást és annak esetleges emelését ki kell egészítenie egyszeri nyugdíjprémiummal. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL.] Nem v á lto zo tt.a szükséges szolgála­ ti idő megszerzésén túl . (3) c) pontjaiban.5 szá­ zalékkal is meg kell emelni. a GDP változatlan áron számított nö­ vekedési ütemétől és a nettó átlagkereset növe­ kedésétől is függött a nyugdíjemelés mértéke. § (5). tehát 2014-ben 62 éves férfiak már csak 62 és fél éves korukban töltik be az irány­ adó nyugdíjkorhatárt). ha a kapott összeg nem éri el a nyugdíjminimumot. (Eddig a bruttó hazai termék. A novemberi nyugdíjemelésnél a KSH által a nyugdíjasok fogyasztására közzétett január és augusztus közötti adatokból számított éves fogyasztóiár-indexet kell figyelembe venni. nyugdíjmódosító törvény 8. A januári nyugdíjemelés mértéke kizárólag a tárgyévre tervezett fogyasztóiár-indextől függ. akik 2007 végéig szereztek jogosultságot teljes vágy csökkentett előreho­ zott nyugdíjra.] tárt. § (4).] Januárban és novemberben továbbra is csak azokat a nyugdíjakat kell emelni. amelyeket az előző év végéig már megállapítottak (vagyis mindkét nyugdíjemelés mindig csak a nyugdíj­ ba menetelt követő években jár). január 1-jétől 4. § (l)d ) pontjában. (5)-(8) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXXI.] Nem v á lto z o tt. hogy a GDP becsült növekedési üteméből ki kell vonni 3. §-ában és a 2009/XL. ja n u á r 1 -jétől. Nem adható nyug­ díjprémium ideiglenes özvegyi nyugdíjasnak és a rehabilitációs járadékosnak. A nyugdíjkorhatár 62 évről fo­ kozatosan 65 évre nő: az 1952-ben születettek 62 és fél éves korukban töltik be a nyugdíjkorha- Nyugdíjminimumok 2012-ben E llátás m egnevezése Ö regségi n y u g d íj Á rva e llá tá s A n y u g d íjm in im u m h a vi összege 28 500 Ft 250 Ft HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . 64/D§-ában. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1997/LXXXI. de felmentési ideje miatt a biztosítási jogviszonya áthúzódik 2014-re. törvény 62.] Havi n y u g d íjm in im u m o k Nem változott. § (2) c). A nyugdíjprémium összegét úgy kell ki­ számítani. A 2011 no­ vemberében egyszeri kiegészítésben része­ sülők nyugellátását ezt megelőzően 0. [Lásd a 168/1997. A résznyugdíjnak továbbra sincs minimuma. 2012-ben a 2008 óta változatlan nyugdíjminimumok maradnak érvényben. törvény 12. törvény 8. ha év közben (legkésőbb szeptemberben) úgy értéke­ li. [Lásd az 1997/LXXXI. életévét.kiegé­ szítő nyugdíjemelésként . törvény 101.2 százalékkal kell emelni a 2011-ben vagy azt megelőzően megállapított nyugellátásokat.] § (4) be Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor Változás 2012. törvény 18. törvény 62. hogy a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése/v végére eléri a 3. Az öregséginyugdíj-jogosultság érvényesítésének .) Eddig nekik a jogviszony megszüntetése nél­ kül is megállapították a nyugdíjat. akik az előző év végéig betöltötték a rájuk irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. Azoknak is meg kell szüntetniük a jogviszonyukat nyugdí­ jazásuk napján. törvény 18. a biztosítási jogviszonya megszűnését követő naptól érvényesítheti (ezt annak ellenére megteheti. N yugd íjprém ium Nem v á lto z o tt. hogy a GDP várható évi növekedése legalább 7. 18/A § (6). valamint az EGT-államokban.] Öregségi nyugdíj Nem vá lto zo tt.meg kell szorozni a havi nyugdíj egynegyedét. s e nyugdíjkülönbözettel növelt összeg lesz a következő januári nyugdíjemelés alapja. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXI. így ha például egy 1951-ben született férfi közalkalmazott 2013-ban betölti a 62. s akkor is maximum 80 ezer. 3 százalékot elérő növekedési üteme esetén a nettó átlagkereset ugyancsak költségvetési törvényben tervezett növekedését is figyelem­ be vették a januári nyugdíjemelésnél.5 szá­ zalékot.de legfeljebb 4-gyel .5 százalék fölött lenne. A nyugdíjprémium tehát maxi­ mum 80 ezer (4 x 20 000) forint lehet. hogy az 1952-ben született. § (1) bekezdésében. § (5) bekezdésében. ha ez meghaladja az átlagosból számíthatót. [Lásd az 1997/LXXXI.az is feltétele. törvény 18.Ö REG SÉG I N Y U G D ÍJ 29 Mit kell tudni az öregségi nyugdíjról? N yugdíjem elés Változás 2012. a költségvetési hiány ^edig nem lesz na­ gyobb a költségvetési törvényben elfogadottnál.

] Az öregségi nyugdíj alapja Új előírás 2012.] 2013 után a bruttó kereset lesz a nyugdíj alapja.] Nem v á lto z o tt. de 25 éves kora után méltányosságból is legfeljebb 27 éves koráig. például nem tud dolgozni. Ha az öregséginyugdíj-korhatárt elérő személynek nincs meg ugyan a nyug­ díjhoz szükséges szolgálati ideje. természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék. egyedülálló. ■2010-től szerzett keresetek. [Lásd az 1997/LXXX1. ja n u á r l. így a közalkalmazottnak a teljes munkaidős bére számít a nyugdíjalapjába). §-ában. valamint a rehabili­ tációs járadékot. kormányrendelet 72/B § (4) a). ha az ezen juttatások és keresetek beszámításával megálla­ pított nyugdíj kedvezőbb lenne. A havi átlagkeresetbe számít ■ 1988. és az emelést az élethelyzete is indokolja. jövedelem. ha az érintettnek ez a kedvezőbb (részmunkaidős foglalkoztatásnál a közszférában a hiányzó időre a költségvetés megfizeti a járulékot. akinek a szo­ ciális törvény szerint figyelembe vett egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot. ha az elhunyt az előírt szolgálati idő legalább felével rendelkezett. jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadék. mun­ kavállalói járulék. törvény 8. nyugdíjához képest jelentős a havi gyógyszerkiadása.30 OR E G S E G ! N Y U G D Í J Nem kell megszüntetniük biztosítási jogvi­ szonyukat azoknak. vagyis 63 200 fo­ rint. A nyugellátásban részesülő rendkívüli élethelyzetben évente egyszer segélyt kaphat. A nyugdíjalap meg­ határozásakor . törvény 20.férfiak ese­ Az egyszeri segély legalább 15 ezer forint. Az árva addig kaphatja az árvaellátást. évi jövedelem beszámításakor az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelemrészt kell emelni.a nyugdíjjárulék-köteles (tehát a 2012. amíg az első alap. egyedülálló esetén a 80 ezer forintot. Kivételes árvael­ látás rendkívül indokolt esetben akkor is meg­ állapítható.] Nem vá lto zo tt.) [Lásd az 1997/LXXXI. biztosítással járó jogviszonyból szár­ mazó keresetet. Megváltozott mun­ kaképesség miatt csak özvegy részére. A kivételes nyugdíjemelés engedélyezése esetén az öregséginyugdíj-korhatárt betöltött személynek folyósított mezőgazdasági szövet­ kezeti járadékot. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. Méltányossági árvaellátás akkor állapítha­ tó meg. annak függvényében. január 1-je után a biztosítással járó jog­ viszonyból származíö. a hirtelen fellépő. prémium. eltartó rokonsága nincs.] Az 1988. több bizto­ sítással járó jogviszony esetén pedig a nyugdíj­ járulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig számított valamennyi kereset. c) pontjaiban. . az álláskeresést ösztönző juttatást. jövedelmet. (11) c) pontjában.jé tő l. jutalom és a keresettel.vagy osztatlan képzésében a képzési és kimeneti időn belül tanul. az ezt meghaladó részből pedig tovább­ ra is fokozatosan csökkenő hányad. nyugdíjjárulék-alapot képező minden kereset. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alap: ■2009 végéig szerzett keresetek. § (2) bekezdésében. akinek nem volt még szolgálati ideje. Egyszeri segély annak adható. ha az elhunyt szülő nem szerzett szolgálati időt (például ha meghal az egyete­ mista apa. Ezt követően le kell vonni a bérből a rá eső személyi jövedelemadót is. amely a kifizetéskor hatályos rendelkezések szerint nyugdíjjárulék-alap volt. kormányrendelet 11/B §-aiban. (5) bekezdésében. és a 168/1997. törvény 66. a gyest és a nyugdíjjárulék-köteles szociális ellátásokat (a gyermeknevelési támo­ gatást és az ápolási díjat).] V álto zá s2012. valamint a rehabilitálható személyeknek az ellá­ táshoz szükséges szolgálati idő nélkül is megál­ lapíthatták az ellátást különös méltányosságból. §(1) bekezdésében. ha a kérelmező havi jövedelme meghaladja a 70 ezer forintot. [ Lásd az 1^97/LXXXl. de legfeljebb az öregséginyugdíj-minimum össze­ gének másfélszerese (2012-ben 42 750 forint) lehet. jövedelmek esetén a járulékokkal csökkentett összeg. Ha a nyugdíjjárulékot a biztosítási jogvi­ szony keretében meghatározott fix összeg után kellett fizetni-például ha 1992. törvény 22. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL. január 1-jétől a nyugdíj megál­ lapításának kezdőnapjáig szerzett keresetbe (jövedelembe) kizárólag az a kereset (jövede­ lem) számít bele.ha a ké­ relmező számára ez a kedvezőbb . § és a 168/1997. illetve az. vagy hosszú . ■1997.) [Lásd az 1997/LXXXI. akinek a havi nyugdíja és egyéb ellátása együtt nem haladja meg a 70 ezer forintot.számításon kívül kell hagyni a munkanélküli-járadékot. április 1-je előtt fizették háztartási alkalmazott után -. rehabi­ litációs járadékra jogosultság miatt pedig nem lehet megállapítani kivételes nyugellátást. ja n u á rl-jé tő l. s a másik szülőnek nincs jövedelme). január 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő­ piaci járulék) összegével kell csökkenteni. Azaz a számított adó­ tében legalább 35. Kivételes nyugdíjemelést az kaphat. mint anélkül (a nyugdíj-biztosítási igazgatóság automatikusan e szabály szerint végzi el a számítást). aki még soha nem kapott méltányossági nyugdíjemelést. [Lásd az 1997/LXXXI. Rendkívüli élethelyzetnek számít például az elemi csapás. akkor ez az összeg a nyugdíjalap. de annak legalább a felével rendelkezik. a vállalkozói járadékot. az ezen idő alatt kifizetett»év végi részesedés. akik 2009 végéig elérték a nyugdíjkorhatárt. Például 500 ezer forintos nettó átlagkereset esetében a nyugdíjalap 372 ezer forint plusz a 372 ezer és a 421 ezer forint közötti rész 90 százaléka. kormányrendelet 72/B §-aiban.] M éltányosságok Változás 2012. és megszerezték a szüksé­ ges szolgálati időt. aki idős.szolgálati időt szerzett. jövedelmek ese­ tén a járulékokkal csökkentett összeg plusz a járulékokkal csökkentett összeg 27 százaléka (vagyis az adóalap-kiegészítés) a személyi jöve­ delemadó szabályai szerint.ha a kérelmező számára ez a kedvezőbb . méltányossági nyugdíjat kaphat. Az öregségi nyug­ díj alapjába 2012-ben havi 372 ezer forint valo­ rizált nettó átlagkereset számítható be teljesen (2011-ben 330 ezer forintot lehetett beszámí­ tani). törvény 17. a nyugdíjalap így összesen 479 300 forint. [Lásd az 1997/LXXXI. de nem több 80 ezer forintnál. (Tehát a 2012. a mezőgazdasági szakszö­ vetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szak­ szövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni. (Ed­ dig legalább 50 százalékos egészségkárosodás esetén a nem rehabilitálható . A személyi jövedelemadó szá­ mított alapja különböző. nagy kiadással járó betegség. Továbbra is számításon kívül kell hagyni az ezen juttatások folyósítása idején kapott.tehát rokkant -. jövedelem. A keresetet a kifizetés időpont­ jában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékekkel számított nyugdíjjárulék. vagyis 44 100 forint. A közszférában a prémiumévek program ke­ retében járó juttatás összegét szintén figyelmen kívül kell hagyni az átlagkereset számításakor. a nyugdíj előtti mun­ kanélküli-segélyt. nők esetében minimum 30 év . valamint a 421 ezer fo­ rint feletti rész 80 százaléka. kivéve. § (1) a) és a 168/1997. A méltányossági nyugdíjemelés iránti ké­ relmek rangsorolásakor előnyben részesül. Méltányossági alapon háromévente növelhető a nyugdíj. vállalkozói járulék (2010. január 1-jétől megállapított) rehabilitációs ellátás összegé figyelmen kívül kell hagyni. Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigaz­ gatóság vezetője méltányosságból akkor is emelheti a nyugdíjat. A nyugdíjalap meghatározásakor . január 1-je és 1996. § (4) bekezdésében. törvény 66. a közeli hozzátartozó halála. ja n u á r 1 -jétő l. december 31-e kö­ zött a főfoglalkozás keretében elért kereset.és mester. mikori is a jövedelem. törvény 13.

hogy év közben hány napig márciusban lesz ismert. és 62 éves A 2010 végéig szerzett jövedelmek után bár­ a 2011-es valorizációs szorzókkal számítanak koráig legalább 20 év szolgálati idővel ren­ mikor kérelmezhető a nyugdíjnövelés.0 * 40 ladhatja meg a havi átlagkeresetet (kivéve. férfi. A nyugdíj mellett szerzett jöve­ A nyugdíjazás évét megelőző év előtti évi volna nekik. törvény van .0 és m inden további évre 25 a nyugdíjigénylő nyugdíjnövelésre jogosult. 20. [Lásd az 1997/LXXXI. A nyugdíjnövelés mértéke 30 naponként a nyug­ A havi nyugdíjat az év során szerzett jövedelem A valorizációs szorzókat tényadatok alapján díj 0.a még 1997-ben lapításkor kiegészítik az adott évben érvényes delmeket 2012-ben a 2011. § (6) bekezdésében. A 2011-re vonatkozó szorzó például csak 2012. § (2) bekezdésében.5 A megállapított öregségi nyugdíj nem ha­ kiszámítani. törvény Az. melyek után korábban már érvényesí­ Annál a nyugdíjigénylőnél. nyug­ lagkeresete nem éri el a mindenkori nyugdíjmi­ 12. évnél több szolgálati idővel rendelkezők nyug­ A nyugdíjmiijimum alatti nyugdíjat a megál­ díja a plusz szolgálati évekre 2-2 százalékkal nő. Minden év márciusában kor­ a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetét kapja.) hónapra a iiy ugdíj-megállapító szervek csak folyamatosan összesen 72-szer 30 napot (hat [Lásd az 1997/LXXXI. év hatályon kívül helyezett szabály szerint a ma64. §-aiban..0 23 39 78.0 31 15 nyugdíjának csökkentése során az általá­ 32 70.0 28 66. §-ában. és a nyugdíjalap 80 százaléka lesz a nyugdíj. Ennek ki. bár az járt Nem vá lto zo tt. október 27-étől kéri öregségi (Függetlenül attól. §-ában. október 1-je előtt megszerzett szolgá18 49.0 nem szereztek volna szolgálati időt.0 26 gán-nyugdíjpénztári tagok 2011 decemberétől 27 65. 22. vagy ha a nyugdíj változik: ekkortól szolgálati évenként a bruttó havi átlagának 0.azaz csak utólag lehet .5 százaléka. míg 40 év szolgálati idő esetén 63. kormányrendelet nem veszik figyelembe azokat a jövedel­ nyugdíjat kap. január 1-je előtti időszakok keresetét is. és a 2011. törvény 12.0 16 45. alapból a szolgálati idő hosszától függően kell 59. a hiányzó időszakra az adott időszakban érvényben volt minimálbérekkel számolnak. dolgoztak. törvény 30 68.2011.0 14 2. törvény Tovább dolgozók n y u g d íjá n ak növelése időt szereztek. Például 20 év szolgálati idő esetén 80.) 39.0 41. magánpénztári tagok alapját képező havi átlagkereset kisebb. törvény 22/A §-ában. mányrendeletben közzé kell tenni az öregségi [Lásd az 1997/LXXXI.. átlagkeresetének szintjére kell felszorozni. Nem válto zo tt.0 21* 61. november 30. [Lásd az 1997/LXXXI. és nem vettek fel nyugdíjat.65 százaléka.] nyugdíjelőleget állapítanak majd meg.] díjjárulékot köteles fizetni a keresete után.0 szakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 21 55. A 40 2 -2 százalék e növelés folytán nő a kereset fölé a nyugdíja). figyelembe kell venni az 1988.] megállapításakor alkalmazott. törvény 12-13. 73. október 27-én született az éves jövedelem 2400-ad részével . nem pedig az ál­ talános szabály szerinti minimum tíz év jöve­ delme alapján számítják ki a magyar nyugdíját.0 67. kormányrendelet 11. törvény átlagkereset alapján meghatározott nyugdíj­ 12.] Egyéb öreg séginyug díj-szab ályok Változás 2011. és jövedel­ 37. a reájuk irányadó korhatárt be­ 101. tettek növelést. a KSH adatai kiszámítani azoknak a nyugdíját.5 százalékával .tehát Például az az 1944. 15. Ellátásszerzés k o rh a tá r fe le tt nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset 21. Kivétel ez alól. § (7) bekezdésében és 1 mellékletében. év kereset g á la ti kereset től szerzett jövedelmeiket figyelembe veszik % -a id ő .0 13 29 [Lásd az 1997/LXXXI. kell .22 százaléka lesz a nyugdíj.32 ÖR E G S É G I N Y U G D Í J díjpénztári tagok 2011 novemberét követő biztosítási jogviszonya beszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe Havi á tla g Havi á tla g ­ Szolgálati Szol­ vett szolgálati időbe. A m agánpénztári tag tb43.5) százalékkal növelt során 13. tehát a megszer­ kereset 1. és 2011-ben nyugdíjra jogosult. Ha még így sem igazolható kereset az irányadó időszak legalább felére. törvény delkezett. esetében 1. járulékot fizetett.0 36 74.5 százaléka.0 34 72. Például annak csak az itthon „teljesített” négy év. közötti idő­ Az öregségi nyugdíj összege 20 53. de legalább húsz év szolgálati ideje [Lásd az 1997/LXXX.0 17 47. akik tovább alapján kiszámított valorizációs szorzókat.azaz a nyugdíjkorhatár betöltése esetén K eresetvalorizáció 19. miután legalább 20 év szolgálati [Lásd az 1997/LXXXI. átlagos havi összegének 0. § (6) bekezdéseiben. aki nem rendel­ kezik 1988 és a nyugdíjba vonulás időpontja kö­ zött legalább a fele időre keresettel. (Az eddig érvényes.mondjuk mert külföldön dolgozott az ő nyugdíját e rövidebb idő alapján kell kiszámítani.0 33 a 2010. január 1-jétől A növelés mértéke a megszerzett jövedelem mum résznyugdíj esetében.] . növelés összegét naptári évenként kiszámítják. minimumra. . törvény 102/A §-ában. % -a a nyugdíj kiszámításakor. Nyugdíjnövelési pótlékkal kell és a 168/1997.0 51. § (1) a) pontjában. Nem v á lto zo tt. Az öregségi nyugdíjat a nettó 38 77. a nyugdíjminimum. decem ber 31-étől. december 1-jéid ő . mellékletében. évi szintre emelik fel.] öregségi teljes nyugdíjra jogosult nyugdíjként Nem v á lto z o tt. § (3) és a 168/1997. [Lásd az 1997/LXXXI. ha valaki az átlagkereset-számítási időszak éveinél kevesebb szolgálati időt szerzett . 2. mint zett jövedelem 2400-ad része. akinek a nyugdíj alapjául szolgáló át­ Aki a nyugdíj mellett dolgozik tovább. a megszerzett szolgálati időtől és delem utáni járulékfizetés esetén járó nyugdíjnettó átlagkereseteket a nyugdíjazás előtti év a tovább dolgozás időtartamától függetlenül. amelyet évet) dolgozott. §-aiban.2013.0 12 mük nem számított volna be a nyugdíjba. nimumot. §(1) bekezdésében.0 19 35 október 1. ha a nyugdíjalap 53. A magán-nyug­ Az öregségi nyugdíj a szolgálati évek függvényében .0 11 35. és 62 éves kora után szerzett jövedelmet a nyugdíjas.5 százalékának összegével kell megszorozni. és a 2010-ig megszerzett jöve­ A nyugdíjmértékszabály .0 latiidő-részarány 75 százalékának és a 2010.] [Lásd az 1997/LXXXI.emelik.0 [Lásd az 1997/LXXXI.0 10 33.] töltötték. aki 2012.0 37 75. így az első három nyugdíja megállapítását.0 69. aki 1988 és 2011 között csak négy évet dolgozott Magyarországon.] meket. 36 (72-szer 0.0 22 57. Nem érvényesül a nyugdíjmini­ elfogadott törvény szerint .0 nos szabályok szerint kiszámított nyugdíjat 71.megállapítani.] Nem v á lto z o tt.

Ha megállapítja. [Lásd az 1997/LXXXI. Aki elérte az öregséginyugdíj-korhatárt. [Lásd az 1997/LXXX1. százalék.] a rokkantsági nyugdíjasoknak járt feleakkora Az egészségügyi dolgozók a 2004. az 1997/LXXXI. rehabilitációs ellátást.ÖREGSÉGI N Y UG DÍ J 33 Az öregségi nyugdíj e növeléssel meghalad­ hatja a nyugdíj alapját képező havi átlagkerese­ tet . § fi)-(2) bekezdéseiben. A táppénz.] N yu g d íj-szü n e telte té s Nem vá lto zo tt.. kormányrendelet 67.] HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ja n u á r l.] előtt hatályos rendelkezések szerint megálla­ A minimálbérnél kisebb összeg után járu­ pított mezőgazdasági szövetkezeti öregségi. december 31-e után biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött minden olyan idő. a nyugdíj újbóli folyósításakor a szünetelés alatti emeléseket megkapja.) 37. ha arra megfizették az előírt nyugdíjjárulékot. 47. Ha a biztosítottság a társadalombiztosítás nyilvántartásaiból megállapítható.) utáni időszakra a heti 48 órát meghaladó. ha az özvegyi nyugdíj­ csökkent felére az özvegyi nyugdíj. (Eddig az ilyen munkakör betöltőjének nak járuléktartozása van.] nőleg nem korrigálható (vagyis nem vehető fel Az özvegyi nyugdíj akkor lesz 60 helyett 30 a különbözet). A nyugdíjjogosultságot a szol­ gálati idő alapozza meg. halála esetén kevesebb szolgálati idő is elegen­ illetve a vállalkozó nem közli. átmeneti bányászjáradékot. az ápolási díj. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd az 1997/LXXXl. Szolgálati időnek számít . to­ megállapítható. (Eddig az öregségi nyugdíj szalépő tagok halála esetén özvegyi járadék is és a mezőgazdasági szövetkezeti járadék. (Az özvegyi járadék meg­ kolai tanulmányi idő nem számít bele a szolgála­ állapítására vonatkozó szabályokat a kormány ti időbe. Akkortól a megállapított ellátás Nem v á lto z o tt. illetve az öregséginyugdíj­ korhatára időpontjához igazodóan megállapított nyugdíj összege között. törvény 12. Ha a vállalkozó­ körben. a m un­ kanélküli-ellátások folyósításának időtartama Özvegyi nyugdíj szolgálati idő. önként A 60 százalékos özvegyi nyugdíj az öz­ vállalt többletmunkavégzés arányában kiegészí­ vegyet mindaddig megilleti. és ez idő alatt nem kéri nyugdíja folyósítását.) nál magasabb ellátás állapítható meg. A rokkantsági nyug­ gyermekágyi segély és a sorkatonaság időtar­ díj megszűnése miatt érvényét veszti az a sza­ tama szolgálati idő. Nyolc óra többletgán nem állapítanak meg a részére öregségi munka számít egy napnak. mezőgazdasági szövetkezeti [Lásd az 1997/LXXXI. §-aiban. nyugellátást. amíg nem kéri az újbóli folyósítást. illetve balettművészeti élet­ Özvegyi já ra d é k járadékot.. a nyugdíjjárulék levonását (megfizetését) vélelmezni kell. illetve az esetleges tartozás összegét. törvény 59/B§ (3) bekezdésében. (Eddig akkor jogosított. amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. rehabilitációs ellátást.jé tő l. c)-e) pontjaiban. §-ában. vábbá a rokkantsági nyugdíj megállapításakor Erre akkor kerül sor. [Lásd. § (1) k) pontjában.] a nyugdíj-biztosítási és a nyugdíjjárulék befi­ Változás 2012. törvény 82. zőgazdasági szövetkezeti járadékosok mellett [Lásd az 1997/LXXXI. (Eddig az öregségi nyugdíjasok és a me­ időre számítják ki neki. rokkantsági ellátást. május 1-je özvegyi nyugdíj. A nem nyugdíjas zetését. kormányrendelet 29-59/B §-aiban. 21. [Lásd az 1997/LXXXI.az 1997 végéig megszerzetteken túl . Ebben [Lásd az 1997/LXXXI. 101. gyet. amelyre a munkáltató a biztosított keresetéből. 41. tehát a ko­ [Lásd az 1997/LXXXI. kérheti. §-aiban és a 168/1997.] Az egyéni és a társas vállalkozók szolgá[Lásd az 1997/LXXXI. ha az egészséga befizetés napját magában foglaló naptári hó­ károsodása meghaladta az 50 százalékot. de an­ nak befizetését részben vagy teljesen elmulasz­ totta.) melyik időszakra vonatkozik. jövedelméből levonta a nyugdíjjárulékot. s a nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatár betöltését követően legalább egy év (365 naptári nap) szolgálati időt szerez. lékot fizetők esetében a nyugdíjjogosultság munkaképtelenségi vagy növelt összegű jára­ elbírálásakor nem kell arányosan csökkenteni dékban nem részesülő özvegynek rokkantsági a szolgálati időt. § (2) a)-b) pontjaiban. de azt csak tíz év szolgálati nak. A nyug­ ellátás szüneteltetése alatt az érintett nyugdí­ jasnak minősül. amíg saját jo­ tő szolgálati időt szerezhetnek. jogosult a nyugdíjra . amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas [Lásd az 1997/LXXXI. aki a nyugdíja rögzítését követő és a tényleges nyugdíjazása közötti idő­ nek legalább a fele részében özvegyi nyugdíjat vett fel (ha választani akar. törvény 38. törvény 37-43/A és a 168/1997. átmeneti bá­ nyászjáradékot. §-aiban. Nem választhat az. március 1-jéig viszszázaléka jár neki. és a 168/1997. kormányrendelet [Lásd az 1997/LXXXI. és az adóhatóság. §(1)özvegyi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj összegét. törvény 2012-ben fogja meghatározni. de azt ne folyósítsák. ha cadrésze után számított nyugdíj-biztosítási és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyugdíjjárulék összegének a hányadosa.] annyi nappal kell csökkenteni. ha az öregségi nyugdíjban és az 1998 [Lásd az 1997/LXXXI. § (2) bekezdésében. Szolgálati idő a biztosítási idő azon része is. hogy a nyugdíját állapítsák meg. és a minimálbér fele ellátást. korhatár előtti ellátást. hogy egészségi állapota 50 száza­ a tartozást utólag megfizetik. érdemes szüneteltet­ nie özvegyi nyugdíját). a terhességi­ Új előírás2012. törvény 43/A §-ában.mivel balettművészeti életjáradékot sem folyósíta­ húsz évet dolgozott -. törvény az esetben az özvegyi járadékot az özvegyi nyug­ 50.] A gyed. bály. főis­ díj helyett folyósítják. törvény 39. hogy az elhunyt dolgo­ szolgálati idejét saját igazolásuk vagy nyilatko­ zott-e korkedvezményes időre jogosító munka­ zatuk alapján kell elismerni. Ha a nyugdíja rögzítését kérő biztosított to­ vább dolgozik. személy halálakor az özvegyi nyugdíj megál­ Az adóhatósági igazolás kiadásáig az érintettek lapítása nem függ attól.] Az 1997.] N yugdíjösszeg-rögzítés Nem v á lto z o tt.az 1997. § (l)p) pontjában. törvény ellátásának alapján határozta meg az ideiglenes 38. törvény 83/A §-ában. Az öregségi és az öregségi jelle­ gű nyugdíjakat a biztosítási jogviszonyban álló nyugdíjas kérelmére mindaddig szüneteltetni kell. de a nyugdíj járulék befizetése a rendelkezésre álló okiratok. december 31-e utáni egyetemi. törvény a 46. és megszerezte az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt (20 évet). korhatár előtti részmunkaidőben dolgozik. november 2-ától 2011. §-ában.) nap első napjától vehető figyelembe. tény­ leges nyugdíjazásakor választhat a tényleges nyugdíjazás időpontjához igazodóan megállapí­ tott öregségi nyugdíj.] Szolgálati idő Nem vá lto z o tt.] járadékot. A magánnyugdíjrendszerből mellett már csak az elhunyt nyugdíjának 30 2010. a szolgálati idő lék alatti. gyes. a szolgálati időt [Lásd az 1997/LXXXI.] 61/A §-ában. hogy a tartozás dő volt az özvegyi nyugdíj megállapításához. törvény latiidő-számításához az adóhatóság igazolja 50. törvény rábbi dátumtól megállapított nyugdíj visszame­ 4. §-ában. amennyi a tar­ Az özvegy munkaképesség-csökkenése tozás összegének és a nyugdíj-megállapítás akkor jogosít özvegyi nyugdíjra az ideiglenes előtti hónapban érvényes minimálbér harminellátás egyéves időtartamának lejárta után. illetve után fizet járulékot. Ha például valaki húsz évig ellátást. igazolások alapján nem bizonyítható.

Ha az özvegy . akkor az 1996.] Együtt fo ly ó s íto tt e llátások V áltozás 2012. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat annak az öregségi nyugdíjnak az alapján kell k i­ számítani. § (7) bekezdésében.] Ha az elhunyt magánpénztári tag volt. akiknek közös gyer­ mekük van. Özvegyi nyugdíjra az jogosult. [Lásd az 1997/LXXXI. * [Lásd az 1997/LXXXI. hogy 30 százalékos öz­ vegyi nyugdíjat állapítson meg neki a nyugdíjfolyósító.1959..] A házastárs (élettárs) halála után az özvegy­ nek egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár. §-ában.árvaellátásra jogosult . akinek a házastársa (élettársa) 1993. [Lásd az 1997/LXXXI.] Az özvegyi nyugdíjra jogosultság házasság esetén főszabályként nem kötődik együttélési időhöz. május 15-éig kell betöltenie az öregséginyugdíj-korhatárt ahhoz. törvény 47.] Élettársnak a polgári törvénykönyv . Az özvegyi nyugdíj ebben az eset­ ben nem haladhatja meg a tartásdíj összegét. akár azonos neműek de élettárs csak akkor. [Lásd az 1997/LXXXI. 2014. akkor az özvegy (árva. törvény . törvény 50. nyugdíjra. A 30 százalékos özvegyi nyug­ díj az özvegy saját jogán járó ellátásának össze­ gétől függetlenül jár. a jogosultat megilletik a megszűnés óta érvényesült eme­ lések. törvény 49. az elvált házastárs és az élettárs kaphat . férfiaknál 60 évet) kell figyelembevenni. ha a házasságkötéstől számítva öt éven át együtt éllek. Ez az özvegy nyugdíjának összegére. az ideiglenes özvegyi nyugdíj legalább a gyermek 18 hóna­ pos koráig jár. § (1) bekezdésében. vagy legalább tíz év óta megszakítás nélkül együtt éltek (ilyenkor nem kell közös gyermeküknek lennie). és ezzel együtt folyósítsa saját jogú nyugellátását. évi IV. ha társával annak halálát megelőzően legalább egy évig megszakítás nélkül együtt élt.685/A paragrafusában megha­ tározott személyeket kell tekinteni. ha az özvegy közben házasságot kötött). [Lásd a 168/1997. §-ában. 53. törvény 47. Nem vonatko­ zik ez a megkötés azokra. A fogyatékos gyermeket nevelő özvegy akkor is jogosult özvegyi nyugdíjra. illetve öregségi nyug­ díjas volt. az özvegy saját jogú nyugellátását főszabály szerint a 60 százalékos özvegyi nyugdíjjal kiegészítve kell folyósítani függetlenül attól. ha a feltételek (nyugdíjkorhatár. ha az özvegy számára ez a kedvezőbb. az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik életévéig jár. §-ában. § (1) bekezdésében. §-aiban. árvaellátásra jogosult gyermeket tart el. 45-46. Ha az özvegyi nyugdíjra jogosultság nem házasságkötés . törvény 48. kiegészítések. ekkor nem érvényes az együtt­ folyósítási összeghatár. [ Lásd a 168/1997. Az özvegyi nyugdíj abban az esetben is jár. már­ cius 1-je előtt hunyt el. hitelt érdemlő módon igazolni kell. vagy megszerezte a rokkantsági nyugdíj megállapításához a 2011. keresetére. és ő árvaellátásra jogosult gyermekek miatt 1999. nyugdíjától függetlenül teljes egészében jár. Nem jogosult az özvegyi nyugdíjra e feltételek fennállása esetén sem az. ha házastársuktól annak haláláig tartás­ díjban részesültek (vagy bíróság azt megítélte). ha az előbbi feltételek valamelyike a házastárs (élettárs) halálától számított tíz éven belül kö­ vetkezik be. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd a 168/1997. aki az együttélési idő vagy annak egy része alatt özvegyi vagy baleseti özvegyi nyug­ díjban részesült.miatt szűnt meg.az együtt folyósított saját jogú és özvegyi nyug­ díj felső határa 76 260 forint (2011-ben 72 820 forint volt). törvény 53. évi kormányrendelet 59/C§-ában. ja n u á r 1 -jé tő l. december 31-én érvényes nyug­ díjkorhatárt (nőknél 55. Ha a megszűnt özvegyi nyugdíjat 1997. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az özvegyi nyugdíj. janu­ ár 1-je előtt megözvegyültek számára . [Lásd az 1997/LXXXI. hogy az özvegyi ellátást 1998. kormányrendelet 62. Ha a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg. [Lásd az 1997/LXXXI. a megváltozott munkaképességű özvegy álla­ potjavulása . és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek vala­ melyike a különéléstől számított tíz éven belül bekövetkezett (például az özvegy eléri a nyug­ díjkorhatárt). január 1-je előtt állapították meg. és van közös (bármikor is született) gyer­ mekük. törvény 50. de csak a kormány által évente meghatározott öszszegig (2012-ben 76 260 forintig). janu­ ár 1-je előtti halála okán jár. §-ában. §-ában. a részére 2011. munkaképesség-változás) valamelyike az özve­ gyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül beáll. de vala­ mennyi kedvezményezett átutaltatta az elhunyt egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíj-biz­ tosítási Alapba. vagy korábban elváltak ugyan. kormányrendelet 60. a jogosultság akkor éled fel. aki házastársa halálakor az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. december 31-ei szabályok szerint szükséges szolgálati időt. [Lásd az 1997/LXXXI. Az özvegy kérheti.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítá­ sának megszűnése után az jogosult özvegyi nyugdíjra. törvény 47. január 1-je előtt vagy után állapították meg -. jövedelmétől. Nem jogosult élettársa után özvegyi nyug­ díjra az. Ha az özvegyi nyugdíj az elhunyt 1998. törvény 44/A. hanem teljes nyugdíjra (árva­ ellátásra.másfél évesnél kisebb gyermeket tart el. Az özvegyi nyugdíj 1993. § (5) bekezdésében. amely az elhunytat a halála idő­ pontjában megillette vagy megillette volna. 50. február 28-án hunyt el. vagy rok­ kant. § (2)-(3) bekezdéseiben.hanem példá­ ul az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése. tartózkodási hellyel vagy egyéb. akinek a házastársa (élettársa) 1993.akik együtt kaphatják saját nyugdíjukat és mellé el­ . szülő) nem csökkentett.] Az özvegyi nyugdíj annak az öregségi nyug­ díjnak a 30 százaléka. az érintet­ tek nemétől függetlenül.3k ÖR E G S É G I N Y U G D Í J Nem vá lto z o tt.] Nem v á lto z o tt. akinek el­ hunyt házastársa (élettársa) jogosult lett vol­ na öregségi.] hunyt házastársuk nyugdíjának a 60 százalékát . az özvegy az özvegyi nyugdíj­ ra csak akkor jogosult. jövedelmé­ re tekintet nélkül jár. és özvegye (illetve az árva vagy a szülő) nem szerepelt a kedvezményezettek között. Özvegyi nyugdíjat a házastárs.akár külön-.] Az elváltak vagy egy évnél régebben külön élők abban az esetben jogosultak özvegyi nyug­ díjra. ha csak egy gyer­ meket nevel (a fogyatékosságot a családipótlékszabályok szerint kell igazolni). vagy házastársa (élettársa) jogán legalább két. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj alapján szám ítják ki az ideiglenes özvegyi nyugdíjat. §-ában. és az elhunyt jogán folyó­ sított özvegyi nyugdíj beszüntetésétől számított 15éven belül betöltötte a nyugdíjkorhatárt. vagy elszenvedte az 50 százalékos munkaképesség­ változást (ez esetben sincs feléledés akkor.] [Lásd az 1997/LXXXI. de az öregséginyugdíj-korhatár betöltését követő­ en ismét házasságot kötöttek. a részére 2011. Az ellátás az özvegy saját kerese­ tétől. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. aki há­ zastársa (élettársa) halálát jogerős bírói ítélet szerint szándékosan okozta. §-aiban. Ha azonban az elhunyt a házasságkötéskor már betöltötte az öregségi nyugdíjra jogosító életkort.] Feléled az özvegyinyugdíj-jogosultsága an­ nak. törvény 50. [Lásd az 1997/LXXXI. Ha az özvegyi nyugdíj „feléled”. szülői nyugdíjra) lesz jogosult. Az együttélést azonos lakóhellyel. hogy özvegyi nyugdíja feléledjen. Ha az elhunyj nem érte el a nyugdíjkor­ határt. amely az elhunytat a ha­ lála időpontjában megillette vagy megillette volna. feb­ ruár 28-át követő megözvegyülés esetén tíz éven belül éledhet fel.] Özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Nem v á lto z o tt. május 15-éig öz­ vegyi nyugdíjat kapott. Az 1998. Tehát például annak.

ha az árva okta­ tási intézmény nappali tagozatán tanul. A rokkantsági nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály. ha az özvegy az öregséginyugdíj-korhatára be­ töltése előtt házasságot köt. a felsőfokú iskoláiét félévente kell igazolni. for­ m anyom tatványon. személyesen vagy ásra B özíell )oz. §-ában. törvény 56.J . állatság latár. törvény 55. A hozzátar­ tozói ellátást a baleseti rokkantsági nyugdíj kiszámításának 2011. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg a szülői nyugdíj összegét. Ez ellen 15 napon belül. akit gyermeke (unokája) a halála előtti évben túlnyomó részben eltartott. §-ában. valamint a halálozástól számított 15 naptári nap. az árvaellátás életkortól függetlenül jár (mint a már az el­ hunyt halálakor rokkant kiskorú árvák eseté­ ben).] Szolgálati idő megállapítását a korhatár betöltése előtt bármikor. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 95.] HVG | T B . december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyug­ díjának 30 százaléka az ellátási összeg. törvény 56. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 97. hogy az előző évben és a tárgyév január hónapjában kifizetett összeg milyen ellátá­ sokat tartalmaz. adatok csatolásával igényelhető.például a külön élő házastárs és az élettárs az ellátást egyenlő arányban kell közöttük megosztani. törvény 51.] nyugössze- Nem v á lto z o tt. ja n u á r 1 -jé tő l. mely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg az árvaellátás összegét. Jgdíjjogú Árvaellátás Ú előírás 2012.janu- tjogú lékos 'tani - 1998. [Lásd az 1997/LXXXI. ja n u á r 1 -jé tő l. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. [Lásd az 1997/LXXX1. illetve tartózkodók nyugdí­ ját kérésükre EGT-területen lévő bankhoz utalja. § (1) bekezdésében. § (4) bekezdésében. A középiskolai tanulói jogviszony fenn­ állását évente. § (1) bekezdésében. illetve a hozzátartozóknak a nyugdíjas haláláról szóló bejelentések ha­ tárideje a felhívástól. §-ában. Ugyanakkor nem jogosultsági feltétel. kormányrendelet 66/A § (1) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 73. [Lásd a 16§/1997. Túlnyomó részben eltartottnak az minősül. tyugkell m. törvény 55. és a 168/1997. vagy 2011. az igénylő elő­ leget kap. Tehát abban az esetben. visszamenőleg legfeljebb hat hónapra. hozzátartozói nyugellátása a gyermek (unoka) elhalálozása időpontjában nem haladta meg az öregséginyugdíj-minimumot (havi 28 500 forintot). Az ő döntése ellen az elsőfokú határozatot hozó nyugdíj-biztosítási szerv székhelye szerinti bírósághoz adható be . [Lásd az 1997/LXXXI. kormányrendelet 75.] Az igényelbíráló szerveknek az igény és a szükséges adatok benyújtását követő két hónapon belül kell határozatot hozniuk. febn tíz díjra téldánése. de a nyugdíjas megadhatja neki azt a belföldi szám laszá­ mot. [Lásd a 168/1997. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 68. akkor a gyermek (unoka) öregségi nyug­ díjának. [Lásd a 168/1997. az árvaellátás címén megállapított özvegyi nyugdíjra pedig akkor. Nyugellátás írásban.] Janm áro lyóított 'agy ¡ság­ iba íhát isa) Eljárási szabályok Nem v á lt o z o t t. [Lásd az 1997/LXXXI. Ha viszont a szülő (nagyszülő) nem kapja a fel­ sorolt ellátások egyikét sem. §-ában.] A nyugdíj-biztosítási szerv felhívására történő.] postai úton. törvény 52.] Nem v á lto z o tt. izve- H ozzátarto zói ellátás üzem i balesetben elh u n y t után Nem v á lto z o tt. rehabilitációs ellátása. Az árv aellátás an nak az öregségi nyugdíjnak a 30 százaléka.] Ha a nyugdíjra jogosultság megállapítható. Az özvegy munkaképesség-változása okán megállapított özvegyi nyugdíjra akkor szűnik meg a jogosultság. § (1).. A nyugellátási igény a nyugdíj-biztosítá­ si szervhez nyújtható be.] A hallgatói jogviszony szünetelése alatt kizárólag akkor jár az árvaellátás. [Lásd az 1997/LXXXl. átmeneti bányászjá­ radéka. a szülői nyugdíj 60 százalékos lesz. [Lásd az 1997/LXXXl.30 napon be­ lül . naptári évenként egyszer lehet kérni a nyugdíj-biztosítási igazgatóságtól. kormányrendelet 75/B §-ában. ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás. az adat megváltozásától. kormányrendelet 76.] '2 820 idelet ében.kereset. Ha többen is jogosultak özve­ gyi nyugdíjra . §-ában. vagy balettművészeti életjáradéka is van. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 79.] r —íse . december 31-én érvé­ nyes előírásai szerint kell megállapítani. amely az elhunytat a halála időpontjában megillet­ te vagy megillette volna.] Nem v á lt o z o t t . ha a szü­ netelés betegség vagy szülés miatt követke­ zik be. A nyugdíjat belföldi meghatalmazott is felveheti. ha a munkaképesség válto­ zásának mértéke már nem éri el az 50 százalé­ kot. EGT-n kívüli országokba a nyugdíjfolyósító nem utal nyugdíjat. ahová utalhat. § (1) bekezdésében.] jyütt- ban. Á [Lásd az 1997/LXXXl. de határozat 30 napon belül még nem hozható (például adatpótlás szükséges). december 31-ei szabályok szerint megálla­ pítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az ellátási összeg. rokkantsági ellátása. Az üzemi baleset következ­ tében elhunytak hozzátartozóit az általá­ nos szabályok szerint illeti meg az özvegyi nyugdíj. írásban lehet fellebbez­ ni a nyugdíj-biztosítási szerv vezetőjénél.] lelül ultat em eegyi meg.ÖREGSÉGI N YU GDÍ J 35 alékát nyug- Egyéb özveg yin yu g d íj-szab ályo k Szülői nyugdíj Új előírás 2012. §-ában cs a 168/1997. jn. Szülői nyugdíjra az jogosult. korhatár előtti ellátása. hogy az elhunyt az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjhoz 2011. az árvaellátás és a szülői nyugdíj. kormányrendelet 64/D§-ában. [Lásd az 1997/LXXXI. de tt ösz- 'vegy 3 0ZS . §-aiban.] Az árvaellátás gyermekenként 2012-ben is minimum havi 24 250 forint. §-aiban. törvény 58-59. törvény 59.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság EGT-tagállam ban élők.] Megszűnik az özvegyinyugdíj-jogosultság. akinek nyugellátása. az elbíráláshoz szük­ séges ig azo láso k . december 31-én szükséges szolgálati időt megszerezze (vagyis a nyugdíj szolgálati időtől függetlenül jár). életévet betöltött árva a ta­ nulmányokat a megkezdésüktől számított egy hónapon belül köteles igazolni. §-aiban.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden januárban köteles ügyfeleit tájékoztatni ar­ ról. §-ában. Az igény bejelentési időpontjá­ nak a nyugdíj-biztosítási szervhez beérkezé­ sének a napja számít. törvény 60-61. § (5) bekezdésében. (5) bekezdéseiben. ha a szülőnek (nagyszülőnek) öregségi nyugdíja. A szülői nyugdíj összege azonos az özve­ gyi nyugdíjéval.] Az árvaellátás a 16-25 éves korúaknak ak­ kor jár (a korhatár méltányosságból 27 éves korig meghosszabbítható).K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] A külföldön élő vagy ott tartózkodó nyugdí­ jas az ellátása külföldre folyósításához évente köteles megadni a szükséges adatokat a nyug­ díjfolyósító szervnek. valamint a nyugellátásban részesü­ lő személynek a jogosultságáról és az ellátás folyósításáról. A rokkantsági j nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály. Ha az árva közben megrokkan. A 16. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 64. a részére 2011.

] R okkantsági n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. § (1). vala­ mint az átmeneti járadék rokkantsági ellátássá Új ellátások Új előírás 2012. a 2011-ben meg­ hosszabbított ellátások esetén négyéves vagy an­ nál rövidebb időtartamot jelent. ők változatlan feltételekkel kapják ellátásukat a ko­ rábban meghatározott időpontig. §-aiban.és az előírt szolgálati idővel rendelke­ ző személyek kaphattak rokkantsági nyugdíjat. Az ellátásokat a 2011. legfel­ jebb hároméves időtartamra. 33.62 év alatti (tehát 1950-ben vagy azt megelőzően született) sze­ mélyeknek folyósított rokkantsági nyugdíj.) [Lásd a 2011/CXCI. Az ellátás további feltétele volt a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése és a korábbi kereset legalább 30 százalékos csökkenése. (Eddig a keresőtevékenysége alatt a 40 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett. januári nyugdíjemelés általános szabá­ lyai szerint megnövelt összegét folyósítják. [Lásd a 2011/CXCI. decemberi nyugdíjnak a 2012. Ez esetben tehát a 2011. törvény 30. csoportos rokkantnyugdíjasok közül a 2011 végéig 57 éves életkorukat betöltötték (tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek) fognak rokkantsági ellátást kapni 2012-től. Ha rokkantságukat túlnyomóan üzemi bal­ eset vagy foglalkozási betegség okozta. csoportba sorolt . törvény 30.7 százalékkal emelt összeget folyósítanak.ellátássá alakul.) [Lásd a 2011/CXCI. törvény 32.rok­ kantsági vagy rehabilitációs . a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő legalább felét megszerző sze­ mély rendszeres szociális járadékot kaphatott. Rendszeres szo­ ciális járadék és átmeneti járadék ezentúl nem állapítható meg. A felülvizsgálat után egészségi állapotának és rehabilitálhatóságának megfelelő H VG | T B . ja n u á r l. így öszszesen mintegy 4. (Eddig a legalább 50 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett. § (1) bekezdésében. Az öregséginyugdíj-korhatárt öt éven belül elérő. § (1) be A 2012. (Eddig legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodás és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal rehabilitálhatóságról szóló szakvéleménye esetén állapíthattak meg rehabilitációs járadékot. törvény 34. 120. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által rehabilitációra nem javasolt .ellátássá. ha megfelelnek az előírt feltételeknek. Rokkantsági ellá­ tássá alakul át a teljesen munkaképtelen .jé tő l. Akinek például 2011.rokkantsági e llá tá s o k á t a l a k it a s a 37 Mit kell tudni a rokkantsági ellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011. a korha­ tár felettieké öregségi nyugdíjjá alakul át. 120. ez összesen három-. december 30-áig fogja kapni ellátását. A 2011 végéig meg­ Nem fogják felülvizsgálni a 2011. december 31-éig 57. törvény 32. ja n u á rl-jé tő l. 2014.] Változás 2012. A 2011. akkor nem növelik meg a 2012. ja n u á r l. bármekko­ ra szolgálati idővel. [Lásda2011/CXCl.jé tő l.] [Lásd a 2011/CXCI. § fi). A 2011 előtt megállapított rokkantnyugdíj átala­ kítása esetén ezt megelőzően a 2011. ha nem dolgoztak. [Lásd a 20U/CXCI törvény 32. . va­ lamint a rendszeres szociális járadékból. [Lásda2011/CXCI. § (1) bekezdéseiben. A korábban megálla­ pított ellátásokat a határozott időtartam végéig folyósítják.rokkantsági vagy rehabilitációs . §(1) c) pontjában. átmeneti járadék egészségbiztosítási . az ahhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező szefaiély pedig átmeneti járadékot igényelhetett a keresőtevékenysége alatt el­ szenvedett. §(1) a)-b) pontjában. törvény megszüntette. törvény 30. § (1) be Rokkantnyugdíjból átalakított rokkantsá­ gi ellátásként a 2011. (3) bekezdé Ha a rokkantsági ellátás rendszeres szociális járadékból vagy átmeneti járadékból alakult át.tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek . így januárban 4.. legalább 40 százalékos egészségkárosodása esetén. átmeneti járadékból 2012. valamint új jogosultak is megkaphatják. AIII. ■a rokkantsági ellátás.tehát az I.jé t ő l.] Rokkantsági ellátássá alakítás Új előírás 2012. törvény 31-33. december 31-én törvényi rendelkezés alapján megszűnő rok­ kantsági nyugdíjban. évi CXCI. ja n u á rl-jé tő l. Nem állapítható meg rehabilitációs járadék. azbesztózisból eredő foglalkozási megbetegedés esetén már 40 százalékot elérő egészségkárosodás mellett járt. januári nyugdíjemeléssel. (3) bekezdé A 2012 januárjában rokkantsági ellátásban ré­ szesülőnek a 2012 előtt meghatározott időpontban kell részt vennie az előírt orvosszakértői (soros) felülvizsgálaton. §-aiban. december 31-én rehabilitációs járadékban részesülőket. januárt követő nyugdíjemelések mér­ tékével kell emelni a rokkantsági nyugdíjból. ja n u á r l. § (1) bekezdésében. ha az állami foglalkoztatási szerv állapotrosszabbodását vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a megállapítottnál alacsonyabb mértékű egészségkárosodást felté­ telezett. törvény 2-13. és II.tehát rokkant .) [Lásda2011/CXCI. 30-33. Új ellátásként álla­ pítható meg és folyósítható ■a rehabilitációs ellátás. megváltozott munkaképességre tekintettel megállapított szociális ellátásban részesülő nyugdíjkorhatár alattiak. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi (0.2 százalékkal jár magasabb ellátás.. [Lásd a 2011/CXCI. (Eddig elvégez­ ték a járadékos egészségi állapotának komplex újraminősítését. illetve átalakította a korábbi rokkantsági nyug­ díjakat és a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásait. január 1-jén átalakított rokkant­ sági ellátásokat is. életévüket betöl­ tötték . A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja egészségbiztosítási . Rokkantsági nyug­ ellátás ezentúl nem állapítható meg. törvény 32. ja n u á r 1-jétő l.] állapított rendszeres szociális járadék.5 százalé­ kos) mértékével is emelik az ellátást.] Változás2012.) [Lásd a 2011/CXC1. § (1) bekezdésében. 34. §-ában. Mindkét ellátást a nyugdíjkorhatárt megelőzően állapíthatták meg. 35. december 30-ától három évre állapították meg a rehabilitációs járadékot. december 20-án elfogadott 2011. [Lásd a 2011/CXC1. §(1) bekezdésében. baleseti rokkantsági nyugdíjat igényelhettek. Szociális ellátások m egszüntetése Új előírás 2012. Szilikózisból. ■a bányászok egészségkárosodási járadéka. decemberi ellátást változatlan összegben folyósítják tovább rokkantsági ellátásként 2012 januárjában.rendszeres szociális járadéka.] R ehabilitációs já ra d é k k ifu tta tá s a V á lto zá s2012. törvény 32.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alakul. § (1). ja n u á r 1-jétől. vagy ha egészségkárosodás előtti jövedelmük legalább 30 százalékkal csök­ kent.

nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez Havi átlagjövedelem 60% -a. nyugdíjjárulék nem terheli Havi átlagjövedelem 6 5% . nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. 2011 végéig 57. [Lásd a 2011/CXCI. január 31-éig levél­ ben tájékoztatja az átalakítás során megváltozott jogosultságairól és kötelezettségeiről. § (1) bekezdésében. törvény 33. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi 0. nyugdíjjárulék terheli Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel 1953-ban vagy korábban. Rehabilitációs tően folyósított rehabilitációs ellátás melletti ellátássá alakul át a megmaradt munkaképes­ jövedelemszerzésre . Az igazolási kérelemben az ellátottnak a nyilatkozat-benyúj­ tási határidő elmulasztási okát kell tisztáznia. nyugdíjjárulék nem terheli Havi á tlagjövedelem 70 % . január 1-jén rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság tájékoztatásához csatolt nyilatkozat visszajuttatásával 2012. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 40 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 50%-a.es szabályokat alkalmazzák' Megszüntetik tehát ben vagy azt követően született) személyek a III.38 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 3 forintnak) a hat hónapon keresztüli megszerzé­ sekor szüntetik meg. § (2) b) pontjában. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. [Lásd a 2011/CXC1. hogy a továbbiakban öregségi nyugdíjként folyósítsák ellátását. ellátását 2012 május 1-jén megszüntetik.] Új ellátás megállapítása megváltozott munkaképességűeknek 2012-ben O rvo si m in ő s íté s * Legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 40%-a. de a minimálbér legalább 55 és legfeljebb 150%-a. Ez esetben te­ hát a 2011. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 45 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 150%-a. december 31-én 57 év alatti (tehát 1955. A megváltozott munkaképességűek részére megálla­ pított ellátások mentesek a személyi jövedelemadó alól. § (1) bekezdésében. (2) bekezdésében. nyugdíjjárulék nem terheli Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás * Felülvizsgálatra a megállapító határozatszerinti időben kerül sor.5 százalékos mértékével is megemelik az ellátást. A felülvizsgált személy ellátási jogosultságának megítélésekor a biztosítási időtartamot nem kell figyelembe venni. január 1-jén rehabilitációs ellá­ tássá alakított juttatásban részesülő személy az előírt időpontig nem kérte egészségi állapo­ tának komplex újraminősítését. 4. így januárban 4.a . csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ rokkantsági nyugdíja. törvény 2. de egyéb körülmények miatt rehabilitáció­ ja nem javasolt Tartós foglalkozási rehabilitációt igényelne. legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett bányász. ja n u á r l.tehát a III. ja n u á rl-jé tő l. rehabilitálható M un k a ké p e ssé g m in ő s íté s e S z ü le té s i év E llá tá s m e g n e ve z é se E llá tá s ö s s z e g e ** E llá tá s fo ly ó s ítá s a Foglalkoztatható. januári nyugdíjemelés általá­ nos szabályai szerinti növelt összegét folyósítják tovább. A 2011 előtt megállapított rokkant­ nyugdíj átalakítása esetén ezt megelőzően a 2011. Rokkantsági ellátás valam int 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 6 0 % . Arehabilitációs ellátásban részesülők a pénzbeli ellátás mellett rehabilitációs szolgáltatásra ¡sjogosultak. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . de Megszűnik. fog­ lalkoztatás csak segítséggel vagy egyáltalán nem lehetséges Bármikor Rokkantsági ellátás Havi átlagjövedelem 40% -a. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ dékból átalakított rehabilitációs ellátást a havi tott rehabilitációs ellátásként a 2011. rehabilitációval 1953-ban vagy korábban.továbbra is a 20112011. A határidő lejárta után csak igazolási kérelem benyújtása és elfogadása ese­ tén lehet a nyilatkozatot megtenni. Bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult a keresőtevékenység megszűnése előtt munkaképesség-változás miatt keresetkiegészítésben részesült. törvény 33. Ennekösszege megegyezika keresetkiegészítéssel. Havi átlagjövedelem 45% -a. nyugellátás 2012. 3. nyugdíjjárulék terheli legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot.7 százalékkal emelt öszszeget folyósítanak. életévét betöltő (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született) személy a nyugdíjkorhatár betöltését követően kérelmez­ heti. Ha a rehabilitációs ellátást rendszeres szociá­ lis járadékból alakítják át. csoportba sorolt követő ellátásmegálíapításig .a.2 százalékkal jár maga­ sabb összeg. rehabilitációs ellátás megállapítási feltétele az igénybenyújtást megelőző 5éven belüli Iegalább1095 napos biztosítási jogviszony. de Megszűnik.a komplex újraminősítést séggel rendelkező . **Az ellátása nyugdíjemeléssel megegyezően emelkedik.a . 2. törvény 33. de ez egyéb körülmé­ nyek miatt nem javasolt Folyamatos támogatással foglal­ koztatható Jelentős egészségkárosodás. Megjegyzések: 1. decemberi ellátást változatlan összeg­ ben folyósítják tovább rehabilitációs ellátásként 2012 januárjában. A nyugdíjjá alakított ellátás a megszüntetett rokkantsági ellátással azonos összegben jár. [Lásd a 2011/CXCI. március 31-éig kérheti egészségi állapotának komplex újraminősítését. megszerzésekor. Arokkantsági ellátás. akkor azt nem növelik a 2012. Ha a 2012. § (4) bekezdésében. vagy nem részesül tovább ellátásban. Ugyancsak rehabilitáci­ tott ellátást hat hónapi keresőtevékenység. A rendszeres szociális jára­ III. Rokkantsági ellátás valamint 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 4 0 % -a . de a minimálbér legalább 45 és legfeljebb 150%-a. illetve ós ellátást kapnak 2012 januárjától az 57 éves ennek során a minimálbért.] Kom plex újram inősítés Új előírás 2012. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a m inimálbér 150%-át 45%-a. január 1-jei ellátásátalakítást köve­ Új előírás 2012.jé t ő l. § (3)-(4) bekezdéseiben. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt. de Megszűnik. januári nyugdíjemeléssel. rehabilitáció nem javasolt Foglalkoztatható lenne. Havi á tlagjövedelem 35% -a. azellátást csak külön rendeletbenfoglaltakszerint emelik. decemberi minimálbér 80 százalékának (2012-ben 74 400 ellátást kap. 32. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 45%-a.] A 2012 januárjától rokkantsági ellátásban részesülő. így összesen mintegy 4. §.] R ehabilitációs ellátássá alakítás A 2012. valamint az ellátás életkort 2011 után betöltő rendszeres szociális kétszeresét is meghaladó havi átlagjövedelem járadékosok. törvény 32.] A 2012. [Lásd a 2011/CXCl. A rehabilitációs el­ látássá alakított juttatásban részesülőt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság 2012. [Lásd a 2011/CXCI. de a minimálbér legalább 50 és legfeljebb 150%-a.

január 1-jén 57 440 forintot) kapja a felül­ A 2012. [¿. a 2012.5 szá­ zalékának megfelelő nyugdíjnövelés a rokkantsá­ gi és a rehabilitációs ellátás időszaka alatt vissza­ menőleg igényelhető és érvényesíthető.R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 39 zerzervény >bcn. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá vizsgálatot követően. (8) a) pontjában.ásd a 2011/CXCI. közlekedés. törvény állapotot határoz meg. A rehabilitációs ellátásból 10 átalakított juttatásban részesülők komplex felül­ százalék nyugdíjjárulékot vonnak. A 2012. törvény 33. L ÍŰ I1 IADVÁNYOK ! www.] tékével kell emelni az átalakított. Madách tér 3. § (7) bekezdésében. Ezt követően a minősítési vény m. mezőgazdaság. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő által kért komplex egészségiállapot-újraminősítés a soros felülvizs­ gálat 2012 előtt meghatározott időpontjában vagy azt megelőzően zajlik le. Szakképzések: O A M Á k l e v e l e s k ö n y v v iz s g á l ó dótanácsadó érleg képes könyvelő llam háztartási fejlődés IP l u s z energia.] (2012.hu Budapest (479-9900) M iskolc (46/509-733) Debrecen (52/522-016) Szeged (62/542-500) Veszprém (88/580-070) HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . de rehabilitálható egészségi állapotról határoznak. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként továbbfolyósított jutta­ tásban részesülők egészségiállapot-romlásáról és rehabilitálhatóságáról. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. § (2) b) pontjában. törvény 30. ha ezt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság már 2012.] í Találja meg az egyensúlyt! f n t rh t e na t aó Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. ja n u á r 1 -jétő l. 33.s z á m v it e l i ü g y in t é z ő TB K ¡\V0iWa\0N0 ÉS B É R Ü G Y I S Z A K E L Ő A D Ó ö n y v v iz s g á l ó a s s z is z t e n s e r m é k d íj ü g y in t é z ő T » Kreditpontos szakmai rendezvények Szakkönyvek Új kiadvány a HVG gondozásában Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg a kiadónknál! P W " ! Arazu . § (7) bekezdés­ ében. [Lásd a 2011/CXCI. eredmény és az új igénylőkre érvényes jogosultHa a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal sági szabályok alapján kaphat rokkantsági ellá­ döntése szerint csak tartós rehabilitációs foglal­ tást.] Felülvizsgáltak ellátása Ú előírás 2012. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a komplex újraminősítéseket az életkorra. § (8) b)-bb) pont A 2012 januárt követő nyugdíjemelések mér­ 2. tő ellátási jogosultságának elbírálásakor nem kell [Lásd a 2011/CXCI. április 1-jét megelőzően kezdeményezte. a határozatot követő harmadik hónap első napjá­ tól a közfoglalkoztatási bér 40 százaléka (2012. A Nemzeti Reha­ j bilitációs és Szociális Hivatal soros komplex felülvizsgálaton vagy soron kívüli egészségiállapot-újraminősítésen dönt a 2012. jogosult ellátásra. keresőtevékenységre és egészségká­ rosodási mértékre tekintettel kialakított sorrend alapján végzi el.] Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ tés során 60 százalékos vagy alacsonyabb mértékű. m érleg képes könyvelő P é n z ü g y i. tés 60 százalékra vagy ez alá csökkent egészségi [Lásd a 2011/CXCI. ja n u á r 1 -jé tő l. N yugdíjnövelés-érvényesítés Új előírás 2012.] tációt.] íós elfyuglevélozott ássa lyugiatolt •cius :plex csak lesealási nyújűa. vagy már nem lesz koztatással állítható helyre a rehabilitálhatóság. § (6) bekezdésében. § (7)-(8) az érintett a közfoglalkoztatási bér 80 százalékát bekezdéseiben. változatlan ellátási összegben. illetve 51 700 forintot folyósítanak. ellánély apo>012 Nyilatkozat hiánya miatt megszüntetett rehabilitációs ellátásban részesülőnek csak ak­ kor kell visszafizetnie jogalap nélkül (például az összeghatárt meghaladó kiegészítő jövedelem mellett) felvett korábbi ellátást. rehabilitációs ellátást. törvény vizsgálni a biztosítási jogviszonyban töltött koráb­ bi időtartamot. § (5) bekezdésében. [Lásda2011/CXCI. Az el­ látásváltozást az erről szóló határozatot követő harmadik hónap első hapjától hajtják végre. majd felülvizs­ Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ gált vagy újraminősített ellátást. törvén)!33. § (9) bekezdésében. és nem javasol rehabili­ 33. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. január 1-jén átalakított rehabilitá­ ciós ellátást rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. ökoszisztéma 1075 Budapest.szamviteloktatas. és így havonta vizsgálatot vagy soron kívüli újraminősítést köve­ 25 850.] január 1-jén 28 720 forint) lesz az új ellátási összeg. A 2012 előtt folyó­ sított rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0.

de 2012. évi éves jövedelme (12 x 50 ezer forint) 2400-ad részével.5 százalékos egyhavi. így 2012 első hónapjá­ ban 96 345 forintos ellátást fog kapni.] Új m egállapítás rokkantsági ellátásra Új előírás 2012. amelyekből havonta átlagosan bruttó 300 ezer forint jövedel­ met szerez. § (4) bekezdésében. januári nyugdíjemelés 4. évi öregséginyugdíj-szabályok szerint magasabb ellátást kapna.hozzátartozói nyugel­ látás. Magas jövedelme ellenére ellátását nem korlátozták.2 százalékos mértékével emelt összege. (Mivel. és ellátását bármekkora kiegészítő jövedelem ese­ tén sem korlátozzák. 2012. 3 .a korábban megállapí­ tott ellátásokkal megegyező feltételek szerint .vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesül. törvény 31. novemberi kiegészítés egyhavi 0. 115 195 forint jár részére. átmeneti járadék igényelbírálása 2011. 2. január 1-jétől pe­ dig az új igénylőkre vonatkozó szabályok szerint kaphat rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást. évi jövedelme 2400-ad részével. sem a nyugellátási össze­ gének kétszeresét nem éri el. 2011-ben 54. Kiegészítő jövedelme havi 60 ezer forint. hogy rokkantsági ellá­ tását szüntessék meg.2012-ben a 139 500 forintot -. Nyugdíjkorhatárhoz közeli. megszüntetik. ezt követően pedig csak akkor. januári nyugdíjemelés 4. Kiegészítő jövedelme után fizeti a nyugdíjjárulé­ kot. 60 éves életkora miatt 2010-ben elvégzett soros felülvizsgálatán nem írtak elő további vizs­ gálatot. és részt kell vennie az előírt soros felülvizsgálation. és . és nyugdí­ jasnak minősül.a 2011. Az ellátás megállapításához szükséges az is. törvény 30.2 százalékos nyugdíjemeléssel eqjelt összegét fogja kapni. Továbbra is havi 50 ezer forintot keres kiegészítésként. amely 2012-től már nem jogosítja az éves jövedelem 2400-ad részének megfelelő nyugdíjnövelésre. az igényelt és megállapításra kerülő ellátá­ sát 2011. 1957-ben született. vagy­ is . Mivel 2011 végéig még nem töltötte be 62. III. ja n u á r 1 -jétő l. december 31-én folyamatban van.átalakul rokkantsági ellátássá vagy rehabili­ tációs ellátássá. § (5) bekezdésében. életévét betöltött informatikus részére 2011 áprilisában 80 százalékos egészségkárosodására és 30 év szolgálati idejére tekintettel II. azaz 88 570 forintot.5 százalékos. ha a kérelem benyúj­ tását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. 2012. így ellátását nem szüntetik meg. január 1-jétől öregségi nyugdíjra változik. a továbbiakban nyugdíjasnak minősül. vagy elveszti ellátási jogosultságát. [Lásd a 2011/CXCI. Rokkantsági ellá­ tás állapítható meg a 60 százalékos vagy annál alacsonyabb egészségi állapotú. ja n u á r 1 -jétő l. Ezt 2012 júliusáig bármekkora jövedelem esetén sem ten­ nék. illetve R okkantnyugdíj elnevezésváltozása Új előírás 2012. de ellátását most sem szüntetik meg emiatt. hogy ellátását öregségi nyugdíjként változatlan összegben folyósítsák tovább. ennek egyhavi 0. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 30. október 18-án született nő 2006 óta III. novemberi kiegészítés 0. június végéig emiatt még nem szüntetik meg az ellátását. január 1-jétől ellátása . így el­ látását nem korlátozzák. §-ában. novemberi kiegészítésben nem részesült. de 57 éves már elmúlt. 2012. törvény 30. Januári ellátása kiszá­ mításakor a decemberi nyugdíjösszeget emelik a 2011. csoportos rok­ kantsági nyugdíjat állapítottak meg. 250 forinttal. január 1-je előtt elvégezték komplex or­ vosszakértői minősítését. baleseti rokkantsági nyugdíj.] Ha 2011. nem minősül tovább nyugdíjasnak. Továbbra is kap megbízásokat. jasokra nem terjedt ki.] [Lásd a 2011/CXCI. majd a 2012.2 százalékos mértékével. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja. Megbízási szerződés alapján 2011 májusától az év végéig összesen bruttó 2 millió forintos kiegészítő jövedelmet szerzett.40 R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK A T AL A KI T A SA Példák megváltozott munkaképességűek ellátására 1. A névváltozás az ellátási feltételeket nem érinti. Ki­ egészítésként 2011-ben havi bruttó 50 ezer fo­ rint járulékköteles jövedelmet szerez. de időtartama beszámít az öregségi nyugdíj szolgálati idejébe. Emiatt azonban ellátását nem szüntetik meg. így havonta 115 445 forintot kap.) Ellátását növelik viszont a nyugdíj mellett szer­ zett 2011. december 31-éig a 62 éves életkort betöltő (tehát 1949-ben vagy azt megelőzően született személy rokkant­ sági. 2011. akkor az igényelt ellátását már a 2012-től érvényes minősítési szempontok figyelembevételével állapítják meg és folyósítják 2011 végéig. A 2011. december 31-ével megszüntetik. akkor e minősítéstől függően kaphat új ellátást. akkor 2011 végéig az akkor hatályos szabályok szerint folyósít­ ják igényelt és megállapított ellátását. Utoljára 2010-ben vizsgálták fe­ lül jogosultságát. Az újév első hónapjában a decem­ beri nyugdíjának a 2011. baleseti rokkantsági nyugdíjának elne­ . januári 4. 2012 januárjától juttatá­ sa rehabilitációs ellátásra változik. Januárban a de­ cemberi nyugdíj 2012. tehát az ellátott továbbra is részesül a nyugdíjemelésekben .a 2012 januári emelés­ ben is ellátását bármekkora összegű jövede­ lemszerzés esetén sem korlátozzák. decemberében 110 ezer forintot kap. Ezt azonban csak akkor érdemes kérnie. életévét. ja n u á r 1 -jé tő l. Ha kérelmét nem tartja fenn. ha három egymást követő hónapban szerzett jövedelmé­ nek havi átlaga meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). A nyugdíjkorhatárt 65 éves korában. tehát 2011-ben 52 éves férfi 2011 decemberében hat éve kapja 92 ezer forintos. és öregségi nyugdíjat álla­ pítsanak meg a részére. majd a 2012. hadi. mi- 2011-es igények elbírálása Új előírás 2012. Ek­ kor kérheti. 2012. § (3) bekezdésében. Ha 2011. de ha ezt követően három egymás utáni havi jövedelmének havi átlaga meghaladja a minimálbér másfélszeresét . 2022ben éri el. mivel az erre vonatkozó szabály a teljesen mun­ kaképtelen (I— csoportos) rokkantsági nyugdí­ II. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja. rendszeres szoci­ ális járadék. 2012 januárjától rokkantnyugdíját rokkantsági ellátásként folyó­ sítják tovább. a következő vizsgálatot 2012 szeptemberére írták elő. Ha a rokkantsági. Ha így tesz.] vezése 2012. és 2012.5 százalékos mértékét nem építik be az ellátásba. rehabilitációra nem javasolt igénylőnek. az igény­ lőnek (2012 elején) nyilatkoznia kell kérelme fenntartásáról a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási szerv részére. Kiegészítő jövedelme nem éri el sem rokkantsági nyugdíja kétszeresét. január 1-je előtt még nem végezték el komplex orvosszakértői minősítését. október 18-án betölti 62. ha az időközben megszerzett szolgálati idő beszámításával a 2022. 1950.a kerekítési szabályokat figyelembe véve 835 forinttal. 2012 januárjától egészségkárosodásának mértékére tekintettel nyugellátását rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. így havonta összesen 89^405 forint ellátás jár neki. ez sem a minimálbért. Ekkor kérheti. Ha ezek valamelyikén egész­ ségi állapotának javulását állapítják meg. Továbbra is havi 60 ezer forint kiegészítő jövedelme van. Ellátása 85 ezer forint. hogy az igénylő ne végezzen keresőtevékenységet. 1959-ben született. [Lásda2011/CXCI. A továbbiakban folyamatosan rokkantsági ellátást kap. életévét. Ellátását to­ vább növelik a 2011. csoportos rokkantsági nyugdíját. sem a minimálbér összegét.

ja n u á rl-jé tő l. Ha a jogosultság rendszeres pénzellátás folyósítása miatt nem áll fenn. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével . 10. tehát 2015. 2. ellátását megszüntetnék. 28 720 forintra csökkenne. 2. évi minimálbér 30. így rendelkezik a kérelme benyújtását megelőző öt évben a jogosultsághoz szükséges 1095 napos biztosítási jogviszonnyal. Itt elkészül rehabilitációs terve.] . 30 éves kora szítés nélkül is megoldható lenne rehabilitációja. törvény 12. törvény ettől a naptól jár. Ha viszont ugyan­ ilyen egészségi állapot mellett más munkakörben további intézkedés nélkül is foglalkoztathatónak tartanák. és 2011 végéig III. az edzői pályát nem tudja folytatni. 4. így ellátását ekkora összegben állapítják meg. illet­ ve 150 százaléka .ehhez egyéves felkészítés és minősí­ tővizsgák letétele szükséges. az ellátás legkorábban a benyújtást megelőző hatodik hónap első napjával állapítha­ tó meg. így foglalkoz­ tatása a minimálbér kétszereséig .mivel hosszabb ideje nem gyakorolta . A rehabilitációs ellátást a rehabilitációhoz szükséges időtartamra. törvény 1. és keresőtevékenysége alatt szünetelne pénzbeli ellátása. december 1-jétől a közfoglalkoztatási bér 80 százalékára. A komplex újraminősítésen megállapítják. oldalon). tehát 60 százalék alatti. Az ellátás megállapításához szükséges az is.] A rehabilitációs ellátást a jogosultsági feltéte­ lek fennállásától állapítják meg. Ebből a nyugdíjjárulék levonását követően 25 850 fo­ rintot kapna me^ Ez esetben is elkezdődne a re­ habilitációs eljárása.vagy a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy rehabilitálhatóságának foka . de legfeljebb három évre állapítják meg. ha ezen időszakban havi átlagjöve­ delme meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). A betegségét megelőző évben egészségbiztosítási járulékot ha­ vonta átlagosan 450 ezerforint után fizetett.. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és a rehabilitá­ ciós ellenjavaslat . március 31-éig benyújtott nyilatkozattal kérheti egészségi állapota komplex felülvizsgálatát (mivel 57 év alatti. Ha a jo­ gosultság már az igény benyújtását megelőző­ en fennállt. Minősítési eredménye alapján a vizs­ gálatot követő harmadik hónap első napjától. Abban az esetben.] Új m egállapítás rehabilitációs ellátásra Új előírás 2012. Úgy dönt. hogy 2012. A területileg illetékes nyug­ díj-biztosítási igazgatóságon megváltozott mun­ kaképességű személyeknek járó ellátás iránti igényt nyújt be. zottá válik. június 1-jei lejárta előtt sikerül elhelyez­ kednie. Végzettsége alapján földrajztanár­ ként dolgozhatna. 59 éves. Ugyanennyit kapna akkor is. te­ hát 270 ezer forint lenne. pontjaiban. Betegségéig folyamatosan dolgozott. és nem változna ellátása összege.] Az új igénylőnek járó rokkantsági ellátás öszszegét a megállapítást megelőző naptári évben szerzett. 1 § (2) 1. Januárban levelet kap a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. Rokkantsági ellátást kell megállapítani a rehabilitálható. töruény ellátást. mivel öt éven belül (2016-ban) betölti az öregséginyugdíj-korhatárt.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. 5.. Ha ezek a kére­ lembenyújtási napon már fennálltak. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével . az ellátás [Lásd a 2011/CXCI. 2012-ben 139 500 forintnál. §-aiban. 4. így 51 ezer 700 forintot fog kézhez kapni. és orvosi rehabili­ tációt is igényel. töruény 5. A nyugdíj-biztosítási igazgatóság értesítése alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi­ vatal elvégzi egészségi állapotának komplex mi­ nősítését. s a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelelő igénylőnek is. (2012-ben tehát az 1953-ban vagy azt megelőzően születetteknek. 10. § (2) bekezdésében.) Komplex felülvizsgálatát 2012 szeptemberében (a korábbi soros felülvizsgálaton kijelölt. (2012-ben 41 850 forintos) ellátást állapítottak Fizikai teljesítménye nagymértékben korlátovolna meg a részére. május 1-jével megszűnne.mentes a szociális hozzájárulási adó alól.. hadi. tehát a törvény sze­ rinti legkésőbbi időpontban) végzik el. pontjaiban.közötti összegben kerülhet megállapításra (lásd erről táblázatunkat a 38. [Lásda2011/CXCI. a továbbiakban rokkantsági ellátást kapna. Ha a legfeljebb 60 százalékos egészségi ál­ lapot mellett rehabilitációját nem javasolnák. hanem rokkantsági ellátást kap. így megváltozott munkaképes­ ségűként jogosult marad pénzbeli ellátásra. Re­ habilitációjához kétéves speciális foglalkoztatást javasolnak. §-ában. hogy rehabilitációs kártyát kaphat.2012-ben 186 ezer forintig .ne kapjon rendszeres pénz­ [Lásd a 2011/CXCI. Nem kaphat azonban többet a minimálbér 150 százalékánál. [Lásd a 2011/CXCI. hogy egészségi állapota 50 százalékos. Ha már az ellátás 2015. ha orvosi rehabilitáció és tartós felké­ 4. törvény 11. ha a kére­ lem benyújtását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. valamint az igénylés időpontjában 58 és fél éves életkort betöltött 1954-ben született személyek­ nek. óta sportedzőként dolgozó földrajz-testnevelés csak a minimálbér 45 százalékával megegyező szakos tanár 2012-ben súlyosan megbetegszik. mégsem reha­ bilitációs ellátást. Ha a keresőtevékenysége alatt keresőképtelenné vált ellátott részére táppénzt. az ellátást az en­ nek megszüntetését követő naptól folyósítják. Rehabilitálhatónak minősítették. 7 § (1) bekezdésében.. amelynek aláírása után megkezdődik rehabilitációja. Rehabilitációs ellátás állapítható meg a legfeljebb 60 százalékos egészsé- gi állapotú. és megvizsgálja rehabilitálhatóságát. ezekkel azonos.hozzátartozói nyugellátás. .R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A | 41 vei továbbra is a korábbi jövedelemkorlát van érvényben. Az ellátás megszűnését követően csak akkor lenne megál­ lapítható részére ismételten ellátás. csoportos rokkant­ sági nyugdíjat kapott). [Lásda2011/CXCI. A rokkantsági ellátás ezektől függően a 2012. A határozat kézhezvételét követően öt mun- kanapon belül fel kell keresnie a területileg il­ letékes munkaügyi kirendeltséget. amely szintén december 1-jén kezdődik.határozza meg. állása megszűnik. 1953-ban született. Megállapítják. hogy az igénylő ne végezzen ke­ resőtevékenységet. 57 440 forintra változik reha­ bilitációs ellátásának összege. ha rehabilitációját nem javasolták volna. §-aiban. Ellátása után nyugdíjjárulékot sem fizetne. A tájékoztatásban értesítik. ha a kére­ lem benyújtásakor a nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb mint öt éve van hátra. amelyben tájékoztatják arról.. s így attól kezdve kizárólag munkajö­ vedelméből kellene fenntartania magát.ne kapjon rendszeres pénzellátást. Ellátása az átlagjövedelme 60 százaléka. tehát 2012. és .] A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek fennállásának napjától állapítható meg. ellátása a 2012-es közfoglalkoztatási bér 40 százalékára. hogy benyújtja a vizsgálatkérő nyilatkozatot. keresőtevékenysége alatt szüneteltetik rehabilitációs ellátását. ha egészségi állapota időközben romlana.) [Lásd a 2011/CXCI. illetve ezek­ kel azonos. Ebben ^z esetben három­ havi keresőtevékenység esetén akkor szüntetnék meg ellátását. és nem indulna el a rehabilitációs eljárás.] . június 1-jéig tart. rehabilitálható igénylőnek.tehát 27 900 és 139 500 forint . 4. (Ha ezt nem tenné meg. Az ellátás további időtartamát két és fél évben határozzák meg.. nem­ zeti helytállásért elnevezésű pótlék. §-ában. rehabilitációs ellátása 2012. de . hogy a vizsgálat során feltárt álla­ potában nem foglalkoztatható. Ha a felülvizsgálat során egészségi állapotát 60 százalék felettinek minősí­ tették volna. Ebből a Nyugdíjfo­ lyósító Igazgatóság levonja a 10 százalékos nyug­ díjjárulékot. § (2) 1.

[Lásd a 2011/CXCI.] A keresőtevékenységet folytató személy rok­ kantsági ellátását akkor szüntetik meg. Rögzíteni kell továbbá az ellátott sze­ mély kötelezettségeit. ja n u á r 1-jétől. törvény benyújtása és elfogadása esetén pótolhatja kö­ telezettségét. törvény megállapító határozat jogerőre emelkedését kö­ 2. [Lásd a 327/2011. 8.k2 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A baleseti táppénzt folyósítanak. 13. A tervben ki Kell térni a szükséges orvosi és szociális eszközökre. munkaközvetítést . § (2). valamint a kapcsolattartás módját is. [Lásd a 2011/CXCI.] A rehabilitációs tervnek tartalmaznia kell a folyamat során elérni szándékozott foglalko­ zást. ezek határidejét. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és rehabilitálhatóságának várha­ tó időtartama határozza meg. visszaköveteli. törvény 13. illetve rehabilitációs ellátását is megszüntetik a mulasztás megállapí­ tását követő hónap első napjától. január 1-jén rokkantsági ellátássá átalakított rokkantsági nyugellátás esetében e szabály al­ kalmazásakor a 2012. 2012. Az erre az időszakra kifizetett ellátási összeget. §-aiban. Szüneteltetni kell az újonnan. Ha a határidőt elmulasztja. aki az iskolai tanulmánya­ it követő 180 napon belül biztosítottá vált. § (l)-(3). a megelőző évi átlagjövedelem 35 százalékát. Az ellátást a jogo­ sult saját kérésére is meg kell szüntetni a kérelem­ ben megjelölt időpontban. § (l)-(3) bekezdéseiben. ha a jövedelemszer­ zésről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utólag sze­ rez tudomást.] A Jogosultság rehabilitációs kártyára Ellátásm egszüntetés § fl) előírás 2012. A rehabilitációs tervet -az abban meghatározott rendszerességgel megtartott közös értékelő megbeszélést követően .] sőképtelenség időszakára. 22. rendszeres szociális járadékban dokumentum nélkül foglalkoztatott . de a 2012. és a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. feltéve. § (5) bekezdéseiben. Az elhunyt személy ellátását a halálát követő hó­ nap első napján szüntetik meg. ha a korábbi komplex minősítésen még figyelembe nem vett egészségkárosodása alakul ki.rehabilitációs ellátás. [Lásd a 2011/CXCI. 32. Táppénz. §( továbbá a 2011. július 1-jétől megszerzett jövedelmeket kell figyelembe venni. § (1). Az ellátási jogosultsághoz szükséges . a közfoglalkoztatás. december 31-én rokkantsági A munkaszerződés vagy ezzel egyenértékű nyugdíjban. [Lásd a 2011/CXCI. [Lásda 327/2011. [Lásd a 2011/CXCI. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles teljesíteni a rehabilitációs tervben meghatározott . törvény 116. Az új igénylő re­ habilitációs ellátásának összegét a megállapí­ tást megelőző naptári évben szerzett. Megszüntetik a rok­ Új bekezdésében.] kantsági. törvény 7 § (4) bekezdésében. átmeneti járadék. törvény nincs. 13. habilitációs ellátását megszüntetik a jogsértést [Lásd a 2011/CXCI.személy rokkantsági vagy re­ rehabilitációs kártyára jogosult. § (5). ezek határidejét. rehabilitálható.kötelezettségeit.fekete­ vagy rehabilitációs járadékban részesült személy munkát végző . §-ában. ahol elkészítik re­ habilitációs tervét. évi minimálbér legalább 40 és legfeljebb 50 százaléka (2012ben tehát 37 200 és 46 500 forint között) lesz a megállapított ellátásának összege (lásd erről táblázatunkat a 38. A legfeljebb 60 R ehabilitációs ellátás szüneteltetése Új előírás 2012. baleseti rokkantsági nyugdíj. Az értesítési vagy a felülvizsgálat során adódó kötelezettségét neki felróható okból elmu­ lasztó személy rokkantsági. ja n u á r 1 -jé tő l. Ha az igénylő rehabilitációs intézkedéssel foglalkoztatható. Ha az igénylő számára tartós rehabilitációs foglal­ koztatás szükséges. illetve ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjától.a munkaügyi kirendeltség és az ellátott közösen módosíthatja. hogy 30 napnál hosszabb biztosítási megszakítása [Lásd a 2011/CXCI.is kap.például munkavégzés-felkészítést. rendszeres szociális járadék. évi minimálbér legalább 30 és leg­ feljebb 40 százalékát (2012-ben tehát legalább 27 900 és legfeljebb 37 200 forintot) kapja.] R ehabilitációs ellátás összege Új előírás 2012. A rehabilitációs ellátást a határozott időtartam lejártakor is meg kell szüntetni. ha há­ rom egymást követő hónapban megszerzett jöve­ delmének havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot). törvény 7 § (6) bekezdésében. de az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak. ha az el­ látott egészségi állapota. 9 § (l)-(2) bekezdéseiben. § (1) bekezdésében.] jövedelemrészre kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. illetve a rehabilitációs ellátást. baleseti táppénz folyósítása esetén a rokkantsági ellátást nem szüntetik meg. Új előírás 2012. A rehabilitációs ellátásra jogosult személy pénzbeli ellátást cs rehabilitációt elősegítő szol­ gáltatásokat .] B izto sítá siid ő tartam -s zá m ítá s Új előírás 2012. (4) bekezdéseiben. amellyel a jogosult az együttmű­ ködésre is kötelezettséget vállal. törvény 10. [Lásd a 2011/CXCI. [Lásd a 327/2011. bányász dolgozók egészségkárosodási já- § . kormányrendelet 16. valamint a kere­ § (3) bekezdésében. munkaköröket. törvény 6. a kifizetett ellátásból levonja. akkor is megállapítják a rokkantsági ellátást. 2. Ha nem rendelkezik a kérelmet megelőző öt évben 1095 napi jogviszony­ nyal. rehabilitá­ ciós járadék. vállaló után a foglalkoztatónak csak a minimálbér [Lásd a 2011/CXCI.keresőképtelenség alatt szünetelő . kormányrendelet 18.. az előző évi átlagjövedel­ mének 45 százaléka.] A megszüntetett rehabilitációs ellátást (pél­ dául a határozott időtartam lejárta miatt) kére­ lemre ismételten megállapítják. ja n u á r 1 -jé tő l. § (2) d) pontjában. időrendben az ehhez szük­ séges szolgáltatásokat. és vissza kell fizetnie a megelőző vető A rehabilitációs kártyával rendelkező munkaegy évben kapott ellátási összeget. reha­ bilitációs ellátást annak. rehabilitálhatósága vagy a részére járó rendszeres pénzellátás miatt ellátási jogosultsága már nem áll fenn. a rehabilitációs ellátás pedig szünetel. ja n u á r 1 -jé tő l. támogatásokat.] . ja n u á rl-jé tő l.például a rehabilitációs hatóságnál történő megjelenési.] hónaptól. kormányrendelet 18.] . munkahely-elfogadási . törvény 6. §(1) bekezdéseiben. ha pedig már megszűnt az ellátás. törvény 7 § (3)-(4) bekezdéseiben. oldalon). képzési.a kérel­ met megelőző öt évben elérendő -1095 napba a rok­ kantsági. [Lásd a 2011/CXCI. valamint a munkaügyi kirerideltség kötelezettségeit. ja n u á r 1 -jé tő l. beleértve a munkaügyi kirendeltségnél történő jelentkezé­ seinek gyakoriságát. százalékos egészségi állapotú. valamint a komplex újraminősítést követően megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy pénzbeli ellátását a keresőte­ vékenység. törvény kétszerse (2012-ben havi 186 ezer forint) feletti 10. munkahely-keresési. de a 2012.] - R ehabilitációs te rv Új előírás 2012. A munkaügyi kirendeltségnek a rehabilitációs ellátás megállapításának jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell rehabilitációsterv-javaslatát elkészítenie és azt az ellátottal ismertetnie. [Lásd a 2011/CXCI. 116. a mulasztási okot bemutató igazolási kérelem HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E [Lásd a 2011/CXCI. valamint a sike­ res rehabilitációhoz szükséges további intézke­ désekre is. A jogosultnak a rehabilitációs ellátást meg­ állapító határozat közlésétől számított öt na­ pon belül fel kell keresnie a területileg illetékes munkaügyi kirendeltséget. A terv az ellátott személy elfogadó aláírásával vá­ lik érvényessé. § (1) bekezdésében. ennek időtarta­ mával meghosszabbodik a .

A járulékkal terhelt rehabilitációs ellátás folyó­ HVG T B . rehabilitációs ellátás. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2011. százalékát meghaladó 3 Havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. decemberi nyugdíjösszeg 2012. kivéve a bányászok külön kormányrendeletben foglaltak szerint emelkedő egészségkárosodási járadékát. törvény 9. ja n u á r 1 -jé tő l. 2012. pontjában. ha nem kéri. decemberi nyugdíjösszeg Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. ja n u á r i e llá tá s összege F e lü lv iz s g á la t E llá tá s a fe lü lv iz s ­ g á la to t k ö v e tő e n E llá tá s k o rlá to z á s jö v e d e le m s z e r­ zé sn él Nincs 2012. decemberi nyugdíjösszeg 2012. 2. decem beri ellátási Március 31-éig kell kérni a komplex újram inősí­ összeg tés (legkésőbb a korábbi határozat szerinti fe lü l­ vizsgálati időpontban végzik el). d e ce m b e r 31-én III.jé tő l Öregségi nyugdíj 2012. Ha azonban a jogosultság évében és a megelőző nap­ tári évben együttesen sincs 180 napi jövedelme. ajogosultsági feltételek teljesítése esetén öregségi nyugdíj állapítható meg. akkor ellátását a jogosultságát megelőzően. 2012. vagy egyáltalán nem szerzett még jövedelmet. ter­ hességi-gyermekágyi segély. § (3). A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellá­ tás. illetve rehabilitá­ ciósellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbér 80 százalékát hat hónapon keresztül meghaladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellá­ tást. Anyugdíj- korhatárt megelőzően átalakított ellátás helyetta korhatár elérésekor kérelemre. [Lásd az 1998/LXVI. ha nem kéri. valamint a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz.] A d ó . Ha a rokkantsági Ellátások emelése Új előírás 2012. hathavi megszerzése esetén meg kell szüntetni az ellátást Minősítés eredményé­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó nap­ től függően folytatódik. sem a rehabilitációs ellátás után nem kell személyi jövedelemadót vagy ehót fizetni. decem beri ellátási Korábbi határozat szerint összeg 2012. rehabilitációs ellátást igénylő személy a jogosultsága előtti naptári évben nem rendel­ kezik legalább 180 napi jövedelemmel. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 1. csoportos rokkantsági nyugdíj S zü le té si év 1949 vagy korábban 1950-1954 E llá tá s 2012. a jogosult­ ság évében és az azt megelőző évben 180 naptá­ . törvény 76. álláskeresési támogatás folyósítási idejét is be kell számítani.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E § (5 Á tlag jö ve d ele m -s zám ítás Új előírás 2012. január 1-jét követően. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellátás. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüfttetik az ellátást Újraminősítés eredmé­ nyétől függően változat­ lan összegű rokkantsági ellátás. törvény 3. a minimálbért tekintik havi átlagjövedelemnek. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Nincs 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás l-ll. januári nyugdíjeme­ Március 31-éig kell kérni léssel növelt 2011. ésa2011/CXCI. 12. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. § (3) bekezdéseiben. a minimálbér 150 től függően folytatódik. decemberi ellátási összeg Rendszeres szociá­ lisjáradék 1954 vagy korábban 1955 vagy később Rokkantsági ellátás Rehabilitációs ellátás Átmeneti járadék Bármikor Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. decem beri ellátási Korábbi határozatszerint Bányászok egészségkárosodási összeg járadéka Megjegyzések: 1. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az újraminősítést köve­ tő 3. tári évi jövedelem megszerzésének hónapjától átalakul vagy megszűnik az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Rehabilitációs járadék Bármikor Rehabilitációs járadék a korábban meghatározott időpontig Bányász dolgozók egészségkárosodá­ sijáradéka Bármikor 2011. §-ában.] ri napban elért jövedelmének havi átlaga (napi átlagának 30-szorosa) alapján számítják ki. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2012. új igény és az ellátásátalakítást követő újraminősítés alapján megállapított rehabilitációs ellátás után meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot.] A 2012. a minimálbér 150 től függően folytatódik. [Lásd a 2011/CXCI. ja n u á r 1 -jétő l. Az újonnan megálla­ pított rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást 2012 után a mindenkori nyugdíjemelés mértékével kell emelni. annak eredményétől függően: vagy változatlan összegű rokkantsági ellátás. radéka. január 1-jétől. léssel növelt 2011. törvény 2. Sem a rokkant­ sági ellátás. decemberi a komplex újram inősí­ tést (legkésőbb a korábbi nyugdíjösszeg határozat szerinti felül­ vizsgálati időpontban végzik el). hónaptól. a minimálbér 150 től függően folytatódik. ja n u á r 1 . s a Nyugdíjfolyósító Igazga­ tóság a csökkentett ellátási összeget folyósítja. § (2J 3. rokkantsági ellátás. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011.2012-t követően valamennyi ellátást a nyugdíjemelésekkel megegyezően kell emelni. baleseti táppénz.] ellátást. decemberi nyugdíjösszeg 2011.R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK Á T AL A K Í T Á S A Wi Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása E llá tá s 2011. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. a minimálbér 150 től függően folytatódik. [Lásd a 2011/CXCI. § (3) bekezdésében. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. vagy rehabilitációs ellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbért és az ellátás kétszeresét hat hónapon keresztül meg­ haladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellátást. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozatszerint léssel növelt 2011.és já ru lék fize tés Új előírás 2012. decemberi nyugdíjösszeg 2012. csoportos rok­ kantsági nyugdíj 1949 vagy korábban 1950 vagy később Öregségi nyugdíj t Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az ellátás kétszeresét és a m inim álbért elérő átlagos jövedelem háromhavi megszerzése ese­ tén felére kell csökkenteni. gyermekgondozási díj. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Rokkantsági ellátás 2012. januári nyugdíjeme­ Nincs .

