K Ü L Ö N S Z Á M

’ a

13

TÖRVÉNY

Járulék helyett szocho Magasabb vállalkozói minimum-járulékalap Elvárt béremelés adókedvezményei Öregségi és rokkantsági ellátások

2 0 1 2 /1 . J A N U Á R

| Á R A ifí+ 9 0

FT

Új szakképzési hozzájárulási szabályok

Társadalombiztosítás

TARTALOM

Tisztelt Olvasó!
A társadalom biztosítási rendszer évtizedes fu n d a m e n tu m a in a k áta la kítá sáról, részleges felszám olásáról d ö n tö tt a parlam enti kétharm ad a 2012-re érvényes tá r­ sadalom biztosítási törvénycsom ag elfogadásával. A két legsarkalatosabb v á lto ­ zás, hogy m értékében vá lto za tla n úgynevezett szociális hozzájárulási adó (szocho) váltja fel a klasszikus tb -já ru lé k o t - s azzal, ho g y adó le tt a já ru lé k b ó l, fizetése nem keletkeztet e llá tá s ijo g o s u lts á g o t-, továbbá hogy a n yu g d íjko rh atá r b e tö l­ tése e lő tt tö b bé m ár nem á lla p íth a tó m eg nyugellátás, m egszűnik az előre h o zo tt nyugdíj, a korengedm ényes n yu g d íj, a korkedvezm ényes n yu g d íj, s szerepüket a korhatár e lő tti ellátások veszik át. Teljesen ú j tö rvé n y e k ke l, de szintén drákói szigorral a la k íto ttá k át a rokkantsági n yu g d íja t m eg vá lto zo tt munkaképességűek ellátásává. Teljesen á tfo rm á ltá k a szakképzési hozzájárulás rendszerét is, a cégek e terhet ezentúl m ár nem tu d h a tjá k le saját dolgozóik képzésével vagy szakképző iskoláknak n y ú jto tt összegekkel. A Fidesz-korra je lle m ző kapkodás, utolsó p illa natokbani, a 2012-es költségvetés bevételéhségétől vezérelt paragrafusm ódosító dömping eredm énye az is, hogy azonnali í+8 m illiárd és to vá b b i 200 m illiárd fo rin t reményében rákényszeríthetik a m a g á n -n yug d íjp é n ztá ri ta g oka t az állam i n yu g díjrendszerbe való visszalépésre, erre szolgál ugyanis a pénztártagok 10 százalékos / tagdíjának a tb-nyugdíjkasszába terelése, s hogy a százezer tag újra szerezhet á l­ lami nyugdíjjogosultságot. Szokásos, ezúttal 2012-re szóló társadalom biztosítási különszám unkban 13 tö r­ vé n yt- közte négy teljesen ú ja t - közlünk, a le gtöbbetteljes terjedelem ben, a hoz­ zájuk kapcsolódó korm ányrendeletekkel egységes szerkezetben, és ahol szüksé­ gesnek íté ltü k, összefoglaltuk a szorosan hozzájuk kötődő adózási tu d n iv a ló k a t is. Ismét részletesen fo g la lko zu n k a 2010 m ájusától életbe lé p te te tt kötelező hatályú uniós koordinációs rendelettel és végrehajtási utasításával -k ö z ö lv e ezekszövegét is-, az a lkalm azandójog m egállapításának elveivel, a kiküldetés szabályozásával, általában véve az uniós m unkavégzés társadalom biztosítási szabályaival. 2012-ben 3,6 százalékkal, évi 7 9W 200 fo rin tra nő az egyéni n yu g d íjjá ru lé k fízetésfelső határa, d e tová b bra is plafon n é lküli marad a cégekszochóra keresztelt befizetése. A m ásodfoglalkozások után is kell egyéni egészségbiztosítási já ru lé ko t fizetni, amely egyébként is 1 százalékponttal nő. A főállású társas és egyéni v á lla l­ kozóknak legalább a m in im á lb é r (ille tve a g a ra n tá lt bé rm in im u m ) másfélszerese után kell havonta egészségbiztosítási já ru lé ko tfiz e tn i. Szocho-kedvezm ény vehető igénybe, ha a m un ka ad ó v á lla lja a m un ka bé rek n e ttó értékének m egőrzését; e kedvezmény mértéke m un ka vá lla ló n ké n t legfeljebb 16125 fo rin t havonta. Borzolja majd a vállalkozói kedélyeket, hogy a béren kívüli ju tta tá s o k értékénel<1,19-szorosa után 10 százalék ehót kell fiz e tn iü k. A fizetendő já ru lé ko kró l, a fo g la lko zta tó i ju tta tá s o k közterheiről külön tá b lá ­ zatot is közlünk, akárcsak - a személyre szóló tájékozódást segítendő - a korhatár alatti és a rokkantsági n yugdíjak átalakításáról. 2012 ja n u á rjá tó l a n y u g d íja k a t csak a te rv e z e tt in flá c ió v a l, 4,2 százalékkal emelik. Ugyancsak e n n yive l nő a k o rh a tá r e lő tti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék. N yugdíjat csak az kaphat m ajd, aki b e tö ltö tte a rá irányadó korhatárt. A rokkantsági nyugdíj szerepét 2012-től a rehabilitációs ellátás, 3 rokkantsági ellátás és a bányászok járadéka veszi át. Reméljük, tb - és adószakértők közrem űködésével készült kia d vá n yu n k m a­ gyarázatai és példái ezúttal is aprópénzre vá lth ató n a k bizonyulnak a gyakorlatban, essegíteni tu d u n k a 2012-ben is szövevényes tb -re n d szer m egértésében. Különszám unkról, akárcsak a m ár 2011-ben m e g je le n t a d ó k ia d v á n y u n k rol információkkal szolgálunk a w w w . adozona.hu o ld a lon , ahol új szolgáltatást ls indítottunk (ism e rte tő n k e t lásd a 91. o ld a lo n ), m e g k ö n n y íte n d ő a naprakész igazodást az a d ó - és tb-ké rd é sekb e n.

7
7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16

MIT KELL TUDNI A TB-RŐL ÁLTALÁBAN?
Járulékmegszűnés Járulékm értékek Példák já ru lé kfize té si fe lső h a tá rra Járulékfizetési felső határ Járulékfizetési alsó határ Fontosabb változások A fiz e te n d ő já ru lé k o k h a vi alapja, m értéke 2012. ja n u á r 1-jétől Költségvetési kötelezettségek E lta rto tta k havi járuléka Foglalkoztatói (m u n ká lta tó i) já rulé ka lap Egyéni já rulé ka lap M ié rt m i jár? Egyéni n yu g díjjárulék Egyéni egészségbiztosítási és m un ka erő -p ia ci já ru lé k Többes jogviszony Nem b iz to síto tta k járuléka Korkedvezmény-biztosítási járulék Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre Egyéni vállalkozó já rulé ka i, já rulékalapja Kezdő egyéni vállalkozó Egyéni cég m in t társas vállalkozás Társas vállalkozás Többes jogviszony Többes vállalkozó Vállalkozó diák Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Nyugdíjas-vállalkozó Segítő családtag Ekhós jövedelem Vállalkozás, bedolgozás, megbízás Szellemi alkotás Összeszámítási szabály Mezőgazdasági ősterm elő Egyéb jogviszony Utólag fiz e te tt jövedelem K ülföldiek biztosítása Magyarországon ta n u ló kü lfö ld i K ülföldi, b e lfö ld i Egyházi személyek já ruléka Egyéni m un ka erő -p ia ci já ru lé k Rehabilitációs hozzájárulás

2Í+I M it KELL TUDNI
AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL?
24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 Egyéni százalékos eho K ifizetői százalékos eho A k ifiz e tő t te rhelő közterhek m e lle tt a d h a tó ju tta tá s o k Más ta g álla m i b iz to síto tta k N yilatkozat az egyéni ehóról Kivételek a százalékos eho alól Példa béren kív ü li ju tta tá s o k (cafeteria) közterheire 2012-ben Egyéni ehobevallás Példa in g a tla n -b é rb e a d á s ehójóra Bevallás, befizetés Hozzájárulás túlfizetése

27

M it k ell t u d n i AZ EVÁSOK JÁRULÉKÁRÓL ÉS EHÓJÁRÓL?
Főállású egyéni vállalkozó járulé ka lap ja Magasabb já rulé ka lap választása Járulékm érté^, ta g d íjm é rté k Járulék szünetelése, mentességek Egyéni vállalkozó többes jogviszonya Nyugdíjas vállalkozó Járulék befizetése, bevallása T á rsaw állalkozás és vállalkozó Egészségügyi hozzájárulás

27 27 27 27 27 27 28 28 28

28

M it

kell t u d n i

a külön

TB-SZERZŐDÉSEKRŐL?
*28 28 28 Szerződéses szolgálati idő Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Egészségügyi szolgáltatás

29

17

M it k ell t u d n i A SZOCIÁLIS HOZZÁ­ JÁRULÁSI ADÓRÓL?
Adóalanyok Adóalany kifize tők Adófizetéssel já ró jogviszonyok Kifizetői adóalap Egyéni vállalkozók Evás egyéni vállalkozó Társas vállalkozás személyesen közrem űködő ta g ja Mezőgazdasági ősterm elők Példa rész-adókedvezm ényre 2012-ben Példa rész-adókedvezm ényre 2013-ban N yilatkozatok m ásodfoglalkozásban Az adó m értéke Adókedvezm ény a m unkabérek n e ttó értékének megőrzésére A kedvezmény m értéke E lvárt béremelés Karrier Híd Program kedvezménye Nem szakképzettek adókedvezm énye Foglalkoztatási kedvezmények Példa e lv á rt béremelésre Adókedvezm ények korlátozása Bevallás, befizetés „Kedvezm ényes" szankció

M it k ell t u d n i AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJRÓL?
Nyugdíjemelés N yugdíjprém ium Havi nyu g d íjm in im u m o k Öregségi nyugdíj N yu g d íjm in im u m o k 2012-ben Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor M éltányosságok Az öregségi nyugdíj alapja Az öregségi nyugdíj összege Keresetvalorizáció Egyéb öregséginyugdíj-szabályok Tovább dolgozók nyugdíjának növelése Az öregségi n yu g d íj a s z o lg á la ti évek függvényében Ellátásszerzés ko rh a tá r fe le tt N yugdíjösszeg-rögzítés N yugdíj-szüneteltetés Szolgálati idő Özvegyi járadék Özvegyi nyugdíj E gyütt fo ly ó s íto tt ellátások özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Egyéb özvegyinyugdíj-szabályok Árvaellátás Szülői nyugdíj H ozzátartozói ellátás üzemi balesetben e lh u n yt után Eljárási szabályok

17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22

29 29 29 29 29 29 30 30 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35

u VGkülönszáma ■ Megjelenik 2012 januárjában ■ ISSN 1789-7610« ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-1-1*36-201(5, HarkISZ°l8alat@hVg’hu " AZ összeáll,tAsban KÖZREMŰKÖDÖTT: Barna Judit, Brázovics Ildikó, Dékán Judit, Ma SU!sa,)uhászGáborTamás, Kajdi László, Kardos Gabriella, KormosÁgnes, Lendvai Edit, Lóránt Szabolcs, watth Ágnes, Molnár Patrícia, Nagy Tamás, Paulik László, Rézmovits Ádám, Román Zsuzsanna, Tóth Szántó Csaba, Szauer Péter, Szegedi Kálmán, Tomka Eszter, Tóth Lajos, Tóth Libóriuszné, ^í'H da ■ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: HVG Press Kft. ■ NYOMDA: Révai Nyomda Kft., Budapest 105 KIA“ Ó: a HVG Zrt. vezérigazgatója

| I I i |

HVG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

4 | TARTALOM

3 7 1 M it

k ell t u d n i

A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁ­ SOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
37 | Új ellátások 37 j Rokkantsági nyugdíjak megszüntetése 37 | Szociális ellátások megszüntetése 37 | R ehabilitációs já rad é k kifu tta tá s a 37 | R okkantsági ellátássá alakítás 38 | R ehabilitációs ellátássá alakítás 38 | Új ellátás m egállapítása m egváltozott m unkaképességűeknek 2012-ben 38 | K om plex ú jram inő sítés 39 | Felülvizsgáltak ellátása 39 I N yugdíjn ö ve lé s-é rvé nye síté s 40 j Példák m e g v á lto z o tt m unkaképességűek e llá tá s á ra 40 | 2011-es igények elbírálása íf0 | R okkan tn yu g d íj elnevezésváltozása 40 | Új m eg állapítás ro kka n tsá g i ellátásra 41 | Új m egállapítás re h a b ilitá ció s ellátásra 42 | R ehabilitációs e llátás összege 42 | R ehabilitációs te rv 42 | Jogosultság rehabilitációs kártyára 42 | R ehabilitációs ellátás szüneteltetése 42 | Ellátásm egszüntetés 42 j B izto s ítá s iid ő ta rta m -s zá m ítá s 43 | M egváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása 43 | Á tla g jö ve d e le m -s zá m ítá s 43 | Ellátások emelése 43 I A d ó -é s já ru lé k fiz e té s 44 | Ig é nyb e nyú jtá s | Orvos szakértői m inősítés 44 | F elülvizsgálat 44 | A da tszolgáltatás 44 | Jogosultságkorlátozás 44 | Bányászellátás

52 52 52 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56

| | | | | | | | | | I | | | | 1 |

P én ztártag tb -n y u g d íja Visszalépő n yu g d íjjo g o s u lta k Tagsági viszony keletkezése M a g á n -n y u g d íjp é n z tá ri adózás 2012-ben Tagi jo g o k, kötelezettségek Tagdíj bevallása és befizetése P énztári szolgáltatások P énztártag halála Hozam garancia P énztári garancia Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t P énztári m űködés Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra V álasztható p o rtfo lió k In fo rm a tik a i előírások Á talakulás, megszűnés Á llam i fe lü g ye le t

69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73

57 | MIT KELL TUDNI
AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKRÓL?
57 57 57 57 57 58 | | | | | | P én ztártípu sok Tagi jo g o k Pénztártagság Tagdíjfizetés M u n k á lta tó i hozzájárulás Példa elszám olóegységre épülő n y ilv á n ta rtá s ra P én ztártám o g a tó P énztártag halála, szám laöröklés P énztárszervezet Jogosultság n yu g d íjp é n ztá ri szolgáltatásra E gyé n iszá m la -é rte sítő Tagi lekötés h ite lfe d e z e tre Tagi kölcsön Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t H oza m m u ta tó k n yilv á n o s sá g a hozatala H a táridők Számlalezárási költség Tagdíjból le v o n h a tó költségek In fo rm a tik a i előírások Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra P énztári alapok, vagyon Önkéntes p énztári adózás 2012-ben Á talakulás, megszűnés Önsegélyező p é n ztá ri szo lg á lta tá so k Egészségpénztári szo lg á lta tá so k Egészség- és önsegélyező p é n ztá ri adókedvezm ény P én ztárfelü g ye le t

| P é ld á k b a le s e ti tá p p é n z re I K ifize tő i igazolás I B aleseti já rad é k | Terhességi-gyerm ekágyi segély | Gyerm ekgondozási díj j Gyedszámítás | N yu g d íjjá ru lé k gyedből | Gyedigénylés | G yedjogosulatlanság j Példák te rh e ssé g i-g ye rm e ká g yi segélyre és gyedre | U ta zá sikö ltsé g -té ríté s | Jövedelem igazolás | E llátáskifizetés | Visszafizetési, m eg té ríté si köte leze ttsé g | E lektronikus ügyintézés | Egészségügyi szolgáltatás j Térítésköteles e llátások | Ellátás m éltányosságból I Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i

83 | Tagdíjbefizetés, ta g d íjb e va llá s 84 | Nyugdíjas egyéni vállalkozó járuléka 84 | Evás egyéni vállalkozó já ruléka 84 | Jövedelem k ü lfö ld itő l 84 | Bejelentés és adatszolgáltatás 84 j Egyéni vállalkozói bejelentés 84 | Egyéni já ru lé k elszámolása

8b\ M it k e l l t u d n i AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL A TB-BEN?
« ■ ■ H n m w n B in M H B R n i

84 85 85 85 85
86 86 86 86 86 86 86 86

7k \M it k e l l t u d n i A CSALÁDTÁMOGATÁSRÓL?
? 74 | Nevelési ellátás, isko lá zta tá si tám ogatás 74 | Jogosultak 74 | Ir/tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés 74 | Ig a zolatlan m ulasztás 75 | A családi p ó tlé k összege 75 | Egyedülálló 75 | Anyasági tám ogatás 75 í Gyes, gyet 76 | Munka gyes m e lle tt 76 | Nagyszülő gyesen 76 | A gyes, gye t összege 76 | K ifizetőhelyek, igényérvényesítés 76 | Jogalap n é lk ü li e llátás 76 | Ellenőrzés

Bejelentés A bejelentés tartalm a, kötelezetti kör Járulékbevallás Járulékkülönbözet elszámolása N yilatkozat a já ru lé kró l N yugdíjjárulék visszaigénylése A datszolgáltatás Elszámolás a kifizetésekről K ülföldi fo g la lko zta tó Becslés Méltányosság já rulé kta rto zá sná l Ism ételt ellenőrzés Mulasztási bírság

»•

58 | 58 | 59 | 59 | 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 | | | | | | | | | |

87 | M it
az

kell t u d n i

UNIÓS KOORDINÁCIÓS TB-RÉNDELETEKRŐL?
87 87 87 88 88 88 89 | | | | j | | Alkalm azandó jo g Kiküldetés K o o rd in á lt tb -e llá tá s o k A kiküldetés Igazolása Példák kiküldetésre Önálló vállalkozó kiküldetése Tevékenység végzése több tagállam ban S zo ciá lp o litikai egyezmények Biztosítás ideiglenes m egállapítása Kivétel m egállapítása K ülföldi gyógykezelés Külföldön szerzett biztosítási idők

77 | M it

k ell t u d n i

a m u n k a n é l k ü l i­ ellátásokról?

¿4 5 M it k ell t u d n i -1 A KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
45 | Új e llátások 45 | K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése 45 | N yu g d íj-á ta la k ítá s 46 | Jo g o su ltsá g m e g a la p o zó s z o lg á la ti id ő k 46 | Ellátási összeg 47 | Ellátásem elés 47 j N yu gdíjelnevezés-változás 47 | K orai n y u g d íja k á ta la k ítá s a 48 | Példák k o rh a tá r e lő tti ellátásokra 48 | Új m eg állapítás k o rh a tá r e lő tti e llátásra 49 | Új m egállapítás szolgálati já ran d ó sá g ra 50 | K orhatár e lő tti ellátás m egállapítása 2012. ja n u á r 1-jétöl 51 I Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra 51 | Új m egállapítás b a le ttm ű v é sze ti é le tjára dé kra 51 | E llátásszüneteltetés 51 | Ellátásm egszüntetés 51 | Ellátottak nyugdíjkorhatár-betöltése 51 j S zolgálatiidő-szerzés 51 I Jogosultságkorlátozás

61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |

77 | Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély 77 | K eresetpótló ju tta tá s összege 77 | F o g la lko zta tá st b ő vítő tá m o g a tá so k 77 | Álláskeresési e llátások 77 | Jogszerző idő 77 | E gyüttm űködési köte leze ttsé g 77 | N yilv á n ta rtá s szünetelése

89 | 89 | 89 | 89 | 90 !

7 8 1 M it

k ell t u d n i

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL? ■■■■ ■■■
78 | A hozzájárulás alapja, m értéke 78 | M egszűnő h o zz á já ru lá s­ csökkentési lehetőségek 78 | A hozzájárulás kö te le z e ttje i 78 | Mentesség hozzájárulás alól 78 j A hozzájárulás te ljesítése 79 | H o zzájá ru lá s-te ljesíté s g y a k o rla ti képzéssel 79 | V isszatérítés 80 | Tanuló á tirá n yítá sa - te lje síté si m eg b ízott 80 | Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k 80 | Képzés, képzési rendszer fe jle szté sé ne k tám ogatása 82 | Á tm e n e ti rendelkezések

TÖRVÉNY, RENDELET
a társadalombiztosítási ellátásokról a szociális hozzájárulási adóról 122 a m unkabérem elés 2012. évi e lv á rt m értékéről 124 az egészségügyi hozzájárulásról 127 a társadalom biztosítási nyugellátásról 165 a ko rh a tá r e lő tti ellátásról 179 a m eg vá lto zo tt m unkaképességűek ellátásairól 192 a m agánnyugdíjról 226 az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 253 a foglalkoztatássegítésről 269 a fo g lalkoztatásbővítésről 275 a szakképzési hozzájárulásról a g y a k o rla ti képzés költségeinek 281 elszám olásáról 282 a kötelező egészségbiztosításról 325 a családok tám ogatásáról 343 uniós ko o rd in á lá si rendelet 362 uniós ko o rd in á lá si vé g rehajtási rendelet 94 116

66 | M it k ell t u d n i AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKRÓL?
Ellátásválasztás Táppénzjogosultság Többes jo g viszo n y A tá p pé n zjo g o su ltsá g id ő ta rta m a Időszakfogalm ak Táppénzalap Osztószám P éldák táppénzre Táppénzm érték G yerm ekápolási tá p pé n z Betegszabadság Táppénz az első b e teg n a p tó l Baleseti e llátások Baleseti tá p pé n z H atározat üzem i b a lesetről A baleseti tá p pé n z m értéke Kiegészítő tevékenységű vá lla lko zó k

52 | M it

k ell t u d n i

831 M it

k ell t u d n i

A MAGÁNNYUGDÍJ­ PÉNZTÁRAKRÓL?
52 | Önkéntes p é n ztá rta g sá g 52 | Visszalépés a tb -b e 52 j Tagdíjfizetés

A BEVALLÁSRÓL, BEFIZETÉSRŐL, ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL?
83 | Járulékbevallás 83 | Járulékbefizetés

HVG l T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

7

Mit kell tudni Fontosabb változások

a tb-ről általában?
Járulékm egszűnés
Változás 2012. ja n u á rl-jé tő l. A foglalkoztatók és

2011. d e ce m b e r 1 -jé tő l.

■ A 24 százalékos nyugdíj-biztosítási járulék helyetti nyugdíj-hozzájárulás nem lép hatályba.
2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l.

Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kö­ telező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett véglegesen a nyugdíjjárulékot kell fizetniük. Járulékfizetési felső h a tá r
Változás2012. ja n u á rl-jé tő l. Az egyéni nyugdíj2012. ja n u á r l- jé t ő l.

egyéni vállalkozók által fizetett 27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék helyébe az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó lép.[ Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. §(1) bekezdésében.]

járulék-alap felső határa 2012-ben napi 21700 fo­ rintra, évi 7 942 200 forintra nő (2011-ben 21000, illetve 7 665 000 forint volt). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. § (2) bekezdésében.]

Járulékm értékek
V áltozás 2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.] V á lto zá s2012. ja n u á r l- jé tő l. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7,5 százalékról 8,5 százalékra nő, ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(4) bekezdéseiben.] Nem v á lto z o tt. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő természetbeni egészségbiztosí­ tási járulék változatlanul 4 százalék, a munka­ erő-piaci járulék 1,5 százalék. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(3) bekezdéseiben.]

Járulékfizetési alsó h a tá r/
Változás 2012. ja n u á r l- jé tő l. A főállású egyéni és társas vállalkozónak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) másfélszerese (2012-ben havi 139 500, illetve 162 ezer forint) után kell megfizetniük. Megszűnikjaz az előírás, ami lehetővé tette, hogy a járulékfizetési alsó határ utáni járulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. így a járulékfizetési alsó határ után minden egyes naptári hónapban kell járulékokat fizetni (kivé­ ve például a táppénzes időszakot, a szünetelés idejét stb.). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.] Nem v á lto z o tt. Az egyéni nyugdíjjárulékot to­ vábbra is legalább a minimálbér után kell megfi­ zetni. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ

■ A foglalkoztatói 27 százalékos tb-járulékot felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hoz­ zájárulási adó. ■ A biztosítottat terhelő egyéni pénzbeli egész­ ségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. ■ A főállású egyéni és társas vállalkozók az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább közép­ fokú végzettséget, illetve szakképzettséget igény­ lő főtevékenység esetén a »garantált bérmini­ mum) másfélszerese után kötelesek megfizetni. ■Társadalombiztosítási szempontból a gazdasá­ gi társaság megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő tagja is tórsas vállalkozónak minő­ sül, kivéve, ha személyes közreműködési köte­ lezettsége is van a társaságban, ekkor az utóbbi alapján minősül társas vállalkozónak, és az ügy­ vezetői jogviszonyában megbízási vagy munkaviszony alapján jön létre a biztosítása. ■ A nyugdíjjárulék-fizetés napi felső határa 21 700 forint (2011-ben 21 ezer forint volt). ■ A nem biztosítottak, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatók egészségügyi szolgál­ tatási járuléka havi 6390 forint (5100 forint helyett). ■ Megszűnik a másodfoglalkozások egyéni pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetés alóli mentessége.

Példák járulékfizetési felső határra
A ) A munkavállaló 2012. július 1-jén lép munkába, novemberben fizetés

kap, a „B” társaságtól pedig az ügyvezetésért összesen 3 millió forint ügyvezetői díjat.
Já ru lé k ,A" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) ,B" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) t,A" cégnél egészségbiztosítási és m unkaerő­ piaci já ru lé k (8,5%) ,B" cégnél egészségbiztosítási járulék (3 + ít%) Összeg 594 580 Ft 232 190 Ft 637 500 Ft 210 000 Ft Szám ítás 2 7 4 x 21 7 0 0 x0 ,1 1 0 7 x 21 7 0 0 x0 ,1 7 500 0 0 0 x0 ,0 8 5 3 000 0 0 0 x 0 ,0 7

nélküli szabadságon van. Munkaviszonya 2012. december 31-én is fennáll, év végéig 4,5 millió forint az abból származó bérjövedelme.
Járulék N yugdíjjárulék (10%) Egészségbiztosítási és m unkaerő-piaci já rulé k (8,5%) Összeg 3 34180 Ft 382 500 Ft Szám ítás 154x21 7 0 0 x0 ,1 4 500 0 0 0 x0 ,0 8 5

A nyugdíjjárulékot - napi 21 700 Ft felső jövedelemhatárig - 3 341 800 Ft után, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a teljes bérjöve­ delem után kell megfizetni. B)A munkavállaló 2012-ben február 1-jétől október 31-éig munkavi­ szonyban áll „A” társaságnál, „B” társaságnál pedig 2012. augusztus 1-jétől november 15-éig ügyvezető megbízási jogviszonyban. „A” tár­ saságtól összesen 5 millió forint munkabért és 2,5 millió forint bonuszt

Az egyéni nyugdíjjárulék-alap évi felső határát többes jogviszonynál is a biztosított napok száma alapján kell kiszámítani. Ez 289 x 21 700 Ft, vagyis 6 271 300 forint, ami után 627 130 forint nyugdíjjárulék fizetendő, így a munkavállalónak 199 640 forint nyugdíjjárulék visszajár, amit a „B” társaságtól kérhet vissza, vagy az éves adóbevallásában az adóhatóságtól. [195/1997. kormányrendelet 7 §] /A

HVG

T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8

TB-ELLÁTÁSOK

A fizetendő járulékok havi alapja, mértéke 2012. január 1-jétől
S tá tu s (jo g v is z o n y ) 2 7 % -o s s z o c iá lis h o z z á já ru lá s i a d ó 10% -os n y u g d íjjá ru lé k (fe lső h a tá r na p i 21700 Ft, évi 7 942 200 Ft) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem

1
---- ---i

M unkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vá la szto tt tisztségviselői jogviszony Munkaviszony Megbízás, választott tisztségviselő, bedolgozó Heti 36 órás munkaviszony melletti további foglalkoz­ tatásijogviszony Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Nyugdíj m elletti jogviszony Társas vállalkozás és társas vállalkozó Főfoglalkozású (ideértve az evás cég társas vállakozó tagját is) Heti 36 órás munkaviszony m ellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Másik társas vállalkozás főfoglalkozású tagja Főfoglalkozású egyéni vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igényláfőtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 112,5%-a, illetve magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Evaalap if%-a Evaalap <t%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Nincs Nincs Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) vagy a vállalt magasabb összeg Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap <t%-a Evaalap <+%-a Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap 10%-a Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Megelőző évi bevétel 20%-ának 1/12 része Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (középfokú végzettséget igénylő főtevekénység esetén pedig legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adoeloleg-szamitasnal figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alap­ ján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Járulékalapot képező jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem, de legalább a minimálbér Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem

1

1

1 i
5

-

7 (

1

7

7

7

7 \

1

7 (

1

Főfoglalkozású evás

7 V c 7 7 7 7 7 l 7 í)

Heti 36 órás munkaviszony mellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Evás, heti 36 órás munkaviszony m ellett Evás, közép- vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Főfoglalkozású társas vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) evás B izto s íto tt mezőgazdasági ősterm elő Tárgyévben kezdő őstermelő, vagy akinek a megelőző évben bevétele 8 000 000 Ft-nál több Tárgyév előtti évben maximum 8 000 000 Ft bevétel

b

szempontjából változatlanul jelenti a garantált bérminimumot is, ha az egyéni vállalkozó sze­ mélyesen végzett főtevékenysége, illetve a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettsé­ get igényel. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.]

Költségvetési kötelezettségek
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A nemzeti koc­ kázatközösségbe tartozók után a központi költségvetés személyenként havonta 5850 fo­ rint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az Egészségbiztosítási Alapnak (2011-ben csak­ nem 60 százalékkal többet, havonta 9300 forintot fizetett személyenként).

A nemzeti kockázatközösségbe tartoznak ezentúl: ■a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszünte­ téséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati já­ randóságról szóló törvény alapján korhatár előtti el­ látásban vagy szolgálati járandóságban részesülők, ■az előadó-művészeti szervezetek támogatásá­ ról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettművészeti élet­ járadékban részesülők, ■a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási já­ radékában részesülők. [Lásd az 1977/LXXX. törvény 16. §-ában, 26. § (5) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A nemzeti kockázatközösség részesei:

■a nyugdíjasok, ■a gyesben, gyedben részesülők, ■ az időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési juttatásban részesülők, ■ a középfokú nevelési-oktatási vagy felsőok­ tatási intézményben nappali tagozaton tanuló nagykorú magyar állampolgárok, ■a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózko­ dási hellyel rendelkező kiskorú magyar állam­ polgárok, ■a személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos szociális intézményben elhelyezettek, ■a fogvatartottak, ■a szociálisan rászorulók, ■a hajléktalanok. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. §-ában.]

H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

I
E g é s z s é g b iz to s ítá s i és m u n k a e r ő -p ia c i já r u lé k J--— e g é s z s é g b iz to s ítá s i: 7 (k + 3) % 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem i*%: Járulékalapot képező jövedelem; 7%: Csak a nyugdíj folyó­ sításának szüneteltetése esetén m u n k a e r ő -p ia c i: 1,5% Járulékalapot képező jövedelem Nincs Munkaviszony: a járulékalapot képezójövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Munkaviszony: a járulékalapot képező jövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Nincs E gé szség ü g yi s z o lg á lta tá s i já r u lé k Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

-

7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem. 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem

Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garan­ tált bérminimum) 150%-a Nincs Nincs Járulékalapot képezójövedelem ,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs i

7%: Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján, Járulékalapot képezójövedelem, vagy nyilatkozata alapján, vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs 7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 150%-a, magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Evaalap 4%-a 7%: Evaalap 4%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs 7%: Minimálbér. Magasabb összeg vállalható 4%: Megelőző évi bevétel 1/12 része. 3%: Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér ( legalább középfokú végzettséget igénylő te vé ke n ysé g e ié n legalább a garantált bérminimum) 150%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a, vállalt magasabb járulékalap Nincs Nincs Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs Nincs Nincs Á

Havi 6390, napi 213 Ft, a társas vállalkozás fizeti Nincs t,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Havi 6390, napi 213 Ft Havi 6390, napi 213 Ft Nincs Nincs

E lta rto tta k havi já ru lé k a
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül eltartott személyenként havi 6390 (napi 213) forint egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni (2011ben havonta 5100 forintot, naponta 170 forintot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (4) bekezdésében.] Nem vá lto zo tt. Ha a lakóhely szerinti települé­ si önkormányzat jegyzője - az eltartott által be­ nyújtott dokumentumok alapján - igazolja, hogy az eltartott családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum (2012-ben is havi 28 500 forint) 120 százalékát, illetve az egye­ dülálló jövedelme a nyugdíjminimum 150 száza­ lékát, a járulékot nem kell megfizetni. A fizetési

kötelezettséget az eltartottól más átvállalhatja, ha az eltartott ebbe beleegyezik, s azt az adóhatóság is jóváhagyja. Ezt az eltartottnak 15 napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnak. A bejelentett adatokat az adóhatóság tíz napon belül - elektro­ nikus úton - köteles megküldeni az Egészségbiz­ tosítási Alap kezeléséért felelős szervnek. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (5)-(6) bekezdéseiben.]

utoljára tb-járulékot megállapítania, amelyet a 2011. decemberről benyújtott bevallásban kell közölnie. A felszolgálási díj után a foglalkoztató 15 szá­ zalék nyugdíjjárulékot fizet (korábban ugyan­ ennyi nyugdíj-biztosítási járulékot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 20. §-ában, 26. § (7) bekezdésében.]

Egyéni já ru lé k a la p
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A biztosítottat terhelő - 2012-ben már 3 százalékos mértékű - pénzbeli egészségbiztosítási járulékot mind­ egyik biztosítási jogviszonyban megszerzett járulékalapot képező jövedelem után meg kell fizetni, még akkor is, ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal.
H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

F oglalkoztatói (m u n k á lta tó i) já ru lé k a la p
Változás 2012. január 1-jétől. A foglalkoztatói tb-járulék megszűnik (helyébe a szociális hozzájárulási adó lép), ezért a biztosított által 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre kell a munkáltatónak

10

TB-ELLÁTÁSOK

Miért mi jár?
Egészségügyi szolgáltatási já ru lé k
Nem vá lto zo tt. Természetbeni egészségügyi szolgáltatások (például kór­ házi ellátás, gyógyszertámogatás) igénybevételére jogosultak a nem biztosítottak, illetve más társadalombiztosítási jogviszonyuk alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak (például eltartott nagykorú hozzátartozók), ha megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ami 2012-ben napi 213 forint, havi 6390 forint. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. § (1) r) pontjában, 39. §-ában.]

lapodást a kedvezményezett helyett más személy vagy szerv is megköt­ heti. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 34. §-ában.]

K ülföldön m u n k á t vállalók
Nem vá lto z o tt. A külföldön létrejött biztosítást - 15 napon belül - köte­ lező bejelenteni az egészségbiztosítónak, ha e külföld másik uniós állam, illetve Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, vagy olyan állam, amellyel Magyarország szociális biztonsági egyezményt kötött. [Lásd az 1997/LXXXIU. törvény 80. § (5) bekezdésében.]

Egészségbiztosítási ellátások
Nem vá lto zo tt. Aki 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járu­ lékot fizet, az egészségügyi szolgáltatásokra (például kórházi, orvosi ellátásra, gyógyszertámogatásra), aki 3 százalékos pénzbeli egészségbiz­ tosítási járulékot fizet, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra (például táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyedre) jogosult. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 14., 18. §-aiban.] Aki kiegészítő tevékenység után egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet - vagy aki után ezt megfizetik -, annak baleseti ellátás és természet­ beni egészségügyi szolgáltatás jár. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 15., 19. §-aiban.]

Többes jogviszony
Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Mindegyik biztosítási jogviszony után kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni, ezért mindegyik után jár pénzbeli ellátás, például táppénz.

[Lásd az 1997/LXXX. törvény 31. § (3) bekezdésében.]
ß

Ekhózók
Változás 2011. decem ber31-étől. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. Nem vá lto z o tt. A 15 százalékos ekhóból ■ 1,6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék, ezért az ekhózó - az ekhóról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. paragrafusának (1) bekezdése sze­ rint -egészségügyi és baleseti szolgáltatásra, illetve baleseti járadékra jogosult, ■3,9 százalék a nyugdíjjárulék, ennek fejében az ekhoalap 61 százaléka beszámít a nyugdíjba.

Felszolgálási d íj u tá n i nyugdíj
Nem v á lto z o tt. Ha a felszolgálási díj után a foglalkoztató megfizeti a 15 százalék nyugdíjjárulékot, a díj 81 százaléka beleszámít a nyugdíj­ alapba. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 26. § (7), az 1997/LXXXl. törvény 22. § (1) bekezdéseiben.]

M egállapodás s zolgálati időre
Nem vá lto z o tt. Aki megállapodás alapján - legalább a minimálbér, legfel­

M u n ka erő -p ia ci já ru lé k
Nem v á lto z o tt. Aki megfizeti a munkaerő-piaci járulékot, az jogosult álláskeresési ellátásokra. [Lásd az 1991/IV. törvény 26-30. §-aiban.]

jebb azonban az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határ összege után - 34 százalék nyugdíjjárulékot fizet, annak szolgálati idő jár. A megál­

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot is fizetnie kell a biztosítottnak a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartamú jogviszony megszünteté­ se esetén a munkavállalóknak, illetve a közalkal­ mazottaknak kifizetett összeg után is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. §[1] bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. Egyéni járulék alapját képezi a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hiva­ tásos nevelőszülői díj, az ösztöndíjas foglalkoz­ tatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Ha nincs olyan jövedelem, amelyet a sze­

mélyi jövedelemadó előlegének számításánál jövedelemnek kell tekinteni, a járulék alapja munkaszerződés esetén a munkaszerződés­ ben meghatározott személyi alapbér, ha pedig a munkát nem munkaviszony, hanem munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízás) keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj. Külföldi kiküldetés esetén a személyi alapbér (vagyis járulékalap): a mun­ kaszerződés alapján fizetett, juttatott, kikülde­ tést megelőző évi havi átlagos alapbér; ha ilyen nincs, a tárgyhavi személyi alapbér. Nem képezi a biztosított nyugdíjjárulékának és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kának alapjai a foglalkoztató állal megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, a személyijövedelemadó-törvény 71. paragrafusa szerinti béren kívüli juttatás, a jövedelmet pótló kártérí­ tés (keresetpótló járadék), a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom,

földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosításá­ ra irányuló felhasználási, hasznosítási, használa­ ti szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenérté­ keként kifizetett díj, a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat, valamint a felszolgálási díj. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztó­ tól közvetlenül kapott borravaló után vállalhatja, hogy 15 százalék nyugdíjjárulékot fizet. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § k) pontjában, 21. §-ában, 24. § (1) bekezdésében.]

Egyéni n yu g d íjjáru lé k

§ (4) bekezdésében. rá nézve időarányos évi felső határt kell megállapítani. hanem az egyéni járulék rábban legalább heti 36 órás munkaviszony esetén alapját képező jövedelmekhez. hanem A járulékfizetés alóli mentesítés . évi CXXVI. a határozott időtartamú jogviszony megszün­ tetése esetén a munkavállalóknak. módosító 2007.kérelmére . Ha biztosítási járulék megfizetése alól. A . aki nappali tagozaton tanul. a baleseti táppénz. [Lásd az 1997/LXXX. § (2) bekezdésében. a fizetés.és a „járulékmentes” napok szorzatával). aki saját jogú nyugdíjas. kormányrendelet 7/A %-ában. § (3) bekezdésében.] Nem b iz to s íto tta k já ru lé k a Változás2012. Ilyen időszak például a táppénz. használja Ön is a legjobb hazai programot! • 25 év szakértelm ével. törvény tizenötödik [Lásd az 1997/LXXX. az éves felső határt.a 2012-ben már 8. Az egyéni nyugdíjjárulékot töb­ százalékos korkedvezmény-biztosítási járulék bes jogviszony esetép>is addig kell megfizetni. a végkielégítés. 31. ja n u á r l. a sza­ badságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás.] olyan. az újrakezdési támogatás. egyébként korkedvezményre jogosító delmetjuttató foglalkoztatót terheli.TB-ÉLLÁTÁSOK 11 Nem v á lto z o tt. Megszűnik a 13 Nem vá lto zo tt. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állo­ mány keretében járó juttatás után.] Prémium kategória a bérügyvitelben Ne érje be kevesebbel. illetve a közalkalmazottaknak kifizetett összeg után is kell . helyszíni szemle alapján . törvény része szerint . §(1) bekezdésében.az adó­ az adóhatóságtól igényelje vissza. hogy a kérelemben meg­ az elszámolási kötelezettség a magasabb jöve­ jelölt. törvény 20/A §-ában. a terhességi-gyermekágyi se­ gély. vagy Változás 2012. 3000 ügyfél ajánlásával • naprakész programfrissítés • szakértő ügyfélszolgálat w w w . törvény (járulékalapot képező jövedelemmel) lefedett 18. Az egyéni nyugdíjjárulékot mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni mind­ addig.egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni (korábban nem kellett). törvény 19. visszafizetni.akkor állapítható meg. a gyermekgondozási díj. 31. A nem biztosítottak­ nak havi 6390 forint (napi 213 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük (2011ben ez havi 5100.] Változás 2013. a nyugdíjjárulék-köteles felső határt arányosan csök­ kenteni kell (vagyis a napi felső határ . Ha egy munkavállaló január 1-je után léte­ sít tb-kötelezettséggel járó jogviszonyt.2012-ben ez 21 700 forint . munkakörben és munkahelyen nem indokolt Továbbra is lehetőség. törvény 20/A §-ában. ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 lombiztosításijárulék-alaphoz kötődik (mivel órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal (ko­ a tb-járulék megszűnt). napi 170 forint volt). Nem v á lto z o tt. még ak­ biztosítási járulék alapja már nem a társadakor is. [Lásd az 1997/LXXX. illetve A nyugdíjjárulékot mindaddig le kell vonni. díjazás nélküli idő. nem saját jogon nyugdíjas biztosított. amit az önellenőrzésre előírt sza­ Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozbályok szerint számolhat el. törvény 24. Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség illetve az egyéni vállalkozót .hu . ha korkedvezményre jogo­ tési kötelezettségét az éves járulékfizetési felső sító munkakörben végzi vállalkozói tevékenysé­ határig . delem nem éri el az éves szintre számított felső [Lásd az 1997/LXXX.] Többes jogviszony Egyéni egészségbiztosítási és m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012.] Nem vá lto zo tt. hogy jövedelmei után járulékfize­ egyéni vállalkozó is. A munkaerő-piaci járulékot továbbra is a munkaviszonyban foglalkoztatott és a kiegé­ szítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó fizeti.ha­ azt a foglalkoztatót terheli. § (3) bekezdésében. törvény [Lásd az 1997/LXXX. valamint az a munkavállaló és vállalkozó sem.jé t ő l.díj a jogviszonyok azonos időben szűntek meg. 25/A §-ában. a gyermekgondo­ zási segély időszaka.megállapítja. ahol nincs fokozott napon belül köteles az egyénijárulék-többletet terhelés. törvény 24.már megfizette. az ilyen munkakörű főállású társas vállalkozó amíg a biztosított a foglalkoztatóinál nem nyi­ után kell megfizetni. mert annak feltételei nem a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt meghala­ állnak fenn. [Lásd az 1997/LXXX.] időszakra a felső határ napi összegével számított Nem kell megfizetni a korkedvezmény-biz­ összegig . Továbbra sem fizet munkaerő-piaci járulékot az a vállalkozó. törvény 24. § (1) bekezdésében. § (2)-(3). dó befizetéseit ne a foglalkoztatójától. aki az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. amellyel a biztosítási tározatban kell mentesítenie a korkedvezmény­ jogviszony a naptári évben tovább fennáll. hogy a magánszemély a korkedvezmény.nexon. (a járulék megszűnésével megszűnnek a mente­ ameddig az összes járulékalapul szolgáló jöve­ sítéskérési szabályok is). [Lásd az 1997/LXXX. ja n u á rl-jé tő l. ja n u á rl-jé tő l.] határt (2012-ben ez 7 942 200 forint). vagy munkaviszony­ nyal is rendelkezik. vagy állapotfelmérés. ja n u á r 1-jétől. A munkáltató a nyi­ tosítási járulékot azoknál a korkedvezményre latkozat és az igazolások benyújtását követő 15 jogosító munkaköröknél. A jubileumi jutalom. ha a kére­ 31. §(l)e ) pontjában. nem kellett).tört évjpen a naptári évben biztosítással gét. A korkedvezmény­ szerzett jövedelem után meg kell fizetni. A foglalkoztatott továbbra sem fizet egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot a felszolgálási díj és a borravaló. amíg a járulékköteles jövedelmek el nem érik az éves felső határt (2012-ben ez 7 942 200 forint). [Lásd az 1997/LXXX. tatás-egészségügyi Intézetnek a foglalkoztatót. A 13 százalékos mértékű kor­ Többes jogviszony esetén is a nem biztosított kedvezmény-biztosítási járulékot a korkedvez­ napok számával arányosan kell csökkenteni ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott. nyugdíjban nem részesülő.pénzbeli egészségbiztosítá­ K orkedvezm ény-biztosítási já ru lé k si járulékot mindegyik biztosítási jogviszonyban V áltozás2012.] 31. Ha a munkavállalónak nincs az év minden napjára járulékalapot képező jövedelme. A munkáltatónak továbbra is dolgozónként (biztosítottanként) ki kell számítania a decem­ ber 31-éig terjedő járulékfizetési felső határt (pla­ font). Kötelezett erre a főállású latkozik arról. ja n u á r 1-jétől. lemben megjelölt munkakörben a az 195/1997.2012-ben már 3 százalékos mértékű . § (2) bekezdéseiben. ha az intézet többel is egyszerre áll fenn a jogviszony. [Lásd az 1997/LXXX.5 százalékos mértékű . fejében .

hogy a munkakörülmények. törvény 19. törvény 29. éviLXXX. ■fokozott pszichés megterhelés. illetve hogy a mentesítést megkapta. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. illetve 162 ezer forint).s így biztosítása . Betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja nem munkaviszonyban látja el a vezető tisztséggel járó feladatokat. az nem ho ző . illetve .12 | T B .] Egyéni cég m in t társas vállalkozás Nem vá lto zo tt. § (3) bekezdésében. ha egy korábbi bejelentéstől számított hat hó­ napon belül akár a korábbi bejelentő.E L L Á T Á S O K Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre I. ja n u á r 1-jétőL Az egyéni vállalko­ zó 27 százalékos társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége megszűnik (helyette 27 szá­ zalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie). amely alapján társas vállalkozó­ ként biztosított.a nyilvántartásba bejegyzés napjától a vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd az 1997/LXXX. az egyéni cég tagja pedig társas vállalkozó. A visszavonás időpontja az erről szóló határozat HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E jogerőre emelkedésének napja (vagyis a mentesí­ tés visszamenőleg nem vonható vissza).] Változás 2012. míg a többiben csak akkor keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. emel­ lett megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is. • f ^ ■különösen nehéz fizikai munka. § c)-d) pontjaiban. A foglalkoztató attól a naptól mentesül a kor­ kedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól.] Egyéni vállalkozó já ru lé k a i. átalányadózás esetén az átalányban Kezdő egyéni vállalkozó Változás 2012. [Lásd az 1997. ezért vezető tisztségviselői jogviszonyában a tényleges jövedelme után fizet járulékokat. A járulékfizetési alsó határ szempontjából a mini­ málbér továbbra is a garantált bérminimumot jelenti. akár más tesz újabb bejelentést. Mivel mellékszolgáltatása olyan munkavégzés.a mente­ sítési kérelem benyújtását. ezért társas vállalkozóként mindegyikben létrejön a biztosítása. illetve a garantált bér­ minimum 100 százaléka után kell megfizetniük a nyugdíjjárulékot. Nem kötelező az ellenőrzést lefolytatni mun­ kavállalói (szakszervezeti) bejelentés nyomán. Megszűntek a kezdő egyéni vállalkozókra vonatkozó különös szabá­ lyok. ami nem indokolja a korkedvezményre való jog megállapítását. ezért ügyvezetőként munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony címén asze­ rint jön létre a biztosítási kötelezettsége. me íoé gán-nyugdíjpénztári tag vállalkozók kötelező tagdíjfizetése.a garantált bérmini­ mum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint. Természetes személy három cégben is ellátja az ügyvezetői teendőket (mindegyiknek tagja is). Mivel egyikben sincs személyes közremű­ ködési kötelezettsége és munkaviszonya. hogy a men­ tesülés feltételei már nem állnak fenn. törvény 4.kell a járulékfizetést teljesíteni. A gazdasági társa­ ság megbízási jogviszonyban álló vezető tiszt­ ségviselő tagja is társas vállalkozónak minősül. ■tartós ergonómiai eredetű megbetegedés ve­ szélye. ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget.és nem csak havi átlagban . Járulékokat azonban csak az egyik társaságban fizet a járulékfizetési alsó határ (nyugdíjjárulékot a garantált bérminimum 100. Tehát már nekik is vállalkozói kivétjük. illetve ha ezt munkavédelmi hatósági ellenőrzés állapítja meg. Ha az egyéni vállalkozó szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét. Az egyéni cég is társas vállalko­ zás. járulékala­ pot képező jövedelme eléri-e a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (ez 2012-ben havi 27 900 forint).5 százalékra nő. Kötelező az el­ lenőrzés. [Lásd az 1997/LXXX. hogy a kérelmet benyújtotta. ha személyes közreműködési kötelezett­ sége is van a társaságban (aki nem tag. törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető). II. Emellett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendel­ kezik. A főállású egyéni vállalkozó egészségbizto­ sítási és munkaerő-piaci járulékának minimális alapja (járulékfizetési alsó határ) a minimálbér.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. kivéve. illetve szakképzettséget igényel. a szünetelés időtarta­ ma alatt nem kell fizetnie járulékokat (az egyé­ ni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009.5 százalékról 8. de legalább a minimálbér. decem ber31-étől.5 százalék. a munkaerő-piaci járu­ lék 1. Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötele­ zettsége . ja n u á rl-jé tő l. kivéve. decem ber31-étől. ha tényleges jövedelmedrealizál.foglalkoztatni kívánt személyt. A biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. ha az érintett munkakörben foglalkoz­ tatott biztosított vagy a foglalkoztatónál működő érintett szakszervezet bejelentése alapján a ha­ tóság valószínűsíti. vagy ■tartós pszichoszociális eredetű megbetegedés veszélye már nem áll fenn. megállapított jövedelem alapján köteles egyéni járulékot fizetni. amikor az erről szóló határozat jogerőre emel­ kedik. A járulékfizetési alsó határ után minden naptári hónapban . [Lásd az 1997/LXXX. törvény 29. (2011-ig az egyéni vállalkozó a járulékfizeté­ si kötelezettsége első napjától az adott naptári év utolsó napjáig minősült kezdőnek. munkafeltételek úgy változtak meg. hogy az ügyvezetői díjazásból származó. és főszabály­ ként a minimálbér alapulvételével kellett járulé­ kokat fizetnie). A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. § (2) bekezdésében.] Nem vá lto zo tt. vagy csak olyan mértékben. ha az alacsonyabb a já­ rulékfizetési alsó határnál. [Lásd az 1997/LXXX. A foglalkoztató a jogviszony létesítését meg­ előzően köteles írásban tájékoztatni az általa a mentesítéssel érintett munkakörben . Megszűnik a ma­ sít. A főállású egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalko­ zói kivét. de ebben nem hivatkozik új körülményekre. Az egyéni nyugdíjjárulékot változatlanul legalább a minimálbér után kell megfizetni.] Változás 2012. A hatóságnak a mentesítést vissza kell vonnia. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag egyéni vállalkozók kö­ telező tagdíjfizetése. illetve a mentesítésről szóló határozat jogerőre emelkedését követően . § (2) bekezdésében.] SZÍ Társas vállalkozás Változás 2011. já ru lé k a la p ja * Változás 2011. § (3) bekezdésében. egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot annak 150 százaléka) után. Természetes személy korlátolt felelősségű tár­ saság tevékenységi körében személyesen köz­ reműködik (mellékszolgáltatást nyújt). szakképzettséget igényel . [Lásd az 1997/LXXX. Az egyéni vállalkozó által fize­ tendő természetbeni egészségbiztosítási járulék változatlanul 4 százalék. emiatt társas vállal- kozóként biztosított lesz. A mentesítési feltételek fennállását a hatóság a mentesítés után is ellenőrizheti. törvény 19. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot J^ell fizetniük. törvény 29. 150 százaléka után pedig az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kot. ha a mentesítés feltételei már nem állnak fenn. III. § (7) bekezdésében. ezen belül a pénz­ beli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra. évi CXV. ■különösen terhelő klíma.

törvény 31. A társas vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. fizet járulékot. feltéve. és az a tag sem. A többes társas vállalkozónak továbbra is egy évre előre el kell döntenie.] Nem vá lto zo tt. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadékban. ha egyidejűleg van heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya is. aki munkaviszony keretében látja el az ügy­ vezetői feladatokat). ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 szá­ zalékra. § (3)-(4) bekezdéseiben.] .2012-ben már 3 százalék mértékű . A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja is átalakul. pontos adminisztráció informatikai támogatás outsourcing-szolgáltatás w w w .hu . törvény 31. ha az magasabb a járulékalap alsó határánál. [Lásd az 1997/LXXX.jövedelme.E L L Á T Á S O K | 13 lehet társas vállalkozóként biztosított. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. Vállalkozó diák Nem v á lto z o tt. § f) pontjában.pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetni. a . középfokú szakképzettséget igényel.] Nem v á lto z o tt. Ha év közben biztosítással járó újabb társas vállal­ kozói jogviszonyt létesít. Legalább a járulékfizetési alsó határ után kell a járulekot megfizetnie az egyide­ jűleg társas és egyéni vállalkozónak.] Nem v á lto z o tt. és erről a többi társas vállalkozását . járu­ lékalapot képező jövedelem. Az egyidejűleg több gazdasági társaságban személyesen közreműködő tag társas vállalkozó­ nak elegendő csak az egyik tagi jogviszonyában megfizetnie a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után. kormányrendelet 7 §-ában. hogy társas vállalkozóként fizeti a járulékfizetési alsó határ után a járulékot.] Többes vállalkozó Nem vá lto zo tt. törvény 27. A biztosított társas vállalkozó által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék válto­ zatlanul 4 százalék.5 százalék. a többiben a ténylegesen elért jövede­ lem a járulékalapja. a munkaerő-piaci járulék 1.értesítenie 1 \E X 0 1 \I Ösztönzés javadalmazás Összetevői: Cafeteria-rendszer cafeteria-rendszer bevezetése. hogy a vállalkozásában kap járulékalapot képe­ ző jövedelmet (személyes közreműködői díjat). § (5)-(6) bekezdései és a 195/1997. illetve megszűnését követő 15 napon belül . civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. törvény 4.5 százalékra nő.T B . nem pedig nyugdíjnak. illetve 162 ezer forint) után kell megfizet­ niük. Megszűnik az az előírás. Ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás munkaviszonyban is áll. illetve . ja n u á r 1 -jé tő l.a jogviszony keletkezését. A 2012-ben már 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot a társas vállalkozónak akkor is meg kell fizetnie. törvény 31. gyed folyósí­ tása alatt). munkaképtelenségi járadék­ ban részesül. Az egyéni vállalkozó az adóév egészére a társas vállalkozásnak a tárgyév január 31. Ha többes társasági jogviszonya év közben jön létre. vagyis minden egyes naptári hónapban meg kell fizetni a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után (kivéve például táppénzes időszakban. rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásuk egészségbiztosítási ellátásnak minősül. aki a társada­ lombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. társas vállalkozói járulékának alapja a ténylegesen kapott . nap­ jáig tett nyilatkozattal .választhatja azt is. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ szempontjából továbbra is a garantált bérminimumot jelenti. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá. a vál­ lalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelme.nexon. A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. és nyugdíjat már csak az kaphat. A főállású társas vállalkozóknak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér. vagy a járulékfizetésre választott jogviszonya megszű­ nik. akkor a válasz­ tása szerinti vállalkozásában legalább a járulékfizetési alsó határ. a többi vállalkozásában pedig a tényleges járulékalapot képező jövedelme után Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Változás 2012. de több társas vállalkozói jogviszonya marad fenn.vagy felsőfokú intéz­ mény nappali tagozatán tanuló egyéni vagy tár­ sas vállalkozónak . Ha az egyéni vállalkozó több társas vállalkozásban is tag. § (4) b) pontjában.személyes közre­ működés címén kifizetett . járulékot sem kell fizetnie. §-ában. [Lásd az 1997/LXXX. illetve a személyes közreműködés alapján kiosztott jövedelem után. felekezeti nyugdíjban vagy nö­ velt összegű öregségi. A társas vállalkozóként biztosítottá váló ügy­ vezető járulékalapot képező jövedelme az ügy­ vezetés díjazása. A saját jogon nyugdíjas fog­ lalkoztatott 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási já­ rulékot köteles fizetni a járulékalapot képező jövedelme után. törvény 27. Az átalakított ellátásban részesülők járulékfi­ zetési szempontból sem minősülnek nyugdíjasnak. Ha a nyugdíjfolyósítás szünetel. nyugdíjban. hogy a járulékfizetési alsó határ utáni já­ rulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. [Lásd az 1997/LXXX.elszámolt -. szakképzettséget igényel . ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 31. mégpedig az egyéni vállalkozásában.a garantált bér­ minimum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint. ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai vég­ zettséget. Többes jogviszony Változás 2012.] kell.a 2012-ben már 3 százalék mértékű . § (3) bekezdésében.] [Lásd az 1997/LXXX. A közép. rokkantsági nyugdíjsegélyben. az új vállalkozást is tá­ jékoztatnia kell korábbi választásáról. melyik jogviszonyában fizeti meg a járulékokat a járulékfizetési alsó ha­ tár után. §-ában. a Ma­ gyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. vagy közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanul. tanácsadás egyszerű. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak.5 száza­ lékról 8.ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettsé­ get. amelyet legalább a minimálbér után kell megfizetni.pénzbeli és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. [Lásd az 1997/LXXX. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. amelyik lehetővé tette. újra választania kell. a terhességi-gyermekágyi segély. s erről valamennyi társas vállalkozását a tárgyév január 31-éig írásban értesítenie kell.) [Lásd az 1997/LXXX. hogy ha az adott hónapban nincs a társas vállalkozói jogviszonyával összefüggő . Ez azt jelenti.

Továbbra sem terheli nyugdíjés egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék a szellemi alkotások ellenértékeként kifizetett díj azon részét. illetve nyugellátásra jogosult. Kiegészítő tevékenységűnek a saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltött özvegyi nyugdíjas egyéni vagy HVG | T B -K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Ekhós jö v ed e lem Változás 2011. ja n u á r 1 -jé tő l. valamint a járulék bevallására és befize­ tésére vonatkozó határidők is a díjazás (előleg) kifizetéséhez igazodnak. aki egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is.az adóév egészére . Azt mindenki maga döntheti el. Nem vá lto z o tt. 5.14 | T B . törvény 21. § g). §-ában.a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában választhatja azt is. így ő is legalább a járu­ lékfizetési alsó határ után köteles megfizetni a szo­ ciális hozzájárulási adót és az egyéni járulékokat.] Nem vá lto zo tt. az al­ kotó biztosítási helyzete a díjazás kifizetésekor bírálható el. /Lásd az 1997/LXXX.E L L Á T Á S O K A saját jogon nyugdíjas foglalkoztatott nyug­ ellátását . Mivel a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor kell elbírálni. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. [Lásd az 1997/LXXX. baleseti járadékra. napi 930 forint). a szerzőt (alkotót) járulékfizetési kötelezettség terheli. a vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen munkát végző és a bedolgozó továbbra is akkor kötelezett járulékok fizetésére. d e ce m be r 3 1 -é tő l. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. § d) pontjában. ja n u á r 1 -jé tő l. § (1) g) pontjaiban. rokkantsági nyugdíjsegélyben. nyugdíjban. de az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket egybe kell számítani. törvény 9. Nem vá lto z o tt.1. § (2) bekezdésében.) A szolgálati járandóságban. A szellemi alkotások utáni jövedelmeket to­ vábbra is fel kell osztani személyes tevékenysé­ gért járó részre és felhasználáshoz kapcsolódó értékhányadra. § f) pontjában. továbbá hogy hány naptári napra járt a díjazás (vagyis hány napig állt fenn a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony). felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. § (1) g) pontjában. paragrafusának (1) bekezdése szerint . § f) pontjában. ha az ekhózó nyugdíjas. hogy azt a társas vállalkozás havonta fizesse meg utána. a díj ki­ fizetésekor kell elbírálni. egy-egy naptári napra annak harmincadrészét (ez 2012-ben havi 27 900 forint. A nyugdíjas (kiegészítő tevékenységet folyta­ tó) vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulé­ ka havi 6390 (napi 213) forint (2011-ben havi 5100. akkor is. [Lásdazl997/LXXX. Megszűnt a segítő családtag törvényi fogalma. vagyis járulékfizetésre kötele­ zetté. s ezt kell összevet­ ni a minimálbér 30 százalékával (2012-ben havi 27 900.például munkavállalóként. törvény 25. mekkora az egyik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fő­ szabályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie. illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadék­ ban. Az ekhózó egészségügyi és baleseti egész­ ségügyi szolgáltatásra. törvény 4. Vagyis például hiába köt a megbízó és a megbízott több megbízási szerződést. Ezt az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet el kell osztani a naptári napok számával. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban működik személyesen közre. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók kötelező tagdíjfizetése. A nyugdíjalap továbbra is a 15 százalékos mértékkel ekhózó jövedelem 61 százaléka. ja n u á r 1 -jé tő l. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. a biztosított bejelen­ tésére. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányren­ delet alapján folyósított öregségi.] Szellem i alkotás .ré­ sze eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (2012-ben ez havi 27 900 forint). napi 930 forinttal). hasznosítási vagy használati szerződés alapján vagyoni jog felhasználása ellenében fizetnek ki. törvény 4.] 20 ve tő fo ős Zc Vállalkozás. 38. napi 170 forint volt). az egyéni cég és a jogi személyi­ séggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjá­ nak a cégben személyesen és díjazás ellenében munkát végző közeli hozzátartozója ezentúl más jogviszonyban . bedolgozás. ha havi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát. Az egyéni vállalkozónak. aki a tár­ sadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. hanem ennél sűrűbben vagy ritkábban fizetik.kérelemre . vagy az adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig megfizette).] §a: taf jár ev< lió „mi SZ( ne gi ve ny ha ge Va ne mi ne m < ke ru m sz sz bt hé na hí sz ke ti ős sé Összeszámítási szabály Nem v á lto z o tt. amelyet felhasználási..jövedelemadóelőleg-alapot képező . társas vállalkozóként vagy egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszonyban . törvény 5. ezáltal megszűnt a biztosítására vonatkozó szabály is. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is.9 százalék a nyugdíjjá­ rulék (nyugdíjjárulékot az ekhós jövedelemből nem kell fizetni. § (4) bekezdésében. az 1997/LXXXl. [Lásd az 1997/LXXX. ha díjazásuk személyes tevékenységért járó . 19. Csak egyik jogviszonyában kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járu­ lékot annak a nyugdíjas egyéni vállalkozónak. A szellemi alkotásból származó jövedelem esetén az alkotók változatlanul akkor válnak biztosítottá. törvény 22/A §-aiban. a tárgy­ év január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozni köteles. Ehhez ki kell számítani a személyes tevékenységre kifizetett díj adóelőleg-alapjának jövedelemrészét. hanem össze kell adni.foglalkoztatható. Ha a felhasználói (hasznosítási) szerződés alapján a díjat (előleget) nem havonta. Az ekhós jövedelem után fize­ tendő 15 százalékos egyéni közteherből . megbízás Nem változott. ha saját jogú nyugdíja folyósítása szünetel.az ekhotörvény 9.a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete egytizenkettedének 0. s mekkora a másik rész. és nyugdíjat már csak az kaphat. munka­ képtelenségi járadékban részesül. amit az adóhatóság a költségvetési törvényben meghatározott arányok szerint meg­ osztva utal át a tb-alapok részére. A kifizetőt terhelő 20 százalékos ekhó szociális hozzájárulási adó­ nak minősül. Ha az így ka­ pott napi összeg eléri vagy meghaladja a hónap első napján érvényes minimálbér 30 százaléká­ nak harmincadrészét. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők járulékfizetését havonta vagy utólag. (Saját jogú nyugdíjas az a személy.] társas vállalkozó számít. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak.6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék és 3. [Lásd az 1997/LXXX. de a tárgyév január 31éig . a meg­ bízási díjakat nem külön-külön kell számításba venni. Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXX. A megbízott.5 százalékával kell emelni. illetve korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozó főfoglalkozá­ sú vállalkozónak minősül.] N yugdíjas vállalkozó Változás 2012.] Segítő családtag Változás 2012. hogy melyik társas vállal­ kozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgál­ tatási járulékot.

30/A § (2) bekezdéseiben. mekkorát (ez esetben összesen 17 százalék egyéni járulékot. § (l)i) pontjában. törvény 4. választott tisztségviselői) jogviszony alapján biztosított. cafeteria és HR adminisztráció jogszabályi változások naprakész követése erkölcsi és anyagi felelősségvállalás w w w . az egyéni vállalkozóinak nem minősülő vállalkozási jogviszony. törvény 5.vagyis gyedre. megbízási szerződés alapján lét­ rejött jogviszony. és ha igen. Nem v á lto z o tt.és ily módon a minimálbér után já­ rulékot fizető . és megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is). Őstermelőként nem biztosított.] Utólag fiz e te tt jö ved elem Nem v á lto z o tt. aki tényle­ gesen nem végez őstermelői tevékenységet. és emellett még szociális hozzájárulási adót is fizet­ nie kell). törvény 19. gaz­ dálkodó szervezet választott tisztségviselője. egyé­ ni vagy társas vállalkozóként biztosított. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a bedolgozói. Társadalombiztosítási szempontból már nem minősül őstermelőnek a mezőgazdasá­ gi és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott magánszemély (például földjét haszonbérbe adó földtulajdonos). vagyis a 16. A foglalkoztatónak a járu­ lékot a járulékalapot képező jövedelem kifi­ zetésének időpontjában érvényes mértékek szerint kell megfizetnie. társasház közösség.] Nem v á lto zo tt. § d) 5.] Egyéb jogviszony Változás 2012.hu . Ilyenkor egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. aki személyes közreműködési kötelezettsége alapján már társas vállalkozó­ ként biztosított.r ^ TB-ELLÁTÁSOK 15 M ezőgazdasági ősterm elő Változás2011. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük.] tött. §(1) i) pontjában. kamara. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekin­ teni azt is. Vagyis e tevékenysége alapján ezentúl már nem minősül biztosítottnak. társadalmi szervezetek szövetsége. aki társadalombiztosí­ tási szempontból nem minősül társas vállalko­ zónak (vagyis aki nem tagja a vállalkozásnak. köztestület. illetve a bevétel 20 százalékánál ma­ gasabb járulékalapot. Ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szerzett jövedelem nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2012-ben havi 27 900 forintot). törvény 22. a tárgyhó­ nap első napján érvényes minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) után kell megfizetnie a termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ kot és a nyugdíjjárulékot. § (2). Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag őstermelők kötelező tagdíjfizetése. aki őster­ melői tevékenysége mellett úgynevezett mun­ kavégzésre irányuló egyéb (például bedolgozói. továbbá Munkavállalói Résztulajdonosi Program szer­ vezete. 5. életévét betöl­ § w) pontjában. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek. [Lásd az 1997/LXXX.mezőgazdasági őstermelőnek az számít. A kezdő és a tárgy­ évet megelőző évben támogatások nélkül 8 mil­ lió forintnál nagyobb bevételt elérő őstermelő „munkáltatói” járulékait felváltja a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó. Az őstermelő ilyenkor nem fizet egyéni A minőségi HR outsourcing-szolgáltatás Koncentráljon az üzleti sikereire. vagy gazdálkodó család kiskorú tagja.bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot. aki alapítvány. önkéntes kölcsönös biztosítópénztár. § (2) bekezdésében.] Változás 2012. törvény 5. továbbá ha az őstermelő kezdőnek minősül. és az 1997/LXXXI. és a családi gazda­ ságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag. Segítő családtag­ ként már nem lehet munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosítást szerezni.vagyis a tárgyévet megelőző évben 8 millió forint vagy annál kisebb éves bevételt elérő őstermelő nyugdíjalapja az éves bevétel 6 szá­ zaléka. társa­ dalmi megbízatású polgármestere. vagy helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője). megbízási. aki ■munkavállalóként. [Lásd az 1997/LXXX. az adm inisztrációt bízza a N E X O N -ra! bérszámfejtés. őstermelőként nem biztosított. 10 százalék a nyugdíjjárulék. az továbbra sem járulékköteles. ■aki a termőföldről szóló törvény szerint csalá­ di gazdálkodónak minősül. Ha a munkavégzés nem tart egy naptári hó­ napig. alpontjában. Az első negyedévi járulékbevallásban nyi­ latkozhat az őstermelő. szövetkezet vezető tisztségviselője. törvény 4. Ha az őstermelő tárgyévet megelőző évi . ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1997/LXXX.nexon. magánnyugdíjpénztár választott tisztségvi­ selője. ja n u á r 1 -jé tő l. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében biztosított a gazdasági társaság olyan vezető tisztségviselője. ■akit a személyi jövedelemadóról szóló törvény ekként határoz meg. hogy választ-e a m ini­ málbérnél. Járulékfizetésre kötelezett. közalkalmazottként. ami 2012-ben havi 6390 forint (2011-ben 5100 forint volt).december31-étől. Kezdő . Őstermelőként csak az biztosított. egyesület. táppénzre sem jogosult. s nem is köte­ lezett járulék fizetésére. [Lásd az 1997/LXXX. ezért pénzbeli ellátásra . Ebből 4 százalék a természetbeni egészségbiztosítási. a tárgyévet megelőző évben elért bevétel 20 százaléka után kell összesen 14 százalék járulékot fizetnie (a já­ rulékalapba beszámít az adóköteles bevételnek minősülő nemzeti és uniós támogatás). aki a saját gazdaságában a személyi jövedelemadó­ ról szóló törvényben meghatározott őstermelői termékeket állít elő. vagy olyan tagja. társadalmi szervezet. nem egyéni vállalkozó magánszemély.támogatások nélküli . nem pedig az akkori szabályok 30/A §-ában szerint. ■ őstermelői tevékenységét közös őstermelői igazolvány alapján kiskorúként folytatja. akinek az esetében a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együtt legalább húsz év. § (1) g] pontjában. egy-egy napra ezen ö^zeg harmincadrészével (930 forinttal) kell számolni. Ha a nemzeti vagy uniós támogatás nélküli bevétel meghaladja a 8 millió forintot. [Lásd az 1997/LXXX. ■saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj­ korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas. Járulékfizetésre az a főállású őstermelő köte­ lezett (s így őstermelőként biztosított). A pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésével jogosultságot szerez a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra is. amikor a kifizetés eredeti­ leg esedékes lett volna (ez előállhat például A bevétel 20 százaléka után járulékot fize­ tő . és ennek igazolására őster­ melői igazolvánnyal rendelkezik. így őstermelőként is biztosított lehet az az őstermelő is. Ha a biztosított őstermelő nem érvényesítte­ ti az értékesítési betétlapját az év első napjától.

törvény 25/A §-ában. társadalmi szer­ vezetek szövetsége. § n) pontjában. ■díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. § b) pontjában. K ülföldi. törvény kívül azok a külföldi állampolgárok. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX. telephelye Magyarországon. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kereté­ ben belföldön foglalkoztatott munkavállalója. aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja.E L L A T A S O K akkor. és a szövetkezet tevékenysé­ gében vállalkozási vagy megbízási jogviszony ke­ retében személyesen közreműködik. a 195/1997 kormányrendelet 4/A §-ában. köztestület.kivéve a saját jogán nyugdíjast . helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségvise­ lője). Az egyháznak az egyházi sze­ mély után . január 1-jétől kell számítani. ■a bevándorolt. törvény 24. törvény 23. ha munkaügyi perben visszamenőleg megítélnek bért). A munkaviszony mellett vállal­ kozói tevékenységet folytató is köteles megfizetni vállalkozói tevékenysége után a munkaerő-piaci járulékot. Járulékfizetés nélkül jogosul­ vetően kifizetett jövedelmek után is meg kell fi­ tak egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon zetni. megbízási szer­ ződés alapján.] jogviszonyban állnak. törvény 16. A hozzájárulás mértéke 964 500 forint/fő/év.J Nem válto zo tt. törvény 23. [Lásd az 1997/LXXX. évi I. törvény 4. A külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja nem biztosí­ tott Magyarországon. Magyarországon ta n u ló k ü lfö ld i A járulékokat a jogviszony megszűnését kö­ Nem v á lto z o tt. illetve a közalkalmazott­ nak kifizetett összeg után is. Főszabály szerint minden kül­ földi állampolgár biztosított. vagy azt az oktatásért felelős miniszter adományozta. Egyházi személy az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy és a szerzetesrend tagja. A munkaadó akkor fizet rehabilitációs hozzájárulást. Ha a munkavégzés utóbb mégis rövidebb lesz két évnél. ■álláskeresési támogatásban részesül. hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsá­ gi rendszere. 11. §j) pontjában.16 | T B . kamara.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló egyéni és társas vállal­ kozó. aki Magyarorszá­ gon biztosítással járó jogviszony keretében foly­ tat keresőtevékenységet. ha fizetés nélküli szabadságon van. hogy a foglalkoztatónak van-e székhelye. ■tanulószerződés alapján szakképző iskolában tanuló. 2012.] [Lásd az 1997/LXXX. ja n u á r 1 -jé tő l. aki az összlétszám 5 százalékánál kevesebb megváltozott munkaképességű személyt foglal­ koztat. feltéve. 13. törvény 65. Az egyéni munkaerő-piaci járulékfizetéssel nem járó jogviszonyban állók e jogviszonyuk alapján nem szereznek jogosultságot álláskeresési ellátásra.államban biztosítottak. törvény 11. A nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentes­ séget élvező tisztviselője (alkalmazottja) és vele közös háztartásban élő családtagja (házastársa. akik ösz­ 18. aki nem minősül belföldinek. gazdasági társaság társas vál­ lalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője. A biztosítási kötelezettség nem függ attól.. gyermeke) sem biztosított. ■ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartóz­ kodásáról szóló 2007. §-ában. [Lásda20U/CXCl. egyéni és társas vállalkozó.] Nem változott. kirendelés vagy munkaerőkölcsönzés esetén a kétéves időtartamot 2012. Ha egy munkáltató ugyanazon munkavállalóját . a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint) alapulvételével. [Lásd a 2011/CXCI.] A munkaadó rehabilitációs hozzájárulásának éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. [Lásd az 1997/LXXX. aki harmadik állam állampolgárságával ren­ delkezik. ■saját jogon nyugdíjas vagy a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnál idősebb foglalkoztatott. [Lásd az 1997/LXXX. magánnyugdíj­ pénztár választott tisztségviselője.újra Magyarországra küldi dolgozni. a megfize­ tett járulék önellenőrzéssel igényelhető vissza. ön­ kéntes kölcsönös biztosítópénztár. [Lásd az 1997/LXXX. Csak két évet meg nem haladó munkavégzés esetén mentesül a biz­ tosítási kötelezettség alól a Magyarországon be nem jegyzett külföldi vállalkozás kiküldetés. feltéve. [Lásd az 1997/LXXX. §-ában. § (3) bekezdésében. § (1) bekezdésében. Egyéni m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. társadalmi megbízatású polgármester. ha K ülföldiek biztosítása Változás 2012. társadalmi szervezet.. szövetkezet vezető tisztségviselője. a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a munkavállalónak.4 szá­ zalék egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizet­ nie. § (1) bekezdésében.] Belföldi ■a Magyarország területén bejelentett lakóhel­ lyel (állandó lakcímmel^rendelkező magyar ál­ lampolgár. ■közép. gazdálkodó szervezet válasz­ tott tisztségviselője. egyesület. A kötelező foglalkoztatási szint to­ vábbra is 5 százalék. a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás után. az új­ rakezdési támogatás.akár egy másik munkakörben . és nem bevándorolt vagy letelepedett jogállású (a korábbi szabályok szerint korlátlan ideig mentesült). továbbá Mun­ kavállalói Résztulajdonosi Program szervezete. 26. hogy azok a küldő . törvény 4. ja n u á rl-jé tő l. Külföldi az a természetes sze­ mély. társasházi közösség.] Á tm e n e ti szabály. a letelepedett jogállású. [Lásd az 1997/LXXX. egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végez. A biztosítottnak nem kell munkaerő-piaci járu­ lékot fizetnie. vagyis rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége annak a munkaadónak van.] Nem v á lto z o tt.] Rehabilitációs hozzájárulás Változás 2012. ■vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszony­ nyal is rendelkezik (csak a vállalkozói tevékenysé­ gével összefüggő járulékot nem kell megfizetnie). §(5) töndíjasként Magyarországon tanulói-hallgatói bekezdésében. ■a hontalan. ha a foglalkoz­ tatottjainak száma 25 főnél több (korábban 20 fő felett kellett fizetni). ha nemzetközi egyezmény vagy a közösségi jog másként ren­ delkezik.] . a végkielégítés.vagy bármely más . és az ösztöndíjuk nemzet­ közi szerződésen alapul. ha az előző munka be­ fejezésétől számítva három év eltelt.] ■szövetkezeti tag. január 1-je előtt meg­ kezdett kiküldetés. törvény hatálya alá tartozó személy. §-ában. a mentes­ ség csak akkor érvényes. kivéve. a mene­ kültként elismert személy. valamint a külföldi állam diplomatájának Magyarországon tartózkodó családtagja és külföldi háztartási alkalmazottja sem.] H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egyházi szem élyek já ru lé k a Nem vá lto zo tt. §-aiban. ■alapítvány. §(1) h) pontjában. törvény 5. [Lásd az 1997/LXXX. b elföldi Nem v á lto z o tt. ja n u á r 1 -jé tő l. ■biztosított mezőgazdasági őstermelő. Munkaerő-piaci járulékot kell fizetni ezentúl a munkavállaló­ nak a jubileumi jutalom. A várhatóan két évet meghaladó munkavég­ zés esetén a járulékokat a belföldi munkavégzés első napjától kell megfizetni. és a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyil­ vántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. törvény 5.

az egyházi szolgálat Wizuál é program család K o rs z e rű h u m á n in fo rm á c ió s re n d s ze re k . séggel nem rendelkező jogalany. ha a kölcsönbe adó kifizető nem rendelkezik belföldön állandó la­ kóhellyel. § (1) f) pontja szerinti társas vállalkozóké]. polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. mint az adózás rendjéről szóló törvényben. mint a járuléktörvény 5. katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya. rá a kedvezményes járulékfizetési szabályok vonatkoznak. tehát a kifizető fogalom itt nem ugyanaz. székhellyel [hasonló előírást tartalmaz a járuléktörvény 56/A § (4) bekezdése]. (6) bekezdéseiben. /Lásd a 2011/CLV1. Kapcsolat: www. illetve EGT-tagállamban vagy Svájcban végzi [e szabály ugyanazt a személyi kört fedi le.] ezeknek megfelelő.és Vámhi­ vatal hivatásos állományú tagjának jogviszonya. végrehajtói iro­ da.természetes. § (2)-(5) bekezdéseiben. ■közkereseti társaság. ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. január 1-jétől a 27 százalékos társadalom­ biztosítási járulék egészét felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó. igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. jogi személy. jogi személyi­ MA0O FT A _ . akinek a járuléktör­ vény alapján nincs biztosítási kötelezettsége. § (3) és 56/A § (1) bekezdésében említett kötelezetteké]. egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony [ez és az előző pont ha­ sonló személyi kör. ■ügyvédi iroda. ■a természetes személyt kirendelés alapján fog­ lalkoztató. eu­ rópai gazdasági egyesülés. mint a járuléktörvény 5.maxoft.S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Mit kell tudni a szociális hozzájárulási adóról? 2012.. feltéve. szabadalmi ügyvivői iroda és természe­ tes személy tagja között fennálló.] A dóalanyok A szociális hozzájárulási adó alanyai: ■akifizető. Magyar Honvédség.a 2012-ben már havi 6390 forint összegű . neki az adóköteles jövedelme után ehót kell fizetni. magyar tb-jogszabályok hatálya alatt álló személy a mun­ kát Magyarországon vagy másik uniós. szokásos tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem ren­ delkező kifizető. hogy a vele adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonyban álló. ha a járuléktör­ vény alapján az adóévre magasabb járulékalap vá­ lasztásáról tesz nyilatkozatot. külföldi jog alapján fennálló jogviszony [az országgyűlési képviselő kivételével ugyanazok a jogviszonyok. § (1) c) pontja]. felteve. közös vállalat.. ha a kirendelést elrendelő kifizetővel megállapodott arról. ■gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony [ugyanaz. a tag személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonya (ideértve a nem munkaviszony kere­ tében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is). ■a mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben. mint a járuléktörvény 5. megbízási jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. törvény 454. nekik „munkál­ tatói” közteherként tehát továbbra is . ■a természetes személy. illetve Junior Bér ® W M Id ő W EB-alapú programok Munkaidő-nyilvántartó program @W-Kafetéria Béren kívüli juttatások nyilvántartása A dóalany kifize tő k Kifizető a természetes személlyel szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszonyban álló másik személy. vagyis nem jár érte ellenszolgáltatás. betéti társaság. Az adó megfizetése társadalombiztosítási ellá­ tásra és álláskeresési ellátásra nem jogosít. ■egyház és az egyházi szolgálatot teljesítő egy­ házi személy között fennálló. közalkalmazotti jogviszony. ■a munkavállalót kölcsönbe vevő. mint a járuléktörvény 5. v á lla la tirá n y ítá s i s z o ftv e re k h e z ille s z th e tő ét > / Wizuál Bér W iv iim I VV I Z U U I Windowsalapú professzionális bérelszámoló programok Adófizetéssel já ró jogviszonyok A kifizetőnek az alábbi jogviszonyok esetén kell adót fizetnie: ■ munkaviszony. kivéve. szabadalmi ügyvivői társaság. a tag részére munkavégzési kötelezett­ séggel járó vállalkozási. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és köz­ terhek őt terhelik. ■szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló. § (1) b) pontjának]. hogy a belföldön állandó lakóhellyel vagy székhellyel nem rendel­ kező külföldi kifizetője vagy annak képviselője az adófizetést elmulasztja [hasonlóan rendelkezik a járuléktörvény 56/A § (3) bekezdése].egészségügyi szol­ gáltatási járulékot kell fizetniük. aki a rá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte [ők a járuléktörvény 5. ügyészségi szolgálati jogviszony. § (1) a) pontjában]. §(1). ■az egyéni vállalkozó. Nem adóalany: ■a saját jogán nyugdíjas és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. az adó megosztásáról azonban a költségvetési törvény rendelkezik. További kifizető ■ a belföldön állandó lakóhellyel. törvény 454. Szociális hozzájárulási adó szempontjából kifizető bárki lehet . § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosítottnak sem minősülnek]. rendvédelmi szervek. hivatásos neve­ lőszülői jogviszony.. Nemzeti Adó. ■a mezőgazdasági őstermelő. ■a mezőgazdasági őstermelő. egyesülés. A szociális hozzájárulási adóból származó be­ vétel továbbra is a tb-alapokat illeti meg. közszolgálati jogviszony... [Lásd a 2011/CLV1.hu H VG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . bírósági jogviszony. azaz 14 százalék járulékot fizet bevételei egyötöde után. Magyar Honvédség szerződéses állományú tag­ jának jogviszonya. korlátolt felelősségű társaság. amelyet megelőző adóévben a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. közjegyzői iroda. közfoglalkoztatási jogviszony.

az átalányadózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelme.18 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó teljesítése alapjául szolgáló jogviszony. ■fogvatartott. ■a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat [lásd a járuléktörvény 21.] Nem kell adót fizetni. § ej pontját]. [Lásd a 2011/CLVI. de itt nem biztosított személyeket sorolják fel. akit legfeljebb két£vig foglalkoztatnak belföldön. terhességi­ gyermekágyi segélyben. alkalma­ zottja részére kifizetett. ■a tanulószerződésben meghatározott díj. ■az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem (e jövedelmet az szja mellett 14 százalékos cgycni eho is terheli).] K ifizetői adóalap A kifizetőt terhelő adó alapja: ■a kifizetőnek a természetes személlyel fennál­ ló. mint a járuléktörvény 11. ha a nyil­ vántartásban rögzített tevékenysége ingatlan­ bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevé­ kenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. (XI. ■az előzőek szerinti juttatások hiányában az adó­ fizetési kötelezettséggel járó munkaviszonyt vagy más jogviszonyt megalapozó munkaszerződés­ ben vagy egyéb szerződésben meghatározott sze­ mélyi alapbér. § (4) bekezdésében. ha ■a társas vállalkozás tagja vagy az egyházi sze­ mély (szerzetes) saját jogán nyugdíjas. törvény 455. ideértve a 195/1997. § a) pontja]. Nem kell fi­ gyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi havi átlagos alapbért.] Nem adóalap: ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált dip­ lomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett bevétel.112. és ezért 27 százalékos ehót kellett utána fizetni). 5. földrajzi árujelzők oltalma. ■az olyan személynek juttatott bevétel. § (2) bekezdésében. gyermeknevelé­ si támogatásban.5 százalékának harmincadrésze után. mintaoltalom alatt álló mű. a minimálbér 30 százalékát el nem érő jövedelmek után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (ehót már nem). ápolási díjban részesül. § d) pontjának]. ■a kifizető által megállapított és folyósított társa­ dalombiztosítási ellátás [ugyanaz.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű okta­ tás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg . az egyéni vál­ lalkozói tevékenységet. juttatott bevétel. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkal­ mazó egyéni vállalkozó saját maga után a vállal­ kozói kivétje. § (1). növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjjal. találmányi szabadal­ mi oltalom. juttatott. ■a hivatásos nevelőszülőt megillető nevelési díj. juttatott bevétel. és ide sorolandó az országgyűlési képviselő jogvi­ szonya is]. §-a). szakképzettsé­ get igényel. § (3) bekezdésében. illetve 121 500 forint) után fizet adót. valamint ■a gyógyszerészeti magántevékenységet.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 21. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbért kell érteni). ha annak tartama alatt az egyéni vállalkozó tevé­ kenységét személyesen folytatja. naponként leg­ alább a minimálbér (garantált bérminimum) 112.] Ha az egyéni vállalkozó e jogállása nem áll fenn a teljes naptári hónapban. a garantált bérminimum . védjegyoltalom.munkavégzésük alatt is a magyar tb-rendszer hatálya alatt maradnak. [A felsorolás tartalmilag megfelel a járuléktör­ vény 4. kivéve. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll. de leg­ alább a tárgyhónap első napján érvényes mini­ málbér . ■gyermekgondozási segélyben. § k) pont szerinti járulékalapot képező jö­ HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E vedelmek definíciójának. Egyéni vállalkozók Egyéni vállalkozó ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rint egyéni vállalkozónak minősülő személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló tör­ vény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. amelyekre ■táppénzben. csak a jogállása naptári napjaira kell adót fizetnie. törvény 455.ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. § (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknak. ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartási alkalmazottként fog­ lalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettél vagy azzal összefüg­ gésben kifizetett. gyermekgondozási díj­ ban részesül.] A jövedelmet pótló kártérítés után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (korábban tb-járulék-mentes volt. törvény 456. Ez utób­ bi a külföldre kiküldött. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. szabadalmi ügyvivői kamarai. ■a belföldön állandó lakóhellyel. előzőek alá nem so­ rolható jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. vagy a tag olyan özvegyi nyugdíjas. szerze­ tesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéb jövedelmek után továbbra is 27 százalékos ehót kell fizetni. baleseti táppénzben. akik a külföldi . va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. § (1) b) pontja alapján biztosí­ tással járó jogviszonynak sem minősül]. § (3) bekezdéseiben. törvény 455. [Lásd a 201 l/CLVl.] [Lásda2011/CLVI. tanyagondnoki tevékeny­ séget végző természetes szemgly és a szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. ■a jogviszony az iskolaszövetkezet nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló (hallgató) tagjával áll fenn [e jogviszony a járuléktörvény 5.5 szá­ zaléka (2012-ben ez havi 104 625. a mezőgazdasági ősterme­ lői tevékenységet. illetve díjazás (külföldi kiküldetés esetén személyi alapbér alatt a munkaszerződés alapján fizetett. § (2) bekezdését is. ■a szerzői jogi védelem. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. aki az uni­ ós koordinációs tb-rendelet hatálya alá tartozó vagy szociális biztonsági egyezményben részes másik államban biztosított). A megbízási és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó. § (1) f) és h) pontjai alapján biztosítottnak sem minősülnek]. és a korábbi belföldi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig három év eltelt (e pont és az előző pontok ugyanazokat a bel­ földön dolgozó. falugondnoki tevékenységet. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. ■egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. és külföldön adózó olyan munkavállalókra vonatkozik. alkotás. § (1) h) pontja szerinti egyházi személy jogviszonyának]. törvény 455. ügyvédi kamarai. aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte [e személyek a járuléktörvény 5.pél­ dául más uniós állambeli . hasznosítási. § (1) bekezdésében. székhellyel nem rendelkező kifizető által Magyarországon kikül­ detés. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés ke­ retében munkaviszonyban foglalkoztatott olyan . a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint adókötelezettség alá eső önálló vagy nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem. ■a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője. [Lásda2011/CLV1. adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett (juttatott). [Lásd a 2011/CLVl.) kormányrendelet 1. mint a járuléktörvény 21.harmadik állambeli munkavállaló. 457. illetve közép.

a garantált bérminimum -112. illetve 121 500 forint). Evás egyéni vállalkozó Az evás egyéni vállalkozó által saját maga után havonta fizetendő adó alapja: ■a magasabb összegű társadalombiztosítási el­ látások megszerzése érdekében a járuléktörvény szerint . egyéni cég) személyesen köz­ reműködő vagy . § (.] Mezőgazdasági ősterm elők A szociális hozzájárulási adó szempontjából őstermelő a személyi jövedelemadóról szóló tör­ vényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. § (3). illetve a garantált bérminimum 112.SZ OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 19 fennálló több munkaviszonynál az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidő összeszámítandó).5 százaléka.nem munkaviszonyban eljáró . adófizetéssel járó jogvi­ szonya alapján a kifizető . gyes folyósítá­ sa. ■a minimálbér .] Társas vállalkozás szem élyesen közrem űködő ta g ja A társas vállalkozás (közkereseti társaság. vagy ■más olyan kifizetővel is adófizetési kötelezettsé­ get eredményező jogviszonyban áll.5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625.rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg fenn­ álló több munkaviszonynál az egyes munkaviszo­ nyokban előírt munkaidő összeszámítandó). gyermekgondozási díj­ ban részesül. baleseti táppénzben. A vállalkozói szociálishozzájárulásiadó-alap megegyezik az egyéni járulékalappal. [Lásd a 2011/CLVL törvény 457. § (l)-(3). illetve közép. Az adóalany őstermelő adóalapja havonta a tárgyév első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint).ügyvezető tagja után az adót a tevékenység ellen­ értékéként juttatott jövedelem alapján kell fizetni.5 százalékának harmincadrésze. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. egyesülés. Tört hónap esetén az őster­ melő csak e jogállása naptári napjaira fizet adót. vagy közép. szakképzettséget igényel. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérmi­ nimum) 112. közjegyzői iroda.5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625. gyermeknevelési támogatásban. Nem kell figyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. ■fogvatartott. (8) bekezdéseiben. terhességi­ gyermekágyi segélyben.5 százaléka alapján megfizeti az adót. adóévre szóló nyilatkozat alapján . ■ügyvédi kamarai.2)-(3] bekezdéseiben. Nem kell figyelembe venni azokat a napokat. 458.az adó­ alap-minimum (a minimálbér. de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. 458. Az evás vállalkozó sem fizet adót az úgyneve­ zett kieső időkre (például táppénz. vagy a járuléktörvény alapján magasabb járulékalap választásáról tett nyi­ latkozata szerinti összeg. baleseti táppénzben.a tárgyév január 31-éig tett. szabadalmi ügyvivői kamarai. § (l)-(2). ha annak tartama alatt tevékenységét személyesen folytatja. § (1). amelyekre a tag ■táppénzben. be­ téti társaság. ügyvédi iroda. vagy | B kifizetővel fennálló. kivéve. [Lásda2011/CLVI. [Lásd a 2011/CLVI. A szociálishozzájárulásiadó-alap a társas vál­ lalkozás tagjainál is megegyezik az egyéni járu­ lékalappal.5 százaléka) alapulvételével adót fizet utána. szabadalmi ügyvi­ vői társaság.5 százaléka alapján megfizeti utána az adót. ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya van. amelyeken ■táppénzben. na­ ponként a minimálbér harmincadrésze után. illetve 121 500 forint) után. gyermekgondozási díj­ ban részesül. törvény 457. ■az evaalap 4 százaléka.5 százaléka. végrehajtói iroda. (4)-(5). terhességi­ gyermekágyi segélyben. ■egyéni vállalkozó jogállásában saját maga után a minimálbér (illetve garantált bérminimum) 112. ■gyermekgondozási segélyben. ápolási díjban részesül. azzal a különbséggel.az adóévre vagy az adóévnek a mun­ kaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére . európai gazdasági egyesülés. (5)-(6) bekezdéseiben. amely a mi­ nimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali. korlátolt felelősségű társaság.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget.tett nyi­ latkozatában vállalt összeg. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. közös vállalat. szabadalmi ügyvivői iroda. törvény 456. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. Tört hónap esetén az adó alapja az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony minden napjára HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. tevékenység szünetelése alatt). azzal a különbséggel.

] N yilatko zato k m ásodfoglalkozásban A természetes személynek nyilatkoznia kell a kifizetője részére a heti 36 órát elérő munkavi­ szonyáról. amelynek a kifizető vagy közeli hoz­ zátartozója tagja. valamint olyan más jogviszonyá­ ról.9. és költségvetési támogatást sem kaphat). törvény 460. amely(ek)re teljesül az a feltétel. Adókedvezm ény 12 000 . 2013-ban 135 ezer forintos bruttó munkabérnél „fut ki”. törvény 456. vagy termé­ szetes személy kifizető esetében saját maga vagy közeli hozzátartozója egyéni vállalkozóként. 457. hogy a 2011-es nettó bér az adójóvá­ írás megszüntetése és az egészségbiztosításijárulék-emelés miatt ne csökkenjen. mezőgazdasági őstermelőként munkaviszony ke­ retében foglalkoztatottat is).határozattal . Ha a munkáltató az összes munkavállalójának kisebb emelést ad az elvártnál. feltételezve. ha a kifizető azt . [Lásd a 2011/CLVI. amelyet a sze­ mélyi alapbér 2011. ■a Karrier Híd Programban részt vevők (felmen­ HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . gyermeknevelési támogatásban. részmunkaidős kedvezmény). ilyenkor a kifizető csak a tény­ leges jövedelem után fizeti az adót. §-ában. 5.béren kívüli juttatás formájában nyújtja.akár csak egy napig munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az olyan egyéni cég által munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyt is. az előzőek szerint meg­ határozott összeget csökkenti a kedvezményalap 75 ezer forintot meghaladó yészének 14 százaléka. a nap­ tári hónap egészében fennálló munkaviszonyok utáni részkedvezmények összegeként állapítja meg. —í*. és 2011. Számított szociális hozzájárulási adó (1. Kedvezményalap (1. Nem vehető figyelembe az adóked­ vezménynél a béremelés.akár csak részben is . Az adókedvezményt a kifizető havonta. Havi 216 805 forint feletti 2011-esmunkabérnél nincs . mezőgazdasági őster­ melőként munkaviszony keretében foglalkoztatott személyt is). Ha az adóhiány és pótlék nem hajtható be a kifi­ zetőn.5 százaléka után megfizetik az adót.] Elvárt bérem elés Az elvárt béremelés mértékét kormányrendelet írja elő. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. főcsoport) kedvezménye (2013-tól). ha a punkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelés mértékéről szóló kormányrendelet mel/ékletében összegsze­ rűen meghatározott béremelést valamennyi fo­ lyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után végrehajtotta. hogy a költségvetési szervnek vagy egyházi fenntartású intéz­ ménynek nem minősülő munkáltatónak 2012-ben mekkora béremelést kellene adnia a munkaválla­ lóinak ahhoz. ■az adókedvezményt érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalkozásával . ha a kifizetővel az adókedvezmény alapjául szolgáló hónaiban munkaviszonyban áll. ha az elvárt béremelés visszamenőleges hatályú). A számított szociális hozzájárulási adót csök­ kenti: ■a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény. Nincs elvárt béremelési feltétel. Ha a nyilatkozat alapjául szolgáló körülmény megváltozik (például megszűnt a heti 36 órát elérő munkaviszony). törvény 459. Folyamatosan foglalkoztatott a munkaválla­ ló. 2. hogy az elvárt béremelést minden folyamatosan foglal­ koztatott munkavállaló megkapja (ideértve azt is. ■ a szakképzettséget nem igénylő munkakörök (FEOR08. Fizetendő adó (2. A fi­ zetendő adó a számított adó. Kedvezményalap (1. Adókedvezmény azon hónap(ok)ra érvénye­ síthető.[(1 . 5. íj. ha a kifizető belföldi kapcsolt vállalkozása munkáltatójavolt a kedvez­ ménnyel érintett munkavállalónak. ős­ A kedvezm ény m értéke ■2012-ben havonta a kedvezményalap 21. ha annak tartama alatt őstermelői tevékenységét sze­ mélyesen folytatja.75 000) x 0.kötelezi fi­ zetésre. évi legutolsó változásának Az adó m értéke A számított adó az adóalap 27 százaléka. A (rész)kedvezmény alapja a természetes személyt munkaviszonyára tekintettel megillető bruttó munkabér (kivéve az egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszony alapján járó bért). valamint a közeli hozzátartozó által egyéni vállalkozóként. a ki­ fizető követelheti tőle az adóhiányt és a pótlékokat. az adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt . december 31-e között bár­ melyik napon ■ az adókedvezményt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az egyéni vállalkozóként. tett köztisztviselők) utáni ked­ vezmény. törvény 458. november 1-je és 2011. x 0. §-ában.27) 127 900 34 533 127 900 1 ¿+20 3. Ha ezt elmulasztja. [Lásd az 2011/CLVI. a természetes személy ismételten nyilatkozik kifizetőjének. mint 75 ezer forint. 458. törvény 460. ha a bruttó bér nem haladja meg a 75 ezer forintot.] Az egyházi és közszférába nem tartozó kifizető adóked­ 33113 vezményt vehet igénybe. vagy nem emel semmit azok bérén.) A dókedvezm ény a m u n kab érek n e ttó érté k é n e k m egőrzésére termelőként vagy egyéni cégként munkaviszony­ ban foglalkoztatta a kedvezményezett természetes személyt. nem vehet részt közbeszerzésen ajánlattevőként. § (4)(5).) 25 8H+ •Egy fő munkavállalóra kiszámolva. Fizetendő adó (2. mert akkor van elvárt béremelési köve­ telmény).elvárt béremelés. x 0.14] . amelyben a minimálbér 112. B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) 2. A kedvezmény 2012-ben 190 178 forintos.teljesített emelése elvárt emelésnek számít. de legfeljebb 16125 forint. illetve 108 ezer forint) összegére . § (l)-(2) bekezdéseiben. § (7) bekezdésében. nem kaphat szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt (ha a munkavállalók kétharmadánál mu­ lasztja el ezt. kivéve.27) 127 900 3k 533 127 900 8719 3. Adókedvezm ény 16125 . csökkentve az adó fi­ zetésére kötelezettet megillető adókedvezmények összegével. [Lásd a 2011/CLVI. hogy az összes folyamatosan foglalkozta­ tott munkavállalónál megvalósult az elvárt béremelés.5 száza­ léka.J Példa rész-adókedvezményre 2013-ban* 1 B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) . A 2011ben minimálbéren foglalkoztatottak bérének a 2012-ben érvényes minimálbér. 2011-es munkabér alatt a személyi alapbér és a rendszeres bérpótlékok (együtt: rendszeres bér) egész havi átlagát kell érteni.] *Egy fő munkavállalóra számolva (nincs elvárt béremelés). me­ lyet csökkent a 75 ezer forintot meghaladó kedvezményalap-rész 20 százaléka. [Lásd a 2011/CLVI.75 000) x 0. ■ a foglalkoztatási kedvez­ mény (Start-. ■2013-ban havonta 16 százalék.2] . ápolási díjban részesül. ■gyermekgondozási segélyben. Ez tételesen meghatározza. § (2). ha a kifizető 2011 novemberében és decemberében egy na­ pig sem volt munkáltatója egyetlen természetes személynek sem (kivéve. ■fogvatartott.) íf. Számított szociális hozzájárulási adó (1.20 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Példa rész-adókedvezményre 2012-ben* 1. § (6) bekezdésében. [Lásd a 2011/CLVI.[(1 . illetve garantált bérminimum (ez 2012-ben havi 93 ezer. de legfeljebb 12 ezer forint 75 ezer forintos kedvezményalapig.) k. nappali tagozatos tanulói (hallgatói) jogviszonyáról. 2013-ban a kedvezmény béremelési felté­ tel nélkül jár.kötelezően .jogszabály által . ha a bruttó bér na­ gyobb.

