K Ü L Ö N S Z Á M

’ a

13

TÖRVÉNY

Járulék helyett szocho Magasabb vállalkozói minimum-járulékalap Elvárt béremelés adókedvezményei Öregségi és rokkantsági ellátások

2 0 1 2 /1 . J A N U Á R

| Á R A ifí+ 9 0

FT

Új szakképzési hozzájárulási szabályok

Társadalombiztosítás

TARTALOM

Tisztelt Olvasó!
A társadalom biztosítási rendszer évtizedes fu n d a m e n tu m a in a k áta la kítá sáról, részleges felszám olásáról d ö n tö tt a parlam enti kétharm ad a 2012-re érvényes tá r­ sadalom biztosítási törvénycsom ag elfogadásával. A két legsarkalatosabb v á lto ­ zás, hogy m értékében vá lto za tla n úgynevezett szociális hozzájárulási adó (szocho) váltja fel a klasszikus tb -já ru lé k o t - s azzal, ho g y adó le tt a já ru lé k b ó l, fizetése nem keletkeztet e llá tá s ijo g o s u lts á g o t-, továbbá hogy a n yu g d íjko rh atá r b e tö l­ tése e lő tt tö b bé m ár nem á lla p íth a tó m eg nyugellátás, m egszűnik az előre h o zo tt nyugdíj, a korengedm ényes n yu g d íj, a korkedvezm ényes n yu g d íj, s szerepüket a korhatár e lő tti ellátások veszik át. Teljesen ú j tö rvé n y e k ke l, de szintén drákói szigorral a la k íto ttá k át a rokkantsági n yu g d íja t m eg vá lto zo tt munkaképességűek ellátásává. Teljesen á tfo rm á ltá k a szakképzési hozzájárulás rendszerét is, a cégek e terhet ezentúl m ár nem tu d h a tjá k le saját dolgozóik képzésével vagy szakképző iskoláknak n y ú jto tt összegekkel. A Fidesz-korra je lle m ző kapkodás, utolsó p illa natokbani, a 2012-es költségvetés bevételéhségétől vezérelt paragrafusm ódosító dömping eredm énye az is, hogy azonnali í+8 m illiárd és to vá b b i 200 m illiárd fo rin t reményében rákényszeríthetik a m a g á n -n yug d íjp é n ztá ri ta g oka t az állam i n yu g díjrendszerbe való visszalépésre, erre szolgál ugyanis a pénztártagok 10 százalékos / tagdíjának a tb-nyugdíjkasszába terelése, s hogy a százezer tag újra szerezhet á l­ lami nyugdíjjogosultságot. Szokásos, ezúttal 2012-re szóló társadalom biztosítási különszám unkban 13 tö r­ vé n yt- közte négy teljesen ú ja t - közlünk, a le gtöbbetteljes terjedelem ben, a hoz­ zájuk kapcsolódó korm ányrendeletekkel egységes szerkezetben, és ahol szüksé­ gesnek íté ltü k, összefoglaltuk a szorosan hozzájuk kötődő adózási tu d n iv a ló k a t is. Ismét részletesen fo g la lko zu n k a 2010 m ájusától életbe lé p te te tt kötelező hatályú uniós koordinációs rendelettel és végrehajtási utasításával -k ö z ö lv e ezekszövegét is-, az a lkalm azandójog m egállapításának elveivel, a kiküldetés szabályozásával, általában véve az uniós m unkavégzés társadalom biztosítási szabályaival. 2012-ben 3,6 százalékkal, évi 7 9W 200 fo rin tra nő az egyéni n yu g d íjjá ru lé k fízetésfelső határa, d e tová b bra is plafon n é lküli marad a cégekszochóra keresztelt befizetése. A m ásodfoglalkozások után is kell egyéni egészségbiztosítási já ru lé ko t fizetni, amely egyébként is 1 százalékponttal nő. A főállású társas és egyéni v á lla l­ kozóknak legalább a m in im á lb é r (ille tve a g a ra n tá lt bé rm in im u m ) másfélszerese után kell havonta egészségbiztosítási já ru lé ko tfiz e tn i. Szocho-kedvezm ény vehető igénybe, ha a m un ka ad ó v á lla lja a m un ka bé rek n e ttó értékének m egőrzését; e kedvezmény mértéke m un ka vá lla ló n ké n t legfeljebb 16125 fo rin t havonta. Borzolja majd a vállalkozói kedélyeket, hogy a béren kívüli ju tta tá s o k értékénel<1,19-szorosa után 10 százalék ehót kell fiz e tn iü k. A fizetendő já ru lé ko kró l, a fo g la lko zta tó i ju tta tá s o k közterheiről külön tá b lá ­ zatot is közlünk, akárcsak - a személyre szóló tájékozódást segítendő - a korhatár alatti és a rokkantsági n yugdíjak átalakításáról. 2012 ja n u á rjá tó l a n y u g d íja k a t csak a te rv e z e tt in flá c ió v a l, 4,2 százalékkal emelik. Ugyancsak e n n yive l nő a k o rh a tá r e lő tti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék. N yugdíjat csak az kaphat m ajd, aki b e tö ltö tte a rá irányadó korhatárt. A rokkantsági nyugdíj szerepét 2012-től a rehabilitációs ellátás, 3 rokkantsági ellátás és a bányászok járadéka veszi át. Reméljük, tb - és adószakértők közrem űködésével készült kia d vá n yu n k m a­ gyarázatai és példái ezúttal is aprópénzre vá lth ató n a k bizonyulnak a gyakorlatban, essegíteni tu d u n k a 2012-ben is szövevényes tb -re n d szer m egértésében. Különszám unkról, akárcsak a m ár 2011-ben m e g je le n t a d ó k ia d v á n y u n k rol információkkal szolgálunk a w w w . adozona.hu o ld a lon , ahol új szolgáltatást ls indítottunk (ism e rte tő n k e t lásd a 91. o ld a lo n ), m e g k ö n n y íte n d ő a naprakész igazodást az a d ó - és tb-ké rd é sekb e n.

7
7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16

MIT KELL TUDNI A TB-RŐL ÁLTALÁBAN?
Járulékmegszűnés Járulékm értékek Példák já ru lé kfize té si fe lső h a tá rra Járulékfizetési felső határ Járulékfizetési alsó határ Fontosabb változások A fiz e te n d ő já ru lé k o k h a vi alapja, m értéke 2012. ja n u á r 1-jétől Költségvetési kötelezettségek E lta rto tta k havi járuléka Foglalkoztatói (m u n ká lta tó i) já rulé ka lap Egyéni já rulé ka lap M ié rt m i jár? Egyéni n yu g díjjárulék Egyéni egészségbiztosítási és m un ka erő -p ia ci já ru lé k Többes jogviszony Nem b iz to síto tta k járuléka Korkedvezmény-biztosítási járulék Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre Egyéni vállalkozó já rulé ka i, já rulékalapja Kezdő egyéni vállalkozó Egyéni cég m in t társas vállalkozás Társas vállalkozás Többes jogviszony Többes vállalkozó Vállalkozó diák Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Nyugdíjas-vállalkozó Segítő családtag Ekhós jövedelem Vállalkozás, bedolgozás, megbízás Szellemi alkotás Összeszámítási szabály Mezőgazdasági ősterm elő Egyéb jogviszony Utólag fiz e te tt jövedelem K ülföldiek biztosítása Magyarországon ta n u ló kü lfö ld i K ülföldi, b e lfö ld i Egyházi személyek já ruléka Egyéni m un ka erő -p ia ci já ru lé k Rehabilitációs hozzájárulás

2Í+I M it KELL TUDNI
AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL?
24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 Egyéni százalékos eho K ifizetői százalékos eho A k ifiz e tő t te rhelő közterhek m e lle tt a d h a tó ju tta tá s o k Más ta g álla m i b iz to síto tta k N yilatkozat az egyéni ehóról Kivételek a százalékos eho alól Példa béren kív ü li ju tta tá s o k (cafeteria) közterheire 2012-ben Egyéni ehobevallás Példa in g a tla n -b é rb e a d á s ehójóra Bevallás, befizetés Hozzájárulás túlfizetése

27

M it k ell t u d n i AZ EVÁSOK JÁRULÉKÁRÓL ÉS EHÓJÁRÓL?
Főállású egyéni vállalkozó járulé ka lap ja Magasabb já rulé ka lap választása Járulékm érté^, ta g d íjm é rté k Járulék szünetelése, mentességek Egyéni vállalkozó többes jogviszonya Nyugdíjas vállalkozó Járulék befizetése, bevallása T á rsaw állalkozás és vállalkozó Egészségügyi hozzájárulás

27 27 27 27 27 27 28 28 28

28

M it

kell t u d n i

a külön

TB-SZERZŐDÉSEKRŐL?
*28 28 28 Szerződéses szolgálati idő Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Egészségügyi szolgáltatás

29

17

M it k ell t u d n i A SZOCIÁLIS HOZZÁ­ JÁRULÁSI ADÓRÓL?
Adóalanyok Adóalany kifize tők Adófizetéssel já ró jogviszonyok Kifizetői adóalap Egyéni vállalkozók Evás egyéni vállalkozó Társas vállalkozás személyesen közrem űködő ta g ja Mezőgazdasági ősterm elők Példa rész-adókedvezm ényre 2012-ben Példa rész-adókedvezm ényre 2013-ban N yilatkozatok m ásodfoglalkozásban Az adó m értéke Adókedvezm ény a m unkabérek n e ttó értékének megőrzésére A kedvezmény m értéke E lvárt béremelés Karrier Híd Program kedvezménye Nem szakképzettek adókedvezm énye Foglalkoztatási kedvezmények Példa e lv á rt béremelésre Adókedvezm ények korlátozása Bevallás, befizetés „Kedvezm ényes" szankció

M it k ell t u d n i AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJRÓL?
Nyugdíjemelés N yugdíjprém ium Havi nyu g d íjm in im u m o k Öregségi nyugdíj N yu g d íjm in im u m o k 2012-ben Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor M éltányosságok Az öregségi nyugdíj alapja Az öregségi nyugdíj összege Keresetvalorizáció Egyéb öregséginyugdíj-szabályok Tovább dolgozók nyugdíjának növelése Az öregségi n yu g d íj a s z o lg á la ti évek függvényében Ellátásszerzés ko rh a tá r fe le tt N yugdíjösszeg-rögzítés N yugdíj-szüneteltetés Szolgálati idő Özvegyi járadék Özvegyi nyugdíj E gyütt fo ly ó s íto tt ellátások özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Egyéb özvegyinyugdíj-szabályok Árvaellátás Szülői nyugdíj H ozzátartozói ellátás üzemi balesetben e lh u n yt után Eljárási szabályok

17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22

29 29 29 29 29 29 30 30 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35

u VGkülönszáma ■ Megjelenik 2012 januárjában ■ ISSN 1789-7610« ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-1-1*36-201(5, HarkISZ°l8alat@hVg’hu " AZ összeáll,tAsban KÖZREMŰKÖDÖTT: Barna Judit, Brázovics Ildikó, Dékán Judit, Ma SU!sa,)uhászGáborTamás, Kajdi László, Kardos Gabriella, KormosÁgnes, Lendvai Edit, Lóránt Szabolcs, watth Ágnes, Molnár Patrícia, Nagy Tamás, Paulik László, Rézmovits Ádám, Román Zsuzsanna, Tóth Szántó Csaba, Szauer Péter, Szegedi Kálmán, Tomka Eszter, Tóth Lajos, Tóth Libóriuszné, ^í'H da ■ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: HVG Press Kft. ■ NYOMDA: Révai Nyomda Kft., Budapest 105 KIA“ Ó: a HVG Zrt. vezérigazgatója

| I I i |

HVG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

4 | TARTALOM

3 7 1 M it

k ell t u d n i

A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁ­ SOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
37 | Új ellátások 37 j Rokkantsági nyugdíjak megszüntetése 37 | Szociális ellátások megszüntetése 37 | R ehabilitációs já rad é k kifu tta tá s a 37 | R okkantsági ellátássá alakítás 38 | R ehabilitációs ellátássá alakítás 38 | Új ellátás m egállapítása m egváltozott m unkaképességűeknek 2012-ben 38 | K om plex ú jram inő sítés 39 | Felülvizsgáltak ellátása 39 I N yugdíjn ö ve lé s-é rvé nye síté s 40 j Példák m e g v á lto z o tt m unkaképességűek e llá tá s á ra 40 | 2011-es igények elbírálása íf0 | R okkan tn yu g d íj elnevezésváltozása 40 | Új m eg állapítás ro kka n tsá g i ellátásra 41 | Új m egállapítás re h a b ilitá ció s ellátásra 42 | R ehabilitációs e llátás összege 42 | R ehabilitációs te rv 42 | Jogosultság rehabilitációs kártyára 42 | R ehabilitációs ellátás szüneteltetése 42 | Ellátásm egszüntetés 42 j B izto s ítá s iid ő ta rta m -s zá m ítá s 43 | M egváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása 43 | Á tla g jö ve d e le m -s zá m ítá s 43 | Ellátások emelése 43 I A d ó -é s já ru lé k fiz e té s 44 | Ig é nyb e nyú jtá s | Orvos szakértői m inősítés 44 | F elülvizsgálat 44 | A da tszolgáltatás 44 | Jogosultságkorlátozás 44 | Bányászellátás

52 52 52 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56

| | | | | | | | | | I | | | | 1 |

P én ztártag tb -n y u g d íja Visszalépő n yu g d íjjo g o s u lta k Tagsági viszony keletkezése M a g á n -n y u g d íjp é n z tá ri adózás 2012-ben Tagi jo g o k, kötelezettségek Tagdíj bevallása és befizetése P énztári szolgáltatások P énztártag halála Hozam garancia P énztári garancia Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t P énztári m űködés Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra V álasztható p o rtfo lió k In fo rm a tik a i előírások Á talakulás, megszűnés Á llam i fe lü g ye le t

69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73

57 | MIT KELL TUDNI
AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKRÓL?
57 57 57 57 57 58 | | | | | | P én ztártípu sok Tagi jo g o k Pénztártagság Tagdíjfizetés M u n k á lta tó i hozzájárulás Példa elszám olóegységre épülő n y ilv á n ta rtá s ra P én ztártám o g a tó P énztártag halála, szám laöröklés P énztárszervezet Jogosultság n yu g d íjp é n ztá ri szolgáltatásra E gyé n iszá m la -é rte sítő Tagi lekötés h ite lfe d e z e tre Tagi kölcsön Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t H oza m m u ta tó k n yilv á n o s sá g a hozatala H a táridők Számlalezárási költség Tagdíjból le v o n h a tó költségek In fo rm a tik a i előírások Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra P énztári alapok, vagyon Önkéntes p énztári adózás 2012-ben Á talakulás, megszűnés Önsegélyező p é n ztá ri szo lg á lta tá so k Egészségpénztári szo lg á lta tá so k Egészség- és önsegélyező p é n ztá ri adókedvezm ény P én ztárfelü g ye le t

| P é ld á k b a le s e ti tá p p é n z re I K ifize tő i igazolás I B aleseti já rad é k | Terhességi-gyerm ekágyi segély | Gyerm ekgondozási díj j Gyedszámítás | N yu g d íjjá ru lé k gyedből | Gyedigénylés | G yedjogosulatlanság j Példák te rh e ssé g i-g ye rm e ká g yi segélyre és gyedre | U ta zá sikö ltsé g -té ríté s | Jövedelem igazolás | E llátáskifizetés | Visszafizetési, m eg té ríté si köte leze ttsé g | E lektronikus ügyintézés | Egészségügyi szolgáltatás j Térítésköteles e llátások | Ellátás m éltányosságból I Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i

83 | Tagdíjbefizetés, ta g d íjb e va llá s 84 | Nyugdíjas egyéni vállalkozó járuléka 84 | Evás egyéni vállalkozó já ruléka 84 | Jövedelem k ü lfö ld itő l 84 | Bejelentés és adatszolgáltatás 84 j Egyéni vállalkozói bejelentés 84 | Egyéni já ru lé k elszámolása

8b\ M it k e l l t u d n i AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL A TB-BEN?
« ■ ■ H n m w n B in M H B R n i

84 85 85 85 85
86 86 86 86 86 86 86 86

7k \M it k e l l t u d n i A CSALÁDTÁMOGATÁSRÓL?
? 74 | Nevelési ellátás, isko lá zta tá si tám ogatás 74 | Jogosultak 74 | Ir/tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés 74 | Ig a zolatlan m ulasztás 75 | A családi p ó tlé k összege 75 | Egyedülálló 75 | Anyasági tám ogatás 75 í Gyes, gyet 76 | Munka gyes m e lle tt 76 | Nagyszülő gyesen 76 | A gyes, gye t összege 76 | K ifizetőhelyek, igényérvényesítés 76 | Jogalap n é lk ü li e llátás 76 | Ellenőrzés

Bejelentés A bejelentés tartalm a, kötelezetti kör Járulékbevallás Járulékkülönbözet elszámolása N yilatkozat a já ru lé kró l N yugdíjjárulék visszaigénylése A datszolgáltatás Elszámolás a kifizetésekről K ülföldi fo g la lko zta tó Becslés Méltányosság já rulé kta rto zá sná l Ism ételt ellenőrzés Mulasztási bírság

»•

58 | 58 | 59 | 59 | 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 | | | | | | | | | |

87 | M it
az

kell t u d n i

UNIÓS KOORDINÁCIÓS TB-RÉNDELETEKRŐL?
87 87 87 88 88 88 89 | | | | j | | Alkalm azandó jo g Kiküldetés K o o rd in á lt tb -e llá tá s o k A kiküldetés Igazolása Példák kiküldetésre Önálló vállalkozó kiküldetése Tevékenység végzése több tagállam ban S zo ciá lp o litikai egyezmények Biztosítás ideiglenes m egállapítása Kivétel m egállapítása K ülföldi gyógykezelés Külföldön szerzett biztosítási idők

77 | M it

k ell t u d n i

a m u n k a n é l k ü l i­ ellátásokról?

¿4 5 M it k ell t u d n i -1 A KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
45 | Új e llátások 45 | K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése 45 | N yu g d íj-á ta la k ítá s 46 | Jo g o su ltsá g m e g a la p o zó s z o lg á la ti id ő k 46 | Ellátási összeg 47 | Ellátásem elés 47 j N yu gdíjelnevezés-változás 47 | K orai n y u g d íja k á ta la k ítá s a 48 | Példák k o rh a tá r e lő tti ellátásokra 48 | Új m eg állapítás k o rh a tá r e lő tti e llátásra 49 | Új m egállapítás szolgálati já ran d ó sá g ra 50 | K orhatár e lő tti ellátás m egállapítása 2012. ja n u á r 1-jétöl 51 I Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra 51 | Új m egállapítás b a le ttm ű v é sze ti é le tjára dé kra 51 | E llátásszüneteltetés 51 | Ellátásm egszüntetés 51 | Ellátottak nyugdíjkorhatár-betöltése 51 j S zolgálatiidő-szerzés 51 I Jogosultságkorlátozás

61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |

77 | Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély 77 | K eresetpótló ju tta tá s összege 77 | F o g la lko zta tá st b ő vítő tá m o g a tá so k 77 | Álláskeresési e llátások 77 | Jogszerző idő 77 | E gyüttm űködési köte leze ttsé g 77 | N yilv á n ta rtá s szünetelése

89 | 89 | 89 | 89 | 90 !

7 8 1 M it

k ell t u d n i

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL? ■■■■ ■■■
78 | A hozzájárulás alapja, m értéke 78 | M egszűnő h o zz á já ru lá s­ csökkentési lehetőségek 78 | A hozzájárulás kö te le z e ttje i 78 | Mentesség hozzájárulás alól 78 j A hozzájárulás te ljesítése 79 | H o zzájá ru lá s-te ljesíté s g y a k o rla ti képzéssel 79 | V isszatérítés 80 | Tanuló á tirá n yítá sa - te lje síté si m eg b ízott 80 | Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k 80 | Képzés, képzési rendszer fe jle szté sé ne k tám ogatása 82 | Á tm e n e ti rendelkezések

TÖRVÉNY, RENDELET
a társadalombiztosítási ellátásokról a szociális hozzájárulási adóról 122 a m unkabérem elés 2012. évi e lv á rt m értékéről 124 az egészségügyi hozzájárulásról 127 a társadalom biztosítási nyugellátásról 165 a ko rh a tá r e lő tti ellátásról 179 a m eg vá lto zo tt m unkaképességűek ellátásairól 192 a m agánnyugdíjról 226 az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 253 a foglalkoztatássegítésről 269 a fo g lalkoztatásbővítésről 275 a szakképzési hozzájárulásról a g y a k o rla ti képzés költségeinek 281 elszám olásáról 282 a kötelező egészségbiztosításról 325 a családok tám ogatásáról 343 uniós ko o rd in á lá si rendelet 362 uniós ko o rd in á lá si vé g rehajtási rendelet 94 116

66 | M it k ell t u d n i AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKRÓL?
Ellátásválasztás Táppénzjogosultság Többes jo g viszo n y A tá p pé n zjo g o su ltsá g id ő ta rta m a Időszakfogalm ak Táppénzalap Osztószám P éldák táppénzre Táppénzm érték G yerm ekápolási tá p pé n z Betegszabadság Táppénz az első b e teg n a p tó l Baleseti e llátások Baleseti tá p pé n z H atározat üzem i b a lesetről A baleseti tá p pé n z m értéke Kiegészítő tevékenységű vá lla lko zó k

52 | M it

k ell t u d n i

831 M it

k ell t u d n i

A MAGÁNNYUGDÍJ­ PÉNZTÁRAKRÓL?
52 | Önkéntes p é n ztá rta g sá g 52 | Visszalépés a tb -b e 52 j Tagdíjfizetés

A BEVALLÁSRÓL, BEFIZETÉSRŐL, ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL?
83 | Járulékbevallás 83 | Járulékbefizetés

HVG l T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

7

Mit kell tudni Fontosabb változások

a tb-ről általában?
Járulékm egszűnés
Változás 2012. ja n u á rl-jé tő l. A foglalkoztatók és

2011. d e ce m b e r 1 -jé tő l.

■ A 24 százalékos nyugdíj-biztosítási járulék helyetti nyugdíj-hozzájárulás nem lép hatályba.
2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l.

Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kö­ telező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett véglegesen a nyugdíjjárulékot kell fizetniük. Járulékfizetési felső h a tá r
Változás2012. ja n u á rl-jé tő l. Az egyéni nyugdíj2012. ja n u á r l- jé t ő l.

egyéni vállalkozók által fizetett 27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék helyébe az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó lép.[ Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. §(1) bekezdésében.]

járulék-alap felső határa 2012-ben napi 21700 fo­ rintra, évi 7 942 200 forintra nő (2011-ben 21000, illetve 7 665 000 forint volt). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. § (2) bekezdésében.]

Járulékm értékek
V áltozás 2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.] V á lto zá s2012. ja n u á r l- jé tő l. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7,5 százalékról 8,5 százalékra nő, ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(4) bekezdéseiben.] Nem v á lto z o tt. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő természetbeni egészségbiztosí­ tási járulék változatlanul 4 százalék, a munka­ erő-piaci járulék 1,5 százalék. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(3) bekezdéseiben.]

Járulékfizetési alsó h a tá r/
Változás 2012. ja n u á r l- jé tő l. A főállású egyéni és társas vállalkozónak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) másfélszerese (2012-ben havi 139 500, illetve 162 ezer forint) után kell megfizetniük. Megszűnikjaz az előírás, ami lehetővé tette, hogy a járulékfizetési alsó határ utáni járulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. így a járulékfizetési alsó határ után minden egyes naptári hónapban kell járulékokat fizetni (kivé­ ve például a táppénzes időszakot, a szünetelés idejét stb.). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.] Nem v á lto z o tt. Az egyéni nyugdíjjárulékot to­ vábbra is legalább a minimálbér után kell megfi­ zetni. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ

■ A foglalkoztatói 27 százalékos tb-járulékot felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hoz­ zájárulási adó. ■ A biztosítottat terhelő egyéni pénzbeli egész­ ségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. ■ A főállású egyéni és társas vállalkozók az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább közép­ fokú végzettséget, illetve szakképzettséget igény­ lő főtevékenység esetén a »garantált bérmini­ mum) másfélszerese után kötelesek megfizetni. ■Társadalombiztosítási szempontból a gazdasá­ gi társaság megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő tagja is tórsas vállalkozónak minő­ sül, kivéve, ha személyes közreműködési köte­ lezettsége is van a társaságban, ekkor az utóbbi alapján minősül társas vállalkozónak, és az ügy­ vezetői jogviszonyában megbízási vagy munkaviszony alapján jön létre a biztosítása. ■ A nyugdíjjárulék-fizetés napi felső határa 21 700 forint (2011-ben 21 ezer forint volt). ■ A nem biztosítottak, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatók egészségügyi szolgál­ tatási járuléka havi 6390 forint (5100 forint helyett). ■ Megszűnik a másodfoglalkozások egyéni pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetés alóli mentessége.

Példák járulékfizetési felső határra
A ) A munkavállaló 2012. július 1-jén lép munkába, novemberben fizetés

kap, a „B” társaságtól pedig az ügyvezetésért összesen 3 millió forint ügyvezetői díjat.
Já ru lé k ,A" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) ,B" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) t,A" cégnél egészségbiztosítási és m unkaerő­ piaci já ru lé k (8,5%) ,B" cégnél egészségbiztosítási járulék (3 + ít%) Összeg 594 580 Ft 232 190 Ft 637 500 Ft 210 000 Ft Szám ítás 2 7 4 x 21 7 0 0 x0 ,1 1 0 7 x 21 7 0 0 x0 ,1 7 500 0 0 0 x0 ,0 8 5 3 000 0 0 0 x 0 ,0 7

nélküli szabadságon van. Munkaviszonya 2012. december 31-én is fennáll, év végéig 4,5 millió forint az abból származó bérjövedelme.
Járulék N yugdíjjárulék (10%) Egészségbiztosítási és m unkaerő-piaci já rulé k (8,5%) Összeg 3 34180 Ft 382 500 Ft Szám ítás 154x21 7 0 0 x0 ,1 4 500 0 0 0 x0 ,0 8 5

A nyugdíjjárulékot - napi 21 700 Ft felső jövedelemhatárig - 3 341 800 Ft után, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a teljes bérjöve­ delem után kell megfizetni. B)A munkavállaló 2012-ben február 1-jétől október 31-éig munkavi­ szonyban áll „A” társaságnál, „B” társaságnál pedig 2012. augusztus 1-jétől november 15-éig ügyvezető megbízási jogviszonyban. „A” tár­ saságtól összesen 5 millió forint munkabért és 2,5 millió forint bonuszt

Az egyéni nyugdíjjárulék-alap évi felső határát többes jogviszonynál is a biztosított napok száma alapján kell kiszámítani. Ez 289 x 21 700 Ft, vagyis 6 271 300 forint, ami után 627 130 forint nyugdíjjárulék fizetendő, így a munkavállalónak 199 640 forint nyugdíjjárulék visszajár, amit a „B” társaságtól kérhet vissza, vagy az éves adóbevallásában az adóhatóságtól. [195/1997. kormányrendelet 7 §] /A

HVG

T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8

TB-ELLÁTÁSOK

A fizetendő járulékok havi alapja, mértéke 2012. január 1-jétől
S tá tu s (jo g v is z o n y ) 2 7 % -o s s z o c iá lis h o z z á já ru lá s i a d ó 10% -os n y u g d íjjá ru lé k (fe lső h a tá r na p i 21700 Ft, évi 7 942 200 Ft) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem

1
---- ---i

M unkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vá la szto tt tisztségviselői jogviszony Munkaviszony Megbízás, választott tisztségviselő, bedolgozó Heti 36 órás munkaviszony melletti további foglalkoz­ tatásijogviszony Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Nyugdíj m elletti jogviszony Társas vállalkozás és társas vállalkozó Főfoglalkozású (ideértve az evás cég társas vállakozó tagját is) Heti 36 órás munkaviszony m ellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Másik társas vállalkozás főfoglalkozású tagja Főfoglalkozású egyéni vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igényláfőtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 112,5%-a, illetve magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Evaalap if%-a Evaalap <t%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Nincs Nincs Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) vagy a vállalt magasabb összeg Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap <t%-a Evaalap <+%-a Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap 10%-a Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Megelőző évi bevétel 20%-ának 1/12 része Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (középfokú végzettséget igénylő főtevekénység esetén pedig legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adoeloleg-szamitasnal figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alap­ ján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Járulékalapot képező jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem, de legalább a minimálbér Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem

1

1

1 i
5

-

7 (

1

7

7

7

7 \

1

7 (

1

Főfoglalkozású evás

7 V c 7 7 7 7 7 l 7 í)

Heti 36 órás munkaviszony mellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Evás, heti 36 órás munkaviszony m ellett Evás, közép- vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Főfoglalkozású társas vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) evás B izto s íto tt mezőgazdasági ősterm elő Tárgyévben kezdő őstermelő, vagy akinek a megelőző évben bevétele 8 000 000 Ft-nál több Tárgyév előtti évben maximum 8 000 000 Ft bevétel

b

szempontjából változatlanul jelenti a garantált bérminimumot is, ha az egyéni vállalkozó sze­ mélyesen végzett főtevékenysége, illetve a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettsé­ get igényel. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.]

Költségvetési kötelezettségek
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A nemzeti koc­ kázatközösségbe tartozók után a központi költségvetés személyenként havonta 5850 fo­ rint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az Egészségbiztosítási Alapnak (2011-ben csak­ nem 60 százalékkal többet, havonta 9300 forintot fizetett személyenként).

A nemzeti kockázatközösségbe tartoznak ezentúl: ■a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszünte­ téséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati já­ randóságról szóló törvény alapján korhatár előtti el­ látásban vagy szolgálati járandóságban részesülők, ■az előadó-művészeti szervezetek támogatásá­ ról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettművészeti élet­ járadékban részesülők, ■a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási já­ radékában részesülők. [Lásd az 1977/LXXX. törvény 16. §-ában, 26. § (5) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A nemzeti kockázatközösség részesei:

■a nyugdíjasok, ■a gyesben, gyedben részesülők, ■ az időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési juttatásban részesülők, ■ a középfokú nevelési-oktatási vagy felsőok­ tatási intézményben nappali tagozaton tanuló nagykorú magyar állampolgárok, ■a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózko­ dási hellyel rendelkező kiskorú magyar állam­ polgárok, ■a személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos szociális intézményben elhelyezettek, ■a fogvatartottak, ■a szociálisan rászorulók, ■a hajléktalanok. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. §-ában.]

H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

I
E g é s z s é g b iz to s ítá s i és m u n k a e r ő -p ia c i já r u lé k J--— e g é s z s é g b iz to s ítá s i: 7 (k + 3) % 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem i*%: Járulékalapot képező jövedelem; 7%: Csak a nyugdíj folyó­ sításának szüneteltetése esetén m u n k a e r ő -p ia c i: 1,5% Járulékalapot képező jövedelem Nincs Munkaviszony: a járulékalapot képezójövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Munkaviszony: a járulékalapot képező jövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Nincs E gé szség ü g yi s z o lg á lta tá s i já r u lé k Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

-

7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem. 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem

Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garan­ tált bérminimum) 150%-a Nincs Nincs Járulékalapot képezójövedelem ,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs i

7%: Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján, Járulékalapot képezójövedelem, vagy nyilatkozata alapján, vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs 7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 150%-a, magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Evaalap 4%-a 7%: Evaalap 4%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs 7%: Minimálbér. Magasabb összeg vállalható 4%: Megelőző évi bevétel 1/12 része. 3%: Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér ( legalább középfokú végzettséget igénylő te vé ke n ysé g e ié n legalább a garantált bérminimum) 150%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a, vállalt magasabb járulékalap Nincs Nincs Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs Nincs Nincs Á

Havi 6390, napi 213 Ft, a társas vállalkozás fizeti Nincs t,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Havi 6390, napi 213 Ft Havi 6390, napi 213 Ft Nincs Nincs

E lta rto tta k havi já ru lé k a
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül eltartott személyenként havi 6390 (napi 213) forint egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni (2011ben havonta 5100 forintot, naponta 170 forintot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (4) bekezdésében.] Nem vá lto zo tt. Ha a lakóhely szerinti települé­ si önkormányzat jegyzője - az eltartott által be­ nyújtott dokumentumok alapján - igazolja, hogy az eltartott családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum (2012-ben is havi 28 500 forint) 120 százalékát, illetve az egye­ dülálló jövedelme a nyugdíjminimum 150 száza­ lékát, a járulékot nem kell megfizetni. A fizetési

kötelezettséget az eltartottól más átvállalhatja, ha az eltartott ebbe beleegyezik, s azt az adóhatóság is jóváhagyja. Ezt az eltartottnak 15 napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnak. A bejelentett adatokat az adóhatóság tíz napon belül - elektro­ nikus úton - köteles megküldeni az Egészségbiz­ tosítási Alap kezeléséért felelős szervnek. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (5)-(6) bekezdéseiben.]

utoljára tb-járulékot megállapítania, amelyet a 2011. decemberről benyújtott bevallásban kell közölnie. A felszolgálási díj után a foglalkoztató 15 szá­ zalék nyugdíjjárulékot fizet (korábban ugyan­ ennyi nyugdíj-biztosítási járulékot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 20. §-ában, 26. § (7) bekezdésében.]

Egyéni já ru lé k a la p
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A biztosítottat terhelő - 2012-ben már 3 százalékos mértékű - pénzbeli egészségbiztosítási járulékot mind­ egyik biztosítási jogviszonyban megszerzett járulékalapot képező jövedelem után meg kell fizetni, még akkor is, ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal.
H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

F oglalkoztatói (m u n k á lta tó i) já ru lé k a la p
Változás 2012. január 1-jétől. A foglalkoztatói tb-járulék megszűnik (helyébe a szociális hozzájárulási adó lép), ezért a biztosított által 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre kell a munkáltatónak

10

TB-ELLÁTÁSOK

Miért mi jár?
Egészségügyi szolgáltatási já ru lé k
Nem vá lto zo tt. Természetbeni egészségügyi szolgáltatások (például kór­ házi ellátás, gyógyszertámogatás) igénybevételére jogosultak a nem biztosítottak, illetve más társadalombiztosítási jogviszonyuk alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak (például eltartott nagykorú hozzátartozók), ha megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ami 2012-ben napi 213 forint, havi 6390 forint. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. § (1) r) pontjában, 39. §-ában.]

lapodást a kedvezményezett helyett más személy vagy szerv is megköt­ heti. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 34. §-ában.]

K ülföldön m u n k á t vállalók
Nem vá lto z o tt. A külföldön létrejött biztosítást - 15 napon belül - köte­ lező bejelenteni az egészségbiztosítónak, ha e külföld másik uniós állam, illetve Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, vagy olyan állam, amellyel Magyarország szociális biztonsági egyezményt kötött. [Lásd az 1997/LXXXIU. törvény 80. § (5) bekezdésében.]

Egészségbiztosítási ellátások
Nem vá lto zo tt. Aki 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járu­ lékot fizet, az egészségügyi szolgáltatásokra (például kórházi, orvosi ellátásra, gyógyszertámogatásra), aki 3 százalékos pénzbeli egészségbiz­ tosítási járulékot fizet, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra (például táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyedre) jogosult. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 14., 18. §-aiban.] Aki kiegészítő tevékenység után egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet - vagy aki után ezt megfizetik -, annak baleseti ellátás és természet­ beni egészségügyi szolgáltatás jár. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 15., 19. §-aiban.]

Többes jogviszony
Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Mindegyik biztosítási jogviszony után kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni, ezért mindegyik után jár pénzbeli ellátás, például táppénz.

[Lásd az 1997/LXXX. törvény 31. § (3) bekezdésében.]
ß

Ekhózók
Változás 2011. decem ber31-étől. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. Nem vá lto z o tt. A 15 százalékos ekhóból ■ 1,6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék, ezért az ekhózó - az ekhóról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. paragrafusának (1) bekezdése sze­ rint -egészségügyi és baleseti szolgáltatásra, illetve baleseti járadékra jogosult, ■3,9 százalék a nyugdíjjárulék, ennek fejében az ekhoalap 61 százaléka beszámít a nyugdíjba.

Felszolgálási d íj u tá n i nyugdíj
Nem v á lto z o tt. Ha a felszolgálási díj után a foglalkoztató megfizeti a 15 százalék nyugdíjjárulékot, a díj 81 százaléka beleszámít a nyugdíj­ alapba. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 26. § (7), az 1997/LXXXl. törvény 22. § (1) bekezdéseiben.]

M egállapodás s zolgálati időre
Nem vá lto z o tt. Aki megállapodás alapján - legalább a minimálbér, legfel­

M u n ka erő -p ia ci já ru lé k
Nem v á lto z o tt. Aki megfizeti a munkaerő-piaci járulékot, az jogosult álláskeresési ellátásokra. [Lásd az 1991/IV. törvény 26-30. §-aiban.]

jebb azonban az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határ összege után - 34 százalék nyugdíjjárulékot fizet, annak szolgálati idő jár. A megál­

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot is fizetnie kell a biztosítottnak a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartamú jogviszony megszünteté­ se esetén a munkavállalóknak, illetve a közalkal­ mazottaknak kifizetett összeg után is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. §[1] bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. Egyéni járulék alapját képezi a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hiva­ tásos nevelőszülői díj, az ösztöndíjas foglalkoz­ tatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Ha nincs olyan jövedelem, amelyet a sze­

mélyi jövedelemadó előlegének számításánál jövedelemnek kell tekinteni, a járulék alapja munkaszerződés esetén a munkaszerződés­ ben meghatározott személyi alapbér, ha pedig a munkát nem munkaviszony, hanem munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízás) keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj. Külföldi kiküldetés esetén a személyi alapbér (vagyis járulékalap): a mun­ kaszerződés alapján fizetett, juttatott, kikülde­ tést megelőző évi havi átlagos alapbér; ha ilyen nincs, a tárgyhavi személyi alapbér. Nem képezi a biztosított nyugdíjjárulékának és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kának alapjai a foglalkoztató állal megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, a személyijövedelemadó-törvény 71. paragrafusa szerinti béren kívüli juttatás, a jövedelmet pótló kártérí­ tés (keresetpótló járadék), a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom,

földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosításá­ ra irányuló felhasználási, hasznosítási, használa­ ti szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenérté­ keként kifizetett díj, a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat, valamint a felszolgálási díj. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztó­ tól közvetlenül kapott borravaló után vállalhatja, hogy 15 százalék nyugdíjjárulékot fizet. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § k) pontjában, 21. §-ában, 24. § (1) bekezdésében.]

Egyéni n yu g d íjjáru lé k

tört évjpen a naptári évben biztosítással gét.] 31. kormányrendelet 7/A %-ában. Az egyéni nyugdíjjárulékot mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni mind­ addig. hogy jövedelmei után járulékfize­ egyéni vállalkozó is. amíg a járulékköteles jövedelmek el nem érik az éves felső határt (2012-ben ez 7 942 200 forint). Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség illetve az egyéni vállalkozót . rá nézve időarányos évi felső határt kell megállapítani. (a járulék megszűnésével megszűnnek a mente­ ameddig az összes járulékalapul szolgáló jöve­ sítéskérési szabályok is). ja n u á r 1-jétől.az adó­ az adóhatóságtól igényelje vissza.] időszakra a felső határ napi összegével számított Nem kell megfizetni a korkedvezmény-biz­ összegig . az ilyen munkakörű főállású társas vállalkozó amíg a biztosított a foglalkoztatóinál nem nyi­ után kell megfizetni. a gyermekgondozási díj.TB-ÉLLÁTÁSOK 11 Nem v á lto z o tt.5 százalékos mértékű . § (2) bekezdésében. használja Ön is a legjobb hazai programot! • 25 év szakértelm ével. A munkáltatónak továbbra is dolgozónként (biztosítottanként) ki kell számítania a decem­ ber 31-éig terjedő járulékfizetési felső határt (pla­ font). tatás-egészségügyi Intézetnek a foglalkoztatót. A munkaerő-piaci járulékot továbbra is a munkaviszonyban foglalkoztatott és a kiegé­ szítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó fizeti. A jubileumi jutalom. törvény tizenötödik [Lásd az 1997/LXXX.akkor állapítható meg. A . törvény [Lásd az 1997/LXXX. dó befizetéseit ne a foglalkoztatójától. ja n u á rl-jé tő l.és a „járulékmentes” napok szorzatával). § (1) bekezdésében. A 13 százalékos mértékű kor­ Többes jogviszony esetén is a nem biztosított kedvezmény-biztosítási járulékot a korkedvez­ napok számával arányosan kell csökkenteni ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott.] Változás 2013. 31. nyugdíjban nem részesülő. törvény 24. Ha biztosítási járulék megfizetése alól. 31.jé t ő l. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állo­ mány keretében járó juttatás után.díj a jogviszonyok azonos időben szűntek meg. fejében . [Lásd az 1997/LXXX. ja n u á r l. a határozott időtartamú jogviszony megszün­ tetése esetén a munkavállalóknak.2012-ben ez 21 700 forint .nexon. még ak­ biztosítási járulék alapja már nem a társadakor is. Megszűnik a 13 Nem vá lto zo tt. [Lásd az 1997/LXXX. ahol nincs fokozott napon belül köteles az egyénijárulék-többletet terhelés. A munkáltató a nyi­ tosítási járulékot azoknál a korkedvezményre latkozat és az igazolások benyújtását követő 15 jogosító munkaköröknél. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. § (4) bekezdésében. helyszíni szemle alapján .] határt (2012-ben ez 7 942 200 forint).] Többes jogviszony Egyéni egészségbiztosítási és m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. mert annak feltételei nem a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt meghala­ állnak fenn.] Prémium kategória a bérügyvitelben Ne érje be kevesebbel. ja n u á rl-jé tő l. Nem v á lto z o tt. § (3) bekezdésében. aki saját jogú nyugdíjas. illetve a közalkalmazottaknak kifizetett összeg után is kell .már megfizette.megállapítja. lemben megjelölt munkakörben a az 195/1997.] olyan. a végkielégítés. Továbbra sem fizet munkaerő-piaci járulékot az a vállalkozó. § (2)-(3). törvény része szerint .ha­ azt a foglalkoztatót terheli. Kötelezett erre a főállású latkozik arról. vagy munkaviszony­ nyal is rendelkezik. aki az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. amellyel a biztosítási tározatban kell mentesítenie a korkedvezmény­ jogviszony a naptári évben tovább fennáll. vagy Változás 2012. a gyermekgondo­ zási segély időszaka. delem nem éri el az éves szintre számított felső [Lásd az 1997/LXXX. 25/A §-ában. törvény 24. ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 lombiztosításijárulék-alaphoz kötődik (mivel órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal (ko­ a tb-járulék megszűnt). amit az önellenőrzésre előírt sza­ Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozbályok szerint számolhat el. díjazás nélküli idő. 3000 ügyfél ajánlásával • naprakész programfrissítés • szakértő ügyfélszolgálat w w w . aki nappali tagozaton tanul. törvény 20/A §-ában. Ha egy munkavállaló január 1-je után léte­ sít tb-kötelezettséggel járó jogviszonyt. hogy a magánszemély a korkedvezmény. visszafizetni.] Nem vá lto zo tt.egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni (korábban nem kellett). [Lásd az 1997/LXXX. évi CXXVI.a 2012-ben már 8. a nyugdíjjárulék-köteles felső határt arányosan csök­ kenteni kell (vagyis a napi felső határ . §(l)e ) pontjában.] Nem b iz to s íto tta k já ru lé k a Változás2012. egyébként korkedvezményre jogosító delmetjuttató foglalkoztatót terheli. A korkedvezmény­ szerzett jövedelem után meg kell fizetni. Ha a munkavállalónak nincs az év minden napjára járulékalapot képező jövedelme. vagy állapotfelmérés. §(1) bekezdésében. § (3) bekezdésében.kérelmére . Az egyéni nyugdíjjárulékot töb­ százalékos korkedvezmény-biztosítási járulék bes jogviszony esetép>is addig kell megfizetni. hanem A járulékfizetés alóli mentesítés .hu . az újrakezdési támogatás. hanem az egyéni járulék rábban legalább heti 36 órás munkaviszony esetén alapját képező jövedelmekhez. az éves felső határt. nem saját jogon nyugdíjas biztosított. A foglalkoztatott továbbra sem fizet egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot a felszolgálási díj és a borravaló. A nem biztosítottak­ nak havi 6390 forint (napi 213 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük (2011ben ez havi 5100. törvény 19.pénzbeli egészségbiztosítá­ K orkedvezm ény-biztosítási já ru lé k si járulékot mindegyik biztosítási jogviszonyban V áltozás2012. ha az intézet többel is egyszerre áll fenn a jogviszony. munkakörben és munkahelyen nem indokolt Továbbra is lehetőség. hogy a kérelemben meg­ az elszámolási kötelezettség a magasabb jöve­ jelölt. § (2) bekezdéseiben. a sza­ badságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás. nem kellett). napi 170 forint volt).2012-ben már 3 százalékos mértékű . illetve A nyugdíjjárulékot mindaddig le kell vonni. ha a kére­ 31. [Lásd az 1997/LXXX. módosító 2007. a terhességi-gyermekágyi se­ gély. törvény 20/A §-ában. ha korkedvezményre jogo­ tési kötelezettségét az éves járulékfizetési felső sító munkakörben végzi vállalkozói tevékenysé­ határig . a baleseti táppénz. valamint az a munkavállaló és vállalkozó sem. Ilyen időszak például a táppénz. ja n u á r 1-jétől. [Lásd az 1997/LXXX. törvény (járulékalapot képező jövedelemmel) lefedett 18. a fizetés.

[Lásd az 1997/LXXX. ezért vezető tisztségviselői jogviszonyában a tényleges jövedelme után fizet járulékokat. amely alapján társas vállalkozó­ ként biztosított.a mente­ sítési kérelem benyújtását. [Lásd az 1997/LXXX.] Változás 2012. A visszavonás időpontja az erről szóló határozat HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E jogerőre emelkedésének napja (vagyis a mentesí­ tés visszamenőleg nem vonható vissza). A főállású egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalko­ zói kivét. A járulékfizetési alsó határ szempontjából a mini­ málbér továbbra is a garantált bérminimumot jelenti. § (2) bekezdésében.5 százalékra nő. törvény 29. illetve 162 ezer forint). (2011-ig az egyéni vállalkozó a járulékfizeté­ si kötelezettsége első napjától az adott naptári év utolsó napjáig minősült kezdőnek. ezért ügyvezetőként munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony címén asze­ rint jön létre a biztosítási kötelezettsége. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. [Lásd az 1997/LXXX.kell a járulékfizetést teljesíteni. Az egyéni vállalkozó által fize­ tendő természetbeni egészségbiztosítási járulék változatlanul 4 százalék. Az egyéni cég is társas vállalko­ zás. ha az érintett munkakörben foglalkoz­ tatott biztosított vagy a foglalkoztatónál működő érintett szakszervezet bejelentése alapján a ha­ tóság valószínűsíti. ja n u á rl-jé tő l. decem ber31-étől. törvény 29.foglalkoztatni kívánt személyt. Mivel egyikben sincs személyes közremű­ ködési kötelezettsége és munkaviszonya. ha a mentesítés feltételei már nem állnak fenn. Járulékokat azonban csak az egyik társaságban fizet a járulékfizetési alsó határ (nyugdíjjárulékot a garantált bérminimum 100. vagy ■tartós pszichoszociális eredetű megbetegedés veszélye már nem áll fenn. ■fokozott pszichés megterhelés. hogy a munkakörülmények. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. ha az alacsonyabb a já­ rulékfizetési alsó határnál. törvény 29. A gazdasági társa­ ság megbízási jogviszonyban álló vezető tiszt­ ségviselő tagja is társas vállalkozónak minősül.a garantált bérmini­ mum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint. [Lásd az 1997/LXXX. ■különösen terhelő klíma. kivéve. A hatóságnak a mentesítést vissza kell vonnia. amikor az erről szóló határozat jogerőre emel­ kedik. ja n u á r 1-jétőL Az egyéni vállalko­ zó 27 százalékos társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége megszűnik (helyette 27 szá­ zalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie). Kötelező az el­ lenőrzés. vagy csak olyan mértékben. Nem kötelező az ellenőrzést lefolytatni mun­ kavállalói (szakszervezeti) bejelentés nyomán. A biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. Természetes személy három cégben is ellátja az ügyvezetői teendőket (mindegyiknek tagja is). éviLXXX. 150 százaléka után pedig az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kot. [Lásd az 1997. hogy a men­ tesülés feltételei már nem állnak fenn.] Egyéni vállalkozó já ru lé k a i. Emellett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendel­ kezik. já ru lé k a la p ja * Változás 2011.12 | T B . • f ^ ■különösen nehéz fizikai munka. ezen belül a pénz­ beli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra. törvény 4. A mentesítési feltételek fennállását a hatóság a mentesítés után is ellenőrizheti. hogy a kérelmet benyújtotta.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. § (7) bekezdésében.] Változás 2012.] Nem vá lto zo tt. emiatt társas vállal- kozóként biztosított lesz. ha személyes közreműködési kötelezett­ sége is van a társaságban (aki nem tag. Mivel mellékszolgáltatása olyan munkavégzés. A foglalkoztató attól a naptól mentesül a kor­ kedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól. de legalább a minimálbér. ami nem indokolja a korkedvezményre való jog megállapítását. illetve ha ezt munkavédelmi hatósági ellenőrzés állapítja meg. Megszűntek a kezdő egyéni vállalkozókra vonatkozó különös szabá­ lyok. A főállású egyéni vállalkozó egészségbizto­ sítási és munkaerő-piaci járulékának minimális alapja (járulékfizetési alsó határ) a minimálbér. III. törvény 19. megállapított jövedelem alapján köteles egyéni járulékot fizetni. törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető). Megszűnik a ma­ sít. évi CXV. A foglalkoztató a jogviszony létesítését meg­ előzően köteles írásban tájékoztatni az általa a mentesítéssel érintett munkakörben . az nem ho ző . A járulékfizetési alsó határ után minden naptári hónapban . munkafeltételek úgy változtak meg. illetve . kivéve. decem ber31-étől.5 százalékról 8.E L L Á T Á S O K Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre I. § c)-d) pontjaiban. ha egy korábbi bejelentéstől számított hat hó­ napon belül akár a korábbi bejelentő. járulékala­ pot képező jövedelme eléri-e a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (ez 2012-ben havi 27 900 forint). egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot annak 150 százaléka) után. a munkaerő-piaci járu­ lék 1. Betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja nem munkaviszonyban látja el a vezető tisztséggel járó feladatokat.s így biztosítása . § (3) bekezdésében. átalányadózás esetén az átalányban Kezdő egyéni vállalkozó Változás 2012. emel­ lett megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is. hogy az ügyvezetői díjazásból származó. akár más tesz újabb bejelentést. Az egyéni nyugdíjjárulékot változatlanul legalább a minimálbér után kell megfizetni. Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötele­ zettsége . illetve hogy a mentesítést megkapta. ha tényleges jövedelmedrealizál. a szünetelés időtarta­ ma alatt nem kell fizetnie járulékokat (az egyé­ ni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. szakképzettséget igényel . A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék.] Egyéni cég m in t társas vállalkozás Nem vá lto zo tt.5 százalék. illetve a garantált bér­ minimum 100 százaléka után kell megfizetniük a nyugdíjjárulékot. az egyéni cég tagja pedig társas vállalkozó.a nyilvántartásba bejegyzés napjától a vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. Tehát már nekik is vállalkozói kivétjük. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag egyéni vállalkozók kö­ telező tagdíjfizetése. ■tartós ergonómiai eredetű megbetegedés ve­ szélye. ezért társas vállalkozóként mindegyikben létrejön a biztosítása. Ha az egyéni vállalkozó szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét. és főszabály­ ként a minimálbér alapulvételével kellett járulé­ kokat fizetnie).és nem csak havi átlagban . II. ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. ja n u á rl-jé tő l.] SZÍ Társas vállalkozás Változás 2011. illetve a mentesítésről szóló határozat jogerőre emelkedését követően . me íoé gán-nyugdíjpénztári tag vállalkozók kötelező tagdíjfizetése. § (3) bekezdésében. míg a többiben csak akkor keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. § (2) bekezdésében. de ebben nem hivatkozik új körülményekre. Természetes személy korlátolt felelősségű tár­ saság tevékenységi körében személyesen köz­ reműködik (mellékszolgáltatást nyújt). illetve szakképzettséget igényel. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot J^ell fizetniük.

amelyet legalább a minimálbér után kell megfizetni. A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá.a jogviszony keletkezését. A biztosított társas vállalkozó által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék válto­ zatlanul 4 százalék.elszámolt -. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. a terhességi-gyermekágyi segély. a . akkor a válasz­ tása szerinti vállalkozásában legalább a járulékfizetési alsó határ. Ha a nyugdíjfolyósítás szünetel. Megszűnik az az előírás. illetve megszűnését követő 15 napon belül . törvény 27. törvény 31. középfokú szakképzettséget igényel.E L L Á T Á S O K | 13 lehet társas vállalkozóként biztosított. törvény 31. Vállalkozó diák Nem v á lto z o tt. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja is átalakul. pontos adminisztráció informatikai támogatás outsourcing-szolgáltatás w w w . nap­ jáig tett nyilatkozattal . gyed folyósí­ tása alatt). amelyik lehetővé tette. munkaképtelenségi járadék­ ban részesül.személyes közre­ működés címén kifizetett . Legalább a járulékfizetési alsó határ után kell a járulekot megfizetnie az egyide­ jűleg társas és egyéni vállalkozónak.értesítenie 1 \E X 0 1 \I Ösztönzés javadalmazás Összetevői: Cafeteria-rendszer cafeteria-rendszer bevezetése.a 2012-ben már 3 százalék mértékű .5 százalék. Ez azt jelenti.ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettsé­ get. illetve .választhatja azt is. A saját jogon nyugdíjas fog­ lalkoztatott 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási já­ rulékot köteles fizetni a járulékalapot képező jövedelme után. társas vállalkozói járulékának alapja a ténylegesen kapott . kormányrendelet 7 §-ában. de több társas vállalkozói jogviszonya marad fenn. felekezeti nyugdíjban vagy nö­ velt összegű öregségi. § (3)-(4) bekezdéseiben.vagy felsőfokú intéz­ mény nappali tagozatán tanuló egyéni vagy tár­ sas vállalkozónak . törvény 31. nem pedig nyugdíjnak.pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetni.5 százalékra nő. ja n u á r 1 -jé tő l.] [Lásd az 1997/LXXX.T B .a garantált bér­ minimum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint. ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 szá­ zalékra. hogy a járulékfizetési alsó határ utáni já­ rulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. ja n u á r 1 -jé tő l. járulékot sem kell fizetnie. fizet járulékot. [Lásd az 1997/LXXX.] Nem vá lto zo tt. Az egyéni vállalkozó az adóév egészére a társas vállalkozásnak a tárgyév január 31. §-ában. a többi vállalkozásában pedig a tényleges járulékalapot képező jövedelme után Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Változás 2012. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ szempontjából továbbra is a garantált bérminimumot jelenti. hogy ha az adott hónapban nincs a társas vállalkozói jogviszonyával összefüggő . vagy a járulékfizetésre választott jogviszonya megszű­ nik. a munkaerő-piaci járulék 1. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 31. § f) pontjában. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. hogy a vállalkozásában kap járulékalapot képe­ ző jövedelmet (személyes közreműködői díjat).] Többes vállalkozó Nem vá lto zo tt. [Lásd az 1997/LXXX. vagy közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanul. mégpedig az egyéni vállalkozásában. Az egyidejűleg több gazdasági társaságban személyesen közreműködő tag társas vállalkozó­ nak elegendő csak az egyik tagi jogviszonyában megfizetnie a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után. A többes társas vállalkozónak továbbra is egy évre előre el kell döntenie. A társas vállalkozóként biztosítottá váló ügy­ vezető járulékalapot képező jövedelme az ügy­ vezetés díjazása. [Lásd az 1997/LXXX. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. A közép. Ha az egyéni vállalkozó több társas vállalkozásban is tag. hogy társas vállalkozóként fizeti a járulékfizetési alsó határ után a járulékot. feltéve. illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadékban. és az a tag sem. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak. rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásuk egészségbiztosítási ellátásnak minősül. a többiben a ténylegesen elért jövede­ lem a járulékalapja. § (3) bekezdésében.] . ha az magasabb a járulékalap alsó határánál. törvény 27. törvény 4.2012-ben már 3 százalék mértékű .] kell. [Lásd az 1997/LXXX. tanácsadás egyszerű.pénzbeli és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. melyik jogviszonyában fizeti meg a járulékokat a járulékfizetési alsó ha­ tár után. Ha többes társasági jogviszonya év közben jön létre.] Nem v á lto z o tt. Az átalakított ellátásban részesülők járulékfi­ zetési szempontból sem minősülnek nyugdíjasnak. és erről a többi társas vállalkozását .hu . illetve 162 ezer forint) után kell megfizet­ niük.jövedelme. és nyugdíjat már csak az kaphat. újra választania kell. § (4) b) pontjában. a Ma­ gyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. §-ában. nyugdíjban. A társas vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. szakképzettséget igényel . Többes jogviszony Változás 2012. ha egyidejűleg van heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya is.] Nem v á lto z o tt. § (5)-(6) bekezdései és a 195/1997.nexon. s erről valamennyi társas vállalkozását a tárgyév január 31-éig írásban értesítenie kell. aki a társada­ lombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. A főállású társas vállalkozóknak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér. vagyis minden egyes naptári hónapban meg kell fizetni a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után (kivéve például táppénzes időszakban. a vál­ lalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelme. Ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás munkaviszonyban is áll.5 száza­ lékról 8. járu­ lékalapot képező jövedelem. aki munkaviszony keretében látja el az ügy­ vezetői feladatokat). illetve a személyes közreműködés alapján kiosztott jövedelem után. rokkantsági nyugdíjsegélyben. ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai vég­ zettséget. A 2012-ben már 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot a társas vállalkozónak akkor is meg kell fizetnie.) [Lásd az 1997/LXXX. Ha év közben biztosítással járó újabb társas vállal­ kozói jogviszonyt létesít. az új vállalkozást is tá­ jékoztatnia kell korábbi választásáról.

például munkavállalóként.] §a: taf jár ev< lió „mi SZ( ne gi ve ny ha ge Va ne mi ne m < ke ru m sz sz bt hé na hí sz ke ti ős sé Összeszámítási szabály Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXX. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. A megbízott. Nem vá lto z o tt. illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadék­ ban. mekkora az egyik. törvény 21. Ezt az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet el kell osztani a naptári napok számával. így ő is legalább a járu­ lékfizetési alsó határ után köteles megfizetni a szo­ ciális hozzájárulási adót és az egyéni járulékokat. A nyugdíjas (kiegészítő tevékenységet folyta­ tó) vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulé­ ka havi 6390 (napi 213) forint (2011-ben havi 5100. a díj ki­ fizetésekor kell elbírálni. Ehhez ki kell számítani a személyes tevékenységre kifizetett díj adóelőleg-alapjának jövedelemrészét. hanem össze kell adni. illetve nyugellátásra jogosult. d e ce m be r 3 1 -é tő l. [Lásd az 1997/LXXX. A szellemi alkotások utáni jövedelmeket to­ vábbra is fel kell osztani személyes tevékenysé­ gért járó részre és felhasználáshoz kapcsolódó értékhányadra. § (4) bekezdésében.a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete egytizenkettedének 0. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. aki a tár­ sadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. a biztosított bejelen­ tésére. § g). Az ekhózó egészségügyi és baleseti egész­ ségügyi szolgáltatásra. Ha a felhasználói (hasznosítási) szerződés alapján a díjat (előleget) nem havonta. amit az adóhatóság a költségvetési törvényben meghatározott arányok szerint meg­ osztva utal át a tb-alapok részére. Ha az így ka­ pott napi összeg eléri vagy meghaladja a hónap első napján érvényes minimálbér 30 százaléká­ nak harmincadrészét. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. [Lásd az 1997/LXXX.14 | T B . ja n u á r 1 -jé tő l. a vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen munkát végző és a bedolgozó továbbra is akkor kötelezett járulékok fizetésére. Mivel a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor kell elbírálni.] társas vállalkozó számít. és nyugdíjat már csak az kaphat.] Segítő családtag Változás 2012. valamint a járulék bevallására és befize­ tésére vonatkozó határidők is a díjazás (előleg) kifizetéséhez igazodnak. Továbbra sem terheli nyugdíjés egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék a szellemi alkotások ellenértékeként kifizetett díj azon részét. § f) pontjában. ja n u á r 1 -jé tő l.] 20 ve tő fo ős Zc Vállalkozás. napi 930 forint). Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. 38. aki egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is.az ekhotörvény 9. az 1997/LXXXl. hogy azt a társas vállalkozás havonta fizesse meg utána. Változás 2012. s ezt kell összevet­ ni a minimálbér 30 százalékával (2012-ben havi 27 900. [Lásd az 1997/LXXX. s mekkora a másik rész. § (1) g) pontjaiban.] N yugdíjas vállalkozó Változás 2012. Megszűnt a segítő családtag törvényi fogalma. felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. A szellemi alkotásból származó jövedelem esetén az alkotók változatlanul akkor válnak biztosítottá. megbízás Nem változott. baleseti járadékra. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fő­ szabályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie. továbbá hogy hány naptári napra járt a díjazás (vagyis hány napig állt fenn a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony). Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók kötelező tagdíjfizetése. ha díjazásuk személyes tevékenységért járó . paragrafusának (1) bekezdése szerint . de az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket egybe kell számítani. törvény 4. akkor is. törvény 5. [Lásd az 1997/LXXX.1.] Szellem i alkotás . amelyet felhasználási. törvény 22/A §-aiban. társas vállalkozóként vagy egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszonyban . a meg­ bízási díjakat nem külön-külön kell számításba venni. a szerzőt (alkotót) járulékfizetési kötelezettség terheli. rokkantsági nyugdíjsegélyben. törvény 4. az egyéni cég és a jogi személyi­ séggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjá­ nak a cégben személyesen és díjazás ellenében munkát végző közeli hozzátartozója ezentúl más jogviszonyban . a tárgy­ év január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozni köteles. [Lásdazl997/LXXX.kérelemre .5 százalékával kell emelni. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak.jövedelemadóelőleg-alapot képező . ha az ekhózó nyugdíjas. egy-egy naptári napra annak harmincadrészét (ez 2012-ben havi 27 900 forint. A kifizetőt terhelő 20 százalékos ekhó szociális hozzájárulási adó­ nak minősül. de a tárgyév január 31éig . 19. ezáltal megszűnt a biztosítására vonatkozó szabály is. hanem ennél sűrűbben vagy ritkábban fizetik. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányren­ delet alapján folyósított öregségi. Csak egyik jogviszonyában kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járu­ lékot annak a nyugdíjas egyéni vállalkozónak. törvény 9.foglalkoztatható. Nem vá lto z o tt. munka­ képtelenségi járadékban részesül. ha saját jogú nyugdíja folyósítása szünetel. § (2) bekezdésében. 5. § f) pontjában. § (1) g) pontjában. Kiegészítő tevékenységűnek a saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltött özvegyi nyugdíjas egyéni vagy HVG | T B -K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Ekhós jö v ed e lem Változás 2011. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. Azt mindenki maga döntheti el. hasznosítási vagy használati szerződés alapján vagyoni jog felhasználása ellenében fizetnek ki. illetve korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozó főfoglalkozá­ sú vállalkozónak minősül.] Nem vá lto zo tt. az al­ kotó biztosítási helyzete a díjazás kifizetésekor bírálható el.ré­ sze eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (2012-ben ez havi 27 900 forint). ja n u á r 1 -jé tő l. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők járulékfizetését havonta vagy utólag.a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában választhatja azt is.6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék és 3. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá. törvény 25. § d) pontjában. hogy melyik társas vállal­ kozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgál­ tatási járulékot. napi 930 forinttal).az adóév egészére . /Lásd az 1997/LXXX.E L L Á T Á S O K A saját jogon nyugdíjas foglalkoztatott nyug­ ellátását . vagyis járulékfizetésre kötele­ zetté. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban működik személyesen közre. ha havi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát.9 százalék a nyugdíjjá­ rulék (nyugdíjjárulékot az ekhós jövedelemből nem kell fizetni. törvény 4. §-ában. vagy az adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig megfizette). A nyugdíjalap továbbra is a 15 százalékos mértékkel ekhózó jövedelem 61 százaléka.. Az egyéni vállalkozónak. napi 170 forint volt). bedolgozás. Vagyis például hiába köt a megbízó és a megbízott több megbízási szerződést. Az ekhós jövedelem után fize­ tendő 15 százalékos egyéni közteherből .) A szolgálati járandóságban. nyugdíjban.

megbízási. továbbá ha az őstermelő kezdőnek minősül. aki őster­ melői tevékenysége mellett úgynevezett mun­ kavégzésre irányuló egyéb (például bedolgozói. ■saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj­ korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas. és emellett még szociális hozzájárulási adót is fizet­ nie kell). § (2). Őstermelőként nem biztosított.] Utólag fiz e te tt jö ved elem Nem v á lto z o tt. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1997/LXXX. választott tisztségviselői) jogviszony alapján biztosított. a tárgyhó­ nap első napján érvényes minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) után kell megfizetnie a termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ kot és a nyugdíjjárulékot. nem egyéni vállalkozó magánszemély. és a családi gazda­ ságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag. szövetkezet vezető tisztségviselője. az továbbra sem járulékköteles. aki alapítvány. aki társadalombiztosí­ tási szempontból nem minősül társas vállalko­ zónak (vagyis aki nem tagja a vállalkozásnak. alpontjában. Ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szerzett jövedelem nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2012-ben havi 27 900 forintot). A kezdő és a tárgy­ évet megelőző évben támogatások nélkül 8 mil­ lió forintnál nagyobb bevételt elérő őstermelő „munkáltatói” járulékait felváltja a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó.hu . § d) 5. A foglalkoztatónak a járu­ lékot a járulékalapot képező jövedelem kifi­ zetésének időpontjában érvényes mértékek szerint kell megfizetnie. Ha az őstermelő tárgyévet megelőző évi . Az első negyedévi járulékbevallásban nyi­ latkozhat az őstermelő. megbízási szerződés alapján lét­ rejött jogviszony. [Lásd az 1997/LXXX. egyé­ ni vagy társas vállalkozóként biztosított. ■akit a személyi jövedelemadóról szóló törvény ekként határoz meg. továbbá Munkavállalói Résztulajdonosi Program szer­ vezete. a tárgyévet megelőző évben elért bevétel 20 százaléka után kell összesen 14 százalék járulékot fizetnie (a já­ rulékalapba beszámít az adóköteles bevételnek minősülő nemzeti és uniós támogatás). aki tényle­ gesen nem végez őstermelői tevékenységet. törvény 22. Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXX. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek. társa­ dalmi megbízatású polgármestere. Társadalombiztosítási szempontból már nem minősül őstermelőnek a mezőgazdasá­ gi és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott magánszemély (például földjét haszonbérbe adó földtulajdonos).] Nem v á lto zo tt.támogatások nélküli . életévét betöl­ § w) pontjában. az adm inisztrációt bízza a N E X O N -ra! bérszámfejtés. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük. Ha a nemzeti vagy uniós támogatás nélküli bevétel meghaladja a 8 millió forintot. Ilyenkor egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Az őstermelő ilyenkor nem fizet egyéni A minőségi HR outsourcing-szolgáltatás Koncentráljon az üzleti sikereire. cafeteria és HR adminisztráció jogszabályi változások naprakész követése erkölcsi és anyagi felelősségvállalás w w w . aki a saját gazdaságában a személyi jövedelemadó­ ról szóló törvényben meghatározott őstermelői termékeket állít elő. ezért pénzbeli ellátásra .nexon. Segítő családtag­ ként már nem lehet munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosítást szerezni. Vagyis e tevékenysége alapján ezentúl már nem minősül biztosítottnak. nem pedig az akkori szabályok 30/A §-ában szerint. vagy helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője). egy-egy napra ezen ö^zeg harmincadrészével (930 forinttal) kell számolni. törvény 4.] Egyéb jogviszony Változás 2012. ■ őstermelői tevékenységét közös őstermelői igazolvány alapján kiskorúként folytatja.vagyis a tárgyévet megelőző évben 8 millió forint vagy annál kisebb éves bevételt elérő őstermelő nyugdíjalapja az éves bevétel 6 szá­ zaléka. Ha a biztosított őstermelő nem érvényesítte­ ti az értékesítési betétlapját az év első napjától. s nem is köte­ lezett járulék fizetésére. Őstermelőként csak az biztosított. § (l)i) pontjában. törvény 5. törvény 19. vagy olyan tagja. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében biztosított a gazdasági társaság olyan vezető tisztségviselője. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag őstermelők kötelező tagdíjfizetése.december31-étől. [Lásd az 1997/LXXX. amikor a kifizetés eredeti­ leg esedékes lett volna (ez előállhat például A bevétel 20 százaléka után járulékot fize­ tő . § (1) g] pontjában. Járulékfizetésre az a főállású őstermelő köte­ lezett (s így őstermelőként biztosított). ami 2012-ben havi 6390 forint (2011-ben 5100 forint volt).és ily módon a minimálbér után já­ rulékot fizető . ■aki a termőföldről szóló törvény szerint csalá­ di gazdálkodónak minősül. társadalmi szervezetek szövetsége. Kezdő . és az 1997/LXXXI. 5.r ^ TB-ELLÁTÁSOK 15 M ezőgazdasági ősterm elő Változás2011. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. illetve a bevétel 20 százalékánál ma­ gasabb járulékalapot. köztestület. az egyéni vállalkozóinak nem minősülő vállalkozási jogviszony. vagyis a 16. társadalmi szervezet. és megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is). Járulékfizetésre kötelezett. vagy gazdálkodó család kiskorú tagja. aki személyes közreműködési kötelezettsége alapján már társas vállalkozó­ ként biztosított.bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot.mezőgazdasági őstermelőnek az számít.] tött. törvény 5. A pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésével jogosultságot szerez a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra is. önkéntes kölcsönös biztosítópénztár. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekin­ teni azt is. és ha igen. akinek az esetében a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együtt legalább húsz év. így őstermelőként is biztosított lehet az az őstermelő is. § (2) bekezdésében. gaz­ dálkodó szervezet választott tisztségviselője. táppénzre sem jogosult. Ebből 4 százalék a természetbeni egészségbiztosítási. ja n u á r 1 -jé tő l. kamara. és ennek igazolására őster­ melői igazolvánnyal rendelkezik. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. §(1) i) pontjában. őstermelőként nem biztosított. 10 százalék a nyugdíjjárulék. társasház közösség. hogy választ-e a m ini­ málbérnél.] Változás 2012. egyesület. mekkorát (ez esetben összesen 17 százalék egyéni járulékot. közalkalmazottként.vagyis gyedre. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a bedolgozói. aki ■munkavállalóként. Ha a munkavégzés nem tart egy naptári hó­ napig. magánnyugdíjpénztár választott tisztségvi­ selője. 30/A § (2) bekezdéseiben.

■díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. Ha egy munkáltató ugyanazon munkavállalóját . kivéve. [Lásd az 1997/LXXX. telephelye Magyarországon. A munkaadó akkor fizet rehabilitációs hozzájárulást. továbbá Mun­ kavállalói Résztulajdonosi Program szervezete. ■a bevándorolt. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kereté­ ben belföldön foglalkoztatott munkavállalója. feltéve. törvény 23. A munkaviszony mellett vállal­ kozói tevékenységet folytató is köteles megfizetni vállalkozói tevékenysége után a munkaerő-piaci járulékot.J Nem válto zo tt. egyéni és társas vállalkozó. törvény 23. [Lásd az 1997/LXXX.] A munkaadó rehabilitációs hozzájárulásának éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. kamara. Külföldi az a természetes sze­ mély.. egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végez. § (1) bekezdésében. § (3) bekezdésében. a megfize­ tett járulék önellenőrzéssel igényelhető vissza. A kötelező foglalkoztatási szint to­ vábbra is 5 százalék. és a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyil­ vántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. gyermeke) sem biztosított. 26. aki nem minősül belföldinek. társadalmi megbízatású polgármester.újra Magyarországra küldi dolgozni. §j) pontjában. Egyházi személy az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy és a szerzetesrend tagja. [Lásd az 1997/LXXX. §(1) h) pontjában. ha az előző munka be­ fejezésétől számítva három év eltelt.E L L A T A S O K akkor. évi I.4 szá­ zalék egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizet­ nie. gazdálkodó szervezet válasz­ tott tisztségviselője. ön­ kéntes kölcsönös biztosítópénztár. § n) pontjában. 13. Az egyéni munkaerő-piaci járulékfizetéssel nem járó jogviszonyban állók e jogviszonyuk alapján nem szereznek jogosultságot álláskeresési ellátásra.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló egyéni és társas vállal­ kozó. Járulékfizetés nélkül jogosul­ vetően kifizetett jövedelmek után is meg kell fi­ tak egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon zetni. szövetkezet vezető tisztségviselője. §-ában. hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsá­ gi rendszere. társadalmi szer­ vezetek szövetsége. §-aiban. törvény 24. Munkaerő-piaci járulékot kell fizetni ezentúl a munkavállaló­ nak a jubileumi jutalom. törvény 4.akár egy másik munkakörben . aki harmadik állam állampolgárságával ren­ delkezik. megbízási szer­ ződés alapján.vagy bármely más . 2012. ■álláskeresési támogatásban részesül. [Lásd az 1997/LXXX. akik ösz­ 18. magánnyugdíj­ pénztár választott tisztségviselője. törvény 11. A nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentes­ séget élvező tisztviselője (alkalmazottja) és vele közös háztartásban élő családtagja (házastársa. valamint a külföldi állam diplomatájának Magyarországon tartózkodó családtagja és külföldi háztartási alkalmazottja sem. kirendelés vagy munkaerőkölcsönzés esetén a kétéves időtartamot 2012.] [Lásd az 1997/LXXX. §-ában.16 | T B . Ha a munkavégzés utóbb mégis rövidebb lesz két évnél. egyesület.] Rehabilitációs hozzájárulás Változás 2012. ■ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartóz­ kodásáról szóló 2007. törvény 5. és a szövetkezet tevékenysé­ gében vállalkozási vagy megbízási jogviszony ke­ retében személyesen közreműködik. törvény 16.] Nem változott. törvény 5. §(5) töndíjasként Magyarországon tanulói-hallgatói bekezdésében. Főszabály szerint minden kül­ földi állampolgár biztosított. a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint) alapulvételével. gazdasági társaság társas vál­ lalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője.] . A hozzájárulás mértéke 964 500 forint/fő/év. a mene­ kültként elismert személy. ■a hontalan. törvény 4. ja n u á r 1 -jé tő l. ja n u á r 1 -jé tő l.. hogy a foglalkoztatónak van-e székhelye. a letelepedett jogállású. K ülföldi. ■alapítvány.] Belföldi ■a Magyarország területén bejelentett lakóhel­ lyel (állandó lakcímmel^rendelkező magyar ál­ lampolgár. és az ösztöndíjuk nemzet­ közi szerződésen alapul. feltéve. társadalmi szervezet. a végkielégítés. és nem bevándorolt vagy letelepedett jogállású (a korábbi szabályok szerint korlátlan ideig mentesült). [Lásda20U/CXCl. A várhatóan két évet meghaladó munkavég­ zés esetén a járulékokat a belföldi munkavégzés első napjától kell megfizetni. ha K ülföldiek biztosítása Változás 2012. Magyarországon ta n u ló k ü lfö ld i A járulékokat a jogviszony megszűnését kö­ Nem v á lto z o tt. január 1-jétől kell számítani. A biztosítottnak nem kell munkaerő-piaci járu­ lékot fizetnie. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 65. vagyis rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége annak a munkaadónak van.] Nem v á lto z o tt. ■biztosított mezőgazdasági őstermelő. január 1-je előtt meg­ kezdett kiküldetés. ha fizetés nélküli szabadságon van. a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a munkavállalónak. Csak két évet meg nem haladó munkavégzés esetén mentesül a biz­ tosítási kötelezettség alól a Magyarországon be nem jegyzett külföldi vállalkozás kiküldetés. [Lásd az 1997/LXXX. ■közép. vagy azt az oktatásért felelős miniszter adományozta. törvény hatálya alá tartozó személy. A biztosítási kötelezettség nem függ attól. A külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja nem biztosí­ tott Magyarországon. ha munkaügyi perben visszamenőleg megítélnek bért).kivéve a saját jogán nyugdíjast . Az egyháznak az egyházi sze­ mély után . ■vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszony­ nyal is rendelkezik (csak a vállalkozói tevékenysé­ gével összefüggő járulékot nem kell megfizetnie). törvény kívül azok a külföldi állampolgárok. Egyéni m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012.] jogviszonyban állnak.] ■szövetkezeti tag. illetve a közalkalmazott­ nak kifizetett összeg után is. a mentes­ ség csak akkor érvényes. aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja. a 195/1997 kormányrendelet 4/A §-ában. [Lásd az 1997/LXXX. hogy azok a küldő . ■tanulószerződés alapján szakképző iskolában tanuló. az új­ rakezdési támogatás.] Á tm e n e ti szabály. ha nemzetközi egyezmény vagy a közösségi jog másként ren­ delkezik.] H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egyházi szem élyek já ru lé k a Nem vá lto zo tt. köztestület. [Lásd az 1997/LXXX. a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás után. § (1) bekezdésében. aki az összlétszám 5 százalékánál kevesebb megváltozott munkaképességű személyt foglal­ koztat. helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségvise­ lője). [Lásd az 1997/LXXX.államban biztosítottak. aki Magyarorszá­ gon biztosítással járó jogviszony keretében foly­ tat keresőtevékenységet. társasházi közösség. [Lásd a 2011/CXCI. ■saját jogon nyugdíjas vagy a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnál idősebb foglalkoztatott. § b) pontjában. b elföldi Nem v á lto z o tt. ha a foglalkoz­ tatottjainak száma 25 főnél több (korábban 20 fő felett kellett fizetni). ja n u á rl-jé tő l. törvény 25/A §-ában. 11. §-ában.

amelyet megelőző adóévben a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. szokásos tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem ren­ delkező kifizető. Szociális hozzájárulási adó szempontjából kifizető bárki lehet . ■szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló. közfoglalkoztatási jogviszony. ■a mezőgazdasági őstermelő. eu­ rópai gazdasági egyesülés. nekik „munkál­ tatói” közteherként tehát továbbra is . polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. illetve EGT-tagállamban vagy Svájcban végzi [e szabály ugyanazt a személyi kört fedi le. felteve. január 1-jétől a 27 százalékos társadalom­ biztosítási járulék egészét felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó. ■egyház és az egyházi szolgálatot teljesítő egy­ házi személy között fennálló. törvény 454. illetve Junior Bér ® W M Id ő W EB-alapú programok Munkaidő-nyilvántartó program @W-Kafetéria Béren kívüli juttatások nyilvántartása A dóalany kifize tő k Kifizető a természetes személlyel szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszonyban álló másik személy. mint a járuléktörvény 5. a tag részére munkavégzési kötelezett­ séggel járó vállalkozási. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és köz­ terhek őt terhelik. ■ügyvédi iroda. az egyházi szolgálat Wizuál é program család K o rs z e rű h u m á n in fo rm á c ió s re n d s ze re k . A szociális hozzájárulási adóból származó be­ vétel továbbra is a tb-alapokat illeti meg. az adó megosztásáról azonban a költségvetési törvény rendelkezik. § (1) c) pontja]. További kifizető ■ a belföldön állandó lakóhellyel. szabadalmi ügyvivői iroda és természe­ tes személy tagja között fennálló. ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. ha a kölcsönbe adó kifizető nem rendelkezik belföldön állandó la­ kóhellyel. ■a mezőgazdasági őstermelő. § (2)-(5) bekezdéseiben. katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya. ■gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony [ugyanaz. ■a természetes személyt kirendelés alapján fog­ lalkoztató. Magyar Honvédség. ■az egyéni vállalkozó. mint a járuléktörvény 5. § (1) b) pontjának]. külföldi jog alapján fennálló jogviszony [az országgyűlési képviselő kivételével ugyanazok a jogviszonyok.. ■a mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben. §(1). bírósági jogviszony. Magyar Honvédség szerződéses állományú tag­ jának jogviszonya. rendvédelmi szervek. kivéve. közjegyzői iroda. ■a természetes személy.maxoft.] ezeknek megfelelő. rá a kedvezményes járulékfizetési szabályok vonatkoznak. tehát a kifizető fogalom itt nem ugyanaz.és Vámhi­ vatal hivatásos állományú tagjának jogviszonya. mint a járuléktörvény 5. igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. ügyészségi szolgálati jogviszony. ha a kirendelést elrendelő kifizetővel megállapodott arról. betéti társaság. aki a rá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte [ők a járuléktörvény 5. Az adó megfizetése társadalombiztosítási ellá­ tásra és álláskeresési ellátásra nem jogosít. /Lásd a 2011/CLV1. egyesülés. jogi személy. megbízási jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. neki az adóköteles jövedelme után ehót kell fizetni. hivatásos neve­ lőszülői jogviszony. § (3) és 56/A § (1) bekezdésében említett kötelezetteké].a 2012-ben már havi 6390 forint összegű .. közalkalmazotti jogviszony. korlátolt felelősségű társaság. akinek a járuléktör­ vény alapján nincs biztosítási kötelezettsége.. Kapcsolat: www. séggel nem rendelkező jogalany...egészségügyi szol­ gáltatási járulékot kell fizetniük. Nem adóalany: ■a saját jogán nyugdíjas és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. hogy a vele adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonyban álló. azaz 14 százalék járulékot fizet bevételei egyötöde után. Nemzeti Adó. jogi személyi­ MA0O FT A _ . § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosítottnak sem minősülnek]. ■közkereseti társaság. ha a járuléktör­ vény alapján az adóévre magasabb járulékalap vá­ lasztásáról tesz nyilatkozatot. feltéve. törvény 454.S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Mit kell tudni a szociális hozzájárulási adóról? 2012. (6) bekezdéseiben. szabadalmi ügyvivői társaság.] A dóalanyok A szociális hozzájárulási adó alanyai: ■akifizető. § (1) f) pontja szerinti társas vállalkozóké]. egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony [ez és az előző pont ha­ sonló személyi kör. a tag személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonya (ideértve a nem munkaviszony kere­ tében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is). vagyis nem jár érte ellenszolgáltatás. § (1) a) pontjában]. hogy a belföldön állandó lakóhellyel vagy székhellyel nem rendel­ kező külföldi kifizetője vagy annak képviselője az adófizetést elmulasztja [hasonlóan rendelkezik a járuléktörvény 56/A § (3) bekezdése]. közszolgálati jogviszony. magyar tb-jogszabályok hatálya alatt álló személy a mun­ kát Magyarországon vagy másik uniós. székhellyel [hasonló előírást tartalmaz a járuléktörvény 56/A § (4) bekezdése].természetes. mint a járuléktörvény 5. közös vállalat.hu H VG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . mint az adózás rendjéről szóló törvényben. ■a munkavállalót kölcsönbe vevő. [Lásd a 2011/CLV1. végrehajtói iro­ da. v á lla la tirá n y ítá s i s z o ftv e re k h e z ille s z th e tő ét > / Wizuál Bér W iv iim I VV I Z U U I Windowsalapú professzionális bérelszámoló programok Adófizetéssel já ró jogviszonyok A kifizetőnek az alábbi jogviszonyok esetén kell adót fizetnie: ■ munkaviszony.

■a jogviszony az iskolaszövetkezet nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló (hallgató) tagjával áll fenn [e jogviszony a járuléktörvény 5. § k) pont szerinti járulékalapot képező jö­ HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E vedelmek definíciójának. § (1) b) pontja alapján biztosí­ tással járó jogviszonynak sem minősül].harmadik állambeli munkavállaló. § (3) bekezdéseiben. ■a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű okta­ tás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg . A megbízási és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó.pél­ dául más uniós állambeli . és a korábbi belföldi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig három év eltelt (e pont és az előző pontok ugyanazokat a bel­ földön dolgozó.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . ■a belföldön állandó lakóhellyel. ■egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.munkavégzésük alatt is a magyar tb-rendszer hatálya alatt maradnak. (XI. törvény 455. § (2) bekezdését is. § (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknak.] A jövedelmet pótló kártérítés után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (korábban tb-járulék-mentes volt. ügyvédi kamarai. mintaoltalom alatt álló mű. szakképzettsé­ get igényel. alkalma­ zottja részére kifizetett. a garantált bérminimum . ■a kifizető által megállapított és folyósított társa­ dalombiztosítási ellátás [ugyanaz. ■az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem (e jövedelmet az szja mellett 14 százalékos cgycni eho is terheli). mint a járuléktörvény 11. előzőek alá nem so­ rolható jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. § (3) bekezdésében. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés ke­ retében munkaviszonyban foglalkoztatott olyan .] [Lásda2011/CLVI. ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartási alkalmazottként fog­ lalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettél vagy azzal összefüg­ gésben kifizetett. naponként leg­ alább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. § ej pontját]. földrajzi árujelzők oltalma. baleseti táppénzben. ideértve a 195/1997. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéb jövedelmek után továbbra is 27 százalékos ehót kell fizetni. aki az uni­ ós koordinációs tb-rendelet hatálya alá tartozó vagy szociális biztonsági egyezményben részes másik államban biztosított). 457. adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett (juttatott).112. kivéve. ha ■a társas vállalkozás tagja vagy az egyházi sze­ mély (szerzetes) saját jogán nyugdíjas. Ez utób­ bi a külföldre kiküldött. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll. tanyagondnoki tevékeny­ séget végző természetes szemgly és a szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. Nem kell fi­ gyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. § (2) bekezdésében. § (1). a mezőgazdasági ősterme­ lői tevékenységet. ha annak tartama alatt az egyéni vállalkozó tevé­ kenységét személyesen folytatja. szerze­ tesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5.] Nem adóalap: ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált dip­ lomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett bevétel. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. ■a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat [lásd a járuléktörvény 21. [Lásd a 2011/CLVI. növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjjal.ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. de itt nem biztosított személyeket sorolják fel. amelyekre ■táppénzben. törvény 455. mint a járuléktörvény 21. közjegyzői kamarai tagsága szünetel.) kormányrendelet 1. gyermekgondozási díj­ ban részesül. akik a külföldi . gyermeknevelé­ si támogatásban. ■a szerzői jogi védelem. Egyéni vállalkozók Egyéni vállalkozó ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rint egyéni vállalkozónak minősülő személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló tör­ vény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. ha a nyil­ vántartásban rögzített tevékenysége ingatlan­ bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). § a) pontja]. találmányi szabadal­ mi oltalom. és külföldön adózó olyan munkavállalókra vonatkozik. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 21. illetve díjazás (külföldi kiküldetés esetén személyi alapbér alatt a munkaszerződés alapján fizetett. a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint adókötelezettség alá eső önálló vagy nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbért kell érteni).5 szá­ zaléka (2012-ben ez havi 104 625. § (1) f) és h) pontjai alapján biztosítottnak sem minősülnek]. és ide sorolandó az országgyűlési képviselő jogvi­ szonya is]. ■gyermekgondozási segélyben. §-a). ■a hivatásos nevelőszülőt megillető nevelési díj. ■fogvatartott. az átalányadózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelme. és ezért 27 százalékos ehót kellett utána fizetni). védjegyoltalom. de leg­ alább a tárgyhónap első napján érvényes mini­ málbér . terhességi­ gyermekágyi segélyben. aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte [e személyek a járuléktörvény 5. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi havi átlagos alapbért.5 százalékának harmincadrésze után.18 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó teljesítése alapjául szolgáló jogviszony. törvény 456. juttatott bevétel. ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevé­ kenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. [Lásda2011/CLV1. az egyéni vál­ lalkozói tevékenységet. falugondnoki tevékenységet. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkal­ mazó egyéni vállalkozó saját maga után a vállal­ kozói kivétje. juttatott. [Lásd a 2011/CLVl. ■az olyan személynek juttatott bevétel. hasznosítási. ■a tanulószerződésben meghatározott díj. ■az előzőek szerinti juttatások hiányában az adó­ fizetési kötelezettséggel járó munkaviszonyt vagy más jogviszonyt megalapozó munkaszerződés­ ben vagy egyéb szerződésben meghatározott sze­ mélyi alapbér. § d) pontjának]. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog.] Nem kell adót fizetni. szabadalmi ügyvivői kamarai. § (1) bekezdésében.] Ha az egyéni vállalkozó e jogállása nem áll fenn a teljes naptári hónapban. a minimálbér 30 százalékát el nem érő jövedelmek után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (ehót már nem).] K ifizetői adóalap A kifizetőt terhelő adó alapja: ■a kifizetőnek a természetes személlyel fennál­ ló. törvény 455. csak a jogállása naptári napjaira kell adót fizetnie. valamint ■a gyógyszerészeti magántevékenységet. ápolási díjban részesül. [Lásd a 201 l/CLVl. 5. alkotás. illetve közép. törvény 455. § (4) bekezdésében. illetve 121 500 forint) után fizet adót. [A felsorolás tartalmilag megfelel a járuléktör­ vény 4. juttatott bevétel. székhellyel nem rendelkező kifizető által Magyarországon kikül­ detés. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. § (1) h) pontja szerinti egyházi személy jogviszonyának]. akit legfeljebb két£vig foglalkoztatnak belföldön. vagy a tag olyan özvegyi nyugdíjas.

na­ ponként a minimálbér harmincadrésze után. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérmi­ nimum) 112.2)-(3] bekezdéseiben. amelyekre a tag ■táppénzben. kivéve. illetve 121 500 forint). ■gyermekgondozási segélyben. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. közös vállalat. [Lásd a 2011/CLVL törvény 457. törvény 457. (8) bekezdéseiben.az adóévre vagy az adóévnek a mun­ kaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére . be­ téti társaság. vagy a járuléktörvény alapján magasabb járulékalap választásáról tett nyi­ latkozata szerinti összeg.5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625. gyermekgondozási díj­ ban részesül. közjegyzői iroda. 458.5 százalékának harmincadrésze. gyermekgondozási díj­ ban részesül.tett nyi­ latkozatában vállalt összeg. vagy ■más olyan kifizetővel is adófizetési kötelezettsé­ get eredményező jogviszonyban áll. (4)-(5). A szociálishozzájárulásiadó-alap a társas vál­ lalkozás tagjainál is megegyezik az egyéni járu­ lékalappal. de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. 458. Az evás vállalkozó sem fizet adót az úgyneve­ zett kieső időkre (például táppénz. azzal a különbséggel. törvény 456. amelyeken ■táppénzben.] Mezőgazdasági ősterm elők A szociális hozzájárulási adó szempontjából őstermelő a személyi jövedelemadóról szóló tör­ vényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő. § (. ■az evaalap 4 százaléka. vagy | B kifizetővel fennálló.nem munkaviszonyban eljáró . korlátolt felelősségű társaság. európai gazdasági egyesülés. § (l)-(3). terhességi­ gyermekágyi segélyben. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112. adófizetéssel járó jogvi­ szonya alapján a kifizető .vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. illetve 121 500 forint) után.] Társas vállalkozás szem élyesen közrem űködő ta g ja A társas vállalkozás (közkereseti társaság. azzal a különbséggel.5 százaléka alapján megfizeti az adót. egyesülés. illetve közép. ■egyéni vállalkozó jogállásában saját maga után a minimálbér (illetve garantált bérminimum) 112. terhességi­ gyermekágyi segélyben. ha annak tartama alatt tevékenységét személyesen folytatja.ügyvezető tagja után az adót a tevékenység ellen­ értékéként juttatott jövedelem alapján kell fizetni.az adó­ alap-minimum (a minimálbér. Evás egyéni vállalkozó Az evás egyéni vállalkozó által saját maga után havonta fizetendő adó alapja: ■a magasabb összegű társadalombiztosítási el­ látások megszerzése érdekében a járuléktörvény szerint . adóévre szóló nyilatkozat alapján . [Lásd a 2011/CLVI. ■ügyvédi kamarai. a garantált bérminimum -112. Tört hónap esetén az adó alapja az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony minden napjára HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ápolási díjban részesül. szabadalmi ügyvivői iroda. ■a minimálbér . § (1).ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. szabadalmi ügyvivői kamarai.rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg fenn­ álló több munkaviszonynál az egyes munkaviszo­ nyokban előírt munkaidő összeszámítandó). tevékenység szünetelése alatt). ■fogvatartott. szakképzettséget igényel. szabadalmi ügyvi­ vői társaság. ügyvédi iroda. baleseti táppénzben.5 százaléka alapján megfizeti utána az adót. Az adóalany őstermelő adóalapja havonta a tárgyév első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint). A vállalkozói szociálishozzájárulásiadó-alap megegyezik az egyéni járulékalappal. Nem kell figyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. § (l)-(2). illetve a garantált bérminimum 112. Tört hónap esetén az őster­ melő csak e jogállása naptári napjaira fizet adót. gyes folyósítá­ sa. ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya van.SZ OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 19 fennálló több munkaviszonynál az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidő összeszámítandó).5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625. § (3). baleseti táppénzben. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll.a tárgyév január 31-éig tett.5 százaléka. vagy közép. amely a mi­ nimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112.5 százaléka) alapulvételével adót fizet utána. [Lásda2011/CLVI.] legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112.5 százaléka. gyermeknevelési támogatásban. egyéni cég) személyesen köz­ reműködő vagy . végrehajtói iroda. (5)-(6) bekezdéseiben. Nem kell figyelembe venni azokat a napokat.

ős­ A kedvezm ény m értéke ■2012-ben havonta a kedvezményalap 21. de legfeljebb 16125 forint. ha az elvárt béremelés visszamenőleges hatályú). 5. feltételezve. 2. Számított szociális hozzájárulási adó (1. nem kaphat szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt (ha a munkavállalók kétharmadánál mu­ lasztja el ezt. ■2013-ban havonta 16 százalék. § (7) bekezdésében.J Példa rész-adókedvezményre 2013-ban* 1 B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) . 457.akár csak egy napig munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az olyan egyéni cég által munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyt is. ■ a szakképzettséget nem igénylő munkakörök (FEOR08.) íf.] Az egyházi és közszférába nem tartozó kifizető adóked­ 33113 vezményt vehet igénybe. hogy az összes folyamatosan foglalkozta­ tott munkavállalónál megvalósult az elvárt béremelés. A (rész)kedvezmény alapja a természetes személyt munkaviszonyára tekintettel megillető bruttó munkabér (kivéve az egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszony alapján járó bért). törvény 460. [Lásd a 2011/CLVI.[(1 . Nem vehető figyelembe az adóked­ vezménynél a béremelés. 2011-es munkabér alatt a személyi alapbér és a rendszeres bérpótlékok (együtt: rendszeres bér) egész havi átlagát kell érteni. törvény 459. nappali tagozatos tanulói (hallgatói) jogviszonyáról. ha a kifizetővel az adókedvezmény alapjául szolgáló hónaiban munkaviszonyban áll. törvény 458. Ha az adóhiány és pótlék nem hajtható be a kifi­ zetőn. ha a bruttó bér nem haladja meg a 75 ezer forintot.14] . illetve 108 ezer forint) összegére .27) 127 900 3k 533 127 900 8719 3. ■ a foglalkoztatási kedvez­ mény (Start-.jogszabály által .9.teljesített emelése elvárt emelésnek számít. íj. mezőgazdasági őster­ melőként munkaviszony keretében foglalkoztatott személyt is). amelyet a sze­ mélyi alapbér 2011. [Lásd a 2011/CLVI.5 száza­ léka. mert akkor van elvárt béremelési köve­ telmény). Adókedvezmény azon hónap(ok)ra érvénye­ síthető. ha a punkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelés mértékéről szóló kormányrendelet mel/ékletében összegsze­ rűen meghatározott béremelést valamennyi fo­ lyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után végrehajtotta. gyermeknevelési támogatásban. Ha a munkáltató az összes munkavállalójának kisebb emelést ad az elvártnál.75 000) x 0.) 25 8H+ •Egy fő munkavállalóra kiszámolva. ápolási díjban részesül. törvény 460. Ha ezt elmulasztja.akár csak részben is . Adókedvezm ény 16125 . a nap­ tári hónap egészében fennálló munkaviszonyok utáni részkedvezmények összegeként állapítja meg. törvény 456. A fi­ zetendő adó a számított adó. § (2). Fizetendő adó (2. ■a Karrier Híd Programban részt vevők (felmen­ HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . amelyben a minimálbér 112. A számított szociális hozzájárulási adót csök­ kenti: ■a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény.27) 127 900 34 533 127 900 1 ¿+20 3. vagy nem emel semmit azok bérén.20 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Példa rész-adókedvezményre 2012-ben* 1. hogy az elvárt béremelést minden folyamatosan foglal­ koztatott munkavállaló megkapja (ideértve azt is. 2013-ban a kedvezmény béremelési felté­ tel nélkül jár.kötelezően .kötelezi fi­ zetésre. ha annak tartama alatt őstermelői tevékenységét sze­ mélyesen folytatja. Az adókedvezményt a kifizető havonta. Számított szociális hozzájárulási adó (1. ha a kifizető 2011 novemberében és decemberében egy na­ pig sem volt munkáltatója egyetlen természetes személynek sem (kivéve.] *Egy fő munkavállalóra számolva (nincs elvárt béremelés).) k. 458. évi legutolsó változásának Az adó m értéke A számított adó az adóalap 27 százaléka. §-ában. valamint olyan más jogviszonyá­ ról. valamint a közeli hozzátartozó által egyéni vállalkozóként. —í*.] Elvárt bérem elés Az elvárt béremelés mértékét kormányrendelet írja elő. és 2011. csökkentve az adó fi­ zetésére kötelezettet megillető adókedvezmények összegével. § (l)-(2) bekezdéseiben. november 1-je és 2011. ■gyermekgondozási segélyben. hogy a 2011-es nettó bér az adójóvá­ írás megszüntetése és az egészségbiztosításijárulék-emelés miatt ne csökkenjen. ■fogvatartott. A kedvezmény 2012-ben 190 178 forintos. 2013-ban 135 ezer forintos bruttó munkabérnél „fut ki”. Kedvezményalap (1. § (4)(5).elvárt béremelés. kivéve. Folyamatosan foglalkoztatott a munkaválla­ ló. december 31-e között bár­ melyik napon ■ az adókedvezményt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az egyéni vállalkozóként. [Lásd a 2011/CLVI. Fizetendő adó (2.2] . illetve garantált bérminimum (ez 2012-ben havi 93 ezer. Havi 216 805 forint feletti 2011-esmunkabérnél nincs .) A dókedvezm ény a m u n kab érek n e ttó érté k é n e k m egőrzésére termelőként vagy egyéni cégként munkaviszony­ ban foglalkoztatta a kedvezményezett természetes személyt. me­ lyet csökkent a 75 ezer forintot meghaladó kedvezményalap-rész 20 százaléka. mint 75 ezer forint. Kedvezményalap (1. a természetes személy ismételten nyilatkozik kifizetőjének. Ha a nyilatkozat alapjául szolgáló körülmény megváltozik (például megszűnt a heti 36 órát elérő munkaviszony). §-ában.béren kívüli juttatás formájában nyújtja. az adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt . a ki­ fizető követelheti tőle az adóhiányt és a pótlékokat.határozattal . és költségvetési támogatást sem kaphat). nem vehet részt közbeszerzésen ajánlattevőként.5 százaléka után megfizetik az adót. ha a bruttó bér na­ gyobb. részmunkaidős kedvezmény). x 0. x 0. de legfeljebb 12 ezer forint 75 ezer forintos kedvezményalapig. § (6) bekezdésében. Nincs elvárt béremelési feltétel.[(1 .75 000) x 0. Ez tételesen meghatározza. hogy a költségvetési szervnek vagy egyházi fenntartású intéz­ ménynek nem minősülő munkáltatónak 2012-ben mekkora béremelést kellene adnia a munkaválla­ lóinak ahhoz. [Lásd a 2011/CLVI. amelynek a kifizető vagy közeli hoz­ zátartozója tagja. ■az adókedvezményt érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalkozásával . amely(ek)re teljesül az a feltétel. [Lásd az 2011/CLVI. Adókedvezm ény 12 000 . ha a kifizető azt . 5. az előzőek szerint meg­ határozott összeget csökkenti a kedvezményalap 75 ezer forintot meghaladó yészének 14 százaléka. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít.] N yilatko zato k m ásodfoglalkozásban A természetes személynek nyilatkoznia kell a kifizetője részére a heti 36 órát elérő munkavi­ szonyáról. főcsoport) kedvezménye (2013-tól). vagy termé­ szetes személy kifizető esetében saját maga vagy közeli hozzátartozója egyéni vállalkozóként. B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) 2. tett köztisztviselők) utáni ked­ vezmény. A 2011ben minimálbéren foglalkoztatottak bérének a 2012-ben érvényes minimálbér. mezőgazdasági őstermelőként munkaviszony ke­ retében foglalkoztatottat is). ha a kifizető belföldi kapcsolt vállalkozása munkáltatójavolt a kedvez­ ménnyel érintett munkavállalónak. ilyenkor a kifizető csak a tény­ leges jövedelem után fizeti az adót.

Az elvárt béremelés akkor valósul meg. A Start Plusz és Extra kártyák 2011 végéig válthatók ki. október 31-e után nimálbér 9 százaléka. gyetben. hogy a szociális hozzájárulási adóból a munkaadó mekkora rész­ kedvezményt vehet igénybe. de legfeljebb a minimálbér másfélsze­ resének 27 százaléka a foglalkoztatás első évében. **Az elvárt béremelésről szóló kormányrendelet táblázatában az adott jövedelemsávra érvényes összeg. hogy nincs munkahelye. [Lásda2011/CLVI.hónap utolsó napjáig érvényes .2011. vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igé­ nyel. de nem haladja meg a 216 805 forintot. Start Bonusz kártya váltható ki.részkedvez­ ményt vehet igénybe. Ha a Start Bonusz kártyát birtokló elhelyez­ kedik. évi m unkabér (1. Start Plusz és Extra kártyák esetén továbbra is feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. illetve pályakezdő esetén hat hónapig nyilvántartott) álláskeresők al­ kalmazásához kapcsolódik. §-ában. de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében. illetve a tartósan (legalább 12 hónapig.igazolás alapján a Karrier Híd Programban részt vett.+ 2.] Foglalkoztatási kedvezm ények A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmé­ nyeket szabályozó törvény már nem azt mondja ki. 7 százaléka az azt követő három hónapban. A pályakezdők utáni Start-kedvezmény mér­ téke: ■legfeljebb középfokú végzettségű pályakezdő­ nél a bruttó munkabér. aki ■legalább három hónapig volt álláskeresőként nyilvántartva. Ennek összege a kedvez­ Ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott. [Lásd a 2004/CXX1II. / 3. . 2012. Elvárt személyi alapbér 2012-ben 100 000 15 000 115 000 12 900 11217 111 217 127 900 (1. december 31-én III.valamennyi munkavállalójá­ ra nézve . hanem azt.) 7. Korrigált e lvá rt béremelés (k. rendszeres szo­ ciális járadékban részesült vagy rehabilitációs já­ radékban részesül.] .SZOCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 21 időpontja és 2011. december 31-eközött új típusú. ha a 2011-es munkabér havi 59 600 forint vagy annál kevesebb. a 2011. október 31-e után változott.15) ‘ Rendszeres bérpótlék a távollétidíj-számításnál figyelembe vehető bérpótlék (például műszakpótlék. Feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő.) 6 .választhatja. ha a 2011-es havi munkabér több. baleseti rokkantsági nyugdíjban. december 31-e közötti idő­ Nem szakképzettek adókedvezm énye szakra kell kiszámolni. törvény 5. törvény 7/A §-ában. főcsoportjába alapbérből kell .annak változásától a 2011. vagy ■foglalkoztatást elősegítő támogatásra jogosult. mértéke a bruttó munkabér.5 százaléka.] zett rendszeres bér egész havi átlagában kell megállapítani (még akkor is. §-ában. A munkáltató . adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel ked­ vezményt vehet igénybe a szociális hozzájárulási adóból.kor­ mányrendelet táblázatában megjelölt -béremelés­ sel emeli a személyi alapbért. első napja és 2011. gyedben. kormányrendelet 2. és a személyi alapbér összegéhez tartozó . 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. 2011-es telje­ sítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni. jött létre. vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű. Elvárt bérem elés** 5.2012. Az adókedvezmény 2013.) k. a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökken­ H VG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Karrier Híd Program kedvezm énye Az állami foglalkoztatási szerv által ké­ relemre kiadott . de legfeljebb a minim álbér kétszeresének 13. ha a bér ez alatt változott). ha a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállít­ ható.a kiállítás hónapját követő 12. de legfeljebb a minimálbér kétszere­ sének 17 százaléka a foglalkoztatás első kilenc hónapjában. feltéve. +5. [Lásd a 299/2011. [Lásd a 2004/CXXI1I. 17 százaléka a foglalkoztatás második évében. Teljesítménybérnél személyi alapbér alatt a százszázalékos teljesítésért járó. csoportos rokkantsági. §-ában.személyi alapbérét 2012-ben ■26 százalékkal emeli. Start Extra-kedvezményt vehet igénybe to­ vábbra is a munkáltató. A Start Plusz kártyával igénybe vehető adóked­ vezmény mértéke a bruttó munkabér. január 1-jén hatályos 1-je és október 31-e közötti legutolsó személyi KSH-közlemény (FEOR-08) 9. Ennek mértéke az adó alapjának megálla­ pításánál figyelembe vett.a kártya érvényessége alatt . Az is jogosult rehabilitációs kártyára.a rendszeres pót­ munkaviszony(ok)ra tekintettel adókedvez­ lékokkal együtt egész havi átlagot számolni. Ha a személyi alapbér 2011. hogy nem számol rendszeres bérátlagot (nem veszi figyelembe a bérpótlékokat). vagy ■gyesben. ha a munkáltató a munkavállaló . A kár­ tyát olyan személy válthatja ki.. január A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló. mint 59 600 forint. és az ellátása folyósításának megszűnése óta még nem telt el 365 nap. 7 §-aiban. törvény 462. január 1-je és 2012. a 2011-es munkabért a munkaviszony január 1-jétől érvényesíthető. x 1. törvény 4/A §-ában. [Lásd a 2004/CXXIlI. a kifizetővel fennálló foglalkoztatási jogviszo­ nyát közvetlenül megelőzően közszférában foglalkoztatott személy után az őt munkavi­ szonyban foglalkoztató (a költségvetési szerv kivételével) adókedvezményt vehet igénybe. melynek mértéke a bruttó munkabér.rendszeresbérátlag-számításnál figyelembe vett . ményt vehet igénybe. A Start Plusz-kedvezmény is a szociális hozzájárulási adóból érvénye­ síthető.15) 3. hogy a 2011-es személyi alapbért úgy emeli. évi mun­ kabérhez tartozó összeg) szorzataként kapott öszszeggel emeli. x1. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglal­ koztatás első évében.] . Rendszeres b é rpótlék* (1. 2012. A kedvezmény mértéke a programban részt vett munkavállaló bruttó munkabérének. törvény 461. de legfeljebb minimálbér kétszeresének 27 százaléka a foglal­ koztatás első évében. és ■nincs Start. A munkaadó az érvényes rehabilitációs kár­ tyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló. valamint a gyes melletti foglalkoztatáshoz. de legfeljebb a mi­ Ha a munkaviszony 2011. október 31-e utáni újabb személyialapbér-válmunkaviszonyban foglalkoztató kifizető e tozásig terjedő időtartamra .] Rehabilitációs kártyára jogosult a megválto­ zott munkaképességű személy. Start Plusz vagy Start Extra kártyája. de ide nem értve a túl­ órapótlékot). gyet és az ápolási díj megszűnését követő. megillető bruttó munkabér.2011. évi m unkabér (6. hogy a 27 százalékos tb-járulék helyett a foglal­ koztatót a bruttó munkabér után mekkora fizetési kötelezettség terheli. ideértve a teljesítménybér időbér részét is (jutalé­ kos bérformánál a ténylegesen kifizetett jutaléko­ kat kell figyelembe venni). december 31-e között szer­ [Lásd a 2011/CLVl. aki ■legalább három hónapig folyamatosan nyilván­ tartott álláskereső. tartozó foglalkozás szerinti munkakörben. ápolási díjban része­ sült. de a már kiváltott kártyák után a kedvezmény továbbra is érvényesíthető. ményezett munkakörben foglalkoztatott(ak)at a teljes 2011-es rendszeres bért kell átlagolni. ha olyan munkavállalót alkalmaz. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében.] A Start Plusz-kedvezmény továbbra is a gyes. ■felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér. Példa elvárt béremelésre 1. a munkáltatója a szociális hozzájárulási adóból . évi személyi alapbér (fo rin t/h ó ) 2. és 50 évnél idősebb. ■a személyi alapbér és a rendszeres bér hánya­ dosa és az elvárt béremelés (a kormányrendelet melléklete szerinti táblázatban a 2011.. gyed. illetve gyes mellett szeret­ ne dolgozni. aki 2011. x 0.

feltéve. de legfeljebb a minimálbér 1. és ■az elvárt béremelést a kedvezményt igénybe vevő a folyamatosan foglalkoztatottak létszámá­ nak legalább 90 százalékában teljes mértékben teljesítette. Ha ezt elmulasztja. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (ez 2012-ben havi 186 ezer forint) 27 százaléka. hogy a szükséges béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után visszamenőlegesen. alapja és a ked­ vezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható legyen. paragrafus (20d) bekezdése szerint -15 százalékos. az adózás rendjéről szóló törvény 31. gyermekgon­ dozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült) munkakörét közvetlenül a visszatérését követően ■a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és mellette ■a munkavállaló gyermekgondozási szabadsá­ gának időtartama alatt e munkavállaló munka­ körének ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott (helyettesítő) munkavállaló. hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyból származó bér az adókedvezmény alapjánál nem vehető figyelembe. hogy a két jogcímen igénybe vett kedvezmény negatív adót eredményez. ezek hi­ ányában közvetlenül saját maga teljesíti adóköte­ lezettségeit. az őstermelő negyedévente állapítja meg az adót. §-dban. a számított adót meg­ haladó kedvezmény igénylésére a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell al­ kalmazni. ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló (aki a szabadság alatt terhességi-gyermekágyi segélyben. A legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező. [Lásd a 2004/CXXII1. az ellenőrzés megkezdése előtt végrehajtotta). .] Bevallás. és azt a tárgy­ hónapot.] A gyermekgondozási szabadságról részmun­ kaidőbe visszatérő munkavállaló és az ugyan­ abban vagy hasonló munkakörben alkalmazott másik részmunkaidős munkavállaló utáni ked­ vezményt a munkáltató változatlan feltételek mellett érvényesítheti. [Lásd a 2011/CLVI. és azt a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg.az adózás rendjéről szóló tör­ vény 172. hogy a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele miatt . Extra. legfeljebb három évig jár. illetve negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. törvény 463. pénzügyi vagy más meghatalmazott képviselője útján. ■a Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó értékének megőrzésit célzó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló után együttesen is igénybe vehető. hogy abból a ked­ vezmény vagy támogatás jogcíme. a szá­ mított adó összegét meghaladó kedvezmény a kifizető más m unkavállalókkal fennálló jogviszonyára tekintettel megállapított adóból levonható. és ■az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége nem haladja^meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatott valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát.az adóhatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. de 2012-től már a szociá­ lis hozzájárulási adóból. A jogosulatlanul igénybe vett (teljes) kedvez­ mény összege után . paragrafus (2) bekezdése szerinti bevallását úgy köteles teljesíteni.a fent felsorolt okokra tekintettel . törvény 464/A-B §-aiban. vagy ■munkaviszonyát rendes vagy rendkívüli felmon­ dással szüntette meg.j Az önkormányzati közfoglalkoztatásban és az országos közfoglalkoztatási programban részt vevő költségvetési szerv foglalkoztatási kedvez­ ménye is a szociális hozzájárulási adóból vehe­ tő igénybe (rész)adókedvezményként. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem kell feltün­ tetni. ha az adott hónapban ■a kedvezmény igénybevétele kizárólag az elvárt béremelés elmaradása miatt jogosulatlan. de legalább 100 ezer forint mértékű mulasztási bírságot kell fizetni (kivéve.3-szereséig érvényesíthető a kedvezmény. a kedvezmények együttes összegevem haladhatja meg azonban a számított adót. A munkaadónak a kedvezmény továbbra is akkor jár. a kifizető vá­ laszthatja ki.3-szeresének 13. törvény 464. törvény 8/A §-ában.és Bónusz-kedvezmények (ide nem értve a pályakezdők Start-kedvezmé­ nyét) bármelyik más adókedvezménnyel (pél­ dául a bérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezménnyel) együtt is érvényesíthetők.22 | S Z OC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó tett (bruttó) munkabér. A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg. Ila a kifizető visszame­ nőlegesen végrehajtja a béremelést (elkerülendő az esetleges szankciókat). e volt munkavállalónak nem kell visszamenőlegesen béremelést adnia). [Lásda2011/CLVI. ha a mun­ káltató bizonyítja. ha a munkavállaló részmunkaidős). §-ában. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása mi­ atti jogkövetkezményeket (kivéve a mulasztási és az adóbírságot). [Lásd a 2004/CXXIII. valamint a közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappalin tanuló evás adózó egyéni vállalkozó az adót ne­ gyedévente állapítja meg. A gyermekgondozási szabadságról való viszszatérést követően a „megosztott” munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után csak abban az esetben jár kedvezmény.] „Kedvezm ényes" szankció A munkabérek nettó értékének megőrzését cél­ zó adókedvezmény adminisztratív hibából bekö­ vetkezett jogosulatlan igénybevétele miatt az adó­ hatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét saját maga tárja fel. még úgy is. törvény 16/A §-ában. vagy a szabadság lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkavi­ szonyban foglalkoztatott munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el. ILásd a 2004/CXXIII. aki ■ a statisztikai előírások szerint nem tartozik az átlagos statisztikai állományi létszámba. [Lásd a 2011/CLVI. ha a létszámát a részmunkaidős foglal­ koztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisz­ tikai állományi létszámához képest növeli. Az egyéni vállalkozó havonta.] A dókedvezm ények korlátozása Az adókedvezmények közül ha egy jogviszony alapján a kifizetőt több is megilleti. A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt igénybe vevőnek nem kell a bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. Ha az adóalany foglalkoztatási kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy az adó fizetésére kötelezett. részkedvezményként. A kedvez­ mények az alábbi esetekben halmozhatok: ■Start Plusz-. és emiatt a részkedvez­ mény összege bármely munkavállalónál változik. ha a részmunkaidős foglalkoztatás a gyermekgondozási szabadságról HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E való visszatéréstől számítva legalább egy évig fennáll. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7 százaléka. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszakra visszamenőlegesen valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után teljesítette (kivéve az olyan munkavállalója után. ha a létszám olyan munkaválla­ lóval csökken.5 százaléka (akkor is a minimál­ bér 1. Továbbra sem minősül az állományi létszám csökkentésének. A kedvezmény mértéke a két részmunkaidős bruttó munkabérének. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. Közös szabály az adókedvezményeknél. törvény 8/B §-ában. és ■a kedvezményt igénybe vevő legkésőbb az el­ lenőrzés megállapításairól hozott határozat jog­ erőre emelkedéséig bizonyítja. A kedvezmény a foglalkoztatás fennállása alatt. befizetés Az adóalany kifizető az adót havonta állapítja meg. aki az el­ lenőrzés megkezdésének időpontjában már nem a munkavállalója. ha nincs ilyen. az önellenőrzést e munkavállalókra el kell végezni. és azt a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt nem csökkenti.] A külföldi kifizető telephelye. mértéke a bruttó munkabér. hogy melyiket érvényesíti.

ha nincs kifizető. vagyis a juttatás értékének 1. a m agánsze­ mélyt terhelő egyszerűsített közteher-viselési hozzájáruláson belüli 1. a csoportos biztosítás díja. az árfolyamnyereségből származó jövede­ lem.19-szorosa után a kifizető 27 százalék ehót köteles fizetni (a 16 százalék személyi jövedelemadón felül). A 450 ezer forint­ ba beszámítanak az egyéni egészségbiztosí­ tási járulékok (4 százalék természetbeni és a 2012-ben már 3 százalék mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék). Ingatlan-bérbeadásból szárm azó bevé­ tel esetén továbbra is a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján jövedelemnek m inősülő összeg az ehoalap. vagy pedig ha a kifizető nem köteles a jö ­ vedelem után adót (adóelőleget) m egálla­ pítani. törvény 3. § (2) bekezdéseiben. § (1). § (1) bb) alpontjában. § (1) ba) alpontjában.19-szorosa (a kamatkedvezményből származó jövedelem 100 szá­ zaléka helyett). tiszteletdíjak .] A kifizetőnek 27 százalék ehót kell fizetnie a személyijövedelemadó-törvény 70. A biztosítási jogviszonyon kívüli jutta­ tások után nem kell járulékot fizetni. amelyeket a tb-szabályok szerint nem terhel járulék (ilyenek például a személyijövedelemadó-törvény szerinti egyéb jövedelmek. Az egyént terhelő százalékos eho továbbra is 14 százalék. továbbá az ingatlan-bérbeadásból származó.2k EGESZSEGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni az egeszsegugyi hozzájárulásról? kell fizetnie az adóalapként meghatározott összeg (a jövedelem 1. szabadidőprogram. Az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem után a kifizetőnek továbbra sem kell 27 százalék ehót fizetnie. a kifizetőnek. törvény 3. vala­ mint a kamatkedvezményből származó kü­ lön adózó jövedelmet. ajándék Eho (% ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 *A közterhek alapja a juttatás értékének 1. E jövedelmek után a juttatás értékének 1. [Lásd az 1998/LXVI. ha a 14 százalékkal számított eho ennél több. a fizeten­ dő személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék. törvény 3. [Lásd az 1998/LXVI. továbbá az egészségügyi szolgáltatási járulék (utóbbi összege 2012. a bér­ beadó magánszemélynek.6 százalékos egész­ ségbiztosítási járulék. hallgatási díj). ja n u á rl-jé tő l. ezért Egyéni százalékos eho Nem vá lto zo tt. Ha e já­ rulékok összege meghaladja a 450 ezer forin­ tot. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. vagyis m axim um ennyi ehót kell megfizetni akkor is. [Lásd az 1998/LXVI. a rep­ rezentáció és az üzleti ajándék személyijövedelemadó-köteles része. ami után 10 százalék a kifi­ zetői eho). így a minimálbér 30 százalékánál kisebb jövedelemmel járó megbízási díjak. január 1-jétől havi 6390 forint).19-szorosa) után. akkor az összeg­ határ eléréséig. ha van ki­ fizető.vendéglátásra . Az ingatlan bérbeadásából szárm azó jövedelem utáni 14 százalékos ehót év közben az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem alapulvételével kell megállapítani. [Lásd az 1998/LXVI. és a vállalko­ zásból kivont. évi 1 millió forintnál nagyobb adóköteles jöve­ delem teljes összegére kell megfizetni (oszta­ lékelőlegre változatlanul nem kell). [Lásd az 1998/LXVI. ha nincs kifizető. § (4) bekezdésében. szolgáltatás. törvény 3.a járuléktörvény 5. Kifizetői eho terheli az összevont szem élyijövedelem adó-alapba tartozó adó(adóelőleg-)köteles jövedelmek közül azokat. amely után szociális hozzájárulási adót kell fizetni. A béren kívüli jut­ j tatások után a kifizetőnek 10 százalékos ehót H V G |T B . . A kifizetőt terhelő százalékos eho továbbra is 27 százalék (kivéve a béren kívüli juttatást.után nem kell 27 százalék ehót megállapítani. ha azonban ennél kevesebb az éves járulék. § (5) bekezdésében. paragrafus (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti jogvi­ szonyból származó jövedelmek .K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mény utáni 27 százalékos ^ho alapja az adó­ alapként m eghatározott összeg.] Nem vá lto zo tt.19-szorosa. legfeljebb évi három alkalommal Bárki által hozzáférhető termék. valamint a béren kívüli juttatásoknak a kedvezményes adózási értékhatárt meghaladó része. mivel azok szociális hozzájárulási adó alapját képe­ zik. más szolgáltatás Cégtelefon magáncélú használata Csoportos biztosítások díja Minden munkavállalónak azonos feltétellel nyújtott termék. paragra­ fusában felsorolt.szálláshely-szolgáltatásra . például a titoktartási. a vállalkozói osztalékalap.] Mentesül a kifizetői eho alól az a jövede­ lem. a magánszemélynek egyáltalán nem kell 14 százalék ehót fizetni. az osztalék.] Változás 2012. A kamatkedvez­ / •• Ilyen juttatás például a cégtelefon magáncélú használata. A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 ezer forint. törvény 3. szolgáltatás Rendezvényen adott ingyenes ellátás. megismerhető belső szabályzat alapján a munkavállalók egyes csoportjainak azonos feltételekkel nyújtott termékszolgáltatás Csekély értékű ajándék. ja n u á r 1 -jé tő l. 5.szabadidős szolgáltatásokra Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége Önkéntes pénztárba.] A magánszemély továbbra is akkor fizeti meg a 27 százalékos ehót. úgynevezett béren kívüli juttatásnak nem m inősülő egyes juttatások adóalapként meghatározott összege után. A kifizetőt terhelő közterhek m ellett adható juttatások* A ju t t a t á s jo g c ím e Üdültetés saját üdülőbe^ Munkahelyi étkeztetés Erzsébet-utalvány Széchenyi-pihenókártya . § (3) bekezdésében. az értékpapír-kölcsönzésből.] K ifizetői százalékos eho Ú előírás 2012. foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóba adott munkáltatói hozzájárulás A béren kívüli juttatások évi 500 ezer forintot meghaladó része Az egyes béren kívüli juttatások törvényi korlátot meghaladó része Hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés.

ekkor a kifizető nem vonhatja le a 14 százalék ehót. a gyermekgondozási díj után. § (1) bekezdésében. illetve kifizetőiknek nem kell ehót fizet­ niük. H V G -előfizetőknek: 5990 Ft.h v g klu b k a rtya . ■az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár ál­ tal a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány után. hogy egészségbiztosítási járuléka év közben vagy az év végére várhatóan eléri a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt. hogy a biztosítási jogviszonyában megfizetett egészségbiztosítási járulék. valamint a szo­ ciális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő öszszege után. A kifizetőnek nem kell 27 szá­ zalékos ehót fizetnie ■a táppénz.. a terhességigyermekágyi segély. A magánszemély nyilatkozhat arról is. törvény 5. Ha az év végén kiderül.EGESZSEGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S 25 ilyenkor ehofizetési kötelezettség van. ■ az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. 3. így például a munkavállalónak a munkáltató bel­ földi vagy külföldi anyavállalatától kapott adó(adóelőleg-)köteles jövedelme után a kifizető­ nek 27 százalék ehót kell fizetnie.h u . a baleseti táppénz. [Lásd az 1998/LXVI. amíg az nem ad nyilatkozatot neki. akkor a jövedelemszerző magánszemély fizeti a 27 százalékos [Lásd az 1998/LXVI.. 20 0 6 -1 -^3 6 -2 05 0 06-1-^36-2012 (a hvgklubkartya@ hvg.. törvény ll//\§-ában.hu w w w . valamint a tár­ sadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történt visszalépés esetén a volt pénztártagnak a viszszalépés miatt kifizetett tagdíj-kiegészítés után.á járulék mégsem érte el a felső határt. Az egyéni ehót a k ifiz e ­ tőnek a naptári évben m indaddig le kell vonnia a magánszemélynek kifizetett jöve­ delmekből. a gyermeknevelési támo­ gatás. § (3) bekezdésében. ■6& \V fc Ára: 7990 Ft. il­ letve egészségügyi szolgáltatási járulék és a külön adózó jövedelmei után megfizetett 14 százalékos eho összege elérte a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt (2012-ben ez 450 ezer forint). ■a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás.] a\att®eÖe' eI'° HVG-különszámok p í V» J I » 1 V / L7 I l\ ívp rVJ \ L< pmI mI p n \ /cp lk\ I IV JUG-kliih 1 3rtvai/a II I V VJ l \ I U U I \ ^11 I j f U V U C iheVlé" \\\ewe . A Magyarországon kívüli EGT-tagállamban és a Svájcban biztosítottak­ nak. ■az úgynevezett Al-es uniós nyomtatvánnyal (amelyet kiküldetés vagy egyszerre több tagál­ lamban történő munkavégzés esetén a bizto­ sítás helye szerinti állam illetékes szerve állít ki). [Lásd az 1998/LXVI. ■az egészségpénztár által nyújtott életmódja­ vító szolgáltatások (például természetgyógyá- Más ta g á lla m i b iz to s íto tta k Nem v á lto z o tt. hogy. HVG Kiadó Zrt. Ha a juttató nem minősül kifizetőnek. 3.S ís a ® 8 . Pf. törvény ehót. 1B00 Bp.] K ivételek a százalékos eho alól Nem vá lto zo tt.] N yilatko zat az egyéni ehóról Nem v á lto z o tt. a magánszemélynek a tárgy­ évi személyijövedelemadó-bevallásában 14 százalék (plusz az ehokülönbözetre 6 száza­ lék) ehót kell bevallania és a bevallási határ­ időig megfizetnie. ■a kedvezményezett részére történő egyöszszegű pénztári kifizetés után a magán-nyugdíjpénztári tag felhalmozási időszakban bekö­ vetkezett halála esetén. A másik tagállami vagy svájci biztosítás igazolható ■az ottani illetékes hatóság által a biztosí­ tásról kiállított bármilyen formájú igazolás­ sal.

a ma­ gánszemélynek a százalékos egészségügyi hozzájárulást év közben előlegként kell megfizetnie . jövedelme az összevont adóalap része. vagy megtérítik neki).27) 4. illetve az adó megfizetésével egyidejűleg -. f (i)].x 1. [Lásd az 1998/LXVI. Szja (5. törvény 11.x 0. Adóalap (7 .) 6.26 EGÉSZSÉGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S Példa béren kívüli juttatások (cafeteria) közterheire 2012-ben (Ft) 1 . [Lásd az 1998/LXVI. törvény 11/k § (4) bekezdésében.12-szer havi 12 500 fo rin t értékű m unkahelyi étkeztetés 2. ja n u á r 1 -jé tő i. Kifizetői 27 százalékos ehoalap* [ ( 7 .+ 3 . Ehoalap (4.27)-( 1 2 . Egyéni ehobevallás ha az nem kifizetőtől származik. [Lásd az 1998/LXVI. egy­ az ehót ezentúl nem 27 százalékos mértékkel.1) 150 000 Példa ingatlan-bérbeadás ehójára A) T é te le s k ö lts é g e ls z á m o lá s 1. l<t% -os eho fizetése esetén jövedelem (3 .x 0. Helyi utazási bérlet 6 . lapított ehót a magánszemélynek a jövedelemA magánszemélyt nem terheli 14 százalé­ szerzés évéről szóló bevallásban kell bevalla­ kos ehofizetési kötelezettség a tőzsdei oszta­ nia és a bevallás benyújtására előírt határidőig [Lásd az 1998/LXVI.] ■ •Egyes meghatározott juttatásnak minősül. de A tételes költségelszámolást választó. 70. / B) 10 százalékos kö ltsé g h á n y a d Alkalm azása 677 000 1. vallja be és fizeti meg.) 11. bevallania és megfizetnie.14) * Ha a magánszemély kötelezett eho fizetésére (kivéve.az adóelőleg.] 11/k § (3) bekezdésében. **Az adóévet követó év május hónap kötelezettségeként kell bevallani. x 0. 3. szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó hanem 15 százalékkal kell bevallania és befi­ őstermelőnek továbbra is a bevétele 5 százalé­ zetnie. ha a kifizető az ő téves nyilatkozata nuló. Szja (3 . K ifizetőt terhelő szja (8. Az átalányadózást [Lásd az 1998/LXVI. Jövedelem ( l . az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. x 0. Ha a kifizető levonta az ehót. Szja-alap (4 . Ehoalap (2.) 8. ha az költ­ ségként elszámolható. Ha a m agánszemély tú l­ fizette az egészségügyi h o zzájáru lás t. x 0. Kifizetői 10 százalékos ehoalap (8.16) 10. hallgató tagjának személyes közremű­ miatt nem vonta le tőle azt.] egészségügyi hozzájárulásként. Kifizetői 27 százalékos e h o ** (12. Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás alszámlájára u ta lt tám ogatás 4. sporteszköz vásárlásának származó jövedelmét terhelő 14 százalékos támogatása) után. x 0.x 1.16) 100 000 50 000 107 000 120 000 7. A kiszámított ehót csökkenti az ugyanazon alap utáni 10 százalékos eho (mivel a kifizető azt már egyszer. [Lásd az 1998/LXVI.mint egyes meg­ határozott juttatás után . * Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik.] A jövedelemszerzőnek kell a százalékos ehót bevallania és megfizetnie a jövedelemre. S zéchenyi-pihenőkártya szálláshely alszámlájára u ta lt tám ogatás 3. Az egyéni vállalkozónak a vállalkozói osz­ talékalapja utáni egészségügyi hozzájárulást az éves bevallásában kell bevallania. Bevétel 2. § (1) bekezdésében.+ 6. § (6).14) 35 807 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 1714 500 Ft 274 320 Ft * 1350 000 Ft 189 000 Ft 805 630 128901 805 630 80 563 210630 * 10%-os költséghányajJ alkalmazásánál minden költséget elszá­ moltnak kell tekinteni. 29. így 27%-os ehoalapot képez a béren kívüli juttatás együttes értékének 500 ezer forintot meghaladó része [Szja tv. A kifizetőnek a százalékos egészségügyi hozzájárulást havonta kell meg­ állapítania.) 2 280 000 Ft 580 000 Ft 1700 000 Ft 1 326 000 Ft 168 4 020 Ft 269 443 Ft 1326 000 Ft 185 640 Ft Bevallás. § (2). és véglegesen a tárgyévi jövedelemadó-bevallásában kell elszámolnia.2. megfizetnie. . A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatások után a kifizető a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást a jövedelemadó­ val egyidejűleg állapítja meg. ja n u á rl-jé tő l. megfizette).19) 9.16) 5.] . a tárgy­ hót követő hónap 12-éig. Költség 3. és a be­ vallásra előírt határidő végéig kell megfizetnie.19] 13. Változás2012. mint béren kívüli juttatás utáni ehót.] 150 000 4 . + 2 .. törvény 3. A kamatkedvezményből származó jövede­ lem utáni százalékos egészségügyi hozzájá­ rulást évente. ezért a 78%-os szabály nem alkalmazható.] § (8) bekezdésében. törvény kának a 15 százalékát kell bevallania százalé­ 4. § (k) bek. egészségügyi hozzájárulást (6 százalékkal ■az iskolai szövetkezeti csoport nappalis ta­ növelten). törvény lék után.78)* 5. Eho (7 .x 0. Az adóévre megál­ ködéséért adott ellenszolgáltatás után.500000) x l .+ 4 .megállapított 27 százalékos ehót az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. [Lásd az 1998/LXVI. § (6) bekezdéseiben. befizetés Új előírás 2012. § (1) bekezdésében. **A magánszemély összevonás alá esó éves várható jövedelme több mint 2 millió 42^ ezer forint. (6) és (8) bekezdéseiben.x 0. Kifizetői 10 százalékos eho (10. a túlfizetést a magánszemély az adó­ évi adóbevallásában igényelheti vissza.9)* 3.] Nem v á lto z o tt. a 27%-os ehót csökkenti az ugyanazon alap után megállapított 10% eho [Eho tv. S zéchenyi-pihenőkártya szabadidő alszámlájára u ta lt tám ogatás 5. a megszűnés napját követő hónap 12éig kel! megfizetni a százalékos ehót. törvény választó mezőgazdasági kistermelő átalány­ 11. vallja be és fizeti meg.1) 12. 11. H ozzájárulás tú lfizeté se Nem v á lto z o tt. Szja-alap (2 . Bevétel 2. második mondata].x 0.) 8. törvény ról vagy az adózás rendjéről szóló törvény sze­ rint nem terheli bevallási kötelezettség. § (6) bek. 12-szer havi 10 ezer fo rin t értékű egészségpénztári m un ká lta tó i hozzá­ járulás 7. ezen ehoköteles jövedelmének ehóját nem kell bevallania. akkor 4 § (3)-(4) bekezdéseiben. Jövedelem (1. vagy a kifizető az egészségügyi hozzájárulást nem tudja levonni (mert például az osztalékelőleg teljes összege Osztalékká vált). a megállapított jövedelem 78%-át kell jövedelemnek venni [Szja tv.x 1. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 11/k (3) bekezdésében.] Az ingatlant bérbe adó magánszemélynek az adóbevallásában be kell vallania az ebből szati szolgáltatás. A béren kívüli juttatások utáni 10 százalék egészségügyi hozzájárulást a kifizető a jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg. törvény 5.x 0. Eho (5 . [Lásd az 1998/LXVI. A béren kívüli juttatás éves 500 ezer forint keretösszeg fölötti részére . Ha a kamatkedvezmény év közben meg­ szűnik. Béren kívüli ju tta tá so k együttes értéke (1. A fizető-vendéglátós magánszemély ehója és a magánszemélyt a személyi jövedelemadó­ továbbra is a tételes átalányadó 20 százaléka. kos Nem vá lto zo tt.27)** 6. vagy a kifizető az előírtnál többet vont le tőle.]. + 5 .

törvény a 29/A § (1) bekezdésében. ja n u á r 1 -jé tő l. parag­ rafusa. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban személyesen közreműködik. A nyugdíjjárulék alapja a tárgy­ hónap első napján érvényes minimálbér (2012ben havi 93 ezer forint) vagy .munkaviszonnyal is rendelkezik. külön bejelentőlapon. kivéve.. ja n u á r 1 -jé tő l. szakképzettséget igényel. Ha evás egyéni vál­ lalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendelkezik. ja n u á r 1 -jétő l. HVG í T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Járulék szünetelése.5 százalékra nő. a gyed.JE Mit kell tudni Egyéni vállalkozó többes jogviszonya az evások járulékáról és ehójáról? Főállású egyéni vállalkozó já ru lé k a la p ja Változás 2012. hogy szünetelteti tevékenységét. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 31. A többes jogviszonyban álló. ha nappali rendszerű oktatás keretében tanul. vagyis az első adóévet megelőző év december 20-áig je­ lentheti be. A főállású evás egyéni vállalkozónak az egyé­ ni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a minimálbér (ha a személyesen végzett főtevé­ kenység legalább középfokú végzettséget. [Lásd az 1997/LXXX.5 százalékról 8.akár részmunkaidőben . [Lásd az 1997/LXXX.a természetbeni egészségbiztosítási járulék mellett . Az evás egyéni vállalkozó is dönthet úgy. A szünetelés alatt járulékokat sem kell fizetnie. az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak az egyik jogviszonyá­ ban kell megfizetnie.és egészségbiztosítási járulékot fizetni a táp­ pénz.] vállalkozói adóról szóló törvényben meghatáro­ zott adóalap 4 százaléka. kormányrendelet 6/A §-aiban. Töredék hónapban a járulékfizetési alsó ha­ tárt arányosan csökkenteni kell. decem ber 31-étől. már evásként pedig a novemberre vonatkozó . nem társada­ lombiztosítási járulékot. napi 213 forint (2011-ben havi 5100. a gyermekgondozási segély. a garantált bérminimum) másfélszerese után kell megfizetni. [Lásd az 1997/LXXX. de . törvény 18.december 12-éig benyújtandó . § (4) bekezdésében. A nyugdíj­ járulék továbbra is 10 százalék. közjegyzőnek. ja n u á r 1 -jé tő l. Nem kell az álláskeresési ellátások fedezetére járulékot fizetnie az evás egyéni vállalkozónak.] Nem v á lto z o tt. Nem kell járulékot fizetnie a kamarai tagságát szünetelte­ tő egyéni vállalkozó ügyvédnek. szakképzettséget igényel . a tárgyév január 31-éig az adóév egészére érvényesen nyi­ latkozni köteles. törvény 25/A§-ában. a baleseti táppénz.írja elő az egyéni vállalkozóról és egyé­ ni cégről szóló 2009. illetve a garantált bérminimum másfélszeresénél) magasabb összeget kell vál­ lalni egyéni járulékalapként.5 százalék. § (3) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. ha gyes.] Nem vá lto zo tt. az ápolási díj folyósításának időtartama alatt. Annak a nyugdíjas evás vállal­ kozónak.járulékbevallá­ sában. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett . ta g d íjm é rté k Változás 2011. törvény 29/A §(1) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXX. a munkaerő-piaci járulék 1. A nyugdíjas evás egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási já­ ruléka havi 6390.] Változás 2012.a törvényben előírtnál nagyobb járulékalap után kíván járulékot fizetni. Az evás egyéni vál­ lalkozó által fizetendő^gészségbiztosítási és mun­ kaerő-piaci járulék 7. [Lásd az 1997/LXXX. az adóhatóság­ nak. Ha többes jogviszonyban álló evás egyéni vállalkozó év közben főfoglalkozású egyéni vállalkozóvá válik . nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja az egyszerűsített § (3) bekezdésében.például megszűnik a heti 36 órás munkaviszonya -. törvény 29/A § (3)-(4) bekezdéseiben. § (2) bekezdésében. ja n u á r 1 -jé tő l. Nem vá lto z o tt. szabadalmi ügyvivőnek sem.a tárgyhó­ nap első napján érvényes garantált bérminimum (2012-ben 108 ezer forint). 31. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX.] Já rulékm érték. [Lásd az 1997/LXXX. Magasabb járulék­ Nem v á lto z o tt. a tárgyév hátralévő részére is választhatja a magasabb járulékalap utáni járulékfizetést. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fősza­ bályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie. Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó nyugdíjas egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot bevétele mértékétől függetlenül megfizeti. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag evás vállalkozók kötelező tagdíjfizetése. A nappali tagozatos diák evás egyéni vállalkozó is megfizeti vállalkozásában a természetbeni egészségbiztosítási járulék mel­ lett .] Nem v á lto z o tt. törvény 29/A § (3) bekezdésében. aki egyidejűleg társas vállalkozás sze­ mélyesen közreműködő tagja is. a tagoknak tagdíj helyett véglege­ sen nyugdíjjárulékot kell fizetniük. § (3)-(4) bekezdéseiben.pénz­ beli egészségbiztosítási járulékot. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás fizeti meg utána.| EV A SO K T B .a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (korábban mentesült ez alól). Az evásnak is szoci­ ális hozzájárulási adót kell fizetnie. melyik társas vállalkozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgáltatási járulékot. törvény 19. m entességek Magasabb já ru lé k a la p választása Változás 2012. törvény 8.] Változás 2012. ha egyálta­ lán nincs bevétele. A magasabb járulékalapot választó evás egyéni vállalkozónak is arányosan csökkente­ nie kell a járulékalapját (például a táppénz folyó­ sításának időtartamával arányosan).magasabb összegű tb-ellátások megszer­ zése érdekében . méghozzá minimum egy hónapig és maximum öt évig . tehát akkor is. Az egyéni természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék változatlanul 4^zázalék. a gyermeknevelési támogatás. évi CXV. törvény 19. 29/A és a 195/1997.] Nyugdíjas vállalkozó Változás 2012.az adóév egészére választhatja azt is. [Lásd az 1997/LXXX.ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget.] alap választása esetén az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék kötelező alapjánál (a minimálbér. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tag­ ja is. [Lásd az 1997/LXXX.a 2012-ben már 3 százalékos mértékű . napi 170 forint volt).] . Ha főállású evás egyéni vállal­ kozó . gyet vagy ápolási díj folyósítása alatt személye­ sen végez vállalkozói tevékenységet. ezt elő­ ször az eva alá történő bejelentkezésekor. törvény 19.a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában . ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lék 2 százalékról 3 százalékra. a vállalkozásá­ ban is meg kell fizetnie . törvény 29/A §(1) bekezdésében. Az evás egyéni vállalkozó nem köteles nyug­ díj. a terhességi-gyermek­ ágyi segély.

gyes. vagy akinek a biztosítása szünetel. A külföldi állampolgár és csa­ ládtagjai megállapodást köthetnek arra. ■ ha a m egállapodás szerinti járulékot az igénybevétel kezdetét megelőzően leg­ alább hat hónapig folyamatosan fizették (ek­ kor a hat hónapot követő első naptól vehető igénybe szolgáltatás). és akire a biztosítás nem terjed ki. valamint az öregségi rész­ nyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő eléré­ se céljából. illetve külföl­ di állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott. Az evás társaság főállású társas vállalkozó tagja az egészségbiz­ tosítási és munkaerő-piaci járulékot a személyes közreműködésre tekintettel kapott tagi jövede­ lem. napjáig kell megfizetnie és az éves evabevallásában bevallania. Az itt tanuló külföldi. A megállapodás alapján nyugdíjjárulékot kell fizetni (korábban nyugdíjjárulékot és nyugdíj-biztosítási járulé­ kot kellett). ■ha a megállapodás szerinti járulék hatha­ vi összegét egyszerre befizetik (ez esetben a megállapodás megkötését követő hónap első napjától vehető igénybe szolgáltatás). [Lásd az 1998/LXVI. gyet és ápolási díj esetén a já­ rulékfizetési alsó határt az ellátás folyósításának időtartamával arányosan csökkenteni kell. törvény d 34. hogy ők és velük együtt élő gyermekeik egészségügyi szolgáltatást vehessenek igénybe (a sürgősségi ellátás kivételével. terhességi-gyermekágyi segély. törvény 37. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 27. Az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év megszerzésére csak akkor köthető megállapodás. fogva tartott vagy tevékenységét szüneteltető nyugdíjas vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. 38. /Lásd. napjáig kell megfizetnie és bevallania. tartózkodásra jogosító okmányt. Nyugdíjra jogo­ sító szolgálati idő és nyugdíjalap szerzése cél­ jából megállapodást csak az köthet.ha a főtevékenység legalább középfokú végzettséget.vagy ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. az adó­ évet követő hónap 12. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag. de havonta legalább a minimálbér . Ennél magasabb jövedelem után is fi­ zethető járulék. például nappali felsőfokú tanulmányok idejére (PhDképzésére is). [Lásd az 1997/LXXX. §-ában. vagyis nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot és a nyugdíjjárulékot évente.J E KÜLÖN T B -S Z E R Z Ő D É S E K Mit kell tudni A keresőképtelen. A nyugdíjjárulékot havonta legalább a tárgyhónap első napján érvényes mi­ nimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) vagy . hanem „csak” szolgálati idő szerzésére is köthető. tartózkodási vagy szállás­ helyét igazoló dokumentumot. Egészségügyi szolgáltatás megállapodás alapján akkor jár.maximum öt pótévet szerezve . §-ában. §-ában. törvény 34. § (2) bekezdésében. § (3) bekezdésében. aki nem saját jogán nyugdíjas. § (10)-(11) bekezdéseiben.] Változás 2012. A megállapodás alapján fizetendő járu ­ lék alapja legalább a megállapodás napján érvényes havi minimálbér (2012-ben 93 ezer forint). napjáig elektroni­ kus úton kell benyújtania.] a külön tb-szerződésekről? Szerződéses szolgálati idő Változás 2011. [Lásd a 195/1997. ha addig a tartozást megfizetik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 34.másfélszerese után fizeti meg.] Já ru lék fize tés e. de maximum a járulékfizeté­ si felső határ naptári évre felszorzott összege után (ez 2012-ben 7 942 200 forint). kivéve. Nem v á lto z o tt.nem köthető külön megállapodás.28 | E V Á S O K T B .a garantált bérmini­ mum (2012-ben 108 ezer forint) után kell megfi­ zetni. A kiegé­ szítő tevékenységet folytató. törvény 35.teljes öregségi tb-nyugdíjhoz szükséges 20 év. A főállású evás egyéni vállalkozó havonta. Pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra . § ty bekezdésében. mert az m in­ denkinek jár). A külföldi nagykorú személy által fizeten­ (l)b) pontjában. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 3.a 2005. illetve külföldi 18 év alatti gyermeke esetében a járulék a m in i­ málbér 30 százaléka (2012-ben 27 900 forint).] Az egészségügyi szolgáltatási m egálla­ podás megkötésekor be kell mutatni a ked­ vezményezett személyazonosságát igazoló okmányt.] Nem v á lto z o tt. törvény 202. kormányrendelet 8. Ilyenkor a nyugdíjjárulék alapja a minimálbér. akinek nincs bizto­ sítási kötelezettséggel járó jogviszonya.] Táppénzes állomány. ha a szerződő betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. A nyugdíjszerzésre^ kötött megállapodás alapján fizetendő járulék mér­ téke 34 százalék. bevallása Nem vá lto zo tt. napjáig köteles megfizetni a járulékot. ja n u á r 1 -jé tő l. illetve . törvény 27. §-ában.] HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Nem vá lto zo tt. törvény 35. a garantált bérminimum . [Lásd az 1997/LXXX. törvény 28. Az evaalany társaság magánszemély tagját nem terheli 14százalékos ehofizetési kötelezettség az osztalék vagy a vállalkozásból kivont jövede­ lem után. gyermekgondozási segély­ ben részesülő. [Lásd az 1997/LXXX. § (1) b) pontjában. adómódosító . a lakó-. [Lásd az 1997/LXXX.] dő§járulék havi összege a mindenkori m in i­ málbér 50 százaléka (2012-ben 46 500 forint). szakképzettséget igényel . a tárgyhónapot követő hónap 12. [Lásd az 1997/LXXX. A befizetési határidő elm ulasztásának következtében megszűnik a megállapodás hatálya a járulék esedékességének napját ma­ gában foglaló hónap utolsó napjával. a negyedévet követő hónap 12. szakképzettséget igényel. Járulékbevallását a tárgyhónapot követő hónap 12. évi CXIX. A többes jogviszonyban álló nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozónak a já­ rulékot negyedévente. [Lásr az 1997/LXXX. ja n u á r 1 -jé tő l. Az evás egyéni vállalkozó vállal­ § (5) bek kozói osztalékalapját nem terheli 14százalékos eho. (4)-(5) bekezdéseiben. törvény 34. paragrafusának (4) bekezdése szerint . december 1 -jétő l.] Társas vállalkozás és vállalkozó Változás 2012. Egészségügyi szolgáltatás Nem vá lto zo tt. Megál­ lapodás nem csupán nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalap. gyed.] § (4) be Egészségügyi hozzájárulás Nem vá lto zo tt. az 1997/LXXX. § (2) bekezdésében. Az evás nyugdíjas egyéni vállalkozó nyugdíjjárulék-alapja továbbra is az egyszerűsített vál­ lalkozói adóról szóló törvény szerinti adóalap 10 százaléka. Megállapodást az a nagykorú belföldi köt­ het.

