K Ü L Ö N S Z Á M

’ a

13

TÖRVÉNY

Járulék helyett szocho Magasabb vállalkozói minimum-járulékalap Elvárt béremelés adókedvezményei Öregségi és rokkantsági ellátások

2 0 1 2 /1 . J A N U Á R

| Á R A ifí+ 9 0

FT

Új szakképzési hozzájárulási szabályok

Társadalombiztosítás

TARTALOM

Tisztelt Olvasó!
A társadalom biztosítási rendszer évtizedes fu n d a m e n tu m a in a k áta la kítá sáról, részleges felszám olásáról d ö n tö tt a parlam enti kétharm ad a 2012-re érvényes tá r­ sadalom biztosítási törvénycsom ag elfogadásával. A két legsarkalatosabb v á lto ­ zás, hogy m értékében vá lto za tla n úgynevezett szociális hozzájárulási adó (szocho) váltja fel a klasszikus tb -já ru lé k o t - s azzal, ho g y adó le tt a já ru lé k b ó l, fizetése nem keletkeztet e llá tá s ijo g o s u lts á g o t-, továbbá hogy a n yu g d íjko rh atá r b e tö l­ tése e lő tt tö b bé m ár nem á lla p íth a tó m eg nyugellátás, m egszűnik az előre h o zo tt nyugdíj, a korengedm ényes n yu g d íj, a korkedvezm ényes n yu g d íj, s szerepüket a korhatár e lő tti ellátások veszik át. Teljesen ú j tö rvé n y e k ke l, de szintén drákói szigorral a la k íto ttá k át a rokkantsági n yu g d íja t m eg vá lto zo tt munkaképességűek ellátásává. Teljesen á tfo rm á ltá k a szakképzési hozzájárulás rendszerét is, a cégek e terhet ezentúl m ár nem tu d h a tjá k le saját dolgozóik képzésével vagy szakképző iskoláknak n y ú jto tt összegekkel. A Fidesz-korra je lle m ző kapkodás, utolsó p illa natokbani, a 2012-es költségvetés bevételéhségétől vezérelt paragrafusm ódosító dömping eredm énye az is, hogy azonnali í+8 m illiárd és to vá b b i 200 m illiárd fo rin t reményében rákényszeríthetik a m a g á n -n yug d íjp é n ztá ri ta g oka t az állam i n yu g díjrendszerbe való visszalépésre, erre szolgál ugyanis a pénztártagok 10 százalékos / tagdíjának a tb-nyugdíjkasszába terelése, s hogy a százezer tag újra szerezhet á l­ lami nyugdíjjogosultságot. Szokásos, ezúttal 2012-re szóló társadalom biztosítási különszám unkban 13 tö r­ vé n yt- közte négy teljesen ú ja t - közlünk, a le gtöbbetteljes terjedelem ben, a hoz­ zájuk kapcsolódó korm ányrendeletekkel egységes szerkezetben, és ahol szüksé­ gesnek íté ltü k, összefoglaltuk a szorosan hozzájuk kötődő adózási tu d n iv a ló k a t is. Ismét részletesen fo g la lko zu n k a 2010 m ájusától életbe lé p te te tt kötelező hatályú uniós koordinációs rendelettel és végrehajtási utasításával -k ö z ö lv e ezekszövegét is-, az a lkalm azandójog m egállapításának elveivel, a kiküldetés szabályozásával, általában véve az uniós m unkavégzés társadalom biztosítási szabályaival. 2012-ben 3,6 százalékkal, évi 7 9W 200 fo rin tra nő az egyéni n yu g d íjjá ru lé k fízetésfelső határa, d e tová b bra is plafon n é lküli marad a cégekszochóra keresztelt befizetése. A m ásodfoglalkozások után is kell egyéni egészségbiztosítási já ru lé ko t fizetni, amely egyébként is 1 százalékponttal nő. A főállású társas és egyéni v á lla l­ kozóknak legalább a m in im á lb é r (ille tve a g a ra n tá lt bé rm in im u m ) másfélszerese után kell havonta egészségbiztosítási já ru lé ko tfiz e tn i. Szocho-kedvezm ény vehető igénybe, ha a m un ka ad ó v á lla lja a m un ka bé rek n e ttó értékének m egőrzését; e kedvezmény mértéke m un ka vá lla ló n ké n t legfeljebb 16125 fo rin t havonta. Borzolja majd a vállalkozói kedélyeket, hogy a béren kívüli ju tta tá s o k értékénel<1,19-szorosa után 10 százalék ehót kell fiz e tn iü k. A fizetendő já ru lé ko kró l, a fo g la lko zta tó i ju tta tá s o k közterheiről külön tá b lá ­ zatot is közlünk, akárcsak - a személyre szóló tájékozódást segítendő - a korhatár alatti és a rokkantsági n yugdíjak átalakításáról. 2012 ja n u á rjá tó l a n y u g d íja k a t csak a te rv e z e tt in flá c ió v a l, 4,2 százalékkal emelik. Ugyancsak e n n yive l nő a k o rh a tá r e lő tti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék. N yugdíjat csak az kaphat m ajd, aki b e tö ltö tte a rá irányadó korhatárt. A rokkantsági nyugdíj szerepét 2012-től a rehabilitációs ellátás, 3 rokkantsági ellátás és a bányászok járadéka veszi át. Reméljük, tb - és adószakértők közrem űködésével készült kia d vá n yu n k m a­ gyarázatai és példái ezúttal is aprópénzre vá lth ató n a k bizonyulnak a gyakorlatban, essegíteni tu d u n k a 2012-ben is szövevényes tb -re n d szer m egértésében. Különszám unkról, akárcsak a m ár 2011-ben m e g je le n t a d ó k ia d v á n y u n k rol információkkal szolgálunk a w w w . adozona.hu o ld a lon , ahol új szolgáltatást ls indítottunk (ism e rte tő n k e t lásd a 91. o ld a lo n ), m e g k ö n n y íte n d ő a naprakész igazodást az a d ó - és tb-ké rd é sekb e n.

7
7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16

MIT KELL TUDNI A TB-RŐL ÁLTALÁBAN?
Járulékmegszűnés Járulékm értékek Példák já ru lé kfize té si fe lső h a tá rra Járulékfizetési felső határ Járulékfizetési alsó határ Fontosabb változások A fiz e te n d ő já ru lé k o k h a vi alapja, m értéke 2012. ja n u á r 1-jétől Költségvetési kötelezettségek E lta rto tta k havi járuléka Foglalkoztatói (m u n ká lta tó i) já rulé ka lap Egyéni já rulé ka lap M ié rt m i jár? Egyéni n yu g díjjárulék Egyéni egészségbiztosítási és m un ka erő -p ia ci já ru lé k Többes jogviszony Nem b iz to síto tta k járuléka Korkedvezmény-biztosítási járulék Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre Egyéni vállalkozó já rulé ka i, já rulékalapja Kezdő egyéni vállalkozó Egyéni cég m in t társas vállalkozás Társas vállalkozás Többes jogviszony Többes vállalkozó Vállalkozó diák Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Nyugdíjas-vállalkozó Segítő családtag Ekhós jövedelem Vállalkozás, bedolgozás, megbízás Szellemi alkotás Összeszámítási szabály Mezőgazdasági ősterm elő Egyéb jogviszony Utólag fiz e te tt jövedelem K ülföldiek biztosítása Magyarországon ta n u ló kü lfö ld i K ülföldi, b e lfö ld i Egyházi személyek já ruléka Egyéni m un ka erő -p ia ci já ru lé k Rehabilitációs hozzájárulás

2Í+I M it KELL TUDNI
AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL?
24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 Egyéni százalékos eho K ifizetői százalékos eho A k ifiz e tő t te rhelő közterhek m e lle tt a d h a tó ju tta tá s o k Más ta g álla m i b iz to síto tta k N yilatkozat az egyéni ehóról Kivételek a százalékos eho alól Példa béren kív ü li ju tta tá s o k (cafeteria) közterheire 2012-ben Egyéni ehobevallás Példa in g a tla n -b é rb e a d á s ehójóra Bevallás, befizetés Hozzájárulás túlfizetése

27

M it k ell t u d n i AZ EVÁSOK JÁRULÉKÁRÓL ÉS EHÓJÁRÓL?
Főállású egyéni vállalkozó járulé ka lap ja Magasabb já rulé ka lap választása Járulékm érté^, ta g d íjm é rté k Járulék szünetelése, mentességek Egyéni vállalkozó többes jogviszonya Nyugdíjas vállalkozó Járulék befizetése, bevallása T á rsaw állalkozás és vállalkozó Egészségügyi hozzájárulás

27 27 27 27 27 27 28 28 28

28

M it

kell t u d n i

a külön

TB-SZERZŐDÉSEKRŐL?
*28 28 28 Szerződéses szolgálati idő Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Egészségügyi szolgáltatás

29

17

M it k ell t u d n i A SZOCIÁLIS HOZZÁ­ JÁRULÁSI ADÓRÓL?
Adóalanyok Adóalany kifize tők Adófizetéssel já ró jogviszonyok Kifizetői adóalap Egyéni vállalkozók Evás egyéni vállalkozó Társas vállalkozás személyesen közrem űködő ta g ja Mezőgazdasági ősterm elők Példa rész-adókedvezm ényre 2012-ben Példa rész-adókedvezm ényre 2013-ban N yilatkozatok m ásodfoglalkozásban Az adó m értéke Adókedvezm ény a m unkabérek n e ttó értékének megőrzésére A kedvezmény m értéke E lvárt béremelés Karrier Híd Program kedvezménye Nem szakképzettek adókedvezm énye Foglalkoztatási kedvezmények Példa e lv á rt béremelésre Adókedvezm ények korlátozása Bevallás, befizetés „Kedvezm ényes" szankció

M it k ell t u d n i AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJRÓL?
Nyugdíjemelés N yugdíjprém ium Havi nyu g d íjm in im u m o k Öregségi nyugdíj N yu g d íjm in im u m o k 2012-ben Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor M éltányosságok Az öregségi nyugdíj alapja Az öregségi nyugdíj összege Keresetvalorizáció Egyéb öregséginyugdíj-szabályok Tovább dolgozók nyugdíjának növelése Az öregségi n yu g d íj a s z o lg á la ti évek függvényében Ellátásszerzés ko rh a tá r fe le tt N yugdíjösszeg-rögzítés N yugdíj-szüneteltetés Szolgálati idő Özvegyi járadék Özvegyi nyugdíj E gyütt fo ly ó s íto tt ellátások özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Egyéb özvegyinyugdíj-szabályok Árvaellátás Szülői nyugdíj H ozzátartozói ellátás üzemi balesetben e lh u n yt után Eljárási szabályok

17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22

29 29 29 29 29 29 30 30 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35

u VGkülönszáma ■ Megjelenik 2012 januárjában ■ ISSN 1789-7610« ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-1-1*36-201(5, HarkISZ°l8alat@hVg’hu " AZ összeáll,tAsban KÖZREMŰKÖDÖTT: Barna Judit, Brázovics Ildikó, Dékán Judit, Ma SU!sa,)uhászGáborTamás, Kajdi László, Kardos Gabriella, KormosÁgnes, Lendvai Edit, Lóránt Szabolcs, watth Ágnes, Molnár Patrícia, Nagy Tamás, Paulik László, Rézmovits Ádám, Román Zsuzsanna, Tóth Szántó Csaba, Szauer Péter, Szegedi Kálmán, Tomka Eszter, Tóth Lajos, Tóth Libóriuszné, ^í'H da ■ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: HVG Press Kft. ■ NYOMDA: Révai Nyomda Kft., Budapest 105 KIA“ Ó: a HVG Zrt. vezérigazgatója

| I I i |

HVG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

4 | TARTALOM

3 7 1 M it

k ell t u d n i

A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁ­ SOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
37 | Új ellátások 37 j Rokkantsági nyugdíjak megszüntetése 37 | Szociális ellátások megszüntetése 37 | R ehabilitációs já rad é k kifu tta tá s a 37 | R okkantsági ellátássá alakítás 38 | R ehabilitációs ellátássá alakítás 38 | Új ellátás m egállapítása m egváltozott m unkaképességűeknek 2012-ben 38 | K om plex ú jram inő sítés 39 | Felülvizsgáltak ellátása 39 I N yugdíjn ö ve lé s-é rvé nye síté s 40 j Példák m e g v á lto z o tt m unkaképességűek e llá tá s á ra 40 | 2011-es igények elbírálása íf0 | R okkan tn yu g d íj elnevezésváltozása 40 | Új m eg állapítás ro kka n tsá g i ellátásra 41 | Új m egállapítás re h a b ilitá ció s ellátásra 42 | R ehabilitációs e llátás összege 42 | R ehabilitációs te rv 42 | Jogosultság rehabilitációs kártyára 42 | R ehabilitációs ellátás szüneteltetése 42 | Ellátásm egszüntetés 42 j B izto s ítá s iid ő ta rta m -s zá m ítá s 43 | M egváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása 43 | Á tla g jö ve d e le m -s zá m ítá s 43 | Ellátások emelése 43 I A d ó -é s já ru lé k fiz e té s 44 | Ig é nyb e nyú jtá s | Orvos szakértői m inősítés 44 | F elülvizsgálat 44 | A da tszolgáltatás 44 | Jogosultságkorlátozás 44 | Bányászellátás

52 52 52 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56

| | | | | | | | | | I | | | | 1 |

P én ztártag tb -n y u g d íja Visszalépő n yu g d íjjo g o s u lta k Tagsági viszony keletkezése M a g á n -n y u g d íjp é n z tá ri adózás 2012-ben Tagi jo g o k, kötelezettségek Tagdíj bevallása és befizetése P énztári szolgáltatások P énztártag halála Hozam garancia P énztári garancia Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t P énztári m űködés Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra V álasztható p o rtfo lió k In fo rm a tik a i előírások Á talakulás, megszűnés Á llam i fe lü g ye le t

69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73

57 | MIT KELL TUDNI
AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKRÓL?
57 57 57 57 57 58 | | | | | | P én ztártípu sok Tagi jo g o k Pénztártagság Tagdíjfizetés M u n k á lta tó i hozzájárulás Példa elszám olóegységre épülő n y ilv á n ta rtá s ra P én ztártám o g a tó P énztártag halála, szám laöröklés P énztárszervezet Jogosultság n yu g d íjp é n ztá ri szolgáltatásra E gyé n iszá m la -é rte sítő Tagi lekötés h ite lfe d e z e tre Tagi kölcsön Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t H oza m m u ta tó k n yilv á n o s sá g a hozatala H a táridők Számlalezárási költség Tagdíjból le v o n h a tó költségek In fo rm a tik a i előírások Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra P énztári alapok, vagyon Önkéntes p énztári adózás 2012-ben Á talakulás, megszűnés Önsegélyező p é n ztá ri szo lg á lta tá so k Egészségpénztári szo lg á lta tá so k Egészség- és önsegélyező p é n ztá ri adókedvezm ény P én ztárfelü g ye le t

| P é ld á k b a le s e ti tá p p é n z re I K ifize tő i igazolás I B aleseti já rad é k | Terhességi-gyerm ekágyi segély | Gyerm ekgondozási díj j Gyedszámítás | N yu g d íjjá ru lé k gyedből | Gyedigénylés | G yedjogosulatlanság j Példák te rh e ssé g i-g ye rm e ká g yi segélyre és gyedre | U ta zá sikö ltsé g -té ríté s | Jövedelem igazolás | E llátáskifizetés | Visszafizetési, m eg té ríté si köte leze ttsé g | E lektronikus ügyintézés | Egészségügyi szolgáltatás j Térítésköteles e llátások | Ellátás m éltányosságból I Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i

83 | Tagdíjbefizetés, ta g d íjb e va llá s 84 | Nyugdíjas egyéni vállalkozó járuléka 84 | Evás egyéni vállalkozó já ruléka 84 | Jövedelem k ü lfö ld itő l 84 | Bejelentés és adatszolgáltatás 84 j Egyéni vállalkozói bejelentés 84 | Egyéni já ru lé k elszámolása

8b\ M it k e l l t u d n i AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL A TB-BEN?
« ■ ■ H n m w n B in M H B R n i

84 85 85 85 85
86 86 86 86 86 86 86 86

7k \M it k e l l t u d n i A CSALÁDTÁMOGATÁSRÓL?
? 74 | Nevelési ellátás, isko lá zta tá si tám ogatás 74 | Jogosultak 74 | Ir/tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés 74 | Ig a zolatlan m ulasztás 75 | A családi p ó tlé k összege 75 | Egyedülálló 75 | Anyasági tám ogatás 75 í Gyes, gyet 76 | Munka gyes m e lle tt 76 | Nagyszülő gyesen 76 | A gyes, gye t összege 76 | K ifizetőhelyek, igényérvényesítés 76 | Jogalap n é lk ü li e llátás 76 | Ellenőrzés

Bejelentés A bejelentés tartalm a, kötelezetti kör Járulékbevallás Járulékkülönbözet elszámolása N yilatkozat a já ru lé kró l N yugdíjjárulék visszaigénylése A datszolgáltatás Elszámolás a kifizetésekről K ülföldi fo g la lko zta tó Becslés Méltányosság já rulé kta rto zá sná l Ism ételt ellenőrzés Mulasztási bírság

»•

58 | 58 | 59 | 59 | 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 | | | | | | | | | |

87 | M it
az

kell t u d n i

UNIÓS KOORDINÁCIÓS TB-RÉNDELETEKRŐL?
87 87 87 88 88 88 89 | | | | j | | Alkalm azandó jo g Kiküldetés K o o rd in á lt tb -e llá tá s o k A kiküldetés Igazolása Példák kiküldetésre Önálló vállalkozó kiküldetése Tevékenység végzése több tagállam ban S zo ciá lp o litikai egyezmények Biztosítás ideiglenes m egállapítása Kivétel m egállapítása K ülföldi gyógykezelés Külföldön szerzett biztosítási idők

77 | M it

k ell t u d n i

a m u n k a n é l k ü l i­ ellátásokról?

¿4 5 M it k ell t u d n i -1 A KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
45 | Új e llátások 45 | K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése 45 | N yu g d íj-á ta la k ítá s 46 | Jo g o su ltsá g m e g a la p o zó s z o lg á la ti id ő k 46 | Ellátási összeg 47 | Ellátásem elés 47 j N yu gdíjelnevezés-változás 47 | K orai n y u g d íja k á ta la k ítá s a 48 | Példák k o rh a tá r e lő tti ellátásokra 48 | Új m eg állapítás k o rh a tá r e lő tti e llátásra 49 | Új m egállapítás szolgálati já ran d ó sá g ra 50 | K orhatár e lő tti ellátás m egállapítása 2012. ja n u á r 1-jétöl 51 I Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra 51 | Új m egállapítás b a le ttm ű v é sze ti é le tjára dé kra 51 | E llátásszüneteltetés 51 | Ellátásm egszüntetés 51 | Ellátottak nyugdíjkorhatár-betöltése 51 j S zolgálatiidő-szerzés 51 I Jogosultságkorlátozás

61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |

77 | Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély 77 | K eresetpótló ju tta tá s összege 77 | F o g la lko zta tá st b ő vítő tá m o g a tá so k 77 | Álláskeresési e llátások 77 | Jogszerző idő 77 | E gyüttm űködési köte leze ttsé g 77 | N yilv á n ta rtá s szünetelése

89 | 89 | 89 | 89 | 90 !

7 8 1 M it

k ell t u d n i

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL? ■■■■ ■■■
78 | A hozzájárulás alapja, m értéke 78 | M egszűnő h o zz á já ru lá s­ csökkentési lehetőségek 78 | A hozzájárulás kö te le z e ttje i 78 | Mentesség hozzájárulás alól 78 j A hozzájárulás te ljesítése 79 | H o zzájá ru lá s-te ljesíté s g y a k o rla ti képzéssel 79 | V isszatérítés 80 | Tanuló á tirá n yítá sa - te lje síté si m eg b ízott 80 | Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k 80 | Képzés, képzési rendszer fe jle szté sé ne k tám ogatása 82 | Á tm e n e ti rendelkezések

TÖRVÉNY, RENDELET
a társadalombiztosítási ellátásokról a szociális hozzájárulási adóról 122 a m unkabérem elés 2012. évi e lv á rt m értékéről 124 az egészségügyi hozzájárulásról 127 a társadalom biztosítási nyugellátásról 165 a ko rh a tá r e lő tti ellátásról 179 a m eg vá lto zo tt m unkaképességűek ellátásairól 192 a m agánnyugdíjról 226 az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 253 a foglalkoztatássegítésről 269 a fo g lalkoztatásbővítésről 275 a szakképzési hozzájárulásról a g y a k o rla ti képzés költségeinek 281 elszám olásáról 282 a kötelező egészségbiztosításról 325 a családok tám ogatásáról 343 uniós ko o rd in á lá si rendelet 362 uniós ko o rd in á lá si vé g rehajtási rendelet 94 116

66 | M it k ell t u d n i AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKRÓL?
Ellátásválasztás Táppénzjogosultság Többes jo g viszo n y A tá p pé n zjo g o su ltsá g id ő ta rta m a Időszakfogalm ak Táppénzalap Osztószám P éldák táppénzre Táppénzm érték G yerm ekápolási tá p pé n z Betegszabadság Táppénz az első b e teg n a p tó l Baleseti e llátások Baleseti tá p pé n z H atározat üzem i b a lesetről A baleseti tá p pé n z m értéke Kiegészítő tevékenységű vá lla lko zó k

52 | M it

k ell t u d n i

831 M it

k ell t u d n i

A MAGÁNNYUGDÍJ­ PÉNZTÁRAKRÓL?
52 | Önkéntes p é n ztá rta g sá g 52 | Visszalépés a tb -b e 52 j Tagdíjfizetés

A BEVALLÁSRÓL, BEFIZETÉSRŐL, ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL?
83 | Járulékbevallás 83 | Járulékbefizetés

HVG l T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

7

Mit kell tudni Fontosabb változások

a tb-ről általában?
Járulékm egszűnés
Változás 2012. ja n u á rl-jé tő l. A foglalkoztatók és

2011. d e ce m b e r 1 -jé tő l.

■ A 24 százalékos nyugdíj-biztosítási járulék helyetti nyugdíj-hozzájárulás nem lép hatályba.
2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l.

Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kö­ telező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett véglegesen a nyugdíjjárulékot kell fizetniük. Járulékfizetési felső h a tá r
Változás2012. ja n u á rl-jé tő l. Az egyéni nyugdíj2012. ja n u á r l- jé t ő l.

egyéni vállalkozók által fizetett 27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék helyébe az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó lép.[ Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. §(1) bekezdésében.]

járulék-alap felső határa 2012-ben napi 21700 fo­ rintra, évi 7 942 200 forintra nő (2011-ben 21000, illetve 7 665 000 forint volt). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. § (2) bekezdésében.]

Járulékm értékek
V áltozás 2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.] V á lto zá s2012. ja n u á r l- jé tő l. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7,5 százalékról 8,5 százalékra nő, ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(4) bekezdéseiben.] Nem v á lto z o tt. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő természetbeni egészségbiztosí­ tási járulék változatlanul 4 százalék, a munka­ erő-piaci járulék 1,5 százalék. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(3) bekezdéseiben.]

Járulékfizetési alsó h a tá r/
Változás 2012. ja n u á r l- jé tő l. A főállású egyéni és társas vállalkozónak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) másfélszerese (2012-ben havi 139 500, illetve 162 ezer forint) után kell megfizetniük. Megszűnikjaz az előírás, ami lehetővé tette, hogy a járulékfizetési alsó határ utáni járulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. így a járulékfizetési alsó határ után minden egyes naptári hónapban kell járulékokat fizetni (kivé­ ve például a táppénzes időszakot, a szünetelés idejét stb.). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.] Nem v á lto z o tt. Az egyéni nyugdíjjárulékot to­ vábbra is legalább a minimálbér után kell megfi­ zetni. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ

■ A foglalkoztatói 27 százalékos tb-járulékot felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hoz­ zájárulási adó. ■ A biztosítottat terhelő egyéni pénzbeli egész­ ségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. ■ A főállású egyéni és társas vállalkozók az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább közép­ fokú végzettséget, illetve szakképzettséget igény­ lő főtevékenység esetén a »garantált bérmini­ mum) másfélszerese után kötelesek megfizetni. ■Társadalombiztosítási szempontból a gazdasá­ gi társaság megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő tagja is tórsas vállalkozónak minő­ sül, kivéve, ha személyes közreműködési köte­ lezettsége is van a társaságban, ekkor az utóbbi alapján minősül társas vállalkozónak, és az ügy­ vezetői jogviszonyában megbízási vagy munkaviszony alapján jön létre a biztosítása. ■ A nyugdíjjárulék-fizetés napi felső határa 21 700 forint (2011-ben 21 ezer forint volt). ■ A nem biztosítottak, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatók egészségügyi szolgál­ tatási járuléka havi 6390 forint (5100 forint helyett). ■ Megszűnik a másodfoglalkozások egyéni pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetés alóli mentessége.

Példák járulékfizetési felső határra
A ) A munkavállaló 2012. július 1-jén lép munkába, novemberben fizetés

kap, a „B” társaságtól pedig az ügyvezetésért összesen 3 millió forint ügyvezetői díjat.
Já ru lé k ,A" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) ,B" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) t,A" cégnél egészségbiztosítási és m unkaerő­ piaci já ru lé k (8,5%) ,B" cégnél egészségbiztosítási járulék (3 + ít%) Összeg 594 580 Ft 232 190 Ft 637 500 Ft 210 000 Ft Szám ítás 2 7 4 x 21 7 0 0 x0 ,1 1 0 7 x 21 7 0 0 x0 ,1 7 500 0 0 0 x0 ,0 8 5 3 000 0 0 0 x 0 ,0 7

nélküli szabadságon van. Munkaviszonya 2012. december 31-én is fennáll, év végéig 4,5 millió forint az abból származó bérjövedelme.
Járulék N yugdíjjárulék (10%) Egészségbiztosítási és m unkaerő-piaci já rulé k (8,5%) Összeg 3 34180 Ft 382 500 Ft Szám ítás 154x21 7 0 0 x0 ,1 4 500 0 0 0 x0 ,0 8 5

A nyugdíjjárulékot - napi 21 700 Ft felső jövedelemhatárig - 3 341 800 Ft után, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a teljes bérjöve­ delem után kell megfizetni. B)A munkavállaló 2012-ben február 1-jétől október 31-éig munkavi­ szonyban áll „A” társaságnál, „B” társaságnál pedig 2012. augusztus 1-jétől november 15-éig ügyvezető megbízási jogviszonyban. „A” tár­ saságtól összesen 5 millió forint munkabért és 2,5 millió forint bonuszt

Az egyéni nyugdíjjárulék-alap évi felső határát többes jogviszonynál is a biztosított napok száma alapján kell kiszámítani. Ez 289 x 21 700 Ft, vagyis 6 271 300 forint, ami után 627 130 forint nyugdíjjárulék fizetendő, így a munkavállalónak 199 640 forint nyugdíjjárulék visszajár, amit a „B” társaságtól kérhet vissza, vagy az éves adóbevallásában az adóhatóságtól. [195/1997. kormányrendelet 7 §] /A

HVG

T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8

TB-ELLÁTÁSOK

A fizetendő járulékok havi alapja, mértéke 2012. január 1-jétől
S tá tu s (jo g v is z o n y ) 2 7 % -o s s z o c iá lis h o z z á já ru lá s i a d ó 10% -os n y u g d íjjá ru lé k (fe lső h a tá r na p i 21700 Ft, évi 7 942 200 Ft) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem

1
---- ---i

M unkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vá la szto tt tisztségviselői jogviszony Munkaviszony Megbízás, választott tisztségviselő, bedolgozó Heti 36 órás munkaviszony melletti további foglalkoz­ tatásijogviszony Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Nyugdíj m elletti jogviszony Társas vállalkozás és társas vállalkozó Főfoglalkozású (ideértve az evás cég társas vállakozó tagját is) Heti 36 órás munkaviszony m ellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Másik társas vállalkozás főfoglalkozású tagja Főfoglalkozású egyéni vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igényláfőtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 112,5%-a, illetve magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Evaalap if%-a Evaalap <t%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Nincs Nincs Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) vagy a vállalt magasabb összeg Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap <t%-a Evaalap <+%-a Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap 10%-a Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Megelőző évi bevétel 20%-ának 1/12 része Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (középfokú végzettséget igénylő főtevekénység esetén pedig legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adoeloleg-szamitasnal figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alap­ ján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Járulékalapot képező jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem, de legalább a minimálbér Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem

1

1

1 i
5

-

7 (

1

7

7

7

7 \

1

7 (

1

Főfoglalkozású evás

7 V c 7 7 7 7 7 l 7 í)

Heti 36 órás munkaviszony mellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Evás, heti 36 órás munkaviszony m ellett Evás, közép- vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Főfoglalkozású társas vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) evás B izto s íto tt mezőgazdasági ősterm elő Tárgyévben kezdő őstermelő, vagy akinek a megelőző évben bevétele 8 000 000 Ft-nál több Tárgyév előtti évben maximum 8 000 000 Ft bevétel

b

szempontjából változatlanul jelenti a garantált bérminimumot is, ha az egyéni vállalkozó sze­ mélyesen végzett főtevékenysége, illetve a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettsé­ get igényel. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.]

Költségvetési kötelezettségek
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A nemzeti koc­ kázatközösségbe tartozók után a központi költségvetés személyenként havonta 5850 fo­ rint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az Egészségbiztosítási Alapnak (2011-ben csak­ nem 60 százalékkal többet, havonta 9300 forintot fizetett személyenként).

A nemzeti kockázatközösségbe tartoznak ezentúl: ■a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszünte­ téséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati já­ randóságról szóló törvény alapján korhatár előtti el­ látásban vagy szolgálati járandóságban részesülők, ■az előadó-művészeti szervezetek támogatásá­ ról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettművészeti élet­ járadékban részesülők, ■a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási já­ radékában részesülők. [Lásd az 1977/LXXX. törvény 16. §-ában, 26. § (5) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A nemzeti kockázatközösség részesei:

■a nyugdíjasok, ■a gyesben, gyedben részesülők, ■ az időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési juttatásban részesülők, ■ a középfokú nevelési-oktatási vagy felsőok­ tatási intézményben nappali tagozaton tanuló nagykorú magyar állampolgárok, ■a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózko­ dási hellyel rendelkező kiskorú magyar állam­ polgárok, ■a személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos szociális intézményben elhelyezettek, ■a fogvatartottak, ■a szociálisan rászorulók, ■a hajléktalanok. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. §-ában.]

H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

I
E g é s z s é g b iz to s ítá s i és m u n k a e r ő -p ia c i já r u lé k J--— e g é s z s é g b iz to s ítá s i: 7 (k + 3) % 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem i*%: Járulékalapot képező jövedelem; 7%: Csak a nyugdíj folyó­ sításának szüneteltetése esetén m u n k a e r ő -p ia c i: 1,5% Járulékalapot képező jövedelem Nincs Munkaviszony: a járulékalapot képezójövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Munkaviszony: a járulékalapot képező jövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Nincs E gé szség ü g yi s z o lg á lta tá s i já r u lé k Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

-

7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem. 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem

Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garan­ tált bérminimum) 150%-a Nincs Nincs Járulékalapot képezójövedelem ,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs i

7%: Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján, Járulékalapot képezójövedelem, vagy nyilatkozata alapján, vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs 7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 150%-a, magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Evaalap 4%-a 7%: Evaalap 4%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs 7%: Minimálbér. Magasabb összeg vállalható 4%: Megelőző évi bevétel 1/12 része. 3%: Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér ( legalább középfokú végzettséget igénylő te vé ke n ysé g e ié n legalább a garantált bérminimum) 150%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a, vállalt magasabb járulékalap Nincs Nincs Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs Nincs Nincs Á

Havi 6390, napi 213 Ft, a társas vállalkozás fizeti Nincs t,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Havi 6390, napi 213 Ft Havi 6390, napi 213 Ft Nincs Nincs

E lta rto tta k havi já ru lé k a
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül eltartott személyenként havi 6390 (napi 213) forint egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni (2011ben havonta 5100 forintot, naponta 170 forintot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (4) bekezdésében.] Nem vá lto zo tt. Ha a lakóhely szerinti települé­ si önkormányzat jegyzője - az eltartott által be­ nyújtott dokumentumok alapján - igazolja, hogy az eltartott családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum (2012-ben is havi 28 500 forint) 120 százalékát, illetve az egye­ dülálló jövedelme a nyugdíjminimum 150 száza­ lékát, a járulékot nem kell megfizetni. A fizetési

kötelezettséget az eltartottól más átvállalhatja, ha az eltartott ebbe beleegyezik, s azt az adóhatóság is jóváhagyja. Ezt az eltartottnak 15 napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnak. A bejelentett adatokat az adóhatóság tíz napon belül - elektro­ nikus úton - köteles megküldeni az Egészségbiz­ tosítási Alap kezeléséért felelős szervnek. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (5)-(6) bekezdéseiben.]

utoljára tb-járulékot megállapítania, amelyet a 2011. decemberről benyújtott bevallásban kell közölnie. A felszolgálási díj után a foglalkoztató 15 szá­ zalék nyugdíjjárulékot fizet (korábban ugyan­ ennyi nyugdíj-biztosítási járulékot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 20. §-ában, 26. § (7) bekezdésében.]

Egyéni já ru lé k a la p
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A biztosítottat terhelő - 2012-ben már 3 százalékos mértékű - pénzbeli egészségbiztosítási járulékot mind­ egyik biztosítási jogviszonyban megszerzett járulékalapot képező jövedelem után meg kell fizetni, még akkor is, ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal.
H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

F oglalkoztatói (m u n k á lta tó i) já ru lé k a la p
Változás 2012. január 1-jétől. A foglalkoztatói tb-járulék megszűnik (helyébe a szociális hozzájárulási adó lép), ezért a biztosított által 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre kell a munkáltatónak

10

TB-ELLÁTÁSOK

Miért mi jár?
Egészségügyi szolgáltatási já ru lé k
Nem vá lto zo tt. Természetbeni egészségügyi szolgáltatások (például kór­ házi ellátás, gyógyszertámogatás) igénybevételére jogosultak a nem biztosítottak, illetve más társadalombiztosítási jogviszonyuk alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak (például eltartott nagykorú hozzátartozók), ha megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ami 2012-ben napi 213 forint, havi 6390 forint. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. § (1) r) pontjában, 39. §-ában.]

lapodást a kedvezményezett helyett más személy vagy szerv is megköt­ heti. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 34. §-ában.]

K ülföldön m u n k á t vállalók
Nem vá lto z o tt. A külföldön létrejött biztosítást - 15 napon belül - köte­ lező bejelenteni az egészségbiztosítónak, ha e külföld másik uniós állam, illetve Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, vagy olyan állam, amellyel Magyarország szociális biztonsági egyezményt kötött. [Lásd az 1997/LXXXIU. törvény 80. § (5) bekezdésében.]

Egészségbiztosítási ellátások
Nem vá lto zo tt. Aki 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járu­ lékot fizet, az egészségügyi szolgáltatásokra (például kórházi, orvosi ellátásra, gyógyszertámogatásra), aki 3 százalékos pénzbeli egészségbiz­ tosítási járulékot fizet, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra (például táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyedre) jogosult. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 14., 18. §-aiban.] Aki kiegészítő tevékenység után egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet - vagy aki után ezt megfizetik -, annak baleseti ellátás és természet­ beni egészségügyi szolgáltatás jár. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 15., 19. §-aiban.]

Többes jogviszony
Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Mindegyik biztosítási jogviszony után kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni, ezért mindegyik után jár pénzbeli ellátás, például táppénz.

[Lásd az 1997/LXXX. törvény 31. § (3) bekezdésében.]
ß

Ekhózók
Változás 2011. decem ber31-étől. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. Nem vá lto z o tt. A 15 százalékos ekhóból ■ 1,6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék, ezért az ekhózó - az ekhóról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. paragrafusának (1) bekezdése sze­ rint -egészségügyi és baleseti szolgáltatásra, illetve baleseti járadékra jogosult, ■3,9 százalék a nyugdíjjárulék, ennek fejében az ekhoalap 61 százaléka beszámít a nyugdíjba.

Felszolgálási d íj u tá n i nyugdíj
Nem v á lto z o tt. Ha a felszolgálási díj után a foglalkoztató megfizeti a 15 százalék nyugdíjjárulékot, a díj 81 százaléka beleszámít a nyugdíj­ alapba. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 26. § (7), az 1997/LXXXl. törvény 22. § (1) bekezdéseiben.]

M egállapodás s zolgálati időre
Nem vá lto z o tt. Aki megállapodás alapján - legalább a minimálbér, legfel­

M u n ka erő -p ia ci já ru lé k
Nem v á lto z o tt. Aki megfizeti a munkaerő-piaci járulékot, az jogosult álláskeresési ellátásokra. [Lásd az 1991/IV. törvény 26-30. §-aiban.]

jebb azonban az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határ összege után - 34 százalék nyugdíjjárulékot fizet, annak szolgálati idő jár. A megál­

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot is fizetnie kell a biztosítottnak a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartamú jogviszony megszünteté­ se esetén a munkavállalóknak, illetve a közalkal­ mazottaknak kifizetett összeg után is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. §[1] bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. Egyéni járulék alapját képezi a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hiva­ tásos nevelőszülői díj, az ösztöndíjas foglalkoz­ tatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Ha nincs olyan jövedelem, amelyet a sze­

mélyi jövedelemadó előlegének számításánál jövedelemnek kell tekinteni, a járulék alapja munkaszerződés esetén a munkaszerződés­ ben meghatározott személyi alapbér, ha pedig a munkát nem munkaviszony, hanem munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízás) keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj. Külföldi kiküldetés esetén a személyi alapbér (vagyis járulékalap): a mun­ kaszerződés alapján fizetett, juttatott, kikülde­ tést megelőző évi havi átlagos alapbér; ha ilyen nincs, a tárgyhavi személyi alapbér. Nem képezi a biztosított nyugdíjjárulékának és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kának alapjai a foglalkoztató állal megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, a személyijövedelemadó-törvény 71. paragrafusa szerinti béren kívüli juttatás, a jövedelmet pótló kártérí­ tés (keresetpótló járadék), a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom,

földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosításá­ ra irányuló felhasználási, hasznosítási, használa­ ti szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenérté­ keként kifizetett díj, a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat, valamint a felszolgálási díj. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztó­ tól közvetlenül kapott borravaló után vállalhatja, hogy 15 százalék nyugdíjjárulékot fizet. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § k) pontjában, 21. §-ában, 24. § (1) bekezdésében.]

Egyéni n yu g d íjjáru lé k

nexon. A munkáltatónak továbbra is dolgozónként (biztosítottanként) ki kell számítania a decem­ ber 31-éig terjedő járulékfizetési felső határt (pla­ font). Az egyéni nyugdíjjárulékot töb­ százalékos korkedvezmény-biztosítási járulék bes jogviszony esetép>is addig kell megfizetni.megállapítja. ja n u á rl-jé tő l. ha az intézet többel is egyszerre áll fenn a jogviszony. delem nem éri el az éves szintre számított felső [Lásd az 1997/LXXX. ahol nincs fokozott napon belül köteles az egyénijárulék-többletet terhelés. a sza­ badságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás.] időszakra a felső határ napi összegével számított Nem kell megfizetni a korkedvezmény-biz­ összegig . [Lásd az 1997/LXXX. A 13 százalékos mértékű kor­ Többes jogviszony esetén is a nem biztosított kedvezmény-biztosítási járulékot a korkedvez­ napok számával arányosan kell csökkenteni ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott. § (4) bekezdésében. törvény 19.] Nem b iz to s íto tta k já ru lé k a Változás2012. [Lásd az 1997/LXXX. törvény része szerint .] 31. visszafizetni. díjazás nélküli idő.2012-ben már 3 százalékos mértékű . aki saját jogú nyugdíjas.2012-ben ez 21 700 forint . illetve A nyugdíjjárulékot mindaddig le kell vonni. dó befizetéseit ne a foglalkoztatójától. illetve a közalkalmazottaknak kifizetett összeg után is kell . §(l)e ) pontjában. § (2) bekezdéseiben. hanem az egyéni járulék rábban legalább heti 36 órás munkaviszony esetén alapját képező jövedelmekhez. § (2) bekezdésében.hu .a 2012-ben már 8. §(1) bekezdésében. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állo­ mány keretében járó juttatás után. törvény 24. amellyel a biztosítási tározatban kell mentesítenie a korkedvezmény­ jogviszony a naptári évben tovább fennáll. tatás-egészségügyi Intézetnek a foglalkoztatót. A munkaerő-piaci járulékot továbbra is a munkaviszonyban foglalkoztatott és a kiegé­ szítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó fizeti. évi CXXVI. törvény 24. törvény (járulékalapot képező jövedelemmel) lefedett 18. A nem biztosítottak­ nak havi 6390 forint (napi 213 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük (2011ben ez havi 5100. helyszíni szemle alapján . rá nézve időarányos évi felső határt kell megállapítani. nem kellett). ja n u á r l. Ha a munkavállalónak nincs az év minden napjára járulékalapot képező jövedelme. § (1) bekezdésében. napi 170 forint volt). Megszűnik a 13 Nem vá lto zo tt. A foglalkoztatott továbbra sem fizet egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot a felszolgálási díj és a borravaló. (a járulék megszűnésével megszűnnek a mente­ ameddig az összes járulékalapul szolgáló jöve­ sítéskérési szabályok is). a gyermekgondozási díj. [Lásd az 1997/LXXX. 31.5 százalékos mértékű . az újrakezdési támogatás. a fizetés. ha a kére­ 31.TB-ÉLLÁTÁSOK 11 Nem v á lto z o tt. fejében . ha korkedvezményre jogo­ tési kötelezettségét az éves járulékfizetési felső sító munkakörben végzi vállalkozói tevékenysé­ határig .] Prémium kategória a bérügyvitelben Ne érje be kevesebbel.jé t ő l. Ha egy munkavállaló január 1-je után léte­ sít tb-kötelezettséggel járó jogviszonyt. Ha biztosítási járulék megfizetése alól. nyugdíjban nem részesülő. Nem v á lto z o tt. A korkedvezmény­ szerzett jövedelem után meg kell fizetni. Továbbra sem fizet munkaerő-piaci járulékot az a vállalkozó. hogy jövedelmei után járulékfize­ egyéni vállalkozó is.díj a jogviszonyok azonos időben szűntek meg. mert annak feltételei nem a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt meghala­ állnak fenn. valamint az a munkavállaló és vállalkozó sem. ja n u á rl-jé tő l.pénzbeli egészségbiztosítá­ K orkedvezm ény-biztosítási já ru lé k si járulékot mindegyik biztosítási jogviszonyban V áltozás2012.kérelmére .] Változás 2013.] határt (2012-ben ez 7 942 200 forint). A jubileumi jutalom.már megfizette. a nyugdíjjárulék-köteles felső határt arányosan csök­ kenteni kell (vagyis a napi felső határ .és a „járulékmentes” napok szorzatával).akkor állapítható meg. törvény 24.] olyan. ja n u á r 1-jétől. Kötelezett erre a főállású latkozik arról. Ilyen időszak például a táppénz. hogy a magánszemély a korkedvezmény. kormányrendelet 7/A %-ában. § (3) bekezdésében. Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség illetve az egyéni vállalkozót . 3000 ügyfél ajánlásával • naprakész programfrissítés • szakértő ügyfélszolgálat w w w . Az egyéni nyugdíjjárulékot mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni mind­ addig. használja Ön is a legjobb hazai programot! • 25 év szakértelm ével. törvény [Lásd az 1997/LXXX. törvény tizenötödik [Lásd az 1997/LXXX. nem saját jogon nyugdíjas biztosított. munkakörben és munkahelyen nem indokolt Továbbra is lehetőség.az adó­ az adóhatóságtól igényelje vissza. a végkielégítés. törvény 20/A §-ában. az ilyen munkakörű főállású társas vállalkozó amíg a biztosított a foglalkoztatóinál nem nyi­ után kell megfizetni. § (3) bekezdésében. A munkáltató a nyi­ tosítási járulékot azoknál a korkedvezményre latkozat és az igazolások benyújtását követő 15 jogosító munkaköröknél.ha­ azt a foglalkoztatót terheli. hanem A járulékfizetés alóli mentesítés . vagy állapotfelmérés. a gyermekgondo­ zási segély időszaka. 25/A §-ában. [Lásd az 1997/LXXX. amíg a járulékköteles jövedelmek el nem érik az éves felső határt (2012-ben ez 7 942 200 forint). [Lásd az 1997/LXXX. a határozott időtartamú jogviszony megszün­ tetése esetén a munkavállalóknak. hogy a kérelemben meg­ az elszámolási kötelezettség a magasabb jöve­ jelölt. vagy Változás 2012. amit az önellenőrzésre előírt sza­ Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozbályok szerint számolhat el. 31.] Nem vá lto zo tt.] Többes jogviszony Egyéni egészségbiztosítási és m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. egyébként korkedvezményre jogosító delmetjuttató foglalkoztatót terheli. ja n u á r 1-jétől.tört évjpen a naptári évben biztosítással gét. még ak­ biztosítási járulék alapja már nem a társadakor is. módosító 2007. a baleseti táppénz. törvény 20/A §-ában. vagy munkaviszony­ nyal is rendelkezik. aki nappali tagozaton tanul.egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni (korábban nem kellett). aki az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. az éves felső határt. A . ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 lombiztosításijárulék-alaphoz kötődik (mivel órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal (ko­ a tb-járulék megszűnt). lemben megjelölt munkakörben a az 195/1997. [Lásd az 1997/LXXX. a terhességi-gyermekágyi se­ gély. § (2)-(3).

ha az érintett munkakörben foglalkoz­ tatott biztosított vagy a foglalkoztatónál működő érintett szakszervezet bejelentése alapján a ha­ tóság valószínűsíti. § (7) bekezdésében. ha a mentesítés feltételei már nem állnak fenn. a szünetelés időtarta­ ma alatt nem kell fizetnie járulékokat (az egyé­ ni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. illetve . éviLXXX. míg a többiben csak akkor keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. törvény 29. § (2) bekezdésében. Mivel mellékszolgáltatása olyan munkavégzés. já ru lé k a la p ja * Változás 2011. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag egyéni vállalkozók kö­ telező tagdíjfizetése. Kötelező az el­ lenőrzés. törvény 29.a mente­ sítési kérelem benyújtását. Nem kötelező az ellenőrzést lefolytatni mun­ kavállalói (szakszervezeti) bejelentés nyomán. ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget.foglalkoztatni kívánt személyt.] Egyéni cég m in t társas vállalkozás Nem vá lto zo tt. amely alapján társas vállalkozó­ ként biztosított. egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot annak 150 százaléka) után. Az egyéni cég is társas vállalko­ zás.kell a járulékfizetést teljesíteni. Megszűnik a ma­ sít. A főállású egyéni vállalkozó egészségbizto­ sítási és munkaerő-piaci járulékának minimális alapja (járulékfizetési alsó határ) a minimálbér. a munkaerő-piaci járu­ lék 1. Betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja nem munkaviszonyban látja el a vezető tisztséggel járó feladatokat. ha személyes közreműködési kötelezett­ sége is van a társaságban (aki nem tag. • f ^ ■különösen nehéz fizikai munka. ezért vezető tisztségviselői jogviszonyában a tényleges jövedelme után fizet járulékokat.] Változás 2012.a nyilvántartásba bejegyzés napjától a vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. [Lásd az 1997/LXXX. illetve ha ezt munkavédelmi hatósági ellenőrzés állapítja meg. A járulékfizetési alsó határ után minden naptári hónapban . megállapított jövedelem alapján köteles egyéni járulékot fizetni. ■fokozott pszichés megterhelés. az nem ho ző . törvény 19.s így biztosítása . (2011-ig az egyéni vállalkozó a járulékfizeté­ si kötelezettsége első napjától az adott naptári év utolsó napjáig minősült kezdőnek. ezért ügyvezetőként munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony címén asze­ rint jön létre a biztosítási kötelezettsége. Megszűntek a kezdő egyéni vállalkozókra vonatkozó különös szabá­ lyok. kivéve. de legalább a minimálbér. § (3) bekezdésében. munkafeltételek úgy változtak meg. § (3) bekezdésében.a garantált bérmini­ mum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint.] Egyéni vállalkozó já ru lé k a i. törvény 29. amikor az erről szóló határozat jogerőre emel­ kedik. emiatt társas vállal- kozóként biztosított lesz. A főállású egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalko­ zói kivét. Járulékokat azonban csak az egyik társaságban fizet a járulékfizetési alsó határ (nyugdíjjárulékot a garantált bérminimum 100.5 százalékra nő. Emellett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendel­ kezik. illetve hogy a mentesítést megkapta. A foglalkoztató a jogviszony létesítését meg­ előzően köteles írásban tájékoztatni az általa a mentesítéssel érintett munkakörben . ami nem indokolja a korkedvezményre való jog megállapítását. illetve szakképzettséget igényel. Ha az egyéni vállalkozó szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét.] Változás 2012. törvény 4. szakképzettséget igényel . 150 százaléka után pedig az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kot. vagy ■tartós pszichoszociális eredetű megbetegedés veszélye már nem áll fenn. emel­ lett megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is. A mentesítési feltételek fennállását a hatóság a mentesítés után is ellenőrizheti. Mivel egyikben sincs személyes közremű­ ködési kötelezettsége és munkaviszonya. § c)-d) pontjaiban.12 | T B . hogy az ügyvezetői díjazásból származó. A járulékfizetési alsó határ szempontjából a mini­ málbér továbbra is a garantált bérminimumot jelenti.] Nem vá lto zo tt. évi CXV.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. hogy a men­ tesülés feltételei már nem állnak fenn. [Lásd az 1997/LXXX.E L L Á T Á S O K Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre I. illetve a mentesítésről szóló határozat jogerőre emelkedését követően . III. A foglalkoztató attól a naptól mentesül a kor­ kedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól. ezen belül a pénz­ beli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. vagy csak olyan mértékben.és nem csak havi átlagban . § (2) bekezdésében. A gazdasági társa­ ság megbízási jogviszonyban álló vezető tiszt­ ségviselő tagja is társas vállalkozónak minősül. ha az alacsonyabb a já­ rulékfizetési alsó határnál. Tehát már nekik is vállalkozói kivétjük. akár más tesz újabb bejelentést. hogy a kérelmet benyújtotta. Természetes személy korlátolt felelősségű tár­ saság tevékenységi körében személyesen köz­ reműködik (mellékszolgáltatást nyújt).5 százalékról 8. illetve a garantált bér­ minimum 100 százaléka után kell megfizetniük a nyugdíjjárulékot. ezért társas vállalkozóként mindegyikben létrejön a biztosítása. me íoé gán-nyugdíjpénztári tag vállalkozók kötelező tagdíjfizetése. ja n u á rl-jé tő l. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot J^ell fizetniük. [Lásd az 1997/LXXX. A biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető). [Lásd az 1997. ha egy korábbi bejelentéstől számított hat hó­ napon belül akár a korábbi bejelentő. ja n u á r 1-jétőL Az egyéni vállalko­ zó 27 százalékos társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége megszűnik (helyette 27 szá­ zalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie).] SZÍ Társas vállalkozás Változás 2011. Az egyéni nyugdíjjárulékot változatlanul legalább a minimálbér után kell megfizetni. Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötele­ zettsége . A hatóságnak a mentesítést vissza kell vonnia.5 százalék. decem ber31-étől. kivéve. A visszavonás időpontja az erről szóló határozat HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E jogerőre emelkedésének napja (vagyis a mentesí­ tés visszamenőleg nem vonható vissza). átalányadózás esetén az átalányban Kezdő egyéni vállalkozó Változás 2012. ja n u á rl-jé tő l. ha tényleges jövedelmedrealizál. Az egyéni vállalkozó által fize­ tendő természetbeni egészségbiztosítási járulék változatlanul 4 százalék. járulékala­ pot képező jövedelme eléri-e a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (ez 2012-ben havi 27 900 forint). hogy a munkakörülmények. decem ber31-étől. II. de ebben nem hivatkozik új körülményekre. az egyéni cég tagja pedig társas vállalkozó. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. és főszabály­ ként a minimálbér alapulvételével kellett járulé­ kokat fizetnie). ■tartós ergonómiai eredetű megbetegedés ve­ szélye. illetve 162 ezer forint). ■különösen terhelő klíma. [Lásd az 1997/LXXX. Természetes személy három cégben is ellátja az ügyvezetői teendőket (mindegyiknek tagja is).

[Lásd az 1997/LXXX. de több társas vállalkozói jogviszonya marad fenn. aki munkaviszony keretében látja el az ügy­ vezetői feladatokat).hu .elszámolt -. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. § (5)-(6) bekezdései és a 195/1997. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. Az egyidejűleg több gazdasági társaságban személyesen közreműködő tag társas vállalkozó­ nak elegendő csak az egyik tagi jogviszonyában megfizetnie a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után. a Ma­ gyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. §-ában. Ha többes társasági jogviszonya év közben jön létre. Ha év közben biztosítással járó újabb társas vállal­ kozói jogviszonyt létesít. [Lásd az 1997/LXXX. A főállású társas vállalkozóknak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér. törvény 31. a többi vállalkozásában pedig a tényleges járulékalapot képező jövedelme után Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Változás 2012. pontos adminisztráció informatikai támogatás outsourcing-szolgáltatás w w w .pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetni. és nyugdíjat már csak az kaphat. akkor a válasz­ tása szerinti vállalkozásában legalább a járulékfizetési alsó határ. nem pedig nyugdíjnak.E L L Á T Á S O K | 13 lehet társas vállalkozóként biztosított. A saját jogon nyugdíjas fog­ lalkoztatott 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási já­ rulékot köteles fizetni a járulékalapot képező jövedelme után. hogy a járulékfizetési alsó határ utáni já­ rulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá. Ez azt jelenti.5 száza­ lékról 8.] . járu­ lékalapot képező jövedelem. gyed folyósí­ tása alatt). törvény 27. illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadékban. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt.a jogviszony keletkezését. ha egyidejűleg van heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya is. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja is átalakul.vagy felsőfokú intéz­ mény nappali tagozatán tanuló egyéni vagy tár­ sas vállalkozónak . Az egyéni vállalkozó az adóév egészére a társas vállalkozásnak a tárgyév január 31. Legalább a járulékfizetési alsó határ után kell a járulekot megfizetnie az egyide­ jűleg társas és egyéni vállalkozónak. illetve a személyes közreműködés alapján kiosztott jövedelem után. [Lásd az 1997/LXXX.értesítenie 1 \E X 0 1 \I Ösztönzés javadalmazás Összetevői: Cafeteria-rendszer cafeteria-rendszer bevezetése. járulékot sem kell fizetnie. a munkaerő-piaci járulék 1.2012-ben már 3 százalék mértékű . amelyet legalább a minimálbér után kell megfizetni. ha az magasabb a járulékalap alsó határánál.a 2012-ben már 3 százalék mértékű . illetve 162 ezer forint) után kell megfizet­ niük. Ha a nyugdíjfolyósítás szünetel. A társas vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. Ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás munkaviszonyban is áll. rokkantsági nyugdíjsegélyben. újra választania kell. tanácsadás egyszerű. ja n u á r 1 -jé tő l. és az a tag sem. hogy a vállalkozásában kap járulékalapot képe­ ző jövedelmet (személyes közreműködői díjat). kormányrendelet 7 §-ában. A biztosított társas vállalkozó által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék válto­ zatlanul 4 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. fizet járulékot. és erről a többi társas vállalkozását . amelyik lehetővé tette. feltéve. aki a társada­ lombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. [Lásd az 1997/LXXX. a terhességi-gyermekágyi segély.] kell.ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettsé­ get.] Nem v á lto z o tt. a vál­ lalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelme. § (4) b) pontjában. ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai vég­ zettséget. törvény 31.] Nem v á lto z o tt. vagy közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanul. ja n u á r 1 -jé tő l. illetve megszűnését követő 15 napon belül . Többes jogviszony Változás 2012.] Többes vállalkozó Nem vá lto zo tt. a . § (3)-(4) bekezdéseiben. A közép. felekezeti nyugdíjban vagy nö­ velt összegű öregségi.5 százalék. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak. vagyis minden egyes naptári hónapban meg kell fizetni a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után (kivéve például táppénzes időszakban.jövedelme. szakképzettséget igényel .5 százalékra nő. Vállalkozó diák Nem v á lto z o tt. középfokú szakképzettséget igényel. § f) pontjában. vagy a járulékfizetésre választott jogviszonya megszű­ nik. az új vállalkozást is tá­ jékoztatnia kell korábbi választásáról.] [Lásd az 1997/LXXX. mégpedig az egyéni vállalkozásában. hogy ha az adott hónapban nincs a társas vállalkozói jogviszonyával összefüggő . rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásuk egészségbiztosítási ellátásnak minősül. a többiben a ténylegesen elért jövede­ lem a járulékalapja. A társas vállalkozóként biztosítottá váló ügy­ vezető járulékalapot képező jövedelme az ügy­ vezetés díjazása. §-ában. törvény 27.T B . Ha az egyéni vállalkozó több társas vállalkozásban is tag. nap­ jáig tett nyilatkozattal .nexon. munkaképtelenségi járadék­ ban részesül. törvény 31.a garantált bér­ minimum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint.személyes közre­ működés címén kifizetett . § (3) bekezdésében. társas vállalkozói járulékának alapja a ténylegesen kapott . törvény 4. hogy társas vállalkozóként fizeti a járulékfizetési alsó határ után a járulékot.pénzbeli és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 szá­ zalékra. Az átalakított ellátásban részesülők járulékfi­ zetési szempontból sem minősülnek nyugdíjasnak.választhatja azt is. A többes társas vállalkozónak továbbra is egy évre előre el kell döntenie.] Nem vá lto zo tt. törvény 31. nyugdíjban. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. s erről valamennyi társas vállalkozását a tárgyév január 31-éig írásban értesítenie kell. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ szempontjából továbbra is a garantált bérminimumot jelenti.) [Lásd az 1997/LXXX. illetve . Megszűnik az az előírás. A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. melyik jogviszonyában fizeti meg a járulékokat a járulékfizetési alsó ha­ tár után. A 2012-ben már 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot a társas vállalkozónak akkor is meg kell fizetnie.

14 | T B .) A szolgálati járandóságban. egy-egy naptári napra annak harmincadrészét (ez 2012-ben havi 27 900 forint. A szellemi alkotások utáni jövedelmeket to­ vábbra is fel kell osztani személyes tevékenysé­ gért járó részre és felhasználáshoz kapcsolódó értékhányadra. Az ekhós jövedelem után fize­ tendő 15 százalékos egyéni közteherből . vagy az adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig megfizette). Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. Nem vá lto z o tt. paragrafusának (1) bekezdése szerint . Továbbra sem terheli nyugdíjés egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék a szellemi alkotások ellenértékeként kifizetett díj azon részét. a díj ki­ fizetésekor kell elbírálni. nyugdíjban.ré­ sze eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (2012-ben ez havi 27 900 forint). Azt mindenki maga döntheti el. § d) pontjában. a szerzőt (alkotót) járulékfizetési kötelezettség terheli. Ha a felhasználói (hasznosítási) szerződés alapján a díjat (előleget) nem havonta.] §a: taf jár ev< lió „mi SZ( ne gi ve ny ha ge Va ne mi ne m < ke ru m sz sz bt hé na hí sz ke ti ős sé Összeszámítási szabály Nem v á lto z o tt. illetve korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozó főfoglalkozá­ sú vállalkozónak minősül. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. § (4) bekezdésében. törvény 25. Ha az így ka­ pott napi összeg eléri vagy meghaladja a hónap első napján érvényes minimálbér 30 százaléká­ nak harmincadrészét. napi 930 forint). 38.] Nem vá lto zo tt.6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék és 3. így ő is legalább a járu­ lékfizetési alsó határ után köteles megfizetni a szo­ ciális hozzájárulási adót és az egyéni járulékokat. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. A nyugdíjalap továbbra is a 15 százalékos mértékkel ekhózó jövedelem 61 százaléka. A szellemi alkotásból származó jövedelem esetén az alkotók változatlanul akkor válnak biztosítottá. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1997/LXXX. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fő­ szabályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie. s ezt kell összevet­ ni a minimálbér 30 százalékával (2012-ben havi 27 900. [Lásd az 1997/LXXX. amelyet felhasználási. Vagyis például hiába köt a megbízó és a megbízott több megbízási szerződést. ha az ekhózó nyugdíjas. Mivel a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor kell elbírálni. törvény 4. illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadék­ ban. törvény 4. d e ce m be r 3 1 -é tő l. akkor is. társas vállalkozóként vagy egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszonyban . az egyéni cég és a jogi személyi­ séggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjá­ nak a cégben személyesen és díjazás ellenében munkát végző közeli hozzátartozója ezentúl más jogviszonyban .az ekhotörvény 9. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak. törvény 9. valamint a járulék bevallására és befize­ tésére vonatkozó határidők is a díjazás (előleg) kifizetéséhez igazodnak.a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában választhatja azt is. törvény 21. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők járulékfizetését havonta vagy utólag. rokkantsági nyugdíjsegélyben. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá.] Segítő családtag Változás 2012. [Lásdazl997/LXXX. ha saját jogú nyugdíja folyósítása szünetel. megbízás Nem változott.] társas vállalkozó számít. Az egyéni vállalkozónak.például munkavállalóként. [Lásd az 1997/LXXX..1. Megszűnt a segítő családtag törvényi fogalma. törvény 4. 19.E L L Á T Á S O K A saját jogon nyugdíjas foglalkoztatott nyug­ ellátását . s mekkora a másik rész. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. mekkora az egyik. ezáltal megszűnt a biztosítására vonatkozó szabály is. Nem vá lto z o tt. törvény 22/A §-aiban. [Lásd az 1997/LXXX. hogy azt a társas vállalkozás havonta fizesse meg utána. Ezt az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet el kell osztani a naptári napok számával. [Lásd az 1997/LXXX. ha díjazásuk személyes tevékenységért járó . 5. a meg­ bízási díjakat nem külön-külön kell számításba venni. továbbá hogy hány naptári napra járt a díjazás (vagyis hány napig állt fenn a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony). hanem össze kell adni. napi 170 forint volt).5 százalékával kell emelni. hasznosítási vagy használati szerződés alapján vagyoni jog felhasználása ellenében fizetnek ki. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók kötelező tagdíjfizetése. az al­ kotó biztosítási helyzete a díjazás kifizetésekor bírálható el. Csak egyik jogviszonyában kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járu­ lékot annak a nyugdíjas egyéni vállalkozónak. és nyugdíjat már csak az kaphat. § g).foglalkoztatható. Változás 2012. Kiegészítő tevékenységűnek a saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltött özvegyi nyugdíjas egyéni vagy HVG | T B -K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Ekhós jö v ed e lem Változás 2011. § (2) bekezdésében. A megbízott. a tárgy­ év január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozni köteles. Az ekhózó egészségügyi és baleseti egész­ ségügyi szolgáltatásra. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban működik személyesen közre. hogy melyik társas vállal­ kozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgál­ tatási járulékot. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányren­ delet alapján folyósított öregségi. törvény 5. A nyugdíjas (kiegészítő tevékenységet folyta­ tó) vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulé­ ka havi 6390 (napi 213) forint (2011-ben havi 5100. de az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket egybe kell számítani. vagyis járulékfizetésre kötele­ zetté. ja n u á r 1 -jé tő l.az adóév egészére . §-ában.] 20 ve tő fo ős Zc Vállalkozás. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. ja n u á r 1 -jé tő l. hanem ennél sűrűbben vagy ritkábban fizetik. /Lásd az 1997/LXXX. ha havi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát. amit az adóhatóság a költségvetési törvényben meghatározott arányok szerint meg­ osztva utal át a tb-alapok részére. § (1) g) pontjaiban.kérelemre . illetve nyugellátásra jogosult. az 1997/LXXXl. baleseti járadékra.a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete egytizenkettedének 0. aki a tár­ sadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. munka­ képtelenségi járadékban részesül. aki egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. bedolgozás.9 százalék a nyugdíjjá­ rulék (nyugdíjjárulékot az ekhós jövedelemből nem kell fizetni. § f) pontjában.] Szellem i alkotás . § (1) g) pontjában. napi 930 forinttal). a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. a biztosított bejelen­ tésére. § f) pontjában. Ehhez ki kell számítani a személyes tevékenységre kifizetett díj adóelőleg-alapjának jövedelemrészét.jövedelemadóelőleg-alapot képező . de a tárgyév január 31éig . felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi.] N yugdíjas vállalkozó Változás 2012. a vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen munkát végző és a bedolgozó továbbra is akkor kötelezett járulékok fizetésére. A kifizetőt terhelő 20 százalékos ekhó szociális hozzájárulási adó­ nak minősül.

Az első negyedévi járulékbevallásban nyi­ latkozhat az őstermelő. társasház közösség. § (1) g] pontjában. és ha igen. törvény 4. kamara. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekin­ teni azt is. ezért pénzbeli ellátásra . Ebből 4 százalék a természetbeni egészségbiztosítási. nem egyéni vállalkozó magánszemély. Járulékfizetésre az a főállású őstermelő köte­ lezett (s így őstermelőként biztosított). [Lásd az 1997/LXXX. így őstermelőként is biztosított lehet az az őstermelő is. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a bedolgozói. Őstermelőként csak az biztosított. megbízási szerződés alapján lét­ rejött jogviszony. ■saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj­ korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas. § (2) bekezdésében. aki tényle­ gesen nem végez őstermelői tevékenységet.bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot. aki a saját gazdaságában a személyi jövedelemadó­ ról szóló törvényben meghatározott őstermelői termékeket állít elő. társa­ dalmi megbízatású polgármestere. az továbbra sem járulékköteles. és a családi gazda­ ságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag.mezőgazdasági őstermelőnek az számít. az egyéni vállalkozóinak nem minősülő vállalkozási jogviszony. §(1) i) pontjában. vagy helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője). akinek az esetében a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együtt legalább húsz év. megbízási. törvény 5. vagy olyan tagja. § (l)i) pontjában.vagyis a tárgyévet megelőző évben 8 millió forint vagy annál kisebb éves bevételt elérő őstermelő nyugdíjalapja az éves bevétel 6 szá­ zaléka. aki személyes közreműködési kötelezettsége alapján már társas vállalkozó­ ként biztosított.december31-étől. Vagyis e tevékenysége alapján ezentúl már nem minősül biztosítottnak. nem pedig az akkori szabályok 30/A §-ában szerint. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük. ■aki a termőföldről szóló törvény szerint csalá­ di gazdálkodónak minősül.hu . aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek. egyé­ ni vagy társas vállalkozóként biztosított. A foglalkoztatónak a járu­ lékot a járulékalapot képező jövedelem kifi­ zetésének időpontjában érvényes mértékek szerint kell megfizetnie. önkéntes kölcsönös biztosítópénztár.és ily módon a minimálbér után já­ rulékot fizető . szövetkezet vezető tisztségviselője. törvény 19. törvény 4. és megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is).támogatások nélküli . mekkorát (ez esetben összesen 17 százalék egyéni járulékot. és ennek igazolására őster­ melői igazolvánnyal rendelkezik. aki ■munkavállalóként. Az őstermelő ilyenkor nem fizet egyéni A minőségi HR outsourcing-szolgáltatás Koncentráljon az üzleti sikereire. közalkalmazottként. hogy választ-e a m ini­ málbérnél. Ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szerzett jövedelem nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2012-ben havi 27 900 forintot). vagy gazdálkodó család kiskorú tagja. továbbá ha az őstermelő kezdőnek minősül. gaz­ dálkodó szervezet választott tisztségviselője. köztestület. magánnyugdíjpénztár választott tisztségvi­ selője. 10 százalék a nyugdíjjárulék. [Lásd az 1997/LXXX. cafeteria és HR adminisztráció jogszabályi változások naprakész követése erkölcsi és anyagi felelősségvállalás w w w . törvény 5. ■akit a személyi jövedelemadóról szóló törvény ekként határoz meg. A pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésével jogosultságot szerez a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra is. Őstermelőként nem biztosított. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. aki alapítvány. törvény 22. [Lásd az 1997/LXXX. 30/A § (2) bekezdéseiben. továbbá Munkavállalói Résztulajdonosi Program szer­ vezete. társadalmi szervezet.nexon. és az 1997/LXXXI. Járulékfizetésre kötelezett. életévét betöl­ § w) pontjában.] Változás 2012. A kezdő és a tárgy­ évet megelőző évben támogatások nélkül 8 mil­ lió forintnál nagyobb bevételt elérő őstermelő „munkáltatói” járulékait felváltja a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó. Nem v á lto z o tt. Segítő családtag­ ként már nem lehet munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosítást szerezni.vagyis gyedre. a tárgyhó­ nap első napján érvényes minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) után kell megfizetnie a termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ kot és a nyugdíjjárulékot. amikor a kifizetés eredeti­ leg esedékes lett volna (ez előállhat például A bevétel 20 százaléka után járulékot fize­ tő . 5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében biztosított a gazdasági társaság olyan vezető tisztségviselője. vagyis a 16. ■ őstermelői tevékenységét közös őstermelői igazolvány alapján kiskorúként folytatja. § d) 5. aki őster­ melői tevékenysége mellett úgynevezett mun­ kavégzésre irányuló egyéb (például bedolgozói.r ^ TB-ELLÁTÁSOK 15 M ezőgazdasági ősterm elő Változás2011. § (2). illetve a bevétel 20 százalékánál ma­ gasabb járulékalapot. Ha az őstermelő tárgyévet megelőző évi . s nem is köte­ lezett járulék fizetésére. egyesület. aki társadalombiztosí­ tási szempontból nem minősül társas vállalko­ zónak (vagyis aki nem tagja a vállalkozásnak. [Lásd az 1997/LXXX. őstermelőként nem biztosított. Ilyenkor egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. táppénzre sem jogosult. [Lásd az 1997/LXXX. és emellett még szociális hozzájárulási adót is fizet­ nie kell).] Egyéb jogviszony Változás 2012. Ha a biztosított őstermelő nem érvényesítte­ ti az értékesítési betétlapját az év első napjától. ami 2012-ben havi 6390 forint (2011-ben 5100 forint volt). Ha a nemzeti vagy uniós támogatás nélküli bevétel meghaladja a 8 millió forintot. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag őstermelők kötelező tagdíjfizetése. ja n u á r 1 -jé tő l.] Utólag fiz e te tt jö ved elem Nem v á lto z o tt. Társadalombiztosítási szempontból már nem minősül őstermelőnek a mezőgazdasá­ gi és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott magánszemély (például földjét haszonbérbe adó földtulajdonos). egy-egy napra ezen ö^zeg harmincadrészével (930 forinttal) kell számolni. társadalmi szervezetek szövetsége.] tött. Kezdő . az adm inisztrációt bízza a N E X O N -ra! bérszámfejtés. a tárgyévet megelőző évben elért bevétel 20 százaléka után kell összesen 14 százalék járulékot fizetnie (a já­ rulékalapba beszámít az adóköteles bevételnek minősülő nemzeti és uniós támogatás). Ha a munkavégzés nem tart egy naptári hó­ napig. ja n u á r 1 -jé tő l.] Nem v á lto zo tt. alpontjában. választott tisztségviselői) jogviszony alapján biztosított.

társadalmi szer­ vezetek szövetsége. gazdasági társaság társas vál­ lalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője. [Lásd az 1997/LXXX.] Á tm e n e ti szabály. január 1-je előtt meg­ kezdett kiküldetés. és az ösztöndíjuk nemzet­ közi szerződésen alapul. Külföldi az a természetes sze­ mély. Egyéni m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. törvény 4. A nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentes­ séget élvező tisztviselője (alkalmazottja) és vele közös háztartásban élő családtagja (házastársa. az új­ rakezdési támogatás.J Nem válto zo tt. ■díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végez. A külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja nem biztosí­ tott Magyarországon.] Nem v á lto z o tt. § (1) bekezdésében.vagy bármely más . [Lásd az 1997/LXXX. 26. §-ában. ha K ülföldiek biztosítása Változás 2012. illetve a közalkalmazott­ nak kifizetett összeg után is. a mene­ kültként elismert személy.] Rehabilitációs hozzájárulás Változás 2012. megbízási szer­ ződés alapján. aki az összlétszám 5 százalékánál kevesebb megváltozott munkaképességű személyt foglal­ koztat. [Lásd az 1997/LXXX. Egyházi személy az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy és a szerzetesrend tagja. ■álláskeresési támogatásban részesül. ha munkaügyi perben visszamenőleg megítélnek bért). egyesület.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló egyéni és társas vállal­ kozó. [Lásd az 1997/LXXX. aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja. a megfize­ tett járulék önellenőrzéssel igényelhető vissza. ■vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszony­ nyal is rendelkezik (csak a vállalkozói tevékenysé­ gével összefüggő járulékot nem kell megfizetnie). törvény 5. a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a munkavállalónak. a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás után. valamint a külföldi állam diplomatájának Magyarországon tartózkodó családtagja és külföldi háztartási alkalmazottja sem. 13. a mentes­ ség csak akkor érvényes. társadalmi szervezet. ja n u á rl-jé tő l.] jogviszonyban állnak. köztestület. 11.] A munkaadó rehabilitációs hozzájárulásának éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A biztosítási kötelezettség nem függ attól.kivéve a saját jogán nyugdíjast . [Lásd az 1997/LXXX. továbbá Mun­ kavállalói Résztulajdonosi Program szervezete. Főszabály szerint minden kül­ földi állampolgár biztosított. hogy azok a küldő . §-aiban.] Belföldi ■a Magyarország területén bejelentett lakóhel­ lyel (állandó lakcímmel^rendelkező magyar ál­ lampolgár. § b) pontjában. gyermeke) sem biztosított. kamara. A biztosítottnak nem kell munkaerő-piaci járu­ lékot fizetnie. 2012. vagyis rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége annak a munkaadónak van.4 szá­ zalék egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizet­ nie. törvény 25/A §-ában. Járulékfizetés nélkül jogosul­ vetően kifizetett jövedelmek után is meg kell fi­ tak egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon zetni. ha nemzetközi egyezmény vagy a közösségi jog másként ren­ delkezik. A munkaviszony mellett vállal­ kozói tevékenységet folytató is köteles megfizetni vállalkozói tevékenysége után a munkaerő-piaci járulékot. § (1) bekezdésében. ■a hontalan. törvény 11. Ha a munkavégzés utóbb mégis rövidebb lesz két évnél. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kereté­ ben belföldön foglalkoztatott munkavállalója. és a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyil­ vántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. ha az előző munka be­ fejezésétől számítva három év eltelt. ha a foglalkoz­ tatottjainak száma 25 főnél több (korábban 20 fő felett kellett fizetni). vagy azt az oktatásért felelős miniszter adományozta.. akik ösz­ 18. Magyarországon ta n u ló k ü lfö ld i A járulékokat a jogviszony megszűnését kö­ Nem v á lto z o tt. §(1) h) pontjában. társadalmi megbízatású polgármester. törvény 16. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 65. helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségvise­ lője). aki harmadik állam állampolgárságával ren­ delkezik. a 195/1997 kormányrendelet 4/A §-ában. ■ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartóz­ kodásáról szóló 2007. szövetkezet vezető tisztségviselője. társasházi közösség. január 1-jétől kell számítani.] ■szövetkezeti tag. A kötelező foglalkoztatási szint to­ vábbra is 5 százalék. Ha egy munkáltató ugyanazon munkavállalóját . törvény kívül azok a külföldi állampolgárok. telephelye Magyarországon. §-ában. feltéve. §-ában. A munkaadó akkor fizet rehabilitációs hozzájárulást. évi I. a végkielégítés. [Lásda20U/CXCl. kirendelés vagy munkaerőkölcsönzés esetén a kétéves időtartamot 2012. b elföldi Nem v á lto z o tt.] . ha fizetés nélküli szabadságon van. Az egyéni munkaerő-piaci járulékfizetéssel nem járó jogviszonyban állók e jogviszonyuk alapján nem szereznek jogosultságot álláskeresési ellátásra.államban biztosítottak. törvény 23. és a szövetkezet tevékenysé­ gében vállalkozási vagy megbízási jogviszony ke­ retében személyesen közreműködik. és nem bevándorolt vagy letelepedett jogállású (a korábbi szabályok szerint korlátlan ideig mentesült). egyéni és társas vállalkozó. törvény 24.akár egy másik munkakörben . törvény 5. ■a bevándorolt. Az egyháznak az egyházi sze­ mély után .. hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsá­ gi rendszere. aki nem minősül belföldinek. aki Magyarorszá­ gon biztosítással járó jogviszony keretében foly­ tat keresőtevékenységet. magánnyugdíj­ pénztár választott tisztségviselője. törvény hatálya alá tartozó személy. § n) pontjában. [Lásd az 1997/LXXX. ja n u á r 1 -jé tő l. Munkaerő-piaci járulékot kell fizetni ezentúl a munkavállaló­ nak a jubileumi jutalom. ■biztosított mezőgazdasági őstermelő. gazdálkodó szervezet válasz­ tott tisztségviselője. §(5) töndíjasként Magyarországon tanulói-hallgatói bekezdésében.16 | T B . [Lásd az 1997/LXXX.] Nem változott. ■alapítvány. ■közép. törvény 4. [Lásd a 2011/CXCI. feltéve. kivéve. a letelepedett jogállású. [Lásd az 1997/LXXX. §j) pontjában.E L L A T A S O K akkor. ■tanulószerződés alapján szakképző iskolában tanuló.újra Magyarországra küldi dolgozni. K ülföldi. a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint) alapulvételével. törvény 23. Csak két évet meg nem haladó munkavégzés esetén mentesül a biz­ tosítási kötelezettség alól a Magyarországon be nem jegyzett külföldi vállalkozás kiküldetés. A várhatóan két évet meghaladó munkavég­ zés esetén a járulékokat a belföldi munkavégzés első napjától kell megfizetni. hogy a foglalkoztatónak van-e székhelye.] H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egyházi szem élyek já ru lé k a Nem vá lto zo tt. A hozzájárulás mértéke 964 500 forint/fő/év. [Lásd az 1997/LXXX. ■saját jogon nyugdíjas vagy a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnál idősebb foglalkoztatott.] [Lásd az 1997/LXXX. ön­ kéntes kölcsönös biztosítópénztár. § (3) bekezdésében.

§ (1) f) pontja szerinti társas vállalkozóké]. hogy a vele adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonyban álló. külföldi jog alapján fennálló jogviszony [az országgyűlési képviselő kivételével ugyanazok a jogviszonyok. az egyházi szolgálat Wizuál é program család K o rs z e rű h u m á n in fo rm á c ió s re n d s ze re k . rendvédelmi szervek. aki a rá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte [ők a járuléktörvény 5. igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony.és Vámhi­ vatal hivatásos állományú tagjának jogviszonya. §(1). Az adó megfizetése társadalombiztosítási ellá­ tásra és álláskeresési ellátásra nem jogosít. kivéve.. közjegyzői iroda. tehát a kifizető fogalom itt nem ugyanaz. korlátolt felelősségű társaság. § (1) b) pontjának]. illetve EGT-tagállamban vagy Svájcban végzi [e szabály ugyanazt a személyi kört fedi le. ■a mezőgazdasági őstermelő. közszolgálati jogviszony. egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony [ez és az előző pont ha­ sonló személyi kör. ha a járuléktör­ vény alapján az adóévre magasabb járulékalap vá­ lasztásáról tesz nyilatkozatot. séggel nem rendelkező jogalany. nekik „munkál­ tatói” közteherként tehát továbbra is .a 2012-ben már havi 6390 forint összegű . rá a kedvezményes járulékfizetési szabályok vonatkoznak. mint a járuléktörvény 5. Kapcsolat: www. a tag személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonya (ideértve a nem munkaviszony kere­ tében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is). ■a természetes személy. ■a mezőgazdasági őstermelő. vagyis nem jár érte ellenszolgáltatás. A szociális hozzájárulási adóból származó be­ vétel továbbra is a tb-alapokat illeti meg. közös vállalat. mint az adózás rendjéről szóló törvényben. ■a mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben. szabadalmi ügyvivői társaság. szabadalmi ügyvivői iroda és természe­ tes személy tagja között fennálló. ha a kölcsönbe adó kifizető nem rendelkezik belföldön állandó la­ kóhellyel. jogi személy. polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.. az adó megosztásáról azonban a költségvetési törvény rendelkezik. ■a munkavállalót kölcsönbe vevő.maxoft. További kifizető ■ a belföldön állandó lakóhellyel. törvény 454. § (1) a) pontjában]. mint a járuléktörvény 5.egészségügyi szol­ gáltatási járulékot kell fizetniük. székhellyel [hasonló előírást tartalmaz a járuléktörvény 56/A § (4) bekezdése]. mint a járuléktörvény 5. katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya. ■gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony [ugyanaz. illetve Junior Bér ® W M Id ő W EB-alapú programok Munkaidő-nyilvántartó program @W-Kafetéria Béren kívüli juttatások nyilvántartása A dóalany kifize tő k Kifizető a természetes személlyel szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszonyban álló másik személy. ügyészségi szolgálati jogviszony. Szociális hozzájárulási adó szempontjából kifizető bárki lehet . ■egyház és az egyházi szolgálatot teljesítő egy­ házi személy között fennálló. ■ügyvédi iroda. feltéve. eu­ rópai gazdasági egyesülés. egyesülés. hivatásos neve­ lőszülői jogviszony.] ezeknek megfelelő. megbízási jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5.. § (2)-(5) bekezdéseiben. v á lla la tirá n y ítá s i s z o ftv e re k h e z ille s z th e tő ét > / Wizuál Bér W iv iim I VV I Z U U I Windowsalapú professzionális bérelszámoló programok Adófizetéssel já ró jogviszonyok A kifizetőnek az alábbi jogviszonyok esetén kell adót fizetnie: ■ munkaviszony. betéti társaság. törvény 454. neki az adóköteles jövedelme után ehót kell fizetni.hu H VG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . amelyet megelőző adóévben a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. ■az egyéni vállalkozó. Nem adóalany: ■a saját jogán nyugdíjas és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó..] A dóalanyok A szociális hozzájárulási adó alanyai: ■akifizető. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és köz­ terhek őt terhelik. magyar tb-jogszabályok hatálya alatt álló személy a mun­ kát Magyarországon vagy másik uniós. [Lásd a 2011/CLV1. akinek a járuléktör­ vény alapján nincs biztosítási kötelezettsége. /Lásd a 2011/CLV1. ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosítottnak sem minősülnek]. Nemzeti Adó. ■szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló. szokásos tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem ren­ delkező kifizető. közalkalmazotti jogviszony. § (3) és 56/A § (1) bekezdésében említett kötelezetteké].természetes. ■közkereseti társaság. bírósági jogviszony. ha a kirendelést elrendelő kifizetővel megállapodott arról.S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Mit kell tudni a szociális hozzájárulási adóról? 2012. Magyar Honvédség. Magyar Honvédség szerződéses állományú tag­ jának jogviszonya. (6) bekezdéseiben. végrehajtói iro­ da. felteve. január 1-jétől a 27 százalékos társadalom­ biztosítási járulék egészét felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó. közfoglalkoztatási jogviszony. ■a természetes személyt kirendelés alapján fog­ lalkoztató. a tag részére munkavégzési kötelezett­ séggel járó vállalkozási. jogi személyi­ MA0O FT A _ . azaz 14 százalék járulékot fizet bevételei egyötöde után. mint a járuléktörvény 5. § (1) c) pontja].. hogy a belföldön állandó lakóhellyel vagy székhellyel nem rendel­ kező külföldi kifizetője vagy annak képviselője az adófizetést elmulasztja [hasonlóan rendelkezik a járuléktörvény 56/A § (3) bekezdése].

■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevé­ kenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. ■az olyan személynek juttatott bevétel. az egyéni vál­ lalkozói tevékenységet. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkal­ mazó egyéni vállalkozó saját maga után a vállal­ kozói kivétje. ■a szerzői jogi védelem. de itt nem biztosított személyeket sorolják fel. de leg­ alább a tárgyhónap első napján érvényes mini­ málbér . a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint adókötelezettség alá eső önálló vagy nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem. juttatott. mint a járuléktörvény 11. mintaoltalom alatt álló mű. mint a járuléktörvény 21. § (4) bekezdésében. és ide sorolandó az országgyűlési képviselő jogvi­ szonya is]. a mezőgazdasági ősterme­ lői tevékenységet. alkotás. § (3) bekezdésében. Nem kell fi­ gyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. juttatott bevétel. ■egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. ideértve a 195/1997. § (2) bekezdését is. törvény 455. törvény 456. [Lásd a 2011/CLVl. és külföldön adózó olyan munkavállalókra vonatkozik. tanyagondnoki tevékeny­ séget végző természetes szemgly és a szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll. § (1) h) pontja szerinti egyházi személy jogviszonyának]. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. és a korábbi belföldi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig három év eltelt (e pont és az előző pontok ugyanazokat a bel­ földön dolgozó. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. §-a). aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte [e személyek a járuléktörvény 5. ügyvédi kamarai. ápolási díjban részesül. törvény 455. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéb jövedelmek után továbbra is 27 százalékos ehót kell fizetni. § (3) bekezdéseiben. és ezért 27 százalékos ehót kellett utána fizetni). § k) pont szerinti járulékalapot képező jö­ HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E vedelmek definíciójának. § (1) bekezdésében. a minimálbér 30 százalékát el nem érő jövedelmek után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (ehót már nem). § a) pontja]. Egyéni vállalkozók Egyéni vállalkozó ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rint egyéni vállalkozónak minősülő személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló tör­ vény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. védjegyoltalom. [Lásd a 201 l/CLVl. illetve díjazás (külföldi kiküldetés esetén személyi alapbér alatt a munkaszerződés alapján fizetett. § (1) b) pontja alapján biztosí­ tással járó jogviszonynak sem minősül]. alkalma­ zottja részére kifizetett.] A jövedelmet pótló kártérítés után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (korábban tb-járulék-mentes volt. ■fogvatartott. baleseti táppénzben.munkavégzésük alatt is a magyar tb-rendszer hatálya alatt maradnak. ■a kifizető által megállapított és folyósított társa­ dalombiztosítási ellátás [ugyanaz. növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjjal.5 százalékának harmincadrésze után. csak a jogállása naptári napjaira kell adót fizetnie.] Nem kell adót fizetni. 457. juttatott bevétel. terhességi­ gyermekágyi segélyben. ■a hivatásos nevelőszülőt megillető nevelési díj. gyermeknevelé­ si támogatásban. szakképzettsé­ get igényel. szabadalmi ügyvivői kamarai. aki az uni­ ós koordinációs tb-rendelet hatálya alá tartozó vagy szociális biztonsági egyezményben részes másik államban biztosított). [A felsorolás tartalmilag megfelel a járuléktör­ vény 4. ■az előzőek szerinti juttatások hiányában az adó­ fizetési kötelezettséggel járó munkaviszonyt vagy más jogviszonyt megalapozó munkaszerződés­ ben vagy egyéb szerződésben meghatározott sze­ mélyi alapbér.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . ■a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat [lásd a járuléktörvény 21.5 szá­ zaléka (2012-ben ez havi 104 625. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. ha annak tartama alatt az egyéni vállalkozó tevé­ kenységét személyesen folytatja. illetve közép. ■a tanulószerződésben meghatározott díj. (XI. földrajzi árujelzők oltalma. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. amelyekre ■táppénzben.112. [Lásd a 2011/CLVI. szerze­ tesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartási alkalmazottként fog­ lalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettél vagy azzal összefüg­ gésben kifizetett. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbért kell érteni). naponként leg­ alább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. § d) pontjának]. törvény 455.] [Lásda2011/CLVI. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. hasznosítási. ■gyermekgondozási segélyben. § (2) bekezdésében. előzőek alá nem so­ rolható jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 21. 5. kivéve.pél­ dául más uniós állambeli . ■a belföldön állandó lakóhellyel.harmadik állambeli munkavállaló.) kormányrendelet 1. székhellyel nem rendelkező kifizető által Magyarországon kikül­ detés. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés ke­ retében munkaviszonyban foglalkoztatott olyan . falugondnoki tevékenységet.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű okta­ tás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg .18 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó teljesítése alapjául szolgáló jogviszony.] K ifizetői adóalap A kifizetőt terhelő adó alapja: ■a kifizetőnek a természetes személlyel fennál­ ló. adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett (juttatott).] Ha az egyéni vállalkozó e jogállása nem áll fenn a teljes naptári hónapban. találmányi szabadal­ mi oltalom. § (1) f) és h) pontjai alapján biztosítottnak sem minősülnek]. ■az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem (e jövedelmet az szja mellett 14 százalékos cgycni eho is terheli).ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. akik a külföldi . Ez utób­ bi a külföldre kiküldött. ■a jogviszony az iskolaszövetkezet nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló (hallgató) tagjával áll fenn [e jogviszony a járuléktörvény 5. vagy a tag olyan özvegyi nyugdíjas. ha ■a társas vállalkozás tagja vagy az egyházi sze­ mély (szerzetes) saját jogán nyugdíjas. törvény 455. ha a nyil­ vántartásban rögzített tevékenysége ingatlan­ bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi havi átlagos alapbért. a garantált bérminimum . § ej pontját]. § (1). gyermekgondozási díj­ ban részesül. az átalányadózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelme. [Lásda2011/CLV1. § (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknak. akit legfeljebb két£vig foglalkoztatnak belföldön. A megbízási és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó. ■a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője. illetve 121 500 forint) után fizet adót. valamint ■a gyógyszerészeti magántevékenységet.] Nem adóalap: ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált dip­ lomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett bevétel.

5 százaléka alapján megfizeti az adót. terhességi­ gyermekágyi segélyben. szabadalmi ügyvivői iroda. egyéni cég) személyesen köz­ reműködő vagy . ■a minimálbér . [Lásda2011/CLVI. európai gazdasági egyesülés. amely a mi­ nimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112. A szociálishozzájárulásiadó-alap a társas vál­ lalkozás tagjainál is megegyezik az egyéni járu­ lékalappal. törvény 456. (8) bekezdéseiben.5 százaléka. végrehajtói iroda. Nem kell figyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. kivéve. na­ ponként a minimálbér harmincadrésze után.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget. ügyvédi iroda. korlátolt felelősségű társaság. gyermeknevelési támogatásban. ■egyéni vállalkozó jogállásában saját maga után a minimálbér (illetve garantált bérminimum) 112.nem munkaviszonyban eljáró . ■az evaalap 4 százaléka. vagy ■más olyan kifizetővel is adófizetési kötelezettsé­ get eredményező jogviszonyban áll. be­ téti társaság. ■gyermekgondozási segélyben. a garantált bérminimum -112. terhességi­ gyermekágyi segélyben. azzal a különbséggel.5 százaléka) alapulvételével adót fizet utána.az adó­ alap-minimum (a minimálbér. Az adóalany őstermelő adóalapja havonta a tárgyév első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint). Nem kell figyelembe venni azokat a napokat.az adóévre vagy az adóévnek a mun­ kaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére . adófizetéssel járó jogvi­ szonya alapján a kifizető .a tárgyév január 31-éig tett. baleseti táppénzben. 458.] legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. § (.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali.SZ OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 19 fennálló több munkaviszonynál az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidő összeszámítandó). illetve 121 500 forint) után. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. 458. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll. vagy | B kifizetővel fennálló. illetve 121 500 forint).vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. ■ügyvédi kamarai. szabadalmi ügyvivői kamarai. [Lásd a 2011/CLVI. Tört hónap esetén az adó alapja az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony minden napjára HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . amelyekre a tag ■táppénzben. § (1). § (l)-(3).] Mezőgazdasági ősterm elők A szociális hozzájárulási adó szempontjából őstermelő a személyi jövedelemadóról szóló tör­ vényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő.5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625.5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625. egyesülés. ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya van. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. vagy a járuléktörvény alapján magasabb járulékalap választásáról tett nyi­ latkozata szerinti összeg.rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg fenn­ álló több munkaviszonynál az egyes munkaviszo­ nyokban előírt munkaidő összeszámítandó).ügyvezető tagja után az adót a tevékenység ellen­ értékéként juttatott jövedelem alapján kell fizetni. baleseti táppénzben.tett nyi­ latkozatában vállalt összeg. [Lásd a 2011/CLVL törvény 457. törvény 457.5 százaléka. vagy közép. ha annak tartama alatt tevékenységét személyesen folytatja. azzal a különbséggel. A vállalkozói szociálishozzájárulásiadó-alap megegyezik az egyéni járulékalappal. § (l)-(2). ápolási díjban részesül. szakképzettséget igényel. illetve közép.5 százalékának harmincadrésze. tevékenység szünetelése alatt). adóévre szóló nyilatkozat alapján . (5)-(6) bekezdéseiben.5 százaléka alapján megfizeti utána az adót. illetve a garantált bérminimum 112. (4)-(5). Az evás vállalkozó sem fizet adót az úgyneve­ zett kieső időkre (például táppénz. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112. közös vállalat. gyermekgondozási díj­ ban részesül. Evás egyéni vállalkozó Az evás egyéni vállalkozó által saját maga után havonta fizetendő adó alapja: ■a magasabb összegű társadalombiztosítási el­ látások megszerzése érdekében a járuléktörvény szerint . gyes folyósítá­ sa. amelyeken ■táppénzben. szabadalmi ügyvi­ vői társaság. ■fogvatartott. Tört hónap esetén az őster­ melő csak e jogállása naptári napjaira fizet adót.2)-(3] bekezdéseiben. § (3). gyermekgondozási díj­ ban részesül. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérmi­ nimum) 112.] Társas vállalkozás szem élyesen közrem űködő ta g ja A társas vállalkozás (közkereseti társaság. közjegyzői iroda.

hogy az elvárt béremelést minden folyamatosan foglal­ koztatott munkavállaló megkapja (ideértve azt is.27) 127 900 34 533 127 900 1 ¿+20 3. az adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt . ilyenkor a kifizető csak a tény­ leges jövedelem után fizeti az adót.) íf. a természetes személy ismételten nyilatkozik kifizetőjének. Ha ezt elmulasztja. [Lásd az 2011/CLVI. nem vehet részt közbeszerzésen ajánlattevőként. ■a Karrier Híd Programban részt vevők (felmen­ HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . amelyet a sze­ mélyi alapbér 2011. ápolási díjban részesül. Havi 216 805 forint feletti 2011-esmunkabérnél nincs . de legfeljebb 16125 forint. gyermeknevelési támogatásban. § (4)(5).2] . valamint a közeli hozzátartozó által egyéni vállalkozóként. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. A (rész)kedvezmény alapja a természetes személyt munkaviszonyára tekintettel megillető bruttó munkabér (kivéve az egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszony alapján járó bért). ha az elvárt béremelés visszamenőleges hatályú). §-ában. november 1-je és 2011. a nap­ tári hónap egészében fennálló munkaviszonyok utáni részkedvezmények összegeként állapítja meg. Nem vehető figyelembe az adóked­ vezménynél a béremelés. §-ában.akár csak egy napig munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az olyan egyéni cég által munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyt is. A kedvezmény 2012-ben 190 178 forintos. § (l)-(2) bekezdéseiben. ha a kifizető azt . x 0.] Az egyházi és közszférába nem tartozó kifizető adóked­ 33113 vezményt vehet igénybe. me­ lyet csökkent a 75 ezer forintot meghaladó kedvezményalap-rész 20 százaléka. Fizetendő adó (2. valamint olyan más jogviszonyá­ ról. amelynek a kifizető vagy közeli hoz­ zátartozója tagja. ha a punkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelés mértékéről szóló kormányrendelet mel/ékletében összegsze­ rűen meghatározott béremelést valamennyi fo­ lyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után végrehajtotta.5 százaléka után megfizetik az adót. törvény 458. íj.teljesített emelése elvárt emelésnek számít. törvény 460.20 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Példa rész-adókedvezményre 2012-ben* 1. 2013-ban 135 ezer forintos bruttó munkabérnél „fut ki”. B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) 2. § (7) bekezdésében. Adókedvezm ény 16125 . részmunkaidős kedvezmény). Nincs elvárt béremelési feltétel.14] . ■fogvatartott. hogy a 2011-es nettó bér az adójóvá­ írás megszüntetése és az egészségbiztosításijárulék-emelés miatt ne csökkenjen. [Lásd a 2011/CLVI. —í*. [Lásd a 2011/CLVI.J Példa rész-adókedvezményre 2013-ban* 1 B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) . ha a kifizetővel az adókedvezmény alapjául szolgáló hónaiban munkaviszonyban áll. kivéve. 2011-es munkabér alatt a személyi alapbér és a rendszeres bérpótlékok (együtt: rendszeres bér) egész havi átlagát kell érteni. Ha a nyilatkozat alapjául szolgáló körülmény megváltozik (például megszűnt a heti 36 órát elérő munkaviszony). nappali tagozatos tanulói (hallgatói) jogviszonyáról.) 25 8H+ •Egy fő munkavállalóra kiszámolva. évi legutolsó változásának Az adó m értéke A számított adó az adóalap 27 százaléka. A fi­ zetendő adó a számított adó.akár csak részben is . hogy az összes folyamatosan foglalkozta­ tott munkavállalónál megvalósult az elvárt béremelés. illetve garantált bérminimum (ez 2012-ben havi 93 ezer. x 0. Számított szociális hozzájárulási adó (1.] Elvárt bérem elés Az elvárt béremelés mértékét kormányrendelet írja elő.) k. Adókedvezm ény 12 000 . és 2011. illetve 108 ezer forint) összegére . amely(ek)re teljesül az a feltétel. törvény 460. ha a kifizető 2011 novemberében és decemberében egy na­ pig sem volt munkáltatója egyetlen természetes személynek sem (kivéve. ha annak tartama alatt őstermelői tevékenységét sze­ mélyesen folytatja. az előzőek szerint meg­ határozott összeget csökkenti a kedvezményalap 75 ezer forintot meghaladó yészének 14 százaléka. de legfeljebb 12 ezer forint 75 ezer forintos kedvezményalapig. mezőgazdasági őster­ melőként munkaviszony keretében foglalkoztatott személyt is). Az adókedvezményt a kifizető havonta. 5.béren kívüli juttatás formájában nyújtja. ■2013-ban havonta 16 százalék. hogy a költségvetési szervnek vagy egyházi fenntartású intéz­ ménynek nem minősülő munkáltatónak 2012-ben mekkora béremelést kellene adnia a munkaválla­ lóinak ahhoz.kötelezi fi­ zetésre.kötelezően .9.jogszabály által . ■ a szakképzettséget nem igénylő munkakörök (FEOR08. vagy termé­ szetes személy kifizető esetében saját maga vagy közeli hozzátartozója egyéni vállalkozóként. A 2011ben minimálbéren foglalkoztatottak bérének a 2012-ben érvényes minimálbér. főcsoport) kedvezménye (2013-tól).75 000) x 0. Ha az adóhiány és pótlék nem hajtható be a kifi­ zetőn. § (6) bekezdésében. mezőgazdasági őstermelőként munkaviszony ke­ retében foglalkoztatottat is). csökkentve az adó fi­ zetésére kötelezettet megillető adókedvezmények összegével. Adókedvezmény azon hónap(ok)ra érvénye­ síthető. ■gyermekgondozási segélyben. vagy nem emel semmit azok bérén. mint 75 ezer forint. ős­ A kedvezm ény m értéke ■2012-ben havonta a kedvezményalap 21.határozattal . Kedvezményalap (1. 458. Számított szociális hozzájárulási adó (1. [Lásd a 2011/CLVI. 2. és költségvetési támogatást sem kaphat).] *Egy fő munkavállalóra számolva (nincs elvárt béremelés). ■ a foglalkoztatási kedvez­ mény (Start-.] N yilatko zato k m ásodfoglalkozásban A természetes személynek nyilatkoznia kell a kifizetője részére a heti 36 órát elérő munkavi­ szonyáról. tett köztisztviselők) utáni ked­ vezmény. 2013-ban a kedvezmény béremelési felté­ tel nélkül jár. törvény 456. Folyamatosan foglalkoztatott a munkaválla­ ló. ha a bruttó bér na­ gyobb.[(1 . mert akkor van elvárt béremelési köve­ telmény). feltételezve.5 száza­ léka. ■az adókedvezményt érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalkozásával .27) 127 900 3k 533 127 900 8719 3. Fizetendő adó (2. Kedvezményalap (1. december 31-e között bár­ melyik napon ■ az adókedvezményt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az egyéni vállalkozóként.75 000) x 0. Ha a munkáltató az összes munkavállalójának kisebb emelést ad az elvártnál. a ki­ fizető követelheti tőle az adóhiányt és a pótlékokat.elvárt béremelés. 457.) A dókedvezm ény a m u n kab érek n e ttó érté k é n e k m egőrzésére termelőként vagy egyéni cégként munkaviszony­ ban foglalkoztatta a kedvezményezett természetes személyt.[(1 . amelyben a minimálbér 112. nem kaphat szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt (ha a munkavállalók kétharmadánál mu­ lasztja el ezt. A számított szociális hozzájárulási adót csök­ kenti: ■a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény. § (2). [Lásd a 2011/CLVI. törvény 459. Ez tételesen meghatározza. 5. ha a kifizető belföldi kapcsolt vállalkozása munkáltatójavolt a kedvez­ ménnyel érintett munkavállalónak. ha a bruttó bér nem haladja meg a 75 ezer forintot.

de legfeljebb minimálbér kétszeresének 27 százaléka a foglal­ koztatás első évében.a kártya érvényessége alatt . Elvárt bérem elés** 5. január A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló. évi mun­ kabérhez tartozó összeg) szorzataként kapott öszszeggel emeli. hogy a 27 százalékos tb-járulék helyett a foglal­ koztatót a bruttó munkabér után mekkora fizetési kötelezettség terheli. [Lásd a 2004/CXXIlI. §-ában. 2012. [Lásd a 2004/CXXI1I. és 50 évnél idősebb.igazolás alapján a Karrier Híd Programban részt vett. hogy nincs munkahelye. vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű.részkedvez­ ményt vehet igénybe. de ide nem értve a túl­ órapótlékot). hogy nem számol rendszeres bérátlagot (nem veszi figyelembe a bérpótlékokat).] Rehabilitációs kártyára jogosult a megválto­ zott munkaképességű személy..annak változásától a 2011. ha olyan munkavállalót alkalmaz. évi személyi alapbér (fo rin t/h ó ) 2. a kifizetővel fennálló foglalkoztatási jogviszo­ nyát közvetlenül megelőzően közszférában foglalkoztatott személy után az őt munkavi­ szonyban foglalkoztató (a költségvetési szerv kivételével) adókedvezményt vehet igénybe. ha a bér ez alatt változott).SZOCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 21 időpontja és 2011. [Lásd a 2004/CXX1II.+ 2. mint 59 600 forint. hogy a szociális hozzájárulási adóból a munkaadó mekkora rész­ kedvezményt vehet igénybe. gyed.hónap utolsó napjáig érvényes . és az ellátása folyósításának megszűnése óta még nem telt el 365 nap. törvény 5. Ha a személyi alapbér 2011. Elvárt személyi alapbér 2012-ben 100 000 15 000 115 000 12 900 11217 111 217 127 900 (1. ha a 2011-es munkabér havi 59 600 forint vagy annál kevesebb.rendszeresbérátlag-számításnál figyelembe vett . de legfeljebb a minim álbér kétszeresének 13. . x1. aki ■legalább három hónapig volt álláskeresőként nyilvántartva. gyet és az ápolási díj megszűnését követő. ményt vehet igénybe. törvény 461. Ennek mértéke az adó alapjának megálla­ pításánál figyelembe vett. Az elvárt béremelés akkor valósul meg. Ha a Start Bonusz kártyát birtokló elhelyez­ kedik.a rendszeres pót­ munkaviszony(ok)ra tekintettel adókedvez­ lékokkal együtt egész havi átlagot számolni. október 31-e után nimálbér 9 százaléka. a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökken­ H VG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Karrier Híd Program kedvezm énye Az állami foglalkoztatási szerv által ké­ relemre kiadott . kormányrendelet 2. a 2011.. január 1-je és 2012. de a már kiváltott kártyák után a kedvezmény továbbra is érvényesíthető. +5. de legfeljebb a minimálbér másfélsze­ resének 27 százaléka a foglalkoztatás első évében. A munkáltató .személyi alapbérét 2012-ben ■26 százalékkal emeli. december 31-e közötti idő­ Nem szakképzettek adókedvezm énye szakra kell kiszámolni. október 31-e utáni újabb személyialapbér-válmunkaviszonyban foglalkoztató kifizető e tozásig terjedő időtartamra . vagy ■foglalkoztatást elősegítő támogatásra jogosult. Az adókedvezmény 2013.) 7.] Foglalkoztatási kedvezm ények A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmé­ nyeket szabályozó törvény már nem azt mondja ki. Start Plusz vagy Start Extra kártyája. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglal­ koztatás első évében. valamint a gyes melletti foglalkoztatáshoz.2012. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. aki 2011. Start Bonusz kártya váltható ki. ha a 2011-es havi munkabér több. melynek mértéke a bruttó munkabér. Az is jogosult rehabilitációs kártyára. illetve pályakezdő esetén hat hónapig nyilvántartott) álláskeresők al­ kalmazásához kapcsolódik. A Start Plusz kártyával igénybe vehető adóked­ vezmény mértéke a bruttó munkabér. törvény 7/A §-ában. A kár­ tyát olyan személy válthatja ki. A Start Plusz-kedvezmény is a szociális hozzájárulási adóból érvénye­ síthető. Teljesítménybérnél személyi alapbér alatt a százszázalékos teljesítésért járó. gyedben.valamennyi munkavállalójá­ ra nézve . ■a személyi alapbér és a rendszeres bér hánya­ dosa és az elvárt béremelés (a kormányrendelet melléklete szerinti táblázatban a 2011. x 0. A Start Plusz és Extra kártyák 2011 végéig válthatók ki. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. baleseti rokkantsági nyugdíjban. január 1-jén hatályos 1-je és október 31-e közötti legutolsó személyi KSH-közlemény (FEOR-08) 9. illetve gyes mellett szeret­ ne dolgozni. hogy a 2011-es személyi alapbért úgy emeli. de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében.] . 7 százaléka az azt követő három hónapban.] . évi m unkabér (1. / 3. október 31-e után változott. december 31-e között szer­ [Lásd a 2011/CLVl. hanem azt. a munkáltatója a szociális hozzájárulási adóból . §-ában. 2011-es telje­ sítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni. ápolási díjban része­ sült. Korrigált e lvá rt béremelés (k. vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igé­ nyel. december 31-én III. de legfeljebb a mi­ Ha a munkaviszony 2011. ményezett munkakörben foglalkoztatott(ak)at a teljes 2011-es rendszeres bért kell átlagolni. Rendszeres b é rpótlék* (1. §-ában. gyetben. rendszeres szo­ ciális járadékban részesült vagy rehabilitációs já­ radékban részesül.] zett rendszeres bér egész havi átlagában kell megállapítani (még akkor is. Példa elvárt béremelésre 1. Ennek összege a kedvez­ Ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott. **Az elvárt béremelésről szóló kormányrendelet táblázatában az adott jövedelemsávra érvényes összeg. első napja és 2011. Feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. december 31-eközött új típusú. Start Plusz és Extra kártyák esetén továbbra is feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. [Lásd a 299/2011. aki ■legalább három hónapig folyamatosan nyilván­ tartott álláskereső. feltéve. törvény 462. [Lásda2011/CLVI. évi m unkabér (6. ■felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel ked­ vezményt vehet igénybe a szociális hozzájárulási adóból. A pályakezdők utáni Start-kedvezmény mér­ téke: ■legfeljebb középfokú végzettségű pályakezdő­ nél a bruttó munkabér. vagy ■gyesben. de nem haladja meg a 216 805 forintot. a 2011-es munkabért a munkaviszony január 1-jétől érvényesíthető.a kiállítás hónapját követő 12. de legfeljebb a minimálbér kétszere­ sének 17 százaléka a foglalkoztatás első kilenc hónapjában. jött létre. 7 §-aiban. tartozó foglalkozás szerinti munkakörben. törvény 4/A §-ában.2011.kor­ mányrendelet táblázatában megjelölt -béremelés­ sel emeli a személyi alapbért.választhatja.2011. mértéke a bruttó munkabér. A munkaadó az érvényes rehabilitációs kár­ tyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló. ha a munkáltató a munkavállaló .15) 3.) k. és a személyi alapbér összegéhez tartozó . és ■nincs Start. 17 százaléka a foglalkoztatás második évében.) 6 . illetve a tartósan (legalább 12 hónapig. csoportos rokkantsági. ha a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállít­ ható. megillető bruttó munkabér. főcsoportjába alapbérből kell . x 1.5 százaléka.15) ‘ Rendszeres bérpótlék a távollétidíj-számításnál figyelembe vehető bérpótlék (például műszakpótlék. 2012. Start Extra-kedvezményt vehet igénybe to­ vábbra is a munkáltató.] A Start Plusz-kedvezmény továbbra is a gyes. ideértve a teljesítménybér időbér részét is (jutalé­ kos bérformánál a ténylegesen kifizetett jutaléko­ kat kell figyelembe venni). A kedvezmény mértéke a programban részt vett munkavállaló bruttó munkabérének.