. x1. ha a munkáltató a munkavállaló . A Start Plusz és Extra kártyák 2011 végéig válthatók ki. évi mun­ kabérhez tartozó összeg) szorzataként kapott öszszeggel emeli. a 2011. 2011-es telje­ sítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni. gyetben. A Start Plusz-kedvezmény is a szociális hozzájárulási adóból érvénye­ síthető. ha a 2011-es havi munkabér több. ideértve a teljesítménybér időbér részét is (jutalé­ kos bérformánál a ténylegesen kifizetett jutaléko­ kat kell figyelembe venni).] . [Lásd a 2004/CXX1II. Ha a személyi alapbér 2011. vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igé­ nyel. aki ■legalább három hónapig volt álláskeresőként nyilvántartva. de ide nem értve a túl­ órapótlékot). Start Extra-kedvezményt vehet igénybe to­ vábbra is a munkáltató.] A Start Plusz-kedvezmény továbbra is a gyes. Az is jogosult rehabilitációs kártyára. aki 2011. hanem azt. vagy ■gyesben. a 2011-es munkabért a munkaviszony január 1-jétől érvényesíthető. október 31-e után változott. A munkáltató .2011.személyi alapbérét 2012-ben ■26 százalékkal emeli. hogy a 2011-es személyi alapbért úgy emeli. Elvárt bérem elés** 5. valamint a gyes melletti foglalkoztatáshoz. ■a személyi alapbér és a rendszeres bér hánya­ dosa és az elvárt béremelés (a kormányrendelet melléklete szerinti táblázatban a 2011. csoportos rokkantsági. A pályakezdők utáni Start-kedvezmény mér­ téke: ■legfeljebb középfokú végzettségű pályakezdő­ nél a bruttó munkabér. de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében. [Lásd a 2004/CXXIlI. a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökken­ H VG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Karrier Híd Program kedvezm énye Az állami foglalkoztatási szerv által ké­ relemre kiadott .] zett rendszeres bér egész havi átlagában kell megállapítani (még akkor is. de legfeljebb a mi­ Ha a munkaviszony 2011.igazolás alapján a Karrier Híd Programban részt vett. január 1-jén hatályos 1-je és október 31-e közötti legutolsó személyi KSH-közlemény (FEOR-08) 9. 17 százaléka a foglalkoztatás második évében. Ennek mértéke az adó alapjának megálla­ pításánál figyelembe vett.. a munkáltatója a szociális hozzájárulási adóból . de legfeljebb a minimálbér másfélsze­ resének 27 százaléka a foglalkoztatás első évében. gyedben. vagy ■foglalkoztatást elősegítő támogatásra jogosult.) 7. és az ellátása folyósításának megszűnése óta még nem telt el 365 nap. tartozó foglalkozás szerinti munkakörben.) k. és 50 évnél idősebb. Start Plusz és Extra kártyák esetén továbbra is feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. / 3. feltéve.] Foglalkoztatási kedvezm ények A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmé­ nyeket szabályozó törvény már nem azt mondja ki. főcsoportjába alapbérből kell . évi m unkabér (6. ha olyan munkavállalót alkalmaz.a rendszeres pót­ munkaviszony(ok)ra tekintettel adókedvez­ lékokkal együtt egész havi átlagot számolni. 2012. illetve a tartósan (legalább 12 hónapig. jött létre. első napja és 2011. kormányrendelet 2. hogy a 27 százalékos tb-járulék helyett a foglal­ koztatót a bruttó munkabér után mekkora fizetési kötelezettség terheli. Start Plusz vagy Start Extra kártyája. évi m unkabér (1. évi személyi alapbér (fo rin t/h ó ) 2. ményezett munkakörben foglalkoztatott(ak)at a teljes 2011-es rendszeres bért kell átlagolni. 7 százaléka az azt követő három hónapban. A kár­ tyát olyan személy válthatja ki. illetve gyes mellett szeret­ ne dolgozni. x 0.hónap utolsó napjáig érvényes . Ha a Start Bonusz kártyát birtokló elhelyez­ kedik. illetve pályakezdő esetén hat hónapig nyilvántartott) álláskeresők al­ kalmazásához kapcsolódik. október 31-e után nimálbér 9 százaléka. január A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló. **Az elvárt béremelésről szóló kormányrendelet táblázatában az adott jövedelemsávra érvényes összeg. Feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő.+ 2. Start Bonusz kártya váltható ki.választhatja. vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű.SZOCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 21 időpontja és 2011. Ennek összege a kedvez­ Ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott. baleseti rokkantsági nyugdíjban. ha a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállít­ ható. de a már kiváltott kártyák után a kedvezmény továbbra is érvényesíthető. hogy a szociális hozzájárulási adóból a munkaadó mekkora rész­ kedvezményt vehet igénybe.a kiállítás hónapját követő 12. Példa elvárt béremelésre 1.15) 3. és ■nincs Start. törvény 461. és a személyi alapbér összegéhez tartozó .kor­ mányrendelet táblázatában megjelölt -béremelés­ sel emeli a személyi alapbért.) 6 . de nem haladja meg a 216 805 forintot. . december 31-e között szer­ [Lásd a 2011/CLVl. december 31-eközött új típusú. január 1-je és 2012. melynek mértéke a bruttó munkabér. de legfeljebb minimálbér kétszeresének 27 százaléka a foglal­ koztatás első évében.] . ményt vehet igénybe. törvény 462.2011. de legfeljebb a minimálbér kétszere­ sének 17 százaléka a foglalkoztatás első kilenc hónapjában. aki ■legalább három hónapig folyamatosan nyilván­ tartott álláskereső. §-ában. Az adókedvezmény 2013. gyet és az ápolási díj megszűnését követő. A munkaadó az érvényes rehabilitációs kár­ tyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló. Teljesítménybérnél személyi alapbér alatt a százszázalékos teljesítésért járó. 7 §-aiban. Rendszeres b é rpótlék* (1. mértéke a bruttó munkabér. december 31-e közötti idő­ Nem szakképzettek adókedvezm énye szakra kell kiszámolni. december 31-én III.részkedvez­ ményt vehet igénybe. A kedvezmény mértéke a programban részt vett munkavállaló bruttó munkabérének. rendszeres szo­ ciális járadékban részesült vagy rehabilitációs já­ radékban részesül. megillető bruttó munkabér. A Start Plusz kártyával igénybe vehető adóked­ vezmény mértéke a bruttó munkabér. október 31-e utáni újabb személyialapbér-válmunkaviszonyban foglalkoztató kifizető e tozásig terjedő időtartamra . a kifizetővel fennálló foglalkoztatási jogviszo­ nyát közvetlenül megelőzően közszférában foglalkoztatott személy után az őt munkavi­ szonyban foglalkoztató (a költségvetési szerv kivételével) adókedvezményt vehet igénybe. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglal­ koztatás első évében. ápolási díjban része­ sült.] Rehabilitációs kártyára jogosult a megválto­ zott munkaképességű személy. ■felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér. de legfeljebb a minim álbér kétszeresének 13. [Lásd a 299/2011. törvény 7/A §-ában. [Lásda2011/CLVI. ha a bér ez alatt változott).rendszeresbérátlag-számításnál figyelembe vett .5 százaléka.15) ‘ Rendszeres bérpótlék a távollétidíj-számításnál figyelembe vehető bérpótlék (például műszakpótlék. §-ában. törvény 4/A §-ában. +5.annak változásától a 2011. mint 59 600 forint.a kártya érvényessége alatt . gyed. Korrigált e lvá rt béremelés (k. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. törvény 5. Elvárt személyi alapbér 2012-ben 100 000 15 000 115 000 12 900 11217 111 217 127 900 (1. hogy nincs munkahelye. hogy nem számol rendszeres bérátlagot (nem veszi figyelembe a bérpótlékokat). §-ában.2012. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. 2012. ha a 2011-es munkabér havi 59 600 forint vagy annál kevesebb.valamennyi munkavállalójá­ ra nézve . [Lásd a 2004/CXXI1I. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel ked­ vezményt vehet igénybe a szociális hozzájárulási adóból. Az elvárt béremelés akkor valósul meg. x 1.

törvény 463. ha a mun­ káltató bizonyítja.] „Kedvezm ényes" szankció A munkabérek nettó értékének megőrzését cél­ zó adókedvezmény adminisztratív hibából bekö­ vetkezett jogosulatlan igénybevétele miatt az adó­ hatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. vagy ■munkaviszonyát rendes vagy rendkívüli felmon­ dással szüntette meg. hogy abból a ked­ vezmény vagy támogatás jogcíme. ezek hi­ ányában közvetlenül saját maga teljesíti adóköte­ lezettségeit. az őstermelő negyedévente állapítja meg az adót. és ■a kedvezményt igénybe vevő legkésőbb az el­ lenőrzés megállapításairól hozott határozat jog­ erőre emelkedéséig bizonyítja. vagy a szabadság lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkavi­ szonyban foglalkoztatott munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el. törvény 16/A §-ában. [Lásd a 2004/CXXIII. ha az adott hónapban ■a kedvezmény igénybevétele kizárólag az elvárt béremelés elmaradása miatt jogosulatlan. A kedvezmény a foglalkoztatás fennállása alatt. ha a részmunkaidős foglalkoztatás a gyermekgondozási szabadságról HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E való visszatéréstől számítva legalább egy évig fennáll. pénzügyi vagy más meghatalmazott képviselője útján. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét saját maga tárja fel. a kedvezmények együttes összegevem haladhatja meg azonban a számított adót. ha a munkavállaló részmunkaidős). törvény 8/B §-ában.3-szereséig érvényesíthető a kedvezmény. A kedvezmény mértéke a két részmunkaidős bruttó munkabérének. Ila a kifizető visszame­ nőlegesen végrehajtja a béremelést (elkerülendő az esetleges szankciókat). [Lásd a 2004/CXXII1. Extra. törvény 464/A-B §-aiban. törvény 8/A §-ában. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.az adóhatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt igénybe vevőnek nem kell a bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. A gyermekgondozási szabadságról való viszszatérést követően a „megosztott” munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után csak abban az esetben jár kedvezmény. hogy a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele miatt . aki az el­ lenőrzés megkezdésének időpontjában már nem a munkavállalója. a szá­ mított adó összegét meghaladó kedvezmény a kifizető más m unkavállalókkal fennálló jogviszonyára tekintettel megállapított adóból levonható. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszakra visszamenőlegesen valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után teljesítette (kivéve az olyan munkavállalója után. §-dban. [Lásd a 2011/CLVI. ha a létszámát a részmunkaidős foglal­ koztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisz­ tikai állományi létszámához képest növeli. valamint a közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappalin tanuló evás adózó egyéni vállalkozó az adót ne­ gyedévente állapítja meg. a kifizető vá­ laszthatja ki. de legfeljebb a minimálbér 1. feltéve. hogy melyiket érvényesíti. A kedvez­ mények az alábbi esetekben halmozhatok: ■Start Plusz-.és Bónusz-kedvezmények (ide nem értve a pályakezdők Start-kedvezmé­ nyét) bármelyik más adókedvezménnyel (pél­ dául a bérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezménnyel) együtt is érvényesíthetők. hogy a szükséges béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után visszamenőlegesen.a fent felsorolt okokra tekintettel . ha a létszám olyan munkaválla­ lóval csökken.5 százaléka (akkor is a minimál­ bér 1. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (ez 2012-ben havi 186 ezer forint) 27 százaléka. a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy az adó fizetésére kötelezett. alapja és a ked­ vezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható legyen. . aki ■ a statisztikai előírások szerint nem tartozik az átlagos statisztikai állományi létszámba. A legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező. ■a Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó értékének megőrzésit célzó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló után együttesen is igénybe vehető. az ellenőrzés megkezdése előtt végrehajtotta). az adózás rendjéről szóló törvény 31. ha nincs ilyen. legfeljebb három évig jár. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása mi­ atti jogkövetkezményeket (kivéve a mulasztási és az adóbírságot). Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem kell feltün­ tetni. és azt a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt nem csökkenti. e volt munkavállalónak nem kell visszamenőlegesen béremelést adnia). Ha ezt elmulasztja.] A külföldi kifizető telephelye. [Lásda2011/CLVI. Az egyéni vállalkozó havonta. ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló (aki a szabadság alatt terhességi-gyermekágyi segélyben. de 2012-től már a szociá­ lis hozzájárulási adóból. mértéke a bruttó munkabér. illetve negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. gyermekgon­ dozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült) munkakörét közvetlenül a visszatérését követően ■a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és mellette ■a munkavállaló gyermekgondozási szabadsá­ gának időtartama alatt e munkavállaló munka­ körének ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott (helyettesítő) munkavállaló. az önellenőrzést e munkavállalókra el kell végezni. A munkaadónak a kedvezmény továbbra is akkor jár. A jogosulatlanul igénybe vett (teljes) kedvez­ mény összege után . paragrafus (20d) bekezdése szerint -15 százalékos.j Az önkormányzati közfoglalkoztatásban és az országos közfoglalkoztatási programban részt vevő költségvetési szerv foglalkoztatási kedvez­ ménye is a szociális hozzájárulási adóból vehe­ tő igénybe (rész)adókedvezményként. de legalább 100 ezer forint mértékű mulasztási bírságot kell fizetni (kivéve. Továbbra sem minősül az állományi létszám csökkentésének. A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg.] A dókedvezm ények korlátozása Az adókedvezmények közül ha egy jogviszony alapján a kifizetőt több is megilleti. Közös szabály az adókedvezményeknél. és ■az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége nem haladja^meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatott valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát. ILásd a 2004/CXXIII. [Lásd a 2011/CLVI. hogy a két jogcímen igénybe vett kedvezmény negatív adót eredményez. és azt a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.] Bevallás.22 | S Z OC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó tett (bruttó) munkabér. Ha az adóalany foglalkoztatási kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyból származó bér az adókedvezmény alapjánál nem vehető figyelembe. paragrafus (2) bekezdése szerinti bevallását úgy köteles teljesíteni. befizetés Az adóalany kifizető az adót havonta állapítja meg.az adózás rendjéről szóló tör­ vény 172. részkedvezményként.3-szeresének 13.] A gyermekgondozási szabadságról részmun­ kaidőbe visszatérő munkavállaló és az ugyan­ abban vagy hasonló munkakörben alkalmazott másik részmunkaidős munkavállaló utáni ked­ vezményt a munkáltató változatlan feltételek mellett érvényesítheti. törvény 464. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7 százaléka. még úgy is. és azt a tárgy­ hónapot. a számított adót meg­ haladó kedvezmény igénylésére a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell al­ kalmazni. és emiatt a részkedvez­ mény összege bármely munkavállalónál változik. §-ában. és ■az elvárt béremelést a kedvezményt igénybe vevő a folyamatosan foglalkoztatottak létszámá­ nak legalább 90 százalékában teljes mértékben teljesítette.

ha van ki­ fizető. továbbá az egészségügyi szolgáltatási járulék (utóbbi összege 2012. törvény 3.] K ifizetői százalékos eho Ú előírás 2012.szálláshely-szolgáltatásra . [Lásd az 1998/LXVI. ami után 10 százalék a kifi­ zetői eho). törvény 3. úgynevezett béren kívüli juttatásnak nem m inősülő egyes juttatások adóalapként meghatározott összege után. törvény 3. szabadidőprogram. § (1) ba) alpontjában. a rep­ rezentáció és az üzleti ajándék személyijövedelemadó-köteles része. a fizeten­ dő személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék. vagyis a juttatás értékének 1. törvény 3.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mény utáni 27 százalékos ^ho alapja az adó­ alapként m eghatározott összeg. valamint a béren kívüli juttatásoknak a kedvezményes adózási értékhatárt meghaladó része. A kamatkedvez­ / •• Ilyen juttatás például a cégtelefon magáncélú használata. . § (4) bekezdésében. ha nincs kifizető. Az ingatlan bérbeadásából szárm azó jövedelem utáni 14 százalékos ehót év közben az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem alapulvételével kell megállapítani. mivel azok szociális hozzájárulási adó alapját képe­ zik. ajándék Eho (% ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 *A közterhek alapja a juttatás értékének 1. ha azonban ennél kevesebb az éves járulék. így a minimálbér 30 százalékánál kisebb jövedelemmel járó megbízási díjak. szolgáltatás. a csoportos biztosítás díja. paragrafus (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti jogvi­ szonyból származó jövedelmek . [Lásd az 1998/LXVI. 5. törvény 3. A béren kívüli jut­ j tatások után a kifizetőnek 10 százalékos ehót H V G |T B . [Lásd az 1998/LXVI. A biztosítási jogviszonyon kívüli jutta­ tások után nem kell járulékot fizetni. Kifizetői eho terheli az összevont szem élyijövedelem adó-alapba tartozó adó(adóelőleg-)köteles jövedelmek közül azokat. törvény 3. Ingatlan-bérbeadásból szárm azó bevé­ tel esetén továbbra is a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján jövedelemnek m inősülő összeg az ehoalap. foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóba adott munkáltatói hozzájárulás A béren kívüli juttatások évi 500 ezer forintot meghaladó része Az egyes béren kívüli juttatások törvényi korlátot meghaladó része Hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés. Az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem után a kifizetőnek továbbra sem kell 27 százalék ehót fizetnie. paragra­ fusában felsorolt. § (1) bb) alpontjában. ezért Egyéni százalékos eho Nem vá lto zo tt.] Mentesül a kifizetői eho alól az a jövede­ lem. továbbá az ingatlan-bérbeadásból származó. más szolgáltatás Cégtelefon magáncélú használata Csoportos biztosítások díja Minden munkavállalónak azonos feltétellel nyújtott termék. A kifizetőt terhelő közterhek m ellett adható juttatások* A ju t t a t á s jo g c ím e Üdültetés saját üdülőbe^ Munkahelyi étkeztetés Erzsébet-utalvány Széchenyi-pihenókártya . § (5) bekezdésében.19-szorosa (a kamatkedvezményből származó jövedelem 100 szá­ zaléka helyett). vagyis m axim um ennyi ehót kell megfizetni akkor is.vendéglátásra . A kifizetőt terhelő százalékos eho továbbra is 27 százalék (kivéve a béren kívüli juttatást. szolgáltatás Rendezvényen adott ingyenes ellátás.19-szorosa után a kifizető 27 százalék ehót köteles fizetni (a 16 százalék személyi jövedelemadón felül). ja n u á rl-jé tő l.19-szorosa) után. a bér­ beadó magánszemélynek. A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 ezer forint.2k EGESZSEGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni az egeszsegugyi hozzájárulásról? kell fizetnie az adóalapként meghatározott összeg (a jövedelem 1. Ha e já­ rulékok összege meghaladja a 450 ezer forin­ tot. január 1-jétől havi 6390 forint). § (3) bekezdésében. ha a 14 százalékkal számított eho ennél több.] Változás 2012. [Lásd az 1998/LXVI. ha nincs kifizető. például a titoktartási. és a vállalko­ zásból kivont. az árfolyamnyereségből származó jövede­ lem. vala­ mint a kamatkedvezményből származó kü­ lön adózó jövedelmet. a kifizetőnek. amelyeket a tb-szabályok szerint nem terhel járulék (ilyenek például a személyijövedelemadó-törvény szerinti egyéb jövedelmek.6 százalékos egész­ ségbiztosítási járulék. a vállalkozói osztalékalap. amely után szociális hozzájárulási adót kell fizetni.] Nem vá lto zo tt. az osztalék.19-szorosa. E jövedelmek után a juttatás értékének 1.] A kifizetőnek 27 százalék ehót kell fizetnie a személyijövedelemadó-törvény 70. A 450 ezer forint­ ba beszámítanak az egyéni egészségbiztosí­ tási járulékok (4 százalék természetbeni és a 2012-ben már 3 százalék mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék). megismerhető belső szabályzat alapján a munkavállalók egyes csoportjainak azonos feltételekkel nyújtott termékszolgáltatás Csekély értékű ajándék.] A magánszemély továbbra is akkor fizeti meg a 27 százalékos ehót. § (1). Az egyént terhelő százalékos eho továbbra is 14 százalék. ja n u á r 1 -jé tő l. évi 1 millió forintnál nagyobb adóköteles jöve­ delem teljes összegére kell megfizetni (oszta­ lékelőlegre változatlanul nem kell). az értékpapír-kölcsönzésből. tiszteletdíjak . a magánszemélynek egyáltalán nem kell 14 százalék ehót fizetni. vagy pedig ha a kifizető nem köteles a jö ­ vedelem után adót (adóelőleget) m egálla­ pítani.után nem kell 27 százalék ehót megállapítani. [Lásd az 1998/LXVI. § (2) bekezdéseiben. a m agánsze­ mélyt terhelő egyszerűsített közteher-viselési hozzájáruláson belüli 1. legfeljebb évi három alkalommal Bárki által hozzáférhető termék.szabadidős szolgáltatásokra Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége Önkéntes pénztárba.a járuléktörvény 5. [Lásd az 1998/LXVI. akkor az összeg­ határ eléréséig. hallgatási díj).

A Magyarországon kívüli EGT-tagállamban és a Svájcban biztosítottak­ nak. amíg az nem ad nyilatkozatot neki. il­ letve egészségügyi szolgáltatási járulék és a külön adózó jövedelmei után megfizetett 14 százalékos eho összege elérte a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt (2012-ben ez 450 ezer forint).á járulék mégsem érte el a felső határt. ■6& \V fc Ára: 7990 Ft. ■a kedvezményezett részére történő egyöszszegű pénztári kifizetés után a magán-nyugdíjpénztári tag felhalmozási időszakban bekö­ vetkezett halála esetén. HVG Kiadó Zrt. törvény ehót. A magánszemély nyilatkozhat arról is. Ha a juttató nem minősül kifizetőnek..EGESZSEGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S 25 ilyenkor ehofizetési kötelezettség van.hu w w w .S ís a ® 8 . ■az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár ál­ tal a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány után. akkor a jövedelemszerző magánszemély fizeti a 27 százalékos [Lásd az 1998/LXVI. ekkor a kifizető nem vonhatja le a 14 százalék ehót. 20 0 6 -1 -^3 6 -2 05 0 06-1-^36-2012 (a hvgklubkartya@ hvg. H V G -előfizetőknek: 5990 Ft. 3. valamint a szo­ ciális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő öszszege után.h v g klu b k a rtya . valamint a tár­ sadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történt visszalépés esetén a volt pénztártagnak a viszszalépés miatt kifizetett tagdíj-kiegészítés után. illetve kifizetőiknek nem kell ehót fizet­ niük. hogy egészségbiztosítási járuléka év közben vagy az év végére várhatóan eléri a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt. hogy. így például a munkavállalónak a munkáltató bel­ földi vagy külföldi anyavállalatától kapott adó(adóelőleg-)köteles jövedelme után a kifizető­ nek 27 százalék ehót kell fizetnie. A kifizetőnek nem kell 27 szá­ zalékos ehót fizetnie ■a táppénz. Ha az év végén kiderül. ■a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás.. ■az egészségpénztár által nyújtott életmódja­ vító szolgáltatások (például természetgyógyá- Más ta g á lla m i b iz to s íto tta k Nem v á lto z o tt. a gyermekgondozási díj után. ■ az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. Az egyéni ehót a k ifiz e ­ tőnek a naptári évben m indaddig le kell vonnia a magánszemélynek kifizetett jöve­ delmekből.] a\att®eÖe' eI'° HVG-különszámok p í V» J I » 1 V / L7 I l\ ívp rVJ \ L< pmI mI p n \ /cp lk\ I IV JUG-kliih 1 3rtvai/a II I V VJ l \ I U U I \ ^11 I j f U V U C iheVlé" \\\ewe . Pf. [Lásd az 1998/LXVI. a terhességigyermekágyi segély. 3. hogy a biztosítási jogviszonyában megfizetett egészségbiztosítási járulék. [Lásd az 1998/LXVI. § (1) bekezdésében.. a baleseti táppénz. 1B00 Bp. törvény 5. ■az úgynevezett Al-es uniós nyomtatvánnyal (amelyet kiküldetés vagy egyszerre több tagál­ lamban történő munkavégzés esetén a bizto­ sítás helye szerinti állam illetékes szerve állít ki). a magánszemélynek a tárgy­ évi személyijövedelemadó-bevallásában 14 százalék (plusz az ehokülönbözetre 6 száza­ lék) ehót kell bevallania és a bevallási határ­ időig megfizetnie. a gyermeknevelési támo­ gatás.] N yilatko zat az egyéni ehóról Nem v á lto z o tt. törvény ll//\§-ában. A másik tagállami vagy svájci biztosítás igazolható ■az ottani illetékes hatóság által a biztosí­ tásról kiállított bármilyen formájú igazolás­ sal.h u .] K ivételek a százalékos eho alól Nem vá lto zo tt. § (3) bekezdésében.

Kifizetői 10 százalékos eho (10.19] 13. Adóalap (7 .] ■ •Egyes meghatározott juttatásnak minősül. egészségügyi hozzájárulást (6 százalékkal ■az iskolai szövetkezeti csoport nappalis ta­ növelten). a megszűnés napját követő hónap 12éig kel! megfizetni a százalékos ehót. Jövedelem ( l . § (1) bekezdésében. és a be­ vallásra előírt határidő végéig kell megfizetnie. Eho (7 . [Lásd az 1998/LXVI. törvény 11/k (3) bekezdésében. S zéchenyi-pihenőkártya szabadidő alszámlájára u ta lt tám ogatás 5. § (6) bek.9)* 3. f (i)]. így 27%-os ehoalapot képez a béren kívüli juttatás együttes értékének 500 ezer forintot meghaladó része [Szja tv. **Az adóévet követó év május hónap kötelezettségeként kell bevallani.x 0. megfizetnie. Kifizetői 27 százalékos ehoalap* [ ( 7 . 29. Ha a kifizető levonta az ehót.) 6. törvény lék után. A fizető-vendéglátós magánszemély ehója és a magánszemélyt a személyi jövedelemadó­ továbbra is a tételes átalányadó 20 százaléka. Az egyéni vállalkozónak a vállalkozói osz­ talékalapja utáni egészségügyi hozzájárulást az éves bevallásában kell bevallania. x 0.19) 9.x 0. lapított ehót a magánszemélynek a jövedelemA magánszemélyt nem terheli 14 százalé­ szerzés évéről szóló bevallásban kell bevalla­ kos ehofizetési kötelezettség a tőzsdei oszta­ nia és a bevallás benyújtására előírt határidőig [Lásd az 1998/LXVI. illetve az adó megfizetésével egyidejűleg -. kos Nem vá lto zo tt. Egyéni ehobevallás ha az nem kifizetőtől származik. [Lásd az 1998/LXVI. Bevétel 2. Bevétel 2. Költség 3. Az átalányadózást [Lásd az 1998/LXVI. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatások után a kifizető a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást a jövedelemadó­ val egyidejűleg állapítja meg. * Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik. a tárgy­ hót követő hónap 12-éig. a megállapított jövedelem 78%-át kell jövedelemnek venni [Szja tv. törvény 11.x 0. törvény 5. x 0. [Lásd az 1998/LXVI..] egészségügyi hozzájárulásként. § (1) bekezdésében. l<t% -os eho fizetése esetén jövedelem (3 . vagy megtérítik neki). + 2 . [Lásd az 1998/LXVI. § (2). és véglegesen a tárgyévi jövedelemadó-bevallásában kell elszámolnia.+ 3 .x 1. az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. A béren kívüli juttatás éves 500 ezer forint keretösszeg fölötti részére . Ehoalap (4.) 8.1) 12. + 5 .) 8.) 11. K ifizetőt terhelő szja (8. törvény választó mezőgazdasági kistermelő átalány­ 11. de A tételes költségelszámolást választó. Eho (5 . vallja be és fizeti meg. Ha a m agánszemély tú l­ fizette az egészségügyi h o zzájáru lás t. Szja-alap (2 .27) 4. [Lásd az 1998/LXVI. Béren kívüli ju tta tá so k együttes értéke (1. § (k) bek. a 27%-os ehót csökkenti az ugyanazon alap után megállapított 10% eho [Eho tv. ja n u á r 1 -jé tő i. akkor 4 § (3)-(4) bekezdéseiben. .+ 6.14) * Ha a magánszemély kötelezett eho fizetésére (kivéve. [Lásd az 1998/LXVI.78)* 5. Az adóévre megál­ ködéséért adott ellenszolgáltatás után. befizetés Új előírás 2012. A kiszámított ehót csökkenti az ugyanazon alap utáni 10 százalékos eho (mivel a kifizető azt már egyszer.x 0.16) 5. H ozzájárulás tú lfizeté se Nem v á lto z o tt.x 1. ha az költ­ ségként elszámolható. (6) és (8) bekezdéseiben. / B) 10 százalékos kö ltsé g h á n y a d Alkalm azása 677 000 1.x 0.x 0.] . vagy a kifizető az előírtnál többet vont le tőle. bevallania és megfizetnie. egy­ az ehót ezentúl nem 27 százalékos mértékkel. Ehoalap (2.az adóelőleg. törvény ról vagy az adózás rendjéről szóló törvény sze­ rint nem terheli bevallási kötelezettség.16) 100 000 50 000 107 000 120 000 7. ezért a 78%-os szabály nem alkalmazható. Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás alszámlájára u ta lt tám ogatás 4. A kamatkedvezményből származó jövede­ lem utáni százalékos egészségügyi hozzájá­ rulást évente.] Nem v á lto z o tt. második mondata].x 1.mint egyes meg­ határozott juttatás után .16) 10. Szja (5.] 150 000 4 . sporteszköz vásárlásának származó jövedelmét terhelő 14 százalékos támogatása) után. szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó hanem 15 százalékkal kell bevallania és befi­ őstermelőnek továbbra is a bevétele 5 százalé­ zetnie. Jövedelem (1. [Lásd az 1998/LXVI.14) 35 807 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 1714 500 Ft 274 320 Ft * 1350 000 Ft 189 000 Ft 805 630 128901 805 630 80 563 210630 * 10%-os költséghányajJ alkalmazásánál minden költséget elszá­ moltnak kell tekinteni.] § (8) bekezdésében. Helyi utazási bérlet 6 .500000) x l . Szja (3 . S zéchenyi-pihenőkártya szálláshely alszámlájára u ta lt tám ogatás 3. x 0. A béren kívüli juttatások utáni 10 százalék egészségügyi hozzájárulást a kifizető a jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg. § (6) bekezdéseiben. x 0.) 2 280 000 Ft 580 000 Ft 1700 000 Ft 1 326 000 Ft 168 4 020 Ft 269 443 Ft 1326 000 Ft 185 640 Ft Bevallás.2.12-szer havi 12 500 fo rin t értékű m unkahelyi étkeztetés 2. 12-szer havi 10 ezer fo rin t értékű egészségpénztári m un ká lta tó i hozzá­ járulás 7.] Az ingatlant bérbe adó magánszemélynek az adóbevallásában be kell vallania az ebből szati szolgáltatás. 3. vallja be és fizeti meg. törvény 3.27)-( 1 2 . megfizette).26 EGÉSZSÉGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S Példa béren kívüli juttatások (cafeteria) közterheire 2012-ben (Ft) 1 . jövedelme az összevont adóalap része.] A jövedelemszerzőnek kell a százalékos ehót bevallania és megfizetnie a jövedelemre. Kifizetői 27 százalékos e h o ** (12. mint béren kívüli juttatás utáni ehót. vagy a kifizető az egészségügyi hozzájárulást nem tudja levonni (mert például az osztalékelőleg teljes összege Osztalékká vált). ja n u á rl-jé tő l. törvény kának a 15 százalékát kell bevallania százalé­ 4. § (6). **A magánszemély összevonás alá esó éves várható jövedelme több mint 2 millió 42^ ezer forint. a ma­ gánszemélynek a százalékos egészségügyi hozzájárulást év közben előlegként kell megfizetnie .megállapított 27 százalékos ehót az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni.].1) 150 000 Példa ingatlan-bérbeadás ehójára A) T é te le s k ö lts é g e ls z á m o lá s 1. Kifizetői 10 százalékos ehoalap (8.+ 4 .27)** 6.] 11/k § (3) bekezdésében. 70. Szja-alap (4 . Változás2012. törvény 11/k § (4) bekezdésében. a túlfizetést a magánszemély az adó­ évi adóbevallásában igényelheti vissza. ha a kifizető az ő téves nyilatkozata nuló. 11. A kifizetőnek a százalékos egészségügyi hozzájárulást havonta kell meg­ állapítania. Ha a kamatkedvezmény év közben meg­ szűnik. hallgató tagjának személyes közremű­ miatt nem vonta le tőle azt. ezen ehoköteles jövedelmének ehóját nem kell bevallania.

tehát akkor is. A többes jogviszonyban álló.a tárgyhó­ nap első napján érvényes garantált bérminimum (2012-ben 108 ezer forint). törvény 8. [Lásd az 1997/LXXX. Magasabb járulék­ Nem v á lto z o tt. Ha főállású evás egyéni vállal­ kozó .például megszűnik a heti 36 órás munkaviszonya -. § (4) bekezdésében. ta g d íjm é rté k Változás 2011. ja n u á r 1 -jé tő l. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tag­ ja is. nem társada­ lombiztosítási járulékot. HVG í T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Járulék szünetelése. törvény 29/A § (3)-(4) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXX. 29/A és a 195/1997. [Lásd az 1997/LXXX.ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget. napi 170 forint volt). Annak a nyugdíjas evás vállal­ kozónak. szakképzettséget igényel.írja elő az egyéni vállalkozóról és egyé­ ni cégről szóló 2009. törvény 19. vagyis az első adóévet megelőző év december 20-áig je­ lentheti be.] Nem v á lto z o tt. már evásként pedig a novemberre vonatkozó . § (2) bekezdésében. törvény 18. Nem kell az álláskeresési ellátások fedezetére járulékot fizetnie az evás egyéni vállalkozónak. a garantált bérminimum) másfélszerese után kell megfizetni. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fősza­ bályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie.. a gyed. A nappali tagozatos diák evás egyéni vállalkozó is megfizeti vállalkozásában a természetbeni egészségbiztosítási járulék mel­ lett .december 12-éig benyújtandó . Az egyéni természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék változatlanul 4^zázalék. a baleseti táppénz. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag evás vállalkozók kötelező tagdíjfizetése.| EV A SO K T B . ja n u á r 1 -jé tő l. ja n u á r 1 -jétő l. törvény 29/A §(1) bekezdésében.] Nem vá lto zo tt.a természetbeni egészségbiztosítási járulék mellett .és egészségbiztosítási járulékot fizetni a táp­ pénz.a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (korábban mentesült ez alól). de . a tárgyév január 31-éig az adóév egészére érvényesen nyi­ latkozni köteles. a gyermeknevelési támogatás. a tárgyév hátralévő részére is választhatja a magasabb járulékalap utáni járulékfizetést.] Nyugdíjas vállalkozó Változás 2012. méghozzá minimum egy hónapig és maximum öt évig . A főállású evás egyéni vállalkozónak az egyé­ ni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a minimálbér (ha a személyesen végzett főtevé­ kenység legalább középfokú végzettséget. nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja az egyszerűsített § (3) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXX. ha egyálta­ lán nincs bevétele. törvény 19. az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak az egyik jogviszonyá­ ban kell megfizetnie.5 százalékról 8.] Nem v á lto z o tt. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban személyesen közreműködik. illetve a garantált bérminimum másfélszeresénél) magasabb összeget kell vál­ lalni egyéni járulékalapként. külön bejelentőlapon.a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában .a 2012-ben már 3 százalékos mértékű . § (3)-(4) bekezdéseiben. Az evás egyéni vál­ lalkozó által fizetendő^gészségbiztosítási és mun­ kaerő-piaci járulék 7.pénz­ beli egészségbiztosítási járulékot. évi CXV. decem ber 31-étől. [Lásd az 1997/LXXX. szabadalmi ügyvivőnek sem. törvény 29/A § (3) bekezdésében. Töredék hónapban a járulékfizetési alsó ha­ tárt arányosan csökkenteni kell. Nem kell járulékot fizetnie a kamarai tagságát szünetelte­ tő egyéni vállalkozó ügyvédnek. [Lásd az 1997/LXXX. 31. m entességek Magasabb já ru lé k a la p választása Változás 2012. ezt elő­ ször az eva alá történő bejelentkezésekor. az ápolási díj folyósításának időtartama alatt.] Já rulékm érték.] Változás 2012.] . § (3) bekezdésében. Az evás egyéni vállalkozó is dönthet úgy. gyet vagy ápolási díj folyósítása alatt személye­ sen végez vállalkozói tevékenységet. A nyugdíjas evás egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási já­ ruléka havi 6390. a terhességi-gyermek­ ágyi segély.akár részmunkaidőben . A magasabb járulékalapot választó evás egyéni vállalkozónak is arányosan csökkente­ nie kell a járulékalapját (például a táppénz folyó­ sításának időtartamával arányosan). hogy szünetelteti tevékenységét. ha nappali rendszerű oktatás keretében tanul. kormányrendelet 6/A §-aiban. ha gyes. A nyugdíjjárulék alapja a tárgy­ hónap első napján érvényes minimálbér (2012ben havi 93 ezer forint) vagy . Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó nyugdíjas egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot bevétele mértékétől függetlenül megfizeti.járulékbevallá­ sában. [Lásd az 1997/LXXX. Ha evás egyéni vál­ lalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendelkezik.] alap választása esetén az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék kötelező alapjánál (a minimálbér.JE Mit kell tudni Egyéni vállalkozó többes jogviszonya az evások járulékáról és ehójáról? Főállású egyéni vállalkozó já ru lé k a la p ja Változás 2012.a törvényben előírtnál nagyobb járulékalap után kíván járulékot fizetni.5 százalékra nő. Ha többes jogviszonyban álló evás egyéni vállalkozó év közben főfoglalkozású egyéni vállalkozóvá válik . napi 213 forint (2011-ben havi 5100. törvény 29/A §(1) bekezdésében. aki egyidejűleg társas vállalkozás sze­ mélyesen közreműködő tagja is. ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lék 2 százalékról 3 százalékra. Az evásnak is szoci­ ális hozzájárulási adót kell fizetnie. törvény 19. parag­ rafusa.] Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXX. közjegyzőnek. Az evás egyéni vállalkozó nem köteles nyug­ díj. Nem vá lto z o tt. a gyermekgondozási segély.] Nem v á lto z o tt. A nyugdíj­ járulék továbbra is 10 százalék. ja n u á r 1 -jé tő l. kivéve. ja n u á r 1 -jé tő l.] vállalkozói adóról szóló törvényben meghatáro­ zott adóalap 4 százaléka. a tagoknak tagdíj helyett véglege­ sen nyugdíjjárulékot kell fizetniük. A szünetelés alatt járulékokat sem kell fizetnie. törvény 25/A§-ában. melyik társas vállalkozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgáltatási járulékot.5 százalék. [Lásd az 1997/LXXX.magasabb összegű tb-ellátások megszer­ zése érdekében . törvény 31. [Lásd az 1997/LXXX. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás fizeti meg utána. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett .az adóév egészére választhatja azt is. a munkaerő-piaci járulék 1. [Lásd az 1997/LXXX. törvény a 29/A § (1) bekezdésében. szakképzettséget igényel .munkaviszonnyal is rendelkezik. az adóhatóság­ nak. a vállalkozásá­ ban is meg kell fizetnie .

gyes. [Lásd az 1997/LXXX. gyermekgondozási segély­ ben részesülő.] Társas vállalkozás és vállalkozó Változás 2012. például nappali felsőfokú tanulmányok idejére (PhDképzésére is). § (3) bekezdésében. a lakó-.vagy ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. A megállapodás alapján nyugdíjjárulékot kell fizetni (korábban nyugdíjjárulékot és nyugdíj-biztosítási járulé­ kot kellett). Az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év megszerzésére csak akkor köthető megállapodás. A befizetési határidő elm ulasztásának következtében megszűnik a megállapodás hatálya a járulék esedékességének napját ma­ gában foglaló hónap utolsó napjával. Járulékbevallását a tárgyhónapot követő hónap 12.] Nem v á lto z o tt. az 1997/LXXX. A nyugdíjszerzésre^ kötött megállapodás alapján fizetendő járulék mér­ téke 34 százalék. napjáig kell megfizetnie és bevallania. vagyis nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot és a nyugdíjjárulékot évente.] Já ru lék fize tés e. a tárgyhónapot követő hónap 12. szakképzettséget igényel. akinek nincs bizto­ sítási kötelezettséggel járó jogviszonya. törvény 28. valamint az öregségi rész­ nyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő eléré­ se céljából. §-ában. § (10)-(11) bekezdéseiben. a garantált bérminimum . paragrafusának (4) bekezdése szerint . Az itt tanuló külföldi. Az evás nyugdíjas egyéni vállalkozó nyugdíjjárulék-alapja továbbra is az egyszerűsített vál­ lalkozói adóról szóló törvény szerinti adóalap 10 százaléka. A többes jogviszonyban álló nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozónak a já­ rulékot negyedévente. illetve külföldi 18 év alatti gyermeke esetében a járulék a m in i­ málbér 30 százaléka (2012-ben 27 900 forint). A főállású evás egyéni vállalkozó havonta.] HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Nem vá lto zo tt. törvény 34. Ilyenkor a nyugdíjjárulék alapja a minimálbér. /Lásd. § (1) b) pontjában. napjáig kell megfizetnie és az éves evabevallásában bevallania. törvény 35. § (2) bekezdésében. A külföldi állampolgár és csa­ ládtagjai megállapodást köthetnek arra. és akire a biztosítás nem terjed ki. tartózkodási vagy szállás­ helyét igazoló dokumentumot. (4)-(5) bekezdéseiben.] a külön tb-szerződésekről? Szerződéses szolgálati idő Változás 2011. § ty bekezdésében. az adó­ évet követő hónap 12. Nyugdíjra jogo­ sító szolgálati idő és nyugdíjalap szerzése cél­ jából megállapodást csak az köthet.ha a főtevékenység legalább középfokú végzettséget. Egészségügyi szolgáltatás Nem vá lto zo tt. évi CXIX. Megállapodást az a nagykorú belföldi köt­ het.J E KÜLÖN T B -S Z E R Z Ő D É S E K Mit kell tudni A keresőképtelen. december 1 -jétő l. tartózkodásra jogosító okmányt.28 | E V Á S O K T B . ja n u á r 1 -jé tő l. de havonta legalább a minimálbér . ha addig a tartozást megfizetik. Nem v á lto z o tt. napjáig elektroni­ kus úton kell benyújtania. [Lásd az 1998/LXVI. szakképzettséget igényel . törvény 3. de maximum a járulékfizeté­ si felső határ naptári évre felszorzott összege után (ez 2012-ben 7 942 200 forint). törvény 34. illetve külföl­ di állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott. törvény 202.] Táppénzes állomány. [Lásd az 1997/LXXX. vagy akinek a biztosítása szünetel. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag. mert az m in­ denkinek jár). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 35. [Lásd az 1997/LXXX. 38. törvény d 34. [Lásd az 1997/LXXX. §-ában. A megállapodás alapján fizetendő járu ­ lék alapja legalább a megállapodás napján érvényes havi minimálbér (2012-ben 93 ezer forint). Az evás egyéni vállalkozó vállal­ § (5) bek kozói osztalékalapját nem terheli 14százalékos eho. hogy ők és velük együtt élő gyermekeik egészségügyi szolgáltatást vehessenek igénybe (a sürgősségi ellátás kivételével. törvény 27. A nyugdíjjárulékot havonta legalább a tárgyhónap első napján érvényes mi­ nimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) vagy . Az evás társaság főállású társas vállalkozó tagja az egészségbiz­ tosítási és munkaerő-piaci járulékot a személyes közreműködésre tekintettel kapott tagi jövede­ lem. napjáig köteles megfizetni a járulékot. Megál­ lapodás nem csupán nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalap. gyet és ápolási díj esetén a já­ rulékfizetési alsó határt az ellátás folyósításának időtartamával arányosan csökkenteni kell. [Lásd a 195/1997.másfélszerese után fizeti meg. illetve . ■ha a megállapodás szerinti járulék hatha­ vi összegét egyszerre befizetik (ez esetben a megállapodás megkötését követő hónap első napjától vehető igénybe szolgáltatás). a negyedévet követő hónap 12. ha a szerződő betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. [Lásd az 1997/LXXX. §-ában. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 27. ■ ha a m egállapodás szerinti járulékot az igénybevétel kezdetét megelőzően leg­ alább hat hónapig folyamatosan fizették (ek­ kor a hat hónapot követő első naptól vehető igénybe szolgáltatás). törvény 37. hanem „csak” szolgálati idő szerzésére is köthető. § (2) bekezdésében.maximum öt pótévet szerezve .a 2005.] Az egészségügyi szolgáltatási m egálla­ podás megkötésekor be kell mutatni a ked­ vezményezett személyazonosságát igazoló okmányt. §-ában. törvény 34. Pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra . fogva tartott vagy tevékenységét szüneteltető nyugdíjas vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie.] dő§járulék havi összege a mindenkori m in i­ málbér 50 százaléka (2012-ben 46 500 forint). gyed. Egészségügyi szolgáltatás megállapodás alapján akkor jár. ja n u á r 1 -jé tő l. kormányrendelet 8. kivéve. adómódosító . A külföldi nagykorú személy által fizeten­ (l)b) pontjában.] Változás 2012. [Lásr az 1997/LXXX. Az evaalany társaság magánszemély tagját nem terheli 14százalékos ehofizetési kötelezettség az osztalék vagy a vállalkozásból kivont jövede­ lem után. Ennél magasabb jövedelem után is fi­ zethető járulék.nem köthető külön megállapodás.teljes öregségi tb-nyugdíjhoz szükséges 20 év. A kiegé­ szítő tevékenységet folytató. terhességi-gyermekágyi segély. [Lásd az 1997/LXXX.] § (4) be Egészségügyi hozzájárulás Nem vá lto zo tt. bevallása Nem vá lto zo tt. aki nem saját jogán nyugdíjas.a garantált bérmini­ mum (2012-ben 108 ezer forint) után kell megfi­ zetni.

[Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXI.az is feltétele. illetve legalább arra a napra megszüntessék. törvény 18. A 2011 no­ vemberében egyszeri kiegészítésben része­ sülők nyugellátását ezt megelőzően 0. § (l)d ) pontjában. ha év közben (legkésőbb szeptemberben) úgy értéke­ li. § (l)-(2) bekezdéseiben. ha a kapott összeg nem éri el a nyugdíjminimumot. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján.a szükséges szolgála­ ti idő megszerzésén túl . január 1-jétől 4. ja n u á r 1 -jé tő l. §-ában és a 2009/XL. § (2)-(3) bekezdéseiben. (5)-(8) bekezdéseiben.de legfeljebb 4-gyel . de azt csak 2014-ben. Az öregséginyugdíj-jogosultság érvényesítésének .) Eddig nekik a jogviszony megszüntetése nél­ kül is megállapították a nyugdíjat. kormányrendelet 11. A nyugdíjkorhatár elérése esetén továbbra is 20 év szolgálati idő szükséges az öregségi teljes nyugdíj és 15 év az öregségi résznyugdíj megállapításához.Ö REG SÉG I N Y U G D ÍJ 29 Mit kell tudni az öregségi nyugdíjról? N yugdíjem elés Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXXI.5 százalék fölött lenne.] ■1 százalékpontnál kisebb mértékben haladja meg. hogy a GDP becsült növekedési üteméből ki kell vonni 3. törvény 62. [Lásd az 1997/LXXXI. hogy az 1952-ben született. a biztosítási jogviszonya megszűnését követő naptól érvényesítheti (ezt annak ellenére megteheti. amelyeket az előző év végéig már megállapítottak (vagyis mindkét nyugdíjemelés mindig csak a nyugdíj­ ba menetelt követő években jár). A nyugdíjprémium tehát maxi­ mum 80 ezer (4 x 20 000) forint lehet. A kormánynak a novemberi nyugellátást és annak esetleges emelését ki kell egészítenie egyszeri nyugdíjprémiummal.] § (4) be Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor Változás 2012. nyugdíjmódosító törvény 8. ja n u á r 1 -jétől. s akkor is maximum 80 ezer.meg kell szorozni a havi nyugdíj egynegyedét. Nem adható nyug­ díjprémium ideiglenes özvegyi nyugdíjasnak és a rehabilitációs járadékosnak.] Nem v á lto z o tt. hogy a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése/v végére eléri a 3.5 százalék legyen. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd a 168/1997. (Tehát az 1951 előtt született nőknek és az 1947 előtt született férfiaknak. (Eddig a bruttó hazai termék. életévét. a korhatára és a szolgálati ideje alap­ ján a jogosultságot már 2013-ban megszerzi. törvény 62. így az 1957-ben születettek és a náluk fiatalabbak már 65 évesen mehetnek majd nyugdíjba. A résznyugdíjnak továbbra sincs minimuma. így ha például egy 1951-ben született férfi közalkalmazott 2013-ban betölti a 62. A novemberi nyugdíjemelésnél a KSH által a nyugdíjasok fogyasztására közzétett január és augusztus közötti adatokból számított éves fogyasztóiár-indexet kell figyelembe venni. az öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagke­ reset szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani.5 szá­ zalékot. A januári nyugdíjemelés mértéke kizárólag a tárgyévre tervezett fogyasztóiár-indextől függ. a költségvetési hiány ^edig nem lesz na­ gyobb a költségvetési törvényben elfogadottnál. [Lásd az 1997/LXXXI. s e nyugdíjkülönbözettel növelt összeg lesz a következő januári nyugdíjemelés alapja. de felmentési ideje miatt a biztosítási jogviszonya áthúzódik 2014-re. A nyugdíjkorhatár 62 évről fo­ kozatosan 65 évre nő: az 1952-ben születettek 62 és fél éves korukban töltik be a nyugdíjkorha- Nyugdíjminimumok 2012-ben E llátás m egnevezése Ö regségi n y u g d íj Á rva e llá tá s A n y u g d íjm in im u m h a vi összege 28 500 Ft 250 Ft HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . § (5) bekezdésében. törvény 62.] A korhatár betöltése után nyugdíjba vonu­ lónak legalább a nyugdíjba menetele napjára itthon. 3 százalékot elérő növekedési üteme esetén a nettó átlagkereset ugyancsak költségvetési törvényben tervezett növekedését is figyelem­ be vették a januári nyugdíjemelésnél. a nyugdíjasok a többletet novemberben . a GDP változatlan áron számított nö­ vekedési ütemétől és a nettó átlagkereset növe­ kedésétől is függött a nyugdíjemelés mértéke. § (4). § (3)-(5) bekezdéseiben. törvény 12. illetve a Magyarországgal kétoldalú szociális bizton­ sági egyezményt kötött országokban is meg kell szüntetnie minden biztosítási jogviszonyát.januárig visszame­ nően megkapják. hogy a GDP várható évi növekedése legalább 7.] Havi n y u g d íjm in im u m o k Nem változott. 2012-ben a 2008 óta változatlan nyugdíjminimumok maradnak érvényben. ha ez meghaladja az átlagosból számíthatót. akkor a nyugdíjasok az egész évre felszor­ zott nyugdíjtöbbletet egy összegben kapják meg a novemberi nyugdíjukkal. [Lásd az 1997/LXXXI. 64/D§-ában.kiegé­ szítő nyugdíjemelésként . törvény 8. § (2) c).5 szá­ zalékkal is meg kell emelni. Azoknak is meg kell szüntetniük a jogviszonyukat nyugdí­ jazásuk napján. akik 2007 végéig szereztek jogosultságot teljes vágy csökkentett előreho­ zott nyugdíjra. amely az 1952-t követő születési évenként fél évvel emelkedik. 18. törvény 18.] tárt. és az eredmény­ nyel . [Lásd az 1997/LXXXI. 18/A § (6).] Januárban és novemberben továbbra is csak azokat a nyugdíjakat kell emelni. A GDP költségvetési törvényben elfogadott. azaz a költségve­ tési törvényben elfogadott infláció mértékével emelik a nyugdíjakat.] Nem v á lto zo tt. de legfeljebb 20 ezer forintot. törvény 18. ha 2008 előtt 33 év szolgálati időt szereztek. §-ában. ha a GDP-növekedés bármennyivel is 7.] Öregségi nyugdíj Nem vá lto zo tt. A nyugdíjprémium összegét úgy kell ki­ számítani. valamint az EGT-államokban. törvény 101. § (1) bekezdésében. § (5). Ha a KSH-adatok alapján kal­ kulált nyugdíjemelési mérték a januárit ■ legalább 1 százalékponttal meghaladja.2 százalékkal kell emelni a 2011-ben vagy azt megelőzően megállapított nyugellátásokat. tehát 2014-ben 62 éves férfiak már csak 62 és fél éves korukban töltik be az irány­ adó nyugdíjkorhatárt).5-et. amihez azonban az szükséges. Azok kaphatnak nyugdíjprémiumot. akik az előző év végéig betöltötték a rájuk irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. (3) c) pontjaiban. 18/B § (5) bekezdéseiben.) 2012. N yugd íjprém ium Nem v á lto z o tt. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL.

vagy osztatlan képzésében a képzési és kimeneti időn belül tanul.] 2013 után a bruttó kereset lesz a nyugdíj alapja. (11) c) pontjában. az álláskeresést ösztönző juttatást.] V álto zá s2012.] Az öregségi nyugdíj alapja Új előírás 2012. törvény 17. április 1-je előtt fizették háztartási alkalmazott után -. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. de nem több 80 ezer forintnál. ha az ezen juttatások és keresetek beszámításával megálla­ pított nyugdíj kedvezőbb lenne. egyedülálló. nők esetében minimum 30 év . törvény 66. valamint a rehabilitálható személyeknek az ellá­ táshoz szükséges szolgálati idő nélkül is megál­ lapíthatták az ellátást különös méltányosságból. vállalkozói járulék (2010. Méltányossági alapon háromévente növelhető a nyugdíj. kormányrendelet 11/B §-aiban. az ezt meghaladó részből pedig tovább­ ra is fokozatosan csökkenő hányad. § (4) bekezdésében. kormányrendelet 72/B § (4) a). ha a kérelmező havi jövedelme meghaladja a 70 ezer forintot. Megváltozott mun­ kaképesség miatt csak özvegy részére. és az emelést az élethelyzete is indokolja. jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadék.jé tő l. január 1-jétől a nyugdíj megál­ lapításának kezdőnapjáig szerzett keresetbe (jövedelembe) kizárólag az a kereset (jövede­ lem) számít bele. annak függvényében.ha a kérelmező számára ez a kedvezőbb . c) pontjaiban. Ha a nyugdíjjárulékot a biztosítási jogvi­ szony keretében meghatározott fix összeg után kellett fizetni-például ha 1992. a nyugdíj előtti mun­ kanélküli-segélyt.] M éltányosságok Változás 2012. Ha az öregséginyugdíj-korhatárt elérő személynek nincs meg ugyan a nyug­ díjhoz szükséges szolgálati ideje.ha a ké­ relmező számára ez a kedvezőbb . jövedelem. vagyis 63 200 fo­ rint. mikori is a jövedelem. ha az elhunyt az előírt szolgálati idő legalább felével rendelkezett. (Tehát a 2012. ha az érintettnek ez a kedvezőbb (részmunkaidős foglalkoztatásnál a közszférában a hiányzó időre a költségvetés megfizeti a járulékot. akkor ez az összeg a nyugdíjalap. [Lásd az 1997/LXXX1. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alap: ■2009 végéig szerzett keresetek. Méltányossági árvaellátás akkor állapítha­ tó meg. akik 2009 végéig elérték a nyugdíjkorhatárt.férfiak ese­ Az egyszeri segély legalább 15 ezer forint. s a másik szülőnek nincs jövedelme). de annak legalább a felével rendelkezik. [Lásd az 1997/LXXXI. akinek a szo­ ciális törvény szerint figyelembe vett egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot. Az árva addig kaphatja az árvaellátást.) [Lásd az 1997/LXXXI. de legfeljebb az öregséginyugdíj-minimum össze­ gének másfélszerese (2012-ben 42 750 forint) lehet. Például 500 ezer forintos nettó átlagkereset esetében a nyugdíjalap 372 ezer forint plusz a 372 ezer és a 421 ezer forint közötti rész 90 százaléka. Az öregségi nyug­ díj alapjába 2012-ben havi 372 ezer forint valo­ rizált nettó átlagkereset számítható be teljesen (2011-ben 330 ezer forintot lehetett beszámí­ tani). mun­ kavállalói járulék.számításon kívül kell hagyni a munkanélküli-járadékot. A keresetet a kifizetés időpont­ jában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékekkel számított nyugdíjjárulék. § (1) a) és a 168/1997. A havi átlagkeresetbe számít ■ 1988. ■2010-től szerzett keresetek. §(1) bekezdésében. nagy kiadással járó betegség. az ezen idő alatt kifizetett»év végi részesedés. vagyis 44 100 forint. ■1997. jövedelmet. vagy hosszú . Kivételes árvael­ látás rendkívül indokolt esetben akkor is meg­ állapítható. törvény 8. törvény 20. [Lásd az 1997/LXXXI. kivéve. biztosítással járó jogviszonyból szár­ mazó keresetet. Továbbra is számításon kívül kell hagyni az ezen juttatások folyósítása idején kapott. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL. törvény 66. január 1-jétől megállapított) rehabilitációs ellátás összegé figyelmen kívül kell hagyni.) [Lásd az 1997/LXXXI. a mezőgazdasági szakszö­ vetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szak­ szövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni. rehabi­ litációs járadékra jogosultság miatt pedig nem lehet megállapítani kivételes nyugellátást. január 1-je és 1996. §-ában. december 31-e kö­ zött a főfoglalkozás keretében elért kereset. január 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő­ piaci járulék) összegével kell csökkenteni. jövedelem. így a közalkalmazottnak a teljes munkaidős bére számít a nyugdíjalapjába). (5) bekezdésében. törvény 22. a gyest és a nyugdíjjárulék-köteles szociális ellátásokat (a gyermeknevelési támo­ gatást és az ápolási díjat). méltányossági nyugdíjat kaphat. január 1-je után a biztosítással járó jog­ viszonyból származíö. . a közeli hozzátartozó halála. több bizto­ sítással járó jogviszony esetén pedig a nyugdíj­ járulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig számított valamennyi kereset.és mester. ja n u á rl-jé tő l. amely a kifizetéskor hatályos rendelkezések szerint nyugdíjjárulék-alap volt. A nyugellátásban részesülő rendkívüli élethelyzetben évente egyszer segélyt kaphat. nyugdíjához képest jelentős a havi gyógyszerkiadása.30 OR E G S E G ! N Y U G D Í J Nem kell megszüntetniük biztosítási jogvi­ szonyukat azoknak. jövedelmek ese­ tén a járulékokkal csökkentett összeg plusz a járulékokkal csökkentett összeg 27 százaléka (vagyis az adóalap-kiegészítés) a személyi jöve­ delemadó szabályai szerint. nyugdíjjárulék-alapot képező minden kereset. Egyszeri segély annak adható. Rendkívüli élethelyzetnek számít például az elemi csapás. amíg az első alap. aki még soha nem kapott méltányossági nyugdíjemelést. törvény 13. jövedelmek esetén a járulékokkal csökkentett összeg. A kivételes nyugdíjemelés engedélyezése esetén az öregséginyugdíj-korhatárt betöltött személynek folyósított mezőgazdasági szövet­ kezeti járadékot. (Ed­ dig legalább 50 százalékos egészségkárosodás esetén a nem rehabilitálható . [ Lásd az 1^97/LXXXl.szolgálati időt szerzett. akinek a havi nyugdíja és egyéb ellátása együtt nem haladja meg a 70 ezer forintot.tehát rokkant -. eltartó rokonsága nincs. és a 168/1997.] Az 1988. § (2) bekezdésében. ja n u á r 1 -jétő l. például nem tud dolgozni. A közszférában a prémiumévek program ke­ retében járó juttatás összegét szintén figyelmen kívül kell hagyni az átlagkereset számításakor. évi jövedelem beszámításakor az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelemrészt kell emelni. A nyugdíjalap meghatározásakor . mint anélkül (a nyugdíj-biztosítási igazgatóság automatikusan e szabály szerint végzi el a számítást). Azaz a számított adó­ tében legalább 35. valamint a 421 ezer fo­ rint feletti rész 80 százaléka. aki idős. Ezt követően le kell vonni a bérből a rá eső személyi jövedelemadót is. kormányrendelet 72/B §-aiban. egyedülálló esetén a 80 ezer forintot. Kivételes nyugdíjemelést az kaphat. § és a 168/1997.a nyugdíjjárulék-köteles (tehát a 2012. a vállalkozói járadékot.] Nem v á lto z o tt. Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigaz­ gatóság vezetője méltányosságból akkor is emelheti a nyugdíjat. és megszerezték a szüksé­ ges szolgálati időt. A személyi jövedelemadó szá­ mított alapja különböző. a nyugdíjalap így összesen 479 300 forint. A nyugdíjalap meg­ határozásakor . illetve az. ha az elhunyt szülő nem szerzett szolgálati időt (például ha meghal az egyete­ mista apa. jutalom és a keresettel. a hirtelen fellépő. de 25 éves kora után méltányosságból is legfeljebb 27 éves koráig. valamint a rehabili­ tációs járadékot. prémium. A méltányossági nyugdíjemelés iránti ké­ relmek rangsorolásakor előnyben részesül. természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék.] Nem vá lto zo tt. akinek nem volt még szolgálati ideje. ja n u á r l.

[Lásd az 1997/LXXXI. Minden év márciusában kor­ a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetét kapja.) hónapra a iiy ugdíj-megállapító szervek csak folyamatosan összesen 72-szer 30 napot (hat [Lásd az 1997/LXXXI.mondjuk mert külföldön dolgozott az ő nyugdíját e rövidebb idő alapján kell kiszámítani.] Nem v á lto z o tt. törvény 22/A §-ában.0 12 mük nem számított volna be a nyugdíjba. növelés összegét naptári évenként kiszámítják. 73.0 10 33.0 31 15 nyugdíjának csökkentése során az általá­ 32 70.0 17 47.0 69. a megszerzett szolgálati időtől és delem utáni járulékfizetés esetén járó nyugdíjnettó átlagkereseteket a nyugdíjazás előtti év a tovább dolgozás időtartamától függetlenül.] díjjárulékot köteles fizetni a keresete után.0 szakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 21 55. Nyugdíjnövelési pótlékkal kell és a 168/1997. akinek a nyugdíj alapjául szolgáló át­ Aki a nyugdíj mellett dolgozik tovább. A nyugdíjnövelés mértéke 30 naponként a nyug­ A havi nyugdíjat az év során szerzett jövedelem A valorizációs szorzókat tényadatok alapján díj 0. miután legalább 20 év szolgálati [Lásd az 1997/LXXXI. közötti idő­ Az öregségi nyugdíj összege 20 53. a KSH adatai kiszámítani azoknak a nyugdíját.5 százaléka. §(1) bekezdésében. tettek növelést. §-aiban.5 százaléka.65 százaléka.] nyugdíjelőleget állapítanak majd meg. férfi. aki 1988 és 2011 között csak négy évet dolgozott Magyarországon.] öregségi teljes nyugdíjra jogosult nyugdíjként Nem v á lto z o tt.2011. § (7) bekezdésében és 1 mellékletében. január 1-jétől A növelés mértéke a megszerzett jövedelem mum résznyugdíj esetében. Nem v á lto zo tt. alapból a szolgálati idő hosszától függően kell 59. a reájuk irányadó korhatárt be­ 101. és jövedel­ 37. A m agánpénztári tag tb43.0 latiidő-részarány 75 százalékának és a 2010.0 [Lásd az 1997/LXXXI. év kereset g á la ti kereset től szerzett jövedelmeiket figyelembe veszik % -a id ő . törvény 12-13.] megállapításakor alkalmazott. törvény delkezett.5 A megállapított öregségi nyugdíj nem ha­ kiszámítani. évnél több szolgálati idővel rendelkezők nyug­ A nyugdíjmiijimum alatti nyugdíjat a megál­ díja a plusz szolgálati évekre 2-2 százalékkal nő. § (6) bekezdéseiben. év hatályon kívül helyezett szabály szerint a ma64. aki 2012. figyelembe kell venni az 1988. december 1-jéid ő . és nem vettek fel nyugdíjat. § (1) a) pontjában. kell .22 százaléka lesz a nyugdíj. 36 (72-szer 0.0 nem szereztek volna szolgálati időt. törvény átlagkereset alapján meghatározott nyugdíj­ 12. §-ában.] [Lásd az 1997/LXXXI. esetében 1.emelik.0 * 40 ladhatja meg a havi átlagkeresetet (kivéve. nyug­ lagkeresete nem éri el a mindenkori nyugdíjmi­ 12. dolgoztak. a nyugdíjminimum. 2. vagy ha a nyugdíj változik: ekkortól szolgálati évenként a bruttó havi átlagának 0. mellékletében. január 1-je előtti időszakok keresetét is. törvény van . .5 százalékának összegével kell megszorozni. október 27-én született az éves jövedelem 2400-ad részével .0 nos szabályok szerint kiszámított nyugdíjat 71.0 23 39 78. §-aiban.0 19 35 október 1. és a 2011. A 2011-re vonatkozó szorzó például csak 2012. és 62 éves A 2010 végéig szerzett jövedelmek után bár­ a 2011-es valorizációs szorzókkal számítanak koráig legalább 20 év szolgálati idővel ren­ mikor kérelmezhető a nyugdíjnövelés. törvény 30 68.azaz csak utólag lehet . és 62 éves kora után szerzett jövedelmet a nyugdíjas. A nyugdíj mellett szerzett jöve­ A nyugdíjazás évét megelőző év előtti évi volna nekik. § (3) és a 168/1997. október 27-étől kéri öregségi (Függetlenül attól. Nem érvényesül a nyugdíjmini­ elfogadott törvény szerint . Például 20 év szolgálati idő esetén 80. de legalább húsz év szolgálati ideje [Lásd az 1997/LXXX.. akik tovább alapján kiszámított valorizációs szorzókat. átlagkeresetének szintjére kell felszorozni. kormányrendelet 11. kormányrendelet nem veszik figyelembe azokat a jövedel­ nyugdíjat kap. hogy év közben hány napig márciusban lesz ismert. A magán-nyug­ Az öregségi nyugdíj a szolgálati évek függvényében . mányrendeletben közzé kell tenni az öregségi [Lásd az 1997/LXXXI.0 21* 61. tehát a megszer­ kereset 1. decem ber 31-étől. törvény 102/A §-ában.megállapítani.0 11 35.] . bár az járt Nem vá lto zo tt.0 33 a 2010.tehát Például az az 1944.32 ÖR E G S É G I N Y U G D Í J díjpénztári tagok 2011 novemberét követő biztosítási jogviszonya beszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe Havi á tla g Havi á tla g ­ Szolgálati Szol­ vett szolgálati időbe. nem pedig az ál­ talános szabály szerinti minimum tíz év jöve­ delme alapján számítják ki a magyar nyugdíját. törvény Tovább dolgozók n y u g d íjá n ak növelése időt szereztek.5 százalékával .0 67. Ennek ki.0 13 29 [Lásd az 1997/LXXXI.] töltötték. magánpénztári tagok alapját képező havi átlagkereset kisebb. § (2) bekezdésében.5) százalékkal növelt során 13.0 14 2. és a 2010-ig megszerzett jöve­ A nyugdíjmértékszabály . járulékot fizetett.0 51. és 2011-ben nyugdíjra jogosult. amelyet évet) dolgozott. Például annak csak az itthon „teljesített” négy év. A 40 2 -2 százalék e növelés folytán nő a kereset fölé a nyugdíja).a még 1997-ben lapításkor kiegészítik az adott évben érvényes delmeket 2012-ben a 2011. november 30.] Egyéb öreg séginyug díj-szab ályok Változás 2011. Nem válto zo tt. §-ában. és a nyugdíjalap 80 százaléka lesz a nyugdíj. nimumot. § (6) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXI.. aki nem rendel­ kezik 1988 és a nyugdíjba vonulás időpontja kö­ zött legalább a fele időre keresettel.] meket.0 37 75. törvény Az.2013. melyek után korábban már érvényesí­ Annál a nyugdíjigénylőnél. a hiányzó időszakra az adott időszakban érvényben volt minimálbérekkel számolnak. minimumra. évi szintre emelik fel.0 41. 20. % -a a nyugdíj kiszámításakor. Kivétel ez alól. mint zett jövedelem 2400-ad része.) 39.0 34 72. így az első három nyugdíja megállapítását. 15. törvény 12.azaz a nyugdíjkorhatár betöltése esetén K eresetvalorizáció 19. Az öregségi nyugdíjat a nettó 38 77. október 1-je előtt megszerzett szolgá18 49. Ellátásszerzés k o rh a tá r fe le tt nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset 21.0 26 gán-nyugdíjpénztári tagok 2011 decemberétől 27 65.0 16 45. ha a nyugdíjalap 53. 22. Ha még így sem igazolható kereset az irányadó időszak legalább felére.0 22 57. átlagos havi összegének 0. [Lásd az 1997/LXXXI.0 28 66. (Az eddig érvényes. ha valaki az átlagkereset-számítási időszak éveinél kevesebb szolgálati időt szerzett .0 és m inden további évre 25 a nyugdíjigénylő nyugdíjnövelésre jogosult.0 36 74. míg 40 év szolgálati idő esetén 63.

Akkortól a megállapított ellátás Nem v á lto z o tt.] A gyed. az 1997/LXXXI. amíg nem kéri az újbóli folyósítást.) utáni időszakra a heti 48 órát meghaladó. [Lásd az 1997/LXXX1. törvény 12. de an­ nak befizetését részben vagy teljesen elmulasz­ totta. törvény 38. A táppénz. Ha például valaki húsz évig ellátást. §-ában. (Eddig az öregségi nyugdíj szalépő tagok halála esetén özvegyi járadék is és a mezőgazdasági szövetkezeti járadék. Aki elérte az öregséginyugdíj-korhatárt. átmeneti bányászjáradékot. illetve az esetleges tartozás összegét.] 61/A §-ában. gyes. rokkantsági ellátást. A magánnyugdíjrendszerből mellett már csak az elhunyt nyugdíjának 30 2010.] Szolgálati idő Nem vá lto z o tt. május 1-je özvegyi nyugdíj. a szolgálati idő lék alatti. 41.mivel balettművészeti életjáradékot sem folyósíta­ húsz évet dolgozott -. § (1) k) pontjában. ha az özvegyi nyugdíj­ csökkent felére az özvegyi nyugdíj. § (2) a)-b) pontjaiban. amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. jogosult a nyugdíjra . március 1-jéig viszszázaléka jár neki. ha az egészséga befizetés napját magában foglaló naptári hó­ károsodása meghaladta az 50 százalékot. törvény 39. rehabilitációs ellátást.] a nyugdíj-biztosítási és a nyugdíjjárulék befi­ Változás 2012. érdemes szüneteltet­ nie özvegyi nyugdíját).. amíg saját jo­ tő szolgálati időt szerezhetnek.] előtt hatályos rendelkezések szerint megálla­ A minimálbérnél kisebb összeg után járu­ pított mezőgazdasági szövetkezeti öregségi. hogy a nyugdíját állapítsák meg. aki a nyugdíja rögzítését követő és a tényleges nyugdíjazása közötti idő­ nek legalább a fele részében özvegyi nyugdíjat vett fel (ha választani akar. törvény 43/A §-ában. [Lásd az 1997/LXXXl. § fi)-(2) bekezdéseiben. lékot fizetők esetében a nyugdíjjogosultság munkaképtelenségi vagy növelt összegű jára­ elbírálásakor nem kell arányosan csökkenteni dékban nem részesülő özvegynek rokkantsági a szolgálati időt.ÖREGSÉGI N Y UG DÍ J 33 Az öregségi nyugdíj e növeléssel meghalad­ hatja a nyugdíj alapját képező havi átlagkerese­ tet . személy halálakor az özvegyi nyugdíj megál­ Az adóhatósági igazolás kiadásáig az érintettek lapítása nem függ attól. kérheti. önként A 60 százalékos özvegyi nyugdíj az öz­ vállalt többletmunkavégzés arányában kiegészí­ vegyet mindaddig megilleti. kormányrendelet [Lásd az 1997/LXXXI.] Az 1997. korhatár előtti ellátást. december 31-e után biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött minden olyan idő. és megszerezte az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt (20 évet). (Az özvegyi járadék meg­ kolai tanulmányi idő nem számít bele a szolgála­ állapítására vonatkozó szabályokat a kormány ti időbe. A nyugdíjjogosultságot a szol­ gálati idő alapozza meg. (Eddig akkor jogosított. és az adóhatóság. 47.] járadékot.] annyi nappal kell csökkenteni. amennyi a tar­ Az özvegy munkaképesség-csökkenése tozás összegének és a nyugdíj-megállapítás akkor jogosít özvegyi nyugdíjra az ideiglenes előtti hónapban érvényes minimálbér harminellátás egyéves időtartamának lejárta után. Ha a nyugdíja rögzítését kérő biztosított to­ vább dolgozik. a nyugdíj újbóli folyósításakor a szünetelés alatti emeléseket megkapja. Szolgálati idő a biztosítási idő azon része is. Ebben [Lásd az 1997/LXXXI. zőgazdasági szövetkezeti járadékosok mellett [Lásd az 1997/LXXXI. Ha a biztosítottság a társadalombiztosítás nyilvántartásaiból megállapítható. [Lásd az 1997/LXXXI. hogy egészségi állapota 50 száza­ a tartozást utólag megfizetik. ja n u á rl-jé tő l. és a 168/1997. §-aiban. A nem nyugdíjas zetését. § (l)p) pontjában. törvény latiidő-számításához az adóhatóság igazolja 50. de azt csak tíz év szolgálati nak. §-aiban.. ha az öregségi nyugdíjban és az 1998 [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 83/A §-ában. bály. c)-e) pontjaiban. §(1)özvegyi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj összegét. [Lásd. törvény az esetben az özvegyi járadékot az özvegyi nyug­ 50. §-ában. § (2) bekezdésében.] HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .az 1997.) melyik időszakra vonatkozik. illetve után fizet járulékot. és a minimálbér fele ellátást. ha arra megfizették az előírt nyugdíjjárulékot. és ez idő alatt nem kéri nyugdíja folyósítását. tény­ leges nyugdíjazásakor választhat a tényleges nyugdíjazás időpontjához igazodóan megállapí­ tott öregségi nyugdíj. törvény ellátásának alapján határozta meg az ideiglenes 38. főis­ díj helyett folyósítják. to­ megállapítható. ja n u á r l. az ápolási díj. halála esetén kevesebb szolgálati idő is elegen­ illetve a vállalkozó nem közli. a terhességi­ Új előírás2012. Az öregségi és az öregségi jelle­ gű nyugdíjakat a biztosítási jogviszonyban álló nyugdíjas kérelmére mindaddig szüneteltetni kell. korhatár előtti részmunkaidőben dolgozik. a m un­ kanélküli-ellátások folyósításának időtartama Özvegyi nyugdíj szolgálati idő.] nőleg nem korrigálható (vagyis nem vehető fel Az özvegyi nyugdíj akkor lesz 60 helyett 30 a különbözet). (Eddig az ilyen munkakör betöltőjének nak járuléktartozása van. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas [Lásd az 1997/LXXXI. átmeneti bá­ nyászjáradékot. (Eddig az öregségi nyugdíjasok és a me­ időre számítják ki neki.] Az egyéni és a társas vállalkozók szolgá[Lásd az 1997/LXXXI.az 1997 végéig megszerzetteken túl . jövedelméből levonta a nyugdíjjárulékot. 21. s a nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatár betöltését követően legalább egy év (365 naptári nap) szolgálati időt szerez. illetve balettművészeti élet­ Özvegyi já ra d é k járadékot. illetve az öregséginyugdíj­ korhatára időpontjához igazodóan megállapított nyugdíj összege között. a szolgálati időt [Lásd az 1997/LXXXI. hogy a tartozás dő volt az özvegyi nyugdíj megállapításához. tehát a ko­ [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 37-43/A és a 168/1997. kormányrendelet 67. A rokkantsági nyug­ gyermekágyi segély és a sorkatonaság időtar­ díj megszűnése miatt érvényét veszti az a sza­ tama szolgálati idő. §-aiban és a 168/1997. a nyugdíjjárulék levonását (megfizetését) vélelmezni kell. törvény a 46. százalék. hogy az elhunyt dolgo­ szolgálati idejét saját igazolásuk vagy nyilatko­ zott-e korkedvezményes időre jogosító munka­ zatuk alapján kell elismerni. törvény rábbi dátumtól megállapított nyugdíj visszame­ 4. A nyug­ ellátás szüneteltetése alatt az érintett nyugdí­ jasnak minősül.) nál magasabb ellátás állapítható meg. §-ában. Nyolc óra többletgán nem állapítanak meg a részére öregségi munka számít egy napnak. de a nyugdíj járulék befizetése a rendelkezésre álló okiratok. 101. rehabilitációs ellátást. gyet. november 2-ától 2011. Ha megállapítja.) nap első napjától vehető figyelembe.) 37.] N yu g d íj-szü n e telte té s Nem vá lto zo tt.] a rokkantsági nyugdíjasoknak járt feleakkora Az egészségügyi dolgozók a 2004. kormányrendelet 29-59/B §-aiban. vábbá a rokkantsági nyugdíj megállapításakor Erre akkor kerül sor. ha cadrésze után számított nyugdíj-biztosítási és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyugdíjjárulék összegének a hányadosa. amelyre a munkáltató a biztosított keresetéből.jé tő l. de azt ne folyósítsák. törvény 2012-ben fogja meghatározni. Ha a vállalkozó­ körben. igazolások alapján nem bizonyítható. törvény 59/B§ (3) bekezdésében. törvény 82.] N yugdíjösszeg-rögzítés Nem v á lto z o tt. december 31-e utáni egyetemi. mezőgazdasági szövetkezeti [Lásd az 1997/LXXXI. Szolgálati időnek számít . Nem választhat az. [Lásd az 1997/LXXXI. nyugellátást.

vagy házastársa (élettársa) jogán legalább két.] Az elváltak vagy egy évnél régebben külön élők abban az esetben jogosultak özvegyi nyug­ díjra. 45-46. §-ában. május 15-éig kell betöltenie az öregséginyugdíj-korhatárt ahhoz. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. § (7) bekezdésében. akiknek közös gyer­ mekük van. ha az özvegy számára ez a kedvezőbb. [Lásd az 1997/LXXXI. jövedelmé­ re tekintet nélkül jár. ekkor nem érvényes az együtt­ folyósítási összeghatár. Özvegyi nyugdíjat a házastárs. törvény 50. és az elhunyt jogán folyó­ sított özvegyi nyugdíj beszüntetésétől számított 15éven belül betöltötte a nyugdíjkorhatárt. és ő árvaellátásra jogosult gyermekek miatt 1999.hanem példá­ ul az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése. szülő) nem csökkentett. törvény 53. ha az előbbi feltételek valamelyike a házastárs (élettárs) halálától számított tíz éven belül kö­ vetkezik be. vagy korábban elváltak ugyan. és ezzel együtt folyósítsa saját jogú nyugellátását. Az 1998. és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek vala­ melyike a különéléstől számított tíz éven belül bekövetkezett (például az özvegy eléri a nyug­ díjkorhatárt). Az özvegy kérheti. és van közös (bármikor is született) gyer­ mekük. törvény 50. az özvegy az özvegyi nyugdíj­ ra csak akkor jogosult. [Lásd az 1997/LXXXI.miatt szűnt meg. Az özvegyi nyugdíj ebben az eset­ ben nem haladhatja meg a tartásdíj összegét.] Feléled az özvegyinyugdíj-jogosultsága an­ nak. * [Lásd az 1997/LXXXI. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj alapján szám ítják ki az ideiglenes özvegyi nyugdíjat. § (1) bekezdésében. kormányrendelet 60. május 15-éig öz­ vegyi nyugdíjat kapott. Tehát például annak. akkor az özvegy (árva. ha a házasságkötéstől számítva öt éven át együtt éllek. Az együttélést azonos lakóhellyel.3k ÖR E G S É G I N Y U G D Í J Nem vá lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXI. akinek a házastársa (élettársa) 1993. akinek el­ hunyt házastársa (élettársa) jogosult lett vol­ na öregségi. Ha az özvegy . férfiaknál 60 évet) kell figyelembevenni. de az öregséginyugdíj-korhatár betöltését követő­ en ismét házasságot kötöttek. Ha a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg. illetve öregségi nyug­ díjas volt. december 31-én érvényes nyug­ díjkorhatárt (nőknél 55. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXI. vagy megszerezte a rokkantsági nyugdíj megállapításához a 2011. december 31-ei szabályok szerint szükséges szolgálati időt. ha csak egy gyer­ meket nevel (a fogyatékosságot a családipótlékszabályok szerint kell igazolni). Özvegyi nyugdíjra az jogosult.] A házastárs (élettárs) halála után az özvegy­ nek egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár. akinek a házastársa (élettársa) 1993.] [Lásd az 1997/LXXXI. §-ában. Ha azonban az elhunyt a házasságkötéskor már betöltötte az öregségi nyugdíjra jogosító életkort.] Nem v á lto z o tt. akkor az 1996. akár azonos neműek de élettárs csak akkor. árvaellátásra jogosult gyermeket tart el. már­ cius 1-je előtt hunyt el. feb­ ruár 28-át követő megözvegyülés esetén tíz éven belül éledhet fel. [Lásd a 168/1997. a részére 2011. amely az elhunytat a halála idő­ pontjában megillette vagy megillette volna. hanem teljes nyugdíjra (árva­ ellátásra. kormányrendelet 62.] Az özvegyi nyugdíjra jogosultság házasság esetén főszabályként nem kötődik együttélési időhöz. Nem jogosult az özvegyi nyugdíjra e feltételek fennállása esetén sem az. [Lásd az 1997/LXXXI. §-aiban. a jogosultság akkor éled fel. [Lásd az 1997/LXXXI. janu­ ár 1-je előtti halála okán jár. az érintet­ tek nemétől függetlenül. aki házastársa halálakor az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. §-ában. Ha az özvegyi nyugdíj az elhunyt 1998. § (5) bekezdésében. [ Lásd a 168/1997.] Együtt fo ly ó s íto tt e llátások V áltozás 2012. 50. az özvegy saját jogú nyugellátását főszabály szerint a 60 százalékos özvegyi nyugdíjjal kiegészítve kell folyósítani függetlenül attól. törvény 44/A. § (1) bekezdésében. Nem vonatko­ zik ez a megkötés azokra. Nem jogosult élettársa után özvegyi nyug­ díjra az. vagy elszenvedte az 50 százalékos munkaképesség­ változást (ez esetben sincs feléledés akkor. az elvált házastárs és az élettárs kaphat . Ha az özvegyi nyugdíjra jogosultság nem házasságkötés . az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik életévéig jár. munkaképesség-változás) valamelyike az özve­ gyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül beáll.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítá­ sának megszűnése után az jogosult özvegyi nyugdíjra. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat annak az öregségi nyugdíjnak az alapján kell k i­ számítani. nyugdíjától függetlenül teljes egészében jár. ha társával annak halálát megelőzően legalább egy évig megszakítás nélkül együtt élt.másfél évesnél kisebb gyermeket tart el. ha házastársuktól annak haláláig tartás­ díjban részesültek (vagy bíróság azt megítélte). ja n u á r 1 -jé tő l. az ideiglenes özvegyi nyugdíj legalább a gyermek 18 hóna­ pos koráig jár. törvény 47. Ez az özvegy nyugdíjának összegére. 53.árvaellátásra jogosult . de vala­ mennyi kedvezményezett átutaltatta az elhunyt egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíj-biz­ tosítási Alapba. a jogosultat megilletik a megszűnés óta érvényesült eme­ lések. és özvegye (illetve az árva vagy a szülő) nem szerepelt a kedvezményezettek között. hogy az özvegyi ellátást 1998. §-ában. kiegészítések. vagy legalább tíz év óta megszakítás nélkül együtt éltek (ilyenkor nem kell közös gyermeküknek lennie). A 30 százalékos özvegyi nyug­ díj az özvegy saját jogán járó ellátásának össze­ gétől függetlenül jár. A fogyatékos gyermeket nevelő özvegy akkor is jogosult özvegyi nyugdíjra. §-ában. janu­ ár 1-je előtt megözvegyültek számára . Az özvegyi nyugdíj abban az esetben is jár. §-ában. hitelt érdemlő módon igazolni kell. ha a feltételek (nyugdíjkorhatár. Az özvegyi nyugdíj 1993. január 1-je előtt vagy után állapították meg -. keresetére. február 28-án hunyt el. § (2)-(3) bekezdéseiben. §-aiban. Ha az elhunyj nem érte el a nyugdíjkor­ határt. 2014.. hogy 30 százalékos öz­ vegyi nyugdíjat állapítson meg neki a nyugdíjfolyósító. Ha az özvegyi nyugdíj „feléled”. törvény 50. hogy özvegyi nyugdíja feléledjen. a megváltozott munkaképességű özvegy álla­ potjavulása . Az ellátás az özvegy saját kerese­ tétől. évi IV. január 1-je előtt állapították meg. évi kormányrendelet 59/C§-ában. vagy rok­ kant. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az özvegyi nyugdíj. jövedelmétől. tartózkodási hellyel vagy egyéb. törvény 47. ha az özvegy közben házasságot kötött). a részére 2011. nyugdíjra. aki az együttélési idő vagy annak egy része alatt özvegyi vagy baleseti özvegyi nyug­ díjban részesült.] hunyt házastársuk nyugdíjának a 60 százalékát . törvény 47.az együtt folyósított saját jogú és özvegyi nyug­ díj felső határa 76 260 forint (2011-ben 72 820 forint volt). aki há­ zastársa (élettársa) halálát jogerős bírói ítélet szerint szándékosan okozta.] Ha az elhunyt magánpénztári tag volt.685/A paragrafusában megha­ tározott személyeket kell tekinteni. de csak a kormány által évente meghatározott öszszegig (2012-ben 76 260 forintig).akár külön-. [Lásd a 168/1997. [Lásd az 1997/LXXXI.] Élettársnak a polgári törvénykönyv . törvény .1959. Ha a megszűnt özvegyi nyugdíjat 1997.] Özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Nem v á lto z o tt. amely az elhunytat a ha­ lála időpontjában megillette vagy megillette volna.akik együtt kaphatják saját nyugdíjukat és mellé el­ . törvény 48. szülői nyugdíjra) lesz jogosult.] Az özvegyi nyugdíj annak az öregségi nyug­ díjnak a 30 százaléka. törvény 49.

] r —íse . rehabilitációs ellátása. és a 168/1997. § (1) bekezdésében. a szülői nyugdíj 60 százalékos lesz. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1997/LXXXI. december 31-én érvé­ nyes előírásai szerint kell megállapítani.J . valamint a nyugellátásban részesü­ lő személynek a jogosultságáról és az ellátás folyósításáról. személyesen vagy ásra B özíell )oz.] postai úton.ÖREGSÉGI N YU GDÍ J 35 alékát nyug- Egyéb özveg yin yu g d íj-szab ályo k Szülői nyugdíj Új előírás 2012. ha a szü­ netelés betegség vagy szülés miatt követke­ zik be. amely az elhunytat a halála időpontjában megillet­ te vagy megillette volna. izve- H ozzátarto zói ellátás üzem i balesetben elh u n y t után Nem v á lto z o tt. A hozzátar­ tozói ellátást a baleseti rokkantsági nyugdíj kiszámításának 2011. tyugkell m. mely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg az árvaellátás összegét. [Lásd az 1997/LXXXI. §-ában. [Lásd a 16§/1997. for­ m anyom tatványon. törvény 60-61. Tehát abban az esetben.] HVG | T B . vagy balettművészeti életjáradéka is van. Túlnyomó részben eltartottnak az minősül. A rokkantsági nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály. a részére 2011. korhatár előtti ellátása. [Lásd a 168/1997. Nyugellátás írásban. Az üzemi baleset következ­ tében elhunytak hozzátartozóit az általá­ nos szabályok szerint illeti meg az özvegyi nyugdíj.] Janm áro lyóított 'agy ¡ság­ iba íhát isa) Eljárási szabályok Nem v á lt o z o t t. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 95. febn tíz díjra téldánése. ja n u á r 1 -jé tő l. EGT-n kívüli országokba a nyugdíjfolyósító nem utal nyugdíjat. A szülői nyugdíj összege azonos az özve­ gyi nyugdíjéval. §-ában. § (4) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXI. akkor a gyermek (unoka) öregségi nyug­ díjának. ha az árva okta­ tási intézmény nappali tagozatán tanul. Jgdíjjogú Árvaellátás Ú előírás 2012.] jyütt- ban.] Az igényelbíráló szerveknek az igény és a szükséges adatok benyújtását követő két hónapon belül kell határozatot hozniuk.] Az árvaellátás a 16-25 éves korúaknak ak­ kor jár (a korhatár méltányosságból 27 éves korig meghosszabbítható). §-ában. visszamenőleg legfeljebb hat hónapra. de határozat 30 napon belül még nem hozható (például adatpótlás szükséges).] A nyugdíj-biztosítási szerv felhívására történő. A nyugdíjat belföldi meghatalmazott is felveheti. törvény 56. az árvaellátás címén megállapított özvegyi nyugdíjra pedig akkor. törvény 52. § (1). [Lásd az 1997/LXXXL törvény 73.például a külön élő házastárs és az élettárs az ellátást egyenlő arányban kell közöttük megosztani.] Megszűnik az özvegyinyugdíj-jogosultság.] Az árvaellátás gyermekenként 2012-ben is minimum havi 24 250 forint. Ha többen is jogosultak özve­ gyi nyugdíjra . ha a munkaképesség válto­ zásának mértéke már nem éri el az 50 százalé­ kot. kormányrendelet 75/B §-ában. hogy az előző évben és a tárgyév január hónapjában kifizetett összeg milyen ellátá­ sokat tartalmaz. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 97. akinek nyugellátása.kereset. átmeneti bányászjá­ radéka. Á [Lásd az 1997/LXXXl. valamint a halálozástól számított 15 naptári nap. rokkantsági ellátása. törvény 59.janu- tjogú lékos 'tani - 1998. törvény 56. §-aiban. § (1) bekezdésében. illetve a hozzátartozóknak a nyugdíjas haláláról szóló bejelentések ha­ tárideje a felhívástól. ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás. kormányrendelet 64/D§-ában. törvény 51. december 31-én szükséges szolgálati időt megszerezze (vagyis a nyugdíj szolgálati időtől függetlenül jár)..30 napon be­ lül . Ugyanakkor nem jogosultsági feltétel. törvény 55. §-aiban. Az árv aellátás an nak az öregségi nyugdíjnak a 30 százaléka.] Nem v á lt o z o t t . december 31-ei szabályok szerint megálla­ pítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az ellátási összeg. A 16. A nyugellátási igény a nyugdíj-biztosítá­ si szervhez nyújtható be.] Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 68. kormányrendelet 66/A § (1) bekezdésében. kormányrendelet 75. kormányrendelet 76. de a nyugdíjas megadhatja neki azt a belföldi szám laszá­ mot.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . jn. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg a szülői nyugdíj összegét. Szülői nyugdíjra az jogosult.] A hallgatói jogviszony szünetelése alatt kizárólag akkor jár az árvaellátás. §-aiban. §-ában cs a 168/1997. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyug­ díjának 30 százaléka az ellátási összeg. az adat megváltozásától. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 64. ahová utalhat. [Lásd a 168/1997. § (5) bekezdésében. törvény 55. törvény 58-59. §-ában. Ez ellen 15 napon belül. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. hogy az elhunyt az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjhoz 2011. vagy 2011. hozzátartozói nyugellátása a gyermek (unoka) elhalálozása időpontjában nem haladta meg az öregséginyugdíj-minimumot (havi 28 500 forintot). [Lásd az 1997/LXXXL törvény 79. [Lásd az 1997/LXXXl. az árvaellátás életkortól függetlenül jár (mint a már az el­ hunyt halálakor rokkant kiskorú árvák eseté­ ben). Az özvegy munkaképesség-változása okán megállapított özvegyi nyugdíjra akkor szűnik meg a jogosultság.] Szolgálati idő megállapítását a korhatár betöltése előtt bármikor. akit gyermeke (unokája) a halála előtti évben túlnyomó részben eltartott.] '2 820 idelet ében. [Lásd az 1997/LXXX1. a felsőfokú iskoláiét félévente kell igazolni. adatok csatolásával igényelhető. A középiskolai tanulói jogviszony fenn­ állását évente. illetve tartózkodók nyugdí­ ját kérésükre EGT-területen lévő bankhoz utalja. [Lásd az 1997/LXXXI. § (1) bekezdésében. Ha az árva közben megrokkan. naptári évenként egyszer lehet kérni a nyugdíj-biztosítási igazgatóságtól. [Lásd az 1997/LXXXl.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság EGT-tagállam ban élők. A rokkantsági j nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály. (5) bekezdéseiben.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden januárban köteles ügyfeleit tájékoztatni ar­ ról. Ha viszont a szülő (nagyszülő) nem kapja a fel­ sorolt ellátások egyikét sem. de tt ösz- 'vegy 3 0ZS . ha a szülőnek (nagyszülőnek) öregségi nyugdíja. §-ában. ha az özvegy az öregséginyugdíj-korhatára be­ töltése előtt házasságot köt. az elbíráláshoz szük­ séges ig azo láso k . állatság latár. az igénylő elő­ leget kap. írásban lehet fellebbez­ ni a nyugdíj-biztosítási szerv vezetőjénél. Az igény bejelentési időpontjá­ nak a nyugdíj-biztosítási szervhez beérkezé­ sének a napja számít.] A külföldön élő vagy ott tartózkodó nyugdí­ jas az ellátása külföldre folyósításához évente köteles megadni a szükséges adatokat a nyug­ díjfolyósító szervnek.] Ha a nyugdíjra jogosultság megállapítható. az árvaellátás és a szülői nyugdíj. Az ő döntése ellen az elsőfokú határozatot hozó nyugdíj-biztosítási szerv székhelye szerinti bírósághoz adható be . életévet betöltött árva a ta­ nulmányokat a megkezdésüktől számított egy hónapon belül köteles igazolni.] lelül ultat em eegyi meg. [Lásd az 1997/LXXXI.] nyugössze- Nem v á lto z o tt. §-ában.

tehát rokkant .rokkantsági e llá tá s o k á t a l a k it a s a 37 Mit kell tudni a rokkantsági ellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011. így januárban 4. törvény 32. törvény megszüntette. átmeneti járadékból 2012.5 százalé­ kos) mértékével is emelik az ellátást. § (1). törvény 30. §-aiban.ellátássá. 30-33. az ahhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező szefaiély pedig átmeneti járadékot igényelhetett a keresőtevékenysége alatt el­ szenvedett. (3) bekezdé Ha a rokkantsági ellátás rendszeres szociális járadékból vagy átmeneti járadékból alakult át. ha nem dolgoztak.] R ehabilitációs já ra d é k k ifu tta tá s a V á lto zá s2012. legalább 40 százalékos egészségkárosodása esetén. megváltozott munkaképességre tekintettel megállapított szociális ellátásban részesülő nyugdíjkorhatár alattiak. Rokkantsági ellá­ tássá alakul át a teljesen munkaképtelen . törvény 34.jé t ő l. [Lásd a 2011/CXC1. § (1) bekezdésében. § (1) bekezdésében. a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő legalább felét megszerző sze­ mély rendszeres szociális járadékot kaphatott. ja n u á r l. így öszszesen mintegy 4. A 2011 végéig meg­ Nem fogják felülvizsgálni a 2011.jé tő l.) [Lásda2011/CXCI. ja n u á r 1-jétől. december 31-én rehabilitációs járadékban részesülőket. Ez esetben tehát a 2011.rokkantsági vagy rehabilitációs . januárt követő nyugdíjemelések mér­ tékével kell emelni a rokkantsági nyugdíjból.tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek . januári nyugdíjemeléssel. 35. (Eddig elvégez­ ték a járadékos egészségi állapotának komplex újraminősítését. december 30-ától három évre állapították meg a rehabilitációs járadékot. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 31-33. Mindkét ellátást a nyugdíjkorhatárt megelőzően állapíthatták meg. ja n u á rl-jé tő l.7 százalékkal emelt összeget folyósítanak. 33. Az ellátásokat a 2011. A 2011 előtt megállapított rokkantnyugdíj átala­ kítása esetén ezt megelőzően a 2011. Szociális ellátások m egszüntetése Új előírás 2012.] Rokkantsági ellátássá alakítás Új előírás 2012.) [Lásd a 2011/CXC1. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja egészségbiztosítási .] [Lásd a 2011/CXCI. valamint új jogosultak is megkaphatják. A 2011. [Lásda2011/CXCl. ■a bányászok egészségkárosodási járadéka. Szilikózisból. [Lásd a 2011/CXCI. Ha rokkantságukat túlnyomóan üzemi bal­ eset vagy foglalkozási betegség okozta. §(1) c) pontjában. törvény 30. Az ellátás további feltétele volt a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése és a korábbi kereset legalább 30 százalékos csökkenése. januári nyugdíjemelés általános szabá­ lyai szerint megnövelt összegét folyósítják. Nem állapítható meg rehabilitációs járadék. azbesztózisból eredő foglalkozási megbetegedés esetén már 40 százalékot elérő egészségkárosodás mellett járt. legfel­ jebb hároméves időtartamra.62 év alatti (tehát 1950-ben vagy azt megelőzően született) sze­ mélyeknek folyósított rokkantsági nyugdíj. (3) bekezdé A 2012 januárjában rokkantsági ellátásban ré­ szesülőnek a 2012 előtt meghatározott időpontban kell részt vennie az előírt orvosszakértői (soros) felülvizsgálaton.rok­ kantsági vagy rehabilitációs . illetve átalakította a korábbi rokkantsági nyug­ díjakat és a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásait. §(1) a)-b) pontjában. Akinek például 2011. (Eddig a legalább 50 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett.] Változás 2012. 2014.] R okkantsági n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012.) [Lásd a 2011/CXCI.) [Lásd a 2011/CXCI. va­ lamint a rendszeres szociális járadékból. A korábban megálla­ pított ellátásokat a határozott időtartam végéig folyósítják. ez összesen három-. § (1) be Rokkantnyugdíjból átalakított rokkantsá­ gi ellátásként a 2011. decemberi ellátást változatlan összegben folyósítják tovább rokkantsági ellátásként 2012 januárjában. A felülvizsgálat után egészségi állapotának és rehabilitálhatóságának megfelelő H VG | T B . vagy ha egészségkárosodás előtti jövedelmük legalább 30 százalékkal csök­ kent. ők változatlan feltételekkel kapják ellátásukat a ko­ rábban meghatározott időpontig. §-ában. [Lásd a 20U/CXCI törvény 32. törvény 32. .tehát az I. törvény 30. (Eddig a keresőtevékenysége alatt a 40 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett. átmeneti járadék egészségbiztosítási . baleseti rokkantsági nyugdíjat igényelhettek. 34. január 1-jén átalakított rokkant­ sági ellátásokat is. ha az állami foglalkoztatási szerv állapotrosszabbodását vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a megállapítottnál alacsonyabb mértékű egészségkárosodást felté­ telezett.. § (1) bekezdéseiben. törvény 32. és II. § (1) bekezdésében. §(1) bekezdésében. akkor nem növelik meg a 2012. ■a rokkantsági ellátás. Rendszeres szo­ ciális járadék és átmeneti járadék ezentúl nem állapítható meg. 120. ja n u á r 1-jétő l. 120.. bármekko­ ra szolgálati idővel. Rokkantsági nyug­ ellátás ezentúl nem állapítható meg.] állapított rendszeres szociális járadék.és az előírt szolgálati idővel rendelke­ ző személyek kaphattak rokkantsági nyugdíjat. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi (0. évi CXCI. § (1) be A 2012. Az öregséginyugdíj-korhatárt öt éven belül elérő. csoportos rokkantnyugdíjasok közül a 2011 végéig 57 éves életkorukat betöltötték (tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek) fognak rokkantsági ellátást kapni 2012-től. törvény 2-13. Új ellátásként álla­ pítható meg és folyósítható ■a rehabilitációs ellátás.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alakul. ja n u á rl-jé tő l.rendszeres szociális járadéka. a 2011-ben meg­ hosszabbított ellátások esetén négyéves vagy an­ nál rövidebb időtartamot jelent. december 31-én törvényi rendelkezés alapján megszűnő rok­ kantsági nyugdíjban. ha megfelelnek az előírt feltételeknek. AIII. § fi). vala­ mint az átmeneti járadék rokkantsági ellátássá Új ellátások Új előírás 2012. decemberi nyugdíjnak a 2012. §-aiban. ja n u á r l. ja n u á r l. törvény 32. december 31-éig 57. [Lásda2011/CXCI. § (1).] Változás2012. a korha­ tár felettieké öregségi nyugdíjjá alakul át.ellátássá alakul. december 20-án elfogadott 2011. csoportba sorolt . életévüket betöl­ tötték . december 30-áig fogja kapni ellátását.2 százalékkal jár magasabb ellátás. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által rehabilitációra nem javasolt . (Eddig legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodás és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal rehabilitálhatóságról szóló szakvéleménye esetén állapíthattak meg rehabilitációs járadékot.jé tő l.

nyugdíjjárulék terheli Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel 1953-ban vagy korábban. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a m inimálbér 150%-át 45%-a. vagy nem részesül tovább ellátásban. de a minimálbér legalább 50 és legfeljebb 150%-a. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez Havi átlagjövedelem 60% -a. 2011 végéig 57. rehabilitációval 1953-ban vagy korábban. december 31-én 57 év alatti (tehát 1955. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ dékból átalakított rehabilitációs ellátást a havi tott rehabilitációs ellátásként a 2011. § (1) bekezdésében. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. A felülvizsgált személy ellátási jogosultságának megítélésekor a biztosítási időtartamot nem kell figyelembe venni. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 40%-a. valamint az ellátás életkort 2011 után betöltő rendszeres szociális kétszeresét is meghaladó havi átlagjövedelem járadékosok.] A 2012 januárjától rokkantsági ellátásban részesülő.jé t ő l. de Megszűnik. törvény 2.a komplex újraminősítést séggel rendelkező .a . nyugdíjjárulék nem terheli Havi á tlagjövedelem 70 % . törvény 33. azellátást csak külön rendeletbenfoglaltakszerint emelik. de Megszűnik. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . törvény 32. Havi átlagjövedelem 45% -a. törvény 33. decemberi minimálbér 80 százalékának (2012-ben 74 400 ellátást kap. csoportba sorolt követő ellátásmegálíapításig .5 százalékos mértékével is megemelik az ellátást. de a minimálbér legalább 45 és legfeljebb 150%-a. törvény 33. akkor azt nem növelik a 2012. **Az ellátása nyugdíjemeléssel megegyezően emelkedik.a . legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett bányász. nyugdíjjárulék terheli legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot.7 százalékkal emelt öszszeget folyósítanak. Ugyancsak rehabilitáci­ tott ellátást hat hónapi keresőtevékenység.es szabályokat alkalmazzák' Megszüntetik tehát ben vagy azt követően született) személyek a III. A rehabilitációs el­ látássá alakított juttatásban részesülőt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság 2012. Megjegyzések: 1. [Lásd a 2011/CXC1.a. decemberi ellátást változatlan összeg­ ben folyósítják tovább rehabilitációs ellátásként 2012 januárjában. § (3)-(4) bekezdéseiben.tehát a III. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 45 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 150%-a. de Megszűnik. január 1-jén rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság tájékoztatásához csatolt nyilatkozat visszajuttatásával 2012. így összesen mintegy 4. Ha a 2012. 32. A megváltozott munkaképességűek részére megálla­ pított ellátások mentesek a személyi jövedelemadó alól. rehabilitáció nem javasolt Foglalkoztatható lenne. A rendszeres szociális jára­ III. (2) bekezdésében.] Új ellátás megállapítása megváltozott munkaképességűeknek 2012-ben O rvo si m in ő s íté s * Legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. [Lásd a 2011/CXCI.] A 2012. Havi á tlagjövedelem 35% -a. január 31-éig levél­ ben tájékoztatja az átalakítás során megváltozott jogosultságairól és kötelezettségeiről. nyugdíjjárulék nem terheli Havi átlagjövedelem 6 5% . ellátását 2012 május 1-jén megszüntetik. január 1-jei ellátásátalakítást köve­ Új előírás 2012. Arokkantsági ellátás. így januárban 4. fog­ lalkoztatás csak segítséggel vagy egyáltalán nem lehetséges Bármikor Rokkantsági ellátás Havi átlagjövedelem 40% -a.] Kom plex újram inősítés Új előírás 2012.] R ehabilitációs ellátássá alakítás A 2012. nyugellátás 2012. de a minimálbér legalább 55 és legfeljebb 150%-a. Bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult a keresőtevékenység megszűnése előtt munkaképesség-változás miatt keresetkiegészítésben részesült. [Lásd a 2011/CXCI. január 1-jén rehabilitációs ellá­ tássá alakított juttatásban részesülő személy az előírt időpontig nem kérte egészségi állapo­ tának komplex újraminősítését. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás.38 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 3 forintnak) a hat hónapon keresztüli megszerzé­ sekor szüntetik meg. rehabilitálható M un k a ké p e ssé g m in ő s íté s e S z ü le té s i év E llá tá s m e g n e ve z é se E llá tá s ö s s z e g e ** E llá tá s fo ly ó s ítá s a Foglalkoztatható. de egyéb körülmények miatt rehabilitáció­ ja nem javasolt Tartós foglalkozási rehabilitációt igényelne. [Lásd a 2011/CXCl. ja n u á rl-jé tő l. Ez esetben te­ hát a 2011. A határidő lejárta után csak igazolási kérelem benyújtása és elfogadása ese­ tén lehet a nyilatkozatot megtenni. nyugdíjjárulék nem terheli Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás * Felülvizsgálatra a megállapító határozatszerinti időben kerül sor. § (4) bekezdésében. § (1) bekezdésében. A 2011 előtt megállapított rokkant­ nyugdíj átalakítása esetén ezt megelőzően a 2011.továbbra is a 20112011. rehabilitációs ellátás megállapítási feltétele az igénybenyújtást megelőző 5éven belüli Iegalább1095 napos biztosítási jogviszony. A nyugdíjjá alakított ellátás a megszüntetett rokkantsági ellátással azonos összegben jár. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt. Rokkantsági ellátás valam int 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 6 0 % .2 százalékkal jár maga­ sabb összeg. 3. Ennekösszege megegyezika keresetkiegészítéssel. ja n u á r l. Ha a rehabilitációs ellátást rendszeres szociá­ lis járadékból alakítják át. megszerzésekor. illetve ós ellátást kapnak 2012 januárjától az 57 éves ennek során a minimálbért. hogy a továbbiakban öregségi nyugdíjként folyósítsák ellátását. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 45%-a. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi 0. [Lásd a 2011/CXCI. 4. § (2) b) pontjában. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ rokkantsági nyugdíja. Rehabilitációs tően folyósított rehabilitációs ellátás melletti ellátássá alakul át a megmaradt munkaképes­ jövedelemszerzésre . de ez egyéb körülmé­ nyek miatt nem javasolt Folyamatos támogatással foglal­ koztatható Jelentős egészségkárosodás. Az igazolási kérelemben az ellátottnak a nyilatkozat-benyúj­ tási határidő elmulasztási okát kell tisztáznia. Rokkantsági ellátás valamint 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 4 0 % -a . 2. januári nyugdíjemeléssel. Arehabilitációs ellátásban részesülők a pénzbeli ellátás mellett rehabilitációs szolgáltatásra ¡sjogosultak. életévét betöltő (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született) személy a nyugdíjkorhatár betöltését követően kérelmez­ heti. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt. március 31-éig kérheti egészségi állapotának komplex újraminősítését. januári nyugdíjemelés általá­ nos szabályai szerinti növelt összegét folyósítják tovább. §. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 40 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 50%-a.

Ezt követően a minősítési vény m. közlekedés. és nem javasol rehabili­ 33. tés 60 százalékra vagy ez alá csökkent egészségi [Lásd a 2011/CXCI. (8) a) pontjában. eredmény és az új igénylőkre érvényes jogosultHa a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal sági szabályok alapján kaphat rokkantsági ellá­ döntése szerint csak tartós rehabilitációs foglal­ tást. 33. tő ellátási jogosultságának elbírálásakor nem kell [Lásd a 2011/CXCI. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a komplex újraminősítéseket az életkorra. illetve 51 700 forintot folyósítanak.] í Találja meg az egyensúlyt! f n t rh t e na t aó Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. ja n u á r 1 -jétő l. keresőtevékenységre és egészségká­ rosodási mértékre tekintettel kialakított sorrend alapján végzi el. § (7) bekezdésében. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33.szamviteloktatas. törvény 33. törvény vizsgálni a biztosítási jogviszonyban töltött koráb­ bi időtartamot. április 1-jét megelőzően kezdeményezte. törvén)!33. ökoszisztéma 1075 Budapest. [Lásd a 2011/CXCI.] Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ tés során 60 százalékos vagy alacsonyabb mértékű. A rehabilitációs ellátásból 10 átalakított juttatásban részesülők komplex felül­ százalék nyugdíjjárulékot vonnak.] íós elfyuglevélozott ássa lyugiatolt •cius :plex csak lesealási nyújűa. rehabilitációs ellátást. § (6) bekezdésében. de rehabilitálható egészségi állapotról határoznak. N yugdíjnövelés-érvényesítés Új előírás 2012.] (2012. A 2012 előtt folyó­ sított rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0.] Felülvizsgáltak ellátása Ú előírás 2012. mezőgazdaság. [Lásda2011/CXCI. január 1-jén 57 440 forintot) kapja a felül­ A 2012.] január 1-jén 28 720 forint) lesz az új ellátási összeg. törvény állapotot határoz meg.hu Budapest (479-9900) M iskolc (46/509-733) Debrecen (52/522-016) Szeged (62/542-500) Veszprém (88/580-070) HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ellánély apo>012 Nyilatkozat hiánya miatt megszüntetett rehabilitációs ellátásban részesülőnek csak ak­ kor kell visszafizetnie jogalap nélkül (például az összeghatárt meghaladó kiegészítő jövedelem mellett) felvett korábbi ellátást. ja n u á r 1 -jé tő l. A Nemzeti Reha­ j bilitációs és Szociális Hivatal soros komplex felülvizsgálaton vagy soron kívüli egészségiállapot-újraminősítésen dönt a 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá vizsgálatot követően. és így havonta vizsgálatot vagy soron kívüli újraminősítést köve­ 25 850. L ÍŰ I1 IADVÁNYOK ! www.] tékével kell emelni az átalakított. ha ezt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság már 2012. Madách tér 3. § (7) bekezdés­ ében. változatlan ellátási összegben. § (7)-(8) az érintett a közfoglalkoztatási bér 80 százalékát bekezdéseiben.5 szá­ zalékának megfelelő nyugdíjnövelés a rokkantsá­ gi és a rehabilitációs ellátás időszaka alatt vissza­ menőleg igényelhető és érvényesíthető. Szakképzések: O A M Á k l e v e l e s k ö n y v v iz s g á l ó dótanácsadó érleg képes könyvelő llam háztartási fejlődés IP l u s z energia. jogosult ellátásra.s z á m v it e l i ü g y in t é z ő TB K ¡\V0iWa\0N0 ÉS B É R Ü G Y I S Z A K E L Ő A D Ó ö n y v v iz s g á l ó a s s z is z t e n s e r m é k d íj ü g y in t é z ő T » Kreditpontos szakmai rendezvények Szakkönyvek Új kiadvány a HVG gondozásában Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg a kiadónknál! P W " ! Arazu . A 2012. majd felülvizs­ Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ gált vagy újraminősített ellátást. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33.] tációt. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként továbbfolyósított jutta­ tásban részesülők egészségiállapot-romlásáról és rehabilitálhatóságáról. m érleg képes könyvelő P é n z ü g y i. január 1-jén átalakított rehabilitá­ ciós ellátást rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. a 2012. vagy már nem lesz koztatással állítható helyre a rehabilitálhatóság.ásd a 2011/CXCI. Az el­ látásváltozást az erről szóló határozatot követő harmadik hónap első hapjától hajtják végre. [¿. § (2) b) pontjában.R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 39 zerzervény >bcn. a határozatot követő harmadik hónap első napjá­ tól a közfoglalkoztatási bér 40 százaléka (2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő által kért komplex egészségiállapot-újraminősítés a soros felülvizs­ gálat 2012 előtt meghatározott időpontjában vagy azt megelőzően zajlik le. § (9) bekezdésében. § (8) b)-bb) pont A 2012 januárt követő nyugdíjemelések mér­ 2. § (5) bekezdésében. törvény 30.

5 százalékos. Januári ellátása kiszá­ mításakor a decemberi nyugdíjösszeget emelik a 2011. akkor 2011 végéig az akkor hatályos szabályok szerint folyósít­ ják igényelt és megállapított ellátását. Emiatt azonban ellátását nem szüntetik meg. § (5) bekezdésében.hozzátartozói nyugel­ látás. Ha kérelmét nem tartja fenn. 2011-ben 54. januári nyugdíjemelés 4. 2012 januárjától egészségkárosodásának mértékére tekintettel nyugellátását rokkantsági ellátásként folyósítják tovább.a 2011. de 2012. Ezt azonban csak akkor érdemes kérnie. III. jasokra nem terjedt ki. [Lásd a 2011/CXCI. Ha ezek valamelyikén egész­ ségi állapotának javulását állapítják meg. majd a 2012. de ha ezt követően három egymás utáni havi jövedelmének havi átlaga meghaladja a minimálbér másfélszeresét .2 százalékos mértékével emelt összege. Továbbra is kap megbízásokat. amely 2012-től már nem jogosítja az éves jövedelem 2400-ad részének megfelelő nyugdíjnövelésre. A továbbiakban folyamatosan rokkantsági ellátást kap. 1950. így 2012 első hónapjá­ ban 96 345 forintos ellátást fog kapni. ez sem a minimálbért. így havonta összesen 89^405 forint ellátás jár neki. 2012. tehát az ellátott továbbra is részesül a nyugdíjemelésekben . Ellátását to­ vább növelik a 2011. életévét. Utoljára 2010-ben vizsgálták fe­ lül jogosultságát. A 2011. csoportos rok­ kantsági nyugdíjat állapítottak meg. de időtartama beszámít az öregségi nyugdíj szolgálati idejébe. Az ellátás megállapításához szükséges az is. ha a kérelem benyúj­ tását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. Kiegészítő jövedelme után fizeti a nyugdíjjárulé­ kot. Ezt 2012 júliusáig bármekkora jövedelem esetén sem ten­ nék. január 1-je előtt elvégezték komplex or­ vosszakértői minősítését. Magas jövedelme ellenére ellátását nem korlátozták. ha három egymást követő hónapban szerzett jövedelmé­ nek havi átlaga meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). így havonta 115 445 forintot kap. megszüntetik. Továbbra is havi 60 ezer forint kiegészítő jövedelme van. novemberi kiegészítésben nem részesült. baleseti rokkantsági nyugdíj. június végéig emiatt még nem szüntetik meg az ellátását. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja. rendszeres szoci­ ális járadék. Mivel 2011 végéig még nem töltötte be 62. mi- 2011-es igények elbírálása Új előírás 2012. és öregségi nyugdíjat álla­ pítsanak meg a részére. nem minősül tovább nyugdíjasnak. a továbbiakban nyugdíjasnak minősül. Ellátása 85 ezer forint. de 57 éves már elmúlt. Kiegészítő jövedelme havi 60 ezer forint. [Lásd a 2011/CXCI. ennek egyhavi 0.] Új m egállapítás rokkantsági ellátásra Új előírás 2012. decemberében 110 ezer forintot kap. így el­ látását nem korlátozzák.a kerekítési szabályokat figyelembe véve 835 forinttal. törvény 30. § (3) bekezdésében. rehabilitációra nem javasolt igénylőnek. és ellátását bármekkora kiegészítő jövedelem ese­ tén sem korlátozzák.2012-ben a 139 500 forintot -. december 31-én folyamatban van. vagy elveszti ellátási jogosultságát. ja n u á r 1 -jé tő l.5 százalékos mértékét nem építik be az ellátásba. hogy rokkantsági ellá­ tását szüntessék meg. hadi. Továbbra is havi 50 ezer forintot keres kiegészítésként. 1959-ben született. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesül. 60 éves életkora miatt 2010-ben elvégzett soros felülvizsgálatán nem írtak elő további vizs­ gálatot. Ha a rokkantsági. (Mivel. Rokkantsági ellá­ tás állapítható meg a 60 százalékos vagy annál alacsonyabb egészségi állapotú. Ha így tesz. ha az időközben megszerzett szolgálati idő beszámításával a 2022. október 18-án született nő 2006 óta III.2 százalékos nyugdíjemeléssel eqjelt összegét fogja kapni. életévét betöltött informatikus részére 2011 áprilisában 80 százalékos egészségkárosodására és 30 év szolgálati idejére tekintettel II.) Ellátását növelik viszont a nyugdíj mellett szer­ zett 2011. 2022ben éri el. az igény­ lőnek (2012 elején) nyilatkoznia kell kérelme fenntartásáról a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási szerv részére. 2012. Az újév első hónapjában a decem­ beri nyugdíjának a 2011. baleseti rokkantsági nyugdíjának elne­ . 2011. Ekkor kérheti.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. A nyugdíjkorhatárt 65 éves korában. és . törvény 30. 1957-ben született.a korábban megállapí­ tott ellátásokkal megegyező feltételek szerint . december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja. 2012 januárjától juttatá­ sa rehabilitációs ellátásra változik. 2. ezt követően pedig csak akkor. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. és részt kell vennie az előírt soros felülvizsgálation. sem a nyugellátási össze­ gének kétszeresét nem éri el. Ek­ kor kérheti.2 százalékos mértékével. a következő vizsgálatot 2012 szeptemberére írták elő. Megbízási szerződés alapján 2011 májusától az év végéig összesen bruttó 2 millió forintos kiegészítő jövedelmet szerzett. tehát 2011-ben 52 éves férfi 2011 decemberében hat éve kapja 92 ezer forintos. évi jövedelme 2400-ad részével. § (4) bekezdésében.a 2012 januári emelés­ ben is ellátását bármekkora összegű jövede­ lemszerzés esetén sem korlátozzák. 3 .40 R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK A T AL A KI T A SA Példák megváltozott munkaképességűek ellátására 1. törvény 30. így ellátását nem szüntetik meg. akkor az igényelt ellátását már a 2012-től érvényes minősítési szempontok figyelembevételével állapítják meg és folyósítják 2011 végéig. 115 195 forint jár részére. Nyugdíjkorhatárhoz közeli.átalakul rokkantsági ellátássá vagy rehabili­ tációs ellátássá. amelyekből havonta átlagosan bruttó 300 ezer forint jövedel­ met szerez.] [Lásd a 2011/CXCI. §-ában. évi éves jövedelme (12 x 50 ezer forint) 2400-ad részével. A névváltozás az ellátási feltételeket nem érinti. ja n u á r 1 -jétő l. Ha 2011. mivel az erre vonatkozó szabály a teljesen mun­ kaképtelen (I— csoportos) rokkantsági nyugdí­ II. [Lásda2011/CXCI. január 1-jétől öregségi nyugdíjra változik. majd a 2012. és nyugdí­ jasnak minősül. január 1-jétől pe­ dig az új igénylőkre vonatkozó szabályok szerint kaphat rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást. törvény 31. januári 4. 2012. illetve R okkantnyugdíj elnevezésváltozása Új előírás 2012. életévét. novemberi kiegészítés egyhavi 0.] vezése 2012. december 31-éig a 62 éves életkort betöltő (tehát 1949-ben vagy azt megelőzően született személy rokkant­ sági. október 18-án betölti 62. december 31-ével megszüntetik. novemberi kiegészítés 0. január 1-je előtt még nem végezték el komplex orvosszakértői minősítését. az igényelt és megállapításra kerülő ellátá­ sát 2011. évi öregséginyugdíj-szabályok szerint magasabb ellátást kapna. 250 forinttal. vagy­ is .5 százalékos egyhavi. 2012 januárjától rokkantnyugdíját rokkantsági ellátásként folyó­ sítják tovább. akkor e minősítéstől függően kaphat új ellátást. csoportos rokkantsági nyugdíját. hogy az igénylő ne végezzen keresőtevékenységet. Kiegészítő jövedelme nem éri el sem rokkantsági nyugdíja kétszeresét. január 1-jétől ellátása . és 2012. hogy ellátását öregségi nyugdíjként változatlan összegben folyósítsák tovább.] Ha 2011. de ellátását most sem szüntetik meg emiatt. januári nyugdíjemelés 4. Ki­ egészítésként 2011-ben havi bruttó 50 ezer fo­ rint járulékköteles jövedelmet szerez. ja n u á r 1 -jétő l. azaz 88 570 forintot. átmeneti járadék igényelbírálása 2011. 2012. Januárban a de­ cemberi nyugdíj 2012. sem a minimálbér összegét.