[Lásd az 1997/LXXXI. a költségvetési hiány ^edig nem lesz na­ gyobb a költségvetési törvényben elfogadottnál.de legfeljebb 4-gyel . § (4). nyugdíjmódosító törvény 8. de azt csak 2014-ben.5-et.] ■1 százalékpontnál kisebb mértékben haladja meg. azaz a költségve­ tési törvényben elfogadott infláció mértékével emelik a nyugdíjakat. de legfeljebb 20 ezer forintot.] Havi n y u g d íjm in im u m o k Nem változott. amihez azonban az szükséges. a biztosítási jogviszonya megszűnését követő naptól érvényesítheti (ezt annak ellenére megteheti. § (l)d ) pontjában.] Januárban és novemberben továbbra is csak azokat a nyugdíjakat kell emelni. törvény 18.] § (4) be Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor Változás 2012. a nyugdíjasok a többletet novemberben . törvény 62. amelyeket az előző év végéig már megállapítottak (vagyis mindkét nyugdíjemelés mindig csak a nyugdíj­ ba menetelt követő években jár). §-ában. 18/A § (6). és az eredmény­ nyel .] Nem v á lto z o tt.] tárt. ha ez meghaladja az átlagosból számíthatót. §-ában és a 2009/XL. A nyugdíjprémium összegét úgy kell ki­ számítani.a szükséges szolgála­ ti idő megszerzésén túl . kormányrendelet 11. (Eddig a bruttó hazai termék.5 szá­ zalékot. hogy az 1952-ben született. A 2011 no­ vemberében egyszeri kiegészítésben része­ sülők nyugellátását ezt megelőzően 0. 18. (5)-(8) bekezdéseiben. [Lásd a 168/1997.) Eddig nekik a jogviszony megszüntetése nél­ kül is megállapították a nyugdíjat. ha a kapott összeg nem éri el a nyugdíjminimumot. Azoknak is meg kell szüntetniük a jogviszonyukat nyugdí­ jazásuk napján.meg kell szorozni a havi nyugdíj egynegyedét. s akkor is maximum 80 ezer. törvény 12. Nem adható nyug­ díjprémium ideiglenes özvegyi nyugdíjasnak és a rehabilitációs járadékosnak. (3) c) pontjaiban. 3 százalékot elérő növekedési üteme esetén a nettó átlagkereset ugyancsak költségvetési törvényben tervezett növekedését is figyelem­ be vették a januári nyugdíjemelésnél. 2012-ben a 2008 óta változatlan nyugdíjminimumok maradnak érvényben. Azok kaphatnak nyugdíjprémiumot. A nyugdíjkorhatár elérése esetén továbbra is 20 év szolgálati idő szükséges az öregségi teljes nyugdíj és 15 év az öregségi résznyugdíj megállapításához. s e nyugdíjkülönbözettel növelt összeg lesz a következő januári nyugdíjemelés alapja. Ha a KSH-adatok alapján kal­ kulált nyugdíjemelési mérték a januárit ■ legalább 1 százalékponttal meghaladja. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL.5 százalék fölött lenne. illetve legalább arra a napra megszüntessék. [Lásd az 1997/LXXXI. (Tehát az 1951 előtt született nőknek és az 1947 előtt született férfiaknak. § (3)-(5) bekezdéseiben.Ö REG SÉG I N Y U G D ÍJ 29 Mit kell tudni az öregségi nyugdíjról? N yugdíjem elés Változás 2012. hogy a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése/v végére eléri a 3. [Lásd az 1997/LXXXI. életévét. § (l)-(2) bekezdéseiben. így ha például egy 1951-ben született férfi közalkalmazott 2013-ban betölti a 62. az öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagke­ reset szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. ja n u á r 1 -jétől.5 szá­ zalékkal is meg kell emelni. amely az 1952-t követő születési évenként fél évvel emelkedik. így az 1957-ben születettek és a náluk fiatalabbak már 65 évesen mehetnek majd nyugdíjba. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXI. ja n u á r 1 -jé tő l. A januári nyugdíjemelés mértéke kizárólag a tárgyévre tervezett fogyasztóiár-indextől függ.] Nem v á lto zo tt. § (5). de felmentési ideje miatt a biztosítási jogviszonya áthúzódik 2014-re. § (2) c).az is feltétele. A résznyugdíjnak továbbra sincs minimuma. § (2)-(3) bekezdéseiben. hogy a GDP várható évi növekedése legalább 7. a GDP változatlan áron számított nö­ vekedési ütemétől és a nettó átlagkereset növe­ kedésétől is függött a nyugdíjemelés mértéke. tehát 2014-ben 62 éves férfiak már csak 62 és fél éves korukban töltik be az irány­ adó nyugdíjkorhatárt). N yugd íjprém ium Nem v á lto z o tt. 18/B § (5) bekezdéseiben. a korhatára és a szolgálati ideje alap­ ján a jogosultságot már 2013-ban megszerzi.] A korhatár betöltése után nyugdíjba vonu­ lónak legalább a nyugdíjba menetele napjára itthon. akik az előző év végéig betöltötték a rájuk irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. [Lásd az 1997/LXXXI. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján. akik 2007 végéig szereztek jogosultságot teljes vágy csökkentett előreho­ zott nyugdíjra.] Öregségi nyugdíj Nem vá lto zo tt. törvény 18.2 százalékkal kell emelni a 2011-ben vagy azt megelőzően megállapított nyugellátásokat. A nyugdíjkorhatár 62 évről fo­ kozatosan 65 évre nő: az 1952-ben születettek 62 és fél éves korukban töltik be a nyugdíjkorha- Nyugdíjminimumok 2012-ben E llátás m egnevezése Ö regségi n y u g d íj Á rva e llá tá s A n y u g d íjm in im u m h a vi összege 28 500 Ft 250 Ft HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ha 2008 előtt 33 év szolgálati időt szereztek. január 1-jétől 4. valamint az EGT-államokban. ha a GDP-növekedés bármennyivel is 7. § (5) bekezdésében. A novemberi nyugdíjemelésnél a KSH által a nyugdíjasok fogyasztására közzétett január és augusztus közötti adatokból számított éves fogyasztóiár-indexet kell figyelembe venni. illetve a Magyarországgal kétoldalú szociális bizton­ sági egyezményt kötött országokban is meg kell szüntetnie minden biztosítási jogviszonyát. törvény 8. A kormánynak a novemberi nyugellátást és annak esetleges emelését ki kell egészítenie egyszeri nyugdíjprémiummal. ha év közben (legkésőbb szeptemberben) úgy értéke­ li. [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 62. törvény 62.januárig visszame­ nően megkapják. törvény 18.kiegé­ szítő nyugdíjemelésként .5 százalék legyen. 64/D§-ában. akkor a nyugdíjasok az egész évre felszor­ zott nyugdíjtöbbletet egy összegben kapják meg a novemberi nyugdíjukkal.) 2012. A GDP költségvetési törvényben elfogadott. [Lásd az 1997/LXXXI. Az öregséginyugdíj-jogosultság érvényesítésének . § (1) bekezdésében. hogy a GDP becsült növekedési üteméből ki kell vonni 3. törvény 101. A nyugdíjprémium tehát maxi­ mum 80 ezer (4 x 20 000) forint lehet.

jé tő l.] V álto zá s2012. valamint a 421 ezer fo­ rint feletti rész 80 százaléka. a nyugdíj előtti mun­ kanélküli-segélyt. december 31-e kö­ zött a főfoglalkozás keretében elért kereset.tehát rokkant -. vállalkozói járulék (2010. törvény 66. ja n u á r 1 -jétő l. Megváltozott mun­ kaképesség miatt csak özvegy részére. valamint a rehabili­ tációs járadékot. A nyugdíjalap meghatározásakor . ■2010-től szerzett keresetek. a hirtelen fellépő.) [Lásd az 1997/LXXXI. §-ában. vagyis 63 200 fo­ rint. akik 2009 végéig elérték a nyugdíjkorhatárt. valamint a rehabilitálható személyeknek az ellá­ táshoz szükséges szolgálati idő nélkül is megál­ lapíthatták az ellátást különös méltányosságból. § (2) bekezdésében. jövedelem.ha a ké­ relmező számára ez a kedvezőbb . mun­ kavállalói járulék. és a 168/1997. január 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő­ piaci járulék) összegével kell csökkenteni. Kivételes nyugdíjemelést az kaphat. kormányrendelet 72/B §-aiban.ha a kérelmező számára ez a kedvezőbb . annak függvényében. A nyugdíjalap meg­ határozásakor . aki még soha nem kapott méltányossági nyugdíjemelést. A személyi jövedelemadó szá­ mított alapja különböző. az álláskeresést ösztönző juttatást. Ha az öregséginyugdíj-korhatárt elérő személynek nincs meg ugyan a nyug­ díjhoz szükséges szolgálati ideje.] Nem v á lto z o tt. vagyis 44 100 forint. és az emelést az élethelyzete is indokolja. § (1) a) és a 168/1997. jövedelmet. Ezt követően le kell vonni a bérből a rá eső személyi jövedelemadót is. (11) c) pontjában. nagy kiadással járó betegség. vagy hosszú . a vállalkozói járadékot. [ Lásd az 1^97/LXXXl. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alap: ■2009 végéig szerzett keresetek. több bizto­ sítással járó jogviszony esetén pedig a nyugdíj­ járulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig számított valamennyi kereset. ■1997. akinek a szo­ ciális törvény szerint figyelembe vett egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot.] Az öregségi nyugdíj alapja Új előírás 2012. ja n u á r l.] M éltányosságok Változás 2012. jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadék. § (4) bekezdésében.] 2013 után a bruttó kereset lesz a nyugdíj alapja. az ezen idő alatt kifizetett»év végi részesedés. jövedelmek esetén a járulékokkal csökkentett összeg. egyedülálló esetén a 80 ezer forintot. A közszférában a prémiumévek program ke­ retében járó juttatás összegét szintén figyelmen kívül kell hagyni az átlagkereset számításakor. törvény 13. (5) bekezdésében. .vagy osztatlan képzésében a képzési és kimeneti időn belül tanul. kivéve. [Lásd az 1997/LXXX1. törvény 17. Az öregségi nyug­ díj alapjába 2012-ben havi 372 ezer forint valo­ rizált nettó átlagkereset számítható be teljesen (2011-ben 330 ezer forintot lehetett beszámí­ tani). mint anélkül (a nyugdíj-biztosítási igazgatóság automatikusan e szabály szerint végzi el a számítást). de legfeljebb az öregséginyugdíj-minimum össze­ gének másfélszerese (2012-ben 42 750 forint) lehet. például nem tud dolgozni. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL. a közeli hozzátartozó halála. kormányrendelet 11/B §-aiban. eltartó rokonsága nincs. Ha a nyugdíjjárulékot a biztosítási jogvi­ szony keretében meghatározott fix összeg után kellett fizetni-például ha 1992. ha az érintettnek ez a kedvezőbb (részmunkaidős foglalkoztatásnál a közszférában a hiányzó időre a költségvetés megfizeti a járulékot.] Az 1988.szolgálati időt szerzett. Méltányossági alapon háromévente növelhető a nyugdíj. de annak legalább a felével rendelkezik. a gyest és a nyugdíjjárulék-köteles szociális ellátásokat (a gyermeknevelési támo­ gatást és az ápolási díjat). április 1-je előtt fizették háztartási alkalmazott után -. A havi átlagkeresetbe számít ■ 1988. nők esetében minimum 30 év . méltányossági nyugdíjat kaphat. jutalom és a keresettel. a nyugdíjalap így összesen 479 300 forint. január 1-je és 1996. amíg az első alap. így a közalkalmazottnak a teljes munkaidős bére számít a nyugdíjalapjába). január 1-jétől a nyugdíj megál­ lapításának kezdőnapjáig szerzett keresetbe (jövedelembe) kizárólag az a kereset (jövede­ lem) számít bele. jövedelmek ese­ tén a járulékokkal csökkentett összeg plusz a járulékokkal csökkentett összeg 27 százaléka (vagyis az adóalap-kiegészítés) a személyi jöve­ delemadó szabályai szerint. Kivételes árvael­ látás rendkívül indokolt esetben akkor is meg­ állapítható.férfiak ese­ Az egyszeri segély legalább 15 ezer forint. de 25 éves kora után méltányosságból is legfeljebb 27 éves koráig. ha az elhunyt az előírt szolgálati idő legalább felével rendelkezett. Az árva addig kaphatja az árvaellátást.számításon kívül kell hagyni a munkanélküli-járadékot. Például 500 ezer forintos nettó átlagkereset esetében a nyugdíjalap 372 ezer forint plusz a 372 ezer és a 421 ezer forint közötti rész 90 százaléka. (Ed­ dig legalább 50 százalékos egészségkárosodás esetén a nem rehabilitálható . ha a kérelmező havi jövedelme meghaladja a 70 ezer forintot.a nyugdíjjárulék-köteles (tehát a 2012. egyedülálló. amely a kifizetéskor hatályos rendelkezések szerint nyugdíjjárulék-alap volt. természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék. (Tehát a 2012. törvény 8. aki idős. törvény 22. Rendkívüli élethelyzetnek számít például az elemi csapás. nyugdíjához képest jelentős a havi gyógyszerkiadása. jövedelem. de nem több 80 ezer forintnál.és mester. s a másik szülőnek nincs jövedelme). akinek nem volt még szolgálati ideje. és megszerezték a szüksé­ ges szolgálati időt. [Lásd az 1997/LXXXI. az ezt meghaladó részből pedig tovább­ ra is fokozatosan csökkenő hányad.30 OR E G S E G ! N Y U G D Í J Nem kell megszüntetniük biztosítási jogvi­ szonyukat azoknak. ha az elhunyt szülő nem szerzett szolgálati időt (például ha meghal az egyete­ mista apa. A nyugellátásban részesülő rendkívüli élethelyzetben évente egyszer segélyt kaphat. akinek a havi nyugdíja és egyéb ellátása együtt nem haladja meg a 70 ezer forintot. Azaz a számított adó­ tében legalább 35. illetve az. mikori is a jövedelem. ja n u á rl-jé tő l. Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigaz­ gatóság vezetője méltányosságból akkor is emelheti a nyugdíjat. biztosítással járó jogviszonyból szár­ mazó keresetet. A kivételes nyugdíjemelés engedélyezése esetén az öregséginyugdíj-korhatárt betöltött személynek folyósított mezőgazdasági szövet­ kezeti járadékot. akkor ez az összeg a nyugdíjalap. évi jövedelem beszámításakor az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelemrészt kell emelni. törvény 20. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. nyugdíjjárulék-alapot képező minden kereset. A keresetet a kifizetés időpont­ jában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékekkel számított nyugdíjjárulék. prémium. rehabi­ litációs járadékra jogosultság miatt pedig nem lehet megállapítani kivételes nyugellátást.) [Lásd az 1997/LXXXI. ha az ezen juttatások és keresetek beszámításával megálla­ pított nyugdíj kedvezőbb lenne. Továbbra is számításon kívül kell hagyni az ezen juttatások folyósítása idején kapott. kormányrendelet 72/B § (4) a).] Nem vá lto zo tt. §(1) bekezdésében. törvény 66. A méltányossági nyugdíjemelés iránti ké­ relmek rangsorolásakor előnyben részesül. a mezőgazdasági szakszö­ vetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szak­ szövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni. Egyszeri segély annak adható. § és a 168/1997. c) pontjaiban. január 1-je után a biztosítással járó jog­ viszonyból származíö. január 1-jétől megállapított) rehabilitációs ellátás összegé figyelmen kívül kell hagyni. [Lásd az 1997/LXXXI. Méltányossági árvaellátás akkor állapítha­ tó meg.

0 26 gán-nyugdíjpénztári tagok 2011 decemberétől 27 65. hogy év közben hány napig márciusban lesz ismert. decem ber 31-étől. október 1-je előtt megszerzett szolgá18 49.] .] nyugdíjelőleget állapítanak majd meg. § (6) bekezdéseiben.0 nem szereztek volna szolgálati időt. és 2011-ben nyugdíjra jogosult.) hónapra a iiy ugdíj-megállapító szervek csak folyamatosan összesen 72-szer 30 napot (hat [Lásd az 1997/LXXXI. A 2011-re vonatkozó szorzó például csak 2012. a reájuk irányadó korhatárt be­ 101. aki nem rendel­ kezik 1988 és a nyugdíjba vonulás időpontja kö­ zött legalább a fele időre keresettel. A nyugdíj mellett szerzett jöve­ A nyugdíjazás évét megelőző év előtti évi volna nekik. Az öregségi nyugdíjat a nettó 38 77. október 27-étől kéri öregségi (Függetlenül attól. a megszerzett szolgálati időtől és delem utáni járulékfizetés esetén járó nyugdíjnettó átlagkereseteket a nyugdíjazás előtti év a tovább dolgozás időtartamától függetlenül. 20.megállapítani.5 A megállapított öregségi nyugdíj nem ha­ kiszámítani. Például annak csak az itthon „teljesített” négy év.5 százaléka. év kereset g á la ti kereset től szerzett jövedelmeiket figyelembe veszik % -a id ő .] megállapításakor alkalmazott.0 41. A magán-nyug­ Az öregségi nyugdíj a szolgálati évek függvényében . [Lásd az 1997/LXXXI.5 százalékával .0 51. átlagkeresetének szintjére kell felszorozni.65 százaléka. aki 1988 és 2011 között csak négy évet dolgozott Magyarországon. és jövedel­ 37. törvény Az. október 27-én született az éves jövedelem 2400-ad részével . magánpénztári tagok alapját képező havi átlagkereset kisebb. Nyugdíjnövelési pótlékkal kell és a 168/1997. ha a nyugdíjalap 53. évnél több szolgálati idővel rendelkezők nyug­ A nyugdíjmiijimum alatti nyugdíjat a megál­ díja a plusz szolgálati évekre 2-2 százalékkal nő. Nem érvényesül a nyugdíjmini­ elfogadott törvény szerint . Nem válto zo tt. kell . Minden év márciusában kor­ a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetét kapja. esetében 1. november 30. § (6) bekezdésében. és nem vettek fel nyugdíjat. nem pedig az ál­ talános szabály szerinti minimum tíz év jöve­ delme alapján számítják ki a magyar nyugdíját.22 százaléka lesz a nyugdíj.0 19 35 október 1.] meket. mányrendeletben közzé kell tenni az öregségi [Lásd az 1997/LXXXI.0 21* 61.0 latiidő-részarány 75 százalékának és a 2010. 73.0 28 66. (Az eddig érvényes. nimumot. kormányrendelet nem veszik figyelembe azokat a jövedel­ nyugdíjat kap. és a 2011. 15. törvény delkezett. dolgoztak. a KSH adatai kiszámítani azoknak a nyugdíját. így az első három nyugdíja megállapítását. akik tovább alapján kiszámított valorizációs szorzókat. minimumra. A nyugdíjnövelés mértéke 30 naponként a nyug­ A havi nyugdíjat az év során szerzett jövedelem A valorizációs szorzókat tényadatok alapján díj 0.0 22 57. mellékletében. §-ában.0 31 15 nyugdíjának csökkentése során az általá­ 32 70.] Egyéb öreg séginyug díj-szab ályok Változás 2011. alapból a szolgálati idő hosszától függően kell 59.tehát Például az az 1944. míg 40 év szolgálati idő esetén 63.. vagy ha a nyugdíj változik: ekkortól szolgálati évenként a bruttó havi átlagának 0.0 67. január 1-jétől A növelés mértéke a megszerzett jövedelem mum résznyugdíj esetében.2011. figyelembe kell venni az 1988. törvény 102/A §-ában.0 13 29 [Lásd az 1997/LXXXI. 36 (72-szer 0. A 40 2 -2 százalék e növelés folytán nő a kereset fölé a nyugdíja).5 százaléka.] díjjárulékot köteles fizetni a keresete után. törvény 12-13.0 16 45. december 1-jéid ő . tehát a megszer­ kereset 1.0 34 72. . 2. ha valaki az átlagkereset-számítási időszak éveinél kevesebb szolgálati időt szerzett .2013. évi szintre emelik fel.0 23 39 78. § (2) bekezdésében. bár az járt Nem vá lto zo tt. Kivétel ez alól. §-aiban. Ha még így sem igazolható kereset az irányadó időszak legalább felére. akinek a nyugdíj alapjául szolgáló át­ Aki a nyugdíj mellett dolgozik tovább. január 1-je előtti időszakok keresetét is. a nyugdíjminimum.) 39.32 ÖR E G S É G I N Y U G D Í J díjpénztári tagok 2011 novemberét követő biztosítási jogviszonya beszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe Havi á tla g Havi á tla g ­ Szolgálati Szol­ vett szolgálati időbe. átlagos havi összegének 0. Nem v á lto zo tt. 22. Például 20 év szolgálati idő esetén 80.0 * 40 ladhatja meg a havi átlagkeresetet (kivéve.] Nem v á lto z o tt. aki 2012. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXI.0 36 74. és a 2010-ig megszerzett jöve­ A nyugdíjmértékszabály . tettek növelést. járulékot fizetett. törvény van .5) százalékkal növelt során 13. törvény 12. és a nyugdíjalap 80 százaléka lesz a nyugdíj. törvény 22/A §-ában. § (3) és a 168/1997. férfi..] öregségi teljes nyugdíjra jogosult nyugdíjként Nem v á lto z o tt. közötti idő­ Az öregségi nyugdíj összege 20 53.mondjuk mert külföldön dolgozott az ő nyugdíját e rövidebb idő alapján kell kiszámítani. a hiányzó időszakra az adott időszakban érvényben volt minimálbérekkel számolnak. törvény 30 68.5 százalékának összegével kell megszorozni. miután legalább 20 év szolgálati [Lásd az 1997/LXXXI.0 11 35.] [Lásd az 1997/LXXXI.0 12 mük nem számított volna be a nyugdíjba. % -a a nyugdíj kiszámításakor.0 37 75.emelik.0 nos szabályok szerint kiszámított nyugdíjat 71. nyug­ lagkeresete nem éri el a mindenkori nyugdíjmi­ 12.azaz csak utólag lehet .0 69. de legalább húsz év szolgálati ideje [Lásd az 1997/LXXX. §-aiban. [Lásd az 1997/LXXXI.0 szakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 21 55.azaz a nyugdíjkorhatár betöltése esetén K eresetvalorizáció 19. és 62 éves kora után szerzett jövedelmet a nyugdíjas. törvény átlagkereset alapján meghatározott nyugdíj­ 12. törvény Tovább dolgozók n y u g d íjá n ak növelése időt szereztek. amelyet évet) dolgozott.] töltötték.0 14 2.0 10 33. és 62 éves A 2010 végéig szerzett jövedelmek után bár­ a 2011-es valorizációs szorzókkal számítanak koráig legalább 20 év szolgálati idővel ren­ mikor kérelmezhető a nyugdíjnövelés.0 és m inden további évre 25 a nyugdíjigénylő nyugdíjnövelésre jogosult. Ellátásszerzés k o rh a tá r fe le tt nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset 21.a még 1997-ben lapításkor kiegészítik az adott évben érvényes delmeket 2012-ben a 2011. év hatályon kívül helyezett szabály szerint a ma64. A m agánpénztári tag tb43. § (7) bekezdésében és 1 mellékletében.0 33 a 2010. §(1) bekezdésében. Ennek ki.0 17 47.0 [Lásd az 1997/LXXXI. mint zett jövedelem 2400-ad része. kormányrendelet 11. növelés összegét naptári évenként kiszámítják. melyek után korábban már érvényesí­ Annál a nyugdíjigénylőnél. § (1) a) pontjában.

Ha megállapítja. aki a nyugdíja rögzítését követő és a tényleges nyugdíjazása közötti idő­ nek legalább a fele részében özvegyi nyugdíjat vett fel (ha választani akar. százalék. 21..] N yugdíjösszeg-rögzítés Nem v á lto z o tt.az 1997. zőgazdasági szövetkezeti járadékosok mellett [Lásd az 1997/LXXXI. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd. lékot fizetők esetében a nyugdíjjogosultság munkaképtelenségi vagy növelt összegű jára­ elbírálásakor nem kell arányosan csökkenteni dékban nem részesülő özvegynek rokkantsági a szolgálati időt. §(1)özvegyi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj összegét. amennyi a tar­ Az özvegy munkaképesség-csökkenése tozás összegének és a nyugdíj-megállapítás akkor jogosít özvegyi nyugdíjra az ideiglenes előtti hónapban érvényes minimálbér harminellátás egyéves időtartamának lejárta után. c)-e) pontjaiban. törvény az esetben az özvegyi járadékot az özvegyi nyug­ 50. Nyolc óra többletgán nem állapítanak meg a részére öregségi munka számít egy napnak. tény­ leges nyugdíjazásakor választhat a tényleges nyugdíjazás időpontjához igazodóan megállapí­ tott öregségi nyugdíj. kérheti. [Lásd az 1997/LXXX1. törvény 59/B§ (3) bekezdésében. § (2) bekezdésében. s a nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatár betöltését követően legalább egy év (365 naptári nap) szolgálati időt szerez. átmeneti bá­ nyászjáradékot. és a minimálbér fele ellátást.) nál magasabb ellátás állapítható meg. hogy egészségi állapota 50 száza­ a tartozást utólag megfizetik. 41. március 1-jéig viszszázaléka jár neki. ha az öregségi nyugdíjban és az 1998 [Lásd az 1997/LXXXI. korhatár előtti részmunkaidőben dolgozik. Nem választhat az. törvény 2012-ben fogja meghatározni. a nyugdíj újbóli folyósításakor a szünetelés alatti emeléseket megkapja. a szolgálati időt [Lásd az 1997/LXXXI. november 2-ától 2011. §-ában. rehabilitációs ellátást. ha az özvegyi nyugdíj­ csökkent felére az özvegyi nyugdíj. A táppénz. Ha a biztosítottság a társadalombiztosítás nyilvántartásaiból megállapítható.] 61/A §-ában. de an­ nak befizetését részben vagy teljesen elmulasz­ totta. és az adóhatóság. törvény 38. §-aiban. ja n u á rl-jé tő l. Szolgálati idő a biztosítási idő azon része is.] HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . törvény 82. a terhességi­ Új előírás2012. amíg saját jo­ tő szolgálati időt szerezhetnek. de azt csak tíz év szolgálati nak. törvény 43/A §-ában. jövedelméből levonta a nyugdíjjárulékot.] a rokkantsági nyugdíjasoknak járt feleakkora Az egészségügyi dolgozók a 2004. a szolgálati idő lék alatti. törvény 37-43/A és a 168/1997. érdemes szüneteltet­ nie özvegyi nyugdíját). és megszerezte az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt (20 évet). főis­ díj helyett folyósítják.ÖREGSÉGI N Y UG DÍ J 33 Az öregségi nyugdíj e növeléssel meghalad­ hatja a nyugdíj alapját képező havi átlagkerese­ tet . [Lásd az 1997/LXXXl. törvény 83/A §-ában. gyes. Akkortól a megállapított ellátás Nem v á lto z o tt. § (1) k) pontjában. törvény 12. to­ megállapítható. bály. mezőgazdasági szövetkezeti [Lásd az 1997/LXXXI.] nőleg nem korrigálható (vagyis nem vehető fel Az özvegyi nyugdíj akkor lesz 60 helyett 30 a különbözet). amelyre a munkáltató a biztosított keresetéből.] Az egyéni és a társas vállalkozók szolgá[Lásd az 1997/LXXXI. törvény latiidő-számításához az adóhatóság igazolja 50. § (2) a)-b) pontjaiban. a m un­ kanélküli-ellátások folyósításának időtartama Özvegyi nyugdíj szolgálati idő. halála esetén kevesebb szolgálati idő is elegen­ illetve a vállalkozó nem közli. átmeneti bányászjáradékot.az 1997 végéig megszerzetteken túl . kormányrendelet [Lásd az 1997/LXXXI. december 31-e után biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött minden olyan idő. A nyugdíjjogosultságot a szol­ gálati idő alapozza meg. illetve után fizet járulékot. amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették. ha cadrésze után számított nyugdíj-biztosítási és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyugdíjjárulék összegének a hányadosa. az 1997/LXXXI.] N yu g d íj-szü n e telte té s Nem vá lto zo tt. §-ában. törvény 39. hogy a tartozás dő volt az özvegyi nyugdíj megállapításához.) utáni időszakra a heti 48 órát meghaladó. törvény rábbi dátumtól megállapított nyugdíj visszame­ 4. vábbá a rokkantsági nyugdíj megállapításakor Erre akkor kerül sor. hogy az elhunyt dolgo­ szolgálati idejét saját igazolásuk vagy nyilatko­ zott-e korkedvezményes időre jogosító munka­ zatuk alapján kell elismerni. (Eddig az öregségi nyugdíj szalépő tagok halála esetén özvegyi járadék is és a mezőgazdasági szövetkezeti járadék. tehát a ko­ [Lásd az 1997/LXXXI. Ha a nyugdíja rögzítését kérő biztosított to­ vább dolgozik. [Lásd az 1997/LXXXI. nyugellátást. önként A 60 százalékos özvegyi nyugdíj az öz­ vállalt többletmunkavégzés arányában kiegészí­ vegyet mindaddig megilleti. Ebben [Lásd az 1997/LXXXI. § fi)-(2) bekezdéseiben.] a nyugdíj-biztosítási és a nyugdíjjárulék befi­ Változás 2012. A nyug­ ellátás szüneteltetése alatt az érintett nyugdí­ jasnak minősül.] járadékot. 47. Ha például valaki húsz évig ellátást. ha arra megfizették az előírt nyugdíjjárulékot. Az öregségi és az öregségi jelle­ gű nyugdíjakat a biztosítási jogviszonyban álló nyugdíjas kérelmére mindaddig szüneteltetni kell. ja n u á r l. A nem nyugdíjas zetését. személy halálakor az özvegyi nyugdíj megál­ Az adóhatósági igazolás kiadásáig az érintettek lapítása nem függ attól. törvény ellátásának alapján határozta meg az ideiglenes 38. igazolások alapján nem bizonyítható. a nyugdíjjárulék levonását (megfizetését) vélelmezni kell. amíg nem kéri az újbóli folyósítást. jogosult a nyugdíjra . gyet. § (l)p) pontjában. törvény a 46. (Az özvegyi járadék meg­ kolai tanulmányi idő nem számít bele a szolgála­ állapítására vonatkozó szabályokat a kormány ti időbe.) 37.) melyik időszakra vonatkozik. illetve az esetleges tartozás összegét. A magánnyugdíjrendszerből mellett már csak az elhunyt nyugdíjának 30 2010. (Eddig az ilyen munkakör betöltőjének nak járuléktartozása van. május 1-je özvegyi nyugdíj.] Az 1997.) nap első napjától vehető figyelembe. illetve az öregséginyugdíj­ korhatára időpontjához igazodóan megállapított nyugdíj összege között. rokkantsági ellátást. (Eddig akkor jogosított. de azt ne folyósítsák. Szolgálati időnek számít . §-aiban és a 168/1997. Ha a vállalkozó­ körben. kormányrendelet 67. és a 168/1997. december 31-e utáni egyetemi.. ha az egészséga befizetés napját magában foglaló naptári hó­ károsodása meghaladta az 50 százalékot. korhatár előtti ellátást. kormányrendelet 29-59/B §-aiban. 101. [Lásd az 1997/LXXXI. rehabilitációs ellátást. és ez idő alatt nem kéri nyugdíja folyósítását.] A gyed.] Szolgálati idő Nem vá lto z o tt. az ápolási díj. de a nyugdíj járulék befizetése a rendelkezésre álló okiratok. illetve balettművészeti élet­ Özvegyi já ra d é k járadékot. §-ában. Aki elérte az öregséginyugdíj-korhatárt.] előtt hatályos rendelkezések szerint megálla­ A minimálbérnél kisebb összeg után járu­ pított mezőgazdasági szövetkezeti öregségi. §-aiban.mivel balettművészeti életjáradékot sem folyósíta­ húsz évet dolgozott -.] annyi nappal kell csökkenteni.jé tő l. A rokkantsági nyug­ gyermekágyi segély és a sorkatonaság időtar­ díj megszűnése miatt érvényét veszti az a sza­ tama szolgálati idő. hogy a nyugdíját állapítsák meg. (Eddig az öregségi nyugdíjasok és a me­ időre számítják ki neki.

[Lásd a 168/1997. [Lásd az 1997/LXXXI. ha csak egy gyer­ meket nevel (a fogyatékosságot a családipótlékszabályok szerint kell igazolni). Az özvegyi nyugdíj 1993. [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 50.] A házastárs (élettárs) halála után az özvegy­ nek egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár. janu­ ár 1-je előtt megözvegyültek számára . vagy házastársa (élettársa) jogán legalább két. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj alapján szám ítják ki az ideiglenes özvegyi nyugdíjat. és özvegye (illetve az árva vagy a szülő) nem szerepelt a kedvezményezettek között. Ez az özvegy nyugdíjának összegére. §-ában. [ Lásd a 168/1997. §-ában. Az özvegyi nyugdíj abban az esetben is jár.] Együtt fo ly ó s íto tt e llátások V áltozás 2012.] Ha az elhunyt magánpénztári tag volt. törvény 50. §-ában. A 30 százalékos özvegyi nyug­ díj az özvegy saját jogán járó ellátásának össze­ gétől függetlenül jár. kormányrendelet 60. § (1) bekezdésében. § (7) bekezdésében. Az együttélést azonos lakóhellyel. vagy legalább tíz év óta megszakítás nélkül együtt éltek (ilyenkor nem kell közös gyermeküknek lennie). illetve öregségi nyug­ díjas volt. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az özvegyi nyugdíj. január 1-je előtt vagy után állapították meg -. a részére 2011. 53. árvaellátásra jogosult gyermeket tart el. Az ellátás az özvegy saját kerese­ tétől. munkaképesség-változás) valamelyike az özve­ gyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül beáll. és ezzel együtt folyósítsa saját jogú nyugellátását. és az elhunyt jogán folyó­ sított özvegyi nyugdíj beszüntetésétől számított 15éven belül betöltötte a nyugdíjkorhatárt. §-ában. az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik életévéig jár.akár külön-. keresetére. szülői nyugdíjra) lesz jogosult. évi kormányrendelet 59/C§-ában. Ha az özvegyi nyugdíjra jogosultság nem házasságkötés . hanem teljes nyugdíjra (árva­ ellátásra. Az özvegyi nyugdíj ebben az eset­ ben nem haladhatja meg a tartásdíj összegét. de az öregséginyugdíj-korhatár betöltését követő­ en ismét házasságot kötöttek. akkor az 1996.akik együtt kaphatják saját nyugdíjukat és mellé el­ . kiegészítések. Ha a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg. ja n u á r 1 -jé tő l. aki házastársa halálakor az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. a részére 2011. Nem vonatko­ zik ez a megkötés azokra.] Az özvegyi nyugdíjra jogosultság házasság esetén főszabályként nem kötődik együttélési időhöz.. [Lásd az 1997/LXXXI. Özvegyi nyugdíjat a házastárs. §-aiban. § (1) bekezdésében. Ha az özvegy .] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítá­ sának megszűnése után az jogosult özvegyi nyugdíjra. feb­ ruár 28-át követő megözvegyülés esetén tíz éven belül éledhet fel.] Élettársnak a polgári törvénykönyv . akinek el­ hunyt házastársa (élettársa) jogosult lett vol­ na öregségi. 2014. hogy 30 százalékos öz­ vegyi nyugdíjat állapítson meg neki a nyugdíjfolyósító. törvény 53.] Az özvegyi nyugdíj annak az öregségi nyug­ díjnak a 30 százaléka. az ideiglenes özvegyi nyugdíj legalább a gyermek 18 hóna­ pos koráig jár. ha házastársuktól annak haláláig tartás­ díjban részesültek (vagy bíróság azt megítélte). Ha az özvegyi nyugdíj az elhunyt 1998. Az 1998. Az özvegy kérheti. §-ában. Ha az özvegyi nyugdíj „feléled”. ha a házasságkötéstől számítva öt éven át együtt éllek. amely az elhunytat a halála idő­ pontjában megillette vagy megillette volna. december 31-ei szabályok szerint szükséges szolgálati időt. aki az együttélési idő vagy annak egy része alatt özvegyi vagy baleseti özvegyi nyug­ díjban részesült. férfiaknál 60 évet) kell figyelembevenni. és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek vala­ melyike a különéléstől számított tíz éven belül bekövetkezett (például az özvegy eléri a nyug­ díjkorhatárt). ha az özvegy számára ez a kedvezőbb. a jogosultat megilletik a megszűnés óta érvényesült eme­ lések. vagy elszenvedte az 50 százalékos munkaképesség­ változást (ez esetben sincs feléledés akkor. december 31-én érvényes nyug­ díjkorhatárt (nőknél 55. § (5) bekezdésében. ha az özvegy közben házasságot kötött). aki há­ zastársa (élettársa) halálát jogerős bírói ítélet szerint szándékosan okozta. a megváltozott munkaképességű özvegy álla­ potjavulása . kormányrendelet 62. törvény 48. törvény 44/A. és ő árvaellátásra jogosult gyermekek miatt 1999. február 28-án hunyt el. ha az előbbi feltételek valamelyike a házastárs (élettárs) halálától számított tíz éven belül kö­ vetkezik be. szülő) nem csökkentett. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat annak az öregségi nyugdíjnak az alapján kell k i­ számítani.] Özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Nem v á lto z o tt. törvény 50. [Lásd az 1997/LXXXI.] Nem v á lto z o tt. törvény . akinek a házastársa (élettársa) 1993. hogy az özvegyi ellátást 1998.miatt szűnt meg. §-aiban. janu­ ár 1-je előtti halála okán jár. § (2)-(3) bekezdéseiben. vagy megszerezte a rokkantsági nyugdíj megállapításához a 2011.másfél évesnél kisebb gyermeket tart el. vagy rok­ kant. de vala­ mennyi kedvezményezett átutaltatta az elhunyt egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíj-biz­ tosítási Alapba. akár azonos neműek de élettárs csak akkor. ha a feltételek (nyugdíjkorhatár.árvaellátásra jogosult .az együtt folyósított saját jogú és özvegyi nyug­ díj felső határa 76 260 forint (2011-ben 72 820 forint volt). az érintet­ tek nemétől függetlenül.] hunyt házastársuk nyugdíjának a 60 százalékát . 45-46. [Lásd az 1997/LXXXI. nyugdíjától függetlenül teljes egészében jár. és van közös (bármikor is született) gyer­ mekük. akiknek közös gyer­ mekük van.] [Lásd az 1997/LXXXI. hitelt érdemlő módon igazolni kell.685/A paragrafusában megha­ tározott személyeket kell tekinteni. amely az elhunytat a ha­ lála időpontjában megillette vagy megillette volna. §-ában. * [Lásd az 1997/LXXXI. tartózkodási hellyel vagy egyéb. évi IV. A fogyatékos gyermeket nevelő özvegy akkor is jogosult özvegyi nyugdíjra. ekkor nem érvényes az együtt­ folyósítási összeghatár. január 1-je előtt állapították meg. [Lásd az 1997/LXXXI. az özvegy az özvegyi nyugdíj­ ra csak akkor jogosult. [Lásd az 1997/LXXXI. Nem jogosult élettársa után özvegyi nyug­ díjra az.3k ÖR E G S É G I N Y U G D Í J Nem vá lto z o tt.1959. de csak a kormány által évente meghatározott öszszegig (2012-ben 76 260 forintig). az elvált házastárs és az élettárs kaphat . Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. törvény 47.] Az elváltak vagy egy évnél régebben külön élők abban az esetben jogosultak özvegyi nyug­ díjra. nyugdíjra. május 15-éig öz­ vegyi nyugdíjat kapott. Nem jogosult az özvegyi nyugdíjra e feltételek fennállása esetén sem az. Özvegyi nyugdíjra az jogosult. akinek a házastársa (élettársa) 1993. már­ cius 1-je előtt hunyt el. [Lásd a 168/1997.hanem példá­ ul az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése.] Feléled az özvegyinyugdíj-jogosultsága an­ nak. törvény 47. Ha az elhunyj nem érte el a nyugdíjkor­ határt. hogy özvegyi nyugdíja feléledjen. az özvegy saját jogú nyugellátását főszabály szerint a 60 százalékos özvegyi nyugdíjjal kiegészítve kell folyósítani függetlenül attól. 50. ha társával annak halálát megelőzően legalább egy évig megszakítás nélkül együtt élt. Tehát például annak. [Lásd az 1997/LXXXI. jövedelmé­ re tekintet nélkül jár. törvény 47. akkor az özvegy (árva. május 15-éig kell betöltenie az öregséginyugdíj-korhatárt ahhoz. vagy korábban elváltak ugyan. törvény 49. a jogosultság akkor éled fel. Ha azonban az elhunyt a házasságkötéskor már betöltötte az öregségi nyugdíjra jogosító életkort. Ha a megszűnt özvegyi nyugdíjat 1997. jövedelmétől.

§-ában.] Ha a nyugdíjra jogosultság megállapítható. [Lásd az 1997/LXXXI. §-ában cs a 168/1997. §-aiban. kormányrendelet 66/A § (1) bekezdésében. rokkantsági ellátása. Ugyanakkor nem jogosultsági feltétel. [Lásd az 1997/LXXXl. A rokkantsági j nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály.] jyütt- ban. december 31-ei szabályok szerint megálla­ pítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az ellátási összeg. Ha viszont a szülő (nagyszülő) nem kapja a fel­ sorolt ellátások egyikét sem. adatok csatolásával igényelhető.] A külföldön élő vagy ott tartózkodó nyugdí­ jas az ellátása külföldre folyósításához évente köteles megadni a szükséges adatokat a nyug­ díjfolyósító szervnek. a szülői nyugdíj 60 százalékos lesz. ha a szü­ netelés betegség vagy szülés miatt követke­ zik be. (5) bekezdéseiben. akkor a gyermek (unoka) öregségi nyug­ díjának. kormányrendelet 76. jn. ha az árva okta­ tási intézmény nappali tagozatán tanul.] A hallgatói jogviszony szünetelése alatt kizárólag akkor jár az árvaellátás. személyesen vagy ásra B özíell )oz. § (1). [Lásd az 1997/LXXXL törvény 64. törvény 52. állatság latár.ÖREGSÉGI N YU GDÍ J 35 alékát nyug- Egyéb özveg yin yu g d íj-szab ályo k Szülői nyugdíj Új előírás 2012. Az özvegy munkaképesség-változása okán megállapított özvegyi nyugdíjra akkor szűnik meg a jogosultság.kereset. korhatár előtti ellátása.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság EGT-tagállam ban élők. A nyugdíjat belföldi meghatalmazott is felveheti. Jgdíjjogú Árvaellátás Ú előírás 2012. az árvaellátás életkortól függetlenül jár (mint a már az el­ hunyt halálakor rokkant kiskorú árvák eseté­ ben). hozzátartozói nyugellátása a gyermek (unoka) elhalálozása időpontjában nem haladta meg az öregséginyugdíj-minimumot (havi 28 500 forintot). A hozzátar­ tozói ellátást a baleseti rokkantsági nyugdíj kiszámításának 2011. Túlnyomó részben eltartottnak az minősül. illetve tartózkodók nyugdí­ ját kérésükre EGT-területen lévő bankhoz utalja.] Az árvaellátás gyermekenként 2012-ben is minimum havi 24 250 forint. és a 168/1997. vagy balettművészeti életjáradéka is van. hogy az elhunyt az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjhoz 2011. §-ában. [Lásd az 1997/LXXX1. törvény 56. for­ m anyom tatványon. a részére 2011. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 79. izve- H ozzátarto zói ellátás üzem i balesetben elh u n y t után Nem v á lto z o tt. [Lásd a 168/1997.] nyugössze- Nem v á lto z o tt. A szülői nyugdíj összege azonos az özve­ gyi nyugdíjéval.] r —íse . ja n u á r 1 -jé tő l. a felsőfokú iskoláiét félévente kell igazolni. Ha az árva közben megrokkan. az árvaellátás címén megállapított özvegyi nyugdíjra pedig akkor. ha a munkaképesség válto­ zásának mértéke már nem éri el az 50 százalé­ kot. [Lásd az 1997/LXXXl. [Lásd az 1997/LXXXI. §-ában. valamint a nyugellátásban részesü­ lő személynek a jogosultságáról és az ellátás folyósításáról. valamint a halálozástól számított 15 naptári nap. ha a szülőnek (nagyszülőnek) öregségi nyugdíja.] Nem v á lto z o tt. Az üzemi baleset következ­ tében elhunytak hozzátartozóit az általá­ nos szabályok szerint illeti meg az özvegyi nyugdíj.] Nem v á lt o z o t t . § (1) bekezdésében. ha az özvegy az öregséginyugdíj-korhatára be­ töltése előtt házasságot köt. §-ában. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg a szülői nyugdíj összegét. § (1) bekezdésében. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. Nyugellátás írásban. §-ában. ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás. [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 95. §-ában. Az ő döntése ellen az elsőfokú határozatot hozó nyugdíj-biztosítási szerv székhelye szerinti bírósághoz adható be .30 napon be­ lül . Az árv aellátás an nak az öregségi nyugdíjnak a 30 százaléka. írásban lehet fellebbez­ ni a nyugdíj-biztosítási szerv vezetőjénél. az igénylő elő­ leget kap. az elbíráláshoz szük­ séges ig azo láso k . §-aiban.] HVG | T B . febn tíz díjra téldánése. törvény 60-61. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyug­ díjának 30 százaléka az ellátási összeg.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden januárban köteles ügyfeleit tájékoztatni ar­ ról. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 97. törvény 59.] Megszűnik az özvegyinyugdíj-jogosultság. § (1) bekezdésében. naptári évenként egyszer lehet kérni a nyugdíj-biztosítási igazgatóságtól. december 31-én szükséges szolgálati időt megszerezze (vagyis a nyugdíj szolgálati időtől függetlenül jár).] Janm áro lyóított 'agy ¡ság­ iba íhát isa) Eljárási szabályok Nem v á lt o z o t t. hogy az előző évben és a tárgyév január hónapjában kifizetett összeg milyen ellátá­ sokat tartalmaz. EGT-n kívüli országokba a nyugdíjfolyósító nem utal nyugdíjat. A nyugellátási igény a nyugdíj-biztosítá­ si szervhez nyújtható be. rehabilitációs ellátása. törvény 58-59. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd a 168/1997. Szülői nyugdíjra az jogosult. visszamenőleg legfeljebb hat hónapra.például a külön élő házastárs és az élettárs az ellátást egyenlő arányban kell közöttük megosztani. kormányrendelet 75. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 68. életévet betöltött árva a ta­ nulmányokat a megkezdésüktől számított egy hónapon belül köteles igazolni. december 31-én érvé­ nyes előírásai szerint kell megállapítani.] Az igényelbíráló szerveknek az igény és a szükséges adatok benyújtását követő két hónapon belül kell határozatot hozniuk. vagy 2011. amely az elhunytat a halála időpontjában megillet­ te vagy megillette volna. § (4) bekezdésében.J . kormányrendelet 64/D§-ában. törvény 55. Az igény bejelentési időpontjá­ nak a nyugdíj-biztosítási szervhez beérkezé­ sének a napja számít.] lelül ultat em eegyi meg. az adat megváltozásától. de határozat 30 napon belül még nem hozható (például adatpótlás szükséges). ahová utalhat. de tt ösz- 'vegy 3 0ZS . [Lásd az 1997/LXXXI.] postai úton. § (5) bekezdésében.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . [Lásd az 1997/LXXXI. §-aiban. törvény 51. kormányrendelet 75/B §-ában. de a nyugdíjas megadhatja neki azt a belföldi szám laszá­ mot. Á [Lásd az 1997/LXXXl. akinek nyugellátása. törvény 55. Ha többen is jogosultak özve­ gyi nyugdíjra . tyugkell m. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 73. Ez ellen 15 napon belül. mely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg az árvaellátás összegét. akit gyermeke (unokája) a halála előtti évben túlnyomó részben eltartott. A rokkantsági nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály. A 16. [Lásd a 16§/1997.] '2 820 idelet ében.] Szolgálati idő megállapítását a korhatár betöltése előtt bármikor. illetve a hozzátartozóknak a nyugdíjas haláláról szóló bejelentések ha­ tárideje a felhívástól.] Az árvaellátás a 16-25 éves korúaknak ak­ kor jár (a korhatár méltányosságból 27 éves korig meghosszabbítható). Tehát abban az esetben.janu- tjogú lékos 'tani - 1998.. az árvaellátás és a szülői nyugdíj. törvény 56. átmeneti bányászjá­ radéka. A középiskolai tanulói jogviszony fenn­ állását évente.] A nyugdíj-biztosítási szerv felhívására történő.

januári nyugdíjemelés általános szabá­ lyai szerint megnövelt összegét folyósítják. baleseti rokkantsági nyugdíjat igényelhettek. januárt követő nyugdíjemelések mér­ tékével kell emelni a rokkantsági nyugdíjból. december 31-éig 57.) [Lásd a 2011/CXC1. életévüket betöl­ tötték .rendszeres szociális járadéka. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által rehabilitációra nem javasolt . §(1) c) pontjában. §-aiban. Akinek például 2011. §-aiban. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd a 2011/CXCI.rok­ kantsági vagy rehabilitációs .] R okkantsági n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. [Lásd a 2011/CXC1. Az öregséginyugdíj-korhatárt öt éven belül elérő. törvény 32.] Rokkantsági ellátássá alakítás Új előírás 2012. ja n u á r l. évi CXCI.62 év alatti (tehát 1950-ben vagy azt megelőzően született) sze­ mélyeknek folyósított rokkantsági nyugdíj. törvény 30. § (1) bekezdésében. 2014.) [Lásd a 2011/CXCI.tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek .) [Lásda2011/CXCI. ha az állami foglalkoztatási szerv állapotrosszabbodását vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a megállapítottnál alacsonyabb mértékű egészségkárosodást felté­ telezett. így januárban 4.rokkantsági vagy rehabilitációs . novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi (0. 34. § (1). Az ellátás további feltétele volt a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése és a korábbi kereset legalább 30 százalékos csökkenése. törvény 31-33.. a 2011-ben meg­ hosszabbított ellátások esetén négyéves vagy an­ nál rövidebb időtartamot jelent. ■a bányászok egészségkárosodási járadéka. a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő legalább felét megszerző sze­ mély rendszeres szociális járadékot kaphatott.tehát az I.ellátássá. ja n u á r 1-jétő l. A 2011 végéig meg­ Nem fogják felülvizsgálni a 2011. § (1) be Rokkantnyugdíjból átalakított rokkantsá­ gi ellátásként a 2011. . így öszszesen mintegy 4. Rendszeres szo­ ciális járadék és átmeneti járadék ezentúl nem állapítható meg. [Lásda2011/CXCI. (3) bekezdé Ha a rokkantsági ellátás rendszeres szociális járadékból vagy átmeneti járadékból alakult át. Ha rokkantságukat túlnyomóan üzemi bal­ eset vagy foglalkozási betegség okozta. átmeneti járadékból 2012. Mindkét ellátást a nyugdíjkorhatárt megelőzően állapíthatták meg. akkor nem növelik meg a 2012. illetve átalakította a korábbi rokkantsági nyug­ díjakat és a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásait. vala­ mint az átmeneti járadék rokkantsági ellátássá Új ellátások Új előírás 2012..] Változás2012. 33. december 31-én rehabilitációs járadékban részesülőket. a korha­ tár felettieké öregségi nyugdíjjá alakul át. (Eddig legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodás és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal rehabilitálhatóságról szóló szakvéleménye esetén állapíthattak meg rehabilitációs járadékot.és az előírt szolgálati idővel rendelke­ ző személyek kaphattak rokkantsági nyugdíjat. januári nyugdíjemeléssel. törvény 34.tehát rokkant . Szociális ellátások m egszüntetése Új előírás 2012. ha megfelelnek az előírt feltételeknek. [Lásda2011/CXCl. törvény 32.) [Lásd a 2011/CXCI. törvény 32. ja n u á r 1-jétől. va­ lamint a rendszeres szociális járadékból. (3) bekezdé A 2012 januárjában rokkantsági ellátásban ré­ szesülőnek a 2012 előtt meghatározott időpontban kell részt vennie az előírt orvosszakértői (soros) felülvizsgálaton. [Lásd a 2011/CXCI. §(1) bekezdésében. törvény 30.jé tő l. legalább 40 százalékos egészségkárosodása esetén. december 20-án elfogadott 2011. A korábban megálla­ pított ellátásokat a határozott időtartam végéig folyósítják. az ahhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező szefaiély pedig átmeneti járadékot igényelhetett a keresőtevékenysége alatt el­ szenvedett. ja n u á r l. legfel­ jebb hároméves időtartamra. csoportba sorolt . ja n u á rl-jé tő l.rokkantsági e llá tá s o k á t a l a k it a s a 37 Mit kell tudni a rokkantsági ellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011. ja n u á r l. § (1) be A 2012. A 2011 előtt megállapított rokkantnyugdíj átala­ kítása esetén ezt megelőzően a 2011. Rokkantsági nyug­ ellátás ezentúl nem állapítható meg. december 30-ától három évre állapították meg a rehabilitációs járadékot. és II. ha nem dolgoztak. ők változatlan feltételekkel kapják ellátásukat a ko­ rábban meghatározott időpontig.jé tő l. január 1-jén átalakított rokkant­ sági ellátásokat is. § (1). ■a rokkantsági ellátás. törvény 2-13. A 2011.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alakul.] Változás 2012.ellátássá alakul. december 31-én törvényi rendelkezés alapján megszűnő rok­ kantsági nyugdíjban. § fi). törvény 30. § (1) bekezdésében. (Eddig elvégez­ ték a járadékos egészségi állapotának komplex újraminősítését. decemberi nyugdíjnak a 2012. 120.5 százalé­ kos) mértékével is emelik az ellátást. 35.] állapított rendszeres szociális járadék. (Eddig a keresőtevékenysége alatt a 40 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett. [Lásd a 20U/CXCI törvény 32. §-ában. §(1) a)-b) pontjában. Rokkantsági ellá­ tássá alakul át a teljesen munkaképtelen . csoportos rokkantnyugdíjasok közül a 2011 végéig 57 éves életkorukat betöltötték (tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek) fognak rokkantsági ellátást kapni 2012-től. § (1) bekezdésében.] R ehabilitációs já ra d é k k ifu tta tá s a V á lto zá s2012. (Eddig a legalább 50 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett. azbesztózisból eredő foglalkozási megbetegedés esetén már 40 százalékot elérő egészségkárosodás mellett járt. Szilikózisból. ez összesen három-. Nem állapítható meg rehabilitációs járadék. Ez esetben tehát a 2011. A felülvizsgálat után egészségi állapotának és rehabilitálhatóságának megfelelő H VG | T B . Az ellátásokat a 2011. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja egészségbiztosítási .] [Lásd a 2011/CXCI. Új ellátásként álla­ pítható meg és folyósítható ■a rehabilitációs ellátás.jé t ő l. vagy ha egészségkárosodás előtti jövedelmük legalább 30 százalékkal csök­ kent. valamint új jogosultak is megkaphatják.2 százalékkal jár magasabb ellátás.7 százalékkal emelt összeget folyósítanak. § (1) bekezdéseiben. törvény megszüntette. megváltozott munkaképességre tekintettel megállapított szociális ellátásban részesülő nyugdíjkorhatár alattiak. decemberi ellátást változatlan összegben folyósítják tovább rokkantsági ellátásként 2012 januárjában. AIII. átmeneti járadék egészségbiztosítási . bármekko­ ra szolgálati idővel. 120. 30-33. december 30-áig fogja kapni ellátását. törvény 32.

január 1-jei ellátásátalakítást köve­ Új előírás 2012. A rendszeres szociális jára­ III. de a minimálbér legalább 55 és legfeljebb 150%-a. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . de Megszűnik. § (4) bekezdésében.] Kom plex újram inősítés Új előírás 2012. hogy a továbbiakban öregségi nyugdíjként folyósítsák ellátását. Havi átlagjövedelem 45% -a. törvény 33. 32. azellátást csak külön rendeletbenfoglaltakszerint emelik.tehát a III. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a m inimálbér 150%-át 45%-a. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt.jé t ő l.] A 2012 januárjától rokkantsági ellátásban részesülő. A rehabilitációs el­ látássá alakított juttatásban részesülőt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság 2012.5 százalékos mértékével is megemelik az ellátást. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 40 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 50%-a. ja n u á r l. 3. nyugdíjjárulék nem terheli Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás * Felülvizsgálatra a megállapító határozatszerinti időben kerül sor. Ugyancsak rehabilitáci­ tott ellátást hat hónapi keresőtevékenység. de ez egyéb körülmé­ nyek miatt nem javasolt Folyamatos támogatással foglal­ koztatható Jelentős egészségkárosodás. Ez esetben te­ hát a 2011. ellátását 2012 május 1-jén megszüntetik. Rokkantsági ellátás valamint 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 4 0 % -a . illetve ós ellátást kapnak 2012 januárjától az 57 éves ennek során a minimálbért. (2) bekezdésében. [Lásd a 2011/CXCl. decemberi minimálbér 80 százalékának (2012-ben 74 400 ellátást kap. [Lásd a 2011/CXC1. Arehabilitációs ellátásban részesülők a pénzbeli ellátás mellett rehabilitációs szolgáltatásra ¡sjogosultak. nyugdíjjárulék terheli Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel 1953-ban vagy korábban.] Új ellátás megállapítása megváltozott munkaképességűeknek 2012-ben O rvo si m in ő s íté s * Legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. § (1) bekezdésében. így januárban 4. §. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ rokkantsági nyugdíja. Ha a 2012. de a minimálbér legalább 50 és legfeljebb 150%-a. 2011 végéig 57. decemberi ellátást változatlan összeg­ ben folyósítják tovább rehabilitációs ellátásként 2012 januárjában. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. megszerzésekor. január 1-jén rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság tájékoztatásához csatolt nyilatkozat visszajuttatásával 2012. § (3)-(4) bekezdéseiben. de egyéb körülmények miatt rehabilitáció­ ja nem javasolt Tartós foglalkozási rehabilitációt igényelne. § (1) bekezdésében. nyugellátás 2012. § (2) b) pontjában. legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett bányász. életévét betöltő (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született) személy a nyugdíjkorhatár betöltését követően kérelmez­ heti. így összesen mintegy 4.a . törvény 32.] R ehabilitációs ellátássá alakítás A 2012. Megjegyzések: 1. de Megszűnik. Az igazolási kérelemben az ellátottnak a nyilatkozat-benyúj­ tási határidő elmulasztási okát kell tisztáznia. **Az ellátása nyugdíjemeléssel megegyezően emelkedik. 2. de a minimálbér legalább 45 és legfeljebb 150%-a. nyugdíjjárulék terheli legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. január 31-éig levél­ ben tájékoztatja az átalakítás során megváltozott jogosultságairól és kötelezettségeiről. rehabilitációs ellátás megállapítási feltétele az igénybenyújtást megelőző 5éven belüli Iegalább1095 napos biztosítási jogviszony.2 százalékkal jár maga­ sabb összeg. 4.es szabályokat alkalmazzák' Megszüntetik tehát ben vagy azt követően született) személyek a III. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 45 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 150%-a. törvény 2. Rehabilitációs tően folyósított rehabilitációs ellátás melletti ellátássá alakul át a megmaradt munkaképes­ jövedelemszerzésre . [Lásd a 2011/CXCI.a. Ennekösszege megegyezika keresetkiegészítéssel. rehabilitáció nem javasolt Foglalkoztatható lenne. januári nyugdíjemeléssel. január 1-jén rehabilitációs ellá­ tássá alakított juttatásban részesülő személy az előírt időpontig nem kérte egészségi állapo­ tának komplex újraminősítését. januári nyugdíjemelés általá­ nos szabályai szerinti növelt összegét folyósítják tovább. törvény 33. nyugdíjjárulék nem terheli Havi á tlagjövedelem 70 % . [Lásd a 2011/CXCI. akkor azt nem növelik a 2012. A nyugdíjjá alakított ellátás a megszüntetett rokkantsági ellátással azonos összegben jár. Arokkantsági ellátás.7 százalékkal emelt öszszeget folyósítanak. valamint az ellátás életkort 2011 után betöltő rendszeres szociális kétszeresét is meghaladó havi átlagjövedelem járadékosok. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ dékból átalakított rehabilitációs ellátást a havi tott rehabilitációs ellátásként a 2011. március 31-éig kérheti egészségi állapotának komplex újraminősítését. törvény 33. december 31-én 57 év alatti (tehát 1955. ja n u á rl-jé tő l. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez Havi átlagjövedelem 60% -a. rehabilitálható M un k a ké p e ssé g m in ő s íté s e S z ü le té s i év E llá tá s m e g n e ve z é se E llá tá s ö s s z e g e ** E llá tá s fo ly ó s ítá s a Foglalkoztatható.továbbra is a 20112011. [Lásd a 2011/CXCI. Ha a rehabilitációs ellátást rendszeres szociá­ lis járadékból alakítják át. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt. csoportba sorolt követő ellátásmegálíapításig . vagy nem részesül tovább ellátásban. de Megszűnik. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 45%-a. Bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult a keresőtevékenység megszűnése előtt munkaképesség-változás miatt keresetkiegészítésben részesült. A 2011 előtt megállapított rokkant­ nyugdíj átalakítása esetén ezt megelőzően a 2011. Rokkantsági ellátás valam int 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 6 0 % .a .] A 2012. Havi á tlagjövedelem 35% -a.a komplex újraminősítést séggel rendelkező . fog­ lalkoztatás csak segítséggel vagy egyáltalán nem lehetséges Bármikor Rokkantsági ellátás Havi átlagjövedelem 40% -a. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 40%-a. rehabilitációval 1953-ban vagy korábban. nyugdíjjárulék nem terheli Havi átlagjövedelem 6 5% . novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi 0.38 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 3 forintnak) a hat hónapon keresztüli megszerzé­ sekor szüntetik meg. A felülvizsgált személy ellátási jogosultságának megítélésekor a biztosítási időtartamot nem kell figyelembe venni. A megváltozott munkaképességűek részére megálla­ pított ellátások mentesek a személyi jövedelemadó alól. A határidő lejárta után csak igazolási kérelem benyújtása és elfogadása ese­ tén lehet a nyilatkozatot megtenni.

[¿. a határozatot követő harmadik hónap első napjá­ tól a közfoglalkoztatási bér 40 százaléka (2012. keresőtevékenységre és egészségká­ rosodási mértékre tekintettel kialakított sorrend alapján végzi el.] Felülvizsgáltak ellátása Ú előírás 2012. § (7) bekezdésében. Az el­ látásváltozást az erről szóló határozatot követő harmadik hónap első hapjától hajtják végre. [Lásda2011/CXCI.] Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ tés során 60 százalékos vagy alacsonyabb mértékű. tés 60 százalékra vagy ez alá csökkent egészségi [Lásd a 2011/CXCI. § (7) bekezdés­ ében. § (6) bekezdésében. Ezt követően a minősítési vény m. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. ha ezt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság már 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá vizsgálatot követően. § (9) bekezdésében.] tációt. L ÍŰ I1 IADVÁNYOK ! www. [Lásd a 2011/CXCI. majd felülvizs­ Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ gált vagy újraminősített ellátást. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a komplex újraminősítéseket az életkorra. törvény vizsgálni a biztosítási jogviszonyban töltött koráb­ bi időtartamot. ökoszisztéma 1075 Budapest. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként továbbfolyósított jutta­ tásban részesülők egészségiállapot-romlásáról és rehabilitálhatóságáról. m érleg képes könyvelő P é n z ü g y i. illetve 51 700 forintot folyósítanak. A 2012 előtt folyó­ sított rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0.R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 39 zerzervény >bcn.] tékével kell emelni az átalakított. ellánély apo>012 Nyilatkozat hiánya miatt megszüntetett rehabilitációs ellátásban részesülőnek csak ak­ kor kell visszafizetnie jogalap nélkül (például az összeghatárt meghaladó kiegészítő jövedelem mellett) felvett korábbi ellátást. és így havonta vizsgálatot vagy soron kívüli újraminősítést köve­ 25 850. de rehabilitálható egészségi állapotról határoznak.] íós elfyuglevélozott ássa lyugiatolt •cius :plex csak lesealási nyújűa. Szakképzések: O A M Á k l e v e l e s k ö n y v v iz s g á l ó dótanácsadó érleg képes könyvelő llam háztartási fejlődés IP l u s z energia. törvény 33. január 1-jén 57 440 forintot) kapja a felül­ A 2012. változatlan ellátási összegben. jogosult ellátásra.s z á m v it e l i ü g y in t é z ő TB K ¡\V0iWa\0N0 ÉS B É R Ü G Y I S Z A K E L Ő A D Ó ö n y v v iz s g á l ó a s s z is z t e n s e r m é k d íj ü g y in t é z ő T » Kreditpontos szakmai rendezvények Szakkönyvek Új kiadvány a HVG gondozásában Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg a kiadónknál! P W " ! Arazu . január 1-jétől rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő által kért komplex egészségiállapot-újraminősítés a soros felülvizs­ gálat 2012 előtt meghatározott időpontjában vagy azt megelőzően zajlik le. törvén)!33. ja n u á r 1 -jé tő l. mezőgazdaság. A 2012.] í Találja meg az egyensúlyt! f n t rh t e na t aó Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. a 2012.] január 1-jén 28 720 forint) lesz az új ellátási összeg. § (7)-(8) az érintett a közfoglalkoztatási bér 80 százalékát bekezdéseiben.5 szá­ zalékának megfelelő nyugdíjnövelés a rokkantsá­ gi és a rehabilitációs ellátás időszaka alatt vissza­ menőleg igényelhető és érvényesíthető. és nem javasol rehabili­ 33. közlekedés. törvény állapotot határoz meg. A Nemzeti Reha­ j bilitációs és Szociális Hivatal soros komplex felülvizsgálaton vagy soron kívüli egészségiállapot-újraminősítésen dönt a 2012. rehabilitációs ellátást.hu Budapest (479-9900) M iskolc (46/509-733) Debrecen (52/522-016) Szeged (62/542-500) Veszprém (88/580-070) HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. (8) a) pontjában. tő ellátási jogosultságának elbírálásakor nem kell [Lásd a 2011/CXCI. A rehabilitációs ellátásból 10 átalakított juttatásban részesülők komplex felül­ százalék nyugdíjjárulékot vonnak. § (5) bekezdésében. törvény 30. 33. Madách tér 3. eredmény és az új igénylőkre érvényes jogosultHa a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal sági szabályok alapján kaphat rokkantsági ellá­ döntése szerint csak tartós rehabilitációs foglal­ tást.] (2012. § (8) b)-bb) pont A 2012 januárt követő nyugdíjemelések mér­ 2.szamviteloktatas. január 1-jén átalakított rehabilitá­ ciós ellátást rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. április 1-jét megelőzően kezdeményezte.ásd a 2011/CXCI. ja n u á r 1 -jétő l. N yugdíjnövelés-érvényesítés Új előírás 2012. § (2) b) pontjában. vagy már nem lesz koztatással állítható helyre a rehabilitálhatóság.

június végéig emiatt még nem szüntetik meg az ellátását. de időtartama beszámít az öregségi nyugdíj szolgálati idejébe. januári nyugdíjemelés 4.5 százalékos. a továbbiakban nyugdíjasnak minősül. évi éves jövedelme (12 x 50 ezer forint) 2400-ad részével.a korábban megállapí­ tott ellátásokkal megegyező feltételek szerint . életévét. januári nyugdíjemelés 4.5 százalékos egyhavi. törvény 30. Januári ellátása kiszá­ mításakor a decemberi nyugdíjösszeget emelik a 2011. de ha ezt követően három egymás utáni havi jövedelmének havi átlaga meghaladja a minimálbér másfélszeresét . ha három egymást követő hónapban szerzett jövedelmé­ nek havi átlaga meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). csoportos rokkantsági nyugdíjban részesül. januári 4. akkor 2011 végéig az akkor hatályos szabályok szerint folyósít­ ják igényelt és megállapított ellátását. 2012. de 57 éves már elmúlt. novemberi kiegészítés egyhavi 0. évi jövedelme 2400-ad részével. 2012 januárjától rokkantnyugdíját rokkantsági ellátásként folyó­ sítják tovább. 2012 januárjától juttatá­ sa rehabilitációs ellátásra változik. Nyugdíjkorhatárhoz közeli. Kiegészítő jövedelme nem éri el sem rokkantsági nyugdíja kétszeresét. Ekkor kérheti.5 százalékos mértékét nem építik be az ellátásba. amelyekből havonta átlagosan bruttó 300 ezer forint jövedel­ met szerez. hogy ellátását öregségi nyugdíjként változatlan összegben folyósítsák tovább. 1957-ben született. ez sem a minimálbért. így ellátását nem szüntetik meg. ha az időközben megszerzett szolgálati idő beszámításával a 2022. (Mivel. Továbbra is havi 60 ezer forint kiegészítő jövedelme van. csoportos rok­ kantsági nyugdíjat állapítottak meg. Ellátása 85 ezer forint.) Ellátását növelik viszont a nyugdíj mellett szer­ zett 2011.hozzátartozói nyugel­ látás. ezt követően pedig csak akkor. decemberében 110 ezer forintot kap. október 18-án született nő 2006 óta III. ja n u á r 1 -jétő l. 115 195 forint jár részére. életévét. 2012. akkor az igényelt ellátását már a 2012-től érvényes minősítési szempontok figyelembevételével állapítják meg és folyósítják 2011 végéig. A nyugdíjkorhatárt 65 éves korában. rendszeres szoci­ ális járadék. 60 éves életkora miatt 2010-ben elvégzett soros felülvizsgálatán nem írtak elő további vizs­ gálatot. Megbízási szerződés alapján 2011 májusától az év végéig összesen bruttó 2 millió forintos kiegészítő jövedelmet szerzett. hadi. A névváltozás az ellátási feltételeket nem érinti.a 2012 januári emelés­ ben is ellátását bármekkora összegű jövede­ lemszerzés esetén sem korlátozzák. ja n u á r 1 -jé tő l. csoportos rokkantsági nyugdíját. Ha így tesz. majd a 2012. január 1-je előtt elvégezték komplex or­ vosszakértői minősítését. 2012 januárjától egészségkárosodásának mértékére tekintettel nyugellátását rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. § (4) bekezdésében. 2011. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. amely 2012-től már nem jogosítja az éves jövedelem 2400-ad részének megfelelő nyugdíjnövelésre. törvény 30.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. 2022ben éri el. január 1-jétől pe­ dig az új igénylőkre vonatkozó szabályok szerint kaphat rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást. Ha a rokkantsági. 2011-ben 54. Ek­ kor kérheti. vagy­ is . így 2012 első hónapjá­ ban 96 345 forintos ellátást fog kapni. január 1-jétől ellátása . 2012. Ki­ egészítésként 2011-ben havi bruttó 50 ezer fo­ rint járulékköteles jövedelmet szerez. baleseti rokkantsági nyugdíj. ennek egyhavi 0. tehát az ellátott továbbra is részesül a nyugdíjemelésekben . ha a kérelem benyúj­ tását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. majd a 2012. január 1-jétől öregségi nyugdíjra változik. és részt kell vennie az előírt soros felülvizsgálation. III. Kiegészítő jövedelme után fizeti a nyugdíjjárulé­ kot. így el­ látását nem korlátozzák. vagy elveszti ellátási jogosultságát. december 31-ével megszüntetik. hogy rokkantsági ellá­ tását szüntessék meg. az igény­ lőnek (2012 elején) nyilatkoznia kell kérelme fenntartásáról a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási szerv részére. életévét betöltött informatikus részére 2011 áprilisában 80 százalékos egészségkárosodására és 30 év szolgálati idejére tekintettel II. baleseti rokkantsági nyugdíjának elne­ . A 2011. Ha 2011. 3 . Magas jövedelme ellenére ellátását nem korlátozták. Továbbra is kap megbízásokat. december 31-éig a 62 éves életkort betöltő (tehát 1949-ben vagy azt megelőzően született személy rokkant­ sági. így havonta 115 445 forintot kap. megszüntetik.] Ha 2011.átalakul rokkantsági ellátássá vagy rehabili­ tációs ellátássá.40 R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK A T AL A KI T A SA Példák megváltozott munkaképességűek ellátására 1. törvény 31. akkor e minősítéstől függően kaphat új ellátást. Kiegészítő jövedelme havi 60 ezer forint. mivel az erre vonatkozó szabály a teljesen mun­ kaképtelen (I— csoportos) rokkantsági nyugdí­ II. illetve R okkantnyugdíj elnevezésváltozása Új előírás 2012. nem minősül tovább nyugdíjasnak.a kerekítési szabályokat figyelembe véve 835 forinttal. Januárban a de­ cemberi nyugdíj 2012.] Új m egállapítás rokkantsági ellátásra Új előírás 2012. 2. sem a minimálbér összegét. § (5) bekezdésében. a következő vizsgálatot 2012 szeptemberére írták elő.a 2011. tehát 2011-ben 52 éves férfi 2011 decemberében hat éve kapja 92 ezer forintos. 250 forinttal. és 2012. átmeneti járadék igényelbírálása 2011. rehabilitációra nem javasolt igénylőnek. és . 1959-ben született. novemberi kiegészítés 0. törvény 30. ja n u á r 1 -jétő l.2 százalékos mértékével. Ha kérelmét nem tartja fenn. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja.2 százalékos nyugdíjemeléssel eqjelt összegét fogja kapni. Ezt 2012 júliusáig bármekkora jövedelem esetén sem ten­ nék. novemberi kiegészítésben nem részesült. Mivel 2011 végéig még nem töltötte be 62. az igényelt és megállapításra kerülő ellátá­ sát 2011. azaz 88 570 forintot. Ellátását to­ vább növelik a 2011. [Lásd a 2011/CXCI. Az újév első hónapjában a decem­ beri nyugdíjának a 2011. mi- 2011-es igények elbírálása Új előírás 2012. 2012. így havonta összesen 89^405 forint ellátás jár neki. Emiatt azonban ellátását nem szüntetik meg. Rokkantsági ellá­ tás állapítható meg a 60 százalékos vagy annál alacsonyabb egészségi állapotú. október 18-án betölti 62. Ezt azonban csak akkor érdemes kérnie. január 1-je előtt még nem végezték el komplex orvosszakértői minősítését. és ellátását bármekkora kiegészítő jövedelem ese­ tén sem korlátozzák. Utoljára 2010-ben vizsgálták fe­ lül jogosultságát. Az ellátás megállapításához szükséges az is.2 százalékos mértékével emelt összege. jasokra nem terjedt ki. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja. hogy az igénylő ne végezzen keresőtevékenységet.2012-ben a 139 500 forintot -. A továbbiakban folyamatosan rokkantsági ellátást kap. de ellátását most sem szüntetik meg emiatt. Ha ezek valamelyikén egész­ ségi állapotának javulását állapítják meg. és nyugdí­ jasnak minősül.] vezése 2012. sem a nyugellátási össze­ gének kétszeresét nem éri el. §-ában. évi öregséginyugdíj-szabályok szerint magasabb ellátást kapna. 1950. § (3) bekezdésében.] [Lásd a 2011/CXCI. és öregségi nyugdíjat álla­ pítsanak meg a részére. Továbbra is havi 50 ezer forintot keres kiegészítésként. de 2012. [Lásd a 2011/CXCI. [Lásda2011/CXCI. december 31-én folyamatban van.

pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és a rehabilitá­ ciós ellenjavaslat . nem­ zeti helytállásért elnevezésű pótlék. s a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelelő igénylőnek is. oldalon). törvény 1. 4. [Lásda2011/CXCI. az ellátás [Lásd a 2011/CXCI. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 12. Úgy dönt. június 1-jei lejárta előtt sikerül elhelyez­ kednie. tehát a törvény sze­ rinti legkésőbbi időpontban) végzik el.) Komplex felülvizsgálatát 2012 szeptemberében (a korábbi soros felülvizsgálaton kijelölt. hogy a vizsgálat során feltárt álla­ potában nem foglalkoztatható. Ha a keresőtevékenysége alatt keresőképtelenné vált ellátott részére táppénzt. hadi. június 1-jéig tart. Ha a jogosultság rendszeres pénzellátás folyósítása miatt nem áll fenn.ehhez egyéves felkészítés és minősí­ tővizsgák letétele szükséges. ellátása a 2012-es közfoglalkoztatási bér 40 százalékára. Ebből a Nyugdíjfo­ lyósító Igazgatóság levonja a 10 százalékos nyug­ díjjárulékot.. 1953-ban született. § (2) bekezdésében. 10. amelyben tájékoztatják arról. pontjaiban. 4. 28 720 forintra csökkenne. (Ha ezt nem tenné meg.. A rokkantsági ellátás ezektől függően a 2012. mégsem reha­ bilitációs ellátást. 2. Minősítési eredménye alapján a vizs­ gálatot követő harmadik hónap első napjától. A rehabilitációs ellátást a rehabilitációhoz szükséges időtartamra.határozza meg. te­ hát 270 ezer forint lenne. hogy az igénylő ne végezzen ke­ resőtevékenységet. Ellátása után nyugdíjjárulékot sem fizetne. ha ezen időszakban havi átlagjöve­ delme meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). A betegségét megelőző évben egészségbiztosítási járulékot ha­ vonta átlagosan 450 ezerforint után fizetett. ha egészségi állapota időközben romlana. március 31-éig benyújtott nyilatkozattal kérheti egészségi állapota komplex felülvizsgálatát (mivel 57 év alatti. Ugyanennyit kapna akkor is. amelynek aláírása után megkezdődik rehabilitációja. hogy benyújtja a vizsgálatkérő nyilatkozatot.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. 7 § (1) bekezdésében.] Új m egállapítás rehabilitációs ellátásra Új előírás 2012. december 1-jétől a közfoglalkoztatási bér 80 százalékára. Ha viszont ugyan­ ilyen egészségi állapot mellett más munkakörben további intézkedés nélkül is foglalkoztathatónak tartanák.közötti összegben kerülhet megállapításra (lásd erről táblázatunkat a 38. illetve ezek­ kel azonos. (2012-ben tehát az 1953-ban vagy azt megelőzően születetteknek. Ha már az ellátás 2015. évi minimálbér 30.vagy a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy rehabilitálhatóságának foka . és orvosi rehabili­ tációt is igényel. A komplex újraminősítésen megállapítják. hogy rehabilitációs kártyát kaphat. hogy 2012. töruény 5. hogy egészségi állapota 50 százalékos. Az ellátás megszűnését követően csak akkor lenne megál­ lapítható részére ismételten ellátás. valamint az igénylés időpontjában 58 és fél éves életkort betöltött 1954-ben született személyek­ nek. de . ezekkel azonos. ellátását megszüntetnék. 2. állása megszűnik. az ellátást az en­ nek megszüntetését követő naptól folyósítják.. és 2011 végéig III. ha a kére­ lem benyújtásakor a nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb mint öt éve van hátra. Az ellátás további időtartamát két és fél évben határozzák meg. §-aiban. Rokkantsági ellátást kell megállapítani a rehabilitálható.mivel hosszabb ideje nem gyakorolta . rehabilitálható igénylőnek. így ellátását ekkora összegben állapítják meg. töruény ellátást.] . az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével .] A rehabilitációs ellátást a jogosultsági feltéte­ lek fennállásától állapítják meg. (2012-ben 41 850 forintos) ellátást állapítottak Fizikai teljesítménye nagymértékben korlátovolna meg a részére. Januárban levelet kap a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. 4. így megváltozott munkaképes­ ségűként jogosult marad pénzbeli ellátásra. Az ellátás megállapításához szükséges az is. május 1-jével megszűnne. Ellátása az átlagjövedelme 60 százaléka. Re­ habilitációjához kétéves speciális foglalkoztatást javasolnak. Végzettsége alapján földrajztanár­ ként dolgozhatna. törvény 11. 10.2012-ben 186 ezer forintig . Itt elkészül rehabilitációs terve. és .ne kapjon rendszeres pénz­ [Lásd a 2011/CXCI. tehát 2015.. Ebből a nyugdíjjárulék levonását követően 25 850 fo­ rintot kapna me^ Ez esetben is elkezdődne a re­ habilitációs eljárása. 2012-ben 139 500 forintnál. Rehabilitációs ellátás állapítható meg a legfeljebb 60 százalékos egészsé- gi állapotú.) [Lásd a 2011/CXCI. . óta sportedzőként dolgozó földrajz-testnevelés csak a minimálbér 45 százalékával megegyező szakos tanár 2012-ben súlyosan megbetegszik. ha a kére­ lem benyújtását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. A területileg illetékes nyug­ díj-biztosítási igazgatóságon megváltozott mun­ kaképességű személyeknek járó ellátás iránti igényt nyújt be. rehabilitációs ellátása 2012. de legfeljebb három évre állapítják meg. pontjaiban. 30 éves kora szítés nélkül is megoldható lenne rehabilitációja. tehát 60 százalék alatti. illet­ ve 150 százaléka . az ellátás legkorábban a benyújtást megelőző hatodik hónap első napjával állapítha­ tó meg.ne kapjon rendszeres pénzellátást. törvény ettől a naptól jár. Ha a legfeljebb 60 százalékos egészségi ál­ lapot mellett rehabilitációját nem javasolnák. így foglalkoz­ tatása a minimálbér kétszereséig . Ebben ^z esetben három­ havi keresőtevékenység esetén akkor szüntetnék meg ellátását. hanem rokkantsági ellátást kap.] A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek fennállásának napjától állapítható meg. így rendelkezik a kérelme benyújtását megelőző öt évben a jogosultsághoz szükséges 1095 napos biztosítási jogviszonnyal. Betegségéig folyamatosan dolgozott. ha orvosi rehabilitáció és tartós felké­ 4. ja n u á rl-jé tő l.. 5. és megvizsgálja rehabilitálhatóságát. a továbbiakban rokkantsági ellátást kapna. és nem változna ellátása összege. [Lásda2011/CXCI. keresőtevékenysége alatt szüneteltetik rehabilitációs ellátását. §-ában. A tájékoztatásban értesítik. 59 éves. amely szintén december 1-jén kezdődik. § (2) 1. Megállapítják. így 51 ezer 700 forintot fog kézhez kapni. és keresőtevékenysége alatt szünetelne pénzbeli ellátása. 57 440 forintra változik reha­ bilitációs ellátásának összege.R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A | 41 vei továbbra is a korábbi jövedelemkorlát van érvényben. csoportos rokkant­ sági nyugdíjat kapott). Ha a felülvizsgálat során egészségi állapotát 60 százalék felettinek minősí­ tették volna. §-ában. tehát 2012. A határozat kézhezvételét követően öt mun- kanapon belül fel kell keresnie a területileg il­ letékes munkaügyi kirendeltséget. zottá válik. az edzői pályát nem tudja folytatni.hozzátartozói nyugellátás. és nem indulna el a rehabilitációs eljárás. Ha a jo­ gosultság már az igény benyújtását megelőző­ en fennállt. Rehabilitálhatónak minősítették. 1 § (2) 1. Abban az esetben. s így attól kezdve kizárólag munkajö­ vedelméből kellene fenntartania magát. A nyugdíj-biztosítási igazgatóság értesítése alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi­ vatal elvégzi egészségi állapotának komplex mi­ nősítését.. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével . Ha ezek a kére­ lembenyújtási napon már fennálltak.tehát 27 900 és 139 500 forint . Nem kaphat azonban többet a minimálbér 150 százalékánál. ha rehabilitációját nem javasolták volna. §-aiban. mivel öt éven belül (2016-ban) betölti az öregséginyugdíj-korhatárt.mentes a szociális hozzájárulási adó alól.] Az új igénylőnek járó rokkantsági ellátás öszszegét a megállapítást megelőző naptári évben szerzett.] .