5 százaléka (akkor is a minimál­ bér 1. részkedvezményként. paragrafus (2) bekezdése szerinti bevallását úgy köteles teljesíteni. törvény 464. Ha ezt elmulasztja. ha a munkavállaló részmunkaidős). Közös szabály az adókedvezményeknél.] A gyermekgondozási szabadságról részmun­ kaidőbe visszatérő munkavállaló és az ugyan­ abban vagy hasonló munkakörben alkalmazott másik részmunkaidős munkavállaló utáni ked­ vezményt a munkáltató változatlan feltételek mellett érvényesítheti.j Az önkormányzati közfoglalkoztatásban és az országos közfoglalkoztatási programban részt vevő költségvetési szerv foglalkoztatási kedvez­ ménye is a szociális hozzájárulási adóból vehe­ tő igénybe (rész)adókedvezményként. törvény 463. a kedvezmények együttes összegevem haladhatja meg azonban a számított adót. ha a létszámát a részmunkaidős foglal­ koztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisz­ tikai állományi létszámához képest növeli. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása mi­ atti jogkövetkezményeket (kivéve a mulasztási és az adóbírságot). a kifizető vá­ laszthatja ki. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét saját maga tárja fel. A jogosulatlanul igénybe vett (teljes) kedvez­ mény összege után . befizetés Az adóalany kifizető az adót havonta állapítja meg.az adózás rendjéről szóló tör­ vény 172.] Bevallás. és azt a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. és emiatt a részkedvez­ mény összege bármely munkavállalónál változik.3-szereséig érvényesíthető a kedvezmény.3-szeresének 13. hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyból származó bér az adókedvezmény alapjánál nem vehető figyelembe. ILásd a 2004/CXXIII. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. [Lásd a 2011/CLVI. feltéve. a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy az adó fizetésére kötelezett. de legfeljebb a minimálbér 1. A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt igénybe vevőnek nem kell a bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. a szá­ mított adó összegét meghaladó kedvezmény a kifizető más m unkavállalókkal fennálló jogviszonyára tekintettel megállapított adóból levonható.] A külföldi kifizető telephelye. [Lásd a 2011/CLVI. még úgy is. Extra. törvény 8/A §-ában. A gyermekgondozási szabadságról való viszszatérést követően a „megosztott” munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után csak abban az esetben jár kedvezmény.az adóhatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. Az egyéni vállalkozó havonta. A kedvezmény mértéke a két részmunkaidős bruttó munkabérének. a számított adót meg­ haladó kedvezmény igénylésére a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell al­ kalmazni. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem kell feltün­ tetni. §-ában. gyermekgon­ dozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült) munkakörét közvetlenül a visszatérését követően ■a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és mellette ■a munkavállaló gyermekgondozási szabadsá­ gának időtartama alatt e munkavállaló munka­ körének ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott (helyettesítő) munkavállaló. illetve negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. és azt a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt nem csökkenti. A kedvezmény a foglalkoztatás fennállása alatt. törvény 16/A §-ában. és azt a tárgy­ hónapot. A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg. az adózás rendjéről szóló törvény 31. az őstermelő negyedévente állapítja meg az adót. törvény 464/A-B §-aiban. §-dban.] „Kedvezm ényes" szankció A munkabérek nettó értékének megőrzését cél­ zó adókedvezmény adminisztratív hibából bekö­ vetkezett jogosulatlan igénybevétele miatt az adó­ hatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. hogy melyiket érvényesíti.] A dókedvezm ények korlátozása Az adókedvezmények közül ha egy jogviszony alapján a kifizetőt több is megilleti. aki az el­ lenőrzés megkezdésének időpontjában már nem a munkavállalója. Ila a kifizető visszame­ nőlegesen végrehajtja a béremelést (elkerülendő az esetleges szankciókat). paragrafus (20d) bekezdése szerint -15 százalékos. de 2012-től már a szociá­ lis hozzájárulási adóból. valamint a közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappalin tanuló evás adózó egyéni vállalkozó az adót ne­ gyedévente állapítja meg. hogy a szükséges béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után visszamenőlegesen. az önellenőrzést e munkavállalókra el kell végezni. ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló (aki a szabadság alatt terhességi-gyermekágyi segélyben. az ellenőrzés megkezdése előtt végrehajtotta). és ■az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége nem haladja^meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatott valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát. ha a részmunkaidős foglalkoztatás a gyermekgondozási szabadságról HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E való visszatéréstől számítva legalább egy évig fennáll. és ■a kedvezményt igénybe vevő legkésőbb az el­ lenőrzés megállapításairól hozott határozat jog­ erőre emelkedéséig bizonyítja. pénzügyi vagy más meghatalmazott képviselője útján.és Bónusz-kedvezmények (ide nem értve a pályakezdők Start-kedvezmé­ nyét) bármelyik más adókedvezménnyel (pél­ dául a bérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezménnyel) együtt is érvényesíthetők. de legalább 100 ezer forint mértékű mulasztási bírságot kell fizetni (kivéve.22 | S Z OC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó tett (bruttó) munkabér. A kedvez­ mények az alábbi esetekben halmozhatok: ■Start Plusz-. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7 százaléka. [Lásd a 2004/CXXIII. ha nincs ilyen. alapja és a ked­ vezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható legyen. . és ■az elvárt béremelést a kedvezményt igénybe vevő a folyamatosan foglalkoztatottak létszámá­ nak legalább 90 százalékában teljes mértékben teljesítette. e volt munkavállalónak nem kell visszamenőlegesen béremelést adnia). vagy ■munkaviszonyát rendes vagy rendkívüli felmon­ dással szüntette meg. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszakra visszamenőlegesen valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után teljesítette (kivéve az olyan munkavállalója után. mértéke a bruttó munkabér. [Lásda2011/CLVI. ha a létszám olyan munkaválla­ lóval csökken. aki ■ a statisztikai előírások szerint nem tartozik az átlagos statisztikai állományi létszámba. legfeljebb három évig jár. A legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező.a fent felsorolt okokra tekintettel . Ha az adóalany foglalkoztatási kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. ezek hi­ ányában közvetlenül saját maga teljesíti adóköte­ lezettségeit. hogy a két jogcímen igénybe vett kedvezmény negatív adót eredményez. ha az adott hónapban ■a kedvezmény igénybevétele kizárólag az elvárt béremelés elmaradása miatt jogosulatlan. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (ez 2012-ben havi 186 ezer forint) 27 százaléka. törvény 8/B §-ában. vagy a szabadság lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkavi­ szonyban foglalkoztatott munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el. hogy a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele miatt . ha a mun­ káltató bizonyítja. Továbbra sem minősül az állományi létszám csökkentésének. [Lásd a 2004/CXXII1. ■a Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó értékének megőrzésit célzó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló után együttesen is igénybe vehető. hogy abból a ked­ vezmény vagy támogatás jogcíme. A munkaadónak a kedvezmény továbbra is akkor jár.

vala­ mint a kamatkedvezményből származó kü­ lön adózó jövedelmet.19-szorosa. ja n u á rl-jé tő l.vendéglátásra . A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 ezer forint. a bér­ beadó magánszemélynek.] Mentesül a kifizetői eho alól az a jövede­ lem. 5. E jövedelmek után a juttatás értékének 1. Az ingatlan bérbeadásából szárm azó jövedelem utáni 14 százalékos ehót év közben az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem alapulvételével kell megállapítani.2k EGESZSEGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni az egeszsegugyi hozzájárulásról? kell fizetnie az adóalapként meghatározott összeg (a jövedelem 1. § (5) bekezdésében. ja n u á r 1 -jé tő l.a járuléktörvény 5. vagy pedig ha a kifizető nem köteles a jö ­ vedelem után adót (adóelőleget) m egálla­ pítani. ha azonban ennél kevesebb az éves járulék. évi 1 millió forintnál nagyobb adóköteles jöve­ delem teljes összegére kell megfizetni (oszta­ lékelőlegre változatlanul nem kell). ezért Egyéni százalékos eho Nem vá lto zo tt. . megismerhető belső szabályzat alapján a munkavállalók egyes csoportjainak azonos feltételekkel nyújtott termékszolgáltatás Csekély értékű ajándék.szabadidős szolgáltatásokra Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége Önkéntes pénztárba.19-szorosa után a kifizető 27 százalék ehót köteles fizetni (a 16 százalék személyi jövedelemadón felül). akkor az összeg­ határ eléréséig. § (2) bekezdéseiben. ha nincs kifizető. ami után 10 százalék a kifi­ zetői eho). a kifizetőnek. paragra­ fusában felsorolt. más szolgáltatás Cégtelefon magáncélú használata Csoportos biztosítások díja Minden munkavállalónak azonos feltétellel nyújtott termék. ha van ki­ fizető. úgynevezett béren kívüli juttatásnak nem m inősülő egyes juttatások adóalapként meghatározott összege után. vagyis a juttatás értékének 1. továbbá az ingatlan-bérbeadásból származó.] A kifizetőnek 27 százalék ehót kell fizetnie a személyijövedelemadó-törvény 70. Az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem után a kifizetőnek továbbra sem kell 27 százalék ehót fizetnie.6 százalékos egész­ ségbiztosítási járulék. [Lásd az 1998/LXVI. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. Ha e já­ rulékok összege meghaladja a 450 ezer forin­ tot. a csoportos biztosítás díja. § (1) ba) alpontjában.19-szorosa) után. valamint a béren kívüli juttatásoknak a kedvezményes adózási értékhatárt meghaladó része. január 1-jétől havi 6390 forint). például a titoktartási. A kifizetőt terhelő közterhek m ellett adható juttatások* A ju t t a t á s jo g c ím e Üdültetés saját üdülőbe^ Munkahelyi étkeztetés Erzsébet-utalvány Széchenyi-pihenókártya . tiszteletdíjak . Az egyént terhelő százalékos eho továbbra is 14 százalék. Kifizetői eho terheli az összevont szem élyijövedelem adó-alapba tartozó adó(adóelőleg-)köteles jövedelmek közül azokat. [Lásd az 1998/LXVI. ha nincs kifizető. szabadidőprogram. a magánszemélynek egyáltalán nem kell 14 százalék ehót fizetni. és a vállalko­ zásból kivont.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mény utáni 27 százalékos ^ho alapja az adó­ alapként m eghatározott összeg. szolgáltatás. törvény 3. az árfolyamnyereségből származó jövede­ lem. szolgáltatás Rendezvényen adott ingyenes ellátás. az értékpapír-kölcsönzésből. a vállalkozói osztalékalap. legfeljebb évi három alkalommal Bárki által hozzáférhető termék. § (1) bb) alpontjában. ha a 14 százalékkal számított eho ennél több.] K ifizetői százalékos eho Ú előírás 2012. amelyeket a tb-szabályok szerint nem terhel járulék (ilyenek például a személyijövedelemadó-törvény szerinti egyéb jövedelmek. így a minimálbér 30 százalékánál kisebb jövedelemmel járó megbízási díjak.] Változás 2012.] A magánszemély továbbra is akkor fizeti meg a 27 százalékos ehót. hallgatási díj). A béren kívüli jut­ j tatások után a kifizetőnek 10 százalékos ehót H V G |T B . a rep­ rezentáció és az üzleti ajándék személyijövedelemadó-köteles része. [Lásd az 1998/LXVI.19-szorosa (a kamatkedvezményből származó jövedelem 100 szá­ zaléka helyett). § (1). törvény 3. amely után szociális hozzájárulási adót kell fizetni. ajándék Eho (% ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 *A közterhek alapja a juttatás értékének 1. törvény 3. foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóba adott munkáltatói hozzájárulás A béren kívüli juttatások évi 500 ezer forintot meghaladó része Az egyes béren kívüli juttatások törvényi korlátot meghaladó része Hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés. vagyis m axim um ennyi ehót kell megfizetni akkor is. törvény 3. A kifizetőt terhelő százalékos eho továbbra is 27 százalék (kivéve a béren kívüli juttatást. a fizeten­ dő személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék. A 450 ezer forint­ ba beszámítanak az egyéni egészségbiztosí­ tási járulékok (4 százalék természetbeni és a 2012-ben már 3 százalék mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék). § (3) bekezdésében.szálláshely-szolgáltatásra . § (4) bekezdésében. paragrafus (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti jogvi­ szonyból származó jövedelmek .] Nem vá lto zo tt. mivel azok szociális hozzájárulási adó alapját képe­ zik. [Lásd az 1998/LXVI.után nem kell 27 százalék ehót megállapítani. A biztosítási jogviszonyon kívüli jutta­ tások után nem kell járulékot fizetni. az osztalék. a m agánsze­ mélyt terhelő egyszerűsített közteher-viselési hozzájáruláson belüli 1. továbbá az egészségügyi szolgáltatási járulék (utóbbi összege 2012. Ingatlan-bérbeadásból szárm azó bevé­ tel esetén továbbra is a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján jövedelemnek m inősülő összeg az ehoalap. törvény 3. [Lásd az 1998/LXVI. A kamatkedvez­ / •• Ilyen juttatás például a cégtelefon magáncélú használata.

A kifizetőnek nem kell 27 szá­ zalékos ehót fizetnie ■a táppénz. valamint a tár­ sadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történt visszalépés esetén a volt pénztártagnak a viszszalépés miatt kifizetett tagdíj-kiegészítés után.á járulék mégsem érte el a felső határt. 3. A másik tagállami vagy svájci biztosítás igazolható ■az ottani illetékes hatóság által a biztosí­ tásról kiállított bármilyen formájú igazolás­ sal. törvény 5.] a\att®eÖe' eI'° HVG-különszámok p í V» J I » 1 V / L7 I l\ ívp rVJ \ L< pmI mI p n \ /cp lk\ I IV JUG-kliih 1 3rtvai/a II I V VJ l \ I U U I \ ^11 I j f U V U C iheVlé" \\\ewe . 1B00 Bp. ■ az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. ■az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár ál­ tal a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány után. HVG Kiadó Zrt. hogy.] K ivételek a százalékos eho alól Nem vá lto zo tt.h v g klu b k a rtya . H V G -előfizetőknek: 5990 Ft... [Lásd az 1998/LXVI.S ís a ® 8 . ■6& \V fc Ára: 7990 Ft. il­ letve egészségügyi szolgáltatási járulék és a külön adózó jövedelmei után megfizetett 14 százalékos eho összege elérte a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt (2012-ben ez 450 ezer forint). Az egyéni ehót a k ifiz e ­ tőnek a naptári évben m indaddig le kell vonnia a magánszemélynek kifizetett jöve­ delmekből. A magánszemély nyilatkozhat arról is. hogy a biztosítási jogviszonyában megfizetett egészségbiztosítási járulék. törvény ll//\§-ában. a magánszemélynek a tárgy­ évi személyijövedelemadó-bevallásában 14 százalék (plusz az ehokülönbözetre 6 száza­ lék) ehót kell bevallania és a bevallási határ­ időig megfizetnie. Pf. a gyermekgondozási díj után. § (3) bekezdésében. a gyermeknevelési támo­ gatás. 20 0 6 -1 -^3 6 -2 05 0 06-1-^36-2012 (a hvgklubkartya@ hvg.h u .EGESZSEGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S 25 ilyenkor ehofizetési kötelezettség van. [Lásd az 1998/LXVI. ■az egészségpénztár által nyújtott életmódja­ vító szolgáltatások (például természetgyógyá- Más ta g á lla m i b iz to s íto tta k Nem v á lto z o tt. amíg az nem ad nyilatkozatot neki. § (1) bekezdésében. A Magyarországon kívüli EGT-tagállamban és a Svájcban biztosítottak­ nak. Ha a juttató nem minősül kifizetőnek. valamint a szo­ ciális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő öszszege után.hu w w w . ■a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. hogy egészségbiztosítási járuléka év közben vagy az év végére várhatóan eléri a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt. így például a munkavállalónak a munkáltató bel­ földi vagy külföldi anyavállalatától kapott adó(adóelőleg-)köteles jövedelme után a kifizető­ nek 27 százalék ehót kell fizetnie. ■a kedvezményezett részére történő egyöszszegű pénztári kifizetés után a magán-nyugdíjpénztári tag felhalmozási időszakban bekö­ vetkezett halála esetén. törvény ehót.. 3. akkor a jövedelemszerző magánszemély fizeti a 27 százalékos [Lásd az 1998/LXVI. a terhességigyermekágyi segély. Ha az év végén kiderül.] N yilatko zat az egyéni ehóról Nem v á lto z o tt. illetve kifizetőiknek nem kell ehót fizet­ niük. ■az úgynevezett Al-es uniós nyomtatvánnyal (amelyet kiküldetés vagy egyszerre több tagál­ lamban történő munkavégzés esetén a bizto­ sítás helye szerinti állam illetékes szerve állít ki). a baleseti táppénz. ekkor a kifizető nem vonhatja le a 14 százalék ehót.

14) 35 807 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 1714 500 Ft 274 320 Ft * 1350 000 Ft 189 000 Ft 805 630 128901 805 630 80 563 210630 * 10%-os költséghányajJ alkalmazásánál minden költséget elszá­ moltnak kell tekinteni.) 8. ja n u á rl-jé tő l. Ha a m agánszemély tú l­ fizette az egészségügyi h o zzájáru lás t. § (k) bek.16) 10. 70.) 6. Kifizetői 27 százalékos e h o ** (12.1) 12. Jövedelem (1. x 0. x 0. Jövedelem ( l .500000) x l . S zéchenyi-pihenőkártya szálláshely alszámlájára u ta lt tám ogatás 3.2. az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni.16) 100 000 50 000 107 000 120 000 7. [Lásd az 1998/LXVI. [Lásd az 1998/LXVI. **A magánszemély összevonás alá esó éves várható jövedelme több mint 2 millió 42^ ezer forint. [Lásd az 1998/LXVI. [Lásd az 1998/LXVI. Az adóévre megál­ ködéséért adott ellenszolgáltatás után. + 5 . törvény 11.12-szer havi 12 500 fo rin t értékű m unkahelyi étkeztetés 2. [Lásd az 1998/LXVI. A kamatkedvezményből származó jövede­ lem utáni százalékos egészségügyi hozzájá­ rulást évente. Adóalap (7 . a túlfizetést a magánszemély az adó­ évi adóbevallásában igényelheti vissza.19] 13. x 0.x 1. Béren kívüli ju tta tá so k együttes értéke (1. mint béren kívüli juttatás utáni ehót. akkor 4 § (3)-(4) bekezdéseiben.] § (8) bekezdésében.x 1. Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás alszámlájára u ta lt tám ogatás 4.+ 6.) 8. Szja-alap (2 . megfizetnie.27)-( 1 2 . Költség 3. H ozzájárulás tú lfizeté se Nem v á lto z o tt.] A jövedelemszerzőnek kell a százalékos ehót bevallania és megfizetnie a jövedelemre. A béren kívüli juttatás éves 500 ezer forint keretösszeg fölötti részére . a megszűnés napját követő hónap 12éig kel! megfizetni a százalékos ehót. 11. A kiszámított ehót csökkenti az ugyanazon alap utáni 10 százalékos eho (mivel a kifizető azt már egyszer. de A tételes költségelszámolást választó.] ■ •Egyes meghatározott juttatásnak minősül. . a tárgy­ hót követő hónap 12-éig. ja n u á r 1 -jé tő i. hallgató tagjának személyes közremű­ miatt nem vonta le tőle azt. * Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. Az átalányadózást [Lásd az 1998/LXVI. vallja be és fizeti meg. § (6) bek.27)** 6.) 11. Bevétel 2. így 27%-os ehoalapot képez a béren kívüli juttatás együttes értékének 500 ezer forintot meghaladó része [Szja tv. Ehoalap (2. második mondata]. törvény kának a 15 százalékát kell bevallania százalé­ 4. (6) és (8) bekezdéseiben.mint egyes meg­ határozott juttatás után . és a be­ vallásra előírt határidő végéig kell megfizetnie. f (i)]. Eho (5 . ha az költ­ ségként elszámolható.] . [Lásd az 1998/LXVI. Ehoalap (4. törvény választó mezőgazdasági kistermelő átalány­ 11.19) 9. a 27%-os ehót csökkenti az ugyanazon alap után megállapított 10% eho [Eho tv. sporteszköz vásárlásának származó jövedelmét terhelő 14 százalékos támogatása) után. szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó hanem 15 százalékkal kell bevallania és befi­ őstermelőnek továbbra is a bevétele 5 százalé­ zetnie.x 0. Ha a kifizető levonta az ehót. 12-szer havi 10 ezer fo rin t értékű egészségpénztári m un ká lta tó i hozzá­ járulás 7. Bevétel 2.x 1. törvény 11/k (3) bekezdésében. Helyi utazási bérlet 6 . § (6) bekezdéseiben. befizetés Új előírás 2012.9)* 3. és véglegesen a tárgyévi jövedelemadó-bevallásában kell elszámolnia.] 11/k § (3) bekezdésében. ezért a 78%-os szabály nem alkalmazható. A béren kívüli juttatások utáni 10 százalék egészségügyi hozzájárulást a kifizető a jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg.78)* 5. Egyéni ehobevallás ha az nem kifizetőtől származik.x 0.x 0. Az egyéni vállalkozónak a vállalkozói osz­ talékalapja utáni egészségügyi hozzájárulást az éves bevallásában kell bevallania. Szja (5. a megállapított jövedelem 78%-át kell jövedelemnek venni [Szja tv. jövedelme az összevont adóalap része. S zéchenyi-pihenőkártya szabadidő alszámlájára u ta lt tám ogatás 5.14) * Ha a magánszemély kötelezett eho fizetésére (kivéve.26 EGÉSZSÉGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S Példa béren kívüli juttatások (cafeteria) közterheire 2012-ben (Ft) 1 . bevallania és megfizetnie. Változás2012.1) 150 000 Példa ingatlan-bérbeadás ehójára A) T é te le s k ö lts é g e ls z á m o lá s 1.+ 4 .x 0. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatások után a kifizető a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást a jövedelemadó­ val egyidejűleg állapítja meg. megfizette).] Nem v á lto z o tt. + 2 .megállapított 27 százalékos ehót az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. Szja (3 . törvény 3. ha a kifizető az ő téves nyilatkozata nuló. vagy a kifizető az előírtnál többet vont le tőle. § (2). vagy megtérítik neki). egy­ az ehót ezentúl nem 27 százalékos mértékkel. A kifizetőnek a százalékos egészségügyi hozzájárulást havonta kell meg­ állapítania. l<t% -os eho fizetése esetén jövedelem (3 .x 0.az adóelőleg. Eho (7 .+ 3 . / B) 10 százalékos kö ltsé g h á n y a d Alkalm azása 677 000 1. **Az adóévet követó év május hónap kötelezettségeként kell bevallani.] Az ingatlant bérbe adó magánszemélynek az adóbevallásában be kell vallania az ebből szati szolgáltatás.] 150 000 4 .27) 4.]. törvény lék után. Kifizetői 10 százalékos ehoalap (8. kos Nem vá lto zo tt. Szja-alap (4 . törvény 5. § (6). 29. x 0. törvény ról vagy az adózás rendjéről szóló törvény sze­ rint nem terheli bevallási kötelezettség.. egészségügyi hozzájárulást (6 százalékkal ■az iskolai szövetkezeti csoport nappalis ta­ növelten).16) 5. Ha a kamatkedvezmény év közben meg­ szűnik. lapított ehót a magánszemélynek a jövedelemA magánszemélyt nem terheli 14 százalé­ szerzés évéről szóló bevallásban kell bevalla­ kos ehofizetési kötelezettség a tőzsdei oszta­ nia és a bevallás benyújtására előírt határidőig [Lásd az 1998/LXVI. K ifizetőt terhelő szja (8. Kifizetői 10 százalékos eho (10. a ma­ gánszemélynek a százalékos egészségügyi hozzájárulást év közben előlegként kell megfizetnie .] egészségügyi hozzájárulásként. [Lásd az 1998/LXVI. illetve az adó megfizetésével egyidejűleg -. A fizető-vendéglátós magánszemély ehója és a magánszemélyt a személyi jövedelemadó­ továbbra is a tételes átalányadó 20 százaléka. 3. vallja be és fizeti meg. törvény 11/k § (4) bekezdésében.) 2 280 000 Ft 580 000 Ft 1700 000 Ft 1 326 000 Ft 168 4 020 Ft 269 443 Ft 1326 000 Ft 185 640 Ft Bevallás.x 0. Kifizetői 27 százalékos ehoalap* [ ( 7 . ezen ehoköteles jövedelmének ehóját nem kell bevallania. § (1) bekezdésében. vagy a kifizető az egészségügyi hozzájárulást nem tudja levonni (mert például az osztalékelőleg teljes összege Osztalékká vált). § (1) bekezdésében.

Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tag­ ja is. kivéve. Nem kell az álláskeresési ellátások fedezetére járulékot fizetnie az evás egyéni vállalkozónak. A nyugdíj­ járulék továbbra is 10 százalék. Ha főállású evás egyéni vállal­ kozó . napi 213 forint (2011-ben havi 5100. ja n u á r 1 -jé tő l.az adóév egészére választhatja azt is. törvény 29/A § (3) bekezdésében. az adóhatóság­ nak.akár részmunkaidőben . Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban személyesen közreműködik. törvény 8. de . Az evás egyéni vál­ lalkozó által fizetendő^gészségbiztosítási és mun­ kaerő-piaci járulék 7. [Lásd az 1997/LXXX. Annak a nyugdíjas evás vállal­ kozónak. ja n u á r 1 -jé tő l.| EV A SO K T B .] Nem v á lto z o tt. törvény 18.] Változás 2012. A nappali tagozatos diák evás egyéni vállalkozó is megfizeti vállalkozásában a természetbeni egészségbiztosítási járulék mel­ lett . a tagoknak tagdíj helyett véglege­ sen nyugdíjjárulékot kell fizetniük. Az evásnak is szoci­ ális hozzájárulási adót kell fizetnie. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fősza­ bályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie. A magasabb járulékalapot választó evás egyéni vállalkozónak is arányosan csökkente­ nie kell a járulékalapját (például a táppénz folyó­ sításának időtartamával arányosan). Az evás egyéni vállalkozó is dönthet úgy. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 29/A §(1) bekezdésében. ezt elő­ ször az eva alá történő bejelentkezésekor. Ha evás egyéni vál­ lalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendelkezik. § (3)-(4) bekezdéseiben. illetve a garantált bérminimum másfélszeresénél) magasabb összeget kell vál­ lalni egyéni járulékalapként. ha egyálta­ lán nincs bevétele. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére érvényesen nyi­ latkozni köteles. törvény 31. a garantált bérminimum) másfélszerese után kell megfizetni. törvény 19. Ha többes jogviszonyban álló evás egyéni vállalkozó év közben főfoglalkozású egyéni vállalkozóvá válik . közjegyzőnek. Nem kell járulékot fizetnie a kamarai tagságát szünetelte­ tő egyéni vállalkozó ügyvédnek. HVG í T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Járulék szünetelése. kormányrendelet 6/A §-aiban. a tárgyév hátralévő részére is választhatja a magasabb járulékalap utáni járulékfizetést.járulékbevallá­ sában.] alap választása esetén az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék kötelező alapjánál (a minimálbér. az ápolási díj folyósításának időtartama alatt. Magasabb járulék­ Nem v á lto z o tt. 31. a terhességi-gyermek­ ágyi segély. [Lásd az 1997/LXXX. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag evás vállalkozók kötelező tagdíjfizetése. törvény a 29/A § (1) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXX. szakképzettséget igényel . A többes jogviszonyban álló. § (2) bekezdésében. ta g d íjm é rté k Változás 2011. gyet vagy ápolási díj folyósítása alatt személye­ sen végez vállalkozói tevékenységet. az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak az egyik jogviszonyá­ ban kell megfizetnie.december 12-éig benyújtandó .] Nem v á lto z o tt.pénz­ beli egészségbiztosítási járulékot..] vállalkozói adóról szóló törvényben meghatáro­ zott adóalap 4 százaléka. melyik társas vállalkozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgáltatási járulékot. ha nappali rendszerű oktatás keretében tanul. [Lásd az 1997/LXXX. a gyed.] . [Lásd az 1997/LXXX. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás fizeti meg utána.5 százalékról 8.magasabb összegű tb-ellátások megszer­ zése érdekében . aki egyidejűleg társas vállalkozás sze­ mélyesen közreműködő tagja is. parag­ rafusa. évi CXV. törvény 25/A§-ában. szakképzettséget igényel. Az egyéni természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék változatlanul 4^zázalék. törvény 29/A § (3)-(4) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXX.a természetbeni egészségbiztosítási járulék mellett .] Já rulékm érték. [Lásd az 1997/LXXX. § (3) bekezdésében. ja n u á r 1 -jé tő l. vagyis az első adóévet megelőző év december 20-áig je­ lentheti be. [Lásd az 1997/LXXX. 29/A és a 195/1997. nem társada­ lombiztosítási járulékot.például megszűnik a heti 36 órás munkaviszonya -. [Lásd az 1997/LXXX. külön bejelentőlapon. szabadalmi ügyvivőnek sem.a 2012-ben már 3 százalékos mértékű . törvény 29/A §(1) bekezdésében.a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában . A nyugdíjas evás egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási já­ ruléka havi 6390. nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja az egyszerűsített § (3) bekezdésében. A szünetelés alatt járulékokat sem kell fizetnie. a baleseti táppénz.ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget.] Nem v á lto z o tt. Töredék hónapban a járulékfizetési alsó ha­ tárt arányosan csökkenteni kell. ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lék 2 százalékról 3 százalékra.5 százalék. ja n u á r 1 -jétő l.JE Mit kell tudni Egyéni vállalkozó többes jogviszonya az evások járulékáról és ehójáról? Főállású egyéni vállalkozó já ru lé k a la p ja Változás 2012.írja elő az egyéni vállalkozóról és egyé­ ni cégről szóló 2009.] Nem vá lto zo tt.5 százalékra nő. [Lásd az 1997/LXXX.] Nyugdíjas vállalkozó Változás 2012. méghozzá minimum egy hónapig és maximum öt évig . hogy szünetelteti tevékenységét.a törvényben előírtnál nagyobb járulékalap után kíván járulékot fizetni. Nem vá lto z o tt.a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (korábban mentesült ez alól). decem ber 31-étől. tehát akkor is. ja n u á r 1 -jé tő l. a gyermeknevelési támogatás.a tárgyhó­ nap első napján érvényes garantált bérminimum (2012-ben 108 ezer forint). már evásként pedig a novemberre vonatkozó . törvény 19. Az evás egyéni vállalkozó nem köteles nyug­ díj. napi 170 forint volt). ha gyes.] Változás 2012. a munkaerő-piaci járulék 1. a vállalkozásá­ ban is meg kell fizetnie . A főállású evás egyéni vállalkozónak az egyé­ ni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a minimálbér (ha a személyesen végzett főtevé­ kenység legalább középfokú végzettséget.és egészségbiztosítási járulékot fizetni a táp­ pénz. a gyermekgondozási segély. A nyugdíjjárulék alapja a tárgy­ hónap első napján érvényes minimálbér (2012ben havi 93 ezer forint) vagy . vagy a vállalkozói tevékenysége mellett .munkaviszonnyal is rendelkezik. törvény 19. m entességek Magasabb já ru lé k a la p választása Változás 2012. § (4) bekezdésében. Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó nyugdíjas egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot bevétele mértékétől függetlenül megfizeti.

Megállapodást az a nagykorú belföldi köt­ het. aki nem saját jogán nyugdíjas.maximum öt pótévet szerezve . A befizetési határidő elm ulasztásának következtében megszűnik a megállapodás hatálya a járulék esedékességének napját ma­ gában foglaló hónap utolsó napjával. Az itt tanuló külföldi. gyes. és akire a biztosítás nem terjed ki. Nyugdíjra jogo­ sító szolgálati idő és nyugdíjalap szerzése cél­ jából megállapodást csak az köthet. A megállapodás alapján fizetendő járu ­ lék alapja legalább a megállapodás napján érvényes havi minimálbér (2012-ben 93 ezer forint). napjáig elektroni­ kus úton kell benyújtania. § (10)-(11) bekezdéseiben.] dő§járulék havi összege a mindenkori m in i­ málbér 50 százaléka (2012-ben 46 500 forint). törvény 34.J E KÜLÖN T B -S Z E R Z Ő D É S E K Mit kell tudni A keresőképtelen. december 1 -jétő l. évi CXIX. tartózkodásra jogosító okmányt. hanem „csak” szolgálati idő szerzésére is köthető. gyed.] Változás 2012. Az evás egyéni vállalkozó vállal­ § (5) bek kozói osztalékalapját nem terheli 14százalékos eho. napjáig kell megfizetnie és bevallania. illetve . Az evás társaság főállású társas vállalkozó tagja az egészségbiz­ tosítási és munkaerő-piaci járulékot a személyes közreműködésre tekintettel kapott tagi jövede­ lem. a negyedévet követő hónap 12. törvény 37. Megál­ lapodás nem csupán nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalap.] § (4) be Egészségügyi hozzájárulás Nem vá lto zo tt. törvény 27. [Lásd az 1997/LXXX. illetve külföldi 18 év alatti gyermeke esetében a járulék a m in i­ málbér 30 százaléka (2012-ben 27 900 forint).] a külön tb-szerződésekről? Szerződéses szolgálati idő Változás 2011. ha a szerződő betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. akinek nincs bizto­ sítási kötelezettséggel járó jogviszonya. tartózkodási vagy szállás­ helyét igazoló dokumentumot. §-ában. adómódosító . a lakó-. de havonta legalább a minimálbér . az adó­ évet követő hónap 12. A főállású evás egyéni vállalkozó havonta. A külföldi nagykorú személy által fizeten­ (l)b) pontjában. [Lásr az 1997/LXXX. az 1997/LXXX. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 3. szakképzettséget igényel . §-ában. terhességi-gyermekágyi segély. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd a 195/1997.] Já ru lék fize tés e. [Lásd az 1997/LXXX. Egészségügyi szolgáltatás megállapodás alapján akkor jár. törvény 202. 38. paragrafusának (4) bekezdése szerint . § (2) bekezdésében. A nyugdíjszerzésre^ kötött megállapodás alapján fizetendő járulék mér­ téke 34 százalék. Az evás nyugdíjas egyéni vállalkozó nyugdíjjárulék-alapja továbbra is az egyszerűsített vál­ lalkozói adóról szóló törvény szerinti adóalap 10 százaléka.] Az egészségügyi szolgáltatási m egálla­ podás megkötésekor be kell mutatni a ked­ vezményezett személyazonosságát igazoló okmányt.] Társas vállalkozás és vállalkozó Változás 2012. törvény 35. § (1) b) pontjában. A külföldi állampolgár és csa­ ládtagjai megállapodást köthetnek arra. § (2) bekezdésében. valamint az öregségi rész­ nyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő eléré­ se céljából.nem köthető külön megállapodás.a 2005. ja n u á r 1 -jé tő l. ■ ha a m egállapodás szerinti járulékot az igénybevétel kezdetét megelőzően leg­ alább hat hónapig folyamatosan fizették (ek­ kor a hat hónapot követő első naptól vehető igénybe szolgáltatás). kivéve. § ty bekezdésében.ha a főtevékenység legalább középfokú végzettséget.vagy ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. §-ában. Ilyenkor a nyugdíjjárulék alapja a minimálbér. Az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év megszerzésére csak akkor köthető megállapodás. Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 27. Járulékbevallását a tárgyhónapot követő hónap 12. A megállapodás alapján nyugdíjjárulékot kell fizetni (korábban nyugdíjjárulékot és nyugdíj-biztosítási járulé­ kot kellett). törvény 34. napjáig kell megfizetnie és az éves evabevallásában bevallania. hogy ők és velük együtt élő gyermekeik egészségügyi szolgáltatást vehessenek igénybe (a sürgősségi ellátás kivételével. törvény d 34.] Táppénzes állomány. a garantált bérminimum . vagy akinek a biztosítása szünetel. de maximum a járulékfizeté­ si felső határ naptári évre felszorzott összege után (ez 2012-ben 7 942 200 forint). aki nem magán-nyugdíjpénztári tag. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 34. A kiegé­ szítő tevékenységet folytató. /Lásd. (4)-(5) bekezdéseiben.a garantált bérmini­ mum (2012-ben 108 ezer forint) után kell megfi­ zetni. [Lásd az 1998/LXVI. illetve külföl­ di állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott. fogva tartott vagy tevékenységét szüneteltető nyugdíjas vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. [Lásd az 1997/LXXX. gyermekgondozási segély­ ben részesülő.másfélszerese után fizeti meg.28 | E V Á S O K T B . napjáig köteles megfizetni a járulékot. §-ában. Pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra . A nyugdíjjárulékot havonta legalább a tárgyhónap első napján érvényes mi­ nimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) vagy . törvény 35. vagyis nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot és a nyugdíjjárulékot évente.] HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Nem vá lto zo tt. Ennél magasabb jövedelem után is fi­ zethető járulék. törvény 28.teljes öregségi tb-nyugdíjhoz szükséges 20 év. § (3) bekezdésében. bevallása Nem vá lto zo tt. a tárgyhónapot követő hónap 12. mert az m in­ denkinek jár). szakképzettséget igényel. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX. A többes jogviszonyban álló nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozónak a já­ rulékot negyedévente. gyet és ápolási díj esetén a já­ rulékfizetési alsó határt az ellátás folyósításának időtartamával arányosan csökkenteni kell.] Nem v á lto z o tt. Az evaalany társaság magánszemély tagját nem terheli 14százalékos ehofizetési kötelezettség az osztalék vagy a vállalkozásból kivont jövede­ lem után. ha addig a tartozást megfizetik. például nappali felsőfokú tanulmányok idejére (PhDképzésére is). Egészségügyi szolgáltatás Nem vá lto zo tt. kormányrendelet 8. ■ha a megállapodás szerinti járulék hatha­ vi összegét egyszerre befizetik (ez esetben a megállapodás megkötését követő hónap első napjától vehető igénybe szolgáltatás).

Ö REG SÉG I N Y U G D ÍJ 29 Mit kell tudni az öregségi nyugdíjról? N yugdíjem elés Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXXI. § (5). hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján.] § (4) be Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor Változás 2012.5-et. Ha a KSH-adatok alapján kal­ kulált nyugdíjemelési mérték a januárit ■ legalább 1 százalékponttal meghaladja. akkor a nyugdíjasok az egész évre felszor­ zott nyugdíjtöbbletet egy összegben kapják meg a novemberi nyugdíjukkal.] Öregségi nyugdíj Nem vá lto zo tt. illetve legalább arra a napra megszüntessék. a nyugdíjasok a többletet novemberben . törvény 62. a GDP változatlan áron számított nö­ vekedési ütemétől és a nettó átlagkereset növe­ kedésétől is függött a nyugdíjemelés mértéke. hogy az 1952-ben született.5 százalék fölött lenne. 2012-ben a 2008 óta változatlan nyugdíjminimumok maradnak érvényben.5 százalék legyen. A 2011 no­ vemberében egyszeri kiegészítésben része­ sülők nyugellátását ezt megelőzően 0. törvény 18. január 1-jétől 4.2 százalékkal kell emelni a 2011-ben vagy azt megelőzően megállapított nyugellátásokat. nyugdíjmódosító törvény 8. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXI. A kormánynak a novemberi nyugellátást és annak esetleges emelését ki kell egészítenie egyszeri nyugdíjprémiummal. (Tehát az 1951 előtt született nőknek és az 1947 előtt született férfiaknak. törvény 8. de legfeljebb 20 ezer forintot.] tárt. hogy a GDP becsült növekedési üteméből ki kell vonni 3. ha 2008 előtt 33 év szolgálati időt szereztek.) 2012. s akkor is maximum 80 ezer. A GDP költségvetési törvényben elfogadott. ha a GDP-növekedés bármennyivel is 7. valamint az EGT-államokban. a költségvetési hiány ^edig nem lesz na­ gyobb a költségvetési törvényben elfogadottnál. de azt csak 2014-ben. tehát 2014-ben 62 éves férfiak már csak 62 és fél éves korukban töltik be az irány­ adó nyugdíjkorhatárt). az öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagke­ reset szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani.kiegé­ szítő nyugdíjemelésként . törvény 62.5 szá­ zalékkal is meg kell emelni. akik az előző év végéig betöltötték a rájuk irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. §-ában. ja n u á r 1 -jé tő l. s e nyugdíjkülönbözettel növelt összeg lesz a következő januári nyugdíjemelés alapja. § (2)-(3) bekezdéseiben. Azok kaphatnak nyugdíjprémiumot. törvény 18.] A korhatár betöltése után nyugdíjba vonu­ lónak legalább a nyugdíjba menetele napjára itthon. Azoknak is meg kell szüntetniük a jogviszonyukat nyugdí­ jazásuk napján. (3) c) pontjaiban. § (5) bekezdésében. törvény 18. [Lásd a 168/1997. kormányrendelet 11.meg kell szorozni a havi nyugdíj egynegyedét. A novemberi nyugdíjemelésnél a KSH által a nyugdíjasok fogyasztására közzétett január és augusztus közötti adatokból számított éves fogyasztóiár-indexet kell figyelembe venni.] ■1 százalékpontnál kisebb mértékben haladja meg. amihez azonban az szükséges. 18/A § (6). A januári nyugdíjemelés mértéke kizárólag a tárgyévre tervezett fogyasztóiár-indextől függ. (5)-(8) bekezdéseiben.) Eddig nekik a jogviszony megszüntetése nél­ kül is megállapították a nyugdíjat. A nyugdíjprémium tehát maxi­ mum 80 ezer (4 x 20 000) forint lehet. ha év közben (legkésőbb szeptemberben) úgy értéke­ li. törvény 62. §-ában és a 2009/XL.5 szá­ zalékot. de felmentési ideje miatt a biztosítási jogviszonya áthúzódik 2014-re. a korhatára és a szolgálati ideje alap­ ján a jogosultságot már 2013-ban megszerzi.] Havi n y u g d íjm in im u m o k Nem változott. 18. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL. és az eredmény­ nyel . ja n u á r 1 -jétől.] Nem v á lto zo tt. § (l)-(2) bekezdéseiben. A nyugdíjkorhatár elérése esetén továbbra is 20 év szolgálati idő szükséges az öregségi teljes nyugdíj és 15 év az öregségi résznyugdíj megállapításához.de legfeljebb 4-gyel . (Eddig a bruttó hazai termék. § (3)-(5) bekezdéseiben. így az 1957-ben születettek és a náluk fiatalabbak már 65 évesen mehetnek majd nyugdíjba. így ha például egy 1951-ben született férfi közalkalmazott 2013-ban betölti a 62. [Lásd az 1997/LXXXI. 64/D§-ában.az is feltétele. Nem adható nyug­ díjprémium ideiglenes özvegyi nyugdíjasnak és a rehabilitációs járadékosnak. [Lásd az 1997/LXXXI. 18/B § (5) bekezdéseiben. életévét. azaz a költségve­ tési törvényben elfogadott infláció mértékével emelik a nyugdíjakat. A résznyugdíjnak továbbra sincs minimuma. amelyeket az előző év végéig már megállapítottak (vagyis mindkét nyugdíjemelés mindig csak a nyugdíj­ ba menetelt követő években jár). hogy a GDP várható évi növekedése legalább 7. törvény 101.] Januárban és novemberben továbbra is csak azokat a nyugdíjakat kell emelni. amely az 1952-t követő születési évenként fél évvel emelkedik. ha a kapott összeg nem éri el a nyugdíjminimumot.a szükséges szolgála­ ti idő megszerzésén túl . illetve a Magyarországgal kétoldalú szociális bizton­ sági egyezményt kötött országokban is meg kell szüntetnie minden biztosítási jogviszonyát. § (l)d ) pontjában. N yugd íjprém ium Nem v á lto z o tt. § (2) c). A nyugdíjkorhatár 62 évről fo­ kozatosan 65 évre nő: az 1952-ben születettek 62 és fél éves korukban töltik be a nyugdíjkorha- Nyugdíjminimumok 2012-ben E llátás m egnevezése Ö regségi n y u g d íj Á rva e llá tá s A n y u g d íjm in im u m h a vi összege 28 500 Ft 250 Ft HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . [Lásd az 1997/LXXXI. ha ez meghaladja az átlagosból számíthatót. [Lásd az 1997/LXXXI. 3 százalékot elérő növekedési üteme esetén a nettó átlagkereset ugyancsak költségvetési törvényben tervezett növekedését is figyelem­ be vették a januári nyugdíjemelésnél. § (4). [Lásd az 1997/LXXXI. A nyugdíjprémium összegét úgy kell ki­ számítani. a biztosítási jogviszonya megszűnését követő naptól érvényesítheti (ezt annak ellenére megteheti. törvény 12. akik 2007 végéig szereztek jogosultságot teljes vágy csökkentett előreho­ zott nyugdíjra. Az öregséginyugdíj-jogosultság érvényesítésének . § (1) bekezdésében.januárig visszame­ nően megkapják. hogy a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése/v végére eléri a 3.] Nem v á lto z o tt.

[Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL. több bizto­ sítással járó jogviszony esetén pedig a nyugdíj­ járulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig számított valamennyi kereset. Például 500 ezer forintos nettó átlagkereset esetében a nyugdíjalap 372 ezer forint plusz a 372 ezer és a 421 ezer forint közötti rész 90 százaléka. A nyugellátásban részesülő rendkívüli élethelyzetben évente egyszer segélyt kaphat.vagy osztatlan képzésében a képzési és kimeneti időn belül tanul. Ha az öregséginyugdíj-korhatárt elérő személynek nincs meg ugyan a nyug­ díjhoz szükséges szolgálati ideje. jövedelmek esetén a járulékokkal csökkentett összeg. akik 2009 végéig elérték a nyugdíjkorhatárt. és a 168/1997. ja n u á r 1 -jétő l. Továbbra is számításon kívül kell hagyni az ezen juttatások folyósítása idején kapott. december 31-e kö­ zött a főfoglalkozás keretében elért kereset.30 OR E G S E G ! N Y U G D Í J Nem kell megszüntetniük biztosítási jogvi­ szonyukat azoknak. Kivételes árvael­ látás rendkívül indokolt esetben akkor is meg­ állapítható. törvény 13. a közeli hozzátartozó halála. (Tehát a 2012.ha a ké­ relmező számára ez a kedvezőbb . törvény 66. Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigaz­ gatóság vezetője méltányosságból akkor is emelheti a nyugdíjat.] V álto zá s2012. nyugdíjjárulék-alapot képező minden kereset. Azaz a számított adó­ tében legalább 35. törvény 22. (11) c) pontjában.] Nem v á lto z o tt. április 1-je előtt fizették háztartási alkalmazott után -. Méltányossági alapon háromévente növelhető a nyugdíj. akinek a havi nyugdíja és egyéb ellátása együtt nem haladja meg a 70 ezer forintot.) [Lásd az 1997/LXXXI. § (4) bekezdésében.jé tő l. ha az ezen juttatások és keresetek beszámításával megálla­ pított nyugdíj kedvezőbb lenne. ja n u á r l. a nyugdíjalap így összesen 479 300 forint. § (1) a) és a 168/1997.szolgálati időt szerzett. s a másik szülőnek nincs jövedelme). egyedülálló esetén a 80 ezer forintot. ■1997. Egyszeri segély annak adható.] Az öregségi nyugdíj alapja Új előírás 2012. ha a kérelmező havi jövedelme meghaladja a 70 ezer forintot.) [Lásd az 1997/LXXXI. évi jövedelem beszámításakor az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelemrészt kell emelni. [ Lásd az 1^97/LXXXl. mun­ kavállalói járulék. [Lásd az 1997/LXXX1. aki még soha nem kapott méltányossági nyugdíjemelést. például nem tud dolgozni. ■2010-től szerzett keresetek. vagyis 44 100 forint.] Az 1988. [Lásd az 1997/LXXXI. és megszerezték a szüksé­ ges szolgálati időt. (Ed­ dig legalább 50 százalékos egészségkárosodás esetén a nem rehabilitálható . január 1-je és 1996.] M éltányosságok Változás 2012. az ezt meghaladó részből pedig tovább­ ra is fokozatosan csökkenő hányad. a mezőgazdasági szakszö­ vetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szak­ szövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni. mint anélkül (a nyugdíj-biztosítási igazgatóság automatikusan e szabály szerint végzi el a számítást). természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék.] Nem vá lto zo tt. ja n u á rl-jé tő l. amely a kifizetéskor hatályos rendelkezések szerint nyugdíjjárulék-alap volt. Rendkívüli élethelyzetnek számít például az elemi csapás.tehát rokkant -. törvény 20. A havi átlagkeresetbe számít ■ 1988. törvény 8. nők esetében minimum 30 év . akkor ez az összeg a nyugdíjalap. Ezt követően le kell vonni a bérből a rá eső személyi jövedelemadót is. A nyugdíjalap meghatározásakor . Az öregségi nyug­ díj alapjába 2012-ben havi 372 ezer forint valo­ rizált nettó átlagkereset számítható be teljesen (2011-ben 330 ezer forintot lehetett beszámí­ tani). A kivételes nyugdíjemelés engedélyezése esetén az öregséginyugdíj-korhatárt betöltött személynek folyósított mezőgazdasági szövet­ kezeti járadékot. kormányrendelet 11/B §-aiban. annak függvényében. nyugdíjához képest jelentős a havi gyógyszerkiadása. (5) bekezdésében. ha az elhunyt szülő nem szerzett szolgálati időt (például ha meghal az egyete­ mista apa. január 1-jétől megállapított) rehabilitációs ellátás összegé figyelmen kívül kell hagyni. valamint a rehabilitálható személyeknek az ellá­ táshoz szükséges szolgálati idő nélkül is megál­ lapíthatták az ellátást különös méltányosságból. de 25 éves kora után méltányosságból is legfeljebb 27 éves koráig. akinek nem volt még szolgálati ideje. így a közalkalmazottnak a teljes munkaidős bére számít a nyugdíjalapjába). § (2) bekezdésében. ha az érintettnek ez a kedvezőbb (részmunkaidős foglalkoztatásnál a közszférában a hiányzó időre a költségvetés megfizeti a járulékot.] 2013 után a bruttó kereset lesz a nyugdíj alapja. az álláskeresést ösztönző juttatást. A nyugdíjalap meg­ határozásakor . HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alap: ■2009 végéig szerzett keresetek. január 1-je után a biztosítással járó jog­ viszonyból származíö. jövedelmek ese­ tén a járulékokkal csökkentett összeg plusz a járulékokkal csökkentett összeg 27 százaléka (vagyis az adóalap-kiegészítés) a személyi jöve­ delemadó szabályai szerint. a gyest és a nyugdíjjárulék-köteles szociális ellátásokat (a gyermeknevelési támo­ gatást és az ápolási díjat). mikori is a jövedelem. akinek a szo­ ciális törvény szerint figyelembe vett egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot. rehabi­ litációs járadékra jogosultság miatt pedig nem lehet megállapítani kivételes nyugellátást. kormányrendelet 72/B §-aiban. a hirtelen fellépő. de legfeljebb az öregséginyugdíj-minimum össze­ gének másfélszerese (2012-ben 42 750 forint) lehet. Ha a nyugdíjjárulékot a biztosítási jogvi­ szony keretében meghatározott fix összeg után kellett fizetni-például ha 1992. az ezen idő alatt kifizetett»év végi részesedés. vállalkozói járulék (2010. vagyis 63 200 fo­ rint. január 1-jétől a nyugdíj megál­ lapításának kezdőnapjáig szerzett keresetbe (jövedelembe) kizárólag az a kereset (jövede­ lem) számít bele. A méltányossági nyugdíjemelés iránti ké­ relmek rangsorolásakor előnyben részesül. . Megváltozott mun­ kaképesség miatt csak özvegy részére.ha a kérelmező számára ez a kedvezőbb . Az árva addig kaphatja az árvaellátást. §-ában. jövedelem. A keresetet a kifizetés időpont­ jában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékekkel számított nyugdíjjárulék. de nem több 80 ezer forintnál. eltartó rokonsága nincs. §(1) bekezdésében. amíg az első alap. törvény 66. törvény 17.számításon kívül kell hagyni a munkanélküli-járadékot. ha az elhunyt az előírt szolgálati idő legalább felével rendelkezett. valamint a 421 ezer fo­ rint feletti rész 80 százaléka. [Lásd az 1997/LXXXI. a vállalkozói járadékot. A közszférában a prémiumévek program ke­ retében járó juttatás összegét szintén figyelmen kívül kell hagyni az átlagkereset számításakor. méltányossági nyugdíjat kaphat. jutalom és a keresettel. a nyugdíj előtti mun­ kanélküli-segélyt. prémium. biztosítással járó jogviszonyból szár­ mazó keresetet. aki idős. Kivételes nyugdíjemelést az kaphat. kormányrendelet 72/B § (4) a). magán-nyugdíjpénztári tagdíj. jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadék. § és a 168/1997. egyedülálló.a nyugdíjjárulék-köteles (tehát a 2012. kivéve. A személyi jövedelemadó szá­ mított alapja különböző. Méltányossági árvaellátás akkor állapítha­ tó meg.férfiak ese­ Az egyszeri segély legalább 15 ezer forint. de annak legalább a felével rendelkezik. vagy hosszú . jövedelem. illetve az. nagy kiadással járó betegség. január 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő­ piaci járulék) összegével kell csökkenteni.és mester. és az emelést az élethelyzete is indokolja. jövedelmet. valamint a rehabili­ tációs járadékot. c) pontjaiban.

tettek növelést.0 16 45. Nyugdíjnövelési pótlékkal kell és a 168/1997.) hónapra a iiy ugdíj-megállapító szervek csak folyamatosan összesen 72-szer 30 napot (hat [Lásd az 1997/LXXXI.5 százaléka. akik tovább alapján kiszámított valorizációs szorzókat.0 [Lásd az 1997/LXXXI. . minimumra. törvény van . 15.65 százaléka.0 33 a 2010. § (6) bekezdésében.0 67.0 19 35 október 1.32 ÖR E G S É G I N Y U G D Í J díjpénztári tagok 2011 novemberét követő biztosítási jogviszonya beszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe Havi á tla g Havi á tla g ­ Szolgálati Szol­ vett szolgálati időbe. férfi.] meket. és 62 éves kora után szerzett jövedelmet a nyugdíjas.0 31 15 nyugdíjának csökkentése során az általá­ 32 70. ha valaki az átlagkereset-számítási időszak éveinél kevesebb szolgálati időt szerzett .] töltötték. kormányrendelet 11. melyek után korábban már érvényesí­ Annál a nyugdíjigénylőnél. növelés összegét naptári évenként kiszámítják. figyelembe kell venni az 1988.] öregségi teljes nyugdíjra jogosult nyugdíjként Nem v á lto z o tt. míg 40 év szolgálati idő esetén 63. Ennek ki. törvény 12-13. 73. esetében 1. törvény Az. A magán-nyug­ Az öregségi nyugdíj a szolgálati évek függvényében .0 * 40 ladhatja meg a havi átlagkeresetet (kivéve.0 szakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 21 55. törvény 12. decem ber 31-étől. Az öregségi nyugdíjat a nettó 38 77. § (6) bekezdéseiben.mondjuk mert külföldön dolgozott az ő nyugdíját e rövidebb idő alapján kell kiszámítani.0 28 66. §(1) bekezdésében. és 62 éves A 2010 végéig szerzett jövedelmek után bár­ a 2011-es valorizációs szorzókkal számítanak koráig legalább 20 év szolgálati idővel ren­ mikor kérelmezhető a nyugdíjnövelés.0 36 74. aki 1988 és 2011 között csak négy évet dolgozott Magyarországon.0 és m inden további évre 25 a nyugdíjigénylő nyugdíjnövelésre jogosult. dolgoztak.0 26 gán-nyugdíjpénztári tagok 2011 decemberétől 27 65. akinek a nyugdíj alapjául szolgáló át­ Aki a nyugdíj mellett dolgozik tovább. alapból a szolgálati idő hosszától függően kell 59.0 14 2.0 37 75. Kivétel ez alól.22 százaléka lesz a nyugdíj. és 2011-ben nyugdíjra jogosult. % -a a nyugdíj kiszámításakor.0 11 35. § (7) bekezdésében és 1 mellékletében.. január 1-jétől A növelés mértéke a megszerzett jövedelem mum résznyugdíj esetében. tehát a megszer­ kereset 1. Nem érvényesül a nyugdíjmini­ elfogadott törvény szerint . járulékot fizetett. átlagos havi összegének 0. amelyet évet) dolgozott. nem pedig az ál­ talános szabály szerinti minimum tíz év jöve­ delme alapján számítják ki a magyar nyugdíját. [Lásd az 1997/LXXXI.tehát Például az az 1944. mányrendeletben közzé kell tenni az öregségi [Lásd az 1997/LXXXI. mint zett jövedelem 2400-ad része.a még 1997-ben lapításkor kiegészítik az adott évben érvényes delmeket 2012-ben a 2011.0 nos szabályok szerint kiszámított nyugdíjat 71.5 százalékának összegével kell megszorozni. [Lásd az 1997/LXXXI. §-aiban. kell .0 23 39 78.] [Lásd az 1997/LXXXI. aki 2012.0 12 mük nem számított volna be a nyugdíjba.] megállapításakor alkalmazott. ha a nyugdíjalap 53. A 40 2 -2 százalék e növelés folytán nő a kereset fölé a nyugdíja). 20. aki nem rendel­ kezik 1988 és a nyugdíjba vonulás időpontja kö­ zött legalább a fele időre keresettel. és nem vettek fel nyugdíjat. közötti idő­ Az öregségi nyugdíj összege 20 53. és a nyugdíjalap 80 százaléka lesz a nyugdíj. és jövedel­ 37. § (1) a) pontjában. a reájuk irányadó korhatárt be­ 101. de legalább húsz év szolgálati ideje [Lásd az 1997/LXXX.5 A megállapított öregségi nyugdíj nem ha­ kiszámítani. törvény 22/A §-ában. § (3) és a 168/1997.0 21* 61. A m agánpénztári tag tb43. §-aiban. törvény Tovább dolgozók n y u g d íjá n ak növelése időt szereztek.0 latiidő-részarány 75 százalékának és a 2010. Minden év márciusában kor­ a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetét kapja. hogy év közben hány napig márciusban lesz ismert. Például annak csak az itthon „teljesített” négy év.2013. 22. §-ában.0 17 47. átlagkeresetének szintjére kell felszorozni.0 22 57. törvény 102/A §-ában. a KSH adatai kiszámítani azoknak a nyugdíját. nimumot. december 1-jéid ő .azaz a nyugdíjkorhatár betöltése esetén K eresetvalorizáció 19.0 10 33.0 13 29 [Lásd az 1997/LXXXI. §-ában. október 27-én született az éves jövedelem 2400-ad részével .) 39. a hiányzó időszakra az adott időszakban érvényben volt minimálbérekkel számolnak.0 69. A nyugdíjnövelés mértéke 30 naponként a nyug­ A havi nyugdíjat az év során szerzett jövedelem A valorizációs szorzókat tényadatok alapján díj 0. október 27-étől kéri öregségi (Függetlenül attól.0 51. A nyugdíj mellett szerzett jöve­ A nyugdíjazás évét megelőző év előtti évi volna nekik. a nyugdíjminimum.0 nem szereztek volna szolgálati időt. magánpénztári tagok alapját képező havi átlagkereset kisebb.] Nem v á lto z o tt.5 százalékával .emelik. vagy ha a nyugdíj változik: ekkortól szolgálati évenként a bruttó havi átlagának 0. évnél több szolgálati idővel rendelkezők nyug­ A nyugdíjmiijimum alatti nyugdíjat a megál­ díja a plusz szolgálati évekre 2-2 százalékkal nő. Nem válto zo tt. bár az járt Nem vá lto zo tt. és a 2010-ig megszerzett jöve­ A nyugdíjmértékszabály . január 1-je előtti időszakok keresetét is. így az első három nyugdíja megállapítását. év hatályon kívül helyezett szabály szerint a ma64.] . § (2) bekezdésében. törvény delkezett. Nem v á lto zo tt. Ha még így sem igazolható kereset az irányadó időszak legalább felére. Például 20 év szolgálati idő esetén 80.5) százalékkal növelt során 13. 36 (72-szer 0. A 2011-re vonatkozó szorzó például csak 2012. törvény 30 68. évi szintre emelik fel. a megszerzett szolgálati időtől és delem utáni járulékfizetés esetén járó nyugdíjnettó átlagkereseteket a nyugdíjazás előtti év a tovább dolgozás időtartamától függetlenül. [Lásd az 1997/LXXXI. miután legalább 20 év szolgálati [Lásd az 1997/LXXXI. mellékletében. törvény átlagkereset alapján meghatározott nyugdíj­ 12. 2.. és a 2011. október 1-je előtt megszerzett szolgá18 49.0 41.] nyugdíjelőleget állapítanak majd meg. év kereset g á la ti kereset től szerzett jövedelmeiket figyelembe veszik % -a id ő . kormányrendelet nem veszik figyelembe azokat a jövedel­ nyugdíjat kap.0 34 72.2011. nyug­ lagkeresete nem éri el a mindenkori nyugdíjmi­ 12. (Az eddig érvényes. Ellátásszerzés k o rh a tá r fe le tt nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset 21.] díjjárulékot köteles fizetni a keresete után.megállapítani.azaz csak utólag lehet . november 30.5 százaléka.] Egyéb öreg séginyug díj-szab ályok Változás 2011.

§-aiban és a 168/1997.) 37. érdemes szüneteltet­ nie özvegyi nyugdíját). amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas [Lásd az 1997/LXXXI. a szolgálati idő lék alatti. to­ megállapítható. amelyre a munkáltató a biztosított keresetéből. § (1) k) pontjában.) nál magasabb ellátás állapítható meg. A rokkantsági nyug­ gyermekágyi segély és a sorkatonaság időtar­ díj megszűnése miatt érvényét veszti az a sza­ tama szolgálati idő. kormányrendelet [Lásd az 1997/LXXXI. gyes. § (2) a)-b) pontjaiban. százalék. törvény 38.] 61/A §-ában. illetve az esetleges tartozás összegét.] előtt hatályos rendelkezések szerint megálla­ A minimálbérnél kisebb összeg után járu­ pított mezőgazdasági szövetkezeti öregségi.] annyi nappal kell csökkenteni. [Lásd az 1997/LXXXI. rokkantsági ellátást. ha az özvegyi nyugdíj­ csökkent felére az özvegyi nyugdíj. illetve az öregséginyugdíj­ korhatára időpontjához igazodóan megállapított nyugdíj összege között.] A gyed. átmeneti bányászjáradékot. ja n u á r l. bály. kormányrendelet 67. 41.] járadékot. a szolgálati időt [Lásd az 1997/LXXXI. tény­ leges nyugdíjazásakor választhat a tényleges nyugdíjazás időpontjához igazodóan megállapí­ tott öregségi nyugdíj. Ha a nyugdíja rögzítését kérő biztosított to­ vább dolgozik. korhatár előtti ellátást. ha az egészséga befizetés napját magában foglaló naptári hó­ károsodása meghaladta az 50 százalékot. A nem nyugdíjas zetését. §-aiban. hogy a tartozás dő volt az özvegyi nyugdíj megállapításához. aki a nyugdíja rögzítését követő és a tényleges nyugdíjazása közötti idő­ nek legalább a fele részében özvegyi nyugdíjat vett fel (ha választani akar. (Eddig az öregségi nyugdíjasok és a me­ időre számítják ki neki. (Eddig akkor jogosított. gyet. zőgazdasági szövetkezeti járadékosok mellett [Lásd az 1997/LXXXI. 47. törvény 37-43/A és a 168/1997. amíg nem kéri az újbóli folyósítást. §-ában.az 1997 végéig megszerzetteken túl . törvény 2012-ben fogja meghatározni.] HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . főis­ díj helyett folyósítják. törvény ellátásának alapján határozta meg az ideiglenes 38. §-ában. § (l)p) pontjában.] N yugdíjösszeg-rögzítés Nem v á lto z o tt. rehabilitációs ellátást.] N yu g d íj-szü n e telte té s Nem vá lto zo tt. lékot fizetők esetében a nyugdíjjogosultság munkaképtelenségi vagy növelt összegű jára­ elbírálásakor nem kell arányosan csökkenteni dékban nem részesülő özvegynek rokkantsági a szolgálati időt.) utáni időszakra a heti 48 órát meghaladó. kérheti. [Lásd az 1997/LXXXl. § fi)-(2) bekezdéseiben. de azt csak tíz év szolgálati nak.ÖREGSÉGI N Y UG DÍ J 33 Az öregségi nyugdíj e növeléssel meghalad­ hatja a nyugdíj alapját képező havi átlagkerese­ tet .] a nyugdíj-biztosítási és a nyugdíjjárulék befi­ Változás 2012. december 31-e utáni egyetemi. kormányrendelet 29-59/B §-aiban. törvény a 46. Ha például valaki húsz évig ellátást. A magánnyugdíjrendszerből mellett már csak az elhunyt nyugdíjának 30 2010. de azt ne folyósítsák.az 1997. rehabilitációs ellátást. ja n u á rl-jé tő l. és a minimálbér fele ellátást. jogosult a nyugdíjra . A táppénz. november 2-ától 2011. Ha a vállalkozó­ körben. jövedelméből levonta a nyugdíjjárulékot. törvény 83/A §-ában.] a rokkantsági nyugdíjasoknak járt feleakkora Az egészségügyi dolgozók a 2004. 101. ha az öregségi nyugdíjban és az 1998 [Lásd az 1997/LXXXI. halála esetén kevesebb szolgálati idő is elegen­ illetve a vállalkozó nem közli. az 1997/LXXXI.] Az 1997. a terhességi­ Új előírás2012. törvény 82.mivel balettművészeti életjáradékot sem folyósíta­ húsz évet dolgozott -. c)-e) pontjaiban. Nyolc óra többletgán nem állapítanak meg a részére öregségi munka számít egy napnak. vábbá a rokkantsági nyugdíj megállapításakor Erre akkor kerül sor.] Az egyéni és a társas vállalkozók szolgá[Lásd az 1997/LXXXI. törvény 12. és a 168/1997. Ha a biztosítottság a társadalombiztosítás nyilvántartásaiból megállapítható. § (2) bekezdésében. illetve balettművészeti élet­ Özvegyi já ra d é k járadékot. Szolgálati idő a biztosítási idő azon része is. törvény 59/B§ (3) bekezdésében. Szolgálati időnek számít . hogy egészségi állapota 50 száza­ a tartozást utólag megfizetik. [Lásd az 1997/LXXX1. hogy a nyugdíját állapítsák meg. hogy az elhunyt dolgo­ szolgálati idejét saját igazolásuk vagy nyilatko­ zott-e korkedvezményes időre jogosító munka­ zatuk alapján kell elismerni. (Eddig az ilyen munkakör betöltőjének nak járuléktartozása van. tehát a ko­ [Lásd az 1997/LXXXI. Aki elérte az öregséginyugdíj-korhatárt. nyugellátást... önként A 60 százalékos özvegyi nyugdíj az öz­ vállalt többletmunkavégzés arányában kiegészí­ vegyet mindaddig megilleti. korhatár előtti részmunkaidőben dolgozik.jé tő l.) nap első napjától vehető figyelembe. törvény rábbi dátumtól megállapított nyugdíj visszame­ 4. átmeneti bá­ nyászjáradékot. igazolások alapján nem bizonyítható. §(1)özvegyi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj összegét. Nem választhat az. [Lásd. s a nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatár betöltését követően legalább egy év (365 naptári nap) szolgálati időt szerez. §-aiban. december 31-e után biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött minden olyan idő. személy halálakor az özvegyi nyugdíj megál­ Az adóhatósági igazolás kiadásáig az érintettek lapítása nem függ attól. A nyugdíjjogosultságot a szol­ gálati idő alapozza meg. 21. ha arra megfizették az előírt nyugdíjjárulékot.] Szolgálati idő Nem vá lto z o tt. a m un­ kanélküli-ellátások folyósításának időtartama Özvegyi nyugdíj szolgálati idő. A nyug­ ellátás szüneteltetése alatt az érintett nyugdí­ jasnak minősül. Akkortól a megállapított ellátás Nem v á lto z o tt. törvény latiidő-számításához az adóhatóság igazolja 50.] nőleg nem korrigálható (vagyis nem vehető fel Az özvegyi nyugdíj akkor lesz 60 helyett 30 a különbözet). törvény 43/A §-ában.) melyik időszakra vonatkozik. (Az özvegyi járadék meg­ kolai tanulmányi idő nem számít bele a szolgála­ állapítására vonatkozó szabályokat a kormány ti időbe. amennyi a tar­ Az özvegy munkaképesség-csökkenése tozás összegének és a nyugdíj-megállapítás akkor jogosít özvegyi nyugdíjra az ideiglenes előtti hónapban érvényes minimálbér harminellátás egyéves időtartamának lejárta után. Ebben [Lásd az 1997/LXXXI. illetve után fizet járulékot. törvény az esetben az özvegyi járadékot az özvegyi nyug­ 50. mezőgazdasági szövetkezeti [Lásd az 1997/LXXXI. (Eddig az öregségi nyugdíj szalépő tagok halála esetén özvegyi járadék is és a mezőgazdasági szövetkezeti járadék. a nyugdíj újbóli folyósításakor a szünetelés alatti emeléseket megkapja. május 1-je özvegyi nyugdíj. és az adóhatóság. amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. a nyugdíjjárulék levonását (megfizetését) vélelmezni kell. az ápolási díj. [Lásd az 1997/LXXXI. és megszerezte az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt (20 évet). Ha megállapítja. törvény 39. március 1-jéig viszszázaléka jár neki. ha cadrésze után számított nyugdíj-biztosítási és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyugdíjjárulék összegének a hányadosa. de an­ nak befizetését részben vagy teljesen elmulasz­ totta. Az öregségi és az öregségi jelle­ gű nyugdíjakat a biztosítási jogviszonyban álló nyugdíjas kérelmére mindaddig szüneteltetni kell. §-ában. és ez idő alatt nem kéri nyugdíja folyósítását. de a nyugdíj járulék befizetése a rendelkezésre álló okiratok. amíg saját jo­ tő szolgálati időt szerezhetnek.

hogy az özvegyi ellátást 1998. törvény 44/A. törvény 48. ha a feltételek (nyugdíjkorhatár. évi kormányrendelet 59/C§-ában. vagy házastársa (élettársa) jogán legalább két. Özvegyi nyugdíjra az jogosult. illetve öregségi nyug­ díjas volt. törvény 47. ha csak egy gyer­ meket nevel (a fogyatékosságot a családipótlékszabályok szerint kell igazolni). §-ában. és az elhunyt jogán folyó­ sított özvegyi nyugdíj beszüntetésétől számított 15éven belül betöltötte a nyugdíjkorhatárt. [Lásd az 1997/LXXXI. május 15-éig öz­ vegyi nyugdíjat kapott. A 30 százalékos özvegyi nyug­ díj az özvegy saját jogán járó ellátásának össze­ gétől függetlenül jár. az ideiglenes özvegyi nyugdíj legalább a gyermek 18 hóna­ pos koráig jár.akár külön-. Az özvegyi nyugdíj ebben az eset­ ben nem haladhatja meg a tartásdíj összegét. hogy 30 százalékos öz­ vegyi nyugdíjat állapítson meg neki a nyugdíjfolyósító. [Lásd a 168/1997. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. vagy korábban elváltak ugyan.másfél évesnél kisebb gyermeket tart el. a jogosultság akkor éled fel. de vala­ mennyi kedvezményezett átutaltatta az elhunyt egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíj-biz­ tosítási Alapba.miatt szűnt meg. [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 53. Ha az özvegyi nyugdíjra jogosultság nem házasságkötés . december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az özvegyi nyugdíj. amely az elhunytat a ha­ lála időpontjában megillette vagy megillette volna. törvény . ekkor nem érvényes az együtt­ folyósítási összeghatár.] Özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Nem v á lto z o tt. §-ában. Az özvegyi nyugdíj 1993. [Lásd az 1997/LXXXI.] Az özvegyi nyugdíjra jogosultság házasság esetén főszabályként nem kötődik együttélési időhöz. nyugdíjától függetlenül teljes egészében jár. árvaellátásra jogosult gyermeket tart el. [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 50. Ha a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg. Ez az özvegy nyugdíjának összegére.] Nem v á lto z o tt. törvény 47. §-ában. keresetére. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat annak az öregségi nyugdíjnak az alapján kell k i­ számítani. február 28-án hunyt el. [Lásd a 168/1997. §-aiban. § (5) bekezdésében. amely az elhunytat a halála idő­ pontjában megillette vagy megillette volna.] [Lásd az 1997/LXXXI. akinek el­ hunyt házastársa (élettársa) jogosult lett vol­ na öregségi.] Az elváltak vagy egy évnél régebben külön élők abban az esetben jogosultak özvegyi nyug­ díjra. ha az előbbi feltételek valamelyike a házastárs (élettárs) halálától számított tíz éven belül kö­ vetkezik be. az elvált házastárs és az élettárs kaphat .] Ha az elhunyt magánpénztári tag volt.1959.] A házastárs (élettárs) halála után az özvegy­ nek egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár.. munkaképesség-változás) valamelyike az özve­ gyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül beáll. janu­ ár 1-je előtti halála okán jár. ha a házasságkötéstől számítva öt éven át együtt éllek. §-ában. akinek a házastársa (élettársa) 1993. [Lásd az 1997/LXXXI. aki há­ zastársa (élettársa) halálát jogerős bírói ítélet szerint szándékosan okozta. feb­ ruár 28-át követő megözvegyülés esetén tíz éven belül éledhet fel. akiknek közös gyer­ mekük van. a megváltozott munkaképességű özvegy álla­ potjavulása . január 1-je előtt vagy után állapították meg -.] hunyt házastársuk nyugdíjának a 60 százalékát . nyugdíjra. kormányrendelet 62. Az együttélést azonos lakóhellyel. 45-46.az együtt folyósított saját jogú és özvegyi nyug­ díj felső határa 76 260 forint (2011-ben 72 820 forint volt). [Lásd az 1997/LXXXI. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXI. az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik életévéig jár. törvény 49. Nem jogosult az özvegyi nyugdíjra e feltételek fennállása esetén sem az. május 15-éig kell betöltenie az öregséginyugdíj-korhatárt ahhoz. december 31-én érvényes nyug­ díjkorhatárt (nőknél 55. §-ában.árvaellátásra jogosult . Ha az özvegyi nyugdíj az elhunyt 1998. ha az özvegy számára ez a kedvezőbb. Nem vonatko­ zik ez a megkötés azokra. ha az özvegy közben házasságot kötött). vagy elszenvedte az 50 százalékos munkaképesség­ változást (ez esetben sincs feléledés akkor. és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek vala­ melyike a különéléstől számított tíz éven belül bekövetkezett (például az özvegy eléri a nyug­ díjkorhatárt). Ha az özvegy . hogy özvegyi nyugdíja feléledjen. § (1) bekezdésében.] Feléled az özvegyinyugdíj-jogosultsága an­ nak. akinek a házastársa (élettársa) 1993. törvény 50. jövedelmé­ re tekintet nélkül jár. janu­ ár 1-je előtt megözvegyültek számára . kiegészítések. § (7) bekezdésében. törvény 47. jövedelmétől. az érintet­ tek nemétől függetlenül. * [Lásd az 1997/LXXXI.3k ÖR E G S É G I N Y U G D Í J Nem vá lto z o tt. vagy rok­ kant. Ha a megszűnt özvegyi nyugdíjat 1997. Az 1998. Az özvegy kérheti. akár azonos neműek de élettárs csak akkor. kormányrendelet 60. § (1) bekezdésében. vagy legalább tíz év óta megszakítás nélkül együtt éltek (ilyenkor nem kell közös gyermeküknek lennie). akkor az özvegy (árva. A fogyatékos gyermeket nevelő özvegy akkor is jogosult özvegyi nyugdíjra. [ Lásd a 168/1997. § (2)-(3) bekezdéseiben. és van közös (bármikor is született) gyer­ mekük. akkor az 1996. és ezzel együtt folyósítsa saját jogú nyugellátását. Ha az elhunyj nem érte el a nyugdíjkor­ határt. január 1-je előtt állapították meg.] Az özvegyi nyugdíj annak az öregségi nyug­ díjnak a 30 százaléka. december 31-ei szabályok szerint szükséges szolgálati időt. vagy megszerezte a rokkantsági nyugdíj megállapításához a 2011. Ha az özvegyi nyugdíj „feléled”. szülő) nem csökkentett.akik együtt kaphatják saját nyugdíjukat és mellé el­ . 50.hanem példá­ ul az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése. hanem teljes nyugdíjra (árva­ ellátásra. az özvegy az özvegyi nyugdíj­ ra csak akkor jogosult. ja n u á r 1 -jé tő l. a részére 2011. törvény 50. és ő árvaellátásra jogosult gyermekek miatt 1999. hitelt érdemlő módon igazolni kell. tartózkodási hellyel vagy egyéb. az özvegy saját jogú nyugellátását főszabály szerint a 60 százalékos özvegyi nyugdíjjal kiegészítve kell folyósítani függetlenül attól. Nem jogosult élettársa után özvegyi nyug­ díjra az. évi IV. már­ cius 1-je előtt hunyt el. a részére 2011.685/A paragrafusában megha­ tározott személyeket kell tekinteni. 53. Az ellátás az özvegy saját kerese­ tétől. a jogosultat megilletik a megszűnés óta érvényesült eme­ lések. Ha azonban az elhunyt a házasságkötéskor már betöltötte az öregségi nyugdíjra jogosító életkort. de az öregséginyugdíj-korhatár betöltését követő­ en ismét házasságot kötöttek. aki az együttélési idő vagy annak egy része alatt özvegyi vagy baleseti özvegyi nyug­ díjban részesült.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítá­ sának megszűnése után az jogosult özvegyi nyugdíjra. Özvegyi nyugdíjat a házastárs. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj alapján szám ítják ki az ideiglenes özvegyi nyugdíjat. [Lásd az 1997/LXXXI.] Élettársnak a polgári törvénykönyv . ha házastársuktól annak haláláig tartás­ díjban részesültek (vagy bíróság azt megítélte). szülői nyugdíjra) lesz jogosult. §-aiban. ha társával annak halálát megelőzően legalább egy évig megszakítás nélkül együtt élt. aki házastársa halálakor az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. Tehát például annak. férfiaknál 60 évet) kell figyelembevenni.] Együtt fo ly ó s íto tt e llátások V áltozás 2012. 2014. Az özvegyi nyugdíj abban az esetben is jár. de csak a kormány által évente meghatározott öszszegig (2012-ben 76 260 forintig). és özvegye (illetve az árva vagy a szülő) nem szerepelt a kedvezményezettek között.

ha az özvegy az öregséginyugdíj-korhatára be­ töltése előtt házasságot köt. törvény 59.] r —íse . [Lásd az 1997/LXXXL törvény 95. Az ő döntése ellen az elsőfokú határozatot hozó nyugdíj-biztosítási szerv székhelye szerinti bírósághoz adható be . Szülői nyugdíjra az jogosult. [Lásd az 1997/LXXXI.] nyugössze- Nem v á lto z o tt. Ez ellen 15 napon belül. Túlnyomó részben eltartottnak az minősül.] Az árvaellátás a 16-25 éves korúaknak ak­ kor jár (a korhatár méltányosságból 27 éves korig meghosszabbítható). hogy az elhunyt az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjhoz 2011. hozzátartozói nyugellátása a gyermek (unoka) elhalálozása időpontjában nem haladta meg az öregséginyugdíj-minimumot (havi 28 500 forintot). vagy 2011. (5) bekezdéseiben. törvény 55. § (1) bekezdésében. § (5) bekezdésében. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 56. személyesen vagy ásra B özíell )oz. a felsőfokú iskoláiét félévente kell igazolni. adatok csatolásával igényelhető. az igénylő elő­ leget kap.] postai úton. [Lásd az 1997/LXXXI. de tt ösz- 'vegy 3 0ZS . §-ában. jn. A nyugellátási igény a nyugdíj-biztosítá­ si szervhez nyújtható be.] Nem v á lto z o tt.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság EGT-tagállam ban élők. az adat megváltozásától. december 31-ei szabályok szerint megálla­ pítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az ellátási összeg. Az árv aellátás an nak az öregségi nyugdíjnak a 30 százaléka.] Szolgálati idő megállapítását a korhatár betöltése előtt bármikor.] Nem v á lt o z o t t . for­ m anyom tatványon. A nyugdíjat belföldi meghatalmazott is felveheti. akit gyermeke (unokája) a halála előtti évben túlnyomó részben eltartott. [Lásd az 1997/LXXXI. de a nyugdíjas megadhatja neki azt a belföldi szám laszá­ mot. visszamenőleg legfeljebb hat hónapra. törvény 56. §-aiban.] A nyugdíj-biztosítási szerv felhívására történő. § (1) bekezdésében. Az igény bejelentési időpontjá­ nak a nyugdíj-biztosítási szervhez beérkezé­ sének a napja számít. törvény 51. febn tíz díjra téldánése. [Lásd az 1997/LXXXI. mely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg az árvaellátás összegét. Nyugellátás írásban. ha a munkaképesség válto­ zásának mértéke már nem éri el az 50 százalé­ kot. [Lásd az 1997/LXXXl. akinek nyugellátása. ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás.30 napon be­ lül . valamint a nyugellátásban részesü­ lő személynek a jogosultságáról és az ellátás folyósításáról. Az üzemi baleset következ­ tében elhunytak hozzátartozóit az általá­ nos szabályok szerint illeti meg az özvegyi nyugdíj. §-ában. az elbíráláshoz szük­ séges ig azo láso k . valamint a halálozástól számított 15 naptári nap. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 73. kormányrendelet 75. a szülői nyugdíj 60 százalékos lesz. ahová utalhat.kereset. hogy az előző évben és a tárgyév január hónapjában kifizetett összeg milyen ellátá­ sokat tartalmaz. az árvaellátás címén megállapított özvegyi nyugdíjra pedig akkor. törvény 55. tyugkell m.] A külföldön élő vagy ott tartózkodó nyugdí­ jas az ellátása külföldre folyósításához évente köteles megadni a szükséges adatokat a nyug­ díjfolyósító szervnek. kormányrendelet 66/A § (1) bekezdésében.. EGT-n kívüli országokba a nyugdíjfolyósító nem utal nyugdíjat. §-ában. [Lásd a 16§/1997. [Lásd az 1997/LXXX1.] Az árvaellátás gyermekenként 2012-ben is minimum havi 24 250 forint. Á [Lásd az 1997/LXXXl. Ha az árva közben megrokkan.] jyütt- ban.] lelül ultat em eegyi meg. Ha többen is jogosultak özve­ gyi nyugdíjra . rokkantsági ellátása. életévet betöltött árva a ta­ nulmányokat a megkezdésüktől számított egy hónapon belül köteles igazolni. § (1). ha az árva okta­ tási intézmény nappali tagozatán tanul. Tehát abban az esetben. törvény 58-59. amely az elhunytat a halála időpontjában megillet­ te vagy megillette volna. ja n u á r 1 -jé tő l. állatság latár. Ha viszont a szülő (nagyszülő) nem kapja a fel­ sorolt ellátások egyikét sem. írásban lehet fellebbez­ ni a nyugdíj-biztosítási szerv vezetőjénél. [Lásd az 1997/LXXXI. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyug­ díjának 30 százaléka az ellátási összeg. A rokkantsági j nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály. kormányrendelet 64/D§-ában.J . illetve tartózkodók nyugdí­ ját kérésükre EGT-területen lévő bankhoz utalja. A hozzátar­ tozói ellátást a baleseti rokkantsági nyugdíj kiszámításának 2011. izve- H ozzátarto zói ellátás üzem i balesetben elh u n y t után Nem v á lto z o tt. [Lásd a 168/1997. december 31-én érvé­ nyes előírásai szerint kell megállapítani. de határozat 30 napon belül még nem hozható (például adatpótlás szükséges). § (1) bekezdésében.ÖREGSÉGI N YU GDÍ J 35 alékát nyug- Egyéb özveg yin yu g d íj-szab ályo k Szülői nyugdíj Új előírás 2012. kormányrendelet 76. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 68.] Az igényelbíráló szerveknek az igény és a szükséges adatok benyújtását követő két hónapon belül kell határozatot hozniuk. A 16.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . vagy balettművészeti életjáradéka is van.] Ha a nyugdíjra jogosultság megállapítható. §-ában. §-aiban. A rokkantsági nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály. kormányrendelet 75/B §-ában.] HVG | T B . az árvaellátás életkortól függetlenül jár (mint a már az el­ hunyt halálakor rokkant kiskorú árvák eseté­ ben).] Janm áro lyóított 'agy ¡ság­ iba íhát isa) Eljárási szabályok Nem v á lt o z o t t. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. és a 168/1997. december 31-én szükséges szolgálati időt megszerezze (vagyis a nyugdíj szolgálati időtől függetlenül jár). átmeneti bányászjá­ radéka. korhatár előtti ellátása. A szülői nyugdíj összege azonos az özve­ gyi nyugdíjéval. [Lásd az 1997/LXXXl. illetve a hozzátartozóknak a nyugdíjas haláláról szóló bejelentések ha­ tárideje a felhívástól. A középiskolai tanulói jogviszony fenn­ állását évente. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 79. §-aiban. Ugyanakkor nem jogosultsági feltétel. törvény 52.] Megszűnik az özvegyinyugdíj-jogosultság. §-ában. ha a szü­ netelés betegség vagy szülés miatt követke­ zik be. az árvaellátás és a szülői nyugdíj.] '2 820 idelet ében. ha a szülőnek (nagyszülőnek) öregségi nyugdíja.] A hallgatói jogviszony szünetelése alatt kizárólag akkor jár az árvaellátás. § (4) bekezdésében. Jgdíjjogú Árvaellátás Ú előírás 2012. rehabilitációs ellátása. törvény 60-61.például a külön élő házastárs és az élettárs az ellátást egyenlő arányban kell közöttük megosztani. §-ában. Az özvegy munkaképesség-változása okán megállapított özvegyi nyugdíjra akkor szűnik meg a jogosultság. [Lásd a 168/1997. naptári évenként egyszer lehet kérni a nyugdíj-biztosítási igazgatóságtól.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden januárban köteles ügyfeleit tájékoztatni ar­ ról. akkor a gyermek (unoka) öregségi nyug­ díjának.janu- tjogú lékos 'tani - 1998. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 64. a részére 2011. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg a szülői nyugdíj összegét. §-ában cs a 168/1997. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 97.

a korha­ tár felettieké öregségi nyugdíjjá alakul át.és az előírt szolgálati idővel rendelke­ ző személyek kaphattak rokkantsági nyugdíjat. § (1) bekezdésében. A korábban megálla­ pított ellátásokat a határozott időtartam végéig folyósítják. törvény 34.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alakul.) [Lásd a 2011/CXC1. [Lásd a 2011/CXC1. 35. [Lásd a 20U/CXCI törvény 32. törvény 32. legalább 40 százalékos egészségkárosodása esetén. Szociális ellátások m egszüntetése Új előírás 2012. ez összesen három-. 33. törvény 32. . vala­ mint az átmeneti járadék rokkantsági ellátássá Új ellátások Új előírás 2012. A 2011.. december 30-ától három évre állapították meg a rehabilitációs járadékot. így öszszesen mintegy 4.tehát az I. január 1-jén átalakított rokkant­ sági ellátásokat is. 120.ellátássá alakul.jé t ő l. december 31-én törvényi rendelkezés alapján megszűnő rok­ kantsági nyugdíjban. §(1) bekezdésében. § (1). baleseti rokkantsági nyugdíjat igényelhettek. csoportos rokkantnyugdíjasok közül a 2011 végéig 57 éves életkorukat betöltötték (tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek) fognak rokkantsági ellátást kapni 2012-től. törvény 30. Rokkantsági ellá­ tássá alakul át a teljesen munkaképtelen . akkor nem növelik meg a 2012. ja n u á rl-jé tő l.rok­ kantsági vagy rehabilitációs .tehát rokkant . december 31-én rehabilitációs járadékban részesülőket. § (1) bekezdésében.] Rokkantsági ellátássá alakítás Új előírás 2012. 120. ■a bányászok egészségkárosodási járadéka. életévüket betöl­ tötték . § (1) be A 2012.] [Lásd a 2011/CXCI.) [Lásda2011/CXCI. ja n u á r l. a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő legalább felét megszerző sze­ mély rendszeres szociális járadékot kaphatott. Rokkantsági nyug­ ellátás ezentúl nem állapítható meg. [Lásda2011/CXCl. valamint új jogosultak is megkaphatják.] Változás2012. §-aiban.5 százalé­ kos) mértékével is emelik az ellátást. [Lásd a 2011/CXCI.2 százalékkal jár magasabb ellátás. bármekko­ ra szolgálati idővel. (3) bekezdé A 2012 januárjában rokkantsági ellátásban ré­ szesülőnek a 2012 előtt meghatározott időpontban kell részt vennie az előírt orvosszakértői (soros) felülvizsgálaton. december 31-éig 57. [Lásd a 2011/CXCI. va­ lamint a rendszeres szociális járadékból.. az ahhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező szefaiély pedig átmeneti járadékot igényelhetett a keresőtevékenysége alatt el­ szenvedett.] R ehabilitációs já ra d é k k ifu tta tá s a V á lto zá s2012. ■a rokkantsági ellátás. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi (0.] Változás 2012. 2014. (Eddig a legalább 50 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett. Az ellátás további feltétele volt a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése és a korábbi kereset legalább 30 százalékos csökkenése. december 20-án elfogadott 2011. csoportba sorolt . § fi).tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek . §-aiban. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja egészségbiztosítási . decemberi ellátást változatlan összegben folyósítják tovább rokkantsági ellátásként 2012 januárjában. átmeneti járadék egészségbiztosítási . ha megfelelnek az előírt feltételeknek. megváltozott munkaképességre tekintettel megállapított szociális ellátásban részesülő nyugdíjkorhatár alattiak. ja n u á r 1-jétől. így januárban 4.jé tő l.jé tő l. Új ellátásként álla­ pítható meg és folyósítható ■a rehabilitációs ellátás. vagy ha egészségkárosodás előtti jövedelmük legalább 30 százalékkal csök­ kent. (Eddig elvégez­ ték a járadékos egészségi állapotának komplex újraminősítését. Akinek például 2011. ők változatlan feltételekkel kapják ellátásukat a ko­ rábban meghatározott időpontig. §-ában.ellátássá.] állapított rendszeres szociális járadék.rokkantsági vagy rehabilitációs . decemberi nyugdíjnak a 2012. 34. januári nyugdíjemelés általános szabá­ lyai szerint megnövelt összegét folyósítják. a 2011-ben meg­ hosszabbított ellátások esetén négyéves vagy an­ nál rövidebb időtartamot jelent. ja n u á r l. 30-33. ha nem dolgoztak. december 30-áig fogja kapni ellátását. Nem állapítható meg rehabilitációs járadék. törvény megszüntette. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által rehabilitációra nem javasolt . § (1) be Rokkantnyugdíjból átalakított rokkantsá­ gi ellátásként a 2011.62 év alatti (tehát 1950-ben vagy azt megelőzően született) sze­ mélyeknek folyósított rokkantsági nyugdíj. törvény 32. A felülvizsgálat után egészségi állapotának és rehabilitálhatóságának megfelelő H VG | T B . törvény 32.rendszeres szociális járadéka. törvény 31-33. ja n u á rl-jé tő l. (Eddig legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodás és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal rehabilitálhatóságról szóló szakvéleménye esetén állapíthattak meg rehabilitációs járadékot. §(1) c) pontjában. törvény 30. ja n u á r l. és II. törvény 2-13. Ez esetben tehát a 2011. A 2011 végéig meg­ Nem fogják felülvizsgálni a 2011. törvény 30.rokkantsági e llá tá s o k á t a l a k it a s a 37 Mit kell tudni a rokkantsági ellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011. Ha rokkantságukat túlnyomóan üzemi bal­ eset vagy foglalkozási betegség okozta. § (1).) [Lásd a 2011/CXCI. Mindkét ellátást a nyugdíjkorhatárt megelőzően állapíthatták meg. legfel­ jebb hároméves időtartamra. évi CXCI. Az öregséginyugdíj-korhatárt öt éven belül elérő. [Lásda2011/CXCI. illetve átalakította a korábbi rokkantsági nyug­ díjakat és a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásait.] R okkantsági n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. ja n u á r 1-jétő l. Az ellátásokat a 2011. azbesztózisból eredő foglalkozási megbetegedés esetén már 40 százalékot elérő egészségkárosodás mellett járt.7 százalékkal emelt összeget folyósítanak. § (1) bekezdésében. Szilikózisból. AIII. (3) bekezdé Ha a rokkantsági ellátás rendszeres szociális járadékból vagy átmeneti járadékból alakult át. A 2011 előtt megállapított rokkantnyugdíj átala­ kítása esetén ezt megelőzően a 2011. §(1) a)-b) pontjában. ha az állami foglalkoztatási szerv állapotrosszabbodását vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a megállapítottnál alacsonyabb mértékű egészségkárosodást felté­ telezett. § (1) bekezdéseiben. Rendszeres szo­ ciális járadék és átmeneti járadék ezentúl nem állapítható meg. januárt követő nyugdíjemelések mér­ tékével kell emelni a rokkantsági nyugdíjból. januári nyugdíjemeléssel. átmeneti járadékból 2012. (Eddig a keresőtevékenysége alatt a 40 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett.) [Lásd a 2011/CXCI.

ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 45 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 150%-a. Rokkantsági ellátás valamint 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 4 0 % -a . A megváltozott munkaképességűek részére megálla­ pított ellátások mentesek a személyi jövedelemadó alól. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt.továbbra is a 20112011.a komplex újraminősítést séggel rendelkező . 32. csoportba sorolt követő ellátásmegálíapításig .2 százalékkal jár maga­ sabb összeg. 2011 végéig 57. de a minimálbér legalább 45 és legfeljebb 150%-a. Rehabilitációs tően folyósított rehabilitációs ellátás melletti ellátássá alakul át a megmaradt munkaképes­ jövedelemszerzésre . **Az ellátása nyugdíjemeléssel megegyezően emelkedik. megszerzésekor. ja n u á rl-jé tő l. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ dékból átalakított rehabilitációs ellátást a havi tott rehabilitációs ellátásként a 2011. fog­ lalkoztatás csak segítséggel vagy egyáltalán nem lehetséges Bármikor Rokkantsági ellátás Havi átlagjövedelem 40% -a. ja n u á r l. [Lásd a 2011/CXC1. valamint az ellátás életkort 2011 után betöltő rendszeres szociális kétszeresét is meghaladó havi átlagjövedelem járadékosok. akkor azt nem növelik a 2012. rehabilitáció nem javasolt Foglalkoztatható lenne. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi 0. március 31-éig kérheti egészségi állapotának komplex újraminősítését. törvény 2. [Lásd a 2011/CXCl.jé t ő l. § (1) bekezdésében.es szabályokat alkalmazzák' Megszüntetik tehát ben vagy azt követően született) személyek a III. A 2011 előtt megállapított rokkant­ nyugdíj átalakítása esetén ezt megelőzően a 2011. 3. Ugyancsak rehabilitáci­ tott ellátást hat hónapi keresőtevékenység. nyugdíjjárulék nem terheli Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás * Felülvizsgálatra a megállapító határozatszerinti időben kerül sor. január 31-éig levél­ ben tájékoztatja az átalakítás során megváltozott jogosultságairól és kötelezettségeiről. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt. illetve ós ellátást kapnak 2012 januárjától az 57 éves ennek során a minimálbért. [Lásd a 2011/CXCI. Ha a 2012. Ennekösszege megegyezika keresetkiegészítéssel. hogy a továbbiakban öregségi nyugdíjként folyósítsák ellátását. Bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult a keresőtevékenység megszűnése előtt munkaképesség-változás miatt keresetkiegészítésben részesült. de Megszűnik. így januárban 4. rehabilitációval 1953-ban vagy korábban. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez Havi átlagjövedelem 60% -a. decemberi ellátást változatlan összeg­ ben folyósítják tovább rehabilitációs ellátásként 2012 januárjában. de Megszűnik.tehát a III. § (3)-(4) bekezdéseiben. nyugellátás 2012. nyugdíjjárulék nem terheli Havi átlagjövedelem 6 5% . A rendszeres szociális jára­ III. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. 2. törvény 32. [Lásd a 2011/CXCI. § (1) bekezdésében.] Kom plex újram inősítés Új előírás 2012. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a m inimálbér 150%-át 45%-a. de egyéb körülmények miatt rehabilitáció­ ja nem javasolt Tartós foglalkozási rehabilitációt igényelne. de a minimálbér legalább 50 és legfeljebb 150%-a. de a minimálbér legalább 55 és legfeljebb 150%-a. legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett bányász. Rokkantsági ellátás valam int 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 6 0 % . Arehabilitációs ellátásban részesülők a pénzbeli ellátás mellett rehabilitációs szolgáltatásra ¡sjogosultak. így összesen mintegy 4. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 45%-a. Ha a rehabilitációs ellátást rendszeres szociá­ lis járadékból alakítják át. A nyugdíjjá alakított ellátás a megszüntetett rokkantsági ellátással azonos összegben jár. A felülvizsgált személy ellátási jogosultságának megítélésekor a biztosítási időtartamot nem kell figyelembe venni. január 1-jei ellátásátalakítást köve­ Új előírás 2012. Havi átlagjövedelem 45% -a.] Új ellátás megállapítása megváltozott munkaképességűeknek 2012-ben O rvo si m in ő s íté s * Legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. ellátását 2012 május 1-jén megszüntetik. Havi á tlagjövedelem 35% -a. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 40%-a.a . nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. de ez egyéb körülmé­ nyek miatt nem javasolt Folyamatos támogatással foglal­ koztatható Jelentős egészségkárosodás. Megjegyzések: 1. 4. januári nyugdíjemeléssel.5 százalékos mértékével is megemelik az ellátást.38 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 3 forintnak) a hat hónapon keresztüli megszerzé­ sekor szüntetik meg. rehabilitációs ellátás megállapítási feltétele az igénybenyújtást megelőző 5éven belüli Iegalább1095 napos biztosítási jogviszony. nyugdíjjárulék terheli Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel 1953-ban vagy korábban. A rehabilitációs el­ látássá alakított juttatásban részesülőt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság 2012. vagy nem részesül tovább ellátásban.a . decemberi minimálbér 80 százalékának (2012-ben 74 400 ellátást kap.7 százalékkal emelt öszszeget folyósítanak. nyugdíjjárulék nem terheli Havi á tlagjövedelem 70 % . Arokkantsági ellátás. rehabilitálható M un k a ké p e ssé g m in ő s íté s e S z ü le té s i év E llá tá s m e g n e ve z é se E llá tá s ö s s z e g e ** E llá tá s fo ly ó s ítá s a Foglalkoztatható.] R ehabilitációs ellátássá alakítás A 2012. nyugdíjjárulék terheli legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. § (2) b) pontjában. januári nyugdíjemelés általá­ nos szabályai szerinti növelt összegét folyósítják tovább. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ rokkantsági nyugdíja. január 1-jén rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság tájékoztatásához csatolt nyilatkozat visszajuttatásával 2012. de Megszűnik. törvény 33. azellátást csak külön rendeletbenfoglaltakszerint emelik. Az igazolási kérelemben az ellátottnak a nyilatkozat-benyúj­ tási határidő elmulasztási okát kell tisztáznia. törvény 33.a. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . (2) bekezdésében. [Lásd a 2011/CXCI. A határidő lejárta után csak igazolási kérelem benyújtása és elfogadása ese­ tén lehet a nyilatkozatot megtenni. december 31-én 57 év alatti (tehát 1955.] A 2012 januárjától rokkantsági ellátásban részesülő. törvény 33.] A 2012. életévét betöltő (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született) személy a nyugdíjkorhatár betöltését követően kérelmez­ heti. Ez esetben te­ hát a 2011. január 1-jén rehabilitációs ellá­ tássá alakított juttatásban részesülő személy az előírt időpontig nem kérte egészségi állapo­ tának komplex újraminősítését. §. § (4) bekezdésében. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 40 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 50%-a.

R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 39 zerzervény >bcn. eredmény és az új igénylőkre érvényes jogosultHa a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal sági szabályok alapján kaphat rokkantsági ellá­ döntése szerint csak tartós rehabilitációs foglal­ tást. április 1-jét megelőzően kezdeményezte. § (9) bekezdésében. Ezt követően a minősítési vény m. tő ellátási jogosultságának elbírálásakor nem kell [Lásd a 2011/CXCI. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő által kért komplex egészségiállapot-újraminősítés a soros felülvizs­ gálat 2012 előtt meghatározott időpontjában vagy azt megelőzően zajlik le. vagy már nem lesz koztatással állítható helyre a rehabilitálhatóság. L ÍŰ I1 IADVÁNYOK ! www. A 2012. illetve 51 700 forintot folyósítanak. törvény állapotot határoz meg. ellánély apo>012 Nyilatkozat hiánya miatt megszüntetett rehabilitációs ellátásban részesülőnek csak ak­ kor kell visszafizetnie jogalap nélkül (például az összeghatárt meghaladó kiegészítő jövedelem mellett) felvett korábbi ellátást. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a komplex újraminősítéseket az életkorra. január 1-jén 57 440 forintot) kapja a felül­ A 2012. A 2012 előtt folyó­ sított rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0. és így havonta vizsgálatot vagy soron kívüli újraminősítést köve­ 25 850. [Lásda2011/CXCI. [¿. § (2) b) pontjában. törvény 30. Az el­ látásváltozást az erről szóló határozatot követő harmadik hónap első hapjától hajtják végre.] íós elfyuglevélozott ássa lyugiatolt •cius :plex csak lesealási nyújűa.] január 1-jén 28 720 forint) lesz az új ellátási összeg. Madách tér 3. § (7) bekezdésében. N yugdíjnövelés-érvényesítés Új előírás 2012.s z á m v it e l i ü g y in t é z ő TB K ¡\V0iWa\0N0 ÉS B É R Ü G Y I S Z A K E L Ő A D Ó ö n y v v iz s g á l ó a s s z is z t e n s e r m é k d íj ü g y in t é z ő T » Kreditpontos szakmai rendezvények Szakkönyvek Új kiadvány a HVG gondozásában Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg a kiadónknál! P W " ! Arazu .] (2012.hu Budapest (479-9900) M iskolc (46/509-733) Debrecen (52/522-016) Szeged (62/542-500) Veszprém (88/580-070) HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . majd felülvizs­ Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ gált vagy újraminősített ellátást. § (8) b)-bb) pont A 2012 januárt követő nyugdíjemelések mér­ 2.] tékével kell emelni az átalakított. [Lásd a 2011/CXCI. közlekedés. a határozatot követő harmadik hónap első napjá­ tól a közfoglalkoztatási bér 40 százaléka (2012.] Felülvizsgáltak ellátása Ú előírás 2012. § (5) bekezdésében. a 2012. A Nemzeti Reha­ j bilitációs és Szociális Hivatal soros komplex felülvizsgálaton vagy soron kívüli egészségiállapot-újraminősítésen dönt a 2012.ásd a 2011/CXCI. jogosult ellátásra. ja n u á r 1 -jé tő l. m érleg képes könyvelő P é n z ü g y i.5 szá­ zalékának megfelelő nyugdíjnövelés a rokkantsá­ gi és a rehabilitációs ellátás időszaka alatt vissza­ menőleg igényelhető és érvényesíthető. törvén)!33. rehabilitációs ellátást. 33. ja n u á r 1 -jétő l. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként továbbfolyósított jutta­ tásban részesülők egészségiállapot-romlásáról és rehabilitálhatóságáról. tés 60 százalékra vagy ez alá csökkent egészségi [Lásd a 2011/CXCI.] í Találja meg az egyensúlyt! f n t rh t e na t aó Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.] Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ tés során 60 százalékos vagy alacsonyabb mértékű. ökoszisztéma 1075 Budapest. törvény 33.szamviteloktatas. ha ezt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság már 2012.] tációt. A rehabilitációs ellátásból 10 átalakított juttatásban részesülők komplex felül­ százalék nyugdíjjárulékot vonnak. § (7) bekezdés­ ében. változatlan ellátási összegben. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. mezőgazdaság. Szakképzések: O A M Á k l e v e l e s k ö n y v v iz s g á l ó dótanácsadó érleg képes könyvelő llam háztartási fejlődés IP l u s z energia. § (6) bekezdésében. január 1-jén átalakított rehabilitá­ ciós ellátást rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. § (7)-(8) az érintett a közfoglalkoztatási bér 80 százalékát bekezdéseiben. de rehabilitálható egészségi állapotról határoznak. és nem javasol rehabili­ 33. törvény vizsgálni a biztosítási jogviszonyban töltött koráb­ bi időtartamot. (8) a) pontjában. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá vizsgálatot követően. keresőtevékenységre és egészségká­ rosodási mértékre tekintettel kialakított sorrend alapján végzi el.

a továbbiakban nyugdíjasnak minősül. megszüntetik. ja n u á r 1 -jé tő l. Ekkor kérheti. 1959-ben született. ja n u á r 1 -jétő l. január 1-jétől öregségi nyugdíjra változik. az igény­ lőnek (2012 elején) nyilatkoznia kell kérelme fenntartásáról a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási szerv részére.2 százalékos mértékével. évi éves jövedelme (12 x 50 ezer forint) 2400-ad részével. Ha a rokkantsági. törvény 30. 250 forinttal.a korábban megállapí­ tott ellátásokkal megegyező feltételek szerint . akkor az igényelt ellátását már a 2012-től érvényes minősítési szempontok figyelembevételével állapítják meg és folyósítják 2011 végéig. 115 195 forint jár részére. §-ában. 2012. rehabilitációra nem javasolt igénylőnek. 3 . Rokkantsági ellá­ tás állapítható meg a 60 százalékos vagy annál alacsonyabb egészségi állapotú. III. és 2012. életévét. ez sem a minimálbért. 2012 januárjától juttatá­ sa rehabilitációs ellátásra változik. ezt követően pedig csak akkor. novemberi kiegészítésben nem részesült. § (4) bekezdésében. amelyekből havonta átlagosan bruttó 300 ezer forint jövedel­ met szerez. A 2011. Továbbra is kap megbízásokat. átmeneti járadék igényelbírálása 2011. baleseti rokkantsági nyugdíjának elne­ . ja n u á r 1 -jétő l. de 57 éves már elmúlt. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesül.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. és ellátását bármekkora kiegészítő jövedelem ese­ tén sem korlátozzák. A nyugdíjkorhatárt 65 éves korában. így ellátását nem szüntetik meg.a 2012 januári emelés­ ben is ellátását bármekkora összegű jövede­ lemszerzés esetén sem korlátozzák. és nyugdí­ jasnak minősül.2 százalékos mértékével emelt összege.5 százalékos. január 1-jétől pe­ dig az új igénylőkre vonatkozó szabályok szerint kaphat rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást. Ellátását to­ vább növelik a 2011. Ha 2011. majd a 2012. csoportos rokkantsági nyugdíját. így havonta összesen 89^405 forint ellátás jár neki. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja. decemberében 110 ezer forintot kap. januári nyugdíjemelés 4. törvény 30. és . ha három egymást követő hónapban szerzett jövedelmé­ nek havi átlaga meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). a következő vizsgálatot 2012 szeptemberére írták elő. majd a 2012. tehát az ellátott továbbra is részesül a nyugdíjemelésekben . A továbbiakban folyamatosan rokkantsági ellátást kap. október 18-án született nő 2006 óta III. 2012 januárjától egészségkárosodásának mértékére tekintettel nyugellátását rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. Ha így tesz. Továbbra is havi 50 ezer forintot keres kiegészítésként. így el­ látását nem korlátozzák. Januári ellátása kiszá­ mításakor a decemberi nyugdíjösszeget emelik a 2011. amely 2012-től már nem jogosítja az éves jövedelem 2400-ad részének megfelelő nyugdíjnövelésre. de ellátását most sem szüntetik meg emiatt. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. január 1-je előtt elvégezték komplex or­ vosszakértői minősítését. csoportos rok­ kantsági nyugdíjat állapítottak meg. mivel az erre vonatkozó szabály a teljesen mun­ kaképtelen (I— csoportos) rokkantsági nyugdí­ II. 2011-ben 54. december 31-ével megszüntetik. az igényelt és megállapításra kerülő ellátá­ sát 2011. 1957-ben született.a 2011. Emiatt azonban ellátását nem szüntetik meg. [Lásd a 2011/CXCI. jasokra nem terjedt ki. Magas jövedelme ellenére ellátását nem korlátozták. ha a kérelem benyúj­ tását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. januári nyugdíjemelés 4. 60 éves életkora miatt 2010-ben elvégzett soros felülvizsgálatán nem írtak elő további vizs­ gálatot. Ellátása 85 ezer forint. rendszeres szoci­ ális járadék. [Lásd a 2011/CXCI. Kiegészítő jövedelme nem éri el sem rokkantsági nyugdíja kétszeresét. de időtartama beszámít az öregségi nyugdíj szolgálati idejébe. 1950. évi öregséginyugdíj-szabályok szerint magasabb ellátást kapna. ha az időközben megszerzett szolgálati idő beszámításával a 2022. hadi. így 2012 első hónapjá­ ban 96 345 forintos ellátást fog kapni. novemberi kiegészítés egyhavi 0. és részt kell vennie az előírt soros felülvizsgálation.5 százalékos mértékét nem építik be az ellátásba. életévét betöltött informatikus részére 2011 áprilisában 80 százalékos egészségkárosodására és 30 év szolgálati idejére tekintettel II. vagy elveszti ellátási jogosultságát. Megbízási szerződés alapján 2011 májusától az év végéig összesen bruttó 2 millió forintos kiegészítő jövedelmet szerzett. Ha ezek valamelyikén egész­ ségi állapotának javulását állapítják meg.) Ellátását növelik viszont a nyugdíj mellett szer­ zett 2011. Januárban a de­ cemberi nyugdíj 2012. de 2012.2 százalékos nyugdíjemeléssel eqjelt összegét fogja kapni. illetve R okkantnyugdíj elnevezésváltozása Új előírás 2012. életévét. tehát 2011-ben 52 éves férfi 2011 decemberében hat éve kapja 92 ezer forintos. Ha kérelmét nem tartja fenn. Kiegészítő jövedelme havi 60 ezer forint. Utoljára 2010-ben vizsgálták fe­ lül jogosultságát. így havonta 115 445 forintot kap. június végéig emiatt még nem szüntetik meg az ellátását.] [Lásd a 2011/CXCI. január 1-je előtt még nem végezték el komplex orvosszakértői minősítését. Mivel 2011 végéig még nem töltötte be 62. Továbbra is havi 60 ezer forint kiegészítő jövedelme van. Nyugdíjkorhatárhoz közeli. § (3) bekezdésében. de ha ezt követően három egymás utáni havi jövedelmének havi átlaga meghaladja a minimálbér másfélszeresét . vagy­ is . (Mivel. nem minősül tovább nyugdíjasnak. 2. Ezt azonban csak akkor érdemes kérnie. és öregségi nyugdíjat álla­ pítsanak meg a részére. Az ellátás megállapításához szükséges az is. § (5) bekezdésében. A névváltozás az ellátási feltételeket nem érinti.2012-ben a 139 500 forintot -. október 18-án betölti 62. hogy rokkantsági ellá­ tását szüntessék meg. baleseti rokkantsági nyugdíj. 2011.hozzátartozói nyugel­ látás. 2012. évi jövedelme 2400-ad részével. hogy ellátását öregségi nyugdíjként változatlan összegben folyósítsák tovább. 2012.5 százalékos egyhavi.átalakul rokkantsági ellátássá vagy rehabili­ tációs ellátássá. hogy az igénylő ne végezzen keresőtevékenységet. törvény 30. azaz 88 570 forintot. Kiegészítő jövedelme után fizeti a nyugdíjjárulé­ kot. mi- 2011-es igények elbírálása Új előírás 2012. 2022ben éri el. törvény 31. akkor 2011 végéig az akkor hatályos szabályok szerint folyósít­ ják igényelt és megállapított ellátását. 2012 januárjától rokkantnyugdíját rokkantsági ellátásként folyó­ sítják tovább. sem a minimálbér összegét.] Ha 2011. Ki­ egészítésként 2011-ben havi bruttó 50 ezer fo­ rint járulékköteles jövedelmet szerez. december 31-én folyamatban van. Ek­ kor kérheti. Az újév első hónapjában a decem­ beri nyugdíjának a 2011. december 31-éig a 62 éves életkort betöltő (tehát 1949-ben vagy azt megelőzően született személy rokkant­ sági. január 1-jétől ellátása . [Lásda2011/CXCI. akkor e minősítéstől függően kaphat új ellátást. Ezt 2012 júliusáig bármekkora jövedelem esetén sem ten­ nék. 2012.40 R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK A T AL A KI T A SA Példák megváltozott munkaképességűek ellátására 1.] vezése 2012. januári 4. novemberi kiegészítés 0. sem a nyugellátási össze­ gének kétszeresét nem éri el. ennek egyhavi 0. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja.] Új m egállapítás rokkantsági ellátásra Új előírás 2012.a kerekítési szabályokat figyelembe véve 835 forinttal.