28 720 forintra csökkenne. így 51 ezer 700 forintot fog kézhez kapni. Megállapítják. Úgy dönt.hozzátartozói nyugellátás. az edzői pályát nem tudja folytatni. [Lásda2011/CXCI. Ebből a Nyugdíjfo­ lyósító Igazgatóság levonja a 10 százalékos nyug­ díjjárulékot.. 1 § (2) 1. ja n u á rl-jé tő l. így megváltozott munkaképes­ ségűként jogosult marad pénzbeli ellátásra. A nyugdíj-biztosítási igazgatóság értesítése alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi­ vatal elvégzi egészségi állapotának komplex mi­ nősítését. Ha viszont ugyan­ ilyen egészségi állapot mellett más munkakörben további intézkedés nélkül is foglalkoztathatónak tartanák. 59 éves. törvény 12. így foglalkoz­ tatása a minimálbér kétszereséig . A tájékoztatásban értesítik. Januárban levelet kap a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. Itt elkészül rehabilitációs terve. pontjaiban. ha a kére­ lem benyújtásakor a nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb mint öt éve van hátra. évi minimálbér 30. Ha a keresőtevékenysége alatt keresőképtelenné vált ellátott részére táppénzt. oldalon). Rehabilitációs ellátás állapítható meg a legfeljebb 60 százalékos egészsé- gi állapotú. Az ellátás megszűnését követően csak akkor lenne megál­ lapítható részére ismételten ellátás. ha egészségi állapota időközben romlana. és keresőtevékenysége alatt szünetelne pénzbeli ellátása.] Új m egállapítás rehabilitációs ellátásra Új előírás 2012. 4. A betegségét megelőző évben egészségbiztosítási járulékot ha­ vonta átlagosan 450 ezerforint után fizetett. a továbbiakban rokkantsági ellátást kapna. Abban az esetben.vagy a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy rehabilitálhatóságának foka . ezekkel azonos. Ha a jogosultság rendszeres pénzellátás folyósítása miatt nem áll fenn.. ha a kére­ lem benyújtását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. [Lásda2011/CXCI. rehabilitálható igénylőnek. törvény ettől a naptól jár. tehát a törvény sze­ rinti legkésőbbi időpontban) végzik el.2012-ben 186 ezer forintig . ellátását megszüntetnék.] . hogy az igénylő ne végezzen ke­ resőtevékenységet. Betegségéig folyamatosan dolgozott.közötti összegben kerülhet megállapításra (lásd erről táblázatunkat a 38. § (2) bekezdésében. március 31-éig benyújtott nyilatkozattal kérheti egészségi állapota komplex felülvizsgálatát (mivel 57 év alatti. töruény ellátást. Ha a jo­ gosultság már az igény benyújtását megelőző­ en fennállt. Re­ habilitációjához kétéves speciális foglalkoztatást javasolnak. 4. így ellátását ekkora összegben állapítják meg. és . Ha a legfeljebb 60 százalékos egészségi ál­ lapot mellett rehabilitációját nem javasolnák. töruény 5. az ellátás [Lásd a 2011/CXCI. és nem indulna el a rehabilitációs eljárás. ha ezen időszakban havi átlagjöve­ delme meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). ha rehabilitációját nem javasolták volna.. csoportos rokkant­ sági nyugdíjat kapott). az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével .határozza meg. Végzettsége alapján földrajztanár­ ként dolgozhatna. nem­ zeti helytállásért elnevezésű pótlék. Rehabilitálhatónak minősítették. Ebből a nyugdíjjárulék levonását követően 25 850 fo­ rintot kapna me^ Ez esetben is elkezdődne a re­ habilitációs eljárása. Nem kaphat azonban többet a minimálbér 150 százalékánál. Ugyanennyit kapna akkor is.) Komplex felülvizsgálatát 2012 szeptemberében (a korábbi soros felülvizsgálaton kijelölt. 2012-ben 139 500 forintnál. te­ hát 270 ezer forint lenne. hogy benyújtja a vizsgálatkérő nyilatkozatot. keresőtevékenysége alatt szüneteltetik rehabilitációs ellátását. június 1-jéig tart. törvény 1. 4. A területileg illetékes nyug­ díj-biztosítási igazgatóságon megváltozott mun­ kaképességű személyeknek járó ellátás iránti igényt nyújt be. törvény 11.mivel hosszabb ideje nem gyakorolta . óta sportedzőként dolgozó földrajz-testnevelés csak a minimálbér 45 százalékával megegyező szakos tanár 2012-ben súlyosan megbetegszik. május 1-jével megszűnne. ha orvosi rehabilitáció és tartós felké­ 4. de . Ha már az ellátás 2015. az ellátást az en­ nek megszüntetését követő naptól folyósítják. A komplex újraminősítésen megállapítják. Az ellátás további időtartamát két és fél évben határozzák meg. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és a rehabilitá­ ciós ellenjavaslat . és megvizsgálja rehabilitálhatóságát. de legfeljebb három évre állapítják meg. rehabilitációs ellátása 2012.tehát 27 900 és 139 500 forint . 57 440 forintra változik reha­ bilitációs ellátásának összege. Ebben ^z esetben három­ havi keresőtevékenység esetén akkor szüntetnék meg ellátását. §-aiban. és 2011 végéig III. (Ha ezt nem tenné meg. 5. így rendelkezik a kérelme benyújtását megelőző öt évben a jogosultsághoz szükséges 1095 napos biztosítási jogviszonnyal.. hogy a vizsgálat során feltárt álla­ potában nem foglalkoztatható. [Lásd a 2011/CXCI. június 1-jei lejárta előtt sikerül elhelyez­ kednie. (2012-ben 41 850 forintos) ellátást állapítottak Fizikai teljesítménye nagymértékben korlátovolna meg a részére.ehhez egyéves felkészítés és minősí­ tővizsgák letétele szükséges. amelyben tájékoztatják arról.R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A | 41 vei továbbra is a korábbi jövedelemkorlát van érvényben. 30 éves kora szítés nélkül is megoldható lenne rehabilitációja. Ellátása után nyugdíjjárulékot sem fizetne. §-ában.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. tehát 2015. Az ellátás megállapításához szükséges az is. 1953-ban született. és orvosi rehabili­ tációt is igényel. s a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelelő igénylőnek is. A határozat kézhezvételét követően öt mun- kanapon belül fel kell keresnie a területileg il­ letékes munkaügyi kirendeltséget.ne kapjon rendszeres pénz­ [Lásd a 2011/CXCI. s így attól kezdve kizárólag munkajö­ vedelméből kellene fenntartania magát.. Minősítési eredménye alapján a vizs­ gálatot követő harmadik hónap első napjától.ne kapjon rendszeres pénzellátást. és nem változna ellátása összege. mégsem reha­ bilitációs ellátást. Ha ezek a kére­ lembenyújtási napon már fennálltak. állása megszűnik. hadi. illet­ ve 150 százaléka . ellátása a 2012-es közfoglalkoztatási bér 40 százalékára. §-aiban.] Az új igénylőnek járó rokkantsági ellátás öszszegét a megállapítást megelőző naptári évben szerzett. valamint az igénylés időpontjában 58 és fél éves életkort betöltött 1954-ben született személyek­ nek. amely szintén december 1-jén kezdődik. hogy egészségi állapota 50 százalékos. hanem rokkantsági ellátást kap.mentes a szociális hozzájárulási adó alól.) [Lásd a 2011/CXCI.. az ellátás legkorábban a benyújtást megelőző hatodik hónap első napjával állapítha­ tó meg. Ellátása az átlagjövedelme 60 százaléka. (2012-ben tehát az 1953-ban vagy azt megelőzően születetteknek. hogy 2012. december 1-jétől a közfoglalkoztatási bér 80 százalékára. 2. . illetve ezek­ kel azonos. zottá válik. Ha a felülvizsgálat során egészségi állapotát 60 százalék felettinek minősí­ tették volna. 10. 2. Rokkantsági ellátást kell megállapítani a rehabilitálható. pontjaiban. A rehabilitációs ellátást a rehabilitációhoz szükséges időtartamra. § (2) 1. amelynek aláírása után megkezdődik rehabilitációja. 10.] A rehabilitációs ellátást a jogosultsági feltéte­ lek fennállásától állapítják meg. hogy rehabilitációs kártyát kaphat. A rokkantsági ellátás ezektől függően a 2012. tehát 60 százalék alatti. tehát 2012.] . 7 § (1) bekezdésében.] A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek fennállásának napjától állapítható meg. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével . mivel öt éven belül (2016-ban) betölti az öregséginyugdíj-korhatárt. §-ában.

] . A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles teljesíteni a rehabilitációs tervben meghatározott . és vissza kell fizetnie a megelőző vető A rehabilitációs kártyával rendelkező munkaegy évben kapott ellátási összeget. (4) bekezdéseiben. valamint a kapcsolattartás módját is. [Lásd a 2011/CXCI. ja n u á rl-jé tő l. a kifizetett ellátásból levonja. rehabilitálhatósága vagy a részére járó rendszeres pénzellátás miatt ellátási jogosultsága már nem áll fenn. A rehabilitációs ellátást a határozott időtartam lejártakor is meg kell szüntetni. Ha az igénylő számára tartós rehabilitációs foglal­ koztatás szükséges. [Lásd a 2011/CXCI. A rehabilitációs ellátásra jogosult személy pénzbeli ellátást cs rehabilitációt elősegítő szol­ gáltatásokat . a közfoglalkoztatás. rehabilitá­ ciós járadék. A jogosultnak a rehabilitációs ellátást meg­ állapító határozat közlésétől számított öt na­ pon belül fel kell keresnie a területileg illetékes munkaügyi kirendeltséget. valamint a sike­ res rehabilitációhoz szükséges további intézke­ désekre is.] jövedelemrészre kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. törvény 10.például munkavégzés-felkészítést. [Lásd a 327/2011. [Lásd a 2011/CXCI. kormányrendelet 18. a mulasztási okot bemutató igazolási kérelem HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E [Lásd a 2011/CXCI. munkahely-keresési.a kérel­ met megelőző öt évben elérendő -1095 napba a rok­ kantsági. a megelőző évi átlagjövedelem 35 százalékát. [Lásd a 2011/CXCI. ha a korábbi komplex minősítésen még figyelembe nem vett egészségkárosodása alakul ki. ezek határidejét. Az elhunyt személy ellátását a halálát követő hó­ nap első napján szüntetik meg. § (5) bekezdéseiben. Az ellátást a jogo­ sult saját kérésére is meg kell szüntetni a kérelem­ ben megjelölt időpontban. törvény megállapító határozat jogerőre emelkedését kö­ 2. 9 § (l)-(2) bekezdéseiben. munkahely-elfogadási . ja n u á r 1 -jé tő l. hogy 30 napnál hosszabb biztosítási megszakítása [Lásd a 2011/CXCI. akkor is megállapítják a rokkantsági ellátást. valamint a kere­ § (3) bekezdésében. 2012. [Lásd a 2011/CXCI. §-aiban. ha a jövedelemszer­ zésről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utólag sze­ rez tudomást. feltéve. kormányrendelet 18. törvény 116. illetve rehabilitációs ellátását is megszüntetik a mulasztás megállapí­ tását követő hónap első napjától. amellyel a jogosult az együttmű­ ködésre is kötelezettséget vállal.] sőképtelenség időszakára. Új előírás 2012. átmeneti járadék. ja n u á r 1 -jé tő l.is kap. ahol elkészítik re­ habilitációs tervét. a rehabilitációs ellátás pedig szünetel. [Lásda 327/2011. 32. Szüneteltetni kell az újonnan. Ha az igénylő rehabilitációs intézkedéssel foglalkoztatható. Ha a határidőt elmulasztja. oldalon). A munkaügyi kirendeltségnek a rehabilitációs ellátás megállapításának jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell rehabilitációsterv-javaslatát elkészítenie és azt az ellátottal ismertetnie. időrendben az ehhez szük­ séges szolgáltatásokat. A terv az ellátott személy elfogadó aláírásával vá­ lik érvényessé. [Lásd a 2011/CXCI. 116.személy rokkantsági vagy re­ rehabilitációs kártyára jogosult. visszaköveteli. 13. az előző évi átlagjövedel­ mének 45 százaléka. január 1-jén rokkantsági ellátássá átalakított rokkantsági nyugellátás esetében e szabály al­ kalmazásakor a 2012. 8. törvény nincs. évi minimálbér legalább 40 és legfeljebb 50 százaléka (2012ben tehát 37 200 és 46 500 forint között) lesz a megállapított ellátásának összege (lásd erről táblázatunkat a 38. és a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak.] - R ehabilitációs te rv Új előírás 2012. de az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak.] A keresőtevékenységet folytató személy rok­ kantsági ellátását akkor szüntetik meg.] A megszüntetett rehabilitációs ellátást (pél­ dául a határozott időtartam lejárta miatt) kére­ lemre ismételten megállapítják. 13.] B izto sítá siid ő tartam -s zá m ítá s Új előírás 2012. évi minimálbér legalább 30 és leg­ feljebb 40 százalékát (2012-ben tehát legalább 27 900 és legfeljebb 37 200 forintot) kapja. §-ában. bányász dolgozók egészségkárosodási já- § . valamint a munkaügyi kirerideltség kötelezettségeit. habilitációs ellátását megszüntetik a jogsértést [Lásd a 2011/CXCI. de a 2012.fekete­ vagy rehabilitációs járadékban részesült személy munkát végző . § (2). A tervben ki Kell térni a szükséges orvosi és szociális eszközökre. Az értesítési vagy a felülvizsgálat során adódó kötelezettségét neki felróható okból elmu­ lasztó személy rokkantsági. törvény 7 § (6) bekezdésében. reha­ bilitációs ellátást annak. július 1-jétől megszerzett jövedelmeket kell figyelembe venni. rendszeres szociális járadék. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 7 § (4) bekezdésében.] A Jogosultság rehabilitációs kártyára Ellátásm egszüntetés § fl) előírás 2012. törvény 7 § (3)-(4) bekezdéseiben.kötelezettségeit. kormányrendelet 16. Az új igénylő re­ habilitációs ellátásának összegét a megállapí­ tást megelőző naptári évben szerzett. § (l)-(3) bekezdéseiben. [Lásd a 327/2011. támogatásokat. ennek időtarta­ mával meghosszabbodik a . ha az el­ látott egészségi állapota.keresőképtelenség alatt szünetelő . képzési. § (l)-(3). ha pedig már megszűnt az ellátás. vállaló után a foglalkoztatónak csak a minimálbér [Lásd a 2011/CXCI. § (5). 22. ja n u á r 1 -jé tő l.k2 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A baleseti táppénzt folyósítanak. törvény 6.a munkaügyi kirendeltség és az ellátott közösen módosíthatja. Megszüntetik a rok­ Új bekezdésében. §(1) bekezdéseiben. § (2) d) pontjában.] hónaptól. ja n u á r 1-jétől. baleseti rokkantsági nyugdíj. rendszeres szociális járadékban dokumentum nélkül foglalkoztatott . valamint a komplex újraminősítést követően megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy pénzbeli ellátását a keresőte­ vékenység. munkaközvetítést . ha há­ rom egymást követő hónapban megszerzett jöve­ delmének havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot). illetve ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjától. Az erre az időszakra kifizetett ellátási összeget. [Lásd a 2011/CXCI. A rehabilitációs tervet -az abban meghatározott rendszerességgel megtartott közös értékelő megbeszélést követően .például a rehabilitációs hatóságnál történő megjelenési.] R ehabilitációs ellátás összege Új előírás 2012. § (1) bekezdésében. százalékos egészségi állapotú. illetve a rehabilitációs ellátást.. törvény 6. törvény kétszerse (2012-ben havi 186 ezer forint) feletti 10. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és rehabilitálhatóságának várha­ tó időtartama határozza meg. A legfeljebb 60 R ehabilitációs ellátás szüneteltetése Új előírás 2012.] A rehabilitációs tervnek tartalmaznia kell a folyamat során elérni szándékozott foglalko­ zást.rehabilitációs ellátás. de a 2012. Rögzíteni kell továbbá az ellátott sze­ mély kötelezettségeit. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény benyújtása és elfogadása esetén pótolhatja kö­ telezettségét. Táppénz. törvény 13. beleértve a munkaügyi kirendeltségnél történő jelentkezé­ seinek gyakoriságát. baleseti táppénz folyósítása esetén a rokkantsági ellátást nem szüntetik meg. § (1). Az ellátási jogosultsághoz szükséges .] . Ha nem rendelkezik a kérelmet megelőző öt évben 1095 napi jogviszony­ nyal. rehabilitálható. § (1) bekezdésében. munkaköröket. ezek határidejét. aki az iskolai tanulmánya­ it követő 180 napon belül biztosítottá vált.] kantsági. 2. §( továbbá a 2011. december 31-én rokkantsági A munkaszerződés vagy ezzel egyenértékű nyugdíjban.

2012. pontjában. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az újraminősítést köve­ tő 3. ja n u á r 1 -jé tő l. A járulékkal terhelt rehabilitációs ellátás folyó­ HVG T B . vagy egyáltalán nem szerzett még jövedelmet.jé tő l Öregségi nyugdíj 2012. annak eredményétől függően: vagy változatlan összegű rokkantsági ellátás.2012-t követően valamennyi ellátást a nyugdíjemelésekkel megegyezően kell emelni. § (3). januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. januári nyugdíjeme­ Március 31-éig kell kérni léssel növelt 2011. decemberi nyugdíjösszeg 2012. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. §-ában. törvény 1. decemberi a komplex újram inősí­ tést (legkésőbb a korábbi nyugdíjösszeg határozat szerinti felül­ vizsgálati időpontban végzik el). januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011.] A 2012. d e ce m b e r 31-én III. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. Ha azonban a jogosultság évében és a megelőző nap­ tári évben együttesen sincs 180 napi jövedelme. § (2J 3. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Nincs 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás l-ll. valamint a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz. január 1-jét követően. Ha a rokkantsági Ellátások emelése Új előírás 2012. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2011. álláskeresési támogatás folyósítási idejét is be kell számítani. decemberi nyugdíjösszeg 2011. § (3) bekezdésében.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E § (5 Á tlag jö ve d ele m -s zám ítás Új előírás 2012. százalékát meghaladó 3 Havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2012. januári nyugdíjeme­ Nincs . [Lásd az 1998/LXVI. Az újonnan megálla­ pított rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást 2012 után a mindenkori nyugdíjemelés mértékével kell emelni.] ri napban elért jövedelmének havi átlaga (napi átlagának 30-szorosa) alapján számítják ki. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Rokkantsági ellátás 2012. ajogosultsági feltételek teljesítése esetén öregségi nyugdíj állapítható meg. Anyugdíj- korhatárt megelőzően átalakított ellátás helyetta korhatár elérésekor kérelemre. ja n u á r 1 -jétő l. ha nem kéri. radéka. s a Nyugdíjfolyósító Igazga­ tóság a csökkentett ellátási összeget folyósítja. Sem a rokkant­ sági ellátás. törvény 3. [Lásd a 2011/CXCI.] A d ó . a minimálbér 150 től függően folytatódik. ésa2011/CXCI. decem beri ellátási Korábbi határozatszerint Bányászok egészségkárosodási összeg járadéka Megjegyzések: 1. decemberi nyugdíjösszeg 2012. törvény 76. gyermekgondozási díj.] ellátást. hathavi megszerzése esetén meg kell szüntetni az ellátást Minősítés eredményé­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó nap­ től függően folytatódik. § (3) bekezdéseiben. csoportos rok­ kantsági nyugdíj 1949 vagy korábban 1950 vagy később Öregségi nyugdíj t Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. rehabilitációs ellátást igénylő személy a jogosultsága előtti naptári évben nem rendel­ kezik legalább 180 napi jövedelemmel. a minimálbér 150 től függően folytatódik. decemberi nyugdíjösszeg 2012. [Lásd a 2011/CXCI. rehabilitációs ellátás. a minimálbér 150 től függően folytatódik. új igény és az ellátásátalakítást követő újraminősítés alapján megállapított rehabilitációs ellátás után meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot. a minimálbért tekintik havi átlagjövedelemnek. ja n u á r i e llá tá s összege F e lü lv iz s g á la t E llá tá s a fe lü lv iz s ­ g á la to t k ö v e tő e n E llá tá s k o rlá to z á s jö v e d e le m s z e r­ zé sn él Nincs 2012. 2. 12. rokkantsági ellátás. ha nem kéri. [Lásd a 2011/CXCI. vagy rehabilitációs ellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbért és az ellátás kétszeresét hat hónapon keresztül meg­ haladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellátást. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az ellátás kétszeresét és a m inim álbért elérő átlagos jövedelem háromhavi megszerzése ese­ tén felére kell csökkenteni. sem a rehabilitációs ellátás után nem kell személyi jövedelemadót vagy ehót fizetni. baleseti táppénz. csoportos rokkantsági nyugdíj S zü le té si év 1949 vagy korábban 1950-1954 E llá tá s 2012. törvény 2. ja n u á r 1 . kivéve a bányászok külön kormányrendeletben foglaltak szerint emelkedő egészségkárosodási járadékát. decemberi nyugdíjösszeg Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellátás. léssel növelt 2011. decemberi ellátási összeg Rendszeres szociá­ lisjáradék 1954 vagy korábban 1955 vagy később Rokkantsági ellátás Rehabilitációs ellátás Átmeneti járadék Bármikor Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellá­ tás.és já ru lék fize tés Új előírás 2012. illetve rehabilitá­ ciósellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbér 80 százalékát hat hónapon keresztül meghaladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellá­ tást. decem beri ellátási Korábbi határozat szerint összeg 2012. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozatszerint léssel növelt 2011.R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK Á T AL A K Í T Á S A Wi Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása E llá tá s 2011. decem beri ellátási Március 31-éig kell kérni a komplex újram inősí­ összeg tés (legkésőbb a korábbi határozat szerinti fe lü l­ vizsgálati időpontban végzik el). a minimálbér 150 től függően folytatódik. január 1-jétől. a jogosult­ ság évében és az azt megelőző évben 180 naptá­ . hónaptól. 2012. tári évi jövedelem megszerzésének hónapjától átalakul vagy megszűnik az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Rehabilitációs járadék Bármikor Rehabilitációs járadék a korábban meghatározott időpontig Bányász dolgozók egészségkárosodá­ sijáradéka Bármikor 2011. akkor ellátását a jogosultságát megelőzően. törvény 9. ter­ hességi-gyermekágyi segély. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüfttetik az ellátást Újraminősítés eredmé­ nyétől függően változat­ lan összegű rokkantsági ellátás.

2012-ben az 1 mil­ lió 674 ezer forintot.) [Lásd a 2011/CXCI. törvény ség és a rehabilitálhatóság minősítését a Nem­ 22. hogy az igénylőt rehadíjjárulékot.kk ROI<I<ANTSAGIELLATASOI<ATALAI<ITASA sítási időszaka az öregségi nyugdíj szempont­ Orvos szakértői m inősítés jából a szolgálati időbe beszámít. törvény Nem v á lto z o tt. [Lásd a 2011/CXCI. Mivel a rokkantsá­ gi ellátás.) Nem v á lto z o tt.] 1 . jövedelemkiegészítést ré­ szesülőknek. január 1-jén rehabilitációs a betegségek. Az ellátást igény­ mítása során. valamint keresőtevékenysége megkezdéséről. pél­ dául a közlekedésire. sem pedig a rok­ lenességek figyelembevételével hány százalé­ kantsági ellátás után nem kell nyugdíjjáru­ kosnak tekinthető az egészségi állapot. A rehabilitációs ellátásban részesülőnek egészségi állapota megváltozásáról. (Tovább­ ra sem állapítható meg az ellátás a rendszeres pénzellátásban. egészségkárosodá­ sa miatt bányászoknak járó keresetkiegészítést. . § (1) bekezdéseiben. törvény 19. kormányrendelet téssel egyidejűleg. nyugdíj szempontjából a szolgálati időbe beszá­ [Lásd a 2011/CXCI. felülvizsgáltak vagy újraminősítettek [Lásd az 1997/LXXX. (Eddig az egészségkárosodás százalékos mértékét lékot vagy más közterhet fizetni. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásda2011/CXCI. Jogosultságkorlátozás Új előírás 2012. §-ában.jé tő l. Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka helyett bányá­ szok egészségkárosodási járadékát igényelhet a legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett. § (1) és a 327/2011.§ (2) bekezdésében.] gozók 2011 végéig megállapított egészségkáro­ sodási járadéka bányászok egészségkárosodási járadékává alakul. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 14. ha a járadékos hat egymást követő hónapban szerez jövedelmet. törvény 16. átmeneti keresetkiegészítést kapott. illetve megszüntetéséről 15 napon belül. ja n u á r l. Az átalakult ellátást válto­ zatlan összegben folyósítják. veleszületett rendel­ ellátássá alakított juttatás. törvény tást kiegészítő. § (2) és az 1997/LXXXI. [Lásd a 2011/CXCI. sérülések. szükség­ bilitációs járadék folyósítási időszaka az öregségi leteit. ha a jogsza­ bály előírja ennek időpontját és mértékét. ja n u á r l. új körül­ § (1) felmerülése vagy mény bekezdéseiben.jé t ő l. rehabilitációs ellátás nem nyugellátás. rehabilitálhatósággal kapcsolatos feltételeinek soros felülvizsgálatát az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a korábban meghozott hatá­ rozat időpontjában végzi el. . .] 16. tartozáselengedési. § (2). [Lásd a 2011/CXCI. § (1) bekezdéseiben. a nyugdíjjárulék alapjába be­ 1 § (2) 1 pontjában. § (3) és a 327/2011.] Igénybenyújtás Új előírás 2012. Az igénylési. valamint a három egymást követő hónap átlagában a mi­ nimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot) meghaladó jövedelmet eredményező keresőtevékenységéről 15 napon belül értesíte­ nie kell a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervet. Ennek során meg a csökkentett ellátási összeget folyósítja. A megváltozott munkaképes­ 26. beleértve a rendszeres vagy átmeneti kereset-. ha a korábban bármilyen eljárásban elvégzett minősítés még érvényes. az igénylési eljárást megszüntetik. valamint jövedelemváltozás esetén haladéktalanul igazolni kell a jövedelem összegét is. §-ában. ja n u á r 1 -jé tő l. legalább 30 napig elhúzódó keresőképtelenség. rehabili­ tációs ellátás egészségi állapottal. kormányrendelet l. § (3) bekezdésében. A bányászok egészségkárosodási járadéka után nem kell személyi jövedelemadót és ehót fizetni. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. (A korábbi szabály szerint a bányász dolgozók egészségkárosodási járadé­ kát akkor kellett volna 2012-ben megszüntetni.]mérik. törvény 26. törvény 1 § (l)-(2) és a 327/2011.] zeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi.) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hiva­ [Lásd az 1997/LXXX. Felülvizsgálat Új e lő írá s 2012. -mérséklési.] Ha az igénylő önhibájából nem jelenik meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vizsgálatán. § (1) bekezdéseiben. [Lásd a 327/2011.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E A datszolgáltatás Új e lő írá s 2012. (Az ellá­ gálatakor. [Lásd a 2011/CXCI. ja n u á r 1 -jé tő l. ja n u á rl-jé tő l. A keresőtevékenységről szóló értesí­ . hogy mértékét Sem a 2012.] adott szempont célzott áttekintése esetén végeznek. és ezek havi átlagában a mi­ nimálbér 80 százalékánál többet keresett.jé tő l. § (3) bekezdéseiben. § (2). törvény nősítése során ezentúl az egészségi állapot szá­ 37. kormányrendelet 7 § (1) bekezdésében. számító jövedelem megszerzésének időszaka 2. ha az igénylő állapota időközben tartósan rosszabbodott.] . A reha­ kell határoznia a rehabilitáció irányát. törvény kor ezentúl az egészségi állapot megmaradt 22. kormányrendelet 7. rehabilitációs ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyom­ tatványon vagy elektronikus űrlapon benyújt­ va. törvény 15. s a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bilitálhatónak minősítették). összegét azonban nem kell figyelembe venni és a 327/2011. de összegét nem kell figyelembe venni a nyugellátás kiszá­ Változás 2012. Az újonnan igé­ nyelt rokkantsági ellátás. Bányászellátás § Új előírás 2012. részletfizetés-engedélyezési eljárást nem terheli illeték. feltételeit. A korábban megállapított rokkantsági ellátás. [Lásd az 1997/LXXX. törvény talnak a munkaképesség-változás komplex mi­ 26. így folyósí­ tási időszakuk nem számít szolgálati időnek határozták meg az ellátási jogosultság vizs­ az öregségi nyugdíj szempontjából.] zalékos mértékének és a rehabilitálhatóságnak Nem v á lto z o tt. a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervnél kell kezdeményezni. ja n u á r l. Azt vizsgálják tehát. 1 . ha keresőtevékenysége megszűnésekor munkaképesség-változása. törvény 14. A rehabilitációs járadék után a megítélése mellett rehabilitációs javaslatot is meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyug­ kell készítenie (feltéve. 37. Elutasítás ese­ tén a jogerőre emelkedéstől számított 12 hó­ napon belül előterjesztett kérelmet csak akkor bírálják el. 1 § (1) bekezdéseiben. időtartamát. a keresőtevé­ kenysége alatti keresőképtelenségéről három napon belül kell a területileg illetékes munka­ ügyi kirendeltséget értesítenie. kormányrendelet a nyugellátás kiszámítása során. § (2) és az 1997/LXXXI. 37. törvény 15. a szolgálati időbe beszámít. Soron kívüli felül­ vizsgálatot az egészségi állapot rehabilitációt megakadályozó rosszabbodása. [Lásd a 2011/CXCI.] Nem kell újra elvégezni a komplex orvos szakértői minősítést. § (2) bekezdésében. A bányászok egészségkároso­ dási járadékát csak akkor emelik.) A bányászok egészségkárosodási járadékát szüneteltetni kell a tárgyév végéig. lők. törvény 1 . ha az ellá­ tás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát . § (2) munkaképesség-változásának vizsgálata­ és az 1997/LXXXI. A rokkantsági ellátásban részesülő személynek a jogosultsági feltételeiben bekövetkező változásról. nyugellátásra nem jogosult sze­ mély.] 1 § (3). § (2) mít. V áltozás2012. A bányász dol­ (2) bekezdéseiben.

tevékeny­ ségeknél . ha az arra jogosult 2012 előtt nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt. december 31-én 62. A szervezet fokozott igénybevételével járó. törvény 40.11. illetve legalább arra a napra megszüntessék. jogosult tehát három és fél évvel a 63 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően. illetve 12 év gyerekneveléssel szerzett szolgálati idő. törvény 4. §-ában. 97. a mecseki szénbányászati pedig 1. ha 31. §-ában. §-aiban.gyermekszámtól függetlenül . ■az átmeneti bányászjáradék.vagy nem kizárólag mélyművelésű mun­ kakörben . a Pécsi Ba­ lett.tehát 1950-ben vagy azt követően szüle­ tett . ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 18. és ebből legalább 32 évet szerzett keresőtevékenységgel. 40-41. A nyugdíj kiszámításakor to­ vábbra is a teljes szolgálati időt kell figyelembe venni. ha 2011 végéig nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt. polgármesterek­ nek. két ki­ vétellel (a társadalombiztosítási nyugdíjtörvényben meghatározottak szerinti 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők. amikor súlyosan fogyatékos gyermek miatt folyósított ápolási díj esetén a 40 éves jogszerző időn belül a keresőtevékenység szükséges időtartama további két évvel rövidebb. [Lásd a 2011/CLXVU.30. január 1 -jé p . Eddig a jogviszony az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeinek tel­ jesítése vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén is megszűnt. Életkorától függetlenül nyugdíjba mehet az a nő. Korhatár előtti ellátássá alakul át a 2011. §-ában. január 1-én akkor ala­ kul átmeneti bányászjáradékká. ja n u á rl-jé tő l. a nyug­ díjazási feltételt Jelentő 40 éves időtartam kiszámítá­ sakor ezek nem vehetők figyelembe.elérhető korhatár alatti nyugdíjazás lehetősége.3 (42 x 1. Legalább öt gyermek felnevelése esetén a négy feletti gyerekszámmal csökken a keresőtevékenység 32 éves követelménye. hat.] N yu g d íj-á ta la k ítá s Új előírás 2012. Ha a teljes szolgálati ideje két év nappali tagozatos főiskolai tanulmányi idővel is kiegészül. jogszabályban felsorolt munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő 2012 végéig sze­ rez korkedvezményes jogosultságot.. hogy ezt kiegészíti leg­ alább 9. valamint az 57. A korhatár alatti nyugellátások szociális ellátássá alakulnak át. zenész) művésznyugdíjas és az átmeneti bányászjáradékra nem jogosult bá­ nyásznyugdíjas (tehát aki a szükséges jogosultsági időt nem . A nyugdíj összege így az 1988. törvény 2-22. Ha egy nő súlyosan fogyatékos gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjban részesült. illetve álalakította a korábbi korhatár alatti nyugdíjakat. akkor nyugdíja nem korhatár előtti e l- K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. korkedvezményes és korengedményes nyugdíj. [Lásd az 1997/LXXXl.10.Mit kell tudni a korai nyugellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011.32 helyett 30 év.[ HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Ha egy nő például öt.] Nem vá lto zo tt. ha mélyművelésű bánya föld alatti munkakörében legalább 25 év szol­ gálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött. a Győri Balett. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél. december 31-én törvé­ nyi rendelkezés alapján megszűnő korhatár alatti nyugdíjban részesülők és új jogosultak is megkap­ hatják. a nyugdíjazásához elegendő. a20U/CLXVII.29. amit a gyerekneveléssel szerzett szolgálati időnek kell legalább 40 évre kiegészítenie. A prémiumévek programban részt vevők jog­ viszonya az öregséginyugdíj-jogosultság meg­ szerzése esetén szűnik meg. november 28-án elfo­ gadott CLXVII. hanem korhatár előtti ellátásra jogosít. törvény 3. [Lásd a 2011/CLXVII. (A műszakszám megha­ tározásakor a mecseki ércbányászati 1.] Ha a 2011.például bányászat. életévét be nem töltött . fúvós. nyugdíját nem 40. illetve gyermekneveléssel.. nem jogosít tehát ellátásra 24 év keresőtevékenység és 16 év gye­ reknevelési idő.. Meg­ szűnik az egyes foglalkozási ágaknál. ja n u á r 1 -tő l. hét. így nem lehet előrehozott.65) százaléka lesz (ha nem magán-nyugdíjpénztári tag).] A 2011. illetve 28 év keresőtevékeny­ séggel rendelkezik. A 40 éves jogosultság alapján megállapított nyug­ díjak érvényesítésének is feltétele. életévüket 2011. megyei közgyűlési elnö­ köknek megállapított nyugellátás. életévét be nem töl­ tött -tehát 1950-ben vagy azt követően született -bá­ nyásznyugdíjas ellátása 2012. hogy a nyugdíjat igénylő nő annak egészét vagy csak egy részét szerezte keresőtevé­ kenységgel. törvény 2.művésznyugdíjas összesen legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet végzett a Magyar Nemzeti Balett.) A keresőtevékenység és a gyereknevelés együttes ideje kizárólag a nyugdíjazás lehetőségének a meg­ állapításakor perdöntő. A nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem állapítható meg nyugellátás (kivéve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők részére megállapítható nyugdíjkorhatárt megelőző nyugellátást). A balettművészeti életjáradékra nem jogosult (például színész. [Lásd a 2011/CLXVII. Új ellátásként állapít­ ható meg és folyósítható ■a korhatár előtti ellátás. függetlenül a határo­ zott idejű szerződés lejáratától. számú törvény megszüntette. 18-18/B §-aiban. A szolgálati időbe beszámító időknek csak meghatározott elemei számítanak ke­ resőtevékenységnek. illetve nyolc gyermeket nevelt. így például ha egy 1954 augusztusában született nő 2014 augusz­ tusában négy év gyermeknevelési és 36 év keresőte­ Új ellátások Új előírás 2012.szerezte meg) 2012-től szintén korhatár előtti ellátást kap. A 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapí­ tott nyugdíjak teljes összegűek. Az ellátásokat a 2011. akinek a keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel szerzett együttes szolgálati ide­ je eléri a 40 évet. ha megfelelnek az előírt feltételeknek is. de­ cember 31-éigbetöltött szolgálati nyugdíjasok tovább­ ra is korhatár alatti nyugellátásban részesülhetnek). de ez már nem nyugdíjra. feltéve. § (2a)-(2d) bekezdéseiben. [Lásda2011/CLXVll. § (5) bekezdésében.) [Lásd a 2011/CLXVII. [Lásd az 1997/LXXXI. csökkentett összegű előrehozott nyugellátást igényelni. §(1) bekezdésében. hanem 42 év szolgálati idő alapján számítják ki. kormányrendelet 12. A keresőtevékenység időtartamának a 25 évet mindenképpen el kell érnie. január 1-jétől elért jövedelmek valorizált átlagának 69. azaz nem csökkentik a korhatár alatti megállapítás miatt. alpolgármestereknek. európai parlamenti (magyarországi) képviselőknek.[ vékenységgel szerzett szolgálati idővel rendelkezik. fegyveres szolgálat. törvény 8. a jogo­ sultsági időbe beszámítható keresőtevékenység mi­ nimális időtartama . és ezentúl korengedményes nyugdíja­ zásról sem állapodhat meg a munkáltató és a mun­ kavállaló. ezek összege 40 év.] Változás 2012. polgármesteri tevékenység . b a balettművészeti életjáradék. a 168/1997. 60 éves korában nyugdíjba menni. valamint például az országgyűlési képviselői. ■a szolgálati járandóság. §-aiban. valamint a tisztségük­ ről leköszönt országgyűlési. függetlenül attól. Bár a szolgálati időbe beszámít például a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt végzett tanulmányok ideje vagy az állás­ keresési járadék folyósításának időtartama.és előadó-mű­ vészet egyes ágai. (Kivéve. december 31-én folyósított (csökken­ tett összegű) előrehozott öregségi.25-szoros szorzó­ val számítódik. december 31-én 62.67-szoros. tánc. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján. törvény 93-94.

látássá. a szolgálati járandóságot százalékos mértékével megegyezően. ■ a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őster­ melői jogviszony. ■ külföldi munkavállalóként. törvény 6. ■ szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezető­ jeként. ■ az ügyészségi szolgálati jogviszony. ■ a közalkalmazotti. januári nyugdíjemelés általános sza­ a jogosult a családi adókedvezményt a házastársával. ■ a bírósági jogviszony. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő társas vállalkozói jogviszony.] [Lásd a 2011/CLXVII. valamint ■ a 168/1997. Gyermekvállalással.korhatár előtti ellátássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj kivételével . ■ az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. A 2012 előtt folyósított korhatár alatti nyug­ díj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0. tehát 117 ezer forint alá. szükséges. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ a hivatásos nevelőszülői jogviszony. §. átmeneti bányászjáradékká. ■ az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. nem számít munkaviszonynak a hallgatói munkaszerző­ dés alapján létrejött jogviszony). ■ alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatás időtartama.és ehomentes.] A 2011. átme­ neti bányászjáradék és balettművészeti életjáradék alatt visszamenőleg igényelhető és érvényesíthető. pszi­ tássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj chikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt szerelték le. törvény 97. Az éppen ek­ viszont megfelelően növekedne az ellátási összeg. § (2) bekezdésében. ■ egyéni gazdálkodóként. ■ egyszerűsített foglalkoztatás időtartama. ■ mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. januári nyugdíjemelés általános gálati járandóság mellett szerzett jövedelem a ked­ szabályai szerint növelt összegben folyósítják. törvény 3. és meg kell 30-ától kezdődően. ■ nemzetközi szervhez tagként vagy munkatárs­ ként kiküldött személyként. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások kiszámítása során a . ■ ipari szövetkezet tagjaként. ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. [Lásd a 2011/CLXVII. szerzetesrendi tagság. ■ a gyermekgondozási segély. Ha növelni a 2012. ha a szolgálati nyugdíjast A szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellá­ a szolgálati kötelmekkel összefüggő egészségi. ■ a gyermekgondozási díj.k6 | KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSA Jogosultságmegalapozó szolgálati idők* Keresőtevékenységgel szerzett biztosítási idők ■ a munkaviszony. Csök­ kenő . bevallás során nem kell figyelembe venni. január 1-jétől folyósított korhatár előtti el­ ság csökkentésével azonos összeg. januári öszkedvezmény akkor érvényesíthető utána. ■ az egyházi szolgálat. ■ a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódóan külföldi illetékességű személytől szerzett jövedelem meg­ szerzésének időtartama. január 1-jétől folyósított korhatár előtti ellátás. vezmény érvényesítéséhez a házastárssal vagy élet­ [Lásd a 2011/CLXVII. [Lásd a 2011/CLXVII. években. törvény nem csökkentik. ■ közjegyzőként. ■ az országgyűlési képviselői jogviszony. a rendvédelmi szervek. szolgálati járandóság. közszolgálati jogviszony. mind a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama elismerésre kerül. kora vagy ennél is alacsonyabb szolgálati nyugdíjat § (1) bekezdésében.2011 decemberében folyósított nyugdíjat a 2012. hogy a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíjat csökkentik a személyi jövedelemadó 16 százalékra emelkedne. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. hogy az adóhatóság kiadhassa az egyéb­ a szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellátás­ ként adótitkot képező adatot. ha a járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30 százalékát. ’ A nők részére W év jogszerző időre tekintettel megállapítandó öregségi nyugdíj esetén. § (4) bekezdés járandóságot akkor sem.például 12 százalékos . ■ a Magyar Honvédség. ■ a szövetkezeti tagság személyes közreműködés esetén. ■ a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a közérdekű önkéntes tevé­ kenység kivételével). ■ a gyermeknevelési támogatás. / ■ gazdasági munkaközösség tagjaként. ■ jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. Az adóhatóság csak azt sá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj . miután megkapta tőle az adóhatóság által . gyermekneveléssel szerzett szol­ gálati id ő k ’ ■ a terhességi-gyermekágyi segély. §-ában. az adó­ továbbá ha önkéntes tartalékos jogviszonyban áll. A korhatár előtti ellá­ tássá. december 31-én 5 életévét be nem töltött 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tag­ ként. januári nyugdíjemelés általános szabályai szerint kell növelni.] igazolás igényléséhez a házastárs meghatalmazása is Ha a személyijövedelemadó-kulcs megváltozik. [Lásd a 2011/CLXVII. január 1-énszolgálati járandó­ sággá alakul át. ■ szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alko­ tótevékenységet. ■ önálló bírósági végrehajtóként. Ebben az esetben a járadékost megilleti a hiányzó összegre számított A országgyűlési képviselői korhatár alatti nyugdí­ adóval megegyező.] sem elegendő.] összegét ennek megfelelően kell módosítani. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő. A csökkentés tovább kellene csökkenteni a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíj 4 százalékának az időközi miatt a járandóság összege nem mérséklődhet a 2011 decemberében érvényes minimálbér (78 ezer forint) nyugdíjemelésekkel megnövelt értékével. az adóhatósági 4. § és a 44. ■ mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezeti tagként. ■ ügyvédi munkaközösség tagjaként.5 százalékának megfelelő nyugdíjnövelés a 2012. decemberi nyug­ díjösszeget csökkenteni kell a személyi jövedelemadó lyósító Igazgatóság fizeti ki neki. [Lásd a 2011/CLXVII. de legfeljebb a szolgálati járandó­ jasok 2012. Pél­ A szolgálati járandóság összegét úgy állapítják dául ha az adókulcs 2013-ban 16 százalékról 20 meg.] Ellátási összeg Új előírás 2012. §-ában. ■ alkalmi fizikai munkát végzőként. bályai szerint. hanem balettművészeti életjáradékká alakul. ■ kisszövetkezet tagjaként. § (3). § (8) bekezdé­ se. Családi A szolgálati járandóság 2012. ■ a végkielégítés időtartama alatt szerzett szolgálati idő 1998-1999. § (2) bekezdésében. Nem kell csökkenteni a szolgálati 4. ■ munkaviszonyban nem álló előadóművészként. Ezt a Nyugdíjfo­ látásának megállapításakor a 2011. törvény élettársával megosztva veszi igénybe. a 36. kérelemre -kiadott igazolást. ha a szol­ szegét a 2012. ■ külföldi munkavállaló előadó-művészként. valamint az 1998 előtt ■ kisiparosként. valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagsága. ■ a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes kato­ naság (fentieknél mind a teljes. ■ gépjárművezető-kép’ző munkaközösség tagja­ ként. §[ 2)-(3) bekezdéseiben. törvény 5. a 41. ja n u á rl-jé tő l. ■ magánkereskedőként. kormányrendelet 29. törvény társsal megosztva 5. ■ a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony. csökkentett összege adó. előadó-művészi tevékenységet folytatóként. tehát 1955-benvagy azt követően született -szolgálati nyugdíjas ellátása 2012.adókulcs esetén másfélszerese. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő egyéni vállalkozói jogviszony. ■ szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagja­ ként. ■ a súlyosan beteg vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolására tekintettel megállapított ápolá­ si díj folyósításának időtartama.az adóbevallási év június 16 százalékos mértékével megegyezően. 5.

a csökkentést visszaadják) Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Szolgálati nyugdíj 1954-ben vagy azt megelőzően született Nő. [Lásda2011/CLXVII. kormányrendeleti §-ában. Megjegyzés: Az 1949-ben vagy azt megelőzően születettek nyugellátását 2012. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Szolgálati járandóság** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. A családi kedvezmény a magzat után is igénybe vehető.a 2011. ja n u á r 1 -jé tő l. illetve házastársa az év folyamán milyen összegű családi kedvezményt vett igénybe. § (4). hogy mennyire voltak jogosultak. törvény 3. Ennek igazolásához a családi pótlékot folyósító szerv decem ber 31-én (vagyis a Magyar Államkincstár) igazolása szüksé­ fo ly ó s íto tt n yu g e llá tá s ges.2 százalékos nyugdíjemeléssel. életévét betöltött szolgálati nyugdíjas ellátását. amíg e korhatárt be nem tölti. átmeneti bányász­ járadékká. az újramegállapí­ tott összeget kell . 0.] Polgármesteri nyugdíj Nő.öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani 2012 januárjában. szolgálati járandósággá. 2011. [Lásda2011/CLXVII. Az öregségi nyugdíjjá alakítást a 40 év jogosultsági idővel rendelkező korhatár alatti nyugdíjas nőnek nem kell külön kérnie. ellátását e plafon elérésének hónapjától ez év végéig szüneteltetik. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Mindenesetben Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Ellátásemelés Ú előírás 2012.] A 40 év . oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bányásznyugdíj Nő. ja n u á rl-jé tő l. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .5 százalékos mértékével is emelik az ellátást. ha ezen a napon vala­ melyik fegyveres szervnél szolgálati viszonyban áll.] Korai nyugdíjak átalakítása^ A n yu g d íja s szem ély 2012. 5.] Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes nyugdíj Nő. törvény 3. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Európai parlamenti képviselői nyugdíj Nő. decemberi nyugdíj 2011-ben nyugdíjazottaknál <*. hogy ajogosult. törvény 4. A szolgá­ lati járandóságot és a korhatár előtti ellátássá átalakí­ tott országgyűlési képviselői nyugellátást a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyező mértékű csökkentést követően kell növelni. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosultat élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. 5. ennél korábbi nyugdíjasoknál 4. és erről értesítést küldenek. január 1-jétől.a **-gal jelölt kategóriák kivételével . és ezzel legalább 25 év szolgálati időt szerzett Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár elérésekoröregségi nyugdíjjá alakul) N yugd íjelnevezés-változás Új előírás 2012.jogo­ sultsági idővel rendelkező. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. Újra meg kell állapí­ tani 2011. januári ellátás összege . §(5) bekezdéseiben. hiszen akkor még nem lehetett megállapítani 40 év jogosult­ ság megszerzése miatti nyugellátást. § (3) bekezdésében. novemberi egyösszegű nyugdíj-kiegé­ szítésben részesülteknek a kiegészítés egyhavi.67-szoros.2. § (1) bekezdéseiben. januári4.7 százalékkal emelkedik (a **-gal jelölt kategóriában a januári emelést megelőzően a decemberi nyugdíjat 16 százalékkal csökkentik). december 31-ével az 57.munkakörben 25 év szolgálati időt vagy Átmeneti bányászjáradék (a nyugdíjkorhatár 5 ezer műszakot teljesített (a mecseki ércbányászati elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) múszakszám 1. § (2) c) pontjában. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. 2011. Ha az ellátásban részesülő a havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelmet szerez. a csökkentést visszaadják) *A 2012. mint a 2011 decemberében folyósított nyugdíj. a mecseki szénbányászati pedig 1. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.25-szoros szorzóval számít) Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korengedményes nyugdíj Nő. [Lásd a 2011/CLXVII. § (2). törvény 3. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Országgyűlési képviselői nyugdíj Nő. január 1-jétól „öregségi nyugdíj" megnevezéssel folyósítják tovább.a januári nyugdíjemeléssel meg­ növelve . (Tehát például ha előrehozott öregségi nyugdíjat kap 2010-től. ezt a nyug­ díj-biztosítási szervek elvégzik. Ezt megelő­ zően a 2011. azt nem. Ha az így kiszámított összeg magasabb. ha nyugdíját nem ezen a jogcímen állapították meg. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. mindaddig.) Ez a nyugdíj tehát nem alakul át korhatár alatti ellátássá vagy egyéb járadékká. oldalt) biztosítási jogviszonnyal Föld alatti . oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal « • Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Művésznyugdíj A Nő. a 333/2011. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal A törvényben meghatározott balettegyüttesekben Balettművészeti életjáradék (a nyugdíjkorhatár a képzés ideje nélkül magántáncosi vagy tánckari elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) tevékenységet legalább 25 évig végzett. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. rendelkezik 40 év törvényben felsoroltak sze­ Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) rin ti (lásd a 46.tudja igazolni. A korhatár előtti el­ j látássá. (4) bekezdésében. januári összegének megállapításakor a 2011. ehhez a várandósságról orvosi igazolást kell Előrehozott öregségi nyugdíj csatolni a kérelemhez. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. december 31-éna 62 éves korát be nem töltött (tehát 1950-ben vagy azt követően született) nyugdíjas nő akkor is öregségi nyugdíjat kap 2012. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások 2012. decemberi nyugellátást megnövelik a 2012. ja n u á r 1 -jé tő l fo ly ó s íto tt e llá tá s Nő. Az átalakított ellátások összegét az öregséginyugdíj-korhatár betöltéséig a mindenkori nyugdíjemelés mértékével emelik. [Lásd a 2011/CLXVII.jogszabályban meghatározott .

évi szabályok szerint az 1952-ben született férfiak 60 éves korban csak 42 év szolgálati idővel mehettek volna előreho­ zott nyugdíjba. ha a 37 év szolgálati idővel tározott . december 31-éig betölti 57. HVQ | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . előtt az 57. 2012 végéig korkedvezményes munkakörben összesen 14 évet és 11 hónapot tölt Változás 2012.] [Lásd az 1997/LXXXl. december 31-ei szabályok szerint jogosult lett volna előreho­ zott öregségi nyugdíjra. l-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. mivel a 2011. törvény előtt megállapított nyugdíjból átalakított öregségi 85.3 százalék. a megállapítás időpontjáig hiányzó időszakra pedig 30 naponként további 0. mintha nyugdíjat kapna.] . Ennek összegét úgy számítják ki. december 31-ei előírásoknak megfelelően elmúlt 59 éves. évüket betöltött szolgálati keresete a tárgyévben elérte ezt az éves keretösz[Lásd a 2011/CLXVII. élet­ Nem v á lto z o tt.szeptemberben betöltött . de korhatár előtti ellátást igen. A 2012. de az ellátást a 2011. [Lásd az 1997/LXXXl. szolgálati ideje pedig a szükséges 40 évnél három évvel kevesebb. így elme­ hetett volna csökkentett összegű előrehozott öregsé­ gi nyugdíjba.60 és fél éves életkor és . 2012. törvény 83/B (1) bekezdésében. törvény 83/B § (2). december 31-én ha­ tályos előírások szerint csökkenteni kell. A 2012. de legalább 37 év szolgálati időt szereztek. decemberi szabályok szerint csök­ kentik. és 37 év szolgála­ ti idővel rendelkezik. október 1-jén felmentette közalkalmazotti jogviszonyából. ha e napon a 2011. Akkor is öregségi nyugdíj esetén az összeghatárba csak a 2012. márci­ us 31-éig tart. ha 2011. A felmentési időszak lejártát követő napon. annak nyugdíjkiszámítás szerinti össze­ gét 10. amikortól öregségi nyugdíj jár neki. január 1-jén átalakított öregségi nyugdíját. 1953 szeptemberében született nő 2012 júniu­ sában megszerezte a 37 év szolgálati időt. ja n u á r 1 -jé tő l.személy. szeptemberi betöltéséig bár­ mikor igényelhet korhatár előtti ellátást. így tehát járnak neki az utazási és egyéb megelőzően született . is szüneteltetni kell (az irányadó korhatár betöltésé­ . Eddig tár betöltését megelőzően eléri a minimálbér Új előírás 2012.4 százalék. törvény nyugdíjasok 2012-től folyósított öregségi nyugdíját szeget. 1952 szeptemberében született férfi 2012. § (5) és a 168/1997. de egy évvel kevesebbet kell figyelembe venni) 36 hónappal veszi igénybe az ellátást. és így nem csökkentenék az ellátá­ sát. vagyis 10. április 1-jén korhatár előtti el­ látást igényelhetne. szeptemberi betölté­ sét. sági idő alapján megállapított korhatár előtti A névváltoztatás nem érinti az ellátás összegét. 3.a folyósítási törzsszámra hivatkozással . 2012.8 százalékkal kell csökkenteni. december 31-én szolgálati nyugdíjban része­ [Lásd a 2011/CLXVI1. nem kérhetne korhatár előtti ellátást. hanem meg kellene várnia a kottatár 2016. kormányrendelet [Lásd a 2011/CLXVII. törvény nak idejétől kapja meg. törvény az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges élet­ [Lásda2011/CLXVII.3-0.a Nyug­ Az 1953-ban született. valamint a hiányzó három év miatt adódó 0. ellátás állapítható meg annak a személynek. Közben. ja n u á r 1 -jé tő l. A csökkentés mértéke ebben az esetben úgy adódik. Tehát ha a közalkalmazott 2012 októberében.] 7 § (1) b) pontjában. évi rendelkezések alapján azonban csak akkor igényelhető korhatár előtti ellátás. januárban eléri a 37 év szolgálati időt.37 év szolgá­ lati idő). valamint minősül. és a 2011. például korkedvezményes nyugdíjat álla­ vetkezett nyugdíjemelésekkel számolt új nyugdí­ látásuk megtartása mellett bármekkora kiegészítő pítottak meg részére.dolgozik. Mivel nyugdíjazását nem kérte. azaz továbbra is nyugdíjasnak december 31-éig betöltött . és az ellátást továbbra is az öregségi mellett szerzett jövedelem az irányadó korha­ nyugdíjakkal megegyező mértékben emelik. és 39 év szolgálati időt szerzett. a csökkentés mértéke 8 százalék. akkor csak 60 és fél éves korban. Ha a korhatár előtti ellátás igénylésekor 40 év szolgálati ideje lenne. 2012ben előrehozott nyugdíjat már nem igényelhet.4-0. hatja meg az ellátást. már 2012 végén rendelkezett. ha a korábbi szabályok szerinü jogo­ sultság a felmentési időszak lejártát követő napon már fennáll. § (2) a)-b) pontjaiban.3 százalék. § (2) bekezdéseiben. tehát ebben az esetben a korábbi szabá­ lyok szerint 2012 szeptemberében állt volna fenn a nyugdíjjogosultság. aki vezték át az öregséginyugdíj-korhatár betöltésekor. július A nyugdíj szüneteltetése nem változtat a nyug­ nyugdíjat kap az a 62 éves nyugdíjkorhatárt 2011. január 1-jén mozdonyvezetőként . jövedelmet szerezhettek.] . folyó­ nyugellátást szüneteltetni kell.] kort és az előírt szolgálati időt 2012 előtt megsze­ 3. ha eredetileg más a 208 előtt megállapított nyugdíjban részesülők el­ kedvezmények. A csök­ kentés mértéke a 62 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. Ha az ellátást már az 59. Ezt a jogosultsági feltételt azonban nem teljesíti. és a szükséges szolgálati idővel is rendelkezik.tehát korkedvezményre jogosító munkakörben . Ha 42 évet nem.a korábban megszerzett . sülő személy ellátását akkor nevezik át öregségi 3 § (2)-(3) bekezdéseiben.tehát 1949-ben vagy azt az 57 évet betöltött szolgálati nyugdíjasok. de együtt legfeljebb 8. Ha viszont a minimális 37 éves szolgálati időt csak 2013 januárjában vagy később szerezné meg. 37 év szolgálati időt szer­ ig) a naptári év végéig. A csökkentés a kor­ határig hiányzó hónapoknak. a felmentési időszak 2012.4 százalék. a korhatár előtt 23 hónappal kéri az ellátást.3-es szorzónak a szorzata. Ugyanígy adatok alapján hivatalból) dönt a nyugdíj folyósí­ jogosultságot. A nők részére 40 év jogosult83/B § (4) bekezdésében.] Ha a korhatár alatti nyugdíjas járulékköteles rezte. Eddig díjas e státusán. szeptemberi 59.] évét (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született).3-0. Korhatár előtti a korhatár alatt megállapított nyugdíjakat nem ne­ 18-szorosát (2012-ben ez 1 millió 674 ezer forint). 2. A 2008 97.jogszabályban megha­ tásának szüneteltetéséről. A 2012. azt 15 naptári napon belül be kell jelentenie 7 § (1) a) pontjában. hogy 62 éves kora előtt (a korhatára ugyan 63 év. ha az ellátás mellett szerzett díjfolyósító Igazgatóságnak. születésnapjától kezdve a 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. amely a bejelentés zett nő a rá irányadó 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. 2012 után azonban csak akkor kap­ kell szüneteltetni a 40 év .8 százalék. A csökkentés mértéke a nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. [Lásd az 1997/LXXXl. akkor a jogviszony végét követő napon fennállnak a 2011. az egyik szorzó 0 lenne. születésnap­ ján igényli. Ha a közalkalmazott 2011 végéig arról állapo­ dott volna meg a foglalkoztatójával.k8 KORAI NYUGELLÁTÁSOK ATALAKITASA Példák korhatár előtti ellátásokra 1. hiszen a 2011. A fegyveres szervnél szolgált. hogy a jogvi­ szonyát 2012. de a nyugdíjjogosultságot nem vette igénybe. decemberi szabályok szerinti jogosultsági feltételek (tehát a . ha a nyugdíj Új m egállapítás k o rh atár e lő tti ellátásra sítási szabályait.jogosultsági idővel rendelkező nők 2012. jösszeget az érintett az ellátás újbóli folyósításá­ 2011. a megállapítás időpontjáig hiányzó további időszak­ ra pedig 30 naponként további 0. A szüneteltetés ideje alatt bekö­ típusú. Ebben az esetben a nyugdíjkorhatár betöl­ téséig bármikor igényelheti a korhatár előtti ellátást.4 százalék. mivelhogy 2011 végéig elérte a nyugdíjjogosultsághoz feltételül szabott 60 éves életkort és 37 évi szolgálati időt. 1951-ben született férfi 2011-ben betöltötte a 60 életévét. Ellátását a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint állapítják meg. október 1-jétől szüntetik meg. 1952 márciusában született férfit a munkáltató­ ja 2011. törvény nyugdíjra.4-0. 4 . éves jövedelem meghaladta a minimálbér 18-szoroalapján (vagy az állami adóhatóság által közölt évi betöltése előtt korhatár előtti ellátásra szerez sát (2012-ben az 1millió 674ezer forintot).

A kiadott igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak kell bemutatni. márciusi korha­ tárbetöltésig kevesebb mint három év van hátra. az Európai Unió más országából járó ellátás ki­ vételével .KORAI N YU GEL L ÁT ÁS OK Á T A L A K Í T Á S A | k9 el. ami két év korkedvezményt jelent (mivel ötéven­ ként jár egy év kedvezmény). Az ilyen mun­ kakörben dolgozó férfiaknál minden öt. Korhatár előtti ellátás állapítható meg a bányász-. 1955 januárjában született. törvény 8. december 30-a közé esik. de nem nyugdíjazott személynek. 2012-re átnyúló napon a 2011. akinek a biztosítási jogviszonyát 2011-ben felmon­ dással. Szolgálati járan­ dóság kerül megállapításra a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség 2011-ben felmentett vagy nyugdíjazott hivatásos vagy szerződéses állomá­ nyú tagjának. Ha éves szinten csak 12 x 3000 = 36 ezer forinttal csökkentették volna ellátását. így összesen valami­ vel több mint 4. hogy a csökkentés 12 havi öszszege legalább 240 ezer forint volt. december 3 1 ei szabályok szerint még kaphatott volna szolgálati . és előtte nem csökkentenék le 16 százalékkal. A korhatár előtti ellátás összegét a megállapítás­ kor érvényes öregséginyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. így a kedvezményt vele megosztva sem tudja kihasz­ nálni. [Lásd a 2011/CLXVII.] . hogy a kihasználatlan kedvezményről adjon igazolást. ahol ennek alapján ki fogják fizetni részére a 300 ezer forint 16 száza­ lékos adójával megegyező összeget. Ha szolgálati járandósága mellett egyáltalán nem szerzett volna jövedelmet. és öregségi nyugdíjat kap.) 2013. december 31-éig jogosultságot. felmentéssel vagy közös megegyezéssel úgy szüntették meg. ezért a 48 ezer forint egészére jogosult. hanem szolgálati járandósággá alakul. A járandóság összegének kiszámításakor a 2011. januári megszerzésekor azonnal igényelhetne kor­ határ előtti ellátást. (Felesége 2012-ben egyáltalán nem szerez adóköteles jövedelmet. de­ cemberi betöltése miatt szolgálati nyugdíja 2012 ja­ nuárjában öregségi nyugdíjjá alakulna át. Visszakapja a 2011 végén elvett 18 ezer forihtos csökkentést is. Mi­ vel csak 2011 után. így a 62 és fél éves nyugdíjkorhatár 2015.a 100 kilopascalnál nagyobb nyo­ mású légtérben dolgozók esetében férfiaknál és nőknél is három . Mivel ez nem haladja meg a 2012. Ha a mozdonyvezető 2012-ig tíz év korkedvezményre jogosító időt sem szerez. akkor az érvényesíthető 1.] Új m egállapítás szolgálati járandóságra Új előírás 2012. §-ában. A három év korkedvezményhez szükséges 15 éves időt nem tudja megszerezni.a 2011-ben hatályos szabályok szerint számítva annyi évvel a nyugdíjkorha­ tár elérése előtt kérheti az ellátás megállapítását (a férfiak az arra jogosító munkakörben eltöltött minden öt. Ha azonban az átmeneti bányászjáradék vagy balett­ művészeti életjáradék jogosultsági feltételeit is telje­ síti. kormányrendelet 1. akkor a három év korkedvezmény 2013. akkor a korhatárelérésig egyáltalán nem kaphat korhatár előtt ellátást. de csak 18 ezer forinttal fogják. novemberi egyösszegű kiegészítés egy' hónapra jutó 0. január 1-jén nem öregségi nyugdíjjá. illetve művésznyugdíjra 2012. További előírás.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. A volt rendőr 2012-ben a szolgálati járandóság mellett állást vállal egy biztonsági cégnél. életévét.nem kaphat rendszeres pénzellátást. januári 4. megemelve az azóta eltelt időszak nyugdíjemelése­ inek mértékével. hadi. januári induló összege tehát 122 525 forint lesz.2 százalékos nyugdíjemelést is. Ettől kezdve csak a 2012 végéig tartó mun­ kavégzést veszik figyelembe a korkedvezmény kiszámításánál. [Lásd az 1997/LXXX1. ha a szolgálati viszony megszűnését követő. Az igénylő az ellátás kezdőnapján nem állhat bizto­ sítási jogviszonyban. A szolgálati járandóság 2012. mivel a korkedvezmény érvényesítéséhez legalább ennyi kedvezményre jogosító munkakörben ledolgozott idő szükséges. majd a 2012. törvény 7 § (1) f) pontjában. 2013 márciusában igényelhet korhatár előtti ellátást. szolgálati nyugdíja 2012. szolgálati járandóságát 2012-ben nem fogják szüneteltetni. Nem v á lto zo tt. mivel 2012 után már nem jelent további kedvezményt a ko­ rábban korkedvezményre jogosító munkakörben töltött idő. törvény 7 § (1) bekezdésében. hogy a jogviszonymegszűnés más­ napján teljesítve legyenek a (csökkentett összegű) előrehozott öregségi nyugdíj. ezért szolgálati járandósága megszűnik.5 millió forint adóalap-kedvezmény adójának teljes összegét (240 ezer forintot) visszakapná. január 1 je előtt jogo­ sultságot szerző.5 és 4. de a 0. akkor az 57 éves életkor 2011. a nőknél minden négy . feltéve. akik a szervezet fokozott igénybevételével járó vagy az egészségre különösen ártalmas munkát vé­ geznek. dj-ej pontjaiban. [Lásd a 2011/CLXVII. mint a havi 18 ezer forintos ellá­ táscsökkentés 216 ezer forintos éves összege.] Korhatár előtti ellátás kizárólag a nyugdíjkorha­ tárt be nem töltött személy részére állapítható meg. mivel a 2015.2 százalékos 2012. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. A jogosultsághoz minimálisan szükséges szolgálati idő férfiaknál tíz. Az 1 millió 200 ezer forintos éves adóköteles jövedelme nem elég ahhoz.szolgálati év után egy-egy év kedvezmény jár. illetve ezekkel azo­ nos. az előrehozott öregségi nyugdíjra 2012 előtt érvényes csökkentési előírások alkalmazásával ál­ lapítják meg. decemberi nyugdíjösszeget először lecsökkenük 16 százalékkal. mert nem eshet a 2011. [Lásd a 2011/CLXVII. ahol évi 1 millió 200 ezer forint kiegészítő jövedelmet szerez. december 31-ei jogosultsági feltételei. csak ennyi járna neki vissza a 48 ezer forintból. [Lásd a 2011/CLXVII. Korhatár előtti ellátásra jogosult a korkedvez­ ményes nyugdíjhoz a 2011-ben hatályos szabá­ lyok szerint szükséges jogosultságot 2012 végéig megszerző személy (tehát a korkedvezményre jogosító munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő) is. [Lásd a 2011/CLXVII. 2010-ben szolgálati nyugállományba helyezett rendőr 2011 decembe­ rében 135 ezer forint szolgálati nyugdíjat kap. december 31-e és 2012.5 szá­ zalékos emelési mértékét.] . törvény 7 § (l)c) pontjában. Ahány év korkedvez­ ményt szerez . (2) bekezdésében. felvezető és záró szövegében. június 30-a után kérheti az adóható­ ságtól. januári. Ez kisebb. 5. azaz korkedvezményre jogosító munka­ körben dolgoztak vagy dolgoznak. Korkedvezményre azok szerez­ nek 2012. 2012 januárjában tölti be 57. Emiatt az ellátást 135 000 x 0. korhatár előtti ellátást nem. 2019 januárjában a volt rendőr eléri a 64 éves nyugdíjkorhatárt. törvény 7 § (1) bekezdés .] Korhatár előtti ellátásra szerezhet jogosultságot.7 százalékkal emelik meg a 117 ezer forintra csökkentett ellátást. 2013-tól azonban már nem szerezhető további jogosult­ ság. A szolgálati járandóság csökkentett összegébe 2012 januárjában beépítik még a 2011.16 = 21 600 forinttal. hogy annak utolsó napja 2011. tehát 117 ezer forint alá. márciusi betöltése előtt két évvel. a nők pedig minden négy év után kapnak egy-egy év korkedvezményt). decemberben 78 ezer forin­ tos minimálbér mésfélszerese. és -hozzátartozói nyugellátás. tehát 48 ezer forintot. nőknél nyolc. akkor ezen ellátások valamelyikét igényelheti. évi 93 ezer forin­ tos minimálbér 18-szorosát (tehát az 1 millió 674 ezer forintot). valamint a későbbi nyug­ díjemeléseket is ugyanúgy megkapná.] . 1954 decemberében született volna. tehát 113 400 forintra kel­ lene csökkenteni. törvény 8-8/B §-aiban és a 168/1997. a bányásznyugdíj vagy a művésznyugdíj 2011. Ha a jogszerzés nem szűnne meg 2012 végén. ehhez 300 ezer forint hiányzik. hogy teljes mértékben kihasználja a két eltartott gyereke utáni 1 millió 500 ezer forintos adóalap-csökkentést. ja n u á r 1 -jé tő l. a 100 kilopascalnál nagyobb nyomású légtérben dolgozóknál mindkét nem esetében hat munkaév. mellékletében. Ha egy hónappal korábban.

de legkésőbb 2012 végéig a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő időtartamot elérő vagy meghaladó korked­ vezményt szerez erre jogosító munkakör betöltése alapján.5 éves elmúlt. Korhatárt megelőzően nyugellátás megállapítása kizárólag annak a nőnek lehetséges. 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt 1 félévében. oldalon leírtak szerint. törvény 9. törvény 10.3.3. aki 40 év jogosultsági időt szerzett. 63 évesen 2016-ban.-2015. 40 évnél és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek kevesebb szolgálati idő számának szorzata. a szolgálati járandóság. 62 évesen K o rh a tá r e lő tti e llá tá s m e g á lla p ítá s fe lté te le i 2012-től 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett Ellátás fe lfü g g e szté s e jö v e d e le m szerzése esetén A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Kiszám ítása Csökkentés százalékos m értéke férfi nő 2012-ben. 62 évesen 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. csökkentéssel Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számánakszorzata.nem részesülő személy részére állapítható meg. 10-zel elosztva * 1952 férfi nő 2014. testületek által megállapított rokkantsági.63 évesen Kizárólag a 2. csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. A törvényi feltételek teljesítési esetén szolgálati járandóság (lásd a 49. A nem érvényesíthető családi kedvezmény adóját ebben az esetben is a csökkentés mértékéig . (Kivéve. 4. valamint ha az ellátást az önkéntes tartalékos jogviszony időtartama alatt kéri. Szolgálati járandóságra jogosult a 2011. a 46. A csökkentést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság . törvény 9. 10-zel elosztva A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér18-szorosát meghaladó ra havi 0. 3. oldalon). decem­ ber 31-én a fegyveres szerveknél hivatásos.4 százalék az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. illetve a Magyar Honvédségnél hivatásos vagy szerződéses állományban állt tag. szerzett 62. [Lásda2011/CLXVII. a korábbi rokkantsági nyugdíj 16 százalékkal lecsökkenteti és az időközi nyugdíjemelésekkel megnövelt öszszege lesz az ellátási összeg. Korhatár előtti ellátás megállapítása abban az esetben is lehetséges. [Lásda2011/CLXVII.a személy ijövedelemadó-törvény szerint járó családi kedvezmény adójának (de elegendő jövedelem híján nem érvényesíthető) mértékéig visszautalja. életévét .] Szolgálati járandóság állapítható meg an­ nak is. január 1-jétől Szüle­ té si év 1950 Nem Irá n ya d ó ö re g sé g i­ n y u g d íj­ k o rh a tá r elérése 2012-ben.5 évesen esik.tehát 1954-ben vagy azt megelőzően szü­ letett -. december 31-én elérte a 25 évet.vagy múvésznyugdíjra szerzett jogosultságot.5 évesen 2016-ban. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. [Lásd a 2011/CLXVII. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint. és az 1957-ben születetteknél éri el a 65 évet). de csökkenteni kell a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyezően. hivatalból állapítják meg. törvény 9. 10-zel elosztva nő A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó ra havi 0.4-0. [Lásd a 2011/CLXVI1. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. aki a fegyveres szervek.kifizeti a Nyugdíjfolyó­ sító Igazgatóság. de a folyósított ellátások melletti jövedelemszerzés esetén az ellátásokat korlátozzák. . illetve ezekkel azonos. és ekkor 60 éves elmúlt és legalább 42 vagy 60. pszichikai vagy fizikai alkalmat­ lanság miatt szerelték le. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel - b A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíj-kiszámítási Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok szabályok szerint.az adóhatóság által a bevallási év június 30-áig kiállított igazolás alapján .4 százalék hónapjától az év végéig szüneteltetik Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok az ellátást (a korhatár eléréséig) és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. a hadi. A korhatár alatti ellátás.kell megállapítani.] 31-én érvényes szabá­ lyai szerint . §-ában.50 | K O R A I N Y U G E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A Korhatár előtti eilátás megállapítása 2012. 62 évesen 2013-ban.) Ezekben az esetekben a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint megállapított ellátást nem csökkentik. ha 2012 előtt betöltötte az 57. baleseti rokkantsági nyugdíjat kapott.4. 37 év . félévében. biztosítási jogviszonyban nem álló és rend­ szeres pénzellátásban . megjegyzésben foglaltak szerint 59 éves életkor betöltését követően. nyát. összesen hónapjától az év végéig szüneteltetik legfeljebb 8. [Lásd a 2011/CLXVII. megjegyzésben foglaltak szerint kaphatnak korhatár előtti ellátást (öregséginyugdíj-korhatáruk születési évjáratonként fél évvel emelkedik. (Egyes esetekben korhatár előtti ellátás helyett átmeneti bányászjáradék vagy balettmúvészeti életjáradék igényelhető. Ebben az esetben az ellátást külön kére­ lem nélkül.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. oldalon) és balettmúvészeti életjáradék is megállapítható. §-ában. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0.] .K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Szolgálati járandóság kizárólag az ellátás kez­ dőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt be nem töltött. az átmeneti bányászjáradék és a balettmúvészeti életjáradék a korhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul át. § a) pontjában.] A szolgálati járandóság összegét a szolgálati § b) december nyugdíj 2011. § c) pontjában.4-0. II. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. Megjegyzések: 1.tehát az igénylést megelőző 12 hó­ nap átlagkeresete alapján . 62 évesen 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett 1951 férfi 2013-ban. 10-zel elosztva esetén csökkentéssel * Az 1953 után születettek kizárólag a 2. Ha a szolgálati járandóságot a szolgálati vi­ szony és a rokkantsági nyugdíj 25 évet elérő idő­ tartamára tekintettel állapítják meg. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . 2. törvény 9. nyugdíjat. de nyugdíjat nem kap. 10-zel elosztva Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata.legkésőbb 2012 végéig megszerzett szolgálati idő esetén 1953* férfi nő Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. átmeneti bányászjáradék (lásd az 51. és legalább 37 évszolgálati idővel rendelkezik 2014.] HVG | T B . ha az igénylő az igénylésig. ha az igénylőt a szolgálati kötelmekkel összefüggés­ ben egészségi.) Nem csökkenthető azonban a szolgála­ ti járandóság összege a megállapítás időpontjában érvényes minimálbér havi összegének másfélsze­ rese (2012-ben 139 500 forint) alá.a hozzátartozói nyugellá­ tás. 2011-ben úgy szüntetik meg a jogviszo­ 1. ha a szolgálati viszonyban és a rokkantsági nyugdíjban töltött együttes ideje 2011. pontjában. és legalább 25 évig állt szolgálati viszonyban. hogy a lejáratot követő nap 2012-re 62.-2015. II. Az ellátások mellett szerzett jövedelem esetén a korhatár előtti ellátáséival megegyező korlátozásokat alkalmaznak. illetve ha 2012 előtt bányász. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint.

vesztegetést. Az 57 éves életkort betöltött. [Lásd a 2011/CLXVII.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás.] § (2)előírás 2012. átmeneti bányász­ re nem jár visszatérítés a nyugdíj korábban befizetett járadék és balettművészeti életjáradék mellett [Lásd a 2011/CLXVII.67-szoros. hadi-vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. ésa kérelemidőpontjában hatályos szabályok szerint magasabb ellátási összeg jár a részére. §-aiban.] Ellátásm egszüntetés Ellátásszüneteltetés Ú előírás 2012. A szolgálati járandóságot szüneteltetni kell ak­ kor is. szolgálati viszonyban álló szolgálati nyugdíjas esetében ez a nyugdíjrögzítés nem végezhető el. [Lásd a 2011/CLXVII. § (3) bekezdésében. A korhatár előtti ellá­ j tást. §-aiban. illetve szolgálati járandóság akkor sem állapítható meg újra. §-ában. amelyet 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező hivatásos áflományú tagjának járna. A jogosultság további feltétele. a szolgálati járandóságot. szolgálati járandóság nem nyugellá­ tás.] jövedelem utáni nyugdíjjárulék-fizetés időszaka szolgálati időnek számít.nem ré­ szesül rendszeres pénzellátásban. akinek a 40év jogosultsági idejéretekintettel a nők részérejáró kedvezményes nyugdíjat állapítanak meg. 97. [Lásd a 2011/CLXVII. július 1-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. § (2) bekezdéseiben. a Pécsi Balett. Ha a joghátrányok hatálya a megálla­ pító határozat jogerőre emelkedését követően áll be. a nyugdíjkorhatárt még ne töltse be. betölti az öregséginyugdíj­ korhatárt. $(3) bekezdésében.5 százalékos nyugdíjnövelés.] A nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hóna­ pon belül kérhető az öregségi nyugdíj ismételt megál­ lapítása. az Európai Unió más országá­ ból járó ellátás kivételével -ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. dés vagy ezzel egyenértékű dokumentum aláírása [Lásd az 1997/LXXX1.hozzátar­ tozói nyugellátás. átmeneti bányászjáradék. átmeneti bányászjára­ dékot és balettművészeti életjáradékot öregségi nyugdíjként kell tovább folyósítani. Ugyanígy magasabb ellátásra jogosít­ hat a 2011. illetve szolgálati díjjárulék havi átlagos alapja után azonban nem járandóságban részesülő személyt munkaszerző­ érvényesíthető a 0. [ Lásd a 2011/CLXVII. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . embercsempé­ szést. Ebben az esetben a munkáltató részé­ látás. A túllépés utáni hónaptól folyósított ellátást Ú előírás 20». törvény 18.] Jogosultságkorlátozás Új bekezdésében.] A fegyveres szervezeteknek 2011. hadi. Balett művészeti élet­ járadék állapítható meg a Magyar Nemzeti Balett. hivatali visszaélést.tehát feketemunkát végez -. Megszűnik annak j a személynek a korhatár előtti ellátása. járandóságát az elíté­ lés hátrányos jogkövetkezményei alóli mentesítésig szüneteltetik. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele.] Új m egállapítás b a lettm ű vészeti é letjáradékra Új előírás 2012. törvény 40. Ha azonban az időközi nyugdíjeme­ lésekkel megnövelt összege meghaladja a hivatá­ sos állományú tag korhatár előtti ellátását. [Lásd a 2011/CLXVII. szolgálati járandóság. illetve személyi szabadság megsértését. A jogosultság további feltétele. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. akkor a magasabb összeget fogja kapni. ha a korábbi korhatár előtti ellátás.KO RAI NYUGELLÁTÁSO K A TA LA K ITA S A . A jövedelemkorlát túllépését az ellátott is beje­ lentheti.] 4 E llá to ttak n y u g d íjk o rh a tá r-b e tö lté s e Új előírás 2012. Ugyancsak szüneteltetni keli az ellátásokat az álláskeresési járadék folyósítá­ sának hónapjaiban. 37. Ez a szabály a korhatár alatti nyugellátásból 2012. paragrafus (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll­ nak (például közeli hozzátartozók). ha a korengedményes nyugdíjazásról 2012 előtt megállapodó munkáltató és munkavállaló a polgári törvénykönyv 203. illetve szolgála­ ti járandósága. január 1-jén átalakított és az újonnan megállapított ellátásokra egyaránt érvényes. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet vég­ zett személynek. megszerzett 1. biztosítási jogviszonyban nem áll. január 1-jétől. A nyugdíjkorhatár betöltése miatt megszűnő korhatár előtti ellátást. törvény 1 7. ha az ellátás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát (2012-ben az 1 millió 674 ezer forintot). törvény 19-20. 21..] vissza kell fizetni. december 31-e előtt rögzített nyugdíj is. balettművészeti életjáradék. és -hoz­ zátartozói nyugellátás. a Győri Balett. 40. emberkereskedelmet. például a közlekedésire. ja n u á rl-jé tő l.befolyással üzérkedést. 7 § (1). A nyug­ Ha a korhatár előtti ellátásban.nemzetközi kapcsolatban.] ellátását a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól megszüntetik. vagy más esetben . befolyásvásárlást követett el. törvény nélkül foglalkoztatják . és a munkáltató S zolgálatiidő-szerzés a későbbiekben újabb biztosítási jogviszonyt létesít Új előírás 2012. H VG | T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ne álljon biztosítási jogviszonyban. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. §-aiban. törvény 17. 13. A korhatár előtti el­ a nyugdíjazottal. törvény 18. illetve ezekkel azonos. § (l)-(2) bekezdéseiben. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. [Lásda2011/CLXVII. A kiszámí­ tott összeg közvetlenül a rögzítés után még nem fizethető ki.] szolgálati járandóságot. illetve szolgálati járandóságát követően folyósított öregséginyugdíj-összeget. aki meghal. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt még nem töltötte be. és viszsza kell fizetnie a megelőző egy évben kapott ellátási összeget. és az ellátást igényelné. a 2008 előtt megálla­ pított nyugdíjból átalakított ellátás esetén azonban az összeghatárba csak a 2012. január 1-jétől. törvény megtérítéséből. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd a 2011/CLXVII. törvény 97. törvény 1 „ §-ában. a mecseki szénbányászati műszakszámot pedig 1. ja n u á rl-jé tő l. A korenged­ ményes nyugdíjból átalakult korhatár előtti ellátást akkor is meg kell szüntetni. ja n u á rl-jé tő l. ha a korábban nyugállományba helyezett hivatásos állományú tag a reaktiválása miatt kéri ezt. 51 Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra Új előírás 2012. továbbá . törvény 11. a decemberi ellátást kell visszafizetni.25-szoros szorzóval számítják be). és . ha a jogosultsági feltételeket teljesítené.[ Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy a szolgálati jogviszony időtartama alatt legalább öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő szán­ dékos bűncselekményt. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján legalább 25 év szol­ gálati idővel rendelkezzen. vagy aki maga kéri a megszüntetést. az átmeneti bányász­ járadékot és a balettművészeti életjáradékot is szü­ neteltetni kell a tárgyév végéig. december 31-én meg kell állapítani azt a szolgálatinyugdíjösszeget. vagy ismé­ telten beállnak. de erről az adóhatóság is értesíti a nyugdíjfo­ lyósítót. §-aiban. A korhatár betöltésekor a korábban korhatár előtti ellátásban részesülő volt országgyűlési képviselők és a szol­ gálati járandóságban részesülők öregségi nyug­ díjukban visszakapják a személyijövedelemadókulcs mértékével történt korábbi csökkentést. törvény 12. Átmeneti bányász­ járadék állapítható meg a mélyművelésű bányá­ ban föld alatti munkakörben 25 év szolgálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött személynek (a mecseki ércbá­ nyászati műszakszámot 1. [Lásd a 2011/CLXVI1. szolgálati járandóság időtartama alatt a nyugdíjas legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. A megszüntetett korhatár előtti ellátás. [Lásd a 2011/CLXVII. Mivel a korhatár alat­ ti ellátás. §-ában. [Lásd a 2011/CLXVII. Az újralétesített szolgálati viszony megszűné­ sének igazolását követően a szolgálati járandóságot továbbfolyósítják. Ha valaki decemberben lépi túl a korlátot. §-ában. 22/A. ha ennek feltételei továbbra is fennállnak. illetve ezekkel azonos. hivatali eljárásban bántal­ mazást. az ellátást a joghátrány beálltának megállapítását követő hónap első napjától kell szüneteltetni.. januárl-jétől.

törvény 2. A rokkantsági nyug­ ellátás megszűnése miatt megszűnik az ellátásra jogosultságot szerzett pénztártagok visszalépési lehetősége a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. bank­ 33. §-ában. március 31-éignyilatkozó pénztártag társadalombiztosítási nyugdíját nem fog­ ják csökkenteni megszüntetett magán-nyugdíjpénz­ tári tagsága miatt. decem ber 31-étől. és erről értesíti is. nem EU-tagországi állampolgár bizto­ sított . § (l)-(2) bekezdéseiben. törvény lasztott magánnyugdíjpénztár nevét. §-ában. ha nem részesülnek társadalombiztosítási nyugellátásban. például állampapírban. 20. melyik pénztárba kíván átlépni. § (2) bekezdésében. illetve olyan. október 1-je előtt megszerzett szolgálatiidő-részarány 75 százalékának és a 2010.] A visszalépő tagot megillető. decem ber 3 1 -é tő l.és efyómentes. hatályon kívül helyezett szabály szerint a magán-nyug­ díjpénztári tagok 2011 decemberétől nem sze­ rezhettek volna szolgálati időt. (17) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXXII. A magán-nyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási nyugdíjának csökkentése során az általános szabályok szerint kiszámított nyugdíjat a 2010. törvény 2. [Lásd az 1997. telményeknek). november 30-ával a magán-nyugdíj­ pénztári tagok jogszerzése tb-nyugdíjra. § (7).52 M A G A N N Y U G D ÍJ PEN ZTA RAK Mit kell tudni P én ztártag tb -n y u g d íja a magánnyugdíjpénztárakról? Önkéntes p é nztártagság Változás 2011.] Nem v á lto zo tt. A pénztár a határidő lejártát követően kezdi meg a tagnak járó összeg kifizetését. A nyilatkozatot ahhoz a pénztárhoz kell benyújtani. általi elfogadását -záradékolását -követő hónap első az úgynevezett egységes tagdíjat.zését. törvény 12. A pénztártagok ezután maguk döntik el.] Változás 2011. törvény 26. § (6) és az 1997/LXXXII. vagy önkéntes nyugdíjpénztári számlájára utaltatja. nyilvántartásba veszi. § (15)-(17) bekezdéseiben. önkéntes nyugdíjpénztárba utalt vagy tááadalombiztosítási egyéni számlán jóváírt összeg adó. vagy a megegyező öszszeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján íratja jóvá.úgynevezett harmadik országbeli személy akinek államával Magyarország nem kötött szociális biztonsági megállapodást. ahol tagsági jogviszonyuk fennáll. §-ában. meg­ Nem v á lto z o tt. törvény 24. ha így döntött. § (15) bekezdéseiben. A nyilatkozatot sében és az 1997/LXXXII. § (4). címét. (Eddigjiem kellett napja.] Visszalépő nyugdíjjogosu ltak Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXXII.) [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 3. hanem befektetett eszközökben.] Visszalépés a tb -b e Új előírás 2011. törvény 26. Biz­ tosítási jogviszonyuk időtartama ezt követően is beleszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő­ be. Nem szűnik meg 2011. (Eddig a 30 évesnél fiatalabb. §-ában. törvény 3. § (4) bekezdéseiben.) [Lásd az 1997/LXXXII. § (1) bekezdésében A foglalkoztatónak ezt követően 15 számlaszámát. törvény 12.'/LXXXII. és jövedelmük nem számított volna be a nyugdíjba. Nem vá lto z o tt. decem ber 31-étől. A pénztártagnak a taggá válástól számított 15 előírni minimális tagdíjösszeget. valamint a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe korábban be nem lépett bármely életkorú biztosított válhatott pénztártaggá. (17) bekezdéseiben. illetve a végelszámoló felszólítására 30 napon belül nem nyilatkozik arról. § (6) bekezdésében.§ (1) d) pontjában.] napon belül kell tájékoztatnia a pénztárak központi HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A 2012. Ha a pénztár elfogadja a tag jelentke­ 18. §(15). október 1-2011. törvény 24. Életkortól és az előzménytől függetlenül pénztártagságot létesíthetett a hontalan. törvény 12. Az átutalást nem készpénzben. Eddig a pénztártag dönthetett arról. és a 2011 decemberétől kezdődően szerzett jövedelmeiket is figyelembe veszik a tb-nyugdíj kiszámítása során. [Lásd az 1997/LXXXI. május 31-éig nyilatkozhat arról. [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 83. ja n u á r 1 -jétő l. május 31-éig nem nyilat­ kozó visszalépőt megillptn összeget a társadalombiz­ tosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlá­ ján jóváírják.] Tagdíjfizetés Változás 2011.) napon belül kell közölnie foglalkoztatójával a vá­ [Lásd az 1997/LXXX. A leendő pénztártagoknak belé­ egyezően a nem pénztártagok nyugdíjjárulékával. § (15).] A visszalépéséről 2012. részvényben kell teljesíteni. [Lásd az 1997/LXXXII. Megszűnik tehát a pénztártagok nyugdíjjárulék­ köteles jövedelme utáni kötelező tagdíjfizetés. (7).] a pénztárnak 15 napon belül kell elfogadnia vagy A magán-nyugdíjpénztári tagok jövedelme utáni elutasítania (nem utasíthatja el. és az 1997/LXXXII. Bármely ország állampolgára bármikor beléphet magánnyugdíj­ pénztárba. szervezeti és működési szabályzatában foglalt köve­ [Lásd az 1997/LXXX. Az egyes átutalt eszközök arányát a tagi portfolió egé­ szén belüli eszközaránnyal egyezően kell a pénztár­ nak meghatároznia.] A pénztár alapszabályában meg kell határozni A tagság kezdete a belépési nyilatkozat pénztár a kötelezően befizetendő legkisebb tagdíjösszeget. A pénztár megszűnését követően a társa­ dalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártagot a magánpénztár-tagsági idő alatt elért reálhozam nem illeti meg. törvény 24.) [Lásd az 1997/LXXX. 33. de társadalombiztosítási nyugdíját nem fogfák csökkenteni megszűnő magán­ nyugdíjpénztári tagsága miatt. 84. § (6) és a 1997/ LXXXII. közötti időszakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 százaléká­ nak összegével kell megszorozni. §-ában. törvény 24. mekkora mértékű vagy öszszegű tagdíjat fizetnek a magánnyugdíjpénztárba. hogy az őt megillető reál­ hozamot és kiegészítő tagdíjat készpénzben felveszi (bankszámlájára utaltatja). (A korábbi előírás szerint a pénztártagoknak a 2011 decemberétől megszerzett jövedelmük után 10 szá­ Tagsági viszony keletkezése zalékos mértékű tagdíjat kellett volna fizetniük. § (1) bekezdé­ pési nyilatkozatot kell kitölteniük. hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben járó rokkantsági nyugdíj megállapítását megelőző nap­ pal visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. § (1). törvény 23.] A tagságát megszüntető pénztártag 2012. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXII. (Az eddig érvényes. törvény 33. március 31-éigkezdeményez­ hetik pénztártagságuk 2012.J Nem v á lto z o tt. decem ber 31-étől. ha a jelentkező meg­ nyugdíjjárulék teljes összegét is a Nyugdíj-biztosítási felel a törvényben meghatározott. Senkinek nem kötelező belépni magánnyugdíjpénztárba.] A pénztárnak a Nyugdíjreform és Adósságcsök­ kentő Alapba kell átutalnia a tagságát megszüntető pénztártag kiegészítő tagdíjjal és reálhozammal csökkentett egyéniszámla-követelését. A magán-nyugdíjpénztári tagok2012. november 30. május 31-ei megszün­ tetését. rokkantsági nyugdíjának mértékét nem csökkentették a pénztártagsága miatt. visszaléptetik a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. valamint a pénztár Alapba kell befizetni. Ha a tag a pénztár felszámolása vagy végelszámolása során a felszámoló.

] . jogcím: Egyé­ ni vállalkozó pénztártag által megállapodás alapján fizetett tagdíj. 10. :agok ntése lított rzett 2010. fizetett LXXXI1. § (1) ka) Jövedelem. március 1-jei) tagi visszalépések Adózási szabály: Egyéni vállalkozónál (aki esetén teljesített kifizetések (tagdíj-kiegé­ adta): költség.§ (1) c). Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. mell. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 24. Ezentúl magánnyugdíjpénztári tag nem köthet megállapodást szol­ gálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzé­ secéljából a társadalombiztosítási szervekkel. nyugdíjpénztár szolgáltatásaként kifizetett Adózási szabály: A visszalépő tagi kifize­ összeg. év nyugdíjpénztárba vagy a Nyugdíj-biztosítási adóbevallásában tett nyilatkozat. B) 3. 2. § (1) b) Jövedelem. sz.) [Lásd az 1997/LXXXII.pénztártagoknak megállapodást kellett kötniük. és ennek az elhagyott pénztárat terhelő költségei meghaladják a tag számlaegyenlegének 1 ezrelékét. A kiegészítés az (pénztári nyugdíjszolgáltatásnak nem minő­ összevont adóalap adókedvezménnyel és sülő) kifizetés kedvezményezett részére. valamint azt.M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K 53 Magán-nyugdíjpénztári adózás 2012-ben zűnik 'Ugdíji. Jövedelem. se az átutalt összeg 20 százalékával. rinti (2011. ■ Pénztártag helyett más által történő befizetés 7. mind az újonnan választott pénztárhoz eljuttatja az azok- Tagi jo g o k. § (1) kb) Jövedelem. Ezentúl a jöve­ delemmel nem rendelkező pénztártagoknak nem kell a tagdíjfizetés érdekében egyedi megállapodást kötniük a pénztárral. decem ber 1 -jé tő l. ha kitölti. nek. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által nem megállapo­ dás alapján és nem kiegészítésként fizetett tagdíj. jogcím: Egyéni vál­ és a magánnyugdíjpénztárakról szóló. § 23. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. mell.] Változás 2011. Ha a pénztártag 2009. sz. 9. leg­ 7. 11. IV. március 1-jei) 1. törvény 24. jogcím: A visszalépő tagi 3. de legfeljebb 5 ezer forintot. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. hogy átlépését csak az újonnan választott pénztárnál kezdeményezi. ahol a tag az átlépést kezdeményezi. 28.] Nem vá lto z o tt. Pénztári szolgáltatás Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. 3. összege az 1997/LXXXII. 1997/ lalkozó által más magánszemély javára. 11. (Ed­ dig a járulékalapot képező jövedelemmel nem ren­ delkező . törvény 123. sz. hogy átlépési nyilat­ kozatát és az aláírt útmutató egyik példányát juttassa el az elhagyni kívánt pénztárhoz. 3. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által megállapodás alapján fizetett tagdíj. V. Jövedelem. Eddig ezt megtehette. mell. törvény 24. ön­ 3. Az útmutató tartalmazza az átlépés feltételeit. jogcím: A magánpénz­ az adóhatóság. hogy a pénztártag a PSZÁF honlapján hol találja meg a pénztárak teljesítményének összehasonlítását.] . [Lásd az 1997/LXXXII. mell.] Személyi jövedelemadó Befizetés ■ Pénztártag saját befizetése 3. Nyugdíj-biztosítási Alapba tató által jogszabályi előírás vagy saját elhatá­ utalásáról rendelkezett) nem számít bevétel­ rozás alapján teljesített kifizetések (személyi nek. 8. Az átutalás alapja a 2011.] nyilvántartását a biztosított adatairól és pénztárvá­ lasztásáról. a tagnak átadott tájékoztatóhoz köteles csatolni egy összehasonlító kimutatást is a két . Jövedelem. V.'’Adómentes. Jövedelem. sz. a megelőző tíz év nettó átlaghozama és vagyonnövekedési mutatója). A pénztár. jogcím: Magánnyugdíj­ kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt pénztár szolgáltatásaként kifizetett összeg. sz.például fizetés nélküli szabadságot töltő nál beszerezhető átlépési nyilatkozatot. törvény 34. § (6) Adózási szabály: Nyugdíjnak minősül. jogcím: A munkál­ kéntes pénztárba. szítés visszafizetése. s azt hatalmazza meg (írásban). sz. és azzal annak pénztári számlaegyenlege sem terhelhető meg (az 1 ezrelékkel viszont továbbra is azt kell megterhelni). törvény 22.az elhagyott és az újonnan választott -pénztár legfőbb hozammuta­ tóiról (előző évi nettó hozam.] pgásra pési en d iogy ¡áró nap- endnak Adózási szabály: Magánszemély pénz­ Adózási szabály: Egyéb jövedelem. Jövedelem. törvény 123. eho nem tártagnál (aki kapta): nem számít bevétel­ terheli. és haláleseti kifizetés 84/M § Jövedelem. Bizetően -ugdíj ti időerzett -ugdíj ályon nyugn sze­ lniük mény 'ben. lehetséges előnyeit és hátrányait. Alapba utalt összeg. c) Jövedelem. ahová a visszalépő tagi kifi­ tári törvény szerint magánpénztárba. 84/L § Jövedelem. mell. jogcím: Egyéni vállalkozó tag által saját maga javára nem megállapodás alapján és nem kiegészítés­ ként fizetett tagdíj. Tagdíj-kiegészítés visszafizetése. jogcím: A magánnyugdíjról 11. ény in. július 8-a után két éven belül másodszor lép át másik pénztár­ ba. [Lásd az 1997/LXXXII. Átutalás más pénztárba. és ez esetben a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék befizetendő mértékét csökkentették a magán-nyugdíjpénztári tagdíj mértékével. hogy az útmuta­ tót megkapta. I. § (1) bekezdésében. § (3) bekezdésében. az szja-törvény 44/A-C szerinti (tehát ön­ Adózási szabály: A magánszemély (aki kéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossákapta) jövedelmének kiszámításánál nem gi számlára teljesített tagi befizetés utáni) kell figyelembe venni. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az visszalépés a tb-nyugdíjrendszerbe önkéntes pénztárnak a számlájára teljesíti 7. Adózási szabály: A magánszemélynél (aki Társasági ás osztalékadó a megtakarítás magánnyugdíjpénztárba. 9. eho-tv. jogcím: Adózási szabály: Társaságnál (aki adta): költség. ha tagdíjat akartak fizetni. decem ber 3 1-étől. jogcím: Magán­ visszalépések esetén. önkéntes zetést utalták. jellegű egyéb kifizetés). kötelezettségek eláitot Jgy íeg- :tár Változás 2011. § (4) bekezdésében. és mind az elhagyott. § (6) bekezdése sze­ tagdíj. Itt. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. § (1) bekezdésében.] A pénztártag átlépése csak akkor válik ér­ vényessé. sz. 1. hanem az elhagyott pénztár további költ­ ségeit is. jogcím: Tagdíjfize­ tésre kötött megállapodás alapján fizetett összeg. és a pénz­ tárfelügyelet által kiadott átlépési útmutató három példányának aláírásával igazolja. [Lásd az 1997/LXXX. IV. § (1) j) ja) Jövedelem. kban lékáilény m. §-ában. akkor az átlépő tag nem csak az 1ezreléket köteles megfizetni. tések önkéntes pénztárba utalt kiegészíté­ Adózási szabály. infláció feletti hozam kifizetése). 5. mell. A pénztártag megteheti. Az 1 ezreléken felüli költségeket az újonnan vá­ lasztott pénztár nem vállalhatja át a tagtól. Jövedelem. mell. átutalással csökkentett összegének erejéig teljesíthető. bekezdése szerinti (2011. és ilyet nem is köthetnek. Jövedelem. jpgcím: Haláleseti feljebb 300 ezer forinttal.

vagy ni. Ha egy pénztár­ tag 2012-ben például 14 évi pénztártagságot kö­ vetően megy nyugdíjba. munkaképtelenségi jára­ tártagságot követően kezdeményezheti az átlépést dékban részesül. A kedvezmé­ [Lásd az 1997/LXXX. illetve a törvényes örökös megteheti azt is. Emellett dönthet úgy is. A pénztártagnak a belépésekor jogviszony megszűnését követő nyolcadik munka­ vagy a szolgáltatás megkezdésekor kell válasz­ napon utalja át. A magán-nyugdíjpénztári szol­ lehetőséggel él). A hozamgarancia tehát csak akkor érvényesül. illetve maguk is tisztségvise­ a járadékok emelésének mértékét. illetve portfoliót váltott.még a nyugdíjszolgáltatás megállapítása díjpénztári tagdíjat a pénztár részére.] öregségi. melyik Nem v á lto z o tt.a pénztártag A pénztártagnak eleget kell tennie adatszol­ halála esetére . továbbá 24. vagyis az önmagában kevés hozzá.] nyát és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. Az életjáradék-típusok megszüntetheti a tagságot. 3. és az átlépését a hónap vége előtt legalább tíz rokkantsági) nyugdíjban részesült. nem tagsági jogviszonyát.] hónapjának utolsó napjával kell megszüntetnie a tag A törvény négyféle életjáradék-típust tesz tagsági jogviszonyát. Tagdíj bevallása és befizetése Ha a pénztártag a felhalmozási időszak­ Változás 2011. a hiányzó . törvény járadéktípusokat. viszszalépés a társadalombiztosítás nyugdíjrendsze­ rébe. a jogosultsága ará­ [Lásd az 1997/LXXXII. Ha a tagi bejelentés időpontja lehetővé: „egy életre szóló”. törvény 27. P én ztárta g halála A pénztártagok ezeket a jogaikat személyesen vagy választott küldöttek útján gyakorolhatják. a törvényes örökös jogo­ hoz kellett részletes törvényi előírások szerint beval­ sult arra. Eddig az a pénztártag is igénybe másik pénztárba. gáltatások közül az életjáradék és az egyösszegű Ha a tag az átlépésre vonatkozó bejelentésében szolgáltatás nyugellátásnak minősül.] viszonyt (a szabályzatában rögzítenie kell. legkésőbb a tagsági nek szerepelnie).5h M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K Ha a pénztártag 2009. § (2) a)-b). vagy pedig 2009-et követően öt éven belül másodszor is magánnyugdíjpénztárat. az átadó pénztárnak már gáltatásra volt jogosult eddig az 50 százalékosnál a hónap utolsó napjával meg kell szüntetnie a tag magasabb mértékben egészségkárosodott. § (4) b) pontjában. [Lásd az 1997/LXXXII. szabályait. december 31-e után aza pénztártag szerez jogosultságot szolgáltatásra. törvény 27-28. ni. selők megválasztására.] nyezett.) lévő pénzt egy összegben felvegye. hogy . A korhatár alatti nyugdíj-törvény szerinti magasabb hozzátartozói nyugellátások megszűnése miatt ezután már csak nyugellátás megállapítása érdekében .] A pénztár tagjai jogosultak a pénztári tisztségvi­ és legkésőbbi időpontját. A hozzátartozói nyugellátás összegét ilyenkor úgy állapítják meg. de a tagdíjbefi­ zetéseket az inflációval megnövelve 4 millió forint lenne. §-ában. az elején.meghal. öt éven belül másodszor is pénztárat vált.] H ozam garancia Nem v á lto z o tt. járadékszolgáltatás vagy a tag elhalálozása esetén . aki a magánpénztári nyugdíjat a nyugdíjkorhatár előtt veszi igénybe. § (1). tehát a követelés . amikor át szeretne lép­ kell utánuk jövedelemadót fizetni. vagy öregségi nyugdíjban. A pénztár szeget csökkentheti az átlépés tényleges költségeivel. §-aiban.korhatár alatti öreg­ Ha a pénztártag más pénztárba kíván átlép­ ségi típusú (például előrehozott. Ha a pénztártag nem jelölt (Eddig a tagdíjat a járulékkal együtt az adóhatóság­ ki kedvezményezettet. ha a felhalmozási időszak többi esztendejében viszont meghaladja azt. A magán-nyugban . hogy nem veszi fel az örökölt követelést. törvény 89.átlépés másik magánpénztárba. [Lásd az 1997/LXXXII. Ha a magánnyugdíjpénztár a pénztártag követelését nem tudja kifizetni. ja­ 23. hogy a pénztártag egyéni számláján lani és befizetni. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXII. az éves beszámoló és a tervek jóváhagyásában. nem pedig az egyes befizetésekre vagy egyes évek hozamára. törvény vehette a pénztári szolgáltatást.a tbVáltozás 2012. mint az egyes befizetések időközbeni inflációs rátával felszorzott értékeinek az összege. szolgáltatási szabályzatának tartalmaznia kell de maximum a tag követelésének 1ezrelékével. közül legalább egynek szerepelnie kell a pénztár A tag átlépésekor a tagi követelést az átadó pénz­ szolgáltatásai között (vagyis nem kötelező mind­ tár az átvevő felszólítására. ha az összesített hozam az összesített infláció alatt marad. törvény 21. tóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátá­ [Lásd az 1997/LXXXII. törvény csak a következő hónap végéig szünteti-e meg a jog­ 4. Későbbi bejelentés esetén rehabilitálható pénztártag is.az egyéni számlán lévő. j) pontjaiban. a szabályza­ előtt . bányász. és felhalmozott megtakarí­ tása a számláján 3. §-ában.7 millió forint. Nem vá lto zo tt. a pénztár 4 millió forintot köteles kifizetni neki. akkor az átadó pénztárnak a megjelölt időpont [Lásd az 1997/LXXXII. személyes adatait. egyösszegű kifizetés. (A nem hozzátartozó ked­ vezményezett nem jogosult hozzátartozói ellátásra. (3)az ezekről szóló kötelező tájékoztatás legkorábbi bekezdéseiben. részt vehetnek a pénztár stratégiai [Lásd az 1997/LXXXII. rokkantsági nyugdíjsegélyben. törvény 50-51. azok várható összegét. valamint a megjelölt hónap utolsó tíz munkanapjának vala­ a végén „garanciatartamos”. törvény 29. megtakarításához a kedvezmé­ taiban foglaltak szerint kell bevallani és megfizetni. a Magyar Alko­ érvényesíthető a hozamgarancia. illetve „két vagy több melyikére esik. és a tag számlájáról hiányzó 300 ezer forintot a garanciaalaptól kapja meg.szerepeltetni kell a kedvezménye­ gáltatási kötelezettségének. törvény sokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 89. egyösszegű szolgáltatást kíván igénybe venni.befagy. hogy a befektetési hozam egy-egy évben nem éri el az infláció mértékét. ja n u á r 1 -jé tő l. ha a felhalmozott megtakarítás (azaz a befizetések és azok pénztári hozama együtt) kisebb. A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ toztatni korábbi döntését. ha­ nem átutaltatja azt saját magán-nyugdíjpénztári P énztári szolgáltatások számlájára. A tagsági okiraton . lővé választhatók. hogy még az adott hónap vagy [Lásd az 1997/LXXXII. a választásra rendelkezésre álló időt. valamint A pénztártag legkorábban hat hónapos pénz­ növelt összegű öregségi.] P énztári garancia Nem v á lto z o tt. decem ber 31-étől. § (4) bekezdésében.] döntéseinek meghozatalában. Nem kaphat hozamgaranciás kiegészítést az.) Az egyéni számla nem része a hagyatéknak (vagyis a rajta lévő összeg felvétele illetékmentes). következésképpen nem áll érdekében. hogy az öszszeget a Nyugdíj-biztosítási Alapba utaltassa át. rá jutó összeget átutaltatja a Nyug­ díj-biztosítási Alapba. ezért nem megjelöli azt az időpontot. a választható [Lásd az 1997/LXXXII. zett nevét. mintha az elhunyt személy a biz­ tosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyug­ díjjárulékot fizetett volna. A Pénztárak Garanciaalapja valamennyi korábbi tagdíjbefizetésre garantálja az inflációnak megfelelő hozamot a nyugdíj igénybevételekor (egyösszegű és járadékszolgáltatás igénybevételekor egyaránt). a pénztár egy hónappal később is életre” szóló életjáradékot. aki a . §-ában. §-aiban. mellékletében.2012. a garanciatartam idejét.] nuár 1-jétől megszüntetett . nyezett juthat hozzá. Pénztári szol­ munkanappal bejelenti. a pénztár eldöntheti. A hozamgarancia a pénztártagság kezdetétől a nyugdíj igénybevételéig tartó felhalmozási idő­ szak összesített befizetéseire vonatkozik. a ma­ aki betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korgánnyugdíj igénybevételekor számára nem lesz határt. A hozamgarancia akkor érvényesíthető. Az átadó pénztár az átutalandó ösztania az egyes járadéktípusok közül.