[Lásd a 2011/CXCI. és vissza kell fizetnie a megelőző vető A rehabilitációs kártyával rendelkező munkaegy évben kapott ellátási összeget. bányász dolgozók egészségkárosodási já- § .k2 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A baleseti táppénzt folyósítanak. § (2). § (5). ahol elkészítik re­ habilitációs tervét. Ha a határidőt elmulasztja. törvény nincs.] kantsági. feltéve. időrendben az ehhez szük­ séges szolgáltatásokat.például munkavégzés-felkészítést. ha az el­ látott egészségi állapota.a kérel­ met megelőző öt évben elérendő -1095 napba a rok­ kantsági. a közfoglalkoztatás. [Lásd a 2011/CXCI. rendszeres szociális járadékban dokumentum nélkül foglalkoztatott .a munkaügyi kirendeltség és az ellátott közösen módosíthatja. § (1) bekezdésében. december 31-én rokkantsági A munkaszerződés vagy ezzel egyenértékű nyugdíjban. ezek határidejét. reha­ bilitációs ellátást annak. Táppénz. visszaköveteli. valamint a kapcsolattartás módját is. [Lásd a 2011/CXCI. 8. a megelőző évi átlagjövedelem 35 százalékát.] - R ehabilitációs te rv Új előírás 2012. ja n u á r 1-jétől. kormányrendelet 18. [Lásd a 2011/CXCI. 2. rehabilitálható. illetve rehabilitációs ellátását is megszüntetik a mulasztás megállapí­ tását követő hónap első napjától.is kap. A tervben ki Kell térni a szükséges orvosi és szociális eszközökre.] A megszüntetett rehabilitációs ellátást (pél­ dául a határozott időtartam lejárta miatt) kére­ lemre ismételten megállapítják. évi minimálbér legalább 40 és legfeljebb 50 százaléka (2012ben tehát 37 200 és 46 500 forint között) lesz a megállapított ellátásának összege (lásd erről táblázatunkat a 38. oldalon).. [Lásd a 2011/CXCI. Megszüntetik a rok­ Új bekezdésében. rehabilitá­ ciós járadék. §-ában.] hónaptól. ha a korábbi komplex minősítésen még figyelembe nem vett egészségkárosodása alakul ki. átmeneti járadék. törvény kétszerse (2012-ben havi 186 ezer forint) feletti 10. illetve a rehabilitációs ellátást. Ha az igénylő számára tartós rehabilitációs foglal­ koztatás szükséges. képzési. [Lásd a 327/2011. törvény 6. Az értesítési vagy a felülvizsgálat során adódó kötelezettségét neki felróható okból elmu­ lasztó személy rokkantsági. beleértve a munkaügyi kirendeltségnél történő jelentkezé­ seinek gyakoriságát. A jogosultnak a rehabilitációs ellátást meg­ állapító határozat közlésétől számított öt na­ pon belül fel kell keresnie a területileg illetékes munkaügyi kirendeltséget. Az ellátást a jogo­ sult saját kérésére is meg kell szüntetni a kérelem­ ben megjelölt időpontban.] R ehabilitációs ellátás összege Új előírás 2012. munkaközvetítést . munkahely-elfogadási .] B izto sítá siid ő tartam -s zá m ítá s Új előírás 2012.fekete­ vagy rehabilitációs járadékban részesült személy munkát végző . ja n u á r 1 -jé tő l.kötelezettségeit. [Lásd a 2011/CXCI. [Lásd a 2011/CXCI. munkahely-keresési. évi minimálbér legalább 30 és leg­ feljebb 40 százalékát (2012-ben tehát legalább 27 900 és legfeljebb 37 200 forintot) kapja. január 1-jén rokkantsági ellátássá átalakított rokkantsági nyugellátás esetében e szabály al­ kalmazásakor a 2012. törvény 7 § (6) bekezdésében. ennek időtarta­ mával meghosszabbodik a . Új előírás 2012. 13. törvény 7 § (3)-(4) bekezdéseiben. 116. ha há­ rom egymást követő hónapban megszerzett jöve­ delmének havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot). A terv az ellátott személy elfogadó aláírásával vá­ lik érvényessé. 32. valamint a komplex újraminősítést követően megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy pénzbeli ellátását a keresőte­ vékenység.] A keresőtevékenységet folytató személy rok­ kantsági ellátását akkor szüntetik meg. A rehabilitációs ellátásra jogosult személy pénzbeli ellátást cs rehabilitációt elősegítő szol­ gáltatásokat . A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles teljesíteni a rehabilitációs tervben meghatározott . baleseti rokkantsági nyugdíj. [Lásd a 327/2011. Rögzíteni kell továbbá az ellátott sze­ mély kötelezettségeit. július 1-jétől megszerzett jövedelmeket kell figyelembe venni. de a 2012. támogatásokat. 2012. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és rehabilitálhatóságának várha­ tó időtartama határozza meg. habilitációs ellátását megszüntetik a jogsértést [Lásd a 2011/CXCI. A legfeljebb 60 R ehabilitációs ellátás szüneteltetése Új előírás 2012.rehabilitációs ellátás. §(1) bekezdéseiben. Ha nem rendelkezik a kérelmet megelőző öt évben 1095 napi jogviszony­ nyal. törvény 10. §( továbbá a 2011. (4) bekezdéseiben. A rehabilitációs tervet -az abban meghatározott rendszerességgel megtartott közös értékelő megbeszélést követően .például a rehabilitációs hatóságnál történő megjelenési. munkaköröket. § (1) bekezdésében. §-aiban. [Lásd a 2011/CXCI. kormányrendelet 18. A munkaügyi kirendeltségnek a rehabilitációs ellátás megállapításának jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell rehabilitációsterv-javaslatát elkészítenie és azt az ellátottal ismertetnie. valamint a munkaügyi kirerideltség kötelezettségeit. [Lásda 327/2011.] . 13. § (l)-(3) bekezdéseiben. Ha az igénylő rehabilitációs intézkedéssel foglalkoztatható. baleseti táppénz folyósítása esetén a rokkantsági ellátást nem szüntetik meg. kormányrendelet 16. Az új igénylő re­ habilitációs ellátásának összegét a megállapí­ tást megelőző naptári évben szerzett. százalékos egészségi állapotú. Az ellátási jogosultsághoz szükséges . § (1). ja n u á rl-jé tő l. a kifizetett ellátásból levonja.] A rehabilitációs tervnek tartalmaznia kell a folyamat során elérni szándékozott foglalko­ zást. valamint a kere­ § (3) bekezdésében. rehabilitálhatósága vagy a részére járó rendszeres pénzellátás miatt ellátási jogosultsága már nem áll fenn. hogy 30 napnál hosszabb biztosítási megszakítása [Lásd a 2011/CXCI. törvény 116.] jövedelemrészre kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. rendszeres szociális járadék. ja n u á r 1 -jé tő l. ja n u á r 1 -jé tő l. de a 2012. Az elhunyt személy ellátását a halálát követő hó­ nap első napján szüntetik meg. a rehabilitációs ellátás pedig szünetel. illetve ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjától. 9 § (l)-(2) bekezdéseiben. § (l)-(3). 22. ja n u á r 1 -jé tő l. § (2) d) pontjában. a mulasztási okot bemutató igazolási kérelem HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E [Lásd a 2011/CXCI.] sőképtelenség időszakára. törvény 7 § (4) bekezdésében. törvény 13. az előző évi átlagjövedel­ mének 45 százaléka. Az erre az időszakra kifizetett ellátási összeget. de az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak. § (5) bekezdéseiben.] . Szüneteltetni kell az újonnan. törvény megállapító határozat jogerőre emelkedését kö­ 2. A rehabilitációs ellátást a határozott időtartam lejártakor is meg kell szüntetni.személy rokkantsági vagy re­ rehabilitációs kártyára jogosult. és a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. ha a jövedelemszer­ zésről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utólag sze­ rez tudomást.keresőképtelenség alatt szünetelő . törvény 6.] A Jogosultság rehabilitációs kártyára Ellátásm egszüntetés § fl) előírás 2012. aki az iskolai tanulmánya­ it követő 180 napon belül biztosítottá vált. ha pedig már megszűnt az ellátás. ezek határidejét. amellyel a jogosult az együttmű­ ködésre is kötelezettséget vállal. akkor is megállapítják a rokkantsági ellátást. valamint a sike­ res rehabilitációhoz szükséges további intézke­ désekre is. vállaló után a foglalkoztatónak csak a minimálbér [Lásd a 2011/CXCI. törvény benyújtása és elfogadása esetén pótolhatja kö­ telezettségét.

jé tő l Öregségi nyugdíj 2012.] ri napban elért jövedelmének havi átlaga (napi átlagának 30-szorosa) alapján számítják ki. 2012. törvény 1. vagy rehabilitációs ellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbért és az ellátás kétszeresét hat hónapon keresztül meg­ haladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellátást. decemberi nyugdíjösszeg 2012. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Rokkantsági ellátás 2012. a minimálbért tekintik havi átlagjövedelemnek. annak eredményétől függően: vagy változatlan összegű rokkantsági ellátás. decemberi nyugdíjösszeg 2012. Az újonnan megálla­ pított rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást 2012 után a mindenkori nyugdíjemelés mértékével kell emelni. baleseti táppénz. Sem a rokkant­ sági ellátás. ajogosultsági feltételek teljesítése esetén öregségi nyugdíj állapítható meg. januári nyugdíjeme­ Március 31-éig kell kérni léssel növelt 2011. ja n u á r 1 . rokkantsági ellátás. Ha a rokkantsági Ellátások emelése Új előírás 2012. decem beri ellátási Március 31-éig kell kérni a komplex újram inősí­ összeg tés (legkésőbb a korábbi határozat szerinti fe lü l­ vizsgálati időpontban végzik el). akkor ellátását a jogosultságát megelőzően. [Lásd a 2011/CXCI. a minimálbér 150 től függően folytatódik. [Lásd az 1998/LXVI. új igény és az ellátásátalakítást követő újraminősítés alapján megállapított rehabilitációs ellátás után meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot. törvény 3. decemberi nyugdíjösszeg 2011. a minimálbér 150 től függően folytatódik. Ha azonban a jogosultság évében és a megelőző nap­ tári évben együttesen sincs 180 napi jövedelme. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. százalékát meghaladó 3 Havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. illetve rehabilitá­ ciósellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbér 80 százalékát hat hónapon keresztül meghaladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellá­ tást. január 1-jétől. ha nem kéri. ésa2011/CXCI. 12. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2012. s a Nyugdíjfolyósító Igazga­ tóság a csökkentett ellátási összeget folyósítja. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az újraminősítést köve­ tő 3. a minimálbér 150 től függően folytatódik. decemberi ellátási összeg Rendszeres szociá­ lisjáradék 1954 vagy korábban 1955 vagy később Rokkantsági ellátás Rehabilitációs ellátás Átmeneti járadék Bármikor Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. rehabilitációs ellátás. ter­ hességi-gyermekágyi segély. decemberi nyugdíjösszeg 2012. 2012. törvény 76. hónaptól. ja n u á r 1 -jé tő l.] A d ó . hathavi megszerzése esetén meg kell szüntetni az ellátást Minősítés eredményé­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó nap­ től függően folytatódik. Anyugdíj- korhatárt megelőzően átalakított ellátás helyetta korhatár elérésekor kérelemre. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellá­ tás.és já ru lék fize tés Új előírás 2012. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. [Lásd a 2011/CXCI. 2.] A 2012. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2011. vagy egyáltalán nem szerzett még jövedelmet. törvény 9.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E § (5 Á tlag jö ve d ele m -s zám ítás Új előírás 2012. § (3) bekezdésében. rehabilitációs ellátást igénylő személy a jogosultsága előtti naptári évben nem rendel­ kezik legalább 180 napi jövedelemmel. csoportos rok­ kantsági nyugdíj 1949 vagy korábban 1950 vagy később Öregségi nyugdíj t Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. ja n u á r 1 -jétő l. § (2J 3. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozatszerint léssel növelt 2011. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellátás. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüfttetik az ellátást Újraminősítés eredmé­ nyétől függően változat­ lan összegű rokkantsági ellátás. január 1-jét követően. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. sem a rehabilitációs ellátás után nem kell személyi jövedelemadót vagy ehót fizetni. valamint a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz. § (3). törvény 2. tári évi jövedelem megszerzésének hónapjától átalakul vagy megszűnik az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Rehabilitációs járadék Bármikor Rehabilitációs járadék a korábban meghatározott időpontig Bányász dolgozók egészségkárosodá­ sijáradéka Bármikor 2011. ha nem kéri. a minimálbér 150 től függően folytatódik. decem beri ellátási Korábbi határozatszerint Bányászok egészségkárosodási összeg járadéka Megjegyzések: 1.2012-t követően valamennyi ellátást a nyugdíjemelésekkel megegyezően kell emelni. ja n u á r i e llá tá s összege F e lü lv iz s g á la t E llá tá s a fe lü lv iz s ­ g á la to t k ö v e tő e n E llá tá s k o rlá to z á s jö v e d e le m s z e r­ zé sn él Nincs 2012. d e ce m b e r 31-én III. §-ában. [Lásd a 2011/CXCI. januári nyugdíjeme­ Nincs . A járulékkal terhelt rehabilitációs ellátás folyó­ HVG T B . januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. § (3) bekezdéseiben. decem beri ellátási Korábbi határozat szerint összeg 2012. gyermekgondozási díj.R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK Á T AL A K Í T Á S A Wi Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása E llá tá s 2011. radéka. a jogosult­ ság évében és az azt megelőző évben 180 naptá­ . decemberi nyugdíjösszeg Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. pontjában. kivéve a bányászok külön kormányrendeletben foglaltak szerint emelkedő egészségkárosodási járadékát. decemberi a komplex újram inősí­ tést (legkésőbb a korábbi nyugdíjösszeg határozat szerinti felül­ vizsgálati időpontban végzik el). százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az ellátás kétszeresét és a m inim álbért elérő átlagos jövedelem háromhavi megszerzése ese­ tén felére kell csökkenteni. léssel növelt 2011. csoportos rokkantsági nyugdíj S zü le té si év 1949 vagy korábban 1950-1954 E llá tá s 2012. álláskeresési támogatás folyósítási idejét is be kell számítani. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Nincs 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás l-ll.] ellátást.

] Ha az igénylő önhibájából nem jelenik meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vizsgálatán. [Lásda2011/CXCI. § (3) és a 327/2011.) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hiva­ [Lásd az 1997/LXXX.] Nem kell újra elvégezni a komplex orvos szakértői minősítést. Ennek során meg a csökkentett ellátási összeget folyósítja. valamint jövedelemváltozás esetén haladéktalanul igazolni kell a jövedelem összegét is.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E A datszolgáltatás Új e lő írá s 2012. és ezek havi átlagában a mi­ nimálbér 80 százalékánál többet keresett. [Lásd a 327/2011. ha az igénylő állapota időközben tartósan rosszabbodott. törvény 1 § (l)-(2) és a 327/2011. részletfizetés-engedélyezési eljárást nem terheli illeték.] Igénybenyújtás Új előírás 2012. ja n u á r l. Jogosultságkorlátozás Új előírás 2012. rehabilitálhatósággal kapcsolatos feltételeinek soros felülvizsgálatát az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a korábban meghozott hatá­ rozat időpontjában végzi el.] 16. törvény 15. § (3) bekezdésében. kormányrendelet 7. törvény 14. a keresőtevé­ kenysége alatti keresőképtelenségéről három napon belül kell a területileg illetékes munka­ ügyi kirendeltséget értesítenie. Mivel a rokkantsá­ gi ellátás. A megváltozott munkaképes­ 26. Felülvizsgálat Új e lő írá s 2012.kk ROI<I<ANTSAGIELLATASOI<ATALAI<ITASA sítási időszaka az öregségi nyugdíj szempont­ Orvos szakértői m inősítés jából a szolgálati időbe beszámít. új körül­ § (1) felmerülése vagy mény bekezdéseiben. kormányrendelet 7 § (1) bekezdésében. [Lásd a 2011/CXCI. nyugdíj szempontjából a szolgálati időbe beszá­ [Lásd a 2011/CXCI. valamint keresőtevékenysége megkezdéséről. A bányász dol­ (2) bekezdéseiben. ha az ellá­ tás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát . Az átalakult ellátást válto­ zatlan összegben folyósítják. ja n u á r 1 -jé tő l. kormányrendelet a nyugellátás kiszámítása során. Azt vizsgálják tehát. [Lásd a 2011/CXCI. (Az ellá­ gálatakor. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. Az újonnan igé­ nyelt rokkantsági ellátás. időtartamát. ha keresőtevékenysége megszűnésekor munkaképesség-változása. [Lásd az 1997/LXXX. s a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bilitálhatónak minősítették). Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka helyett bányá­ szok egészségkárosodási járadékát igényelhet a legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett. Elutasítás ese­ tén a jogerőre emelkedéstől számított 12 hó­ napon belül előterjesztett kérelmet csak akkor bírálják el. ha a jogsza­ bály előírja ennek időpontját és mértékét. § (2). feltételeit. § (2) bekezdésében.§ (2) bekezdésében. A bányászok egészségkároso­ dási járadékát csak akkor emelik. . rehabili­ tációs ellátás egészségi állapottal. ja n u á r l. ha a korábban bármilyen eljárásban elvégzett minősítés még érvényes. pél­ dául a közlekedésire. Bányászellátás § Új előírás 2012. Az ellátást igény­ mítása során. összegét azonban nem kell figyelembe venni és a 327/2011. a szolgálati időbe beszámít. A korábban megállapított rokkantsági ellátás. A keresőtevékenységről szóló értesí­ . § (1) bekezdéseiben. A bányászok egészségkárosodási járadéka után nem kell személyi jövedelemadót és ehót fizetni. § (1) és a 327/2011. ja n u á r 1 -jé tő l. rehabilitációs ellátás nem nyugellátás.] zeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi.] . így folyósí­ tási időszakuk nem számít szolgálati időnek határozták meg az ellátási jogosultság vizs­ az öregségi nyugdíj szempontjából. A rehabilitációs ellátásban részesülőnek egészségi állapota megváltozásáról. illetve megszüntetéséről 15 napon belül.) A bányászok egészségkárosodási járadékát szüneteltetni kell a tárgyév végéig. . ja n u á rl-jé tő l. 1 § (1) bekezdéseiben. törvény 15. sem pedig a rok­ lenességek figyelembevételével hány százalé­ kantsági ellátás után nem kell nyugdíjjáru­ kosnak tekinthető az egészségi állapot. törvény 14. az igénylési eljárást megszüntetik. § (2). számító jövedelem megszerzésének időszaka 2. lők. [Lásd a 2011/CXCI.]mérik. A reha­ kell határoznia a rehabilitáció irányát.jé t ő l. valamint a három egymást követő hónap átlagában a mi­ nimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot) meghaladó jövedelmet eredményező keresőtevékenységéről 15 napon belül értesíte­ nie kell a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervet. § (2) mít. január 1-jén rehabilitációs a betegségek. § (3) bekezdéseiben. A rokkantsági ellátásban részesülő személynek a jogosultsági feltételeiben bekövetkező változásról. jövedelemkiegészítést ré­ szesülőknek. ha a járadékos hat egymást követő hónapban szerez jövedelmet.2012-ben az 1 mil­ lió 674 ezer forintot. nyugellátásra nem jogosult sze­ mély. törvény Nem v á lto z o tt. [Lásd a 2011/CXCI. §-ában. kormányrendelet l. szükség­ bilitációs járadék folyósítási időszaka az öregségi leteit. felülvizsgáltak vagy újraminősítettek [Lásd az 1997/LXXX. a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervnél kell kezdeményezni. (Tovább­ ra sem állapítható meg az ellátás a rendszeres pénzellátásban. [Lásd a 2011/CXCI. tartozáselengedési. kormányrendelet téssel egyidejűleg. törvény 1 . hogy az igénylőt rehadíjjárulékot. § (2) és az 1997/LXXXI. A rehabilitációs járadék után a megítélése mellett rehabilitációs javaslatot is meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyug­ kell készítenie (feltéve.] 1 . törvény 26. (Eddig az egészségkárosodás százalékos mértékét lékot vagy más közterhet fizetni. § (1) bekezdéseiben. .] gozók 2011 végéig megállapított egészségkáro­ sodási járadéka bányászok egészségkárosodási járadékává alakul. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény talnak a munkaképesség-változás komplex mi­ 26. -mérséklési. törvény ség és a rehabilitálhatóság minősítését a Nem­ 22. beleértve a rendszeres vagy átmeneti kereset-. hogy mértékét Sem a 2012. Soron kívüli felül­ vizsgálatot az egészségi állapot rehabilitációt megakadályozó rosszabbodása. törvény 19. [Lásd a 2011/CXCI. átmeneti keresetkiegészítést kapott. § (2) és az 1997/LXXXI.] zalékos mértékének és a rehabilitálhatóságnak Nem v á lto z o tt. 1 . törvény nősítése során ezentúl az egészségi állapot szá­ 37. § (2) munkaképesség-változásának vizsgálata­ és az 1997/LXXXI. Az igénylési. sérülések.] 1 § (3). egészségkárosodá­ sa miatt bányászoknak járó keresetkiegészítést. V áltozás2012. de összegét nem kell figyelembe venni a nyugellátás kiszá­ Változás 2012. veleszületett rendel­ ellátássá alakított juttatás. (A korábbi szabály szerint a bányász dolgozók egészségkárosodási járadé­ kát akkor kellett volna 2012-ben megszüntetni.jé tő l. törvény tást kiegészítő.) [Lásd a 2011/CXCI. rehabilitációs ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyom­ tatványon vagy elektronikus űrlapon benyújt­ va. törvény 16.jé tő l. 37.] adott szempont célzott áttekintése esetén végeznek. § (1) bekezdéseiben. a nyugdíjjárulék alapjába be­ 1 § (2) 1 pontjában. törvény kor ezentúl az egészségi állapot megmaradt 22. §-ában. ja n u á r l. legalább 30 napig elhúzódó keresőképtelenség.) Nem v á lto z o tt. 37.

29. A keresőtevékenység időtartamának a 25 évet mindenképpen el kell érnie. törvény 2-22. számú törvény megszüntette.szerezte meg) 2012-től szintén korhatár előtti ellátást kap. ezek összege 40 év. a20U/CLXVII. illetve legalább arra a napra megszüntessék. Meg­ szűnik az egyes foglalkozási ágaknál.Mit kell tudni a korai nyugellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011.] Nem vá lto zo tt.[ vékenységgel szerzett szolgálati idővel rendelkezik.elérhető korhatár alatti nyugdíjazás lehetősége. A szolgálati időbe beszámító időknek csak meghatározott elemei számítanak ke­ resőtevékenységnek. ■az átmeneti bányászjáradék. tánc. törvény 40. Legalább öt gyermek felnevelése esetén a négy feletti gyerekszámmal csökken a keresőtevékenység 32 éves követelménye. ha az arra jogosult 2012 előtt nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt.tehát 1950-ben vagy azt követően szüle­ tett .32 helyett 30 év. fegyveres szolgálat. alpolgármestereknek. (A műszakszám megha­ tározásakor a mecseki ércbányászati 1. január 1-jétől elért jövedelmek valorizált átlagának 69. december 31-én 62. A 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapí­ tott nyugdíjak teljes összegűek. Ha egy nő súlyosan fogyatékos gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjban részesült.30. a mecseki szénbányászati pedig 1. törvény 4. hat. ja n u á r 1 -jé tő l. és ebből legalább 32 évet szerzett keresőtevékenységgel.65) százaléka lesz (ha nem magán-nyugdíjpénztári tag). nyugdíját nem 40. illetve álalakította a korábbi korhatár alatti nyugdíjakat. § (2a)-(2d) bekezdéseiben. így például ha egy 1954 augusztusában született nő 2014 augusz­ tusában négy év gyermeknevelési és 36 év keresőte­ Új ellátások Új előírás 2012. polgármesterek­ nek. hanem korhatár előtti ellátásra jogosít. törvény 3. hogy a nyugdíjat igénylő nő annak egészét vagy csak egy részét szerezte keresőtevé­ kenységgel. §-ában. [Lásd a 2011/CLXVU. a Győri Balett. ha mélyművelésű bánya föld alatti munkakörében legalább 25 év szol­ gálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött. zenész) művésznyugdíjas és az átmeneti bányászjáradékra nem jogosult bá­ nyásznyugdíjas (tehát aki a szükséges jogosultsági időt nem . ja n u á r 1 -tő l. azaz nem csökkentik a korhatár alatti megállapítás miatt. [Lásd az 1997/LXXXl. A balettművészeti életjáradékra nem jogosult (például színész.vagy nem kizárólag mélyművelésű mun­ kakörben .és előadó-mű­ vészet egyes ágai. illetve gyermekneveléssel. b a balettművészeti életjáradék. §(1) bekezdésében. amit a gyerekneveléssel szerzett szolgálati időnek kell legalább 40 évre kiegészítenie. akkor nyugdíja nem korhatár előtti e l- K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. Életkorától függetlenül nyugdíjba mehet az a nő. A nyugdíj kiszámításakor to­ vábbra is a teljes szolgálati időt kell figyelembe venni. §-ában. valamint például az országgyűlési képviselői. A nyugdíj összege így az 1988. törvény 8. életévüket 2011. hogy ezt kiegészíti leg­ alább 9. illetve 12 év gyerekneveléssel szerzett szolgálati idő. nem jogosít tehát ellátásra 24 év keresőtevékenység és 16 év gye­ reknevelési idő. jogosult tehát három és fél évvel a 63 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően. Új ellátásként állapít­ ható meg és folyósítható ■a korhatár előtti ellátás. január 1-én akkor ala­ kul átmeneti bányászjáradékká. §-aiban.gyermekszámtól függetlenül . függetlenül a határo­ zott idejű szerződés lejáratától. A szervezet fokozott igénybevételével járó.) [Lásd a 2011/CLXVII.] Változás 2012. feltéve. amikor súlyosan fogyatékos gyermek miatt folyósított ápolási díj esetén a 40 éves jogszerző időn belül a keresőtevékenység szükséges időtartama további két évvel rövidebb.67-szoros.. ja n u á rl-jé tő l.] Ha a 2011. két ki­ vétellel (a társadalombiztosítási nyugdíjtörvényben meghatározottak szerinti 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők. törvény 93-94. illetve 28 év keresőtevékeny­ séggel rendelkezik. fúvós. életévét be nem töl­ tött -tehát 1950-ben vagy azt követően született -bá­ nyásznyugdíjas ellátása 2012. A 40 éves jogosultság alapján megállapított nyug­ díjak érvényesítésének is feltétele. életévét be nem töltött . hanem 42 év szolgálati idő alapján számítják ki. december 31-én folyósított (csökken­ tett összegű) előrehozott öregségi. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél. kormányrendelet 12. §-ában. ■a szolgálati járandóság.) A keresőtevékenység és a gyereknevelés együttes ideje kizárólag a nyugdíjazás lehetőségének a meg­ állapításakor perdöntő. A prémiumévek programban részt vevők jog­ viszonya az öregséginyugdíj-jogosultság meg­ szerzése esetén szűnik meg. Korhatár előtti ellátássá alakul át a 2011.10. a Pécsi Ba­ lett. a nyugdíjazásához elegendő. december 31-én 62. A korhatár alatti nyugellátások szociális ellátássá alakulnak át. Bár a szolgálati időbe beszámít például a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt végzett tanulmányok ideje vagy az állás­ keresési járadék folyósításának időtartama. Eddig a jogviszony az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeinek tel­ jesítése vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén is megszűnt... 97. európai parlamenti (magyarországi) képviselőknek. akinek a keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel szerzett együttes szolgálati ide­ je eléri a 40 évet.25-szoros szorzó­ val számítódik. [Lásd a 2011/CLXVII. de ez már nem nyugdíjra. § (5) bekezdésében.például bányászat. ha megfelelnek az előírt feltételeknek is. [Lásd az 1997/LXXXI. és ezentúl korengedményes nyugdíja­ zásról sem állapodhat meg a munkáltató és a mun­ kavállaló.] A 2011. (Kivéve. [Lásda2011/CLXVll. a nyug­ díjazási feltételt Jelentő 40 éves időtartam kiszámítá­ sakor ezek nem vehetők figyelembe. Ha egy nő például öt. valamint az 57. függetlenül attól. december 31-én törvé­ nyi rendelkezés alapján megszűnő korhatár alatti nyugdíjban részesülők és új jogosultak is megkap­ hatják. 40-41. 18-18/B §-aiban. a jogo­ sultsági időbe beszámítható keresőtevékenység mi­ nimális időtartama . hét.művésznyugdíjas összesen legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet végzett a Magyar Nemzeti Balett. korkedvezményes és korengedményes nyugdíj. §-aiban. 60 éves korában nyugdíjba menni.11. csökkentett összegű előrehozott nyugellátást igényelni. polgármesteri tevékenység . a 168/1997. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján.] N yu g d íj-á ta la k ítá s Új előírás 2012. ha 31. november 28-án elfo­ gadott CLXVII. január 1 -jé p . valamint a tisztségük­ ről leköszönt országgyűlési. illetve nyolc gyermeket nevelt.[ HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Az ellátásokat a 2011. megyei közgyűlési elnö­ köknek megállapított nyugellátás. tevékeny­ ségeknél . törvény 2. A nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem állapítható meg nyugellátás (kivéve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők részére megállapítható nyugdíjkorhatárt megelőző nyugellátást). de­ cember 31-éigbetöltött szolgálati nyugdíjasok tovább­ ra is korhatár alatti nyugellátásban részesülhetnek). így nem lehet előrehozott. ha 2011 végéig nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt. Ha a teljes szolgálati ideje két év nappali tagozatos főiskolai tanulmányi idővel is kiegészül. [Lásd a 2011/CLXVII. jogszabályban felsorolt munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő 2012 végéig sze­ rez korkedvezményes jogosultságot.3 (42 x 1. törvény 18.

a 36. ■ a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony. a rendvédelmi szervek. előadó-művészi tevékenységet folytatóként. ■ a szövetkezeti tagság személyes közreműködés esetén. ’ A nők részére W év jogszerző időre tekintettel megállapítandó öregségi nyugdíj esetén. az adóhatósági 4. a 41. ■ alkalmi fizikai munkát végzőként. törvény élettársával megosztva veszi igénybe. valamint ■ a 168/1997. §. ■ a hivatásos nevelőszülői jogviszony. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő. hogy az adóhatóság kiadhassa az egyéb­ a szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellátás­ ként adótitkot képező adatot. 5. Az éppen ek­ viszont megfelelően növekedne az ellátási összeg. közszolgálati jogviszony.k6 | KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSA Jogosultságmegalapozó szolgálati idők* Keresőtevékenységgel szerzett biztosítási idők ■ a munkaviszony.például 12 százalékos . [Lásd a 2011/CLXVII. ■ a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őster­ melői jogviszony. / ■ gazdasági munkaközösség tagjaként. Csök­ kenő . §-ában.] Ellátási összeg Új előírás 2012. januári öszkedvezmény akkor érvényesíthető utána. pszi­ tássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj chikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt szerelték le. január 1-jétől folyósított korhatár előtti el­ ság csökkentésével azonos összeg. ■ az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. hogy a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíjat csökkentik a személyi jövedelemadó 16 százalékra emelkedne. mezőgazdasági szakszövetkezeti tag­ ként. ■ a gyermeknevelési támogatás. ■ külföldi munkavállaló előadó-művészként. törvény nem csökkentik. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. kora vagy ennél is alacsonyabb szolgálati nyugdíjat § (1) bekezdésében. bályai szerint. a szolgálati járandóságot százalékos mértékével megegyezően.az adóbevallási év június 16 százalékos mértékével megegyezően. Pél­ A szolgálati járandóság összegét úgy állapítják dául ha az adókulcs 2013-ban 16 százalékról 20 meg. ■ ipari szövetkezet tagjaként. törvény társsal megosztva 5.és ehomentes. törvény 97. januári nyugdíjemelés általános gálati járandóság mellett szerzett jövedelem a ked­ szabályai szerint növelt összegben folyósítják. gyermekneveléssel szerzett szol­ gálati id ő k ’ ■ a terhességi-gyermekágyi segély. tehát 1955-benvagy azt követően született -szolgálati nyugdíjas ellátása 2012. hanem balettművészeti életjáradékká alakul. [Lásd a 2011/CLXVII. Az adóhatóság csak azt sá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj . vezmény érvényesítéséhez a házastárssal vagy élet­ [Lásd a 2011/CLXVII. §-ában. ■ az országgyűlési képviselői jogviszony. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ az egyházi szolgálat. decemberi nyug­ díjösszeget csökkenteni kell a személyi jövedelemadó lyósító Igazgatóság fizeti ki neki. A 2012 előtt folyósított korhatár alatti nyug­ díj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0. ■ a Magyar Honvédség.] összegét ennek megfelelően kell módosítani. § (2) bekezdésében.] igazolás igényléséhez a házastárs meghatalmazása is Ha a személyijövedelemadó-kulcs megváltozik. § (2) bekezdésében.] [Lásd a 2011/CLXVII. ■ munkaviszonyban nem álló előadóművészként. években. § (3). csökkentett összege adó. törvény 6. A csökkentés tovább kellene csökkenteni a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíj 4 százalékának az időközi miatt a járandóság összege nem mérséklődhet a 2011 decemberében érvényes minimálbér (78 ezer forint) nyugdíjemelésekkel megnövelt értékével.adókulcs esetén másfélszerese. ■ a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódóan külföldi illetékességű személytől szerzett jövedelem meg­ szerzésének időtartama. Gyermekvállalással. ■ a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes kato­ naság (fentieknél mind a teljes. Nem kell csökkenteni a szolgálati 4. törvény 3.korhatár előtti ellátássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj kivételével . ■ a súlyosan beteg vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolására tekintettel megállapított ápolá­ si díj folyósításának időtartama. Családi A szolgálati járandóság 2012. miután megkapta tőle az adóhatóság által . átmeneti bányászjáradékká. januári nyugdíjemelés általános sza­ a jogosult a családi adókedvezményt a házastársával. január 1-énszolgálati járandó­ sággá alakul át. december 31-én 5 életévét be nem töltött 7. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő egyéni vállalkozói jogviszony. ■ mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezeti tagként. ■ a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a közérdekű önkéntes tevé­ kenység kivételével). ■ egyszerűsített foglalkoztatás időtartama. bevallás során nem kell figyelembe venni. valamint az 1998 előtt ■ kisiparosként. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő társas vállalkozói jogviszony.5 százalékának megfelelő nyugdíjnövelés a 2012. ja n u á rl-jé tő l. ■ mezőgazdasági szakcsoport tagjaként.] sem elegendő. de legfeljebb a szolgálati járandó­ jasok 2012. ■ szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagja­ ként. ■ külföldi munkavállalóként. [Lásd a 2011/CLXVII. nem számít munkaviszonynak a hallgatói munkaszerző­ dés alapján létrejött jogviszony). ■ a bírósági jogviszony. ■ magánkereskedőként. január 1-jétől folyósított korhatár előtti ellátás. §[ 2)-(3) bekezdéseiben. § (8) bekezdé­ se. januári nyugdíjemelés általános szabályai szerint kell növelni. § és a 44. törvény 5. Ebben az esetben a járadékost megilleti a hiányzó összegre számított A országgyűlési képviselői korhatár alatti nyugdí­ adóval megegyező. ■ közjegyzőként. valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagsága. ■ az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. szerzetesrendi tagság. ■ alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatás időtartama. kormányrendelet 29. ■ egyéni gazdálkodóként. § (4) bekezdés járandóságot akkor sem. szolgálati járandóság. ■ ügyvédi munkaközösség tagjaként. ■ a végkielégítés időtartama alatt szerzett szolgálati idő 1998-1999.] A 2011. ha a szol­ szegét a 2012. ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások kiszámítása során a . ■ a gyermekgondozási díj. kérelemre -kiadott igazolást. szükséges. A korhatár előtti ellá­ tássá. látássá. ■ az ügyészségi szolgálati jogviszony. Ezt a Nyugdíjfo­ látásának megállapításakor a 2011. tehát 117 ezer forint alá. ■ szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezető­ jeként. ■ önálló bírósági végrehajtóként. ■ jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. ha a szolgálati nyugdíjast A szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellá­ a szolgálati kötelmekkel összefüggő egészségi. ■ kisszövetkezet tagjaként. ■ a gyermekgondozási segély.2011 decemberében folyósított nyugdíjat a 2012. átme­ neti bányászjáradék és balettművészeti életjáradék alatt visszamenőleg igényelhető és érvényesíthető. [Lásd a 2011/CLXVII. mind a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama elismerésre kerül. ■ szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alko­ tótevékenységet. ha a járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30 százalékát. az adó­ továbbá ha önkéntes tartalékos jogviszonyban áll. és meg kell 30-ától kezdődően. ■ nemzetközi szervhez tagként vagy munkatárs­ ként kiküldött személyként. ■ a közalkalmazotti. ■ gépjárművezető-kép’ző munkaközösség tagja­ ként. Ha növelni a 2012.

ellátását e plafon elérésének hónapjától ez év végéig szüneteltetik. december 31-ével az 57. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bányásznyugdíj Nő. ezt a nyug­ díj-biztosítási szervek elvégzik.25-szoros szorzóval számít) Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korengedményes nyugdíj Nő. ehhez a várandósságról orvosi igazolást kell Előrehozott öregségi nyugdíj csatolni a kérelemhez. ja n u á rl-jé tő l. (4) bekezdésében. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások 2012. amíg e korhatárt be nem tölti. a 333/2011. és erről értesítést küldenek. hogy mennyire voltak jogosultak. [Lásd a 2011/CLXVII. a csökkentést visszaadják) *A 2012.] Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes nyugdíj Nő. [Lásda2011/CLXVII.munkakörben 25 év szolgálati időt vagy Átmeneti bányászjáradék (a nyugdíjkorhatár 5 ezer műszakot teljesített (a mecseki ércbányászati elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) múszakszám 1. átmeneti bányász­ járadékká.jogszabályban meghatározott . törvény 3. mint a 2011 decemberében folyósított nyugdíj. Ezt megelő­ zően a 2011. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásda2011/CLXVII. az újramegállapí­ tott összeget kell .a 2011. hiszen akkor még nem lehetett megállapítani 40 év jogosult­ ság megszerzése miatti nyugellátást.jogo­ sultsági idővel rendelkező.) Ez a nyugdíj tehát nem alakul át korhatár alatti ellátássá vagy egyéb járadékká. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.5 százalékos mértékével is emelik az ellátást. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. § (1) bekezdéseiben. törvény 3. decemberi nyugdíj 2011-ben nyugdíjazottaknál <*. ha ezen a napon vala­ melyik fegyveres szervnél szolgálati viszonyban áll.] Korai nyugdíjak átalakítása^ A n yu g d íja s szem ély 2012. decemberi nyugellátást megnövelik a 2012. januári összegének megállapításakor a 2011. a csökkentést visszaadják) Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Szolgálati nyugdíj 1954-ben vagy azt megelőzően született Nő. életévét betöltött szolgálati nyugdíjas ellátását.tudja igazolni. illetve házastársa az év folyamán milyen összegű családi kedvezményt vett igénybe.öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani 2012 januárjában. 5. § (2). rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.2 százalékos nyugdíjemeléssel. ha nyugdíját nem ezen a jogcímen állapították meg. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Szolgálati járandóság** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. Ha az így kiszámított összeg magasabb. kormányrendeleti §-ában. január 1-jétól „öregségi nyugdíj" megnevezéssel folyósítják tovább. novemberi egyösszegű nyugdíj-kiegé­ szítésben részesülteknek a kiegészítés egyhavi. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal A törvényben meghatározott balettegyüttesekben Balettművészeti életjáradék (a nyugdíjkorhatár a képzés ideje nélkül magántáncosi vagy tánckari elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) tevékenységet legalább 25 évig végzett. januári4. és ezzel legalább 25 év szolgálati időt szerzett Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár elérésekoröregségi nyugdíjjá alakul) N yugd íjelnevezés-változás Új előírás 2012. Újra meg kell állapí­ tani 2011. § (2) c) pontjában. mindaddig. törvény 4. január 1-jétől. ja n u á r 1 -jé tő l fo ly ó s íto tt e llá tá s Nő. §(5) bekezdéseiben. (Tehát például ha előrehozott öregségi nyugdíjat kap 2010-től. A szolgá­ lati járandóságot és a korhatár előtti ellátássá átalakí­ tott országgyűlési képviselői nyugellátást a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyező mértékű csökkentést követően kell növelni. Ennek igazolásához a családi pótlékot folyósító szerv decem ber 31-én (vagyis a Magyar Államkincstár) igazolása szüksé­ fo ly ó s íto tt n yu g e llá tá s ges. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosultat élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. 2011. § (3) bekezdésében. [Lásd a 2011/CLXVII. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Európai parlamenti képviselői nyugdíj Nő. ennél korábbi nyugdíjasoknál 4. Az öregségi nyugdíjjá alakítást a 40 év jogosultsági idővel rendelkező korhatár alatti nyugdíjas nőnek nem kell külön kérnie.2. oldalt) biztosítási jogviszonnyal Föld alatti . A családi kedvezmény a magzat után is igénybe vehető. rendelkezik 40 év törvényben felsoroltak sze­ Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) rin ti (lásd a 46. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. § (4). oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal « • Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Művésznyugdíj A Nő. A korhatár előtti el­ j látássá. 2011. Az átalakított ellátások összegét az öregséginyugdíj-korhatár betöltéséig a mindenkori nyugdíjemelés mértékével emelik.a **-gal jelölt kategóriák kivételével . 5. a mecseki szénbányászati pedig 1.] Polgármesteri nyugdíj Nő.] A 40 év . hogy ajogosult. januári ellátás összege . rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .7 százalékkal emelkedik (a **-gal jelölt kategóriában a januári emelést megelőzően a decemberi nyugdíjat 16 százalékkal csökkentik). azt nem. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Országgyűlési képviselői nyugdíj Nő.67-szoros. szolgálati járandósággá.a januári nyugdíjemeléssel meg­ növelve . december 31-éna 62 éves korát be nem töltött (tehát 1950-ben vagy azt követően született) nyugdíjas nő akkor is öregségi nyugdíjat kap 2012. törvény 3. Megjegyzés: Az 1949-ben vagy azt megelőzően születettek nyugellátását 2012. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Mindenesetben Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Ellátásemelés Ú előírás 2012. 0. Ha az ellátásban részesülő a havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelmet szerez. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.

3-0.jogosultsági idővel rendelkező nők 2012.tehát korkedvezményre jogosító munkakörben . de együtt legfeljebb 8. azt 15 naptári napon belül be kell jelentenie 7 § (1) a) pontjában. jövedelmet szerezhettek. törvény előtt megállapított nyugdíjból átalakított öregségi 85. hanem meg kellene várnia a kottatár 2016. § (2) a)-b) pontjaiban. tehát ebben az esetben a korábbi szabá­ lyok szerint 2012 szeptemberében állt volna fenn a nyugdíjjogosultság. december 31-ei szabályok szerint jogosult lett volna előreho­ zott öregségi nyugdíjra. 2012 után azonban csak akkor kap­ kell szüneteltetni a 40 év . évi rendelkezések alapján azonban csak akkor igényelhető korhatár előtti ellátás.jogszabályban megha­ tásának szüneteltetéséről. Ebben az esetben a nyugdíjkorhatár betöl­ téséig bármikor igényelheti a korhatár előtti ellátást. október 1-jétől szüntetik meg. törvény 83/B § (2). törvény 83/B (1) bekezdésében. törvény nyugdíjasok 2012-től folyósított öregségi nyugdíját szeget. ha a nyugdíj Új m egállapítás k o rh atár e lő tti ellátásra sítási szabályait. és 37 év szolgála­ ti idővel rendelkezik.37 év szolgá­ lati idő). január 1-jén mozdonyvezetőként . akkor csak 60 és fél éves korban. például korkedvezményes nyugdíjat álla­ vetkezett nyugdíjemelésekkel számolt új nyugdí­ látásuk megtartása mellett bármekkora kiegészítő pítottak meg részére. § (2) bekezdéseiben. A szüneteltetés ideje alatt bekö­ típusú. szeptemberi betölté­ sét. 2012ben előrehozott nyugdíjat már nem igényelhet. és a szükséges szolgálati idővel is rendelkezik. ja n u á r 1 -jé tő l. ha az ellátás mellett szerzett díjfolyósító Igazgatóságnak.] [Lásd az 1997/LXXXl. A 2008 97. de az ellátást a 2011. törvény nak idejétől kapja meg.] évét (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született). ha a korábbi szabályok szerinü jogo­ sultság a felmentési időszak lejártát követő napon már fennáll. a felmentési időszak 2012. 1952 szeptemberében született férfi 2012.dolgozik.4 százalék. így elme­ hetett volna csökkentett összegű előrehozott öregsé­ gi nyugdíjba. A 2012.3-es szorzónak a szorzata. és az ellátást továbbra is az öregségi mellett szerzett jövedelem az irányadó korha­ nyugdíjakkal megegyező mértékben emelik. Közben. A nők részére 40 év jogosult83/B § (4) bekezdésében. szeptemberi betöltéséig bár­ mikor igényelhet korhatár előtti ellátást. azaz továbbra is nyugdíjasnak december 31-éig betöltött . ellátás állapítható meg annak a személynek. nem kérhetne korhatár előtti ellátást. évi szabályok szerint az 1952-ben született férfiak 60 éves korban csak 42 év szolgálati idővel mehettek volna előreho­ zott nyugdíjba. hiszen a 2011. jösszeget az érintett az ellátás újbóli folyósításá­ 2011. előtt az 57. ja n u á r 1 -jé tő l. évüket betöltött szolgálati keresete a tárgyévben elérte ezt az éves keretösz[Lásd a 2011/CLXVII.] .3 százalék. akkor a jogviszony végét követő napon fennállnak a 2011. törvény az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges élet­ [Lásda2011/CLXVII. törvény nyugdíjra. 2012. 2012 végéig korkedvezményes munkakörben összesen 14 évet és 11 hónapot tölt Változás 2012. § (5) és a 168/1997. a korhatár előtt 23 hónappal kéri az ellátást. Eddig tár betöltését megelőzően eléri a minimálbér Új előírás 2012. hogy a jogvi­ szonyát 2012. szeptemberi 59. és 39 év szolgálati időt szerzett. Tehát ha a közalkalmazott 2012 októberében. Mivel nyugdíjazását nem kérte. A 2012. 2012. HVQ | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A csökkentés mértéke a nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0.4 százalék. 4 . Korhatár előtti a korhatár alatt megállapított nyugdíjakat nem ne­ 18-szorosát (2012-ben ez 1 millió 674 ezer forint). folyó­ nyugellátást szüneteltetni kell. ha 2011. decemberi szabályok szerint csök­ kentik. a csökkentés mértéke 8 százalék. de a nyugdíjjogosultságot nem vette igénybe. január 1-jén átalakított öregségi nyugdíját. valamint a hiányzó három év miatt adódó 0. mintha nyugdíjat kapna.a korábban megszerzett . április 1-jén korhatár előtti el­ látást igényelhetne. szolgálati ideje pedig a szükséges 40 évnél három évvel kevesebb. A felmentési időszak lejártát követő napon. Akkor is öregségi nyugdíj esetén az összeghatárba csak a 2012. 3.személy. ha eredetileg más a 208 előtt megállapított nyugdíjban részesülők el­ kedvezmények. A 2012. Ennek összegét úgy számítják ki.szeptemberben betöltött . december 31-ei előírásoknak megfelelően elmúlt 59 éves. Ha az ellátást már az 59. Ha a korhatár előtti ellátás igénylésekor 40 év szolgálati ideje lenne.] Ha a korhatár alatti nyugdíjas járulékköteles rezte.a folyósítási törzsszámra hivatkozással . sülő személy ellátását akkor nevezik át öregségi 3 § (2)-(3) bekezdéseiben. a megállapítás időpontjáig hiányzó időszakra pedig 30 naponként további 0. éves jövedelem meghaladta a minimálbér 18-szoroalapján (vagy az állami adóhatóság által közölt évi betöltése előtt korhatár előtti ellátásra szerez sát (2012-ben az 1millió 674ezer forintot).60 és fél éves életkor és . 1953 szeptemberében született nő 2012 júniu­ sában megszerezte a 37 év szolgálati időt. valamint minősül. sági idő alapján megállapított korhatár előtti A névváltoztatás nem érinti az ellátás összegét. Ugyanígy adatok alapján hivatalból) dönt a nyugdíj folyósí­ jogosultságot. születésnap­ ján igényli. így tehát járnak neki az utazási és egyéb megelőzően született .4-0. Ellátását a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint állapítják meg. mivel a 2011. születésnapjától kezdve a 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. de legalább 37 év szolgálati időt szereztek.k8 KORAI NYUGELLÁTÁSOK ATALAKITASA Példák korhatár előtti ellátásokra 1.] 7 § (1) b) pontjában. december 31-én ha­ tályos előírások szerint csökkenteni kell.a Nyug­ Az 1953-ban született.3-0. december 31-én szolgálati nyugdíjban része­ [Lásd a 2011/CLXVI1. A csökkentés a kor­ határig hiányzó hónapoknak. amikortól öregségi nyugdíj jár neki. az egyik szorzó 0 lenne. kormányrendelet [Lásd a 2011/CLXVII.tehát 1949-ben vagy azt az 57 évet betöltött szolgálati nyugdíjasok. október 1-jén felmentette közalkalmazotti jogviszonyából. 2. december 31-éig betölti 57. élet­ Nem v á lto z o tt. a megállapítás időpontjáig hiányzó további időszak­ ra pedig 30 naponként további 0.8 százalékkal kell csökkenteni.4-0. 37 év szolgálati időt szer­ ig) a naptári év végéig. Eddig díjas e státusán. és így nem csökkentenék az ellátá­ sát.] kort és az előírt szolgálati időt 2012 előtt megsze­ 3. július A nyugdíj szüneteltetése nem változtat a nyug­ nyugdíjat kap az a 62 éves nyugdíjkorhatárt 2011.] .3 százalék. amely a bejelentés zett nő a rá irányadó 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. mivelhogy 2011 végéig elérte a nyugdíjjogosultsághoz feltételül szabott 60 éves életkort és 37 évi szolgálati időt. és a 2011.4 százalék. már 2012 végén rendelkezett. Ha 42 évet nem. 1951-ben született férfi 2011-ben betöltötte a 60 életévét. A fegyveres szervnél szolgált. annak nyugdíjkiszámítás szerinti össze­ gét 10. ha a 37 év szolgálati idővel tározott . [Lásd az 1997/LXXXl. ha e napon a 2011. vagyis 10. márci­ us 31-éig tart. A csök­ kentés mértéke a 62 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. A csökkentés mértéke ebben az esetben úgy adódik. Ha viszont a minimális 37 éves szolgálati időt csak 2013 januárjában vagy később szerezné meg. Ezt a jogosultsági feltételt azonban nem teljesíti. Ha a közalkalmazott 2011 végéig arról állapo­ dott volna meg a foglalkoztatójával. is szüneteltetni kell (az irányadó korhatár betöltésé­ .8 százalék. de egy évvel kevesebbet kell figyelembe venni) 36 hónappal veszi igénybe az ellátást. aki vezték át az öregséginyugdíj-korhatár betöltésekor. [Lásd az 1997/LXXXl. decemberi szabályok szerinti jogosultsági feltételek (tehát a . de korhatár előtti ellátást igen. l-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. hogy 62 éves kora előtt (a korhatára ugyan 63 év. januárban eléri a 37 év szolgálati időt. 1952 márciusában született férfit a munkáltató­ ja 2011. hatja meg az ellátást.

így a kedvezményt vele megosztva sem tudja kihasz­ nálni. ja n u á r 1 -jé tő l.KORAI N YU GEL L ÁT ÁS OK Á T A L A K Í T Á S A | k9 el. a 100 kilopascalnál nagyobb nyomású légtérben dolgozóknál mindkét nem esetében hat munkaév. törvény 7 § (1) f) pontjában. de nem nyugdíjazott személynek. (2) bekezdésében. Szolgálati járan­ dóság kerül megállapításra a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség 2011-ben felmentett vagy nyugdíjazott hivatásos vagy szerződéses állomá­ nyú tagjának. [Lásd az 1997/LXXX1. hogy annak utolsó napja 2011. hadi.) 2013. Ettől kezdve csak a 2012 végéig tartó mun­ kavégzést veszik figyelembe a korkedvezmény kiszámításánál.2 százalékos 2012. hogy a csökkentés 12 havi öszszege legalább 240 ezer forint volt. Visszakapja a 2011 végén elvett 18 ezer forihtos csökkentést is. januári. akkor a korhatárelérésig egyáltalán nem kaphat korhatár előtt ellátást. január 1-jén nem öregségi nyugdíjjá. Nem v á lto zo tt. így a 62 és fél éves nyugdíjkorhatár 2015. június 30-a után kérheti az adóható­ ságtól. decemberi nyugdíjösszeget először lecsökkenük 16 százalékkal. §-ában. ami két év korkedvezményt jelent (mivel ötéven­ ként jár egy év kedvezmény). életévét. hanem szolgálati járandósággá alakul. Ha a mozdonyvezető 2012-ig tíz év korkedvezményre jogosító időt sem szerez. januári 4. decemberben 78 ezer forin­ tos minimálbér mésfélszerese. ezért szolgálati járandósága megszűnik. az Európai Unió más országából járó ellátás ki­ vételével . a bányásznyugdíj vagy a művésznyugdíj 2011. törvény 8-8/B §-aiban és a 168/1997. 2012-re átnyúló napon a 2011.] . januári megszerzésekor azonnal igényelhetne kor­ határ előtti ellátást. nőknél nyolc. A járandóság összegének kiszámításakor a 2011. akik a szervezet fokozott igénybevételével járó vagy az egészségre különösen ártalmas munkát vé­ geznek. (Felesége 2012-ben egyáltalán nem szerez adóköteles jövedelmet. felvezető és záró szövegében. és -hozzátartozói nyugellátás. de a 0. azaz korkedvezményre jogosító munka­ körben dolgoztak vagy dolgoznak. januári induló összege tehát 122 525 forint lesz. ahol évi 1 millió 200 ezer forint kiegészítő jövedelmet szerez. szolgálati nyugdíja 2012. megemelve az azóta eltelt időszak nyugdíjemelése­ inek mértékével. és előtte nem csökkentenék le 16 százalékkal. valamint a későbbi nyug­ díjemeléseket is ugyanúgy megkapná. [Lásd a 2011/CLXVII. Korhatár előtti ellátás állapítható meg a bányász-.] Korhatár előtti ellátásra szerezhet jogosultságot. ahol ennek alapján ki fogják fizetni részére a 300 ezer forint 16 száza­ lékos adójával megegyező összeget. novemberi egyösszegű kiegészítés egy' hónapra jutó 0. Ha a jogszerzés nem szűnne meg 2012 végén. Korhatár előtti ellátásra jogosult a korkedvez­ ményes nyugdíjhoz a 2011-ben hatályos szabá­ lyok szerint szükséges jogosultságot 2012 végéig megszerző személy (tehát a korkedvezményre jogosító munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő) is. Az ilyen mun­ kakörben dolgozó férfiaknál minden öt. de­ cemberi betöltése miatt szolgálati nyugdíja 2012 ja­ nuárjában öregségi nyugdíjjá alakulna át. akkor az 57 éves életkor 2011. A korhatár előtti ellátás összegét a megállapítás­ kor érvényes öregséginyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. 5. törvény 7 § (l)c) pontjában. hogy a kihasználatlan kedvezményről adjon igazolást. mivel a korkedvezmény érvényesítéséhez legalább ennyi kedvezményre jogosító munkakörben ledolgozott idő szükséges. feltéve. törvény 7 § (1) bekezdésében. Emiatt az ellátást 135 000 x 0.2 százalékos nyugdíjemelést is. 2019 januárjában a volt rendőr eléri a 64 éves nyugdíjkorhatárt. korhatár előtti ellátást nem. Ha éves szinten csak 12 x 3000 = 36 ezer forinttal csökkentették volna ellátását. de csak 18 ezer forinttal fogják. akkor a három év korkedvezmény 2013. akkor ezen ellátások valamelyikét igényelheti. december 31-éig jogosultságot. mellékletében. Ahány év korkedvez­ ményt szerez . Ha szolgálati járandósága mellett egyáltalán nem szerzett volna jövedelmet. így összesen valami­ vel több mint 4. A szolgálati járandóság 2012. akkor az érvényesíthető 1. [Lásd a 2011/CLXVII. az előrehozott öregségi nyugdíjra 2012 előtt érvényes csökkentési előírások alkalmazásával ál­ lapítják meg. tehát 48 ezer forintot. december 30-a közé esik. ehhez 300 ezer forint hiányzik. Mi­ vel csak 2011 után. A jogosultsághoz minimálisan szükséges szolgálati idő férfiaknál tíz. 2012 januárjában tölti be 57. mivel a 2015. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. a nők pedig minden négy év után kapnak egy-egy év korkedvezményt). majd a 2012. december 3 1 ei szabályok szerint még kaphatott volna szolgálati . hogy a jogviszonymegszűnés más­ napján teljesítve legyenek a (csökkentett összegű) előrehozott öregségi nyugdíj. felmentéssel vagy közös megegyezéssel úgy szüntették meg. tehát 113 400 forintra kel­ lene csökkenteni. Ha azonban az átmeneti bányászjáradék vagy balett­ művészeti életjáradék jogosultsági feltételeit is telje­ síti. [Lásd a 2011/CLXVII.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás.] Korhatár előtti ellátás kizárólag a nyugdíjkorha­ tárt be nem töltött személy részére állapítható meg. További előírás. Mivel ez nem haladja meg a 2012. mint a havi 18 ezer forintos ellá­ táscsökkentés 216 ezer forintos éves összege. január 1 je előtt jogo­ sultságot szerző. [Lásd a 2011/CLXVII. akinek a biztosítási jogviszonyát 2011-ben felmon­ dással. márciusi betöltése előtt két évvel.7 százalékkal emelik meg a 117 ezer forintra csökkentett ellátást.16 = 21 600 forinttal. törvény 7 § (1) bekezdés .5 és 4. évi 93 ezer forin­ tos minimálbér 18-szorosát (tehát az 1 millió 674 ezer forintot). 1954 decemberében született volna.szolgálati év után egy-egy év kedvezmény jár.nem kaphat rendszeres pénzellátást.a 100 kilopascalnál nagyobb nyo­ mású légtérben dolgozók esetében férfiaknál és nőknél is három . illetve művésznyugdíjra 2012. A három év korkedvezményhez szükséges 15 éves időt nem tudja megszerezni.] . Ha egy hónappal korábban.5 millió forint adóalap-kedvezmény adójának teljes összegét (240 ezer forintot) visszakapná. A szolgálati járandóság csökkentett összegébe 2012 januárjában beépítik még a 2011. Ez kisebb.a 2011-ben hatályos szabályok szerint számítva annyi évvel a nyugdíjkorha­ tár elérése előtt kérheti az ellátás megállapítását (a férfiak az arra jogosító munkakörben eltöltött minden öt. kormányrendelet 1. mert nem eshet a 2011. december 31-e és 2012. törvény 8. 2013 márciusában igényelhet korhatár előtti ellátást. márciusi korha­ tárbetöltésig kevesebb mint három év van hátra. A volt rendőr 2012-ben a szolgálati járandóság mellett állást vállal egy biztonsági cégnél. csak ennyi járna neki vissza a 48 ezer forintból. hogy teljes mértékben kihasználja a két eltartott gyereke utáni 1 millió 500 ezer forintos adóalap-csökkentést.] Új m egállapítás szolgálati járandóságra Új előírás 2012. ezért a 48 ezer forint egészére jogosult. ha a szolgálati viszony megszűnését követő. december 31-ei jogosultsági feltételei. 2010-ben szolgálati nyugállományba helyezett rendőr 2011 decembe­ rében 135 ezer forint szolgálati nyugdíjat kap. Az igénylő az ellátás kezdőnapján nem állhat bizto­ sítási jogviszonyban. szolgálati járandóságát 2012-ben nem fogják szüneteltetni. mivel 2012 után már nem jelent további kedvezményt a ko­ rábban korkedvezményre jogosító munkakörben töltött idő. 1955 januárjában született. a nőknél minden négy . dj-ej pontjaiban. [Lásd a 2011/CLXVII. illetve ezekkel azo­ nos.5 szá­ zalékos emelési mértékét. Korkedvezményre azok szerez­ nek 2012. és öregségi nyugdíjat kap.] . A kiadott igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak kell bemutatni. 2013-tól azonban már nem szerezhető további jogosult­ ság. Az 1 millió 200 ezer forintos éves adóköteles jövedelme nem elég ahhoz. tehát 117 ezer forint alá.

az adóhatóság által a bevallási év június 30-áig kiállított igazolás alapján .kifizeti a Nyugdíjfolyó­ sító Igazgatóság. A csökkentést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság .-2015. § a) pontjában. megjegyzésben foglaltak szerint kaphatnak korhatár előtti ellátást (öregséginyugdíj-korhatáruk születési évjáratonként fél évvel emelkedik. és legalább 25 évig állt szolgálati viszonyban. Az ellátások mellett szerzett jövedelem esetén a korhatár előtti ellátáséival megegyező korlátozásokat alkalmaznak. [Lásda2011/CLXVII. csökkentéssel Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számánakszorzata. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. §-ában. átmeneti bányászjáradék (lásd az 51.3. 63 évesen 2016-ban. nyát. valamint ha az ellátást az önkéntes tartalékos jogviszony időtartama alatt kéri. Megjegyzések: 1. 2011-ben úgy szüntetik meg a jogviszo­ 1. törvény 10. § c) pontjában.) Nem csökkenthető azonban a szolgála­ ti járandóság összege a megállapítás időpontjában érvényes minimálbér havi összegének másfélsze­ rese (2012-ben 139 500 forint) alá.kell megállapítani.5 évesen 2016-ban. 4.4 százalék az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. §-ában. törvény 9. Szolgálati járandóságra jogosult a 2011. Ha a szolgálati járandóságot a szolgálati vi­ szony és a rokkantsági nyugdíj 25 évet elérő idő­ tartamára tekintettel állapítják meg.-2015. oldalon leírtak szerint. a korábbi rokkantsági nyugdíj 16 százalékkal lecsökkenteti és az időközi nyugdíjemelésekkel megnövelt öszszege lesz az ellátási összeg. (Kivéve.] 31-én érvényes szabá­ lyai szerint . 62 évesen 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett 1951 férfi 2013-ban.a személy ijövedelemadó-törvény szerint járó családi kedvezmény adójának (de elegendő jövedelem híján nem érvényesíthető) mértékéig visszautalja. 62 évesen 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. törvény 9. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint. ha az igénylőt a szolgálati kötelmekkel összefüggés­ ben egészségi. . baleseti rokkantsági nyugdíjat kapott.vagy múvésznyugdíjra szerzett jogosultságot.] HVG | T B .4. aki 40 év jogosultsági időt szerzett.tehát az igénylést megelőző 12 hó­ nap átlagkeresete alapján .5 éves elmúlt. [Lásd a 2011/CLXVII. [Lásda2011/CLXVII.] A szolgálati járandóság összegét a szolgálati § b) december nyugdíj 2011. illetve ezekkel azonos.a hozzátartozói nyugellá­ tás. de nyugdíjat nem kap. ha a szolgálati viszonyban és a rokkantsági nyugdíjban töltött együttes ideje 2011. január 1-jétől Szüle­ té si év 1950 Nem Irá n ya d ó ö re g sé g i­ n y u g d íj­ k o rh a tá r elérése 2012-ben. megjegyzésben foglaltak szerint 59 éves életkor betöltését követően. csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. ha 2012 előtt betöltötte az 57. Ebben az esetben az ellátást külön kére­ lem nélkül. az átmeneti bányászjáradék és a balettmúvészeti életjáradék a korhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul át. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Szolgálati járandóság kizárólag az ellátás kez­ dőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt be nem töltött. oldalon). 37 év . 3. 10-zel elosztva nő A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó ra havi 0.5 évesen esik. de a folyósított ellátások melletti jövedelemszerzés esetén az ellátásokat korlátozzák. de csökkenteni kell a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyezően. Korhatárt megelőzően nyugellátás megállapítása kizárólag annak a nőnek lehetséges.nem részesülő személy részére állapítható meg.4 százalék hónapjától az év végéig szüneteltetik Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok az ellátást (a korhatár eléréséig) és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. december 31-én elérte a 25 évet. 10-zel elosztva Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata.63 évesen Kizárólag a 2. [Lásd a 2011/CLXVII. 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt 1 félévében. hivatalból állapítják meg. törvény 9. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. II. II. testületek által megállapított rokkantsági. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. életévét . a 46. biztosítási jogviszonyban nem álló és rend­ szeres pénzellátásban . szerzett 62.] .) Ezekben az esetekben a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint megállapított ellátást nem csökkentik. A korhatár alatti ellátás. 40 évnél és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek kevesebb szolgálati idő számának szorzata. összesen hónapjától az év végéig szüneteltetik legfeljebb 8. illetve a Magyar Honvédségnél hivatásos vagy szerződéses állományban állt tag.tehát 1954-ben vagy azt megelőzően szü­ letett -. decem­ ber 31-én a fegyveres szerveknél hivatásos.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás.50 | K O R A I N Y U G E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A Korhatár előtti eilátás megállapítása 2012. illetve ha 2012 előtt bányász.4-0. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. aki a fegyveres szervek.3. és az 1957-ben születetteknél éri el a 65 évet). törvény 9. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel - b A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíj-kiszámítási Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok szabályok szerint. oldalon) és balettmúvészeti életjáradék is megállapítható. 10-zel elosztva * 1952 férfi nő 2014. és legalább 37 évszolgálati idővel rendelkezik 2014.legkésőbb 2012 végéig megszerzett szolgálati idő esetén 1953* férfi nő Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. 10-zel elosztva A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér18-szorosát meghaladó ra havi 0. a szolgálati járandóság. a hadi. A törvényi feltételek teljesítési esetén szolgálati járandóság (lásd a 49. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . de legkésőbb 2012 végéig a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő időtartamot elérő vagy meghaladó korked­ vezményt szerez erre jogosító munkakör betöltése alapján. (Egyes esetekben korhatár előtti ellátás helyett átmeneti bányászjáradék vagy balettmúvészeti életjáradék igényelhető. Korhatár előtti ellátás megállapítása abban az esetben is lehetséges. A nem érvényesíthető családi kedvezmény adóját ebben az esetben is a csökkentés mértékéig . nyugdíjat. ha az igénylő az igénylésig. 62 évesen K o rh a tá r e lő tti e llá tá s m e g á lla p ítá s fe lté te le i 2012-től 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett Ellátás fe lfü g g e szté s e jö v e d e le m szerzése esetén A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Kiszám ítása Csökkentés százalékos m értéke férfi nő 2012-ben. pszichikai vagy fizikai alkalmat­ lanság miatt szerelték le.4-0. 62 évesen 2013-ban. 2. 10-zel elosztva esetén csökkentéssel * Az 1953 után születettek kizárólag a 2. pontjában. [Lásd a 2011/CLXVI1. és ekkor 60 éves elmúlt és legalább 42 vagy 60. félévében. hogy a lejáratot követő nap 2012-re 62.] Szolgálati járandóság állapítható meg an­ nak is.

ha a korábban nyugállományba helyezett hivatásos állományú tag a reaktiválása miatt kéri ezt. illetve személyi szabadság megsértését. §-ában. Az 57 éves életkort betöltött. 51 Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra Új előírás 2012. Megszűnik annak j a személynek a korhatár előtti ellátása.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. szolgálati járandóság. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék.befolyással üzérkedést. a Győri Balett. ha ennek feltételei továbbra is fennállnak. A nyug­ Ha a korhatár előtti ellátásban. törvény megtérítéséből. ha a jogosultsági feltételeket teljesítené.] szolgálati járandóságot. ja n u á rl-jé tő l. a decemberi ellátást kell visszafizetni.nem ré­ szesül rendszeres pénzellátásban. A jövedelemkorlát túllépését az ellátott is beje­ lentheti. a nyugdíjkorhatárt még ne töltse be. járandóságát az elíté­ lés hátrányos jogkövetkezményei alóli mentesítésig szüneteltetik. december 31-én meg kell állapítani azt a szolgálatinyugdíjösszeget. emberkereskedelmet. 37. törvény 12. [Lásda2011/CLXVII. $(3) bekezdésében. A szolgálati járandóságot szüneteltetni kell ak­ kor is. törvény nélkül foglalkoztatják . Ez a szabály a korhatár alatti nyugellátásból 2012. §-aiban. biztosítási jogviszonyban nem áll. átmeneti bányászjára­ dékot és balettművészeti életjáradékot öregségi nyugdíjként kell tovább folyósítani. a szolgálati járandóságot. §-aiban. akkor a magasabb összeget fogja kapni.] vissza kell fizetni. 13. törvény 19-20. hivatali visszaélést. paragrafus (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll­ nak (például közeli hozzátartozók). akinek a 40év jogosultsági idejéretekintettel a nők részérejáró kedvezményes nyugdíjat állapítanak meg. törvény 18.KO RAI NYUGELLÁTÁSO K A TA LA K ITA S A . a mecseki szénbányászati műszakszámot pedig 1. hadi-vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. betölti az öregséginyugdíj­ korhatárt.tehát feketemunkát végez -.25-szoros szorzóval számítják be). [Lásd a 2011/CLXVI1. A kiszámí­ tott összeg közvetlenül a rögzítés után még nem fizethető ki. és viszsza kell fizetnie a megelőző egy évben kapott ellátási összeget. § (2) bekezdéseiben. aki meghal. július 1-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. ja n u á rl-jé tő l. A korenged­ ményes nyugdíjból átalakult korhatár előtti ellátást akkor is meg kell szüntetni. Az újralétesített szolgálati viszony megszűné­ sének igazolását követően a szolgálati járandóságot továbbfolyósítják. illetve ezekkel azonos.5 százalékos nyugdíjnövelés. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. § (l)-(2) bekezdéseiben. törvény 40. A megszüntetett korhatár előtti ellátás. januárl-jétől.] Ellátásm egszüntetés Ellátásszüneteltetés Ú előírás 2012. Balett művészeti élet­ járadék állapítható meg a Magyar Nemzeti Balett. vesztegetést.] jövedelem utáni nyugdíjjárulék-fizetés időszaka szolgálati időnek számít. illetve szolgálati díjjárulék havi átlagos alapja után azonban nem járandóságban részesülő személyt munkaszerző­ érvényesíthető a 0. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . törvény 17. 22/A. törvény 97. embercsempé­ szést. Átmeneti bányász­ járadék állapítható meg a mélyművelésű bányá­ ban föld alatti munkakörben 25 év szolgálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött személynek (a mecseki ércbá­ nyászati műszakszámot 1. §-aiban. és . 97. amelyet 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező hivatásos áflományú tagjának járna. ha az ellátás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát (2012-ben az 1 millió 674 ezer forintot). az ellátást a joghátrány beálltának megállapítását követő hónap első napjától kell szüneteltetni.] A nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hóna­ pon belül kérhető az öregségi nyugdíj ismételt megál­ lapítása. Ha a joghátrányok hatálya a megálla­ pító határozat jogerőre emelkedését követően áll be. átmeneti bányászjáradék. illetve szolgála­ ti járandósága.] ellátását a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól megszüntetik.] A fegyveres szervezeteknek 2011. a 2008 előtt megálla­ pított nyugdíjból átalakított ellátás esetén azonban az összeghatárba csak a 2012.67-szoros. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. szolgálati viszonyban álló szolgálati nyugdíjas esetében ez a nyugdíjrögzítés nem végezhető el. az Európai Unió más országá­ ból járó ellátás kivételével -ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. §-ában. [Lásd a 2011/CLXVII. ja n u á rl-jé tő l. hivatali eljárásban bántal­ mazást. és az ellátást igényelné. Ha azonban az időközi nyugdíjeme­ lésekkel megnövelt összege meghaladja a hivatá­ sos állományú tag korhatár előtti ellátását. A korhatár betöltésekor a korábban korhatár előtti ellátásban részesülő volt országgyűlési képviselők és a szol­ gálati járandóságban részesülők öregségi nyug­ díjukban visszakapják a személyijövedelemadókulcs mértékével történt korábbi csökkentést. dés vagy ezzel egyenértékű dokumentum aláírása [Lásd az 1997/LXXX1. átmeneti bányász­ re nem jár visszatérítés a nyugdíj korábban befizetett járadék és balettművészeti életjáradék mellett [Lásd a 2011/CLXVII. [Lásd a 2011/CLXVII. ésa kérelemidőpontjában hatályos szabályok szerint magasabb ellátási összeg jár a részére. hadi. A korhatár előtti el­ a nyugdíjazottal.hozzátar­ tozói nyugellátás. továbbá . január 1-jén átalakított és az újonnan megállapított ellátásokra egyaránt érvényes.] § (2)előírás 2012.] 4 E llá to ttak n y u g d íjk o rh a tá r-b e tö lté s e Új előírás 2012. §-ában. H VG | T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] Jogosultságkorlátozás Új bekezdésében. Ugyanígy magasabb ellátásra jogosít­ hat a 2011. például a közlekedésire. Ebben az esetben a munkáltató részé­ látás. § (3) bekezdésében. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet vég­ zett személynek. [Lásd a 2011/CLXVII.. 40. illetve ezekkel azonos. [Lásd a 2011/CLXVII. [Lásd a 2011/CLXVII. A jogosultság további feltétele. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt még nem töltötte be. az átmeneti bányász­ járadékot és a balettművészeti életjáradékot is szü­ neteltetni kell a tárgyév végéig. [ Lásd a 2011/CLXVII. A túllépés utáni hónaptól folyósított ellátást Ú előírás 20». törvény 1 „ §-ában.[ Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy a szolgálati jogviszony időtartama alatt legalább öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő szán­ dékos bűncselekményt. 7 § (1). és a munkáltató S zolgálatiidő-szerzés a későbbiekben újabb biztosítási jogviszonyt létesít Új előírás 2012. ha a korábbi korhatár előtti ellátás. [Lásd a 2011/CLXVII. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján legalább 25 év szol­ gálati idővel rendelkezzen. A nyugdíjkorhatár betöltése miatt megszűnő korhatár előtti ellátást. illetve szolgálati járandóságát követően folyósított öregséginyugdíj-összeget. január 1-jétől. megszerzett 1. vagy ismé­ telten beállnak. január 1-jétől. balettművészeti életjáradék. és -hoz­ zátartozói nyugellátás. szolgálati járandóság időtartama alatt a nyugdíjas legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. befolyásvásárlást követett el.. törvény 11. Ugyancsak szüneteltetni keli az ellátásokat az álláskeresési járadék folyósítá­ sának hónapjaiban. A jogosultság további feltétele. vagy más esetben . Mivel a korhatár alat­ ti ellátás. ha a korengedményes nyugdíjazásról 2012 előtt megállapodó munkáltató és munkavállaló a polgári törvénykönyv 203. december 31-e előtt rögzített nyugdíj is. [Lásd a 2011/CLXVII.] Új m egállapítás b a lettm ű vészeti é letjáradékra Új előírás 2012. ja n u á rl-jé tő l.nemzetközi kapcsolatban. ne álljon biztosítási jogviszonyban. vagy aki maga kéri a megszüntetést. §-aiban. a Pécsi Balett. szolgálati járandóság nem nyugellá­ tás. 21. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. de erről az adóhatóság is értesíti a nyugdíjfo­ lyósítót. törvény 18. törvény 1 7. illetve szolgálati járandóság akkor sem állapítható meg újra. A korhatár előtti ellá­ j tást. Ha valaki decemberben lépi túl a korlátot.