átmeneti keresetkiegészítést kapott. törvény 14. s a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bilitálhatónak minősítették). rehabilitációs ellátás nem nyugellátás. ja n u á r 1 -jé tő l. pél­ dául a közlekedésire. kormányrendelet l. . §-ában. 1 . § (2) és az 1997/LXXXI. Elutasítás ese­ tén a jogerőre emelkedéstől számított 12 hó­ napon belül előterjesztett kérelmet csak akkor bírálják el. [Lásd a 2011/CXCI. összegét azonban nem kell figyelembe venni és a 327/2011. számító jövedelem megszerzésének időszaka 2.] Nem kell újra elvégezni a komplex orvos szakértői minősítést. A rehabilitációs ellátásban részesülőnek egészségi állapota megváltozásáról. így folyósí­ tási időszakuk nem számít szolgálati időnek határozták meg az ellátási jogosultság vizs­ az öregségi nyugdíj szempontjából. ha keresőtevékenysége megszűnésekor munkaképesség-változása. és ezek havi átlagában a mi­ nimálbér 80 százalékánál többet keresett. törvény ség és a rehabilitálhatóság minősítését a Nem­ 22.] 1 § (3).] . § (2) munkaképesség-változásának vizsgálata­ és az 1997/LXXXI. törvény 19. felülvizsgáltak vagy újraminősítettek [Lásd az 1997/LXXX. legalább 30 napig elhúzódó keresőképtelenség. rehabilitálhatósággal kapcsolatos feltételeinek soros felülvizsgálatát az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a korábban meghozott hatá­ rozat időpontjában végzi el. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. egészségkárosodá­ sa miatt bányászoknak járó keresetkiegészítést. . törvény 14. Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka helyett bányá­ szok egészségkárosodási járadékát igényelhet a legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett. Az átalakult ellátást válto­ zatlan összegben folyósítják. tartozáselengedési. § (3) bekezdéseiben. § (2). beleértve a rendszeres vagy átmeneti kereset-. törvény nősítése során ezentúl az egészségi állapot szá­ 37. [Lásd a 2011/CXCI.] adott szempont célzott áttekintése esetén végeznek.) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hiva­ [Lásd az 1997/LXXX. valamint jövedelemváltozás esetén haladéktalanul igazolni kell a jövedelem összegét is. törvény Nem v á lto z o tt. törvény kor ezentúl az egészségi állapot megmaradt 22. kormányrendelet 7. valamint keresőtevékenysége megkezdéséről. a keresőtevé­ kenysége alatti keresőképtelenségéről három napon belül kell a területileg illetékes munka­ ügyi kirendeltséget értesítenie. § (1) bekezdéseiben. [Lásd a 327/2011. Az igénylési. 1 § (1) bekezdéseiben. új körül­ § (1) felmerülése vagy mény bekezdéseiben.) [Lásd a 2011/CXCI. ja n u á r 1 -jé tő l. lők. ha a korábban bármilyen eljárásban elvégzett minősítés még érvényes. ja n u á r l. [Lásd a 2011/CXCI. nyugdíj szempontjából a szolgálati időbe beszá­ [Lásd a 2011/CXCI. A megváltozott munkaképes­ 26. [Lásd a 2011/CXCI. részletfizetés-engedélyezési eljárást nem terheli illeték. hogy mértékét Sem a 2012. § (1) és a 327/2011. törvény 15. (Eddig az egészségkárosodás százalékos mértékét lékot vagy más közterhet fizetni. § (1) bekezdéseiben. törvény 16. törvény tást kiegészítő. nyugellátásra nem jogosult sze­ mély. § (3) és a 327/2011.2012-ben az 1 mil­ lió 674 ezer forintot. az igénylési eljárást megszüntetik. jövedelemkiegészítést ré­ szesülőknek. (Az ellá­ gálatakor. ja n u á rl-jé tő l. ha az ellá­ tás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát . a szolgálati időbe beszámít. ha az igénylő állapota időközben tartósan rosszabbodott. A bányászok egészségkároso­ dási járadékát csak akkor emelik. kormányrendelet 7 § (1) bekezdésében. Ennek során meg a csökkentett ellátási összeget folyósítja. . január 1-jén rehabilitációs a betegségek. § (2) mít. a nyugdíjjárulék alapjába be­ 1 § (2) 1 pontjában. A rehabilitációs járadék után a megítélése mellett rehabilitációs javaslatot is meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyug­ kell készítenie (feltéve. törvény 1 § (l)-(2) és a 327/2011.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E A datszolgáltatás Új e lő írá s 2012. veleszületett rendel­ ellátássá alakított juttatás. törvény 15. Mivel a rokkantsá­ gi ellátás. § (2) és az 1997/LXXXI. § (2).) A bányászok egészségkárosodási járadékát szüneteltetni kell a tárgyév végéig. ha a járadékos hat egymást követő hónapban szerez jövedelmet. § (3) bekezdésében.) Nem v á lto z o tt. -mérséklési.] 16. [Lásda2011/CXCI. időtartamát. kormányrendelet téssel egyidejűleg. § (2) bekezdésében.] zalékos mértékének és a rehabilitálhatóságnak Nem v á lto z o tt. A bányászok egészségkárosodási járadéka után nem kell személyi jövedelemadót és ehót fizetni. A rokkantsági ellátásban részesülő személynek a jogosultsági feltételeiben bekövetkező változásról. törvény talnak a munkaképesség-változás komplex mi­ 26.jé tő l. ha a jogsza­ bály előírja ennek időpontját és mértékét. szükség­ bilitációs járadék folyósítási időszaka az öregségi leteit. illetve megszüntetéséről 15 napon belül. törvény 1 . 37. (A korábbi szabály szerint a bányász dolgozók egészségkárosodási járadé­ kát akkor kellett volna 2012-ben megszüntetni.] 1 . ja n u á r 1 -jé tő l. Azt vizsgálják tehát.kk ROI<I<ANTSAGIELLATASOI<ATALAI<ITASA sítási időszaka az öregségi nyugdíj szempont­ Orvos szakértői m inősítés jából a szolgálati időbe beszámít.] Ha az igénylő önhibájából nem jelenik meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vizsgálatán. [Lásd a 2011/CXCI.jé tő l.] Igénybenyújtás Új előírás 2012. rehabilitációs ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyom­ tatványon vagy elektronikus űrlapon benyújt­ va. kormányrendelet a nyugellátás kiszámítása során. (Tovább­ ra sem állapítható meg az ellátás a rendszeres pénzellátásban. ja n u á r l.§ (2) bekezdésében. Soron kívüli felül­ vizsgálatot az egészségi állapot rehabilitációt megakadályozó rosszabbodása.] zeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi. § (1) bekezdéseiben. Az ellátást igény­ mítása során. Jogosultságkorlátozás Új előírás 2012. V áltozás2012. [Lásd a 2011/CXCI. a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervnél kell kezdeményezni. [Lásd az 1997/LXXX. A keresőtevékenységről szóló értesí­ . hogy az igénylőt rehadíjjárulékot. feltételeit. Az újonnan igé­ nyelt rokkantsági ellátás.] gozók 2011 végéig megállapított egészségkáro­ sodási járadéka bányászok egészségkárosodási járadékává alakul. törvény 26.jé t ő l. A bányász dol­ (2) bekezdéseiben. sérülések. rehabili­ tációs ellátás egészségi állapottal. A korábban megállapított rokkantsági ellátás. §-ában. Felülvizsgálat Új e lő írá s 2012. valamint a három egymást követő hónap átlagában a mi­ nimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot) meghaladó jövedelmet eredményező keresőtevékenységéről 15 napon belül értesíte­ nie kell a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervet.]mérik. 37. de összegét nem kell figyelembe venni a nyugellátás kiszá­ Változás 2012. Bányászellátás § Új előírás 2012. sem pedig a rok­ lenességek figyelembevételével hány százalé­ kantsági ellátás után nem kell nyugdíjjáru­ kosnak tekinthető az egészségi állapot. A reha­ kell határoznia a rehabilitáció irányát. ja n u á r l.

60 éves korában nyugdíjba menni. ja n u á rl-jé tő l. akinek a keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel szerzett együttes szolgálati ide­ je eléri a 40 évet.29. így nem lehet előrehozott.szerezte meg) 2012-től szintén korhatár előtti ellátást kap. 40-41. a Győri Balett. ha 2011 végéig nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt.] Ha a 2011. hogy a nyugdíjat igénylő nő annak egészét vagy csak egy részét szerezte keresőtevé­ kenységgel.65) százaléka lesz (ha nem magán-nyugdíjpénztári tag). A balettművészeti életjáradékra nem jogosult (például színész. polgármesteri tevékenység . §(1) bekezdésében. Eddig a jogviszony az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeinek tel­ jesítése vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén is megszűnt. törvény 2. hét. törvény 93-94. valamint az 57. ezek összege 40 év. január 1 -jé p . függetlenül a határo­ zott idejű szerződés lejáratától.) [Lásd a 2011/CLXVII. Ha egy nő súlyosan fogyatékos gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjban részesült. b a balettművészeti életjáradék. ha mélyművelésű bánya föld alatti munkakörében legalább 25 év szol­ gálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött. ■a szolgálati járandóság.[ HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Bár a szolgálati időbe beszámít például a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt végzett tanulmányok ideje vagy az állás­ keresési járadék folyósításának időtartama. ja n u á r 1 -tő l. [Lásd a 2011/CLXVII. [Lásd a 2011/CLXVU. hat. a nyug­ díjazási feltételt Jelentő 40 éves időtartam kiszámítá­ sakor ezek nem vehetők figyelembe. [Lásd az 1997/LXXXI. december 31-én törvé­ nyi rendelkezés alapján megszűnő korhatár alatti nyugdíjban részesülők és új jogosultak is megkap­ hatják. tevékeny­ ségeknél . törvény 18. ■az átmeneti bányászjáradék. Életkorától függetlenül nyugdíjba mehet az a nő.Mit kell tudni a korai nyugellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011. Az ellátásokat a 2011.] A 2011. életévét be nem töltött . törvény 3.gyermekszámtól függetlenül .tehát 1950-ben vagy azt követően szüle­ tett . Meg­ szűnik az egyes foglalkozási ágaknál. polgármesterek­ nek. és ezentúl korengedményes nyugdíja­ zásról sem állapodhat meg a munkáltató és a mun­ kavállaló. törvény 4. amit a gyerekneveléssel szerzett szolgálati időnek kell legalább 40 évre kiegészítenie. hanem korhatár előtti ellátásra jogosít. ha megfelelnek az előírt feltételeknek is. november 28-án elfo­ gadott CLXVII. két ki­ vétellel (a társadalombiztosítási nyugdíjtörvényben meghatározottak szerinti 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők. jogszabályban felsorolt munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő 2012 végéig sze­ rez korkedvezményes jogosultságot. 97.67-szoros. valamint a tisztségük­ ről leköszönt országgyűlési. 18-18/B §-aiban. azaz nem csökkentik a korhatár alatti megállapítás miatt. zenész) művésznyugdíjas és az átmeneti bányászjáradékra nem jogosult bá­ nyásznyugdíjas (tehát aki a szükséges jogosultsági időt nem .elérhető korhatár alatti nyugdíjazás lehetősége.és előadó-mű­ vészet egyes ágai. január 1-jétől elért jövedelmek valorizált átlagának 69.] Nem vá lto zo tt. valamint például az országgyűlési képviselői. §-ában. §-aiban. a Pécsi Ba­ lett. A nyugdíj kiszámításakor to­ vábbra is a teljes szolgálati időt kell figyelembe venni. életévét be nem töl­ tött -tehát 1950-ben vagy azt követően született -bá­ nyásznyugdíjas ellátása 2012. §-aiban. jogosult tehát három és fél évvel a 63 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően. nem jogosít tehát ellátásra 24 év keresőtevékenység és 16 év gye­ reknevelési idő. A prémiumévek programban részt vevők jog­ viszonya az öregséginyugdíj-jogosultság meg­ szerzése esetén szűnik meg.11. § (2a)-(2d) bekezdéseiben. §-ában.] Változás 2012.25-szoros szorzó­ val számítódik. illetve gyermekneveléssel. fúvós. hogy ezt kiegészíti leg­ alább 9. ha 31. A keresőtevékenység időtartamának a 25 évet mindenképpen el kell érnie. de ez már nem nyugdíjra. december 31-én 62. Ha egy nő például öt. nyugdíját nem 40.művésznyugdíjas összesen legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet végzett a Magyar Nemzeti Balett. a jogo­ sultsági időbe beszámítható keresőtevékenység mi­ nimális időtartama . hanem 42 év szolgálati idő alapján számítják ki. ha az arra jogosult 2012 előtt nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt. törvény 8. illetve 28 év keresőtevékeny­ séggel rendelkezik. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél. törvény 40. [Lásda2011/CLXVll.] N yu g d íj-á ta la k ítá s Új előírás 2012. illetve álalakította a korábbi korhatár alatti nyugdíjakat. európai parlamenti (magyarországi) képviselőknek. A 40 éves jogosultság alapján megállapított nyug­ díjak érvényesítésének is feltétele. alpolgármestereknek. így például ha egy 1954 augusztusában született nő 2014 augusz­ tusában négy év gyermeknevelési és 36 év keresőte­ Új ellátások Új előírás 2012. de­ cember 31-éigbetöltött szolgálati nyugdíjasok tovább­ ra is korhatár alatti nyugellátásban részesülhetnek).. § (5) bekezdésében. törvény 2-22. (Kivéve. illetve legalább arra a napra megszüntessék. amikor súlyosan fogyatékos gyermek miatt folyósított ápolási díj esetén a 40 éves jogszerző időn belül a keresőtevékenység szükséges időtartama további két évvel rövidebb. korkedvezményes és korengedményes nyugdíj. [Lásd a 2011/CLXVII. A szolgálati időbe beszámító időknek csak meghatározott elemei számítanak ke­ resőtevékenységnek. Új ellátásként állapít­ ható meg és folyósítható ■a korhatár előtti ellátás. A nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem állapítható meg nyugellátás (kivéve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők részére megállapítható nyugdíjkorhatárt megelőző nyugellátást). december 31-én folyósított (csökken­ tett összegű) előrehozott öregségi. a nyugdíjazásához elegendő.. Ha a teljes szolgálati ideje két év nappali tagozatos főiskolai tanulmányi idővel is kiegészül. Legalább öt gyermek felnevelése esetén a négy feletti gyerekszámmal csökken a keresőtevékenység 32 éves követelménye.) A keresőtevékenység és a gyereknevelés együttes ideje kizárólag a nyugdíjazás lehetőségének a meg­ állapításakor perdöntő. [Lásd az 1997/LXXXl. Korhatár előtti ellátássá alakul át a 2011.3 (42 x 1. csökkentett összegű előrehozott nyugellátást igényelni. a mecseki szénbányászati pedig 1. megyei közgyűlési elnö­ köknek megállapított nyugellátás. kormányrendelet 12. tánc. január 1-én akkor ala­ kul átmeneti bányászjáradékká. illetve nyolc gyermeket nevelt.32 helyett 30 év. A korhatár alatti nyugellátások szociális ellátássá alakulnak át. függetlenül attól. akkor nyugdíja nem korhatár előtti e l- K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. számú törvény megszüntette. és ebből legalább 32 évet szerzett keresőtevékenységgel. A nyugdíj összege így az 1988. A szervezet fokozott igénybevételével járó.[ vékenységgel szerzett szolgálati idővel rendelkezik.vagy nem kizárólag mélyművelésű mun­ kakörben . §-ában. december 31-én 62. (A műszakszám megha­ tározásakor a mecseki ércbányászati 1.30.például bányászat.. a20U/CLXVII. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján. ja n u á r 1 -jé tő l. feltéve. életévüket 2011. A 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapí­ tott nyugdíjak teljes összegűek. fegyveres szolgálat. a 168/1997.10. illetve 12 év gyerekneveléssel szerzett szolgálati idő.

adókulcs esetén másfélszerese. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő egyéni vállalkozói jogviszony. valamint az 1998 előtt ■ kisiparosként. ■ a végkielégítés időtartama alatt szerzett szolgálati idő 1998-1999. Pél­ A szolgálati járandóság összegét úgy állapítják dául ha az adókulcs 2013-ban 16 százalékról 20 meg. §. valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagsága. ■ a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony.az adóbevallási év június 16 százalékos mértékével megegyezően. szükséges. 5. ■ a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódóan külföldi illetékességű személytől szerzett jövedelem meg­ szerzésének időtartama.korhatár előtti ellátássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj kivételével . kormányrendelet 29. ■ gépjárművezető-kép’ző munkaközösség tagja­ ként. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások kiszámítása során a . Gyermekvállalással. a rendvédelmi szervek. ■ egyéni gazdálkodóként. törvény 3. ha a szolgálati nyugdíjast A szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellá­ a szolgálati kötelmekkel összefüggő egészségi. szolgálati járandóság. ■ szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezető­ jeként. Családi A szolgálati járandóság 2012. bevallás során nem kell figyelembe venni.] igazolás igényléséhez a házastárs meghatalmazása is Ha a személyijövedelemadó-kulcs megváltozik. § (3). ha a szol­ szegét a 2012. ■ ipari szövetkezet tagjaként. ■ munkaviszonyban nem álló előadóművészként.] A 2011. valamint ■ a 168/1997. hanem balettművészeti életjáradékká alakul. nem számít munkaviszonynak a hallgatói munkaszerző­ dés alapján létrejött jogviszony). §-ában. bályai szerint.] [Lásd a 2011/CLXVII. ■ nemzetközi szervhez tagként vagy munkatárs­ ként kiküldött személyként. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ a szövetkezeti tagság személyes közreműködés esetén. átmeneti bányászjáradékká. ■ külföldi munkavállalóként. január 1-énszolgálati járandó­ sággá alakul át.] összegét ennek megfelelően kell módosítani. ■ a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a közérdekű önkéntes tevé­ kenység kivételével). ■ a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes kato­ naság (fentieknél mind a teljes. ■ alkalmi fizikai munkát végzőként. törvény 6. a szolgálati járandóságot százalékos mértékével megegyezően. ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. § (2) bekezdésében. törvény nem csökkentik. törvény társsal megosztva 5. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. § (8) bekezdé­ se. közszolgálati jogviszony. ■ az országgyűlési képviselői jogviszony.például 12 százalékos . ■ mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. § (2) bekezdésében. ■ az egyházi szolgálat. ■ az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. ■ külföldi munkavállaló előadó-művészként. ■ kisszövetkezet tagjaként. ha a járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30 százalékát. januári nyugdíjemelés általános sza­ a jogosult a családi adókedvezményt a házastársával. mezőgazdasági szakszövetkezeti tag­ ként. januári nyugdíjemelés általános gálati járandóság mellett szerzett jövedelem a ked­ szabályai szerint növelt összegben folyósítják.5 százalékának megfelelő nyugdíjnövelés a 2012. az adóhatósági 4. januári öszkedvezmény akkor érvényesíthető utána. / ■ gazdasági munkaközösség tagjaként.] Ellátási összeg Új előírás 2012. januári nyugdíjemelés általános szabályai szerint kell növelni. törvény 97. [Lásd a 2011/CLXVII. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. december 31-én 5 életévét be nem töltött 7. ■ a gyermekgondozási segély. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő társas vállalkozói jogviszony. Az éppen ek­ viszont megfelelően növekedne az ellátási összeg. ■ önálló bírósági végrehajtóként. csökkentett összege adó. ■ egyszerűsített foglalkoztatás időtartama. ■ a gyermekgondozási díj. § és a 44.] sem elegendő. ’ A nők részére W év jogszerző időre tekintettel megállapítandó öregségi nyugdíj esetén. gyermekneveléssel szerzett szol­ gálati id ő k ’ ■ a terhességi-gyermekágyi segély. vezmény érvényesítéséhez a házastárssal vagy élet­ [Lásd a 2011/CLXVII. ■ az ügyészségi szolgálati jogviszony. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő. tehát 117 ezer forint alá. január 1-jétől folyósított korhatár előtti el­ ság csökkentésével azonos összeg. látássá. pszi­ tássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj chikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt szerelték le. ■ a közalkalmazotti. a 36. ■ magánkereskedőként. de legfeljebb a szolgálati járandó­ jasok 2012. [Lásd a 2011/CLXVII. kora vagy ennél is alacsonyabb szolgálati nyugdíjat § (1) bekezdésében.2011 decemberében folyósított nyugdíjat a 2012. ■ ügyvédi munkaközösség tagjaként. ■ a hivatásos nevelőszülői jogviszony. ■ alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatás időtartama. az adó­ továbbá ha önkéntes tartalékos jogviszonyban áll. tehát 1955-benvagy azt követően született -szolgálati nyugdíjas ellátása 2012. A korhatár előtti ellá­ tássá. A csökkentés tovább kellene csökkenteni a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíj 4 százalékának az időközi miatt a járandóság összege nem mérséklődhet a 2011 decemberében érvényes minimálbér (78 ezer forint) nyugdíjemelésekkel megnövelt értékével. ■ a súlyosan beteg vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolására tekintettel megállapított ápolá­ si díj folyósításának időtartama. ■ a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őster­ melői jogviszony. Ebben az esetben a járadékost megilleti a hiányzó összegre számított A országgyűlési képviselői korhatár alatti nyugdí­ adóval megegyező. hogy az adóhatóság kiadhassa az egyéb­ a szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellátás­ ként adótitkot képező adatot. mind a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama elismerésre kerül. években. ■ közjegyzőként. § (4) bekezdés járandóságot akkor sem. Az adóhatóság csak azt sá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj . január 1-jétől folyósított korhatár előtti ellátás.és ehomentes. törvény élettársával megosztva veszi igénybe. miután megkapta tőle az adóhatóság által . szerzetesrendi tagság.k6 | KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSA Jogosultságmegalapozó szolgálati idők* Keresőtevékenységgel szerzett biztosítási idők ■ a munkaviszony. [Lásd a 2011/CLXVII. ja n u á rl-jé tő l. ■ az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. decemberi nyug­ díjösszeget csökkenteni kell a személyi jövedelemadó lyósító Igazgatóság fizeti ki neki. törvény 5. hogy a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíjat csökkentik a személyi jövedelemadó 16 százalékra emelkedne. ■ a gyermeknevelési támogatás. Csök­ kenő . ■ a Magyar Honvédség. Ha növelni a 2012. §-ában. A 2012 előtt folyósított korhatár alatti nyug­ díj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0. átme­ neti bányászjáradék és balettművészeti életjáradék alatt visszamenőleg igényelhető és érvényesíthető. ■ mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezeti tagként. ■ a bírósági jogviszony. ■ szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alko­ tótevékenységet. és meg kell 30-ától kezdődően. kérelemre -kiadott igazolást. Nem kell csökkenteni a szolgálati 4. ■ szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagja­ ként. a 41. Ezt a Nyugdíjfo­ látásának megállapításakor a 2011. előadó-művészi tevékenységet folytatóként. §[ 2)-(3) bekezdéseiben.

rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. Az öregségi nyugdíjjá alakítást a 40 év jogosultsági idővel rendelkező korhatár alatti nyugdíjas nőnek nem kell külön kérnie.] Polgármesteri nyugdíj Nő. átmeneti bányász­ járadékká.jogszabályban meghatározott . amíg e korhatárt be nem tölti.munkakörben 25 év szolgálati időt vagy Átmeneti bányászjáradék (a nyugdíjkorhatár 5 ezer műszakot teljesített (a mecseki ércbányászati elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) múszakszám 1. § (2) c) pontjában. hogy ajogosult. (4) bekezdésében.a **-gal jelölt kategóriák kivételével . januári összegének megállapításakor a 2011. törvény 4. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul.67-szoros. [Lásd a 2011/CLXVII. Ha az így kiszámított összeg magasabb. ja n u á r 1 -jé tő l fo ly ó s íto tt e llá tá s Nő.] Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes nyugdíj Nő. [Lásda2011/CLXVII. Ennek igazolásához a családi pótlékot folyósító szerv decem ber 31-én (vagyis a Magyar Államkincstár) igazolása szüksé­ fo ly ó s íto tt n yu g e llá tá s ges. Ezt megelő­ zően a 2011. január 1-jétől. és ezzel legalább 25 év szolgálati időt szerzett Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár elérésekoröregségi nyugdíjjá alakul) N yugd íjelnevezés-változás Új előírás 2012. januári ellátás összege . rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.7 százalékkal emelkedik (a **-gal jelölt kategóriában a januári emelést megelőzően a decemberi nyugdíjat 16 százalékkal csökkentik). oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Országgyűlési képviselői nyugdíj Nő.jogo­ sultsági idővel rendelkező. életévét betöltött szolgálati nyugdíjas ellátását.öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani 2012 januárjában. rendelkezik 40 év törvényben felsoroltak sze­ Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) rin ti (lásd a 46. A családi kedvezmény a magzat után is igénybe vehető. Újra meg kell állapí­ tani 2011. és erről értesítést küldenek. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Szolgálati járandóság** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. ennél korábbi nyugdíjasoknál 4. törvény 3. decemberi nyugellátást megnövelik a 2012. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. a 333/2011. A korhatár előtti el­ j látássá. Megjegyzés: Az 1949-ben vagy azt megelőzően születettek nyugellátását 2012. a mecseki szénbányászati pedig 1. oldalt) biztosítási jogviszonnyal Föld alatti . 2011. az újramegállapí­ tott összeget kell . § (1) bekezdéseiben. kormányrendeleti §-ában. ja n u á rl-jé tő l. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.tudja igazolni. hogy mennyire voltak jogosultak. 5. 0. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Európai parlamenti képviselői nyugdíj Nő. §(5) bekezdéseiben. szolgálati járandósággá.a 2011. ellátását e plafon elérésének hónapjától ez év végéig szüneteltetik. § (2). a csökkentést visszaadják) Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Szolgálati nyugdíj 1954-ben vagy azt megelőzően született Nő.25-szoros szorzóval számít) Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korengedményes nyugdíj Nő. A szolgá­ lati járandóságot és a korhatár előtti ellátássá átalakí­ tott országgyűlési képviselői nyugellátást a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyező mértékű csökkentést követően kell növelni. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Mindenesetben Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Ellátásemelés Ú előírás 2012. 5.5 százalékos mértékével is emelik az ellátást. ezt a nyug­ díj-biztosítási szervek elvégzik. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. hiszen akkor még nem lehetett megállapítani 40 év jogosult­ ság megszerzése miatti nyugellátást. december 31-éna 62 éves korát be nem töltött (tehát 1950-ben vagy azt követően született) nyugdíjas nő akkor is öregségi nyugdíjat kap 2012. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások 2012.2. ha nyugdíját nem ezen a jogcímen állapították meg. 2011. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bányásznyugdíj Nő. novemberi egyösszegű nyugdíj-kiegé­ szítésben részesülteknek a kiegészítés egyhavi. január 1-jétól „öregségi nyugdíj" megnevezéssel folyósítják tovább. a csökkentést visszaadják) *A 2012.] Korai nyugdíjak átalakítása^ A n yu g d íja s szem ély 2012. ehhez a várandósságról orvosi igazolást kell Előrehozott öregségi nyugdíj csatolni a kérelemhez. ja n u á r 1 -jé tő l.a januári nyugdíjemeléssel meg­ növelve . oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal A törvényben meghatározott balettegyüttesekben Balettművészeti életjáradék (a nyugdíjkorhatár a képzés ideje nélkül magántáncosi vagy tánckari elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) tevékenységet legalább 25 évig végzett. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. § (4). HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. törvény 3.] A 40 év . illetve házastársa az év folyamán milyen összegű családi kedvezményt vett igénybe. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosultat élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. [Lásd a 2011/CLXVII.) Ez a nyugdíj tehát nem alakul át korhatár alatti ellátássá vagy egyéb járadékká. Az átalakított ellátások összegét az öregséginyugdíj-korhatár betöltéséig a mindenkori nyugdíjemelés mértékével emelik. ha ezen a napon vala­ melyik fegyveres szervnél szolgálati viszonyban áll. decemberi nyugdíj 2011-ben nyugdíjazottaknál <*. mint a 2011 decemberében folyósított nyugdíj. december 31-ével az 57. Ha az ellátásban részesülő a havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelmet szerez. § (3) bekezdésében. januári4. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal « • Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Művésznyugdíj A Nő. (Tehát például ha előrehozott öregségi nyugdíjat kap 2010-től. mindaddig. [Lásda2011/CLXVII.2 százalékos nyugdíjemeléssel. azt nem. törvény 3.

törvény az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges élet­ [Lásda2011/CLXVII. A 2012. december 31-én ha­ tályos előírások szerint csökkenteni kell. az egyik szorzó 0 lenne. vagyis 10. és a 2011.37 év szolgá­ lati idő). amely a bejelentés zett nő a rá irányadó 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. 2012.4 százalék. Akkor is öregségi nyugdíj esetén az összeghatárba csak a 2012. október 1-jén felmentette közalkalmazotti jogviszonyából. előtt az 57. de egy évvel kevesebbet kell figyelembe venni) 36 hónappal veszi igénybe az ellátást. is szüneteltetni kell (az irányadó korhatár betöltésé­ . amikortól öregségi nyugdíj jár neki. éves jövedelem meghaladta a minimálbér 18-szoroalapján (vagy az állami adóhatóság által közölt évi betöltése előtt korhatár előtti ellátásra szerez sát (2012-ben az 1millió 674ezer forintot). A csökkentés mértéke a nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. törvény nak idejétől kapja meg. l-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. a megállapítás időpontjáig hiányzó időszakra pedig 30 naponként további 0. § (5) és a 168/1997. évi szabályok szerint az 1952-ben született férfiak 60 éves korban csak 42 év szolgálati idővel mehettek volna előreho­ zott nyugdíjba. hiszen a 2011. ha az ellátás mellett szerzett díjfolyósító Igazgatóságnak. a csökkentés mértéke 8 százalék.3-0. Eddig tár betöltését megelőzően eléri a minimálbér Új előírás 2012. Ha az ellátást már az 59. 1952 márciusában született férfit a munkáltató­ ja 2011.3-0.] évét (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született). nem kérhetne korhatár előtti ellátást. akkor csak 60 és fél éves korban. Ebben az esetben a nyugdíjkorhatár betöl­ téséig bármikor igényelheti a korhatár előtti ellátást. jösszeget az érintett az ellátás újbóli folyósításá­ 2011. december 31-én szolgálati nyugdíjban része­ [Lásd a 2011/CLXVI1. jövedelmet szerezhettek. januárban eléri a 37 év szolgálati időt.3 százalék. azaz továbbra is nyugdíjasnak december 31-éig betöltött . évüket betöltött szolgálati keresete a tárgyévben elérte ezt az éves keretösz[Lásd a 2011/CLXVII. hatja meg az ellátást. szeptemberi betölté­ sét. Ha a közalkalmazott 2011 végéig arról állapo­ dott volna meg a foglalkoztatójával. ja n u á r 1 -jé tő l.8 százalék. ellátás állapítható meg annak a személynek. tehát ebben az esetben a korábbi szabá­ lyok szerint 2012 szeptemberében állt volna fenn a nyugdíjjogosultság.a folyósítási törzsszámra hivatkozással . decemberi szabályok szerinti jogosultsági feltételek (tehát a . születésnapjától kezdve a 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. például korkedvezményes nyugdíjat álla­ vetkezett nyugdíjemelésekkel számolt új nyugdí­ látásuk megtartása mellett bármekkora kiegészítő pítottak meg részére. 2012. születésnap­ ján igényli.dolgozik.jogszabályban megha­ tásának szüneteltetéséről. 2012ben előrehozott nyugdíjat már nem igényelhet. kormányrendelet [Lásd a 2011/CLXVII. Korhatár előtti a korhatár alatt megállapított nyugdíjakat nem ne­ 18-szorosát (2012-ben ez 1 millió 674 ezer forint). Ezt a jogosultsági feltételt azonban nem teljesíti.] . Ha a korhatár előtti ellátás igénylésekor 40 év szolgálati ideje lenne. folyó­ nyugellátást szüneteltetni kell.4-0. december 31-éig betölti 57. Eddig díjas e státusán. élet­ Nem v á lto z o tt. és 37 év szolgála­ ti idővel rendelkezik. [Lásd az 1997/LXXXl. és a szükséges szolgálati idővel is rendelkezik. sági idő alapján megállapított korhatár előtti A névváltoztatás nem érinti az ellátás összegét. január 1-jén mozdonyvezetőként . törvény 83/B (1) bekezdésében. szeptemberi 59. A fegyveres szervnél szolgált. Ha viszont a minimális 37 éves szolgálati időt csak 2013 januárjában vagy később szerezné meg. Mivel nyugdíjazását nem kérte. sülő személy ellátását akkor nevezik át öregségi 3 § (2)-(3) bekezdéseiben. Ha 42 évet nem. hogy a jogvi­ szonyát 2012.] [Lásd az 1997/LXXXl. mivelhogy 2011 végéig elérte a nyugdíjjogosultsághoz feltételül szabott 60 éves életkort és 37 évi szolgálati időt. április 1-jén korhatár előtti el­ látást igényelhetne. a korhatár előtt 23 hónappal kéri az ellátást. és így nem csökkentenék az ellátá­ sát. ha a korábbi szabályok szerinü jogo­ sultság a felmentési időszak lejártát követő napon már fennáll. akkor a jogviszony végét követő napon fennállnak a 2011. 4 . § (2) a)-b) pontjaiban. 2012 után azonban csak akkor kap­ kell szüneteltetni a 40 év . december 31-ei szabályok szerint jogosult lett volna előreho­ zott öregségi nyugdíjra.4 százalék. A 2008 97. ha eredetileg más a 208 előtt megállapított nyugdíjban részesülők el­ kedvezmények.4-0.k8 KORAI NYUGELLÁTÁSOK ATALAKITASA Példák korhatár előtti ellátásokra 1. Közben. törvény 83/B § (2). október 1-jétől szüntetik meg. annak nyugdíjkiszámítás szerinti össze­ gét 10. A nők részére 40 év jogosult83/B § (4) bekezdésében. HVQ | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . törvény nyugdíjasok 2012-től folyósított öregségi nyugdíját szeget. hogy 62 éves kora előtt (a korhatára ugyan 63 év. 1951-ben született férfi 2011-ben betöltötte a 60 életévét. A 2012. 1952 szeptemberében született férfi 2012. szeptemberi betöltéséig bár­ mikor igényelhet korhatár előtti ellátást.4 százalék.tehát 1949-ben vagy azt az 57 évet betöltött szolgálati nyugdíjasok. mintha nyugdíjat kapna. A felmentési időszak lejártát követő napon. mivel a 2011. valamint minősül. 37 év szolgálati időt szer­ ig) a naptári év végéig. A csökkentés a kor­ határig hiányzó hónapoknak. azt 15 naptári napon belül be kell jelentenie 7 § (1) a) pontjában. de az ellátást a 2011. már 2012 végén rendelkezett.a Nyug­ Az 1953-ban született. törvény nyugdíjra. és az ellátást továbbra is az öregségi mellett szerzett jövedelem az irányadó korha­ nyugdíjakkal megegyező mértékben emelik.3-es szorzónak a szorzata.] .] Ha a korhatár alatti nyugdíjas járulékköteles rezte. [Lásd az 1997/LXXXl. ha 2011. márci­ us 31-éig tart. 2012 végéig korkedvezményes munkakörben összesen 14 évet és 11 hónapot tölt Változás 2012. a megállapítás időpontjáig hiányzó további időszak­ ra pedig 30 naponként további 0. decemberi szabályok szerint csök­ kentik. szolgálati ideje pedig a szükséges 40 évnél három évvel kevesebb.8 százalékkal kell csökkenteni. december 31-ei előírásoknak megfelelően elmúlt 59 éves. § (2) bekezdéseiben.tehát korkedvezményre jogosító munkakörben .3 százalék. január 1-jén átalakított öregségi nyugdíját. ja n u á r 1 -jé tő l. a felmentési időszak 2012. évi rendelkezések alapján azonban csak akkor igényelhető korhatár előtti ellátás.] kort és az előírt szolgálati időt 2012 előtt megsze­ 3. Tehát ha a közalkalmazott 2012 októberében. törvény előtt megállapított nyugdíjból átalakított öregségi 85. Ugyanígy adatok alapján hivatalból) dönt a nyugdíj folyósí­ jogosultságot. A csökkentés mértéke ebben az esetben úgy adódik. 3. A szüneteltetés ideje alatt bekö­ típusú. de a nyugdíjjogosultságot nem vette igénybe. 2. Ennek összegét úgy számítják ki. és 39 év szolgálati időt szerzett. Ellátását a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint állapítják meg. ha a nyugdíj Új m egállapítás k o rh atár e lő tti ellátásra sítási szabályait. A csök­ kentés mértéke a 62 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. aki vezték át az öregséginyugdíj-korhatár betöltésekor.személy. így tehát járnak neki az utazási és egyéb megelőzően született . de legalább 37 év szolgálati időt szereztek. de együtt legfeljebb 8. de korhatár előtti ellátást igen. hanem meg kellene várnia a kottatár 2016. A 2012. július A nyugdíj szüneteltetése nem változtat a nyug­ nyugdíjat kap az a 62 éves nyugdíjkorhatárt 2011. 1953 szeptemberében született nő 2012 júniu­ sában megszerezte a 37 év szolgálati időt.szeptemberben betöltött .jogosultsági idővel rendelkező nők 2012. valamint a hiányzó három év miatt adódó 0.60 és fél éves életkor és . ha a 37 év szolgálati idővel tározott .a korábban megszerzett . ha e napon a 2011.] 7 § (1) b) pontjában. így elme­ hetett volna csökkentett összegű előrehozott öregsé­ gi nyugdíjba.

január 1-jén nem öregségi nyugdíjjá. akkor ezen ellátások valamelyikét igényelheti. akkor a három év korkedvezmény 2013. Ha azonban az átmeneti bányászjáradék vagy balett­ művészeti életjáradék jogosultsági feltételeit is telje­ síti. A volt rendőr 2012-ben a szolgálati járandóság mellett állást vállal egy biztonsági cégnél. Ha egy hónappal korábban.] . Ha a jogszerzés nem szűnne meg 2012 végén. a nőknél minden négy . [Lásd a 2011/CLXVII. a 100 kilopascalnál nagyobb nyomású légtérben dolgozóknál mindkét nem esetében hat munkaév. feltéve. Visszakapja a 2011 végén elvett 18 ezer forihtos csökkentést is. decemberi nyugdíjösszeget először lecsökkenük 16 százalékkal. [Lásd a 2011/CLXVII. a nők pedig minden négy év után kapnak egy-egy év korkedvezményt). de csak 18 ezer forinttal fogják. életévét. Az ilyen mun­ kakörben dolgozó férfiaknál minden öt.szolgálati év után egy-egy év kedvezmény jár. és -hozzátartozói nyugellátás. felvezető és záró szövegében. Emiatt az ellátást 135 000 x 0. törvény 7 § (1) bekezdés . A járandóság összegének kiszámításakor a 2011. december 31-éig jogosultságot. januári 4. és öregségi nyugdíjat kap. azaz korkedvezményre jogosító munka­ körben dolgoztak vagy dolgoznak. nőknél nyolc. (2) bekezdésében.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. 2010-ben szolgálati nyugállományba helyezett rendőr 2011 decembe­ rében 135 ezer forint szolgálati nyugdíjat kap. így a 62 és fél éves nyugdíjkorhatár 2015. Ez kisebb. Ha a mozdonyvezető 2012-ig tíz év korkedvezményre jogosító időt sem szerez. 2019 januárjában a volt rendőr eléri a 64 éves nyugdíjkorhatárt. ehhez 300 ezer forint hiányzik. törvény 7 § (l)c) pontjában.a 100 kilopascalnál nagyobb nyo­ mású légtérben dolgozók esetében férfiaknál és nőknél is három . januári induló összege tehát 122 525 forint lesz. hogy teljes mértékben kihasználja a két eltartott gyereke utáni 1 millió 500 ezer forintos adóalap-csökkentést. majd a 2012. Mi­ vel csak 2011 után. 2013 márciusában igényelhet korhatár előtti ellátást. 2012-re átnyúló napon a 2011. dj-ej pontjaiban. törvény 7 § (1) bekezdésében.5 és 4. akkor a korhatárelérésig egyáltalán nem kaphat korhatár előtt ellátást.a 2011-ben hatályos szabályok szerint számítva annyi évvel a nyugdíjkorha­ tár elérése előtt kérheti az ellátás megállapítását (a férfiak az arra jogosító munkakörben eltöltött minden öt. márciusi korha­ tárbetöltésig kevesebb mint három év van hátra. Az igénylő az ellátás kezdőnapján nem állhat bizto­ sítási jogviszonyban. 2013-tól azonban már nem szerezhető további jogosult­ ság. Korkedvezményre azok szerez­ nek 2012. szolgálati nyugdíja 2012. csak ennyi járna neki vissza a 48 ezer forintból. mert nem eshet a 2011. törvény 8-8/B §-aiban és a 168/1997.nem kaphat rendszeres pénzellátást. szolgálati járandóságát 2012-ben nem fogják szüneteltetni. Korhatár előtti ellátás állapítható meg a bányász-.] Korhatár előtti ellátásra szerezhet jogosultságot. További előírás.] . hogy a jogviszonymegszűnés más­ napján teljesítve legyenek a (csökkentett összegű) előrehozott öregségi nyugdíj. hogy a kihasználatlan kedvezményről adjon igazolást. törvény 7 § (1) f) pontjában. januári.7 százalékkal emelik meg a 117 ezer forintra csökkentett ellátást. A korhatár előtti ellátás összegét a megállapítás­ kor érvényes öregséginyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. január 1 je előtt jogo­ sultságot szerző. ahol ennek alapján ki fogják fizetni részére a 300 ezer forint 16 száza­ lékos adójával megegyező összeget. valamint a későbbi nyug­ díjemeléseket is ugyanúgy megkapná. akik a szervezet fokozott igénybevételével járó vagy az egészségre különösen ártalmas munkát vé­ geznek.5 szá­ zalékos emelési mértékét. az előrehozott öregségi nyugdíjra 2012 előtt érvényes csökkentési előírások alkalmazásával ál­ lapítják meg.5 millió forint adóalap-kedvezmény adójának teljes összegét (240 ezer forintot) visszakapná. A jogosultsághoz minimálisan szükséges szolgálati idő férfiaknál tíz. (Felesége 2012-ben egyáltalán nem szerez adóköteles jövedelmet. mivel a 2015. decemberben 78 ezer forin­ tos minimálbér mésfélszerese. december 31-ei jogosultsági feltételei.16 = 21 600 forinttal. Ahány év korkedvez­ ményt szerez . december 3 1 ei szabályok szerint még kaphatott volna szolgálati . június 30-a után kérheti az adóható­ ságtól. mint a havi 18 ezer forintos ellá­ táscsökkentés 216 ezer forintos éves összege. de nem nyugdíjazott személynek. mellékletében. hanem szolgálati járandósággá alakul. 1955 januárjában született. tehát 113 400 forintra kel­ lene csökkenteni. a bányásznyugdíj vagy a művésznyugdíj 2011. ha a szolgálati viszony megszűnését követő. [Lásd a 2011/CLXVII. novemberi egyösszegű kiegészítés egy' hónapra jutó 0. így a kedvezményt vele megosztva sem tudja kihasz­ nálni.2 százalékos 2012. márciusi betöltése előtt két évvel. [Lásd az 1997/LXXX1. december 31-e és 2012. mivel 2012 után már nem jelent további kedvezményt a ko­ rábban korkedvezményre jogosító munkakörben töltött idő. Mivel ez nem haladja meg a 2012. A szolgálati járandóság 2012. A kiadott igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak kell bemutatni. illetve művésznyugdíjra 2012. Ha éves szinten csak 12 x 3000 = 36 ezer forinttal csökkentették volna ellátását. A három év korkedvezményhez szükséges 15 éves időt nem tudja megszerezni. így összesen valami­ vel több mint 4. Korhatár előtti ellátásra jogosult a korkedvez­ ményes nyugdíjhoz a 2011-ben hatályos szabá­ lyok szerint szükséges jogosultságot 2012 végéig megszerző személy (tehát a korkedvezményre jogosító munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő) is.2 százalékos nyugdíjemelést is. §-ában. akkor az érvényesíthető 1. 5. Ettől kezdve csak a 2012 végéig tartó mun­ kavégzést veszik figyelembe a korkedvezmény kiszámításánál. de­ cemberi betöltése miatt szolgálati nyugdíja 2012 ja­ nuárjában öregségi nyugdíjjá alakulna át. 1954 decemberében született volna. mivel a korkedvezmény érvényesítéséhez legalább ennyi kedvezményre jogosító munkakörben ledolgozott idő szükséges. az Európai Unió más országából járó ellátás ki­ vételével . akkor az 57 éves életkor 2011. felmentéssel vagy közös megegyezéssel úgy szüntették meg. évi 93 ezer forin­ tos minimálbér 18-szorosát (tehát az 1 millió 674 ezer forintot). illetve ezekkel azo­ nos.KORAI N YU GEL L ÁT ÁS OK Á T A L A K Í T Á S A | k9 el. akinek a biztosítási jogviszonyát 2011-ben felmon­ dással. ezért a 48 ezer forint egészére jogosult. megemelve az azóta eltelt időszak nyugdíjemelése­ inek mértékével. ezért szolgálati járandósága megszűnik.] Új m egállapítás szolgálati járandóságra Új előírás 2012. A szolgálati járandóság csökkentett összegébe 2012 januárjában beépítik még a 2011. december 30-a közé esik. hogy annak utolsó napja 2011. ja n u á r 1 -jé tő l. korhatár előtti ellátást nem. [Lásd a 2011/CLXVII.) 2013. 2012 januárjában tölti be 57. törvény 8. januári megszerzésekor azonnal igényelhetne kor­ határ előtti ellátást. Az 1 millió 200 ezer forintos éves adóköteles jövedelme nem elég ahhoz. Nem v á lto zo tt. de a 0.] Korhatár előtti ellátás kizárólag a nyugdíjkorha­ tárt be nem töltött személy részére állapítható meg. ahol évi 1 millió 200 ezer forint kiegészítő jövedelmet szerez.] . nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. Szolgálati járan­ dóság kerül megállapításra a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség 2011-ben felmentett vagy nyugdíjazott hivatásos vagy szerződéses állomá­ nyú tagjának. [Lásd a 2011/CLXVII. és előtte nem csökkentenék le 16 százalékkal. kormányrendelet 1. tehát 48 ezer forintot. Ha szolgálati járandósága mellett egyáltalán nem szerzett volna jövedelmet. hogy a csökkentés 12 havi öszszege legalább 240 ezer forint volt. tehát 117 ezer forint alá. ami két év korkedvezményt jelent (mivel ötéven­ ként jár egy év kedvezmény). hadi.

életévét .] 31-én érvényes szabá­ lyai szerint . 62 évesen K o rh a tá r e lő tti e llá tá s m e g á lla p ítá s fe lté te le i 2012-től 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett Ellátás fe lfü g g e szté s e jö v e d e le m szerzése esetén A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Kiszám ítása Csökkentés százalékos m értéke férfi nő 2012-ben. A csökkentést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság . és az 1957-ben születetteknél éri el a 65 évet). törvény 9. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. de csökkenteni kell a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyezően. baleseti rokkantsági nyugdíjat kapott. és legalább 37 évszolgálati idővel rendelkezik 2014. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. december 31-én elérte a 25 évet. törvény 9. az átmeneti bányászjáradék és a balettmúvészeti életjáradék a korhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul át.vagy múvésznyugdíjra szerzett jogosultságot.4 százalék hónapjától az év végéig szüneteltetik Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok az ellátást (a korhatár eléréséig) és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. testületek által megállapított rokkantsági.] Szolgálati járandóság állapítható meg an­ nak is. pszichikai vagy fizikai alkalmat­ lanság miatt szerelték le. Ebben az esetben az ellátást külön kére­ lem nélkül.] A szolgálati járandóság összegét a szolgálati § b) december nyugdíj 2011. megjegyzésben foglaltak szerint kaphatnak korhatár előtti ellátást (öregséginyugdíj-korhatáruk születési évjáratonként fél évvel emelkedik. összesen hónapjától az év végéig szüneteltetik legfeljebb 8. 10-zel elosztva nő A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó ra havi 0. Szolgálati járandóságra jogosult a 2011. csökkentéssel Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számánakszorzata. illetve a Magyar Honvédségnél hivatásos vagy szerződéses állományban állt tag. 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt 1 félévében. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. II. § a) pontjában. 4. A törvényi feltételek teljesítési esetén szolgálati járandóság (lásd a 49.az adóhatóság által a bevallási év június 30-áig kiállított igazolás alapján . ha az igénylő az igénylésig.kifizeti a Nyugdíjfolyó­ sító Igazgatóság. félévében.legkésőbb 2012 végéig megszerzett szolgálati idő esetén 1953* férfi nő Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint.4.4-0.] HVG | T B . 62 évesen 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett 1951 férfi 2013-ban.tehát az igénylést megelőző 12 hó­ nap átlagkeresete alapján .3. hogy a lejáratot követő nap 2012-re 62. ha a szolgálati viszonyban és a rokkantsági nyugdíjban töltött együttes ideje 2011. A nem érvényesíthető családi kedvezmény adóját ebben az esetben is a csökkentés mértékéig . megjegyzésben foglaltak szerint 59 éves életkor betöltését követően. nyát. oldalon leírtak szerint. ha az igénylőt a szolgálati kötelmekkel összefüggés­ ben egészségi. Az ellátások mellett szerzett jövedelem esetén a korhatár előtti ellátáséival megegyező korlátozásokat alkalmaznak. január 1-jétől Szüle­ té si év 1950 Nem Irá n ya d ó ö re g sé g i­ n y u g d íj­ k o rh a tá r elérése 2012-ben.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Szolgálati járandóság kizárólag az ellátás kez­ dőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt be nem töltött.-2015. A korhatár alatti ellátás. és legalább 25 évig állt szolgálati viszonyban. és ekkor 60 éves elmúlt és legalább 42 vagy 60. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint. [Lásd a 2011/CLXVII.5 éves elmúlt. (Egyes esetekben korhatár előtti ellátás helyett átmeneti bányászjáradék vagy balettmúvészeti életjáradék igényelhető. de nyugdíjat nem kap. [Lásda2011/CLXVII. ha 2012 előtt betöltötte az 57. de legkésőbb 2012 végéig a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő időtartamot elérő vagy meghaladó korked­ vezményt szerez erre jogosító munkakör betöltése alapján. §-ában.) Ezekben az esetekben a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint megállapított ellátást nem csökkentik. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint.5 évesen esik. pontjában.63 évesen Kizárólag a 2. [Lásda2011/CLXVII. a korábbi rokkantsági nyugdíj 16 százalékkal lecsökkenteti és az időközi nyugdíjemelésekkel megnövelt öszszege lesz az ellátási összeg. 2. [Lásd a 2011/CLXVII. illetve ha 2012 előtt bányász.nem részesülő személy részére állapítható meg. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint. oldalon). a 46. Korhatár előtti ellátás megállapítása abban az esetben is lehetséges. § c) pontjában.a hozzátartozói nyugellá­ tás. szerzett 62. a szolgálati járandóság.50 | K O R A I N Y U G E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A Korhatár előtti eilátás megállapítása 2012. Korhatárt megelőzően nyugellátás megállapítása kizárólag annak a nőnek lehetséges. oldalon) és balettmúvészeti életjáradék is megállapítható. valamint ha az ellátást az önkéntes tartalékos jogviszony időtartama alatt kéri.3. 62 évesen 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. de a folyósított ellátások melletti jövedelemszerzés esetén az ellátásokat korlátozzák. 10-zel elosztva * 1952 férfi nő 2014. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel - b A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíj-kiszámítási Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok szabályok szerint. 40 évnél és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek kevesebb szolgálati idő számának szorzata. a hadi.] . II.5 évesen 2016-ban. Ha a szolgálati járandóságot a szolgálati vi­ szony és a rokkantsági nyugdíj 25 évet elérő idő­ tartamára tekintettel állapítják meg.4-0. [Lásd a 2011/CLXVI1. törvény 10. 2011-ben úgy szüntetik meg a jogviszo­ 1.) Nem csökkenthető azonban a szolgála­ ti járandóság összege a megállapítás időpontjában érvényes minimálbér havi összegének másfélsze­ rese (2012-ben 139 500 forint) alá. illetve ezekkel azonos. törvény 9.kell megállapítani. törvény 9.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. Megjegyzések: 1. hivatalból állapítják meg. nyugdíjat.a személy ijövedelemadó-törvény szerint járó családi kedvezmény adójának (de elegendő jövedelem híján nem érvényesíthető) mértékéig visszautalja. decem­ ber 31-én a fegyveres szerveknél hivatásos. 10-zel elosztva A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér18-szorosát meghaladó ra havi 0. 10-zel elosztva esetén csökkentéssel * Az 1953 után születettek kizárólag a 2. 37 év . 10-zel elosztva Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. aki 40 év jogosultsági időt szerzett.4 százalék az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. átmeneti bányászjáradék (lásd az 51. (Kivéve.-2015. 3. aki a fegyveres szervek. .tehát 1954-ben vagy azt megelőzően szü­ letett -. 62 évesen 2013-ban. biztosítási jogviszonyban nem álló és rend­ szeres pénzellátásban . §-ában. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. 63 évesen 2016-ban.

Átmeneti bányász­ járadék állapítható meg a mélyművelésű bányá­ ban föld alatti munkakörben 25 év szolgálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött személynek (a mecseki ércbá­ nyászati műszakszámot 1. vagy ismé­ telten beállnak. a szolgálati járandóságot. törvény 40. § (3) bekezdésében. ha az ellátás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát (2012-ben az 1 millió 674 ezer forintot). január 1-jétől. megszerzett 1. a mecseki szénbányászati műszakszámot pedig 1. és . [Lásd a 2011/CLXVI1.5 százalékos nyugdíjnövelés.hozzátar­ tozói nyugellátás. törvény 19-20. A korhatár előtti el­ a nyugdíjazottal. hadi. január 1-jén átalakított és az újonnan megállapított ellátásokra egyaránt érvényes. emberkereskedelmet. $(3) bekezdésében. [Lásd a 2011/CLXVII. törvény nélkül foglalkoztatják .KO RAI NYUGELLÁTÁSO K A TA LA K ITA S A . illetve szolgála­ ti járandósága. 7 § (1). [Lásda2011/CLXVII. § (2) bekezdéseiben. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. a Pécsi Balett. dés vagy ezzel egyenértékű dokumentum aláírása [Lásd az 1997/LXXX1. A megszüntetett korhatár előtti ellátás. amelyet 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező hivatásos áflományú tagjának járna. ja n u á rl-jé tő l. 13. törvény 18. akkor a magasabb összeget fogja kapni.befolyással üzérkedést. a decemberi ellátást kell visszafizetni. törvény 97. §-aiban.] Ellátásm egszüntetés Ellátásszüneteltetés Ú előírás 2012. A korhatár előtti ellá­ j tást. A jövedelemkorlát túllépését az ellátott is beje­ lentheti. és -hoz­ zátartozói nyugellátás. januárl-jétől. Ebben az esetben a munkáltató részé­ látás. befolyásvásárlást követett el. §-aiban. Ugyanígy magasabb ellátásra jogosít­ hat a 2011. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. Ez a szabály a korhatár alatti nyugellátásból 2012. ha a korábban nyugállományba helyezett hivatásos állományú tag a reaktiválása miatt kéri ezt. átmeneti bányászjára­ dékot és balettművészeti életjáradékot öregségi nyugdíjként kell tovább folyósítani. ha a korengedményes nyugdíjazásról 2012 előtt megállapodó munkáltató és munkavállaló a polgári törvénykönyv 203. § (l)-(2) bekezdéseiben. ja n u á rl-jé tő l. ne álljon biztosítási jogviszonyban. törvény megtérítéséből. szolgálati járandóság.] szolgálati járandóságot. [Lásd a 2011/CLXVII. törvény 17. például a közlekedésire. december 31-e előtt rögzített nyugdíj is. [ Lásd a 2011/CLXVII. szolgálati járandóság időtartama alatt a nyugdíjas legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. és az ellátást igényelné. ja n u á rl-jé tő l. 22/A.] § (2)előírás 2012. aki meghal. január 1-jétől. embercsempé­ szést. törvény 11. törvény 18. [Lásd a 2011/CLXVII. §-aiban. paragrafus (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll­ nak (például közeli hozzátartozók).] vissza kell fizetni. H VG | T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] Új m egállapítás b a lettm ű vészeti é letjáradékra Új előírás 2012. Megszűnik annak j a személynek a korhatár előtti ellátása. törvény 1 7. hivatali visszaélést. ha a jogosultsági feltételeket teljesítené. §-ában.] ellátását a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól megszüntetik. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján legalább 25 év szol­ gálati idővel rendelkezzen. törvény 1 „ §-ában. átmeneti bányász­ re nem jár visszatérítés a nyugdíj korábban befizetett járadék és balettművészeti életjáradék mellett [Lásd a 2011/CLXVII. illetve ezekkel azonos. december 31-én meg kell állapítani azt a szolgálatinyugdíjösszeget. [Lásd a 2011/CLXVII. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. 51 Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra Új előírás 2012. 37. a Győri Balett. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt még nem töltötte be. vesztegetést.] 4 E llá to ttak n y u g d íjk o rh a tá r-b e tö lté s e Új előírás 2012. illetve szolgálati díjjárulék havi átlagos alapja után azonban nem járandóságban részesülő személyt munkaszerző­ érvényesíthető a 0.nemzetközi kapcsolatban. §-ában. A szolgálati járandóságot szüneteltetni kell ak­ kor is. A kiszámí­ tott összeg közvetlenül a rögzítés után még nem fizethető ki. szolgálati járandóság nem nyugellá­ tás.] jövedelem utáni nyugdíjjárulék-fizetés időszaka szolgálati időnek számít. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . Ugyancsak szüneteltetni keli az ellátásokat az álláskeresési járadék folyósítá­ sának hónapjaiban. ha a korábbi korhatár előtti ellátás. de erről az adóhatóság is értesíti a nyugdíjfo­ lyósítót. a nyugdíjkorhatárt még ne töltse be. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. ésa kérelemidőpontjában hatályos szabályok szerint magasabb ellátási összeg jár a részére. Ha a joghátrányok hatálya a megálla­ pító határozat jogerőre emelkedését követően áll be.tehát feketemunkát végez -. A jogosultság további feltétele.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás.67-szoros. a 2008 előtt megálla­ pított nyugdíjból átalakított ellátás esetén azonban az összeghatárba csak a 2012. illetve szolgálati járandóságát követően folyósított öregséginyugdíj-összeget. Ha azonban az időközi nyugdíjeme­ lésekkel megnövelt összege meghaladja a hivatá­ sos állományú tag korhatár előtti ellátását. Ha valaki decemberben lépi túl a korlátot. akinek a 40év jogosultsági idejéretekintettel a nők részérejáró kedvezményes nyugdíjat állapítanak meg. vagy más esetben .] A nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hóna­ pon belül kérhető az öregségi nyugdíj ismételt megál­ lapítása. és a munkáltató S zolgálatiidő-szerzés a későbbiekben újabb biztosítási jogviszonyt létesít Új előírás 2012. illetve szolgálati járandóság akkor sem állapítható meg újra.[ Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy a szolgálati jogviszony időtartama alatt legalább öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő szán­ dékos bűncselekményt. ja n u á rl-jé tő l. A nyugdíjkorhatár betöltése miatt megszűnő korhatár előtti ellátást. 40. járandóságát az elíté­ lés hátrányos jogkövetkezményei alóli mentesítésig szüneteltetik. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet vég­ zett személynek. Az 57 éves életkort betöltött. §-ában. és viszsza kell fizetnie a megelőző egy évben kapott ellátási összeget. balettművészeti életjáradék. Az újralétesített szolgálati viszony megszűné­ sének igazolását követően a szolgálati járandóságot továbbfolyósítják. A jogosultság további feltétele. hadi-vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. 21.. A korhatár betöltésekor a korábban korhatár előtti ellátásban részesülő volt országgyűlési képviselők és a szol­ gálati járandóságban részesülők öregségi nyug­ díjukban visszakapják a személyijövedelemadókulcs mértékével történt korábbi csökkentést. szolgálati viszonyban álló szolgálati nyugdíjas esetében ez a nyugdíjrögzítés nem végezhető el. hivatali eljárásban bántal­ mazást.nem ré­ szesül rendszeres pénzellátásban.25-szoros szorzóval számítják be). ha ennek feltételei továbbra is fennállnak. biztosítási jogviszonyban nem áll.] A fegyveres szervezeteknek 2011. július 1-jétől szerzett jövedelmeket számítják be.] Jogosultságkorlátozás Új bekezdésében. betölti az öregséginyugdíj­ korhatárt. törvény 12. Mivel a korhatár alat­ ti ellátás. [Lásd a 2011/CLXVII. 97. illetve személyi szabadság megsértését. A túllépés utáni hónaptól folyósított ellátást Ú előírás 20».. az átmeneti bányász­ járadékot és a balettművészeti életjáradékot is szü­ neteltetni kell a tárgyév végéig. Balett művészeti élet­ járadék állapítható meg a Magyar Nemzeti Balett. az ellátást a joghátrány beálltának megállapítását követő hónap első napjától kell szüneteltetni. A korenged­ ményes nyugdíjból átalakult korhatár előtti ellátást akkor is meg kell szüntetni. illetve ezekkel azonos. A nyug­ Ha a korhatár előtti ellátásban. §-aiban. [Lásd a 2011/CLXVII. [Lásd a 2011/CLXVII. vagy aki maga kéri a megszüntetést. továbbá . átmeneti bányászjáradék. az Európai Unió más országá­ ból járó ellátás kivételével -ne részesüljön rendszeres pénzellátásban.

Az átutalást nem készpénzben.) [Lásd az 1997/LXXXII. és jövedelmük nem számított volna be a nyugdíjba.zését. 84. §-ában. Eddig a pénztártag dönthetett arról. Nem vá lto z o tt. Ha a tag a pénztár felszámolása vagy végelszámolása során a felszámoló. § (15). A 2012. § (6) bekezdésében. ha nem részesülnek társadalombiztosítási nyugellátásban. 33. §(15). Nem szűnik meg 2011. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997. október 1-je előtt megszerzett szolgálatiidő-részarány 75 százalékának és a 2010. (Az eddig érvényes. nyilvántartásba veszi. Biz­ tosítási jogviszonyuk időtartama ezt követően is beleszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő­ be. november 30-ával a magán-nyugdíj­ pénztári tagok jogszerzése tb-nyugdíjra. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 83. március 31-éignyilatkozó pénztártag társadalombiztosítási nyugdíját nem fog­ ják csökkenteni megszüntetett magán-nyugdíjpénz­ tári tagsága miatt. Életkortól és az előzménytől függetlenül pénztártagságot létesíthetett a hontalan. decem ber 3 1 -é tő l.'/LXXXII. (A korábbi előírás szerint a pénztártagoknak a 2011 decemberétől megszerzett jövedelmük után 10 szá­ Tagsági viszony keletkezése zalékos mértékű tagdíjat kellett volna fizetniük. decem ber 31-étől. (7). törvény 23. Az egyes átutalt eszközök arányát a tagi portfolió egé­ szén belüli eszközaránnyal egyezően kell a pénztár­ nak meghatároznia. Ha a pénztár elfogadja a tag jelentke­ 18. A magán-nyugdíjpénztári tagok2012. illetve olyan. § (1) bekezdésében A foglalkoztatónak ezt követően 15 számlaszámát. valamint a pénztár Alapba kell befizetni. § (2) bekezdésében. melyik pénztárba kíván átlépni. meg­ Nem v á lto z o tt. telményeknek).] napon belül kell tájékoztatnia a pénztárak központi HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A rokkantsági nyug­ ellátás megszűnése miatt megszűnik az ellátásra jogosultságot szerzett pénztártagok visszalépési lehetősége a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe.] A visszalépéséről 2012. (17) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXXII. § (15)-(17) bekezdéseiben. Megszűnik tehát a pénztártagok nyugdíjjárulék­ köteles jövedelme utáni kötelező tagdíjfizetés. és a 2011 decemberétől kezdődően szerzett jövedelmeiket is figyelembe veszik a tb-nyugdíj kiszámítása során. A pénztár megszűnését követően a társa­ dalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártagot a magánpénztár-tagsági idő alatt elért reálhozam nem illeti meg. A pénztár a határidő lejártát követően kezdi meg a tagnak járó összeg kifizetését. részvényben kell teljesíteni. A pénztártagok ezután maguk döntik el. törvény 12. § (1) bekezdé­ pési nyilatkozatot kell kitölteniük. törvény 24. hogy az őt megillető reál­ hozamot és kiegészítő tagdíjat készpénzben felveszi (bankszámlájára utaltatja).] A pénztár alapszabályában meg kell határozni A tagság kezdete a belépési nyilatkozat pénztár a kötelezően befizetendő legkisebb tagdíjösszeget. hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben járó rokkantsági nyugdíj megállapítását megelőző nap­ pal visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. ha így döntött. decem ber 31-étől. március 31-éigkezdeményez­ hetik pénztártagságuk 2012.] Tagdíjfizetés Változás 2011. törvény 12. visszaléptetik a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. de társadalombiztosítási nyugdíját nem fogfák csökkenteni megszűnő magán­ nyugdíjpénztári tagsága miatt. 20. törvény 26. és erről értesíti is. §-ában. (Eddig a 30 évesnél fiatalabb. hanem befektetett eszközökben. §-ában.] A visszalépő tagot megillető. vagy a megegyező öszszeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján íratja jóvá. A leendő pénztártagoknak belé­ egyezően a nem pénztártagok nyugdíjjárulékával. törvény 26.J Nem v á lto z o tt.] A pénztárnak a Nyugdíjreform és Adósságcsök­ kentő Alapba kell átutalnia a tagságát megszüntető pénztártag kiegészítő tagdíjjal és reálhozammal csökkentett egyéniszámla-követelését. törvény lasztott magánnyugdíjpénztár nevét. május 31-ei megszün­ tetését. Senkinek nem kötelező belépni magánnyugdíjpénztárba. törvény 2. [Lásd az 1997/LXXXII. vagy önkéntes nyugdíjpénztári számlájára utaltatja. mekkora mértékű vagy öszszegű tagdíjat fizetnek a magánnyugdíjpénztárba. (17) bekezdéseiben.) [Lásd az 1997/LXXXI.és efyómentes. § (6) és a 1997/ LXXXII. decem ber 31-étől. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 24. törvény 24. A nyilatkozatot sében és az 1997/LXXXII. szervezeti és működési szabályzatában foglalt köve­ [Lásd az 1997/LXXX. törvény 3. nem EU-tagországi állampolgár bizto­ sított .] Nem v á lto zo tt. címét. (Eddigjiem kellett napja. §-ában. § (6) és az 1997/LXXXII.úgynevezett harmadik országbeli személy akinek államával Magyarország nem kötött szociális biztonsági megállapodást.] Visszalépő nyugdíjjogosu ltak Változás 2012. bank­ 33.§ (1) d) pontjában. A pénztártagnak a taggá válástól számított 15 előírni minimális tagdíjösszeget. § (4) bekezdéseiben. május 31-éig nem nyilat­ kozó visszalépőt megillptn összeget a társadalombiz­ tosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlá­ ján jóváírják. § (15) bekezdéseiben. Bármely ország állampolgára bármikor beléphet magánnyugdíj­ pénztárba.) napon belül kell közölnie foglalkoztatójával a vá­ [Lásd az 1997/LXXX. rokkantsági nyugdíjának mértékét nem csökkentették a pénztártagsága miatt. közötti időszakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 százaléká­ nak összegével kell megszorozni. ahol tagsági jogviszonyuk fennáll. [Lásd az 1997/LXXXI. általi elfogadását -záradékolását -követő hónap első az úgynevezett egységes tagdíjat. törvény 3. § (l)-(2) bekezdéseiben. törvény 2.52 M A G A N N Y U G D ÍJ PEN ZTA RAK Mit kell tudni P én ztártag tb -n y u g d íja a magánnyugdíjpénztárakról? Önkéntes p é nztártagság Változás 2011. ja n u á r 1 -jétő l. § (1). például állampapírban. illetve a végelszámoló felszólítására 30 napon belül nem nyilatkozik arról. hatályon kívül helyezett szabály szerint a magán-nyug­ díjpénztári tagok 2011 decemberétől nem sze­ rezhettek volna szolgálati időt. §-ában.] A tagságát megszüntető pénztártag 2012.] a pénztárnak 15 napon belül kell elfogadnia vagy A magán-nyugdíjpénztári tagok jövedelme utáni elutasítania (nem utasíthatja el. valamint a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe korábban be nem lépett bármely életkorú biztosított válhatott pénztártaggá. és az 1997/LXXXII. október 1-2011. május 31-éig nyilatkozhat arról. A magán-nyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási nyugdíjának csökkentése során az általános szabályok szerint kiszámított nyugdíjat a 2010. [Lásd az 1997/LXXXI. önkéntes nyugdíjpénztárba utalt vagy tááadalombiztosítási egyéni számlán jóváírt összeg adó. törvény 33.] Visszalépés a tb -b e Új előírás 2011. § (7).] Változás 2011. november 30.) [Lásd az 1997/LXXX. ha a jelentkező meg­ nyugdíjjárulék teljes összegét is a Nyugdíj-biztosítási felel a törvényben meghatározott. A nyilatkozatot ahhoz a pénztárhoz kell benyújtani. § (4). törvény 24. törvény 12.

§ (1) b) Jövedelem. és mind az elhagyott. tések önkéntes pénztárba utalt kiegészíté­ Adózási szabály. Átutalás más pénztárba. Jövedelem. sz. A kiegészítés az (pénztári nyugdíjszolgáltatásnak nem minő­ összevont adóalap adókedvezménnyel és sülő) kifizetés kedvezményezett részére. jogcím: Egyé­ ni vállalkozó pénztártag által megállapodás alapján fizetett tagdíj. decem ber 3 1-étől. 9. IV. § (4) bekezdésében. Jövedelem. jogcím: Magán­ visszalépések esetén. Jövedelem. hogy átlépését csak az újonnan választott pénztárnál kezdeményezi.'’Adómentes. 3. sz. törvény 24. és ennek az elhagyott pénztárat terhelő költségei meghaladják a tag számlaegyenlegének 1 ezrelékét. s azt hatalmazza meg (írásban). §-ában. 84/L § Jövedelem. Ezentúl magánnyugdíjpénztári tag nem köthet megállapodást szol­ gálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzé­ secéljából a társadalombiztosítási szervekkel. eho-tv. Az útmutató tartalmazza az átlépés feltételeit. I. törvény 24.az elhagyott és az újonnan választott -pénztár legfőbb hozammuta­ tóiról (előző évi nettó hozam.] . március 1-jei) 1. jogcím: Tagdíjfize­ tésre kötött megállapodás alapján fizetett összeg. leg­ 7. 9. jogcím: A magánnyugdíjról 11. jpgcím: Haláleseti feljebb 300 ezer forinttal.§ (1) c). összege az 1997/LXXXII. hogy az útmuta­ tót megkapta. jogcím: Egyéni vállalkozó tag által saját maga javára nem megállapodás alapján és nem kiegészítés­ ként fizetett tagdíj.] . mell. eho nem tártagnál (aki kapta): nem számít bevétel­ terheli. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által nem megállapo­ dás alapján és nem kiegészítésként fizetett tagdíj. Nyugdíj-biztosítási Alapba tató által jogszabályi előírás vagy saját elhatá­ utalásáról rendelkezett) nem számít bevétel­ rozás alapján teljesített kifizetések (személyi nek. V. mell. és ilyet nem is köthetnek. jogcím: A magánpénz­ az adóhatóság. Bizetően -ugdíj ti időerzett -ugdíj ályon nyugn sze­ lniük mény 'ben. § (6) bekezdése sze­ tagdíj. § (6) Adózási szabály: Nyugdíjnak minősül. Az átutalás alapja a 2011. Alapba utalt összeg. jogcím: Magánnyugdíj­ kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt pénztár szolgáltatásaként kifizetett összeg. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. mell. jogcím: A munkál­ kéntes pénztárba. B) 3. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. mind az újonnan választott pénztárhoz eljuttatja az azok- Tagi jo g o k. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. jogcím: Egyéni vál­ és a magánnyugdíjpénztárakról szóló. jellegű egyéb kifizetés).) [Lásd az 1997/LXXXII. :agok ntése lított rzett 2010. törvény 123. ■ Pénztártag helyett más által történő befizetés 7. jogcím: A visszalépő tagi 3. mell. Adózási szabály: A magánszemélynél (aki Társasági ás osztalékadó a megtakarítás magánnyugdíjpénztárba. § (3) bekezdésében. rinti (2011. év nyugdíjpénztárba vagy a Nyugdíj-biztosítási adóbevallásában tett nyilatkozat. c) Jövedelem.pénztártagoknak megállapodást kellett kötniük. Jövedelem. a tagnak átadott tájékoztatóhoz köteles csatolni egy összehasonlító kimutatást is a két . A pénztár. a megelőző tíz év nettó átlaghozama és vagyonnövekedési mutatója). sz. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az visszalépés a tb-nyugdíjrendszerbe önkéntes pénztárnak a számlájára teljesíti 7. Itt. fizetett LXXXI1. 2. és a pénz­ tárfelügyelet által kiadott átlépési útmutató három példányának aláírásával igazolja. és ez esetben a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék befizetendő mértékét csökkentették a magán-nyugdíjpénztári tagdíj mértékével. 11. és azzal annak pénztári számlaegyenlege sem terhelhető meg (az 1 ezrelékkel viszont továbbra is azt kell megterhelni). ha tagdíjat akartak fizetni. Ha a pénztártag 2009. ahol a tag az átlépést kezdeményezi. [Lásd az 1997/LXXXII. mell. 5. 3. törvény 22. IV. július 8-a után két éven belül másodszor lép át másik pénztár­ ba. sz. Jövedelem. A pénztártag megteheti. § (1) kb) Jövedelem.] pgásra pési en d iogy ¡áró nap- endnak Adózási szabály: Magánszemély pénz­ Adózási szabály: Egyéb jövedelem.] Változás 2011. Jövedelem. akkor az átlépő tag nem csak az 1ezreléket köteles megfizetni. ha kitölti. (Ed­ dig a járulékalapot képező jövedelemmel nem ren­ delkező . infláció feletti hozam kifizetése). [Lásd az 1997/LXXXII. szítés visszafizetése. Eddig ezt megtehette.] Nem vá lto z o tt. az szja-törvény 44/A-C szerinti (tehát ön­ Adózási szabály: A magánszemély (aki kéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossákapta) jövedelmének kiszámításánál nem gi számlára teljesített tagi befizetés utáni) kell figyelembe venni.például fizetés nélküli szabadságot töltő nál beszerezhető átlépési nyilatkozatot. Tagdíj-kiegészítés visszafizetése. 1. jogcím: Adózási szabály: Társaságnál (aki adta): költség. hogy átlépési nyilat­ kozatát és az aláírt útmutató egyik példányát juttassa el az elhagyni kívánt pénztárhoz. kban lékáilény m. ény in.M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K 53 Magán-nyugdíjpénztári adózás 2012-ben zűnik 'Ugdíji. sz. 10. átutalással csökkentett összegének erejéig teljesíthető. önkéntes zetést utalták. bekezdése szerinti (2011. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által megállapodás alapján fizetett tagdíj. mell. V. 8. valamint azt. kötelezettségek eláitot Jgy íeg- :tár Változás 2011. se az átutalt összeg 20 százalékával. március 1-jei) tagi visszalépések Adózási szabály: Egyéni vállalkozónál (aki esetén teljesített kifizetések (tagdíj-kiegé­ adta): költség. Pénztári szolgáltatás Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. de legfeljebb 5 ezer forintot. § (1) ka) Jövedelem. sz. törvény 34. 28. ön­ 3. 1997/ lalkozó által más magánszemély javára. Jövedelem. Az 1 ezreléken felüli költségeket az újonnan vá­ lasztott pénztár nem vállalhatja át a tagtól. § (1) j) ja) Jövedelem. § (1) bekezdésében. nek.] nyilvántartását a biztosított adatairól és pénztárvá­ lasztásáról. [Lásd az 1997/LXXX. ahová a visszalépő tagi kifi­ tári törvény szerint magánpénztárba. [Lásd az 1997/LXXXII. Ezentúl a jöve­ delemmel nem rendelkező pénztártagoknak nem kell a tagdíjfizetés érdekében egyedi megállapodást kötniük a pénztárral. § 23. decem ber 1 -jé tő l. § (1) bekezdésében. hogy a pénztártag a PSZÁF honlapján hol találja meg a pénztárak teljesítményének összehasonlítását. nyugdíjpénztár szolgáltatásaként kifizetett Adózási szabály: A visszalépő tagi kifize­ összeg. hanem az elhagyott pénztár további költ­ ségeit is. és haláleseti kifizetés 84/M § Jövedelem.] A pénztártag átlépése csak akkor válik ér­ vényessé. sz. 11. lehetséges előnyeit és hátrányait. törvény 24. törvény 123. mell.] Személyi jövedelemadó Befizetés ■ Pénztártag saját befizetése 3.

gáltatások közül az életjáradék és az egyösszegű Ha a tag az átlépésre vonatkozó bejelentésében szolgáltatás nyugellátásnak minősül. § (1). a szabályza­ előtt . a ma­ aki betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korgánnyugdíj igénybevételekor számára nem lesz határt. és a tag számlájáról hiányzó 300 ezer forintot a garanciaalaptól kapja meg. 3. P én ztárta g halála A pénztártagok ezeket a jogaikat személyesen vagy választott küldöttek útján gyakorolhatják. ja n u á r 1 -jé tő l.szerepeltetni kell a kedvezménye­ gáltatási kötelezettségének.korhatár alatti öreg­ Ha a pénztártag más pénztárba kíván átlép­ ségi típusú (például előrehozott. a hiányzó . Pénztári szol­ munkanappal bejelenti. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény járadéktípusokat. Tagdíj bevallása és befizetése Ha a pénztártag a felhalmozási időszak­ Változás 2011.2012. Az életjáradék-típusok megszüntetheti a tagságot. [Lásd az 1997/LXXXII. megtakarításához a kedvezmé­ taiban foglaltak szerint kell bevallani és megfizetni. ha a felhalmozott megtakarítás (azaz a befizetések és azok pénztári hozama együtt) kisebb.] döntéseinek meghozatalában. de a tagdíjbefi­ zetéseket az inflációval megnövelve 4 millió forint lenne. ja­ 23. törvény 89. a pénztár 4 millió forintot köteles kifizetni neki. törvény csak a következő hónap végéig szünteti-e meg a jog­ 4. selők megválasztására. lővé választhatók.] öregségi. járadékszolgáltatás vagy a tag elhalálozása esetén . mellékletében. rokkantsági nyugdíjsegélyben. a Magyar Alko­ érvényesíthető a hozamgarancia.] nyát és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. hogy még az adott hónap vagy [Lásd az 1997/LXXXII. valamint a megjelölt hónap utolsó tíz munkanapjának vala­ a végén „garanciatartamos”. hogy az öszszeget a Nyugdíj-biztosítási Alapba utaltassa át.] nyezett. A hozamgarancia akkor érvényesíthető. és az átlépését a hónap vége előtt legalább tíz rokkantsági) nyugdíjban részesült. illetve a törvényes örökös megteheti azt is. a választásra rendelkezésre álló időt. § (4) b) pontjában. bányász. öt éven belül másodszor is pénztárat vált.) lévő pénzt egy összegben felvegye. szolgáltatási szabályzatának tartalmaznia kell de maximum a tag követelésének 1ezrelékével. az éves beszámoló és a tervek jóváhagyásában. Ha a magánnyugdíjpénztár a pénztártag követelését nem tudja kifizetni. hogy a befektetési hozam egy-egy évben nem éri el az infláció mértékét. egyösszegű szolgáltatást kíván igénybe venni. december 31-e után aza pénztártag szerez jogosultságot szolgáltatásra. Emellett dönthet úgy is. vagyis az önmagában kevés hozzá. § (4) bekezdésében. közül legalább egynek szerepelnie kell a pénztár A tag átlépésekor a tagi követelést az átadó pénz­ szolgáltatásai között (vagyis nem kötelező mind­ tár az átvevő felszólítására. a törvényes örökös jogo­ hoz kellett részletes törvényi előírások szerint beval­ sult arra. a jogosultsága ará­ [Lásd az 1997/LXXXII. az elején. továbbá 24. ni. decem ber 31-étől. a pénztár egy hónappal később is életre” szóló életjáradékot. A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ toztatni korábbi döntését.) Az egyéni számla nem része a hagyatéknak (vagyis a rajta lévő összeg felvétele illetékmentes). ha­ nem átutaltatja azt saját magán-nyugdíjpénztári P énztári szolgáltatások számlájára.befagy. melyik Nem v á lto z o tt. nem pedig az egyes befizetésekre vagy egyes évek hozamára.meghal. az átadó pénztárnak már gáltatásra volt jogosult eddig az 50 százalékosnál a hónap utolsó napjával meg kell szüntetnie a tag magasabb mértékben egészségkárosodott. nem tagsági jogviszonyát. Ha a pénztártag nem jelölt (Eddig a tagdíjat a járulékkal együtt az adóhatóság­ ki kedvezményezettet. törvény 27. Nem kaphat hozamgaranciás kiegészítést az. következésképpen nem áll érdekében. mint az egyes befizetések időközbeni inflációs rátával felszorzott értékeinek az összege. hogy a pénztártag egyéni számláján lani és befizetni. illetve portfoliót váltott.] hónapjának utolsó napjával kell megszüntetnie a tag A törvény négyféle életjáradék-típust tesz tagsági jogviszonyát. A tagsági okiraton . részt vehetnek a pénztár stratégiai [Lásd az 1997/LXXXII.a pénztártag A pénztártagnak eleget kell tennie adatszol­ halála esetére . törvény 27-28. a választható [Lásd az 1997/LXXXII. a garanciatartam idejét. A hozamgarancia a pénztártagság kezdetétől a nyugdíj igénybevételéig tartó felhalmozási idő­ szak összesített befizetéseire vonatkozik. mintha az elhunyt személy a biz­ tosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyug­ díjjárulékot fizetett volna.még a nyugdíjszolgáltatás megállapítása díjpénztári tagdíjat a pénztár részére.] P énztári garancia Nem v á lto z o tt. A pénztártagnak a belépésekor jogviszony megszűnését követő nyolcadik munka­ vagy a szolgáltatás megkezdésekor kell válasz­ napon utalja át.] A pénztár tagjai jogosultak a pénztári tisztségvi­ és legkésőbbi időpontját. munkaképtelenségi jára­ tártagságot követően kezdeményezheti az átlépést dékban részesül. törvény 29. tehát a követelés . Eddig az a pénztártag is igénybe másik pénztárba. amikor át szeretne lép­ kell utánuk jövedelemadót fizetni. illetve „két vagy több melyikére esik. törvény sokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 89. [Lásd az 1997/LXXXII. A Pénztárak Garanciaalapja valamennyi korábbi tagdíjbefizetésre garantálja az inflációnak megfelelő hozamot a nyugdíj igénybevételekor (egyösszegű és járadékszolgáltatás igénybevételekor egyaránt). azok várható összegét. vagy pedig 2009-et követően öt éven belül másodszor is magánnyugdíjpénztárat. a pénztár eldöntheti.] nuár 1-jétől megszüntetett . vagy öregségi nyugdíjban. hogy . törvény vehette a pénztári szolgáltatást. A hozzátartozói nyugellátás összegét ilyenkor úgy állapítják meg. §-ában. A magán-nyugban . zett nevét. §-aiban. A kedvezmé­ [Lásd az 1997/LXXX. A magán-nyugdíjpénztári szol­ lehetőséggel él).] H ozam garancia Nem v á lto z o tt. (A nem hozzátartozó ked­ vezményezett nem jogosult hozzátartozói ellátásra. szabályait. rá jutó összeget átutaltatja a Nyug­ díj-biztosítási Alapba. §-aiban.vagy ni. j) pontjaiban.átlépés másik magánpénztárba. A korhatár alatti nyugdíj-törvény szerinti magasabb hozzátartozói nyugellátások megszűnése miatt ezután már csak nyugellátás megállapítása érdekében . (3)az ezekről szóló kötelező tájékoztatás legkorábbi bekezdéseiben. és felhalmozott megtakarí­ tása a számláján 3. A hozamgarancia tehát csak akkor érvényesül.5h M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K Ha a pénztártag 2009. Ha egy pénztár­ tag 2012-ben például 14 évi pénztártagságot kö­ vetően megy nyugdíjba. hogy nem veszi fel az örökölt követelést. aki a magánpénztári nyugdíjat a nyugdíjkorhatár előtt veszi igénybe. ezért nem megjelöli azt az időpontot. ha a felhalmozási időszak többi esztendejében viszont meghaladja azt. Nem vá lto zo tt. A pénztár szeget csökkentheti az átlépés tényleges költségeivel. tóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátá­ [Lásd az 1997/LXXXII. Későbbi bejelentés esetén rehabilitálható pénztártag is. §-ában. §-ában. nyezett juthat hozzá. viszszalépés a társadalombiztosítás nyugdíjrendsze­ rébe. akkor az átadó pénztárnak a megjelölt időpont [Lásd az 1997/LXXXII. valamint A pénztártag legkorábban hat hónapos pénz­ növelt összegű öregségi. illetve maguk is tisztségvise­ a járadékok emelésének mértékét.a tbVáltozás 2012. § (2) a)-b).az egyéni számlán lévő. Ha a tagi bejelentés időpontja lehetővé: „egy életre szóló”. aki a . egyösszegű kifizetés. személyes adatait. Az átadó pénztár az átutalandó ösztania az egyes járadéktípusok közül. törvény 50-51.7 millió forint. törvény 21.] viszonyt (a szabályzatában rögzítenie kell. ha az összesített hozam az összesített infláció alatt marad. §-ában. legkésőbb a tagsági nek szerepelnie).