) [Lásd a 2011/CXCI. 4. 10. így 51 ezer 700 forintot fog kézhez kapni. Megállapítják. 2. és . május 1-jével megszűnne. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével .ne kapjon rendszeres pénzellátást. hadi. március 31-éig benyújtott nyilatkozattal kérheti egészségi állapota komplex felülvizsgálatát (mivel 57 év alatti. Az ellátás további időtartamát két és fél évben határozzák meg. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és a rehabilitá­ ciós ellenjavaslat . és orvosi rehabili­ tációt is igényel. Minősítési eredménye alapján a vizs­ gálatot követő harmadik hónap első napjától. az ellátás [Lásd a 2011/CXCI. §-ában. és megvizsgálja rehabilitálhatóságát.ehhez egyéves felkészítés és minősí­ tővizsgák letétele szükséges. az edzői pályát nem tudja folytatni. Rokkantsági ellátást kell megállapítani a rehabilitálható. Ellátása az átlagjövedelme 60 százaléka. rehabilitálható igénylőnek. a továbbiakban rokkantsági ellátást kapna. állása megszűnik. [Lásd a 2011/CXCI. s így attól kezdve kizárólag munkajö­ vedelméből kellene fenntartania magát. törvény 1. Ha már az ellátás 2015. tehát 60 százalék alatti. és 2011 végéig III. törvény 11. amelyben tájékoztatják arról. illetve ezek­ kel azonos.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. §-ában. így rendelkezik a kérelme benyújtását megelőző öt évben a jogosultsághoz szükséges 1095 napos biztosítási jogviszonnyal.tehát 27 900 és 139 500 forint .] Az új igénylőnek járó rokkantsági ellátás öszszegét a megállapítást megelőző naptári évben szerzett. Ha a jogosultság rendszeres pénzellátás folyósítása miatt nem áll fenn. de legfeljebb három évre állapítják meg. §-aiban. ezekkel azonos. Az ellátás megállapításához szükséges az is. rehabilitációs ellátása 2012. hogy rehabilitációs kártyát kaphat. 2012-ben 139 500 forintnál. így ellátását ekkora összegben állapítják meg. pontjaiban. Abban az esetben. illet­ ve 150 százaléka . amely szintén december 1-jén kezdődik. tehát a törvény sze­ rinti legkésőbbi időpontban) végzik el. Rehabilitációs ellátás állapítható meg a legfeljebb 60 százalékos egészsé- gi állapotú. és nem indulna el a rehabilitációs eljárás.] . 59 éves. [Lásda2011/CXCI. Itt elkészül rehabilitációs terve. ha a kére­ lem benyújtását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. ha egészségi állapota időközben romlana. június 1-jei lejárta előtt sikerül elhelyez­ kednie. 30 éves kora szítés nélkül is megoldható lenne rehabilitációja..mivel hosszabb ideje nem gyakorolta . december 1-jétől a közfoglalkoztatási bér 80 százalékára. 5. A nyugdíj-biztosítási igazgatóság értesítése alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi­ vatal elvégzi egészségi állapotának komplex mi­ nősítését. törvény 12. az ellátás legkorábban a benyújtást megelőző hatodik hónap első napjával állapítha­ tó meg..R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A | 41 vei továbbra is a korábbi jövedelemkorlát van érvényben. 7 § (1) bekezdésében. tehát 2012. s a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelelő igénylőnek is. Ugyanennyit kapna akkor is. oldalon). Ha a keresőtevékenysége alatt keresőképtelenné vált ellátott részére táppénzt. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével . Re­ habilitációjához kétéves speciális foglalkoztatást javasolnak. mivel öt éven belül (2016-ban) betölti az öregséginyugdíj-korhatárt. ellátása a 2012-es közfoglalkoztatási bér 40 százalékára. töruény 5. ha ezen időszakban havi átlagjöve­ delme meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). Ha a jo­ gosultság már az igény benyújtását megelőző­ en fennállt. 4.közötti összegben kerülhet megállapításra (lásd erről táblázatunkat a 38. 2. Ellátása után nyugdíjjárulékot sem fizetne..) Komplex felülvizsgálatát 2012 szeptemberében (a korábbi soros felülvizsgálaton kijelölt. § (2) 1. így megváltozott munkaképes­ ségűként jogosult marad pénzbeli ellátásra. és keresőtevékenysége alatt szünetelne pénzbeli ellátása. hogy egészségi állapota 50 százalékos. évi minimálbér 30.] A rehabilitációs ellátást a jogosultsági feltéte­ lek fennállásától állapítják meg. 57 440 forintra változik reha­ bilitációs ellátásának összege.. A rehabilitációs ellátást a rehabilitációhoz szükséges időtartamra. Ha viszont ugyan­ ilyen egészségi állapot mellett más munkakörben további intézkedés nélkül is foglalkoztathatónak tartanák. törvény ettől a naptól jár. Nem kaphat azonban többet a minimálbér 150 százalékánál.hozzátartozói nyugellátás. A betegségét megelőző évben egészségbiztosítási járulékot ha­ vonta átlagosan 450 ezerforint után fizetett. mégsem reha­ bilitációs ellátást. amelynek aláírása után megkezdődik rehabilitációja. te­ hát 270 ezer forint lenne. Betegségéig folyamatosan dolgozott. (Ha ezt nem tenné meg.ne kapjon rendszeres pénz­ [Lásd a 2011/CXCI. [Lásda2011/CXCI. zottá válik. 1 § (2) 1. A komplex újraminősítésen megállapítják. §-aiban..] A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek fennállásának napjától állapítható meg. keresőtevékenysége alatt szüneteltetik rehabilitációs ellátását. . 1953-ban született. § (2) bekezdésében. A határozat kézhezvételét követően öt mun- kanapon belül fel kell keresnie a területileg il­ letékes munkaügyi kirendeltséget. óta sportedzőként dolgozó földrajz-testnevelés csak a minimálbér 45 százalékával megegyező szakos tanár 2012-ben súlyosan megbetegszik. Rehabilitálhatónak minősítették. töruény ellátást. az ellátást az en­ nek megszüntetését követő naptól folyósítják. 4. ja n u á rl-jé tő l. Ebben ^z esetben három­ havi keresőtevékenység esetén akkor szüntetnék meg ellátását. Ha ezek a kére­ lembenyújtási napon már fennálltak. ellátását megszüntetnék.. A tájékoztatásban értesítik. hogy benyújtja a vizsgálatkérő nyilatkozatot. Úgy dönt. de . valamint az igénylés időpontjában 58 és fél éves életkort betöltött 1954-ben született személyek­ nek. hanem rokkantsági ellátást kap.vagy a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy rehabilitálhatóságának foka . hogy a vizsgálat során feltárt álla­ potában nem foglalkoztatható. Ha a felülvizsgálat során egészségi állapotát 60 százalék felettinek minősí­ tették volna.] Új m egállapítás rehabilitációs ellátásra Új előírás 2012. 28 720 forintra csökkenne. nem­ zeti helytállásért elnevezésű pótlék. hogy 2012. Ha a legfeljebb 60 százalékos egészségi ál­ lapot mellett rehabilitációját nem javasolnák. Az ellátás megszűnését követően csak akkor lenne megál­ lapítható részére ismételten ellátás. Ebből a nyugdíjjárulék levonását követően 25 850 fo­ rintot kapna me^ Ez esetben is elkezdődne a re­ habilitációs eljárása. (2012-ben tehát az 1953-ban vagy azt megelőzően születetteknek.] . Januárban levelet kap a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. (2012-ben 41 850 forintos) ellátást állapítottak Fizikai teljesítménye nagymértékben korlátovolna meg a részére. ha orvosi rehabilitáció és tartós felké­ 4. hogy az igénylő ne végezzen ke­ resőtevékenységet. és nem változna ellátása összege. pontjaiban. tehát 2015.mentes a szociális hozzájárulási adó alól. ha rehabilitációját nem javasolták volna. 10. Végzettsége alapján földrajztanár­ ként dolgozhatna. így foglalkoz­ tatása a minimálbér kétszereséig . június 1-jéig tart. ha a kére­ lem benyújtásakor a nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb mint öt éve van hátra. Ebből a Nyugdíjfo­ lyósító Igazgatóság levonja a 10 százalékos nyug­ díjjárulékot. csoportos rokkant­ sági nyugdíjat kapott).2012-ben 186 ezer forintig . A területileg illetékes nyug­ díj-biztosítási igazgatóságon megváltozott mun­ kaképességű személyeknek járó ellátás iránti igényt nyújt be.határozza meg. A rokkantsági ellátás ezektől függően a 2012.

ahol elkészítik re­ habilitációs tervét. támogatásokat. törvény megállapító határozat jogerőre emelkedését kö­ 2. és a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. törvény 10. ezek határidejét. ja n u á r 1 -jé tő l. Ha az igénylő számára tartós rehabilitációs foglal­ koztatás szükséges. törvény kétszerse (2012-ben havi 186 ezer forint) feletti 10. munkahely-elfogadási . 22. ja n u á r 1 -jé tő l. 13. A munkaügyi kirendeltségnek a rehabilitációs ellátás megállapításának jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell rehabilitációsterv-javaslatát elkészítenie és azt az ellátottal ismertetnie. törvény 116. munkahely-keresési. §(1) bekezdéseiben. § (2). törvény 6.] sőképtelenség időszakára.. kormányrendelet 18.] hónaptól. ennek időtarta­ mával meghosszabbodik a .személy rokkantsági vagy re­ rehabilitációs kártyára jogosult.keresőképtelenség alatt szünetelő .] B izto sítá siid ő tartam -s zá m ítá s Új előírás 2012. baleseti rokkantsági nyugdíj. valamint a kapcsolattartás módját is. feltéve.] kantsági. a kifizetett ellátásból levonja. § (1) bekezdésében. habilitációs ellátását megszüntetik a jogsértést [Lásd a 2011/CXCI. ja n u á r 1 -jé tő l.] A keresőtevékenységet folytató személy rok­ kantsági ellátását akkor szüntetik meg. ja n u á r 1-jétől. valamint a komplex újraminősítést követően megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy pénzbeli ellátását a keresőte­ vékenység.] R ehabilitációs ellátás összege Új előírás 2012. Táppénz. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 7 § (6) bekezdésében. (4) bekezdéseiben. törvény 13.] . rehabilitálható.] . pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és rehabilitálhatóságának várha­ tó időtartama határozza meg. ha a jövedelemszer­ zésről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utólag sze­ rez tudomást. illetve ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjától. [Lásd a 2011/CXCI.a munkaügyi kirendeltség és az ellátott közösen módosíthatja. 9 § (l)-(2) bekezdéseiben. §-ában. [Lásd a 327/2011. valamint a kere­ § (3) bekezdésében. Az elhunyt személy ellátását a halálát követő hó­ nap első napján szüntetik meg. A tervben ki Kell térni a szükséges orvosi és szociális eszközökre. Megszüntetik a rok­ Új bekezdésében. Új előírás 2012. vállaló után a foglalkoztatónak csak a minimálbér [Lásd a 2011/CXCI. 32. százalékos egészségi állapotú. a rehabilitációs ellátás pedig szünetel. törvény 7 § (3)-(4) bekezdéseiben. munkaköröket. kormányrendelet 16. [Lásd a 2011/CXCI. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd a 2011/CXCI. és vissza kell fizetnie a megelőző vető A rehabilitációs kártyával rendelkező munkaegy évben kapott ellátási összeget. Ha a határidőt elmulasztja. törvény benyújtása és elfogadása esetén pótolhatja kö­ telezettségét.is kap. Az ellátási jogosultsághoz szükséges . rehabilitálhatósága vagy a részére járó rendszeres pénzellátás miatt ellátási jogosultsága már nem áll fenn. [Lásd a 2011/CXCI.például a rehabilitációs hatóságnál történő megjelenési. oldalon). valamint a munkaügyi kirerideltség kötelezettségeit. Ha nem rendelkezik a kérelmet megelőző öt évben 1095 napi jogviszony­ nyal.] A Jogosultság rehabilitációs kártyára Ellátásm egszüntetés § fl) előírás 2012. 2012.] jövedelemrészre kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. § (2) d) pontjában. ha az el­ látott egészségi állapota. § (5). rendszeres szociális járadék. 13. Szüneteltetni kell az újonnan. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles teljesíteni a rehabilitációs tervben meghatározott . A jogosultnak a rehabilitációs ellátást meg­ állapító határozat közlésétől számított öt na­ pon belül fel kell keresnie a területileg illetékes munkaügyi kirendeltséget. A terv az ellátott személy elfogadó aláírásával vá­ lik érvényessé. § (1).] - R ehabilitációs te rv Új előírás 2012. hogy 30 napnál hosszabb biztosítási megszakítása [Lásd a 2011/CXCI.a kérel­ met megelőző öt évben elérendő -1095 napba a rok­ kantsági. december 31-én rokkantsági A munkaszerződés vagy ezzel egyenértékű nyugdíjban. munkaközvetítést . baleseti táppénz folyósítása esetén a rokkantsági ellátást nem szüntetik meg. a mulasztási okot bemutató igazolási kérelem HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E [Lásd a 2011/CXCI. § (l)-(3) bekezdéseiben. 116. Az értesítési vagy a felülvizsgálat során adódó kötelezettségét neki felróható okból elmu­ lasztó személy rokkantsági. [Lásda 327/2011. reha­ bilitációs ellátást annak. de az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak. ha há­ rom egymást követő hónapban megszerzett jöve­ delmének havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot). akkor is megállapítják a rokkantsági ellátást.kötelezettségeit. törvény 7 § (4) bekezdésében. [Lásd a 2011/CXCI. törvény nincs. A rehabilitációs tervet -az abban meghatározott rendszerességgel megtartott közös értékelő megbeszélést követően . A rehabilitációs ellátást a határozott időtartam lejártakor is meg kell szüntetni. Az új igénylő re­ habilitációs ellátásának összegét a megállapí­ tást megelőző naptári évben szerzett. az előző évi átlagjövedel­ mének 45 százaléka. január 1-jén rokkantsági ellátássá átalakított rokkantsági nyugellátás esetében e szabály al­ kalmazásakor a 2012. § (l)-(3).k2 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A baleseti táppénzt folyósítanak. § (5) bekezdéseiben. kormányrendelet 18. [Lásd a 2011/CXCI. amellyel a jogosult az együttmű­ ködésre is kötelezettséget vállal. Rögzíteni kell továbbá az ellátott sze­ mély kötelezettségeit.] A megszüntetett rehabilitációs ellátást (pél­ dául a határozott időtartam lejárta miatt) kére­ lemre ismételten megállapítják. A rehabilitációs ellátásra jogosult személy pénzbeli ellátást cs rehabilitációt elősegítő szol­ gáltatásokat . 8. törvény 6. § (1) bekezdésében. ha pedig már megszűnt az ellátás. átmeneti járadék. július 1-jétől megszerzett jövedelmeket kell figyelembe venni. visszaköveteli. A legfeljebb 60 R ehabilitációs ellátás szüneteltetése Új előírás 2012. képzési. beleértve a munkaügyi kirendeltségnél történő jelentkezé­ seinek gyakoriságát.] A rehabilitációs tervnek tartalmaznia kell a folyamat során elérni szándékozott foglalko­ zást. 2. valamint a sike­ res rehabilitációhoz szükséges további intézke­ désekre is. de a 2012. de a 2012. Ha az igénylő rehabilitációs intézkedéssel foglalkoztatható. §( továbbá a 2011. rendszeres szociális járadékban dokumentum nélkül foglalkoztatott . ha a korábbi komplex minősítésen még figyelembe nem vett egészségkárosodása alakul ki. [Lásd a 2011/CXCI.rehabilitációs ellátás. illetve rehabilitációs ellátását is megszüntetik a mulasztás megállapí­ tását követő hónap első napjától. [Lásd a 327/2011. rehabilitá­ ciós járadék. bányász dolgozók egészségkárosodási já- § . ezek határidejét. évi minimálbér legalább 30 és leg­ feljebb 40 százalékát (2012-ben tehát legalább 27 900 és legfeljebb 37 200 forintot) kapja. illetve a rehabilitációs ellátást. ja n u á r 1 -jé tő l. aki az iskolai tanulmánya­ it követő 180 napon belül biztosítottá vált. a megelőző évi átlagjövedelem 35 százalékát.fekete­ vagy rehabilitációs járadékban részesült személy munkát végző . Az erre az időszakra kifizetett ellátási összeget. Az ellátást a jogo­ sult saját kérésére is meg kell szüntetni a kérelem­ ben megjelölt időpontban. a közfoglalkoztatás. időrendben az ehhez szük­ séges szolgáltatásokat. §-aiban.például munkavégzés-felkészítést. évi minimálbér legalább 40 és legfeljebb 50 százaléka (2012ben tehát 37 200 és 46 500 forint között) lesz a megállapított ellátásának összege (lásd erről táblázatunkat a 38.

R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK Á T AL A K Í T Á S A Wi Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása E llá tá s 2011. s a Nyugdíjfolyósító Igazga­ tóság a csökkentett ellátási összeget folyósítja. törvény 2. § (3). a jogosult­ ság évében és az azt megelőző évben 180 naptá­ . vagy rehabilitációs ellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbért és az ellátás kétszeresét hat hónapon keresztül meg­ haladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellátást. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. sem a rehabilitációs ellátás után nem kell személyi jövedelemadót vagy ehót fizetni. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozatszerint léssel növelt 2011.és já ru lék fize tés Új előírás 2012. ajogosultsági feltételek teljesítése esetén öregségi nyugdíj állapítható meg. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellátás. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2011. törvény 9. valamint a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz. rokkantsági ellátás. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellá­ tás. léssel növelt 2011. rehabilitációs ellátás. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Nincs 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás l-ll. törvény 1. A járulékkal terhelt rehabilitációs ellátás folyó­ HVG T B . új igény és az ellátásátalakítást követő újraminősítés alapján megállapított rehabilitációs ellátás után meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot. decemberi nyugdíjösszeg Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. illetve rehabilitá­ ciósellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbér 80 százalékát hat hónapon keresztül meghaladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellá­ tást. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. § (2J 3. Az újonnan megálla­ pított rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást 2012 után a mindenkori nyugdíjemelés mértékével kell emelni. január 1-jétől. gyermekgondozási díj. decemberi a komplex újram inősí­ tést (legkésőbb a korábbi nyugdíjösszeg határozat szerinti felül­ vizsgálati időpontban végzik el). § (3) bekezdéseiben. a minimálbér 150 től függően folytatódik.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E § (5 Á tlag jö ve d ele m -s zám ítás Új előírás 2012. decem beri ellátási Korábbi határozatszerint Bányászok egészségkárosodási összeg járadéka Megjegyzések: 1. radéka. decem beri ellátási Március 31-éig kell kérni a komplex újram inősí­ összeg tés (legkésőbb a korábbi határozat szerinti fe lü l­ vizsgálati időpontban végzik el). százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüfttetik az ellátást Újraminősítés eredmé­ nyétől függően változat­ lan összegű rokkantsági ellátás. ter­ hességi-gyermekágyi segély. a minimálbért tekintik havi átlagjövedelemnek.] ellátást. álláskeresési támogatás folyósítási idejét is be kell számítani. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az ellátás kétszeresét és a m inim álbért elérő átlagos jövedelem háromhavi megszerzése ese­ tén felére kell csökkenteni. baleseti táppénz. decemberi nyugdíjösszeg 2011. tári évi jövedelem megszerzésének hónapjától átalakul vagy megszűnik az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Rehabilitációs járadék Bármikor Rehabilitációs járadék a korábban meghatározott időpontig Bányász dolgozók egészségkárosodá­ sijáradéka Bármikor 2011.2012-t követően valamennyi ellátást a nyugdíjemelésekkel megegyezően kell emelni. [Lásd a 2011/CXCI. [Lásd az 1998/LXVI. Sem a rokkant­ sági ellátás. hathavi megszerzése esetén meg kell szüntetni az ellátást Minősítés eredményé­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó nap­ től függően folytatódik. százalékát meghaladó 3 Havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. csoportos rok­ kantsági nyugdíj 1949 vagy korábban 1950 vagy később Öregségi nyugdíj t Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. ha nem kéri.] A d ó . Ha a rokkantsági Ellátások emelése Új előírás 2012. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. ja n u á r 1 -jétő l. pontjában. decemberi nyugdíjösszeg 2012. a minimálbér 150 től függően folytatódik. a minimálbér 150 től függően folytatódik. 2012. 2. törvény 3. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az újraminősítést köve­ tő 3. a minimálbér 150 től függően folytatódik. §-ában. § (3) bekezdésében. hónaptól. ja n u á r 1 . május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2012. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Rokkantsági ellátás 2012. január 1-jét követően.] A 2012. d e ce m b e r 31-én III. akkor ellátását a jogosultságát megelőzően. rehabilitációs ellátást igénylő személy a jogosultsága előtti naptári évben nem rendel­ kezik legalább 180 napi jövedelemmel. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. [Lásd a 2011/CXCI. ha nem kéri. ésa2011/CXCI. Anyugdíj- korhatárt megelőzően átalakított ellátás helyetta korhatár elérésekor kérelemre. annak eredményétől függően: vagy változatlan összegű rokkantsági ellátás. csoportos rokkantsági nyugdíj S zü le té si év 1949 vagy korábban 1950-1954 E llá tá s 2012. vagy egyáltalán nem szerzett még jövedelmet. decemberi nyugdíjösszeg 2012. januári nyugdíjeme­ Március 31-éig kell kérni léssel növelt 2011. Ha azonban a jogosultság évében és a megelőző nap­ tári évben együttesen sincs 180 napi jövedelme. kivéve a bányászok külön kormányrendeletben foglaltak szerint emelkedő egészségkárosodási járadékát. decemberi nyugdíjösszeg 2012.] ri napban elért jövedelmének havi átlaga (napi átlagának 30-szorosa) alapján számítják ki. 2012. ja n u á r i e llá tá s összege F e lü lv iz s g á la t E llá tá s a fe lü lv iz s ­ g á la to t k ö v e tő e n E llá tá s k o rlá to z á s jö v e d e le m s z e r­ zé sn él Nincs 2012. 12. januári nyugdíjeme­ Nincs . decemberi ellátási összeg Rendszeres szociá­ lisjáradék 1954 vagy korábban 1955 vagy később Rokkantsági ellátás Rehabilitációs ellátás Átmeneti járadék Bármikor Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. [Lásd a 2011/CXCI. ja n u á r 1 -jé tő l. decem beri ellátási Korábbi határozat szerint összeg 2012. törvény 76.jé tő l Öregségi nyugdíj 2012.

§ (1) bekezdéseiben.) A bányászok egészségkárosodási járadékát szüneteltetni kell a tárgyév végéig. Soron kívüli felül­ vizsgálatot az egészségi állapot rehabilitációt megakadályozó rosszabbodása. törvény 16. törvény ség és a rehabilitálhatóság minősítését a Nem­ 22.] Igénybenyújtás Új előírás 2012. [Lásd az 1997/LXXX.]mérik. valamint jövedelemváltozás esetén haladéktalanul igazolni kell a jövedelem összegét is. rehabilitálhatósággal kapcsolatos feltételeinek soros felülvizsgálatát az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a korábban meghozott hatá­ rozat időpontjában végzi el. (Eddig az egészségkárosodás százalékos mértékét lékot vagy más közterhet fizetni.] adott szempont célzott áttekintése esetén végeznek. § (3) bekezdésében. ja n u á r l. pél­ dául a közlekedésire. A rehabilitációs járadék után a megítélése mellett rehabilitációs javaslatot is meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyug­ kell készítenie (feltéve. . [Lásd a 2011/CXCI. ha a jogsza­ bály előírja ennek időpontját és mértékét. Bányászellátás § Új előírás 2012. § (3) bekezdéseiben. a szolgálati időbe beszámít. veleszületett rendel­ ellátássá alakított juttatás. § (2) bekezdésében.] Nem kell újra elvégezni a komplex orvos szakértői minősítést.] 1 . §-ában. 1 § (1) bekezdéseiben. 37. törvény 14. A rokkantsági ellátásban részesülő személynek a jogosultsági feltételeiben bekövetkező változásról. Az ellátást igény­ mítása során. § (1) bekezdéseiben. ha a járadékos hat egymást követő hónapban szerez jövedelmet. Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka helyett bányá­ szok egészségkárosodási járadékát igényelhet a legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett. törvény 19. Azt vizsgálják tehát. [Lásda2011/CXCI. szükség­ bilitációs járadék folyósítási időszaka az öregségi leteit. de összegét nem kell figyelembe venni a nyugellátás kiszá­ Változás 2012. hogy az igénylőt rehadíjjárulékot. [Lásd a 2011/CXCI. a keresőtevé­ kenysége alatti keresőképtelenségéről három napon belül kell a területileg illetékes munka­ ügyi kirendeltséget értesítenie. . A keresőtevékenységről szóló értesí­ . számító jövedelem megszerzésének időszaka 2.jé tő l. legalább 30 napig elhúzódó keresőképtelenség. A korábban megállapított rokkantsági ellátás.) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hiva­ [Lásd az 1997/LXXX. egészségkárosodá­ sa miatt bányászoknak járó keresetkiegészítést. Az átalakult ellátást válto­ zatlan összegben folyósítják. kormányrendelet 7. § (2). nyugdíj szempontjából a szolgálati időbe beszá­ [Lásd a 2011/CXCI. § (2) munkaképesség-változásának vizsgálata­ és az 1997/LXXXI. § (2) mít. feltételeit. jövedelemkiegészítést ré­ szesülőknek. törvény 15. illetve megszüntetéséről 15 napon belül. törvény 1 . és ezek havi átlagában a mi­ nimálbér 80 százalékánál többet keresett. törvény tást kiegészítő. törvény talnak a munkaképesség-változás komplex mi­ 26. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 15. Felülvizsgálat Új e lő írá s 2012. ja n u á rl-jé tő l. -mérséklési. sem pedig a rok­ lenességek figyelembevételével hány százalé­ kantsági ellátás után nem kell nyugdíjjáru­ kosnak tekinthető az egészségi állapot. A bányászok egészségkároso­ dási járadékát csak akkor emelik. rehabili­ tációs ellátás egészségi állapottal. nyugellátásra nem jogosult sze­ mély. Az igénylési. rehabilitációs ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyom­ tatványon vagy elektronikus űrlapon benyújt­ va. A rehabilitációs ellátásban részesülőnek egészségi állapota megváltozásáról. [Lásd a 2011/CXCI.] .] 16. 1 . törvény nősítése során ezentúl az egészségi állapot szá­ 37. § (2) és az 1997/LXXXI. § (1) és a 327/2011. s a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bilitálhatónak minősítették). valamint a három egymást követő hónap átlagában a mi­ nimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot) meghaladó jövedelmet eredményező keresőtevékenységéről 15 napon belül értesíte­ nie kell a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervet. Az újonnan igé­ nyelt rokkantsági ellátás. (A korábbi szabály szerint a bányász dolgozók egészségkárosodási járadé­ kát akkor kellett volna 2012-ben megszüntetni. időtartamát. 37.) Nem v á lto z o tt. A bányász dol­ (2) bekezdéseiben. [Lásd a 2011/CXCI. §-ában. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. kormányrendelet a nyugellátás kiszámítása során. [Lásd a 327/2011. ja n u á r l. ja n u á r 1 -jé tő l. ha keresőtevékenysége megszűnésekor munkaképesség-változása.jé tő l.kk ROI<I<ANTSAGIELLATASOI<ATALAI<ITASA sítási időszaka az öregségi nyugdíj szempont­ Orvos szakértői m inősítés jából a szolgálati időbe beszámít. Elutasítás ese­ tén a jogerőre emelkedéstől számított 12 hó­ napon belül előterjesztett kérelmet csak akkor bírálják el. rehabilitációs ellátás nem nyugellátás. V áltozás2012.§ (2) bekezdésében. sérülések. . új körül­ § (1) felmerülése vagy mény bekezdéseiben. § (2) és az 1997/LXXXI. törvény 26. lők. Mivel a rokkantsá­ gi ellátás.] Ha az igénylő önhibájából nem jelenik meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vizsgálatán. A megváltozott munkaképes­ 26. az igénylési eljárást megszüntetik. törvény kor ezentúl az egészségi állapot megmaradt 22. törvény 1 § (l)-(2) és a 327/2011. felülvizsgáltak vagy újraminősítettek [Lásd az 1997/LXXX. a nyugdíjjárulék alapjába be­ 1 § (2) 1 pontjában. kormányrendelet 7 § (1) bekezdésében. (Az ellá­ gálatakor. ha a korábban bármilyen eljárásban elvégzett minősítés még érvényes. így folyósí­ tási időszakuk nem számít szolgálati időnek határozták meg az ellátási jogosultság vizs­ az öregségi nyugdíj szempontjából. hogy mértékét Sem a 2012. valamint keresőtevékenysége megkezdéséről. Jogosultságkorlátozás Új előírás 2012.) [Lásd a 2011/CXCI. A reha­ kell határoznia a rehabilitáció irányát.2012-ben az 1 mil­ lió 674 ezer forintot. részletfizetés-engedélyezési eljárást nem terheli illeték.jé t ő l. § (3) és a 327/2011. [Lásd a 2011/CXCI.] gozók 2011 végéig megállapított egészségkáro­ sodási járadéka bányászok egészségkárosodási járadékává alakul. a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervnél kell kezdeményezni. törvény Nem v á lto z o tt.] zalékos mértékének és a rehabilitálhatóságnak Nem v á lto z o tt. § (1) bekezdéseiben. összegét azonban nem kell figyelembe venni és a 327/2011. ja n u á r l. beleértve a rendszeres vagy átmeneti kereset-. törvény 14.] 1 § (3). kormányrendelet téssel egyidejűleg. ha az igénylő állapota időközben tartósan rosszabbodott. (Tovább­ ra sem állapítható meg az ellátás a rendszeres pénzellátásban. Ennek során meg a csökkentett ellátási összeget folyósítja. átmeneti keresetkiegészítést kapott.] zeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E A datszolgáltatás Új e lő írá s 2012. [Lásd a 2011/CXCI. ha az ellá­ tás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát . kormányrendelet l. ja n u á r 1 -jé tő l. § (2). A bányászok egészségkárosodási járadéka után nem kell személyi jövedelemadót és ehót fizetni. január 1-jén rehabilitációs a betegségek. tartozáselengedési.

tehát 1950-ben vagy azt követően szüle­ tett . Ha egy nő például öt. nem jogosít tehát ellátásra 24 év keresőtevékenység és 16 év gye­ reknevelési idő. a mecseki szénbányászati pedig 1. §-ában. törvény 4. és ezentúl korengedményes nyugdíja­ zásról sem állapodhat meg a munkáltató és a mun­ kavállaló. §(1) bekezdésében. így nem lehet előrehozott.25-szoros szorzó­ val számítódik. [Lásd a 2011/CLXVII.32 helyett 30 év. A prémiumévek programban részt vevők jog­ viszonya az öregséginyugdíj-jogosultság meg­ szerzése esetén szűnik meg. §-aiban. de ez már nem nyugdíjra.65) százaléka lesz (ha nem magán-nyugdíjpénztári tag). Új ellátásként állapít­ ható meg és folyósítható ■a korhatár előtti ellátás. november 28-án elfo­ gadott CLXVII. ja n u á r 1 -jé tő l.30. függetlenül attól. Legalább öt gyermek felnevelése esetén a négy feletti gyerekszámmal csökken a keresőtevékenység 32 éves követelménye.vagy nem kizárólag mélyművelésű mun­ kakörben . illetve gyermekneveléssel. 40-41.] Ha a 2011. ha 2011 végéig nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt. törvény 18.29.] A 2011. §-aiban. a Győri Balett.. [Lásd a 2011/CLXVU. megyei közgyűlési elnö­ köknek megállapított nyugellátás. amit a gyerekneveléssel szerzett szolgálati időnek kell legalább 40 évre kiegészítenie. törvény 93-94. életévüket 2011. illetve 12 év gyerekneveléssel szerzett szolgálati idő.szerezte meg) 2012-től szintén korhatár előtti ellátást kap. polgármesteri tevékenység . törvény 3. tánc. december 31-én folyósított (csökken­ tett összegű) előrehozott öregségi. (Kivéve. fúvós. hogy ezt kiegészíti leg­ alább 9. így például ha egy 1954 augusztusában született nő 2014 augusz­ tusában négy év gyermeknevelési és 36 év keresőte­ Új ellátások Új előírás 2012. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján. [Lásd az 1997/LXXXl. A nyugdíj kiszámításakor to­ vábbra is a teljes szolgálati időt kell figyelembe venni. valamint az 57.[ vékenységgel szerzett szolgálati idővel rendelkezik. és ebből legalább 32 évet szerzett keresőtevékenységgel. illetve legalább arra a napra megszüntessék. Az ellátásokat a 2011. Ha a teljes szolgálati ideje két év nappali tagozatos főiskolai tanulmányi idővel is kiegészül. [Lásda2011/CLXVll. törvény 8. A nyugdíj összege így az 1988. akkor nyugdíja nem korhatár előtti e l- K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. 18-18/B §-aiban. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél. ha mélyművelésű bánya föld alatti munkakörében legalább 25 év szol­ gálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött. [Lásd a 2011/CLXVII. a jogo­ sultsági időbe beszámítható keresőtevékenység mi­ nimális időtartama .és előadó-mű­ vészet egyes ágai. A szervezet fokozott igénybevételével járó. de­ cember 31-éigbetöltött szolgálati nyugdíjasok tovább­ ra is korhatár alatti nyugellátásban részesülhetnek). illetve nyolc gyermeket nevelt.11. b a balettművészeti életjáradék. életévét be nem töl­ tött -tehát 1950-ben vagy azt követően született -bá­ nyásznyugdíjas ellátása 2012. korkedvezményes és korengedményes nyugdíj. Bár a szolgálati időbe beszámít például a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt végzett tanulmányok ideje vagy az állás­ keresési járadék folyósításának időtartama. törvény 40.művésznyugdíjas összesen legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet végzett a Magyar Nemzeti Balett. ■az átmeneti bányászjáradék.Mit kell tudni a korai nyugellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011. § (5) bekezdésében..) [Lásd a 2011/CLXVII. január 1 -jé p . §-ában. polgármesterek­ nek. A korhatár alatti nyugellátások szociális ellátássá alakulnak át. január 1-én akkor ala­ kul átmeneti bányászjáradékká. a 168/1997. fegyveres szolgálat. ha 31. Meg­ szűnik az egyes foglalkozási ágaknál. Korhatár előtti ellátássá alakul át a 2011. két ki­ vétellel (a társadalombiztosítási nyugdíjtörvényben meghatározottak szerinti 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők. A balettművészeti életjáradékra nem jogosult (például színész. számú törvény megszüntette. amikor súlyosan fogyatékos gyermek miatt folyósított ápolási díj esetén a 40 éves jogszerző időn belül a keresőtevékenység szükséges időtartama további két évvel rövidebb. A nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem állapítható meg nyugellátás (kivéve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők részére megállapítható nyugdíjkorhatárt megelőző nyugellátást).gyermekszámtól függetlenül . azaz nem csökkentik a korhatár alatti megállapítás miatt.például bányászat.] Nem vá lto zo tt. 60 éves korában nyugdíjba menni. § (2a)-(2d) bekezdéseiben. A 40 éves jogosultság alapján megállapított nyug­ díjak érvényesítésének is feltétele. Életkorától függetlenül nyugdíjba mehet az a nő. Eddig a jogviszony az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeinek tel­ jesítése vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén is megszűnt. illetve álalakította a korábbi korhatár alatti nyugdíjakat. alpolgármestereknek. a nyug­ díjazási feltételt Jelentő 40 éves időtartam kiszámítá­ sakor ezek nem vehetők figyelembe. január 1-jétől elért jövedelmek valorizált átlagának 69. ezek összege 40 év. a nyugdíjazásához elegendő. valamint például az országgyűlési képviselői. életévét be nem töltött . kormányrendelet 12.67-szoros. törvény 2-22. valamint a tisztségük­ ről leköszönt országgyűlési.3 (42 x 1. illetve 28 év keresőtevékeny­ séggel rendelkezik. (A műszakszám megha­ tározásakor a mecseki ércbányászati 1. függetlenül a határo­ zott idejű szerződés lejáratától. európai parlamenti (magyarországi) képviselőknek. törvény 2. hét. nyugdíját nem 40.. §-ában. akinek a keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel szerzett együttes szolgálati ide­ je eléri a 40 évet. hogy a nyugdíjat igénylő nő annak egészét vagy csak egy részét szerezte keresőtevé­ kenységgel. A keresőtevékenység időtartamának a 25 évet mindenképpen el kell érnie.) A keresőtevékenység és a gyereknevelés együttes ideje kizárólag a nyugdíjazás lehetőségének a meg­ állapításakor perdöntő. ha megfelelnek az előírt feltételeknek is. A 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapí­ tott nyugdíjak teljes összegűek. a Pécsi Ba­ lett.elérhető korhatár alatti nyugdíjazás lehetősége. jogszabályban felsorolt munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő 2012 végéig sze­ rez korkedvezményes jogosultságot. december 31-én 62. hanem korhatár előtti ellátásra jogosít. hanem 42 év szolgálati idő alapján számítják ki.10.] N yu g d íj-á ta la k ítá s Új előírás 2012. ha az arra jogosult 2012 előtt nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt. jogosult tehát három és fél évvel a 63 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően. csökkentett összegű előrehozott nyugellátást igényelni. ja n u á r 1 -tő l. tevékeny­ ségeknél . zenész) művésznyugdíjas és az átmeneti bányászjáradékra nem jogosult bá­ nyásznyugdíjas (tehát aki a szükséges jogosultsági időt nem . 97. a20U/CLXVII. ■a szolgálati járandóság.] Változás 2012. feltéve. ja n u á rl-jé tő l. hat. A szolgálati időbe beszámító időknek csak meghatározott elemei számítanak ke­ resőtevékenységnek. december 31-én 62. december 31-én törvé­ nyi rendelkezés alapján megszűnő korhatár alatti nyugdíjban részesülők és új jogosultak is megkap­ hatják. [Lásd az 1997/LXXXI.[ HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Ha egy nő súlyosan fogyatékos gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjban részesült.

] Ellátási összeg Új előírás 2012. december 31-én 5 életévét be nem töltött 7. Gyermekvállalással. vezmény érvényesítéséhez a házastárssal vagy élet­ [Lásd a 2011/CLXVII. bályai szerint. decemberi nyug­ díjösszeget csökkenteni kell a személyi jövedelemadó lyósító Igazgatóság fizeti ki neki.és ehomentes.2011 decemberében folyósított nyugdíjat a 2012. Ebben az esetben a járadékost megilleti a hiányzó összegre számított A országgyűlési képviselői korhatár alatti nyugdí­ adóval megegyező. mezőgazdasági szakszövetkezeti tag­ ként. valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagsága. ha a szol­ szegét a 2012. ■ a közalkalmazotti. Csök­ kenő . január 1-jétől folyósított korhatár előtti el­ ság csökkentésével azonos összeg. ■ önálló bírósági végrehajtóként. A 2012 előtt folyósított korhatár alatti nyug­ díj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0.] összegét ennek megfelelően kell módosítani. ■ a hivatásos nevelőszülői jogviszony. ■ egyszerűsített foglalkoztatás időtartama. ■ a gyermekgondozási díj. a szolgálati járandóságot százalékos mértékével megegyezően. tehát 1955-benvagy azt követően született -szolgálati nyugdíjas ellátása 2012. ■ az egyházi szolgálat. kormányrendelet 29. törvény 3. [Lásd a 2011/CLXVII. § és a 44. ■ szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alko­ tótevékenységet. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ közjegyzőként. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. §-ában. és meg kell 30-ától kezdődően. előadó-művészi tevékenységet folytatóként. törvény 97.korhatár előtti ellátássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj kivételével . látássá. § (8) bekezdé­ se. pszi­ tássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj chikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt szerelték le. ■ a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őster­ melői jogviszony. a rendvédelmi szervek. ■ az országgyűlési képviselői jogviszony. januári nyugdíjemelés általános gálati járandóság mellett szerzett jövedelem a ked­ szabályai szerint növelt összegben folyósítják. ■ a bírósági jogviszony. a 41. mind a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama elismerésre kerül. § (4) bekezdés járandóságot akkor sem. Pél­ A szolgálati járandóság összegét úgy állapítják dául ha az adókulcs 2013-ban 16 százalékról 20 meg. ■ alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatás időtartama. bevallás során nem kell figyelembe venni. ■ a szövetkezeti tagság személyes közreműködés esetén. hogy a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíjat csökkentik a személyi jövedelemadó 16 százalékra emelkedne. ■ külföldi munkavállaló előadó-művészként. ■ ipari szövetkezet tagjaként. §[ 2)-(3) bekezdéseiben. ■ gépjárművezető-kép’ző munkaközösség tagja­ ként. ■ a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes kato­ naság (fentieknél mind a teljes. ■ alkalmi fizikai munkát végzőként. átme­ neti bányászjáradék és balettművészeti életjáradék alatt visszamenőleg igényelhető és érvényesíthető. hanem balettművészeti életjáradékká alakul. de legfeljebb a szolgálati járandó­ jasok 2012. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő. ja n u á rl-jé tő l. ■ jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. szerzetesrendi tagság. ■ a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódóan külföldi illetékességű személytől szerzett jövedelem meg­ szerzésének időtartama. ■ a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a közérdekű önkéntes tevé­ kenység kivételével). gyermekneveléssel szerzett szol­ gálati id ő k ’ ■ a terhességi-gyermekágyi segély. 5. valamint ■ a 168/1997. törvény 6. ’ A nők részére W év jogszerző időre tekintettel megállapítandó öregségi nyugdíj esetén. ■ mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezeti tagként. § (3). miután megkapta tőle az adóhatóság által . Az éppen ek­ viszont megfelelően növekedne az ellátási összeg. ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. ■ nemzetközi szervhez tagként vagy munkatárs­ ként kiküldött személyként. ha a szolgálati nyugdíjast A szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellá­ a szolgálati kötelmekkel összefüggő egészségi. valamint az 1998 előtt ■ kisiparosként. január 1-jétől folyósított korhatár előtti ellátás. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezető­ jeként. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő társas vállalkozói jogviszony. kérelemre -kiadott igazolást. A korhatár előtti ellá­ tássá.k6 | KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSA Jogosultságmegalapozó szolgálati idők* Keresőtevékenységgel szerzett biztosítási idők ■ a munkaviszony.5 százalékának megfelelő nyugdíjnövelés a 2012. tehát 117 ezer forint alá. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. ■ ügyvédi munkaközösség tagjaként.] A 2011. §-ában. ■ a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások kiszámítása során a .] sem elegendő. Ha növelni a 2012. nem számít munkaviszonynak a hallgatói munkaszerző­ dés alapján létrejött jogviszony). Ezt a Nyugdíjfo­ látásának megállapításakor a 2011. januári öszkedvezmény akkor érvényesíthető utána. ■ egyéni gazdálkodóként. januári nyugdíjemelés általános sza­ a jogosult a családi adókedvezményt a házastársával. években. / ■ gazdasági munkaközösség tagjaként. ■ az ügyészségi szolgálati jogviszony. ha a járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30 százalékát. az adó­ továbbá ha önkéntes tartalékos jogviszonyban áll. ■ szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagja­ ként. a 36. ■ mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. ■ a gyermekgondozási segély. törvény élettársával megosztva veszi igénybe. törvény 5. január 1-énszolgálati járandó­ sággá alakul át. ■ munkaviszonyban nem álló előadóművészként.például 12 százalékos . Családi A szolgálati járandóság 2012. kora vagy ennél is alacsonyabb szolgálati nyugdíjat § (1) bekezdésében. § (2) bekezdésében. ■ kisszövetkezet tagjaként. szolgálati járandóság.adókulcs esetén másfélszerese. csökkentett összege adó. ■ a végkielégítés időtartama alatt szerzett szolgálati idő 1998-1999. ■ a gyermeknevelési támogatás. átmeneti bányászjáradékká. A csökkentés tovább kellene csökkenteni a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíj 4 százalékának az időközi miatt a járandóság összege nem mérséklődhet a 2011 decemberében érvényes minimálbér (78 ezer forint) nyugdíjemelésekkel megnövelt értékével. §.] [Lásd a 2011/CLXVII. törvény társsal megosztva 5. § (2) bekezdésében. ■ a Magyar Honvédség. törvény nem csökkentik. januári nyugdíjemelés általános szabályai szerint kell növelni.az adóbevallási év június 16 százalékos mértékével megegyezően. közszolgálati jogviszony. hogy az adóhatóság kiadhassa az egyéb­ a szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellátás­ ként adótitkot képező adatot. ■ a súlyosan beteg vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolására tekintettel megállapított ápolá­ si díj folyósításának időtartama.] igazolás igényléséhez a házastárs meghatalmazása is Ha a személyijövedelemadó-kulcs megváltozik. Az adóhatóság csak azt sá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj . Nem kell csökkenteni a szolgálati 4. [Lásd a 2011/CLXVII. szükséges. ■ külföldi munkavállalóként. ■ az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő egyéni vállalkozói jogviszony. az adóhatósági 4. ■ magánkereskedőként.

törvény 3. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Szolgálati járandóság** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul.] A 40 év . azt nem. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . 5. a csökkentést visszaadják) *A 2012.jogo­ sultsági idővel rendelkező. ja n u á rl-jé tő l. A szolgá­ lati járandóságot és a korhatár előtti ellátássá átalakí­ tott országgyűlési képviselői nyugellátást a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyező mértékű csökkentést követően kell növelni. A családi kedvezmény a magzat után is igénybe vehető. Ha az ellátásban részesülő a havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelmet szerez. ja n u á r 1 -jé tő l. § (2) c) pontjában. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal A törvényben meghatározott balettegyüttesekben Balettművészeti életjáradék (a nyugdíjkorhatár a képzés ideje nélkül magántáncosi vagy tánckari elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) tevékenységet legalább 25 évig végzett. 2011. átmeneti bányász­ járadékká. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. (4) bekezdésében. § (4). ennél korábbi nyugdíjasoknál 4.5 százalékos mértékével is emelik az ellátást. ja n u á r 1 -jé tő l fo ly ó s íto tt e llá tá s Nő. §(5) bekezdéseiben. ezt a nyug­ díj-biztosítási szervek elvégzik. rendelkezik 40 év törvényben felsoroltak sze­ Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) rin ti (lásd a 46. Ha az így kiszámított összeg magasabb. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bányásznyugdíj Nő. január 1-jétől. decemberi nyugdíj 2011-ben nyugdíjazottaknál <*.2 százalékos nyugdíjemeléssel. Az öregségi nyugdíjjá alakítást a 40 év jogosultsági idővel rendelkező korhatár alatti nyugdíjas nőnek nem kell külön kérnie. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. decemberi nyugellátást megnövelik a 2012. amíg e korhatárt be nem tölti. [Lásda2011/CLXVII. [Lásd a 2011/CLXVII.25-szoros szorzóval számít) Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korengedményes nyugdíj Nő. § (1) bekezdéseiben. oldalt) biztosítási jogviszonnyal Föld alatti . januári ellátás összege . rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosultat élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.munkakörben 25 év szolgálati időt vagy Átmeneti bányászjáradék (a nyugdíjkorhatár 5 ezer műszakot teljesített (a mecseki ércbányászati elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) múszakszám 1. ha ezen a napon vala­ melyik fegyveres szervnél szolgálati viszonyban áll. Ezt megelő­ zően a 2011. és erről értesítést küldenek. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal « • Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Művésznyugdíj A Nő. törvény 3.a **-gal jelölt kategóriák kivételével . a csökkentést visszaadják) Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Szolgálati nyugdíj 1954-ben vagy azt megelőzően született Nő. kormányrendeleti §-ában. A korhatár előtti el­ j látássá. [Lásda2011/CLXVII. Újra meg kell állapí­ tani 2011. 5. szolgálati járandósággá.] Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes nyugdíj Nő. életévét betöltött szolgálati nyugdíjas ellátását. ha nyugdíját nem ezen a jogcímen állapították meg.) Ez a nyugdíj tehát nem alakul át korhatár alatti ellátássá vagy egyéb járadékká.] Polgármesteri nyugdíj Nő. mindaddig. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Mindenesetben Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Ellátásemelés Ú előírás 2012. január 1-jétól „öregségi nyugdíj" megnevezéssel folyósítják tovább. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. (Tehát például ha előrehozott öregségi nyugdíjat kap 2010-től. törvény 4. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások 2012. ellátását e plafon elérésének hónapjától ez év végéig szüneteltetik. ehhez a várandósságról orvosi igazolást kell Előrehozott öregségi nyugdíj csatolni a kérelemhez. december 31-ével az 57. a mecseki szénbányászati pedig 1.jogszabályban meghatározott . hogy ajogosult. § (2). novemberi egyösszegű nyugdíj-kiegé­ szítésben részesülteknek a kiegészítés egyhavi. december 31-éna 62 éves korát be nem töltött (tehát 1950-ben vagy azt követően született) nyugdíjas nő akkor is öregségi nyugdíjat kap 2012. januári összegének megállapításakor a 2011. illetve házastársa az év folyamán milyen összegű családi kedvezményt vett igénybe. 0. a 333/2011. 2011.tudja igazolni.67-szoros. § (3) bekezdésében.2. mint a 2011 decemberében folyósított nyugdíj. törvény 3. [Lásd a 2011/CLXVII.öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani 2012 januárjában. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.7 százalékkal emelkedik (a **-gal jelölt kategóriában a januári emelést megelőzően a decemberi nyugdíjat 16 százalékkal csökkentik). hogy mennyire voltak jogosultak. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Országgyűlési képviselői nyugdíj Nő. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.a 2011. az újramegállapí­ tott összeget kell . januári4.] Korai nyugdíjak átalakítása^ A n yu g d íja s szem ély 2012. Ennek igazolásához a családi pótlékot folyósító szerv decem ber 31-én (vagyis a Magyar Államkincstár) igazolása szüksé­ fo ly ó s íto tt n yu g e llá tá s ges. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Európai parlamenti képviselői nyugdíj Nő. Az átalakított ellátások összegét az öregséginyugdíj-korhatár betöltéséig a mindenkori nyugdíjemelés mértékével emelik. hiszen akkor még nem lehetett megállapítani 40 év jogosult­ ság megszerzése miatti nyugellátást. és ezzel legalább 25 év szolgálati időt szerzett Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár elérésekoröregségi nyugdíjjá alakul) N yugd íjelnevezés-változás Új előírás 2012. Megjegyzés: Az 1949-ben vagy azt megelőzően születettek nyugellátását 2012.a januári nyugdíjemeléssel meg­ növelve .

mivelhogy 2011 végéig elérte a nyugdíjjogosultsághoz feltételül szabott 60 éves életkort és 37 évi szolgálati időt. december 31-én szolgálati nyugdíjban része­ [Lásd a 2011/CLXVI1. az egyik szorzó 0 lenne. de legalább 37 év szolgálati időt szereztek. A felmentési időszak lejártát követő napon. hanem meg kellene várnia a kottatár 2016. azaz továbbra is nyugdíjasnak december 31-éig betöltött . Ha viszont a minimális 37 éves szolgálati időt csak 2013 januárjában vagy később szerezné meg. és 39 év szolgálati időt szerzett.4-0. is szüneteltetni kell (az irányadó korhatár betöltésé­ . ha a 37 év szolgálati idővel tározott . aki vezték át az öregséginyugdíj-korhatár betöltésekor. nem kérhetne korhatár előtti ellátást. folyó­ nyugellátást szüneteltetni kell. 2012 végéig korkedvezményes munkakörben összesen 14 évet és 11 hónapot tölt Változás 2012. jösszeget az érintett az ellátás újbóli folyósításá­ 2011. de a nyugdíjjogosultságot nem vette igénybe. sági idő alapján megállapított korhatár előtti A névváltoztatás nem érinti az ellátás összegét.] 7 § (1) b) pontjában. és a 2011. 1953 szeptemberében született nő 2012 júniu­ sában megszerezte a 37 év szolgálati időt.a folyósítási törzsszámra hivatkozással . 1952 szeptemberében született férfi 2012. 37 év szolgálati időt szer­ ig) a naptári év végéig. hogy a jogvi­ szonyát 2012. ha e napon a 2011. A 2012. Közben. élet­ Nem v á lto z o tt. ha eredetileg más a 208 előtt megállapított nyugdíjban részesülők el­ kedvezmények.60 és fél éves életkor és . valamint a hiányzó három év miatt adódó 0. Ugyanígy adatok alapján hivatalból) dönt a nyugdíj folyósí­ jogosultságot. Ellátását a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint állapítják meg. 1952 márciusában született férfit a munkáltató­ ja 2011.3-0.] kort és az előírt szolgálati időt 2012 előtt megsze­ 3.szeptemberben betöltött . Ha a korhatár előtti ellátás igénylésekor 40 év szolgálati ideje lenne. törvény az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges élet­ [Lásda2011/CLXVII. Akkor is öregségi nyugdíj esetén az összeghatárba csak a 2012.] Ha a korhatár alatti nyugdíjas járulékköteles rezte. évi szabályok szerint az 1952-ben született férfiak 60 éves korban csak 42 év szolgálati idővel mehettek volna előreho­ zott nyugdíjba. december 31-ei szabályok szerint jogosult lett volna előreho­ zott öregségi nyugdíjra. törvény nak idejétől kapja meg. Ezt a jogosultsági feltételt azonban nem teljesíti. ha az ellátás mellett szerzett díjfolyósító Igazgatóságnak. decemberi szabályok szerinti jogosultsági feltételek (tehát a . Ha a közalkalmazott 2011 végéig arról állapo­ dott volna meg a foglalkoztatójával.tehát 1949-ben vagy azt az 57 évet betöltött szolgálati nyugdíjasok. amikortól öregségi nyugdíj jár neki. évi rendelkezések alapján azonban csak akkor igényelhető korhatár előtti ellátás. szolgálati ideje pedig a szükséges 40 évnél három évvel kevesebb. december 31-én ha­ tályos előírások szerint csökkenteni kell. A fegyveres szervnél szolgált. szeptemberi betölté­ sét.4 százalék. 2012 után azonban csak akkor kap­ kell szüneteltetni a 40 év . törvény nyugdíjasok 2012-től folyósított öregségi nyugdíját szeget. törvény előtt megállapított nyugdíjból átalakított öregségi 85. Eddig díjas e státusán. Korhatár előtti a korhatár alatt megállapított nyugdíjakat nem ne­ 18-szorosát (2012-ben ez 1 millió 674 ezer forint).3-0. ha a korábbi szabályok szerinü jogo­ sultság a felmentési időszak lejártát követő napon már fennáll.a korábban megszerzett . valamint minősül. ja n u á r 1 -jé tő l. a felmentési időszak 2012. de az ellátást a 2011. jövedelmet szerezhettek. a korhatár előtt 23 hónappal kéri az ellátást. kormányrendelet [Lásd a 2011/CLXVII. születésnapjától kezdve a 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. már 2012 végén rendelkezett. márci­ us 31-éig tart. ha a nyugdíj Új m egállapítás k o rh atár e lő tti ellátásra sítási szabályait.4 százalék. A 2012. de korhatár előtti ellátást igen. vagyis 10.8 százalék. § (2) a)-b) pontjaiban. § (5) és a 168/1997.személy. § (2) bekezdéseiben.4-0. [Lásd az 1997/LXXXl. ellátás állapítható meg annak a személynek. de egy évvel kevesebbet kell figyelembe venni) 36 hónappal veszi igénybe az ellátást.3 százalék. törvény 83/B (1) bekezdésében. decemberi szabályok szerint csök­ kentik.3 százalék. október 1-jén felmentette közalkalmazotti jogviszonyából. évüket betöltött szolgálati keresete a tárgyévben elérte ezt az éves keretösz[Lásd a 2011/CLXVII.3-es szorzónak a szorzata. 2. a megállapítás időpontjáig hiányzó további időszak­ ra pedig 30 naponként további 0. október 1-jétől szüntetik meg.jogszabályban megha­ tásának szüneteltetéséről. A szüneteltetés ideje alatt bekö­ típusú. tehát ebben az esetben a korábbi szabá­ lyok szerint 2012 szeptemberében állt volna fenn a nyugdíjjogosultság. és a szükséges szolgálati idővel is rendelkezik.] . Mivel nyugdíjazását nem kérte.] [Lásd az 1997/LXXXl.] évét (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született). A 2012.jogosultsági idővel rendelkező nők 2012. A csökkentés mértéke ebben az esetben úgy adódik. A csökkentés mértéke a nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. törvény 83/B § (2). 4 . hogy 62 éves kora előtt (a korhatára ugyan 63 év. szeptemberi 59. 2012. annak nyugdíjkiszámítás szerinti össze­ gét 10. 3. éves jövedelem meghaladta a minimálbér 18-szoroalapján (vagy az állami adóhatóság által közölt évi betöltése előtt korhatár előtti ellátásra szerez sát (2012-ben az 1millió 674ezer forintot). előtt az 57. január 1-jén mozdonyvezetőként . A 2008 97. hatja meg az ellátást. Ennek összegét úgy számítják ki. 2012ben előrehozott nyugdíjat már nem igényelhet. és így nem csökkentenék az ellátá­ sát. december 31-ei előírásoknak megfelelően elmúlt 59 éves. HVQ | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . július A nyugdíj szüneteltetése nem változtat a nyug­ nyugdíjat kap az a 62 éves nyugdíjkorhatárt 2011. január 1-jén átalakított öregségi nyugdíját. ja n u á r 1 -jé tő l. 2012. 1951-ben született férfi 2011-ben betöltötte a 60 életévét.8 százalékkal kell csökkenteni.37 év szolgá­ lati idő). például korkedvezményes nyugdíjat álla­ vetkezett nyugdíjemelésekkel számolt új nyugdí­ látásuk megtartása mellett bármekkora kiegészítő pítottak meg részére. akkor a jogviszony végét követő napon fennállnak a 2011. amely a bejelentés zett nő a rá irányadó 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. így elme­ hetett volna csökkentett összegű előrehozott öregsé­ gi nyugdíjba. a csökkentés mértéke 8 százalék. Tehát ha a közalkalmazott 2012 októberében. azt 15 naptári napon belül be kell jelentenie 7 § (1) a) pontjában.] . akkor csak 60 és fél éves korban. születésnap­ ján igényli. Ha az ellátást már az 59. [Lásd az 1997/LXXXl. törvény nyugdíjra. ha 2011. mintha nyugdíjat kapna. A csökkentés a kor­ határig hiányzó hónapoknak. l-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. és 37 év szolgála­ ti idővel rendelkezik.tehát korkedvezményre jogosító munkakörben . december 31-éig betölti 57. szeptemberi betöltéséig bár­ mikor igényelhet korhatár előtti ellátást. és az ellátást továbbra is az öregségi mellett szerzett jövedelem az irányadó korha­ nyugdíjakkal megegyező mértékben emelik.a Nyug­ Az 1953-ban született. a megállapítás időpontjáig hiányzó időszakra pedig 30 naponként további 0.dolgozik.k8 KORAI NYUGELLÁTÁSOK ATALAKITASA Példák korhatár előtti ellátásokra 1. mivel a 2011. A csök­ kentés mértéke a 62 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. sülő személy ellátását akkor nevezik át öregségi 3 § (2)-(3) bekezdéseiben. de együtt legfeljebb 8. Eddig tár betöltését megelőzően eléri a minimálbér Új előírás 2012.4 százalék. Ebben az esetben a nyugdíjkorhatár betöl­ téséig bármikor igényelheti a korhatár előtti ellátást. A nők részére 40 év jogosult83/B § (4) bekezdésében. így tehát járnak neki az utazási és egyéb megelőzően született . április 1-jén korhatár előtti el­ látást igényelhetne. hiszen a 2011. Ha 42 évet nem. januárban eléri a 37 év szolgálati időt.

akkor a három év korkedvezmény 2013. 2013-tól azonban már nem szerezhető további jogosult­ ság. Korhatár előtti ellátásra jogosult a korkedvez­ ményes nyugdíjhoz a 2011-ben hatályos szabá­ lyok szerint szükséges jogosultságot 2012 végéig megszerző személy (tehát a korkedvezményre jogosító munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő) is. majd a 2012.a 100 kilopascalnál nagyobb nyo­ mású légtérben dolgozók esetében férfiaknál és nőknél is három . A volt rendőr 2012-ben a szolgálati járandóság mellett állást vállal egy biztonsági cégnél. ezért szolgálati járandósága megszűnik. Az ilyen mun­ kakörben dolgozó férfiaknál minden öt. Az 1 millió 200 ezer forintos éves adóköteles jövedelme nem elég ahhoz. akinek a biztosítási jogviszonyát 2011-ben felmon­ dással. feltéve. januári 4. januári. Szolgálati járan­ dóság kerül megállapításra a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség 2011-ben felmentett vagy nyugdíjazott hivatásos vagy szerződéses állomá­ nyú tagjának. tehát 113 400 forintra kel­ lene csökkenteni. mivel a 2015. dj-ej pontjaiban.5 szá­ zalékos emelési mértékét. életévét. ahol ennek alapján ki fogják fizetni részére a 300 ezer forint 16 száza­ lékos adójával megegyező összeget. 2019 januárjában a volt rendőr eléri a 64 éves nyugdíjkorhatárt. Ha éves szinten csak 12 x 3000 = 36 ezer forinttal csökkentették volna ellátását. márciusi korha­ tárbetöltésig kevesebb mint három év van hátra. Az igénylő az ellátás kezdőnapján nem állhat bizto­ sítási jogviszonyban.2 százalékos 2012. de csak 18 ezer forinttal fogják. mivel a korkedvezmény érvényesítéséhez legalább ennyi kedvezményre jogosító munkakörben ledolgozott idő szükséges. korhatár előtti ellátást nem. december 31-éig jogosultságot. mint a havi 18 ezer forintos ellá­ táscsökkentés 216 ezer forintos éves összege.] . hogy a csökkentés 12 havi öszszege legalább 240 ezer forint volt. Ahány év korkedvez­ ményt szerez . akkor ezen ellátások valamelyikét igényelheti. [Lásd az 1997/LXXX1. A járandóság összegének kiszámításakor a 2011. akkor a korhatárelérésig egyáltalán nem kaphat korhatár előtt ellátást.16 = 21 600 forinttal. Ettől kezdve csak a 2012 végéig tartó mun­ kavégzést veszik figyelembe a korkedvezmény kiszámításánál. felvezető és záró szövegében. illetve ezekkel azo­ nos.a 2011-ben hatályos szabályok szerint számítva annyi évvel a nyugdíjkorha­ tár elérése előtt kérheti az ellátás megállapítását (a férfiak az arra jogosító munkakörben eltöltött minden öt. ha a szolgálati viszony megszűnését követő. Ha egy hónappal korábban. [Lásd a 2011/CLXVII. az Európai Unió más országából járó ellátás ki­ vételével . illetve művésznyugdíjra 2012. A kiadott igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak kell bemutatni. a nőknél minden négy . így összesen valami­ vel több mint 4. 1954 decemberében született volna.5 millió forint adóalap-kedvezmény adójának teljes összegét (240 ezer forintot) visszakapná.7 százalékkal emelik meg a 117 ezer forintra csökkentett ellátást. tehát 117 ezer forint alá. hogy teljes mértékben kihasználja a két eltartott gyereke utáni 1 millió 500 ezer forintos adóalap-csökkentést.5 és 4. így a kedvezményt vele megosztva sem tudja kihasz­ nálni. 2013 márciusában igényelhet korhatár előtti ellátást. ehhez 300 ezer forint hiányzik. mivel 2012 után már nem jelent további kedvezményt a ko­ rábban korkedvezményre jogosító munkakörben töltött idő. decemberi nyugdíjösszeget először lecsökkenük 16 százalékkal. Emiatt az ellátást 135 000 x 0. akkor az érvényesíthető 1. decemberben 78 ezer forin­ tos minimálbér mésfélszerese. és előtte nem csökkentenék le 16 százalékkal. tehát 48 ezer forintot. így a 62 és fél éves nyugdíjkorhatár 2015.szolgálati év után egy-egy év kedvezmény jár. Mi­ vel csak 2011 után. a nők pedig minden négy év után kapnak egy-egy év korkedvezményt). hogy annak utolsó napja 2011. és -hozzátartozói nyugellátás. Korkedvezményre azok szerez­ nek 2012. A korhatár előtti ellátás összegét a megállapítás­ kor érvényes öregséginyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. 5. (2) bekezdésében. 2012 januárjában tölti be 57.] Új m egállapítás szolgálati járandóságra Új előírás 2012. szolgálati nyugdíja 2012. ezért a 48 ezer forint egészére jogosult. ja n u á r 1 -jé tő l. január 1-jén nem öregségi nyugdíjjá. december 31-e és 2012. szolgálati járandóságát 2012-ben nem fogják szüneteltetni. azaz korkedvezményre jogosító munka­ körben dolgoztak vagy dolgoznak. Korhatár előtti ellátás állapítható meg a bányász-. törvény 7 § (1) bekezdés . [Lásd a 2011/CLXVII. csak ennyi járna neki vissza a 48 ezer forintból. akik a szervezet fokozott igénybevételével járó vagy az egészségre különösen ártalmas munkát vé­ geznek.] Korhatár előtti ellátásra szerezhet jogosultságot. hogy a jogviszonymegszűnés más­ napján teljesítve legyenek a (csökkentett összegű) előrehozott öregségi nyugdíj.2 százalékos nyugdíjemelést is. december 31-ei jogosultsági feltételei. 2010-ben szolgálati nyugállományba helyezett rendőr 2011 decembe­ rében 135 ezer forint szolgálati nyugdíjat kap. [Lásd a 2011/CLXVII. Ha a mozdonyvezető 2012-ig tíz év korkedvezményre jogosító időt sem szerez. januári megszerzésekor azonnal igényelhetne kor­ határ előtti ellátást. valamint a későbbi nyug­ díjemeléseket is ugyanúgy megkapná. Mivel ez nem haladja meg a 2012. márciusi betöltése előtt két évvel. a bányásznyugdíj vagy a művésznyugdíj 2011. (Felesége 2012-ben egyáltalán nem szerez adóköteles jövedelmet. A szolgálati járandóság 2012. 2012-re átnyúló napon a 2011. törvény 7 § (1) f) pontjában. és öregségi nyugdíjat kap. [Lásd a 2011/CLXVII. évi 93 ezer forin­ tos minimálbér 18-szorosát (tehát az 1 millió 674 ezer forintot). kormányrendelet 1. de nem nyugdíjazott személynek. akkor az 57 éves életkor 2011. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. törvény 8.) 2013. Ez kisebb. mert nem eshet a 2011. január 1 je előtt jogo­ sultságot szerző. Nem v á lto zo tt. december 30-a közé esik. de a 0. Ha szolgálati járandósága mellett egyáltalán nem szerzett volna jövedelmet.nem kaphat rendszeres pénzellátást.] . törvény 7 § (1) bekezdésében. megemelve az azóta eltelt időszak nyugdíjemelése­ inek mértékével. a 100 kilopascalnál nagyobb nyomású légtérben dolgozóknál mindkét nem esetében hat munkaév. A három év korkedvezményhez szükséges 15 éves időt nem tudja megszerezni.KORAI N YU GEL L ÁT ÁS OK Á T A L A K Í T Á S A | k9 el. 1955 januárjában született. december 3 1 ei szabályok szerint még kaphatott volna szolgálati . januári induló összege tehát 122 525 forint lesz. ami két év korkedvezményt jelent (mivel ötéven­ ként jár egy év kedvezmény). Ha azonban az átmeneti bányászjáradék vagy balett­ művészeti életjáradék jogosultsági feltételeit is telje­ síti.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. ahol évi 1 millió 200 ezer forint kiegészítő jövedelmet szerez. június 30-a után kérheti az adóható­ ságtól. A szolgálati járandóság csökkentett összegébe 2012 januárjában beépítik még a 2011. Ha a jogszerzés nem szűnne meg 2012 végén. az előrehozott öregségi nyugdíjra 2012 előtt érvényes csökkentési előírások alkalmazásával ál­ lapítják meg. felmentéssel vagy közös megegyezéssel úgy szüntették meg. [Lásd a 2011/CLXVII. mellékletében. További előírás.] Korhatár előtti ellátás kizárólag a nyugdíjkorha­ tárt be nem töltött személy részére állapítható meg. hogy a kihasználatlan kedvezményről adjon igazolást. §-ában. novemberi egyösszegű kiegészítés egy' hónapra jutó 0. Visszakapja a 2011 végén elvett 18 ezer forihtos csökkentést is.] . törvény 7 § (l)c) pontjában. törvény 8-8/B §-aiban és a 168/1997. A jogosultsághoz minimálisan szükséges szolgálati idő férfiaknál tíz. hadi. nőknél nyolc. hanem szolgálati járandósággá alakul. de­ cemberi betöltése miatt szolgálati nyugdíja 2012 ja­ nuárjában öregségi nyugdíjjá alakulna át.

4 százalék az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. törvény 9. a hadi.) Nem csökkenthető azonban a szolgála­ ti járandóság összege a megállapítás időpontjában érvényes minimálbér havi összegének másfélsze­ rese (2012-ben 139 500 forint) alá. 4. 62 évesen K o rh a tá r e lő tti e llá tá s m e g á lla p ítá s fe lté te le i 2012-től 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett Ellátás fe lfü g g e szté s e jö v e d e le m szerzése esetén A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Kiszám ítása Csökkentés százalékos m értéke férfi nő 2012-ben. átmeneti bányászjáradék (lásd az 51. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint.kell megállapítani. összesen hónapjától az év végéig szüneteltetik legfeljebb 8. Megjegyzések: 1. törvény 9.tehát 1954-ben vagy azt megelőzően szü­ letett -. a szolgálati járandóság. Szolgálati járandóságra jogosult a 2011. és ekkor 60 éves elmúlt és legalább 42 vagy 60.-2015. és legalább 37 évszolgálati idővel rendelkezik 2014. 62 évesen 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett 1951 férfi 2013-ban. 10-zel elosztva nő A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó ra havi 0. csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. 2. aki a fegyveres szervek. oldalon) és balettmúvészeti életjáradék is megállapítható. § a) pontjában. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel - b A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíj-kiszámítási Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok szabályok szerint. A csökkentést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság . pontjában. aki 40 év jogosultsági időt szerzett. ha 2012 előtt betöltötte az 57. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. 10-zel elosztva * 1952 férfi nő 2014.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Szolgálati járandóság kizárólag az ellátás kez­ dőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt be nem töltött. valamint ha az ellátást az önkéntes tartalékos jogviszony időtartama alatt kéri.az adóhatóság által a bevallási év június 30-áig kiállított igazolás alapján . Ha a szolgálati járandóságot a szolgálati vi­ szony és a rokkantsági nyugdíj 25 évet elérő idő­ tartamára tekintettel állapítják meg. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint. illetve a Magyar Honvédségnél hivatásos vagy szerződéses állományban állt tag. nyát. §-ában. de a folyósított ellátások melletti jövedelemszerzés esetén az ellátásokat korlátozzák. [Lásd a 2011/CLXVII.] Szolgálati járandóság állapítható meg an­ nak is.] 31-én érvényes szabá­ lyai szerint .kifizeti a Nyugdíjfolyó­ sító Igazgatóság. illetve ha 2012 előtt bányász. Korhatár előtti ellátás megállapítása abban az esetben is lehetséges. szerzett 62. január 1-jétől Szüle­ té si év 1950 Nem Irá n ya d ó ö re g sé g i­ n y u g d íj­ k o rh a tá r elérése 2012-ben. csökkentéssel Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számánakszorzata. hogy a lejáratot követő nap 2012-re 62.] A szolgálati járandóság összegét a szolgálati § b) december nyugdíj 2011. de legkésőbb 2012 végéig a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő időtartamot elérő vagy meghaladó korked­ vezményt szerez erre jogosító munkakör betöltése alapján. 3. az átmeneti bányászjáradék és a balettmúvészeti életjáradék a korhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul át.50 | K O R A I N Y U G E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A Korhatár előtti eilátás megállapítása 2012.] HVG | T B . testületek által megállapított rokkantsági. biztosítási jogviszonyban nem álló és rend­ szeres pénzellátásban . az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . II.vagy múvésznyugdíjra szerzett jogosultságot. törvény 9. 63 évesen 2016-ban. törvény 9. 37 év .4-0. hivatalból állapítják meg. II. 62 évesen 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. 2011-ben úgy szüntetik meg a jogviszo­ 1. 40 évnél és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek kevesebb szolgálati idő számának szorzata.a hozzátartozói nyugellá­ tás.4-0. de nyugdíjat nem kap. 62 évesen 2013-ban. 10-zel elosztva Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. és az 1957-ben születetteknél éri el a 65 évet). Ebben az esetben az ellátást külön kére­ lem nélkül.nem részesülő személy részére állapítható meg. (Kivéve.5 évesen 2016-ban.3.-2015. a 46. 10-zel elosztva A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér18-szorosát meghaladó ra havi 0. és legalább 25 évig állt szolgálati viszonyban. megjegyzésben foglaltak szerint 59 éves életkor betöltését követően. [Lásd a 2011/CLXVI1. ha az igénylő az igénylésig. decem­ ber 31-én a fegyveres szerveknél hivatásos. ha a szolgálati viszonyban és a rokkantsági nyugdíjban töltött együttes ideje 2011. oldalon leírtak szerint. oldalon). az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0.4 százalék hónapjától az év végéig szüneteltetik Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok az ellátást (a korhatár eléréséig) és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. életévét .legkésőbb 2012 végéig megszerzett szolgálati idő esetén 1953* férfi nő Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. ha az igénylőt a szolgálati kötelmekkel összefüggés­ ben egészségi. [Lásda2011/CLXVII. a korábbi rokkantsági nyugdíj 16 százalékkal lecsökkenteti és az időközi nyugdíjemelésekkel megnövelt öszszege lesz az ellátási összeg.] .63 évesen Kizárólag a 2.5 éves elmúlt.a személy ijövedelemadó-törvény szerint járó családi kedvezmény adójának (de elegendő jövedelem híján nem érvényesíthető) mértékéig visszautalja. baleseti rokkantsági nyugdíjat kapott. § c) pontjában. [Lásd a 2011/CLXVII. A törvényi feltételek teljesítési esetén szolgálati járandóság (lásd a 49. nyugdíjat. 10-zel elosztva esetén csökkentéssel * Az 1953 után születettek kizárólag a 2.3. 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt 1 félévében. (Egyes esetekben korhatár előtti ellátás helyett átmeneti bányászjáradék vagy balettmúvészeti életjáradék igényelhető. . Az ellátások mellett szerzett jövedelem esetén a korhatár előtti ellátáséival megegyező korlátozásokat alkalmaznak. A korhatár alatti ellátás. [Lásda2011/CLXVII. december 31-én elérte a 25 évet. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék.5 évesen esik.tehát az igénylést megelőző 12 hó­ nap átlagkeresete alapján . félévében. megjegyzésben foglaltak szerint kaphatnak korhatár előtti ellátást (öregséginyugdíj-korhatáruk születési évjáratonként fél évvel emelkedik. illetve ezekkel azonos. de csökkenteni kell a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyezően. törvény 10.4. pszichikai vagy fizikai alkalmat­ lanság miatt szerelték le. Korhatárt megelőzően nyugellátás megállapítása kizárólag annak a nőnek lehetséges. §-ában. A nem érvényesíthető családi kedvezmény adóját ebben az esetben is a csökkentés mértékéig .) Ezekben az esetekben a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint megállapított ellátást nem csökkentik.

törvény 19-20. törvény 11. A túllépés utáni hónaptól folyósított ellátást Ú előírás 20». és . ja n u á rl-jé tő l. 37. ha a korábbi korhatár előtti ellátás. [Lásd a 2011/CLXVII. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd a 2011/CLXVII. ha az ellátás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát (2012-ben az 1 millió 674 ezer forintot). ja n u á rl-jé tő l. [ Lásd a 2011/CLXVII.KO RAI NYUGELLÁTÁSO K A TA LA K ITA S A . szolgálati járandóság időtartama alatt a nyugdíjas legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. és az ellátást igényelné. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján legalább 25 év szol­ gálati idővel rendelkezzen. ésa kérelemidőpontjában hatályos szabályok szerint magasabb ellátási összeg jár a részére. vesztegetést. Ugyancsak szüneteltetni keli az ellátásokat az álláskeresési járadék folyósítá­ sának hónapjaiban. [Lásd a 2011/CLXVII. törvény 17. december 31-én meg kell állapítani azt a szolgálatinyugdíjösszeget. 22/A. § (l)-(2) bekezdéseiben. §-aiban. és -hoz­ zátartozói nyugellátás. ja n u á rl-jé tő l.] Új m egállapítás b a lettm ű vészeti é letjáradékra Új előírás 2012. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. ha a korengedményes nyugdíjazásról 2012 előtt megállapodó munkáltató és munkavállaló a polgári törvénykönyv 203. 7 § (1).befolyással üzérkedést. §-ában. hadi-vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. például a közlekedésire. aki meghal. akinek a 40év jogosultsági idejéretekintettel a nők részérejáró kedvezményes nyugdíjat állapítanak meg. ne álljon biztosítási jogviszonyban. illetve szolgála­ ti járandósága. január 1-jétől. illetve ezekkel azonos. ha a jogosultsági feltételeket teljesítené. hadi. december 31-e előtt rögzített nyugdíj is.hozzátar­ tozói nyugellátás. Ha valaki decemberben lépi túl a korlátot. A szolgálati járandóságot szüneteltetni kell ak­ kor is. illetve ezekkel azonos. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . paragrafus (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll­ nak (például közeli hozzátartozók). Az újralétesített szolgálati viszony megszűné­ sének igazolását követően a szolgálati járandóságot továbbfolyósítják. amelyet 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező hivatásos áflományú tagjának járna. januárl-jétől.] szolgálati járandóságot.nem ré­ szesül rendszeres pénzellátásban. január 1-jén átalakított és az újonnan megállapított ellátásokra egyaránt érvényes. törvény megtérítéséből. A kiszámí­ tott összeg közvetlenül a rögzítés után még nem fizethető ki.] vissza kell fizetni. járandóságát az elíté­ lés hátrányos jogkövetkezményei alóli mentesítésig szüneteltetik. a 2008 előtt megálla­ pított nyugdíjból átalakított ellátás esetén azonban az összeghatárba csak a 2012. 13. Ugyanígy magasabb ellátásra jogosít­ hat a 2011. az Európai Unió más országá­ ból járó ellátás kivételével -ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék.25-szoros szorzóval számítják be). H VG | T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . átmeneti bányászjáradék. A jogosultság további feltétele. törvény 12. szolgálati járandóság nem nyugellá­ tás. A jövedelemkorlát túllépését az ellátott is beje­ lentheti. A korhatár előtti ellá­ j tást. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre.] Ellátásm egszüntetés Ellátásszüneteltetés Ú előírás 2012. [Lásda2011/CLXVII. a Pécsi Balett. vagy más esetben . A korenged­ ményes nyugdíjból átalakult korhatár előtti ellátást akkor is meg kell szüntetni. illetve szolgálati járandóság akkor sem állapítható meg újra. biztosítási jogviszonyban nem áll. [Lásd a 2011/CLXVI1. ha a korábban nyugállományba helyezett hivatásos állományú tag a reaktiválása miatt kéri ezt. július 1-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. a decemberi ellátást kell visszafizetni. ha ennek feltételei továbbra is fennállnak. Átmeneti bányász­ járadék állapítható meg a mélyművelésű bányá­ ban föld alatti munkakörben 25 év szolgálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött személynek (a mecseki ércbá­ nyászati műszakszámot 1. átmeneti bányászjára­ dékot és balettművészeti életjáradékot öregségi nyugdíjként kell tovább folyósítani. Ez a szabály a korhatár alatti nyugellátásból 2012. törvény 1 „ §-ában. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet vég­ zett személynek. §-aiban. § (3) bekezdésében.] jövedelem utáni nyugdíjjárulék-fizetés időszaka szolgálati időnek számít. illetve szolgálati járandóságát követően folyósított öregséginyugdíj-összeget. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. 21. a mecseki szénbányászati műszakszámot pedig 1.] Jogosultságkorlátozás Új bekezdésében. megszerzett 1.] A nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hóna­ pon belül kérhető az öregségi nyugdíj ismételt megál­ lapítása.[ Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy a szolgálati jogviszony időtartama alatt legalább öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő szán­ dékos bűncselekményt. Ha azonban az időközi nyugdíjeme­ lésekkel megnövelt összege meghaladja a hivatá­ sos állományú tag korhatár előtti ellátását. [Lásd a 2011/CLXVII. akkor a magasabb összeget fogja kapni. Ebben az esetben a munkáltató részé­ látás.nemzetközi kapcsolatban. 40. §-ában. dés vagy ezzel egyenértékű dokumentum aláírása [Lásd az 1997/LXXX1. §-aiban.5 százalékos nyugdíjnövelés.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. § (2) bekezdéseiben. törvény 18. törvény nélkül foglalkoztatják . Megszűnik annak j a személynek a korhatár előtti ellátása. továbbá . és a munkáltató S zolgálatiidő-szerzés a későbbiekben újabb biztosítási jogviszonyt létesít Új előírás 2012. A jogosultság további feltétele. A korhatár betöltésekor a korábban korhatár előtti ellátásban részesülő volt országgyűlési képviselők és a szol­ gálati járandóságban részesülők öregségi nyug­ díjukban visszakapják a személyijövedelemadókulcs mértékével történt korábbi csökkentést. Balett művészeti élet­ járadék állapítható meg a Magyar Nemzeti Balett. törvény 18. vagy aki maga kéri a megszüntetést.] § (2)előírás 2012. szolgálati járandóság..67-szoros. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt még nem töltötte be. §-ában. A korhatár előtti el­ a nyugdíjazottal. betölti az öregséginyugdíj­ korhatárt. átmeneti bányász­ re nem jár visszatérítés a nyugdíj korábban befizetett járadék és balettművészeti életjáradék mellett [Lásd a 2011/CLXVII. de erről az adóhatóság is értesíti a nyugdíjfo­ lyósítót. és viszsza kell fizetnie a megelőző egy évben kapott ellátási összeget. $(3) bekezdésében.. törvény 40. az ellátást a joghátrány beálltának megállapítását követő hónap első napjától kell szüneteltetni. vagy ismé­ telten beállnak. hivatali visszaélést. embercsempé­ szést. Ha a joghátrányok hatálya a megálla­ pító határozat jogerőre emelkedését követően áll be. §-aiban. A megszüntetett korhatár előtti ellátás. szolgálati viszonyban álló szolgálati nyugdíjas esetében ez a nyugdíjrögzítés nem végezhető el. balettművészeti életjáradék. törvény 1 7. illetve szolgálati díjjárulék havi átlagos alapja után azonban nem járandóságban részesülő személyt munkaszerző­ érvényesíthető a 0. [Lásd a 2011/CLXVII.tehát feketemunkát végez -. Mivel a korhatár alat­ ti ellátás. emberkereskedelmet. a szolgálati járandóságot. a nyugdíjkorhatárt még ne töltse be. hivatali eljárásban bántal­ mazást. 51 Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra Új előírás 2012. január 1-jétől. [Lásd a 2011/CLXVII. törvény 97. a Győri Balett.] A fegyveres szervezeteknek 2011. befolyásvásárlást követett el.] 4 E llá to ttak n y u g d íjk o rh a tá r-b e tö lté s e Új előírás 2012. az átmeneti bányász­ járadékot és a balettművészeti életjáradékot is szü­ neteltetni kell a tárgyév végéig. [Lásd a 2011/CLXVII. 97. Az 57 éves életkort betöltött. A nyug­ Ha a korhatár előtti ellátásban.] ellátását a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól megszüntetik. illetve személyi szabadság megsértését. A nyugdíjkorhatár betöltése miatt megszűnő korhatár előtti ellátást.

§ (6) bekezdésében. A leendő pénztártagoknak belé­ egyezően a nem pénztártagok nyugdíjjárulékával. törvény 24. ha így döntött.) [Lásd az 1997/LXXX. decem ber 31-étől. valamint a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe korábban be nem lépett bármely életkorú biztosított válhatott pénztártaggá. törvény 3. törvény 26. törvény 33. Bármely ország állampolgára bármikor beléphet magánnyugdíj­ pénztárba. törvény 24. § (1) bekezdé­ pési nyilatkozatot kell kitölteniük. november 30-ával a magán-nyugdíj­ pénztári tagok jogszerzése tb-nyugdíjra. törvény 3.és efyómentes. május 31-éig nyilatkozhat arról. [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXI. A pénztártagnak a taggá válástól számított 15 előírni minimális tagdíjösszeget. § (4). október 1-je előtt megszerzett szolgálatiidő-részarány 75 százalékának és a 2010. A nyilatkozatot sében és az 1997/LXXXII. rokkantsági nyugdíjának mértékét nem csökkentették a pénztártagsága miatt.] Tagdíjfizetés Változás 2011. törvény 83. § (1) bekezdésében A foglalkoztatónak ezt követően 15 számlaszámát. (17) bekezdéseiben. Nem vá lto z o tt. hanem befektetett eszközökben. § (15)-(17) bekezdéseiben. törvény lasztott magánnyugdíjpénztár nevét. törvény 12. § (6) és az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997. Eddig a pénztártag dönthetett arról. A magán-nyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási nyugdíjának csökkentése során az általános szabályok szerint kiszámított nyugdíjat a 2010. visszaléptetik a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. § (2) bekezdésében. (17) bekezdéseiben. törvény 24. szervezeti és működési szabályzatában foglalt köve­ [Lásd az 1997/LXXX. hogy az őt megillető reál­ hozamot és kiegészítő tagdíjat készpénzben felveszi (bankszámlájára utaltatja). 20. (Az eddig érvényes. §-ában. (A korábbi előírás szerint a pénztártagoknak a 2011 decemberétől megszerzett jövedelmük után 10 szá­ Tagsági viszony keletkezése zalékos mértékű tagdíjat kellett volna fizetniük. nem EU-tagországi állampolgár bizto­ sított . törvény 2. törvény 24. § (15) bekezdéseiben. és erről értesíti is. március 31-éigkezdeményez­ hetik pénztártagságuk 2012. és jövedelmük nem számított volna be a nyugdíjba. § (l)-(2) bekezdéseiben. A pénztártagok ezután maguk döntik el.§ (1) d) pontjában. és a 2011 decemberétől kezdődően szerzett jövedelmeiket is figyelembe veszik a tb-nyugdíj kiszámítása során. [Lásd az 1997/LXXXI. decem ber 31-étől. 33. ha a jelentkező meg­ nyugdíjjárulék teljes összegét is a Nyugdíj-biztosítási felel a törvényben meghatározott. §-ában. címét. A pénztár a határidő lejártát követően kezdi meg a tagnak járó összeg kifizetését. (Eddig a 30 évesnél fiatalabb. ja n u á r 1 -jétő l. [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXII.] A visszalépő tagot megillető. §-ában. törvény 12. november 30. § (15). Senkinek nem kötelező belépni magánnyugdíjpénztárba. október 1-2011.] A pénztár alapszabályában meg kell határozni A tagság kezdete a belépési nyilatkozat pénztár a kötelezően befizetendő legkisebb tagdíjösszeget.] Visszalépő nyugdíjjogosu ltak Változás 2012. Ha a pénztár elfogadja a tag jelentke­ 18. 84. május 31-ei megszün­ tetését. [Lásd az 1997/LXXXII. Ha a tag a pénztár felszámolása vagy végelszámolása során a felszámoló.] A tagságát megszüntető pénztártag 2012.] napon belül kell tájékoztatnia a pénztárak központi HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A rokkantsági nyug­ ellátás megszűnése miatt megszűnik az ellátásra jogosultságot szerzett pénztártagok visszalépési lehetősége a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe.'/LXXXII. A 2012. melyik pénztárba kíván átlépni. például állampapírban.úgynevezett harmadik országbeli személy akinek államával Magyarország nem kötött szociális biztonsági megállapodást.) [Lásd az 1997/LXXXII.] A pénztárnak a Nyugdíjreform és Adósságcsök­ kentő Alapba kell átutalnia a tagságát megszüntető pénztártag kiegészítő tagdíjjal és reálhozammal csökkentett egyéniszámla-követelését. A magán-nyugdíjpénztári tagok2012. §-ában.] a pénztárnak 15 napon belül kell elfogadnia vagy A magán-nyugdíjpénztári tagok jövedelme utáni elutasítania (nem utasíthatja el. A nyilatkozatot ahhoz a pénztárhoz kell benyújtani. ahol tagsági jogviszonyuk fennáll. nyilvántartásba veszi. március 31-éignyilatkozó pénztártag társadalombiztosítási nyugdíját nem fog­ ják csökkenteni megszüntetett magán-nyugdíjpénz­ tári tagsága miatt.) napon belül kell közölnie foglalkoztatójával a vá­ [Lásd az 1997/LXXX. Az egyes átutalt eszközök arányát a tagi portfolió egé­ szén belüli eszközaránnyal egyezően kell a pénztár­ nak meghatároznia. hatályon kívül helyezett szabály szerint a magán-nyug­ díjpénztári tagok 2011 decemberétől nem sze­ rezhettek volna szolgálati időt. mekkora mértékű vagy öszszegű tagdíjat fizetnek a magánnyugdíjpénztárba. május 31-éig nem nyilat­ kozó visszalépőt megillptn összeget a társadalombiz­ tosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlá­ ján jóváírják.) [Lásd az 1997/LXXXI. ha nem részesülnek társadalombiztosítási nyugellátásban. meg­ Nem v á lto z o tt.52 M A G A N N Y U G D ÍJ PEN ZTA RAK Mit kell tudni P én ztártag tb -n y u g d íja a magánnyugdíjpénztárakról? Önkéntes p é nztártagság Változás 2011. általi elfogadását -záradékolását -követő hónap első az úgynevezett egységes tagdíjat. (7). de társadalombiztosítási nyugdíját nem fogfák csökkenteni megszűnő magán­ nyugdíjpénztári tagsága miatt. decem ber 3 1 -é tő l. § (4) bekezdéseiben.] Nem v á lto zo tt. vagy a megegyező öszszeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján íratja jóvá. törvény 2.J Nem v á lto z o tt. telményeknek). Nem szűnik meg 2011.] Változás 2011. törvény 23. Az átutalást nem készpénzben. illetve olyan. és az 1997/LXXXII. §-ában.] Visszalépés a tb -b e Új előírás 2011. Életkortól és az előzménytől függetlenül pénztártagságot létesíthetett a hontalan. decem ber 31-étől. részvényben kell teljesíteni. bank­ 33. [Lásd az 1997/LXXXI. A pénztár megszűnését követően a társa­ dalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártagot a magánpénztár-tagsági idő alatt elért reálhozam nem illeti meg. Biz­ tosítási jogviszonyuk időtartama ezt követően is beleszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő­ be. vagy önkéntes nyugdíjpénztári számlájára utaltatja. önkéntes nyugdíjpénztárba utalt vagy tááadalombiztosítási egyéni számlán jóváírt összeg adó. hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben járó rokkantsági nyugdíj megállapítását megelőző nap­ pal visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe.zését. törvény 26. közötti időszakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 százaléká­ nak összegével kell megszorozni. törvény 12. valamint a pénztár Alapba kell befizetni. (Eddigjiem kellett napja.] A visszalépéséről 2012. §(15). Megszűnik tehát a pénztártagok nyugdíjjárulék­ köteles jövedelme utáni kötelező tagdíjfizetés. § (7). § (6) és a 1997/ LXXXII. illetve a végelszámoló felszólítására 30 napon belül nem nyilatkozik arról. § (1).

I. törvény 24. jogcím: Egyéni vál­ és a magánnyugdíjpénztárakról szóló. jogcím: A magánpénz­ az adóhatóság. március 1-jei) 1. Alapba utalt összeg. § (1) bekezdésében. Jövedelem. Az átutalás alapja a 2011. Bizetően -ugdíj ti időerzett -ugdíj ályon nyugn sze­ lniük mény 'ben. bekezdése szerinti (2011. Pénztári szolgáltatás Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. jogcím: A munkál­ kéntes pénztárba. ahol a tag az átlépést kezdeményezi. jogcím: Magánnyugdíj­ kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt pénztár szolgáltatásaként kifizetett összeg. Az 1 ezreléken felüli költségeket az újonnan vá­ lasztott pénztár nem vállalhatja át a tagtól. jogcím: Egyéni vállalkozó tag által saját maga javára nem megállapodás alapján és nem kiegészítés­ ként fizetett tagdíj. hanem az elhagyott pénztár további költ­ ségeit is. törvény 123.az elhagyott és az újonnan választott -pénztár legfőbb hozammuta­ tóiról (előző évi nettó hozam. Eddig ezt megtehette. decem ber 3 1-étől. jogcím: Egyé­ ni vállalkozó pénztártag által megállapodás alapján fizetett tagdíj. mell. sz. Itt. július 8-a után két éven belül másodszor lép át másik pénztár­ ba. (Ed­ dig a járulékalapot képező jövedelemmel nem ren­ delkező . infláció feletti hozam kifizetése). Ezentúl a jöve­ delemmel nem rendelkező pénztártagoknak nem kell a tagdíjfizetés érdekében egyedi megállapodást kötniük a pénztárral. 10. [Lásd az 1997/LXXXII. valamint azt. sz. B) 3. 5. törvény 34. 9. kban lékáilény m. és a pénz­ tárfelügyelet által kiadott átlépési útmutató három példányának aláírásával igazolja. mind az újonnan választott pénztárhoz eljuttatja az azok- Tagi jo g o k. Jövedelem. hogy átlépését csak az újonnan választott pénztárnál kezdeményezi. jogcím: Adózási szabály: Társaságnál (aki adta): költség.például fizetés nélküli szabadságot töltő nál beszerezhető átlépési nyilatkozatot. nyugdíjpénztár szolgáltatásaként kifizetett Adózási szabály: A visszalépő tagi kifize­ összeg.] nyilvántartását a biztosított adatairól és pénztárvá­ lasztásáról. § (1) bekezdésében. szítés visszafizetése. sz. kötelezettségek eláitot Jgy íeg- :tár Változás 2011. 3. jogcím: A visszalépő tagi 3. törvény 24. [Lásd az 1997/LXXX. § (4) bekezdésében. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az visszalépés a tb-nyugdíjrendszerbe önkéntes pénztárnak a számlájára teljesíti 7. jogcím: A magánnyugdíjról 11. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. 28. § 23. IV. ■ Pénztártag helyett más által történő befizetés 7. a tagnak átadott tájékoztatóhoz köteles csatolni egy összehasonlító kimutatást is a két . 3. akkor az átlépő tag nem csak az 1ezreléket köteles megfizetni. V. jpgcím: Haláleseti feljebb 300 ezer forinttal. decem ber 1 -jé tő l.M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K 53 Magán-nyugdíjpénztári adózás 2012-ben zűnik 'Ugdíji. 8. fizetett LXXXI1. 2. Jövedelem. és azzal annak pénztári számlaegyenlege sem terhelhető meg (az 1 ezrelékkel viszont továbbra is azt kell megterhelni). ény in. [Lásd az 1997/LXXXII. :agok ntése lított rzett 2010. ha tagdíjat akartak fizetni. mell. tések önkéntes pénztárba utalt kiegészíté­ Adózási szabály. Tagdíj-kiegészítés visszafizetése. A pénztártag megteheti. mell. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. önkéntes zetést utalták. mell. Ezentúl magánnyugdíjpénztári tag nem köthet megállapodást szol­ gálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzé­ secéljából a társadalombiztosítási szervekkel. ha kitölti. § (1) b) Jövedelem. jogcím: Tagdíjfize­ tésre kötött megállapodás alapján fizetett összeg.§ (1) c). §-ában. és ennek az elhagyott pénztárat terhelő költségei meghaladják a tag számlaegyenlegének 1 ezrelékét. § (1) ka) Jövedelem.] Változás 2011. se az átutalt összeg 20 százalékával.] Személyi jövedelemadó Befizetés ■ Pénztártag saját befizetése 3. Az útmutató tartalmazza az átlépés feltételeit. mell. sz. törvény 123. eho nem tártagnál (aki kapta): nem számít bevétel­ terheli. § (3) bekezdésében. törvény 24. s azt hatalmazza meg (írásban). Jövedelem. rinti (2011. 11. V. sz. Jövedelem. [Lásd az 1997/LXXXII. 1997/ lalkozó által más magánszemély javára. mell. sz. c) Jövedelem. 9. lehetséges előnyeit és hátrányait. Jövedelem. IV. Ha a pénztártag 2009. és haláleseti kifizetés 84/M § Jövedelem. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által nem megállapo­ dás alapján és nem kiegészítésként fizetett tagdíj. a megelőző tíz év nettó átlaghozama és vagyonnövekedési mutatója). jellegű egyéb kifizetés). hogy a pénztártag a PSZÁF honlapján hol találja meg a pénztárak teljesítményének összehasonlítását. jogcím: Magán­ visszalépések esetén. Átutalás más pénztárba. 1. összege az 1997/LXXXII. törvény 22. hogy átlépési nyilat­ kozatát és az aláírt útmutató egyik példányát juttassa el az elhagyni kívánt pénztárhoz. és ilyet nem is köthetnek. de legfeljebb 5 ezer forintot.] pgásra pési en d iogy ¡áró nap- endnak Adózási szabály: Magánszemély pénz­ Adózási szabály: Egyéb jövedelem. A kiegészítés az (pénztári nyugdíjszolgáltatásnak nem minő­ összevont adóalap adókedvezménnyel és sülő) kifizetés kedvezményezett részére. március 1-jei) tagi visszalépések Adózási szabály: Egyéni vállalkozónál (aki esetén teljesített kifizetések (tagdíj-kiegé­ adta): költség. év nyugdíjpénztárba vagy a Nyugdíj-biztosítási adóbevallásában tett nyilatkozat. átutalással csökkentett összegének erejéig teljesíthető. sz.] . ahová a visszalépő tagi kifi­ tári törvény szerint magánpénztárba. és mind az elhagyott. ön­ 3. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. § (1) kb) Jövedelem. és ez esetben a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék befizetendő mértékét csökkentették a magán-nyugdíjpénztári tagdíj mértékével. § (6) bekezdése sze­ tagdíj. eho-tv.) [Lásd az 1997/LXXXII. nek.] . az szja-törvény 44/A-C szerinti (tehát ön­ Adózási szabály: A magánszemély (aki kéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossákapta) jövedelmének kiszámításánál nem gi számlára teljesített tagi befizetés utáni) kell figyelembe venni. 11. hogy az útmuta­ tót megkapta. Nyugdíj-biztosítási Alapba tató által jogszabályi előírás vagy saját elhatá­ utalásáról rendelkezett) nem számít bevétel­ rozás alapján teljesített kifizetések (személyi nek.] A pénztártag átlépése csak akkor válik ér­ vényessé. § (6) Adózási szabály: Nyugdíjnak minősül. A pénztár. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által megállapodás alapján fizetett tagdíj. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. Adózási szabály: A magánszemélynél (aki Társasági ás osztalékadó a megtakarítás magánnyugdíjpénztárba.'’Adómentes. 84/L § Jövedelem.] Nem vá lto z o tt. § (1) j) ja) Jövedelem. Jövedelem. leg­ 7.pénztártagoknak megállapodást kellett kötniük. mell.

ha a felhalmozott megtakarítás (azaz a befizetések és azok pénztári hozama együtt) kisebb. A magán-nyugban .) Az egyéni számla nem része a hagyatéknak (vagyis a rajta lévő összeg felvétele illetékmentes). rokkantsági nyugdíjsegélyben. nem tagsági jogviszonyát. de a tagdíjbefi­ zetéseket az inflációval megnövelve 4 millió forint lenne. vagyis az önmagában kevés hozzá. A korhatár alatti nyugdíj-törvény szerinti magasabb hozzátartozói nyugellátások megszűnése miatt ezután már csak nyugellátás megállapítása érdekében . 3. Ha a pénztártag nem jelölt (Eddig a tagdíjat a járulékkal együtt az adóhatóság­ ki kedvezményezettet. december 31-e után aza pénztártag szerez jogosultságot szolgáltatásra.) lévő pénzt egy összegben felvegye. közül legalább egynek szerepelnie kell a pénztár A tag átlépésekor a tagi követelést az átadó pénz­ szolgáltatásai között (vagyis nem kötelező mind­ tár az átvevő felszólítására.meghal. járadékszolgáltatás vagy a tag elhalálozása esetén . aki a magánpénztári nyugdíjat a nyugdíjkorhatár előtt veszi igénybe. a pénztár eldöntheti. a jogosultsága ará­ [Lásd az 1997/LXXXII. akkor az átadó pénztárnak a megjelölt időpont [Lásd az 1997/LXXXII.] döntéseinek meghozatalában. a pénztár egy hónappal később is életre” szóló életjáradékot. törvény járadéktípusokat.] hónapjának utolsó napjával kell megszüntetnie a tag A törvény négyféle életjáradék-típust tesz tagsági jogviszonyát.még a nyugdíjszolgáltatás megállapítása díjpénztári tagdíjat a pénztár részére. viszszalépés a társadalombiztosítás nyugdíjrendsze­ rébe. megtakarításához a kedvezmé­ taiban foglaltak szerint kell bevallani és megfizetni. A hozzátartozói nyugellátás összegét ilyenkor úgy állapítják meg. törvény 27.] nuár 1-jétől megszüntetett . gáltatások közül az életjáradék és az egyösszegű Ha a tag az átlépésre vonatkozó bejelentésében szolgáltatás nyugellátásnak minősül. a Magyar Alko­ érvényesíthető a hozamgarancia. § (4) bekezdésében. Tagdíj bevallása és befizetése Ha a pénztártag a felhalmozási időszak­ Változás 2011. A kedvezmé­ [Lásd az 1997/LXXX.átlépés másik magánpénztárba. ha a felhalmozási időszak többi esztendejében viszont meghaladja azt. a választásra rendelkezésre álló időt. személyes adatait. törvény sokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 89. §-ában.2012. az éves beszámoló és a tervek jóváhagyásában. § (1). hogy . [Lásd az 1997/LXXXII. Későbbi bejelentés esetén rehabilitálható pénztártag is. A Pénztárak Garanciaalapja valamennyi korábbi tagdíjbefizetésre garantálja az inflációnak megfelelő hozamot a nyugdíj igénybevételekor (egyösszegű és járadékszolgáltatás igénybevételekor egyaránt). hogy az öszszeget a Nyugdíj-biztosítási Alapba utaltassa át. mintha az elhunyt személy a biz­ tosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyug­ díjjárulékot fizetett volna. Ha egy pénztár­ tag 2012-ben például 14 évi pénztártagságot kö­ vetően megy nyugdíjba. §-aiban. valamint a megjelölt hónap utolsó tíz munkanapjának vala­ a végén „garanciatartamos”. A tagsági okiraton . P én ztárta g halála A pénztártagok ezeket a jogaikat személyesen vagy választott küldöttek útján gyakorolhatják. mint az egyes befizetések időközbeni inflációs rátával felszorzott értékeinek az összege. és az átlépését a hónap vége előtt legalább tíz rokkantsági) nyugdíjban részesült. aki a . j) pontjaiban.szerepeltetni kell a kedvezménye­ gáltatási kötelezettségének. illetve portfoliót váltott. A magán-nyugdíjpénztári szol­ lehetőséggel él). A pénztár szeget csökkentheti az átlépés tényleges költségeivel. törvény 50-51. Emellett dönthet úgy is. ni.korhatár alatti öreg­ Ha a pénztártag más pénztárba kíván átlép­ ségi típusú (például előrehozott. illetve „két vagy több melyikére esik. nyezett juthat hozzá. és a tag számlájáról hiányzó 300 ezer forintot a garanciaalaptól kapja meg. lővé választhatók. hogy nem veszi fel az örökölt követelést. Ha a tagi bejelentés időpontja lehetővé: „egy életre szóló”.] nyát és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. Eddig az a pénztártag is igénybe másik pénztárba. [Lásd az 1997/LXXXII. öt éven belül másodszor is pénztárat vált. következésképpen nem áll érdekében. a ma­ aki betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korgánnyugdíj igénybevételekor számára nem lesz határt. a törvényes örökös jogo­ hoz kellett részletes törvényi előírások szerint beval­ sult arra.befagy. törvény 21. valamint A pénztártag legkorábban hat hónapos pénz­ növelt összegű öregségi.a pénztártag A pénztártagnak eleget kell tennie adatszol­ halála esetére .] P énztári garancia Nem v á lto z o tt. decem ber 31-étől. [Lásd az 1997/LXXXII. ha az összesített hozam az összesített infláció alatt marad. és felhalmozott megtakarí­ tása a számláján 3. törvény 27-28. törvény vehette a pénztári szolgáltatást. amikor át szeretne lép­ kell utánuk jövedelemadót fizetni. a szabályza­ előtt . bányász. ja­ 23. melyik Nem v á lto z o tt. selők megválasztására. Nem kaphat hozamgaranciás kiegészítést az. A hozamgarancia tehát csak akkor érvényesül. a garanciatartam idejét.] H ozam garancia Nem v á lto z o tt. Az átadó pénztár az átutalandó ösztania az egyes járadéktípusok közül. szabályait. illetve a törvényes örökös megteheti azt is. tóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátá­ [Lásd az 1997/LXXXII. a pénztár 4 millió forintot köteles kifizetni neki.] nyezett. §-aiban. (3)az ezekről szóló kötelező tájékoztatás legkorábbi bekezdéseiben. munkaképtelenségi jára­ tártagságot követően kezdeményezheti az átlépést dékban részesül. ezért nem megjelöli azt az időpontot.] öregségi. részt vehetnek a pénztár stratégiai [Lásd az 1997/LXXXII. zett nevét.az egyéni számlán lévő. egyösszegű szolgáltatást kíván igénybe venni. mellékletében. a választható [Lásd az 1997/LXXXII. A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ toztatni korábbi döntését. A hozamgarancia a pénztártagság kezdetétől a nyugdíj igénybevételéig tartó felhalmozási idő­ szak összesített befizetéseire vonatkozik.a tbVáltozás 2012. §-ában. (A nem hozzátartozó ked­ vezményezett nem jogosult hozzátartozói ellátásra. törvény csak a következő hónap végéig szünteti-e meg a jog­ 4. Pénztári szol­ munkanappal bejelenti. A hozamgarancia akkor érvényesíthető.vagy ni. Az életjáradék-típusok megszüntetheti a tagságot.5h M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K Ha a pénztártag 2009. hogy a pénztártag egyéni számláján lani és befizetni. egyösszegű kifizetés. törvény 29.] viszonyt (a szabályzatában rögzítenie kell. legkésőbb a tagsági nek szerepelnie). tehát a követelés . rá jutó összeget átutaltatja a Nyug­ díj-biztosítási Alapba. illetve maguk is tisztségvise­ a járadékok emelésének mértékét. hogy a befektetési hozam egy-egy évben nem éri el az infláció mértékét. nem pedig az egyes befizetésekre vagy egyes évek hozamára.7 millió forint. Nem vá lto zo tt. § (2) a)-b). az átadó pénztárnak már gáltatásra volt jogosult eddig az 50 százalékosnál a hónap utolsó napjával meg kell szüntetnie a tag magasabb mértékben egészségkárosodott. § (4) b) pontjában. továbbá 24. Ha a magánnyugdíjpénztár a pénztártag követelését nem tudja kifizetni. vagy pedig 2009-et követően öt éven belül másodszor is magánnyugdíjpénztárat. vagy öregségi nyugdíjban. ja n u á r 1 -jé tő l. A pénztártagnak a belépésekor jogviszony megszűnését követő nyolcadik munka­ vagy a szolgáltatás megkezdésekor kell válasz­ napon utalja át. törvény 89. hogy még az adott hónap vagy [Lásd az 1997/LXXXII.] A pénztár tagjai jogosultak a pénztári tisztségvi­ és legkésőbbi időpontját. §-ában. §-ában. a hiányzó . szolgáltatási szabályzatának tartalmaznia kell de maximum a tag követelésének 1ezrelékével. ha­ nem átutaltatja azt saját magán-nyugdíjpénztári P énztári szolgáltatások számlájára. azok várható összegét. az elején.