[Lásd az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXII. úgy. vagyis befizetéseit . törvény 77/C§ (2) bekezdésében.M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K | 55 ö s s z e g e t a Pénztárak Garanciaalapjából kell kipó­ tolni. A tagi számla pénzmozgásainak. A pénztár ügyvezető szerve a páratlan számú és legalább hét tagból álló igazgatótanács. ha az nem éri el a tagok elis­ mert felhalmozásának összegét. A pénztár legfontosabb szervei a közgyűlés. törvény 77/C§ (5) bekezdésében. A 2010 októberéig jóváírt befizetések eredményeként egyéni számlájá­ nak egyenlege 2011 elején/3 millió 400 ezer forint. az egyéni számlák befektetéséből szárma­ zó hozamból tagonként havi 265 forintot a hónap utolsó napján jóváírhat a működési tartalékban. A garanciaalap kötelezettsége a járadékfolyó­ sítási időszakban a szolgáltatások fedezetének megteremtése is: ki kell egészítenie a pénztár szol­ gáltatási tartalékát. a befektetési és demográfiai kockázatok kiegyenlítésére kell .] A befizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak legfeljebb a 0. Ezek a mutatók a nominális hozamot jelzik. hogy 2011.hozamot ér el. az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság. A pénztár azt is jelenti a felügyeletnek.például mert az adott ügy­ ben más szerveket is meg kell keresnie -. valamint a hónap utolsó napjára is közzé kell tennie a honlapján. a likviditásit a pénztár fizetőképességének fenntartására.9 százaléka vonható le működési célokra. ha megváltozik a neve. egy tagra jutó átlagos vagyon­ nal . (Novemberben és decemberben már nem írtak jóvá tagdíjat. felmentése. hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. § (4)-(5) bekezdéseiben. írásbeli panasz esetén az an­ nak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a megindokolt választ a pénztártagnak megkülde­ ni. hogy elfogadja a tárgyévet követő évi pénzügyi tervet. Csatolni kell egyúttal az új vezetők erkölcsi bizonyítványát. évi 10 százalékos hozamának eredményeként megtakarítása az évben további 300 ezer fo­ rinttal növekszik.5 százalék (ebben az egyes évi hozamrátákat a pénztári aktuális. Telefonos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munkanapján 8 órától 20 óráig. 2002-2011 közötti.elszámolt vagyonkezelési költség nem haladhatja meg a tárgyévi átlagvagyon 0. 2010 elejére egyéni számlájának egyenlege 3 mil­ lió forintra nő.a befektetésijegy-vásár- lással analóg módon . [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXII. 2002 elején „A” pénztártag egyéniszámla-egyenlege 200 ezer forint. § (5) bekezdésében. hozamként a működési költségek fedezetére szol­ gáló tartalék terhére kell az ingatlanértékelő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia.a könyvvizsgálói záradékkal együtt . a pénz­ tárnak jegyzőkönyvet kell felvennie a panaszról. A hozam az egység ár­ folyamváltozásában jelenik meg. törvény § (2) bekezdésében. Az igazgatótanács hatás­ körébe tartozik az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása.azaz a költségekkel csökkentett . A vagyonkezelővel kötött szer­ ződésben meghatározott vagyonkezelési díj és a pénztár által . [Lásd az 1997/LXXXII. A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Magánnyugdíjpénztár 2002-ben 4 százalékos net­ tó . törvény 62/A §-ában. a fel nem használt pénztári eszközök gyűjtésére. továbbá a megfelelő végzettséget és gyakorlatot igazoló dokumentumaikat.2 százalékát. más.] Pénztári m űködés Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 36-48.] A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszo­ kat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. Az ellenőrző bizottság feladata a gazdálkodási tevékenység rendszeres ellenőrzése.súlyoz­ zák). vagyis tízéves átlagos hozam­ rátája pedig 6 százalék (azaz tíz év átlagában ilyen hozamot ért el).] A magánnyugdíjpénztárnak elszámolóegység­ re épülő nyilvántartási rendszert kell működtetnie. Ha erre nincs lehetősége . hogy a tízéves átlagos vagyonnövekedési mutató 5. A fedezeti tartalék a pénztári szolgáltatások finanszíro­ zását szolgálja. székhelye. hogy jóváhagyja az előző évről készített pénzügyi beszámolót.5 százalékkal nő. §-aiban. az egyiket azért. A pénztár alapításával és működtetésével öszszefüggő legfontosabb szabályokat a szervezeti és működési szabályzatban (szmsz) kell rögzíteni. Panaszkezelés. Ha a pénztárnak kimerülnek a működési for­ rásai. vezető tisztségviselőinek.] A pénztárnak 30 napon belül be kell jelentenie a PSZÁF-nek. a másikat azért. [Lásd az 1997/LXXXII.] A pénztár a bevételeiből köteles fedezeti és likviditási tartalékot létrehozni. A tag a követelésének összegét (egyéni számlájának egyenlegét) bármely nap meg tudja határozni egységei darabszámának és egy egység aktuális árfolyamának összeszorzásával. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megküldeni a pénztártagnak. § (10)-(11) bekezdéseiben. A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. törvény 69. [Lásd az 1997/LXXXII. mivel 2011 évben egyáltalán nem írtak jóvá tagdíjat a számláján. és nyilatkozatát arról. Ezt egyáltalán nem kompenzálta ebben azivben tagdíjbevétel. közötti időszak átlagos inflációs rátájával. 2011-ben azonban 6 százalékos veszteséget.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell köz­ zétenni. hogy az egyes évek hozamrá­ tája azonos súllyal szerepel. valamint a vezető tisztségviselők nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról. valamint a ho­ zamjóváírásnak a kezelésében a befektetési ala­ pokéhoz hasonló logikát érvényesítő rendszerben a tag minden tagdíjbefizetéssel egységeket „vásá­ rol”. törvény 66. kötelezően felhalmozott tartalékok bevonása ellenére sem. § (i8)-(15). elektronikus elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. törvény 67/B§ (3) bekezdésében. törvény 89. a pénztári befektetések 2010. így 2011 végén a szám­ laegyenleg 3 millió 196 ezer forint volt. 2010-ben 10 százalékos hozamot. az ügyvezető helyetteseinek kinevezése. A pénztár 2012. a 4 százalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 8 ezer forinttal gyarapszik. törvény 39.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét ké­ pező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már van ilyen ingatlana). § (6). 74. évi 6 százalékos veszteségének következtében a tag megtakarítá­ sa az évben 204 ezer forinttal mérséklődött. 2003-2009ben a hozam 22 százalékos nyereség és 20 száza­ lékos veszteség között ingadozik. tehát az inflációnak megfelelő és az a feletti hozamot is tartalmazzák. illetve va­ gyonrész után . ügyfélszolgálat Nem v á lto z o tt.] 44.a maga kezelte vagyon. hogy ügyfélszolgálati irodában vagy a pénztár székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett pana­ szokat.] A pénztári beszámolót és mérleget . illetve pénztári vezető­ inek személye. február végén jelenti a PSZÁFnak. [Lásd az 1997/LXXXII. és a pénztárnak az aktuális árfolyamot minden egyes munkanap­ ra. A levonást követően fennmaradó össze­ get teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. §-ában. A köz­ gyűlés a pénztár legfőbb döntéshozó szerve (ame­ lyet a pénztár küldöttközgyűlés formájában is megtarthat). Tagjait a közgyűlés választja. [Lásd az 1997/LXXXII.) A pénztári befektetések 2011. 70.egységekké konvertálva írják jóvá egyénfezámláján. évi hozamrátája -6 százalék. Az infláció feletti átlagos hozam meghatározásához a nomi­ nális hozamot el kell osztani a 2002-2011.hatványszámításos képlet alapján . A tízévi 6 százalékos átlagos hozamráta mel­ lett tehát „A” pénztártag vagyona átlagosan évi 5.

84. de a tag nem kíván élni vele. hogy a létrejövök közül me­ lyik pénztárba kívánnak kerülni. A besorolást a tag felülbírálhatja. [Lásdaz 1997/LXXXII. a felügyelet szankciókkal élhet. A hatálybalépés legkorábbi időpontja a második [Lásd az 1997/LXXXII. ■ növekedési portfolió: jelentős arányú benne a nagy kockázatú befektetés. A három összetétel-változat: ■klasszikus portfolió: zömében . törvény 40. beolvad. hogy válasszon háromféle összetételű befektetés közül. 1999.az arról szóló döntést követő egy éven belül. amit a PSZÁF további egy évvel meghosszabbíthat .arányban foglal magában nagy kockázatú befektetési formákat (például részvényeket. Az átfogó ellenőrzés gyakoriságát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozza meg. illetve hogy a szerző­ dést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. §-aiban. évi LXXXII. A pénztár köteles felkínálni a tagnak. egyetértenek-e az átalakulási szán­ dékkal. Magánnyugdíjpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár egyesülhet. A pénztáraknak 2 millió forint alapdíjat. törvény 77/B§-ában.25 ezrelékével megegyező éves felügyeleti díjat kell fizetniük. [Lásdaz 1997/LXXXII. ha öt éven belül lesz nyugdíjaskorú. az e tevékenységgel megbízottnak minden olyan személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznie kell. törvény 81. [Lásd az 1997/LXXXII.állampapírokat és más alacsony kockázatú értékpapírokat tartalmaz. [Lásdaz 1997/LXXXII. amely a pénztár számára elő #an írva. amellyel át kíván térni a más összetételű befektetésre. 2/A melléklet III. Ha úgy látja. törvény 79/B § (11) bekezdésében.] Ha a magánnyugdíjpénztár mással végezteti (kiszervezi) adatai kezelését. [Lásdaz 1997/LXXXII.] A magánnyugdíjpénztáraknak 2012. ■visszavonhatja a pénztár tevékenységi engedé­ lyét. ■ a kiegyensúlyozott portfolióval rendelkezők közé. munkanapig kell benyújtani. [Lásdaz 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXII. ha a pénztár tevé­ kenységi engedélyét visszavonta. ha 5-15 éve van hátra a nyugdíjkorhatárig. ■kezdeményezheti bírósági felszámolási eljárás megindítását (ha a pénztári működés helyreállí­ tására nem lát más lehetőséget. hogy ebbéli tevékenységét a pénztár és a Pénzügyi Szerve­ zetek Állami Felügyelete ellenőrizze. vállalati kötvényeket. törvény 109/A-C. évi C X X 1V . továbbá a vagyonuk piaci értékének 0. törvény 68/A § (í8) bekezdésében. ha 15 évnél több van neki hátra a nyugdíjkorhatár betöltéséig. § (8) bekezdésében. vagy a pénztár végelszámolása az előírt határidőre . A magánnyugdíjpénztárak kötelesek az el­ lenőrzést lehetővé tenni. törvény 116.a magánnyugdíjpénztáraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. ■kiegyensúlyozott portfolió: mérsékelt .] Választható p o rtfo lió k Nem v á lto z o tt.] közgyűlés napja. a legkésőbbi az azt követő 30. hogy a kiszervezett hozzájárul. illetve ha a pénztár nem található a bíróságon bejelentett székhelyén). s ezzel magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztárrá alakulhat. ingatlanokat). megszűnés Nem vá lto zo tt. és a pénztárnak a fordulónapot követő nyolc munkanapon belül kell azt teljesíte­ nie.azaz átalakul -. és a másodikon kell elfogadniuk a vagyon­ mérleg-tervezeteket.] .56 | M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K elkülöníteni. továbbá arról. annak során a felügye­ lettel együttműködni. a rendszer használatából adódó biztonsági kockázatokat és azok kezelését a tervezési. megszűnik . üzemeltetési és ellenőrzési fázisokban. [Lásd az 1997/LXXXII. be­ szerzési. A kiszervezésről szóló szerződésben rendelkezni kell az adatvé­ delmi előírások érvényesítéséről. de ha a nyug­ díjkorhatáráig öt évnél kevesebb van hátra. illetve ha egy probléma rendezéséhez több szervezetnél is ellenőrzést kell tartania. [Lásdaz 1997/LXXXII. Külön szabályzatban kell rendelkezni az infor­ matikai rendszer ellenőrzéséről.nem zárul le.] Pénztár szétválásakor a tagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról. ■a klasszikus portfóliósok közé. hogy az hozzáférjen az ellenőrzéshez szükséges infor­ mációkhoz. §-aiban. Ha a pénztár felajánlja a portfólióválasztást.] Szankcióként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felszólíthatja a pénztárt a rendelkezé­ sek megtartására. [Lásd az 1997/LXXXII. §. törvény 57-62. Ha a magánnyugdíjpénztár nem teljesíti a jog­ szabályokban. feldolgozását. a kiegyensúlyozott portfolió­ ban a részvényhányad 10-40 százalék közötti. nem lehet növekedési portfóliós. Aki nem nyilat­ kozik. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 79/A-D. valamint hogy felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. költsé­ geket és ráfordításokat a pénztárnak elkülönítet­ ten kell nyilvántartania. Á talakulás. 109/G §-aiban. A működéssel kapcsolatos bevételeket. a növekedési portfolióban minimum 40 százalék. illetve bírságot szabhat ki. A megbízott köteles ügyvezetőt és a kiszer­ vezett tevékenység ellátásáért felelős vezetőt alkalmazni (foglalkoztatni). ■tagfelvételi zárlatot vagy kifizetési tilalmat ren­ delhet el. valamint a vagyonleltárt. törvény 110-115. törvény 68/A-C§-aiban. a pénztár automatikusan besorolja ■a növekedési portfóliósok közé. A magánnyugdíjpénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályzatot kell készíteniük. §-ában. az pedig szétválhat magán. nap lehet.a róla szóló. törvény 81/A-B §-aiban. 2012.] In fo rm a tik a i előírások Nem vá lto zo tt. a felügyeleti határozatokban. az igazgatótanács vagy rend­ kívüli közgyűlés összehívására. A pénztári informatikai rendszer kockázatelemzését legalább kétévente el kell végezni. szétválás) napja a jog­ utód pénztár alapszabálya hatálybalépésének nap­ ja. ■felfüggesztheti a pénztár működését. a jogszabályoknak megfelelő számviteli renddel és a biztonságos működést lehetővé tevő belső szabályzatokkal.] Ha a magánnyugdíjpénztár szétválik.és ön­ kéntes nyugdíjpénztárra. rész] H V G |T B .] A pénztárnak a portfoliók közötti kötelező át­ sorolásokat minden év január 1-jén kell elvégeznie.] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele­ te . a pénztártagoknak az átalakulásról határozó első közgyűlésen arról kell dönteniük. úgynevezett témavizs­ gálatot. december 31-étől kell megfelelniük a választható portfóliós rendszerben meghatározott részvénybefektetési limiteknek. Portfólióváltási igény esetén a tag maga hatá rozhatja meg azt a fordulónapot.] A pénztár ügyvezetője. [282/2001. [Lásd az 1997.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Állam i fe lü g y e le t Nem változott. §(1) bekezdésében. Az igényt leg­ később a fordulónapot megelőző 10. december 31-étől a klasszikus portfoliót választók felhalmozásának befektetése­ kor a részvényalapú eszközök aránya maximum 10 százalék lehet.] Az átalakulás (egyesülés. §-aiban. hogy a pénztár működé­ sének biztonsága megkívánja. így példá­ ul rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges felszereltséggel. vagyonkezelője és le­ tétkezelője csak nyílt pályázaton választható ki. kormányrendelet 34.legalább 90 százalékban . illet­ ve a saját szabályzataiban foglalt kötelezettsége­ ket.legfel­ jebb 40 százalékos . és gondoskodni arról. Ebben meg kell határozni a pénztár működtette információs rendszerrel szemben támasztott követelménye­ ket. A törvény lehetővé teszi vegyes pénztárak alakulását is. annak tagsága az átalakulási tervben rögzí­ tettek szerinti pénztárban folytatódik. törvény sze­ rint . ■felügyeleti biztost rendelhet ki. illetve ezek szétválá­ sát. A pénztár szmsz-e rendelkezhet egyéb tartalékok képzéséről is. törvény 77/'A §-ában.

A pénztártagnak joga van a pénztár szer­ veibe a (küldött)közgyűlésen tisztségviselőt választani. aki elfogadja tatások igénybevételéhez (például gyógyszer. A pénztár szolgáltatásainak igénybevételére a tag a pénztár alapszabályában leírtak szerint jogosult. § (5)-(7) bekezdéseiben. ■önsegélyező pénztár. egészségpénztárnak is tagja. törvény szerint ha tagsági jog­ megadott pótlólagos határidőre sem fizetik be. (3) bekezdéseiben. § (3) e) pontjaiban. 36. A pénztár alapszabálya azonban eltérhet ettől (rendelkezhet például úgy is. Ha a pénztártag már nem tagja annak a pénz­ a pénztári alapszabály e rendelkezést tartalmaz­ Aki a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnak. ha valaki csak azo­ [Lásd az 1993/XCVI. A tagsági jogviszony kezdete 20 százaléka. 2. [Lásd az 1993/XCVI. törvény M u n k á lta tó i hozzájárulás Új előírás 2012. §-ában. vagy pénztári nyugdíjszolgáltatást szonyt (a nem fizető személy adatait törölheti a nyilvántartásából).] A tagsági jogviszony keletkezésekor a tag­ nak tagdíjfizetést kell vállalnia. 14. ügyi szolgáltatások vásárlását. [Lásd az 1993/XCVI. hogy a tagsági jogviszony nem a tagnak felróható okból szűnt meg.a szolgáltatások fedezete . Ha 100 ezer forint számlajóváírást érvényesíthet.[ átutalás határideje az adóbevallás beérkezésé­ [Lásd az 1993/XCVI. törvény nek megfelelő összeget az adóhatóság utalja át 2. kivéve a zárt tanácskozások jegyzőkönyveit és határozatait. (4) bekezdéseiben.a személyi jövedelemadóról szóló mét a mulasztásra.] Tagdíjfizetés Nem v á lto z o tt.és la befektetéséből származó hozamot a számlán az adott pénztár alapszabályát. hátramaradottak támogatása).a pénz­ gyar önkéntes pénztárba. keresőképtelenek segélyezése. §-ában. hogy a tagsági jogviszony az első nos típusú pénztárakba fizet tagdíjat. illetve támogatást 11. a munkanélküliségi és a szociális ellátórendszer ellátásait (például munkanélküliek. amely egészségvédelmi prog­ 13. dául a hátralékláegyenlítés határidejét . Bármely pénztártag jogosult betekinteni a pénztári iratokba és könyvekbe. §(1) bekezdésében. de legkorábbi időpontja Kizárható a pénztárból az a pénztártag. s a belépni kívánó tag elmulasztja a tagdíj tárt 2020. [Lásd az 1993/XCVI. törvény fizetését. törvény 15. A tel­ ellenére sem kezdeményezi átlépését más pénz­ általában a belépési nyilatkozat pénztár általi jes összeget csak az írhatja jóvá. Az önsegélyező pénztárakra vonatkozó HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ramok szervezését. [Lqsd az 1993/XCVI. s alapesetben ő maga is választha­ tó ezen testületekbe. aki Tagi jo g o k az adóév utáni március 1-je. viszonya azért szűnik meg. 18. § (3) c) pontjában.] speciális előírás. hogy a pénztártagok a pénztár vezető szerveibe nem választhatók meg tisztségvise­ lőknek). §(1) bekezdésében. A befizetett Pénztártagság > tagdíjnak a pénztár alapszabálya szerinti há­ nyada a pénztár működési költségei fedezetéül Nem v á lto z o tt.9 százalék) egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.ÖNKÉNTES penztarak Mit kell tudni az önkéntes pénztárakról? P énztártípusok Nem vá lto z o tt. továbbá ha az adóhatóság elismeri.. § (3) bekezdéseiben. ahová a tagi befizetései utáni adókedvez­ za. 16. 51/A §-aiban. Az egyéni szám­ bármely legalább 16 éves ember. Egyéb esetekben a volt pénztár­ tag nem tarthat igényt a kedvezmény összegére (azt a pénztár köteles visszautalni az adóható­ ságnak). amely kiegészíti a tár­ sadalombiztosítási. Az önkéntes pénz­ tárakba befizetett.az alap­ önkéntes pénztári egyéni számlájukra.. Ha a tagdíjat az értesítésben de maximum 150 ezer forintot (azonos típusú 1995. 50/A. amely meghatározott feltéte­ lek mellett nyugdíjszolgáltatást nyújthat. hogy az adókedvezmény­ tén (az utóbbival kapcsolatos szabályokat . törvény pénztárba. nap. A pénztártag által vállalt leg­ kisebb összegű.követ­ kezményekkel jár a tagdíj nemfizetése. pénztárakba fizetés esetén 130 ezret). aki egyszer­ tárba (például a zárt munkahelyi pénztárak ki­ elfogadásának (záradékolásának) időpontja. ja n u á r 1-jétő l. törvény 3. Ezen szabályban kell részletezni). de a megszerzett információkat nem használ­ vesz igénybe. továbbá pénzbeli befizetéseik után járó kedvezményt. §-ában A pénztártag az általa vállalt tagdíj összegét az alapszabályban előírtak szerint köteles beje­ lenteni és befizetni a pénztárnak.] A tagok csak akkor vehetik igénybe a saját A tagság megszűnik a pénztártag halálával. rendelkeznek arról.] től számított 30. béren kívüli juttatásnak mi­ nősülő munkáltatói hozzájárulás 1. § (3) g). törvény térően úgy is. hogy a pénztártag számára milyen . [Lásd az 1998/LXVI. 47.94 száza­ lékos terhet kell fizetnie a foglalkoztatónak e juttatás után. A törvény háromfajta pénztár létrehozását teszi lehetővé: ■nyugdíjpénztár. Arról. § (1). és a pénztár írásbeli felszólítása Nem v á lto z o tt.] hatja fel a pénztár érdekeit vagy a pénztártagok személyes adatait sértő módon.pél­ [Lásd az 1993/XCVI. A pénztáriszámla­ nem tesz eleget az alapszabályban foglalt köve­ jóváírás mértéke és felső határa az éves befizetés telményeknek. Pénztártag lehet tehát nyújt a térítésköteles egészségbiztosítási szolgál­ tártag egyéni számlájára kerül. törvény 2. 10. § (1) g) pontjában. [Lásd az 1993/XCVI. 2012-ben is ményt utaltatja. így a személyi jövedelemadóval együtt összesen 30. úgynevezett egységes tagdíj mértékét a pénztár alapszabályának kell tartal­ maznia. jóvá kell írni. 1 50. a pénztár köteles felhívni figyel­ a befizetett tagdíj 20 százalékát írathatja jóvá. később azon­ ban a tagdíj nemfizetése nem jelenti a tagsági viszony automatikus megszűnését. § (4) bekezdésében.] havi tagdíj befizetésének napján kezdődik. törvény ■egészségpénztár. vezményre . §-ában. egészség11. az ennek levonása után megmaradó tagdíjrész . § (2). a pénz­ tár alapszabályában kell rendelkezni. ha egyúttal kilépésével vagy rendezetlen tagdíjhátralék ese­ ellátások nyújtását teszi lehetővé. de legfeljebb 120 ezer forint. hogy évente kell meghatározni az egységes tagdíj összegét. évi CXVII. maximum 15.az egyéni szám­ lát vagy a tagsági jogviszonyt érintő . A világ bár/nely országának állampolgára azonos feltételekkel léphet be ma­ szolgál. mert átlép másik a pénztárnak nem kell létrehoznia a tagi jogvi­ [Lásd az 1993/XCVI. s vállalja a tagdíj gyógyászatisegédeszköz-vásárlás).19-szorosa után 10 százalék (tehát 11. törvény 11. finanszírozását. január 1-je előtt betölti. csak akkor jogosult az adóked­ befizetését. re nyugdíjpénztárnak is és önsegélyező vagy Az alapszabály azonban rendelkezhet ettől el­ zárhatják a munkahelyet váltó tagot).

nyilvántartásba kell vennie.. ) 20. Elszámolóegységek száma 9. hogy A munkáltatói hozzájárulásnak a kedvezmé­ nyes összeghatárt meghaladd része béren kívüli a támogatás milyen célra és módon használható fel. és helyette részét terheli. „A " számlaegyenlege (5 ..) i+. Befektetési veszteség 12. annak ellenére. „A " számlaegyenlege (5 .. (2012-ben havi 27 900 forintig) terjedő részét.1995. Támogatás a tagság egészének vagy a pénz­ juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott tár alapszabályában meghatározott tagsági kör­ juttatásnak minősül.. sem ezt minden olyan alkalmazottja után fizetnie illetéket nem kell fizetnie. Az elhunyt pénztártag számláján lévő öszHa a munkáltatói tag hozzájárulást fizet.. Egy egység értéke (12.0005 Ft 500 250 Ft Január 13-án a pénztára növekedési p o rtfo liób a n jó vá ír 1 m illió 500 ezer fo rin t tagdíjat. A törvény mindhárom (tehát segélyező pénztár) fizethet eltérő összegű hoz­ a nyugdíj-.és az önsegélyező) zájárulást . a dolgozó lemondhat hozzájárulásnak továbbra is a minimálbér 50 a munkáltató önkéntes pénztári hozzájárulá­ százalékáig. Elszámolóegységek száma 1*». A támogató meghatározhatja. tehát m inden ta g n a k a n n y i egység ju t. az önkéntes pénztárakba befizetett munkáltatói Ha a munkáltatónál választani lehet az egyes hozzájárulás béren kívüli juttatásnak számí­ béren kívüli juttatások közül..+ 16..1 százalékos nettó hozam ot ér el 6. (tehát a nyugdíjkorhatárt 15 évvel megelőző) Ha a pénztártag meghal. * * M eg­ egyezik a vizsgált . jön a munkáltatói tagsági jogviszony. vagyis cafetetó részét.) 13..törvény szerint a jut­ tatás 1.. illet­ ve nem jogi személy gazdasági társaság szerző­ ja másik. A pénztár a jogosultság igazolását követő három munka­ dést köthet a pénztárral arra. / 2. ban tag munkavállalóinak fizet hozzájárulást.. +19.x 0. „A " tag számlaegyenlege 5. Egyéni számlák összege 2. A szerződés megkötésével létre­ zett döntésének teljesítése ügyében. Egy egység értéke ( 1 .19-szorosa után 16 százalékos (tehát 19.x 23. törvény szére nyújtott magasabb juttatástól eltekintve a munkáltatói hozzájárulásnak egységesnek. aki arról. illetve nem pénzbeli szolgáltatást. N övekedési p o rtfo lió Ja n u á rl-je 1.) 21.) 19. 2012-ben 46 500 forintig terjedő sáról vagy annak egy részéről is. hogy ők az 50 éves zettet jelölni. január 1-jén elszá­ molóegységre épülő nyilvántartási rendszerre áll át.százalékos hozzájárulás esetén meg­ pénztártípusra meghatározza a pénztártag határozhatja a minimum. . Egy egység értéke (7 . /13.. hogy szóló . egészség. + 22.04 [Lásd az 1993/XCVI. Az adó az önkéntes nyugdíjpénztári riarendszer működik. vagy fel is veheti az összeget.. hogy 2009. Egyéni számlák összege (12. személyes adatait.05% * Indu láskor megegyezik a szám lák összegével. de át is utaltathat­ Bármely természetes vagy jogi személy./8 . minden munkavállalóra azonos összegűnek. a kedvez­ is -.. de A kedvezményezett jelölését a pénztárnak egy másikban tagoknak nem (vagy kevesebbet). azonos típusú pénztárba. a jogosultság arányát született önkéntes pénztári tagok részére . zett (ennek hiányában a tag törvényes örököse) [Lásd az 1993/XCV1. törvény a bekezdésében. 16.. törvény 12. december 31-én már pénztárta­ A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ gok voltak ... a kedvezménye­ életkort csak az év folyamán fogják betölteni. am en nyi a szám laegyenlege... hogy más foglalkoztató az adóévben nem nyújtott részére kedvezményesen adózó önkén­ ellenszolgáltatás nélkül nyújt a pénztárnak eseti tes pénztári hozzájárulást. Nettó hozam (1. valamint azt.04 százalékos) mértékű adó terheli javára fizet be m unkáltatói hozzájárulást).x 9.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .nem pedig a nyilvántartásba vétel ..] 12. törvény 1 §-ában.) 25. tatás 1..] 7. aki nála legalább hat hónapja munkaNem v á lto z o tt. „A " tagnak ebből 20 ezer fo rin to t.. „A " egységeinek száma ( 5 . az egészség. Az elszám olóegység-érték növekedése** (2 1 . akik 15 évnél hama­ iraton meg kell jelölni a kedvezményezett(ek) rabb érik el a nyugdíjkorhatárukat.0005 Ft 19990 db 519990 db 520 250 Ft 0.) 2i+.-1 ) 1 500 000 Ft 20 000 Ft 1 002 000 000 Ft 1 1+99 250 db 1 0011+99 250 db 1.) 500 000 Ft 1 000 500 000 Ft 1 000 000 000 db 1. /H t.] 7. kell. P én ztártám o g ató A kedvezményes közteher feltétele. „A " elszámolóegységeinek száma 1 000 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1 Ft 500 000 Ft 500000 db Tétel Január 9 -é n a pénztára ja n u á r 2-án b e fekte tett növekedési p o rtfo lió révén 0. illetve mértékűnek kell lennie.) 10./3 .időszak h oza m rátájával.. * * A nyugdíjkorhatár előtt álló személyek ré­ a működési költségek fedezetére fordítja. Elszámolóegységek száma (13. Egyéni számlák összege 8. _________________________________ I HVG T B .17 százalékos terhet)... Az 1962-ben nevét.ezt a kedvezményt már év elejétől toztatni korábbi döntését. és új kedvezménye­ megadhatja. § (3)-(4) saját nevén folytathatja a tagsági jogviszonyt. A tagsági ok­ lapíthat meg azok részére. Nem választhatja tehát hogy a kedvezményezett hogyan férhet hozzá azt a megoldást..1%) 7. Egyéni számlák összege (7 . téve. Elszámolóegységek száma* 3.-1 1 . hogy 32. A munkáltató P én ztárta g h a lála . így a foglalkoztatónak a jut­ nek nyújtható. de azonos típusba tartozó pénztárak közt ményezett jelölésének módját..19-szorosa után számított 16 százalékos csak bizonyos „kiválasztott” munkavállalók (tehát 19.) 15. „A " számlaegyenlege (21. nem tehet különbséget.. A személyi jövedelemadóról viszonyban áll (nem teheti meg tehát. „A ” elszámolóegység­ növekm énye (17. 120.. százalékos) személyi jövedelemadót és 27 (tehát A pénztár az alapszabályában előírhatja.x m ... Egy egység értéke (1 8 .) 22. vagy rendszeres pénzbeli. az önkéntes egészségpénztári és választhat más juttatást. Összes tagdíjjóváírás 17..idő­ gasabb mértékű munkáltatói hozzájárulást ál­ pontjára visszamenő hatállyal. §-ában.001 Ft 500 500 Ft Január 12-én a pénztár 500 ezer forintos befektetési veszteséget szenved el a növekedési p o rtfo liób a n 11.és ön­ Nem vá lto zo tt.) 23. Elszám olóegység-növekm é n y (l6 . „A " tagdíjjóváírása 18. hogy részben vagy egészben átvállalja alkalmazottja tagdíjfizetési napon belül köteles intézkedni a kedvezménye­ kötelezettségét. hogy a pénztártag nyilatkozzon a foglalkoztatójának Nem vá lto zo tt. önkéntes önsegélyező pénztári hozzájárulások [Lásd az 1993/XCVI. hogy az egyik nyugdíjpénztár­ az egyéni számlához.] összegének pedig a minimálbér 30 százalékáig — . Az átálláskor „A” tagnak 500 ezer forint van a számláján.) 1 000 000 Ft 1 001 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1. 1 § (3) bekezdésében. Önkéntes kölcsönös pénztári tá­ mogató az a természetes vagy jogi személy. / n . évi CXVII.13) százalékos ehót kell fizetnie (összesen te­ a támogatói adomány legfeljebb 3 százalékát hát 51..fel­ és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. méghozzá a jelö­ A munkáltató az általános feltételeknél ma­ lés .58 ONKENTES PENZTA RAK 1 Példa elszámolóegységre épülő nyilvántartásra Választható portfóliós rendszert működtető ön­ kéntes nyugdíjpénztár 2012. [Lásd az 1993/XCVI. szám laöröklés pénztártípusonként (nyugdíj-. szeg után a kedvezményezettnek sem adót..és a maximumösszeget halála esetén követendő eljárást.it t a ja n u á r 1-je és U -a közö tti .

ha még egy évet vár.] zött kell felosztani. ja n u á r 1 -jé tő l. hogy a házipénztárból fizessék ki. Ha a pénztár ezt az alapszabályában le­ hetővé teszi. így a nyugdíjpénztári egyéni számláján felhal­ § (5) bekezdésében.] nyugdíjpénztárba. ha a befizetésük óta legalább tíz év eltelt).] mozott összeget akár egészségügyi szolgáltatásra. december 31-ét követő befizetésekből (azokat ugyanis a pénztártag csak akkor veheti fel.] Ha a pénztártag átlép egy másik önkéntes § (5) bekezdésében. [Lásd az 1993/XCVI. A tízéves várakozási idő letelte előtt igénybe vett nyugdíjszolgáltatást sem terheli személyi jövedelemadó. Az ügy­ vezetőnek a pénztárral munkaviszonyban kell állnia. törvény 19-28. így például járadék­ szolgáltató önkéntes nyugdíjpénztár ugyanak­ kora felhalmozás után a férfiaknak magasabb összegű életjáradékot állapíthat meg. A várakozási időtől és a tagsági jogviszony időtartamától füg­ getlenül sem terheli adó a pénztári szolgáltatást. más pénztárakra vonatkozó olyan megállapí­ tást. akkor az teljes egészében adóköteles. azt a 11.mértékű. akkor a jogosult kérheti azt is. gyógyszervásárlás támogatására. az igazgatótanács (it) és az ellenőrző bizottság. [Lásd az 1993/XCVI. hogy a továbbiakban nem fizet tagdíjat. de még a nyugdíjkorhatára elérését meg­ előzően felvett megtakarítása után . gváli yen nyeöse) >y n t. ha az állapotában legalább egy évig nem várható javulás . z egyes cafeteDndhat íjáruláelyette -óban. törvény 47. korhatár előtti ellátás. törvény 47. hogy nyugdíjat csak egy összegben vagy csak járadékként. de legalább a fele a szavazatát teljes bizo­ nyító erejű magánokiratba (vagyis kézzel írt és aláírt. §-ában.] -hogy ilékát rvény ’ben.] tehát r ező) írtag Ivezt azt. illetve géppel írt és tanúk előtt aláírt nyi­ latkozatba) foglalja. törvény 2. évi CXVII. illetve a kettő kombinációjaként fizet. [Lásd az 1993/XCVI. január 1-je előtt jóváírt.] Jogosultság n y u g d íjp én ztári szolgáltatásra Változás 2012.) [Lásd az 1$93/XCVI. A pénztártag tehát az irányadó korhatár betöltésekor. és összege nem csökken jelentősen.] Pénztárszervezet Nem vá lto zo tt. illetve az alapítókon kívüli . A munkaképességét legalább 50 százalékban elvesztő vagy legalább 40 százalé­ kos egészségkárosodást elszenvedett pénztártag. törvény 48. Az ellenőrző bizott­ ságnak rendszeresen ellenőriznie kell a pénztár gazdálkodását. hogy az átutalandó számlaegyenleg mekkora része származik a befektetési hozamból.részesült. törvény 18/A§-ában. Ez a határozat azonban csak akkor érvényes.a felvétel időpontjától függően fokozato­ san csökkenő hányad után kell jövedelemadót és 27 százalékos ehót fizetnie. ha a nyugdíjkorha­ tárt még nem töltötte be. A tagszervező e tevékenysége során nem kö­ zölhet ügyfeleivel megtévesztő információkat. telexes vagy e-mailes szavazással . [Lásd az 1993/XCVI. és köteles gondoskodni ügyfelei személyes adatainak vé­ [Lásd az 1993/XCVI. rokkantsági.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ lyósított öregségi. a juttatás 90 százaléka után kell adót fizetnie. [Lásd az 1993/XCVI. számvitelét. HVG I T B .a jóváírás időpontjától függetlenül . az egyösszegű kifizetést és a já­ radékszolgáltatást viszont csak akkor nem. a pénztár eredményes működéséért és a folyamatos ügyvitelért. és nem vesz igénybe szolgáltatást sem . Nem vá lto zo tt.és önsegélyező pénztárba.tehát megtakarítását a pénztárban hagyja erről azonban nyilatkoznia kell. A pénztár legfőbb szerve a (küldött)közgyűlés. január 1-jétől átalakított korhatár előtti nyugdíjak valamelyik formájában . ügyvitelét. ha a különb­ ségtételt biztosításmatematikai és statisztikai adatokkal tudja indokolni.tele­ fonos. Az it a pénztár ügyvezető szerve. törvény 2. törvény 16/A §-ában.] a§várakozási idő lejártát követő évben veszi fel. típu­ sú vagy formájú . illetve a 2007.] A pénztárnak a kifizetést a jogosult kérésének megfelelően postai úton vagy átutalással kell tel­ jesítenie. Nem jogosít az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás igénybevételére a rokkantsági nyug­ díj átalakítását követően folyósított vagy újonnan megállapított rokkantsági. A választott kifizetési módozatot az alapszabályban kell rögzíteni. ha a tagsági viszony legalább hároméves.] Az önkéntes nyugdíjpénztári tag az egyéni számlán lévő követeléséhez egy összegben és részletekben is hozzájuthat.és ehomentesen veheti fel.ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szoci­ ális Intézetnek igazolnia kell az úgynevezett várakozási idő letelte (azaz legalább tízéves tag­ sági viszony) előtt továbbra is átviheti az egyéni számláján lévő összeget az önkéntes nyugdíjpénztárból egészség.] Az önkéntes pénztár csak akkor nyújthat férfiaknak és nőknek eltérő . §-ában. illetve a felsorolt ellátások folyósítása esetén jogosult önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. átmeneti bányászjáradék. faxos. mint a nőké (így a férfiak valószínűsít­ hetően előbb meghalnának. A nyugdíjkorhatárt elérő tag egy összegben vagy járadék formájában s a kettő kombinációjá­ ban is hozzájuthat követeléséhez. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. mint hogy teljesen megkapnák felhalmozásukat).teljes egészében adó.is hozhat érvényes határozatot. § (3) bekezdésében. a pénztári könyvek vezetéséről. törvény delméről. ha a tag tébés rokkantsági nyugellátásra a szol­ gáltatás megkezdésekor szerzett jogosultságot.például elő­ rehozott. ztár ka- iy e | zan a növelt összegű öregségi. ha a máso­ dik évben. A pénztártag a nyugdíjkorhatár elérését köve­ tően megteheti azt is. balettművészeti életjáradék. a tízéves várakozási idő leteltét kö­ vetően. A várakozási idő letelte előtti „rész­ letfelvételre” csak háromévente van lehetőség (vagyis aki 2012-ben felvesz a követeléséből. a pénztár üzlet­ politikájának kialakításáról. §-aiban. 64/C§ (2) bekezdésében. valamint a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása. amely gondos­ kodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. (A rokkantsági nyugdíjban részesülő személy ed^ig jogosultságot szer­ zett önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. A határozatot nyolc napon belül meg kell küldeni a pénztár székhelyére.és ehomentes. ha a 2012. aki k eseti nzbeli l> hogy álható i pénzgi köríban. ezt 2015-ben teheti meg ismét). Eddig akkor szerezhetett a korhatár betöltését megelőzően jogosultságot.] A pénztár igazgatótanácsa ülés nélkül .] A nyugdíjpénztári tagnak a 2008. ozzá rnak jelö•idő¡ oki :(ek) nyát át is. Ihat- 11/A-B §-aiban. de tízéves várakozási ideje letelt. törvény 24. törvény 47/B § (3) bekezdésében. törvény 11. Ha a tízéves várakozási idő lejártát követő tíz évig nem nyúl a megtakarí­ tásához. ha az it-tagoknak a pénztár alapszabályában meghatározott há­ nyada. akkor az . szolgálati vagy korenged­ ményes nyugdíjban . szolgálati járandóság. illetve rehabilitációs ellátás folyósítása. [Lásd az 1993/XCVI.ONKENTES PENZTA RAK 59 K edvezm ényezett vagy örököshiányában munkaa pénztártag fe lhalm o zásáta p é n z tá r tagjai k ö ­ t. amely a tagok vagy a küldöttek összességéből áll. mivel a férfiak átlagos várható élettartama alacso­ nyabb. az elhagyott pénztár kö­ teles tájékoztatni a befogadó pénztárat arról.szolgáltatást. Ha a tag hozamként elszámolt összeget vesz ki. évben teljes egészében adó. Ha a megtakarítást (3) bekezdésében. A pénztár a felügyelettől kapott jogerős te­ vékenységi engedély birtokában kezdheti meg a pénztártagok tagdíjainak fogadását. [Lásd az 1993/XCVI. törvény szerint . munkaképtelenségi járadék. a juttatás 80 száza­ léka után. rokkantsági nyugdíjsegély. Ezentúl a nyug­ díjkorhatár betöltésével azonos megítélés alá tartozik az önkéntes nyugdíjpénztári tag részé­ re folyósított öregségi nyugdíj. és így tovább. 'tári táily. ő a felelős a közgyűlés és az it határoza­ tainak végrehajtásáért. illetve a já­ radékszolgáltatás időtartama legalább három év.más tagok felvételét. A pénztár szervei a közgyűlés. amely azokra nézve hátrányos. § (5) bekezdésében.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. A pénztár választhat. illetve egész­ ségkárosodás vagy keresőképtelenség esetén járó pénzbeli ellátásra fordíthatja. hogy állalók rulást).] [Lásd az 1993/XCVI.

A PSZÁF a nyugdíjpénztárak által február 28-áig bejelentett adatok alapján március 15-éig . Az utóbbiakat a tárgyévről szóló bevallásban kell szerepeltetni és az adófizetés határidejéig megfi­ zetni. tehát legkésőbb egy. (Eddig a pénz­ ügyi évet követő 150 napon belül. törvény 3. vagyis zárolja. kormányrendelet 30. a kedvez­ ményezett is csak ezen igazolás bemutatásával kezdeményezheti a lekötés megszüntetését.kell tartalmaz­ nia. [Lásd az 1993/XCVI. kormányrendelet 21/D §] fizeti ve a belül minc nekr utaln A: szert fordt az lej bejei zettji átlép utalá azig köve lül kt A amé: -a tál Közi juka ahor ahol honi kötél Tagi lekötés h ite lfe d e ze tre Nem v á lto z o tt. hogy a hitel fedezetéül szolgáló összeget a pénztár tagi lekötésként tartsa nyilván. tehát május 31-éig kell a közgyűlés elé terjeszteni. a panaszról jegyzőkönyvet kell felvennie a pénztárnak. akkor a jóváírástól számított tíz évig a kivét idő­ pontjában érvényes adószabályok szerint adózik utána. A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszokat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia.R E . Az önkéntes pénztárnak min­ den évben egyéniszámla-értesítőt kell küldenie a pénztártag részére. § (1) bekezdésében. lejárati ideje pedig legfeljebb 12 hónap lehet. fennálló tagi lekötés esetén. A könyvszakértővel hitelesített pénztári beszámolót a pénzügyi évet követő ötödik hónap végéig.] Ha a hitelező bank a tagi lekötés terhére igényt érvényesít. hogy a pénztártagok részére nyitott ügy­ félszolgálati irodában vagy a pénztár székhe­ lyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett panaszokat. [281/2001. 268/1997. az úgynevezett vagyonnövekedési mutató pénz­ tárak által j elentett értékét is. H atáridők Változás 2012.vagy ha a tag a nyugdíjkorhatárt betöltötte -. illetve szolgáltatás formájában csak akkor veheti fel. E lekötésre a pénztártagnak csak akkor van lehetősége. § (7). ha a tagsági jogviszony bármilyen okból (például másik pénztárba átlépés miatt) megszűnik. és a hátralékot a pénztárnak az egyéni számláról kellett leemel­ nie. elektronikus (e-mailes vagy internetes) elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. hirdeté­ seiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csatornán is csak így teheti közzé. ja n u á rl-jé tő l. Nem adható viszont tagi kölcsön fenn­ álló tagikölcsön-tartozás. A nyugdíjpénztárból a tag tízéves várakozási idejének leteltét követően. Ha erre nincs lehetőség . melynek az egyéni számla év végi záróegyenlegét. A hitelfedezetként szolgáló. de­ cember 31-e után jóváírt befizetések nyugdíjkor­ határt megelőző felvétele esetén az adókötelezett­ ség keletkezése és mértéke az egyes befizetések időpontjától függ. [281/2001. átlépési szándékát. és nincsen tagikölcsön-tartozása.] A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. a pénztártag vagy annak ha­ lála esetén a kedvezményezett részére az egyéni számlán lévő összeg maximum 85 százalékát utalhatja át. ha előtte a lekötéssel biztosított követelés megszűntének igazolása mellett . 11. hirdetéseiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csator­ nán csak úgy teheti közzé az előző évben elért ho­ zamrátáját. Panaszkezelés. Ez azt jelenti. § (2). vagy két nappal május 31-e előtt kellett ezt megtenni. A tízéves átlagos hozam­ ráta mellett a felügyeletnek ugyanabban az idő­ pontban nyilvánosságra kell hoznia az egy főre jutó vagyon alakulását mérő hozamrátamérték. Telefo­ nos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munka­ nik vagy vagy a nyi forin utalí ző pt forin 29. írásbeli panasz esetén ugyancsak az annak közlésétől számított 30 na­ pon belül kell a megindokolt választ a pénztártag részére megküldeni. § (3) d) pontjában. valamint a tagsággal összefüggő egyéb pénz­ ügyi folyamatokat . Ha a nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszert működtet. ha a tízéves várakozási idő letelt . Az egyéni számla megterheléséről a pénztárnak jövedelemigazo­ lást kell kiállítania. § (2) bekezdésében.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . 47/B § (3) bekezdéseiben. Előtte azonban rendelkeznie kell arról. Ha a pénztártag meghalna. [Lásd az 1998/LXVI. továbbá ha a tag már bejelentette a pénz­ tárnak kilépési.elsí sem keze H V G |T B . törvény 40.a pénztárak teljesítményének bemutatásaként . a pénztártagnak adót és ehót kell fizetnie utána.az előző évi nettó (tehát a be­ fektetési költségek levonásával számított) hozam­ ráta mellett az előző tíz év átlagos hozamrátáját is nyilvánosságra hozza. §.] Nyugdíjpénztári tagi kölcsön akárhány ízben nyújtható. Ha tehát az összeg adóköteles. 47. Összege nem haladhatja meg a köl­ csönfelvétel időpontjában a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg 30 százalékát. [281/2001. hogy az egyes portfoliók vagyona a pénztári összvagyon mekkora hányada. vagy­ is a pénztár ilyenkor is csak az egyéni számla N a táj von! forin azal a mű mar. Nem adható tagi kölcsön akkor sem. továbbá 27 száza­ lékos ehót kell fizetnie utána. [Lásd az 1993/XCVI. törvény 29/A §-ának (2) bekezdésében. lekötött (zárolt) összeget a tag a későbbiekben a várakozási idő letelte utáni kifizetésként. A pénztár a tájékoztatóiban.) [Lásd az 1993/XCVI. Ha a tagi kölcsörft a tag felszólítás ellenére sem fizeti vissza. amit a tagnak kell megfizetnie.például a még vissza nem fizetett tagi kölcsön összegét . kormányrendelet 27. és azokat a tájékoztatóiban. § (l)b ) pontjában. a hátralék összegét s a pénz­ tár költségeit a pénztár leemelheti a tag egyéni számlájáról. akkor az adóköteles rész például egy 2008-as befizetés esetében 2029-re „fogy el”. 25. törvény 29/A §-ában. akinek adóelőleget. mintha a pénztártag felvette vol­ na az összeget. évközi pénzforgalmát. valamint a tárgyévben elszámolóegységre épülő rendszert nem mű­ ködtető nyugdíjpénztárnak június 30-áig kell elküldenie a számlaértesítőt.27 szá­ zalék eho terheli. (3) bekezdésében. • * [Lásd az 1993/XCVI. ü gyfélszolgálat Nem vá lto z o tt. azt adózási szempontból úgy kell tekinteni. A nyilvánosságra hoza­ tal során a pénztárnak és a felügyeletnek is fel kell tüntetnie. de még a nyugdíjkor­ határa elérése előtt felvett megtakarítás adóköte­ les részét . A tárgyévben már elszámolóegységes rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a számla­ értesítőt a tárgyévet követő év február 28-áig. törvény 2.60 ÖNKENTES PENZTA RAK A nyugdíjpénztári egyéni számlán 2007. önkéntes önsegélyező pénztárnak. A felügyelet is csak ilyen bontásban hozhatja nyilvánosság­ ra a hozammutatókat. a hozammutatókat csak vá­ lasztható portfoliónként kell a felügyelet részére jelentenie. Ha az önkéntes nyugdíjpénztár nem működtet elszámolóegységre épülő nyilván­ tartási rendszert. hogy ha a tagi számlán jóváírt összeget utóbb a tag felveszi. Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja banki hitel felvétele esetén fedezetként fel­ ajánlhatja egyéniszámla-egyenlegéneklegfeljebb 50 százalékát. A leemelt hátralék a hátralékos tag jövedelme. hogy csak a tízéves mutatókat teszi közzé. törvény 46. § (3). ha egyúttal azonos méretben (példá­ ul azonos betűnagyságban) megjelenteti az előző tíz év átlagos hozamrátáját és vagyonnövekedési mutatóját is. 13. Nyugdíjpénztári tagi kölcsön csak a várakozási idő harmadik évét követően nyújtható. Ugyanez érvényes arra az esetre is. ha a tag korábban nem fizette vissza felvett kölcsönét. kormányrendelet 24.az adókötelezettség mellett . [Lásd az 1993/XCVI.] összí H o zam m utatók nyilvánosságra hozatala Nem v á lto z o tt. §] E g y éniszám la-értesítő Nem v á lto zo tt. A pénztár megteheti viszont.kezdeményezi a lekötés meg­ szüntetését. Ha a befizetéstől eltelt a tíz év várakozási idő. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megkülde­ ni a pénztártag részére. önkéntes egészségpénztárnak.] Nem vá lto zo tt. szán A tett \ -a ni . §) Tagi kölcsön Nem v á lto z o tt. mert a pénztárnak az adott ügyben más szerveket is meg kell keresnie -. § (11) a) pontjában.például azért.] napján 8 órától 20 óráig.

K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . illetve a tagok befektetési hozamából korlátozottan vonható le költség. Induláskor 1 forint egy egység lesz. így 2011. hogy a szolgáltató érvényesíti az adatvédelmi előírásokat. kormányrendelet 21/A § (2)] 25. A kiszervezésről szóló szerződés­ ben rendelkezni kell arról. 268/1997.Ezt a pénztárnak a bejelentéstől. adó­ számmal. valamint a tag átlépésével kapcsolatos pénzkifizetést vagy át­ utalást tehát a szabályzatában meghatározott (de az igénybejelentést legfeljebb tíz munkanappal követő) fordulónap után nyolc munkanapon be­ lül kell teljesítenie. a likviditási az átmenetileg szabad pénzeszközök gyűjtésére s a pénztári fizetőképesség biztosítására szolgál. hogy az egyes évi rátákat a pénztári aktuális. 2002 elején „A” pénztártag egyéni szám­ lájának egyenlege 400 ezer forint. Ebben a hozamrátákat úgy átlagolják. vala­ mint az annak használatából adódó biztonsági kockázatokat a tervezési. Az elszámolóegységes nyilvántartási rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a kifizetés fordulónapját úgy kell meghatároznia. hogy a követelése.5 százalékkal nő. (A tagnak csak az egységei darabszámát és egy egység aktuális árfolyamát kell összeszoroznia ahhoz. s hogy a szerződést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. adatfeldolgozását.] P énztári alapok.elszámolt vagyonkezelési költség sem együtt. [Lásd az 1993/XCVI. §-ában. törvény 40. Ebben meg kell határozni a pénztár által mlíködtetett információs rendszer­ rel szemben támasztott követelményeket. éves beszámoló­ jukat pedig a tárgyévet követő év június 30-áig a honlapjukon is. 2011-ben a 8 százalékos negatív hozam (veszteség) miatt 187 ezer forinttal mérséklő­ dik a megtakarítása.) [Lásd az 1993/XCVI.például mert a tag átlép másik pénztárba vagy ha a tag felveszi megtakarítása egy részét vagy egészét. Egészségpénztári és önsegélye­ ző pénztári jogviszony megszüntetésekor 4 ezer forint vonható le a felhalmozott megtakarításból. A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására. a működési a költségek fedezetére.8 százalékát). február végén jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. az a feletti részének pedig 6 százaléka vonható le a működési és a likviditási tartalék javára. In fo rm a tik a i előírások Nem v á lto z o tt. továbbá hogy a kiszervezett tevékenységet végző hoz­ zájárul. § (5)-(6) bekezdéseiben. törvény 36. [281/2001. egy tagra jutó átlagos vagyonnal . s ezek adatait a PSZÁF is közli a honlapján.] tfóliós sak vá- Számlalezárási költség N vá lto zo tt. Eszerint a tagdíj évi 10 ezer forintig terjedő részének legfeljebb 10 százaléka. lennie kell legalább mérlegképes könyvelői képesítésű alkalmazottjának. a megbízott­ nak minden olyan személyi és tárgyi feltételt teljesítenie kell.százalék (tehát 8 8 százalékos veszteség). Ha a pénztárnak nincs internetes honlapja. beszerzési. 2011-ben azonban 8 százalékos veszteséget. [Lásd az 1993/XCVI. 2002-2011 közötti. járadékszolgáltató pénztár esetén pedig aktuáriusának. akkor e közzététel kizárólag a PSZÁF kötelezettsége. A rendszerkoc­ kázatokat legalább kétévente felül kell vizsgálni. vagyis befizetéseit .hatványszámításos képlet alapján .a könyvvizsgálói záradékkal együtt . úgy. vagyis tízéves átlagos hozamrátája pedig 7 százalék (vagyis tíz év átlagában ilyen hoza­ mot ért el). eszerint a pénztár 2012.j belül kell megtennie. évi 12 százalékos hozama eredményeként megtakarítása ez év­ ben 240 ezer forinttal emelkedik. hogy a pénztár áttér az úgynevezett elszámolóegységre épülő nyil­ vántartási rendszerre. sem külön-külön nem haladhatja meg a tárgyévi kezelt átlagvagyon 0. A rendszer bevezetését követően a tag a tagdíjbefizetéseivel egységeket „vásárol”. A pénztáraknak a pénztári beszámolót és a mérleget . így 2 millió 340 ezer forint lesz.] HVG | T 8 . A vagyonkezelővel kötött szerződésben rögzí­ tett vagyonkezelési díj és a nyugdíjpénztár által . végi záróegyenjpge 2 millió 253 ezer forint. hogy az legfeljebb tíz munkanappal követheti az igény bejelentését.közzé kell tennie a honlapján. §] c Tagdíjból levo n h ató költségek Nem v á lto z o tt. f iz e t h e t i k i . illetve vagyonrész után . ó pénz- Az önkéntes nyugdíjpénztári igazgatóta­ nács bármikor dönthet úgy. törvény 49. A befizetett tagdíjból. Ha a tagsági jogviszony megszű­ em nik . amely a pénztárra elő van írva. törvény 49/A § (5)-(8) bekezdéseiben. vagyis az elszámolóegység induló árfolyama 1forint. törvény 40/D §-ában. végi záróegyenlege további 100 ezer fo­ rinttal emelkedik. A pénztártagok vagyona átlagos növekedésének mérésére 2009-től a vagyonnövekedési mutató szolgál. A 2010-ben teljesített tagdíjbefizetések következtében 2010. A pénztár 2012. A maradékot a pénztárnak minden esetben az átutalási igény bejelentésé­ nek negyedévét követő 50 napon belül kell majd utalnia. § (2). 2010 elejére egyenlege 2 millió forintra nő. a felhalmozott megtakarításból a nyugdíjpénztár költségként legfeljebb 3 ezer forintot vonhat le. Az elszámolóegység árfolyamát a pénztári be­ fektetések hozamai növelik (a tagdíjbefizetések nem). a pénztári befektetések 2010.] Ha a pénztár másra bízza (kiszervezi) ada­ tai kezelését. [Lásd az 1993/XCVI. amit csak részben kom­ penzál a 100 ezer forintos tagdíjbefizetés.a maga kezelte vagyon.bármilyen napra essék is az . üzemel­ tetési és ellenőrzési fázisokban.a befektetésijegy­ vásárlással analóg módon .ÖNKENTES P ENZ TA RAK 61 '-mailes ábbrais ö s s z e g é n e k legfeljebb 85 százalékát utalhatja át. A pénztárak további alapokat is létrehozhatnak (például egyes kockázatok kezelésére).5 százalék. hogy munkáját a pénztár és a PSZÁF ellenőrizze.egységekké konver­ tálva írják jóvá egyéni számláján. hogy a tízévi át­ lagos vagyonnövekedési mutató 6.súlyozzák. vag/is egyéniszámla­ egyenlege értékét meghatározza.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Önkéntes nyugdíjpénztár 2002-ben 5 száza­ lékos hozamot ér el. A pénztárnak kötelező fedeze­ ti. az 5 szá­ zalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 20 ezer forinttal gyarapszik. illet­ v e a jogosultság igazolásától számított 15 napon törvény ésében. vagyon Nem v á lto z o tt. 49/E§-ában. A pénztáraknak külön szabályzatot kell készíte­ niük az informatikai rendszer ellenőrzéséről. [Lásd az 1993/XCVI. A hozamot az egység árfolyamváltozása jeleníti meg. A pénztártag vagy a kedvezménye­ zettje részére járó kifizetéseket.] atala íztárak alapján nyének iát a behozamátájátis hozainaz időgy főre Tiérték. és ezen felül a felvett összeg utalási költségét.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell közzétenniük. törvény 40/C§-ában. ezt a pénztárnak minden munka­ napra és a hónap utolsó napjára . A fenn­ maradó összeget teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. 2003-2009-ben a hozam 20 szá­ zalékos nyereség és 18 százalékos veszteség között ingadozott. hogy 2011. működési és likviditási alapokat létrehoznia. A pénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályza­ tot kell készíteniük. A tízévi 7 százalékos átlagos hozamráta mellett tehát „A” pénztártag vagyona átlago­ san évi 6. február végén azt is jelenti a felügyelet részére. §-ában. hogy az egyes évek hozam­ rátája azonos súllyal szerepel. évi hozamrátája . [Lásd az 1993/XCVI. így például rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges irodahelyiséggel. 2010-ben 12 százalékos hozamot. A rendszer elin­ dításakor a tag addig felgyűlt számlakövetelését is egységekben fejezik ki. valamint hogy szerződéses tevé­ kenysége során ő a felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. nyug­ díjpénztár esetén befektetési szakértőjének. kormányrendelet 29.

Adózási szabály: Az adóhatóság a ma­ gánszemély nyilatkozata alapján. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az önkéntes pénztárnak a számlájára tel­ jesíti az adóhatóság. sz. 84/M § Jövedelem. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011.04 százalékos) adót és a 27 százalékos elíót (tehát 32. év adóbevallásában tett nyilatkozat.önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011.jogcímek szerint megbontva . mell.04 százalékos) adót és a 10 százalékos eho-t (tehát 11. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül. eho-tv 3. A hozzájá­ rulásban részesülő pénztártag előzetes nyilatkozatban köteles közölni a m un­ káltatóval. A dózási szabály: Az önkéntes pén z­ tártagnál (akinek az önkéntes pénztári számláján jóváírták): a jövedelem kiszá­ mításakor nem bevétel. legfeljebb 300 ezer fo­ rinttal. § (3) a)-b). eho-tv. Az átutalt összeg egyik esetben sem halad­ hatja meg az összevont adóalapra eső. az önkéntes kölcsönös bizto­ sítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. § (1) j) jb) Jövedelem.13 százalé­ kot). március 1-jei vissza­ lépés esetén. utólagos utalás esetén pedig az utalás hónapjának a kötelezettségeként kell bevallani és ki­ fizetni az adót. 1. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak m inősül.62 | Ö N K É N T E S P É N Z T Á R A K Önkéntes pénztári adózás 2012-ben Személyi jövedelemadó 7.igazolnia kell a ren­ delkezési jogosultságot megalapozó be­ fizetés-jóváírást. jogcím: Az önkéntes pénztár átutalása más önkéntes pénztár­ ba (átlépéskor. az adóévben egyéb jövedelemnek minősülő összeg. Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. A teljesítés során az szja-törvény 44/A §-ának szabályait kell megfelelően alkalm azni. (1) d) Jövedelem. adókedvezményekkel csökkentett adót. 69. Előre történő uta­ lás esetén . jogcím: Az egyéni vállalkozó alkalmazottja javára a pénztárba fizetett munkáltatói hozzájá­ rulás és közterhei. § (1) f). Adózási szabály: A pénztári tagoknál (akiknek az önkéntes pénztári számláján jóváírták) a jövedelem kiszámításakor nem bevétel.9 százalékot). március 1-jei vissza­ lépés esetén. Adózási szabály: A visszalépő tagi ki­ fizetések önkéntes pénztárba utalt öszszegének kiegészítése az átutalt összeg 20 százalékával. A kiegészítés az összevont adó­ alap adójának adókedvezménnyel és az szja-törvény 44/A-C §-ai szerinti (tehát önkéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossági számlára teljesített tagi befizetés utáni) átutalással csökkentett összegé­ nek erejéig teljesíthető. jogcím: A magánsze­ mély nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt. Jövedelem. § (1) ba) Jövedelem. Megjegyzés: Kivéve az alapszabály sze­ rint egyéni számlán jóváírt saját befize­ tés. ha azt az adóigazgatási előírások szerint igazolják. Adózási szabály: Költségként elszámol­ ható. jog­ cím : Önkéntes pénztár által egyéni számlán jóváírt támogatói adomány és más összegek (kivételekkel). jogcím: Önkéntes pénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. § (4). évi utalást is . ahova a visszalépő tag kifizetését utalták. illetve a pénztártag halála esetén a kedvezményezett rendelkezése alapján). Megjegyzés: Az adó a hozzájárulást befizető munkáltatót terheli. A pénztártag nyugdíjpénztári vagy egészség. jogcím: A magánszemély tag befizetése és az egyéni számláján jó­ váírt. illetve 130 000 Ft.és önsegélyező pénztári befizetése és jóváírása után az átutalás összege maximum 100 000 Ft. ' 46. illetve ha a magánszemélynek adótartozása van. jog­ cím: A magánszemély javára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító­ pénztári m unkáltatói hozzájárulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulásnak a minimálbér 50 százalékát. HVG I T B . A hozzájárulást a kifizető több hónapra előre vagy legfeljebb három hó­ napra utólag utalhatja. hogy az adóévben más mun­ káltató nem fizetett be a javára hozzájá­ rulást. de maximum évi 120 000 Ft-ot. Az öregséginyugdíj-korhatárt 2020. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1. Az átuta­ lás alapja a 2011. jogcím: A magánszemély ja­ vára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári munkáltatói hozzájá­ rulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulás­ nak a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó. jogcím: Önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének hiá­ nyában a pénztári tagok egyéni számlái­ nak javára jóváírt összeg. § (1) e) Jövedelem. 71. 84/L § Jövedelem. Adózási szabály: A kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számláján a jóváírás megtörténik) a jövedelem ki­ számításakor nem bevétel.beleértve a 2011. 11. § (l)-(2). § (2) d) Jövedelem.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. 28. eho nem terheli. valamint az egészség. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések. Az átutalást az adóha­ tóság a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések szerint.a juttatás közölt hónapjának. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1. 70. § (1) j) ja) Jövedelem. Adózási szabály: Nem terheli adóelőleg (és eho sem). 7 § (1) j) jb) Jövedelem. az a jóváírás.5. az ál­ tala meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számlára utalja az adóévben a magánszemély által befize­ tett összeg 20 százalékát. eho-tv 5.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ha az egyéb jö­ vedelemnek minősül (például támogatói adomány). a fedezeti alapból történő befektetések hozama (ideértve az értéke­ lési különbözetet is). A dózási szabály: Az önkéntes pénz­ tártagnál vagy a kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számlájára átutalták): a jövedelem kiszámításakor nem bevétel.és önsegé­ lyező pénztárba együttesen a m inim ál­ bér 30 százalékát meg nem haladó része.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. 44/A § Jövedelem. január 1-je előtt betöltők esetében a fel­ ső határ 150 000. jogcím: Az önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének ren­ delkezése alapján a kedvezményezett egyéni számlája javára jóváírt összeg. § (4) Jövedelem. ennek kiegyenlítését követő 30 na­ pon belül teljesíti. vagy amelynek a forrását más jövedelemként kell figye­ lembe venni. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak minősül. 7.és önsegélyező pénztári hozzájárulás ese­ tén pedig az együttes befizetésnek a mi­ nimálbér 30 százalékát meghaladó része. amelyet bevételként nem kell elszámolni. 3. 7. egészség. Megjegyzés: A pénztárnak .

3 Jövedelem. jogcím: Egyéni számlán a fedezeti alapból történt befek­ tetések hozamaként jóváírt összeg (ideért­ ve az értékelési különbözet figyelembevé­ tele alapján jóváírt összeget is). Megjegyzés: Nem adómentes az egészségés önsegélyező pénztári életmódjavító szolgáltatás. sz. A pénztárnak kell megfizetnie a tagot terhelő adóelőleget. eho-tv. Az átutalt összeg nem ha­ ladhatja meg az összevont adóalapra jutó. 1. hogy a lekötés a rendelkezé­ si jogosultságot megalapozó adóévben történt. 28. valamint az adóbevallás be­ nyújtási határidejéig megfizetni. Az egyéni szám lán 2007. ha adómentesnek minősül. Adózási szabály: A lekötés utáni. 11. az általa megjelölt önkéntes pénztári szám­ lára átutalja. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár egyöszszegű kifizetése a várakozási idő lejártát követően. Adózási szabály: Adómentes. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia az adóelőleget. adókedvezményekkel csökkentett adót. egyé­ ni számlán jóváírt adóhatósági átutalási összeget húsz százalékkal növelten kell az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani. 28. B) 3. valamenynyi önkéntes pénztári tagi befizetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020.5. sz. annak 130 000. 1.5. Adózási szabály: Adómentes bevételnek minősülnek. december 31-e után jóváírt tétel esetén a jóváírás naptári évét követő 10. Adózási szabály: A lekötött összeg 10 százalékát. § (1) e). eho nem terheli. § (1) e). § (11) c) Jövedelem. eho-tv 5. jogcím: A befize­ tett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (sze­ mélyi jellegű egyéb kifizetés). 28. A kifizetés adó­ köteles része után 27 százalékos ehót kell fizetni. jogcím: Az önkén­ tes kölcsönös biztosítópénztár által a ked­ vezményezett részére kifizetett összeg. 44/A § (4) Jövedelem. évtől a kifizetés teljesen adómentes). Azt megelőző kifizetés esetén az adott tétel 100 százaléka egyéb jövedelemnek számít (tehát adóköteles). eho-tv 11. mell. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. valamennyi önkéntes pénztári tagi befi­ zetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. mell. hogy a szolgáltatást a rendelkezési jogosultságot megalapozó adóévben igénybe vették. Megjegyzés: A lekötött összeg feltörése mi­ att nem kell ehót fizetni. 44/A § (1) c) ca) Jövedelem. jogcím: Egész­ ségpénztári tag által igénybe vett. B: járadék. 6. Megjegyzés: Az egészség. Megjegyzés: A: ha a tagsági viszony a kifi­ zetést megelőző harmadik évben vagy azt megelőzően kezdődött. Az átutalt összeg nem haladhatja meg az összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét. § (11) a) Jövedelem. § (1) d). § (1) b) Jövedelem.és önsegé­ lyező pénztárból jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás. Adózási szabály: Költségnek.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztá­ ri számlára utalásával és a prevenciós szolgáltatások utáni átutalással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia és megfizetnie a pénztártagot terhelő adót. jogcím: Ha a pénztár ki­ egészítő vállalkozási tevékenységből szár­ mazó bevétele nem haladja meg a pénztár összes bevételének 20 százalékát.4 Jövedelem. jogcím: Egészségpénz­ tári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg lekö­ tésének akár részbeni megszüntetése (feltörése).és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztári számlára utalásával és az egészség.és önsegélyező pénztári tagok által igénybe vett életmód­ javító szolgáltatások ellenértéke egyéb jö­ vedelem. d) Jövedelem. a felhalmozási időszakban. 7. B: ha legalább há­ rom évre állapítják meg. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. 44/A § (1) c) eb) Jövedelem. eho terheli. § (8). január 1-je előtt betölti. az ezt követő években folyamatosan továb­ bi 10 százalékponttal csökkenő mértéke adóköteles ( a ll. 3. az önkéntes kölcsönös bizto sítópé nztá­ rakról szóló törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértéke (az adóigazgatás szabályai szerinti igazolás alapján). az általa megjelölt önkéntes pénztári számlára átutalja. jogcím: Egész­ ségpénztár által nyújtott kiegészítő egész­ ségbiztosítási szolgáltatások és az önse­ gélyező pénztár által nyújtott kiegészítő önsegélyező szolgáltatások. kifizetés és jóváírás 1. mell. január 1-je előtt betölti. C: mindig. .és önsegélyező pénztári szabályok 28. mell. § (1) b). jogcím: Az önkéntes egészség. jogcím: Egész­ ségpénztári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg (az adóigazgatás szabályai szerinti igazo­ lás alapján). Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül. sz. és a pénztártagnak kell megfizetnie az ehót. megvál­ tozott munkaképesség miatt keletkezett ellátás esetén). jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár nem adómentes nyugdíjszolgáltatása. Adózási szabály: Adómentes. Adózási szabály: Adómentes. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság^ magánszemély nyilatkoza­ ta alapján. mell. Az egészségpénztárnak iga­ zolnia kell. 6. e) Jövedelem. eho-tv 5. ráfordítás­ nak minősül. a várakozási időt követő második évben 90 százaléka. egészségkárosodás. Az egészségpénztár­ nak igazolnia kell. Jövedelem. évet kell a várakozási idő lejárta évének tekinteni. eho nem terheli. kivé­ ve. sz.Ö N K E N T E S P E N Z T A R A K ! 63 Pénztári szolgáltatás. 1. és az első három évben a járadék éves szinten nem csökken jobban az előző évi összeg 15 százaléká­ nál. illetve 150 000 Ft). § (1) c) Jövedelem. sz. Adózási szabály: A várakozási idő lejártá­ nak évében és az ezt követő esztendőben a kifizetés 100 százaléka. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. jogcím: Az önkéntes nyugdíjpénztár szolgáltatása (A: egyösszegű nyugdíj.és önsegé­ lyező pénztár által kifizetett összeg. aa) Jövedelem. Egészség. illetve 150 000 Ft). Adózási szabály: Az igénybe vett szol­ gáltatás ellenértékének 10 százalékát. adó­ köteles. C: rokkantság. annak 130 000. 6. Társasági és osztalékadó 20. a tagnak kell megfizetnie az ehót. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság a magánszemély nyilatkozata alapján. Adózási szabály: Adómentes. jogcím: Az önkéntes egészség.és önsegélyező pénztári lekötés utáni átuta­ lással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft.

megjelölt önkéntes pénztári számlára utalja. Ha a pénztártag végelszámoláskor másik pénztárba lép át. azaz 2012-ben tagonként 27 900 forin­ tot.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét képező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már vásárolt). Magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár szét­ válhat önkéntes nyugdíjpénztárra és magánnyugdíjpénztárra. a közösségi szol­ gáltatásként nyújtott támogatásoknál csak kate­ góriákat rögzít. törvény 45/B§ (1). Az első közgyűlésen az átala­ kulási szándékról kell és lehet határozni. ■hátramaradottak segélyezése halál esetén..befizetés terhére.] Az önkéntes nyugdíjpénztárak több elté­ rő kockázatú portfolióba is befektethetnek. megszűnés Nem v á lto z o tt. ■látássérült. az ön­ segélyező pénztári tagok is rendelkezhetnek ar­ ról. « • [Lásd a 1993/XCVI.] Az önkéntes nyugdíjpénztár magánnyug­ díjpénztárral is egyesülhet.] Felszámolási eljárás indul. törvény 50. ■a vakvezető kutya költségeinek támogatását. hozamként a működési költségek fedezetére szolgáló tartalék terhére kell az ingatlanértéke­ lő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia. Végelszá­ molásos megszűnésről kizárólag a közgyűlés dönthet. az átmeneti jára­ dék. Nem korlátozza azonban várakozási idő az önsegélyező pénztár finanszírozta szolgál­ tatások közül ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának ártámogatását. melyik pénz­ tárban folytatják tagságukat. törvény 44/A-B §-aiban. vagyis adó. [Lásd az 1993/XCVI.a tagi egyéni számla'megterhelésével is ad­ ható. ■a vakoknak készült speciális könyvek vásár­ lásának támogatását. törvény 50/B § (l)g ) pontjában. a baleseti táppénznek. A szolgáltatá­ si tartalék terhére finanszírozott úgynevezett közösségi szolgáltatások várakozási idő nélkül igénybe vehetők. ■tanévkezdési (beiskolázási) támogatás. törvény 50/B § d). A tagok követelése csak a felszámolási eljárás költségeinek kifizetését követően egyenlíthető ki (a nyilvántartott egyéniszámla-egyenlegükkel arányosan). 69/A §-ában.] Önsegélyező pénztár nevelésiév-kezdési. vala­ mint 50/D§ c)-cc) pontjaiban. valamint a rendszeres szociális já­ Á talakulás. törvény 38/A § (3) bekezdésében. [Lásd az 1993/XCVI.) [Lásd az 1993/XCVI.] Csakúgy. Az önsegélyező pénztárak ál­ tal nyújtható szolgáltatások: ■gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások. ■a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatását. [Lásd az 1993/XCVI. § (2) bekezdésében. ■munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások. a rokkantsági ellátást és a bányászok egészség­ károsodási járadékellátását is kiegészítheti. ■tűz. tanévkezdési (beiskolázási) támogatásként a minimálbér 30 százalékáig terjedő összeget adhat.] Nem v á lto z o tt. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalékával növelten kell az adott évről szóló bevallásban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig be­ fizetnie.) [Lásd az 1993/XCVI. törvény 45-45/B §-aiban. azokon belül a pénztár döntheti el. törvény 49/A § (1)~(2) bekezdéseiben.] Az önsegélyező pénztárak a szolgáltatáso­ kat valamennyi egyéni számla egyidejű meg­ terhelésével képzett úgynevezett szolgáltatási tartalékból is finanszírozhatják. természetgyógyászati szolgáltatás. vagy ha az eljárást a felügyelet kezdeményezi (mert például a pénztár műkö­ désének súlyos szabálytalansága másként nem orvosolható.és ehoköteles jövedelemnek számít). hogy egyéni számlájuk melyik portfolióhoz tartoz­ zon.az adóbeval­ lásban . törvény 50. törvény 50. A kiegészítés .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . a terhességi-gyermekágyi se­ Önsegélyező p é n ztá ri szolgáltatások Változás 2012. Ha a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”. a rá jutó vagyonrészt átviheti oda. törvény 42. ja n u á r 1 -jé tő l. munkál­ tatói vagy támogatói . (4) bekezdéseiben. tehát annak terhére szol­ gáltatást vesz igénybe. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása. Ebben az esetben a lekötött összeg 10 szá­ zalékát az adóhatóság a tag által . vagy egy összegben is felveheti (az utóbbi esetben a kifizetés nem minősül pénz­ tári szolgáltatásnak. [Lásd az 1993/XCVI.] Pénztár szétválásakor a pénztártagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról.6k ONKENTES PENZTARAK Az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendel­ kező önkéntes nyugdíjpénztárakban az eszkö­ zöket naponta kell piaci áron értékelni. törvény 50/B §-ában. a má­ sodikon a vagyonmérleg-tervezeteket. ■betegséghez. [Lásd az 1993/XCVI. A pénztártagok ekkor választhatnak. Az önsegélyező pénztárak valamennyi szol­ gáltatásukat finanszírozhatják közösségi szol­ gáltatásként (közösségi szolgáltatás továbbra is az egyéni számlák terhére létrehozott tartalék­ ból finanszírozott szolgáltatás). [Lásd az 1993/XCVI. de ilyen eset az is. és a pénztár az összeget a tag egyéni számláján jóváírja. ami nyomán ma­ gánnyugdíjpénztárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár jön létre. ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának ártámogatása. (A szolgáltatás a tanév első napját megelő­ ző vagy az azt követő 60 napon belül kiállított számla alapján vehető igénybe. § (1) bekezdésében.és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek. Az ellátások megszűnése miatt már nem egészítheti ki viszont a pénztár a rokkantsági. mint az egészségpénztári. §-ában. törvény 44.] §( H V G |T B . [Lásd az 1993/XCVI.legfeljebb a kiszámítás alapjáig . [Lásd az 1993/XCVI. Nyilatkozat hi­ radék ellátásokat. illetve felszámolással szűnhet meg. Az önsegélyező pénztár ezentúl a rehabilitációs ellátást. [Lásd az 1993/XCVI. törvény 49/B-D §-aiban. ha a felügyelet visszavonja a pénztár tevékenységi engedélyét). A közvetlenül az egyéni szám­ lákról finanszírozható szolgáltatások jogcímeit a törvény tételesen felsorolja. [Lásd az 1993/XCVI. mit nyújt.] A kizárólag egyéni szám láról finanszí rozott önsegélyező pénztári szolgáltatások egy részét a tag csak akkor veheti igénybe az egyéni számláján jóváírt . ha a pénztár fi­ zetésképtelen.tagi. a bíróság köteles azt elrendelni a pénztár fizetésképtelenségének megállapítása nélkül is. egészségi állapothoz kapcsoló­ dó segélyek. hogy az egyéni számlájukon lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használják fel. ha a befizetéstől számítva legalább 180 nap el­ telt. 50/E§ (3) bekezdésében. (Ehót nem kell fizetnie utána. ■a megváltozott munkaképességűek életvitele javítását célzó támogatásokat. ■a táppénznek. baleseti rokkantsági nyugdíj. A pénztár végelszámolással. ■a keresőképtelenség miatt kieső jövedelem pótlását. 50/D §-aiban.] ányában a pénztártag az átalakulási tervben rögzítettek szerinti pénztárban lesz tag. örökbefogadásakor nyújtható egyszeri támogatást.] Az átalakulásról a pénztárnak két közgyűlé­ sen kell döntenie. Ha a felszámolási eljárást a felügyelet kezdemé­ nyezi. de közvetlenül az egyéni számlák terhére csak ■a gyermek születésekor. illetve a vagyonleltárt kell elfogadni.R E . a bal­ eseti járadéknak. a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka. [Lásd az 1993/XCVI. A felszámolás kezdőnapja a fel­ számolást elrendelő végzés meghozatalának a napj a. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása.

Életmódjavító szolgáltatás ■a tb-finanszírozási körbe nem tartozó termé­ szetgyógyászati szolgáltatás. továbbá ha a pénztár végelszámolása az arról történő döntést követő egy éven belül . gyógymasszázs igénybevételé­ nek támogatása. hogy az önkéntes pénztárat felszólítja intézkedés megtételére. az Országos Gyógyszerészeti Intézet által minősített. A tagi befizetés. ■a gyermekgondozási segélynek és a gyermek­ n e v e lé s i támogatásnak. az átmeneti járadék. törvény 51/C§-ában. június 30-áig kér­ Egészség. a felügyelet szankciókkal élhet. de az egyéni számláról ráfordított összeg után adót kellett fizetniük. tehát annak terhé­ re szolgáltatást vesz igénybe. a megváltozott egészségi állapotúak életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vásárlásának. Ha az egészség. ■hátramaradottak segélyezése. l e g f e l je b b az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig terjedő kiegészítését.ONKENTES PENZTA RAK 65 g é ly n e k . hogy a felügyelet hozzáférjen az ellenőr­ zéshez szükséges adatokhoz. E szerint a felügyelet a pénz­ táraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. törvény 50/D §-ában. illetve segély kiegészí­ tése -. Az egészségpénz­ tár ezentúl a rehabilitációs ellátást. a felügyelet kifizetési tilalm at is elrendelhet. Ha a pénztár működésének biztonsága ezt meg­ kívánja. témavizsgálatot.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. vagy rendkívüli közgyűlést hív össze.például a munkanélküli-hozzájárulás. [Lásd az 1993/XCVI.az adóbeval­ lásban . a fog. Ha az ellenőrzött nem teljesíti a jogszabályok­ ban. d) pontjaiban. ha a pénztári működés helyreállítására más lehetőség nincs. törvény 51/B §-ában. ■gyógytorna. az álláskeresési járadék. törvény 65-66. törvény 64/C-D §-aiban. ja n u á r 1 -jé tő l.] heti a szolgáltatás ellenértékének elszámolá­ sát egyéni számlája terhére.nem zárul le. [Lásd az 1993/XCVI. Kizárólag közösségi szolgáltatásként finan­ szírozhatók a fenti körbe nem tartozó szolgál­ tatások . Az egészség. amennyit a pénztártag az egyéni számlájáról a szolgáltatásra fordít .] Életmódjavító szolgáltatásként sem támo­ gathatja az egészségpénztár a rekreációs üdü­ lést.] Ha viszont a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”.] A felügyelet azzal is szankcionálhat. A felügyelet meghatározott esetekben felszámolási eljárást kezdeményezhet a bírósá­ gon. illetve ha a pénztár a bíróságon bejelentett székhelyén nem lelhető fel. ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatását. Az ellenőrzöttek kötelesek lehetővé tenni az ellenőrzést. §-aiban. az egyéni számla kétéves lekötése. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. felfüggesztheti a pénztár m űkö­ dését. a rokkant­ sági ellátást és a bányászok egészségkárosodási járadék ellátását is kiegészítheti. baleseti rok­ kantsági nyugdíj. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása.tehát az az összeg. Az egészségpénztárak által továbbra is szolgáltatható főbb ellátások: ■a tb keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás kiegészítése vagy helyettesítése. valamint a rendszeres szociális járadék után.vagy önsegélyező pénztár tagja úgy rendelkezik. törvény 51/B §-ában. [Lásd az 1993/XCVI. 2012.járó adókedvez­ mény egyéniszámla-jóváírás formájában vehető igénybe.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egészségpénztári szolgáltatások Változás 2012. felügyeleti biztost rendelhet ki. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI.és szájápolók. Az önkéntes kölcsönös pénz­ tárak felügyeletére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény valamenynyi pénzügyi szervezetre egységes előírásai vonatkoznak. illetve visszavonhatja a pénztár tevékenységi enge­ délyét. a felügyeleti határozatokban. törvény 51/B § (1) j) pontjában. tagfelvételi zárlatot rendel el. § (9) bekezdésében.adóköteles jövedelem. valamint az életmódváltozást elősegítő kú­ rákat. 68-70. törvény 51/C § b). gyógy­ szernek nem minősülő gyógyhatású termékek megvásárlásának támogatását. illetve a sa­ ját szabályzataiban foglalt kötelezettségeket.] Az egészségpénztárak ezentúl nem támo­ gathatják a gyógyfürdő vagy más intézet által nyújtott fürdőszolgáltatást. illetve az egészségpénztárak által nyújtott prevenciós szolgáltatás után . a rokkantsági járadék­ nak a folyósításuk időtartama alatti.és szájápoló vásárlásának támogatása. ha a pénztártag ezek folyósításának le­ jártát követően is munkanélküli. a lekötött összeg 10 száza­ lékát az adóhatóság a tag által . ■a gyógy teák. ■látássérült.. ■a pénztártag vagy közeli hozzátartozója ha­ lála esetén a temetés igazolt költségeinek támo­ gatását. ■a sporteszközvásárlás támogatása. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalé­ kával növelten kell az adott évről szóló bevallás­ ban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig befizetnie. a gyednek. tehát 2011. évi CXVII. ■o tthoni gondozás. évi szabályok szerint kell megfizetnie. Eddig ezeket a szolgáltatásokat igénybe vehették ugyan a pénztártagok.] A pénztártag által igénybe vett úgynevezett életmódjavító szolgáltatás ellenértéke . valamint a sporttevé­ kenységet. A lekötés. valamint ha a felügyelet a pénztár működési engedélyét visszavonta. ■a vakok speciális könyvei.és az egészségügyi üdülést.megjelölt önkéntes pénztári számlán íratja jóvá. de­ cember 31-éig lehetett volna elszámolni. . törvény alapján .] HV G | T B .ame­ lyet a felügyelet egy évvel meghosszabbíthat . Ugyancsak a pénztári számlán lehet jóvá­ írni az egészségpénztári tag által igénybe vett prevenciós egészségügyi szolgáltatások (pél­ dául szűrések) ellenértékének 10 százalékát. továbbá a gyógy. illetve a prevenciós szolgáltatások igénybevétele után járó számlajóváírást be kell számítani a pénztártag saját befizetései után érvényesíthető jóváírás maximális öszszegébe. a vakvezető kutya költségeinek a támogatását. továbbá a la­ kókörnyezetük átalakítása. és gondoskodni arról.] Ha pénztártag 2011-ben olyan szolgáltatást vett igénybe. Az ellátások megszűnése miatt viszont már nem szolgál­ tatható kiegészítés a rokkantsági. > ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának támogatása. illetv ^ha egy adott ügyben több szervezetnél is ellenőrzést kell végeznie.és önsegélyező p é n ztá ri a d ó kedvezm ény Nem v á lto z o tt.] Nem v á lto z o tt. a fog. Az általános elszámo­ lási szabályok szerint e szolgáltatásokat csak finanszírozhatósági idejük alatt. Ebben az esetben a pénztártagnak a személyi jövedelemadót és az ehót minden esetben a 2011.és az önsegélyező pénztá­ raknál egyaránt életmódjavító szolgáltatás a gyógytea. [Lásd az 1993/XCVI. P én ztárfe lü g y ele t Nem v á lto z o tt. törvény 81. információkhoz. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása. amelyet 2012-ben a pénztár már nem finanszírozhat. a pénztártagnak az éves adóbeval­ lásában egyéb jövedelemként kell azt bevalla­ nia és utána az adót megfizetnie. annak során a felügyelettel együttműködni. a bá­ nyász dolgozók egészségkárosodási járadéka. hogy az egyéni számlá­ ján lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használja fel. legfeljebb az ellátással megegyező mértékű kiegészítését. [Lásd a 1993/XCVI. az álláskeresési járadéknak és s e g é l y n e k a folyósításuk időtartama alatti.

törvény 46. A folyamatos biztosítási időbe Időszakfogalm ak nem számít bele.. illetve ebben az időszak­ ban nem volt legalább 180 naptári napi keresete.viszszafelé számított 180 napi rendszeres jövedelemből A táppénzjogosultság id ő ta rta m a Nem v á lto z o tt. részesül terhességigyermekágyi segélyben. gyedre. ezért táppénzre is minden jogviszonya után jogosult lesz. Az újonnan választott ellátás öszszegéből az ellátásfolyosító szerv levonhatja az addig folyósított nettó ellátás összegét. ■ ha a biztosítás az irányadó időszakban nem folya­ matos: az utolsó folyamatos biztosítás első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tartó időszak. annak mirlden jogvi­ szonyában pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie (korábban csak egy jogviszonyában kellett). (3) bekezdéseiben. illet­ ve álláskeresési támogatásban részesülőknek akkor sem jár táppénz. törvény 49.] Új előírás 2012. Ha a biztosított ezen idő alatt nem állt folyamatosan biztosítási jogviszonyban. ha a biztosítási idő alatt válik keresőképtelenné. Táppénz annyi időre jár. [Lásd az 1997/LXXXlll. [Lásd az 1997/LXXXlll. a táppénzt a jogosultságtól' legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig . Táppénz csak akkor jár a biztosítottnak. §-aiban. [Lásd az 1997/LXXXIII. Minden más jövedelem nem rendszeres jövedelem. gyetre. a járandóság. §(1) bekezdésében. gyesre. az ezek közül csak egyet választhat. illetve tes vagy gyed iránti igényét. illetve azé helyett kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset. ja n u á r 1-jétől. amelyiknél a jogviszony korábban kezdődött. [Lásd az 19&7/LXXXIII. ha valaki a munkanélküli-ellátás szünetelése alatt megy gyesre.. a járadék folyósítása mellett köteles pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló biztosított diák pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett. § (3) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. itt keresőképtelenné váló pol­ gára csak magyar táppénzre jogosult. [Lásd az 1997/LXXXlll. [Lásd az 1997/LXXXlll.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ahányat a támo­ gatás folyósítása mellett biztosítási jogviszonyban töltött (ahány napot dolgozott). törvény 48. [Lásd a 217/1997. A táppénz alapja csak olyan rendszeres és nem rendszeres jövedelem lehet. törvény 48. hogy kéri. valamint az ehhez kapcsolódó pótlé­ kok. §-ában. törvény 46. A munkanélküli-ellátásban. törvény 39. A táppénzre jogosultság időtartamát és a táppénz összegét csak a járandóság melletti munkavégzés alapján lehet megállapítani. más pénzbeli (terhességi-gyermekágyi segély) ellátási igényét pedig az egészségbiztosítás szakigazgatási szervéhez.] ^ ■ ^ f^ ^ :r ^ rr :. törvény 31. m ájus 1 -jé tő i.] n ----------------------. A korhatár előtti el­ látásban.] A táppénzt az előző naptári év alatt szerzett jövedelmek alapulvételével kell kiszámítani. §-ában. kormányrendelet 25/B §-ában. Megszűnt a passzív táppénz.] Az úgynevezett irányadó időszak a táppénzre jogosultság napját megelőző naptári év első napjá­ tól a táppénzre jogosultságot megelőző napig terjed. [Lásd az 1997/LXXXUl. Jogosultsága § (1) bek HV G I T B . §(1) bekezdésében. Rendszeres jöve­ delemnek a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény). amely alatt bármely tagállamban biztosított volt. Aki többes biztosítá­ si jogviszonnyal rendelkezik. §-ában. amenynyi ideig a jogosultságot megelőzően folyamatos volt a biztosítás. Ha a biztosítottnak a táppénzre jogosultságot megelőző naptári évben nincs legalább 180 napra rendszeres jövedelme. törvény 39/A §(1) és a 217/1997. akik többes jogviszonnyal ren­ delkeznek. Több kifize­ tőhely esetén az a munkáltató állapítja meg és folyó­ sítja a táppénzt.A közép. 49. akár egy évig is jogosult lehet táppénzre. a megszűnés napját követő naptól táppénz nem illeti meg.] az egészségbiztosítási ellátásokról? Ellátásválasztás Nem vá lto zo tt. Kifizetőhely hiányában az igényt az ille­ tékes szakigazgatási szervnek kell elbírálnia. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXXlll. akkor a számítási időszak nem az előző év (illetve annak legalább 180 napja). § (2)-(3) bekezdéseiben.] Táppénzjogosultság Változás 2011.M r c k r ^ m m =assam m Többes jogviszony Változás 2012. törvény 43. és utóbb az ellátást folyósítania. törvény 5. táppénze mértékének és folyamatos biztosítási idejének megállapításakor számolni keli azzal az idővel is. valamint terhességi-gyermekágyi segélyre. [Lásd az 1997/LXXXIU. annak a munkáltatónak kell elbírálnia. illetve bányász­ járadékban részesülő munkát vállaló az ellátás. törvény 39.] Más uniós állam Magyarországon biztosítási jogviszonyban álló. tehát ■ ha a biztosítás folyamatos: a megelőző naptári év első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tar­ tó időszak. A gyermeknevelési támogatás (gyet) és az ápolási díj igénybevétele mellett munkát vállaló is jogosult táppénzre.] Táppénzalap Nem v á lto z o tt. törvény 63. [Lásd az 1997/LXXXlll. §-ában. gyermekgondozási díjban.66 E G E S Z S E G B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK Mit kell tudni m n M M i időtartamának. napját követő 15 napon belül köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a táppénz lejártának időpontjáról. kormányrendelet 31. törvény 48.] Aki egyidejűleg jogosult lenne táppénzre. § (1). törvény 31. § (l)-(5) bekezdéseiben. amelyiknél társa­ dalombiztosítási kifizetőhely működik. családtámogatási kérelmét a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell benyújtania. ahová a munkavállalónak kell benyújtania a munkáltatói igazolásokat. ja n u á r 1 -jétő l. Ezért táppénzre is jogosult lesz. Egyúttal be kell jelentenie. Azok táppénz. Ha jogviszonya a keresőképtelensége alatt szűnik meg. [Lásd az 1997/LXXX. bal­ eseti táppénzre. [Lásd az 1997/LXXXIU. [Lásd az 1997/LXXXlll. Ha a biztosított választott a pénzbeli ellátások közül. így táppénzre is jogosult. de csak annyi nap után. szüntessék be másik ellátása folyósítását.] Nem vá lto zo tt. 43. hanem a táppénzre jo­ gosultság kezdetét közvetlenül megelőző 180 jöve­ delemtermelő naptári nap. továbbá a szerződés szerint havonta járó díjazás számítanak. § (2)-(3) bekezdéseiben. tekintettel folyamatos biztosítási idejére.] Nem v á lto z o tt. §-ában. A külföldi biztosítási időkről a szakigazgatási szerv a másik állam teherviselőjétől (az ottani biztosítótól) kéri meg az igazolást. de legfeljebb egy évre. ha ellátásuk folyósítása alatt válnak keresőképtelenné (mivel a munkanélküli-ellátásból nem kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot le­ vonni). A gyermekgondozási segély (gyes) igénybevé­ tele mellett munkát vállaló.] A táppénzt folyósító szerv az ellátás folyósításá­ nak 240. amely után a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. szolgálati járandóságban.

Csak a jövedelemmel „ellátott” na­ pok vehetők számításba. vagyis egy naptári napra 1860 forintot. „B” munkáltatónál is jogosult lesz táppénzre. ha az előző táppénz alapja az irányadó időszakban megszerzett. március 8-án keresőléptelenné válik. akkor a szerződés szerinti. a baleseti táppénz. Mivel a 201^.62 Ft 60% -a. január 10-én keresőkép­ telenné válik. § (6) bekezdésében. január 1-je és 2011. Értelemszerűen újra ki kell számítani viszont. hanem a minimál­ bérből kell kiszámítani. [Lásd az 1997/LXXXIII. 5. március 10-éig gyermekápolási táppénzt igényel. február 29éig tartó időszakban nincs 180 napi jövedelme. § (2). [Lásd a 217/1997. 2012. Kivétel ez alól. január 1l étől keresőképtelen. törvény 48. A munkáltatónál .15 Ft 821. betegszabadság lejártát követően 2011. § (2)-(6) bekezdéseiben. valamint a 3 évesnél fiatalabb gyermekgondozása és a 12 évesnél fiata­ labb gyermek otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság naptári napjait. január 1-jétől „B” munkáltatóval újabb munkavi­ szonyt létesít. [Lásd az 1997/LXXXIII. illetve ha azt korábbi ellátás alapján számították ki. december 31-e között baleseti táppénzen van. Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi rendszeres jövedelem. 2012. törvény 48. 2011-ben havi 380 ezer forint a munka­ bére.] Példák táppénzre 1. Az így kiszámított napok száma az úgyneve­ zett osztószám. Biztosított 2008. hogy a biztosítotti napok számából le kell vonni a táppénz. janu­ ár 1. (5) bekezdéseiben.és február 29-e között pedig összesen 650 je ezer forint. évi jövedelme után egy évig 60 százalékos mértékű (de legfeljebb napi 6200 fo­ rint) táppénzre jogosult. [Lásd az 1997/LXXXIII. tolmácsolásból szerzett jövedelme után viszont nem jár neki táppénz. január 11-étől 31-éig be­ tegszabadságon van. Biztosított 2009. legalább 180 napi rend­ szeres jövedelem volt. november 1-jéig terhességi-gyerpiekágyi segélyen. illetve hogy azt a bizto­ sított egyéni vagy társas vállalkozóként szerezte-e. március 1-je között összesen 600 ezer. atáppénz alapja az utoljára folyósított ellátás alapját képező összeg. ami meghaladja a havi minimálbér harmincadrészét (2012-ben a 3100 forintot).91 Ft 4. augusztus 1-jétől „A” munkál­ tatónál heti 40 órás munkaviszonyban áll. hanem a jogosultság kezdőnapját megelőző naptól vissza­ felé számított 180 napi jövedelem. 2012. Rendszeres jövedelem utáni tá p ­ pénzalap (380 000 X 12 / 365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (300 0 0 0/365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (50 0 0 0 /1 0 957) A táppénz alapja (12 «*93. 2012. mert keresőképtelenné válásakor ott is kötelezett volt pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére. de úgy. évi jövedelem 60 százalékát. január 15-étől közszolgálati 4 . az irányadó időszakban szerzett jövedelme. Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban azért nincs 180 napi olyan jövedelme. 2012. § (4)-(5) bekezdéseiben. március 1-jéigdolgozik.] Táppénzm érték Változás 2011. 2011. november 2-ától 2011. hogy a jövedelmet hány foglalkoztató fizeti ki. Biztosított 1982. bár jövedelmét terheli pénzbeli egészségbiztosítási járulék. november 1-jétől 2010. m ájus 1-jétő l. amely pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékkal terhelt. 2010. a táp­ pénzalapot nem a jövedelméből. 2012.] Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban nincs 180 naptári napi rendszeres jövedelme. naptári napi táppénze ennek 60 százaléka lenne. ha az előző táppénz alapja a mi­ nimálbér volt. Ha a nem rendszeres jövedelem 180 napnál kevesebbre szól. január 8-9én 200 ezer forintért megbízásos jogviszonyban tolmácsolást vállal. 2012. A naptári napi rendszeres jöve­ delmet továbbra is úgy kell kiszámítani. amely beszá­ mítható pénzbeli egészségbiztosítási járuléka alap­ jába. terhességi-gyermekágyi se­ gélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült. A táppénzre való jogosultságot a két jogvi­ szonyára külön kell megállapítani. 2011. kormányrendelet 31. 2012. a jövedelem 180ad részéhez kell hozzáadni az ugyanezen időszak­ ban kifizetett nem rendszeres jövedelem egy napra jutó összegét. augusztus 17-én 1 millió 150 ezer forint jubileumi. ilyenkor a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem a táppénzszámítás alapja. január 5-én 2011 második félévére 300 ezer forint prémiumot kap. Ha a szer­ ződés szerinti vagy tényleges kereset nem éri el a minimálbért. Munkabére 2011.56) Atáppénz mértéke (13 319. január 1-jétől munkaviszony­ 5-én 50 ezer forint harmincéves törzsgárdajutalomban részesül. az egy napra jutó táppénz­ alap a minimálbér harmincadrésze. január 1-jétől újra munkába áll. Az „A” mun­ káltatónál fennálló jogviszonya alapján a betegszabadság lejártát követő naptól kell az ellátást folyósítani. 3. de a táppénzmérték maximálása következtében 6200 forint. Ha nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelem osztószámánál kevesebb napra szó­ lóan fizettek ki. amelyeket az osztószámmal. [Lásd az 1997/LXXXIII. § (8) bekezdésében.56 Ft 13 319. 2012. de naptári napi jövedelme 10416.2012. 2011-ben munkabére havi 850 ezer forint. a gyed. hogy e jövedelmek összegét el kell osztani a táppénzjogosultságot megelőző év biztosításban töltött napjainak a számával. mert táppénzben. níárcius 2-án üzemi baleset éri. november 1-jétől havi 40 órás munkaviszonyban áll. Biztosított 2008. 2011. ha a bizto­ sított szerződéses vagy tényleges jövedelme kisebb a minimálbérnél. november 1-jétől munkavi­ szonyban áll. törvény 48. március 1-jétől 2012. egynapi összegét akkor is 180-nal osztva kell kiszámítani.15 + 821. Osztószám Nem v á lto z o tt.E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S O K i 67 kell kiszámítani. a terhességi-gyermekágyi segély.betegszabadsága lejártát követően . vagyis a biztosítási jogviszony fennállása alatt folyósított táppénz naptári napi összege 2012-ben legfeljebb 6200 forint lehet. a gyes és a gyet folyósítása. február 7-étől mindkét jogvi­ szonyában keresőképtelen.20 forint (850 000 x 12 / 365).] A táppénzalapba továbbra is beleszámít a bizto­ sított minden olyan.91 + 4. a 2011. A naptári napi nem rendszeres jövedelem ki­ számításához az ilyen típusú jövedelmek összegét el kell osztani azon időszakok naptári napjainak a számával.] HVG I T B .62 Ft ban áll. 2012.66 forint -1250 000 / (60 + 60) -. Biztosított 2005. 2 . Ha a rendszeres jövedelem táppénzszámítási alapja nem a jogosultságot megelőző évi.77 Ft) A táppénz napi összege (m ivel ez nem lehet magasabb a m inim álbér kétszeresének harmincadrészénél) 6 200 Ft 12 493. § (3) és a 217/1997. majd gyeden és gyesen van. évi jöve­ delme alapján egy naptári napi keresete 27 945. ezért táppénzét a minimálbér után kell megállapítani. március 2-a és 2011. kormányrendelet 31. Két vagy több nem jogviszonyban áll. azaz 7991.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . függetlenül attól. december rendszeres jövedelem esetén tehát lehetnek olya­ nok. 2011. e nem rendszeres jövedelmet is az osztószámmal kell osztani. január 1-jétől 2012. amelyeket a „saját napjaikkal” kell elosztani. 2007. s olyanok is. törvény 48. amelyekre e jövedelmeket kifizet­ ték. [Lásd az 1997/LXXXIII. de a jogviszony megszűnését követően vált keresőképtelenné. törvény 39/A §-ában. A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kez­ dőnapján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincadrészét. azoknak kell elérniük a 180 napot. emelletf2012.] Naptári éven belüli újabb táppénzjogosultság esetén nem kell újra kiszámítani a naptári napi táp­ pénzalapot. ennek hiányában a tényleges kereset harmincadrésze az egy napra jutó táppénzalap.

Betegszabadság Új előírás 2011. azaz a keresőképtelenség első napjától táppénz illeti meg a biztosítottat. §-aiban. 1993. évi XXII. vagy házastársától külön él.és a helyettes szü­ lő is (helyettes az. illetve munkába vagy onnan hazamenet éri. s ugyanez érvényes a gyes utáni munkába állásra is. baleseti pénzbeli ellátásként pedig baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg. törvény 53. csoportos rokkant.. aki üzemi balesetből eredően vagy foglalkozási megbe­ tegedés miatt a biztosítás fennállása alatt vagy az an­ nak megszűnését követő három napon belül válik keresőképtelenné. Üzemi baleset az a baleset. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 54-55. paragrafusa szerint. aki hajadon. Gyermekápolási táppénzt vehet igénybe továbbá a nevelő. A betegszabadságra nem jogosultak . A szülőnek beteg gyermek ápo­ lása címén gyermekápolási táppénz jár a gyermek 12 éves koráig: ■ a gyermek egyéves koráig korlátlan ideig. vagy amikor az utat indokolatlanul megszakította. Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. törvény 55. [Lásd az 1997/LXXXIII. §-ában. paragrafusa szerint . A naptári év folyamán ismételten keresőképtelen­ né vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani. Ha a munkaviszony év közben kezdődik. és a „fel nem használt” napok nem vihetők át a következő évre. ha a korábbi táppénzét a tényleges jövedelme alapján állapították meg. [Lásd az 1997/LXXXIII. 28. Nem kell a munkáltatónak be­ tegszabadságot fizetnie. öz­ vegy. ha kizárólag a sérült ittassága. Üzemi a baleset továbbá. § (1) bekezdésében. Szakképző iskola tanulójának . törvény 44.] A baleseti táppénz alapjába nem számít bele az igazolt távollétre fizetett átlagkereset és a tá­ volléti díj (a munkaszüneti napra járó távolléti díj abban az esetben is.továbbá ha a biztosított akkor szenvedte el. ha a biztosítottat közcélú munka közben éri.] keresőképtelensége első napjától táppénzre jogosult a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. ■ 6-12 éves gyermek esetén évenként és gyerme­ kenként 14.keresőképtelen­ ségük első napjától kaphatnak táppénzt. illet­ ve foglalkozási megbetegedés miatt válik keresőképtelenné.il­ letve a foglalkozási betegségben megbetegedettet baleseti egészségügyi szolgáltatás. nőtlen. és a 217/1997. [Lásd az 1997/LXXXIII. gyógyászati segédeszközre 100 száza­ lékos ártámogatás jár. kormányrendelet 27 28. s társadalombiz­ tosítási járulékot kell utána fizetnie).írja elő a munka törvénykönyvéről szóló.] Az üzemi balesetből (foglalkozási megbetegedés­ ből) eredő egészségkárosodás miatt szükségessé vált Táppénz az első beteg n ap tó l Nem v á lto z o tt. §-aiban. vagy szabadságvesztés­ büntetését tölti. munkahelyi rendbontás miatt következik be. §-aiban. segítő családtagok. munkából a lakására (szállására) indokolatla­ nul nem a legrövidebb útvonalon közlekedett. aki az átmenetileg szülő nélkül maradt gyermeket a saját családjában gondozza). évi LXXVI.] Baleseti természetbeni ellátásként a sérültet . törvény 54. vagy sem. és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. ■ 3-6 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 42.naptári évenként legfeljebb 15 munkanap lehet. de legfeljebb annyira. 57. rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti járadékban részesül. és terhességi-gyermekágyi se­ gélyre nem jogosult. A munka törvénykönyve szerint a betegszabad­ ság idejét nem kell megszakítani az annak idejére jutó munkaszüneti nappal („fizetett ünneppel”). § (2) bekezdésében. paragrafusa (a távolléti díjat a munkáltató fizeti. Évközi munkahely-változtatás esetén a biztosított az új munkáltatónál jogosult a betegszabadság még igénybe nem vett napjaira. köztisztviselői jogviszonyban álló biztosított betegsza­ badságának időtartama-a munka törvénykönyvé­ ről szóló. amennyi az új munkaviszonyában időarányosan jár neki. Nem vá lto zo tt. Nem jogosult baleseti táppénzre az a biztosított.] G yerm ekápolási táp p én z Nem v á lto z o tt. A gyermekápolásra igénybe vehető táppénzes napok száma nem naptári évre. ■ 1-3 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 84 naptári napig (egyedülálló esetében is). Az egyes tb-ellátások igénybe­ vétele közbeni baleset akkor üzemi. tör­ vény 137.például egyéni és társas vállalkozók. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 135. § aiban. gyógyászati segédeszköz tb-támogatott. törvény 46. megbízásos jogviszonyban állók . de csak ha az igénybe vett gyógyszer. és a 217/1997. hogy a szülő egyedülálló-e.] Baleseti ellátások Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXIII. ha beteg gyermeke ápolása vagy üzemi baleset. [Lásd az 1997/LXXXIII. amikor a lakásáról (szállásáról) mun­ kába. időtartama arányos a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idővel. A beteg gyermek ápolása címén igénybe vehető na­ pok számát befolyásolja. ■ ennél rövidebb biztosítási idő esetén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt az 50 szá­ zaléka. vagy arra jogosultak. kormányrendelet 27. Baleseti táppénzre az jogosult. és élettársa nincs (különélőnek kell tekinteni azt is. aki házastár­ sával egyazon lakásban lakik. engedély nélküli járműhasználat. Keresőképtelenség esetén a táppénz em ■ legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagá­ nak 60 százaléka. aki ugyanazon üzemi balesetből ere­ dően baleseti. §-ában. illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi vizsgálaton vagy kezelésen való megje­ lenésével összefüggésben érte.] Baleseti tá p p é n z Nem vá lto zo tt. A munkaviszonyban.j Nem tekinthető üzemin^a baleset. [Lásd az 1997/LXXXlll. § (8) bekezdésében. paragrafusa szerint -tíz munkanap betegszabadság jár. 1992. egyedülálló esetében 28 naptári napig. Ha a munkavállaló egy munkaviszonyban kimeríti a naptári évre járó betegszabadság-keretet. törvény 42. akinek a házastársa I. akik a vakok személyi járadékában részesülnek. 46. hanem a gyermek két születésnapja közti időszakra vonatkozik (a két születésnap között igénybe nem vett napok nem vi­ hetők át a következő terminusra). Munkaviszonyban.a szakképzés­ ről szóló. engedély nélkül végzett munka. elvált. továbbá azokat a házastársakat. Egyedülállónak kell tekinteni azt is. Egyedülálló az. m ájus 1 -jé tő l. A biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi bal­ esetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra is. Táppénz jár a keresőképtelenség első napjától gyógyszerre. illetve akinek a házastársa elő­ zetes letartóztatásban van. ■ ha a munkahelyén járványügyi. egyedülálló szülő esetében 84 naptári napig. de a házasság felbon­ tására már megindult abírói eljárás). a betegszabadság lehetséges. ■ha a dolgozó terhesség vagy szülés miatt nem tudja végezni a munkáját. közalkalmazotti. vagy II. évi XXII. közalkalma­ zotti. törvény 48.68 E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á SOK N változott.] Az anya helyett az apa is igénybe veheti a gyer­ mekápolási táppénzt. A munkaviszony megszűné­ se esetén a betegszabadságos napok számát rá kell vezetni a munkáltatói igazolásra. illetve állat­ egészségügyi zárlat miatt nem tud megjelenni. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 135. Veszélyeztetett ter­ hesként (9-es kóddal) betegállományba került nő HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . törvény 46. melyre díjazása után 75 százalékos ellátást kell a munkál­ tatónak fizetnie.. §-ában. a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó. amely a biztosítottat a foglalkozása kö­ rében végzett munka közben vagy azzal összefüg­ gésben. ha az a biztosí­ tottat a keresőképtelenségének vagy a rokkantságá­ nak (egészségkárosodásának) az elbírálása céljából elrendelt. új munkaviszonyában ugyanazon évben nem jár neki betegszabadság. törvény 51-52. köztisztviselői jogviszonyban a betegszabad­ ság időtartamára távolléti díjként a munkaszerző­ désben meghatározott havi személyi alapbér 70 százaléka jár . 1992.