és nyilatkozatát arról. illetve pénztári vezető­ inek személye.5 százalék (ebben az egyes évi hozamrátákat a pénztári aktuális. Telefonos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munkanapján 8 órától 20 óráig.] A befizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak legfeljebb a 0.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Magánnyugdíjpénztár 2002-ben 4 százalékos net­ tó . hogy jóváhagyja az előző évről készített pénzügyi beszámolót. hogy ügyfélszolgálati irodában vagy a pénztár székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett pana­ szokat. törvény 39. 74. a 4 százalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 8 ezer forinttal gyarapszik. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megküldeni a pénztártagnak.] A pénztárnak 30 napon belül be kell jelentenie a PSZÁF-nek. az egyiket azért. valamint a ho­ zamjóváírásnak a kezelésében a befektetési ala­ pokéhoz hasonló logikát érvényesítő rendszerben a tag minden tagdíjbefizetéssel egységeket „vásá­ rol”. hogy a tízéves átlagos vagyonnövekedési mutató 5. úgy. a pénz­ tárnak jegyzőkönyvet kell felvennie a panaszról. továbbá a megfelelő végzettséget és gyakorlatot igazoló dokumentumaikat. vezető tisztségviselőinek. az ügyvezető helyetteseinek kinevezése. a másikat azért. mivel 2011 évben egyáltalán nem írtak jóvá tagdíjat a számláján. törvény 62/A §-ában.a befektetésijegy-vásár- lással analóg módon . a fel nem használt pénztári eszközök gyűjtésére. A pénztár ügyvezető szerve a páratlan számú és legalább hét tagból álló igazgatótanács.a maga kezelte vagyon.egységekké konvertálva írják jóvá egyénfezámláján.] A pénztár a bevételeiből köteles fedezeti és likviditási tartalékot létrehozni.] Pénztári m űködés Nem v á lto z o tt. a befektetési és demográfiai kockázatok kiegyenlítésére kell .5 százalékkal nő. a likviditásit a pénztár fizetőképességének fenntartására. A tízévi 6 százalékos átlagos hozamráta mel­ lett tehát „A” pénztártag vagyona átlagosan évi 5. így 2011 végén a szám­ laegyenleg 3 millió 196 ezer forint volt.súlyoz­ zák). hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. [Lásd az 1997/LXXXII. A pénztár azt is jelenti a felügyeletnek. egy tagra jutó átlagos vagyon­ nal . törvény 66. A garanciaalap kötelezettsége a járadékfolyó­ sítási időszakban a szolgáltatások fedezetének megteremtése is: ki kell egészítenie a pénztár szol­ gáltatási tartalékát. hogy elfogadja a tárgyévet követő évi pénzügyi tervet. Az igazgatótanács hatás­ körébe tartozik az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása.2 százalékát. Panaszkezelés. hogy az egyes évek hozamrá­ tája azonos súllyal szerepel. 2010 elejére egyéni számlájának egyenlege 3 mil­ lió forintra nő. ha az nem éri el a tagok elis­ mert felhalmozásának összegét.hatványszámításos képlet alapján . § (5) bekezdésében. hozamként a működési költségek fedezetére szol­ gáló tartalék terhére kell az ingatlanértékelő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia. § (6). ügyfélszolgálat Nem v á lto z o tt. tehát az inflációnak megfelelő és az a feletti hozamot is tartalmazzák.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét ké­ pező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már van ilyen ingatlana). Ha a pénztárnak kimerülnek a működési for­ rásai. [Lásd az 1997/LXXXII. A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni. írásbeli panasz esetén az an­ nak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a megindokolt választ a pénztártagnak megkülde­ ni.hozamot ér el. vagyis befizetéseit . törvény 69. A pénztár alapításával és működtetésével öszszefüggő legfontosabb szabályokat a szervezeti és működési szabályzatban (szmsz) kell rögzíteni. [Lásd az 1997/LXXXII. a pénztári befektetések 2010. 2003-2009ben a hozam 22 százalékos nyereség és 20 száza­ lékos veszteség között ingadozik.M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K | 55 ö s s z e g e t a Pénztárak Garanciaalapjából kell kipó­ tolni. törvény § (2) bekezdésében. §-aiban. elektronikus elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. Ha erre nincs lehetősége .a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell köz­ zétenni.) A pénztári befektetések 2011. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 67/B§ (3) bekezdésében. vagyis tízéves átlagos hozam­ rátája pedig 6 százalék (azaz tíz év átlagában ilyen hozamot ért el). [Lásd az 1997/LXXXII.] A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszo­ kat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. székhelye.például mert az adott ügy­ ben más szerveket is meg kell keresnie -. §-ában.] A pénztári beszámolót és mérleget . az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság. § (10)-(11) bekezdéseiben. 2011-ben azonban 6 százalékos veszteséget. 70. évi hozamrátája -6 százalék. ha megváltozik a neve. és a pénztárnak az aktuális árfolyamot minden egyes munkanap­ ra.a könyvvizsgálói záradékkal együtt . A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. A pénztár legfontosabb szervei a közgyűlés. [Lásd az 1997/LXXXII. A vagyonkezelővel kötött szer­ ződésben meghatározott vagyonkezelési díj és a pénztár által . valamint a hónap utolsó napjára is közzé kell tennie a honlapján. felmentése. Ezt egyáltalán nem kompenzálta ebben azivben tagdíjbevétel. [Lásd az 1997/LXXXII. más. Az ellenőrző bizottság feladata a gazdálkodási tevékenység rendszeres ellenőrzése. A fedezeti tartalék a pénztári szolgáltatások finanszíro­ zását szolgálja. Ezek a mutatók a nominális hozamot jelzik. közötti időszak átlagos inflációs rátájával. törvény 89. [Lásd az 1997/LXXXII. az egyéni számlák befektetéséből szárma­ zó hozamból tagonként havi 265 forintot a hónap utolsó napján jóváírhat a működési tartalékban. A levonást követően fennmaradó össze­ get teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. hogy 2011. törvény 77/C§ (2) bekezdésében.] A magánnyugdíjpénztárnak elszámolóegység­ re épülő nyilvántartási rendszert kell működtetnie. évi 10 százalékos hozamának eredményeként megtakarítása az évben további 300 ezer fo­ rinttal növekszik. kötelezően felhalmozott tartalékok bevonása ellenére sem. Tagjait a közgyűlés választja. február végén jelenti a PSZÁFnak. (Novemberben és decemberben már nem írtak jóvá tagdíjat. törvény 77/C§ (5) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXII.elszámolt vagyonkezelési költség nem haladhatja meg a tárgyévi átlagvagyon 0. A köz­ gyűlés a pénztár legfőbb döntéshozó szerve (ame­ lyet a pénztár küldöttközgyűlés formájában is megtarthat). 2002 elején „A” pénztártag egyéniszámla-egyenlege 200 ezer forint. A tagi számla pénzmozgásainak. évi 6 százalékos veszteségének következtében a tag megtakarítá­ sa az évben 204 ezer forinttal mérséklődött. § (4)-(5) bekezdéseiben. § (i8)-(15). illetve va­ gyonrész után .] 44. Az infláció feletti átlagos hozam meghatározásához a nomi­ nális hozamot el kell osztani a 2002-2011. A 2010 októberéig jóváírt befizetések eredményeként egyéni számlájá­ nak egyenlege 2011 elején/3 millió 400 ezer forint. A hozam az egység ár­ folyamváltozásában jelenik meg. A pénztár 2012. 2010-ben 10 százalékos hozamot.9 százaléka vonható le működési célokra. valamint a vezető tisztségviselők nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról. 2002-2011 közötti.azaz a költségekkel csökkentett . [Lásd az 1997/LXXXII. A tag a követelésének összegét (egyéni számlájának egyenlegét) bármely nap meg tudja határozni egységei darabszámának és egy egység aktuális árfolyamának összeszorzásával. Csatolni kell egyúttal az új vezetők erkölcsi bizonyítványát. törvény 36-48.

ha öt éven belül lesz nyugdíjaskorú. A három összetétel-változat: ■klasszikus portfolió: zömében . üzemeltetési és ellenőrzési fázisokban. törvény 77/B§-ában. úgynevezett témavizs­ gálatot.] közgyűlés napja.legalább 90 százalékban . a jogszabályoknak megfelelő számviteli renddel és a biztonságos működést lehetővé tevő belső szabályzatokkal. 2012. [Lásdaz 1997/LXXXII. illet­ ve a saját szabályzataiban foglalt kötelezettsége­ ket. illetve ha egy probléma rendezéséhez több szervezetnél is ellenőrzést kell tartania. ■kezdeményezheti bírósági felszámolási eljárás megindítását (ha a pénztári működés helyreállí­ tására nem lát más lehetőséget. ha 5-15 éve van hátra a nyugdíjkorhatárig. ■tagfelvételi zárlatot vagy kifizetési tilalmat ren­ delhet el. §.a magánnyugdíjpénztáraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. Portfólióváltási igény esetén a tag maga hatá rozhatja meg azt a fordulónapot. a pénztár automatikusan besorolja ■a növekedési portfóliósok közé. törvény 81.] Ha a magánnyugdíjpénztár mással végezteti (kiszervezi) adatai kezelését. december 31-étől kell megfelelniük a választható portfóliós rendszerben meghatározott részvénybefektetési limiteknek. beolvad.arányban foglal magában nagy kockázatú befektetési formákat (például részvényeket. a pénztártagoknak az átalakulásról határozó első közgyűlésen arról kell dönteniük. [Lásd az 1997/LXXXII. ■a klasszikus portfóliósok közé. a rendszer használatából adódó biztonsági kockázatokat és azok kezelését a tervezési. A pénztár köteles felkínálni a tagnak. annak tagsága az átalakulási tervben rögzí­ tettek szerinti pénztárban folytatódik.] A pénztár ügyvezetője. Az átfogó ellenőrzés gyakoriságát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozza meg. § (8) bekezdésében. A kiszervezésről szóló szerződésben rendelkezni kell az adatvé­ delmi előírások érvényesítéséről. §-aiban. nap lehet. [Lásdaz 1997/LXXXII. így példá­ ul rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges felszereltséggel. hogy a kiszervezett hozzájárul.állampapírokat és más alacsony kockázatú értékpapírokat tartalmaz. megszűnés Nem vá lto zo tt. illetve ezek szétválá­ sát. Á talakulás.] Választható p o rtfo lió k Nem v á lto z o tt. ■ növekedési portfolió: jelentős arányú benne a nagy kockázatú befektetés. törvény 68/A-C§-aiban.] Szankcióként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felszólíthatja a pénztárt a rendelkezé­ sek megtartására. A hatálybalépés legkorábbi időpontja a második [Lásd az 1997/LXXXII. amit a PSZÁF további egy évvel meghosszabbíthat . Aki nem nyilat­ kozik. a legkésőbbi az azt követő 30.25 ezrelékével megegyező éves felügyeleti díjat kell fizetniük. hogy az hozzáférjen az ellenőrzéshez szükséges infor­ mációkhoz. §(1) bekezdésében. ha a pénztár tevé­ kenységi engedélyét visszavonta. Magánnyugdíjpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár egyesülhet.] . törvény 81/A-B §-aiban. az igazgatótanács vagy rend­ kívüli közgyűlés összehívására. törvény 109/A-C.] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele­ te . törvény 77/'A §-ában. munkanapig kell benyújtani. [282/2001. a növekedési portfolióban minimum 40 százalék. vagyonkezelője és le­ tétkezelője csak nyílt pályázaton választható ki. A megbízott köteles ügyvezetőt és a kiszer­ vezett tevékenység ellátásáért felelős vezetőt alkalmazni (foglalkoztatni). ■ a kiegyensúlyozott portfolióval rendelkezők közé. [Lásd az 1997/LXXXII. megszűnik . törvény 40. 84. vagy a pénztár végelszámolása az előírt határidőre . az e tevékenységgel megbízottnak minden olyan személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznie kell. törvény sze­ rint . amellyel át kíván térni a más összetételű befektetésre. költsé­ geket és ráfordításokat a pénztárnak elkülönítet­ ten kell nyilvántartania.nem zárul le. kormányrendelet 34.] A magánnyugdíjpénztáraknak 2012. hogy ebbéli tevékenységét a pénztár és a Pénzügyi Szerve­ zetek Állami Felügyelete ellenőrizze. Ha a magánnyugdíjpénztár nem teljesíti a jog­ szabályokban. ■felügyeleti biztost rendelhet ki. nem lehet növekedési portfóliós. hogy válasszon háromféle összetételű befektetés közül. ha 15 évnél több van neki hátra a nyugdíjkorhatár betöltéséig. a felügyelet szankciókkal élhet. §-aiban. évi C X X 1V . törvény 79/B § (11) bekezdésében. A törvény lehetővé teszi vegyes pénztárak alakulását is. továbbá arról. egyetértenek-e az átalakulási szán­ dékkal. Ebben meg kell határozni a pénztár működtette információs rendszerrel szemben támasztott követelménye­ ket. törvény 68/A § (í8) bekezdésében.az arról szóló döntést követő egy éven belül. valamint hogy felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásdaz 1997/LXXXII. de ha a nyug­ díjkorhatáráig öt évnél kevesebb van hátra. [Lásd az 1997/LXXXII.és ön­ kéntes nyugdíjpénztárra. feldolgozását. évi LXXXII. ■kiegyensúlyozott portfolió: mérsékelt .] In fo rm a tik a i előírások Nem vá lto zo tt. A pénztáraknak 2 millió forint alapdíjat.] Az átalakulás (egyesülés. Az igényt leg­ később a fordulónapot megelőző 10. A magánnyugdíjpénztárak kötelesek az el­ lenőrzést lehetővé tenni. szétválás) napja a jog­ utód pénztár alapszabálya hatálybalépésének nap­ ja. valamint a vagyonleltárt. amely a pénztár számára elő #an írva. [Lásd az 1997. [Lásdaz 1997/LXXXII. ■felfüggesztheti a pénztár működését.56 | M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K elkülöníteni. továbbá a vagyonuk piaci értékének 0. hogy a létrejövök közül me­ lyik pénztárba kívánnak kerülni. december 31-étől a klasszikus portfoliót választók felhalmozásának befektetése­ kor a részvényalapú eszközök aránya maximum 10 százalék lehet. ingatlanokat). a felügyeleti határozatokban. Ha úgy látja. Ha a pénztár felajánlja a portfólióválasztást. rész] H V G |T B . [Lásdaz 1997/LXXXII. s ezzel magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztárrá alakulhat. és a másodikon kell elfogadniuk a vagyon­ mérleg-tervezeteket. törvény 116. illetve bírságot szabhat ki.legfel­ jebb 40 százalékos . és a pénztárnak a fordulónapot követő nyolc munkanapon belül kell azt teljesíte­ nie. az pedig szétválhat magán. §-aiban. 109/G §-aiban.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Állam i fe lü g y e le t Nem változott. ■visszavonhatja a pénztár tevékenységi engedé­ lyét. annak során a felügye­ lettel együttműködni. A magánnyugdíjpénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályzatot kell készíteniük. 2/A melléklet III. A működéssel kapcsolatos bevételeket. 1999. be­ szerzési. és gondoskodni arról. illetve hogy a szerző­ dést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. törvény 79/A-D. [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásdaz 1997/LXXXII. de a tag nem kíván élni vele.] Ha a magánnyugdíjpénztár szétválik. §-ában. illetve ha a pénztár nem található a bíróságon bejelentett székhelyén). A pénztár szmsz-e rendelkezhet egyéb tartalékok képzéséről is. hogy a pénztár működé­ sének biztonsága megkívánja. Külön szabályzatban kell rendelkezni az infor­ matikai rendszer ellenőrzéséről.azaz átalakul -.] A pénztárnak a portfoliók közötti kötelező át­ sorolásokat minden év január 1-jén kell elvégeznie.] Pénztár szétválásakor a tagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról.a róla szóló. A besorolást a tag felülbírálhatja. törvény 110-115. vállalati kötvényeket. A pénztári informatikai rendszer kockázatelemzését legalább kétévente el kell végezni. a kiegyensúlyozott portfolió­ ban a részvényhányad 10-40 százalék közötti. törvény 57-62.

béren kívüli juttatásnak mi­ nősülő munkáltatói hozzájárulás 1. §-ában. §-ában A pénztártag az általa vállalt tagdíj összegét az alapszabályban előírtak szerint köteles beje­ lenteni és befizetni a pénztárnak. Ha 100 ezer forint számlajóváírást érvényesíthet. vagy pénztári nyugdíjszolgáltatást szonyt (a nem fizető személy adatait törölheti a nyilvántartásából). továbbá pénzbeli befizetéseik után járó kedvezményt. A pénztártagnak joga van a pénztár szer­ veibe a (küldött)közgyűlésen tisztségviselőt választani. Egyéb esetekben a volt pénztár­ tag nem tarthat igényt a kedvezmény összegére (azt a pénztár köteles visszautalni az adóható­ ságnak). (4) bekezdéseiben. törvény M u n k á lta tó i hozzájárulás Új előírás 2012. Ezen szabályban kell részletezni).94 száza­ lékos terhet kell fizetnie a foglalkoztatónak e juttatás után. § (3) g). de a megszerzett információkat nem használ­ vesz igénybe. hogy a tagsági jogviszony nem a tagnak felróható okból szűnt meg. egészségpénztárnak is tagja. §(1) bekezdésében. A pénztár szolgáltatásainak igénybevételére a tag a pénztár alapszabályában leírtak szerint jogosult. dául a hátralékláegyenlítés határidejét .] től számított 30. ha egyúttal kilépésével vagy rendezetlen tagdíjhátralék ese­ ellátások nyújtását teszi lehetővé.] speciális előírás. aki elfogadja tatások igénybevételéhez (például gyógyszer.és la befektetéséből származó hozamot a számlán az adott pénztár alapszabályát. törvény 2.ÖNKÉNTES penztarak Mit kell tudni az önkéntes pénztárakról? P énztártípusok Nem vá lto z o tt.[ átutalás határideje az adóbevallás beérkezésé­ [Lásd az 1993/XCVI. A világ bár/nely országának állampolgára azonos feltételekkel léphet be ma­ szolgál.] A tagok csak akkor vehetik igénybe a saját A tagság megszűnik a pénztártag halálával. hogy a tagsági jogviszony az első nos típusú pénztárakba fizet tagdíjat. amely meghatározott feltéte­ lek mellett nyugdíjszolgáltatást nyújthat. 14. aki Tagi jo g o k az adóév utáni március 1-je. 2. Ha a pénztártag már nem tagja annak a pénz­ a pénztári alapszabály e rendelkezést tartalmaz­ Aki a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnak. § (5)-(7) bekezdéseiben. ■önsegélyező pénztár. törvény pénztárba. Az egyéni szám­ bármely legalább 16 éves ember. § (1) g) pontjában. évi CXVII. a munkanélküliségi és a szociális ellátórendszer ellátásait (például munkanélküliek. 50/A. [Lásd az 1993/XCVI. 2012-ben is ményt utaltatja.. ja n u á r 1-jétő l. [Lásd az 1998/LXVI. amely egészségvédelmi prog­ 13. nap. hátramaradottak támogatása). mert átlép másik a pénztárnak nem kell létrehoznia a tagi jogvi­ [Lásd az 1993/XCVI. A törvény háromfajta pénztár létrehozását teszi lehetővé: ■nyugdíjpénztár.a szolgáltatások fedezete . Pénztártag lehet tehát nyújt a térítésköteles egészségbiztosítási szolgál­ tártag egyéni számlájára kerül. január 1-je előtt betölti. Arról. 10. 18. ügyi szolgáltatások vásárlását.] Tagdíjfizetés Nem v á lto z o tt. törvény fizetését. §-ában.a pénz­ gyar önkéntes pénztárba. vezményre . A befizetett Pénztártagság > tagdíjnak a pénztár alapszabálya szerinti há­ nyada a pénztár működési költségei fedezetéül Nem v á lto z o tt. s vállalja a tagdíj gyógyászatisegédeszköz-vásárlás). keresőképtelenek segélyezése.] A tagsági jogviszony keletkezésekor a tag­ nak tagdíjfizetést kell vállalnia.] havi tagdíj befizetésének napján kezdődik. Ha a tagdíjat az értesítésben de maximum 150 ezer forintot (azonos típusú 1995. Az önsegélyező pénztárakra vonatkozó HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .. törvény 11. §(1) bekezdésében. Az önkéntes pénz­ tárakba befizetett. maximum 15.pél­ [Lásd az 1993/XCVI. A pénztáriszámla­ nem tesz eleget az alapszabályban foglalt köve­ jóváírás mértéke és felső határa az éves befizetés telményeknek.19-szorosa után 10 százalék (tehát 11. hogy az adókedvezmény­ tén (az utóbbival kapcsolatos szabályokat .az egyéni szám­ lát vagy a tagsági jogviszonyt érintő . § (1). jóvá kell írni. és a pénztár írásbeli felszólítása Nem v á lto z o tt. Bármely pénztártag jogosult betekinteni a pénztári iratokba és könyvekbe.az alap­ önkéntes pénztári egyéni számlájukra. később azon­ ban a tagdíj nemfizetése nem jelenti a tagsági viszony automatikus megszűnését. kivéve a zárt tanácskozások jegyzőkönyveit és határozatait. aki egyszer­ tárba (például a zárt munkahelyi pénztárak ki­ elfogadásának (záradékolásának) időpontja. hogy a pénztártagok a pénztár vezető szerveibe nem választhatók meg tisztségvise­ lőknek). § (3) bekezdéseiben. törvény térően úgy is. de legkorábbi időpontja Kizárható a pénztárból az a pénztártag. § (3) c) pontjában. így a személyi jövedelemadóval együtt összesen 30. törvény 15. illetve támogatást 11. törvény 3. a pénztár köteles felhívni figyel­ a befizetett tagdíj 20 százalékát írathatja jóvá. § (4) bekezdésében. 36. egészség11. § (3) e) pontjaiban.a személyi jövedelemadóról szóló mét a mulasztásra. A pénztár alapszabálya azonban eltérhet ettől (rendelkezhet például úgy is. törvény ■egészségpénztár. s alapesetben ő maga is választha­ tó ezen testületekbe. rendelkeznek arról. A pénztártag által vállalt leg­ kisebb összegű. § (2). (3) bekezdéseiben. 51/A §-aiban. A tel­ ellenére sem kezdeményezi átlépését más pénz­ általában a belépési nyilatkozat pénztár általi jes összeget csak az írhatja jóvá. 1 50. törvény nek megfelelő összeget az adóhatóság utalja át 2.] hatja fel a pénztár érdekeit vagy a pénztártagok személyes adatait sértő módon.9 százalék) egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. s a belépni kívánó tag elmulasztja a tagdíj tárt 2020. [Lásd az 1993/XCVI. törvény szerint ha tagsági jog­ megadott pótlólagos határidőre sem fizetik be. [Lásd az 1993/XCVI. amely kiegészíti a tár­ sadalombiztosítási.követ­ kezményekkel jár a tagdíj nemfizetése. re nyugdíjpénztárnak is és önsegélyező vagy Az alapszabály azonban rendelkezhet ettől el­ zárhatják a munkahelyet váltó tagot). hogy évente kell meghatározni az egységes tagdíj összegét. finanszírozását. ramok szervezését. [Lqsd az 1993/XCVI. úgynevezett egységes tagdíj mértékét a pénztár alapszabályának kell tartal­ maznia. ha valaki csak azo­ [Lásd az 1993/XCVI. 47. [Lásd az 1993/XCVI. viszonya azért szűnik meg. 16. §-ában. az ennek levonása után megmaradó tagdíjrész . továbbá ha az adóhatóság elismeri. a pénz­ tár alapszabályában kell rendelkezni. csak akkor jogosult az adóked­ befizetését. ahová a tagi befizetései utáni adókedvez­ za. A tagsági jogviszony kezdete 20 százaléka. de legfeljebb 120 ezer forint. pénztárakba fizetés esetén 130 ezret). hogy a pénztártag számára milyen .

egészség.időszak h oza m rátájával. ban tag munkavállalóinak fizet hozzájárulást. törvény 1 §-ában. /13. minden munkavállalóra azonos összegűnek. sem ezt minden olyan alkalmazottja után fizetnie illetéket nem kell fizetnie. Az adó az önkéntes nyugdíjpénztári riarendszer működik. tehát m inden ta g n a k a n n y i egység ju t.. azonos típusú pénztárba.x m .. jön a munkáltatói tagsági jogviszony. hogy részben vagy egészben átvállalja alkalmazottja tagdíjfizetési napon belül köteles intézkedni a kedvezménye­ kötelezettségét..] összegének pedig a minimálbér 30 százalékáig — . aki arról.és ön­ Nem vá lto zo tt.1 százalékos nettó hozam ot ér el 6.-1 1 . Elszámolóegységek száma* 3.. annak ellenére.0005 Ft 19990 db 519990 db 520 250 Ft 0. * * M eg­ egyezik a vizsgált .. Önkéntes kölcsönös pénztári tá­ mogató az a természetes vagy jogi személy. hogy ők az 50 éves zettet jelölni.fel­ és a kedvezményezett jelölésének időpontját is.százalékos hozzájárulás esetén meg­ pénztártípusra meghatározza a pénztártag határozhatja a minimum. _________________________________ I HVG T B . a jogosultság arányát született önkéntes pénztári tagok részére .. A pénztár a jogosultság igazolását követő három munka­ dést köthet a pénztárral arra. 1 § (3) bekezdésében.) i+. [Lásd az 1993/XCVI. személyes adatait.) 500 000 Ft 1 000 500 000 Ft 1 000 000 000 db 1. Az elszám olóegység-érték növekedése** (2 1 .. A személyi jövedelemadóról viszonyban áll (nem teheti meg tehát.. + 22.ezt a kedvezményt már év elejétől toztatni korábbi döntését.) 21. Elszámolóegységek száma 1*»..19-szorosa után 16 százalékos (tehát 19. az önkéntes pénztárakba befizetett munkáltatói Ha a munkáltatónál választani lehet az egyes hozzájárulás béren kívüli juttatásnak számí­ béren kívüli juttatások közül. az önkéntes egészségpénztári és választhat más juttatást..x 9. az egészség. százalékos) személyi jövedelemadót és 27 (tehát A pénztár az alapszabályában előírhatja. ) 20.) 23. 120. Egyéni számlák összege 2.. hogy más foglalkoztató az adóévben nem nyújtott részére kedvezményesen adózó önkén­ ellenszolgáltatás nélkül nyújt a pénztárnak eseti tes pénztári hozzájárulást.. / 2. „A " számlaegyenlege (21... illetve mértékűnek kell lennie. P én ztártám o g ató A kedvezményes közteher feltétele.) 25. vagyis cafetetó részét. Nettó hozam (1. (tehát a nyugdíjkorhatárt 15 évvel megelőző) Ha a pénztártag meghal.idő­ gasabb mértékű munkáltatói hozzájárulást ál­ pontjára visszamenő hatállyal. önkéntes önsegélyező pénztári hozzájárulások [Lásd az 1993/XCVI.] 7. aki nála legalább hat hónapja munkaNem v á lto z o tt. a kedvezménye­ életkort csak az év folyamán fogják betölteni. „A " tagnak ebből 20 ezer fo rin to t. hogy a pénztártag nyilatkozzon a foglalkoztatójának Nem vá lto zo tt. évi CXVII. valamint azt. „A " tagdíjjóváírása 18. nem tehet különbséget.. /H t..x 23. Elszámolóegységek száma 9.it t a ja n u á r 1-je és U -a közö tti .) 2i+.. „A " számlaegyenlege (5 . és új kedvezménye­ megadhatja.és a maximumösszeget halála esetén követendő eljárást. Támogatás a tagság egészének vagy a pénz­ juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott tár alapszabályában meghatározott tagsági kör­ juttatásnak minősül. A tagsági ok­ lapíthat meg azok részére. kell...001 Ft 500 500 Ft Január 12-én a pénztár 500 ezer forintos befektetési veszteséget szenved el a növekedési p o rtfo liób a n 11. Egyéni számlák összege 8. szeg után a kedvezményezettnek sem adót. Egy egység értéke (1 8 .. a dolgozó lemondhat hozzájárulásnak továbbra is a minimálbér 50 a munkáltató önkéntes pénztári hozzájárulá­ százalékáig.x 0.. / n . .. „A " elszámolóegységeinek száma 1 000 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1 Ft 500 000 Ft 500000 db Tétel Január 9 -é n a pénztára ja n u á r 2-án b e fekte tett növekedési p o rtfo lió révén 0.-1 ) 1 500 000 Ft 20 000 Ft 1 002 000 000 Ft 1 1+99 250 db 1 0011+99 250 db 1. „A " egységeinek száma ( 5 . de A kedvezményezett jelölését a pénztárnak egy másikban tagoknak nem (vagy kevesebbet). szám laöröklés pénztártípusonként (nyugdíj-. hogy 2009. törvény a bekezdésében. A törvény mindhárom (tehát segélyező pénztár) fizethet eltérő összegű hoz­ a nyugdíj-.19-szorosa után számított 16 százalékos csak bizonyos „kiválasztott” munkavállalók (tehát 19. zett (ennek hiányában a tag törvényes örököse) [Lásd az 1993/XCV1.törvény szerint a jut­ tatás 1.. +19.1%) 7. vagy fel is veheti az összeget. január 1-jén elszá­ molóegységre épülő nyilvántartási rendszerre áll át./3 ..17 százalékos terhet). „A " tag számlaegyenlege 5.0005 Ft 500 250 Ft Január 13-án a pénztára növekedési p o rtfo liób a n jó vá ír 1 m illió 500 ezer fo rin t tagdíjat. törvény 12.. § (3)-(4) saját nevén folytathatja a tagsági jogviszonyt.) 1 000 000 Ft 1 001 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1.. de át is utaltathat­ Bármely természetes vagy jogi személy..13) százalékos ehót kell fizetnie (összesen te­ a támogatói adomány legfeljebb 3 százalékát hát 51. „A " számlaegyenlege (5 .1995. Az 1962-ben nevét.05% * Indu láskor megegyezik a szám lák összegével. Egyéni számlák összege (7 . N övekedési p o rtfo lió Ja n u á rl-je 1.. am en nyi a szám laegyenlege.és az önsegélyező) zájárulást . Elszámolóegységek száma (13.58 ONKENTES PENZTA RAK 1 Példa elszámolóegységre épülő nyilvántartásra Választható portfóliós rendszert működtető ön­ kéntes nyugdíjpénztár 2012. hogy A munkáltatói hozzájárulásnak a kedvezmé­ nyes összeghatárt meghaladd része béren kívüli a támogatás milyen célra és módon használható fel. akik 15 évnél hama­ iraton meg kell jelölni a kedvezményezett(ek) rabb érik el a nyugdíjkorhatárukat..nem pedig a nyilvántartásba vétel . (2012-ben havi 27 900 forintig) terjedő részét. méghozzá a jelö­ A munkáltató az általános feltételeknél ma­ lés .] 7. Egyéni számlák összege (12. A szerződés megkötésével létre­ zett döntésének teljesítése ügyében. Összes tagdíjjóváírás 17..04 [Lásd az 1993/XCVI. Egy egység értéke (7 .) 19. 16.) 10.. Az elhunyt pénztártag számláján lévő öszHa a munkáltatói tag hozzájárulást fizet.) 22. és helyette részét terheli.+ 16. hogy 32. Befektetési veszteség 12. 2012-ben 46 500 forintig terjedő sáról vagy annak egy részéről is. §-ában. illetve nem pénzbeli szolgáltatást. A támogató meghatározhatja.04 százalékos) mértékű adó terheli javára fizet be m unkáltatói hozzájárulást). „A ” elszámolóegység­ növekm énye (17. vagy rendszeres pénzbeli. hogy szóló . * * A nyugdíjkorhatár előtt álló személyek ré­ a működési költségek fedezetére fordítja. Az átálláskor „A” tagnak 500 ezer forint van a számláján..) 13.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . a kedvez­ is -. Egy egység értéke (12. december 31-én már pénztárta­ A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ gok voltak . így a foglalkoztatónak a jut­ nek nyújtható./8 . tatás 1.] 12. törvény szére nyújtott magasabb juttatástól eltekintve a munkáltatói hozzájárulásnak egységesnek. A munkáltató P én ztárta g h a lála .) 15. hogy az egyik nyugdíjpénztár­ az egyéni számlához. de azonos típusba tartozó pénztárak közt ményezett jelölésének módját. téve. illet­ ve nem jogi személy gazdasági társaság szerző­ ja másik. Elszám olóegység-növekm é n y (l6 . Egy egység értéke ( 1 . nyilvántartásba kell vennie. Nem választhatja tehát hogy a kedvezményezett hogyan férhet hozzá azt a megoldást..

törvény 2. ügyvitelét.ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szoci­ ális Intézetnek igazolnia kell az úgynevezett várakozási idő letelte (azaz legalább tízéves tag­ sági viszony) előtt továbbra is átviheti az egyéni számláján lévő összeget az önkéntes nyugdíjpénztárból egészség.] Az önkéntes nyugdíjpénztári tag az egyéni számlán lévő követeléséhez egy összegben és részletekben is hozzájuthat. hogy állalók rulást). törvény 47/B § (3) bekezdésében. [Lásd az 1993/XCVI. (A rokkantsági nyugdíjban részesülő személy ed^ig jogosultságot szer­ zett önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. Az ellenőrző bizott­ ságnak rendszeresen ellenőriznie kell a pénztár gazdálkodását. gváli yen nyeöse) >y n t. törvény 16/A §-ában.] Ha a pénztártag átlép egy másik önkéntes § (5) bekezdésében. törvény 24. ha a befizetésük óta legalább tíz év eltelt). törvény 47. A határozatot nyolc napon belül meg kell küldeni a pénztár székhelyére.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Nem jogosít az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás igénybevételére a rokkantsági nyug­ díj átalakítását követően folyósított vagy újonnan megállapított rokkantsági. Eddig akkor szerezhetett a korhatár betöltését megelőzően jogosultságot. z egyes cafeteDndhat íjáruláelyette -óban. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ lyósított öregségi. ha a máso­ dik évben.ONKENTES PENZTA RAK 59 K edvezm ényezett vagy örököshiányában munkaa pénztártag fe lhalm o zásáta p é n z tá r tagjai k ö ­ t. ezt 2015-ben teheti meg ismét). [Lásd az 1993/XCVI. amely azokra nézve hátrányos. ja n u á r 1 -jé tő l. Ezentúl a nyug­ díjkorhatár betöltésével azonos megítélés alá tartozik az önkéntes nyugdíjpénztári tag részé­ re folyósított öregségi nyugdíj. illetve rehabilitációs ellátás folyósítása. [Lásd az 1993/XCVI. illetve a kettő kombinációjaként fizet. törvény 48.teljes egészében adó. illetve egész­ ségkárosodás vagy keresőképtelenség esetén járó pénzbeli ellátásra fordíthatja. hogy a továbbiakban nem fizet tagdíjat.a jóváírás időpontjától függetlenül . törvény 47. de tízéves várakozási ideje letelt. ha a nyugdíjkorha­ tárt még nem töltötte be.] [Lásd az 1993/XCVI.] zött kell felosztani. A pénztártag tehát az irányadó korhatár betöltésekor. törvény 19-28. aki k eseti nzbeli l> hogy álható i pénzgi köríban. mint hogy teljesen megkapnák felhalmozásukat). amely a tagok vagy a küldöttek összességéből áll. 64/C§ (2) bekezdésében.] mozott összeget akár egészségügyi szolgáltatásra. típu­ sú vagy formájú . más pénztárakra vonatkozó olyan megállapí­ tást.] -hogy ilékát rvény ’ben. ztár ka- iy e | zan a növelt összegű öregségi. és köteles gondoskodni ügyfelei személyes adatainak vé­ [Lásd az 1993/XCVI. Ez a határozat azonban csak akkor érvényes. akkor az teljes egészében adóköteles. törvény delméről. a pénztár üzlet­ politikájának kialakításáról. évi CXVII. ha még egy évet vár. §-ában. Nem vá lto zo tt. ha a különb­ ségtételt biztosításmatematikai és statisztikai adatokkal tudja indokolni. balettművészeti életjáradék. a tízéves várakozási idő leteltét kö­ vetően. és összege nem csökken jelentősen. A pénztár legfőbb szerve a (küldött)közgyűlés. ozzá rnak jelö•idő¡ oki :(ek) nyát át is. hogy nyugdíjat csak egy összegben vagy csak járadékként. törvény szerint . az igazgatótanács (it) és az ellenőrző bizottság. Ha a tízéves várakozási idő lejártát követő tíz évig nem nyúl a megtakarí­ tásához. [Lásd az 1993/XCVI.] Az önkéntes pénztár csak akkor nyújthat férfiaknak és nőknek eltérő . illetve a 2007.és önsegélyező pénztárba. illetve géppel írt és tanúk előtt aláírt nyi­ latkozatba) foglalja.) [Lásd az 1$93/XCVI. § (5) bekezdésében. A tízéves várakozási idő letelte előtt igénybe vett nyugdíjszolgáltatást sem terheli személyi jövedelemadó.] tehát r ező) írtag Ivezt azt.] A nyugdíjpénztári tagnak a 2008. munkaképtelenségi járadék. §-aiban. korhatár előtti ellátás. január 1-jétől átalakított korhatár előtti nyugdíjak valamelyik formájában . így a nyugdíjpénztári egyéni számláján felhal­ § (5) bekezdésében. A munkaképességét legalább 50 százalékban elvesztő vagy legalább 40 százalé­ kos egészségkárosodást elszenvedett pénztártag. A pénztár a felügyelettől kapott jogerős te­ vékenységi engedély birtokában kezdheti meg a pénztártagok tagdíjainak fogadását. hogy a házipénztárból fizessék ki. [Lásd az 1993/XCVI. A pénztártag a nyugdíjkorhatár elérését köve­ tően megteheti azt is. ha a tag tébés rokkantsági nyugellátásra a szol­ gáltatás megkezdésekor szerzett jogosultságot. törvény 18/A§-ában. [Lásd az 1993/XCVI. szolgálati járandóság. faxos. Az it a pénztár ügyvezető szerve. [Lásd az 1993/XCVI. hogy az átutalandó számlaegyenleg mekkora része származik a befektetési hozamból.tehát megtakarítását a pénztárban hagyja erről azonban nyilatkoznia kell. ha az it-tagoknak a pénztár alapszabályában meghatározott há­ nyada.más tagok felvételét. a pénztár eredményes működéséért és a folyamatos ügyvitelért. A várakozási időtől és a tagsági jogviszony időtartamától füg­ getlenül sem terheli adó a pénztári szolgáltatást. akkor az .és ehomentesen veheti fel. számvitelét.] Jogosultság n y u g d íjp én ztári szolgáltatásra Változás 2012.tele­ fonos.a felvétel időpontjától függően fokozato­ san csökkenő hányad után kell jövedelemadót és 27 százalékos ehót fizetnie. a pénztári könyvek vezetéséről. Ha a tag hozamként elszámolt összeget vesz ki. A választott kifizetési módozatot az alapszabályban kell rögzíteni. ha az állapotában legalább egy évig nem várható javulás . és így tovább.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. A várakozási idő letelte előtti „rész­ letfelvételre” csak háromévente van lehetőség (vagyis aki 2012-ben felvesz a követeléséből. ha a 2012.mértékű. azt a 11. rokkantsági. így például járadék­ szolgáltató önkéntes nyugdíjpénztár ugyanak­ kora felhalmozás után a férfiaknak magasabb összegű életjáradékot állapíthat meg. törvény 2. december 31-ét követő befizetésekből (azokat ugyanis a pénztártag csak akkor veheti fel.] Pénztárszervezet Nem vá lto zo tt. de még a nyugdíjkorhatára elérését meg­ előzően felvett megtakarítása után . az egyösszegű kifizetést és a já­ radékszolgáltatást viszont csak akkor nem.] A pénztár igazgatótanácsa ülés nélkül . illetve a já­ radékszolgáltatás időtartama legalább három év. szolgálati vagy korenged­ ményes nyugdíjban .is hozhat érvényes határozatot. akkor a jogosult kérheti azt is. Az ügy­ vezetőnek a pénztárral munkaviszonyban kell állnia. gyógyszervásárlás támogatására. de legalább a fele a szavazatát teljes bizo­ nyító erejű magánokiratba (vagyis kézzel írt és aláírt.például elő­ rehozott. A pénztár szervei a közgyűlés. a juttatás 80 száza­ léka után. mivel a férfiak átlagos várható élettartama alacso­ nyabb. átmeneti bányászjáradék.és ehomentes. A tagszervező e tevékenysége során nem kö­ zölhet ügyfeleivel megtévesztő információkat. ha a tagsági viszony legalább hároméves. ő a felelős a közgyűlés és az it határoza­ tainak végrehajtásáért. [Lásd az 1993/XCVI.] A pénztárnak a kifizetést a jogosult kérésének megfelelően postai úton vagy átutalással kell tel­ jesítenie. A nyugdíjkorhatárt elérő tag egy összegben vagy járadék formájában s a kettő kombinációjá­ ban is hozzájuthat követeléséhez. törvény 11.szolgáltatást. évben teljes egészében adó. Ha a pénztár ezt az alapszabályában le­ hetővé teszi.] nyugdíjpénztárba. valamint a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása.részesült. illetve az alapítókon kívüli . és nem vesz igénybe szolgáltatást sem . § (3) bekezdésében. mint a nőké (így a férfiak valószínűsít­ hetően előbb meghalnának. január 1-je előtt jóváírt. illetve a felsorolt ellátások folyósítása esetén jogosult önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. 'tári táily. az elhagyott pénztár kö­ teles tájékoztatni a befogadó pénztárat arról. telexes vagy e-mailes szavazással . [Lásd az 1993/XCVI. Ihat- 11/A-B §-aiban. HVG I T B . A pénztár választhat. a juttatás 90 százaléka után kell adót fizetnie.] a§várakozási idő lejártát követő évben veszi fel. Ha a megtakarítást (3) bekezdésében. amely gondos­ kodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. rokkantsági nyugdíjsegély. §-ában.

[Lásd az 1993/XCVI. [281/2001. az úgynevezett vagyonnövekedési mutató pénz­ tárak által j elentett értékét is. és a hátralékot a pénztárnak az egyéni számláról kellett leemel­ nie. a hozammutatókat csak vá­ lasztható portfoliónként kell a felügyelet részére jelentenie. Ez azt jelenti. évközi pénzforgalmát. törvény 46. melynek az egyéni számla év végi záróegyenlegét. § (l)b ) pontjában. önkéntes önsegélyező pénztárnak. A nyilvánosságra hoza­ tal során a pénztárnak és a felügyeletnek is fel kell tüntetnie. írásbeli panasz esetén ugyancsak az annak közlésétől számított 30 na­ pon belül kell a megindokolt választ a pénztártag részére megküldeni. H atáridők Változás 2012. tehát május 31-éig kell a közgyűlés elé terjeszteni.] összí H o zam m utatók nyilvánosságra hozatala Nem v á lto z o tt. (Eddig a pénz­ ügyi évet követő 150 napon belül.kell tartalmaz­ nia. [Lásd az 1993/XCVI. Ha erre nincs lehetőség . 47. hogy ha a tagi számlán jóváírt összeget utóbb a tag felveszi. A tízéves átlagos hozam­ ráta mellett a felügyeletnek ugyanabban az idő­ pontban nyilvánosságra kell hoznia az egy főre jutó vagyon alakulását mérő hozamrátamérték. Az utóbbiakat a tárgyévről szóló bevallásban kell szerepeltetni és az adófizetés határidejéig megfi­ zetni.elsí sem keze H V G |T B . A tárgyévben már elszámolóegységes rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a számla­ értesítőt a tárgyévet követő év február 28-áig. kormányrendelet 21/D §] fizeti ve a belül minc nekr utaln A: szert fordt az lej bejei zettji átlép utalá azig köve lül kt A amé: -a tál Közi juka ahor ahol honi kötél Tagi lekötés h ite lfe d e ze tre Nem v á lto z o tt. a panaszról jegyzőkönyvet kell felvennie a pénztárnak.] Nem vá lto zo tt. akinek adóelőleget.az adókötelezettség mellett . Nem adható viszont tagi kölcsön fenn­ álló tagikölcsön-tartozás. ha előtte a lekötéssel biztosított követelés megszűntének igazolása mellett . önkéntes egészségpénztárnak. § (1) bekezdésében. Ugyanez érvényes arra az esetre is.] Nyugdíjpénztári tagi kölcsön akárhány ízben nyújtható. A pénztár megteheti viszont.] napján 8 órától 20 óráig. ha a tagsági jogviszony bármilyen okból (például másik pénztárba átlépés miatt) megszűnik.az előző évi nettó (tehát a be­ fektetési költségek levonásával számított) hozam­ ráta mellett az előző tíz év átlagos hozamrátáját is nyilvánosságra hozza. ha egyúttal azonos méretben (példá­ ul azonos betűnagyságban) megjelenteti az előző tíz év átlagos hozamrátáját és vagyonnövekedési mutatóját is. lejárati ideje pedig legfeljebb 12 hónap lehet. hogy az egyes portfoliók vagyona a pénztári összvagyon mekkora hányada. valamint a tárgyévben elszámolóegységre épülő rendszert nem mű­ ködtető nyugdíjpénztárnak június 30-áig kell elküldenie a számlaértesítőt. törvény 29/A §-ának (2) bekezdésében. Telefo­ nos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munka­ nik vagy vagy a nyi forin utalí ző pt forin 29. Nem adható tagi kölcsön akkor sem. törvény 3.27 szá­ zalék eho terheli.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . a pénztártag vagy annak ha­ lála esetén a kedvezményezett részére az egyéni számlán lévő összeg maximum 85 százalékát utalhatja át. továbbá ha a tag már bejelentette a pénz­ tárnak kilépési. de még a nyugdíjkor­ határa elérése előtt felvett megtakarítás adóköte­ les részét .vagy ha a tag a nyugdíjkorhatárt betöltötte -. akkor a jóváírástól számított tíz évig a kivét idő­ pontjában érvényes adószabályok szerint adózik utána. kormányrendelet 30. § (11) a) pontjában. mintha a pénztártag felvette vol­ na az összeget. [Lásd az 1993/XCVI. lekötött (zárolt) összeget a tag a későbbiekben a várakozási idő letelte utáni kifizetésként. törvény 2. 11. akkor az adóköteles rész például egy 2008-as befizetés esetében 2029-re „fogy el”. a hátralék összegét s a pénz­ tár költségeit a pénztár leemelheti a tag egyéni számlájáról. a pénztártagnak adót és ehót kell fizetnie utána.60 ÖNKENTES PENZTA RAK A nyugdíjpénztári egyéni számlán 2007. ha a tag korábban nem fizette vissza felvett kölcsönét.R E .] Ha a hitelező bank a tagi lekötés terhére igényt érvényesít. Ha az önkéntes nyugdíjpénztár nem működtet elszámolóegységre épülő nyilván­ tartási rendszert. Az egyéni számla megterheléséről a pénztárnak jövedelemigazo­ lást kell kiállítania. A nyugdíjpénztárból a tag tízéves várakozási idejének leteltét követően. A PSZÁF a nyugdíjpénztárak által február 28-áig bejelentett adatok alapján március 15-éig . §) Tagi kölcsön Nem v á lto z o tt. hirdeté­ seiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csatornán is csak így teheti közzé.a pénztárak teljesítményének bemutatásaként . Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja banki hitel felvétele esetén fedezetként fel­ ajánlhatja egyéniszámla-egyenlegéneklegfeljebb 50 százalékát. [281/2001. hogy csak a tízéves mutatókat teszi közzé. vagy két nappal május 31-e előtt kellett ezt megtenni. Nyugdíjpénztári tagi kölcsön csak a várakozási idő harmadik évét követően nyújtható. amit a tagnak kell megfizetnie. illetve szolgáltatás formájában csak akkor veheti fel. Ha a nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszert működtet. § (2) bekezdésében. kormányrendelet 24.kezdeményezi a lekötés meg­ szüntetését. • * [Lásd az 1993/XCVI. törvény 40. vagyis zárolja. Előtte azonban rendelkeznie kell arról. mert a pénztárnak az adott ügyben más szerveket is meg kell keresnie -. törvény 29/A §-ában. átlépési szándékát. Ha a tagi kölcsörft a tag felszólítás ellenére sem fizeti vissza. fennálló tagi lekötés esetén. tehát legkésőbb egy. A felügyelet is csak ilyen bontásban hozhatja nyilvánosság­ ra a hozammutatókat. elektronikus (e-mailes vagy internetes) elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. de­ cember 31-e után jóváírt befizetések nyugdíjkor­ határt megelőző felvétele esetén az adókötelezett­ ség keletkezése és mértéke az egyes befizetések időpontjától függ. ha a tízéves várakozási idő letelt . azt adózási szempontból úgy kell tekinteni. § (3) d) pontjában. hirdetéseiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csator­ nán csak úgy teheti közzé az előző évben elért ho­ zamrátáját. § (3). és azokat a tájékoztatóiban. § (2). 47/B § (3) bekezdéseiben. és nincsen tagikölcsön-tartozása. 13. §] E g y éniszám la-értesítő Nem v á lto zo tt. [Lásd az 1998/LXVI. Ha a pénztártag meghalna. hogy a pénztártagok részére nyitott ügy­ félszolgálati irodában vagy a pénztár székhe­ lyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett panaszokat. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megkülde­ ni a pénztártag részére. A könyvszakértővel hitelesített pénztári beszámolót a pénzügyi évet követő ötödik hónap végéig. (3) bekezdésében. Az önkéntes pénztárnak min­ den évben egyéniszámla-értesítőt kell küldenie a pénztártag részére. 25. A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszokat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. E lekötésre a pénztártagnak csak akkor van lehetősége. §. Ha a befizetéstől eltelt a tíz év várakozási idő.például azért. 268/1997. A hitelfedezetként szolgáló. Ha tehát az összeg adóköteles. A pénztár a tájékoztatóiban.] A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. hogy a hitel fedezetéül szolgáló összeget a pénztár tagi lekötésként tartsa nyilván. § (7).például a még vissza nem fizetett tagi kölcsön összegét .) [Lásd az 1993/XCVI. vagy­ is a pénztár ilyenkor is csak az egyéni számla N a táj von! forin azal a mű mar. a kedvez­ ményezett is csak ezen igazolás bemutatásával kezdeményezheti a lekötés megszüntetését. kormányrendelet 27. szán A tett \ -a ni . Összege nem haladhatja meg a köl­ csönfelvétel időpontjában a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg 30 százalékát. ja n u á rl-jé tő l. [281/2001. továbbá 27 száza­ lékos ehót kell fizetnie utána. Panaszkezelés. valamint a tagsággal összefüggő egyéb pénz­ ügyi folyamatokat . A leemelt hátralék a hátralékos tag jövedelme. ü gyfélszolgálat Nem vá lto z o tt.

végi záróegyenjpge 2 millió 253 ezer forint. 2010 elejére egyenlege 2 millió forintra nő.például mert a tag átlép másik pénztárba vagy ha a tag felveszi megtakarítása egy részét vagy egészét. hogy munkáját a pénztár és a PSZÁF ellenőrizze.a maga kezelte vagyon. a megbízott­ nak minden olyan személyi és tárgyi feltételt teljesítenie kell. A pénztárnak kötelező fedeze­ ti. A pénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályza­ tot kell készíteniük. törvény 49/A § (5)-(8) bekezdéseiben. éves beszámoló­ jukat pedig a tárgyévet követő év június 30-áig a honlapjukon is. ó pénz- Az önkéntes nyugdíjpénztári igazgatóta­ nács bármikor dönthet úgy.] atala íztárak alapján nyének iát a behozamátájátis hozainaz időgy főre Tiérték.ÖNKENTES P ENZ TA RAK 61 '-mailes ábbrais ö s s z e g é n e k legfeljebb 85 százalékát utalhatja át. akkor e közzététel kizárólag a PSZÁF kötelezettsége. továbbá hogy a kiszervezett tevékenységet végző hoz­ zájárul. hogy az egyes évek hozam­ rátája azonos súllyal szerepel. Induláskor 1 forint egy egység lesz. illetve a tagok befektetési hozamából korlátozottan vonható le költség. vagyis befizetéseit . lennie kell legalább mérlegképes könyvelői képesítésű alkalmazottjának. illet­ v e a jogosultság igazolásától számított 15 napon törvény ésében. valamint a tag átlépésével kapcsolatos pénzkifizetést vagy át­ utalást tehát a szabályzatában meghatározott (de az igénybejelentést legfeljebb tíz munkanappal követő) fordulónap után nyolc munkanapon be­ lül kell teljesítenie. Az elszámolóegység árfolyamát a pénztári be­ fektetések hozamai növelik (a tagdíjbefizetések nem). f iz e t h e t i k i . 2011-ben a 8 százalékos negatív hozam (veszteség) miatt 187 ezer forinttal mérséklő­ dik a megtakarítása.] Ha a pénztár másra bízza (kiszervezi) ada­ tai kezelését. §-ában. A 2010-ben teljesített tagdíjbefizetések következtében 2010. Az elszámolóegységes nyilvántartási rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a kifizetés fordulónapját úgy kell meghatároznia. §] c Tagdíjból levo n h ató költségek Nem v á lto z o tt. a felhalmozott megtakarításból a nyugdíjpénztár költségként legfeljebb 3 ezer forintot vonhat le. törvény 36. évi 12 százalékos hozama eredményeként megtakarítása ez év­ ben 240 ezer forinttal emelkedik. A rendszer bevezetését követően a tag a tagdíjbefizetéseivel egységeket „vásárol”. 2010-ben 12 százalékos hozamot. § (2). így 2011. 268/1997. A pénztáraknak külön szabályzatot kell készíte­ niük az informatikai rendszer ellenőrzéséről. eszerint a pénztár 2012.5 százalék. a likviditási az átmenetileg szabad pénzeszközök gyűjtésére s a pénztári fizetőképesség biztosítására szolgál. valamint hogy szerződéses tevé­ kenysége során ő a felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. A hozamot az egység árfolyamváltozása jeleníti meg. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI.elszámolt vagyonkezelési költség sem együtt. végi záróegyenlege további 100 ezer fo­ rinttal emelkedik. járadékszolgáltató pénztár esetén pedig aktuáriusának. törvény 40/D §-ában. február végén jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. nyug­ díjpénztár esetén befektetési szakértőjének.] HVG | T 8 . A maradékot a pénztárnak minden esetben az átutalási igény bejelentésé­ nek negyedévét követő 50 napon belül kell majd utalnia. vagyon Nem v á lto z o tt. törvény 40/C§-ában. kormányrendelet 29. a működési a költségek fedezetére. február végén azt is jelenti a felügyelet részére.százalék (tehát 8 8 százalékos veszteség).8 százalékát).] tfóliós sak vá- Számlalezárási költség N vá lto zo tt. In fo rm a tik a i előírások Nem v á lto z o tt.hatványszámításos képlet alapján . törvény 40. vagyis tízéves átlagos hozamrátája pedig 7 százalék (vagyis tíz év átlagában ilyen hoza­ mot ért el). 2003-2009-ben a hozam 20 szá­ zalékos nyereség és 18 százalékos veszteség között ingadozott. A pénztár 2012. s ezek adatait a PSZÁF is közli a honlapján. 2002-2011 közötti. vagyis az elszámolóegység induló árfolyama 1forint. vala­ mint az annak használatából adódó biztonsági kockázatokat a tervezési. egy tagra jutó átlagos vagyonnal . [Lásd az 1993/XCVI. hogy 2011. Ha a pénztárnak nincs internetes honlapja. így 2 millió 340 ezer forint lesz. évi hozamrátája .) [Lásd az 1993/XCVI. A vagyonkezelővel kötött szerződésben rögzí­ tett vagyonkezelési díj és a nyugdíjpénztár által .] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Önkéntes nyugdíjpénztár 2002-ben 5 száza­ lékos hozamot ér el. A pénztáraknak a pénztári beszámolót és a mérleget . [Lásd az 1993/XCVI. hogy az egyes évi rátákat a pénztári aktuális. 49/E§-ában. adó­ számmal. hogy az legfeljebb tíz munkanappal követheti az igény bejelentését. [Lásd az 1993/XCVI. Ebben meg kell határozni a pénztár által mlíködtetett információs rendszer­ rel szemben támasztott követelményeket. amit csak részben kom­ penzál a 100 ezer forintos tagdíjbefizetés. 2011-ben azonban 8 százalékos veszteséget. hogy a követelése. így például rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges irodahelyiséggel. (A tagnak csak az egységei darabszámát és egy egység aktuális árfolyamát kell összeszoroznia ahhoz. A befizetett tagdíjból. adatfeldolgozását.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell közzétenniük.bármilyen napra essék is az . 2002 elején „A” pénztártag egyéni szám­ lájának egyenlege 400 ezer forint.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . üzemel­ tetési és ellenőrzési fázisokban. § (5)-(6) bekezdéseiben. sem külön-külön nem haladhatja meg a tárgyévi kezelt átlagvagyon 0.súlyozzák. működési és likviditási alapokat létrehoznia. vag/is egyéniszámla­ egyenlege értékét meghatározza. hogy a pénztár áttér az úgynevezett elszámolóegységre épülő nyil­ vántartási rendszerre.Ezt a pénztárnak a bejelentéstől. törvény 49. §-ában. A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására. illetve vagyonrész után . A pénztártag vagy a kedvezménye­ zettje részére járó kifizetéseket. az 5 szá­ zalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 20 ezer forinttal gyarapszik. A pénztártagok vagyona átlagos növekedésének mérésére 2009-től a vagyonnövekedési mutató szolgál. és ezen felül a felvett összeg utalási költségét. A pénztárak további alapokat is létrehozhatnak (például egyes kockázatok kezelésére). a pénztári befektetések 2010.közzé kell tennie a honlapján. A rendszerkoc­ kázatokat legalább kétévente felül kell vizsgálni. s hogy a szerződést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. ezt a pénztárnak minden munka­ napra és a hónap utolsó napjára .a befektetésijegy­ vásárlással analóg módon . A rendszer elin­ dításakor a tag addig felgyűlt számlakövetelését is egységekben fejezik ki.egységekké konver­ tálva írják jóvá egyéni számláján. [281/2001. Eszerint a tagdíj évi 10 ezer forintig terjedő részének legfeljebb 10 százaléka. amely a pénztárra elő van írva. A kiszervezésről szóló szerződés­ ben rendelkezni kell arról. hogy a szolgáltató érvényesíti az adatvédelmi előírásokat.j belül kell megtennie. A tízévi 7 százalékos átlagos hozamráta mellett tehát „A” pénztártag vagyona átlago­ san évi 6. hogy a tízévi át­ lagos vagyonnövekedési mutató 6. kormányrendelet 21/A § (2)] 25. úgy. Egészségpénztári és önsegélye­ ző pénztári jogviszony megszüntetésekor 4 ezer forint vonható le a felhalmozott megtakarításból. Ha a tagsági jogviszony megszű­ em nik . A fenn­ maradó összeget teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni.] P énztári alapok. az a feletti részének pedig 6 százaléka vonható le a működési és a likviditási tartalék javára. beszerzési.5 százalékkal nő.a könyvvizsgálói záradékkal együtt . Ebben a hozamrátákat úgy átlagolják.

az ál­ tala meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számlára utalja az adóévben a magánszemély által befize­ tett összeg 20 százalékát. adókedvezményekkel csökkentett adót. Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. mell. március 1-jei vissza­ lépés esetén. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011. valamint az egészség. illetve ha a magánszemélynek adótartozása van. eho-tv 3. vagy amelynek a forrását más jövedelemként kell figye­ lembe venni. § (3) a)-b). jog­ cím : Önkéntes pénztár által egyéni számlán jóváírt támogatói adomány és más összegek (kivételekkel). ahova a visszalépő tag kifizetését utalták. utólagos utalás esetén pedig az utalás hónapjának a kötelezettségeként kell bevallani és ki­ fizetni az adót. hogy az adóévben más mun­ káltató nem fizetett be a javára hozzájá­ rulást. Adózási szabály: Az adóhatóság a ma­ gánszemély nyilatkozata alapján. 11. A hozzájá­ rulásban részesülő pénztártag előzetes nyilatkozatban köteles közölni a m un­ káltatóval. Adózási szabály: A pénztári tagoknál (akiknek az önkéntes pénztári számláján jóváírták) a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. legfeljebb 300 ezer fo­ rinttal. illetve 130 000 Ft. ha az egyéb jö­ vedelemnek minősül (például támogatói adomány).igazolnia kell a ren­ delkezési jogosultságot megalapozó be­ fizetés-jóváírást. az adóévben egyéb jövedelemnek minősülő összeg. Az öregséginyugdíj-korhatárt 2020. ' 46.a juttatás közölt hónapjának. 44/A § Jövedelem. § (l)-(2). Adózási szabály: A visszalépő tagi ki­ fizetések önkéntes pénztárba utalt öszszegének kiegészítése az átutalt összeg 20 százalékával. § (4) Jövedelem. illetve a pénztártag halála esetén a kedvezményezett rendelkezése alapján). 70. Megjegyzés: A pénztárnak .és önsegélyező pénztári hozzájárulás ese­ tén pedig az együttes befizetésnek a mi­ nimálbér 30 százalékát meghaladó része. Adózási szabály: Költségként elszámol­ ható.5. 71.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19.jogcímek szerint megbontva . A pénztártag nyugdíjpénztári vagy egészség. § (4). (1) d) Jövedelem. Az átutalt összeg egyik esetben sem halad­ hatja meg az összevont adóalapra eső. jog­ cím: A magánszemély javára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító­ pénztári m unkáltatói hozzájárulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulásnak a minimálbér 50 százalékát. 7.és önsegélyező pénztári befizetése és jóváírása után az átutalás összege maximum 100 000 Ft. Jövedelem. A dózási szabály: Az önkéntes pénz­ tártagnál vagy a kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számlájára átutalták): a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. 3. Megjegyzés: Kivéve az alapszabály sze­ rint egyéni számlán jóváírt saját befize­ tés.önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak minősül. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések. 1. HVG I T B . jogcím: A magánszemély tag befizetése és az egyéni számláján jó­ váírt. § (1) j) ja) Jövedelem. jogcím: A magánsze­ mély nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt. a fedezeti alapból történő befektetések hozama (ideértve az értéke­ lési különbözetet is).19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. Adózási szabály: Nem terheli adóelőleg (és eho sem). január 1-je előtt betöltők esetében a fel­ ső határ 150 000. § (1) ba) Jövedelem.62 | Ö N K É N T E S P É N Z T Á R A K Önkéntes pénztári adózás 2012-ben Személyi jövedelemadó 7. jogcím: Az önkéntes pénztár átutalása más önkéntes pénztár­ ba (átlépéskor. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak m inősül. 28. az önkéntes kölcsönös bizto­ sítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. év adóbevallásában tett nyilatkozat. § (1) j) jb) Jövedelem. sz.04 százalékos) adót és a 10 százalékos eho-t (tehát 11. amelyet bevételként nem kell elszámolni. § (1) e) Jövedelem. 84/M § Jövedelem.beleértve a 2011. ha azt az adóigazgatási előírások szerint igazolják. 69. 84/L § Jövedelem. jogcím: Az önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének ren­ delkezése alapján a kedvezményezett egyéni számlája javára jóváírt összeg.és önsegé­ lyező pénztárba együttesen a m inim ál­ bér 30 százalékát meg nem haladó része. A dózási szabály: Az önkéntes pén z­ tártagnál (akinek az önkéntes pénztári számláján jóváírták): a jövedelem kiszá­ mításakor nem bevétel. évi utalást is . § (1) f). A teljesítés során az szja-törvény 44/A §-ának szabályait kell megfelelően alkalm azni. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül. de maximum évi 120 000 Ft-ot. A kiegészítés az összevont adó­ alap adójának adókedvezménnyel és az szja-törvény 44/A-C §-ai szerinti (tehát önkéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossági számlára teljesített tagi befizetés utáni) átutalással csökkentett összegé­ nek erejéig teljesíthető. jogcím: Az egyéni vállalkozó alkalmazottja javára a pénztárba fizetett munkáltatói hozzájá­ rulás és közterhei. § (2) d) Jövedelem. A hozzájárulást a kifizető több hónapra előre vagy legfeljebb három hó­ napra utólag utalhatja. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1. 7 § (1) j) jb) Jövedelem. Előre történő uta­ lás esetén . 7. egészség. Megjegyzés: Az adó a hozzájárulást befizető munkáltatót terheli.04 százalékos) adót és a 27 százalékos elíót (tehát 32. jogcím: Önkéntes pénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. Az átuta­ lás alapja a 2011.9 százalékot).K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . jogcím: A magánszemély ja­ vára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári munkáltatói hozzájá­ rulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulás­ nak a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó. az a jóváírás.13 százalé­ kot). Adózási szabály: A kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számláján a jóváírás megtörténik) a jövedelem ki­ számításakor nem bevétel. jogcím: Önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének hiá­ nyában a pénztári tagok egyéni számlái­ nak javára jóváírt összeg. eho-tv 5. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az önkéntes pénztárnak a számlájára tel­ jesíti az adóhatóság. ennek kiegyenlítését követő 30 na­ pon belül teljesíti. március 1-jei vissza­ lépés esetén. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1. eho nem terheli. eho-tv. Az átutalást az adóha­ tóság a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések szerint.

Jövedelem. jogcím: Egészségpénz­ tári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg lekö­ tésének akár részbeni megszüntetése (feltörése).és önsegé­ lyező pénztárból jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás. sz. Adózási szabály: Egyéb jövedelem.Ö N K E N T E S P E N Z T A R A K ! 63 Pénztári szolgáltatás. eho-tv 5. § (1) e). 44/A § (1) c) eb) Jövedelem. § (11) c) Jövedelem. Az átutalt összeg nem haladhatja meg az összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét. adókedvezményekkel csökkentett adót. 28. 6. kivé­ ve. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia és megfizetnie a pénztártagot terhelő adót. Adózási szabály: Az igénybe vett szol­ gáltatás ellenértékének 10 százalékát. Adózási szabály: Költségnek. 6. 1. Az egészségpénztárnak iga­ zolnia kell. 11.és önsegélyező pénztári tagok által igénybe vett életmód­ javító szolgáltatások ellenértéke egyéb jö­ vedelem. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. hogy a szolgáltatást a rendelkezési jogosultságot megalapozó adóévben igénybe vették. a tagnak kell megfizetnie az ehót. mell. egyé­ ni számlán jóváírt adóhatósági átutalási összeget húsz százalékkal növelten kell az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani. eho-tv 5. az általa megjelölt önkéntes pénztári számlára átutalja. § (1) d). mell. § (1) b) Jövedelem.és önsegé­ lyező pénztár által kifizetett összeg. § (1) c) Jövedelem. a felhalmozási időszakban. évtől a kifizetés teljesen adómentes). ráfordítás­ nak minősül. Az egészségpénztár­ nak igazolnia kell. A kifizetés adó­ köteles része után 27 százalékos ehót kell fizetni. C: mindig.5. eho nem terheli. jogcím: Ha a pénztár ki­ egészítő vállalkozási tevékenységből szár­ mazó bevétele nem haladja meg a pénztár összes bevételének 20 százalékát. Adózási szabály: Adómentes. eho-tv 11. kifizetés és jóváírás 1. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság a magánszemély nyilatkozata alapján. Az egyéni szám lán 2007. illetve 150 000 Ft). Társasági és osztalékadó 20.4 Jövedelem. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár egyöszszegű kifizetése a várakozási idő lejártát követően. Adózási szabály: A várakozási idő lejártá­ nak évében és az ezt követő esztendőben a kifizetés 100 százaléka. B) 3. Adózási szabály: Adómentes. az önkéntes kölcsönös bizto sítópé nztá­ rakról szóló törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértéke (az adóigazgatás szabályai szerinti igazolás alapján). valamennyi önkéntes pénztári tagi befi­ zetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. valamenynyi önkéntes pénztári tagi befizetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. sz. . 44/A § (4) Jövedelem. sz. § (1) e). egészségkárosodás. B: ha legalább há­ rom évre állapítják meg. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság^ magánszemély nyilatkoza­ ta alapján. § (8). és az első három évben a járadék éves szinten nem csökken jobban az előző évi összeg 15 százaléká­ nál. jogcím: A befize­ tett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (sze­ mélyi jellegű egyéb kifizetés). Megjegyzés: A: ha a tagsági viszony a kifi­ zetést megelőző harmadik évben vagy azt megelőzően kezdődött. Adózási szabály: Adómentes. 6. adó­ köteles. az ezt követő években folyamatosan továb­ bi 10 százalékponttal csökkenő mértéke adóköteles ( a ll. Megjegyzés: E jogcímen az egészség.és önsegélyező pénztári szabályok 28.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztá­ ri számlára utalásával és a prevenciós szolgáltatások utáni átutalással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. valamint az adóbevallás be­ nyújtási határidejéig megfizetni.3 Jövedelem. e) Jövedelem. megvál­ tozott munkaképesség miatt keletkezett ellátás esetén). d) Jövedelem. mell. január 1-je előtt betölti. jogcím: Egész­ ségpénztár által nyújtott kiegészítő egész­ ségbiztosítási szolgáltatások és az önse­ gélyező pénztár által nyújtott kiegészítő önsegélyező szolgáltatások. jogcím: Az önkén­ tes kölcsönös biztosítópénztár által a ked­ vezményezett részére kifizetett összeg. 1. eho terheli. Azt megelőző kifizetés esetén az adott tétel 100 százaléka egyéb jövedelemnek számít (tehát adóköteles). ha adómentesnek minősül. 28. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül. 44/A § (1) c) ca) Jövedelem.és önsegélyező pénztári lekötés utáni átuta­ lással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. Az átutalt összeg nem ha­ ladhatja meg az összevont adóalapra jutó. 3. hogy a lekötés a rendelkezé­ si jogosultságot megalapozó adóévben történt. jogcím: Az önkéntes egészség. 1. évet kell a várakozási idő lejárta évének tekinteni. Adózási szabály: A lekötött összeg 10 százalékát. mell. jogcím: Az önkéntes egészség. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. jogcím: Az önkéntes nyugdíjpénztár szolgáltatása (A: egyösszegű nyugdíj. és a pénztártagnak kell megfizetnie az ehót. Egészség. Adózási szabály: Adómentes bevételnek minősülnek. illetve 150 000 Ft). C: rokkantság. jogcím: Egyéni számlán a fedezeti alapból történt befek­ tetések hozamaként jóváírt összeg (ideért­ ve az értékelési különbözet figyelembevé­ tele alapján jóváírt összeget is). annak 130 000. a várakozási időt követő második évben 90 százaléka. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia az adóelőleget. mell. § (11) a) Jövedelem. december 31-e után jóváírt tétel esetén a jóváírás naptári évét követő 10. A pénztárnak kell megfizetnie a tagot terhelő adóelőleget. B: járadék. az általa megjelölt önkéntes pénztári szám­ lára átutalja. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár nem adómentes nyugdíjszolgáltatása. eho-tv. eho nem terheli. jogcím: Egész­ ségpénztári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg (az adóigazgatás szabályai szerinti igazo­ lás alapján). Adózási szabály: A lekötés utáni. jogcím: Egész­ ségpénztári tag által igénybe vett. Megjegyzés: Az egészség. 28.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztári számlára utalásával és az egészség. 7. Megjegyzés: Nem adómentes az egészségés önsegélyező pénztári életmódjavító szolgáltatás. aa) Jövedelem. január 1-je előtt betölti. sz. annak 130 000.5. Megjegyzés: A lekötött összeg feltörése mi­ att nem kell ehót fizetni. sz. § (1) b). Adózási szabály: Adómentes.

a bíróság köteles azt elrendelni a pénztár fizetésképtelenségének megállapítása nélkül is. a rokkantsági ellátást és a bányászok egészség­ károsodási járadékellátását is kiegészítheti. illetve a vagyonleltárt kell elfogadni. ■a megváltozott munkaképességűek életvitele javítását célzó támogatásokat. Az ellátások megszűnése miatt már nem egészítheti ki viszont a pénztár a rokkantsági. törvény 50/B § d). azaz 2012-ben tagonként 27 900 forin­ tot. illetve felszámolással szűnhet meg. ■a táppénznek. azokon belül a pénztár döntheti el. A pénztár végelszámolással. A szolgáltatá­ si tartalék terhére finanszírozott úgynevezett közösségi szolgáltatások várakozási idő nélkül igénybe vehetők.6k ONKENTES PENZTARAK Az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendel­ kező önkéntes nyugdíjpénztárakban az eszkö­ zöket naponta kell piaci áron értékelni. Végelszá­ molásos megszűnésről kizárólag a közgyűlés dönthet. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. ha a pénztár fi­ zetésképtelen. de ilyen eset az is.megjelölt önkéntes pénztári számlára utalja. ■a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatását. (A szolgáltatás a tanév első napját megelő­ ző vagy az azt követő 60 napon belül kiállított számla alapján vehető igénybe. vala­ mint 50/D§ c)-cc) pontjaiban. § (2) bekezdésében.] Az önsegélyező pénztárak a szolgáltatáso­ kat valamennyi egyéni számla egyidejű meg­ terhelésével képzett úgynevezett szolgáltatási tartalékból is finanszírozhatják. ■látássérült. [Lásd az 1993/XCVI.] Csakúgy.és ehoköteles jövedelemnek számít). hogy az egyéni számlájukon lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használják fel.] Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1993/XCVI. Az önsegélyező pénztárak ál­ tal nyújtható szolgáltatások: ■gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások. törvény 50/B § (l)g ) pontjában. tanévkezdési (beiskolázási) támogatásként a minimálbér 30 százalékáig terjedő összeget adhat. [Lásd az 1993/XCVI. törvény 49/A § (1)~(2) bekezdéseiben. Ebben az esetben a lekötött összeg 10 szá­ zalékát az adóhatóság a tag által . hogy egyéni számlájuk melyik portfolióhoz tartoz­ zon. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalékával növelten kell az adott évről szóló bevallásban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig be­ fizetnie.) [Lásd az 1993/XCVI. ■tűz. Nem korlátozza azonban várakozási idő az önsegélyező pénztár finanszírozta szolgál­ tatások közül ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának ártámogatását. Az önsegélyező pénztár ezentúl a rehabilitációs ellátást. A tagok követelése csak a felszámolási eljárás költségeinek kifizetését követően egyenlíthető ki (a nyilvántartott egyéniszámla-egyenlegükkel arányosan). a rá jutó vagyonrészt átviheti oda. törvény 45-45/B §-aiban. ■a vakvezető kutya költségeinek támogatását. törvény 50. § (1) bekezdésében.] Az önkéntes nyugdíjpénztárak több elté­ rő kockázatú portfolióba is befektethetnek. mit nyújt. (Ehót nem kell fizetnie utána. §-ában. törvény 42. a má­ sodikon a vagyonmérleg-tervezeteket. ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának ártámogatása. A közvetlenül az egyéni szám­ lákról finanszírozható szolgáltatások jogcímeit a törvény tételesen felsorolja.tagi.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét képező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már vásárolt). A kiegészítés . [Lásd az 1993/XCVI.az adóbeval­ lásban . törvény 49/B-D §-aiban.] A kizárólag egyéni szám láról finanszí rozott önsegélyező pénztári szolgáltatások egy részét a tag csak akkor veheti igénybe az egyéni számláján jóváírt . ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 50/B §-ában. ha a befizetéstől számítva legalább 180 nap el­ telt. a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka. ■munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások. törvény 44.legfeljebb a kiszámítás alapjáig . örökbefogadásakor nyújtható egyszeri támogatást. de közvetlenül az egyéni számlák terhére csak ■a gyermek születésekor. melyik pénz­ tárban folytatják tagságukat. az átmeneti jára­ dék. ■hátramaradottak segélyezése halál esetén. Az önsegélyező pénztárak valamennyi szol­ gáltatásukat finanszírozhatják közösségi szol­ gáltatásként (közösségi szolgáltatás továbbra is az egyéni számlák terhére létrehozott tartalék­ ból finanszírozott szolgáltatás).R E . 50/E§ (3) bekezdésében.] Az átalakulásról a pénztárnak két közgyűlé­ sen kell döntenie. törvény 45/B§ (1).] Pénztár szétválásakor a pénztártagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról. ■betegséghez. mint az egészségpénztári. a baleseti táppénznek. munkál­ tatói vagy támogatói . ■tanévkezdési (beiskolázási) támogatás. [Lásd az 1993/XCVI.) [Lásd az 1993/XCVI. törvény 50. Ha a felszámolási eljárást a felügyelet kezdemé­ nyezi. ■a vakoknak készült speciális könyvek vásár­ lásának támogatását.és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek. ■a keresőképtelenség miatt kieső jövedelem pótlását. Magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár szét­ válhat önkéntes nyugdíjpénztárra és magánnyugdíjpénztárra. törvény 44/A-B §-aiban. baleseti rokkantsági nyugdíj. A felszámolás kezdőnapja a fel­ számolást elrendelő végzés meghozatalának a napj a. tehát annak terhére szol­ gáltatást vesz igénybe.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . vagyis adó. vagy egy összegben is felveheti (az utóbbi esetben a kifizetés nem minősül pénz­ tári szolgáltatásnak. és a pénztár az összeget a tag egyéni számláján jóváírja. (4) bekezdéseiben.] Felszámolási eljárás indul. ha a felügyelet visszavonja a pénztár tevékenységi engedélyét). törvény 38/A § (3) bekezdésében. az ön­ segélyező pénztári tagok is rendelkezhetnek ar­ ról. vagy ha az eljárást a felügyelet kezdeményezi (mert például a pénztár műkö­ désének súlyos szabálytalansága másként nem orvosolható. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása. törvény 50.] Az önkéntes nyugdíjpénztár magánnyug­ díjpénztárral is egyesülhet. [Lásd az 1993/XCVI. a közösségi szol­ gáltatásként nyújtott támogatásoknál csak kate­ góriákat rögzít. Nyilatkozat hi­ radék ellátásokat. [Lásd az 1993/XCVI.befizetés terhére. « • [Lásd a 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. a bal­ eseti járadéknak.. Ha a pénztártag végelszámoláskor másik pénztárba lép át. hozamként a működési költségek fedezetére szolgáló tartalék terhére kell az ingatlanértéke­ lő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia. a terhességi-gyermekágyi se­ Önsegélyező p é n ztá ri szolgáltatások Változás 2012. valamint a rendszeres szociális já­ Á talakulás. [Lásd az 1993/XCVI. egészségi állapothoz kapcsoló­ dó segélyek. ami nyomán ma­ gánnyugdíjpénztárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár jön létre. Ha a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”.] §( H V G |T B . A pénztártagok ekkor választhatnak. 50/D §-aiban.] Önsegélyező pénztár nevelésiév-kezdési.] ányában a pénztártag az átalakulási tervben rögzítettek szerinti pénztárban lesz tag.a tagi egyéni számla'megterhelésével is ad­ ható. megszűnés Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1993/XCVI. 69/A §-ában. [Lásd az 1993/XCVI. Az első közgyűlésen az átala­ kulási szándékról kell és lehet határozni. természetgyógyászati szolgáltatás.

de­ cember 31-éig lehetett volna elszámolni. Az általános elszámo­ lási szabályok szerint e szolgáltatásokat csak finanszírozhatósági idejük alatt. Eddig ezeket a szolgáltatásokat igénybe vehették ugyan a pénztártagok. a lekötött összeg 10 száza­ lékát az adóhatóság a tag által . Az ellenőrzöttek kötelesek lehetővé tenni az ellenőrzést. § (9) bekezdésében. valamint a rendszeres szociális járadék után. A felügyelet meghatározott esetekben felszámolási eljárást kezdeményezhet a bírósá­ gon. amennyit a pénztártag az egyéni számlájáról a szolgáltatásra fordít .például a munkanélküli-hozzájárulás.megjelölt önkéntes pénztári számlán íratja jóvá. törvény 65-66. törvény 51/C§-ában. ha a pénztári működés helyreállítására más lehetőség nincs. ■a sporteszközvásárlás támogatása. az álláskeresési járadéknak és s e g é l y n e k a folyósításuk időtartama alatti. Az ellátások megszűnése miatt viszont már nem szolgál­ tatható kiegészítés a rokkantsági. illetve visszavonhatja a pénztár tevékenységi enge­ délyét. ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatását. baleseti rok­ kantsági nyugdíj. A lekötés. ■a gyógy teák.] Ha pénztártag 2011-ben olyan szolgáltatást vett igénybe.. törvény 51/C § b). akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalé­ kával növelten kell az adott évről szóló bevallás­ ban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig befizetnie. Az egészség.és az egészségügyi üdülést.ame­ lyet a felügyelet egy évvel meghosszabbíthat . de az egyéni számláról ráfordított összeg után adót kellett fizetniük.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egészségpénztári szolgáltatások Változás 2012. l e g f e l je b b az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig terjedő kiegészítését. illetve ha a pénztár a bíróságon bejelentett székhelyén nem lelhető fel. vagy rendkívüli közgyűlést hív össze. az egyéni számla kétéves lekötése. ■hátramaradottak segélyezése. gyógymasszázs igénybevételé­ nek támogatása. [Lásd az 1993/XCVI. illetve az egészségpénztárak által nyújtott prevenciós szolgáltatás után . tehát annak terhé­ re szolgáltatást vesz igénybe.] A felügyelet azzal is szankcionálhat. törvény alapján . 68-70.a személyi jövedelemadóról szóló 1995.] heti a szolgáltatás ellenértékének elszámolá­ sát egyéni számlája terhére. E szerint a felügyelet a pénz­ táraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. Az egészségpénz­ tár ezentúl a rehabilitációs ellátást. törvény 81. ■a gyermekgondozási segélynek és a gyermek­ n e v e lé s i támogatásnak. Ha a pénztár működésének biztonsága ezt meg­ kívánja. a pénztártagnak az éves adóbeval­ lásában egyéb jövedelemként kell azt bevalla­ nia és utána az adót megfizetnie. illetve a prevenciós szolgáltatások igénybevétele után járó számlajóváírást be kell számítani a pénztártag saját befizetései után érvényesíthető jóváírás maximális öszszegébe. tehát 2011. a felügyelet kifizetési tilalm at is elrendelhet. továbbá a gyógy. d) pontjaiban.járó adókedvez­ mény egyéniszámla-jóváírás formájában vehető igénybe. továbbá ha a pénztár végelszámolása az arról történő döntést követő egy éven belül . a vakvezető kutya költségeinek a támogatását. június 30-áig kér­ Egészség. Ebben az esetben a pénztártagnak a személyi jövedelemadót és az ehót minden esetben a 2011. amelyet 2012-ben a pénztár már nem finanszírozhat. az álláskeresési járadék. gyógy­ szernek nem minősülő gyógyhatású termékek megvásárlásának támogatását. törvény 50/D §-ában. továbbá a la­ kókörnyezetük átalakítása. illetv ^ha egy adott ügyben több szervezetnél is ellenőrzést kell végeznie. információkhoz. [Lásd a 1993/XCVI.] Életmódjavító szolgáltatásként sem támo­ gathatja az egészségpénztár a rekreációs üdü­ lést. .adóköteles jövedelem. a rokkant­ sági ellátást és a bányászok egészségkárosodási járadék ellátását is kiegészítheti. 2012.] A pénztártag által igénybe vett úgynevezett életmódjavító szolgáltatás ellenértéke . ■a vakok speciális könyvei. a bá­ nyász dolgozók egészségkárosodási járadéka. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. P én ztárfe lü g y ele t Nem v á lto z o tt.] Az egészségpénztárak ezentúl nem támo­ gathatják a gyógyfürdő vagy más intézet által nyújtott fürdőszolgáltatást. [Lásd az 1993/XCVI. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása. felügyeleti biztost rendelhet ki. ha a pénztártag ezek folyósításának le­ jártát követően is munkanélküli. Az egészségpénztárak által továbbra is szolgáltatható főbb ellátások: ■a tb keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás kiegészítése vagy helyettesítése.és önsegélyező p é n ztá ri a d ó kedvezm ény Nem v á lto z o tt.és az önsegélyező pénztá­ raknál egyaránt életmódjavító szolgáltatás a gyógytea. évi szabályok szerint kell megfizetnie. a fog. > ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának támogatása. [Lásd az 1993/XCVI. Ha az ellenőrzött nem teljesíti a jogszabályok­ ban. a fog. [Lásd az 1993/XCVI. Az önkéntes kölcsönös pénz­ tárak felügyeletére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény valamenynyi pénzügyi szervezetre egységes előírásai vonatkoznak. §-aiban. a rokkantsági járadék­ nak a folyósításuk időtartama alatti. évi CXVII.nem zárul le. a felügyeleti határozatokban.vagy önsegélyező pénztár tagja úgy rendelkezik. [Lásd az 1993/XCVI. tagfelvételi zárlatot rendel el. ■gyógytorna. Ha az egészség.] HV G | T B .] Nem v á lto z o tt. ja n u á r 1 -jé tő l. és gondoskodni arról.az adóbeval­ lásban . [Lásd az 1993/XCVI. Életmódjavító szolgáltatás ■a tb-finanszírozási körbe nem tartozó termé­ szetgyógyászati szolgáltatás. valamint a sporttevé­ kenységet. a megváltozott egészségi állapotúak életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vásárlásának. ■látássérült. valamint az életmódváltozást elősegítő kú­ rákat.és szájápoló vásárlásának támogatása. az Országos Gyógyszerészeti Intézet által minősített. ■a pénztártag vagy közeli hozzátartozója ha­ lála esetén a temetés igazolt költségeinek támo­ gatását. törvény 51/B § (1) j) pontjában. a felügyelet szankciókkal élhet. legfeljebb az ellátással megegyező mértékű kiegészítését. hogy az egyéni számlá­ ján lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használja fel. ■o tthoni gondozás. illetve a sa­ ját szabályzataiban foglalt kötelezettségeket. témavizsgálatot. törvény 51/B §-ában. törvény 51/B §-ában. illetve segély kiegészí­ tése -.tehát az az összeg. annak során a felügyelettel együttműködni. a gyednek. A tagi befizetés. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. valamint ha a felügyelet a pénztár működési engedélyét visszavonta.] Ha viszont a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”. Kizárólag közösségi szolgáltatásként finan­ szírozhatók a fenti körbe nem tartozó szolgál­ tatások . az átmeneti járadék.és szájápolók. felfüggesztheti a pénztár m űkö­ dését. hogy a felügyelet hozzáférjen az ellenőr­ zéshez szükséges adatokhoz. hogy az önkéntes pénztárat felszólítja intézkedés megtételére. törvény 64/C-D §-aiban. Ugyancsak a pénztári számlán lehet jóvá­ írni az egészségpénztári tag által igénybe vett prevenciós egészségügyi szolgáltatások (pél­ dául szűrések) ellenértékének 10 százalékát.ONKENTES PENZTA RAK 65 g é ly n e k .

hanem a táppénzre jo­ gosultság kezdetét közvetlenül megelőző 180 jöve­ delemtermelő naptári nap. törvény 48. Kifizetőhely hiányában az igényt az ille­ tékes szakigazgatási szervnek kell elbírálnia. § (1). ■ ha a biztosítás az irányadó időszakban nem folya­ matos: az utolsó folyamatos biztosítás első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tartó időszak. törvény 46.] Aki egyidejűleg jogosult lenne táppénzre. törvény 48. [Lásd az 1997/LXXXIU. akik többes jogviszonnyal ren­ delkeznek. 49. törvény 46. Ezért táppénzre is jogosult lesz. [Lásd az 1997/LXXX. amely után a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. §(1) bekezdésében. amelyiknél társa­ dalombiztosítási kifizetőhely működik.] Más uniós állam Magyarországon biztosítási jogviszonyban álló.] Táppénzjogosultság Változás 2011. A gyermekgondozási segély (gyes) igénybevé­ tele mellett munkát vállaló. amely alatt bármely tagállamban biztosított volt. a járadék folyósítása mellett köteles pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni. szolgálati járandóságban. Azok táppénz. amelyiknél a jogviszony korábban kezdődött. és utóbb az ellátást folyósítania. akkor a számítási időszak nem az előző év (illetve annak legalább 180 napja). kormányrendelet 31. [Lásd az 1997/LXXXIU. illetve azé helyett kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset. §-aiban. ahová a munkavállalónak kell benyújtania a munkáltatói igazolásokat. itt keresőképtelenné váló pol­ gára csak magyar táppénzre jogosult. törvény 39/A §(1) és a 217/1997. A folyamatos biztosítási időbe Időszakfogalm ak nem számít bele. §-ában. így táppénzre is jogosult. az ezek közül csak egyet választhat.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] A táppénzt folyósító szerv az ellátás folyósításá­ nak 240.] Nem vá lto zo tt. [Lásd az 1997/LXXXlll. gyetre. ezért táppénzre is minden jogviszonya után jogosult lesz. § (2)-(3) bekezdéseiben. §-ában. § (3) bekezdésében. illet­ ve álláskeresési támogatásban részesülőknek akkor sem jár táppénz. Rendszeres jöve­ delemnek a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény). valamint terhességi-gyermekágyi segélyre. Táppénz annyi időre jár.66 E G E S Z S E G B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK Mit kell tudni m n M M i időtartamának. §-ában. ja n u á r 1-jétől. családtámogatási kérelmét a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell benyújtania. valamint az ehhez kapcsolódó pótlé­ kok. tehát ■ ha a biztosítás folyamatos: a megelőző naptári év első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tar­ tó időszak. táppénze mértékének és folyamatos biztosítási idejének megállapításakor számolni keli azzal az idővel is. törvény 43. bal­ eseti táppénzre. Ha a biztosított ezen idő alatt nem állt folyamatosan biztosítási jogviszonyban.] ^ ■ ^ f^ ^ :r ^ rr :.A közép. ahányat a támo­ gatás folyósítása mellett biztosítási jogviszonyban töltött (ahány napot dolgozott). a táppénzt a jogosultságtól' legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig . Több kifize­ tőhely esetén az a munkáltató állapítja meg és folyó­ sítja a táppénzt. A korhatár előtti el­ látásban. [Lásd az 1997/LXXXIII. kormányrendelet 25/B §-ában. illetve ebben az időszak­ ban nem volt legalább 180 naptári napi keresete. ha ellátásuk folyósítása alatt válnak keresőképtelenné (mivel a munkanélküli-ellátásból nem kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot le­ vonni). ha a biztosítási idő alatt válik keresőképtelenné. [Lásd az 1997/LXXXlll. ha valaki a munkanélküli-ellátás szünetelése alatt megy gyesre. Aki többes biztosítá­ si jogviszonnyal rendelkezik. [Lásd a 217/1997. napját követő 15 napon belül köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a táppénz lejártának időpontjáról. § (l)-(5) bekezdéseiben. ja n u á r 1 -jétő l. A gyermeknevelési támogatás (gyet) és az ápolási díj igénybevétele mellett munkát vállaló is jogosult táppénzre. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXlll. [Lásd az 1997/LXXXlll.] A táppénzt az előző naptári év alatt szerzett jövedelmek alapulvételével kell kiszámítani. annak a munkáltatónak kell elbírálnia. §(1) bekezdésében. szüntessék be másik ellátása folyósítását. törvény 49. törvény 63. törvény 31. a megszűnés napját követő naptól táppénz nem illeti meg. továbbá a szerződés szerint havonta járó díjazás számítanak. de csak annyi nap után. A táppénzre jogosultság időtartamát és a táppénz összegét csak a járandóság melletti munkavégzés alapján lehet megállapítani. akár egy évig is jogosult lehet táppénzre. 43.M r c k r ^ m m =assam m Többes jogviszony Változás 2012. illetve tes vagy gyed iránti igényét.] Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXlll. gyesre. [Lásd az 19&7/LXXXIII. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 39. [Lásd az 1997/LXXXlll. (3) bekezdéseiben. A munkanélküli-ellátásban. illetve bányász­ járadékban részesülő munkát vállaló az ellátás. más pénzbeli (terhességi-gyermekágyi segély) ellátási igényét pedig az egészségbiztosítás szakigazgatási szervéhez. § (2)-(3) bekezdéseiben. törvény 48. [Lásd az 1997/LXXX.] Új előírás 2012. törvény 5. Ha a biztosítottnak a táppénzre jogosultságot megelőző naptári évben nincs legalább 180 napra rendszeres jövedelme. §-ában. gyedre. Minden más jövedelem nem rendszeres jövedelem. Jogosultsága § (1) bek HV G I T B . de legfeljebb egy évre. annak mirlden jogvi­ szonyában pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie (korábban csak egy jogviszonyában kellett).. m ájus 1 -jé tő i. Megszűnt a passzív táppénz. gyermekgondozási díjban.] Táppénzalap Nem v á lto z o tt. Ha a biztosított választott a pénzbeli ellátások közül. részesül terhességigyermekágyi segélyben. [Lásd az 1997/LXXXUl. a járandóság. Egyúttal be kell jelentenie.] az egészségbiztosítási ellátásokról? Ellátásválasztás Nem vá lto zo tt. Az újonnan választott ellátás öszszegéből az ellátásfolyosító szerv levonhatja az addig folyósított nettó ellátás összegét. amenynyi ideig a jogosultságot megelőzően folyamatos volt a biztosítás.] n ----------------------. Táppénz csak akkor jár a biztosítottnak. tekintettel folyamatos biztosítási idejére..vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló biztosított diák pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett.] Nem v á lto z o tt. hogy kéri. Ha jogviszonya a keresőképtelensége alatt szűnik meg. törvény 39. A külföldi biztosítási időkről a szakigazgatási szerv a másik állam teherviselőjétől (az ottani biztosítótól) kéri meg az igazolást.] Az úgynevezett irányadó időszak a táppénzre jogosultság napját megelőző naptári év első napjá­ tól a táppénzre jogosultságot megelőző napig terjed. A táppénz alapja csak olyan rendszeres és nem rendszeres jövedelem lehet. törvény 31.viszszafelé számított 180 napi rendszeres jövedelemből A táppénzjogosultság id ő ta rta m a Nem v á lto z o tt.

e nem rendszeres jövedelmet is az osztószámmal kell osztani.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . február 29éig tartó időszakban nincs 180 napi jövedelme. március 10-éig gyermekápolási táppénzt igényel. február 7-étől mindkét jogvi­ szonyában keresőképtelen. november 1-jéig terhességi-gyerpiekágyi segélyen. legalább 180 napi rend­ szeres jövedelem volt. november 1-jétől munkavi­ szonyban áll. Biztosított 1982. de a jogviszony megszűnését követően vált keresőképtelenné. november 1-jétől 2010. törvény 48. kormányrendelet 31. ami meghaladja a havi minimálbér harmincadrészét (2012-ben a 3100 forintot).62 Ft ban áll. az irányadó időszakban szerzett jövedelme. január 11-étől 31-éig be­ tegszabadságon van. március 1-jétől 2012. amelyeket a „saját napjaikkal” kell elosztani. december rendszeres jövedelem esetén tehát lehetnek olya­ nok. január 1l étől keresőképtelen. ha a bizto­ sított szerződéses vagy tényleges jövedelme kisebb a minimálbérnél. § (4)-(5) bekezdéseiben.15 + 821. január 1-jétől munkaviszony­ 5-én 50 ezer forint harmincéves törzsgárdajutalomban részesül. november 2-ától 2011. március 1-jéigdolgozik. mert keresőképtelenné válásakor ott is kötelezett volt pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére.91 + 4. 2012. Ha a rendszeres jövedelem táppénzszámítási alapja nem a jogosultságot megelőző évi. níárcius 2-án üzemi baleset éri. [Lásd a 217/1997.91 Ft 4. [Lásd az 1997/LXXXIII. 2011. Csak a jövedelemmel „ellátott” na­ pok vehetők számításba. tolmácsolásból szerzett jövedelme után viszont nem jár neki táppénz. vagyis a biztosítási jogviszony fennállása alatt folyósított táppénz naptári napi összege 2012-ben legfeljebb 6200 forint lehet. kormányrendelet 31. 2012. január 8-9én 200 ezer forintért megbízásos jogviszonyban tolmácsolást vállal. A naptári napi rendszeres jöve­ delmet továbbra is úgy kell kiszámítani. amely beszá­ mítható pénzbeli egészségbiztosítási járuléka alap­ jába. azaz 7991. törvény 48. Munkabére 2011. Biztosított 2008. Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban azért nincs 180 napi olyan jövedelme. január 1-je és 2011. március 2-a és 2011.betegszabadsága lejártát követően . Az így kiszámított napok száma az úgyneve­ zett osztószám. függetlenül attól. január 15-étől közszolgálati 4 . Biztosított 2009.] Táppénzm érték Változás 2011.E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S O K i 67 kell kiszámítani. a terhességi-gyermekágyi segély. augusztus 17-én 1 millió 150 ezer forint jubileumi.20 forint (850 000 x 12 / 365). 2012. emelletf2012. ha az előző táppénz alapja az irányadó időszakban megszerzett. hogy e jövedelmek összegét el kell osztani a táppénzjogosultságot megelőző év biztosításban töltött napjainak a számával. hanem a jogosultság kezdőnapját megelőző naptól vissza­ felé számított 180 napi jövedelem. 3. naptári napi táppénze ennek 60 százaléka lenne. egynapi összegét akkor is 180-nal osztva kell kiszámítani. „B” munkáltatónál is jogosult lesz táppénzre. ha az előző táppénz alapja a mi­ nimálbér volt. 2011-ben munkabére havi 850 ezer forint. a jövedelem 180ad részéhez kell hozzáadni az ugyanezen időszak­ ban kifizetett nem rendszeres jövedelem egy napra jutó összegét. évi jöve­ delme alapján egy naptári napi keresete 27 945. 2012. de naptári napi jövedelme 10416. A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kez­ dőnapján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincadrészét. Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi rendszeres jövedelem. hogy a biztosítotti napok számából le kell vonni a táppénz. a gyed. Az „A” mun­ káltatónál fennálló jogviszonya alapján a betegszabadság lejártát követő naptól kell az ellátást folyósítani.] Példák táppénzre 1. március 1-je között összesen 600 ezer. amelyeket az osztószámmal.2012. Biztosított 2008. betegszabadság lejártát követően 2011. Rendszeres jövedelem utáni tá p ­ pénzalap (380 000 X 12 / 365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (300 0 0 0/365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (50 0 0 0 /1 0 957) A táppénz alapja (12 «*93.] Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban nincs 180 naptári napi rendszeres jövedelme. Mivel a 201^. § (6) bekezdésében. hanem a minimál­ bérből kell kiszámítani.] HVG I T B . m ájus 1-jétő l. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 48. 2011. ilyenkor a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem a táppénzszámítás alapja.62 Ft 60% -a. január 1-jétől 2012. évi jövedelme után egy évig 60 százalékos mértékű (de legfeljebb napi 6200 fo­ rint) táppénzre jogosult. valamint a 3 évesnél fiatalabb gyermekgondozása és a 12 évesnél fiata­ labb gyermek otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság naptári napjait. Osztószám Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXIII. évi jövedelem 60 százalékát. a gyes és a gyet folyósítása. Biztosított 2005. [Lásd az 1997/LXXXIII. január 1-jétől újra munkába áll. illetve hogy azt a bizto­ sított egyéni vagy társas vállalkozóként szerezte-e. ezért táppénzét a minimálbér után kell megállapítani. a baleseti táppénz. vagyis egy naptári napra 1860 forintot.56 Ft 13 319. amely pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékkal terhelt. majd gyeden és gyesen van. a táp­ pénzalapot nem a jövedelméből. illetve ha azt korábbi ellátás alapján számították ki. 2010. de a táppénzmérték maximálása következtében 6200 forint. A munkáltatónál . 2012.77 Ft) A táppénz napi összege (m ivel ez nem lehet magasabb a m inim álbér kétszeresének harmincadrészénél) 6 200 Ft 12 493. december 31-e között baleseti táppénzen van. január 5-én 2011 második félévére 300 ezer forint prémiumot kap. § (2). az egy napra jutó táppénz­ alap a minimálbér harmincadrésze. január 10-én keresőkép­ telenné válik.66 forint -1250 000 / (60 + 60) -. 2012. A naptári napi nem rendszeres jövedelem ki­ számításához az ilyen típusú jövedelmek összegét el kell osztani azon időszakok naptári napjainak a számával.15 Ft 821. 2007. [Lásd az 1997/LXXXIII. Ha a szer­ ződés szerinti vagy tényleges kereset nem éri el a minimálbért. amelyekre e jövedelmeket kifizet­ ték. § (3) és a 217/1997. 2 . a 2011. bár jövedelmét terheli pénzbeli egészségbiztosítási járulék. hogy a jövedelmet hány foglalkoztató fizeti ki. március 8-án keresőléptelenné válik. 2011-ben havi 380 ezer forint a munka­ bére. Értelemszerűen újra ki kell számítani viszont. Kivétel ez alól. (5) bekezdéseiben. de úgy. 2011.] Naptári éven belüli újabb táppénzjogosultság esetén nem kell újra kiszámítani a naptári napi táp­ pénzalapot. azoknak kell elérniük a 180 napot. akkor a szerződés szerinti. Két vagy több nem jogviszonyban áll. 2012. törvény 48. 2011. § (2)-(6) bekezdéseiben. január 1-jétől „B” munkáltatóval újabb munkavi­ szonyt létesít. § (8) bekezdésében.] A táppénzalapba továbbra is beleszámít a bizto­ sított minden olyan. janu­ ár 1. 2012.56) Atáppénz mértéke (13 319. törvény 39/A §-ában. Ha nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelem osztószámánál kevesebb napra szó­ lóan fizettek ki. ennek hiányában a tényleges kereset harmincadrésze az egy napra jutó táppénzalap. s olyanok is. 5. terhességi-gyermekágyi se­ gélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült. 2012. november 1-jétől havi 40 órás munkaviszonyban áll. atáppénz alapja az utoljára folyósított ellátás alapját képező összeg. augusztus 1-jétől „A” munkál­ tatónál heti 40 órás munkaviszonyban áll.és február 29-e között pedig összesen 650 je ezer forint. mert táppénzben. Ha a nem rendszeres jövedelem 180 napnál kevesebbre szól. A táppénzre való jogosultságot a két jogvi­ szonyára külön kell megállapítani. 2012.