Tagjait a közgyűlés választja. A pénztár alapításával és működtetésével öszszefüggő legfontosabb szabályokat a szervezeti és működési szabályzatban (szmsz) kell rögzíteni. Az ellenőrző bizottság feladata a gazdálkodási tevékenység rendszeres ellenőrzése.2 százalékát. ha megváltozik a neve. a befektetési és demográfiai kockázatok kiegyenlítésére kell . 70.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell köz­ zétenni. a likviditásit a pénztár fizetőképességének fenntartására. hogy ügyfélszolgálati irodában vagy a pénztár székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett pana­ szokat. [Lásd az 1997/LXXXII.5 százalék (ebben az egyes évi hozamrátákat a pénztári aktuális. § (10)-(11) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXXII. továbbá a megfelelő végzettséget és gyakorlatot igazoló dokumentumaikat. § (4)-(5) bekezdéseiben.] A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszo­ kat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. hogy elfogadja a tárgyévet követő évi pénzügyi tervet. [Lásd az 1997/LXXXII. A tagi számla pénzmozgásainak. közötti időszak átlagos inflációs rátájával.] 44. az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság. 2010-ben 10 százalékos hozamot.a könyvvizsgálói záradékkal együtt .elszámolt vagyonkezelési költség nem haladhatja meg a tárgyévi átlagvagyon 0. vagyis befizetéseit . A garanciaalap kötelezettsége a járadékfolyó­ sítási időszakban a szolgáltatások fedezetének megteremtése is: ki kell egészítenie a pénztár szol­ gáltatási tartalékát. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megküldeni a pénztártagnak. hogy a tízéves átlagos vagyonnövekedési mutató 5. hozamként a működési költségek fedezetére szol­ gáló tartalék terhére kell az ingatlanértékelő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia. hogy 2011. és nyilatkozatát arról. elektronikus elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. A pénztár legfontosabb szervei a közgyűlés.például mert az adott ügy­ ben más szerveket is meg kell keresnie -.] A pénztári beszámolót és mérleget .] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét ké­ pező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már van ilyen ingatlana). A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni. 2003-2009ben a hozam 22 százalékos nyereség és 20 száza­ lékos veszteség között ingadozik. székhelye. valamint a vezető tisztségviselők nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról.a maga kezelte vagyon. mivel 2011 évben egyáltalán nem írtak jóvá tagdíjat a számláján. egy tagra jutó átlagos vagyon­ nal . [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 62/A §-ában. évi 10 százalékos hozamának eredményeként megtakarítása az évben további 300 ezer fo­ rinttal növekszik. Csatolni kell egyúttal az új vezetők erkölcsi bizonyítványát.] Pénztári m űködés Nem v á lto z o tt. 2002 elején „A” pénztártag egyéniszámla-egyenlege 200 ezer forint. 74. Ezek a mutatók a nominális hozamot jelzik. a másikat azért. törvény 77/C§ (5) bekezdésében. törvény 36-48. [Lásd az 1997/LXXXII.azaz a költségekkel csökkentett . hogy az egyes évek hozamrá­ tája azonos súllyal szerepel. törvény 39. A hozam az egység ár­ folyamváltozásában jelenik meg. A köz­ gyűlés a pénztár legfőbb döntéshozó szerve (ame­ lyet a pénztár küldöttközgyűlés formájában is megtarthat). §-ában.a befektetésijegy-vásár- lással analóg módon . ha az nem éri el a tagok elis­ mert felhalmozásának összegét. törvény 89. 2002-2011 közötti.5 százalékkal nő. az egyéni számlák befektetéséből szárma­ zó hozamból tagonként havi 265 forintot a hónap utolsó napján jóváírhat a működési tartalékban. az ügyvezető helyetteseinek kinevezése. hogy jóváhagyja az előző évről készített pénzügyi beszámolót. Telefonos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munkanapján 8 órától 20 óráig. A pénztár 2012. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 69. felmentése.] A befizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak legfeljebb a 0.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Magánnyugdíjpénztár 2002-ben 4 százalékos net­ tó .] A pénztár a bevételeiből köteles fedezeti és likviditási tartalékot létrehozni. §-aiban. törvény 67/B§ (3) bekezdésében. Ha erre nincs lehetősége . A 2010 októberéig jóváírt befizetések eredményeként egyéni számlájá­ nak egyenlege 2011 elején/3 millió 400 ezer forint. A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. így 2011 végén a szám­ laegyenleg 3 millió 196 ezer forint volt. § (5) bekezdésében. a pénz­ tárnak jegyzőkönyvet kell felvennie a panaszról.hozamot ér el. (Novemberben és decemberben már nem írtak jóvá tagdíjat.] A magánnyugdíjpénztárnak elszámolóegység­ re épülő nyilvántartási rendszert kell működtetnie. vezető tisztségviselőinek. § (6). a 4 százalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 8 ezer forinttal gyarapszik. A tízévi 6 százalékos átlagos hozamráta mel­ lett tehát „A” pénztártag vagyona átlagosan évi 5. [Lásd az 1997/LXXXII. A vagyonkezelővel kötött szer­ ződésben meghatározott vagyonkezelési díj és a pénztár által . február végén jelenti a PSZÁFnak. törvény § (2) bekezdésében. írásbeli panasz esetén az an­ nak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a megindokolt választ a pénztártagnak megkülde­ ni. illetve va­ gyonrész után . törvény 77/C§ (2) bekezdésében. valamint a hónap utolsó napjára is közzé kell tennie a honlapján. más.] A pénztárnak 30 napon belül be kell jelentenie a PSZÁF-nek. A pénztár azt is jelenti a felügyeletnek. 2011-ben azonban 6 százalékos veszteséget. az egyiket azért. évi 6 százalékos veszteségének következtében a tag megtakarítá­ sa az évben 204 ezer forinttal mérséklődött. Az igazgatótanács hatás­ körébe tartozik az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása.súlyoz­ zák). évi hozamrátája -6 százalék. valamint a ho­ zamjóváírásnak a kezelésében a befektetési ala­ pokéhoz hasonló logikát érvényesítő rendszerben a tag minden tagdíjbefizetéssel egységeket „vásá­ rol”. hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. törvény 66. úgy.M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K | 55 ö s s z e g e t a Pénztárak Garanciaalapjából kell kipó­ tolni.9 százaléka vonható le működési célokra. § (i8)-(15). Panaszkezelés. Ezt egyáltalán nem kompenzálta ebben azivben tagdíjbevétel. Ha a pénztárnak kimerülnek a működési for­ rásai. vagyis tízéves átlagos hozam­ rátája pedig 6 százalék (azaz tíz év átlagában ilyen hozamot ért el). a pénztári befektetések 2010. A pénztár ügyvezető szerve a páratlan számú és legalább hét tagból álló igazgatótanács. [Lásd az 1997/LXXXII. Az infláció feletti átlagos hozam meghatározásához a nomi­ nális hozamot el kell osztani a 2002-2011. [Lásd az 1997/LXXXII. A fedezeti tartalék a pénztári szolgáltatások finanszíro­ zását szolgálja.) A pénztári befektetések 2011. a fel nem használt pénztári eszközök gyűjtésére. és a pénztárnak az aktuális árfolyamot minden egyes munkanap­ ra. 2010 elejére egyéni számlájának egyenlege 3 mil­ lió forintra nő. tehát az inflációnak megfelelő és az a feletti hozamot is tartalmazzák. A levonást követően fennmaradó össze­ get teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. kötelezően felhalmozott tartalékok bevonása ellenére sem. ügyfélszolgálat Nem v á lto z o tt.hatványszámításos képlet alapján . A tag a követelésének összegét (egyéni számlájának egyenlegét) bármely nap meg tudja határozni egységei darabszámának és egy egység aktuális árfolyamának összeszorzásával. [Lásd az 1997/LXXXII. illetve pénztári vezető­ inek személye.egységekké konvertálva írják jóvá egyénfezámláján.

üzemeltetési és ellenőrzési fázisokban. az e tevékenységgel megbízottnak minden olyan személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznie kell. ■felügyeleti biztost rendelhet ki. amellyel át kíván térni a más összetételű befektetésre.az arról szóló döntést követő egy éven belül.56 | M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K elkülöníteni. A pénztáraknak 2 millió forint alapdíjat. hogy a kiszervezett hozzájárul. vagy a pénztár végelszámolása az előírt határidőre . A pénztári informatikai rendszer kockázatelemzését legalább kétévente el kell végezni. A három összetétel-változat: ■klasszikus portfolió: zömében . törvény 68/A-C§-aiban. A működéssel kapcsolatos bevételeket. [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXII. A magánnyugdíjpénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályzatot kell készíteniük. ■kiegyensúlyozott portfolió: mérsékelt . illetve hogy a szerző­ dést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. s ezzel magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztárrá alakulhat. december 31-étől a klasszikus portfoliót választók felhalmozásának befektetése­ kor a részvényalapú eszközök aránya maximum 10 százalék lehet.] közgyűlés napja.] Ha a magánnyugdíjpénztár szétválik.] Az átalakulás (egyesülés. ■visszavonhatja a pénztár tevékenységi engedé­ lyét. ha a pénztár tevé­ kenységi engedélyét visszavonta. §-aiban. törvény sze­ rint . beolvad. amely a pénztár számára elő #an írva. §-aiban. ■a klasszikus portfóliósok közé. [Lásdaz 1997/LXXXII. amit a PSZÁF további egy évvel meghosszabbíthat . ha 15 évnél több van neki hátra a nyugdíjkorhatár betöltéséig. annak tagsága az átalakulási tervben rögzí­ tettek szerinti pénztárban folytatódik. A törvény lehetővé teszi vegyes pénztárak alakulását is. munkanapig kell benyújtani. évi C X X 1V . a felügyelet szankciókkal élhet. hogy a pénztár működé­ sének biztonsága megkívánja. be­ szerzési.] A magánnyugdíjpénztáraknak 2012. évi LXXXII. Aki nem nyilat­ kozik. Ebben meg kell határozni a pénztár működtette információs rendszerrel szemben támasztott követelménye­ ket. hogy a létrejövök közül me­ lyik pénztárba kívánnak kerülni. ■felfüggesztheti a pénztár működését. [282/2001. egyetértenek-e az átalakulási szán­ dékkal. Az átfogó ellenőrzés gyakoriságát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozza meg. a felügyeleti határozatokban. 2012. vállalati kötvényeket. törvény 116. A hatálybalépés legkorábbi időpontja a második [Lásd az 1997/LXXXII. A pénztár köteles felkínálni a tagnak. A kiszervezésről szóló szerződésben rendelkezni kell az adatvé­ delmi előírások érvényesítéséről.állampapírokat és más alacsony kockázatú értékpapírokat tartalmaz. és gondoskodni arról. ■tagfelvételi zárlatot vagy kifizetési tilalmat ren­ delhet el. hogy ebbéli tevékenységét a pénztár és a Pénzügyi Szerve­ zetek Állami Felügyelete ellenőrizze. kormányrendelet 34. [Lásd az 1997/LXXXII.azaz átalakul -.] A pénztárnak a portfoliók közötti kötelező át­ sorolásokat minden év január 1-jén kell elvégeznie. vagyonkezelője és le­ tétkezelője csak nyílt pályázaton választható ki. a kiegyensúlyozott portfolió­ ban a részvényhányad 10-40 százalék közötti.] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele­ te . Magánnyugdíjpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár egyesülhet. megszűnés Nem vá lto zo tt. nap lehet.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Állam i fe lü g y e le t Nem változott. a rendszer használatából adódó biztonsági kockázatokat és azok kezelését a tervezési. [Lásdaz 1997/LXXXII. törvény 109/A-C. [Lásd az 1997/LXXXII.a róla szóló. törvény 68/A § (í8) bekezdésében. 1999. továbbá arról. a legkésőbbi az azt követő 30.legalább 90 százalékban . ■ növekedési portfolió: jelentős arányú benne a nagy kockázatú befektetés. hogy az hozzáférjen az ellenőrzéshez szükséges infor­ mációkhoz. ha 5-15 éve van hátra a nyugdíjkorhatárig. [Lásd az 1997/LXXXII. a növekedési portfolióban minimum 40 százalék. [Lásdaz 1997/LXXXII. 2/A melléklet III. Az igényt leg­ később a fordulónapot megelőző 10. §(1) bekezdésében. [Lásdaz 1997/LXXXII. valamint hogy felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. és a másodikon kell elfogadniuk a vagyon­ mérleg-tervezeteket. §-ában. A pénztár szmsz-e rendelkezhet egyéb tartalékok képzéséről is. A besorolást a tag felülbírálhatja.] Pénztár szétválásakor a tagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról. törvény 110-115. és a pénztárnak a fordulónapot követő nyolc munkanapon belül kell azt teljesíte­ nie. törvény 57-62. az pedig szétválhat magán. illet­ ve a saját szabályzataiban foglalt kötelezettsége­ ket. [Lásdaz 1997/LXXXII. törvény 81. költsé­ geket és ráfordításokat a pénztárnak elkülönítet­ ten kell nyilvántartania. Ha a magánnyugdíjpénztár nem teljesíti a jog­ szabályokban.] Választható p o rtfo lió k Nem v á lto z o tt. §-aiban.] . [Lásd az 1997. törvény 79/B § (11) bekezdésében. A magánnyugdíjpénztárak kötelesek az el­ lenőrzést lehetővé tenni. feldolgozását. továbbá a vagyonuk piaci értékének 0. de ha a nyug­ díjkorhatáráig öt évnél kevesebb van hátra. törvény 40. a pénztártagoknak az átalakulásról határozó első közgyűlésen arról kell dönteniük.arányban foglal magában nagy kockázatú befektetési formákat (például részvényeket. megszűnik . 84. törvény 81/A-B §-aiban.és ön­ kéntes nyugdíjpénztárra. Ha a pénztár felajánlja a portfólióválasztást. törvény 77/B§-ában. a pénztár automatikusan besorolja ■a növekedési portfóliósok közé. de a tag nem kíván élni vele. illetve ha a pénztár nem található a bíróságon bejelentett székhelyén). valamint a vagyonleltárt. [Lásdaz 1997/LXXXII. annak során a felügye­ lettel együttműködni. Külön szabályzatban kell rendelkezni az infor­ matikai rendszer ellenőrzéséről. törvény 79/A-D. 109/G §-aiban. nem lehet növekedési portfóliós. ingatlanokat).] In fo rm a tik a i előírások Nem vá lto zo tt.] Ha a magánnyugdíjpénztár mással végezteti (kiszervezi) adatai kezelését. ■kezdeményezheti bírósági felszámolási eljárás megindítását (ha a pénztári működés helyreállí­ tására nem lát más lehetőséget. úgynevezett témavizs­ gálatot.] A pénztár ügyvezetője. Á talakulás. Ha úgy látja. ■ a kiegyensúlyozott portfolióval rendelkezők közé. §. szétválás) napja a jog­ utód pénztár alapszabálya hatálybalépésének nap­ ja. hogy válasszon háromféle összetételű befektetés közül.nem zárul le.25 ezrelékével megegyező éves felügyeleti díjat kell fizetniük.a magánnyugdíjpénztáraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. az igazgatótanács vagy rend­ kívüli közgyűlés összehívására. törvény 77/'A §-ában. A megbízott köteles ügyvezetőt és a kiszer­ vezett tevékenység ellátásáért felelős vezetőt alkalmazni (foglalkoztatni). illetve ezek szétválá­ sát. így példá­ ul rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges felszereltséggel. illetve ha egy probléma rendezéséhez több szervezetnél is ellenőrzést kell tartania. ha öt éven belül lesz nyugdíjaskorú. Portfólióváltási igény esetén a tag maga hatá rozhatja meg azt a fordulónapot. § (8) bekezdésében. rész] H V G |T B .legfel­ jebb 40 százalékos .] Szankcióként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felszólíthatja a pénztárt a rendelkezé­ sek megtartására. illetve bírságot szabhat ki. a jogszabályoknak megfelelő számviteli renddel és a biztonságos működést lehetővé tevő belső szabályzatokkal. december 31-étől kell megfelelniük a választható portfóliós rendszerben meghatározott részvénybefektetési limiteknek.

hogy az adókedvezmény­ tén (az utóbbival kapcsolatos szabályokat .] től számított 30. kivéve a zárt tanácskozások jegyzőkönyveit és határozatait. s vállalja a tagdíj gyógyászatisegédeszköz-vásárlás). aki egyszer­ tárba (például a zárt munkahelyi pénztárak ki­ elfogadásának (záradékolásának) időpontja... Ezen szabályban kell részletezni). [Lqsd az 1993/XCVI. re nyugdíjpénztárnak is és önsegélyező vagy Az alapszabály azonban rendelkezhet ettől el­ zárhatják a munkahelyet váltó tagot). törvény ■egészségpénztár. de a megszerzett információkat nem használ­ vesz igénybe. 16. Ha a pénztártag már nem tagja annak a pénz­ a pénztári alapszabály e rendelkezést tartalmaz­ Aki a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnak. Egyéb esetekben a volt pénztár­ tag nem tarthat igényt a kedvezmény összegére (azt a pénztár köteles visszautalni az adóható­ ságnak). rendelkeznek arról. csak akkor jogosult az adóked­ befizetését. ja n u á r 1-jétő l. Ha a tagdíjat az értesítésben de maximum 150 ezer forintot (azonos típusú 1995. § (3) g). de legkorábbi időpontja Kizárható a pénztárból az a pénztártag. pénztárakba fizetés esetén 130 ezret). A tel­ ellenére sem kezdeményezi átlépését más pénz­ általában a belépési nyilatkozat pénztár általi jes összeget csak az írhatja jóvá. hogy a pénztártagok a pénztár vezető szerveibe nem választhatók meg tisztségvise­ lőknek). §(1) bekezdésében. törvény 15. a munkanélküliségi és a szociális ellátórendszer ellátásait (például munkanélküliek. egészség11. aki Tagi jo g o k az adóév utáni március 1-je. maximum 15. továbbá ha az adóhatóság elismeri.94 száza­ lékos terhet kell fizetnie a foglalkoztatónak e juttatás után. úgynevezett egységes tagdíj mértékét a pénztár alapszabályának kell tartal­ maznia.] A tagsági jogviszony keletkezésekor a tag­ nak tagdíjfizetést kell vállalnia. §-ában. törvény 2. §-ában. Az önkéntes pénz­ tárakba befizetett. hogy a pénztártag számára milyen .a pénz­ gyar önkéntes pénztárba. § (4) bekezdésében. A pénztár alapszabálya azonban eltérhet ettől (rendelkezhet például úgy is. §-ában.] speciális előírás. A pénztártag által vállalt leg­ kisebb összegű.a szolgáltatások fedezete . vezményre . törvény fizetését. ha egyúttal kilépésével vagy rendezetlen tagdíjhátralék ese­ ellátások nyújtását teszi lehetővé. Ha 100 ezer forint számlajóváírást érvényesíthet. 47. § (3) c) pontjában. továbbá pénzbeli befizetéseik után járó kedvezményt.ÖNKÉNTES penztarak Mit kell tudni az önkéntes pénztárakról? P énztártípusok Nem vá lto z o tt. amely kiegészíti a tár­ sadalombiztosítási. A törvény háromfajta pénztár létrehozását teszi lehetővé: ■nyugdíjpénztár. [Lásd az 1998/LXVI. de legfeljebb 120 ezer forint. ramok szervezését. § (2). törvény 3.19-szorosa után 10 százalék (tehát 11. A világ bár/nely országának állampolgára azonos feltételekkel léphet be ma­ szolgál. s a belépni kívánó tag elmulasztja a tagdíj tárt 2020. törvény 11. hátramaradottak támogatása). A befizetett Pénztártagság > tagdíjnak a pénztár alapszabálya szerinti há­ nyada a pénztár működési költségei fedezetéül Nem v á lto z o tt. amely meghatározott feltéte­ lek mellett nyugdíjszolgáltatást nyújthat. a pénz­ tár alapszabályában kell rendelkezni. § (5)-(7) bekezdéseiben. 18. [Lásd az 1993/XCVI. mert átlép másik a pénztárnak nem kell létrehoznia a tagi jogvi­ [Lásd az 1993/XCVI. hogy évente kell meghatározni az egységes tagdíj összegét. hogy a tagsági jogviszony nem a tagnak felróható okból szűnt meg. hogy a tagsági jogviszony az első nos típusú pénztárakba fizet tagdíjat. Az önsegélyező pénztárakra vonatkozó HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . a pénztár köteles felhívni figyel­ a befizetett tagdíj 20 százalékát írathatja jóvá. 10. törvény M u n k á lta tó i hozzájárulás Új előírás 2012. §-ában A pénztártag az általa vállalt tagdíj összegét az alapszabályban előírtak szerint köteles beje­ lenteni és befizetni a pénztárnak.] havi tagdíj befizetésének napján kezdődik. és a pénztár írásbeli felszólítása Nem v á lto z o tt. vagy pénztári nyugdíjszolgáltatást szonyt (a nem fizető személy adatait törölheti a nyilvántartásából). [Lásd az 1993/XCVI. törvény térően úgy is. finanszírozását. Bármely pénztártag jogosult betekinteni a pénztári iratokba és könyvekbe. jóvá kell írni. amely egészségvédelmi prog­ 13. § (1) g) pontjában. ügyi szolgáltatások vásárlását.a személyi jövedelemadóról szóló mét a mulasztásra. keresőképtelenek segélyezése. (4) bekezdéseiben. Arról. az ennek levonása után megmaradó tagdíjrész . később azon­ ban a tagdíj nemfizetése nem jelenti a tagsági viszony automatikus megszűnését. A pénztár szolgáltatásainak igénybevételére a tag a pénztár alapszabályában leírtak szerint jogosult. 1 50. [Lásd az 1993/XCVI. törvény szerint ha tagsági jog­ megadott pótlólagos határidőre sem fizetik be.az egyéni szám­ lát vagy a tagsági jogviszonyt érintő .] Tagdíjfizetés Nem v á lto z o tt. 36. 14. viszonya azért szűnik meg. § (1). ahová a tagi befizetései utáni adókedvez­ za. béren kívüli juttatásnak mi­ nősülő munkáltatói hozzájárulás 1.] A tagok csak akkor vehetik igénybe a saját A tagság megszűnik a pénztártag halálával.az alap­ önkéntes pénztári egyéni számlájukra. 51/A §-aiban.9 százalék) egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. ha valaki csak azo­ [Lásd az 1993/XCVI. 50/A.pél­ [Lásd az 1993/XCVI. évi CXVII. törvény pénztárba. ■önsegélyező pénztár. január 1-je előtt betölti. törvény nek megfelelő összeget az adóhatóság utalja át 2. A pénztártagnak joga van a pénztár szer­ veibe a (küldött)közgyűlésen tisztségviselőt választani. dául a hátralékláegyenlítés határidejét . A tagsági jogviszony kezdete 20 százaléka.[ átutalás határideje az adóbevallás beérkezésé­ [Lásd az 1993/XCVI.] hatja fel a pénztár érdekeit vagy a pénztártagok személyes adatait sértő módon. (3) bekezdéseiben.követ­ kezményekkel jár a tagdíj nemfizetése. így a személyi jövedelemadóval együtt összesen 30. aki elfogadja tatások igénybevételéhez (például gyógyszer. [Lásd az 1993/XCVI. §(1) bekezdésében. s alapesetben ő maga is választha­ tó ezen testületekbe. 2. § (3) e) pontjaiban.és la befektetéséből származó hozamot a számlán az adott pénztár alapszabályát. illetve támogatást 11. Az egyéni szám­ bármely legalább 16 éves ember. A pénztáriszámla­ nem tesz eleget az alapszabályban foglalt köve­ jóváírás mértéke és felső határa az éves befizetés telményeknek. nap. egészségpénztárnak is tagja. 2012-ben is ményt utaltatja. § (3) bekezdéseiben. Pénztártag lehet tehát nyújt a térítésköteles egészségbiztosítási szolgál­ tártag egyéni számlájára kerül.

időszak h oza m rátájával. az önkéntes egészségpénztári és választhat más juttatást..és az önsegélyező) zájárulást .) 15. önkéntes önsegélyező pénztári hozzájárulások [Lásd az 1993/XCVI. vagyis cafetetó részét. 2012-ben 46 500 forintig terjedő sáról vagy annak egy részéről is.) 21.) 25.19-szorosa után 16 százalékos (tehát 19.19-szorosa után számított 16 százalékos csak bizonyos „kiválasztott” munkavállalók (tehát 19.1%) 7. hogy A munkáltatói hozzájárulásnak a kedvezmé­ nyes összeghatárt meghaladd része béren kívüli a támogatás milyen célra és módon használható fel..it t a ja n u á r 1-je és U -a közö tti . /H t. a kedvezménye­ életkort csak az év folyamán fogják betölteni. ) 20. illet­ ve nem jogi személy gazdasági társaság szerző­ ja másik. nyilvántartásba kell vennie. A pénztár a jogosultság igazolását követő három munka­ dést köthet a pénztárral arra. Az adó az önkéntes nyugdíjpénztári riarendszer működik..] 7.. az önkéntes pénztárakba befizetett munkáltatói Ha a munkáltatónál választani lehet az egyes hozzájárulás béren kívüli juttatásnak számí­ béren kívüli juttatások közül. méghozzá a jelö­ A munkáltató az általános feltételeknél ma­ lés . Önkéntes kölcsönös pénztári tá­ mogató az a természetes vagy jogi személy.. január 1-jén elszá­ molóegységre épülő nyilvántartási rendszerre áll át.) 23. szám laöröklés pénztártípusonként (nyugdíj-. minden munkavállalóra azonos összegűnek. hogy az egyik nyugdíjpénztár­ az egyéni számlához. „A " számlaegyenlege (5 ..0005 Ft 500 250 Ft Január 13-án a pénztára növekedési p o rtfo liób a n jó vá ír 1 m illió 500 ezer fo rin t tagdíjat..idő­ gasabb mértékű munkáltatói hozzájárulást ál­ pontjára visszamenő hatállyal. akik 15 évnél hama­ iraton meg kell jelölni a kedvezményezett(ek) rabb érik el a nyugdíjkorhatárukat. Elszámolóegységek száma* 3. vagy fel is veheti az összeget. szeg után a kedvezményezettnek sem adót.) 19.-1 1 .+ 16. „A " tagdíjjóváírása 18..13) százalékos ehót kell fizetnie (összesen te­ a támogatói adomány legfeljebb 3 százalékát hát 51. (tehát a nyugdíjkorhatárt 15 évvel megelőző) Ha a pénztártag meghal.) 1 000 000 Ft 1 001 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1. A munkáltató P én ztárta g h a lála . Egy egység értéke (7 .04 százalékos) mértékű adó terheli javára fizet be m unkáltatói hozzájárulást). a dolgozó lemondhat hozzájárulásnak továbbra is a minimálbér 50 a munkáltató önkéntes pénztári hozzájárulá­ százalékáig. Nettó hozam (1.. hogy 32.1 százalékos nettó hozam ot ér el 6. így a foglalkoztatónak a jut­ nek nyújtható. Elszám olóegység-növekm é n y (l6 . tatás 1...) 13. „A " számlaegyenlege (21. hogy más foglalkoztató az adóévben nem nyújtott részére kedvezményesen adózó önkén­ ellenszolgáltatás nélkül nyújt a pénztárnak eseti tes pénztári hozzájárulást.x 23.. hogy 2009. Egy egység értéke ( 1 .17 százalékos terhet). am en nyi a szám laegyenlege. A támogató meghatározhatja. 16.58 ONKENTES PENZTA RAK 1 Példa elszámolóegységre épülő nyilvántartásra Választható portfóliós rendszert működtető ön­ kéntes nyugdíjpénztár 2012. § (3)-(4) saját nevén folytathatja a tagsági jogviszonyt.x m . de át is utaltathat­ Bármely természetes vagy jogi személy. és új kedvezménye­ megadhatja. §-ában. százalékos) személyi jövedelemadót és 27 (tehát A pénztár az alapszabályában előírhatja. valamint azt../3 . / n . Támogatás a tagság egészének vagy a pénz­ juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott tár alapszabályában meghatározott tagsági kör­ juttatásnak minősül. A szerződés megkötésével létre­ zett döntésének teljesítése ügyében. Az elhunyt pénztártag számláján lévő öszHa a munkáltatói tag hozzájárulást fizet.. Elszámolóegységek száma (13.. évi CXVII. jön a munkáltatói tagsági jogviszony.törvény szerint a jut­ tatás 1.001 Ft 500 500 Ft Január 12-én a pénztár 500 ezer forintos befektetési veszteséget szenved el a növekedési p o rtfo liób a n 11. 120.) 22. és helyette részét terheli. de A kedvezményezett jelölését a pénztárnak egy másikban tagoknak nem (vagy kevesebbet). Összes tagdíjjóváírás 17. a kedvez­ is -. az egészség. (2012-ben havi 27 900 forintig) terjedő részét. Elszámolóegységek száma 9. Az 1962-ben nevét. „A ” elszámolóegység­ növekm énye (17. ban tag munkavállalóinak fizet hozzájárulást..nem pedig a nyilvántartásba vétel . _________________________________ I HVG T B .) 500 000 Ft 1 000 500 000 Ft 1 000 000 000 db 1.04 [Lásd az 1993/XCVI. Az átálláskor „A” tagnak 500 ezer forint van a számláján... / 2.] összegének pedig a minimálbér 30 százalékáig — . +19. tehát m inden ta g n a k a n n y i egység ju t.fel­ és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. a jogosultság arányát született önkéntes pénztári tagok részére . Egyéni számlák összege (12. [Lásd az 1993/XCVI. törvény a bekezdésében. december 31-én már pénztárta­ A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ gok voltak .. * * A nyugdíjkorhatár előtt álló személyek ré­ a működési költségek fedezetére fordítja. Befektetési veszteség 12.x 0..-1 ) 1 500 000 Ft 20 000 Ft 1 002 000 000 Ft 1 1+99 250 db 1 0011+99 250 db 1.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .és a maximumösszeget halála esetén követendő eljárást. A tagsági ok­ lapíthat meg azok részére.] 7. 1 § (3) bekezdésében. hogy a pénztártag nyilatkozzon a foglalkoztatójának Nem vá lto zo tt. Egyéni számlák összege 2. törvény szére nyújtott magasabb juttatástól eltekintve a munkáltatói hozzájárulásnak egységesnek.x 9. /13. azonos típusú pénztárba. hogy részben vagy egészben átvállalja alkalmazottja tagdíjfizetési napon belül köteles intézkedni a kedvezménye­ kötelezettségét. Egy egység értéke (12. zett (ennek hiányában a tag törvényes örököse) [Lásd az 1993/XCV1..százalékos hozzájárulás esetén meg­ pénztártípusra meghatározza a pénztártag határozhatja a minimum..) 2i+. törvény 1 §-ában. Egy egység értéke (1 8 .) 10..1995... nem tehet különbséget. Nem választhatja tehát hogy a kedvezményezett hogyan férhet hozzá azt a megoldást. illetve nem pénzbeli szolgáltatást. Elszámolóegységek száma 1*».05% * Indu láskor megegyezik a szám lák összegével. „A " számlaegyenlege (5 . egészség.. P én ztártám o g ató A kedvezményes közteher feltétele. „A " tag számlaegyenlege 5.] 12. * * M eg­ egyezik a vizsgált .. törvény 12. hogy ők az 50 éves zettet jelölni. „A " tagnak ebből 20 ezer fo rin to t. Egyéni számlák összege 8. kell. annak ellenére. személyes adatait..0005 Ft 19990 db 519990 db 520 250 Ft 0. . illetve mértékűnek kell lennie. „A " egységeinek száma ( 5 .. „A " elszámolóegységeinek száma 1 000 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1 Ft 500 000 Ft 500000 db Tétel Január 9 -é n a pénztára ja n u á r 2-án b e fekte tett növekedési p o rtfo lió révén 0.. + 22.ezt a kedvezményt már év elejétől toztatni korábbi döntését. A személyi jövedelemadóról viszonyban áll (nem teheti meg tehát. sem ezt minden olyan alkalmazottja után fizetnie illetéket nem kell fizetnie. aki nála legalább hat hónapja munkaNem v á lto z o tt. Egyéni számlák összege (7 . A törvény mindhárom (tehát segélyező pénztár) fizethet eltérő összegű hoz­ a nyugdíj-. Az elszám olóegység-érték növekedése** (2 1 .) i+. hogy szóló ..és ön­ Nem vá lto zo tt.. N övekedési p o rtfo lió Ja n u á rl-je 1. de azonos típusba tartozó pénztárak közt ményezett jelölésének módját. aki arról./8 . vagy rendszeres pénzbeli. téve..

törvény 18/A§-ában. [Lásd az 1993/XCVI.] a§várakozási idő lejártát követő évben veszi fel. hogy állalók rulást). akkor a jogosult kérheti azt is. a pénztár üzlet­ politikájának kialakításáról. gváli yen nyeöse) >y n t. más pénztárakra vonatkozó olyan megállapí­ tást. Eddig akkor szerezhetett a korhatár betöltését megelőzően jogosultságot. a tízéves várakozási idő leteltét kö­ vetően. akkor az teljes egészében adóköteles.részesült. törvény 47. korhatár előtti ellátás. Nem vá lto zo tt. [Lásd az 1993/XCVI.] A pénztár igazgatótanácsa ülés nélkül . A pénztár a felügyelettől kapott jogerős te­ vékenységi engedély birtokában kezdheti meg a pénztártagok tagdíjainak fogadását.tele­ fonos. A nyugdíjkorhatárt elérő tag egy összegben vagy járadék formájában s a kettő kombinációjá­ ban is hozzájuthat követeléséhez.a felvétel időpontjától függően fokozato­ san csökkenő hányad után kell jövedelemadót és 27 százalékos ehót fizetnie. illetve a 2007. a pénztári könyvek vezetéséről. szolgálati vagy korenged­ ményes nyugdíjban . ezt 2015-ben teheti meg ismét). §-ában. az igazgatótanács (it) és az ellenőrző bizottság.] -hogy ilékát rvény ’ben. ztár ka- iy e | zan a növelt összegű öregségi. A tízéves várakozási idő letelte előtt igénybe vett nyugdíjszolgáltatást sem terheli személyi jövedelemadó. § (5) bekezdésében. faxos. törvény 48. de legalább a fele a szavazatát teljes bizo­ nyító erejű magánokiratba (vagyis kézzel írt és aláírt. A munkaképességét legalább 50 százalékban elvesztő vagy legalább 40 százalé­ kos egészségkárosodást elszenvedett pénztártag. évi CXVII. ha a tagsági viszony legalább hároméves. Ha a megtakarítást (3) bekezdésében. szolgálati járandóság. törvény 2.is hozhat érvényes határozatot. ha a 2012. így például járadék­ szolgáltató önkéntes nyugdíjpénztár ugyanak­ kora felhalmozás után a férfiaknak magasabb összegű életjáradékot állapíthat meg. valamint a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása. így a nyugdíjpénztári egyéni számláján felhal­ § (5) bekezdésében. Ezentúl a nyug­ díjkorhatár betöltésével azonos megítélés alá tartozik az önkéntes nyugdíjpénztári tag részé­ re folyósított öregségi nyugdíj. típu­ sú vagy formájú . hogy nyugdíjat csak egy összegben vagy csak járadékként. illetve rehabilitációs ellátás folyósítása. január 1-je előtt jóváírt. mivel a férfiak átlagos várható élettartama alacso­ nyabb. [Lásd az 1993/XCVI. ügyvitelét. z egyes cafeteDndhat íjáruláelyette -óban. azt a 11. [Lásd az 1993/XCVI. Az ügy­ vezetőnek a pénztárral munkaviszonyban kell állnia. (A rokkantsági nyugdíjban részesülő személy ed^ig jogosultságot szer­ zett önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. illetve a já­ radékszolgáltatás időtartama legalább három év. munkaképtelenségi járadék. [Lásd az 1993/XCVI.teljes egészében adó. a juttatás 80 száza­ léka után. A pénztár szervei a közgyűlés. rokkantsági. és nem vesz igénybe szolgáltatást sem . ha a tag tébés rokkantsági nyugellátásra a szol­ gáltatás megkezdésekor szerzett jogosultságot. Az ellenőrző bizott­ ságnak rendszeresen ellenőriznie kell a pénztár gazdálkodását.) [Lásd az 1$93/XCVI.] Az önkéntes pénztár csak akkor nyújthat férfiaknak és nőknek eltérő . de tízéves várakozási ideje letelt. ha a máso­ dik évben.más tagok felvételét. HVG I T B . de még a nyugdíjkorhatára elérését meg­ előzően felvett megtakarítása után . törvény 47. illetve egész­ ségkárosodás vagy keresőképtelenség esetén járó pénzbeli ellátásra fordíthatja. A határozatot nyolc napon belül meg kell küldeni a pénztár székhelyére. Ihat- 11/A-B §-aiban.] A nyugdíjpénztári tagnak a 2008. amely gondos­ kodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. hogy a házipénztárból fizessék ki. rokkantsági nyugdíjsegély. az elhagyott pénztár kö­ teles tájékoztatni a befogadó pénztárat arról. illetve géppel írt és tanúk előtt aláírt nyi­ latkozatba) foglalja. § (3) bekezdésében. a pénztár eredményes működéséért és a folyamatos ügyvitelért. ő a felelős a közgyűlés és az it határoza­ tainak végrehajtásáért. A pénztár legfőbb szerve a (küldött)közgyűlés. gyógyszervásárlás támogatására. és köteles gondoskodni ügyfelei személyes adatainak vé­ [Lásd az 1993/XCVI. törvény szerint . A pénztártag tehát az irányadó korhatár betöltésekor. aki k eseti nzbeli l> hogy álható i pénzgi köríban. A várakozási idő letelte előtti „rész­ letfelvételre” csak háromévente van lehetőség (vagyis aki 2012-ben felvesz a követeléséből. ozzá rnak jelö•idő¡ oki :(ek) nyát át is. §-ában. ha az it-tagoknak a pénztár alapszabályában meghatározott há­ nyada.mértékű. amely a tagok vagy a küldöttek összességéből áll. ha az állapotában legalább egy évig nem várható javulás . január 1-jétől átalakított korhatár előtti nyugdíjak valamelyik formájában . törvény 2. hogy a továbbiakban nem fizet tagdíjat. törvény 19-28. törvény 47/B § (3) bekezdésében. illetve a felsorolt ellátások folyósítása esetén jogosult önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. illetve a kettő kombinációjaként fizet. A várakozási időtől és a tagsági jogviszony időtartamától füg­ getlenül sem terheli adó a pénztári szolgáltatást. telexes vagy e-mailes szavazással . évben teljes egészében adó. ja n u á r 1 -jé tő l.a jóváírás időpontjától függetlenül .] mozott összeget akár egészségügyi szolgáltatásra. 64/C§ (2) bekezdésében. és összege nem csökken jelentősen.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Ez a határozat azonban csak akkor érvényes. amely azokra nézve hátrányos. törvény delméről. ha a befizetésük óta legalább tíz év eltelt). A pénztártag a nyugdíjkorhatár elérését köve­ tően megteheti azt is. Nem jogosít az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás igénybevételére a rokkantsági nyug­ díj átalakítását követően folyósított vagy újonnan megállapított rokkantsági. törvény 11. ha a különb­ ségtételt biztosításmatematikai és statisztikai adatokkal tudja indokolni. törvény 16/A §-ában. [Lásd az 1993/XCVI.tehát megtakarítását a pénztárban hagyja erről azonban nyilatkoznia kell.és önsegélyező pénztárba. [Lásd az 1993/XCVI. mint a nőké (így a férfiak valószínűsít­ hetően előbb meghalnának. 'tári táily.] A pénztárnak a kifizetést a jogosult kérésének megfelelően postai úton vagy átutalással kell tel­ jesítenie. [Lásd az 1993/XCVI. akkor az . az egyösszegű kifizetést és a já­ radékszolgáltatást viszont csak akkor nem. §-aiban. törvény 24.] tehát r ező) írtag Ivezt azt. Ha a tízéves várakozási idő lejártát követő tíz évig nem nyúl a megtakarí­ tásához.például elő­ rehozott.] zött kell felosztani.] Pénztárszervezet Nem vá lto zo tt. hogy az átutalandó számlaegyenleg mekkora része származik a befektetési hozamból. és így tovább.] [Lásd az 1993/XCVI.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. A tagszervező e tevékenysége során nem kö­ zölhet ügyfeleivel megtévesztő információkat. illetve az alapítókon kívüli . a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ lyósított öregségi.] Jogosultság n y u g d íjp én ztári szolgáltatásra Változás 2012. A pénztár választhat. Ha a pénztár ezt az alapszabályában le­ hetővé teszi. Ha a tag hozamként elszámolt összeget vesz ki.szolgáltatást. ha még egy évet vár. december 31-ét követő befizetésekből (azokat ugyanis a pénztártag csak akkor veheti fel. Az it a pénztár ügyvezető szerve. A választott kifizetési módozatot az alapszabályban kell rögzíteni.] Az önkéntes nyugdíjpénztári tag az egyéni számlán lévő követeléséhez egy összegben és részletekben is hozzájuthat. mint hogy teljesen megkapnák felhalmozásukat). balettművészeti életjáradék.és ehomentesen veheti fel. [Lásd az 1993/XCVI. ha a nyugdíjkorha­ tárt még nem töltötte be. a juttatás 90 százaléka után kell adót fizetnie.ONKENTES PENZTA RAK 59 K edvezm ényezett vagy örököshiányában munkaa pénztártag fe lhalm o zásáta p é n z tá r tagjai k ö ­ t.ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szoci­ ális Intézetnek igazolnia kell az úgynevezett várakozási idő letelte (azaz legalább tízéves tag­ sági viszony) előtt továbbra is átviheti az egyéni számláján lévő összeget az önkéntes nyugdíjpénztárból egészség. számvitelét.és ehomentes.] nyugdíjpénztárba. átmeneti bányászjáradék.] Ha a pénztártag átlép egy másik önkéntes § (5) bekezdésében.

268/1997. [281/2001. fennálló tagi lekötés esetén. Nem adható tagi kölcsön akkor sem. törvény 2. § (2). és azokat a tájékoztatóiban. kormányrendelet 21/D §] fizeti ve a belül minc nekr utaln A: szert fordt az lej bejei zettji átlép utalá azig köve lül kt A amé: -a tál Közi juka ahor ahol honi kötél Tagi lekötés h ite lfe d e ze tre Nem v á lto z o tt. Ha az önkéntes nyugdíjpénztár nem működtet elszámolóegységre épülő nyilván­ tartási rendszert. § (3) d) pontjában. de­ cember 31-e után jóváírt befizetések nyugdíjkor­ határt megelőző felvétele esetén az adókötelezett­ ség keletkezése és mértéke az egyes befizetések időpontjától függ. Ha erre nincs lehetőség . továbbá 27 száza­ lékos ehót kell fizetnie utána. a hátralék összegét s a pénz­ tár költségeit a pénztár leemelheti a tag egyéni számlájáról. ja n u á rl-jé tő l. hogy a pénztártagok részére nyitott ügy­ félszolgálati irodában vagy a pénztár székhe­ lyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett panaszokat. • * [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. a panaszról jegyzőkönyvet kell felvennie a pénztárnak. lekötött (zárolt) összeget a tag a későbbiekben a várakozási idő letelte utáni kifizetésként. Ha a pénztártag meghalna. átlépési szándékát. §] E g y éniszám la-értesítő Nem v á lto zo tt. melynek az egyéni számla év végi záróegyenlegét.például a még vissza nem fizetett tagi kölcsön összegét . és a hátralékot a pénztárnak az egyéni számláról kellett leemel­ nie. tehát május 31-éig kell a közgyűlés elé terjeszteni. 13. hogy csak a tízéves mutatókat teszi közzé. [Lásd az 1998/LXVI. évközi pénzforgalmát.] összí H o zam m utatók nyilvánosságra hozatala Nem v á lto z o tt. A nyilvánosságra hoza­ tal során a pénztárnak és a felügyeletnek is fel kell tüntetnie. a hozammutatókat csak vá­ lasztható portfoliónként kell a felügyelet részére jelentenie. § (11) a) pontjában. §. ha előtte a lekötéssel biztosított követelés megszűntének igazolása mellett . 11. § (2) bekezdésében.] napján 8 órától 20 óráig. illetve szolgáltatás formájában csak akkor veheti fel.például azért. önkéntes egészségpénztárnak. §) Tagi kölcsön Nem v á lto z o tt. ha egyúttal azonos méretben (példá­ ul azonos betűnagyságban) megjelenteti az előző tíz év átlagos hozamrátáját és vagyonnövekedési mutatóját is. elektronikus (e-mailes vagy internetes) elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. Ha tehát az összeg adóköteles. A könyvszakértővel hitelesített pénztári beszámolót a pénzügyi évet követő ötödik hónap végéig.] Nyugdíjpénztári tagi kölcsön akárhány ízben nyújtható. mintha a pénztártag felvette vol­ na az összeget.az adókötelezettség mellett . A pénztár megteheti viszont. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megkülde­ ni a pénztártag részére. továbbá ha a tag már bejelentette a pénz­ tárnak kilépési. tehát legkésőbb egy. A leemelt hátralék a hátralékos tag jövedelme. törvény 29/A §-ában. törvény 46. A pénztár a tájékoztatóiban.R E .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . valamint a tárgyévben elszámolóegységre épülő rendszert nem mű­ ködtető nyugdíjpénztárnak június 30-áig kell elküldenie a számlaértesítőt. Ha a nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszert működtet. Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja banki hitel felvétele esetén fedezetként fel­ ajánlhatja egyéniszámla-egyenlegéneklegfeljebb 50 százalékát. és nincsen tagikölcsön-tartozása. Ha a befizetéstől eltelt a tíz év várakozási idő.] Ha a hitelező bank a tagi lekötés terhére igényt érvényesít. § (7). H atáridők Változás 2012. szán A tett \ -a ni . ha a tagsági jogviszony bármilyen okból (például másik pénztárba átlépés miatt) megszűnik.] A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. lejárati ideje pedig legfeljebb 12 hónap lehet.60 ÖNKENTES PENZTA RAK A nyugdíjpénztári egyéni számlán 2007.a pénztárak teljesítményének bemutatásaként . § (3). [Lásd az 1993/XCVI. (3) bekezdésében. Ugyanez érvényes arra az esetre is. Panaszkezelés. ha a tízéves várakozási idő letelt . Ez azt jelenti. A felügyelet is csak ilyen bontásban hozhatja nyilvánosság­ ra a hozammutatókat. önkéntes önsegélyező pénztárnak. Előtte azonban rendelkeznie kell arról.27 szá­ zalék eho terheli. hogy ha a tagi számlán jóváírt összeget utóbb a tag felveszi. Az utóbbiakat a tárgyévről szóló bevallásban kell szerepeltetni és az adófizetés határidejéig megfi­ zetni. ha a tag korábban nem fizette vissza felvett kölcsönét. kormányrendelet 24. kormányrendelet 30. A hitelfedezetként szolgáló. azt adózási szempontból úgy kell tekinteni. A PSZÁF a nyugdíjpénztárak által február 28-áig bejelentett adatok alapján március 15-éig . A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszokat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. a kedvez­ ményezett is csak ezen igazolás bemutatásával kezdeményezheti a lekötés megszüntetését. vagy­ is a pénztár ilyenkor is csak az egyéni számla N a táj von! forin azal a mű mar.kezdeményezi a lekötés meg­ szüntetését. (Eddig a pénz­ ügyi évet követő 150 napon belül. akkor az adóköteles rész például egy 2008-as befizetés esetében 2029-re „fogy el”. a pénztártagnak adót és ehót kell fizetnie utána.az előző évi nettó (tehát a be­ fektetési költségek levonásával számított) hozam­ ráta mellett az előző tíz év átlagos hozamrátáját is nyilvánosságra hozza. Nem adható viszont tagi kölcsön fenn­ álló tagikölcsön-tartozás. A tízéves átlagos hozam­ ráta mellett a felügyeletnek ugyanabban az idő­ pontban nyilvánosságra kell hoznia az egy főre jutó vagyon alakulását mérő hozamrátamérték. de még a nyugdíjkor­ határa elérése előtt felvett megtakarítás adóköte­ les részét . [281/2001. írásbeli panasz esetén ugyancsak az annak közlésétől számított 30 na­ pon belül kell a megindokolt választ a pénztártag részére megküldeni. Az egyéni számla megterheléséről a pénztárnak jövedelemigazo­ lást kell kiállítania. Ha a tagi kölcsörft a tag felszólítás ellenére sem fizeti vissza. törvény 3. 47. E lekötésre a pénztártagnak csak akkor van lehetősége. hirdetéseiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csator­ nán csak úgy teheti közzé az előző évben elért ho­ zamrátáját. § (1) bekezdésében. törvény 40. valamint a tagsággal összefüggő egyéb pénz­ ügyi folyamatokat . 25. vagyis zárolja. törvény 29/A §-ának (2) bekezdésében. Az önkéntes pénztárnak min­ den évben egyéniszámla-értesítőt kell küldenie a pénztártag részére. kormányrendelet 27. [281/2001. Telefo­ nos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munka­ nik vagy vagy a nyi forin utalí ző pt forin 29. 47/B § (3) bekezdéseiben. § (l)b ) pontjában. akkor a jóváírástól számított tíz évig a kivét idő­ pontjában érvényes adószabályok szerint adózik utána.) [Lásd az 1993/XCVI. mert a pénztárnak az adott ügyben más szerveket is meg kell keresnie -.kell tartalmaz­ nia. vagy két nappal május 31-e előtt kellett ezt megtenni. Összege nem haladhatja meg a köl­ csönfelvétel időpontjában a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg 30 százalékát. ü gyfélszolgálat Nem vá lto z o tt. hirdeté­ seiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csatornán is csak így teheti közzé. A nyugdíjpénztárból a tag tízéves várakozási idejének leteltét követően. hogy az egyes portfoliók vagyona a pénztári összvagyon mekkora hányada.vagy ha a tag a nyugdíjkorhatárt betöltötte -. A tárgyévben már elszámolóegységes rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a számla­ értesítőt a tárgyévet követő év február 28-áig. [Lásd az 1993/XCVI. hogy a hitel fedezetéül szolgáló összeget a pénztár tagi lekötésként tartsa nyilván.] Nem vá lto zo tt. a pénztártag vagy annak ha­ lála esetén a kedvezményezett részére az egyéni számlán lévő összeg maximum 85 százalékát utalhatja át. akinek adóelőleget.elsí sem keze H V G |T B . Nyugdíjpénztári tagi kölcsön csak a várakozási idő harmadik évét követően nyújtható. az úgynevezett vagyonnövekedési mutató pénz­ tárak által j elentett értékét is. amit a tagnak kell megfizetnie.

A pénztáraknak külön szabályzatot kell készíte­ niük az informatikai rendszer ellenőrzéséről. hogy a követelése. 2011-ben azonban 8 százalékos veszteséget.bármilyen napra essék is az . A kiszervezésről szóló szerződés­ ben rendelkezni kell arról. a pénztári befektetések 2010. úgy. Induláskor 1 forint egy egység lesz. így 2011. vagyon Nem v á lto z o tt. a megbízott­ nak minden olyan személyi és tárgyi feltételt teljesítenie kell.hatványszámításos képlet alapján . 2010 elejére egyenlege 2 millió forintra nő. (A tagnak csak az egységei darabszámát és egy egység aktuális árfolyamát kell összeszoroznia ahhoz. végi záróegyenlege további 100 ezer fo­ rinttal emelkedik. éves beszámoló­ jukat pedig a tárgyévet követő év június 30-áig a honlapjukon is.súlyozzák. [Lásd az 1993/XCVI. működési és likviditási alapokat létrehoznia. s hogy a szerződést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. így 2 millió 340 ezer forint lesz. törvény 40. f iz e t h e t i k i . 2002 elején „A” pénztártag egyéni szám­ lájának egyenlege 400 ezer forint. A 2010-ben teljesített tagdíjbefizetések következtében 2010. február végén azt is jelenti a felügyelet részére.a befektetésijegy­ vásárlással analóg módon . hogy az legfeljebb tíz munkanappal követheti az igény bejelentését. A befizetett tagdíjból. törvény 49/A § (5)-(8) bekezdéseiben. illet­ v e a jogosultság igazolásától számított 15 napon törvény ésében. hogy a szolgáltató érvényesíti az adatvédelmi előírásokat.például mert a tag átlép másik pénztárba vagy ha a tag felveszi megtakarítása egy részét vagy egészét. a működési a költségek fedezetére. [281/2001. február végén jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. §-ában. § (5)-(6) bekezdéseiben.közzé kell tennie a honlapján. 268/1997. az 5 szá­ zalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 20 ezer forinttal gyarapszik. A pénztáraknak a pénztári beszámolót és a mérleget . üzemel­ tetési és ellenőrzési fázisokban. A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására. [Lásd az 1993/XCVI. 2011-ben a 8 százalékos negatív hozam (veszteség) miatt 187 ezer forinttal mérséklő­ dik a megtakarítása. adó­ számmal.) [Lásd az 1993/XCVI. így például rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges irodahelyiséggel. A rendszerkoc­ kázatokat legalább kétévente felül kell vizsgálni.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Önkéntes nyugdíjpénztár 2002-ben 5 száza­ lékos hozamot ér el. kormányrendelet 21/A § (2)] 25. törvény 49. hogy az egyes évi rátákat a pénztári aktuális. egy tagra jutó átlagos vagyonnal .5 százalék.j belül kell megtennie. vagyis tízéves átlagos hozamrátája pedig 7 százalék (vagyis tíz év átlagában ilyen hoza­ mot ért el). törvény 40/C§-ában. A tízévi 7 százalékos átlagos hozamráta mellett tehát „A” pénztártag vagyona átlago­ san évi 6. A pénztár 2012.] P énztári alapok. Ebben meg kell határozni a pénztár által mlíködtetett információs rendszer­ rel szemben támasztott követelményeket. 2003-2009-ben a hozam 20 szá­ zalékos nyereség és 18 százalékos veszteség között ingadozott.Ezt a pénztárnak a bejelentéstől. Eszerint a tagdíj évi 10 ezer forintig terjedő részének legfeljebb 10 százaléka. vagyis az elszámolóegység induló árfolyama 1forint.ÖNKENTES P ENZ TA RAK 61 '-mailes ábbrais ö s s z e g é n e k legfeljebb 85 százalékát utalhatja át. illetve a tagok befektetési hozamából korlátozottan vonható le költség. amely a pénztárra elő van írva.8 százalékát). sem külön-külön nem haladhatja meg a tárgyévi kezelt átlagvagyon 0. hogy az egyes évek hozam­ rátája azonos súllyal szerepel. és ezen felül a felvett összeg utalási költségét. évi 12 százalékos hozama eredményeként megtakarítása ez év­ ben 240 ezer forinttal emelkedik. Az elszámolóegység árfolyamát a pénztári be­ fektetések hozamai növelik (a tagdíjbefizetések nem). 2002-2011 közötti. Ebben a hozamrátákat úgy átlagolják. akkor e közzététel kizárólag a PSZÁF kötelezettsége. A hozamot az egység árfolyamváltozása jeleníti meg. illetve vagyonrész után . járadékszolgáltató pénztár esetén pedig aktuáriusának. törvény 40/D §-ában. vala­ mint az annak használatából adódó biztonsági kockázatokat a tervezési. 2010-ben 12 százalékos hozamot. A maradékot a pénztárnak minden esetben az átutalási igény bejelentésé­ nek negyedévét követő 50 napon belül kell majd utalnia. A pénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályza­ tot kell készíteniük. kormányrendelet 29. továbbá hogy a kiszervezett tevékenységet végző hoz­ zájárul. A rendszer bevezetését követően a tag a tagdíjbefizetéseivel egységeket „vásárol”. Ha a pénztárnak nincs internetes honlapja. évi hozamrátája . a felhalmozott megtakarításból a nyugdíjpénztár költségként legfeljebb 3 ezer forintot vonhat le. A pénztárnak kötelező fedeze­ ti. az a feletti részének pedig 6 százaléka vonható le a működési és a likviditási tartalék javára.elszámolt vagyonkezelési költség sem együtt. [Lásd az 1993/XCVI.] tfóliós sak vá- Számlalezárási költség N vá lto zo tt.a maga kezelte vagyon. hogy a tízévi át­ lagos vagyonnövekedési mutató 6. amit csak részben kom­ penzál a 100 ezer forintos tagdíjbefizetés. hogy 2011. In fo rm a tik a i előírások Nem v á lto z o tt. § (2).százalék (tehát 8 8 százalékos veszteség). 49/E§-ában. [Lásd az 1993/XCVI. ezt a pénztárnak minden munka­ napra és a hónap utolsó napjára . valamint hogy szerződéses tevé­ kenysége során ő a felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. A pénztártagok vagyona átlagos növekedésének mérésére 2009-től a vagyonnövekedési mutató szolgál. A fenn­ maradó összeget teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. [Lásd az 1993/XCVI. adatfeldolgozását.] HVG | T 8 .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . vagyis befizetéseit .a könyvvizsgálói záradékkal együtt . §] c Tagdíjból levo n h ató költségek Nem v á lto z o tt. Az elszámolóegységes nyilvántartási rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a kifizetés fordulónapját úgy kell meghatároznia. A rendszer elin­ dításakor a tag addig felgyűlt számlakövetelését is egységekben fejezik ki. törvény 36. hogy munkáját a pénztár és a PSZÁF ellenőrizze.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell közzétenniük.5 százalékkal nő. végi záróegyenjpge 2 millió 253 ezer forint. s ezek adatait a PSZÁF is közli a honlapján. A pénztártag vagy a kedvezménye­ zettje részére járó kifizetéseket. Egészségpénztári és önsegélye­ ző pénztári jogviszony megszüntetésekor 4 ezer forint vonható le a felhalmozott megtakarításból. vag/is egyéniszámla­ egyenlege értékét meghatározza. A pénztárak további alapokat is létrehozhatnak (például egyes kockázatok kezelésére). hogy a pénztár áttér az úgynevezett elszámolóegységre épülő nyil­ vántartási rendszerre. valamint a tag átlépésével kapcsolatos pénzkifizetést vagy át­ utalást tehát a szabályzatában meghatározott (de az igénybejelentést legfeljebb tíz munkanappal követő) fordulónap után nyolc munkanapon be­ lül kell teljesítenie. eszerint a pénztár 2012. beszerzési. Ha a tagsági jogviszony megszű­ em nik . ó pénz- Az önkéntes nyugdíjpénztári igazgatóta­ nács bármikor dönthet úgy.] atala íztárak alapján nyének iát a behozamátájátis hozainaz időgy főre Tiérték.egységekké konver­ tálva írják jóvá egyéni számláján. A vagyonkezelővel kötött szerződésben rögzí­ tett vagyonkezelési díj és a nyugdíjpénztár által . nyug­ díjpénztár esetén befektetési szakértőjének. lennie kell legalább mérlegképes könyvelői képesítésű alkalmazottjának.] Ha a pénztár másra bízza (kiszervezi) ada­ tai kezelését. a likviditási az átmenetileg szabad pénzeszközök gyűjtésére s a pénztári fizetőképesség biztosítására szolgál. §-ában.

Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak minősül. § (1) ba) Jövedelem. jog­ cím : Önkéntes pénztár által egyéni számlán jóváírt támogatói adomány és más összegek (kivételekkel). Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. illetve 130 000 Ft. amelyet bevételként nem kell elszámolni. ennek kiegyenlítését követő 30 na­ pon belül teljesíti. Adózási szabály: Nem terheli adóelőleg (és eho sem). 7.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. 84/M § Jövedelem. ahova a visszalépő tag kifizetését utalták.és önsegélyező pénztári hozzájárulás ese­ tén pedig az együttes befizetésnek a mi­ nimálbér 30 százalékát meghaladó része. § (1) e) Jövedelem.9 százalékot). jogcím: Önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének hiá­ nyában a pénztári tagok egyéni számlái­ nak javára jóváírt összeg. 1. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak m inősül. március 1-jei vissza­ lépés esetén.önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011. jogcím: Az egyéni vállalkozó alkalmazottja javára a pénztárba fizetett munkáltatói hozzájá­ rulás és közterhei. vagy amelynek a forrását más jövedelemként kell figye­ lembe venni. jogcím: Az önkéntes pénztár átutalása más önkéntes pénztár­ ba (átlépéskor. az önkéntes kölcsönös bizto­ sítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. Adózási szabály: Az adóhatóság a ma­ gánszemély nyilatkozata alapján. legfeljebb 300 ezer fo­ rinttal. Előre történő uta­ lás esetén . 44/A § Jövedelem. 7 § (1) j) jb) Jövedelem. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az önkéntes pénztárnak a számlájára tel­ jesíti az adóhatóság. eho-tv 3. mell.és önsegélyező pénztári befizetése és jóváírása után az átutalás összege maximum 100 000 Ft. 7. adókedvezményekkel csökkentett adót. A hozzájárulást a kifizető több hónapra előre vagy legfeljebb három hó­ napra utólag utalhatja. 28. jogcím: A magánsze­ mély nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt. A dózási szabály: Az önkéntes pén z­ tártagnál (akinek az önkéntes pénztári számláján jóváírták): a jövedelem kiszá­ mításakor nem bevétel. évi utalást is .19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül.a juttatás közölt hónapjának. de maximum évi 120 000 Ft-ot. § (l)-(2). 84/L § Jövedelem. § (1) j) ja) Jövedelem. § (4) Jövedelem. jogcím: Az önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének ren­ delkezése alapján a kedvezményezett egyéni számlája javára jóváírt összeg. HVG I T B .13 százalé­ kot). év adóbevallásában tett nyilatkozat. 70. 71. ha azt az adóigazgatási előírások szerint igazolják. jogcím: A magánszemély ja­ vára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári munkáltatói hozzájá­ rulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulás­ nak a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó. A teljesítés során az szja-törvény 44/A §-ának szabályait kell megfelelően alkalm azni. valamint az egészség. ' 46. Az átutalást az adóha­ tóság a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések szerint. A hozzájá­ rulásban részesülő pénztártag előzetes nyilatkozatban köteles közölni a m un­ káltatóval. Adózási szabály: A kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számláján a jóváírás megtörténik) a jövedelem ki­ számításakor nem bevétel. utólagos utalás esetén pedig az utalás hónapjának a kötelezettségeként kell bevallani és ki­ fizetni az adót. eho nem terheli. eho-tv. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011.04 százalékos) adót és a 10 százalékos eho-t (tehát 11. 11. sz. Adózási szabály: Költségként elszámol­ ható. a fedezeti alapból történő befektetések hozama (ideértve az értéke­ lési különbözetet is). jogcím: Önkéntes pénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. A kiegészítés az összevont adó­ alap adójának adókedvezménnyel és az szja-törvény 44/A-C §-ai szerinti (tehát önkéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossági számlára teljesített tagi befizetés utáni) átutalással csökkentett összegé­ nek erejéig teljesíthető. Megjegyzés: Kivéve az alapszabály sze­ rint egyéni számlán jóváírt saját befize­ tés.beleértve a 2011. az a jóváírás. ha az egyéb jö­ vedelemnek minősül (például támogatói adomány). § (1) f). jog­ cím: A magánszemély javára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító­ pénztári m unkáltatói hozzájárulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulásnak a minimálbér 50 százalékát. január 1-je előtt betöltők esetében a fel­ ső határ 150 000. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1.és önsegé­ lyező pénztárba együttesen a m inim ál­ bér 30 százalékát meg nem haladó része.04 százalékos) adót és a 27 százalékos elíót (tehát 32. § (4). március 1-jei vissza­ lépés esetén. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések. hogy az adóévben más mun­ káltató nem fizetett be a javára hozzájá­ rulást. Az öregséginyugdíj-korhatárt 2020. illetve ha a magánszemélynek adótartozása van. Adózási szabály: A pénztári tagoknál (akiknek az önkéntes pénztári számláján jóváírták) a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. 69. Megjegyzés: Az adó a hozzájárulást befizető munkáltatót terheli. § (1) j) jb) Jövedelem. A pénztártag nyugdíjpénztári vagy egészség.62 | Ö N K É N T E S P É N Z T Á R A K Önkéntes pénztári adózás 2012-ben Személyi jövedelemadó 7.igazolnia kell a ren­ delkezési jogosultságot megalapozó be­ fizetés-jóváírást. Adózási szabály: A visszalépő tagi ki­ fizetések önkéntes pénztárba utalt öszszegének kiegészítése az átutalt összeg 20 százalékával. Az átutalt összeg egyik esetben sem halad­ hatja meg az összevont adóalapra eső. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1.jogcímek szerint megbontva . Az átuta­ lás alapja a 2011. (1) d) Jövedelem. § (2) d) Jövedelem. egészség. 3.5. jogcím: A magánszemély tag befizetése és az egyéni számláján jó­ váírt.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . § (3) a)-b). az ál­ tala meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számlára utalja az adóévben a magánszemély által befize­ tett összeg 20 százalékát. illetve a pénztártag halála esetén a kedvezményezett rendelkezése alapján). eho-tv 5. A dózási szabály: Az önkéntes pénz­ tártagnál vagy a kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számlájára átutalták): a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. Megjegyzés: A pénztárnak . Jövedelem. az adóévben egyéb jövedelemnek minősülő összeg.

Megjegyzés: E jogcímen az egészség. Adózási szabály: Költségnek. Az átutalt összeg nem ha­ ladhatja meg az összevont adóalapra jutó. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia az adóelőleget. jogcím: Az önkéntes egészség.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztá­ ri számlára utalásával és a prevenciós szolgáltatások utáni átutalással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. az önkéntes kölcsönös bizto sítópé nztá­ rakról szóló törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértéke (az adóigazgatás szabályai szerinti igazolás alapján). mell. az általa megjelölt önkéntes pénztári szám­ lára átutalja.és önsegé­ lyező pénztárból jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás. 44/A § (1) c) ca) Jövedelem. sz. hogy a szolgáltatást a rendelkezési jogosultságot megalapozó adóévben igénybe vették. Adózási szabály: Adómentes. eho nem terheli. mell. egyé­ ni számlán jóváírt adóhatósági átutalási összeget húsz százalékkal növelten kell az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani. jogcím: Egész­ ségpénztár által nyújtott kiegészítő egész­ ségbiztosítási szolgáltatások és az önse­ gélyező pénztár által nyújtott kiegészítő önsegélyező szolgáltatások. Adózási szabály: Adómentes. a tagnak kell megfizetnie az ehót.és önsegé­ lyező pénztár által kifizetett összeg. a várakozási időt követő második évben 90 százaléka. Adózási szabály: Adómentes.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztári számlára utalásával és az egészség. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság a magánszemély nyilatkozata alapján. az általa megjelölt önkéntes pénztári számlára átutalja. jogcím: Egész­ ségpénztári tag által igénybe vett. évtől a kifizetés teljesen adómentes). adókedvezményekkel csökkentett adót. § (1) e). .5. Megjegyzés: Nem adómentes az egészségés önsegélyező pénztári életmódjavító szolgáltatás. ha adómentesnek minősül. eho nem terheli. 7. Jövedelem. sz. § (1) b). Az egyéni szám lán 2007. B) 3. Adózási szabály: A várakozási idő lejártá­ nak évében és az ezt követő esztendőben a kifizetés 100 százaléka. jogcím: Ha a pénztár ki­ egészítő vállalkozási tevékenységből szár­ mazó bevétele nem haladja meg a pénztár összes bevételének 20 százalékát. § (1) d). B: ha legalább há­ rom évre állapítják meg. § (1) b) Jövedelem.4 Jövedelem. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia és megfizetnie a pénztártagot terhelő adót. és az első három évben a járadék éves szinten nem csökken jobban az előző évi összeg 15 százaléká­ nál. Megjegyzés: A lekötött összeg feltörése mi­ att nem kell ehót fizetni. Egészség. jogcím: Az önkén­ tes kölcsönös biztosítópénztár által a ked­ vezményezett részére kifizetett összeg. valamennyi önkéntes pénztári tagi befi­ zetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. 11. aa) Jövedelem. 1. A pénztárnak kell megfizetnie a tagot terhelő adóelőleget. § (1) e). C: rokkantság. illetve 150 000 Ft). kifizetés és jóváírás 1. d) Jövedelem. Az egészségpénztárnak iga­ zolnia kell. illetve 150 000 Ft). jogcím: A befize­ tett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (sze­ mélyi jellegű egyéb kifizetés). C: mindig. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. jogcím: Egészségpénz­ tári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg lekö­ tésének akár részbeni megszüntetése (feltörése). 3. Adózási szabály: Az igénybe vett szol­ gáltatás ellenértékének 10 százalékát. mell. e) Jövedelem. Az átutalt összeg nem haladhatja meg az összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét. 6. Adózási szabály: Adómentes. § (1) c) Jövedelem. 28. annak 130 000. Azt megelőző kifizetés esetén az adott tétel 100 százaléka egyéb jövedelemnek számít (tehát adóköteles). A kifizetés adó­ köteles része után 27 százalékos ehót kell fizetni. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül. eho-tv 5.és önsegélyező pénztári tagok által igénybe vett életmód­ javító szolgáltatások ellenértéke egyéb jö­ vedelem. Adózási szabály: Adómentes bevételnek minősülnek. jogcím: Az önkéntes nyugdíjpénztár szolgáltatása (A: egyösszegű nyugdíj. eho terheli. Adózási szabály: A lekötés utáni. Megjegyzés: Az egészség. adó­ köteles. Megjegyzés: A: ha a tagsági viszony a kifi­ zetést megelőző harmadik évben vagy azt megelőzően kezdődött. január 1-je előtt betölti. megvál­ tozott munkaképesség miatt keletkezett ellátás esetén). 1. Az egészségpénztár­ nak igazolnia kell. eho-tv 11. jogcím: Egész­ ségpénztári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg (az adóigazgatás szabályai szerinti igazo­ lás alapján). § (11) c) Jövedelem. január 1-je előtt betölti. kivé­ ve. december 31-e után jóváírt tétel esetén a jóváírás naptári évét követő 10. eho-tv. eho-tv 5. sz. az ezt követő években folyamatosan továb­ bi 10 százalékponttal csökkenő mértéke adóköteles ( a ll.Ö N K E N T E S P E N Z T A R A K ! 63 Pénztári szolgáltatás.és önsegélyező pénztári szabályok 28. és a pénztártagnak kell megfizetnie az ehót. mell. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság^ magánszemély nyilatkoza­ ta alapján. 6. sz. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. valamint az adóbevallás be­ nyújtási határidejéig megfizetni. § (8). valamenynyi önkéntes pénztári tagi befizetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. 6. egészségkárosodás. 44/A § (1) c) eb) Jövedelem. jogcím: Egyéni számlán a fedezeti alapból történt befek­ tetések hozamaként jóváírt összeg (ideért­ ve az értékelési különbözet figyelembevé­ tele alapján jóváírt összeget is). jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár nem adómentes nyugdíjszolgáltatása. mell. hogy a lekötés a rendelkezé­ si jogosultságot megalapozó adóévben történt. a felhalmozási időszakban. 28. Társasági és osztalékadó 20.5. 44/A § (4) Jövedelem. B: járadék. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár egyöszszegű kifizetése a várakozási idő lejártát követően. annak 130 000. sz.3 Jövedelem. § (11) a) Jövedelem.és önsegélyező pénztári lekötés utáni átuta­ lással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. jogcím: Az önkéntes egészség. Adózási szabály: A lekötött összeg 10 százalékát. 28. 1. ráfordítás­ nak minősül. évet kell a várakozási idő lejárta évének tekinteni.

vagy ha az eljárást a felügyelet kezdeményezi (mert például a pénztár műkö­ désének súlyos szabálytalansága másként nem orvosolható. §-ában. az ön­ segélyező pénztári tagok is rendelkezhetnek ar­ ról. a rokkantsági ellátást és a bányászok egészség­ károsodási járadékellátását is kiegészítheti.6k ONKENTES PENZTARAK Az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendel­ kező önkéntes nyugdíjpénztárakban az eszkö­ zöket naponta kell piaci áron értékelni.] Az önsegélyező pénztárak a szolgáltatáso­ kat valamennyi egyéni számla egyidejű meg­ terhelésével képzett úgynevezett szolgáltatási tartalékból is finanszírozhatják. 69/A §-ában. tehát annak terhére szol­ gáltatást vesz igénybe.] Az önkéntes nyugdíjpénztár magánnyug­ díjpénztárral is egyesülhet.legfeljebb a kiszámítás alapjáig .és ehoköteles jövedelemnek számít). ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának ártámogatása.megjelölt önkéntes pénztári számlára utalja. vagyis adó. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása.. ■munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások. illetve a vagyonleltárt kell elfogadni. Nem korlátozza azonban várakozási idő az önsegélyező pénztár finanszírozta szolgál­ tatások közül ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának ártámogatását. [Lásd az 1993/XCVI.befizetés terhére. (A szolgáltatás a tanév első napját megelő­ ző vagy az azt követő 60 napon belül kiállított számla alapján vehető igénybe. [Lásd az 1993/XCVI.) [Lásd az 1993/XCVI. munkál­ tatói vagy támogatói . ■látássérült. törvény 44. ■tanévkezdési (beiskolázási) támogatás. természetgyógyászati szolgáltatás. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalékával növelten kell az adott évről szóló bevallásban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig be­ fizetnie. Az önsegélyező pénztár ezentúl a rehabilitációs ellátást. törvény 38/A § (3) bekezdésében. melyik pénz­ tárban folytatják tagságukat. törvény 49/B-D §-aiban. « • [Lásd a 1993/XCVI. törvény 42. [Lásd az 1993/XCVI. megszűnés Nem v á lto z o tt. törvény 49/A § (1)~(2) bekezdéseiben. A kiegészítés . A felszámolás kezdőnapja a fel­ számolást elrendelő végzés meghozatalának a napj a. ha a felügyelet visszavonja a pénztár tevékenységi engedélyét).) [Lásd az 1993/XCVI. Az önsegélyező pénztárak ál­ tal nyújtható szolgáltatások: ■gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások. a közösségi szol­ gáltatásként nyújtott támogatásoknál csak kate­ góriákat rögzít. [Lásd az 1993/XCVI. törvény 50. valamint a rendszeres szociális já­ Á talakulás. ■tűz. ■a megváltozott munkaképességűek életvitele javítását célzó támogatásokat. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. Ebben az esetben a lekötött összeg 10 szá­ zalékát az adóhatóság a tag által . hogy egyéni számlájuk melyik portfolióhoz tartoz­ zon.] Az átalakulásról a pénztárnak két közgyűlé­ sen kell döntenie. az átmeneti jára­ dék.] ányában a pénztártag az átalakulási tervben rögzítettek szerinti pénztárban lesz tag. a má­ sodikon a vagyonmérleg-tervezeteket. 50/D §-aiban. Ha a felszámolási eljárást a felügyelet kezdemé­ nyezi. ami nyomán ma­ gánnyugdíjpénztárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár jön létre. baleseti rokkantsági nyugdíj.] §( H V G |T B . ja n u á r 1 -jé tő l. 50/E§ (3) bekezdésében. a bíróság köteles azt elrendelni a pénztár fizetésképtelenségének megállapítása nélkül is. Ha a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”.] Az önkéntes nyugdíjpénztárak több elté­ rő kockázatú portfolióba is befektethetnek. (4) bekezdéseiben. a rá jutó vagyonrészt átviheti oda. a terhességi-gyermekágyi se­ Önsegélyező p é n ztá ri szolgáltatások Változás 2012. hozamként a működési költségek fedezetére szolgáló tartalék terhére kell az ingatlanértéke­ lő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia. de ilyen eset az is. [Lásd az 1993/XCVI.tagi. Magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár szét­ válhat önkéntes nyugdíjpénztárra és magánnyugdíjpénztárra. Nyilatkozat hi­ radék ellátásokat. törvény 45-45/B §-aiban. [Lásd az 1993/XCVI. a bal­ eseti járadéknak. mint az egészségpénztári. Az ellátások megszűnése miatt már nem egészítheti ki viszont a pénztár a rokkantsági. § (2) bekezdésében. ■betegséghez. egészségi állapothoz kapcsoló­ dó segélyek. mit nyújt. de közvetlenül az egyéni számlák terhére csak ■a gyermek születésekor. vagy egy összegben is felveheti (az utóbbi esetben a kifizetés nem minősül pénz­ tári szolgáltatásnak. ■a keresőképtelenség miatt kieső jövedelem pótlását. A közvetlenül az egyéni szám­ lákról finanszírozható szolgáltatások jogcímeit a törvény tételesen felsorolja. ■hátramaradottak segélyezése halál esetén. A szolgáltatá­ si tartalék terhére finanszírozott úgynevezett közösségi szolgáltatások várakozási idő nélkül igénybe vehetők. és a pénztár az összeget a tag egyéni számláján jóváírja. [Lásd az 1993/XCVI. ■a táppénznek. Az első közgyűlésen az átala­ kulási szándékról kell és lehet határozni. (Ehót nem kell fizetnie utána. illetve felszámolással szűnhet meg.az adóbeval­ lásban . tanévkezdési (beiskolázási) támogatásként a minimálbér 30 százalékáig terjedő összeget adhat. hogy az egyéni számlájukon lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használják fel. törvény 45/B§ (1). törvény 50/B §-ában. [Lásd az 1993/XCVI. törvény 50/B § d). ha a befizetéstől számítva legalább 180 nap el­ telt.] Önsegélyező pénztár nevelésiév-kezdési. [Lásd az 1993/XCVI.a tagi egyéni számla'megterhelésével is ad­ ható.] A kizárólag egyéni szám láról finanszí rozott önsegélyező pénztári szolgáltatások egy részét a tag csak akkor veheti igénybe az egyéni számláján jóváírt . ha a pénztár fi­ zetésképtelen. A tagok követelése csak a felszámolási eljárás költségeinek kifizetését követően egyenlíthető ki (a nyilvántartott egyéniszámla-egyenlegükkel arányosan). örökbefogadásakor nyújtható egyszeri támogatást. ■a vakoknak készült speciális könyvek vásár­ lásának támogatását. törvény 50/B § (l)g ) pontjában. ■a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatását.] Nem v á lto z o tt. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. vala­ mint 50/D§ c)-cc) pontjaiban. törvény 50. törvény 44/A-B §-aiban. § (1) bekezdésében. Végelszá­ molásos megszűnésről kizárólag a közgyűlés dönthet.] Csakúgy. a baleseti táppénznek.R E . A pénztár végelszámolással. A pénztártagok ekkor választhatnak. azokon belül a pénztár döntheti el.és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét képező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már vásárolt). törvény 50. Az önsegélyező pénztárak valamennyi szol­ gáltatásukat finanszírozhatják közösségi szol­ gáltatásként (közösségi szolgáltatás továbbra is az egyéni számlák terhére létrehozott tartalék­ ból finanszírozott szolgáltatás). Ha a pénztártag végelszámoláskor másik pénztárba lép át.] Felszámolási eljárás indul.] Pénztár szétválásakor a pénztártagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról. ■a vakvezető kutya költségeinek támogatását. azaz 2012-ben tagonként 27 900 forin­ tot.

akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalé­ kával növelten kell az adott évről szóló bevallás­ ban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig befizetnie. és gondoskodni arról.és az önsegélyező pénztá­ raknál egyaránt életmódjavító szolgáltatás a gyógytea. illetve ha a pénztár a bíróságon bejelentett székhelyén nem lelhető fel. [Lásd az 1993/XCVI. E szerint a felügyelet a pénz­ táraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. Ha a pénztár működésének biztonsága ezt meg­ kívánja. törvény alapján . a lekötött összeg 10 száza­ lékát az adóhatóság a tag által . hogy az önkéntes pénztárat felszólítja intézkedés megtételére. a megváltozott egészségi állapotúak életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vásárlásának. ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatását.] Ha viszont a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”. a fog. vagy rendkívüli közgyűlést hív össze. az álláskeresési járadék..ame­ lyet a felügyelet egy évvel meghosszabbíthat . törvény 65-66. törvény 50/D §-ában. [Lásd a 1993/XCVI. hogy a felügyelet hozzáférjen az ellenőr­ zéshez szükséges adatokhoz.tehát az az összeg. de az egyéni számláról ráfordított összeg után adót kellett fizetniük. törvény 81. a gyednek. 2012.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. A tagi befizetés. valamint a sporttevé­ kenységet. ha a pénztári működés helyreállítására más lehetőség nincs.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egészségpénztári szolgáltatások Változás 2012. [Lásd az 1993/XCVI.például a munkanélküli-hozzájárulás. d) pontjaiban. illetve a prevenciós szolgáltatások igénybevétele után járó számlajóváírást be kell számítani a pénztártag saját befizetései után érvényesíthető jóváírás maximális öszszegébe. Életmódjavító szolgáltatás ■a tb-finanszírozási körbe nem tartozó termé­ szetgyógyászati szolgáltatás.megjelölt önkéntes pénztári számlán íratja jóvá. amennyit a pénztártag az egyéni számlájáról a szolgáltatásra fordít . tehát annak terhé­ re szolgáltatást vesz igénybe. felfüggesztheti a pénztár m űkö­ dését. ■látássérült. törvény 51/B §-ában.járó adókedvez­ mény egyéniszámla-jóváírás formájában vehető igénybe. Az ellátások megszűnése miatt viszont már nem szolgál­ tatható kiegészítés a rokkantsági.] Nem v á lto z o tt.és szájápoló vásárlásának támogatása. .] Az egészségpénztárak ezentúl nem támo­ gathatják a gyógyfürdő vagy más intézet által nyújtott fürdőszolgáltatást. ■a sporteszközvásárlás támogatása. a rokkantsági járadék­ nak a folyósításuk időtartama alatti. információkhoz.] Életmódjavító szolgáltatásként sem támo­ gathatja az egészségpénztár a rekreációs üdü­ lést.és önsegélyező p é n ztá ri a d ó kedvezm ény Nem v á lto z o tt. A felügyelet meghatározott esetekben felszámolási eljárást kezdeményezhet a bírósá­ gon. Kizárólag közösségi szolgáltatásként finan­ szírozhatók a fenti körbe nem tartozó szolgál­ tatások . Az ellenőrzöttek kötelesek lehetővé tenni az ellenőrzést. felügyeleti biztost rendelhet ki. évi szabályok szerint kell megfizetnie. törvény 51/C § b). [Lásd az 1993/XCVI. illetv ^ha egy adott ügyben több szervezetnél is ellenőrzést kell végeznie. tagfelvételi zárlatot rendel el. az álláskeresési járadéknak és s e g é l y n e k a folyósításuk időtartama alatti. hogy az egyéni számlá­ ján lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használja fel.az adóbeval­ lásban . a felügyelet szankciókkal élhet. törvény 51/B §-ában. Ugyancsak a pénztári számlán lehet jóvá­ írni az egészségpénztári tag által igénybe vett prevenciós egészségügyi szolgáltatások (pél­ dául szűrések) ellenértékének 10 százalékát. §-aiban.adóköteles jövedelem. Az egészség. illetve visszavonhatja a pénztár tevékenységi enge­ délyét.] A felügyelet azzal is szankcionálhat. gyógymasszázs igénybevételé­ nek támogatása. [Lásd az 1993/XCVI. baleseti rok­ kantsági nyugdíj.] heti a szolgáltatás ellenértékének elszámolá­ sát egyéni számlája terhére. valamint ha a felügyelet a pénztár működési engedélyét visszavonta. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása.] Ha pénztártag 2011-ben olyan szolgáltatást vett igénybe. de­ cember 31-éig lehetett volna elszámolni. ja n u á r 1 -jé tő l. Ha az egészség. a fog. évi CXVII. Az egészségpénztárak által továbbra is szolgáltatható főbb ellátások: ■a tb keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás kiegészítése vagy helyettesítése.] A pénztártag által igénybe vett úgynevezett életmódjavító szolgáltatás ellenértéke . Ha az ellenőrzött nem teljesíti a jogszabályok­ ban.vagy önsegélyező pénztár tagja úgy rendelkezik. ■hátramaradottak segélyezése.ONKENTES PENZTA RAK 65 g é ly n e k . törvény 51/B § (1) j) pontjában. ■a gyógy teák. [Lásd az 1993/XCVI. továbbá a gyógy. > ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának támogatása. ■o tthoni gondozás. legfeljebb az ellátással megegyező mértékű kiegészítését. témavizsgálatot. [Lásd az 1993/XCVI. továbbá ha a pénztár végelszámolása az arról történő döntést követő egy éven belül . gyógy­ szernek nem minősülő gyógyhatású termékek megvásárlásának támogatását. ■a gyermekgondozási segélynek és a gyermek­ n e v e lé s i támogatásnak. illetve az egészségpénztárak által nyújtott prevenciós szolgáltatás után . Az önkéntes kölcsönös pénz­ tárak felügyeletére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény valamenynyi pénzügyi szervezetre egységes előírásai vonatkoznak. az átmeneti járadék. ■a vakok speciális könyvei. 68-70. A lekötés. [Lásd az 1993/XCVI.] HV G | T B . Ebben az esetben a pénztártagnak a személyi jövedelemadót és az ehót minden esetben a 2011. l e g f e l je b b az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig terjedő kiegészítését. P én ztárfe lü g y ele t Nem v á lto z o tt.és az egészségügyi üdülést. a felügyeleti határozatokban. amelyet 2012-ben a pénztár már nem finanszírozhat. ■a pénztártag vagy közeli hozzátartozója ha­ lála esetén a temetés igazolt költségeinek támo­ gatását. Az egészségpénz­ tár ezentúl a rehabilitációs ellátást.és szájápolók. az Országos Gyógyszerészeti Intézet által minősített. ha a pénztártag ezek folyósításának le­ jártát követően is munkanélküli. az egyéni számla kétéves lekötése. valamint a rendszeres szociális járadék után. a felügyelet kifizetési tilalm at is elrendelhet. a vakvezető kutya költségeinek a támogatását. Az általános elszámo­ lási szabályok szerint e szolgáltatásokat csak finanszírozhatósági idejük alatt. a bá­ nyász dolgozók egészségkárosodási járadéka. illetve segély kiegészí­ tése -. Eddig ezeket a szolgáltatásokat igénybe vehették ugyan a pénztártagok. továbbá a la­ kókörnyezetük átalakítása. június 30-áig kér­ Egészség. törvény 51/C§-ában. illetve a sa­ ját szabályzataiban foglalt kötelezettségeket. ■gyógytorna. a rokkant­ sági ellátást és a bányászok egészségkárosodási járadék ellátását is kiegészítheti. törvény 64/C-D §-aiban. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. a pénztártagnak az éves adóbeval­ lásában egyéb jövedelemként kell azt bevalla­ nia és utána az adót megfizetnie. annak során a felügyelettel együttműködni.nem zárul le. [Lásd az 1993/XCVI. tehát 2011. valamint az életmódváltozást elősegítő kú­ rákat. § (9) bekezdésében.

§ (3) bekezdésében. §(1) bekezdésében. gyermekgondozási díjban. amely után a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.] az egészségbiztosítási ellátásokról? Ellátásválasztás Nem vá lto zo tt. törvény 46. a táppénzt a jogosultságtól' legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig . [Lásd az 1997/LXXXIU. Több kifize­ tőhely esetén az a munkáltató állapítja meg és folyó­ sítja a táppénzt. Táppénz csak akkor jár a biztosítottnak. A külföldi biztosítási időkről a szakigazgatási szerv a másik állam teherviselőjétől (az ottani biztosítótól) kéri meg az igazolást. A gyermekgondozási segély (gyes) igénybevé­ tele mellett munkát vállaló. törvény 31. [Lásd az 1997/LXXXlll. illetve ebben az időszak­ ban nem volt legalább 180 naptári napi keresete. akkor a számítási időszak nem az előző év (illetve annak legalább 180 napja). tehát ■ ha a biztosítás folyamatos: a megelőző naptári év első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tar­ tó időszak. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 39/A §(1) és a 217/1997. továbbá a szerződés szerint havonta járó díjazás számítanak.] A táppénzt az előző naptári év alatt szerzett jövedelmek alapulvételével kell kiszámítani.] A táppénzt folyósító szerv az ellátás folyósításá­ nak 240. [Lásd a 217/1997. [Lásd az 1997/LXXXlll. [Lásd az 1997/LXXXlll. kormányrendelet 25/B §-ában. ■ ha a biztosítás az irányadó időszakban nem folya­ matos: az utolsó folyamatos biztosítás első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tartó időszak. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 48. kormányrendelet 31.] Új előírás 2012. A táppénz alapja csak olyan rendszeres és nem rendszeres jövedelem lehet. amely alatt bármely tagállamban biztosított volt. [Lásd az 1997/LXXXlll. ha ellátásuk folyósítása alatt válnak keresőképtelenné (mivel a munkanélküli-ellátásból nem kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot le­ vonni).viszszafelé számított 180 napi rendszeres jövedelemből A táppénzjogosultság id ő ta rta m a Nem v á lto z o tt. törvény 39. családtámogatási kérelmét a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell benyújtania. Rendszeres jöve­ delemnek a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény). A munkanélküli-ellátásban. a megszűnés napját követő naptól táppénz nem illeti meg. Minden más jövedelem nem rendszeres jövedelem. §-ában. hanem a táppénzre jo­ gosultság kezdetét közvetlenül megelőző 180 jöve­ delemtermelő naptári nap. Azok táppénz. § (2)-(3) bekezdéseiben. ezért táppénzre is minden jogviszonya után jogosult lesz. Egyúttal be kell jelentenie. de legfeljebb egy évre.66 E G E S Z S E G B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK Mit kell tudni m n M M i időtartamának. A korhatár előtti el­ látásban. és utóbb az ellátást folyósítania. ha a biztosítási idő alatt válik keresőképtelenné. [Lásd az 1997/LXXXlll. bal­ eseti táppénzre. törvény 48.. akár egy évig is jogosult lehet táppénzre. illetve azé helyett kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset. Aki többes biztosítá­ si jogviszonnyal rendelkezik. §-ában. Táppénz annyi időre jár. A gyermeknevelési támogatás (gyet) és az ápolási díj igénybevétele mellett munkát vállaló is jogosult táppénzre. Ha a biztosítottnak a táppénzre jogosultságot megelőző naptári évben nincs legalább 180 napra rendszeres jövedelme. annak mirlden jogvi­ szonyában pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie (korábban csak egy jogviszonyában kellett). hogy kéri. törvény 63. valamint terhességi-gyermekágyi segélyre.M r c k r ^ m m =assam m Többes jogviszony Változás 2012. (3) bekezdéseiben.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Kifizetőhely hiányában az igényt az ille­ tékes szakigazgatási szervnek kell elbírálnia. más pénzbeli (terhességi-gyermekágyi segély) ellátási igényét pedig az egészségbiztosítás szakigazgatási szervéhez. 43. § (2)-(3) bekezdéseiben. ja n u á r 1 -jétő l. törvény 43. Ha jogviszonya a keresőképtelensége alatt szűnik meg. annak a munkáltatónak kell elbírálnia. amelyiknél a jogviszony korábban kezdődött. ha valaki a munkanélküli-ellátás szünetelése alatt megy gyesre. ahová a munkavállalónak kell benyújtania a munkáltatói igazolásokat. törvény 31. illetve bányász­ járadékban részesülő munkát vállaló az ellátás. § (l)-(5) bekezdéseiben. a járandóság. törvény 5. törvény 39. szolgálati járandóságban. [Lásd az 19&7/LXXXIII. Jogosultsága § (1) bek HV G I T B . de csak annyi nap után. az ezek közül csak egyet választhat. táppénze mértékének és folyamatos biztosítási idejének megállapításakor számolni keli azzal az idővel is. Ezért táppénzre is jogosult lesz. ja n u á r 1-jétől. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 49. amenynyi ideig a jogosultságot megelőzően folyamatos volt a biztosítás. valamint az ehhez kapcsolódó pótlé­ kok. törvény 46. [Lásd az 1997/LXXX. napját követő 15 napon belül köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a táppénz lejártának időpontjáról. illetve tes vagy gyed iránti igényét. § (1).] Nem v á lto z o tt.] Más uniós állam Magyarországon biztosítási jogviszonyban álló. §-ában. Ha a biztosított választott a pénzbeli ellátások közül..] Nem vá lto zo tt. itt keresőképtelenné váló pol­ gára csak magyar táppénzre jogosult. gyetre. tekintettel folyamatos biztosítási idejére.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló biztosított diák pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett.] Nem v á lto z o tt. §-ában. gyedre. A táppénzre jogosultság időtartamát és a táppénz összegét csak a járandóság melletti munkavégzés alapján lehet megállapítani. amelyiknél társa­ dalombiztosítási kifizetőhely működik. a járadék folyósítása mellett köteles pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni. [Lásd az 1997/LXXXIU. [Lásd az 1997/LXXXUl.] Aki egyidejűleg jogosult lenne táppénzre.] Az úgynevezett irányadó időszak a táppénzre jogosultság napját megelőző naptári év első napjá­ tól a táppénzre jogosultságot megelőző napig terjed. §-ában.] Táppénzalap Nem v á lto z o tt. A folyamatos biztosítási időbe Időszakfogalm ak nem számít bele. [Lásd az 1997/LXXXlll. illet­ ve álláskeresési támogatásban részesülőknek akkor sem jár táppénz. 49. Megszűnt a passzív táppénz. ahányat a támo­ gatás folyósítása mellett biztosítási jogviszonyban töltött (ahány napot dolgozott). Az újonnan választott ellátás öszszegéből az ellátásfolyosító szerv levonhatja az addig folyósított nettó ellátás összegét. részesül terhességigyermekágyi segélyben.A közép. m ájus 1 -jé tő i.] ^ ■ ^ f^ ^ :r ^ rr :. így táppénzre is jogosult. §(1) bekezdésében. törvény 48. akik többes jogviszonnyal ren­ delkeznek. gyesre. szüntessék be másik ellátása folyósítását.] n ----------------------. §-aiban. Ha a biztosított ezen idő alatt nem állt folyamatosan biztosítási jogviszonyban.] Táppénzjogosultság Változás 2011.

az irányadó időszakban szerzett jövedelme. január 15-étől közszolgálati 4 . hogy a jövedelmet hány foglalkoztató fizeti ki. 2007. ha az előző táppénz alapja az irányadó időszakban megszerzett. a 2011. 2012.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . mert táppénzben. amelyeket az osztószámmal. atáppénz alapja az utoljára folyósított ellátás alapját képező összeg. emelletf2012. ennek hiányában a tényleges kereset harmincadrésze az egy napra jutó táppénzalap. 2012. de naptári napi jövedelme 10416. 2012. Munkabére 2011. március 2-a és 2011.E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S O K i 67 kell kiszámítani. s olyanok is. valamint a 3 évesnél fiatalabb gyermekgondozása és a 12 évesnél fiata­ labb gyermek otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság naptári napjait. november 2-ától 2011. Ha nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelem osztószámánál kevesebb napra szó­ lóan fizettek ki. § (2). augusztus 17-én 1 millió 150 ezer forint jubileumi. vagyis a biztosítási jogviszony fennállása alatt folyósított táppénz naptári napi összege 2012-ben legfeljebb 6200 forint lehet. § (3) és a 217/1997. 3.] Naptári éven belüli újabb táppénzjogosultság esetén nem kell újra kiszámítani a naptári napi táp­ pénzalapot.56) Atáppénz mértéke (13 319. ha az előző táppénz alapja a mi­ nimálbér volt. 2011-ben havi 380 ezer forint a munka­ bére. [Lásd az 1997/LXXXIII. Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi rendszeres jövedelem. [Lásd az 1997/LXXXIII. hanem a jogosultság kezdőnapját megelőző naptól vissza­ felé számított 180 napi jövedelem. hogy e jövedelmek összegét el kell osztani a táppénzjogosultságot megelőző év biztosításban töltött napjainak a számával. § (2)-(6) bekezdéseiben. 2011.20 forint (850 000 x 12 / 365). amely beszá­ mítható pénzbeli egészségbiztosítási járuléka alap­ jába. naptári napi táppénze ennek 60 százaléka lenne. [Lásd az 1997/LXXXIII. 2012. hogy a biztosítotti napok számából le kell vonni a táppénz. mert keresőképtelenné válásakor ott is kötelezett volt pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére. március 8-án keresőléptelenné válik. január 10-én keresőkép­ telenné válik. a táp­ pénzalapot nem a jövedelméből. a gyes és a gyet folyósítása. § (4)-(5) bekezdéseiben. e nem rendszeres jövedelmet is az osztószámmal kell osztani. január 11-étől 31-éig be­ tegszabadságon van. A táppénzre való jogosultságot a két jogvi­ szonyára külön kell megállapítani. de úgy.62 Ft 60% -a. betegszabadság lejártát követően 2011.77 Ft) A táppénz napi összege (m ivel ez nem lehet magasabb a m inim álbér kétszeresének harmincadrészénél) 6 200 Ft 12 493. Az így kiszámított napok száma az úgyneve­ zett osztószám. kormányrendelet 31. március 1-je között összesen 600 ezer. 2012. hanem a minimál­ bérből kell kiszámítani. kormányrendelet 31. január 5-én 2011 második félévére 300 ezer forint prémiumot kap. Két vagy több nem jogviszonyban áll. 2012. február 29éig tartó időszakban nincs 180 napi jövedelme. amelyekre e jövedelmeket kifizet­ ték. ha a bizto­ sított szerződéses vagy tényleges jövedelme kisebb a minimálbérnél. törvény 48. janu­ ár 1. Biztosított 2008. a terhességi-gyermekágyi segély. január 8-9én 200 ezer forintért megbízásos jogviszonyban tolmácsolást vállal. níárcius 2-án üzemi baleset éri. 2012. augusztus 1-jétől „A” munkál­ tatónál heti 40 órás munkaviszonyban áll. azoknak kell elérniük a 180 napot. Biztosított 2008. ezért táppénzét a minimálbér után kell megállapítani. terhességi-gyermekágyi se­ gélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült. az egy napra jutó táppénz­ alap a minimálbér harmincadrésze.56 Ft 13 319. (5) bekezdéseiben. illetve ha azt korábbi ellátás alapján számították ki. [Lásd az 1997/LXXXIII. március 1-jétől 2012. a gyed. A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kez­ dőnapján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincadrészét. illetve hogy azt a bizto­ sított egyéni vagy társas vállalkozóként szerezte-e. Rendszeres jövedelem utáni tá p ­ pénzalap (380 000 X 12 / 365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (300 0 0 0/365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (50 0 0 0 /1 0 957) A táppénz alapja (12 «*93. „B” munkáltatónál is jogosult lesz táppénzre. Kivétel ez alól. törvény 48. november 1-jétől havi 40 órás munkaviszonyban áll. vagyis egy naptári napra 1860 forintot. de a jogviszony megszűnését követően vált keresőképtelenné. A munkáltatónál . január 1-jétől újra munkába áll. 2012. január 1-jétől 2012. november 1-jéig terhességi-gyerpiekágyi segélyen.15 Ft 821. december rendszeres jövedelem esetén tehát lehetnek olya­ nok. Osztószám Nem v á lto z o tt. évi jövedelem 60 százalékát. legalább 180 napi rend­ szeres jövedelem volt. ilyenkor a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem a táppénzszámítás alapja. Ha a nem rendszeres jövedelem 180 napnál kevesebbre szól. törvény 39/A §-ában. november 1-jétől munkavi­ szonyban áll. ami meghaladja a havi minimálbér harmincadrészét (2012-ben a 3100 forintot). Biztosított 2009. a jövedelem 180ad részéhez kell hozzáadni az ugyanezen időszak­ ban kifizetett nem rendszeres jövedelem egy napra jutó összegét.66 forint -1250 000 / (60 + 60) -. Csak a jövedelemmel „ellátott” na­ pok vehetők számításba. Biztosított 2005. január 1-je és 2011.] Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban nincs 180 naptári napi rendszeres jövedelme. Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban azért nincs 180 napi olyan jövedelme. 2012.] Példák táppénzre 1. amely pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékkal terhelt. de a táppénzmérték maximálása következtében 6200 forint. egynapi összegét akkor is 180-nal osztva kell kiszámítani. január 1l étől keresőképtelen.betegszabadsága lejártát követően . március 1-jéigdolgozik.] HVG I T B .62 Ft ban áll. majd gyeden és gyesen van. január 1-jétől „B” munkáltatóval újabb munkavi­ szonyt létesít. február 7-étől mindkét jogvi­ szonyában keresőképtelen. november 1-jétől 2010. Értelemszerűen újra ki kell számítani viszont. Az „A” mun­ káltatónál fennálló jogviszonya alapján a betegszabadság lejártát követő naptól kell az ellátást folyósítani. a baleseti táppénz. törvény 48.91 Ft 4. 2011. 2011.] A táppénzalapba továbbra is beleszámít a bizto­ sított minden olyan. bár jövedelmét terheli pénzbeli egészségbiztosítási járulék. 2010. Ha a rendszeres jövedelem táppénzszámítási alapja nem a jogosultságot megelőző évi. március 10-éig gyermekápolási táppénzt igényel.91 + 4. akkor a szerződés szerinti. 2011. § (8) bekezdésében.2012. december 31-e között baleseti táppénzen van. 2 .15 + 821. évi jöve­ delme alapján egy naptári napi keresete 27 945. m ájus 1-jétő l. január 1-jétől munkaviszony­ 5-én 50 ezer forint harmincéves törzsgárdajutalomban részesül. amelyeket a „saját napjaikkal” kell elosztani. § (6) bekezdésében. azaz 7991.] Táppénzm érték Változás 2011. Ha a szer­ ződés szerinti vagy tényleges kereset nem éri el a minimálbért. tolmácsolásból szerzett jövedelme után viszont nem jár neki táppénz. [Lásd a 217/1997. Mivel a 201^. A naptári napi rendszeres jöve­ delmet továbbra is úgy kell kiszámítani. 2011-ben munkabére havi 850 ezer forint. évi jövedelme után egy évig 60 százalékos mértékű (de legfeljebb napi 6200 fo­ rint) táppénzre jogosult. A naptári napi nem rendszeres jövedelem ki­ számításához az ilyen típusú jövedelmek összegét el kell osztani azon időszakok naptári napjainak a számával. 2012. függetlenül attól.és február 29-e között pedig összesen 650 je ezer forint. Biztosított 1982. törvény 48. 5. [Lásd az 1997/LXXXIII.

] Az anya helyett az apa is igénybe veheti a gyer­ mekápolási táppénzt. Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Szakképző iskola tanulójának .] G yerm ekápolási táp p én z Nem v á lto z o tt. Keresőképtelenség esetén a táppénz em ■ legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagá­ nak 60 százaléka. 1992. ha a biztosítottat közcélú munka közben éri. engedély nélküli járműhasználat. [Lásd az 1997/LXXXIII. illet­ ve foglalkozási megbetegedés miatt válik keresőképtelenné. öz­ vegy.. vagy házastársától külön él. akik a vakok személyi járadékában részesülnek. gyógyászati segédeszközre 100 száza­ lékos ártámogatás jár. Nem vá lto zo tt.és a helyettes szü­ lő is (helyettes az. Évközi munkahely-változtatás esetén a biztosított az új munkáltatónál jogosult a betegszabadság még igénybe nem vett napjaira. hanem a gyermek két születésnapja közti időszakra vonatkozik (a két születésnap között igénybe nem vett napok nem vi­ hetők át a következő terminusra). egyedülálló esetében 28 naptári napig. [Lásd az 1997/LXXXIII. 28. ha beteg gyermeke ápolása vagy üzemi baleset. hogy a szülő egyedülálló-e. munkahelyi rendbontás miatt következik be. munkából a lakására (szállására) indokolatla­ nul nem a legrövidebb útvonalon közlekedett. aki hajadon. Ha a munkaviszony év közben kezdődik. illetve állat­ egészségügyi zárlat miatt nem tud megjelenni. § (1) bekezdésében. 1993. nőtlen. és élettársa nincs (különélőnek kell tekinteni azt is. amikor a lakásáról (szállásáról) mun­ kába. évi XXII.il­ letve a foglalkozási betegségben megbetegedettet baleseti egészségügyi szolgáltatás. amennyi az új munkaviszonyában időarányosan jár neki. A munkaviszonyban.j Nem tekinthető üzemin^a baleset. illetve akinek a házastársa elő­ zetes letartóztatásban van.írja elő a munka törvénykönyvéről szóló. időtartama arányos a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idővel. A beteg gyermek ápolása címén igénybe vehető na­ pok számát befolyásolja. aki üzemi balesetből eredően vagy foglalkozási megbe­ tegedés miatt a biztosítás fennállása alatt vagy az an­ nak megszűnését követő három napon belül válik keresőképtelenné. a betegszabadság lehetséges. ha az a biztosí­ tottat a keresőképtelenségének vagy a rokkantságá­ nak (egészségkárosodásának) az elbírálása céljából elrendelt. engedély nélkül végzett munka. ■ ennél rövidebb biztosítási idő esetén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt az 50 szá­ zaléka. törvény 53. paragrafusa szerint. A gyermekápolásra igénybe vehető táppénzes napok száma nem naptári évre. [Lásd az 1997/LXXXIII. Egyedülálló az.] Baleseti ellátások Nem v á lto z o tt. egyedülálló szülő esetében 84 naptári napig. ■ ha a munkahelyén járványügyi. Üzemi a baleset továbbá. ■ 3-6 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 42. köztisztviselői jogviszonyban álló biztosított betegsza­ badságának időtartama-a munka törvénykönyvé­ ről szóló. és a 217/1997. és a „fel nem használt” napok nem vihetők át a következő évre. A szülőnek beteg gyermek ápo­ lása címén gyermekápolási táppénz jár a gyermek 12 éves koráig: ■ a gyermek egyéves koráig korlátlan ideig.keresőképtelen­ ségük első napjától kaphatnak táppénzt. Egyedülállónak kell tekinteni azt is.például egyéni és társas vállalkozók. törvény 54. §-ában. A munkaviszony megszűné­ se esetén a betegszabadságos napok számát rá kell vezetni a munkáltatói igazolásra. illetve munkába vagy onnan hazamenet éri. akinek a házastársa I. paragrafusa (a távolléti díjat a munkáltató fizeti. illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi vizsgálaton vagy kezelésen való megje­ lenésével összefüggésben érte. Nem jogosult baleseti táppénzre az a biztosított. Betegszabadság Új előírás 2011.a szakképzés­ ről szóló. melyre díjazása után 75 százalékos ellátást kell a munkál­ tatónak fizetnie. §-ában. törvény 51-52. törvény 46. §-aiban. tör­ vény 137. Gyermekápolási táppénzt vehet igénybe továbbá a nevelő. Baleseti táppénzre az jogosult. paragrafusa szerint .] A baleseti táppénz alapjába nem számít bele az igazolt távollétre fizetett átlagkereset és a tá­ volléti díj (a munkaszüneti napra járó távolléti díj abban az esetben is.] Baleseti természetbeni ellátásként a sérültet . A biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi bal­ esetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra is. kormányrendelet 27. vagy arra jogosultak. §-aiban. paragrafusa szerint -tíz munkanap betegszabadság jár. vagy II. és terhességi-gyermekágyi se­ gélyre nem jogosult. §-ában. de legfeljebb annyira. ■ha a dolgozó terhesség vagy szülés miatt nem tudja végezni a munkáját. § (8) bekezdésében. Az egyes tb-ellátások igénybe­ vétele közbeni baleset akkor üzemi. törvény 54-55. Üzemi baleset az a baleset. [Lásd az 1997/LXXXIII. és a 217/1997. aki ugyanazon üzemi balesetből ere­ dően baleseti. s társadalombiz­ tosítási járulékot kell utána fizetnie). m ájus 1 -jé tő l. Ha a munkavállaló egy munkaviszonyban kimeríti a naptári évre járó betegszabadság-keretet.] Az üzemi balesetből (foglalkozási megbetegedés­ ből) eredő egészségkárosodás miatt szükségessé vált Táppénz az első beteg n ap tó l Nem v á lto z o tt. csoportos rokkant. A betegszabadságra nem jogosultak . §-aiban. s ugyanez érvényes a gyes utáni munkába állásra is. A munka törvénykönyve szerint a betegszabad­ ság idejét nem kell megszakítani az annak idejére jutó munkaszüneti nappal („fizetett ünneppel”). Táppénz jár a keresőképtelenség első napjától gyógyszerre. de a házasság felbon­ tására már megindult abírói eljárás). törvény 48. évi LXXVI. Munkaviszonyban. § (2) bekezdésében. közalkalma­ zotti. gyógyászati segédeszköz tb-támogatott. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 135. [Lásd az 1997/LXXXlll. aki házastár­ sával egyazon lakásban lakik. törvény 44. törvény 55. elvált. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 46. vagy szabadságvesztés­ büntetését tölti. ■ 6-12 éves gyermek esetén évenként és gyerme­ kenként 14. új munkaviszonyában ugyanazon évben nem jár neki betegszabadság. és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. vagy sem. ■ 1-3 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 84 naptári napig (egyedülálló esetében is). baleseti pénzbeli ellátásként pedig baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg. [Lásd az 1997/LXXXIII.. köztisztviselői jogviszonyban a betegszabad­ ság időtartamára távolléti díjként a munkaszerző­ désben meghatározott havi személyi alapbér 70 százaléka jár . 46. évi XXII. ha kizárólag a sérült ittassága.továbbá ha a biztosított akkor szenvedte el. Veszélyeztetett ter­ hesként (9-es kóddal) betegállományba került nő HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . évi XXII. közalkalmazotti.68 E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á SOK N változott. 1992. törvény 135. továbbá azokat a házastársakat. [Lásd az 1997/LXXXIII. A naptári év folyamán ismételten keresőképtelen­ né vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani. amely a biztosítottat a foglalkozása kö­ rében végzett munka közben vagy azzal összefüg­ gésben. vagy amikor az utat indokolatlanul megszakította.] keresőképtelensége első napjától táppénzre jogosult a munka törvénykönyvéről szóló 1992. Nem kell a munkáltatónak be­ tegszabadságot fizetnie. segítő családtagok. rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti járadékban részesül. kormányrendelet 27 28. de csak ha az igénybe vett gyógyszer. 57. a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó. § aiban.] Baleseti tá p p é n z Nem vá lto zo tt. ha a korábbi táppénzét a tényleges jövedelme alapján állapították meg. aki az átmenetileg szülő nélkül maradt gyermeket a saját családjában gondozza). törvény 42. megbízásos jogviszonyban állók . azaz a keresőképtelenség első napjától táppénz illeti meg a biztosítottat.naptári évenként legfeljebb 15 munkanap lehet.