Biz­ tosítási jogviszonyuk időtartama ezt követően is beleszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő­ be. [Lásd az 1997/LXXXI. Az egyes átutalt eszközök arányát a tagi portfolió egé­ szén belüli eszközaránnyal egyezően kell a pénztár­ nak meghatároznia. törvény 24. mekkora mértékű vagy öszszegű tagdíjat fizetnek a magánnyugdíjpénztárba. A 2012. közötti időszakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 százaléká­ nak összegével kell megszorozni. 33. § (2) bekezdésében. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXII. március 31-éignyilatkozó pénztártag társadalombiztosítási nyugdíját nem fog­ ják csökkenteni megszüntetett magán-nyugdíjpénz­ tári tagsága miatt.J Nem v á lto z o tt.) [Lásd az 1997/LXXXII. ahol tagsági jogviszonyuk fennáll. [Lásd az 1997. § (1).] A visszalépéséről 2012. törvény 24. törvény 2. §(15). és a 2011 decemberétől kezdődően szerzett jövedelmeiket is figyelembe veszik a tb-nyugdíj kiszámítása során. vagy önkéntes nyugdíjpénztári számlájára utaltatja. 84. Eddig a pénztártag dönthetett arról.) napon belül kell közölnie foglalkoztatójával a vá­ [Lásd az 1997/LXXX. hanem befektetett eszközökben. és az 1997/LXXXII. Az átutalást nem készpénzben. rokkantsági nyugdíjának mértékét nem csökkentették a pénztártagsága miatt. ja n u á r 1 -jétő l. § (7). visszaléptetik a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. május 31-éig nyilatkozhat arról.] a pénztárnak 15 napon belül kell elfogadnia vagy A magán-nyugdíjpénztári tagok jövedelme utáni elutasítania (nem utasíthatja el. Ha a pénztár elfogadja a tag jelentke­ 18. hatályon kívül helyezett szabály szerint a magán-nyug­ díjpénztári tagok 2011 decemberétől nem sze­ rezhettek volna szolgálati időt.] napon belül kell tájékoztatnia a pénztárak központi HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A pénztártagok ezután maguk döntik el. törvény 2. törvény 3. vagy a megegyező öszszeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján íratja jóvá. ha a jelentkező meg­ nyugdíjjárulék teljes összegét is a Nyugdíj-biztosítási felel a törvényben meghatározott. Bármely ország állampolgára bármikor beléphet magánnyugdíj­ pénztárba. decem ber 31-étől. önkéntes nyugdíjpénztárba utalt vagy tááadalombiztosítási egyéni számlán jóváírt összeg adó. § (4) bekezdéseiben.úgynevezett harmadik országbeli személy akinek államával Magyarország nem kötött szociális biztonsági megállapodást. (Az eddig érvényes. nyilvántartásba veszi.) [Lásd az 1997/LXXX. §-ában.] A pénztárnak a Nyugdíjreform és Adósságcsök­ kentő Alapba kell átutalnia a tagságát megszüntető pénztártag kiegészítő tagdíjjal és reálhozammal csökkentett egyéniszámla-követelését.] Nem v á lto zo tt. [Lásd az 1997/LXXXII.) [Lásd az 1997/LXXXI.és efyómentes.zését. 20. illetve a végelszámoló felszólítására 30 napon belül nem nyilatkozik arról. A pénztár megszűnését követően a társa­ dalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártagot a magánpénztár-tagsági idő alatt elért reálhozam nem illeti meg. Nem vá lto z o tt. (7). § (6) bekezdésében. A rokkantsági nyug­ ellátás megszűnése miatt megszűnik az ellátásra jogosultságot szerzett pénztártagok visszalépési lehetősége a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. október 1-je előtt megszerzett szolgálatiidő-részarány 75 százalékának és a 2010. törvény 12. A pénztár a határidő lejártát követően kezdi meg a tagnak járó összeg kifizetését. Életkortól és az előzménytől függetlenül pénztártagságot létesíthetett a hontalan. hogy az őt megillető reál­ hozamot és kiegészítő tagdíjat készpénzben felveszi (bankszámlájára utaltatja). törvény 26. A nyilatkozatot ahhoz a pénztárhoz kell benyújtani. hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben járó rokkantsági nyugdíj megállapítását megelőző nap­ pal visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. § (15). törvény 24. törvény 12. ha így döntött. törvény 23. május 31-ei megszün­ tetését. § (15) bekezdéseiben. valamint a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe korábban be nem lépett bármely életkorú biztosított válhatott pénztártaggá. Ha a tag a pénztár felszámolása vagy végelszámolása során a felszámoló. [Lásd az 1997/LXXXII. § (6) és az 1997/LXXXII. § (6) és a 1997/ LXXXII. (17) bekezdéseiben. telményeknek). például állampapírban. általi elfogadását -záradékolását -követő hónap első az úgynevezett egységes tagdíjat. (Eddigjiem kellett napja. (A korábbi előírás szerint a pénztártagoknak a 2011 decemberétől megszerzett jövedelmük után 10 szá­ Tagsági viszony keletkezése zalékos mértékű tagdíjat kellett volna fizetniük. törvény 12. Megszűnik tehát a pénztártagok nyugdíjjárulék­ köteles jövedelme utáni kötelező tagdíjfizetés. címét.§ (1) d) pontjában. decem ber 3 1 -é tő l. törvény 83.] A tagságát megszüntető pénztártag 2012. és erről értesíti is. valamint a pénztár Alapba kell befizetni. melyik pénztárba kíván átlépni. Nem szűnik meg 2011. A leendő pénztártagoknak belé­ egyezően a nem pénztártagok nyugdíjjárulékával. A magán-nyugdíjpénztári tagok2012. [Lásd az 1997/LXXXI. decem ber 31-étől. [Lásd az 1997/LXXXI. törvény 26. november 30. és jövedelmük nem számított volna be a nyugdíjba. Senkinek nem kötelező belépni magánnyugdíjpénztárba. részvényben kell teljesíteni. március 31-éigkezdeményez­ hetik pénztártagságuk 2012. illetve olyan.52 M A G A N N Y U G D ÍJ PEN ZTA RAK Mit kell tudni P én ztártag tb -n y u g d íja a magánnyugdíjpénztárakról? Önkéntes p é nztártagság Változás 2011. nem EU-tagországi állampolgár bizto­ sított .'/LXXXII. A pénztártagnak a taggá válástól számított 15 előírni minimális tagdíjösszeget. (Eddig a 30 évesnél fiatalabb.] Változás 2011.] A pénztár alapszabályában meg kell határozni A tagság kezdete a belépési nyilatkozat pénztár a kötelezően befizetendő legkisebb tagdíjösszeget. bank­ 33. decem ber 31-étől. § (1) bekezdésében A foglalkoztatónak ezt követően 15 számlaszámát. november 30-ával a magán-nyugdíj­ pénztári tagok jogszerzése tb-nyugdíjra. A nyilatkozatot sében és az 1997/LXXXII. § (15)-(17) bekezdéseiben. § (l)-(2) bekezdéseiben. törvény lasztott magánnyugdíjpénztár nevét. május 31-éig nem nyilat­ kozó visszalépőt megillptn összeget a társadalombiz­ tosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlá­ ján jóváírják. de társadalombiztosítási nyugdíját nem fogfák csökkenteni megszűnő magán­ nyugdíjpénztári tagsága miatt.] Tagdíjfizetés Változás 2011. (17) bekezdéseiben. §-ában. törvény 33. § (1) bekezdé­ pési nyilatkozatot kell kitölteniük. §-ában.] A visszalépő tagot megillető. törvény 3. meg­ Nem v á lto z o tt. §-ában.] Visszalépés a tb -b e Új előírás 2011. ha nem részesülnek társadalombiztosítási nyugellátásban. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 24. § (4). szervezeti és működési szabályzatában foglalt köve­ [Lásd az 1997/LXXX. október 1-2011. A magán-nyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási nyugdíjának csökkentése során az általános szabályok szerint kiszámított nyugdíjat a 2010.] Visszalépő nyugdíjjogosu ltak Változás 2012.

§ (6) Adózási szabály: Nyugdíjnak minősül. mell.] Nem vá lto z o tt. IV. ahová a visszalépő tagi kifi­ tári törvény szerint magánpénztárba. törvény 24. Nyugdíj-biztosítási Alapba tató által jogszabályi előírás vagy saját elhatá­ utalásáról rendelkezett) nem számít bevétel­ rozás alapján teljesített kifizetések (személyi nek. sz. :agok ntése lított rzett 2010. év nyugdíjpénztárba vagy a Nyugdíj-biztosítási adóbevallásában tett nyilatkozat. Ezentúl a jöve­ delemmel nem rendelkező pénztártagoknak nem kell a tagdíjfizetés érdekében egyedi megállapodást kötniük a pénztárral. törvény 34. jogcím: Egyé­ ni vállalkozó pénztártag által megállapodás alapján fizetett tagdíj. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által nem megállapo­ dás alapján és nem kiegészítésként fizetett tagdíj. nek. törvény 22. 8. I. tések önkéntes pénztárba utalt kiegészíté­ Adózási szabály. összege az 1997/LXXXII. Jövedelem. jogcím: Magánnyugdíj­ kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt pénztár szolgáltatásaként kifizetett összeg.] nyilvántartását a biztosított adatairól és pénztárvá­ lasztásáról. [Lásd az 1997/LXXXII. jpgcím: Haláleseti feljebb 300 ezer forinttal. Jövedelem. § (3) bekezdésében. (Ed­ dig a járulékalapot képező jövedelemmel nem ren­ delkező . Az 1 ezreléken felüli költségeket az újonnan vá­ lasztott pénztár nem vállalhatja át a tagtól. jogcím: Egyéni vállalkozó tag által saját maga javára nem megállapodás alapján és nem kiegészítés­ ként fizetett tagdíj. 9. jogcím: A magánpénz­ az adóhatóság. sz. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 24. bekezdése szerinti (2011. kban lékáilény m. 1. kötelezettségek eláitot Jgy íeg- :tár Változás 2011. sz. sz. rinti (2011. ■ Pénztártag helyett más által történő befizetés 7. törvény 123. A kiegészítés az (pénztári nyugdíjszolgáltatásnak nem minő­ összevont adóalap adókedvezménnyel és sülő) kifizetés kedvezményezett részére. mell.] . jogcím: Egyéni vál­ és a magánnyugdíjpénztárakról szóló. és mind az elhagyott. A pénztár.] A pénztártag átlépése csak akkor válik ér­ vényessé. 11. március 1-jei) tagi visszalépések Adózási szabály: Egyéni vállalkozónál (aki esetén teljesített kifizetések (tagdíj-kiegé­ adta): költség. Ezentúl magánnyugdíjpénztári tag nem köthet megállapodást szol­ gálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzé­ secéljából a társadalombiztosítási szervekkel. és ez esetben a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék befizetendő mértékét csökkentették a magán-nyugdíjpénztári tagdíj mértékével. az szja-törvény 44/A-C szerinti (tehát ön­ Adózási szabály: A magánszemély (aki kéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossákapta) jövedelmének kiszámításánál nem gi számlára teljesített tagi befizetés utáni) kell figyelembe venni. mind az újonnan választott pénztárhoz eljuttatja az azok- Tagi jo g o k. 5. §-ában. de legfeljebb 5 ezer forintot. Jövedelem. a megelőző tíz év nettó átlaghozama és vagyonnövekedési mutatója).] pgásra pési en d iogy ¡áró nap- endnak Adózási szabály: Magánszemély pénz­ Adózási szabály: Egyéb jövedelem. törvény 123. [Lásd az 1997/LXXXII. Jövedelem. Eddig ezt megtehette. infláció feletti hozam kifizetése). 3. és ilyet nem is köthetnek. Itt. 28. március 1-jei) 1. valamint azt.§ (1) c). jogcím: A visszalépő tagi 3. 9. Adózási szabály: A magánszemélynél (aki Társasági ás osztalékadó a megtakarítás magánnyugdíjpénztárba. Tagdíj-kiegészítés visszafizetése. mell. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. 11. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. decem ber 3 1-étől. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. B) 3.'’Adómentes. jellegű egyéb kifizetés). § (4) bekezdésében.) [Lásd az 1997/LXXXII.pénztártagoknak megállapodást kellett kötniük.] Változás 2011. átutalással csökkentett összegének erejéig teljesíthető. § (1) ka) Jövedelem. és azzal annak pénztári számlaegyenlege sem terhelhető meg (az 1 ezrelékkel viszont továbbra is azt kell megterhelni). és a pénz­ tárfelügyelet által kiadott átlépési útmutató három példányának aláírásával igazolja. hogy az útmuta­ tót megkapta. Jövedelem. Átutalás más pénztárba. 1997/ lalkozó által más magánszemély javára. mell. sz.az elhagyott és az újonnan választott -pénztár legfőbb hozammuta­ tóiról (előző évi nettó hozam. eho nem tártagnál (aki kapta): nem számít bevétel­ terheli. Az átutalás alapja a 2011. ahol a tag az átlépést kezdeményezi. § (1) b) Jövedelem. jogcím: A munkál­ kéntes pénztárba. § (6) bekezdése sze­ tagdíj. 10.] . Az útmutató tartalmazza az átlépés feltételeit. akkor az átlépő tag nem csak az 1ezreléket köteles megfizetni. se az átutalt összeg 20 százalékával. Alapba utalt összeg. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által megállapodás alapján fizetett tagdíj. mell. fizetett LXXXI1. § (1) bekezdésében. jogcím: Magán­ visszalépések esetén. hanem az elhagyott pénztár további költ­ ségeit is. IV. decem ber 1 -jé tő l. § 23. törvény 24. Jövedelem. július 8-a után két éven belül másodszor lép át másik pénztár­ ba. jogcím: Tagdíjfize­ tésre kötött megállapodás alapján fizetett összeg. 2. c) Jövedelem. szítés visszafizetése. V. önkéntes zetést utalták. mell. hogy átlépését csak az újonnan választott pénztárnál kezdeményezi. s azt hatalmazza meg (írásban). ön­ 3. eho-tv. a tagnak átadott tájékoztatóhoz köteles csatolni egy összehasonlító kimutatást is a két . § (1) bekezdésében. V. jogcím: A magánnyugdíjról 11. lehetséges előnyeit és hátrányait. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az visszalépés a tb-nyugdíjrendszerbe önkéntes pénztárnak a számlájára teljesíti 7. ha tagdíjat akartak fizetni. A pénztártag megteheti. Bizetően -ugdíj ti időerzett -ugdíj ályon nyugn sze­ lniük mény 'ben. 84/L § Jövedelem. Ha a pénztártag 2009. hogy a pénztártag a PSZÁF honlapján hol találja meg a pénztárak teljesítményének összehasonlítását. § (1) j) ja) Jövedelem. ény in. 3. nyugdíjpénztár szolgáltatásaként kifizetett Adózási szabály: A visszalépő tagi kifize­ összeg. sz. és ennek az elhagyott pénztárat terhelő költségei meghaladják a tag számlaegyenlegének 1 ezrelékét.M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K 53 Magán-nyugdíjpénztári adózás 2012-ben zűnik 'Ugdíji. ha kitölti. hogy átlépési nyilat­ kozatát és az aláírt útmutató egyik példányát juttassa el az elhagyni kívánt pénztárhoz. Pénztári szolgáltatás Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. jogcím: Adózási szabály: Társaságnál (aki adta): költség. § (1) kb) Jövedelem. [Lásd az 1997/LXXX.például fizetés nélküli szabadságot töltő nál beszerezhető átlépési nyilatkozatot. mell. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. és haláleseti kifizetés 84/M § Jövedelem. leg­ 7. Jövedelem. sz.] Személyi jövedelemadó Befizetés ■ Pénztártag saját befizetése 3.

nyezett juthat hozzá. Eddig az a pénztártag is igénybe másik pénztárba. ha az összesített hozam az összesített infláció alatt marad. törvény 50-51. viszszalépés a társadalombiztosítás nyugdíjrendsze­ rébe. nem tagsági jogviszonyát. vagyis az önmagában kevés hozzá. §-aiban.] viszonyt (a szabályzatában rögzítenie kell. aki a magánpénztári nyugdíjat a nyugdíjkorhatár előtt veszi igénybe. a pénztár egy hónappal később is életre” szóló életjáradékot. Nem vá lto zo tt. törvény járadéktípusokat. A hozamgarancia a pénztártagság kezdetétől a nyugdíj igénybevételéig tartó felhalmozási idő­ szak összesített befizetéseire vonatkozik. decem ber 31-étől. Tagdíj bevallása és befizetése Ha a pénztártag a felhalmozási időszak­ Változás 2011. tehát a követelés . gáltatások közül az életjáradék és az egyösszegű Ha a tag az átlépésre vonatkozó bejelentésében szolgáltatás nyugellátásnak minősül.] nyát és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. melyik Nem v á lto z o tt. Ha a pénztártag nem jelölt (Eddig a tagdíjat a járulékkal együtt az adóhatóság­ ki kedvezményezettet. A pénztártagnak a belépésekor jogviszony megszűnését követő nyolcadik munka­ vagy a szolgáltatás megkezdésekor kell válasz­ napon utalja át. és felhalmozott megtakarí­ tása a számláján 3. ha­ nem átutaltatja azt saját magán-nyugdíjpénztári P énztári szolgáltatások számlájára. [Lásd az 1997/LXXXII.] nuár 1-jétől megszüntetett . a jogosultsága ará­ [Lásd az 1997/LXXXII. §-ában. vagy öregségi nyugdíjban. megtakarításához a kedvezmé­ taiban foglaltak szerint kell bevallani és megfizetni. A Pénztárak Garanciaalapja valamennyi korábbi tagdíjbefizetésre garantálja az inflációnak megfelelő hozamot a nyugdíj igénybevételekor (egyösszegű és járadékszolgáltatás igénybevételekor egyaránt). rá jutó összeget átutaltatja a Nyug­ díj-biztosítási Alapba.2012. §-ában. A pénztár szeget csökkentheti az átlépés tényleges költségeivel. §-aiban. ja­ 23. törvény sokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 89. ni. részt vehetnek a pénztár stratégiai [Lásd az 1997/LXXXII.a pénztártag A pénztártagnak eleget kell tennie adatszol­ halála esetére . törvény 89.a tbVáltozás 2012.] H ozam garancia Nem v á lto z o tt. §-ában. december 31-e után aza pénztártag szerez jogosultságot szolgáltatásra. továbbá 24.] nyezett. hogy a befektetési hozam egy-egy évben nem éri el az infláció mértékét. és az átlépését a hónap vége előtt legalább tíz rokkantsági) nyugdíjban részesült. illetve maguk is tisztségvise­ a járadékok emelésének mértékét. A tagsági okiraton . a törvényes örökös jogo­ hoz kellett részletes törvényi előírások szerint beval­ sult arra. törvény vehette a pénztári szolgáltatást. § (4) bekezdésében. a pénztár 4 millió forintot köteles kifizetni neki. amikor át szeretne lép­ kell utánuk jövedelemadót fizetni. szolgáltatási szabályzatának tartalmaznia kell de maximum a tag követelésének 1ezrelékével. aki a . munkaképtelenségi jára­ tártagságot követően kezdeményezheti az átlépést dékban részesül. akkor az átadó pénztárnak a megjelölt időpont [Lásd az 1997/LXXXII. A korhatár alatti nyugdíj-törvény szerinti magasabb hozzátartozói nyugellátások megszűnése miatt ezután már csak nyugellátás megállapítása érdekében . járadékszolgáltatás vagy a tag elhalálozása esetén . A magán-nyugban . Ha a tagi bejelentés időpontja lehetővé: „egy életre szóló”. a választható [Lásd az 1997/LXXXII. törvény csak a következő hónap végéig szünteti-e meg a jog­ 4. Az életjáradék-típusok megszüntetheti a tagságot. A hozamgarancia akkor érvényesíthető. törvény 27-28. ja n u á r 1 -jé tő l. hogy még az adott hónap vagy [Lásd az 1997/LXXXII.korhatár alatti öreg­ Ha a pénztártag más pénztárba kíván átlép­ ségi típusú (például előrehozott. A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ toztatni korábbi döntését. törvény 27. § (4) b) pontjában. ezért nem megjelöli azt az időpontot.] A pénztár tagjai jogosultak a pénztári tisztségvi­ és legkésőbbi időpontját. vagy pedig 2009-et követően öt éven belül másodszor is magánnyugdíjpénztárat. selők megválasztására. törvény 29. a ma­ aki betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korgánnyugdíj igénybevételekor számára nem lesz határt. A magán-nyugdíjpénztári szol­ lehetőséggel él). legkésőbb a tagsági nek szerepelnie). a választásra rendelkezésre álló időt. ha a felhalmozási időszak többi esztendejében viszont meghaladja azt. A hozzátartozói nyugellátás összegét ilyenkor úgy állapítják meg.) lévő pénzt egy összegben felvegye. nem pedig az egyes befizetésekre vagy egyes évek hozamára. [Lásd az 1997/LXXXII. j) pontjaiban. a pénztár eldöntheti. P én ztárta g halála A pénztártagok ezeket a jogaikat személyesen vagy választott küldöttek útján gyakorolhatják.) Az egyéni számla nem része a hagyatéknak (vagyis a rajta lévő összeg felvétele illetékmentes). Emellett dönthet úgy is.5h M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K Ha a pénztártag 2009. §-ában.meghal. Ha egy pénztár­ tag 2012-ben például 14 évi pénztártagságot kö­ vetően megy nyugdíjba. és a tag számlájáról hiányzó 300 ezer forintot a garanciaalaptól kapja meg. bányász.befagy. törvény 21.] hónapjának utolsó napjával kell megszüntetnie a tag A törvény négyféle életjáradék-típust tesz tagsági jogviszonyát. közül legalább egynek szerepelnie kell a pénztár A tag átlépésekor a tagi követelést az átadó pénz­ szolgáltatásai között (vagyis nem kötelező mind­ tár az átvevő felszólítására. az éves beszámoló és a tervek jóváhagyásában.az egyéni számlán lévő. személyes adatait. a Magyar Alko­ érvényesíthető a hozamgarancia. illetve portfoliót váltott. 3. rokkantsági nyugdíjsegélyben. az elején. valamint a megjelölt hónap utolsó tíz munkanapjának vala­ a végén „garanciatartamos”. (A nem hozzátartozó ked­ vezményezett nem jogosult hozzátartozói ellátásra. ha a felhalmozott megtakarítás (azaz a befizetések és azok pénztári hozama együtt) kisebb. [Lásd az 1997/LXXXII.vagy ni. mintha az elhunyt személy a biz­ tosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyug­ díjjárulékot fizetett volna. hogy az öszszeget a Nyugdíj-biztosítási Alapba utaltassa át. Az átadó pénztár az átutalandó ösztania az egyes járadéktípusok közül. § (1).] öregségi. A kedvezmé­ [Lásd az 1997/LXXX.] döntéseinek meghozatalában. egyösszegű kifizetés. illetve „két vagy több melyikére esik. A hozamgarancia tehát csak akkor érvényesül. (3)az ezekről szóló kötelező tájékoztatás legkorábbi bekezdéseiben. illetve a törvényes örökös megteheti azt is. tóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátá­ [Lásd az 1997/LXXXII.átlépés másik magánpénztárba. Nem kaphat hozamgaranciás kiegészítést az. de a tagdíjbefi­ zetéseket az inflációval megnövelve 4 millió forint lenne. § (2) a)-b). öt éven belül másodszor is pénztárat vált. zett nevét. valamint A pénztártag legkorábban hat hónapos pénz­ növelt összegű öregségi. hogy nem veszi fel az örökölt követelést. szabályait. a garanciatartam idejét. Ha a magánnyugdíjpénztár a pénztártag követelését nem tudja kifizetni. Későbbi bejelentés esetén rehabilitálható pénztártag is. hogy a pénztártag egyéni számláján lani és befizetni. következésképpen nem áll érdekében.még a nyugdíjszolgáltatás megállapítása díjpénztári tagdíjat a pénztár részére. Pénztári szol­ munkanappal bejelenti. mint az egyes befizetések időközbeni inflációs rátával felszorzott értékeinek az összege. a szabályza­ előtt . azok várható összegét. az átadó pénztárnak már gáltatásra volt jogosult eddig az 50 százalékosnál a hónap utolsó napjával meg kell szüntetnie a tag magasabb mértékben egészségkárosodott. hogy . egyösszegű szolgáltatást kíván igénybe venni.szerepeltetni kell a kedvezménye­ gáltatási kötelezettségének. a hiányzó .] P énztári garancia Nem v á lto z o tt.7 millió forint. lővé választhatók. mellékletében.

kötelezően felhalmozott tartalékok bevonása ellenére sem. felmentése. hogy nem áll fenn összeférhetetlenség. [Lásd az 1997/LXXXII. hogy a tízéves átlagos vagyonnövekedési mutató 5. A levonást követően fennmaradó össze­ get teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. törvény 69. A pénztár legfontosabb szervei a közgyűlés. A pénztár 2012. ha az nem éri el a tagok elis­ mert felhalmozásának összegét. Az infláció feletti átlagos hozam meghatározásához a nomi­ nális hozamot el kell osztani a 2002-2011. Ezek a mutatók a nominális hozamot jelzik. 2010 elejére egyéni számlájának egyenlege 3 mil­ lió forintra nő. Az igazgatótanács hatás­ körébe tartozik az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása. hogy elfogadja a tárgyévet követő évi pénzügyi tervet. úgy. 2011-ben azonban 6 százalékos veszteséget.súlyoz­ zák). hogy az egyes évek hozamrá­ tája azonos súllyal szerepel. [Lásd az 1997/LXXXII. az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság. február végén jelenti a PSZÁFnak.egységekké konvertálva írják jóvá egyénfezámláján.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Magánnyugdíjpénztár 2002-ben 4 százalékos net­ tó . írásbeli panasz esetén az an­ nak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a megindokolt választ a pénztártagnak megkülde­ ni.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell köz­ zétenni. és a pénztárnak az aktuális árfolyamot minden egyes munkanap­ ra. Ha erre nincs lehetősége . A tízévi 6 százalékos átlagos hozamráta mel­ lett tehát „A” pénztártag vagyona átlagosan évi 5. Csatolni kell egyúttal az új vezetők erkölcsi bizonyítványát. [Lásd az 1997/LXXXII. mivel 2011 évben egyáltalán nem írtak jóvá tagdíjat a számláján. § (6).2 százalékát. illetve pénztári vezető­ inek személye. illetve va­ gyonrész után . A köz­ gyűlés a pénztár legfőbb döntéshozó szerve (ame­ lyet a pénztár küldöttközgyűlés formájában is megtarthat). a 4 százalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 8 ezer forinttal gyarapszik. vagyis befizetéseit . [Lásd az 1997/LXXXII.] A pénztárnak 30 napon belül be kell jelentenie a PSZÁF-nek. Telefonos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munkanapján 8 órától 20 óráig.elszámolt vagyonkezelési költség nem haladhatja meg a tárgyévi átlagvagyon 0. A fedezeti tartalék a pénztári szolgáltatások finanszíro­ zását szolgálja. törvény 39.] A pénztár a bevételeiből köteles fedezeti és likviditási tartalékot létrehozni. valamint a vezető tisztségviselők nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról. [Lásd az 1997/LXXXII. vezető tisztségviselőinek. törvény 67/B§ (3) bekezdésében. 70. hogy jóváhagyja az előző évről készített pénzügyi beszámolót. (Novemberben és decemberben már nem írtak jóvá tagdíjat. § (5) bekezdésében. § (i8)-(15). törvény 66. törvény 77/C§ (5) bekezdésében. évi 6 százalékos veszteségének következtében a tag megtakarítá­ sa az évben 204 ezer forinttal mérséklődött. A tag a követelésének összegét (egyéni számlájának egyenlegét) bármely nap meg tudja határozni egységei darabszámának és egy egység aktuális árfolyamának összeszorzásával. egy tagra jutó átlagos vagyon­ nal . A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra.] A magánnyugdíjpénztárnak elszámolóegység­ re épülő nyilvántartási rendszert kell működtetnie. tehát az inflációnak megfelelő és az a feletti hozamot is tartalmazzák. Ha a pénztárnak kimerülnek a működési for­ rásai. [Lásd az 1997/LXXXII. évi hozamrátája -6 százalék. közötti időszak átlagos inflációs rátájával. § (10)-(11) bekezdéseiben. a másikat azért. A 2010 októberéig jóváírt befizetések eredményeként egyéni számlájá­ nak egyenlege 2011 elején/3 millió 400 ezer forint. 2010-ben 10 százalékos hozamot. [Lásd az 1997/LXXXII. hogy 2011.] A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszo­ kat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. az ügyvezető helyetteseinek kinevezése. elektronikus elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. §-ában. törvény 77/C§ (2) bekezdésében. az egyéni számlák befektetéséből szárma­ zó hozamból tagonként havi 265 forintot a hónap utolsó napján jóváírhat a működési tartalékban. A tagi számla pénzmozgásainak. törvény § (2) bekezdésében. A garanciaalap kötelezettsége a járadékfolyó­ sítási időszakban a szolgáltatások fedezetének megteremtése is: ki kell egészítenie a pénztár szol­ gáltatási tartalékát. 2003-2009ben a hozam 22 százalékos nyereség és 20 száza­ lékos veszteség között ingadozik.) A pénztári befektetések 2011. Ezt egyáltalán nem kompenzálta ebben azivben tagdíjbevétel. A hozam az egység ár­ folyamváltozásában jelenik meg. székhelye. törvény 89. [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXII. valamint a hónap utolsó napjára is közzé kell tennie a honlapján. törvény 36-48. hogy ügyfélszolgálati irodában vagy a pénztár székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett pana­ szokat.5 százalékkal nő.M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K | 55 ö s s z e g e t a Pénztárak Garanciaalapjából kell kipó­ tolni. 2002 elején „A” pénztártag egyéniszámla-egyenlege 200 ezer forint. Az ellenőrző bizottság feladata a gazdálkodási tevékenység rendszeres ellenőrzése.a könyvvizsgálói záradékkal együtt . a likviditásit a pénztár fizetőképességének fenntartására. ügyfélszolgálat Nem v á lto z o tt. vagyis tízéves átlagos hozam­ rátája pedig 6 százalék (azaz tíz év átlagában ilyen hozamot ért el). a pénz­ tárnak jegyzőkönyvet kell felvennie a panaszról. hozamként a működési költségek fedezetére szol­ gáló tartalék terhére kell az ingatlanértékelő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia.5 százalék (ebben az egyes évi hozamrátákat a pénztári aktuális. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megküldeni a pénztártagnak. § (4)-(5) bekezdéseiben.hozamot ér el.például mert az adott ügy­ ben más szerveket is meg kell keresnie -. más. A pénztár ügyvezető szerve a páratlan számú és legalább hét tagból álló igazgatótanács. 2002-2011 közötti.a maga kezelte vagyon. A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni. továbbá a megfelelő végzettséget és gyakorlatot igazoló dokumentumaikat.azaz a költségekkel csökkentett . az egyiket azért.hatványszámításos képlet alapján . évi 10 százalékos hozamának eredményeként megtakarítása az évben további 300 ezer fo­ rinttal növekszik. [Lásd az 1997/LXXXII. így 2011 végén a szám­ laegyenleg 3 millió 196 ezer forint volt.] A befizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak legfeljebb a 0.] Pénztári m űködés Nem v á lto z o tt. valamint a ho­ zamjóváírásnak a kezelésében a befektetési ala­ pokéhoz hasonló logikát érvényesítő rendszerben a tag minden tagdíjbefizetéssel egységeket „vásá­ rol”.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét ké­ pező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már van ilyen ingatlana).] A pénztári beszámolót és mérleget . a fel nem használt pénztári eszközök gyűjtésére. A pénztár azt is jelenti a felügyeletnek.9 százaléka vonható le működési célokra. A pénztár alapításával és működtetésével öszszefüggő legfontosabb szabályokat a szervezeti és működési szabályzatban (szmsz) kell rögzíteni. törvény 62/A §-ában. §-aiban. a befektetési és demográfiai kockázatok kiegyenlítésére kell . és nyilatkozatát arról.] 44. ha megváltozik a neve. 74. A vagyonkezelővel kötött szer­ ződésben meghatározott vagyonkezelési díj és a pénztár által . Panaszkezelés.a befektetésijegy-vásár- lással analóg módon . Tagjait a közgyűlés választja. a pénztári befektetések 2010.

illetve hogy a szerző­ dést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. A magánnyugdíjpénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályzatot kell készíteniük. hogy válasszon háromféle összetételű befektetés közül. [Lásd az 1997.] Választható p o rtfo lió k Nem v á lto z o tt. A hatálybalépés legkorábbi időpontja a második [Lásd az 1997/LXXXII. Magánnyugdíjpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár egyesülhet. és gondoskodni arról. és a pénztárnak a fordulónapot követő nyolc munkanapon belül kell azt teljesíte­ nie. továbbá arról. A megbízott köteles ügyvezetőt és a kiszer­ vezett tevékenység ellátásáért felelős vezetőt alkalmazni (foglalkoztatni). az pedig szétválhat magán. beolvad. [Lásdaz 1997/LXXXII. törvény 116. ■a klasszikus portfóliósok közé. A pénztáraknak 2 millió forint alapdíjat. Ebben meg kell határozni a pénztár működtette információs rendszerrel szemben támasztott követelménye­ ket. ■felfüggesztheti a pénztár működését.] A pénztár ügyvezetője. illet­ ve a saját szabályzataiban foglalt kötelezettsége­ ket. hogy a kiszervezett hozzájárul. Ha a magánnyugdíjpénztár nem teljesíti a jog­ szabályokban. az igazgatótanács vagy rend­ kívüli közgyűlés összehívására. illetve ha a pénztár nem található a bíróságon bejelentett székhelyén). ■felügyeleti biztost rendelhet ki. üzemeltetési és ellenőrzési fázisokban. Külön szabályzatban kell rendelkezni az infor­ matikai rendszer ellenőrzéséről. illetve bírságot szabhat ki. rész] H V G |T B . § (8) bekezdésében. §-aiban. költsé­ geket és ráfordításokat a pénztárnak elkülönítet­ ten kell nyilvántartania.az arról szóló döntést követő egy éven belül. évi LXXXII. az e tevékenységgel megbízottnak minden olyan személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznie kell. ■kiegyensúlyozott portfolió: mérsékelt . törvény 79/A-D. nem lehet növekedési portfóliós. annak során a felügye­ lettel együttműködni.] közgyűlés napja. így példá­ ul rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges felszereltséggel. szétválás) napja a jog­ utód pénztár alapszabálya hatálybalépésének nap­ ja. a pénztártagoknak az átalakulásról határozó első közgyűlésen arról kell dönteniük. törvény 68/A-C§-aiban.a róla szóló. A törvény lehetővé teszi vegyes pénztárak alakulását is.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Állam i fe lü g y e le t Nem változott. §-ában.] In fo rm a tik a i előírások Nem vá lto zo tt. [Lásd az 1997/LXXXII.] Ha a magánnyugdíjpénztár szétválik. A magánnyugdíjpénztárak kötelesek az el­ lenőrzést lehetővé tenni. ■ a kiegyensúlyozott portfolióval rendelkezők közé. Aki nem nyilat­ kozik. és a másodikon kell elfogadniuk a vagyon­ mérleg-tervezeteket. ■visszavonhatja a pénztár tevékenységi engedé­ lyét. Ha úgy látja. hogy ebbéli tevékenységét a pénztár és a Pénzügyi Szerve­ zetek Állami Felügyelete ellenőrizze. ha öt éven belül lesz nyugdíjaskorú. [Lásdaz 1997/LXXXII.25 ezrelékével megegyező éves felügyeleti díjat kell fizetniük.a magánnyugdíjpénztáraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. §-aiban. [Lásdaz 1997/LXXXII. a rendszer használatából adódó biztonsági kockázatokat és azok kezelését a tervezési. [Lásd az 1997/LXXXII.azaz átalakul -. [Lásdaz 1997/LXXXII. évi C X X 1V . Ha a pénztár felajánlja a portfólióválasztást. a legkésőbbi az azt követő 30. §-aiban. valamint hogy felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. 2/A melléklet III. ■tagfelvételi zárlatot vagy kifizetési tilalmat ren­ delhet el. ■ növekedési portfolió: jelentős arányú benne a nagy kockázatú befektetés.] Pénztár szétválásakor a tagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról.] Szankcióként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felszólíthatja a pénztárt a rendelkezé­ sek megtartására. s ezzel magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztárrá alakulhat. törvény sze­ rint . 109/G §-aiban. egyetértenek-e az átalakulási szán­ dékkal. hogy a létrejövök közül me­ lyik pénztárba kívánnak kerülni. a kiegyensúlyozott portfolió­ ban a részvényhányad 10-40 százalék közötti. 84. törvény 79/B § (11) bekezdésében. törvény 109/A-C. [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 77/B§-ában.legalább 90 százalékban .56 | M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K elkülöníteni. A pénztár köteles felkínálni a tagnak. megszűnés Nem vá lto zo tt. munkanapig kell benyújtani. [Lásdaz 1997/LXXXII. A három összetétel-változat: ■klasszikus portfolió: zömében . amellyel át kíván térni a más összetételű befektetésre.] A pénztárnak a portfoliók közötti kötelező át­ sorolásokat minden év január 1-jén kell elvégeznie.nem zárul le. kormányrendelet 34. törvény 81. továbbá a vagyonuk piaci értékének 0. Az igényt leg­ később a fordulónapot megelőző 10. december 31-étől a klasszikus portfoliót választók felhalmozásának befektetése­ kor a részvényalapú eszközök aránya maximum 10 százalék lehet. de a tag nem kíván élni vele.állampapírokat és más alacsony kockázatú értékpapírokat tartalmaz. illetve ha egy probléma rendezéséhez több szervezetnél is ellenőrzést kell tartania. a felügyeleti határozatokban. A kiszervezésről szóló szerződésben rendelkezni kell az adatvé­ delmi előírások érvényesítéséről. A pénztári informatikai rendszer kockázatelemzését legalább kétévente el kell végezni. törvény 81/A-B §-aiban. törvény 68/A § (í8) bekezdésében. ■kezdeményezheti bírósági felszámolási eljárás megindítását (ha a pénztári működés helyreállí­ tására nem lát más lehetőséget. feldolgozását. a jogszabályoknak megfelelő számviteli renddel és a biztonságos működést lehetővé tevő belső szabályzatokkal. illetve ezek szétválá­ sát. 1999. törvény 110-115. vagyonkezelője és le­ tétkezelője csak nyílt pályázaton választható ki. december 31-étől kell megfelelniük a választható portfóliós rendszerben meghatározott részvénybefektetési limiteknek. Portfólióváltási igény esetén a tag maga hatá rozhatja meg azt a fordulónapot. vagy a pénztár végelszámolása az előírt határidőre . A pénztár szmsz-e rendelkezhet egyéb tartalékok képzéséről is. §(1) bekezdésében. a növekedési portfolióban minimum 40 százalék. úgynevezett témavizs­ gálatot. ha 5-15 éve van hátra a nyugdíjkorhatárig. törvény 77/'A §-ában. §. [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXII. ha a pénztár tevé­ kenységi engedélyét visszavonta.] Ha a magánnyugdíjpénztár mással végezteti (kiszervezi) adatai kezelését. megszűnik . törvény 57-62. Á talakulás. Az átfogó ellenőrzés gyakoriságát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozza meg. amely a pénztár számára elő #an írva. hogy a pénztár működé­ sének biztonsága megkívánja. 2012. valamint a vagyonleltárt.] . annak tagsága az átalakulási tervben rögzí­ tettek szerinti pénztárban folytatódik. hogy az hozzáférjen az ellenőrzéshez szükséges infor­ mációkhoz.] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele­ te . [Lásdaz 1997/LXXXII. A besorolást a tag felülbírálhatja. a felügyelet szankciókkal élhet. vállalati kötvényeket. ha 15 évnél több van neki hátra a nyugdíjkorhatár betöltéséig. amit a PSZÁF további egy évvel meghosszabbíthat .arányban foglal magában nagy kockázatú befektetési formákat (például részvényeket. de ha a nyug­ díjkorhatáráig öt évnél kevesebb van hátra.] Az átalakulás (egyesülés. nap lehet. be­ szerzési. törvény 40. A működéssel kapcsolatos bevételeket. a pénztár automatikusan besorolja ■a növekedési portfóliósok közé.és ön­ kéntes nyugdíjpénztárra.legfel­ jebb 40 százalékos . ingatlanokat).] A magánnyugdíjpénztáraknak 2012. [282/2001.

§ (2). [Lqsd az 1993/XCVI. § (1) g) pontjában. § (3) g). vagy pénztári nyugdíjszolgáltatást szonyt (a nem fizető személy adatait törölheti a nyilvántartásából). törvény 11.a személyi jövedelemadóról szóló mét a mulasztásra. [Lásd az 1993/XCVI. illetve támogatást 11. A pénztártagnak joga van a pénztár szer­ veibe a (küldött)közgyűlésen tisztségviselőt választani. s vállalja a tagdíj gyógyászatisegédeszköz-vásárlás). törvény térően úgy is.és la befektetéséből származó hozamot a számlán az adott pénztár alapszabályát. ügyi szolgáltatások vásárlását. keresőképtelenek segélyezése. törvény 2. törvény szerint ha tagsági jog­ megadott pótlólagos határidőre sem fizetik be. ■önsegélyező pénztár. ha egyúttal kilépésével vagy rendezetlen tagdíjhátralék ese­ ellátások nyújtását teszi lehetővé. törvény M u n k á lta tó i hozzájárulás Új előírás 2012. hogy az adókedvezmény­ tén (az utóbbival kapcsolatos szabályokat .az egyéni szám­ lát vagy a tagsági jogviszonyt érintő . A pénztártag által vállalt leg­ kisebb összegű. §-ában A pénztártag az általa vállalt tagdíj összegét az alapszabályban előírtak szerint köteles beje­ lenteni és befizetni a pénztárnak.] speciális előírás. re nyugdíjpénztárnak is és önsegélyező vagy Az alapszabály azonban rendelkezhet ettől el­ zárhatják a munkahelyet váltó tagot). A befizetett Pénztártagság > tagdíjnak a pénztár alapszabálya szerinti há­ nyada a pénztár működési költségei fedezetéül Nem v á lto z o tt.a pénz­ gyar önkéntes pénztárba. Ezen szabályban kell részletezni). Az önkéntes pénz­ tárakba befizetett.[ átutalás határideje az adóbevallás beérkezésé­ [Lásd az 1993/XCVI.] A tagok csak akkor vehetik igénybe a saját A tagság megszűnik a pénztártag halálával. A tagsági jogviszony kezdete 20 százaléka. de legkorábbi időpontja Kizárható a pénztárból az a pénztártag. [Lásd az 1998/LXVI.9 százalék) egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Pénztártag lehet tehát nyújt a térítésköteles egészségbiztosítási szolgál­ tártag egyéni számlájára kerül. Ha 100 ezer forint számlajóváírást érvényesíthet.. § (3) bekezdéseiben. dául a hátralékláegyenlítés határidejét . 10. [Lásd az 1993/XCVI. viszonya azért szűnik meg. az ennek levonása után megmaradó tagdíjrész .pél­ [Lásd az 1993/XCVI. Bármely pénztártag jogosult betekinteni a pénztári iratokba és könyvekbe.az alap­ önkéntes pénztári egyéni számlájukra. de legfeljebb 120 ezer forint. 2012-ben is ményt utaltatja. §-ában. vezményre . Egyéb esetekben a volt pénztár­ tag nem tarthat igényt a kedvezmény összegére (azt a pénztár köteles visszautalni az adóható­ ságnak). §-ában.] Tagdíjfizetés Nem v á lto z o tt. törvény nek megfelelő összeget az adóhatóság utalja át 2. ahová a tagi befizetései utáni adókedvez­ za.] havi tagdíj befizetésének napján kezdődik. a pénztár köteles felhívni figyel­ a befizetett tagdíj 20 százalékát írathatja jóvá. 36. s alapesetben ő maga is választha­ tó ezen testületekbe. (3) bekezdéseiben. törvény fizetését. hogy a pénztártagok a pénztár vezető szerveibe nem választhatók meg tisztségvise­ lőknek). mert átlép másik a pénztárnak nem kell létrehoznia a tagi jogvi­ [Lásd az 1993/XCVI. aki Tagi jo g o k az adóév utáni március 1-je.19-szorosa után 10 százalék (tehát 11. egészségpénztárnak is tagja.ÖNKÉNTES penztarak Mit kell tudni az önkéntes pénztárakról? P énztártípusok Nem vá lto z o tt. továbbá pénzbeli befizetéseik után járó kedvezményt. béren kívüli juttatásnak mi­ nősülő munkáltatói hozzájárulás 1. így a személyi jövedelemadóval együtt összesen 30. Az egyéni szám­ bármely legalább 16 éves ember. hogy a tagsági jogviszony nem a tagnak felróható okból szűnt meg. egészség11. 51/A §-aiban. A tel­ ellenére sem kezdeményezi átlépését más pénz­ általában a belépési nyilatkozat pénztár általi jes összeget csak az írhatja jóvá. 50/A.] A tagsági jogviszony keletkezésekor a tag­ nak tagdíjfizetést kell vállalnia. §(1) bekezdésében. §-ában. [Lásd az 1993/XCVI. 47. törvény pénztárba. A pénztáriszámla­ nem tesz eleget az alapszabályban foglalt köve­ jóváírás mértéke és felső határa az éves befizetés telményeknek. Arról. a munkanélküliségi és a szociális ellátórendszer ellátásait (például munkanélküliek. úgynevezett egységes tagdíj mértékét a pénztár alapszabályának kell tartal­ maznia. § (4) bekezdésében. § (3) e) pontjaiban.követ­ kezményekkel jár a tagdíj nemfizetése.] hatja fel a pénztár érdekeit vagy a pénztártagok személyes adatait sértő módon. aki elfogadja tatások igénybevételéhez (például gyógyszer. A világ bár/nely országának állampolgára azonos feltételekkel léphet be ma­ szolgál. Ha a pénztártag már nem tagja annak a pénz­ a pénztári alapszabály e rendelkezést tartalmaz­ Aki a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnak. rendelkeznek arról. később azon­ ban a tagdíj nemfizetése nem jelenti a tagsági viszony automatikus megszűnését. aki egyszer­ tárba (például a zárt munkahelyi pénztárak ki­ elfogadásának (záradékolásának) időpontja. nap. továbbá ha az adóhatóság elismeri. törvény 3. 2. jóvá kell írni. 18. amely kiegészíti a tár­ sadalombiztosítási. 14. finanszírozását. (4) bekezdéseiben. §(1) bekezdésében. A törvény háromfajta pénztár létrehozását teszi lehetővé: ■nyugdíjpénztár. hátramaradottak támogatása). § (3) c) pontjában. pénztárakba fizetés esetén 130 ezret). A pénztár szolgáltatásainak igénybevételére a tag a pénztár alapszabályában leírtak szerint jogosult. § (1). amely meghatározott feltéte­ lek mellett nyugdíjszolgáltatást nyújthat. ja n u á r 1-jétő l. de a megszerzett információkat nem használ­ vesz igénybe. törvény 15. A pénztár alapszabálya azonban eltérhet ettől (rendelkezhet például úgy is. 1 50. ha valaki csak azo­ [Lásd az 1993/XCVI.a szolgáltatások fedezete . január 1-je előtt betölti. [Lásd az 1993/XCVI.] től számított 30. hogy a tagsági jogviszony az első nos típusú pénztárakba fizet tagdíjat. törvény ■egészségpénztár. csak akkor jogosult az adóked­ befizetését. s a belépni kívánó tag elmulasztja a tagdíj tárt 2020. Ha a tagdíjat az értesítésben de maximum 150 ezer forintot (azonos típusú 1995. hogy évente kell meghatározni az egységes tagdíj összegét. amely egészségvédelmi prog­ 13.94 száza­ lékos terhet kell fizetnie a foglalkoztatónak e juttatás után. Az önsegélyező pénztárakra vonatkozó HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . § (5)-(7) bekezdéseiben.. hogy a pénztártag számára milyen . a pénz­ tár alapszabályában kell rendelkezni. maximum 15. és a pénztár írásbeli felszólítása Nem v á lto z o tt. ramok szervezését. kivéve a zárt tanácskozások jegyzőkönyveit és határozatait. 16. évi CXVII.

[Lásd az 1993/XCVI. (tehát a nyugdíjkorhatárt 15 évvel megelőző) Ha a pénztártag meghal. önkéntes önsegélyező pénztári hozzájárulások [Lásd az 1993/XCVI. Egyéni számlák összege (12. hogy ők az 50 éves zettet jelölni..és ön­ Nem vá lto zo tt. és új kedvezménye­ megadhatja.x m . /13.x 0. vagyis cafetetó részét. nyilvántartásba kell vennie...19-szorosa után 16 százalékos (tehát 19.) 500 000 Ft 1 000 500 000 Ft 1 000 000 000 db 1.törvény szerint a jut­ tatás 1. A munkáltató P én ztárta g h a lála .) 2i+. törvény a bekezdésében.] összegének pedig a minimálbér 30 százalékáig — .] 7. de A kedvezményezett jelölését a pénztárnak egy másikban tagoknak nem (vagy kevesebbet). aki nála legalább hat hónapja munkaNem v á lto z o tt. illetve nem pénzbeli szolgáltatást. Az átálláskor „A” tagnak 500 ezer forint van a számláján. ban tag munkavállalóinak fizet hozzájárulást. az egészség. zett (ennek hiányában a tag törvényes örököse) [Lásd az 1993/XCV1. nem tehet különbséget. Egy egység értéke (7 . „A " tag számlaegyenlege 5. és helyette részét terheli.) i+. Az 1962-ben nevét. tatás 1. „A " számlaegyenlege (5 . Egy egység értéke (12. évi CXVII. aki arról.001 Ft 500 500 Ft Január 12-én a pénztár 500 ezer forintos befektetési veszteséget szenved el a növekedési p o rtfo liób a n 11.) 23. törvény 12. §-ában. vagy fel is veheti az összeget.. Elszámolóegységek száma* 3.. Nettó hozam (1. am en nyi a szám laegyenlege. szám laöröklés pénztártípusonként (nyugdíj-. +19.1995.19-szorosa után számított 16 százalékos csak bizonyos „kiválasztott” munkavállalók (tehát 19. így a foglalkoztatónak a jut­ nek nyújtható.és a maximumösszeget halála esetén követendő eljárást. Nem választhatja tehát hogy a kedvezményezett hogyan férhet hozzá azt a megoldást. személyes adatait. akik 15 évnél hama­ iraton meg kell jelölni a kedvezményezett(ek) rabb érik el a nyugdíjkorhatárukat.+ 16.] 12. január 1-jén elszá­ molóegységre épülő nyilvántartási rendszerre áll át. de azonos típusba tartozó pénztárak közt ményezett jelölésének módját.. Egy egység értéke ( 1 .. sem ezt minden olyan alkalmazottja után fizetnie illetéket nem kell fizetnie. Egyéni számlák összege 8. N övekedési p o rtfo lió Ja n u á rl-je 1. Támogatás a tagság egészének vagy a pénz­ juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott tár alapszabályában meghatározott tagsági kör­ juttatásnak minősül. hogy A munkáltatói hozzájárulásnak a kedvezmé­ nyes összeghatárt meghaladd része béren kívüli a támogatás milyen célra és módon használható fel. annak ellenére. a kedvez­ is -. vagy rendszeres pénzbeli. „A " tagdíjjóváírása 18. Az elhunyt pénztártag számláján lévő öszHa a munkáltatói tag hozzájárulást fizet. * * A nyugdíjkorhatár előtt álló személyek ré­ a működési költségek fedezetére fordítja. valamint azt. törvény 1 §-ában. Elszámolóegységek száma (13.x 9. egészség.. Elszámolóegységek száma 1*».időszak h oza m rátájával.) 25.) 21.... Az elszám olóegység-érték növekedése** (2 1 . A támogató meghatározhatja. / 2. ) 20.. „A " számlaegyenlege (5 .x 23. Összes tagdíjjóváírás 17. a jogosultság arányát született önkéntes pénztári tagok részére . (2012-ben havi 27 900 forintig) terjedő részét.-1 1 ...) 1 000 000 Ft 1 001 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1. minden munkavállalóra azonos összegűnek.. szeg után a kedvezményezettnek sem adót.. A személyi jövedelemadóról viszonyban áll (nem teheti meg tehát. P én ztártám o g ató A kedvezményes közteher feltétele. téve. /H t.ezt a kedvezményt már év elejétől toztatni korábbi döntését. „A " számlaegyenlege (21. § (3)-(4) saját nevén folytathatja a tagsági jogviszonyt. 120.13) százalékos ehót kell fizetnie (összesen te­ a támogatói adomány legfeljebb 3 százalékát hát 51. Elszámolóegységek száma 9.17 százalékos terhet).1 százalékos nettó hozam ot ér el 6.) 13..százalékos hozzájárulás esetén meg­ pénztártípusra meghatározza a pénztártag határozhatja a minimum.) 10.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . 16. _________________________________ I HVG T B .-1 ) 1 500 000 Ft 20 000 Ft 1 002 000 000 Ft 1 1+99 250 db 1 0011+99 250 db 1. hogy szóló . A törvény mindhárom (tehát segélyező pénztár) fizethet eltérő összegű hoz­ a nyugdíj-. az önkéntes egészségpénztári és választhat más juttatást. december 31-én már pénztárta­ A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ gok voltak . * * M eg­ egyezik a vizsgált .. kell. „A ” elszámolóegység­ növekm énye (17.fel­ és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. méghozzá a jelö­ A munkáltató az általános feltételeknél ma­ lés . „A " elszámolóegységeinek száma 1 000 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1 Ft 500 000 Ft 500000 db Tétel Január 9 -é n a pénztára ja n u á r 2-án b e fekte tett növekedési p o rtfo lió révén 0.it t a ja n u á r 1-je és U -a közö tti . hogy részben vagy egészben átvállalja alkalmazottja tagdíjfizetési napon belül köteles intézkedni a kedvezménye­ kötelezettségét. az önkéntes pénztárakba befizetett munkáltatói Ha a munkáltatónál választani lehet az egyes hozzájárulás béren kívüli juttatásnak számí­ béren kívüli juttatások közül.1%) 7. hogy 2009. A szerződés megkötésével létre­ zett döntésének teljesítése ügyében.és az önsegélyező) zájárulást .. a dolgozó lemondhat hozzájárulásnak továbbra is a minimálbér 50 a munkáltató önkéntes pénztári hozzájárulá­ százalékáig.04 százalékos) mértékű adó terheli javára fizet be m unkáltatói hozzájárulást).. hogy más foglalkoztató az adóévben nem nyújtott részére kedvezményesen adózó önkén­ ellenszolgáltatás nélkül nyújt a pénztárnak eseti tes pénztári hozzájárulást.) 19. hogy a pénztártag nyilatkozzon a foglalkoztatójának Nem vá lto zo tt..] 7. Az adó az önkéntes nyugdíjpénztári riarendszer működik. Befektetési veszteség 12.0005 Ft 19990 db 519990 db 520 250 Ft 0. / n .. hogy az egyik nyugdíjpénztár­ az egyéni számlához.04 [Lásd az 1993/XCVI. azonos típusú pénztárba. illet­ ve nem jogi személy gazdasági társaság szerző­ ja másik..idő­ gasabb mértékű munkáltatói hozzájárulást ál­ pontjára visszamenő hatállyal. törvény szére nyújtott magasabb juttatástól eltekintve a munkáltatói hozzájárulásnak egységesnek. „A " tagnak ebből 20 ezer fo rin to t. hogy 32.. Önkéntes kölcsönös pénztári tá­ mogató az a természetes vagy jogi személy.. „A " egységeinek száma ( 5 .58 ONKENTES PENZTA RAK 1 Példa elszámolóegységre épülő nyilvántartásra Választható portfóliós rendszert működtető ön­ kéntes nyugdíjpénztár 2012... A tagsági ok­ lapíthat meg azok részére.05% * Indu láskor megegyezik a szám lák összegével.. . 2012-ben 46 500 forintig terjedő sáról vagy annak egy részéről is. a kedvezménye­ életkort csak az év folyamán fogják betölteni. illetve mértékűnek kell lennie. de át is utaltathat­ Bármely természetes vagy jogi személy. Egyéni számlák összege (7 . Egy egység értéke (1 8 .../3 .) 15. százalékos) személyi jövedelemadót és 27 (tehát A pénztár az alapszabályában előírhatja. A pénztár a jogosultság igazolását követő három munka­ dést köthet a pénztárral arra. + 22. Egyéni számlák összege 2.) 22. tehát m inden ta g n a k a n n y i egység ju t..0005 Ft 500 250 Ft Január 13-án a pénztára növekedési p o rtfo liób a n jó vá ír 1 m illió 500 ezer fo rin t tagdíjat./8 .nem pedig a nyilvántartásba vétel .. 1 § (3) bekezdésében.. Elszám olóegység-növekm é n y (l6 . jön a munkáltatói tagsági jogviszony.

ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szoci­ ális Intézetnek igazolnia kell az úgynevezett várakozási idő letelte (azaz legalább tízéves tag­ sági viszony) előtt továbbra is átviheti az egyéni számláján lévő összeget az önkéntes nyugdíjpénztárból egészség. törvény 16/A §-ában. A tízéves várakozási idő letelte előtt igénybe vett nyugdíjszolgáltatást sem terheli személyi jövedelemadó. faxos. illetve rehabilitációs ellátás folyósítása. a juttatás 80 száza­ léka után. szolgálati járandóság. illetve géppel írt és tanúk előtt aláírt nyi­ latkozatba) foglalja. A pénztár szervei a közgyűlés. valamint a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása. mint a nőké (így a férfiak valószínűsít­ hetően előbb meghalnának. A pénztár legfőbb szerve a (küldött)közgyűlés. (A rokkantsági nyugdíjban részesülő személy ed^ig jogosultságot szer­ zett önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. törvény 18/A§-ában. és így tovább. [Lásd az 1993/XCVI. hogy állalók rulást). [Lásd az 1993/XCVI. A pénztártag tehát az irányadó korhatár betöltésekor. A várakozási idő letelte előtti „rész­ letfelvételre” csak háromévente van lehetőség (vagyis aki 2012-ben felvesz a követeléséből. [Lásd az 1993/XCVI.] Jogosultság n y u g d íjp én ztári szolgáltatásra Változás 2012. számvitelét. Az it a pénztár ügyvezető szerve. ha az állapotában legalább egy évig nem várható javulás . [Lásd az 1993/XCVI. § (3) bekezdésében. más pénztárakra vonatkozó olyan megállapí­ tást.teljes egészében adó.] a§várakozási idő lejártát követő évben veszi fel. Nem vá lto zo tt. szolgálati vagy korenged­ ményes nyugdíjban . törvény 19-28. törvény delméről. Eddig akkor szerezhetett a korhatár betöltését megelőzően jogosultságot. és nem vesz igénybe szolgáltatást sem .például elő­ rehozott. Az ellenőrző bizott­ ságnak rendszeresen ellenőriznie kell a pénztár gazdálkodását. §-ában. telexes vagy e-mailes szavazással . hogy a házipénztárból fizessék ki. 64/C§ (2) bekezdésében. Az ügy­ vezetőnek a pénztárral munkaviszonyban kell állnia. § (5) bekezdésében. Ha a megtakarítást (3) bekezdésében. [Lásd az 1993/XCVI. A határozatot nyolc napon belül meg kell küldeni a pénztár székhelyére. és köteles gondoskodni ügyfelei személyes adatainak vé­ [Lásd az 1993/XCVI. A munkaképességét legalább 50 százalékban elvesztő vagy legalább 40 százalé­ kos egészségkárosodást elszenvedett pénztártag. A nyugdíjkorhatárt elérő tag egy összegben vagy járadék formájában s a kettő kombinációjá­ ban is hozzájuthat követeléséhez.] A pénztár igazgatótanácsa ülés nélkül . de tízéves várakozási ideje letelt. [Lásd az 1993/XCVI.ONKENTES PENZTA RAK 59 K edvezm ényezett vagy örököshiányában munkaa pénztártag fe lhalm o zásáta p é n z tá r tagjai k ö ­ t.] Az önkéntes nyugdíjpénztári tag az egyéni számlán lévő követeléséhez egy összegben és részletekben is hozzájuthat. A pénztártag a nyugdíjkorhatár elérését köve­ tően megteheti azt is. a tízéves várakozási idő leteltét kö­ vetően. rokkantsági. z egyes cafeteDndhat íjáruláelyette -óban.részesült. de még a nyugdíjkorhatára elérését meg­ előzően felvett megtakarítása után .] zött kell felosztani. illetve a já­ radékszolgáltatás időtartama legalább három év. hogy a továbbiakban nem fizet tagdíjat. Ha a tag hozamként elszámolt összeget vesz ki. munkaképtelenségi járadék. ja n u á r 1 -jé tő l. ha a befizetésük óta legalább tíz év eltelt).] Ha a pénztártag átlép egy másik önkéntes § (5) bekezdésében. A pénztár választhat.mértékű. törvény 48. §-aiban. akkor a jogosult kérheti azt is.is hozhat érvényes határozatot. [Lásd az 1993/XCVI. ő a felelős a közgyűlés és az it határoza­ tainak végrehajtásáért.tele­ fonos. ha a tag tébés rokkantsági nyugellátásra a szol­ gáltatás megkezdésekor szerzett jogosultságot. A választott kifizetési módozatot az alapszabályban kell rögzíteni.] nyugdíjpénztárba. ha a máso­ dik évben.szolgáltatást. gváli yen nyeöse) >y n t. illetve az alapítókon kívüli . mint hogy teljesen megkapnák felhalmozásukat).] tehát r ező) írtag Ivezt azt. A várakozási időtől és a tagsági jogviszony időtartamától füg­ getlenül sem terheli adó a pénztári szolgáltatást.] Pénztárszervezet Nem vá lto zo tt. évben teljes egészében adó.és önsegélyező pénztárba. 'tári táily. típu­ sú vagy formájú . rokkantsági nyugdíjsegély. törvény 47. illetve a felsorolt ellátások folyósítása esetén jogosult önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. [Lásd az 1993/XCVI.és ehomentesen veheti fel. január 1-jétől átalakított korhatár előtti nyugdíjak valamelyik formájában . Ihat- 11/A-B §-aiban. aki k eseti nzbeli l> hogy álható i pénzgi köríban.) [Lásd az 1$93/XCVI. törvény 47/B § (3) bekezdésében. hogy az átutalandó számlaegyenleg mekkora része származik a befektetési hozamból. hogy nyugdíjat csak egy összegben vagy csak járadékként. amely a tagok vagy a küldöttek összességéből áll. ha az it-tagoknak a pénztár alapszabályában meghatározott há­ nyada.] mozott összeget akár egészségügyi szolgáltatásra. illetve egész­ ségkárosodás vagy keresőképtelenség esetén járó pénzbeli ellátásra fordíthatja. ha a tagsági viszony legalább hároméves. Ha a pénztár ezt az alapszabályában le­ hetővé teszi. törvény 11. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ lyósított öregségi. Ezentúl a nyug­ díjkorhatár betöltésével azonos megítélés alá tartozik az önkéntes nyugdíjpénztári tag részé­ re folyósított öregségi nyugdíj. illetve a kettő kombinációjaként fizet.a jóváírás időpontjától függetlenül . de legalább a fele a szavazatát teljes bizo­ nyító erejű magánokiratba (vagyis kézzel írt és aláírt. január 1-je előtt jóváírt. így például járadék­ szolgáltató önkéntes nyugdíjpénztár ugyanak­ kora felhalmozás után a férfiaknak magasabb összegű életjáradékot állapíthat meg. december 31-ét követő befizetésekből (azokat ugyanis a pénztártag csak akkor veheti fel.tehát megtakarítását a pénztárban hagyja erről azonban nyilatkoznia kell. az egyösszegű kifizetést és a já­ radékszolgáltatást viszont csak akkor nem. ha a 2012. HVG I T B . A tagszervező e tevékenysége során nem kö­ zölhet ügyfeleivel megtévesztő információkat.] A pénztárnak a kifizetést a jogosult kérésének megfelelően postai úton vagy átutalással kell tel­ jesítenie. Ha a tízéves várakozási idő lejártát követő tíz évig nem nyúl a megtakarí­ tásához. ha a különb­ ségtételt biztosításmatematikai és statisztikai adatokkal tudja indokolni. gyógyszervásárlás támogatására. törvény 47. a pénztár üzlet­ politikájának kialakításáról. akkor az teljes egészében adóköteles.] Az önkéntes pénztár csak akkor nyújthat férfiaknak és nőknek eltérő .más tagok felvételét. a juttatás 90 százaléka után kell adót fizetnie. ozzá rnak jelö•idő¡ oki :(ek) nyát át is. a pénztári könyvek vezetéséről. az igazgatótanács (it) és az ellenőrző bizottság. átmeneti bányászjáradék. és összege nem csökken jelentősen. [Lásd az 1993/XCVI. a pénztár eredményes működéséért és a folyamatos ügyvitelért.] [Lásd az 1993/XCVI. törvény 2. azt a 11.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . illetve a 2007. korhatár előtti ellátás.] -hogy ilékát rvény ’ben. amely azokra nézve hátrányos. Nem jogosít az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás igénybevételére a rokkantsági nyug­ díj átalakítását követően folyósított vagy újonnan megállapított rokkantsági.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. ezt 2015-ben teheti meg ismét). amely gondos­ kodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. balettművészeti életjáradék. törvény szerint . évi CXVII.a felvétel időpontjától függően fokozato­ san csökkenő hányad után kell jövedelemadót és 27 százalékos ehót fizetnie. így a nyugdíjpénztári egyéni számláján felhal­ § (5) bekezdésében. mivel a férfiak átlagos várható élettartama alacso­ nyabb. törvény 24. §-ában. az elhagyott pénztár kö­ teles tájékoztatni a befogadó pénztárat arról. törvény 2. ztár ka- iy e | zan a növelt összegű öregségi. ha a nyugdíjkorha­ tárt még nem töltötte be. A pénztár a felügyelettől kapott jogerős te­ vékenységi engedély birtokában kezdheti meg a pénztártagok tagdíjainak fogadását.és ehomentes. ügyvitelét. akkor az . ha még egy évet vár.] A nyugdíjpénztári tagnak a 2008. Ez a határozat azonban csak akkor érvényes.

[281/2001. [Lásd az 1993/XCVI.kezdeményezi a lekötés meg­ szüntetését.kell tartalmaz­ nia. Nyugdíjpénztári tagi kölcsön csak a várakozási idő harmadik évét követően nyújtható. A felügyelet is csak ilyen bontásban hozhatja nyilvánosság­ ra a hozammutatókat. 11. §. amit a tagnak kell megfizetnie.60 ÖNKENTES PENZTA RAK A nyugdíjpénztári egyéni számlán 2007.az adókötelezettség mellett .az előző évi nettó (tehát a be­ fektetési költségek levonásával számított) hozam­ ráta mellett az előző tíz év átlagos hozamrátáját is nyilvánosságra hozza. A pénztár a tájékoztatóiban. A nyilvánosságra hoza­ tal során a pénztárnak és a felügyeletnek is fel kell tüntetnie. Panaszkezelés. törvény 3. 25. § (3). ü gyfélszolgálat Nem vá lto z o tt. vagyis zárolja. §] E g y éniszám la-értesítő Nem v á lto zo tt. A PSZÁF a nyugdíjpénztárak által február 28-áig bejelentett adatok alapján március 15-éig . valamint a tárgyévben elszámolóegységre épülő rendszert nem mű­ ködtető nyugdíjpénztárnak június 30-áig kell elküldenie a számlaértesítőt. kormányrendelet 27. átlépési szándékát.] összí H o zam m utatók nyilvánosságra hozatala Nem v á lto z o tt. hirdetéseiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csator­ nán csak úgy teheti közzé az előző évben elért ho­ zamrátáját.) [Lásd az 1993/XCVI. hogy a hitel fedezetéül szolgáló összeget a pénztár tagi lekötésként tartsa nyilván.a pénztárak teljesítményének bemutatásaként . § (2) bekezdésében. fennálló tagi lekötés esetén. ha a tagsági jogviszony bármilyen okból (például másik pénztárba átlépés miatt) megszűnik. A könyvszakértővel hitelesített pénztári beszámolót a pénzügyi évet követő ötödik hónap végéig. Az utóbbiakat a tárgyévről szóló bevallásban kell szerepeltetni és az adófizetés határidejéig megfi­ zetni. hirdeté­ seiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csatornán is csak így teheti közzé.R E . hogy csak a tízéves mutatókat teszi közzé. a kedvez­ ményezett is csak ezen igazolás bemutatásával kezdeményezheti a lekötés megszüntetését. de­ cember 31-e után jóváírt befizetések nyugdíjkor­ határt megelőző felvétele esetén az adókötelezett­ ség keletkezése és mértéke az egyes befizetések időpontjától függ. és a hátralékot a pénztárnak az egyéni számláról kellett leemel­ nie. az úgynevezett vagyonnövekedési mutató pénz­ tárak által j elentett értékét is. a hozammutatókat csak vá­ lasztható portfoliónként kell a felügyelet részére jelentenie. tehát május 31-éig kell a közgyűlés elé terjeszteni. tehát legkésőbb egy. § (1) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXVI. Ez azt jelenti. §) Tagi kölcsön Nem v á lto z o tt. a hátralék összegét s a pénz­ tár költségeit a pénztár leemelheti a tag egyéni számlájáról. Ha az önkéntes nyugdíjpénztár nem működtet elszámolóegységre épülő nyilván­ tartási rendszert. § (11) a) pontjában. § (l)b ) pontjában. mert a pénztárnak az adott ügyben más szerveket is meg kell keresnie -. § (2).] Ha a hitelező bank a tagi lekötés terhére igényt érvényesít. ha egyúttal azonos méretben (példá­ ul azonos betűnagyságban) megjelenteti az előző tíz év átlagos hozamrátáját és vagyonnövekedési mutatóját is. H atáridők Változás 2012.elsí sem keze H V G |T B . • * [Lásd az 1993/XCVI. Előtte azonban rendelkeznie kell arról. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megkülde­ ni a pénztártag részére. hogy ha a tagi számlán jóváírt összeget utóbb a tag felveszi. és azokat a tájékoztatóiban. és nincsen tagikölcsön-tartozása. melynek az egyéni számla év végi záróegyenlegét. ha a tag korábban nem fizette vissza felvett kölcsönét. Az önkéntes pénztárnak min­ den évben egyéniszámla-értesítőt kell küldenie a pénztártag részére.] A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. Összege nem haladhatja meg a köl­ csönfelvétel időpontjában a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg 30 százalékát. [Lásd az 1993/XCVI.] Nyugdíjpénztári tagi kölcsön akárhány ízben nyújtható. (3) bekezdésében. Nem adható viszont tagi kölcsön fenn­ álló tagikölcsön-tartozás. ha a tízéves várakozási idő letelt . A tárgyévben már elszámolóegységes rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a számla­ értesítőt a tárgyévet követő év február 28-áig. kormányrendelet 21/D §] fizeti ve a belül minc nekr utaln A: szert fordt az lej bejei zettji átlép utalá azig köve lül kt A amé: -a tál Közi juka ahor ahol honi kötél Tagi lekötés h ite lfe d e ze tre Nem v á lto z o tt. hogy az egyes portfoliók vagyona a pénztári összvagyon mekkora hányada. A hitelfedezetként szolgáló. Ugyanez érvényes arra az esetre is. A nyugdíjpénztárból a tag tízéves várakozási idejének leteltét követően. [281/2001.például azért. továbbá 27 száza­ lékos ehót kell fizetnie utána. valamint a tagsággal összefüggő egyéb pénz­ ügyi folyamatokat . E lekötésre a pénztártagnak csak akkor van lehetősége. önkéntes egészségpénztárnak. ha előtte a lekötéssel biztosított követelés megszűntének igazolása mellett . A leemelt hátralék a hátralékos tag jövedelme. Ha tehát az összeg adóköteles. Ha a nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszert működtet. [Lásd az 1993/XCVI.27 szá­ zalék eho terheli. A pénztár megteheti viszont. Ha a befizetéstől eltelt a tíz év várakozási idő. [281/2001. akinek adóelőleget. Nem adható tagi kölcsön akkor sem. 13.vagy ha a tag a nyugdíjkorhatárt betöltötte -. önkéntes önsegélyező pénztárnak.] Nem vá lto zo tt. 47/B § (3) bekezdéseiben. törvény 29/A §-ában. hogy a pénztártagok részére nyitott ügy­ félszolgálati irodában vagy a pénztár székhe­ lyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett panaszokat. írásbeli panasz esetén ugyancsak az annak közlésétől számított 30 na­ pon belül kell a megindokolt választ a pénztártag részére megküldeni. elektronikus (e-mailes vagy internetes) elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. vagy két nappal május 31-e előtt kellett ezt megtenni. Ha erre nincs lehetőség . szán A tett \ -a ni . Az egyéni számla megterheléséről a pénztárnak jövedelemigazo­ lást kell kiállítania. a panaszról jegyzőkönyvet kell felvennie a pénztárnak. akkor az adóköteles rész például egy 2008-as befizetés esetében 2029-re „fogy el”. A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszokat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja banki hitel felvétele esetén fedezetként fel­ ajánlhatja egyéniszámla-egyenlegéneklegfeljebb 50 százalékát. a pénztártag vagy annak ha­ lála esetén a kedvezményezett részére az egyéni számlán lévő összeg maximum 85 százalékát utalhatja át. § (3) d) pontjában. 47. A tízéves átlagos hozam­ ráta mellett a felügyeletnek ugyanabban az idő­ pontban nyilvánosságra kell hoznia az egy főre jutó vagyon alakulását mérő hozamrátamérték.például a még vissza nem fizetett tagi kölcsön összegét . törvény 40. Ha a tagi kölcsörft a tag felszólítás ellenére sem fizeti vissza. Telefo­ nos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munka­ nik vagy vagy a nyi forin utalí ző pt forin 29. kormányrendelet 24. vagy­ is a pénztár ilyenkor is csak az egyéni számla N a táj von! forin azal a mű mar. § (7). lejárati ideje pedig legfeljebb 12 hónap lehet. törvény 2. továbbá ha a tag már bejelentette a pénz­ tárnak kilépési. kormányrendelet 30. ja n u á rl-jé tő l. illetve szolgáltatás formájában csak akkor veheti fel. törvény 29/A §-ának (2) bekezdésében. akkor a jóváírástól számított tíz évig a kivét idő­ pontjában érvényes adószabályok szerint adózik utána. mintha a pénztártag felvette vol­ na az összeget. lekötött (zárolt) összeget a tag a későbbiekben a várakozási idő letelte utáni kifizetésként. évközi pénzforgalmát. a pénztártagnak adót és ehót kell fizetnie utána. (Eddig a pénz­ ügyi évet követő 150 napon belül. azt adózási szempontból úgy kell tekinteni.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . Ha a pénztártag meghalna.] napján 8 órától 20 óráig. törvény 46. 268/1997. de még a nyugdíjkor­ határa elérése előtt felvett megtakarítás adóköte­ les részét .