Ha a munkavállaló egy munkaviszonyban kimeríti a naptári évre járó betegszabadság-keretet. [Lásd az 1997/LXXXIII. Nem kell a munkáltatónak be­ tegszabadságot fizetnie. ha a korábbi táppénzét a tényleges jövedelme alapján állapították meg. aki hajadon. [Lásd az 1997/LXXXIII. azaz a keresőképtelenség első napjától táppénz illeti meg a biztosítottat. §-ában. amennyi az új munkaviszonyában időarányosan jár neki. ■ 3-6 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 42. Az egyes tb-ellátások igénybe­ vétele közbeni baleset akkor üzemi. [Lásd az 1997/LXXXIII. munkából a lakására (szállására) indokolatla­ nul nem a legrövidebb útvonalon közlekedett. Keresőképtelenség esetén a táppénz em ■ legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagá­ nak 60 százaléka. de a házasság felbon­ tására már megindult abírói eljárás). melyre díjazása után 75 százalékos ellátást kell a munkál­ tatónak fizetnie. §-ában. aki üzemi balesetből eredően vagy foglalkozási megbe­ tegedés miatt a biztosítás fennállása alatt vagy az an­ nak megszűnését követő három napon belül válik keresőképtelenné. paragrafusa szerint. baleseti pénzbeli ellátásként pedig baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg. [Lásd az 1997/LXXXIII. [Lásd az 1997/LXXXIII. kormányrendelet 27. és élettársa nincs (különélőnek kell tekinteni azt is. ■ha a dolgozó terhesség vagy szülés miatt nem tudja végezni a munkáját. Betegszabadság Új előírás 2011.és a helyettes szü­ lő is (helyettes az. s társadalombiz­ tosítási járulékot kell utána fizetnie). Nem vá lto zo tt. illetve akinek a házastársa elő­ zetes letartóztatásban van. [Lásd az 1997/LXXXIII. kormányrendelet 27 28. illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi vizsgálaton vagy kezelésen való megje­ lenésével összefüggésben érte.] Az anya helyett az apa is igénybe veheti a gyer­ mekápolási táppénzt.] G yerm ekápolási táp p én z Nem v á lto z o tt. és a 217/1997. és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. §-aiban. segítő családtagok. ha beteg gyermeke ápolása vagy üzemi baleset. Üzemi a baleset továbbá. törvény 54. köztisztviselői jogviszonyban álló biztosított betegsza­ badságának időtartama-a munka törvénykönyvé­ ről szóló. A munkaviszony megszűné­ se esetén a betegszabadságos napok számát rá kell vezetni a munkáltatói igazolásra. törvény 42. gyógyászati segédeszköz tb-támogatott. amikor a lakásáról (szállásáról) mun­ kába. egyedülálló esetében 28 naptári napig. törvény 46. § (2) bekezdésében.] Baleseti tá p p é n z Nem vá lto zo tt. egyedülálló szülő esetében 84 naptári napig. rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti járadékban részesül. a betegszabadság lehetséges. A munka törvénykönyve szerint a betegszabad­ ság idejét nem kell megszakítani az annak idejére jutó munkaszüneti nappal („fizetett ünneppel”). és a 217/1997. Egyedülállónak kell tekinteni azt is. törvény 135. m ájus 1 -jé tő l. ha kizárólag a sérült ittassága. nőtlen.írja elő a munka törvénykönyvéről szóló. Táppénz jár a keresőképtelenség első napjától gyógyszerre. csoportos rokkant. időtartama arányos a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idővel.il­ letve a foglalkozási betegségben megbetegedettet baleseti egészségügyi szolgáltatás. vagy amikor az utat indokolatlanul megszakította. Munkaviszonyban. akinek a házastársa I. A munkaviszonyban. vagy házastársától külön él. Egyedülálló az.68 E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á SOK N változott. törvény 51-52. a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó. vagy arra jogosultak. A beteg gyermek ápolása címén igénybe vehető na­ pok számát befolyásolja. aki házastár­ sával egyazon lakásban lakik. Gyermekápolási táppénzt vehet igénybe továbbá a nevelő. törvény 48. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 46. vagy II. vagy sem. ■ ha a munkahelyén járványügyi.] Baleseti természetbeni ellátásként a sérültet . Évközi munkahely-változtatás esetén a biztosított az új munkáltatónál jogosult a betegszabadság még igénybe nem vett napjaira. közalkalmazotti. és a „fel nem használt” napok nem vihetők át a következő évre. hanem a gyermek két születésnapja közti időszakra vonatkozik (a két születésnap között igénybe nem vett napok nem vi­ hetők át a következő terminusra). ha a biztosítottat közcélú munka közben éri. de legfeljebb annyira. és terhességi-gyermekágyi se­ gélyre nem jogosult. Üzemi baleset az a baleset.naptári évenként legfeljebb 15 munkanap lehet. paragrafusa szerint . 1992. engedély nélküli járműhasználat. évi XXII. ha az a biztosí­ tottat a keresőképtelenségének vagy a rokkantságá­ nak (egészségkárosodásának) az elbírálása céljából elrendelt. aki ugyanazon üzemi balesetből ere­ dően baleseti. vagy szabadságvesztés­ büntetését tölti. Baleseti táppénzre az jogosult. törvény 135. illetve munkába vagy onnan hazamenet éri. A naptári év folyamán ismételten keresőképtelen­ né vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani. akik a vakok személyi járadékában részesülnek. évi LXXVI. paragrafusa szerint -tíz munkanap betegszabadság jár. engedély nélkül végzett munka. ■ ennél rövidebb biztosítási idő esetén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt az 50 szá­ zaléka. A betegszabadságra nem jogosultak . köztisztviselői jogviszonyban a betegszabad­ ság időtartamára távolléti díjként a munkaszerző­ désben meghatározott havi személyi alapbér 70 százaléka jár . 1992. § (1) bekezdésében. törvény 44. munkahelyi rendbontás miatt következik be. 46.. új munkaviszonyában ugyanazon évben nem jár neki betegszabadság. Nem jogosult baleseti táppénzre az a biztosított. § aiban. elvált. §-aiban. 1993.a szakképzés­ ről szóló.j Nem tekinthető üzemin^a baleset. Veszélyeztetett ter­ hesként (9-es kóddal) betegállományba került nő HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A gyermekápolásra igénybe vehető táppénzes napok száma nem naptári évre. törvény 53. évi XXII. §-aiban. hogy a szülő egyedülálló-e. § (8) bekezdésében. törvény 55.] Az üzemi balesetből (foglalkozási megbetegedés­ ből) eredő egészségkárosodás miatt szükségessé vált Táppénz az első beteg n ap tó l Nem v á lto z o tt. évi XXII. illetve állat­ egészségügyi zárlat miatt nem tud megjelenni. [Lásd az 1997/LXXXIII. megbízásos jogviszonyban állók . gyógyászati segédeszközre 100 száza­ lékos ártámogatás jár. illet­ ve foglalkozási megbetegedés miatt válik keresőképtelenné. ■ 6-12 éves gyermek esetén évenként és gyerme­ kenként 14. [Lásd az 1997/LXXXIII. §-ában. öz­ vegy. amely a biztosítottat a foglalkozása kö­ rében végzett munka közben vagy azzal összefüg­ gésben. Szakképző iskola tanulójának . Ha a munkaviszony év közben kezdődik..] keresőképtelensége első napjától táppénzre jogosult a munka törvénykönyvéről szóló 1992. közalkalma­ zotti. 57.] Baleseti ellátások Nem v á lto z o tt. de csak ha az igénybe vett gyógyszer. A szülőnek beteg gyermek ápo­ lása címén gyermekápolási táppénz jár a gyermek 12 éves koráig: ■ a gyermek egyéves koráig korlátlan ideig. tör­ vény 137. s ugyanez érvényes a gyes utáni munkába állásra is. aki az átmenetileg szülő nélkül maradt gyermeket a saját családjában gondozza). A biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi bal­ esetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra is.például egyéni és társas vállalkozók. Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. ■ 1-3 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 84 naptári napig (egyedülálló esetében is).keresőképtelen­ ségük első napjától kaphatnak táppénzt.továbbá ha a biztosított akkor szenvedte el. 28. paragrafusa (a távolléti díjat a munkáltató fizeti.] A baleseti táppénz alapjába nem számít bele az igazolt távollétre fizetett átlagkereset és a tá­ volléti díj (a munkaszüneti napra járó távolléti díj abban az esetben is. törvény 54-55. továbbá azokat a házastársakat.

K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A baleseti táppénzt folyósító szerv (a szakigazgatási szerv vagy a kifizetőhely) az ellá­ tás folyósításának 240. törvény 55. Balesete üzemi balesetnek számít. illetve munkabaleset esetén 100 százalék. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés Hogy egyes nem rendszeres jövedelmeket mely vagy foglalkozási betegség pontos leírását. napját követő 15 napon belül (a korábbi nyolc munkanap helyett) köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a baleseti táppénz lejártának időpontjáról. lyek a meghozott jogerős határozatuk egy példányát A baleseti táppénz napi összegét a jogosultság . közcélú génybebiztosimtságá:éljából ikséges )m egje- liban. február 14-éig táppénzen van. [Lásd az 1997/LXXXIII. A baleseti táp­ pos munkarend alapján teljes hónapra kell átszámí­ pénz folyósítását az országos szakértői és rehabi­ tani. 2. § (1) bekezdésében. tartam alatt végzett munkáért járó nem rendsze­ [Lásd a 217/1997. a munka-. valamint az a jut­ Nem v á lto z o tt. A nem rendszeres jöve­ delem naptári napi összegének megállapításakor A baleseti tá p p é n z m é rtéke figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének Nem vá lto zo tt.] a munkáltató nyilatkozik). a végH atá ro zat üzem i balesetről kielégítés.megtérítési eljárás megindításának vizsgálata cél­ kezdőnapját megelőző naptári hónapban végzett jából . március havi munkabére 394 ezer forint. felső korlát ugyanis nincs). Baleseti táppénze egy naptári napra a 2012. azaz esetükben nem a balesetet megelőző hónap jövedelméből. mivel a jutalmat nem az előző havi munkájáért kapta. §-ában. ni balísrais.) --baleset i baleset zása k ö sszefügenet éri. hogy azt esetleg ké­ tegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és sőbb fizetik ki.biztosított baleseti táp­ tó egyéni. de legfeljebb egy évig nyában nem fizetett pénzbeli egészségbiztosítási jár. Baleseti táppénz csak a munkabére után jár. amelyet nem munkáért.például prémiumot. §-ában és a 217/1997. törvény 56. kormányrendelet 43. Úti balesetnél az öregségi nyugdíj legkisebb öszsek szerint . és 2011-ben végzett munkájáért 300 ezer forint jutalmat kap. úti baleset [Lásd a 217/1997. [Lásd a 217/1997. függetlenül attól. ha a biztosí­ res jövedelmet azon időtartam naptári napjainak tott a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné. a márciusi túlmunkáért kapott jövedelme után 5967.megküldik az Országos Egészségbiztosítási munkáért. azt jogszabály rendelkezése. illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási szerv­ Baleseti táppénz számításakor a nem rendsze­ nek kell elbírálnia abban az esetben is. így a baleseti táppénze egy naptári napra 18 709. 2012. arról [Lásd a 217/1997. céljutalmat. s az egészségügyi intézetbe menet elüti egy autó. Az egy évbe beleszámít a baleseti táppénznek járulékot. február 15-étől 29-éig 352 699 forintot keresett. va­ A baleseti táppénz összegéhez alapul vett idő­ lamint a foglalkozási megbetegedés tényét igazoló értesítést. (3) bekezdéseiben. A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okoz­ ta egészségkárosodás mértékétől függ.EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 69 <éptelentörvény ésében. A baleseti táppénz egy naptári napra a 2012.41 forint.vagyis az előző évi vagy a jogosult­ szege 150 százalékának (2012-ben 42 750 forintnak) ságtól visszafelé számított 180 napi jövedelemből -kell kiszámítani. február 12-én üzemi balesetet szenved. § (1).26 forint (352 599 /15. 2012. [Lásd az 1997/LXXXIII. összesen 18 677. a jövedelmet heti ötna­ fizetett táppénz időtartama nem). vagy íban.] zárólag dz nem igedély bontás takkor 1 mun) kolatlat. ezért megilleti a baleseti táppénz. már­ cius havi bére után 12 709.fizetnek ki. túlóradíjat .] Kiegészítő tevékenységű vállalkozók A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésé­ Nem vá lto zo tt. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó baleseti el- Példák baleseti táppénzre 1. törvény 55. illetve foglalkozási ján kell megállapítani (a 13.] lt.] fedés­ sévált százae vett gatott. A baleseti táppénz mértéke üzemi. a számával kell elosztani. 2012. de hogy egy-egy prémi­ gatási szerv dönt. kormányrendelet 42. lakhatási támogatásként .) Ha a baleseti táppénzre egy évvel meghosszabbíthatja. március 7-én foglal­ kozási megbetegedés miatt baleseti táppénzt igé­ nyel. továbbá a törzsgárdajutalom. §-ában.74 forint (185 000 / 31). ummal hány hónap teljesítményét ismerik el. november 2-ától 2012. hanem a bal­ esetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes Az egyéni és társas vállalkozó baleseti táppén­ zének alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezé­ egészségbiztosítási pénztárnak. de gazdasági őstermelő által elszenvedett balesetet nem a munkavégzés helye szerint illetékes egészségbiz­ jövedelemként csak az az összeg vehető figyelem­ be. márciusra túlmunkáért 185 ezer forint juttatásban részesül. §-ában. a baleseü táppénz napi összege a baleseti az e táppénzre jogosultság első napját megelőző táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül meg­ egy éven belüli folyósítási időtartama (de példá­ előzően elért egy napra jutó jövedelem. aki azanválik ?nzre álereleseti fon. Biztosított 2012. Biztosított rokkantsági vizsgálaton vesz részt. törvény figyelembe vehető jövedelme. arról baleseti jegyzőkönyvet felvennie. 2012.] a 90 százaléka a baleseti ellátás. kormányrendelet szegét a szerződés szerinti havi jövedelem harmin33. időszakra fizettek ki. Az egészségbiztosítási szakigaz­ tatás.] táppénz a biztosított előzetes folya­ A baleseti Ha a biztosított a baleseti táppénzre jogosult­ matos biztosítási idejétől függetlenül a keresőkép­ ság kezdőnapját megelőző hónapra jövedelem hiá­ telenség teljes időtartamára. A határozathoz mellékelni kell jövedelem alapulvételével kell megállapítani. 2012. Biztosított 2012. 4. a következő naptól baleseti táppénzt igé­ nyel. Baleseti járadékra az jogosult. illetve üzemi baleseti jegyzőkönyvet. a baleseti táppénz ösz55. a jubileumi jutalom. amely után a foglalkoztató egészségbiztosítási tosítási szakigazgatási szervnek kell kivizsgálnia és járulékot fizetett. amelyre azt kifizették. Biztosított 2011. kormányrendelet 45.például a saját jogán nyugdíjas és jogviszonyban álló .67 forint (394 000 / 31). Az egészség­ HVG T B . ületve társas vállalkozó. és ennek az egy naptári napra jutó része a bal­ litációs tevékenységet végző bizottság maximum eseti táppénz napi összege.] cadrészének alapulvételével kell megállapítani. tevékenységért kifizetett (elszámolt) Pénztárnak (OEP). A kiegészítő tevékenységet folyta­ re nem kötelezett . kormányrendelet esetén 90 százaié^. 3. de nem illeti meg baleseti rokkantsági nyugdíj. rehabi­ litációs járadék. látása az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 százaléka. február 15-étől 29-éig elért jövedelem alapján 23513. havi bér például jog­ betegség tényéről az egészségbiztosítási szakigaz­ szabályilag szól egész évre.] Itet .] res jövedelmet . [Lásd az 1997/LXXXIII. bán. aki­ nek üzemi baleset következtében legalább 13 száza­ lékot meghaladó egészségkárosodása keletkezett. Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási be­ ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alap­ tegség esetén az üzemi baleset. 33. tevékenységért gatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhe­ hanem például munkáltatói segélyként.il­ lettet nzbeli íradék wvény iban. valamint a mezőpénzét is az előzőek szerint kell megállapítani. április 11-én üzemi balesetet szenved.67 forint (580 000/31). megállapításakor figyelembe vett napok számánál. §-ában. (Ha ez az idő ul a keresőképtelenségre vagy gyermekápolásra hat munkanapnál kevesebb.] Baleseti já ra d é k Nem vá lto zo tt. § (l)-(2). §-ában. (4) bekezdéseiben. való jogosultságot megelőzően a biztosítottnak nincs [Lásd az 1997/LXXXIII.be kell számítani a baleseti táppénz A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási be­ alapjába.] K ifizetői igazolás Nem vá lto zo tt.] bele ¡atá!ti díj kivételével). januárban munkabére 580 ezer forint.

továbbá azt. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXlll. ilyenkor a gyermekgondozási díjat az előzőleg folyósított ellátás alapját képező jövedelem alapulvé­ telével kell megállapítani. A várandós anya vá­ laszthat. aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni -és az erre irányuló eljárás már folyamatban van valamint a gyámot.] Ha a gyermek a születését követő 42 napon túl elkerül az anya háztartásából (például állami gondo­ zásba). ¿[Lásd az 1997/LXXXlll.] Az ellátás adóköteles.jövedelme az irányadó idő­ szakban nem éri el a minimálbér kétszeresét. amelytől az igénylő 13 százalékot meghaladó munkaképes­ ség-csökkenését megállapították.érvényesíthető.) [Lásd az 1997/LXXXlll. Az irányadó időszak kezdete ez esetben a szülési szabadság . és a gyermek hazakerülése után . A gyermeket egyedülállóként örökbe fogadó apának is jár a tes. kormányrendelet 26. aki más csecsemőjét örökbefogadási szándékkal kívánja nevelni (erről nyilatkoznia kell a gyámhatóságnak). törvény 21. akinek az egészségkárosodá­ sa 14-20 százalék. Ha a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya biztosítási jogviszonya a terhességigyermekágyi segély időtartama alatt megszűnik. törvény 42/A §-ában. törvény 42/A §-ában. [Lásd az 1997/LXXXlll. azaz 168 naptári napra illeti meg (a szülési szabadság előírásait a munka törvénykönyve tartalmazza). törvény 42/C §-ában. Ha a gyermek a szülési szabadság időtartama alatt meghal. a napi terhességi-gyermekágyi segély alapja a jogosultság kez­ dőnapján érvényes havi minimálbér kétszeresének (2012-ben 186 ezer forintnak) a harmincadrésze. törvény 58. a szülővel együtt élő házastársat kell tekinteni. §-aiban. § (1) bekezdésében. törvény 40. álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. törvény 40. hogy terhességigyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosí­ tási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett. törvény 65.10. törvény 42/A §-ában. Ha a biztosított . Ilyenkor a terhességi-gyermekágyi segély a gondo­ zásba vétel napjától a szülési szabadság még hátralé­ vő időtartamára jár. a kérelemelbírálási határidő a szülés várható időpontját megelőző 28.] Baleseti járadék attól a naptól jár. törvény 57. ha a gyermek halva születik.[ Terhességi-gyerm ekágyi segély Változás 2012. terhességi-gyermek­ ágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban része­ sült. vagy meghalt. [Lásd az 1997/LXXXlll. [Lásd az 1997/LXXXIIl. A terhességi-gyermekágyi segély alapjába az a jö­ vedelem számít bele.70 | E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK károsodás mértékének megfelelően az 1 baleseti . de sem egészségbiztosítási. A 365 biztosítotti napba a közép. és az irányadó időszakban nem volt tény­ leges jövedelme. a 2. §(3) bekezdésében. törvény 42/D §-ában. ha a gyermekgondozási díj igénylését . aki a szülést megelőző (örökbe fogadó nő esetén az örökbefogadást megelőző) két éven be­ lül összesen legalább 365 naptári napon át biztosított volt. Ha a gyedre jogosultnak az irány­ adó időszakban nincs figyelembe vehető jövedelme. A baleseti járadék összege a fokozatok sorrend­ jében a havi átlagkereset 8. [Lásd az 1997/LXXXlll. Annak jár terhességi-gyermek­ ágyi segély. jogosult marad a gyedre-. Ha a jogosultnak az irányadó időszakban bár­ mely okból nincs 180 napi jövedelme. [Lásd az 1997/LXXX. napon szűnik meg. sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni utána. aki mun­ kanélküli-ellátása folyósításának a szünetelése alatt vagy az annak megszűnését követő 42 napon belül szül. ha agyedre jogosultnak azért nincs 180 napi rendszeres jövedelme.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérel­ met a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban nyújtják be.] Nem v á lto z o tt. törvény 39/A §-ában. akinek az egészségkárosodása meghaladja a 39 százalékot. a jogosultság a táppénz megszűnését követő nappal nyílik meg. az üzemi baleset bekövetkezése napjától szá­ mítva pedig három éven belül . hogy a szülési szabadságot a szülés várha­ tó időpontját megelőző 28 napon belül vagy a szülés napjától kezdi-e meg. (Eddig a szülő nő és az örökbe fogadó nő volt jogosult a tesre. a 3. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényle­ ges jövedelem hiányában a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani. Továbbra is jár terhességi-gyermekágyi segély annak. törvény 40. [Lásd az 1997/LXXXlll. A terhességi-gyermekágyi segély a szülést követő 42 napig akkor is jár. fokozat­ ba az. törvény 40. [Lásd az 1997/LXXXlll.legfel­ jebb a születéstől számított egy évig . akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék. baleseti fokozatba az.megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számít bele (vagyis emellett legalább fél évet dolgozni is kell). aki a biztosítása időtartama alatt szül. és a gondozásba vétel napjához képest kell vizsgálni a jogosultság feltételeit. fokozatban pedig 30 százaléka.pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező . [Lásd az 1997/LXXXlll. és a 217/1997. § (4) bekezdésében. valamint a vér szerinti apa és az örökbe fogadó apa is kérhe­ ti az ellátást abban az esetben.] § koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák. vállalkozói.munka törvénykönyve szerint meghatá­ rozott -kezdőnapját megelőző naptári év első napja. A minimálbér kétszerese. a szülési szabadság erre az időre meg­ szakítható. [Lásd az 1997/LXXXlll.] A terhességi-gyermekágyi segély az anyát a szü­ lési szabadságnak a munka törvénykönyvében meg­ határozott időtartamára.] A baleseti járadékra vonatkozó igény a foglalko­ zási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül.] Gyerm ekgondozási díj Nem vá lto zo tt. az ellátás alapja maximum a minimálbér. ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem. A gyám. baleseti fokozatba pedig az. az ellátás alapja maximum a minimálbér (ha a munkanélküli-ellátás alapját . illet­ ve munkanélküli-járadékban. akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék.] Megállapítható a gyed akkor is. §-ában.vagy felsőfo­ kú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számítható be (vagyis a tanulmányi idő mellett legalább egy fél évet dolgozni is kell). és nincs 180 napi rendszeres jövedelme.] Ha a gyermekgondozási díj igénybevétele előtt a jogosult munkanélküli-ellátásban része­ sült. Kivétel. ha a jogosult ál­ láskeresési járadékban. a terhességi-gyermekágyi segély a ha­ lált követő 15.a gyer­ meket szülő anya esetében a szülést . napon kez­ dődik. törvény 40. feltéve. Gyedre akkor jogosult a biztosított szülő. §-ában. illetve ha a gyermeket állami gondozásba adják.ismét igénybe vehető. az ellá­ tás alapja a tényleges.kérelem benyújtásá­ val .] A terhességi-gyermekágyi segélyt a táppénzszabályok szerint kell megállapítani (ha a jogosult az irányadó időszakban legalább 180 napi járu­ lékköteles rendszeres jövedelemmel rendelkezik). a terhességi-gyermekágyi segély folyósítását a következő naptól meg kell szüntetni. ha az anya (örökbe fogadó anya) egészségi állapota miatt nem tud gon­ doskodni a gyermekről. törvény 42. [Lásd az 1997/LXXXlll. A terhességi-gyermekágyi segély mértéke tovább­ ra is a napi átlagkereset 70 százaléka.] A gyed idejére fizetés nélküli szabadságot kell kivenni. A szük­ séges 365 napba a közép. ja n u á r 1 -jé tő l. illetve a vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincadrésze a ter­ hességi-gyermekágyi segély alapja annál. a 4. Ha az igénylő ek­ kor még baleseti táppénzben részesül. [Lásd az 1997/LXXXlll. I la a gyerme­ ket(1) bekezdésében. de legfeljebb az ál­ láskeresési támogatás. [Lásd az 1997/LXXXlll. §-ában. a 4. de ebben az eset­ ben sem lehet kevesebb 42 napnál (de több sem 168 napnál). §-ában. [Lásd az 1997/LXXXlll.] Gyedszám ítás Nem vá lto zo tt. fokozatba tartozik az. amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni. és a gyermeket a saját háztartásában neveli.] A gyedre jogosultság szempontjából szülőnek a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt. Annak is jár terhességi-gyermekágyi segély.15. mert táppénzben. segélyben.

március 1-jén biztosítási jog­ viszonyt létesít.vagy elzárásbüntetését tölti. ■egyéb . § (3) bekezdésében. ezt követően 2012. Nem jár gyermekgondozási díj. augusztus 24-éig illeti meg az ellátás. [Lásd a 217/1997. [Lásd az 1997/LXXXIII. gyermekgondozási díjra is jogosult. törvény 19. február 1-jétől gazdasági társasági tag biztosított 2010. mint a területi ellátására egyébként kötelezett egész­ ségügyi szolgáltató. illetve a házi gyermekorvosnak távolsági közlekedési eszköz ingyenes igénybevételére jogosító. A legolcsóbb díjtételű. gyermekgondozási díj azonban nem. évi III. mert a gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szük­ séges biztosítási időbe a passzív jogon. március 12-én szül. 4. A háziorvosnak. Biztosított nő 2012. törvény 40. a gyer­ mekgondozási segély ideje alatt 2012. ha a gyermeket ■ gyermekvédelmi intézkedés keretében ideig­ lenes hatállyal állami gondoskodásba. május 17-én . paragrafus (1) bekezdésének i) pontjá­ ban felsorolt . illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe. törvény 42/C §-ában. május 29-én pedig újabb gyermeke születik. december 31-e között biztosított 2009. Mivel az anya 2012. mert szerződés sze­ rinti jövedelmének harmincadrésze nem éri el a minimálbér kétszeresének harmincadrészét). Egyetemi tanulmányait 2011. Terhességi-gyermekágyi segélye így naptári na­ ponként 4200 forint (180 000 / 30 x 0. kivéve a rehabilitációs. Biztosított 2010. csak az elma­ radt keresetrész után jár a gyed). szeptember 1-jén biztosítási jogviszonyt létesít. illetve ha bentlaká­ sos szociális intézményben harminc napot megha­ ladó időtartamra helyezték el.terhességi-gyermekágyi segélyre lesz jogo­ sult. vagyis a hely. 2009. március 5-én szül. A biztosított a következő orvos-beteg találko­ zón köteles átadni háziorvosának. az igénybejelentő nyomtatványt afoglalkoztatói igazolással együtt a munkáltató öt napon belül köteles az illetékes egészségbiztosítá­ si szakigazgatási szervhez továbbítani.7). ha az egyébként jogosult ■ bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet végez (kivéve a szerzői díjas tevé­ kenységet). Nem jár gyed akkor sem. átmeneti vagy tartós nevelésbe vették. 2012. úgynevezett utazásiköltség-térítési utalványt kell kiállítania azon beteg részére.] A gyed szüneteltethető. kormányrendelet 37. majd 2011. Szerződés szerinti munkabére ekkor havi 180 ezer forint. sem gyermekgondozási díjra nem lesz jogosult. [Lásd az 1997/LXXX. Ha ezt nem teszi meg. május 1-jeés 2009.] N yugd íjjáru lék gyedből N v á lto z o tt. június 2-ától 2012. július 7-éig terhességfgyermekágyi segélyben. ellátásának alapja a szerződés szerinti keresete harmincadrésze (nem pedig a mini­ málbér harmincadrésze. A g y erm ekgon dozási d íj adóköteles jöv ede lem . A gyermekgondozási díj legmagasabb összege továbbra is legfeljebb a minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) kétszeresének a 70 százaléka lehet (vagyis 2012-ben havi 130 200 forint). január 14-én szül.EGESZSEGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 71 képező összeg a minimálbérnél kisebb. 3. A gyed összegéből 10 százalék em nyugdíjjárulékot kell levonni.még a gyed alatt .az előírt nyomtatványon . 2. ha a mama mondjuk kiveszi gyerekét a bölcsődéből. 6. [Lásd a 217/1997. A gyermek után járó terhességi-gyermek­ ágyi segélye és gyermekgondozási díja . így terhességi-gyermekágyi segélyre is. A szülés napjától gyes megilleti. Ha a gyermekgondozási díj iránti kérelmet a szülési szabadság vagy az annak meg­ felelő időtartam lejárta előtt nyújtják be. január 21-éig gyermekgondozási díjban. A gyermekgondozási díj iránti igény elbírálásához benyújtott anyakönyvi kivonat hátoldalára nem kell rávezetni a díjigénylés tényét. augusztus 27-én gyermeket szül. Terhességi-gyermekágyi segély jár neki. hogy a gyermeket egész­ ségi állapota miatt nem tudja ellátni. de összege a szünetelte­ tést követően azonos a jogosultság kezdőnapján meg­ állapítottal (például az igény feltámasztása esetén.naptári napi 1 814. vagyis a biztosítás megszűnését követően folyósított gyermekgondozási díj időtartama nem számít­ ható bele (ahhoz. §-ában.68 1 forint 70 százaléka (azaz a gyed maximuma jár neki). 2012. február 25-én befejező nő 2012.írás­ ban benyújtani. 5. január 21-én szül. március 10-étől vette igénybe a szülési szabadságot. január 10-éig gyermekgon­ dozási segélyben részesül.a minimálbér harmincadrészének alapulvételével kell kiszá­ mítani.a „kiírt” egészségügyi szolgáltatás igénybevételének igazolásával együtt . kormányrendelet 26. június 25-én befejező nő 2011. Példák terhességi-gyermekágyi segélyre és gyedre 1. így 365 nap előzetes biztosí­ tási idő hiányában sem terhességi-gyermekágyi segélyre.2006.és pótje­ ■ munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét (ha a keresetét részben kapja meg. [Lásd az 1997/LXXXIII. a b ­ ból a z a dószab ály ok szerint adót (előleget) kell levo nni. június 15én újabb gyermeke születik.a költ­ ségtérítési utalvány (például MÁV vagy Volán ál­ tal) lepecsételt pénztári és ellenőrző szelvényét. Az igény elbírálásához be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. törvény 4. törvény 42/D §-ában. hat hónapon belül nem állítható ki neki újabb utazásiköltség-térítési utalvány.rendszeres pénzellátásban részesül. január 11-én elhelyezkedik. a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja a szülé­ si szabadság (illetve az annak megfelelő időtartam) lejártát követő nap. 2012. ■ aki krónikus betegsége vagy állandósult egész­ ségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár. közigazgatási határtól közigazgatási határig szóló vasúti vagy buszme­ netjegy ára téríthető meg.] U tazásiköltség-térítés Nem v á lto z o tt.2009. Kezelőorvosa igazolja. ez naptári napi (93 000 / 30 x 0. június 2-ától a szülési szabadság még hátralévő időtartamá­ ra . Mivel nincs legalább 180 ftaptári napi jöve­ delme.] A gyed iránti igényt a foglalkoztatóhoz (mun­ káltatóhoz) kell . ez lesz a gyedalap).ismét szül. habilitációs fog­ lalkoztatást végző intézményt. .] G yedjogosulatlanság Nem v á lto zo tt. így az apát 2012. törvény 42/D §-ában és a 217/1997. [Lásd az 1997/LXXXIII. ■ napközbeni ellátást nyújtó intézményben he­ lyezték el. Biztosítási ideje az iskolai tanulmányok idejé­ nek beszámításával (180 nap számítható be) meg­ haladja a 365 napot. házi gyermekorvosának .] Gyedigénylés Nem v á lto zo tt.] Ha a foglalkoztatónál nincs társadalombiztosí­ tási kifizetőhely. ■ akinek a kezelésére szakorvosi vélemény alap­ ján kijelölt egészségügyi szolgáltató távolabb van a lakóhelyétől (tartózkodási helyétől). szabadságvesz­ tés. ■ előzetes letartóztatásban van. Egyetemi tanulmányait 2012. kormányrendelet 39/A §-ában. [Lásd az 1997/LXXXIII. Az iskolai tanulmányok idejéből csak 180 nap számítható be.7) 2170 forint.a szociális ellátásokról szóló 1993. §-ában. 2012. legalább 228 napot kellett volna még dolgoznia). de pé n zb e li egészségbiztosítási já ru lé k n e m terheli. 2012. A terhességi-gyermekágyi segélyt ekkor tényleges jövedelem hiányában . smegint otthon marad vele).2006. évi jövedelme alapján . július 26-án szül. ■akinek közgyógyellátásra jogosító igazolványa van. § (2) bekezdésében. hogy újfent gyedet kapjon. A gyermek édesapja 2012. június 18-áig kórházba kerül.

fejlesztő felkészítését nyújtó in­ tézményi kezelésre utazás költségei után is jár a támogatás (de ő az esetét elbíráló szakértői és rehabilitációs bizottság utazási utalványával vá­ lik jogosulttá rá). A beteg magánjárművön is utazhat. baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást jogalap nélkül vett fel. évi LXXX.példá­ ul fizetés nélküli szabadság (kivéve a gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadságot. baleseti táppénzt és járadékot annak kell megtérí­ tenie az OEP számára. a mél­ tányosságból igénybe vehető egészségügyi szol­ meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulékkal terhelt jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványon köteles igazolni a megelőző nap­ tári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékának alapját képező jövedelmét. Az üzemi baleset vagy foglalkozási megbe­ tegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást a foglalkoztató akkor köteles megtéríteni az egészségbiztosító részére. kormányrendelet 37/A § (1) bekezdésében. paragrafusa alapján (szociális biz­ tonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó szabályok) indult eljárásokban. ■a ■a d\ ő sag ■ det ■a vég Ellátáskifizetés Nem vá lto zo tt. kormányrendelet 39. aki az egészségbiztosítás el­ látásai közül pénzbeli ellátást. A programmal előállított nyomtatvány . helyette . a folyósító szervnek az adózás rendjéről szó­ ló törvényben meghatá rozot t késedel mi pótlékkal azonos mértékű kamatot. köteles azt viszszafizetni. Ha az ügyintézés időtartama a szakigazgatási szerv hibájából meghaladja a 30 napot. törvény 13. hogy milyen betegség indokolja a gépjár­ műhasználatot -. A biztosító a pénzbeli ellátások tás Egészségügyi szolgáltatás ség téri iránti igényekről a beérkezésüket követő 30 napon belül köteles dönteni . ha az OEP erről. kormányrendelet 11.a gépjármű üzembentartójának kötelező felelős­ ségbiztosításáról szóló rendelkezések alapján a biztosítónak kell fizetnie. Aki a megőrzéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi. valamint a tb-ellátásokról szóló 1997. valamint a kifizetés időpontját. kormányrendelet 38/B §-ában.továbbítható elektronikus úton. 10 ezer forinttól 1millió forintig terjedő bírsággal sújtható. illet­ ve magánszemély terhére kiszámolt visszafizeten­ dő vagy megtérítendő összeget nem kell befizetni. m egtérítési kö telezettség Nem vá lto zo tt. Az 1997. § (3) bekezdésében. A papíralapúból digitalizált dokumentumon. §(5) bekezdésében. törvény 68. [Lásd a 217/1997.] Ha az ellátást a megadott határidőig nem fize­ tik ki. [Lásd a 217/1997. A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását. amilyen mértékben a felelősséget az OEP megállapítja. törvény 61. A biztosító átalányban is fizethet. s utazásiköltség-térítésként ki­ lométerenként 21 forintot kaphat. [Lásd a 217/1997.] Jövedelem igazolás Nem vá lto zo tt. Kizárt az elektronikus kapcso­ lattartás az utazásiköltség-térítéssel. baleseti táppénz és baleseti járadék megtérítésére kötelezett) az egészségkárosodást kiváltó balesetet gépkocsival okozza.] Ha az egészségbiztosítási ellátásra jogosult egészsége károsodik. a kísérő viszont a hazaútra. ha egész­ ségi állapota.a beutalásra jogosult orvosnak ilyenkor az utazási utalványon meg kell jelölnie. törvény 69. hogy a betegek jogosultak-e térítésmentes . azaz naponta a jegyban­ ki alapkamat kétszeresének a 365-öd részét kell fizetnie a jogosult részére. amelyekre a biztosítottnak nem volt ilyen jövedelme. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXIII.re­ gisztrációt követően . § (4) bekezdésében. Az útiköltségigényt a jogosultnak az utolsó igazolt utazástól számított hat hónapon belül kell beadnia a helyileg illetékes regionális egészségbiz­ tosítási szakigazgatási szervhez vagy a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain. az esetleges jegyárkedvezmények­ kel viszont csökkenteni kell a térítést. a késede­ lem miatt (továbbra is 2200 forint) illetéket kell a szakigazgatási szervnek fizetnie a központi költségvetés számára. hogy ő vagy megbízottja nem tett eleget a reá nézve kö­ telező munkavédelmi szabályoknak. valamint az évenkén­ ti átalány összegéről és az elszámolás ügyviteli rendjéről megállapodik a kptelező gépjármű-fele­ lősségbiztosítást nyújtó biztosítókkal és a Magyar Biztosítók Szövetségével. illetve az eredeti papíriga­ zoláson lévő adatok egyezőségéért a beküldő felel. kilométerenként 18 forint utazásiköltség-térítést kaphat. az emiatt nyújtott táppénzt.] ege szó köt nyc ny« sí egy kel' Visszafizetési. [Lásd a 217/1997.] Ha az egészségkárosodásért felelős személy (vagyis a táppénz. [Lásd a 217/1997. illetve baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz a törvényben meghatározott igazolásokat papír­ alapúból digitalizált dokumentumként csatolni kell az elektronikus űrlaphoz. illetve amikor a biz­ tosítottért visszamegy. és van kötelező felelősségbiztosítása. jú liu s 1 -jétő l. Elektronikus kapcsolattartás esetén a pénzbe­ li ellátásra. [Lásd az 1997/LXXXIII. aki az egészségkárosodá­ sért felelős. ha az utazáshoz kísérőre van szüksége.] Nem vá lto zo tt. ha a baleset vagy a megbetegedés annak a következménye. törvény aki 29. kormányrendelet 49/D §-ának (l)-(2) bekezdéseiben. vagy kinyomtatva személyesen vagy postán keresztül is benyújtható. és 33/A paragrafu­ sa. törvényben Elektronikus ügyintézés Változás 201}. kormányrendelet 49. Ez utóbbi alól kivétel az eu­ rópai egészségbiztosítási kártyával kapcsolatos eljárás. [Lásd az 1997/LXXXIII. betegsége miatt nem ülhet közforgal­ mú közlekedési eszközre .] azl ■ latc tási tosí bal ■a zés azé szó ség ság ■c rak pár mii ■ í tás< ■a nyi ■ c rek tás. §-ában. A biztosítás szünetelése .] Megtérítési ügyekben a fizetési meghagyás kibocsátásáról az OEP-nek 90 napon belül kell in­ tézkednie. évi CXL. kormányrendelet 49. évi LXXX. baleseti járadékot. törvény 33. A határidőt a hivatal veze­ tője indokolt esetben egyszer 30 nappal továbbra is meghosszabbíthatja. törvény 68-68/A faiban. megjelölve a kifizetésre jogosultság időtartamát. [Lásd a 217/1997. Az. továbbá azon időtartamokat.] Az egészségbiztosító által a foglalkoztató. §-ában és a 217/1997. Nem vá lto zo tt. A digitalizált igazolások eredeti példányát a ké­ relem benyújtásától számított öt évig meg kell őriz­ ni. A megtérítési kötelezettség olyan mér­ tékben áll fenn. Nem kell e kamatot kifizetnie a folyósító szerv­ nek.írja elő a közigazgatási ha­ tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. kivéve a tb-kiskönyvet és a jövedelemigazolást. ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. illetve ha ő vagy alkalmazottja (tagja) szándékosan idézte elő a balesetet. Akkor is csak ennyit. Csak az OEP honlap­ járól letölthető nyomtatványkitöltő programmal előállított ellátási igénybejelentést fogad el a szakigazgatási szerv (korábban kézzel kitöltött nyom­ tatványt is be lehetett nyújtani). § (4) bekezdésében. a külföldi gyógykezeléssel összefüggő eljárásokkal. amelyeket továbbra is papíron kell csatolni.] gáltatásokkal és pénzbeli ellátásokkal (ideértve az egyszeri segélyt is) kapcsolatos ügyekben. § (9)-(10) bekezdé tele Az egészségügyi szolgáltatónak ellenőriznie kell. [Lásd az 1997/LXXXIII.72 E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á SOK gyek ára nem. ha az legfeljebb 1000 forint. ha erre az időszakra ellátást is kap a szülő) esetén nem vehető igénybe térítésmentes egészségügyi leh szolgáltatás. A jövedelemigazolásban az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem mellett fel kell tüntetni annak jogcímét is. [Lásd az 1997/LXXXIII. elektronizált űrlapon. ha az nem több 5 ezer forintnál.

ha étén ügyi vény ien. törvény 50. Engedélyhez kötött külföldi gyógykezeléshez a szakmailag illetékes országos intézet javaslata szükséges. allopathiás (ho­ meopátiás) gyógyszer. törvény 28. A javas­ latot. tájéko­ zódik annak fogadókészségéről. illetzetenzetni. [Lásd az 1997/LXXXIII. ■ biztosítási idő tartama alatt az engedélyezetett naptári napi táppénz legfeljebb 5200 forint lehet. törvény 29. detoxikálása. és a hazai kezelés külföldi szakember meghívásos közreműködésével sem oldható meg. kedvezményre. A külföldi gyógyintézet által elrendelt kontrollvizsgálat költségeinek átvállalását külön kell kérelmezni az OEP-nél. Méltányosságból sem 01 gyógyszerhez. évi CLIV.] Nem válto zo tt. törvény 26. ■ a részleges térítési díjjal igénybe vehető egész­ ségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak ■ az alkohol. Az ETT döntésével szemben nincs jogorvoslati lehetőség. illetve kábítószer hatása alatt állók egy részét átvállalhatja. ■ gyógyszer. várható időtartamáról és költségeiről. §-ában. gyó­ gyászati segédeszköz esetén az úgynevezett kihor­ dási . kormányrendelet 31/A-E §-aiban. kivéve. és a 217/1997. il­ letve kezelőorvosának szakmai bizottsági javas­ latot kell beszereznie a meghívott elszámolható költségeiről. T B . Hazai intézményben végzett gyógykezeléshez külföldi szakember is meghívható. lis bizuniós atálya ályok) l az euolatos ndelet dban. § (6) bekezdésében.vagy a kezelőorvos kezdeménye­ zésére . [Lásd az 1997/LXXXIII. ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányán alapult).EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 73 eértve ekben. a hazai egészségügyi költségekről. a hazai gyógyintézettel megállapodásban rögzíte­ nie kell a szervezési feladatokat és a költségátvál­ lalás mértékét. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint ■az alkohol-. ■ a nem gyógyító célú. A külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos utazá­ si költséget a lakóhely szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szerv automatikusan megelőlegezi. gyógyászati segéd­ eszközök.] i. az ellátás biztonságát garantáló határozott időre csak kivételesen indokolt esetben).] . [Lásd az 1997/LXXXIII. végzett vérvizsgálatok. hónapját megelőző hónap kezdőnapját közvetle­ akik 2011. [Lásd az 1997/LXXXIII. a kezelés kezdeté­ ről. Továbbra sem vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére ■ a munkahigiénés szűrő. júliusl-jétől.o s u lt egészségügyi ellátásra (van-e biztosítási jogvi­ szonyuk).K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer támogatásához a biztosítottnak az OEP-hez kell benyújtania a méltányossági kérelmet. §-ában. s ha nem jogosultak. amely esetén a kérelem benyújtása lehet passzív táppénzt folyósítani azok részére. ■ a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmasgatást.az elévülési idő figyelembevételével be kell hajtania. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek és a gyógyászati ellátás árához a társa­ dalombiztosítási támogatást meghaladó mértékű támogatást adhat.mulasztási bírsággal e g y ü t t . különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer többlettámogatásához. törvény szerint öt évben külön törvény szerinti támogatásba való térítésmentes. és ha elmaradt egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot tár fel. Ha a kontrollra a gyógykezelés után több mint egy évvel kerül sor. és a 217/1997.nkénfviteli ű-feleagyar idelet iben. törvény befogadást kérelmeztek.azaz elkopási . törvény tartalmú készítményekkel méltányosság alapján 50. azt . A támogatás felhasználására és az elszámo­ lásra az OEP megállapodást köt a támogatottal. A támogatás általában legfeljebb egy évre. gyógyá­ szati segédeszköz. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítónál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. az Egészségügyi Tudo­ mányos Tanácstól kérheti annak felülvizsgálatát és megváltoztatását. gyógyászati segédeszköz árához az előírás szerintinél gyakrabban nyújthat támo­ kezelt betegek száma elérte az 50 főt (kivéve azon gyógyszereket. [Lásd az 1997/LXXXIII.és ellenőrző vizsgá­ latok. A szakmai bizottság javaslatot tesz a gyógyintézetre. adataikat az OEP köteles átadni az állami adóhatóságnak. ■a nem egészségügyi indokból végzett művi med­ dővé tétel. ha az az egész­ a méltányossági kérelem benyújtását megelőző ségügyről szóló 1997. -gtéríisodáiraériséget bán. hogy Magyarországon egészségügyi szolgáltatók nem alkalmazzák a gyógymódot. [Lásd az 1997/LXXXIII. Az OEP főigazgatója méltányosságból az Egészségbiztosítási Alapban erre elkülönített összeg erejéig ■ a támogatott gyógyszerek. illetve egész­ ségbiztosítási ellátásra állapítsanak meg jogosult­ ságot. ha a vizsgálat és szakvéleményezés azért szükséges.a házi. a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálta­ tások. Ha a kérelmező nem ért egyet a szak­ mai bizottság döntésével. sági vizsgálatok. hogy külföldön már eredményesen alkalmazzák a gyógymódot. A betegnek. A kezelés indokoltsá­ gáról .] H V G . iítási ríteni vagy Dgyő 'e köhaő teelő vény ián. LXXX. melyekre vonatkozó azonos indi­ kációs területre benyújtott társadalombiztosítási támogatás iránti kérelem elbírálása az egészségbiztosítási szervnél már folyamatban van). honoráriumáról. Magyarországon az adott indikáci­ óra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező Változás2 1 .] emély ileseti szségkozza. hogy társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra. Ennek n y o m á n az adóhatóság vizsgálatot kezdemé­ n y e z . Ha az OEP a szakmai bizottság által megaján­ lott költségeket vagy azok egy részét átvállalja.] Térítésköteles ellátások Nemváltozott. ■a látlelet. ■ az orvosszakértői vizsgálat és szakvéleménye­ zés. §-ában. Támogatással rendelhető gyógyszer. és az egészségbiztosítá­ 18. illetve az.időre állapítható meg (a kü­ lön jogszabályban megállapított kihordási időtől eltérő.] Aidá­ inekt. törvény 26. illetve kábítószerszint kimutatására illetékes egészségbiztosítóhoz kell benyújtani. ■a járművezetői alkalmassági vizsgálatok. ■ terhességi-gyermekágyi segély esetén az ellátás legfeljebb a jogosultság kezdőnapján érvényes mi­ nimálbér kétszerese harmincadrészének alapján állapítható meg. gyógyászati segédeszköz. július 1-jét követően váltak keresőkép­ nül megelőző 12 hónapban az azonos hatóanyag­ telenné.országos státusú gyógyintézet szakmai bizottsága dönt.] si szerv elutasító határozatot hozott (kivéve. szó­ rakoztató szabadidős tevékenység (például vidám­ parki szolgáltatás) közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások. §-ában. Ellátás m éltányosságból illetve olyan. ■ a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások. kivéve. a beavatkozáshoz szükséges eszközök áráról. [Lásd az 1997/LXXXIII.] [Lásd az 1997/LXXXIII. ■ a különösen veszélyes (extrém) sportolás. amelyre tási Alap nem téríti meg. ha azok nem az ellátást igénybe vevő biz­ tosított foglalkozási megbetegedése. § (3) bekezdésében. A jóváhagyó döntés feltétele. a külföldi gyógyintézet fogadónyilatkozatát és a költségbecslést a külföldi kezelést kezdemé­ nyezőnek kell benyújtania az OEP-hez. törvény 18. a kontrolihoz is kérni kell a szakmai bizott­ ság javaslatát.] znie ntes tása. illetve üzemi balesete miatt váltak szükségessé.] Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i Nem v á lto z o tt.] Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv méltányosságból évente egyszer segélyben része­ sítheti a biztosítottat. és legyen esély a sikeres beavatko­ zásra. ■ a hivatásos sportolók sportegészségügyi ellá­ pénzt. illetve támogatással nem rendelhető. kormányrendelet ll/B-E§-aiban. lyette élelősPján ayban . A gyógykezelésről hazatérő beteg nyolc napon belül köteles eljuttatni a kórházi zárójelentést és a kapott számlákat a pénztárnak. kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgálta­ tás. A méltányossági ellátások alapját a törvény korlátozza.] Nem nyújtható támogatás olyan gyógyszer­ A nem kötelező védőoltást az Egészségbiztosí­ hez vagy gyógyászati segédeszközhöz.

törvény 8. illetőleg a vagyon­ kezelő eseti gondnok volt jogosult az ellátásra. §.] . hivatásos nevelőszü­ lőnél. évi XXXI.) [Lásd az 1998/LXXXIV. kat. [Lásd az 1998/LXXXIV.) életéve betöltéséig. ■az a személy. nevelő-. életévét betölti. valamint annak meghosszabbításáról az iskola igazgatója dönt. amelyben a 6. tanköteles gyermekre tekintettel a tanköte­ lezettség teljes időtartamára. ■a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett még nem tanköteles gyermek után. gyámjával. halmozottan fogyatékos. törvény 7 §-ában. életévét) betölti. majd a folyószámlán összegyűlt összeget a felfüg­ gesztés mcgszüntetcsct követően a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra eloszt­ va . s ennek tényét az országos szakértői és rehabilitáci­ ós tevékenységet végző bizottság (korábban az Or­ szágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) szakhatósági állásfoglalása a kérelem benyújtását követően igazolja.] A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éjéig jár az el­ látásra jogosultnak. aki tartósan beteg. §-ában. autista.] . tanköteles gyermekre. beszédfo­ gyatékos. és biztosítja annak személyre szóló felhasználását. iskoláztatási tám ogatás Nem változott. nőtlen. de sajátos nevelési igényű gyermek a 23. aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni. § (1) b) pontjában. illetve a vagyonkezelői eseti gondnok volt jogosult az ellátásra). a hivatásos nevelőszülő. törvény 15. Az iskoláztatási támogatás megállapításá­ hoz a tankötelezettség vizsgálata is szükséges. Ha a gyermek a tankötelezettség megszűnését követő­ en közoktatási intézményben folytat tanulmányo­ HVG I T B . a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét (eseti gondnokot nevez ki). életévét betölti. illetve javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő. Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnését követően saját jogán kérelmezhet nevelési ellátást az a 18. örökbe fogadó. A felfüggesztés időtartama alatt a támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. [Lásd az 1998/LXXXIV. A sajátos ne­ velési igényű tanuló tankötelezettsége meghoszszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig. legkorábban abban a naptári évben. A közoktatásról szóló 1993. törvény 5. Ha a tanévben az igazolatlanul mulasz­ tott kötelező tanórai foglalkoztatások száma eléri az ötvenet. Saját jogán az a személy kérelmezhet iskoláz­ tatási támogatást. [Lásd az 1998/LXXXIV..] Jogosultak Változás 2012. A szociális in­ tézmény vezetője a családi pótlék teljes összegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. évi LXXIX. a települési önkormányzat jegyzője (gyámhatóságként eljár­ va) végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a gyermek védelembe vételének lehe­ tőségére. törvény 15. a javítóintézet­ ben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló. amelyben a 18. életévét betölti. aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéle­ ménye alapján testi. 12. illetve súlyosan fogyatékos. életévét be nem töltött tanköteles gyermek az oktatási intézmény igazgató­ jának jelzése szerint az adott tanévben legalább tíz kötelező tanórát igazolatlanul mulaszt. Nevelési ellátásra jogosult to­ vábbá ■a gyermek vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője. gyermekotthonban. Nevelési ellátásra jogosult ■a gyermekotthon vezetője is. javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes öszszegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. ■a gyám. aki közoktatási intézményben tanulmányokat folytat.) [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában. és a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosítja an­ nak személyre szóló felhasználását. § (2) bekezdéseiben és a 223/1998. szociális intézményben elhelyezett. törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték.] Sajátos nevelési igényű az a gyermek (tanuló). a megis­ A / merő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. (Ilyen esetben a kincstár felfüggesz­ ti a családi pótlék folyósítását. [Lásd az 1998/LXXXIV. gyermekvé­ delmi gondoskodás alatt álló. törvény 7 §-ában. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek a 23. . A gyermekotthon vezetője. 37. [Lásd az 1998/LXXXIV. s aki nem él egy háztartásban a vér szerinti. A jegyzőnek tájékoz­ tatnia kell a kincstárt. törvény 7 §(1) b) pontjában. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd az 1998/LXXXIV.. a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés­ végrehajtási intézet igazgatója a gyermekotthonban.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Igazolatlan m ulasztás Új előírás 2012. amelyben a 8.] Nem változott. érzékszervi. A nevelési ellátásra jogosultság elteltével a gyer­ mek után a jogosult iskoláztatási támogatásban részesül a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára.törvény 13. és akinek mindkét szülője (vagy vele egy háztartásban élő hajadon. törvény 8. A tankötelezettség kezdetéről. a tankötelezetté válás évének november 1-jétől a 20. illetve aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből. (Eddig a vagyonke­ zelői joggal felruházott gyám. amelyben a 20. életévét betöltött személy. akinél a gyermeket a gyermekvédelem­ ről szóló 1997. természetben kell a gyer­ mek számára nyújtani. a támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár.havi részletekben. [Lásdaz 1998/LXXXIV. a tankötelezettsége meg­ szűnt. január 1-jétől. vagy akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg. §-ában. Ha a 18. törvény rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tan­ kötelessé. Az iskoláz­ tatási támogatás folyósításának felfüggesztése nem vonatkozik a nevelőszülőnél.] .CSALADTAMOGATAS Mit kell tudni a családtámogatásról? Nevelési ellátás. és felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását. ■a nevelőszülő. kormányrendelet 11. hogy a még nem tanköteles gyermeket nevelő család kül­ földre távozott. Iskoláztatási támogatásra jogosult ■a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka is.] In tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés Változás 2012.] . (5)-(7) bekezdéseiben. ha a tudomására jut. §-ában. a gyermekotthon­ ban nevelt gyermek után (eddig a vagyonkezelői joggal felruházott gyám. Iskoláztatási támogatásra jogosult továbbá ■ a szülői házat engedéllyel elhagyó gyermek. legkésőbb. ■a gyermek szülőjével együtt élő házastárs. hivatásos nevelőszülőjével. és az erre irá­ nyuló eljárás már folyamatban van. 27/E§-aiban. A tanujó annak a tanévnek a végéig tankö­ teles. értelmi.] Nem változott. ja nu ár 1-jétől. törvény 7 § (3). [Lásd az 1998/LXXXIV . ■a nevelési ellátásra jogosult szülő. amelyben a 23. § (1) bekezdésében. (fogyatékossági támogatásra nem jogosult. elvált vagy há­ zastársától külön élő szülője) elhunyt. A családi pótléknak két típusa van: a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás.

A családi pótlékra való jogosultság szempontjá­ ból saját háztartásban nevelt. de egyidejűleg csak egyikük (vagyis az nem osztható meg).] A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba helyezésének időpontjától számított hat hónapig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbe fogadó szülő . vagy aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül. hadigon­ dozási járadékban részesül. aki a háztartásában legfeljebb 3 éves gyermeket gon­ doz. illetve súlyosan fogyatékos gyermeket tart el. §-ának (2) bekezdésében. aki az anyasági támogatás igénylésének időpontjában jogszerűen tartózkodik Magyarország területén. aki a terhessége alatt legalább négyszer koraszülés esetén legalább egyszer . § (l)-(3) bekezdé Az anyasági támogatás összege gyermekenként a gyermek születésének időpontjában érvényes öregséginyugdíj-minimum -2012-ben 28 500 forint . ha a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba kihelyezéskor már betöltötte a gyesre jogosító életkort. életévét betöltött kiskorú szülő is jogosult gyermekgondozási segélyre. gyermekszakkórház. vagy felsőok­ tatási intézmény első oklevelet szerző tanulója. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő egyedülálló személy esetén 25 900 forint. és egyéb jövedelme nincs. Egyedülállónak mi­ nősül az is. és a terhes­ sége alatt legalább négy alkalommal .] sége. Az igazoláson a szakorvos jel­ zi a legközelebbi .és jár utána 18 éves koráig magasabb összegű pótlék aki a magasabb összegű családi pótlékra jogo­ sító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. gyermekvédelmi gon­ doskodás alatt álló. [Lásd az 1998/LXXXIV. javítóintézetben. törvény 23. illetve az aktív korúak ellátására való jogo­ sultságát megállapították. [Lásd az 1998/LXXXIV. szolgálati járandó­ ságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. törvény 20. ■három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén gyermekenként 17 000 forint. ■a saját jogon járó (tartósan beteg.részt vett ter­ hesgondozáson.] gyermekosztály.] Az a 18. törvény 25. a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. A havi családi pótlék összege (függetlenül attól. ■tartósan beteg. törvény 20/B§ (l)-(2) bekezdéseiben.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Anyasági tám ogatás Nem válto zo tt. 19. vagy szülőjével együtt csa­ ládok átmeneti otthonában tartózkodik. kórházi § (4) bekezdésében. §-ában. A tar­ tósan beteg. törvény 12. Támogatásra jogosult az a nő is. akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el. illetve nevelőszülőnek vagy gyámnak. törvény 21. rokkantsági járadékban.] Gyermeknevelési támogatás a gyermek 3 éves korától jár annak a szülőnek. ha a gyermek a szüle­ tését követő 180 napon belül . ha nem él egy ház­ tartásban a nevelt gyermekének gyámjával. [Lásd az 1998/LXXXIV. január 1-étől. aki kül. § (1) bekezdésében. aki a háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. §-ában. fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre.] Gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő gyermekei időkorlát nélkül vehetnek igénybe nap­ közbeni ellátást. korhatár előtti ellátásban. illetve súlyosan fogyatékosnak .ide­ értve az egyezséget is . hogy nyugdíjának. nevelőszülő vagy gyám jogosult. törvény 11. aki nyugellátásban. ikergyermekekre 300 százaléka (te­ hát 64125. átmeneti járadék­ ban.] Gyesen. Saját háztartásban nevelt. § (3) bekezdésében. illetve súlyosan fogyatékos. életévét még nem. kormányrendelet 22. [Lásd az 1998/LXXXIV. Ekkor HVG ] T B . ha az örökbefogadást a születést követő 180 napon belül jogerősen engedélyezték. [Lásd az 1998/LXXX1V. illetve házastársától külön él. ■három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 forint. gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is.225 százaléka. ■kétgyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint. [Lásd az 1998/LXXXIV. vagy 10 évesnél fiatalabb tartósan beteg. törvény 4.CSALÁDTÁMOGATÁS 75 A családi pótlékra 50-50 százalékos arányban jogosultak a szülők. aki a szülővel életvitelsze­ rűen él együtt. törvény 29. Egyedülálló az. de a 10. illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék an­ nak a hónapnak a végéig jár. . és jövedelme nincs. „Igazolás tartósan beteg. 12. gyet______________'__________________ Nem v á lto zo tt. [Lásd az 1998/LXXXIV. gyeten lévők heti harminc órában vé­ gezhetnek keresőtevékenységet.Magyarország területén terhesgondozáson vett részt.a közös háztartásban élő bármelyik szülő igénybe veheti. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő személy esetén 23 300 forint. gondozott gyermek­ nek kell tekinteni azt. élettársa ■közoktatási intézmény tanulója. ■egyedülálló esetén 13 700 forint. közoktatási intéz­ ményben nem tanuló személyt megillető) nevelési ellátás összege 20 300 forint. [Lásd az 1998/LXXXIV. és nincs élettársa. és jövedelemmel nem rendelkezik. Az igazolást a gyermekklinika. illetve szociális intézményben élő. hogy nevelési ellátásként vagy iskoláztatási támogatásként állapítják-e meg): ■egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 forint.] A 16. ha jogerős bírósági döntés . Gyermekgondozási segélyre az a szülő. ■kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint. § (3) bekezdésében. nevelőszülőnél. év alatti gyermek minősül tartósan betegnek.] Egyedülálló 1 Anyasági támogatásra jogosult az örökbe fogadó szülő is. elvált. ■vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. [Lásd az 1998/LXXXIV. ameddig a betegség. törvény 11. ■gyermekotthonban. hivatásos nevelőszülőnél elhe­ lyezett gyermek esetén. gondozásra szorul. feltéve.jogerős határozattal . nőt­ len. ■tartósan beteg. Anyasági támogatásra az a nő jogosult. legkésőbb öt év múlva esedékes . Anyasági támogatásra jogosult a gyám. illetve az állapot véglegességének tényét.a házastársi és rokoni örökbefoga­ dás kivételével -. § (3) d) pontjában. A családi pótlék öszszegének megállapítása szempontjából egyedülál­ lónak kell tekinteni azt a szülőt vagy gyámot is. szakambulancia. ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko­ ri legkisebb összegét. szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban. illetve 85 500 forint). büntetés­ végrehajtási intézetben lévő.legkorábban egy. Ezt a rendelet melléklete szerinti. 18. Ha legalább öt hónapig külföldön tartózkodott -és ezt dokumentálni tudja -. és egyéb jövedelme nincs. ■időskorúak járadékában. [Lásd az 1998/LXXXIV. súlyos fogyatékosság tényét igazolták. illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elneve­ zésű nyomtatványon kell igazolni. rendszeres szociális járadékban.) ESZCSM-rendelet szerinti beteg­ Új előírás 2012.alapján egyenlő időszakok­ ban felváltva gondozzák gyermeküket. §-ában. törvény 12. és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközben kerül ki.] A családi p ótlék összege Nem válto zo tt. §-ában. §-ában. valamint az iskoláztatási támogatást saját jogon kérelmező esetén 14 800 forint.] Nem változott. (II. [Lásd az 1998/ LXXXIV.koraszülés esetén legalább egyszer . [Lásdaz 1998/LXXXIV. Egyedülállóságának tényéről az igénylő­ nek írásban kell nyilatkoznia.] A gyermekgondozási támogatást .és belföldi tanulmányai vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a jogosult háztartásán kívül.a gyermekgondozási segélyt és a gyermeknevelési támogatást .] Gyes. a terhes­ gondozó igazolása nélkül is részesülhet anyasági támogatásban. A támogatás a leg­ fiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár.a gondozásába kerül. [Lásd az 1998/LXXXIV. § a) pontjában. életévét betöltött. törvény 29. aki saját maga vagy a házastársa. törvény 9. [Lásd a 223/1998. §-ában. aki hajadon.felülvizsgálat időpontját.

nincs időkorlát a gyesen lévő munkavég­ zésére). (Nem számít napközbeni ellátást nyújtó elhelyezésnek. [Lásd az 1998/LXXXIV. [Lásd az 1998/LXXXIV. mint­ ha a gyermekgondozási segély iránti kérelmet is a tes vagy gyed iránti igény előterjesztésének idő­ pontjában nyújtotta volna be (vagyis a gyest eddig az időpontig visszamenőleg megkapja). Ikergyermekek esetén a gyes a gyer­ mekek tankötelessé válása évének végéig jár. akit ideiglenes hatállyal el­ helyeztek. és az igény benyújtását kö. Ha a szülő ikergyermekei egyikének halála miatt veszti el jogosultságát a 200 százalékos gyermekgon­ dozási segélyre.] Méltányosságból engedélyezhető a gyes továbbfolyósítása a gyermek általános iskolai tanulmánya­ inak megkezdéséig .. [Lásdaz 1998/LXXXIV. elektronikus úton is lehet igényelni (az igénylési szabályokat a 2004. A kincstár a jogosultsági feltételek meglétét az ellátást igénylőknél is ellen­ őrizheti. ha a gyerme­ ket óvodában. kormányrendelet 4/B § (4) bekezdésében. nevelési ellá­ tás visszafizetése méltányosságból elengedhető. addig semmilyet.] Jogalap nélküli ellátás Nem változott. és mindketten egyetértsenek azzal. § (l)-(2) bekezdéseiben. A szülő jogosultságát nem zárja ki.76 | C S A L A D T A M O G A T A S a gyest a kiskorú szülő számára kell megállapítani és folyósítani. [Lásd az 1998/LXXXIV. g yet összege Nem v á lto zo tt. a naptári napon/ként kapható összeg a támogatás havi összegének harmincadrésze. törvény 21. törvény kenteni . A jogalap nélkül . hogy a gyest a nagyszülő kapja. A gyes és a gyet megegyezik az öregséginyugdíj-minimummal (ez 2012-ben havi 28 500 forint). 28. törvény adás megtörtént. ha a jogosult (szülő.. a folyósító szerv azt visszafizetteti.] Családtámogatási kifizetőhelyek csak ott mű­ ködnek. kormányrendelet 19. vetően az igénylő gyermekgondozási segély iránti kérelmet is benyújt. életévét.] Családtámogatási ellátásokat nyomtatványon és az ügyfélkapun keresztül. §-ában. a Nemzetbiz­ tonsági Szakszolgálat. Ha a bejelentés elmulasztása miatt jogosulatlanul kapnak ellátást. Az elengedésre irányuló kérelem­ hez csatolni kell a családtámogatási ellátás átadója és átvevője által is aláírt nyilatkozatot arról. kormányrendelet 1. §-ában.] Nagyszülő gyesen Nem v á lto zo tt.§-aiban. törvény 36/A § (1) bekezdésében.] M unka gyes m e lle tt Nem változott. §-ában. kormányrendelet 3. Az ügyfelet az ügyfélkapu-azonosítószáma igazolja. az Országgyűlés Hivatala. A családtámogatásokat a kincs­ tári igazgatóság folyósítja. törvény 39. törvény 20/A. §-ában.] A szülő köteles a folyósító szervhez .] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. (1) bekezdésében.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély vagy a gyed Ellenőrzés Nem változott. akkor azt az évet kell tankötelessé válása évének tekinteni.) [Lásd az 1998/LXXXIV.. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekkel gyesen lévő szülő a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.írásban . azzal a megkötéssel. törvény 22. állítják-e ki a jogosultságot megalapozó igazolást. közigazgatási eljárási törvény tartalmazza).] A gyes. A nagyszülő gyesjogosultságának további feltétele. hogy az igényelbíráló szervek jogszerűen álla­ pítják-e meg. [Lásd az 1998/LXXXIV.] iránti igényt elutasítják. §. fennállásáról és megszűnésének várható időpont­ járól a név és a taj-szám közlésével az Oktatási Hivatal évente október 15-éig adatot szolgáltat a kincstár részére.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. a tárgyhónapot követő hónap 10-éig. A szülő helyett a nagyszülő is igénybe veheti a gyest (a gyetet nem). nagyszülő) társadalombiztosítási nyugellátásban. hogy ilyenkor a gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyermekek számától függetlenül egy gyermek után jogosult gyermekgondozási segélyre. Ha a tárgyhónapot követő hónap harmadik napja szombat. törvény 21/A §-ában. ha a felvett és a jogosultat egyébként megillető ellátást a felvevője átadta a jogosultnak. látják-e el ügyviteli feladataikat.bejelenteni a családtámogatási ellátásra jogo­ sultságával kapcsolatos adatokat. a gyermekgondozási segély összegét a halálesetet követő három hónap múlva kell csök­ [Lásd az 1998/LXXXIV. négy gyermek esetén 400.) [Lásd az 1998/LXXXIV. [Lásd a 223/1998.továbbra is indokolt ellátni. törvény 49. átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek. illetve napközbeni ellátásra vagy 30 napot megha­ ladóan szociális intézményben helyeztek el. ahol a családtámogatásokkal kapcsolatos igazgatási feladatot . bölcsődében helyezi el. évi III. [Lásd a 223/1998. ha a gyermek . más napközis intézménybe. [Lásd az 1998/LXXXIV. 21/A §-aiban. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ. a ha­ táridő az azt követő első munkanap.] Nem jár gyes vagy gyermekgondozási támoga­ tás annak a szülőnek . az Alkotmányvédelmi Hivatal. hogy az át­ [Lásd az 1998/LXXXIV. Hó a gyes vagy a gyet nem teljes hónapra jár. öt gyermek esetén 500. rendszeres segélyben) részesül. [Lásd az 1998/LXXXIV.] A gyest igénybe vevő nagyszülő a gyermek 3 éves kora után vállalhat legfeljebb heti 30 órára ke­ resőtevékenységet. 27. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni. [Lásd az 1998/LXXXIV. Ikergyermekek esetén a gyes összege az öreg­ ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két gyermek esetén 200 százaléka. §-aiban. Nem jár gyermekgondozási támogatás. kormányrendelet 26. törvény 27. [Lásd az 1998/LXXXIV. akkor úgy kell tekinteni. §-ában. folyósítják-e az ellátásokat. bankszámlára utalás esetén 3-áig. §-aiban. Gyes abban az eset­ ben is folyósítható. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 26.] elmúlt egyéves. § (l)-(2) bekezdéseiben. amelyikben betölti a 10. §-ában. törvény 37. §-ában. és a 223/1998. évi CXL.] K ifizetőhelyek. igényérvényesítés Nem változott. vasárnap vagy munkaszüneti nap. törvény 20. tör­ vény szerinti rendszeres pénzellátásban (például gyedben.] A közoktatási intézményben tanulmányokat folytatók tanulói jogviszonyának létesítéséről. az Információs Hiva­ tal. 43. törvény 37.a törvény szerint nemzetbiz­ tonsági érdekből .családtámogatási. gyámnak aki a szociális ellátásokról szóló 1993. hogy a gyermek szülei lemondjanak erről az ellátásról. ha a gyermeket a gyermekgondozási támogatás mellett végezhető munka időtartamára adják be napközibe.vagyis nem jo­ gosult által felvett . Ezek a Honvédelmi Minisztérium.nevelőszülőnek. Ha a gyermek 10 éves koráig nem kezdi el az is­ kolát. hat gyermek esetén 600 százaléka. Az adatok átadásának módjáról az Oktatási Hivatal és a kincstár megállapodást köt. § (l)-(2) bekezdéseiben. és a 223/1998. A Magyar Államkincstár ellenőr­ zi. (Gyet méltányosságból semmilyen címen nem engedélyezhető. és az a saját jogán nem vette fel azt. [Lásd a 223/1998. illetve korha­ tár előtti ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül.legfeljebb 8 éves koráig ha betegsége miatt nem járhat óvodába. [Lásd az 1998/LXXXIV. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni.] Családi pótlék és gyet visszamenőleg az igény benyújtását megelőző legfeljebb két hónapra álla­ pítható meg. ha olyan gyermek után igénylik. Ikergyermekek esetében a gyer­ mekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül lehet dolgozni. törvény 28. három gyermek esetén 300. A gyesen lévő szülő a gyermek egyéves korától heti 30 órás elfoglaltságot jelentő állást vállalhat (ha a munkavégzés az otthonában történik.

] Álláskeresési ellátások Változás 2 1 szeptember 1-jétől. Együttm űködési kp telezettség Változás 2012. alpontjaiban. hogy a munkanélküli 45 napon át álláskeresési járadékban részesült (korábban ez 90 nap volt) [Lásd az 1991.] iőpontktatási Jogszerző idő Új előírás 2012. [Lásd az 1991/IV. ■megszűnt az álláskeresési segély azon biz­ tosítottak esetében. 58. 46 800 forint.] feléig tovább foglalkoztatja. továbbá a gyer­ m ekgondozási segélyre való jogosultság megállapításának napjától. illetve átmeneti bányászjáradékban részesül.] inyon tón is '4 évi .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 .] Változás 2012. január 1-jétől. törvény 54. mint­ ámét is nek idő­ st eddig a munkanélküli-ellátásokról? Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély Új előírás 2012. hogy a tá­ mogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a támogatott szövetkezet a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg. Nem jogosult álláskeresési segélyre.] lgáltat tájáról ást köt. ■ az önkéntes tartalékos katonai tényle­ ges szolgálatteljesítés időtartama alatt. § (5) d) 1-5. ban. A nyugdíj előtti álláskeresési segély feltétele. hogy vállalja. január 1-jétől. akik legfeljebb 200 nap. január 1-jétől. azza). hogy a munkaviszony megszüntetésére a tá­ mogatás folyósításának időtartama alatt sem [Lásd az 1991/IV. törvény 30. A keresetpótló jut­ tatás összege nem lehet alacsonyabb a megál­ lapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér (2012-ben havi 71 800 forint) 60 százalékánál (2012-ben havi 43 080 forintnál). Ennek elemei a következők: ■egy nap ellátásért tíz nap jogszerző időt kell felmutatni (korábban öt nap járulékfizetésért lehetett egynapi ellátást szerezni). álláskeresési segély) eddigi „álláskere­ sési támogatások” gyűjtőfogalma. feltéve.] nyokat léséről. (2011-ben a keresetpótló jut­ tatás alsó határa a minimálbér 60 százaléka. és kötelezettséget yállal rá.] Változás 2012. [Lásd az 1991/IV. [Láscfáz 1991/IV. Az álláskeresési járadékra való jogosultság időtartam ának meghatározásánál jogszerző időnek minősül. balett­ művészeti életjáradékban. ha az álláskereső önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt volt fizetés nélküli szabadságon. törvény 24-38. N yilván tartás szünetelése Új előírás 2012. § (6) bekezdésében. [Lásd az 1991/IV. aki korhatár előtti ellátásban. ■90 napra rövidült a járadékban tölthető idő (korábban ez maximum 270 nap lehetett).M U N K A N EL K Ü L1-EL LÁ T Á S0I< 77 Mit kell tudni tását k ö ly iránti ni.] -ában. ja n u á rl-jé tő l. Jelentősen át­ 01 . [Lásd az 1991/IV. törvény 54. § (14a) d)-e) pontjaiban.R E . §-aiban. január 1-jétől. § (9) c) pontjában. törvény 30. A támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes időtartama legfeljebb egy év (maxim um nyolc hónap támogatott foglalkoztatás plusz négy hónap kötelező továbbfoglalkoztatás). alakult az álláskeresési támogatások rendsze­ re. / A támogatás további feltétele. § (l)b) pontjában. és nem halad­ hatja meg a megállapításakori közfoglalkozta­ tási bér összegét.] ásban i jogolentés Hátast. legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott sze­ mély foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet (maximum 16 hónap támogatott foglal­ koztatás plusz nyolo^hónap kötelező tovább­ foglalkoztatás).] Keresetpótló ju tta tá s összege Változás 2012. törvény 25-29. felső határa pedig a minimálbér./IV. a 16. akik 900 napnál hosszabb jogszerző idővel rendelkeznek. Az álláskereső ak­ tív munkahelykereső tevékenysége és álláske­ resőként való nyilvántartása szünetel ■a terhességi-gyermekágyi segélyre és gyer­ mekgondozási díjra való jogosultság meg­ állapítását követő naptól. bán. továbbá azokéban. irvény ében. hogy a hátrá­ nyos helyzetű személyt a támogatás folyósí­ tási időtartama után legalább ezen időtartam H V G |T B . § (1) e) pontjában. § (4) d) pontjában. Szociális szövet­ j kezet munkaadónak legfeljebb a munkabér és járuléka 70 százalékáig terjedő támogatás adható. [Lásdazl991/lV. izolja.] I — -P snjo- Foglalkoztatást bővítő tám ogatások Ú előírás 2012.) [Lásd az 1991/IV. ■a jogszerző időt az álláskeresővé válást meg­ előző három év alatt lehet összegyűjteni (ko­ rábban öt év alatt lehetett). ■az ellátásra való jogosultsághoz m inim um 360 nap jogszerző idővel kell rendelkezni (ko­ rábban 365 nappal kellett). ja n u á r 1 -jétő l. „Álláskeresési ellátásokra” módosul az átmenetileg munka nélkül maradók juttatásaira (álláskeresési já­ radék. §-aiban. ja n u á r 1 -jé tő l. ■a minimálbér összegére csökkent az álláske­ resési járadék felső határa (korábban ez a m i­ nimálbér 120 százaléka volt). § (3)-(4) bekezdéseiben. törvény 25. szolgálati járandóságban. törvény 14. Az álláskeresőnek 15 napon belül kell bejelentenie az állami fog­ lalkoztatási szervhez az adataiban történt vál­ tozásokat (a korábbi nyolc nap helyett). ja nu ár 1-jétől.] z igény )ra álla- ■ában. 78 ezer forint volt.] rvény idelet . törvény kerül sor.

januárl-jétől. törvény 2. ■ a saját munkavállaló számára felnőttképzé­ si szerződés.feltéve.] A hozzájárulás teljesítése V áltozás 2012.] Nem vá lto z o tt. minden más hozzájáru­ lás-kötelezettnek pedig-a közhasznú nonprofit gazdasági társaság kivételével . §-ában. [Lásd a 2011/CLV. törvény 2. ha belföldön te­ lephellyel. Szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett a közjegy­ zői iroda is. ja n u á rl-jé tő l. A szakképzési hoz­ zájárulás teljesíthető ■a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint a szakközépiskola vagy szakiskola (együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulás­ ra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulás-kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés . ja n u á r 1 . Az evaalany adózó az egyszerűsített vállal­ kozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét. hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kö­ tött. ■ a tanuló-. ■az egészségügyről szóló törvényben meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltató . törvényi §-ában. § (l)-(2) bekezdéseiben. ellenőrizhető és arányos költségei (kiadásai) összegével. kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti. ■belföldön vállalkozási tevékenységet folytató. ■személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó. január 1-től új törvény állapítja meg a szakképzési hozzájárulás szabályait. A számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szo­ ciális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevé­ tele és az egészségbiztosítási szervtől származó Megszűnő hozzájárulás­ csökkentési lehetőségek A bruttó kötelezettség 2012-től már nem csök­ kenthető ■ a gyakorlati képzéssel kapcsolatos elszá­ molható költségek (kiadások) összegével.§ (1). ■állami vállalat.] lyiséggel nem rendelkező társas cég. árbevétele arányában. m értéke Változás 2012. a végrehajtó iroda. a végrehajtó iroda. vala­ mint az iskolaszövetkezetet. § (3)-(4) bekezdéseiben. Továbbra sem kötelezett szak­ képzési hozzájárulásra: ■a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kö­ telező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet. törvény 2. va­ lamint a felsőoktatási intézmény számára nyújtott . törvény 2. törvény t . szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot.ideértve a szorgalmi időt lalat.] Az átalányadózónak nincs bevallási és elszámolási kötelezettsége. egyéb szervezet is. illetve a hallgatói szerződés alap­ ján foglalkoztatott tanuló. (4) bekezdéseiben. ■ a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére. ■ügyvédi iroda. ■egyéni cég. a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot. egyes jogi személyek vállalata és a leányvál­ adó alapja után. vízgazdál­ kodási társulat . A közhasznú nonprofit gazdasági társaság­ nak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tprvény 6. fizetési kötele­ zettségét pedig az átalányadó megfizetésével teljesíti. A szakképzési hozzájárulás mértéke: 1. ■ a térségi integrált szakképző központ (TISZK) részét képező szakképző iskola.az őt az egészségügyi közszolgáltatás ellátásá­ val összefüggésben terhelő szociális hozzájáru­ lási adó alapja után. jogi szemé­ H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . karbantartására stb. amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett. mint korábban).jé tő l. ■az egyéni vállalkozó önmaga után (de az álta­ la foglalkoztatott után igen). Bővül a mentesítet­ tek köre: nem fizet szakképzési hozzájárulást az egyéni cég. a tárgyévben for­ dított összeggel.] Mentesség hozzájárulás alól V áltozás 2012. [Lásd a 2011/CLV. a szabadal­ mi ügyvivő iroda. közös vállalat. tröszti vállalat. az ügyvédi iroda.] Nem v á lto z o tt. illetve a munka törvénykönyve szerinti tanulmányi szerződés alapján meg­ szervezett képzés költségeivel. kivéve a lakás-. a közjegyzői iroda a tevékenységében személyesen közremű­ ködő tag után (a foglalkoztatottak után viszont továbbra is fizet hozzájárulást). ■ a szakmai alapképzést is szolgáló tanmű­ helyre a tárgyévben fordított. fiókteleppel rendelkezik. a szabadalmi ügyvivő iroda.] Nem v á lto z o tt. külföldi székhelyű jogi személy. § (5) bekezdésében. [Lásd a 2011/CLV.5 százalék (bruttó kötelezettség). ja n u á rl-jé tő l. (5) bekezdéseiben. a szociális. [Lásd a 2011/CLV. [Lásd a 2011/CLV. illetve hallgató gya­ korlati képzése során anyagköltségre fordított összeggel. tröszt. és nem költségvetési szervként működik . A hozzájárulás kö te le ze ttje i V á lto zá s 2012. bérleti díjára. valamint az olyan társaságot.felhalmozási támogatással (fejlesztési támogatással). A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást naptári évre állapítja meg (ko­ rábban az üzleti évre is megállapíthatta). A szakképzési hoz­ zájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja (nem a társadalombiztosítási alap. törvény 4. [Lásd a 2011/CLV.az éves bevéte­ le és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában kell megosztania. ■ a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tör­ vény melléklete alapján megállapított kedvez­ ményezett tevékenység ellátásával összefüggés­ ben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási A hozzájárulás a lap ja . számú melléklet E) fejezete alapján meghatáro­ zott kedvezményezett tevékenysége és a vállal­ kozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania. [Lásda20iyCLV. § (2). erdőbirtokossági társulat. ■szövetkezet.78 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni ■■ a szakképzési hozzájárulásról? 2012.a gyakorlati képzés tárgyi feltételei javítását szolgáló . személyi egyesülés.kivéve a víziközmű-társulatot -. Továbbra is hozzájárulás-fizetésre kötelezett a belföldi székhelyű ■gazdasági társaság.

Az egyna­ pi gyakorlati képzési normatíva tanulók esetén az alapnormatíva 1/130 részével. szeptember 1-jétől: gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal. [Lásd a 280/2011. a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szak­ macsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni. amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. A hozzájárulás-fizetési kötelezettség a napi normatíva. § (2) bekezdéseiben. Ezzel az osz­ tószámmal került meghatározásra az egynapi gyakorlati képzési normatíva.] A tárgyév teljes időtartamára fennálló ta­ nulószerződés esetén a szakképzési hozzájá­ rulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. § (4)-(6) bekezdéseiben. A szakmai és vizsgakövetelményekben rögzített elméleti és gyakorlati oktatás arányát . kormányrendelet 4.tanulón­ ként.figyelembe véve te­ hát a szakképesítések túlnyomó többségében az előírt gyakorlati képzési idő (183 oktatási és 20 nap a szorgalmi időt követő összefüggő szakmai gyakorlat idején. az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel . törvény 8. így az egynapi gyakorlati képzési normatíva öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 100 nappal) 4400 forint/nap. [Lásd a 2011/CLV.) Tehát például az összefüggő szakmai gya­ korlat megszervezése esetén a gazdálkodók tanulónként (20 nap x 3385 forint) 67 700 fo­ rint csökkentő tételt számolhatnak el az adott szakmai gyakorlati hónapra. a csökkentő tétel . Az a hozzájárulásra kötelezett. tanulónként az előlegfizetési szabályok szerint számított havi csökkentő tételek összege adja a csök­ kentő tétel éves összegét. kormányrendelet 2. (40 százalékos­ nál kisebb arányú gyakorlati képzés esetén a teljes gyakorlati képzés megszervezhető együttműködési megállapodás keretében.a felsőoktatásról szóló 2005. §-jában. melynek az öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 130 nappal) napi 3385 forint. törvény 31. [Lásd a 2011/CLV. augusztus 31-éig: a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével. A gyakorlati j képzésnek a szakképzési hozzájárulásra kö­ telezettek által elszámolható költségeire az is­ kolai rendszerben oktatható szakképesítések­ re differenciált normatíva kerül bevezetésre. [Lásd a 280/2011. illetve 6.] Osztószám eg yüttm űködési m eg állap o ­ dásnál A szakképző iskolákban egy tanítási évben átlagosan 183 tanítási nap és 20 nap összefüg­ gő szakmai gyakorlati nap van.ha a tanulószer­ ződés a tárgyév egészére fennáll .] Előlegfizetés A szakképzési hozzájárulási előleg fizeté­ sénél a tárgyév 1-11. § (4) bekezdésében. hallgatók esetén 1/100 részével számolva határozha­ tó meg. § (2) bekezdésében. valamint a képzési napok és a tanulók (hallgatók) számának szorzatával csökkenthető.összege azon hónapra számolható el a ta­ nuló után először. ja n u á r 1 -jé tő l.vagy a csökkentő tételként fi­ gyelembe vehető összegek levonását követően: nettó . éves bruttó kötelezettségét a csökkentő tétel összegével csökkentheti. Ha a tanulószerződés hatálya nem áll fenn a tárgyév egészére. Az alapnormatíva 440 000 forint/fő/év. vagyis 100 nap évente. a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor. az alapnormatíva-összeg és a rendelet mellékletében szereplő. évi CLXXXVII. az azt követő évekre pedig a mindenkori éves költségvetési törvény rögzít. az állami adóha­ tóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti bruttó . §-ában. A kötelezettségét gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hoz­ zájárulás-kötelezett a bruttó kötelezettségét . § (2). Ha a tanulószerződés hónap közben szű­ nik meg. Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor. kormányrendelet 6. § (2) bekezdésében. illetve a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett gyakorlati képzés esetén.az előlegszámítás szabálya szerint . kormányrendelet 5.együttműködési megállapodást kötött.SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 79 Hozzájárulás-teljesítés gyakorlati képzéssel nap 60 százaléka) 110 nap a szorgalmi időben G yakorlati képzésre elszám olható norm atíva Ú előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. illetve csak időszakosan) tesz eleget. § (l)-(3) bekezdéseiben. hónapjára a csökkentő tétel havi összegét a gyakorlati képzési norma­ tíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának a szorzata képezi tanulónként. ha a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulás­ kötelezett .számított összegét az adott hónap­ ból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári nap­ jai számának arányában kell meghatározni. [Lásd a 280/2011. törvény 5. kormányrendelet 4. ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen.az OKJ-ban sze­ replő szakképesítésekre átlagosan jellemző 40-60 százalékos arányt . paragrafus (1) bekez­ dése alapján .] Visszatérítés Új előírás 2012.] A szakképzésihozzájárulás-fizetési bruttó kötelezettséget csökkentő tétel a szakmai gya­ korlat idejével (napjaival) arányosan számít­ ható szakközépiskolával vagy szakiskolával kötött együttműködési megállapodás. kormányrendelet 6.] Osztószám felsőoktatásban A felsőoktatási törvény alapján a félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak. aki hozzá­ járulási kötelezettségének a gyakorlati képzés szervezésével nem (vagy csak részben. [ Lásd a 280/2011. kormányrendelet 5. [Lásd a 280/2011. illetve hallgatónként. [Lásd a 280/2011. ■ 2012.] ként (20 nap x 4400 forint) 88 000 forint csökkentő tételt számolhatnak el havonta. így vezése például esetén a a gyakorlatigényes gyakorlat gazdálkodók szak keretében a szakmai megszer­ hallgatón­ Tanulószerződéses g yako rlati képzés Az a hozzájárulásra kötelezett. vagyis összesen 130 gyakorlati képzési nap évente. § (1) bekez­ désében és a 280/2011. aki szak­ képző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezé­ sével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségé­ nek.az elő­ legszámítás szabálya szerint meghatározott .] követő összefüggő szakmai gyakorlatot is szervezésével. amit 2012-re a szakképzési hozzájárulási törvény. A csökkentő té­ tel éves összegét a tárgyévre . a 2012. hónapjára tanulón­ ként a súlyszorzóval kiszámított csökkentő tétel éves összegének egytizenketted része képezi.kötelezettségét. át­ lagosan 20 hét.