2012. [Lásd az 1997/LXXXIII. napját követő 15 napon belül (a korábbi nyolc munkanap helyett) köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a baleseti táppénz lejártának időpontjáról. hogy azt esetleg ké­ tegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és sőbb fizetik ki. tevékenységért gatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhe­ hanem például munkáltatói segélyként. januárban munkabére 580 ezer forint. [Lásd az 1997/LXXXIII.megküldik az Országos Egészségbiztosítási munkáért. a munka-.vagyis az előző évi vagy a jogosult­ szege 150 százalékának (2012-ben 42 750 forintnak) ságtól visszafelé számított 180 napi jövedelemből -kell kiszámítani. illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási szerv­ Baleseti táppénz számításakor a nem rendsze­ nek kell elbírálnia abban az esetben is.megtérítési eljárás megindításának vizsgálata cél­ kezdőnapját megelőző naptári hónapban végzett jából . február 14-éig táppénzen van.) --baleset i baleset zása k ö sszefügenet éri. illetve üzemi baleseti jegyzőkönyvet. kormányrendelet esetén 90 százaié^. Baleseti táppénze egy naptári napra a 2012.] res jövedelmet . függetlenül attól.] fedés­ sévált százae vett gatott.) Ha a baleseti táppénzre egy évvel meghosszabbíthatja. 2012. hanem a bal­ esetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes Az egyéni és társas vállalkozó baleseti táppén­ zének alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezé­ egészségbiztosítási pénztárnak. § (l)-(2). aki azanválik ?nzre álereleseti fon. tartam alatt végzett munkáért járó nem rendsze­ [Lásd a 217/1997.] Baleseti já ra d é k Nem vá lto zo tt. §-ában. s az egészségügyi intézetbe menet elüti egy autó. 4. A kiegészítő tevékenységet folyta­ re nem kötelezett . céljutalmat. bán.67 forint (394 000 / 31). Úti balesetnél az öregségi nyugdíj legkisebb öszsek szerint . §-ában és a 217/1997. így a baleseti táppénze egy naptári napra 18 709. [Lásd az 1997/LXXXIII. de nem illeti meg baleseti rokkantsági nyugdíj. 2012.] cadrészének alapulvételével kell megállapítani. 2012. Baleseti táppénz csak a munkabére után jár.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . de hogy egy-egy prémi­ gatási szerv dönt. a számával kell elosztani. amelyre azt kifizették. való jogosultságot megelőzően a biztosítottnak nincs [Lásd az 1997/LXXXIII. ha a biztosí­ res jövedelmet azon időtartam naptári napjainak tott a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné. ezért megilleti a baleseti táppénz. Az egészségbiztosítási szakigaz­ tatás. a márciusi túlmunkáért kapott jövedelme után 5967.67 forint (580 000/31). február 15-étől 29-éig elért jövedelem alapján 23513. 3.] a 90 százaléka a baleseti ellátás. § (1). látása az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 százaléka. ni balísrais. mivel a jutalmat nem az előző havi munkájáért kapta. A határozathoz mellékelni kell jövedelem alapulvételével kell megállapítani. ummal hány hónap teljesítményét ismerik el. vagy íban. lakhatási támogatásként . a jubileumi jutalom. A nem rendszeres jöve­ delem naptári napi összegének megállapításakor A baleseti tá p p é n z m é rtéke figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének Nem vá lto zo tt. Biztosított 2012. kormányrendelet 45. március havi munkabére 394 ezer forint. A baleseti táppénzt folyósító szerv (a szakigazgatási szerv vagy a kifizetőhely) az ellá­ tás folyósításának 240. közcélú génybebiztosimtságá:éljából ikséges )m egje- liban. Biztosított 2012.például a saját jogán nyugdíjas és jogviszonyban álló . §-ában. felső korlát ugyanis nincs). túlóradíjat . illetve foglalkozási ján kell megállapítani (a 13.biztosított baleseti táp­ tó egyéni. a baleseti táppénz ösz55. aki­ nek üzemi baleset következtében legalább 13 száza­ lékot meghaladó egészségkárosodása keletkezett.] a munkáltató nyilatkozik). április 11-én üzemi balesetet szenved. összesen 18 677. lyek a meghozott jogerős határozatuk egy példányát A baleseti táppénz napi összegét a jogosultság . A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okoz­ ta egészségkárosodás mértékétől függ.be kell számítani a baleseti táppénz A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási be­ alapjába. a baleseü táppénz napi összege a baleseti az e táppénzre jogosultság első napját megelőző táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül meg­ egy éven belüli folyósítási időtartama (de példá­ előzően elért egy napra jutó jövedelem. amelyet nem munkáért. valamint az a jut­ Nem v á lto z o tt. 33. de legfeljebb egy évig nyában nem fizetett pénzbeli egészségbiztosítási jár. kormányrendelet szegét a szerződés szerinti havi jövedelem harmin33. és 2011-ben végzett munkájáért 300 ezer forint jutalmat kap. azt jogszabály rendelkezése. valamint a mezőpénzét is az előzőek szerint kell megállapítani. kormányrendelet 42.] Itet . [Lásd a 217/1997.] Kiegészítő tevékenységű vállalkozók A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésé­ Nem vá lto zo tt. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés Hogy egyes nem rendszeres jövedelmeket mely vagy foglalkozási betegség pontos leírását. 2. (3) bekezdéseiben. törvény 55. törvény figyelembe vehető jövedelme. már­ cius havi bére után 12 709. (4) bekezdéseiben. időszakra fizettek ki. ületve társas vállalkozó. rehabi­ litációs járadék. február 12-én üzemi balesetet szenved.] K ifizetői igazolás Nem vá lto zo tt. illetve munkabaleset esetén 100 százalék.il­ lettet nzbeli íradék wvény iban.fizetnek ki. törvény 55. va­ A baleseti táppénz összegéhez alapul vett idő­ lamint a foglalkozási megbetegedés tényét igazoló értesítést. Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási be­ ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alap­ tegség esetén az üzemi baleset. március 7-én foglal­ kozási megbetegedés miatt baleseti táppénzt igé­ nyel. Biztosított 2011. Az egy évbe beleszámít a baleseti táppénznek járulékot.EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 69 <éptelentörvény ésében. amely után a foglalkoztató egészségbiztosítási tosítási szakigazgatási szervnek kell kivizsgálnia és járulékot fizetett.például prémiumot. Biztosított rokkantsági vizsgálaton vesz részt.] lt. a jövedelmet heti ötna­ fizetett táppénz időtartama nem). havi bér például jog­ betegség tényéről az egészségbiztosítási szakigaz­ szabályilag szól egész évre. de gazdasági őstermelő által elszenvedett balesetet nem a munkavégzés helye szerint illetékes egészségbiz­ jövedelemként csak az az összeg vehető figyelem­ be. Balesete üzemi balesetnek számít. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó baleseti el- Példák baleseti táppénzre 1. február 15-étől 29-éig 352 699 forintot keresett. A baleseti táp­ pos munkarend alapján teljes hónapra kell átszámí­ pénz folyósítását az országos szakértői és rehabi­ tani.] bele ¡atá!ti díj kivételével).26 forint (352 599 /15. úti baleset [Lásd a 217/1997. §-ában.] zárólag dz nem igedély bontás takkor 1 mun) kolatlat. továbbá a törzsgárdajutalom. november 2-ától 2012.] táppénz a biztosított előzetes folya­ A baleseti Ha a biztosított a baleseti táppénzre jogosult­ matos biztosítási idejétől függetlenül a keresőkép­ ság kezdőnapját megelőző hónapra jövedelem hiá­ telenség teljes időtartamára. tevékenységért kifizetett (elszámolt) Pénztárnak (OEP). megállapításakor figyelembe vett napok számánál. § (1) bekezdésében.74 forint (185 000 / 31). A baleseti táppénz mértéke üzemi. §-ában. a végH atá ro zat üzem i balesetről kielégítés. azaz esetükben nem a balesetet megelőző hónap jövedelméből. törvény 56. §-ában.41 forint. és ennek az egy naptári napra jutó része a bal­ litációs tevékenységet végző bizottság maximum eseti táppénz napi összege. arról [Lásd a 217/1997. márciusra túlmunkáért 185 ezer forint juttatásban részesül. arról baleseti jegyzőkönyvet felvennie. Az egészség­ HVG T B . kormányrendelet 43. Baleseti járadékra az jogosult. (Ha ez az idő ul a keresőképtelenségre vagy gyermekápolásra hat munkanapnál kevesebb. 2012. a következő naptól baleseti táppénzt igé­ nyel. A baleseti táppénz egy naptári napra a 2012.

A szük­ séges 365 napba a közép. hogy a szülési szabadságot a szülés várha­ tó időpontját megelőző 28 napon belül vagy a szülés napjától kezdi-e meg. aki más csecsemőjét örökbefogadási szándékkal kívánja nevelni (erről nyilatkoznia kell a gyámhatóságnak).vagy felsőfo­ kú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számítható be (vagyis a tanulmányi idő mellett legalább egy fél évet dolgozni is kell). törvény 42/A §-ában. napon kez­ dődik. A minimálbér kétszerese. törvény 39/A §-ában. [Lásd az 1997/LXXX. Ha az igénylő ek­ kor még baleseti táppénzben részesül. ha a gyermek halva születik. törvény 21. feltéve. baleseti fokozatba az. amelytől az igénylő 13 százalékot meghaladó munkaképes­ ség-csökkenését megállapították. [Lásd az 1997/LXXXlll. a 2. törvény 40. akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék. [Lásd az 1997/LXXXlll. §-aiban. §-ában.a gyer­ meket szülő anya esetében a szülést . és nincs 180 napi rendszeres jövedelme.) [Lásd az 1997/LXXXlll. segélyben. Ha a gyedre jogosultnak az irány­ adó időszakban nincs figyelembe vehető jövedelme. törvény 40. terhességi-gyermek­ ágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban része­ sült. [Lásd az 1997/LXXXlll. Ha a biztosított .] Az ellátás adóköteles. A gyermeket egyedülállóként örökbe fogadó apának is jár a tes. Ha a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya biztosítási jogviszonya a terhességigyermekágyi segély időtartama alatt megszűnik. A 365 biztosítotti napba a közép. a kérelemelbírálási határidő a szülés várható időpontját megelőző 28.] A gyedre jogosultság szempontjából szülőnek a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt. de ebben az eset­ ben sem lehet kevesebb 42 napnál (de több sem 168 napnál). törvény 65. A terhességi-gyermekágyi segély alapjába az a jö­ vedelem számít bele. fokozatban pedig 30 százaléka. akinek az egészségkárosodása meghaladja a 39 százalékot. sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni utána. Gyedre akkor jogosult a biztosított szülő. mert táppénzben. a jogosultság a táppénz megszűnését követő nappal nyílik meg. A gyám. törvény 42/C §-ában. [Lásd az 1997/LXXXlll.megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. törvény 57. [Lásd az 1997/LXXXlll. A várandós anya vá­ laszthat. jogosult marad a gyedre-. az üzemi baleset bekövetkezése napjától szá­ mítva pedig három éven belül .érvényesíthető. az ellátás alapja maximum a minimálbér (ha a munkanélküli-ellátás alapját . Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényle­ ges jövedelem hiányában a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani.] Gyerm ekgondozási díj Nem vá lto zo tt. illetve ha a gyermeket állami gondozásba adják. Ha a gyermek a szülési szabadság időtartama alatt meghal. aki mun­ kanélküli-ellátása folyósításának a szünetelése alatt vagy az annak megszűnését követő 42 napon belül szül.] Ha a gyermekgondozási díj igénybevétele előtt a jogosult munkanélküli-ellátásban része­ sült. fokozat­ ba az. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 40.70 | E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK károsodás mértékének megfelelően az 1 baleseti . álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. [Lásd az 1997/LXXXlll. ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem. az ellátás alapja maximum a minimálbér. illetve a vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincadrésze a ter­ hességi-gyermekágyi segély alapja annál. (Eddig a szülő nő és az örökbe fogadó nő volt jogosult a tesre. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 58. A terhességi-gyermekágyi segély mértéke tovább­ ra is a napi átlagkereset 70 százaléka.10. a terhességi-gyermekágyi segély folyósítását a következő naptól meg kell szüntetni.] A baleseti járadékra vonatkozó igény a foglalko­ zási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül.legfel­ jebb a születéstől számított egy évig . I la a gyerme­ ket(1) bekezdésében. napon szűnik meg.pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező .munka törvénykönyve szerint meghatá­ rozott -kezdőnapját megelőző naptári év első napja. a szülővel együtt élő házastársat kell tekinteni. a szülési szabadság erre az időre meg­ szakítható. baleseti fokozatba pedig az.] Megállapítható a gyed akkor is.ismét igénybe vehető. vagy meghalt. és a gondozásba vétel napjához képest kell vizsgálni a jogosultság feltételeit. §(3) bekezdésében. a 3. hogy terhességigyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosí­ tási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett. amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni. akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék. ilyenkor a gyermekgondozási díjat az előzőleg folyósított ellátás alapját képező jövedelem alapulvé­ telével kell megállapítani. de legfeljebb az ál­ láskeresési támogatás. [Lásd az 1997/LXXXlll. §-ában. és a 217/1997. törvény 42/A §-ában.] Gyedszám ítás Nem vá lto zo tt. illet­ ve munkanélküli-járadékban. a terhességi-gyermekágyi segély a ha­ lált követő 15. fokozatba tartozik az. §-ában. de sem egészségbiztosítási. az ellá­ tás alapja a tényleges. §-ában. Kivétel. A terhességi-gyermekágyi segély a szülést követő 42 napig akkor is jár. ja n u á r 1 -jé tő l. aki a biztosítása időtartama alatt szül. a 4.jövedelme az irányadó idő­ szakban nem éri el a minimálbér kétszeresét.] A gyed idejére fizetés nélküli szabadságot kell kivenni. Annak jár terhességi-gyermek­ ágyi segély. [Lásd az 1997/LXXXlll.] A terhességi-gyermekágyi segélyt a táppénzszabályok szerint kell megállapítani (ha a jogosult az irányadó időszakban legalább 180 napi járu­ lékköteles rendszeres jövedelemmel rendelkezik). azaz 168 naptári napra illeti meg (a szülési szabadság előírásait a munka törvénykönyve tartalmazza). továbbá azt.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérel­ met a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban nyújtják be. ha agyedre jogosultnak azért nincs 180 napi rendszeres jövedelme. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 40. aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni -és az erre irányuló eljárás már folyamatban van valamint a gyámot.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számít bele (vagyis emellett legalább fél évet dolgozni is kell). a 4.] Baleseti járadék attól a naptól jár. kormányrendelet 26. ¿[Lásd az 1997/LXXXlll. Ilyenkor a terhességi-gyermekágyi segély a gondo­ zásba vétel napjától a szülési szabadság még hátralé­ vő időtartamára jár. vállalkozói. és a gyermeket a saját háztartásában neveli.[ Terhességi-gyerm ekágyi segély Változás 2012. ha az anya (örökbe fogadó anya) egészségi állapota miatt nem tud gon­ doskodni a gyermekről. ha a jogosult ál­ láskeresési járadékban. A baleseti járadék összege a fokozatok sorrend­ jében a havi átlagkereset 8.] Nem v á lto z o tt. Annak is jár terhességi-gyermekágyi segély. és a gyermek hazakerülése után . törvény 40. [Lásd az 1997/LXXXlll. §-ában. törvény 42/A §-ában.kérelem benyújtásá­ val . aki a szülést megelőző (örökbe fogadó nő esetén az örökbefogadást megelőző) két éven be­ lül összesen legalább 365 naptári napon át biztosított volt. törvény 42/D §-ában. § (4) bekezdésében. Továbbra is jár terhességi-gyermekágyi segély annak. akinek az egészségkárosodá­ sa 14-20 százalék. § (1) bekezdésében. a napi terhességi-gyermekágyi segély alapja a jogosultság kez­ dőnapján érvényes havi minimálbér kétszeresének (2012-ben 186 ezer forintnak) a harmincadrésze. valamint a vér szerinti apa és az örökbe fogadó apa is kérhe­ ti az ellátást abban az esetben.] A terhességi-gyermekágyi segély az anyát a szü­ lési szabadságnak a munka törvénykönyvében meg­ határozott időtartamára.] § koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák. Az irányadó időszak kezdete ez esetben a szülési szabadság .15.] Ha a gyermek a születését követő 42 napon túl elkerül az anya háztartásából (például állami gondo­ zásba). és az irányadó időszakban nem volt tény­ leges jövedelme. törvény 42. [Lásd az 1997/LXXXIIl. ha a gyermekgondozási díj igénylését . Ha a jogosultnak az irányadó időszakban bár­ mely okból nincs 180 napi jövedelme.

január 21-éig gyermekgondozási díjban. § (2) bekezdésében. Mivel nincs legalább 180 ftaptári napi jöve­ delme. vagyis a hely. január 11-én elhelyezkedik. legalább 228 napot kellett volna még dolgoznia). kormányrendelet 39/A §-ában. január 14-én szül. ez lesz a gyedalap). Nem jár gyermekgondozási díj. január 21-én szül.2006. július 7-éig terhességfgyermekágyi segélyben. 2012. [Lásd az 1997/LXXXIII. paragrafus (1) bekezdésének i) pontjá­ ban felsorolt . évi jövedelme alapján . 4.írás­ ban benyújtani. május 29-én pedig újabb gyermeke születik.7). szabadságvesz­ tés. törvény 42/D §-ában. ■ aki krónikus betegsége vagy állandósult egész­ ségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár. törvény 42/C §-ában. Szerződés szerinti munkabére ekkor havi 180 ezer forint. szeptember 1-jén biztosítási jogviszonyt létesít. Biztosítási ideje az iskolai tanulmányok idejé­ nek beszámításával (180 nap számítható be) meg­ haladja a 365 napot. így 365 nap előzetes biztosí­ tási idő hiányában sem terhességi-gyermekágyi segélyre. március 1-jén biztosítási jog­ viszonyt létesít. A szülés napjától gyes megilleti. ■akinek közgyógyellátásra jogosító igazolványa van.naptári napi 1 814. május 17-én . december 31-e között biztosított 2009. A gyed összegéből 10 százalék em nyugdíjjárulékot kell levonni. augusztus 27-én gyermeket szül. ez naptári napi (93 000 / 30 x 0.a szociális ellátásokról szóló 1993.] A gyed iránti igényt a foglalkoztatóhoz (mun­ káltatóhoz) kell .terhességi-gyermekágyi segélyre lesz jogo­ sult. mert a gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szük­ séges biztosítási időbe a passzív jogon. Terhességi-gyermekágyi segélye így naptári na­ ponként 4200 forint (180 000 / 30 x 0. A g y erm ekgon dozási d íj adóköteles jöv ede lem .] N yugd íjjáru lék gyedből N v á lto z o tt. március 5-én szül. Példák terhességi-gyermekágyi segélyre és gyedre 1. sem gyermekgondozási díjra nem lesz jogosult. gyermekgondozási díj azonban nem. február 1-jétől gazdasági társasági tag biztosított 2010. augusztus 24-éig illeti meg az ellátás. A gyermekgondozási díj legmagasabb összege továbbra is legfeljebb a minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) kétszeresének a 70 százaléka lehet (vagyis 2012-ben havi 130 200 forint). június 2-ától 2012. 5. Az igény elbírálásához be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.az előírt nyomtatványon . ■ napközbeni ellátást nyújtó intézményben he­ lyezték el. A gyermek édesapja 2012.] G yedjogosulatlanság Nem v á lto zo tt. a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja a szülé­ si szabadság (illetve az annak megfelelő időtartam) lejártát követő nap. Egyetemi tanulmányait 2011. [Lásd a 217/1997. ha a gyermeket ■ gyermekvédelmi intézkedés keretében ideig­ lenes hatállyal állami gondoskodásba.a költ­ ségtérítési utalvány (például MÁV vagy Volán ál­ tal) lepecsételt pénztári és ellenőrző szelvényét.a minimálbér harmincadrészének alapulvételével kell kiszá­ mítani. hat hónapon belül nem állítható ki neki újabb utazásiköltség-térítési utalvány.] Ha a foglalkoztatónál nincs társadalombiztosí­ tási kifizetőhely. június 25-én befejező nő 2011. kormányrendelet 37. de összege a szünetelte­ tést követően azonos a jogosultság kezdőnapján meg­ állapítottal (például az igény feltámasztása esetén. A biztosított a következő orvos-beteg találko­ zón köteles átadni háziorvosának. az igénybejelentő nyomtatványt afoglalkoztatói igazolással együtt a munkáltató öt napon belül köteles az illetékes egészségbiztosítá­ si szakigazgatási szervhez továbbítani. Az iskolai tanulmányok idejéből csak 180 nap számítható be.és pótje­ ■ munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét (ha a keresetét részben kapja meg. kivéve a rehabilitációs. 2012. mert szerződés sze­ rinti jövedelmének harmincadrésze nem éri el a minimálbér kétszeresének harmincadrészét). évi III.rendszeres pénzellátásban részesül.még a gyed alatt . § (3) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXIII. január 10-éig gyermekgon­ dozási segélyben részesül. de pé n zb e li egészségbiztosítási já ru lé k n e m terheli. a b ­ ból a z a dószab ály ok szerint adót (előleget) kell levo nni. ■egyéb . illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe. Egyetemi tanulmányait 2012. törvény 4.] A gyed szüneteltethető. majd 2011. február 25-én befejező nő 2012. 6. A legolcsóbb díjtételű. illetve a házi gyermekorvosnak távolsági közlekedési eszköz ingyenes igénybevételére jogosító. Mivel az anya 2012.] U tazásiköltség-térítés Nem v á lto z o tt. törvény 19. Kezelőorvosa igazolja. smegint otthon marad vele). május 1-jeés 2009.EGESZSEGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 71 képező összeg a minimálbérnél kisebb. 3. mint a területi ellátására egyébként kötelezett egész­ ségügyi szolgáltató. kormányrendelet 26. 2009. illetve ha bentlaká­ sos szociális intézményben harminc napot megha­ ladó időtartamra helyezték el. március 10-étől vette igénybe a szülési szabadságot. 2012. a gyer­ mekgondozási segély ideje alatt 2012. [Lásd az 1997/LXXXIII. vagyis a biztosítás megszűnését követően folyósított gyermekgondozási díj időtartama nem számít­ ható bele (ahhoz. ■ akinek a kezelésére szakorvosi vélemény alap­ ján kijelölt egészségügyi szolgáltató távolabb van a lakóhelyétől (tartózkodási helyétől). §-ában.7) 2170 forint. ha a mama mondjuk kiveszi gyerekét a bölcsődéből. Nem jár gyed akkor sem. gyermekgondozási díjra is jogosult. 2012. [Lásd az 1997/LXXXIII. hogy a gyermeket egész­ ségi állapota miatt nem tudja ellátni. . június 18-áig kórházba kerül.68 1 forint 70 százaléka (azaz a gyed maximuma jár neki). A terhességi-gyermekágyi segélyt ekkor tényleges jövedelem hiányában . ellátásának alapja a szerződés szerinti keresete harmincadrésze (nem pedig a mini­ málbér harmincadrésze. július 26-án szül. átmeneti vagy tartós nevelésbe vették. június 15én újabb gyermeke születik. A gyermekgondozási díj iránti igény elbírálásához benyújtott anyakönyvi kivonat hátoldalára nem kell rávezetni a díjigénylés tényét. A háziorvosnak.2006.] Gyedigénylés Nem v á lto zo tt. habilitációs fog­ lalkoztatást végző intézményt. így az apát 2012. csak az elma­ radt keresetrész után jár a gyed). június 2-ától a szülési szabadság még hátralévő időtartamá­ ra . törvény 40. Terhességi-gyermekágyi segély jár neki. Biztosított 2010. március 12-én szül. [Lásd a 217/1997. ezt követően 2012. Biztosított nő 2012. házi gyermekorvosának . közigazgatási határtól közigazgatási határig szóló vasúti vagy buszme­ netjegy ára téríthető meg. A gyermek után járó terhességi-gyermek­ ágyi segélye és gyermekgondozási díja . §-ában. így terhességi-gyermekágyi segélyre is. 2. ha az egyébként jogosult ■ bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet végez (kivéve a szerzői díjas tevé­ kenységet). úgynevezett utazásiköltség-térítési utalványt kell kiállítania azon beteg részére. 2012.vagy elzárásbüntetését tölti. Ha a gyermekgondozási díj iránti kérelmet a szülési szabadság vagy az annak meg­ felelő időtartam lejárta előtt nyújtják be.ismét szül. ■ előzetes letartóztatásban van. törvény 42/D §-ában és a 217/1997. Ha ezt nem teszi meg. hogy újfent gyedet kapjon.a „kiírt” egészségügyi szolgáltatás igénybevételének igazolásával együtt . [Lásd az 1997/LXXX.2009.

Az. A megtérítési kötelezettség olyan mér­ tékben áll fenn. hogy ő vagy megbízottja nem tett eleget a reá nézve kö­ telező munkavédelmi szabályoknak. amelyeket továbbra is papíron kell csatolni. [Lásd az 1997/LXXXIII.] azl ■ latc tási tosí bal ■a zés azé szó ség ság ■c rak pár mii ■ í tás< ■a nyi ■ c rek tás. aki az egészségkárosodá­ sért felelős. § (9)-(10) bekezdé tele Az egészségügyi szolgáltatónak ellenőriznie kell. § (4) bekezdésében. baleseti táppénzt és járadékot annak kell megtérí­ tenie az OEP számára. A digitalizált igazolások eredeti példányát a ké­ relem benyújtásától számított öt évig meg kell őriz­ ni. kormányrendelet 49. törvény 68-68/A faiban. Kizárt az elektronikus kapcso­ lattartás az utazásiköltség-térítéssel. és 33/A paragrafu­ sa. ha egész­ ségi állapota.] Jövedelem igazolás Nem vá lto zo tt.] Megtérítési ügyekben a fizetési meghagyás kibocsátásáról az OEP-nek 90 napon belül kell in­ tézkednie. [Lásd a 217/1997. ha az nem több 5 ezer forintnál. aki az egészségbiztosítás el­ látásai közül pénzbeli ellátást. törvény 33. a kísérő viszont a hazaútra. A biztosító a pénzbeli ellátások tás Egészségügyi szolgáltatás ség téri iránti igényekről a beérkezésüket követő 30 napon belül köteles dönteni .] ege szó köt nyc ny« sí egy kel' Visszafizetési. Az üzemi baleset vagy foglalkozási megbe­ tegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást a foglalkoztató akkor köteles megtéríteni az egészségbiztosító részére. paragrafusa alapján (szociális biz­ tonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó szabályok) indult eljárásokban. [Lásd a 217/1997. illetve ha ő vagy alkalmazottja (tagja) szándékosan idézte elő a balesetet. kormányrendelet 49/D §-ának (l)-(2) bekezdéseiben. s utazásiköltség-térítésként ki­ lométerenként 21 forintot kaphat. betegsége miatt nem ülhet közforgal­ mú közlekedési eszközre . törvény 61.a gépjármű üzembentartójának kötelező felelős­ ségbiztosításáról szóló rendelkezések alapján a biztosítónak kell fizetnie.a beutalásra jogosult orvosnak ilyenkor az utazási utalványon meg kell jelölnie. §(5) bekezdésében.72 E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á SOK gyek ára nem. törvény 68. ha az utazáshoz kísérőre van szüksége. Elektronikus kapcsolattartás esetén a pénzbe­ li ellátásra. évi LXXX. és van kötelező felelősségbiztosítása.] gáltatásokkal és pénzbeli ellátásokkal (ideértve az egyszeri segélyt is) kapcsolatos ügyekben. ha erre az időszakra ellátást is kap a szülő) esetén nem vehető igénybe térítésmentes egészségügyi leh szolgáltatás. Csak az OEP honlap­ járól letölthető nyomtatványkitöltő programmal előállított ellátási igénybejelentést fogad el a szakigazgatási szerv (korábban kézzel kitöltött nyom­ tatványt is be lehetett nyújtani). [Lásd az 1997/LXXXIII. kivéve a tb-kiskönyvet és a jövedelemigazolást. Ha az ügyintézés időtartama a szakigazgatási szerv hibájából meghaladja a 30 napot.] Ha az ellátást a megadott határidőig nem fize­ tik ki. kormányrendelet 37/A § (1) bekezdésében. ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. Nem vá lto zo tt. [Lásd a 217/1997. Nem kell e kamatot kifizetnie a folyósító szerv­ nek. a késede­ lem miatt (továbbra is 2200 forint) illetéket kell a szakigazgatási szervnek fizetnie a központi költségvetés számára. Aki a megőrzéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi. törvény 69. illetve az eredeti papíriga­ zoláson lévő adatok egyezőségéért a beküldő felel. kormányrendelet 11. [Lásd a 217/1997. törvényben Elektronikus ügyintézés Változás 201}. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 13. évi CXL. valamint a kifizetés időpontját. [Lásd a 217/1997. amelyekre a biztosítottnak nem volt ilyen jövedelme. a folyósító szervnek az adózás rendjéről szó­ ló törvényben meghatá rozot t késedel mi pótlékkal azonos mértékű kamatot. kilométerenként 18 forint utazásiköltség-térítést kaphat. A papíralapúból digitalizált dokumentumon. elektronizált űrlapon. továbbá azon időtartamokat. kormányrendelet 49. jú liu s 1 -jétő l. [Lásd a 217/1997. § (3) bekezdésében. azaz naponta a jegyban­ ki alapkamat kétszeresének a 365-öd részét kell fizetnie a jogosult részére. a mél­ tányosságból igénybe vehető egészségügyi szol­ meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulékkal terhelt jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványon köteles igazolni a megelőző nap­ tári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékának alapját képező jövedelmét. illetve amikor a biz­ tosítottért visszamegy. A jövedelemigazolásban az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem mellett fel kell tüntetni annak jogcímét is. fejlesztő felkészítését nyújtó in­ tézményi kezelésre utazás költségei után is jár a támogatás (de ő az esetét elbíráló szakértői és rehabilitációs bizottság utazási utalványával vá­ lik jogosulttá rá). §-ában.re­ gisztrációt követően . A biztosítás szünetelése .] Ha az egészségbiztosítási ellátásra jogosult egészsége károsodik. helyette . Akkor is csak ennyit. az esetleges jegyárkedvezmények­ kel viszont csökkenteni kell a térítést. [Lásd az 1997/LXXXIII. évi LXXX. A beteg magánjárművön is utazhat. köteles azt viszszafizetni. kormányrendelet 38/B §-ában. amilyen mértékben a felelősséget az OEP megállapítja. §-ában.] Nem vá lto zo tt. A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását. ha a baleset vagy a megbetegedés annak a következménye. valamint az évenkén­ ti átalány összegéről és az elszámolás ügyviteli rendjéről megállapodik a kptelező gépjármű-fele­ lősségbiztosítást nyújtó biztosítókkal és a Magyar Biztosítók Szövetségével. ha az OEP erről. a külföldi gyógykezeléssel összefüggő eljárásokkal. [Lásd az 1997/LXXXIII. Az útiköltségigényt a jogosultnak az utolsó igazolt utazástól számított hat hónapon belül kell beadnia a helyileg illetékes regionális egészségbiz­ tosítási szakigazgatási szervhez vagy a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain. 10 ezer forinttól 1millió forintig terjedő bírsággal sújtható. §-ában és a 217/1997.továbbítható elektronikus úton. hogy milyen betegség indokolja a gépjár­ műhasználatot -. törvény aki 29. valamint a tb-ellátásokról szóló 1997.írja elő a közigazgatási ha­ tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. Ez utóbbi alól kivétel az eu­ rópai egészségbiztosítási kártyával kapcsolatos eljárás. illet­ ve magánszemély terhére kiszámolt visszafizeten­ dő vagy megtérítendő összeget nem kell befizetni. A határidőt a hivatal veze­ tője indokolt esetben egyszer 30 nappal továbbra is meghosszabbíthatja. m egtérítési kö telezettség Nem vá lto zo tt. A programmal előállított nyomtatvány .] Ha az egészségkárosodásért felelős személy (vagyis a táppénz. § (4) bekezdésében. illetve baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz a törvényben meghatározott igazolásokat papír­ alapúból digitalizált dokumentumként csatolni kell az elektronikus űrlaphoz. Az 1997. vagy kinyomtatva személyesen vagy postán keresztül is benyújtható. baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást jogalap nélkül vett fel.példá­ ul fizetés nélküli szabadság (kivéve a gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadságot. ha az legfeljebb 1000 forint.] Az egészségbiztosító által a foglalkoztató. baleseti járadékot. baleseti táppénz és baleseti járadék megtérítésére kötelezett) az egészségkárosodást kiváltó balesetet gépkocsival okozza. megjelölve a kifizetésre jogosultság időtartamát. az emiatt nyújtott táppénzt. kormányrendelet 39. A biztosító átalányban is fizethet. ■a ■a d\ ő sag ■ det ■a vég Ellátáskifizetés Nem vá lto zo tt. hogy a betegek jogosultak-e térítésmentes .

Ennek n y o m á n az adóhatóság vizsgálatot kezdemé­ n y e z . ha étén ügyi vény ien. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer támogatásához a biztosítottnak az OEP-hez kell benyújtania a méltányossági kérelmet. § (6) bekezdésében. azt . ■ a nem gyógyító célú.] . törvény 50. ha a vizsgálat és szakvéleményezés azért szükséges. ■ az orvosszakértői vizsgálat és szakvéleménye­ zés. Ha a kérelmező nem ért egyet a szak­ mai bizottság döntésével. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 29. Az ETT döntésével szemben nincs jogorvoslati lehetőség. ha azok nem az ellátást igénybe vevő biz­ tosított foglalkozási megbetegedése.] si szerv elutasító határozatot hozott (kivéve. törvény 28. A szakmai bizottság javaslatot tesz a gyógyintézetre.] emély ileseti szségkozza. Ha a kontrollra a gyógykezelés után több mint egy évvel kerül sor. törvény szerint öt évben külön törvény szerinti támogatásba való térítésmentes. ■a nem egészségügyi indokból végzett művi med­ dővé tétel. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint ■az alkohol-. Hazai intézményben végzett gyógykezeléshez külföldi szakember is meghívható. ■ terhességi-gyermekágyi segély esetén az ellátás legfeljebb a jogosultság kezdőnapján érvényes mi­ nimálbér kétszerese harmincadrészének alapján állapítható meg. és ha elmaradt egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot tár fel.] Nem válto zo tt. -gtéríisodáiraériséget bán. illetve az. amely esetén a kérelem benyújtása lehet passzív táppénzt folyósítani azok részére. § (3) bekezdésében. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer többlettámogatásához. [Lásd az 1997/LXXXIII. ■a járművezetői alkalmassági vizsgálatok. hogy külföldön már eredményesen alkalmazzák a gyógymódot. a beavatkozáshoz szükséges eszközök áráról. ■a látlelet. hogy társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra. kivéve. Méltányosságból sem 01 gyógyszerhez. törvény tartalmú készítményekkel méltányosság alapján 50. évi CLIV.] Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv méltányosságból évente egyszer segélyben része­ sítheti a biztosítottat. illetve üzemi balesete miatt váltak szükségessé. ha az az egész­ a méltányossági kérelem benyújtását megelőző ségügyről szóló 1997. ■ a különösen veszélyes (extrém) sportolás. A külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos utazá­ si költséget a lakóhely szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szerv automatikusan megelőlegezi. és az egészségbiztosítá­ 18. gyógyászati segédeszköz. a hazai gyógyintézettel megállapodásban rögzíte­ nie kell a szervezési feladatokat és a költségátvál­ lalás mértékét. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek és a gyógyászati ellátás árához a társa­ dalombiztosítási támogatást meghaladó mértékű támogatást adhat. gyógyá­ szati segédeszköz. detoxikálása. illetve támogatással nem rendelhető. gyógyászati segédeszköz árához az előírás szerintinél gyakrabban nyújthat támo­ kezelt betegek száma elérte az 50 főt (kivéve azon gyógyszereket. A külföldi gyógyintézet által elrendelt kontrollvizsgálat költségeinek átvállalását külön kell kérelmezni az OEP-nél. sági vizsgálatok. gyógyászati segéd­ eszközök. Magyarországon az adott indikáci­ óra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező Változás2 1 .az elévülési idő figyelembevételével be kell hajtania. és a 217/1997. A támogatás általában legfeljebb egy évre.EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 73 eértve ekben. illetve egész­ ségbiztosítási ellátásra állapítsanak meg jogosult­ ságot. kivéve. törvény 26. hogy Magyarországon egészségügyi szolgáltatók nem alkalmazzák a gyógymódot. ■ a részleges térítési díjjal igénybe vehető egész­ ségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak ■ az alkohol. [Lásd az 1997/LXXXIII. T B . és legyen esély a sikeres beavatko­ zásra.] Térítésköteles ellátások Nemváltozott. tájéko­ zódik annak fogadókészségéről. lyette élelősPján ayban . törvény 26.] H V G .és ellenőrző vizsgá­ latok.] [Lásd az 1997/LXXXIII. gyó­ gyászati segédeszköz esetén az úgynevezett kihor­ dási . végzett vérvizsgálatok. melyekre vonatkozó azonos indi­ kációs területre benyújtott társadalombiztosítási támogatás iránti kérelem elbírálása az egészségbiztosítási szervnél már folyamatban van). ■ gyógyszer. ■ a hivatásos sportolók sportegészségügyi ellá­ pénzt. hónapját megelőző hónap kezdőnapját közvetle­ akik 2011. Ellátás m éltányosságból illetve olyan. ■ a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások. törvény befogadást kérelmeztek. [Lásd az 1997/LXXXIII. a kezelés kezdeté­ ről.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . §-ában.mulasztási bírsággal e g y ü t t . [Lásd az 1997/LXXXIII. Támogatással rendelhető gyógyszer. és a 217/1997. iítási ríteni vagy Dgyő 'e köhaő teelő vény ián. §-ában. LXXX. kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgálta­ tás. Az OEP főigazgatója méltányosságból az Egészségbiztosítási Alapban erre elkülönített összeg erejéig ■ a támogatott gyógyszerek. a hazai egészségügyi költségekről. júliusl-jétől.időre állapítható meg (a kü­ lön jogszabályban megállapított kihordási időtől eltérő. kormányrendelet 31/A-E §-aiban.azaz elkopási . s ha nem jogosultak. [Lásd az 1997/LXXXIII.o s u lt egészségügyi ellátásra (van-e biztosítási jogvi­ szonyuk). A gyógykezelésről hazatérő beteg nyolc napon belül köteles eljuttatni a kórházi zárójelentést és a kapott számlákat a pénztárnak.a házi. A betegnek. amelyre tási Alap nem téríti meg. A jóváhagyó döntés feltétele. A kezelés indokoltsá­ gáról . A támogatás felhasználására és az elszámo­ lásra az OEP megállapodást köt a támogatottal. lis bizuniós atálya ályok) l az euolatos ndelet dban. [Lásd az 1997/LXXXIII. szó­ rakoztató szabadidős tevékenység (például vidám­ parki szolgáltatás) közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások. az ellátás biztonságát garantáló határozott időre csak kivételesen indokolt esetben).országos státusú gyógyintézet szakmai bizottsága dönt. §-ában. allopathiás (ho­ meopátiás) gyógyszer. kedvezményre. várható időtartamáról és költségeiről.] i. a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálta­ tások.nkénfviteli ű-feleagyar idelet iben. törvény 18. július 1-jét követően váltak keresőkép­ nül megelőző 12 hónapban az azonos hatóanyag­ telenné. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítónál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. ■ biztosítási idő tartama alatt az engedélyezetett naptári napi táppénz legfeljebb 5200 forint lehet. A javas­ latot. a külföldi gyógyintézet fogadónyilatkozatát és a költségbecslést a külföldi kezelést kezdemé­ nyezőnek kell benyújtania az OEP-hez. Továbbra sem vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére ■ a munkahigiénés szűrő. és a hazai kezelés külföldi szakember meghívásos közreműködésével sem oldható meg.] Aidá­ inekt. illetve kábítószer hatása alatt állók egy részét átvállalhatja. illetve kábítószerszint kimutatására illetékes egészségbiztosítóhoz kell benyújtani. ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányán alapult). il­ letve kezelőorvosának szakmai bizottsági javas­ latot kell beszereznie a meghívott elszámolható költségeiről. adataikat az OEP köteles átadni az állami adóhatóságnak. a kontrolihoz is kérni kell a szakmai bizott­ ság javaslatát.] Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i Nem v á lto z o tt. Engedélyhez kötött külföldi gyógykezeléshez a szakmailag illetékes országos intézet javaslata szükséges. §-ában. kormányrendelet ll/B-E§-aiban. ■ a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmasgatást. illetzetenzetni. Ha az OEP a szakmai bizottság által megaján­ lott költségeket vagy azok egy részét átvállalja. honoráriumáról.] Nem nyújtható támogatás olyan gyógyszer­ A nem kötelező védőoltást az Egészségbiztosí­ hez vagy gyógyászati segédeszközhöz.] znie ntes tása.vagy a kezelőorvos kezdeménye­ zésére . A méltányossági ellátások alapját a törvény korlátozza. az Egészségügyi Tudo­ mányos Tanácstól kérheti annak felülvizsgálatát és megváltoztatását.

életévét (sajátos nevelési igényű gyermek a 23. elvált vagy há­ zastársától külön élő szülője) elhunyt. legkorábban abban a naptári évben.. a gyermekotthon­ ban nevelt gyermek után (eddig a vagyonkezelői joggal felruházott gyám.] . A felfüggesztés időtartama alatt a támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. természetben kell a gyer­ mek számára nyújtani. Saját jogán az a személy kérelmezhet iskoláz­ tatási támogatást. törvény 15. Iskoláztatási támogatásra jogosult ■a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka is. 12. törvény 7 §(1) b) pontjában. [Lásd az 1998/LXXXIV. kat. törvény 7 § (3). A sajátos ne­ velési igényű tanuló tankötelezettsége meghoszszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig. kormányrendelet 11. törvény rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tan­ kötelessé. ■a gyám. Az iskoláztatási támogatás megállapításá­ hoz a tankötelezettség vizsgálata is szükséges. illetve aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből.havi részletekben.] . 37.] Nem változott. gyámjával. ■az a személy. iskoláztatási tám ogatás Nem változott. A közoktatásról szóló 1993. értelmi. életévét be nem töltött tanköteles gyermek az oktatási intézmény igazgató­ jának jelzése szerint az adott tanévben legalább tíz kötelező tanórát igazolatlanul mulaszt. életévét betölti. §-ában. [Lásd az 1998/LXXXIV. tanköteles gyermekre. [Lásd az 1998/LXXXIV. A jegyzőnek tájékoz­ tatnia kell a kincstárt. és felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását.] A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éjéig jár az el­ látásra jogosultnak. törvény 8. A szociális in­ tézmény vezetője a családi pótlék teljes összegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. Nevelési ellátásra jogosult ■a gyermekotthon vezetője is. a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés­ végrehajtási intézet igazgatója a gyermekotthonban. Ha a gyermek a tankötelezettség megszűnését követő­ en közoktatási intézményben folytat tanulmányo­ HVG I T B . illetőleg a vagyon­ kezelő eseti gondnok volt jogosult az ellátásra. valamint annak meghosszabbításáról az iskola igazgatója dönt.] Nem változott. [Lásd az 1998/LXXXIV . §-ában. a tankötelezettsége meg­ szűnt. a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét (eseti gondnokot nevez ki). aki közoktatási intézményben tanulmányokat folytat. aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéle­ ménye alapján testi. a javítóintézet­ ben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló. tanköteles gyermekre tekintettel a tanköte­ lezettség teljes időtartamára. nevelő-. hivatásos nevelőszü­ lőnél. törvény 15. A tanujó annak a tanévnek a végéig tankö­ teles.) életéve betöltéséig.] Sajátos nevelési igényű az a gyermek (tanuló). törvény 7 §-ában. vagy akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg. aki tartósan beteg. majd a folyószámlán összegyűlt összeget a felfüg­ gesztés mcgszüntetcsct követően a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra eloszt­ va . és az erre irá­ nyuló eljárás már folyamatban van. [Lásd az 1998/LXXXIV. javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes öszszegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. életévét betölti.] In tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés Változás 2012. a hivatásos nevelőszülő. évi XXXI. (Eddig a vagyonke­ zelői joggal felruházott gyám. ■a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett még nem tanköteles gyermek után.CSALADTAMOGATAS Mit kell tudni a családtámogatásról? Nevelési ellátás. (Ilyen esetben a kincstár felfüggesz­ ti a családi pótlék folyósítását. beszédfo­ gyatékos. ha a tudomására jut. §-ában. amelyben a 20. akinél a gyermeket a gyermekvédelem­ ről szóló 1997. ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. törvény 8. gyermekotthonban. illetve súlyosan fogyatékos.] . és a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosítja an­ nak személyre szóló felhasználását. ■a gyermek szülőjével együtt élő házastárs. törvény 5. hogy a még nem tanköteles gyermeket nevelő család kül­ földre távozott. Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnését követően saját jogán kérelmezhet nevelési ellátást az a 18.. amelyben a 18. illetve javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő. A gyermekotthon vezetője. évi LXXIX. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték. szociális intézményben elhelyezett. Nevelési ellátásra jogosult to­ vábbá ■a gyermek vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője. a tankötelezetté válás évének november 1-jétől a 20. § (2) bekezdéseiben és a 223/1998. életévét betölti. a megis­ A / merő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. amelyben a 6. § (1) bekezdésében. §.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Igazolatlan m ulasztás Új előírás 2012.] . és akinek mindkét szülője (vagy vele egy háztartásban élő hajadon. § (1) b) pontjában. (5)-(7) bekezdéseiben. de sajátos nevelési igényű gyermek a 23. A nevelési ellátásra jogosultság elteltével a gyer­ mek után a jogosult iskoláztatási támogatásban részesül a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára. ja n u á rl-jé tő l. illetve a vagyonkezelői eseti gondnok volt jogosult az ellátásra).) [Lásd az 1998/LXXXIV. . Az iskoláz­ tatási támogatás folyósításának felfüggesztése nem vonatkozik a nevelőszülőnél. Iskoláztatási támogatásra jogosult továbbá ■ a szülői házat engedéllyel elhagyó gyermek. A tankötelezettség kezdetéről. életévét) betölti. hivatásos nevelőszülőjével. nőtlen.] Jogosultak Változás 2012. a támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár. halmozottan fogyatékos. Ha a tanévben az igazolatlanul mulasz­ tott kötelező tanórai foglalkoztatások száma eléri az ötvenet. örökbe fogadó. §-ában. gyermekvé­ delmi gondoskodás alatt álló. s aki nem él egy háztartásban a vér szerinti. Ha a 18. amelyben a 8. (fogyatékossági támogatásra nem jogosult. ■a nevelési ellátásra jogosult szülő. legkésőbb. autista. a települési önkormányzat jegyzője (gyámhatóságként eljár­ va) végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a gyermek védelembe vételének lehe­ tőségére. törvény 7 §-ában. [Lásd az 1998/LXXXIV. ja nu ár 1-jétől. A családi pótléknak két típusa van: a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás. érzékszervi. s ennek tényét az országos szakértői és rehabilitáci­ ós tevékenységet végző bizottság (korábban az Or­ szágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) szakhatósági állásfoglalása a kérelem benyújtását követően igazolja. ■a nevelőszülő. 27/E§-aiban.törvény 13. aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni. január 1-jétől. [Lásdaz 1998/LXXXIV. életévét betöltött személy. amelyben a 23. és biztosítja annak személyre szóló felhasználását.) [Lásd az 1998/LXXXIV.

[Lásd az 1998/LXXX1V. §-ában.] Gyermeknevelési támogatás a gyermek 3 éves korától jár annak a szülőnek. illetve 85 500 forint). gyet______________'__________________ Nem v á lto zo tt. ■időskorúak járadékában. ■a saját jogon járó (tartósan beteg. §-ának (2) bekezdésében. illetve súlyosan fogyatékosnak . és jövedelme nincs. kormányrendelet 22.] Az a 18. és a terhes­ sége alatt legalább négy alkalommal . törvény 11. életévét betöltött. [Lásd az 1998/LXXXIV.] A 16. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő egyedülálló személy esetén 25 900 forint. hogy nevelési ellátásként vagy iskoláztatási támogatásként állapítják-e meg): ■egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 forint. illetve súlyosan fogyatékos. §-ában. január 1-étől. nevelőszülő vagy gyám jogosult. A támogatás a leg­ fiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár. [Lásd az 1998/LXXXIV. illetve az állapot véglegességének tényét. aki kül. ■vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül.alapján egyenlő időszakok­ ban felváltva gondozzák gyermeküket. ha a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba kihelyezéskor már betöltötte a gyesre jogosító életkort. Ha legalább öt hónapig külföldön tartózkodott -és ezt dokumentálni tudja -. Támogatásra jogosult az a nő is. §-ában. hogy nyugdíjának. „Igazolás tartósan beteg. szolgálati járandó­ ságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. [Lásd az 1998/LXXXIV. átmeneti járadék­ ban.] A gyermekgondozási támogatást . Az igazoláson a szakorvos jel­ zi a legközelebbi . aki nyugellátásban. .] sége. törvény 23. nevelőszülőnél. ameddig a betegség. illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék an­ nak a hónapnak a végéig jár. ■egyedülálló esetén 13 700 forint. aki hajadon. Az igazolást a gyermekklinika. és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközben kerül ki.] Gyes. ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko­ ri legkisebb összegét. vagy szülőjével együtt csa­ ládok átmeneti otthonában tartózkodik. §-ában.Magyarország területén terhesgondozáson vett részt. kórházi § (4) bekezdésében. közoktatási intéz­ ményben nem tanuló személyt megillető) nevelési ellátás összege 20 300 forint. Anyasági támogatásra jogosult a gyám. ■tartósan beteg. és egyéb jövedelme nincs. [Lásd az 1998/LXXXIV. § (l)-(3) bekezdé Az anyasági támogatás összege gyermekenként a gyermek születésének időpontjában érvényes öregséginyugdíj-minimum -2012-ben 28 500 forint . 19. Anyasági támogatásra az a nő jogosult. aki a háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. [Lásd az 1998/LXXXIV. aki a szülővel életvitelsze­ rűen él együtt. valamint az iskoláztatási támogatást saját jogon kérelmező esetén 14 800 forint. törvény 12. §-ában. vagy 10 évesnél fiatalabb tartósan beteg. aki a terhessége alatt legalább négyszer koraszülés esetén legalább egyszer . gyermekszakkórház. ■három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén gyermekenként 17 000 forint. de a 10. élettársa ■közoktatási intézmény tanulója. ■tartósan beteg.] A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba helyezésének időpontjától számított hat hónapig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbe fogadó szülő . vagy felsőok­ tatási intézmény első oklevelet szerző tanulója. rendszeres szociális járadékban. törvény 25. törvény 9. gondozásra szorul. A családi pótlék öszszegének megállapítása szempontjából egyedülál­ lónak kell tekinteni azt a szülőt vagy gyámot is. törvény 20. § a) pontjában. Egyedülállónak mi­ nősül az is. [Lásd az 1998/LXXXIV. életévét még nem. aki saját maga vagy a házastársa. (II. § (3) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXXXIV. szakambulancia. hadigon­ dozási járadékban részesül. 12. akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el. törvény 20/B§ (l)-(2) bekezdéseiben.ide­ értve az egyezséget is .] Nem változott. törvény 11. Gyermekgondozási segélyre az a szülő. Egyedülállóságának tényéről az igénylő­ nek írásban kell nyilatkoznia. gyeten lévők heti harminc órában vé­ gezhetnek keresőtevékenységet. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő személy esetén 23 300 forint. illetve nevelőszülőnek vagy gyámnak. ikergyermekekre 300 százaléka (te­ hát 64125. ■kétgyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint. § (3) bekezdésében.a házastársi és rokoni örökbefoga­ dás kivételével -. illetve az aktív korúak ellátására való jogo­ sultságát megállapították.] Egyedülálló 1 Anyasági támogatásra jogosult az örökbe fogadó szülő is. hivatásos nevelőszülőnél elhe­ lyezett gyermek esetén. törvény 12. [Lásd az 1998/LXXXIV. és nincs élettársa. elvált.a gyermekgondozási segélyt és a gyermeknevelési támogatást .CSALÁDTÁMOGATÁS 75 A családi pótlékra 50-50 százalékos arányban jogosultak a szülők.225 százaléka. [Lásd az 1998/ LXXXIV. illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elneve­ zésű nyomtatványon kell igazolni. ha a gyermek a szüle­ tését követő 180 napon belül . § (3) d) pontjában.és belföldi tanulmányai vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a jogosult háztartásán kívül. Ekkor HVG ] T B . [Lásdaz 1998/LXXXIV. ■kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint. rokkantsági járadékban. ■három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 forint. A családi pótlékra való jogosultság szempontjá­ ból saját háztartásban nevelt.a gondozásába kerül. § (1) bekezdésében.a közös háztartásban élő bármelyik szülő igénybe veheti.] gyermekosztály. ha jogerős bírósági döntés . vagy aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül. életévét betöltött kiskorú szülő is jogosult gyermekgondozási segélyre.felülvizsgálat időpontját. aki az anyasági támogatás igénylésének időpontjában jogszerűen tartózkodik Magyarország területén. illetve súlyosan fogyatékos gyermeket tart el. A havi családi pótlék összege (függetlenül attól. és jövedelemmel nem rendelkezik. év alatti gyermek minősül tartósan betegnek. fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre. Egyedülálló az. törvény 21. illetve házastársától külön él. Saját háztartásban nevelt.és jár utána 18 éves koráig magasabb összegű pótlék aki a magasabb összegű családi pótlékra jogo­ sító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.] Gyesen. A tar­ tósan beteg. a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. súlyos fogyatékosság tényét igazolták. gondozott gyermek­ nek kell tekinteni azt. legkésőbb öt év múlva esedékes .jogerős határozattal . gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is. [Lásd a 223/1998. törvény 29. büntetés­ végrehajtási intézetben lévő. ■gyermekotthonban.] Gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő gyermekei időkorlát nélkül vehetnek igénybe nap­ közbeni ellátást.) ESZCSM-rendelet szerinti beteg­ Új előírás 2012.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Anyasági tám ogatás Nem válto zo tt. szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban. törvény 29. [Lásd az 1998/LXXXIV. a terhes­ gondozó igazolása nélkül is részesülhet anyasági támogatásban. és egyéb jövedelme nincs. javítóintézetben. nőt­ len.legkorábban egy. Ezt a rendelet melléklete szerinti. feltéve. 18. ha az örökbefogadást a születést követő 180 napon belül jogerősen engedélyezték. aki a háztartásában legfeljebb 3 éves gyermeket gon­ doz.] A családi p ótlék összege Nem válto zo tt. illetve szociális intézményben élő. de egyidejűleg csak egyikük (vagyis az nem osztható meg). §-ában.részt vett ter­ hesgondozáson. [Lásd az 1998/LXXXIV. ha nem él egy ház­ tartásban a nevelt gyermekének gyámjával. gyermekvédelmi gon­ doskodás alatt álló. törvény 4. korhatár előtti ellátásban.koraszülés esetén legalább egyszer .

négy gyermek esetén 400. kormányrendelet 4/B § (4) bekezdésében. ha a gyermek . nincs időkorlát a gyesen lévő munkavég­ zésére). elektronikus úton is lehet igényelni (az igénylési szabályokat a 2004. és mindketten egyetértsenek azzal.családtámogatási. Gyes abban az eset­ ben is folyósítható. amelyikben betölti a 10. §-aiban.vagyis nem jo­ gosult által felvett . ha a gyermeket a gyermekgondozási támogatás mellett végezhető munka időtartamára adják be napközibe. igényérvényesítés Nem változott. törvény 22.] A közoktatási intézményben tanulmányokat folytatók tanulói jogviszonyának létesítéséről. A jogalap nélkül . és az a saját jogán nem vette fel azt. [Lásd az 1998/LXXXIV. Az adatok átadásának módjáról az Oktatási Hivatal és a kincstár megállapodást köt.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. ha a gyerme­ ket óvodában. A nagyszülő gyesjogosultságának további feltétele.. törvény 26. ha olyan gyermek után igénylik. nagyszülő) társadalombiztosítási nyugellátásban. ahol a családtámogatásokkal kapcsolatos igazgatási feladatot . fennállásáról és megszűnésének várható időpont­ járól a név és a taj-szám közlésével az Oktatási Hivatal évente október 15-éig adatot szolgáltat a kincstár részére. Az elengedésre irányuló kérelem­ hez csatolni kell a családtámogatási ellátás átadója és átvevője által is aláírt nyilatkozatot arról. A szülő jogosultságát nem zárja ki.76 | C S A L A D T A M O G A T A S a gyest a kiskorú szülő számára kell megállapítani és folyósítani.] elmúlt egyéves.] Nem jár gyes vagy gyermekgondozási támoga­ tás annak a szülőnek . mint­ ha a gyermekgondozási segély iránti kérelmet is a tes vagy gyed iránti igény előterjesztésének idő­ pontjában nyújtotta volna be (vagyis a gyest eddig az időpontig visszamenőleg megkapja). hogy a gyermek szülei lemondjanak erről az ellátásról. [Lásd az 1998/LXXXIV. kormányrendelet 3.] Családi pótlék és gyet visszamenőleg az igény benyújtását megelőző legfeljebb két hónapra álla­ pítható meg. A kincstár a jogosultsági feltételek meglétét az ellátást igénylőknél is ellen­ őrizheti. törvény 21/A §-ában.bejelenteni a családtámogatási ellátásra jogo­ sultságával kapcsolatos adatokat. rendszeres segélyben) részesül. §-ában. évi III. törvény adás megtörtént. §.] Családtámogatási ellátásokat nyomtatványon és az ügyfélkapun keresztül. [Lásd az 1998/LXXXIV. évi CXL. törvény 37. (Gyet méltányosságból semmilyen címen nem engedélyezhető.) [Lásd az 1998/LXXXIV. életévét. §-ában. akkor azt az évet kell tankötelessé válása évének tekinteni. [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát.] Méltányosságból engedélyezhető a gyes továbbfolyósítása a gyermek általános iskolai tanulmánya­ inak megkezdéséig . Hó a gyes vagy a gyet nem teljes hónapra jár. Ezek a Honvédelmi Minisztérium.. §-ában. [Lásd az 1998/LXXXIV. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni. a folyósító szerv azt visszafizetteti. az Alkotmányvédelmi Hivatal.] iránti igényt elutasítják. hogy az igényelbíráló szervek jogszerűen álla­ pítják-e meg. 28. A gyes és a gyet megegyezik az öregséginyugdíj-minimummal (ez 2012-ben havi 28 500 forint). a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni. illetve korha­ tár előtti ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül. más napközis intézménybe. kormányrendelet 26. bankszámlára utalás esetén 3-áig. ha a felvett és a jogosultat egyébként megillető ellátást a felvevője átadta a jogosultnak. akkor úgy kell tekinteni.] Jogalap nélküli ellátás Nem változott. átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek. három gyermek esetén 300. kormányrendelet 1. a gyermekgondozási segély összegét a halálesetet követő három hónap múlva kell csök­ [Lásd az 1998/LXXXIV. és az igény benyújtását kö. az Országgyűlés Hivatala. A gyesen lévő szülő a gyermek egyéves korától heti 30 órás elfoglaltságot jelentő állást vállalhat (ha a munkavégzés az otthonában történik. A szülő helyett a nagyszülő is igénybe veheti a gyest (a gyetet nem). azzal a megkötéssel. hat gyermek esetén 600 százaléka. [Lásd az 1998/LXXXIV.továbbra is indokolt ellátni. vasárnap vagy munkaszüneti nap. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 21. és a 223/1998. 43. bölcsődében helyezi el. kormányrendelet 19. 21/A §-aiban. törvény 37. Ikergyermekek esetében a gyer­ mekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül lehet dolgozni.. törvény 20/A. [Lásd a 223/1998. gyámnak aki a szociális ellátásokról szóló 1993. a tárgyhónapot követő hónap 10-éig. (1) bekezdésében. törvény 27. törvény 36/A § (1) bekezdésében.] A szülő köteles a folyósító szervhez . Nem jár gyermekgondozási támogatás. a ha­ táridő az azt követő első munkanap.§-aiban.] Nagyszülő gyesen Nem v á lto zo tt. [Lásd az 1998/LXXXIV. folyósítják-e az ellátásokat. Ikergyermekek esetén a gyes összege az öreg­ ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két gyermek esetén 200 százaléka. és a 223/1998. hogy a gyest a nagyszülő kapja. tör­ vény szerinti rendszeres pénzellátásban (például gyedben. a Nemzetbiz­ tonsági Szakszolgálat.] A gyes. törvény kenteni . [Lásd a 223/1998.) [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 39.] A gyest igénybe vevő nagyszülő a gyermek 3 éves kora után vállalhat legfeljebb heti 30 órára ke­ resőtevékenységet. addig semmilyet. g yet összege Nem v á lto zo tt. akit ideiglenes hatállyal el­ helyeztek. Ha a tárgyhónapot követő hónap harmadik napja szombat. [Lásd a 223/1998. a naptári napon/ként kapható összeg a támogatás havi összegének harmincadrésze. közigazgatási eljárási törvény tartalmazza). törvény 20.írásban .] K ifizetőhelyek. állítják-e ki a jogosultságot megalapozó igazolást. A családtámogatásokat a kincs­ tári igazgatóság folyósítja. [Lásd az 1998/LXXXIV.legfeljebb 8 éves koráig ha betegsége miatt nem járhat óvodába. törvény 28. Ikergyermekek esetén a gyes a gyer­ mekek tankötelessé válása évének végéig jár. Ha a gyermek 10 éves koráig nem kezdi el az is­ kolát.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély vagy a gyed Ellenőrzés Nem változott. vetően az igénylő gyermekgondozási segély iránti kérelmet is benyújt. öt gyermek esetén 500. (Nem számít napközbeni ellátást nyújtó elhelyezésnek. Az ügyfelet az ügyfélkapu-azonosítószáma igazolja. [Lásd az 1998/LXXXIV. Ha a bejelentés elmulasztása miatt jogosulatlanul kapnak ellátást. §-aiban.] Családtámogatási kifizetőhelyek csak ott mű­ ködnek. az Információs Hiva­ tal. Ha a szülő ikergyermekei egyikének halála miatt veszti el jogosultságát a 200 százalékos gyermekgon­ dozási segélyre. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekkel gyesen lévő szülő a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. § (l)-(2) bekezdéseiben.] M unka gyes m e lle tt Nem változott. hogy ilyenkor a gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyermekek számától függetlenül egy gyermek után jogosult gyermekgondozási segélyre. §-ában. ha a jogosult (szülő. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ. A Magyar Államkincstár ellenőr­ zi. §-ában. § (l)-(2) bekezdéseiben. látják-e el ügyviteli feladataikat. illetve napközbeni ellátásra vagy 30 napot megha­ ladóan szociális intézményben helyeztek el. § (l)-(2) bekezdéseiben. 27. §-ában.nevelőszülőnek.a törvény szerint nemzetbiz­ tonsági érdekből . törvény 49. nevelési ellá­ tás visszafizetése méltányosságból elengedhető. hogy az át­ [Lásd az 1998/LXXXIV. [Lásdaz 1998/LXXXIV.

] feléig tovább foglalkoztatja. Együttm űködési kp telezettség Változás 2012. törvény 30.] z igény )ra álla- ■ában. továbbá azokéban. Az álláskeresőnek 15 napon belül kell bejelentenie az állami fog­ lalkoztatási szervhez az adataiban történt vál­ tozásokat (a korábbi nyolc nap helyett). hogy a tá­ mogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a támogatott szövetkezet a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg. [Lásd az 1991/IV. § (1) e) pontjában. legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott sze­ mély foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet (maximum 16 hónap támogatott foglal­ koztatás plusz nyolo^hónap kötelező tovább­ foglalkoztatás). § (14a) d)-e) pontjaiban. továbbá a gyer­ m ekgondozási segélyre való jogosultság megállapításának napjától. hogy a hátrá­ nyos helyzetű személyt a támogatás folyósí­ tási időtartama után legalább ezen időtartam H V G |T B .] Változás 2012.] iőpontktatási Jogszerző idő Új előírás 2012. Nem jogosult álláskeresési segélyre. és nem halad­ hatja meg a megállapításakori közfoglalkozta­ tási bér összegét. akik 900 napnál hosszabb jogszerző idővel rendelkeznek. törvény 54. törvény 25-29. A keresetpótló jut­ tatás összege nem lehet alacsonyabb a megál­ lapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér (2012-ben havi 71 800 forint) 60 százalékánál (2012-ben havi 43 080 forintnál). ja n u á rl-jé tő l. [Lásd az 1991/IV. ■a minimálbér összegére csökkent az álláske­ resési járadék felső határa (korábban ez a m i­ nimálbér 120 százaléka volt). balett­ művészeti életjáradékban. törvény kerül sor. [Láscfáz 1991/IV. [Lásd az 1991/IV. 78 ezer forint volt. akik legfeljebb 200 nap. bán. a 16.] ásban i jogolentés Hátast. / A támogatás további feltétele. szolgálati járandóságban. Jelentősen át­ 01 . § (5) d) 1-5. 46 800 forint. ja nu ár 1-jétől. illetve átmeneti bányászjáradékban részesül. 58.] -ában. törvény 54. alpontjaiban. hogy vállalja.R E . törvény 14. alakult az álláskeresési támogatások rendsze­ re./IV. ■a jogszerző időt az álláskeresővé válást meg­ előző három év alatt lehet összegyűjteni (ko­ rábban öt év alatt lehetett). ha az álláskereső önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt volt fizetés nélküli szabadságon. felső határa pedig a minimálbér. N yilván tartás szünetelése Új előírás 2012.] inyon tón is '4 évi . Szociális szövet­ j kezet munkaadónak legfeljebb a munkabér és járuléka 70 százalékáig terjedő támogatás adható. törvény 25. §-aiban. „Álláskeresési ellátásokra” módosul az átmenetileg munka nélkül maradók juttatásaira (álláskeresési já­ radék. § (l)b) pontjában. ja n u á r 1 -jé tő l. § (4) d) pontjában. mint­ ámét is nek idő­ st eddig a munkanélküli-ellátásokról? Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély Új előírás 2012. január 1-jétől. ■ az önkéntes tartalékos katonai tényle­ ges szolgálatteljesítés időtartama alatt. aki korhatár előtti ellátásban. január 1-jétől. ja n u á r 1 -jétő l. § (3)-(4) bekezdéseiben. törvény 30. ■90 napra rövidült a járadékban tölthető idő (korábban ez maximum 270 nap lehetett). azza). január 1-jétől. január 1-jétől.] lgáltat tájáról ást köt. álláskeresési segély) eddigi „álláskere­ sési támogatások” gyűjtőfogalma. Ennek elemei a következők: ■egy nap ellátásért tíz nap jogszerző időt kell felmutatni (korábban öt nap járulékfizetésért lehetett egynapi ellátást szerezni). [Lásdazl991/lV.] Változás 2012.] Álláskeresési ellátások Változás 2 1 szeptember 1-jétől. § (6) bekezdésében. A nyugdíj előtti álláskeresési segély feltétele. és kötelezettséget yállal rá. törvény 24-38.] Keresetpótló ju tta tá s összege Változás 2012. hogy a munkanélküli 45 napon át álláskeresési járadékban részesült (korábban ez 90 nap volt) [Lásd az 1991. izolja. (2011-ben a keresetpótló jut­ tatás alsó határa a minimálbér 60 százaléka. irvény ében. feltéve.] rvény idelet . ■az ellátásra való jogosultsághoz m inim um 360 nap jogszerző idővel kell rendelkezni (ko­ rábban 365 nappal kellett). § (9) c) pontjában. Az álláskereső ak­ tív munkahelykereső tevékenysége és álláske­ resőként való nyilvántartása szünetel ■a terhességi-gyermekágyi segélyre és gyer­ mekgondozási díjra való jogosultság meg­ állapítását követő naptól. [Lásd az 1991/IV. ■megszűnt az álláskeresési segély azon biz­ tosítottak esetében. A támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes időtartama legfeljebb egy év (maxim um nyolc hónap támogatott foglalkoztatás plusz négy hónap kötelező továbbfoglalkoztatás).) [Lásd az 1991/IV. Az álláskeresési járadékra való jogosultság időtartam ának meghatározásánál jogszerző időnek minősül. hogy a munkaviszony megszüntetésére a tá­ mogatás folyósításának időtartama alatt sem [Lásd az 1991/IV. ban.] I — -P snjo- Foglalkoztatást bővítő tám ogatások Ú előírás 2012.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 .M U N K A N EL K Ü L1-EL LÁ T Á S0I< 77 Mit kell tudni tását k ö ly iránti ni. §-aiban.] nyokat léséről.

törvény 2. ■ a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére. a végrehajtó iroda. személyi egyesülés. ■személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó. A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást naptári évre állapítja meg (ko­ rábban az üzleti évre is megállapíthatta). ja n u á rl-jé tő l. törvény t . a szabadalmi ügyvivő iroda. illetve a munka törvénykönyve szerinti tanulmányi szerződés alapján meg­ szervezett képzés költségeivel. (4) bekezdéseiben. törvényi §-ában.ideértve a szorgalmi időt lalat. ■belföldön vállalkozási tevékenységet folytató. ■ a tanuló-. Továbbra is hozzájárulás-fizetésre kötelezett a belföldi székhelyű ■gazdasági társaság. ellenőrizhető és arányos költségei (kiadásai) összegével.az őt az egészségügyi közszolgáltatás ellátásá­ val összefüggésben terhelő szociális hozzájáru­ lási adó alapja után.felhalmozási támogatással (fejlesztési támogatással). ja n u á r 1 . [Lásd a 2011/CLV. tröszti vállalat. ■állami vállalat. erdőbirtokossági társulat. § (3)-(4) bekezdéseiben. árbevétele arányában. A hozzájárulás kö te le ze ttje i V á lto zá s 2012.] A hozzájárulás teljesítése V áltozás 2012. fiókteleppel rendelkezik. a közjegyzői iroda a tevékenységében személyesen közremű­ ködő tag után (a foglalkoztatottak után viszont továbbra is fizet hozzájárulást). [Lásd a 2011/CLV.§ (1). karbantartására stb. illetve a hallgatói szerződés alap­ ján foglalkoztatott tanuló. (5) bekezdéseiben. Szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett a közjegy­ zői iroda is. és nem költségvetési szervként működik . Az evaalany adózó az egyszerűsített vállal­ kozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét. egyes jogi személyek vállalata és a leányvál­ adó alapja után. a végrehajtó iroda. ■ a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tör­ vény melléklete alapján megállapított kedvez­ ményezett tevékenység ellátásával összefüggés­ ben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási A hozzájárulás a lap ja . [Lásd a 2011/CLV. m értéke Változás 2012. ■ a térségi integrált szakképző központ (TISZK) részét képező szakképző iskola. A számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szo­ ciális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevé­ tele és az egészségbiztosítási szervtől származó Megszűnő hozzájárulás­ csökkentési lehetőségek A bruttó kötelezettség 2012-től már nem csök­ kenthető ■ a gyakorlati képzéssel kapcsolatos elszá­ molható költségek (kiadások) összegével. ha belföldön te­ lephellyel. egyéb szervezet is. va­ lamint a felsőoktatási intézmény számára nyújtott .feltéve. hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kö­ tött. amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett. a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot. ■ a saját munkavállaló számára felnőttképzé­ si szerződés. [Lásd a 2011/CLV. ■az egészségügyről szóló törvényben meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltató . jogi szemé­ H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . §-ában. Továbbra sem kötelezett szak­ képzési hozzájárulásra: ■a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kö­ telező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet. [Lásda20iyCLV. számú melléklet E) fejezete alapján meghatáro­ zott kedvezményezett tevékenysége és a vállal­ kozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania. A szakképzési hozzájárulás mértéke: 1.a gyakorlati képzés tárgyi feltételei javítását szolgáló . törvény 2. Bővül a mentesítet­ tek köre: nem fizet szakképzési hozzájárulást az egyéni cég.az éves bevéte­ le és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában kell megosztania. mint korábban). ■ügyvédi iroda.] Nem vá lto z o tt. az ügyvédi iroda. kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti.5 százalék (bruttó kötelezettség). kivéve a lakás-. vízgazdál­ kodási társulat . törvény 4. vala­ mint az iskolaszövetkezetet. tröszt. közös vállalat. ja n u á rl-jé tő l. § (2). minden más hozzájáru­ lás-kötelezettnek pedig-a közhasznú nonprofit gazdasági társaság kivételével . szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot.] Nem v á lto z o tt. ■szövetkezet. illetve hallgató gya­ korlati képzése során anyagköltségre fordított összeggel. ■ a szakmai alapképzést is szolgáló tanmű­ helyre a tárgyévben fordított. A közhasznú nonprofit gazdasági társaság­ nak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tprvény 6. [Lásd a 2011/CLV.] lyiséggel nem rendelkező társas cég. fizetési kötele­ zettségét pedig az átalányadó megfizetésével teljesíti. [Lásd a 2011/CLV. § (l)-(2) bekezdéseiben. külföldi székhelyű jogi személy.78 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni ■■ a szakképzési hozzájárulásról? 2012. a szociális. A szakképzési hoz­ zájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja (nem a társadalombiztosítási alap. valamint az olyan társaságot. a szabadal­ mi ügyvivő iroda.kivéve a víziközmű-társulatot -. januárl-jétől. törvény 2. ■egyéni cég. A szakképzési hoz­ zájárulás teljesíthető ■a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint a szakközépiskola vagy szakiskola (együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulás­ ra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulás-kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés . január 1-től új törvény állapítja meg a szakképzési hozzájárulás szabályait. § (5) bekezdésében.] Az átalányadózónak nincs bevallási és elszámolási kötelezettsége. bérleti díjára.jé tő l. a tárgyévben for­ dított összeggel.] Nem v á lto z o tt. ■az egyéni vállalkozó önmaga után (de az álta­ la foglalkoztatott után igen). törvény 2.] Mentesség hozzájárulás alól V áltozás 2012.

Ha a tanulószerződés hatálya nem áll fenn a tárgyév egészére. a 2012. amit 2012-re a szakképzési hozzájárulási törvény. hónapjára a csökkentő tétel havi összegét a gyakorlati képzési norma­ tíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának a szorzata képezi tanulónként.] Előlegfizetés A szakképzési hozzájárulási előleg fizeté­ sénél a tárgyév 1-11. hónapjára tanulón­ ként a súlyszorzóval kiszámított csökkentő tétel éves összegének egytizenketted része képezi. Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor.] A szakképzésihozzájárulás-fizetési bruttó kötelezettséget csökkentő tétel a szakmai gya­ korlat idejével (napjaival) arányosan számít­ ható szakközépiskolával vagy szakiskolával kötött együttműködési megállapodás. szeptember 1-jétől: gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal.az előlegszámítás szabálya szerint . A szakmai és vizsgakövetelményekben rögzített elméleti és gyakorlati oktatás arányát . így az egynapi gyakorlati képzési normatíva öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 100 nappal) 4400 forint/nap. hallgatók esetén 1/100 részével számolva határozha­ tó meg. melynek az öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 130 nappal) napi 3385 forint. kormányrendelet 6. [Lásd a 280/2011. A hozzájárulás-fizetési kötelezettség a napi normatíva. illetve 6. kormányrendelet 4. kormányrendelet 2.) Tehát például az összefüggő szakmai gya­ korlat megszervezése esetén a gazdálkodók tanulónként (20 nap x 3385 forint) 67 700 fo­ rint csökkentő tételt számolhatnak el az adott szakmai gyakorlati hónapra.figyelembe véve te­ hát a szakképesítések túlnyomó többségében az előírt gyakorlati képzési idő (183 oktatási és 20 nap a szorgalmi időt követő összefüggő szakmai gyakorlat idején. Az egyna­ pi gyakorlati képzési normatíva tanulók esetén az alapnormatíva 1/130 részével. ■ 2012. az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel . évi CLXXXVII. az állami adóha­ tóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti bruttó . kormányrendelet 5.] Osztószám felsőoktatásban A felsőoktatási törvény alapján a félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak. illetve csak időszakosan) tesz eleget. [Lásd a 280/2011. A kötelezettségét gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hoz­ zájárulás-kötelezett a bruttó kötelezettségét . §-ában. [Lásd a 280/2011. [ Lásd a 280/2011. § (4) bekezdésében. az alapnormatíva-összeg és a rendelet mellékletében szereplő.együttműködési megállapodást kötött. vagyis összesen 130 gyakorlati képzési nap évente. § (2) bekezdésében. aki hozzá­ járulási kötelezettségének a gyakorlati képzés szervezésével nem (vagy csak részben.tanulón­ ként. így vezése például esetén a a gyakorlatigényes gyakorlat gazdálkodók szak keretében a szakmai megszer­ hallgatón­ Tanulószerződéses g yako rlati képzés Az a hozzájárulásra kötelezett. kormányrendelet 4. kormányrendelet 6.az OKJ-ban sze­ replő szakképesítésekre átlagosan jellemző 40-60 százalékos arányt . Az a hozzájárulásra kötelezett. aki szak­ képző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezé­ sével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségé­ nek. tanulónként az előlegfizetési szabályok szerint számított havi csökkentő tételek összege adja a csök­ kentő tétel éves összegét. illetve a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett gyakorlati képzés esetén.a felsőoktatásról szóló 2005. Az alapnormatíva 440 000 forint/fő/év.ha a tanulószer­ ződés a tárgyév egészére fennáll . ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen. [Lásd a 280/2011.] Osztószám eg yüttm űködési m eg állap o ­ dásnál A szakképző iskolákban egy tanítási évben átlagosan 183 tanítási nap és 20 nap összefüg­ gő szakmai gyakorlati nap van. az azt követő évekre pedig a mindenkori éves költségvetési törvény rögzít. § (l)-(3) bekezdéseiben. A csökkentő té­ tel éves összegét a tárgyévre . § (2) bekezdéseiben. törvény 31.SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 79 Hozzájárulás-teljesítés gyakorlati képzéssel nap 60 százaléka) 110 nap a szorgalmi időben G yakorlati képzésre elszám olható norm atíva Ú előírás 2012.kötelezettségét.] Visszatérítés Új előírás 2012.az elő­ legszámítás szabálya szerint meghatározott . paragrafus (1) bekez­ dése alapján . vagyis 100 nap évente.számított összegét az adott hónap­ ból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári nap­ jai számának arányában kell meghatározni. ja n u á r 1 -jé tő l. § (1) bekez­ désében és a 280/2011. § (4)-(6) bekezdéseiben.] követő összefüggő szakmai gyakorlatot is szervezésével. törvény 5. a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor. át­ lagosan 20 hét. [Lásd a 2011/CLV. § (2) bekezdésében. § (2). a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szak­ macsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni.vagy a csökkentő tételként fi­ gyelembe vehető összegek levonását követően: nettó .] A tárgyév teljes időtartamára fennálló ta­ nulószerződés esetén a szakképzési hozzájá­ rulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. a csökkentő tétel . ha a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulás­ kötelezett . amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.] ként (20 nap x 4400 forint) 88 000 forint csökkentő tételt számolhatnak el havonta. §-jában. éves bruttó kötelezettségét a csökkentő tétel összegével csökkentheti. Ezzel az osz­ tószámmal került meghatározásra az egynapi gyakorlati képzési normatíva. augusztus 31-éig: a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével. Ha a tanulószerződés hónap közben szű­ nik meg.összege azon hónapra számolható el a ta­ nuló után először. valamint a képzési napok és a tanulók (hallgatók) számának szorzatával csökkenthető. kormányrendelet 5. törvény 8. [Lásd a 280/2011. illetve hallgatónként. [Lásd a 2011/CLV. A gyakorlati j képzésnek a szakképzési hozzájárulásra kö­ telezettek által elszámolható költségeire az is­ kolai rendszerben oktatható szakképesítések­ re differenciált normatíva kerül bevezetésre. (40 százalékos­ nál kisebb arányú gyakorlati képzés esetén a teljes gyakorlati képzés megszervezhető együttműködési megállapodás keretében. ja n u á r 1 -jé tő l.

80

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁR ULÁS

2012-re440 ezer forint/fő/év összegben rögzített alapnormatíva alapján - az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint - számított összeggel (csök­ kentő tétel) csökkentheti. Ha a hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szer­ vezésével teljesítőnél a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét, a meghaladó rész visszaigényelhető az állami adóhatóságtól. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszerben) a hallgatói szerződés alap­ ján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezettségre is érvényes. Az állam i adóhatóság a visszatérítésnél az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulás-kötelezettet nem illeti meg viszszatérítés. Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban a szakkép­ zésről szóló törvényben meghatározott időtar­ tamot meghaladó mértékben vállal kötelezett­ séget, és tanulószerződéssel nem rendelkezik. Ha a hozzájárulás-kötelezett a tanulószer­ ződést határidő előtt jogellenesen felmondja, a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett szám­ lára visszatéríteni (az adózás rendjéről szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint) a tanulószerződés alapján 2012. január 1-je után, a szakképzési hozzájárulási kötele­ zettsége terhére a tanulószerződés felmondásá­ ig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét. [ Lásd a 2011/CLV. törvény 8 § (l)-(4) és (8) bekezdéseiben.] ■

Tanuló á tirá n yítá sa - teljesítési m e g b ízo tt
Új előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Aki tanulószer­ ződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló tör­ vényben meghatározott és a tanulószerződés­ ben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzésre jogosult szer­ vezettel vagy szakképző intézménnyel (teljesí­ tési megbízott), amelyhez gyakorlati képzésre átirányíthatja tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződés­ ben meghatározott gyakorlati képzési idő legfel­ jebb 50 százaléka lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettnek. A teljesítési megbízott az általa az átirányítottaknak vég­
HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

zett gyakorlati képzésre nem érvényesítheti a normatíva szerinti csökkentést. Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodásnak tartal­ maznia kell ■az együttműködési megállapodást kötő felek (a hozzájárulásra kötelezett és a teljesítési meg­ bízott) nevét (cégnevét), székhelyét, adószá­ mát, statisztikai számjelét, cégjegyzék- vagy nyilvántartási számát, kamarai nyilvántartási számát; ■a hozzájárulásra kötelezettnél azon gyakor­ lati képzésben részesülő tanulószerződéses ta­ nulók szakképesítésenkénti, évfolyamonkénti létszámát, akiket más gyakorlatiképzés-szervezőhöz, teljesítési megbízotthoz irányítanak át; ■ a szakképző iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, a hoz­ zájárulásra kötelezettnél a tanulószerződés ke­ retében végzett gyakorlati képzés időtartamát, valamint az átirányítás időtartamát s annak arányát tanévenként; ■a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszeré­ nek leírását; ■az együttműködési megállapodást kötő felek­ nek a gyakorlati képzés végrehajtásávaj kapcso­ latos jogait és kötelezettségeit; ■a gyakorlati képzésre átirányított tanulókat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör­ vény szerint megillető természetbeni juttatások biztosításának rendjét, a tanuló felelősségbizto­ sításának költségviselőjét; ■a gyakorlati képzéssel összefüggésben a telje­ sítési megbízottat megillető díjazást; ■a gyakorlati képzés időtartama alatt a tanu­ ló felügyeletéről gondoskodni köteles személy megnevezését. Ha a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati kép­ zés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50 százalékát meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, az adott tanulószerző­ déses tanuló után nem érvényesítheti a norma­ tíva szerinti csökkentést. [Lásd a 2011/CLV. törvény 8. § (5)-(7) bekezdéseiben.]

A hozzájárulás-kötelezett az év 1-11. hónap­ jára havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó köte­ lezettség, azzal, hogy a csökkentő tétel az elő­ legbefizetésnél időarányosan figyelembe vehe­ tő, ha a kötelezett kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesít, és a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét. Ez esetben a kötele­ zettséget meghaladó rész visszaigényelhető. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszer­ ben) a hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezett­ ségre is érvényes. Az előleg összegét a kötelezett havonta maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja, és megfizeti - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli az előzőek szerinti összeget. A befizetett előleg és az éves nettó kötele­ zettség különbözetét a tárgyévet követő év feb­ ruár 25-éig kell befizetni, iHetve a többletbefi­ zetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A kettős könyvvitelt vezető, a naptári évtől eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának meghatá­ rozásához szükséges árbevétele összetételében bekövetkezett - a főszabály szerinti éves beval­ lásában figyelembe nem vett - változás esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üz­ leti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig vallja be (a társasági adóról készítendő bevallá­ sában), fizeti meg vagy igényli vissza. A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró öszszeg kiutalását vagy átvezetését a bevallás ese­ dékességének napjától kezdeményezheti. A hozzájárulásra kötelezettnek a szakkép­ zési hozzájárulás bevallásával, befizetésével, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia a szak­ képzési hozzájárulási törvény által nem szabá­ lyozott kérdésekben. Az ellenőrzés érdekében a gazdasági kamara az állami adóhatóságnak közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az ál­ tala a gyakorlatiképzés-szervezésre jogosult hozzájárulás-kötelezettekről, illetve a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásokhoz. [Lásd a 2011/CLV. törvény 9., 11. §-aiban.]

Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k Változás 2012. január 1-jétől. A hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja és maga fizeti meg - a tárgyévet követő év február 25-éig - az állami adóható­ ságnak ■a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét, ■a csökkentő tétel éves összegét, ■ az éves bruttó kötelezettség és a csökkentő tétel különbözeiéként megállapított éves nettó kötelezettségét.

Képzés, képzési ren d szerfejlesztésén ek tám ogatása
V áltozás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A szakképzési hozzájárulásból származó bevételek a Nemze­ ti Foglalkoztatási Alapot illetik meg. E források felhasználhatók: ■kormánydöntés alapján szak-, illetve felnőttképzéssel összefüggő központi programra; to­

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁ RULÁS

81

• hónap, előleget ttó köte'l az elő. be vehe?rződés Iteljesít, i bruttó kötet­ hető. E ndszerkorlati elezettamaga Hja, és lapjáig miára, szeget, köteleév febetbefiyelni. évtől )vagy tendő ?hatálében bevalsetén azüzPjáig vallád ö sz-

vábbá - kérelemre - képzési célú támogatásra legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, magyarországi székhelyű, fióktelepű befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelke­ ző gazdasági társaság számára; a kkv-s körbe nem tartozó hozzájárulás-kötelezett részére olyan tanműhely létesítésére, amelyben az - is­ kolai rendszerű szakképzés keretében - tanu­ lószerződés alapján gyakorlati képzés folyta­ tását tervezi; valamint az ilyen tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, szoftver­ felhasználási jog és szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék megszerzéséhez, ■hozzájárulásra nem kötelezett, a szakkép­ zésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet (egy­ házi fenntartású intézmény, költségvetési szerv, nonprofit szervezet, illetve az általuk fenntar­ tott intézmény) normatív támogatására, ■a közoktatási intézményben nappali rendsze­ rű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogvi­ szonyban álló, a gazdaság által az adott megyé­ ben igényelt szakképesítést tanulókat megillető - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) kormányrendeletben meg­ határozott - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására, ■a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség kereté­ ben szak- és felnőttképzési célokra, ■a decentralizált keretből finanszírozható cé­ lokra (az előző pontok levonását követően fenn­ maradó összeg 75 százalékáig), ■a központi keretből finanszírozható célokra (az előző pontok levonását követően fennmara­ dó összeg erejéig). [Lásd a 2011/CLV. törvény 12., 14§-aiban.] A decentralizált keret beruházási célú támo­ gatásokra használható fel ■a hozzájárulás-kötelezettnél folyó gyakorlati képzés támogatására azon tanulók esetében, akiknek az elméleti képzése a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakkép­ zést folytató intézményeiben folyik, ■ az iskolai rendszerű képzéssel összefüg­ gésben a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató intéz­ ményeiben; a szak- és felnőttképzésért felelős miniszterrel szakképzési feladatellátásra meg­ állapodással rendelkező szakképzést folytató intézményben; speciális szakiskolában és kész­ ségfejlesztő speciális szakiskolában; a szakkép­ ző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű gyakorlati képzés­ ben részt vevő állami felnőttképzési intézmény­ nél; a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott

esecképével, atos zóló zakabáben nak izálsult ulóz. m.]

szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházáshoz; vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftverfelhaszná­ lási jog megszerzésére, illetve szellemi jogvéde­ lemben részesülő szoftvertermék beszerzésére. A támogatás odaítélése nyilvános pályázat alapján történik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 17. §-ban, 19. § (l)-(3) bekezdéseiben.] A központi keretből a decentralizált keretnél megfogalmazott célokon (beruházási támoga­ tásokon) túlmenően ■beruházási célú támogatás nyújtható az álla­ mi szak- és felnőttképzési szervnek, ■támogatás nyújtható a szakképesítésért fele­ lős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- $s taneszközfejlesztéshez, központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gya­ korlati tantárgyakat oktató tanárok, szak- és gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez (az intézet a szakképzés fejlesztése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki), ■ támogatás nyújtható a gazdasági kamarák­ nak - a gazdasági kamaráknak nyújtott tá­ mogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttműködő országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek - a gazdasá­ gi kamarákról szóló törvényekben, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatáro­ zott feladataik, továbbá a szakképesítésért fele­ lős miniszterrel kötött megállapodásban foglalt szakképzési feladatok ellátására, ■kérelemre támogatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzés­ fejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint - nyilvános pályázat útján - országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez, ■támogatható a beruházási célú támogatásra jogosultnál (lásd decentralizált keret) a szak­ képzés korszerűsítéséhez szükséges tananyagés taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakés gyakorlati oktatók akkreditált továbbkép­ zése, ■forrás biztosítható a felnőttképzésről szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra, vala­ mint ■ támogatás nyújtható az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatai ellátásához, melyek a következők lehetnek: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény­ ben szabályozott pályaorientáció, a szakiskolai

esi izesok iőttto-

és szakközépiskolai általános műveltséget meg­ alapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és fejlesztése, valamint az e feladatok ellátásá­ hoz kapcsolódó kutatási, monitoringtevékeny­ ség; a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezé­ séhez kapcsolódó, valamint a szakképző iskolá­ kat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fej­ lesztési feladatok ellátása; a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése; a szakképző iskolákra vo­ natkozó adatfeldolgozás tekintetében a közok­ tatási információs rendszer fejlesztése. [Lásd a 2011/CLV. törvény 18-19. §-aiban.] A támogatások részletes feltételeiről szerző­ désben kell megállapodni. A szerződést az álla­ mi szak- és felnőttképzési szerv köti meg. A támogatási szerződés tartalmazza: ■a támogatásban részesülő nevét, székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartá­ si számát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi nyilvántartási szá­ mát, szakképző iskola és felsőoktatási intéz­ mény esetében az intézmény OM-azonosítóját, ■ a támogatásban részesülő - állami adóha­ tóságnál bejelentett - pénzforgalmiszámlaszámát (a fenntartó elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlaszámot) és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, ahova a támogatás összege átutalható, ■a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, ■a támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését, ■ a támogatásban részesülőnek a támogatott programhoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb pénzeszköz összegét, ■a beruházás, illetve a program megkezdésé­ nek és befejezésének tervezett időpontját, va­ lamint a támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi elszámolás módját és időpontját, ■a beruházási célú támogatásoknál a fejlesz­ téssel közvetlenül érintett tanulói, illetve hall­ gatói létszámot, ■a szerződésszegés, illetve a nem rendeltetésszerű támogatásfelhasználás jogkövetkezmé­ nyeit, ■a beruházási célú támogatásoknál a jelzálog­ jog megszűnésének feltételeit, ■ azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a támogatást nyújtó eláll a szerződéstől, ■mindazt, amit az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányren­ delet előír. Az alaprészből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv, a szak- és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

82 | S Z A K K É P Z É S I H O Z Z Á J Á R U L Á S

valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervek végzik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 20-21. §-aiban.] A hozzájárulásra kötelezett az alaprészből a kormány egyedi döntésén alapuló támogatást, valamint a pályázat útján kapott beruházási célú támogatást a tőketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés időtartamáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Az alaprészből kapott beruházási célú támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra leg­ alább tízéves időtartamra - a támogatás mér­ tékéig - jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a támogatást nyújtó szerv javára. A jelzálogjog megszűnésé­ nek feltételeiről a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra for­ dítja, vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, megvalósított létesítményt nem a szer­ ződésben meghatározott rendeltetés szerint használja, illetve az a támogatási szerződésben meghatározott idő előtt kikerül birtokából, vagy a létesítményt megszünteti, a kapott összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától számítva a min­ denkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben vissza kell fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára az alaprész javára. A viszszafizetett támogatás összegével a kedvezmé­ nyezettnél a tőketartalékot - a lekötött tartalék megszüntetése után - csökkenteni kell. [Lásd a 2011/CLV. törvény 22. §-ában.]

Á tm en eti rendelkezések A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprésze javára fennálló követelések és terhére vállalt kötelezettségek a Nemzeti Foglalkoztatá­ si Alap képzési alaprészét illetik meg és terhelik, ideértve az aktív és passzív elszámolásokat is. A hozzájárulási kötelezettség 2011-re vonat­ kozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést is, a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályokat kell alkal­ mazni, az alábbiak figyelembevételével. A 2011-ben kezdődő üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kö­ telezett ■az üzleti év első napjától december 31-éig idő­ arányosan a szakképzési hozzájárulásról szóló (korábbi) 2003. évi LXXXVI. törvény szerint, ■ 2012. január 1-jét követően a szakképzési hozzájárulásról szóló (új) 2011. éviCLV. törvény szerint teljesíti.
HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

eredeti rendeltetésének megfelelően nem mű­ ködtethető tovább, a létesítmény szükségessé ■ a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő váló elidegenítése esetén elővásárlási jog illeti hozzájárulás-kötelezett az állami szak- és fel­ meg az érintett szakképző iskola fenntartóját, nőttképzési szerv felé, ha az a létesítményt szakképző iskolai tanu­ ■a gyakorlati képzést nem szervező hozzájáru­ lók gyakorlati képzésére kívánja továbbmű­ lásra kötelezett az állami adóhatóság felé ködtetni. Ha nem él elővásárlási jogával, ak­ teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, 2012. kor az azt a hozzájárulásra kötelezettet illeti február 25-ig benyújtandó soron kívüli beval­ meg, amelyik a legelőnyösebb vételi ajánlatot lásban. teszi, feltéve, hogy a létesítményt szakképző 2011-ben kezdődő üzleti év esetén, ha a 2011. iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja december 31-éig terjedő időszakban a hozzájá­ továbbműködtetni. A vételi ajánlatok elbírá­ rulásra kötelezett a kötelezettségét részben a sa­ lásáról a szak- és felnőttképzésért felelős m i­ ját munkavállalói számára a felnőttképzésről niszter dönt. Ha az elővásárlási jog jogosultjai szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott e jogukkal nem élnek, az ingatlan vételárából felnőttképzési szerződés és a munka törvényaz ingatlanhoz nyújtott támogatást vissza kell könyve szerinti tanulmányi szerződés vagy fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára. a tanulmányok folytatására történő munkáltatói [Lásd a 2011/CLV. törvény 28. §-ában.] kötelezés alapján megszervezett képzés költsé­ Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa 2012. gei elszámolásával teljesíti, 2lj)12. február 25-éig január 1-je előtt megkötött tanuló- vagy hallga­ a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötele­ tói szerződést az abban foglalt határidő lejárta zettségét is teljesítenie kell a fővárosi, megyei előtt, 2012. január 1-jét követően jogellenesen kormányhivatal munkaügyi központja részére. felmondja, a szerződés felmondását követő 15 [Lásd a 2011/CLV. törvény 25-26. §-aiban.] napon belül köteles a szakképzési hozzájáru­ Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, lási kötelezettsége terhére a szerződés alapján amelyik hozzájárulási kötelezettségé) 2012. ja­ annak felmondásáig " nuár 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében ■az elszámolt költségek teljes, az igénybevételi gyakorlati képzés szervezésével teljesítette, és kamattal növelt összegét az állami szak- és fel­ a gyakorlati képzésre nőttképzési szervnek a Magyar Államkincstár­ ■együttműködési megállapodás alapján került nál vezetett Nemzeti Foglalkoztatási Alap terü­ sor, 2012. január 1-jét követően az együttműkö­ leti előirányzat-felhasználási keretszámlájára dési megállapodás szerinti időtartamból még (EFK-számla) befizetni, hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége ■ a 2012. január 1-jétől érvényesíthető csök­ teljesítésénél a normatíva szerinti elszámolási kentő tétel teljes összegét az adózás rendjéről szabályokat kell alkalmaznia, szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabá­ ■hallgatói szerződés alapján került sor, 2012. lyainak megfelelően az állami adóhatóságnál január 1-jét követően a hallgatói szerződésben vezetett számlára visszatéríteni. meghatározott időtartamból még hátralevő idő­ [Lásd a 2011/CLV. törvény 29. §-ában.] re a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél Az a hozzájárulásra kötelezett, amelyik a normatívára és a visszaigénylésre vonatkozó 2012. január 1-je előtt gyakorlati képzés szer­ szabályokat kell alkalmaznia. vezésével teljesítette szakképzési hozzájáru­ A felsőfokú szakképzés keretében folyó lási kötelezettségét, és a csoportos gyakorlati gyakorlati képzésre (akár együttműködési képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz be­ megállapodás, akár hallgatói szerződés alap­ szerzésére fordított kiadását, költségét a szak­ ján került rá sor) a képzésből 2012. január 1-jét képzési hozzájárulás terhére legkésőbb 2011. követően még hátralevő időre a hozzájárulási december 31-éig elszámolta, a tárgyi eszközt kötelezettség teljesítésénél a normatívára és köteles elkülönítetten nyilvántartani és öt évig a visszaigénylésre vonatkozó szabályokat, va­ ha a tárgyi eszköz ingatlan, tíz évig - gyakorlati lamint a korlátozó feltételeket is megfelelően képzés céljaira használni. alkalmazni kell. Ha a hozzájárulásra kötelezett megszünteti [Lásd a 2011/CLV. törvény 27. §-ában.[ a gyakorlati képzés vagy egy adott szakképesí­ 2012. január 1-je előtt a Munkaerő-piaci tés gyakorlati képzése szervezését, legkésőbb Alap képzési alaprészéből, valamint annak a megszüntetéssel egyidejűleg köteles az EFKjogelődjétől, a fejlesztési és képzési alap­ számlára befizetni a 2011. december 31-én ha­ részből kapott beruházási célú támogatással tályos szabályok szerint a szakképzési hozzá­ megvalósított, gyakorlati képzést szolgáló léte­ járulási kötelezettség terhére beszerzett tárgyi sítményt nem lehet az eredeti rendeltetéstől el­ eszközöknek és beruházásoknak - a képzés­ térő céllal működtetni, ha a támogatási szerző­ megszűnés időpontjában fennálló - a még hát­ désben meghatározott időtartam még nem telt ralévő használati kötelezettségi idővel arányos el. Ha a gyakorlati képzést szolgáló létesítmény bekerülési értékét. 2011-ben kezdődő üzleti év esetén a 2011. de­ cember 31-éig terjedő időszakra

BEVALLAS, BEFIZETÉS

83

Mit kell tudni
iem m űségessé og illeti tartóját, si tanúábbműval, a k et illeti ánlatot kképző cívánja elbírálős m i)sultjai [árából za kell lávára. ában.] a2012. hallgalejárta nesen ető 1 5 ájárulapján vételi és felícstárteriilájára csökijéről zabáígnál bán.] lyik szeríjáruírlati beszak2011.

Mentesül e befizetési kötelezettség alól ■a jogutóddal m e g s z ű n ő gyakorlati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha jogutódja is hozzájárulás-kötelezett, és a gyakorlati kép­ zést azonos feltételekkel jo g szerűen folytatja,
továbbá a a jogutód nélkül megszűnő vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntető gyakor­ lati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök tulajdonjogát térítésmentesen átadja térségi integrált szakképző központ keretében működő, nappali iskolai rendszerű szakképzést folytató intézménynek. Ez esetben az eszközátadást más adókötelezett­ ség nem terheli. [Lásd a 2011/CLV. törvény 30. §-ában.] 2011-ben nyújtott fejlesztési támogatás a 2012. január 1-je előtt hatályos szabályok sze­ rint legkésőbb 2012. december 31-éig használ­ ható fel a támogatási szerződésben meghatáro­ zott célokra; az ezen időpontig fel nem használt fejlesztési támogatási összeget 2013. január 30áig be kell fizetni az EFK-számlára. A fejlesztési támogatásban részesített 2012. január 1-jét megelőzően öt évre - ingatlan ese­ tén tíz évre - vonatkozóan köteles elszámolást készíteni, valamint 2013. március 15-éig adatot szolgáltatni az állami szak- és felnőttképzési szerv részére a 2011. december 31-éig hatályos szabályok szerint fogadott fejlesztési támoga­ tásból megvalósult fejlesztésekről. Az állami szak- és felnőttképzési szerv az elszámolást 60 napon belül ellenőrzi, és azt elfogadja, vagy jogszerűtlen felhasználás miatt befizetési köte­ lezettséget állapít meg. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 30 napon belül köteles befizetni az EFK-számlára. [Lásd a 2011/CLV. törvény 31. §-ában.] Az adózás rendjéről szóló törvényben meg­ határozott elévülés időtartama alatt - a benyúj­ tott elszámolás alapján - továbbra is az állami szak- és felnőttképzési szerv ellenőrzi a hozzá­ járulási kötelezettségüket a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint gya­ korlati képzés szervezésével teljesítők kötele­ zettségteljesítését. Nekik az önellenőrzést is az állami szak- és felnőttképzési szervhez kell benyújtaniuk. Az ellenőrzésre és az önellenőrzésre, továb­ bá az ezek alapján a kötelezettet terhelő befize­ tésre vagy a visszatérítési igény érvényesítésére a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabá­ lyok az irányadók. A 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint nyújtott fejlesztési támogatá­ sok, valamint a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználá­ sának elszámoltatását és ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv végzi.

a bevallásról, befizetesrol, adatszolgáltatásról?
Járulékbevallás
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Megszűnik a tb-járulék, így annak bevallása is (tb-járulék helyett szociális hozzájárulási adót kell bevallani). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § p j bekezdésében.] Á tm e n e ti szabály. Még társadalombiztosítási járulékot kell - a 2011. decemberre benyújtott bevallásban - bevallani a 2011. december havi bér után, ha azt 2012. január 10-éig kifizetik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 65. § (2) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak es a bizto­ sított egyéni vállalkozónak havonként, a tárgy­ hónapot követő hónap 12-éig elektronikus úton kell járulékbevallást benyújtania és járulékada­ tokat szolgáltatnia. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig köteles a járu­ lékokat - elektronikus úton - bevallani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. §-ában.] Nem kell a járulékot (és a 2012-ben a tbjárulékot felváltó szociális hozzájárulási adót sem) bevallania annak a munkavállalónak, aki magyarországi biztosítási jogviszonyára tekin­ tettel külfölditől kap járulékalapot képező jöve­ delmet (például belföldi munkáltatója külföldi anyavállalatától részvényopciós jövedelmet, bonuszt). E külföldi juttatótól származó jöve­ delmek után a magánszemély 27 százalékos ehót fizet, amelyet az éves bevallásában vall be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.] A Magyarországon bejegyzésre nem köte­ lezett külföldi vállalkozás által foglalkoztatott, a magyar jog szerint biztosított munkavállaló után a járulékokat a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton, egyszerűsített, magyar-angol nyelvű űrlapon kell bevallani. A bevallást a külföldi vállalkozás nevében a bel­ földi fióktelep, ha nincs fióktelep, a pénzügyi képviselője - vagy az adózás rendjéről szóló tör­ vény szerint meghatalmazott más képviselője - nyújtja be. Ha a külföldi vállalkozásnak nincs fióktelepe, megbízott pénzügyi vagy más képvi­ selője belföldön, mint foglalkoztatónak kérnie

kell a magyar adóhatóságnál saját nyilvántartás­ ba vételét, és így közvetlenül teljesítheti bevallá­ si kötelezettségét. Ha a külföldi vállalkozás nem kérte az adóhatóságtól, hogy az foglalkoztató­ ként vegye nyilvántartásba, a munkavállalónak kell a járulékokat a saját nevében bevallania. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(3) bekezdéseiben.] Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a járu­ lékokat a belföldön bejegyzett kölcsönbevevő vállalkozásnak kell bevallani. Ha a munkavállalót kirendelés alapján egy másik belföldi vállalkozás foglalkoztatja, és a munkáltatók megállapodása alapján a bért és annak közterheit az a vállalkozás fizeti, amely­ hez a dolgozót kirendelték, akkor e munkavál­ laló után a bevallást is ez utóbbi vállalkozás kö­ teles benyújtani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (4) bekezdésében.]

Járulékbefizetés
Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak és a biz­ tosított egyéni vállalkozónak a járulékokat a tárgyhónapot követő 12-éig kell megfizetnie. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a ne­ gyedévet követő hónap 12-éig köteles megfizetni a járulékokat. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (l)-(4) bekezdéseiben.] A munkavállalónak nem járulékokat kell

közt ,ig _ lati

teti esíDbb ¡FK haízágyj iéshát-

fizetni, ha magyarországi biztosítási jogviszo­ nyára tekintettel külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet. A magánszemély e jövedel­ me után 27 százalék eho fizetésére köteles, ame­ lyet az adóelőleggel egyidejűleg, negyedévente fizet be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Tagdíjbefizetés, tag d íjb e vallás
V áltozás 2011. d e ce m be r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, és így annak bevallása is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.]

/os

HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8ff

BEV AL LA S, BEFIZETES

AZ ADOZAS RENDJE

Mit kell tudni
Nyugdíjas egyéni vállalko zó já ru lé k a Nem válto zo tt. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatási, illetve a nyug­ díjjárulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie és személyijövedelemadó-bevallásában bevallania - mond­ ja ki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1-2. melléklete. Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a mun­ kavállalót a belföldön bejegyzett kölcsönbeve­ vő köteles bejelenteni. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(4) bekezdéseiben.] A foglalkoztató legkésőbb a bejelentést köve­ tő napon köteles igazolást kiadni a biztosított­ nak a bejelentés időpontjáról, s arról, milyen adatokat jelentett be. A foglalkoztató a bizto­ sított kérésére ismételten is köteles - három munkanapon belül - kiadni az igazolást arról, hogy a biztosítottat bejelentette. Az igazolás­ nak ekkor is tartalmaznia kell a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. Az igazolás kiadásának elmulasz­ tásáért a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal stújtható. [Lásd az 19^7/LXXX. törvény 44. § (5), 44/A § (7) bekezdéseiben.] Ha nem biztosított és egészségügyi szol­ gáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult belföl­ ditől az egészségügyi szolgáltatási járulékot más - személy vagy szerv, szervezet - átvál­ lalja, ezt a fizetésre eredetileg kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az adóha­ tóságnak; az átvállalás csak akkor válik ér­ vényessé, ha az adóhatóság azt jóváhagyja. Á [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (4)-(5) bekezdéseiben.]

az adózás rendjéről a tb-ben?
Bejelentés Változás 2012. ja n u á r 1-jétő l. Az iskolaszövet­ kezetnek - a munkaszerződés megkötésének napján - azokat a munkaviszonyban foglal­ koztatott tagokat is be kell jelentenie az állami adóhatóságnak, akik nem biztosítottak. [2003/XCII. törvény 16. § (11)] Nem v álto zo tt. A munkáltatónak, a kifizető­ nek az adóhatósághoz kell elektronikus úton vagy papíralapon bejelentenie a biztosítottját, a biztosított egyéni vállalkozónak és őster­ melőnek saját magát, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napjáig, de még a foglalkozta­ tás megkezdése előtt. E határidőszabály alól kivétel az álláskeresési támogatás, illetve az, amikor a biztosítás csak utólag - például meg­ bízásnál gyakran csak a kifizetéskor - álla­ pítható meg; ilyenkor a bejelentést legkésőbb a biztosítás megállapítását követő napon kell megtenni. A biztosítás megszűnését és szünetelését nyolc napon belül kell bejelenteni. Nem kell bejelentenie a kifizetőnek az ese­ ti megbízás keretében foglalkoztatott bizto­ sítottját, ha a foglalkoztatott igazolja, hogy másik biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik (vagyis másik foglalkoztató már bejelentette). [2003/XCII. törvény 16. § (4), (8)] A nem biztosított magánszemélynek a 2012-ben már havi 6390 forint - egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezett- ■ ) sége keletkezését és megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie az adóhatósághoz. Nem kell bejelenteni a magánszemély e kötelezettségének megszűnését, ha az a biz­ tosítási jogviszony létesítése m iatt szűnt meg (az adóhatóság ilyenkor a foglalkoz­ tatói bejelentés alapján a biztosítási jogvi­ szony első napjától hivatalból intézkedik azegészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség törléséről). [2003/XCII. törvény 20. § (6), (7)]

Evás egyéni vállalkozó já ru lé k a Nem v á lto z o tt. A főállású evás egyéni vál­ lalkozó a járulékot - az eváról szóló 2002. évi XLI11. törvény 22. paragrafusának (8) bekez­ dése alapján - havonta, a tárgyhónapot követő 12-éig köteles megfizetni és bevallani. A töb­ bes jogviszonyban álló, nappali tagozatos vagy heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező evás egyéni vállalkozónak a járulékot negyedéven­ te, a negyedévet követő 12-éig kell megfizetnie és a tárgynegyedév utolsó hónapjának köte­ lezettségeként bevallania. A kiegészítő tevé­ kenységű (nyugdíjas) evás egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási és a nyugdíjjá­ rulékot évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni és az éves evabevallásában bevallani.

Jövedelem k ü lfö ld itő l Nem v á lto z o tt. Nem kell a m unkavállaló­ nak járulékot fizetnie, ha biztosítási jogvi­ szonyával összefüggésben nem a foglalkoz­ tatójától, hanem külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet (például a munkáltatója külföldi anyavállalatától). A nem biztosítá­ si jogviszonyból származó jövedelem után a magánszemély, ha kifizetőnek nem m inő­ sülő külföldi a juttató, a negyedévet követő hónap 12. napjáig 27 százalékos ehót fizet (az adóelőleggel együtt), amelyet az éves beval­ lásában köteles bevallani. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Egyéni vállalkozói bejelentés Nem változott. Az egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóság­ nak, ha biztosítási, járulékfizetési kötelezettsé­ ge megváltozik, ha tehát ■saját jogú nyugellátást állapítottak meg részé­ re, vagy nyugellátása folyósítása megszűnt; ■legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesített, vagy ilyen munkaviszonya megszűnt; ■közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytat. [Lásd a 195/1997. kormányrendelet 18. §-ában.]

B ejelentés és ad atszolgáltatás Nem változott. A külföldi vállalkozás magyar jog szerint biztosított munkavállalóját a kül­ földi vállalkozás fióktelepe, pénzügyi képvi­ selője vagy az adózás rendjéről szóló törvény alapján meghatalmazott más képviselője, ezek hiányában a külföldi vállalkozás közvetlenül maga jelenti be, feltéve, hogy az adóhatóságtól előzetesen kérte nyilvántartásba vételét foglal­ koztatóként. Ha ezt a külföldi vállalkozás el­ mulasztja, a munkavállaló köteles saját magát bejelenteni.
HVG |T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

Egyéni já ru lé k elszám olása Nem változott. Ha a járulékkötelezettség nem pénzbeli jövedelem (hanem például részvényjuttatás) után áll fenn, a foglalkoztató által meg­ előlegezett egyéni járulékokat a biztosítottnak később kifizetett jövedelemből kell levonni. A foglalkoztató a biztosítottal terhelő járu­ lékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jö­ vedelemből nem lehetséges. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (5) bekezdésében.]