Az egy évbe beleszámít a baleseti táppénznek járulékot. 2012. amelyet nem munkáért. amelyre azt kifizették. illetve munkabaleset esetén 100 százalék. [Lásd az 1997/LXXXIII. §-ában.] a 90 százaléka a baleseti ellátás. kormányrendelet szegét a szerződés szerinti havi jövedelem harmin33. ezért megilleti a baleseti táppénz. A baleseti táppénzt folyósító szerv (a szakigazgatási szerv vagy a kifizetőhely) az ellá­ tás folyósításának 240. A nem rendszeres jöve­ delem naptári napi összegének megállapításakor A baleseti tá p p é n z m é rtéke figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének Nem vá lto zo tt.például a saját jogán nyugdíjas és jogviszonyban álló . §-ában. már­ cius havi bére után 12 709.) --baleset i baleset zása k ö sszefügenet éri. Biztosított 2012. de gazdasági őstermelő által elszenvedett balesetet nem a munkavégzés helye szerint illetékes egészségbiz­ jövedelemként csak az az összeg vehető figyelem­ be.) Ha a baleseti táppénzre egy évvel meghosszabbíthatja.] res jövedelmet . Baleseti táppénze egy naptári napra a 2012. tartam alatt végzett munkáért járó nem rendsze­ [Lásd a 217/1997.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . márciusra túlmunkáért 185 ezer forint juttatásban részesül. február 15-étől 29-éig elért jövedelem alapján 23513. de hogy egy-egy prémi­ gatási szerv dönt. §-ában és a 217/1997. rehabi­ litációs járadék. a végH atá ro zat üzem i balesetről kielégítés. látása az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 százaléka.] táppénz a biztosított előzetes folya­ A baleseti Ha a biztosított a baleseti táppénzre jogosult­ matos biztosítási idejétől függetlenül a keresőkép­ ság kezdőnapját megelőző hónapra jövedelem hiá­ telenség teljes időtartamára. de nem illeti meg baleseti rokkantsági nyugdíj.] Kiegészítő tevékenységű vállalkozók A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésé­ Nem vá lto zo tt. tevékenységért gatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhe­ hanem például munkáltatói segélyként. s az egészségügyi intézetbe menet elüti egy autó. de legfeljebb egy évig nyában nem fizetett pénzbeli egészségbiztosítási jár. Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási be­ ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alap­ tegség esetén az üzemi baleset. aki­ nek üzemi baleset következtében legalább 13 száza­ lékot meghaladó egészségkárosodása keletkezett. február 14-éig táppénzen van. úti baleset [Lásd a 217/1997. ületve társas vállalkozó. arról [Lásd a 217/1997. Baleseti táppénz csak a munkabére után jár. 3. törvény 56. [Lásd az 1997/LXXXIII. 2012. Az egészség­ HVG T B . és ennek az egy naptári napra jutó része a bal­ litációs tevékenységet végző bizottság maximum eseti táppénz napi összege. A baleseti táp­ pos munkarend alapján teljes hónapra kell átszámí­ pénz folyósítását az országos szakértői és rehabi­ tani.] K ifizetői igazolás Nem vá lto zo tt. törvény 55. Balesete üzemi balesetnek számít.67 forint (394 000 / 31). február 12-én üzemi balesetet szenved. kormányrendelet esetén 90 százaié^.például prémiumot. Az egészségbiztosítási szakigaz­ tatás. va­ A baleseti táppénz összegéhez alapul vett idő­ lamint a foglalkozási megbetegedés tényét igazoló értesítést. A baleseti táppénz mértéke üzemi.il­ lettet nzbeli íradék wvény iban. Biztosított 2011. januárban munkabére 580 ezer forint. 4. november 2-ától 2012. §-ában. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó baleseti el- Példák baleseti táppénzre 1. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés Hogy egyes nem rendszeres jövedelmeket mely vagy foglalkozási betegség pontos leírását. 2012. hanem a bal­ esetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes Az egyéni és társas vállalkozó baleseti táppén­ zének alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezé­ egészségbiztosítási pénztárnak. (Ha ez az idő ul a keresőképtelenségre vagy gyermekápolásra hat munkanapnál kevesebb. ha a biztosí­ res jövedelmet azon időtartam naptári napjainak tott a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné. vagy íban. [Lásd a 217/1997.] fedés­ sévált százae vett gatott.26 forint (352 599 /15. [Lásd az 1997/LXXXIII. ni balísrais.] zárólag dz nem igedély bontás takkor 1 mun) kolatlat. Biztosított rokkantsági vizsgálaton vesz részt. illetve üzemi baleseti jegyzőkönyvet. A kiegészítő tevékenységet folyta­ re nem kötelezett . kormányrendelet 45. felső korlát ugyanis nincs). a baleseü táppénz napi összege a baleseti az e táppénzre jogosultság első napját megelőző táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül meg­ egy éven belüli folyósítási időtartama (de példá­ előzően elért egy napra jutó jövedelem.67 forint (580 000/31).] lt. tevékenységért kifizetett (elszámolt) Pénztárnak (OEP). függetlenül attól. havi bér például jog­ betegség tényéről az egészségbiztosítási szakigaz­ szabályilag szól egész évre.be kell számítani a baleseti táppénz A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási be­ alapjába. 2. §-ában. lakhatási támogatásként .biztosított baleseti táp­ tó egyéni. (3) bekezdéseiben. Úti balesetnél az öregségi nyugdíj legkisebb öszsek szerint . kormányrendelet 43. hogy azt esetleg ké­ tegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és sőbb fizetik ki. azaz esetükben nem a balesetet megelőző hónap jövedelméből. napját követő 15 napon belül (a korábbi nyolc munkanap helyett) köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a baleseti táppénz lejártának időpontjáról. 2012. § (1) bekezdésében. A baleseti táppénz egy naptári napra a 2012. törvény figyelembe vehető jövedelme. és 2011-ben végzett munkájáért 300 ezer forint jutalmat kap. §-ában.] Itet .vagyis az előző évi vagy a jogosult­ szege 150 százalékának (2012-ben 42 750 forintnak) ságtól visszafelé számított 180 napi jövedelemből -kell kiszámítani. valamint a mezőpénzét is az előzőek szerint kell megállapítani.megtérítési eljárás megindításának vizsgálata cél­ kezdőnapját megelőző naptári hónapban végzett jából . mivel a jutalmat nem az előző havi munkájáért kapta. § (l)-(2). valamint az a jut­ Nem v á lto z o tt. összesen 18 677. a jubileumi jutalom. céljutalmat. időszakra fizettek ki. arról baleseti jegyzőkönyvet felvennie. Biztosított 2012. ummal hány hónap teljesítményét ismerik el. azt jogszabály rendelkezése.41 forint.74 forint (185 000 / 31). bán. törvény 55. így a baleseti táppénze egy naptári napra 18 709. március 7-én foglal­ kozási megbetegedés miatt baleseti táppénzt igé­ nyel.] Baleseti já ra d é k Nem vá lto zo tt. (4) bekezdéseiben. február 15-étől 29-éig 352 699 forintot keresett.] bele ¡atá!ti díj kivételével).EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 69 <éptelentörvény ésében. 33. megállapításakor figyelembe vett napok számánál. Baleseti járadékra az jogosult. a jövedelmet heti ötna­ fizetett táppénz időtartama nem). § (1). április 11-én üzemi balesetet szenved.megküldik az Országos Egészségbiztosítási munkáért. a márciusi túlmunkáért kapott jövedelme után 5967. túlóradíjat . való jogosultságot megelőzően a biztosítottnak nincs [Lásd az 1997/LXXXIII. illetve foglalkozási ján kell megállapítani (a 13. A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okoz­ ta egészségkárosodás mértékétől függ. illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási szerv­ Baleseti táppénz számításakor a nem rendsze­ nek kell elbírálnia abban az esetben is. 2012.] cadrészének alapulvételével kell megállapítani. továbbá a törzsgárdajutalom. A határozathoz mellékelni kell jövedelem alapulvételével kell megállapítani. a következő naptól baleseti táppénzt igé­ nyel. lyek a meghozott jogerős határozatuk egy példányát A baleseti táppénz napi összegét a jogosultság . közcélú génybebiztosimtságá:éljából ikséges )m egje- liban. a munka-. kormányrendelet 42. a baleseti táppénz ösz55.fizetnek ki. amely után a foglalkoztató egészségbiztosítási tosítási szakigazgatási szervnek kell kivizsgálnia és járulékot fizetett. aki azanválik ?nzre álereleseti fon.] a munkáltató nyilatkozik). a számával kell elosztani. március havi munkabére 394 ezer forint.

Gyedre akkor jogosult a biztosított szülő.) [Lásd az 1997/LXXXlll.] Ha a gyermekgondozási díj igénybevétele előtt a jogosult munkanélküli-ellátásban része­ sült. törvény 40. §-ában. és nincs 180 napi rendszeres jövedelme.a gyer­ meket szülő anya esetében a szülést . törvény 42/A §-ában. akinek az egészségkárosodása meghaladja a 39 százalékot. azaz 168 naptári napra illeti meg (a szülési szabadság előírásait a munka törvénykönyve tartalmazza).] Baleseti járadék attól a naptól jár.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérel­ met a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban nyújtják be. [Lásd az 1997/LXXXlll. (Eddig a szülő nő és az örökbe fogadó nő volt jogosult a tesre. akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék. a szülési szabadság erre az időre meg­ szakítható. [Lásd az 1997/LXXXlll.ismét igénybe vehető.] § koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák. de legfeljebb az ál­ láskeresési támogatás. feltéve. törvény 40. törvény 42/D §-ában. törvény 65. illetve ha a gyermeket állami gondozásba adják. amelytől az igénylő 13 százalékot meghaladó munkaképes­ ség-csökkenését megállapították.] Gyedszám ítás Nem vá lto zo tt. Ilyenkor a terhességi-gyermekágyi segély a gondo­ zásba vétel napjától a szülési szabadság még hátralé­ vő időtartamára jár. a kérelemelbírálási határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. [Lásd az 1997/LXXXlll.kérelem benyújtásá­ val . Továbbra is jár terhességi-gyermekágyi segély annak. a szülővel együtt élő házastársat kell tekinteni. sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni utána. Ha a biztosított . Annak is jár terhességi-gyermekágyi segély. kormányrendelet 26.] Nem v á lto z o tt. A terhességi-gyermekágyi segély mértéke tovább­ ra is a napi átlagkereset 70 százaléka. A terhességi-gyermekágyi segély alapjába az a jö­ vedelem számít bele. [Lásd az 1997/LXXXlll.munka törvénykönyve szerint meghatá­ rozott -kezdőnapját megelőző naptári év első napja. A gyermeket egyedülállóként örökbe fogadó apának is jár a tes.vagy felsőfo­ kú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számítható be (vagyis a tanulmányi idő mellett legalább egy fél évet dolgozni is kell). Kivétel. törvény 42/A §-ában. valamint a vér szerinti apa és az örökbe fogadó apa is kérhe­ ti az ellátást abban az esetben. az ellátás alapja maximum a minimálbér (ha a munkanélküli-ellátás alapját .] A baleseti járadékra vonatkozó igény a foglalko­ zási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül. A gyám.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számít bele (vagyis emellett legalább fél évet dolgozni is kell). akinek az egészségkárosodá­ sa 14-20 százalék. ha a gyermekgondozási díj igénylését . A várandós anya vá­ laszthat.70 | E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK károsodás mértékének megfelelően az 1 baleseti . [Lásd az 1997/LXXXlll. és a gyermek hazakerülése után . a 2. napon kez­ dődik. és a gyermeket a saját háztartásában neveli.] A terhességi-gyermekágyi segélyt a táppénzszabályok szerint kell megállapítani (ha a jogosult az irányadó időszakban legalább 180 napi járu­ lékköteles rendszeres jövedelemmel rendelkezik). I la a gyerme­ ket(1) bekezdésében. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényle­ ges jövedelem hiányában a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani. illetve a vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincadrésze a ter­ hességi-gyermekágyi segély alapja annál. akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék. és a 217/1997. törvény 40. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 42/C §-ában. a napi terhességi-gyermekágyi segély alapja a jogosultság kez­ dőnapján érvényes havi minimálbér kétszeresének (2012-ben 186 ezer forintnak) a harmincadrésze. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXXIIl. Ha az igénylő ek­ kor még baleseti táppénzben részesül.] A gyed idejére fizetés nélküli szabadságot kell kivenni. ha az anya (örökbe fogadó anya) egészségi állapota miatt nem tud gon­ doskodni a gyermekről. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 57. Ha a gyedre jogosultnak az irány­ adó időszakban nincs figyelembe vehető jövedelme. § (1) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXlll. mert táppénzben. baleseti fokozatba pedig az. §(3) bekezdésében.megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. §-ában.[ Terhességi-gyerm ekágyi segély Változás 2012. amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni. illet­ ve munkanélküli-járadékban. fokozat­ ba az. aki más csecsemőjét örökbefogadási szándékkal kívánja nevelni (erről nyilatkoznia kell a gyámhatóságnak). aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni -és az erre irányuló eljárás már folyamatban van valamint a gyámot. §-aiban. aki mun­ kanélküli-ellátása folyósításának a szünetelése alatt vagy az annak megszűnését követő 42 napon belül szül. Ha a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya biztosítási jogviszonya a terhességigyermekágyi segély időtartama alatt megszűnik. vállalkozói.] Gyerm ekgondozási díj Nem vá lto zo tt.10. de ebben az eset­ ben sem lehet kevesebb 42 napnál (de több sem 168 napnál). §-ában. törvény 39/A §-ában.pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező . hogy a szülési szabadságot a szülés várha­ tó időpontját megelőző 28 napon belül vagy a szülés napjától kezdi-e meg. Ha a gyermek a szülési szabadság időtartama alatt meghal. ilyenkor a gyermekgondozási díjat az előzőleg folyósított ellátás alapját képező jövedelem alapulvé­ telével kell megállapítani. [Lásd az 1997/LXXXlll.] A gyedre jogosultság szempontjából szülőnek a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt. ¿[Lásd az 1997/LXXXlll.jövedelme az irányadó idő­ szakban nem éri el a minimálbér kétszeresét. A szük­ séges 365 napba a közép. [Lásd az 1997/LXXXlll. terhességi-gyermek­ ágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban része­ sült. törvény 40. de sem egészségbiztosítási. a 4. §-ában. § (4) bekezdésében. törvény 42. törvény 40. A baleseti járadék összege a fokozatok sorrend­ jében a havi átlagkereset 8. ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem.] A terhességi-gyermekágyi segély az anyát a szü­ lési szabadságnak a munka törvénykönyvében meg­ határozott időtartamára.15. vagy meghalt. Ha a jogosultnak az irányadó időszakban bár­ mely okból nincs 180 napi jövedelme. segélyben. és az irányadó időszakban nem volt tény­ leges jövedelme. aki a szülést megelőző (örökbe fogadó nő esetén az örökbefogadást megelőző) két éven be­ lül összesen legalább 365 naptári napon át biztosított volt. hogy terhességigyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosí­ tási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett. jogosult marad a gyedre-.] Megállapítható a gyed akkor is. a jogosultság a táppénz megszűnését követő nappal nyílik meg. álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. A minimálbér kétszerese. baleseti fokozatba az. Annak jár terhességi-gyermek­ ágyi segély. fokozatban pedig 30 százaléka. A 365 biztosítotti napba a közép. törvény 42/A §-ában. napon szűnik meg.] Ha a gyermek a születését követő 42 napon túl elkerül az anya háztartásából (például állami gondo­ zásba). [Lásd az 1997/LXXXlll. ha agyedre jogosultnak azért nincs 180 napi rendszeres jövedelme. az ellá­ tás alapja a tényleges. ja n u á r 1 -jé tő l. a terhességi-gyermekágyi segély a ha­ lált követő 15. A terhességi-gyermekágyi segély a szülést követő 42 napig akkor is jár. az üzemi baleset bekövetkezése napjától szá­ mítva pedig három éven belül . fokozatba tartozik az. ha a gyermek halva születik.érvényesíthető. az ellátás alapja maximum a minimálbér. [Lásd az 1997/LXXXlll. a 3. törvény 21. törvény 58. továbbá azt. aki a biztosítása időtartama alatt szül. Az irányadó időszak kezdete ez esetben a szülési szabadság . ha a jogosult ál­ láskeresési járadékban.] Az ellátás adóköteles. és a gondozásba vétel napjához képest kell vizsgálni a jogosultság feltételeit. a terhességi-gyermekágyi segély folyósítását a következő naptól meg kell szüntetni.legfel­ jebb a születéstől számított egy évig . a 4. §-ában.

terhességi-gyermekágyi segélyre lesz jogo­ sult. 2. mert szerződés sze­ rinti jövedelmének harmincadrésze nem éri el a minimálbér kétszeresének harmincadrészét). 2012. Biztosítási ideje az iskolai tanulmányok idejé­ nek beszámításával (180 nap számítható be) meg­ haladja a 365 napot. a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja a szülé­ si szabadság (illetve az annak megfelelő időtartam) lejártát követő nap. törvény 42/C §-ában. Kezelőorvosa igazolja. évi jövedelme alapján . Ha ezt nem teszi meg. Mivel nincs legalább 180 ftaptári napi jöve­ delme.] A gyed szüneteltethető. Terhességi-gyermekágyi segélye így naptári na­ ponként 4200 forint (180 000 / 30 x 0. A terhességi-gyermekágyi segélyt ekkor tényleges jövedelem hiányában . A háziorvosnak. január 14-én szül. vagyis a hely. majd 2011. 2009. február 1-jétől gazdasági társasági tag biztosított 2010. Mivel az anya 2012. törvény 40. ellátásának alapja a szerződés szerinti keresete harmincadrésze (nem pedig a mini­ málbér harmincadrésze. május 29-én pedig újabb gyermeke születik. A gyermekgondozási díj iránti igény elbírálásához benyújtott anyakönyvi kivonat hátoldalára nem kell rávezetni a díjigénylés tényét. §-ában. 2012.68 1 forint 70 százaléka (azaz a gyed maximuma jár neki).naptári napi 1 814.a szociális ellátásokról szóló 1993. 2012. de pé n zb e li egészségbiztosítási já ru lé k n e m terheli. június 15én újabb gyermeke születik. A szülés napjától gyes megilleti. január 21-én szül. június 2-ától 2012. május 1-jeés 2009.a minimálbér harmincadrészének alapulvételével kell kiszá­ mítani.] G yedjogosulatlanság Nem v á lto zo tt. hogy a gyermeket egész­ ségi állapota miatt nem tudja ellátni. A legolcsóbb díjtételű. így 365 nap előzetes biztosí­ tási idő hiányában sem terhességi-gyermekágyi segélyre. Példák terhességi-gyermekágyi segélyre és gyedre 1. . 4. január 10-éig gyermekgon­ dozási segélyben részesül. július 26-án szül. március 12-én szül.2006.írás­ ban benyújtani. ■ napközbeni ellátást nyújtó intézményben he­ lyezték el. 2012.EGESZSEGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 71 képező összeg a minimálbérnél kisebb. Nem jár gyermekgondozási díj. úgynevezett utazásiköltség-térítési utalványt kell kiállítania azon beteg részére.] Gyedigénylés Nem v á lto zo tt. ■akinek közgyógyellátásra jogosító igazolványa van. július 7-éig terhességfgyermekágyi segélyben. kormányrendelet 39/A §-ában.vagy elzárásbüntetését tölti.] Ha a foglalkoztatónál nincs társadalombiztosí­ tási kifizetőhely. Szerződés szerinti munkabére ekkor havi 180 ezer forint.a költ­ ségtérítési utalvány (például MÁV vagy Volán ál­ tal) lepecsételt pénztári és ellenőrző szelvényét.az előírt nyomtatványon . ■ akinek a kezelésére szakorvosi vélemény alap­ ján kijelölt egészségügyi szolgáltató távolabb van a lakóhelyétől (tartózkodási helyétől). ■ előzetes letartóztatásban van. [Lásd az 1997/LXXXIII. vagyis a biztosítás megszűnését követően folyósított gyermekgondozási díj időtartama nem számít­ ható bele (ahhoz. az igénybejelentő nyomtatványt afoglalkoztatói igazolással együtt a munkáltató öt napon belül köteles az illetékes egészségbiztosítá­ si szakigazgatási szervhez továbbítani. június 2-ától a szülési szabadság még hátralévő időtartamá­ ra . szeptember 1-jén biztosítási jogviszonyt létesít. § (2) bekezdésében. A biztosított a következő orvos-beteg találko­ zón köteles átadni háziorvosának. szabadságvesz­ tés. [Lásd a 217/1997. február 25-én befejező nő 2012. január 11-én elhelyezkedik. Ha a gyermekgondozási díj iránti kérelmet a szülési szabadság vagy az annak meg­ felelő időtartam lejárta előtt nyújtják be. Egyetemi tanulmányait 2011. A gyed összegéből 10 százalék em nyugdíjjárulékot kell levonni.7) 2170 forint. Az igény elbírálásához be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. legalább 228 napot kellett volna még dolgoznia).még a gyed alatt . törvény 4. törvény 19. törvény 42/D §-ában és a 217/1997.és pótje­ ■ munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét (ha a keresetét részben kapja meg. illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe. Nem jár gyed akkor sem.a „kiírt” egészségügyi szolgáltatás igénybevételének igazolásával együtt . a b ­ ból a z a dószab ály ok szerint adót (előleget) kell levo nni. 5. augusztus 24-éig illeti meg az ellátás. paragrafus (1) bekezdésének i) pontjá­ ban felsorolt .2009. ■egyéb . mint a területi ellátására egyébként kötelezett egész­ ségügyi szolgáltató.2006. ez lesz a gyedalap). §-ában. 2012.ismét szül. így az apát 2012. hat hónapon belül nem állítható ki neki újabb utazásiköltség-térítési utalvány. A gyermekgondozási díj legmagasabb összege továbbra is legfeljebb a minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) kétszeresének a 70 százaléka lehet (vagyis 2012-ben havi 130 200 forint). A gyermek édesapja 2012.7). hogy újfent gyedet kapjon. ezt követően 2012. Egyetemi tanulmányait 2012.] A gyed iránti igényt a foglalkoztatóhoz (mun­ káltatóhoz) kell . kormányrendelet 26. A g y erm ekgon dozási d íj adóköteles jöv ede lem . így terhességi-gyermekágyi segélyre is. mert a gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szük­ séges biztosítási időbe a passzív jogon. illetve ha bentlaká­ sos szociális intézményben harminc napot megha­ ladó időtartamra helyezték el. ha a gyermeket ■ gyermekvédelmi intézkedés keretében ideig­ lenes hatállyal állami gondoskodásba. habilitációs fog­ lalkoztatást végző intézményt. [Lásd az 1997/LXXXIII. március 1-jén biztosítási jog­ viszonyt létesít.rendszeres pénzellátásban részesül. a gyer­ mekgondozási segély ideje alatt 2012. Terhességi-gyermekágyi segély jár neki. évi III. [Lásd az 1997/LXXX. Biztosított nő 2012. ■ aki krónikus betegsége vagy állandósult egész­ ségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár. gyermekgondozási díj azonban nem. A gyermek után járó terhességi-gyermek­ ágyi segélye és gyermekgondozási díja . házi gyermekorvosának . 3. augusztus 27-én gyermeket szül. március 10-étől vette igénybe a szülési szabadságot. közigazgatási határtól közigazgatási határig szóló vasúti vagy buszme­ netjegy ára téríthető meg. sem gyermekgondozási díjra nem lesz jogosult. január 21-éig gyermekgondozási díjban. törvény 42/D §-ában. május 17-én . június 18-áig kórházba kerül. smegint otthon marad vele). ha a mama mondjuk kiveszi gyerekét a bölcsődéből.] N yugd íjjáru lék gyedből N v á lto z o tt. 6. § (3) bekezdésében. március 5-én szül. Biztosított 2010. [Lásd az 1997/LXXXIII. illetve a házi gyermekorvosnak távolsági közlekedési eszköz ingyenes igénybevételére jogosító. [Lásd a 217/1997. június 25-én befejező nő 2011. kormányrendelet 37. kivéve a rehabilitációs. csak az elma­ radt keresetrész után jár a gyed).] U tazásiköltség-térítés Nem v á lto z o tt. gyermekgondozási díjra is jogosult. Az iskolai tanulmányok idejéből csak 180 nap számítható be. [Lásd az 1997/LXXXIII. átmeneti vagy tartós nevelésbe vették. ez naptári napi (93 000 / 30 x 0. de összege a szünetelte­ tést követően azonos a jogosultság kezdőnapján meg­ állapítottal (például az igény feltámasztása esetén. ha az egyébként jogosult ■ bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet végez (kivéve a szerzői díjas tevé­ kenységet). december 31-e között biztosított 2009.

Kizárt az elektronikus kapcso­ lattartás az utazásiköltség-térítéssel. ha az nem több 5 ezer forintnál. valamint az évenkén­ ti átalány összegéről és az elszámolás ügyviteli rendjéről megállapodik a kptelező gépjármű-fele­ lősségbiztosítást nyújtó biztosítókkal és a Magyar Biztosítók Szövetségével. kivéve a tb-kiskönyvet és a jövedelemigazolást. a kísérő viszont a hazaútra. törvény 13. továbbá azon időtartamokat. törvény 61. Akkor is csak ennyit. kormányrendelet 38/B §-ában. paragrafusa alapján (szociális biz­ tonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó szabályok) indult eljárásokban. Nem vá lto zo tt. ha a baleset vagy a megbetegedés annak a következménye. az esetleges jegyárkedvezmények­ kel viszont csökkenteni kell a térítést. az emiatt nyújtott táppénzt. [Lásd az 1997/LXXXIII. [Lásd a 217/1997. illetve amikor a biz­ tosítottért visszamegy.írja elő a közigazgatási ha­ tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. kormányrendelet 37/A § (1) bekezdésében. ha az legfeljebb 1000 forint. hogy a betegek jogosultak-e térítésmentes . ha egész­ ségi állapota. köteles azt viszszafizetni. jú liu s 1 -jétő l. kormányrendelet 49. [Lásd az 1997/LXXXIII. A jövedelemigazolásban az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem mellett fel kell tüntetni annak jogcímét is.re­ gisztrációt követően . § (9)-(10) bekezdé tele Az egészségügyi szolgáltatónak ellenőriznie kell. Nem kell e kamatot kifizetnie a folyósító szerv­ nek. ha erre az időszakra ellátást is kap a szülő) esetén nem vehető igénybe térítésmentes egészségügyi leh szolgáltatás. baleseti táppénzt és járadékot annak kell megtérí­ tenie az OEP számára. amilyen mértékben a felelősséget az OEP megállapítja. fejlesztő felkészítését nyújtó in­ tézményi kezelésre utazás költségei után is jár a támogatás (de ő az esetét elbíráló szakértői és rehabilitációs bizottság utazási utalványával vá­ lik jogosulttá rá). [Lásd az 1997/LXXXIII.] azl ■ latc tási tosí bal ■a zés azé szó ség ság ■c rak pár mii ■ í tás< ■a nyi ■ c rek tás. A biztosítás szünetelése . Az útiköltségigényt a jogosultnak az utolsó igazolt utazástól számított hat hónapon belül kell beadnia a helyileg illetékes regionális egészségbiz­ tosítási szakigazgatási szervhez vagy a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain. m egtérítési kö telezettség Nem vá lto zo tt.a gépjármű üzembentartójának kötelező felelős­ ségbiztosításáról szóló rendelkezések alapján a biztosítónak kell fizetnie.] Az egészségbiztosító által a foglalkoztató. §-ában és a 217/1997.] Jövedelem igazolás Nem vá lto zo tt. a folyósító szervnek az adózás rendjéről szó­ ló törvényben meghatá rozot t késedel mi pótlékkal azonos mértékű kamatot. kilométerenként 18 forint utazásiköltség-térítést kaphat. a késede­ lem miatt (továbbra is 2200 forint) illetéket kell a szakigazgatási szervnek fizetnie a központi költségvetés számára. azaz naponta a jegyban­ ki alapkamat kétszeresének a 365-öd részét kell fizetnie a jogosult részére. kormányrendelet 11. évi LXXX. baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást jogalap nélkül vett fel.] ege szó köt nyc ny« sí egy kel' Visszafizetési. § (3) bekezdésében. § (4) bekezdésében. A megtérítési kötelezettség olyan mér­ tékben áll fenn. ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. aki az egészségkárosodá­ sért felelős. A digitalizált igazolások eredeti példányát a ké­ relem benyújtásától számított öt évig meg kell őriz­ ni. Ez utóbbi alól kivétel az eu­ rópai egészségbiztosítási kártyával kapcsolatos eljárás. A határidőt a hivatal veze­ tője indokolt esetben egyszer 30 nappal továbbra is meghosszabbíthatja.72 E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á SOK gyek ára nem. megjelölve a kifizetésre jogosultság időtartamát. elektronizált űrlapon. amelyeket továbbra is papíron kell csatolni. illetve ha ő vagy alkalmazottja (tagja) szándékosan idézte elő a balesetet. valamint a tb-ellátásokról szóló 1997. Az. A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását. Aki a megőrzéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi. törvény 69. a mél­ tányosságból igénybe vehető egészségügyi szol­ meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulékkal terhelt jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványon köteles igazolni a megelőző nap­ tári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékának alapját képező jövedelmét. kormányrendelet 39. Az 1997. ha az OEP erről. vagy kinyomtatva személyesen vagy postán keresztül is benyújtható. baleseti táppénz és baleseti járadék megtérítésére kötelezett) az egészségkárosodást kiváltó balesetet gépkocsival okozza. §(5) bekezdésében. Ha az ügyintézés időtartama a szakigazgatási szerv hibájából meghaladja a 30 napot. A biztosító átalányban is fizethet. kormányrendelet 49.továbbítható elektronikus úton. betegsége miatt nem ülhet közforgal­ mú közlekedési eszközre .] Megtérítési ügyekben a fizetési meghagyás kibocsátásáról az OEP-nek 90 napon belül kell in­ tézkednie. s utazásiköltség-térítésként ki­ lométerenként 21 forintot kaphat.] gáltatásokkal és pénzbeli ellátásokkal (ideértve az egyszeri segélyt is) kapcsolatos ügyekben. 10 ezer forinttól 1millió forintig terjedő bírsággal sújtható. aki az egészségbiztosítás el­ látásai közül pénzbeli ellátást. A papíralapúból digitalizált dokumentumon. § (4) bekezdésében. A beteg magánjárművön is utazhat. törvény 68-68/A faiban. törvény 68. Az üzemi baleset vagy foglalkozási megbe­ tegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást a foglalkoztató akkor köteles megtéríteni az egészségbiztosító részére. [Lásd az 1997/LXXXIII.] Ha az egészségbiztosítási ellátásra jogosult egészsége károsodik.a beutalásra jogosult orvosnak ilyenkor az utazási utalványon meg kell jelölnie. [Lásd a 217/1997. illetve az eredeti papíriga­ zoláson lévő adatok egyezőségéért a beküldő felel. baleseti járadékot. ha az utazáshoz kísérőre van szüksége. [Lásd a 217/1997. valamint a kifizetés időpontját. §-ában.példá­ ul fizetés nélküli szabadság (kivéve a gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadságot. és 33/A paragrafu­ sa. §-ában. törvény 33. [Lásd a 217/1997. illet­ ve magánszemély terhére kiszámolt visszafizeten­ dő vagy megtérítendő összeget nem kell befizetni. ■a ■a d\ ő sag ■ det ■a vég Ellátáskifizetés Nem vá lto zo tt. a külföldi gyógykezeléssel összefüggő eljárásokkal. évi LXXX. [Lásd az 1997/LXXXIII. Elektronikus kapcsolattartás esetén a pénzbe­ li ellátásra. A biztosító a pénzbeli ellátások tás Egészségügyi szolgáltatás ség téri iránti igényekről a beérkezésüket követő 30 napon belül köteles dönteni .] Nem vá lto zo tt. törvényben Elektronikus ügyintézés Változás 201}.] Ha az egészségkárosodásért felelős személy (vagyis a táppénz. A programmal előállított nyomtatvány . amelyekre a biztosítottnak nem volt ilyen jövedelme. helyette . törvény aki 29. Csak az OEP honlap­ járól letölthető nyomtatványkitöltő programmal előállított ellátási igénybejelentést fogad el a szakigazgatási szerv (korábban kézzel kitöltött nyom­ tatványt is be lehetett nyújtani). hogy milyen betegség indokolja a gépjár­ műhasználatot -. hogy ő vagy megbízottja nem tett eleget a reá nézve kö­ telező munkavédelmi szabályoknak. kormányrendelet 49/D §-ának (l)-(2) bekezdéseiben.] Ha az ellátást a megadott határidőig nem fize­ tik ki. és van kötelező felelősségbiztosítása. [Lásd a 217/1997. illetve baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz a törvényben meghatározott igazolásokat papír­ alapúból digitalizált dokumentumként csatolni kell az elektronikus űrlaphoz. évi CXL. [Lásd a 217/1997.

gyógyá­ szati segédeszköz. honoráriumáról. § (6) bekezdésében. törvény 28. illetve üzemi balesete miatt váltak szükségessé. és az egészségbiztosítá­ 18. ■ gyógyszer.] Nem nyújtható támogatás olyan gyógyszer­ A nem kötelező védőoltást az Egészségbiztosí­ hez vagy gyógyászati segédeszközhöz. Méltányosságból sem 01 gyógyszerhez. adataikat az OEP köteles átadni az állami adóhatóságnak. ■ a hivatásos sportolók sportegészségügyi ellá­ pénzt. ■ a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmasgatást. kedvezményre. törvény szerint öt évben külön törvény szerinti támogatásba való térítésmentes. Továbbra sem vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére ■ a munkahigiénés szűrő. a kontrolihoz is kérni kell a szakmai bizott­ ság javaslatát. -gtéríisodáiraériséget bán. a beavatkozáshoz szükséges eszközök áráról. és legyen esély a sikeres beavatko­ zásra. amely esetén a kérelem benyújtása lehet passzív táppénzt folyósítani azok részére. ■a járművezetői alkalmassági vizsgálatok.] si szerv elutasító határozatot hozott (kivéve. A külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos utazá­ si költséget a lakóhely szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szerv automatikusan megelőlegezi. azt . A támogatás felhasználására és az elszámo­ lásra az OEP megállapodást köt a támogatottal. Ha az OEP a szakmai bizottság által megaján­ lott költségeket vagy azok egy részét átvállalja. Hazai intézményben végzett gyógykezeléshez külföldi szakember is meghívható. LXXX. ■ az orvosszakértői vizsgálat és szakvéleménye­ zés. kivéve.] Nem válto zo tt.] i. törvény 26. illetzetenzetni. [Lásd az 1997/LXXXIII.EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 73 eértve ekben. a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálta­ tások. ■ a különösen veszélyes (extrém) sportolás. detoxikálása. ha azok nem az ellátást igénybe vevő biz­ tosított foglalkozási megbetegedése. ■ a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások. ha a vizsgálat és szakvéleményezés azért szükséges. és a 217/1997. § (3) bekezdésében. illetve kábítószerszint kimutatására illetékes egészségbiztosítóhoz kell benyújtani. az Egészségügyi Tudo­ mányos Tanácstól kérheti annak felülvizsgálatát és megváltoztatását. [Lásd az 1997/LXXXIII. Támogatással rendelhető gyógyszer. hogy Magyarországon egészségügyi szolgáltatók nem alkalmazzák a gyógymódot. kormányrendelet ll/B-E§-aiban.] znie ntes tása.időre állapítható meg (a kü­ lön jogszabályban megállapított kihordási időtől eltérő.] Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv méltányosságból évente egyszer segélyben része­ sítheti a biztosítottat. hónapját megelőző hónap kezdőnapját közvetle­ akik 2011. lis bizuniós atálya ályok) l az euolatos ndelet dban. [Lásd az 1997/LXXXIII. §-ában. A jóváhagyó döntés feltétele. Magyarországon az adott indikáci­ óra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező Változás2 1 . gyógyászati segédeszköz. és a 217/1997.azaz elkopási . törvény 50. illetve egész­ ségbiztosítási ellátásra állapítsanak meg jogosult­ ságot. gyó­ gyászati segédeszköz esetén az úgynevezett kihor­ dási . Ennek n y o m á n az adóhatóság vizsgálatot kezdemé­ n y e z . ■ terhességi-gyermekágyi segély esetén az ellátás legfeljebb a jogosultság kezdőnapján érvényes mi­ nimálbér kétszerese harmincadrészének alapján állapítható meg.] . és ha elmaradt egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot tár fel.országos státusú gyógyintézet szakmai bizottsága dönt.] Térítésköteles ellátások Nemváltozott. ■ biztosítási idő tartama alatt az engedélyezetett naptári napi táppénz legfeljebb 5200 forint lehet.] emély ileseti szségkozza. végzett vérvizsgálatok. törvény 18. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítónál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. ■ a nem gyógyító célú. A betegnek. A külföldi gyógyintézet által elrendelt kontrollvizsgálat költségeinek átvállalását külön kell kérelmezni az OEP-nél. szó­ rakoztató szabadidős tevékenység (például vidám­ parki szolgáltatás) közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások. tájéko­ zódik annak fogadókészségéről.] Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i Nem v á lto z o tt. évi CLIV.] H V G .] [Lásd az 1997/LXXXIII. §-ában. kivéve. [Lásd az 1997/LXXXIII. hogy társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra. ha étén ügyi vény ien. melyekre vonatkozó azonos indi­ kációs területre benyújtott társadalombiztosítási támogatás iránti kérelem elbírálása az egészségbiztosítási szervnél már folyamatban van). il­ letve kezelőorvosának szakmai bizottsági javas­ latot kell beszereznie a meghívott elszámolható költségeiről.vagy a kezelőorvos kezdeménye­ zésére . ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányán alapult). illetve kábítószer hatása alatt állók egy részét átvállalhatja. a hazai gyógyintézettel megállapodásban rögzíte­ nie kell a szervezési feladatokat és a költségátvál­ lalás mértékét. A szakmai bizottság javaslatot tesz a gyógyintézetre. ha az az egész­ a méltányossági kérelem benyújtását megelőző ségügyről szóló 1997. sági vizsgálatok. az ellátás biztonságát garantáló határozott időre csak kivételesen indokolt esetben).K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . július 1-jét követően váltak keresőkép­ nül megelőző 12 hónapban az azonos hatóanyag­ telenné. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint ■az alkohol-. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer többlettámogatásához. Ellátás m éltányosságból illetve olyan. és a hazai kezelés külföldi szakember meghívásos közreműködésével sem oldható meg. Ha a kérelmező nem ért egyet a szak­ mai bizottság döntésével.az elévülési idő figyelembevételével be kell hajtania. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer támogatásához a biztosítottnak az OEP-hez kell benyújtania a méltányossági kérelmet.és ellenőrző vizsgá­ latok. A kezelés indokoltsá­ gáról . törvény tartalmú készítményekkel méltányosság alapján 50. §-ában. A javas­ latot. a hazai egészségügyi költségekről. lyette élelősPján ayban .o s u lt egészségügyi ellátásra (van-e biztosítási jogvi­ szonyuk). különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek és a gyógyászati ellátás árához a társa­ dalombiztosítási támogatást meghaladó mértékű támogatást adhat. törvény 26.mulasztási bírsággal e g y ü t t . ■ a részleges térítési díjjal igénybe vehető egész­ ségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak ■ az alkohol. amelyre tási Alap nem téríti meg. hogy külföldön már eredményesen alkalmazzák a gyógymódot. kormányrendelet 31/A-E §-aiban.a házi. gyógyászati segéd­ eszközök. a külföldi gyógyintézet fogadónyilatkozatát és a költségbecslést a külföldi kezelést kezdemé­ nyezőnek kell benyújtania az OEP-hez. ■a nem egészségügyi indokból végzett művi med­ dővé tétel. ■a látlelet. §-ában. Az ETT döntésével szemben nincs jogorvoslati lehetőség. s ha nem jogosultak. gyógyászati segédeszköz árához az előírás szerintinél gyakrabban nyújthat támo­ kezelt betegek száma elérte az 50 főt (kivéve azon gyógyszereket. Ha a kontrollra a gyógykezelés után több mint egy évvel kerül sor. a kezelés kezdeté­ ről. illetve támogatással nem rendelhető. A támogatás általában legfeljebb egy évre. várható időtartamáról és költségeiről. júliusl-jétől. iítási ríteni vagy Dgyő 'e köhaő teelő vény ián. illetve az. Az OEP főigazgatója méltányosságból az Egészségbiztosítási Alapban erre elkülönített összeg erejéig ■ a támogatott gyógyszerek.] Aidá­ inekt.nkénfviteli ű-feleagyar idelet iben. törvény 29. [Lásd az 1997/LXXXIII. allopathiás (ho­ meopátiás) gyógyszer. Engedélyhez kötött külföldi gyógykezeléshez a szakmailag illetékes országos intézet javaslata szükséges. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény befogadást kérelmeztek. A méltányossági ellátások alapját a törvény korlátozza. kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgálta­ tás. [Lásd az 1997/LXXXIII. A gyógykezelésről hazatérő beteg nyolc napon belül köteles eljuttatni a kórházi zárójelentést és a kapott számlákat a pénztárnak. T B .

kormányrendelet 11. aki közoktatási intézményben tanulmányokat folytat. illetve a vagyonkezelői eseti gondnok volt jogosult az ellátásra).] Nem változott. gyermekvé­ delmi gondoskodás alatt álló. életévét betölti. kat. akinél a gyermeket a gyermekvédelem­ ről szóló 1997. A közoktatásról szóló 1993. §. törvény 15. §-ában. a javítóintézet­ ben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló. [Lásd az 1998/LXXXIV.] .. ja nu ár 1-jétől. tanköteles gyermekre. életévét betöltött személy. amelyben a 20. ■a gyám. aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéle­ ménye alapján testi. törvény 7 §(1) b) pontjában. (Eddig a vagyonke­ zelői joggal felruházott gyám. aki tartósan beteg. A szociális in­ tézmény vezetője a családi pótlék teljes összegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. [Lásd az 1998/LXXXIV. s aki nem él egy háztartásban a vér szerinti. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek a 23. törvény 8. gyermekotthonban. §-ában. tanköteles gyermekre tekintettel a tanköte­ lezettség teljes időtartamára. és a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosítja an­ nak személyre szóló felhasználását. hogy a még nem tanköteles gyermeket nevelő család kül­ földre távozott. Iskoláztatási támogatásra jogosult továbbá ■ a szülői házat engedéllyel elhagyó gyermek. § (2) bekezdéseiben és a 223/1998. A felfüggesztés időtartama alatt a támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. Iskoláztatási támogatásra jogosult ■a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka is. [Lásd az 1998/LXXXIV. amelyben a 6. Ha a tanévben az igazolatlanul mulasz­ tott kötelező tanórai foglalkoztatások száma eléri az ötvenet.] . A családi pótléknak két típusa van: a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 7 §-ában. Nevelési ellátásra jogosult to­ vábbá ■a gyermek vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője. illetve súlyosan fogyatékos. illetve javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő. amelyben a 18. gyámjával.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Igazolatlan m ulasztás Új előírás 2012. legkésőbb.CSALADTAMOGATAS Mit kell tudni a családtámogatásról? Nevelési ellátás.] . és az erre irá­ nyuló eljárás már folyamatban van. Nevelési ellátásra jogosult ■a gyermekotthon vezetője is. ■a nevelési ellátásra jogosult szülő. nőtlen. Saját jogán az a személy kérelmezhet iskoláz­ tatási támogatást. vagy akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg. a települési önkormányzat jegyzője (gyámhatóságként eljár­ va) végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a gyermek védelembe vételének lehe­ tőségére. halmozottan fogyatékos. elvált vagy há­ zastársától külön élő szülője) elhunyt.havi részletekben. s ennek tényét az országos szakértői és rehabilitáci­ ós tevékenységet végző bizottság (korábban az Or­ szágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) szakhatósági állásfoglalása a kérelem benyújtását követően igazolja. életévét be nem töltött tanköteles gyermek az oktatási intézmény igazgató­ jának jelzése szerint az adott tanévben legalább tíz kötelező tanórát igazolatlanul mulaszt. a tankötelezettsége meg­ szűnt. örökbe fogadó. a gyermekotthon­ ban nevelt gyermek után (eddig a vagyonkezelői joggal felruházott gyám. nevelő-. valamint annak meghosszabbításáról az iskola igazgatója dönt. javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes öszszegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. a hivatásos nevelőszülő. törvény 8. A jegyzőnek tájékoz­ tatnia kell a kincstárt. ■a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett még nem tanköteles gyermek után. szociális intézményben elhelyezett. természetben kell a gyer­ mek számára nyújtani. törvény rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tan­ kötelessé. életévét) betölti. . § (1) bekezdésében. törvény 5. legkorábban abban a naptári évben. hivatásos nevelőszü­ lőnél. § (1) b) pontjában. A sajátos ne­ velési igényű tanuló tankötelezettsége meghoszszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig.] Sajátos nevelési igényű az a gyermek (tanuló). ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. (Ilyen esetben a kincstár felfüggesz­ ti a családi pótlék folyósítását.törvény 13. érzékszervi.] In tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés Változás 2012. Az iskoláztatási támogatás megállapításá­ hoz a tankötelezettség vizsgálata is szükséges. illetőleg a vagyon­ kezelő eseti gondnok volt jogosult az ellátásra. ja n u á rl-jé tő l. törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték. A tankötelezettség kezdetéről. január 1-jétől. törvény 7 §-ában. illetve aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből. (5)-(7) bekezdéseiben. aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni. törvény 15. [Lásd az 1998/LXXXIV.) [Lásd az 1998/LXXXIV. Ha a gyermek a tankötelezettség megszűnését követő­ en közoktatási intézményben folytat tanulmányo­ HVG I T B . Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnését követően saját jogán kérelmezhet nevelési ellátást az a 18. és felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását. törvény 7 § (3). amelyben a 23.) [Lásd az 1998/LXXXIV. beszédfo­ gyatékos. iskoláztatási tám ogatás Nem változott. A gyermekotthon vezetője. §-ában. és biztosítja annak személyre szóló felhasználását. §-ában. A nevelési ellátásra jogosultság elteltével a gyer­ mek után a jogosult iskoláztatási támogatásban részesül a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára.] Jogosultak Változás 2012.] A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éjéig jár az el­ látásra jogosultnak. [Lásdaz 1998/LXXXIV. életévét betölti. [Lásd az 1998/LXXXIV. Az iskoláz­ tatási támogatás folyósításának felfüggesztése nem vonatkozik a nevelőszülőnél. értelmi. a támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár.] . [Lásd az 1998/LXXXIV . Ha a 18. életévét betölti. autista. 27/E§-aiban. ■a nevelőszülő. 37. hivatásos nevelőszülőjével. a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét (eseti gondnokot nevez ki). ■a gyermek szülőjével együtt élő házastárs. ha a tudomására jut. (fogyatékossági támogatásra nem jogosult.) életéve betöltéséig. és akinek mindkét szülője (vagy vele egy háztartásban élő hajadon. majd a folyószámlán összegyűlt összeget a felfüg­ gesztés mcgszüntetcsct követően a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra eloszt­ va . ■az a személy. a tankötelezetté válás évének november 1-jétől a 20. A tanujó annak a tanévnek a végéig tankö­ teles. 12.. de sajátos nevelési igényű gyermek a 23.] Nem változott. évi LXXIX. amelyben a 8. a megis­ A / merő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. évi XXXI. a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés­ végrehajtási intézet igazgatója a gyermekotthonban.

Támogatásra jogosult az a nő is. ameddig a betegség. korhatár előtti ellátásban. szolgálati járandó­ ságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. 19. életévét betöltött.] Gyesen. legkésőbb öt év múlva esedékes . illetve házastársától külön él.Magyarország területén terhesgondozáson vett részt.a gondozásába kerül. ha a gyermek a szüle­ tését követő 180 napon belül .] sége. illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék an­ nak a hónapnak a végéig jár. és nincs élettársa. [Lásd az 1998/LXXXIV. § (3) bekezdésében. Anyasági támogatásra az a nő jogosult. büntetés­ végrehajtási intézetben lévő. élettársa ■közoktatási intézmény tanulója. Ha legalább öt hónapig külföldön tartózkodott -és ezt dokumentálni tudja -. ■vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. ■tartósan beteg. a terhes­ gondozó igazolása nélkül is részesülhet anyasági támogatásban. ikergyermekekre 300 százaléka (te­ hát 64125.] A 16. §-ában. ha nem él egy ház­ tartásban a nevelt gyermekének gyámjával. fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre. §-ában. átmeneti járadék­ ban.részt vett ter­ hesgondozáson. életévét még nem. aki a terhessége alatt legalább négyszer koraszülés esetén legalább egyszer .a közös háztartásban élő bármelyik szülő igénybe veheti. hogy nyugdíjának. de egyidejűleg csak egyikük (vagyis az nem osztható meg).K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Anyasági tám ogatás Nem válto zo tt. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő személy esetén 23 300 forint. vagy szülőjével együtt csa­ ládok átmeneti otthonában tartózkodik. törvény 12. illetve szociális intézményben élő.] Egyedülálló 1 Anyasági támogatásra jogosult az örökbe fogadó szülő is. év alatti gyermek minősül tartósan betegnek. Az igazoláson a szakorvos jel­ zi a legközelebbi . illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő egyedülálló személy esetén 25 900 forint. törvény 11.] A gyermekgondozási támogatást . a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. Saját háztartásban nevelt. aki az anyasági támogatás igénylésének időpontjában jogszerűen tartózkodik Magyarország területén. illetve súlyosan fogyatékos gyermeket tart el. akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el.koraszülés esetén legalább egyszer . (II. § (3) d) pontjában. gondozott gyermek­ nek kell tekinteni azt.] Nem változott. illetve súlyosan fogyatékosnak . Egyedülállóságának tényéről az igénylő­ nek írásban kell nyilatkoznia. törvény 20. és jövedelme nincs. törvény 12.felülvizsgálat időpontját. [Lásdaz 1998/LXXXIV. gyet______________'__________________ Nem v á lto zo tt.a házastársi és rokoni örökbefoga­ dás kivételével -. ■kétgyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint.a gyermekgondozási segélyt és a gyermeknevelési támogatást . illetve az aktív korúak ellátására való jogo­ sultságát megállapították. gyeten lévők heti harminc órában vé­ gezhetnek keresőtevékenységet.legkorábban egy. A havi családi pótlék összege (függetlenül attól. súlyos fogyatékosság tényét igazolták. rokkantsági járadékban. ■időskorúak járadékában. „Igazolás tartósan beteg. A támogatás a leg­ fiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár. [Lásd a 223/1998. [Lásd az 1998/ LXXXIV. [Lásd az 1998/LXXXIV. vagy felsőok­ tatási intézmény első oklevelet szerző tanulója. törvény 25. §-ában. [Lásd az 1998/LXXXIV.alapján egyenlő időszakok­ ban felváltva gondozzák gyermeküket. Gyermekgondozási segélyre az a szülő. nőt­ len. ■három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén gyermekenként 17 000 forint.] gyermekosztály. szakambulancia. aki a szülővel életvitelsze­ rűen él együtt. Egyedülálló az. [Lásd az 1998/LXXXIV. Az igazolást a gyermekklinika. aki kül. aki saját maga vagy a házastársa. valamint az iskoláztatási támogatást saját jogon kérelmező esetén 14 800 forint. [Lásd az 1998/LXXXIV. hogy nevelési ellátásként vagy iskoláztatási támogatásként állapítják-e meg): ■egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 forint. [Lásd az 1998/LXXXIV. Anyasági támogatásra jogosult a gyám. feltéve. [Lásd az 1998/LXXXIV. nevelőszülő vagy gyám jogosult. [Lásd az 1998/LXXXIV. § (3) bekezdésében. aki hajadon. kórházi § (4) bekezdésében. törvény 11.] Gyermeknevelési támogatás a gyermek 3 éves korától jár annak a szülőnek. ha jogerős bírósági döntés . § (1) bekezdésében. gyermekszakkórház. 12.) ESZCSM-rendelet szerinti beteg­ Új előírás 2012. életévét betöltött kiskorú szülő is jogosult gyermekgondozási segélyre.] Az a 18. törvény 29. és a terhes­ sége alatt legalább négy alkalommal . A tar­ tósan beteg. törvény 20/B§ (l)-(2) bekezdéseiben. gondozásra szorul. elvált. Ezt a rendelet melléklete szerinti. szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban. és jövedelemmel nem rendelkezik.és belföldi tanulmányai vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a jogosult háztartásán kívül. és egyéb jövedelme nincs. Egyedülállónak mi­ nősül az is. ■egyedülálló esetén 13 700 forint. törvény 4. A családi pótlék öszszegének megállapítása szempontjából egyedülál­ lónak kell tekinteni azt a szülőt vagy gyámot is. hivatásos nevelőszülőnél elhe­ lyezett gyermek esetén. törvény 21. ■kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint. gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is.225 százaléka. aki a háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.ide­ értve az egyezséget is . rendszeres szociális járadékban.] Gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő gyermekei időkorlát nélkül vehetnek igénybe nap­ közbeni ellátást. ■tartósan beteg. [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ának (2) bekezdésében. illetve súlyosan fogyatékos. törvény 29. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 23. aki nyugellátásban. közoktatási intéz­ ményben nem tanuló személyt megillető) nevelési ellátás összege 20 300 forint. de a 10. illetve nevelőszülőnek vagy gyámnak. január 1-étől. hadigon­ dozási járadékban részesül.CSALÁDTÁMOGATÁS 75 A családi pótlékra 50-50 százalékos arányban jogosultak a szülők. vagy aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül. gyermekvédelmi gon­ doskodás alatt álló. kormányrendelet 22. ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko­ ri legkisebb összegét. ha a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba kihelyezéskor már betöltötte a gyesre jogosító életkort.] A családi p ótlék összege Nem válto zo tt. aki a háztartásában legfeljebb 3 éves gyermeket gon­ doz. ■három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 forint. §-ában. ha az örökbefogadást a születést követő 180 napon belül jogerősen engedélyezték. §-ában. ■gyermekotthonban. Ekkor HVG ] T B . illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elneve­ zésű nyomtatványon kell igazolni. illetve az állapot véglegességének tényét. vagy 10 évesnél fiatalabb tartósan beteg. és egyéb jövedelme nincs. [Lásd az 1998/LXXX1V. § a) pontjában. §-ában. illetve 85 500 forint). és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközben kerül ki. törvény 9.] A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba helyezésének időpontjától számított hat hónapig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbe fogadó szülő .jogerős határozattal . § (l)-(3) bekezdé Az anyasági támogatás összege gyermekenként a gyermek születésének időpontjában érvényes öregséginyugdíj-minimum -2012-ben 28 500 forint . . ■a saját jogon járó (tartósan beteg. javítóintézetben. 18. nevelőszülőnél. A családi pótlékra való jogosultság szempontjá­ ból saját háztartásban nevelt.és jár utána 18 éves koráig magasabb összegű pótlék aki a magasabb összegű családi pótlékra jogo­ sító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.] Gyes.

hogy az igényelbíráló szervek jogszerűen álla­ pítják-e meg. Ha a gyermek 10 éves koráig nem kezdi el az is­ kolát.legfeljebb 8 éves koráig ha betegsége miatt nem járhat óvodába. évi III. kormányrendelet 4/B § (4) bekezdésében.] A közoktatási intézményben tanulmányokat folytatók tanulói jogviszonyának létesítéséről.§-aiban. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni. 43. g yet összege Nem v á lto zo tt. § (l)-(2) bekezdéseiben. §-ában.családtámogatási. akit ideiglenes hatállyal el­ helyeztek. akkor azt az évet kell tankötelessé válása évének tekinteni. A Magyar Államkincstár ellenőr­ zi. nevelési ellá­ tás visszafizetése méltányosságból elengedhető. közigazgatási eljárási törvény tartalmazza). § (l)-(2) bekezdéseiben. Az ügyfelet az ügyfélkapu-azonosítószáma igazolja. kormányrendelet 19. és az a saját jogán nem vette fel azt. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekkel gyesen lévő szülő a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.. és a 223/1998. A jogalap nélkül . A nagyszülő gyesjogosultságának további feltétele. a folyósító szerv azt visszafizetteti. [Lásd az 1998/LXXXIV.] M unka gyes m e lle tt Nem változott. öt gyermek esetén 500. A gyesen lévő szülő a gyermek egyéves korától heti 30 órás elfoglaltságot jelentő állást vállalhat (ha a munkavégzés az otthonában történik. átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek.] K ifizetőhelyek. [Lásd a 223/1998. Nem jár gyermekgondozási támogatás. Hó a gyes vagy a gyet nem teljes hónapra jár. 27. a tárgyhónapot követő hónap 10-éig. A gyes és a gyet megegyezik az öregséginyugdíj-minimummal (ez 2012-ben havi 28 500 forint).) [Lásd az 1998/LXXXIV. [Lásd az 1998/LXXXIV. mint­ ha a gyermekgondozási segély iránti kérelmet is a tes vagy gyed iránti igény előterjesztésének idő­ pontjában nyújtotta volna be (vagyis a gyest eddig az időpontig visszamenőleg megkapja). §-ában. [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában. évi CXL. bölcsődében helyezi el.] A gyest igénybe vevő nagyszülő a gyermek 3 éves kora után vállalhat legfeljebb heti 30 órára ke­ resőtevékenységet. törvény 21. ha a gyermek . [Lásd az 1998/LXXXIV. illetve napközbeni ellátásra vagy 30 napot megha­ ladóan szociális intézményben helyeztek el. (Nem számít napközbeni ellátást nyújtó elhelyezésnek. ha a gyermeket a gyermekgondozási támogatás mellett végezhető munka időtartamára adják be napközibe. 28.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. négy gyermek esetén 400. elektronikus úton is lehet igényelni (az igénylési szabályokat a 2004. Gyes abban az eset­ ben is folyósítható. más napközis intézménybe. 21/A §-aiban. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni.] Jogalap nélküli ellátás Nem változott. ha a jogosult (szülő.] elmúlt egyéves. folyósítják-e az ellátásokat. Ikergyermekek esetén a gyes a gyer­ mekek tankötelessé válása évének végéig jár. a naptári napon/ként kapható összeg a támogatás havi összegének harmincadrésze. §. A szülő jogosultságát nem zárja ki. akkor úgy kell tekinteni. törvény 37. törvény 49. addig semmilyet.írásban . törvény 39. igényérvényesítés Nem változott.. és mindketten egyetértsenek azzal. törvény 28. állítják-e ki a jogosultságot megalapozó igazolást. fennállásáról és megszűnésének várható időpont­ járól a név és a taj-szám közlésével az Oktatási Hivatal évente október 15-éig adatot szolgáltat a kincstár részére. hogy ilyenkor a gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyermekek számától függetlenül egy gyermek után jogosult gyermekgondozási segélyre. Ha a szülő ikergyermekei egyikének halála miatt veszti el jogosultságát a 200 százalékos gyermekgon­ dozási segélyre.] A szülő köteles a folyósító szervhez . A kincstár a jogosultsági feltételek meglétét az ellátást igénylőknél is ellen­ őrizheti. A családtámogatásokat a kincs­ tári igazgatóság folyósítja. § (l)-(2) bekezdéseiben.vagyis nem jo­ gosult által felvett . ahol a családtámogatásokkal kapcsolatos igazgatási feladatot .nevelőszülőnek. a Nemzetbiz­ tonsági Szakszolgálat. ha olyan gyermek után igénylik. vetően az igénylő gyermekgondozási segély iránti kérelmet is benyújt. az Alkotmányvédelmi Hivatal. ha a felvett és a jogosultat egyébként megillető ellátást a felvevője átadta a jogosultnak.76 | C S A L A D T A M O G A T A S a gyest a kiskorú szülő számára kell megállapítani és folyósítani. (1) bekezdésében. §-ában.] Méltányosságból engedélyezhető a gyes továbbfolyósítása a gyermek általános iskolai tanulmánya­ inak megkezdéséig . [Lásdaz 1998/LXXXIV. a ha­ táridő az azt követő első munkanap.] A gyes. törvény 20/A.] Családi pótlék és gyet visszamenőleg az igény benyújtását megelőző legfeljebb két hónapra álla­ pítható meg.] Családtámogatási ellátásokat nyomtatványon és az ügyfélkapun keresztül. Ha a bejelentés elmulasztása miatt jogosulatlanul kapnak ellátást.. §-ában. az Országgyűlés Hivatala. törvény 27. [Lásd az 1998/LXXXIV. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ. és az igény benyújtását kö. és a 223/1998.] Nagyszülő gyesen Nem v á lto zo tt. az Információs Hiva­ tal. §-aiban. Ikergyermekek esetében a gyer­ mekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül lehet dolgozni. rendszeres segélyben) részesül.] iránti igényt elutasítják. [Lásd a 223/1998. Ezek a Honvédelmi Minisztérium. gyámnak aki a szociális ellátásokról szóló 1993. Az adatok átadásának módjáról az Oktatási Hivatal és a kincstár megállapodást köt. illetve korha­ tár előtti ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül. §-aiban. [Lásd az 1998/LXXXIV. kormányrendelet 1. kormányrendelet 26.] Családtámogatási kifizetőhelyek csak ott mű­ ködnek. nagyszülő) társadalombiztosítási nyugellátásban. Ha a tárgyhónapot követő hónap harmadik napja szombat. tör­ vény szerinti rendszeres pénzellátásban (például gyedben. három gyermek esetén 300. bankszámlára utalás esetén 3-áig. amelyikben betölti a 10.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély vagy a gyed Ellenőrzés Nem változott.bejelenteni a családtámogatási ellátásra jogo­ sultságával kapcsolatos adatokat. kormányrendelet 3.) [Lásd az 1998/LXXXIV. hogy a gyermek szülei lemondjanak erről az ellátásról. törvény kenteni . hogy a gyest a nagyszülő kapja. A szülő helyett a nagyszülő is igénybe veheti a gyest (a gyetet nem). [Lásd a 223/1998. nincs időkorlát a gyesen lévő munkavég­ zésére). [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 22. törvény adás megtörtént.a törvény szerint nemzetbiz­ tonsági érdekből . törvény 20. törvény 36/A § (1) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXXXIV. Ikergyermekek esetén a gyes összege az öreg­ ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két gyermek esetén 200 százaléka. törvény 26. azzal a megkötéssel. hat gyermek esetén 600 százaléka.továbbra is indokolt ellátni. [Lásd az 1998/LXXXIV. a gyermekgondozási segély összegét a halálesetet követő három hónap múlva kell csök­ [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában.] Nem jár gyes vagy gyermekgondozási támoga­ tás annak a szülőnek . hogy az át­ [Lásd az 1998/LXXXIV. látják-e el ügyviteli feladataikat. ha a gyerme­ ket óvodában. vasárnap vagy munkaszüneti nap. [Lásd az 1998/LXXXIV.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. törvény 37. (Gyet méltányosságból semmilyen címen nem engedélyezhető. törvény 21/A §-ában. életévét. Az elengedésre irányuló kérelem­ hez csatolni kell a családtámogatási ellátás átadója és átvevője által is aláírt nyilatkozatot arról. §-ában.

[Lásd az 1991/IV. §-aiban. január 1-jétől. akik legfeljebb 200 nap. Az álláskeresőnek 15 napon belül kell bejelentenie az állami fog­ lalkoztatási szervhez az adataiban történt vál­ tozásokat (a korábbi nyolc nap helyett). mint­ ámét is nek idő­ st eddig a munkanélküli-ellátásokról? Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély Új előírás 2012. álláskeresési segély) eddigi „álláskere­ sési támogatások” gyűjtőfogalma.] Változás 2012. Együttm űködési kp telezettség Változás 2012. törvény 25-29.] iőpontktatási Jogszerző idő Új előírás 2012. §-aiban. feltéve. azza). § (1) e) pontjában.] rvény idelet . § (9) c) pontjában. ha az álláskereső önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt volt fizetés nélküli szabadságon. törvény 30. a 16. § (l)b) pontjában.] Változás 2012. § (3)-(4) bekezdéseiben. (2011-ben a keresetpótló jut­ tatás alsó határa a minimálbér 60 százaléka.) [Lásd az 1991/IV. ■az ellátásra való jogosultsághoz m inim um 360 nap jogszerző idővel kell rendelkezni (ko­ rábban 365 nappal kellett). akik 900 napnál hosszabb jogszerző idővel rendelkeznek. ■90 napra rövidült a járadékban tölthető idő (korábban ez maximum 270 nap lehetett). és kötelezettséget yállal rá. ■ az önkéntes tartalékos katonai tényle­ ges szolgálatteljesítés időtartama alatt. törvény 54. 58. 78 ezer forint volt.] I — -P snjo- Foglalkoztatást bővítő tám ogatások Ú előírás 2012.] Keresetpótló ju tta tá s összege Változás 2012. törvény 25. alpontjaiban. január 1-jétől. törvény 30.] feléig tovább foglalkoztatja. [Lásd az 1991/IV. [Láscfáz 1991/IV.] lgáltat tájáról ást köt. szolgálati járandóságban. / A támogatás további feltétele. [Lásd az 1991/IV. § (6) bekezdésében. 46 800 forint. ja n u á r 1 -jétő l. január 1-jétől. Az álláskereső ak­ tív munkahelykereső tevékenysége és álláske­ resőként való nyilvántartása szünetel ■a terhességi-gyermekágyi segélyre és gyer­ mekgondozási díjra való jogosultság meg­ állapítását követő naptól. hogy a hátrá­ nyos helyzetű személyt a támogatás folyósí­ tási időtartama után legalább ezen időtartam H V G |T B . N yilván tartás szünetelése Új előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Nem jogosult álláskeresési segélyre.M U N K A N EL K Ü L1-EL LÁ T Á S0I< 77 Mit kell tudni tását k ö ly iránti ni. Ennek elemei a következők: ■egy nap ellátásért tíz nap jogszerző időt kell felmutatni (korábban öt nap járulékfizetésért lehetett egynapi ellátást szerezni). hogy a munkanélküli 45 napon át álláskeresési járadékban részesült (korábban ez 90 nap volt) [Lásd az 1991. és nem halad­ hatja meg a megállapításakori közfoglalkozta­ tási bér összegét. hogy a munkaviszony megszüntetésére a tá­ mogatás folyósításának időtartama alatt sem [Lásd az 1991/IV. § (5) d) 1-5. legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott sze­ mély foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet (maximum 16 hónap támogatott foglal­ koztatás plusz nyolo^hónap kötelező tovább­ foglalkoztatás). Az álláskeresési járadékra való jogosultság időtartam ának meghatározásánál jogszerző időnek minősül. ■a minimálbér összegére csökkent az álláske­ resési járadék felső határa (korábban ez a m i­ nimálbér 120 százaléka volt). A nyugdíj előtti álláskeresési segély feltétele. „Álláskeresési ellátásokra” módosul az átmenetileg munka nélkül maradók juttatásaira (álláskeresési já­ radék. Szociális szövet­ j kezet munkaadónak legfeljebb a munkabér és járuléka 70 százalékáig terjedő támogatás adható. ■a jogszerző időt az álláskeresővé válást meg­ előző három év alatt lehet összegyűjteni (ko­ rábban öt év alatt lehetett).] ásban i jogolentés Hátast. irvény ében. [Lásd az 1991/IV. továbbá a gyer­ m ekgondozási segélyre való jogosultság megállapításának napjától. ja n u á rl-jé tő l.] -ában. január 1-jétől. A támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes időtartama legfeljebb egy év (maxim um nyolc hónap támogatott foglalkoztatás plusz négy hónap kötelező továbbfoglalkoztatás). törvény 14.] inyon tón is '4 évi .R E . hogy a tá­ mogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a támogatott szövetkezet a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg. Jelentősen át­ 01 . törvény 54. törvény kerül sor./IV. ja nu ár 1-jétől. továbbá azokéban. bán. hogy vállalja. ■megszűnt az álláskeresési segély azon biz­ tosítottak esetében. törvény 24-38. ban. balett­ művészeti életjáradékban.] Álláskeresési ellátások Változás 2 1 szeptember 1-jétől. izolja. aki korhatár előtti ellátásban. A keresetpótló jut­ tatás összege nem lehet alacsonyabb a megál­ lapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér (2012-ben havi 71 800 forint) 60 százalékánál (2012-ben havi 43 080 forintnál). § (4) d) pontjában. § (14a) d)-e) pontjaiban.] nyokat léséről.] z igény )ra álla- ■ában.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . [Lásdazl991/lV. felső határa pedig a minimálbér. alakult az álláskeresési támogatások rendsze­ re. illetve átmeneti bányászjáradékban részesül.

törvény 2. kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti. ■ügyvédi iroda. közös vállalat. kivéve a lakás-. (5) bekezdéseiben. §-ában. ■egyéni cég. ■állami vállalat. § (l)-(2) bekezdéseiben. egyes jogi személyek vállalata és a leányvál­ adó alapja után. ja n u á rl-jé tő l. § (3)-(4) bekezdéseiben. ■belföldön vállalkozási tevékenységet folytató. [Lásd a 2011/CLV. törvény 2. ■ a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tör­ vény melléklete alapján megállapított kedvez­ ményezett tevékenység ellátásával összefüggés­ ben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási A hozzájárulás a lap ja . vala­ mint az iskolaszövetkezetet. a szabadalmi ügyvivő iroda. januárl-jétől. § (5) bekezdésében. ■az egyéni vállalkozó önmaga után (de az álta­ la foglalkoztatott után igen).feltéve. ■az egészségügyről szóló törvényben meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltató . ellenőrizhető és arányos költségei (kiadásai) összegével. a végrehajtó iroda. A szakképzési hoz­ zájárulás teljesíthető ■a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint a szakközépiskola vagy szakiskola (együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulás­ ra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulás-kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés . ha belföldön te­ lephellyel.] Nem v á lto z o tt. és nem költségvetési szervként működik .ideértve a szorgalmi időt lalat. amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett.] A hozzájárulás teljesítése V áltozás 2012. ■ a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére.jé tő l.az éves bevéte­ le és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában kell megosztania. január 1-től új törvény állapítja meg a szakképzési hozzájárulás szabályait.az őt az egészségügyi közszolgáltatás ellátásá­ val összefüggésben terhelő szociális hozzájáru­ lási adó alapja után. Bővül a mentesítet­ tek köre: nem fizet szakképzési hozzájárulást az egyéni cég.] Az átalányadózónak nincs bevallási és elszámolási kötelezettsége. az ügyvédi iroda. ■ a saját munkavállaló számára felnőttképzé­ si szerződés. törvény 2. a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot. A szakképzési hozzájárulás mértéke: 1.] Nem vá lto z o tt. számú melléklet E) fejezete alapján meghatáro­ zott kedvezményezett tevékenysége és a vállal­ kozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania. karbantartására stb. a végrehajtó iroda. ■személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó. személyi egyesülés. vízgazdál­ kodási társulat . ja n u á rl-jé tő l. Továbbra sem kötelezett szak­ képzési hozzájárulásra: ■a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kö­ telező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet.a gyakorlati képzés tárgyi feltételei javítását szolgáló . szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot.] Nem v á lto z o tt. tröszt. a közjegyzői iroda a tevékenységében személyesen közremű­ ködő tag után (a foglalkoztatottak után viszont továbbra is fizet hozzájárulást). külföldi székhelyű jogi személy. [Lásd a 2011/CLV. egyéb szervezet is.kivéve a víziközmű-társulatot -. illetve a munka törvénykönyve szerinti tanulmányi szerződés alapján meg­ szervezett képzés költségeivel. törvény 4. a szabadal­ mi ügyvivő iroda. [Lásd a 2011/CLV. A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást naptári évre állapítja meg (ko­ rábban az üzleti évre is megállapíthatta). ja n u á r 1 . árbevétele arányában. fizetési kötele­ zettségét pedig az átalányadó megfizetésével teljesíti. törvény t . valamint az olyan társaságot.5 százalék (bruttó kötelezettség). erdőbirtokossági társulat. tröszti vállalat. [Lásd a 2011/CLV. minden más hozzájáru­ lás-kötelezettnek pedig-a közhasznú nonprofit gazdasági társaság kivételével . A közhasznú nonprofit gazdasági társaság­ nak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tprvény 6. törvényi §-ában. fiókteleppel rendelkezik. bérleti díjára.] Mentesség hozzájárulás alól V áltozás 2012. [Lásd a 2011/CLV. mint korábban). [Lásda20iyCLV. hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kö­ tött. [Lásd a 2011/CLV. Az evaalany adózó az egyszerűsített vállal­ kozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét.felhalmozási támogatással (fejlesztési támogatással). A szakképzési hoz­ zájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja (nem a társadalombiztosítási alap. ■szövetkezet. Szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett a közjegy­ zői iroda is. ■ a tanuló-. ■ a szakmai alapképzést is szolgáló tanmű­ helyre a tárgyévben fordított. A számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szo­ ciális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevé­ tele és az egészségbiztosítási szervtől származó Megszűnő hozzájárulás­ csökkentési lehetőségek A bruttó kötelezettség 2012-től már nem csök­ kenthető ■ a gyakorlati képzéssel kapcsolatos elszá­ molható költségek (kiadások) összegével. Továbbra is hozzájárulás-fizetésre kötelezett a belföldi székhelyű ■gazdasági társaság.§ (1). törvény 2. va­ lamint a felsőoktatási intézmény számára nyújtott . A hozzájárulás kö te le ze ttje i V á lto zá s 2012. ■ a térségi integrált szakképző központ (TISZK) részét képező szakképző iskola. illetve a hallgatói szerződés alap­ ján foglalkoztatott tanuló.] lyiséggel nem rendelkező társas cég. (4) bekezdéseiben. m értéke Változás 2012.78 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni ■■ a szakképzési hozzájárulásról? 2012. illetve hallgató gya­ korlati képzése során anyagköltségre fordított összeggel. jogi szemé­ H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . a tárgyévben for­ dított összeggel. a szociális. § (2).

hallgatók esetén 1/100 részével számolva határozha­ tó meg. melynek az öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 130 nappal) napi 3385 forint. a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor. §-jában. A szakmai és vizsgakövetelményekben rögzített elméleti és gyakorlati oktatás arányát . kormányrendelet 5. kormányrendelet 2. paragrafus (1) bekez­ dése alapján . aki szak­ képző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezé­ sével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségé­ nek. illetve a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett gyakorlati képzés esetén. § (1) bekez­ désében és a 280/2011. illetve csak időszakosan) tesz eleget. A csökkentő té­ tel éves összegét a tárgyévre . kormányrendelet 6.] Előlegfizetés A szakképzési hozzájárulási előleg fizeté­ sénél a tárgyév 1-11. § (2) bekezdésében.] követő összefüggő szakmai gyakorlatot is szervezésével. ja n u á r 1 -jé tő l. Az a hozzájárulásra kötelezett.] A tárgyév teljes időtartamára fennálló ta­ nulószerződés esetén a szakképzési hozzájá­ rulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11.] Visszatérítés Új előírás 2012.vagy a csökkentő tételként fi­ gyelembe vehető összegek levonását követően: nettó . ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen. Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor. [ Lásd a 280/2011.figyelembe véve te­ hát a szakképesítések túlnyomó többségében az előírt gyakorlati képzési idő (183 oktatási és 20 nap a szorgalmi időt követő összefüggő szakmai gyakorlat idején. kormányrendelet 4. § (4) bekezdésében. aki hozzá­ járulási kötelezettségének a gyakorlati képzés szervezésével nem (vagy csak részben. Ha a tanulószerződés hónap közben szű­ nik meg. Ha a tanulószerződés hatálya nem áll fenn a tárgyév egészére. így az egynapi gyakorlati képzési normatíva öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 100 nappal) 4400 forint/nap. augusztus 31-éig: a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével. § (4)-(6) bekezdéseiben. [Lásd a 280/2011. így vezése például esetén a a gyakorlatigényes gyakorlat gazdálkodók szak keretében a szakmai megszer­ hallgatón­ Tanulószerződéses g yako rlati képzés Az a hozzájárulásra kötelezett.ha a tanulószer­ ződés a tárgyév egészére fennáll .az elő­ legszámítás szabálya szerint meghatározott . § (2). valamint a képzési napok és a tanulók (hallgatók) számának szorzatával csökkenthető.összege azon hónapra számolható el a ta­ nuló után először. § (2) bekezdéseiben. (40 százalékos­ nál kisebb arányú gyakorlati képzés esetén a teljes gyakorlati képzés megszervezhető együttműködési megállapodás keretében. A gyakorlati j képzésnek a szakképzési hozzájárulásra kö­ telezettek által elszámolható költségeire az is­ kolai rendszerben oktatható szakképesítések­ re differenciált normatíva kerül bevezetésre. törvény 31. [Lásd a 280/2011. illetve hallgatónként. ha a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulás­ kötelezett . A hozzájárulás-fizetési kötelezettség a napi normatíva. amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. éves bruttó kötelezettségét a csökkentő tétel összegével csökkentheti.az OKJ-ban sze­ replő szakképesítésekre átlagosan jellemző 40-60 százalékos arányt . az állami adóha­ tóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti bruttó . illetve 6. [Lásd a 2011/CLV. § (l)-(3) bekezdéseiben.együttműködési megállapodást kötött. [Lásd a 280/2011. a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szak­ macsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni. [Lásd a 2011/CLV.tanulón­ ként. az alapnormatíva-összeg és a rendelet mellékletében szereplő. Az egyna­ pi gyakorlati képzési normatíva tanulók esetén az alapnormatíva 1/130 részével. át­ lagosan 20 hét. kormányrendelet 5. vagyis 100 nap évente.] Osztószám eg yüttm űködési m eg állap o ­ dásnál A szakképző iskolákban egy tanítási évben átlagosan 183 tanítási nap és 20 nap összefüg­ gő szakmai gyakorlati nap van. vagyis összesen 130 gyakorlati képzési nap évente. §-ában. ■ 2012. törvény 8. a csökkentő tétel .az előlegszámítás szabálya szerint . ja n u á r 1 -jé tő l. az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel . Ezzel az osz­ tószámmal került meghatározásra az egynapi gyakorlati képzési normatíva.) Tehát például az összefüggő szakmai gya­ korlat megszervezése esetén a gazdálkodók tanulónként (20 nap x 3385 forint) 67 700 fo­ rint csökkentő tételt számolhatnak el az adott szakmai gyakorlati hónapra.SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 79 Hozzájárulás-teljesítés gyakorlati képzéssel nap 60 százaléka) 110 nap a szorgalmi időben G yakorlati képzésre elszám olható norm atíva Ú előírás 2012. törvény 5. hónapjára tanulón­ ként a súlyszorzóval kiszámított csökkentő tétel éves összegének egytizenketted része képezi. A kötelezettségét gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hoz­ zájárulás-kötelezett a bruttó kötelezettségét . szeptember 1-jétől: gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal. [Lásd a 280/2011. tanulónként az előlegfizetési szabályok szerint számított havi csökkentő tételek összege adja a csök­ kentő tétel éves összegét. Az alapnormatíva 440 000 forint/fő/év.kötelezettségét. kormányrendelet 4.számított összegét az adott hónap­ ból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári nap­ jai számának arányában kell meghatározni. § (2) bekezdésében.] Osztószám felsőoktatásban A felsőoktatási törvény alapján a félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak.] ként (20 nap x 4400 forint) 88 000 forint csökkentő tételt számolhatnak el havonta. [Lásd a 280/2011. az azt követő évekre pedig a mindenkori éves költségvetési törvény rögzít. hónapjára a csökkentő tétel havi összegét a gyakorlati képzési norma­ tíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának a szorzata képezi tanulónként. kormányrendelet 6.a felsőoktatásról szóló 2005.] A szakképzésihozzájárulás-fizetési bruttó kötelezettséget csökkentő tétel a szakmai gya­ korlat idejével (napjaival) arányosan számít­ ható szakközépiskolával vagy szakiskolával kötött együttműködési megállapodás. évi CLXXXVII. a 2012. amit 2012-re a szakképzési hozzájárulási törvény.

80

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁR ULÁS

2012-re440 ezer forint/fő/év összegben rögzített alapnormatíva alapján - az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint - számított összeggel (csök­ kentő tétel) csökkentheti. Ha a hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szer­ vezésével teljesítőnél a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét, a meghaladó rész visszaigényelhető az állami adóhatóságtól. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszerben) a hallgatói szerződés alap­ ján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezettségre is érvényes. Az állam i adóhatóság a visszatérítésnél az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulás-kötelezettet nem illeti meg viszszatérítés. Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban a szakkép­ zésről szóló törvényben meghatározott időtar­ tamot meghaladó mértékben vállal kötelezett­ séget, és tanulószerződéssel nem rendelkezik. Ha a hozzájárulás-kötelezett a tanulószer­ ződést határidő előtt jogellenesen felmondja, a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett szám­ lára visszatéríteni (az adózás rendjéről szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint) a tanulószerződés alapján 2012. január 1-je után, a szakképzési hozzájárulási kötele­ zettsége terhére a tanulószerződés felmondásá­ ig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét. [ Lásd a 2011/CLV. törvény 8 § (l)-(4) és (8) bekezdéseiben.] ■

Tanuló á tirá n yítá sa - teljesítési m e g b ízo tt
Új előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Aki tanulószer­ ződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló tör­ vényben meghatározott és a tanulószerződés­ ben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzésre jogosult szer­ vezettel vagy szakképző intézménnyel (teljesí­ tési megbízott), amelyhez gyakorlati képzésre átirányíthatja tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződés­ ben meghatározott gyakorlati képzési idő legfel­ jebb 50 százaléka lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettnek. A teljesítési megbízott az általa az átirányítottaknak vég­
HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

zett gyakorlati képzésre nem érvényesítheti a normatíva szerinti csökkentést. Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodásnak tartal­ maznia kell ■az együttműködési megállapodást kötő felek (a hozzájárulásra kötelezett és a teljesítési meg­ bízott) nevét (cégnevét), székhelyét, adószá­ mát, statisztikai számjelét, cégjegyzék- vagy nyilvántartási számát, kamarai nyilvántartási számát; ■a hozzájárulásra kötelezettnél azon gyakor­ lati képzésben részesülő tanulószerződéses ta­ nulók szakképesítésenkénti, évfolyamonkénti létszámát, akiket más gyakorlatiképzés-szervezőhöz, teljesítési megbízotthoz irányítanak át; ■ a szakképző iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, a hoz­ zájárulásra kötelezettnél a tanulószerződés ke­ retében végzett gyakorlati képzés időtartamát, valamint az átirányítás időtartamát s annak arányát tanévenként; ■a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszeré­ nek leírását; ■az együttműködési megállapodást kötő felek­ nek a gyakorlati képzés végrehajtásávaj kapcso­ latos jogait és kötelezettségeit; ■a gyakorlati képzésre átirányított tanulókat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör­ vény szerint megillető természetbeni juttatások biztosításának rendjét, a tanuló felelősségbizto­ sításának költségviselőjét; ■a gyakorlati képzéssel összefüggésben a telje­ sítési megbízottat megillető díjazást; ■a gyakorlati képzés időtartama alatt a tanu­ ló felügyeletéről gondoskodni köteles személy megnevezését. Ha a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati kép­ zés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50 százalékát meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, az adott tanulószerző­ déses tanuló után nem érvényesítheti a norma­ tíva szerinti csökkentést. [Lásd a 2011/CLV. törvény 8. § (5)-(7) bekezdéseiben.]

A hozzájárulás-kötelezett az év 1-11. hónap­ jára havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó köte­ lezettség, azzal, hogy a csökkentő tétel az elő­ legbefizetésnél időarányosan figyelembe vehe­ tő, ha a kötelezett kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesít, és a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét. Ez esetben a kötele­ zettséget meghaladó rész visszaigényelhető. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszer­ ben) a hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezett­ ségre is érvényes. Az előleg összegét a kötelezett havonta maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja, és megfizeti - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli az előzőek szerinti összeget. A befizetett előleg és az éves nettó kötele­ zettség különbözetét a tárgyévet követő év feb­ ruár 25-éig kell befizetni, iHetve a többletbefi­ zetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A kettős könyvvitelt vezető, a naptári évtől eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának meghatá­ rozásához szükséges árbevétele összetételében bekövetkezett - a főszabály szerinti éves beval­ lásában figyelembe nem vett - változás esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üz­ leti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig vallja be (a társasági adóról készítendő bevallá­ sában), fizeti meg vagy igényli vissza. A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró öszszeg kiutalását vagy átvezetését a bevallás ese­ dékességének napjától kezdeményezheti. A hozzájárulásra kötelezettnek a szakkép­ zési hozzájárulás bevallásával, befizetésével, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia a szak­ képzési hozzájárulási törvény által nem szabá­ lyozott kérdésekben. Az ellenőrzés érdekében a gazdasági kamara az állami adóhatóságnak közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az ál­ tala a gyakorlatiképzés-szervezésre jogosult hozzájárulás-kötelezettekről, illetve a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásokhoz. [Lásd a 2011/CLV. törvény 9., 11. §-aiban.]

Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k Változás 2012. január 1-jétől. A hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja és maga fizeti meg - a tárgyévet követő év február 25-éig - az állami adóható­ ságnak ■a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét, ■a csökkentő tétel éves összegét, ■ az éves bruttó kötelezettség és a csökkentő tétel különbözeiéként megállapított éves nettó kötelezettségét.

Képzés, képzési ren d szerfejlesztésén ek tám ogatása
V áltozás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A szakképzési hozzájárulásból származó bevételek a Nemze­ ti Foglalkoztatási Alapot illetik meg. E források felhasználhatók: ■kormánydöntés alapján szak-, illetve felnőttképzéssel összefüggő központi programra; to­

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁ RULÁS

81

• hónap, előleget ttó köte'l az elő. be vehe?rződés Iteljesít, i bruttó kötet­ hető. E ndszerkorlati elezettamaga Hja, és lapjáig miára, szeget, köteleév febetbefiyelni. évtől )vagy tendő ?hatálében bevalsetén azüzPjáig vallád ö sz-

vábbá - kérelemre - képzési célú támogatásra legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, magyarországi székhelyű, fióktelepű befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelke­ ző gazdasági társaság számára; a kkv-s körbe nem tartozó hozzájárulás-kötelezett részére olyan tanműhely létesítésére, amelyben az - is­ kolai rendszerű szakképzés keretében - tanu­ lószerződés alapján gyakorlati képzés folyta­ tását tervezi; valamint az ilyen tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, szoftver­ felhasználási jog és szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék megszerzéséhez, ■hozzájárulásra nem kötelezett, a szakkép­ zésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet (egy­ házi fenntartású intézmény, költségvetési szerv, nonprofit szervezet, illetve az általuk fenntar­ tott intézmény) normatív támogatására, ■a közoktatási intézményben nappali rendsze­ rű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogvi­ szonyban álló, a gazdaság által az adott megyé­ ben igényelt szakképesítést tanulókat megillető - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) kormányrendeletben meg­ határozott - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására, ■a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség kereté­ ben szak- és felnőttképzési célokra, ■a decentralizált keretből finanszírozható cé­ lokra (az előző pontok levonását követően fenn­ maradó összeg 75 százalékáig), ■a központi keretből finanszírozható célokra (az előző pontok levonását követően fennmara­ dó összeg erejéig). [Lásd a 2011/CLV. törvény 12., 14§-aiban.] A decentralizált keret beruházási célú támo­ gatásokra használható fel ■a hozzájárulás-kötelezettnél folyó gyakorlati képzés támogatására azon tanulók esetében, akiknek az elméleti képzése a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakkép­ zést folytató intézményeiben folyik, ■ az iskolai rendszerű képzéssel összefüg­ gésben a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató intéz­ ményeiben; a szak- és felnőttképzésért felelős miniszterrel szakképzési feladatellátásra meg­ állapodással rendelkező szakképzést folytató intézményben; speciális szakiskolában és kész­ ségfejlesztő speciális szakiskolában; a szakkép­ ző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű gyakorlati képzés­ ben részt vevő állami felnőttképzési intézmény­ nél; a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott

esecképével, atos zóló zakabáben nak izálsult ulóz. m.]

szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházáshoz; vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftverfelhaszná­ lási jog megszerzésére, illetve szellemi jogvéde­ lemben részesülő szoftvertermék beszerzésére. A támogatás odaítélése nyilvános pályázat alapján történik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 17. §-ban, 19. § (l)-(3) bekezdéseiben.] A központi keretből a decentralizált keretnél megfogalmazott célokon (beruházási támoga­ tásokon) túlmenően ■beruházási célú támogatás nyújtható az álla­ mi szak- és felnőttképzési szervnek, ■támogatás nyújtható a szakképesítésért fele­ lős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- $s taneszközfejlesztéshez, központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gya­ korlati tantárgyakat oktató tanárok, szak- és gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez (az intézet a szakképzés fejlesztése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki), ■ támogatás nyújtható a gazdasági kamarák­ nak - a gazdasági kamaráknak nyújtott tá­ mogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttműködő országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek - a gazdasá­ gi kamarákról szóló törvényekben, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatáro­ zott feladataik, továbbá a szakképesítésért fele­ lős miniszterrel kötött megállapodásban foglalt szakképzési feladatok ellátására, ■kérelemre támogatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzés­ fejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint - nyilvános pályázat útján - országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez, ■támogatható a beruházási célú támogatásra jogosultnál (lásd decentralizált keret) a szak­ képzés korszerűsítéséhez szükséges tananyagés taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakés gyakorlati oktatók akkreditált továbbkép­ zése, ■forrás biztosítható a felnőttképzésről szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra, vala­ mint ■ támogatás nyújtható az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatai ellátásához, melyek a következők lehetnek: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény­ ben szabályozott pályaorientáció, a szakiskolai

esi izesok iőttto-

és szakközépiskolai általános műveltséget meg­ alapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és fejlesztése, valamint az e feladatok ellátásá­ hoz kapcsolódó kutatási, monitoringtevékeny­ ség; a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezé­ séhez kapcsolódó, valamint a szakképző iskolá­ kat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fej­ lesztési feladatok ellátása; a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése; a szakképző iskolákra vo­ natkozó adatfeldolgozás tekintetében a közok­ tatási információs rendszer fejlesztése. [Lásd a 2011/CLV. törvény 18-19. §-aiban.] A támogatások részletes feltételeiről szerző­ désben kell megállapodni. A szerződést az álla­ mi szak- és felnőttképzési szerv köti meg. A támogatási szerződés tartalmazza: ■a támogatásban részesülő nevét, székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartá­ si számát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi nyilvántartási szá­ mát, szakképző iskola és felsőoktatási intéz­ mény esetében az intézmény OM-azonosítóját, ■ a támogatásban részesülő - állami adóha­ tóságnál bejelentett - pénzforgalmiszámlaszámát (a fenntartó elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlaszámot) és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, ahova a támogatás összege átutalható, ■a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, ■a támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését, ■ a támogatásban részesülőnek a támogatott programhoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb pénzeszköz összegét, ■a beruházás, illetve a program megkezdésé­ nek és befejezésének tervezett időpontját, va­ lamint a támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi elszámolás módját és időpontját, ■a beruházási célú támogatásoknál a fejlesz­ téssel közvetlenül érintett tanulói, illetve hall­ gatói létszámot, ■a szerződésszegés, illetve a nem rendeltetésszerű támogatásfelhasználás jogkövetkezmé­ nyeit, ■a beruházási célú támogatásoknál a jelzálog­ jog megszűnésének feltételeit, ■ azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a támogatást nyújtó eláll a szerződéstől, ■mindazt, amit az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányren­ delet előír. Az alaprészből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv, a szak- és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

82 | S Z A K K É P Z É S I H O Z Z Á J Á R U L Á S

valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervek végzik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 20-21. §-aiban.] A hozzájárulásra kötelezett az alaprészből a kormány egyedi döntésén alapuló támogatást, valamint a pályázat útján kapott beruházási célú támogatást a tőketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés időtartamáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Az alaprészből kapott beruházási célú támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra leg­ alább tízéves időtartamra - a támogatás mér­ tékéig - jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a támogatást nyújtó szerv javára. A jelzálogjog megszűnésé­ nek feltételeiről a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra for­ dítja, vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, megvalósított létesítményt nem a szer­ ződésben meghatározott rendeltetés szerint használja, illetve az a támogatási szerződésben meghatározott idő előtt kikerül birtokából, vagy a létesítményt megszünteti, a kapott összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától számítva a min­ denkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben vissza kell fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára az alaprész javára. A viszszafizetett támogatás összegével a kedvezmé­ nyezettnél a tőketartalékot - a lekötött tartalék megszüntetése után - csökkenteni kell. [Lásd a 2011/CLV. törvény 22. §-ában.]

Á tm en eti rendelkezések A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprésze javára fennálló követelések és terhére vállalt kötelezettségek a Nemzeti Foglalkoztatá­ si Alap képzési alaprészét illetik meg és terhelik, ideértve az aktív és passzív elszámolásokat is. A hozzájárulási kötelezettség 2011-re vonat­ kozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést is, a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályokat kell alkal­ mazni, az alábbiak figyelembevételével. A 2011-ben kezdődő üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kö­ telezett ■az üzleti év első napjától december 31-éig idő­ arányosan a szakképzési hozzájárulásról szóló (korábbi) 2003. évi LXXXVI. törvény szerint, ■ 2012. január 1-jét követően a szakképzési hozzájárulásról szóló (új) 2011. éviCLV. törvény szerint teljesíti.
HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

eredeti rendeltetésének megfelelően nem mű­ ködtethető tovább, a létesítmény szükségessé ■ a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő váló elidegenítése esetén elővásárlási jog illeti hozzájárulás-kötelezett az állami szak- és fel­ meg az érintett szakképző iskola fenntartóját, nőttképzési szerv felé, ha az a létesítményt szakképző iskolai tanu­ ■a gyakorlati képzést nem szervező hozzájáru­ lók gyakorlati képzésére kívánja továbbmű­ lásra kötelezett az állami adóhatóság felé ködtetni. Ha nem él elővásárlási jogával, ak­ teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, 2012. kor az azt a hozzájárulásra kötelezettet illeti február 25-ig benyújtandó soron kívüli beval­ meg, amelyik a legelőnyösebb vételi ajánlatot lásban. teszi, feltéve, hogy a létesítményt szakképző 2011-ben kezdődő üzleti év esetén, ha a 2011. iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja december 31-éig terjedő időszakban a hozzájá­ továbbműködtetni. A vételi ajánlatok elbírá­ rulásra kötelezett a kötelezettségét részben a sa­ lásáról a szak- és felnőttképzésért felelős m i­ ját munkavállalói számára a felnőttképzésről niszter dönt. Ha az elővásárlási jog jogosultjai szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott e jogukkal nem élnek, az ingatlan vételárából felnőttképzési szerződés és a munka törvényaz ingatlanhoz nyújtott támogatást vissza kell könyve szerinti tanulmányi szerződés vagy fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára. a tanulmányok folytatására történő munkáltatói [Lásd a 2011/CLV. törvény 28. §-ában.] kötelezés alapján megszervezett képzés költsé­ Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa 2012. gei elszámolásával teljesíti, 2lj)12. február 25-éig január 1-je előtt megkötött tanuló- vagy hallga­ a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötele­ tói szerződést az abban foglalt határidő lejárta zettségét is teljesítenie kell a fővárosi, megyei előtt, 2012. január 1-jét követően jogellenesen kormányhivatal munkaügyi központja részére. felmondja, a szerződés felmondását követő 15 [Lásd a 2011/CLV. törvény 25-26. §-aiban.] napon belül köteles a szakképzési hozzájáru­ Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, lási kötelezettsége terhére a szerződés alapján amelyik hozzájárulási kötelezettségé) 2012. ja­ annak felmondásáig " nuár 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében ■az elszámolt költségek teljes, az igénybevételi gyakorlati képzés szervezésével teljesítette, és kamattal növelt összegét az állami szak- és fel­ a gyakorlati képzésre nőttképzési szervnek a Magyar Államkincstár­ ■együttműködési megállapodás alapján került nál vezetett Nemzeti Foglalkoztatási Alap terü­ sor, 2012. január 1-jét követően az együttműkö­ leti előirányzat-felhasználási keretszámlájára dési megállapodás szerinti időtartamból még (EFK-számla) befizetni, hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége ■ a 2012. január 1-jétől érvényesíthető csök­ teljesítésénél a normatíva szerinti elszámolási kentő tétel teljes összegét az adózás rendjéről szabályokat kell alkalmaznia, szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabá­ ■hallgatói szerződés alapján került sor, 2012. lyainak megfelelően az állami adóhatóságnál január 1-jét követően a hallgatói szerződésben vezetett számlára visszatéríteni. meghatározott időtartamból még hátralevő idő­ [Lásd a 2011/CLV. törvény 29. §-ában.] re a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél Az a hozzájárulásra kötelezett, amelyik a normatívára és a visszaigénylésre vonatkozó 2012. január 1-je előtt gyakorlati képzés szer­ szabályokat kell alkalmaznia. vezésével teljesítette szakképzési hozzájáru­ A felsőfokú szakképzés keretében folyó lási kötelezettségét, és a csoportos gyakorlati gyakorlati képzésre (akár együttműködési képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz be­ megállapodás, akár hallgatói szerződés alap­ szerzésére fordított kiadását, költségét a szak­ ján került rá sor) a képzésből 2012. január 1-jét képzési hozzájárulás terhére legkésőbb 2011. követően még hátralevő időre a hozzájárulási december 31-éig elszámolta, a tárgyi eszközt kötelezettség teljesítésénél a normatívára és köteles elkülönítetten nyilvántartani és öt évig a visszaigénylésre vonatkozó szabályokat, va­ ha a tárgyi eszköz ingatlan, tíz évig - gyakorlati lamint a korlátozó feltételeket is megfelelően képzés céljaira használni. alkalmazni kell. Ha a hozzájárulásra kötelezett megszünteti [Lásd a 2011/CLV. törvény 27. §-ában.[ a gyakorlati képzés vagy egy adott szakképesí­ 2012. január 1-je előtt a Munkaerő-piaci tés gyakorlati képzése szervezését, legkésőbb Alap képzési alaprészéből, valamint annak a megszüntetéssel egyidejűleg köteles az EFKjogelődjétől, a fejlesztési és képzési alap­ számlára befizetni a 2011. december 31-én ha­ részből kapott beruházási célú támogatással tályos szabályok szerint a szakképzési hozzá­ megvalósított, gyakorlati képzést szolgáló léte­ járulási kötelezettség terhére beszerzett tárgyi sítményt nem lehet az eredeti rendeltetéstől el­ eszközöknek és beruházásoknak - a képzés­ térő céllal működtetni, ha a támogatási szerző­ megszűnés időpontjában fennálló - a még hát­ désben meghatározott időtartam még nem telt ralévő használati kötelezettségi idővel arányos el. Ha a gyakorlati képzést szolgáló létesítmény bekerülési értékét. 2011-ben kezdődő üzleti év esetén a 2011. de­ cember 31-éig terjedő időszakra

BEVALLAS, BEFIZETÉS

83

Mit kell tudni
iem m űségessé og illeti tartóját, si tanúábbműval, a k et illeti ánlatot kképző cívánja elbírálős m i)sultjai [árából za kell lávára. ában.] a2012. hallgalejárta nesen ető 1 5 ájárulapján vételi és felícstárteriilájára csökijéről zabáígnál bán.] lyik szeríjáruírlati beszak2011.

Mentesül e befizetési kötelezettség alól ■a jogutóddal m e g s z ű n ő gyakorlati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha jogutódja is hozzájárulás-kötelezett, és a gyakorlati kép­ zést azonos feltételekkel jo g szerűen folytatja,
továbbá a a jogutód nélkül megszűnő vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntető gyakor­ lati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök tulajdonjogát térítésmentesen átadja térségi integrált szakképző központ keretében működő, nappali iskolai rendszerű szakképzést folytató intézménynek. Ez esetben az eszközátadást más adókötelezett­ ség nem terheli. [Lásd a 2011/CLV. törvény 30. §-ában.] 2011-ben nyújtott fejlesztési támogatás a 2012. január 1-je előtt hatályos szabályok sze­ rint legkésőbb 2012. december 31-éig használ­ ható fel a támogatási szerződésben meghatáro­ zott célokra; az ezen időpontig fel nem használt fejlesztési támogatási összeget 2013. január 30áig be kell fizetni az EFK-számlára. A fejlesztési támogatásban részesített 2012. január 1-jét megelőzően öt évre - ingatlan ese­ tén tíz évre - vonatkozóan köteles elszámolást készíteni, valamint 2013. március 15-éig adatot szolgáltatni az állami szak- és felnőttképzési szerv részére a 2011. december 31-éig hatályos szabályok szerint fogadott fejlesztési támoga­ tásból megvalósult fejlesztésekről. Az állami szak- és felnőttképzési szerv az elszámolást 60 napon belül ellenőrzi, és azt elfogadja, vagy jogszerűtlen felhasználás miatt befizetési köte­ lezettséget állapít meg. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 30 napon belül köteles befizetni az EFK-számlára. [Lásd a 2011/CLV. törvény 31. §-ában.] Az adózás rendjéről szóló törvényben meg­ határozott elévülés időtartama alatt - a benyúj­ tott elszámolás alapján - továbbra is az állami szak- és felnőttképzési szerv ellenőrzi a hozzá­ járulási kötelezettségüket a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint gya­ korlati képzés szervezésével teljesítők kötele­ zettségteljesítését. Nekik az önellenőrzést is az állami szak- és felnőttképzési szervhez kell benyújtaniuk. Az ellenőrzésre és az önellenőrzésre, továb­ bá az ezek alapján a kötelezettet terhelő befize­ tésre vagy a visszatérítési igény érvényesítésére a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabá­ lyok az irányadók. A 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint nyújtott fejlesztési támogatá­ sok, valamint a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználá­ sának elszámoltatását és ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv végzi.

a bevallásról, befizetesrol, adatszolgáltatásról?
Járulékbevallás
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Megszűnik a tb-járulék, így annak bevallása is (tb-járulék helyett szociális hozzájárulási adót kell bevallani). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § p j bekezdésében.] Á tm e n e ti szabály. Még társadalombiztosítási járulékot kell - a 2011. decemberre benyújtott bevallásban - bevallani a 2011. december havi bér után, ha azt 2012. január 10-éig kifizetik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 65. § (2) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak es a bizto­ sított egyéni vállalkozónak havonként, a tárgy­ hónapot követő hónap 12-éig elektronikus úton kell járulékbevallást benyújtania és járulékada­ tokat szolgáltatnia. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig köteles a járu­ lékokat - elektronikus úton - bevallani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. §-ában.] Nem kell a járulékot (és a 2012-ben a tbjárulékot felváltó szociális hozzájárulási adót sem) bevallania annak a munkavállalónak, aki magyarországi biztosítási jogviszonyára tekin­ tettel külfölditől kap járulékalapot képező jöve­ delmet (például belföldi munkáltatója külföldi anyavállalatától részvényopciós jövedelmet, bonuszt). E külföldi juttatótól származó jöve­ delmek után a magánszemély 27 százalékos ehót fizet, amelyet az éves bevallásában vall be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.] A Magyarországon bejegyzésre nem köte­ lezett külföldi vállalkozás által foglalkoztatott, a magyar jog szerint biztosított munkavállaló után a járulékokat a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton, egyszerűsített, magyar-angol nyelvű űrlapon kell bevallani. A bevallást a külföldi vállalkozás nevében a bel­ földi fióktelep, ha nincs fióktelep, a pénzügyi képviselője - vagy az adózás rendjéről szóló tör­ vény szerint meghatalmazott más képviselője - nyújtja be. Ha a külföldi vállalkozásnak nincs fióktelepe, megbízott pénzügyi vagy más képvi­ selője belföldön, mint foglalkoztatónak kérnie

kell a magyar adóhatóságnál saját nyilvántartás­ ba vételét, és így közvetlenül teljesítheti bevallá­ si kötelezettségét. Ha a külföldi vállalkozás nem kérte az adóhatóságtól, hogy az foglalkoztató­ ként vegye nyilvántartásba, a munkavállalónak kell a járulékokat a saját nevében bevallania. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(3) bekezdéseiben.] Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a járu­ lékokat a belföldön bejegyzett kölcsönbevevő vállalkozásnak kell bevallani. Ha a munkavállalót kirendelés alapján egy másik belföldi vállalkozás foglalkoztatja, és a munkáltatók megállapodása alapján a bért és annak közterheit az a vállalkozás fizeti, amely­ hez a dolgozót kirendelték, akkor e munkavál­ laló után a bevallást is ez utóbbi vállalkozás kö­ teles benyújtani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (4) bekezdésében.]

Járulékbefizetés
Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak és a biz­ tosított egyéni vállalkozónak a járulékokat a tárgyhónapot követő 12-éig kell megfizetnie. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a ne­ gyedévet követő hónap 12-éig köteles megfizetni a járulékokat. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (l)-(4) bekezdéseiben.] A munkavállalónak nem járulékokat kell

közt ,ig _ lati

teti esíDbb ¡FK haízágyj iéshát-

fizetni, ha magyarországi biztosítási jogviszo­ nyára tekintettel külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet. A magánszemély e jövedel­ me után 27 százalék eho fizetésére köteles, ame­ lyet az adóelőleggel egyidejűleg, negyedévente fizet be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Tagdíjbefizetés, tag d íjb e vallás
V áltozás 2011. d e ce m be r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, és így annak bevallása is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.]

/os

HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8ff

BEV AL LA S, BEFIZETES

AZ ADOZAS RENDJE

Mit kell tudni
Nyugdíjas egyéni vállalko zó já ru lé k a Nem válto zo tt. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatási, illetve a nyug­ díjjárulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie és személyijövedelemadó-bevallásában bevallania - mond­ ja ki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1-2. melléklete. Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a mun­ kavállalót a belföldön bejegyzett kölcsönbeve­ vő köteles bejelenteni. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(4) bekezdéseiben.] A foglalkoztató legkésőbb a bejelentést köve­ tő napon köteles igazolást kiadni a biztosított­ nak a bejelentés időpontjáról, s arról, milyen adatokat jelentett be. A foglalkoztató a bizto­ sított kérésére ismételten is köteles - három munkanapon belül - kiadni az igazolást arról, hogy a biztosítottat bejelentette. Az igazolás­ nak ekkor is tartalmaznia kell a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. Az igazolás kiadásának elmulasz­ tásáért a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal stújtható. [Lásd az 19^7/LXXX. törvény 44. § (5), 44/A § (7) bekezdéseiben.] Ha nem biztosított és egészségügyi szol­ gáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult belföl­ ditől az egészségügyi szolgáltatási járulékot más - személy vagy szerv, szervezet - átvál­ lalja, ezt a fizetésre eredetileg kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az adóha­ tóságnak; az átvállalás csak akkor válik ér­ vényessé, ha az adóhatóság azt jóváhagyja. Á [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (4)-(5) bekezdéseiben.]

az adózás rendjéről a tb-ben?
Bejelentés Változás 2012. ja n u á r 1-jétő l. Az iskolaszövet­ kezetnek - a munkaszerződés megkötésének napján - azokat a munkaviszonyban foglal­ koztatott tagokat is be kell jelentenie az állami adóhatóságnak, akik nem biztosítottak. [2003/XCII. törvény 16. § (11)] Nem v álto zo tt. A munkáltatónak, a kifizető­ nek az adóhatósághoz kell elektronikus úton vagy papíralapon bejelentenie a biztosítottját, a biztosított egyéni vállalkozónak és őster­ melőnek saját magát, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napjáig, de még a foglalkozta­ tás megkezdése előtt. E határidőszabály alól kivétel az álláskeresési támogatás, illetve az, amikor a biztosítás csak utólag - például meg­ bízásnál gyakran csak a kifizetéskor - álla­ pítható meg; ilyenkor a bejelentést legkésőbb a biztosítás megállapítását követő napon kell megtenni. A biztosítás megszűnését és szünetelését nyolc napon belül kell bejelenteni. Nem kell bejelentenie a kifizetőnek az ese­ ti megbízás keretében foglalkoztatott bizto­ sítottját, ha a foglalkoztatott igazolja, hogy másik biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik (vagyis másik foglalkoztató már bejelentette). [2003/XCII. törvény 16. § (4), (8)] A nem biztosított magánszemélynek a 2012-ben már havi 6390 forint - egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezett- ■ ) sége keletkezését és megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie az adóhatósághoz. Nem kell bejelenteni a magánszemély e kötelezettségének megszűnését, ha az a biz­ tosítási jogviszony létesítése m iatt szűnt meg (az adóhatóság ilyenkor a foglalkoz­ tatói bejelentés alapján a biztosítási jogvi­ szony első napjától hivatalból intézkedik azegészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség törléséről). [2003/XCII. törvény 20. § (6), (7)]

Evás egyéni vállalkozó já ru lé k a Nem v á lto z o tt. A főállású evás egyéni vál­ lalkozó a járulékot - az eváról szóló 2002. évi XLI11. törvény 22. paragrafusának (8) bekez­ dése alapján - havonta, a tárgyhónapot követő 12-éig köteles megfizetni és bevallani. A töb­ bes jogviszonyban álló, nappali tagozatos vagy heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező evás egyéni vállalkozónak a járulékot negyedéven­ te, a negyedévet követő 12-éig kell megfizetnie és a tárgynegyedév utolsó hónapjának köte­ lezettségeként bevallania. A kiegészítő tevé­ kenységű (nyugdíjas) evás egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási és a nyugdíjjá­ rulékot évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni és az éves evabevallásában bevallani.

Jövedelem k ü lfö ld itő l Nem v á lto z o tt. Nem kell a m unkavállaló­ nak járulékot fizetnie, ha biztosítási jogvi­ szonyával összefüggésben nem a foglalkoz­ tatójától, hanem külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet (például a munkáltatója külföldi anyavállalatától). A nem biztosítá­ si jogviszonyból származó jövedelem után a magánszemély, ha kifizetőnek nem m inő­ sülő külföldi a juttató, a negyedévet követő hónap 12. napjáig 27 százalékos ehót fizet (az adóelőleggel együtt), amelyet az éves beval­ lásában köteles bevallani. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Egyéni vállalkozói bejelentés Nem változott. Az egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóság­ nak, ha biztosítási, járulékfizetési kötelezettsé­ ge megváltozik, ha tehát ■saját jogú nyugellátást állapítottak meg részé­ re, vagy nyugellátása folyósítása megszűnt; ■legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesített, vagy ilyen munkaviszonya megszűnt; ■közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytat. [Lásd a 195/1997. kormányrendelet 18. §-ában.]

B ejelentés és ad atszolgáltatás Nem változott. A külföldi vállalkozás magyar jog szerint biztosított munkavállalóját a kül­ földi vállalkozás fióktelepe, pénzügyi képvi­ selője vagy az adózás rendjéről szóló törvény alapján meghatalmazott más képviselője, ezek hiányában a külföldi vállalkozás közvetlenül maga jelenti be, feltéve, hogy az adóhatóságtól előzetesen kérte nyilvántartásba vételét foglal­ koztatóként. Ha ezt a külföldi vállalkozás el­ mulasztja, a munkavállaló köteles saját magát bejelenteni.
HVG |T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

Egyéni já ru lé k elszám olása Nem változott. Ha a járulékkötelezettség nem pénzbeli jövedelem (hanem például részvényjuttatás) után áll fenn, a foglalkoztató által meg­ előlegezett egyéni járulékokat a biztosítottnak később kifizetett jövedelemből kell levonni. A foglalkoztató a biztosítottal terhelő járu­ lékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jö­ vedelemből nem lehetséges. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (5) bekezdésében.]