80

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁR ULÁS

2012-re440 ezer forint/fő/év összegben rögzített alapnormatíva alapján - az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint - számított összeggel (csök­ kentő tétel) csökkentheti. Ha a hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szer­ vezésével teljesítőnél a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét, a meghaladó rész visszaigényelhető az állami adóhatóságtól. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszerben) a hallgatói szerződés alap­ ján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezettségre is érvényes. Az állam i adóhatóság a visszatérítésnél az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulás-kötelezettet nem illeti meg viszszatérítés. Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban a szakkép­ zésről szóló törvényben meghatározott időtar­ tamot meghaladó mértékben vállal kötelezett­ séget, és tanulószerződéssel nem rendelkezik. Ha a hozzájárulás-kötelezett a tanulószer­ ződést határidő előtt jogellenesen felmondja, a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett szám­ lára visszatéríteni (az adózás rendjéről szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint) a tanulószerződés alapján 2012. január 1-je után, a szakképzési hozzájárulási kötele­ zettsége terhére a tanulószerződés felmondásá­ ig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét. [ Lásd a 2011/CLV. törvény 8 § (l)-(4) és (8) bekezdéseiben.] ■

Tanuló á tirá n yítá sa - teljesítési m e g b ízo tt
Új előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Aki tanulószer­ ződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló tör­ vényben meghatározott és a tanulószerződés­ ben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzésre jogosult szer­ vezettel vagy szakképző intézménnyel (teljesí­ tési megbízott), amelyhez gyakorlati képzésre átirányíthatja tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződés­ ben meghatározott gyakorlati képzési idő legfel­ jebb 50 százaléka lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettnek. A teljesítési megbízott az általa az átirányítottaknak vég­
HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

zett gyakorlati képzésre nem érvényesítheti a normatíva szerinti csökkentést. Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodásnak tartal­ maznia kell ■az együttműködési megállapodást kötő felek (a hozzájárulásra kötelezett és a teljesítési meg­ bízott) nevét (cégnevét), székhelyét, adószá­ mát, statisztikai számjelét, cégjegyzék- vagy nyilvántartási számát, kamarai nyilvántartási számát; ■a hozzájárulásra kötelezettnél azon gyakor­ lati képzésben részesülő tanulószerződéses ta­ nulók szakképesítésenkénti, évfolyamonkénti létszámát, akiket más gyakorlatiképzés-szervezőhöz, teljesítési megbízotthoz irányítanak át; ■ a szakképző iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, a hoz­ zájárulásra kötelezettnél a tanulószerződés ke­ retében végzett gyakorlati képzés időtartamát, valamint az átirányítás időtartamát s annak arányát tanévenként; ■a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszeré­ nek leírását; ■az együttműködési megállapodást kötő felek­ nek a gyakorlati képzés végrehajtásávaj kapcso­ latos jogait és kötelezettségeit; ■a gyakorlati képzésre átirányított tanulókat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör­ vény szerint megillető természetbeni juttatások biztosításának rendjét, a tanuló felelősségbizto­ sításának költségviselőjét; ■a gyakorlati képzéssel összefüggésben a telje­ sítési megbízottat megillető díjazást; ■a gyakorlati képzés időtartama alatt a tanu­ ló felügyeletéről gondoskodni köteles személy megnevezését. Ha a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati kép­ zés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50 százalékát meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, az adott tanulószerző­ déses tanuló után nem érvényesítheti a norma­ tíva szerinti csökkentést. [Lásd a 2011/CLV. törvény 8. § (5)-(7) bekezdéseiben.]

A hozzájárulás-kötelezett az év 1-11. hónap­ jára havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó köte­ lezettség, azzal, hogy a csökkentő tétel az elő­ legbefizetésnél időarányosan figyelembe vehe­ tő, ha a kötelezett kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesít, és a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét. Ez esetben a kötele­ zettséget meghaladó rész visszaigényelhető. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszer­ ben) a hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezett­ ségre is érvényes. Az előleg összegét a kötelezett havonta maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja, és megfizeti - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli az előzőek szerinti összeget. A befizetett előleg és az éves nettó kötele­ zettség különbözetét a tárgyévet követő év feb­ ruár 25-éig kell befizetni, iHetve a többletbefi­ zetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A kettős könyvvitelt vezető, a naptári évtől eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának meghatá­ rozásához szükséges árbevétele összetételében bekövetkezett - a főszabály szerinti éves beval­ lásában figyelembe nem vett - változás esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üz­ leti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig vallja be (a társasági adóról készítendő bevallá­ sában), fizeti meg vagy igényli vissza. A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró öszszeg kiutalását vagy átvezetését a bevallás ese­ dékességének napjától kezdeményezheti. A hozzájárulásra kötelezettnek a szakkép­ zési hozzájárulás bevallásával, befizetésével, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia a szak­ képzési hozzájárulási törvény által nem szabá­ lyozott kérdésekben. Az ellenőrzés érdekében a gazdasági kamara az állami adóhatóságnak közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az ál­ tala a gyakorlatiképzés-szervezésre jogosult hozzájárulás-kötelezettekről, illetve a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásokhoz. [Lásd a 2011/CLV. törvény 9., 11. §-aiban.]

Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k Változás 2012. január 1-jétől. A hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja és maga fizeti meg - a tárgyévet követő év február 25-éig - az állami adóható­ ságnak ■a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét, ■a csökkentő tétel éves összegét, ■ az éves bruttó kötelezettség és a csökkentő tétel különbözeiéként megállapított éves nettó kötelezettségét.

Képzés, képzési ren d szerfejlesztésén ek tám ogatása
V áltozás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A szakképzési hozzájárulásból származó bevételek a Nemze­ ti Foglalkoztatási Alapot illetik meg. E források felhasználhatók: ■kormánydöntés alapján szak-, illetve felnőttképzéssel összefüggő központi programra; to­

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁ RULÁS

81

• hónap, előleget ttó köte'l az elő. be vehe?rződés Iteljesít, i bruttó kötet­ hető. E ndszerkorlati elezettamaga Hja, és lapjáig miára, szeget, köteleév febetbefiyelni. évtől )vagy tendő ?hatálében bevalsetén azüzPjáig vallád ö sz-

vábbá - kérelemre - képzési célú támogatásra legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, magyarországi székhelyű, fióktelepű befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelke­ ző gazdasági társaság számára; a kkv-s körbe nem tartozó hozzájárulás-kötelezett részére olyan tanműhely létesítésére, amelyben az - is­ kolai rendszerű szakképzés keretében - tanu­ lószerződés alapján gyakorlati képzés folyta­ tását tervezi; valamint az ilyen tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, szoftver­ felhasználási jog és szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék megszerzéséhez, ■hozzájárulásra nem kötelezett, a szakkép­ zésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet (egy­ házi fenntartású intézmény, költségvetési szerv, nonprofit szervezet, illetve az általuk fenntar­ tott intézmény) normatív támogatására, ■a közoktatási intézményben nappali rendsze­ rű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogvi­ szonyban álló, a gazdaság által az adott megyé­ ben igényelt szakképesítést tanulókat megillető - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) kormányrendeletben meg­ határozott - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására, ■a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség kereté­ ben szak- és felnőttképzési célokra, ■a decentralizált keretből finanszírozható cé­ lokra (az előző pontok levonását követően fenn­ maradó összeg 75 százalékáig), ■a központi keretből finanszírozható célokra (az előző pontok levonását követően fennmara­ dó összeg erejéig). [Lásd a 2011/CLV. törvény 12., 14§-aiban.] A decentralizált keret beruházási célú támo­ gatásokra használható fel ■a hozzájárulás-kötelezettnél folyó gyakorlati képzés támogatására azon tanulók esetében, akiknek az elméleti képzése a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakkép­ zést folytató intézményeiben folyik, ■ az iskolai rendszerű képzéssel összefüg­ gésben a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató intéz­ ményeiben; a szak- és felnőttképzésért felelős miniszterrel szakképzési feladatellátásra meg­ állapodással rendelkező szakképzést folytató intézményben; speciális szakiskolában és kész­ ségfejlesztő speciális szakiskolában; a szakkép­ ző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű gyakorlati képzés­ ben részt vevő állami felnőttképzési intézmény­ nél; a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott

esecképével, atos zóló zakabáben nak izálsult ulóz. m.]

szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházáshoz; vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftverfelhaszná­ lási jog megszerzésére, illetve szellemi jogvéde­ lemben részesülő szoftvertermék beszerzésére. A támogatás odaítélése nyilvános pályázat alapján történik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 17. §-ban, 19. § (l)-(3) bekezdéseiben.] A központi keretből a decentralizált keretnél megfogalmazott célokon (beruházási támoga­ tásokon) túlmenően ■beruházási célú támogatás nyújtható az álla­ mi szak- és felnőttképzési szervnek, ■támogatás nyújtható a szakképesítésért fele­ lős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- $s taneszközfejlesztéshez, központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gya­ korlati tantárgyakat oktató tanárok, szak- és gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez (az intézet a szakképzés fejlesztése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki), ■ támogatás nyújtható a gazdasági kamarák­ nak - a gazdasági kamaráknak nyújtott tá­ mogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttműködő országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek - a gazdasá­ gi kamarákról szóló törvényekben, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatáro­ zott feladataik, továbbá a szakképesítésért fele­ lős miniszterrel kötött megállapodásban foglalt szakképzési feladatok ellátására, ■kérelemre támogatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzés­ fejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint - nyilvános pályázat útján - országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez, ■támogatható a beruházási célú támogatásra jogosultnál (lásd decentralizált keret) a szak­ képzés korszerűsítéséhez szükséges tananyagés taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakés gyakorlati oktatók akkreditált továbbkép­ zése, ■forrás biztosítható a felnőttképzésről szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra, vala­ mint ■ támogatás nyújtható az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatai ellátásához, melyek a következők lehetnek: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény­ ben szabályozott pályaorientáció, a szakiskolai

esi izesok iőttto-

és szakközépiskolai általános műveltséget meg­ alapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és fejlesztése, valamint az e feladatok ellátásá­ hoz kapcsolódó kutatási, monitoringtevékeny­ ség; a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezé­ séhez kapcsolódó, valamint a szakképző iskolá­ kat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fej­ lesztési feladatok ellátása; a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése; a szakképző iskolákra vo­ natkozó adatfeldolgozás tekintetében a közok­ tatási információs rendszer fejlesztése. [Lásd a 2011/CLV. törvény 18-19. §-aiban.] A támogatások részletes feltételeiről szerző­ désben kell megállapodni. A szerződést az álla­ mi szak- és felnőttképzési szerv köti meg. A támogatási szerződés tartalmazza: ■a támogatásban részesülő nevét, székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartá­ si számát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi nyilvántartási szá­ mát, szakképző iskola és felsőoktatási intéz­ mény esetében az intézmény OM-azonosítóját, ■ a támogatásban részesülő - állami adóha­ tóságnál bejelentett - pénzforgalmiszámlaszámát (a fenntartó elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlaszámot) és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, ahova a támogatás összege átutalható, ■a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, ■a támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését, ■ a támogatásban részesülőnek a támogatott programhoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb pénzeszköz összegét, ■a beruházás, illetve a program megkezdésé­ nek és befejezésének tervezett időpontját, va­ lamint a támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi elszámolás módját és időpontját, ■a beruházási célú támogatásoknál a fejlesz­ téssel közvetlenül érintett tanulói, illetve hall­ gatói létszámot, ■a szerződésszegés, illetve a nem rendeltetésszerű támogatásfelhasználás jogkövetkezmé­ nyeit, ■a beruházási célú támogatásoknál a jelzálog­ jog megszűnésének feltételeit, ■ azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a támogatást nyújtó eláll a szerződéstől, ■mindazt, amit az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányren­ delet előír. Az alaprészből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv, a szak- és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

82 | S Z A K K É P Z É S I H O Z Z Á J Á R U L Á S

valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervek végzik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 20-21. §-aiban.] A hozzájárulásra kötelezett az alaprészből a kormány egyedi döntésén alapuló támogatást, valamint a pályázat útján kapott beruházási célú támogatást a tőketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés időtartamáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Az alaprészből kapott beruházási célú támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra leg­ alább tízéves időtartamra - a támogatás mér­ tékéig - jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a támogatást nyújtó szerv javára. A jelzálogjog megszűnésé­ nek feltételeiről a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra for­ dítja, vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, megvalósított létesítményt nem a szer­ ződésben meghatározott rendeltetés szerint használja, illetve az a támogatási szerződésben meghatározott idő előtt kikerül birtokából, vagy a létesítményt megszünteti, a kapott összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától számítva a min­ denkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben vissza kell fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára az alaprész javára. A viszszafizetett támogatás összegével a kedvezmé­ nyezettnél a tőketartalékot - a lekötött tartalék megszüntetése után - csökkenteni kell. [Lásd a 2011/CLV. törvény 22. §-ában.]

Á tm en eti rendelkezések A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprésze javára fennálló követelések és terhére vállalt kötelezettségek a Nemzeti Foglalkoztatá­ si Alap képzési alaprészét illetik meg és terhelik, ideértve az aktív és passzív elszámolásokat is. A hozzájárulási kötelezettség 2011-re vonat­ kozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést is, a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályokat kell alkal­ mazni, az alábbiak figyelembevételével. A 2011-ben kezdődő üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kö­ telezett ■az üzleti év első napjától december 31-éig idő­ arányosan a szakképzési hozzájárulásról szóló (korábbi) 2003. évi LXXXVI. törvény szerint, ■ 2012. január 1-jét követően a szakképzési hozzájárulásról szóló (új) 2011. éviCLV. törvény szerint teljesíti.
HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

eredeti rendeltetésének megfelelően nem mű­ ködtethető tovább, a létesítmény szükségessé ■ a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő váló elidegenítése esetén elővásárlási jog illeti hozzájárulás-kötelezett az állami szak- és fel­ meg az érintett szakképző iskola fenntartóját, nőttképzési szerv felé, ha az a létesítményt szakképző iskolai tanu­ ■a gyakorlati képzést nem szervező hozzájáru­ lók gyakorlati képzésére kívánja továbbmű­ lásra kötelezett az állami adóhatóság felé ködtetni. Ha nem él elővásárlási jogával, ak­ teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, 2012. kor az azt a hozzájárulásra kötelezettet illeti február 25-ig benyújtandó soron kívüli beval­ meg, amelyik a legelőnyösebb vételi ajánlatot lásban. teszi, feltéve, hogy a létesítményt szakképző 2011-ben kezdődő üzleti év esetén, ha a 2011. iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja december 31-éig terjedő időszakban a hozzájá­ továbbműködtetni. A vételi ajánlatok elbírá­ rulásra kötelezett a kötelezettségét részben a sa­ lásáról a szak- és felnőttképzésért felelős m i­ ját munkavállalói számára a felnőttképzésről niszter dönt. Ha az elővásárlási jog jogosultjai szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott e jogukkal nem élnek, az ingatlan vételárából felnőttképzési szerződés és a munka törvényaz ingatlanhoz nyújtott támogatást vissza kell könyve szerinti tanulmányi szerződés vagy fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára. a tanulmányok folytatására történő munkáltatói [Lásd a 2011/CLV. törvény 28. §-ában.] kötelezés alapján megszervezett képzés költsé­ Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa 2012. gei elszámolásával teljesíti, 2lj)12. február 25-éig január 1-je előtt megkötött tanuló- vagy hallga­ a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötele­ tói szerződést az abban foglalt határidő lejárta zettségét is teljesítenie kell a fővárosi, megyei előtt, 2012. január 1-jét követően jogellenesen kormányhivatal munkaügyi központja részére. felmondja, a szerződés felmondását követő 15 [Lásd a 2011/CLV. törvény 25-26. §-aiban.] napon belül köteles a szakképzési hozzájáru­ Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, lási kötelezettsége terhére a szerződés alapján amelyik hozzájárulási kötelezettségé) 2012. ja­ annak felmondásáig " nuár 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében ■az elszámolt költségek teljes, az igénybevételi gyakorlati képzés szervezésével teljesítette, és kamattal növelt összegét az állami szak- és fel­ a gyakorlati képzésre nőttképzési szervnek a Magyar Államkincstár­ ■együttműködési megállapodás alapján került nál vezetett Nemzeti Foglalkoztatási Alap terü­ sor, 2012. január 1-jét követően az együttműkö­ leti előirányzat-felhasználási keretszámlájára dési megállapodás szerinti időtartamból még (EFK-számla) befizetni, hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége ■ a 2012. január 1-jétől érvényesíthető csök­ teljesítésénél a normatíva szerinti elszámolási kentő tétel teljes összegét az adózás rendjéről szabályokat kell alkalmaznia, szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabá­ ■hallgatói szerződés alapján került sor, 2012. lyainak megfelelően az állami adóhatóságnál január 1-jét követően a hallgatói szerződésben vezetett számlára visszatéríteni. meghatározott időtartamból még hátralevő idő­ [Lásd a 2011/CLV. törvény 29. §-ában.] re a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél Az a hozzájárulásra kötelezett, amelyik a normatívára és a visszaigénylésre vonatkozó 2012. január 1-je előtt gyakorlati képzés szer­ szabályokat kell alkalmaznia. vezésével teljesítette szakképzési hozzájáru­ A felsőfokú szakképzés keretében folyó lási kötelezettségét, és a csoportos gyakorlati gyakorlati képzésre (akár együttműködési képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz be­ megállapodás, akár hallgatói szerződés alap­ szerzésére fordított kiadását, költségét a szak­ ján került rá sor) a képzésből 2012. január 1-jét képzési hozzájárulás terhére legkésőbb 2011. követően még hátralevő időre a hozzájárulási december 31-éig elszámolta, a tárgyi eszközt kötelezettség teljesítésénél a normatívára és köteles elkülönítetten nyilvántartani és öt évig a visszaigénylésre vonatkozó szabályokat, va­ ha a tárgyi eszköz ingatlan, tíz évig - gyakorlati lamint a korlátozó feltételeket is megfelelően képzés céljaira használni. alkalmazni kell. Ha a hozzájárulásra kötelezett megszünteti [Lásd a 2011/CLV. törvény 27. §-ában.[ a gyakorlati képzés vagy egy adott szakképesí­ 2012. január 1-je előtt a Munkaerő-piaci tés gyakorlati képzése szervezését, legkésőbb Alap képzési alaprészéből, valamint annak a megszüntetéssel egyidejűleg köteles az EFKjogelődjétől, a fejlesztési és képzési alap­ számlára befizetni a 2011. december 31-én ha­ részből kapott beruházási célú támogatással tályos szabályok szerint a szakképzési hozzá­ megvalósított, gyakorlati képzést szolgáló léte­ járulási kötelezettség terhére beszerzett tárgyi sítményt nem lehet az eredeti rendeltetéstől el­ eszközöknek és beruházásoknak - a képzés­ térő céllal működtetni, ha a támogatási szerző­ megszűnés időpontjában fennálló - a még hát­ désben meghatározott időtartam még nem telt ralévő használati kötelezettségi idővel arányos el. Ha a gyakorlati képzést szolgáló létesítmény bekerülési értékét. 2011-ben kezdődő üzleti év esetén a 2011. de­ cember 31-éig terjedő időszakra

BEVALLAS, BEFIZETÉS

83

Mit kell tudni
iem m űségessé og illeti tartóját, si tanúábbműval, a k et illeti ánlatot kképző cívánja elbírálős m i)sultjai [árából za kell lávára. ában.] a2012. hallgalejárta nesen ető 1 5 ájárulapján vételi és felícstárteriilájára csökijéről zabáígnál bán.] lyik szeríjáruírlati beszak2011.

Mentesül e befizetési kötelezettség alól ■a jogutóddal m e g s z ű n ő gyakorlati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha jogutódja is hozzájárulás-kötelezett, és a gyakorlati kép­ zést azonos feltételekkel jo g szerűen folytatja,
továbbá a a jogutód nélkül megszűnő vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntető gyakor­ lati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök tulajdonjogát térítésmentesen átadja térségi integrált szakképző központ keretében működő, nappali iskolai rendszerű szakképzést folytató intézménynek. Ez esetben az eszközátadást más adókötelezett­ ség nem terheli. [Lásd a 2011/CLV. törvény 30. §-ában.] 2011-ben nyújtott fejlesztési támogatás a 2012. január 1-je előtt hatályos szabályok sze­ rint legkésőbb 2012. december 31-éig használ­ ható fel a támogatási szerződésben meghatáro­ zott célokra; az ezen időpontig fel nem használt fejlesztési támogatási összeget 2013. január 30áig be kell fizetni az EFK-számlára. A fejlesztési támogatásban részesített 2012. január 1-jét megelőzően öt évre - ingatlan ese­ tén tíz évre - vonatkozóan köteles elszámolást készíteni, valamint 2013. március 15-éig adatot szolgáltatni az állami szak- és felnőttképzési szerv részére a 2011. december 31-éig hatályos szabályok szerint fogadott fejlesztési támoga­ tásból megvalósult fejlesztésekről. Az állami szak- és felnőttképzési szerv az elszámolást 60 napon belül ellenőrzi, és azt elfogadja, vagy jogszerűtlen felhasználás miatt befizetési köte­ lezettséget állapít meg. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 30 napon belül köteles befizetni az EFK-számlára. [Lásd a 2011/CLV. törvény 31. §-ában.] Az adózás rendjéről szóló törvényben meg­ határozott elévülés időtartama alatt - a benyúj­ tott elszámolás alapján - továbbra is az állami szak- és felnőttképzési szerv ellenőrzi a hozzá­ járulási kötelezettségüket a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint gya­ korlati képzés szervezésével teljesítők kötele­ zettségteljesítését. Nekik az önellenőrzést is az állami szak- és felnőttképzési szervhez kell benyújtaniuk. Az ellenőrzésre és az önellenőrzésre, továb­ bá az ezek alapján a kötelezettet terhelő befize­ tésre vagy a visszatérítési igény érvényesítésére a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabá­ lyok az irányadók. A 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint nyújtott fejlesztési támogatá­ sok, valamint a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználá­ sának elszámoltatását és ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv végzi.

a bevallásról, befizetesrol, adatszolgáltatásról?
Járulékbevallás
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Megszűnik a tb-járulék, így annak bevallása is (tb-járulék helyett szociális hozzájárulási adót kell bevallani). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § p j bekezdésében.] Á tm e n e ti szabály. Még társadalombiztosítási járulékot kell - a 2011. decemberre benyújtott bevallásban - bevallani a 2011. december havi bér után, ha azt 2012. január 10-éig kifizetik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 65. § (2) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak es a bizto­ sított egyéni vállalkozónak havonként, a tárgy­ hónapot követő hónap 12-éig elektronikus úton kell járulékbevallást benyújtania és járulékada­ tokat szolgáltatnia. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig köteles a járu­ lékokat - elektronikus úton - bevallani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. §-ában.] Nem kell a járulékot (és a 2012-ben a tbjárulékot felváltó szociális hozzájárulási adót sem) bevallania annak a munkavállalónak, aki magyarországi biztosítási jogviszonyára tekin­ tettel külfölditől kap járulékalapot képező jöve­ delmet (például belföldi munkáltatója külföldi anyavállalatától részvényopciós jövedelmet, bonuszt). E külföldi juttatótól származó jöve­ delmek után a magánszemély 27 százalékos ehót fizet, amelyet az éves bevallásában vall be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.] A Magyarországon bejegyzésre nem köte­ lezett külföldi vállalkozás által foglalkoztatott, a magyar jog szerint biztosított munkavállaló után a járulékokat a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton, egyszerűsített, magyar-angol nyelvű űrlapon kell bevallani. A bevallást a külföldi vállalkozás nevében a bel­ földi fióktelep, ha nincs fióktelep, a pénzügyi képviselője - vagy az adózás rendjéről szóló tör­ vény szerint meghatalmazott más képviselője - nyújtja be. Ha a külföldi vállalkozásnak nincs fióktelepe, megbízott pénzügyi vagy más képvi­ selője belföldön, mint foglalkoztatónak kérnie

kell a magyar adóhatóságnál saját nyilvántartás­ ba vételét, és így közvetlenül teljesítheti bevallá­ si kötelezettségét. Ha a külföldi vállalkozás nem kérte az adóhatóságtól, hogy az foglalkoztató­ ként vegye nyilvántartásba, a munkavállalónak kell a járulékokat a saját nevében bevallania. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(3) bekezdéseiben.] Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a járu­ lékokat a belföldön bejegyzett kölcsönbevevő vállalkozásnak kell bevallani. Ha a munkavállalót kirendelés alapján egy másik belföldi vállalkozás foglalkoztatja, és a munkáltatók megállapodása alapján a bért és annak közterheit az a vállalkozás fizeti, amely­ hez a dolgozót kirendelték, akkor e munkavál­ laló után a bevallást is ez utóbbi vállalkozás kö­ teles benyújtani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (4) bekezdésében.]

Járulékbefizetés
Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak és a biz­ tosított egyéni vállalkozónak a járulékokat a tárgyhónapot követő 12-éig kell megfizetnie. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a ne­ gyedévet követő hónap 12-éig köteles megfizetni a járulékokat. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (l)-(4) bekezdéseiben.] A munkavállalónak nem járulékokat kell

közt ,ig _ lati

teti esíDbb ¡FK haízágyj iéshát-

fizetni, ha magyarországi biztosítási jogviszo­ nyára tekintettel külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet. A magánszemély e jövedel­ me után 27 százalék eho fizetésére köteles, ame­ lyet az adóelőleggel egyidejűleg, negyedévente fizet be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Tagdíjbefizetés, tag d íjb e vallás
V áltozás 2011. d e ce m be r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, és így annak bevallása is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.]

/os

HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8ff

BEV AL LA S, BEFIZETES

AZ ADOZAS RENDJE

Mit kell tudni
Nyugdíjas egyéni vállalko zó já ru lé k a Nem válto zo tt. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatási, illetve a nyug­ díjjárulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie és személyijövedelemadó-bevallásában bevallania - mond­ ja ki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1-2. melléklete. Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a mun­ kavállalót a belföldön bejegyzett kölcsönbeve­ vő köteles bejelenteni. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(4) bekezdéseiben.] A foglalkoztató legkésőbb a bejelentést köve­ tő napon köteles igazolást kiadni a biztosított­ nak a bejelentés időpontjáról, s arról, milyen adatokat jelentett be. A foglalkoztató a bizto­ sított kérésére ismételten is köteles - három munkanapon belül - kiadni az igazolást arról, hogy a biztosítottat bejelentette. Az igazolás­ nak ekkor is tartalmaznia kell a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. Az igazolás kiadásának elmulasz­ tásáért a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal stújtható. [Lásd az 19^7/LXXX. törvény 44. § (5), 44/A § (7) bekezdéseiben.] Ha nem biztosított és egészségügyi szol­ gáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult belföl­ ditől az egészségügyi szolgáltatási járulékot más - személy vagy szerv, szervezet - átvál­ lalja, ezt a fizetésre eredetileg kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az adóha­ tóságnak; az átvállalás csak akkor válik ér­ vényessé, ha az adóhatóság azt jóváhagyja. Á [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (4)-(5) bekezdéseiben.]

az adózás rendjéről a tb-ben?
Bejelentés Változás 2012. ja n u á r 1-jétő l. Az iskolaszövet­ kezetnek - a munkaszerződés megkötésének napján - azokat a munkaviszonyban foglal­ koztatott tagokat is be kell jelentenie az állami adóhatóságnak, akik nem biztosítottak. [2003/XCII. törvény 16. § (11)] Nem v álto zo tt. A munkáltatónak, a kifizető­ nek az adóhatósághoz kell elektronikus úton vagy papíralapon bejelentenie a biztosítottját, a biztosított egyéni vállalkozónak és őster­ melőnek saját magát, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napjáig, de még a foglalkozta­ tás megkezdése előtt. E határidőszabály alól kivétel az álláskeresési támogatás, illetve az, amikor a biztosítás csak utólag - például meg­ bízásnál gyakran csak a kifizetéskor - álla­ pítható meg; ilyenkor a bejelentést legkésőbb a biztosítás megállapítását követő napon kell megtenni. A biztosítás megszűnését és szünetelését nyolc napon belül kell bejelenteni. Nem kell bejelentenie a kifizetőnek az ese­ ti megbízás keretében foglalkoztatott bizto­ sítottját, ha a foglalkoztatott igazolja, hogy másik biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik (vagyis másik foglalkoztató már bejelentette). [2003/XCII. törvény 16. § (4), (8)] A nem biztosított magánszemélynek a 2012-ben már havi 6390 forint - egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezett- ■ ) sége keletkezését és megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie az adóhatósághoz. Nem kell bejelenteni a magánszemély e kötelezettségének megszűnését, ha az a biz­ tosítási jogviszony létesítése m iatt szűnt meg (az adóhatóság ilyenkor a foglalkoz­ tatói bejelentés alapján a biztosítási jogvi­ szony első napjától hivatalból intézkedik azegészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség törléséről). [2003/XCII. törvény 20. § (6), (7)]

Evás egyéni vállalkozó já ru lé k a Nem v á lto z o tt. A főállású evás egyéni vál­ lalkozó a járulékot - az eváról szóló 2002. évi XLI11. törvény 22. paragrafusának (8) bekez­ dése alapján - havonta, a tárgyhónapot követő 12-éig köteles megfizetni és bevallani. A töb­ bes jogviszonyban álló, nappali tagozatos vagy heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező evás egyéni vállalkozónak a járulékot negyedéven­ te, a negyedévet követő 12-éig kell megfizetnie és a tárgynegyedév utolsó hónapjának köte­ lezettségeként bevallania. A kiegészítő tevé­ kenységű (nyugdíjas) evás egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási és a nyugdíjjá­ rulékot évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni és az éves evabevallásában bevallani.

Jövedelem k ü lfö ld itő l Nem v á lto z o tt. Nem kell a m unkavállaló­ nak járulékot fizetnie, ha biztosítási jogvi­ szonyával összefüggésben nem a foglalkoz­ tatójától, hanem külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet (például a munkáltatója külföldi anyavállalatától). A nem biztosítá­ si jogviszonyból származó jövedelem után a magánszemély, ha kifizetőnek nem m inő­ sülő külföldi a juttató, a negyedévet követő hónap 12. napjáig 27 százalékos ehót fizet (az adóelőleggel együtt), amelyet az éves beval­ lásában köteles bevallani. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Egyéni vállalkozói bejelentés Nem változott. Az egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóság­ nak, ha biztosítási, járulékfizetési kötelezettsé­ ge megváltozik, ha tehát ■saját jogú nyugellátást állapítottak meg részé­ re, vagy nyugellátása folyósítása megszűnt; ■legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesített, vagy ilyen munkaviszonya megszűnt; ■közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytat. [Lásd a 195/1997. kormányrendelet 18. §-ában.]

B ejelentés és ad atszolgáltatás Nem változott. A külföldi vállalkozás magyar jog szerint biztosított munkavállalóját a kül­ földi vállalkozás fióktelepe, pénzügyi képvi­ selője vagy az adózás rendjéről szóló törvény alapján meghatalmazott más képviselője, ezek hiányában a külföldi vállalkozás közvetlenül maga jelenti be, feltéve, hogy az adóhatóságtól előzetesen kérte nyilvántartásba vételét foglal­ koztatóként. Ha ezt a külföldi vállalkozás el­ mulasztja, a munkavállaló köteles saját magát bejelenteni.
HVG |T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

Egyéni já ru lé k elszám olása Nem változott. Ha a járulékkötelezettség nem pénzbeli jövedelem (hanem például részvényjuttatás) után áll fenn, a foglalkoztató által meg­ előlegezett egyéni járulékokat a biztosítottnak később kifizetett jövedelemből kell levonni. A foglalkoztató a biztosítottal terhelő járu­ lékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jö­ vedelemből nem lehetséges. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (5) bekezdésében.]

A Z A D Ó Z Á S R E N D J E | 85

A bejelentés

ta rta lm a , k ö te le z e tti kör

Változás 2012. ja nu ár 1-jétől. A foglalkoztatónak a biztosítási jogviszony kezdetének bejelentése­ kor nem kell bejelentenie a magánnyugdíjpénztár-tag munkavállalója magán-nyugdíjpénztárának nevét és azonosítóját. [2003/XCII. törvény 16. § (4)] Nem v á lto z o tt. A biztosítás kezdetéről szóló bejelentésben közölni kell a bejelentő adóazo­ nosító számát, nevét, elnevezését, székhelyét, telephelyét, lakóhelyét, továbbá jogelődje nevét és adószámát. A bejelentésnek tartalmaznia kell a foglalkoztatott biztosított természetes sze­ mélyazonosító adatait, állampolgárságát, adóazonosító jelét, biztosítási jogviszonya kezdetét, megszűnését, kódját, a biztosítás szünetelésének időtartamát, heti munkaidejét, FEOR-számát. A jogutód munkáltató köteles a jogelőd ada­ tait is feltüntetve bejelenteni a jogutódlással érintett biztosítottakat. [2003/XCII. törvény 16. § (4)]

já rulé kb evallás Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Nem kell magán­ nyugdíjpénztári tagdíjat bevallani a járulékbe­ vallásban, de a magán-nyugdíjpénztári tagság tényét továbbra is közölni kell. Társadalombiztosítási járulék helyett szoci­ ális hozzájárulási adót kell bevallani. A beval­ lásban adatot kell szolgáltatni a foglalkoztatási (Start, Start Plusz, Extra, Bonusz stb.) kedvezmé­ nyekkel összefüggésben a szociális hozzájárulási adóból igénybe vett részkedvezmények alapjáról és összegéről. A foglalkoztató, aki (amely) az adóév bármely hónapjára járulékbevallást nyújtott be, az ezt kö­ vető olyan hónapokra is köteles bevallást (vagy az azt helyettesítő nyilatkozatot) benyújtani, amelyekben járulékalapot képező jövedelem, jut­ tatás hiányában nem keletkezett járulékbevallási kötelezettsége. [2003/XCII. törvény 31. § (2)-(2a)] Nem változott. A járulékbevallásban a mun­ káltatónak, a kifizetőnek, a biztosított egyéni vállalkozónak havonta, a tárgyhót követő hónap 12-éig elektronikus úton az alábbi adatokat kell közölnie: s a foglalkoztató, az egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma); ■a magánszemély természetes személyazonosí­ tó adatai, neme, állampolgársága, adóazonosító jele; ■a biztosítás időtartama, az alkalmazás minősé­ gének, jogcímének kódja, nyugdíjas státus, ará­ nyos szolgálati idő napjai; ■ a korkedvezmény-biztosítási járulék alapja, összege; ■a nyugdíjjárulék alapja, összege;

■a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapja, a levont (befizetett) természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulék és munkaerő-piaci járulék összege; ■a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási, a munkaerő-piaci, a nyugdíj­ járulék levonása elmaradásának oka; ■ a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre a tárgyhónapban járulékala­ pot képező jövedelmet fizettek ki, illetve az ezen időtartamra vonatkozó, levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapja, összege; ■a biztosítás szünetelése; ■a foglalkozás FEOR-száma, a heti munkaidő, a korkedvezményre jogosító munkakör időtar­ tama; / ■a százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja és összege, ■a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közremű­ ködő tagjának azon választása, hogy mely gazda­ sági társaságnál fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékokat; ■a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vál­ lalkozó azon választása, hogy mely vállalkozásá­ ban fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot; a a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjáru­ lék alapja és összege. [2003/XCII. törvény 31. § (2)]

Járulékkülönbözet elszámolása
Nem változott. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a ma­ gánszemélyt terhelő járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Ha a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb öszszegű járulék levonását eredményezte, a munkál­ tató (kifizető) az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmu­ lasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít

meg, vall be és fizet meg. A munkáltató, ha vele a magánszemély még munkaviszonyban áll, a rosszul megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét köve­ tően a járulékkülönbözetet a magánszemély ré­ szére visszatéríti, ha pedig kevesebb járulékot állapított meg, a következő kifizetéskor levon­ ja. A levonás nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, vala­ mint adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15 százalékát. Ha a különbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon keresztül folytathatja. A munkáltató

a levont, illetve visszatérített járulékkülönbö­ zetet bevallja, befizeti, túlfizetés esetén vissza­ igényli. Ha a járulékkülönbözet nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély idő­ közben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet fennmaradó összegéről és a magánszemély adóazonosító számáról értesíti az állami adóhatóságot, amely intézkedik a hát­ ralék beszedése érdekében. Késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határ­ idő lejártát követően számítható fel. A magánszemély csak akkor kérhet fizetési könnyítést az adóhatóságtól, ha az előzőek szerinti levonás meghiúsult. A kifizető a járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély állami adóha­ tóságához, és értesíti a magánszemélyt (kivéve, ha a magánszemély értesítéseimét nem ismeri). A munkáltató (kifizető) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adóhatóság ha­ tározattal írja elő a magánszemély terhére, illetve járuléktúlfizetés esetén a javára. Ha a munkáltató a magánszeméllyel a járu­ lékkülönbözetet elszámolta, az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények (bírságok) alól. Ha a járulékkülönbözet elszámo­ lása meghiúsult, a munkáltató (kifizető) az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüg­ gő jogkövetkezmények alól. Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló magánszemélytől a munkavi­ szony fennállása alatt a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a járuléktörvény szabályai szerint bevallotta és megfizette, erről - a le nem vont járulék összegének és a magánszemély adóazonosító jelének közlésével - ér­ tesíti az állami adóhatóságot. Az adóhatóság a le nem vont járulékot határozattal írja elő a magánszemély terhére, és intézkedik az előírt járulék beszedése érdekében. Ha a magánsze­ mélyt terhelő járulékot megfizették, beszedték, erről az adóhatóság értesíti a magánszemély volt munkáltatóját. Ez alapján a munkáltató az ál­ tala megelőlegezett és bevallott, a biztosítottat terhelő járulékot önellenőrzéssel helyesbíti, és rendelkezik a visszajáró összegről. [2003/XCII. törvény 30. § (3)-(8)]

N yilatkozat a já ru lé k ró l Nem v á lto z o tt. A magánszemély a m unkál­ tatónál, kifizetőnél a kifizetést megelőzően nyi­
HVG | T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

86

AZ A D O Z A S RENDJE

latkozhat (a jogcímet is megjelölve), hogy a kifi­ zetést nem terheli járulékfizetési kötelezettség. A magánszemély nyilatkozata az adóbevallással egyenértékű. [2003/XCII. törvény 30. § (1)]

Nyugdíjjárulék visszaigénylése Nem vá lto zo tt. A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulé­ kot az önadózó magánszemély a jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában igényelheti vissza, feltéve, hogy a különbözetet év közben a mun­ káltatójával (kifizetőjével) nem számolta el. [2003/XCII. törvény 30. § (2)]

a külföldi vállalkozás foglalkoztatónak minősül, ennek ellenére nem tekinthető az adózás rend­ jéről szóló törvény szerinti kifizetőnek. Emiatt nem kell teljesítenie a kifizetőt terhelő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adminisztrációs kötelezettségeket, például igazolások kiállítását. (A külföldi foglalkoztató magyar biztosítottja utáni bevallási-befizetési szabályokat a járuléktörvény írja elő.) [2003/XCII. törvény 178. § 18. pont]

Becslés Változás 2012. ja n u á r 1-jétől. Ha az adóhatóság megállapítja, hogy a munkáltató nem jelentette be a munkavállalóját - legalább háromhavi fog­ lalkoztatást vélelmezve legalább a mindenkori minimálbér kétszerese után állapítja meg a járu­ lékokat. Ha az adóhatóság az elévülési időn belül ugyanannál a munkáltatónál ismételten be nem jelentett foglalkoztatást állapít meg, a járulékokat legalább a korábbi ellenőrzés kezdete és az újabb ellenőrzés kezdete közötti időszakra, a két ellen­ őrzés során fellelt be nem jelentett foglalkoztatot­ tak számának átlaga alapján állapítja meg. [2003/XCII. törvény 108. § (8)]

Adatszolgáltatás Nem v á lto zo tt. Az állami adóhatóság megke­ resésre adatot szolgáltat a nyugdíj-biztosítási, az egészségbiztosítási, a foglalkoztatási szerv­ nek, a munkaügyi, valamint a menekültügyi és idegenrendészeti hatóságnak, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzéséhez vagy az állami foglalkoztatá­ si szerv statisztikai célú adatfeldolgozásához szükséges. Az adóhatóság elektronikus úton átadja a tárgyévet követő év augusztus 31-éig - a Nyug­ díj-biztosítási Alapot kezelő szerv részére a magánszemélyek nyugdíjjogosultságához, nyugdíj-megállapításához szükséges éves össze­ sített adatokat. Az állami adóhatóság a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig átadja a nyugdíjfolyósító szerv részére a korhatár előt­ ti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő magánszemélyre vonatkozó, tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képező összesített jövedel­ mi adatokat, ahhoz az időponthoz igazodva, ami­ kor a magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-ala­ pot képező jövedelme meghaladja a minimálbér 18-szorosát. [2003/XCII. törvény 52. § (7)]

■nem vagy hiányosan vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat; ■iratmegőrzési kötelezettségét elmulasztja; ■nyilatkozattételt, tanúvallomást megtagad. A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentés elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bír­ ság maximuma annyiszor 1 millió forint, ahány munkavállaló bejelentését mulasztotta el a mun­ káltató. Hibás bevallás esetén a nem magánszemély 100 ezer, a magánszemély 20 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal büntethető. Ha a későn be­ nyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késede­ lem miatt büntethető. Ha a foglalkoztató elmulasztja levonni a járulékot, vagy a levont járulékot nem fi­ zeti be, a késedelmi pótlék mellett a levonni, megfizetni elmulasztott járulék 50 százaléká­ ig terjedő mulasztási bírságot is fizetnie kell. A mulasztási bírság kiszabásakor az adóha­ tóságnak mérlegelnie kell az eset összes kö­ rülményét, a jogellenes magatartás súlyát és gyakoriságát. Késedelmi pótlékot kell fizetni, ha a járulékot az esedékességig nem fizették meg. A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. [2003/XCII. törvény 172. §]

Méltányosságjáruléktartozásnál Nem v á ltq g o tt. Az adóhatóság a magánsze­ mély kérelmére mérsékelheti vagy elengedheti az adó- és járulék-, valamint bírság- és pótléktartozást, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. [2003/XCII. törvény 134. § (1)]

adózóna.hű
adózásról m d n ap in e n REGISZTRÁLJONM OST! www.adozona.hu

Ismételt ellenőrzés Nem v á lto zo tt. Ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak ismételt vizsgálatára kerülhet sor akkor is, ha az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok­ ból úgy látja, hogy az ismételt ellenőrzés eredmé­ nye ellátási jogosultságot teremt. [2003/XCII. törvény 115. § (1) c)]

Elszámolás a kifizetésekről Nem v á lto zo tt. A kifizető és a munkáltató kö­ teles olyan bizonylatot kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevé­ telének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a mun­ káltatót terhelő közteher alapja és összege, vala­ mint a levont adóelőleg, adó és járulék. [2003/XCII. törvény 46. § (1)] Mulasztási bírság Nem v á lto zo tt. Magánszemély legfeljebb 200 ezer, más adózó legfeljebb 500 ezer forinttal bír­ ságolható. Mulasztási bírság fenyegeti az adózót, ha ■bejelentése, adatszolgáltatása késedelmes, va­ lótlan adatot tartalmaz, vagy hiányos; ■járulékbevallását késve - vagyis a bevallási határidőn túl, de még az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően - nyújtja be, és késedel­ mét nem menti ki; ■nem teljesíti bejelentési, bevallási kötelezett­ ségét;

1 NA -os, ingyenes 4
tesztlehetőségi

Éves előfizetési díj

9990 Ff+áfa

Külföldi foglalkoztató Nem vá lto zo tt. Ha a külföldi vállalkozás mun­ kavállalója a járuléktörvény szerint biztosított,
HVG I T B -K U L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

’ További csomagajánlatainkért és a részletekért keresse fel a www.adozona.hu weboidait

A koordinációs rendelet hatálya minden uniós állampolgárra kiterjed. A lkalm azandó jog'" _ A koordinációs rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam tb-jogszabályai alkalmazhatók. a párhuzamos munkavégzés. ■rokkantsági ellátások. ■munkanélküli-ellátások. Ennek a feltételnek a munkáltató akkor tesz eleget. amíg az EFTA-államokkal meg nem állapodnak a koordinációs rendelet alkalmazásáról). vagy ■jogelődje teljesítette a jelentős gazdasági tevé­ kenység feltételét. így nem­ zeti hatáskörbe tartozik annak megállapítása. Kiküldetés A koordinációs rendelet szerint ha egy munkavállalót a munkáltatója egy másik tag­ államba küld. hogy az eltérő nemzeti szabályok alkalmazása ne hozza hátrányosabb helyzetbe a migráns munkavállalókat. hogy a kiküldő munkál­ tatónak belföldön (Magyarországon) jelentős gazdasági tevékenységet kell folytatnia. amikor két tagállam illetékes szerve eltérően ál­ lapodik meg. egyéni vállalkozó.EU . ame­ lyekből a jelentős belföldi gazdasági tevékenység valószínűsíthető (például hogy folyamatos terme­ lőtevékenységet végez belföldön).S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K Mit kell tudni az uniós koordinacios tb-rendeletekről? Az Európai Unióban tagállamonként jelentő­ sen eltérnek a társadalombiztosítási rendszerek. és ennek szabályait kell alkalmazni a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségekre. azaz Norvégi­ ára. valamint az az eset. az általuk kikölcsönzöttekre a fogadó országok tb-előírásait kell alkalmazni. ha ■foglalkoztatott munkavállalóinak átlagos állo­ mányi létszámán belül a belföldön foglalkoztatot­ tak aránya eléri a 25 százalékot. ■munkahelyi balesetek. Liechtensteinre. Az egyik a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: koordinációs rendelet). A koordináció alapelvei: ■az egy állam tb-jogszabályai alkalmazásának elve. amelynél telje­ sül a jelentős gazdasági tevékenység feltétele. Közösségen belül mozgó harmadik országbeli állampolgárokra . cikkében. vagy az uniós polgár másik tagálla­ mi ideiglenes tartózkodása alatt megbetegszik. Az uniós rendeletekkel egy időben módosult a 195/1997. vagy ■ olyan tényeket.2011. és orvosi ellátásra szorul). ■anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások. ■foglalkozási betegségek. Kiküldetésnél a munkavégzés várható idő­ tartama nem haladhatja meg a 24 hónapot. hogy kinek kötelező a társadalombiztosítás. A 40 éves 1408/71/EGK rendelet és végre­ hajtási rendelete helyett 2010. amely meghatá­ rozza az uniós előírások magyarországi végre­ hajtásával kapcsolatos részletszabályokat. ■túlélő hozzátartozónak nyújtott ellátások. továbbra is a kiküldő tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. hogy a munkavállalónak és a munkáltatónak az illetékes tagállamon (ez esetben Magyarországon) kívül más tagállamban nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. de még nem al­ kalmazható az EFTA-országokra. és a kiküldetés célja nem lehet egy korábban ki­ küldött munkavállaló felváltása. január 1-jétől lehet a koordinációs rendeletet alkalmazni. HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Izlandra. milyen ellátásokra jogosultak. valamint Svájc­ ra. A fő követelmény az. körülményeket igazol. Az EFTAországokra és állampolgáraikra nézve továbbra is a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkal­ mazni (mindaddig. Koordinált tb-ellátások A koordinációs rendeletet a következő szo­ ciális és tb-ellátásokat érintő nemzeti jogszabá­ lyokra kell alkalmazni: ■betegségi ellátások. ■haláleseti juttatások. A főszabály alól kivétel a kiküldetés. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. vagy ■ külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes bevételen belül a nem külföldi gazdálko­ dásból származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. cikkében] Magyarországon a járuléktörvény végrehaj­ tási rendelete előírja. május 1-jétől két új. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 11.csak koordinálják azokat.az 1231/2010/EU rendelet alapján . bevéte­ li nyilvántartást vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételen belüta belföldi tevékeny­ ségből származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. a má­ sik a rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: végre­ hajtási rendelet). ha jogszerzésük és ellátásuk. hogy ott a kiküldő munkáltató nevében és javára munkát végezzen. Több érintett tagállam esetén ezek közül meg kell határozni az illetékes tagállamot. egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. intézmény (ez Magyarországon az OEP területileg illetékes szerve) állít kUgazolást arról. kormányrendelet. hogy a munkavégzésre a kiküldő vállalkozás érdekében kerüljön sor. A koordinációs rendeletet akkor kell alkal­ mazni az uniós polgárokra. A munkavállalóként vagy önálló vállalko­ zóként egy tagállamban tevékenységet folytató személyek főszabályként a munkavégzés helye szerinti állam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. vagy ■legalább 25 százalékos tulajdoni hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. ■az ellátások exportálhatóságának elve és ■a biztosítási idők összeszámításának elve. minden tagállamban kötelező hatályú ren­ deletet kell alkalmazni. A szociális biztonság koordinációjára vonatko­ zó uniós szabályok nem is törekednek a tagál­ lami tb-rendszerek összehangolására . ■öregségi nyugdíjak.] A kiküldött több vállalkozásnál is dolgozhat ugyanabban a tagállamban. A munkaerő­ kölcsönző vállalkozásokra nem vonatkoznak a kiküldetés uniós szabályai. Az alkal­ mazandó jogról az adott ország. és hogy a biztosítottak milyen feltételek mellett. ■előnyugdíjak. továbbá járulékfizetésük tekinteté­ ben több tagállam érintett (például ha a nyug­ díjjogosultság megállapításához különböző tagállamokban szerzett szolgálati időket kell összesíteni. ■az egyenlő bánásmód elve. ■családi ellátások. Az EU valamelyik tagállamában legálisan letelepedett.

ILásd a 987/2009/EK rendelet 14. és tőle is kap munkabért. ■ a munkáltató a kiküldetés helye szerinti ál­ lamban nem folytat a magyarországi tevékeny­ ségéhez hasonló (az 1893/2006/EK rendelet melléklete szerint azonos nemzetgazdasági ágazatba tartozó) tevékenységet.88 | E U-S KOORDINÁCIÓS RENDELETEK Nem kell a jelentős gazdasági tevékenysé­ get vizsgálni.R E bi nyomtatványok alkalmazandók (a kiküldő állam által kiadott E 101-es nyomtatvány legfel­ jebb 12 hónapra. ezért nem alkalmazható rá a ki­ küldetési szabály. ■ a munkavállalónak nincs a kiküldetés kezdő­ napját megelőzően legalább 30 napos biztosítá­ sa (az azonban nem feltétel. akik a cég irányításával. 1 hónapra Németországba 5 távozik. Liechtensteinre. és az igazolás kiadása államonként külön-külön történik.2010.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. hogy egy osztrák vállalkozásnál végezzen ideigle­ nesen munkát. és az osztrák biztosító terhére veheti igénybe Ausztriában az ottani állampolgárokra érvényes teljes körű ellátásokat. Egymást közvetlenül követő. A munkavállaló Németországban az E -s U egészségügyi kártya felmutatásával kaphat orvosilag szükséges egészségügyi ellátást. [Lásd a 195/1997. M ivel Németországban más gazdasági ágazatban dolgozik. III. Amunkavállaló magyar munkaszerződése továbbra is érvényes. és a munkavállalót nem másik dolgozó leváltása céljá­ ból küldték ki. cikk (l)-(2) bekezdéseiben ésa 195/1997. hogy e biztosítási előzmény a kiküldő munkáltatóval álljon fenn. tartózko­ dási helye vagy vállalkozásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv­ től kell kérnie Al-es igazolást. valamint a külföldi jogban hasonló jogállásúak számí­ tanak.] Az önálló vállalkozónak a lakóhelye.) A tagállamok egyikében önálló vállalko­ zóként tevékenykedő személy. a kiküldetés nem haladja meg a 2k hónapot. ■ a kiküldetésére azért került sor. ezért ha ide irányul a kiküldetés. vagy ezen országok állampolgára a kiküldött. vagyis nincs tiltva a kiküldetés céljából történő munkaerő-felvétel). hogy elvégezze a német céggel kötött szerelési szerződésben meghatározott munkát. hogy ott nem asztalos önálló vállalkozói tevékenységet folytasson. és ha az osztrák jogszabályok úgy rendelkeznek. hogy a kikül­ detés helye szerinti államban a munkáltató által korábban kiküldött munkavállalót váltson fel. aki Franciaországban asz­ talosként dolgozik. [Lásd a 987/2009/EK rendelet 14. cikk (3)-(4) bekezdéseiben. hogy a fogadó államban ne kelljen járulékot fizet­ nie. vagy a kikülde­ tés teljes időtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglalkoztat belföldön. ha hasonló te­ vékenység végzése céljából 24 hónapnál nem hosszabb időre egy másik tagállamba távozik. A kérelmet az OEP által e célra rendszeresített (az OEP honlapján elérhető) nyomtatvány kitöl­ tésével kell benyújtani. II.] Norvégiára. A munkavállaló arra az időre. Svájcra 2010. A munkavállaló az osztrák céggel is munkaszerződést köt. Magyarországi székhelyű vállalkozás (amely je­ lentős tevékenységet fejt ki Magyarországon) ideiglenes munkavégzésre Németországba. M a munkavállaló és a munkáltató között a kikül­ ivel detés ideje alatt is fennmarad a közvetlen kapcso­ lat. kormányrendelet 27/A §-ában. a tiszteletdíjas tevékenységet végzők. más uniós tag­ államokban pedig az orvosilag szükséges ellátá­ sokat. továbbra is az első tagállam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartozik. a megbízási jog­ viszonyban foglalkoztatottak. megyei kormányhi­ vatalokon belül működnek). A szakigazgatási szerv a kérelmet 30 napon belül bírálja el. valamint a külföldi jog szerint en­ nek megfelelő státusú személy minősül ön­ álló vállalkozónak. H azonban a munkavállaló időről időre a Magyarországra is visszatér munkát végezni. kormányrendelet 27/A § (4) bekezdésében. és így Németországban a német jog szerint lesz biztosított. Önálló vállalkozó. amelyhez kiküldték.] Az önálló vállalkozó „kiküldetésének” fel­ tétele. Ugyanazon munkavállaló ugyanazon célor­ szágba történő kiküldetése esetén a munkáltató akkor kérhet újabb Al-es igazolást. ha a korábbi kiküldetés vége és az újabb kiküldetés kezdete között legalább 60 nap eltelt (az igazolás ér­ vényessége ekkor is csak maximum 24 hónap lehet). még a kiküldetés kezdete előtt. Magyar cég Ausztriába küldi munkavállalóját. [Lásd a 195/1997. ■ a munkavállaló korábban ugyanabban az ál­ lamban 24 hónapig kiküldött volt. a biztosított mezőgazdasági őstermelő. különböző tag­ államokba irányuló kiküldetések önálló kikül­ detéseknek számítanak. [Lásd a 195/1997. ha a munkáltató a munkavállalót a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. munkabért kizárólag a magyar cégtől kap. A kik ü ld e tés igazolása A munkáltatónak a kiküldetést megelőzően az OEP honlapjáról letölthető nyomtatványon biztosítási igazolás iránti kérelmet kell benyúj­ tania a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez (e szervek a regionális egészségbiztosítási pénztárak jogutódai. ha ■ a foglalkoztató előtársaság. április 30-a után kezdődő kiküldetés esetén . ahol a lakóhelye található.] Példák kiküldetésre I. köztisztviselők. május 1-je után is még a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkalmazni.az A1 jelű nyom­ tatványon igazolja (az igazolás legfeljebb 24 hónapra adható ki). ab­ ban az államban lesz biztosított. amelyet E 102-es nyomtatvány kitöltésével a fogadó állam 12 hónappal meg­ hosszabbíthat). önálló vállalkozó egy­ idejűleg vagy folyamatosan váltakozva két vagy \ . egy ottani székhelyű vállalkozáshoz küldi munkavállalóját. és a korábbi kiküldetés lejártától számítva nem telt el 60 nap. Izlandra. kormányrendelet 27/A (1) bekezdéseiben. Ezzel biztosítható. hogy a járuléktörvény szerinti egyéni vállalkozó. (Munkavállalónak pedig a munkaviszonyban foglalkoztatottak. és a feltételek teljesülése esetén a magyarországi biztosítás fennállását . Az önálló vállalkozó másik tagállamban folytatott átmeneti tevékenysége akkor minősül hasonlónak az „otthonihoz”. magyar biztosított marad a kikülde­ tés alatt is. és ■ a másik tagállamban történő munkavégzése alatt a letelepedése szerinti tagállamban üzlet­ szerűen továbbműködjön. kormányrendelet 25. ■ a kiküldetésére azért kerül sor. adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el. A járuléktörvény végrehajtási rendelete vi­ szont kimondja. A munkavégzés nem haladja meg a 2k hónapot. hogy a kikül­ detés helye szerinti vállalkozás a munkavállalót egy másik vállalkozás rendelkezésére bocsássa.] Ö nálló vállalkozó kiküld etése A koordinációs rendelet nem definiálja. hogy ■a letelepedése szerinti tagállamban a kikülde­ tést megelőzően legalább két hónappal érdem­ ben tevékenységet folytasson. ■ a munkavállaló munkaszerződést köt azzal a vállalkozással. az osztrák tb-jogszabályok hatálya alá kerül. a közal­ kalmazottak.] Tevékenység végzése tö b b ta g á lla m b a n Ha a munkavállaló. a két tevékenység nem minősül hasonló tevékenységnek. Nem alkalmazható a magyar jog. amely alatt csak Ausztriában dolgozik. vagy másik tagállamba küldje tovább. a társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok. pon­ tosan kiket kell önálló vállalkozónak tekinte­ ni. cikkében. §-ában. így egyszerre két munkáltatója van. ha az ugyanabba a gazdasági ágazatba tartozik. a magyarországi foglalkozta­ tójától kapott bére után is Ausztriában fizet já­ rulékokat. továbbra is a korábH V G |T B . és a fővárosi.

■ ha az érintet^személy keresőtevékenysége törvény végrehajtási rendelete szerint a tevé­ kenység.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . § (3) bekezdésében. törvény hirdette ki) ■ magyar-bosznia-hercegovinai szociális biz­ tonsági egyezmény (a 2009/11. törvény hirdette ki) ■ magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény (a 2008/LXXI1.] a biztosítás ideiglenes Magyarországon megállapítására a lakóhely szerint illetékes Az a személy. munkabér (egyéb díjazás) eléri az összes mun­ kaidő. törvény hirdette ki) ■ magyar-dél-koreai szociális biztonsági egyezmény (a 2006/LXX1X. hogy melyik tagállam tervezi is nyújtani a következő 12 naptári hó­ tb-jogát kell alkalmazni. /Lásd a 987/2009/EK rendelet 6. ha egy másik tagállam a döntést vitatja. hogy a munkavál­ folytatja. ha a magyar jog alkalmazásának felté­ [Lásd a 883/2004/EK rendelet telei továbbra is fennállnak.. és a lakóhelye szerinti tagállam­ nek egy-egy példányát megküldi a többi olyan tagállam intézményének. A tartós külföldi szolgálato* teljesítő köztisztviselők és hozzátartozójuk HVG ! T B . törvény hirdette ki.] Ha az önálló vállalkozó a lakóhelye szerinti tagállamban nem végez jelentős tevékenységet. cikkeiben és a 195/1997. és laló ne maradjon ellátás nélkül. ■a kiküldetés feltételei fennállnak. kormányrendelet [Lásd 27/A § (1) bekezdésében. Biztosítás ideiglenes megállapítására is lehe­ A tevékenység központja ott van. azon tagállam hónapig érvényes Al-es igazolást ad ki. Oroszországra és Ukrajnára alkalmazandó) ■ magyar-kanadai szociális biztonsági egyez­ mény (a 2003/LX1X. körülményeket amelyekre tekintettel a kivétel megállapítását kéri. törvény 27. de már eltelt 24hónap a kiküldetés kezdete óta. bizto­ vagy a munkáltató székhelye szerint illetékes sítási kötelezettsége a munkáltató székhelye egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél. és a kivétel megadása nélkül csak rövid időre szerezne más tagállam­ ban jogosultságot). kivéve. az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején ér­ vényes belföldi költség. Macedóniára és Koszovóra alkalmazandó) ■ magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (az 1963/16. A magyar biztosítás megállapítása érdeké­ ben kivételt kérhet az OEP-től a munkáltató és a munkavállaló. függetlenül attól. A1 jelű igazolást tatóknak dolgozik. Szer­ biára. hogy van-e kétoldalú egyezmény): ■magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény (az 1959/20. törvény hirdette ki) ■magyar-québeci szociális biztonsági megálla­ podás (a 2006/XVII. törvény hirdette ki) ■ magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény (a 2010/XXIX. Ha nem egyértelmű. akkor tevékenységéhez kapcsolódó munkaidő vagy a lakóhely szerinti tagállam jogát. kormányrendelet 27/B §-ában. aki különböző tagállamokban egészségbiztosítási szakigazgatási szerv hat szokásosan munkavállalóként és önálló vállal­ kozóként is végez tevékenységet. Az Al-es igazolás kiadásához elengedhe tetlen. még nem hatályos) ■ magyar-ausztrál szociális biztonsági egyez­ mény (a 2011/CXVII. akkor (8). de legfeljebb a ténvleges költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. cikk (3) bekezdésében. törvény hirdette ki) ■ magyar-horvát szociális biztonsági egyez­ mény (a 2005/CXXV.J Az EU-kártya a kiállítástól számított 36 ho napig érvényes. ezt a következő szem­ napban. és ha egy másik állam jogának alkalmazhatóságáról születik megegyezés.EU-S KOORDINACIOS RENDELETEK 89 jogszabályainak a hatálya alá tartozik. Biztosítás ideiglenes m egállapítása ahol a tevékenységeinek központja található. vagy egyál­ talán nem folytat keresőtevékenységet.] a 195/1997. illetve az öiValló vállalkozó. a 987/2009/EK rendelet 18. cikk zó csak egy tagállamban végez munkát. mely- több tagállamban végez keresőtevékenységet. hogy ott jelentős-e a tevékenysége).. [Lásd a 195/1997. kormányrendelet kalmazni. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13. (10) bekezdéseiben. 27.* ■ ha a munkavállaló vagy az önálló vállalko­ és a 987/2009/EK rendelet 14. és különös méltánylást érdemlő körülmények indokolják a kivétel megállapítását (például ha a munkavál­ laló korábban jellemzően Magyarországon szer­ zett nyugdíjjogosultságot. törvényerejű rendelet hirdette ki. törvény hirdette ki. illetve az önálló vállalkozó át­ meneti külföldi tevékenységének időtartama előre láthatóan meghaladja a 24 hónapot. még nem hatályos) ■ magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény (a2010/CXVIIl. illetve munkabér (díjazás) 25 százalékát. és hogy a kivétel megállapítására irányuló javas­ latot a másik érintett tagállam intézménye is elfogadja. Ha a munkavállaló a különböző tagálla­ mokban egy munkáltató javára végez munkát (feltéve. amely­ ben a tevékenységet munkavállalóként végzi. < Szociálpolitikai egyezmények Magyarország hatályos és alkalmazandó kétol­ dalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyez­ ményei (az uniós tagállamok polgáraira a koordi­ nációs tb-rendeleteket kell alkalmazni. a lakóhelye szerinti ál­ állít ki. §-ábar. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 16. bítható. ha a munkavállaló belföldön folytatott egy részét a lakóhelyén folytatja. A kérelmező a kérelem benyújtásával egyide­ jűleg igazolja azokat a tényeket. lam jogát kell rá alkalmazni (ez esetben nem Az igazolás kérelemre ismételten meghosszab­ számít. [Lásd az 1997/LXXXIll. a biztosítási igazolás iránti kérelmében megjelölt tagállam jogát kell ideiglenesen al­ vétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. törvény hirdetteki. azt a tevékenység kezdő­ napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni. Al-es igazolás ebben az esetben leg­ feljebb öt évre adható ki. tartózkodási hely ban végzett tevékenysége nem jelentős. cikk (1) bekezdésében. A tájékozta­ tástól számított két hónap elteltével a biztosítást véglegesen meg kell állapítani. ahol az érintett sze­ mély keresőtevékenységet végez. a biztosítási kötelezettsége főszabályként a la­ kóhelye szerinti országban állapítandó meg. annak a tagállamnak a joga alkalmazandó rá.] Kivétel m egállapítása Egyes személyek vagy személycsoportok ér dekében a tagállamok illetékes hatóságai közös megállapodással eltérhetnek a koordinációs rendelet szabályaitól.] Több tagállamban végzett munkavégzés esetén is kérni kell az alkalmazandó jogról az Al-es igazolást a lakóhely. ahol a legtöbb szolgáltatást nyújtja. cikkében. Vita esetén az intézményeknek egyeztetniük kell. hogy a munkáltató az EU területén letelepedett).] Magyarországon akkor jelentős a járulékennek a jogát. legfeljebb 24 hónapos érvényességgel. Ha a munkavállaló a szakigazgatási szerv alkalmazandó jogként különböző tagállamokban bejegyzett munkál­ a magyar jogot állapítja meg. mégnem hatályos) Külföldi gyógykezelés Ha a biztosított EGT-tagállam területén nem az uniós rendeletek alapján (EU-s egészségbizto­ sítási kártya nélkül) vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást. 13. ha ■ a kiküldetés. ahol az ön­ álló vállalkozó üzletvitelét szokásos jelleggel tőség van annak érdekében. törvényerejű rendelet hirdette ki. hogy az OEP a kérelmet támogassa. Ha szerinti államban van. ■ ha az érintett több tagállamban végez mun­ illetve ha az önálló vállalkozó belföldön elért be­ kát. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13. cikk (2) pontok alapján lehet eldönteni: .

vagyis a 35 év biztosítási idő már jogosulttá teszi (ha a nyug­ díjhoz előírt egyéb feltételeknek is megfelel).ilyen egyezménye van Ma­ gyarországnak a szovjet utódállamokkal). a lakó­ helye szerinti ország nyugdíj-biztosítási szerveinél . elektronikus úton személyesen vagy meghatalmazott útján. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott közalkalmazottnak.és nem szociálpolitikai egyez­ ményes országban .S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K EU-kártyája továbbra is a külszolgálat idő­ tartamára. kisko­ rúak esetén a törvényes képviselő közreműkö­ désével. ahol ilyen speciális rendszer nincs.és a vele együtt külföldön élő házastárs és gyer­ mek .] Aki EU-kártyával valamely EGT-tagállamban jogosulatlanul vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást (például a kártyája még nem járt le. Ha va­ laki például Franciaországban 15.1 százaléka. fegyveres szervek tagjai esetében) a másik ország hasonló rendszerében el kell ismerni. járóbeteg-szakellátás. és a 217/1997. illetve maradandó egészségkárosodással járt volna. kormányrendelet 12/A §-aiban. ■ az országonként szerzett biztosítási idők alap­ ján. Ebben az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állapítja meg.kérheti a nyugdíjat (Magyaror­ szágon a területi igazgatóságokon). Ha a biztosított több EGT-országban is szerzett szolgálati időt. §-aiban.90 | E U . az igénybe­ vételkor érvényes árfolyamon átszámítva meg­ téríti. A külföldön szerzett biztosítási idők az erről szóló nemzetközi egyezmények. de legfeljebb az igénybevétel idején érvé­ nyes itthoni finanszírozási mértékig. Kivétel ez alól a hozzátartozói ellátás abban az esetben. de a biztosítása már megszűnt). . szükségességé­ ről utólag az egészségbiztosító ellenőrző főor­ vosai döntenek. ilyenkor az azon szereplő összeget a külföldi gyógykezelést végző intézmény ré­ szére kell átutalni. Az EU-tagországok maguk határozzák meg nyugdíjrendszerük szabályait. és ó jár el a külföldi partnerbiztosítóknál is. kormányrendelet 12. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott . a hasonló munkakör magyar átlagkeresete alapján). például munkát vállaló vagy nyaraló magyar állampolgár által ott igénybe vett egészségügyi szolgáltatás költsé­ gét az egészségbiztosítás forintban. ■ a speciális biztosítási időket (például bányá­ szok. törvény 27. [Lásd az 1997/LXXXIII. [Lásd cp 1997/LXXXIII. ha a szolgáltatás elmaradása az élet vagy a testi épség súlyos veszélyeztetésével. paragrafus (2) bekezdés b) pontja.] A bármely jogcímen harmadik államban vagyis nem EGT. de az együttes. illetve az EU-szabályok szerinti nyugdíjat azonban a Központi Nyugdíj-nyilvántar­ tási és Informatikai Igazgatóság állapítja meg. ha az elhunyt a magyar jogszabályok szerinti nyug­ díjas volt. törvény 27. Az érintettnek mindig a neki kedvezőbb nyugdíjat kell megkapnia (vagyis az előbbi példában itthon az arányos számítás helyett a nemzeti szabályokat kelf alkalmazni). vagyis 41.mondja ki a 168/1997. törvény 66-67. ■ a lakóhely szerinti ország fizeti a nyugdíjat a másik országban szerzett biztosítási idő után is (ez a területi elv . amelyből egy-egy országra az egyes szol­ gálati idők arányában kell kiszámítani a tény­ leges nyugdíjat (például 15 év német idő és 20 év magyar idő esetén a magyar nyugdíj a 35 év alapján járó 73 százalék nyugdíj 57. Több országban szerzett biztosítási idők esetén a magyar nyugdíjrész kétféleképpen számítható ki: ■ az összes biztosítási idő alapján.[ EGT-államban átmenetileg tartózkodó ma­ gyar biztosított az európai egészségbiztosítási kártyával igazolhatja. fekvőbeteg-gyógyintézeti és szülészeti ellátás. kormányrendelet 1. Ezt az OEPnek határozatban kell elrendelnie. A költségtérítési igény bejelentésekor csatol­ ni kell az eredeti külföldi számlát. Az utóbbi egyezménytípus esetében például az Ukrajnában szerzett 20 év és a Magyarországon szerzett 20 év alapján az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező az ottani szabályok és az ottani hason­ ló munkakörben elért kereset alapján kap 40 év szolgálati időnek megfelelő nyugdíjat.esetében az egészségbiztosítási pénztár a külföldi tartózkodás helyén indokoltan igény­ be vett fogászati ellátás. [Lásd az 1997/LXXXIII. ha hozzátartozói ellátást állapítanak meg. ■egyazon biztosítási idő nem ismerhető el kétszer. [Lásd az 1997/LXXXIII.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E nyelvű fordítását. azaz például 15 német év és 20 magyar év esetén a 20 év magyar idő alapján (ekkor a ma­ gyar nyugdíj a nettó átlagkereset 53 százaléka). ha viszont a nyugdíjazás előtt a biztosított fegyveres szervek tagja volt. továbbá a számla magyar HVG ! T B . igazolást an­ nak kiegyenlítéséről. és a 217/1997. A másik uniós tagállamból érkezett ál­ lampolgárnak a helyben lakó biztosított ál­ lampolgárokkal azonos ellátásban kell része­ sülnie (az azonos elbírálásnak a 883/2004/ EK és a végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendeletekben foglalt uniós elve alapján). és az el­ hunyt jogszerző részére már megállapítottak sa­ ját jogú vagy az ő jogán hozzátartozói ellátást. csatolni kell a kórházi zárójelentés akár nem hivatalos fordítását vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igazo­ lást és annak fordítását is. köteles meg­ téríteni az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit. A szociálpoliti­ kai egyezmények. A beavatkozás indokoltságáról. és a magyar nyugdíj­ részt a magyar biztosítási idő arányában kell kiszámítani (ez az arányos teherviselés elve ez szerepel Magyarországnak a jugoszláv utód­ államokkal. ■ a tagországok nem EU-tagállammal kötött szo­ ciálpolitikai egyezményeiben saját biztosítási idő­ nek elismert időt szolgálati időnek kell tekinteni. elvész.[ i K ülföldön szerzett biztosítási idők A szociálpolitikai egyezmények. vagy el­ lopják. és a 217/1997. Magyarország kétoldalú szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezményeinek két alapmegoldása a nyugdíj megállapítására: ■ a biztosítási időket össze kell adni (hason­ lóan az EU-szabályhoz). Németország­ ban 10 és Magyarországon is 10 évet dolgozott. Az egészségbiztosítási pénztár a tényleges és számlával igazolt költségeket téríti meg. akkor az itthoni szolgálati idő nem lenne elegendő a magyar nyugdíjhoz. A kártya kiadása térítésmentes.tartózkodó. Az EU-kártya az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatán igényelhe­ tő személyesen vagy írásban. valamint sürgősségi betegszállítás igazolt költ­ ségeit szintén az itthoni finanszírozás mértékéig téríti meg. a nyugdíjra jogosultság megállapí­ tásakor a biztosítási időket össze kell adni. megrongálódik. Az OEP akkor is engedélyezheti az összeg ki­ fizetését. Kivétel. kivéve ha megsemmisül. törvény 27. kormányrendelet 12/A §-aiban. Az EU tagországaiban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) további államaiban a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek érvényesek. Akinek külföldi biztosítási ideje is van. Ilyenkor 2200 forint igazgatási szolgáltatá­ si díj fizetendő.az ott magyar nyelven is rendelkezésre álló form anyomtatványokon . illetve az Eu­ rópai Unió koordinációs rendelete szerint szá­ míthatók be a nyugdíjra jogosultság eldöntése­ kor. illetve az EU szabályok szerinti nyugdíjat a Központi Nyugdíj­ nyilvántartási és Informatikai Igazgatóság állapít­ ja meg . Ha a számlából nem állapít­ ható meg az igénybe vett egészségügyi szolgál­ tatás. köztisztviselőnek cs kor­ mánytisztviselőnek a biztosító a külföldön indo­ koltan igénybe vett ellátás költségéből 85 százalé­ kot téríti meg (függetlenül a költség nagyságától). legfeljebb 48 hónapra érvényes. a Magyaror­ szágon lakó pedig itt kap 40 év alapján nyugdíjat (a magyar nemzeti szabályok szerint. amikor is úgynevezett elméleti nyugdíjat kell megállapí­ tani. Dél-Koreával és Kanadával kötött egyezményeiben).7 százalék). illetve a nyugdíj kiszámításakor. Ekkor ugyanis a Nyugdíjfolyósító Iga2 ' gatósághoz kell fordulni. ha a biztosított maga nem egyenlítette ki a számlát. §-aiban. akkor a saját nyugdíj-megállapító szervhez. ott az általá­ nos rendszerben. hogy a magyar egész­ ségbiztosítás terhére jogosult ott orvosi ellátást igénybevenni. de a biztosítási idők összeszámítására létezik néhány közös előírás: ■ minden tagországban a saját szabályok sze­ rint kell igazolni a biztosítási időket.

)’ a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. az álláskeresési járadékban. 3. valamint -bevallási kötelezettség tgrheli. társadalmi szintű kockázatközösség. ha biztosítottat foglalkoztat. járulékmegállapítási és -levonási. 3. keresetpótló juttatásban. Ennek érvényesítése érdekében a foglalkozta­ tót bejelentési. Í6al A társadalmi szolidaritás elvének megfele­ lően . Alapelvek Tbj. aki Magyarország terü­ letén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót. n o v e m b e r 3 0 -á tó l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t aláhúzott dőlt betűkkel. (3 A kötelező társadalombiztosítás rendsze­ 1 rében a biztosított . amelyek társadalombiztosításijárulék­ fizetési és hozzájárulás-fizetési kötelezettségeik megállapításához. költségvetés alapján gazdálkodó szerv. HVG í T B . a 2011. aki Magyarország te­ rületén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót. befizetésére és beszedésére. az e törvényben meghatározott já­ rulékfizetési kötelezettség alapián szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátar- tozóia javára az egves. ellenőrzé­ séhez és érvényesítéséhez szükségesek. tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló eseten a szerződést kötő gazdálkodó szervezet. A közteher­ viselés érvényesítéséhez és a jogosultságok megál­ lapításához létrehozott nyilvántartások törvényben meghatározott módon egységes rendszert alkotnak. beval­ lására. évi LXXX.e törvény vagy társadalombiz­ tosítási ellátást megállapító törvény eltérő rendelkezése hiányában . A foglalkoztatók és a biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit: a biz­ tosítottaknak a társadalombiztosítás rendszerében való részvételi kötelezettségét. egyéni vállalkozó. a 2012. d e c e m b e r 31-étő l h a t á ly o s a k a t dőlt betűkkel. fe je ze t Fogalm ak és érte lm e ző rendelkezések Tbj.a szociális biztonsághoz. 2. valamint munkanélküli-járadékban. d) az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenőrző rendszer sza­ bályozásával gondoskodik. (2) Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja. II. továbbá arra a külföldi foglalkoztatóra. c) az ellátások igénybevételére. E kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is. (4) Hatályát vesztette. 2.) I. b) az ellátások fedezetére szolgáló fizetési köte­ lezettségek meghatározásával. aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik.) kormányrendelettel (R. § íll A társadalombiztosítás Magyarország ál­ lampolgárait és e törvény külön rendelkezése alap­ ián más természetes személveket az e törvényben meghatározott szabályok szerint magában foglaló. 5. ja n u á r 1-jétől h a tá ly o s a k a t kövér d óit betűkkel je lö ljü k .társadalombiztosítási ellátá­ sokra. (6) A foglalkoztatót a társadalombiztosítás ke­ retében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben meghatározott járulék.9^ T Á R S A D A L O M B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK 1997. d e c e m b e r 1-iétől h a tá ly o s a k a t a lá h ii zo tt h e te k k e l. álláskeresést ösztönző • A 2011. a foglalkoztatók és a biztosítottak fizetési kötelezettségét és ennek a közteherviselésnek megfelelő teljesítését. (7) A társadalombiztosítási rendszer műkö­ désében érvényesülő közteherviselés érdekében törvény a biztosítottakat és a foglalkoztatókat mindazon adataik rendszeres vagy eseti közlésére kötelezi.§ E törvény célja. törvény (Tbj.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . vállalkozói járadékban. valamint e szolgáltatások fedezetéről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése. járulékfizetési. l. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás. Í2 A társadalombiztosításban való részvétel a 1 törvényben meghatározott szabályok szerint köte­ lező. (5) A biztosítás az annak alapjául szolgáló jog­ viszonnyal egyidejűleg. fe je ze t Á ltalános rendelkezések A törvény célja Tbj. Tbj. fe b ru á r 1-jétől h a tá ­ ly o s a k a t M ts z e ra já h ú z o ttb M k k e lj a 2013. nyilvántartási. Megha­ tározza a társadalombiztosítási ellátások körét és a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó szolgáltatásokat. ja n u á r 1-jétől h a t á ly o s a k a t kövér b etűk kel. ha a társadalombizto­ sítás kiadásai a bevételeket meghaladják. (XI. egyéni . vállalkozó. 4. valamint az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása ér­ dekében -törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megálla­ píthat. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás öszszege -ha törvény kivételt nem tesz -arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével. valamint nyil­ vántartására vonatkozó szabályok megalkotásával. § (1) Az állam a társadalombiztosítási rendszer működéséről és a nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló fejlesztéséről a) a társadalombiztosítási rendszerben nyújtott egyes ellátások megállapításával. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. a 2012.és hozzájáru­ lás-fizetési kötelezettségek terhelik. egyéb szervezet. bármely személyi egye­ sülés. 4. a 2011. ennek teljesítéséhez. § E törvény alkalmazásában: a) Foglalkoztató: 1 bármely jogi és természetes személy. hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a tár­ sadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyo­ kat. amelynek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet. a törvény erejénél fogva jön létre.az egyéni felelősség elvének megfelelően. a b) pont sze­ rinti fizetési kötelezettség megállapítására.

feleke­ zeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. 6. európai közösségi jogász (atovábbiak­ ban együtt: ügyvéd). alpontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel. ha az 1. 2. a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj. az egyesülés. a végrehajtói iroda. 10. továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony. a tartozás beszedésével. il­ letve társas vállalkozónak. a nyug­ díjjárulék. a betéti társaság. 2. 7 az 1-6. megfizeté­ sével. törvény (a továbbiakban: Szja tv. ideértve az európai gazdasági egyesülést is. §. a közös vállalat. g) Hatályát vesztette. továbbá az tartásban szereplő természetes személy. a gyógyszerészi magántevékenység. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) r é s z e s ü lő . § (3) bekezdés a) és c) pont­ magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségjában meghatározott saját jogú nyugellátásban. az e törvényben és az Art. ügyi vállalkozó).biztosítottnak minősülő személy esetén a z ellátást folyósító szerv. a tanulószerző­ désben meghatározott díj. a szerződésben meghatározott díj. december 31-e között hatályos rendelke­ zések értelmében önkéntes döntéssel taggá vált. d) Társas vállalkozó: 1 a betéti társaság bel. a szociális igazgatásról és szociális ellátások­ 5. a szabadalmi ügyvivői társaság. az adózás rendjéről szóló törvény 88. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék). a nyilvántartással és adatszolgáltatással. az egyéni szabadalmi ügyvivő. 3. nyilvántartási. 7 a munka törvénykönyve harmadik része XI. 42-43. munkaképtelenségi járadékban részesül. a korlátolt felelősségű társaság. folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. nyugdíj előtti álláskeresési segélyben i) Foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni. a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékeny­ kedő közjegyző. a gyermeknevelési támogatásban. a közkereseti társaság. a gépjárművezető-képző munkaközös­ ség. 1 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről . a végre­ hajtói iroda. p) Tanulószerződés: a szakképzésről szóló 1993. az egészségügyi szolgáltatási járulék. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. az egyesülés. munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogvi­ szony és munkaviszony. a bejelentési. az ügyvédi iroda. ba. a támogatást. n) o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: 1. a kincstár számfejtési körében a helyi önkor­ mányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tar­ tozó munkáltatók esetében a járulék megállapításá­ val. közjegyzői iroda. sára jogosító igazolvánnyal rendelkező magánf) Sajátjogú nyugdíjas: az a természetes személy. aki vállalkozói tevékeny­ szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilván­ séget saját jogú nyugdíjasként folytat.ben előírt kötelezettségek tekintetében a kincstár. a bevallás ellenőrzé­ sével kapcsolatos hatósági ügyben . a közjegyzői iroda. a betéti társaság. aki a reá 2. h ) Megbízási jogviszony. ha az 1-2. azMpt. illetve az EGT-államjogszabályai alkalmazásá­ val saját jogú öregségi nyugdíjban részesül. ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működé­ sének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik.a kölcsönbeadó. §-ának (2) bekezdésében megha­ tározottszemély. bevallásával. fejezete szerinti munkavégzés esetén . éviül. 6. illetve nemzetközi egyezmény al­ folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező kalmazásával a 14. a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntés­ sel csatlakozó személy. HVG T B .T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S O K 95 11. szabadalmi ügyvivői iroda. 6. k) Járulékalapot képezőjövedelem: 1. 4. § (4)-(5) bekezdés. valamint a biztosítottak be­ jelentésével összefüggő. amely alapján a munkát Ma­ gyarország vagy a szociális biztonsági rendsze­ rek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik. 3. m) A magánnyugdíjpénztár tagja: 1. 4. §-ának (5) bekezdésében meghatározott fel­ adatkörében a vámhatóság. az ügyvédi iroda. megfizetésével. az oktatói munkaközösség tagja. január 1je és 2005. az ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt. törvény szerinti tanulószerződés. a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenyke­ dő önálló bírósági végrehajtó. a közkerese­ . illetve társas vállalkozó. és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében tör­ ténik (tagsági jogviszony). évi LXXVI. adatszolgáltatási kö­ telezettséggel. a járulék bevallásával. ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik. a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlá­ irányadó öregségipyugdíj-korhatárt betöltötte. falugondnoki tevékenység. 2. az 1. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja. . 2. a korlátolt felelősségű társaság. az egyéni cég.) szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem. hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik. évi CXVII. 3. 13. j) Külföldi: az a természetes személy. és 2. a társadalombiztosítási nyugellátásról kenység vagy szociális szolgáltató tevékenység szóló törvény. a gyermekgondozási díjban. 2.az álla­ mi adóhatóság. behajtásával. illetve a díjat folyósító szerv. alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér. 3. és foglalkoztatója biz­ tosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja. alpont szerint társas vállalkozónak minősül. aki a társaság ügyvezetését nem tében munkarehabilitációs díjat folyósító szociális munkaviszony alapján látja el. az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. 5. e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával.) Hatályát vesztette. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. pontban felsorolt társas vállalkozások . c) Társas vállalkozás: 1. a hivatásos nevelőszülői díj. valamint az európai gazdasági egyesülés tagja. az ösztöndíjas fog­ lalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. 4.ha jogsza­ bály másként nem rendelkezik . 12. aki nem minősül belföldinek. a felszolgálási díj. illetőleg ha a munkát nem munkaviszony. a szabadalmi ügyvivői társaság. ■ 10. intézmény. az oktatói munkaközösség. a táppénz-hozzájárulás. b) Egyéni vállalkozó: e) Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni. a biztosítási kötelezettség megállapításával. a gyermekgondozási segélyben. az egyéni vagy társas vállalkozó e) pont sze­ rinti jogállását nem érinti. aki személy. juttatásban. a vendéglátóüzlet felszolgá­ lójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borrava­ ló (a továbbiakban: borravaló). a közös vállalat. törvény szerinti munkarehabi­ a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes litáció (a továbbiakban: munkarehabilitáció) kere­ személy tagja. I) Járulék: az egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulék (a természetbeni egészségbiz­ tosítási járulék. a közkereseti társaság és ról szóló 1993.és kültagja. Q) r) Igazgatási szerv: 1. valamint a korked­ vezmény-biztosítási járulék. a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem mi­ nősülő természetes személy. 9. 41. ti társaság tagja. 5. 5. a szociális biztonsági rendszerek koordinálá­ sáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendele­ tek. § kivételével . 8.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . 3.a 34-35. tanyagondnoki tevé­ 1. rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban). az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tar­ tozó ügyvéd. kivéve. a gépjárművezető-képző munkaközösség. az egyéni cég tagja. az előtársaságként történő működés időszakában is. aki az 1998.

§ k)pontjának 1. alpontjában meghatározott egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. 4. §-ának. a 41. HVG ! T B .juttatott. kivéve a saját jogú nyugdíjast. § szervezetek szövetsége. az zási szerződés alapján. tárgyhónapra esőjövedelemegyrésze Magyarországon. munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részé­ re megállapított személyi alapbér kötelező legki­ sebb íiavi összege. (2) A z (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl ellátásra jo go sultak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kereté­ . a 40. valam int e szolgáltatások fede­ koztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíj­ ban részesülő személyt. Amennyiben a pénztártag egyidejűlegtöbb biztosítási jogviszonyban áll. §-ainak alkalmazásánál az egészségbiztosí­ tási szerv. a hontalan. a 41. társadalmi Tbj. valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré­ szes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. évi LXVI. §-ának. szövetkezet vezető tisztségviselője. 7.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E sítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony).) 23. hogya magán-nyug­ 1. gazdasági társaság társas gyűlési képviselőt is). személyesen közreműködik. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült me­ zőgazdasági őstermelőnek. Mag álisl köze tartc R oltalo talom együt nyúló vábbii jogiví szemé megbí lékala szerint figyelt R. társadalmi szervezet. közfoglalkoztatási a helyi (települési) önkormányzat választott képvi­ jogviszonyban álló személy. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak. a vatásos nevelőszülői jogviszonyban. fe je ze t A társad alo m b izto sítás ellátásai és az ginyugdíj-korhatárt betöltötte. §-a (1) bekezdésének g)pontja szerinti választási lehetőségével élve magán-nyugdíjpénztári tagsági nak harmincadrészét. alpontjában meghatározott d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy. a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege. köztestület.! a bizto sítésér teljesít ma. ha a reá irány­ illetőleg a megállapodás megszűnésének napját is közölnie adó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már meg­ szerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. hi­ teinek. igaz­ a Munkavállalói Résztulajdonosi Program s ze rv e z e ­ ságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban. selője (tisztségviselője). a 41. A tá rsa d a lo m b iztosítá s ellátásaira és a m agán- zs) a k i. hogy foglal­ nyugdíjra jogosultakról. kodó család kiskorú tagját. évi LXXX. a nyilatkozat megtételekor a magánnyugdíj­ kivéve pénztárnak a tagot tájékoztatni kell arról. a b kesség sához. a 35. alpontjában meghatározott személy. h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi sze­ 5. f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem amelyben a jövedelem külföldön adóztatható. 4. s) Minimálbér: 1 a tárgyhónap első napján érvényes. §-ának. megbí­ személyialapbéra munkaszerződésalapjánfizetett. §. 4. ója Tbj. 34.és Vámhivatal hivatá­ jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) e l­ sos állományú tagja.) b) a szövetkezet tagja . § (1) Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó. törvény (a továbbiakban: Tbj. aki a reá irányadó öregséIII.96 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S OK 2. (2) szakon sor. egye­ (1) E törvény alapján biztosított a) a munkaviszonyban (ideértve az ország­ sület. t) n) Belföldi: 1 Magyarország területén a polgárok személyi . kell. w) Mezőgazdasági őstermelő: az Szja tv. törvény szerint bejelentett lakóhelylyei rendelkező magyar állampolgár. az egyéb jogcímen . zetéről szóló 1997. (5). és a polgárok személyi adata­ inak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 5. a Magyar Honvédség szerző­ déses állományú tagja. járulékalapként tanulmányokat folytató tanuló. 40. 2 § /A 2. írásban nyilatkozik. § k) pontjának 2. *?-ának. ösztöndíjas magánnyugdíjpcnztárak választott tisztségviselője. §-ának (2) bekezdése és a 42-43. § (10) és (12) bekezdésének. továbbá az az állam. z) Harmadik állam: az Európai Gazdasági Tér­ ség és Magyarország által kötött kétoldalú szociá­ lis biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartózó állam. § (2) bekezdésének ^pontjában foglaltfelhatalmazás alap­ ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony. minősülő társas vállalkozó. adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (2) A Tbj. § (2) és (3) bekezdése és a 4243/A § alkalmazásánál a rehabilitációs hatóság. törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével -. törvény (a járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát. szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: dése szerinti megállapodás megszűnését követő 90 napon belül egyházi személy). amennyiben járulékalapot képező szolgálatok. kezdő Tbj. tekintet nélkül arra. 2. illetőleg naptári napokra an­ továbbiakban: Mpt. továbbá lati jogviszonyban. jogviszonyátmeg kívánja szüntetni. éserrőlapénztárrészéreaTbj. foglalkoztatási jogviszonyban. kamara. § (1) bekez­ mély. hallgató tagját 83. a katonai szolgálatot telje­ éri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget.§0)-(6) (7) Amennyiben a pénztártag a magánnyugdíjról és a nyiben az e tevékenységéből származó. tárgyhavi magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. §-a (2) és (4)-(5) bekezdésének. a Nemzeti Adó. 3. alpontjában említett szemé­ e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó. ügyészségi szolgá­ selője. § -á b a n . a nyilatkozatában a biztosítási jogviszony. lyi alapbér. x) Kezdő mezőgazdasági őstermelő: az a személy. társasházközösség.ide nem értve az iskola58. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járu­ lékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásá­ ban a tárgyhónap első napján. illetőleg vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségvi­ közszolgálati jogviszonyban. 40. amely­ nek állampolgára az Európai Közösség és tagál­ lamai. a bevándorolt és a letelepedett jogállású. ján a kormánya következőket rendeli el: vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében R. egyéni vállalkozónak adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) havi átlagos alapbére. gazdálkodó s z e r v e z e tvá­ lasztott tisztségviselője. közalkalmazotti. valamint a menekültként elismert személy. társadalmi megbízatású arendvédelmi szervek. és 2. Ennek hiányában a tárgyhavi személyi személyesen munkát végzői. § (1). a 42-43. a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szotó törvény hatálya alá tartozó személy (a további­ akban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személy). együttesen kellfigyelembevenni. évi LXXXIII. §-amak alkalmazásánál a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeteséert felelős nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv. másik c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai része külföldön adóztatható. §-ának 18. ben munkát végző személynek k e ll tekinteni azt is A biztosítottak aki: alapítvány. tö rv é n y tanulmányokat folytató tanuló. a Magyar Honvédség. v a la m in t a kö te lező eg é szsé g bizto ­ szövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében sítás e llá tá s a iró l szóló 1997. a 35. 3. valamint 3. §-a szerinti biztosítási jogviszony vagy a Tbj. a 34.ide nem értve ag) pont és a (2) bekezdés szerint . a 34. illetve szerződésben meghatározott díj összegének azon időszakra (naptári napokra) vonatkozó arányos részét. 1. a polgári nemzetbiztonsági polgármester. R. 3.a külön alapbérajárulékalap. az őstermelői tevékenységet közös igazol­ díjpénztári tagdíjfizetési kötelezettsége a továbbiakban egyik vány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdál­ jogviszonyában sem áll fenn. bírósági jogviszonyban.biztosítottat. jövede figyele számáv (3) c w sánál fi megköt elóadá: (előadá (5) tisztség időszak díj fizet tésének megszű (6) R . évi LXXXII. v) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás­ ban részes más állam.i alapján díjjárul« határ[TI (2)/ alapot ki (l) bekez sánál-i kellfigyf (3)/ néséret évreáth . i) a mezőgazdasági őstermelő.sei kifizeti venni. személy . jövedelmet és ö ja T b jA § k) pontjának 2 . (8) bekezdésének. aki a szabad mozgás és a három hó­ napot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja. amenyR2. ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevé­ kenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középiokú szakképzettséget igényel. a teljes .