A pénztártag vagy a kedvezménye­ zettje részére járó kifizetéseket.] atala íztárak alapján nyének iát a behozamátájátis hozainaz időgy főre Tiérték. kormányrendelet 21/A § (2)] 25. végi záróegyenjpge 2 millió 253 ezer forint. nyug­ díjpénztár esetén befektetési szakértőjének. A kiszervezésről szóló szerződés­ ben rendelkezni kell arról. A pénztáraknak külön szabályzatot kell készíte­ niük az informatikai rendszer ellenőrzéséről. §-ában. végi záróegyenlege további 100 ezer fo­ rinttal emelkedik.) [Lásd az 1993/XCVI. A befizetett tagdíjból.8 százalékát).egységekké konver­ tálva írják jóvá egyéni számláján. hogy az legfeljebb tíz munkanappal követheti az igény bejelentését. ezt a pénztárnak minden munka­ napra és a hónap utolsó napjára . törvény 49.ÖNKENTES P ENZ TA RAK 61 '-mailes ábbrais ö s s z e g é n e k legfeljebb 85 százalékát utalhatja át.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Önkéntes nyugdíjpénztár 2002-ben 5 száza­ lékos hozamot ér el. Ha a pénztárnak nincs internetes honlapja. hogy munkáját a pénztár és a PSZÁF ellenőrizze. akkor e közzététel kizárólag a PSZÁF kötelezettsége. úgy. A hozamot az egység árfolyamváltozása jeleníti meg.] tfóliós sak vá- Számlalezárási költség N vá lto zo tt. [281/2001. az a feletti részének pedig 6 százaléka vonható le a működési és a likviditási tartalék javára. 2010-ben 12 százalékos hozamot. amit csak részben kom­ penzál a 100 ezer forintos tagdíjbefizetés. (A tagnak csak az egységei darabszámát és egy egység aktuális árfolyamát kell összeszoroznia ahhoz. valamint hogy szerződéses tevé­ kenysége során ő a felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért.j belül kell megtennie.] HVG | T 8 . egy tagra jutó átlagos vagyonnal .] Ha a pénztár másra bízza (kiszervezi) ada­ tai kezelését. törvény 40/D §-ában. A tízévi 7 százalékos átlagos hozamráta mellett tehát „A” pénztártag vagyona átlago­ san évi 6. A pénztáraknak a pénztári beszámolót és a mérleget . Az elszámolóegység árfolyamát a pénztári be­ fektetések hozamai növelik (a tagdíjbefizetések nem). működési és likviditási alapokat létrehoznia. A pénztártagok vagyona átlagos növekedésének mérésére 2009-től a vagyonnövekedési mutató szolgál. eszerint a pénztár 2012. így 2 millió 340 ezer forint lesz. Az elszámolóegységes nyilvántartási rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a kifizetés fordulónapját úgy kell meghatároznia. s hogy a szerződést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. vagyis tízéves átlagos hozamrátája pedig 7 százalék (vagyis tíz év átlagában ilyen hoza­ mot ért el). törvény 40. illetve vagyonrész után . a felhalmozott megtakarításból a nyugdíjpénztár költségként legfeljebb 3 ezer forintot vonhat le. 49/E§-ában. [Lásd az 1993/XCVI.például mert a tag átlép másik pénztárba vagy ha a tag felveszi megtakarítása egy részét vagy egészét. A rendszerkoc­ kázatokat legalább kétévente felül kell vizsgálni. így például rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges irodahelyiséggel. Egészségpénztári és önsegélye­ ző pénztári jogviszony megszüntetésekor 4 ezer forint vonható le a felhalmozott megtakarításból. üzemel­ tetési és ellenőrzési fázisokban. és ezen felül a felvett összeg utalási költségét. ó pénz- Az önkéntes nyugdíjpénztári igazgatóta­ nács bármikor dönthet úgy. hogy 2011. vagyon Nem v á lto z o tt. A 2010-ben teljesített tagdíjbefizetések következtében 2010. járadékszolgáltató pénztár esetén pedig aktuáriusának.5 százalékkal nő. Induláskor 1 forint egy egység lesz. kormányrendelet 29. Eszerint a tagdíj évi 10 ezer forintig terjedő részének legfeljebb 10 százaléka. a pénztári befektetések 2010. A rendszer elin­ dításakor a tag addig felgyűlt számlakövetelését is egységekben fejezik ki. évi 12 százalékos hozama eredményeként megtakarítása ez év­ ben 240 ezer forinttal emelkedik. hogy az egyes évi rátákat a pénztári aktuális. vagyis az elszámolóegység induló árfolyama 1forint. éves beszámoló­ jukat pedig a tárgyévet követő év június 30-áig a honlapjukon is. a megbízott­ nak minden olyan személyi és tárgyi feltételt teljesítenie kell. továbbá hogy a kiszervezett tevékenységet végző hoz­ zájárul. illetve a tagok befektetési hozamából korlátozottan vonható le költség. február végén azt is jelenti a felügyelet részére. A pénztárak további alapokat is létrehozhatnak (például egyes kockázatok kezelésére).bármilyen napra essék is az .a maga kezelte vagyon.súlyozzák. a működési a költségek fedezetére. hogy az egyes évek hozam­ rátája azonos súllyal szerepel. február végén jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. A pénztár 2012. a likviditási az átmenetileg szabad pénzeszközök gyűjtésére s a pénztári fizetőképesség biztosítására szolgál. lennie kell legalább mérlegképes könyvelői képesítésű alkalmazottjának. 2002-2011 közötti. hogy a pénztár áttér az úgynevezett elszámolóegységre épülő nyil­ vántartási rendszerre. A rendszer bevezetését követően a tag a tagdíjbefizetéseivel egységeket „vásárol”. A vagyonkezelővel kötött szerződésben rögzí­ tett vagyonkezelési díj és a nyugdíjpénztár által . [Lásd az 1993/XCVI.5 százalék. így 2011. §] c Tagdíjból levo n h ató költségek Nem v á lto z o tt. f iz e t h e t i k i . [Lásd az 1993/XCVI. hogy a követelése. törvény 49/A § (5)-(8) bekezdéseiben. 2003-2009-ben a hozam 20 szá­ zalékos nyereség és 18 százalékos veszteség között ingadozott. [Lásd az 1993/XCVI.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . § (2).közzé kell tennie a honlapján.elszámolt vagyonkezelési költség sem együtt. amely a pénztárra elő van írva.hatványszámításos képlet alapján . sem külön-külön nem haladhatja meg a tárgyévi kezelt átlagvagyon 0. vag/is egyéniszámla­ egyenlege értékét meghatározza.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell közzétenniük.] P énztári alapok. törvény 40/C§-ában. adó­ számmal. A pénztárnak kötelező fedeze­ ti. A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására. 2002 elején „A” pénztártag egyéni szám­ lájának egyenlege 400 ezer forint. 2010 elejére egyenlege 2 millió forintra nő. § (5)-(6) bekezdéseiben. beszerzési. §-ában. 268/1997. A fenn­ maradó összeget teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. s ezek adatait a PSZÁF is közli a honlapján. évi hozamrátája .a befektetésijegy­ vásárlással analóg módon . Ha a tagsági jogviszony megszű­ em nik . törvény 36. In fo rm a tik a i előírások Nem v á lto z o tt. A maradékot a pénztárnak minden esetben az átutalási igény bejelentésé­ nek negyedévét követő 50 napon belül kell majd utalnia. 2011-ben a 8 százalékos negatív hozam (veszteség) miatt 187 ezer forinttal mérséklő­ dik a megtakarítása. illet­ v e a jogosultság igazolásától számított 15 napon törvény ésében. vala­ mint az annak használatából adódó biztonsági kockázatokat a tervezési. vagyis befizetéseit . [Lásd az 1993/XCVI. Ebben meg kell határozni a pénztár által mlíködtetett információs rendszer­ rel szemben támasztott követelményeket. valamint a tag átlépésével kapcsolatos pénzkifizetést vagy át­ utalást tehát a szabályzatában meghatározott (de az igénybejelentést legfeljebb tíz munkanappal követő) fordulónap után nyolc munkanapon be­ lül kell teljesítenie. hogy a szolgáltató érvényesíti az adatvédelmi előírásokat. Ebben a hozamrátákat úgy átlagolják. az 5 szá­ zalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 20 ezer forinttal gyarapszik. 2011-ben azonban 8 százalékos veszteséget. hogy a tízévi át­ lagos vagyonnövekedési mutató 6. adatfeldolgozását.Ezt a pénztárnak a bejelentéstől.százalék (tehát 8 8 százalékos veszteség). A pénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályza­ tot kell készíteniük.a könyvvizsgálói záradékkal együtt .

A dózási szabály: Az önkéntes pén z­ tártagnál (akinek az önkéntes pénztári számláján jóváírták): a jövedelem kiszá­ mításakor nem bevétel. 7.62 | Ö N K É N T E S P É N Z T Á R A K Önkéntes pénztári adózás 2012-ben Személyi jövedelemadó 7. az a jóváírás. 1. Az öregséginyugdíj-korhatárt 2020. hogy az adóévben más mun­ káltató nem fizetett be a javára hozzájá­ rulást.és önsegélyező pénztári befizetése és jóváírása után az átutalás összege maximum 100 000 Ft. (1) d) Jövedelem. valamint az egészség.9 százalékot). év adóbevallásában tett nyilatkozat. amelyet bevételként nem kell elszámolni. Az átutalást az adóha­ tóság a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések szerint.a juttatás közölt hónapjának. vagy amelynek a forrását más jövedelemként kell figye­ lembe venni. az adóévben egyéb jövedelemnek minősülő összeg.04 százalékos) adót és a 10 százalékos eho-t (tehát 11. § (1) j) ja) Jövedelem. illetve a pénztártag halála esetén a kedvezményezett rendelkezése alapján). illetve 130 000 Ft.beleértve a 2011. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az önkéntes pénztárnak a számlájára tel­ jesíti az adóhatóság.5. eho-tv. A kiegészítés az összevont adó­ alap adójának adókedvezménnyel és az szja-törvény 44/A-C §-ai szerinti (tehát önkéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossági számlára teljesített tagi befizetés utáni) átutalással csökkentett összegé­ nek erejéig teljesíthető. A pénztártag nyugdíjpénztári vagy egészség. 84/M § Jövedelem. § (3) a)-b). 84/L § Jövedelem. 69. HVG I T B . § (4). 70. Az átuta­ lás alapja a 2011. de maximum évi 120 000 Ft-ot. § (2) d) Jövedelem. jogcím: Az önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének ren­ delkezése alapján a kedvezményezett egyéni számlája javára jóváírt összeg. ha azt az adóigazgatási előírások szerint igazolják. mell. jogcím: Az egyéni vállalkozó alkalmazottja javára a pénztárba fizetett munkáltatói hozzájá­ rulás és közterhei. § (1) ba) Jövedelem. március 1-jei vissza­ lépés esetén. Adózási szabály: A visszalépő tagi ki­ fizetések önkéntes pénztárba utalt öszszegének kiegészítése az átutalt összeg 20 százalékával. § (1) e) Jövedelem. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1. eho nem terheli. ' 46. jog­ cím : Önkéntes pénztár által egyéni számlán jóváírt támogatói adomány és más összegek (kivételekkel). Megjegyzés: Az adó a hozzájárulást befizető munkáltatót terheli. a fedezeti alapból történő befektetések hozama (ideértve az értéke­ lési különbözetet is). adókedvezményekkel csökkentett adót.és önsegé­ lyező pénztárba együttesen a m inim ál­ bér 30 százalékát meg nem haladó része. január 1-je előtt betöltők esetében a fel­ ső határ 150 000.önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. ahova a visszalépő tag kifizetését utalták. § (1) j) jb) Jövedelem. jogcím: Önkéntes pénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. A teljesítés során az szja-törvény 44/A §-ának szabályait kell megfelelően alkalm azni. Adózási szabály: Nem terheli adóelőleg (és eho sem). sz. egészség. ha az egyéb jö­ vedelemnek minősül (például támogatói adomány). § (4) Jövedelem. Az átutalt összeg egyik esetben sem halad­ hatja meg az összevont adóalapra eső. 71. eho-tv 3. § (1) f). 28. jogcím: A magánszemély tag befizetése és az egyéni számláján jó­ váírt. Előre történő uta­ lás esetén . 44/A § Jövedelem.04 százalékos) adót és a 27 százalékos elíót (tehát 32. jogcím: A magánsze­ mély nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. Megjegyzés: A pénztárnak . Adózási szabály: Költségként elszámol­ ható. A dózási szabály: Az önkéntes pénz­ tártagnál vagy a kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számlájára átutalták): a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. 11. Adózási szabály: A kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számláján a jóváírás megtörténik) a jövedelem ki­ számításakor nem bevétel. évi utalást is .jogcímek szerint megbontva . Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011. 7 § (1) j) jb) Jövedelem. A hozzájá­ rulásban részesülő pénztártag előzetes nyilatkozatban köteles közölni a m un­ káltatóval. március 1-jei vissza­ lépés esetén. az ál­ tala meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számlára utalja az adóévben a magánszemély által befize­ tett összeg 20 százalékát. Jövedelem. § (l)-(2). ennek kiegyenlítését követő 30 na­ pon belül teljesíti. eho-tv 5.igazolnia kell a ren­ delkezési jogosultságot megalapozó be­ fizetés-jóváírást. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1.13 százalé­ kot). jogcím: A magánszemély ja­ vára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári munkáltatói hozzájá­ rulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulás­ nak a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések. Adózási szabály: A pénztári tagoknál (akiknek az önkéntes pénztári számláján jóváírták) a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. Adózási szabály: Az adóhatóság a ma­ gánszemély nyilatkozata alapján. jogcím: Az önkéntes pénztár átutalása más önkéntes pénztár­ ba (átlépéskor. A hozzájárulást a kifizető több hónapra előre vagy legfeljebb három hó­ napra utólag utalhatja. 7. jog­ cím: A magánszemély javára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító­ pénztári m unkáltatói hozzájárulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulásnak a minimálbér 50 százalékát. jogcím: Önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének hiá­ nyában a pénztári tagok egyéni számlái­ nak javára jóváírt összeg. legfeljebb 300 ezer fo­ rinttal. 3. illetve ha a magánszemélynek adótartozása van. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak m inősül. utólagos utalás esetén pedig az utalás hónapjának a kötelezettségeként kell bevallani és ki­ fizetni az adót. Megjegyzés: Kivéve az alapszabály sze­ rint egyéni számlán jóváírt saját befize­ tés.és önsegélyező pénztári hozzájárulás ese­ tén pedig az együttes befizetésnek a mi­ nimálbér 30 százalékát meghaladó része. az önkéntes kölcsönös bizto­ sítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak minősül.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .

jogcím: Az önkéntes egészség. kivé­ ve. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár egyöszszegű kifizetése a várakozási idő lejártát követően. Adózási szabály: Adómentes. eho-tv 5. december 31-e után jóváírt tétel esetén a jóváírás naptári évét követő 10. az önkéntes kölcsönös bizto sítópé nztá­ rakról szóló törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértéke (az adóigazgatás szabályai szerinti igazolás alapján). valamint az adóbevallás be­ nyújtási határidejéig megfizetni. Megjegyzés: A lekötött összeg feltörése mi­ att nem kell ehót fizetni. Az egészségpénztár­ nak igazolnia kell. 1. C: rokkantság.5. Adózási szabály: Adómentes. . illetve 150 000 Ft). § (11) c) Jövedelem. § (1) e). Adózási szabály: Adómentes.és önsegé­ lyező pénztárból jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül. jogcím: A befize­ tett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (sze­ mélyi jellegű egyéb kifizetés). § (1) d). 44/A § (1) c) eb) Jövedelem. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár nem adómentes nyugdíjszolgáltatása. eho-tv. Megjegyzés: Nem adómentes az egészségés önsegélyező pénztári életmódjavító szolgáltatás. eho nem terheli. jogcím: Egész­ ségpénztári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg (az adóigazgatás szabályai szerinti igazo­ lás alapján). ráfordítás­ nak minősül. 1. sz. § (1) b) Jövedelem.4 Jövedelem.5. B: járadék. jogcím: Az önkén­ tes kölcsönös biztosítópénztár által a ked­ vezményezett részére kifizetett összeg. 6. valamennyi önkéntes pénztári tagi befi­ zetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. § (11) a) Jövedelem. sz. 7. a várakozási időt követő második évben 90 százaléka. illetve 150 000 Ft). eho nem terheli. január 1-je előtt betölti. az általa megjelölt önkéntes pénztári szám­ lára átutalja. aa) Jövedelem. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság a magánszemély nyilatkozata alapján. sz.és önsegé­ lyező pénztár által kifizetett összeg.Ö N K E N T E S P E N Z T A R A K ! 63 Pénztári szolgáltatás. Adózási szabály: Adómentes. Társasági és osztalékadó 20. 6. B) 3. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. jogcím: Egész­ ségpénztári tag által igénybe vett. adó­ köteles. § (1) e). az ezt követő években folyamatosan továb­ bi 10 százalékponttal csökkenő mértéke adóköteles ( a ll.és önsegélyező pénztári lekötés utáni átuta­ lással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. e) Jövedelem. A pénztárnak kell megfizetnie a tagot terhelő adóelőleget. 28. Adózási szabály: Az igénybe vett szol­ gáltatás ellenértékének 10 százalékát. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. B: ha legalább há­ rom évre állapítják meg. A kifizetés adó­ köteles része után 27 százalékos ehót kell fizetni. mell. valamenynyi önkéntes pénztári tagi befizetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. Egészség. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. adókedvezményekkel csökkentett adót. mell. Adózási szabály: A várakozási idő lejártá­ nak évében és az ezt követő esztendőben a kifizetés 100 százaléka. január 1-je előtt betölti. jogcím: Az önkéntes nyugdíjpénztár szolgáltatása (A: egyösszegű nyugdíj. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság^ magánszemély nyilatkoza­ ta alapján. annak 130 000. Az egészségpénztárnak iga­ zolnia kell. 28. 1. 3. Az egyéni szám lán 2007. eho-tv 5. megvál­ tozott munkaképesség miatt keletkezett ellátás esetén). egyé­ ni számlán jóváírt adóhatósági átutalási összeget húsz százalékkal növelten kell az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani. Jövedelem. és az első három évben a járadék éves szinten nem csökken jobban az előző évi összeg 15 százaléká­ nál. jogcím: Az önkéntes egészség. C: mindig. ha adómentesnek minősül. kifizetés és jóváírás 1. jogcím: Ha a pénztár ki­ egészítő vállalkozási tevékenységből szár­ mazó bevétele nem haladja meg a pénztár összes bevételének 20 százalékát. jogcím: Egészségpénz­ tári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg lekö­ tésének akár részbeni megszüntetése (feltörése). jogcím: Egész­ ségpénztár által nyújtott kiegészítő egész­ ségbiztosítási szolgáltatások és az önse­ gélyező pénztár által nyújtott kiegészítő önsegélyező szolgáltatások. jogcím: Egyéni számlán a fedezeti alapból történt befek­ tetések hozamaként jóváírt összeg (ideért­ ve az értékelési különbözet figyelembevé­ tele alapján jóváírt összeget is). mell.és önsegélyező pénztári tagok által igénybe vett életmód­ javító szolgáltatások ellenértéke egyéb jö­ vedelem. hogy a szolgáltatást a rendelkezési jogosultságot megalapozó adóévben igénybe vették. sz. évet kell a várakozási idő lejárta évének tekinteni.és önsegélyező pénztári szabályok 28. mell. 44/A § (1) c) ca) Jövedelem. évtől a kifizetés teljesen adómentes).és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztá­ ri számlára utalásával és a prevenciós szolgáltatások utáni átutalással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. § (1) b). § (8). egészségkárosodás. a tagnak kell megfizetnie az ehót.3 Jövedelem. 11. eho-tv 11. 28. 44/A § (4) Jövedelem. Az átutalt összeg nem ha­ ladhatja meg az összevont adóalapra jutó. 6. hogy a lekötés a rendelkezé­ si jogosultságot megalapozó adóévben történt. Adózási szabály: A lekötött összeg 10 százalékát. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia az adóelőleget. Adózási szabály: Költségnek. Adózási szabály: Adómentes bevételnek minősülnek. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia és megfizetnie a pénztártagot terhelő adót. és a pénztártagnak kell megfizetnie az ehót. Adózási szabály: A lekötés utáni. Megjegyzés: Az egészség.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztári számlára utalásával és az egészség. az általa megjelölt önkéntes pénztári számlára átutalja. annak 130 000. eho terheli. Megjegyzés: A: ha a tagsági viszony a kifi­ zetést megelőző harmadik évben vagy azt megelőzően kezdődött. Az átutalt összeg nem haladhatja meg az összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét. d) Jövedelem. mell. sz. § (1) c) Jövedelem. a felhalmozási időszakban. Azt megelőző kifizetés esetén az adott tétel 100 százaléka egyéb jövedelemnek számít (tehát adóköteles).

] Az önkéntes nyugdíjpénztárak több elté­ rő kockázatú portfolióba is befektethetnek. örökbefogadásakor nyújtható egyszeri támogatást. ha a befizetéstől számítva legalább 180 nap el­ telt. Ha a pénztártag végelszámoláskor másik pénztárba lép át. törvény 38/A § (3) bekezdésében.] Az önkéntes nyugdíjpénztár magánnyug­ díjpénztárral is egyesülhet. törvény 50. § (2) bekezdésében.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét képező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már vásárolt). de ilyen eset az is. (4) bekezdéseiben. ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának ártámogatása. a rokkantsági ellátást és a bányászok egészség­ károsodási járadékellátását is kiegészítheti. törvény 45-45/B §-aiban. A kiegészítés . ha a pénztár fi­ zetésképtelen. törvény 44/A-B §-aiban. ■a keresőképtelenség miatt kieső jövedelem pótlását. törvény 50/B §-ában. 69/A §-ában. ha a felügyelet visszavonja a pénztár tevékenységi engedélyét).R E . törvény 50/B § d). az átmeneti jára­ dék. [Lásd az 1993/XCVI. természetgyógyászati szolgáltatás. Az első közgyűlésen az átala­ kulási szándékról kell és lehet határozni. A tagok követelése csak a felszámolási eljárás költségeinek kifizetését követően egyenlíthető ki (a nyilvántartott egyéniszámla-egyenlegükkel arányosan). Az önsegélyező pénztár ezentúl a rehabilitációs ellátást. törvény 50. a közösségi szol­ gáltatásként nyújtott támogatásoknál csak kate­ góriákat rögzít. ■a vakvezető kutya költségeinek támogatását. illetve felszámolással szűnhet meg. Ha a felszámolási eljárást a felügyelet kezdemé­ nyezi. ■a táppénznek. törvény 49/A § (1)~(2) bekezdéseiben. ■betegséghez. munkál­ tatói vagy támogatói .) [Lásd az 1993/XCVI.6k ONKENTES PENZTARAK Az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendel­ kező önkéntes nyugdíjpénztárakban az eszkö­ zöket naponta kell piaci áron értékelni. Végelszá­ molásos megszűnésről kizárólag a közgyűlés dönthet.) [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. a má­ sodikon a vagyonmérleg-tervezeteket.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 .] ányában a pénztártag az átalakulási tervben rögzítettek szerinti pénztárban lesz tag.] Csakúgy.] Nem v á lto z o tt.] Pénztár szétválásakor a pénztártagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról. Az önsegélyező pénztárak ál­ tal nyújtható szolgáltatások: ■gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások. [Lásd az 1993/XCVI.] Az átalakulásról a pénztárnak két közgyűlé­ sen kell döntenie. az ön­ segélyező pénztári tagok is rendelkezhetnek ar­ ról. törvény 50/B § (l)g ) pontjában.. A szolgáltatá­ si tartalék terhére finanszírozott úgynevezett közösségi szolgáltatások várakozási idő nélkül igénybe vehetők. A közvetlenül az egyéni szám­ lákról finanszírozható szolgáltatások jogcímeit a törvény tételesen felsorolja.] Felszámolási eljárás indul.és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek. ■tanévkezdési (beiskolázási) támogatás.megjelölt önkéntes pénztári számlára utalja. ■munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások. [Lásd az 1993/XCVI. ■tűz. a rá jutó vagyonrészt átviheti oda.befizetés terhére. a bal­ eseti járadéknak. törvény 45/B§ (1). törvény 49/B-D §-aiban. vagy egy összegben is felveheti (az utóbbi esetben a kifizetés nem minősül pénz­ tári szolgáltatásnak. a terhességi-gyermekágyi se­ Önsegélyező p é n ztá ri szolgáltatások Változás 2012. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalékával növelten kell az adott évről szóló bevallásban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig be­ fizetnie. ■hátramaradottak segélyezése halál esetén. illetve a vagyonleltárt kell elfogadni. a bíróság köteles azt elrendelni a pénztár fizetésképtelenségének megállapítása nélkül is. azokon belül a pénztár döntheti el. [Lásd az 1993/XCVI.] §( H V G |T B . tehát annak terhére szol­ gáltatást vesz igénybe. §-ában. hogy az egyéni számlájukon lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használják fel. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1993/XCVI. A pénztártagok ekkor választhatnak.és ehoköteles jövedelemnek számít). valamint a rendszeres szociális já­ Á talakulás. törvény 50. A pénztár végelszámolással.a tagi egyéni számla'megterhelésével is ad­ ható. mit nyújt. ■a vakoknak készült speciális könyvek vásár­ lásának támogatását. § (1) bekezdésében. Ha a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”. 50/E§ (3) bekezdésében. törvény 44. Nyilatkozat hi­ radék ellátásokat. vala­ mint 50/D§ c)-cc) pontjaiban. mint az egészségpénztári. törvény 42. a baleseti táppénznek.tagi. Ebben az esetben a lekötött összeg 10 szá­ zalékát az adóhatóság a tag által . Nem korlátozza azonban várakozási idő az önsegélyező pénztár finanszírozta szolgál­ tatások közül ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának ártámogatását. egészségi állapothoz kapcsoló­ dó segélyek.] A kizárólag egyéni szám láról finanszí rozott önsegélyező pénztári szolgáltatások egy részét a tag csak akkor veheti igénybe az egyéni számláján jóváírt . vagyis adó.az adóbeval­ lásban . A felszámolás kezdőnapja a fel­ számolást elrendelő végzés meghozatalának a napj a. (A szolgáltatás a tanév első napját megelő­ ző vagy az azt követő 60 napon belül kiállított számla alapján vehető igénybe. vagy ha az eljárást a felügyelet kezdeményezi (mert például a pénztár műkö­ désének súlyos szabálytalansága másként nem orvosolható. [Lásd az 1993/XCVI. ■a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatását. baleseti rokkantsági nyugdíj. azaz 2012-ben tagonként 27 900 forin­ tot. és a pénztár az összeget a tag egyéni számláján jóváírja. hogy egyéni számlájuk melyik portfolióhoz tartoz­ zon. tanévkezdési (beiskolázási) támogatásként a minimálbér 30 százalékáig terjedő összeget adhat. [Lásd az 1993/XCVI. Az ellátások megszűnése miatt már nem egészítheti ki viszont a pénztár a rokkantsági. ■látássérült.] Az önsegélyező pénztárak a szolgáltatáso­ kat valamennyi egyéni számla egyidejű meg­ terhelésével képzett úgynevezett szolgáltatási tartalékból is finanszírozhatják. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. melyik pénz­ tárban folytatják tagságukat. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI.] Önsegélyező pénztár nevelésiév-kezdési. hozamként a működési költségek fedezetére szolgáló tartalék terhére kell az ingatlanértéke­ lő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia. ami nyomán ma­ gánnyugdíjpénztárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár jön létre. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása. [Lásd az 1993/XCVI. de közvetlenül az egyéni számlák terhére csak ■a gyermek születésekor. (Ehót nem kell fizetnie utána. Az önsegélyező pénztárak valamennyi szol­ gáltatásukat finanszírozhatják közösségi szol­ gáltatásként (közösségi szolgáltatás továbbra is az egyéni számlák terhére létrehozott tartalék­ ból finanszírozott szolgáltatás). 50/D §-aiban. « • [Lásd a 1993/XCVI.legfeljebb a kiszámítás alapjáig . Magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár szét­ válhat önkéntes nyugdíjpénztárra és magánnyugdíjpénztárra. megszűnés Nem v á lto z o tt. a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka. ■a megváltozott munkaképességűek életvitele javítását célzó támogatásokat.

legfeljebb az ellátással megegyező mértékű kiegészítését.. Az egészség. gyógymasszázs igénybevételé­ nek támogatása.] HV G | T B . az álláskeresési járadéknak és s e g é l y n e k a folyósításuk időtartama alatti.] Ha viszont a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”. felfüggesztheti a pénztár m űkö­ dését. ■gyógytorna. Ha az egészség. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. az egyéni számla kétéves lekötése. a felügyelet kifizetési tilalm at is elrendelhet. baleseti rok­ kantsági nyugdíj. törvény 51/B §-ában. A tagi befizetés. A lekötés. törvény 65-66. ■látássérült. az Országos Gyógyszerészeti Intézet által minősített. tagfelvételi zárlatot rendel el. amennyit a pénztártag az egyéni számlájáról a szolgáltatásra fordít . a vakvezető kutya költségeinek a támogatását.ONKENTES PENZTA RAK 65 g é ly n e k .és szájápolók.és az önsegélyező pénztá­ raknál egyaránt életmódjavító szolgáltatás a gyógytea. törvény 64/C-D §-aiban. [Lásd a 1993/XCVI. > ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának támogatása. Ugyancsak a pénztári számlán lehet jóvá­ írni az egészségpénztári tag által igénybe vett prevenciós egészségügyi szolgáltatások (pél­ dául szűrések) ellenértékének 10 százalékát.] Az egészségpénztárak ezentúl nem támo­ gathatják a gyógyfürdő vagy más intézet által nyújtott fürdőszolgáltatást. valamint a rendszeres szociális járadék után. [Lásd az 1993/XCVI. a lekötött összeg 10 száza­ lékát az adóhatóság a tag által . Kizárólag közösségi szolgáltatásként finan­ szírozhatók a fenti körbe nem tartozó szolgál­ tatások . illetv ^ha egy adott ügyben több szervezetnél is ellenőrzést kell végeznie. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása.] A felügyelet azzal is szankcionálhat. d) pontjaiban. [Lásd az 1993/XCVI.] Életmódjavító szolgáltatásként sem támo­ gathatja az egészségpénztár a rekreációs üdü­ lést. továbbá a gyógy. valamint ha a felügyelet a pénztár működési engedélyét visszavonta. a felügyeleti határozatokban. ■a vakok speciális könyvei.és szájápoló vásárlásának támogatása. az átmeneti járadék. az álláskeresési járadék. Az önkéntes kölcsönös pénz­ tárak felügyeletére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény valamenynyi pénzügyi szervezetre egységes előírásai vonatkoznak. valamint az életmódváltozást elősegítő kú­ rákat. Az egészségpénztárak által továbbra is szolgáltatható főbb ellátások: ■a tb keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás kiegészítése vagy helyettesítése. Az általános elszámo­ lási szabályok szerint e szolgáltatásokat csak finanszírozhatósági idejük alatt. hogy az önkéntes pénztárat felszólítja intézkedés megtételére. törvény 50/D §-ában.vagy önsegélyező pénztár tagja úgy rendelkezik. Az egészségpénz­ tár ezentúl a rehabilitációs ellátást. valamint a sporttevé­ kenységet. §-aiban. a pénztártagnak az éves adóbeval­ lásában egyéb jövedelemként kell azt bevalla­ nia és utána az adót megfizetnie.és az egészségügyi üdülést. illetve a sa­ ját szabályzataiban foglalt kötelezettségeket. A felügyelet meghatározott esetekben felszámolási eljárást kezdeményezhet a bírósá­ gon. június 30-áig kér­ Egészség. ha a pénztártag ezek folyósításának le­ jártát követően is munkanélküli. vagy rendkívüli közgyűlést hív össze. és gondoskodni arról. ha a pénztári működés helyreállítására más lehetőség nincs. gyógy­ szernek nem minősülő gyógyhatású termékek megvásárlásának támogatását. továbbá ha a pénztár végelszámolása az arról történő döntést követő egy éven belül .] Ha pénztártag 2011-ben olyan szolgáltatást vett igénybe. évi CXVII. illetve a prevenciós szolgáltatások igénybevétele után járó számlajóváírást be kell számítani a pénztártag saját befizetései után érvényesíthető jóváírás maximális öszszegébe.megjelölt önkéntes pénztári számlán íratja jóvá. de az egyéni számláról ráfordított összeg után adót kellett fizetniük. amelyet 2012-ben a pénztár már nem finanszírozhat. [Lásd az 1993/XCVI. a bá­ nyász dolgozók egészségkárosodási járadéka. l e g f e l je b b az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig terjedő kiegészítését. de­ cember 31-éig lehetett volna elszámolni. törvény 81. tehát 2011.például a munkanélküli-hozzájárulás.] Nem v á lto z o tt. ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatását. Az ellenőrzöttek kötelesek lehetővé tenni az ellenőrzést. információkhoz.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 2012. illetve az egészségpénztárak által nyújtott prevenciós szolgáltatás után . Ha az ellenőrzött nem teljesíti a jogszabályok­ ban. illetve ha a pénztár a bíróságon bejelentett székhelyén nem lelhető fel. törvény 51/C § b). ■o tthoni gondozás. Ha a pénztár működésének biztonsága ezt meg­ kívánja. törvény 51/C§-ában.az adóbeval­ lásban .adóköteles jövedelem. tehát annak terhé­ re szolgáltatást vesz igénybe. illetve visszavonhatja a pénztár tevékenységi enge­ délyét. hogy az egyéni számlá­ ján lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használja fel. Eddig ezeket a szolgáltatásokat igénybe vehették ugyan a pénztártagok. . [Lásd az 1993/XCVI. a fog. évi szabályok szerint kell megfizetnie. törvény 51/B §-ában. a gyednek.járó adókedvez­ mény egyéniszámla-jóváírás formájában vehető igénybe. § (9) bekezdésében.és önsegélyező p é n ztá ri a d ó kedvezm ény Nem v á lto z o tt. annak során a felügyelettel együttműködni. 68-70. illetve segély kiegészí­ tése -. Ebben az esetben a pénztártagnak a személyi jövedelemadót és az ehót minden esetben a 2011. ■a sporteszközvásárlás támogatása. törvény alapján . továbbá a la­ kókörnyezetük átalakítása.nem zárul le. felügyeleti biztost rendelhet ki. ■a pénztártag vagy közeli hozzátartozója ha­ lála esetén a temetés igazolt költségeinek támo­ gatását.tehát az az összeg. [Lásd az 1993/XCVI. E szerint a felügyelet a pénz­ táraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. ■a gyógy teák. a rokkantsági járadék­ nak a folyósításuk időtartama alatti.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egészségpénztári szolgáltatások Változás 2012. Az ellátások megszűnése miatt viszont már nem szolgál­ tatható kiegészítés a rokkantsági.ame­ lyet a felügyelet egy évvel meghosszabbíthat . a rokkant­ sági ellátást és a bányászok egészségkárosodási járadék ellátását is kiegészítheti.] A pénztártag által igénybe vett úgynevezett életmódjavító szolgáltatás ellenértéke . a fog. ■a gyermekgondozási segélynek és a gyermek­ n e v e lé s i támogatásnak. [Lásd az 1993/XCVI. hogy a felügyelet hozzáférjen az ellenőr­ zéshez szükséges adatokhoz.] heti a szolgáltatás ellenértékének elszámolá­ sát egyéni számlája terhére. [Lásd az 1993/XCVI. a felügyelet szankciókkal élhet. a megváltozott egészségi állapotúak életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vásárlásának. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalé­ kával növelten kell az adott évről szóló bevallás­ ban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig befizetnie. témavizsgálatot. ja n u á r 1 -jé tő l. P én ztárfe lü g y ele t Nem v á lto z o tt. Életmódjavító szolgáltatás ■a tb-finanszírozási körbe nem tartozó termé­ szetgyógyászati szolgáltatás. törvény 51/B § (1) j) pontjában. [Lásd az 1993/XCVI. ■hátramaradottak segélyezése.

hanem a táppénzre jo­ gosultság kezdetét közvetlenül megelőző 180 jöve­ delemtermelő naptári nap. akkor a számítási időszak nem az előző év (illetve annak legalább 180 napja). § (2)-(3) bekezdéseiben. ahová a munkavállalónak kell benyújtania a munkáltatói igazolásokat.viszszafelé számított 180 napi rendszeres jövedelemből A táppénzjogosultság id ő ta rta m a Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXlll. a megszűnés napját követő naptól táppénz nem illeti meg. ha ellátásuk folyósítása alatt válnak keresőképtelenné (mivel a munkanélküli-ellátásból nem kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot le­ vonni).] A táppénzt folyósító szerv az ellátás folyósításá­ nak 240. Ha jogviszonya a keresőképtelensége alatt szűnik meg. amely után a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. A táppénz alapja csak olyan rendszeres és nem rendszeres jövedelem lehet.] Nem v á lto z o tt. az ezek közül csak egyet választhat. akár egy évig is jogosult lehet táppénzre. családtámogatási kérelmét a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell benyújtania. Kifizetőhely hiányában az igényt az ille­ tékes szakigazgatási szervnek kell elbírálnia.66 E G E S Z S E G B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK Mit kell tudni m n M M i időtartamának. továbbá a szerződés szerint havonta járó díjazás számítanak.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .A közép. Az újonnan választott ellátás öszszegéből az ellátásfolyosító szerv levonhatja az addig folyósított nettó ellátás összegét. hogy kéri. törvény 63. így táppénzre is jogosult. valamint az ehhez kapcsolódó pótlé­ kok.] A táppénzt az előző naptári év alatt szerzett jövedelmek alapulvételével kell kiszámítani. ahányat a támo­ gatás folyósítása mellett biztosítási jogviszonyban töltött (ahány napot dolgozott). [Lásd az 1997/LXXXUl. Több kifize­ tőhely esetén az a munkáltató állapítja meg és folyó­ sítja a táppénzt. §-aiban. § (1). amelyiknél a jogviszony korábban kezdődött. ezért táppénzre is minden jogviszonya után jogosult lesz. kormányrendelet 25/B §-ában. [Lásd az 1997/LXXXlll. 43.] n ----------------------. törvény 48. gyedre.] Aki egyidejűleg jogosult lenne táppénzre. illetve ebben az időszak­ ban nem volt legalább 180 naptári napi keresete.] Nem v á lto z o tt. Ha a biztosított választott a pénzbeli ellátások közül. törvény 31. § (2)-(3) bekezdéseiben. törvény 46. Rendszeres jöve­ delemnek a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény). gyetre. Jogosultsága § (1) bek HV G I T B . §(1) bekezdésében. Ha a biztosítottnak a táppénzre jogosultságot megelőző naptári évben nincs legalább 180 napra rendszeres jövedelme. Egyúttal be kell jelentenie. ■ ha a biztosítás az irányadó időszakban nem folya­ matos: az utolsó folyamatos biztosítás első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tartó időszak. illetve bányász­ járadékban részesülő munkát vállaló az ellátás. szüntessék be másik ellátása folyósítását. annak a munkáltatónak kell elbírálnia.] Táppénzalap Nem v á lto z o tt. A külföldi biztosítási időkről a szakigazgatási szerv a másik állam teherviselőjétől (az ottani biztosítótól) kéri meg az igazolást. Azok táppénz. valamint terhességi-gyermekágyi segélyre. amelyiknél társa­ dalombiztosítási kifizetőhely működik. [Lásd az 1997/LXXX. részesül terhességigyermekágyi segélyben. Ezért táppénzre is jogosult lesz.] az egészségbiztosítási ellátásokról? Ellátásválasztás Nem vá lto zo tt. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 39.. [Lásd az 1997/LXXX. A munkanélküli-ellátásban.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló biztosított diák pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett. §-ában. Aki többes biztosítá­ si jogviszonnyal rendelkezik. amenynyi ideig a jogosultságot megelőzően folyamatos volt a biztosítás. törvény 48.] Nem vá lto zo tt. ha a biztosítási idő alatt válik keresőképtelenné. a táppénzt a jogosultságtól' legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig . §-ában. törvény 31. §-ában. és utóbb az ellátást folyósítania. törvény 39/A §(1) és a 217/1997. szolgálati járandóságban. illetve tes vagy gyed iránti igényét. [Lásd az 19&7/LXXXIII. Megszűnt a passzív táppénz. napját követő 15 napon belül köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a táppénz lejártának időpontjáról. bal­ eseti táppénzre.] Új előírás 2012. [Lásd az 1997/LXXXlll. [Lásd az 1997/LXXXIU.] Az úgynevezett irányadó időszak a táppénzre jogosultság napját megelőző naptári év első napjá­ tól a táppénzre jogosultságot megelőző napig terjed. [Lásd az 1997/LXXXlll. Minden más jövedelem nem rendszeres jövedelem. A folyamatos biztosítási időbe Időszakfogalm ak nem számít bele. Táppénz annyi időre jár. de legfeljebb egy évre.] ^ ■ ^ f^ ^ :r ^ rr :. ha valaki a munkanélküli-ellátás szünetelése alatt megy gyesre.] Táppénzjogosultság Változás 2011. a járadék folyósítása mellett köteles pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni. törvény 39. [Lásd az 1997/LXXXlll. táppénze mértékének és folyamatos biztosítási idejének megállapításakor számolni keli azzal az idővel is. illetve azé helyett kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset. §-ában. § (l)-(5) bekezdéseiben. kormányrendelet 31. más pénzbeli (terhességi-gyermekágyi segély) ellátási igényét pedig az egészségbiztosítás szakigazgatási szervéhez. illet­ ve álláskeresési támogatásban részesülőknek akkor sem jár táppénz. Táppénz csak akkor jár a biztosítottnak. §-ában. törvény 46. A gyermekgondozási segély (gyes) igénybevé­ tele mellett munkát vállaló. 49. a járandóság. gyesre. ja n u á r 1 -jétő l. tehát ■ ha a biztosítás folyamatos: a megelőző naptári év első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tar­ tó időszak. de csak annyi nap után. A gyermeknevelési támogatás (gyet) és az ápolási díj igénybevétele mellett munkát vállaló is jogosult táppénzre. törvény 49. A korhatár előtti el­ látásban. m ájus 1 -jé tő i. [Lásd az 1997/LXXXlll. tekintettel folyamatos biztosítási idejére. §(1) bekezdésében. akik többes jogviszonnyal ren­ delkeznek. itt keresőképtelenné váló pol­ gára csak magyar táppénzre jogosult.M r c k r ^ m m =assam m Többes jogviszony Változás 2012. annak mirlden jogvi­ szonyában pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie (korábban csak egy jogviszonyában kellett). [Lásd az 1997/LXXXIU. § (3) bekezdésében. A táppénzre jogosultság időtartamát és a táppénz összegét csak a járandóság melletti munkavégzés alapján lehet megállapítani. gyermekgondozási díjban. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 48. amely alatt bármely tagállamban biztosított volt. (3) bekezdéseiben.] Más uniós állam Magyarországon biztosítási jogviszonyban álló.. ja n u á r 1-jétől. Ha a biztosított ezen idő alatt nem állt folyamatosan biztosítási jogviszonyban. törvény 43. törvény 5. [Lásd a 217/1997.

2012. [Lásd az 1997/LXXXIII.91 Ft 4. az egy napra jutó táppénz­ alap a minimálbér harmincadrésze. november 1-jétől munkavi­ szonyban áll.] Példák táppénzre 1. Biztosított 2008. ami meghaladja a havi minimálbér harmincadrészét (2012-ben a 3100 forintot). ha a bizto­ sított szerződéses vagy tényleges jövedelme kisebb a minimálbérnél. m ájus 1-jétő l. 2012. amelyeket a „saját napjaikkal” kell elosztani.20 forint (850 000 x 12 / 365). amelyeket az osztószámmal. december 31-e között baleseti táppénzen van. augusztus 17-én 1 millió 150 ezer forint jubileumi. 2011. Biztosított 2005. a baleseti táppénz. Biztosított 2009. törvény 48. azoknak kell elérniük a 180 napot. 3. március 2-a és 2011. a táp­ pénzalapot nem a jövedelméből. január 1-jétől 2012. amelyekre e jövedelmeket kifizet­ ték. 2012. Osztószám Nem v á lto z o tt. Ha a rendszeres jövedelem táppénzszámítási alapja nem a jogosultságot megelőző évi. a terhességi-gyermekágyi segély. A naptári napi rendszeres jöve­ delmet továbbra is úgy kell kiszámítani. március 10-éig gyermekápolási táppénzt igényel. atáppénz alapja az utoljára folyósított ellátás alapját képező összeg. A naptári napi nem rendszeres jövedelem ki­ számításához az ilyen típusú jövedelmek összegét el kell osztani azon időszakok naptári napjainak a számával. janu­ ár 1. Munkabére 2011.56) Atáppénz mértéke (13 319. § (3) és a 217/1997. Biztosított 1982. kormányrendelet 31. Ha nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelem osztószámánál kevesebb napra szó­ lóan fizettek ki. törvény 39/A §-ában. § (4)-(5) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXXIII.] Naptári éven belüli újabb táppénzjogosultság esetén nem kell újra kiszámítani a naptári napi táp­ pénzalapot. a jövedelem 180ad részéhez kell hozzáadni az ugyanezen időszak­ ban kifizetett nem rendszeres jövedelem egy napra jutó összegét. mert táppénzben. kormányrendelet 31.] Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban nincs 180 naptári napi rendszeres jövedelme. Ha a szer­ ződés szerinti vagy tényleges kereset nem éri el a minimálbért. Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban azért nincs 180 napi olyan jövedelme. január 1-je és 2011. 2012. de a jogviszony megszűnését követően vált keresőképtelenné. emelletf2012.E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S O K i 67 kell kiszámítani. akkor a szerződés szerinti. „B” munkáltatónál is jogosult lesz táppénzre. e nem rendszeres jövedelmet is az osztószámmal kell osztani. Csak a jövedelemmel „ellátott” na­ pok vehetők számításba.15 + 821. az irányadó időszakban szerzett jövedelme. 2007.62 Ft 60% -a. március 1-je között összesen 600 ezer. évi jöve­ delme alapján egy naptári napi keresete 27 945. legalább 180 napi rend­ szeres jövedelem volt. Mivel a 201^.] HVG I T B . ha az előző táppénz alapja a mi­ nimálbér volt. 2012. Értelemszerűen újra ki kell számítani viszont. § (2). 2011. níárcius 2-án üzemi baleset éri. 2010. november 2-ától 2011. a gyes és a gyet folyósítása. 2012.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . január 1-jétől „B” munkáltatóval újabb munkavi­ szonyt létesít. mert keresőképtelenné válásakor ott is kötelezett volt pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére. Ha a nem rendszeres jövedelem 180 napnál kevesebbre szól.91 + 4. évi jövedelem 60 százalékát. Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi rendszeres jövedelem. ha az előző táppénz alapja az irányadó időszakban megszerzett. naptári napi táppénze ennek 60 százaléka lenne. december rendszeres jövedelem esetén tehát lehetnek olya­ nok. hanem a minimál­ bérből kell kiszámítani. vagyis egy naptári napra 1860 forintot. március 8-án keresőléptelenné válik.66 forint -1250 000 / (60 + 60) -. január 10-én keresőkép­ telenné válik. § (8) bekezdésében. § (6) bekezdésében. egynapi összegét akkor is 180-nal osztva kell kiszámítani.56 Ft 13 319. november 1-jéig terhességi-gyerpiekágyi segélyen. betegszabadság lejártát követően 2011. február 7-étől mindkét jogvi­ szonyában keresőképtelen. amely beszá­ mítható pénzbeli egészségbiztosítási járuléka alap­ jába. de a táppénzmérték maximálása következtében 6200 forint. március 1-jéigdolgozik. törvény 48. január 11-étől 31-éig be­ tegszabadságon van. 2012. [Lásd az 1997/LXXXIII. A munkáltatónál . március 1-jétől 2012. valamint a 3 évesnél fiatalabb gyermekgondozása és a 12 évesnél fiata­ labb gyermek otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság naptári napjait. 2011.] A táppénzalapba továbbra is beleszámít a bizto­ sított minden olyan. azaz 7991. január 1-jétől munkaviszony­ 5-én 50 ezer forint harmincéves törzsgárdajutalomban részesül.betegszabadsága lejártát követően . illetve hogy azt a bizto­ sított egyéni vagy társas vállalkozóként szerezte-e. Rendszeres jövedelem utáni tá p ­ pénzalap (380 000 X 12 / 365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (300 0 0 0/365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (50 0 0 0 /1 0 957) A táppénz alapja (12 «*93. de naptári napi jövedelme 10416. 2011-ben munkabére havi 850 ezer forint. november 1-jétől 2010. ezért táppénzét a minimálbér után kell megállapítani. 2012. január 8-9én 200 ezer forintért megbízásos jogviszonyban tolmácsolást vállal. január 15-étől közszolgálati 4 . Az így kiszámított napok száma az úgyneve­ zett osztószám. amely pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékkal terhelt.2012. 2011. hogy a biztosítotti napok számából le kell vonni a táppénz.77 Ft) A táppénz napi összege (m ivel ez nem lehet magasabb a m inim álbér kétszeresének harmincadrészénél) 6 200 Ft 12 493. [Lásd a 217/1997. s olyanok is. tolmácsolásból szerzett jövedelme után viszont nem jár neki táppénz. 5. Az „A” mun­ káltatónál fennálló jogviszonya alapján a betegszabadság lejártát követő naptól kell az ellátást folyósítani. törvény 48. hanem a jogosultság kezdőnapját megelőző naptól vissza­ felé számított 180 napi jövedelem. függetlenül attól. évi jövedelme után egy évig 60 százalékos mértékű (de legfeljebb napi 6200 fo­ rint) táppénzre jogosult. január 5-én 2011 második félévére 300 ezer forint prémiumot kap.15 Ft 821. A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kez­ dőnapján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincadrészét. (5) bekezdéseiben. A táppénzre való jogosultságot a két jogvi­ szonyára külön kell megállapítani. illetve ha azt korábbi ellátás alapján számították ki. február 29éig tartó időszakban nincs 180 napi jövedelme. bár jövedelmét terheli pénzbeli egészségbiztosítási járulék.62 Ft ban áll. január 1l étől keresőképtelen. november 1-jétől havi 40 órás munkaviszonyban áll. majd gyeden és gyesen van. [Lásd az 1997/LXXXIII. § (2)-(6) bekezdéseiben. vagyis a biztosítási jogviszony fennállása alatt folyósított táppénz naptári napi összege 2012-ben legfeljebb 6200 forint lehet. 2011-ben havi 380 ezer forint a munka­ bére. Kivétel ez alól.] Táppénzm érték Változás 2011. Két vagy több nem jogviszonyban áll. törvény 48. 2012. ilyenkor a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem a táppénzszámítás alapja. augusztus 1-jétől „A” munkál­ tatónál heti 40 órás munkaviszonyban áll. [Lásd az 1997/LXXXIII. hogy a jövedelmet hány foglalkoztató fizeti ki. hogy e jövedelmek összegét el kell osztani a táppénzjogosultságot megelőző év biztosításban töltött napjainak a számával. terhességi-gyermekágyi se­ gélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült. 2 . de úgy. január 1-jétől újra munkába áll.és február 29-e között pedig összesen 650 je ezer forint. 2012. a gyed. a 2011. ennek hiányában a tényleges kereset harmincadrésze az egy napra jutó táppénzalap. Biztosított 2008.

egyedülálló esetében 28 naptári napig. hanem a gyermek két születésnapja közti időszakra vonatkozik (a két születésnap között igénybe nem vett napok nem vi­ hetők át a következő terminusra). A biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi bal­ esetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra is. évi LXXVI. közalkalmazotti. Baleseti táppénzre az jogosult. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 44. [Lásd az 1997/LXXXIII. de csak ha az igénybe vett gyógyszer. törvény 54-55. A gyermekápolásra igénybe vehető táppénzes napok száma nem naptári évre.] Baleseti tá p p é n z Nem vá lto zo tt. ha az a biztosí­ tottat a keresőképtelenségének vagy a rokkantságá­ nak (egészségkárosodásának) az elbírálása céljából elrendelt. §-aiban. 1992. [Lásd az 1997/LXXXIII. egyedülálló szülő esetében 84 naptári napig. §-ában. amennyi az új munkaviszonyában időarányosan jár neki. amely a biztosítottat a foglalkozása kö­ rében végzett munka közben vagy azzal összefüg­ gésben. és a „fel nem használt” napok nem vihetők át a következő évre.naptári évenként legfeljebb 15 munkanap lehet. kormányrendelet 27 28. segítő családtagok. nőtlen. Munkaviszonyban. Egyedülálló az.il­ letve a foglalkozási betegségben megbetegedettet baleseti egészségügyi szolgáltatás. ■ 1-3 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 84 naptári napig (egyedülálló esetében is). Gyermekápolási táppénzt vehet igénybe továbbá a nevelő.j Nem tekinthető üzemin^a baleset. és a 217/1997. csoportos rokkant. m ájus 1 -jé tő l. §-aiban. engedély nélküli járműhasználat. Az egyes tb-ellátások igénybe­ vétele közbeni baleset akkor üzemi. A munkaviszony megszűné­ se esetén a betegszabadságos napok számát rá kell vezetni a munkáltatói igazolásra. vagy sem. engedély nélkül végzett munka. A munkaviszonyban. kormányrendelet 27. 1992.] keresőképtelensége első napjától táppénzre jogosult a munka törvénykönyvéről szóló 1992. illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi vizsgálaton vagy kezelésen való megje­ lenésével összefüggésben érte. és élettársa nincs (különélőnek kell tekinteni azt is. munkából a lakására (szállására) indokolatla­ nul nem a legrövidebb útvonalon közlekedett. továbbá azokat a házastársakat.például egyéni és társas vállalkozók. törvény 135. köztisztviselői jogviszonyban álló biztosított betegsza­ badságának időtartama-a munka törvénykönyvé­ ről szóló. akinek a házastársa I. Nem jogosult baleseti táppénzre az a biztosított. hogy a szülő egyedülálló-e. törvény 55. Egyedülállónak kell tekinteni azt is. öz­ vegy. de legfeljebb annyira. A munka törvénykönyve szerint a betegszabad­ ság idejét nem kell megszakítani az annak idejére jutó munkaszüneti nappal („fizetett ünneppel”). illetve állat­ egészségügyi zárlat miatt nem tud megjelenni. azaz a keresőképtelenség első napjától táppénz illeti meg a biztosítottat. A szülőnek beteg gyermek ápo­ lása címén gyermekápolási táppénz jár a gyermek 12 éves koráig: ■ a gyermek egyéves koráig korlátlan ideig. aki ugyanazon üzemi balesetből ere­ dően baleseti. Évközi munkahely-változtatás esetén a biztosított az új munkáltatónál jogosult a betegszabadság még igénybe nem vett napjaira. ■ ennél rövidebb biztosítási idő esetén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt az 50 szá­ zaléka.keresőképtelen­ ségük első napjától kaphatnak táppénzt. § (1) bekezdésében. § (8) bekezdésében. a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó. rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti járadékban részesül. A beteg gyermek ápolása címén igénybe vehető na­ pok számát befolyásolja.írja elő a munka törvénykönyvéről szóló. § (2) bekezdésében. 1993. a betegszabadság lehetséges. és terhességi-gyermekágyi se­ gélyre nem jogosult. gyógyászati segédeszközre 100 száza­ lékos ártámogatás jár. illetve akinek a házastársa elő­ zetes letartóztatásban van. törvény 48. munkahelyi rendbontás miatt következik be. ■ha a dolgozó terhesség vagy szülés miatt nem tudja végezni a munkáját. Keresőképtelenség esetén a táppénz em ■ legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagá­ nak 60 százaléka. de a házasság felbon­ tására már megindult abírói eljárás). [Lásd az 1997/LXXXIII. elvált.] G yerm ekápolási táp p én z Nem v á lto z o tt. köztisztviselői jogviszonyban a betegszabad­ ság időtartamára távolléti díjként a munkaszerző­ désben meghatározott havi személyi alapbér 70 százaléka jár . aki hajadon.] Baleseti ellátások Nem v á lto z o tt. vagy házastársától külön él. A naptári év folyamán ismételten keresőképtelen­ né vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani. megbízásos jogviszonyban állók .68 E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á SOK N változott. törvény 135. § aiban. 28. Ha a munkavállaló egy munkaviszonyban kimeríti a naptári évre járó betegszabadság-keretet. s társadalombiz­ tosítási járulékot kell utána fizetnie).. és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.. [Lásd az 1997/LXXXIII.továbbá ha a biztosított akkor szenvedte el. illetve munkába vagy onnan hazamenet éri.a szakképzés­ ről szóló. s ugyanez érvényes a gyes utáni munkába állásra is.] A baleseti táppénz alapjába nem számít bele az igazolt távollétre fizetett átlagkereset és a tá­ volléti díj (a munkaszüneti napra járó távolléti díj abban az esetben is. időtartama arányos a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idővel. ha a korábbi táppénzét a tényleges jövedelme alapján állapították meg. aki az átmenetileg szülő nélkül maradt gyermeket a saját családjában gondozza). Nem kell a munkáltatónak be­ tegszabadságot fizetnie. ■ 3-6 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 42. §-ában.] Az üzemi balesetből (foglalkozási megbetegedés­ ből) eredő egészségkárosodás miatt szükségessé vált Táppénz az első beteg n ap tó l Nem v á lto z o tt. közalkalma­ zotti. ■ 6-12 éves gyermek esetén évenként és gyerme­ kenként 14. Nem vá lto zo tt. akik a vakok személyi járadékában részesülnek. paragrafusa szerint . aki házastár­ sával egyazon lakásban lakik. vagy amikor az utat indokolatlanul megszakította. vagy szabadságvesztés­ büntetését tölti. törvény 46. paragrafusa szerint -tíz munkanap betegszabadság jár. törvény 51-52. évi XXII. 46. paragrafusa szerint. Veszélyeztetett ter­ hesként (9-es kóddal) betegállományba került nő HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . törvény 46. [Lásd az 1997/LXXXIII. Ha a munkaviszony év közben kezdődik. amikor a lakásáról (szállásáról) mun­ kába. és a 217/1997. A betegszabadságra nem jogosultak . [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 53. ha beteg gyermeke ápolása vagy üzemi baleset.] Az anya helyett az apa is igénybe veheti a gyer­ mekápolási táppénzt. Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. §-aiban. aki üzemi balesetből eredően vagy foglalkozási megbe­ tegedés miatt a biztosítás fennállása alatt vagy az an­ nak megszűnését követő három napon belül válik keresőképtelenné. új munkaviszonyában ugyanazon évben nem jár neki betegszabadság. illet­ ve foglalkozási megbetegedés miatt válik keresőképtelenné.] Baleseti természetbeni ellátásként a sérültet . Betegszabadság Új előírás 2011. Táppénz jár a keresőképtelenség első napjától gyógyszerre. évi XXII. Üzemi baleset az a baleset. 57. Szakképző iskola tanulójának . ha kizárólag a sérült ittassága. törvény 42. vagy II. ■ ha a munkahelyén járványügyi. tör­ vény 137.és a helyettes szü­ lő is (helyettes az. ha a biztosítottat közcélú munka közben éri. [Lásd az 1997/LXXXlll. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXIII. gyógyászati segédeszköz tb-támogatott. baleseti pénzbeli ellátásként pedig baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg. vagy arra jogosultak. melyre díjazása után 75 százalékos ellátást kell a munkál­ tatónak fizetnie. paragrafusa (a távolléti díjat a munkáltató fizeti. évi XXII. Üzemi a baleset továbbá. törvény 54.

] táppénz a biztosított előzetes folya­ A baleseti Ha a biztosított a baleseti táppénzre jogosult­ matos biztosítási idejétől függetlenül a keresőkép­ ság kezdőnapját megelőző hónapra jövedelem hiá­ telenség teljes időtartamára. kormányrendelet esetén 90 százaié^.EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 69 <éptelentörvény ésében.] Itet . lyek a meghozott jogerős határozatuk egy példányát A baleseti táppénz napi összegét a jogosultság . túlóradíjat . §-ában. Balesete üzemi balesetnek számít.) --baleset i baleset zása k ö sszefügenet éri. Az egészség­ HVG T B . de gazdasági őstermelő által elszenvedett balesetet nem a munkavégzés helye szerint illetékes egészségbiz­ jövedelemként csak az az összeg vehető figyelem­ be. azt jogszabály rendelkezése. aki azanválik ?nzre álereleseti fon. időszakra fizettek ki. § (1). összesen 18 677. valamint az a jut­ Nem v á lto z o tt. havi bér például jog­ betegség tényéről az egészségbiztosítási szakigaz­ szabályilag szól egész évre.] Baleseti já ra d é k Nem vá lto zo tt.] a 90 százaléka a baleseti ellátás. való jogosultságot megelőzően a biztosítottnak nincs [Lásd az 1997/LXXXIII. illetve foglalkozási ján kell megállapítani (a 13. §-ában. tevékenységért kifizetett (elszámolt) Pénztárnak (OEP). §-ában.] K ifizetői igazolás Nem vá lto zo tt. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó baleseti el- Példák baleseti táppénzre 1.41 forint. 2012. november 2-ától 2012. 2012. felső korlát ugyanis nincs). illetve munkabaleset esetén 100 százalék. hogy azt esetleg ké­ tegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és sőbb fizetik ki. A nem rendszeres jöve­ delem naptári napi összegének megállapításakor A baleseti tá p p é n z m é rtéke figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének Nem vá lto zo tt.megküldik az Országos Egészségbiztosítási munkáért. lakhatási támogatásként .fizetnek ki.vagyis az előző évi vagy a jogosult­ szege 150 százalékának (2012-ben 42 750 forintnak) ságtól visszafelé számított 180 napi jövedelemből -kell kiszámítani. a következő naptól baleseti táppénzt igé­ nyel. függetlenül attól.például a saját jogán nyugdíjas és jogviszonyban álló . de hogy egy-egy prémi­ gatási szerv dönt.] zárólag dz nem igedély bontás takkor 1 mun) kolatlat. rehabi­ litációs járadék.74 forint (185 000 / 31). kormányrendelet 42. és 2011-ben végzett munkájáért 300 ezer forint jutalmat kap. látása az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 százaléka. február 15-étől 29-éig 352 699 forintot keresett. de legfeljebb egy évig nyában nem fizetett pénzbeli egészségbiztosítási jár.] a munkáltató nyilatkozik). március havi munkabére 394 ezer forint. A baleseti táppénzt folyósító szerv (a szakigazgatási szerv vagy a kifizetőhely) az ellá­ tás folyósításának 240.biztosított baleseti táp­ tó egyéni. a számával kell elosztani.] cadrészének alapulvételével kell megállapítani. Baleseti járadékra az jogosult. bán. §-ában. törvény figyelembe vehető jövedelme. Az egészségbiztosítási szakigaz­ tatás. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés Hogy egyes nem rendszeres jövedelmeket mely vagy foglalkozási betegség pontos leírását. amelyre azt kifizették. Biztosított 2012. továbbá a törzsgárdajutalom.] res jövedelmet .67 forint (580 000/31). januárban munkabére 580 ezer forint. A baleseti táppénz egy naptári napra a 2012. február 14-éig táppénzen van.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . 3. már­ cius havi bére után 12 709. Biztosított 2011. ni balísrais. a baleseti táppénz ösz55. § (1) bekezdésében. (3) bekezdéseiben. Baleseti táppénze egy naptári napra a 2012. így a baleseti táppénze egy naptári napra 18 709.be kell számítani a baleseti táppénz A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási be­ alapjába. A kiegészítő tevékenységet folyta­ re nem kötelezett . [Lásd a 217/1997. a márciusi túlmunkáért kapott jövedelme után 5967. február 15-étől 29-éig elért jövedelem alapján 23513. § (l)-(2). s az egészségügyi intézetbe menet elüti egy autó. és ennek az egy naptári napra jutó része a bal­ litációs tevékenységet végző bizottság maximum eseti táppénz napi összege. Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási be­ ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alap­ tegség esetén az üzemi baleset. hanem a bal­ esetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes Az egyéni és társas vállalkozó baleseti táppén­ zének alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezé­ egészségbiztosítási pénztárnak. ummal hány hónap teljesítményét ismerik el. (Ha ez az idő ul a keresőképtelenségre vagy gyermekápolásra hat munkanapnál kevesebb. napját követő 15 napon belül (a korábbi nyolc munkanap helyett) köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a baleseti táppénz lejártának időpontjáról. valamint a mezőpénzét is az előzőek szerint kell megállapítani. a jövedelmet heti ötna­ fizetett táppénz időtartama nem). §-ában. arról baleseti jegyzőkönyvet felvennie.] Kiegészítő tevékenységű vállalkozók A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésé­ Nem vá lto zo tt.67 forint (394 000 / 31). február 12-én üzemi balesetet szenved. törvény 55. ha a biztosí­ res jövedelmet azon időtartam naptári napjainak tott a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné.] bele ¡atá!ti díj kivételével). márciusra túlmunkáért 185 ezer forint juttatásban részesül. a baleseü táppénz napi összege a baleseti az e táppénzre jogosultság első napját megelőző táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül meg­ egy éven belüli folyósítási időtartama (de példá­ előzően elért egy napra jutó jövedelem. úti baleset [Lásd a 217/1997. 2012. A határozathoz mellékelni kell jövedelem alapulvételével kell megállapítani. aki­ nek üzemi baleset következtében legalább 13 száza­ lékot meghaladó egészségkárosodása keletkezett. Biztosított 2012.26 forint (352 599 /15. ezért megilleti a baleseti táppénz. tartam alatt végzett munkáért járó nem rendsze­ [Lásd a 217/1997.il­ lettet nzbeli íradék wvény iban.például prémiumot. 2. tevékenységért gatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhe­ hanem például munkáltatói segélyként. de nem illeti meg baleseti rokkantsági nyugdíj. amelyet nem munkáért. illetve üzemi baleseti jegyzőkönyvet. 33. amely után a foglalkoztató egészségbiztosítási tosítási szakigazgatási szervnek kell kivizsgálnia és járulékot fizetett. (4) bekezdéseiben. a munka-. vagy íban. a jubileumi jutalom. 4. céljutalmat. §-ában és a 217/1997.] fedés­ sévált százae vett gatott.) Ha a baleseti táppénzre egy évvel meghosszabbíthatja. arról [Lásd a 217/1997. mivel a jutalmat nem az előző havi munkájáért kapta. Úti balesetnél az öregségi nyugdíj legkisebb öszsek szerint . Biztosított rokkantsági vizsgálaton vesz részt. [Lásd az 1997/LXXXIII. közcélú génybebiztosimtságá:éljából ikséges )m egje- liban. március 7-én foglal­ kozási megbetegedés miatt baleseti táppénzt igé­ nyel. A baleseti táp­ pos munkarend alapján teljes hónapra kell átszámí­ pénz folyósítását az országos szakértői és rehabi­ tani. kormányrendelet 43. a végH atá ro zat üzem i balesetről kielégítés.megtérítési eljárás megindításának vizsgálata cél­ kezdőnapját megelőző naptári hónapban végzett jából . Baleseti táppénz csak a munkabére után jár. illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási szerv­ Baleseti táppénz számításakor a nem rendsze­ nek kell elbírálnia abban az esetben is.] lt. törvény 55. 2012. [Lásd az 1997/LXXXIII. A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okoz­ ta egészségkárosodás mértékétől függ. ületve társas vállalkozó. törvény 56. 2012. kormányrendelet szegét a szerződés szerinti havi jövedelem harmin33. kormányrendelet 45. megállapításakor figyelembe vett napok számánál. [Lásd az 1997/LXXXIII. va­ A baleseti táppénz összegéhez alapul vett idő­ lamint a foglalkozási megbetegedés tényét igazoló értesítést. április 11-én üzemi balesetet szenved. A baleseti táppénz mértéke üzemi. Az egy évbe beleszámít a baleseti táppénznek járulékot. azaz esetükben nem a balesetet megelőző hónap jövedelméből.

és a gyermeket a saját háztartásában neveli. [Lásd az 1997/LXXXlll. de ebben az eset­ ben sem lehet kevesebb 42 napnál (de több sem 168 napnál). illetve ha a gyermeket állami gondozásba adják. Ha a gyedre jogosultnak az irány­ adó időszakban nincs figyelembe vehető jövedelme. [Lásd az 1997/LXXXlll. a terhességi-gyermekágyi segély folyósítását a következő naptól meg kell szüntetni. ha az anya (örökbe fogadó anya) egészségi állapota miatt nem tud gon­ doskodni a gyermekről. Továbbra is jár terhességi-gyermekágyi segély annak.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérel­ met a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban nyújtják be. a kérelemelbírálási határidő a szülés várható időpontját megelőző 28.] A baleseti járadékra vonatkozó igény a foglalko­ zási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül. §-ában. törvény 42/A §-ában. törvény 42. valamint a vér szerinti apa és az örökbe fogadó apa is kérhe­ ti az ellátást abban az esetben.kérelem benyújtásá­ val .[ Terhességi-gyerm ekágyi segély Változás 2012. A terhességi-gyermekágyi segély a szülést követő 42 napig akkor is jár. az ellátás alapja maximum a minimálbér. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 42/D §-ában. ¿[Lásd az 1997/LXXXlll.] Gyerm ekgondozási díj Nem vá lto zo tt. §-aiban. aki a szülést megelőző (örökbe fogadó nő esetén az örökbefogadást megelőző) két éven be­ lül összesen legalább 365 naptári napon át biztosított volt.] A terhességi-gyermekágyi segély az anyát a szü­ lési szabadságnak a munka törvénykönyvében meg­ határozott időtartamára. §-ában.jövedelme az irányadó idő­ szakban nem éri el a minimálbér kétszeresét. törvény 40. törvény 40. akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék. de legfeljebb az ál­ láskeresési támogatás.legfel­ jebb a születéstől számított egy évig . vagy meghalt. ilyenkor a gyermekgondozási díjat az előzőleg folyósított ellátás alapját képező jövedelem alapulvé­ telével kell megállapítani. a szülési szabadság erre az időre meg­ szakítható. [Lásd az 1997/LXXXlll.érvényesíthető. ha agyedre jogosultnak azért nincs 180 napi rendszeres jövedelme. [Lásd az 1997/LXXXlll. a 2.] A terhességi-gyermekágyi segélyt a táppénzszabályok szerint kell megállapítani (ha a jogosult az irányadó időszakban legalább 180 napi járu­ lékköteles rendszeres jövedelemmel rendelkezik). és az irányadó időszakban nem volt tény­ leges jövedelme. ha a gyermek halva születik. akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék. a 4. Ha a gyermek a szülési szabadság időtartama alatt meghal. törvény 42/A §-ában. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd az 1997/LXXX. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényle­ ges jövedelem hiányában a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani. a terhességi-gyermekágyi segély a ha­ lált követő 15. A 365 biztosítotti napba a közép. törvény 65. A terhességi-gyermekágyi segély alapjába az a jö­ vedelem számít bele.] A gyed idejére fizetés nélküli szabadságot kell kivenni.) [Lásd az 1997/LXXXlll. aki mun­ kanélküli-ellátása folyósításának a szünetelése alatt vagy az annak megszűnését követő 42 napon belül szül. §-ában. a napi terhességi-gyermekágyi segély alapja a jogosultság kez­ dőnapján érvényes havi minimálbér kétszeresének (2012-ben 186 ezer forintnak) a harmincadrésze. amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni. [Lásd az 1997/LXXXlll.15.] Ha a gyermek a születését követő 42 napon túl elkerül az anya háztartásából (például állami gondo­ zásba). A minimálbér kétszerese. ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem. jogosult marad a gyedre-. törvény 42/A §-ában. Ilyenkor a terhességi-gyermekágyi segély a gondo­ zásba vétel napjától a szülési szabadság még hátralé­ vő időtartamára jár.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számít bele (vagyis emellett legalább fél évet dolgozni is kell). [Lásd az 1997/LXXXlll. álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. napon szűnik meg. A terhességi-gyermekágyi segély mértéke tovább­ ra is a napi átlagkereset 70 százaléka. a szülővel együtt élő házastársat kell tekinteni. törvény 40. törvény 40. de sem egészségbiztosítási. §-ában. (Eddig a szülő nő és az örökbe fogadó nő volt jogosult a tesre. törvény 21. segélyben. fokozatban pedig 30 százaléka. Annak jár terhességi-gyermek­ ágyi segély. törvény 39/A §-ában. mert táppénzben.ismét igénybe vehető. aki a biztosítása időtartama alatt szül. fokozatba tartozik az.10. A szük­ séges 365 napba a közép. ha a jogosult ál­ láskeresési járadékban. baleseti fokozatba pedig az.] Az ellátás adóköteles. [Lásd az 1997/LXXXlll. azaz 168 naptári napra illeti meg (a szülési szabadság előírásait a munka törvénykönyve tartalmazza). § (4) bekezdésében. A gyám. Ha a biztosított . hogy terhességigyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosí­ tási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett. § (1) bekezdésében.munka törvénykönyve szerint meghatá­ rozott -kezdőnapját megelőző naptári év első napja.] Baleseti járadék attól a naptól jár. ha a gyermekgondozási díj igénylését . Ha a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya biztosítási jogviszonya a terhességigyermekágyi segély időtartama alatt megszűnik. törvény 57. aki más csecsemőjét örökbefogadási szándékkal kívánja nevelni (erről nyilatkoznia kell a gyámhatóságnak). Annak is jár terhességi-gyermekágyi segély. és nincs 180 napi rendszeres jövedelme.] Gyedszám ítás Nem vá lto zo tt. sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni utána. aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni -és az erre irányuló eljárás már folyamatban van valamint a gyámot. [Lásd az 1997/LXXXlll. A várandós anya vá­ laszthat. Gyedre akkor jogosult a biztosított szülő. §-ában. §(3) bekezdésében. amelytől az igénylő 13 százalékot meghaladó munkaképes­ ség-csökkenését megállapították. baleseti fokozatba az. illet­ ve munkanélküli-járadékban.pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező . Ha a jogosultnak az irányadó időszakban bár­ mely okból nincs 180 napi jövedelme. törvény 58.megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.a gyer­ meket szülő anya esetében a szülést . az ellátás alapja maximum a minimálbér (ha a munkanélküli-ellátás alapját .] A gyedre jogosultság szempontjából szülőnek a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt. a jogosultság a táppénz megszűnését követő nappal nyílik meg. az üzemi baleset bekövetkezése napjától szá­ mítva pedig három éven belül . a 3. [Lásd az 1997/LXXXlll.] Ha a gyermekgondozási díj igénybevétele előtt a jogosult munkanélküli-ellátásban része­ sült. illetve a vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincadrésze a ter­ hességi-gyermekágyi segély alapja annál. és a gondozásba vétel napjához képest kell vizsgálni a jogosultság feltételeit. A baleseti járadék összege a fokozatok sorrend­ jében a havi átlagkereset 8. [Lásd az 1997/LXXXlll. fokozat­ ba az. vállalkozói. terhességi-gyermek­ ágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban része­ sült. törvény 42/C §-ában. és a 217/1997. I la a gyerme­ ket(1) bekezdésében. törvény 40. az ellá­ tás alapja a tényleges. és a gyermek hazakerülése után . a 4. Az irányadó időszak kezdete ez esetben a szülési szabadság .] Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXlll. kormányrendelet 26. továbbá azt. akinek az egészségkárosodása meghaladja a 39 százalékot. akinek az egészségkárosodá­ sa 14-20 százalék.] § koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák. feltéve. Kivétel. hogy a szülési szabadságot a szülés várha­ tó időpontját megelőző 28 napon belül vagy a szülés napjától kezdi-e meg.vagy felsőfo­ kú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számítható be (vagyis a tanulmányi idő mellett legalább egy fél évet dolgozni is kell). A gyermeket egyedülállóként örökbe fogadó apának is jár a tes. [Lásd az 1997/LXXXIIl.] Megállapítható a gyed akkor is. Ha az igénylő ek­ kor még baleseti táppénzben részesül.70 | E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK károsodás mértékének megfelelően az 1 baleseti . napon kez­ dődik.