A Z A D Ó Z Á S R E N D J E | 85

A bejelentés

ta rta lm a , k ö te le z e tti kör

Változás 2012. ja nu ár 1-jétől. A foglalkoztatónak a biztosítási jogviszony kezdetének bejelentése­ kor nem kell bejelentenie a magánnyugdíjpénztár-tag munkavállalója magán-nyugdíjpénztárának nevét és azonosítóját. [2003/XCII. törvény 16. § (4)] Nem v á lto z o tt. A biztosítás kezdetéről szóló bejelentésben közölni kell a bejelentő adóazo­ nosító számát, nevét, elnevezését, székhelyét, telephelyét, lakóhelyét, továbbá jogelődje nevét és adószámát. A bejelentésnek tartalmaznia kell a foglalkoztatott biztosított természetes sze­ mélyazonosító adatait, állampolgárságát, adóazonosító jelét, biztosítási jogviszonya kezdetét, megszűnését, kódját, a biztosítás szünetelésének időtartamát, heti munkaidejét, FEOR-számát. A jogutód munkáltató köteles a jogelőd ada­ tait is feltüntetve bejelenteni a jogutódlással érintett biztosítottakat. [2003/XCII. törvény 16. § (4)]

já rulé kb evallás Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Nem kell magán­ nyugdíjpénztári tagdíjat bevallani a járulékbe­ vallásban, de a magán-nyugdíjpénztári tagság tényét továbbra is közölni kell. Társadalombiztosítási járulék helyett szoci­ ális hozzájárulási adót kell bevallani. A beval­ lásban adatot kell szolgáltatni a foglalkoztatási (Start, Start Plusz, Extra, Bonusz stb.) kedvezmé­ nyekkel összefüggésben a szociális hozzájárulási adóból igénybe vett részkedvezmények alapjáról és összegéről. A foglalkoztató, aki (amely) az adóév bármely hónapjára járulékbevallást nyújtott be, az ezt kö­ vető olyan hónapokra is köteles bevallást (vagy az azt helyettesítő nyilatkozatot) benyújtani, amelyekben járulékalapot képező jövedelem, jut­ tatás hiányában nem keletkezett járulékbevallási kötelezettsége. [2003/XCII. törvény 31. § (2)-(2a)] Nem változott. A járulékbevallásban a mun­ káltatónak, a kifizetőnek, a biztosított egyéni vállalkozónak havonta, a tárgyhót követő hónap 12-éig elektronikus úton az alábbi adatokat kell közölnie: s a foglalkoztató, az egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma); ■a magánszemély természetes személyazonosí­ tó adatai, neme, állampolgársága, adóazonosító jele; ■a biztosítás időtartama, az alkalmazás minősé­ gének, jogcímének kódja, nyugdíjas státus, ará­ nyos szolgálati idő napjai; ■ a korkedvezmény-biztosítási járulék alapja, összege; ■a nyugdíjjárulék alapja, összege;

■a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapja, a levont (befizetett) természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulék és munkaerő-piaci járulék összege; ■a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási, a munkaerő-piaci, a nyugdíj­ járulék levonása elmaradásának oka; ■ a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre a tárgyhónapban járulékala­ pot képező jövedelmet fizettek ki, illetve az ezen időtartamra vonatkozó, levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapja, összege; ■a biztosítás szünetelése; ■a foglalkozás FEOR-száma, a heti munkaidő, a korkedvezményre jogosító munkakör időtar­ tama; / ■a százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja és összege, ■a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közremű­ ködő tagjának azon választása, hogy mely gazda­ sági társaságnál fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékokat; ■a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vál­ lalkozó azon választása, hogy mely vállalkozásá­ ban fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot; a a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjáru­ lék alapja és összege. [2003/XCII. törvény 31. § (2)]

Járulékkülönbözet elszámolása
Nem változott. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a ma­ gánszemélyt terhelő járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Ha a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb öszszegű járulék levonását eredményezte, a munkál­ tató (kifizető) az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmu­ lasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít

meg, vall be és fizet meg. A munkáltató, ha vele a magánszemély még munkaviszonyban áll, a rosszul megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét köve­ tően a járulékkülönbözetet a magánszemély ré­ szére visszatéríti, ha pedig kevesebb járulékot állapított meg, a következő kifizetéskor levon­ ja. A levonás nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, vala­ mint adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15 százalékát. Ha a különbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon keresztül folytathatja. A munkáltató

a levont, illetve visszatérített járulékkülönbö­ zetet bevallja, befizeti, túlfizetés esetén vissza­ igényli. Ha a járulékkülönbözet nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély idő­ közben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet fennmaradó összegéről és a magánszemély adóazonosító számáról értesíti az állami adóhatóságot, amely intézkedik a hát­ ralék beszedése érdekében. Késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határ­ idő lejártát követően számítható fel. A magánszemély csak akkor kérhet fizetési könnyítést az adóhatóságtól, ha az előzőek szerinti levonás meghiúsult. A kifizető a járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély állami adóha­ tóságához, és értesíti a magánszemélyt (kivéve, ha a magánszemély értesítéseimét nem ismeri). A munkáltató (kifizető) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adóhatóság ha­ tározattal írja elő a magánszemély terhére, illetve járuléktúlfizetés esetén a javára. Ha a munkáltató a magánszeméllyel a járu­ lékkülönbözetet elszámolta, az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények (bírságok) alól. Ha a járulékkülönbözet elszámo­ lása meghiúsult, a munkáltató (kifizető) az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüg­ gő jogkövetkezmények alól. Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló magánszemélytől a munkavi­ szony fennállása alatt a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a járuléktörvény szabályai szerint bevallotta és megfizette, erről - a le nem vont járulék összegének és a magánszemély adóazonosító jelének közlésével - ér­ tesíti az állami adóhatóságot. Az adóhatóság a le nem vont járulékot határozattal írja elő a magánszemély terhére, és intézkedik az előírt járulék beszedése érdekében. Ha a magánsze­ mélyt terhelő járulékot megfizették, beszedték, erről az adóhatóság értesíti a magánszemély volt munkáltatóját. Ez alapján a munkáltató az ál­ tala megelőlegezett és bevallott, a biztosítottat terhelő járulékot önellenőrzéssel helyesbíti, és rendelkezik a visszajáró összegről. [2003/XCII. törvény 30. § (3)-(8)]

N yilatkozat a já ru lé k ró l Nem v á lto z o tt. A magánszemély a m unkál­ tatónál, kifizetőnél a kifizetést megelőzően nyi­
HVG | T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

86

AZ A D O Z A S RENDJE

latkozhat (a jogcímet is megjelölve), hogy a kifi­ zetést nem terheli járulékfizetési kötelezettség. A magánszemély nyilatkozata az adóbevallással egyenértékű. [2003/XCII. törvény 30. § (1)]

Nyugdíjjárulék visszaigénylése Nem vá lto zo tt. A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulé­ kot az önadózó magánszemély a jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában igényelheti vissza, feltéve, hogy a különbözetet év közben a mun­ káltatójával (kifizetőjével) nem számolta el. [2003/XCII. törvény 30. § (2)]

a külföldi vállalkozás foglalkoztatónak minősül, ennek ellenére nem tekinthető az adózás rend­ jéről szóló törvény szerinti kifizetőnek. Emiatt nem kell teljesítenie a kifizetőt terhelő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adminisztrációs kötelezettségeket, például igazolások kiállítását. (A külföldi foglalkoztató magyar biztosítottja utáni bevallási-befizetési szabályokat a járuléktörvény írja elő.) [2003/XCII. törvény 178. § 18. pont]

Becslés Változás 2012. ja n u á r 1-jétől. Ha az adóhatóság megállapítja, hogy a munkáltató nem jelentette be a munkavállalóját - legalább háromhavi fog­ lalkoztatást vélelmezve legalább a mindenkori minimálbér kétszerese után állapítja meg a járu­ lékokat. Ha az adóhatóság az elévülési időn belül ugyanannál a munkáltatónál ismételten be nem jelentett foglalkoztatást állapít meg, a járulékokat legalább a korábbi ellenőrzés kezdete és az újabb ellenőrzés kezdete közötti időszakra, a két ellen­ őrzés során fellelt be nem jelentett foglalkoztatot­ tak számának átlaga alapján állapítja meg. [2003/XCII. törvény 108. § (8)]

Adatszolgáltatás Nem v á lto zo tt. Az állami adóhatóság megke­ resésre adatot szolgáltat a nyugdíj-biztosítási, az egészségbiztosítási, a foglalkoztatási szerv­ nek, a munkaügyi, valamint a menekültügyi és idegenrendészeti hatóságnak, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzéséhez vagy az állami foglalkoztatá­ si szerv statisztikai célú adatfeldolgozásához szükséges. Az adóhatóság elektronikus úton átadja a tárgyévet követő év augusztus 31-éig - a Nyug­ díj-biztosítási Alapot kezelő szerv részére a magánszemélyek nyugdíjjogosultságához, nyugdíj-megállapításához szükséges éves össze­ sített adatokat. Az állami adóhatóság a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig átadja a nyugdíjfolyósító szerv részére a korhatár előt­ ti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő magánszemélyre vonatkozó, tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képező összesített jövedel­ mi adatokat, ahhoz az időponthoz igazodva, ami­ kor a magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-ala­ pot képező jövedelme meghaladja a minimálbér 18-szorosát. [2003/XCII. törvény 52. § (7)]

■nem vagy hiányosan vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat; ■iratmegőrzési kötelezettségét elmulasztja; ■nyilatkozattételt, tanúvallomást megtagad. A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentés elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bír­ ság maximuma annyiszor 1 millió forint, ahány munkavállaló bejelentését mulasztotta el a mun­ káltató. Hibás bevallás esetén a nem magánszemély 100 ezer, a magánszemély 20 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal büntethető. Ha a későn be­ nyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késede­ lem miatt büntethető. Ha a foglalkoztató elmulasztja levonni a járulékot, vagy a levont járulékot nem fi­ zeti be, a késedelmi pótlék mellett a levonni, megfizetni elmulasztott járulék 50 százaléká­ ig terjedő mulasztási bírságot is fizetnie kell. A mulasztási bírság kiszabásakor az adóha­ tóságnak mérlegelnie kell az eset összes kö­ rülményét, a jogellenes magatartás súlyát és gyakoriságát. Késedelmi pótlékot kell fizetni, ha a járulékot az esedékességig nem fizették meg. A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. [2003/XCII. törvény 172. §]

Méltányosságjáruléktartozásnál Nem v á ltq g o tt. Az adóhatóság a magánsze­ mély kérelmére mérsékelheti vagy elengedheti az adó- és járulék-, valamint bírság- és pótléktartozást, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. [2003/XCII. törvény 134. § (1)]

adózóna.hű
adózásról m d n ap in e n REGISZTRÁLJONM OST! www.adozona.hu

Ismételt ellenőrzés Nem v á lto zo tt. Ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak ismételt vizsgálatára kerülhet sor akkor is, ha az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok­ ból úgy látja, hogy az ismételt ellenőrzés eredmé­ nye ellátási jogosultságot teremt. [2003/XCII. törvény 115. § (1) c)]

Elszámolás a kifizetésekről Nem v á lto zo tt. A kifizető és a munkáltató kö­ teles olyan bizonylatot kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevé­ telének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a mun­ káltatót terhelő közteher alapja és összege, vala­ mint a levont adóelőleg, adó és járulék. [2003/XCII. törvény 46. § (1)] Mulasztási bírság Nem v á lto zo tt. Magánszemély legfeljebb 200 ezer, más adózó legfeljebb 500 ezer forinttal bír­ ságolható. Mulasztási bírság fenyegeti az adózót, ha ■bejelentése, adatszolgáltatása késedelmes, va­ lótlan adatot tartalmaz, vagy hiányos; ■járulékbevallását késve - vagyis a bevallási határidőn túl, de még az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően - nyújtja be, és késedel­ mét nem menti ki; ■nem teljesíti bejelentési, bevallási kötelezett­ ségét;

1 NA -os, ingyenes 4
tesztlehetőségi

Éves előfizetési díj

9990 Ff+áfa

Külföldi foglalkoztató Nem vá lto zo tt. Ha a külföldi vállalkozás mun­ kavállalója a járuléktörvény szerint biztosított,
HVG I T B -K U L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

’ További csomagajánlatainkért és a részletekért keresse fel a www.adozona.hu weboidait

valamint Svájc­ ra. cikkében. Az EFTAországokra és állampolgáraikra nézve továbbra is a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkal­ mazni (mindaddig. A koordinációs rendelet hatálya minden uniós állampolgárra kiterjed. A 40 éves 1408/71/EGK rendelet és végre­ hajtási rendelete helyett 2010. Az egyik a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: koordinációs rendelet). és ennek szabályait kell alkalmazni a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségekre. vagy az uniós polgár másik tagálla­ mi ideiglenes tartózkodása alatt megbetegszik. továbbra is a kiküldő tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. bevéte­ li nyilvántartást vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételen belüta belföldi tevékeny­ ségből származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. A munkaerő­ kölcsönző vállalkozásokra nem vonatkoznak a kiküldetés uniós szabályai. hogy a munkavállalónak és a munkáltatónak az illetékes tagállamon (ez esetben Magyarországon) kívül más tagállamban nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. május 1-jétől két új. amíg az EFTA-államokkal meg nem állapodnak a koordinációs rendelet alkalmazásáról). ■családi ellátások. amikor két tagállam illetékes szerve eltérően ál­ lapodik meg. Közösségen belül mozgó harmadik országbeli állampolgárokra . amelynél telje­ sül a jelentős gazdasági tevékenység feltétele. Az uniós rendeletekkel egy időben módosult a 195/1997. ■haláleseti juttatások. Liechtensteinre. ■foglalkozási betegségek. ame­ lyekből a jelentős belföldi gazdasági tevékenység valószínűsíthető (például hogy folyamatos terme­ lőtevékenységet végez belföldön). A koordináció alapelvei: ■az egy állam tb-jogszabályai alkalmazásának elve. ■anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások. az általuk kikölcsönzöttekre a fogadó országok tb-előírásait kell alkalmazni. vagy ■legalább 25 százalékos tulajdoni hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. hogy a munkavégzésre a kiküldő vállalkozás érdekében kerüljön sor. valamint az az eset. és a kiküldetés célja nem lehet egy korábban ki­ küldött munkavállaló felváltása. hogy az eltérő nemzeti szabályok alkalmazása ne hozza hátrányosabb helyzetbe a migráns munkavállalókat. Kiküldetés A koordinációs rendelet szerint ha egy munkavállalót a munkáltatója egy másik tag­ államba küld. A szociális biztonság koordinációjára vonatko­ zó uniós szabályok nem is törekednek a tagál­ lami tb-rendszerek összehangolására . intézmény (ez Magyarországon az OEP területileg illetékes szerve) állít kUgazolást arról. ha ■foglalkoztatott munkavállalóinak átlagos állo­ mányi létszámán belül a belföldön foglalkoztatot­ tak aránya eléri a 25 százalékot. ■öregségi nyugdíjak.csak koordinálják azokat. egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. milyen ellátásokra jogosultak. a párhuzamos munkavégzés. HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] A kiküldött több vállalkozásnál is dolgozhat ugyanabban a tagállamban. ha jogszerzésük és ellátásuk. és hogy a biztosítottak milyen feltételek mellett.S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K Mit kell tudni az uniós koordinacios tb-rendeletekről? Az Európai Unióban tagállamonként jelentő­ sen eltérnek a társadalombiztosítási rendszerek. Az EU valamelyik tagállamában legálisan letelepedett. ■munkahelyi balesetek. cikkében] Magyarországon a járuléktörvény végrehaj­ tási rendelete előírja. Izlandra. A munkavállalóként vagy önálló vállalko­ zóként egy tagállamban tevékenységet folytató személyek főszabályként a munkavégzés helye szerinti állam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 11. de még nem al­ kalmazható az EFTA-országokra. kormányrendelet. egyéni vállalkozó. A fő követelmény az. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12.az 1231/2010/EU rendelet alapján . ■munkanélküli-ellátások. Több érintett tagállam esetén ezek közül meg kell határozni az illetékes tagállamot. ■az egyenlő bánásmód elve. ■rokkantsági ellátások. amely meghatá­ rozza az uniós előírások magyarországi végre­ hajtásával kapcsolatos részletszabályokat. így nem­ zeti hatáskörbe tartozik annak megállapítása. azaz Norvégi­ ára.2011. A koordinációs rendeletet akkor kell alkal­ mazni az uniós polgárokra. és orvosi ellátásra szorul). vagy ■jogelődje teljesítette a jelentős gazdasági tevé­ kenység feltételét. január 1-jétől lehet a koordinációs rendeletet alkalmazni. ■előnyugdíjak. a má­ sik a rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: végre­ hajtási rendelet). vagy ■ olyan tényeket. vagy ■ külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes bevételen belül a nem külföldi gazdálko­ dásból származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. hogy ott a kiküldő munkáltató nevében és javára munkát végezzen. hogy a kiküldő munkál­ tatónak belföldön (Magyarországon) jelentős gazdasági tevékenységet kell folytatnia. körülményeket igazol. minden tagállamban kötelező hatályú ren­ deletet kell alkalmazni. ■túlélő hozzátartozónak nyújtott ellátások. A főszabály alól kivétel a kiküldetés. A lkalm azandó jog'" _ A koordinációs rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam tb-jogszabályai alkalmazhatók. Kiküldetésnél a munkavégzés várható idő­ tartama nem haladhatja meg a 24 hónapot. Koordinált tb-ellátások A koordinációs rendeletet a következő szo­ ciális és tb-ellátásokat érintő nemzeti jogszabá­ lyokra kell alkalmazni: ■betegségi ellátások. ■az ellátások exportálhatóságának elve és ■a biztosítási idők összeszámításának elve. Ennek a feltételnek a munkáltató akkor tesz eleget. Az alkal­ mazandó jogról az adott ország.EU . továbbá járulékfizetésük tekinteté­ ben több tagállam érintett (például ha a nyug­ díjjogosultság megállapításához különböző tagállamokban szerzett szolgálati időket kell összesíteni. hogy kinek kötelező a társadalombiztosítás.

A munkavállaló Németországban az E -s U egészségügyi kártya felmutatásával kaphat orvosilag szükséges egészségügyi ellátást. kormányrendelet 27/A §-ában. Svájcra 2010. A munkavégzés nem haladja meg a 2k hónapot. ezért ha ide irányul a kiküldetés. ha az ugyanabba a gazdasági ágazatba tartozik. ■ a munkavállaló munkaszerződést köt azzal a vállalkozással. önálló vállalkozó egy­ idejűleg vagy folyamatosan váltakozva két vagy \ . vagy másik tagállamba küldje tovább. a két tevékenység nem minősül hasonló tevékenységnek. a biztosított mezőgazdasági őstermelő. hogy a fogadó államban ne kelljen járulékot fizet­ nie. A járuléktörvény végrehajtási rendelete vi­ szont kimondja.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . még a kiküldetés kezdete előtt.] Norvégiára. kormányrendelet 25. amely alatt csak Ausztriában dolgozik. ezért nem alkalmazható rá a ki­ küldetési szabály. és a feltételek teljesülése esetén a magyarországi biztosítás fennállását . egy ottani székhelyű vállalkozáshoz küldi munkavállalóját. ■ a kiküldetésére azért kerül sor. ■ a kiküldetésére azért került sor. Liechtensteinre.az A1 jelű nyom­ tatványon igazolja (az igazolás legfeljebb 24 hónapra adható ki). A kik ü ld e tés igazolása A munkáltatónak a kiküldetést megelőzően az OEP honlapjáról letölthető nyomtatványon biztosítási igazolás iránti kérelmet kell benyúj­ tania a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez (e szervek a regionális egészségbiztosítási pénztárak jogutódai. magyar biztosított marad a kikülde­ tés alatt is.] Az önálló vállalkozónak a lakóhelye. Ugyanazon munkavállaló ugyanazon célor­ szágba történő kiküldetése esetén a munkáltató akkor kérhet újabb Al-es igazolást. Magyar cég Ausztriába küldi munkavállalóját. Az önálló vállalkozó másik tagállamban folytatott átmeneti tevékenysége akkor minősül hasonlónak az „otthonihoz”. cikkében. és így Németországban a német jog szerint lesz biztosított. a magyarországi foglalkozta­ tójától kapott bére után is Ausztriában fizet já­ rulékokat. [Lásd a 195/1997. az osztrák tb-jogszabályok hatálya alá kerül. munkabért kizárólag a magyar cégtől kap. adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el. hogy a kikül­ detés helye szerinti államban a munkáltató által korábban kiküldött munkavállalót váltson fel. így egyszerre két munkáltatója van. A szakigazgatási szerv a kérelmet 30 napon belül bírálja el. valamint a külföldi jogban hasonló jogállásúak számí­ tanak. hogy egy osztrák vállalkozásnál végezzen ideigle­ nesen munkát. április 30-a után kezdődő kiküldetés esetén . vagy ezen országok állampolgára a kiküldött.] Példák kiküldetésre I. és ■ a másik tagállamban történő munkavégzése alatt a letelepedése szerinti tagállamban üzlet­ szerűen továbbműködjön. 1 hónapra Németországba 5 távozik. ha ■ a foglalkoztató előtársaság. a tiszteletdíjas tevékenységet végzők.88 | E U-S KOORDINÁCIÓS RENDELETEK Nem kell a jelentős gazdasági tevékenysé­ get vizsgálni. hogy a járuléktörvény szerinti egyéni vállalkozó. ha a munkáltató a munkavállalót a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki.] Az önálló vállalkozó „kiküldetésének” fel­ tétele. III. továbbra is a korábH V G |T B . továbbra is az első tagállam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartozik.] Ö nálló vállalkozó kiküld etése A koordinációs rendelet nem definiálja.) A tagállamok egyikében önálló vállalko­ zóként tevékenykedő személy.] Tevékenység végzése tö b b ta g á lla m b a n Ha a munkavállaló. [Lásd a 987/2009/EK rendelet 14. amelyet E 102-es nyomtatvány kitöltésével a fogadó állam 12 hónappal meg­ hosszabbíthat). [Lásd a 195/1997. Egymást közvetlenül követő. Nem alkalmazható a magyar jog. ■ a munkáltató a kiküldetés helye szerinti ál­ lamban nem folytat a magyarországi tevékeny­ ségéhez hasonló (az 1893/2006/EK rendelet melléklete szerint azonos nemzetgazdasági ágazatba tartozó) tevékenységet. ■ a munkavállaló korábban ugyanabban az ál­ lamban 24 hónapig kiküldött volt. §-ában. ha a korábbi kiküldetés vége és az újabb kiküldetés kezdete között legalább 60 nap eltelt (az igazolás ér­ vényessége ekkor is csak maximum 24 hónap lehet). II. és a fővárosi. (Munkavállalónak pedig a munkaviszonyban foglalkoztatottak. megyei kormányhi­ vatalokon belül működnek). különböző tag­ államokba irányuló kiküldetések önálló kikül­ detéseknek számítanak. és tőle is kap munkabért. ha hasonló te­ vékenység végzése céljából 24 hónapnál nem hosszabb időre egy másik tagállamba távozik. május 1-je után is még a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkalmazni. valamint a külföldi jog szerint en­ nek megfelelő státusú személy minősül ön­ álló vállalkozónak. A munkavállaló arra az időre. a kiküldetés nem haladja meg a 2k hónapot.2010. aki Franciaországban asz­ talosként dolgozik. és az igazolás kiadása államonként külön-külön történik. akik a cég irányításával. M a munkavállaló és a munkáltató között a kikül­ ivel detés ideje alatt is fennmarad a közvetlen kapcso­ lat. ■ a munkavállalónak nincs a kiküldetés kezdő­ napját megelőzően legalább 30 napos biztosítá­ sa (az azonban nem feltétel. Amunkavállaló magyar munkaszerződése továbbra is érvényes. H azonban a munkavállaló időről időre a Magyarországra is visszatér munkát végezni. pon­ tosan kiket kell önálló vállalkozónak tekinte­ ni. a közal­ kalmazottak. vagy a kikülde­ tés teljes időtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglalkoztat belföldön. Izlandra. hogy e biztosítási előzmény a kiküldő munkáltatóval álljon fenn. Ezzel biztosítható. Magyarországi székhelyű vállalkozás (amely je­ lentős tevékenységet fejt ki Magyarországon) ideiglenes munkavégzésre Németországba. M ivel Németországban más gazdasági ágazatban dolgozik. köztisztviselők. A kérelmet az OEP által e célra rendszeresített (az OEP honlapján elérhető) nyomtatvány kitöl­ tésével kell benyújtani. cikk (l)-(2) bekezdéseiben ésa 195/1997. cikk (3)-(4) bekezdéseiben. és a munkavállalót nem másik dolgozó leváltása céljá­ ból küldték ki. kormányrendelet 27/A § (4) bekezdésében. ab­ ban az államban lesz biztosított. a társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok.R E bi nyomtatványok alkalmazandók (a kiküldő állam által kiadott E 101-es nyomtatvány legfel­ jebb 12 hónapra. és az osztrák biztosító terhére veheti igénybe Ausztriában az ottani állampolgárokra érvényes teljes körű ellátásokat. amelyhez kiküldték. és a korábbi kiküldetés lejártától számítva nem telt el 60 nap. vagyis nincs tiltva a kiküldetés céljából történő munkaerő-felvétel). [Lásd a 195/1997. hogy a kikül­ detés helye szerinti vállalkozás a munkavállalót egy másik vállalkozás rendelkezésére bocsássa. kormányrendelet 27/A (1) bekezdéseiben. a megbízási jog­ viszonyban foglalkoztatottak. hogy ott nem asztalos önálló vállalkozói tevékenységet folytasson. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. Önálló vállalkozó. A munkavállaló az osztrák céggel is munkaszerződést köt. és ha az osztrák jogszabályok úgy rendelkeznek. hogy ■a letelepedése szerinti tagállamban a kikülde­ tést megelőzően legalább két hónappal érdem­ ben tevékenységet folytasson. más uniós tag­ államokban pedig az orvosilag szükséges ellátá­ sokat. ahol a lakóhelye található. tartózko­ dási helye vagy vállalkozásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv­ től kell kérnie Al-es igazolást. ILásd a 987/2009/EK rendelet 14. hogy elvégezze a német céggel kötött szerelési szerződésben meghatározott munkát.

mégnem hatályos) Külföldi gyógykezelés Ha a biztosított EGT-tagállam területén nem az uniós rendeletek alapján (EU-s egészségbizto­ sítási kártya nélkül) vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást. ha a munkavállaló belföldön folytatott egy részét a lakóhelyén folytatja. Biztosítás ideiglenes m egállapítása ahol a tevékenységeinek központja található. törvény hirdette ki) ■ magyar-horvát szociális biztonsági egyez­ mény (a 2005/CXXV. hogy a munkavál­ folytatja. A tájékozta­ tástól számított két hónap elteltével a biztosítást véglegesen meg kell állapítani. legfeljebb 24 hónapos érvényességgel. ■ ha az érintett több tagállamban végez mun­ illetve ha az önálló vállalkozó belföldön elért be­ kát.. törvény hirdette ki. Szer­ biára. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13. § (3) bekezdésében. cikkében. és különös méltánylást érdemlő körülmények indokolják a kivétel megállapítását (például ha a munkavál­ laló korábban jellemzően Magyarországon szer­ zett nyugdíjjogosultságot. akkor tevékenységéhez kapcsolódó munkaidő vagy a lakóhely szerinti tagállam jogát. azon tagállam hónapig érvényes Al-es igazolást ad ki.EU-S KOORDINACIOS RENDELETEK 89 jogszabályainak a hatálya alá tartozik. illetve az öiValló vállalkozó. tartózkodási hely ban végzett tevékenysége nem jelentős. akkor (8). ■ ha az érintet^személy keresőtevékenysége törvény végrehajtási rendelete szerint a tevé­ kenység. törvényerejű rendelet hirdette ki. de legfeljebb a ténvleges költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. cikk zó csak egy tagállamban végez munkát. kormányrendelet 27/B §-ában. bizto­ vagy a munkáltató székhelye szerint illetékes sítási kötelezettsége a munkáltató székhelye egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél. hogy az OEP a kérelmet támogassa. Ha a munkavállaló a szakigazgatási szerv alkalmazandó jogként különböző tagállamokban bejegyzett munkál­ a magyar jogot állapítja meg. Ha a munkavállaló a különböző tagálla­ mokban egy munkáltató javára végez munkát (feltéve. és a lakóhelye szerinti tagállam­ nek egy-egy példányát megküldi a többi olyan tagállam intézményének. törvény hirdette ki) ■magyar-québeci szociális biztonsági megálla­ podás (a 2006/XVII. 13.* ■ ha a munkavállaló vagy az önálló vállalko­ és a 987/2009/EK rendelet 14. de már eltelt 24hónap a kiküldetés kezdete óta. Al-es igazolás ebben az esetben leg­ feljebb öt évre adható ki. bítható. annak a tagállamnak a joga alkalmazandó rá.. cikk (3) bekezdésében. Ha szerinti államban van. kormányrendelet kalmazni. a 987/2009/EK rendelet 18. a biztosítási kötelezettsége főszabályként a la­ kóhelye szerinti országban állapítandó meg.] a biztosítás ideiglenes Magyarországon megállapítására a lakóhely szerint illetékes Az a személy. [Lásd a 195/1997. törvény hirdette ki) ■ magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény (a 2010/XXIX. törvény hirdette ki) ■ magyar-bosznia-hercegovinai szociális biz­ tonsági egyezmény (a 2009/11. a biztosítási igazolás iránti kérelmében megjelölt tagállam jogát kell ideiglenesen al­ vétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát.] Magyarországon akkor jelentős a járulékennek a jogát. az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején ér­ vényes belföldi költség. Biztosítás ideiglenes megállapítására is lehe­ A tevékenység központja ott van. A1 jelű igazolást tatóknak dolgozik. amely­ ben a tevékenységet munkavállalóként végzi. törvény hirdette ki) ■ magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény (a 2008/LXXI1. Vita esetén az intézményeknek egyeztetniük kell.] Ha az önálló vállalkozó a lakóhelye szerinti tagállamban nem végez jelentős tevékenységet. Macedóniára és Koszovóra alkalmazandó) ■ magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (az 1963/16. illetve az önálló vállalkozó át­ meneti külföldi tevékenységének időtartama előre láthatóan meghaladja a 24 hónapot. hogy ott jelentős-e a tevékenysége). ahol az ön­ álló vállalkozó üzletvitelét szokásos jelleggel tőség van annak érdekében. hogy a munkáltató az EU területén letelepedett).] Kivétel m egállapítása Egyes személyek vagy személycsoportok ér dekében a tagállamok illetékes hatóságai közös megállapodással eltérhetnek a koordinációs rendelet szabályaitól. kormányrendelet [Lásd 27/A § (1) bekezdésében. A kérelmező a kérelem benyújtásával egyide­ jűleg igazolja azokat a tényeket. ha a magyar jog alkalmazásának felté­ [Lásd a 883/2004/EK rendelet telei továbbra is fennállnak. lam jogát kell rá alkalmazni (ez esetben nem Az igazolás kérelemre ismételten meghosszab­ számít. törvény hirdette ki. Az Al-es igazolás kiadásához elengedhe tetlen. törvény hirdetteki. cikkeiben és a 195/1997. és a kivétel megadása nélkül csak rövid időre szerezne más tagállam­ ban jogosultságot).K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Ha nem egyértelmű. §-ábar. [Lásd az 1997/LXXXIll. törvény 27.] a 195/1997. illetve munkabér (díjazás) 25 százalékát. hogy melyik tagállam tervezi is nyújtani a következő 12 naptári hó­ tb-jogát kell alkalmazni. hogy van-e kétoldalú egyezmény): ■magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény (az 1959/20. ha egy másik tagállam a döntést vitatja. ahol a legtöbb szolgáltatást nyújtja. mely- több tagállamban végez keresőtevékenységet.J Az EU-kártya a kiállítástól számított 36 ho napig érvényes. a lakóhelye szerinti ál­ állít ki. < Szociálpolitikai egyezmények Magyarország hatályos és alkalmazandó kétol­ dalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyez­ ményei (az uniós tagállamok polgáraira a koordi­ nációs tb-rendeleteket kell alkalmazni. törvényerejű rendelet hirdette ki. ezt a következő szem­ napban. vagy egyál­ talán nem folytat keresőtevékenységet. törvény hirdette ki) ■ magyar-dél-koreai szociális biztonsági egyezmény (a 2006/LXX1X. A tartós külföldi szolgálato* teljesítő köztisztviselők és hozzátartozójuk HVG ! T B . kivéve. cikk (1) bekezdésében. és ha egy másik állam jogának alkalmazhatóságáról születik megegyezés. /Lásd a 987/2009/EK rendelet 6. cikk (2) pontok alapján lehet eldönteni: . függetlenül attól. körülményeket amelyekre tekintettel a kivétel megállapítását kéri. ha ■ a kiküldetés. és laló ne maradjon ellátás nélkül. (10) bekezdéseiben. és hogy a kivétel megállapítására irányuló javas­ latot a másik érintett tagállam intézménye is elfogadja. munkabér (egyéb díjazás) eléri az összes mun­ kaidő. Oroszországra és Ukrajnára alkalmazandó) ■ magyar-kanadai szociális biztonsági egyez­ mény (a 2003/LX1X. ahol az érintett sze­ mély keresőtevékenységet végez. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13. azt a tevékenység kezdő­ napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni. aki különböző tagállamokban egészségbiztosítási szakigazgatási szerv hat szokásosan munkavállalóként és önálló vállal­ kozóként is végez tevékenységet. még nem hatályos) ■ magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény (a2010/CXVIIl.] Több tagállamban végzett munkavégzés esetén is kérni kell az alkalmazandó jogról az Al-es igazolást a lakóhely. ■a kiküldetés feltételei fennállnak. 27. A magyar biztosítás megállapítása érdeké­ ben kivételt kérhet az OEP-től a munkáltató és a munkavállaló. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 16. még nem hatályos) ■ magyar-ausztrál szociális biztonsági egyez­ mény (a 2011/CXVII.

kormányrendelet 1. vagyis 41. törvény 27. ilyenkor az azon szereplő összeget a külföldi gyógykezelést végző intézmény ré­ szére kell átutalni. legfeljebb 48 hónapra érvényes.ilyen egyezménye van Ma­ gyarországnak a szovjet utódállamokkal). a Magyaror­ szágon lakó pedig itt kap 40 év alapján nyugdíjat (a magyar nemzeti szabályok szerint.tartózkodó. Akinek külföldi biztosítási ideje is van. Az egészségbiztosítási pénztár a tényleges és számlával igazolt költségeket téríti meg. kormányrendelet 12/A §-aiban. szükségességé­ ről utólag az egészségbiztosító ellenőrző főor­ vosai döntenek. Az EU-tagországok maguk határozzák meg nyugdíjrendszerük szabályait. ha a szolgáltatás elmaradása az élet vagy a testi épség súlyos veszélyeztetésével. járóbeteg-szakellátás. ha viszont a nyugdíjazás előtt a biztosított fegyveres szervek tagja volt. akkor az itthoni szolgálati idő nem lenne elegendő a magyar nyugdíjhoz. amelyből egy-egy országra az egyes szol­ gálati idők arányában kell kiszámítani a tény­ leges nyugdíjat (például 15 év német idő és 20 év magyar idő esetén a magyar nyugdíj a 35 év alapján járó 73 százalék nyugdíj 57. de a biztosítási idők összeszámítására létezik néhány közös előírás: ■ minden tagországban a saját szabályok sze­ rint kell igazolni a biztosítási időket. Az EU-kártya az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatán igényelhe­ tő személyesen vagy írásban. például munkát vállaló vagy nyaraló magyar állampolgár által ott igénybe vett egészségügyi szolgáltatás költsé­ gét az egészségbiztosítás forintban. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott . Az OEP akkor is engedélyezheti az összeg ki­ fizetését. ■egyazon biztosítási idő nem ismerhető el kétszer. fekvőbeteg-gyógyintézeti és szülészeti ellátás. illetve az EU szabályok szerinti nyugdíjat a Központi Nyugdíj­ nyilvántartási és Informatikai Igazgatóság állapít­ ja meg . kisko­ rúak esetén a törvényes képviselő közreműkö­ désével. Az utóbbi egyezménytípus esetében például az Ukrajnában szerzett 20 év és a Magyarországon szerzett 20 év alapján az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező az ottani szabályok és az ottani hason­ ló munkakörben elért kereset alapján kap 40 év szolgálati időnek megfelelő nyugdíjat. de legfeljebb az igénybevétel idején érvé­ nyes itthoni finanszírozási mértékig.[ EGT-államban átmenetileg tartózkodó ma­ gyar biztosított az európai egészségbiztosítási kártyával igazolhatja. Kivétel ez alól a hozzátartozói ellátás abban az esetben. .és nem szociálpolitikai egyez­ ményes országban .S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K EU-kártyája továbbra is a külszolgálat idő­ tartamára. ■ az országonként szerzett biztosítási idők alap­ ján.esetében az egészségbiztosítási pénztár a külföldi tartózkodás helyén indokoltan igény­ be vett fogászati ellátás. [Lásd az 1997/LXXXIII. paragrafus (2) bekezdés b) pontja. kormányrendelet 12/A §-aiban. A szociálpoliti­ kai egyezmények. törvény 66-67. A másik uniós tagállamból érkezett ál­ lampolgárnak a helyben lakó biztosított ál­ lampolgárokkal azonos ellátásban kell része­ sülnie (az azonos elbírálásnak a 883/2004/ EK és a végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendeletekben foglalt uniós elve alapján). igazolást an­ nak kiegyenlítéséről. köteles meg­ téríteni az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit.az ott magyar nyelven is rendelkezésre álló form anyomtatványokon . A kártya kiadása térítésmentes. Ezt az OEPnek határozatban kell elrendelnie. ha a biztosított maga nem egyenlítette ki a számlát. és a 217/1997. és ó jár el a külföldi partnerbiztosítóknál is. ■ a speciális biztosítási időket (például bányá­ szok. ahol ilyen speciális rendszer nincs. Ebben az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állapítja meg. [Lásd az 1997/LXXXIII. Több országban szerzett biztosítási idők esetén a magyar nyugdíjrész kétféleképpen számítható ki: ■ az összes biztosítási idő alapján. Ha va­ laki például Franciaországban 15. §-aiban. Ha a számlából nem állapít­ ható meg az igénybe vett egészségügyi szolgál­ tatás. ha az elhunyt a magyar jogszabályok szerinti nyug­ díjas volt.] A bármely jogcímen harmadik államban vagyis nem EGT.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E nyelvű fordítását. csatolni kell a kórházi zárójelentés akár nem hivatalos fordítását vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igazo­ lást és annak fordítását is. Kivétel.90 | E U . elektronikus úton személyesen vagy meghatalmazott útján. kormányrendelet 12.1 százaléka. és a 217/1997. de az együttes. ■ a tagországok nem EU-tagállammal kötött szo­ ciálpolitikai egyezményeiben saját biztosítási idő­ nek elismert időt szolgálati időnek kell tekinteni. A külföldön szerzett biztosítási idők az erről szóló nemzetközi egyezmények. és az el­ hunyt jogszerző részére már megállapítottak sa­ ját jogú vagy az ő jogán hozzátartozói ellátást. fegyveres szervek tagjai esetében) a másik ország hasonló rendszerében el kell ismerni. Dél-Koreával és Kanadával kötött egyezményeiben). Ilyenkor 2200 forint igazgatási szolgáltatá­ si díj fizetendő. vagyis a 35 év biztosítási idő már jogosulttá teszi (ha a nyug­ díjhoz előírt egyéb feltételeknek is megfelel). illetve a nyugdíj kiszámításakor. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott közalkalmazottnak. [Lásd cp 1997/LXXXIII. vagy el­ lopják. illetve az Eu­ rópai Unió koordinációs rendelete szerint szá­ míthatók be a nyugdíjra jogosultság eldöntése­ kor.kérheti a nyugdíjat (Magyaror­ szágon a területi igazgatóságokon).és a vele együtt külföldön élő házastárs és gyer­ mek . Az érintettnek mindig a neki kedvezőbb nyugdíjat kell megkapnia (vagyis az előbbi példában itthon az arányos számítás helyett a nemzeti szabályokat kelf alkalmazni). a hasonló munkakör magyar átlagkeresete alapján). Az EU tagországaiban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) további államaiban a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek érvényesek. köztisztviselőnek cs kor­ mánytisztviselőnek a biztosító a külföldön indo­ koltan igénybe vett ellátás költségéből 85 százalé­ kot téríti meg (függetlenül a költség nagyságától). a lakó­ helye szerinti ország nyugdíj-biztosítási szerveinél . Magyarország kétoldalú szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezményeinek két alapmegoldása a nyugdíj megállapítására: ■ a biztosítási időket össze kell adni (hason­ lóan az EU-szabályhoz). és a 217/1997. kivéve ha megsemmisül. akkor a saját nyugdíj-megállapító szervhez. amikor is úgynevezett elméleti nyugdíjat kell megállapí­ tani. azaz például 15 német év és 20 magyar év esetén a 20 év magyar idő alapján (ekkor a ma­ gyar nyugdíj a nettó átlagkereset 53 százaléka). ■ a lakóhely szerinti ország fizeti a nyugdíjat a másik országban szerzett biztosítási idő után is (ez a területi elv . de a biztosítása már megszűnt). a nyugdíjra jogosultság megállapí­ tásakor a biztosítási időket össze kell adni. Németország­ ban 10 és Magyarországon is 10 évet dolgozott. megrongálódik. törvény 27. Ekkor ugyanis a Nyugdíjfolyósító Iga2 ' gatósághoz kell fordulni. A költségtérítési igény bejelentésekor csatol­ ni kell az eredeti külföldi számlát.] Aki EU-kártyával valamely EGT-tagállamban jogosulatlanul vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást (például a kártyája még nem járt le. az igénybe­ vételkor érvényes árfolyamon átszámítva meg­ téríti. ha hozzátartozói ellátást állapítanak meg. törvény 27. ott az általá­ nos rendszerben.[ i K ülföldön szerzett biztosítási idők A szociálpolitikai egyezmények. [Lásd az 1997/LXXXIII. továbbá a számla magyar HVG ! T B . A beavatkozás indokoltságáról. illetve maradandó egészségkárosodással járt volna. és a magyar nyugdíj­ részt a magyar biztosítási idő arányában kell kiszámítani (ez az arányos teherviselés elve ez szerepel Magyarországnak a jugoszláv utód­ államokkal. elvész.7 százalék). illetve az EU-szabályok szerinti nyugdíjat azonban a Központi Nyugdíj-nyilvántar­ tási és Informatikai Igazgatóság állapítja meg. hogy a magyar egész­ ségbiztosítás terhére jogosult ott orvosi ellátást igénybevenni.mondja ki a 168/1997. §-aiban. valamint sürgősségi betegszállítás igazolt költ­ ségeit szintén az itthoni finanszírozás mértékéig téríti meg. Ha a biztosított több EGT-országban is szerzett szolgálati időt.

ha biztosítottat foglalkoztat. l. a 2011. befizetésére és beszedésére. n o v e m b e r 3 0 -á tó l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t aláhúzott dőlt betűkkel. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. aki Magyarország te­ rületén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót. a 2011. nyilvántartási. d) az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenőrző rendszer sza­ bályozásával gondoskodik. vállalkozói járadékban. járulékmegállapítási és -levonási. álláskeresést ösztönző • A 2011.az egyéni felelősség elvének megfelelően. az álláskeresési járadékban. a foglalkoztatók és a biztosítottak fizetési kötelezettségét és ennek a közteherviselésnek megfelelő teljesítését. társadalmi szintű kockázatközösség. egyéni . 3. 2. d e c e m b e r 31-étő l h a t á ly o s a k a t dőlt betűkkel. költségvetés alapján gazdálkodó szerv. a 2012. valamint munkanélküli-járadékban. Ennek érvényesítése érdekében a foglalkozta­ tót bejelentési. beval­ lására. (4) Hatályát vesztette.) I. a törvény erejénél fogva jön létre. valamint az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása ér­ dekében -törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megálla­ píthat. egyéni vállalkozó. Í6al A társadalmi szolidaritás elvének megfele­ lően . valamint nyil­ vántartására vonatkozó szabályok megalkotásával. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás. (6) A foglalkoztatót a társadalombiztosítás ke­ retében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben meghatározott járulék. valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése. az e törvényben meghatározott já­ rulékfizetési kötelezettség alapián szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátar- tozóia javára az egves. b) az ellátások fedezetére szolgáló fizetési köte­ lezettségek meghatározásával.társadalombiztosítási ellátá­ sokra. amelyek társadalombiztosításijárulék­ fizetési és hozzájárulás-fizetési kötelezettségeik megállapításához. fe je ze t Á ltalános rendelkezések A törvény célja Tbj. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás öszszege -ha törvény kivételt nem tesz -arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével.a szociális biztonsághoz. a b) pont sze­ rinti fizetési kötelezettség megállapítására. aki Magyarország terü­ letén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót. § (1) Az állam a társadalombiztosítási rendszer működéséről és a nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló fejlesztéséről a) a társadalombiztosítási rendszerben nyújtott egyes ellátások megállapításával. (5) A biztosítás az annak alapjául szolgáló jog­ viszonnyal egyidejűleg. d e c e m b e r 1-iétől h a tá ly o s a k a t a lá h ii zo tt h e te k k e l. ja n u á r 1-jétől h a tá ly o s a k a t kövér d óit betűkkel je lö ljü k . c) az ellátások igénybevételére. (2) Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja. vállalkozó. valamint -bevallási kötelezettség tgrheli. 4. § íll A társadalombiztosítás Magyarország ál­ lampolgárait és e törvény külön rendelkezése alap­ ián más természetes személveket az e törvényben meghatározott szabályok szerint magában foglaló. ha a társadalombizto­ sítás kiadásai a bevételeket meghaladják.) kormányrendelettel (R.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Í2 A társadalombiztosításban való részvétel a 1 törvényben meghatározott szabályok szerint köte­ lező. aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a tár­ sadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyo­ kat. a 2012.9^ T Á R S A D A L O M B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK 1997. (3 A kötelező társadalombiztosítás rendsze­ 1 rében a biztosított . továbbá arra a külföldi foglalkoztatóra. járulékfizetési. amelynek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet. § E törvény alkalmazásában: a) Foglalkoztató: 1 bármely jogi és természetes személy. 4. Tbj. Megha­ tározza a társadalombiztosítási ellátások körét és a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó szolgáltatásokat. törvény (Tbj. E kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is. Alapelvek Tbj. keresetpótló juttatásban. egyéb szervezet. valamint e szolgáltatások fedezetéről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997.§ E törvény célja. évi LXXX. II. ja n u á r 1-jétől h a t á ly o s a k a t kövér b etűk kel. ellenőrzé­ séhez és érvényesítéséhez szükségesek. ennek teljesítéséhez. 3. (7) A társadalombiztosítási rendszer műkö­ désében érvényesülő közteherviselés érdekében törvény a biztosítottakat és a foglalkoztatókat mindazon adataik rendszeres vagy eseti közlésére kötelezi.)’ a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló eseten a szerződést kötő gazdálkodó szervezet. (XI. fe b ru á r 1-jétől h a tá ­ ly o s a k a t M ts z e ra já h ú z o ttb M k k e lj a 2013. A foglalkoztatók és a biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit: a biz­ tosítottaknak a társadalombiztosítás rendszerében való részvételi kötelezettségét. HVG í T B . fe je ze t Fogalm ak és érte lm e ző rendelkezések Tbj. 2. A közteher­ viselés érvényesítéséhez és a jogosultságok megál­ lapításához létrehozott nyilvántartások törvényben meghatározott módon egységes rendszert alkotnak. bármely személyi egye­ sülés.és hozzájáru­ lás-fizetési kötelezettségek terhelik.e törvény vagy társadalombiz­ tosítási ellátást megállapító törvény eltérő rendelkezése hiányában . 5.

5.) szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) r é s z e s ü lő . az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tar­ tozó ügyvéd. az egyéni vagy társas vállalkozó e) pont sze­ rinti jogállását nem érinti. il­ letve társas vállalkozónak. a közkereseti társaság.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S O K 95 11. aki a társaság ügyvezetését nem tében munkarehabilitációs díjat folyósító szociális munkaviszony alapján látja el. az ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt. a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlá­ irányadó öregségipyugdíj-korhatárt betöltötte. munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogvi­ szony és munkaviszony. falugondnoki tevékenység. a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem mi­ nősülő természetes személy. 6. a járulék bevallásával. d) Társas vállalkozó: 1 a betéti társaság bel. fejezete szerinti munkavégzés esetén . 3. a biztosítási kötelezettség megállapításával. az oktatói munkaközösség tagja. törvény szerinti munkarehabi­ a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes litáció (a továbbiakban: munkarehabilitáció) kere­ személy tagja. c) Társas vállalkozás: 1. ügyi vállalkozó). a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj. a gyermekgondozási díjban. valamint az európai gazdasági egyesülés tagja. a korlátolt felelősségű társaság. valamint a biztosítottak be­ jelentésével összefüggő. a gyógyszerészi magántevékenység. aki személy.a kölcsönbeadó. bevallásával. g) Hatályát vesztette. a betéti társaság. amely alapján a munkát Ma­ gyarország vagy a szociális biztonsági rendsze­ rek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik. 2. december 31-e között hatályos rendelke­ zések értelmében önkéntes döntéssel taggá vált. ba. az előtársaságként történő működés időszakában is.az álla­ mi adóhatóság. a gyermekgondozási segélyben. az egészségügyi szolgáltatási járulék. 10. juttatásban. alpont szerint társas vállalkozónak minősül. ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik. törvény (a továbbiakban: Szja tv. a tanulószerző­ désben meghatározott díj. Q) r) Igazgatási szerv: 1. intézmény. . I) Járulék: az egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulék (a természetbeni egészségbiz­ tosítási járulék. 7 a munka törvénykönyve harmadik része XI. pontban felsorolt társas vállalkozások . a gépjárművezető-képző munkaközös­ ség. évi CXVII. évi LXXVI. a gyermeknevelési támogatásban. 2. éviül. 13. az oktatói munkaközösség. az egyéni szabadalmi ügyvivő. § kivételével . és 2. nyilvántartási. 4. az 1. 9. kivéve. §-ának (2) bekezdésében megha­ tározottszemély. 2. a szabadalmi ügyvivői társaság. §-ának (5) bekezdésében meghatározott fel­ adatkörében a vámhatóság. a társadalombiztosítási nyugellátásról kenység vagy szociális szolgáltató tevékenység szóló törvény. alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér. h ) Megbízási jogviszony. a közkereseti társaság és ról szóló 1993.a 34-35. illetve nemzetközi egyezmény al­ folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező kalmazásával a 14. 6. továbbá az tartásban szereplő természetes személy. az ügyvédi iroda. a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntés­ sel csatlakozó személy. szabadalmi ügyvivői iroda. e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával. a közjegyzői iroda. 42-43. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék). 5. nyugdíj előtti álláskeresési segélyben i) Foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni.) Hatályát vesztette. aki az 1998.ben előírt kötelezettségek tekintetében a kincstár. a táppénz-hozzájárulás. illetve a díjat folyósító szerv. a kincstár számfejtési körében a helyi önkor­ mányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tar­ tozó munkáltatók esetében a járulék megállapításá­ val. a bejelentési. munkaképtelenségi járadékban részesül. aki vállalkozói tevékeny­ szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilván­ séget saját jogú nyugdíjasként folytat. adatszolgáltatási kö­ telezettséggel. a felszolgálási díj. az egyéni cég. a szabadalmi ügyvivői társaság. n) o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: 1.és kültagja. 5.ha jogsza­ bály másként nem rendelkezik . m) A magánnyugdíjpénztár tagja: 1. január 1je és 2005.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban). 1 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről . a közös vállalat. megfizeté­ sével. illetve az EGT-államjogszabályai alkalmazásá­ val saját jogú öregségi nyugdíjban részesül. aki a reá 2. 41. a nyug­ díjjárulék. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. illetve társas vállalkozó. 8. a végrehajtói iroda. k) Járulékalapot képezőjövedelem: 1. 7 az 1-6. 3. az adózás rendjéről szóló törvény 88. törvény szerinti tanulószerződés. ■ 10. illetőleg ha a munkát nem munkaviszony. a betéti társaság. sára jogosító igazolvánnyal rendelkező magánf) Sajátjogú nyugdíjas: az a természetes személy. ha az 1-2. az ösztöndíjas fog­ lalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. az egyesülés. a nyilvántartással és adatszolgáltatással. a tartozás beszedésével. j) Külföldi: az a természetes személy. 4. 6. p) Tanulószerződés: a szakképzésről szóló 1993. 2. a bevallás ellenőrzé­ sével kapcsolatos hatósági ügyben . a közös vállalat. a szociális igazgatásról és szociális ellátások­ 5. ti társaság tagja. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 2. 3. a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenyke­ dő önálló bírósági végrehajtó. a közkerese­ . a korlátolt felelősségű társaság. alpontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel. 3. a vendéglátóüzlet felszolgá­ lójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borrava­ ló (a továbbiakban: borravaló). a szociális biztonsági rendszerek koordinálá­ sáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendele­ tek. hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik. megfizetésével. b) Egyéni vállalkozó: e) Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni. az egyesülés. európai közösségi jogász (atovábbiak­ ban együtt: ügyvéd). és foglalkoztatója biz­ tosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja. közjegyzői iroda. ideértve az európai gazdasági egyesülést is. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja. azMpt. feleke­ zeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működé­ sének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik. a támogatást. 4. a szerződésben meghatározott díj. az e törvényben és az Art. valamint a korked­ vezmény-biztosítási járulék. a hivatásos nevelőszülői díj. behajtásával. a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékeny­ kedő közjegyző. § (3) bekezdés a) és c) pont­ magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségjában meghatározott saját jogú nyugellátásban. az egyéni cég tagja. §. § (4)-(5) bekezdés. az ügyvédi iroda. 12. aki nem minősül belföldinek. a gépjárművezető-képző munkaközösség.biztosítottnak minősülő személy esetén a z ellátást folyósító szerv. folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony. a végre­ hajtói iroda. 3. és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében tör­ ténik (tagsági jogviszony). tanyagondnoki tevé­ 1. ha az 1. HVG T B .

v) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás­ ban részes más állam. jogviszonyátmeg kívánja szüntetni. és a polgárok személyi adata­ inak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. ügyészségi szolgá­ selője. aki a reá irányadó öregséIII. évi LXVI. a hontalan. gazdálkodó s z e r v e z e tvá­ lasztott tisztségviselője. 2. §-ának 18. 3. x) Kezdő mezőgazdasági őstermelő: az a személy. 40. a Magyar Honvédség szerző­ déses állományú tagja. §-a szerinti biztosítási jogviszony vagy a Tbj.sei kifizeti venni. § szervezetek szövetsége. a 41. ha a reá irány­ illetőleg a megállapodás megszűnésének napját is közölnie adó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már meg­ szerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. §-ának (2) bekezdése és a 42-43. 4.ide nem értve ag) pont és a (2) bekezdés szerint . (2) A z (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl ellátásra jo go sultak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kereté­ . bírósági jogviszonyban. jövedelmet és ö ja T b jA § k) pontjának 2 . valam int e szolgáltatások fede­ koztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. a Nemzeti Adó. § (1). alpontjában említett szemé­ e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó. HVG ! T B . évi LXXX. a 35. amenyR2. a 40.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E sítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony). az zási szerződés alapján. §-ának. 3. 40. 1. Ennek hiányában a tárgyhavi személyi személyesen munkát végzői. Mag álisl köze tartc R oltalo talom együt nyúló vábbii jogiví szemé megbí lékala szerint figyelt R. (2) szakon sor. törvény szerint bejelentett lakóhelylyei rendelkező magyar állampolgár. a bevándorolt és a letelepedett jogállású. egyéni vállalkozónak adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) havi átlagos alapbére. § k)pontjának 1. a 41. kell. törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével -. 3. A tá rsa d a lo m b iztosítá s ellátásaira és a m agán- zs) a k i. a b kesség sához. f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem amelyben a jövedelem külföldön adóztatható. hallgató tagját 83. személy . ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevé­ kenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középiokú szakképzettséget igényel. gazdasági társaság társas gyűlési képviselőt is). 7. munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részé­ re megállapított személyi alapbér kötelező legki­ sebb íiavi összege. a vatásos nevelőszülői jogviszonyban. törvény (a továbbiakban: Tbj. a 41. § (2) és (3) bekezdése és a 4243/A § alkalmazásánál a rehabilitációs hatóság. a 34. § k) pontjának 2. 4. a 35. kodó család kiskorú tagját. tö rv é n y tanulmányokat folytató tanuló. a teljes . továbbá az az állam. alpontjában meghatározott személy. valamint 3. a nyilatkozatában a biztosítási jogviszony. § (2) bekezdésének ^pontjában foglaltfelhatalmazás alap­ ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony. kivéve a saját jogú nyugdíjast. fe je ze t A társad alo m b izto sítás ellátásai és az ginyugdíj-korhatárt betöltötte. ösztöndíjas magánnyugdíjpcnztárak választott tisztségviselője. §-amak alkalmazásánál a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeteséert felelős nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv. § (10) és (12) bekezdésének. s) Minimálbér: 1 a tárgyhónap első napján érvényes. i) a mezőgazdasági őstermelő. § (1) bekez­ mély. tekintet nélkül arra. amennyiben járulékalapot képező szolgálatok. a 34. tárgyhavi magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. w) Mezőgazdasági őstermelő: az Szja tv.96 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S OK 2. járulékalapként tanulmányokat folytató tanuló. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült me­ zőgazdasági őstermelőnek. kezdő Tbj. zetéről szóló 1997. §-a (2) és (4)-(5) bekezdésének. z) Harmadik állam: az Európai Gazdasági Tér­ ség és Magyarország által kötött kétoldalú szociá­ lis biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartózó állam. az egyéb jogcímen .) 23. megbí­ személyialapbéra munkaszerződésalapjánfizetett. a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege. egye­ (1) E törvény alapján biztosított a) a munkaviszonyban (ideértve az ország­ sület. jövede figyele számáv (3) c w sánál fi megköt elóadá: (előadá (5) tisztség időszak díj fizet tésének megszű (6) R . foglalkoztatási jogviszonyban. hi­ teinek. hogya magán-nyug­ 1. évi LXXXIII.ide nem értve az iskola58. társadalmi Tbj. tárgyhónapra esőjövedelemegyrésze Magyarországon. §. valamint a menekültként elismert személy. t) n) Belföldi: 1 Magyarország területén a polgárok személyi .és Vámhivatal hivatá­ jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) e l­ sos állományú tagja. közfoglalkoztatási a helyi (települési) önkormányzat választott képvi­ jogviszonyban álló személy. másik c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai része külföldön adóztatható. lyi alapbér. igaz­ a Munkavállalói Résztulajdonosi Program s ze rv e z e ­ ságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban.i alapján díjjárul« határ[TI (2)/ alapot ki (l) bekez sánál-i kellfigyf (3)/ néséret évreáth . személyesen közreműködik. 34. a 42-43. illetőleg vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségvi­ közszolgálati jogviszonyban. § (1) Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó. §-a (1) bekezdésének g)pontja szerinti választási lehetőségével élve magán-nyugdíjpénztári tagsági nak harmincadrészét.biztosítottat. szövetkezet vezető tisztségviselője. §-ának. társasházközösség. köztestület. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak. alpontjában meghatározott egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. 2 § /A 2. és 2. selője (tisztségviselője). §-ának. (8) bekezdésének. ben munkát végző személynek k e ll tekinteni azt is A biztosítottak aki: alapítvány. a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szotó törvény hatálya alá tartozó személy (a további­ akban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személy).) b) a szövetkezet tagja . továbbá lati jogviszonyban.a külön alapbérajárulékalap. § -á b a n . illetőleg naptári napokra an­ továbbiakban: Mpt. 5. társadalmi megbízatású arendvédelmi szervek. írásban nyilatkozik. ója Tbj. a Magyar Honvédség. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járu­ lékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásá­ ban a tárgyhónap első napján. ján a kormánya következőket rendeli el: vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében R. R. hogy foglal­ nyugdíjra jogosultakról. valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré­ szes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. v a la m in t a kö te lező eg é szsé g bizto ­ szövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében sítás e llá tá s a iró l szóló 1997. g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (2) A Tbj. szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: dése szerinti megállapodás megszűnését követő 90 napon belül egyházi személy). az őstermelői tevékenységet közös igazol­ díjpénztári tagdíjfizetési kötelezettsége a továbbiakban egyik vány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdál­ jogviszonyában sem áll fenn. éserrőlapénztárrészéreaTbj. Amennyiben a pénztártag egyidejűlegtöbb biztosítási jogviszonyban áll. együttesen kellfigyelembevenni. alpontjában meghatározott d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy. a polgári nemzetbiztonsági polgármester. §-ainak alkalmazásánál az egészségbiztosí­ tási szerv. évi LXXXII.juttatott. *?-ának. törvény (a járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát. minősülő társas vállalkozó. a nyilatkozat megtételekor a magánnyugdíj­ kivéve pénztárnak a tagot tájékoztatni kell arról. amely­ nek állampolgára az Európai Közösség és tagál­ lamai.§0)-(6) (7) Amennyiben a pénztártag a magánnyugdíjról és a nyiben az e tevékenységéből származó. illetve szerződésben meghatározott díj összegének azon időszakra (naptári napokra) vonatkozó arányos részét. (5). kamara. a katonai szolgálatot telje­ éri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget. 4.! a bizto sítésér teljesít ma. adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. közalkalmazotti. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíj­ ban részesülő személyt. társadalmi szervezet. h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi sze­ 5. aki a szabad mozgás és a három hó­ napot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.

táppénzfizetés történt. §-a alapján nem állapítható megvagy az vitatott. és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyan­ annál a foglalkoztatónál a naptári hónapban el­ ért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. r.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 97 )iakban: foglalrténik. (3) Biztosított az a természetes személy is.a 7 § (1) bekezdésében említett időszakon belül . akkor a tisztség megszűnésének napjáigeltelt. Tbj.az ennek alapját képező jog­ viszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. önálló bírósági végrehajtó esetén gondozási díj.a isclője.a szünetelést megelő­ zően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján-kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni. c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) köte­ lezettség alóli mentesítés ideje alatt. mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor. mintha annak kifi­ zetésére a szünetelés kezdőnapját megelőző napon került volna sor. idalmi 5. baleseti táppénzben. e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. kivéve. egyéni cég tagja esetében az . telje­ sítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot. (6) Hatályát vesztette. A biztosítási kötelezettség elbírálá­ sához a kifizetett díjból . előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is kötelezett. baleseti ellátásra és egészségügyi szolgáltatásra jogosult. a szaba­ dalmi ügyvivői társaság. 3 . 8. f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünete­ lésének ideje alatt. § (1) Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfi­ zetési kötelezettsége: a) az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilván­ tartásból való törlés napjáig. d) az előzetes letartóztatás. kivéve. § Ha a szerzői jogi védelem. továbbá ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette. ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor.retében tagját ~ iviszony. (2) Az a személy. (2) A munka törvénykönyve szerinti munkavi­ szony esetén a biztosítás kezdete az a nap. használati szerződés (a to ­ vábbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője. e) az ügyvéd. Tbj. járulékalapot képező vagy munkabér (illetmény). a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedé­ kességekor) kell elbírálni. 9. 10.a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek.amennyiben e törvény eltérő­ en nem rendelkezik . (k) A járulékalap megállapításánál a Tbj. § (1) bekezdés a). esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak ha törlése napjáig.] figyelembevételével kell megállapítani. ti. járulékalapot képező jövedel­ met akkor is számításba kell venni. c) amennyiben az ellátások folyósítását közvetle­ nül megelőző napon biztosított volt. amely évre (időszakra) azt kifizették. hasznosítási. azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe. amelyen a munkavállaló ténylegesen munkába lép. a szabadalmi ügyvi­ vő kamarai tagságának szüneteltetése alatt. a) a gazdasági társaság.ha törvény eltérően nem rendelkezik . (2) Az 5. szabadságvesztés tartama alatt. kivéve. §-ának (1) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettség megállapítá­ snál . törvény végrehajtásáról szóIó. valamint a (2) bekezdésében meg­ határozott jogviszonyban áll. :képvizatású . amely a választás napjától a díj fizetéséig. § (1) A biztosítottak . (3) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszű­ nésére tekintettel. b) gyermekgondozási segélyben. § (1) bekezdésének g) pontjában és (2) bekezdésében említett személy biztosítása .168/1997. (2) Ha a díjazásra nem havi rendszerességgel. M / B § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.) kor­ mányrendelet 75/B §-ában meghatározott tájékoztató kereté­ ben a nyugdíjfolyósító szerv arról is tájékoztatja az ellátásban részesülő személyt. az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása napjáig áll fenn. vagy ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét éves­ tart. § (1) Az egyidejűleg több biztosítással járó jogvi­ szonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbí­ rálni. A járu­ lékalap megállapításakor a felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembevenni. hanem idő­ szakonként. alkotás. védjegyoltalom. Tbj. évi LXXXI. (3) (*0 Az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége elbírálá­ sánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés megkötésétől. vagy ha a tisztség megszűnt.7. b) ügyvéd. az egyesülés. hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételérevalójogosultságigazolása céljából azOrszágos Egész­ ségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP) bejelentette. Tbj. ha sem a tevékenység időtarta­ ma. (5) ATbj. R. valamint az újítás (a továbbiakban együtt: szerzői jogi védelem alatt álló mű) hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. amelyre a díjazás történt. ápolási díjban részesül. európai közösségi jogász a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt. egyéni szabadalmi ügyvivő ese­ Tbj. e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni. sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg. gyermekgondozási díjban.a személyi jövedelemadó előlege alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani. § (1) A biztosítás . illetőlega tevékenység befejezését követően kerül sor. «»/A § (l) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetettjárulékalapot képező jövedelem után a nyug­ díjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ [Tbj. illetőleg az előző kifizetéstől az újabb díj kifize­ tésének napjáig. R. íz iskola. b). földrajzi árujelzők oltalma. g) pontjában. a közjegyző. nél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik (2) A társas vállalkozó biztosítási kötelezett­ sége: igénybe. vagy a bün­ tetőeljárást megszüntették. kor is fennáll. akkor a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát.ak­ . 5. gyermekne­ velési támogatásban. (X.a járulékfizetési felső határig . (3) Az 5. §-ának k) pontjában meghatározott.: öregsékon túl keretéii azt is. á irány­ ár m egb 20 év. 7. terhességi­ gyermekágyi segélyben. 6. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdésében szabályozott munkavégzésre irá­ nyuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni. akkor a díj kifizetéséig(esedákességéig)elteltidőtartamot kellfigyelembe venni.ideértve az előleget is . 6 . gyermekgondozási segély vagy gyer­ e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig meknevelési támogatás kerül folyósításra. § (2) bek. §-ának( 2) bekezdésében említett választott tisztségviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni. igazolgazdál% pont ) lyugdíj. § (1) Ha a biztosítás időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában a Tbj. (5) A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően. és egyidejűleg saját jogú nyugdíjas. találmányi szabadalmi oltalom. (6 ) A biztosítás szünetelése alatt . aki az 5.WC§ alu a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi. és a szoci­ ális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló k ö z ö s s é g irendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. § tében a kamarai tagság kezdete napjától annak Szünetel a biztosítás: megszűnése napjáig. cetében 5iskolai szesülő iák nem ak nem rányuló megbí­ zónak ayban) i külön íkéntes amenyrgyhavi imálbér Dkra anázi sze együtt: iíjast. egyeezetvátársas tségvi)vábbá ervezeárak. 24. 2b. ad) a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekc) közjegyző. e biztosítási időnek a következő naptári évre áthúzódó időtartamára kifizetett.arra az évre (időszakra) kellfigyelembevenni. b) az igazolatlan távoliét időtartama alatt. ha a) táppénzben.épez<5 ása) el­ eget. átlagkereset (távolléti díj). ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkavi­ szonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár. mintaol­ talom alatt álló mű. R. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja esetében a tényleges személyes közre­ működési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig. jövedelem után a nyugdíjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetésifelső határnapi összegénekfigyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették. (2) Az esedékességet követő időpontban kifizetett járulék­ alapot képező jövedelmet(elmaradt követelés) a Tbj.

özvegyi járadékban. § rendelkezései (3) A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kö­ szerint megállapodást lehet kötni. ide nem értve a külföldi állampolgárt. idős­ 1997. gélyben (nyugdíjban) részesül. úgy a társasági szerződés­ b) pénzbeli ellátások: ben meghatározottidőpontaz irányadó. b) a 14. d) közcélú munkát végez. harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek Baleseti ellátásra jogosultak minősülő munkavállalóra. illetőleg a 13. gyermek). vetkezésének napjáig áll fenn. 10. ködés kezdetének azt a napot kell tekinteni. a külföldi állampolgárságú ház­ db) rehabilitációs ellátás. telezettsége a) az őstermelői igazolványban feltüntetett idő­ Tbj. bányászok egészségkárosodási járadékában. iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakor­ lati képzésben részesülő tanulója. hozzátartozói nyugellátásban. továbbá a nemzetközi szervezet nemzetközi ba) özvegyi nyugdíj. illetőleg rendeletek. ról szóló törvény rendelkezései szerint megkezdheti. 14. d) b) egyéb esetben a társas vállalkozásnál léte­ sített tagsági jogviszony. gyermekgondozási díjban. hogy e munka­ végzés a két évet nem haladja meg. szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjé­ bb) árvaellátás. a képviselet tagjával a) társadalombiztosítási sajátjogú nyugellátás: közös háztartásban élő külföldi állampolgárságú aa) öregségi nyugdíj. c) az 5. d) megváltozott munkaképességű szemé­ a) külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének lyek ellátásai: külföldi állampolgárságú tagjára (a továbbiakban: da) rokkantsági ellátás. különösen. § eb) baleseti táppénz. 15. aki élet­ mentés. tózk< mag] orszí m sós s: (ide i meki báni azillí lyal e átme szem ff o.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló h) az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl . hadi­ gondozotti ellátásban. § E törvény rendelkezéseit ponttól az igazolvány visszaadása napjáig. házastársi jövedelempót­ lékban. d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban). alkalmazottra. évi LXXXII1. törvényben (a továbbiakban: Tny. b). munkaképtelenségi. ha az előző belföldi m unka­ végzés befejezésétől számítva három év nem telt el. szabadságvesztés-büntetést töltő sze­ mély (a továbbiakban: fogvatartott). felekezettől nyugdíjban vagy a Magyar Tbj. képviselet tagja). évi LXXXI. hallgatója. baleseti hozzátar­ Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ tozói nyugellátásra jogosult a társadalombiz­ lyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjse­ tosítási nyugellátásról szóló 1997. § (1) bekezdésének i) pontjában megha­ b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó tározott biztosítást kizáró körülmény megszűnését személyre az egyezmény követő naptól a biztosítást kizáró körülmény bekö­ szabályai szerint kell alkalmazni. tv. f) külön törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez. tv. e) közérdekű munkát végez. hogy bd)baleseti hozzátartozói nyugellátások. kirendelés vagy munkaerő-kölcsön­ zés keretében kerül sor. § a családi gazdaságból vagy a közös őstermelésből. rokkantsági járadékban. előzetesen letartóztatott.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Eb.az e törvény szerint biztosított. c) mezőgazdasági járadékban (öregségi.) meghatározottak szerint . törvényben (a továbbiakban: véka képe zalék t) u szün szólj korh dósá .. feltéve. feltéve. . Amennyi­ a) egészségügyi szolgáltatás. illetve társas vállal­ kozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. munkaképtelenségi. g) pontjában. aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll. (3) A nyugdíj-biztosítási ellátások: tartási alkalmazottra. c) őrizetbe vett. f) gyermekgondozási segélyben. baleseti járadékban. ac) hatályát vesztette. HVG I T B .a biztosítot­ takon túl . a) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyil­ nálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós vántartásból való törlés napjáig. § (1) (2) ATbj. c) baleseti ellátások: ca) balesetiegészségügyi szolgáltatás. illetve a családtagra kiterjed a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rend­ b) hozzátartozói nyugellátás: szere. § (1) bekezdés a). megváltozott m unkaké­ pességű személyek ellátásában. feltéve. korúa lésitá 0 tozó i felsői felsőt tatás magy polgá sért f( alapj. baleset-. aki a) táppénzben. tonsági rendszere. § (1) Baleseti ellátásra. Megszűnik a bizto­ Társadalombiztosítási ellátások sítás akkor is. családtagjára (házastárs. lis e 54. illetve vezető tisztségTbj. amikor a társaság tevékenységét a gazdasági társaságok­ be) táppénz. e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. (2) Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult. ha a mezőgazdasági őstermelő kilép Tbj. rehabilitáci­ ós járadékban. § viselői jogviszony létrejötte napjától annak meg­ A 11. g) Magyarországon nyilvántartásba vett egy­ háztól. A biztosítás nem terjed ki: cc) baleseti járadék. ha a munkavégzésre kiküldetés. házastársi pótlékban. baleseti táppénz­ ben. elzá­ rásra utalt. terhességi-gyermekágyi segély­ ben.az.98 í T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben c) az európai parlamenti képviselőre. lombiztosítási ellátására a 34-35. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult . vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszony­ ban áll. b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elme­ beteg. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyug­ díjban. 12. ben ez a nap nem állapítható meg. nö­ velt összegű öregségi. e rendelke­ zés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra.az. aki a) nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény. § (2) bekezdés o^pontjánakalkalmazásánál a tott ellátások az egészségbizfosítás és a nyugdíjtársasági szerződésben meghatározott személyes közremű­ biztosítás keretében vehetők igénybe. 11. 13. v enné vonal k) és jö^ lékát D Mag. áll. illetőleg szenvedélybeteg. illetőleg katasztrófaelhárítás vagy véradás során szenved balesetet vagy egész­ ségkárosodást. ennek hiányában a ba) terhességi-gyermekágyi segély. re (alkalmazottjára) és vele közös háztartásban élő be) szülői nyugdíj. öz­ vegyi járadékban). aki egyéni. fogyaté kossági támogatásban. családtagra (házastárs. gyermek). 16. §Pj kébei r) szóig s) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Tbj. egész éri. iskola. hogy az ab) hatályát vesztette. b) a magyar jogszabályok szerint be nem A tá rsa d a lo m b izto sítá s egyes ellátásaira jegyzett külföldi munkáltató által Magyaror­ jo g o s u lta k szág területén foglalkoztatott. (1) A társadalombiztosítás rendszerében nyúj­ R. kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biz­ c) rehabilitációs járadék. Tbj. amikor a tag a (2) Egészségbiztosítási ellátások: személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. í) egés2 ség-v. 5. személyes közreműködés kezdeténekazta napot kell tekinte­ bb) gyermekgondozási díj. §-ban meghatározott személyek társada­ szűnése napjáig tart. fennálló tagság megszűnésének napjáig. ni.

január 1-jén hatályát veszti ennél kisebb mértékű. illetőleg R. v) az előadó-művészeti szervezetek támoga­ kot és munkaerő-piaci járulékot (a továbbiakban (6) A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól együtt: egészségbiztosítási és munkaerő-piaci fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mér­ szóló törvényben meghatározott balettművé­ járulék). tási járulékot. vetően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező m) személyes gondoskodást nyújtó bentlaká­ illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a di­ jövedelem után is meg kell fizetni. valamint a biztosítás alakján térítésmentesen vagy (3) Hatályát vesztette.R E k o r ú a kjáradékában. valamint szolgálati járandóságról szóló törvény alapján kaerő-piaci célok fedezetére a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósí­ korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járan­ a) a biztosított természetbeni egészségbiztosí­ tott táppénz egyharmadát hozzájárulás címén dóságban részesül. §-ban említett biztosí­ szüntetéséről. (1) Hatályát vesztette. tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó (6) 2013. ellenében igénybe vehető ellátások körét külön tör­ zájárul.lt elrae- itt. hadi­ vagy ttegyagyar •sított ián fo¡díjseJltság .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényben munkaerő-piaci járulék 1. lyek által a biztosítástól függetlenül térítésmentesen. középfokú nevelési-oktatási vagy a esetében . A magánnyugdíj keretében a biztosított. pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ fizeti meg. 16/A § szerint kell megfizetni. (ide nem értve a külföldi állampolgárt). illetve zott jogcím az (1) bekezdésben felsorolt jogcíme­ vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni ket megelőzi. §-a alapján szociálisan rászorult. vállalkozó. és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 száza­ térítés ellenében. (2) A 13. hogy az d) az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a tatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú érintett személy belföldinek minősüljön. ideértve mekvédelmi rendszerben utógondozási ellátás­ a tanulói. valamint a 39.5 százalék. gyakorója. továbbá a biztosításon felül térítés (4) A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hoz­ lékát. hallgatói jogviszonyban ben a jogosultság egyszerre több jogcím alapján foglalkoztatott. akkor a jogcímek (1) bekez­ sülő biztosított. vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy (5) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult és e) 2013. törvény a) nyugdíjjáradékra vagy kaerő-piaci járulékon belül a természetbeni 54.5 százalék. § (2) bekezdése szerint egészségügyi meghatározott feltételek szerint. a kiegészítő tevékenységet lyal elhelyezett. a kiegészítő téke 13 százalék. § (3) A biztosított által fizetendő egészségn) fogvatartott. Amennyi­ tározott korkedvezményre jogosító munkakörben alapján létesített tanulói. polgár. egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot el­ vállalkozó korkedvezmény-biztosítási járulékot éri. a pénz­ p) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érde­ szerezhet jogosultságot a magánnyugdíjról és beli egészségbiztosítási járulék 3 százalék. illető­ biztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke o) a szociális igazgatásról és szociá­ leg a kedvezményezett 8. va­ tozó alapfokú. valamint az a külföldi állam­ (4) Az egészségügyi szolgáltatásokra vonat­ ségügyi hozzájárulást. § ban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt.az egészségügyi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű ok­ szolgáltatásra jogosultság további feltétele. személy. a kiegészítő tevékenységet folytató i) a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tar­ (3) Az (1) bekezdés a)-k). saját jogú nyugdíjasnak nem minő­ is megállapítható. aki nemzetközi szerződés vagy az oktatá­ kozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jog­ e) a foglalkoztató a külön jogszabályban megha­ sért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj címre tekintettel lehet megállapítani. nöigi. r) a 39. (2) Hatályát vesztette. évi III. b) egyösszegű kifizetésre egészségbiztosítási járulék 4 százalék. hogy a (2) bekezdésben meghatáro­ valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben ség-változásának mértéke az 50 százalékot.az (1) bekezdés i) pontjában meghatá­ lamint a 39.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 99 ztosítots vállal­ taiénak cént az ilamint uszony­ ba jogoézmény. naptári napokra annak harmincadrészét. . k) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. . § (1) bekezdésének i) pontjában em­ kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését kö­ ország területén lakóhellyel rendelkezik. azzal. hallgatói jogviszony szünetelésének Tbj. továbbá az a nem Tbj. § (2) bekezdésében említett személy felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatási járulékot. és az illetékes hatóság erre az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szemé­ fizet. sos szociális intézményben elhelyezett személy ákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (6) Hatályát vesztette. továbbá o). otthont nyújtó ellátás keretében A m a g á n n yu g d íj kereté be n já ró szolgá lta tás folytató egyéni és társas vállalkozó által fizeten­ átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú és kifizetés dő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. 19. s) pontja társas vállalkozó után a társas vállalkozás. külön törvényben meghatározott személy egész­ magyar állampolgár. § hatálya alá tartozó külföldi személy nyugdíjjárulékot. illetőleg kiegészítő tevékenységet áll. és az e te­ folytató társas vállalkozó után a társas vál­ vékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot IV. a gyer­ jogosult egészségügyi szolgáltatásra. idős­ ápolási díjban. 5/A § (1) A társadalom biztosítási kifize tőh e llye l H V G |T B .. szeti életjáradékban részesül. január 1-jén hatályát veszti. valamint nyugdíjjárulékot. 18. elzájltő sze- akí élethárítás yegész- ikéntes ak jogotőleg a jgosult segélyppénz- nnyugDilitácigségi. ügyi ellátásra. A járulékokat a biztosítási magyar állampolgárságú kiskorú. az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatály(2) A biztosított. a korhatár előtti ellátásról és a (1) A társadalombiztosítási ellátások és a mun­ tott betegsége miatti keresőképtelensége. 17. vonatkozó igazolásával rendelkezik. Az e llá tá so k fe dezete J árulékfizeté sre ségügyi szolgáltatási járulék havi összege t) hajléktalan. § (2) bekezdésében képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 szá­ meghatározott személy által fizetendő egész­ zalékát.ide . egészségkárosodást szenvedett. illetve désben foglalt felsorolása jogosultsági sorrendet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó után. továbbá időtartamát is. (7) Hatályát vesztette. b) hatályát vesztette. és munkaképes­ jelent. § (5) A foglalkoztató az 5. fe je ze t lalkozás. Az egészségbiztosítási és munlis ellátásokról szóló 1993. az ugyanott hivatkozott külön jogszabály. lített tanuló és hallgató a tanulói jogviszony. (5) A járulékokat a járulékalapot képező jö­ Magyarország területén lakóhellyel vagy tar­ vedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek tózkodási hellyel rendelkezik. özkakéíszok gyaté?kban. a kében kötött megállapodás alapján jogosult. Tbj. magyar állampolgársággal és vény határozza meg. l) kiskorú.mpótI. v o n a tko zó á lta lá n o s szabályok 6390 forint (napi összege 213 forint). (4) A kiegészítő tevékenységet folytató szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. gyermekneve­ c) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni nemzetközi egyezmény szerint jogosult egészséglési támogatásban részesül. egyéni vállalkozó. a) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak meg­ Tbj. in. j) megváltozott munkaképességű. a kiegészítő tevékenységet s) nevelőszülői tevékenységet folytat. aki MagyarA 16. rozott ösztöndíjas kivételével .

§ (3) bekezdésében meghatározott egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a 4. §-ának(5) bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás összegét m egállapítja. után adói nyuÉ hez hatjí szén G Tbj. 24. a NAV és az OEP k ö z ö tti m e g á lla p o d á s b a n rö g z íte tt a d a tta rta lo m ­ m al és rendszerességgel. Tbj. alkotás. molhatják. és a borravaló után. §-a szerinti béren kívüli juttatás. valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege. így kü­ lönösen. ha táppénzben. taj-számának. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot. § szerinti jövedelmeket) alapulvételével ram és a különleges foglalkoztatási állomány korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. (3 megh követ jedő i járó jc jöved számi kifize mege T N z o tti {k) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv a jo g e rő s h a tá ro z a to k a d a ta it h a tá ro z a to n k é n t. keretében járó juttatás után. § (1) A foglalkoztatott a 19. § Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egész­ megállapítani. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m int kifizetőhelyek esetén az OEP-et. 25. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj. Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék.100 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK rendelkező foglalkoztató a Tbj. Az a d a ts zo lg á l­ ta tá s a la p já t képező jo g e rő s h a tá ro z a to k kö zü l az eg é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv csak a zt a h a tá ro z a to t k ü ld i m eg k in y o m ta tv a és cégszerűen a lá írva az ille té k e s á lla m i a d ó ha tó sá g részére. § Hatályát vesztette. § -ának (3) bekezdé­ sében foglaltak szerint. gyermekgondozási segélyben. az ezzel összefüggő nyilván­ egy naptári napra meghatározott összeg naptári tartási és adatszolgáltatási kötelezettségre az Art. Az a d a ts zo l­ g á lta tá s s z e rin t fe n n á lló kö v e te lé st az a d ó h a tó sá g a fo g la lk o z ta tó a d ószám láján „tá p p é n z -h o z z á já ru lá s a d ó n e m " k ö te le z e tts é g k é n t írja elő. § szerinti jövedelmét) után fizeti meg. A fog­ (1 dozá bán. § A 5. d) a szerzői jogi védelem. valamint a fizetés. más foglalkoztatónál fennállójogviszony alapján folyósított táppénz összegéről. de legkésőbb a tá rg y h ó n a ­ p o t kö v e tő h ó n ap 1 5-éig ke ll te lje s íte n i. találmányi szaba­ dalmi oltalom. a többletként jelentkező járulékot legké­ sőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. ja n u á r 1 -je i á lla p o t s z e rin t fo g la lk o z ta tó n a k m in ő s ü lő sz e rv e k te k in te té b e n a fo g la lk o z ta tó a d ó a zo n osító szám ára. (2) A korkedvezmény-biztosítási járulék fizeté­ lékalapul szolgáló jövedelme. valam int a foglalkoztató nevének. (5 )-(7 ) Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok Tbj. földrajzi árujelzők oltalma. A járulékfizetési felső határ szá­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alap­ mításánál figyelmen kívül kell hagyni továbbá ját: a) a foglalkoztató által megállapított és folyó­ sított társadalombiztosítási ellátás. védjegyoltalom. c) a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék). január 1-jén hatályát veszti. (3) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató az általa kifiz e te tt. A foglalkoztató a határozat jogerőre emelkedését követően a táppénz-hozzájárulást15 napon belül a Nemzeti Adó. 2k. a folyósítás időpontjáról . a fo g la lk o z ta tó a zo n o sító szá m á t és a kö ve te lé s ö szsz e g é t. díja'zas nélküli időszakot. terhességi-gyermekágyi segélyben. 20. 19. 5/C § (l) A sa já tjo g ú nyugdíjas fo g la lko zta to tt. mintaoltalom alatt álló mű. e) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó ka­ mat. R. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel. cí­ m ére (székhelyére) v o n a tk o z ó a d a to k te k in te té b e n kölcsönös a d a te g y e z te té s t v a ló s ít meg. §-ának (3) bekezdésében fo g la lta k szerint m egállapított já ru lé kfi­ zetési felső h a tárlg fize ti meg. 21. § (1) bekezdésének a) pontjában említett szervek a hivatásos.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E min (2) A Tbj. Ha a bizto­ 2013. §-a f) pontjában m eghatározott ségl ellátás m egállapításának kezdőnapját követően létesí­ te tt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján közj lalkoztatott nem fizet szer a) nyugdíjjárulékot. Ha a nyugdíj m egállapítá­ sára év közben kerül sor. § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. akban: járulékfizetési felső határ). kifizetett pénzbeli juttatásokat a társadalombiz­ (5) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv tosítási ellátásoknak megfelelő mértékben elszá­ a d ó ha tó sá g m e g k ü ld e n i kér. (3) A járulékfizetési felső határt évente január Tbj. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járu­ lékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. b) pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a 4. szerződéses állományú tag­ kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jaik részére a társadalombiztosítási ellátás helyett a jo g e rő s h a tá ro z a to t 8 n apon b e lü l p a p íra la p o n is m e g k ü ld i. (4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítot­ tól több járulékot vont le az (l)-(2) bekezdésben előírtnál. R. v a la m in t ese d é ke ssé g ét ta rta lm a z ó a d a t­ s z o lg á lta tá s t te lje s ít az á lla m i a d ó h a tó sá g részére. §-ában e m líte tt saját jo g ú nyugdíjas bek( díjjá fo g la lko zta to tt a Tbj. § k) pont szerinti jövedelem (kivéve a külön jogszabály szerinti prémiumévek prog. 21.a k ö z ö ttü k lé tr e jö tt m eg­ á lla p o d á s n a k m e g fe le lő e n .a n y ilv á n ta rtá s á b a n 2011. Az á lla m i a d ó h a tó sá g és az á lla m i a d ó ha tó sá g . a táppénzhozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása céljából. (2) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendel­ kező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét a foglalkoztatott táppénzének megállapítására illetékes fő­ városi. 4. .az ellátás kifizetésével egyidejűlegtájékoztatja az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szervet. amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képező jövedelme nem volt. valamint a nyugdíjjárulék Tbj. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. akkor a járulékfizetési felső határt a jogviszony időtartamával arányosan kell Tbj. Az a d a ts z o lg á lta tá s t e le k tro n ik u s a n . reha kövt reha díj. kivéve. azt az időtartamot. 71. gyermekgondozási díjban. va la m in t a kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó egyéni és társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot a Tbj. 23. 5/B § (l)-(3) Hatályát vesztette. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint (2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járu­ mentesítették. hasznosítási. 22.az ellátásban részesülő személy nevének. 25. és az általa kifize tett ellátások terhére elszámolja. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv) állapítja meg. Korkedvezmény-biztosítási járulék Tbj. a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a nyugdíj m egállapításának napjával kezdődően újra meg kell á lla p íta n i a Tbj. 24. valamint egészségbiztosí­ a számára k ifiz e te tt já ru lé k a la p o t képező jövedelem ni és után fizetterm észetbeni egészségbiztosítási já rulé ko t és tási és munkaerő-piaci járulékot a felszolgálási díj nyugdíjjárulékot. nevére (m egnevezésére). A megállapított járulékfizetési felső határt időköz­ ben csökkenteni kell az említett időszakok naptá­ ri napjainak száma és a napi járulékfizetési felső határ szorzatával. b) az Szja tv. évre számított összege után fizeti meg (a további­ szabályait megfeleló'en alkalmazni kell. valamint a 19. iban -ider sülő í keret b zéppalii folyt mun azt a gon\ c) kozó biztc megi korh Tbj. adószámának m egjelölésével . legfeljebb azonban a központi költségvetésről szóló törvényben az sére és bevallására. 20/A § 1-jétől december 31-éig kell számítani. a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot is köteles fizetni. baleseti táppénzben része­ sült. s után díjbí díj-k szesi ápol. am e­ ly e t a v é g re h a jtá s i k ifo g á s b e n y ú jtá s a ese té n az a.és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) m unkáltatóltáppénzhozzájárulás-beszedési számlájára utalja át. sítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn Járulékalapot nem képező jövedelem a teljes naptári évben. 20/A § (1) A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a HVG I T B . § Hatályát vesztette.

am ely a la tt a bizto síto tt korkedvezm ényre jo g o sultságotszerez. segély. (3) Abban az esetben. § (1) bekezdés c)-f). vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályban meghatározott. így küíekágyi . gyermekgon­ dozási segélyben. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot. ha a biztosítási kötele­ zettség a naptári év teljes tartama alatt nem áll fenn. támogatás. c) az a foglalkoztatott. (3)-(6) R. (6) Hatályát vesztette. e jö v e d e lm e t a já rulé kfize té si felső határ s z á m í t á s á n áúgy kell figyelem be venni.'erm ekn része- íszakot. 5/G § (1) (2) A Tbj. (2) A Tbj. aki saját jogú nyugdíjas. gyermeknevelési támogatás­ ban. § (1) A gyermekgondozási díjban. amelyre a jö v e d e lm e t k ifiz e tik vagy ju tta tjá k .személyek. b)a nyugállom ányba helyezést követő két hónapra nyugdíj helyett kifize tett ju tta tá s . időén :ezdé- ¡díjas ózott étesíelem ¡pján (otés (5) 2013. továbbá a bevallásában adatot szolgáltat a 15% nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 101 Ulékot a (3) Ha a sajátjogú nyugdíjas a Tbj. a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állom ányú ta g ja i. § (3) bekezdésében meghatáro­ zott mértékű munkaerő-piaci járulékot a) az 5. R. § (3) bekezdése szerinti egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműkö­ désére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. munkarehabilitációs díjban. 25/A § Nem fizet a 19. valamint természetbeni egész­ ségbiztosítási járulékot fizet. a járulékfizetési felső határt a biztosítási kötelezettség időtartamával arányosan kell meg­ határozni. A társas vállal­ kozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfi­ zetési felső határig fizet. h)-o). a re n dvédelm i szervek. egy összegben az Art. (4) Hatályát vesztette. A reá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. időközcnaptási felső tosítotlésben t legké1 belül Tbj. (5) A központi költségvetés a 16. va la m in t a katonaiszolgálatotteljesítő önkéntestartalékos katonák részére a társadalom biztosítási ellátás helyett kifizetett a) pénzbeli ellátást. áll fenn ési felső' san kell itár szá- ovábbá tottnak . § (1) be­ kezdés b) pontjában meghatározott . (3) Az egyházi személy után az egyház a m inim álbér alapulvételével a 19. a gyer­ mekgondozási díjban részesülők. szabályai szerint kell az állam i adóhatóságnak bevalla­ ni és megfizetni. 27. 26. valam int a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok a fizetendő társadalom biztosítási já rulé k csökkentésével a NAV m in t állam i adóhatóság á l­ tal rendszeresített bevallásban számolják el. január 1-jén hatályát veszti. január 1-jét követően hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy a díj. valamint a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. (8) Hatályát vesztette. éni ás iák (3 ) apítái felső Jlékfi- A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése Tbj. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik . (7) A külön jogszabály szerinti felszolgá­ lási díj után a foglalkoztató . a NAV. § d) pont 5. (5) A társas v álla lk o zás a korkedvez­ ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott biztosított társas vállalkozó után a nyugdíj­ járulék alapjának alapulvételével korked­ vezmény-biztosítási járulékot fizet. (9) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) fizetését megalapozó jogviszonyból származó jöve­ delem után a biztosított az e törvény szerinti nyugdíjjárulék. a megszűnt biztosítással já r ó jogviszonyára te kin te tte l kap járulékalapot képező azonban lyben az :naptári továbbie január i a bizto- jövedelmet. m intha annak l kifizetésére az ellátás m egállapításának kezdőnapját megelőző napon került volna sor. alpontja szerinti társas vállalkozó esetén a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell te­ kinteni. valamint a munkarehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. egyéni és társas vállal­ kozó. járadék. ille tő le g a szerzetesrend ta gjának te kin te n i. aki fizetés nélküli szabadsá­ gon van-. § -ának (3) bekezdése szerinti já ru lé k fizetés szem pontjából azt a szem élyt kell egyházi sze­ m élynek. 26. az egészségbiztosítási és m un­ kaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a m inimálbér másfélszerese. R.esetében a jogosultat tö r­ vény szerint m egillető nyugellátásnak megfelelő össze­ get az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatósággal (a továbbiakban: ONYF) a közöttük lé tre jö tt megállapodás alapján teljesítik. a kk o ra k o rk e d ve zm é n y-b izto sítá si já ru lé k a la p ja k é n t a jöve de le m (tá rs a d a lo m b iz to s ítá s ijá ru lé k -a la p ) azon időszakra (naptári napokra) ju tó arányos részét kell figyelem be venni. A saját jogú nyug­ díjban. 5/D § (l) A Magyar Honvédség. az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás igénybevételére vonatkozó előző évi országos sta tisztika i á tlag. aki kö­ zép. a NAV.foglal­ koztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő . rehabilitációs járadékban. naptári évben). (10)-(11) Hatályát vesztette. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjjárulékot fizethet. özvegyi nyugdíjban ré­ szesülő személy a gyermekgondozási segély. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér. a rendvédelm i szervek. ellátás összege után nyugdíjjárulékot fizet.15%-os m értékű nyugdíj járu ­ lékot fizet. ille tv e árvaellátás helyett kifize tett ju tta tá s t is . § (2)— (3) bekezdésében meghatározott mértékű nyugdíjjárulékot. a kit az egyház belső törvényeiben és szabályzataiban annak m inősít. a 2012.és egészségbiztosításijárulék­ fizetési kötelezettségét az egyszerűsített közte­ her-viselési hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti. valamint a 19. a teljes naptári hónapban. 25/A § c) p o n tja alkalm azásában öregség in y u g d íj-k o rh a tá r a la tt a hivatásos á llo m á n y ta g ja i esetében a fegyveres szervek h iva táso s á llo m á n yú ta g ja in a k s z o lg á la ti vis z o n y á ró l szóló tö rv é n y b e n és a M agyar H onvédség hivatásos és szerződéses á l­ lo m á n yú k a to n á in a k jo g á llá s á ró l szóló tö rv é n y b e n m e g h a tá ro z o tt hivatásos szo lg á la t felső k o rh a tá rá t kell é rte n i. k.a foglalkozta­ tott helyett . R. a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Tbj. az egyéniegészségbiztosításijárulék-alapot alapul véve az OEP-pel a közöttük lé tre jö tt m egálla­ podás alapján számolják el. reá irányadó öregséginyugdíj­ korhatárt betöltötte. v a la m in t az a la p já t képező e g yé n iegészségbiztosításijárulék-alaphoz viszonyított átlagos arány alapján. (2) A biztosított társas v álla lk o zó a 19. Az a) p o n tb a n m e g h a tá ro zo tt m egállapodásnak m egfelelően szám ított összeget a Magyar Honvédség. § (1) bekezdésének b)-d). özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szerv­ hez benyújtott nyilatkozatával azonban vállal­ hatja a nyugdíjjárulék fizetését. kivéve. A járulékot központilag.vagy felsőfokú oktatási intézményben nap­ pali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat. 5/E § H atályát vesztette. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. . s) és t) pontjában meghatározott személyek után havonta 5850 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet. A ven­ déglátóüzlet felszolgálója a borravaló után fizethető járulékot a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. Ilomány o t a járu- meghatározott ellátás m egállapításának napján vagy azt követően az ellátás megállapításának kezdőnapjáig ter­ jedő időszakra vonatkozóan. i t a járu?tbeni ilékot itjogú ¡bizto- ta to tt. § -a /)p o n tjá b a n ek prog.ide nem értve azt a munkavállalót. g)-i) pontja­ iban és (2) bekezdésében meghatározott személy -ide nem értve az iskolaszövetkezetnek nem minő­ sülő szövetkezet tevékenységében munkaviszony keretében közreműködő szövetkezeti tagot b) az az egyéni és társas vállalkozó. (2) Az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulékot fizet. (4) A 4. valamint a 16. § (1) Hatályát vesztette. 5/F § Ha a korkedvezm ényre jogosító m unkakör­ ben végzett tevékenység nem áll fenn a teljes időszakban (pl.ideértve a hivatásos állom ány tagjának elhalálozása esetén a nyugellátásra jo g o su lt h ozzátartozónak n yugdíj. ápolási díjban. az ápolási díj.

átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. baleseti táppénzben. d) ügyvédként. hogy a 19. A nyilatkozat az Art. aki az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: evaadózó). ápolási díjban részesül kivéve. 30. (5) Hatályát vesztette. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. ej a 31. Az egyéni vállalkozók járulékfizetése Tbj. azt követő­ és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ en a november hónapra vonatkozó járulékbeval­ lékot fizetni arra az időtartamra. viszonya megszűnését követő tárgyévi időszakra is választhatja a magasabb járulékalap utáni já­ rulékfizetést. 29. köz­ jegyzőként kamarai tagságát szünetelteti. A járulékfize­ tési felső határt csökkenteni kell a (4) bekezdés­ ben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. (1) A Tbj. R. kivéve. 6/B § (6) (7) Hatályát vesztette. ha a gyermekgondozási segély. (4) A (3) bekezdéstől eltérően a 31. § (4)-(5) és (8) bekezdésének rendelkezéseit.§ (1) bekezdésben meghatározott járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. ha a gyermekgondozási segély. § (4) bekezdésében említett egyéni vál­ lalkozó keresőképtelen. gyermekgondozási segélyben. § (4) bekez­ désében említett evaadózó egyéni vállalkozó a munkaviszonya. illetőleg a tanulói. (8) 2013Január 1-jén hatályát veszti. R. 6/A §. s z e rin ti e lé vülé si id ő n b e lü l m e g ő rizn i. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt. . c) fogvatartott. amely alatt a) táppénzben. § (1) Hatályát vesztette. gyermeknevelési támogatásban. gyermekgondozási segélyben. valamint a gyugdíjjárulékot. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az a me­ zőgazdasági őstermelő. § (2)-(3) bekez­ désében meghatározott járulékokat fizet. melyet első ízben az alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot adóévet megelőző év december 20-áig. az ősterme­ lői tevékenységből származó.a m inim ál­ bérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 19. Tbj. egyébként bevételnek számító támogatást. § (4) bekezdésében foglalta­ kat megfelelően alkalmazni kell.ide­ értve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is . § (3) bekezdésében meghatározott mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Az Szja tv. 29/A§ (1) Az a biztosított egyéni vállalkozó. a gyermeknevelési támogatás. § (2)-(3) bekezdés szerinti járulékokat az nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizeté­ egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék si felső határig fizet. ápolási díjban részesül . (3) Az evaadózó egyéni vállalkozó a lék alapja havonta legalább a m inim álbér. 6. A nyugd íjjáru­ 29. az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét szemé­ lyesen folytatja b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. terhes­ ségi-gyermekágyi segélyben. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben megha­ tározott körülmények nem állnak fenn a nap­ tári hónap teljes tartamán át. § (3) bekezdése szerin­ ti egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu lék ot v álla lk o zói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét. § R. valam int a 19. (4) A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségére a 29.lásával egyidejűleg kell az állami adóhatósághoz benyújtani. a járulékfizetési alsó határ ki­ számításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. d) ügyvédként. (8) A korkedvezményre jogosító munkakör­ ben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével korkedvezmény-bfztosítási járu­ lékot fizet. hogy a bér másfélszerese. valamint a nyugdíjjárulékot az (l)-(2) bekezdésben meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. köz­ jegyzőként kamarai tagságát. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. a gyer­ meknevelési támogatás. § H a tá lyá t v e s zte tte . egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. tartama alatt vállalkozói tevékenységét személye­ sen folytatja -. gyermekgondozási díjban. A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) be­ kezdésben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. hallgatói jog­ A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Tbj. c) fogvatartott. a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy naptári napra a 27.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. gyermeknevelési támogatásban. (2) Ha az e g y é n i v á lla lk o z ó e va a la n y is á g a év közben m e g s zű n ik . 29/A § bekezdése szerint m agasabb összegű já ru lé k a la p u tá n i já ru lé kfize té si kö te le z e tts é g e t v á lla ló evaadózó e g yé n i vállalkozó kö te le s a T b j. 28. (3) A mezőgazdasági őstermelő a maga­ sabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonat­ kozóan nyilatkozattal vállalhatja. tárgyévet meg­ előző évi bevételének 20 százaléka után a 19.R E Tbj.v H V G |T B .kivéve. A nyilatkozat az Art. (5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatáro­ zott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn. az ápolási díj folyósításának JT . alapjánál magasabb járulékalap után fizeti meg. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a tárgyév első negyedévére vo­ natkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lék alapja havonta a minimálbér másfélszerese. baleseti táppénzben. §-ban meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével. magasabb összegű társadalom biztosítá­ az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci si ellátások megszerzése érdekében egy­ járulék alapja havonta legalább a m in im ál­ oldalú nyilatkozattal vállalhatja. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér. amely alatt a társas vállalko­ zó a) táppénzben.102 | T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK Tbj. (2) (3) A biztosított egyéni v á lla lk o z ó a 19. a 19. § (1) A 27. szabadalmi ügyvivőként. (2) Az evaadózó egyéni vállalkozó já­ rulékfizetési kötelezettségének megállapí­ tásánál értelemszerűen alkalm azni kell a hajtható okiratnak minősül. (4) Az egyéni vállalkozó a járulékfizetési A nyilatkozat az adóévre szól. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulé­ kot. a já ru lé k o k a t a m egszűnés h ó ' n a p já ig a n y ila tk o z a tá b a n v á lla lt já ru lé k a la p napi arányosítással s z á m íto tt összege u tá n fiz e ti meg. szabadalmi ügyvivőként. 29. szerinti végrehajtható okiratnak minősül. b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. akinek az e tevé­ kenységéből származó. gyermekgondozási díjban. tárgyévet megelő­ ző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. ha a társas vállalkozó biz­ tosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg. 30/A § (1) A mezőgazdasági őstermelő . Az egyéni v állalko zó 19. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vigy szűnt meg. terhes. § (**) bekezdésében fo g la lt kö rü l­ m én ye k s z e rin ti cs ö kk e n té sé t ig a zoló o km á n yo ka t az A rt. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. szerinti végre­ ségi-gyermekágyi segélyben. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerző­ dés rendelkezése alapján folyósított.

Az egyik biztosítási jogviszony megszűnése esetén az elszámolási és visszafizetési kötelezettségazta fo g la lko zta tó tterhe li. és erről a tö b b i társas vállalkozást. 7/C § Hatályát vesztette. § -ának (3) be­ kezdésében. § -ának (1) bekezdésében m eghatározott magasabb összeg után fize tett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. Az igazolást a b iztosítottnak ahhoz a foglalkoztatóhoz kell benyújtania. 27. a társas vállalkozó közép. 30. átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az áta­ lányban megállapított jövedelem. és a) aki az 5. (5) Amennyiben a társas vállalkozóként biz­ tosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot . (1) Az a belföldi nagykorú személy. 2k. ille­ tőleg akire a 11.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . vagy b) az egyéni vállalkozó. továbbá ennektényét a nyilvántartásba bejegyezni. sága év ap napi meg. § Tbj. legfeljebb azonban a megállapodás megköté­ sekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hó­ napokra számított összeg. Az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az adóév egészére választhatja. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban elő­ írt munkaidőt össze kell számítani. Ennek hiányában az egyéni vállalkozó az A rt. álló b iztosított a Tbj.a naptári éven belül . § -ának (2) bekezdésében. ahol az egyéni vá lla lko zó fog la lko zta tá sa a heti 36 ó rá t eléri. 30/A § (2) bekezdésének alkalm azá­ sában a )a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi bevétele 20 százalékának egytizenketted részét. § szerint a biztosítás nem terjed ki. A társas vállalkozó e vá­ lasztásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak. Tbj. hogy a járulékfizetési alsó határ után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. ^-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. aki nem magán-nvugdíipénztári tag és nem saját iogú nyugdíjas. 33. illalkozó mezőgazdasági kisterm előre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a tárgyévben érvényes bevételi értékhatárt kell figyelem be venni. b) akinek biztosítása szünetel. evaadózó egyéni vállalkozó esetében az Éva tv. 31. ille tve a Tbj. ha a társas vállalkozó többes jogviszonya évközben keletkezik. a jo g viszo n y keletkezését. itkozó i kívül ízerző'bként §-ának(2) bekezdésében m eghatározott összeget. amíg a biztosított nem nyilatkozik arról. a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. Ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért. E választása alapján az egyéni vállalkozásában. kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a já ru lé k külőnbözetetelszám olni és a biztosítottnak visszafizetni. § (1) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járu­ lékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. izetése . Nyugdíjjárulék-túlfizetés esetén a foglalkoztató a túlfizetés igazolását követő 15 napon belül köteles a járulé­ kot visszafizetni a biztosítottnak. (3) Hatályát vesztette. § Hatályát vesztette. 7/B § Hatályát vesztette. §-a szerinti biztosított m indaddig köteles n yu g d íjjá ru lé ko tfize tn i. hogy a nyugdíjjárulékot a járulékfizetési felső határig megfizette. az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség azt a fo g la lko zta tó t te rh e li.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka. (2) A nyugdíjjárulékot a biztosítási kö­ telezettséggel járó jogviszonyokban és a 26. § (3) be­ kezdése. de választási lehe­ tőségét már kim erítette. (4) A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék. az újabb vállalkozást a korábbi választásáról tájékoztatnia kell. § (1) Az a belföldi nagykorú1 ’személy. ha a) az . illetőleg a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben említett járulékalap után kell a járu­ lékot megfizetni. (2) Abban az esetben. amelyik a járulékkülönbözet elszámolására és visszafizetésére kötelezett. Amennyiben a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső határ összegének figyelembevételével kötik meg. b )a e szerint kfizetési It körül. de a többes társas vállalkozói jogviszonya továbbra is fe n ná ll. b) akinek biztosítása szünetel. 31. §-ának (2) bekezdésében. illetőleg 29/A § (1) bekezdése szerint áll fenn.átalányadózónak nem minősülő . és azt részére vissza kell fiz e tn i.az egyidejűleg fe n ná lló (fe n n á llt) biztosítással járó jogviszonyok esetében is csak azokat a naptári napokat lehetfigyelem be venni. 32. ille­ tőleg akire a 11. a Tbj. az (l)-(3 ) bekez­ dés alkalmazása szem pontjából a foglalkoztatóra előírt kötelezettségek azt a fo g la lk o z ta tó t te rh e lik. am eddig a biztosított nem nyilatkozik. anyókát ni. (3) (4) Az (1) bekezdés alapján kötött megálla­ podás esetén a járulékfizetés alapja a megálla­ podást kötő személy által megjelölt jövedelem.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. § (1) bekezdésében említett ellátások után együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső hatá­ rig kell megfizetni. 6/C § A Tbj. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag és nem saját jogú nyugdíjas. A foglalkoztató az igazolás aiagatások /onat- )gy a erméi járu- 0-C2) ípnál nezőtalap re voik az i Art. egyéni vállal­ kozói járulékfizetési kötelezettsége a 29. m elyeknek tagjaként biztosításra kötelezett. és a) aki az 5. (5) R. § szerint a biztosítás nem terjed ki. ille tv e megszűnését követő15 napon belül írásban értesíti. napjáig írásban értesíti azokat a társas vállalkozáso­ kat. 7. §-ának(5) bekezdésében em líte tt esetben a társasvállalkozóválasztásáról a tárgyévjanuár 31. (7) Hatályát vesztette. hogy a járulékalapot képező ju tta tá sa i együttesen elérték a Tbj. aki egyben társas vállalkozóként is biztosított. (2) Ha az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban 2k. (íf) Ha az egyéni vállalkozó e g yide jű le g tö bb . anH V G |T B .T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 103 őszakra utáni já - r. (6) Annak az egyéni vállalkozónak. egyéb biztosítással já ró jogviszonyban Is áll. A naptári évi összeghatár m egállapításánál . a járulékkülönbözetet el kell számolni. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás szol­ gálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkere­ set megszerzésére külön-külön nem köthető meg. és a 13. amelynél a b izto síto tt biztosítási jogviszonya a naptári évbentovábbra is fennáll. m elyeknek ta g ja ké n t b iz to ­ síto tt. 31. R. I.évente egy alkalommal történő választása szerint .egyé­ ni vállalkozó. valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem. vetési ílalta- . és a 13. vagy a Tbj.^1. §-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint számol el. am elyiknél magasabb v o lt a já rulé ka lap o t képező jö v e ­ delem .R E am e? tevéegelőíeg az nelőre termet megitán a értékű kot és Szja tv. § (1) ATbj. §-ának (5) bekezdésére figyelem m el választott társas vállalkozói jogviszonya m egszűnik. R. (3) Ha az egyidejűleg fe n ná lló biztosítási jo g viszo ­ nyok azonos időben szűnnek meg. 34. 31. vagy még a n a p ­ tá ri év utolsó napján is fe n ná lln a k. illetőlega foglalkoztató a járulékalapot képezőjövedelm eiből a nyugdíjjárulékot levonni. járulékalapot képező jövedelem.ide­ kezdő nimálmega termé5i járu- Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra Tbj. inés hó- Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén Tbj. 29. amely napokra abízto síto ttn akjá ru lé ka la p o t képező jövedelm e vo lt. R.egyszer kell figyelembe venni. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése cél­ jából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. de legalább a megál­ lapodás megkötése napján érvényes m inim ál­ bér összege. újra választ. a Tbj. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyug­ díjalapot képező jövedelem szerzése céliából 34 százalék nvugdíi-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. A nyugdíjjárulékot a naptári év folyamán addig kell levonni. 7/A § (1) ATbj. (3) Ha a társas vállalkozó újabb biztosítással járó tá r­ sas vállalkozási jo g viszo n yt létesít.

a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel. Az elismert szolgá­ lati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legko­ rábban a járulék megfizetésének napjától álla­ pítható meg.á n a k (10) bekezdésében m eghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló m eg á lla p o d ás m egkötéséhez b e m u ta ta n d ó a ked­ ve zm ényezett szem élyazonosságát igazoló okmány. így kell eljárni akkor is. fogls addi szói* meg: G pont legk targ pod. ille tő le g szálláshelyet igazoló d o ku m e n tu m . a gyermekgondozási segély idejé­ vel megegyezd otthoni gondozás idejére. illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra. ta rtó zk o d á s i. A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalofnmal. eg} sza ese lap jár lékot . a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alap­ ján. A 2000. illetőleg a szol­ zettsf gálati idő. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulék megfizetésével a) 1998. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. A megálla­ podást kezdeményező személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is).] szerzésére irányuló megállapodás megköté­ sére a m egállapodást kötő személy . szóigadata (13) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő é a szei s nyugdíjalapot képező jövedelem. valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. A (8) bekezdés b) pontja szerint megkötött megállapodás esetén. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. álla sür me jár. valamint b) hatályát vesztette. § -á n a k (5) bek. állapodást. [k) A Tbj. n. k ü lfö ld ö n élő személy esetében [Tbj. (12) A Magyarország területén oktatási intéz­ ményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a (4) bekezdésben meghatározott minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási járu­ lék megfizetésének vállalása esetén köthet meg. kedvezményezett javára kötött meg­ állapodás esetén a kedvezményezett a megál­ lapodás időtartama alatt biztosítási kötelezett­ séggel járó jogviszonyban áll.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra. vei tá 19 ü§ 19 já Ve Tbj. § . (3) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás [Tbj. (8) Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podás köthető. R. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti meg­ HVG T B . a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hó­ nap 12. évre.] a Központi N y u g d íjn y ilvá n ta rtó és Inform atikai Igazgatóság illetékes. tartózkodásra jogosító okm ány. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. (51 Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podást köthet a megállapodás megkötése napián érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíj-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíipénztári tag nagykorú személv. 8. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. elmi nik. a ked­ vezm ényezettre .ha a m egállapodást más javára kö tik. a la k ó -. k ü lfö ld i á lla m p o lg á r esetében az ide­ genrendészeti hatóság á lta l k ia d o tt. december 31-e utáni betöltése esetén . Az előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat Magyarország hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. § (1) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem [Thj. valamint az egészségügyi szolgáltatás időpc szerzése érdekében kötött megállapodást a ked­ (2 vezményezett személy javára a járulékfizetés át­ vállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. illetőleg b)arra az id ő ta rta m ra vonatkozóan.lakóhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazga­ tóság.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E állapodást a minimálbér alapján kötötték. december 31-e utáni betöltése esetén . január 1-je előtt jogerős határozattal elbírált igények esetében újabb szolgálati idő szerzésére megállapodás nem köthető.kedvezményezett javára k ö tö tt megállapodás esetén a kedvezményezett . (7) Az (5) bekezdés b) pont szerinti esetben a megállapodás megkötése a nyugdíjigény el­ bírálása tárgyában hozott elsőfokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártá­ ig kezdeményezhető.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. ha utólaga m egállapodást kötő személy a 9/C § -b a n m eg h a tá ro zo tt o kira tta l igazolja. R. § (1).az A rt.betöltése után kerülhet sor. 3k. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is).-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . címét. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. a 12.m T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK nak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. valamint a megállapodást kötő személynek. 3k. M a g y a ro rsz á g o n la kó he llye l nem rendelkező. léke meg dás ( sült zik alk£ 34. (5) és (8) bek. a 19. (5) és (8) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megálla­ podás). 41. szerinti elévülési időn belül . (6) A (5) bekezdés szerinti esetekben a megál­ lapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincadrészének szor­ zata. és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. (9) A (8) bekezdés a) pontja alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni.irányadó öregséginyugdíj-korhatár . 3^. b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a (4) be­ kezdés szerinti minimálbér 30 százaléka. hogy a megállapodás időtartam a a la tt b izto síto tti jo g ­ viszonyt eredményező jogviszonyban állt. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti m egállapodás m egkötésére a m egállapodást kötő sze­ m élyre . ha változik a gyermekgondozási segély összege vagy a nyugdíjjárulék mértéke. ejabban azesetben. 41. §-ának (l). 8/A § A m egállapodás alapján m egfizetett já ru ­ podá hóna napr.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. Ha a megállapodást kötő személy. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. (5) Szolgálati idő szerzése érdekében megál­ lapodást köthet a megállapodás megkötése nap­ ján érvényes minimálbér alapulvételével szá­ mított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíjpénztári tag nagykorú személy.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . Ik. ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. 35. és a minimálbér változik. napjáig kell a módosított összeg alap­ ján megfizetni. § -ának (10) bekezdése] megkö­ tésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jogo­ sult. *' (2) A Tbj. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. (10) Az e törvény szerint nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes személy megállapodást köt­ het a saját. a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12.figyelem m el a korkedvezm ényre is .az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra. lett ki re.vissza kell fizetni ojh a a megállapodás nem felel mega Tbj. 3k. adat- já Vt . (11) A (10) bekezdésben említett megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege: a) nagykorú állampolgár esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 50 százaléka. § (1) A megállapodásnak tartalmaznia kell a szerződő felek megnevezését. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. am ely időtarta m o ta nyugellátás m egállapításakorszolgálati időként nem vettek figyelem be.