A járu­ lékalap megállapításakor a felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembevenni. földrajzi árujelzők oltalma. 24. amelyen a munkavállaló ténylegesen munkába lép.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 97 )iakban: foglalrténik. akkor a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát.a szünetelést megelő­ zően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján-kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni. és a szoci­ ális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló k ö z ö s s é g irendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. telje­ sítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot. d) az előzetes letartóztatás. R.: öregsékon túl keretéii azt is. amelyre a díjazás történt. vagy ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét éves­ tart.7. egyéni cég tagja esetében az . § (1) Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfi­ zetési kötelezettsége: a) az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilván­ tartásból való törlés napjáig. e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni. § (1) Ha a biztosítás időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában a Tbj. § (1) bekezdésének g) pontjában és (2) bekezdésében említett személy biztosítása .) kor­ mányrendelet 75/B §-ában meghatározott tájékoztató kereté­ ben a nyugdíjfolyósító szerv arról is tájékoztatja az ellátásban részesülő személyt.] figyelembevételével kell megállapítani. gyermekgondozási segély vagy gyer­ e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig meknevelési támogatás kerül folyósításra. hanem idő­ szakonként. ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor. és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyan­ annál a foglalkoztatónál a naptári hónapban el­ ért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkavi­ szonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár. á irány­ ár m egb 20 év. továbbá ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette. § tében a kamarai tagság kezdete napjától annak Szünetel a biztosítás: megszűnése napjáig. szabadságvesztés tartama alatt. b) ügyvéd. akkor a díj kifizetéséig(esedákességéig)elteltidőtartamot kellfigyelembe venni.épez<5 ása) el­ eget. íz iskola. amely a választás napjától a díj fizetéséig.amennyiben e törvény eltérő­ en nem rendelkezik . illetőlega tevékenység befejezését követően kerül sor. b) az igazolatlan távoliét időtartama alatt. ha sem a tevékenység időtarta­ ma. sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg.168/1997. ha a) táppénzben. mintaol­ talom alatt álló mű. (2) Az esedékességet követő időpontban kifizetett járulék­ alapot képező jövedelmet(elmaradt követelés) a Tbj. és egyidejűleg saját jogú nyugdíjas. b) gyermekgondozási segélyben. :képvizatású . jövedelem után a nyugdíjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetésifelső határnapi összegénekfigyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. (5) ATbj. a szabadalmi ügyvi­ vő kamarai tagságának szüneteltetése alatt. 8. (3) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszű­ nésére tekintettel. (3) (*0 Az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége elbírálá­ sánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés megkötésétől. a szaba­ dalmi ügyvivői társaság. akkor a tisztség megszűnésének napjáigeltelt. kor is fennáll. esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak ha törlése napjáig. azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe. az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása napjáig áll fenn.a személyi jövedelemadó előlege alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani. c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) köte­ lezettség alóli mentesítés ideje alatt. (2) Az 5. Tbj. találmányi szabadalmi oltalom. amely évre (időszakra) azt kifizették. a) a gazdasági társaság. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdésében szabályozott munkavégzésre irá­ nyuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni. e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. Tbj. §-ának (1) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettség megállapítá­ snál . baleseti táppénzben. nél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik (2) A társas vállalkozó biztosítási kötelezett­ sége: igénybe. átlagkereset (távolléti díj). (X. §-ának( 2) bekezdésében említett választott tisztségviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni. (3) Az 5. § (1) A biztosítás . 5. kivéve. ápolási díjban részesül. M / B § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. § (1) A biztosítottak . az egyesülés. (2) Ha a díjazásra nem havi rendszerességgel. r. (3) Biztosított az a természetes személy is. Tbj. «»/A § (l) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetettjárulékalapot képező jövedelem után a nyug­ díjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ [Tbj. védjegyoltalom. R. önálló bírósági végrehajtó esetén gondozási díj. ti. (6) Hatályát vesztette.a járulékfizetési felső határig . mintha annak kifi­ zetésére a szünetelés kezdőnapját megelőző napon került volna sor. 2b. hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételérevalójogosultságigazolása céljából azOrszágos Egész­ ségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP) bejelentette. (5) A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően. A biztosítási kötelezettség elbírálá­ sához a kifizetett díjból . baleseti ellátásra és egészségügyi szolgáltatásra jogosult. táppénzfizetés történt.a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek. c) amennyiben az ellátások folyósítását közvetle­ nül megelőző napon biztosított volt. terhességi­ gyermekágyi segélyben.ideértve az előleget is . § (1) Az egyidejűleg több biztosítással járó jogvi­ szonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbí­ rálni. cetében 5iskolai szesülő iák nem ak nem rányuló megbí­ zónak ayban) i külön íkéntes amenyrgyhavi imálbér Dkra anázi sze együtt: iíjast. aki az 5. § (2) bek. 3 . járulékalapot képező vagy munkabér (illetmény). valamint az újítás (a továbbiakban együtt: szerzői jogi védelem alatt álló mű) hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. gyermekgondozási díjban. ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették. európai közösségi jogász a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt. ad) a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekc) közjegyző.a 7 § (1) bekezdésében említett időszakon belül . §-ának k) pontjában meghatározott. § (1) bekezdés a). §-a alapján nem állapítható megvagy az vitatott. gyermekne­ velési támogatásban. 6. használati szerződés (a to ­ vábbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője. f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünete­ lésének ideje alatt. 10. Tbj. hasznosítási. a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedé­ kességekor) kell elbírálni. g) pontjában. 7. igazolgazdál% pont ) lyugdíj. e biztosítási időnek a következő naptári évre áthúzódó időtartamára kifizetett. § Ha a szerzői jogi védelem. egyéni szabadalmi ügyvivő ese­ Tbj.ha törvény eltérően nem rendelkezik . valamint a (2) bekezdésében meg­ határozott jogviszonyban áll. R.az ennek alapját képező jog­ viszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. 9. (2) A munka törvénykönyve szerinti munkavi­ szony esetén a biztosítás kezdete az a nap.arra az évre (időszakra) kellfigyelembevenni. alkotás. kivéve. törvény végrehajtásáról szóIó.a isclője. e) az ügyvéd. kivéve. idalmi 5.ak­ . a szabadalmi ügyvivői iroda tagja esetében a tényleges személyes közre­ működési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig. járulékalapot képező jövedel­ met akkor is számításba kell venni. évi LXXXI. 6 . a közjegyző. vagy ha a tisztség megszűnt. egyeezetvátársas tségvi)vábbá ervezeárak. b). (6 ) A biztosítás szünetelése alatt .WC§ alu a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi. (2) Az a személy. vagy a bün­ tetőeljárást megszüntették. előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is kötelezett. (k) A járulékalap megállapításánál a Tbj. mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor.retében tagját ~ iviszony. illetőleg az előző kifizetéstől az újabb díj kifize­ tésének napjáig.

tózk< mag] orszí m sós s: (ide i meki báni azillí lyal e átme szem ff o. hozzátartozói nyugellátásban. illetőleg szenvedélybeteg. illetve a családtagra kiterjed a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rend­ b) hozzátartozói nyugellátás: szere. munkaképtelenségi.az e törvény szerint biztosított. § rendelkezései (3) A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kö­ szerint megállapodást lehet kötni. feltéve. amikor a tag a (2) Egészségbiztosítási ellátások: személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. tv.) meghatározottak szerint . idős­ 1997. HVG I T B . telezettsége a) az őstermelői igazolványban feltüntetett idő­ Tbj. bányászok egészségkárosodási járadékában. elzá­ rásra utalt.98 í T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben c) az európai parlamenti képviselőre. iskola. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyug­ díjban. özvegyi járadékban. évi LXXXI. hallgatója. b). rehabilitáci­ ós járadékban. § eb) baleseti táppénz. ha az előző belföldi m unka­ végzés befejezésétől számítva három év nem telt el. § (1) bekezdésének i) pontjában megha­ b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó tározott biztosítást kizáró körülmény megszűnését személyre az egyezmény követő naptól a biztosítást kizáró körülmény bekö­ szabályai szerint kell alkalmazni. 15. (2) Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult. aki egyéni. (3) A nyugdíj-biztosítási ellátások: tartási alkalmazottra. e) közérdekű munkát végez.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló h) az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban. 13. ködés kezdetének azt a napot kell tekinteni. családtagra (házastárs. törvényben (a továbbiakban: véka képe zalék t) u szün szólj korh dósá . szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjé­ bb) árvaellátás. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl . 5. házastársi pótlékban. § (1) Baleseti ellátásra. A biztosítás nem terjed ki: cc) baleseti járadék. § E törvény rendelkezéseit ponttól az igazolvány visszaadása napjáig. c) őrizetbe vett. d) b) egyéb esetben a társas vállalkozásnál léte­ sített tagsági jogviszony. aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll. valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszony­ ban áll. különösen. szabadságvesztés-büntetést töltő sze­ mély (a továbbiakban: fogvatartott). b) a magyar jogszabályok szerint be nem A tá rsa d a lo m b izto sítá s egyes ellátásaira jegyzett külföldi munkáltató által Magyaror­ jo g o s u lta k szág területén foglalkoztatott. házastársi jövedelempót­ lékban. fennálló tagság megszűnésének napjáig. illetve vezető tisztségTbj. § a családi gazdaságból vagy a közös őstermelésből.az. illetve társas vállal­ kozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. b) a 14. c) mezőgazdasági járadékban (öregségi. továbbá a nemzetközi szervezet nemzetközi ba) özvegyi nyugdíj. feltéve. terhességi-gyermekágyi segély­ ben.. g) pontjában. Amennyi­ a) egészségügyi szolgáltatás. e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. családtagjára (házastárs. hogy az ab) hatályát vesztette. törvényben (a továbbiakban: Tny. vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. gélyben (nyugdíjban) részesül. hogy e munka­ végzés a két évet nem haladja meg. felekezettől nyugdíjban vagy a Magyar Tbj. lombiztosítási ellátására a 34-35. úgy a társasági szerződés­ b) pénzbeli ellátások: ben meghatározottidőpontaz irányadó. lis e 54. re (alkalmazottjára) és vele közös háztartásban élő be) szülői nyugdíj. hogy bd)baleseti hozzátartozói nyugellátások. 14. fogyaté kossági támogatásban. g) Magyarországon nyilvántartásba vett egy­ háztól. ide nem értve a külföldi állampolgárt. ben ez a nap nem állapítható meg. aki a) nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény. . képviselet tagja). baleseti járadékban. a) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyil­ nálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós vántartásból való törlés napjáig. évi LXXXII1. a külföldi állampolgárságú ház­ db) rehabilitációs ellátás. hadi­ gondozotti ellátásban. b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elme­ beteg. 16. ról szóló törvény rendelkezései szerint megkezdheti. v enné vonal k) és jö^ lékát D Mag. baleset-. áll. baleseti hozzátar­ Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ tozói nyugellátásra jogosult a társadalombiz­ lyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjse­ tosítási nyugellátásról szóló 1997. § (2) bekezdés o^pontjánakalkalmazásánál a tott ellátások az egészségbizfosítás és a nyugdíjtársasági szerződésben meghatározott személyes közremű­ biztosítás keretében vehetők igénybe. amikor a társaság tevékenységét a gazdasági társaságok­ be) táppénz. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult . d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban). gyermek). c) baleseti ellátások: ca) balesetiegészségügyi szolgáltatás. kirendelés vagy munkaerő-kölcsön­ zés keretében kerül sor. gyermekgondozási díjban. í) egés2 ség-v. alkalmazottra. tv. munkaképtelenségi. illetőleg rendeletek. f) gyermekgondozási segélyben. rokkantsági járadékban. c) az 5. aki a) táppénzben. §-ban meghatározott személyek társada­ szűnése napjáig tart. ni. nö­ velt összegű öregségi. gyermek). e rendelke­ zés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra. egész éri. öz­ vegyi járadékban). f) külön törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez. harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek Baleseti ellátásra jogosultak minősülő munkavállalóra. d) megváltozott munkaképességű szemé­ a) külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének lyek ellátásai: külföldi állampolgárságú tagjára (a továbbiakban: da) rokkantsági ellátás. 10. 11.az.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Eb. illetőleg a 13. § (1) bekezdés a). aki élet­ mentés. kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biz­ c) rehabilitációs járadék.a biztosítot­ takon túl . ha a mezőgazdasági őstermelő kilép Tbj. feltéve. tonsági rendszere. ennek hiányában a ba) terhességi-gyermekágyi segély. §Pj kébei r) szóig s) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Tbj. iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakor­ lati képzésben részesülő tanulója. megváltozott m unkaké­ pességű személyek ellátásában. személyes közreműködés kezdeténekazta napot kell tekinte­ bb) gyermekgondozási díj. ac) hatályát vesztette. d) közcélú munkát végez. § viselői jogviszony létrejötte napjától annak meg­ A 11. Megszűnik a bizto­ Társadalombiztosítási ellátások sítás akkor is. korúa lésitá 0 tozó i felsői felsőt tatás magy polgá sért f( alapj. előzetesen letartóztatott. a képviselet tagjával a) társadalombiztosítási sajátjogú nyugellátás: közös háztartásban élő külföldi állampolgárságú aa) öregségi nyugdíj. illetőleg katasztrófaelhárítás vagy véradás során szenved balesetet vagy egész­ ségkárosodást. (1) A társadalombiztosítás rendszerében nyúj­ R. baleseti táppénz­ ben. ha a munkavégzésre kiküldetés. 12. § (1) (2) ATbj. Tbj. vetkezésének napjáig áll fenn.

lített tanuló és hallgató a tanulói jogviszony. illetőleg kiegészítő tevékenységet áll. valamint nyugdíjjárulékot. magyar állampolgársággal és vény határozza meg. gyermekneve­ c) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni nemzetközi egyezmény szerint jogosult egészséglési támogatásban részesül. hogy a (2) bekezdésben meghatáro­ valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben ség-változásának mértéke az 50 százalékot. ellenében igénybe vehető ellátások körét külön tör­ zájárul. aki MagyarA 16. január 1-jén hatályát veszti. hogy az d) az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a tatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú érintett személy belföldinek minősüljön. § ban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt. r) a 39. Az e llá tá so k fe dezete J árulékfizeté sre ségügyi szolgáltatási járulék havi összege t) hajléktalan. a kiegészítő tevékenységet lyal elhelyezett. akkor a jogcímek (1) bekez­ sülő biztosított. s) pontja társas vállalkozó után a társas vállalkozás. szeti életjáradékban részesül.az (1) bekezdés i) pontjában meghatá­ lamint a 39. illetve désben foglalt felsorolása jogosultsági sorrendet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó után. vonatkozó igazolásával rendelkezik. polgár.lt elrae- itt. valamint az a külföldi állam­ (4) Az egészségügyi szolgáltatásokra vonat­ ségügyi hozzájárulást. §-a alapján szociálisan rászorult. pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ fizeti meg. b) egyösszegű kifizetésre egészségbiztosítási járulék 4 százalék. valamint szolgálati járandóságról szóló törvény alapján kaerő-piaci célok fedezetére a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósí­ korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járan­ a) a biztosított természetbeni egészségbiztosí­ tott táppénz egyharmadát hozzájárulás címén dóságban részesül.az egészségügyi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű ok­ szolgáltatásra jogosultság további feltétele. § (5) A foglalkoztató az 5. a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényben munkaerő-piaci járulék 1. 17. az ugyanott hivatkozott külön jogszabály. Az egészségbiztosítási és munlis ellátásokról szóló 1993. § (3) A biztosított által fizetendő egészségn) fogvatartott. gyakorója. a kiegészítő tevékenységet s) nevelőszülői tevékenységet folytat. azzal. vetően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező m) személyes gondoskodást nyújtó bentlaká­ illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a di­ jövedelem után is meg kell fizetni. ideértve mekvédelmi rendszerben utógondozási ellátás­ a tanulói.. egyéni vállalkozó. 16/A § szerint kell megfizetni. tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó (6) 2013. v) az előadó-művészeti szervezetek támoga­ kot és munkaerő-piaci járulékot (a továbbiakban (6) A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól együtt: egészségbiztosítási és munkaerő-piaci fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mér­ szóló törvényben meghatározott balettművé­ járulék). nöigi. vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy (5) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult és e) 2013. a pénz­ p) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érde­ szerezhet jogosultságot a magánnyugdíjról és beli egészségbiztosítási járulék 3 százalék.ide . lyek által a biztosítástól függetlenül térítésmentesen. . § (2) bekezdésében említett személy felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatási járulékot. vállalkozó. Tbj.R E k o r ú a kjáradékában. január 1-jén hatályát veszti ennél kisebb mértékű. A magánnyugdíj keretében a biztosított. § (2) bekezdésében képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 szá­ meghatározott személy által fizetendő egész­ zalékát. továbbá o). fe je ze t lalkozás. hallgatói jogviszonyban ben a jogosultság egyszerre több jogcím alapján foglalkoztatott. § (2) bekezdése szerint egészségügyi meghatározott feltételek szerint. és az illetékes hatóság erre az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szemé­ fizet.5 százalék. tási járulékot. (4) A kiegészítő tevékenységet folytató szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. otthont nyújtó ellátás keretében A m a g á n n yu g d íj kereté be n já ró szolgá lta tás folytató egyéni és társas vállalkozó által fizeten­ átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú és kifizetés dő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. (1) Hatályát vesztette. egészségkárosodást szenvedett. illető­ biztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke o) a szociális igazgatásról és szociá­ leg a kedvezményezett 8. illetve zott jogcím az (1) bekezdésben felsorolt jogcíme­ vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni ket megelőzi. valamint a biztosítás alakján térítésmentesen vagy (3) Hatályát vesztette. a kiegészítő tevékenységet folytató i) a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tar­ (3) Az (1) bekezdés a)-k). a kiegészítő téke 13 százalék. a) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak meg­ Tbj. a gyer­ jogosult egészségügyi szolgáltatásra. továbbá az a nem Tbj. j) megváltozott munkaképességű. 5/A § (1) A társadalom biztosítási kifize tőh e llye l H V G |T B . sos szociális intézményben elhelyezett személy ákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (6) Hatályát vesztette. naptári napokra annak harmincadrészét. elzájltő sze- akí élethárítás yegész- ikéntes ak jogotőleg a jgosult segélyppénz- nnyugDilitácigségi. törvény a) nyugdíjjáradékra vagy kaerő-piaci járulékon belül a természetbeni 54.5 százalék. (ide nem értve a külföldi állampolgárt). idős­ ápolási díjban. § hatálya alá tartozó külföldi személy nyugdíjjárulékot. A járulékokat a biztosítási magyar állampolgárságú kiskorú. évi III. a korhatár előtti ellátásról és a (1) A társadalombiztosítási ellátások és a mun­ tott betegsége miatti keresőképtelensége. b) hatályát vesztette.mpótI. személy. illetőleg R. ügyi ellátásra. v o n a tko zó á lta lá n o s szabályok 6390 forint (napi összege 213 forint). és munkaképes­ jelent. továbbá a biztosításon felül térítés (4) A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hoz­ lékát. va­ tozó alapfokú. (5) A járulékokat a járulékalapot képező jö­ Magyarország területén lakóhellyel vagy tar­ vedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek tózkodási hellyel rendelkezik. Amennyi­ tározott korkedvezményre jogosító munkakörben alapján létesített tanulói. középfokú nevelési-oktatási vagy a esetében . (2) A 13. (7) Hatályát vesztette. és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 száza­ térítés ellenében. in. l) kiskorú. az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatály(2) A biztosított. rozott ösztöndíjas kivételével . hadi­ vagy ttegyagyar •sított ián fo¡díjseJltság . özkakéíszok gyaté?kban. 19. egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot el­ vállalkozó korkedvezmény-biztosítási járulékot éri. § (1) bekezdésének i) pontjában em­ kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését kö­ ország területén lakóhellyel rendelkezik. 18. külön törvényben meghatározott személy egész­ magyar állampolgár. . továbbá időtartamát is. §-ban említett biztosí­ szüntetéséről. (2) Hatályát vesztette. aki nemzetközi szerződés vagy az oktatá­ kozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jog­ e) a foglalkoztató a külön jogszabályban megha­ sért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj címre tekintettel lehet megállapítani. a kében kötött megállapodás alapján jogosult.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 99 ztosítots vállal­ taiénak cént az ilamint uszony­ ba jogoézmény. hallgatói jogviszony szünetelésének Tbj.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . és az e te­ folytató társas vállalkozó után a társas vál­ vékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot IV. k) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. valamint a 39. saját jogú nyugdíjasnak nem minő­ is megállapítható.

adószámának m egjelölésével . évre számított összege után fizeti meg (a további­ szabályait megfeleló'en alkalmazni kell. (2) A korkedvezmény-biztosítási járulék fizeté­ lékalapul szolgáló jövedelme. § szerinti jövedelmeket) alapulvételével ram és a különleges foglalkoztatási állomány korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. taj-számának. valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege. b) pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a 4. gyermekgondozási díjban. 2k. e) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó ka­ mat. Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék. §-ának (3) bekezdésében fo g la lta k szerint m egállapított já ru lé kfi­ zetési felső h a tárlg fize ti meg. szerződéses állományú tag­ kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jaik részére a társadalombiztosítási ellátás helyett a jo g e rő s h a tá ro z a to t 8 n apon b e lü l p a p íra la p o n is m e g k ü ld i. akkor a járulékfizetési felső határt a jogviszony időtartamával arányosan kell Tbj. Az a d a ts z o lg á lta tá s t e le k tro n ik u s a n . keretében járó juttatás után. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel. ha táppénzben. d) a szerzői jogi védelem. Az a d a ts zo l­ g á lta tá s s z e rin t fe n n á lló kö v e te lé st az a d ó h a tó sá g a fo g la lk o z ta tó a d ószám láján „tá p p é n z -h o z z á já ru lá s a d ó n e m " k ö te le z e tts é g k é n t írja elő. gyermekgondozási segélyben. s után díjbí díj-k szesi ápol. azt az időtartamot.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E min (2) A Tbj. az ezzel összefüggő nyilván­ egy naptári napra meghatározott összeg naptári tartási és adatszolgáltatási kötelezettségre az Art. valamint egészségbiztosí­ a számára k ifiz e te tt já ru lé k a la p o t képező jövedelem ni és után fizetterm észetbeni egészségbiztosítási já rulé ko t és tási és munkaerő-piaci járulékot a felszolgálási díj nyugdíjjárulékot. A járulékfizetési felső határ szá­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alap­ mításánál figyelmen kívül kell hagyni továbbá ját: a) a foglalkoztató által megállapított és folyó­ sított társadalombiztosítási ellátás. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj. 71. 20/A § (1) A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a HVG I T B . § (3) bekezdésében meghatározott egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a 4. § szerinti jövedelmét) után fizeti meg. a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot is köteles fizetni. kifizetett pénzbeli juttatásokat a társadalombiz­ (5) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv tosítási ellátásoknak megfelelő mértékben elszá­ a d ó ha tó sá g m e g k ü ld e n i kér. § A 5. R. 5/C § (l) A sa já tjo g ú nyugdíjas fo g la lko zta to tt. 5/B § (l)-(3) Hatályát vesztette. találmányi szaba­ dalmi oltalom. molhatják. §-a f) pontjában m eghatározott ségl ellátás m egállapításának kezdőnapját követően létesí­ te tt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján közj lalkoztatott nem fizet szer a) nyugdíjjárulékot. a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a nyugdíj m egállapításának napjával kezdődően újra meg kell á lla p íta n i a Tbj. így kü­ lönösen. baleseti táppénzben része­ sült. (4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítot­ tól több járulékot vont le az (l)-(2) bekezdésben előírtnál. kivéve. Az a d a ts zo lg á l­ ta tá s a la p já t képező jo g e rő s h a tá ro z a to k kö zü l az eg é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv csak a zt a h a tá ro z a to t k ü ld i m eg k in y o m ta tv a és cégszerűen a lá írva az ille té k e s á lla m i a d ó ha tó sá g részére. A fog­ (1 dozá bán. január 1-jén hatályát veszti. § (1) A foglalkoztatott a 19. megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv) állapítja meg. 25. akban: járulékfizetési felső határ). reha kövt reha díj. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot. a fo g la lk o z ta tó a zo n o sító szá m á t és a kö ve te lé s ö szsz e g é t. valamint a 19. mintaoltalom alatt álló mű. (2) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendel­ kező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét a foglalkoztatott táppénzének megállapítására illetékes fő­ városi. va la m in t a kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó egyéni és társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot a Tbj. legfeljebb azonban a központi költségvetésről szóló törvényben az sére és bevallására. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint (2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járu­ mentesítették.az ellátás kifizetésével egyidejűlegtájékoztatja az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szervet. valam int a foglalkoztató nevének. (3) A járulékfizetési felső határt évente január Tbj. § k) pont szerinti jövedelem (kivéve a külön jogszabály szerinti prémiumévek prog. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. és a borravaló után. hasznosítási. ja n u á r 1 -je i á lla p o t s z e rin t fo g la lk o z ta tó n a k m in ő s ü lő sz e rv e k te k in te té b e n a fo g la lk o z ta tó a d ó a zo n osító szám ára. terhességi-gyermekágyi segélyben. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m int kifizetőhelyek esetén az OEP-et. 22. díja'zas nélküli időszakot. iban -ider sülő í keret b zéppalii folyt mun azt a gon\ c) kozó biztc megi korh Tbj. földrajzi árujelzők oltalma. §-a szerinti béren kívüli juttatás. 25. § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. a NAV és az OEP k ö z ö tti m e g á lla p o d á s b a n rö g z íte tt a d a tta rta lo m ­ m al és rendszerességgel. 21. §-ának(5) bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás összegét m egállapítja. 23. Ha a nyugdíj m egállapítá­ sára év közben kerül sor.az ellátásban részesülő személy nevének. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járu­ lékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. 4. c) a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék). (3) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató az általa kifiz e te tt. és az általa kifize tett ellátások terhére elszámolja.100 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK rendelkező foglalkoztató a Tbj. más foglalkoztatónál fennállójogviszony alapján folyósított táppénz összegéről. 24. § Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egész­ megállapítani. A foglalkoztató a határozat jogerőre emelkedését követően a táppénz-hozzájárulást15 napon belül a Nemzeti Adó. amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képező jövedelme nem volt. 21. sítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn Járulékalapot nem képező jövedelem a teljes naptári évben. valamint a nyugdíjjárulék Tbj. Korkedvezmény-biztosítási járulék Tbj. 19. a folyósítás időpontjáról .a n y ilv á n ta rtá s á b a n 2011. valamint a fizetés. A megállapított járulékfizetési felső határt időköz­ ben csökkenteni kell az említett időszakok naptá­ ri napjainak száma és a napi járulékfizetési felső határ szorzatával. § -ának (3) bekezdé­ sében foglaltak szerint. Az á lla m i a d ó h a tó sá g és az á lla m i a d ó ha tó sá g . va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási.és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) m unkáltatóltáppénzhozzájárulás-beszedési számlájára utalja át. Ha a bizto­ 2013. b) az Szja tv. 24. v a la m in t ese d é ke ssé g ét ta rta lm a z ó a d a t­ s z o lg á lta tá s t te lje s ít az á lla m i a d ó h a tó sá g részére. (3 megh követ jedő i járó jc jöved számi kifize mege T N z o tti {k) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv a jo g e rő s h a tá ro z a to k a d a ta it h a tá ro z a to n k é n t. de legkésőbb a tá rg y h ó n a ­ p o t kö v e tő h ó n ap 1 5-éig ke ll te lje s íte n i. 20. § Hatályát vesztette. a táppénzhozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása céljából. alkotás. védjegyoltalom.a k ö z ö ttü k lé tr e jö tt m eg­ á lla p o d á s n a k m e g fe le lő e n . nevére (m egnevezésére). (5 )-(7 ) Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok Tbj. 20/A § 1-jétől december 31-éig kell számítani. cí­ m ére (székhelyére) v o n a tk o z ó a d a to k te k in te té b e n kölcsönös a d a te g y e z te té s t v a ló s ít meg. §-ában e m líte tt saját jo g ú nyugdíjas bek( díjjá fo g la lko zta to tt a Tbj. Tbj. R. am e­ ly e t a v é g re h a jtá s i k ifo g á s b e n y ú jtá s a ese té n az a. § Hatályát vesztette. a többletként jelentkező járulékot legké­ sőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. után adói nyuÉ hez hatjí szén G Tbj. § (1) bekezdésének a) pontjában említett szervek a hivatásos. .

(2) A biztosított társas v álla lk o zó a 19. Ilomány o t a járu- meghatározott ellátás m egállapításának napján vagy azt követően az ellátás megállapításának kezdőnapjáig ter­ jedő időszakra vonatkozóan. va la m in t a katonaiszolgálatotteljesítő önkéntestartalékos katonák részére a társadalom biztosítási ellátás helyett kifizetett a) pénzbeli ellátást. § (1) be­ kezdés b) pontjában meghatározott . időén :ezdé- ¡díjas ózott étesíelem ¡pján (otés (5) 2013. valamint a 19. a gyer­ mekgondozási díjban részesülők. h)-o). § d) pont 5. rehabilitációs járadékban. 26. b)a nyugállom ányba helyezést követő két hónapra nyugdíj helyett kifize tett ju tta tá s . kivéve. gyermeknevelési támogatás­ ban. aki kö­ zép.foglal­ koztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő . a 2012. így küíekágyi .a foglalkozta­ tott helyett . v a la m in t az a la p já t képező e g yé n iegészségbiztosításijárulék-alaphoz viszonyított átlagos arány alapján. § (1) bekezdés c)-f). § (2)— (3) bekezdésében meghatározott mértékű nyugdíjjárulékot. (9) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) fizetését megalapozó jogviszonyból származó jöve­ delem után a biztosított az e törvény szerinti nyugdíjjárulék. § (3) bekezdése szerinti egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműkö­ désére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. (3) Abban az esetben. ha a biztosítási kötele­ zettség a naptári év teljes tartama alatt nem áll fenn. s) és t) pontjában meghatározott személyek után havonta 5850 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet. A saját jogú nyug­ díjban. aki fizetés nélküli szabadsá­ gon van-. a megszűnt biztosítással já r ó jogviszonyára te kin te tte l kap járulékalapot képező azonban lyben az :naptári továbbie január i a bizto- jövedelmet. c) az a foglalkoztatott. az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás igénybevételére vonatkozó előző évi országos sta tisztika i á tlag. a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állom ányú ta g ja i. § -a /)p o n tjá b a n ek prog. valamint a 16. időközcnaptási felső tosítotlésben t legké1 belül Tbj. (5) A társas v álla lk o zás a korkedvez­ ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott biztosított társas vállalkozó után a nyugdíj­ járulék alapjának alapulvételével korked­ vezmény-biztosítási járulékot fizet.esetében a jogosultat tö r­ vény szerint m egillető nyugellátásnak megfelelő össze­ get az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatósággal (a továbbiakban: ONYF) a közöttük lé tre jö tt megállapodás alapján teljesítik. Tbj. áll fenn ési felső' san kell itár szá- ovábbá tottnak . (3) Az egyházi személy után az egyház a m inim álbér alapulvételével a 19. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjjárulékot fizethet. az ápolási díj. az egészségbiztosítási és m un­ kaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a m inimálbér másfélszerese. továbbá a bevallásában adatot szolgáltat a 15% nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről. Az a) p o n tb a n m e g h a tá ro zo tt m egállapodásnak m egfelelően szám ított összeget a Magyar Honvédség. reá irányadó öregséginyugdíj­ korhatárt betöltötte. 26. járadék.személyek.15%-os m értékű nyugdíj járu ­ lékot fizet. 5/G § (1) (2) A Tbj. valamint természetbeni egész­ ségbiztosítási járulékot fizet. (4) Hatályát vesztette. 27. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. § -ának (3) bekezdése szerinti já ru lé k fizetés szem pontjából azt a szem élyt kell egyházi sze­ m élynek. a rendvédelm i szervek. R.ide nem értve azt a munkavállalót. a re n dvédelm i szervek. amelyre a jö v e d e lm e t k ifiz e tik vagy ju tta tjá k . g)-i) pontja­ iban és (2) bekezdésében meghatározott személy -ide nem értve az iskolaszövetkezetnek nem minő­ sülő szövetkezet tevékenységében munkaviszony keretében közreműködő szövetkezeti tagot b) az az egyéni és társas vállalkozó. éni ás iák (3 ) apítái felső Jlékfi- A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése Tbj. e jö v e d e lm e t a já rulé kfize té si felső határ s z á m í t á s á n áúgy kell figyelem be venni. munkarehabilitációs díjban. R. valamint a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. valam int a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok a fizetendő társadalom biztosítási já rulé k csökkentésével a NAV m in t állam i adóhatóság á l­ tal rendszeresített bevallásban számolják el. egyéni és társas vállal­ kozó. k. A társas vállal­ kozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfi­ zetési felső határig fizet. aki saját jogú nyugdíjas. (5) A központi költségvetés a 16. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot. A ven­ déglátóüzlet felszolgálója a borravaló után fizethető járulékot a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. (8) Hatályát vesztette. támogatás. valamint a munkarehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot nem fizet.vagy felsőfokú oktatási intézményben nap­ pali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat. a NAV. i t a járu?tbeni ilékot itjogú ¡bizto- ta to tt. (6) Hatályát vesztette. özvegyi nyugdíjban ré­ szesülő személy a gyermekgondozási segély. § (1) bekezdésének b)-d). am ely a la tt a bizto síto tt korkedvezm ényre jo g o sultságotszerez. (10)-(11) Hatályát vesztette. a kk o ra k o rk e d ve zm é n y-b izto sítá si já ru lé k a la p ja k é n t a jöve de le m (tá rs a d a lo m b iz to s ítá s ijá ru lé k -a la p ) azon időszakra (naptári napokra) ju tó arányos részét kell figyelem be venni. a kit az egyház belső törvényeiben és szabályzataiban annak m inősít. a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.'erm ekn része- íszakot. vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályban meghatározott. 5/E § H atályát vesztette. január 1-jét követően hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy a díj. (7) A külön jogszabály szerinti felszolgá­ lási díj után a foglalkoztató . A reá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. segély.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 101 Ulékot a (3) Ha a sajátjogú nyugdíjas a Tbj. egy összegben az Art. (2) Az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulékot fizet. naptári évben). az egyéniegészségbiztosításijárulék-alapot alapul véve az OEP-pel a közöttük lé tre jö tt m egálla­ podás alapján számolják el. a NAV. özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szerv­ hez benyújtott nyilatkozatával azonban vállal­ hatja a nyugdíjjárulék fizetését. ille tő le g a szerzetesrend ta gjának te kin te n i. (3)-(6) R.és egészségbiztosításijárulék­ fizetési kötelezettségét az egyszerűsített közte­ her-viselési hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti. ellátás összege után nyugdíjjárulékot fizet. (4) A 4. 25/A § Nem fizet a 19. m intha annak l kifizetésére az ellátás m egállapításának kezdőnapját megelőző napon került volna sor. § (1) A gyermekgondozási díjban. a teljes naptári hónapban. a járulékfizetési felső határt a biztosítási kötelezettség időtartamával arányosan kell meg­ határozni. R. szabályai szerint kell az állam i adóhatóságnak bevalla­ ni és megfizetni. § (3) bekezdésében meghatáro­ zott mértékű munkaerő-piaci járulékot a) az 5. ille tv e árvaellátás helyett kifize tett ju tta tá s t is . . alpontja szerinti társas vállalkozó esetén a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell te­ kinteni. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér. (2) A Tbj. 5/F § Ha a korkedvezm ényre jogosító m unkakör­ ben végzett tevékenység nem áll fenn a teljes időszakban (pl. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik . A járulékot központilag. 5/D § (l) A Magyar Honvédség.ideértve a hivatásos állom ány tagjának elhalálozása esetén a nyugellátásra jo g o su lt h ozzátartozónak n yugdíj. január 1-jén hatályát veszti. gyermekgon­ dozási segélyben. 25/A § c) p o n tja alkalm azásában öregség in y u g d íj-k o rh a tá r a la tt a hivatásos á llo m á n y ta g ja i esetében a fegyveres szervek h iva táso s á llo m á n yú ta g ja in a k s z o lg á la ti vis z o n y á ró l szóló tö rv é n y b e n és a M agyar H onvédség hivatásos és szerződéses á l­ lo m á n yú k a to n á in a k jo g á llá s á ró l szóló tö rv é n y b e n m e g h a tá ro z o tt hivatásos szo lg á la t felső k o rh a tá rá t kell é rte n i. § (1) Hatályát vesztette. ápolási díjban.

d) ügyvédként. A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) be­ kezdésben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . § (1) A 27. Az egyéni v állalko zó 19. alapjánál magasabb járulékalap után fizeti meg. szabadalmi ügyvivőként. köz­ jegyzőként kamarai tagságát. kivéve. 29/A § bekezdése szerint m agasabb összegű já ru lé k a la p u tá n i já ru lé kfize té si kö te le z e tts é g e t v á lla ló evaadózó e g yé n i vállalkozó kö te le s a T b j. A járulékfize­ tési felső határt csökkenteni kell a (4) bekezdés­ ben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. (3) A mezőgazdasági őstermelő a maga­ sabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonat­ kozóan nyilatkozattal vállalhatja. magasabb összegű társadalom biztosítá­ az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci si ellátások megszerzése érdekében egy­ járulék alapja havonta legalább a m in im ál­ oldalú nyilatkozattal vállalhatja. ha a gyermekgondozási segély. (1) A Tbj. gyermekgondozási díjban. az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét szemé­ lyesen folytatja b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. ha a társas vállalkozó biz­ tosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulé­ kot. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér. az ápolási díj folyósításának JT . egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.a m inim ál­ bérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 19. R. A nyilatkozat az Art. § (3) bekezdése szerin­ ti egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu lék ot v álla lk o zói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a tárgyév első negyedévére vo­ natkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. § (2)-(3) bekez­ désében meghatározott járulékokat fizet.ide­ értve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is . Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. amely alatt a) táppénzben. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben megha­ tározott körülmények nem állnak fenn a nap­ tári hónap teljes tartamán át. ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vigy szűnt meg. ápolási díjban részesül kivéve. a 19. a gyermeknevelési támogatás. § (4) bekez­ désében említett evaadózó egyéni vállalkozó a munkaviszonya. § (**) bekezdésében fo g la lt kö rü l­ m én ye k s z e rin ti cs ö kk e n té sé t ig a zoló o km á n yo ka t az A rt. valamint a gyugdíjjárulékot. (8) A korkedvezményre jogosító munkakör­ ben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével korkedvezmény-bfztosítási járu­ lékot fizet. baleseti táppénzben.lásával egyidejűleg kell az állami adóhatósághoz benyújtani. . aki az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: evaadózó). szerinti végre­ ségi-gyermekágyi segélyben. terhes. átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. (2) Ha az e g y é n i v á lla lk o z ó e va a la n y is á g a év közben m e g s zű n ik . (5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatáro­ zott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. (4) Az egyéni vállalkozó a járulékfizetési A nyilatkozat az adóévre szól. melyet első ízben az alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot adóévet megelőző év december 20-áig. (5) Hatályát vesztette. c) fogvatartott. (2) Az evaadózó egyéni vállalkozó já­ rulékfizetési kötelezettségének megállapí­ tásánál értelemszerűen alkalm azni kell a hajtható okiratnak minősül. § H a tá lyá t v e s zte tte . baleseti táppénzben. 29. (4) A (3) bekezdéstől eltérően a 31. egyébként bevételnek számító támogatást. A nyilatkozat az Art. gyermeknevelési támogatásban. gyermeknevelési támogatásban. ej a 31. § R. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. s z e rin ti e lé vülé si id ő n b e lü l m e g ő rizn i. gyermekgondozási díjban. a gyer­ meknevelési támogatás. köz­ jegyzőként kamarai tagságát szünetelteti. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. szabadalmi ügyvivőként. b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. illetőleg a tanulói. az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lék alapja havonta a minimálbér másfélszerese. 30/A § (1) A mezőgazdasági őstermelő .v H V G |T B . gyermekgondozási segélyben. a járulékfizetési alsó határ ki­ számításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. (4) A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségére a 29.kivéve. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. (8) 2013Január 1-jén hatályát veszti. § (1) Hatályát vesztette. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az a me­ zőgazdasági őstermelő. amely alatt a társas vállalko­ zó a) táppénzben. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt. §-ban meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével. 29. 29/A§ (1) Az a biztosított egyéni vállalkozó. § (4)-(5) és (8) bekezdésének rendelkezéseit. (3) Az evaadózó egyéni vállalkozó a lék alapja havonta legalább a m inim álbér. a já ru lé k o k a t a m egszűnés h ó ' n a p já ig a n y ila tk o z a tá b a n v á lla lt já ru lé k a la p napi arányosítással s z á m íto tt összege u tá n fiz e ti meg. d) ügyvédként. szerinti végrehajtható okiratnak minősül. § (4) bekezdésében említett egyéni vál­ lalkozó keresőképtelen. akinek az e tevé­ kenységéből származó. valamint a nyugdíjjárulékot az (l)-(2) bekezdésben meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. tartama alatt vállalkozói tevékenységét személye­ sen folytatja -. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerző­ dés rendelkezése alapján folyósított. azt követő­ és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ en a november hónapra vonatkozó járulékbeval­ lékot fizetni arra az időtartamra. R. Az egyéni vállalkozók járulékfizetése Tbj. ápolási díjban részesül . tárgyévet megelő­ ző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. hogy a bér másfélszerese. a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy naptári napra a 27. § (2)-(3) bekezdés szerinti járulékokat az nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizeté­ egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék si felső határig fizet. ha a gyermekgondozási segély. gyermekgondozási segélyben.§ (1) bekezdésben meghatározott járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. Tbj. hogy a 19. terhes­ ségi-gyermekágyi segélyben. viszonya megszűnését követő tárgyévi időszakra is választhatja a magasabb járulékalap utáni já­ rulékfizetést. § (4) bekezdésében foglalta­ kat megfelelően alkalmazni kell. 6. valam int a 19. c) fogvatartott. hallgatói jog­ A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Tbj. (2) (3) A biztosított egyéni v á lla lk o z ó a 19. az ősterme­ lői tevékenységből származó. tárgyévet meg­ előző évi bevételének 20 százaléka után a 19.R E Tbj. Az Szja tv. A nyugd íjjáru­ 29. 30.102 | T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK Tbj. 28. 6/B § (6) (7) Hatályát vesztette. 6/A §.

átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az áta­ lányban megállapított jövedelem.évente egy alkalommal történő választása szerint . (3) Ha a társas vállalkozó újabb biztosítással járó tá r­ sas vállalkozási jo g viszo n yt létesít. de választási lehe­ tőségét már kim erítette. illetőleg a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben említett járulékalap után kell a járu­ lékot megfizetni. és a) aki az 5. (3) (4) Az (1) bekezdés alapján kötött megálla­ podás esetén a járulékfizetés alapja a megálla­ podást kötő személy által megjelölt jövedelem. hogy a járulékfizetési alsó határ után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. Amennyiben a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső határ összegének figyelembevételével kötik meg. §-ának (5) bekezdésére figyelem m el választott társas vállalkozói jogviszonya m egszűnik. b) akinek biztosítása szünetel. R. § (1) bekezdésében említett ellátások után együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső hatá­ rig kell megfizetni. anH V G |T B . ha a) az . amíg a biztosított nem nyilatkozik arról. izetése . Nyugdíjjárulék-túlfizetés esetén a foglalkoztató a túlfizetés igazolását követő 15 napon belül köteles a járulé­ kot visszafizetni a biztosítottnak. újra választ. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése cél­ jából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. és a) aki az 5. 6/C § A Tbj. az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség azt a fo g la lko zta tó t te rh e li. a jo g viszo n y keletkezését. R. valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem. (6) Annak az egyéni vállalkozónak. és a 13. és a 13. (2) A nyugdíjjárulékot a biztosítási kö­ telezettséggel járó jogviszonyokban és a 26. § szerint a biztosítás nem terjed ki. legfeljebb azonban a megállapodás megköté­ sekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hó­ napokra számított összeg. ille­ tőleg akire a 11. (2) Abban az esetben. ahol az egyéni vá lla lko zó fog la lko zta tá sa a heti 36 ó rá t eléri. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyug­ díjalapot képező jövedelem szerzése céliából 34 százalék nvugdíi-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . (3) Ha az egyidejűleg fe n ná lló biztosítási jo g viszo ­ nyok azonos időben szűnnek meg. am elyiknél magasabb v o lt a já rulé ka lap o t képező jö v e ­ delem . Az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az adóév egészére választhatja. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban elő­ írt munkaidőt össze kell számítani.egyszer kell figyelembe venni. és azt részére vissza kell fiz e tn i. vagy b) az egyéni vállalkozó. napjáig írásban értesíti azokat a társas vállalkozáso­ kat. vetési ílalta- . a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. § Hatályát vesztette. E választása alapján az egyéni vállalkozásában. (3) Hatályát vesztette. 7/B § Hatályát vesztette. az (l)-(3 ) bekez­ dés alkalmazása szem pontjából a foglalkoztatóra előírt kötelezettségek azt a fo g la lk o z ta tó t te rh e lik. A társas vállalkozó e vá­ lasztásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.az egyidejűleg fe n ná lló (fe n n á llt) biztosítással járó jogviszonyok esetében is csak azokat a naptári napokat lehetfigyelem be venni. Ennek hiányában az egyéni vállalkozó az A rt. 2k. aki nem magán-nvugdíipénztári tag és nem saját iogú nyugdíjas. § szerint a biztosítás nem terjed ki. ille tv e megszűnését követő15 napon belül írásban értesíti. inés hó- Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén Tbj. hogy a nyugdíjjárulékot a járulékfizetési felső határig megfizette. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint számol el. m elyeknek tagjaként biztosításra kötelezett.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. sága év ap napi meg. 33. Az igazolást a b iztosítottnak ahhoz a foglalkoztatóhoz kell benyújtania. (7) Hatályát vesztette. vagy még a n a p ­ tá ri év utolsó napján is fe n ná lln a k. de legalább a megál­ lapodás megkötése napján érvényes m inim ál­ bér összege. illalkozó mezőgazdasági kisterm előre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a tárgyévben érvényes bevételi értékhatárt kell figyelem be venni. (2) Ha az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban 2k. 31. itkozó i kívül ízerző'bként §-ának(2) bekezdésében m eghatározott összeget. Az egyik biztosítási jogviszony megszűnése esetén az elszámolási és visszafizetési kötelezettségazta fo g la lko zta tó tterhe li. am eddig a biztosított nem nyilatkozik. A foglalkoztató az igazolás aiagatások /onat- )gy a erméi járu- 0-C2) ípnál nezőtalap re voik az i Art. a társas vállalkozó közép. továbbá ennektényét a nyilvántartásba bejegyezni. (5) R. amely napokra abízto síto ttn akjá ru lé ka la p o t képező jövedelm e vo lt. a járulékkülönbözetet el kell számolni. 30/A § (2) bekezdésének alkalm azá­ sában a )a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi bevétele 20 százalékának egytizenketted részét. b) akinek biztosítása szünetel. ille tve a Tbj. illetőlega foglalkoztató a járulékalapot képezőjövedelm eiből a nyugdíjjárulékot levonni. aki egyben társas vállalkozóként is biztosított. ha a társas vállalkozó többes jogviszonya évközben keletkezik. § Tbj. 31.R E am e? tevéegelőíeg az nelőre termet megitán a értékű kot és Szja tv. kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a já ru lé k külőnbözetetelszám olni és a biztosítottnak visszafizetni. R.^1. I. (íf) Ha az egyéni vállalkozó e g yide jű le g tö bb . hogy a járulékalapot képező ju tta tá sa i együttesen elérték a Tbj. § (1) Az a belföldi nagykorú1 ’személy. §-a szerinti biztosított m indaddig köteles n yu g d íjjá ru lé ko tfize tn i. ^-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. § (1) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járu­ lékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. § -ának (1) bekezdésében m eghatározott magasabb összeg után fize tett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. (4) A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék.a naptári éven belül . anyókát ni. 7/A § (1) ATbj. vagy a Tbj. 32.átalányadózónak nem minősülő . § (1) ATbj. 27. az újabb vállalkozást a korábbi választásáról tájékoztatnia kell. §-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll.ide­ kezdő nimálmega termé5i járu- Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra Tbj. amelynél a b izto síto tt biztosítási jogviszonya a naptári évbentovábbra is fennáll. ille­ tőleg akire a 11. amelyik a járulékkülönbözet elszámolására és visszafizetésére kötelezett. 30. járulékalapot képező jövedelem. 7. A nyugdíjjárulékot a naptári év folyamán addig kell levonni. 29. 31. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag és nem saját jogú nyugdíjas. egyéb biztosítással já ró jogviszonyban Is áll. a Tbj. álló b iztosított a Tbj. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás szol­ gálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkere­ set megszerzésére külön-külön nem köthető meg. § -ának (3) be­ kezdésében. a Tbj.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 103 őszakra utáni já - r.egyé­ ni vállalkozó. Ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért. (1) Az a belföldi nagykorú személy. m elyeknek ta g ja ké n t b iz to ­ síto tt. 7/C § Hatályát vesztette. § (3) be­ kezdése. és erről a tö b b i társas vállalkozást. egyéni vállal­ kozói járulékfizetési kötelezettsége a 29. Tbj. §-ának (2) bekezdésében. 31. (5) Amennyiben a társas vállalkozóként biz­ tosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot . illetőleg 29/A § (1) bekezdése szerint áll fenn. b )a e szerint kfizetési It körül. 34. A naptári évi összeghatár m egállapításánál .-ben meghatározott adóalap 4 százaléka. de a többes társas vállalkozói jogviszonya továbbra is fe n ná ll. evaadózó egyéni vállalkozó esetében az Éva tv. §-ának(5) bekezdésében em líte tt esetben a társasvállalkozóválasztásáról a tárgyévjanuár 31. § -ának (2) bekezdésében.

vei tá 19 ü§ 19 já Ve Tbj. lett ki re.] szerzésére irányuló megállapodás megköté­ sére a m egállapodást kötő személy . ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni.az A rt. a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alap­ ján. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. am ely időtarta m o ta nyugellátás m egállapításakorszolgálati időként nem vettek figyelem be.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. a gyermekgondozási segély idejé­ vel megegyezd otthoni gondozás idejére.á n a k (10) bekezdésében m eghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló m eg á lla p o d ás m egkötéséhez b e m u ta ta n d ó a ked­ ve zm ényezett szem élyazonosságát igazoló okmány. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni.figyelem m el a korkedvezm ényre is . b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny.irányadó öregséginyugdíj-korhatár . b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a (4) be­ kezdés szerinti minimálbér 30 százaléka. Az előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat Magyarország hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. ta rtó zk o d á s i. a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E állapodást a minimálbér alapján kötötték. elmi nik. tartózkodásra jogosító okm ány. kedvezményezett javára kötött meg­ állapodás esetén a kedvezményezett a megál­ lapodás időtartama alatt biztosítási kötelezett­ séggel járó jogviszonyban áll. ha utólaga m egállapodást kötő személy a 9/C § -b a n m eg h a tá ro zo tt o kira tta l igazolja.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is). illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra. szerinti elévülési időn belül . Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti meg­ HVG T B . valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. (12) A Magyarország területén oktatási intéz­ ményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a (4) bekezdésben meghatározott minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási járu­ lék megfizetésének vállalása esetén köthet meg. (9) A (8) bekezdés a) pontja alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni. *' (2) A Tbj. 3k.] a Központi N y u g d íjn y ilvá n ta rtó és Inform atikai Igazgatóság illetékes.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra. [k) A Tbj. § (1). 3k. k ü lfö ld i á lla m p o lg á r esetében az ide­ genrendészeti hatóság á lta l k ia d o tt. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. valamint a megállapodást kötő személynek. évre. (11) A (10) bekezdésben említett megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege: a) nagykorú állampolgár esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 50 százaléka. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulék megfizetésével a) 1998. a ked­ vezm ényezettre . Ik. A megálla­ podást kezdeményező személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. a 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. (8) Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podás köthető.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. § (1) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem [Thj. § -á n a k (5) bek. illetőleg a szol­ zettsf gálati idő. a 19. (5) Szolgálati idő szerzése érdekében megál­ lapodást köthet a megállapodás megkötése nap­ ján érvényes minimálbér alapulvételével szá­ mított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíjpénztári tag nagykorú személy. A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalofnmal.vissza kell fizetni ojh a a megállapodás nem felel mega Tbj. 3k. M a g y a ro rsz á g o n la kó he llye l nem rendelkező. 3^.ha a m egállapodást más javára kö tik. § .kedvezményezett javára k ö tö tt megállapodás esetén a kedvezményezett . ha változik a gyermekgondozási segély összege vagy a nyugdíjjárulék mértéke. fogls addi szói* meg: G pont legk targ pod. Az elismert szolgá­ lati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legko­ rábban a járulék megfizetésének napjától álla­ pítható meg. (10) Az e törvény szerint nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes személy megállapodást köt­ het a saját. ejabban azesetben. ille tő le g szálláshelyet igazoló d o ku m e n tu m . és a minimálbér változik. szóigadata (13) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő é a szei s nyugdíjalapot képező jövedelem. (7) Az (5) bekezdés b) pont szerinti esetben a megállapodás megkötése a nyugdíjigény el­ bírálása tárgyában hozott elsőfokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártá­ ig kezdeményezhető.m T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK nak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. címét. 8/A § A m egállapodás alapján m egfizetett já ru ­ podá hóna napr. a la k ó -. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. 35. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is). n. R. R. eg} sza ese lap jár lékot .betöltése után kerülhet sor. adat- já Vt . § (1) A megállapodásnak tartalmaznia kell a szerződő felek megnevezését. §-ának (l). (3) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás [Tbj. december 31-e utáni betöltése esetén . (5) és (8) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megálla­ podás). (6) A (5) bekezdés szerinti esetekben a megál­ lapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincadrészének szor­ zata. legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. álla sür me jár. (51 Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podást köthet a megállapodás megkötése napián érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíj-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíipénztári tag nagykorú személv. így kell eljárni akkor is. 8.lakóhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazga­ tóság. (5) és (8) bek. valamint b) hatályát vesztette. állapodást. 41.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti m egállapodás m egkötésére a m egállapodást kötő sze­ m élyre . napjáig kell a módosított összeg alap­ ján megfizetni. a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hó­ nap 12. január 1-je előtt jogerős határozattal elbírált igények esetében újabb szolgálati idő szerzésére megállapodás nem köthető. illetőleg b)arra az id ő ta rta m ra vonatkozóan. A 2000. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. § -ának (10) bekezdése] megkö­ tésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jogo­ sult. a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. december 31-e utáni betöltése esetén . Ha a megállapodást kötő személy. A (8) bekezdés b) pontja szerint megkötött megállapodás esetén. k ü lfö ld ö n élő személy esetében [Tbj. léke meg dás ( sült zik alk£ 34. hogy a megállapodás időtartam a a la tt b izto síto tti jo g ­ viszonyt eredményező jogviszonyban állt. valamint az egészségügyi szolgáltatás időpc szerzése érdekében kötött megállapodást a ked­ (2 vezményezett személy javára a járulékfizetés át­ vállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. 41.

R. § (5) bekezdésében meghatározott járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulás bevételeinek átuta­ lásával biztosítja. 37. amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. ) gálla- iőtaríként :kötő zolja. Az utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megál­ lapodás megkötését követő hónap első napjától jár. 39/A § (1) A 39.T A R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 105 íet meg. szabadalmi ügyvivőként. hogy az egészségügyi szol­ gáltatási járulékot melyik társas vállalkozás fizeti meg utána. § (1) A kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó társas vállalkozó után a társas vállalkozás a Tbj. napjáig kell megfizetni. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adózást vá­ lasztó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot . 38. b) fogvatartott. A tárgyhónap első napját megelőző időre megálla­ podás nem köthető. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam alatt köteles járulék fizetésére. Ezt követően a járulékot havonta elő­ re. évi LXV1. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencvenna­ pos időszak is. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulékot fizet. (4) A megállapodás alapján megszerzett jogo­ sultságra . aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16. (2) Az egészségügyi szolgáltatásra megálla­ podás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal. (2) Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is. ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése viszszamenőleg hat hónapra megtörtént.fizeti meg utána. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot fizetni. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ha az állami adóhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartá­ sában nem rendelkezik adattal. (7) Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése Tbj. (5) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a 34. § (1) bekez­ désének a)-o). 'jog- ell a nint ega idat- . § (1) bekezdése és a (8) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás a megkötése napján. § (2) bekez­ désében m eghatár6zott id ő ta rta m a la tt köteles egész­ ségügyi szolgáltatási já rulé ko t fizetni. nak (5 ) natikai szerinti jtő szea kedirhatár e után s z o l g á l t a t á s r avonatkozó rendelkezések szerinti a d a t a it . Tbj. (2) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után ki­ fizetett. Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít. alapján ratalos kötése vei kell ti idő é s k(1 (5 ). § (1) A központi költségvetés a 16. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozik a társas vál­ lalkozásoknak arról. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötele­ zettség további feltétele. 20. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn. áta­ lányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem.azoló íz idedásra tjárn­ ia kell zettség (a szerződés hatálya) ettől eltér.. Tbj. § (4) bekezdésében meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatási járulékot és a 19. ennek időpontját. ti idő é s g a szoliáitatás ¡t a kedíetés át­ kötheti. § (10) és (12) bekezdése szerint kötött meg­ állapodás alapján egészségügyi szolgáltatás . (6) Megállapodás alapján egészségügyi szol­ gáltatásra jogosult külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő igazgatási szerv adja ki.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (2) Tbj. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás . 39. (6) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés sze­ rint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által az Art. amely alatt a kiegészí­ tő tevékenységet folytató vállalkozó a) keresőképtelen. § (1) Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot . a társas vállalkozó a 19. az egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot egyéni vállalkozóként kell megfizetnie. Ezt követően a nyugdíjjárulékoí a tárgyhónapot követő hónap 12. . kivéve. valamint a 13.ha e törvény másként nem rendelke­ zik -a Tny. Tbj. 10. ) egkötényezett nyezett igazgalelkező. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a 10. A befizetési határidő elmulasztása esetén a megállapodás megszű­ nik a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napján. ha addig a tartozást megfizetik. legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. tv.a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint . § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató egyé­ ni vállalkozó a 19. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizeti meg. az első hó­ napra esedékes járulék egyidejű befizetése mel­ lett köthető. § (2) bekezdésében meghatáro­ zott járulékfizetési kötelezettség az egész­ ségügyi szolgáltatásra való jogosultság HVG I T B . tv. s ha a járulékfizetési kötele­ kötött negköVjogo- ghatányuló 3 kedmány. c) ügyvédként. d) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel. köteles a 19. a személyes közreműködése alapján járó járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a járulékot.a sürgősségi ellátás kivételével . napjáigkell megfizetni. A befizetés elmulasztása a megállapo­ dás megszűnését vonja maga után. § (1) bekez­ désének a)-p) és s)-t) pontja. (2) Az a belföldi személy. § sze­ rint sem jogosult.-ben meghatározott adóalap ¥ százaléka után 0 fizeti meg. rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adó­ év egészére választhatja. (1 (5 ).az (1) bekezdés­ ben meghatározott járulékalaptól eltérően . (4) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulék> fizetési felső határig fizeti meg. a járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyilván­ tartását kezelő központi szervet a lakcímre vonat­ kozó adatok közlése érdekében. hogy a természetes sze­ mély a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve^a polgárok személyi ada­ tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. (4) A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is telje­ sítheti. a s z e r z ő d é s keltét. Tbj. 37/A § Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra. A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarország területén.a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjától jár. kivéve. (3) Ha a társas vállalkozó több vállalkozásban végez munkát. § (6) bekezdése szerint hozzá bejelentett adatokat a bejelentést követő 10 napon belül elektronikus úton megküldi az Egész­ biztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére. 9. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíj­ járulékot fizet.az Éva tv. illetve az Eb. A járulékfizetés átvállalása az állami adó­ hatóság jóváhagyásával válik érvényessé. 36.több társas vállalkozásban fennálló tagsági jogviszony esetén a választása szerinti vállalkozás . gyermekgondozási segély­ ben részesül. a fizetendő járulék alapját vagy összegét. A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alap­ ján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jö­ vedelem. (5) A járulékfizetés átvállalásáról a (2) bekez­ dés szerinti kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatóságnak. (3) A 34. köz­ jegyzőként fennálló kamarai tagsága szünetel. a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12.csak egy jogviszonyban kell megfizetni. az egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot a (2) bekezdés sze­ rinti kötelezett köteles megfizetni. s)-t) pontjában említett személyek egészségügyi szolgáltatásának fedezetét a 26. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás a 19.

valamint a d) pontból a ellátásával csak államigazgatási szervet vagy ki­ munkahelyre és a foglalkoztatási jogviszony idő­ zárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet tartamára vonatkozó adatok. (3) A társadalombiztosítási ellátások és a magán-nyugdíjpénztári szolgáltatások megálla­ pítása és jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az állami adóhatóság az Art. egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék öszfoglalt adatokról. a neve. (4) A bíróságok. (6) Az állami adóhatóság a (3) bekezdésben foglaltakon túl az Art. a közigazgatási informatika infrastrukturális meg­ c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei valósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter az ellátás megállapítása. tevé­ mint a biztosítottat megillető ellátások megállapí­ vei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása cél­ tásához szükséges adat. továbbá az élettársra. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból a) állami adóhatóság. kivéve. V.a rájuk vonatkozó törvényekben meg­ határozott célok és feltételek teljesülése esetén . születés éve. állampolgárság. születési hely. az önkormányzati A nyugdíj-biztosítási nyilvántartás és az egész­ adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az ségbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a nyilván­ adó-végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében az tartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok a) pont szerinti adatok. fejezet vántartások fokozottabb védelméről szóló törvény­ d) az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (sze­ ben meghatározott egyedi felmentést ad. napjáig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-t) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek bekövetke­ zésének napjáig áll fenn. a negyed­ évet követő hónap 20. Az adatszolgáltatás tartal­ máról és módjáról az állami adóhatóság megálla­ podást köt a mezőgazdasági igazgatási szervvel. a d) pontból a munkahelyre vonatko­ zó és az f) pont szerinti jövedelemre vonatkozó adatok. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosí­ tási szerv (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) az átadott nyilvántartás ada­ tait a saját nyilvántartásának adataival az 1996. 43. beszedését és az ellátások megállapításához szük­ séges. folyósítása. egészségbiztosítási. Tbj. e) az egészségkárosodás mértékére. a rehabilitálhatóságra. munkahely. 40/A § b) az állami adóhatóság. illetőleg a magán­ nyugdíjpénztár részére. a biztosítási jog­ viszony fennállásának időtartama alatt a 39. munkaügyi a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyil­ ellenőrzés céljából az a)-d) és f)-g) pontjai. b) családi állapot. 40. § te rje d e lm e .jogszabályban meghatározott módon szolgáltathatnak. a bűnüldö­ zés és a büntetés-végrehajtás szervei. illetőleg a tőle levont sultság ellenőrzése céljából az a). erről köteles az állami adóhatóságot értesíteni. § (7) bekezdésében foglaltak szerint adatot szolgáltat a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szerv. §-ának (3) bekezdése a)-i) pontjában meghatározott adatokat a tár­ sadalombiztosítási igazgatási szervnek átadja. d) és f) pontban ja).106 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I ELLÁTÁSOK megszűnését követő naptól a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszony első napjáig. A társadalombizto­ sítási igazgatási szervek a jogosulatlan ellátások igénybevevőiről adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatják az állami adóhatóságot. 42. a rehabilitációs hatóság és az egészségbiztosítási szerv.-ben meghatározott adatokat a biztosítottak adóazono­ sító jelének feltüntetésével szolgáltatja. e törvény szerinti adatokat. 41. a) a nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatke­ zelője a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért fele­ lős nyugdíj-biztosítási szerv. munkakör. támogatás megálla­ bízhat meg. nyilvántartásában szereplő új adatokról. törvény szabályai szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti egybe. vala­ a) személyi adatok (név. fejezet (1) A 42. szege.és munkaerőpiaci-. vala­ c) lakóhely (tartózkodási hely). a d a tv é d e lm i rendelkezések e) az okmányirodák kijelöléséről és illetékes­ (1) A 40. az eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok. leánykori név. 16. Tbj. mélyek) az egészségügyi szolgáltatói feladataik el­ Az ad a ts zo lg á lta tá si kö te le ze ttsé g látása érdekében az a)-e) és g) pontjai. illetve törvény felhatalmazása alapján . illetőleg a 16. VI. az ellátások összegének megálla­ pítása érdekében az e törvényben és az Art. §-ban említett nyilvántartások tar­ ségi területéről szóló kormányrendeletben meg­ talmazzák a foglalkoztatók és a biztosítottak Tbj. valamint a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztatók és egyéb szervek nem társadalombiztosítási szerv és természetes személy részére adatot csak törvény. hónapja és nap­ mogatások megállapítása. (4) Hatályát vesztette. g) társadalombiztosítási azonosító jel (a továb­ biakban: taj-szám). a biztosítási jogviszony időtartama. (2) Az állami adóhatóság a jogosulatlan társa­ dalombiztosítási ellátások igénybevételének meg­ akadályozása. befizetését. § A társadalombiztosítási rendszerek és a ma­ gánnyugdíjrendszer hatékony működésének biz­ tosítása céljából az a)-c) pont szerinti nyilvántar­ tások tartalmazzák a befizetések nyilvántartását. amelyek a társadalombiztosítási ellátás megállapításához szükségesek. b) az egészségbiztosítási nyilvántartás adatke­ zelője az egészségbiztosítási szerv. folyósítása és a jogo­ biztosított után megfizetett. valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében .a felhasz­ nálás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölé­ se mellett . évi XX.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E T á rsad alom b iztosítá si n y ilv á n ta rtá s o k Tbj. (2) (3) Az igazgatási szerv. anyja f) a menekültügyi hatóság az ellátások és tá­ mint nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem. HVG T B . kenység.körzetközponti feladatokat ellátó törvényben előírt kötelezettségei teljesítésével (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rend­ települési (fővárosi kerületi) önkormányzatok szolgáltatott mindazon adatot. § . az ügyészségek. az egészségi állapotra. adat jut tudomásá­ ra. (2) Ha a biztosítási kötelezettség megál­ lapítására utólag kerül sor. (5) Hatályát vesztette.e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak. Tbj. c) a járulék bevallását. Amennyiben^ felhasználás során a felhasználó igazgatási szervnek eltérő tény. amelyből biztosí­ szerben az alábbi személyes adatokat tarthatják jegyzői és a cégbíróságok külön törvényben meg­ tottanként megállapítható a társadalombiztosítá­ nyilván és kezelhetik: határozottak. az adatok változásáról a járulékfizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében negyedévenként. si-. § határozott . g) az egészségügyi államigazgatási szerv szer­ d) foglalkozás. (7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségét érintő. ha e korlátozás alól az adatke­ ) pítása és ellenőrzése érdekében az e pontból az zelő irányítására kijelölt miniszter előterjesztésére egészségkárosodás mértékére vonatkozó. végrehaj­ tását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője az állami adóhatóság. jából aza)-e) és g) pontjai. § alapján megfizetett járulékot a foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett vissza lehet igényelni az állami adóhatóságtól. valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében az a) pont sze­ rinti adatok. 52. f) jövedelemre vonatkozó adatok.

rehabilitációs hatóság részé­ re a bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig. b) éves szinten összesítve a nyugdíjjogo­ sultság és nyugdíj megállapítása céljából a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv részére a tárgyévet követő augusztus 31-éig. továbbá a szociális. c) hatályát vesztette.az intézmény. törvény 54. szolgálati járandó­ megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosí­ HVG T B . 16. gj a rehabilitációs ellátásban. Tbj. valam int a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. az igaz­ gatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat. e) a 16. hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg. § (1) bekezdésének a) pontjában megha­ tározott személyi adatok és a taj-szám megjelölésé­ vel bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való jogosultság kereté­ ben megállapított pénzbeli ellátásban. (3) Az e törvényben nem szabályozott esetben adatok továbbításának csak akkor van helye. § (2) bekezdés szerinti feladata teljesítésé­ vel.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) kötelesek a jogszabály­ ban meghatározott nyilvántartás vezetésére és az Art. § (1) bekezdése szerinti adatok statisz­ tikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra . VII. A társadalombiztosítás igazgatási szervei és a PSZÁF az Art. Nem esik az előző korlátozás alá. illetőleg a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti bérelem benyújtá­ sával egyidejűleg nyilatkozik a mezőgazdasági igazgatási szervnek. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére. A bejelentést a szo­ ciális rászorultság megállapításáról szóló határo­ zat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. amely a nyilvántartásra kö­ telezett bejelentésében. amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését. törvény 139. illetőleg a társadalombiztosítási igazgatási szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az állami adó­ hatóságtól kérik. 31. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanulók és hallgatók esetén a közoktatási informá­ ciós rendszer. évi III. gyermeknevelési támogatásban. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is. az egyéni vállal­ kozó. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások. ha az egészségbiztosítási szerv a pénzbeli ellátások megállapítá­ sához az igénylő adatait a foglalkoztatótól. az ah ­ hoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus adatcserével érintett. ne­ velőszülőnél elhelyezettek esetén a nevelőszülői hálózatot működtető. továbbá a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztató. a járulékok alapjául szolgáló jö­ vedelemmel és a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő adótitok megismerésére jogosultak. bevallásában már szerepelt. A mezőgazdasági őstermelő a biztosítási kötelezettségét érintő változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül jelenti be az állami adóhatóságnak.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 107 h) a köztartozás behajtására törvény által fel­ hatalmazott szervek e tevékenységük ellátása cél­ jából az a)-d) és f) pontban foglaltak.személyazonosításra alkalmatlan módon . kor­ jában meghatározott személyi adatok és a taj-szám határ előtti ellátásban. (2) Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője a 42. felekezeti nyugdíjban részesü­ lők esetén az egyházi. akinek a szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Tbj. (3) A foglalkoztató a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. i) a szociális hatóság a szociális igaz­ g a tá s ró l és szociális ellátásokról szóló 1993 . § (1) bekezdésének a) pont­a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásban részesülőket).az a) pontban és a (4) bekezdésben említett személyek kivételével . intézmény vezetője a szociális. (5) Az igazgatási szervek. ellátások biztosításával össze­ függésben a g) pont szerinti adatok igénylésére jogosultak. valamint az 56/A § szerinti mun­ kavállaló. évi XXXI. évi III. §-a (1 bekezdésének ) b) pontja alapján az ellátásokra való jogosultság megállapításával. § (1) A 4. 54. (2) A 42. illetőleg egyéb szerv vezetője a polgárok sze­ mélyes adatai védelméért való felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni. a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott körülmények fennállásiról az őstermelői igazol­ vány igénylésével. fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. az ápolási díjban. b) a bányászati keresetkiegészítésben része­ sülők esetén a keresetkiegészítést folyósító szerv. 44/A § (1) A kincstár a 42. (4) A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett betekinthet. 43/B § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból. az őstermelő. f) fogvatartottak esetén a fogvatartást fogana­ tosító szerv. fe je ze t A já ru lé k k ö te le z e tts é g te lje síté sé n e k eljárási szabályai Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Tbj. illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított. d) a személyes gondoskodást nyújtó bentla­ kásos szociális intézményben és gyermekotthon­ ban elhelyezettek esetén . felekezeti nyugdíjat folyó­ sító szerv. § szerinti foglalkoztató. mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a tási szerv részére a gyermekgondozási segélyben. az időskorúak járadékában és a hadigon­ dozotti pénzellátásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelke­ dését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. 44. (4) A nyugdíj-biztosítási ellátásban (ideértve Tbj. törvény 20/C §-a. gyermekjóléti és gyer­ mekvédelmi szolgáltató. (5) A foglalkoztató és az egészségügyi szolgál­ tatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelen­ tésre kötelezett más személy vagy szerv legkésőbb a bejelentést követő napon. §-a alapján megállapította. 43/A § Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja az 56/A § (6) bekezdésében meghatározott adatokat a) az álláskeresési támogatások m egál­ lapítása és ellenőrzése céljából az állam i foglalkoztatási szerv. Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője bejelentést tesz arról a személyről is. (2) A m ezőgazdasági őstermelő az 5. rokkantsá­ gi ellátásban részesülők esetében az ellátást megállapító szerv a jogosultság kezdetét és megszűnését követő 10 napon belül köteles teljesíteni az egészségbizto­ bejelentés teljesítésének időpontját. ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult.átadhatók. illetve a gyermekotthon vezetője. illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője. az egészségbiztosítá­ si ellátások ellenőrzése céljából az egészségbiztosítási szerv. Az adatok átadásának módjáról a kincstár és az egész­ ségbiztosítási szerv megállapodást köt. §-ában foglaltaknak megfelelően az állami adóha­ tóságnak teljesít^ (4) A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat ismételt közlését. §-ának(2) bekezdésében meghatározott ada­ tokról a bevallásukban adatszolgáltatás teljesítésére. sítási szervnek. rehabilitációs járadékban. ellenőrzési rendszert ki­ alakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni. külső férőhelyen elhelyezet­ tek esetén a külső férőhelyet működtető. (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést a) az egyházi.

rendelkezései szerinti ellenőrzése során meg­ állapítást nyer. R. í+i+/C § -ában m eghatározott eljárás során felhasználható m inden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat. § (1) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy [4. § (1) bekezdésének/) pontjában meg­ határozott személy az egészségügyi szolgáltatá­ sának biztosítására bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek.az okirat másolatának megküldésével együtt . a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban. akkor a jogosultsá­ gának tisztázása érdekében az érintett személy hatósági eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél. illetve megszüntetését követő napon bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. ille tve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti. (2) (3) (4) Hatályát vesztette. (6) Az idegenrendészeti hatóság az állami adóhatóság kérésére a 39. mezőgazdasági járadékban (öregségi. polgármeste­ rek közszolgálati járadékában. hogy munkaképessége csökkenésének mértéke az 50 százalékot. (7) Az egészségbiztosítási szerv a 44.adatot szol­ gáltathat az állami adóhatóságnak.havonta adatot szolgáltat az állami adóha­ tóságnak. balettm űvészeti életjáradékban. (6) A 16. hogy a foglalkoztató. növelt összegű öregségi. a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleményé­ vel. §-ának (1) be­ kezdése szerinti természetes azonosító adatairól tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultként nem szereplő szemé­ lyekről a bejelentési és járulékfizetési kötelezett­ ség teljesítésének ellenőrzése céljából .az egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepel­ teti. b) hajléktalanok átmeneti szállása. hibás vagy késedelmes teljesítése miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírság­ gal sújthatja. (3) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kiterjedhet az Art. azonban a biztosítás megszűnéséről bejelentés nem történt. d. 20. (9) A (7)-(8) bekezdésben meghatározott mu­ lasztási bírság kiszabásánál az egészségbiztosítási HVG | T B . R. § o) pontja] a pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelente­ ni az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését. ezzel egyidejűleg az orvos szakértői szerv. Az adatszolgáltatás az Art. akkor az egészségbiztosítási szerv erről tájékoztatja az adóhatóságot. Tbj. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítására kötelezettet az igazolás kiállításának elmulasztása. baleseti járadékban. (8) Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelőjeként a nyil­ vántartás felülvizsgálata során azt állapítja meg. § (1) be­ kezdésében meghatározott természetes azonosító adatokra. Ha a bejelentésre kötelezett határidőben nem igazolja a bejelentés teljesítését. munkaképtelenségi. hogy a foglalkoztató megszűnt. özvegyi járadékban). e) hajléktalanok nappali melegedője. A kiszabható bírság felső határa a be nem jelentett személyek számának és a bírság legmagasabb értékének szorzata. § (1) bekezdésének k) és sj pontjában említett személy az egészségügyi szolgáltatásá­ nak biztosítására bejelentést tesz az egészségbiz­ tosítási szervnek.a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének el­ lenőrzése céljából a 44/B § (3) bekezdésében meg­ határozott adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóságnak. amely a biztosítás­ sal já ró jo g viszo n y fennállását. székhe­ lyéről és a foglalkoztatottak Art. hogy az ellátást igénybe vevő sze­ mély nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában. illetve egyéb bejelentésre kö­ telezett a bejelentési kötelezettségét nem vagy nem jogszabály szerint teljesítette. 9/C § A Tbj. 10. házastársi pót­ lékban. erre alkalmas további bizonyítási eszköz. tv.külön megállapodásban foglaltak szerint . (10) A hajléktalan személyekről az egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesznek az alábbi intézmények vezetői: a) hajléktalanok otthona. (5) Ha az állami adóhatóság tudomást szerez arról.108 T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK ságban. 9 /A -B § H a tá lyá t ve s z te tte . ha az érintett személy okirattal valószínűsíti a jogviszony fennállását. szakhatósági állásfoglalásával igazolja. 45. (11) A (10) bekezdésben meghatározott intéz­ mény a bejelentés vagy az igazolás kiállításának elmulasztása miatt nem bírságolható. hogy igazolja a bejelentés szabályszerű teljesítését. . rokkantsági járadékban. címét és pénzforgalmi szám­ lájának számát. de az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában nem szereplő személyekről a bejelentési és járu­ lékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából .) hajléktalanok éjjeli menedékhelye. vagy a bírság kiszabását mellőzi. 20. a hadi­ gondozotti pénzellátás esetén a nyugdíjfolyó­ sító szerv legkésőbb az ellátás folyósításának megkezdését. amely alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki. átm eneti bán y ászjáradékban. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett személyt . akik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek be­ utazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott tartózkodási feltételek teljesítését más EGT-államban fennálló biztosítással (euró­ pai egészségbiztosítási kártyával) igazolják. (4) Az állami adóhatóság az (l)-(2) bekezdés­ ben. A bejelentésről az intézmény vezetője igazolást ad ki a hajléktalan személy részére. Az adatszolgáltatás módjáról az állami adó­ hatóság megállapodást köt az idegenrendészeti hatósággal. továbbá nemzeti gondozási díjban. 44/B § (1) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő. özvegyi járadékban. (3) Az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés­ ben meghatározott bejegyzést követően . illetve az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri. §-ának (1) bekezdése szerinti természetes azonosító adatokra terjed ki. 44/C § (1) Ha az egészségügyi szolgáltatónak az Eb. A nyugdíjfolyósító szerv bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv megállapodást köt az egészségbiz­ tosítási szervvel.a biztosítotti. akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság ellenőrzése céljából a cég nevéről. 15 napos határidő ki­ tűzésével felszólítja a bejelentésre kötelezettet. § H a tá lyá t v e s zte tte . bá­ nyászati keresetkiegészítésben. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jo­ gosító jogviszony fennállásának tisztázásáig . c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye. A bejelentés és az igazolás érvényessége a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart. R.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E szerv mérlegeli az eset összes körülményét. valam int m inden más. Ha az egészségbiztosítási szerv nyilvántartása szerint a természetes személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a foglalkoztató megszűnése mi­ att már nem áll fenn. § (2) bekezdésében előírt járulékfizetésre bejelentkező személyek ellenőrzése céljából adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak azokról. munkaképtelenségi.^ülön megállapodásban foglaltak sze­ rint . Tbj. valamint a 44/C § (3) bekezdésében megha­ tározott adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a beje­ lentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését. házastársi jövedelempótlékban része­ sülő személyekről. ezzel egyidejűleg nyilatkozik ar­ ról. Tbj. pótlékban részesülők esetén. 20. a kö­ telezett jogellenes magatartásának vagy mulasz­ tásának súlyát és gyakoriságát. (5) A 16. 100 ezer forintig terjedő mu­ lasztási bírsággal sújtható. hogy a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát.

törvény hatálya alá nem tartozó tőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. §-ának (2) bekezdése szerinti adattartalom­ mal elektronikus úton negyedévente. hallgatói jogviszonyának kezdő id ő ­ p o n tjá tó l szám ított. nak. 16. 51/A-B § Hatályát vesztette. valamint nyugdíjjárulékról. § R. A munka törvénykönyve harmadik részének XI. bevonásának. a tárgyév­ re. telephelyét (fióktelephelyét. k6. valamint a nyugdíjjárulékot az Art. a Tny. megfizetése Tbj. fejezete alapján foglalkoztatott munkavállalót a kölcsönbeadó köteles nyilván­ tartásba venni. § R. Tbj. (5) A foglalkoztató a biztosítottat terhelő já­ rulékot akkor is köteles bevallani és befizetni. ha ó ja Tbj. k. 31. Tbj. va la m in t szüneteltetésének id őpontját. és a biztosítottat ter­ helő járulékot levonni. c)a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó a szol­ gálat keletkezésének. to ­ díjpénztári tagsággal összefüggő túlfizetést is vábbá az igazolás átvételének elismerését. és arról az Art. 17. számú mellékletében meghatározottak szerint a R. ille tő leg annak folyósítását megszün­ te tté k (szüneteltették). A megelőlegezett járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba. (2) Az egyéni vállalkozó. a bizto­ sítási időre és a szolgálati időre vonatkozó ada­ tokat. a fo rin tra tö rté n ő kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig beval­ átszámítás megegyezik az adóelőlegalap-szám ításnál lani. 48-49. § (l) A (2) bekezdésben nem em lített esetben a külföldi pénznemben keletkezett bevételből a járulékala­ (3) (4) A m e ző g a zd a ság i ősterm elő a 19. HVG | T B . 10/A-15.terheli. illetőleg a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) járulékokról. amely tartalmazza a biztosított nevét és sze­ mélyi adatait. az adatszolgáltatást a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni. 51. hogy abból a törvényben előírt adatok a mun­ kavégzés (tevékenység) megkezdésétől meg­ állapíthatók legyenek. §-ának (2) bekezdésében és tv. . 31. (9)-(10) Hatályát vesztette. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt a foglalkoztatót az Art. amelyet a foglalkoztató az R. A bejelentésnek tartalm aznia kell az egyéni vá lla lko ­ zó személyi adatait (nevét. euróbán megadott árfolyamot biztosítási és munkaerő-piaci járulékot. (2) A foglalkoztató a biztosítottakról . a m ennyibe^ az a foglalkoztatás (tevékenység) megkezdésekor a fo g la lk o zta to tt részére és munkaerő-piaci járulékot. a negyed­ évet követő hónap 12-éig vallja be. (2) Az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően. §-ának (2) bekezdésében és átadásra került. § H a tá lyá t ve s zte tte . bevallása. (4) Amennyiben a 47. illetőleg megfizetni az állami adóhatóság­ figyelem be ve tt jövedelem m egállapításakor az Szja tv. születési he­ lyét. Olyan külföldi pénznem esetén. 31.köteles a külön törvényben megha­ tározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő „tól-ig” tartamáról. illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulé­ kok összegéről. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cég­ tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be. a meg­ szüntetésétől számított c) kö zé p.az egyéni vállalkozó a biztosítással összefüggő adatairól . ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. járulékalapot amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam -lap­ képező jövedelem alapján köteles az egészségján. számú mellékletében meghatározottak szerint jö vedelem képezi a já ru lé k a la p o t. Az evaadózó egyéni vállalkozó a járulékot az Éva tv. 19. §-á n a k/J pontja szerinti ellátást á lla p íto t­ tak meg részére. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni. §-a (2) bekezdésében előírtak esetén a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít.vagy fe lső fo kú o kta tá si intézm ényben n a ppali rendszerű oktatás keretében ta n u lm á n y o ka t fo ly ta t. vagy ilyen jogviszonya megszűnt.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E kezdetét követő 15 napon belül az(l) bekezdésben e m lített igazgatási szervnél bejelentést tesz. a foglalkoztató adatait.-ben egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni a te le p h e lye (állandó lakhelye) szerint illetékes á llam i meghatározottak szerint fizeti meg és vallja be. §-ának (l) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalm azza a biztosítással járó jogviszony adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés . megszűnésének. b)az ügyvéd és az egyéni szabadalm i üg yvivő az ügyvédi. (6) A foglalkoztató írásban tájékoztatja a biztosítottat a tárgyhavi jövedelem kifizetésé­ vel egyidejűleg a biztosított jövedelméből le­ vont egészségbiztosítási és munkaerő-piaci já­ rulékról. anyjának leánykori nevét). a biztosítási kötelezettség kezdetét. valamint a nyugdíj­ járulékot az Art. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése vagy a már tel­ jesített adatszolgáltatás módosítása a 2008. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel. § (1) A foglalkoztató a tevékenységében sze­ mélyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba ven­ ni és erről a magánszemélynek igazolást adni. ille­ ről szóló 2009.ideértve a magán-nyugmegnevezését. 97. Tbj. napján érvényes-devizaárfolyamának alkalmazásával (1) A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgy­ kell forintra átszámítani. leánykori nevét. szerinti adóelőlegalap-szám ításnál fig ye le m be vett 2. a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. megszűnésének id őpontját. § (1) A Tbj. társadalombiztosítási azonosító jelét.-ben megha­ tározott elévülési időn túli év(ek)re vonatkozik. a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulékról. 46. R. R. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint az állami adóhatósághoz bevallást. 18. 47. (2) Az egyéni vállalkozó az egészségbiztosítási ra irányuló szerződés. ha a díjjárulékot megállapítani. 31. az MNB által közzétett. illetőleg az Art. 50. pot a Magyar Nemzeti Bank(a továbbiakban: MNB) hivata­ los . illetőleg a vállalkozói tevékenység (2) (3) A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. (2) Igazolásnak m inősül a foglalkoztatási jogviszony­ miatt fizetett vissza a biztosítottnak. évet megelőző időszakra.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK | 109 T á r s a d a lo m b iz to s ítá s i egyéni nyilvántartás Tbj. m egszüntetés id ő p o n tjá t követő b) legalább heti 36 órás m unkaviszonyt léte síte tt. (7)-(8) Hatályát vesztette.a nyil­ vántartásba nem vett személyenként . § (1) A 46. fióktelephelyeit) és állandó lakóhelyét. hónapban kifizetett (juttatott). A megállapított tárgyhavi k ü lfö ld i pénznem ben ke le tke ze tt bevé te lb ő l az Szja járulékot az Art. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a nyilvántartásra kötelezett havonta lezárja. § 15. Tbj. évi CXV. a szabadalm i ü g yv ivő i kam arai tagság kez­ detének. valam int a gyógyszerészi magántevékenység engedélyezésének. a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról. megszűnésének id ő p o n tjá t. a magán-nyugdíjpénztári tagságára vo­ natkozó adatot. a létesítéstől. a m egállapítás.a jövedelem megszerzésének napját megelőző hónap adóhatósághoz a)a m agán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jo ­ gosító igazolvány kiállításának. A járulék megállapítása. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az ál­ lami adóhatóságnak. sze­ rint megállapítható mulasztási bírság . a nyug­ kell a forintra történő átszámításhozfigyelembe venni. taj-szám át. 17/A § 2. jogosítványt) kiadó szerv megnevezését. a ta n u ló i. szabályai szerint alkalm azott átszámítással. § Hatályát vesztette. a vállalkozói igazolványt (engedélyt. archi­ válja. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot.