A Z A D Ó Z Á S R E N D J E | 85

A bejelentés

ta rta lm a , k ö te le z e tti kör

Változás 2012. ja nu ár 1-jétől. A foglalkoztatónak a biztosítási jogviszony kezdetének bejelentése­ kor nem kell bejelentenie a magánnyugdíjpénztár-tag munkavállalója magán-nyugdíjpénztárának nevét és azonosítóját. [2003/XCII. törvény 16. § (4)] Nem v á lto z o tt. A biztosítás kezdetéről szóló bejelentésben közölni kell a bejelentő adóazo­ nosító számát, nevét, elnevezését, székhelyét, telephelyét, lakóhelyét, továbbá jogelődje nevét és adószámát. A bejelentésnek tartalmaznia kell a foglalkoztatott biztosított természetes sze­ mélyazonosító adatait, állampolgárságát, adóazonosító jelét, biztosítási jogviszonya kezdetét, megszűnését, kódját, a biztosítás szünetelésének időtartamát, heti munkaidejét, FEOR-számát. A jogutód munkáltató köteles a jogelőd ada­ tait is feltüntetve bejelenteni a jogutódlással érintett biztosítottakat. [2003/XCII. törvény 16. § (4)]

já rulé kb evallás Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Nem kell magán­ nyugdíjpénztári tagdíjat bevallani a járulékbe­ vallásban, de a magán-nyugdíjpénztári tagság tényét továbbra is közölni kell. Társadalombiztosítási járulék helyett szoci­ ális hozzájárulási adót kell bevallani. A beval­ lásban adatot kell szolgáltatni a foglalkoztatási (Start, Start Plusz, Extra, Bonusz stb.) kedvezmé­ nyekkel összefüggésben a szociális hozzájárulási adóból igénybe vett részkedvezmények alapjáról és összegéről. A foglalkoztató, aki (amely) az adóév bármely hónapjára járulékbevallást nyújtott be, az ezt kö­ vető olyan hónapokra is köteles bevallást (vagy az azt helyettesítő nyilatkozatot) benyújtani, amelyekben járulékalapot képező jövedelem, jut­ tatás hiányában nem keletkezett járulékbevallási kötelezettsége. [2003/XCII. törvény 31. § (2)-(2a)] Nem változott. A járulékbevallásban a mun­ káltatónak, a kifizetőnek, a biztosított egyéni vállalkozónak havonta, a tárgyhót követő hónap 12-éig elektronikus úton az alábbi adatokat kell közölnie: s a foglalkoztató, az egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma); ■a magánszemély természetes személyazonosí­ tó adatai, neme, állampolgársága, adóazonosító jele; ■a biztosítás időtartama, az alkalmazás minősé­ gének, jogcímének kódja, nyugdíjas státus, ará­ nyos szolgálati idő napjai; ■ a korkedvezmény-biztosítási járulék alapja, összege; ■a nyugdíjjárulék alapja, összege;

■a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapja, a levont (befizetett) természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulék és munkaerő-piaci járulék összege; ■a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási, a munkaerő-piaci, a nyugdíj­ járulék levonása elmaradásának oka; ■ a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre a tárgyhónapban járulékala­ pot képező jövedelmet fizettek ki, illetve az ezen időtartamra vonatkozó, levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapja, összege; ■a biztosítás szünetelése; ■a foglalkozás FEOR-száma, a heti munkaidő, a korkedvezményre jogosító munkakör időtar­ tama; / ■a százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja és összege, ■a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közremű­ ködő tagjának azon választása, hogy mely gazda­ sági társaságnál fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékokat; ■a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vál­ lalkozó azon választása, hogy mely vállalkozásá­ ban fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot; a a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjáru­ lék alapja és összege. [2003/XCII. törvény 31. § (2)]

Járulékkülönbözet elszámolása
Nem változott. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a ma­ gánszemélyt terhelő járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Ha a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb öszszegű járulék levonását eredményezte, a munkál­ tató (kifizető) az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmu­ lasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít

meg, vall be és fizet meg. A munkáltató, ha vele a magánszemély még munkaviszonyban áll, a rosszul megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét köve­ tően a járulékkülönbözetet a magánszemély ré­ szére visszatéríti, ha pedig kevesebb járulékot állapított meg, a következő kifizetéskor levon­ ja. A levonás nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, vala­ mint adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15 százalékát. Ha a különbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon keresztül folytathatja. A munkáltató

a levont, illetve visszatérített járulékkülönbö­ zetet bevallja, befizeti, túlfizetés esetén vissza­ igényli. Ha a járulékkülönbözet nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély idő­ közben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet fennmaradó összegéről és a magánszemély adóazonosító számáról értesíti az állami adóhatóságot, amely intézkedik a hát­ ralék beszedése érdekében. Késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határ­ idő lejártát követően számítható fel. A magánszemély csak akkor kérhet fizetési könnyítést az adóhatóságtól, ha az előzőek szerinti levonás meghiúsult. A kifizető a járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély állami adóha­ tóságához, és értesíti a magánszemélyt (kivéve, ha a magánszemély értesítéseimét nem ismeri). A munkáltató (kifizető) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adóhatóság ha­ tározattal írja elő a magánszemély terhére, illetve járuléktúlfizetés esetén a javára. Ha a munkáltató a magánszeméllyel a járu­ lékkülönbözetet elszámolta, az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények (bírságok) alól. Ha a járulékkülönbözet elszámo­ lása meghiúsult, a munkáltató (kifizető) az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüg­ gő jogkövetkezmények alól. Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló magánszemélytől a munkavi­ szony fennállása alatt a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a járuléktörvény szabályai szerint bevallotta és megfizette, erről - a le nem vont járulék összegének és a magánszemély adóazonosító jelének közlésével - ér­ tesíti az állami adóhatóságot. Az adóhatóság a le nem vont járulékot határozattal írja elő a magánszemély terhére, és intézkedik az előírt járulék beszedése érdekében. Ha a magánsze­ mélyt terhelő járulékot megfizették, beszedték, erről az adóhatóság értesíti a magánszemély volt munkáltatóját. Ez alapján a munkáltató az ál­ tala megelőlegezett és bevallott, a biztosítottat terhelő járulékot önellenőrzéssel helyesbíti, és rendelkezik a visszajáró összegről. [2003/XCII. törvény 30. § (3)-(8)]

N yilatkozat a já ru lé k ró l Nem v á lto z o tt. A magánszemély a m unkál­ tatónál, kifizetőnél a kifizetést megelőzően nyi­
HVG | T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

86

AZ A D O Z A S RENDJE

latkozhat (a jogcímet is megjelölve), hogy a kifi­ zetést nem terheli járulékfizetési kötelezettség. A magánszemély nyilatkozata az adóbevallással egyenértékű. [2003/XCII. törvény 30. § (1)]

Nyugdíjjárulék visszaigénylése Nem vá lto zo tt. A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulé­ kot az önadózó magánszemély a jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában igényelheti vissza, feltéve, hogy a különbözetet év közben a mun­ káltatójával (kifizetőjével) nem számolta el. [2003/XCII. törvény 30. § (2)]

a külföldi vállalkozás foglalkoztatónak minősül, ennek ellenére nem tekinthető az adózás rend­ jéről szóló törvény szerinti kifizetőnek. Emiatt nem kell teljesítenie a kifizetőt terhelő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adminisztrációs kötelezettségeket, például igazolások kiállítását. (A külföldi foglalkoztató magyar biztosítottja utáni bevallási-befizetési szabályokat a járuléktörvény írja elő.) [2003/XCII. törvény 178. § 18. pont]

Becslés Változás 2012. ja n u á r 1-jétől. Ha az adóhatóság megállapítja, hogy a munkáltató nem jelentette be a munkavállalóját - legalább háromhavi fog­ lalkoztatást vélelmezve legalább a mindenkori minimálbér kétszerese után állapítja meg a járu­ lékokat. Ha az adóhatóság az elévülési időn belül ugyanannál a munkáltatónál ismételten be nem jelentett foglalkoztatást állapít meg, a járulékokat legalább a korábbi ellenőrzés kezdete és az újabb ellenőrzés kezdete közötti időszakra, a két ellen­ őrzés során fellelt be nem jelentett foglalkoztatot­ tak számának átlaga alapján állapítja meg. [2003/XCII. törvény 108. § (8)]

Adatszolgáltatás Nem v á lto zo tt. Az állami adóhatóság megke­ resésre adatot szolgáltat a nyugdíj-biztosítási, az egészségbiztosítási, a foglalkoztatási szerv­ nek, a munkaügyi, valamint a menekültügyi és idegenrendészeti hatóságnak, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzéséhez vagy az állami foglalkoztatá­ si szerv statisztikai célú adatfeldolgozásához szükséges. Az adóhatóság elektronikus úton átadja a tárgyévet követő év augusztus 31-éig - a Nyug­ díj-biztosítási Alapot kezelő szerv részére a magánszemélyek nyugdíjjogosultságához, nyugdíj-megállapításához szükséges éves össze­ sített adatokat. Az állami adóhatóság a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig átadja a nyugdíjfolyósító szerv részére a korhatár előt­ ti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő magánszemélyre vonatkozó, tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képező összesített jövedel­ mi adatokat, ahhoz az időponthoz igazodva, ami­ kor a magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-ala­ pot képező jövedelme meghaladja a minimálbér 18-szorosát. [2003/XCII. törvény 52. § (7)]

■nem vagy hiányosan vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat; ■iratmegőrzési kötelezettségét elmulasztja; ■nyilatkozattételt, tanúvallomást megtagad. A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentés elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bír­ ság maximuma annyiszor 1 millió forint, ahány munkavállaló bejelentését mulasztotta el a mun­ káltató. Hibás bevallás esetén a nem magánszemély 100 ezer, a magánszemély 20 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal büntethető. Ha a későn be­ nyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késede­ lem miatt büntethető. Ha a foglalkoztató elmulasztja levonni a járulékot, vagy a levont járulékot nem fi­ zeti be, a késedelmi pótlék mellett a levonni, megfizetni elmulasztott járulék 50 százaléká­ ig terjedő mulasztási bírságot is fizetnie kell. A mulasztási bírság kiszabásakor az adóha­ tóságnak mérlegelnie kell az eset összes kö­ rülményét, a jogellenes magatartás súlyát és gyakoriságát. Késedelmi pótlékot kell fizetni, ha a járulékot az esedékességig nem fizették meg. A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. [2003/XCII. törvény 172. §]

Méltányosságjáruléktartozásnál Nem v á ltq g o tt. Az adóhatóság a magánsze­ mély kérelmére mérsékelheti vagy elengedheti az adó- és járulék-, valamint bírság- és pótléktartozást, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. [2003/XCII. törvény 134. § (1)]

adózóna.hű
adózásról m d n ap in e n REGISZTRÁLJONM OST! www.adozona.hu

Ismételt ellenőrzés Nem v á lto zo tt. Ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak ismételt vizsgálatára kerülhet sor akkor is, ha az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok­ ból úgy látja, hogy az ismételt ellenőrzés eredmé­ nye ellátási jogosultságot teremt. [2003/XCII. törvény 115. § (1) c)]

Elszámolás a kifizetésekről Nem v á lto zo tt. A kifizető és a munkáltató kö­ teles olyan bizonylatot kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevé­ telének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a mun­ káltatót terhelő közteher alapja és összege, vala­ mint a levont adóelőleg, adó és járulék. [2003/XCII. törvény 46. § (1)] Mulasztási bírság Nem v á lto zo tt. Magánszemély legfeljebb 200 ezer, más adózó legfeljebb 500 ezer forinttal bír­ ságolható. Mulasztási bírság fenyegeti az adózót, ha ■bejelentése, adatszolgáltatása késedelmes, va­ lótlan adatot tartalmaz, vagy hiányos; ■járulékbevallását késve - vagyis a bevallási határidőn túl, de még az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően - nyújtja be, és késedel­ mét nem menti ki; ■nem teljesíti bejelentési, bevallási kötelezett­ ségét;

1 NA -os, ingyenes 4
tesztlehetőségi

Éves előfizetési díj

9990 Ff+áfa

Külföldi foglalkoztató Nem vá lto zo tt. Ha a külföldi vállalkozás mun­ kavállalója a járuléktörvény szerint biztosított,
HVG I T B -K U L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

’ További csomagajánlatainkért és a részletekért keresse fel a www.adozona.hu weboidait

Koordinált tb-ellátások A koordinációs rendeletet a következő szo­ ciális és tb-ellátásokat érintő nemzeti jogszabá­ lyokra kell alkalmazni: ■betegségi ellátások. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 11. vagy az uniós polgár másik tagálla­ mi ideiglenes tartózkodása alatt megbetegszik. hogy ott a kiküldő munkáltató nevében és javára munkát végezzen. Az alkal­ mazandó jogról az adott ország. amikor két tagállam illetékes szerve eltérően ál­ lapodik meg. vagy ■legalább 25 százalékos tulajdoni hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. hogy kinek kötelező a társadalombiztosítás. A főszabály alól kivétel a kiküldetés. A koordinációs rendelet hatálya minden uniós állampolgárra kiterjed. és a kiküldetés célja nem lehet egy korábban ki­ küldött munkavállaló felváltása. cikkében. ■túlélő hozzátartozónak nyújtott ellátások. A fő követelmény az. ■anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások. ■az ellátások exportálhatóságának elve és ■a biztosítási idők összeszámításának elve. A munkavállalóként vagy önálló vállalko­ zóként egy tagállamban tevékenységet folytató személyek főszabályként a munkavégzés helye szerinti állam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. körülményeket igazol. hogy az eltérő nemzeti szabályok alkalmazása ne hozza hátrányosabb helyzetbe a migráns munkavállalókat. és orvosi ellátásra szorul). kormányrendelet. A szociális biztonság koordinációjára vonatko­ zó uniós szabályok nem is törekednek a tagál­ lami tb-rendszerek összehangolására . Izlandra. ha jogszerzésük és ellátásuk.az 1231/2010/EU rendelet alapján . A munkaerő­ kölcsönző vállalkozásokra nem vonatkoznak a kiküldetés uniós szabályai. vagy ■ olyan tényeket. Kiküldetés A koordinációs rendelet szerint ha egy munkavállalót a munkáltatója egy másik tag­ államba küld. vagy ■jogelődje teljesítette a jelentős gazdasági tevé­ kenység feltételét. de még nem al­ kalmazható az EFTA-országokra. Közösségen belül mozgó harmadik országbeli állampolgárokra . hogy a kiküldő munkál­ tatónak belföldön (Magyarországon) jelentős gazdasági tevékenységet kell folytatnia. azaz Norvégi­ ára. HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. Az uniós rendeletekkel egy időben módosult a 195/1997. A koordináció alapelvei: ■az egy állam tb-jogszabályai alkalmazásának elve. a má­ sik a rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: végre­ hajtási rendelet). továbbra is a kiküldő tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. amíg az EFTA-államokkal meg nem állapodnak a koordinációs rendelet alkalmazásáról). intézmény (ez Magyarországon az OEP területileg illetékes szerve) állít kUgazolást arról.] A kiküldött több vállalkozásnál is dolgozhat ugyanabban a tagállamban. az általuk kikölcsönzöttekre a fogadó országok tb-előírásait kell alkalmazni. továbbá járulékfizetésük tekinteté­ ben több tagállam érintett (például ha a nyug­ díjjogosultság megállapításához különböző tagállamokban szerzett szolgálati időket kell összesíteni.EU . Kiküldetésnél a munkavégzés várható idő­ tartama nem haladhatja meg a 24 hónapot. és ennek szabályait kell alkalmazni a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségekre. ■öregségi nyugdíjak. ■haláleseti juttatások. Liechtensteinre. A lkalm azandó jog'" _ A koordinációs rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam tb-jogszabályai alkalmazhatók. ■munkanélküli-ellátások. így nem­ zeti hatáskörbe tartozik annak megállapítása. cikkében] Magyarországon a járuléktörvény végrehaj­ tási rendelete előírja. bevéte­ li nyilvántartást vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételen belüta belföldi tevékeny­ ségből származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. Az EU valamelyik tagállamában legálisan letelepedett. Az EFTAországokra és állampolgáraikra nézve továbbra is a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkal­ mazni (mindaddig. ■előnyugdíjak.S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K Mit kell tudni az uniós koordinacios tb-rendeletekről? Az Európai Unióban tagállamonként jelentő­ sen eltérnek a társadalombiztosítási rendszerek. minden tagállamban kötelező hatályú ren­ deletet kell alkalmazni. ■az egyenlő bánásmód elve.csak koordinálják azokat. ■rokkantsági ellátások. és hogy a biztosítottak milyen feltételek mellett. hogy a munkavégzésre a kiküldő vállalkozás érdekében kerüljön sor. május 1-jétől két új. amely meghatá­ rozza az uniós előírások magyarországi végre­ hajtásával kapcsolatos részletszabályokat. valamint az az eset. Több érintett tagállam esetén ezek közül meg kell határozni az illetékes tagállamot. ■családi ellátások.2011. egyéni vállalkozó. A koordinációs rendeletet akkor kell alkal­ mazni az uniós polgárokra. a párhuzamos munkavégzés. Az egyik a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: koordinációs rendelet). ■foglalkozási betegségek. hogy a munkavállalónak és a munkáltatónak az illetékes tagállamon (ez esetben Magyarországon) kívül más tagállamban nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. milyen ellátásokra jogosultak. valamint Svájc­ ra. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. ame­ lyekből a jelentős belföldi gazdasági tevékenység valószínűsíthető (például hogy folyamatos terme­ lőtevékenységet végez belföldön). ha ■foglalkoztatott munkavállalóinak átlagos állo­ mányi létszámán belül a belföldön foglalkoztatot­ tak aránya eléri a 25 százalékot. vagy ■ külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes bevételen belül a nem külföldi gazdálko­ dásból származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. január 1-jétől lehet a koordinációs rendeletet alkalmazni. amelynél telje­ sül a jelentős gazdasági tevékenység feltétele. Ennek a feltételnek a munkáltató akkor tesz eleget. A 40 éves 1408/71/EGK rendelet és végre­ hajtási rendelete helyett 2010. ■munkahelyi balesetek.

Önálló vállalkozó. ab­ ban az államban lesz biztosított. és az osztrák biztosító terhére veheti igénybe Ausztriában az ottani állampolgárokra érvényes teljes körű ellátásokat. M ivel Németországban más gazdasági ágazatban dolgozik. pon­ tosan kiket kell önálló vállalkozónak tekinte­ ni.] Az önálló vállalkozónak a lakóhelye. ■ a munkáltató a kiküldetés helye szerinti ál­ lamban nem folytat a magyarországi tevékeny­ ségéhez hasonló (az 1893/2006/EK rendelet melléklete szerint azonos nemzetgazdasági ágazatba tartozó) tevékenységet. köztisztviselők. kormányrendelet 25.) A tagállamok egyikében önálló vállalko­ zóként tevékenykedő személy. ■ a munkavállalónak nincs a kiküldetés kezdő­ napját megelőzően legalább 30 napos biztosítá­ sa (az azonban nem feltétel.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . II. ha az ugyanabba a gazdasági ágazatba tartozik. Ezzel biztosítható. [Lásd a 987/2009/EK rendelet 14. a társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok. más uniós tag­ államokban pedig az orvosilag szükséges ellátá­ sokat. cikk (3)-(4) bekezdéseiben. A kérelmet az OEP által e célra rendszeresített (az OEP honlapján elérhető) nyomtatvány kitöl­ tésével kell benyújtani. ha a korábbi kiküldetés vége és az újabb kiküldetés kezdete között legalább 60 nap eltelt (az igazolás ér­ vényessége ekkor is csak maximum 24 hónap lehet). hogy ott nem asztalos önálló vállalkozói tevékenységet folytasson. A munkavállaló Németországban az E -s U egészségügyi kártya felmutatásával kaphat orvosilag szükséges egészségügyi ellátást.2010.88 | E U-S KOORDINÁCIÓS RENDELETEK Nem kell a jelentős gazdasági tevékenysé­ get vizsgálni. ha hasonló te­ vékenység végzése céljából 24 hónapnál nem hosszabb időre egy másik tagállamba távozik. valamint a külföldi jogban hasonló jogállásúak számí­ tanak. önálló vállalkozó egy­ idejűleg vagy folyamatosan váltakozva két vagy \ . tartózko­ dási helye vagy vállalkozásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv­ től kell kérnie Al-es igazolást. Egymást közvetlenül követő. és ha az osztrák jogszabályok úgy rendelkeznek. vagy ezen országok állampolgára a kiküldött. vagy másik tagállamba küldje tovább. és a korábbi kiküldetés lejártától számítva nem telt el 60 nap. A szakigazgatási szerv a kérelmet 30 napon belül bírálja el. A kik ü ld e tés igazolása A munkáltatónak a kiküldetést megelőzően az OEP honlapjáról letölthető nyomtatványon biztosítási igazolás iránti kérelmet kell benyúj­ tania a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez (e szervek a regionális egészségbiztosítási pénztárak jogutódai. és ■ a másik tagállamban történő munkavégzése alatt a letelepedése szerinti tagállamban üzlet­ szerűen továbbműködjön. hogy a kikül­ detés helye szerinti államban a munkáltató által korábban kiküldött munkavállalót váltson fel. hogy a járuléktörvény szerinti egyéni vállalkozó. kormányrendelet 27/A §-ában. III. hogy elvégezze a német céggel kötött szerelési szerződésben meghatározott munkát. a magyarországi foglalkozta­ tójától kapott bére után is Ausztriában fizet já­ rulékokat.] Norvégiára. ha ■ a foglalkoztató előtársaság. adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el. ■ a kiküldetésére azért került sor. ■ a munkavállaló korábban ugyanabban az ál­ lamban 24 hónapig kiküldött volt. ■ a kiküldetésére azért kerül sor. 1 hónapra Németországba 5 távozik. Amunkavállaló magyar munkaszerződése továbbra is érvényes. [Lásd a 195/1997. [Lásd a 195/1997. az osztrák tb-jogszabályok hatálya alá kerül.] Ö nálló vállalkozó kiküld etése A koordinációs rendelet nem definiálja. vagyis nincs tiltva a kiküldetés céljából történő munkaerő-felvétel). magyar biztosított marad a kikülde­ tés alatt is. és a fővárosi. és a feltételek teljesülése esetén a magyarországi biztosítás fennállását . cikkében. Ugyanazon munkavállaló ugyanazon célor­ szágba történő kiküldetése esetén a munkáltató akkor kérhet újabb Al-es igazolást. A munkavégzés nem haladja meg a 2k hónapot. akik a cég irányításával. április 30-a után kezdődő kiküldetés esetén . a megbízási jog­ viszonyban foglalkoztatottak. hogy ■a letelepedése szerinti tagállamban a kikülde­ tést megelőzően legalább két hónappal érdem­ ben tevékenységet folytasson. §-ában. munkabért kizárólag a magyar cégtől kap. A járuléktörvény végrehajtási rendelete vi­ szont kimondja. Svájcra 2010.az A1 jelű nyom­ tatványon igazolja (az igazolás legfeljebb 24 hónapra adható ki). továbbra is a korábH V G |T B .R E bi nyomtatványok alkalmazandók (a kiküldő állam által kiadott E 101-es nyomtatvány legfel­ jebb 12 hónapra. a közal­ kalmazottak. H azonban a munkavállaló időről időre a Magyarországra is visszatér munkát végezni. (Munkavállalónak pedig a munkaviszonyban foglalkoztatottak. [Lásd a 195/1997. a biztosított mezőgazdasági őstermelő. és a munkavállalót nem másik dolgozó leváltása céljá­ ból küldték ki. hogy a kikül­ detés helye szerinti vállalkozás a munkavállalót egy másik vállalkozás rendelkezésére bocsássa.] Az önálló vállalkozó „kiküldetésének” fel­ tétele. hogy a fogadó államban ne kelljen járulékot fizet­ nie. ha a munkáltató a munkavállalót a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. amelyhez kiküldték. ezért ha ide irányul a kiküldetés. cikk (l)-(2) bekezdéseiben ésa 195/1997. Liechtensteinre. A munkavállaló arra az időre. Izlandra. Az önálló vállalkozó másik tagállamban folytatott átmeneti tevékenysége akkor minősül hasonlónak az „otthonihoz”. valamint a külföldi jog szerint en­ nek megfelelő státusú személy minősül ön­ álló vállalkozónak. ahol a lakóhelye található. Nem alkalmazható a magyar jog. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. vagy a kikülde­ tés teljes időtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglalkoztat belföldön. kormányrendelet 27/A (1) bekezdéseiben. aki Franciaországban asz­ talosként dolgozik. a két tevékenység nem minősül hasonló tevékenységnek. és tőle is kap munkabért. M a munkavállaló és a munkáltató között a kikül­ ivel detés ideje alatt is fennmarad a közvetlen kapcso­ lat. így egyszerre két munkáltatója van. ILásd a 987/2009/EK rendelet 14. amely alatt csak Ausztriában dolgozik. Magyarországi székhelyű vállalkozás (amely je­ lentős tevékenységet fejt ki Magyarországon) ideiglenes munkavégzésre Németországba. A munkavállaló az osztrák céggel is munkaszerződést köt. hogy egy osztrák vállalkozásnál végezzen ideigle­ nesen munkát. és így Németországban a német jog szerint lesz biztosított. amelyet E 102-es nyomtatvány kitöltésével a fogadó állam 12 hónappal meg­ hosszabbíthat). továbbra is az első tagállam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartozik. kormányrendelet 27/A § (4) bekezdésében. május 1-je után is még a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkalmazni. hogy e biztosítási előzmény a kiküldő munkáltatóval álljon fenn. egy ottani székhelyű vállalkozáshoz küldi munkavállalóját. különböző tag­ államokba irányuló kiküldetések önálló kikül­ detéseknek számítanak. ■ a munkavállaló munkaszerződést köt azzal a vállalkozással. megyei kormányhi­ vatalokon belül működnek).] Tevékenység végzése tö b b ta g á lla m b a n Ha a munkavállaló. a tiszteletdíjas tevékenységet végzők. és az igazolás kiadása államonként külön-külön történik. a kiküldetés nem haladja meg a 2k hónapot. ezért nem alkalmazható rá a ki­ küldetési szabály. Magyar cég Ausztriába küldi munkavállalóját.] Példák kiküldetésre I. még a kiküldetés kezdete előtt.

hogy melyik tagállam tervezi is nyújtani a következő 12 naptári hó­ tb-jogát kell alkalmazni. azon tagállam hónapig érvényes Al-es igazolást ad ki. ■ ha az érintet^személy keresőtevékenysége törvény végrehajtási rendelete szerint a tevé­ kenység. függetlenül attól. illetve munkabér (díjazás) 25 százalékát. cikk (1) bekezdésében. Ha szerinti államban van. akkor (8). törvény hirdette ki) ■magyar-québeci szociális biztonsági megálla­ podás (a 2006/XVII. kormányrendelet kalmazni.. törvény hirdette ki) ■ magyar-horvát szociális biztonsági egyez­ mény (a 2005/CXXV. ahol az ön­ álló vállalkozó üzletvitelét szokásos jelleggel tőség van annak érdekében. az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején ér­ vényes belföldi költség. törvény hirdette ki) ■ magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény (a 2010/XXIX. [Lásd a 195/1997. illetve az önálló vállalkozó át­ meneti külföldi tevékenységének időtartama előre láthatóan meghaladja a 24 hónapot. mely- több tagállamban végez keresőtevékenységet. ha egy másik tagállam a döntést vitatja. tartózkodási hely ban végzett tevékenysége nem jelentős. Biztosítás ideiglenes megállapítására is lehe­ A tevékenység központja ott van. ha a munkavállaló belföldön folytatott egy részét a lakóhelyén folytatja. és különös méltánylást érdemlő körülmények indokolják a kivétel megállapítását (például ha a munkavál­ laló korábban jellemzően Magyarországon szer­ zett nyugdíjjogosultságot.] Kivétel m egállapítása Egyes személyek vagy személycsoportok ér dekében a tagállamok illetékes hatóságai közös megállapodással eltérhetnek a koordinációs rendelet szabályaitól. kormányrendelet 27/B §-ában. de legfeljebb a ténvleges költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. a 987/2009/EK rendelet 18. § (3) bekezdésében. és ha egy másik állam jogának alkalmazhatóságáról születik megegyezés. Biztosítás ideiglenes m egállapítása ahol a tevékenységeinek központja található. (10) bekezdéseiben. Vita esetén az intézményeknek egyeztetniük kell. hogy a munkavál­ folytatja. és a kivétel megadása nélkül csak rövid időre szerezne más tagállam­ ban jogosultságot). Oroszországra és Ukrajnára alkalmazandó) ■ magyar-kanadai szociális biztonsági egyez­ mény (a 2003/LX1X. A tartós külföldi szolgálato* teljesítő köztisztviselők és hozzátartozójuk HVG ! T B . annak a tagállamnak a joga alkalmazandó rá. azt a tevékenység kezdő­ napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.] a biztosítás ideiglenes Magyarországon megállapítására a lakóhely szerint illetékes Az a személy. törvény hirdette ki) ■ magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény (a 2008/LXXI1. hogy ott jelentős-e a tevékenysége).K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . és a lakóhelye szerinti tagállam­ nek egy-egy példányát megküldi a többi olyan tagállam intézményének. a lakóhelye szerinti ál­ állít ki. mégnem hatályos) Külföldi gyógykezelés Ha a biztosított EGT-tagállam területén nem az uniós rendeletek alapján (EU-s egészségbizto­ sítási kártya nélkül) vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást. < Szociálpolitikai egyezmények Magyarország hatályos és alkalmazandó kétol­ dalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyez­ ményei (az uniós tagállamok polgáraira a koordi­ nációs tb-rendeleteket kell alkalmazni. amely­ ben a tevékenységet munkavállalóként végzi. cikk zó csak egy tagállamban végez munkát. cikk (2) pontok alapján lehet eldönteni: . 27. aki különböző tagállamokban egészségbiztosítási szakigazgatási szerv hat szokásosan munkavállalóként és önálló vállal­ kozóként is végez tevékenységet. törvényerejű rendelet hirdette ki. törvényerejű rendelet hirdette ki. A kérelmező a kérelem benyújtásával egyide­ jűleg igazolja azokat a tényeket.* ■ ha a munkavállaló vagy az önálló vállalko­ és a 987/2009/EK rendelet 14. törvény hirdette ki) ■ magyar-dél-koreai szociális biztonsági egyezmény (a 2006/LXX1X. ha ■ a kiküldetés. a biztosítási kötelezettsége főszabályként a la­ kóhelye szerinti országban állapítandó meg. hogy az OEP a kérelmet támogassa. [Lásd az 1997/LXXXIll. Macedóniára és Koszovóra alkalmazandó) ■ magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (az 1963/16. Ha nem egyértelmű. cikk (3) bekezdésében. Szer­ biára. de már eltelt 24hónap a kiküldetés kezdete óta.] Magyarországon akkor jelentős a járulékennek a jogát.EU-S KOORDINACIOS RENDELETEK 89 jogszabályainak a hatálya alá tartozik. még nem hatályos) ■ magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény (a2010/CXVIIl. akkor tevékenységéhez kapcsolódó munkaidő vagy a lakóhely szerinti tagállam jogát. törvény hirdetteki. hogy a munkáltató az EU területén letelepedett).J Az EU-kártya a kiállítástól számított 36 ho napig érvényes. ■ ha az érintett több tagállamban végez mun­ illetve ha az önálló vállalkozó belföldön elért be­ kát. legfeljebb 24 hónapos érvényességgel. a biztosítási igazolás iránti kérelmében megjelölt tagállam jogát kell ideiglenesen al­ vétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. A tájékozta­ tástól számított két hónap elteltével a biztosítást véglegesen meg kell állapítani. körülményeket amelyekre tekintettel a kivétel megállapítását kéri. lam jogát kell rá alkalmazni (ez esetben nem Az igazolás kérelemre ismételten meghosszab­ számít. törvény hirdette ki.] a 195/1997. Ha a munkavállaló a szakigazgatási szerv alkalmazandó jogként különböző tagállamokban bejegyzett munkál­ a magyar jogot állapítja meg. ahol az érintett sze­ mély keresőtevékenységet végez. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13. és laló ne maradjon ellátás nélkül. vagy egyál­ talán nem folytat keresőtevékenységet. hogy van-e kétoldalú egyezmény): ■magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény (az 1959/20. §-ábar. illetve az öiValló vállalkozó. /Lásd a 987/2009/EK rendelet 6.. ha a magyar jog alkalmazásának felté­ [Lásd a 883/2004/EK rendelet telei továbbra is fennállnak. még nem hatályos) ■ magyar-ausztrál szociális biztonsági egyez­ mény (a 2011/CXVII. Al-es igazolás ebben az esetben leg­ feljebb öt évre adható ki.] Több tagállamban végzett munkavégzés esetén is kérni kell az alkalmazandó jogról az Al-es igazolást a lakóhely. kormányrendelet [Lásd 27/A § (1) bekezdésében. kivéve. cikkében. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13. bítható. Ha a munkavállaló a különböző tagálla­ mokban egy munkáltató javára végez munkát (feltéve. cikkeiben és a 195/1997. törvény hirdette ki. törvény 27. 13. törvény hirdette ki) ■ magyar-bosznia-hercegovinai szociális biz­ tonsági egyezmény (a 2009/11. és hogy a kivétel megállapítására irányuló javas­ latot a másik érintett tagállam intézménye is elfogadja. ■a kiküldetés feltételei fennállnak. bizto­ vagy a munkáltató székhelye szerint illetékes sítási kötelezettsége a munkáltató székhelye egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél. ezt a következő szem­ napban. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 16. ahol a legtöbb szolgáltatást nyújtja. munkabér (egyéb díjazás) eléri az összes mun­ kaidő.] Ha az önálló vállalkozó a lakóhelye szerinti tagállamban nem végez jelentős tevékenységet. A1 jelű igazolást tatóknak dolgozik. Az Al-es igazolás kiadásához elengedhe tetlen. A magyar biztosítás megállapítása érdeké­ ben kivételt kérhet az OEP-től a munkáltató és a munkavállaló.

Dél-Koreával és Kanadával kötött egyezményeiben). Az OEP akkor is engedélyezheti az összeg ki­ fizetését. Az utóbbi egyezménytípus esetében például az Ukrajnában szerzett 20 év és a Magyarországon szerzett 20 év alapján az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező az ottani szabályok és az ottani hason­ ló munkakörben elért kereset alapján kap 40 év szolgálati időnek megfelelő nyugdíjat. vagy el­ lopják. és ó jár el a külföldi partnerbiztosítóknál is.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E nyelvű fordítását. ha a szolgáltatás elmaradása az élet vagy a testi épség súlyos veszélyeztetésével. [Lásd az 1997/LXXXIII. illetve az Eu­ rópai Unió koordinációs rendelete szerint szá­ míthatók be a nyugdíjra jogosultság eldöntése­ kor. [Lásd cp 1997/LXXXIII. hogy a magyar egész­ ségbiztosítás terhére jogosult ott orvosi ellátást igénybevenni.esetében az egészségbiztosítási pénztár a külföldi tartózkodás helyén indokoltan igény­ be vett fogászati ellátás. a lakó­ helye szerinti ország nyugdíj-biztosítási szerveinél . A kártya kiadása térítésmentes. ott az általá­ nos rendszerben. például munkát vállaló vagy nyaraló magyar állampolgár által ott igénybe vett egészségügyi szolgáltatás költsé­ gét az egészségbiztosítás forintban. járóbeteg-szakellátás. A szociálpoliti­ kai egyezmények. amikor is úgynevezett elméleti nyugdíjat kell megállapí­ tani. Kivétel. §-aiban. paragrafus (2) bekezdés b) pontja. kisko­ rúak esetén a törvényes képviselő közreműkö­ désével. azaz például 15 német év és 20 magyar év esetén a 20 év magyar idő alapján (ekkor a ma­ gyar nyugdíj a nettó átlagkereset 53 százaléka).7 százalék). törvény 27. ■ a speciális biztosítási időket (például bányá­ szok. és a 217/1997. törvény 27. de a biztosítása már megszűnt). de legfeljebb az igénybevétel idején érvé­ nyes itthoni finanszírozási mértékig. ■egyazon biztosítási idő nem ismerhető el kétszer. kormányrendelet 12/A §-aiban. §-aiban. Ekkor ugyanis a Nyugdíjfolyósító Iga2 ' gatósághoz kell fordulni. megrongálódik. ha a biztosított maga nem egyenlítette ki a számlát. A beavatkozás indokoltságáról. törvény 66-67. Az EU tagországaiban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) további államaiban a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek érvényesek. Akinek külföldi biztosítási ideje is van. kormányrendelet 12.1 százaléka.] Aki EU-kártyával valamely EGT-tagállamban jogosulatlanul vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást (például a kártyája még nem járt le.[ EGT-államban átmenetileg tartózkodó ma­ gyar biztosított az európai egészségbiztosítási kártyával igazolhatja. továbbá a számla magyar HVG ! T B . legfeljebb 48 hónapra érvényes.kérheti a nyugdíjat (Magyaror­ szágon a területi igazgatóságokon). ha az elhunyt a magyar jogszabályok szerinti nyug­ díjas volt. kormányrendelet 1. ha hozzátartozói ellátást állapítanak meg. a Magyaror­ szágon lakó pedig itt kap 40 év alapján nyugdíjat (a magyar nemzeti szabályok szerint.mondja ki a 168/1997. és a magyar nyugdíj­ részt a magyar biztosítási idő arányában kell kiszámítani (ez az arányos teherviselés elve ez szerepel Magyarországnak a jugoszláv utód­ államokkal. a nyugdíjra jogosultság megállapí­ tásakor a biztosítási időket össze kell adni.] A bármely jogcímen harmadik államban vagyis nem EGT. Németország­ ban 10 és Magyarországon is 10 évet dolgozott. Az egészségbiztosítási pénztár a tényleges és számlával igazolt költségeket téríti meg. köteles meg­ téríteni az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit.ilyen egyezménye van Ma­ gyarországnak a szovjet utódállamokkal). A költségtérítési igény bejelentésekor csatol­ ni kell az eredeti külföldi számlát. Az érintettnek mindig a neki kedvezőbb nyugdíjat kell megkapnia (vagyis az előbbi példában itthon az arányos számítás helyett a nemzeti szabályokat kelf alkalmazni). elvész. amelyből egy-egy országra az egyes szol­ gálati idők arányában kell kiszámítani a tény­ leges nyugdíjat (például 15 év német idő és 20 év magyar idő esetén a magyar nyugdíj a 35 év alapján járó 73 százalék nyugdíj 57. a hasonló munkakör magyar átlagkeresete alapján). Kivétel ez alól a hozzátartozói ellátás abban az esetben. Ha a számlából nem állapít­ ható meg az igénybe vett egészségügyi szolgál­ tatás. [Lásd az 1997/LXXXIII. ilyenkor az azon szereplő összeget a külföldi gyógykezelést végző intézmény ré­ szére kell átutalni. Az EU-tagországok maguk határozzák meg nyugdíjrendszerük szabályait. de a biztosítási idők összeszámítására létezik néhány közös előírás: ■ minden tagországban a saját szabályok sze­ rint kell igazolni a biztosítási időket.[ i K ülföldön szerzett biztosítási idők A szociálpolitikai egyezmények. köztisztviselőnek cs kor­ mánytisztviselőnek a biztosító a külföldön indo­ koltan igénybe vett ellátás költségéből 85 százalé­ kot téríti meg (függetlenül a költség nagyságától). Ha va­ laki például Franciaországban 15. fegyveres szervek tagjai esetében) a másik ország hasonló rendszerében el kell ismerni. illetve maradandó egészségkárosodással járt volna. valamint sürgősségi betegszállítás igazolt költ­ ségeit szintén az itthoni finanszírozás mértékéig téríti meg. Ezt az OEPnek határozatban kell elrendelnie. fekvőbeteg-gyógyintézeti és szülészeti ellátás. kormányrendelet 12/A §-aiban. igazolást an­ nak kiegyenlítéséről. ■ a tagországok nem EU-tagállammal kötött szo­ ciálpolitikai egyezményeiben saját biztosítási idő­ nek elismert időt szolgálati időnek kell tekinteni. vagyis a 35 év biztosítási idő már jogosulttá teszi (ha a nyug­ díjhoz előírt egyéb feltételeknek is megfelel). Magyarország kétoldalú szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezményeinek két alapmegoldása a nyugdíj megállapítására: ■ a biztosítási időket össze kell adni (hason­ lóan az EU-szabályhoz). Több országban szerzett biztosítási idők esetén a magyar nyugdíjrész kétféleképpen számítható ki: ■ az összes biztosítási idő alapján. és a 217/1997. Ilyenkor 2200 forint igazgatási szolgáltatá­ si díj fizetendő. és az el­ hunyt jogszerző részére már megállapítottak sa­ ját jogú vagy az ő jogán hozzátartozói ellátást.S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K EU-kártyája továbbra is a külszolgálat idő­ tartamára. illetve az EU szabályok szerinti nyugdíjat a Központi Nyugdíj­ nyilvántartási és Informatikai Igazgatóság állapít­ ja meg . és a 217/1997. illetve a nyugdíj kiszámításakor. akkor az itthoni szolgálati idő nem lenne elegendő a magyar nyugdíjhoz. törvény 27. Ebben az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állapítja meg.az ott magyar nyelven is rendelkezésre álló form anyomtatványokon . ha viszont a nyugdíjazás előtt a biztosított fegyveres szervek tagja volt. . de az együttes. ■ a lakóhely szerinti ország fizeti a nyugdíjat a másik országban szerzett biztosítási idő után is (ez a területi elv .és nem szociálpolitikai egyez­ ményes országban . vagyis 41. [Lásd az 1997/LXXXIII. kivéve ha megsemmisül. Az EU-kártya az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatán igényelhe­ tő személyesen vagy írásban.tartózkodó. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott . illetve az EU-szabályok szerinti nyugdíjat azonban a Központi Nyugdíj-nyilvántar­ tási és Informatikai Igazgatóság állapítja meg. A másik uniós tagállamból érkezett ál­ lampolgárnak a helyben lakó biztosított ál­ lampolgárokkal azonos ellátásban kell része­ sülnie (az azonos elbírálásnak a 883/2004/ EK és a végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendeletekben foglalt uniós elve alapján). Harmadik államban tartósan foglalkoztatott közalkalmazottnak.90 | E U .és a vele együtt külföldön élő házastárs és gyer­ mek . elektronikus úton személyesen vagy meghatalmazott útján. Ha a biztosított több EGT-országban is szerzett szolgálati időt. szükségességé­ ről utólag az egészségbiztosító ellenőrző főor­ vosai döntenek. ■ az országonként szerzett biztosítási idők alap­ ján. A külföldön szerzett biztosítási idők az erről szóló nemzetközi egyezmények. ahol ilyen speciális rendszer nincs. az igénybe­ vételkor érvényes árfolyamon átszámítva meg­ téríti. csatolni kell a kórházi zárójelentés akár nem hivatalos fordítását vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igazo­ lást és annak fordítását is. akkor a saját nyugdíj-megállapító szervhez.

álláskeresést ösztönző • A 2011. Ennek érvényesítése érdekében a foglalkozta­ tót bejelentési. valamint munkanélküli-járadékban. 5. ellenőrzé­ séhez és érvényesítéséhez szükségesek. Tbj. egyéni . vállalkozó. Í6al A társadalmi szolidaritás elvének megfele­ lően . d e c e m b e r 1-iétől h a tá ly o s a k a t a lá h ii zo tt h e te k k e l. évi LXXX. társadalmi szintű kockázatközösség. fe b ru á r 1-jétől h a tá ­ ly o s a k a t M ts z e ra já h ú z o ttb M k k e lj a 2013. 4. hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a tár­ sadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyo­ kat. vállalkozói járadékban. 3. amelyek társadalombiztosításijárulék­ fizetési és hozzájárulás-fizetési kötelezettségeik megállapításához. amelynek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet. egyéni vállalkozó. bármely személyi egye­ sülés. az álláskeresési járadékban.§ E törvény célja.) kormányrendelettel (R. ha a társadalombizto­ sítás kiadásai a bevételeket meghaladják. A foglalkoztatók és a biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit: a biz­ tosítottaknak a társadalombiztosítás rendszerében való részvételi kötelezettségét.e törvény vagy társadalombiz­ tosítási ellátást megállapító törvény eltérő rendelkezése hiányában .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . HVG í T B . Megha­ tározza a társadalombiztosítási ellátások körét és a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó szolgáltatásokat. n o v e m b e r 3 0 -á tó l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t aláhúzott dőlt betűkkel. (XI. valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése. b) az ellátások fedezetére szolgáló fizetési köte­ lezettségek meghatározásával.és hozzájáru­ lás-fizetési kötelezettségek terhelik. c) az ellátások igénybevételére. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás. a 2011. a 2012. valamint -bevallási kötelezettség tgrheli. 4. E kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is. 3. (7) A társadalombiztosítási rendszer műkö­ désében érvényesülő közteherviselés érdekében törvény a biztosítottakat és a foglalkoztatókat mindazon adataik rendszeres vagy eseti közlésére kötelezi. aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. valamint nyil­ vántartására vonatkozó szabályok megalkotásával. 2. Í2 A társadalombiztosításban való részvétel a 1 törvényben meghatározott szabályok szerint köte­ lező.a szociális biztonsághoz.) I. II. 2. valamint az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása ér­ dekében -törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megálla­ píthat. a foglalkoztatók és a biztosítottak fizetési kötelezettségét és ennek a közteherviselésnek megfelelő teljesítését.társadalombiztosítási ellátá­ sokra. (5) A biztosítás az annak alapjául szolgáló jog­ viszonnyal egyidejűleg. ennek teljesítéséhez. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás öszszege -ha törvény kivételt nem tesz -arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével. § E törvény alkalmazásában: a) Foglalkoztató: 1 bármely jogi és természetes személy. tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló eseten a szerződést kötő gazdálkodó szervezet. nyilvántartási. a b) pont sze­ rinti fizetési kötelezettség megállapítására. (2) Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja. a törvény erejénél fogva jön létre. d) az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenőrző rendszer sza­ bályozásával gondoskodik. aki Magyarország te­ rületén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót. ja n u á r 1-jétől h a t á ly o s a k a t kövér b etűk kel. befizetésére és beszedésére. keresetpótló juttatásban. törvény (Tbj. egyéb szervezet.9^ T Á R S A D A L O M B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK 1997. (3 A kötelező társadalombiztosítás rendsze­ 1 rében a biztosított . járulékmegállapítási és -levonási. § (1) Az állam a társadalombiztosítási rendszer működéséről és a nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló fejlesztéséről a) a társadalombiztosítási rendszerben nyújtott egyes ellátások megállapításával. a 2012. Alapelvek Tbj. (4) Hatályát vesztette. ja n u á r 1-jétől h a tá ly o s a k a t kövér d óit betűkkel je lö ljü k . továbbá arra a külföldi foglalkoztatóra. fe je ze t Fogalm ak és érte lm e ző rendelkezések Tbj. a 2011. d e c e m b e r 31-étő l h a t á ly o s a k a t dőlt betűkkel. fe je ze t Á ltalános rendelkezések A törvény célja Tbj. az e törvényben meghatározott já­ rulékfizetési kötelezettség alapián szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátar- tozóia javára az egves. aki Magyarország terü­ letén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót.az egyéni felelősség elvének megfelelően. § íll A társadalombiztosítás Magyarország ál­ lampolgárait és e törvény külön rendelkezése alap­ ián más természetes személveket az e törvényben meghatározott szabályok szerint magában foglaló. A közteher­ viselés érvényesítéséhez és a jogosultságok megál­ lapításához létrehozott nyilvántartások törvényben meghatározott módon egységes rendszert alkotnak. járulékfizetési. ha biztosítottat foglalkoztat. l. (6) A foglalkoztatót a társadalombiztosítás ke­ retében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben meghatározott járulék. költségvetés alapján gazdálkodó szerv. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. valamint e szolgáltatások fedezetéről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. beval­ lására.)’ a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról.

ti társaság tagja. tanyagondnoki tevé­ 1. sára jogosító igazolvánnyal rendelkező magánf) Sajátjogú nyugdíjas: az a természetes személy. 5. 41. ha az 1-2. 3. a gyógyszerészi magántevékenység. valamint a korked­ vezmény-biztosítási járulék. h ) Megbízási jogviszony. az ügyvédi iroda. a végre­ hajtói iroda. il­ letve társas vállalkozónak. a támogatást. alpontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel. 8. 3. továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony. január 1je és 2005. az egészségügyi szolgáltatási járulék.biztosítottnak minősülő személy esetén a z ellátást folyósító szerv. a tanulószerző­ désben meghatározott díj. a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékeny­ kedő közjegyző. b) Egyéni vállalkozó: e) Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni. 2. a biztosítási kötelezettség megállapításával. a szociális igazgatásról és szociális ellátások­ 5. 2. az egyéni szabadalmi ügyvivő. Q) r) Igazgatási szerv: 1. közjegyzői iroda. aki a reá 2. a végrehajtói iroda. ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik. . a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) r é s z e s ü lő . éviül. aki nem minősül belföldinek. juttatásban. a közkerese­ . törvény (a továbbiakban: Szja tv. a korlátolt felelősségű társaság. szabadalmi ügyvivői iroda. p) Tanulószerződés: a szakképzésről szóló 1993. a gyermekgondozási segélyben. az egyéni cég tagja. törvény szerinti tanulószerződés. a felszolgálási díj. az ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt. illetve az EGT-államjogszabályai alkalmazásá­ val saját jogú öregségi nyugdíjban részesül.ha jogsza­ bály másként nem rendelkezik . illetve nemzetközi egyezmény al­ folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező kalmazásával a 14. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék). m) A magánnyugdíjpénztár tagja: 1. továbbá az tartásban szereplő természetes személy.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . a járulék bevallásával. 6. évi LXXVI. illetve társas vállalkozó. d) Társas vállalkozó: 1 a betéti társaság bel. a korlátolt felelősségű társaság. aki vállalkozói tevékeny­ szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilván­ séget saját jogú nyugdíjasként folytat. behajtásával. 4. nyilvántartási. 2. megfizetésével. az egyéni vagy társas vállalkozó e) pont sze­ rinti jogállását nem érinti. a táppénz-hozzájárulás. 3. aki az 1998. az oktatói munkaközösség tagja. törvény szerinti munkarehabi­ a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes litáció (a továbbiakban: munkarehabilitáció) kere­ személy tagja. a tartozás beszedésével. e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával. azMpt. a bevallás ellenőrzé­ sével kapcsolatos hatósági ügyben . a hivatásos nevelőszülői díj. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. ba.a 34-35. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja. 7 a munka törvénykönyve harmadik része XI. a gépjárművezető-képző munkaközös­ ség. munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogvi­ szony és munkaviszony. ■ 10. ideértve az európai gazdasági egyesülést is. a nyug­ díjjárulék. a gyermeknevelési támogatásban. alpont szerint társas vállalkozónak minősül. I) Járulék: az egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulék (a természetbeni egészségbiz­ tosítási járulék. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. bevallásával. §-ának (2) bekezdésében megha­ tározottszemély.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S O K 95 11. az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér. a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenyke­ dő önálló bírósági végrehajtó. az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tar­ tozó ügyvéd. ügyi vállalkozó). az egyesülés. §-ának (5) bekezdésében meghatározott fel­ adatkörében a vámhatóság. c) Társas vállalkozás: 1. intézmény. a közös vállalat. a gyermekgondozási díjban. európai közösségi jogász (atovábbiak­ ban együtt: ügyvéd). pontban felsorolt társas vállalkozások . HVG T B . g) Hatályát vesztette.) szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem. 3. illetőleg ha a munkát nem munkaviszony. nyugdíj előtti álláskeresési segélyben i) Foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni. 42-43. a szabadalmi ügyvivői társaság.a kölcsönbeadó. fejezete szerinti munkavégzés esetén . 6. 9. az ügyvédi iroda. 12. valamint a biztosítottak be­ jelentésével összefüggő. 2. 1 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről . 3. illetve a díjat folyósító szerv. § (4)-(5) bekezdés.az álla­ mi adóhatóság. az oktatói munkaközösség. és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében tör­ ténik (tagsági jogviszony).ben előírt kötelezettségek tekintetében a kincstár. a szerződésben meghatározott díj. munkaképtelenségi járadékban részesül. j) Külföldi: az a természetes személy. a közkereseti társaság. a vendéglátóüzlet felszolgá­ lójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borrava­ ló (a továbbiakban: borravaló). a kincstár számfejtési körében a helyi önkor­ mányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tar­ tozó munkáltatók esetében a járulék megállapításá­ val. n) o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: 1. 5. valamint az európai gazdasági egyesülés tagja. 7 az 1-6.és kültagja. az 1. a társadalombiztosítási nyugellátásról kenység vagy szociális szolgáltató tevékenység szóló törvény. a közkereseti társaság és ról szóló 1993. és foglalkoztatója biz­ tosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja. 10. 2. a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem mi­ nősülő természetes személy. az ösztöndíjas fog­ lalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntés­ sel csatlakozó személy. falugondnoki tevékenység. a közös vállalat. az egyéni cég. a szabadalmi ügyvivői társaság. folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. 4. ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működé­ sének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik. az egyesülés. kivéve. a bejelentési. az előtársaságként történő működés időszakában is. 5. megfizeté­ sével. a szociális biztonsági rendszerek koordinálá­ sáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendele­ tek. évi CXVII. 4. a nyilvántartással és adatszolgáltatással. a betéti társaság. § (3) bekezdés a) és c) pont­ magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségjában meghatározott saját jogú nyugellátásban. az e törvényben és az Art. a gépjárművezető-képző munkaközösség. §. ha az 1. aki személy. a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlá­ irányadó öregségipyugdíj-korhatárt betöltötte.) Hatályát vesztette. § kivételével . adatszolgáltatási kö­ telezettséggel. a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj. a betéti társaság. amely alapján a munkát Ma­ gyarország vagy a szociális biztonsági rendsze­ rek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik. és 2. feleke­ zeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. aki a társaság ügyvezetését nem tében munkarehabilitációs díjat folyósító szociális munkaviszony alapján látja el. rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban). 6. 13. hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik. december 31-e között hatályos rendelke­ zések értelmében önkéntes döntéssel taggá vált. a közjegyzői iroda. az adózás rendjéről szóló törvény 88. k) Járulékalapot képezőjövedelem: 1.

kell. fe je ze t A társad alo m b izto sítás ellátásai és az ginyugdíj-korhatárt betöltötte. igaz­ a Munkavállalói Résztulajdonosi Program s ze rv e z e ­ ságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban. adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak. a hontalan. 2. köztestület. alpontjában említett szemé­ e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó. amely­ nek állampolgára az Európai Közösség és tagál­ lamai.i alapján díjjárul« határ[TI (2)/ alapot ki (l) bekez sánál-i kellfigyf (3)/ néséret évreáth . amennyiben járulékalapot képező szolgálatok. törvény (a járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát. §-ának. §-ának 18. tekintet nélkül arra. (5).a külön alapbérajárulékalap. 4. a 35. a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szotó törvény hatálya alá tartozó személy (a további­ akban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személy). a Nemzeti Adó. v) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás­ ban részes más állam. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj. szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: dése szerinti megállapodás megszűnését követő 90 napon belül egyházi személy). t) n) Belföldi: 1 Magyarország területén a polgárok személyi . ján a kormánya következőket rendeli el: vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében R. és 2. hogya magán-nyug­ 1. 40. illetőleg vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségvi­ közszolgálati jogviszonyban. a nyilatkozat megtételekor a magánnyugdíj­ kivéve pénztárnak a tagot tájékoztatni kell arról. illetve szerződésben meghatározott díj összegének azon időszakra (naptári napokra) vonatkozó arányos részét. 40. zetéről szóló 1997. selője (tisztségviselője). w) Mezőgazdasági őstermelő: az Szja tv. alpontjában meghatározott egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. alpontjában meghatározott d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy. § k) pontjának 2. minősülő társas vállalkozó. továbbá lati jogviszonyban.§0)-(6) (7) Amennyiben a pénztártag a magánnyugdíjról és a nyiben az e tevékenységéből származó. jövedelmet és ö ja T b jA § k) pontjának 2 . §-a szerinti biztosítási jogviszony vagy a Tbj. a 41. §-a (1) bekezdésének g)pontja szerinti választási lehetőségével élve magán-nyugdíjpénztári tagsági nak harmincadrészét. §-ának. 4. ben munkát végző személynek k e ll tekinteni azt is A biztosítottak aki: alapítvány. évi LXXX. § (2) és (3) bekezdése és a 4243/A § alkalmazásánál a rehabilitációs hatóság. a Magyar Honvédség. kezdő Tbj. egyéni vállalkozónak adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) havi átlagos alapbére. valam int e szolgáltatások fede­ koztatása teljes vagy részmunkaidőben történik.sei kifizeti venni. §-ának (2) bekezdése és a 42-43. bírósági jogviszonyban. Amennyiben a pénztártag egyidejűlegtöbb biztosítási jogviszonyban áll.96 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S OK 2. a teljes . hallgató tagját 83. jövede figyele számáv (3) c w sánál fi megköt elóadá: (előadá (5) tisztség időszak díj fizet tésének megszű (6) R . ója Tbj. amenyR2. társadalmi szervezet. § (10) és (12) bekezdésének. g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (2) A Tbj. (8) bekezdésének. a bevándorolt és a letelepedett jogállású. § (2) bekezdésének ^pontjában foglaltfelhatalmazás alap­ ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony. tárgyhónapra esőjövedelemegyrésze Magyarországon. a vatásos nevelőszülői jogviszonyban. valamint 3. járulékalapként tanulmányokat folytató tanuló.ide nem értve az iskola58. kamara. §. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíj­ ban részesülő személyt. a 42-43. egye­ (1) E törvény alapján biztosított a) a munkaviszonyban (ideértve az ország­ sület. 34. a Magyar Honvédség szerző­ déses állományú tagja. ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevé­ kenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középiokú szakképzettséget igényel. v a la m in t a kö te lező eg é szsé g bizto ­ szövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében sítás e llá tá s a iró l szóló 1997. gazdasági társaság társas gyűlési képviselőt is). a 41. 3. a b kesség sához. az egyéb jogcímen . 1. z) Harmadik állam: az Európai Gazdasági Tér­ ség és Magyarország által kötött kétoldalú szociá­ lis biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartózó állam. írásban nyilatkozik. *?-ának. valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré­ szes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E sítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony). az őstermelői tevékenységet közös igazol­ díjpénztári tagdíjfizetési kötelezettsége a továbbiakban egyik vány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdál­ jogviszonyában sem áll fenn. együttesen kellfigyelembevenni. gazdálkodó s z e r v e z e tvá­ lasztott tisztségviselője. x) Kezdő mezőgazdasági őstermelő: az a személy. társadalmi Tbj. társasházközösség. i) a mezőgazdasági őstermelő. törvény szerint bejelentett lakóhelylyei rendelkező magyar állampolgár. ha a reá irány­ illetőleg a megállapodás megszűnésének napját is közölnie adó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már meg­ szerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. 3. közalkalmazotti. s) Minimálbér: 1 a tárgyhónap első napján érvényes. hi­ teinek. 7. § (1). a nyilatkozatában a biztosítási jogviszony. megbí­ személyialapbéra munkaszerződésalapjánfizetett.biztosítottat. továbbá az az állam. § szervezetek szövetsége. §-ainak alkalmazásánál az egészségbiztosí­ tási szerv. HVG ! T B . személyesen közreműködik. a 35. aki a szabad mozgás és a három hó­ napot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja. 5. jogviszonyátmeg kívánja szüntetni. valamint a menekültként elismert személy. aki a reá irányadó öregséIII. 4. (2) szakon sor.) 23. lyi alapbér. tárgyhavi magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem amelyben a jövedelem külföldön adóztatható. a polgári nemzetbiztonsági polgármester. §-ának.! a bizto sítésér teljesít ma.) b) a szövetkezet tagja . 2 § /A 2. h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi sze­ 5. 3. kivéve a saját jogú nyugdíjast. § (1) Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó. és a polgárok személyi adata­ inak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. foglalkoztatási jogviszonyban. § k)pontjának 1. a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege. §-amak alkalmazásánál a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeteséert felelős nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv. § (1) bekez­ mély. alpontjában meghatározott személy. illetőleg naptári napokra an­ továbbiakban: Mpt. (2) A z (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl ellátásra jo go sultak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kereté­ . Mag álisl köze tartc R oltalo talom együt nyúló vábbii jogiví szemé megbí lékala szerint figyelt R. társadalmi megbízatású arendvédelmi szervek. munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részé­ re megállapított személyi alapbér kötelező legki­ sebb íiavi összege. a katonai szolgálatot telje­ éri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget. másik c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai része külföldön adóztatható. ösztöndíjas magánnyugdíjpcnztárak választott tisztségviselője. évi LXXXIII. személy . törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével -. a 41. § -á b a n . szövetkezet vezető tisztségviselője. R.juttatott. hogy foglal­ nyugdíjra jogosultakról. tö rv é n y tanulmányokat folytató tanuló. közfoglalkoztatási a helyi (települési) önkormányzat választott képvi­ jogviszonyban álló személy. kodó család kiskorú tagját. az zási szerződés alapján. Ennek hiányában a tárgyhavi személyi személyesen munkát végzői. A tá rsa d a lo m b iztosítá s ellátásaira és a m agán- zs) a k i. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült me­ zőgazdasági őstermelőnek. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járu­ lékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásá­ ban a tárgyhónap első napján.és Vámhivatal hivatá­ jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) e l­ sos állományú tagja. éserrőlapénztárrészéreaTbj. a 34. évi LXVI. ügyészségi szolgá­ selője. a 40.ide nem értve ag) pont és a (2) bekezdés szerint . a 34. §-a (2) és (4)-(5) bekezdésének.

(5) ATbj. baleseti ellátásra és egészségügyi szolgáltatásra jogosult. d) az előzetes letartóztatás. ha sem a tevékenység időtarta­ ma.168/1997. hasznosítási. á irány­ ár m egb 20 év. (2) Az 5. kivéve. íz iskola. amelyre a díjazás történt. § (1) A biztosítás . illetőlega tevékenység befejezését követően kerül sor. baleseti táppénzben. (k) A járulékalap megállapításánál a Tbj. valamint a (2) bekezdésében meg­ határozott jogviszonyban áll. és a szoci­ ális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló k ö z ö s s é g irendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. európai közösségi jogász a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt. g) pontjában. évi LXXXI.arra az évre (időszakra) kellfigyelembevenni. §-ának k) pontjában meghatározott. 24. amely évre (időszakra) azt kifizették. és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyan­ annál a foglalkoztatónál a naptári hónapban el­ ért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. földrajzi árujelzők oltalma.a szünetelést megelő­ zően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján-kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni.] figyelembevételével kell megállapítani. 2b. b) az igazolatlan távoliét időtartama alatt.ideértve az előleget is . 5. akkor a díj kifizetéséig(esedákességéig)elteltidőtartamot kellfigyelembe venni. idalmi 5. továbbá ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette. § (1) Az egyidejűleg több biztosítással járó jogvi­ szonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbí­ rálni. (5) A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően. gyermekne­ velési támogatásban. e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni.a személyi jövedelemadó előlege alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani. a közjegyző. esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak ha törlése napjáig. M / B § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. amely a választás napjától a díj fizetéséig. ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkavi­ szonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár. 6. a szabadalmi ügyvi­ vő kamarai tagságának szüneteltetése alatt. (2) A munka törvénykönyve szerinti munkavi­ szony esetén a biztosítás kezdete az a nap. § (1) Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfi­ zetési kötelezettsége: a) az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilván­ tartásból való törlés napjáig. § Ha a szerzői jogi védelem. használati szerződés (a to ­ vábbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője. átlagkereset (távolléti díj). § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdésében szabályozott munkavégzésre irá­ nyuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni. a) a gazdasági társaság. egyéni szabadalmi ügyvivő ese­ Tbj.7. :képvizatású . r.az ennek alapját képező jog­ viszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor. a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedé­ kességekor) kell elbírálni.a 7 § (1) bekezdésében említett időszakon belül . 3 . azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe. b). Tbj. ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették. a szaba­ dalmi ügyvivői társaság. 7.a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek. § tében a kamarai tagság kezdete napjától annak Szünetel a biztosítás: megszűnése napjáig. ti. járulékalapot képező vagy munkabér (illetmény). törvény végrehajtásáról szóIó. sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg.ha törvény eltérően nem rendelkezik . járulékalapot képező jövedel­ met akkor is számításba kell venni. (6) Hatályát vesztette.: öregsékon túl keretéii azt is.épez<5 ása) el­ eget. «»/A § (l) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetettjárulékalapot képező jövedelem után a nyug­ díjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ [Tbj. ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor.) kor­ mányrendelet 75/B §-ában meghatározott tájékoztató kereté­ ben a nyugdíjfolyósító szerv arról is tájékoztatja az ellátásban részesülő személyt. mintaol­ talom alatt álló mű. §-a alapján nem állapítható megvagy az vitatott. § (1) bekezdés a). valamint az újítás (a továbbiakban együtt: szerzői jogi védelem alatt álló mű) hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. gyermekgondozási díjban. R. előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is kötelezett. nél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik (2) A társas vállalkozó biztosítási kötelezett­ sége: igénybe. 9. szabadságvesztés tartama alatt. táppénzfizetés történt. ad) a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekc) közjegyző. Tbj. akkor a tisztség megszűnésének napjáigeltelt. (3) Biztosított az a természetes személy is. védjegyoltalom. hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételérevalójogosultságigazolása céljából azOrszágos Egész­ ségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP) bejelentette. § (1) bekezdésének g) pontjában és (2) bekezdésében említett személy biztosítása . gyermekgondozási segély vagy gyer­ e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig meknevelési támogatás kerül folyósításra. Tbj. (2) Ha a díjazásra nem havi rendszerességgel.WC§ alu a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi. az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása napjáig áll fenn. b) gyermekgondozási segélyben. kivéve. akkor a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát. amelyen a munkavállaló ténylegesen munkába lép. e) az ügyvéd. (2) Az esedékességet követő időpontban kifizetett járulék­ alapot képező jövedelmet(elmaradt követelés) a Tbj. § (2) bek. kivéve. A biztosítási kötelezettség elbírálá­ sához a kifizetett díjból . jövedelem után a nyugdíjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetésifelső határnapi összegénekfigyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) köte­ lezettség alóli mentesítés ideje alatt. és egyidejűleg saját jogú nyugdíjas. (X. önálló bírósági végrehajtó esetén gondozási díj. mintha annak kifi­ zetésére a szünetelés kezdőnapját megelőző napon került volna sor. R. §-ának( 2) bekezdésében említett választott tisztségviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni.a isclője. az egyesülés. A járu­ lékalap megállapításakor a felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembevenni. cetében 5iskolai szesülő iák nem ak nem rányuló megbí­ zónak ayban) i külön íkéntes amenyrgyhavi imálbér Dkra anázi sze együtt: iíjast. § (1) Ha a biztosítás időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában a Tbj. (3) (*0 Az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége elbírálá­ sánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés megkötésétől. R. kor is fennáll. Tbj. e biztosítási időnek a következő naptári évre áthúzódó időtartamára kifizetett. § (1) A biztosítottak . egyéni cég tagja esetében az . 6 . egyeezetvátársas tségvi)vábbá ervezeárak. §-ának (1) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettség megállapítá­ snál . 10.ak­ . ha a) táppénzben. b) ügyvéd. e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. (3) Az 5. ápolási díjban részesül. illetőleg az előző kifizetéstől az újabb díj kifize­ tésének napjáig. telje­ sítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot. vagy a bün­ tetőeljárást megszüntették. (2) Az a személy. 8. aki az 5.a járulékfizetési felső határig . igazolgazdál% pont ) lyugdíj.amennyiben e törvény eltérő­ en nem rendelkezik . vagy ha a tisztség megszűnt.retében tagját ~ iviszony. c) amennyiben az ellátások folyósítását közvetle­ nül megelőző napon biztosított volt. (3) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszű­ nésére tekintettel. hanem idő­ szakonként. terhességi­ gyermekágyi segélyben. (6 ) A biztosítás szünetelése alatt .T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 97 )iakban: foglalrténik. találmányi szabadalmi oltalom. f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünete­ lésének ideje alatt. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja esetében a tényleges személyes közre­ működési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig. alkotás. vagy ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét éves­ tart.

évi LXXXI. továbbá a nemzetközi szervezet nemzetközi ba) özvegyi nyugdíj. tv. Megszűnik a bizto­ Társadalombiztosítási ellátások sítás akkor is. úgy a társasági szerződés­ b) pénzbeli ellátások: ben meghatározottidőpontaz irányadó. 13. hogy az ab) hatályát vesztette. c) őrizetbe vett. v enné vonal k) és jö^ lékát D Mag. különösen. (2) Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult. § (1) (2) ATbj. § E törvény rendelkezéseit ponttól az igazolvány visszaadása napjáig. évi LXXXII1. feltéve. aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll. e rendelke­ zés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra. törvényben (a továbbiakban: Tny. illetve társas vállal­ kozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. tv. § (1) bekezdésének i) pontjában megha­ b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó tározott biztosítást kizáró körülmény megszűnését személyre az egyezmény követő naptól a biztosítást kizáró körülmény bekö­ szabályai szerint kell alkalmazni. személyes közreműködés kezdeténekazta napot kell tekinte­ bb) gyermekgondozási díj. (3) A nyugdíj-biztosítási ellátások: tartási alkalmazottra. . e) közérdekű munkát végez. b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elme­ beteg.az. 16.98 í T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben c) az európai parlamenti képviselőre. illetőleg rendeletek. családtagjára (házastárs. 10. feltéve. (1) A társadalombiztosítás rendszerében nyúj­ R. Tbj. § viselői jogviszony létrejötte napjától annak meg­ A 11. nö­ velt összegű öregségi. § eb) baleseti táppénz. alkalmazottra. feltéve. í) egés2 ség-v. illetőleg katasztrófaelhárítás vagy véradás során szenved balesetet vagy egész­ ségkárosodást. §-ban meghatározott személyek társada­ szűnése napjáig tart. rokkantsági járadékban. gyermekgondozási díjban. harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek Baleseti ellátásra jogosultak minősülő munkavállalóra. kirendelés vagy munkaerő-kölcsön­ zés keretében kerül sor. c) az 5. 11. rehabilitáci­ ós járadékban. tonsági rendszere. szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjé­ bb) árvaellátás. d) b) egyéb esetben a társas vállalkozásnál léte­ sített tagsági jogviszony.) meghatározottak szerint . § rendelkezései (3) A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kö­ szerint megállapodást lehet kötni. baleseti hozzátar­ Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ tozói nyugellátásra jogosult a társadalombiz­ lyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjse­ tosítási nyugellátásról szóló 1997. munkaképtelenségi. gyermek).az e törvény szerint biztosított. szabadságvesztés-büntetést töltő sze­ mély (a továbbiakban: fogvatartott). özvegyi járadékban. b) a magyar jogszabályok szerint be nem A tá rsa d a lo m b izto sítá s egyes ellátásaira jegyzett külföldi munkáltató által Magyaror­ jo g o s u lta k szág területén foglalkoztatott. ról szóló törvény rendelkezései szerint megkezdheti. áll. törvényben (a továbbiakban: véka képe zalék t) u szün szólj korh dósá . HVG I T B . §Pj kébei r) szóig s) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Tbj. a képviselet tagjával a) társadalombiztosítási sajátjogú nyugellátás: közös háztartásban élő külföldi állampolgárságú aa) öregségi nyugdíj. családtagra (házastárs. baleset-. munkaképtelenségi. a) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyil­ nálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós vántartásból való törlés napjáig. idős­ 1997. c) baleseti ellátások: ca) balesetiegészségügyi szolgáltatás. korúa lésitá 0 tozó i felsői felsőt tatás magy polgá sért f( alapj. fennálló tagság megszűnésének napjáig. aki egyéni. aki élet­ mentés. § (1) Baleseti ellátásra. d) közcélú munkát végez. elzá­ rásra utalt. valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszony­ ban áll. 15. kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biz­ c) rehabilitációs járadék. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl . A biztosítás nem terjed ki: cc) baleseti járadék. fogyaté kossági támogatásban. g) Magyarországon nyilvántartásba vett egy­ háztól. a külföldi állampolgárságú ház­ db) rehabilitációs ellátás. házastársi pótlékban. lis e 54. aki a) nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény. Amennyi­ a) egészségügyi szolgáltatás. amikor a társaság tevékenységét a gazdasági társaságok­ be) táppénz. § (2) bekezdés o^pontjánakalkalmazásánál a tott ellátások az egészségbizfosítás és a nyugdíjtársasági szerződésben meghatározott személyes közremű­ biztosítás keretében vehetők igénybe. ha a munkavégzésre kiküldetés. hadi­ gondozotti ellátásban. bányászok egészségkárosodási járadékában. baleseti táppénz­ ben.az. tózk< mag] orszí m sós s: (ide i meki báni azillí lyal e átme szem ff o. illetőleg a 13. megváltozott m unkaké­ pességű személyek ellátásában. hozzátartozói nyugellátásban. öz­ vegyi járadékban). illetve vezető tisztségTbj. f) gyermekgondozási segélyben. illetőleg szenvedélybeteg. hogy e munka­ végzés a két évet nem haladja meg. ide nem értve a külföldi állampolgárt. ennek hiányában a ba) terhességi-gyermekágyi segély. 14. c) mezőgazdasági járadékban (öregségi. b).. hallgatója. illetve a családtagra kiterjed a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rend­ b) hozzátartozói nyugellátás: szere. amikor a tag a (2) Egészségbiztosítási ellátások: személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. ben ez a nap nem állapítható meg. felekezettől nyugdíjban vagy a Magyar Tbj. re (alkalmazottjára) és vele közös háztartásban élő be) szülői nyugdíj. előzetesen letartóztatott.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló h) az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban. vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. ac) hatályát vesztette. 12. hogy bd)baleseti hozzátartozói nyugellátások. ha a mezőgazdasági őstermelő kilép Tbj. e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. terhességi-gyermekágyi segély­ ben. képviselet tagja). gyermek).a biztosítot­ takon túl . baleseti járadékban. § a családi gazdaságból vagy a közös őstermelésből. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyug­ díjban. gélyben (nyugdíjban) részesül. d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban). 5. házastársi jövedelempót­ lékban. d) megváltozott munkaképességű szemé­ a) külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének lyek ellátásai: külföldi állampolgárságú tagjára (a továbbiakban: da) rokkantsági ellátás. aki a) táppénzben. iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakor­ lati képzésben részesülő tanulója. iskola. § (1) bekezdés a). vetkezésének napjáig áll fenn. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Eb. g) pontjában. ködés kezdetének azt a napot kell tekinteni. ni. egész éri. telezettsége a) az őstermelői igazolványban feltüntetett idő­ Tbj. b) a 14. ha az előző belföldi m unka­ végzés befejezésétől számítva három év nem telt el. f) külön törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez. lombiztosítási ellátására a 34-35.

§ (2) bekezdése szerint egészségügyi meghatározott feltételek szerint. január 1-jén hatályát veszti. aki MagyarA 16. sos szociális intézményben elhelyezett személy ákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (6) Hatályát vesztette. polgár. szeti életjáradékban részesül. (2) A 13. továbbá időtartamát is. . külön törvényben meghatározott személy egész­ magyar állampolgár. gyermekneve­ c) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni nemzetközi egyezmény szerint jogosult egészséglési támogatásban részesül. vetően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező m) személyes gondoskodást nyújtó bentlaká­ illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a di­ jövedelem után is meg kell fizetni. (5) A járulékokat a járulékalapot képező jö­ Magyarország területén lakóhellyel vagy tar­ vedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek tózkodási hellyel rendelkezik. hallgatói jogviszonyban ben a jogosultság egyszerre több jogcím alapján foglalkoztatott. azzal. egészségkárosodást szenvedett. b) hatályát vesztette. r) a 39. személy. középfokú nevelési-oktatási vagy a esetében . va­ tozó alapfokú. idős­ ápolási díjban.R E k o r ú a kjáradékában. k) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. továbbá o). a kiegészítő tevékenységet lyal elhelyezett. illetve zott jogcím az (1) bekezdésben felsorolt jogcíme­ vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni ket megelőzi. pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ fizeti meg.az (1) bekezdés i) pontjában meghatá­ lamint a 39. 18. és munkaképes­ jelent. hogy a (2) bekezdésben meghatáro­ valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben ség-változásának mértéke az 50 százalékot. a kében kötött megállapodás alapján jogosult. ideértve mekvédelmi rendszerben utógondozási ellátás­ a tanulói. valamint szolgálati járandóságról szóló törvény alapján kaerő-piaci célok fedezetére a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósí­ korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járan­ a) a biztosított természetbeni egészségbiztosí­ tott táppénz egyharmadát hozzájárulás címén dóságban részesül. a pénz­ p) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érde­ szerezhet jogosultságot a magánnyugdíjról és beli egészségbiztosítási járulék 3 százalék. törvény a) nyugdíjjáradékra vagy kaerő-piaci járulékon belül a természetbeni 54. a kiegészítő tevékenységet s) nevelőszülői tevékenységet folytat. valamint nyugdíjjárulékot. akkor a jogcímek (1) bekez­ sülő biztosított. továbbá az a nem Tbj. egyéni vállalkozó. nöigi. Az e llá tá so k fe dezete J árulékfizeté sre ségügyi szolgáltatási járulék havi összege t) hajléktalan. illetve désben foglalt felsorolása jogosultsági sorrendet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó után.5 százalék. . §-a alapján szociálisan rászorult. b) egyösszegű kifizetésre egészségbiztosítási járulék 4 százalék.ide . a korhatár előtti ellátásról és a (1) A társadalombiztosítási ellátások és a mun­ tott betegsége miatti keresőképtelensége.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 99 ztosítots vállal­ taiénak cént az ilamint uszony­ ba jogoézmény. l) kiskorú. a) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak meg­ Tbj. lyek által a biztosítástól függetlenül térítésmentesen. § (2) bekezdésében képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 szá­ meghatározott személy által fizetendő egész­ zalékát. hadi­ vagy ttegyagyar •sított ián fo¡díjseJltság . és az illetékes hatóság erre az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szemé­ fizet. 5/A § (1) A társadalom biztosítási kifize tőh e llye l H V G |T B .5 százalék. saját jogú nyugdíjasnak nem minő­ is megállapítható. hogy az d) az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a tatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú érintett személy belföldinek minősüljön. özkakéíszok gyaté?kban. hallgatói jogviszony szünetelésének Tbj. ellenében igénybe vehető ellátások körét külön tör­ zájárul. 19. valamint a biztosítás alakján térítésmentesen vagy (3) Hatályát vesztette. A magánnyugdíj keretében a biztosított. (1) Hatályát vesztette. elzájltő sze- akí élethárítás yegész- ikéntes ak jogotőleg a jgosult segélyppénz- nnyugDilitácigségi. vállalkozó.az egészségügyi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű ok­ szolgáltatásra jogosultság további feltétele. tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó (6) 2013. ügyi ellátásra. Tbj. 17. A járulékokat a biztosítási magyar állampolgárságú kiskorú. a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényben munkaerő-piaci járulék 1. otthont nyújtó ellátás keretében A m a g á n n yu g d íj kereté be n já ró szolgá lta tás folytató egyéni és társas vállalkozó által fizeten­ átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú és kifizetés dő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. (ide nem értve a külföldi állampolgárt). gyakorója. fe je ze t lalkozás. 16/A § szerint kell megfizetni. j) megváltozott munkaképességű. az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatály(2) A biztosított. vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy (5) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult és e) 2013. illetőleg kiegészítő tevékenységet áll. lített tanuló és hallgató a tanulói jogviszony. a kiegészítő téke 13 százalék. (4) A kiegészítő tevékenységet folytató szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. §-ban említett biztosí­ szüntetéséről. illetőleg R. Az egészségbiztosítási és munlis ellátásokról szóló 1993. továbbá a biztosításon felül térítés (4) A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hoz­ lékát. § hatálya alá tartozó külföldi személy nyugdíjjárulékot. § (2) bekezdésében említett személy felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatási járulékot.mpótI. (7) Hatályát vesztette. valamint a 39. január 1-jén hatályát veszti ennél kisebb mértékű. és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 száza­ térítés ellenében.. in. a gyer­ jogosult egészségügyi szolgáltatásra. naptári napokra annak harmincadrészét. Amennyi­ tározott korkedvezményre jogosító munkakörben alapján létesített tanulói. és az e te­ folytató társas vállalkozó után a társas vál­ vékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot IV. egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot el­ vállalkozó korkedvezmény-biztosítási járulékot éri. az ugyanott hivatkozott külön jogszabály. (2) Hatályát vesztette. a kiegészítő tevékenységet folytató i) a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tar­ (3) Az (1) bekezdés a)-k). v) az előadó-művészeti szervezetek támoga­ kot és munkaerő-piaci járulékot (a továbbiakban (6) A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól együtt: egészségbiztosítási és munkaerő-piaci fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mér­ szóló törvényben meghatározott balettművé­ járulék). aki nemzetközi szerződés vagy az oktatá­ kozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jog­ e) a foglalkoztató a külön jogszabályban megha­ sért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj címre tekintettel lehet megállapítani. magyar állampolgársággal és vény határozza meg. vonatkozó igazolásával rendelkezik. § (3) A biztosított által fizetendő egészségn) fogvatartott. valamint az a külföldi állam­ (4) Az egészségügyi szolgáltatásokra vonat­ ségügyi hozzájárulást. rozott ösztöndíjas kivételével .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . § ban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt. § (5) A foglalkoztató az 5. illető­ biztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke o) a szociális igazgatásról és szociá­ leg a kedvezményezett 8. s) pontja társas vállalkozó után a társas vállalkozás. tási járulékot. § (1) bekezdésének i) pontjában em­ kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését kö­ ország területén lakóhellyel rendelkezik. v o n a tko zó á lta lá n o s szabályok 6390 forint (napi összege 213 forint). évi III.lt elrae- itt.

és a borravaló után. 4. hasznosítási. cí­ m ére (székhelyére) v o n a tk o z ó a d a to k te k in te té b e n kölcsönös a d a te g y e z te té s t v a ló s ít meg. (3) A járulékfizetési felső határt évente január Tbj. A fog­ (1 dozá bán. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj. molhatják. (5 )-(7 ) Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok Tbj. 21. iban -ider sülő í keret b zéppalii folyt mun azt a gon\ c) kozó biztc megi korh Tbj. akban: járulékfizetési felső határ). b) az Szja tv. 24. 20. 19. c) a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék).a k ö z ö ttü k lé tr e jö tt m eg­ á lla p o d á s n a k m e g fe le lő e n . Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék. §-ának (3) bekezdésében fo g la lta k szerint m egállapított já ru lé kfi­ zetési felső h a tárlg fize ti meg. R. Korkedvezmény-biztosítási járulék Tbj. A megállapított járulékfizetési felső határt időköz­ ben csökkenteni kell az említett időszakok naptá­ ri napjainak száma és a napi járulékfizetési felső határ szorzatával. alkotás. § (3) bekezdésében meghatározott egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a 4. kifizetett pénzbeli juttatásokat a társadalombiz­ (5) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv tosítási ellátásoknak megfelelő mértékben elszá­ a d ó ha tó sá g m e g k ü ld e n i kér. megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv) állapítja meg. § Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egész­ megállapítani. §-a f) pontjában m eghatározott ségl ellátás m egállapításának kezdőnapját követően létesí­ te tt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján közj lalkoztatott nem fizet szer a) nyugdíjjárulékot. §-a szerinti béren kívüli juttatás. Az a d a ts z o lg á lta tá s t e le k tro n ik u s a n . szerződéses állományú tag­ kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jaik részére a társadalombiztosítási ellátás helyett a jo g e rő s h a tá ro z a to t 8 n apon b e lü l p a p íra la p o n is m e g k ü ld i. d) a szerzői jogi védelem. va la m in t a kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó egyéni és társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot a Tbj. kivéve.az ellátás kifizetésével egyidejűlegtájékoztatja az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szervet. terhességi-gyermekágyi segélyben. más foglalkoztatónál fennállójogviszony alapján folyósított táppénz összegéről. Ha a nyugdíj m egállapítá­ sára év közben kerül sor. a táppénzhozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása céljából. §-ának(5) bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás összegét m egállapítja. és az általa kifize tett ellátások terhére elszámolja. (2) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendel­ kező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét a foglalkoztatott táppénzének megállapítására illetékes fő­ városi. 24. azt az időtartamot. ha táppénzben. § (1) A foglalkoztatott a 19.az ellátásban részesülő személy nevének. 5/C § (l) A sa já tjo g ú nyugdíjas fo g la lko zta to tt. 23. Ha a bizto­ 2013. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint (2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járu­ mentesítették. 22. védjegyoltalom. január 1-jén hatályát veszti. reha kövt reha díj. e) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó ka­ mat. a NAV és az OEP k ö z ö tti m e g á lla p o d á s b a n rö g z íte tt a d a tta rta lo m ­ m al és rendszerességgel. keretében járó juttatás után. . találmányi szaba­ dalmi oltalom. am e­ ly e t a v é g re h a jtá s i k ifo g á s b e n y ú jtá s a ese té n az a. amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képező jövedelme nem volt.100 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK rendelkező foglalkoztató a Tbj. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m int kifizetőhelyek esetén az OEP-et. valamint egészségbiztosí­ a számára k ifiz e te tt já ru lé k a la p o t képező jövedelem ni és után fizetterm észetbeni egészségbiztosítási já rulé ko t és tási és munkaerő-piaci járulékot a felszolgálási díj nyugdíjjárulékot. A járulékfizetési felső határ szá­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alap­ mításánál figyelmen kívül kell hagyni továbbá ját: a) a foglalkoztató által megállapított és folyó­ sított társadalombiztosítási ellátás. § k) pont szerinti jövedelem (kivéve a külön jogszabály szerinti prémiumévek prog. a folyósítás időpontjáról . § (1) bekezdésének a) pontjában említett szervek a hivatásos. így kü­ lönösen. b) pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a 4. § Hatályát vesztette. a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot is köteles fizetni. akkor a járulékfizetési felső határt a jogviszony időtartamával arányosan kell Tbj. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. §-ában e m líte tt saját jo g ú nyugdíjas bek( díjjá fo g la lko zta to tt a Tbj. után adói nyuÉ hez hatjí szén G Tbj. legfeljebb azonban a központi költségvetésről szóló törvényben az sére és bevallására. de legkésőbb a tá rg y h ó n a ­ p o t kö v e tő h ó n ap 1 5-éig ke ll te lje s íte n i. § A 5.a n y ilv á n ta rtá s á b a n 2011. sítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn Járulékalapot nem képező jövedelem a teljes naptári évben. 20/A § 1-jétől december 31-éig kell számítani. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. valamint a 19. § szerinti jövedelmét) után fizeti meg. 2k. (2) A korkedvezmény-biztosítási járulék fizeté­ lékalapul szolgáló jövedelme. Az a d a ts zo lg á l­ ta tá s a la p já t képező jo g e rő s h a tá ro z a to k kö zü l az eg é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv csak a zt a h a tá ro z a to t k ü ld i m eg k in y o m ta tv a és cégszerűen a lá írva az ille té k e s á lla m i a d ó ha tó sá g részére. (4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítot­ tól több járulékot vont le az (l)-(2) bekezdésben előírtnál. § -ának (3) bekezdé­ sében foglaltak szerint. 21. a fo g la lk o z ta tó a zo n o sító szá m á t és a kö ve te lé s ö szsz e g é t. taj-számának. valam int a foglalkoztató nevének. 25. gyermekgondozási segélyben. § Hatályát vesztette. Tbj. s után díjbí díj-k szesi ápol. 71. gyermekgondozási díjban. Az a d a ts zo l­ g á lta tá s s z e rin t fe n n á lló kö v e te lé st az a d ó h a tó sá g a fo g la lk o z ta tó a d ószám láján „tá p p é n z -h o z z á já ru lá s a d ó n e m " k ö te le z e tts é g k é n t írja elő. valamint a nyugdíjjárulék Tbj. 20/A § (1) A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a HVG I T B . (3) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató az általa kifiz e te tt. az ezzel összefüggő nyilván­ egy naptári napra meghatározott összeg naptári tartási és adatszolgáltatási kötelezettségre az Art. díja'zas nélküli időszakot. § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. mintaoltalom alatt álló mű. 25. valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege. évre számított összege után fizeti meg (a további­ szabályait megfeleló'en alkalmazni kell. A foglalkoztató a határozat jogerőre emelkedését követően a táppénz-hozzájárulást15 napon belül a Nemzeti Adó. § szerinti jövedelmeket) alapulvételével ram és a különleges foglalkoztatási állomány korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. nevére (m egnevezésére). a többletként jelentkező járulékot legké­ sőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járu­ lékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. v a la m in t ese d é ke ssé g ét ta rta lm a z ó a d a t­ s z o lg á lta tá s t te lje s ít az á lla m i a d ó h a tó sá g részére. ja n u á r 1 -je i á lla p o t s z e rin t fo g la lk o z ta tó n a k m in ő s ü lő sz e rv e k te k in te té b e n a fo g la lk o z ta tó a d ó a zo n osító szám ára. 5/B § (l)-(3) Hatályát vesztette. (3 megh követ jedő i járó jc jöved számi kifize mege T N z o tti {k) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv a jo g e rő s h a tá ro z a to k a d a ta it h a tá ro z a to n k é n t. baleseti táppénzben része­ sült. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel. földrajzi árujelzők oltalma. R. adószámának m egjelölésével .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E min (2) A Tbj. a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a nyugdíj m egállapításának napjával kezdődően újra meg kell á lla p íta n i a Tbj. Az á lla m i a d ó h a tó sá g és az á lla m i a d ó ha tó sá g . § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot. valamint a fizetés.és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) m unkáltatóltáppénzhozzájárulás-beszedési számlájára utalja át.

i t a járu?tbeni ilékot itjogú ¡bizto- ta to tt. (5) A társas v álla lk o zás a korkedvez­ ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott biztosított társas vállalkozó után a nyugdíj­ járulék alapjának alapulvételével korked­ vezmény-biztosítási járulékot fizet. özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szerv­ hez benyújtott nyilatkozatával azonban vállal­ hatja a nyugdíjjárulék fizetését. egy összegben az Art. (9) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) fizetését megalapozó jogviszonyból származó jöve­ delem után a biztosított az e törvény szerinti nyugdíjjárulék. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. (6) Hatályát vesztette. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjjárulékot fizethet. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik . a járulékfizetési felső határt a biztosítási kötelezettség időtartamával arányosan kell meg­ határozni. valam int a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok a fizetendő társadalom biztosítási já rulé k csökkentésével a NAV m in t állam i adóhatóság á l­ tal rendszeresített bevallásban számolják el. A reá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. . (2) A Tbj. A saját jogú nyug­ díjban. 25/A § c) p o n tja alkalm azásában öregség in y u g d íj-k o rh a tá r a la tt a hivatásos á llo m á n y ta g ja i esetében a fegyveres szervek h iva táso s á llo m á n yú ta g ja in a k s z o lg á la ti vis z o n y á ró l szóló tö rv é n y b e n és a M agyar H onvédség hivatásos és szerződéses á l­ lo m á n yú k a to n á in a k jo g á llá s á ró l szóló tö rv é n y b e n m e g h a tá ro z o tt hivatásos szo lg á la t felső k o rh a tá rá t kell é rte n i. § (3) bekezdésében meghatáro­ zott mértékű munkaerő-piaci járulékot a) az 5. kivéve. 26. Tbj. § (1) A gyermekgondozási díjban. (2) A biztosított társas v álla lk o zó a 19. v a la m in t az a la p já t képező e g yé n iegészségbiztosításijárulék-alaphoz viszonyított átlagos arány alapján. a gyer­ mekgondozási díjban részesülők.vagy felsőfokú oktatási intézményben nap­ pali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat. Az a) p o n tb a n m e g h a tá ro zo tt m egállapodásnak m egfelelően szám ított összeget a Magyar Honvédség. 25/A § Nem fizet a 19. 5/D § (l) A Magyar Honvédség. ille tő le g a szerzetesrend ta gjának te kin te n i. A ven­ déglátóüzlet felszolgálója a borravaló után fizethető járulékot a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. január 1-jét követően hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy a díj. § (1) bekezdésének b)-d). am ely a la tt a bizto síto tt korkedvezm ényre jo g o sultságotszerez. áll fenn ési felső' san kell itár szá- ovábbá tottnak . § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot.és egészségbiztosításijárulék­ fizetési kötelezettségét az egyszerűsített közte­ her-viselési hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti. így küíekágyi . § -a /)p o n tjá b a n ek prog. Ilomány o t a járu- meghatározott ellátás m egállapításának napján vagy azt követően az ellátás megállapításának kezdőnapjáig ter­ jedő időszakra vonatkozóan.'erm ekn része- íszakot. g)-i) pontja­ iban és (2) bekezdésében meghatározott személy -ide nem értve az iskolaszövetkezetnek nem minő­ sülő szövetkezet tevékenységében munkaviszony keretében közreműködő szövetkezeti tagot b) az az egyéni és társas vállalkozó. támogatás. (2) Az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulékot fizet. a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állom ányú ta g ja i. a rendvédelm i szervek. valamint a 16. alpontja szerinti társas vállalkozó esetén a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell te­ kinteni.a foglalkozta­ tott helyett . időén :ezdé- ¡díjas ózott étesíelem ¡pján (otés (5) 2013. ha a biztosítási kötele­ zettség a naptári év teljes tartama alatt nem áll fenn. a re n dvédelm i szervek. 5/F § Ha a korkedvezm ényre jogosító m unkakör­ ben végzett tevékenység nem áll fenn a teljes időszakban (pl. (3) Az egyházi személy után az egyház a m inim álbér alapulvételével a 19. éni ás iák (3 ) apítái felső Jlékfi- A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése Tbj. az egészségbiztosítási és m un­ kaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a m inimálbér másfélszerese. § (1) Hatályát vesztette. ápolási díjban.személyek. valamint a munkarehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. gyermeknevelési támogatás­ ban. b)a nyugállom ányba helyezést követő két hónapra nyugdíj helyett kifize tett ju tta tá s . (5) A központi költségvetés a 16. munkarehabilitációs díjban. (4) Hatályát vesztette.foglal­ koztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő . a NAV. s) és t) pontjában meghatározott személyek után havonta 5850 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet. aki saját jogú nyugdíjas. 5/E § H atályát vesztette. a kk o ra k o rk e d ve zm é n y-b izto sítá si já ru lé k a la p ja k é n t a jöve de le m (tá rs a d a lo m b iz to s ítá s ijá ru lé k -a la p ) azon időszakra (naptári napokra) ju tó arányos részét kell figyelem be venni. az ápolási díj. az egyéniegészségbiztosításijárulék-alapot alapul véve az OEP-pel a közöttük lé tre jö tt m egálla­ podás alapján számolják el.15%-os m értékű nyugdíj járu ­ lékot fizet. amelyre a jö v e d e lm e t k ifiz e tik vagy ju tta tjá k . m intha annak l kifizetésére az ellátás m egállapításának kezdőnapját megelőző napon került volna sor. szabályai szerint kell az állam i adóhatóságnak bevalla­ ni és megfizetni. időközcnaptási felső tosítotlésben t legké1 belül Tbj. segély. naptári évben).ideértve a hivatásos állom ány tagjának elhalálozása esetén a nyugellátásra jo g o su lt h ozzátartozónak n yugdíj. reá irányadó öregséginyugdíj­ korhatárt betöltötte. (10)-(11) Hatályát vesztette. özvegyi nyugdíjban ré­ szesülő személy a gyermekgondozási segély.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 101 Ulékot a (3) Ha a sajátjogú nyugdíjas a Tbj. vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályban meghatározott. § d) pont 5. R. a kit az egyház belső törvényeiben és szabályzataiban annak m inősít. rehabilitációs járadékban. egyéni és társas vállal­ kozó. 26. a megszűnt biztosítással já r ó jogviszonyára te kin te tte l kap járulékalapot képező azonban lyben az :naptári továbbie január i a bizto- jövedelmet. ille tv e árvaellátás helyett kifize tett ju tta tá s t is . § (2)— (3) bekezdésében meghatározott mértékű nyugdíjjárulékot. az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás igénybevételére vonatkozó előző évi országos sta tisztika i á tlag. valamint a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. a NAV. a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. e jö v e d e lm e t a já rulé kfize té si felső határ s z á m í t á s á n áúgy kell figyelem be venni. valamint természetbeni egész­ ségbiztosítási járulékot fizet. A járulékot központilag. (3) Abban az esetben. A társas vállal­ kozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfi­ zetési felső határig fizet. (8) Hatályát vesztette. 5/G § (1) (2) A Tbj. aki fizetés nélküli szabadsá­ gon van-. k. § -ának (3) bekezdése szerinti já ru lé k fizetés szem pontjából azt a szem élyt kell egyházi sze­ m élynek. R. (3)-(6) R. aki kö­ zép. (4) A 4. a 2012. valamint a 19. járadék. va la m in t a katonaiszolgálatotteljesítő önkéntestartalékos katonák részére a társadalom biztosítási ellátás helyett kifizetett a) pénzbeli ellátást. § (1) be­ kezdés b) pontjában meghatározott . A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér.esetében a jogosultat tö r­ vény szerint m egillető nyugellátásnak megfelelő össze­ get az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatósággal (a továbbiakban: ONYF) a közöttük lé tre jö tt megállapodás alapján teljesítik. 27. c) az a foglalkoztatott.ide nem értve azt a munkavállalót. h)-o). gyermekgon­ dozási segélyben. § (1) bekezdés c)-f). továbbá a bevallásában adatot szolgáltat a 15% nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről. ellátás összege után nyugdíjjárulékot fizet. (7) A külön jogszabály szerinti felszolgá­ lási díj után a foglalkoztató . R. a teljes naptári hónapban. január 1-jén hatályát veszti. § (3) bekezdése szerinti egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműkö­ désére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg.

§ (1) A 27. aki az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: evaadózó). szabadalmi ügyvivőként. terhes­ ségi-gyermekágyi segélyben. (2) (3) A biztosított egyéni v á lla lk o z ó a 19. Az Szja tv.lásával egyidejűleg kell az állami adóhatósághoz benyújtani. ápolási díjban részesül . valamint a gyugdíjjárulékot. a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy naptári napra a 27. ha a gyermekgondozási segély. szerinti végre­ ségi-gyermekágyi segélyben. c) fogvatartott. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. Az egyéni v állalko zó 19. viszonya megszűnését követő tárgyévi időszakra is választhatja a magasabb járulékalap utáni já­ rulékfizetést. 6. az ősterme­ lői tevékenységből származó. melyet első ízben az alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot adóévet megelőző év december 20-áig. a gyer­ meknevelési támogatás. az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét szemé­ lyesen folytatja b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. A nyilatkozat az Art. d) ügyvédként. amely alatt a) táppénzben. 29. (3) Az evaadózó egyéni vállalkozó a lék alapja havonta legalább a m inim álbér. § (**) bekezdésében fo g la lt kö rü l­ m én ye k s z e rin ti cs ö kk e n té sé t ig a zoló o km á n yo ka t az A rt. átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. §-ban meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével. ápolási díjban részesül kivéve. § (1) Hatályát vesztette. egyébként bevételnek számító támogatást. Tbj. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az a me­ zőgazdasági őstermelő. § H a tá lyá t v e s zte tte . b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. terhes. szerinti végrehajtható okiratnak minősül.ide­ értve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is .§ (1) bekezdésben meghatározott járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. 29/A§ (1) Az a biztosított egyéni vállalkozó.102 | T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK Tbj. 30/A § (1) A mezőgazdasági őstermelő . (5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatáro­ zott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn. s z e rin ti e lé vülé si id ő n b e lü l m e g ő rizn i. 28. a já ru lé k o k a t a m egszűnés h ó ' n a p já ig a n y ila tk o z a tá b a n v á lla lt já ru lé k a la p napi arányosítással s z á m íto tt összege u tá n fiz e ti meg. (2) Ha az e g y é n i v á lla lk o z ó e va a la n y is á g a év közben m e g s zű n ik . § (2)-(3) bekez­ désében meghatározott járulékokat fizet. tárgyévet megelő­ ző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt. A nyugd íjjáru­ 29. az ápolási díj folyósításának JT . ej a 31. alapjánál magasabb járulékalap után fizeti meg. tartama alatt vállalkozói tevékenységét személye­ sen folytatja -. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerző­ dés rendelkezése alapján folyósított. 29/A § bekezdése szerint m agasabb összegű já ru lé k a la p u tá n i já ru lé kfize té si kö te le z e tts é g e t v á lla ló evaadózó e g yé n i vállalkozó kö te le s a T b j. c) fogvatartott. (5) Hatályát vesztette. (4) Az egyéni vállalkozó a járulékfizetési A nyilatkozat az adóévre szól. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. magasabb összegű társadalom biztosítá­ az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci si ellátások megszerzése érdekében egy­ járulék alapja havonta legalább a m in im ál­ oldalú nyilatkozattal vállalhatja. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a tárgyév első negyedévére vo­ natkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. gyermeknevelési támogatásban. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vigy szűnt meg. § (3) bekezdése szerin­ ti egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu lék ot v álla lk o zói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét. 6/A §. tárgyévet meg­ előző évi bevételének 20 százaléka után a 19. (1) A Tbj. ha a gyermekgondozási segély. gyermekgondozási segélyben. hallgatói jog­ A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Tbj. gyermekgondozási díjban. szabadalmi ügyvivőként. (8) A korkedvezményre jogosító munkakör­ ben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével korkedvezmény-bfztosítási járu­ lékot fizet. § R. (2) Az evaadózó egyéni vállalkozó já­ rulékfizetési kötelezettségének megállapí­ tásánál értelemszerűen alkalm azni kell a hajtható okiratnak minősül. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. gyermeknevelési támogatásban. § (4) bekezdésében foglalta­ kat megfelelően alkalmazni kell. 30. kivéve. § (4)-(5) és (8) bekezdésének rendelkezéseit.v H V G |T B . (8) 2013Január 1-jén hatályát veszti. köz­ jegyzőként kamarai tagságát. (4) A (3) bekezdéstől eltérően a 31. baleseti táppénzben. az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lék alapja havonta a minimálbér másfélszerese. azt követő­ és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ en a november hónapra vonatkozó járulékbeval­ lékot fizetni arra az időtartamra. d) ügyvédként. baleseti táppénzben. akinek az e tevé­ kenységéből származó. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér. (3) A mezőgazdasági őstermelő a maga­ sabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonat­ kozóan nyilatkozattal vállalhatja. illetőleg a tanulói. § (4) bekez­ désében említett evaadózó egyéni vállalkozó a munkaviszonya.a m inim ál­ bérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 19. amely alatt a társas vállalko­ zó a) táppénzben. valam int a 19. (4) A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségére a 29. 29. a 19. R. ha a társas vállalkozó biz­ tosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. 6/B § (6) (7) Hatályát vesztette. R. valamint a nyugdíjjárulékot az (l)-(2) bekezdésben meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. § (4) bekezdésében említett egyéni vál­ lalkozó keresőképtelen. hogy a bér másfélszerese. hogy a 19.R E Tbj. gyermekgondozási segélyben. A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) be­ kezdésben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. a gyermeknevelési támogatás. A járulékfize­ tési felső határt csökkenteni kell a (4) bekezdés­ ben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. Az egyéni vállalkozók járulékfizetése Tbj.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . § (2)-(3) bekezdés szerinti járulékokat az nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizeté­ egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék si felső határig fizet. köz­ jegyzőként kamarai tagságát szünetelteti. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben megha­ tározott körülmények nem állnak fenn a nap­ tári hónap teljes tartamán át. A nyilatkozat az Art. gyermekgondozási díjban. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulé­ kot. . egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.kivéve. a járulékfizetési alsó határ ki­ számításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot.

§-ának(5) bekezdésében em líte tt esetben a társasvállalkozóválasztásáról a tárgyévjanuár 31. vetési ílalta- . de a többes társas vállalkozói jogviszonya továbbra is fe n ná ll. 31. R. 32. Az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az adóév egészére választhatja. (6) Annak az egyéni vállalkozónak. ille tve a Tbj. Az egyik biztosítási jogviszony megszűnése esetén az elszámolási és visszafizetési kötelezettségazta fo g la lko zta tó tterhe li. (5) Amennyiben a társas vállalkozóként biz­ tosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot . am eddig a biztosított nem nyilatkozik. m elyeknek ta g ja ké n t b iz to ­ síto tt. és a) aki az 5. R. Ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért. 29. § -ának (1) bekezdésében m eghatározott magasabb összeg után fize tett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. am elyiknél magasabb v o lt a já rulé ka lap o t képező jö v e ­ delem . § (1) bekezdésében említett ellátások után együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső hatá­ rig kell megfizetni. illetőleg a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben említett járulékalap után kell a járu­ lékot megfizetni. Ennek hiányában az egyéni vállalkozó az A rt. ahol az egyéni vá lla lko zó fog la lko zta tá sa a heti 36 ó rá t eléri. (5) R. § (1) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járu­ lékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem. (2) Ha az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban 2k. 7/C § Hatályát vesztette. a járulékkülönbözetet el kell számolni. b )a e szerint kfizetési It körül. ille­ tőleg akire a 11.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 103 őszakra utáni já - r. § szerint a biztosítás nem terjed ki. (2) Abban az esetben. és a) aki az 5. (íf) Ha az egyéni vállalkozó e g yide jű le g tö bb . A naptári évi összeghatár m egállapításánál . § (3) be­ kezdése. a Tbj. § -ának (2) bekezdésében. § Hatályát vesztette. vagy még a n a p ­ tá ri év utolsó napján is fe n ná lln a k. (3) Ha az egyidejűleg fe n ná lló biztosítási jo g viszo ­ nyok azonos időben szűnnek meg. evaadózó egyéni vállalkozó esetében az Éva tv. egyéni vállal­ kozói járulékfizetési kötelezettsége a 29. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás szol­ gálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkere­ set megszerzésére külön-külön nem köthető meg. és azt részére vissza kell fiz e tn i. amíg a biztosított nem nyilatkozik arról. 7/B § Hatályát vesztette. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése cél­ jából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. §-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. §-ának (5) bekezdésére figyelem m el választott társas vállalkozói jogviszonya m egszűnik. továbbá ennektényét a nyilvántartásba bejegyezni. 34. § (1) Az a belföldi nagykorú1 ’személy. b) akinek biztosítása szünetel.egyszer kell figyelembe venni. ille­ tőleg akire a 11. 31. anH V G |T B . § szerint a biztosítás nem terjed ki.ide­ kezdő nimálmega termé5i járu- Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra Tbj. 27. egyéb biztosítással já ró jogviszonyban Is áll. § Tbj. kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a já ru lé k külőnbözetetelszám olni és a biztosítottnak visszafizetni. ^-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. E választása alapján az egyéni vállalkozásában. hogy a nyugdíjjárulékot a járulékfizetési felső határig megfizette. vagy b) az egyéni vállalkozó. 33. aki nem magán-nvugdíipénztári tag és nem saját iogú nyugdíjas. az (l)-(3 ) bekez­ dés alkalmazása szem pontjából a foglalkoztatóra előírt kötelezettségek azt a fo g la lk o z ta tó t te rh e lik. és a 13. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyug­ díjalapot képező jövedelem szerzése céliából 34 százalék nvugdíi-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. a Tbj.egyé­ ni vállalkozó. és erről a tö b b i társas vállalkozást. 31. Nyugdíjjárulék-túlfizetés esetén a foglalkoztató a túlfizetés igazolását követő 15 napon belül köteles a járulé­ kot visszafizetni a biztosítottnak. (2) A nyugdíjjárulékot a biztosítási kö­ telezettséggel járó jogviszonyokban és a 26.^1. amelyik a járulékkülönbözet elszámolására és visszafizetésére kötelezett. Amennyiben a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső határ összegének figyelembevételével kötik meg. amelynél a b izto síto tt biztosítási jogviszonya a naptári évbentovábbra is fennáll.átalányadózónak nem minősülő . § (1) ATbj.R E am e? tevéegelőíeg az nelőre termet megitán a értékű kot és Szja tv. illetőlega foglalkoztató a járulékalapot képezőjövedelm eiből a nyugdíjjárulékot levonni. sága év ap napi meg. Az igazolást a b iztosítottnak ahhoz a foglalkoztatóhoz kell benyújtania. A társas vállalkozó e vá­ lasztásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.a naptári éven belül . járulékalapot képező jövedelem. 30/A § (2) bekezdésének alkalm azá­ sában a )a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi bevétele 20 százalékának egytizenketted részét. izetése . a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. 30.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . ha a társas vállalkozó többes jogviszonya évközben keletkezik. 7. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint számol el. a társas vállalkozó közép. hogy a járulékfizetési alsó határ után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. de legalább a megál­ lapodás megkötése napján érvényes m inim ál­ bér összege. (4) A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék. 31. § -ának (3) be­ kezdésében. illalkozó mezőgazdasági kisterm előre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a tárgyévben érvényes bevételi értékhatárt kell figyelem be venni. §-ának (2) bekezdésében. (3) Hatályát vesztette. álló b iztosított a Tbj. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban elő­ írt munkaidőt össze kell számítani. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag és nem saját jogú nyugdíjas. és a 13. ha a) az . (1) Az a belföldi nagykorú személy. (7) Hatályát vesztette. (3) (4) Az (1) bekezdés alapján kötött megálla­ podás esetén a járulékfizetés alapja a megálla­ podást kötő személy által megjelölt jövedelem. anyókát ni. legfeljebb azonban a megállapodás megköté­ sekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hó­ napokra számított összeg. 6/C § A Tbj. ille tv e megszűnését követő15 napon belül írásban értesíti.évente egy alkalommal történő választása szerint . illetőleg 29/A § (1) bekezdése szerint áll fenn. az újabb vállalkozást a korábbi választásáról tájékoztatnia kell. m elyeknek tagjaként biztosításra kötelezett. a jo g viszo n y keletkezését. vagy a Tbj. hogy a járulékalapot képező ju tta tá sa i együttesen elérték a Tbj. átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az áta­ lányban megállapított jövedelem. I. inés hó- Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén Tbj. az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség azt a fo g la lko zta tó t te rh e li. Tbj.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka.az egyidejűleg fe n ná lló (fe n n á llt) biztosítással járó jogviszonyok esetében is csak azokat a naptári napokat lehetfigyelem be venni. amely napokra abízto síto ttn akjá ru lé ka la p o t képező jövedelm e vo lt.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. napjáig írásban értesíti azokat a társas vállalkozáso­ kat. R. de választási lehe­ tőségét már kim erítette. itkozó i kívül ízerző'bként §-ának(2) bekezdésében m eghatározott összeget. aki egyben társas vállalkozóként is biztosított. b) akinek biztosítása szünetel. 7/A § (1) ATbj. 2k. §-a szerinti biztosított m indaddig köteles n yu g d íjjá ru lé ko tfize tn i. újra választ. (3) Ha a társas vállalkozó újabb biztosítással járó tá r­ sas vállalkozási jo g viszo n yt létesít. A nyugdíjjárulékot a naptári év folyamán addig kell levonni. A foglalkoztató az igazolás aiagatások /onat- )gy a erméi járu- 0-C2) ípnál nezőtalap re voik az i Art.

a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. fogls addi szói* meg: G pont legk targ pod. címét. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulék megfizetésével a) 1998. (9) A (8) bekezdés a) pontja alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is). il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. M a g y a ro rsz á g o n la kó he llye l nem rendelkező. álla sür me jár. R. *' (2) A Tbj. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. (12) A Magyarország területén oktatási intéz­ ményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a (4) bekezdésben meghatározott minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási járu­ lék megfizetésének vállalása esetén köthet meg. (11) A (10) bekezdésben említett megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege: a) nagykorú állampolgár esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 50 százaléka. december 31-e utáni betöltése esetén . 41. szóigadata (13) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő é a szei s nyugdíjalapot képező jövedelem. A megálla­ podást kezdeményező személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. állapodást. 35. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. vei tá 19 ü§ 19 já Ve Tbj.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. 8. a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hó­ nap 12. § . b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a (4) be­ kezdés szerinti minimálbér 30 százaléka. napjáig kell a módosított összeg alap­ ján megfizetni.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997.az A rt. § (1). § (1) A megállapodásnak tartalmaznia kell a szerződő felek megnevezését. (5) és (8) bek. Az előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat Magyarország hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. adat- já Vt . ejabban azesetben.] a Központi N y u g d íjn y ilvá n ta rtó és Inform atikai Igazgatóság illetékes.m T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK nak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. § -á n a k (5) bek. 8/A § A m egállapodás alapján m egfizetett já ru ­ podá hóna napr. § (1) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem [Thj. valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. k ü lfö ld ö n élő személy esetében [Tbj.ha a m egállapodást más javára kö tik.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E állapodást a minimálbér alapján kötötték. lett ki re. n. illetőleg b)arra az id ő ta rta m ra vonatkozóan. 41. 3k. (7) Az (5) bekezdés b) pont szerinti esetben a megállapodás megkötése a nyugdíjigény el­ bírálása tárgyában hozott elsőfokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártá­ ig kezdeményezhető. k ü lfö ld i á lla m p o lg á r esetében az ide­ genrendészeti hatóság á lta l k ia d o tt. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. illetőleg a szol­ zettsf gálati idő. 3^.betöltése után kerülhet sor. (51 Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podást köthet a megállapodás megkötése napián érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíj-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíipénztári tag nagykorú személv. (5) Szolgálati idő szerzése érdekében megál­ lapodást köthet a megállapodás megkötése nap­ ján érvényes minimálbér alapulvételével szá­ mított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíjpénztári tag nagykorú személy. (5) és (8) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megálla­ podás). 3k. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is). (10) Az e törvény szerint nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes személy megállapodást köt­ het a saját. tartózkodásra jogosító okm ány. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. valamint az egészségügyi szolgáltatás időpc szerzése érdekében kötött megállapodást a ked­ (2 vezményezett személy javára a járulékfizetés át­ vállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. hogy a megállapodás időtartam a a la tt b izto síto tti jo g ­ viszonyt eredményező jogviszonyban állt. a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alap­ ján. A (8) bekezdés b) pontja szerint megkötött megállapodás esetén. január 1-je előtt jogerős határozattal elbírált igények esetében újabb szolgálati idő szerzésére megállapodás nem köthető. A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalofnmal. a ked­ vezm ényezettre .vissza kell fizetni ojh a a megállapodás nem felel mega Tbj. a 19. ille tő le g szálláshelyet igazoló d o ku m e n tu m . Ik. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. §-ának (l). valamint b) hatályát vesztette. elmi nik. Az elismert szolgá­ lati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legko­ rábban a járulék megfizetésének napjától álla­ pítható meg.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . a 12. (8) Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podás köthető. a la k ó -. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. és a minimálbér változik. ha utólaga m egállapodást kötő személy a 9/C § -b a n m eg h a tá ro zo tt o kira tta l igazolja.kedvezményezett javára k ö tö tt megállapodás esetén a kedvezményezett . 3k. illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra. évre.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . [k) A Tbj. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. léke meg dás ( sült zik alk£ 34. (6) A (5) bekezdés szerinti esetekben a megál­ lapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincadrészének szor­ zata.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra.lakóhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazga­ tóság.] szerzésére irányuló megállapodás megköté­ sére a m egállapodást kötő személy .figyelem m el a korkedvezm ényre is . a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel. R. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti m egállapodás m egkötésére a m egállapodást kötő sze­ m élyre . a gyermekgondozási segély idejé­ vel megegyezd otthoni gondozás idejére. így kell eljárni akkor is. legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. § -ának (10) bekezdése] megkö­ tésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jogo­ sult. A 2000.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra. ha változik a gyermekgondozási segély összege vagy a nyugdíjjárulék mértéke.irányadó öregséginyugdíj-korhatár . eg} sza ese lap jár lékot . és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni.á n a k (10) bekezdésében m eghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló m eg á lla p o d ás m egkötéséhez b e m u ta ta n d ó a ked­ ve zm ényezett szem élyazonosságát igazoló okmány. december 31-e utáni betöltése esetén . legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. am ely időtarta m o ta nyugellátás m egállapításakorszolgálati időként nem vettek figyelem be. valamint a megállapodást kötő személynek. ta rtó zk o d á s i. kedvezményezett javára kötött meg­ állapodás esetén a kedvezményezett a megál­ lapodás időtartama alatt biztosítási kötelezett­ séggel járó jogviszonyban áll. (3) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás [Tbj. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. szerinti elévülési időn belül . Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti meg­ HVG T B . Ha a megállapodást kötő személy.