2006. szabadságvesz­ tés. július 26-án szül.68 1 forint 70 százaléka (azaz a gyed maximuma jár neki). a b ­ ból a z a dószab ály ok szerint adót (előleget) kell levo nni. törvény 42/D §-ában. 2012. 2012. kivéve a rehabilitációs.a „kiírt” egészségügyi szolgáltatás igénybevételének igazolásával együtt . 3. 2012. ■ előzetes letartóztatásban van. de pé n zb e li egészségbiztosítási já ru lé k n e m terheli. kormányrendelet 37. ■akinek közgyógyellátásra jogosító igazolványa van. ■ akinek a kezelésére szakorvosi vélemény alap­ ján kijelölt egészségügyi szolgáltató távolabb van a lakóhelyétől (tartózkodási helyétől). Az iskolai tanulmányok idejéből csak 180 nap számítható be. sem gyermekgondozási díjra nem lesz jogosult. 5.az előírt nyomtatványon . [Lásd az 1997/LXXXIII. február 1-jétől gazdasági társasági tag biztosított 2010. kormányrendelet 39/A §-ában. §-ában.vagy elzárásbüntetését tölti. hogy újfent gyedet kapjon. vagyis a biztosítás megszűnését követően folyósított gyermekgondozási díj időtartama nem számít­ ható bele (ahhoz. Az igény elbírálásához be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. március 5-én szül.még a gyed alatt . június 2-ától 2012. január 14-én szül.írás­ ban benyújtani.a költ­ ségtérítési utalvány (például MÁV vagy Volán ál­ tal) lepecsételt pénztári és ellenőrző szelvényét. évi III. [Lásd a 217/1997. § (3) bekezdésében. kormányrendelet 26. így terhességi-gyermekágyi segélyre is. így az apát 2012. ■egyéb .rendszeres pénzellátásban részesül. Biztosított 2010. Terhességi-gyermekágyi segélye így naptári na­ ponként 4200 forint (180 000 / 30 x 0. hat hónapon belül nem állítható ki neki újabb utazásiköltség-térítési utalvány. május 1-jeés 2009. illetve ha bentlaká­ sos szociális intézményben harminc napot megha­ ladó időtartamra helyezték el. de összege a szünetelte­ tést követően azonos a jogosultság kezdőnapján meg­ állapítottal (például az igény feltámasztása esetén. Kezelőorvosa igazolja. hogy a gyermeket egész­ ségi állapota miatt nem tudja ellátni. 2012. paragrafus (1) bekezdésének i) pontjá­ ban felsorolt . törvény 19. január 21-éig gyermekgondozási díjban. . § (2) bekezdésében. törvény 42/C §-ában. június 15én újabb gyermeke születik. Ha a gyermekgondozási díj iránti kérelmet a szülési szabadság vagy az annak meg­ felelő időtartam lejárta előtt nyújtják be. [Lásd a 217/1997. 2009. illetve a házi gyermekorvosnak távolsági közlekedési eszköz ingyenes igénybevételére jogosító.] Gyedigénylés Nem v á lto zo tt. törvény 42/D §-ában és a 217/1997. mint a területi ellátására egyébként kötelezett egész­ ségügyi szolgáltató. május 29-én pedig újabb gyermeke születik. A gyermekgondozási díj legmagasabb összege továbbra is legfeljebb a minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) kétszeresének a 70 százaléka lehet (vagyis 2012-ben havi 130 200 forint). az igénybejelentő nyomtatványt afoglalkoztatói igazolással együtt a munkáltató öt napon belül köteles az illetékes egészségbiztosítá­ si szakigazgatási szervhez továbbítani. illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe.és pótje­ ■ munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét (ha a keresetét részben kapja meg. a gyer­ mekgondozási segély ideje alatt 2012. Mivel nincs legalább 180 ftaptári napi jöve­ delme. 4. augusztus 27-én gyermeket szül. A gyermek édesapja 2012. átmeneti vagy tartós nevelésbe vették. december 31-e között biztosított 2009. Ha ezt nem teszi meg.a minimálbér harmincadrészének alapulvételével kell kiszá­ mítani. ez lesz a gyedalap). majd 2011. január 10-éig gyermekgon­ dozási segélyben részesül. törvény 4. gyermekgondozási díj azonban nem. közigazgatási határtól közigazgatási határig szóló vasúti vagy buszme­ netjegy ára téríthető meg. Egyetemi tanulmányait 2011. házi gyermekorvosának .ismét szül.] Ha a foglalkoztatónál nincs társadalombiztosí­ tási kifizetőhely. smegint otthon marad vele). ha a gyermeket ■ gyermekvédelmi intézkedés keretében ideig­ lenes hatállyal állami gondoskodásba. A gyed összegéből 10 százalék em nyugdíjjárulékot kell levonni.2006. mert szerződés sze­ rinti jövedelmének harmincadrésze nem éri el a minimálbér kétszeresének harmincadrészét).] A gyed iránti igényt a foglalkoztatóhoz (mun­ káltatóhoz) kell . június 2-ától a szülési szabadság még hátralévő időtartamá­ ra . Szerződés szerinti munkabére ekkor havi 180 ezer forint. ha a mama mondjuk kiveszi gyerekét a bölcsődéből. Biztosítási ideje az iskolai tanulmányok idejé­ nek beszámításával (180 nap számítható be) meg­ haladja a 365 napot. január 11-én elhelyezkedik. [Lásd az 1997/LXXXIII. legalább 228 napot kellett volna még dolgoznia). ha az egyébként jogosult ■ bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet végez (kivéve a szerzői díjas tevé­ kenységet). ellátásának alapja a szerződés szerinti keresete harmincadrésze (nem pedig a mini­ málbér harmincadrésze. június 18-áig kórházba kerül.7) 2170 forint.EGESZSEGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 71 képező összeg a minimálbérnél kisebb. ezt követően 2012. gyermekgondozási díjra is jogosult. Nem jár gyed akkor sem. március 10-étől vette igénybe a szülési szabadságot.2009. február 25-én befejező nő 2012. [Lásd az 1997/LXXX. március 1-jén biztosítási jog­ viszonyt létesít. törvény 40. Példák terhességi-gyermekágyi segélyre és gyedre 1.terhességi-gyermekágyi segélyre lesz jogo­ sult. január 21-én szül.] G yedjogosulatlanság Nem v á lto zo tt. május 17-én . A szülés napjától gyes megilleti. a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja a szülé­ si szabadság (illetve az annak megfelelő időtartam) lejártát követő nap. március 12-én szül. 2. mert a gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szük­ séges biztosítási időbe a passzív jogon. augusztus 24-éig illeti meg az ellátás.7). A gyermekgondozási díj iránti igény elbírálásához benyújtott anyakönyvi kivonat hátoldalára nem kell rávezetni a díjigénylés tényét. 6. Mivel az anya 2012. Biztosított nő 2012. A terhességi-gyermekágyi segélyt ekkor tényleges jövedelem hiányában .] N yugd íjjáru lék gyedből N v á lto z o tt. A biztosított a következő orvos-beteg találko­ zón köteles átadni háziorvosának. [Lásd az 1997/LXXXIII. A g y erm ekgon dozási d íj adóköteles jöv ede lem . csak az elma­ radt keresetrész után jár a gyed).a szociális ellátásokról szóló 1993. július 7-éig terhességfgyermekágyi segélyben. 2012. évi jövedelme alapján . vagyis a hely. A legolcsóbb díjtételű. június 25-én befejező nő 2011. Egyetemi tanulmányait 2012.naptári napi 1 814. ■ aki krónikus betegsége vagy állandósult egész­ ségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár. szeptember 1-jén biztosítási jogviszonyt létesít. Terhességi-gyermekágyi segély jár neki.] U tazásiköltség-térítés Nem v á lto z o tt. §-ában. A háziorvosnak. ez naptári napi (93 000 / 30 x 0. [Lásd az 1997/LXXXIII. Nem jár gyermekgondozási díj. úgynevezett utazásiköltség-térítési utalványt kell kiállítania azon beteg részére.] A gyed szüneteltethető. így 365 nap előzetes biztosí­ tási idő hiányában sem terhességi-gyermekágyi segélyre. habilitációs fog­ lalkoztatást végző intézményt. ■ napközbeni ellátást nyújtó intézményben he­ lyezték el. A gyermek után járó terhességi-gyermek­ ágyi segélye és gyermekgondozási díja .

baleseti járadékot. baleseti táppénzt és járadékot annak kell megtérí­ tenie az OEP számára. § (4) bekezdésében. törvény aki 29. valamint a kifizetés időpontját. §-ában. a mél­ tányosságból igénybe vehető egészségügyi szol­ meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulékkal terhelt jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványon köteles igazolni a megelőző nap­ tári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékának alapját képező jövedelmét. §(5) bekezdésében. kormányrendelet 49. Akkor is csak ennyit. kivéve a tb-kiskönyvet és a jövedelemigazolást.72 E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á SOK gyek ára nem. A határidőt a hivatal veze­ tője indokolt esetben egyszer 30 nappal továbbra is meghosszabbíthatja.] Nem vá lto zo tt.] ege szó köt nyc ny« sí egy kel' Visszafizetési. hogy ő vagy megbízottja nem tett eleget a reá nézve kö­ telező munkavédelmi szabályoknak. helyette . [Lásd a 217/1997. ha erre az időszakra ellátást is kap a szülő) esetén nem vehető igénybe térítésmentes egészségügyi leh szolgáltatás. A biztosítás szünetelése . amilyen mértékben a felelősséget az OEP megállapítja. valamint az évenkén­ ti átalány összegéről és az elszámolás ügyviteli rendjéről megállapodik a kptelező gépjármű-fele­ lősségbiztosítást nyújtó biztosítókkal és a Magyar Biztosítók Szövetségével. kormányrendelet 39.re­ gisztrációt követően .] Ha az ellátást a megadott határidőig nem fize­ tik ki. hogy a betegek jogosultak-e térítésmentes . ha egész­ ségi állapota.] azl ■ latc tási tosí bal ■a zés azé szó ség ság ■c rak pár mii ■ í tás< ■a nyi ■ c rek tás. baleseti táppénz és baleseti járadék megtérítésére kötelezett) az egészségkárosodást kiváltó balesetet gépkocsival okozza. a kísérő viszont a hazaútra. §-ában. fejlesztő felkészítését nyújtó in­ tézményi kezelésre utazás költségei után is jár a támogatás (de ő az esetét elbíráló szakértői és rehabilitációs bizottság utazási utalványával vá­ lik jogosulttá rá). valamint a tb-ellátásokról szóló 1997. továbbá azon időtartamokat. amelyekre a biztosítottnak nem volt ilyen jövedelme. illet­ ve magánszemély terhére kiszámolt visszafizeten­ dő vagy megtérítendő összeget nem kell befizetni. A beteg magánjárművön is utazhat. illetve az eredeti papíriga­ zoláson lévő adatok egyezőségéért a beküldő felel. hogy milyen betegség indokolja a gépjár­ műhasználatot -. elektronizált űrlapon. ha az OEP erről. a folyósító szervnek az adózás rendjéről szó­ ló törvényben meghatá rozot t késedel mi pótlékkal azonos mértékű kamatot.írja elő a közigazgatási ha­ tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. amelyeket továbbra is papíron kell csatolni. [Lásd az 1997/LXXXIII. köteles azt viszszafizetni.] Ha az egészségbiztosítási ellátásra jogosult egészsége károsodik.] gáltatásokkal és pénzbeli ellátásokkal (ideértve az egyszeri segélyt is) kapcsolatos ügyekben.a gépjármű üzembentartójának kötelező felelős­ ségbiztosításáról szóló rendelkezések alapján a biztosítónak kell fizetnie. A biztosító átalányban is fizethet.] Megtérítési ügyekben a fizetési meghagyás kibocsátásáról az OEP-nek 90 napon belül kell in­ tézkednie. Elektronikus kapcsolattartás esetén a pénzbe­ li ellátásra. illetve amikor a biz­ tosítottért visszamegy. kormányrendelet 38/B §-ában. [Lásd a 217/1997. évi LXXX. [Lásd az 1997/LXXXIII. a késede­ lem miatt (továbbra is 2200 forint) illetéket kell a szakigazgatási szervnek fizetnie a központi költségvetés számára. [Lásd az 1997/LXXXIII. s utazásiköltség-térítésként ki­ lométerenként 21 forintot kaphat. törvény 13. A digitalizált igazolások eredeti példányát a ké­ relem benyújtásától számított öt évig meg kell őriz­ ni. Ha az ügyintézés időtartama a szakigazgatási szerv hibájából meghaladja a 30 napot. törvény 68. betegsége miatt nem ülhet közforgal­ mú közlekedési eszközre . aki az egészségbiztosítás el­ látásai közül pénzbeli ellátást. ha az legfeljebb 1000 forint. Kizárt az elektronikus kapcso­ lattartás az utazásiköltség-térítéssel.] Jövedelem igazolás Nem vá lto zo tt. évi CXL. az emiatt nyújtott táppénzt. kormányrendelet 49. §-ában és a 217/1997. Az üzemi baleset vagy foglalkozási megbe­ tegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást a foglalkoztató akkor köteles megtéríteni az egészségbiztosító részére. kormányrendelet 49/D §-ának (l)-(2) bekezdéseiben. paragrafusa alapján (szociális biz­ tonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó szabályok) indult eljárásokban. A papíralapúból digitalizált dokumentumon. [Lásd a 217/1997. törvény 33. törvény 69. A jövedelemigazolásban az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem mellett fel kell tüntetni annak jogcímét is. [Lásd az 1997/LXXXIII. törvényben Elektronikus ügyintézés Változás 201}. A megtérítési kötelezettség olyan mér­ tékben áll fenn. kilométerenként 18 forint utazásiköltség-térítést kaphat. aki az egészségkárosodá­ sért felelős. [Lásd a 217/1997. Aki a megőrzéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi. Csak az OEP honlap­ járól letölthető nyomtatványkitöltő programmal előállított ellátási igénybejelentést fogad el a szakigazgatási szerv (korábban kézzel kitöltött nyom­ tatványt is be lehetett nyújtani).] Ha az egészségkárosodásért felelős személy (vagyis a táppénz. [Lásd a 217/1997. m egtérítési kö telezettség Nem vá lto zo tt. illetve ha ő vagy alkalmazottja (tagja) szándékosan idézte elő a balesetet. § (4) bekezdésében. és 33/A paragrafu­ sa. Ez utóbbi alól kivétel az eu­ rópai egészségbiztosítási kártyával kapcsolatos eljárás. A biztosító a pénzbeli ellátások tás Egészségügyi szolgáltatás ség téri iránti igényekről a beérkezésüket követő 30 napon belül köteles dönteni . A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását. vagy kinyomtatva személyesen vagy postán keresztül is benyújtható. a külföldi gyógykezeléssel összefüggő eljárásokkal. az esetleges jegyárkedvezmények­ kel viszont csökkenteni kell a térítést. megjelölve a kifizetésre jogosultság időtartamát. A programmal előállított nyomtatvány . kormányrendelet 11. Az útiköltségigényt a jogosultnak az utolsó igazolt utazástól számított hat hónapon belül kell beadnia a helyileg illetékes regionális egészségbiz­ tosítási szakigazgatási szervhez vagy a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain. és van kötelező felelősségbiztosítása. [Lásd a 217/1997.a beutalásra jogosult orvosnak ilyenkor az utazási utalványon meg kell jelölnie. baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást jogalap nélkül vett fel. 10 ezer forinttól 1millió forintig terjedő bírsággal sújtható. Nem vá lto zo tt. azaz naponta a jegyban­ ki alapkamat kétszeresének a 365-öd részét kell fizetnie a jogosult részére. Az. törvény 61. Az 1997. § (3) bekezdésében. Nem kell e kamatot kifizetnie a folyósító szerv­ nek. [Lásd az 1997/LXXXIII. évi LXXX.példá­ ul fizetés nélküli szabadság (kivéve a gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadságot. kormányrendelet 37/A § (1) bekezdésében. illetve baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz a törvényben meghatározott igazolásokat papír­ alapúból digitalizált dokumentumként csatolni kell az elektronikus űrlaphoz. jú liu s 1 -jétő l. ■a ■a d\ ő sag ■ det ■a vég Ellátáskifizetés Nem vá lto zo tt. törvény 68-68/A faiban.továbbítható elektronikus úton. ha az nem több 5 ezer forintnál. ha az utazáshoz kísérőre van szüksége. § (9)-(10) bekezdé tele Az egészségügyi szolgáltatónak ellenőriznie kell. ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. ha a baleset vagy a megbetegedés annak a következménye.] Az egészségbiztosító által a foglalkoztató.

Ha a kérelmező nem ért egyet a szak­ mai bizottság döntésével. várható időtartamáról és költségeiről. törvény 26. ■ terhességi-gyermekágyi segély esetén az ellátás legfeljebb a jogosultság kezdőnapján érvényes mi­ nimálbér kétszerese harmincadrészének alapján állapítható meg. [Lásd az 1997/LXXXIII. il­ letve kezelőorvosának szakmai bizottsági javas­ latot kell beszereznie a meghívott elszámolható költségeiről. §-ában. LXXX. ■ gyógyszer. gyó­ gyászati segédeszköz esetén az úgynevezett kihor­ dási . évi CLIV. § (3) bekezdésében.országos státusú gyógyintézet szakmai bizottsága dönt.] Térítésköteles ellátások Nemváltozott. ■ biztosítási idő tartama alatt az engedélyezetett naptári napi táppénz legfeljebb 5200 forint lehet. és a hazai kezelés külföldi szakember meghívásos közreműködésével sem oldható meg. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer többlettámogatásához. kormányrendelet 31/A-E §-aiban. [Lásd az 1997/LXXXIII. honoráriumáról. illetve támogatással nem rendelhető.] znie ntes tása. amely esetén a kérelem benyújtása lehet passzív táppénzt folyósítani azok részére.és ellenőrző vizsgá­ latok. hogy társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra. A méltányossági ellátások alapját a törvény korlátozza. hónapját megelőző hónap kezdőnapját közvetle­ akik 2011. gyógyászati segéd­ eszközök.] Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i Nem v á lto z o tt. ■ a részleges térítési díjjal igénybe vehető egész­ ségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak ■ az alkohol. illetve kábítószerszint kimutatására illetékes egészségbiztosítóhoz kell benyújtani. A betegnek.a házi.] i. ■ az orvosszakértői vizsgálat és szakvéleménye­ zés. Magyarországon az adott indikáci­ óra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező Változás2 1 . A támogatás felhasználására és az elszámo­ lásra az OEP megállapodást köt a támogatottal. a beavatkozáshoz szükséges eszközök áráról. és ha elmaradt egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot tár fel. a hazai egészségügyi költségekről. Ha a kontrollra a gyógykezelés után több mint egy évvel kerül sor. hogy Magyarországon egészségügyi szolgáltatók nem alkalmazzák a gyógymódot. ■a látlelet. kivéve. ha étén ügyi vény ien. és legyen esély a sikeres beavatko­ zásra. A külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos utazá­ si költséget a lakóhely szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szerv automatikusan megelőlegezi. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer támogatásához a biztosítottnak az OEP-hez kell benyújtania a méltányossági kérelmet.] emély ileseti szségkozza. Engedélyhez kötött külföldi gyógykezeléshez a szakmailag illetékes országos intézet javaslata szükséges. ha azok nem az ellátást igénybe vevő biz­ tosított foglalkozási megbetegedése. törvény tartalmú készítményekkel méltányosság alapján 50. törvény 29. A külföldi gyógyintézet által elrendelt kontrollvizsgálat költségeinek átvállalását külön kell kérelmezni az OEP-nél.] [Lásd az 1997/LXXXIII. lyette élelősPján ayban . törvény 26. [Lásd az 1997/LXXXIII. Ellátás m éltányosságból illetve olyan.] Aidá­ inekt. A javas­ latot. [Lásd az 1997/LXXXIII.o s u lt egészségügyi ellátásra (van-e biztosítási jogvi­ szonyuk). gyógyászati segédeszköz. azt . kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgálta­ tás. -gtéríisodáiraériséget bán. ha a vizsgálat és szakvéleményezés azért szükséges. A gyógykezelésről hazatérő beteg nyolc napon belül köteles eljuttatni a kórházi zárójelentést és a kapott számlákat a pénztárnak. törvény 18. és az egészségbiztosítá­ 18. kivéve. ■ a hivatásos sportolók sportegészségügyi ellá­ pénzt.] Nem válto zo tt. ■ a különösen veszélyes (extrém) sportolás. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint ■az alkohol-. ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányán alapult). s ha nem jogosultak.] H V G . ■ a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmasgatást. A támogatás általában legfeljebb egy évre. ■ a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások. iítási ríteni vagy Dgyő 'e köhaő teelő vény ián. §-ában. §-ában. Támogatással rendelhető gyógyszer. az Egészségügyi Tudo­ mányos Tanácstól kérheti annak felülvizsgálatát és megváltoztatását.mulasztási bírsággal e g y ü t t . illetve egész­ ségbiztosítási ellátásra állapítsanak meg jogosult­ ságot.az elévülési idő figyelembevételével be kell hajtania. Továbbra sem vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére ■ a munkahigiénés szűrő. T B . Az ETT döntésével szemben nincs jogorvoslati lehetőség. A jóváhagyó döntés feltétele. Hazai intézményben végzett gyógykezeléshez külföldi szakember is meghívható. kedvezményre. az ellátás biztonságát garantáló határozott időre csak kivételesen indokolt esetben).EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 73 eértve ekben. ■ a nem gyógyító célú. illetve kábítószer hatása alatt állók egy részét átvállalhatja.] . lis bizuniós atálya ályok) l az euolatos ndelet dban. törvény 28. illetve az.] Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv méltányosságból évente egyszer segélyben része­ sítheti a biztosítottat. allopathiás (ho­ meopátiás) gyógyszer. tájéko­ zódik annak fogadókészségéről.nkénfviteli ű-feleagyar idelet iben.vagy a kezelőorvos kezdeménye­ zésére . végzett vérvizsgálatok. törvény szerint öt évben külön törvény szerinti támogatásba való térítésmentes. júliusl-jétől. [Lásd az 1997/LXXXIII. § (6) bekezdésében. ■a járművezetői alkalmassági vizsgálatok. és a 217/1997.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .azaz elkopási . a hazai gyógyintézettel megállapodásban rögzíte­ nie kell a szervezési feladatokat és a költségátvál­ lalás mértékét. törvény 50. és a 217/1997. ■a nem egészségügyi indokból végzett művi med­ dővé tétel. illetzetenzetni. a külföldi gyógyintézet fogadónyilatkozatát és a költségbecslést a külföldi kezelést kezdemé­ nyezőnek kell benyújtania az OEP-hez. detoxikálása. július 1-jét követően váltak keresőkép­ nül megelőző 12 hónapban az azonos hatóanyag­ telenné.] Nem nyújtható támogatás olyan gyógyszer­ A nem kötelező védőoltást az Egészségbiztosí­ hez vagy gyógyászati segédeszközhöz. melyekre vonatkozó azonos indi­ kációs területre benyújtott társadalombiztosítási támogatás iránti kérelem elbírálása az egészségbiztosítási szervnél már folyamatban van). különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek és a gyógyászati ellátás árához a társa­ dalombiztosítási támogatást meghaladó mértékű támogatást adhat. gyógyászati segédeszköz árához az előírás szerintinél gyakrabban nyújthat támo­ kezelt betegek száma elérte az 50 főt (kivéve azon gyógyszereket. [Lásd az 1997/LXXXIII. amelyre tási Alap nem téríti meg. [Lásd az 1997/LXXXIII. a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálta­ tások. Ennek n y o m á n az adóhatóság vizsgálatot kezdemé­ n y e z . gyógyá­ szati segédeszköz. §-ában. A kezelés indokoltsá­ gáról . sági vizsgálatok. kormányrendelet ll/B-E§-aiban. Méltányosságból sem 01 gyógyszerhez. Ha az OEP a szakmai bizottság által megaján­ lott költségeket vagy azok egy részét átvállalja. a kezelés kezdeté­ ről. hogy külföldön már eredményesen alkalmazzák a gyógymódot. adataikat az OEP köteles átadni az állami adóhatóságnak. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítónál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. illetve üzemi balesete miatt váltak szükségessé.] si szerv elutasító határozatot hozott (kivéve. Az OEP főigazgatója méltányosságból az Egészségbiztosítási Alapban erre elkülönített összeg erejéig ■ a támogatott gyógyszerek.időre állapítható meg (a kü­ lön jogszabályban megállapított kihordási időtől eltérő. A szakmai bizottság javaslatot tesz a gyógyintézetre. szó­ rakoztató szabadidős tevékenység (például vidám­ parki szolgáltatás) közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások. törvény befogadást kérelmeztek. a kontrolihoz is kérni kell a szakmai bizott­ ság javaslatát. ha az az egész­ a méltányossági kérelem benyújtását megelőző ségügyről szóló 1997.

§. érzékszervi. életévét betölti. beszédfo­ gyatékos. ■a gyermek szülőjével együtt élő házastárs. törvény 15. 27/E§-aiban. A felfüggesztés időtartama alatt a támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. ja nu ár 1-jétől. (5)-(7) bekezdéseiben. A jegyzőnek tájékoz­ tatnia kell a kincstárt. [Lásd az 1998/LXXXIV . A sajátos ne­ velési igényű tanuló tankötelezettsége meghoszszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig. ja n u á rl-jé tő l.] . A tankötelezettség kezdetéről. életévét be nem töltött tanköteles gyermek az oktatási intézmény igazgató­ jának jelzése szerint az adott tanévben legalább tíz kötelező tanórát igazolatlanul mulaszt. a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés­ végrehajtási intézet igazgatója a gyermekotthonban. életévét) betölti. A nevelési ellátásra jogosultság elteltével a gyer­ mek után a jogosult iskoláztatási támogatásban részesül a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára. a tankötelezettsége meg­ szűnt. évi XXXI. ■a nevelési ellátásra jogosult szülő. a megis­ A / merő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. Ha a 18. gyermekvé­ delmi gondoskodás alatt álló.] Jogosultak Változás 2012. örökbe fogadó. törvény 7 §-ában. ■a gyám. a hivatásos nevelőszülő. (Eddig a vagyonke­ zelői joggal felruházott gyám. illetve javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő.) életéve betöltéséig.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Igazolatlan m ulasztás Új előírás 2012. Az iskoláztatási támogatás megállapításá­ hoz a tankötelezettség vizsgálata is szükséges. legkésőbb.] Nem változott. Saját jogán az a személy kérelmezhet iskoláz­ tatási támogatást. értelmi. [Lásdaz 1998/LXXXIV. [Lásd az 1998/LXXXIV. gyermekotthonban. kormányrendelet 11. (Ilyen esetben a kincstár felfüggesz­ ti a családi pótlék folyósítását. Ha a tanévben az igazolatlanul mulasz­ tott kötelező tanórai foglalkoztatások száma eléri az ötvenet. és akinek mindkét szülője (vagy vele egy háztartásban élő hajadon. aki közoktatási intézményben tanulmányokat folytat. valamint annak meghosszabbításáról az iskola igazgatója dönt. elvált vagy há­ zastársától külön élő szülője) elhunyt. a tankötelezetté válás évének november 1-jétől a 20. 37. és biztosítja annak személyre szóló felhasználását. a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét (eseti gondnokot nevez ki). a gyermekotthon­ ban nevelt gyermek után (eddig a vagyonkezelői joggal felruházott gyám. aki tartósan beteg.havi részletekben. törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték. gyámjával. és felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását. illetve a vagyonkezelői eseti gondnok volt jogosult az ellátásra).törvény 13.] In tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés Változás 2012. Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnését követően saját jogán kérelmezhet nevelési ellátást az a 18. §-ában. javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes öszszegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. Nevelési ellátásra jogosult to­ vábbá ■a gyermek vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője. [Lásd az 1998/LXXXIV. Az iskoláz­ tatási támogatás folyósításának felfüggesztése nem vonatkozik a nevelőszülőnél. ha a tudomására jut.] . . tanköteles gyermekre tekintettel a tanköte­ lezettség teljes időtartamára. évi LXXIX. törvény 8. életévét betölti.] . hivatásos nevelőszülőjével. a támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár. tanköteles gyermekre.) [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 8. törvény rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tan­ kötelessé. nevelő-. nőtlen. §-ában. 12. ■a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett még nem tanköteles gyermek után. Ha a gyermek a tankötelezettség megszűnését követő­ en közoktatási intézményben folytat tanulmányo­ HVG I T B .] A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éjéig jár az el­ látásra jogosultnak. törvény 15. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek a 23. aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni. vagy akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg. törvény 7 §(1) b) pontjában. A családi pótléknak két típusa van: a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás. A gyermekotthon vezetője. amelyben a 23.] . A tanujó annak a tanévnek a végéig tankö­ teles. ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. törvény 7 § (3).) [Lásd az 1998/LXXXIV. ■az a személy. [Lásd az 1998/LXXXIV. § (1) b) pontjában. életévét betölti. illetve súlyosan fogyatékos. szociális intézményben elhelyezett.CSALADTAMOGATAS Mit kell tudni a családtámogatásról? Nevelési ellátás. és az erre irá­ nyuló eljárás már folyamatban van. §-ában. törvény 5. [Lásd az 1998/LXXXIV. s aki nem él egy háztartásban a vér szerinti.. iskoláztatási tám ogatás Nem változott. aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéle­ ménye alapján testi. [Lásd az 1998/LXXXIV. autista. és a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosítja an­ nak személyre szóló felhasználását. Iskoláztatási támogatásra jogosult ■a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka is. természetben kell a gyer­ mek számára nyújtani. s ennek tényét az országos szakértői és rehabilitáci­ ós tevékenységet végző bizottság (korábban az Or­ szágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) szakhatósági állásfoglalása a kérelem benyújtását követően igazolja. Iskoláztatási támogatásra jogosult továbbá ■ a szülői házat engedéllyel elhagyó gyermek. halmozottan fogyatékos. §-ában. hogy a még nem tanköteles gyermeket nevelő család kül­ földre távozott.] Sajátos nevelési igényű az a gyermek (tanuló). ■a nevelőszülő. amelyben a 20. amelyben a 8. A szociális in­ tézmény vezetője a családi pótlék teljes összegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. kat. amelyben a 18. § (2) bekezdéseiben és a 223/1998. A közoktatásról szóló 1993.. majd a folyószámlán összegyűlt összeget a felfüg­ gesztés mcgszüntetcsct követően a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra eloszt­ va . amelyben a 6. (fogyatékossági támogatásra nem jogosult. január 1-jétől. Nevelési ellátásra jogosult ■a gyermekotthon vezetője is. illetőleg a vagyon­ kezelő eseti gondnok volt jogosult az ellátásra. törvény 7 §-ában. hivatásos nevelőszü­ lőnél. életévét betöltött személy. akinél a gyermeket a gyermekvédelem­ ről szóló 1997. a települési önkormányzat jegyzője (gyámhatóságként eljár­ va) végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a gyermek védelembe vételének lehe­ tőségére. § (1) bekezdésében. legkorábban abban a naptári évben. [Lásd az 1998/LXXXIV. a javítóintézet­ ben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló.] Nem változott. de sajátos nevelési igényű gyermek a 23. illetve aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből.

§ (3) bekezdésében. fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre. és nincs élettársa. ■időskorúak járadékában. [Lásd a 223/1998. § (l)-(3) bekezdé Az anyasági támogatás összege gyermekenként a gyermek születésének időpontjában érvényes öregséginyugdíj-minimum -2012-ben 28 500 forint . [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában. aki nyugellátásban. illetve 85 500 forint). [Lásd az 1998/LXXXIV. de a 10.ide­ értve az egyezséget is . a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. §-ában. törvény 11. ■egyedülálló esetén 13 700 forint. a terhes­ gondozó igazolása nélkül is részesülhet anyasági támogatásban. gyeten lévők heti harminc órában vé­ gezhetnek keresőtevékenységet. illetve súlyosan fogyatékosnak .részt vett ter­ hesgondozáson. aki saját maga vagy a házastársa. illetve az aktív korúak ellátására való jogo­ sultságát megállapították. szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban.] A 16. illetve szociális intézményben élő.] Az a 18. Az igazoláson a szakorvos jel­ zi a legközelebbi . hadigon­ dozási járadékban részesül. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő személy esetén 23 300 forint. Saját háztartásban nevelt. (II. de egyidejűleg csak egyikük (vagyis az nem osztható meg). Ha legalább öt hónapig külföldön tartózkodott -és ezt dokumentálni tudja -. és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközben kerül ki. Ekkor HVG ] T B . életévét betöltött kiskorú szülő is jogosult gyermekgondozási segélyre. gondozásra szorul. [Lásd az 1998/LXXXIV. ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko­ ri legkisebb összegét.felülvizsgálat időpontját. Egyedülállónak mi­ nősül az is. A családi pótlékra való jogosultság szempontjá­ ból saját háztartásban nevelt.a közös háztartásban élő bármelyik szülő igénybe veheti. korhatár előtti ellátásban. törvény 12. törvény 11. gondozott gyermek­ nek kell tekinteni azt. 12. ■a saját jogon járó (tartósan beteg. ■tartósan beteg.] Gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő gyermekei időkorlát nélkül vehetnek igénybe nap­ közbeni ellátást. január 1-étől. törvény 25. és egyéb jövedelme nincs. és jövedelemmel nem rendelkezik.és jár utána 18 éves koráig magasabb összegű pótlék aki a magasabb összegű családi pótlékra jogo­ sító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. [Lásd az 1998/ LXXXIV. átmeneti járadék­ ban. [Lásd az 1998/LXXXIV. Egyedülálló az. illetve súlyosan fogyatékos. [Lásd az 1998/LXXXIV. gyermekvédelmi gon­ doskodás alatt álló.] A gyermekgondozási támogatást . A havi családi pótlék összege (függetlenül attól. 19.] gyermekosztály. törvény 20. ■kétgyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint. ■tartósan beteg. illetve nevelőszülőnek vagy gyámnak.] Nem változott. ha jogerős bírósági döntés . ■gyermekotthonban. §-ában. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 12. aki a háztartásában legfeljebb 3 éves gyermeket gon­ doz. ameddig a betegség. Anyasági támogatásra jogosult a gyám. rokkantsági járadékban.] Gyermeknevelési támogatás a gyermek 3 éves korától jár annak a szülőnek.] sége. Egyedülállóságának tényéről az igénylő­ nek írásban kell nyilatkoznia. § (3) d) pontjában. Ezt a rendelet melléklete szerinti. feltéve. életévét betöltött. legkésőbb öt év múlva esedékes . hogy nevelési ellátásként vagy iskoláztatási támogatásként állapítják-e meg): ■egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 forint. Gyermekgondozási segélyre az a szülő. gyermekszakkórház. valamint az iskoláztatási támogatást saját jogon kérelmező esetén 14 800 forint.a gondozásába kerül. illetve házastársától külön él. és jövedelme nincs.) ESZCSM-rendelet szerinti beteg­ Új előírás 2012. szolgálati járandó­ ságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. vagy aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül. súlyos fogyatékosság tényét igazolták. törvény 29.] A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba helyezésének időpontjától számított hat hónapig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbe fogadó szülő . vagy szülőjével együtt csa­ ládok átmeneti otthonában tartózkodik. aki a háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. vagy 10 évesnél fiatalabb tartósan beteg. §-ában. ■három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén gyermekenként 17 000 forint. Az igazolást a gyermekklinika. aki az anyasági támogatás igénylésének időpontjában jogszerűen tartózkodik Magyarország területén. hogy nyugdíjának. törvény 4. kórházi § (4) bekezdésében. életévét még nem. aki hajadon. A családi pótlék öszszegének megállapítása szempontjából egyedülál­ lónak kell tekinteni azt a szülőt vagy gyámot is. ■kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint. §-ának (2) bekezdésében. és egyéb jövedelme nincs. büntetés­ végrehajtási intézetben lévő. A tar­ tósan beteg. kormányrendelet 22.koraszülés esetén legalább egyszer . év alatti gyermek minősül tartósan betegnek. nőt­ len. [Lásd az 1998/LXXXIV. gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is. A támogatás a leg­ fiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár. Támogatásra jogosult az a nő is. gyet______________'__________________ Nem v á lto zo tt. ikergyermekekre 300 százaléka (te­ hát 64125. hivatásos nevelőszülőnél elhe­ lyezett gyermek esetén. [Lásd az 1998/LXXXIV. vagy felsőok­ tatási intézmény első oklevelet szerző tanulója. [Lásd az 1998/LXXXIV. aki a terhessége alatt legalább négyszer koraszülés esetén legalább egyszer . § a) pontjában.] A családi p ótlék összege Nem válto zo tt. nevelőszülő vagy gyám jogosult. nevelőszülőnél. [Lásdaz 1998/LXXXIV. törvény 21. Anyasági támogatásra az a nő jogosult.CSALÁDTÁMOGATÁS 75 A családi pótlékra 50-50 százalékos arányban jogosultak a szülők. illetve súlyosan fogyatékos gyermeket tart el.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Anyasági tám ogatás Nem válto zo tt. aki kül. rendszeres szociális járadékban. törvény 29. elvált. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő egyedülálló személy esetén 25 900 forint. aki a szülővel életvitelsze­ rűen él együtt. akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el. ■három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 forint. §-ában.225 százaléka. szakambulancia. javítóintézetben. törvény 23.alapján egyenlő időszakok­ ban felváltva gondozzák gyermeküket.] Gyes.és belföldi tanulmányai vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a jogosult háztartásán kívül. ha az örökbefogadást a születést követő 180 napon belül jogerősen engedélyezték.a gyermekgondozási segélyt és a gyermeknevelési támogatást . ■vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül. „Igazolás tartósan beteg. ha a gyermek a szüle­ tését követő 180 napon belül . 18.] Egyedülálló 1 Anyasági támogatásra jogosult az örökbe fogadó szülő is. § (1) bekezdésében. törvény 20/B§ (l)-(2) bekezdéseiben. illetve az állapot véglegességének tényét.jogerős határozattal .legkorábban egy. ha nem él egy ház­ tartásban a nevelt gyermekének gyámjával. élettársa ■közoktatási intézmény tanulója. § (3) bekezdésében. . [Lásd az 1998/LXXXIV. [Lásd az 1998/LXXX1V. ha a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba kihelyezéskor már betöltötte a gyesre jogosító életkort.Magyarország területén terhesgondozáson vett részt. illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék an­ nak a hónapnak a végéig jár. közoktatási intéz­ ményben nem tanuló személyt megillető) nevelési ellátás összege 20 300 forint. illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elneve­ zésű nyomtatványon kell igazolni. törvény 9. és a terhes­ sége alatt legalább négy alkalommal .] Gyesen.a házastársi és rokoni örökbefoga­ dás kivételével -. §-ában.

§-ában.] M unka gyes m e lle tt Nem változott. a ha­ táridő az azt követő első munkanap. közigazgatási eljárási törvény tartalmazza). Ikergyermekek esetében a gyer­ mekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül lehet dolgozni.írásban . illetve korha­ tár előtti ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni.] elmúlt egyéves. Az adatok átadásának módjáról az Oktatási Hivatal és a kincstár megállapodást köt.§-aiban. és mindketten egyetértsenek azzal. Nem jár gyermekgondozási támogatás. Hó a gyes vagy a gyet nem teljes hónapra jár. [Lásd az 1998/LXXXIV. 28. törvény 21/A §-ában. törvény 28.) [Lásd az 1998/LXXXIV. A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekkel gyesen lévő szülő a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. [Lásd az 1998/LXXXIV. Ha a szülő ikergyermekei egyikének halála miatt veszti el jogosultságát a 200 százalékos gyermekgon­ dozási segélyre.] Nem jár gyes vagy gyermekgondozási támoga­ tás annak a szülőnek .. § (l)-(2) bekezdéseiben. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ. ha a felvett és a jogosultat egyébként megillető ellátást a felvevője átadta a jogosultnak. törvény 20. vasárnap vagy munkaszüneti nap. elektronikus úton is lehet igényelni (az igénylési szabályokat a 2004. §-ában. ha a jogosult (szülő. A szülő jogosultságát nem zárja ki. §-ában. négy gyermek esetén 400. ha a gyermek . Ha a bejelentés elmulasztása miatt jogosulatlanul kapnak ellátást. [Lásd az 1998/LXXXIV. 27. nevelési ellá­ tás visszafizetése méltányosságból elengedhető. § (l)-(2) bekezdéseiben.] Családi pótlék és gyet visszamenőleg az igény benyújtását megelőző legfeljebb két hónapra álla­ pítható meg.] Családtámogatási ellátásokat nyomtatványon és az ügyfélkapun keresztül. törvény 36/A § (1) bekezdésében. és az igény benyújtását kö.] Családtámogatási kifizetőhelyek csak ott mű­ ködnek. bankszámlára utalás esetén 3-áig. akkor úgy kell tekinteni. vetően az igénylő gyermekgondozási segély iránti kérelmet is benyújt. §-ában. hogy a gyermek szülei lemondjanak erről az ellátásról. ha olyan gyermek után igénylik. A szülő helyett a nagyszülő is igénybe veheti a gyest (a gyetet nem).] A gyest igénybe vevő nagyszülő a gyermek 3 éves kora után vállalhat legfeljebb heti 30 órára ke­ resőtevékenységet.] A közoktatási intézményben tanulmányokat folytatók tanulói jogviszonyának létesítéséről. azzal a megkötéssel. évi III. A családtámogatásokat a kincs­ tári igazgatóság folyósítja.legfeljebb 8 éves koráig ha betegsége miatt nem járhat óvodába.] iránti igényt elutasítják. [Lásd az 1998/LXXXIV. kormányrendelet 19. törvény kenteni . [Lásd az 1998/LXXXIV. állítják-e ki a jogosultságot megalapozó igazolást. öt gyermek esetén 500. kormányrendelet 3.. A Magyar Államkincstár ellenőr­ zi.bejelenteni a családtámogatási ellátásra jogo­ sultságával kapcsolatos adatokat. törvény 26. az Információs Hiva­ tal. Az ügyfelet az ügyfélkapu-azonosítószáma igazolja. A jogalap nélkül . §-ában. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni. rendszeres segélyben) részesül. 21/A §-aiban. A kincstár a jogosultsági feltételek meglétét az ellátást igénylőknél is ellen­ őrizheti. Ha a tárgyhónapot követő hónap harmadik napja szombat. törvény 20/A. Ikergyermekek esetén a gyes a gyer­ mekek tankötelessé válása évének végéig jár. 43.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély vagy a gyed Ellenőrzés Nem változott. [Lásd a 223/1998. törvény 39. §-ában.] A szülő köteles a folyósító szervhez . illetve napközbeni ellátásra vagy 30 napot megha­ ladóan szociális intézményben helyeztek el. [Lásd az 1998/LXXXIV.] Nagyszülő gyesen Nem v á lto zo tt. más napközis intézménybe. átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek. § (l)-(2) bekezdéseiben. törvény 37. gyámnak aki a szociális ellátásokról szóló 1993. [Lásd az 1998/LXXXIV. kormányrendelet 4/B § (4) bekezdésében. tör­ vény szerinti rendszeres pénzellátásban (például gyedben. évi CXL. folyósítják-e az ellátásokat. akit ideiglenes hatállyal el­ helyeztek. az Országgyűlés Hivatala. kormányrendelet 26.] Méltányosságból engedélyezhető a gyes továbbfolyósítása a gyermek általános iskolai tanulmánya­ inak megkezdéséig . [Lásd a 223/1998. ahol a családtámogatásokkal kapcsolatos igazgatási feladatot . addig semmilyet. és az a saját jogán nem vette fel azt. §-aiban.76 | C S A L A D T A M O G A T A S a gyest a kiskorú szülő számára kell megállapítani és folyósítani. hogy ilyenkor a gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyermekek számától függetlenül egy gyermek után jogosult gyermekgondozási segélyre.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát.családtámogatási. hogy az át­ [Lásd az 1998/LXXXIV. §. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 37.vagyis nem jo­ gosult által felvett . (Nem számít napközbeni ellátást nyújtó elhelyezésnek.továbbra is indokolt ellátni.. életévét.] Jogalap nélküli ellátás Nem változott. §-ában. amelyikben betölti a 10. nincs időkorlát a gyesen lévő munkavég­ zésére). akkor azt az évet kell tankötelessé válása évének tekinteni. törvény 22.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. törvény 49. hat gyermek esetén 600 százaléka. Ikergyermekek esetén a gyes összege az öreg­ ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két gyermek esetén 200 százaléka. [Lásd az 1998/LXXXIV. kormányrendelet 1. a Nemzetbiz­ tonsági Szakszolgálat.] A gyes. §-aiban. (1) bekezdésében.nevelőszülőnek. törvény adás megtörtént.] K ifizetőhelyek. a gyermekgondozási segély összegét a halálesetet követő három hónap múlva kell csök­ [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 21. [Lásd az 1998/LXXXIV. Az elengedésre irányuló kérelem­ hez csatolni kell a családtámogatási ellátás átadója és átvevője által is aláírt nyilatkozatot arról. és a 223/1998. bölcsődében helyezi el. mint­ ha a gyermekgondozási segély iránti kérelmet is a tes vagy gyed iránti igény előterjesztésének idő­ pontjában nyújtotta volna be (vagyis a gyest eddig az időpontig visszamenőleg megkapja). ha a gyermeket a gyermekgondozási támogatás mellett végezhető munka időtartamára adják be napközibe. három gyermek esetén 300.a törvény szerint nemzetbiz­ tonsági érdekből . Ezek a Honvédelmi Minisztérium. hogy az igényelbíráló szervek jogszerűen álla­ pítják-e meg. [Lásdaz 1998/LXXXIV. a tárgyhónapot követő hónap 10-éig. a folyósító szerv azt visszafizetteti. [Lásd a 223/1998. A gyesen lévő szülő a gyermek egyéves korától heti 30 órás elfoglaltságot jelentő állást vállalhat (ha a munkavégzés az otthonában történik. (Gyet méltányosságból semmilyen címen nem engedélyezhető. A nagyszülő gyesjogosultságának további feltétele. látják-e el ügyviteli feladataikat. ha a gyerme­ ket óvodában. g yet összege Nem v á lto zo tt. hogy a gyest a nagyszülő kapja. nagyszülő) társadalombiztosítási nyugellátásban. az Alkotmányvédelmi Hivatal.) [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 27. fennállásáról és megszűnésének várható időpont­ járól a név és a taj-szám közlésével az Oktatási Hivatal évente október 15-éig adatot szolgáltat a kincstár részére. igényérvényesítés Nem változott. a naptári napon/ként kapható összeg a támogatás havi összegének harmincadrésze. és a 223/1998. Ha a gyermek 10 éves koráig nem kezdi el az is­ kolát. Gyes abban az eset­ ben is folyósítható. A gyes és a gyet megegyezik az öregséginyugdíj-minimummal (ez 2012-ben havi 28 500 forint).

hogy a tá­ mogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a támogatott szövetkezet a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg. ja n u á r 1 -jé tő l. feltéve. Az álláskeresőnek 15 napon belül kell bejelentenie az állami fog­ lalkoztatási szervhez az adataiban történt vál­ tozásokat (a korábbi nyolc nap helyett).] nyokat léséről.] Változás 2012. aki korhatár előtti ellátásban. §-aiban. 78 ezer forint volt.] Változás 2012. hogy a munkanélküli 45 napon át álláskeresési járadékban részesült (korábban ez 90 nap volt) [Lásd az 1991. Jelentősen át­ 01 . § (l)b) pontjában. Nem jogosult álláskeresési segélyre.] lgáltat tájáról ást köt. N yilván tartás szünetelése Új előírás 2012.] inyon tón is '4 évi . legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott sze­ mély foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet (maximum 16 hónap támogatott foglal­ koztatás plusz nyolo^hónap kötelező tovább­ foglalkoztatás). törvény 30. § (14a) d)-e) pontjaiban. ha az álláskereső önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt volt fizetés nélküli szabadságon.] Álláskeresési ellátások Változás 2 1 szeptember 1-jétől. [Lásdazl991/lV. felső határa pedig a minimálbér. szolgálati járandóságban. § (1) e) pontjában. A támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes időtartama legfeljebb egy év (maxim um nyolc hónap támogatott foglalkoztatás plusz négy hónap kötelező továbbfoglalkoztatás). január 1-jétől. izolja. A keresetpótló jut­ tatás összege nem lehet alacsonyabb a megál­ lapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér (2012-ben havi 71 800 forint) 60 százalékánál (2012-ben havi 43 080 forintnál). január 1-jétől.) [Lásd az 1991/IV.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . január 1-jétől. törvény 30.] z igény )ra álla- ■ában. § (5) d) 1-5.] rvény idelet . alakult az álláskeresési támogatások rendsze­ re. (2011-ben a keresetpótló jut­ tatás alsó határa a minimálbér 60 százaléka. hogy a munkaviszony megszüntetésére a tá­ mogatás folyósításának időtartama alatt sem [Lásd az 1991/IV. január 1-jétől. [Lásd az 1991/IV. mint­ ámét is nek idő­ st eddig a munkanélküli-ellátásokról? Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély Új előírás 2012.] I — -P snjo- Foglalkoztatást bővítő tám ogatások Ú előírás 2012. törvény 25-29. Az álláskeresési járadékra való jogosultság időtartam ának meghatározásánál jogszerző időnek minősül. Ennek elemei a következők: ■egy nap ellátásért tíz nap jogszerző időt kell felmutatni (korábban öt nap járulékfizetésért lehetett egynapi ellátást szerezni). ■90 napra rövidült a járadékban tölthető idő (korábban ez maximum 270 nap lehetett). álláskeresési segély) eddigi „álláskere­ sési támogatások” gyűjtőfogalma. ja n u á rl-jé tő l. ■ az önkéntes tartalékos katonai tényle­ ges szolgálatteljesítés időtartama alatt. törvény 54. akik legfeljebb 200 nap. Szociális szövet­ j kezet munkaadónak legfeljebb a munkabér és járuléka 70 százalékáig terjedő támogatás adható. Együttm űködési kp telezettség Változás 2012. „Álláskeresési ellátásokra” módosul az átmenetileg munka nélkül maradók juttatásaira (álláskeresési já­ radék. 46 800 forint. hogy vállalja.] feléig tovább foglalkoztatja. § (9) c) pontjában.M U N K A N EL K Ü L1-EL LÁ T Á S0I< 77 Mit kell tudni tását k ö ly iránti ni. ■a jogszerző időt az álláskeresővé válást meg­ előző három év alatt lehet összegyűjteni (ko­ rábban öt év alatt lehetett).] ásban i jogolentés Hátast. és kötelezettséget yállal rá./IV. [Lásd az 1991/IV. balett­ művészeti életjáradékban. hogy a hátrá­ nyos helyzetű személyt a támogatás folyósí­ tási időtartama után legalább ezen időtartam H V G |T B . és nem halad­ hatja meg a megállapításakori közfoglalkozta­ tási bér összegét. irvény ében. bán. a 16. [Lásd az 1991/IV. A nyugdíj előtti álláskeresési segély feltétele. / A támogatás további feltétele. törvény 54.R E . § (4) d) pontjában. azza). továbbá a gyer­ m ekgondozási segélyre való jogosultság megállapításának napjától. alpontjaiban. törvény 14. törvény 24-38. ■megszűnt az álláskeresési segély azon biz­ tosítottak esetében. ja n u á r 1 -jétő l. ■a minimálbér összegére csökkent az álláske­ resési járadék felső határa (korábban ez a m i­ nimálbér 120 százaléka volt). ja nu ár 1-jétől. §-aiban. akik 900 napnál hosszabb jogszerző idővel rendelkeznek. ban. § (3)-(4) bekezdéseiben. ■az ellátásra való jogosultsághoz m inim um 360 nap jogszerző idővel kell rendelkezni (ko­ rábban 365 nappal kellett).] -ában.] Keresetpótló ju tta tá s összege Változás 2012. törvény 25. § (6) bekezdésében. továbbá azokéban. törvény kerül sor. 58. illetve átmeneti bányászjáradékban részesül. [Lásd az 1991/IV. Az álláskereső ak­ tív munkahelykereső tevékenysége és álláske­ resőként való nyilvántartása szünetel ■a terhességi-gyermekágyi segélyre és gyer­ mekgondozási díjra való jogosultság meg­ állapítását követő naptól.] iőpontktatási Jogszerző idő Új előírás 2012. [Láscfáz 1991/IV.

§ (3)-(4) bekezdéseiben. karbantartására stb.az éves bevéte­ le és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában kell megosztania.a gyakorlati képzés tárgyi feltételei javítását szolgáló . A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást naptári évre állapítja meg (ko­ rábban az üzleti évre is megállapíthatta).kivéve a víziközmű-társulatot -. közös vállalat. ellenőrizhető és arányos költségei (kiadásai) összegével. illetve a hallgatói szerződés alap­ ján foglalkoztatott tanuló. törvény 4. [Lásd a 2011/CLV. Az evaalany adózó az egyszerűsített vállal­ kozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét. §-ában. kivéve a lakás-. egyéb szervezet is. [Lásd a 2011/CLV.78 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni ■■ a szakképzési hozzájárulásról? 2012. ■az egészségügyről szóló törvényben meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltató . tröszt. illetve hallgató gya­ korlati képzése során anyagköltségre fordított összeggel. személyi egyesülés. bérleti díjára. külföldi székhelyű jogi személy.ideértve a szorgalmi időt lalat. ■ a saját munkavállaló számára felnőttképzé­ si szerződés. kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti. ■személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó. va­ lamint a felsőoktatási intézmény számára nyújtott . a végrehajtó iroda. (4) bekezdéseiben. árbevétele arányában.] Nem v á lto z o tt. illetve a munka törvénykönyve szerinti tanulmányi szerződés alapján meg­ szervezett képzés költségeivel. a szabadalmi ügyvivő iroda. szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot. január 1-től új törvény állapítja meg a szakképzési hozzájárulás szabályait. Bővül a mentesítet­ tek köre: nem fizet szakképzési hozzájárulást az egyéni cég. m értéke Változás 2012. törvény 2. A szakképzési hoz­ zájárulás teljesíthető ■a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint a szakközépiskola vagy szakiskola (együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulás­ ra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulás-kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés . A közhasznú nonprofit gazdasági társaság­ nak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tprvény 6. jogi szemé­ H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . és nem költségvetési szervként működik . tröszti vállalat.5 százalék (bruttó kötelezettség).jé tő l.az őt az egészségügyi közszolgáltatás ellátásá­ val összefüggésben terhelő szociális hozzájáru­ lási adó alapja után. ja n u á rl-jé tő l. ja n u á rl-jé tő l. ■ a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tör­ vény melléklete alapján megállapított kedvez­ ményezett tevékenység ellátásával összefüggés­ ben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási A hozzájárulás a lap ja . fiókteleppel rendelkezik. ■ a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére.felhalmozási támogatással (fejlesztési támogatással). [Lásd a 2011/CLV. januárl-jétől.] A hozzájárulás teljesítése V áltozás 2012. § (2). § (l)-(2) bekezdéseiben.] Nem vá lto z o tt. A hozzájárulás kö te le ze ttje i V á lto zá s 2012. Szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett a közjegy­ zői iroda is. egyes jogi személyek vállalata és a leányvál­ adó alapja után.] lyiséggel nem rendelkező társas cég. ■állami vállalat. törvény 2. A szakképzési hozzájárulás mértéke: 1.] Az átalányadózónak nincs bevallási és elszámolási kötelezettsége. mint korábban). [Lásd a 2011/CLV. a tárgyévben for­ dított összeggel. A szakképzési hoz­ zájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja (nem a társadalombiztosítási alap.feltéve. ha belföldön te­ lephellyel.] Mentesség hozzájárulás alól V áltozás 2012. ja n u á r 1 . ■ a térségi integrált szakképző központ (TISZK) részét képező szakképző iskola. (5) bekezdéseiben. [Lásd a 2011/CLV. törvény 2. Továbbra is hozzájárulás-fizetésre kötelezett a belföldi székhelyű ■gazdasági társaság. vízgazdál­ kodási társulat . [Lásda20iyCLV. Továbbra sem kötelezett szak­ képzési hozzájárulásra: ■a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kö­ telező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet. a közjegyzői iroda a tevékenységében személyesen közremű­ ködő tag után (a foglalkoztatottak után viszont továbbra is fizet hozzájárulást). ■szövetkezet. ■belföldön vállalkozási tevékenységet folytató. minden más hozzájáru­ lás-kötelezettnek pedig-a közhasznú nonprofit gazdasági társaság kivételével . ■egyéni cég. a végrehajtó iroda. hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kö­ tött. ■ügyvédi iroda. fizetési kötele­ zettségét pedig az átalányadó megfizetésével teljesíti.§ (1). A számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szo­ ciális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevé­ tele és az egészségbiztosítási szervtől származó Megszűnő hozzájárulás­ csökkentési lehetőségek A bruttó kötelezettség 2012-től már nem csök­ kenthető ■ a gyakorlati képzéssel kapcsolatos elszá­ molható költségek (kiadások) összegével. ■ a szakmai alapképzést is szolgáló tanmű­ helyre a tárgyévben fordított. a szabadal­ mi ügyvivő iroda. a szociális. törvény 2. a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot. amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett. vala­ mint az iskolaszövetkezetet. § (5) bekezdésében. az ügyvédi iroda. törvényi §-ában. valamint az olyan társaságot. ■az egyéni vállalkozó önmaga után (de az álta­ la foglalkoztatott után igen). ■ a tanuló-. számú melléklet E) fejezete alapján meghatáro­ zott kedvezményezett tevékenysége és a vállal­ kozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania. [Lásd a 2011/CLV.] Nem v á lto z o tt. erdőbirtokossági társulat. törvény t .

] Osztószám eg yüttm űködési m eg állap o ­ dásnál A szakképző iskolákban egy tanítási évben átlagosan 183 tanítási nap és 20 nap összefüg­ gő szakmai gyakorlati nap van.] ként (20 nap x 4400 forint) 88 000 forint csökkentő tételt számolhatnak el havonta. § (2) bekezdéseiben. Az a hozzájárulásra kötelezett.a felsőoktatásról szóló 2005. ha a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulás­ kötelezett . A csökkentő té­ tel éves összegét a tárgyévre . A szakmai és vizsgakövetelményekben rögzített elméleti és gyakorlati oktatás arányát . a csökkentő tétel . Ezzel az osz­ tószámmal került meghatározásra az egynapi gyakorlati képzési normatíva. az állami adóha­ tóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti bruttó . [Lásd a 280/2011. (40 százalékos­ nál kisebb arányú gyakorlati képzés esetén a teljes gyakorlati képzés megszervezhető együttműködési megállapodás keretében. [Lásd a 280/2011. § (2).vagy a csökkentő tételként fi­ gyelembe vehető összegek levonását követően: nettó .ha a tanulószer­ ződés a tárgyév egészére fennáll . a 2012. ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen. ■ 2012.számított összegét az adott hónap­ ból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári nap­ jai számának arányában kell meghatározni.SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 79 Hozzájárulás-teljesítés gyakorlati képzéssel nap 60 százaléka) 110 nap a szorgalmi időben G yakorlati képzésre elszám olható norm atíva Ú előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l.együttműködési megállapodást kötött. kormányrendelet 6. augusztus 31-éig: a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével. törvény 5. így vezése például esetén a a gyakorlatigényes gyakorlat gazdálkodók szak keretében a szakmai megszer­ hallgatón­ Tanulószerződéses g yako rlati képzés Az a hozzájárulásra kötelezett. [Lásd a 2011/CLV.] A tárgyév teljes időtartamára fennálló ta­ nulószerződés esetén a szakképzési hozzájá­ rulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. melynek az öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 130 nappal) napi 3385 forint. hallgatók esetén 1/100 részével számolva határozha­ tó meg. vagyis 100 nap évente. [Lásd a 2011/CLV. kormányrendelet 5.kötelezettségét. kormányrendelet 6.] Előlegfizetés A szakképzési hozzájárulási előleg fizeté­ sénél a tárgyév 1-11. így az egynapi gyakorlati képzési normatíva öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 100 nappal) 4400 forint/nap. tanulónként az előlegfizetési szabályok szerint számított havi csökkentő tételek összege adja a csök­ kentő tétel éves összegét. kormányrendelet 4. § (l)-(3) bekezdéseiben. kormányrendelet 4. [Lásd a 280/2011. valamint a képzési napok és a tanulók (hallgatók) számának szorzatával csökkenthető. ja n u á r 1 -jé tő l. A kötelezettségét gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hoz­ zájárulás-kötelezett a bruttó kötelezettségét . [ Lásd a 280/2011.összege azon hónapra számolható el a ta­ nuló után először. illetve 6. amit 2012-re a szakképzési hozzájárulási törvény. illetve hallgatónként.az elő­ legszámítás szabálya szerint meghatározott . az azt követő évekre pedig a mindenkori éves költségvetési törvény rögzít.figyelembe véve te­ hát a szakképesítések túlnyomó többségében az előírt gyakorlati képzési idő (183 oktatási és 20 nap a szorgalmi időt követő összefüggő szakmai gyakorlat idején. az alapnormatíva-összeg és a rendelet mellékletében szereplő.tanulón­ ként. törvény 8. A hozzájárulás-fizetési kötelezettség a napi normatíva. §-ában. Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor.az előlegszámítás szabálya szerint .az OKJ-ban sze­ replő szakképesítésekre átlagosan jellemző 40-60 százalékos arányt . § (2) bekezdésében. kormányrendelet 5. vagyis összesen 130 gyakorlati képzési nap évente.) Tehát például az összefüggő szakmai gya­ korlat megszervezése esetén a gazdálkodók tanulónként (20 nap x 3385 forint) 67 700 fo­ rint csökkentő tételt számolhatnak el az adott szakmai gyakorlati hónapra. § (2) bekezdésében. Az alapnormatíva 440 000 forint/fő/év. át­ lagosan 20 hét. a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szak­ macsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni. hónapjára tanulón­ ként a súlyszorzóval kiszámított csökkentő tétel éves összegének egytizenketted része képezi. § (4) bekezdésében. illetve a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett gyakorlati képzés esetén. Ha a tanulószerződés hónap közben szű­ nik meg. törvény 31.] A szakképzésihozzájárulás-fizetési bruttó kötelezettséget csökkentő tétel a szakmai gya­ korlat idejével (napjaival) arányosan számít­ ható szakközépiskolával vagy szakiskolával kötött együttműködési megállapodás. amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. aki hozzá­ járulási kötelezettségének a gyakorlati képzés szervezésével nem (vagy csak részben. [Lásd a 280/2011.] Osztószám felsőoktatásban A felsőoktatási törvény alapján a félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak. paragrafus (1) bekez­ dése alapján . évi CLXXXVII. hónapjára a csökkentő tétel havi összegét a gyakorlati képzési norma­ tíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának a szorzata képezi tanulónként. §-jában. § (1) bekez­ désében és a 280/2011.] Visszatérítés Új előírás 2012. Az egyna­ pi gyakorlati képzési normatíva tanulók esetén az alapnormatíva 1/130 részével. illetve csak időszakosan) tesz eleget. [Lásd a 280/2011. kormányrendelet 2. Ha a tanulószerződés hatálya nem áll fenn a tárgyév egészére. A gyakorlati j képzésnek a szakképzési hozzájárulásra kö­ telezettek által elszámolható költségeire az is­ kolai rendszerben oktatható szakképesítések­ re differenciált normatíva kerül bevezetésre. az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel .] követő összefüggő szakmai gyakorlatot is szervezésével. szeptember 1-jétől: gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal. aki szak­ képző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezé­ sével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségé­ nek. a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor. éves bruttó kötelezettségét a csökkentő tétel összegével csökkentheti. § (4)-(6) bekezdéseiben.

80

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁR ULÁS

2012-re440 ezer forint/fő/év összegben rögzített alapnormatíva alapján - az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint - számított összeggel (csök­ kentő tétel) csökkentheti. Ha a hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szer­ vezésével teljesítőnél a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét, a meghaladó rész visszaigényelhető az állami adóhatóságtól. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszerben) a hallgatói szerződés alap­ ján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezettségre is érvényes. Az állam i adóhatóság a visszatérítésnél az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulás-kötelezettet nem illeti meg viszszatérítés. Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban a szakkép­ zésről szóló törvényben meghatározott időtar­ tamot meghaladó mértékben vállal kötelezett­ séget, és tanulószerződéssel nem rendelkezik. Ha a hozzájárulás-kötelezett a tanulószer­ ződést határidő előtt jogellenesen felmondja, a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett szám­ lára visszatéríteni (az adózás rendjéről szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint) a tanulószerződés alapján 2012. január 1-je után, a szakképzési hozzájárulási kötele­ zettsége terhére a tanulószerződés felmondásá­ ig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét. [ Lásd a 2011/CLV. törvény 8 § (l)-(4) és (8) bekezdéseiben.] ■

Tanuló á tirá n yítá sa - teljesítési m e g b ízo tt
Új előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Aki tanulószer­ ződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló tör­ vényben meghatározott és a tanulószerződés­ ben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzésre jogosult szer­ vezettel vagy szakképző intézménnyel (teljesí­ tési megbízott), amelyhez gyakorlati képzésre átirányíthatja tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződés­ ben meghatározott gyakorlati képzési idő legfel­ jebb 50 százaléka lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettnek. A teljesítési megbízott az általa az átirányítottaknak vég­
HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

zett gyakorlati képzésre nem érvényesítheti a normatíva szerinti csökkentést. Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodásnak tartal­ maznia kell ■az együttműködési megállapodást kötő felek (a hozzájárulásra kötelezett és a teljesítési meg­ bízott) nevét (cégnevét), székhelyét, adószá­ mát, statisztikai számjelét, cégjegyzék- vagy nyilvántartási számát, kamarai nyilvántartási számát; ■a hozzájárulásra kötelezettnél azon gyakor­ lati képzésben részesülő tanulószerződéses ta­ nulók szakképesítésenkénti, évfolyamonkénti létszámát, akiket más gyakorlatiképzés-szervezőhöz, teljesítési megbízotthoz irányítanak át; ■ a szakképző iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, a hoz­ zájárulásra kötelezettnél a tanulószerződés ke­ retében végzett gyakorlati képzés időtartamát, valamint az átirányítás időtartamát s annak arányát tanévenként; ■a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszeré­ nek leírását; ■az együttműködési megállapodást kötő felek­ nek a gyakorlati képzés végrehajtásávaj kapcso­ latos jogait és kötelezettségeit; ■a gyakorlati képzésre átirányított tanulókat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör­ vény szerint megillető természetbeni juttatások biztosításának rendjét, a tanuló felelősségbizto­ sításának költségviselőjét; ■a gyakorlati képzéssel összefüggésben a telje­ sítési megbízottat megillető díjazást; ■a gyakorlati képzés időtartama alatt a tanu­ ló felügyeletéről gondoskodni köteles személy megnevezését. Ha a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati kép­ zés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50 százalékát meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, az adott tanulószerző­ déses tanuló után nem érvényesítheti a norma­ tíva szerinti csökkentést. [Lásd a 2011/CLV. törvény 8. § (5)-(7) bekezdéseiben.]

A hozzájárulás-kötelezett az év 1-11. hónap­ jára havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó köte­ lezettség, azzal, hogy a csökkentő tétel az elő­ legbefizetésnél időarányosan figyelembe vehe­ tő, ha a kötelezett kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesít, és a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét. Ez esetben a kötele­ zettséget meghaladó rész visszaigényelhető. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszer­ ben) a hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezett­ ségre is érvényes. Az előleg összegét a kötelezett havonta maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja, és megfizeti - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli az előzőek szerinti összeget. A befizetett előleg és az éves nettó kötele­ zettség különbözetét a tárgyévet követő év feb­ ruár 25-éig kell befizetni, iHetve a többletbefi­ zetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A kettős könyvvitelt vezető, a naptári évtől eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának meghatá­ rozásához szükséges árbevétele összetételében bekövetkezett - a főszabály szerinti éves beval­ lásában figyelembe nem vett - változás esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üz­ leti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig vallja be (a társasági adóról készítendő bevallá­ sában), fizeti meg vagy igényli vissza. A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró öszszeg kiutalását vagy átvezetését a bevallás ese­ dékességének napjától kezdeményezheti. A hozzájárulásra kötelezettnek a szakkép­ zési hozzájárulás bevallásával, befizetésével, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia a szak­ képzési hozzájárulási törvény által nem szabá­ lyozott kérdésekben. Az ellenőrzés érdekében a gazdasági kamara az állami adóhatóságnak közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az ál­ tala a gyakorlatiképzés-szervezésre jogosult hozzájárulás-kötelezettekről, illetve a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásokhoz. [Lásd a 2011/CLV. törvény 9., 11. §-aiban.]

Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k Változás 2012. január 1-jétől. A hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja és maga fizeti meg - a tárgyévet követő év február 25-éig - az állami adóható­ ságnak ■a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét, ■a csökkentő tétel éves összegét, ■ az éves bruttó kötelezettség és a csökkentő tétel különbözeiéként megállapított éves nettó kötelezettségét.

Képzés, képzési ren d szerfejlesztésén ek tám ogatása
V áltozás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A szakképzési hozzájárulásból származó bevételek a Nemze­ ti Foglalkoztatási Alapot illetik meg. E források felhasználhatók: ■kormánydöntés alapján szak-, illetve felnőttképzéssel összefüggő központi programra; to­

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁ RULÁS

81

• hónap, előleget ttó köte'l az elő. be vehe?rződés Iteljesít, i bruttó kötet­ hető. E ndszerkorlati elezettamaga Hja, és lapjáig miára, szeget, köteleév febetbefiyelni. évtől )vagy tendő ?hatálében bevalsetén azüzPjáig vallád ö sz-

vábbá - kérelemre - képzési célú támogatásra legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, magyarországi székhelyű, fióktelepű befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelke­ ző gazdasági társaság számára; a kkv-s körbe nem tartozó hozzájárulás-kötelezett részére olyan tanműhely létesítésére, amelyben az - is­ kolai rendszerű szakképzés keretében - tanu­ lószerződés alapján gyakorlati képzés folyta­ tását tervezi; valamint az ilyen tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, szoftver­ felhasználási jog és szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék megszerzéséhez, ■hozzájárulásra nem kötelezett, a szakkép­ zésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet (egy­ házi fenntartású intézmény, költségvetési szerv, nonprofit szervezet, illetve az általuk fenntar­ tott intézmény) normatív támogatására, ■a közoktatási intézményben nappali rendsze­ rű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogvi­ szonyban álló, a gazdaság által az adott megyé­ ben igényelt szakképesítést tanulókat megillető - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) kormányrendeletben meg­ határozott - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására, ■a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség kereté­ ben szak- és felnőttképzési célokra, ■a decentralizált keretből finanszírozható cé­ lokra (az előző pontok levonását követően fenn­ maradó összeg 75 százalékáig), ■a központi keretből finanszírozható célokra (az előző pontok levonását követően fennmara­ dó összeg erejéig). [Lásd a 2011/CLV. törvény 12., 14§-aiban.] A decentralizált keret beruházási célú támo­ gatásokra használható fel ■a hozzájárulás-kötelezettnél folyó gyakorlati képzés támogatására azon tanulók esetében, akiknek az elméleti képzése a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakkép­ zést folytató intézményeiben folyik, ■ az iskolai rendszerű képzéssel összefüg­ gésben a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató intéz­ ményeiben; a szak- és felnőttképzésért felelős miniszterrel szakképzési feladatellátásra meg­ állapodással rendelkező szakképzést folytató intézményben; speciális szakiskolában és kész­ ségfejlesztő speciális szakiskolában; a szakkép­ ző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű gyakorlati képzés­ ben részt vevő állami felnőttképzési intézmény­ nél; a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott

esecképével, atos zóló zakabáben nak izálsult ulóz. m.]

szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházáshoz; vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftverfelhaszná­ lási jog megszerzésére, illetve szellemi jogvéde­ lemben részesülő szoftvertermék beszerzésére. A támogatás odaítélése nyilvános pályázat alapján történik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 17. §-ban, 19. § (l)-(3) bekezdéseiben.] A központi keretből a decentralizált keretnél megfogalmazott célokon (beruházási támoga­ tásokon) túlmenően ■beruházási célú támogatás nyújtható az álla­ mi szak- és felnőttképzési szervnek, ■támogatás nyújtható a szakképesítésért fele­ lős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- $s taneszközfejlesztéshez, központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gya­ korlati tantárgyakat oktató tanárok, szak- és gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez (az intézet a szakképzés fejlesztése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki), ■ támogatás nyújtható a gazdasági kamarák­ nak - a gazdasági kamaráknak nyújtott tá­ mogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttműködő országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek - a gazdasá­ gi kamarákról szóló törvényekben, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatáro­ zott feladataik, továbbá a szakképesítésért fele­ lős miniszterrel kötött megállapodásban foglalt szakképzési feladatok ellátására, ■kérelemre támogatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzés­ fejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint - nyilvános pályázat útján - országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez, ■támogatható a beruházási célú támogatásra jogosultnál (lásd decentralizált keret) a szak­ képzés korszerűsítéséhez szükséges tananyagés taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakés gyakorlati oktatók akkreditált továbbkép­ zése, ■forrás biztosítható a felnőttképzésről szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra, vala­ mint ■ támogatás nyújtható az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatai ellátásához, melyek a következők lehetnek: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény­ ben szabályozott pályaorientáció, a szakiskolai

esi izesok iőttto-

és szakközépiskolai általános műveltséget meg­ alapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és fejlesztése, valamint az e feladatok ellátásá­ hoz kapcsolódó kutatási, monitoringtevékeny­ ség; a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezé­ séhez kapcsolódó, valamint a szakképző iskolá­ kat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fej­ lesztési feladatok ellátása; a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése; a szakképző iskolákra vo­ natkozó adatfeldolgozás tekintetében a közok­ tatási információs rendszer fejlesztése. [Lásd a 2011/CLV. törvény 18-19. §-aiban.] A támogatások részletes feltételeiről szerző­ désben kell megállapodni. A szerződést az álla­ mi szak- és felnőttképzési szerv köti meg. A támogatási szerződés tartalmazza: ■a támogatásban részesülő nevét, székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartá­ si számát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi nyilvántartási szá­ mát, szakképző iskola és felsőoktatási intéz­ mény esetében az intézmény OM-azonosítóját, ■ a támogatásban részesülő - állami adóha­ tóságnál bejelentett - pénzforgalmiszámlaszámát (a fenntartó elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlaszámot) és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, ahova a támogatás összege átutalható, ■a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, ■a támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését, ■ a támogatásban részesülőnek a támogatott programhoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb pénzeszköz összegét, ■a beruházás, illetve a program megkezdésé­ nek és befejezésének tervezett időpontját, va­ lamint a támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi elszámolás módját és időpontját, ■a beruházási célú támogatásoknál a fejlesz­ téssel közvetlenül érintett tanulói, illetve hall­ gatói létszámot, ■a szerződésszegés, illetve a nem rendeltetésszerű támogatásfelhasználás jogkövetkezmé­ nyeit, ■a beruházási célú támogatásoknál a jelzálog­ jog megszűnésének feltételeit, ■ azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a támogatást nyújtó eláll a szerződéstől, ■mindazt, amit az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányren­ delet előír. Az alaprészből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv, a szak- és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

82 | S Z A K K É P Z É S I H O Z Z Á J Á R U L Á S

valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervek végzik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 20-21. §-aiban.] A hozzájárulásra kötelezett az alaprészből a kormány egyedi döntésén alapuló támogatást, valamint a pályázat útján kapott beruházási célú támogatást a tőketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés időtartamáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Az alaprészből kapott beruházási célú támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra leg­ alább tízéves időtartamra - a támogatás mér­ tékéig - jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a támogatást nyújtó szerv javára. A jelzálogjog megszűnésé­ nek feltételeiről a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra for­ dítja, vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, megvalósított létesítményt nem a szer­ ződésben meghatározott rendeltetés szerint használja, illetve az a támogatási szerződésben meghatározott idő előtt kikerül birtokából, vagy a létesítményt megszünteti, a kapott összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától számítva a min­ denkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben vissza kell fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára az alaprész javára. A viszszafizetett támogatás összegével a kedvezmé­ nyezettnél a tőketartalékot - a lekötött tartalék megszüntetése után - csökkenteni kell. [Lásd a 2011/CLV. törvény 22. §-ában.]