55.kö­ teles a járulékot. a (k) bekezdés szerinti bejelentést az erre a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.és az igényér­ vényesítésre m eghatározott határidőre is figyelem m el közli a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel.110 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK R. (10) Az OEP a Tbj.a külön jogszabály­ ban m eg h a tá ro zo tt-sza b á lyo k szerint tö rté n ik. 46. 16. 23. egyidejűleg az orvos szakértői szerv szakvélemé­ (1) Az igazgatási szervek -jogszabályban meg­ nyével. illetőleg az Art. a táppénz folyó­ sítását követően a táppénz-hozzájárulás összegét az igazgatási szerv érvényesíti. A határozat elleni állami úton vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített jogorvoslatra a Tny.az általa k ifiz e te tt ellátások összegét az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél. napjáig befizetni. E számlára csak az előző­ ekben m eghatározott jogcím alapján teljesíthető utalás. a társas vállalkozó jövedelméből levont járulékkal együtt. 21/C § (1) A tá rsa d a lo m b iztosítá si k iflz e tő h e ly lyel rendelkező fo g la lko zta tó . Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv. A számla megnyitása kötelező. 5*f. a jogsértés időtartamára . § (1) bekezdésének k)és s) pontjában említett 46. szakhatósági állásfoglalásával igazolja jogosultsá­ határozott hatáskörükben eljárva . 5+ § (2) bekezdésének a) pontja <. a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra valam int a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal megálla­ való jogosultság utólagos megállapítása. vagy b) a járulékokat jogellenesen a tényleges járu­ lékalapot képező jövedelemnél magasabb összeg után állapította meg és vallotta be. adóhatóságot. törlése podást köt. ATbj.ellenőrzik a gát.í*íf/A§W bekezdésében meghatározott ellátás­ a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az ban részesülő személyekre vonatkozó bejelentés teljesítésé­ egészségbiztosítási szerv.a követelés. § (l)-(3) Hatályát vesztette. a b) pont szerinti esetben a ma­ gasabb összeg utáni járulékot megfizetni. tárgyában a határozat meghozatalára (6)ATbj. (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre. Az adatok átadásának mód­ járól a MagyarÁllamkincstár az OEP-pel köt megállapodást. 52. § (1) A Magyar Államkincstár területi szerve a Tbj. 5k. § teljesíti. 19/A— 20/A § H a tá ly á t ve s zte tte R. és az elszámolás beérke­ zését követő 8 napon belül rendelkezik a tá p p é n z -h o z zájárulással csökkentett összeg m egtérítéséről. aki (amely) a) valótlan adatok közlésével olyan személyt jelentett be. lakcíméről. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás veze­ (5) A NAV az Art. ha azt a foglalkozta­ tó bevallani és/vagy befizetni elmulasztotta. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m in t kifizetőhelyek esetén az OEP részére kell m egkülde­ ni. Az adatok átadásának módjáról az OEP és az ONYF megállapodást köt. (2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot meg­ illető járulékot naponta kell átutalni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára. ille tve a fővárosi és megyei korm ányhivatal m in t kifizetőhely esetén az OEP-nél igényelheti. és a mulasztásról értesítik az állami kell teljesíteni. A befizetések elszámolása Tbj 53. (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott W A § (10) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton igazgatási szervek .19 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak.. (3) A helyi önkorm ányzatoknál és intézm ényeiknél kifizetett ellátásokfedezetének igénylése és elszámolása a Magyar Állam kincstár te rü le ti szerveinek adatszolgál­ tatási kötelezettségére vonatkozó . ATbj.a tárgyhónapig bezárólag .a bejelentés vagy bevallás megalapozatlanságától függetlenül . (2)A települési önkorm ányzat jegyzője a Tbj. akire a biztosítás nem terjed ki. lentés teljesítésére a Magyar Honvédséggel. §-ának (k) bekezdésében előírt beje­ tését.. Tbj. illetőleg az esetleges téves átutalás visszafizetése teljesíthető. (7) Az (l)-(3) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus adóhatóság jogosult. b) a járulék utólagos megállapítása mellett az nek módjáról az ONYF és az OEP megállapodást köt. (4) Hatályát vesztette. (5) (6) A Tbj. tv. ha a kifizetőhely gazdálkodási körülm ényeinek figyelem bevételével megalapozottan feltehető.a helyi önkorm ányzati kör kivételével . programmal. a rendvédelmi (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során szervekkel a szolgálati viszonyban állók vonatkozásában. 21. (4) A társas vállalkozás köteles a társas vállal­ kozó után fizetendő járulékot. M A § (1) bekezdésében meghatározott ellátásban részesülő személyeket az OEP-nekjelenti be. 22. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatá­ Ellenőrzés it Tbj. (k) A Tbj. R. 4U/A § (2 ) bekezdésében m eghatározott ellátásban részesülő vagy szociálisan rászorult személyedet az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek jelenti be.igényelbírálási eljárásuk so­ vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített prog­ rán . rozottszemély a T b j. ha a já ru lé k utólagos megállapí­ tására elévülés m ia tt részben vagy egészben már nincs lehetőség.ideértve a központosított illetményszámfejtő helyeket is . 53/A § (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság 76. és (3) bekezdése szerinti ellenőrzése során a biztosítási jo g viszo n y utólagos m egállapításáról vagy törléséről (8) R. 16. § (2) bekezdés ö jp o n tja alapján hozottjogerős határozatot az állam i adóhatóság közli az OEP-pel és a n y u g d íj-b iz tosítási igazgatási szervvel. (9) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érripkéhpn a Tbj. R.ellenőrizhetik a járulékfizetési kötelezettség rammal vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon teljesítését. kklk § (3) bekezdé­ sében említettszemélyeket az OEP-nekjelenti be. illetve az OEP az adatokat felülvizsgálja. taj-számáról. hogy ellene a harm adik sze­ mélyekkel szemben fennálló tartozása m ia tt végrehajtási eljárás indul. a társas vállalkozás a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni. § (1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató . 54. Tbj. az Eb.M A i(5)bekezdésében meghatározott bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek (8) Az OEP a nyilvántartása szerint taj-szám m al ren­ delkező személyek természetes személyazonosító adatairól. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást. 39.elszámolt já­ rulék a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el. 21/A-B § H a tá lyá t ve s zte tte . ATbj. 16. tv. (5H6) (7) A foglalkoztató által levont járulék a biztosí­ tottól akkor sem követelhető.a táppénz-hozzá­ járulást az általa folyósított társadalombiztosítási ellátások elszámolásán tünteti fel. és a tárgyév fo­ lyamán . (2) Ha a biztosított részére az (1) bekezdésben meghatározott táppénzt az egészségbiztosítási szerv állapítja meg és folyósítja.81 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. (2) Az elszámolást az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szerv. § Az a természetes személy. jogi személy vagy egyéb jogalany. valamint azok változásáról adatot szolgáltat az ONYF-nek. 1 ^6 7 5 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. §-ának (2 bekpzdése ) szerint járulékfizetésre kötelezett személyekre vonatkozó adatok átadásának m ódjáról a NAV és az OEP megállapo­ dást köt. a tárgyhó­ napot követő hónap 12. (k) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet m űködtető foglalkoztató a biztosítottak pénzbeli ellátásának fedeze­ te érdekében az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által folyósított pénzösszeg fogadása és kezelése céljából hitelintézetnél számlát n yithat. (3) A bejelentésre kötelezett a Tbj. Amenynyiben a tárgyhónapban a társas vállalkozó(k) részére jövedelmet nem fizettek. h a táro za to t hoznak. § (1)— H a tá ly á t ve s zte tte . Tbj. személy a bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási a biztosítási kötelezettség elbírálását és a szervnek teljesíti. . A számlán elhelyezett pénzösszegből csak az ellátás k ifi­ zetése. célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. § (2) bekezdés o) pontja szerint hozott jogerős határozatot az OEP . (3) Hatályát vesztette.

ha a járulékkötelezettséget a (3) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti. valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot állapít meg és von le. 56/B§ A kincstár számfejtési körébe tartozó központi költségvetési szervek képviselőjeként a kincstár teljesíti a járulék megállapításával.és önellenőrzésipótlék-számlákra 2011. §-ban és a 46-47. a biztosítás kezdetét megelő­ zően köteles bejelentkezni az állami adóhatóság­ nál. mulasztás következményei Tbj. Tbj.. annak ellenére. b) a foglalkoztatott természetes személyazono­ sító adatait. d) a járulékfizetési felső határig terjedő és az a fölötti járulékalapra. a járulékok össze­ gére. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott nyug­ díjjárulékot. b) járulékkötelezettség teljesítésével kapcsola­ tos hatósági eljárásra. (2) A külföldi vállalkozás a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelen­ tési. december 31-eközötti időszakra . és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás. behajtására. a biztosítási (foglalkoztatási) idő „tói— ig” tartamára vonatkozó adatot. a kötelezettség keletkezésének bejelentésével. a bejelentett adatok változásával. Tbj. továbbá a fizetési halasz­ tás. (7) Az állam i adóhatóság a (2)-(3) bekez­ dése szerinti kötelezett által befizetett járulé­ kokból 54. 56/F § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 1998. ha a biztosítottól a foglalkoztatója tagdíj címén vonta le a járulékot.a (2) bekezdés szerinti kivétellel . sze­ rinti képviselővel. hogy a magánszemély nem volt magánnyugdíj­ pénztár tagja. e törvényben és az Art. késedelmi kamat. feltéve. szabályai szerint intézkedik. és az Eb. székhelyét. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti. korengedményesnyugdíj-tartozás megfizetésére. A tagnak visszajáró túlfizetést az állami adóható­ ság a foglalkoztatón keresztül fizeti vissza. és kérelmezni. az általa foglal­ koztatott természetes személy biztosításával öszszefüggő bejelentési.elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. 56/A § (1) A magyar jogszabályok szerint bejegy­ zésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a továbbiakban: külföldi vállalkozás) javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében m unkát végző foglalkoztatott ré­ szére kifizetett járulékalapot képező jövede­ lem alapulvételével a külföldi vállalkozás a 19.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 111 Késedelem. a járulékfizeté­ si kötelezettség.« . e foglalkoztatással összefüggésben a beje­ lentés és nyilvántartás.a (6) bekezdésben meghatározott adattartalommal . késedelmi. a feltárt jogsértések jogkövetkez­ ményeivel. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott járulék­ bevallástartalmazza: a) a külföldi vállalkozás nevét. 37. a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli. amely nem a pénztárt illeti meg. az ellenőrzéssel. a tartozások behajtására és v é g r e h a j t á s á r a az adatszolgáltatási kötelezettség . ja­ nuár 1-jeés 2006. adatszolgáltatási kötelezettségét havonta. tv. hogy ennek eredményeként a nyugdíjjá­ rulék összege az eredetileg bevallott nyugdíjjá­ rulék és tagdíj együttes összegéhez képest vál­ tozik. c) a foglalkoztatott taj-számát. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is. végrehajtására. és a (2) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja. amely alatt a biztosított természetes személy járulékala­ pot képező jövedelemmel nem rendelkezett. a bejelentési kötelezettség elmu­ lasztásával kapcsolatban. illet­ ve túlfizetés kiutalását a Magvar Államkincstárnál vezetett. megfizetésével. 56/D§ (1) Ha a biztosított pénztártagsági jogviszo­ nya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt már nem áll fenn. (2) A magán-nyugdíjpénztári számlára telje­ sített olvan befizetést.11 százalékot a Nemzeti Foglal­ koztatási Alapnak utal át. az Eb.a foglalkoztató által a magánnyugdíjpénztárhoz benyújtott pótbe­ HVG | T B . Nvugdíi-biztosítási Alapot megillető bevé­ telek beszedési számla terhére teljesíti. hogy tagdíj-kiegészítés miatt nem mutatkozik különbözet. (4) Ha a munkavállaló magyarországi foglal­ koztatására a) kirendelés alapján kerül sor. amelyhez a munkavállalót kirendelték. ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti. a végrehajtás­ hoz való jog elévülésére. valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő. december 1-iét megelőző időszakra vonatkozóan teljesített valós túlfizetés és téves befizetés összesét a foglalkoztató az Art. a visszalépést megelőző időszakban tévesen meg­ állapított nyugdíjjárulék és tagdíj önellenőrzését nyugdíjjárulék-önellenőrzésként kell elvégezni. valamint a járulék meg­ állapításának. *' Tbj. a nyilvántartással és adatszolgál­ tatással. adóazonosító jelét. 56. A kiutalásról az adóhatóság az Art. Az állami adóhatóság a téves befizetés.-ben. hogy az állami adóhatóság fog­ lalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.05 százalékot a Nyugdíj-biztosítási Alapnak. valamint az 50.§ (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartá­ si és igazolási kötelezettség nem terheli. amelyhez a munkavállalót kirendelték. 56/E § A foglalkoztató vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett foglalkoztatott (biztosított) kezdeményezésére a tagdíj-kiegészítéssel kapcsolatos eltérések tisztázására indult el­ járások lefolytatása a pénztárak feladata. adóazonosító száma*. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Art.-ben előírt kö­ telezettségeket. a magánszemélyt jogszerűen megillető tagdíj-kiegészítés összegét a pénztár a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól ecélra visszaigényelt összeg terhére teljesíti. A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezet­ tet a 44. b) munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor. bevallásával.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . mulasztási bírság. elmulasztásával és késedelmével. nemét. (5) A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezett a biz­ tosítási és járulékfizetési kötelezettséggel össze­ függő bevallási. feltéve. és f) a külföldi vállalkozásnak az illetősége sze­ rinti állam hatósága által megállapított adóazo­ nosító számát. bevallásával. és az Mpt. a Tny. részletfizetés engedélyezésére. (3) Különös szabályok a járulék­ kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan Tbj. c) Tny. v a l a m i n t az Mpt. §-ban. és 9. Különös eljárási szabályok a magán­ nyugdíjpénztári visszalépésekre és a tagdíjak elszámolására vonatkozóan Tbj. § (1) Az adózás rendjéről szóló törvény rendel­ k e z é s e i t az e törvényben. bevallásának és megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli. tv. 8. 56/C§ íll A kincstár által vezetett masánnyusdíipénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési-. a pénztár havonta köteles átutalni közvetlenül a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára. Tbj. §-ában meghatározott képviselő útján. a tárgyhónapot követe hónap 12-éig .-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a a) járulékok megállapításával. Az egyez­ tetés eredményeképp kimutatott. a behajthatatlan tartozás törlésére. Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti. állampolgárságát. 8.84 százalékot az Egészségbiztosí­ tási Alapnak. (2) Hatályát vesztette. e) annak az időszaknak a megjelölését. szerinti megtérítési és visszafizetési kötelezettség. január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra vonatkozó pót­ bevallásban nyugdíjjárulékot kell megállapítani. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer­ be visszalépett pénztártag esetében a 2007. megfizetésével. szabályai szerint az adóhatóságtól kérheti vissza. és viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jog­ következményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). és a munkál­ tatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti. (3) Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötele­ zettségek teljesítésére nem rendelkezik Art.

§ (1) bekezdése szerinti nyilvántartás részletes szabályait. f) a 46. október 31. továbbá a 64/221/EGK. hogy rende­ letben határozza meg az e törvényben előírt felada­ tokat ellátó igazgatási szerveket. 58. 24. szabályozza az igazgatási szervek közötti együttműködést. és amelyekre irányuló végrehajtási meg­ kereséseiket az (1) bekezdés alapján visszavonták. helyesbítő bevallásokat az állami adóhatóság feldolgozza és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítja. a pénztártagsági jog­ viszony idejére járó.foglalkoztatónkénti bontás­ ban . Tbj. napja előtti biztosítási jogviszonyhoz kötődő köve­ telésükre irányuló .] a harmadik országok huza­ (1) E törvény hatálybaléptetéséről a magánmos tartózkodási engedéllyel rendelkező állam­ nyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló polgárainak jogállásáról. pótlék. VIII. § (9) bekezdése a társadalombiztosítási nyug­ díjrendszerbe visszalépett tag esetében nem alkal­ mazható. napjáig vissza kell vonniuk az állami adóhatóságnak átadott mindazon . c) az előírt adatszolgáltatás teljesítésének mód­ ját. § sege ikra 1i*0i rent laló 140! szat ei 5 574.) az unió rendelkezéseit az egyszerűsített foglalkoztatásról polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok szóló külön törvényben foglalt eltérések figyelemterületén történő szabad mozgáshoz és tartóz­ bevételével kell alkalmazni. helyesbítő bevallást az eredeti esedékességig benyújtott alapbeval­ lással együtt az állami adóhatósághoz nyújtja be. (2) A magánnyugdíjpénztárak legkésőbb 2011. helyesbítő bevallás benyújtásának idejére már megszűnt. április 29-ei 883/2004/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/ EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2008. Tbj. e körben felada­ tokat állapítson meg. április 29. módsze­ reinek összehangolását. pótlék) összefüggő követelés jogosultja a Nyugdíj-biztosítási Alap. a 90/364/EGK.112 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK vallásokat. b) a biztosítási jogviszony fennállásának rész­ letes szabályait. és a be­ folyt összeget a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára utalja át. szeptember 16ai 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendel­ kezéseket állapít meg.végrehajtási megkeresé­ seiket. § (3)-(5) be­ kezdésében meghatározott járulékfizetés rendjét és az adatszolgáltatás módját. 56/H § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe visszalépett tagokhoz kötődő követelé­ sérvényesítés biztosítása végett a magánnyug­ díjpénztáraknak 2011. valamint adatszolgáltatásával összefüggő rendelkezéseket. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. a foglalkoztató a pótbevallást. 11. j) a 26.és Vámhivatalnak végrehajtási eljárás lefolytatása végett a szerveze­ tük nyilvántartásába felvett hátralékos kötelezett­ ségekre vonatkozó adatokat. napjáig . hogy ezen felül egyéb végrehajtásieljárás-kezdeményezéshez kapcsolódó követelésük nem áll fenn a Nemzeti Adó. és egyben nyilatkozatot tesznek.és Vámhivatallal szem­ ben. augusztus 31. kodáshoz való jogáról. Tbj. A pénztár által átadott adatok alapján az állami adóhatóság végrehajtási eljárást folytat le. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni.és Vámhivatalhoz csak olyan követelések adhatók át. amelyek a társadalombiz­ tosítási nvugdíirendszerbe visszalépett tagokat érintenek. hogy a 75/34/EGK. a 26. 61/A § Ez a törvény a szociális biztonsági rend­ szerek koordinálásáról szóló 2004. § szerinti elszámolás feltételeit. a 75/35/EGK. g)-h) hatályát vesztette. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményezetti kör évenkénti tájékoztatásának részletes szabályait. december 12-éig átadják az állam i adóhatóságnak . e) a 23. Felhatalmazások a 68/360/EGK. janu­ ár 1-jét követő időszakra a foglalkoztató által be­ nyújtott pótbevallásokat. S6/G § Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalé­ pése miatt már nem áll fenn. cikk. 59-60. valamint a központi költségvetés által teljesítendő járulékfizetés összege ki­ számításának módszerét. a társadalombiztosítá­ si nyugdíjrendszerbe visszalépett tagot érintő. végrehajtás alatti követelésük. § (1) A kormány felhatalmazást kap arra. § (3) bekezdésében. melyekben az adott foglalkoztatóval szemben még van fennálló.megtérült. 57. HVG T B . cikk (1) bekezdés d) törvény rendelkezik. . 56/1 § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006.azon még el nem évült tagdíj. § (2003. törvény 251. d) a biztosítottak és az egészségügyi szol­ gáltatásra jogosultak nyilvántartását és beje­ lentését. har polj kitc tan szól ti é: koc reh 200 est ren ság irá Az Európai Unió jogának való megfelelés Tbj. a társadalombiztosítás nyilvántartási rendszerének működését. melyekhez kötődően az adóvégrehajtás lefolytatá­ sához való jog még nem évült el. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tagdíj­ jal (bírság. A fizetési kötelezett­ séget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. Tbj.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (3) A magánnyugdíjpénztárak 2011. évi LXI.átadják a Nemzeti Adó. meg nem fizetett tagdíj.hátralékra ) vonatkozó adatokat. 61. vala­ mint a 18. a 73/148/EGK. helyesbítő bevallásokat a magánnyug­ díjpénztár köteles feldolgozni és a feldolgozott adatokat az állami adóhatóság részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. a biztosítottak és az egyes ellátásra jogosultak bejelentésére vonat­ kozó részletes szabályokat.foglal­ koztatókra és biztosítottakra lebontva . valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról. pont és 21. (3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 2007. járulékfizetésével. > Tbj. (2) b) az Európai Parlament és a Tanács (3) Az egyszerűsített foglalkoztatásra e törvény 2004/38/EK irányelve (2004. a 72/194/EGK. december 31. cikk. fe je ze t Záró rendelkezések po szc ás áll ka ta' al ős számítási módot. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok­ nak való megfelelést szolgálja: Hatálybaléptetés a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve Tbj. k) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ nálásáról szóló közösségi rendeletek és a szociá­ lis biztonságról szóló nemzetközi egyezmények alapján az alkalmazandó jogszabályokról szóló igazolás kiadásának részletes szabályait. 2007. Tbj. (4) A felszámolási eljárás során a magánnvugdíipénztáráltal érvényesített cs a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére teljesített vagyonát­ adást követően . (2) Amennyiben a magánnyugdíjpénztár a fog­ lalkoztató által elkészített pótbevallás. a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kí­ rendeletben szabályozza a) a járulékalap megállapításához szükséges vül helyezéséről.(bírság-.2006. i) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy biztosítási jogviszonyával. amelyeket az állami adóhatóság köteles feldolgoz­ ni és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. november 25. A Nemzeti Adó. pótlék tekintetében az eljárást az állami adóható­ ság a Nyugdíj-biztosítási Alap javára folytatja le. (2) Felhatalmazást kap a kormány. bírság.

harmadik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m - < koordi. akik a cég irá ­ nyításával vagy adm inisztratív tevékenységével kapcso­ latos feladatokat látnak el. § (3) bekezdés a) p o n tjá b a n e m líte tt nem k ü lfö ld i g a zd á lko dá sb ól szárm azó b e vé te l vagy a 2k.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom ta tvá n yo n . 2. az alkalm azandó jo g m eghatározására irányuló eljárásban kell alkalm azni. bevételi n yilvá nta rtá st vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételén belül a belföldi tevékenységből származó összes bevételeit. anács z unió lamok :artózVEGK . hogy egy korábban k ikü ld ö tt m unkavállalót felváltson. hogy a)a m unkavállaló a kiküldetés kezdőnapját m egelő­ zően rendelkezik legalább 30 napi biztosítással. GK. 5.a (2) bekezdésben m eghatározott fe lté te le k hiányában . rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK ta ­ nácsi rendelet. 2006. 1971. forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során fo g la lk o zta to tt m u n ka vállalók átlagos állom ányi létszámán belül a belföldön fo g la lko zta to ttak aránya eléri. szeptember16-ai 987/2009/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet [a továbbiakban a)és b) p o n t e g yü tt: koordinációs rendeletek] és cja Magyar Köztársaságánál kö tö tt szociális b izto n ­ sági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) által e lő írt. á p rilis29-ei 883/2004/EK európai parlam en­ ti és tanácsi rendelet. jú n iu s 1 ^-e i 1lf0 8 / 71 /EGK tanácsi re n d e le t. nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat.az OEP által erre a célra rend­ itásának i költség­ szabályok m e g á lla p ítá sá ró l szóló. m elléklete szerint . h) . szerinti társas vállalkozó és a kü lföldi jo g szerint annak megfelelő jogviszonyban álló személy. am elyekből a je le n tő s b e lfö ld i gazdasági tevékenység valószínűsíthető (így különösen. ha ója foglalkoztató aa) a cégbíróság á lta l jogerőben nem je g y ze tt e lő társaság. 2. (5) Nem kell ajelentős gazdasági tevékenységet vizs­ gálni. 2006. ha a m un ­ káltató a) legalább 25 százalékos tu la jd o n i hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. állampolgársága. 2004. vagy b)a m unkavállaló ba) nem rendelkezik a kiküldetés kezdőnapját meg­ előzően legalább 30 napi biztosítással. b) m unkaviszony: az a) p o n t szerinti személy m un ­ kavégzésre irányuló jogviszonya. b).j rend»rilis ti és sági 004/ iárás :r 16lácsi ndel- lye). 23. am elynél a k ik ü ld ö tt m un ká t végez.| a szociámények ól szóló . c) m unkáltató: az a) pont szerinti személy foglalkoz­ tatója. ha a m un ká lta tó olyan tényeket. székhelye (lakóhe­ b) egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. (3) A jelentős be lfö ld i gazdasági tevékenység alá tá ­ masztására a m unkáltató közli a) k ü lfö ld i telephellyel rendelkező vállalkozás ese­ tén a kikü ld eté st megelőző adóévre vonatkozó összes bevételén belül a nem kü lföldi gazdálkodásból származó összes bevételeit.azonos . rendszerének létrehozásáról szóló. decem ber 2 0 -a i 1893/2006/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám (egyéni v á lla l­ kozó esetén a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lko zó k . hogy a kiküldetés helye szerinti vállalkozás a m u n k a vá lla ló t egy m ásik vállalkozás rendelkezésére bocsássa. (*+) A jelentős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos fe lté te lt teljesítettnek kell te kin te n i akkor is. (2) A 26-27/B § alkalmazásában c) a kiküldetés időtartam a a la tt Is folyam atosan te l­ jesíti a járulékkötelezettségeket. d ecem ber20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti éstanácsi rendelet 7.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 113 tartás R. és ej a kiküldetés tervezett időtartam a. hogy a kiküldetés teljes id ő ta rta m a a la tt a b e lfö ld i és a k ü lfö ld i gazdasági te ­ vékenység (termelés. ab) a kiküldetés teljes idő ta rta m a a la tt csak olyan m unkavállalókat fo g la lko zta t be lfö ld ö n . hogy a kiküldő m unkáltató jelentős gazdasági tevékenységetfolytasson belföldön. 2k. vagy ac)a kiküldetés helye szerinti államban a magyaror­ szági tevékenységéhez képest . lakcíme. a Tbj. § 0) A 24-27/B § rendelkezéseit a) a szociális b izto n sá g i rendszereknek a Közös­ ségen belül m ozgó m u n k a vá lla ló kra és c s a lá d ta g ja ­ te vé ke n ysé g i je g yzé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód). d)a m unkavállalót nem abból a célból küldi ki. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK E K -rendelet vég­ rehajtására vonatkozó eljárás m egállapításáról szóló. R.a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigaz­ gatási szervnek az alábbi adatokatszolgáltatja: a jm u n ká lta tó neve (elnevezése). § (1) Kiküldetésnél a m agyarjogalkalm azandó jo gkéntvaló m eghatározásánakfeltétele. (2) A m unkáltató nyilatkozik továbbá arról. rendszeré­ nek létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet. § (3) bekezdés b) pontjában e m líte tt b e lfö ld i te vé ­ kenységből származó bevétel összes bevételen belüli aránya elérte a 25 százalékot.g). a m agyar jo g alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. /EGK. egyéni vállalkozó. a kérelm et benyújtó m un ká lta tó va l fe n ná lló m un ka vi­ szony kezdete. ha a vállalkozás belföldön folyam atos term előtevékeny­ séget végez). m ájus H f-e i 859/2003/EK tanácsi rendelet. taj-szám a.a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rév. d£ legalább azzal . d jö n á lló vállalkozó: a Tbj. tatásával Jzottked- ikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. és a korábbi kiküldetés le já rtá tól nem te lt el Jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll 60 nap. 5 § (1) bekezdés a). tartózkodási helye vagy v á lla lk o ­ zásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek . b)a kiküldetés időtartam a alattfolyam atosan fe n n ­ ta rtja a m unkaviszonyta k ik ü ld ö tt m unvállalóval. a Tbj. m árcius 21ej 57 íf/ 72 /EGI< tanácsi re n d e le t. december 20-ai 1893/2006/EK európai par­ lam enti és tanácsi rendelet 1 melléklete szerint . a fon ki. lelés ktusoknyelve <huzaállam:dés d) ( aj m unkavállaló: a Tbj.akkor Is. az 1íf08/71/EGK és az 57/+/72 /EGK EGK-rendelet rendelkezéseinek va la m e ly szege kj. vagy b) a 2k. és h) belföldön ném csak a vállalat irányításában vagy igazgatásában dolgozó irodai alkalmazottakatfoglalkoztat. körülm ényeket igazol. ha a m unkáltató a m un ka vá lla ló t a szám vitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. va la m in t egyes m eghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő és a k ü lfö ld i jo g szerint annak m egfelelő sze­ mély.a koordinációs rendeletekben. bb) kiküldetésére azért került sor. vagy ennek h iá ­ nyában a kü lfö ld i foglalkoztatás helye (címe). be) korábban u g yanabban az álla m b a n v o lt . 5 jogával anyával. R. pontjában és (2) bekezdésében m egh a tá ro zo tt jo g v i­ szonyban álló személy. eja kiküldetési időszak lejártával biztosítja a m un­ kavállalótovábbfoglalkoztatását. f) a kiküldetés helye s-zerinti állam ban a m agyaror­ szági tevékenységéhez hasonló. am elynél teljesül a jelentős gazdasági vékenység feltétele. adóazonosító száma. (6) Nem állapítható mega m agyarjogalkalm azandó jogként. 1972. (2) fenn. /EGK. 2006. vagy másik ta g á l­ lamba küldje tovább.y T ende­ rt felada­ ti feladaizgatási ottakés e vonatztosítás nódsze- polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. § (1) Ha az önálló vállalkozó belföldön fo ly ta ­ to tt vállalkozói tevékenységét á tm enetileg a ko o rd in á ­ ciós rendeletek hatálya alá tartozó másik tagállam ban vagy egyezm ényben részes m ásik állam ban (a to v á b ­ biakban e g yü tt: m ásik állam ) fo ly ta tja .más nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet fo ly ta t. illetve egyezményben . 26. d) (3) A m agyar jo g alkalm azandó jo g k é n t m eg h a tá ­ rozható . hogy a kiküldetés helye szerinti állam ban a m u n k á lta tó á lta l korábban kild ö tt m unkavállalót felváltson. g) Magyarországon jelentős gazdasági tevékenysé­ get fo ly ta t. vagy bd) kiküldetésére azért kerül sor. 25. amelynek m egfelelő tevékenységre a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló t a kiküldetés ideje ala tt foglalkoztatja. R. ha a) a m u n k á lta tó vá lla lja .a gazdasági tevékeny­ ségek statisztikai osztályozása NACE Rév. szerinti egyéni vállalkozó. 2. b)a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló. § (1) A koordinációs rendeletek és az egyez­ mény rendelkezései szerinti kiküldetés (a továbbiakban: kiküldetés) esetén az alkalm azandó jo g meghatározása érdekében a m unkáltató .a kiküldetésre m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ig k ikü ld ö tt. b) a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló természetes szem élyazonosító adatai. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. vagy b) a m unkáltató jogelődje teljesíti a jelentős gazda­ sági tevékenység feltételét. 2009. a szociális b izto nsá g i rendszereknek a Közösségen b elül mozgó m u n k a vá l­ lalókra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1/+0 8 / 71/EGK E G K-rendelet végrehajtására vo natkozó a k ü lfö ld i vállalkozás (szem ély) neve és címe. va la m in t egyes m eghatározott sta tiszti­ kai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. 2003.

és m eghatározza annak id őbeli hatályá té sfe ltéte le it. azzal. á lla m p o l­ gársága. törvény 33. 2006. (3) Ha a m unkavállaló. lakcíme. amelyekre te kin te tte l a kivétel m egállapítását kéri. vagy c) lapítását. a belföldi és külföldi munkaviszonyához kapcsolódó m unkaidő mértéke és m unkabér (egyéb d í­ jazás) összege és azok egymáshoz viszonyított aránya. vagy pedig é rin ti az igazolás h a tá lyá t (így különösen. ha a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n ¿s a másik tagállam ban egy olyan m un ká lta tó javára végez m unkát. ille tv e az ö n álló vállalkozó h a la d é k ta la n u l tá jé k o z ta tja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet. azzal e g yidejűleg m u n k a vá lla ló ké n t vagy ö n á lló vá lla lko zó k é n t másik állam ban is végez m unkát. illetve az önálló vállalkozó átmeneti k ü lfö ld i tevékenységének id ő ta rta m a előre láth a tó ­ an m eghaladja a koordinációs rendeletben. ille tv e egyez­ ményben előírt feltételek teljesítése esetén az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jo g k é n t meghatározza a magyar jo g o t. ha e tevékenységéhez . 63. vagy eleve nem á llta k fe n n. c) annak a kü lfö ld i vállalkozásnak (személynek) a neve és címe. körülm ényeket. rendszerének létrehozásáról szóló. (2) A kivétel m egállapításának akkor lehet helye. vagy ennek h iá ­ nyában a külföldön folytatotttevékenység helye (címe). azt továbbra is folyam atos kiküldetésnek kell te kin te n i. 27/B § (1) A koordinációs re ndeletekben és az egyezm ényben m eghatározott szabályok a ló li kivétel megállapítását a m unkáltató és a m unkavállaló. jai ke R. (2) A ko o rd in áció s re n d e le te kb e n . § (1) E törvénynek az adó. ha annak id ő ta r­ tama a korábbi kiküldetéssel együttsem haladja mega koordinációs rendeletekben. és d) a másik államban történő munkavégzés tervezett időtartam a. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és ta ­ nácsi rendeleten alapulóTEÁOR-szám vagya m in d e n ko r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te vé ke n ysé g i je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ot.az alábbi adatokat szolgáltatja: a j természetes személyazonosító adatai. (k) Ha a m u n ka vá lla ló a koordinációs rendeletek hatálya alá tarozik. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. am elynél m unkát végez. a $ ) bekezdés akkor alkalm azható.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . és ezt igazolja.. am ely in d o ko lttá teszi a kivétel megál­ VI b) a gazdasági tevékenységek sta tis z tik a i o sztá ­ lyozása NACE Rév. vállalkozásának n y ilv á n ­ tartásiszám a. törvénnyel megállapított b) p o ntja szerint . tartózkodási helye vagy m u n k á lta ­ tójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek . valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó.hasonló b e lfö ld i tevékenységet az önálló vállalkozó a másik tagállam i munkavégzés m eg­ kezdése e lő tt kevesebb m in t 60 napig fo ly ta to tt. taj-szám a. 2.és járuléktörvények. olyan egyéb. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. ha a kikü ld eté s te r­ vezett időtartam a a la tt a m unkaviszony szünetel vagy m egszűnik. a b e lfö ld ö n és kü lfö ld ö n e lé rt vá lla lko zó i bevétel összege és azok egym áshoz viszonyított aránya. 2. 27. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. december 31-én hatályos 19. a m agyar jo g akkor alkalm azható az újabb kiküldetésre. T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK szeresített ás honlapján közzétett nyom tatványon . székhelye (la­ kóhelye). (6) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv h iva talb ó l m egállapítja. ö n álló vállalkozó a másik állam ban tö rté n ő m u n k a v é g z é s e d é n is a magyar társadalom biztosítási jogszabályok hatálya a la tt áll. amelynek megfelelő tevékenységet a másik államban fo ly ta t. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. különös m éltánylást érdem lő körül­ m ény áll fenn.hatósági bizonyítványt. évi CLIII. évi CXXIII. és kezdeményezi a másik állam beli biztosítási kötelezettség m egállapítását. (3) Ha a kiküldetés legfeljebb 2 hónapig megszakad. hogy e törvény 2010. a munkavégzésre irá ­ nyulójogviszony létesítéséről szóló szerződést. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kama­ rai törvény. évi XXIII. adóazonosító száma.és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. 2006. il­ letve amelynek megfelelő tevékenységet végez az önálló vállalkozó a másik állam ban. (3) Nem a lkalm azható a m agyar jo g az ö n á lló v á l­ lalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységének id ő ­ tartam a a la tt. 62. d) ha a m unkavállaló belföldön és a másik államban is munkavállaló. ha a)a kiküldetés. erről a m u n ­ k á lta tó és a m unkavállaló. R. § (1) Ha a m un ka vá lla ló .m . az a lka lm a ­ zandójogelbírálása és az igazolás kiállítása állam onként kü lö n -kü lö n tö rté n ik. hogy a m un­ kavállaló. §-ával megállapított 19. § (2) és (7) bekezdését és 30/A § (2) és (5) be­ kezdését kell alkalmazni a 2011. önálló vállalkozóra egyszerre több állam jo g á t kellene alkalm azni. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. taj-szám a. hogy a magyar jo g alkalm azá­ sának feltételei az igazolás kiadását követően már nem te lje sü ln e k.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom tatványon .az (1) bekezdés tö h« Cí d( IS fo el m el ja a: ti á éi f' Átmeneti rendelkezések Tbj. az igazolást m ódosítja vagy visszavonja. ö jk iv é te l megállapítása hiányában a m unkavállaló­ ra. de­ cember 31-én hatályos 27. és e) ha az ö n á lló vá llalkozó belfö ld ö n és a másik á l­ lam ban is ö n á lló vállalkozó. b) a m unkáltató(k) neve (elnevezése). vagy nem a magyar jo g alapján áll fenn. amelyet a 2010. b)a z önálló vállalkozó belföldön elért bevétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. am ely m ia tt a biztosítási kötelezettség már nem áll fenn. az ö n álló vállalkozó n y il­ vántartási száma. ha a) a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n fo ly ta to tt te vé ke n y­ ségéhez kapcsolódó m unkaidő vagy m unkabér (egyéb díjazás) eléri az összes m unkaidő. évi XCVII. á lla m p o l­ gársága. 27/A § (1) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jogként a m agyarjogot megállapítja. a magyar jo g alkalm azásának m egállapítására a b e lfö ld ö n fe n n á lló la kó he ly alapján akkor kerülhet sor. (2) Ha a korábbi kiküldetés lejártát követő 60 napon belül a m unkáltató ugyanazon m unkavállalóját ugyan­ azon állam ba kívánja kik ü ld e n i. 29. HVG T B . Tbj. (2) Az adóellenőrzés során a Tbj. (3) A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja azokat a tényeket. az önálló vállalkozónak az e tevékenysége fo lytatásához szüksé­ ges vagy arra való jogosultságot igazoló okiratot. erről . az ö n á lló v á lla lk o ­ zó b e lfö ld i m unkavégzése m e lle tt. § (2) bekezdés b) pontját a 2011. az önálló vállalkozó belföldön és a másik állam ban is m unkavállaló.az alábbi adatokat szolgáltatja: ajterm észetes szem élyazonosító adatai. amelynek megfelelő tevékenységet végez a m unkavállaló a k ü lfö ld i m unkáltató részére. decem­ ber hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. illetve az önálló vállalkozó az OEP-től kérheti. ille tve m unkabér (dí­ jazás) 25 százalékát. a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te v é k e n y ­ ségi je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. lakcíme. január 10-éig megszerzett és 2010. és 29/A §-a alap­ ján járulékfizetésre kötelezett terhére utólagos adómegállapítás keretében nem állapítható meg mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre jellemző kereset jogellenes megállapításával öszszefüggésben. [k) Ha a koordinációs rendeletek szerinti kiküldetés egym ást követően tö b b állam ba tö rté n ik . am ely az Európai Unió területén letelepedett. a koordinációs rendeletek vagy az egyezmény rendelkezései alapján a magyar jog alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. § Az egészségügyben működő szakmai kama­ rákról szóló 2006. 64. Tbj. (5) Ha az alkalm azandó jo g m eghatározásának és az a rró l szóló igazolás kiadásának a la p já u l szolgáló körülm ényekben olyan változás következik be.(a to vábbiak­ ban: igazolás) á llít ki. 2010. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és tanácsi rendeleten alapulóTEÁOR-számokból képzett. am ely az igazolást a változás napjától ha tályta la nítja . illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb időtartamot.az erre irányuló kérelem benyújtásától szám ított 30 napon belül . (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok igazolására a m un kavállalónak csatolnia kell a másik államban teljesítendő munkavégzés alapjául szolgáló. vagy az ö n álló vállalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységét m egszünteti). február 1-jén és az azt követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni. Az ¡gazolás tanúsítja. 16. rendszerének létrehozásáról szóló. § A Magyar Köztársaság 2011. R. illetve önálló vá l­ lalkozó. törvény módosításá­ ról szóló 2011.

alkalm azásában a gyerm ekgondozási se­ 11agélyösszege a la tt a 10/1982. § Ez a rendelet a 23— 27/B §-ban a) a szociális biztonsági rendszereknek a Közössé­ gen belül mozgó m un ka vá lla ló kra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. deilapigos neg -gre ösz- §sét óló tott jén <ell delkezéseit kell alkalm azni akkor is. va la m in t a rendelkezésére álló adatok (pl. Az előterjesztett kérelemben közölni kell a) a fo g la lk o zta tó nevét. á p rilis30-áig beérkezett . A járulé kfize té s csak akkor te kin th e tő te ljesítettnek. címének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket á llapít meg. napra. (3) Az á lla m i a d ó ha tó sá g a Tbj. és a tagi kö ve te ­ lés összegét a tag egyéni szám láján az M pt.továbbítja a pénztár részére. amelyet a 2011. (2) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosí­ tásáról szóló 2011. 51. ja n u á r 1-je és 2010. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. (IV. 51. 1971. (2) A 3 -4 . és azt a tag egyéni számláján kim u ta tja . 9. közötti bevallási időszakokra vonatkozó tagdíj. ha a felhasználási szerződés megkötésére az e m líte tt id ő p o n to t m egelő­ zően került sor. § (2) bekezdésében. neve (előző név). decem ber 31-e és 1999. évekre. § szerinti adatszolgáltatási és m egfizetési decem ber 31-e kö zö tti bevallási időszakra tévesen az átadó pénztárhoz b e n y ú jto tt bevallásokat és beérke­ zett befizetéseket az átadó pénztár feldolgozza. § (l) A fo g la lk o z ta tó á lta l k ü lfö ld ö n fo g ­ la lk o z ta to tt b iz to s íto tt esetében a fo g la lk o z ta tá s 1996. ?n és az kivétel illetve ilye. szerint 2010. hogy a fo g la lk o zta ­ tó m ely személy(ek) után. (4) Ha a m egállapodást kötő fo g la lk o zta tó vagy a b iz to s íto tt a m egállapodás alapján v á lla lt já ru lé k fiz e ­ tési kötelezettségét az e lő írt h a tárn ap ig nem te lje síti. h ónapra. m ájus 31-éig átadja az é rin te tt m agánnyugdíjpénztár részére. bj23-27/B § -t a 2010. szü­ letési év. ha a megállapodás szerinti n yu g d íj-b izto sítá si és n yu g d íjjá ru lé k m egfize­ tése egyaránt m eg tö rté n t.az adatátadás m ód já ró l k ö tö tt m eg á lla p o ­ dásban fo g la lta k n a k m egfelelően .a (2) bekezdésben fo g la lt eltéréssel -1 9 9 8 . ille tő ­ leg a N yugdíj-biztosítási Alap részére. adózói javítás) 2011. A rendezésről a pén ztá r . cikkének. sz e p te m b e r1 6 ai 987/2009/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendelet II. törvény 153. camaJi jog:élzó sáról 3ÍtOtt 'tőén ulékzzal. cím ét. 2004. és 2010. hogy e törvény 2011. az állam i adóhatóság korábbi adatközlése) alapján a függő té te le k azonosítását elvégzi. hogy a tagok könyveletlen befizetései e lő ­ írásra kerüljenek. azzal. január 1-je előtt megkezdett kiküldetés. 1972. az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK re n d e le t rendelkezéseinek valam ely harm adik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. 2009. HVG I T B . (IV. évi CXXIII. március 21-ei 574/72/EGKtanácsi rendelet III. § (1) Az adó. leánykori neve.értesíti az á lla m i adóhatóságot. d)a k ü lfö ld ö rrto g la lk o z ta to ttb iz to s íto tt(a k ) m u n ­ kaszerződésében m eghatározott személyi alapbérét.) ko rm á n yre n d e le t m ódosításáról szóló 107/2010. § b) pontban foglaltak alkalm azandók 2012. § (11) bekezdés szerinti átadás id ő p o n tjá ig n yilvá nta rtá sba veszi (jóváírja). 29. január 1-jétől kell számítani. hónap.fo g la lko zta tó i helyesbíté­ seket (önellenőrzés. á p rilis 2 9 -e i 883/2004/EK e u ró p ai (5) A Tbj. isáott .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E január 1-jére visszamenőlegesen alkalmazni kell. évi LXXX. b)a b iz to síto tta k személyi a d a ta it [ta j-szá m . 30/A § A19/A § -b a n fo g la lta k tó l e lté rő e n az egyik p é n ztá rb ó l a m ásik pénztárba á tlé p e tt vagy a társadalom biztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett p é n ztá rta g ra vo n a tko zóa n 1998.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. Tbj. ilyos ) be)-éig apót cem>ban . ta g d íj­ kiegészítésekre vonatkozó . a szociális b izto nsá ­ gi rendszereknek a Közösségen belül mozgó m u n k a vá lla ló k ra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1408/71/EGK re n d e le t végrehajtására vonatkozó szabályok m egállapításáról szóló. § (2) be ke z­ désében. m ilyen időtartam ra (naptári évre. ja n u á r 1. születési helye]. § (l) Ez a rendelet . A kérelemben nyila tko zn i kell arra vonatkozóan. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalm azni. valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. és b) a szociális b izto n sá g i rendszerek k o o rd in á lá ­ p a rla m e n ti és ta n ácsi re n d e le t II. 65. 30/B § (1) Az á lla m i adóhatóság a Tbj.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 115 gazolást a másik át. R. (XI. hogy a biztosítás 1997. 16. (2) Az (1) bekezdésben m e g je lö lt a d a to ka t közölni kell a b iz to s íto tt á lta l e lő te rje szte tt kérelem ben is. / c) szem élyenként m ely „ t ó l. kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is. november 1-jét megelőző iáőszakra vonatkozó tagdíjának önellenőrzése (pótbevallása) esetén a bevallási adatokat az állam i adóhatóság az önellenőrzés (pótbeval­ lás) benyújtását követő hónap utolsó napjáig . R. ha meneti á th ató etve az rtamot.a tagok folyószámlájának vezetéséhez . 65/A § A pénztártag 2010. a fo g la lko zta tó igazolásának egyidejű benyújtásával. to vá b b á a 20. szeptem ber 30. nap.a 2007. (6) A 19. jú n iu s1 4 -e i 1408/71/ EGK tanácsi rendelet II. a tá rsa d a ­ lom biztosítási kifize tőh e ly m űködésének tényét. Az önellenőrzés (pótbevallás) alapján a tagdíjat közvetlenül a magánnyug­ díjpénztár részére kell megfizetni. § (2) bekezdésben fo g la lt adategyeztetés eredménye alapján a 2011. 5/G § (2) bekezdése a m u n k a vá lla ló választása sáról szóló. címének. (2) A m agánnyugdíjpénztár az (1) bekezdésben fo g ­ la lt adatátadás. Tbj. ja n u á rl-jé n lép hatályba. decem ber 12-ét követő id ő ta rta m ra vo natkozó elbírálásánál e re n d e le t ren­ kötelezettséget a táh (fákisz) számfejtési körébe ta rto ­ zó önkorm ányzatok és intézm ények vonatkozásában a tá h ok (fákisz) teljesítik. ezen id ő ta rta m on belül a k ü lfö ld i fo g la lko zta tá s id e jé t és té n yé t. tö rv é n y vé g ­ re h a jtá sá ról szóló 195/1997. 28. a m egállapodás érvé n ytele n né v á lik . 30. továbbá a 20. R. annak érdekében. § -o k felhasználási szerződésre vonatkozó rendelkezései 1997. azzal az eltéréssel. é s2. január 10-éig megszerzett és 2011.és járuléktörvények. a lka lm a zá ­ sának m inőségét. h ó n ap o kra . ja n u á r 1 -jé tő l visszam enőlegesen a lk a l­ nyék. székhelyét (te le p ­ helyét). adózói ja ­ vítás) esetén kizárólag a m ag á n -n yug d íjp é n ztá ri tagok vonatkozásában végzi el. a fe n ná lló (fe n n á llt) b izto ­ sításijogviszony id ő ta rta m á t. vállalókellene ) körülm egállejűleg lyekre 16. § (2) bekezdésben fo g la lt a d a te g yezte tést a 2011. 5. 2003. decem ber 13-án lépnek hatályba. törvénnyel meg­ állapított rendelkezéseit a 2012. §-ával m egállapított 11. § A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m agá n n yu g d íjra jo g o s u lta k ró l. 24.) k o rm á n yre n d e ­ le tte l m e g á lla p íto tt a) m azható. hogy a kétéves időtartamot 2012. a szám­ viteli törvény és a könyvvizsgálói kam arai törvény. folyószám laszám át (törzsszám át). évi CLVI. 31. R. anyja neve. évi LXXIV. tö rvé n y hatálya alá tartozó m u n ká lta tó k esetében nem kell a l­ kalmazni. azzal. április 3 0 -á t követően in d u lt ügyekben kell alkalm azni. v a la m in t e s z o lg á lta ­ tá so k fe d e ze té rő l szóló 1997. ille tő le g vá lla ln i a n yu g d íj-b izto sítá si és a n yu g d íjjá ru lé k m egfizetését. (3) A n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szerv a m egálla­ podás megkötése és a be fizete tt n yu g d íj-b izto sítá si és nyugdíjjárulék alapján intézkedik a nyugdíj-biztosítási egyéni n y ilv á n ta rtó la p kiállításáról. (3) (4) E rendelet szabályait az 1997. május 14-ei 859/2003/EK tanácsi re n d e le ti. a szo­ ciá lis b iz to n s á g i rendszerek k o o rd in á lá s á ró l szóló 883/2004/EK E K -ren d e le t vé grehajtására vo n a tko zó eljárás m eg á lla p ítá sá ró l szóló. cím ének. R. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani.) M T-rendelet alapján fo ly ó síto tt gyerm ekgondozási segély esetén a jö v e d e ­ lem pótlékkal növelt összeget kell érteni.ig " terjedő id ő ta rta m ­ ra [évre (évekre) hónapra (hónapokra). napra (napok­ ra)] vonatkozóan kéri a m egállapodás m egkötését. ja n u á r 1-je kö zö tti id ő ­ ta rta m á n a k szolgálati id ő kén t tö rté n ő elismerésére a megállapodás megkötésére irányuló kérelm et a fo g la l­ koztató székhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szervnél lehet előterjeszteni. cím é n e k. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2012. A tagsági jogviszony m egszűnését követően kö n y ve lt tagi követelés össze­ gét a pénztár a Pénztárak Központi N yilvántartásával tö rté n t egyeztetést követően az átlépés szabályai sze­ rin t á tu ta lja a p é n ztá rta g aktu á lis pénztárába. á p rilis 30-a után beérkezett fo g la lk o zta tó i helyesbítések (önellenőrzés. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat 2011. R. napokra) kívánja a m egállapodást m eg kö tni.

c) a tanulószerződésben meghatározott díj. b) az egyéni vállalkozó. fejezete1 a szociális hozzájárulási adóról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremté­ se. (4) Az adó megfizetése államháztartási for­ rásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalombiztosítási ellátást és az álláskere­ sési ellátást) vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem keletkeztet. valamint a tes­ ti és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális ellátások fedezetéhez. c) a mezőgazdasági őstermelő abban az adó­ évben. § (1) Az adó alanya: a) a kifizető. valamint az adó alapja és összege az ilyen ellátás. (2) Adófizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszony: a) a munkaviszony. § (1) A szociális hozzájárulási adó (a továb­ biakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira. (4) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszonyban elrendelt kirendelés alapján foglalkoztatott természetes személlyel fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kirendelést elrendelő kifizető. az adó alanyának a munkavállalót kölcsönbe vevő személy minősül. § (1) A kifizetőt terhelő adó alapja: a) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy reszére juttatott. a társadalmi közös szük­ ségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötele­ zettségének megfelelően terhelő. a gazdaság versenyképességének helyreállí­ tása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja: Az adó a la n y a 454. e) az a)-b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező munkaviszonyt vagy más jogviszonyt szabályozó munkaszerződésben. A természetes személyt a kirendelés alapján fog­ lalkoztató személy minősül azonban (kifize­ tőként) az adó alanyának. aki a rá irányadó öregségi. valamint e szolgálta­ tások fedezetéről szóló törvény alapján nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában személyi alapbér a munkaszerződés alapján fizetett (juttatott). HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE . törvény IX. kivéve. (6) Az adónak nem alanya: a) a sajátjogú nyugdíjas egyéni vállalkozó. c) a mezőgazdasági őstermelő.116 S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 2011. továbbá az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási for­ rások biztosítása céljából az adóból származó ál­ lamháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott arányok szerint megoszlik a társadalombiztosítás egyes pénz­ ügyi alapjai és a törvényben meghatározott el­ különített állami pénzalap költségvetése között. ha a vele adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyban álló. más személyt e fejezet külön rendelkezése alapján. (3) Ha a külföldi kifizető az e fejezetben meghatározott kötelezettségei teljesítését el­ mulasztja. magyar szociális biztonsági jogszabályok hatálya alá tartozó természeted személy a munkát Magyarorszá­ gon vagy a szociális biztonsági rendszerek ko­ ordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállamban végzi. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbér. illetőleg díjazás. szokásos tar­ tózkodási hellyel. a tag részére munkavégzési kötelezettséget eredményező vállalkozási és IX. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. évi CLVI. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem. illetőleg más szerződésben meghatározott személyi alapbér. akinek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magán­ nyugdíjra jogosultakról. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső. b) a szövetkezet és természetes személy tag­ ja között fennálló. hogy kifizető alatt a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyt kell érteni. ha a kirendelést el­ rendelő kifizetővel megállapodott arról. azokat a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyre is alkalmazni kell. az egyéni vállalkozót. kifize­ tett. (2) Kifizető a természetes személlyel e fejezet rendelkezése alapján adófizetési kö­ telezettséget eredményező jogviszonyban álló másik személy. növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szerve­ zet részére levont (befizetett) tagdíj összegével. b) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy részére juttatott. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető. • A z O r s z á g g y ű lé s á lt a l 2011. d) a mezőgazdasági őstermelő. ha külön törvény rendelkezése alapján az adóévre magasabb járulékalap választásáról tesz nyilat­ kozatot. (5) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszony alapján munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kölcsönbe adó kifizető. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldeté­ sét megelőző évi havi átlagos alapbére. d) a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint megillető nevelési díj. székhellyel nem rendelkező kifizető (a továbbiakban: külföldi kifizető) is. a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után). Adóalanynak minősül a belföldön állandó lakóhellyel. n o v e m b e r 21-én e lfo g a d o tt tö rv é n y ­ b ő l c s a k a s z o c iá lis h o z z á j á r u lá s i a d ó ró l s z ó ló fe je ze te t k ö z ö ljü k . b) az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. kifize­ tett. százalékos mértékű fizetési kötelezettség. A kifizető által fizetendő adó alapja 455. azzal. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és közterhek őt terhelik. nyugdíj-korhatárt már betöltötte. (2) A szociális biztonsághoz. amelyet megelőző adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. illetőleg támogatás összegét nem befolyásolja. (3) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik. nem önálló tevékenységből származó bevétel­ ből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem.

g) a szerzetesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony. vagy özvegyi nyugdíjban részesülő olyan . juttatott bevétel (ideértve a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbért is). az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyára tekintettel havonta ter­ helő adó alapja legalább a minimálbér 112. találmányi sza­ badalmi oltalom. c) a közkereseti társaság. valamint az említett fel­ tételek szerinti korábbi foglalkoztatásától szá­ mítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig legalább három év már eltelt. feltéve. (3) Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a m i­ nimálbér 112. A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja 456. c) a nemzetközi szervezet nemzetközi szer­ ződés alapján mentességet élvező tisztviselője. hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt. a szabadalmi ügyvivői társaság. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. a tagnak a jogi személy. a végrehajtói iroda. f) a szerzői jogi védelem. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti kép­ viselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. Az adóalap megállapításának különös szabályai 457. § (1) A közkereseti társaságot. b) az iskolaszövetkezetnek a nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat foly­ tató tanuló (hallgató) tagjával fennálló jogvi­ szony. f) az egyház és az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy között fennálló.5 százaléka. a szabadalmi ügyvivői iroda és természetes személy tagja kö­ zött fennálló. aki harmadik állam állampolgára. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112. juttatott bevétel.magánszemély részére kifizetett. a mezőgaz­ dasági őstermelői tevékenységet. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. a közjegyzői irodát. illetve őstermelőre irányadó külö­ nös szabályai szerint meghatározott összeg. az egyesülés. d) az ügyvédi iroda. f)-g) pontjában meghatározott jogviszony. (3) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az egyszerűsí­ tett vállalkozói adó alapjának 4 százaléka. e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . a közös vállalat. az egyesülést. az egyházi szolgálat teljesítése alapjául szolgáló jogviszony.a vállalkozói kivét. védjegyoltalom. hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet. az a)-g) pont hatálya alá nem tartozó jogviszony. az egyéb szervezet tagja (ideértve az egyházi személyt is) saját jogú nyugdíjas természetes személy. g) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat. az európai gazdasági egyesülést. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkaviszonyban foglal­ koztatott olyan . a korlátolt felelősségű társaságot. i) az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem. aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöl­ tötte. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló tör­ vény rendelkezései szerint a vállalkozói jö ­ vedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alap­ ja . e) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. h) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű ön­ kéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. oltalmi jog) felhasználásának ellenér­ tékeként kifizetett díj. az átalányadózást alkalmazó egyéni vállal­ kozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem. b) a külföldi állam Magyarországra akk­ reditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztar­ tási alkalmazottként foglalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben kifize­ tett. b) az a) pont hatálya alá nem tartozó eset­ ben az adóalap megállapításának egyéni vál­ lalkozóra. (4) A kifizetőt terhelő adónak nem alapja: a) a külföldi állam Magyarországra akkre­ ditált diplomáciai és konzuli képviselete sze­ mélyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett.S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 117 megbízási jogviszony. Az adó alapja legalább az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m in i­ málbér 112. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki. a közös vállalatot. az európai gazdasági egyesülés. illetőleg a tagjával fenn­ álló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyra tekintettel havonta terhelő adó alapja a minimálbér. juttatott bevétel. §-a és 13. kivéve az iskolaszövet­ kezet és a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló. mintaoltalom alatt álló mű. alkalmazottja részére kifizetett. az ügyvédi irodát. a közjegyzői iroda.5 százalékának harmincadrésze. az egyéni vállalkozói tevékenységet. az egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony. (2) Az egyházat és a szerzetesrendet az egyházi személlyel. ha az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára vagy közép.a c)-d) pontban meghatározott jogvi­ szonyban álló .vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányaira tekintettel mentesül. h v g | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .5 százalékának harmincadrésze. d) a külföldi kifizető által Magyarországon kiküldetés. juttatott be­ vétel. a szabadalmi ügyvi­ vői irodát. akire a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. vala­ mint a mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja: a) a magasabb összegű társadalombizto­ sítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése szerint az adóévre. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 11.természetes személy. a végrehajtói irodát. a betéti tár­ saságot. a betéti társaság. Az adó alapja az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m ini­ málbér harmincadrésze.5 százaléka.figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is . vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. földrajzi árujelzők oltalma. ha a jogi személy. az egyéb s z e r v e z e t tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszony (ideértve a nem munkaviszony k e r e t é b e n ellátott vezető tisztségviselői jogvi­ szonyt is). (3) Nem eredményez adófizetési kötelezett­ séget a) a (2) bekezdés c)-d). a k o r l á t o l t felelősségű társaság. h) az olyan személynek juttatott bevétel. alkotás. valamint az ál­ tala folyósított szociális ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint nem a kifizetőt terhelő rész. valamint az újítás hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. hasznosítási. a szabadalmi ügyvivői társasá­ got.

gyermekgon­ dozási díjban részesül. illetőleg közjegyzői kamarai tagsága szünetel. illetőleg egyéni vállalkozói. az adóév egészére tett nyilatkozata alapján . mezőgazdasági őstermelői jogállására tekin­ tettel e fejezet külön rendelkezése alapján mentesül az adófizetés különös szabályainak alkalmazása alól. (7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alkal­ mazásának feltétele. ápolási díjban részesül. b) gyermekgondozási segélyben. (2) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. illetőleg maga az egyéni vállalkozó. illetőleg közjegyzői kamarai tag­ sága szünetel. valamint az egyéni vállal­ kozó.az (l)-(5) bekezdésben meghatározottakon túlm enő­ en .a kifizető részére a tárgyév janu­ ár 31-éig. amelyre az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára. a mezőgazdasági őstermelő a) táppénzben. amelyen tagja más kifizetővel is az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. az adóhiány és jogkövetkezményei megfize­ tésére az állam i adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal kötelezheti. § (1) A számított adó az adóalap 27 százaléka. amelyre a tagja.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. gyer­ meknevelési támogatásban. vagy közép. tanulmányai folytatásáról. hogy a másik kifizető e napot a taggal fennál­ ló jogviszonya alapján őt terhelő adó. amelyen ügyvédi kamarai. szaba­ dalmi ügyvivői vagy közjegyzői tevékenysé­ get folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . szaba­ dalmi ügyvivői kamarai.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. feltéve.az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túl­ menően .nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. ha annak tartama alatt a tag személyes közreműködését.118 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó (4) A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér. haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a kifizető részé­ re. vagy más okból nem minősül az adó alanyának a hónap minden napján. lé a. amelyre a tagja. a szabadalmi ügyvivői társaság. ennek hiányában a személyazonosító okmánya tí­ pusának megjelölését és számát. (6) A kifizető a tagjával (ideértve az egyhá­ zi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap m egállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . valamint mezőgazdasági ősterme­ lő esetében a m inim álbér harmincadrésze. valamint adóazonosító jelét. a mezőgazdasági őstermelő nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. amelyen egyéni vállalkozói tevé­ kenységét szünetelteti. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös sza­ bályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. szabadalmi ügyvi­ vői kamarai.az (l)-(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . amely az (5)-(6) bekezdésben foglalt rendel­ kezések alkalmazását érinti. ter­ hességi-gyermekágyi segélyben. a nem evaadóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhe­ lő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . A nyilatkozat tartalm azza a természe­ tes személy természetes személyazonosító adatait. (3) Az ügyvédi iroda. Ilyen esetben az adó alapja a hónap többi napjára számítva egyház és szer­ zetesrend. hogy a kifizető részére a természetes személy nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról. az egyéni vállalkozó. A természetes személy az olyan változásról. hogy a kifizető ezen időszakot az egyéni vállalkozónak minősülő természetes személlyel fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor szá­ mításba veszi.vagy felsőfokú okta­ tási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. illetőleg maga az egyéni vállalkozó.az (1)(2)bekezdésben meghatározottakon túlmenő­ en . a mezőgazdasági őstermelő e tevé­ kenységét személyesen folytatja. illetve az egyéni vállalkozó e napot a saját maga után fizetendő adó alapjának megállapításakor számításba veszi.az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően .nem veszi számításba a hónapnak azt a napját.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját.az adóalap megállapításának külö­ nös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyáról.nem veszi számításba azt az időszakot. feltéve. illetőleg az egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkavi­ szonyban áll. (8) Az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor-az (l)-(5) bekez­ désben meghatározottakon túlmenően . (5) Az (l)-(4) bekezdés alkalmazásakor az egy hónapra fizetendő adó alapjának megálla­ pításakor a kifizető. Az ügyvédi. § (1) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. más kifizető és egyéni vállalkozó esetében legalább a m inim álbér 112. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számí­ tásba a hónapnak azt a napját. amelyen tagja ügyvédi kamarai. kivéve. a közjegyzői iroda a tagjával fennálló jogviszo­ nya alapján őt terhelő adó alapjának megállapí­ tásakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . A fizetendő adó a számított adó. vagy egyéni vállalkozóként az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alatt áll. b) fogvatartott. baleseti táppénzben.5 százalékának harmincadrésze. valamint lakcímét. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiány és jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot elmulasztó természetes sze­ mélytől igényelheti. csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendel­ ke ös sz se m cs zó cé zc m ke ki gi m hí be ke ef h te k ei h ai s. a mezőgazdasági őstermelő a) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít. Az adó mértéke és fizetendő összege 459. Az adó alapja a mezőgazdasági őstermelői jogállás fennállása minden napjára számítva a minimálbér harmincadrésze. Ha az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a kifizetőtől nem lehet behajtani. illetőleg a más kifizetővel fenn­ álló. amelyen tagja. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. Az egyide­ jűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapí­ tásánál össze kell adni. a szabadalmi ügyvi­ vői iroda. n . az egyházi sze­ mély egyházi szolgálatát. az egyéni vállalkozó. Mentesülés a különös szabályok alkalm azása alól 458. amelyen kifizetővel . illetőleg az egyéni vállalkozó. (4) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint vezetett nyilván­ tartásban szereplő egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapítá­ sakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . (5) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának.

annak rendelkezése szerint az adó­ ismerésére. amely egyéni cégnek a kifizető faj a Karrier Híd Program megvalósítását koztatott munkaviszonyban természetes sze­ vagy közeli hozzátartozója a tagja. foglalkoztatást szolgáló. kivéve az A dókedvezm ények A szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkoztatásról szóló’törvény foglalkozásokban foglalkoztatott alapján létesített munkaviszony szerinti mun­ A munkabérek nettó értékének m unkavállalók után érvényesíthető megőrzését célzó adókedvezmény kabért (a továbbiakban: részkedvezményalap). a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett munkáltatóját megkeresheti. (2) Az (1) bekezdés szerinti kifizető az azzal. # nek megállapításához szükséges adatok meg­ (5) A részkedvezmény alapja a kifizetővel határozott. endelilanul részélészeíosító mnek iya tíimint lének ny és izető s szekozat . akár csak részben is béren kívüli juttatás for­ nem haladja meg a 75 ezer forintot. amelynek ő által munkaviszonyban foglalkoztatott termé­ vagy közeli hozzátartozója a tagja. § 461. évre havonta amennyiben a munkabérek elvárt emeléséről szóló kormányrendelet szerinti elvárt béreme­ ba) a kedvezményalap 16 százaléka. ha saját maga vagy közeli hozzá­ se alapján akár a számított adót meghaladó zásával . ha a részkedvezményalap lést .SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 119 abályaj íttséget egyéni ásának feltéve. valamint a pályakezdő fiatalok korábbi munkaviszonyával kapcsolatos. faj 2011-ben a 2011. helő adóból adókedvezményt vehet igénybe. gfizezatot :attal önös jyéni í adó ekeznem iyen januzata <ülö5tési 'bán )t az etes n őt szá- rülmények között munkaviszony keretében egyetlen belföldi kapcsolt vállalkozása sem foglalkoztatott természetes személyt).munkavi­ mértékben . az adott hónapban fennálló. főcsoportjába ab) az aa) alpont szerint meghatározott ösztatást nyújtó intézménynek nem m inősülő tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget továbbiakban: szakképzettséget nem igénylő 14 százalékát meghaladó része. oktatási. de legfeljebb a minimál­ (3) A 2011. ha a részkedvezmény­ egészségügyi. fásról. az (1) véve . fennálilletve ?a után ísakor k alkalészére tesz a aljáró lányai ‘1fennilönös íyáról. § (1) A költségvetési szervnek. a) 2011-ben a 2011. valamint a mélyt. valamint Rendszeréről szóló. kavállaló (7) bekezdés faj pontja szerinti korábbi figyelembe vett. ha a kedvez­ eredményező munkaviszonyra tekintettel ter­ munkakör) adókötelezettséget eredményező ményalap meghaladja a 75 ezer forintot. november 1-jén kezdődő (2) A fizetendő adó megállapításánál a viszonyban. adófizetési kötele­ kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot. adókedvezmény (6) A kedvezmény mértéke 460. (bruttó) munkabér. A munkavállaló együttműködési munkaviszonyban álló természetes személyt ból érvényesíthető adókedvezmény. foglal­ zó adókedvezmény. 2012.5 százaléka. fafaj az a) pont szerint meghatározott ösz(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető' májában történő megvalósítását . munkaviszonyonként külön-külön . november 1.kiszámított részkedvezmények össze­ gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének bekezdés szerinti elvárt béremelés mértéké­ megkönnyítése céljából más törvényben meg­ geként állapítja meg. szetes személyt. amelyre vonat­ egyenlő a szakképzettséget nem igénylő mun­ (7) E § alkalmazásában folyamatosan fog­ kozóan az (1) bekezdés szerinti feltétel (a lalkoztatott munkavállaló a kifizetővel az kakörben foglalkoztatott természetes személyt legalább a kormányrendelet szerint 2012-re (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra adókedvezmény alapjául szolgáló hónapban elvárt mértékű béremelés) valamennyi folya­ megillető. január 1-jén hatályos közgyűjteményi és közművelődési szolgál­ alap nem haladja meg a 75 ezer forintot. az adó alapjának megállapításánál körökhöz kapcsolódó adókedvezmény. de az egyházi fenntartású.ezett jtani. lapításánál veheti igénybe.a következő adókedvezmények tartozója (egyéni vállalkozóként. hogy a 2013. november 1-jén kezdődő (bruttó) munkabérnek. és december 31. célzó adókedvezmény. időszak bármely napján az adókedvezményt bérnek a 9 százalékával. A részkedvezmény telre tekintet nélkül illeti meg. mezőgazdaszonyban állt (természetes személy kifizető ese­ sági őstermelőként vagy egyéb körülmények csökkentik: tében ideértve különösen az olyan egyéni cég a) a munkabérek értékének megőrzését cél­között). vezmény összegének kiszámításánál nem lehet bekezdésben foglaltaktól függetlenül igénybe mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb kö­ figyelembevenni. vagy olyan egyéni cég. KSH-közlemény (FEOR-08) 9.a rész­ koztatása. szociális. feltéve. d) a szakképzettséget nem igénylő munka­ A kifizető az adatok közlése érdekében a mun­ megillető. valam int a) a 2012. E rendelkezés alkalmazását ter­ időszak bármely napján az adókedvezményt mészetes személy kifizető esetében kizárja. (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra kötelezettsége kiterjed ezen adatok közlésére. a munkavállalót terhelő köz­ adott hónapra megillető munkabér tekinte­ aki terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett tében teljesül. foglalkoztatott természetes személyt munkaÖsszegével. mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb zőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a havonta az adott hónap egészében fennál­ körülmények között munkaviszony keretében ló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaerőpiacról tartósan távol lévők foglal­ foglalkoztatott természetes személyt). de külön-külön kiszámított részkedvezmények mény a kifizetőt az (1) bekezdés szerinti felté­ csak az olyan hónapra fizetendő adó megál­ összegeként állapítja meg. amennyiben a tekintetében végrehajtotta. szakkép­ szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója zettséget nem igénylő munkakörben történő 20 százalékát meghaladó része. de leg­ lalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra te­ kintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet feljebb 12 ezer forint. közfeladatot ellátó záson a Foglalkozások Egységes Osztályozási legfeljebb 16 125 forint. munkaerő-piaci versenyképességük (8) A kifizető jogosult a munkavállalója kedvezmény alapját és mértékét figyelembe kiegyenlítése. veheti. évre havonta (1) A szakképzettséget nem igénylő foglalko­ aa) a kedvezményalap 21. Az egyszerűsített fog­ közötti időszakban természetes személyt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt lalkoztatásról szóló törvény alapján létesített munkaviszonyban egyetlen napig sem foglal­ (természetes személy kifizető esetében ideért­ munkaviszony szerinti munkabért az adóked­ koztató kifizető az adókedvezményt az (l)-(2) ve különösen az általa egyéni vállalkozóként. évben az adókedvez­ zettséget eredményező munkaviszonyonként adókedvezményt az adóév egészében. munkaviszonyban természetes személyt fog­ faja 2013.e törvény külön rendelkezé­ érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalko­ különösen. az adó alapjának megállapításánál adófizetési kötelezettséget eredményező mun­ matosan foglalkoztatott munkavállalóját az kaviszonyban álló olyan természetes személy.akár csak egyetlen napig . bármely esetben. s z á m í t o t tadót .valamennyi havonta.ide nem értve az elvárt béremelésnek igénybe. hogy az említett időszakban kezése alapján megillető adókedvezmények HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . közeli hozzátartozója által egyéni vállalkozó­ (4) Az adókedvezmény összegét a kifizető c) a munkaerő-piaci szempontból kedve­ ként. figyelembe vett.

§-ában és 9. 31. az adóval összefüggő adókötelezettségek teljesítésére a vele adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony­ ban álló természetes személy kötelezett. 31. Ha a foglal­ koztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra számított adó összegét. az (1) bekezdésben meghatározott ter­ mészetes személlyel az adott hónapban fenn­ álló. alapja és a kedvezmény vagy támogatás összege szemé­ lyenként megállapítható legyen. állampolgárságát. október 3 1 éig benyújtott kérelem alapján állítja ki. A külföldi kifizető az adókötelezettségeit sze­ mélyesen csak akkor teljesítheti. Ettől eltérően a legalább heti 36 órás foglalkozta­ tással járó munkaviszonnyal rendelkező. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem tünteti fel. és a tárgyhónapot kö­ vető hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. hivatásos szolgálati jogviszonyban. adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel csak e fejezet vagy az adókedvezményt megállapító törvény külön rendelkezése alapján vehet egy­ idejűleg igénybe több olyan adókedvezményt.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytató evaadózó egyéni vállalkozó az adót negyedévente állapítja meg. § (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségét úgy kell teljesítenie. e törvényben szabályozott adóked­ vezménnyel együtt is érvényesíthető. Start Extra vagy Start Bonusz adókedvez­ mény más. ha bejelent­ kezése alapján az állami adóhatóság adózóként nyilvántartásba vette. adóazonosító számát. a különbözetre az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.5 százalékával. hogy a bevallás adataiból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme. (2) A külön törvényben meghatározott Start Plusz.a leg­ feljebb két jogcímen érvényesíthető . (2) Az egyéni vállalkozó az adót az Art. a negyed­ évet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg.törvény. § (1) A Karrier Híd Program megvalósítása ér­ dekében a (2) bekezdés szerint kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkező természetes sze­ mélyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti. valamint törvény az e törvényben meghatározottakhoz képest bővítheti a részvé­ telre jogosultak körét. (3) A Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó megőrzését cél­ zó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló vonatkozásában együttesen is érvényesíthető legfeljebb az ezen munkavállalóval fennálló jogviszony alapján megállapított számított adó összegéig. és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. § (1) A kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló. Az egy­ szerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alap­ ján létesített munkaviszony szerinti munkabért az adókedvezmény összegének kiszámításánál nem lehet figyelembe venni. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott hatósági bizonyítványt az állami foglalkoztatási szerv a Karrier Híd Programban való részvételre jogo­ sult természetes személy által 2012. . § (2) bekezdése szerinti adattartalommal. nemét. A Karri­ er Híd Programban a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően kormánytisztviselői jogviszonyban. (6) A (4)-(5) bekezdés szerinti kötelezett az Art. Eljárási szabályok 464. amelynek igénybevételére egyébként jogosult. b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait. az Art. A részkedvezmény egyenlő az (1) bekezdésben meghatározott természetes személyt (munkavállalót) a hatósági bizonyítványa érvényessé­ gi idején belül eső adómegállapítási időszakra megillető. 31. Törvény. § (1) Az adót az adóalany az Art. közalkalmazotti jogviszony­ ban. c) a foglalkoztatott taj-számát. A bevallásban közölni kell: a) a külföldi vállalkozás nevét. (3) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta. de legfeljebb a minimál­ bér kétszeresének a 13. a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. 8.a hatósági bizonyítványt ugyan­ azon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki. 31.120 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény 462. § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. és a (4) bekezdésben foglalt beje­ lentkezést is elmulasztja.*az . adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. adóazonosí­ tó jelét.együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoz­ tatott után fizetendő adó összegét. hogy a természetes személy legkésőbb a munkába lépését megelő­ ző napon rendelkezzen a kérelmére a (2) szerint kiállított hatósági bizonyítvánnyal. bevallására és megfizetésére . § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. ennek hiányában közvetlenül személyesen teljesíti. (8) A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képviselőjeként az adó megállapítására. ha az adókötelezettséget a kifizető helyett a természetes személy teljesíti. valamint annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére. A több adókedvezmény egyidejű igénybevéte­ lét lehetővé tevő külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg. (4) A külföldi kifizető az adóval összefüg­ gő adókötelezettséget az Art. Amennyiben az adóalany természetes sze­ mély foglalkoztatására tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. valamint az adópolitiká­ ért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet a Karrier Híd Programban való részvételre további feltételeket is meg­ állapíthat. § (11)-(12) bekezdé­ seire is . Az állami foglalkoztatási szerv . Az adókedvezmény igénybevételének feltétele. Az állami foglalkoztatási szerv a hatósági bizonyítványon feltünteti érvényességi idejé­ nek kezdő és utolsó napját. (5) Ha a külföldi kifizető az adókötelezettsé­ gek teljesítésére nemjendelkezik Art. (3) Az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fi­ zetett adót az Art. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. e) a külföldi vállalkozásnak az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát.a kincstár kötelezett. és hogy an­ nak eredeti példányát átadja a kifizető részére. (7) A mezőgazdasági őstermelő az adót ne­ gyedévente állapítja meg. d) az adó alapjára és összegére vonatkozó adatot. székhelyét. kormányrendelet vagy az adó­ politikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában . szerinti képviselővel. § (2) bekezdése szerint bevallási köte­ lezettségét havonta. és az Art. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvé­ nyes.figyelemmel az Art. 31. iga­ zságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott személy vehet részt. 176. A foglalkoztatott m unkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása 463. az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek. vagy közép. 31. költségvetési szervnek nem minősülő kifizető az őt a mun­ kaviszonyra tekintettel terhelő adóból adóked­ vezményt vehet igénybe. kormányrendelet. § (2) bekezdése szerint havonta megállapítja. §-ában meghatározott képviselő útján.

i) a közfoglalkoztatási jogviszony. valamint az egyszerűsített foglal­ koztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogvi­ szony esetében az adózó az adóval összefüggő adókötelezettségeit az érintett törvény rendel­ kezéseit figyelembe véve teljesíti. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló tör­ vényben ilyenként meghatározott állam. 464/B§ A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevevőjének nem kell bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. (2) A 2011. eit sze?jelentzóként zettséíerinti lt beje-függő iófizeszony?tt. m) az a)-l) alpont'szerinti jogviszonynak megfelelő. a mezőgazdasági őstermelő a társadalombizto­ sítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. Más jogszabályok alkalm azása 465. g) a hivatásos nevelőszülői jogviszony. december 31-ét követően kifi­ zetett. más kifizető a személyi jövedelemadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló tör­ vény rendelkezése alapján vezetett külön nyil­ vántartás révén teljesíti. a vállalkozói járadék. ennek ?ljesíti. nem képezi az adó alapját. amelynek alapján az adó alapja és összege. § (1) Az adózó az adóval összefüggő adóköte­ lezettségei teljesítése során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit e fejezet rendelke­ zéseit figyelembe véve alkalmazza. mezőgazdasági őstermelő: a személyi jö­ vedelemadóról szóló törvény szerint mezőgaz­ dasági őstermelőnek minősülő természetes személy. )t ne- § ( 2) Red­ uton tozó adó sére 'zdé- . valamint az annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege. falugondnoki tevékenységet. egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozó­ nak minősülő természetes személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. e) az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. a) a munka törvénykönyvében meghatáro­ zott munkaviszony. 2. ha az adott hónapban a) a kedvezmény igénybevétele kizárólag a 460. szerint ipot kö. b) a társadalombiztosítási járulék részét képező egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékra (természetbeni egészségbizto­ sítási járulékra. juttatott vagy megszerzett olyan jöve­ delem. és b) az elvárt béremelést a kedvezmény igénybevevője a folyamatosan foglalkoztatot­ tak legalább 90%-ában teljes mértékben telje­ sítette. j) a Magyar Honvédség. k) a Magyar Honvédség szerződéses állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy. és d) a kedvezmény igénybe vevője legkésőbb az ellenőrzés megállapításairól hozott hatá­ rozat jogerőre emelkedéséig bizonyítja. tanyagondnoki tevékenységet végző termé­ szetes személy. a vizsgált időszakban folyamatosan foglalkoz­ tatottnak minősülő munkavállalója tekinteté­ ben nem teljesítette a 460. b) a közalkalmazotti jogviszony. raélyát. 8. külföldi jog alapján fennálló jogvi­ szony. a szociális szolgáltatótevé­ kenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. 4. 7 munkaviszony: . m inim álbér: a társadalombiztosítás el­ látásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. továbbá az adó megfi­ zetésének napja ellenőrizhető'. és c) az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége összesen nem ha­ ladja meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatottnak m inősülő valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. Ha a visszamenőleges béremelés miatt a munkavállalónkénti részkedvezmény összege változik. az önellenőrzést a változás­ sal érintett munkavállalókkal összefüggésben teljesíteni kell. c) a társadalombiztosítási járulék részét képező munkáltatói nyugdíj-hozzájárulásra (nyugdíj-biztosítási járulékra) irányadó rendelkezést tartalmaz. (2) Ha a kedvezményt igénybe vevő olyan. álláskeresési ellátás: az álláskeresési já­ radék. sajátjogú nyugdíjas: a társadalombizto­ sítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról.ztása rtve a I ettaz i köte> hótő llami i kell: lelyét. úgy a munkavállalót az (1) be­ kezdés d) pontja alkalmazása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. vagy ényben nulmácozóaz i tárgya be és szefügin és 9 . (3) Az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a nemzetközi szerződésnek a rendelke­ zését kell alkalmazni. amennyiben az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus. 464/A § (1) A munkabérek nettó értékének megőrzé­ sét célzó adókedvezmény jogosulatlan igénybevételével összefüggésben az állami adóható­ ság nem állapít meg adókülönbözetet abban az esetben. ha a nyilvántartásban rögzített tevékenysége in ­ gatlan-bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). a Nemzeti Adó. h) az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. az álláskeresést ösztönző juttatás és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Átmeneti rendelkezések 467. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi szolgáltatási járu­ lék fizetésére kötelezett. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra.és Vámhivatal hivatásos állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. c) a közszolgálati jogviszony.e fejezet kivételével a) a társadalombiztosítási járulékra. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E ¡sége t adógeta esíti. f) az ügyészségi szolgálati jogviszony. illetőleg e jog­ állására tekintettel az egyéni vállalkozó. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelés teljesítésének elmaradása miatt jo­ gosulatlan. harmadik állam : a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. § (1) Ahol jogszabály . )nosíI kozó (9) Az adó megállapítására. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben ilyenként meghatározott összeg. amely után a kifizető. l) a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya. § Á E fejezet alkalmazásában: 1. aki az ellen­ őrzés megkezdésének időpontjában már nem munkavállalója.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 121 állja be rűsített 'lével fj. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét állapítja meg. valamint a munkanélküli-járadék. de a 464/A § szerint a kedvez­ mény jogosulatlan igénybevételével összefüg­ gésben adókülönbözet megállapításának nem lenne helye. E nyilvántartá­ si kötelezettségét a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása (könyvvezeté­ se) megfelelő részletezésével. a keresetpótló juttatás. 5. d) a bírósági jogviszony. 3. g Ettől ilkozta:ő. (2) Az egyszerűsített közteher-viselési hoz­ zájárulásról. illetőleg nemzet­ közi szerződés e fejezettől eltérő rendelkezést tartalmaz. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszak vonatkozásában visszamenőleg vala­ mennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében teljesítette. 6. bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyil­ vántartást köteles vezetni. valamint a gyógyszerészeti magántevékenységet. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelést. azon jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az e fejezetben meghatározott adót kell ér­ teni. egyházi személy: az egyház belső törvé­ nye vagy szabályzata alapján ilyennek m inő­ sülő természetes személy. a rendvédelmi szer­ vek. Értelmező rendelkezések 466. és . munkaerő-piaci járulékra).

december31-e közötti időszak. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: legutóbbi tárgyévi változás időpo n tjá tó l-a n n a k hiányában 2011. évi LXXV. novem berl-jét megelőző. (9) Órabér esetén a havi személyi alapbért az Mt. beleértve a teljesítménybér időbér részét is. el­ lékletszerinti összege . évi növekményét a 2012. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt folyamatos foglalkoztatási feltételeknek megfelelő munkavállalóra is. a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül. 151/A § (2) bekezdés szerinti bérpótlékokat kell érteni. törvény 17.átlagos havi 216 805 fo rin t fe le tti m unkabér esetén nincs elvárt munkabéremelés. 22. pontjá­ ban szereplőtáblázat másodikoszlopánaka munkavállaló2. 2011-ben . b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. heti.§ (1) A rendelet hatálya a költségvetési szervek. évi elvárt munkabéremelésnek összegének 25%-ával. § (1) A munkavállalók munkabére nettó értékének megőr­ zéséhez szükséges 2012. (3 A munkáltató választása szerint a munkabéremelést ) a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően úgy is végrehajthatja. a munkaviszony léte­ sítésének időpontja és 2011. évi XCIX. § (2) bekezdés szerinti 2011. b)a Melleiden. (XII.122 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 299/2011. § (1 A 12 évi munkabéremelés elvárt mértékének a M ) 20 . Magyarország alaptörvénye 15. (6) Amennyiben az (l)-(3) bekezdésben foglaltak vég­ rehajtását követően a m unkavállaló személyi alapbére. törvény alapján fog­ lalkoztatott munkavállalóra. §-a szerinti adókedvezmény igénybevétele szempontjából a rendelet hatálya kiterjed a törvény 460. évi személyi alapbérét2012-ben A munkáltató a 2012. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi személyi alapbérét az Mt. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről sál.) kormányrendeletben 2012. H VG | T B . gondozása céljából kapottfizetés nélküli szabadságon. oktatási. § (6)-(7) bekezdésben foglalt esetek kivételével . évi sze­ mélyi alapbérét a Melléklet2. évi növekményével. évi munkabéremelés elvárt mérté­ két a M eM /eftartalm azza. (2) Az (l) bekezdés b) pontjában foglalt személyialapbér­ emelést úgy kell meghatározni. továbbá a közeli hozzátartozó ápolá­ sára vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadsá­ gon lévő munkavállaló (2) bekezdés szerinti 2011. 22. Jutalékos bérforma esetén százszázalékos teljesítésként a ténylegesjutalékkifizetést kell figyelembe venni. § (2) bekezdés sze­ rinti személyi alapbér és rendszeres bér hányadosával. (XII. S ze rin ti személyi alapbért. legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés munkavállalónkénti 3. (3) A munkavállaló 2011. ja n u á rl-je i hatállyal megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt munkabéremelésbe beszámít. ja n u á rl-je és december 31-e közötti időszak. leg­ utóbbi tárgyévi változásának időpontjától 2011. akkor a változás időpontjától az elvárt béremelés nem teljesültnek minősül. hogy százszázalékos teljesítést feltételezve a 2. szociális.a 2011. évi munkabére (2) bekezdés sze­ rinti egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni.a (2) bekezdés szerint szám ított . évi XXII. § (1) akkortesz eleget. (2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. hoz kivi sült: A kormány a munka törvénykönyvéről szóló 1992. M / A §-ánakértelemszerű alkalmazásával kell meghatározni. pontjában szereplő táblázat második oszlopának a 2011.csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 1995. október 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. 1. akkor. törvény 460. évi XXII. évi rendszeres bért és annak összetevőit korrigálni kell a munkaidő-változás arányában. valamint az egyházi fenntartású. A kötelező legkisebb m unkabér (minimálbér) és a garantált bérm inim um meg­ állapításáról szóló 298/2011.a munkavállaló számára hátrányosan megváltozik. ok­ tóber 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. c a személyi alapbét2011-ben nem változott. törvényben foglaltak alkalma­ zása során . hogy a munkavállaló 2. § (2) bekezdés szerinti 2011. (2) Az (1) bekezdés szerinti munkabéremelés elvárt mér­ tékének kiszámításánál a munkavállaló 2011. 84. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felha­ talmazás alapján. valam int közgyűjteményi és közművelő­ dési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével a munkál­ tatóra és a vele 2011-ben november 1-je és december 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki. évi CLVI. évi rendszeres bért és annak összetevőit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni. október 31-ét követően változott.ide nem értve az e bérelemek közötti átcsoportosítást . és ezt a választását később nem változtathatja meg. § (2) bekezdés szerinti 2011. ha a munkavállaló 2. akkor a 2011. (6) A munkavállaló napi. (2) A béren kívüli juttatás (l) bekezdés szerinti 2012.) kormányrendelet átla kak a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. teljesítménybér-tényezői vagy rendszeres bérpótlékainak mértéke a 2. december 31-éigterjedő időszak. rendszeres bér­ pótlékokon az Mt. havi munkaideje 2011. hpgy a Melléklet2. (5) Teljesítménybér esetén az (l)-(3) bekezdés alkalma­ zása során a teljesítménybér-tényezőket is szükséges úgy módosítani. §-a szerinti béren kívüli juttatás m unkavállalót érintő 2012. (8) A gyermek ápolása. törvény (a további­ akban: Mt. évre vonatkozó jogosultság egyhavi át- . (4) A munkáltató a (2) és a (3 bekezdésben foglalt mód­ ) szerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan egységesen választhat. évi CXVII. törvény 71.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Mellékletszerinti munkabéremelés megtörténjen. d) ha a munkavállaló 2011. évi rendszeres bérének megfelelő során szereplő összegét szorozni kell a 2. (5) Teljesítménybér alkalmazása esetén a (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a százszázalékos teljesítéshez kapcsolódó 2011. október31-ét megelőző.)l42. 4. akkora )ha 2011. a) a Mellékleti.az alacsony keresetű munkavállalók munkabérének emelését ösztönző egyes törvények módo­ sításáról szóló 2011. évi munkabé­ rén személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak (a továbbiakban együtt: rendszeres bér) az alábbi időszakra vonatkozó egész havi átlagát kell érteni: a)a személyi alapbér 2011. október 31-ét követő változás időpontjáigterjedő időszak. pontja szerinti esetben a (2)vagy a (3 be) kezdésben foglaltszámítás eredményeként adódó összeggel megemeli. pontja szerinti esetben az o tt szereplő mértékkel. évi személyi alapbérnek megfe­ lelő sorában szereplő összeggel megemeli. október 31-ét követően lé­ tesített a munkáltatóval munkaviszonyt. január 1-jétől . (4) A (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a munka törvénykönyvéről szóló 1992. közfeladatot ellátó egészségügyi. évi teljesítménybér egész havi átlagos öszszegét kell érteni. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. (7) A munkavállaló munkakörének egészségkárosodás következtében 2011.

hu Megújult a HVG Kiadó adózással foglalkozó weboldala.) kormányrendelethez zereplő a (3) be­ teggel A 2012. 22. • k u ltu rá lis és b a le s e ti ad ó . gfelelő 2Cin. ha a 2011. évi tényleges juttatás egyhavi átlagos nettó összege pozitív különbségének 130..S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 123 M egjelent! lagos nettó összege és a 2011. sviszeiblázat megfetm ó d ozóan d nem 71*1*01-80 300 80 301-86 200 86 201-92 100 92 101-98 100 98101-101*000 101*001-109 900 109 901-115 800 115 801-121 700 121 701-129 600 129 601-137 500 137 501-11*7 1*00 11*7 1*01-157 200 157201-167100 167 101-177 000 177 001-181 500 181 501-183 300 183 301-185 100 185 101-186 800 186801-188 600 188 601-1901*00 1901*01-192 100 192 101-193 900 193 901-195 700 195 701-1971*00 197 401-199 600 199 601-201 700 201 701-203 900 203901-206 000 206 001-208 200 208 201-210 300 210 301-212 500 212 501-211*600 211*601-216805 11*100 13 500 13 200 12 900 12 600 12 300 11900 11 500 11 0 0 0 <alma.. (XII.. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. hogy ne tegye? 5. 1300 Bp. évi m un kab érem elés e lv á rt m értéke 1. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . 10 500 10000 5 000 1*500 1*000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1000 Rendelje meg a különszámot közvetlenül kiadónktól 0 Ft csomagolási és postaköltséggel! . Az elvárt munkabéremelés mértéke. J s www.hvg. Melléklet a 299/2011. Pf. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó) 15 500 15 300 15100 11*900 11*700 11* 1*00 . • m e g s zű n ik az a d ó jó v á írá s . • 12 tö rv é n y eg y ség es s ze rk e ze tb e n . ha a 2011. különszam Megteheti. 3. évi havi munkabér 26% -a. évi jogo­ sultságot. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 fo rin t/h ó összeget.hu . de nem haladja meg a 216 805 fo rin t/h ó összeget: 2012. 20 '(06-1)436-2012 ((> ugyfelszolgalat@hvg.. évi m unkabér nem haladja meg az 59 600 fo rin t/h ó összeget. annak hiányában írásban a munkavállaló tudomására hozott egyoldalú kötelezettségvállalással igazolja a béren kívüli juttatásokra való munkavállalónkénti 2012.. 2. melést jthatja.. • 2 7 % -o s áfaku lcs. megbízható és naprakész információkat találnak az év 365 napján. (3) A m unkáltató kollektív szerződéses szabályozás­ sal.94 százalé­ kaként kell meghatározni. az Adózóna..§ Ez a rendelet2012. évi munkabér (Ft/hó) 59 601-62 500 62 501-66 500 66 501-701*00 70401-71*1*00 jésszeI.hu Portálunkon az adózással kapcsolatos területeken dolgozó szakemberek gyakorlatias.-tm te ilapbérpontjáállaló2. de megengedheti.s úgy ?zvea se A tartalomból: • h elyi a d ó és s zá m v ite li k o m m e n tá r. hogy nem veszi meg. ja n u á rl-jé n lép hatályba. • k o rlá to z o tt v e s z te s é g -le írá s .ugyfelpont. • c é g a u tó a d ó -e m e lé s . HVG Kiadó Zrt.

a személyi jövedelemadóról alapjául szolgáló azon összeg. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűné­ se esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. kifizetőt (a továbbiak­ selési hozzájárulásról szóló 2005. §) adóalapként meghatározott összege. törvény szerinti egyéni vállalkozónak. 19. § ' A 2012 . c) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiz­ saira és a magánnyugdíjra jogosultakról. törvény (a továbbiakban: biztosítási járulék. vállalkozói osz­ talékalap (Szja tv. a 3. jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű § (3) bekezdésében meghatározott jövedelem után. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövede­ lem után az egészségügyi hozzájárulást nem pénz­ beli juttatás esetén is meg kell fizetni. §).) szerinti a szociális hozzájárulási adó alapját képező a) összevont adóalapba tartozó jövedelem­ összeg. (4) A kifizető a béren kívüli juttatás (Szja ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját ké­ tv. törvény 5 1 / C §-ában megha­ tározott szolgáltatás. g) hatályát vesztette. törvény ban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátá­ 9. (3) A magánszemély az adóévben megszerzett a) vállalkozásból kivont jövedelem (Szja tv. f) az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetke­ zeti csoport nappali rendszerű oktatás keretében ta­ nulmányokat folytató tanuló. az egyszerűsített közteher-viArt. évi LXXX. törvény (a továbbiak­ szabályai szerint járulékot kell fizetni. a 3. h) bármely EGT-államban működő. egymillió forintot meghaladó A százalékos mértékű egészségügyi jövedelem esetén a teljes összeg hozzájárulás után 14 százalékos mértékű egészségügyi 2. 71. évi LXVI. a járulék). hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. 1 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. 49/C §). e) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1 9 9 3 . (4) A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély által fizetendő százalékos mérté­ kű egészségügyi hozzájárulás a tételes átalány­ adó 20 százaléka. a kedvezményezett részére az Mpt. 66. amely után a Tbj. továbbá az a jövedelem. b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövede­ lem (Szja tv. 28. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetett összeg. (2) Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott. törvény* a (4) bekezdés alapján megállapított 10 százalé­ kos mértékű egészségügyi hozzájárulás. H V G IT B . egy­ szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őster­ melő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka. § (1) Az átalányadózó mezőgazdasági kis­ termelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás az átalányban megállapított jövedelmének 15 százaléka. valamint a volt pénztártagnak a társada­ lombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalé­ pése miatt visszafizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés. 70. §).kifizető hiányában.R E (5) -* ' ** íj® 5-§ (1) Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcíme­ ken keletkező jövedelmek után: a) táppénz.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . amely után az nél az adó (adóelőleg) alap számításánál figye­ adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. adó jellegű fizetési kötelezettség. terhességi-gyer­ mekágyi segély. b) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes köl­ csönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifi­ zetett összeg. §-a és 39. (6) Az Szja tv. 36-37. hallgató tagjának az iskolai szövetkezet. 65/A §). (2) (3) A tételes költségelszámolást választó. évi XCII. egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot 3. e) ingatlan bérbeadásából [Szja tv. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. a Tbj. juttatott. § (4) bekezdés második b) külön adózó jövedelmek közül ba) a béren k ívüli juttatásnak nem m inő­ mondata szerinti egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ sülő egyes meghatározott juttatások (Szja tv. §) adóalapként meghatározott összege pező jövedelem után adót (adóelőleget) nem után 10 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ köteles megállapítani . § (3) bekezdése alapján lás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjé­ megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségről szóló 2003.§ (1) A külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében az e törvényben meghatározott egészségügyi hozzá­ járulást kell fizetni. 68.) szerinti belföldi ma­ járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási gánszemélynek juttatott.§ (1) A kifizető. z ö ljü k . (5) Mentes a százalékos mértékű egészségségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifi­ ügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék zetett. azzal. évi LXXX. 67. (7 ) -(9 ) 4. valamint ban: Szja tv. d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány. évi XCVI. gyermeknevelési támogatás. valamint az a)-e) pontban meghatározott belföldi magánszemélyt az általa megszerzett. hogy a fizetési kötelezett­ séget csökkenti az ugyanazon alap [Szja tv. az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritá­ si elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fede­ zetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében az Országgyű­ lés a következő törvényt alkotja: l. . baleseti táppénz. amíg a biztosítási Százalékos mértékű egészségügyihozzájáru­ jogviszonyában a Tbj. bb) a kamatkedvezményből származó jö­ vedelem adóalapként meghatározott összege után. vagy (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ).a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egész­ zájárulást fizet. ja n u á r 1 -jé íő l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t k ö v é r b e t ű k k e l k ö ­ (4)bekezdés második mondata] után számított. c) osztalék (Szja'tv. illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenységében kifejtett személyes közre­ működéséért a törvény hatálybalépését követően kapott ellenszolgáltatás. szóló 1995. gyer­ mekgondozási díj. 16. § (1) bekezdésében. . évi CXVII. valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő összege.) szerinti munkáltatót. §). § hozzájárulást fizet mindaddig. § (1) be­ kezdés] származó. a tőkepiac­ ról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) p i- . ha e tevékenység alapján a ma­ gánszemély nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról.1998. zájárulás összegét az adóévet követő év május 70. 70. valamint tosítási járulék. lembe vett jövedelem. dése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási törvény (a továbbiakban: Tbj. § (2) bekez­ e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi CXX.