évi LXV1.. a személyes közreműködése alapján járó járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a járulékot.-ben meghatározott adóalap ¥ százaléka után 0 fizeti meg. hogy a természetes sze­ mély a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve^a polgárok személyi ada­ tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn. Tbj. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencvenna­ pos időszak is. tv.csak egy jogviszonyban kell megfizetni. napjáig kell megfizetni. nak (5 ) natikai szerinti jtő szea kedirhatár e után s z o l g á l t a t á s r avonatkozó rendelkezések szerinti a d a t a it .fizeti meg utána. s)-t) pontjában említett személyek egészségügyi szolgáltatásának fedezetét a 26.a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjától jár. (4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adó­ év egészére választhatja. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás . (4) A megállapodás alapján megszerzett jogo­ sultságra . törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarország területén. (2) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után ki­ fizetett. szabadalmi ügyvivőként. az egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot egyéni vállalkozóként kell megfizetnie. ) egkötényezett nyezett igazgalelkező. kivéve. Tbj. napjáigkell megfizetni. (2) Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is. § (1) bekezdése és a (8) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás a megkötése napján. ha addig a tartozást megfizetik.a sürgősségi ellátás kivételével . Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít. s ha a járulékfizetési kötele­ kötött negköVjogo- ghatányuló 3 kedmány. (3) A 34.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (2) Tbj. ) gálla- iőtaríként :kötő zolja. illetve az Eb. 39. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíj­ járulékot fizet. § (6) bekezdése szerint hozzá bejelentett adatokat a bejelentést követő 10 napon belül elektronikus úton megküldi az Egész­ biztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére.T A R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 105 íet meg. § (5) bekezdésében meghatározott járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulás bevételeinek átuta­ lásával biztosítja. köteles a 19. A tárgyhónap első napját megelőző időre megálla­ podás nem köthető. a s z e r z ő d é s keltét. d) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel. § (1) A központi költségvetés a 16. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás a 19. (6) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés sze­ rint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által az Art.ha e törvény másként nem rendelke­ zik -a Tny. Az utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megál­ lapodás megkötését követő hónap első napjától jár. Ezt követően a járulékot havonta elő­ re. áta­ lányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem. (2) Az a belföldi személy. § (1) A kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó társas vállalkozó után a társas vállalkozás a Tbj. valamint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam alatt köteles járulék fizetésére. b) fogvatartott. (1 (5 ). Ha az állami adóhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartá­ sában nem rendelkezik adattal. § sze­ rint sem jogosult. § (1) Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot . 36. amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. 20. rendelkezéseit kell alkalmazni. § (10) és (12) bekezdése szerint kötött meg­ állapodás alapján egészségügyi szolgáltatás .az Éva tv. c) ügyvédként. (7) Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése Tbj. 39/A § (1) A 39. 9. (5) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a 34. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozik a társas vál­ lalkozásoknak arról. (4) A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is telje­ sítheti. amely alatt a kiegészí­ tő tevékenységet folytató vállalkozó a) keresőképtelen. (2) Az egészségügyi szolgáltatásra megálla­ podás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal. legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. tv. A befizetési határidő elmulasztása esetén a megállapodás megszű­ nik a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napján. § (1) bekez­ désének a)-o). az egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot a (2) bekezdés sze­ rinti kötelezett köteles megfizetni. Tbj. (3) Ha a társas vállalkozó több vállalkozásban végez munkát. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató egyé­ ni vállalkozó a 19. a társas vállalkozó a 19. Ezt követően a nyugdíjjárulékoí a tárgyhónapot követő hónap 12. aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötele­ zettség további feltétele. a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. 'jog- ell a nint ega idat- . § (1) bekez­ désének a)-p) és s)-t) pontja. alapján ratalos kötése vei kell ti idő é s k(1 (5 ). A járulékfizetés átvállalása az állami adó­ hatóság jóváhagyásával válik érvényessé. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizeti meg. § (4) bekezdésében meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatási járulékot és a 19. a fizetendő járulék alapját vagy összegét. § (2) bekez­ désében m eghatár6zott id ő ta rta m a la tt köteles egész­ ségügyi szolgáltatási já rulé ko t fizetni. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot fizetni. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adózást vá­ lasztó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot .a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint . § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulékot fizet.azoló íz idedásra tjárn­ ia kell zettség (a szerződés hatálya) ettől eltér. 10. ennek időpontját. (4) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulék> fizetési felső határig fizeti meg. a járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyilván­ tartását kezelő központi szervet a lakcímre vonat­ kozó adatok közlése érdekében. ti idő é s g a szoliáitatás ¡t a kedíetés át­ kötheti. A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a 10. 37. ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése viszszamenőleg hat hónapra megtörtént. . R. Tbj. gyermekgondozási segély­ ben részesül. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot.az (1) bekezdés­ ben meghatározott járulékalaptól eltérően . (5) A járulékfizetés átvállalásáról a (2) bekez­ dés szerinti kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatóságnak. köz­ jegyzőként fennálló kamarai tagsága szünetel. (6) Megállapodás alapján egészségügyi szol­ gáltatásra jogosult külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő igazgatási szerv adja ki. hogy az egészségügyi szol­ gáltatási járulékot melyik társas vállalkozás fizeti meg utána. A befizetés elmulasztása a megállapo­ dás megszűnését vonja maga után.több társas vállalkozásban fennálló tagsági jogviszony esetén a választása szerinti vállalkozás . A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alap­ ján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jö­ vedelem. kivéve. az első hó­ napra esedékes járulék egyidejű befizetése mel­ lett köthető. § (2) bekezdésében meghatáro­ zott járulékfizetési kötelezettség az egész­ ségügyi szolgáltatásra való jogosultság HVG I T B . 38. 37/A § Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra.

§ (7) bekezdésében foglaltak szerint adatot szolgáltat a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szerv. mélyek) az egészségügyi szolgáltatói feladataik el­ Az ad a ts zo lg á lta tá si kö te le ze ttsé g látása érdekében az a)-e) és g) pontjai. a neve.106 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I ELLÁTÁSOK megszűnését követő naptól a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszony első napjáig. valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében az a) pont sze­ rinti adatok. leánykori név. az önkormányzati A nyugdíj-biztosítási nyilvántartás és az egész­ adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az ségbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a nyilván­ adó-végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében az tartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok a) pont szerinti adatok. (6) Az állami adóhatóság a (3) bekezdésben foglaltakon túl az Art. (5) Hatályát vesztette. 40. (4) A bíróságok. Az adatszolgáltatás tartal­ máról és módjáról az állami adóhatóság megálla­ podást köt a mezőgazdasági igazgatási szervvel. 40/A § b) az állami adóhatóság. § határozott . végrehaj­ tását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője az állami adóhatóság. amelyek a társadalombiztosítási ellátás megállapításához szükségesek. a biztosítási jogviszony időtartama. (2) Az állami adóhatóság a jogosulatlan társa­ dalombiztosítási ellátások igénybevételének meg­ akadályozása. e) az egészségkárosodás mértékére. VI.jogszabályban meghatározott módon szolgáltathatnak. illetőleg a magán­ nyugdíjpénztár részére. §-ban említett nyilvántartások tar­ ségi területéről szóló kormányrendeletben meg­ talmazzák a foglalkoztatók és a biztosítottak Tbj. adat jut tudomásá­ ra. a közigazgatási informatika infrastrukturális meg­ c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei valósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter az ellátás megállapítása. Amennyiben^ felhasználás során a felhasználó igazgatási szervnek eltérő tény. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból a) állami adóhatóság. állampolgárság. Tbj. Tbj. amelyből biztosí­ szerben az alábbi személyes adatokat tarthatják jegyzői és a cégbíróságok külön törvényben meg­ tottanként megállapítható a társadalombiztosítá­ nyilván és kezelhetik: határozottak. a d a tv é d e lm i rendelkezések e) az okmányirodák kijelöléséről és illetékes­ (1) A 40. az ellátások összegének megálla­ pítása érdekében az e törvényben és az Art. törvény szabályai szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti egybe. a biztosítási jog­ viszony fennállásának időtartama alatt a 39. (3) A társadalombiztosítási ellátások és a magán-nyugdíjpénztári szolgáltatások megálla­ pítása és jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az állami adóhatóság az Art. születés éve. illetőleg a tőle levont sultság ellenőrzése céljából az a). 16. napjáig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak. valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében . az egészségi állapotra. g) társadalombiztosítási azonosító jel (a továb­ biakban: taj-szám). § te rje d e lm e . si-. A társadalombizto­ sítási igazgatási szervek a jogosulatlan ellátások igénybevevőiről adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatják az állami adóhatóságot. kenység. illetve törvény felhatalmazása alapján . hónapja és nap­ mogatások megállapítása. 52. fejezet vántartások fokozottabb védelméről szóló törvény­ d) az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (sze­ ben meghatározott egyedi felmentést ad. § . c) a járulék bevallását. kivéve. anyja f) a menekültügyi hatóság az ellátások és tá­ mint nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem.a felhasz­ nálás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölé­ se mellett . továbbá az élettársra. egészségbiztosítási.körzetközponti feladatokat ellátó törvényben előírt kötelezettségei teljesítésével (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rend­ települési (fővárosi kerületi) önkormányzatok szolgáltatott mindazon adatot. egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék öszfoglalt adatokról. fejezet (1) A 42.-ben meghatározott adatokat a biztosítottak adóazono­ sító jelének feltüntetésével szolgáltatja. beszedését és az ellátások megállapításához szük­ séges. erről köteles az állami adóhatóságot értesíteni. Tbj. munkakör. HVG T B . d) és f) pontban ja). 43. a rehabilitációs hatóság és az egészségbiztosítási szerv. ha e korlátozás alól az adatke­ ) pítása és ellenőrzése érdekében az e pontból az zelő irányítására kijelölt miniszter előterjesztésére egészségkárosodás mértékére vonatkozó. g) az egészségügyi államigazgatási szerv szer­ d) foglalkozás. valamint a d) pontból a ellátásával csak államigazgatási szervet vagy ki­ munkahelyre és a foglalkoztatási jogviszony idő­ zárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet tartamára vonatkozó adatok. szege. a rehabilitálhatóságra. (2) (3) Az igazgatási szerv. nyilvántartásában szereplő új adatokról. az adatok változásáról a járulékfizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében negyedévenként. munkahely. az ügyészségek. az eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok. folyósítása. a d) pontból a munkahelyre vonatko­ zó és az f) pont szerinti jövedelemre vonatkozó adatok. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-t) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek bekövetke­ zésének napjáig áll fenn. jából aza)-e) és g) pontjai.e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak. b) családi állapot. §-ának (3) bekezdése a)-i) pontjában meghatározott adatokat a tár­ sadalombiztosítási igazgatási szervnek átadja. születési hely. illetőleg a 16. § alapján megfizetett járulékot a foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett vissza lehet igényelni az állami adóhatóságtól.és munkaerőpiaci-. § A társadalombiztosítási rendszerek és a ma­ gánnyugdíjrendszer hatékony működésének biz­ tosítása céljából az a)-c) pont szerinti nyilvántar­ tások tartalmazzák a befizetések nyilvántartását. munkaügyi a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyil­ ellenőrzés céljából az a)-d) és f)-g) pontjai. a bűnüldö­ zés és a büntetés-végrehajtás szervei. (4) Hatályát vesztette.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E T á rsad alom b iztosítá si n y ilv á n ta rtá s o k Tbj. 41. a negyed­ évet követő hónap 20. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosí­ tási szerv (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) az átadott nyilvántartás ada­ tait a saját nyilvántartásának adataival az 1996. folyósítása és a jogo­ biztosított után megfizetett. b) az egészségbiztosítási nyilvántartás adatke­ zelője az egészségbiztosítási szerv. 42. valamint a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztatók és egyéb szervek nem társadalombiztosítási szerv és természetes személy részére adatot csak törvény. (2) Ha a biztosítási kötelezettség megál­ lapítására utólag kerül sor. vala­ a) személyi adatok (név. e törvény szerinti adatokat. f) jövedelemre vonatkozó adatok. támogatás megálla­ bízhat meg. tevé­ mint a biztosítottat megillető ellátások megállapí­ vei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása cél­ tásához szükséges adat.a rájuk vonatkozó törvényekben meg­ határozott célok és feltételek teljesülése esetén . V. évi XX. befizetését. a) a nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatke­ zelője a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért fele­ lős nyugdíj-biztosítási szerv. (7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségét érintő. vala­ c) lakóhely (tartózkodási hely).

b) a bányászati keresetkiegészítésben része­ sülők esetén a keresetkiegészítést folyósító szerv. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott körülmények fennállásiról az őstermelői igazol­ vány igénylésével. foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) kötelesek a jogszabály­ ban meghatározott nyilvántartás vezetésére és az Art. törvény 139. (3) Az e törvényben nem szabályozott esetben adatok továbbításának csak akkor van helye. az ápolási díjban. ha az egészségbiztosítási szerv a pénzbeli ellátások megállapítá­ sához az igénylő adatait a foglalkoztatótól. amely a nyilvántartásra kö­ telezett bejelentésében. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanulók és hallgatók esetén a közoktatási informá­ ciós rendszer.az a) pontban és a (4) bekezdésben említett személyek kivételével . e) a 16. (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést a) az egyházi. az egyéni vállal­ kozó. akinek a szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére. (4) A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett betekinthet. szolgálati járandó­ megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosí­ HVG T B . §-a alapján megállapította. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is. 43/B § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból. sítási szervnek. § (1) A 4. §-ának(2) bekezdésében meghatározott ada­ tokról a bevallásukban adatszolgáltatás teljesítésére.személyazonosításra alkalmatlan módon . illetőleg a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti bérelem benyújtá­ sával egyidejűleg nyilatkozik a mezőgazdasági igazgatási szervnek. az egészségbiztosítá­ si ellátások ellenőrzése céljából az egészségbiztosítási szerv.átadhatók. 54. Tbj. gyermeknevelési támogatásban. illetőleg a társadalombiztosítási igazgatási szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az állami adó­ hatóságtól kérik. (4) A nyugdíj-biztosítási ellátásban (ideértve Tbj. felekezeti nyugdíjban részesü­ lők esetén az egyházi. az ah ­ hoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus adatcserével érintett. VII. ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult. ne­ velőszülőnél elhelyezettek esetén a nevelőszülői hálózatot működtető. intézmény vezetője a szociális. továbbá a szociális. az igaz­ gatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat. felekezeti nyugdíjat folyó­ sító szerv. (3) A foglalkoztató a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője. (5) Az igazgatási szervek. a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet. mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a tási szerv részére a gyermekgondozási segélyben. amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését. (5) A foglalkoztató és az egészségügyi szolgál­ tatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelen­ tésre kötelezett más személy vagy szerv legkésőbb a bejelentést követő napon. évi III. illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított. i) a szociális hatóság a szociális igaz­ g a tá s ró l és szociális ellátásokról szóló 1993 . 43/A § Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja az 56/A § (6) bekezdésében meghatározott adatokat a) az álláskeresési támogatások m egál­ lapítása és ellenőrzése céljából az állam i foglalkoztatási szerv. Tbj. §-ában foglaltaknak megfelelően az állami adóha­ tóságnak teljesít^ (4) A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat ismételt közlését. évi III. valamint az 56/A § szerinti mun­ kavállaló. rokkantsá­ gi ellátásban részesülők esetében az ellátást megállapító szerv a jogosultság kezdetét és megszűnését követő 10 napon belül köteles teljesíteni az egészségbizto­ bejelentés teljesítésének időpontját. illetve a gyermekotthon vezetője. (2) Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője a 42. évi XXXI. az időskorúak járadékában és a hadigon­ dozotti pénzellátásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelke­ dését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. 44/A § (1) A kincstár a 42. valam int a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.az intézmény. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások. §-a (1 bekezdésének ) b) pontja alapján az ellátásokra való jogosultság megállapításával. ellátások biztosításával össze­ függésben a g) pont szerinti adatok igénylésére jogosultak. (2) A 42. 44. bevallásában már szerepelt. gyermekjóléti és gyer­ mekvédelmi szolgáltató. A bejelentést a szo­ ciális rászorultság megállapításáról szóló határo­ zat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. (2) A m ezőgazdasági őstermelő az 5. ellenőrzési rendszert ki­ alakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni. kor­ jában meghatározott személyi adatok és a taj-szám határ előtti ellátásban. § (2) bekezdés szerinti feladata teljesítésé­ vel. c) hatályát vesztette. az őstermelő. illetőleg egyéb szerv vezetője a polgárok sze­ mélyes adatai védelméért való felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni. rehabilitációs hatóság részé­ re a bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig. b) éves szinten összesítve a nyugdíjjogo­ sultság és nyugdíj megállapítása céljából a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv részére a tárgyévet követő augusztus 31-éig. gj a rehabilitációs ellátásban. külső férőhelyen elhelyezet­ tek esetén a külső férőhelyet működtető. A társadalombiztosítás igazgatási szervei és a PSZÁF az Art. törvény 54. fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. A mezőgazdasági őstermelő a biztosítási kötelezettségét érintő változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül jelenti be az állami adóhatóságnak. § szerinti foglalkoztató. rehabilitációs járadékban. Az adatok átadásának módjáról a kincstár és az egész­ ségbiztosítási szerv megállapodást köt. § (1) bekezdésének a) pont­a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásban részesülőket). Nem esik az előző korlátozás alá. § (1) bekezdése szerinti adatok statisz­ tikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra . hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg. továbbá a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztató. 31. 16. fe je ze t A já ru lé k k ö te le z e tts é g te lje síté sé n e k eljárási szabályai Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Tbj. törvény 20/C §-a. f) fogvatartottak esetén a fogvatartást fogana­ tosító szerv. d) a személyes gondoskodást nyújtó bentla­ kásos szociális intézményben és gyermekotthon­ ban elhelyezettek esetén . Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője bejelentést tesz arról a személyről is.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 107 h) a köztartozás behajtására törvény által fel­ hatalmazott szervek e tevékenységük ellátása cél­ jából az a)-d) és f) pontban foglaltak. a járulékok alapjául szolgáló jö­ vedelemmel és a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő adótitok megismerésére jogosultak.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . § (1) bekezdésének a) pontjában megha­ tározott személyi adatok és a taj-szám megjelölésé­ vel bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való jogosultság kereté­ ben megállapított pénzbeli ellátásban.

havonta adatot szolgáltat az állami adóha­ tóságnak. a hadi­ gondozotti pénzellátás esetén a nyugdíjfolyó­ sító szerv legkésőbb az ellátás folyósításának megkezdését. A nyugdíjfolyósító szerv bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv megállapodást köt az egészségbiz­ tosítási szervvel. balettm űvészeti életjáradékban. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban. A kiszabható bírság felső határa a be nem jelentett személyek számának és a bírság legmagasabb értékének szorzata. e) hajléktalanok nappali melegedője. 10. 44/C § (1) Ha az egészségügyi szolgáltatónak az Eb. özvegyi járadékban. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítására kötelezettet az igazolás kiállításának elmulasztása.a biztosítotti. illetve az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri. (8) Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelőjeként a nyil­ vántartás felülvizsgálata során azt állapítja meg. a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleményé­ vel. 44/B § (1) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő. címét és pénzforgalmi szám­ lájának számát. § (1) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy [4. hogy a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát. § (1) be­ kezdésében meghatározott természetes azonosító adatokra. Az adatszolgáltatás az Art.az okirat másolatának megküldésével együtt . erre alkalmas további bizonyítási eszköz. §-ának (1) be­ kezdése szerinti természetes azonosító adatairól tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet. de az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában nem szereplő személyekről a bejelentési és járu­ lékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából . (3) Az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés­ ben meghatározott bejegyzést követően .^ülön megállapodásban foglaltak sze­ rint . szakhatósági állásfoglalásával igazolja. § o) pontja] a pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelente­ ni az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését. R. hogy munkaképessége csökkenésének mértéke az 50 százalékot. 100 ezer forintig terjedő mu­ lasztási bírsággal sújtható. (4) Az állami adóhatóság az (l)-(2) bekezdés­ ben.adatot szol­ gáltathat az állami adóhatóságnak. munkaképtelenségi. 9 /A -B § H a tá lyá t ve s z te tte . valam int m inden más. § (2) bekezdésében előírt járulékfizetésre bejelentkező személyek ellenőrzése céljából adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak azokról. polgármeste­ rek közszolgálati járadékában. növelt összegű öregségi. akkor az egészségbiztosítási szerv erről tájékoztatja az adóhatóságot. 20. átm eneti bán y ászjáradékban. Ha az egészségbiztosítási szerv nyilvántartása szerint a természetes személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a foglalkoztató megszűnése mi­ att már nem áll fenn. (11) A (10) bekezdésben meghatározott intéz­ mény a bejelentés vagy az igazolás kiállításának elmulasztása miatt nem bírságolható. d. amely a biztosítás­ sal já ró jo g viszo n y fennállását. (6) Az idegenrendészeti hatóság az állami adóhatóság kérésére a 39. tv. hogy a foglalkoztató megszűnt. R. § (1) bekezdésének k) és sj pontjában említett személy az egészségügyi szolgáltatásá­ nak biztosítására bejelentést tesz az egészségbiz­ tosítási szervnek. bá­ nyászati keresetkiegészítésben. (9) A (7)-(8) bekezdésben meghatározott mu­ lasztási bírság kiszabásánál az egészségbiztosítási HVG | T B .K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E szerv mérlegeli az eset összes körülményét. 45. Tbj. § (1) bekezdésének/) pontjában meg­ határozott személy az egészségügyi szolgáltatá­ sának biztosítására bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. azonban a biztosítás megszűnéséről bejelentés nem történt. rokkantsági járadékban. 20. özvegyi járadékban). hibás vagy késedelmes teljesítése miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírság­ gal sújthatja. illetve egyéb bejelentésre kö­ telezett a bejelentési kötelezettségét nem vagy nem jogszabály szerint teljesítette.a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének el­ lenőrzése céljából a 44/B § (3) bekezdésében meg­ határozott adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóságnak. c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye. (5) Ha az állami adóhatóság tudomást szerez arról. a kö­ telezett jogellenes magatartásának vagy mulasz­ tásának súlyát és gyakoriságát. Az adatszolgáltatás módjáról az állami adó­ hatóság megállapodást köt az idegenrendészeti hatósággal.108 T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK ságban. (2) (3) (4) Hatályát vesztette. b) hajléktalanok átmeneti szállása. í+i+/C § -ában m eghatározott eljárás során felhasználható m inden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat. (3) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kiterjedhet az Art. ha az érintett személy okirattal valószínűsíti a jogviszony fennállását. ille tve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti. (6) A 16. vagy a bírság kiszabását mellőzi. illetve megszüntetését követő napon bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. akkor a jogosultsá­ gának tisztázása érdekében az érintett személy hatósági eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél. akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság ellenőrzése céljából a cég nevéről. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett személyt . (7) Az egészségbiztosítási szerv a 44. továbbá nemzeti gondozási díjban.) hajléktalanok éjjeli menedékhelye. ezzel egyidejűleg az orvos szakértői szerv. baleseti járadékban. 20. 9/C § A Tbj.külön megállapodásban foglaltak szerint . pótlékban részesülők esetén. házastársi pót­ lékban. Tbj. .az egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepel­ teti. Ha a bejelentésre kötelezett határidőben nem igazolja a bejelentés teljesítését. A bejelentés és az igazolás érvényessége a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart. 15 napos határidő ki­ tűzésével felszólítja a bejelentésre kötelezettet. hogy igazolja a bejelentés szabályszerű teljesítését. hogy az ellátást igénybe vevő sze­ mély nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában. ezzel egyidejűleg nyilatkozik ar­ ról. (5) A 16. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultként nem szereplő szemé­ lyekről a bejelentési és járulékfizetési kötelezett­ ség teljesítésének ellenőrzése céljából . házastársi jövedelempótlékban része­ sülő személyekről. mezőgazdasági járadékban (öregségi. valamint a 44/C § (3) bekezdésében megha­ tározott adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a beje­ lentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését. (10) A hajléktalan személyekről az egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesznek az alábbi intézmények vezetői: a) hajléktalanok otthona. rendelkezései szerinti ellenőrzése során meg­ állapítást nyer. székhe­ lyéről és a foglalkoztatottak Art. munkaképtelenségi. hogy a foglalkoztató. amely alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki. § H a tá lyá t v e s zte tte . Tbj. akik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek be­ utazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott tartózkodási feltételek teljesítését más EGT-államban fennálló biztosítással (euró­ pai egészségbiztosítási kártyával) igazolják. R. §-ának (1) bekezdése szerinti természetes azonosító adatokra terjed ki. A bejelentésről az intézmény vezetője igazolást ad ki a hajléktalan személy részére. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jo­ gosító jogviszony fennállásának tisztázásáig .

§-ának (l) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalm azza a biztosítással járó jogviszony adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés . Tbj. 17. a nyug­ kell a forintra történő átszámításhozfigyelembe venni. megszűnésének id őpontját. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. Tbj. ha ó ja Tbj.-ben megha­ tározott elévülési időn túli év(ek)re vonatkozik. Tbj.köteles a külön törvényben megha­ tározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni. a biztosítási kötelezettség kezdetét. valamint nyugdíjjárulékról. §-ának (2) bekezdésében és tv. 50. a létesítéstől. szabályai szerint alkalm azott átszámítással. HVG | T B . és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az ál­ lami adóhatóságnak. a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. 10/A-15. § (1) A foglalkoztató a tevékenységében sze­ mélyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba ven­ ni és erről a magánszemélynek igazolást adni. hogy abból a törvényben előírt adatok a mun­ kavégzés (tevékenység) megkezdésétől meg­ állapíthatók legyenek. A munka törvénykönyve harmadik részének XI. (2) Igazolásnak m inősül a foglalkoztatási jogviszony­ miatt fizetett vissza a biztosítottnak. ille tő leg annak folyósítását megszün­ te tté k (szüneteltették). járulékalapot amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam -lap­ képező jövedelem alapján köteles az egészségján. a vállalkozói igazolványt (engedélyt.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E kezdetét követő 15 napon belül az(l) bekezdésben e m lített igazgatási szervnél bejelentést tesz. 48-49. fejezete alapján foglalkoztatott munkavállalót a kölcsönbeadó köteles nyilván­ tartásba venni. évi CXV. a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról. sze­ rint megállapítható mulasztási bírság . és a biztosítottat ter­ helő járulékot levonni. valam int a gyógyszerészi magántevékenység engedélyezésének. §-ának (2) bekezdése szerinti adattartalom­ mal elektronikus úton negyedévente. § R. § (1) A 46. a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulékról. 17/A § 2. archi­ válja. 51. 31. számú mellékletében meghatározottak szerint a R. a tárgyév­ re. §-a (2) bekezdésében előírtak esetén a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít. taj-szám át. a m egállapítás. telephelyét (fióktelephelyét. § (l) A (2) bekezdésben nem em lített esetben a külföldi pénznemben keletkezett bevételből a járulékala­ (3) (4) A m e ző g a zd a ság i ősterm elő a 19. a m ennyibe^ az a foglalkoztatás (tevékenység) megkezdésekor a fo g la lk o zta to tt részére és munkaerő-piaci járulékot.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK | 109 T á r s a d a lo m b iz to s ítá s i egyéni nyilvántartás Tbj. pot a Magyar Nemzeti Bank(a továbbiakban: MNB) hivata­ los . § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése vagy a már tel­ jesített adatszolgáltatás módosítása a 2008. euróbán megadott árfolyamot biztosítási és munkaerő-piaci járulékot. k. a meg­ szüntetésétől számított c) kö zé p. bevallása. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt a foglalkoztatót az Art. (2) Az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően. illetőleg megfizetni az állami adóhatóság­ figyelem be ve tt jövedelem m egállapításakor az Szja tv. illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulé­ kok összegéről. (2) Az egyéni vállalkozó. (4) Amennyiben a 47. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő „tól-ig” tartamáról. bevonásának. § (1) A Tbj. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a nyilvántartásra kötelezett havonta lezárja.ideértve a magán-nyugmegnevezését. ille­ ről szóló 2009. § H a tá lyá t ve s zte tte . § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cég­ tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be. 46. a ta n u ló i. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint az állami adóhatósághoz bevallást. 31. § R. 47. születési he­ lyét. az MNB által közzétett. illetőleg a vállalkozói tevékenység (2) (3) A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. fióktelephelyeit) és állandó lakóhelyét. (2) A foglalkoztató a biztosítottakról . és arról az Art. 31. a bizto­ sítási időre és a szolgálati időre vonatkozó ada­ tokat. társadalombiztosítási azonosító jelét. b)az ügyvéd és az egyéni szabadalm i üg yvivő az ügyvédi.a nyil­ vántartásba nem vett személyenként . (5) A foglalkoztató a biztosítottat terhelő já­ rulékot akkor is köteles bevallani és befizetni. évet megelőző időszakra. valamint a nyugdíj­ járulékot az Art. A bejelentésnek tartalm aznia kell az egyéni vá lla lko ­ zó személyi adatait (nevét. Az evaadózó egyéni vállalkozó a járulékot az Éva tv. R. k6. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel. napján érvényes-devizaárfolyamának alkalmazásával (1) A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgy­ kell forintra átszámítani. illetőleg az Art. (9)-(10) Hatályát vesztette. 18. ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. hónapban kifizetett (juttatott). §-á n a k/J pontja szerinti ellátást á lla p íto t­ tak meg részére. § Hatályát vesztette. hallgatói jogviszonyának kezdő id ő ­ p o n tjá tó l szám ított. a Tny. ha a díjjárulékot megállapítani. 31. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni. vagy ilyen jogviszonya megszűnt. . Olyan külföldi pénznem esetén. a negyed­ évet követő hónap 12-éig vallja be. nak. leánykori nevét. A megelőlegezett járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba. 97. va la m in t szüneteltetésének id őpontját. megszűnésének. §-ának (2) bekezdésében és átadásra került. anyjának leánykori nevét). a magán-nyugdíjpénztári tagságára vo­ natkozó adatot. A járulék megállapítása. (6) A foglalkoztató írásban tájékoztatja a biztosítottat a tárgyhavi jövedelem kifizetésé­ vel egyidejűleg a biztosított jövedelméből le­ vont egészségbiztosítási és munkaerő-piaci já­ rulékról. a szabadalm i ü g yv ivő i kam arai tagság kez­ detének. Tbj. szerinti adóelőlegalap-szám ításnál fig ye le m be vett 2.-ben egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni a te le p h e lye (állandó lakhelye) szerint illetékes á llam i meghatározottak szerint fizeti meg és vallja be. 19. az adatszolgáltatást a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni. m egszüntetés id ő p o n tjá t követő b) legalább heti 36 órás m unkaviszonyt léte síte tt.a jövedelem megszerzésének napját megelőző hónap adóhatósághoz a)a m agán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jo ­ gosító igazolvány kiállításának. (2) Az egyéni vállalkozó az egészségbiztosítási ra irányuló szerződés. 16. megszűnésének id ő p o n tjá t. amely tartalmazza a biztosított nevét és sze­ mélyi adatait. A megállapított tárgyhavi k ü lfö ld i pénznem ben ke le tke ze tt bevé te lb ő l az Szja járulékot az Art. törvény hatálya alá nem tartozó tőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. jogosítványt) kiadó szerv megnevezését. (7)-(8) Hatályát vesztette. valamint a nyugdíjjárulékot az Art. a foglalkoztató adatait. R. számú mellékletében meghatározottak szerint jö vedelem képezi a já ru lé k a la p o t. a fo rin tra tö rté n ő kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig beval­ átszámítás megegyezik az adóelőlegalap-szám ításnál lani. 51/A-B § Hatályát vesztette. c)a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó a szol­ gálat keletkezésének. amelyet a foglalkoztató az R. to ­ díjpénztári tagsággal összefüggő túlfizetést is vábbá az igazolás átvételének elismerését. illetőleg a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) járulékokról.vagy fe lső fo kú o kta tá si intézm ényben n a ppali rendszerű oktatás keretében ta n u lm á n y o ka t fo ly ta t. megfizetése Tbj. § 15.terheli.az egyéni vállalkozó a biztosítással összefüggő adatairól .

81 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. 54. (3) Hatályát vesztette. 52. §-ának (2 bekpzdése ) szerint járulékfizetésre kötelezett személyekre vonatkozó adatok átadásának m ódjáról a NAV és az OEP megállapo­ dást köt. napjáig befizetni. R. és az elszámolás beérke­ zését követő 8 napon belül rendelkezik a tá p p é n z -h o z zájárulással csökkentett összeg m egtérítéséről. 19/A— 20/A § H a tá ly á t ve s zte tte R.a helyi önkorm ányzati kör kivételével .az általa k ifiz e te tt ellátások összegét az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél. a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra valam int a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal megálla­ való jogosultság utólagos megállapítása. § (1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató .110 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK R. § (l)-(3) Hatályát vesztette. 5k. (3) A helyi önkorm ányzatoknál és intézm ényeiknél kifizetett ellátásokfedezetének igénylése és elszámolása a Magyar Állam kincstár te rü le ti szerveinek adatszolgál­ tatási kötelezettségére vonatkozó . a táppénz folyó­ sítását követően a táppénz-hozzájárulás összegét az igazgatási szerv érvényesíti. rozottszemély a T b j. kklk § (3) bekezdé­ sében említettszemélyeket az OEP-nekjelenti be. a rendvédelmi (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során szervekkel a szolgálati viszonyban állók vonatkozásában. a b) pont szerinti esetben a ma­ gasabb összeg utáni járulékot megfizetni. a társas vállalkozás a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni. a (k) bekezdés szerinti bejelentést az erre a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. és a mulasztásról értesítik az állami kell teljesíteni.és az igényér­ vényesítésre m eghatározott határidőre is figyelem m el közli a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel. ha a kifizetőhely gazdálkodási körülm ényeinek figyelem bevételével megalapozottan feltehető. 46. 21/A-B § H a tá lyá t ve s zte tte . ATbj. A határozat elleni állami úton vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített jogorvoslatra a Tny. ha azt a foglalkozta­ tó bevallani és/vagy befizetni elmulasztotta.a tárgyhónapig bezárólag .. A számla megnyitása kötelező. (3) A bejelentésre kötelezett a Tbj. A számlán elhelyezett pénzösszegből csak az ellátás k ifi­ zetése.M A i(5)bekezdésében meghatározott bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek (8) Az OEP a nyilvántartása szerint taj-szám m al ren­ delkező személyek természetes személyazonosító adatairól. (5H6) (7) A foglalkoztató által levont járulék a biztosí­ tottól akkor sem követelhető. M A § (1) bekezdésében meghatározott ellátásban részesülő személyeket az OEP-nekjelenti be. § (2) bekezdés o) pontja szerint hozott jogerős határozatot az OEP . illetőleg az esetleges téves átutalás visszafizetése teljesíthető. Tbj. személy a bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási a biztosítási kötelezettség elbírálását és a szervnek teljesíti.í*íf/A§W bekezdésében meghatározott ellátás­ a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az ban részesülő személyekre vonatkozó bejelentés teljesítésé­ egészségbiztosítási szerv.kö­ teles a járulékot. 1 ^6 7 5 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. akire a biztosítás nem terjed ki. tv.ellenőrizhetik a járulékfizetési kötelezettség rammal vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon teljesítését. (k) A Tbj. . Tbj. egyidejűleg az orvos szakértői szerv szakvélemé­ (1) Az igazgatási szervek -jogszabályban meg­ nyével. (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. lentés teljesítésére a Magyar Honvédséggel. 5+ § (2) bekezdésének a) pontja <. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást. a társas vállalkozó jövedelméből levont járulékkal együtt.a bejelentés vagy bevallás megalapozatlanságától függetlenül . vagy b) a járulékokat jogellenesen a tényleges járu­ lékalapot képező jövedelemnél magasabb összeg után állapította meg és vallotta be.a követelés. 16. a jogsértés időtartamára . (4) A társas vállalkozás köteles a társas vállal­ kozó után fizetendő járulékot. az Eb. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv. 5*f. h a táro za to t hoznak. § teljesíti. illetőleg az Art. a tárgyhó­ napot követő hónap 12. b) a járulék utólagos megállapítása mellett az nek módjáról az ONYF és az OEP megállapodást köt.. §-ának (k) bekezdésében előírt beje­ tését. tv. lakcíméről. (5) (6) A Tbj. (9) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érripkéhpn a Tbj. E számlára csak az előző­ ekben m eghatározott jogcím alapján teljesíthető utalás. (2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot meg­ illető járulékot naponta kell átutalni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára. Tbj. § (2) bekezdés ö jp o n tja alapján hozottjogerős határozatot az állam i adóhatóság közli az OEP-pel és a n y u g d íj-b iz tosítási igazgatási szervvel. (2) Az elszámolást az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szerv. R. A befizetések elszámolása Tbj 53. (2) Ha a biztosított részére az (1) bekezdésben meghatározott táppénzt az egészségbiztosítási szerv állapítja meg és folyósítja. 55. (10) Az OEP a Tbj.a táppénz-hozzá­ járulást az általa folyósított társadalombiztosítási ellátások elszámolásán tünteti fel. Amenynyiben a tárgyhónapban a társas vállalkozó(k) részére jövedelmet nem fizettek. 16. aki (amely) a) valótlan adatok közlésével olyan személyt jelentett be. (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott W A § (10) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton igazgatási szervek . § (1) bekezdésének k)és s) pontjában említett 46.19 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. és (3) bekezdése szerinti ellenőrzése során a biztosítási jo g viszo n y utólagos m egállapításáról vagy törléséről (8) R. § (1)— H a tá ly á t ve s zte tte . Az adatok átadásának módjáról az OEP és az ONYF megállapodást köt. 21/C § (1) A tá rsa d a lo m b iztosítá si k iflz e tő h e ly lyel rendelkező fo g la lko zta tó .ideértve a központosított illetményszámfejtő helyeket is . hogy ellene a harm adik sze­ mélyekkel szemben fennálló tartozása m ia tt végrehajtási eljárás indul. (4) Hatályát vesztette. jogi személy vagy egyéb jogalany. 53/A § (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság 76. 23. valamint azok változásáról adatot szolgáltat az ONYF-nek. § Az a természetes személy. ATbj. 22. tárgyában a határozat meghozatalára (6)ATbj. (7) Az (l)-(3) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus adóhatóság jogosult. programmal. szakhatósági állásfoglalásával igazolja jogosultsá­ határozott hatáskörükben eljárva . adóhatóságot. és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre. taj-számáról. ille tve a fővárosi és megyei korm ányhivatal m in t kifizetőhely esetén az OEP-nél igényelheti. illetve az OEP az adatokat felülvizsgálja. (2)A települési önkorm ányzat jegyzője a Tbj. § (1) A Magyar Államkincstár területi szerve a Tbj.a külön jogszabály­ ban m eg h a tá ro zo tt-sza b á lyo k szerint tö rté n ik.elszámolt já­ rulék a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el. 4U/A § (2 ) bekezdésében m eghatározott ellátásban részesülő vagy szociálisan rászorult személyedet az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek jelenti be. ATbj. 39. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatá­ Ellenőrzés it Tbj. és a tárgyév fo­ lyamán . 16. 21. ha a já ru lé k utólagos megállapí­ tására elévülés m ia tt részben vagy egészben már nincs lehetőség. célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.ellenőrzik a gát. Az adatok átadásának mód­ járól a MagyarÁllamkincstár az OEP-pel köt megállapodást. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m in t kifizetőhelyek esetén az OEP részére kell m egkülde­ ni. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás veze­ (5) A NAV az Art.igényelbírálási eljárásuk so­ vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített prog­ rán . (k) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet m űködtető foglalkoztató a biztosítottak pénzbeli ellátásának fedeze­ te érdekében az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által folyósított pénzösszeg fogadása és kezelése céljából hitelintézetnél számlát n yithat. törlése podást köt.

ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti. valamint a járulék meg­ állapításának.és önellenőrzésipótlék-számlákra 2011. és kérelmezni. amelyhez a munkavállalót kirendelték.11 százalékot a Nemzeti Foglal­ koztatási Alapnak utal át. 56/A § (1) A magyar jogszabályok szerint bejegy­ zésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a továbbiakban: külföldi vállalkozás) javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében m unkát végző foglalkoztatott ré­ szére kifizetett járulékalapot képező jövede­ lem alapulvételével a külföldi vállalkozás a 19. sze­ rinti képviselővel. valamint az 50. hogy tagdíj-kiegészítés miatt nem mutatkozik különbözet. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is. részletfizetés engedélyezésére. v a l a m i n t az Mpt. mulasztás következményei Tbj. végrehajtására.a foglalkoztató által a magánnyugdíjpénztárhoz benyújtott pótbe­ HVG | T B . e) annak az időszaknak a megjelölését. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti. b) járulékkötelezettség teljesítésével kapcsola­ tos hatósági eljárásra. a feltárt jogsértések jogkövetkez­ ményeivel. a bejelentett adatok változásával. b) munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor. szabályai szerint az adóhatóságtól kérheti vissza. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Art. feltéve. amely nem a pénztárt illeti meg. illet­ ve túlfizetés kiutalását a Magvar Államkincstárnál vezetett. (3) Különös szabályok a járulék­ kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan Tbj. (5) A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezett a biz­ tosítási és járulékfizetési kötelezettséggel össze­ függő bevallási. Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti. adatszolgáltatási kötelezettségét havonta. január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra vonatkozó pót­ bevallásban nyugdíjjárulékot kell megállapítani. a járulékfizeté­ si kötelezettség. Tbj. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott nyug­ díjjárulékot. feltéve. a behajthatatlan tartozás törlésére. *' Tbj. a bejelentési kötelezettség elmu­ lasztásával kapcsolatban. és f) a külföldi vállalkozásnak az illetősége sze­ rinti állam hatósága által megállapított adóazo­ nosító számát. (4) Ha a munkavállaló magyarországi foglal­ koztatására a) kirendelés alapján kerül sor. §-ában meghatározott képviselő útján. megfizetésével. d) a járulékfizetési felső határig terjedő és az a fölötti járulékalapra. a Tny. továbbá a fizetési halasz­ tás. adóazonosító jelét. a nyilvántartással és adatszolgál­ tatással. Az egyez­ tetés eredményeképp kimutatott. §-ban és a 46-47. és a munkál­ tatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 111 Késedelem. A kiutalásról az adóhatóság az Art. a járulékok össze­ gére. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott járulék­ bevallástartalmazza: a) a külföldi vállalkozás nevét. korengedményesnyugdíj-tartozás megfizetésére. a tárgyhónapot követe hónap 12-éig .a (6) bekezdésben meghatározott adattartalommal . hogy az állami adóhatóság fog­ lalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba. az Eb. behajtására. e foglalkoztatással összefüggésben a beje­ lentés és nyilvántartás. megfizetésével. a pénztár havonta köteles átutalni közvetlenül a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára. valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot állapít meg és von le. az általa foglal­ koztatott természetes személy biztosításával öszszefüggő bejelentési. szabályai szerint intézkedik.84 százalékot az Egészségbiztosí­ tási Alapnak. adóazonosító száma*. (3) Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötele­ zettségek teljesítésére nem rendelkezik Art. és az Mpt. hogy a magánszemély nem volt magánnyugdíj­ pénztár tagja.-ben. december 31-eközötti időszakra . ha a járulékkötelezettséget a (3) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer­ be visszalépett pénztártag esetében a 2007. amely alatt a biztosított természetes személy járulékala­ pot képező jövedelemmel nem rendelkezett.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Nvugdíi-biztosítási Alapot megillető bevé­ telek beszedési számla terhére teljesíti. A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezet­ tet a 44. annak ellenére.elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. elmulasztásával és késedelmével. és az Eb. ha a biztosítottól a foglalkoztatója tagdíj címén vonta le a járulékot. a tartozások behajtására és v é g r e h a j t á s á r a az adatszolgáltatási kötelezettség . 37. bevallásával. 8. mulasztási bírság. a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli. (7) Az állam i adóhatóság a (2)-(3) bekez­ dése szerinti kötelezett által befizetett járulé­ kokból 54. amelyhez a munkavállalót kirendelték. szerinti megtérítési és visszafizetési kötelezettség. hogy ennek eredményeként a nyugdíjjá­ rulék összege az eredetileg bevallott nyugdíjjá­ rulék és tagdíj együttes összegéhez képest vál­ tozik.§ (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartá­ si és igazolási kötelezettség nem terheli. tv.« . december 1-iét megelőző időszakra vonatkozóan teljesített valós túlfizetés és téves befizetés összesét a foglalkoztató az Art. 56/D§ (1) Ha a biztosított pénztártagsági jogviszo­ nya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt már nem áll fenn.a (2) bekezdés szerinti kivétellel .-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a a) járulékok megállapításával. valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő. nemét. a biztosítás kezdetét megelő­ zően köteles bejelentkezni az állami adóhatóság­ nál. §-ban. ja­ nuár 1-jeés 2006.. b) a foglalkoztatott természetes személyazono­ sító adatait. 56/E § A foglalkoztató vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett foglalkoztatott (biztosított) kezdeményezésére a tagdíj-kiegészítéssel kapcsolatos eltérések tisztázására indult el­ járások lefolytatása a pénztárak feladata. és a (2) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja. Tbj. a végrehajtás­ hoz való jog elévülésére. 56. késedelmi kamat. székhelyét. és viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jog­ következményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). Az állami adóhatóság a téves befizetés. az ellenőrzéssel. Különös eljárási szabályok a magán­ nyugdíjpénztári visszalépésekre és a tagdíjak elszámolására vonatkozóan Tbj. a visszalépést megelőző időszakban tévesen meg­ állapított nyugdíjjárulék és tagdíj önellenőrzését nyugdíjjárulék-önellenőrzésként kell elvégezni. a biztosítási (foglalkoztatási) idő „tói— ig” tartamára vonatkozó adatot. tv. e törvényben és az Art. bevallásának és megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli. a magánszemélyt jogszerűen megillető tagdíj-kiegészítés összegét a pénztár a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól ecélra visszaigényelt összeg terhére teljesíti. c) a foglalkoztatott taj-számát. állampolgárságát. késedelmi. 8. 56/B§ A kincstár számfejtési körébe tartozó központi költségvetési szervek képviselőjeként a kincstár teljesíti a járulék megállapításával. c) Tny. (2) A külföldi vállalkozás a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelen­ tési.05 százalékot a Nyugdíj-biztosítási Alapnak. (2) A magán-nyugdíjpénztári számlára telje­ sített olvan befizetést. Tbj.-ben előírt kö­ telezettségeket. 56/C§ íll A kincstár által vezetett masánnyusdíipénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési-. és 9. (2) Hatályát vesztette. § (1) Az adózás rendjéről szóló törvény rendel­ k e z é s e i t az e törvényben. és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás. bevallásával. 56/F § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 1998. A tagnak visszajáró túlfizetést az állami adóható­ ság a foglalkoztatón keresztül fizeti vissza. a kötelezettség keletkezésének bejelentésével.

59-60. 61. Tbj. december 12-éig átadják az állam i adóhatóságnak . járulékfizetésével. a biztosítottak és az egyes ellátásra jogosultak bejelentésére vonat­ kozó részletes szabályokat. a pénztártagsági jog­ viszony idejére járó.) az unió rendelkezéseit az egyszerűsített foglalkoztatásról polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok szóló külön törvényben foglalt eltérések figyelemterületén történő szabad mozgáshoz és tartóz­ bevételével kell alkalmazni. b) a biztosítási jogviszony fennállásának rész­ letes szabályait. pótlék tekintetében az eljárást az állami adóható­ ság a Nyugdíj-biztosítási Alap javára folytatja le. (4) A felszámolási eljárás során a magánnvugdíipénztáráltal érvényesített cs a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére teljesített vagyonát­ adást követően . valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról. HVG T B . és a be­ folyt összeget a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára utalja át. helyesbítő bevallásokat a magánnyug­ díjpénztár köteles feldolgozni és a feldolgozott adatokat az állami adóhatóság részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (3) A magánnyugdíjpénztárak 2011. a 72/194/EGK. Tbj. 56/1 § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006.átadják a Nemzeti Adó. vala­ mint a 18. Tbj. . (2) b) az Európai Parlament és a Tanács (3) Az egyszerűsített foglalkoztatásra e törvény 2004/38/EK irányelve (2004. 57. (2) Felhatalmazást kap a kormány. pótlék. helyesbítő bevallást az eredeti esedékességig benyújtott alapbeval­ lással együtt az állami adóhatósághoz nyújtja be. a 73/148/EGK. valamint adatszolgáltatásával összefüggő rendelkezéseket. S6/G § Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalé­ pése miatt már nem áll fenn. évi LXI.foglal­ koztatókra és biztosítottakra lebontva . november 25.112 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK vallásokat. A Nemzeti Adó. helyesbítő bevallásokat az állami adóhatóság feldolgozza és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítja. kodáshoz való jogáról. § (2003. napjáig . 58. augusztus 31. i) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy biztosítási jogviszonyával. pont és 21. Tbj. a 90/364/EGK.hátralékra ) vonatkozó adatokat. továbbá a 64/221/EGK. valamint a központi költségvetés által teljesítendő járulékfizetés összege ki­ számításának módszerét. 11. (2) Amennyiben a magánnyugdíjpénztár a fog­ lalkoztató által elkészített pótbevallás. Felhatalmazások a 68/360/EGK.azon még el nem évült tagdíj. VIII. hogy a 75/34/EGK. f) a 46. a 75/35/EGK.foglalkoztatónkénti bontás­ ban . fe je ze t Záró rendelkezések po szc ás áll ka ta' al ős számítási módot. 56/H § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe visszalépett tagokhoz kötődő követelé­ sérvényesítés biztosítása végett a magánnyug­ díjpénztáraknak 2011. A fizetési kötelezett­ séget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményezetti kör évenkénti tájékoztatásának részletes szabályait. cikk. a 26. április 29. c) az előírt adatszolgáltatás teljesítésének mód­ ját. cikk (1) bekezdés d) törvény rendelkezik. d) a biztosítottak és az egészségügyi szol­ gáltatásra jogosultak nyilvántartását és beje­ lentését. a foglalkoztató a pótbevallást. cikk. § (9) bekezdése a társadalombiztosítási nyug­ díjrendszerbe visszalépett tag esetében nem alkal­ mazható.és Vámhivatallal szem­ ben. október 31. g)-h) hatályát vesztette. e) a 23. j) a 26.végrehajtási megkeresé­ seiket. napja előtti biztosítási jogviszonyhoz kötődő köve­ telésükre irányuló . (2) A magánnyugdíjpénztárak legkésőbb 2011. április 29-ei 883/2004/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/ EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2008. amelyek a társadalombiz­ tosítási nvugdíirendszerbe visszalépett tagokat érintenek.és Vámhivatalnak végrehajtási eljárás lefolytatása végett a szerveze­ tük nyilvántartásába felvett hátralékos kötelezett­ ségekre vonatkozó adatokat. 2007. har polj kitc tan szól ti é: koc reh 200 est ren ság irá Az Európai Unió jogának való megfelelés Tbj. Tbj. amelyeket az állami adóhatóság köteles feldolgoz­ ni és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. hogy ezen felül egyéb végrehajtásieljárás-kezdeményezéshez kapcsolódó követelésük nem áll fenn a Nemzeti Adó. e körben felada­ tokat állapítson meg. és amelyekre irányuló végrehajtási meg­ kereséseiket az (1) bekezdés alapján visszavonták. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás részletes szabályait. bírság. A pénztár által átadott adatok alapján az állami adóhatóság végrehajtási eljárást folytat le.megtérült. a társadalombiztosítás nyilvántartási rendszerének működését. december 31. janu­ ár 1-jét követő időszakra a foglalkoztató által be­ nyújtott pótbevallásokat. helyesbítő bevallás benyújtásának idejére már megszűnt. a társadalombiztosítá­ si nyugdíjrendszerbe visszalépett tagot érintő. a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kí­ rendeletben szabályozza a) a járulékalap megállapításához szükséges vül helyezéséről. meg nem fizetett tagdíj. szabályozza az igazgatási szervek közötti együttműködést. § sege ikra 1i*0i rent laló 140! szat ei 5 574. k) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ nálásáról szóló közösségi rendeletek és a szociá­ lis biztonságról szóló nemzetközi egyezmények alapján az alkalmazandó jogszabályokról szóló igazolás kiadásának részletes szabályait. törvény 251. napjáig vissza kell vonniuk az állami adóhatóságnak átadott mindazon . és egyben nyilatkozatot tesznek.] a harmadik országok huza­ (1) E törvény hatálybaléptetéséről a magánmos tartózkodási engedéllyel rendelkező állam­ nyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló polgárainak jogállásáról. § (3)-(5) be­ kezdésében meghatározott járulékfizetés rendjét és az adatszolgáltatás módját. § szerinti elszámolás feltételeit. módsze­ reinek összehangolását.és Vámhivatalhoz csak olyan követelések adhatók át. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok­ nak való megfelelést szolgálja: Hatálybaléptetés a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve Tbj. § (1) A kormány felhatalmazást kap arra. melyekhez kötődően az adóvégrehajtás lefolytatá­ sához való jog még nem évült el. > Tbj. hogy rende­ letben határozza meg az e törvényben előírt felada­ tokat ellátó igazgatási szerveket. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. pótlék) összefüggő követelés jogosultja a Nyugdíj-biztosítási Alap.2006. (3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 2007. 24. 61/A § Ez a törvény a szociális biztonsági rend­ szerek koordinálásáról szóló 2004. szeptember 16ai 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendel­ kezéseket állapít meg. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tagdíj­ jal (bírság. § (3) bekezdésében.(bírság-. melyekben az adott foglalkoztatóval szemben még van fennálló. végrehajtás alatti követelésük.

d ecem ber20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti éstanácsi rendelet 7.y T ende­ rt felada­ ti feladaizgatási ottakés e vonatztosítás nódsze- polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. decem ber 2 0 -a i 1893/2006/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám (egyéni v á lla l­ kozó esetén a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lko zó k .a (2) bekezdésben m eghatározott fe lté te le k hiányában . hogy egy korábban k ikü ld ö tt m unkavállalót felváltson. d£ legalább azzal . pontjában és (2) bekezdésében m egh a tá ro zo tt jo g v i­ szonyban álló személy. /EGK. 1972. (6) Nem állapítható mega m agyarjogalkalm azandó jogként. körülm ényeket igazol. 5 § (1) bekezdés a).g). nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat. vagy bd) kiküldetésére azért kerül sor. 2. m ájus H f-e i 859/2003/EK tanácsi rendelet. R. d jö n á lló vállalkozó: a Tbj. hogy a kiküldetés helye szerinti állam ban a m u n k á lta tó á lta l korábban kild ö tt m unkavállalót felváltson. § (1) A koordinációs rendeletek és az egyez­ mény rendelkezései szerinti kiküldetés (a továbbiakban: kiküldetés) esetén az alkalm azandó jo g meghatározása érdekében a m unkáltató . am elyekből a je le n tő s b e lfö ld i gazdasági tevékenység valószínűsíthető (így különösen. vagy b) a m unkáltató jogelődje teljesíti a jelentős gazda­ sági tevékenység feltételét. tatásával Jzottked- ikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. és h) belföldön ném csak a vállalat irányításában vagy igazgatásában dolgozó irodai alkalmazottakatfoglalkoztat. 25. á p rilis29-ei 883/2004/EK európai parlam en­ ti és tanácsi rendelet. rendszerének létrehozásáról szóló. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK E K -rendelet vég­ rehajtására vonatkozó eljárás m egállapításáról szóló. vagy ac)a kiküldetés helye szerinti államban a magyaror­ szági tevékenységéhez képest . hogy a kiküldetés helye szerinti vállalkozás a m u n k a vá lla ló t egy m ásik vállalkozás rendelkezésére bocsássa.azonos . 2.akkor Is.a koordinációs rendeletekben. 2004. 2006. a kérelm et benyújtó m un ká lta tó va l fe n ná lló m un ka vi­ szony kezdete.j rend»rilis ti és sági 004/ iárás :r 16lácsi ndel- lye). ab) a kiküldetés teljes idő ta rta m a a la tt csak olyan m unkavállalókat fo g la lko zta t be lfö ld ö n . eja kiküldetési időszak lejártával biztosítja a m un­ kavállalótovábbfoglalkoztatását. 5. m elléklete szerint . 2009. va la m in t egyes m eghatározott sta tiszti­ kai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. d) (3) A m agyar jo g alkalm azandó jo g k é n t m eg h a tá ­ rozható . bb) kiküldetésére azért került sor.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 113 tartás R. ha a vállalkozás belföldön folyam atos term előtevékeny­ séget végez). 26. hogy a)a m unkavállaló a kiküldetés kezdőnapját m egelő­ zően rendelkezik legalább 30 napi biztosítással. vagy b)a m unkavállaló ba) nem rendelkezik a kiküldetés kezdőnapját meg­ előzően legalább 30 napi biztosítással. R. be) korábban u g yanabban az álla m b a n v o lt . hogy a kiküldetés teljes id ő ta rta m a a la tt a b e lfö ld i és a k ü lfö ld i gazdasági te ­ vékenység (termelés. taj-szám a. § (1) Kiküldetésnél a m agyarjogalkalm azandó jo gkéntvaló m eghatározásánakfeltétele. december 20-ai 1893/2006/EK európai par­ lam enti és tanácsi rendelet 1 melléklete szerint . az 1íf08/71/EGK és az 57/+/72 /EGK EGK-rendelet rendelkezéseinek va la m e ly szege kj. b)a kiküldetés időtartam a alattfolyam atosan fe n n ­ ta rtja a m unkaviszonyta k ik ü ld ö tt m unvállalóval. § (1) Ha az önálló vállalkozó belföldön fo ly ta ­ to tt vállalkozói tevékenységét á tm enetileg a ko o rd in á ­ ciós rendeletek hatálya alá tartozó másik tagállam ban vagy egyezm ényben részes m ásik állam ban (a to v á b ­ biakban e g yü tt: m ásik állam ) fo ly ta tja . harmadik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m - < koordi. b) a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló természetes szem élyazonosító adatai.a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rév. szeptember16-ai 987/2009/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet [a továbbiakban a)és b) p o n t e g yü tt: koordinációs rendeletek] és cja Magyar Köztársaságánál kö tö tt szociális b izto n ­ sági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) által e lő írt. a Tbj. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. egyéni vállalkozó. hogy a kiküldő m unkáltató jelentős gazdasági tevékenységetfolytasson belföldön. 2k.| a szociámények ól szóló . (*+) A jelentős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos fe lté te lt teljesítettnek kell te kin te n i akkor is. ha a) a m u n k á lta tó vá lla lja . ha a m un ­ káltató a) legalább 25 százalékos tu la jd o n i hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. va la m in t egyes m eghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. anács z unió lamok :artózVEGK . bevételi n yilvá nta rtá st vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételén belül a belföldi tevékenységből származó összes bevételeit.a kiküldetésre m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ig k ikü ld ö tt. am elynél a k ik ü ld ö tt m un ká t végez. 2. ha a m un ká lta tó olyan tényeket. b)a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló. székhelye (lakóhe­ b) egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. 23. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő és a k ü lfö ld i jo g szerint annak m egfelelő sze­ mély. m árcius 21ej 57 íf/ 72 /EGI< tanácsi re n d e le t. GK. a szociális b izto nsá g i rendszereknek a Közösségen b elül mozgó m u n k a vá l­ lalókra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1/+0 8 / 71/EGK E G K-rendelet végrehajtására vo natkozó a k ü lfö ld i vállalkozás (szem ély) neve és címe. és a korábbi kiküldetés le já rtá tól nem te lt el Jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll 60 nap. adóazonosító száma. (2) A m unkáltató nyilatkozik továbbá arról. g) Magyarországon jelentős gazdasági tevékenysé­ get fo ly ta t. b) m unkaviszony: az a) p o n t szerinti személy m un ­ kavégzésre irányuló jogviszonya. 2006.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom ta tvá n yo n . szerinti társas vállalkozó és a kü lföldi jo g szerint annak megfelelő jogviszonyban álló személy. /EGK. a m agyar jo g alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. a fon ki. ha ója foglalkoztató aa) a cégbíróság á lta l jogerőben nem je g y ze tt e lő társaság. (2) fenn. (5) Nem kell ajelentős gazdasági tevékenységet vizs­ gálni. h) . vagy b) a 2k. § (3) bekezdés a) p o n tjá b a n e m líte tt nem k ü lfö ld i g a zd á lko dá sb ól szárm azó b e vé te l vagy a 2k. am elynél teljesül a jelentős gazdasági vékenység feltétele. vagy ennek h iá ­ nyában a kü lfö ld i foglalkoztatás helye (címe). illetve egyezményben . akik a cég irá ­ nyításával vagy adm inisztratív tevékenységével kapcso­ latos feladatokat látnak el. f) a kiküldetés helye s-zerinti állam ban a m agyaror­ szági tevékenységéhez hasonló. b). ha a m unkáltató a m un ka vá lla ló t a szám vitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. § (3) bekezdés b) pontjában e m líte tt b e lfö ld i te vé ­ kenységből származó bevétel összes bevételen belüli aránya elérte a 25 százalékot. lakcíme. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK ta ­ nácsi rendelet. (3) A jelentős be lfö ld i gazdasági tevékenység alá tá ­ masztására a m unkáltató közli a) k ü lfö ld i telephellyel rendelkező vállalkozás ese­ tén a kikü ld eté st megelőző adóévre vonatkozó összes bevételén belül a nem kü lföldi gazdálkodásból származó összes bevételeit. amelynek m egfelelő tevékenységre a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló t a kiküldetés ideje ala tt foglalkoztatja.más nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet fo ly ta t. c) m unkáltató: az a) pont szerinti személy foglalkoz­ tatója. 5 jogával anyával. 1971. forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során fo g la lk o zta to tt m u n ka vállalók átlagos állom ányi létszámán belül a belföldön fo g la lko zta to ttak aránya eléri. szerinti egyéni vállalkozó. vagy másik ta g á l­ lamba küldje tovább. 2006. rendszeré­ nek létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet. R. d)a m unkavállalót nem abból a célból küldi ki. 2003. állampolgársága. jú n iu s 1 ^-e i 1lf0 8 / 71 /EGK tanácsi re n d e le t. (2) A 26-27/B § alkalmazásában c) a kiküldetés időtartam a a la tt Is folyam atosan te l­ jesíti a járulékkötelezettségeket. tartózkodási helye vagy v á lla lk o ­ zásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek . a Tbj. és ej a kiküldetés tervezett időtartam a.az OEP által erre a célra rend­ itásának i költség­ szabályok m e g á lla p ítá sá ró l szóló.a gazdasági tevékeny­ ségek statisztikai osztályozása NACE Rév. § 0) A 24-27/B § rendelkezéseit a) a szociális b izto n sá g i rendszereknek a Közös­ ségen belül m ozgó m u n k a vá lla ló kra és c s a lá d ta g ja ­ te vé ke n ysé g i je g yzé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód). lelés ktusoknyelve <huzaállam:dés d) ( aj m unkavállaló: a Tbj.a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigaz­ gatási szervnek az alábbi adatokatszolgáltatja: a jm u n ká lta tó neve (elnevezése). az alkalm azandó jo g m eghatározására irányuló eljárásban kell alkalm azni.

azzal. azt továbbra is folyam atos kiküldetésnek kell te kin te n i. Tbj. b)a z önálló vállalkozó belföldön elért bevétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kama­ rai törvény. il­ letve amelynek megfelelő tevékenységet végez az önálló vállalkozó a másik állam ban. és e) ha az ö n á lló vá llalkozó belfö ld ö n és a másik á l­ lam ban is ö n á lló vállalkozó. vagy eleve nem á llta k fe n n. február 1-jén és az azt követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni. törvény módosításá­ ról szóló 2011.m . (2) Az adóellenőrzés során a Tbj. január 10-éig megszerzett és 2010. önálló vállalkozóra egyszerre több állam jo g á t kellene alkalm azni.az (1) bekezdés tö h« Cí d( IS fo el m el ja a: ti á éi f' Átmeneti rendelkezések Tbj. 62. évi XXIII. am ely az igazolást a változás napjától ha tályta la nítja . ille tv e egyez­ ményben előírt feltételek teljesítése esetén az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jo g k é n t meghatározza a magyar jo g o t. a $ ) bekezdés akkor alkalm azható. vállalkozásának n y ilv á n ­ tartásiszám a. és 29/A §-a alap­ ján járulékfizetésre kötelezett terhére utólagos adómegállapítás keretében nem állapítható meg mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre jellemző kereset jogellenes megállapításával öszszefüggésben. 2. hogy a magyar jo g alkalm azá­ sának feltételei az igazolás kiadását követően már nem te lje sü ln e k. § (2) és (7) bekezdését és 30/A § (2) és (5) be­ kezdését kell alkalmazni a 2011. az ö n álló vállalkozó n y il­ vántartási száma. hogy a m un­ kavállaló. (3) Ha a m unkavállaló. amelyekre te kin te tte l a kivétel m egállapítását kéri. körülm ényeket. am ely az Európai Unió területén letelepedett. (2) Ha a korábbi kiküldetés lejártát követő 60 napon belül a m unkáltató ugyanazon m unkavállalóját ugyan­ azon állam ba kívánja kik ü ld e n i. évi CXXIII. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010.és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. de­ cember 31-én hatályos 27. b) a m unkáltató(k) neve (elnevezése). taj-szám a. és ezt igazolja. 27. a m agyar jo g akkor alkalm azható az újabb kiküldetésre. R. illetve önálló vá l­ lalkozó. 2006. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. vagy pedig é rin ti az igazolás h a tá lyá t (így különösen. vagy nem a magyar jo g alapján áll fenn. ille tv e az ö n álló vállalkozó h a la d é k ta la n u l tá jé k o z ta tja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom tatványon . (k) Ha a m u n ka vá lla ló a koordinációs rendeletek hatálya alá tarozik. hogy e törvény 2010. jai ke R. d) ha a m unkavállaló belföldön és a másik államban is munkavállaló. 29. olyan egyéb. § (1) E törvénynek az adó. ha a) a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n fo ly ta to tt te vé ke n y­ ségéhez kapcsolódó m unkaidő vagy m unkabér (egyéb díjazás) eléri az összes m unkaidő. az a lka lm a ­ zandójogelbírálása és az igazolás kiállítása állam onként kü lö n -kü lö n tö rté n ik. á lla m p o l­ gársága. (5) Ha az alkalm azandó jo g m eghatározásának és az a rró l szóló igazolás kiadásának a la p já u l szolgáló körülm ényekben olyan változás következik be. 63. a b e lfö ld ö n és kü lfö ld ö n e lé rt vá lla lko zó i bevétel összege és azok egym áshoz viszonyított aránya. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK szeresített ás honlapján közzétett nyom tatványon .és járuléktörvények. am ely in d o ko lttá teszi a kivétel megál­ VI b) a gazdasági tevékenységek sta tis z tik a i o sztá ­ lyozása NACE Rév. vagy c) lapítását. ha a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n ¿s a másik tagállam ban egy olyan m un ká lta tó javára végez m unkát. ha a kikü ld eté s te r­ vezett időtartam a a la tt a m unkaviszony szünetel vagy m egszűnik. valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. a koordinációs rendeletek vagy az egyezmény rendelkezései alapján a magyar jog alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. (3) Ha a kiküldetés legfeljebb 2 hónapig megszakad. 64. tartózkodási helye vagy m u n k á lta ­ tójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek . és kezdeményezi a másik állam beli biztosítási kötelezettség m egállapítását. 2006. ö n álló vállalkozó a másik állam ban tö rté n ő m u n k a v é g z é s e d é n is a magyar társadalom biztosítási jogszabályok hatálya a la tt áll. amelynek megfelelő tevékenységet a másik államban fo ly ta t. vagy az ö n álló vállalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységét m egszünteti). lakcíme. c) annak a kü lfö ld i vállalkozásnak (személynek) a neve és címe. (6) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv h iva talb ó l m egállapítja. adóazonosító száma.(a to vábbiak­ ban: igazolás) á llít ki. decem­ ber hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. ha e tevékenységéhez . § (1) Ha a m un ka vá lla ló . törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és ta ­ nácsi rendeleten alapulóTEÁOR-szám vagya m in d e n ko r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te vé ke n ysé g i je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. R. (3) A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja azokat a tényeket. évi CLIII. (2) A kivétel m egállapításának akkor lehet helye. illetve az önálló vállalkozó átmeneti k ü lfö ld i tevékenységének id ő ta rta m a előre láth a tó ­ an m eghaladja a koordinációs rendeletben. 27/B § (1) A koordinációs re ndeletekben és az egyezm ényben m eghatározott szabályok a ló li kivétel megállapítását a m unkáltató és a m unkavállaló. azzal e g yidejűleg m u n k a vá lla ló ké n t vagy ö n á lló vá lla lko zó k é n t másik állam ban is végez m unkát.az erre irányuló kérelem benyújtásától szám ított 30 napon belül . ille tve m unkabér (dí­ jazás) 25 százalékát.az alábbi adatokat szolgáltatja: a j természetes személyazonosító adatai. az ö n á lló v á lla lk o ­ zó b e lfö ld i m unkavégzése m e lle tt. törvénnyel megállapított b) p o ntja szerint . am elynél m unkát végez. rendszerének létrehozásáról szóló.. törvény 33.hatósági bizonyítványt. a munkavégzésre irá ­ nyulójogviszony létesítéséről szóló szerződést. és d) a másik államban történő munkavégzés tervezett időtartam a. 16. ha a)a kiküldetés. (2) A ko o rd in áció s re n d e le te kb e n . december 31-én hatályos 19. lakcíme. HVG T B . 27/A § (1) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jogként a m agyarjogot megállapítja. Tbj. 2. évi XCVII. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és tanácsi rendeleten alapulóTEÁOR-számokból képzett. rendszerének létrehozásáról szóló. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. am ely m ia tt a biztosítási kötelezettség már nem áll fenn. (3) Nem a lkalm azható a m agyar jo g az ö n á lló v á l­ lalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységének id ő ­ tartam a a la tt. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ot. erről . § Az egészségügyben működő szakmai kama­ rákról szóló 2006. 2010.hasonló b e lfö ld i tevékenységet az önálló vállalkozó a másik tagállam i munkavégzés m eg­ kezdése e lő tt kevesebb m in t 60 napig fo ly ta to tt. illetve az önálló vállalkozó az OEP-től kérheti. a belföldi és külföldi munkaviszonyához kapcsolódó m unkaidő mértéke és m unkabér (egyéb d í­ jazás) összege és azok egymáshoz viszonyított aránya. §-ával megállapított 19. székhelye (la­ kóhelye). § A Magyar Köztársaság 2011. taj-szám a. ö jk iv é te l megállapítása hiányában a m unkavállaló­ ra. á lla m p o l­ gársága.az alábbi adatokat szolgáltatja: ajterm észetes szem élyazonosító adatai.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb időtartamot. amelynek megfelelő tevékenységet végez a m unkavállaló a k ü lfö ld i m unkáltató részére. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok igazolására a m un kavállalónak csatolnia kell a másik államban teljesítendő munkavégzés alapjául szolgáló. a magyar jo g alkalm azásának m egállapítására a b e lfö ld ö n fe n n á lló la kó he ly alapján akkor kerülhet sor. az igazolást m ódosítja vagy visszavonja. és m eghatározza annak id őbeli hatályá té sfe ltéte le it. amelyet a 2010. az önálló vállalkozónak az e tevékenysége fo lytatásához szüksé­ ges vagy arra való jogosultságot igazoló okiratot. ha annak id ő ta r­ tama a korábbi kiküldetéssel együttsem haladja mega koordinációs rendeletekben. § (2) bekezdés b) pontját a 2011. vagy ennek h iá ­ nyában a külföldön folytatotttevékenység helye (címe). [k) Ha a koordinációs rendeletek szerinti kiküldetés egym ást követően tö b b állam ba tö rté n ik . az önálló vállalkozó belföldön és a másik állam ban is m unkavállaló. különös m éltánylást érdem lő körül­ m ény áll fenn. erről a m u n ­ k á lta tó és a m unkavállaló. a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te v é k e n y ­ ségi je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. Az ¡gazolás tanúsítja.

§ A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m agá n n yu g d íjra jo g o s u lta k ró l. R. R. azzal.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E január 1-jére visszamenőlegesen alkalmazni kell. § szerinti adatszolgáltatási és m egfizetési decem ber 31-e kö zö tti bevallási időszakra tévesen az átadó pénztárhoz b e n y ú jto tt bevallásokat és beérke­ zett befizetéseket az átadó pénztár feldolgozza. 28. azzal az eltéréssel. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalm azni. Tbj. adózói javítás) 2011. (IV. napra. HVG I T B . a lka lm a zá ­ sának m inőségét. § (1) Az adó. bj23-27/B § -t a 2010. hónap. november 1-jét megelőző iáőszakra vonatkozó tagdíjának önellenőrzése (pótbevallása) esetén a bevallási adatokat az állam i adóhatóság az önellenőrzés (pótbeval­ lás) benyújtását követő hónap utolsó napjáig . törvény 153. ja n u á r 1-je és 2010. hogy a biztosítás 1997. va la m in t a rendelkezésére álló adatok (pl. ja n u á r 1-je kö zö tti id ő ­ ta rta m á n a k szolgálati id ő kén t tö rté n ő elismerésére a megállapodás megkötésére irányuló kérelm et a fo g la l­ koztató székhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szervnél lehet előterjeszteni. h ónapra. d)a k ü lfö ld ö rrto g la lk o z ta to ttb iz to s íto tt(a k ) m u n ­ kaszerződésében m eghatározott személyi alapbérét. a szociális b izto nsá ­ gi rendszereknek a Közösségen belül mozgó m u n k a vá lla ló k ra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1408/71/EGK re n d e le t végrehajtására vonatkozó szabályok m egállapításáról szóló.) k o rm á n yre n d e ­ le tte l m e g á lla p íto tt a) m azható. április 3 0 -á t követően in d u lt ügyekben kell alkalm azni. ha meneti á th ató etve az rtamot. (2) Az (1) bekezdésben m e g je lö lt a d a to ka t közölni kell a b iz to s íto tt á lta l e lő te rje szte tt kérelem ben is. 2009. a m egállapodás érvé n ytele n né v á lik . cikkének. 5. 31. 30/A § A19/A § -b a n fo g la lta k tó l e lté rő e n az egyik p é n ztá rb ó l a m ásik pénztárba á tlé p e tt vagy a társadalom biztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett p é n ztá rta g ra vo n a tko zóa n 1998.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 115 gazolást a másik át. A kérelemben nyila tko zn i kell arra vonatkozóan. és a tagi kö ve te ­ lés összegét a tag egyéni szám láján az M pt. amelyet a 2011.ig " terjedő id ő ta rta m ­ ra [évre (évekre) hónapra (hónapokra).) ko rm á n yre n d e le t m ódosításáról szóló 107/2010. h ó n ap o kra . törvénnyel meg­ állapított rendelkezéseit a 2012. § (2) be ke z­ désében. kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is. m ájus 31-éig átadja az é rin te tt m agánnyugdíjpénztár részére. a szám­ viteli törvény és a könyvvizsgálói kam arai törvény. § -o k felhasználási szerződésre vonatkozó rendelkezései 1997. folyószám laszám át (törzsszám át). Az önellenőrzés (pótbevallás) alapján a tagdíjat közvetlenül a magánnyug­ díjpénztár részére kell megfizetni. leánykori neve. vállalókellene ) körülm egállejűleg lyekre 16. a fe n ná lló (fe n n á llt) b izto ­ sításijogviszony id ő ta rta m á t. annak érdekében. (IV. (XI. továbbá a 20. cím ének. cím é n e k.a tagok folyószámlájának vezetéséhez . 16. §-ával m egállapított 11. 2004. címének. hogy a tagok könyveletlen befizetései e lő ­ írásra kerüljenek. R.az adatátadás m ód já ró l k ö tö tt m eg á lla p o ­ dásban fo g la lta k n a k m egfelelően . (3) A n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szerv a m egálla­ podás megkötése és a be fizete tt n yu g d íj-b izto sítá si és nyugdíjjárulék alapján intézkedik a nyugdíj-biztosítási egyéni n y ilv á n ta rtó la p kiállításáról. január 1-jétől kell számítani. a szo­ ciá lis b iz to n s á g i rendszerek k o o rd in á lá s á ró l szóló 883/2004/EK E K -ren d e le t vé grehajtására vo n a tko zó eljárás m eg á lla p ítá sá ró l szóló. évi CLVI. napokra) kívánja a m egállapodást m eg kö tni. R. január 10-éig megszerzett és 2011. 24. jú n iu s1 4 -e i 1408/71/ EGK tanácsi rendelet II.) M T-rendelet alapján fo ly ó síto tt gyerm ekgondozási segély esetén a jö v e d e ­ lem pótlékkal növelt összeget kell érteni. 29. ezen id ő ta rta m on belül a k ü lfö ld i fo g la lko zta tá s id e jé t és té n yé t. é s2. címének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket á llapít meg. b)a b iz to síto tta k személyi a d a ta it [ta j-szá m . évi CXXIII. ilyos ) be)-éig apót cem>ban . R. anyja neve. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat 2011. tö rvé n y hatálya alá tartozó m u n ká lta tó k esetében nem kell a l­ kalmazni. § (11) bekezdés szerinti átadás id ő p o n tjá ig n yilvá nta rtá sba veszi (jóváírja).a 2007. az állam i adóhatóság korábbi adatközlése) alapján a függő té te le k azonosítását elvégzi. ha a felhasználási szerződés megkötésére az e m líte tt id ő p o n to t m egelő­ zően került sor. R. (2) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosí­ tásáról szóló 2011. május 14-ei 859/2003/EK tanácsi re n d e le ti. A rendezésről a pén ztá r . december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2012. á p rilis 2 9 -e i 883/2004/EK e u ró p ai (5) A Tbj. § (2) bekezdésben fo g la lt a d a te g yezte tést a 2011. szeptem ber 30. (3) Az á lla m i a d ó ha tó sá g a Tbj. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. január 1-je előtt megkezdett kiküldetés. A tagsági jogviszony m egszűnését követően kö n y ve lt tagi követelés össze­ gét a pénztár a Pénztárak Központi N yilvántartásával tö rté n t egyeztetést követően az átlépés szabályai sze­ rin t á tu ta lja a p é n ztá rta g aktu á lis pénztárába. 1972. 65. deilapigos neg -gre ösz- §sét óló tott jén <ell delkezéseit kell alkalm azni akkor is. ja n u á r 1. decem ber 13-án lépnek hatályba. Tbj. to vá b b á a 20. évi LXXIV. 30/B § (1) Az á lla m i adóhatóság a Tbj. m ilyen időtartam ra (naptári évre. 5/G § (2) bekezdése a m u n k a vá lla ló választása sáról szóló. nap. ?n és az kivétel illetve ilye. székhelyét (te le p ­ helyét). 65/A § A pénztártag 2010. alkalm azásában a gyerm ekgondozási se­ 11agélyösszege a la tt a 10/1982. március 21-ei 574/72/EGKtanácsi rendelet III. 51. napra (napok­ ra)] vonatkozóan kéri a m egállapodás m egkötését. évi LXXX. (6) A 19. sz e p te m b e r1 6 ai 987/2009/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendelet II. neve (előző név). és 2010. § (l) A fo g la lk o z ta tó á lta l k ü lfö ld ö n fo g ­ la lk o z ta to tt b iz to s íto tt esetében a fo g la lk o z ta tá s 1996. ha a megállapodás szerinti n yu g d íj-b izto sítá si és n yu g d íjjá ru lé k m egfize­ tése egyaránt m eg tö rté n t. hogy e törvény 2011. / c) szem élyenként m ely „ t ó l.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010.és járuléktörvények. § Ez a rendelet a 23— 27/B §-ban a) a szociális biztonsági rendszereknek a Közössé­ gen belül mozgó m un ka vá lla ló kra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. camaJi jog:élzó sáról 3ÍtOtt 'tőén ulékzzal.értesíti az á lla m i adóhatóságot. isáott . ja n u á r 1 -jé tő l visszam enőlegesen a lk a l­ nyék. a fo g la lko zta tó igazolásának egyidejű benyújtásával. (4) Ha a m egállapodást kötő fo g la lk o zta tó vagy a b iz to s íto tt a m egállapodás alapján v á lla lt já ru lé k fiz e ­ tési kötelezettségét az e lő írt h a tárn ap ig nem te lje síti. szü­ letési év. szerint 2010. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik. decem ber 31-e és 1999. évekre. cím ét. hogy a kétéves időtartamot 2012. 2003. ille tő le g vá lla ln i a n yu g d íj-b izto sítá si és a n yu g d íjjá ru lé k m egfizetését. adózói ja ­ vítás) esetén kizárólag a m ag á n -n yug d íjp é n ztá ri tagok vonatkozásában végzi el. (2) A 3 -4 . valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. Az előterjesztett kérelemben közölni kell a) a fo g la lk o zta tó nevét. § (2) bekezdésben fo g la lt adategyeztetés eredménye alapján a 2011. ja n u á rl-jé n lép hatályba. A járulé kfize té s csak akkor te kin th e tő te ljesítettnek. § b) pontban foglaltak alkalm azandók 2012. az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK re n d e le t rendelkezéseinek valam ely harm adik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. hogy a fo g la lk o zta ­ tó m ely személy(ek) után. § (2) bekezdésében. tö rv é n y vé g ­ re h a jtá sá ról szóló 195/1997. a tá rsa d a ­ lom biztosítási kifize tőh e ly m űködésének tényét. és azt a tag egyéni számláján kim u ta tja .fo g la lko zta tó i helyesbíté­ seket (önellenőrzés. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. azzal.továbbítja a pénztár részére. decem ber 12-ét követő id ő ta rta m ra vo natkozó elbírálásánál e re n d e le t ren­ kötelezettséget a táh (fákisz) számfejtési körébe ta rto ­ zó önkorm ányzatok és intézm ények vonatkozásában a tá h ok (fákisz) teljesítik. § (l) Ez a rendelet . á p rilis30-áig beérkezett . (3) (4) E rendelet szabályait az 1997. 51.a (2) bekezdésben fo g la lt eltéréssel -1 9 9 8 . ille tő ­ leg a N yugdíj-biztosítási Alap részére. és b) a szociális b izto n sá g i rendszerek k o o rd in á lá ­ p a rla m e n ti és ta n ácsi re n d e le t II. születési helye]. v a la m in t e s z o lg á lta ­ tá so k fe d e ze té rő l szóló 1997. ta g d íj­ kiegészítésekre vonatkozó . 1971. 9. (2) A m agánnyugdíjpénztár az (1) bekezdésben fo g ­ la lt adatátadás. közötti bevallási időszakokra vonatkozó tagdíj. á p rilis 30-a után beérkezett fo g la lk o zta tó i helyesbítések (önellenőrzés. 30.

más személyt e fejezet külön rendelkezése alapján. (4) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszonyban elrendelt kirendelés alapján foglalkoztatott természetes személlyel fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kirendelést elrendelő kifizető. illetőleg más szerződésben meghatározott személyi alapbér. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és közterhek őt terhelik. kifize­ tett. b) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy részére juttatott. b) a szövetkezet és természetes személy tag­ ja között fennálló. ha a kirendelést el­ rendelő kifizetővel megállapodott arról. (2) A szociális biztonsághoz. c) a mezőgazdasági őstermelő. (6) Az adónak nem alanya: a) a sajátjogú nyugdíjas egyéni vállalkozó. évi CLVI. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldeté­ sét megelőző évi havi átlagos alapbére. ha a vele adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyban álló. aki a rá irányadó öregségi. • A z O r s z á g g y ű lé s á lt a l 2011. nyugdíj-korhatárt már betöltötte. b) az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. a gazdaság versenyképességének helyreállí­ tása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja: Az adó a la n y a 454. magyar szociális biztonsági jogszabályok hatálya alá tartozó természeted személy a munkát Magyarorszá­ gon vagy a szociális biztonsági rendszerek ko­ ordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállamban végzi. HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE . (2) Adófizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszony: a) a munkaviszony. valamint e szolgálta­ tások fedezetéről szóló törvény alapján nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. székhellyel nem rendelkező kifizető (a továbbiakban: külföldi kifizető) is. továbbá az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási for­ rások biztosítása céljából az adóból származó ál­ lamháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott arányok szerint megoszlik a társadalombiztosítás egyes pénz­ ügyi alapjai és a törvényben meghatározott el­ különített állami pénzalap költségvetése között. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem. fejezete1 a szociális hozzájárulási adóról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremté­ se. azzal. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbér. növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szerve­ zet részére levont (befizetett) tagdíj összegével. a társadalmi közös szük­ ségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötele­ zettségének megfelelően terhelő. a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után). illetőleg támogatás összegét nem befolyásolja. (3) Ha a külföldi kifizető az e fejezetben meghatározott kötelezettségei teljesítését el­ mulasztja. Adóalanynak minősül a belföldön állandó lakóhellyel. kifize­ tett. A természetes személyt a kirendelés alapján fog­ lalkoztató személy minősül azonban (kifize­ tőként) az adó alanyának. c) a mezőgazdasági őstermelő abban az adó­ évben. amelyet megelőző adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. d) a mezőgazdasági őstermelő. d) a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint megillető nevelési díj. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. azokat a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyre is alkalmazni kell. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető. valamint a tes­ ti és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális ellátások fedezetéhez. § (1) A szociális hozzájárulási adó (a továb­ biakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira. valamint az adó alapja és összege az ilyen ellátás. illetőleg díjazás. nem önálló tevékenységből származó bevétel­ ből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem.116 S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 2011. (5) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszony alapján munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kölcsönbe adó kifizető. e) az a)-b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező munkaviszonyt vagy más jogviszonyt szabályozó munkaszerződésben. c) a tanulószerződésben meghatározott díj. akinek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magán­ nyugdíjra jogosultakról. külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában személyi alapbér a munkaszerződés alapján fizetett (juttatott). A kifizető által fizetendő adó alapja 455. a tag részére munkavégzési kötelezettséget eredményező vállalkozási és IX. hogy kifizető alatt a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyt kell érteni. n o v e m b e r 21-én e lfo g a d o tt tö rv é n y ­ b ő l c s a k a s z o c iá lis h o z z á j á r u lá s i a d ó ró l s z ó ló fe je ze te t k ö z ö ljü k . kivéve. (2) Kifizető a természetes személlyel e fejezet rendelkezése alapján adófizetési kö­ telezettséget eredményező jogviszonyban álló másik személy. az adó alanyának a munkavállalót kölcsönbe vevő személy minősül. az egyéni vállalkozót. ha külön törvény rendelkezése alapján az adóévre magasabb járulékalap választásáról tesz nyilat­ kozatot. b) az egyéni vállalkozó. § (1) Az adó alanya: a) a kifizető. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső. törvény IX. (4) Az adó megfizetése államháztartási for­ rásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalombiztosítási ellátást és az álláskere­ sési ellátást) vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem keletkeztet. százalékos mértékű fizetési kötelezettség. (3) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik. szokásos tar­ tózkodási hellyel. § (1) A kifizetőt terhelő adó alapja: a) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy reszére juttatott.

a közjegyzői irodát. g) a szerzetesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony. a k o r l á t o l t felelősségű társaság. (3) Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a m i­ nimálbér 112. e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony. az a)-g) pont hatálya alá nem tartozó jogviszony. a közös vállalat. az átalányadózást alkalmazó egyéni vállal­ kozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem. az egyesülés.5 százalékának harmincadrésze. vagy özvegyi nyugdíjban részesülő olyan . hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt. az egyéb szervezet tagja (ideértve az egyházi személyt is) saját jogú nyugdíjas természetes személy. a szabadalmi ügyvivői társasá­ got. a szabadalmi ügyvivői iroda és természetes személy tagja kö­ zött fennálló.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. § (1) A közkereseti társaságot. a mezőgaz­ dasági őstermelői tevékenységet. a korlátolt felelősségű társaságot. az európai gazdasági egyesülés. mintaoltalom alatt álló mű. védjegyoltalom. aki harmadik állam állampolgára. f) az egyház és az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy között fennálló. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 11.figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is . kivéve az iskolaszövet­ kezet és a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló. b) a külföldi állam Magyarországra akk­ reditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztar­ tási alkalmazottként foglalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben kifize­ tett. h v g | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . b) az iskolaszövetkezetnek a nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat foly­ tató tanuló (hallgató) tagjával fennálló jogvi­ szony.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányaira tekintettel mentesül. (2) Az egyházat és a szerzetesrendet az egyházi személlyel. az ügyvédi irodát. az egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony.S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 117 megbízási jogviszony. alkalmazottja részére kifizetett. az egyéni vállalkozói tevékenységet. h) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű ön­ kéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. c) a közkereseti társaság. ha az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára vagy közép. f)-g) pontjában meghatározott jogviszony. a betéti tár­ saságot.természetes személy. az egyéb s z e r v e z e t tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszony (ideértve a nem munkaviszony k e r e t é b e n ellátott vezető tisztségviselői jogvi­ szonyt is).5 százaléka. valamint az ál­ tala folyósított szociális ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint nem a kifizetőt terhelő rész. a tagnak a jogi személy. h) az olyan személynek juttatott bevétel. földrajzi árujelzők oltalma. Az adó alapja az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m ini­ málbér harmincadrésze. juttatott bevétel. akire a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. oltalmi jog) felhasználásának ellenér­ tékeként kifizetett díj.a vállalkozói kivét. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112.magánszemély részére kifizetett. i) az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem. a közjegyzői iroda. a szabadalmi ügyvi­ vői irodát. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót. valamint az említett fel­ tételek szerinti korábbi foglalkoztatásától szá­ mítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig legalább három év már eltelt. hasznosítási. a szabadalmi ügyvivői társaság. f) a szerzői jogi védelem. vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg. d) a külföldi kifizető által Magyarországon kiküldetés. (3) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az egyszerűsí­ tett vállalkozói adó alapjának 4 százaléka. illetőleg a tagjával fenn­ álló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyra tekintettel havonta terhelő adó alapja a minimálbér. juttatott bevétel (ideértve a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbért is). §-a és 13. találmányi sza­ badalmi oltalom. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. Az adóalap megállapításának különös szabályai 457. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti kép­ viselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. valamint az újítás hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. feltéve. az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyára tekintettel havonta ter­ helő adó alapja legalább a minimálbér 112. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkaviszonyban foglal­ koztatott olyan . Az adó alapja legalább az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m in i­ málbér 112.5 százalékának harmincadrésze. hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet. juttatott be­ vétel. a betéti társaság. vala­ mint a mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja: a) a magasabb összegű társadalombizto­ sítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése szerint az adóévre. illetve őstermelőre irányadó külö­ nös szabályai szerint meghatározott összeg. juttatott bevétel. A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja 456. a közös vállalatot. az európai gazdasági egyesülést. az egyházi szolgálat teljesítése alapjául szolgáló jogviszony.5 százaléka. g) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat. c) a nemzetközi szervezet nemzetközi szer­ ződés alapján mentességet élvező tisztviselője. az egyesülést. e) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. d) az ügyvédi iroda. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. a végrehajtói iroda. b) az a) pont hatálya alá nem tartozó eset­ ben az adóalap megállapításának egyéni vál­ lalkozóra. a végrehajtói irodát. (3) Nem eredményez adófizetési kötelezett­ séget a) a (2) bekezdés c)-d). aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöl­ tötte. alkotás.a c)-d) pontban meghatározott jogvi­ szonyban álló . ha a jogi személy. (4) A kifizetőt terhelő adónak nem alapja: a) a külföldi állam Magyarországra akkre­ ditált diplomáciai és konzuli képviselete sze­ mélyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló tör­ vény rendelkezései szerint a vállalkozói jö ­ vedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alap­ ja .

nem veszi számításba a hónapnak azt a napját.az (l)-(5) bekezdésben meghatározottakon túlm enő­ en . (5) Az (l)-(4) bekezdés alkalmazásakor az egy hónapra fizetendő adó alapjának megálla­ pításakor a kifizető. amelyen tagja más kifizetővel is az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. amelyen egyéni vállalkozói tevé­ kenységét szünetelteti. hogy a kifizető ezen időszakot az egyéni vállalkozónak minősülő természetes személlyel fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor szá­ mításba veszi. amelyen ügyvédi kamarai. ter­ hességi-gyermekágyi segélyben. illetőleg egyéni vállalkozói. feltéve. az egyházi sze­ mély egyházi szolgálatát.118 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó (4) A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér. az adóév egészére tett nyilatkozata alapján . baleseti táppénzben. tanulmányai folytatásáról. szaba­ dalmi ügyvivői kamarai. csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendel­ ke ös sz se m cs zó cé zc m ke ki gi m hí be ke ef h te k ei h ai s.az (1)(2)bekezdésben meghatározottakon túlmenő­ en .az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . vagy közép. szabadalmi ügyvi­ vői kamarai. illetőleg a más kifizetővel fenn­ álló.nem veszi számításba azt az időszakot. § (1) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számí­ tásba a hónapnak azt a napját. Ha az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a kifizetőtől nem lehet behajtani. (8) Az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor-az (l)-(5) bekez­ désben meghatározottakon túlmenően . a szabadalmi ügyvi­ vői iroda. szaba­ dalmi ügyvivői vagy közjegyzői tevékenysé­ get folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . a közjegyzői iroda a tagjával fennálló jogviszo­ nya alapján őt terhelő adó alapjának megállapí­ tásakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . ennek hiányában a személyazonosító okmánya tí­ pusának megjelölését és számát.vagy felsőfokú okta­ tási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. a mezőgazdasági őstermelő e tevé­ kenységét személyesen folytatja. illetőleg közjegyzői kamarai tagsága szünetel. Az egyide­ jűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapí­ tásánál össze kell adni. (4) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint vezetett nyilván­ tartásban szereplő egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapítá­ sakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . § (1) A számított adó az adóalap 27 százaléka. b) fogvatartott. ha annak tartama alatt a tag személyes közreműködését. (2) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. illetőleg maga az egyéni vállalkozó. ápolási díjban részesül. n . haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a kifizető részé­ re. A nyilatkozat tartalm azza a természe­ tes személy természetes személyazonosító adatait. valamint adóazonosító jelét. lé a. vagy egyéni vállalkozóként az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alatt áll.az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túl­ menően . a mezőgazdasági őstermelő a) táppénzben. hogy a kifizető részére a természetes személy nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról. amelyre az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára. más kifizető és egyéni vállalkozó esetében legalább a m inim álbér 112. a mezőgazdasági őstermelő nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. illetőleg közjegyzői kamarai tag­ sága szünetel. Az adó mértéke és fizetendő összege 459.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. Mentesülés a különös szabályok alkalm azása alól 458. kivéve. a szabadalmi ügyvivői társaság. hogy a másik kifizető e napot a taggal fennál­ ló jogviszonya alapján őt terhelő adó. b) gyermekgondozási segélyben. amelyen tagja ügyvédi kamarai. mezőgazdasági őstermelői jogállására tekin­ tettel e fejezet külön rendelkezése alapján mentesül az adófizetés különös szabályainak alkalmazása alól. Az ügyvédi. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös sza­ bályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. a nem evaadóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhe­ lő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . az egyéni vállalkozó. amely az (5)-(6) bekezdésben foglalt rendel­ kezések alkalmazását érinti. valamint lakcímét.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. valamint mezőgazdasági ősterme­ lő esetében a m inim álbér harmincadrésze. (7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alkal­ mazásának feltétele.az adóalap megállapításának külö­ nös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. (3) Az ügyvédi iroda. Az adó alapja a mezőgazdasági őstermelői jogállás fennállása minden napjára számítva a minimálbér harmincadrésze. (5) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. gyer­ meknevelési támogatásban.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. az adóhiány és jogkövetkezményei megfize­ tésére az állam i adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal kötelezheti. illetőleg az egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkavi­ szonyban áll.az (l)-(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . illetőleg maga az egyéni vállalkozó.5 százalékának harmincadrésze.a kifizető részére a tárgyév janu­ ár 31-éig. illetve az egyéni vállalkozó e napot a saját maga után fizetendő adó alapjának megállapításakor számításba veszi. A természetes személy az olyan változásról. gyermekgon­ dozási díjban részesül. amelyre a tagja. (6) A kifizető a tagjával (ideértve az egyhá­ zi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap m egállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . a mezőgazdasági őstermelő a) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít. illetőleg az egyéni vállalkozó. az egyéni vállalkozó. amelyen kifizetővel . amelyen tagja. az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyáról. feltéve. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiány és jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot elmulasztó természetes sze­ mélytől igényelheti. vagy más okból nem minősül az adó alanyának a hónap minden napján. Ilyen esetben az adó alapja a hónap többi napjára számítva egyház és szer­ zetesrend. A fizetendő adó a számított adó. amelyre a tagja.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. valamint az egyéni vállal­ kozó.

adókedvezmény (6) A kedvezmény mértéke 460.a rész­ koztatása. november 1-jén kezdődő (bruttó) munkabérnek. munkaviszonyonként külön-külön . (2) Az (1) bekezdés szerinti kifizető az azzal. adófizetési kötele­ kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot. munkaviszonyban természetes személyt fog­ faja 2013. A részkedvezmény telre tekintet nélkül illeti meg. mezőgazdaszonyban állt (természetes személy kifizető ese­ sági őstermelőként vagy egyéb körülmények csökkentik: tében ideértve különösen az olyan egyéni cég a) a munkabérek értékének megőrzését cél­között). ha a részkedvezmény­ egészségügyi. § (1) A költségvetési szervnek. akár csak részben is béren kívüli juttatás for­ nem haladja meg a 75 ezer forintot. főcsoportjába ab) az aa) alpont szerint meghatározott ösztatást nyújtó intézménynek nem m inősülő tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget továbbiakban: szakképzettséget nem igénylő 14 százalékát meghaladó része. amely egyéni cégnek a kifizető faj a Karrier Híd Program megvalósítását koztatott munkaviszonyban természetes sze­ vagy közeli hozzátartozója a tagja.5 százaléka. az (1) véve . szociális. ha a kedvez­ eredményező munkaviszonyra tekintettel ter­ munkakör) adókötelezettséget eredményező ményalap meghaladja a 75 ezer forintot. foglal­ zó adókedvezmény.ezett jtani. közeli hozzátartozója által egyéni vállalkozó­ (4) Az adókedvezmény összegét a kifizető c) a munkaerő-piaci szempontból kedve­ ként. foglalkoztatott természetes személyt munkaÖsszegével.valamennyi havonta. de legfeljebb a minimál­ (3) A 2011. (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra kötelezettsége kiterjed ezen adatok közlésére. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett munkáltatóját megkeresheti. a) 2011-ben a 2011. fásról. gfizezatot :attal önös jyéni í adó ekeznem iyen januzata <ülö5tési 'bán )t az etes n őt szá- rülmények között munkaviszony keretében egyetlen belföldi kapcsolt vállalkozása sem foglalkoztatott természetes személyt).akár csak egyetlen napig . # nek megállapításához szükséges adatok meg­ (5) A részkedvezmény alapja a kifizetővel határozott. faj 2011-ben a 2011. s z á m í t o t tadót . amennyiben a tekintetében végrehajtotta. az adó alapjának megállapításánál körökhöz kapcsolódó adókedvezmény.ide nem értve az elvárt béremelésnek igénybe. célzó adókedvezmény.e törvény külön rendelkezé­ érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalko­ különösen. feltéve. hogy a 2013. november 1. évben az adókedvez­ zettséget eredményező munkaviszonyonként adókedvezményt az adóév egészében. ha a részkedvezményalap lést . (bruttó) munkabér. vagy olyan egyéni cég. valamint Rendszeréről szóló. veheti. munkaerő-piaci versenyképességük (8) A kifizető jogosult a munkavállalója kedvezmény alapját és mértékét figyelembe kiegyenlítése. d) a szakképzettséget nem igénylő munka­ A kifizető az adatok közlése érdekében a mun­ megillető.munkavi­ mértékben . de külön-külön kiszámított részkedvezmények mény a kifizetőt az (1) bekezdés szerinti felté­ csak az olyan hónapra fizetendő adó megál­ összegeként állapítja meg.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 119 abályaj íttséget egyéni ásának feltéve. bármely esetben. annak rendelkezése szerint az adó­ ismerésére. évre havonta amennyiben a munkabérek elvárt emeléséről szóló kormányrendelet szerinti elvárt béreme­ ba) a kedvezményalap 16 százaléka. az adó alapjának megállapításánál adófizetési kötelezettséget eredményező mun­ matosan foglalkoztatott munkavállalóját az kaviszonyban álló olyan természetes személy. de az egyházi fenntartású. ha saját maga vagy közeli hozzá­ se alapján akár a számított adót meghaladó zásával . § 461. az adott hónapban fennálló. kavállaló (7) bekezdés faj pontja szerinti korábbi figyelembe vett. fennálilletve ?a után ísakor k alkalészére tesz a aljáró lányai ‘1fennilönös íyáról. évre havonta (1) A szakképzettséget nem igénylő foglalko­ aa) a kedvezményalap 21. amelynek ő által munkaviszonyban foglalkoztatott termé­ vagy közeli hozzátartozója a tagja. és december 31. figyelembe vett. lapításánál veheti igénybe. valam int a) a 2012. szakkép­ szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója zettséget nem igénylő munkakörben történő 20 százalékát meghaladó része. fafaj az a) pont szerint meghatározott ösz(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető' májában történő megvalósítását . valamint a mélyt. foglalkoztatást szolgáló. valamint a pályakezdő fiatalok korábbi munkaviszonyával kapcsolatos. szetes személyt. endelilanul részélészeíosító mnek iya tíimint lének ny és izető s szekozat . oktatási. KSH-közlemény (FEOR-08) 9. E rendelkezés alkalmazását ter­ időszak bármely napján az adókedvezményt mészetes személy kifizető esetében kizárja. 2012. időszak bármely napján az adókedvezményt bérnek a 9 százalékával. helő adóból adókedvezményt vehet igénybe. közfeladatot ellátó záson a Foglalkozások Egységes Osztályozási legfeljebb 16 125 forint. Az egyszerűsített fog­ közötti időszakban természetes személyt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt lalkoztatásról szóló törvény alapján létesített munkaviszonyban egyetlen napig sem foglal­ (természetes személy kifizető esetében ideért­ munkaviszony szerinti munkabért az adóked­ koztató kifizető az adókedvezményt az (l)-(2) ve különösen az általa egyéni vállalkozóként. a munkavállalót terhelő köz­ adott hónapra megillető munkabér tekinte­ aki terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett tében teljesül. mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb zőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a havonta az adott hónap egészében fennál­ körülmények között munkaviszony keretében ló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaerőpiacról tartósan távol lévők foglal­ foglalkoztatott természetes személyt). amelyre vonat­ egyenlő a szakképzettséget nem igénylő mun­ (7) E § alkalmazásában folyamatosan fog­ kozóan az (1) bekezdés szerinti feltétel (a lalkoztatott munkavállaló a kifizetővel az kakörben foglalkoztatott természetes személyt legalább a kormányrendelet szerint 2012-re (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra adókedvezmény alapjául szolgáló hónapban elvárt mértékű béremelés) valamennyi folya­ megillető. de leg­ lalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra te­ kintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet feljebb 12 ezer forint. november 1-jén kezdődő (2) A fizetendő adó megállapításánál a viszonyban. vezmény összegének kiszámításánál nem lehet bekezdésben foglaltaktól függetlenül igénybe mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb kö­ figyelembevenni.a következő adókedvezmények tartozója (egyéni vállalkozóként. január 1-jén hatályos közgyűjteményi és közművelődési szolgál­ alap nem haladja meg a 75 ezer forintot. hogy az említett időszakban kezése alapján megillető adókedvezmények HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A munkavállaló együttműködési munkaviszonyban álló természetes személyt ból érvényesíthető adókedvezmény. kivéve az A dókedvezm ények A szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkoztatásról szóló’törvény foglalkozásokban foglalkoztatott alapján létesített munkaviszony szerinti mun­ A munkabérek nettó értékének m unkavállalók után érvényesíthető megőrzését célzó adókedvezmény kabért (a továbbiakban: részkedvezményalap).kiszámított részkedvezmények össze­ gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének bekezdés szerinti elvárt béremelés mértéké­ megkönnyítése céljából más törvényben meg­ geként állapítja meg.

bevallására és megfizetésére . az (1) bekezdésben meghatározott ter­ mészetes személlyel az adott hónapban fenn­ álló. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek. e törvényben szabályozott adóked­ vezménnyel együtt is érvényesíthető. § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. Törvény. Az állami foglalkoztatási szerv a hatósági bizonyítványon feltünteti érvényességi idejé­ nek kezdő és utolsó napját. (8) A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képviselőjeként az adó megállapítására. adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel csak e fejezet vagy az adókedvezményt megállapító törvény külön rendelkezése alapján vehet egy­ idejűleg igénybe több olyan adókedvezményt. közalkalmazotti jogviszony­ ban. 176. valamint annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére. A több adókedvezmény egyidejű igénybevéte­ lét lehetővé tevő külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg. (2) Az egyéni vállalkozó az adót az Art. a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. hogy a bevallás adataiból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme. Az állami foglalkoztatási szerv . § (1) Az adót az adóalany az Art. A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvé­ nyes. § (2) bekezdése szerint havonta megállapítja. (4) A külföldi kifizető az adóval összefüg­ gő adókötelezettséget az Art.törvény. ha bejelent­ kezése alapján az állami adóhatóság adózóként nyilvántartásba vette. az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti. vagy közép. iga­ zságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott személy vehet részt. A külföldi kifizető az adókötelezettségeit sze­ mélyesen csak akkor teljesítheti. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. §-ában meghatározott képviselő útján. (3) A Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó megőrzését cél­ zó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló vonatkozásában együttesen is érvényesíthető legfeljebb az ezen munkavállalóval fennálló jogviszony alapján megállapított számított adó összegéig. . §-ában és 9. kormányrendelet vagy az adó­ politikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában . a különbözetre az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. (2) A külön törvényben meghatározott Start Plusz. d) az adó alapjára és összegére vonatkozó adatot. § (1) A Karrier Híd Program megvalósítása ér­ dekében a (2) bekezdés szerint kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkező természetes sze­ mélyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató. § (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségét úgy kell teljesítenie. nemét. ennek hiányában közvetlenül személyesen teljesíti. hivatásos szolgálati jogviszonyban. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott hatósági bizonyítványt az állami foglalkoztatási szerv a Karrier Híd Programban való részvételre jogo­ sult természetes személy által 2012. az adóval összefüggő adókötelezettségek teljesítésére a vele adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony­ ban álló természetes személy kötelezett. és hogy an­ nak eredeti példányát átadja a kifizető részére.a hatósági bizonyítványt ugyan­ azon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki. és a tárgyhónapot kö­ vető hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. (3) Az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fi­ zetett adót az Art. (5) Ha a külföldi kifizető az adókötelezettsé­ gek teljesítésére nemjendelkezik Art. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem tünteti fel. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. 31. Ettől eltérően a legalább heti 36 órás foglalkozta­ tással járó munkaviszonnyal rendelkező. kormányrendelet. Ha a foglal­ koztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra számított adó összegét. amelynek igénybevételére egyébként jogosult. 31. b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait. A bevallásban közölni kell: a) a külföldi vállalkozás nevét. 8. A foglalkoztatott m unkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása 463. hogy a természetes személy legkésőbb a munkába lépését megelő­ ző napon rendelkezzen a kérelmére a (2) szerint kiállított hatósági bizonyítvánnyal. az Art. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele. § (1) A kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló. valamint törvény az e törvényben meghatározottakhoz képest bővítheti a részvé­ telre jogosultak körét. Start Extra vagy Start Bonusz adókedvez­ mény más. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). de legfeljebb a minimál­ bér kétszeresének a 13. október 3 1 éig benyújtott kérelem alapján állítja ki. (7) A mezőgazdasági őstermelő az adót ne­ gyedévente állapítja meg.*az . szerinti képviselővel.együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoz­ tatott után fizetendő adó összegét. költségvetési szervnek nem minősülő kifizető az őt a mun­ kaviszonyra tekintettel terhelő adóból adóked­ vezményt vehet igénybe. adóazonosító számát.5 százalékával. e) a külföldi vállalkozásnak az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát. adóazonosí­ tó jelét. 31. állampolgárságát. és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. és a (4) bekezdésben foglalt beje­ lentkezést is elmulasztja. a negyed­ évet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg. (6) A (4)-(5) bekezdés szerinti kötelezett az Art. A Karri­ er Híd Programban a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően kormánytisztviselői jogviszonyban. ha az adókötelezettséget a kifizető helyett a természetes személy teljesíti. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal. § (11)-(12) bekezdé­ seire is . és az Art. 31. Eljárási szabályok 464.figyelemmel az Art. Amennyiben az adóalany természetes sze­ mély foglalkoztatására tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. c) a foglalkoztatott taj-számát. 31. Az egy­ szerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alap­ ján létesített munkaviszony szerinti munkabért az adókedvezmény összegének kiszámításánál nem lehet figyelembe venni.a kincstár kötelezett. 31. A részkedvezmény egyenlő az (1) bekezdésben meghatározott természetes személyt (munkavállalót) a hatósági bizonyítványa érvényessé­ gi idején belül eső adómegállapítási időszakra megillető. § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. valamint az adópolitiká­ ért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet a Karrier Híd Programban való részvételre további feltételeket is meg­ állapíthat.a leg­ feljebb két jogcímen érvényesíthető . alapja és a kedvezmény vagy támogatás összege szemé­ lyenként megállapítható legyen.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytató evaadózó egyéni vállalkozó az adót negyedévente állapítja meg. § (2) bekezdése szerint bevallási köte­ lezettségét havonta. (3) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta. székhelyét.120 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény 462.

ha a nyilvántartásban rögzített tevékenysége in ­ gatlan-bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). (2) Ha a kedvezményt igénybe vevő olyan. Ha a visszamenőleges béremelés miatt a munkavállalónkénti részkedvezmény összege változik. § Á E fejezet alkalmazásában: 1. a rendvédelmi szer­ vek. i) a közfoglalkoztatási jogviszony. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelés teljesítésének elmaradása miatt jo­ gosulatlan. (2) A 2011. és . és c) az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége összesen nem ha­ ladja meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatottnak m inősülő valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát. továbbá az adó megfi­ zetésének napja ellenőrizhető'. § (1) Az adózó az adóval összefüggő adóköte­ lezettségei teljesítése során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit e fejezet rendelke­ zéseit figyelembe véve alkalmazza. és d) a kedvezmény igénybe vevője legkésőbb az ellenőrzés megállapításairól hozott hatá­ rozat jogerőre emelkedéséig bizonyítja. a) a munka törvénykönyvében meghatáro­ zott munkaviszony. december 31-ét követően kifi­ zetett. c) a közszolgálati jogviszony. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelést. l) a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya. a vizsgált időszakban folyamatosan foglalkoz­ tatottnak minősülő munkavállalója tekinteté­ ben nem teljesítette a 460.ztása rtve a I ettaz i köte> hótő llami i kell: lelyét. valamint a gyógyszerészeti magántevékenységet. h) az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. d) a bírósági jogviszony. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló tör­ vényben ilyenként meghatározott állam. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét állapítja meg. E nyilvántartá­ si kötelezettségét a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása (könyvvezeté­ se) megfelelő részletezésével. szerint ipot kö. úgy a munkavállalót az (1) be­ kezdés d) pontja alkalmazása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. álláskeresési ellátás: az álláskeresési já­ radék. b) a társadalombiztosítási járulék részét képező egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékra (természetbeni egészségbizto­ sítási járulékra. valamint a munkanélküli-járadék.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 121 állja be rűsített 'lével fj. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E ¡sége t adógeta esíti. munkaerő-piaci járulékra). )nosíI kozó (9) Az adó megállapítására. raélyát. b) a közalkalmazotti jogviszony. vagy ényben nulmácozóaz i tárgya be és szefügin és 9 . illetőleg e jog­ állására tekintettel az egyéni vállalkozó. c) a társadalombiztosítási járulék részét képező munkáltatói nyugdíj-hozzájárulásra (nyugdíj-biztosítási járulékra) irányadó rendelkezést tartalmaz. (3) Az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a nemzetközi szerződésnek a rendelke­ zését kell alkalmazni. 5. falugondnoki tevékenységet. § (1) Ahol jogszabály . amely után a kifizető. 4. a Nemzeti Adó. egyházi személy: az egyház belső törvé­ nye vagy szabályzata alapján ilyennek m inő­ sülő természetes személy. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben ilyenként meghatározott összeg. tanyagondnoki tevékenységet végző termé­ szetes személy. Más jogszabályok alkalm azása 465. ennek ?ljesíti. 7 munkaviszony: . de a 464/A § szerint a kedvez­ mény jogosulatlan igénybevételével összefüg­ gésben adókülönbözet megállapításának nem lenne helye. 6. 464/A § (1) A munkabérek nettó értékének megőrzé­ sét célzó adókedvezmény jogosulatlan igénybevételével összefüggésben az állami adóható­ ság nem állapít meg adókülönbözetet abban az esetben. f) az ügyészségi szolgálati jogviszony. )t ne- § ( 2) Red­ uton tozó adó sére 'zdé- . nem képezi az adó alapját. azon jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az e fejezetben meghatározott adót kell ér­ teni. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy. valamint az egyszerűsített foglal­ koztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogvi­ szony esetében az adózó az adóval összefüggő adókötelezettségeit az érintett törvény rendel­ kezéseit figyelembe véve teljesíti. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. a szociális szolgáltatótevé­ kenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. más kifizető a személyi jövedelemadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló tör­ vény rendelkezése alapján vezetett külön nyil­ vántartás révén teljesíti. Értelmező rendelkezések 466. amennyiben az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus. illetőleg nemzet­ közi szerződés e fejezettől eltérő rendelkezést tartalmaz. amelynek alapján az adó alapja és összege. a keresetpótló juttatás. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi szolgáltatási járu­ lék fizetésére kötelezett. mezőgazdasági őstermelő: a személyi jö­ vedelemadóról szóló törvény szerint mezőgaz­ dasági őstermelőnek minősülő természetes személy. 3. juttatott vagy megszerzett olyan jöve­ delem. 2. g Ettől ilkozta:ő. j) a Magyar Honvédség. 8. valamint az annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege. Átmeneti rendelkezések 467. aki az ellen­ őrzés megkezdésének időpontjában már nem munkavállalója. m inim álbér: a társadalombiztosítás el­ látásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. harmadik állam : a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. a vállalkozói járadék. (2) Az egyszerűsített közteher-viselési hoz­ zájárulásról. a mezőgazdasági őstermelő a társadalombizto­ sítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. az önellenőrzést a változás­ sal érintett munkavállalókkal összefüggésben teljesíteni kell. és b) az elvárt béremelést a kedvezmény igénybevevője a folyamatosan foglalkoztatot­ tak legalább 90%-ában teljes mértékben telje­ sítette. e) az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. k) a Magyar Honvédség szerződéses állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. eit sze?jelentzóként zettséíerinti lt beje-függő iófizeszony?tt. g) a hivatásos nevelőszülői jogviszony.és Vámhivatal hivatásos állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. m) az a)-l) alpont'szerinti jogviszonynak megfelelő. ha az adott hónapban a) a kedvezmény igénybevétele kizárólag a 460. külföldi jog alapján fennálló jogvi­ szony.e fejezet kivételével a) a társadalombiztosítási járulékra. sajátjogú nyugdíjas: a társadalombizto­ sítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyil­ vántartást köteles vezetni. egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozó­ nak minősülő természetes személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. 464/B§ A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevevőjének nem kell bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszak vonatkozásában visszamenőleg vala­ mennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében teljesítette. az álláskeresést ösztönző juttatás és nyugdíj előtti álláskeresési segély.