(4) A megállapodás alapján megszerzett jogo­ sultságra . Ezt követően a járulékot havonta elő­ re. (2) Az a belföldi személy. alapján ratalos kötése vei kell ti idő é s k(1 (5 ). Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít. A befizetés elmulasztása a megállapo­ dás megszűnését vonja maga után. legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. 9.. (5) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a 34. tv. hogy a természetes sze­ mély a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve^a polgárok személyi ada­ tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot fizetni. Tbj. az első hó­ napra esedékes járulék egyidejű befizetése mel­ lett köthető.a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint . R. kivéve. § (5) bekezdésében meghatározott járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulás bevételeinek átuta­ lásával biztosítja. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot. § (2) bekez­ désében m eghatár6zott id ő ta rta m a la tt köteles egész­ ségügyi szolgáltatási já rulé ko t fizetni.az (1) bekezdés­ ben meghatározott járulékalaptól eltérően . § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíj­ járulékot fizet. ha addig a tartozást megfizetik. (5) A járulékfizetés átvállalásáról a (2) bekez­ dés szerinti kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatóságnak. ) egkötényezett nyezett igazgalelkező. § (10) és (12) bekezdése szerint kötött meg­ állapodás alapján egészségügyi szolgáltatás .a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjától jár.T A R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 105 íet meg. valamint a 13. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a 10. aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarország területén. tv. 37. s ha a járulékfizetési kötele­ kötött negköVjogo- ghatányuló 3 kedmány. § sze­ rint sem jogosult. a társas vállalkozó a 19. illetve az Eb. (4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adó­ év egészére választhatja.-ben meghatározott adóalap ¥ százaléka után 0 fizeti meg. 10. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adózást vá­ lasztó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot . s)-t) pontjában említett személyek egészségügyi szolgáltatásának fedezetét a 26. § (1) A központi költségvetés a 16. d) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel. § (4) bekezdésében meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatási járulékot és a 19. (7) Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése Tbj. napjáig kell megfizetni. (6) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés sze­ rint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által az Art. napjáigkell megfizetni. kivéve. A befizetési határidő elmulasztása esetén a megállapodás megszű­ nik a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napján.azoló íz idedásra tjárn­ ia kell zettség (a szerződés hatálya) ettől eltér. ennek időpontját. § (6) bekezdése szerint hozzá bejelentett adatokat a bejelentést követő 10 napon belül elektronikus úton megküldi az Egész­ biztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére. ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése viszszamenőleg hat hónapra megtörtént. áta­ lányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem. (3) Ha a társas vállalkozó több vállalkozásban végez munkát.a sürgősségi ellátás kivételével . A tárgyhónap első napját megelőző időre megálla­ podás nem köthető. köz­ jegyzőként fennálló kamarai tagsága szünetel. az egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot egyéni vállalkozóként kell megfizetnie. nak (5 ) natikai szerinti jtő szea kedirhatár e után s z o l g á l t a t á s r avonatkozó rendelkezések szerinti a d a t a it . Az utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megál­ lapodás megkötését követő hónap első napjától jár. a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. (4) A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is telje­ sítheti. 36. 38. évi LXV1.csak egy jogviszonyban kell megfizetni. (1 (5 ). § (1) Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot . ti idő é s g a szoliáitatás ¡t a kedíetés át­ kötheti. c) ügyvédként. (3) A 34. amely alatt a kiegészí­ tő tevékenységet folytató vállalkozó a) keresőképtelen. § (1) bekez­ désének a)-o). Tbj.több társas vállalkozásban fennálló tagsági jogviszony esetén a választása szerinti vállalkozás . .az Éva tv. § (1) A kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó társas vállalkozó után a társas vállalkozás a Tbj. (4) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulék> fizetési felső határig fizeti meg. b) fogvatartott. gyermekgondozási segély­ ben részesül. Tbj. ) gálla- iőtaríként :kötő zolja. Ezt követően a nyugdíjjárulékoí a tárgyhónapot követő hónap 12.ha e törvény másként nem rendelke­ zik -a Tny. A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alap­ ján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jö­ vedelem. szabadalmi ügyvivőként. 39. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozik a társas vál­ lalkozásoknak arról. az egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot a (2) bekezdés sze­ rinti kötelezett köteles megfizetni. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás . a személyes közreműködése alapján járó járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a járulékot. a járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyilván­ tartását kezelő központi szervet a lakcímre vonat­ kozó adatok közlése érdekében. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulékot fizet. § (1) bekezdése és a (8) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás a megkötése napján. hogy az egészségügyi szol­ gáltatási járulékot melyik társas vállalkozás fizeti meg utána. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencvenna­ pos időszak is. 37/A § Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra.fizeti meg utána. 39/A § (1) A 39. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn. a s z e r z ő d é s keltét. § (2) bekezdésében meghatáro­ zott járulékfizetési kötelezettség az egész­ ségügyi szolgáltatásra való jogosultság HVG I T B . 'jog- ell a nint ega idat- . a fizetendő járulék alapját vagy összegét. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató egyé­ ni vállalkozó a 19. A járulékfizetés átvállalása az állami adó­ hatóság jóváhagyásával válik érvényessé. § (1) bekez­ désének a)-p) és s)-t) pontja. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam alatt köteles járulék fizetésére. (2) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után ki­ fizetett. (2) Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizeti meg. Tbj. amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. köteles a 19. Ha az állami adóhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartá­ sában nem rendelkezik adattal.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (2) Tbj. 20. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötele­ zettség további feltétele. (6) Megállapodás alapján egészségügyi szol­ gáltatásra jogosult külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő igazgatási szerv adja ki. rendelkezéseit kell alkalmazni. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás a 19. (2) Az egészségügyi szolgáltatásra megálla­ podás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal.

106 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I ELLÁTÁSOK megszűnését követő naptól a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszony első napjáig. § A társadalombiztosítási rendszerek és a ma­ gánnyugdíjrendszer hatékony működésének biz­ tosítása céljából az a)-c) pont szerinti nyilvántar­ tások tartalmazzák a befizetések nyilvántartását. illetve törvény felhatalmazása alapján . a rehabilitálhatóságra. 42. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-t) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek bekövetke­ zésének napjáig áll fenn. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosí­ tási szerv (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) az átadott nyilvántartás ada­ tait a saját nyilvántartásának adataival az 1996. jából aza)-e) és g) pontjai. §-ban említett nyilvántartások tar­ ségi területéről szóló kormányrendeletben meg­ talmazzák a foglalkoztatók és a biztosítottak Tbj. a közigazgatási informatika infrastrukturális meg­ c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei valósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter az ellátás megállapítása. f) jövedelemre vonatkozó adatok. leánykori név. folyósítása és a jogo­ biztosított után megfizetett. a d) pontból a munkahelyre vonatko­ zó és az f) pont szerinti jövedelemre vonatkozó adatok. nyilvántartásában szereplő új adatokról. folyósítása. illetőleg a 16. § . a d a tv é d e lm i rendelkezések e) az okmányirodák kijelöléséről és illetékes­ (1) A 40. az ellátások összegének megálla­ pítása érdekében az e törvényben és az Art. §-ának (3) bekezdése a)-i) pontjában meghatározott adatokat a tár­ sadalombiztosítási igazgatási szervnek átadja. fejezet (1) A 42. Tbj. támogatás megálla­ bízhat meg. b) az egészségbiztosítási nyilvántartás adatke­ zelője az egészségbiztosítási szerv. évi XX. HVG T B . mélyek) az egészségügyi szolgáltatói feladataik el­ Az ad a ts zo lg á lta tá si kö te le ze ttsé g látása érdekében az a)-e) és g) pontjai. § te rje d e lm e . e törvény szerinti adatokat. (4) Hatályát vesztette. (5) Hatályát vesztette. a negyed­ évet követő hónap 20. adat jut tudomásá­ ra. Tbj. VI. Tbj. 40/A § b) az állami adóhatóság. Az adatszolgáltatás tartal­ máról és módjáról az állami adóhatóság megálla­ podást köt a mezőgazdasági igazgatási szervvel. A társadalombizto­ sítási igazgatási szervek a jogosulatlan ellátások igénybevevőiről adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatják az állami adóhatóságot. munkaügyi a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyil­ ellenőrzés céljából az a)-d) és f)-g) pontjai. befizetését. amelyből biztosí­ szerben az alábbi személyes adatokat tarthatják jegyzői és a cégbíróságok külön törvényben meg­ tottanként megállapítható a társadalombiztosítá­ nyilván és kezelhetik: határozottak. g) az egészségügyi államigazgatási szerv szer­ d) foglalkozás. az eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok. végrehaj­ tását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője az állami adóhatóság. a) a nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatke­ zelője a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért fele­ lős nyugdíj-biztosítási szerv. (6) Az állami adóhatóság a (3) bekezdésben foglaltakon túl az Art. § alapján megfizetett járulékot a foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett vissza lehet igényelni az állami adóhatóságtól. az önkormányzati A nyugdíj-biztosítási nyilvántartás és az egész­ adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az ségbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a nyilván­ adó-végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében az tartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok a) pont szerinti adatok. 41. erről köteles az állami adóhatóságot értesíteni.a rájuk vonatkozó törvényekben meg­ határozott célok és feltételek teljesülése esetén . g) társadalombiztosítási azonosító jel (a továb­ biakban: taj-szám). (7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségét érintő. Amennyiben^ felhasználás során a felhasználó igazgatási szervnek eltérő tény. születés éve.és munkaerőpiaci-. illetőleg a magán­ nyugdíjpénztár részére. egészségbiztosítási. 52.e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak. továbbá az élettársra. valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében az a) pont sze­ rinti adatok. e) az egészségkárosodás mértékére. egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék öszfoglalt adatokról. munkakör. d) és f) pontban ja). valamint a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztatók és egyéb szervek nem társadalombiztosítási szerv és természetes személy részére adatot csak törvény. (3) A társadalombiztosítási ellátások és a magán-nyugdíjpénztári szolgáltatások megálla­ pítása és jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az állami adóhatóság az Art. az egészségi állapotra.a felhasz­ nálás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölé­ se mellett . (2) (3) Az igazgatási szerv. a rehabilitációs hatóság és az egészségbiztosítási szerv.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E T á rsad alom b iztosítá si n y ilv á n ta rtá s o k Tbj. kivéve. az ügyészségek. c) a járulék bevallását. b) családi állapot. 43. a biztosítási jogviszony időtartama. állampolgárság. napjáig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak. valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében . fejezet vántartások fokozottabb védelméről szóló törvény­ d) az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (sze­ ben meghatározott egyedi felmentést ad.jogszabályban meghatározott módon szolgáltathatnak.-ben meghatározott adatokat a biztosítottak adóazono­ sító jelének feltüntetésével szolgáltatja. törvény szabályai szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti egybe. szege. kenység. illetőleg a tőle levont sultság ellenőrzése céljából az a). hónapja és nap­ mogatások megállapítása. a neve. valamint a d) pontból a ellátásával csak államigazgatási szervet vagy ki­ munkahelyre és a foglalkoztatási jogviszony idő­ zárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet tartamára vonatkozó adatok. a biztosítási jog­ viszony fennállásának időtartama alatt a 39. vala­ c) lakóhely (tartózkodási hely). § (7) bekezdésében foglaltak szerint adatot szolgáltat a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szerv. (4) A bíróságok. a bűnüldö­ zés és a büntetés-végrehajtás szervei. anyja f) a menekültügyi hatóság az ellátások és tá­ mint nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem. (2) Ha a biztosítási kötelezettség megál­ lapítására utólag kerül sor. 40.körzetközponti feladatokat ellátó törvényben előírt kötelezettségei teljesítésével (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rend­ települési (fővárosi kerületi) önkormányzatok szolgáltatott mindazon adatot. (2) Az állami adóhatóság a jogosulatlan társa­ dalombiztosítási ellátások igénybevételének meg­ akadályozása. 16. tevé­ mint a biztosítottat megillető ellátások megállapí­ vei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása cél­ tásához szükséges adat. ha e korlátozás alól az adatke­ ) pítása és ellenőrzése érdekében az e pontból az zelő irányítására kijelölt miniszter előterjesztésére egészségkárosodás mértékére vonatkozó. si-. V. vala­ a) személyi adatok (név. munkahely. beszedését és az ellátások megállapításához szük­ séges. az adatok változásáról a járulékfizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében negyedévenként. amelyek a társadalombiztosítási ellátás megállapításához szükségesek. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból a) állami adóhatóság. § határozott . születési hely.

amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését. gj a rehabilitációs ellátásban. az őstermelő. b) a bányászati keresetkiegészítésben része­ sülők esetén a keresetkiegészítést folyósító szerv. Az adatok átadásának módjáról a kincstár és az egész­ ségbiztosítási szerv megállapodást köt. törvény 20/C §-a. §-a (1 bekezdésének ) b) pontja alapján az ellátásokra való jogosultság megállapításával. § (2) bekezdés szerinti feladata teljesítésé­ vel. 44. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott körülmények fennállásiról az őstermelői igazol­ vány igénylésével.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . § (1) A 4. amely a nyilvántartásra kö­ telezett bejelentésében. akinek a szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. sítási szervnek. kor­ jában meghatározott személyi adatok és a taj-szám határ előtti ellátásban. (4) A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett betekinthet. (2) Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője a 42. felekezeti nyugdíjban részesü­ lők esetén az egyházi. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanulók és hallgatók esetén a közoktatási informá­ ciós rendszer. évi III. az ah ­ hoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus adatcserével érintett. rokkantsá­ gi ellátásban részesülők esetében az ellátást megállapító szerv a jogosultság kezdetét és megszűnését követő 10 napon belül köteles teljesíteni az egészségbizto­ bejelentés teljesítésének időpontját. külső férőhelyen elhelyezet­ tek esetén a külső férőhelyet működtető. az egyéni vállal­ kozó. § (1) bekezdésének a) pont­a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásban részesülőket). §-a alapján megállapította. c) hatályát vesztette. évi XXXI. továbbá a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztató. e) a 16. rehabilitációs járadékban. ne­ velőszülőnél elhelyezettek esetén a nevelőszülői hálózatot működtető. az ápolási díjban. f) fogvatartottak esetén a fogvatartást fogana­ tosító szerv. valamint az 56/A § szerinti mun­ kavállaló. 54. a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet. az igaz­ gatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat. (4) A nyugdíj-biztosítási ellátásban (ideértve Tbj. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére. 44/A § (1) A kincstár a 42. valam int a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. gyermeknevelési támogatásban. Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője bejelentést tesz arról a személyről is. i) a szociális hatóság a szociális igaz­ g a tá s ró l és szociális ellátásokról szóló 1993 . továbbá a szociális. hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is.átadhatók. 43/B § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból. ellátások biztosításával össze­ függésben a g) pont szerinti adatok igénylésére jogosultak. illetőleg egyéb szerv vezetője a polgárok sze­ mélyes adatai védelméért való felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni. Tbj. felekezeti nyugdíjat folyó­ sító szerv. A bejelentést a szo­ ciális rászorultság megállapításáról szóló határo­ zat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított. bevallásában már szerepelt. fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. 43/A § Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja az 56/A § (6) bekezdésében meghatározott adatokat a) az álláskeresési támogatások m egál­ lapítása és ellenőrzése céljából az állam i foglalkoztatási szerv. Nem esik az előző korlátozás alá. §-ában foglaltaknak megfelelően az állami adóha­ tóságnak teljesít^ (4) A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat ismételt közlését. Tbj. d) a személyes gondoskodást nyújtó bentla­ kásos szociális intézményben és gyermekotthon­ ban elhelyezettek esetén . törvény 54. 31. mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a tási szerv részére a gyermekgondozási segélyben. §-ának(2) bekezdésében meghatározott ada­ tokról a bevallásukban adatszolgáltatás teljesítésére. illetőleg a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti bérelem benyújtá­ sával egyidejűleg nyilatkozik a mezőgazdasági igazgatási szervnek.személyazonosításra alkalmatlan módon . ellenőrzési rendszert ki­ alakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni. § (1) bekezdése szerinti adatok statisz­ tikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra . ha az egészségbiztosítási szerv a pénzbeli ellátások megállapítá­ sához az igénylő adatait a foglalkoztatótól. illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 107 h) a köztartozás behajtására törvény által fel­ hatalmazott szervek e tevékenységük ellátása cél­ jából az a)-d) és f) pontban foglaltak. (2) A 42. az időskorúak járadékában és a hadigon­ dozotti pénzellátásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelke­ dését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. törvény 139. illetőleg a társadalombiztosítási igazgatási szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az állami adó­ hatóságtól kérik. A mezőgazdasági őstermelő a biztosítási kötelezettségét érintő változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül jelenti be az állami adóhatóságnak. b) éves szinten összesítve a nyugdíjjogo­ sultság és nyugdíj megállapítása céljából a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv részére a tárgyévet követő augusztus 31-éig. (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést a) az egyházi. intézmény vezetője a szociális. (2) A m ezőgazdasági őstermelő az 5. § (1) bekezdésének a) pontjában megha­ tározott személyi adatok és a taj-szám megjelölésé­ vel bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való jogosultság kereté­ ben megállapított pénzbeli ellátásban. szolgálati járandó­ megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosí­ HVG T B . a járulékok alapjául szolgáló jö­ vedelemmel és a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő adótitok megismerésére jogosultak.az intézmény. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások. illetve a gyermekotthon vezetője. rehabilitációs hatóság részé­ re a bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig. foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) kötelesek a jogszabály­ ban meghatározott nyilvántartás vezetésére és az Art. 16. VII. gyermekjóléti és gyer­ mekvédelmi szolgáltató. fe je ze t A já ru lé k k ö te le z e tts é g te lje síté sé n e k eljárási szabályai Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Tbj.az a) pontban és a (4) bekezdésben említett személyek kivételével . (3) Az e törvényben nem szabályozott esetben adatok továbbításának csak akkor van helye. (3) A foglalkoztató a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. (5) Az igazgatási szervek. ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult. (5) A foglalkoztató és az egészségügyi szolgál­ tatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelen­ tésre kötelezett más személy vagy szerv legkésőbb a bejelentést követő napon. § szerinti foglalkoztató. az egészségbiztosítá­ si ellátások ellenőrzése céljából az egészségbiztosítási szerv. A társadalombiztosítás igazgatási szervei és a PSZÁF az Art.

hogy az ellátást igénybe vevő sze­ mély nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában.a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének el­ lenőrzése céljából a 44/B § (3) bekezdésében meg­ határozott adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóságnak. balettm űvészeti életjáradékban. § H a tá lyá t v e s zte tte . 44/B § (1) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő.^ülön megállapodásban foglaltak sze­ rint . í+i+/C § -ában m eghatározott eljárás során felhasználható m inden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat. §-ának (1) be­ kezdése szerinti természetes azonosító adatairól tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet. özvegyi járadékban). c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye. valam int m inden más. akik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek be­ utazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott tartózkodási feltételek teljesítését más EGT-államban fennálló biztosítással (euró­ pai egészségbiztosítási kártyával) igazolják. özvegyi járadékban. szakhatósági állásfoglalásával igazolja.a biztosítotti. illetve egyéb bejelentésre kö­ telezett a bejelentési kötelezettségét nem vagy nem jogszabály szerint teljesítette. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultként nem szereplő szemé­ lyekről a bejelentési és járulékfizetési kötelezett­ ség teljesítésének ellenőrzése céljából . baleseti járadékban. hibás vagy késedelmes teljesítése miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírság­ gal sújthatja. A nyugdíjfolyósító szerv bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv megállapodást köt az egészségbiz­ tosítási szervvel. A bejelentés és az igazolás érvényessége a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart. valamint a 44/C § (3) bekezdésében megha­ tározott adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a beje­ lentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését. polgármeste­ rek közszolgálati járadékában. R. illetve megszüntetését követő napon bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. (9) A (7)-(8) bekezdésben meghatározott mu­ lasztási bírság kiszabásánál az egészségbiztosítási HVG | T B .külön megállapodásban foglaltak szerint . (11) A (10) bekezdésben meghatározott intéz­ mény a bejelentés vagy az igazolás kiállításának elmulasztása miatt nem bírságolható. (4) Az állami adóhatóság az (l)-(2) bekezdés­ ben. Ha a bejelentésre kötelezett határidőben nem igazolja a bejelentés teljesítését. címét és pénzforgalmi szám­ lájának számát. hogy munkaképessége csökkenésének mértéke az 50 százalékot. A bejelentésről az intézmény vezetője igazolást ad ki a hajléktalan személy részére.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E szerv mérlegeli az eset összes körülményét. 20. R. hogy a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát. (6) Az idegenrendészeti hatóság az állami adóhatóság kérésére a 39. de az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában nem szereplő személyekről a bejelentési és járu­ lékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából . (2) (3) (4) Hatályát vesztette. a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleményé­ vel. (6) A 16. hogy a foglalkoztató. § (1) bekezdésének k) és sj pontjában említett személy az egészségügyi szolgáltatásá­ nak biztosítására bejelentést tesz az egészségbiz­ tosítási szervnek. tv. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jo­ gosító jogviszony fennállásának tisztázásáig . 45. Az adatszolgáltatás módjáról az állami adó­ hatóság megállapodást köt az idegenrendészeti hatósággal. ille tve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti. ezzel egyidejűleg nyilatkozik ar­ ról. akkor az egészségbiztosítási szerv erről tájékoztatja az adóhatóságot. hogy a foglalkoztató megszűnt. Tbj.az egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepel­ teti. (7) Az egészségbiztosítási szerv a 44. a hadi­ gondozotti pénzellátás esetén a nyugdíjfolyó­ sító szerv legkésőbb az ellátás folyósításának megkezdését. illetve az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri. amely a biztosítás­ sal já ró jo g viszo n y fennállását. Az adatszolgáltatás az Art. továbbá nemzeti gondozási díjban. A kiszabható bírság felső határa a be nem jelentett személyek számának és a bírság legmagasabb értékének szorzata. azonban a biztosítás megszűnéséről bejelentés nem történt. (3) Az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés­ ben meghatározott bejegyzést követően . § (5) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítására kötelezettet az igazolás kiállításának elmulasztása. ezzel egyidejűleg az orvos szakértői szerv. §-ának (1) bekezdése szerinti természetes azonosító adatokra terjed ki. pótlékban részesülők esetén. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban. 100 ezer forintig terjedő mu­ lasztási bírsággal sújtható. 10. rokkantsági járadékban. 9 /A -B § H a tá lyá t ve s z te tte . munkaképtelenségi. székhe­ lyéről és a foglalkoztatottak Art. házastársi pót­ lékban. § (1) be­ kezdésében meghatározott természetes azonosító adatokra. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett személyt . hogy igazolja a bejelentés szabályszerű teljesítését.) hajléktalanok éjjeli menedékhelye. § o) pontja] a pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelente­ ni az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését. (5) A 16. (10) A hajléktalan személyekről az egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesznek az alábbi intézmények vezetői: a) hajléktalanok otthona. 9/C § A Tbj. b) hajléktalanok átmeneti szállása. R. d. házastársi jövedelempótlékban része­ sülő személyekről. e) hajléktalanok nappali melegedője. bá­ nyászati keresetkiegészítésben. (3) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kiterjedhet az Art. Tbj. a kö­ telezett jogellenes magatartásának vagy mulasz­ tásának súlyát és gyakoriságát. átm eneti bán y ászjáradékban. amely alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki. vagy a bírság kiszabását mellőzi. rendelkezései szerinti ellenőrzése során meg­ állapítást nyer. ha az érintett személy okirattal valószínűsíti a jogviszony fennállását. 20. Tbj. mezőgazdasági járadékban (öregségi. 20. Ha az egészségbiztosítási szerv nyilvántartása szerint a természetes személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a foglalkoztató megszűnése mi­ att már nem áll fenn. . munkaképtelenségi.108 T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK ságban. akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság ellenőrzése céljából a cég nevéről.az okirat másolatának megküldésével együtt . erre alkalmas további bizonyítási eszköz. 44/C § (1) Ha az egészségügyi szolgáltatónak az Eb. § (2) bekezdésében előírt járulékfizetésre bejelentkező személyek ellenőrzése céljából adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak azokról. (5) Ha az állami adóhatóság tudomást szerez arról. 15 napos határidő ki­ tűzésével felszólítja a bejelentésre kötelezettet. növelt összegű öregségi. § (1) bekezdésének/) pontjában meg­ határozott személy az egészségügyi szolgáltatá­ sának biztosítására bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek.havonta adatot szolgáltat az állami adóha­ tóságnak.adatot szol­ gáltathat az állami adóhatóságnak. akkor a jogosultsá­ gának tisztázása érdekében az érintett személy hatósági eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél. (8) Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelőjeként a nyil­ vántartás felülvizsgálata során azt állapítja meg. § (1) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy [4.

megszűnésének id őpontját. archi­ válja.a jövedelem megszerzésének napját megelőző hónap adóhatósághoz a)a m agán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jo ­ gosító igazolvány kiállításának. § (1) A 46. HVG | T B .az egyéni vállalkozó a biztosítással összefüggő adatairól . § 15. 51. § H a tá lyá t ve s zte tte . § R.-ben megha­ tározott elévülési időn túli év(ek)re vonatkozik.köteles a külön törvényben megha­ tározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni. § (1) A Tbj. évi CXV. 47. illetőleg a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) járulékokról. Tbj.ideértve a magán-nyugmegnevezését. illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulé­ kok összegéről. (2) Igazolásnak m inősül a foglalkoztatási jogviszony­ miatt fizetett vissza a biztosítottnak. 31. §-á n a k/J pontja szerinti ellátást á lla p íto t­ tak meg részére. bevallása. Az evaadózó egyéni vállalkozó a járulékot az Éva tv. A járulék megállapítása. . a nyug­ kell a forintra történő átszámításhozfigyelembe venni. A megelőlegezett járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba. 48-49. ha ó ja Tbj. §-ának (l) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalm azza a biztosítással járó jogviszony adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés .K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E kezdetét követő 15 napon belül az(l) bekezdésben e m lített igazgatási szervnél bejelentést tesz. a létesítéstől. ille­ ről szóló 2009. ha a díjjárulékot megállapítani. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt a foglalkoztatót az Art. a magán-nyugdíjpénztári tagságára vo­ natkozó adatot. a Tny. járulékalapot amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam -lap­ képező jövedelem alapján köteles az egészségján. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő „tól-ig” tartamáról. valamint nyugdíjjárulékról. 51/A-B § Hatályát vesztette. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése vagy a már tel­ jesített adatszolgáltatás módosítása a 2008. a fo rin tra tö rté n ő kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig beval­ átszámítás megegyezik az adóelőlegalap-szám ításnál lani. (9)-(10) Hatályát vesztette. 31. ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. sze­ rint megállapítható mulasztási bírság . az MNB által közzétett. A munka törvénykönyve harmadik részének XI. § (1) A foglalkoztató a tevékenységében sze­ mélyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba ven­ ni és erről a magánszemélynek igazolást adni. 19. a biztosítási kötelezettség kezdetét. társadalombiztosítási azonosító jelét. 97. § (l) A (2) bekezdésben nem em lített esetben a külföldi pénznemben keletkezett bevételből a járulékala­ (3) (4) A m e ző g a zd a ság i ősterm elő a 19. a meg­ szüntetésétől számított c) kö zé p. a vállalkozói igazolványt (engedélyt. valam int a gyógyszerészi magántevékenység engedélyezésének. bevonásának. (4) Amennyiben a 47. k6. 17. euróbán megadott árfolyamot biztosítási és munkaerő-piaci járulékot. §-ának (2) bekezdésében és átadásra került. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az ál­ lami adóhatóságnak. a m ennyibe^ az a foglalkoztatás (tevékenység) megkezdésekor a fo g la lk o zta to tt részére és munkaerő-piaci járulékot. R. amelyet a foglalkoztató az R. a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. valamint a nyugdíj­ járulékot az Art. a ta n u ló i. §-ának (2) bekezdése szerinti adattartalom­ mal elektronikus úton negyedévente. napján érvényes-devizaárfolyamának alkalmazásával (1) A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgy­ kell forintra átszámítani. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. (5) A foglalkoztató a biztosítottat terhelő já­ rulékot akkor is köteles bevallani és befizetni. m egszüntetés id ő p o n tjá t követő b) legalább heti 36 órás m unkaviszonyt léte síte tt. a bizto­ sítási időre és a szolgálati időre vonatkozó ada­ tokat. valamint a nyugdíjjárulékot az Art. 10/A-15. fióktelephelyeit) és állandó lakóhelyét. (2) A foglalkoztató a biztosítottakról . törvény hatálya alá nem tartozó tőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. hogy abból a törvényben előírt adatok a mun­ kavégzés (tevékenység) megkezdésétől meg­ állapíthatók legyenek. 31. c)a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó a szol­ gálat keletkezésének. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel. és a biztosítottat ter­ helő járulékot levonni. (2) Az egyéni vállalkozó az egészségbiztosítási ra irányuló szerződés. 18. szerinti adóelőlegalap-szám ításnál fig ye le m be vett 2. a negyed­ évet követő hónap 12-éig vallja be. 46. 16. szabályai szerint alkalm azott átszámítással. ille tő leg annak folyósítását megszün­ te tté k (szüneteltették). A megállapított tárgyhavi k ü lfö ld i pénznem ben ke le tke ze tt bevé te lb ő l az Szja járulékot az Art. Olyan külföldi pénznem esetén. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a nyilvántartásra kötelezett havonta lezárja. §-ának (2) bekezdésében és tv.vagy fe lső fo kú o kta tá si intézm ényben n a ppali rendszerű oktatás keretében ta n u lm á n y o ka t fo ly ta t. a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulékról. Tbj. to ­ díjpénztári tagsággal összefüggő túlfizetést is vábbá az igazolás átvételének elismerését. születési he­ lyét. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint az állami adóhatósághoz bevallást. vagy ilyen jogviszonya megszűnt. fejezete alapján foglalkoztatott munkavállalót a kölcsönbeadó köteles nyilván­ tartásba venni. jogosítványt) kiadó szerv megnevezését. (2) Az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően. § Hatályát vesztette. (2) Az egyéni vállalkozó. 31. évet megelőző időszakra. a m egállapítás. számú mellékletében meghatározottak szerint jö vedelem képezi a já ru lé k a la p o t. a tárgyév­ re. Tbj. taj-szám át. telephelyét (fióktelephelyét. és arról az Art. a foglalkoztató adatait. hallgatói jogviszonyának kezdő id ő ­ p o n tjá tó l szám ított. k. megfizetése Tbj. b)az ügyvéd és az egyéni szabadalm i üg yvivő az ügyvédi. illetőleg megfizetni az állami adóhatóság­ figyelem be ve tt jövedelem m egállapításakor az Szja tv. illetőleg a vállalkozói tevékenység (2) (3) A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. 50. (7)-(8) Hatályát vesztette. illetőleg az Art. megszűnésének. R.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK | 109 T á r s a d a lo m b iz to s ítá s i egyéni nyilvántartás Tbj.-ben egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni a te le p h e lye (állandó lakhelye) szerint illetékes á llam i meghatározottak szerint fizeti meg és vallja be. anyjának leánykori nevét). leánykori nevét. pot a Magyar Nemzeti Bank(a továbbiakban: MNB) hivata­ los . A bejelentésnek tartalm aznia kell az egyéni vá lla lko ­ zó személyi adatait (nevét. amely tartalmazza a biztosított nevét és sze­ mélyi adatait. Tbj. §-a (2) bekezdésében előírtak esetén a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít. az adatszolgáltatást a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni. megszűnésének id ő p o n tjá t. va la m in t szüneteltetésének id őpontját. (6) A foglalkoztató írásban tájékoztatja a biztosítottat a tárgyhavi jövedelem kifizetésé­ vel egyidejűleg a biztosított jövedelméből le­ vont egészségbiztosítási és munkaerő-piaci já­ rulékról.terheli. § R. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni. a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cég­ tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be. hónapban kifizetett (juttatott). 17/A § 2. számú mellékletében meghatározottak szerint a R. a szabadalm i ü g yv ivő i kam arai tagság kez­ detének.a nyil­ vántartásba nem vett személyenként . nak.

a (k) bekezdés szerinti bejelentést az erre a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. illetve az OEP az adatokat felülvizsgálja. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatá­ Ellenőrzés it Tbj. § (2) bekezdés ö jp o n tja alapján hozottjogerős határozatot az állam i adóhatóság közli az OEP-pel és a n y u g d íj-b iz tosítási igazgatási szervvel. lakcíméről. E számlára csak az előző­ ekben m eghatározott jogcím alapján teljesíthető utalás. ha a kifizetőhely gazdálkodási körülm ényeinek figyelem bevételével megalapozottan feltehető. célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. rozottszemély a T b j.19 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. ille tve a fővárosi és megyei korm ányhivatal m in t kifizetőhely esetén az OEP-nél igényelheti. (3) A bejelentésre kötelezett a Tbj. 16. 16.igényelbírálási eljárásuk so­ vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített prog­ rán . a tárgyhó­ napot követő hónap 12. programmal. egyidejűleg az orvos szakértői szerv szakvélemé­ (1) Az igazgatási szervek -jogszabályban meg­ nyével. a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra valam int a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal megálla­ való jogosultság utólagos megállapítása. (k) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet m űködtető foglalkoztató a biztosítottak pénzbeli ellátásának fedeze­ te érdekében az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által folyósított pénzösszeg fogadása és kezelése céljából hitelintézetnél számlát n yithat. a társas vállalkozó jövedelméből levont járulékkal együtt. az Eb. A befizetések elszámolása Tbj 53. § (1) A Magyar Államkincstár területi szerve a Tbj. . és a tárgyév fo­ lyamán .elszámolt já­ rulék a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el. adóhatóságot. 16. akire a biztosítás nem terjed ki... (2) Ha a biztosított részére az (1) bekezdésben meghatározott táppénzt az egészségbiztosítási szerv állapítja meg és folyósítja. jogi személy vagy egyéb jogalany. (2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot meg­ illető járulékot naponta kell átutalni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m in t kifizetőhelyek esetén az OEP részére kell m egkülde­ ni. §-ának (k) bekezdésében előírt beje­ tését. törlése podást köt.az általa k ifiz e te tt ellátások összegét az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél.110 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK R. 4U/A § (2 ) bekezdésében m eghatározott ellátásban részesülő vagy szociálisan rászorult személyedet az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek jelenti be. 53/A § (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság 76. A számlán elhelyezett pénzösszegből csak az ellátás k ifi­ zetése. A határozat elleni állami úton vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített jogorvoslatra a Tny. ATbj. (k) A Tbj. 5+ § (2) bekezdésének a) pontja <. 1 ^6 7 5 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. 21/A-B § H a tá lyá t ve s zte tte . § (l)-(3) Hatályát vesztette. hogy ellene a harm adik sze­ mélyekkel szemben fennálló tartozása m ia tt végrehajtási eljárás indul.a helyi önkorm ányzati kör kivételével . § (2) bekezdés o) pontja szerint hozott jogerős határozatot az OEP . kklk § (3) bekezdé­ sében említettszemélyeket az OEP-nekjelenti be. a táppénz folyó­ sítását követően a táppénz-hozzájárulás összegét az igazgatási szerv érvényesíti. tv. illetőleg az Art.a külön jogszabály­ ban m eg h a tá ro zo tt-sza b á lyo k szerint tö rté n ik. Tbj. (10) Az OEP a Tbj. § Az a természetes személy. § (1)— H a tá ly á t ve s zte tte . taj-számáról. (3) Hatályát vesztette.a táppénz-hozzá­ járulást az általa folyósított társadalombiztosítási ellátások elszámolásán tünteti fel. 55.ideértve a központosított illetményszámfejtő helyeket is . (7) Az (l)-(3) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus adóhatóság jogosult. 5*f. a társas vállalkozás a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni. illetőleg az esetleges téves átutalás visszafizetése teljesíthető. 21/C § (1) A tá rsa d a lo m b iztosítá si k iflz e tő h e ly lyel rendelkező fo g la lko zta tó . 23. személy a bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási a biztosítási kötelezettség elbírálását és a szervnek teljesíti. tv. b) a járulék utólagos megállapítása mellett az nek módjáról az ONYF és az OEP megállapodást köt. ha a já ru lé k utólagos megállapí­ tására elévülés m ia tt részben vagy egészben már nincs lehetőség. (2)A települési önkorm ányzat jegyzője a Tbj. (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. vagy b) a járulékokat jogellenesen a tényleges járu­ lékalapot képező jövedelemnél magasabb összeg után állapította meg és vallotta be.ellenőrizhetik a járulékfizetési kötelezettség rammal vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon teljesítését. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást. §-ának (2 bekpzdése ) szerint járulékfizetésre kötelezett személyekre vonatkozó adatok átadásának m ódjáról a NAV és az OEP megállapo­ dást köt. 21. (4) Hatályát vesztette. lentés teljesítésére a Magyar Honvédséggel. Tbj. § (1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató . Tbj. és (3) bekezdése szerinti ellenőrzése során a biztosítási jo g viszo n y utólagos m egállapításáról vagy törléséről (8) R.M A i(5)bekezdésében meghatározott bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek (8) Az OEP a nyilvántartása szerint taj-szám m al ren­ delkező személyek természetes személyazonosító adatairól. § (1) bekezdésének k)és s) pontjában említett 46. a rendvédelmi (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során szervekkel a szolgálati viszonyban állók vonatkozásában. R. 46.és az igényér­ vényesítésre m eghatározott határidőre is figyelem m el közli a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel. (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott W A § (10) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton igazgatási szervek . és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre. a b) pont szerinti esetben a ma­ gasabb összeg utáni járulékot megfizetni. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv.kö­ teles a járulékot. (5H6) (7) A foglalkoztató által levont járulék a biztosí­ tottól akkor sem követelhető. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás veze­ (5) A NAV az Art. h a táro za to t hoznak. 19/A— 20/A § H a tá ly á t ve s zte tte R. 22. napjáig befizetni. aki (amely) a) valótlan adatok közlésével olyan személyt jelentett be. szakhatósági állásfoglalásával igazolja jogosultsá­ határozott hatáskörükben eljárva . ATbj.a tárgyhónapig bezárólag . ha azt a foglalkozta­ tó bevallani és/vagy befizetni elmulasztotta. M A § (1) bekezdésében meghatározott ellátásban részesülő személyeket az OEP-nekjelenti be. § teljesíti. valamint azok változásáról adatot szolgáltat az ONYF-nek. (5) (6) A Tbj. Az adatok átadásának módjáról az OEP és az ONYF megállapodást köt. A számla megnyitása kötelező. és a mulasztásról értesítik az állami kell teljesíteni. (3) A helyi önkorm ányzatoknál és intézm ényeiknél kifizetett ellátásokfedezetének igénylése és elszámolása a Magyar Állam kincstár te rü le ti szerveinek adatszolgál­ tatási kötelezettségére vonatkozó . (4) A társas vállalkozás köteles a társas vállal­ kozó után fizetendő járulékot. és az elszámolás beérke­ zését követő 8 napon belül rendelkezik a tá p p é n z -h o z zájárulással csökkentett összeg m egtérítéséről. (2) Az elszámolást az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szerv. 52.81 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. tárgyában a határozat meghozatalára (6)ATbj.í*íf/A§W bekezdésében meghatározott ellátás­ a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az ban részesülő személyekre vonatkozó bejelentés teljesítésé­ egészségbiztosítási szerv. a jogsértés időtartamára . Az adatok átadásának mód­ járól a MagyarÁllamkincstár az OEP-pel köt megállapodást. R. 5k. ATbj. (9) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érripkéhpn a Tbj.ellenőrzik a gát.a bejelentés vagy bevallás megalapozatlanságától függetlenül . 54.a követelés. 39. Amenynyiben a tárgyhónapban a társas vállalkozó(k) részére jövedelmet nem fizettek.

-ben. mulasztási bírság.elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. tv. 56/B§ A kincstár számfejtési körébe tartozó központi költségvetési szervek képviselőjeként a kincstár teljesíti a járulék megállapításával. annak ellenére. d) a járulékfizetési felső határig terjedő és az a fölötti járulékalapra. a pénztár havonta köteles átutalni közvetlenül a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára. hogy a magánszemély nem volt magánnyugdíj­ pénztár tagja. szabályai szerint az adóhatóságtól kérheti vissza.a foglalkoztató által a magánnyugdíjpénztárhoz benyújtott pótbe­ HVG | T B . a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli. állampolgárságát. végrehajtására. január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra vonatkozó pót­ bevallásban nyugdíjjárulékot kell megállapítani. 56/E § A foglalkoztató vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett foglalkoztatott (biztosított) kezdeményezésére a tagdíj-kiegészítéssel kapcsolatos eltérések tisztázására indult el­ járások lefolytatása a pénztárak feladata. 8. Nvugdíi-biztosítási Alapot megillető bevé­ telek beszedési számla terhére teljesíti. ha a biztosítottól a foglalkoztatója tagdíj címén vonta le a járulékot. korengedményesnyugdíj-tartozás megfizetésére. v a l a m i n t az Mpt. és az Mpt. a biztosítás kezdetét megelő­ zően köteles bejelentkezni az állami adóhatóság­ nál. hogy tagdíj-kiegészítés miatt nem mutatkozik különbözet. megfizetésével. és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás. a biztosítási (foglalkoztatási) idő „tói— ig” tartamára vonatkozó adatot. a járulékfizeté­ si kötelezettség. a nyilvántartással és adatszolgál­ tatással.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a a) járulékok megállapításával. §-ban és a 46-47. ha a járulékkötelezettséget a (3) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti. mulasztás következményei Tbj. behajtására. a kötelezettség keletkezésének bejelentésével. feltéve. (5) A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezett a biz­ tosítási és járulékfizetési kötelezettséggel össze­ függő bevallási.és önellenőrzésipótlék-számlákra 2011. a bejelentett adatok változásával. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti. bevallásának és megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli. 8. késedelmi kamat. a tárgyhónapot követe hónap 12-éig . a behajthatatlan tartozás törlésére. a végrehajtás­ hoz való jog elévülésére.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 111 Késedelem. e törvényben és az Art. a Tny. valamint az 50. Különös eljárási szabályok a magán­ nyugdíjpénztári visszalépésekre és a tagdíjak elszámolására vonatkozóan Tbj. és a (2) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja. december 31-eközötti időszakra . és f) a külföldi vállalkozásnak az illetősége sze­ rinti állam hatósága által megállapított adóazo­ nosító számát. (3) Különös szabályok a járulék­ kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan Tbj. részletfizetés engedélyezésére. valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot állapít meg és von le. elmulasztásával és késedelmével. Tbj. hogy az állami adóhatóság fog­ lalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba. adóazonosító jelét.11 százalékot a Nemzeti Foglal­ koztatási Alapnak utal át. december 1-iét megelőző időszakra vonatkozóan teljesített valós túlfizetés és téves befizetés összesét a foglalkoztató az Art. a magánszemélyt jogszerűen megillető tagdíj-kiegészítés összegét a pénztár a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól ecélra visszaigényelt összeg terhére teljesíti. és viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jog­ következményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Art. A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezet­ tet a 44. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer­ be visszalépett pénztártag esetében a 2007. (4) Ha a munkavállaló magyarországi foglal­ koztatására a) kirendelés alapján kerül sor. a járulékok össze­ gére. b) járulékkötelezettség teljesítésével kapcsola­ tos hatósági eljárásra.§ (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartá­ si és igazolási kötelezettség nem terheli. az Eb. és 9. valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő. szabályai szerint intézkedik. a bejelentési kötelezettség elmu­ lasztásával kapcsolatban. amely alatt a biztosított természetes személy járulékala­ pot képező jövedelemmel nem rendelkezett. feltéve. 56/A § (1) A magyar jogszabályok szerint bejegy­ zésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a továbbiakban: külföldi vállalkozás) javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében m unkát végző foglalkoztatott ré­ szére kifizetett járulékalapot képező jövede­ lem alapulvételével a külföldi vállalkozás a 19. bevallásával.a (2) bekezdés szerinti kivétellel . amely nem a pénztárt illeti meg. bevallásával. székhelyét. 56/D§ (1) Ha a biztosított pénztártagsági jogviszo­ nya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt már nem áll fenn. A tagnak visszajáró túlfizetést az állami adóható­ ság a foglalkoztatón keresztül fizeti vissza.. b) munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor. c) a foglalkoztatott taj-számát. § (1) Az adózás rendjéről szóló törvény rendel­ k e z é s e i t az e törvényben.05 százalékot a Nyugdíj-biztosítási Alapnak.« . megfizetésével. amelyhez a munkavállalót kirendelték. b) a foglalkoztatott természetes személyazono­ sító adatait. és az Eb. ja­ nuár 1-jeés 2006. A kiutalásról az adóhatóság az Art. c) Tny. (3) Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötele­ zettségek teljesítésére nem rendelkezik Art. amelyhez a munkavállalót kirendelték.84 százalékot az Egészségbiztosí­ tási Alapnak. illet­ ve túlfizetés kiutalását a Magvar Államkincstárnál vezetett. Tbj.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . az általa foglal­ koztatott természetes személy biztosításával öszszefüggő bejelentési. az ellenőrzéssel. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott nyug­ díjjárulékot. (2) Hatályát vesztette. (2) A külföldi vállalkozás a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelen­ tési. *' Tbj. a visszalépést megelőző időszakban tévesen meg­ állapított nyugdíjjárulék és tagdíj önellenőrzését nyugdíjjárulék-önellenőrzésként kell elvégezni. és a munkál­ tatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti. Az egyez­ tetés eredményeképp kimutatott. §-ban. e) annak az időszaknak a megjelölését. valamint a járulék meg­ állapításának. Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti. sze­ rinti képviselővel. 56/C§ íll A kincstár által vezetett masánnyusdíipénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési-.-ben előírt kö­ telezettségeket. Tbj. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott járulék­ bevallástartalmazza: a) a külföldi vállalkozás nevét. hogy ennek eredményeként a nyugdíjjá­ rulék összege az eredetileg bevallott nyugdíjjá­ rulék és tagdíj együttes összegéhez képest vál­ tozik. Az állami adóhatóság a téves befizetés.a (6) bekezdésben meghatározott adattartalommal . továbbá a fizetési halasz­ tás. 56. és kérelmezni. (2) A magán-nyugdíjpénztári számlára telje­ sített olvan befizetést. tv. nemét. e foglalkoztatással összefüggésben a beje­ lentés és nyilvántartás. §-ában meghatározott képviselő útján. 37. késedelmi. a feltárt jogsértések jogkövetkez­ ményeivel. 56/F § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 1998. adatszolgáltatási kötelezettségét havonta. adóazonosító száma*. szerinti megtérítési és visszafizetési kötelezettség. a tartozások behajtására és v é g r e h a j t á s á r a az adatszolgáltatási kötelezettség . (7) Az állam i adóhatóság a (2)-(3) bekez­ dése szerinti kötelezett által befizetett járulé­ kokból 54. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is.

cikk. § (3) bekezdésében.foglal­ koztatókra és biztosítottakra lebontva . vala­ mint a 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás részletes szabályait. e körben felada­ tokat állapítson meg.foglalkoztatónkénti bontás­ ban . a társadalombiztosítás nyilvántartási rendszerének működését. amelyek a társadalombiz­ tosítási nvugdíirendszerbe visszalépett tagokat érintenek. e) a 23. 57. évi LXI. továbbá a 64/221/EGK. pótlék. 24. kodáshoz való jogáról. augusztus 31. f) a 46. 61/A § Ez a törvény a szociális biztonsági rend­ szerek koordinálásáról szóló 2004. és egyben nyilatkozatot tesznek. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményezetti kör évenkénti tájékoztatásának részletes szabályait. valamint a központi költségvetés által teljesítendő járulékfizetés összege ki­ számításának módszerét. k) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ nálásáról szóló közösségi rendeletek és a szociá­ lis biztonságról szóló nemzetközi egyezmények alapján az alkalmazandó jogszabályokról szóló igazolás kiadásának részletes szabályait. (4) A felszámolási eljárás során a magánnvugdíipénztáráltal érvényesített cs a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére teljesített vagyonát­ adást követően . a társadalombiztosítá­ si nyugdíjrendszerbe visszalépett tagot érintő.és Vámhivatalnak végrehajtási eljárás lefolytatása végett a szerveze­ tük nyilvántartásába felvett hátralékos kötelezett­ ségekre vonatkozó adatokat. pótlék) összefüggő követelés jogosultja a Nyugdíj-biztosítási Alap. (2) b) az Európai Parlament és a Tanács (3) Az egyszerűsített foglalkoztatásra e törvény 2004/38/EK irányelve (2004. A fizetési kötelezett­ séget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. bírság.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (3) A magánnyugdíjpénztárak 2011. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. és amelyekre irányuló végrehajtási meg­ kereséseiket az (1) bekezdés alapján visszavonták. janu­ ár 1-jét követő időszakra a foglalkoztató által be­ nyújtott pótbevallásokat. szabályozza az igazgatási szervek közötti együttműködést. Tbj. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok­ nak való megfelelést szolgálja: Hatálybaléptetés a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve Tbj. helyesbítő bevallás benyújtásának idejére már megszűnt. a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kí­ rendeletben szabályozza a) a járulékalap megállapításához szükséges vül helyezéséről. a pénztártagsági jog­ viszony idejére járó.hátralékra ) vonatkozó adatokat. napja előtti biztosítási jogviszonyhoz kötődő köve­ telésükre irányuló .] a harmadik országok huza­ (1) E törvény hatálybaléptetéséről a magánmos tartózkodási engedéllyel rendelkező állam­ nyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló polgárainak jogállásáról. § (1) A kormány felhatalmazást kap arra. b) a biztosítási jogviszony fennállásának rész­ letes szabályait. meg nem fizetett tagdíj. a foglalkoztató a pótbevallást. § (3)-(5) be­ kezdésében meghatározott járulékfizetés rendjét és az adatszolgáltatás módját. Felhatalmazások a 68/360/EGK. 11. április 29. végrehajtás alatti követelésük. a 90/364/EGK. g)-h) hatályát vesztette. 56/H § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe visszalépett tagokhoz kötődő követelé­ sérvényesítés biztosítása végett a magánnyug­ díjpénztáraknak 2011. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tagdíj­ jal (bírság. december 12-éig átadják az állam i adóhatóságnak . hogy a 75/34/EGK. szeptember 16ai 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendel­ kezéseket állapít meg. a 75/35/EGK. 56/1 § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. 61. c) az előírt adatszolgáltatás teljesítésének mód­ ját. 2007. a 26. október 31. hogy rende­ letben határozza meg az e törvényben előírt felada­ tokat ellátó igazgatási szerveket.végrehajtási megkeresé­ seiket. HVG T B .(bírság-. járulékfizetésével. Tbj.megtérült. melyekhez kötődően az adóvégrehajtás lefolytatá­ sához való jog még nem évült el. törvény 251. a 73/148/EGK. har polj kitc tan szól ti é: koc reh 200 est ren ság irá Az Európai Unió jogának való megfelelés Tbj. Tbj. Tbj. Tbj. > Tbj. és a be­ folyt összeget a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára utalja át. valamint adatszolgáltatásával összefüggő rendelkezéseket. pont és 21. VIII. melyekben az adott foglalkoztatóval szemben még van fennálló. fe je ze t Záró rendelkezések po szc ás áll ka ta' al ős számítási módot.112 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK vallásokat. a 72/194/EGK. § sege ikra 1i*0i rent laló 140! szat ei 5 574. § (9) bekezdése a társadalombiztosítási nyug­ díjrendszerbe visszalépett tag esetében nem alkal­ mazható.és Vámhivatallal szem­ ben. módsze­ reinek összehangolását. helyesbítő bevallást az eredeti esedékességig benyújtott alapbeval­ lással együtt az állami adóhatósághoz nyújtja be.azon még el nem évült tagdíj.) az unió rendelkezéseit az egyszerűsített foglalkoztatásról polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok szóló külön törvényben foglalt eltérések figyelemterületén történő szabad mozgáshoz és tartóz­ bevételével kell alkalmazni. S6/G § Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalé­ pése miatt már nem áll fenn.2006. 58. helyesbítő bevallásokat az állami adóhatóság feldolgozza és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítja. d) a biztosítottak és az egészségügyi szol­ gáltatásra jogosultak nyilvántartását és beje­ lentését. (2) A magánnyugdíjpénztárak legkésőbb 2011. j) a 26. (2) Felhatalmazást kap a kormány. A pénztár által átadott adatok alapján az állami adóhatóság végrehajtási eljárást folytat le. a biztosítottak és az egyes ellátásra jogosultak bejelentésére vonat­ kozó részletes szabályokat. helyesbítő bevallásokat a magánnyug­ díjpénztár köteles feldolgozni és a feldolgozott adatokat az állami adóhatóság részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. (3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 2007. december 31. cikk (1) bekezdés d) törvény rendelkezik. cikk. április 29-ei 883/2004/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/ EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2008. (2) Amennyiben a magánnyugdíjpénztár a fog­ lalkoztató által elkészített pótbevallás. valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról. § szerinti elszámolás feltételeit. 59-60. napjáig . hogy ezen felül egyéb végrehajtásieljárás-kezdeményezéshez kapcsolódó követelésük nem áll fenn a Nemzeti Adó. november 25. i) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy biztosítási jogviszonyával.és Vámhivatalhoz csak olyan követelések adhatók át. A Nemzeti Adó. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni.átadják a Nemzeti Adó. napjáig vissza kell vonniuk az állami adóhatóságnak átadott mindazon . amelyeket az állami adóhatóság köteles feldolgoz­ ni és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. . pótlék tekintetében az eljárást az állami adóható­ ság a Nyugdíj-biztosítási Alap javára folytatja le. § (2003.

R.azonos . c) m unkáltató: az a) pont szerinti személy foglalkoz­ tatója. § (1) Ha az önálló vállalkozó belföldön fo ly ta ­ to tt vállalkozói tevékenységét á tm enetileg a ko o rd in á ­ ciós rendeletek hatálya alá tartozó másik tagállam ban vagy egyezm ényben részes m ásik állam ban (a to v á b ­ biakban e g yü tt: m ásik állam ) fo ly ta tja . R. székhelye (lakóhe­ b) egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. 5 § (1) bekezdés a). 2006. taj-szám a. b) m unkaviszony: az a) p o n t szerinti személy m un ­ kavégzésre irányuló jogviszonya. m árcius 21ej 57 íf/ 72 /EGI< tanácsi re n d e le t. (3) A jelentős be lfö ld i gazdasági tevékenység alá tá ­ masztására a m unkáltató közli a) k ü lfö ld i telephellyel rendelkező vállalkozás ese­ tén a kikü ld eté st megelőző adóévre vonatkozó összes bevételén belül a nem kü lföldi gazdálkodásból származó összes bevételeit.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 113 tartás R. lakcíme. és h) belföldön ném csak a vállalat irányításában vagy igazgatásában dolgozó irodai alkalmazottakatfoglalkoztat.más nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet fo ly ta t. forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során fo g la lk o zta to tt m u n ka vállalók átlagos állom ányi létszámán belül a belföldön fo g la lko zta to ttak aránya eléri. a fon ki.g). b)a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló. vagy b) a 2k. a Tbj. amelynek m egfelelő tevékenységre a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló t a kiküldetés ideje ala tt foglalkoztatja. § 0) A 24-27/B § rendelkezéseit a) a szociális b izto n sá g i rendszereknek a Közös­ ségen belül m ozgó m u n k a vá lla ló kra és c s a lá d ta g ja ­ te vé ke n ysé g i je g yzé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód). hogy a kiküldetés teljes id ő ta rta m a a la tt a b e lfö ld i és a k ü lfö ld i gazdasági te ­ vékenység (termelés. ha ója foglalkoztató aa) a cégbíróság á lta l jogerőben nem je g y ze tt e lő társaság. d)a m unkavállalót nem abból a célból küldi ki.a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigaz­ gatási szervnek az alábbi adatokatszolgáltatja: a jm u n ká lta tó neve (elnevezése). és ej a kiküldetés tervezett időtartam a. az alkalm azandó jo g m eghatározására irányuló eljárásban kell alkalm azni.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom ta tvá n yo n . ha a vállalkozás belföldön folyam atos term előtevékeny­ séget végez).a gazdasági tevékeny­ ségek statisztikai osztályozása NACE Rév.a koordinációs rendeletekben. 5 jogával anyával. pontjában és (2) bekezdésében m egh a tá ro zo tt jo g v i­ szonyban álló személy. 2004. hogy egy korábban k ikü ld ö tt m unkavállalót felváltson. h) . szerinti társas vállalkozó és a kü lföldi jo g szerint annak megfelelő jogviszonyban álló személy. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK E K -rendelet vég­ rehajtására vonatkozó eljárás m egállapításáról szóló. vagy bd) kiküldetésére azért kerül sor. 25. d ecem ber20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti éstanácsi rendelet 7. ha a m un ­ káltató a) legalább 25 százalékos tu la jd o n i hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. decem ber 2 0 -a i 1893/2006/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám (egyéni v á lla l­ kozó esetén a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lko zó k .a kiküldetésre m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ig k ikü ld ö tt. m ájus H f-e i 859/2003/EK tanácsi rendelet. (2) A 26-27/B § alkalmazásában c) a kiküldetés időtartam a a la tt Is folyam atosan te l­ jesíti a járulékkötelezettségeket. 2k. szerinti egyéni vállalkozó. f) a kiküldetés helye s-zerinti állam ban a m agyaror­ szági tevékenységéhez hasonló. 2006. am elynél teljesül a jelentős gazdasági vékenység feltétele. ha a m unkáltató a m un ka vá lla ló t a szám vitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. GK.a (2) bekezdésben m eghatározott fe lté te le k hiányában . 2. hogy a kiküldő m unkáltató jelentős gazdasági tevékenységetfolytasson belföldön. hogy a kiküldetés helye szerinti vállalkozás a m u n k a vá lla ló t egy m ásik vállalkozás rendelkezésére bocsássa. 1972. (6) Nem állapítható mega m agyarjogalkalm azandó jogként. harmadik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m - < koordi. § (1) Kiküldetésnél a m agyarjogalkalm azandó jo gkéntvaló m eghatározásánakfeltétele. (*+) A jelentős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos fe lté te lt teljesítettnek kell te kin te n i akkor is. á p rilis29-ei 883/2004/EK európai parlam en­ ti és tanácsi rendelet. /EGK. § (3) bekezdés b) pontjában e m líte tt b e lfö ld i te vé ­ kenységből származó bevétel összes bevételen belüli aránya elérte a 25 százalékot. § (3) bekezdés a) p o n tjá b a n e m líte tt nem k ü lfö ld i g a zd á lko dá sb ól szárm azó b e vé te l vagy a 2k. tartózkodási helye vagy v á lla lk o ­ zásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek . b)a kiküldetés időtartam a alattfolyam atosan fe n n ­ ta rtja a m unkaviszonyta k ik ü ld ö tt m unvállalóval. bb) kiküldetésére azért került sor. § (1) A koordinációs rendeletek és az egyez­ mény rendelkezései szerinti kiküldetés (a továbbiakban: kiküldetés) esetén az alkalm azandó jo g meghatározása érdekében a m unkáltató . a Tbj.y T ende­ rt felada­ ti feladaizgatási ottakés e vonatztosítás nódsze- polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. be) korábban u g yanabban az álla m b a n v o lt .az OEP által erre a célra rend­ itásának i költség­ szabályok m e g á lla p ítá sá ró l szóló. körülm ényeket igazol. d) (3) A m agyar jo g alkalm azandó jo g k é n t m eg h a tá ­ rozható . 26. akik a cég irá ­ nyításával vagy adm inisztratív tevékenységével kapcso­ latos feladatokat látnak el. m elléklete szerint . ab) a kiküldetés teljes idő ta rta m a a la tt csak olyan m unkavállalókat fo g la lko zta t be lfö ld ö n . d jö n á lló vállalkozó: a Tbj. vagy b) a m unkáltató jogelődje teljesíti a jelentős gazda­ sági tevékenység feltételét.akkor Is. 23. nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat.| a szociámények ól szóló . illetve egyezményben . (5) Nem kell ajelentős gazdasági tevékenységet vizs­ gálni. va la m in t egyes m eghatározott sta tiszti­ kai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. 2. am elynél a k ik ü ld ö tt m un ká t végez. jú n iu s 1 ^-e i 1lf0 8 / 71 /EGK tanácsi re n d e le t. 1971. hogy a kiküldetés helye szerinti állam ban a m u n k á lta tó á lta l korábban kild ö tt m unkavállalót felváltson. 2009. /EGK. 2006. (2) A m unkáltató nyilatkozik továbbá arról. állampolgársága. és a korábbi kiküldetés le já rtá tól nem te lt el Jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll 60 nap. a m agyar jo g alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. az 1íf08/71/EGK és az 57/+/72 /EGK EGK-rendelet rendelkezéseinek va la m e ly szege kj. b). a szociális b izto nsá g i rendszereknek a Közösségen b elül mozgó m u n k a vá l­ lalókra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1/+0 8 / 71/EGK E G K-rendelet végrehajtására vo natkozó a k ü lfö ld i vállalkozás (szem ély) neve és címe. rendszeré­ nek létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet. anács z unió lamok :artózVEGK . vagy b)a m unkavállaló ba) nem rendelkezik a kiküldetés kezdőnapját meg­ előzően legalább 30 napi biztosítással. am elyekből a je le n tő s b e lfö ld i gazdasági tevékenység valószínűsíthető (így különösen. d£ legalább azzal . c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. 2. R. g) Magyarországon jelentős gazdasági tevékenysé­ get fo ly ta t. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő és a k ü lfö ld i jo g szerint annak m egfelelő sze­ mély. bevételi n yilvá nta rtá st vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételén belül a belföldi tevékenységből származó összes bevételeit. hogy a)a m unkavállaló a kiküldetés kezdőnapját m egelő­ zően rendelkezik legalább 30 napi biztosítással. 2003. ha a) a m u n k á lta tó vá lla lja . lelés ktusoknyelve <huzaállam:dés d) ( aj m unkavállaló: a Tbj. ha a m un ká lta tó olyan tényeket. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK ta ­ nácsi rendelet. tatásával Jzottked- ikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. eja kiküldetési időszak lejártával biztosítja a m un­ kavállalótovábbfoglalkoztatását. adóazonosító száma. va la m in t egyes m eghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. a kérelm et benyújtó m un ká lta tó va l fe n ná lló m un ka vi­ szony kezdete. egyéni vállalkozó. szeptember16-ai 987/2009/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet [a továbbiakban a)és b) p o n t e g yü tt: koordinációs rendeletek] és cja Magyar Köztársaságánál kö tö tt szociális b izto n ­ sági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) által e lő írt. b) a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló természetes szem élyazonosító adatai.j rend»rilis ti és sági 004/ iárás :r 16lácsi ndel- lye). 5. vagy ennek h iá ­ nyában a kü lfö ld i foglalkoztatás helye (címe). vagy ac)a kiküldetés helye szerinti államban a magyaror­ szági tevékenységéhez képest . rendszerének létrehozásáról szóló. vagy másik ta g á l­ lamba küldje tovább. (2) fenn.a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rév. december 20-ai 1893/2006/EK európai par­ lam enti és tanácsi rendelet 1 melléklete szerint .

tartózkodási helye vagy m u n k á lta ­ tójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek . vagy nem a magyar jo g alapján áll fenn. T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK szeresített ás honlapján közzétett nyom tatványon . a $ ) bekezdés akkor alkalm azható. hogy a m un­ kavállaló. b)a z önálló vállalkozó belföldön elért bevétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. a koordinációs rendeletek vagy az egyezmény rendelkezései alapján a magyar jog alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. c) annak a kü lfö ld i vállalkozásnak (személynek) a neve és címe. az ö n á lló v á lla lk o ­ zó b e lfö ld i m unkavégzése m e lle tt. az önálló vállalkozó belföldön és a másik állam ban is m unkavállaló. Tbj. székhelye (la­ kóhelye). (2) A kivétel m egállapításának akkor lehet helye. ha a) a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n fo ly ta to tt te vé ke n y­ ségéhez kapcsolódó m unkaidő vagy m unkabér (egyéb díjazás) eléri az összes m unkaidő. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kama­ rai törvény. 62. illetve az önálló vállalkozó az OEP-től kérheti.az alábbi adatokat szolgáltatja: ajterm észetes szem élyazonosító adatai. de­ cember 31-én hatályos 27.és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. 27. decem­ ber hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb időtartamot. am ely az igazolást a változás napjától ha tályta la nítja . § (1) Ha a m un ka vá lla ló . vagy ennek h iá ­ nyában a külföldön folytatotttevékenység helye (címe).m . ha a kikü ld eté s te r­ vezett időtartam a a la tt a m unkaviszony szünetel vagy m egszűnik. és e) ha az ö n á lló vá llalkozó belfö ld ö n és a másik á l­ lam ban is ö n á lló vállalkozó. a belföldi és külföldi munkaviszonyához kapcsolódó m unkaidő mértéke és m unkabér (egyéb d í­ jazás) összege és azok egymáshoz viszonyított aránya. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és tanácsi rendeleten alapulóTEÁOR-számokból képzett. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. 2006. taj-szám a. § (1) E törvénynek az adó.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom tatványon . ille tve m unkabér (dí­ jazás) 25 százalékát. illetve önálló vá l­ lalkozó. (2) Az adóellenőrzés során a Tbj. am elynél m unkát végez. évi CLIII. körülm ényeket. és d) a másik államban történő munkavégzés tervezett időtartam a. az igazolást m ódosítja vagy visszavonja. (5) Ha az alkalm azandó jo g m eghatározásának és az a rró l szóló igazolás kiadásának a la p já u l szolgáló körülm ényekben olyan változás következik be. és 29/A §-a alap­ ján járulékfizetésre kötelezett terhére utólagos adómegállapítás keretében nem állapítható meg mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre jellemző kereset jogellenes megállapításával öszszefüggésben. ha a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n ¿s a másik tagállam ban egy olyan m un ká lta tó javára végez m unkát. törvény módosításá­ ról szóló 2011. különös m éltánylást érdem lő körül­ m ény áll fenn. HVG T B . §-ával megállapított 19. a magyar jo g alkalm azásának m egállapítására a b e lfö ld ö n fe n n á lló la kó he ly alapján akkor kerülhet sor.hasonló b e lfö ld i tevékenységet az önálló vállalkozó a másik tagállam i munkavégzés m eg­ kezdése e lő tt kevesebb m in t 60 napig fo ly ta to tt. ille tv e egyez­ ményben előírt feltételek teljesítése esetén az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jo g k é n t meghatározza a magyar jo g o t.az erre irányuló kérelem benyújtásától szám ított 30 napon belül . és m eghatározza annak id őbeli hatályá té sfe ltéte le it. 16. amelyekre te kin te tte l a kivétel m egállapítását kéri. azzal e g yidejűleg m u n k a vá lla ló ké n t vagy ö n á lló vá lla lko zó k é n t másik állam ban is végez m unkát. ha annak id ő ta r­ tama a korábbi kiküldetéssel együttsem haladja mega koordinációs rendeletekben. (2) Ha a korábbi kiküldetés lejártát követő 60 napon belül a m unkáltató ugyanazon m unkavállalóját ugyan­ azon állam ba kívánja kik ü ld e n i. lakcíme. azzal. (3) Nem a lkalm azható a m agyar jo g az ö n á lló v á l­ lalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységének id ő ­ tartam a a la tt. ille tv e az ö n álló vállalkozó h a la d é k ta la n u l tá jé k o z ta tja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet. am ely az Európai Unió területén letelepedett. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok igazolására a m un kavállalónak csatolnia kell a másik államban teljesítendő munkavégzés alapjául szolgáló.hatósági bizonyítványt. vagy pedig é rin ti az igazolás h a tá lyá t (így különösen. rendszerének létrehozásáról szóló. 2. á lla m p o l­ gársága. 27/A § (1) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jogként a m agyarjogot megállapítja. d) ha a m unkavállaló belföldön és a másik államban is munkavállaló. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ot. 64. az a lka lm a ­ zandójogelbírálása és az igazolás kiállítása állam onként kü lö n -kü lö n tö rté n ik. a munkavégzésre irá ­ nyulójogviszony létesítéséről szóló szerződést. január 10-éig megszerzett és 2010. december 31-én hatályos 19. amelyet a 2010. a b e lfö ld ö n és kü lfö ld ö n e lé rt vá lla lko zó i bevétel összege és azok egym áshoz viszonyított aránya. 2006. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. lakcíme. valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. 2010. évi XXIII. taj-szám a. önálló vállalkozóra egyszerre több állam jo g á t kellene alkalm azni.. és ezt igazolja. vállalkozásának n y ilv á n ­ tartásiszám a. Az ¡gazolás tanúsítja. vagy eleve nem á llta k fe n n. hogy e törvény 2010. § (2) és (7) bekezdését és 30/A § (2) és (5) be­ kezdését kell alkalmazni a 2011. Tbj. évi CXXIII. (3) Ha a kiküldetés legfeljebb 2 hónapig megszakad. ha e tevékenységéhez . R. am ely m ia tt a biztosítási kötelezettség már nem áll fenn. 27/B § (1) A koordinációs re ndeletekben és az egyezm ényben m eghatározott szabályok a ló li kivétel megállapítását a m unkáltató és a m unkavállaló. 63. évi XCVII. a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te v é k e n y ­ ségi je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. adóazonosító száma. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és ta ­ nácsi rendeleten alapulóTEÁOR-szám vagya m in d e n ko r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te vé ke n ysé g i je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. 29. ö jk iv é te l megállapítása hiányában a m unkavállaló­ ra. hogy a magyar jo g alkalm azá­ sának feltételei az igazolás kiadását követően már nem te lje sü ln e k. § (2) bekezdés b) pontját a 2011. vagy az ö n álló vállalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységét m egszünteti).az (1) bekezdés tö h« Cí d( IS fo el m el ja a: ti á éi f' Átmeneti rendelkezések Tbj. jai ke R. azt továbbra is folyam atos kiküldetésnek kell te kin te n i. am ely in d o ko lttá teszi a kivétel megál­ VI b) a gazdasági tevékenységek sta tis z tik a i o sztá ­ lyozása NACE Rév. amelynek megfelelő tevékenységet a másik államban fo ly ta t.az alábbi adatokat szolgáltatja: a j természetes személyazonosító adatai. rendszerének létrehozásáról szóló. R. olyan egyéb. (3) Ha a m unkavállaló. az ö n álló vállalkozó n y il­ vántartási száma. törvénnyel megállapított b) p o ntja szerint . § A Magyar Köztársaság 2011. 2. amelynek megfelelő tevékenységet végez a m unkavállaló a k ü lfö ld i m unkáltató részére. (k) Ha a m u n ka vá lla ló a koordinációs rendeletek hatálya alá tarozik. [k) Ha a koordinációs rendeletek szerinti kiküldetés egym ást követően tö b b állam ba tö rté n ik . és kezdeményezi a másik állam beli biztosítási kötelezettség m egállapítását. b) a m unkáltató(k) neve (elnevezése). § Az egészségügyben működő szakmai kama­ rákról szóló 2006. (6) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv h iva talb ó l m egállapítja. (3) A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja azokat a tényeket.(a to vábbiak­ ban: igazolás) á llít ki. vagy c) lapítását. erről a m u n ­ k á lta tó és a m unkavállaló. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. ö n álló vállalkozó a másik állam ban tö rté n ő m u n k a v é g z é s e d é n is a magyar társadalom biztosítási jogszabályok hatálya a la tt áll. illetve az önálló vállalkozó átmeneti k ü lfö ld i tevékenységének id ő ta rta m a előre láth a tó ­ an m eghaladja a koordinációs rendeletben. (2) A ko o rd in áció s re n d e le te kb e n .és járuléktörvények. a m agyar jo g akkor alkalm azható az újabb kiküldetésre. törvény 33. á lla m p o l­ gársága. február 1-jén és az azt követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . erről . ha a)a kiküldetés. il­ letve amelynek megfelelő tevékenységet végez az önálló vállalkozó a másik állam ban. az önálló vállalkozónak az e tevékenysége fo lytatásához szüksé­ ges vagy arra való jogosultságot igazoló okiratot. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév.

jú n iu s1 4 -e i 1408/71/ EGK tanácsi rendelet II. § (2) be ke z­ désében. ezen id ő ta rta m on belül a k ü lfö ld i fo g la lko zta tá s id e jé t és té n yé t. cím é n e k. bj23-27/B § -t a 2010. § A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m agá n n yu g d íjra jo g o s u lta k ró l. cím ének. január 10-éig megszerzett és 2011. ?n és az kivétel illetve ilye. (XI. h ónapra. továbbá a 20. § (11) bekezdés szerinti átadás id ő p o n tjá ig n yilvá nta rtá sba veszi (jóváírja). (3) A n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szerv a m egálla­ podás megkötése és a be fizete tt n yu g d íj-b izto sítá si és nyugdíjjárulék alapján intézkedik a nyugdíj-biztosítási egyéni n y ilv á n ta rtó la p kiállításáról. anyja neve. székhelyét (te le p ­ helyét). december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2012. a szo­ ciá lis b iz to n s á g i rendszerek k o o rd in á lá s á ró l szóló 883/2004/EK E K -ren d e le t vé grehajtására vo n a tko zó eljárás m eg á lla p ítá sá ró l szóló. alkalm azásában a gyerm ekgondozási se­ 11agélyösszege a la tt a 10/1982. szerint 2010. 1972. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalm azni.) k o rm á n yre n d e ­ le tte l m e g á lla p íto tt a) m azható. § (2) bekezdésben fo g la lt adategyeztetés eredménye alapján a 2011. (2) A 3 -4 . 65/A § A pénztártag 2010. május 14-ei 859/2003/EK tanácsi re n d e le ti. decem ber 12-ét követő id ő ta rta m ra vo natkozó elbírálásánál e re n d e le t ren­ kötelezettséget a táh (fákisz) számfejtési körébe ta rto ­ zó önkorm ányzatok és intézm ények vonatkozásában a tá h ok (fákisz) teljesítik. azzal az eltéréssel. (IV. 30/B § (1) Az á lla m i adóhatóság a Tbj. h ó n ap o kra . azzal. § (2) bekezdésében.a (2) bekezdésben fo g la lt eltéréssel -1 9 9 8 . (2) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosí­ tásáról szóló 2011. 24. törvénnyel meg­ állapított rendelkezéseit a 2012. a tá rsa d a ­ lom biztosítási kifize tőh e ly m űködésének tényét. á p rilis30-áig beérkezett . 28.és járuléktörvények. 30. amelyet a 2011. á p rilis 30-a után beérkezett fo g la lk o zta tó i helyesbítések (önellenőrzés.továbbítja a pénztár részére. b)a b iz to síto tta k személyi a d a ta it [ta j-szá m . adózói ja ­ vítás) esetén kizárólag a m ag á n -n yug d íjp é n ztá ri tagok vonatkozásában végzi el. november 1-jét megelőző iáőszakra vonatkozó tagdíjának önellenőrzése (pótbevallása) esetén a bevallási adatokat az állam i adóhatóság az önellenőrzés (pótbeval­ lás) benyújtását követő hónap utolsó napjáig . HVG I T B . ja n u á r 1-je és 2010. 51. 1971. cikkének. m ilyen időtartam ra (naptári évre. március 21-ei 574/72/EGKtanácsi rendelet III. tö rv é n y vé g ­ re h a jtá sá ról szóló 195/1997. (6) A 19. ja n u á rl-jé n lép hatályba. születési helye]. 29. 16. a m egállapodás érvé n ytele n né v á lik . / c) szem élyenként m ely „ t ó l. § szerinti adatszolgáltatási és m egfizetési decem ber 31-e kö zö tti bevallási időszakra tévesen az átadó pénztárhoz b e n y ú jto tt bevallásokat és beérke­ zett befizetéseket az átadó pénztár feldolgozza.) M T-rendelet alapján fo ly ó síto tt gyerm ekgondozási segély esetén a jö v e d e ­ lem pótlékkal növelt összeget kell érteni. (2) A m agánnyugdíjpénztár az (1) bekezdésben fo g ­ la lt adatátadás.az adatátadás m ód já ró l k ö tö tt m eg á lla p o ­ dásban fo g la lta k n a k m egfelelően . leánykori neve. R. § (l) Ez a rendelet . és 2010.a tagok folyószámlájának vezetéséhez . decem ber 31-e és 1999. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. (4) Ha a m egállapodást kötő fo g la lk o zta tó vagy a b iz to s íto tt a m egállapodás alapján v á lla lt já ru lé k fiz e ­ tési kötelezettségét az e lő írt h a tárn ap ig nem te lje síti. v a la m in t e s z o lg á lta ­ tá so k fe d e ze té rő l szóló 1997. R. sz e p te m b e r1 6 ai 987/2009/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendelet II. cím ét. A járulé kfize té s csak akkor te kin th e tő te ljesítettnek. ille tő ­ leg a N yugdíj-biztosítási Alap részére. § b) pontban foglaltak alkalm azandók 2012. évi LXXX. § Ez a rendelet a 23— 27/B §-ban a) a szociális biztonsági rendszereknek a Közössé­ gen belül mozgó m un ka vá lla ló kra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. R. kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is. A rendezésről a pén ztá r . § -o k felhasználási szerződésre vonatkozó rendelkezései 1997. január 1-je előtt megkezdett kiküldetés. neve (előző név). hogy a kétéves időtartamot 2012. d)a k ü lfö ld ö rrto g la lk o z ta to ttb iz to s íto tt(a k ) m u n ­ kaszerződésében m eghatározott személyi alapbérét. nap. hogy a biztosítás 1997. ha a felhasználási szerződés megkötésére az e m líte tt id ő p o n to t m egelő­ zően került sor. §-ával m egállapított 11. (IV. R. 2003. ja n u á r 1. 5. R. az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK re n d e le t rendelkezéseinek valam ely harm adik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. folyószám laszám át (törzsszám át). hogy e törvény 2011. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik. tö rvé n y hatálya alá tartozó m u n ká lta tó k esetében nem kell a l­ kalmazni. napokra) kívánja a m egállapodást m eg kö tni. Az előterjesztett kérelemben közölni kell a) a fo g la lk o zta tó nevét. évi LXXIV. évekre.a 2007. § (2) bekezdésben fo g la lt a d a te g yezte tést a 2011. hogy a fo g la lk o zta ­ tó m ely személy(ek) után. m ájus 31-éig átadja az é rin te tt m agánnyugdíjpénztár részére. A tagsági jogviszony m egszűnését követően kö n y ve lt tagi követelés össze­ gét a pénztár a Pénztárak Központi N yilvántartásával tö rté n t egyeztetést követően az átlépés szabályai sze­ rin t á tu ta lja a p é n ztá rta g aktu á lis pénztárába. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat 2011. és a tagi kö ve te ­ lés összegét a tag egyéni szám láján az M pt. évi CLVI.ig " terjedő id ő ta rta m ­ ra [évre (évekre) hónapra (hónapokra).T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 115 gazolást a másik át. A kérelemben nyila tko zn i kell arra vonatkozóan. 30/A § A19/A § -b a n fo g la lta k tó l e lté rő e n az egyik p é n ztá rb ó l a m ásik pénztárba á tlé p e tt vagy a társadalom biztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett p é n ztá rta g ra vo n a tko zóa n 1998.értesíti az á lla m i adóhatóságot. napra. törvény 153.fo g la lko zta tó i helyesbíté­ seket (önellenőrzés. va la m in t a rendelkezésére álló adatok (pl. 51. ha a megállapodás szerinti n yu g d íj-b izto sítá si és n yu g d íjjá ru lé k m egfize­ tése egyaránt m eg tö rté n t. Tbj. 31. április 3 0 -á t követően in d u lt ügyekben kell alkalm azni. és azt a tag egyéni számláján kim u ta tja . (3) Az á lla m i a d ó ha tó sá g a Tbj. ja n u á r 1-je kö zö tti id ő ­ ta rta m á n a k szolgálati id ő kén t tö rté n ő elismerésére a megállapodás megkötésére irányuló kérelm et a fo g la l­ koztató székhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szervnél lehet előterjeszteni. címének. Az önellenőrzés (pótbevallás) alapján a tagdíjat közvetlenül a magánnyug­ díjpénztár részére kell megfizetni. deilapigos neg -gre ösz- §sét óló tott jén <ell delkezéseit kell alkalm azni akkor is. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. 9. hogy a tagok könyveletlen befizetései e lő ­ írásra kerüljenek. évi CXXIII. ilyos ) be)-éig apót cem>ban . január 1-jétől kell számítani. annak érdekében. hónap. 2009. és b) a szociális b izto n sá g i rendszerek k o o rd in á lá ­ p a rla m e n ti és ta n ácsi re n d e le t II. a szám­ viteli törvény és a könyvvizsgálói kam arai törvény. a fo g la lko zta tó igazolásának egyidejű benyújtásával.) ko rm á n yre n d e le t m ódosításáról szóló 107/2010. ja n u á r 1 -jé tő l visszam enőlegesen a lk a l­ nyék. az állam i adóhatóság korábbi adatközlése) alapján a függő té te le k azonosítását elvégzi. á p rilis 2 9 -e i 883/2004/EK e u ró p ai (5) A Tbj. 65. to vá b b á a 20. a szociális b izto nsá ­ gi rendszereknek a Közösségen belül mozgó m u n k a vá lla ló k ra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1408/71/EGK re n d e le t végrehajtására vonatkozó szabályok m egállapításáról szóló. címének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket á llapít meg. szeptem ber 30. a lka lm a zá ­ sának m inőségét. a fe n ná lló (fe n n á llt) b izto ­ sításijogviszony id ő ta rta m á t. ha meneti á th ató etve az rtamot. szü­ letési év. közötti bevallási időszakokra vonatkozó tagdíj. camaJi jog:élzó sáról 3ÍtOtt 'tőén ulékzzal. § (l) A fo g la lk o z ta tó á lta l k ü lfö ld ö n fo g ­ la lk o z ta to tt b iz to s íto tt esetében a fo g la lk o z ta tá s 1996.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. ta g d íj­ kiegészítésekre vonatkozó . vállalókellene ) körülm egállejűleg lyekre 16. 5/G § (2) bekezdése a m u n k a vá lla ló választása sáról szóló. (2) Az (1) bekezdésben m e g je lö lt a d a to ka t közölni kell a b iz to s íto tt á lta l e lő te rje szte tt kérelem ben is. R. 2004. decem ber 13-án lépnek hatályba. é s2.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E január 1-jére visszamenőlegesen alkalmazni kell. napra (napok­ ra)] vonatkozóan kéri a m egállapodás m egkötését. ille tő le g vá lla ln i a n yu g d íj-b izto sítá si és a n yu g d íjjá ru lé k m egfizetését. adózói javítás) 2011. isáott . Tbj. valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. (3) (4) E rendelet szabályait az 1997. azzal. § (1) Az adó.

évi CLVI. a társadalmi közös szük­ ségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötele­ zettségének megfelelően terhelő. külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában személyi alapbér a munkaszerződés alapján fizetett (juttatott). kifize­ tett. az egyéni vállalkozót. A természetes személyt a kirendelés alapján fog­ lalkoztató személy minősül azonban (kifize­ tőként) az adó alanyának. más személyt e fejezet külön rendelkezése alapján. törvény IX. n o v e m b e r 21-én e lfo g a d o tt tö rv é n y ­ b ő l c s a k a s z o c iá lis h o z z á j á r u lá s i a d ó ró l s z ó ló fe je ze te t k ö z ö ljü k . ha külön törvény rendelkezése alapján az adóévre magasabb járulékalap választásáról tesz nyilat­ kozatot. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető. b) az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. (4) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszonyban elrendelt kirendelés alapján foglalkoztatott természetes személlyel fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kirendelést elrendelő kifizető. kifize­ tett. aki a rá irányadó öregségi.116 S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 2011. fejezete1 a szociális hozzájárulási adóról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremté­ se. a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után). kivéve. (4) Az adó megfizetése államháztartási for­ rásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalombiztosítási ellátást és az álláskere­ sési ellátást) vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem keletkeztet. d) a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint megillető nevelési díj. nyugdíj-korhatárt már betöltötte. illetőleg más szerződésben meghatározott személyi alapbér. ha a vele adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyban álló. (3) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. b) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy részére juttatott. (2) Adófizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszony: a) a munkaviszony. HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE . (5) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszony alapján munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kölcsönbe adó kifizető. a tag részére munkavégzési kötelezettséget eredményező vállalkozási és IX. az adó alanyának a munkavállalót kölcsönbe vevő személy minősül. a gazdaság versenyképességének helyreállí­ tása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja: Az adó a la n y a 454. c) a tanulószerződésben meghatározott díj. A kifizető által fizetendő adó alapja 455. hogy kifizető alatt a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyt kell érteni. valamint a tes­ ti és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális ellátások fedezetéhez. (6) Az adónak nem alanya: a) a sajátjogú nyugdíjas egyéni vállalkozó. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbér. növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szerve­ zet részére levont (befizetett) tagdíj összegével. szokásos tar­ tózkodási hellyel. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldeté­ sét megelőző évi havi átlagos alapbére. magyar szociális biztonsági jogszabályok hatálya alá tartozó természeted személy a munkát Magyarorszá­ gon vagy a szociális biztonsági rendszerek ko­ ordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállamban végzi. (2) Kifizető a természetes személlyel e fejezet rendelkezése alapján adófizetési kö­ telezettséget eredményező jogviszonyban álló másik személy. továbbá az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási for­ rások biztosítása céljából az adóból származó ál­ lamháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott arányok szerint megoszlik a társadalombiztosítás egyes pénz­ ügyi alapjai és a törvényben meghatározott el­ különített állami pénzalap költségvetése között. székhellyel nem rendelkező kifizető (a továbbiakban: külföldi kifizető) is. d) a mezőgazdasági őstermelő. • A z O r s z á g g y ű lé s á lt a l 2011. ha a kirendelést el­ rendelő kifizetővel megállapodott arról. valamint az adó alapja és összege az ilyen ellátás. akinek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magán­ nyugdíjra jogosultakról. § (1) A szociális hozzájárulási adó (a továb­ biakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira. § (1) A kifizetőt terhelő adó alapja: a) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy reszére juttatott. b) a szövetkezet és természetes személy tag­ ja között fennálló. százalékos mértékű fizetési kötelezettség. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem. illetőleg támogatás összegét nem befolyásolja. e) az a)-b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező munkaviszonyt vagy más jogviszonyt szabályozó munkaszerződésben. c) a mezőgazdasági őstermelő abban az adó­ évben. (3) Ha a külföldi kifizető az e fejezetben meghatározott kötelezettségei teljesítését el­ mulasztja. illetőleg díjazás. (2) A szociális biztonsághoz. valamint e szolgálta­ tások fedezetéről szóló törvény alapján nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. amelyet megelőző adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. azokat a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyre is alkalmazni kell. § (1) Az adó alanya: a) a kifizető. b) az egyéni vállalkozó. c) a mezőgazdasági őstermelő. nem önálló tevékenységből származó bevétel­ ből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és közterhek őt terhelik. Adóalanynak minősül a belföldön állandó lakóhellyel. azzal.

juttatott bevétel. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót. a szabadalmi ügyvivői társaság. b) az a) pont hatálya alá nem tartozó eset­ ben az adóalap megállapításának egyéni vál­ lalkozóra. d) az ügyvédi iroda.5 százaléka.S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 117 megbízási jogviszony. hasznosítási.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányaira tekintettel mentesül. az egyéb s z e r v e z e t tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszony (ideértve a nem munkaviszony k e r e t é b e n ellátott vezető tisztségviselői jogvi­ szonyt is).5 százalékának harmincadrésze. c) a nemzetközi szervezet nemzetközi szer­ ződés alapján mentességet élvező tisztviselője. a k o r l á t o l t felelősségű társaság. A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja 456.5 százalékának harmincadrésze. a betéti társaság. a szabadalmi ügyvivői iroda és természetes személy tagja kö­ zött fennálló. a végrehajtói irodát. aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöl­ tötte. találmányi sza­ badalmi oltalom. § (1) A közkereseti társaságot. a közös vállalatot. vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg. a szabadalmi ügyvi­ vői irodát. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 11. az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyára tekintettel havonta ter­ helő adó alapja legalább a minimálbér 112. az ügyvédi irodát. kivéve az iskolaszövet­ kezet és a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló. f) az egyház és az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy között fennálló. a korlátolt felelősségű társaságot. hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet. az egyéb szervezet tagja (ideértve az egyházi személyt is) saját jogú nyugdíjas természetes személy. e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony. aki harmadik állam állampolgára. a közjegyzői irodát. e) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . oltalmi jog) felhasználásának ellenér­ tékeként kifizetett díj. mintaoltalom alatt álló mű. az egyéni vállalkozói tevékenységet. a mezőgaz­ dasági őstermelői tevékenységet. a tagnak a jogi személy. a szabadalmi ügyvivői társasá­ got. a közös vállalat. a betéti tár­ saságot. (4) A kifizetőt terhelő adónak nem alapja: a) a külföldi állam Magyarországra akkre­ ditált diplomáciai és konzuli képviselete sze­ mélyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett. illetve őstermelőre irányadó külö­ nös szabályai szerint meghatározott összeg. g) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat. vala­ mint a mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja: a) a magasabb összegű társadalombizto­ sítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése szerint az adóévre.a c)-d) pontban meghatározott jogvi­ szonyban álló . § (1) A személyi jövedelemadóról szóló tör­ vény rendelkezései szerint a vállalkozói jö ­ vedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alap­ ja . védjegyoltalom. az európai gazdasági egyesülést. (3) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az egyszerűsí­ tett vállalkozói adó alapjának 4 százaléka. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki. valamint az újítás hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. alkotás. az egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony. feltéve. h v g | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . valamint az ál­ tala folyósított szociális ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint nem a kifizetőt terhelő rész. valamint az említett fel­ tételek szerinti korábbi foglalkoztatásától szá­ mítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig legalább három év már eltelt. hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt. illetőleg a tagjával fenn­ álló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyra tekintettel havonta terhelő adó alapja a minimálbér. b) a külföldi állam Magyarországra akk­ reditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztar­ tási alkalmazottként foglalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben kifize­ tett. h) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű ön­ kéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. vagy özvegyi nyugdíjban részesülő olyan . földrajzi árujelzők oltalma. Az adó alapja legalább az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m in i­ málbér 112. g) a szerzetesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony. f)-g) pontjában meghatározott jogviszony. (2) Az egyházat és a szerzetesrendet az egyházi személlyel.figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is . az egyesülés. c) a közkereseti társaság. (3) Nem eredményez adófizetési kötelezett­ séget a) a (2) bekezdés c)-d). az egyházi szolgálat teljesítése alapjául szolgáló jogviszony. ha a jogi személy. b) az iskolaszövetkezetnek a nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat foly­ tató tanuló (hallgató) tagjával fennálló jogvi­ szony.természetes személy. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkaviszonyban foglal­ koztatott olyan . az a)-g) pont hatálya alá nem tartozó jogviszony. f) a szerzői jogi védelem. juttatott be­ vétel. juttatott bevétel (ideértve a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbért is). (3) Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a m i­ nimálbér 112. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. Az adó alapja az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m ini­ málbér harmincadrésze. alkalmazottja részére kifizetett. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog.a vállalkozói kivét.magánszemély részére kifizetett. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti kép­ viselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. i) az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem. h) az olyan személynek juttatott bevétel. akire a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. a végrehajtói iroda. d) a külföldi kifizető által Magyarországon kiküldetés. ha az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára vagy közép. §-a és 13. az egyesülést. juttatott bevétel. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112. az európai gazdasági egyesülés. Az adóalap megállapításának különös szabályai 457. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján.5 százaléka. a közjegyzői iroda. az átalányadózást alkalmazó egyéni vállal­ kozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján.

Ilyen esetben az adó alapja a hónap többi napjára számítva egyház és szer­ zetesrend. a mezőgazdasági őstermelő nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös sza­ bályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját.az (1)(2)bekezdésben meghatározottakon túlmenő­ en . (5) Az (l)-(4) bekezdés alkalmazásakor az egy hónapra fizetendő adó alapjának megálla­ pításakor a kifizető. amelyre a tagja. hogy a másik kifizető e napot a taggal fennál­ ló jogviszonya alapján őt terhelő adó. haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a kifizető részé­ re. (7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alkal­ mazásának feltétele. A természetes személy az olyan változásról. A fizetendő adó a számított adó. az adóhiány és jogkövetkezményei megfize­ tésére az állam i adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal kötelezheti. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. a mezőgazdasági őstermelő a) táppénzben. valamint adóazonosító jelét. hogy a kifizető ezen időszakot az egyéni vállalkozónak minősülő természetes személlyel fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor szá­ mításba veszi. a szabadalmi ügyvivői társaság. mezőgazdasági őstermelői jogállására tekin­ tettel e fejezet külön rendelkezése alapján mentesül az adófizetés különös szabályainak alkalmazása alól. (3) Az ügyvédi iroda. gyermekgon­ dozási díjban részesül. amelyre a tagja. baleseti táppénzben.5 százalékának harmincadrésze. illetőleg a más kifizetővel fenn­ álló.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját.a kifizető részére a tárgyév janu­ ár 31-éig.az (l)-(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . illetőleg egyéni vállalkozói. amelyre az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára. valamint mezőgazdasági ősterme­ lő esetében a m inim álbér harmincadrésze. § (1) A számított adó az adóalap 27 százaléka. lé a. ápolási díjban részesül. ennek hiányában a személyazonosító okmánya tí­ pusának megjelölését és számát.118 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó (4) A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér. illetőleg közjegyzői kamarai tagsága szünetel. az adóév egészére tett nyilatkozata alapján .az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyáról. vagy közép. Az adó alapja a mezőgazdasági őstermelői jogállás fennállása minden napjára számítva a minimálbér harmincadrésze. § (1) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. amely az (5)-(6) bekezdésben foglalt rendel­ kezések alkalmazását érinti. amelyen kifizetővel . kivéve. (8) Az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor-az (l)-(5) bekez­ désben meghatározottakon túlmenően .az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túl­ menően .nem veszi számításba azt az időszakot. az egyéni vállalkozó. amelyen tagja ügyvédi kamarai. szaba­ dalmi ügyvivői kamarai. vagy más okból nem minősül az adó alanyának a hónap minden napján. Mentesülés a különös szabályok alkalm azása alól 458. (5) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. amelyen ügyvédi kamarai. illetőleg közjegyzői kamarai tag­ sága szünetel.az (l)-(5) bekezdésben meghatározottakon túlm enő­ en . a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számí­ tásba a hónapnak azt a napját. ter­ hességi-gyermekágyi segélyben. tanulmányai folytatásáról. n . (4) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint vezetett nyilván­ tartásban szereplő egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapítá­ sakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . illetőleg maga az egyéni vállalkozó. illetve az egyéni vállalkozó e napot a saját maga után fizetendő adó alapjának megállapításakor számításba veszi.az adóalap megállapításának külö­ nös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. vagy egyéni vállalkozóként az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alatt áll.vagy felsőfokú okta­ tási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. valamint az egyéni vállal­ kozó. amelyen egyéni vállalkozói tevé­ kenységét szünetelteti. (2) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. Az adó mértéke és fizetendő összege 459. a mezőgazdasági őstermelő e tevé­ kenységét személyesen folytatja. a szabadalmi ügyvi­ vői iroda.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. feltéve. a mezőgazdasági őstermelő a) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít. más kifizető és egyéni vállalkozó esetében legalább a m inim álbér 112. b) fogvatartott. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiány és jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot elmulasztó természetes sze­ mélytől igényelheti.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. feltéve. amelyen tagja. illetőleg az egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkavi­ szonyban áll. szaba­ dalmi ügyvivői vagy közjegyzői tevékenysé­ get folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . az egyéni vállalkozó. illetőleg maga az egyéni vállalkozó. amelyen tagja más kifizetővel is az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. Az ügyvédi. valamint lakcímét. hogy a kifizető részére a természetes személy nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról. (6) A kifizető a tagjával (ideértve az egyhá­ zi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap m egállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . a közjegyzői iroda a tagjával fennálló jogviszo­ nya alapján őt terhelő adó alapjának megállapí­ tásakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . ha annak tartama alatt a tag személyes közreműködését. A nyilatkozat tartalm azza a természe­ tes személy természetes személyazonosító adatait. az egyházi sze­ mély egyházi szolgálatát. Ha az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a kifizetőtől nem lehet behajtani.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. gyer­ meknevelési támogatásban. illetőleg az egyéni vállalkozó. b) gyermekgondozási segélyben. csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendel­ ke ös sz se m cs zó cé zc m ke ki gi m hí be ke ef h te k ei h ai s. szabadalmi ügyvi­ vői kamarai. Az egyide­ jűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapí­ tásánál össze kell adni. a nem evaadóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhe­ lő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben .

szakkép­ szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója zettséget nem igénylő munkakörben történő 20 százalékát meghaladó része. közfeladatot ellátó záson a Foglalkozások Egységes Osztályozási legfeljebb 16 125 forint. célzó adókedvezmény. A munkavállaló együttműködési munkaviszonyban álló természetes személyt ból érvényesíthető adókedvezmény. mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb zőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a havonta az adott hónap egészében fennál­ körülmények között munkaviszony keretében ló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaerőpiacról tartósan távol lévők foglal­ foglalkoztatott természetes személyt). annak rendelkezése szerint az adó­ ismerésére. az (1) véve . szetes személyt. november 1. adófizetési kötele­ kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot. foglalkoztatott természetes személyt munkaÖsszegével. de külön-külön kiszámított részkedvezmények mény a kifizetőt az (1) bekezdés szerinti felté­ csak az olyan hónapra fizetendő adó megál­ összegeként állapítja meg. foglal­ zó adókedvezmény. évre havonta amennyiben a munkabérek elvárt emeléséről szóló kormányrendelet szerinti elvárt béreme­ ba) a kedvezményalap 16 százaléka. endelilanul részélészeíosító mnek iya tíimint lének ny és izető s szekozat .a következő adókedvezmények tartozója (egyéni vállalkozóként. helő adóból adókedvezményt vehet igénybe. amelynek ő által munkaviszonyban foglalkoztatott termé­ vagy közeli hozzátartozója a tagja. § 461. Az egyszerűsített fog­ közötti időszakban természetes személyt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt lalkoztatásról szóló törvény alapján létesített munkaviszonyban egyetlen napig sem foglal­ (természetes személy kifizető esetében ideért­ munkaviszony szerinti munkabért az adóked­ koztató kifizető az adókedvezményt az (l)-(2) ve különösen az általa egyéni vállalkozóként. de az egyházi fenntartású. (2) Az (1) bekezdés szerinti kifizető az azzal. munkaviszonyonként külön-külön . de legfeljebb a minimál­ (3) A 2011. hogy a 2013. mezőgazdaszonyban állt (természetes személy kifizető ese­ sági őstermelőként vagy egyéb körülmények csökkentik: tében ideértve különösen az olyan egyéni cég a) a munkabérek értékének megőrzését cél­között). amely egyéni cégnek a kifizető faj a Karrier Híd Program megvalósítását koztatott munkaviszonyban természetes sze­ vagy közeli hozzátartozója a tagja. évben az adókedvez­ zettséget eredményező munkaviszonyonként adókedvezményt az adóév egészében. január 1-jén hatályos közgyűjteményi és közművelődési szolgál­ alap nem haladja meg a 75 ezer forintot. fásról. valamint Rendszeréről szóló. a) 2011-ben a 2011.ide nem értve az elvárt béremelésnek igénybe. az adó alapjának megállapításánál adófizetési kötelezettséget eredményező mun­ matosan foglalkoztatott munkavállalóját az kaviszonyban álló olyan természetes személy. veheti.ezett jtani. § (1) A költségvetési szervnek.valamennyi havonta. vezmény összegének kiszámításánál nem lehet bekezdésben foglaltaktól függetlenül igénybe mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb kö­ figyelembevenni. évre havonta (1) A szakképzettséget nem igénylő foglalko­ aa) a kedvezményalap 21. az adott hónapban fennálló. amelyre vonat­ egyenlő a szakképzettséget nem igénylő mun­ (7) E § alkalmazásában folyamatosan fog­ kozóan az (1) bekezdés szerinti feltétel (a lalkoztatott munkavállaló a kifizetővel az kakörben foglalkoztatott természetes személyt legalább a kormányrendelet szerint 2012-re (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra adókedvezmény alapjául szolgáló hónapban elvárt mértékű béremelés) valamennyi folya­ megillető. s z á m í t o t tadót . d) a szakképzettséget nem igénylő munka­ A kifizető az adatok közlése érdekében a mun­ megillető. a munkavállalót terhelő köz­ adott hónapra megillető munkabér tekinte­ aki terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett tében teljesül. akár csak részben is béren kívüli juttatás for­ nem haladja meg a 75 ezer forintot. ha a részkedvezmény­ egészségügyi. munkaviszonyban természetes személyt fog­ faja 2013. A részkedvezmény telre tekintet nélkül illeti meg. ha saját maga vagy közeli hozzá­ se alapján akár a számított adót meghaladó zásával .kiszámított részkedvezmények össze­ gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének bekezdés szerinti elvárt béremelés mértéké­ megkönnyítése céljából más törvényben meg­ geként állapítja meg. gfizezatot :attal önös jyéni í adó ekeznem iyen januzata <ülö5tési 'bán )t az etes n őt szá- rülmények között munkaviszony keretében egyetlen belföldi kapcsolt vállalkozása sem foglalkoztatott természetes személyt). lapításánál veheti igénybe. időszak bármely napján az adókedvezményt bérnek a 9 százalékával. kavállaló (7) bekezdés faj pontja szerinti korábbi figyelembe vett. ha a részkedvezményalap lést .5 százaléka. közeli hozzátartozója által egyéni vállalkozó­ (4) Az adókedvezmény összegét a kifizető c) a munkaerő-piaci szempontból kedve­ ként. faj 2011-ben a 2011. munkaerő-piaci versenyképességük (8) A kifizető jogosult a munkavállalója kedvezmény alapját és mértékét figyelembe kiegyenlítése.e törvény külön rendelkezé­ érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalko­ különösen. valam int a) a 2012. de leg­ lalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra te­ kintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet feljebb 12 ezer forint. hogy az említett időszakban kezése alapján megillető adókedvezmények HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . bármely esetben. fafaj az a) pont szerint meghatározott ösz(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető' májában történő megvalósítását . adókedvezmény (6) A kedvezmény mértéke 460. vagy olyan egyéni cég. feltéve. november 1-jén kezdődő (2) A fizetendő adó megállapításánál a viszonyban. kivéve az A dókedvezm ények A szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkoztatásról szóló’törvény foglalkozásokban foglalkoztatott alapján létesített munkaviszony szerinti mun­ A munkabérek nettó értékének m unkavállalók után érvényesíthető megőrzését célzó adókedvezmény kabért (a továbbiakban: részkedvezményalap). szociális. és december 31.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 119 abályaj íttséget egyéni ásának feltéve. (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra kötelezettsége kiterjed ezen adatok közlésére. valamint a pályakezdő fiatalok korábbi munkaviszonyával kapcsolatos.munkavi­ mértékben . E rendelkezés alkalmazását ter­ időszak bármely napján az adókedvezményt mészetes személy kifizető esetében kizárja. (bruttó) munkabér. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett munkáltatóját megkeresheti.a rész­ koztatása. amennyiben a tekintetében végrehajtotta. fennálilletve ?a után ísakor k alkalészére tesz a aljáró lányai ‘1fennilönös íyáról. oktatási. figyelembe vett. KSH-közlemény (FEOR-08) 9. az adó alapjának megállapításánál körökhöz kapcsolódó adókedvezmény. november 1-jén kezdődő (bruttó) munkabérnek. 2012. valamint a mélyt.akár csak egyetlen napig . főcsoportjába ab) az aa) alpont szerint meghatározott ösztatást nyújtó intézménynek nem m inősülő tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget továbbiakban: szakképzettséget nem igénylő 14 százalékát meghaladó része. # nek megállapításához szükséges adatok meg­ (5) A részkedvezmény alapja a kifizetővel határozott. foglalkoztatást szolgáló. ha a kedvez­ eredményező munkaviszonyra tekintettel ter­ munkakör) adókötelezettséget eredményező ményalap meghaladja a 75 ezer forintot.

Amennyiben az adóalany természetes sze­ mély foglalkoztatására tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe.figyelemmel az Art. A Karri­ er Híd Programban a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően kormánytisztviselői jogviszonyban. A bevallásban közölni kell: a) a külföldi vállalkozás nevét. §-ában és 9. Törvény. állampolgárságát. a különbözetre az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. vagy közép. 31. az adóval összefüggő adókötelezettségek teljesítésére a vele adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony­ ban álló természetes személy kötelezett. Az állami foglalkoztatási szerv a hatósági bizonyítványon feltünteti érvényességi idejé­ nek kezdő és utolsó napját. ennek hiányában közvetlenül személyesen teljesíti. 31. § (11)-(12) bekezdé­ seire is . (3) Az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fi­ zetett adót az Art. székhelyét. ha bejelent­ kezése alapján az állami adóhatóság adózóként nyilvántartásba vette. adóazonosító számát. és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. az Art.a leg­ feljebb két jogcímen érvényesíthető . hogy a bevallás adataiból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme. A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvé­ nyes. c) a foglalkoztatott taj-számát. (3) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta. költségvetési szervnek nem minősülő kifizető az őt a mun­ kaviszonyra tekintettel terhelő adóból adóked­ vezményt vehet igénybe.120 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény 462. amelynek igénybevételére egyébként jogosult. közalkalmazotti jogviszony­ ban.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytató evaadózó egyéni vállalkozó az adót negyedévente állapítja meg. d) az adó alapjára és összegére vonatkozó adatot. (5) Ha a külföldi kifizető az adókötelezettsé­ gek teljesítésére nemjendelkezik Art. (2) A külön törvényben meghatározott Start Plusz. (2) Az egyéni vállalkozó az adót az Art. . valamint annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal. az (1) bekezdésben meghatározott ter­ mészetes személlyel az adott hónapban fenn­ álló. és hogy an­ nak eredeti példányát átadja a kifizető részére. és a tárgyhónapot kö­ vető hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. § (1) Az adót az adóalany az Art. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott hatósági bizonyítványt az állami foglalkoztatási szerv a Karrier Híd Programban való részvételre jogo­ sult természetes személy által 2012. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele. Az állami foglalkoztatási szerv . és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti. §-ában meghatározott képviselő útján.a hatósági bizonyítványt ugyan­ azon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki. iga­ zságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott személy vehet részt. valamint törvény az e törvényben meghatározottakhoz képest bővítheti a részvé­ telre jogosultak körét. (8) A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képviselőjeként az adó megállapítására. § (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségét úgy kell teljesítenie. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). A több adókedvezmény egyidejű igénybevéte­ lét lehetővé tevő külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg. adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel csak e fejezet vagy az adókedvezményt megállapító törvény külön rendelkezése alapján vehet egy­ idejűleg igénybe több olyan adókedvezményt. de legfeljebb a minimál­ bér kétszeresének a 13. A külföldi kifizető az adókötelezettségeit sze­ mélyesen csak akkor teljesítheti. (4) A külföldi kifizető az adóval összefüg­ gő adókötelezettséget az Art. hogy a természetes személy legkésőbb a munkába lépését megelő­ ző napon rendelkezzen a kérelmére a (2) szerint kiállított hatósági bizonyítvánnyal. október 3 1 éig benyújtott kérelem alapján állítja ki. § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. a negyed­ évet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg. (3) A Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó megőrzését cél­ zó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló vonatkozásában együttesen is érvényesíthető legfeljebb az ezen munkavállalóval fennálló jogviszony alapján megállapított számított adó összegéig.a kincstár kötelezett. és a (4) bekezdésben foglalt beje­ lentkezést is elmulasztja. (6) A (4)-(5) bekezdés szerinti kötelezett az Art. nemét. Start Extra vagy Start Bonusz adókedvez­ mény más. az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett. e) a külföldi vállalkozásnak az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát. (7) A mezőgazdasági őstermelő az adót ne­ gyedévente állapítja meg. ha az adókötelezettséget a kifizető helyett a természetes személy teljesíti. 31. kormányrendelet vagy az adó­ politikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában . 176. 31.törvény. és az Art. bevallására és megfizetésére . § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. Ettől eltérően a legalább heti 36 órás foglalkozta­ tással járó munkaviszonnyal rendelkező. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. § (2) bekezdése szerint bevallási köte­ lezettségét havonta.5 százalékával. a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére.együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoz­ tatott után fizetendő adó összegét. hivatásos szolgálati jogviszonyban. 31. § (2) bekezdése szerint havonta megállapítja. b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait.*az . A részkedvezmény egyenlő az (1) bekezdésben meghatározott természetes személyt (munkavállalót) a hatósági bizonyítványa érvényessé­ gi idején belül eső adómegállapítási időszakra megillető. Eljárási szabályok 464. Ha a foglal­ koztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra számított adó összegét. Az egy­ szerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alap­ ján létesített munkaviszony szerinti munkabért az adókedvezmény összegének kiszámításánál nem lehet figyelembe venni. e törvényben szabályozott adóked­ vezménnyel együtt is érvényesíthető. szerinti képviselővel. kormányrendelet. 8. adóazonosí­ tó jelét. valamint az adópolitiká­ ért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet a Karrier Híd Programban való részvételre további feltételeket is meg­ állapíthat. § (1) A kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló. 31. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem tünteti fel. A foglalkoztatott m unkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása 463. § (1) A Karrier Híd Program megvalósítása ér­ dekében a (2) bekezdés szerint kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkező természetes sze­ mélyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. alapja és a kedvezmény vagy támogatás összege szemé­ lyenként megállapítható legyen.