Ha a 3.hvg.zaléztári TUDJON MEGMINDENTA2012-ESTB-VAL legfontosabb adó/tb-változások béremelési kompenzáció növekszik a járulékfizetés alapja új teher a béren kívüli juttatásokra 11. valamint a magánszemélyt . megfizetésére. 31. fizeti meg és vallk az 1ja be a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő ?zeti [ alkalmazásával.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E egészségbiztosítási járulék kötelező biztosítás társas vállalkozásoknál ^ 29 900 Ft +áfa / fő. § (1) (2) A kifizetőt. 1300 Bp. §-ban megha?gha-| tározott jövedelem nem kifizetőtől származik.hu www. 1997. iszeg. § (1) bekezdésében meg1határozott egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után. a kötelezettség megsértésével kapcsolatos i jogkövetkezmény megállapítására. val * felszolgált frissítők árát. a jövedelem kifizetését (juttatását) követő által hónap 12. és az Art. ellenőrzé| sére. § Eljárási szabályok 10. vonja le.a.hvg. 20 (06-1)436-2033 @ konferencia@hvg. 3. (2) A kifizetőt és a bérbe adó természetes sze: mélyt nem terheli a 3.hu . ' : ■ (4) ii kisrtékű yban . bekezdésében meghatározottak szerint vallja be ikról az állami adóhatóságnak.konferencia..az Art. Az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli mentességet a termé. A i | Jelentkezés és további részletes program ________________________ HVG-klubkártya. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan-bérbeadásból keletkező jövepiacj delme a naptári évben meghaladja az egymillió ti díforintot.n ta. a hozamgarantált tőke összege feletti összeg. HVG T B . szetes személy az illetékes külföldi hatóság által ! kiállított. rendelke­ zéseit kell alkalmazni. (2) Az Art. amely tarta. 6-9.ított terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzá:iális járulást a kifizető havonta állapítja meg. ősterszségk a 15 ytató nértéilánya maDsítás akról.hu r*.m“ ” n * TB-különszám 2012 kiadvanyt. § (2) lány. §-ában említett közösségi rendelet i hatálya alá tartozó.EG ÉSZSÉG Ü G YI HO ZZÁJÁRU LÁS ázalé- ' a c n a k minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama. konferencia. az egészségügyi hozzájárulást .. 3 egy. a tartozás beszedésére.az e törvényben meghatározott eltérésekkel . alkalmazásában az egészségügyi |hozzájárulás adónak minősül. behajtására.! (3) A magánszemély legkésőbb a kifizetés tőén időpontjáig nyilatkozik a kifizetőnek arról. j (3) A Tbj. nyilvántartására. ! (3) Az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. § (1) Az egészségügyi hozzájárulás bevallásá­ ra. napjáig fizeti meg. a magánszemély állapítja meg. t. őzre. Pf. ónak. másik tagállamban biztosított i személy jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. j rtékű címegyérgyérs költ kifiD 28. illetőleg az ezekkel összefüggő hatósági ügyben . vagy az egészségügyi hozzájárulás levonására étkenincs lehetőség. 13. i) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifl­ zetett. a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja. zűnéztári sada.tulajdonosoknak Szakmai partner: /O kedvezr 1M EX01M ! S l HVG Kiadó Zrt.

§ (2) bekezdé­ sében meghatározottak szerint vallja be.és járuléktörvények. Ha a kamatkedvezmény évközben megszűnik. Záró rendelkezések (10) (11) E törvény alkalmazásában nem minősül kifizetőnek a) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a tárgy­ évre vonatkozó bevallásában vallja be.az 1999. A nyilatkozat alapján a munkáltató az egészségügyi hozzájárulást megállapítja.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. (6) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást a 3. bevallani és megfi­ zetni. § (1) bekezdésének ba) alpontja szerin­ ti jövedelmek után első ízben az 1999. január í-jétől juttatott (megszer­ zett) jövedelmek után kell megfizetni. Amennyiben a jövede­ lemadó-hátralék és az egészségügyi hozzájárulás együttes levonására . és a nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le a magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulást. (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a mun­ kanélküliek ellátásáról szóló.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . és a magánszemély az Szja tv. 11/B § E törvénynek az adó. A béren kívüli juttatás és a béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege utáni egész­ ségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadóval egyidejűleg kell megállapítani. (5) Ahol jogszabály egészségügyi hozzájáru­ lást említ. 31.és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a támogatás feltételeit és részletes szabályait. továbbá az Szja-nak. alapján nem köteles bevallás benyújtására. kerekítési szabályai nem alkalmazhatóak. b) a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott szám­ latulajdonos részére kifizetett. (2) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást . (6) A kamatkedvezményből származó jövede­ lem után fizetendő százalékos egészségügyi hoz­ zájárulást évente. illetve a magánszemély előlegként az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jöve­ delem alapulvételével állapítja meg. Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó a száza­ lékos mértékű egészségügyi hozzájárulást havonta állapítja meg. Alap) illeti meg. és a tárgyévet követő év január 12-éig fizeti meg. a magánszemély az őt terhelő százalékos mér­ tékű egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten. (4) Ha a magánszemély a 3. évi LXXXI. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói ka­ marai törvény. illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. eredménylevezetés alapján kifizetett osztalékra kell megfizetni. január 1-jén lép hatályba.RE alkalmazásával megfizeti. c) az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén. évi IV. § (3) bekezdésé­ ben foglaltak szerint egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett. az adó­ évről köteles bevallást benyújtani. január 1-jétől kezdődő beszá­ molási időszakra elkészített eredménykimutatás. a különbözetet a magánszemély az adóévre vonatkozó bevallásában vallja be. többször módo­ sított 1991. egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében. hogy a szociál. Alap javára az adóhatóság fo­ lyamatosan utalja át. a tárgyévre vonatkozó személyi jövede­ lemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be. illetőleg megfizetésénél az Art. Ha az adóévben fizetendő egész­ ségügyi hozzájárulás meghaladja a kifizető által levont összeget. illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni. bevallást helyettesítő nyilatkozatában köteles nyilatkozni az e tevékenységből származó bevé­ teléről is. (5) Az egyéni vál lalkozó e törvény al kai mazásá­ ban magánszemélynek minősül. ha a kifizető az egészségügyi hozzájá­ rulást levonta.nincs lehetőség. Nem kell az . törvénynek a társadalombiztosí­ tási járulékkal összefüggő rendelkezéseit a tételes egészségügyi hozzájárulásra is alkalmazni kell. § (3) bekezdése szerinti jövedelmek után a magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egész­ ségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség. egészségügyi hozzájárulást a magánszemélynek bevallania. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. azon az e törvény szerinti egészségügyi hozzájárulást is érteni kell. az egészségügyi hozzájárulást a meg­ szűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni. Az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánsze­ mély a százalékos egészségügyi hozzájárulást a személyijövedelemadó-bevallásában a bevallásra előírt határidőig állapítja meg. a túlfizetést a magánszemély az adóévre benyújtott bevallásában visszaigényelheti.a levonható összeg százalé­ kos korlátozására tekintettel . Ha a hozzájárulás-fizetési felső határt az egészségbiztosítási járu lék összege mégsem éri el. illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg ál­ lapítja meg és fizeti meg.126 EGESZSEGÜGYI H OZ ZÁ J Á R U L Á S (4) Az adóév során az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem utáni egészségügyi hozzájá­ rulást a kifizető. illetőleg a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. vallja be. évre vonat­ kozóan megállapított vállalkozói osztalékalapra. amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik. (7) A magánszemély egészségügyi hozzájáru­ lásának megállapításánál. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyijövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájáru­ lással elszámolni.figyelemmel a (6) bekezdésben foglal­ takra is . § / (1) Ez a törvény 1999. a kiegészí­ tő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a szemé­ lyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. Ugyanígy kell eljárni. illetőleg az 1999. (9) Ha az egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére jogosult mezőgazdasági őstermelő jövede­ lemadóját a munkáltató az adóbevallást helyette­ sítő elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg. (3) Az egészségügyi hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alapot £a továbbiakban: E. vagy az Art. az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni. a magánszemély a munkáltatónak tett. vagy a fizetendő egészségügyi hozzá­ járulásnál a kifizető többet vont le. 11/A § / (1) A 3. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. ha magánszemély a ll. fizeti meg és az Art. törvény 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem teszi meg. hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fize­ tési felső határig megfizette. (12) 12. hogy a 3. (3) Ha a magánszemély az egészségügyi hoz­ zájárulást a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg. vagy a (3) bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát gyakorolja. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedel­ mekre és keletkezett hozzájárulás-fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. §-a (5) bekezdésé­ nek ej pontjában meghatározott munkaadók a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint foglalkoztatáspolitikai érdekből . az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. évi CXXIII. a levonást a kötelezettségek arányában kell teljesíteni. A befizetett egészségügyi hozzájárulást az E. az adóelő­ leg. Felhasználásának részletes szabályait külön törvény állapítja meg.támogatásban részesülnek a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő tételes mértékű egészségügyi hozzájá­ rulás megfizetéséhez. és az adózás rendjéről szóló törvénynek a jövedelemadó­ hátralék levonására vonatkozó szabályai megfelelő HVG T B . és a be­ vallás benyújtásának határidejéig fizeti meg. (8) Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként. § (3) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járu­ lék összege várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt. (2) A magánszemély nyilatkozhat arról. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Felhatalmazást kap a fog­ lalkoztatáspolitikáért felelős miniszter.

(2) A szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés. a u g u sz t u s 11-étől (5) Ha a biztosított élt a Tbj.utt b e tű ve l: a 2012. 29. ha a Nyug­ díj-biztosítási Alap kiadásai meghaladják a be­ Alapelvek vételeket. majd en­ m ó d o sítá sáró l sz ó ló 2011. tö rvé n y b e n szereplő m ód osítá sok at rendszer számára a biztosított döntése alapk ö v é r dlcílníy. évi C L X X V I . (X II. 29. feladata. fe je ze t (2) Az állam a társadalombiztosítási nyugel­ Á ltalános rendelkezések látások kifizetését akkor is biztosítja. (III. tö rvé n y b e n biztosítási nyugellátásra (a továbbiakban: nyug­ szereplő m ó d o sítá so k a t kövér dőlt betűvel. b) öregségi nyugdíj: meghatározott életkor el­ érése és meghatározott szolgálati idő megszerzé­ se esetén járó nyugellátás. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. A 2011.) (6) Hatályát vesztette. aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is * A z id ő k ö z b e n i m ó d o sítá so k k a l egy sé ge s szerkezetben. A társadalom biztosítási nyugdíj(3) A társadalombiztosítási nyugellátás a rendszer öregség esetén a biztosított részére. j a n u á ri e m e lé sé rő l sz ó ló 325/2011 (X II. meghatározott feltételek mellett élettársának. m á rc iu s 25-étől h a tá lyo s.egységes elvek alapján szabályozza.figyelemmel a magánynyugdíjrendszerre is . illetve szociálpolitikai egyezmény ha­ tálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezé­ seit az adott nemzetközi szerződés (egyezmény) szabályai szerint kell alkalmazni. valamint elvált házastársának járó nyugellátás. a z e g y e s e g é s z s é g ü g y i t á rg y ú törvé n y e k keresetéből.) (1) A társadalombiztosítási nyugdíj fede­ zetére. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy házastársának. nagyszülőjének. meghatáro­ zott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás. a központi (1) A kötelező társadalombiztosítási nyug­ költségvetés a különbség összegét előirányzat­ díjrendszer működtetése és fejlesztése az állam ként biztosítja. akkor nyugellátását úgy kell és a z átm eneti b á n yá szjá ra d é k eljárási sz ab ály airól. a M a g y a r o rs z á g 2012. Ha a Nyugdíj-biztosítási Alap tervezett T. jövedelemtől füg­ gő rendszeres pénzellátás. ( V III. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy gyermekének. 28. illetőleg azt a foglalkoztató a a k o rh a tá r előtti e llátásról és a sz o lg á la ti j á ra n d ó s á g ró l s z ó ló 2011.) rendelkezései szerint járulékot kell fizetni. igazodik. amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosított­ nak (volt biztosítottnak). továbbá az az állam. é vi ellátás) jogosultakhoz képest eltérő mértékű tár­ L X X X I. E törvény célja. törvényben.-ben biztosí­ hatályo s. 3. törvényben. unokájának járó ellátás. meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének. v a la m in t egyes megállapítani.) k o r m á n y r e n d e ­ letben és a N e m z e ti M u n k a ü g y i H iva ta l létreh ozásá val ka p csolatos fizetésére lett volna kötelezett. évi C L V I. é vi C X C I. 6. a 2011. (4) Az. évi LXXXI. é vi C L X V 1 I. a s z o lg á la ti jára n d ó sá g. testvéré­ nek.)* a társadalombiztosítási nyugellátásról egységes szerkezetben a 168/1997. évi X III. valamint e szol­ hatalmazás alapján a kormány a következőket rendeli el: gáltatások fedezetéről szóló törvény (a további­ akban: Tbj. 6. jövede­ lem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapián nyugellátást biztosít.) k o rm á n yre n d e le ib e n sadalombiztosítási nyugdíjra jogosult. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezett­ ség nélkül szolgálati időnek minősülő időszako­ kat e törvény külön határozza meg.)101. törvény (T. j) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes más állam. tagdíjat fizetett. (X. cl-d) hatályát vesztette: e) özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . továb b á a 2012. nyugellátás: olyan.) k o r ­ tott azon jogával. jövedelemnek az e törvény rendelkezései szerint számított átlaga. § T. a N y u g d íjre fo rm és A d ó ssá g c s ö k k e n tő A lappal. * i T.) kormányrendelettel (R. december 31-én hatályos jogsza­ bályok alapján megszerzett jogosultságot meg­ szüntetni. f) árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas. a t á rsa d a lo m b iz to s ítá s i n y u g e llá t á s sa l ö s sz e fü g g ő e gy e s k o rm á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá r ó l s z ó ló 152/2011. m á r­ fizetett tagdíjat. a kizárólag társadalomsz e fü g g ő tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló 2011.) k o rm á n yre n d e le tb e n és a n y u g e llá tá so k és e gy e s m á s e llátások teljes tartama alatt kizárólag nyugdíiiárulék 2012. (4) A nyugdíjbiztosítás szervezetéről külön törvény rendelkezik. § kiadásai meghaladják a bevételeket. a z e g y e s a d ó tö r­ v é n y e k és a z z a l ö s s z e fü g g ő e gy é b t ö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló nvugdíirendszerhen is részt vesz. tör­ tási nyugdíjrendszerben. ja n u á r 1-jétől ha tá lyo s. a k o rlialái előtti ellátás. törvé n y b e n és a m egváltozott nek összegét a társadalombiztosítási nyugdíj­ m u n k a k é p e s sé g ű sz e m é lye k e llátásairól és a z egy es t ö rvé n y e k m ó ­ d osítá sáról sz ó ló 2011. (2)-(4) Hatályát vesztette. a társadalombiztosítás ellátásaira és a LXXXI. (3) Hatályát vesztette. hogy a társadalombiztosí­ m án y re n d e le tb e n s z e re p lő m ó d o sítá so k a t dőlt aláhúzott betűvel: a M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i st a b ilit á s á ró l sz ó ló 2011. illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulé­ kot fizetett. hogy a biztosítottak és hoz­ zátartozóik részére nyújtandó társadalombizto­ sítási nyugellátásokat . a t á rs a d a lo m b iz t o s ít á s i n y u g e llá t á s ró l s z ó ló 1997. vala­ mint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról az alábbi törvényt alkotja.T Á tfS A D A L O M B IZ T O S IT A S I nyugellátás 127 1997. és ennek alapján szolgáltatásra cius 12-étől hatályos. I. 2. évi C L X V I. keresettől. illetve nyugdíjban nem részesülő. illetve hozzátartozójá­ nak jár. t ö rvé n y b e n . § (1) Az 1997. amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt. törvény (a továbbiakban: T. tö rv é n y vé g re h a jtá sá ró l sz ó ló 168/1997. szereplő m ó d o sítá so k at aláh ú z o tt betűvel: a 2011. évi Az Országgyűlés az alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók. 22. §-ában kapott fe l­ magánnyugdíjra jogosultakról. valamint a magánv é n y b e n . (X. m intha biztosítási ideiének k a p c so ló d ó k o rm á n yre n d e le te k m ó d o sítá sá ró l sz ó ló 333/2011. a balettm űvészeti életjáradék ján átutalták. 1. § (1) E törvény alkalmazásában a) saját jogú nyugellátás £S a hozzátartozói . ko rm á nyrend e letben szereplő m ódosítá sokat kövér betűvel jelöljük. és ennek 2011. a jövedelméből levonta. 4. é vi költségvetését megfelelően a magánnyugdíjrendszerben m e ga la p o zó egy e s tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 2011. e gye s k o r m á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 324/2011. (X II. ja n u á r 1-jétől hatályos. nyugdíjjárulék alapját képező kereset. é v i C X C IV . illet­ ve nyugdíjban nem részesülő. v a la m in t a sz a b a d n y u g d íjp é n z t á r -v á la sz t á s le b o n y o lítá sá v a l ö szjogosultságot szerzett. örökbe fogadott gyermekének. a k o rh a tá r előtti ö re g sé gi n y u g d íja k m egszüntetésé ről. 10. Alapfogalmak T. illetőleg korlátozni nem lehet. i) nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset: a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsé­ gének külön törvényben meghatározott alapját képező keresetnek. h) szolgálati idő: az az időszak.) k o rm á n y rendelet m ó d o sítá sáró l sz ó ló 40/2011. g) szülői nyugdíj: az elhunyt biztosított (nyug­ díjas) szülőjének.

eznen szegét (6) nem ta bekezc (7) tag. ille tv e a fo g la lk o z ta tó va g y egyéb szerv székhelye (te le p h e ly e ) s z e rin t ille té k e s n y u g d íj-b iz to s ítá s i igazgatóság já r el. í*-7 /A § Hatályát vesztette. VIII. rendelkezései az irány­ adók. A nyugdíjszolgáltatások T. a HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékára a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében iáró nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. január 1-jét megelőző időpont között megállapításra kerülő öregségi nyugdíj T. to­ vábbá b) az e törvényben meghatározott saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülő sze­ mélyekre. b a le ttm ű v é s z e ti é le tjá ra d é k b a n va g y á tm e n e ti bá­ II. § E törvény hatálya kiterjed: a) a Tbj. vagy szó iag: ség e) fe g y v e re s sz e rv h iv a tá s o s á llo m á n y ú ta g ­ já n a k . 8. R. a M agyar H onvédséggel va g y a K atonai N e m z e tb iz to n s á g i S z o lg á la tta l fe n n á llt s z o lg á la ti visz o n y v o lt. § -a a la p já n rö g z íte tt n y u g d íja t k e ll m e g á lla p íta n i (a to v á b b ia k b a n : n y u g d íjrö g ­ zítés). a 2011. 1968. sz o lg á la ti járandóságban.a (2) és (3) bekezdésben va g y más jo g s za b á ly b a n fo g ­ la lt k iv é te le k k e l . CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A Az 1997. R. (2 öregj öregs rozot nyugi ségin legki: azonc össze. e) az özvegyi járadék. hogy a jogosultra kedvezőtlenebb nyugellátás folyósítása szü­ neteltetésre kerül. ha a jo g o s u lta h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s összegét a k o rh a tá r e lő t­ t i öregségi n yu g d íja k m eg szü n te tésé rő l. aki egyidejűleg a) több saját jogú nyugellátásra vagy b) több hozzátartozói nyugellátásra is jogosult . a N e m ze tbizto n sá g i Szakszol­ lapítot g á la t és az In fo rm á c ió s H iv a ta l a n y u g d íj-m e g á lla ­ alapjá p ító szerv részére a te rm észe te s szem élyazonosító időtől a d a to k h e ly e tt ka p cso la ti k ó d o t közöl. évi CIXVII. 1. valamint az Európai Gazdasági Tér­ ségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. b) az árvaellátás. február 29-ei 259/68/EGK.és h a tá s k ö ré b e ta rto z ó e gyéb e llá tá s o k m egállapításával kapcsolatos ha tósá g i ügyekben . v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a z g a tá s i sze rve k fe la d a t. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások a) az öregségi nyugdíj. a k o rh a tá r e lő t t i e l­ lá tá s ró l és a sz o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 2011. cikk fi) bekezdése alapián erre jogosult személy kérheti a szerzett nyug­ díjjogosultság biztosításmatematikai egvenéi tekének a Nvugdíi-biztosítási A lapnak történő átadását. illetékesség R. § 0) bekezdés e ) . (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások a) az özvegyi nyugdíj.első fo k o n az ig é n y lő la k ó h e lye . Hatáskör. Euratom. § A nyugellátások. (2) A K özp o nti N y u g d íjn y ilv á n ta rtó és In fo rm a ti­ kai Igazgatóság já r el első fo k o n a tá rs a d a lo m b iz to ­ sítási n yu g e llá tá s o k. tö rv é n y 19. é vi LXXX. R. (3) . § (1) A n y u g d íjrö g z íté s t h iv a ta lb ó l. va g y b) az e lh u n y t jo g s z e rz ő u tá n h o z z á ta rto z ó i n yu g e llá tá s m eg á lla p ítá sá ra m ár sor k e rü lt. .a (3) bekezdésben va g y más jo g s z a ­ b á lyba n fo g la lt k iv é te le k k e l ha 2011. 6/A § Hatályát vesztette. R. melléklet 11.) Vili. § Hatályát vesztette. a m e ly tő l ke z d ő d ő e n a n y u g e llá tá s i m e g á lla p ítjá k . valamint a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szervre. 20 . ille t ­ ve h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s esetén az e lh u n y t jo g ­ szerző u to ls ó b izto sítá ssal já ró jo g v is zo n ya fe g y v e ­ res sze rvve l. d) a baleseti hozzátartozói nyugellátások. d) a külön jogszabály alapján járó rehabilitá­ ciós járadék. R. (2) A biztosítottak és foglalkoztatók körével. 9. c) a szülői nyugdíj. k) megváltozott munkaképességű: az a sze­ mély. T. § (3) bekezdése alapján ké ri m e g á lla p íta n i. (2) A n y u g d íjrö g z íté s e lv é g z é sé h e z az A lko t­ lő) örc (5) m á n yvé d e lm i H iv a ta l. é vi CLXVII. valamint c) a nyugdíj-megállapító szervre és a nyug­ díjfolyósító szervre (a továbbiakban együtt: nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv). Az SR. azzal. 7. § (1) A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i n yu g e llá tá s o k. T. v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a zga tá si szervek fe la d a t. T. k o rh a tá r e lő tti ellá tásb a n. a mezőgazdasági szövetkezeti járadékra.és h a tá skö ré b e ta rto z ó egyéb e llá tá s o k m eg á lla p ítá sá va l kapcsolatos h a tó ­ sági üg ye kb e n . Í4) Ha jogszabály kivételt nem tesz. ) 5. mind a hozzátar­ tozói nyugellátások közül a számára kedvezőbbet választhatja. (3) A N y u g d íjfo ly ó s ító Igazgatóság já r el első fo ­ kon a h o zz á ta rto z ó i n yu g e llá tá s o k m egállapításával 1 kapcsolatos h a tósá g i üg ye kb e n . Í3) Az. ille t v e résznyug­ d íj m e g á lla p ítá s a so rá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m a g á n n y u g d íjra j o g o s u l t a k r ó l. akinek a megváltozott munkaképessé­ gű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos. tö r v é n y (a to v á b b ia k b a n : T b j. 8-8/C § Hatályát vesztette. a ko rh a tá r e lő tti e llá tá s ró l és a s z o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 1. c) a ké re lm e ző m a g y a ro rsz á g i la k ó h e lly e l nem re n d e lk e z ik . 9/A § Az ö re g s é g i te lje s .ha törvény másként nem ren­ delkezik mind a saját iogú. cikk fi) és Í2) bekezdésének végrehajtásához szükséges egyéb szabályokról külön törvény rendelkezik. v o lt ta g já n a k a k o r h a tá r e lő t t i ö re g sé g i n y u g d íja k m e g s z ü n te té s é rő l. b)-c) hatályát vesztette. december 31-ét követő és 2009. 3. az 32. § ( megáll kiszárr lékletbí a) a h a tósá g i ügy a szociális b iz to n s á g i rendsze­ nése n a p já n a k a z t a n a p o t m eg e lő ző n a p tá ri napot rek ko o rd in á lá s á ró l és a n n a k v é g re h a jtá s á ró l szóló u niós re n d e le te k h a tá lya alá ta rto z ik . 5. me d) az öregségi n y u g d íjra jo g o s u lt szem ély. R.f) p o n tja s z e rin ti jo g v is z o n y b a n álló s z e m é ly e se té n a b iz to s ítá s i jo g v is z o n y megszU' k e ll te k in te n i.128 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I N YUGEL LÁTÁS amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai. A törvény hatálya T. 2. szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra. ha a) az e lh u n y t jo g s z e rz ő ö re g sé g i n y u g d íjb a n . fe je ze t Az öregségi nyugdíj nyá szjá rad é kb a n ré sze sü lt. va la m in t a külön jogsza­ bályban m eg h a tá ro zo tt ellátások folyósításával kap­ csolatos fe la d a to ka t a N yugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjfolyósító szerv) látja el. § H a tá lyá t v e s zte tte . 9-11/A § Hatályát vesztette. melléklet 11. v a la m in t e s z o lg á lta tá s o k fe d e z e té rő l szó ló 199T . ÉSZAK tanácsi rendelet fa továbbiakban: SR. tö rv é n y 18. decem ber 31-én h a tályo s szabályok m eg fe lelő alkal­ (4} ti időp m azásával ke ll e lvégezni. § H a tá lyá t v e s zte tte . d) hatályát vesztette. b) a n y u g e llá tá s t vagy más e llá tá s t szociális b iz­ to n sá g i (s z o ciá lp o litik a i) egyezm ény alkalm azásával ke ll m e g á lla p íta n i. (5) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alk al­ mazottainak alkalm azási feltételeiről szó­ ló. 6. továbbá a járulékfizetéssel összefüggő fogalommeghatározásokra a Tbj. kivé ve.

A ■a 70 001-80 000 forint közötti átlagkeresetrész harminc százalékát. negyedévi országos nettóátlagkereset-növekedés. A járulékfizetési felső határt meghaladó átlagkeresetrészre a járulékfi­ zetési felső határnak megfelelő összegre vonatko­ zó százalékos mértéket kell alkalmazni. december 31-ét követő és 1999. (5) A 10-19 évi szolgálati idő alapján megál­ lapított öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. 16. azzal.5 80 és minden további évre 2-2 százalék (2) Az (1) bekezdés szerint megállapított öregségi teljes nyugdíj nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatá­ rozott legkisebb összegénél. évben az . 2003. jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szint­ jéhez kell igazítani.ideértve a minimál­ bér összegét is . a tárgyévet megelőző naptári év I. § tartozó (1) bekezdés szerinti százalékos mérté­ T. hogy a havi átlagkeresetnek a tíz évhez T. ■a 40 001-45 000 forint közötti átlagkeresetrész nyolcvan százalékát. ha ez nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb öszszegét. munkavállalói járulék. hogy az (l)-(5) bekezdés szerint kiszámított összeget meg kell szorozni az 1 mel­ . 10 ii 12 13 1» 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 lb 25 33 35 37 39 1*1 1*3 i»5 i»7 1*9 51 53 55 57 59 61 63 26 27 28 29 30 31 32 33 31* 35 36 37 38 39 40 61* 65 66 67 68 69 70 71 72 73 71* 75. Ezek alapján az öreg­ R. az ellátás összege azonos a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegével. 10-10/A § H a tá lyá t ve s z te tte . lékletben meghatározott szorzószámmal. január 1-je előtti időponttól megál­ lapításra kerülő öregségi nyugdíj összegét a 22. § alapján meghatározott havi átlagkeresetből kell kiszámítani.a keresetek. december 31-ét követően elért keresetek.2010. hogy az 1987. 12. § A2007. de 2013. T.2009. ■a 80 001-90 000 forint közötti átlagkeresetrész húsz százalékát. ■a 90 000 forint feletti átlagkeresetrész tíz szá­ zalékát kell az öregségi nyugdíj megállapításánál fi­ gyelembe venni. §-ban meghatáro­ 2013 . 15.a személyi jövede­ lemadó szabályai szerinti . (2) Ha a 2013. § sze­ rinti összeghatárok a tárgyévet megelőző naptári év I— naptári negyedévi és az azt megelőző III. továbbá az ehhez hozzászámított évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő . az öregségi nyugdíj összegét az (l)-(5) bekezdés szerint kell meghatározni. § (8) Ha a 39. Ha az öregségi teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset az öreg­ ségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott legkisebb összegét nem éri el.a keresetek. 13.összeggel emelkednek.ezres számra kerekített . január 1-jétől kezdődően az előző évi összeghatárok évente. ahány év a tíz év szolgálati időből hiányzik. § (1) A 2013. (4) A 21. január 1-jét megelőzően elért kereseteket. Hatályát vesztette. ja­ nuár 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 35 000 forintnál több. § (5) bekezdését kell alkalmazni. az öregségi nyugdíj összegét . § (1) bekezdése szerint csökken­ tett összegét meghaladó átlagkeresetrészre a já­ rulékfizetési felső határnak a 13. január 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj összegé­ nek kiszámítása során a 22. janu­ ár 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegével. január 1-jeelőt­ ti időponttól megállapított (megállapításra kerü­ lő) öregségi nyugdíjra is alkalmazni kell. A n y u g d íj összege ségi nyugdíj összege: Szolgálati idő. 14. (3) Hatályát vesztette.úgy kell megállapítani. bekezdés alkalmazása nélkül . január 1-jét megelőzően elért kere­ setek.2 százalékos. január 1-jét megelőző időpont között zott feltételek mindegyike teljesült. §-ban előírt arányos beszámítás miatt a biztosított szolgálati ideje nem éri el a Az öregségi nyugdíjra jogosultság azon a na­ Az 1997. továbbá az ehhez hozzászámí­ tott évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő . nyugdíjjárulék. jö­ vedelmek a) pont szerint csökkentett összege és az ezen összegre számított . valamint 2010. január 1-je előtti kereseteket. december 31-ét követő és tíz évet. ■a 45 001-50 000 forint közötti átlagkeresetrész hetven százalékát. év Havi á tla g­ kereset százaléka Szolgálati idő.figyelemmel a 2. naptári félévi és az azt megelőző naptári év II.TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS 129 T. (6) Ha a biztosított magánnyugdíjpénztárnak nem tagja.naptári évenként csökkenteni kell a) a kifizetés időpontjában hatályos jogszabá­ lyokban meghatározott járulékmértékek figye­ lembevételével számított természetbeni és pénz­ beli egészségbiztosítási járulék. az öregségi nyugdíj összegét . ■a 35 001-40 000 forint közötti átlagkeresetrész kilencven százalékát.ezres számra kerekített . szolgalati időtől és a figyelembe vehető havi át­ R. félévi országos nettóátlagkeresetnövekedés. § Ha az 1997. jövedel­ mek a) pont szerinti csökkentése után fennmara­ dó összegre képzett összegével. munkavál­ lalói járulék címén 1. ■az 50 001-55 000 forint közötti átlagkeresetrész hatvan százalékát.6 százalékos. (3) A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért ke­ resetet. § (6) bekezdésében foglaltakra is . január 1-jén érvényes mértékének alapulvételével kell csök­ kenteni. § (1) bekezdése szerint csökkentett összegére vonatkozó száza­ lékos mértéket kell alkalmazni.5 77 78.úgy kell megha­ megállapításra kerülő öregségi nyugdíj tározni.1 százalékos mértéket kell alkalmazni. magán-nyugdíjpénztári tagdíj.adóalap-kiegészítés együttes összegére képzett összegével. T. jövedelmeket a nyugdíjjárulék 1988. továbbá b) a személyi ffevedelemadónak ba) . jövedelmek esetén . bb) .összeggel emelkednek. 11/A § H a tá lyá t v e s zte tte . az 1988. (7) Ha a biztosított magán-nyugdíjpénztári tag. amelyen a 18.a (2)-(3) pon nyílik meg. (2) 2003. jövedelmeket . 17. évben munkavállalói járulék címén 0. § (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert két annyiszor 2 százalékponttal kell csökkenteni. 11. ja n u á rl-jé t megelőző id ő p o n ttól megállapításra kerülő öreg­ ségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 fo rin t. január 1-jétől kezdődően a 16. december 31-ét követően és 2013. § rendelkezéseit 2013. ■az 55 001-60 000 forint közötti átlagkeresetrész ötven százalékát. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak­ tól eltérően 1991. vállalkozói járulék. évben egészségbiz­ tosítási járulék címén 4. A járulékfizetési felső határnak a 13. lagkereset összegétől függ. T. ■a 60 001-70 000 forint közötti átlagkeresetrész negyven százalékát. december31-ét követő. 2006. § (1) 1999. év Havi á tla g kereset százaléka R. naptári év IV. jövedelmek esetén .

az (1) bekez­ désben meghatározott . 15. vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. a be­ töltött 65. életév. az egyéni gazdálkodóként. 11/B § (1) A já ru lé k fiz e té s i felső h a tá r . § (1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatára annak. a kérelem hez csatolni kell az ápolási d íja t m egállapító határozat m asolatát. aTbj. § (2d) be­ kezdésében foglaltakra is te kin te tte l állapítják meg. valam int 23. sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal a) a 372 001-421 000 fo r in t k ö z ö tti á tla g ke re s e t egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szol­ kile n cve n százalékát. a 62. amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat megállapítják. a Tbj. január 1-jét megelőzően 1. a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként. 5. 13. gyermeknevelési támoga­ R. valamint c) azon a napon.T. 6. a 41. aki a) az öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. aki a szerződő államban az igénylő nyilatkozata. életév betöltését követő 183.összegét a 15. e) 1955-ben született. a nemzetközi szervhez tagként vagy m unkatárs­ ként kikü ld ö tt személyként. nap. 5.: б )az 1998. nap. va la m in t (2)-(3) be­ kezdésében m eghatározott jogviszonyban . 13. (2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsá­ gi időnek minősül a keresőtevékenységgel járó HVG IT B . § (l) AT. 11. 4. a Tbj. R. valamint c) azon a napon.ha a jogosujt a saját háztartásában öt gyermeket nevelt . 2. a kisiparosként. illetve az ügyben ha­ táskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgálta­ tása alapján . ipari ésszolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként.ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg . decem ber 31-e között hatályos 7. f) 1956-ban született. nap. §(2a)-(2d) bekezdése alapján megállapí­ to tt öregségi teljes nyugdíj összegét valam ennyi meg­ szerzettszolgálati id ő a lapján kell m egállapítani. va la m in t . d) 1954-ben született. az alkalm i fizikai m unkát végzőként. életév. vér szerinti vagy örökbe fo g ad o tt gyermekére is tekintettel á lla p ítjá k meg. a szerződéses üzem eltetésű üzlet b iz to síto tt ve­ zetőjeként. 10. a közjegyzőként. 21. illetve rész­ nyugdíjra a) az a szociális biztonsági rendszerek koor­ dinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személy. § és a 44. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek^. aki a) a születési évének megfelelő . 5. 2. 11/C-F § Hatályát vesztette. be kell m utatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot. decem ber 31-ét követően a Tbj. és b) azon a napon. aki EGT-államban. pított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szol­ ja n u á r 1 -jé t m eg e lő ző id ő p o n ttó l m e g á lla p ítá s ra gálati idő. amelytől kezdődően az öreg­ ségi résznyugdíjat megállapítják. 7. (2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult. összeghatárokat az (1) bekezdés szerint 2002. a gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ­ ként. gyermekgondozási segélyben.ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik -. a szabadalmi ü g yvivő i iroda vagy társaság tag­ jaként. 18.130 i T A RS AD AL OM BI ZT OS I TA SI NYUGELLÁTÁS biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jog­ viszonnyal. 18. a betöltött 62. 3. valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben. kere­ sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy te kin te t alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek а) az 1997. és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfel­ jebb csak napközbeni időszakra kefült ki. január 1-je előtt született. gálati idő nem éri el a harminckét évet. évre meghatározott összeghatárok alapján kell megállapítani. 16.ideértve az alkalm i m unkavállalói könyvvel tö rténőfoglalkoztatást. életév. (3) Öregségi résznyugdíjra az jogosult. éviLXXXIV. a 36. a 29.be kell m uta tn i a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot.öregséginyugdíj-korhatárt (a továbbiakban: öregséginyugdíj-korhatár) betöltötte. (2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi k e rü lő s a já tjo g ú n y u g e llá tá s a la p já t képező h a vi teljes nyugdíj nem állapítható meg. a 63. január 1-je és 1999. 17. és b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendel­ kezik. az egyszerűsített fo g la lko zta tá st és a Tbi. a betöltött 64. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő m inősül. a har­ fig y e le m b e v e n n i. 9. az ügyvédi m unkaközösségtagjaként. aki a) 1952. az ipari szövetkezettagiaként. akinek a súlyosan fogyatékos százalékát vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére k e ll a s a já tjo g ú n y u g e llá tá s m e g á lla p ítá s á n á l tekintettel ápolási díjat állapítottak meg. életév betöltését követő 183. vagy csatolni kell annak másolatát. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti öreg­ ségi teljes nyugdíjat a jo gosult súlyosan fogyatékos. életév. a Tbj.egy évvel. a betöltött 63. a gazdasági munkaközösség tagjaként. (2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától füg­ getlenül jogosult az a nő is. Saját ház­ tartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni. 1998. az önálló bírósági végrehajtóként. a szerzői jogvédelem alá ta rto zó személyes al­ kotótevékenységet. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti. a kü lfö ld i m unkavállaló előadóművészként. . a magánkereskedőként. 19. 14. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. 8. 12. aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt. b) az a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy . mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként. az a) pont szerinti jogviszonyban. (2d) A (2c) bekezdésben előírt jogosultsá­ gi idő .azon a napon. d e c e m b e r 3 1 -é t k ö v e tő és 2013. gyermekgondozási díjban. életév betöltését követő 183. a nyugdíj-m egállapító szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról n yilvántartást ve­ zető hatósághoz. a kü lfö ld i m unkavállalóként. aki a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. 5. 5. ha a kere­ á tla g ke re s e t 372 000 fo rin tn á l tö b b . § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll. 22 . c) 1953-ban született. de öszszesen legfeljebb hét évvel csökken. és b) legalább húsz év szolgálati idővel rendel­ kezik. a 64. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll. R. (4) Nem jogosult öregségi teljes. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj esetében T. törvény 12. g) 1957-ben vagy azt követően született. a kisszövetkezet tagjaként. § (l) bekezdés a). tásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy §-ának (1) bekezdése szerint csökkentett . 18. § (1) be­ kezdés a)~b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. (2) AT. minden további gyermek esetén további e^y-egy évvel. CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A 2008. 20.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E minc évet. (2) Ha a 2011. b) 1952-ben született. §a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogvi­ szonyban áll. 18.5 (2) be­ kezdése szerinti biztosítási id ő t is . örökbe fogadott gyermekére tekintettel megálla­ § megfelelő alkalmazásával kell m eghatározni. § (8) bekezdése. (3) Ha a T. 5. e lő a d ó -m ű v é sz i tevékenységet fo lytató ké nt. §. olyan b) a ¡*21001 f o r in t f e le tti á tla g ke re s e t n yo lcva n nő esetén pedig. (4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a T. a munkaviszonyban nem álló előadóművészként. a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. 18. b)és e)-i) pontjában. 12. 18. vagy csatolni kell annak m ásolatát. (5) Ha a kérelmező hatósági n yilvá nta rtá sba n sze­ replő adatokat nem igazol.

65 százalék közötti.keresetet.az annak alapját képe­ átlagkereset meghatározásánál a munkanélkü­ T 20. az öregségi nyug­ CXXII. .1 23 ár 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnap­ setet) .22-1. december 31. 21. a gyermekgon­ bruttó átlagkereset összegétől függ.6 és minden további évre gyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81%-át.6 2íf 35 57. § p atálvát vesztette.7 35 c) amennyiben a nyugdíjjárulékot a biztosí­ szolgálati idő kevesebb. * rinti rehabilitációs járadék és a rehabilitációs 31 20 33 51.72 37 45. nyugdíjtosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyug­ ellátások (gyermeknevelési támogatás. § bevételének 6 százalékát. a hiányzó időre eső napokra a keresetet. ha a biztosított kizárólag a társadalombiz­ tése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább dozási segély. § szerinti mértékű öregségi nyugdíjra jogosult. Szolgálati A havi b ruttó A h avi b ruttó Szolgálati idő. vállalkozói járadék. ben meghatározott időszaknak . és 5. a keresetpótló juttatás. )an szetó szerv íltatása tástve- aki jtte.. a nyugdíj előtti 40 29 47. átlagkeresetet a tényleges . 22 26. li-járadék.vagy ha ennél a 24 29.nyugdíjjárulék-alapot nyugdíjazást megelőző harmadik év előtti nap­ Szolgálati A h avi bruttó Szolgálati A havi bruttó idő. illetőleg 1998. december 31-ét követően T.45 (1) Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. évi LXXXIV. jövedelmek esetén az 1996. több biztosítással tári években elért keresetet. illetőleg kü­ díjnöveléssel az öregségi nyugdíj a megálla­ lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó pítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet juttatás. ísági) ha az aki a ?nhagáltadően §-a ■ rinti íogvi.a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától 39.8 f) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fo~ lék-alapot képező . a keresetpótló juttatás. a rehabilitációs járadékról szóló 2007. Ezek alap­ ján. év átlagkereset képező . jöve­ HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E J J8/A-19. vagy a magánnyugdíjpénztárban díj). január (3) Aki 2013. január kell keresetként figyelembe venni.a kifizetés idején érvényes függetlenül . ápolási növelésben részesül. jövedelmet a bruttó százaléka százaléka járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési átlagkereset egyes években történő növekedését 20 24.13.05 gáló -. évi III. munkanélküli-segély. megállapításra kerülő nyugdíjak esetében (2) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi (1) Az öregségi nyugdíj összege . viszonnyal is rendelkezik. a vállalkozói járadék. jövedelem­ ellátás folyósításával egyidejűleg biztosítási jog­ sítási Alap részére. illetőleg kü­ setek. 1. Í3) A Í2) bekezdésben meghatározott nyug­ díj összege: §-a szerinti prémiumévek program. a nyugdíj előtti szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi (2) Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik. § . törvény (a továbbiakban: Péptv. a munkanélkü­ 46. 30/A § (2) bekezdésében meghatáro­ zott mezőgazdasági őstermelő esetében az éves A 2012. lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó napján érvényes társadalombiztosítási szabályok juttatás.95 34 56.92 30. továbbá az Rjtv. 1-jétől a Tbj. A nyugdíjnövelés mértéke díjjárulékot. a) a gyermekgondozási segély. jö­ li-járadék. január 1-jétől az 1998.15 ellátás összegét. jutalmat és a keresettel. vér kin tettel : ápolási it-haa jpítható í igazoló (2d) bemeg.36 d) hatályát vesztette. § Hatályátvesztette.T Á R S A D A L O M B I ZT OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 131 íként.4 31 37. Keresetként.22 százalék g) azon egyszerűsítettközteherviselésihozzá(5) Ha a (4) bekezdés szerinti időszakban az járulás-(ekho-)alap 50 százalékát.7 csökkentés nélküli bruttó kereset. saság tag. jövedelem havi velési támogatás. illetőleg az 1988. az álláskeresést ösztönző és a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatár betöl­ juttatás.48 eseti járadékot.a (3) bekez­ désben foglalt kivétellel .3 33 54. a havi 27 32. a gyermekne­ 27 44. 3-4. törvény (a továbbiakban: Rjtv. Ha az 41.leg­ 25 36 43. (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert ző havi átlagkeresetnél több nem lehet. 2008. január 1-je és 1996. b) amennyiben az a) pontban meghatározott döntése alapján nem utalták át a Nyugdíj-bizto­ prémiumot. az abból származó jö­ a következő: b) 1997.8 34.26 a keresettel. kell meghatározni.38 40 48. év meghaladhatja.94 38 46.06 34 41. biztosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyugdíjjárulékot.82 kötelezettségre meghatározott összeghatárig öszalapul véve a nyugdíjazást megelőző második 21 25.58 ej a felszolgálási díj 81%-át. jövedelmet. az öregségi nyugdíj összege mel azonos időre járó baleseti járadékot.62 32 39. az álláskeresést ösztönző 30 49. be okiratot. jövedelmet és 1997.5 tási jogviszony keretében meghatározott összeg alább a felében rendelkezik a nyugdíjszámítás 26 31. nélyes alenységet ¡vészként. évi százaléka.75 jáig elért (kifizetett) .65-1.) 3-4. 22. e rövidebb időnek . jövedelemmel azonos időre járó bal­ (4) Amennyiben a biztosított az (1) bekezdés­ 23 28. nyugdíjjárulék-köteles szociális 30 naptári napra szolgálati időt szerez. a prémiumévek programról és a különle­ minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0. átlagszámítási időnek legalább a fele részére a nyugdíjat igénylőnek nincs keresete. bán. amely után a magánsze­ díjra jogot szerzett.85 66 vedelemként kell figyelembe venni: munkanélküli-segély.kooruniós letek) .2 28 39 64.figyelmervkívül kell hagyni. és rendel- z öreg(1) be­ lássál e rész- . valamint a felsorolt ellátások 32 52. az ápolási díj. év á tlagkereset idő. és 5. évben naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. ban érvényes jogszabályok szerint nyugdíjjáru­ 29 35. a személyi jövedelemadót is tartalmazó. Az öregségi nyugdíj összege i) a Tbj.35 átlaga alapján kelj meghatározni. jövedelemmel.4 25 szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szol­ igénylőre kedvezőbb.65 21 T. december 31-e juttatás. tárban az egyéni számláján lévő összeget saját ezen időszak alatt kifizetett év végi részesedést. szerinti rehabilitációs (2) Ha a biztosítottnak a magánnyugdíjpénz­ szerint a főfoglalkozásban elért jövedelmet. h) a szociális igazgatásról és a szociális ellátá­ sokról szóló 1993.28 42. január 1-je előtt öregségi nyug­ 1-jétől 61 százalékát. január 1-je előtti kere­ §-a szerint prémiumévek program. jövedelme. biztosítási Alaphoz átutalták. 26 37 42.) sze­ százaléka százaléka R. az igényérvényesítés időpont­ jától függetlenül a 12.84 33 40. ezt az összeget.5 és minden további évre a) az 1988.55 38 62.25 36 59.5 az egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíjges foglalkoztatási állományról szóló 2004. január 1-je előt­ vedelem (kereset) és az ellátás együttes összegét ti rendelkezések szerinti. 1.9 61.a kifizetés időpontjá­ 28 34. legállapínyi meg- ii. törvény szerinti munka­ rehabilitációs díjat. év á tlagkereset á tlagkereset idő.-ben meghatározott biztosítással járó (3) A havi átlagkereset megállapítása előtt a jogviszonyból származó . a Péptv.14 után kellett fizetni. az járadék és a rehabilitációs ellátás összegét. nt. janu­ járó jogviszonyból származó jövedelmet (kere­ 37. n ti öregékos. § folyósításának időtartama alatti biztosítással 22 36. alapjául szolgáló keresettel. és kizárólag a társadalom­ mélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék.16 39 47. jövedelem alapján 30 36.04 szeszámított keresetet.kereset.

ha tényleges jövedelem m el a nyugdíjigénylő nem ren­ delkezik . február 2 9 -é t követő ilyen időszakra keresetként . (9) H a tá lyá t ve s zte tte . december 31-ét követően m egállapított baleseti já rad é kot. akkor a járulékkiegészítés alapjaként számított összeget szintén ezen emelés százalékos arányá­ val megemelten kell figyelembe venni. és a (7)-(8) bekezdés alkalmazásánál e naptári napok is osztószámot képeznek. erre az időszakra keresetként ezt az összeget kell figyelem be venni. illetve jogutód­ jának az egykorú m unkaügyi. jövedelem mély . illetőleg az (5) bekezdés szerinti időszak alatt elért és a (6) bekezdés szerint növelt keresetjövedelem együttes összegét el kell oszta­ ni az átlagszámítási időszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával. m unkakönyvvel. 22. fokozatú baleseti járadéknak m egfelelő összeget kell figyelem bevenni. 47. (6) Az öregségi nyugdíj összegének m eghatározá­ kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt fog­ sánál a T. amelyet az igénylő szigorított ja v ító -n e v e lő munkában tö ltö tt. (7) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet úgy kell meghatározni. ha a naptári évre szám ított kere­ se tjö ve d e le m ezzel a járulékfizetésifelső határösszeget m eghaladja. 4/A §-a szerinti prémiumévek programban részt vevő biztosított esetében . jövedelem nem volt. §-ának (3) bekezdése vagy 50. 13. január 1-je e lő ttfő fo g lalkozásában a teljes (törvényes) m unkaidőnél rövidebb időben foglalkoztatták. A havi átlagkereset meghatározása R. §-a (1) bekezdésének a) p ontjában és (4) bekezdésében fo g la lta k szerint csök­ kenteni kell. (8) Az osztószám megállapításánál a heti pi­ henőnapokat. ja n u á r 1 -jé t m egelőző id ő sza kra n y u g d íj-b iz ­ to s ítá s i és n y u g d íjjá ru lé k o t fizet. §-a (l) bekezdésének a)-b) p o n tja ib a n m egh a tá ro zo tt kereset (jövedelem ) m egállapításánál a baleseti já ra d é k o t a n y u g d íjjá ru lék-köteles kereset. 34. a kereset (jövedelem ) kifizetését. 22. ju tta tá so kat keresetként a 15. jövedelem esetében a keresetek. § -á n a k (1) bekezdése szerint m egállapodást kötő személy e minőségben e ltö ltö tt ide­ jére a nyugellátás megállapításánál az az összeg számít keresetnek. §-ban szereplő rendelkezéseket eb­ ben az esetben nem kell alkalmazni.a n n a k a b e v é te ln e k a 6 sz á za lé k á t k e ll k e re s e tk é n t. külön jogszabályban általánosan meg­ határozott minimálbér harmincadrészét kell fi­ gyelembe venni azokra a naptári napokra.ideértve azt a személyt is. amelyekre a nyugdíjat igénylőnek az (1) és (5) bekezdésekben említett keresete. jövedelem m el azonos időre baleseti rokkantsági nyugdíj já rt. azóta megszűnt rokkantsági. ténylegesen kifizetett kereset mellett a nyugdíjjárulék-. illetve az alapjául szolgáló f m e g fiz e tte . a személyi jöve­ delemadó szabályai szerinti adóalap-kiegészítés együttes összegének m egfelelő .a Nemzeti M unkaügyi H ivatal által közölt . | ennek hiányában más egykorú o kira tta l . § szerint csökkenteni nem kell. a növelés cjsszegét naptári évenként kell meghatározni. (10) Ha nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset figyelem bevételét írja elő. jöve­ delm et naptári évenként a T. jövedelme alapján kell a (3) bekezdés alkalmazásával növelten figyelembe venni. A növelést meg­ előző naptári év előtt elért keresetet. jövedelm et. Az így kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel.a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően . § (1) A havi átlagkereset meghatározásánál az 1987. akkor ennek összegét a nyug­ díjigénylő nyugdíjazását megelőzően b e tö ltö tt munka­ körében. és a 15.így különö.a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapításá­ nál a részmunkaidőre megállapított. szem élyijövedelem adó-bevallással . Többszöri béremelés esetén a prémiumévek programba tör­ ténő bekerüléskor. m árciusl-je előtttársadalom biztosítási já rulé ko t fizetett. december 31-e u tá n i id ő p o n ttó l elért (kifizetett) n yugdíjjárulék alapjául szolgáló b ru ttó keresetet. §-ának (6) bekezdése szerinti foglalkoztatói igazolással. A 39. egyéni gazdálkodók . §-ának (2) bekezdésében m eghatározott lalkoztatása.a hiányzó időre érvényes. nyugdíjjárulék-alapot képező . illetve annak megszűnésekor érvényes bér közötti százalékos arány veendő alapul. (3) AT. (11) A havi átlagkereset meghatározása során a kere­ seti (jövedelm i) adatokat a nyugdíjbiztosítás nyilvántar­ tása alapján kell számításba venni. az a d o tt jogviszony fennállása a la tt érvényes m inim álbért kell figyelem be venni. illetőleg a fogyasztótól T. erre az időtartam ra a 4. 14. legkorábban a kereset. azzal. decem­ ber 31-e utáni idő p o n ttól elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló b ruttó kereset. január 1-je előtti legközelebbi időszak keresete. (2) Az (1) bekezdés szerint kiszámított . kereset. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. 15. illetve egyéni vagy társas vállalko­ ellátásokat.a T.5 százalékával növelni kell. baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. a m e ly b e v é te l 20 százaléka u tá n a m e z ő g a z d a sá g i ő s te rm e lő a n y u g d íjjá r u lé k o t (7) Ha az 1992.I sen a Tbj. jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet be­ nyújtani. 30/A § (2) bekezdése s z e rin ti m ezőgaz­ dasági ő s te rm e lő esetén . § rendelkezé­ zóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a seinek m egfelelő alkalmazásával kell számításba venni.kereset országos átlaga alapján.így különösen a háztartási alkal­ m azottak. § (1) A Tbj.132 T Á RS AD ALOM BI ZTOS ÍTÁ SI NYUGELLÁTÁS delmet az 1988. (2) H a j nyugdíjigénylőt 1997. ille tv e a 2012. bérszámfejtési. § szerint csökkenteni kell. jövedelem összegén fe lü l akkor is figyelem be kell venni. jövedelm ek (l) bekezdés szerint csökkentett összege és az ezen összegre szám ított. A nyugdíj-biztosítási nyilvántartásban nem szereplő keresetre (jövedelemre) vonatkozó adatokat a foglalkoztatónak. 1987. jövedelem összege egytizenketted részé­ nek 0. § (l) bekezdés i) p o n tjá n a k a lk a lm a z á s á n á l . (9) A Péptv. jövedelme volt. (2) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ mély kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor is.a 2009. de legfeljebb a nyugdíjjárulék-fizetési felső ha­ tárösszegének figyelembevételével kell meghatározni. (4) Ha a havi átlagkereset m egállapításánál fig ye ­ lem be vehető keresettel. továbbá az 1987. december 31-e utáni és 1998. hogy az (1) bekezdés. 13. március 1-je e lő tt hatályos jogszabá­ lyok egyes személyek . jö v e d e le m k é n t f i ­ g ye le m b e v e n n i. (8) A (7) bekezdésben fo g la lta k a t kell alkalm azni az átlagszámítási időszaknak arra a tartam ára nézve is. Ha ez sem áll rendelkezésre. a munkaszüneti napokat és a sza­ badnapokat is figyelembe kell venni. 22. illetve nyugdíj-biztosítási járulék-kiegészítés alapjaként számított összeget is figyelembe kell venni. ame­ lyekre nyugdíjalapot képező kereset. va la m in t a m egváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló rendelkezések alapján járó. (5) A Tbj. a mellékfoglalkozásból szárma­ zó keresetet is figyelem be kell venni a havi átlagkereset m eghatározásánál. ha arra a jogosult­ ságot korábban. §-a alapján aT. Az 1992.a nyugellátás megállapításának kezdőnapjától folyamatosan visszaszámítva . akinek nyugel­ látása a 83/A-B § szerint szünetel . könyvelé­ si nyilvántartásai alapján k iá llíto tt írásbeli igazolásával. illetőleg ahhoz hasonló m unkakörben a nyug­ ellátás megállapításának időpontja szerinti . naptári évben elért. a személyi jövedelem adó m egállapításához a fo g la lko zta tó által kia d o tt igazolással. vagy am ely a la tt a szakszövetkezeti tag 1992. A felszolgálási díj. Ha a prémiumévek programba történő belépése és munkaviszonya megszűnése közötti időszakban a biztosított prémiumévek programhoz kapcsoló­ dó. jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést meg­ előző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. 22/A § (1) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ közvetlenül ka p o tt borravaló 81 százalékát kell a havi átlagkereset meghatározásánál keresetként. am ely után n y u g d íjjá ru lé k o t. jövedelemre vonatkozik. (6) A kereseteket naptári évenként kell megha­ tározni. Ha a növelés iránti kérelem több nap­ tári évben megszerzett keresetre. Az adó. és el kell osztani 12-vel. részmunkaidőre szóló munkabérét emelték. elszámolását igazoló bizonylattal. és ezt követően kell a (3) bekezdés alap­ ján a nyugdíjazást megelőző harmadik naptári év előtti kereseteket a (3) és az (5) bekezdések szerint kiigazítani.lehet igazolni. R. ja n u á r 1-je e lő tti időre eső keresetkiegészítést csökkenteni kell a személyi jövedelem adó e keresetekre eső képzett összegével. hogy e keresetet a 15.esetén a járulékalapul szolgáló jö ve de lm e t az e lért jö ve de le m tő l függetlenül konkrét összegben á lla p íto ttá k meg.keresetet.nyugellátását ként figyelem be venni. (3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal.a külön jogszabályban m eg h a tá ro zo tt. keresetként .

évben a keresetlS százalékát. de 0 R. ebben az jogviszonya alapján nyugdíjjárulékot fizetett. és az erre eső.azok a napok nem vehetők figyelembe. 50 400 fo rin to t.fize­ amelyeken a tag zően elért kereset esetén az a d o tt évben kifize te tt adó­ esetként tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát.nem kiegészítésként . (1) A Tbj. arányosítás nélkül mély biztosítással járó jogviszonyának 1997. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-ki­ 1988. ) évente legfeljebb 36 000 forintot. amely alatt a mezőgazdasági szövetkezeti tag nem amelyekre a biztosítottnak keresete vo lt. a dóalapot nem képező. december 31-ét követően az adott nap­ z ti időnek számít. 16. §-a szerint számított arányosan elismert T A szolgálati idő kezdés c) pontja szerinti . e pénzt nem kapott. de leg­ feljebb 1 6 080 forintot. óvbon a kereset 20 százalékát. évben a kereset 1 százalékát. . járulék IV. d) az egy napra eső adóösszeget meg kell szorozni elem re) a biztosításban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával.nem tag átlagkeresetének kiszámításánál is az 1993. ?el.nem kiegészítésként-fize­ utáni id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti járadék. a z k e re s e t. amelyekre az igénylőnek az egyidejűleg személyek esetében megfizették. nem történt . §-ok rendelkezéseit kell meg­ 7. a (3) bekezdés b) pontja sze­ lagkeresetet úgy kell kiszámítani.azokata napokat. évben az egészségbiztosítási és nyugdíjjáru­ aleseti december 31. § ÍV bekezdés t) pontiában ) nyugdíjrendszer keretében . 0^1991. hogy az osztószám megállapításánál a 40. amelyekreaz b) 1993. illetve e rendelet 14. jövedelme volt. va la ­ m i n t a m egváltozott munkaképességű dolgozók fo g la l­ cjjogszabály alapján kötelezően engedélyezett fize­ tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. de legfeljebblSl 200 1-je előtti szolgálati idejének minden 30 napjára eső tel (szökőévben 3 6 6 -ta l). 3 időtartamát. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ jövedelemmel azonos időre já ró és 1987. :em élyl nyugdíjjárulék-köteles egyéb keresetet. január szerinti. te legfeljebb 108 000 forintot. § (1 A öregségi nyugdíj alapját képező át­ ) z H atá lyá t ve sztette. továbbá az átlagszámítási. naptári évre szóló összegét. § (6) be­ (3) a (2) bekezdés szerinti keresetet a következők sze­ iőszakra r i n t kell m egállapítani: gj2002. és . 23-36/G § 0^1988-1990. kell figyelembe venni.szeR. §-a. zetett) és 1 . jöve­ (3) bekezdés b) pontja szerint szám ított keresetből a (3) decem delme volt. kiegészítésként .(3) be­ szorozni 365-tel. évben a keresetlS százalékát.ha az 1988. 37. t. tényleges ke­ lásával.nem kiegészítésként . évben a keresetlS százalékát. § hez tartozó osztószámként .meg kell határozni az így kiszám ított 'oznl. de legfeljebb 1 5 első h a200 forintot meghatározásánál is. ¿>2004-2007. ja n u á rl-je atárgyévi szorzószámok hatálybalépését követő tizedik vetését. 1 § (1 A14-16. cjl995. január b)az egy napra eső keresetet meg kell szorozni 365gkereset :a nyugmegállapított kereset17százalékát. és nyvelévelni. §-ának . ?sségű (3) A 1996.előleget kell megállapítani. említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási ogszabáási alkalékalapui ereset kiszámításánál a (4)-(5) bekezdésben foglaltakon felül további. . évben évente 12 000 fo rin to t. évben a kereset 20 százalékát. az a d o tt évben h a tá ­ tes összegét el kell osztani az ez idő alatt biztosításban R. §-a . tett tagdíj együttes összegének 25 százalékát. jöve­ .a T 1 . évben 3000 fo rin to t. illetőleg a keresettel.aT 22. továbbá a nyugdíj­ felelően alkalmazni a volt mezőgazdasági szövetkezeti járulék és a magánnyugdíjrendszer keretében . illetve utáni viszony esetén osztószámként csak azok a napok vehe­ a 38. A naptári évenként figyelembe lembevételével . . fe je ze t (5) Az éves szintű keresetekhez tartozó adó . kell levonni. majd távol.az zően elért kereset esetén a szorzathoz hozzá kell adni a forintot a nyugI) 2 011. az a d o tt évben hatályos adótábla szerint í a k re e (6) A (l)-(5) bekezdés alapján meghatározott nap­ tószám. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ a)a naptári évben elért (2010. 18/A-28/B § it csöktöltött azoknak a napoknak a számával.biztosítással járó e) ezzel az összeggel kell a naptári évi. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában említett e jl9 9 8. keresetkiegészítés összegét el kell osztani a biztosítás­ ag 1 9 . és 2010. (3) A átlagszámítási időszaknak arra a tartamá­ z D gutódöen foglalt szorzószámok figyelembevételével kell nö­ ra. hogy az átlagszámítási ánál az rint éves szintre szám ított keresetből időszak alatt elért . gyermekgondozási kötelesjutalom és adóköteles év végi részesedés nélküli) lem re n >zott. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-kia biztosítottnak keresete vo lt. 5 a) gyermekgondozási díjban. ja n u á r i. isátlaga 6 4 figyelembe venni a személyi jövedelemadó összegének c) majd . de betegségi segélyt. évben 2400 fo rin to t.yüttes seinek alkalmazásával . összjövedelmet csökkentő tételeket és adóked­ v e z m é n y e k e t figyelmen kívül kell hagyni. vehető szolgálati idő naptári napjainak száma. ja n u á r 1-je e lő tti időre kifiz e te tt inkában ségét teljesítette. nyugdíjrendszer keretében . §-ának (2 bekezdése szerint figyelembe veendő 5 ) T. azt a keresetet kell resetet csökkenteni. ében a (2) A .a (4 )-(5 ) bekezdésben fo g la lta k fig y e ­ megállapított kereset 1 százalékát. (4) Az a d o tt évben elért.meghatározása során az adott :entett szolgálati idő alkalmazása esetén a naptári évi kereset­ évben elért kereset alapján kiszám ított adó összegéből f jöve\ T. azzal. 39. b) 1994. továbbá a nyu g d íjjá ru lé k és a m agánetekre fennállt több biztosítási jogviszony mindegyikében volt (21 A Tbi.aT 22. napját követő időtartama szolgála­ lék címén levont összeg 25 százalékát. táp­ imálbért :eni k ll. 3 ej házastársa.a tárgyévet megelőző évi (ülönö. a személyi jövedelem adóról szóló törvény HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .ha munkanap-jóváírás ni. január 1-je előtti időszakbaij elért kereset kivé­ naptári évben kifiz e te tt adóköteles ju ta lo m (ju ta lo m ­ lemzeti egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel telével . december 31-e b) keresőképtelen volt. de lembevételével . de legfeljebb Iszóló tári éven belül egyidejűleg fennállt több biztosítási jog­ ^3 200 fo rin to t. nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták. továbbá . §-a (7)-(8) bekezdé­ . 108 000 forintot.előtti naptári évekre vonatkozóan. de legfeljebb 8 segélyben részesült.-ben biztosítottnak minősülő sze­ vábbá igénylőnek keresete. majd zószámok hatálybalépéséig . amely után egyéb biztosítással járó f)a z így kiszá m íto tt összeghez hozzá kell adni az nak (6 ) adott naptári évben e lé rt. azzal az eltérés­ je getlenül 2 százalékát. amelyekre a lyos adótábla szerint m eg á lla p íto tt adóösszeget kell a Hatályát vesztette. évben a kereset 1 százalékát. majd ezt el kell osztani 365Ivántartel (szökőévben 366-tal).ugyanarra az időtartamra ezt a keresetet kell rész) és év végi részesedés összegét. az 1998. hanem egyéb . Atárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szor­ a szövetkezetben. évben 10 százalékot tnek a) le kell vo n n i. /7J2003. valamint . vala m in t az át­ esetben a nyugdíj-megállapítás ügyintézési határideje tó által lagszámítási időszak a la ttfo ly ó síto tt és1988. Az így kapott napi átlagkeresetet meg kell bekezdés c)-e) pontja szerint levonni. § (6) bekezdése szerint számított együt­ 5 Hatályát vesztette. amelyekre tfizetett. 5. az osz­ összegre eső. ha erre az időszakra az előírt d) 1997.keresetnek a 1 . január 1-je nem haladhatja meg a szövetkezeti tagsági jogviszony tosítási előtti keresetet Isfigyelembe kell venni . egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel (2) A mezőgazdasági szövetkezeti tag 1993. d) hatósági idézés alapján állampolgári kötelezett­ alapjánjáró. 92 X)2008— 2009. szülője. de legfeljebb kezdésben felsorolt.T Á R S A D A L O M B I Z T OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 133 f) 1999-2001. nyugdíjat igénylőnek figyelembe vett keresete.fizetett tagdíj együttes összegének 1. gyermeke temetése miatt volt ban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával. továbbá a JV szerint szükséges napok száma z 2 m egállapított adóösszeget. de legfeljebb szítést tők figyelembe.1 nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok figye­ számításba venni.jé t m egelő­ m unkakeresetet egyhavi keresetnek kell tekinteni. tári évi kereseteket. k) 2010. (2)bekezdése szerinti kereseteket a 2 számú melléklet. ja n u á r 1 -jét m egelő­ i kell. A z nyugdíjrendszer keretében . 5 almazni koztatásáról és a szociális ellátásról szóló rendelkezések nézve is .fize­ olgáló keresete. de éven­ tés nélküli szabadságon volt. 5 sel. 60 000 forintot.jogviszony keretében dolgozott. és el kell osztani 12-vel. fe je ze t előtti id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti já rad é k a d o tt munkanapon jár le.

a m e lya latt a)a b iz to síto tt m unkabérben (díjazásban) nem ré­ szesült. (5) A fizetés n é lküli szabadság harm inc napot m eg­ haladó tartam a szolgálati időnek számít. az ösztöndíjas aspi­ ránsként és ösztöndíjas do kto rjelö ltkén t. ille t­ ve fogyatékosnak m inősült(ek) (m inősülnek). feltéve. jú n iu s 1-je e lő tt e ltö ltö tt idő akkor vehető szolgá­ lati időként figyelem be. illetve a gyermekgondo­ zásisegélyfolyósításának időtartam át. valam intaz az időtartam is. jogtanácsosi.annyiszor 365 nappal növelni kell. de­ cember 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni. illetőleg kü lfö ld i ösztöndíjas ta n u lm á n y ú to n részt vevő házas­ társával kü lfö ld ö n ta rtó zkod jé k. (4) A biztosítással járó jogviszony 1998. a mezőgazdasági szak­ csoport ta g já n a k. a képzési tám ogatás és pálya­ kezdők m unkanélküli-segélye folyósításának ideje. a magánkereskedő. hogy erre az időre utána já rulé ko t fizettek. ha ó ja b iz to s íto tta t három évesnél . ha intézeti kezelésének a kezdetekor biztosított volt. (6) Szolgálati időnek számít az az idő. az ipari szakcsoport ta g já n a k. a gazdasági társaság ta gjának segítő család­ tagja b izto síto tt vo lt. az egyéni vállalkozónak. § (1) Szolgálati időnek számít a munkaviszony. feltéve. Az 550 napi növelésre az az anya jo g o su lt. feltéve. azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye . napját megelőző időtartamát az 1997. a bedolgozóként. szolgálati idő azonban legfeljebb 1992. illetőleg gyermeknevelési tám ogatást kapott. illetőleg az egyéb címen szerzett szolgálati id ő t követó kórházi ápolás alapján összesen egy évet . amely a la tt a nyugdíjigénylő ápolási díjban részesült. ille tő le g a M un ka erő -p ia ci A lapból nyugdíjjárulékot fizettek. 31. ej a b iz to síto tt a fizetés n é lküli szabadságot közeli hozzátartozója o tth o n i ápolása. akinek a gyerm eke a 18. 32. A tartós betegséget. b)a biztosítása szünetelt. a magánkereskedőnek. március 1 -jét lehet .az egyszeres számításra te kin te t nélkül . decem ber 2k-e e lő tti szülés esetén nyolc­ vannégy napot. hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot m egfizette. Nevelőjelölt az óvó n ő je lö lt. a növelés gyerm ekenként 550 naptári nap. illetőleg a napi 9 fo rin to t elérte. hogy a díj vagy támogatás után nyugdíjjárulékot fize tett. illetőleg a biztosí­ tással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiak­ ban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) nyilvántartásaiból megállapíthatók. január 1-je előtt született gyermeke (gyermekei) tartósan betegnek. § A rendszeres és személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszony alapján biztosítottként m unkában tö ltö tt id ő t legkorábban 1963. jú liu s 1-jé' a b iz to s íto tt a szabadságot 1992. (k) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a szakérettségire előkészítő tanfolyam on. feltéve. az egyéni gazdálkodónak. R. a gazdasági munkakö­ zösségi tag és a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője házastársának ojszülése esetén a szülése napját magában foglaló hónap első napjától a szülést követő negyedik hónap utolsó napjáig. illetőleg a foglalkoztató megszűnése miatt nem bizonyít­ ható. az ideiglenes rokkantsági nyugdíj és az időleges rokkantsági járadékfolyósításának. 33. Az 1998. vagy a házastárs után társadalombiz­ tosítási já rulé ko t fizettek. ha erre az idő­ szakra nyugdíiiárulékot fizetett. ha tagsága ez idő a la tt isfe n ná llt. § A gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ké n t e ltö ltö tt id ő t legkorábban 1975. (3) Szolgálati időként kell figyelem be venni a mezőgazdasági szövetkezet tagjának. ha az akkor hatályos rendelkezésekkel e llentétben a m un ká lta tó a dolgozó m unkaviszonyát erre az időszakra m egszüntette.szolgálati . § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni a) a tá p pé n z (betegszabadság idejére folyósított juttatás).fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén ille tte meg.lehet szolgálati időként figyelem bevenni. 29. a kisipa­ rosnak. hogy erre az időre a n yu g d íjjá ru lé ko t m egfizette. az általános iskolai és kö­ zépiskolai tanárjelölU 'G yakorlóév címén a ténylegesen le tö ltö tt id ő ta rta m o t. a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell.ta rtó sa n beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerm ek esetén tiz e n ke ttő évesnél . (2) Szolgálati időként kell figyelem be venni a szolgá­ lati idő ala tt vagy az ezt követő harm inc napon belül kez­ d ő d ött kórházi ápolás idejét is. a közszolgálati jogviszony. amelyre a Szolidaritási Alapból. életévét megelőző id ő p o n ttó l tartósan beteg vagy fogyatékos (volt). ja­ nuár 1.a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által beszerzett . va la m in t az az idő. (6) A m unkaterápiás intézetben kezelt alkoholistá­ nak ezt az idejét szolgálati időként kell figyelem be venni. ja n u á r 1 -jé t m egelőzően s z e rz e tt sz o l­ g á la ti id ő R. a terhességi-gyerm ekágyi segély.a kapott ösz­ töndíjra te kin te t nélkül . ahány gyermeke született 1968. a kiem elt minősítésű szakérettségis kollégium ban tö ltö tt id ő t . a ta n ító je lö lt. Amennyiben az 1968. jú nius 1-jétől időként figyelem be venni. a vállalkozásjellegű jo g viszo n yb a n . a m unkaviszonyban nem álló előadóm űvésznek. március 1-jétől szolgálati időnek számíta m u n k a n é lkü li-já ra d é k . b)a szülési szabadságnak és ej a gyermekgondozási díj. illetőleg a kártalanítási se­ gély. ja n u á rl-je e lő tt. (10) Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati ide­ jé t . és az erre előírt mértékű já rulékot m egfizette. va la m in t a tanulószerződés alapján szakképző iskolai ta n u ló ké n t. (2) Szolgálati időnek számít a katonai szolgálatban és polgári szolgálatban e ltö ltö tt idő.m T Á R S A D A LO M B IZ T O S ÍT Á S ! NYUGELLÁTÁS ideje szolgálati időnek számít. a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője közeli hozzá­ tarto zó ja. illetőleg az előírt nvugdíiiárulékot megfizette. (4) Szolgálati időként kell figyelem be venni az átkép­ zési tám ogatás. ille tő le g a fogyatékosságot a családi pótlékról szóló jogszabályok rendelkezéseinek m egfelelő alkalm azásával orvosi igazolással kell bizo­ nyítani. (3) Ha a biztosítás ténye. jú nius 30-a e lő tt oktatási-nevelési in ­ tézményben e ltö ltö tt idejét (gyakorlóévét). § (1) Ipari szövetkezet bedolgozó ta g ja ké n t 1968. a sz o lg á la ti viszony. december 23-át követő szülés esetén száz­ negyven napot kell figyelem be venni. (3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik. továbbá azt az időt.gumőkóros megbetegedés esetén két évet . kü lfö ld ö n m un ká t vállaló. a magánkereskedő. vagy az okiratok (igazolások) hiányában. (7) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a neveIőjelöltnek1962.egykori o kira ti bizonyíték alapján . ille tő le g gondozása vagy saját lakás m agánerőből tö rté n ő építése céljából kapta. az egyéni vállalkozó. egyéni vagy társas vá lla lko zó kén t. (9) Ha a kisszövetkezet tagja az a d o tt n a ptári évre e lő írt legm agasabb já ru lé k a la p n a k m egfelelő n yu g ­ d íjjá ru lé ko t m egfizette. (2) A bedolgozói jogviszonyban e ltö ltö tt időt egykori okira ti bizonyíték alapján lehet szolgálati időként figye­ lembe venni. § (2) bekezdés a)-b) pontok szerinti okiratok (igazolások) alapján sem állapítható meg. amely alatt a) a b iz to síto tt szerződéses üzem eltetésű üzlet ve­ zetője vo lt. a gyógykezelési járadék. a m un kanélküli-segély és az átmeneti m u n k a n é lkü li-já ra d é k folyósításának ide jé t. de­ cember 31-éig vehető figyelem be. a megbízás a lap­ ján. feltéve. de legfeljebb ]k h ó n ap o t lehet szolgálati időnek tekin te n i. A biztosítás megszűnését. (5) Az egységes anyasági segélyben részesült nőnél szülési szabadság címén a) 1962. b) megelőzően azért kapta.ipari és mezőgazdasági szövetkezeti tag ké n t .K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE to t teljesítő nemzetközi szervhez tagként vagy m unka­ társként k ik ü ld ö tt.akkor is. az ügyvédi. az alkalm i fizikai m un ká t végzőként. am elyre nézve az igénylő szolgálati idő megszerzésére m egállapodást kö tö tt. 1991. a gazdasági munkaközösségi tagsegítő családtagja. ille tő le g a kisiparos. továbbá a szö­ vetkezeti tagként . R.a 43. gazdasági munkaközösség. ha a bedolgozó keresete a havi 220 fo rin to t m eghaladta. am ely a la tt a b iztosított ja vító-n eve lő m unkát vagy szigorított ja v ító ­ nevelő m unkát végzett. a sz a k m u n k á s ta n u ló -v is z o n y alapján. a baleseti táppénz. (8) Szolgálati időnek számít az az idő. b) a kisiparos. illetőleg ezt megelőzően társadalombiztosítási já rulé ko t fize tett. b) halála esetén a hónap első napjától az elhalálozás napjáig e ltelt időt.biztosításban tö ltö tt idő. R. R. a naptári év hátralévő tartam a munkavégzés nélkül is szolgálati időnek számít. ha ezt megelőző naptári hónapban szolgálati időt szerzett. az egyéni v á lla l­ kozó. b jl9 6 2 . a választott tisztségviselőként. 30. szolgá­ lati időként nem lehetfigyelem be venni a biztosításban tö ltö tt időnek a harm inc napot m eghaladó azt a ta rta ­ m át. hogy tartós k ü lfö ld i szolgála­ HVG 1T B . a közalkalm azotti jogviszony.

§ (1) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni azt az id ő ta rta m o t. bjm in d e n további teljes naptári év. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. §-a (2) bekezdésének alkalmazása eseté­ ben a havi átlagkeresetet úgy kell kiszámítani. m unkanapokra ke lle tt átszám ítani. 39. Az 1988. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. nő hét m unkaegységet teljesí­ te tt. továbbá a ha­ difogságban tö ltö tt időt. december 31-e után fennállotttagságalapján szerzett szolgálati időnekszámít ó ja teljes naptári év. § (1) A mezőgazdasági (halászati) te rm e lő szövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : term előszövetkezet) 1967. a szakszövetkezet tagja. 1 . amelyre a m unkaviszonyban nem álló előadó­ művész 1975. R. rulékot it nőnél í nyolcín száz- a kisiparosként. R. b)a honvédelm i m unkaszolgálatban. (8) Nem lehet szolgálati id ő kéntfigyelem be venni a termelőszövetkezeti tagként e ltö ltö tt azt az időt. de legfeljebb a tagsági idő tartam a. to ­ vábbá katonai szolgálata vagy tan folya m o n részvétele m ia tt közös m unkát nem végzett. ha a tagság egész éven á tfe n n ­ á llo tt. nő nyolc m unka­ napot teljesített.) ve tt részt. d) gyerm ekgondozási d íjb a n . ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. b) m unkaviszonyban á llo tt.vagy felső­ fokú oktatási intézm ény nappali tagozatán ta n u lt. ja n u á r 1-jétől. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. f) katonai szolgálatot teljesített. ille tő leg a kisiparosnak. zösség js gánkereskedőnek. nő nyolc m unkanapot teljesített. melyen a m e­ zőgazdasági szövetkezeti ta g szerződéses ü ze m e lte ­ tésű üzlet (egység) vezetőjeként az üzletet (egységet) üzem eltette. az ipari szakcsoport tagjaként. jú n iu s 30-a után társadalom biztosítási járulékot fizetett. gyerm ekgondozási segélyben részesült. április 1-jétől 1995. R. a m agánkereskedő. 34. táppénzben. § Szolgálati időkéntfigyelem be kell venni a 38. § (4) bekezdését kell alkalm azni arra az időtartam ra. ö jkórházi ápolás ala tt állt. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni lekgondo- li a szolgabelül kez?szűnését. továbbá e jogviszony alapján táppénzben (baleseti tá p ­ pénzben) részesült. (4) M unkanapokon Iegkésőbb1992. ahány­ szor a tag közös m unkával tíz. az egyéni vállalkozónak a házastársa 1992. v a la m in t az egyéni vá lla lko zó kén t e ltö ltö tt időnek azt a ta rta m á t. §-b a n e m líte tt szervek hivatásos vagy továbbszolgáló állom ányában tö ltö tt időt. :össég. j) ille tő le g tagságának fennállása a la tt m u n k a v i­ szonyban á llt. edzőtáborban stb. ille tve a magánkereskedő 1970. va la ­ m in t a honvédség (folyam őrség) sorozott állo m á n yú tagja első tényleges és tartalékos szolgálatának az idejét. nő száz m un kanapotteljesített. R. am elyre a gépjárm űvezető-képző m u n ­ beszámításának feltételei több jogcím en is fen ná lln a k. am elyre a társadalom biztosítási já ru lé k . M inden olyan m un ka mennyiséget. terhessége vagy szülése. december31-éig m egfizette. a gazdasági m unkaközösség ta g ja és a szerződéses üzem eltetésű ü zle tve ze tő je házastársának. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . vagy egyéb jogcím en is b iz to síto tt v o lt. * (7) Termelőszövetkezetnél 1966. továbbá 1988. amely a la tt a tag 1960. de legfeljebb a tagsági idő naptári ta rta m a .jé - . ha a tagság az egész naptári éven át nem á llo tt fenn. C>naptári évből annyiszor harm inc nap.m unkaráfordításnak a mezőgazdasági szövetkezet vezetősége által m egállapított hányadát kell figyelem bevenni. § A szolgálati idő számításánál figyelem be kell venni ó ja fegyveres erők és a fegyveres testületek. R. (5) M unkanapnak számít az a nap is. december 31-éig a társadalom - jog sza b á lyba n b iz to s íto tt vagy a vezetőség á l­ biztosítási és n yu g díjjárulékot.(bevenni őlyósított lanítási spgykezelésj íz időleges tól lehet szolgálati id ő kén t figyelem be venni. január 1-jétől 1991. kivéve. december31-éig tízórás m unkanapot kell érteni. ha a tagság egész éven át fe n n ­ á llo tt. (3) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be venni a gaz­ dasági munkaközösség. 1996.i díjban t kapott. vagy munkavégzés nélkül a mezőgazdasági szövetkezettől díjazásban részesült. a m elyre u tá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i já ru lé k o t fizettek. (2) A termelőszövetkezeti tag 1967. va­ slapból. amely a la tta családtag biztosítása m un ­ kamegállapodás alapján fe n n á llo tt. de­ cember 31-éig a társadalom biztosítási já ru lé ko t. va la m in t am elyet a mezőgazdasági szö­ vetkezet a tagjával kö tö tt külön megállapodás alapján közös munkavégzés címén m unkanapként köteles v o lt nyilvántartásba venni. Ezvonatkozik az egyéni vállalkozó havi átlagkeresetének meghatározására is. ha a szolgálat nem nyugállo­ mányba helyezéssel szűnt meg. február 2 9 -é t követően szolgálati időként kell figyelem be venni a szövetkezeti tagként biztosítás­ ban tö ltö tt időt. ahány­ szora tag közös m unkával tizenhárom . összesen legfeljebb öt év számítható be. 1996.az bán nem 3 magánlunkakövezetője n foglaló k hónap lalálozás ila ti időt ' ztosítási J alombizjzátképtmeneti :ovábbá . cja tagsági időnek annyiszor harm inc napja. ja n u á r 1 -jé tő l a nyugdíj-biztosítási já ru lé k és a n yugdíjjárulékfizetése m egtörtént. jú liu s 1-jétől 1988. 36. (9) 1992. a mezőgazdasági szakcsoport tagja. 38. ej háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fia ta la b b beteg gyerm ek ápolása m ia tt a munka végzése alól mentesítést kapott. és a ta g közös m unkával legalább százhúsz. R. § A mezőgazdasági szövetkezeti ta g közös m unkában részt vevő családtagja szolgálati idejének a számításánál a 40. és azt m egszüntették. 1989. és a tag közös munkával százötven. árulékot számít a s pályaJeje. nő nyolc m unkanapot teljesített. őt követó imőkóros tüdőként ii a mezösági szaka kisipaIkozónak. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. ha a tagság naptári éven át nem á llo tt fenn. amelyre a tag nyugdíjjárulékot és amelyre utána társadalom biz­ tosítási járulékot.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 .R E nolistá? venni. 38. továbbá gazdasági társaság ta g ja ké n t 1988. (4) A T. nő száz m un­ kanapot teljesített. (3) A term előszövetkezeti tag 1966. a m a­ tal engedélyezett ta n u lm á n y i szabadságon v o lt. ille tő le g az egyéni vállalkozó 1991. amelyen a mezőgazdasági szö­ vetkezeti tag a) betegségi segélyben. március 1-jét megelőzően a lakóhelye (telephelye) szerint illetékes társadalom biztosítási igazgatási szervtől kérte. amelynek mérése nem m unkanappal tö r­ té n t. ' d)a tagsági időnek annyiszor harm inc napja. és a tag közös m unkával százötven. nő nyolcvan munkaegységet teljesített. (2) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be ve n n i a gaz­ dasági munkaközösség.m unka­ napokban kifejezett . ha rokkantsági nyugdíjat álla p íto tta k meg. illetőleg betegszabadságon vo lt. 'Olt. ej szülési szabadságon vo lt.a heti pihenőnapok k i­ vételével . m intha a szolgálati idő figyelem bevételét nem kellene korlátozni. R. i) 31-ét követően e ltö ltö tt időnek az a tartam a idő.az a nap is. az egyéni gazdálkodó. 1975. h)a szövetkezet hozzájárulásával közép. decem ber s z o lg á la t i (2) Ha a szolgálati idő (l) bekezdés szerinti utólagos (6) M unkanapnak számít . m agánkereskedőként kötelező b iz to ­ sításban. ahányszora tag közös m unkával tíz. decem ber 31-e után fennállotttagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ó ja teljes naptári év. és az előírt társadalom biztosítási já rulé ko t legké­ sőbb 1992. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. kaközösségtagja a reá irányadó járulékfizetési kötele­ zettségnek eleget te tt. eja deportálásban tö ltö tt időt. amelyre a kisiparos 1962. HV G | T B . 35. december 31-ét követően e ltö ltö tt időnek azt a tartam át. vagy ipari szövetkezet tagja volt. 41. az egyéni vá lla lko zó . december 31-ét követő szolgálati idejénekszámításánál közös munkával teljesített m unkanapként a) a személyesen teljesített m unkanapokat és b) m eghatározott terület családi vagy egyéni művelé­ se címén a terület megműveléséhez szükséges . január 1-je e lő tti szolgálati idejének a számításánál fél m unkaegységet kell figyelem be venni m inden olyan m unkanap után. 37. az ip a ri és szolgáltató szövet­ kezeti szakcsoport (a továbbiakban: ipari szakcsoport) tagjaként e ltö ltö tt id ő n e k azt a ta rta m á t. ja n u á r 1-jétő l az előirt n yu g d íjjá ru lé ko t. § Szolgálati időként kell figyelem be venni azt az időt. g jn é p i ülnöki tennivalókat végzett. am elynek utólagos já rulé kfize té s mellett történő beszámítását a mezőgazdasági szövetke­ zet tagjának a közös m unkában részt ve tt családtagja. 1996. március 31-éig a tá rsa d a lo m b iz to ­ sítási és n yu gdíjjárulékot. ja n u á rl-jé tő l nyugdíj-biztosítási járulékot fizettek. 4 0 . decem ber 31-ét követően a gazdasági társaság term észetes szem ély ta g ja házastársának azt az id e ­ jé t. § Szolgálati id ő k é n t kell fig ye le m be ve n n i a kisiparos. ja n u á r 1-je e lő tt fe n n á llo tt tagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ejaz első belépés teljes naptári ¿ve. nő hét m unkaegységet te lje síte tt. szeptem ber 30-a után öregségi vagy m unkaképtelenségi járadékban részesült. ja n u á rl-jé tő l kez­ dődően pedig a nyugdíj-biztosítási és n yu gdíjjárulékot megfizette. vagy egész napos tanfolyam on (iskolán. am elyneksorán a) keresőképtelensége. 42. § (1) A mezőgazdasági szakszövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : szakszövetkezet) 1970. R. R. baleseti tá p ­ pénzben részesült.

§ (l) A mezőgazdasági szövetkezeti tagsági viszony megszűnését követő betegségi. R. és ej az e lő írt n yu g d íjjá ru lé ko t (társadalom biztosítási járulékot) m egfizette. 45. am ely a Magyarországgal kö tö tt szo­ ciálpolitikai egyezmény alapján szolgálati időként nem vehető figyelem be. (4) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be ve n n i a m e­ zőgazdasági szakszövetkezeti tagságnak azt a tartam át. am ely a la tt a mezőgazdasági szövetkezet tagja 1982. (5) Az előadóm űvész 1975. ójaz ügyvédi m unkaközösségtagjaként 1954. továbbá az ügyvédi iroda. ja n u á r 1-je e lő tti harm inc napot m eghaladó azt a ta rta m á t. R. (3) A (2) bekezdés rendelkezéseit m egfelelően alkal­ mazni kell arra a magyar állam polgárra is. ahány­ szor a tag közös m unkával tizenhárom . ja n u á r i. amely ala tt a jn ö v e lt összegű szakszövetkezeti já rulé ko t fize tett. (4) Szolgálati időként kell figyelem be venni az ügy' védi és jogtanácsosi m unkaközösség ta g ja ké n t 1988. október 25-e e lő tt az erre fe ljogosított szerv engedélye alapján vagy magyar impresszáló szerv közreműködésével került sor. és cjaz állam polgár k ü lfö ld i m unka