§ (2) bekezdés szerinti 2011. a) a Mellékleti. § (1 A 12 évi munkabéremelés elvárt mértékének a M ) 20 . évi személyi alapbérnek megfe­ lelő sorában szereplő összeggel megemeli.) kormányrendeletben 2012. §-a szerinti adókedvezmény igénybevétele szempontjából a rendelet hatálya kiterjed a törvény 460. október 31-ét követő változás időpontjáigterjedő időszak. ja n u á rl-je i hatállyal megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt munkabéremelésbe beszámít. (7) A munkavállaló munkakörének egészségkárosodás következtében 2011. novem berl-jét megelőző. hoz kivi sült: A kormány a munka törvénykönyvéről szóló 1992. M / A §-ánakértelemszerű alkalmazásával kell meghatározni. évi XCIX. törvény 71. b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. akkor a 2011. hogy a munkavállaló 2. (XII. S ze rin ti személyi alapbért. Magyarország alaptörvénye 15. ja n u á rl-je és december 31-e közötti időszak. H VG | T B . hogy százszázalékos teljesítést feltételezve a 2. október31-ét megelőző. beleértve a teljesítménybér időbér részét is. (6) Amennyiben az (l)-(3) bekezdésben foglaltak vég­ rehajtását követően a m unkavállaló személyi alapbére. (6) A munkavállaló napi. (4) A munkáltató a (2) és a (3 bekezdésben foglalt mód­ ) szerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan egységesen választhat. § (1) A munkavállalók munkabére nettó értékének megőr­ zéséhez szükséges 2012. évi rendszeres bért és annak összetevőit korrigálni kell a munkaidő-változás arányában. törvény 17. (4) A (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi LXXV. oktatási. 4. (9) Órabér esetén a havi személyi alapbért az Mt. havi munkaideje 2011. (5) Teljesítménybér alkalmazása esetén a (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a százszázalékos teljesítéshez kapcsolódó 2011. § (1) akkortesz eleget. évi XXII.) kormányrendelet átla kak a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. valam int közgyűjteményi és közművelő­ dési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével a munkál­ tatóra és a vele 2011-ben november 1-je és december 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felha­ talmazás alapján.a (2) bekezdés szerint szám ított .átlagos havi 216 805 fo rin t fe le tti m unkabér esetén nincs elvárt munkabéremelés.az alacsony keresetű munkavállalók munkabérének emelését ösztönző egyes törvények módo­ sításáról szóló 2011. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. évi elvárt munkabéremelésnek összegének 25%-ával. október 31-ét követően lé­ tesített a munkáltatóval munkaviszonyt. december 31-éigterjedő időszak. el­ lékletszerinti összege . évi növekményével. 84. pontja szerinti esetben a (2)vagy a (3 be) kezdésben foglaltszámítás eredményeként adódó összeggel megemeli. december31-e közötti időszak. pontja szerinti esetben az o tt szereplő mértékkel. közfeladatot ellátó egészségügyi. törvény (a további­ akban: Mt. évi munkabéremelés elvárt mérté­ két a M eM /eftartalm azza. §-a szerinti béren kívüli juttatás m unkavállalót érintő 2012. (2) Az (1) bekezdés szerinti munkabéremelés elvárt mér­ tékének kiszámításánál a munkavállaló 2011.122 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 299/2011. legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés munkavállalónkénti 3. évi XXII. ok­ tóber 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. évi sze­ mélyi alapbérét a Melléklet2.)l42. évi személyi alapbérét az Mt.ide nem értve az e bérelemek közötti átcsoportosítást . (3) A munkavállaló 2011. (5) Teljesítménybér esetén az (l)-(3) bekezdés alkalma­ zása során a teljesítménybér-tényezőket is szükséges úgy módosítani. törvény 460. c a személyi alapbét2011-ben nem változott. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. § (2) bekezdés szerinti 2011.a 2011. akkor a változás időpontjától az elvárt béremelés nem teljesültnek minősül. évi teljesítménybér egész havi átlagos öszszegét kell érteni. (2) A béren kívüli juttatás (l) bekezdés szerinti 2012. október 31-ét követően változott. § (2) bekezdés sze­ rinti személyi alapbér és rendszeres bér hányadosával. szociális. évi CLVI. gondozása céljából kapottfizetés nélküli szabadságon. továbbá a közeli hozzátartozó ápolá­ sára vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadsá­ gon lévő munkavállaló (2) bekezdés szerinti 2011. 2011-ben . évi személyi alapbérét2012-ben A munkáltató a 2012.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Mellékletszerinti munkabéremelés megtörténjen. 22. Jutalékos bérforma esetén százszázalékos teljesítésként a ténylegesjutalékkifizetést kell figyelembe venni. § (2) bekezdés szerinti 2011. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről sál. évi munkabé­ rén személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak (a továbbiakban együtt: rendszeres bér) az alábbi időszakra vonatkozó egész havi átlagát kell érteni: a)a személyi alapbér 2011. 22. § (6)-(7) bekezdésben foglalt esetek kivételével . ha a munkavállaló 2. (8) A gyermek ápolása. rendszeres bér­ pótlékokon az Mt. (XII. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: legutóbbi tárgyévi változás időpo n tjá tó l-a n n a k hiányában 2011.§ (1) A rendelet hatálya a költségvetési szervek. törvényben foglaltak alkalma­ zása során . törvény alapján fog­ lalkoztatott munkavállalóra. évi növekményét a 2012. teljesítménybér-tényezői vagy rendszeres bérpótlékainak mértéke a 2. leg­ utóbbi tárgyévi változásának időpontjától 2011. 151/A § (2) bekezdés szerinti bérpótlékokat kell érteni. évre vonatkozó jogosultság egyhavi át- . akkora )ha 2011. pontjában szereplő táblázat második oszlopának a 2011. heti. január 1-jétől . A kötelező legkisebb m unkabér (minimálbér) és a garantált bérm inim um meg­ állapításáról szóló 298/2011. évi rendszeres bérének megfelelő során szereplő összegét szorozni kell a 2. a munkaviszony léte­ sítésének időpontja és 2011. (2) Az (l) bekezdés b) pontjában foglalt személyialapbér­ emelést úgy kell meghatározni. október 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. évi CXVII. (2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. hpgy a Melléklet2. évi munkabére (2) bekezdés sze­ rinti egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt folyamatos foglalkoztatási feltételeknek megfelelő munkavállalóra is. b)a Melleiden. akkor. (3 A munkáltató választása szerint a munkabéremelést ) a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően úgy is végrehajthatja. évi rendszeres bért és annak összetevőit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni. valamint az egyházi fenntartású. d) ha a munkavállaló 2011. a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül.csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 1995. és ezt a választását később nem változtathatja meg. pontjá­ ban szereplőtáblázat másodikoszlopánaka munkavállaló2. 1.a munkavállaló számára hátrányosan megváltozik.

Az elvárt munkabéremelés mértéke. az Adózóna. megbízható és naprakész információkat találnak az év 365 napján. 10 500 10000 5 000 1*500 1*000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1000 Rendelje meg a különszámot közvetlenül kiadónktól 0 Ft csomagolási és postaköltséggel! .s úgy ?zvea se A tartalomból: • h elyi a d ó és s zá m v ite li k o m m e n tá r. hogy nem veszi meg.. 3.. melést jthatja. • 2 7 % -o s áfaku lcs. (3) A m unkáltató kollektív szerződéses szabályozás­ sal.. Pf.hu Portálunkon az adózással kapcsolatos területeken dolgozó szakemberek gyakorlatias. évi m un kab érem elés e lv á rt m értéke 1. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 fo rin t/h ó összeget.) kormányrendelethez zereplő a (3) be­ teggel A 2012. • c é g a u tó a d ó -e m e lé s . hogy ne tegye? 5.§ Ez a rendelet2012.hu .-tm te ilapbérpontjáállaló2. 2. évi havi munkabér 26% -a.. • k u ltu rá lis és b a le s e ti ad ó . évi munkabér (Ft/hó) 59 601-62 500 62 501-66 500 66 501-701*00 70401-71*1*00 jésszeI. sviszeiblázat megfetm ó d ozóan d nem 71*1*01-80 300 80 301-86 200 86 201-92 100 92 101-98 100 98101-101*000 101*001-109 900 109 901-115 800 115 801-121 700 121 701-129 600 129 601-137 500 137 501-11*7 1*00 11*7 1*01-157 200 157201-167100 167 101-177 000 177 001-181 500 181 501-183 300 183 301-185 100 185 101-186 800 186801-188 600 188 601-1901*00 1901*01-192 100 192 101-193 900 193 901-195 700 195 701-1971*00 197 401-199 600 199 601-201 700 201 701-203 900 203901-206 000 206 001-208 200 208 201-210 300 210 301-212 500 212 501-211*600 211*601-216805 11*100 13 500 13 200 12 900 12 600 12 300 11900 11 500 11 0 0 0 <alma. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó) 15 500 15 300 15100 11*900 11*700 11* 1*00 . • m e g s zű n ik az a d ó jó v á írá s . évi m unkabér nem haladja meg az 59 600 fo rin t/h ó összeget. évi tényleges juttatás egyhavi átlagos nettó összege pozitív különbségének 130. • 12 tö rv é n y eg y ség es s ze rk e ze tb e n .hu Megújult a HVG Kiadó adózással foglalkozó weboldala.. ja n u á rl-jé n lép hatályba. gfelelő 2Cin. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. Melléklet a 299/2011. de megengedheti. 20 '(06-1)436-2012 ((> ugyfelszolgalat@hvg. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .ugyfelpont..S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 123 M egjelent! lagos nettó összege és a 2011. évi jogo­ sultságot. HVG Kiadó Zrt. J s www.94 százalé­ kaként kell meghatározni. különszam Megteheti.. • k o rlá to z o tt v e s z te s é g -le írá s . ha a 2011. de nem haladja meg a 216 805 fo rin t/h ó összeget: 2012.hvg. (XII. annak hiányában írásban a munkavállaló tudomására hozott egyoldalú kötelezettségvállalással igazolja a béren kívüli juttatásokra való munkavállalónkénti 2012. ha a 2011. 22. 1300 Bp.

§ (1) be­ kezdés] származó. törvény szerinti egyéni vállalkozónak.) szerinti belföldi ma­ járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási gánszemélynek juttatott.§ (1) A kifizető. hogy a fizetési kötelezett­ séget csökkenti az ugyanazon alap [Szja tv. c) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás.kifizető hiányában. lembe vett jövedelem. illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenységében kifejtett személyes közre­ működéséért a törvény hatálybalépését követően kapott ellenszolgáltatás. § (1) Az átalányadózó mezőgazdasági kis­ termelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás az átalányban megállapított jövedelmének 15 százaléka. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetett összeg. 66. amíg a biztosítási Százalékos mértékű egészségügyihozzájáru­ jogviszonyában a Tbj.a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egész­ zájárulást fizet. (5) Mentes a százalékos mértékű egészségségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifi­ ügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék zetett. d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány. § ' A 2012 .) szerinti a szociális hozzájárulási adó alapját képező a) összevont adóalapba tartozó jövedelem­ összeg. a tőkepiac­ ról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) p i- . vagy (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). f) az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetke­ zeti csoport nappali rendszerű oktatás keretében ta­ nulmányokat folytató tanuló. valamint az a)-e) pontban meghatározott belföldi magánszemélyt az általa megszerzett.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . az egyszerűsített közteher-viArt. évi LXXX. § (1) bekezdésében.§ (1) A külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében az e törvényben meghatározott egészségügyi hozzá­ járulást kell fizetni. terhességi-gyer­ mekágyi segély. ha e tevékenység alapján a ma­ gánszemély nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. (7 ) -(9 ) 4. egy­ szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őster­ melő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka. e) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1 9 9 3 .) szerinti munkáltatót. 70. szóló 1995. 36-37. amely után az nél az adó (adóelőleg) alap számításánál figye­ adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. bb) a kamatkedvezményből származó jö­ vedelem adóalapként meghatározott összege után. 70. évi CXX. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: biztosítási járulék. valamint a volt pénztártagnak a társada­ lombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalé­ pése miatt visszafizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés. azzal. törvény* a (4) bekezdés alapján megállapított 10 százalé­ kos mértékű egészségügyi hozzájárulás. évi LXVI. (6) Az Szja tv. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. baleseti táppénz. 16. b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövede­ lem (Szja tv. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiz­ saira és a magánnyugdíjra jogosultakról. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövede­ lem után az egészségügyi hozzájárulást nem pénz­ beli juttatás esetén is meg kell fizetni. dése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási törvény (a továbbiakban: Tbj. a személyi jövedelemadóról alapjául szolgáló azon összeg. (4) A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély által fizetendő százalékos mérté­ kű egészségügyi hozzájárulás a tételes átalány­ adó 20 százaléka. 71. §). §-a és 39.1998. 28. gyer­ mekgondozási díj. évi XCVI. §) adóalapként meghatározott összege. az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritá­ si elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fede­ zetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében az Országgyű­ lés a következő törvényt alkotja: l. valamint tosítási járulék. § (3) bekezdése alapján lás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjé­ megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségről szóló 2003.R E (5) -* ' ** íj® 5-§ (1) Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcíme­ ken keletkező jövedelmek után: a) táppénz. a 3. § (2) bekez­ e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot 3. gyermeknevelési támogatás. c) osztalék (Szja'tv. 1 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. amely után a Tbj. egymillió forintot meghaladó A százalékos mértékű egészségügyi jövedelem esetén a teljes összeg hozzájárulás után 14 százalékos mértékű egészségügyi 2. 19. törvény (a továbbiak­ szabályai szerint járulékot kell fizetni. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűné­ se esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. továbbá az a jövedelem. a Tbj. hallgató tagjának az iskolai szövetkezet. a 3. . évi CXVII. (2) Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott. a járulék). . ja n u á r 1 -jé íő l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t k ö v é r b e t ű k k e l k ö ­ (4)bekezdés második mondata] után számított. 68. (2) (3) A tételes költségelszámolást választó. juttatott. törvény ban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátá­ 9. törvény 5 1 / C §-ában megha­ tározott szolgáltatás. (3) A magánszemély az adóévben megszerzett a) vállalkozásból kivont jövedelem (Szja tv. évi XCII. § (4) bekezdés második b) külön adózó jövedelmek közül ba) a béren k ívüli juttatásnak nem m inő­ mondata szerinti egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ sülő egyes meghatározott juttatások (Szja tv. a kedvezményezett részére az Mpt. h) bármely EGT-államban működő. §). e) ingatlan bérbeadásából [Szja tv. (4) A kifizető a béren kívüli juttatás (Szja ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját ké­ tv. valamint ban: Szja tv. §) adóalapként meghatározott összege pező jövedelem után adót (adóelőleget) nem után 10 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ köteles megállapítani . H V G IT B . 49/C §). §). z ö ljü k . valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő összege. § hozzájárulást fizet mindaddig. vállalkozói osz­ talékalap (Szja tv. adó jellegű fizetési kötelezettség. 65/A §). kifizetőt (a továbbiak­ selési hozzájárulásról szóló 2005. g) hatályát vesztette. zájárulás összegét az adóévet követő év május 70. 67. jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű § (3) bekezdésében meghatározott jövedelem után. b) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes köl­ csönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifi­ zetett összeg.

j (3) A Tbj. 13. iszeg.tulajdonosoknak Szakmai partner: /O kedvezr 1M EX01M ! S l HVG Kiadó Zrt.hu .hvg. ellenőrzé| sére. §-ban megha?gha-| tározott jövedelem nem kifizetőtől származik. a hozamgarantált tőke összege feletti összeg.az e törvényben meghatározott eltérésekkel . § Eljárási szabályok 10. behajtására. vagy az egészségügyi hozzájárulás levonására étkenincs lehetőség.EG ÉSZSÉG Ü G YI HO ZZÁJÁRU LÁS ázalé- ' a c n a k minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama. ' : ■ (4) ii kisrtékű yban .a. őzre.! (3) A magánszemély legkésőbb a kifizetés tőén időpontjáig nyilatkozik a kifizetőnek arról. 31. § (2) lány. megfizetésére. 6-9. val * felszolgált frissítők árát. t. ősterszségk a 15 ytató nértéilánya maDsítás akról. ónak.az Art.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E egészségbiztosítási járulék kötelező biztosítás társas vállalkozásoknál ^ 29 900 Ft +áfa / fő. zűnéztári sada. a jövedelem kifizetését (juttatását) követő által hónap 12. Az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli mentességet a termé. i) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifl­ zetett. valamint a magánszemélyt . másik tagállamban biztosított i személy jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. 20 (06-1)436-2033 @ konferencia@hvg. § (1) (2) A kifizetőt. (2) Az Art. konferencia. illetőleg az ezekkel összefüggő hatósági ügyben . és az Art. (2) A kifizetőt és a bérbe adó természetes sze: mélyt nem terheli a 3.ított terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzá:iális járulást a kifizető havonta állapítja meg.konferencia. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan-bérbeadásból keletkező jövepiacj delme a naptári évben meghaladja az egymillió ti díforintot. a kötelezettség megsértésével kapcsolatos i jogkövetkezmény megállapítására. § (1) Az egészségügyi hozzájárulás bevallásá­ ra. szetes személy az illetékes külföldi hatóság által ! kiállított.m“ ” n * TB-különszám 2012 kiadvanyt.zaléztári TUDJON MEGMINDENTA2012-ESTB-VAL legfontosabb adó/tb-változások béremelési kompenzáció növekszik a járulékfizetés alapja új teher a béren kívüli juttatásokra 11. 1997. HVG T B . napjáig fizeti meg. alkalmazásában az egészségügyi |hozzájárulás adónak minősül. 3. § (1) bekezdésében meg1határozott egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után. vonja le.hu r*. a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja. ! (3) Az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. j rtékű címegyérgyérs költ kifiD 28.. amely tarta. bekezdésében meghatározottak szerint vallja be ikról az állami adóhatóságnak.n ta. A i | Jelentkezés és további részletes program ________________________ HVG-klubkártya. 1300 Bp..hvg. nyilvántartására. a magánszemély állapítja meg. a tartozás beszedésére. 3 egy.hu www. az egészségügyi hozzájárulást . Ha a 3. §-ában említett közösségi rendelet i hatálya alá tartozó. rendelke­ zéseit kell alkalmazni. fizeti meg és vallk az 1ja be a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő ?zeti [ alkalmazásával. Pf.

11/A § / (1) A 3. a kiegészí­ tő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a szemé­ lyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében. (9) Ha az egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére jogosult mezőgazdasági őstermelő jövede­ lemadóját a munkáltató az adóbevallást helyette­ sítő elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg. az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni. illetve a magánszemély előlegként az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jöve­ delem alapulvételével állapítja meg. hogy a 3. Ha a hozzájárulás-fizetési felső határt az egészségbiztosítási járu lék összege mégsem éri el. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedel­ mekre és keletkezett hozzájárulás-fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. ha a kifizető az egészségügyi hozzájá­ rulást levonta. a különbözetet a magánszemély az adóévre vonatkozó bevallásában vallja be. A nyilatkozat alapján a munkáltató az egészségügyi hozzájárulást megállapítja. évi LXXXI.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . Alap javára az adóhatóság fo­ lyamatosan utalja át. amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyijövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájáru­ lással elszámolni. 31. bevallást helyettesítő nyilatkozatában köteles nyilatkozni az e tevékenységből származó bevé­ teléről is. (8) Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként. évi CXXIII. ha magánszemély a ll. vallja be. (5) Ahol jogszabály egészségügyi hozzájáru­ lást említ. (6) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást a 3. és a be­ vallás benyújtásának határidejéig fizeti meg. (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a mun­ kanélküliek ellátásáról szóló. § (3) bekezdésé­ ben foglaltak szerint egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg.RE alkalmazásával megfizeti. c) az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén. valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. a túlfizetést a magánszemély az adóévre benyújtott bevallásában visszaigényelheti. január í-jétől juttatott (megszer­ zett) jövedelmek után kell megfizetni. és a magánszemély az Szja tv. az adó­ évről köteles bevallást benyújtani. vagy a (3) bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát gyakorolja. A béren kívüli juttatás és a béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege utáni egész­ ségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadóval egyidejűleg kell megállapítani. Ha az adóévben fizetendő egész­ ségügyi hozzájárulás meghaladja a kifizető által levont összeget.és járuléktörvények. Záró rendelkezések (10) (11) E törvény alkalmazásában nem minősül kifizetőnek a) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése. (2) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást . a számviteli törvény és a könyvvizsgálói ka­ marai törvény. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. hogy a szociál. Az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánsze­ mély a százalékos egészségügyi hozzájárulást a személyijövedelemadó-bevallásában a bevallásra előírt határidőig állapítja meg. Alap) illeti meg. (6) A kamatkedvezményből származó jövede­ lem után fizetendő százalékos egészségügyi hoz­ zájárulást évente. bevallani és megfi­ zetni. és az adózás rendjéről szóló törvénynek a jövedelemadó­ hátralék levonására vonatkozó szabályai megfelelő HVG T B . kerekítési szabályai nem alkalmazhatóak. évre vonat­ kozóan megállapított vállalkozói osztalékalapra. § (3) bekezdése szerinti jövedelmek után a magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egész­ ségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség. január 1-jétől kezdődő beszá­ molási időszakra elkészített eredménykimutatás. Nem kell az . Felhatalmazást kap a fog­ lalkoztatáspolitikáért felelős miniszter. az adóelő­ leg. egészségügyi hozzájárulást a magánszemélynek bevallania. vagy az Art.az 1999.és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a támogatás feltételeit és részletes szabályait. alapján nem köteles bevallás benyújtására. azon az e törvény szerinti egészségügyi hozzájárulást is érteni kell. és a nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le a magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulást. §-a (5) bekezdésé­ nek ej pontjában meghatározott munkaadók a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint foglalkoztatáspolitikai érdekből . évi IV. fizeti meg és az Art. § (1) bekezdésének ba) alpontja szerin­ ti jövedelmek után első ízben az 1999. illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fize­ tési felső határig megfizette. törvénynek a társadalombiztosí­ tási járulékkal összefüggő rendelkezéseit a tételes egészségügyi hozzájárulásra is alkalmazni kell. Ugyanígy kell eljárni. január 1-jén lép hatályba. eredménylevezetés alapján kifizetett osztalékra kell megfizetni. Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó a száza­ lékos mértékű egészségügyi hozzájárulást havonta állapítja meg.figyelemmel a (6) bekezdésben foglal­ takra is . (3) Ha a magánszemély az egészségügyi hoz­ zájárulást a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg. (12) 12. 11/B § E törvénynek az adó. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a tárgy­ évre vonatkozó bevallásában vallja be. (3) Az egészségügyi hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alapot £a továbbiakban: E. Amennyiben a jövede­ lemadó-hátralék és az egészségügyi hozzájárulás együttes levonására .támogatásban részesülnek a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő tételes mértékű egészségügyi hozzájá­ rulás megfizetéséhez. § / (1) Ez a törvény 1999.nincs lehetőség. a magánszemély az őt terhelő százalékos mér­ tékű egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten. (2) A magánszemély nyilatkozhat arról. a magánszemély a munkáltatónak tett. és a tárgyévet követő év január 12-éig fizeti meg. az egészségügyi hozzájárulást a meg­ szűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni. illetőleg az 1999. § (2) bekezdé­ sében meghatározottak szerint vallja be. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem teszi meg. illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni. a tárgyévre vonatkozó személyi jövede­ lemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be. illetőleg megfizetésénél az Art. illetőleg a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. b) a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott szám­ latulajdonos részére kifizetett. (5) Az egyéni vál lalkozó e törvény al kai mazásá­ ban magánszemélynek minősül. továbbá az Szja-nak.a levonható összeg százalé­ kos korlátozására tekintettel . (7) A magánszemély egészségügyi hozzájáru­ lásának megállapításánál. többször módo­ sított 1991. (4) Ha a magánszemély a 3. törvény 58. a levonást a kötelezettségek arányában kell teljesíteni. Felhasználásának részletes szabályait külön törvény állapítja meg. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. vagy a fizetendő egészségügyi hozzá­ járulásnál a kifizető többet vont le.126 EGESZSEGÜGYI H OZ ZÁ J Á R U L Á S (4) Az adóév során az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem utáni egészségügyi hozzájá­ rulást a kifizető. § (3) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járu­ lék összege várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt. illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg ál­ lapítja meg és fizeti meg. A befizetett egészségügyi hozzájárulást az E. az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. Ha a kamatkedvezmény évközben megszűnik.

ha a Nyug­ díj-biztosítási Alap kiadásai meghaladják a be­ Alapelvek vételeket. j) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes más állam. 29. hogy a biztosítottak és hoz­ zátartozóik részére nyújtandó társadalombizto­ sítási nyugellátásokat . (2) A szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés. illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulé­ kot fizetett. szereplő m ó d o sítá so k at aláh ú z o tt betűvel: a 2011.) kormányrendelettel (R. A társadalom biztosítási nyugdíj(3) A társadalombiztosítási nyugellátás a rendszer öregség esetén a biztosított részére.) k o r m á n y r e n d e ­ letben és a N e m z e ti M u n k a ü g y i H iva ta l létreh ozásá val ka p csolatos fizetésére lett volna kötelezett. valamint e szol­ hatalmazás alapján a kormány a következőket rendeli el: gáltatások fedezetéről szóló törvény (a további­ akban: Tbj. tö rvé n y b e n szereplő m ód osítá sok at rendszer számára a biztosított döntése alapk ö v é r dlcílníy. ( V III. törvény (T. a z e g y e s e g é s z s é g ü g y i t á rg y ú törvé n y e k keresetéből.egységes elvek alapján szabályozza. tör­ tási nyugdíjrendszerben. valamint a magánv é n y b e n . majd en­ m ó d o sítá sáró l sz ó ló 2011. nyugellátás: olyan. i) nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset: a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsé­ gének külön törvényben meghatározott alapját képező keresetnek. a 2011. örökbe fogadott gyermekének. * i T. § (1) Az 1997. § T. f) árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas. illetve hozzátartozójá­ nak jár. é vi költségvetését megfelelően a magánnyugdíjrendszerben m e ga la p o zó egy e s tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 2011. é v i C X C IV . akkor nyugellátását úgy kell és a z átm eneti b á n yá szjá ra d é k eljárási sz ab ály airól. testvéré­ nek. 4. feladata. nyugdíjjárulék alapját képező kereset. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . évi X III. december 31-én hatályos jogsza­ bályok alapján megszerzett jogosultságot meg­ szüntetni. tö rvé n y b e n biztosítási nyugellátásra (a továbbiakban: nyug­ szereplő m ó d o sítá so k a t kövér dőlt betűvel. törvé n y b e n és a m egváltozott nek összegét a társadalombiztosítási nyugdíj­ m u n k a k é p e s sé g ű sz e m é lye k e llátásairól és a z egy es t ö rvé n y e k m ó ­ d osítá sáról sz ó ló 2011. a társadalombiztosítás ellátásaira és a LXXXI. m á rc iu s 25-étől h a tá lyo s. évi C L X V I. valamint elvált házastársának járó nyugellátás.)* a társadalombiztosítási nyugellátásról egységes szerkezetben a 168/1997. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy gyermekének. tö rv é n y vé g re h a jtá sá ró l sz ó ló 168/1997. illetőleg korlátozni nem lehet. v a la m in t a sz a b a d n y u g d íjp é n z t á r -v á la sz t á s le b o n y o lítá sá v a l ö szjogosultságot szerzett. § (1) E törvény alkalmazásában a) saját jogú nyugellátás £S a hozzátartozói . amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt. é vi ellátás) jogosultakhoz képest eltérő mértékű tár­ L X X X I. meghatáro­ zott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás. jövedelemtől füg­ gő rendszeres pénzellátás. a központi (1) A kötelező társadalombiztosítási nyug­ költségvetés a különbség összegét előirányzat­ díjrendszer működtetése és fejlesztése az állam ként biztosítja. nagyszülőjének. évi C L X X V I . évi C L V I. ja n u á r 1-jétől ha tá lyo s. ja n u á r 1-jétől hatályos. A 2011. 2. (X. (4) Az. j a n u á ri e m e lé sé rő l sz ó ló 325/2011 (X II. (3) Hatályát vesztette. a z e g y e s a d ó tö r­ v é n y e k és a z z a l ö s s z e fü g g ő e gy é b t ö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló nvugdíirendszerhen is részt vesz. m á r­ fizetett tagdíjat. a N y u g d íjre fo rm és A d ó ssá g c s ö k k e n tő A lappal. é vi C X C I. a u g u sz t u s 11-étől (5) Ha a biztosított élt a Tbj.) (1) A társadalombiztosítási nyugdíj fede­ zetére. továbbá az az állam. v a la m in t egyes megállapítani. a t á rs a d a lo m b iz t o s ít á s i n y u g e llá t á s ró l s z ó ló 1997. a M a g y a r o rs z á g 2012.figyelemmel a magánynyugdíjrendszerre is . 6. aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is * A z id ő k ö z b e n i m ó d o sítá so k k a l egy sé ge s szerkezetben. törvényben. g) szülői nyugdíj: az elhunyt biztosított (nyug­ díjas) szülőjének. (4) A nyugdíjbiztosítás szervezetéről külön törvény rendelkezik. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. (X II. a balettm űvészeti életjáradék ján átutalták. ko rm á nyrend e letben szereplő m ódosítá sokat kövér betűvel jelöljük. illet­ ve nyugdíjban nem részesülő. és ennek 2011. 22.T Á tfS A D A L O M B IZ T O S IT A S I nyugellátás 127 1997. meghatározott feltételek mellett élettársának. Alapfogalmak T.) k o rm á n y rendelet m ó d o sítá sáró l sz ó ló 40/2011. a k o rlialái előtti ellátás. h) szolgálati idő: az az időszak. törvény (a továbbiakban: T.) k o rm á n yre n d e le ib e n sadalombiztosítási nyugdíjra jogosult.utt b e tű ve l: a 2012. évi Az Országgyűlés az alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók. a k o rh a tá r előtti ö re g sé gi n y u g d íja k m egszüntetésé ről. törvényben. Ha a Nyugdíj-biztosítási Alap tervezett T. unokájának járó ellátás. illetve szociálpolitikai egyezmény ha­ tálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezé­ seit az adott nemzetközi szerződés (egyezmény) szabályai szerint kell alkalmazni. cl-d) hatályát vesztette: e) özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas. 3. 28. 6.) k o rm á n yre n d e le tb e n és a n y u g e llá tá so k és e gy e s m á s e llátások teljes tartama alatt kizárólag nyugdíiiárulék 2012. jövede­ lem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapián nyugellátást biztosít. a kizárólag társadalomsz e fü g g ő tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló 2011. 1. § kiadásai meghaladják a bevételeket. vala­ mint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról az alábbi törvényt alkotja. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezett­ ség nélkül szolgálati időnek minősülő időszako­ kat e törvény külön határozza meg. (2)-(4) Hatályát vesztette. (III. m intha biztosítási ideiének k a p c so ló d ó k o rm á n yre n d e le te k m ó d o sítá sá ró l sz ó ló 333/2011. keresettől. E törvény célja. (X II. §-ában kapott fe l­ magánnyugdíjra jogosultakról. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy házastársának.) rendelkezései szerint járulékot kell fizetni.)101. továb b á a 2012.) (6) Hatályát vesztette. I. fe je ze t (2) Az állam a társadalombiztosítási nyugel­ Á ltalános rendelkezések látások kifizetését akkor is biztosítja. hogy a társadalombiztosí­ m án y re n d e le tb e n s z e re p lő m ó d o sítá so k a t dőlt aláhúzott betűvel: a M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i st a b ilit á s á ró l sz ó ló 2011. és ennek alapján szolgáltatásra cius 12-étől hatályos. évi LXXXI. a s z o lg á la ti jára n d ó sá g.) k o r ­ tott azon jogával. (X. a t á rsa d a lo m b iz to s ítá s i n y u g e llá t á s sa l ö s sz e fü g g ő e gy e s k o rm á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá r ó l s z ó ló 152/2011. meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének. 29. 10.-ben biztosí­ hatályo s. t ö rvé n y b e n . jövedelemnek az e törvény rendelkezései szerint számított átlaga. illetve nyugdíjban nem részesülő. tagdíjat fizetett. b) öregségi nyugdíj: meghatározott életkor el­ érése és meghatározott szolgálati idő megszerzé­ se esetén járó nyugellátás. igazodik. a jövedelméből levonta. e gye s k o r m á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 324/2011. é vi C L X V 1 I. amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosított­ nak (volt biztosítottnak). illetőleg azt a foglalkoztató a a k o rh a tá r előtti e llátásról és a sz o lg á la ti j á ra n d ó s á g ró l s z ó ló 2011.

é vi CLXVII. szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra. Euratom. d) a baleseti hozzátartozói nyugellátások. A nyugdíjszolgáltatások T. § Hatályát vesztette. (2) A n y u g d íjrö g z íté s e lv é g z é sé h e z az A lko t­ lő) örc (5) m á n yvé d e lm i H iv a ta l. melléklet 11. a N e m ze tbizto n sá g i Szakszol­ lapítot g á la t és az In fo rm á c ió s H iv a ta l a n y u g d íj-m e g á lla ­ alapjá p ító szerv részére a te rm észe te s szem élyazonosító időtől a d a to k h e ly e tt ka p cso la ti k ó d o t közöl.128 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I N YUGEL LÁTÁS amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai. december 31-ét követő és 2009. vagy szó iag: ség e) fe g y v e re s sz e rv h iv a tá s o s á llo m á n y ú ta g ­ já n a k . § A nyugellátások. a 2011. február 29-ei 259/68/EGK. § E törvény hatálya kiterjed: a) a Tbj. a M agyar H onvédséggel va g y a K atonai N e m z e tb iz to n s á g i S z o lg á la tta l fe n n á llt s z o lg á la ti visz o n y v o lt. ille tv e a fo g la lk o z ta tó va g y egyéb szerv székhelye (te le p h e ly e ) s z e rin t ille té k e s n y u g d íj-b iz to s ítá s i igazgatóság já r el. b) az árvaellátás. tö r v é n y (a to v á b b ia k b a n : T b j.első fo k o n az ig é n y lő la k ó h e lye . (2) A K özp o nti N y u g d íjn y ilv á n ta rtó és In fo rm a ti­ kai Igazgatóság já r el első fo k o n a tá rs a d a lo m b iz to ­ sítási n yu g e llá tá s o k. va g y b) az e lh u n y t jo g s z e rz ő u tá n h o z z á ta rto z ó i n yu g e llá tá s m eg á lla p ítá sá ra m ár sor k e rü lt. 7. Az SR. 9/A § Az ö re g s é g i te lje s . illetékesség R. 2. v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a zga tá si szervek fe la d a t. 6/A § Hatályát vesztette. § H a tá lyá t v e s zte tte . ha a) az e lh u n y t jo g s z e rz ő ö re g sé g i n y u g d íjb a n . Í3) Az. R. d) hatályát vesztette. 9-11/A § Hatályát vesztette. e) az özvegyi járadék. c) a ké re lm e ző m a g y a ro rsz á g i la k ó h e lly e l nem re n d e lk e z ik . évi CIXVII. (3) A N y u g d íjfo ly ó s ító Igazgatóság já r el első fo ­ kon a h o zz á ta rto z ó i n yu g e llá tá s o k m egállapításával 1 kapcsolatos h a tósá g i üg ye kb e n .a (3) bekezdésben va g y más jo g s z a ­ b á lyba n fo g la lt k iv é te le k k e l ha 2011. eznen szegét (6) nem ta bekezc (7) tag. k) megváltozott munkaképességű: az a sze­ mély. v o lt ta g já n a k a k o r h a tá r e lő t t i ö re g sé g i n y u g d íja k m e g s z ü n te té s é rő l. 1. R. rendelkezései az irány­ adók. továbbá a járulékfizetéssel összefüggő fogalommeghatározásokra a Tbj. az 32. 20 . Í4) Ha jogszabály kivételt nem tesz. a k o rh a tá r e lő t t i e l­ lá tá s ró l és a sz o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 2011. a ko rh a tá r e lő tti e llá tá s ró l és a s z o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 1. azzal. mind a hozzátar­ tozói nyugellátások közül a számára kedvezőbbet választhatja. VIII. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások a) az öregségi nyugdíj. cikk fi) és Í2) bekezdésének végrehajtásához szükséges egyéb szabályokról külön törvény rendelkezik. Hatáskör. § (3) bekezdése alapján ké ri m e g á lla p íta n i. T.a (2) és (3) bekezdésben va g y más jo g s za b á ly b a n fo g ­ la lt k iv é te le k k e l . 8.) Vili. § ( megáll kiszárr lékletbí a) a h a tósá g i ügy a szociális b iz to n s á g i rendsze­ nése n a p já n a k a z t a n a p o t m eg e lő ző n a p tá ri napot rek ko o rd in á lá s á ró l és a n n a k v é g re h a jtá s á ró l szóló u niós re n d e le te k h a tá lya alá ta rto z ik .ha törvény másként nem ren­ delkezik mind a saját iogú.f) p o n tja s z e rin ti jo g v is z o n y b a n álló s z e m é ly e se té n a b iz to s ítá s i jo g v is z o n y megszU' k e ll te k in te n i. 6. a HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékára a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében iáró nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. decem ber 31-én h a tályo s szabályok m eg fe lelő alkal­ (4} ti időp m azásával ke ll e lvégezni. valamint a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szervre. cikk fi) bekezdése alapián erre jogosult személy kérheti a szerzett nyug­ díjjogosultság biztosításmatematikai egvenéi tekének a Nvugdíi-biztosítási A lapnak történő átadását. CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A Az 1997. ille t v e résznyug­ d íj m e g á lla p ítá s a so rá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m a g á n n y u g d íjra j o g o s u l t a k r ó l. január 1-jét megelőző időpont között megállapításra kerülő öregségi nyugdíj T. . sz o lg á la ti járandóságban. § (1) A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i n yu g e llá tá s o k. b) a n y u g e llá tá s t vagy más e llá tá s t szociális b iz­ to n sá g i (s z o ciá lp o litik a i) egyezm ény alkalm azásával ke ll m e g á lla p íta n i. 1968. í*-7 /A § Hatályát vesztette.és h a tá skö ré b e ta rto z ó egyéb e llá tá s o k m eg á lla p ítá sá va l kapcsolatos h a tó ­ sági üg ye kb e n . § -a a la p já n rö g z íte tt n y u g d íja t k e ll m e g á lla p íta n i (a to v á b b ia k b a n : n y u g d íjrö g ­ zítés). a mezőgazdasági szövetkezeti járadékra. (5) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alk al­ mazottainak alkalm azási feltételeiről szó­ ló. ) 5. R. akinek a megváltozott munkaképessé­ gű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos. 3. § H a tá lyá t v e s zte tte . T. k o rh a tá r e lő tti ellá tásb a n. to­ vábbá b) az e törvényben meghatározott saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülő sze­ mélyekre. c) a szülői nyugdíj. valamint c) a nyugdíj-megállapító szervre és a nyug­ díjfolyósító szervre (a továbbiakban együtt: nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv). va la m in t a külön jogsza­ bályban m eg h a tá ro zo tt ellátások folyósításával kap­ csolatos fe la d a to ka t a N yugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjfolyósító szerv) látja el. é vi LXXX. § (1) A n y u g d íjrö g z íté s t h iv a ta lb ó l. hogy a jogosultra kedvezőtlenebb nyugellátás folyósítása szü­ neteltetésre kerül. aki egyidejűleg a) több saját jogú nyugellátásra vagy b) több hozzátartozói nyugellátásra is jogosult . kivé ve. (3) . § 0) bekezdés e ) . (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások a) az özvegyi nyugdíj. ha a jo g o s u lta h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s összegét a k o rh a tá r e lő t­ t i öregségi n yu g d íja k m eg szü n te tésé rő l. tö rv é n y 19. A törvény hatálya T. 5. (2 öregj öregs rozot nyugi ségin legki: azonc össze. me d) az öregségi n y u g d íjra jo g o s u lt szem ély. d) a külön jogszabály alapján járó rehabilitá­ ciós járadék. R. b)-c) hatályát vesztette. valamint az Európai Gazdasági Tér­ ségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. R. ille t ­ ve h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s esetén az e lh u n y t jo g ­ szerző u to ls ó b izto sítá ssal já ró jo g v is zo n ya fe g y v e ­ res sze rvve l. b a le ttm ű v é s z e ti é le tjá ra d é k b a n va g y á tm e n e ti bá­ II. R. v a la m in t e s z o lg á lta tá s o k fe d e z e té rő l szó ló 199T . melléklet 11. T. (2) A biztosítottak és foglalkoztatók körével. v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a z g a tá s i sze rve k fe la d a t.és h a tá s k ö ré b e ta rto z ó e gyéb e llá tá s o k m egállapításával kapcsolatos ha tósá g i ügyekben . 8-8/C § Hatályát vesztette. ÉSZAK tanácsi rendelet fa továbbiakban: SR. 9. tö rv é n y 18. a m e ly tő l ke z d ő d ő e n a n y u g e llá tá s i m e g á lla p ítjá k . fe je ze t Az öregségi nyugdíj nyá szjá rad é kb a n ré sze sü lt.

■a 40 001-45 000 forint közötti átlagkeresetrész nyolcvan százalékát. ahány év a tíz év szolgálati időből hiányzik. jö­ vedelmek a) pont szerint csökkentett összege és az ezen összegre számított . ha ez nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb öszszegét. ■a 60 001-70 000 forint közötti átlagkeresetrész negyven százalékát. §-ban előírt arányos beszámítás miatt a biztosított szolgálati ideje nem éri el a Az öregségi nyugdíjra jogosultság azon a na­ Az 1997. hogy a havi átlagkeresetnek a tíz évhez T. évben egészségbiz­ tosítási járulék címén 4. § A2007. de 2013. Ha az öregségi teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset az öreg­ ségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott legkisebb összegét nem éri el. továbbá az ehhez hozzászámított évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő . január 1-jét megelőző időpont között zott feltételek mindegyike teljesült. jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szint­ jéhez kell igazítani. jövedelmek esetén . valamint 2010. ■a 35 001-40 000 forint közötti átlagkeresetrész kilencven százalékát. évben az .5 77 78. Hatályát vesztette.figyelemmel a 2. ■a 45 001-50 000 forint közötti átlagkeresetrész hetven százalékát. december 31-ét követően elért keresetek. amelyen a 18. év Havi á tla g­ kereset százaléka Szolgálati idő. A járulékfizetési felső határt meghaladó átlagkeresetrészre a járulékfi­ zetési felső határnak megfelelő összegre vonatko­ zó százalékos mértéket kell alkalmazni. (4) A 21.2 százalékos. január 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj összegé­ nek kiszámítása során a 22. § (6) bekezdésében foglaltakra is . § alapján meghatározott havi átlagkeresetből kell kiszámítani. továbbá b) a személyi ffevedelemadónak ba) . § tartozó (1) bekezdés szerinti százalékos mérté­ T. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. ■a 80 001-90 000 forint közötti átlagkeresetrész húsz százalékát. bekezdés alkalmazása nélkül . bb) . munkavállalói járulék. ja­ nuár 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 35 000 forintnál több. 12. december 31-ét követően és 2013. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak­ tól eltérően 1991.a (2)-(3) pon nyílik meg. a tárgyévet megelőző naptári év I. A n y u g d íj összege ségi nyugdíj összege: Szolgálati idő.TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS 129 T. jövedelmeket a nyugdíjjárulék 1988. hogy az (l)-(5) bekezdés szerint kiszámított összeget meg kell szorozni az 1 mel­ . 11.naptári évenként csökkenteni kell a) a kifizetés időpontjában hatályos jogszabá­ lyokban meghatározott járulékmértékek figye­ lembevételével számított természetbeni és pénz­ beli egészségbiztosítási járulék. január 1-jeelőt­ ti időponttól megállapított (megállapításra kerü­ lő) öregségi nyugdíjra is alkalmazni kell. § (5) bekezdését kell alkalmazni.a keresetek. lagkereset összegétől függ. 15. ■a 90 000 forint feletti átlagkeresetrész tíz szá­ zalékát kell az öregségi nyugdíj megállapításánál fi­ gyelembe venni. T. nyugdíjjárulék. (2) Ha a 2013. év Havi á tla g kereset százaléka R.úgy kell megállapítani. A járulékfizetési felső határnak a 13. január 1-jét megelőzően elért kere­ setek. (7) Ha a biztosított magán-nyugdíjpénztári tag. január 1-jét megelőzően elért kereseteket. december 31-ét követő és 1999. (6) Ha a biztosított magánnyugdíjpénztárnak nem tagja.ezres számra kerekített . vállalkozói járulék.1 százalékos mértéket kell alkalmazni.6 százalékos.2010. január 1-jétől kezdődően a 16. naptári félévi és az azt megelőző naptári év II. 2006. (2) 2003.ezres számra kerekített . § (1) bekezdése szerint csökken­ tett összegét meghaladó átlagkeresetrészre a já­ rulékfizetési felső határnak a 13. negyedévi országos nettóátlagkereset-növekedés. § rendelkezéseit 2013. janu­ ár 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegével. A ■a 70 001-80 000 forint közötti átlagkeresetrész harminc százalékát. T. § (1) 1999. továbbá az ehhez hozzászámí­ tott évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő .a keresetek. (5) A 10-19 évi szolgálati idő alapján megál­ lapított öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. § Ha az 1997.2009. az 1988. félévi országos nettóátlagkeresetnövekedés.úgy kell megha­ megállapításra kerülő öregségi nyugdíj tározni. lékletben meghatározott szorzószámmal. december31-ét követő. 13. § (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert két annyiszor 2 százalékponttal kell csökkenteni. § (1) bekezdése szerint csökkentett összegére vonatkozó száza­ lékos mértéket kell alkalmazni. ■az 55 001-60 000 forint közötti átlagkeresetrész ötven százalékát. Ezek alapján az öreg­ R.adóalap-kiegészítés együttes összegére képzett összegével. szolgalati időtől és a figyelembe vehető havi át­ R. 2003. az öregségi nyugdíj összegét . évben munkavállalói járulék címén 0. az ellátás összege azonos a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegével. munkavál­ lalói járulék címén 1. (3) Hatályát vesztette. az öregségi nyugdíj összegét .összeggel emelkednek. január 1-jétől kezdődően az előző évi összeghatárok évente. január 1-je előtti kereseteket.a személyi jövede­ lemadó szabályai szerinti . naptári év IV. január 1-jén érvényes mértékének alapulvételével kell csök­ kenteni. 14. jövedelmek esetén .összeggel emelkednek. § sze­ rinti összeghatárok a tárgyévet megelőző naptári év I— naptári negyedévi és az azt megelőző III. jövedel­ mek a) pont szerinti csökkentése után fennmara­ dó összegre képzett összegével. 16. azzal.ideértve a minimál­ bér összegét is . ■az 50 001-55 000 forint közötti átlagkeresetrész hatvan százalékát. § (1) A 2013. T. január 1-je előtti időponttól megál­ lapításra kerülő öregségi nyugdíj összegét a 22. jövedelmeket . ja n u á rl-jé t megelőző id ő p o n ttól megállapításra kerülő öreg­ ségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 fo rin t. 10 ii 12 13 1» 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 lb 25 33 35 37 39 1*1 1*3 i»5 i»7 1*9 51 53 55 57 59 61 63 26 27 28 29 30 31 32 33 31* 35 36 37 38 39 40 61* 65 66 67 68 69 70 71 72 73 71* 75. §-ban meghatáro­ 2013 . § (8) Ha a 39. (3) A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért ke­ resetet. 17. az öregségi nyugdíj összegét az (l)-(5) bekezdés szerint kell meghatározni. hogy az 1987.5 80 és minden további évre 2-2 százalék (2) Az (1) bekezdés szerint megállapított öregségi teljes nyugdíj nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatá­ rozott legkisebb összegénél. 10-10/A § H a tá lyá t ve s z te tte . 11/A § H a tá lyá t v e s zte tte . december 31-ét követő és tíz évet.

e) 1955-ben született. § (1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatára annak. aki a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. 11/B § (1) A já ru lé k fiz e té s i felső h a tá r .ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg . 12. R.5 (2) be­ kezdése szerinti biztosítási id ő t is . 5.ideértve az alkalm i m unkavállalói könyvvel tö rténőfoglalkoztatást. § (1) be­ kezdés a)~b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. 5. évre meghatározott összeghatárok alapján kell megállapítani. a szabadalmi ü g yvivő i iroda vagy társaság tag­ jaként. aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt. vagy csatolni kell annak m ásolatát. aki a) 1952. 19. 11. §(2a)-(2d) bekezdése alapján megállapí­ to tt öregségi teljes nyugdíj összegét valam ennyi meg­ szerzettszolgálati id ő a lapján kell m egállapítani. 17. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti. az a) pont szerinti jogviszonyban. ha a kere­ á tla g ke re s e t 372 000 fo rin tn á l tö b b . a szerzői jogvédelem alá ta rto zó személyes al­ kotótevékenységet. valamint c) azon a napon. gyermekgondozási díjban. 11/C-F § Hatályát vesztette. sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal a) a 372 001-421 000 fo r in t k ö z ö tti á tla g ke re s e t egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szol­ kile n cve n százalékát. nap. decem ber 31-e között hatályos 7. (4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a T. 3. illetve az ügyben ha­ táskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgálta­ tása alapján . az önálló bírósági végrehajtóként.ha a jogosujt a saját háztartásában öt gyermeket nevelt . gálati idő nem éri el a harminckét évet. aTbj. a kérelem hez csatolni kell az ápolási d íja t m egállapító határozat m asolatát. gyermekgondozási segélyben. 6. 5. (2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától füg­ getlenül jogosult az a nő is. a gazdasági munkaközösség tagjaként. 8. összeghatárokat az (1) bekezdés szerint 2002. örökbe fogadott gyermekére tekintettel megálla­ § megfelelő alkalmazásával kell m eghatározni. g) 1957-ben vagy azt követően született. 13. a szerződéses üzem eltetésű üzlet b iz to síto tt ve­ zetőjeként. 21.öregséginyugdíj-korhatárt (a továbbiakban: öregséginyugdíj-korhatár) betöltötte. (2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi k e rü lő s a já tjo g ú n y u g e llá tá s a la p já t képező h a vi teljes nyugdíj nem állapítható meg. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. a 29. január 1-jét megelőzően 1. 15. az alkalm i fizikai m unkát végzőként. kere­ sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy te kin te t alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek а) az 1997. és b) legalább húsz év szolgálati idővel rendel­ kezik. amelytől kezdődően az öreg­ ségi résznyugdíjat megállapítják. illetve rész­ nyugdíjra a) az a szociális biztonsági rendszerek koor­ dinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személy.azon a napon. . törvény 12. 9. §a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogvi­ szonyban áll. (2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult. § és a 44. §. 18. 7. a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként. § (8) bekezdése. decem ber 31-ét követően a Tbj. § (l) AT. az egyszerűsített fo g la lko zta tá st és a Tbi. valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben. (2) AT. va la m in t . 20. olyan b) a ¡*21001 f o r in t f e le tti á tla g ke re s e t n yo lcva n nő esetén pedig. d e c e m b e r 3 1 -é t k ö v e tő és 2013. az egyéni gazdálkodóként. 18. éviLXXXIV. vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E minc évet. 4. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő m inősül. a kü lfö ld i m unkavállalóként. de öszszesen legfeljebb hét évvel csökken. 18. (4) Nem jogosult öregségi teljes. a har­ fig y e le m b e v e n n i. va la m in t (2)-(3) be­ kezdésében m eghatározott jogviszonyban . ipari ésszolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. gyermeknevelési támoga­ R. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj esetében T. életév betöltését követő 183. a munkaviszonyban nem álló előadóművészként. 5.egy évvel. a Tbj. a betöltött 63. a 41. a magánkereskedőként. 5. (2) Ha a 2011. Saját ház­ tartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni. b) 1952-ben született. a nyugdíj-m egállapító szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról n yilvántartást ve­ zető hatósághoz. a be­ töltött 65. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként. 1998.az (1) bekez­ désben meghatározott . akinek a súlyosan fogyatékos százalékát vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére k e ll a s a já tjo g ú n y u g e llá tá s m e g á lla p ítá s á n á l tekintettel ápolási díjat állapítottak meg. a 63. életév. § (2d) be­ kezdésében foglaltakra is te kin te tte l állapítják meg. b)és e)-i) pontjában. életév. életév. 12. nap. az ügyvédi m unkaközösségtagjaként. aki EGT-államban. a betöltött 62. a gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ­ ként. 18. CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A 2008.T. c) 1953-ban született. (2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsá­ gi időnek minősül a keresőtevékenységgel járó HVG IT B . amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat megállapítják. a betöltött 64. a 62. minden további gyermek esetén további e^y-egy évvel. 22 . 18. 2. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek^. a nemzetközi szervhez tagként vagy m unkatárs­ ként kikü ld ö tt személyként. f) 1956-ban született. (2d) A (2c) bekezdésben előírt jogosultsá­ gi idő .be kell m uta tn i a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot. és b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendel­ kezik. 10. vér szerinti vagy örökbe fo g ad o tt gyermekére is tekintettel á lla p ítjá k meg. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll. a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. 16. aki a szerződő államban az igénylő nyilatkozata. január 1-je és 1999. a Tbj. valam int 23. R. (3) Ha a T.: б )az 1998. d) 1954-ben született. 2. 13. és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfel­ jebb csak napközbeni időszakra kefült ki. 18.130 i T A RS AD AL OM BI ZT OS I TA SI NYUGELLÁTÁS biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jog­ viszonnyal. a 36. (5) Ha a kérelmező hatósági n yilvá nta rtá sba n sze­ replő adatokat nem igazol. b) az a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy . e lő a d ó -m ű v é sz i tevékenységet fo lytató ké nt. a Tbj. aki a) az öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. pított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szol­ ja n u á r 1 -jé t m eg e lő ző id ő p o n ttó l m e g á lla p ítá s ra gálati idő.összegét a 15. a kü lfö ld i m unkavállaló előadóművészként. a kisszövetkezet tagjaként. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. vagy csatolni kell annak másolatát. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti öreg­ ségi teljes nyugdíjat a jo gosult súlyosan fogyatékos. életév. nap. 5. aki a) a születési évének megfelelő . a közjegyzőként. január 1-je előtt született. § (l) bekezdés a). (3) Öregségi résznyugdíjra az jogosult.ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik -. a kisiparosként. és b) azon a napon. tásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy §-ának (1) bekezdése szerint csökkentett . be kell m utatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot. 14. az ipari szövetkezettagiaként. életév betöltését követő 183. életév betöltését követő 183. valamint c) azon a napon. a 64.

6 2íf 35 57. 1-jétől a Tbj. és 5. a) a gyermekgondozási segély. nélyes alenységet ¡vészként. lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó napján érvényes társadalombiztosítási szabályok juttatás. évben naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.94 38 46.vagy ha ennél a 24 29.) sze­ százaléka százaléka R. illetőleg 1998. janu­ járó jogviszonyból származó jövedelmet (kere­ 37. § szerinti mértékű öregségi nyugdíjra jogosult. ísági) ha az aki a ?nhagáltadően §-a ■ rinti íogvi.-ben meghatározott biztosítással járó (3) A havi átlagkereset megállapítása előtt a jogviszonyból származó . a keresetpótló juttatás. legállapínyi meg- ii.06 34 41. évi III. 30/A § (2) bekezdésében meghatáro­ zott mezőgazdasági őstermelő esetében az éves A 2012. több biztosítással tári években elért keresetet.58 ej a felszolgálási díj 81%-át.48 eseti járadékot. és 5.05 gáló -.85 66 vedelemként kell figyelembe venni: munkanélküli-segély.4 25 szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szol­ igénylőre kedvezőbb. jutalmat és a keresettel.28 42. be okiratot. vér kin tettel : ápolási it-haa jpítható í igazoló (2d) bemeg. jövedelemmel azonos időre járó bal­ (4) Amennyiben a biztosított az (1) bekezdés­ 23 28. viszonnyal is rendelkezik.a (3) bekez­ désben foglalt kivétellel . törvény (a továbbiakban: Péptv.45 (1) Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. a prémiumévek programról és a különle­ minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0. január kell keresetként figyelembe venni.7 csökkentés nélküli bruttó kereset. törvény (a továbbiakban: Rjtv.36 d) hatályát vesztette.kereset. biztosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyugdíjjárulékot. január 1-je előtt öregségi nyug­ 1-jétől 61 százalékát. tárban az egyéni számláján lévő összeget saját ezen időszak alatt kifizetett év végi részesedést. bán. § folyósításának időtartama alatti biztosítással 22 36. jövedelmet a bruttó százaléka százaléka járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési átlagkereset egyes években történő növekedését 20 24. az öregségi nyugdíj összege mel azonos időre járó baleseti járadékot. e rövidebb időnek . a nyugdíj előtti szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi (2) Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik. n ti öregékos. és kizárólag a társadalom­ mélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék. Í3) A Í2) bekezdésben meghatározott nyug­ díj összege: §-a szerinti prémiumévek program. és rendel- z öreg(1) be­ lássál e rész- .92 30.figyelmervkívül kell hagyni. * rinti rehabilitációs járadék és a rehabilitációs 31 20 33 51.14 után kellett fizetni. § bevételének 6 százalékát. 26 37 42. nyugdíjtosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyug­ ellátások (gyermeknevelési támogatás. ha a biztosított kizárólag a társadalombiz­ tése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább dozási segély. a gyermekgon­ bruttó átlagkereset összegétől függ. illetőleg az 1988. .4 31 37. biztosítási Alaphoz átutalták. december 31-e juttatás. a személyi jövedelemadót is tartalmazó. ápolási növelésben részesül. ben meghatározott időszaknak . 1.5 és minden további évre a) az 1988.1 23 ár 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnap­ setet) .nyugdíjjárulék-alapot nyugdíjazást megelőző harmadik év előtti nap­ Szolgálati A h avi bruttó Szolgálati A havi bruttó idő. Ha az 41. a hiányzó időre eső napokra a keresetet. § . jöve­ HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E J J8/A-19. jövedelem havi velési támogatás. h) a szociális igazgatásról és a szociális ellátá­ sokról szóló 1993. li-járadék.kooruniós letek) . jövedelem­ ellátás folyósításával egyidejűleg biztosítási jog­ sítási Alap részére. évi LXXXIV. az álláskeresést ösztönző és a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatár betöl­ juttatás. alapjául szolgáló keresettel. ban érvényes jogszabályok szerint nyugdíjjáru­ 29 35. december 31.) 3-4.5 az egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíjges foglalkoztatási állományról szóló 2004. illetőleg kü­ díjnöveléssel az öregségi nyugdíj a megálla­ lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó pítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet juttatás. a vállalkozói járadék.13. valamint a felsorolt ellátások 32 52. január 1-jétől az 1998. jö­ li-járadék. december 31-ét követően T.a kifizetés idején érvényes függetlenül .25 36 59.82 kötelezettségre meghatározott összeghatárig öszalapul véve a nyugdíjazást megelőző második 21 25. illetőleg kü­ setek. a munkanélkü­ 46.keresetet. átlagkeresetet a tényleges . jövedelemmel.35 átlaga alapján kelj meghatározni.5 tási jogviszony keretében meghatározott összeg alább a felében rendelkezik a nyugdíjszámítás 26 31. évi százaléka.55 38 62. vagy a magánnyugdíjpénztárban díj). Szolgálati A havi b ruttó A h avi b ruttó Szolgálati idő.9 61.84 33 40. 22 26. év átlagkereset képező . január 1-je előtti kere­ §-a szerint prémiumévek program. vállalkozói járadék.04 szeszámított keresetet. jövedelmet. január 1-je és 1996. törvény szerinti munka­ rehabilitációs díjat. § Hatályátvesztette.8 f) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fo~ lék-alapot képező . év á tlagkereset idő. nyugdíjjárulék-köteles szociális 30 naptári napra szolgálati időt szerez. kell meghatározni. § p atálvát vesztette. január (3) Aki 2013. munkanélküli-segély. az öregségi nyug­ CXXII. jövedelmet és 1997. Az öregségi nyugdíj összege i) a Tbj.22-1.65-1. a gyermekne­ 27 44. az járadék és a rehabilitációs ellátás összegét.6 és minden további évre gyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81%-át.a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától 39.75 jáig elért (kifizetett) . szerinti rehabilitációs (2) Ha a biztosítottnak a magánnyugdíjpénz­ szerint a főfoglalkozásban elért jövedelmet. amely után a magánsze­ díjra jogot szerzett. továbbá az Rjtv. nt. a Péptv.72 37 45. a keresetpótló juttatás.8 34. 2008. megállapításra kerülő nyugdíjak esetében (2) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi (1) Az öregségi nyugdíj összege .65 százalék közötti.a kifizetés időpontjá­ 28 34.2 28 39 64. jövedelem alapján 30 36.95 34 56. az abból származó jö­ a következő: b) 1997.leg­ 25 36 43. év á tlagkereset á tlagkereset idő.3 33 54.az annak alapját képe­ átlagkereset meghatározásánál a munkanélkü­ T 20. az igényérvényesítés időpont­ jától függetlenül a 12. az ápolási díj. )an szetó szerv íltatása tástve- aki jtte. a nyugdíj előtti 40 29 47. A nyugdíjnövelés mértéke díjjárulékot. év meghaladhatja. b) amennyiben az a) pontban meghatározott döntése alapján nem utalták át a Nyugdíj-bizto­ prémiumot.62 32 39.7 35 c) amennyiben a nyugdíjjárulékot a biztosí­ szolgálati idő kevesebb. 21.16 39 47.22 százalék g) azon egyszerűsítettközteherviselésihozzá(5) Ha a (4) bekezdés szerinti időszakban az járulás-(ekho-)alap 50 százalékát.38 40 48.65 21 T. jövedelme. a rehabilitációs járadékról szóló 2007. saság tag. ezt az összeget. Keresetként.. január 1-je előt­ vedelem (kereset) és az ellátás együttes összegét ti rendelkezések szerinti. az álláskeresést ösztönző 30 49. 22.15 ellátás összegét.T Á R S A D A L O M B I ZT OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 131 íként. átlagszámítási időnek legalább a fele részére a nyugdíjat igénylőnek nincs keresete. (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert ző havi átlagkeresetnél több nem lehet.26 a keresettel. Ezek alap­ ján. jövedelmek esetén az 1996. 3-4. 1. a havi 27 32.

illetőleg ahhoz hasonló m unkakörben a nyug­ ellátás megállapításának időpontja szerinti . §-ban szereplő rendelkezéseket eb­ ben az esetben nem kell alkalmazni. jövedelm et. §-ának (2) bekezdésében m eghatározott lalkoztatása. m unkakönyvvel. a mellékfoglalkozásból szárma­ zó keresetet is figyelem be kell venni a havi átlagkereset m eghatározásánál. § szerint csökkenteni nem kell. jövedelme volt. erre az időtartam ra a 4.kereset országos átlaga alapján. 22/A § (1) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ közvetlenül ka p o tt borravaló 81 százalékát kell a havi átlagkereset meghatározásánál keresetként.a nyugellátás megállapításának kezdőnapjától folyamatosan visszaszámítva . az a d o tt jogviszony fennállása a la tt érvényes m inim álbért kell figyelem be venni. vagy am ely a la tt a szakszövetkezeti tag 1992. amelyekre a nyugdíjat igénylőnek az (1) és (5) bekezdésekben említett keresete. §-ának (6) bekezdése szerinti foglalkoztatói igazolással. 14. a személyi jöve­ delemadó szabályai szerinti adóalap-kiegészítés együttes összegének m egfelelő .a külön jogszabályban m eg h a tá ro zo tt. jö v e d e le m k é n t f i ­ g ye le m b e v e n n i. Az így kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel. legkorábban a kereset. december 31-e utáni és 1998. illetve az alapjául szolgáló f m e g fiz e tte . azzal. ille tv e a 2012. 1987. elszámolását igazoló bizonylattal. § (1) A Tbj. továbbá az 1987. akinek nyugel­ látása a 83/A-B § szerint szünetel . (2) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ mély kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor is. 13. jövedelem összege egytizenketted részé­ nek 0. 22. jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet be­ nyújtani. (9) H a tá lyá t ve s zte tte . és a 15. jöve­ delm et naptári évenként a T. jövedelm ek (l) bekezdés szerint csökkentett összege és az ezen összegre szám ított. (9) A Péptv. ame­ lyekre nyugdíjalapot képező kereset. amelyet az igénylő szigorított ja v ító -n e v e lő munkában tö ltö tt. §-a (1) bekezdésének a) p ontjában és (4) bekezdésében fo g la lta k szerint csök­ kenteni kell. R. (8) Az osztószám megállapításánál a heti pi­ henőnapokat. ju tta tá so kat keresetként a 15.így különösen a háztartási alkal­ m azottak. jövedelem összegén fe lü l akkor is figyelem be kell venni. akkor a járulékkiegészítés alapjaként számított összeget szintén ezen emelés százalékos arányá­ val megemelten kell figyelembe venni. (2) H a j nyugdíjigénylőt 1997. jövedelem nem volt.a T. akkor ennek összegét a nyug­ díjigénylő nyugdíjazását megelőzően b e tö ltö tt munka­ körében. és ezt követően kell a (3) bekezdés alap­ ján a nyugdíjazást megelőző harmadik naptári év előtti kereseteket a (3) és az (5) bekezdések szerint kiigazítani. naptári évben elért.ha tényleges jövedelem m el a nyugdíjigénylő nem ren­ delkezik . erre az időszakra keresetként ezt az összeget kell figyelem be venni. (6) A kereseteket naptári évenként kell megha­ tározni. jövedelem m el azonos időre baleseti rokkantsági nyugdíj já rt. január 1-je e lő ttfő fo g lalkozásában a teljes (törvényes) m unkaidőnél rövidebb időben foglalkoztatták. A felszolgálási díj. (8) A (7) bekezdésben fo g la lta k a t kell alkalm azni az átlagszámítási időszaknak arra a tartam ára nézve is. jövedelemre vonatkozik. § rendelkezé­ zóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a seinek m egfelelő alkalmazásával kell számításba venni. 22. baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. 30/A § (2) bekezdése s z e rin ti m ezőgaz­ dasági ő s te rm e lő esetén . Többszöri béremelés esetén a prémiumévek programba tör­ ténő bekerüléskor. illetve annak megszűnésekor érvényes bér közötti százalékos arány veendő alapul.nyugellátását ként figyelem be venni.a n n a k a b e v é te ln e k a 6 sz á za lé k á t k e ll k e re s e tk é n t. jövedelem esetében a keresetek. § -á n a k (1) bekezdése szerint m egállapodást kötő személy e minőségben e ltö ltö tt ide­ jére a nyugellátás megállapításánál az az összeg számít keresetnek. §-ának (3) bekezdése vagy 50. ha arra a jogosult­ ságot korábban.lehet igazolni. december 31-ét követően m egállapított baleseti já rad é kot. ha a naptári évre szám ított kere­ se tjö ve d e le m ezzel a járulékfizetésifelső határösszeget m eghaladja. fokozatú baleseti járadéknak m egfelelő összeget kell figyelem bevenni. keresetként . | ennek hiányában más egykorú o kira tta l . 4/A §-a szerinti prémiumévek programban részt vevő biztosított esetében . Az adó. 47. jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést meg­ előző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. részmunkaidőre szóló munkabérét emelték. (4) Ha a havi átlagkereset m egállapításánál fig ye ­ lem be vehető keresettel. §-a alapján aT. §-a (l) bekezdésének a)-b) p o n tja ib a n m egh a tá ro zo tt kereset (jövedelem ) m egállapításánál a baleseti já ra d é k o t a n y u g d íjjá ru lék-köteles kereset. (3) AT. § szerint csökkenteni kell. szem élyijövedelem adó-bevallással .a hiányzó időre érvényes. illetőleg az (5) bekezdés szerinti időszak alatt elért és a (6) bekezdés szerint növelt keresetjövedelem együttes összegét el kell oszta­ ni az átlagszámítási időszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával. A növelést meg­ előző naptári év előtt elért keresetet. ténylegesen kifizetett kereset mellett a nyugdíjjárulék-. (3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal. decem­ ber 31-e utáni idő p o n ttól elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló b ruttó kereset. jövedelme alapján kell a (3) bekezdés alkalmazásával növelten figyelembe venni. Ha a növelés iránti kérelem több nap­ tári évben megszerzett keresetre. § (l) bekezdés i) p o n tjá n a k a lk a lm a z á s á n á l . illetve nyugdíj-biztosítási járulék-kiegészítés alapjaként számított összeget is figyelembe kell venni. (7) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet úgy kell meghatározni. a kereset (jövedelem ) kifizetését. 15. külön jogszabályban általánosan meg­ határozott minimálbér harmincadrészét kell fi­ gyelembe venni azokra a naptári napokra. § (1) A havi átlagkereset meghatározásánál az 1987.I sen a Tbj. bérszámfejtési.a Nemzeti M unkaügyi H ivatal által közölt . (2) Az (1) bekezdés szerint kiszámított .a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapításá­ nál a részmunkaidőre megállapított. január 1-je előtti legközelebbi időszak keresete. A nyugdíj-biztosítási nyilvántartásban nem szereplő keresetre (jövedelemre) vonatkozó adatokat a foglalkoztatónak. hogy e keresetet a 15. (11) A havi átlagkereset meghatározása során a kere­ seti (jövedelm i) adatokat a nyugdíjbiztosítás nyilvántar­ tása alapján kell számításba venni. (5) A Tbj. egyéni gazdálkodók . va la m in t a m egváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló rendelkezések alapján járó.a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően . Az 1992. 13. am ely után n y u g d íjjá ru lé k o t. Ha a prémiumévek programba történő belépése és munkaviszonya megszűnése közötti időszakban a biztosított prémiumévek programhoz kapcsoló­ dó. kereset. a növelés cjsszegét naptári évenként kell meghatározni. a m e ly b e v é te l 20 százaléka u tá n a m e z ő g a z d a sá g i ő s te rm e lő a n y u g d íjjá r u lé k o t (7) Ha az 1992. illetve jogutód­ jának az egykorú m unkaügyi.5 százalékával növelni kell. ja n u á r 1 -jé t m egelőző id ő sza kra n y u g d íj-b iz ­ to s ítá s i és n y u g d íjjá ru lé k o t fizet. és el kell osztani 12-vel. de legfeljebb a nyugdíjjárulék-fizetési felső ha­ tárösszegének figyelembevételével kell meghatározni. a személyi jövedelem adó m egállapításához a fo g la lko zta tó által kia d o tt igazolással.így különö. könyvelé­ si nyilvántartásai alapján k iá llíto tt írásbeli igazolásával. december 31-e u tá n i id ő p o n ttó l elért (kifizetett) n yugdíjjárulék alapjául szolgáló b ru ttó keresetet. A havi átlagkereset meghatározása R. (10) Ha nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset figyelem bevételét írja elő. (6) Az öregségi nyugdíj összegének m eghatározá­ kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt fog­ sánál a T. illetve egyéni vagy társas vállalko­ ellátásokat. február 2 9 -é t követő ilyen időszakra keresetként .esetén a járulékalapul szolgáló jö ve de lm e t az e lért jö ve de le m tő l függetlenül konkrét összegben á lla p íto ttá k meg. hogy az (1) bekezdés.a 2009. a munkaszüneti napokat és a sza­ badnapokat is figyelembe kell venni. március 1-je e lő tt hatályos jogszabá­ lyok egyes személyek .keresetet. ja n u á r 1-je e lő tti időre eső keresetkiegészítést csökkenteni kell a személyi jövedelem adó e keresetekre eső képzett összegével. m árciusl-je előtttársadalom biztosítási já rulé ko t fizetett. jövedelem mély . A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe.ideértve azt a személyt is.132 T Á RS AD ALOM BI ZTOS ÍTÁ SI NYUGELLÁTÁS delmet az 1988. illetőleg a fogyasztótól T. és a (7)-(8) bekezdés alkalmazásánál e naptári napok is osztószámot képeznek. azóta megszűnt rokkantsági. 34. 22. nyugdíjjárulék-alapot képező . A 39. Ha ez sem áll rendelkezésre.

ebben az jogviszonya alapján nyugdíjjárulékot fizetett. évben a kereset 20 százalékát. 5 sel. Az így kapott napi átlagkeresetet meg kell bekezdés c)-e) pontja szerint levonni. jövedelme volt. de leg­ feljebb 1 6 080 forintot. ?el. 16. egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel (2) A mezőgazdasági szövetkezeti tag 1993.nem tag átlagkeresetének kiszámításánál is az 1993. fe je ze t (5) Az éves szintű keresetekhez tartozó adó . és az erre eső. 108 000 forintot. amely alatt a mezőgazdasági szövetkezeti tag nem amelyekre a biztosítottnak keresete vo lt. és el kell osztani 12-vel. de legfeljebb kezdésben felsorolt.aT 22. e pénzt nem kapott. 3 ej házastársa.előtti naptári évekre vonatkozóan. majd zószámok hatálybalépéséig . valamint . ¿>2004-2007. . és nyvelévelni.nem kiegészítésként-fize­ utáni id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti járadék.yüttes seinek alkalmazásával . zetett) és 1 . jöve­ (3) bekezdés b) pontja szerint szám ított keresetből a (3) decem delme volt. az a d o tt évben h a tá ­ tes összegét el kell osztani az ez idő alatt biztosításban R.aT 22. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ a)a naptári évben elért (2010. :em élyl nyugdíjjárulék-köteles egyéb keresetet. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában említett e jl9 9 8. 5 a) gyermekgondozási díjban. évben a kereset 1 százalékát.nem kiegészítésként . §-a.-ben biztosítottnak minősülő sze­ vábbá igénylőnek keresete. hogy az osztószám megállapításánál a 40.(3) be­ szorozni 365-tel. évben 2400 fo rin to t. szülője. december 31-ét követően az adott nap­ z ti időnek számít. 60 000 forintot. amelyekre az igénylőnek az egyidejűleg személyek esetében megfizették.T Á R S A D A L O M B I Z T OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 133 f) 1999-2001. 5 almazni koztatásáról és a szociális ellátásról szóló rendelkezések nézve is . § (6) be­ (3) a (2) bekezdés szerinti keresetet a következők sze­ iőszakra r i n t kell m egállapítani: gj2002.jé t m egelő­ m unkakeresetet egyhavi keresetnek kell tekinteni. §-a szerint számított arányosan elismert T A szolgálati idő kezdés c) pontja szerinti . keresetkiegészítés összegét el kell osztani a biztosítás­ ag 1 9 . nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták.meghatározása során az adott :entett szolgálati idő alkalmazása esetén a naptári évi kereset­ évben elért kereset alapján kiszám ított adó összegéből f jöve\ T. 0^1991. gyermeke temetése miatt volt ban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával.ugyanarra az időtartamra ezt a keresetet kell rész) és év végi részesedés összegét. ) évente legfeljebb 36 000 forintot.ha munkanap-jóváírás ni. ha erre az időszakra az előírt d) 1997. 23-36/G § 0^1988-1990. járulék IV. amely után egyéb biztosítással járó f)a z így kiszá m íto tt összeghez hozzá kell adni az nak (6 ) adott naptári évben e lé rt. amelyekre tfizetett. 5. nyugdíjat igénylőnek figyelembe vett keresete.azok a napok nem vehetők figyelembe. évben 10 százalékot tnek a) le kell vo n n i.az zően elért kereset esetén a szorzathoz hozzá kell adni a forintot a nyugI) 2 011. és . ében a (2) A . /7J2003.előleget kell megállapítani. d) az egy napra eső adóösszeget meg kell szorozni elem re) a biztosításban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával. .nem kiegészítésként . tényleges ke­ lásával.meg kell határozni az így kiszám ított 'oznl. hogy az átlagszámítási ánál az rint éves szintre szám ított keresetből időszak alatt elért . napját követő időtartama szolgála­ lék címén levont összeg 25 százalékát. továbbá az átlagszámítási. isátlaga 6 4 figyelembe venni a személyi jövedelemadó összegének c) majd . §-ának (2 bekezdése szerint figyelembe veendő 5 ) T. és 2010. majd távol. azzal. továbbá a nyu g d íjjá ru lé k és a m agánetekre fennállt több biztosítási jogviszony mindegyikében volt (21 A Tbi. §-ok rendelkezéseit kell meg­ 7.a (4 )-(5 ) bekezdésben fo g la lta k fig y e ­ megállapított kereset 1 százalékát.biztosítással járó e) ezzel az összeggel kell a naptári évi. (1) A Tbj. A z nyugdíjrendszer keretében . kiegészítésként . december 31-e b) keresőképtelen volt. arányosítás nélkül mély biztosítással járó jogviszonyának 1997. §-a .a tárgyévet megelőző évi (ülönö. évben az egészségbiztosítási és nyugdíjjáru­ aleseti december 31. de lembevételével . (2)bekezdése szerinti kereseteket a 2 számú melléklet. jöve­ . ja n u á rl-je atárgyévi szorzószámok hatálybalépését követő tizedik vetését. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-kia biztosítottnak keresete vo lt.1 nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok figye­ számításba venni. b) 1994. január 1-je nem haladhatja meg a szövetkezeti tagsági jogviszony tosítási előtti keresetet Isfigyelembe kell venni . de legfeljebb 8 segélyben részesült.keresetnek a 1 .fize­ olgáló keresete. azt a keresetet kell resetet csökkenteni. említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási ogszabáási alkalékalapui ereset kiszámításánál a (4)-(5) bekezdésben foglaltakon felül további. naptári évre szóló összegét. január b)az egy napra eső keresetet meg kell szorozni 365gkereset :a nyugmegállapított kereset17százalékát. ja n u á r 1-je e lő tti időre kifiz e te tt inkában ségét teljesítette. a személyi jövedelem adóról szóló törvény HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . 50 400 fo rin to t. ja n u á r 1 -jét m egelő­ i kell. te legfeljebb 108 000 forintot.fize­ amelyeken a tag zően elért kereset esetén az a d o tt évben kifize te tt adó­ esetként tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. de 0 R. hanem egyéb . az a d o tt évben hatályos adótábla szerint í a k re e (6) A (l)-(5) bekezdés alapján meghatározott nap­ tószám. vehető szolgálati idő naptári napjainak száma. 37. továbbá a JV szerint szükséges napok száma z 2 m egállapított adóösszeget. az osz­ összegre eső. a z k e re s e t. kell figyelembe venni. . de legfeljebb Iszóló tári éven belül egyidejűleg fennállt több biztosítási jog­ ^3 200 fo rin to t. de legfeljebb szítést tők figyelembe.ha az 1988.fizetett tagdíj együttes összegének 1. 3 időtartamát. d) hatósági idézés alapján állampolgári kötelezett­ alapjánjáró. évben a keresetlS százalékát. ?sségű (3) A 1996. 39. de éven­ tés nélküli szabadságon volt. vala m in t az át­ esetben a nyugdíj-megállapítás ügyintézési határideje tó által lagszámítási időszak a la ttfo ly ó síto tt és1988. (4) Az a d o tt évben elért. A naptári évenként figyelembe lembevételével . 92 X)2008— 2009. kell levonni. ja n u á r i. fe je ze t előtti id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti já rad é k a d o tt munkanapon jár le. (3) A átlagszámítási időszaknak arra a tartamá­ z D gutódöen foglalt szorzószámok figyelembevételével kell nö­ ra. évben a kereset 1 százalékát. évben a keresetlS százalékát. § ÍV bekezdés t) pontiában ) nyugdíjrendszer keretében . de legfeljebblSl 200 1-je előtti szolgálati idejének minden 30 napjára eső tel (szökőévben 3 6 6 -ta l). nem történt . továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ jövedelemmel azonos időre já ró és 1987. k) 2010. illetve utáni viszony esetén osztószámként csak azok a napok vehe­ a 38.azokata napokat. Atárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szor­ a szövetkezetben. majd ezt el kell osztani 365Ivántartel (szökőévben 366-tal). évben évente 12 000 fo rin to t. de betegségi segélyt. azzal az eltérés­ je getlenül 2 százalékát. tett tagdíj együttes összegének 25 százalékát. va la ­ m i n t a m egváltozott munkaképességű dolgozók fo g la l­ cjjogszabály alapján kötelezően engedélyezett fize­ tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát.a T 1 . továbbá . § hez tartozó osztószámként . nyugdíjrendszer keretében . illetőleg a keresettel. évben 3000 fo rin to t. összjövedelmet csökkentő tételeket és adóked­ v e z m é n y e k e t figyelmen kívül kell hagyni. táp­ imálbért :eni k ll. amelyekre a lyos adótábla szerint m eg á lla p íto tt adóösszeget kell a Hatályát vesztette. t. tári évi kereseteket. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-ki­ 1988. § (6) bekezdése szerint számított együt­ 5 Hatályát vesztette.jogviszony keretében dolgozott. óvbon a kereset 20 százalékát. az 1998. § (1 A öregségi nyugdíj alapját képező át­ ) z H atá lyá t ve sztette. 1 § (1 A14-16. január 1-je előtti időszakbaij elért kereset kivé­ naptári évben kifiz e te tt adóköteles ju ta lo m (ju ta lo m ­ lemzeti egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel telével . illetve e rendelet 14. §-ának . amelyekreaz b) 1993. cjl995. január szerinti. a dóalapot nem képező.szeR. 18/A-28/B § it csöktöltött azoknak a napoknak a számával. évben a keresetlS százalékát. továbbá a nyugdíj­ felelően alkalmazni a volt mezőgazdasági szövetkezeti járulék és a magánnyugdíjrendszer keretében . de legfeljebb 1 5 első h a200 forintot meghatározásánál is. gyermekgondozási kötelesjutalom és adóköteles év végi részesedés nélküli) lem re n >zott. §-a (7)-(8) bekezdé­ . a (3) bekezdés b) pontja sze­ lagkeresetet úgy kell kiszámítani.

gumőkóros megbetegedés esetén két évet . jú nius 1-jétől időként figyelem be venni.biztosításban tö ltö tt idő. jogtanácsosi. a közszolgálati jogviszony. de­ cember 31-éig vehető figyelem be. feltéve. ille tő le g a kisiparos. de­ cember 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.a 43. Az 1998. ha az akkor hatályos rendelkezésekkel e llentétben a m un ká lta tó a dolgozó m unkaviszonyát erre az időszakra m egszüntette. va la m in t az az idő. amelyre a Szolidaritási Alapból. akinek a gyerm eke a 18. am ely a la tt a b iztosított ja vító-n eve lő m unkát vagy szigorított ja v ító ­ nevelő m unkát végzett. illetőleg az egyéb címen szerzett szolgálati id ő t követó kórházi ápolás alapján összesen egy évet . b)a szülési szabadságnak és ej a gyermekgondozási díj.akkor is. illetve a gyermekgondo­ zásisegélyfolyósításának időtartam át. a megbízás a lap­ ján. 32.szolgálati . a kisipa­ rosnak. továbbá a szö­ vetkezeti tagként . amely alatt a) a b iz to síto tt szerződéses üzem eltetésű üzlet ve­ zetője vo lt. az alkalm i fizikai m un ká t végzőként. feltéve. illetőleg a napi 9 fo rin to t elérte. ja n u á rl-je e lő tt. § A rendszeres és személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszony alapján biztosítottként m unkában tö ltö tt id ő t legkorábban 1963. ha erre az idő­ szakra nyugdíiiárulékot fizetett. (3) Szolgálati időként kell figyelem be venni a mezőgazdasági szövetkezet tagjának. (5) Az egységes anyasági segélyben részesült nőnél szülési szabadság címén a) 1962. (4) A biztosítással járó jogviszony 1998. december 23-át követő szülés esetén száz­ negyven napot kell figyelem be venni. ha a bedolgozó keresete a havi 220 fo rin to t m eghaladta. továbbá azt az időt. napját megelőző időtartamát az 1997. Az 550 napi növelésre az az anya jo g o su lt.az egyszeres számításra te kin te t nélkül . a mezőgazdasági szak­ csoport ta g já n a k. Amennyiben az 1968. a naptári év hátralévő tartam a munkavégzés nélkül is szolgálati időnek számít. hogy erre az időre a n yu g d íjjá ru lé ko t m egfizette. a gazdasági társaság ta gjának segítő család­ tagja b izto síto tt vo lt. 30. R. a közalkalm azotti jogviszony.lehet szolgálati időként figyelem bevenni. va la m in t a tanulószerződés alapján szakképző iskolai ta n u ló ké n t. b) megelőzően azért kapta. és az erre előírt mértékű já rulékot m egfizette. de legfeljebb ]k h ó n ap o t lehet szolgálati időnek tekin te n i. a terhességi-gyerm ekágyi segély. ille tő le g gondozása vagy saját lakás m agánerőből tö rté n ő építése céljából kapta. (7) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a neveIőjelöltnek1962. a vállalkozásjellegű jo g viszo n yb a n . b jl9 6 2 . A biztosítás megszűnését. a ta n ító je lö lt. a bedolgozóként. R. szolgá­ lati időként nem lehetfigyelem be venni a biztosításban tö ltö tt időnek a harm inc napot m eghaladó azt a ta rta ­ m át. jú n iu s 1-je e lő tt e ltö ltö tt idő akkor vehető szolgá­ lati időként figyelem be. 31. R. (2) Szolgálati időként kell figyelem be venni a szolgá­ lati idő ala tt vagy az ezt követő harm inc napon belül kez­ d ő d ött kórházi ápolás idejét is. az ösztöndíjas aspi­ ránsként és ösztöndíjas do kto rjelö ltkén t. az egyéni vállalkozó.a kapott ösz­ töndíjra te kin te t nélkül . gazdasági munkaközösség. az egyéni gazdálkodónak. A tartós betegséget. január 1-je előtt született gyermeke (gyermekei) tartósan betegnek. a m unkaviszonyban nem álló előadóm űvésznek. azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye .egykori o kira ti bizonyíték alapján . a baleseti táppénz. a növelés gyerm ekenként 550 naptári nap. hogy erre az időre utána já rulé ko t fizettek.ta rtó sa n beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerm ek esetén tiz e n ke ttő évesnél . § (2) bekezdés a)-b) pontok szerinti okiratok (igazolások) alapján sem állapítható meg.ipari és mezőgazdasági szövetkezeti tag ké n t . a kiem elt minősítésű szakérettségis kollégium ban tö ltö tt id ő t . az ügyvédi. ille tő le g a fogyatékosságot a családi pótlékról szóló jogszabályok rendelkezéseinek m egfelelő alkalm azásával orvosi igazolással kell bizo­ nyítani. egyéni vagy társas vá lla lko zó kén t. a magánkereskedő. valam intaz az időtartam is. az egyéni vállalkozónak. § (1) Szolgálati időnek számít a munkaviszony. a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője közeli hozzá­ tarto zó ja.annyiszor 365 nappal növelni kell.a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által beszerzett . vagy az okiratok (igazolások) hiányában. a sz o lg á la ti viszony. jú liu s 1-jé' a b iz to s íto tt a szabadságot 1992. (8) Szolgálati időnek számít az az idő. hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot m egfizette. 33. b) halála esetén a hónap első napjától az elhalálozás napjáig e ltelt időt. szolgálati idő azonban legfeljebb 1992. ha ó ja b iz to s íto tta t három évesnél . § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni a) a tá p pé n z (betegszabadság idejére folyósított juttatás). amely a la tt a nyugdíjigénylő ápolási díjban részesült. ej a b iz to síto tt a fizetés n é lküli szabadságot közeli hozzátartozója o tth o n i ápolása. a m un kanélküli-segély és az átmeneti m u n k a n é lkü li-já ra d é k folyósításának ide jé t. R. a képzési tám ogatás és pálya­ kezdők m unkanélküli-segélye folyósításának ideje. hogy tartós k ü lfö ld i szolgála­ HVG 1T B . illetőleg gyermeknevelési tám ogatást kapott. Nevelőjelölt az óvó n ő je lö lt. a gazdasági munkaközösségi tagsegítő családtagja. § A gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ké n t e ltö ltö tt id ő t legkorábban 1975. § (1) Ipari szövetkezet bedolgozó ta g ja ké n t 1968. feltéve. ha tagsága ez idő a la tt isfe n ná llt.K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE to t teljesítő nemzetközi szervhez tagként vagy m unka­ társként k ik ü ld ö tt. feltéve. a magánkereskedő. március 1 -jét lehet . am elyre nézve az igénylő szolgálati idő megszerzésére m egállapodást kö tö tt. 29. az általános iskolai és kö­ zépiskolai tanárjelölU 'G yakorlóév címén a ténylegesen le tö ltö tt id ő ta rta m o t. (6) Szolgálati időnek számít az az idő. (3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik. illetőleg a kártalanítási se­ gély. (10) Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati ide­ jé t . ille tő le g a M un ka erő -p ia ci A lapból nyugdíjjárulékot fizettek. illetőleg kü lfö ld i ösztöndíjas ta n u lm á n y ú to n részt vevő házas­ társával kü lfö ld ö n ta rtó zkod jé k. (2) Szolgálati időnek számít a katonai szolgálatban és polgári szolgálatban e ltö ltö tt idő. ha ezt megelőző naptári hónapban szolgálati időt szerzett. a magánkereskedőnek. (4) Szolgálati időként kell figyelem be venni az átkép­ zési tám ogatás. március 1-jétől szolgálati időnek számíta m u n k a n é lkü li-já ra d é k . jú nius 30-a e lő tt oktatási-nevelési in ­ tézményben e ltö ltö tt idejét (gyakorlóévét). b)a biztosítása szünetelt. az ideiglenes rokkantsági nyugdíj és az időleges rokkantsági járadékfolyósításának. b) a kisiparos. a választott tisztségviselőként. az ipari szakcsoport ta g já n a k. ha intézeti kezelésének a kezdetekor biztosított volt. (9) Ha a kisszövetkezet tagja az a d o tt n a ptári évre e lő írt legm agasabb já ru lé k a la p n a k m egfelelő n yu g ­ d íjjá ru lé ko t m egfizette. feltéve. (3) Ha a biztosítás ténye. illetőleg az előírt nvugdíiiárulékot megfizette. illetőleg a biztosí­ tással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiak­ ban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) nyilvántartásaiból megállapíthatók. (6) A m unkaterápiás intézetben kezelt alkoholistá­ nak ezt az idejét szolgálati időként kell figyelem be venni. (2) A bedolgozói jogviszonyban e ltö ltö tt időt egykori okira ti bizonyíték alapján lehet szolgálati időként figye­ lembe venni. a sz a k m u n k á s ta n u ló -v is z o n y alapján. illetőleg a foglalkoztató megszűnése miatt nem bizonyít­ ható. decem ber 2k-e e lő tti szülés esetén nyolc­ vannégy napot. illetőleg ezt megelőzően társadalombiztosítási já rulé ko t fize tett. (5) A fizetés n é lküli szabadság harm inc napot m eg­ haladó tartam a szolgálati időnek számít. a m e lya latt a)a b iz to síto tt m unkabérben (díjazásban) nem ré­ szesült. a gyógykezelési járadék. ille t­ ve fogyatékosnak m inősült(ek) (m inősülnek). 1991. a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell. a gazdasági munkakö­ zösségi tag és a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője házastársának ojszülése esetén a szülése napját magában foglaló hónap első napjától a szülést követő negyedik hónap utolsó napjáig. életévét megelőző id ő p o n ttó l tartósan beteg vagy fogyatékos (volt).fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén ille tte meg. vagy a házastárs után társadalombiz­ tosítási já rulé ko t fizettek.m T Á R S A D A LO M B IZ T O S ÍT Á S ! NYUGELLÁTÁS ideje szolgálati időnek számít. az egyéni v á lla l­ kozó. kü lfö ld ö n m un ká t vállaló. (k) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a szakérettségire előkészítő tanfolyam on. ja­ nuár 1. ja n u á r 1 -jé t m egelőzően s z e rz e tt sz o l­ g á la ti id ő R. ahány gyermeke született 1968. hogy a díj vagy támogatás után nyugdíjjárulékot fize tett.

március 31-éig a tá rsa d a lo m b iz to ­ sítási és n yu gdíjjárulékot. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. R. rulékot it nőnél í nyolcín száz- a kisiparosként. az egyéni gazdálkodó. nő nyolc m unkanapot teljesített. nő száz m un­ kanapot teljesített.) ve tt részt. b) m unkaviszonyban á llo tt. ja n u á rl-jé tő l nyugdíj-biztosítási járulékot fizettek. h)a szövetkezet hozzájárulásával közép. az egyéni vállalkozónak a házastársa 1992. vagy egész napos tanfolyam on (iskolán. továbbá a ha­ difogságban tö ltö tt időt. ej háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fia ta la b b beteg gyerm ek ápolása m ia tt a munka végzése alól mentesítést kapott. ja n u á r 1-jétől.vagy felső­ fokú oktatási intézm ény nappali tagozatán ta n u lt. és a tag közös munkával százötven.az a nap is. R. táppénzben. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. és az előírt társadalom biztosítási já rulé ko t legké­ sőbb 1992.jé - . 36. 38. nő hét m unkaegységet te lje síte tt. terhessége vagy szülése. továbbá 1988. december 31-ét követően e ltö ltö tt időnek azt a tartam át. az ipari szakcsoport tagjaként. R. jú liu s 1-jétől 1988. amely a la tt a tag 1960. (3) A term előszövetkezeti tag 1966. 1996. március 1-jét megelőzően a lakóhelye (telephelye) szerint illetékes társadalom biztosítási igazgatási szervtől kérte. nő száz m un kanapotteljesített. 38.az bán nem 3 magánlunkakövezetője n foglaló k hónap lalálozás ila ti időt ' ztosítási J alombizjzátképtmeneti :ovábbá . ja n u á r 1-jétő l az előirt n yu g d íjjá ru lé ko t. v a la m in t az egyéni vá lla lko zó kén t e ltö ltö tt időnek azt a ta rta m á t. amelyen a mezőgazdasági szö­ vetkezeti tag a) betegségi segélyben. :össég. to ­ vábbá katonai szolgálata vagy tan folya m o n részvétele m ia tt közös m unkát nem végzett. a gazdasági m unkaközösség ta g ja és a szerződéses üzem eltetésű ü zle tve ze tő je házastársának. amelyre a tag nyugdíjjárulékot és amelyre utána társadalom biz­ tosítási járulékot. ha a tagság egész éven át fe n n ­ á llo tt. m unkanapokra ke lle tt átszám ítani. am elyre a gépjárm űvezető-képző m u n ­ beszámításának feltételei több jogcím en is fen ná lln a k.(bevenni őlyósított lanítási spgykezelésj íz időleges tól lehet szolgálati id ő kén t figyelem be venni. * (7) Termelőszövetkezetnél 1966. C>naptári évből annyiszor harm inc nap. és a tag közös m unkával százötven. b)a honvédelm i m unkaszolgálatban. továbbá e jogviszony alapján táppénzben (baleseti tá p ­ pénzben) részesült. edzőtáborban stb. január 1-je e lő tti szolgálati idejének a számításánál fél m unkaegységet kell figyelem be venni m inden olyan m unkanap után. kivéve. (3) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be venni a gaz­ dasági munkaközösség. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . § Szolgálati id ő k é n t kell fig ye le m be ve n n i a kisiparos. ha rokkantsági nyugdíjat álla p íto tta k meg. 1996. R. összesen legfeljebb öt év számítható be. R. ahányszora tag közös m unkával tíz. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. Ezvonatkozik az egyéni vállalkozó havi átlagkeresetének meghatározására is. nő hét m unkaegységet teljesí­ te tt. zösség js gánkereskedőnek. árulékot számít a s pályaJeje. am elynek utólagos já rulé kfize té s mellett történő beszámítását a mezőgazdasági szövetke­ zet tagjának a közös m unkában részt ve tt családtagja. ja n u á rl-jé tő l kez­ dődően pedig a nyugdíj-biztosítási és n yu gdíjjárulékot megfizette.m unkaráfordításnak a mezőgazdasági szövetkezet vezetősége által m egállapított hányadát kell figyelem bevenni. (9) 1992. (4) M unkanapokon Iegkésőbb1992. R. cja tagsági időnek annyiszor harm inc napja. R. 42. amelyre a m unkaviszonyban nem álló előadó­ művész 1975. ja n u á r 1-je e lő tt fe n n á llo tt tagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ejaz első belépés teljes naptári ¿ve. ' d)a tagsági időnek annyiszor harm inc napja. 1975. a m elyre u tá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i já ru lé k o t fizettek. (5) M unkanapnak számít az a nap is. ha a szolgálat nem nyugállo­ mányba helyezéssel szűnt meg. M inden olyan m un ka mennyiséget. HV G | T B . ha a tagság naptári éven át nem á llo tt fenn. február 2 9 -é t követően szolgálati időként kell figyelem be venni a szövetkezeti tagként biztosítás­ ban tö ltö tt időt. ille tő le g az egyéni vállalkozó 1991. §-b a n e m líte tt szervek hivatásos vagy továbbszolgáló állom ányában tö ltö tt időt. de legfeljebb a tagsági idő naptári ta rta m a . amely a la tta családtag biztosítása m un ­ kamegállapodás alapján fe n n á llo tt. eja deportálásban tö ltö tt időt. 'Olt. va­ slapból. 37. m agánkereskedőként kötelező b iz to ­ sításban. ahány­ szora tag közös m unkával tizenhárom . kaközösségtagja a reá irányadó járulékfizetési kötele­ zettségnek eleget te tt. december 31-ét követő szolgálati idejénekszámításánál közös munkával teljesített m unkanapként a) a személyesen teljesített m unkanapokat és b) m eghatározott terület családi vagy egyéni művelé­ se címén a terület megműveléséhez szükséges . ej szülési szabadságon vo lt. vagy egyéb jogcím en is b iz to síto tt v o lt. a szakszövetkezet tagja. december 31-éig a társadalom - jog sza b á lyba n b iz to s íto tt vagy a vezetőség á l­ biztosítási és n yu g díjjárulékot. ahány­ szor a tag közös m unkával tíz. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. § A mezőgazdasági szövetkezeti ta g közös m unkában részt vevő családtagja szolgálati idejének a számításánál a 40. (4) A T. melyen a m e­ zőgazdasági szövetkezeti ta g szerződéses ü ze m e lte ­ tésű üzlet (egység) vezetőjeként az üzletet (egységet) üzem eltette.m unka­ napokban kifejezett . szeptem ber 30-a után öregségi vagy m unkaképtelenségi járadékban részesült. december 31-e után fennállotttagságalapján szerzett szolgálati időnekszámít ó ja teljes naptári év. decem ber 31-ét követően a gazdasági társaság term észetes szem ély ta g ja házastársának azt az id e ­ jé t. vagy munkavégzés nélkül a mezőgazdasági szövetkezettől díjazásban részesült. gyerm ekgondozási segélyben részesült. 41. nő nyolc m unka­ napot teljesített. a mezőgazdasági szakcsoport tagja. január 1-jétől 1991. g jn é p i ülnöki tennivalókat végzett. az ip a ri és szolgáltató szövet­ kezeti szakcsoport (a továbbiakban: ipari szakcsoport) tagjaként e ltö ltö tt id ő n e k azt a ta rta m á t. R. am elyre a társadalom biztosítási já ru lé k . va la m in t am elyet a mezőgazdasági szö­ vetkezet a tagjával kö tö tt külön megállapodás alapján közös munkavégzés címén m unkanapként köteles v o lt nyilvántartásba venni. amelyre a kisiparos 1962. amelynek mérése nem m unkanappal tö r­ té n t. 1989. R.a heti pihenőnapok k i­ vételével . Az 1988.i díjban t kapott. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni lekgondo- li a szolgabelül kez?szűnését. ja n u á r 1 -jé tő l a nyugdíj-biztosítási já ru lé k és a n yugdíjjárulékfizetése m egtörtént. m intha a szolgálati idő figyelem bevételét nem kellene korlátozni. §-a (2) bekezdésének alkalmazása eseté­ ben a havi átlagkeresetet úgy kell kiszámítani. a m a­ tal engedélyezett ta n u lm á n y i szabadságon v o lt. d) gyerm ekgondozási d íjb a n . őt követó imőkóros tüdőként ii a mezösági szaka kisipaIkozónak. nő nyolcvan munkaegységet teljesített. de­ cember 31-éig a társadalom biztosítási já ru lé ko t. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. április 1-jétől 1995. 35. és a ta g közös m unkával legalább százhúsz. decem ber 31-e után fennállotttagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ó ja teljes naptári év.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . § (1) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni azt az id ő ta rta m o t. de legfeljebb a tagsági idő tartam a. 1996. 1 . és azt m egszüntették. (2) A termelőszövetkezeti tag 1967. ille tve a magánkereskedő 1970. ö jkórházi ápolás ala tt állt. § Szolgálati időkéntfigyelem be kell venni a 38. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . ha a tagság az egész naptári éven át nem á llo tt fenn. továbbá gazdasági társaság ta g ja ké n t 1988. 39. § (4) bekezdését kell alkalm azni arra az időtartam ra. vagy ipari szövetkezet tagja volt. baleseti tá p ­ pénzben részesült. december31-éig tízórás m unkanapot kell érteni. va la ­ m in t a honvédség (folyam őrség) sorozott állo m á n yú tagja első tényleges és tartalékos szolgálatának az idejét. j) ille tő le g tagságának fennállása a la tt m u n k a v i­ szonyban á llt.R E nolistá? venni. § (1) A mezőgazdasági szakszövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : szakszövetkezet) 1970. § Szolgálati időként kell figyelem be venni azt az időt. am elyneksorán a) keresőképtelensége. 34. f) katonai szolgálatot teljesített. illetőleg betegszabadságon vo lt. ille tő leg a kisiparosnak. (2) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be ve n n i a gaz­ dasági munkaközösség. 4 0 . § (1) A mezőgazdasági (halászati) te rm e lő szövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : term előszövetkezet) 1967. ha a tagság egész éven á tfe n n ­ á llo tt. jú n iu s 30-a után társadalom biztosítási járulékot fizetett. i) 31-ét követően e ltö ltö tt időnek az a tartam a idő. bjm in d e n további teljes naptári év. az egyéni vá lla lko zó . § A szolgálati idő számításánál figyelem be kell venni ó ja fegyveres erők és a fegyveres testületek. decem ber s z o lg á la t i (2) Ha a szolgálati idő (l) bekezdés szerinti utólagos (6) M unkanapnak számít . a m agánkereskedő. nő nyolc m unkanapot teljesített. (8) Nem lehet szolgálati id ő kéntfigyelem be venni a termelőszövetkezeti tagként e ltö ltö tt azt az időt. december31-éig m egfizette. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap.

45. amelyre űjállam közi egyezmény alapján kü lfö ld i alapítvány­ ból. 4 8 . szolgálati időt megállapodás alapján szerezhet. amely alatt a) a tag öregségi vagy m unkaképtelenségi já rad é k­ ban részesült. október 25-e e lő tt az erre fe ljogosított szerv engedélye alapján vagy magyar impresszáló szerv közreműködésével került sor.magánkezdeményezésre . december 31-éig előterjesztett kérelme alapján hozott jogerős ha­ tározattal az illetékes társadalom biztosítási igazgatóság (kirendeltség) nyugdíjévnek ismerte el. amelyre a já rulé ko t m egfizették.jé tő l nö ve lt összegű já ru lé k fizetésére vá lla lt kötelezettséget. nő nyolc m u n ­ kanapot te lje síte tt.és felsőfokú oktatás keretében fo ly ta to tt ta­ n u lm ányokat kivéve . R. R. ha a m agyarállam polgár ó ja munkavállalásra 1989. december 31-e utá n. nemzetközi szervezet által b iztosított keretből. ha ezt követően mezőgazdasági szö­ vetkezetitagként legalább egyteljes naptári évszolgálati id ő t szerzett. R. de legfeljebb a tagsági idő naptári tartam a. és cjaz állam polgár k ü lfö ld i m unkavállalását m egelő­ zően Magyarországon m unkaviszonyb