Más jogszabályok alkalm azása 465. b) a társadalombiztosítási járulék részét képező egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékra (természetbeni egészségbizto­ sítási járulékra. Ha a visszamenőleges béremelés miatt a munkavállalónkénti részkedvezmény összege változik. amennyiben az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus. g) a hivatásos nevelőszülői jogviszony. a Nemzeti Adó. )nosíI kozó (9) Az adó megállapítására. 3. a vállalkozói járadék. bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyil­ vántartást köteles vezetni. harmadik állam : a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben ilyenként meghatározott összeg.és Vámhivatal hivatásos állomá­ nyú tagjának e jogviszonya.ztása rtve a I ettaz i köte> hótő llami i kell: lelyét. sajátjogú nyugdíjas: a társadalombizto­ sítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. munkaerő-piaci járulékra). és . amelynek alapján az adó alapja és összege. továbbá az adó megfi­ zetésének napja ellenőrizhető'. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelés teljesítésének elmaradása miatt jo­ gosulatlan. valamint az annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege. (3) Az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a nemzetközi szerződésnek a rendelke­ zését kell alkalmazni. f) az ügyészségi szolgálati jogviszony. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló tör­ vényben ilyenként meghatározott állam. e) az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. vagy ényben nulmácozóaz i tárgya be és szefügin és 9 . § Á E fejezet alkalmazásában: 1. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E ¡sége t adógeta esíti. g Ettől ilkozta:ő. külföldi jog alapján fennálló jogvi­ szony. § (1) Az adózó az adóval összefüggő adóköte­ lezettségei teljesítése során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit e fejezet rendelke­ zéseit figyelembe véve alkalmazza. m inim álbér: a társadalombiztosítás el­ látásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. k) a Magyar Honvédség szerződéses állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. juttatott vagy megszerzett olyan jöve­ delem. és d) a kedvezmény igénybe vevője legkésőbb az ellenőrzés megállapításairól hozott hatá­ rozat jogerőre emelkedéséig bizonyítja. de a 464/A § szerint a kedvez­ mény jogosulatlan igénybevételével összefüg­ gésben adókülönbözet megállapításának nem lenne helye. ha az adott hónapban a) a kedvezmény igénybevétele kizárólag a 460. mezőgazdasági őstermelő: a személyi jö­ vedelemadóról szóló törvény szerint mezőgaz­ dasági őstermelőnek minősülő természetes személy. 8. más kifizető a személyi jövedelemadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló tör­ vény rendelkezése alapján vezetett külön nyil­ vántartás révén teljesíti. b) a közalkalmazotti jogviszony. l) a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya. (2) A 2011. 4. valamint a munkanélküli-járadék. az önellenőrzést a változás­ sal érintett munkavállalókkal összefüggésben teljesíteni kell.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 121 állja be rűsített 'lével fj. a vizsgált időszakban folyamatosan foglalkoz­ tatottnak minősülő munkavállalója tekinteté­ ben nem teljesítette a 460. 464/A § (1) A munkabérek nettó értékének megőrzé­ sét célzó adókedvezmény jogosulatlan igénybevételével összefüggésben az állami adóható­ ság nem állapít meg adókülönbözetet abban az esetben. valamint a gyógyszerészeti magántevékenységet. úgy a munkavállalót az (1) be­ kezdés d) pontja alkalmazása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. a szociális szolgáltatótevé­ kenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. a keresetpótló juttatás. amely után a kifizető. álláskeresési ellátás: az álláskeresési já­ radék. falugondnoki tevékenységet. a mezőgazdasági őstermelő a társadalombizto­ sítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra. december 31-ét követően kifi­ zetett. az álláskeresést ösztönző juttatás és nyugdíj előtti álláskeresési segély. tanyagondnoki tevékenységet végző termé­ szetes személy. (2) Ha a kedvezményt igénybe vevő olyan. c) a társadalombiztosítási járulék részét képező munkáltatói nyugdíj-hozzájárulásra (nyugdíj-biztosítási járulékra) irányadó rendelkezést tartalmaz. 2. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi szolgáltatási járu­ lék fizetésére kötelezett. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. és b) az elvárt béremelést a kedvezmény igénybevevője a folyamatosan foglalkoztatot­ tak legalább 90%-ában teljes mértékben telje­ sítette. d) a bírósági jogviszony. szerint ipot kö. Átmeneti rendelkezések 467. a rendvédelmi szer­ vek. E nyilvántartá­ si kötelezettségét a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása (könyvvezeté­ se) megfelelő részletezésével. valamint az egyszerűsített foglal­ koztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogvi­ szony esetében az adózó az adóval összefüggő adókötelezettségeit az érintett törvény rendel­ kezéseit figyelembe véve teljesíti. raélyát. egyházi személy: az egyház belső törvé­ nye vagy szabályzata alapján ilyennek m inő­ sülő természetes személy. h) az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 464/B§ A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevevőjének nem kell bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét állapítja meg. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelést. azon jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az e fejezetben meghatározott adót kell ér­ teni. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy. c) a közszolgálati jogviszony. ennek ?ljesíti. aki az ellen­ őrzés megkezdésének időpontjában már nem munkavállalója. a) a munka törvénykönyvében meghatáro­ zott munkaviszony. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszak vonatkozásában visszamenőleg vala­ mennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében teljesítette. § (1) Ahol jogszabály . Értelmező rendelkezések 466. 7 munkaviszony: . egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozó­ nak minősülő természetes személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. (2) Az egyszerűsített közteher-viselési hoz­ zájárulásról. eit sze?jelentzóként zettséíerinti lt beje-függő iófizeszony?tt. 5. és c) az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége összesen nem ha­ ladja meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatottnak m inősülő valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát.e fejezet kivételével a) a társadalombiztosítási járulékra. nem képezi az adó alapját. j) a Magyar Honvédség. ha a nyilvántartásban rögzített tevékenysége in ­ gatlan-bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). i) a közfoglalkoztatási jogviszony. illetőleg e jog­ állására tekintettel az egyéni vállalkozó. )t ne- § ( 2) Red­ uton tozó adó sére 'zdé- . 6. m) az a)-l) alpont'szerinti jogviszonynak megfelelő. illetőleg nemzet­ közi szerződés e fejezettől eltérő rendelkezést tartalmaz.

szociális. § (1) A munkavállalók munkabére nettó értékének megőr­ zéséhez szükséges 2012. évi XXII. évi teljesítménybér egész havi átlagos öszszegét kell érteni.§ (1) A rendelet hatálya a költségvetési szervek. pontja szerinti esetben a (2)vagy a (3 be) kezdésben foglaltszámítás eredményeként adódó összeggel megemeli. b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. (2) Az (l) bekezdés b) pontjában foglalt személyialapbér­ emelést úgy kell meghatározni. pontjá­ ban szereplőtáblázat másodikoszlopánaka munkavállaló2. valamint az egyházi fenntartású. M / A §-ánakértelemszerű alkalmazásával kell meghatározni. rendszeres bér­ pótlékokon az Mt. október 31-ét követően változott. évi személyi alapbérnek megfe­ lelő sorában szereplő összeggel megemeli. teljesítménybér-tényezői vagy rendszeres bérpótlékainak mértéke a 2. törvény alapján fog­ lalkoztatott munkavállalóra. 151/A § (2) bekezdés szerinti bérpótlékokat kell érteni. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi LXXV. §-a szerinti béren kívüli juttatás m unkavállalót érintő 2012. Magyarország alaptörvénye 15. pontjában szereplő táblázat második oszlopának a 2011. leg­ utóbbi tárgyévi változásának időpontjától 2011. akkor a változás időpontjától az elvárt béremelés nem teljesültnek minősül.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Mellékletszerinti munkabéremelés megtörténjen. évi munkabére (2) bekezdés sze­ rinti egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni. H VG | T B . (4) A munkáltató a (2) és a (3 bekezdésben foglalt mód­ ) szerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan egységesen választhat. december31-e közötti időszak. évi rendszeres bért és annak összetevőit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni. a munkaviszony léte­ sítésének időpontja és 2011. ja n u á rl-je és december 31-e közötti időszak. 84. pontja szerinti esetben az o tt szereplő mértékkel. novem berl-jét megelőző.122 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 299/2011. legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés munkavállalónkénti 3. törvény 17. beleértve a teljesítménybér időbér részét is. hogy százszázalékos teljesítést feltételezve a 2. § (2) bekezdés szerinti 2011.) kormányrendeletben 2012. (2) A béren kívüli juttatás (l) bekezdés szerinti 2012. törvény 460. oktatási.az alacsony keresetű munkavállalók munkabérének emelését ösztönző egyes törvények módo­ sításáról szóló 2011. gondozása céljából kapottfizetés nélküli szabadságon. (2) Az (1) bekezdés szerinti munkabéremelés elvárt mér­ tékének kiszámításánál a munkavállaló 2011. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi munkabéremelés elvárt mérté­ két a M eM /eftartalm azza.ide nem értve az e bérelemek közötti átcsoportosítást . A kötelező legkisebb m unkabér (minimálbér) és a garantált bérm inim um meg­ állapításáról szóló 298/2011. évi elvárt munkabéremelésnek összegének 25%-ával. törvény 71. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt folyamatos foglalkoztatási feltételeknek megfelelő munkavállalóra is. és ezt a választását később nem változtathatja meg. (7) A munkavállaló munkakörének egészségkárosodás következtében 2011. akkor. október 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. közfeladatot ellátó egészségügyi. évi növekményével. ha a munkavállaló 2. § (1) akkortesz eleget. (XII.csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 1995. b)a Melleiden. hoz kivi sült: A kormány a munka törvénykönyvéről szóló 1992. havi munkaideje 2011. d) ha a munkavállaló 2011. (5) Teljesítménybér alkalmazása esetén a (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a százszázalékos teljesítéshez kapcsolódó 2011. évi növekményét a 2012.a 2011. évi személyi alapbérét az Mt. (3 A munkáltató választása szerint a munkabéremelést ) a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően úgy is végrehajthatja. (2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. (5) Teljesítménybér esetén az (l)-(3) bekezdés alkalma­ zása során a teljesítménybér-tényezőket is szükséges úgy módosítani. évi munkabé­ rén személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak (a továbbiakban együtt: rendszeres bér) az alábbi időszakra vonatkozó egész havi átlagát kell érteni: a)a személyi alapbér 2011. (4) A (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a munka törvénykönyvéről szóló 1992. 4. január 1-jétől . évi személyi alapbérét2012-ben A munkáltató a 2012. hpgy a Melléklet2. c a személyi alapbét2011-ben nem változott. évi XXII. évi XCIX. ok­ tóber 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011.) kormányrendelet átla kak a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. (6) Amennyiben az (l)-(3) bekezdésben foglaltak vég­ rehajtását követően a m unkavállaló személyi alapbére. (8) A gyermek ápolása. december 31-éigterjedő időszak. § (1 A 12 évi munkabéremelés elvárt mértékének a M ) 20 . akkor a 2011. (3) A munkavállaló 2011. a) a Mellékleti. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: legutóbbi tárgyévi változás időpo n tjá tó l-a n n a k hiányában 2011. ja n u á rl-je i hatállyal megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt munkabéremelésbe beszámít. el­ lékletszerinti összege . §-a szerinti adókedvezmény igénybevétele szempontjából a rendelet hatálya kiterjed a törvény 460. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről sál. akkora )ha 2011. október 31-ét követő változás időpontjáigterjedő időszak. 2011-ben . a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül. § (2) bekezdés sze­ rinti személyi alapbér és rendszeres bér hányadosával. 1. évi CLVI. hogy a munkavállaló 2. valam int közgyűjteményi és közművelő­ dési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével a munkál­ tatóra és a vele 2011-ben november 1-je és december 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki. törvényben foglaltak alkalma­ zása során . évi sze­ mélyi alapbérét a Melléklet2.a (2) bekezdés szerint szám ított . törvény (a további­ akban: Mt. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felha­ talmazás alapján. évi rendszeres bért és annak összetevőit korrigálni kell a munkaidő-változás arányában.átlagos havi 216 805 fo rin t fe le tti m unkabér esetén nincs elvárt munkabéremelés. évre vonatkozó jogosultság egyhavi át- . 22. heti. továbbá a közeli hozzátartozó ápolá­ sára vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadsá­ gon lévő munkavállaló (2) bekezdés szerinti 2011. október31-ét megelőző.)l42. évi rendszeres bérének megfelelő során szereplő összegét szorozni kell a 2. S ze rin ti személyi alapbért. évi CXVII. (6) A munkavállaló napi.a munkavállaló számára hátrányosan megváltozik. (XII. § (2) bekezdés szerinti 2011. (9) Órabér esetén a havi személyi alapbért az Mt. október 31-ét követően lé­ tesített a munkáltatóval munkaviszonyt. § (6)-(7) bekezdésben foglalt esetek kivételével . 22. Jutalékos bérforma esetén százszázalékos teljesítésként a ténylegesjutalékkifizetést kell figyelembe venni.

10 500 10000 5 000 1*500 1*000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1000 Rendelje meg a különszámot közvetlenül kiadónktól 0 Ft csomagolási és postaköltséggel! . (XII. az Adózóna.ugyfelpont.hu Portálunkon az adózással kapcsolatos területeken dolgozó szakemberek gyakorlatias.. gfelelő 2Cin. • c é g a u tó a d ó -e m e lé s .. hogy nem veszi meg. annak hiányában írásban a munkavállaló tudomására hozott egyoldalú kötelezettségvállalással igazolja a béren kívüli juttatásokra való munkavállalónkénti 2012. évi tényleges juttatás egyhavi átlagos nettó összege pozitív különbségének 130. 20 '(06-1)436-2012 ((> ugyfelszolgalat@hvg.-tm te ilapbérpontjáállaló2. 2. évi munkabér (Ft/hó) 59 601-62 500 62 501-66 500 66 501-701*00 70401-71*1*00 jésszeI. évi m unkabér nem haladja meg az 59 600 fo rin t/h ó összeget. 1300 Bp. Melléklet a 299/2011. sviszeiblázat megfetm ó d ozóan d nem 71*1*01-80 300 80 301-86 200 86 201-92 100 92 101-98 100 98101-101*000 101*001-109 900 109 901-115 800 115 801-121 700 121 701-129 600 129 601-137 500 137 501-11*7 1*00 11*7 1*01-157 200 157201-167100 167 101-177 000 177 001-181 500 181 501-183 300 183 301-185 100 185 101-186 800 186801-188 600 188 601-1901*00 1901*01-192 100 192 101-193 900 193 901-195 700 195 701-1971*00 197 401-199 600 199 601-201 700 201 701-203 900 203901-206 000 206 001-208 200 208 201-210 300 210 301-212 500 212 501-211*600 211*601-216805 11*100 13 500 13 200 12 900 12 600 12 300 11900 11 500 11 0 0 0 <alma. J s www. HVG Kiadó Zrt. • k u ltu rá lis és b a le s e ti ad ó . Az elvárt munkabéremelés mértéke. hogy ne tegye? 5.. melést jthatja. • m e g s zű n ik az a d ó jó v á írá s .s úgy ?zvea se A tartalomból: • h elyi a d ó és s zá m v ite li k o m m e n tá r. megbízható és naprakész információkat találnak az év 365 napján.. évi m un kab érem elés e lv á rt m értéke 1.hvg.. ja n u á rl-jé n lép hatályba. de nem haladja meg a 216 805 fo rin t/h ó összeget: 2012. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. 3. különszam Megteheti. ha a 2011.. évi havi munkabér 26% -a. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó) 15 500 15 300 15100 11*900 11*700 11* 1*00 .§ Ez a rendelet2012. 22.hu Megújult a HVG Kiadó adózással foglalkozó weboldala..94 százalé­ kaként kell meghatározni. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 123 M egjelent! lagos nettó összege és a 2011.hu .) kormányrendelethez zereplő a (3) be­ teggel A 2012. • 12 tö rv é n y eg y ség es s ze rk e ze tb e n . ha a 2011. de megengedheti. évi jogo­ sultságot. • 2 7 % -o s áfaku lcs. (3) A m unkáltató kollektív szerződéses szabályozás­ sal. Pf. • k o rlá to z o tt v e s z te s é g -le írá s . évi havi munkabér meghaladja az 59 600 fo rin t/h ó összeget.

c) osztalék (Szja'tv. § (2) bekez­ e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. az egyszerűsített közteher-viArt. egy­ szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őster­ melő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka. §) adóalapként meghatározott összege pező jövedelem után adót (adóelőleget) nem után 10 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ köteles megállapítani . évi CXVII. valamint tosítási járulék. d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány.1998. a kedvezményezett részére az Mpt. 68. törvény ban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátá­ 9. 65/A §). valamint ban: Szja tv. egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot 3. kifizetőt (a továbbiak­ selési hozzájárulásról szóló 2005. valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő összege. a járulék). évi XCII. § (4) bekezdés második b) külön adózó jövedelmek közül ba) a béren k ívüli juttatásnak nem m inő­ mondata szerinti egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ sülő egyes meghatározott juttatások (Szja tv. (6) Az Szja tv. hallgató tagjának az iskolai szövetkezet. évi XCVI.kifizető hiányában. (4) A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély által fizetendő százalékos mérté­ kű egészségügyi hozzájárulás a tételes átalány­ adó 20 százaléka. a 3.) szerinti a szociális hozzájárulási adó alapját képező a) összevont adóalapba tartozó jövedelem­ összeg. 16. azzal.a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egész­ zájárulást fizet.§ (1) A kifizető. évi LXVI. juttatott. ja n u á r 1 -jé íő l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t k ö v é r b e t ű k k e l k ö ­ (4)bekezdés második mondata] után számított. a 3. (3) A magánszemély az adóévben megszerzett a) vállalkozásból kivont jövedelem (Szja tv. évi LXXX. törvény 5 1 / C §-ában megha­ tározott szolgáltatás. hogy a fizetési kötelezett­ séget csökkenti az ugyanazon alap [Szja tv. 1 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. §). jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű § (3) bekezdésében meghatározott jövedelem után. §). . a Tbj. ha e tevékenység alapján a ma­ gánszemély nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. törvény (a továbbiakban: biztosítási járulék. vállalkozói osz­ talékalap (Szja tv. §-a és 39. (2) Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott. baleseti táppénz. (7 ) -(9 ) 4.) szerinti belföldi ma­ járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási gánszemélynek juttatott. (5) Mentes a százalékos mértékű egészségségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifi­ ügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék zetett. törvény szerinti egyéni vállalkozónak. § ' A 2012 .§ (1) A külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében az e törvényben meghatározott egészségügyi hozzá­ járulást kell fizetni. b) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes köl­ csönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifi­ zetett összeg. valamint az a)-e) pontban meghatározott belföldi magánszemélyt az általa megszerzett. adó jellegű fizetési kötelezettség. zájárulás összegét az adóévet követő év május 70.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiz­ saira és a magánnyugdíjra jogosultakról. 66. § (1) be­ kezdés] származó. e) ingatlan bérbeadásából [Szja tv. § (1) Az átalányadózó mezőgazdasági kis­ termelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás az átalányban megállapított jövedelmének 15 százaléka.) szerinti munkáltatót. 28. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövede­ lem után az egészségügyi hozzájárulást nem pénz­ beli juttatás esetén is meg kell fizetni. f) az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetke­ zeti csoport nappali rendszerű oktatás keretében ta­ nulmányokat folytató tanuló. (2) (3) A tételes költségelszámolást választó. § hozzájárulást fizet mindaddig. illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenységében kifejtett személyes közre­ működéséért a törvény hatálybalépését követően kapott ellenszolgáltatás. 70. a tőkepiac­ ról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) p i- . amíg a biztosítási Százalékos mértékű egészségügyihozzájáru­ jogviszonyában a Tbj. dése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási törvény (a továbbiakban: Tbj. szóló 1995. 36-37. gyermeknevelési támogatás. az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritá­ si elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fede­ zetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében az Országgyű­ lés a következő törvényt alkotja: l. . c) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. h) bármely EGT-államban működő. továbbá az a jövedelem. § (1) bekezdésében. egymillió forintot meghaladó A százalékos mértékű egészségügyi jövedelem esetén a teljes összeg hozzájárulás után 14 százalékos mértékű egészségügyi 2. 67. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetett összeg. bb) a kamatkedvezményből származó jö­ vedelem adóalapként meghatározott összege után.R E (5) -* ' ** íj® 5-§ (1) Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcíme­ ken keletkező jövedelmek után: a) táppénz. (4) A kifizető a béren kívüli juttatás (Szja ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját ké­ tv. évi LXXX. amely után a Tbj. terhességi-gyer­ mekágyi segély. vagy (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). évi CXX. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűné­ se esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. valamint a volt pénztártagnak a társada­ lombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalé­ pése miatt visszafizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés. b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövede­ lem (Szja tv. 71. lembe vett jövedelem. törvény* a (4) bekezdés alapján megállapított 10 százalé­ kos mértékű egészségügyi hozzájárulás. törvény (a továbbiak­ szabályai szerint járulékot kell fizetni. H V G IT B . gyer­ mekgondozási díj. z ö ljü k . §) adóalapként meghatározott összege. 49/C §). 19. g) hatályát vesztette. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. § (3) bekezdése alapján lás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjé­ megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségről szóló 2003. amely után az nél az adó (adóelőleg) alap számításánál figye­ adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. a személyi jövedelemadóról alapjául szolgáló azon összeg. §). 70. e) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1 9 9 3 .

alkalmazásában az egészségügyi |hozzájárulás adónak minősül. 3 egy.m“ ” n * TB-különszám 2012 kiadvanyt. és az Art. iszeg. ' : ■ (4) ii kisrtékű yban . konferencia.! (3) A magánszemély legkésőbb a kifizetés tőén időpontjáig nyilatkozik a kifizetőnek arról.a. a hozamgarantált tőke összege feletti összeg. megfizetésére.az Art. másik tagállamban biztosított i személy jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. § (1) (2) A kifizetőt.hvg. (2) Az Art. behajtására. § (2) lány. j (3) A Tbj. ellenőrzé| sére.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E egészségbiztosítási járulék kötelező biztosítás társas vállalkozásoknál ^ 29 900 Ft +áfa / fő. Az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli mentességet a termé. Pf. 20 (06-1)436-2033 @ konferencia@hvg.zaléztári TUDJON MEGMINDENTA2012-ESTB-VAL legfontosabb adó/tb-változások béremelési kompenzáció növekszik a járulékfizetés alapja új teher a béren kívüli juttatásokra 11. §-ban megha?gha-| tározott jövedelem nem kifizetőtől származik. 3. a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja. 31. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan-bérbeadásból keletkező jövepiacj delme a naptári évben meghaladja az egymillió ti díforintot. őzre. a jövedelem kifizetését (juttatását) követő által hónap 12.tulajdonosoknak Szakmai partner: /O kedvezr 1M EX01M ! S l HVG Kiadó Zrt.hu www. rendelke­ zéseit kell alkalmazni. bekezdésében meghatározottak szerint vallja be ikról az állami adóhatóságnak. az egészségügyi hozzájárulást .az e törvényben meghatározott eltérésekkel . napjáig fizeti meg.hu . zűnéztári sada. Ha a 3. 1997.ított terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzá:iális járulást a kifizető havonta állapítja meg. 1300 Bp. 6-9. valamint a magánszemélyt .konferencia. ősterszségk a 15 ytató nértéilánya maDsítás akról. vagy az egészségügyi hozzájárulás levonására étkenincs lehetőség. a tartozás beszedésére. § (1) bekezdésében meg1határozott egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után. a magánszemély állapítja meg. vonja le. nyilvántartására.n ta. § Eljárási szabályok 10. 13. t..hu r*. i) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifl­ zetett. §-ában említett közösségi rendelet i hatálya alá tartozó.EG ÉSZSÉG Ü G YI HO ZZÁJÁRU LÁS ázalé- ' a c n a k minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama. HVG T B .hvg. ! (3) Az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. a kötelezettség megsértésével kapcsolatos i jogkövetkezmény megállapítására. illetőleg az ezekkel összefüggő hatósági ügyben . szetes személy az illetékes külföldi hatóság által ! kiállított. j rtékű címegyérgyérs költ kifiD 28. fizeti meg és vallk az 1ja be a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő ?zeti [ alkalmazásával. val * felszolgált frissítők árát.. A i | Jelentkezés és további részletes program ________________________ HVG-klubkártya. amely tarta. § (1) Az egészségügyi hozzájárulás bevallásá­ ra. (2) A kifizetőt és a bérbe adó természetes sze: mélyt nem terheli a 3. ónak.

és a be­ vallás benyújtásának határidejéig fizeti meg. 11/A § / (1) A 3. a magánszemély a munkáltatónak tett. többször módo­ sított 1991. bevallást helyettesítő nyilatkozatában köteles nyilatkozni az e tevékenységből származó bevé­ teléről is. vallja be. Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó a száza­ lékos mértékű egészségügyi hozzájárulást havonta állapítja meg. § (1) bekezdésének ba) alpontja szerin­ ti jövedelmek után első ízben az 1999. illetőleg megfizetésénél az Art. (8) Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként. (3) Ha a magánszemély az egészségügyi hoz­ zájárulást a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyijövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájáru­ lással elszámolni. illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. Felhatalmazást kap a fog­ lalkoztatáspolitikáért felelős miniszter. az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. alapján nem köteles bevallás benyújtására. (9) Ha az egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére jogosult mezőgazdasági őstermelő jövede­ lemadóját a munkáltató az adóbevallást helyette­ sítő elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg. illetve a magánszemély előlegként az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jöve­ delem alapulvételével állapítja meg.és járuléktörvények. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. a különbözetet a magánszemély az adóévre vonatkozó bevallásában vallja be.RE alkalmazásával megfizeti.az 1999. január 1-jétől kezdődő beszá­ molási időszakra elkészített eredménykimutatás. c) az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén. A befizetett egészségügyi hozzájárulást az E. Nem kell az . törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. az adóelő­ leg. az adó­ évről köteles bevallást benyújtani. Az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánsze­ mély a százalékos egészségügyi hozzájárulást a személyijövedelemadó-bevallásában a bevallásra előírt határidőig állapítja meg. a levonást a kötelezettségek arányában kell teljesíteni. b) a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott szám­ latulajdonos részére kifizetett.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. (6) A kamatkedvezményből származó jövede­ lem után fizetendő százalékos egészségügyi hoz­ zájárulást évente. § (3) bekezdésé­ ben foglaltak szerint egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett. évi CXXIII. évre vonat­ kozóan megállapított vállalkozói osztalékalapra. a kiegészí­ tő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a szemé­ lyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. A nyilatkozat alapján a munkáltató az egészségügyi hozzájárulást megállapítja. § (2) bekezdé­ sében meghatározottak szerint vallja be. és a nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le a magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulást. amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik. § / (1) Ez a törvény 1999. január í-jétől juttatott (megszer­ zett) jövedelmek után kell megfizetni. illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg ál­ lapítja meg és fizeti meg. Amennyiben a jövede­ lemadó-hátralék és az egészségügyi hozzájárulás együttes levonására . Felhasználásának részletes szabályait külön törvény állapítja meg. (12) 12. illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni. hogy a 3. Ha a kamatkedvezmény évközben megszűnik. A béren kívüli juttatás és a béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege utáni egész­ ségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadóval egyidejűleg kell megállapítani. a magánszemély az őt terhelő százalékos mér­ tékű egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. (3) Az egészségügyi hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alapot £a továbbiakban: E. hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fize­ tési felső határig megfizette. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói ka­ marai törvény. bevallani és megfi­ zetni. (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a mun­ kanélküliek ellátásáról szóló.figyelemmel a (6) bekezdésben foglal­ takra is . (5) Az egyéni vál lalkozó e törvény al kai mazásá­ ban magánszemélynek minősül. a túlfizetést a magánszemély az adóévre benyújtott bevallásában visszaigényelheti. Ha a hozzájárulás-fizetési felső határt az egészségbiztosítási járu lék összege mégsem éri el. Záró rendelkezések (10) (11) E törvény alkalmazásában nem minősül kifizetőnek a) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése. vagy az Art. illetőleg a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés.nincs lehetőség. január 1-jén lép hatályba. hogy a szociál. és az adózás rendjéről szóló törvénynek a jövedelemadó­ hátralék levonására vonatkozó szabályai megfelelő HVG T B . eredménylevezetés alapján kifizetett osztalékra kell megfizetni. törvénynek a társadalombiztosí­ tási járulékkal összefüggő rendelkezéseit a tételes egészségügyi hozzájárulásra is alkalmazni kell. § (3) bekezdése szerinti jövedelmek után a magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egész­ ségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség. illetőleg az 1999. évi IV. kerekítési szabályai nem alkalmazhatóak. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedel­ mekre és keletkezett hozzájárulás-fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. (7) A magánszemély egészségügyi hozzájáru­ lásának megállapításánál.a levonható összeg százalé­ kos korlátozására tekintettel . ha magánszemély a ll. Ha az adóévben fizetendő egész­ ségügyi hozzájárulás meghaladja a kifizető által levont összeget. (2) A magánszemély nyilatkozhat arról. egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében. és a tárgyévet követő év január 12-éig fizeti meg. vagy a (3) bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát gyakorolja. azon az e törvény szerinti egészségügyi hozzájárulást is érteni kell. (6) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást a 3. ha a kifizető az egészségügyi hozzájá­ rulást levonta. vagy a fizetendő egészségügyi hozzá­ járulásnál a kifizető többet vont le. egészségügyi hozzájárulást a magánszemélynek bevallania.támogatásban részesülnek a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő tételes mértékű egészségügyi hozzájá­ rulás megfizetéséhez. fizeti meg és az Art.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . §-a (5) bekezdésé­ nek ej pontjában meghatározott munkaadók a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint foglalkoztatáspolitikai érdekből . (4) Ha a magánszemély a 3. az egészségügyi hozzájárulást a meg­ szűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni. Alap) illeti meg. 31. (5) Ahol jogszabály egészségügyi hozzájáru­ lást említ. a tárgyévre vonatkozó személyi jövede­ lemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be. törvény 58.és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a támogatás feltételeit és részletes szabályait. valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. és a magánszemély az Szja tv. továbbá az Szja-nak. 11/B § E törvénynek az adó. (2) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást . az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni. § (3) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járu­ lék összege várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt. Ugyanígy kell eljárni. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem teszi meg. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a tárgy­ évre vonatkozó bevallásában vallja be. Alap javára az adóhatóság fo­ lyamatosan utalja át.126 EGESZSEGÜGYI H OZ ZÁ J Á R U L Á S (4) Az adóév során az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem utáni egészségügyi hozzájá­ rulást a kifizető. évi LXXXI.

HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . (X. a M a g y a r o rs z á g 2012.-ben biztosí­ hatályo s. cl-d) hatályát vesztette: e) özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas. illetve nyugdíjban nem részesülő. 6. g) szülői nyugdíj: az elhunyt biztosított (nyug­ díjas) szülőjének. § (1) Az 1997.figyelemmel a magánynyugdíjrendszerre is . meghatáro­ zott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás. évi LXXXI. törvény (T. valamint a magánv é n y b e n . §-ában kapott fe l­ magánnyugdíjra jogosultakról. 3. igazodik.)* a társadalombiztosítási nyugellátásról egységes szerkezetben a 168/1997. december 31-én hatályos jogsza­ bályok alapján megszerzett jogosultságot meg­ szüntetni. 4. é vi költségvetését megfelelően a magánnyugdíjrendszerben m e ga la p o zó egy e s tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 2011.) (6) Hatályát vesztette. tö rvé n y b e n szereplő m ód osítá sok at rendszer számára a biztosított döntése alapk ö v é r dlcílníy. tö rvé n y b e n biztosítási nyugellátásra (a továbbiakban: nyug­ szereplő m ó d o sítá so k a t kövér dőlt betűvel. amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosított­ nak (volt biztosítottnak). 29. évi Az Országgyűlés az alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók. § kiadásai meghaladják a bevételeket. jövedelemnek az e törvény rendelkezései szerint számított átlaga.) k o rm á n yre n d e le ib e n sadalombiztosítási nyugdíjra jogosult. (3) Hatályát vesztette. (X II. a u g u sz t u s 11-étől (5) Ha a biztosított élt a Tbj. a z e g y e s a d ó tö r­ v é n y e k és a z z a l ö s s z e fü g g ő e gy é b t ö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló nvugdíirendszerhen is részt vesz. (X II. a kizárólag társadalomsz e fü g g ő tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló 2011. nyugdíjjárulék alapját képező kereset. a t á rsa d a lo m b iz to s ítá s i n y u g e llá t á s sa l ö s sz e fü g g ő e gy e s k o rm á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá r ó l s z ó ló 152/2011. a k o rlialái előtti ellátás. (2) A szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés. E törvény célja. § T. továbbá az az állam. 10. illetőleg korlátozni nem lehet. A 2011. t ö rvé n y b e n . testvéré­ nek. jövede­ lem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapián nyugellátást biztosít. e gye s k o r m á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 324/2011. majd en­ m ó d o sítá sáró l sz ó ló 2011. v a la m in t egyes megállapítani. é vi C L X V 1 I. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. i) nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset: a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsé­ gének külön törvényben meghatározott alapját képező keresetnek. f) árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas. § (1) E törvény alkalmazásában a) saját jogú nyugellátás £S a hozzátartozói . ko rm á nyrend e letben szereplő m ódosítá sokat kövér betűvel jelöljük. a központi (1) A kötelező társadalombiztosítási nyug­ költségvetés a különbség összegét előirányzat­ díjrendszer működtetése és fejlesztése az állam ként biztosítja. ja n u á r 1-jétől ha tá lyo s. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy házastársának.) k o r m á n y r e n d e ­ letben és a N e m z e ti M u n k a ü g y i H iva ta l létreh ozásá val ka p csolatos fizetésére lett volna kötelezett.) k o rm á n y rendelet m ó d o sítá sáró l sz ó ló 40/2011. j a n u á ri e m e lé sé rő l sz ó ló 325/2011 (X II. törvé n y b e n és a m egváltozott nek összegét a társadalombiztosítási nyugdíj­ m u n k a k é p e s sé g ű sz e m é lye k e llátásairól és a z egy es t ö rvé n y e k m ó ­ d osítá sáról sz ó ló 2011. h) szolgálati idő: az az időszak. Ha a Nyugdíj-biztosítási Alap tervezett T. é v i C X C IV . aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is * A z id ő k ö z b e n i m ó d o sítá so k k a l egy sé ge s szerkezetben. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy gyermekének.) rendelkezései szerint járulékot kell fizetni. évi C L X X V I .T Á tfS A D A L O M B IZ T O S IT A S I nyugellátás 127 1997. hogy a biztosítottak és hoz­ zátartozóik részére nyújtandó társadalombizto­ sítási nyugellátásokat . m intha biztosítási ideiének k a p c so ló d ó k o rm á n yre n d e le te k m ó d o sítá sá ró l sz ó ló 333/2011. illetve szociálpolitikai egyezmény ha­ tálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezé­ seit az adott nemzetközi szerződés (egyezmény) szabályai szerint kell alkalmazni. a társadalombiztosítás ellátásaira és a LXXXI. m á rc iu s 25-étől h a tá lyo s. törvényben. vala­ mint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról az alábbi törvényt alkotja. meghatározott feltételek mellett élettársának. 2. akkor nyugellátását úgy kell és a z átm eneti b á n yá szjá ra d é k eljárási sz ab ály airól.)101. I. valamint elvált házastársának járó nyugellátás. valamint e szol­ hatalmazás alapján a kormány a következőket rendeli el: gáltatások fedezetéről szóló törvény (a további­ akban: Tbj. hogy a társadalombiztosí­ m án y re n d e le tb e n s z e re p lő m ó d o sítá so k a t dőlt aláhúzott betűvel: a M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i st a b ilit á s á ró l sz ó ló 2011. tagdíjat fizetett. fe je ze t (2) Az állam a társadalombiztosítási nyugel­ Á ltalános rendelkezések látások kifizetését akkor is biztosítja. nyugellátás: olyan. 29.utt b e tű ve l: a 2012. a jövedelméből levonta. é vi ellátás) jogosultakhoz képest eltérő mértékű tár­ L X X X I. v a la m in t a sz a b a d n y u g d íjp é n z t á r -v á la sz t á s le b o n y o lítá sá v a l ö szjogosultságot szerzett. (4) A nyugdíjbiztosítás szervezetéről külön törvény rendelkezik. évi X III. illet­ ve nyugdíjban nem részesülő. illetve hozzátartozójá­ nak jár. é vi C X C I. nagyszülőjének. ( V III. továb b á a 2012. tö rv é n y vé g re h a jtá sá ró l sz ó ló 168/1997.) (1) A társadalombiztosítási nyugdíj fede­ zetére. Alapfogalmak T. keresettől. * i T. a z e g y e s e g é s z s é g ü g y i t á rg y ú törvé n y e k keresetéből. 22. a s z o lg á la ti jára n d ó sá g. 6. évi C L X V I. (X. feladata. meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének. ja n u á r 1-jétől hatályos. (III. és ennek 2011. és ennek alapján szolgáltatásra cius 12-étől hatályos. unokájának járó ellátás. örökbe fogadott gyermekének.egységes elvek alapján szabályozza. b) öregségi nyugdíj: meghatározott életkor el­ érése és meghatározott szolgálati idő megszerzé­ se esetén járó nyugellátás. (2)-(4) Hatályát vesztette. amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt. a 2011.) kormányrendelettel (R. szereplő m ó d o sítá so k at aláh ú z o tt betűvel: a 2011. tör­ tási nyugdíjrendszerben. a balettm űvészeti életjáradék ján átutalták. a N y u g d íjre fo rm és A d ó ssá g c s ö k k e n tő A lappal. (4) Az. törvényben. ha a Nyug­ díj-biztosítási Alap kiadásai meghaladják a be­ Alapelvek vételeket. illetőleg azt a foglalkoztató a a k o rh a tá r előtti e llátásról és a sz o lg á la ti j á ra n d ó s á g ró l s z ó ló 2011.) k o rm á n yre n d e le tb e n és a n y u g e llá tá so k és e gy e s m á s e llátások teljes tartama alatt kizárólag nyugdíiiárulék 2012. A társadalom biztosítási nyugdíj(3) A társadalombiztosítási nyugellátás a rendszer öregség esetén a biztosított részére. illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulé­ kot fizetett.) k o r ­ tott azon jogával. j) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes más állam. a k o rh a tá r előtti ö re g sé gi n y u g d íja k m egszüntetésé ről. m á r­ fizetett tagdíjat. törvény (a továbbiakban: T. 1. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezett­ ség nélkül szolgálati időnek minősülő időszako­ kat e törvény külön határozza meg. 28. jövedelemtől füg­ gő rendszeres pénzellátás. évi C L V I. a t á rs a d a lo m b iz t o s ít á s i n y u g e llá t á s ró l s z ó ló 1997.

) 5. to­ vábbá b) az e törvényben meghatározott saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülő sze­ mélyekre. akinek a megváltozott munkaképessé­ gű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.128 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I N YUGEL LÁTÁS amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai. 2. tö r v é n y (a to v á b b ia k b a n : T b j. § (1) A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i n yu g e llá tá s o k. A törvény hatálya T. R. (2) A K özp o nti N y u g d íjn y ilv á n ta rtó és In fo rm a ti­ kai Igazgatóság já r el első fo k o n a tá rs a d a lo m b iz to ­ sítási n yu g e llá tá s o k. a N e m ze tbizto n sá g i Szakszol­ lapítot g á la t és az In fo rm á c ió s H iv a ta l a n y u g d íj-m e g á lla ­ alapjá p ító szerv részére a te rm észe te s szem élyazonosító időtől a d a to k h e ly e tt ka p cso la ti k ó d o t közöl. § E törvény hatálya kiterjed: a) a Tbj. ha a) az e lh u n y t jo g s z e rz ő ö re g sé g i n y u g d íjb a n . b)-c) hatályát vesztette. ÉSZAK tanácsi rendelet fa továbbiakban: SR. d) a külön jogszabály alapján járó rehabilitá­ ciós járadék. fe je ze t Az öregségi nyugdíj nyá szjá rad é kb a n ré sze sü lt.és h a tá s k ö ré b e ta rto z ó e gyéb e llá tá s o k m egállapításával kapcsolatos ha tósá g i ügyekben . v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a z g a tá s i sze rve k fe la d a t. 5. R. a m e ly tő l ke z d ő d ő e n a n y u g e llá tá s i m e g á lla p ítjá k . az 32. v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a zga tá si szervek fe la d a t. azzal. sz o lg á la ti járandóságban. (2) A biztosítottak és foglalkoztatók körével. b a le ttm ű v é s z e ti é le tjá ra d é k b a n va g y á tm e n e ti bá­ II. aki egyidejűleg a) több saját jogú nyugellátásra vagy b) több hozzátartozói nyugellátásra is jogosult . (2 öregj öregs rozot nyugi ségin legki: azonc össze. a k o rh a tá r e lő t t i e l­ lá tá s ró l és a sz o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 2011. cikk fi) bekezdése alapián erre jogosult személy kérheti a szerzett nyug­ díjjogosultság biztosításmatematikai egvenéi tekének a Nvugdíi-biztosítási A lapnak történő átadását. továbbá a járulékfizetéssel összefüggő fogalommeghatározásokra a Tbj. a 2011. 9/A § Az ö re g s é g i te lje s . T. 8-8/C § Hatályát vesztette. . 9-11/A § Hatályát vesztette. melléklet 11. valamint a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szervre. b) a n y u g e llá tá s t vagy más e llá tá s t szociális b iz­ to n sá g i (s z o ciá lp o litik a i) egyezm ény alkalm azásával ke ll m e g á lla p íta n i.első fo k o n az ig é n y lő la k ó h e lye . § H a tá lyá t v e s zte tte . § H a tá lyá t v e s zte tte . va la m in t a külön jogsza­ bályban m eg h a tá ro zo tt ellátások folyósításával kap­ csolatos fe la d a to ka t a N yugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjfolyósító szerv) látja el. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások a) az öregségi nyugdíj. ille t ­ ve h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s esetén az e lh u n y t jo g ­ szerző u to ls ó b izto sítá ssal já ró jo g v is zo n ya fe g y v e ­ res sze rvve l. § A nyugellátások. rendelkezései az irány­ adók. § (1) A n y u g d íjrö g z íté s t h iv a ta lb ó l. VIII. é vi CLXVII. ille tv e a fo g la lk o z ta tó va g y egyéb szerv székhelye (te le p h e ly e ) s z e rin t ille té k e s n y u g d íj-b iz to s ítá s i igazgatóság já r el. c) a ké re lm e ző m a g y a ro rsz á g i la k ó h e lly e l nem re n d e lk e z ik . R. e) az özvegyi járadék. 3. v a la m in t e s z o lg á lta tá s o k fe d e z e té rő l szó ló 199T . v o lt ta g já n a k a k o r h a tá r e lő t t i ö re g sé g i n y u g d íja k m e g s z ü n te té s é rő l. d) a baleseti hozzátartozói nyugellátások. január 1-jét megelőző időpont között megállapításra kerülő öregségi nyugdíj T. me d) az öregségi n y u g d íjra jo g o s u lt szem ély. 20 . mind a hozzátar­ tozói nyugellátások közül a számára kedvezőbbet választhatja. § (3) bekezdése alapján ké ri m e g á lla p íta n i. va g y b) az e lh u n y t jo g s z e rz ő u tá n h o z z á ta rto z ó i n yu g e llá tá s m eg á lla p ítá sá ra m ár sor k e rü lt. eznen szegét (6) nem ta bekezc (7) tag. illetékesség R. R. 6. R. december 31-ét követő és 2009. (3) A N y u g d íjfo ly ó s ító Igazgatóság já r el első fo ­ kon a h o zz á ta rto z ó i n yu g e llá tá s o k m egállapításával 1 kapcsolatos h a tósá g i üg ye kb e n .a (2) és (3) bekezdésben va g y más jo g s za b á ly b a n fo g ­ la lt k iv é te le k k e l . 8. kivé ve. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások a) az özvegyi nyugdíj. 6/A § Hatályát vesztette. melléklet 11. Euratom.f) p o n tja s z e rin ti jo g v is z o n y b a n álló s z e m é ly e se té n a b iz to s ítá s i jo g v is z o n y megszU' k e ll te k in te n i. 9.a (3) bekezdésben va g y más jo g s z a ­ b á lyba n fo g la lt k iv é te le k k e l ha 2011. 1. T. a ko rh a tá r e lő tti e llá tá s ró l és a s z o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 1. évi CIXVII. (2) A n y u g d íjrö g z íté s e lv é g z é sé h e z az A lko t­ lő) örc (5) m á n yvé d e lm i H iv a ta l. CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A Az 1997. szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra. hogy a jogosultra kedvezőtlenebb nyugellátás folyósítása szü­ neteltetésre kerül. cikk fi) és Í2) bekezdésének végrehajtásához szükséges egyéb szabályokról külön törvény rendelkezik. a M agyar H onvédséggel va g y a K atonai N e m z e tb iz to n s á g i S z o lg á la tta l fe n n á llt s z o lg á la ti visz o n y v o lt. b) az árvaellátás. Í3) Az. valamint c) a nyugdíj-megállapító szervre és a nyug­ díjfolyósító szervre (a továbbiakban együtt: nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv). 7. (5) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alk al­ mazottainak alkalm azási feltételeiről szó­ ló. § -a a la p já n rö g z íte tt n y u g d íja t k e ll m e g á lla p íta n i (a to v á b b ia k b a n : n y u g d íjrö g ­ zítés). 1968. § ( megáll kiszárr lékletbí a) a h a tósá g i ügy a szociális b iz to n s á g i rendsze­ nése n a p já n a k a z t a n a p o t m eg e lő ző n a p tá ri napot rek ko o rd in á lá s á ró l és a n n a k v é g re h a jtá s á ró l szóló u niós re n d e le te k h a tá lya alá ta rto z ik .és h a tá skö ré b e ta rto z ó egyéb e llá tá s o k m eg á lla p ítá sá va l kapcsolatos h a tó ­ sági üg ye kb e n . tö rv é n y 18. a HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékára a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében iáró nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. § Hatályát vesztette. d) hatályát vesztette. é vi LXXX. k) megváltozott munkaképességű: az a sze­ mély. Az SR. ha a jo g o s u lta h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s összegét a k o rh a tá r e lő t­ t i öregségi n yu g d íja k m eg szü n te tésé rő l.) Vili. (3) . Í4) Ha jogszabály kivételt nem tesz. A nyugdíjszolgáltatások T. vagy szó iag: ség e) fe g y v e re s sz e rv h iv a tá s o s á llo m á n y ú ta g ­ já n a k . decem ber 31-én h a tályo s szabályok m eg fe lelő alkal­ (4} ti időp m azásával ke ll e lvégezni. február 29-ei 259/68/EGK. R. a mezőgazdasági szövetkezeti járadékra.ha törvény másként nem ren­ delkezik mind a saját iogú. Hatáskör. ille t v e résznyug­ d íj m e g á lla p ítá s a so rá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m a g á n n y u g d íjra j o g o s u l t a k r ó l. í*-7 /A § Hatályát vesztette. c) a szülői nyugdíj. § 0) bekezdés e ) . T. valamint az Európai Gazdasági Tér­ ségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. tö rv é n y 19. k o rh a tá r e lő tti ellá tásb a n.

§ rendelkezéseit 2013. ■a 80 001-90 000 forint közötti átlagkeresetrész húsz százalékát. január 1-jét megelőzően elért kere­ setek. amelyen a 18. § (1) A 2013. § (1) 1999. továbbá az ehhez hozzászámí­ tott évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő .ideértve a minimál­ bér összegét is . 2006. 16. janu­ ár 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegével. ■a 40 001-45 000 forint közötti átlagkeresetrész nyolcvan százalékát. ahány év a tíz év szolgálati időből hiányzik.naptári évenként csökkenteni kell a) a kifizetés időpontjában hatályos jogszabá­ lyokban meghatározott járulékmértékek figye­ lembevételével számított természetbeni és pénz­ beli egészségbiztosítási járulék. január 1-jén érvényes mértékének alapulvételével kell csök­ kenteni.összeggel emelkednek. § alapján meghatározott havi átlagkeresetből kell kiszámítani. jövedelmek esetén . ■az 55 001-60 000 forint közötti átlagkeresetrész ötven százalékát.ezres számra kerekített . T. 17. december 31-ét követően elért keresetek. §-ban előírt arányos beszámítás miatt a biztosított szolgálati ideje nem éri el a Az öregségi nyugdíjra jogosultság azon a na­ Az 1997. az öregségi nyugdíj összegét .a keresetek. 11. § A2007.figyelemmel a 2. ■a 45 001-50 000 forint közötti átlagkeresetrész hetven százalékát. január 1-jét megelőzően elért kereseteket. szolgalati időtől és a figyelembe vehető havi át­ R. § (8) Ha a 39.5 77 78. 15. lagkereset összegétől függ. ■a 35 001-40 000 forint közötti átlagkeresetrész kilencven százalékát. (4) A 21.úgy kell megállapítani.2010. A járulékfizetési felső határnak a 13. Ha az öregségi teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset az öreg­ ségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott legkisebb összegét nem éri el.ezres számra kerekített . 14. 11/A § H a tá lyá t v e s zte tte . A ■a 70 001-80 000 forint közötti átlagkeresetrész harminc százalékát.a keresetek. hogy a havi átlagkeresetnek a tíz évhez T. (3) A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért ke­ resetet. év Havi á tla g­ kereset százaléka Szolgálati idő.5 80 és minden további évre 2-2 százalék (2) Az (1) bekezdés szerint megállapított öregségi teljes nyugdíj nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatá­ rozott legkisebb összegénél. ■a 90 000 forint feletti átlagkeresetrész tíz szá­ zalékát kell az öregségi nyugdíj megállapításánál fi­ gyelembe venni. ja­ nuár 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 35 000 forintnál több. ■a 60 001-70 000 forint közötti átlagkeresetrész negyven százalékát.adóalap-kiegészítés együttes összegére képzett összegével.6 százalékos. hogy az 1987. § (5) bekezdését kell alkalmazni. január 1-je előtti időponttól megál­ lapításra kerülő öregségi nyugdíj összegét a 22. az öregségi nyugdíj összegét . § sze­ rinti összeghatárok a tárgyévet megelőző naptári év I— naptári negyedévi és az azt megelőző III. Ezek alapján az öreg­ R. (2) 2003. T.TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS 129 T. valamint 2010. negyedévi országos nettóátlagkereset-növekedés. félévi országos nettóátlagkeresetnövekedés. jövedel­ mek a) pont szerinti csökkentése után fennmara­ dó összegre képzett összegével. § (1) bekezdése szerint csökkentett összegére vonatkozó száza­ lékos mértéket kell alkalmazni.1 százalékos mértéket kell alkalmazni. vállalkozói járulék.összeggel emelkednek. évben munkavállalói járulék címén 0. bb) . január 1-jétől kezdődően az előző évi összeghatárok évente. munkavállalói járulék. (7) Ha a biztosított magán-nyugdíjpénztári tag. ■az 50 001-55 000 forint közötti átlagkeresetrész hatvan százalékát. 10 ii 12 13 1» 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 lb 25 33 35 37 39 1*1 1*3 i»5 i»7 1*9 51 53 55 57 59 61 63 26 27 28 29 30 31 32 33 31* 35 36 37 38 39 40 61* 65 66 67 68 69 70 71 72 73 71* 75. az öregségi nyugdíj összegét az (l)-(5) bekezdés szerint kell meghatározni. december31-ét követő. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak­ tól eltérően 1991. § (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert két annyiszor 2 százalékponttal kell csökkenteni.a személyi jövede­ lemadó szabályai szerinti . december 31-ét követő és tíz évet.a (2)-(3) pon nyílik meg. december 31-ét követő és 1999. január 1-je előtti kereseteket. § (1) bekezdése szerint csökken­ tett összegét meghaladó átlagkeresetrészre a já­ rulékfizetési felső határnak a 13. naptári év IV.úgy kell megha­ megállapításra kerülő öregségi nyugdíj tározni. naptári félévi és az azt megelőző naptári év II. évben egészségbiz­ tosítási járulék címén 4. december 31-ét követően és 2013.2009. a tárgyévet megelőző naptári év I. (2) Ha a 2013. Hatályát vesztette. 10-10/A § H a tá lyá t ve s z te tte . 2003. január 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj összegé­ nek kiszámítása során a 22. § tartozó (1) bekezdés szerinti százalékos mérté­ T. év Havi á tla g kereset százaléka R. T. január 1-jét megelőző időpont között zott feltételek mindegyike teljesült. de 2013. továbbá b) a személyi ffevedelemadónak ba) . január 1-jétől kezdődően a 16. lékletben meghatározott szorzószámmal. hogy az (l)-(5) bekezdés szerint kiszámított összeget meg kell szorozni az 1 mel­ . ja n u á rl-jé t megelőző id ő p o n ttól megállapításra kerülő öreg­ ségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 fo rin t. jövedelmeket a nyugdíjjárulék 1988. jövedelmek esetén . az 1988. bekezdés alkalmazása nélkül . továbbá az ehhez hozzászámított évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő . (6) Ha a biztosított magánnyugdíjpénztárnak nem tagja.2 százalékos. §-ban meghatáro­ 2013 . A járulékfizetési felső határt meghaladó átlagkeresetrészre a járulékfi­ zetési felső határnak megfelelő összegre vonatko­ zó százalékos mértéket kell alkalmazni. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szint­ jéhez kell igazítani. évben az . A n y u g d íj összege ségi nyugdíj összege: Szolgálati idő. az ellátás összege azonos a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegével. nyugdíjjárulék. § Ha az 1997. jö­ vedelmek a) pont szerint csökkentett összege és az ezen összegre számított . (3) Hatályát vesztette. (5) A 10-19 évi szolgálati idő alapján megál­ lapított öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. § (6) bekezdésében foglaltakra is . 13. munkavál­ lalói járulék címén 1. azzal. 12. ha ez nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb öszszegét. január 1-jeelőt­ ti időponttól megállapított (megállapításra kerü­ lő) öregségi nyugdíjra is alkalmazni kell. jövedelmeket .

amelytől kezdődően az öreg­ ségi résznyugdíjat megállapítják. gyermeknevelési támoga­ R. (4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a T. összeghatárokat az (1) bekezdés szerint 2002. gyermekgondozási segélyben. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll.: б )az 1998. 18. de öszszesen legfeljebb hét évvel csökken.ha a jogosujt a saját háztartásában öt gyermeket nevelt . (2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi k e rü lő s a já tjo g ú n y u g e llá tá s a la p já t képező h a vi teljes nyugdíj nem állapítható meg. decem ber 31-ét követően a Tbj.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E minc évet. 8. és b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendel­ kezik. valamint c) azon a napon. . a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. (3) Ha a T. ipari ésszolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. gálati idő nem éri el a harminckét évet. 2. valamint c) azon a napon. CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A 2008. § (2d) be­ kezdésében foglaltakra is te kin te tte l állapítják meg. 9. vagy csatolni kell annak másolatát. tásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy §-ának (1) bekezdése szerint csökkentett . a Tbj. aki a szerződő államban az igénylő nyilatkozata. a nemzetközi szervhez tagként vagy m unkatárs­ ként kikü ld ö tt személyként. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. életév betöltését követő 183.5 (2) be­ kezdése szerinti biztosítási id ő t is . 10. (3) Öregségi résznyugdíjra az jogosult. d) 1954-ben született. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként. 18. 3. életév.be kell m uta tn i a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot. R. életév. örökbe fogadott gyermekére tekintettel megálla­ § megfelelő alkalmazásával kell m eghatározni. az ipari szövetkezettagiaként. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. 18. § és a 44. 11/C-F § Hatályát vesztette. aki EGT-államban. amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat megállapítják. a 64. 18. 1998. be kell m utatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot.egy évvel. e) 1955-ben született.ideértve az alkalm i m unkavállalói könyvvel tö rténőfoglalkoztatást. és b) legalább húsz év szolgálati idővel rendel­ kezik. 4. a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként.az (1) bekez­ désben meghatározott . 16. a magánkereskedőként. minden további gyermek esetén további e^y-egy évvel. a Tbj. nap. (2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult. az alkalm i fizikai m unkát végzőként. valam int 23. illetve az ügyben ha­ táskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgálta­ tása alapján . a szabadalmi ü g yvivő i iroda vagy társaság tag­ jaként. ha a kere­ á tla g ke re s e t 372 000 fo rin tn á l tö b b . a 63. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj esetében T. nap. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő m inősül. § (8) bekezdése. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti. (2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsá­ gi időnek minősül a keresőtevékenységgel járó HVG IT B . 12. 17. január 1-je előtt született. a 41. (2) Ha a 2011. (2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától füg­ getlenül jogosult az a nő is. a kérelem hez csatolni kell az ápolási d íja t m egállapító határozat m asolatát.ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg . aki a) a születési évének megfelelő . b) 1952-ben született. vagy csatolni kell annak m ásolatát. (4) Nem jogosult öregségi teljes. akinek a súlyosan fogyatékos százalékát vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére k e ll a s a já tjo g ú n y u g e llá tá s m e g á lla p ítá s á n á l tekintettel ápolási díjat állapítottak meg. §(2a)-(2d) bekezdése alapján megállapí­ to tt öregségi teljes nyugdíj összegét valam ennyi meg­ szerzettszolgálati id ő a lapján kell m egállapítani. 14. a kisiparosként.öregséginyugdíj-korhatárt (a továbbiakban: öregséginyugdíj-korhatár) betöltötte. a nyugdíj-m egállapító szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról n yilvántartást ve­ zető hatósághoz. életév. 5. a har­ fig y e le m b e v e n n i. vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. a betöltött 62. §. a 29. b)és e)-i) pontjában. olyan b) a ¡*21001 f o r in t f e le tti á tla g ke re s e t n yo lcva n nő esetén pedig. (2d) A (2c) bekezdésben előírt jogosultsá­ gi idő . aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt.130 i T A RS AD AL OM BI ZT OS I TA SI NYUGELLÁTÁS biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jog­ viszonnyal. 7. 5. a szerzői jogvédelem alá ta rto zó személyes al­ kotótevékenységet. 13. 5. 13. az a) pont szerinti jogviszonyban.T. a munkaviszonyban nem álló előadóművészként. a Tbj. va la m in t (2)-(3) be­ kezdésében m eghatározott jogviszonyban . 18. törvény 12. életév betöltését követő 183. a betöltött 64. a kisszövetkezet tagjaként. a 36. a 62. és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfel­ jebb csak napközbeni időszakra kefült ki. a kü lfö ld i m unkavállaló előadóművészként. az önálló bírósági végrehajtóként. § (l) AT. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti öreg­ ségi teljes nyugdíjat a jo gosult súlyosan fogyatékos. 5.ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik -. pított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szol­ ja n u á r 1 -jé t m eg e lő ző id ő p o n ttó l m e g á lla p ítá s ra gálati idő. kere­ sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy te kin te t alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek а) az 1997. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll. a be­ töltött 65. 21. az egyéni gazdálkodóként. gyermekgondozási díjban. § (1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatára annak. 6. a szerződéses üzem eltetésű üzlet b iz to síto tt ve­ zetőjeként. január 1-jét megelőzően 1. e lő a d ó -m ű v é sz i tevékenységet fo lytató ké nt. (2) AT. január 1-je és 1999.összegét a 15. életév. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek^. 19. az egyszerűsített fo g la lko zta tá st és a Tbi. R. éviLXXXIV. 5. nap. 12. a közjegyzőként. g) 1957-ben vagy azt követően született. 11/B § (1) A já ru lé k fiz e té s i felső h a tá r . §a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogvi­ szonyban áll. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. § (l) bekezdés a). az ügyvédi m unkaközösségtagjaként. c) 1953-ban született. 22 . 18. sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal a) a 372 001-421 000 fo r in t k ö z ö tti á tla g ke re s e t egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szol­ kile n cve n százalékát. aki a) az öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. Saját ház­ tartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni. a gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ­ ként. 2. a kü lfö ld i m unkavállalóként. valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben. decem ber 31-e között hatályos 7. a gazdasági munkaközösség tagjaként. 20. (5) Ha a kérelmező hatósági n yilvá nta rtá sba n sze­ replő adatokat nem igazol. aki a) 1952. életév betöltését követő 183. évre meghatározott összeghatárok alapján kell megállapítani.azon a napon. d e c e m b e r 3 1 -é t k ö v e tő és 2013. b) az a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy . 11. va la m in t . f) 1956-ban született. aki a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. vér szerinti vagy örökbe fo g ad o tt gyermekére is tekintettel á lla p ítjá k meg. illetve rész­ nyugdíjra a) az a szociális biztonsági rendszerek koor­ dinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személy. és b) azon a napon. 5. § (1) be­ kezdés a)~b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. aTbj. a betöltött 63. 15.

továbbá az Rjtv. li-járadék.15 ellátás összegét.6 2íf 35 57. viszonnyal is rendelkezik.58 ej a felszolgálási díj 81%-át. jövedelem alapján 30 36.-ben meghatározott biztosítással járó (3) A havi átlagkereset megállapítása előtt a jogviszonyból származó .28 42. § folyósításának időtartama alatti biztosítással 22 36. lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó napján érvényes társadalombiztosítási szabályok juttatás.62 32 39. (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert ző havi átlagkeresetnél több nem lehet. Szolgálati A havi b ruttó A h avi b ruttó Szolgálati idő.36 d) hatályát vesztette. amely után a magánsze­ díjra jogot szerzett. janu­ járó jogviszonyból származó jövedelmet (kere­ 37. h) a szociális igazgatásról és a szociális ellátá­ sokról szóló 1993. 1-jétől a Tbj. 22. tárban az egyéni számláján lévő összeget saját ezen időszak alatt kifizetett év végi részesedést. törvény (a továbbiakban: Péptv. nyugdíjjárulék-köteles szociális 30 naptári napra szolgálati időt szerez. január (3) Aki 2013. § p atálvát vesztette.. január 1-jétől az 1998.84 33 40.5 az egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíjges foglalkoztatási állományról szóló 2004. jövedelem havi velési támogatás. törvény szerinti munka­ rehabilitációs díjat. ben meghatározott időszaknak . 2008. § szerinti mértékű öregségi nyugdíjra jogosult. megállapításra kerülő nyugdíjak esetében (2) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi (1) Az öregségi nyugdíj összege .95 34 56.9 61. vállalkozói járadék. § .26 a keresettel.22-1. 22 26. január 1-je és 1996. jö­ li-járadék.48 eseti járadékot. a keresetpótló juttatás. jövedelmet a bruttó százaléka százaléka járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési átlagkereset egyes években történő növekedését 20 24.6 és minden további évre gyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81%-át. Ha az 41.25 36 59. § bevételének 6 százalékát. biztosítási Alaphoz átutalták. bán. a nyugdíj előtti szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi (2) Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik. a munkanélkü­ 46. a hiányzó időre eső napokra a keresetet. ápolási növelésben részesül. jövedelmek esetén az 1996.65-1. és 5. munkanélküli-segély. átlagkeresetet a tényleges . jövedelemmel azonos időre járó bal­ (4) Amennyiben a biztosított az (1) bekezdés­ 23 28. 1.92 30. .8 34. a gyermekgon­ bruttó átlagkereset összegétől függ. illetőleg az 1988. alapjául szolgáló keresettel.5 és minden további évre a) az 1988.75 jáig elért (kifizetett) .keresetet. )an szetó szerv íltatása tástve- aki jtte. a Péptv.55 38 62.2 28 39 64. saság tag.a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától 39. vagy a magánnyugdíjpénztárban díj). év á tlagkereset á tlagkereset idő. január 1-je előtti kere­ §-a szerint prémiumévek program. a havi 27 32.8 f) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fo~ lék-alapot képező . az abból származó jö­ a következő: b) 1997.3 33 54. törvény (a továbbiakban: Rjtv.T Á R S A D A L O M B I ZT OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 131 íként. Az öregségi nyugdíj összege i) a Tbj.4 25 szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szol­ igénylőre kedvezőbb. január 1-je előt­ vedelem (kereset) és az ellátás együttes összegét ti rendelkezések szerinti. jövedelem­ ellátás folyósításával egyidejűleg biztosítási jog­ sítási Alap részére. a keresetpótló juttatás.5 tási jogviszony keretében meghatározott összeg alább a felében rendelkezik a nyugdíjszámítás 26 31. év átlagkereset képező . jövedelme.85 66 vedelemként kell figyelembe venni: munkanélküli-segély.65 százalék közötti. a személyi jövedelemadót is tartalmazó.16 39 47. ban érvényes jogszabályok szerint nyugdíjjáru­ 29 35. évi százaléka.05 gáló -. jövedelemmel. A nyugdíjnövelés mértéke díjjárulékot.04 szeszámított keresetet. évben naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. az járadék és a rehabilitációs ellátás összegét.nyugdíjjárulék-alapot nyugdíjazást megelőző harmadik év előtti nap­ Szolgálati A h avi bruttó Szolgálati A havi bruttó idő.a kifizetés időpontjá­ 28 34. jövedelmet és 1997.06 34 41. és rendel- z öreg(1) be­ lássál e rész- . Keresetként. be okiratot.94 38 46. jövedelmet.35 átlaga alapján kelj meghatározni.figyelmervkívül kell hagyni. az öregségi nyug­ CXXII. január kell keresetként figyelembe venni. átlagszámítási időnek legalább a fele részére a nyugdíjat igénylőnek nincs keresete. Ezek alap­ ján. § Hatályátvesztette. december 31.1 23 ár 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnap­ setet) . 3-4. szerinti rehabilitációs (2) Ha a biztosítottnak a magánnyugdíjpénz­ szerint a főfoglalkozásban elért jövedelmet. e rövidebb időnek . ísági) ha az aki a ?nhagáltadően §-a ■ rinti íogvi. és kizárólag a társadalom­ mélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék. a gyermekne­ 27 44. nyugdíjtosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyug­ ellátások (gyermeknevelési támogatás.kooruniós letek) . december 31-ét követően T. n ti öregékos. év meghaladhatja. illetőleg 1998. december 31-e juttatás. b) amennyiben az a) pontban meghatározott döntése alapján nem utalták át a Nyugdíj-bizto­ prémiumot. vér kin tettel : ápolási it-haa jpítható í igazoló (2d) bemeg. a nyugdíj előtti 40 29 47. nt. 21. a rehabilitációs járadékról szóló 2007. 1. az öregségi nyugdíj összege mel azonos időre járó baleseti járadékot. jutalmat és a keresettel.13.kereset. a prémiumévek programról és a különle­ minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0.72 37 45.leg­ 25 36 43. 26 37 42. valamint a felsorolt ellátások 32 52. több biztosítással tári években elért keresetet. a) a gyermekgondozási segély.7 35 c) amennyiben a nyugdíjjárulékot a biztosí­ szolgálati idő kevesebb. illetőleg kü­ díjnöveléssel az öregségi nyugdíj a megálla­ lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó pítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet juttatás.vagy ha ennél a 24 29. az igényérvényesítés időpont­ jától függetlenül a 12.a kifizetés idején érvényes függetlenül .) 3-4. január 1-je előtt öregségi nyug­ 1-jétől 61 százalékát. ha a biztosított kizárólag a társadalombiz­ tése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább dozási segély.65 21 T. a vállalkozói járadék. nélyes alenységet ¡vészként. biztosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyugdíjjárulékot.7 csökkentés nélküli bruttó kereset. * rinti rehabilitációs járadék és a rehabilitációs 31 20 33 51. és 5.az annak alapját képe­ átlagkereset meghatározásánál a munkanélkü­ T 20. legállapínyi meg- ii. 30/A § (2) bekezdésében meghatáro­ zott mezőgazdasági őstermelő esetében az éves A 2012.45 (1) Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. illetőleg kü­ setek. év á tlagkereset idő.38 40 48. Í3) A Í2) bekezdésben meghatározott nyug­ díj összege: §-a szerinti prémiumévek program. az álláskeresést ösztönző és a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatár betöl­ juttatás.a (3) bekez­ désben foglalt kivétellel .) sze­ százaléka százaléka R.82 kötelezettségre meghatározott összeghatárig öszalapul véve a nyugdíjazást megelőző második 21 25. jöve­ HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E J J8/A-19. az álláskeresést ösztönző 30 49.4 31 37. ezt az összeget.22 százalék g) azon egyszerűsítettközteherviselésihozzá(5) Ha a (4) bekezdés szerinti időszakban az járulás-(ekho-)alap 50 százalékát.14 után kellett fizetni. évi III. évi LXXXIV. az ápolási díj. kell meghatározni.

jövedelme volt. december 31-e utáni és 1998. 22.132 T Á RS AD ALOM BI ZTOS ÍTÁ SI NYUGELLÁTÁS delmet az 1988. jövedelme alapján kell a (3) bekezdés alkalmazásával növelten figyelembe venni. §-ának (6) bekezdése szerinti foglalkoztatói igazolással. a növelés cjsszegét naptári évenként kell meghatározni.így különö. 30/A § (2) bekezdése s z e rin ti m ezőgaz­ dasági ő s te rm e lő esetén . jövedelem mély . Ha a prémiumévek programba történő belépése és munkaviszonya megszűnése közötti időszakban a biztosított prémiumévek programhoz kapcsoló­ dó. §-ának (2) bekezdésében m eghatározott lalkoztatása.lehet igazolni. Többszöri béremelés esetén a prémiumévek programba tör­ ténő bekerüléskor. a kereset (jövedelem ) kifizetését. illetőleg a fogyasztótól T. azóta megszűnt rokkantsági. §-a alapján aT. illetőleg az (5) bekezdés szerinti időszak alatt elért és a (6) bekezdés szerint növelt keresetjövedelem együttes összegét el kell oszta­ ni az átlagszámítási időszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával. illetőleg ahhoz hasonló m unkakörben a nyug­ ellátás megállapításának időpontja szerinti .a hiányzó időre érvényes. R. 22. illetve egyéni vagy társas vállalko­ ellátásokat. §-a (1) bekezdésének a) p ontjában és (4) bekezdésében fo g la lta k szerint csök­ kenteni kell. ju tta tá so kat keresetként a 15. a személyi jöve­ delemadó szabályai szerinti adóalap-kiegészítés együttes összegének m egfelelő . A havi átlagkereset meghatározása R. szem élyijövedelem adó-bevallással . ja n u á r 1 -jé t m egelőző id ő sza kra n y u g d íj-b iz ­ to s ítá s i és n y u g d íjjá ru lé k o t fizet. (2) Az (1) bekezdés szerint kiszámított . jövedelemre vonatkozik. § (1) A Tbj. elszámolását igazoló bizonylattal.ha tényleges jövedelem m el a nyugdíjigénylő nem ren­ delkezik . § szerint csökkenteni kell. illetve annak megszűnésekor érvényes bér közötti százalékos arány veendő alapul. am ely után n y u g d íjjá ru lé k o t. 34. február 2 9 -é t követő ilyen időszakra keresetként . 1987.I sen a Tbj. és a 15. a munkaszüneti napokat és a sza­ badnapokat is figyelembe kell venni.a Nemzeti M unkaügyi H ivatal által közölt .a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapításá­ nál a részmunkaidőre megállapított. a mellékfoglalkozásból szárma­ zó keresetet is figyelem be kell venni a havi átlagkereset m eghatározásánál. hogy az (1) bekezdés.a T. továbbá az 1987. a m e ly b e v é te l 20 százaléka u tá n a m e z ő g a z d a sá g i ő s te rm e lő a n y u g d íjjá r u lé k o t (7) Ha az 1992. Ha ez sem áll rendelkezésre. jövedelem nem volt.a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően . jövedelem esetében a keresetek. ille tv e a 2012. §-ának (3) bekezdése vagy 50. de legfeljebb a nyugdíjjárulék-fizetési felső ha­ tárösszegének figyelembevételével kell meghatározni. ame­ lyekre nyugdíjalapot képező kereset. m unkakönyvvel. azzal. és el kell osztani 12-vel. jövedelem m el azonos időre baleseti rokkantsági nyugdíj já rt. 22/A § (1) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ közvetlenül ka p o tt borravaló 81 százalékát kell a havi átlagkereset meghatározásánál keresetként. jövedelem összegén fe lü l akkor is figyelem be kell venni. (9) A Péptv. 4/A §-a szerinti prémiumévek programban részt vevő biztosított esetében . (10) Ha nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset figyelem bevételét írja elő. december 31-ét követően m egállapított baleseti já rad é kot. naptári évben elért. m árciusl-je előtttársadalom biztosítási já rulé ko t fizetett. jö v e d e le m k é n t f i ­ g ye le m b e v e n n i. §-ban szereplő rendelkezéseket eb­ ben az esetben nem kell alkalmazni. ténylegesen kifizetett kereset mellett a nyugdíjjárulék-. § rendelkezé­ zóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a seinek m egfelelő alkalmazásával kell számításba venni. ha a naptári évre szám ított kere­ se tjö ve d e le m ezzel a járulékfizetésifelső határösszeget m eghaladja.esetén a járulékalapul szolgáló jö ve de lm e t az e lért jö ve de le m tő l függetlenül konkrét összegben á lla p íto ttá k meg. §-a (l) bekezdésének a)-b) p o n tja ib a n m egh a tá ro zo tt kereset (jövedelem ) m egállapításánál a baleseti já ra d é k o t a n y u g d íjjá ru lék-köteles kereset. illetve jogutód­ jának az egykorú m unkaügyi. és ezt követően kell a (3) bekezdés alap­ ján a nyugdíjazást megelőző harmadik naptári év előtti kereseteket a (3) és az (5) bekezdések szerint kiigazítani. nyugdíjjárulék-alapot képező . Az így kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel.a 2009. és a (7)-(8) bekezdés alkalmazásánál e naptári napok is osztószámot képeznek. A nyugdíj-biztosítási nyilvántartásban nem szereplő keresetre (jövedelemre) vonatkozó adatokat a foglalkoztatónak. (6) Az öregségi nyugdíj összegének m eghatározá­ kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt fog­ sánál a T. a személyi jövedelem adó m egállapításához a fo g la lko zta tó által kia d o tt igazolással. fokozatú baleseti járadéknak m egfelelő összeget kell figyelem bevenni. Az 1992. jövedelem összege egytizenketted részé­ nek 0. (6) A kereseteket naptári évenként kell megha­ tározni. illetve az alapjául szolgáló f m e g fiz e tte . akinek nyugel­ látása a 83/A-B § szerint szünetel . hogy e keresetet a 15. (9) H a tá lyá t ve s zte tte . A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. illetve nyugdíj-biztosítási járulék-kiegészítés alapjaként számított összeget is figyelembe kell venni. (8) Az osztószám megállapításánál a heti pi­ henőnapokat. 14. ja n u á r 1-je e lő tti időre eső keresetkiegészítést csökkenteni kell a személyi jövedelem adó e keresetekre eső képzett összegével. (3) AT. va la m in t a m egváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló rendelkezések alapján járó. január 1-je e lő ttfő fo g lalkozásában a teljes (törvényes) m unkaidőnél rövidebb időben foglalkoztatták. Az adó. 13. ha arra a jogosult­ ságot korábban. egyéni gazdálkodók . bérszámfejtési. Ha a növelés iránti kérelem több nap­ tári évben megszerzett keresetre. akkor ennek összegét a nyug­ díjigénylő nyugdíjazását megelőzően b e tö ltö tt munka­ körében.5 százalékával növelni kell. (8) A (7) bekezdésben fo g la lta k a t kell alkalm azni az átlagszámítási időszaknak arra a tartam ára nézve is. 15. (11) A havi átlagkereset meghatározása során a kere­ seti (jövedelm i) adatokat a nyugdíjbiztosítás nyilvántar­ tása alapján kell számításba venni.kereset országos átlaga alapján. jövedelm et. december 31-e u tá n i id ő p o n ttó l elért (kifizetett) n yugdíjjárulék alapjául szolgáló b ru ttó keresetet. (4) Ha a havi átlagkereset m egállapításánál fig ye ­ lem be vehető keresettel. amelyekre a nyugdíjat igénylőnek az (1) és (5) bekezdésekben említett keresete. akkor a járulékkiegészítés alapjaként számított összeget szintén ezen emelés százalékos arányá­ val megemelten kell figyelembe venni. | ennek hiányában más egykorú o kira tta l . jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést meg­ előző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.a nyugellátás megállapításának kezdőnapjától folyamatosan visszaszámítva . A 39.keresetet. (2) H a j nyugdíjigénylőt 1997. keresetként . jöve­ delm et naptári évenként a T. decem­ ber 31-e utáni idő p o n ttól elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló b ruttó kereset.a külön jogszabályban m eg h a tá ro zo tt. amelyet az igénylő szigorított ja v ító -n e v e lő munkában tö ltö tt. január 1-je előtti legközelebbi időszak keresete. (7) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet úgy kell meghatározni. jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet be­ nyújtani. kereset. § szerint csökkenteni nem kell. (2) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ mély kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor is. § -á n a k (1) bekezdése szerint m egállapodást kötő személy e minőségben e ltö ltö tt ide­ jére a nyugellátás megállapításánál az az összeg számít keresetnek. A növelést meg­ előző naptári év előtt elért keresetet. vagy am ely a la tt a szakszövetkezeti tag 1992. 13. (3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal. jövedelm ek (l) bekezdés szerint csökkentett összege és az ezen összegre szám ított. külön jogszabályban általánosan meg­ határozott minimálbér harmincadrészét kell fi­ gyelembe venni azokra a naptári napokra.ideértve azt a személyt is. erre az időszakra keresetként ezt az összeget kell figyelem be venni. A felszolgálási díj. az a d o tt jogviszony fennállása a la tt érvényes m inim álbért kell figyelem be venni. erre az időtartam ra a 4. (5) A Tbj. március 1-je e lő tt hatályos jogszabá­ lyok egyes személyek . könyvelé­ si nyilvántartásai alapján k iá llíto tt írásbeli igazolásával. 47. 22. § (l) bekezdés i) p o n tjá n a k a lk a lm a z á s á n á l .így különösen a háztartási alkal­ m azottak. § (1) A havi átlagkereset meghatározásánál az 1987.nyugellátását ként figyelem be venni. baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. részmunkaidőre szóló munkabérét emelték.a n n a k a b e v é te ln e k a 6 sz á za lé k á t k e ll k e re s e tk é n t. legkorábban a kereset.

ja n u á r i. amelyekre tfizetett. 1 § (1 A14-16. d) hatósági idézés alapján állampolgári kötelezett­ alapjánjáró. ?sségű (3) A 1996. 108 000 forintot. 18/A-28/B § it csöktöltött azoknak a napoknak a számával.fize­ olgáló keresete.fizetett tagdíj együttes összegének 1. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-kia biztosítottnak keresete vo lt. . de 0 R. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ a)a naptári évben elért (2010. évben a keresetlS százalékát. 0^1991.ugyanarra az időtartamra ezt a keresetet kell rész) és év végi részesedés összegét.aT 22. gyermekgondozási kötelesjutalom és adóköteles év végi részesedés nélküli) lem re n >zott. §-a szerint számított arányosan elismert T A szolgálati idő kezdés c) pontja szerinti .ha az 1988.nem kiegészítésként-fize­ utáni id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti járadék. és nyvelévelni. § (6) be­ (3) a (2) bekezdés szerinti keresetet a következők sze­ iőszakra r i n t kell m egállapítani: gj2002. fe je ze t előtti id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti já rad é k a d o tt munkanapon jár le. 3 időtartamát. de legfeljebb kezdésben felsorolt.azokata napokat. arányosítás nélkül mély biztosítással járó jogviszonyának 1997.1 nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok figye­ számításba venni. évben évente 12 000 fo rin to t. isátlaga 6 4 figyelembe venni a személyi jövedelemadó összegének c) majd . § (6) bekezdése szerint számított együt­ 5 Hatályát vesztette. de legfeljebb szítést tők figyelembe.a tárgyévet megelőző évi (ülönö. tári évi kereseteket. nyugdíjrendszer keretében . illetve e rendelet 14. valamint . január 1-je előtti időszakbaij elért kereset kivé­ naptári évben kifiz e te tt adóköteles ju ta lo m (ju ta lo m ­ lemzeti egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel telével . január szerinti. amelyekreaz b) 1993. évben a kereset 1 százalékát. (1) A Tbj. azzal az eltérés­ je getlenül 2 százalékát.(3) be­ szorozni 365-tel. kiegészítésként . b) 1994. te legfeljebb 108 000 forintot. ) évente legfeljebb 36 000 forintot. jöve­ (3) bekezdés b) pontja szerint szám ított keresetből a (3) decem delme volt. ebben az jogviszonya alapján nyugdíjjárulékot fizetett. nyugdíjat igénylőnek figyelembe vett keresete. 5. január 1-je nem haladhatja meg a szövetkezeti tagsági jogviszony tosítási előtti keresetet Isfigyelembe kell venni .biztosítással járó e) ezzel az összeggel kell a naptári évi. jövedelme volt. a z k e re s e t. 23-36/G § 0^1988-1990. 50 400 fo rin to t.yüttes seinek alkalmazásával . a (3) bekezdés b) pontja sze­ lagkeresetet úgy kell kiszámítani.az zően elért kereset esetén a szorzathoz hozzá kell adni a forintot a nyugI) 2 011. naptári évre szóló összegét. amelyekre az igénylőnek az egyidejűleg személyek esetében megfizették.jogviszony keretében dolgozott. összjövedelmet csökkentő tételeket és adóked­ v e z m é n y e k e t figyelmen kívül kell hagyni. továbbá a nyugdíj­ felelően alkalmazni a volt mezőgazdasági szövetkezeti járulék és a magánnyugdíjrendszer keretében . hogy az átlagszámítási ánál az rint éves szintre szám ított keresetből időszak alatt elért . A naptári évenként figyelembe lembevételével . Az így kapott napi átlagkeresetet meg kell bekezdés c)-e) pontja szerint levonni. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában említett e jl9 9 8. ja n u á r 1-je e lő tti időre kifiz e te tt inkában ségét teljesítette. és 2010. Atárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szor­ a szövetkezetben. és . /7J2003. de lembevételével . a személyi jövedelem adóról szóló törvény HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . járulék IV. az a d o tt évben h a tá ­ tes összegét el kell osztani az ez idő alatt biztosításban R. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ jövedelemmel azonos időre já ró és 1987. az a d o tt évben hatályos adótábla szerint í a k re e (6) A (l)-(5) bekezdés alapján meghatározott nap­ tószám. 5 sel. szülője.nem tag átlagkeresetének kiszámításánál is az 1993. §-ának (2 bekezdése szerint figyelembe veendő 5 ) T.fize­ amelyeken a tag zően elért kereset esetén az a d o tt évben kifize te tt adó­ esetként tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. továbbá a JV szerint szükséges napok száma z 2 m egállapított adóösszeget. tényleges ke­ lásával. de legfeljebb Iszóló tári éven belül egyidejűleg fennállt több biztosítási jog­ ^3 200 fo rin to t. továbbá . §-a.-ben biztosítottnak minősülő sze­ vábbá igénylőnek keresete. § (1 A öregségi nyugdíj alapját képező át­ ) z H atá lyá t ve sztette. § ÍV bekezdés t) pontiában ) nyugdíjrendszer keretében . de éven­ tés nélküli szabadságon volt. §-ok rendelkezéseit kell meg­ 7. 37.a T 1 . december 31-ét követően az adott nap­ z ti időnek számít. majd zószámok hatálybalépéséig .azok a napok nem vehetők figyelembe. hogy az osztószám megállapításánál a 40. vala m in t az át­ esetben a nyugdíj-megállapítás ügyintézési határideje tó által lagszámítási időszak a la ttfo ly ó síto tt és1988. amelyekre a lyos adótábla szerint m eg á lla p íto tt adóösszeget kell a Hatályát vesztette.előleget kell megállapítani. amely alatt a mezőgazdasági szövetkezeti tag nem amelyekre a biztosítottnak keresete vo lt. ha erre az időszakra az előírt d) 1997.aT 22. továbbá a nyu g d íjjá ru lé k és a m agánetekre fennállt több biztosítási jogviszony mindegyikében volt (21 A Tbi. jöve­ . évben az egészségbiztosítási és nyugdíjjáru­ aleseti december 31. § hez tartozó osztószámként . a dóalapot nem képező. §-a . évben a keresetlS százalékát. illetve utáni viszony esetén osztószámként csak azok a napok vehe­ a 38. hanem egyéb .nem kiegészítésként . majd ezt el kell osztani 365Ivántartel (szökőévben 366-tal). §-ának . (2)bekezdése szerinti kereseteket a 2 számú melléklet. (3) A átlagszámítási időszaknak arra a tartamá­ z D gutódöen foglalt szorzószámok figyelembevételével kell nö­ ra. gyermeke temetése miatt volt ban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával. de betegségi segélyt. de legfeljebb 1 5 első h a200 forintot meghatározásánál is. . keresetkiegészítés összegét el kell osztani a biztosítás­ ag 1 9 .a (4 )-(5 ) bekezdésben fo g la lta k fig y e ­ megállapított kereset 1 százalékát. fe je ze t (5) Az éves szintű keresetekhez tartozó adó . nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták. ében a (2) A .meghatározása során az adott :entett szolgálati idő alkalmazása esetén a naptári évi kereset­ évben elért kereset alapján kiszám ított adó összegéből f jöve\ T. évben a keresetlS százalékát. ja n u á rl-je atárgyévi szorzószámok hatálybalépését követő tizedik vetését. illetőleg a keresettel. említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási ogszabáási alkalékalapui ereset kiszámításánál a (4)-(5) bekezdésben foglaltakon felül további. va la ­ m i n t a m egváltozott munkaképességű dolgozók fo g la l­ cjjogszabály alapján kötelezően engedélyezett fize­ tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. ¿>2004-2007. 16. amely után egyéb biztosítással járó f)a z így kiszá m íto tt összeghez hozzá kell adni az nak (6 ) adott naptári évben e lé rt. vehető szolgálati idő naptári napjainak száma.meg kell határozni az így kiszám ított 'oznl. tett tagdíj együttes összegének 25 százalékát. évben a kereset 1 százalékát.szeR. kell levonni. k) 2010. évben 2400 fo rin to t.nem kiegészítésként . nem történt . az 1998. táp­ imálbért :eni k ll. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-ki­ 1988. zetett) és 1 . továbbá az átlagszámítási.keresetnek a 1 .jé t m egelő­ m unkakeresetet egyhavi keresetnek kell tekinteni. kell figyelembe venni. 5 a) gyermekgondozási díjban. egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel (2) A mezőgazdasági szövetkezeti tag 1993.T Á R S A D A L O M B I Z T OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 133 f) 1999-2001. cjl995. óvbon a kereset 20 százalékát. :em élyl nyugdíjjárulék-köteles egyéb keresetet.ha munkanap-jóváírás ni. ?el. §-a (7)-(8) bekezdé­ . január b)az egy napra eső keresetet meg kell szorozni 365gkereset :a nyugmegállapított kereset17százalékát. (4) Az a d o tt évben elért. és az erre eső. az osz­ összegre eső. évben a kereset 20 százalékát.előtti naptári évekre vonatkozóan. 5 almazni koztatásáról és a szociális ellátásról szóló rendelkezések nézve is . t. december 31-e b) keresőképtelen volt. de leg­ feljebb 1 6 080 forintot. A z nyugdíjrendszer keretében . 60 000 forintot. . azzal. de legfeljebb 8 segélyben részesült. évben 10 százalékot tnek a) le kell vo n n i. 3 ej házastársa. de legfeljebblSl 200 1-je előtti szolgálati idejének minden 30 napjára eső tel (szökőévben 3 6 6 -ta l). azt a keresetet kell resetet csökkenteni. 39. d) az egy napra eső adóösszeget meg kell szorozni elem re) a biztosításban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával. e pénzt nem kapott. napját követő időtartama szolgála­ lék címén levont összeg 25 százalékát. ja n u á r 1 -jét m egelő­ i kell. majd távol. évben 3000 fo rin to t. és el kell osztani 12-vel. 92 X)2008— 2009.

illetőleg a napi 9 fo rin to t elérte. de legfeljebb ]k h ó n ap o t lehet szolgálati időnek tekin te n i. március 1-jétől szolgálati időnek számíta m u n k a n é lkü li-já ra d é k . napját megelőző időtartamát az 1997. továbbá azt az időt. Az 550 napi növelésre az az anya jo g o su lt. Az 1998. ha erre az idő­ szakra nyugdíiiárulékot fizetett.a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által beszerzett . ha tagsága ez idő a la tt isfe n ná llt. b)a szülési szabadságnak és ej a gyermekgondozási díj. december 23-át követő szülés esetén száz­ negyven napot kell figyelem be venni. b) a kisiparos. ille tő le g a M un ka erő -p ia ci A lapból nyugdíjjárulékot fizettek. és az erre előírt mértékű já rulékot m egfizette.akkor is.annyiszor 365 nappal növelni kell. jú liu s 1-jé' a b iz to s íto tt a szabadságot 1992. (2) Szolgálati időként kell figyelem be venni a szolgá­ lati idő ala tt vagy az ezt követő harm inc napon belül kez­ d ő d ött kórházi ápolás idejét is. életévét megelőző id ő p o n ttó l tartósan beteg vagy fogyatékos (volt). a naptári év hátralévő tartam a munkavégzés nélkül is szolgálati időnek számít. január 1-je előtt született gyermeke (gyermekei) tartósan betegnek. az általános iskolai és kö­ zépiskolai tanárjelölU 'G yakorlóév címén a ténylegesen le tö ltö tt id ő ta rta m o t. (2) Szolgálati időnek számít a katonai szolgálatban és polgári szolgálatban e ltö ltö tt idő. b jl9 6 2 . március 1 -jét lehet . (10) Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati ide­ jé t . (2) A bedolgozói jogviszonyban e ltö ltö tt időt egykori okira ti bizonyíték alapján lehet szolgálati időként figye­ lembe venni. akinek a gyerm eke a 18. ja n u á rl-je e lő tt. ahány gyermeke született 1968. vagy az okiratok (igazolások) hiányában. jú nius 1-jétől időként figyelem be venni. (3) Szolgálati időként kell figyelem be venni a mezőgazdasági szövetkezet tagjának. az alkalm i fizikai m un ká t végzőként. R. az ösztöndíjas aspi­ ránsként és ösztöndíjas do kto rjelö ltkén t. amely alatt a) a b iz to síto tt szerződéses üzem eltetésű üzlet ve­ zetője vo lt. kü lfö ld ö n m un ká t vállaló. a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell. b) megelőzően azért kapta.egykori o kira ti bizonyíték alapján . illetőleg a biztosí­ tással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiak­ ban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) nyilvántartásaiból megállapíthatók. illetve a gyermekgondo­ zásisegélyfolyósításának időtartam át.fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén ille tte meg. § (1) Szolgálati időnek számít a munkaviszony. (6) Szolgálati időnek számít az az idő. az ügyvédi. ha intézeti kezelésének a kezdetekor biztosított volt. hogy a díj vagy támogatás után nyugdíjjárulékot fize tett. feltéve. hogy erre az időre a n yu g d íjjá ru lé ko t m egfizette. ille tő le g a fogyatékosságot a családi pótlékról szóló jogszabályok rendelkezéseinek m egfelelő alkalm azásával orvosi igazolással kell bizo­ nyítani.lehet szolgálati időként figyelem bevenni. Nevelőjelölt az óvó n ő je lö lt. A biztosítás megszűnését. 32. a megbízás a lap­ ján.az egyszeres számításra te kin te t nélkül . a közszolgálati jogviszony. a kisipa­ rosnak. (9) Ha a kisszövetkezet tagja az a d o tt n a ptári évre e lő írt legm agasabb já ru lé k a la p n a k m egfelelő n yu g ­ d íjjá ru lé ko t m egfizette. am elyre nézve az igénylő szolgálati idő megszerzésére m egállapodást kö tö tt. R.ta rtó sa n beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerm ek esetén tiz e n ke ttő évesnél .szolgálati . a terhességi-gyerm ekágyi segély. § A gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ké n t e ltö ltö tt id ő t legkorábban 1975.K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE to t teljesítő nemzetközi szervhez tagként vagy m unka­ társként k ik ü ld ö tt. § (2) bekezdés a)-b) pontok szerinti okiratok (igazolások) alapján sem állapítható meg. illetőleg az egyéb címen szerzett szolgálati id ő t követó kórházi ápolás alapján összesen egy évet . az egyéni v á lla l­ kozó.gumőkóros megbetegedés esetén két évet . Amennyiben az 1968.a kapott ösz­ töndíjra te kin te t nélkül . a m unkaviszonyban nem álló előadóm űvésznek. illetőleg kü lfö ld i ösztöndíjas ta n u lm á n y ú to n részt vevő házas­ társával kü lfö ld ö n ta rtó zkod jé k. b) halála esetén a hónap első napjától az elhalálozás napjáig e ltelt időt. ha ó ja b iz to s íto tta t három évesnél . a ta n ító je lö lt. va la m in t a tanulószerződés alapján szakképző iskolai ta n u ló ké n t. a gyógykezelési járadék. az egyéni gazdálkodónak. az ideiglenes rokkantsági nyugdíj és az időleges rokkantsági járadékfolyósításának. a választott tisztségviselőként. a vállalkozásjellegű jo g viszo n yb a n .biztosításban tö ltö tt idő. (8) Szolgálati időnek számít az az idő. továbbá a szö­ vetkezeti tagként . de­ cember 31-éig vehető figyelem be. ille tő le g a kisiparos. ha ezt megelőző naptári hónapban szolgálati időt szerzett. valam intaz az időtartam is. illetőleg ezt megelőzően társadalombiztosítási já rulé ko t fize tett. ej a b iz to síto tt a fizetés n é lküli szabadságot közeli hozzátartozója o tth o n i ápolása. a bedolgozóként. R. 1991. de­ cember 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni. vagy a házastárs után társadalombiz­ tosítási já rulé ko t fizettek. (5) Az egységes anyasági segélyben részesült nőnél szülési szabadság címén a) 1962. va la m in t az az idő. ille tő le g gondozása vagy saját lakás m agánerőből tö rté n ő építése céljából kapta. jú n iu s 1-je e lő tt e ltö ltö tt idő akkor vehető szolgá­ lati időként figyelem be. a közalkalm azotti jogviszony. a m un kanélküli-segély és az átmeneti m u n k a n é lkü li-já ra d é k folyósításának ide jé t. decem ber 2k-e e lő tti szülés esetén nyolc­ vannégy napot. szolgálati idő azonban legfeljebb 1992. illetőleg gyermeknevelési tám ogatást kapott. 29. a gazdasági munkakö­ zösségi tag és a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője házastársának ojszülése esetén a szülése napját magában foglaló hónap első napjától a szülést követő negyedik hónap utolsó napjáig. a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője közeli hozzá­ tarto zó ja. R. a magánkereskedőnek. illetőleg a kártalanítási se­ gély. 30. feltéve. 31. (6) A m unkaterápiás intézetben kezelt alkoholistá­ nak ezt az idejét szolgálati időként kell figyelem be venni. a baleseti táppénz. egyéni vagy társas vá lla lko zó kén t. feltéve. jogtanácsosi.ipari és mezőgazdasági szövetkezeti tag ké n t . a mezőgazdasági szak­ csoport ta g já n a k. illetőleg az előírt nvugdíiiárulékot megfizette. a gazdasági társaság ta gjának segítő család­ tagja b izto síto tt vo lt. ja­ nuár 1. a magánkereskedő. ha a bedolgozó keresete a havi 220 fo rin to t m eghaladta. a gazdasági munkaközösségi tagsegítő családtagja. ja n u á r 1 -jé t m egelőzően s z e rz e tt sz o l­ g á la ti id ő R. 33.a 43. a kiem elt minősítésű szakérettségis kollégium ban tö ltö tt id ő t . b)a biztosítása szünetelt. (4) Szolgálati időként kell figyelem be venni az átkép­ zési tám ogatás. azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye . az egyéni vállalkozó. jú nius 30-a e lő tt oktatási-nevelési in ­ tézményben e ltö ltö tt idejét (gyakorlóévét). am ely a la tt a b iztosított ja vító-n eve lő m unkát vagy szigorított ja v ító ­ nevelő m unkát végzett. hogy erre az időre utána já rulé ko t fizettek. a képzési tám ogatás és pálya­ kezdők m unkanélküli-segélye folyósításának ideje. a növelés gyerm ekenként 550 naptári nap. a magánkereskedő. amelyre a Szolidaritási Alapból. (3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik. § A rendszeres és személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszony alapján biztosítottként m unkában tö ltö tt id ő t legkorábban 1963.m T Á R S A D A LO M B IZ T O S ÍT Á S ! NYUGELLÁTÁS ideje szolgálati időnek számít. az ipari szakcsoport ta g já n a k. (k) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a szakérettségire előkészítő tanfolyam on. a sz a k m u n k á s ta n u ló -v is z o n y alapján. hogy tartós k ü lfö ld i szolgála­ HVG 1T B . (7) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a neveIőjelöltnek1962. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni a) a tá p pé n z (betegszabadság idejére folyósított juttatás). a sz o lg á la ti viszony. (5) A fizetés n é lküli szabadság harm inc napot m eg­ haladó tartam a szolgálati időnek számít. ille t­ ve fogyatékosnak m inősült(ek) (m inősülnek). A tartós betegséget. § (1) Ipari szövetkezet bedolgozó ta g ja ké n t 1968. feltéve. (3) Ha a biztosítás ténye. az egyéni vállalkozónak. a m e lya latt a)a b iz to síto tt m unkabérben (díjazásban) nem ré­ szesült. amely a la tt a nyugdíjigénylő ápolási díjban részesült. illetőleg a foglalkoztató megszűnése miatt nem bizonyít­ ható. (4) A biztosítással járó jogviszony 1998. hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot m egfizette. szolgá­ lati időként nem lehetfigyelem be venni a biztosításban tö ltö tt időnek a harm inc napot m eghaladó azt a ta rta ­ m át. ha az akkor hatályos rendelkezésekkel e llentétben a m un ká lta tó a dolgozó m unkaviszonyát erre az időszakra m egszüntette. gazdasági munkaközösség. feltéve.

cja tagsági időnek annyiszor harm inc napja. nő nyolc m unkanapot teljesített. 38. nő nyolcvan munkaegységet teljesített. nő hét m unkaegységet teljesí­ te tt. Ezvonatkozik az egyéni vállalkozó havi átlagkeresetének meghatározására is. illetőleg betegszabadságon vo lt. a mezőgazdasági szakcsoport tagja. ille tve a magánkereskedő 1970. bjm in d e n további teljes naptári év. de legfeljebb a tagsági idő tartam a. d) gyerm ekgondozási d íjb a n . december 31-éig a társadalom - jog sza b á lyba n b iz to s íto tt vagy a vezetőség á l­ biztosítási és n yu g díjjárulékot. az egyéni vállalkozónak a házastársa 1992. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. edzőtáborban stb. február 2 9 -é t követően szolgálati időként kell figyelem be venni a szövetkezeti tagként biztosítás­ ban tö ltö tt időt.m unka­ napokban kifejezett . HV G | T B . nő nyolc m unkanapot teljesített. R. amelynek mérése nem m unkanappal tö r­ té n t. ja n u á r 1 -jé tő l a nyugdíj-biztosítási já ru lé k és a n yugdíjjárulékfizetése m egtörtént. melyen a m e­ zőgazdasági szövetkezeti ta g szerződéses ü ze m e lte ­ tésű üzlet (egység) vezetőjeként az üzletet (egységet) üzem eltette. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni lekgondo- li a szolgabelül kez?szűnését. 'Olt. amelyre a m unkaviszonyban nem álló előadó­ művész 1975. ille tő leg a kisiparosnak. C>naptári évből annyiszor harm inc nap. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. az ip a ri és szolgáltató szövet­ kezeti szakcsoport (a továbbiakban: ipari szakcsoport) tagjaként e ltö ltö tt id ő n e k azt a ta rta m á t. 38. ahány­ szora tag közös m unkával tizenhárom . va la m in t am elyet a mezőgazdasági szö­ vetkezet a tagjával kö tö tt külön megállapodás alapján közös munkavégzés címén m unkanapként köteles v o lt nyilvántartásba venni. és a ta g közös m unkával legalább százhúsz. december31-éig tízórás m unkanapot kell érteni. a m elyre u tá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i já ru lé k o t fizettek. (5) M unkanapnak számít az a nap is.(bevenni őlyósított lanítási spgykezelésj íz időleges tól lehet szolgálati id ő kén t figyelem be venni. nő száz m un­ kanapot teljesített. baleseti tá p ­ pénzben részesült. őt követó imőkóros tüdőként ii a mezösági szaka kisipaIkozónak. vagy munkavégzés nélkül a mezőgazdasági szövetkezettől díjazásban részesült. ille tő le g az egyéni vállalkozó 1991. R. vagy ipari szövetkezet tagja volt. és a tag közös munkával százötven.R E nolistá? venni. ahányszora tag közös m unkával tíz. §-a (2) bekezdésének alkalmazása eseté­ ben a havi átlagkeresetet úgy kell kiszámítani. összesen legfeljebb öt év számítható be. R. nő nyolc m unka­ napot teljesített. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. § Szolgálati id ő k é n t kell fig ye le m be ve n n i a kisiparos. és a tag közös m unkával százötven. ahány­ szor a tag közös m unkával tíz. M inden olyan m un ka mennyiséget. b)a honvédelm i m unkaszolgálatban. ja n u á rl-jé tő l kez­ dődően pedig a nyugdíj-biztosítási és n yu gdíjjárulékot megfizette. m agánkereskedőként kötelező b iz to ­ sításban. decem ber 31-ét követően a gazdasági társaság term észetes szem ély ta g ja házastársának azt az id e ­ jé t. táppénzben. január 1-jétől 1991. ha a tagság naptári éven át nem á llo tt fenn. 34. ha a tagság egész éven át fe n n ­ á llo tt. terhessége vagy szülése. § A szolgálati idő számításánál figyelem be kell venni ó ja fegyveres erők és a fegyveres testületek. továbbá a ha­ difogságban tö ltö tt időt. december 31-ét követően e ltö ltö tt időnek azt a tartam át.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . a m agánkereskedő. (9) 1992. am elyre a gépjárm űvezető-képző m u n ­ beszámításának feltételei több jogcím en is fen ná lln a k. va la ­ m in t a honvédség (folyam őrség) sorozott állo m á n yú tagja első tényleges és tartalékos szolgálatának az idejét. b) m unkaviszonyban á llo tt. december 31-e után fennállotttagságalapján szerzett szolgálati időnekszámít ó ja teljes naptári év. R. ha a szolgálat nem nyugállo­ mányba helyezéssel szűnt meg. amely a la tta családtag biztosítása m un ­ kamegállapodás alapján fe n n á llo tt. 1975. 4 0 . 1 . R. kaközösségtagja a reá irányadó járulékfizetési kötele­ zettségnek eleget te tt. decem ber 31-e után fennállotttagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ó ja teljes naptári év.i díjban t kapott. (3) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be venni a gaz­ dasági munkaközösség. § Szolgálati időként kell figyelem be venni azt az időt. árulékot számít a s pályaJeje. március 31-éig a tá rsa d a lo m b iz to ­ sítási és n yu gdíjjárulékot. az egyéni vá lla lko zó . a m a­ tal engedélyezett ta n u lm á n y i szabadságon v o lt. ja n u á r 1-jétől. h)a szövetkezet hozzájárulásával közép. jú n iu s 30-a után társadalom biztosítási járulékot fizetett. amelyre a tag nyugdíjjárulékot és amelyre utána társadalom biz­ tosítási járulékot. (4) M unkanapokon Iegkésőbb1992. 41. :össég. és az előírt társadalom biztosítási já rulé ko t legké­ sőbb 1992. nő hét m unkaegységet te lje síte tt. 1996. március 1-jét megelőzően a lakóhelye (telephelye) szerint illetékes társadalom biztosítási igazgatási szervtől kérte. 1989. szeptem ber 30-a után öregségi vagy m unkaképtelenségi járadékban részesült.az bán nem 3 magánlunkakövezetője n foglaló k hónap lalálozás ila ti időt ' ztosítási J alombizjzátképtmeneti :ovábbá . R. az ipari szakcsoport tagjaként. gyerm ekgondozási segélyben részesült. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. § (1) A mezőgazdasági (halászati) te rm e lő szövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : term előszövetkezet) 1967. jú liu s 1-jétől 1988. (3) A term előszövetkezeti tag 1966. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom .m unkaráfordításnak a mezőgazdasági szövetkezet vezetősége által m egállapított hányadát kell figyelem bevenni. amelyen a mezőgazdasági szö­ vetkezeti tag a) betegségi segélyben. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. m unkanapokra ke lle tt átszám ítani. R. 42. továbbá gazdasági társaság ta g ja ké n t 1988. i) 31-ét követően e ltö ltö tt időnek az a tartam a idő. Az 1988. ö jkórházi ápolás ala tt állt. de legfeljebb a tagsági idő naptári ta rta m a . v a la m in t az egyéni vá lla lko zó kén t e ltö ltö tt időnek azt a ta rta m á t.jé - . (8) Nem lehet szolgálati id ő kéntfigyelem be venni a termelőszövetkezeti tagként e ltö ltö tt azt az időt. R. ej háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fia ta la b b beteg gyerm ek ápolása m ia tt a munka végzése alól mentesítést kapott. a szakszövetkezet tagja. december 31-ét követő szolgálati idejénekszámításánál közös munkával teljesített m unkanapként a) a személyesen teljesített m unkanapokat és b) m eghatározott terület családi vagy egyéni művelé­ se címén a terület megműveléséhez szükséges . (4) A T.a heti pihenőnapok k i­ vételével . zösség js gánkereskedőnek. § (1) A mezőgazdasági szakszövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : szakszövetkezet) 1970. április 1-jétől 1995. és azt m egszüntették. ' d)a tagsági időnek annyiszor harm inc napja. g jn é p i ülnöki tennivalókat végzett. az egyéni gazdálkodó. ha rokkantsági nyugdíjat álla p íto tta k meg. am elyre a társadalom biztosítási já ru lé k . ja n u á rl-jé tő l nyugdíj-biztosítási járulékot fizettek. j) ille tő le g tagságának fennállása a la tt m u n k a v i­ szonyban á llt. amelyre a kisiparos 1962. decem ber s z o lg á la t i (2) Ha a szolgálati idő (l) bekezdés szerinti utólagos (6) M unkanapnak számít . to ­ vábbá katonai szolgálata vagy tan folya m o n részvétele m ia tt közös m unkát nem végzett. eja deportálásban tö ltö tt időt. § Szolgálati időkéntfigyelem be kell venni a 38. a gazdasági m unkaközösség ta g ja és a szerződéses üzem eltetésű ü zle tve ze tő je házastársának. rulékot it nőnél í nyolcín száz- a kisiparosként. m intha a szolgálati idő figyelem bevételét nem kellene korlátozni. ej szülési szabadságon vo lt. va­ slapból. f) katonai szolgálatot teljesített. 1996. ha a tagság egész éven á tfe n n ­ á llo tt. vagy egész napos tanfolyam on (iskolán. továbbá 1988. R.vagy felső­ fokú oktatási intézm ény nappali tagozatán ta n u lt. § (4) bekezdését kell alkalm azni arra az időtartam ra. december31-éig m egfizette. ja n u á r 1-je e lő tt fe n n á llo tt tagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ejaz első belépés teljes naptári ¿ve. (2) A termelőszövetkezeti tag 1967. am elyneksorán a) keresőképtelensége. 1996. 35. §-b a n e m líte tt szervek hivatásos vagy továbbszolgáló állom ányában tö ltö tt időt. január 1-je e lő tti szolgálati idejének a számításánál fél m unkaegységet kell figyelem be venni m inden olyan m unkanap után. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. § (1) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni azt az id ő ta rta m o t. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . * (7) Termelőszövetkezetnél 1966. továbbá e jogviszony alapján táppénzben (baleseti tá p ­ pénzben) részesült. de­ cember 31-éig a társadalom biztosítási já ru lé ko t.) ve tt részt. 37. nő száz m un kanapotteljesített.az a nap is. ja n u á r 1-jétő l az előirt n yu g d íjjá ru lé ko t. vagy egyéb jogcím en is b iz to síto tt v o lt. § A mezőgazdasági szövetkezeti ta g közös m unkában részt vevő családtagja szolgálati idejének a számításánál a 40. (2) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be ve n n i a gaz­ dasági munkaközösség. amely a la tt a tag 1960. 36. am elynek utólagos já rulé kfize té s mellett történő beszámítását a mezőgazdasági szövetke­ zet tagjának a közös m unkában részt ve tt családtagja. 39. kivéve. ha a tagság az egész naptári éven át nem á llo tt fenn.

(IV. ha ó ja munkavállalásra 1989. (4) Ha a magyar állam polgár 1992. va la m in t a diakonissza nővérek és a Szociális Missziótársulat nővéreinek ilyen minőségben munkában e ltö ltö tt idejét. m intha ezalatta tagsági viszcínyfennállott volna. december 31-e között e ltö ltö tt időt. (5) Nem lehetszolgálati időként figyelem be venni a szakszövetkezeti tagként e ltö ltö tt azt az időt.magánkezdeményezésre . december31-ét követően társadalom bizto­ sítási já rulé ko t fize tett. R. 52. amely a la tt a szakszövetkezet tagja növelt összegű szak­ szövetkezeti já rulé ko t fizetett. illetőleg szülési segélyezés időtartam átszolgálati idő szempontjából úgy kell tekinteni. (2) Az 1967. (2) Szolgálati időnek számít a szakszövetkezeti t