Á tm en eti rendelkezések A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprésze javára fennálló követelések és terhére vállalt kötelezettségek a Nemzeti Foglalkoztatá­ si Alap képzési alaprészét illetik meg és terhelik, ideértve az aktív és passzív elszámolásokat is. A hozzájárulási kötelezettség 2011-re vonat­ kozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést is, a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályokat kell alkal­ mazni, az alábbiak figyelembevételével. A 2011-ben kezdődő üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kö­ telezett ■az üzleti év első napjától december 31-éig idő­ arányosan a szakképzési hozzájárulásról szóló (korábbi) 2003. évi LXXXVI. törvény szerint, ■ 2012. január 1-jét követően a szakképzési hozzájárulásról szóló (új) 2011. éviCLV. törvény szerint teljesíti.
HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

eredeti rendeltetésének megfelelően nem mű­ ködtethető tovább, a létesítmény szükségessé ■ a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő váló elidegenítése esetén elővásárlási jog illeti hozzájárulás-kötelezett az állami szak- és fel­ meg az érintett szakképző iskola fenntartóját, nőttképzési szerv felé, ha az a létesítményt szakképző iskolai tanu­ ■a gyakorlati képzést nem szervező hozzájáru­ lók gyakorlati képzésére kívánja továbbmű­ lásra kötelezett az állami adóhatóság felé ködtetni. Ha nem él elővásárlási jogával, ak­ teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, 2012. kor az azt a hozzájárulásra kötelezettet illeti február 25-ig benyújtandó soron kívüli beval­ meg, amelyik a legelőnyösebb vételi ajánlatot lásban. teszi, feltéve, hogy a létesítményt szakképző 2011-ben kezdődő üzleti év esetén, ha a 2011. iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja december 31-éig terjedő időszakban a hozzájá­ továbbműködtetni. A vételi ajánlatok elbírá­ rulásra kötelezett a kötelezettségét részben a sa­ lásáról a szak- és felnőttképzésért felelős m i­ ját munkavállalói számára a felnőttképzésről niszter dönt. Ha az elővásárlási jog jogosultjai szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott e jogukkal nem élnek, az ingatlan vételárából felnőttképzési szerződés és a munka törvényaz ingatlanhoz nyújtott támogatást vissza kell könyve szerinti tanulmányi szerződés vagy fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára. a tanulmányok folytatására történő munkáltatói [Lásd a 2011/CLV. törvény 28. §-ában.] kötelezés alapján megszervezett képzés költsé­ Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa 2012. gei elszámolásával teljesíti, 2lj)12. február 25-éig január 1-je előtt megkötött tanuló- vagy hallga­ a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötele­ tói szerződést az abban foglalt határidő lejárta zettségét is teljesítenie kell a fővárosi, megyei előtt, 2012. január 1-jét követően jogellenesen kormányhivatal munkaügyi központja részére. felmondja, a szerződés felmondását követő 15 [Lásd a 2011/CLV. törvény 25-26. §-aiban.] napon belül köteles a szakképzési hozzájáru­ Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, lási kötelezettsége terhére a szerződés alapján amelyik hozzájárulási kötelezettségé) 2012. ja­ annak felmondásáig " nuár 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében ■az elszámolt költségek teljes, az igénybevételi gyakorlati képzés szervezésével teljesítette, és kamattal növelt összegét az állami szak- és fel­ a gyakorlati képzésre nőttképzési szervnek a Magyar Államkincstár­ ■együttműködési megállapodás alapján került nál vezetett Nemzeti Foglalkoztatási Alap terü­ sor, 2012. január 1-jét követően az együttműkö­ leti előirányzat-felhasználási keretszámlájára dési megállapodás szerinti időtartamból még (EFK-számla) befizetni, hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége ■ a 2012. január 1-jétől érvényesíthető csök­ teljesítésénél a normatíva szerinti elszámolási kentő tétel teljes összegét az adózás rendjéről szabályokat kell alkalmaznia, szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabá­ ■hallgatói szerződés alapján került sor, 2012. lyainak megfelelően az állami adóhatóságnál január 1-jét követően a hallgatói szerződésben vezetett számlára visszatéríteni. meghatározott időtartamból még hátralevő idő­ [Lásd a 2011/CLV. törvény 29. §-ában.] re a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél Az a hozzájárulásra kötelezett, amelyik a normatívára és a visszaigénylésre vonatkozó 2012. január 1-je előtt gyakorlati képzés szer­ szabályokat kell alkalmaznia. vezésével teljesítette szakképzési hozzájáru­ A felsőfokú szakképzés keretében folyó lási kötelezettségét, és a csoportos gyakorlati gyakorlati képzésre (akár együttműködési képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz be­ megállapodás, akár hallgatói szerződés alap­ szerzésére fordított kiadását, költségét a szak­ ján került rá sor) a képzésből 2012. január 1-jét képzési hozzájárulás terhére legkésőbb 2011. követően még hátralevő időre a hozzájárulási december 31-éig elszámolta, a tárgyi eszközt kötelezettség teljesítésénél a normatívára és köteles elkülönítetten nyilvántartani és öt évig a visszaigénylésre vonatkozó szabályokat, va­ ha a tárgyi eszköz ingatlan, tíz évig - gyakorlati lamint a korlátozó feltételeket is megfelelően képzés céljaira használni. alkalmazni kell. Ha a hozzájárulásra kötelezett megszünteti [Lásd a 2011/CLV. törvény 27. §-ában.[ a gyakorlati képzés vagy egy adott szakképesí­ 2012. január 1-je előtt a Munkaerő-piaci tés gyakorlati képzése szervezését, legkésőbb Alap képzési alaprészéből, valamint annak a megszüntetéssel egyidejűleg köteles az EFKjogelődjétől, a fejlesztési és képzési alap­ számlára befizetni a 2011. december 31-én ha­ részből kapott beruházási célú támogatással tályos szabályok szerint a szakképzési hozzá­ megvalósított, gyakorlati képzést szolgáló léte­ járulási kötelezettség terhére beszerzett tárgyi sítményt nem lehet az eredeti rendeltetéstől el­ eszközöknek és beruházásoknak - a képzés­ térő céllal működtetni, ha a támogatási szerző­ megszűnés időpontjában fennálló - a még hát­ désben meghatározott időtartam még nem telt ralévő használati kötelezettségi idővel arányos el. Ha a gyakorlati képzést szolgáló létesítmény bekerülési értékét. 2011-ben kezdődő üzleti év esetén a 2011. de­ cember 31-éig terjedő időszakra

BEVALLAS, BEFIZETÉS

83

Mit kell tudni
iem m űségessé og illeti tartóját, si tanúábbműval, a k et illeti ánlatot kképző cívánja elbírálős m i)sultjai [árából za kell lávára. ában.] a2012. hallgalejárta nesen ető 1 5 ájárulapján vételi és felícstárteriilájára csökijéről zabáígnál bán.] lyik szeríjáruírlati beszak2011.

Mentesül e befizetési kötelezettség alól ■a jogutóddal m e g s z ű n ő gyakorlati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha jogutódja is hozzájárulás-kötelezett, és a gyakorlati kép­ zést azonos feltételekkel jo g szerűen folytatja,
továbbá a a jogutód nélkül megszűnő vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntető gyakor­ lati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök tulajdonjogát térítésmentesen átadja térségi integrált szakképző központ keretében működő, nappali iskolai rendszerű szakképzést folytató intézménynek. Ez esetben az eszközátadást más adókötelezett­ ség nem terheli. [Lásd a 2011/CLV. törvény 30. §-ában.] 2011-ben nyújtott fejlesztési támogatás a 2012. január 1-je előtt hatályos szabályok sze­ rint legkésőbb 2012. december 31-éig használ­ ható fel a támogatási szerződésben meghatáro­ zott célokra; az ezen időpontig fel nem használt fejlesztési támogatási összeget 2013. január 30áig be kell fizetni az EFK-számlára. A fejlesztési támogatásban részesített 2012. január 1-jét megelőzően öt évre - ingatlan ese­ tén tíz évre - vonatkozóan köteles elszámolást készíteni, valamint 2013. március 15-éig adatot szolgáltatni az állami szak- és felnőttképzési szerv részére a 2011. december 31-éig hatályos szabályok szerint fogadott fejlesztési támoga­ tásból megvalósult fejlesztésekről. Az állami szak- és felnőttképzési szerv az elszámolást 60 napon belül ellenőrzi, és azt elfogadja, vagy jogszerűtlen felhasználás miatt befizetési köte­ lezettséget állapít meg. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 30 napon belül köteles befizetni az EFK-számlára. [Lásd a 2011/CLV. törvény 31. §-ában.] Az adózás rendjéről szóló törvényben meg­ határozott elévülés időtartama alatt - a benyúj­ tott elszámolás alapján - továbbra is az állami szak- és felnőttképzési szerv ellenőrzi a hozzá­ járulási kötelezettségüket a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint gya­ korlati képzés szervezésével teljesítők kötele­ zettségteljesítését. Nekik az önellenőrzést is az állami szak- és felnőttképzési szervhez kell benyújtaniuk. Az ellenőrzésre és az önellenőrzésre, továb­ bá az ezek alapján a kötelezettet terhelő befize­ tésre vagy a visszatérítési igény érvényesítésére a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabá­ lyok az irányadók. A 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint nyújtott fejlesztési támogatá­ sok, valamint a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználá­ sának elszámoltatását és ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv végzi.

a bevallásról, befizetesrol, adatszolgáltatásról?
Járulékbevallás
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Megszűnik a tb-járulék, így annak bevallása is (tb-járulék helyett szociális hozzájárulási adót kell bevallani). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § p j bekezdésében.] Á tm e n e ti szabály. Még társadalombiztosítási járulékot kell - a 2011. decemberre benyújtott bevallásban - bevallani a 2011. december havi bér után, ha azt 2012. január 10-éig kifizetik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 65. § (2) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak es a bizto­ sított egyéni vállalkozónak havonként, a tárgy­ hónapot követő hónap 12-éig elektronikus úton kell járulékbevallást benyújtania és járulékada­ tokat szolgáltatnia. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig köteles a járu­ lékokat - elektronikus úton - bevallani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. §-ában.] Nem kell a járulékot (és a 2012-ben a tbjárulékot felváltó szociális hozzájárulási adót sem) bevallania annak a munkavállalónak, aki magyarországi biztosítási jogviszonyára tekin­ tettel külfölditől kap járulékalapot képező jöve­ delmet (például belföldi munkáltatója külföldi anyavállalatától részvényopciós jövedelmet, bonuszt). E külföldi juttatótól származó jöve­ delmek után a magánszemély 27 százalékos ehót fizet, amelyet az éves bevallásában vall be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.] A Magyarországon bejegyzésre nem köte­ lezett külföldi vállalkozás által foglalkoztatott, a magyar jog szerint biztosított munkavállaló után a járulékokat a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton, egyszerűsített, magyar-angol nyelvű űrlapon kell bevallani. A bevallást a külföldi vállalkozás nevében a bel­ földi fióktelep, ha nincs fióktelep, a pénzügyi képviselője - vagy az adózás rendjéről szóló tör­ vény szerint meghatalmazott más képviselője - nyújtja be. Ha a külföldi vállalkozásnak nincs fióktelepe, megbízott pénzügyi vagy más képvi­ selője belföldön, mint foglalkoztatónak kérnie

kell a magyar adóhatóságnál saját nyilvántartás­ ba vételét, és így közvetlenül teljesítheti bevallá­ si kötelezettségét. Ha a külföldi vállalkozás nem kérte az adóhatóságtól, hogy az foglalkoztató­ ként vegye nyilvántartásba, a munkavállalónak kell a járulékokat a saját nevében bevallania. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(3) bekezdéseiben.] Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a járu­ lékokat a belföldön bejegyzett kölcsönbevevő vállalkozásnak kell bevallani. Ha a munkavállalót kirendelés alapján egy másik belföldi vállalkozás foglalkoztatja, és a munkáltatók megállapodása alapján a bért és annak közterheit az a vállalkozás fizeti, amely­ hez a dolgozót kirendelték, akkor e munkavál­ laló után a bevallást is ez utóbbi vállalkozás kö­ teles benyújtani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (4) bekezdésében.]

Járulékbefizetés
Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak és a biz­ tosított egyéni vállalkozónak a járulékokat a tárgyhónapot követő 12-éig kell megfizetnie. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a ne­ gyedévet követő hónap 12-éig köteles megfizetni a járulékokat. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (l)-(4) bekezdéseiben.] A munkavállalónak nem járulékokat kell

közt ,ig _ lati

teti esíDbb ¡FK haízágyj iéshát-

fizetni, ha magyarországi biztosítási jogviszo­ nyára tekintettel külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet. A magánszemély e jövedel­ me után 27 százalék eho fizetésére köteles, ame­ lyet az adóelőleggel egyidejűleg, negyedévente fizet be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Tagdíjbefizetés, tag d íjb e vallás
V áltozás 2011. d e ce m be r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, és így annak bevallása is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.]

/os

HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8ff

BEV AL LA S, BEFIZETES

AZ ADOZAS RENDJE

Mit kell tudni
Nyugdíjas egyéni vállalko zó já ru lé k a Nem válto zo tt. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatási, illetve a nyug­ díjjárulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie és személyijövedelemadó-bevallásában bevallania - mond­ ja ki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1-2. melléklete. Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a mun­ kavállalót a belföldön bejegyzett kölcsönbeve­ vő köteles bejelenteni. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(4) bekezdéseiben.] A foglalkoztató legkésőbb a bejelentést köve­ tő napon köteles igazolást kiadni a biztosított­ nak a bejelentés időpontjáról, s arról, milyen adatokat jelentett be. A foglalkoztató a bizto­ sított kérésére ismételten is köteles - három munkanapon belül - kiadni az igazolást arról, hogy a biztosítottat bejelentette. Az igazolás­ nak ekkor is tartalmaznia kell a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. Az igazolás kiadásának elmulasz­ tásáért a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal stújtható. [Lásd az 19^7/LXXX. törvény 44. § (5), 44/A § (7) bekezdéseiben.] Ha nem biztosított és egészségügyi szol­ gáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult belföl­ ditől az egészségügyi szolgáltatási járulékot más - személy vagy szerv, szervezet - átvál­ lalja, ezt a fizetésre eredetileg kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az adóha­ tóságnak; az átvállalás csak akkor válik ér­ vényessé, ha az adóhatóság azt jóváhagyja. Á [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (4)-(5) bekezdéseiben.]

az adózás rendjéről a tb-ben?
Bejelentés Változás 2012. ja n u á r 1-jétő l. Az iskolaszövet­ kezetnek - a munkaszerződés megkötésének napján - azokat a munkaviszonyban foglal­ koztatott tagokat is be kell jelentenie az állami adóhatóságnak, akik nem biztosítottak. [2003/XCII. törvény 16. § (11)] Nem v álto zo tt. A munkáltatónak, a kifizető­ nek az adóhatósághoz kell elektronikus úton vagy papíralapon bejelentenie a biztosítottját, a biztosított egyéni vállalkozónak és őster­ melőnek saját magát, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napjáig, de még a foglalkozta­ tás megkezdése előtt. E határidőszabály alól kivétel az álláskeresési támogatás, illetve az, amikor a biztosítás csak utólag - például meg­ bízásnál gyakran csak a kifizetéskor - álla­ pítható meg; ilyenkor a bejelentést legkésőbb a biztosítás megállapítását követő napon kell megtenni. A biztosítás megszűnését és szünetelését nyolc napon belül kell bejelenteni. Nem kell bejelentenie a kifizetőnek az ese­ ti megbízás keretében foglalkoztatott bizto­ sítottját, ha a foglalkoztatott igazolja, hogy másik biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik (vagyis másik foglalkoztató már bejelentette). [2003/XCII. törvény 16. § (4), (8)] A nem biztosított magánszemélynek a 2012-ben már havi 6390 forint - egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezett- ■ ) sége keletkezését és megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie az adóhatósághoz. Nem kell bejelenteni a magánszemély e kötelezettségének megszűnését, ha az a biz­ tosítási jogviszony létesítése m iatt szűnt meg (az adóhatóság ilyenkor a foglalkoz­ tatói bejelentés alapján a biztosítási jogvi­ szony első napjától hivatalból intézkedik azegészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség törléséről). [2003/XCII. törvény 20. § (6), (7)]

Evás egyéni vállalkozó já ru lé k a Nem v á lto z o tt. A főállású evás egyéni vál­ lalkozó a járulékot - az eváról szóló 2002. évi XLI11. törvény 22. paragrafusának (8) bekez­ dése alapján - havonta, a tárgyhónapot követő 12-éig köteles megfizetni és bevallani. A töb­ bes jogviszonyban álló, nappali tagozatos vagy heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező evás egyéni vállalkozónak a járulékot negyedéven­ te, a negyedévet követő 12-éig kell megfizetnie és a tárgynegyedév utolsó hónapjának köte­ lezettségeként bevallania. A kiegészítő tevé­ kenységű (nyugdíjas) evás egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási és a nyugdíjjá­ rulékot évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni és az éves evabevallásában bevallani.

Jövedelem k ü lfö ld itő l Nem v á lto z o tt. Nem kell a m unkavállaló­ nak járulékot fizetnie, ha biztosítási jogvi­ szonyával összefüggésben nem a foglalkoz­ tatójától, hanem külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet (például a munkáltatója külföldi anyavállalatától). A nem biztosítá­ si jogviszonyból származó jövedelem után a magánszemély, ha kifizetőnek nem m inő­ sülő külföldi a juttató, a negyedévet követő hónap 12. napjáig 27 százalékos ehót fizet (az adóelőleggel együtt), amelyet az éves beval­ lásában köteles bevallani. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Egyéni vállalkozói bejelentés Nem változott. Az egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóság­ nak, ha biztosítási, járulékfizetési kötelezettsé­ ge megváltozik, ha tehát ■saját jogú nyugellátást állapítottak meg részé­ re, vagy nyugellátása folyósítása megszűnt; ■legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesített, vagy ilyen munkaviszonya megszűnt; ■közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytat. [Lásd a 195/1997. kormányrendelet 18. §-ában.]

B ejelentés és ad atszolgáltatás Nem változott. A külföldi vállalkozás magyar jog szerint biztosított munkavállalóját a kül­ földi vállalkozás fióktelepe, pénzügyi képvi­ selője vagy az adózás rendjéről szóló törvény alapján meghatalmazott más képviselője, ezek hiányában a külföldi vállalkozás közvetlenül maga jelenti be, feltéve, hogy az adóhatóságtól előzetesen kérte nyilvántartásba vételét foglal­ koztatóként. Ha ezt a külföldi vállalkozás el­ mulasztja, a munkavállaló köteles saját magát bejelenteni.
HVG |T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

Egyéni já ru lé k elszám olása Nem változott. Ha a járulékkötelezettség nem pénzbeli jövedelem (hanem például részvényjuttatás) után áll fenn, a foglalkoztató által meg­ előlegezett egyéni járulékokat a biztosítottnak később kifizetett jövedelemből kell levonni. A foglalkoztató a biztosítottal terhelő járu­ lékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jö­ vedelemből nem lehetséges. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (5) bekezdésében.]

A Z A D Ó Z Á S R E N D J E | 85

A bejelentés

ta rta lm a , k ö te le z e tti kör

Változás 2012. ja nu ár 1-jétől. A foglalkoztatónak a biztosítási jogviszony kezdetének bejelentése­ kor nem kell bejelentenie a magánnyugdíjpénztár-tag munkavállalója magán-nyugdíjpénztárának nevét és azonosítóját. [2003/XCII. törvény 16. § (4)] Nem v á lto z o tt. A biztosítás kezdetéről szóló bejelentésben közölni kell a bejelentő adóazo­ nosító számát, nevét, elnevezését, székhelyét, telephelyét, lakóhelyét, továbbá jogelődje nevét és adószámát. A bejelentésnek tartalmaznia kell a foglalkoztatott biztosított természetes sze­ mélyazonosító adatait, állampolgárságát, adóazonosító jelét, biztosítási jogviszonya kezdetét, megszűnését, kódját, a biztosítás szünetelésének időtartamát, heti munkaidejét, FEOR-számát. A jogutód munkáltató köteles a jogelőd ada­ tait is feltüntetve bejelenteni a jogutódlással érintett biztosítottakat. [2003/XCII. törvény 16. § (4)]

já rulé kb evallás Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Nem kell magán­ nyugdíjpénztári tagdíjat bevallani a járulékbe­ vallásban, de a magán-nyugdíjpénztári tagság tényét továbbra is közölni kell. Társadalombiztosítási járulék helyett szoci­ ális hozzájárulási adót kell bevallani. A beval­ lásban adatot kell szolgáltatni a foglalkoztatási (Start, Start Plusz, Extra, Bonusz stb.) kedvezmé­ nyekkel összefüggésben a szociális hozzájárulási adóból igénybe vett részkedvezmények alapjáról és összegéről. A foglalkoztató, aki (amely) az adóév bármely hónapjára járulékbevallást nyújtott be, az ezt kö­ vető olyan hónapokra is köteles bevallást (vagy az azt helyettesítő nyilatkozatot) benyújtani, amelyekben járulékalapot képező jövedelem, jut­ tatás hiányában nem keletkezett járulékbevallási kötelezettsége. [2003/XCII. törvény 31. § (2)-(2a)] Nem változott. A járulékbevallásban a mun­ káltatónak, a kifizetőnek, a biztosított egyéni vállalkozónak havonta, a tárgyhót követő hónap 12-éig elektronikus úton az alábbi adatokat kell közölnie: s a foglalkoztató, az egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma); ■a magánszemély természetes személyazonosí­ tó adatai, neme, állampolgársága, adóazonosító jele; ■a biztosítás időtartama, az alkalmazás minősé­ gének, jogcímének kódja, nyugdíjas státus, ará­ nyos szolgálati idő napjai; ■ a korkedvezmény-biztosítási járulék alapja, összege; ■a nyugdíjjárulék alapja, összege;

■a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapja, a levont (befizetett) természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulék és munkaerő-piaci járulék összege; ■a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási, a munkaerő-piaci, a nyugdíj­ járulék levonása elmaradásának oka; ■ a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre a tárgyhónapban járulékala­ pot képező jövedelmet fizettek ki, illetve az ezen időtartamra vonatkozó, levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapja, összege; ■a biztosítás szünetelése; ■a foglalkozás FEOR-száma, a heti munkaidő, a korkedvezményre jogosító munkakör időtar­ tama; / ■a százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja és összege, ■a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közremű­ ködő tagjának azon választása, hogy mely gazda­ sági társaságnál fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékokat; ■a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vál­ lalkozó azon választása, hogy mely vállalkozásá­ ban fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot; a a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjáru­ lék alapja és összege. [2003/XCII. törvény 31. § (2)]

Járulékkülönbözet elszámolása
Nem változott. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a ma­ gánszemélyt terhelő járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Ha a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb öszszegű járulék levonását eredményezte, a munkál­ tató (kifizető) az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmu­ lasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít

meg, vall be és fizet meg. A munkáltató, ha vele a magánszemély még munkaviszonyban áll, a rosszul megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét köve­ tően a járulékkülönbözetet a magánszemély ré­ szére visszatéríti, ha pedig kevesebb járulékot állapított meg, a következő kifizetéskor levon­ ja. A levonás nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, vala­ mint adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15 százalékát. Ha a különbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon keresztül folytathatja. A munkáltató

a levont, illetve visszatérített járulékkülönbö­ zetet bevallja, befizeti, túlfizetés esetén vissza­ igényli. Ha a járulékkülönbözet nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély idő­ közben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet fennmaradó összegéről és a magánszemély adóazonosító számáról értesíti az állami adóhatóságot, amely intézkedik a hát­ ralék beszedése érdekében. Késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határ­ idő lejártát követően számítható fel. A magánszemély csak akkor kérhet fizetési könnyítést az adóhatóságtól, ha az előzőek szerinti levonás meghiúsult. A kifizető a járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély állami adóha­ tóságához, és értesíti a magánszemélyt (kivéve, ha a magánszemély értesítéseimét nem ismeri). A munkáltató (kifizető) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adóhatóság ha­ tározattal írja elő a magánszemély terhére, illetve járuléktúlfizetés esetén a javára. Ha a munkáltató a magánszeméllyel a járu­ lékkülönbözetet elszámolta, az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények (bírságok) alól. Ha a járulékkülönbözet elszámo­ lása meghiúsult, a munkáltató (kifizető) az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüg­ gő jogkövetkezmények alól. Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló magánszemélytől a munkavi­ szony fennállása alatt a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a járuléktörvény szabályai szerint bevallotta és megfizette, erről - a le nem vont járulék összegének és a magánszemély adóazonosító jelének közlésével - ér­ tesíti az állami adóhatóságot. Az adóhatóság a le nem vont járulékot határozattal írja elő a magánszemély terhére, és intézkedik az előírt járulék beszedése érdekében. Ha a magánsze­ mélyt terhelő járulékot megfizették, beszedték, erről az adóhatóság értesíti a magánszemély volt munkáltatóját. Ez alapján a munkáltató az ál­ tala megelőlegezett és bevallott, a biztosítottat terhelő járulékot önellenőrzéssel helyesbíti, és rendelkezik a visszajáró összegről. [2003/XCII. törvény 30. § (3)-(8)]

N yilatkozat a já ru lé k ró l Nem v á lto z o tt. A magánszemély a m unkál­ tatónál, kifizetőnél a kifizetést megelőzően nyi­
HVG | T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

86

AZ A D O Z A S RENDJE

latkozhat (a jogcímet is megjelölve), hogy a kifi­ zetést nem terheli járulékfizetési kötelezettség. A magánszemély nyilatkozata az adóbevallással egyenértékű. [2003/XCII. törvény 30. § (1)]

Nyugdíjjárulék visszaigénylése Nem vá lto zo tt. A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulé­ kot az önadózó magánszemély a jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában igényelheti vissza, feltéve, hogy a különbözetet év közben a mun­ káltatójával (kifizetőjével) nem számolta el. [2003/XCII. törvény 30. § (2)]

a külföldi vállalkozás foglalkoztatónak minősül, ennek ellenére nem tekinthető az adózás rend­ jéről szóló törvény szerinti kifizetőnek. Emiatt nem kell teljesítenie a kifizetőt terhelő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adminisztrációs kötelezettségeket, például igazolások kiállítását. (A külföldi foglalkoztató magyar biztosítottja utáni bevallási-befizetési szabályokat a járuléktörvény írja elő.) [2003/XCII. törvény 178. § 18. pont]

Becslés Változás 2012. ja n u á r 1-jétől. Ha az adóhatóság megállapítja, hogy a munkáltató nem jelentette be a munkavállalóját - legalább háromhavi fog­ lalkoztatást vélelmezve legalább a mindenkori minimálbér kétszerese után állapítja meg a járu­ lékokat. Ha az adóhatóság az elévülési időn belül ugyanannál a munkáltatónál ismételten be nem jelentett foglalkoztatást állapít meg, a járulékokat legalább a korábbi ellenőrzés kezdete és az újabb ellenőrzés kezdete közötti időszakra, a két ellen­ őrzés során fellelt be nem jelentett foglalkoztatot­ tak számának átlaga alapján állapítja meg. [2003/XCII. törvény 108. § (8)]

Adatszolgáltatás Nem v á lto zo tt. Az állami adóhatóság megke­ resésre adatot szolgáltat a nyugdíj-biztosítási, az egészségbiztosítási, a foglalkoztatási szerv­ nek, a munkaügyi, valamint a menekültügyi és idegenrendészeti hatóságnak, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzéséhez vagy az állami foglalkoztatá­ si szerv statisztikai célú adatfeldolgozásához szükséges. Az adóhatóság elektronikus úton átadja a tárgyévet követő év augusztus 31-éig - a Nyug­ díj-biztosítási Alapot kezelő szerv részére a magánszemélyek nyugdíjjogosultságához, nyugdíj-megállapításához szükséges éves össze­ sített adatokat. Az állami adóhatóság a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig átadja a nyugdíjfolyósító szerv részére a korhatár előt­ ti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő magánszemélyre vonatkozó, tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képező összesített jövedel­ mi adatokat, ahhoz az időponthoz igazodva, ami­ kor a magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-ala­ pot képező jövedelme meghaladja a minimálbér 18-szorosát. [2003/XCII. törvény 52. § (7)]

■nem vagy hiányosan vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat; ■iratmegőrzési kötelezettségét elmulasztja; ■nyilatkozattételt, tanúvallomást megtagad. A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentés elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bír­ ság maximuma annyiszor 1 millió forint, ahány munkavállaló bejelentését mulasztotta el a mun­ káltató. Hibás bevallás esetén a nem magánszemély 100 ezer, a magánszemély 20 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal büntethető. Ha a későn be­ nyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késede­ lem miatt büntethető. Ha a foglalkoztató elmulasztja levonni a járulékot, vagy a levont járulékot nem fi­ zeti be, a késedelmi pótlék mellett a levonni, megfizetni elmulasztott járulék 50 százaléká­ ig terjedő mulasztási bírságot is fizetnie kell. A mulasztási bírság kiszabásakor az adóha­ tóságnak mérlegelnie kell az eset összes kö­ rülményét, a jogellenes magatartás súlyát és gyakoriságát. Késedelmi pótlékot kell fizetni, ha a járulékot az esedékességig nem fizették meg. A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. [2003/XCII. törvény 172. §]

Méltányosságjáruléktartozásnál Nem v á ltq g o tt. Az adóhatóság a magánsze­ mély kérelmére mérsékelheti vagy elengedheti az adó- és járulék-, valamint bírság- és pótléktartozást, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. [2003/XCII. törvény 134. § (1)]

adózóna.hű
adózásról m d n ap in e n REGISZTRÁLJONM OST! www.adozona.hu

Ismételt ellenőrzés Nem v á lto zo tt. Ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak ismételt vizsgálatára kerülhet sor akkor is, ha az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok­ ból úgy látja, hogy az ismételt ellenőrzés eredmé­ nye ellátási jogosultságot teremt. [2003/XCII. törvény 115. § (1) c)]

Elszámolás a kifizetésekről Nem v á lto zo tt. A kifizető és a munkáltató kö­ teles olyan bizonylatot kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevé­ telének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a mun­ káltatót terhelő közteher alapja és összege, vala­ mint a levont adóelőleg, adó és járulék. [2003/XCII. törvény 46. § (1)] Mulasztási bírság Nem v á lto zo tt. Magánszemély legfeljebb 200 ezer, más adózó legfeljebb 500 ezer forinttal bír­ ságolható. Mulasztási bírság fenyegeti az adózót, ha ■bejelentése, adatszolgáltatása késedelmes, va­ lótlan adatot tartalmaz, vagy hiányos; ■járulékbevallását késve - vagyis a bevallási határidőn túl, de még az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően - nyújtja be, és késedel­ mét nem menti ki; ■nem teljesíti bejelentési, bevallási kötelezett­ ségét;

1 NA -os, ingyenes 4
tesztlehetőségi

Éves előfizetési díj

9990 Ff+áfa

Külföldi foglalkoztató Nem vá lto zo tt. Ha a külföldi vállalkozás mun­ kavállalója a járuléktörvény szerint biztosított,
HVG I T B -K U L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

’ További csomagajánlatainkért és a részletekért keresse fel a www.adozona.hu weboidait

■előnyugdíjak.az 1231/2010/EU rendelet alapján .csak koordinálják azokat. a má­ sik a rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: végre­ hajtási rendelet). hogy a kiküldő munkál­ tatónak belföldön (Magyarországon) jelentős gazdasági tevékenységet kell folytatnia. és orvosi ellátásra szorul). ■az egyenlő bánásmód elve. vagy ■jogelődje teljesítette a jelentős gazdasági tevé­ kenység feltételét. január 1-jétől lehet a koordinációs rendeletet alkalmazni. cikkében] Magyarországon a járuléktörvény végrehaj­ tási rendelete előírja. és hogy a biztosítottak milyen feltételek mellett. A munkaerő­ kölcsönző vállalkozásokra nem vonatkoznak a kiküldetés uniós szabályai. hogy kinek kötelező a társadalombiztosítás. amíg az EFTA-államokkal meg nem állapodnak a koordinációs rendelet alkalmazásáról). körülményeket igazol. ■túlélő hozzátartozónak nyújtott ellátások. és a kiküldetés célja nem lehet egy korábban ki­ küldött munkavállaló felváltása. cikkében. A főszabály alól kivétel a kiküldetés. azaz Norvégi­ ára. ■rokkantsági ellátások. Kiküldetésnél a munkavégzés várható idő­ tartama nem haladhatja meg a 24 hónapot. Közösségen belül mozgó harmadik országbeli állampolgárokra . ame­ lyekből a jelentős belföldi gazdasági tevékenység valószínűsíthető (például hogy folyamatos terme­ lőtevékenységet végez belföldön). kormányrendelet. ■az ellátások exportálhatóságának elve és ■a biztosítási idők összeszámításának elve. A 40 éves 1408/71/EGK rendelet és végre­ hajtási rendelete helyett 2010. ■öregségi nyugdíjak. ha jogszerzésük és ellátásuk. továbbra is a kiküldő tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. A szociális biztonság koordinációjára vonatko­ zó uniós szabályok nem is törekednek a tagál­ lami tb-rendszerek összehangolására . ■haláleseti juttatások. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. és ennek szabályait kell alkalmazni a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségekre. amikor két tagállam illetékes szerve eltérően ál­ lapodik meg. vagy ■ olyan tényeket. ha ■foglalkoztatott munkavállalóinak átlagos állo­ mányi létszámán belül a belföldön foglalkoztatot­ tak aránya eléri a 25 százalékot. hogy ott a kiküldő munkáltató nevében és javára munkát végezzen. A fő követelmény az. ■munkahelyi balesetek.EU . A lkalm azandó jog'" _ A koordinációs rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam tb-jogszabályai alkalmazhatók. ■anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások. Az EFTAországokra és állampolgáraikra nézve továbbra is a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkal­ mazni (mindaddig. így nem­ zeti hatáskörbe tartozik annak megállapítása. minden tagállamban kötelező hatályú ren­ deletet kell alkalmazni. A koordinációs rendeletet akkor kell alkal­ mazni az uniós polgárokra. valamint Svájc­ ra. A koordinációs rendelet hatálya minden uniós állampolgárra kiterjed. intézmény (ez Magyarországon az OEP területileg illetékes szerve) állít kUgazolást arról. május 1-jétől két új. egyéni vállalkozó. hogy a munkavégzésre a kiküldő vállalkozás érdekében kerüljön sor. valamint az az eset.] A kiküldött több vállalkozásnál is dolgozhat ugyanabban a tagállamban. vagy ■ külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes bevételen belül a nem külföldi gazdálko­ dásból származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. bevéte­ li nyilvántartást vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételen belüta belföldi tevékeny­ ségből származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. Liechtensteinre. egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. ■családi ellátások. Izlandra. Kiküldetés A koordinációs rendelet szerint ha egy munkavállalót a munkáltatója egy másik tag­ államba küld.2011. amely meghatá­ rozza az uniós előírások magyarországi végre­ hajtásával kapcsolatos részletszabályokat. de még nem al­ kalmazható az EFTA-országokra. A munkavállalóként vagy önálló vállalko­ zóként egy tagállamban tevékenységet folytató személyek főszabályként a munkavégzés helye szerinti állam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. az általuk kikölcsönzöttekre a fogadó országok tb-előírásait kell alkalmazni. A koordináció alapelvei: ■az egy állam tb-jogszabályai alkalmazásának elve. Az uniós rendeletekkel egy időben módosult a 195/1997. ■foglalkozási betegségek. Koordinált tb-ellátások A koordinációs rendeletet a következő szo­ ciális és tb-ellátásokat érintő nemzeti jogszabá­ lyokra kell alkalmazni: ■betegségi ellátások. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 11. amelynél telje­ sül a jelentős gazdasági tevékenység feltétele. Több érintett tagállam esetén ezek közül meg kell határozni az illetékes tagállamot. milyen ellátásokra jogosultak. vagy az uniós polgár másik tagálla­ mi ideiglenes tartózkodása alatt megbetegszik. Az alkal­ mazandó jogról az adott ország. HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . hogy az eltérő nemzeti szabályok alkalmazása ne hozza hátrányosabb helyzetbe a migráns munkavállalókat. hogy a munkavállalónak és a munkáltatónak az illetékes tagállamon (ez esetben Magyarországon) kívül más tagállamban nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége.S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K Mit kell tudni az uniós koordinacios tb-rendeletekről? Az Európai Unióban tagállamonként jelentő­ sen eltérnek a társadalombiztosítási rendszerek. Az egyik a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: koordinációs rendelet). a párhuzamos munkavégzés. vagy ■legalább 25 százalékos tulajdoni hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. Az EU valamelyik tagállamában legálisan letelepedett. Ennek a feltételnek a munkáltató akkor tesz eleget. ■munkanélküli-ellátások. továbbá járulékfizetésük tekinteté­ ben több tagállam érintett (például ha a nyug­ díjjogosultság megállapításához különböző tagállamokban szerzett szolgálati időket kell összesíteni.

cikk (3)-(4) bekezdéseiben.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . amelyhez kiküldték. ILásd a 987/2009/EK rendelet 14.) A tagállamok egyikében önálló vállalko­ zóként tevékenykedő személy. M ivel Németországban más gazdasági ágazatban dolgozik. kormányrendelet 27/A (1) bekezdéseiben.] Tevékenység végzése tö b b ta g á lla m b a n Ha a munkavállaló. III.] Az önálló vállalkozó „kiküldetésének” fel­ tétele. még a kiküldetés kezdete előtt. ■ a munkavállaló munkaszerződést köt azzal a vállalkozással. Az önálló vállalkozó másik tagállamban folytatott átmeneti tevékenysége akkor minősül hasonlónak az „otthonihoz”. és így Németországban a német jog szerint lesz biztosított. kormányrendelet 27/A § (4) bekezdésében. H azonban a munkavállaló időről időre a Magyarországra is visszatér munkát végezni. a két tevékenység nem minősül hasonló tevékenységnek. a megbízási jog­ viszonyban foglalkoztatottak. Liechtensteinre. Magyarországi székhelyű vállalkozás (amely je­ lentős tevékenységet fejt ki Magyarországon) ideiglenes munkavégzésre Németországba. valamint a külföldi jogban hasonló jogállásúak számí­ tanak. [Lásd a 195/1997.] Példák kiküldetésre I. önálló vállalkozó egy­ idejűleg vagy folyamatosan váltakozva két vagy \ . aki Franciaországban asz­ talosként dolgozik. (Munkavállalónak pedig a munkaviszonyban foglalkoztatottak. Önálló vállalkozó. május 1-je után is még a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkalmazni. ■ a munkáltató a kiküldetés helye szerinti ál­ lamban nem folytat a magyarországi tevékeny­ ségéhez hasonló (az 1893/2006/EK rendelet melléklete szerint azonos nemzetgazdasági ágazatba tartozó) tevékenységet. megyei kormányhi­ vatalokon belül működnek). pon­ tosan kiket kell önálló vállalkozónak tekinte­ ni. a tiszteletdíjas tevékenységet végzők.R E bi nyomtatványok alkalmazandók (a kiküldő állam által kiadott E 101-es nyomtatvány legfel­ jebb 12 hónapra. ezért nem alkalmazható rá a ki­ küldetési szabály.] Az önálló vállalkozónak a lakóhelye. vagy ezen országok állampolgára a kiküldött. kormányrendelet 25. hogy egy osztrák vállalkozásnál végezzen ideigle­ nesen munkát. hogy a kikül­ detés helye szerinti vállalkozás a munkavállalót egy másik vállalkozás rendelkezésére bocsássa. ha hasonló te­ vékenység végzése céljából 24 hónapnál nem hosszabb időre egy másik tagállamba távozik. hogy a fogadó államban ne kelljen járulékot fizet­ nie. ezért ha ide irányul a kiküldetés. ha a munkáltató a munkavállalót a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. ■ a munkavállaló korábban ugyanabban az ál­ lamban 24 hónapig kiküldött volt. amely alatt csak Ausztriában dolgozik. adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el. a kiküldetés nem haladja meg a 2k hónapot. a közal­ kalmazottak. ■ a kiküldetésére azért kerül sor. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. hogy ott nem asztalos önálló vállalkozói tevékenységet folytasson. és ha az osztrák jogszabályok úgy rendelkeznek. cikk (l)-(2) bekezdéseiben ésa 195/1997. és a munkavállalót nem másik dolgozó leváltása céljá­ ból küldték ki. Nem alkalmazható a magyar jog. más uniós tag­ államokban pedig az orvosilag szükséges ellátá­ sokat. hogy elvégezze a német céggel kötött szerelési szerződésben meghatározott munkát. a biztosított mezőgazdasági őstermelő. a magyarországi foglalkozta­ tójától kapott bére után is Ausztriában fizet já­ rulékokat. [Lásd a 195/1997. ■ a munkavállalónak nincs a kiküldetés kezdő­ napját megelőzően legalább 30 napos biztosítá­ sa (az azonban nem feltétel. hogy a járuléktörvény szerinti egyéni vállalkozó. ab­ ban az államban lesz biztosított. egy ottani székhelyű vállalkozáshoz küldi munkavállalóját. hogy ■a letelepedése szerinti tagállamban a kikülde­ tést megelőzően legalább két hónappal érdem­ ben tevékenységet folytasson.] Norvégiára. hogy a kikül­ detés helye szerinti államban a munkáltató által korábban kiküldött munkavállalót váltson fel. ha ■ a foglalkoztató előtársaság. [Lásd a 195/1997. A munkavállaló Németországban az E -s U egészségügyi kártya felmutatásával kaphat orvosilag szükséges egészségügyi ellátást. különböző tag­ államokba irányuló kiküldetések önálló kikül­ detéseknek számítanak. A munkavégzés nem haladja meg a 2k hónapot. cikkében. A munkavállaló az osztrák céggel is munkaszerződést köt. továbbra is a korábH V G |T B . magyar biztosított marad a kikülde­ tés alatt is. továbbra is az első tagállam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartozik. tartózko­ dási helye vagy vállalkozásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv­ től kell kérnie Al-es igazolást. és ■ a másik tagállamban történő munkavégzése alatt a letelepedése szerinti tagállamban üzlet­ szerűen továbbműködjön. §-ában. Ugyanazon munkavállaló ugyanazon célor­ szágba történő kiküldetése esetén a munkáltató akkor kérhet újabb Al-es igazolást. ha az ugyanabba a gazdasági ágazatba tartozik. akik a cég irányításával. M a munkavállaló és a munkáltató között a kikül­ ivel detés ideje alatt is fennmarad a közvetlen kapcso­ lat. kormányrendelet 27/A §-ában. ■ a kiküldetésére azért került sor. a társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok. köztisztviselők.az A1 jelű nyom­ tatványon igazolja (az igazolás legfeljebb 24 hónapra adható ki). A szakigazgatási szerv a kérelmet 30 napon belül bírálja el.2010. ha a korábbi kiküldetés vége és az újabb kiküldetés kezdete között legalább 60 nap eltelt (az igazolás ér­ vényessége ekkor is csak maximum 24 hónap lehet). vagyis nincs tiltva a kiküldetés céljából történő munkaerő-felvétel).88 | E U-S KOORDINÁCIÓS RENDELETEK Nem kell a jelentős gazdasági tevékenysé­ get vizsgálni. és tőle is kap munkabért. A kik ü ld e tés igazolása A munkáltatónak a kiküldetést megelőzően az OEP honlapjáról letölthető nyomtatványon biztosítási igazolás iránti kérelmet kell benyúj­ tania a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez (e szervek a regionális egészségbiztosítási pénztárak jogutódai. és a feltételek teljesülése esetén a magyarországi biztosítás fennállását . és a fővárosi. az osztrák tb-jogszabályok hatálya alá kerül. Amunkavállaló magyar munkaszerződése továbbra is érvényes. valamint a külföldi jog szerint en­ nek megfelelő státusú személy minősül ön­ álló vállalkozónak. amelyet E 102-es nyomtatvány kitöltésével a fogadó állam 12 hónappal meg­ hosszabbíthat). hogy e biztosítási előzmény a kiküldő munkáltatóval álljon fenn. Egymást közvetlenül követő.] Ö nálló vállalkozó kiküld etése A koordinációs rendelet nem definiálja. vagy másik tagállamba küldje tovább. A járuléktörvény végrehajtási rendelete vi­ szont kimondja. 1 hónapra Németországba 5 távozik. április 30-a után kezdődő kiküldetés esetén . A kérelmet az OEP által e célra rendszeresített (az OEP honlapján elérhető) nyomtatvány kitöl­ tésével kell benyújtani. [Lásd a 987/2009/EK rendelet 14. és a korábbi kiküldetés lejártától számítva nem telt el 60 nap. ahol a lakóhelye található. így egyszerre két munkáltatója van. Ezzel biztosítható. Izlandra. Svájcra 2010. vagy a kikülde­ tés teljes időtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglalkoztat belföldön. Magyar cég Ausztriába küldi munkavállalóját. A munkavállaló arra az időre. és az osztrák biztosító terhére veheti igénybe Ausztriában az ottani állampolgárokra érvényes teljes körű ellátásokat. munkabért kizárólag a magyar cégtől kap. II. és az igazolás kiadása államonként külön-külön történik.

de legfeljebb a ténvleges költség mértékének megfelelő összegben téríti meg. kivéve. törvény hirdette ki) ■magyar-québeci szociális biztonsági megálla­ podás (a 2006/XVII. lam jogát kell rá alkalmazni (ez esetben nem Az igazolás kérelemre ismételten meghosszab­ számít. hogy a munkavál­ folytatja.J Az EU-kártya a kiállítástól számított 36 ho napig érvényes. legfeljebb 24 hónapos érvényességgel. §-ábar. törvény hirdette ki. A magyar biztosítás megállapítása érdeké­ ben kivételt kérhet az OEP-től a munkáltató és a munkavállaló. hogy ott jelentős-e a tevékenysége). ezt a következő szem­ napban. törvény hirdetteki. annak a tagállamnak a joga alkalmazandó rá. < Szociálpolitikai egyezmények Magyarország hatályos és alkalmazandó kétol­ dalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyez­ ményei (az uniós tagállamok polgáraira a koordi­ nációs tb-rendeleteket kell alkalmazni. § (3) bekezdésében. ahol az ön­ álló vállalkozó üzletvitelét szokásos jelleggel tőség van annak érdekében. illetve az öiValló vállalkozó.] Több tagállamban végzett munkavégzés esetén is kérni kell az alkalmazandó jogról az Al-es igazolást a lakóhely. Ha szerinti államban van. és különös méltánylást érdemlő körülmények indokolják a kivétel megállapítását (például ha a munkavál­ laló korábban jellemzően Magyarországon szer­ zett nyugdíjjogosultságot. mégnem hatályos) Külföldi gyógykezelés Ha a biztosított EGT-tagállam területén nem az uniós rendeletek alapján (EU-s egészségbizto­ sítási kártya nélkül) vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást. illetve munkabér (díjazás) 25 százalékát. hogy a munkáltató az EU területén letelepedett). ■ ha az érintet^személy keresőtevékenysége törvény végrehajtási rendelete szerint a tevé­ kenység. függetlenül attól.. törvény hirdette ki) ■ magyar-horvát szociális biztonsági egyez­ mény (a 2005/CXXV. törvény hirdette ki) ■ magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény (a 2010/XXIX. kormányrendelet [Lásd 27/A § (1) bekezdésében.* ■ ha a munkavállaló vagy az önálló vállalko­ és a 987/2009/EK rendelet 14. törvény hirdette ki. ■ ha az érintett több tagállamban végez mun­ illetve ha az önálló vállalkozó belföldön elért be­ kát. [Lásd a 195/1997. Oroszországra és Ukrajnára alkalmazandó) ■ magyar-kanadai szociális biztonsági egyez­ mény (a 2003/LX1X. a biztosítási kötelezettsége főszabályként a la­ kóhelye szerinti országban állapítandó meg. ha ■ a kiküldetés. hogy az OEP a kérelmet támogassa. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13. Biztosítás ideiglenes megállapítására is lehe­ A tevékenység központja ott van. és laló ne maradjon ellátás nélkül. bizto­ vagy a munkáltató székhelye szerint illetékes sítási kötelezettsége a munkáltató székhelye egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél. még nem hatályos) ■ magyar-ausztrál szociális biztonsági egyez­ mény (a 2011/CXVII. még nem hatályos) ■ magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény (a2010/CXVIIl. körülményeket amelyekre tekintettel a kivétel megállapítását kéri. ha egy másik tagállam a döntést vitatja. Szer­ biára. 13.] Kivétel m egállapítása Egyes személyek vagy személycsoportok ér dekében a tagállamok illetékes hatóságai közös megállapodással eltérhetnek a koordinációs rendelet szabályaitól. 27. [Lásd az 1997/LXXXIll. hogy melyik tagállam tervezi is nyújtani a következő 12 naptári hó­ tb-jogát kell alkalmazni. Biztosítás ideiglenes m egállapítása ahol a tevékenységeinek központja található. Az Al-es igazolás kiadásához elengedhe tetlen.] Magyarországon akkor jelentős a járulékennek a jogát. cikkében. törvény hirdette ki) ■ magyar-dél-koreai szociális biztonsági egyezmény (a 2006/LXX1X. cikk (2) pontok alapján lehet eldönteni: . Ha a munkavállaló a szakigazgatási szerv alkalmazandó jogként különböző tagállamokban bejegyzett munkál­ a magyar jogot állapítja meg. Vita esetén az intézményeknek egyeztetniük kell. cikk zó csak egy tagállamban végez munkát. /Lásd a 987/2009/EK rendelet 6. a biztosítási igazolás iránti kérelmében megjelölt tagállam jogát kell ideiglenesen al­ vétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. Al-es igazolás ebben az esetben leg­ feljebb öt évre adható ki. akkor tevékenységéhez kapcsolódó munkaidő vagy a lakóhely szerinti tagállam jogát. de már eltelt 24hónap a kiküldetés kezdete óta.] Ha az önálló vállalkozó a lakóhelye szerinti tagállamban nem végez jelentős tevékenységet. aki különböző tagállamokban egészségbiztosítási szakigazgatási szerv hat szokásosan munkavállalóként és önálló vállal­ kozóként is végez tevékenységet..K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . cikkeiben és a 195/1997. törvényerejű rendelet hirdette ki. (10) bekezdéseiben. ahol a legtöbb szolgáltatást nyújtja. és hogy a kivétel megállapítására irányuló javas­ latot a másik érintett tagállam intézménye is elfogadja. A1 jelű igazolást tatóknak dolgozik. A kérelmező a kérelem benyújtásával egyide­ jűleg igazolja azokat a tényeket. cikk (3) bekezdésében. azon tagállam hónapig érvényes Al-es igazolást ad ki. cikk (1) bekezdésében. az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején ér­ vényes belföldi költség. a lakóhelye szerinti ál­ állít ki. vagy egyál­ talán nem folytat keresőtevékenységet. törvény 27. törvény hirdette ki) ■ magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény (a 2008/LXXI1. kormányrendelet kalmazni. ha a magyar jog alkalmazásának felté­ [Lásd a 883/2004/EK rendelet telei továbbra is fennállnak. Ha a munkavállaló a különböző tagálla­ mokban egy munkáltató javára végez munkát (feltéve. törvény hirdette ki) ■ magyar-bosznia-hercegovinai szociális biz­ tonsági egyezmény (a 2009/11. és a lakóhelye szerinti tagállam­ nek egy-egy példányát megküldi a többi olyan tagállam intézményének. illetve az önálló vállalkozó át­ meneti külföldi tevékenységének időtartama előre láthatóan meghaladja a 24 hónapot. és ha egy másik állam jogának alkalmazhatóságáról születik megegyezés. bítható. A tartós külföldi szolgálato* teljesítő köztisztviselők és hozzátartozójuk HVG ! T B .EU-S KOORDINACIOS RENDELETEK 89 jogszabályainak a hatálya alá tartozik. azt a tevékenység kezdő­ napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni. A tájékozta­ tástól számított két hónap elteltével a biztosítást véglegesen meg kell állapítani. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 16. ha a munkavállaló belföldön folytatott egy részét a lakóhelyén folytatja. ahol az érintett sze­ mély keresőtevékenységet végez. akkor (8). ■a kiküldetés feltételei fennállnak. Macedóniára és Koszovóra alkalmazandó) ■ magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (az 1963/16. és a kivétel megadása nélkül csak rövid időre szerezne más tagállam­ ban jogosultságot). mely- több tagállamban végez keresőtevékenységet.] a biztosítás ideiglenes Magyarországon megállapítására a lakóhely szerint illetékes Az a személy. Ha nem egyértelmű. tartózkodási hely ban végzett tevékenysége nem jelentős. kormányrendelet 27/B §-ában. munkabér (egyéb díjazás) eléri az összes mun­ kaidő. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13.] a 195/1997. hogy van-e kétoldalú egyezmény): ■magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény (az 1959/20. a 987/2009/EK rendelet 18. törvényerejű rendelet hirdette ki. amely­ ben a tevékenységet munkavállalóként végzi.

elektronikus úton személyesen vagy meghatalmazott útján. valamint sürgősségi betegszállítás igazolt költ­ ségeit szintén az itthoni finanszírozás mértékéig téríti meg. de az együttes. köztisztviselőnek cs kor­ mánytisztviselőnek a biztosító a külföldön indo­ koltan igénybe vett ellátás költségéből 85 százalé­ kot téríti meg (függetlenül a költség nagyságától). vagyis 41.[ EGT-államban átmenetileg tartózkodó ma­ gyar biztosított az európai egészségbiztosítási kártyával igazolhatja. ■egyazon biztosítási idő nem ismerhető el kétszer. de a biztosítási idők összeszámítására létezik néhány közös előírás: ■ minden tagországban a saját szabályok sze­ rint kell igazolni a biztosítási időket. kormányrendelet 1. kisko­ rúak esetén a törvényes képviselő közreműkö­ désével. legfeljebb 48 hónapra érvényes. ha az elhunyt a magyar jogszabályok szerinti nyug­ díjas volt.az ott magyar nyelven is rendelkezésre álló form anyomtatványokon . Magyarország kétoldalú szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezményeinek két alapmegoldása a nyugdíj megállapítására: ■ a biztosítási időket össze kell adni (hason­ lóan az EU-szabályhoz). illetve a nyugdíj kiszámításakor.mondja ki a 168/1997. például munkát vállaló vagy nyaraló magyar állampolgár által ott igénybe vett egészségügyi szolgáltatás költsé­ gét az egészségbiztosítás forintban. Az EU-kártya az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatán igényelhe­ tő személyesen vagy írásban. [Lásd az 1997/LXXXIII. ■ a lakóhely szerinti ország fizeti a nyugdíjat a másik országban szerzett biztosítási idő után is (ez a területi elv . ha a szolgáltatás elmaradása az élet vagy a testi épség súlyos veszélyeztetésével. de a biztosítása már megszűnt). és a 217/1997. illetve maradandó egészségkárosodással járt volna. törvény 27. ilyenkor az azon szereplő összeget a külföldi gyógykezelést végző intézmény ré­ szére kell átutalni. amikor is úgynevezett elméleti nyugdíjat kell megállapí­ tani. Ebben az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állapítja meg. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott közalkalmazottnak. §-aiban. de legfeljebb az igénybevétel idején érvé­ nyes itthoni finanszírozási mértékig. a nyugdíjra jogosultság megállapí­ tásakor a biztosítási időket össze kell adni. igazolást an­ nak kiegyenlítéséről. amelyből egy-egy országra az egyes szol­ gálati idők arányában kell kiszámítani a tény­ leges nyugdíjat (például 15 év német idő és 20 év magyar idő esetén a magyar nyugdíj a 35 év alapján járó 73 százalék nyugdíj 57. vagy el­ lopják. járóbeteg-szakellátás. kivéve ha megsemmisül. ■ az országonként szerzett biztosítási idők alap­ ján.és a vele együtt külföldön élő házastárs és gyer­ mek . [Lásd az 1997/LXXXIII. Ezt az OEPnek határozatban kell elrendelnie.kérheti a nyugdíjat (Magyaror­ szágon a területi igazgatóságokon). fekvőbeteg-gyógyintézeti és szülészeti ellátás. Kivétel ez alól a hozzátartozói ellátás abban az esetben. Akinek külföldi biztosítási ideje is van. csatolni kell a kórházi zárójelentés akár nem hivatalos fordítását vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igazo­ lást és annak fordítását is.[ i K ülföldön szerzett biztosítási idők A szociálpolitikai egyezmények. kormányrendelet 12/A §-aiban.S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K EU-kártyája továbbra is a külszolgálat idő­ tartamára. Ha va­ laki például Franciaországban 15. Az utóbbi egyezménytípus esetében például az Ukrajnában szerzett 20 év és a Magyarországon szerzett 20 év alapján az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező az ottani szabályok és az ottani hason­ ló munkakörben elért kereset alapján kap 40 év szolgálati időnek megfelelő nyugdíjat. ■ a speciális biztosítási időket (például bányá­ szok. A kártya kiadása térítésmentes. törvény 27. köteles meg­ téríteni az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit. Az érintettnek mindig a neki kedvezőbb nyugdíjat kell megkapnia (vagyis az előbbi példában itthon az arányos számítás helyett a nemzeti szabályokat kelf alkalmazni). Ha a biztosított több EGT-országban is szerzett szolgálati időt. továbbá a számla magyar HVG ! T B . vagyis a 35 év biztosítási idő már jogosulttá teszi (ha a nyug­ díjhoz előírt egyéb feltételeknek is megfelel). A beavatkozás indokoltságáról. ha a biztosított maga nem egyenlítette ki a számlát. Ha a számlából nem állapít­ ható meg az igénybe vett egészségügyi szolgál­ tatás. ha viszont a nyugdíjazás előtt a biztosított fegyveres szervek tagja volt. Az egészségbiztosítási pénztár a tényleges és számlával igazolt költségeket téríti meg.] A bármely jogcímen harmadik államban vagyis nem EGT. Az OEP akkor is engedélyezheti az összeg ki­ fizetését. a Magyaror­ szágon lakó pedig itt kap 40 év alapján nyugdíjat (a magyar nemzeti szabályok szerint. illetve az EU-szabályok szerinti nyugdíjat azonban a Központi Nyugdíj-nyilvántar­ tási és Informatikai Igazgatóság állapítja meg.és nem szociálpolitikai egyez­ ményes országban . illetve az EU szabályok szerinti nyugdíjat a Központi Nyugdíj­ nyilvántartási és Informatikai Igazgatóság állapít­ ja meg . ■ a tagországok nem EU-tagállammal kötött szo­ ciálpolitikai egyezményeiben saját biztosítási idő­ nek elismert időt szolgálati időnek kell tekinteni.tartózkodó. [Lásd cp 1997/LXXXIII. és a magyar nyugdíj­ részt a magyar biztosítási idő arányában kell kiszámítani (ez az arányos teherviselés elve ez szerepel Magyarországnak a jugoszláv utód­ államokkal. [Lásd az 1997/LXXXIII. akkor a saját nyugdíj-megállapító szervhez. szükségességé­ ről utólag az egészségbiztosító ellenőrző főor­ vosai döntenek. kormányrendelet 12/A §-aiban. Ekkor ugyanis a Nyugdíjfolyósító Iga2 ' gatósághoz kell fordulni.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E nyelvű fordítását. törvény 27. §-aiban. ha hozzátartozói ellátást állapítanak meg. A szociálpoliti­ kai egyezmények. ahol ilyen speciális rendszer nincs. elvész. a lakó­ helye szerinti ország nyugdíj-biztosítási szerveinél .] Aki EU-kártyával valamely EGT-tagállamban jogosulatlanul vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást (például a kártyája még nem járt le. megrongálódik. . kormányrendelet 12. fegyveres szervek tagjai esetében) a másik ország hasonló rendszerében el kell ismerni. és az el­ hunyt jogszerző részére már megállapítottak sa­ ját jogú vagy az ő jogán hozzátartozói ellátást. a hasonló munkakör magyar átlagkeresete alapján). azaz például 15 német év és 20 magyar év esetén a 20 év magyar idő alapján (ekkor a ma­ gyar nyugdíj a nettó átlagkereset 53 százaléka). akkor az itthoni szolgálati idő nem lenne elegendő a magyar nyugdíjhoz.7 százalék). és a 217/1997. az igénybe­ vételkor érvényes árfolyamon átszámítva meg­ téríti. ott az általá­ nos rendszerben.1 százaléka. Ilyenkor 2200 forint igazgatási szolgáltatá­ si díj fizetendő. és a 217/1997.ilyen egyezménye van Ma­ gyarországnak a szovjet utódállamokkal). hogy a magyar egész­ ségbiztosítás terhére jogosult ott orvosi ellátást igénybevenni. Németország­ ban 10 és Magyarországon is 10 évet dolgozott. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott . A külföldön szerzett biztosítási idők az erről szóló nemzetközi egyezmények. A másik uniós tagállamból érkezett ál­ lampolgárnak a helyben lakó biztosított ál­ lampolgárokkal azonos ellátásban kell része­ sülnie (az azonos elbírálásnak a 883/2004/ EK és a végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendeletekben foglalt uniós elve alapján). Kivétel. Dél-Koreával és Kanadával kötött egyezményeiben). és ó jár el a külföldi partnerbiztosítóknál is. Több országban szerzett biztosítási idők esetén a magyar nyugdíjrész kétféleképpen számítható ki: ■ az összes biztosítási idő alapján. törvény 66-67. paragrafus (2) bekezdés b) pontja. A költségtérítési igény bejelentésekor csatol­ ni kell az eredeti külföldi számlát.90 | E U .esetében az egészségbiztosítási pénztár a külföldi tartózkodás helyén indokoltan igény­ be vett fogászati ellátás. illetve az Eu­ rópai Unió koordinációs rendelete szerint szá­ míthatók be a nyugdíjra jogosultság eldöntése­ kor. Az EU-tagországok maguk határozzák meg nyugdíjrendszerük szabályait. Az EU tagországaiban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) további államaiban a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek érvényesek.

4.) kormányrendelettel (R. § íll A társadalombiztosítás Magyarország ál­ lampolgárait és e törvény külön rendelkezése alap­ ián más természetes személveket az e törvényben meghatározott szabályok szerint magában foglaló. 4.és hozzájáru­ lás-fizetési kötelezettségek terhelik. § E törvény alkalmazásában: a) Foglalkoztató: 1 bármely jogi és természetes személy. Ennek érvényesítése érdekében a foglalkozta­ tót bejelentési. c) az ellátások igénybevételére. aki Magyarország te­ rületén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót. (5) A biztosítás az annak alapjául szolgáló jog­ viszonnyal egyidejűleg. a foglalkoztatók és a biztosítottak fizetési kötelezettségét és ennek a közteherviselésnek megfelelő teljesítését. (3 A kötelező társadalombiztosítás rendsze­ 1 rében a biztosított . Í2 A társadalombiztosításban való részvétel a 1 törvényben meghatározott szabályok szerint köte­ lező. egyéni vállalkozó.társadalombiztosítási ellátá­ sokra. ha biztosítottat foglalkoztat. amelyek társadalombiztosításijárulék­ fizetési és hozzájárulás-fizetési kötelezettségeik megállapításához. vállalkozói járadékban. befizetésére és beszedésére. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás öszszege -ha törvény kivételt nem tesz -arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével. tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló eseten a szerződést kötő gazdálkodó szervezet. az e törvényben meghatározott já­ rulékfizetési kötelezettség alapián szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátar- tozóia javára az egves. amelynek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet. továbbá arra a külföldi foglalkoztatóra. az álláskeresési járadékban. törvény (Tbj. 3. d e c e m b e r 1-iétől h a tá ly o s a k a t a lá h ii zo tt h e te k k e l. valamint e szolgáltatások fedezetéről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. a 2012. fe je ze t Fogalm ak és érte lm e ző rendelkezések Tbj.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . a 2012.a szociális biztonsághoz. aki Magyarország terü­ letén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót. d) az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenőrző rendszer sza­ bályozásával gondoskodik. d e c e m b e r 31-étő l h a t á ly o s a k a t dőlt betűkkel. E kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is.az egyéni felelősség elvének megfelelően. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. társadalmi szintű kockázatközösség.e törvény vagy társadalombiz­ tosítási ellátást megállapító törvény eltérő rendelkezése hiányában . járulékmegállapítási és -levonási. Í6al A társadalmi szolidaritás elvének megfele­ lően . társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás. 2. 5. egyéb szervezet. Alapelvek Tbj.§ E törvény célja. l. valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése.9^ T Á R S A D A L O M B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK 1997. (XI. egyéni . II. ja n u á r 1-jétől h a t á ly o s a k a t kövér b etűk kel. a 2011. valamint munkanélküli-járadékban. keresetpótló juttatásban. § (1) Az állam a társadalombiztosítási rendszer működéséről és a nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló fejlesztéséről a) a társadalombiztosítási rendszerben nyújtott egyes ellátások megállapításával. Megha­ tározza a társadalombiztosítási ellátások körét és a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó szolgáltatásokat. valamint az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása ér­ dekében -törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megálla­ píthat. ja n u á r 1-jétől h a tá ly o s a k a t kövér d óit betűkkel je lö ljü k .) I.)’ a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. álláskeresést ösztönző • A 2011. bármely személyi egye­ sülés. ennek teljesítéséhez. HVG í T B . nyilvántartási. valamint -bevallási kötelezettség tgrheli. (7) A társadalombiztosítási rendszer műkö­ désében érvényesülő közteherviselés érdekében törvény a biztosítottakat és a foglalkoztatókat mindazon adataik rendszeres vagy eseti közlésére kötelezi. költségvetés alapján gazdálkodó szerv. A foglalkoztatók és a biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit: a biz­ tosítottaknak a társadalombiztosítás rendszerében való részvételi kötelezettségét. (2) Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja. ha a társadalombizto­ sítás kiadásai a bevételeket meghaladják. ellenőrzé­ séhez és érvényesítéséhez szükségesek. aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. évi LXXX. vállalkozó. a b) pont sze­ rinti fizetési kötelezettség megállapítására. 2. n o v e m b e r 3 0 -á tó l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t aláhúzott dőlt betűkkel. 3. járulékfizetési. (4) Hatályát vesztette. a 2011. A közteher­ viselés érvényesítéséhez és a jogosultságok megál­ lapításához létrehozott nyilvántartások törvényben meghatározott módon egységes rendszert alkotnak. a törvény erejénél fogva jön létre. hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a tár­ sadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyo­ kat. fe b ru á r 1-jétől h a tá ­ ly o s a k a t M ts z e ra já h ú z o ttb M k k e lj a 2013. valamint nyil­ vántartására vonatkozó szabályok megalkotásával. beval­ lására. (6) A foglalkoztatót a társadalombiztosítás ke­ retében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben meghatározott járulék. Tbj. b) az ellátások fedezetére szolgáló fizetési köte­ lezettségek meghatározásával. fe je ze t Á ltalános rendelkezések A törvény célja Tbj.

a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlá­ irányadó öregségipyugdíj-korhatárt betöltötte. a gyermekgondozási segélyben. 8. illetve nemzetközi egyezmény al­ folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező kalmazásával a 14.) szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem. 10. ha az 1-2. illetve a díjat folyósító szerv. 4. adatszolgáltatási kö­ telezettséggel. január 1je és 2005. 2. §-ának (2) bekezdésében megha­ tározottszemély. alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér. 4. a közkereseti társaság. §-ának (5) bekezdésében meghatározott fel­ adatkörében a vámhatóság. 41. pontban felsorolt társas vállalkozások . ba. 6. folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. a gyógyszerészi magántevékenység. bevallásával. az ügyvédi iroda. ha az 1. 5. 3. fejezete szerinti munkavégzés esetén . a közös vállalat. a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékeny­ kedő közjegyző. ti társaság tagja. az adózás rendjéről szóló törvény 88. a szabadalmi ügyvivői társaság. az ügyvédi iroda. 9. 3. p) Tanulószerződés: a szakképzésről szóló 1993. továbbá az tartásban szereplő természetes személy. törvény (a továbbiakban: Szja tv. a biztosítási kötelezettség megállapításával. az ösztöndíjas fog­ lalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. megfizetésével. 7 az 1-6. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja. 2. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. 4.az álla­ mi adóhatóság. az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. az egyéni cég tagja. a végrehajtói iroda. aki személy. a közkereseti társaság és ról szóló 1993. és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében tör­ ténik (tagsági jogviszony). b) Egyéni vállalkozó: e) Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni. il­ letve társas vállalkozónak. a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntés­ sel csatlakozó személy. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) r é s z e s ü lő . 2. d) Társas vállalkozó: 1 a betéti társaság bel. amely alapján a munkát Ma­ gyarország vagy a szociális biztonsági rendsze­ rek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik. a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenyke­ dő önálló bírósági végrehajtó. 5. a támogatást. szabadalmi ügyvivői iroda. rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban). . I) Járulék: az egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulék (a természetbeni egészségbiz­ tosítási járulék. az egyesülés. az egyéni vagy társas vállalkozó e) pont sze­ rinti jogállását nem érinti. § (3) bekezdés a) és c) pont­ magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségjában meghatározott saját jogú nyugellátásban. a táppénz-hozzájárulás. a betéti társaság. évi LXXVI. § kivételével . tanyagondnoki tevé­ 1. évi CXVII. intézmény. a közjegyzői iroda. valamint az európai gazdasági egyesülés tagja. a szociális igazgatásról és szociális ellátások­ 5. 1 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről . a korlátolt felelősségű társaság. a nyilvántartással és adatszolgáltatással.a 34-35. a felszolgálási díj. aki a társaság ügyvezetését nem tében munkarehabilitációs díjat folyósító szociális munkaviszony alapján látja el. a vendéglátóüzlet felszolgá­ lójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borrava­ ló (a továbbiakban: borravaló). ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működé­ sének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik. 6. munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogvi­ szony és munkaviszony. 12. nyugdíj előtti álláskeresési segélyben i) Foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni. a bejelentési. h ) Megbízási jogviszony. megfizeté­ sével. feleke­ zeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem mi­ nősülő természetes személy. sára jogosító igazolvánnyal rendelkező magánf) Sajátjogú nyugdíjas: az a természetes személy. a szociális biztonsági rendszerek koordinálá­ sáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendele­ tek. a betéti társaság. e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával. a személyi jövedelemadóról szóló 1995.ben előírt kötelezettségek tekintetében a kincstár. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék). a gyermeknevelési támogatásban. 2. k) Járulékalapot képezőjövedelem: 1. munkaképtelenségi járadékban részesül. ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik.) Hatályát vesztette. 42-43. a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj. aki nem minősül belföldinek. a közkerese­ . ideértve az európai gazdasági egyesülést is. c) Társas vállalkozás: 1. nyilvántartási. az egyéni cég. 6. európai közösségi jogász (atovábbiak­ ban együtt: ügyvéd). törvény szerinti munkarehabi­ a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes litáció (a továbbiakban: munkarehabilitáció) kere­ személy tagja. az 1. illetve társas vállalkozó. december 31-e között hatályos rendelke­ zések értelmében önkéntes döntéssel taggá vált. a bevallás ellenőrzé­ sével kapcsolatos hatósági ügyben . törvény szerinti tanulószerződés. és foglalkoztatója biz­ tosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja. g) Hatályát vesztette. azMpt. az oktatói munkaközösség tagja. éviül. aki az 1998. Q) r) Igazgatási szerv: 1. 3. a korlátolt felelősségű társaság. illetve az EGT-államjogszabályai alkalmazásá­ val saját jogú öregségi nyugdíjban részesül. az e törvényben és az Art. §. 5. továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony. a tanulószerző­ désben meghatározott díj. a gépjárművezető-képző munkaközös­ ség. alpontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel. a kincstár számfejtési körében a helyi önkor­ mányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tar­ tozó munkáltatók esetében a járulék megállapításá­ val. 3.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . m) A magánnyugdíjpénztár tagja: 1. az egyéni szabadalmi ügyvivő. a végre­ hajtói iroda.ha jogsza­ bály másként nem rendelkezik . a társadalombiztosítási nyugellátásról kenység vagy szociális szolgáltató tevékenység szóló törvény. valamint a korked­ vezmény-biztosítási járulék. az egyesülés. illetőleg ha a munkát nem munkaviszony.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S O K 95 11.és kültagja. az előtársaságként történő működés időszakában is. falugondnoki tevékenység. a járulék bevallásával. kivéve. a tartozás beszedésével. § (4)-(5) bekezdés. az ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt. a szerződésben meghatározott díj. a közös vállalat. n) o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: 1. az oktatói munkaközösség. a gyermekgondozási díjban.a kölcsönbeadó. aki a reá 2. aki vállalkozói tevékeny­ szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilván­ séget saját jogú nyugdíjasként folytat. 13. a gépjárművezető-képző munkaközösség. az egészségügyi szolgáltatási járulék. a hivatásos nevelőszülői díj. hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik. ügyi vállalkozó). közjegyzői iroda. 2. a szabadalmi ügyvivői társaság. juttatásban. j) Külföldi: az a természetes személy.biztosítottnak minősülő személy esetén a z ellátást folyósító szerv. és 2. a nyug­ díjjárulék. ■ 10. az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tar­ tozó ügyvéd. 7 a munka törvénykönyve harmadik része XI. 3. HVG T B . valamint a biztosítottak be­ jelentésével összefüggő. behajtásával. alpont szerint társas vállalkozónak minősül.

törvény (a járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát. a 41. §-a (2) és (4)-(5) bekezdésének. valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré­ szes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. (8) bekezdésének. alpontjában meghatározott személy. ben munkát végző személynek k e ll tekinteni azt is A biztosítottak aki: alapítvány. HVG ! T B . w) Mezőgazdasági őstermelő: az Szja tv. jogviszonyátmeg kívánja szüntetni. §. valam int e szolgáltatások fede­ koztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. 3. törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével -. §-ának. kell. § -á b a n . 2. egye­ (1) E törvény alapján biztosított a) a munkaviszonyban (ideértve az ország­ sület. a vatásos nevelőszülői jogviszonyban. évi LXXXIII. hogya magán-nyug­ 1. a bevándorolt és a letelepedett jogállású. h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi sze­ 5. illetőleg naptári napokra an­ továbbiakban: Mpt. évi LXVI. adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. valamint 3. alpontjában meghatározott egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. §-ának. aki a reá irányadó öregséIII. t) n) Belföldi: 1 Magyarország területén a polgárok személyi . alpontjában említett szemé­ e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó. törvény (a továbbiakban: Tbj. kamara. zetéről szóló 1997. munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részé­ re megállapított személyi alapbér kötelező legki­ sebb íiavi összege. társadalmi megbízatású arendvédelmi szervek. (5). §-ának 18. §-amak alkalmazásánál a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeteséert felelős nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv. a Magyar Honvédség szerző­ déses állományú tagja. illetve szerződésben meghatározott díj összegének azon időszakra (naptári napokra) vonatkozó arányos részét. kezdő Tbj. 7. a Magyar Honvédség. a 41. 40. egyéni vállalkozónak adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) havi átlagos alapbére.és Vámhivatal hivatá­ jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) e l­ sos állományú tagja. a teljes . gazdálkodó s z e r v e z e tvá­ lasztott tisztségviselője. szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: dése szerinti megállapodás megszűnését követő 90 napon belül egyházi személy). lyi alapbér. foglalkoztatási jogviszonyban.ide nem értve az iskola58. 4. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíj­ ban részesülő személyt. társadalmi Tbj. A tá rsa d a lo m b iztosítá s ellátásaira és a m agán- zs) a k i. 2 § /A 2.sei kifizeti venni. Mag álisl köze tartc R oltalo talom együt nyúló vábbii jogiví szemé megbí lékala szerint figyelt R. § (2) és (3) bekezdése és a 4243/A § alkalmazásánál a rehabilitációs hatóság. személyesen közreműködik.§0)-(6) (7) Amennyiben a pénztártag a magánnyugdíjról és a nyiben az e tevékenységéből származó.biztosítottat. 4. a 34. §-a (1) bekezdésének g)pontja szerinti választási lehetőségével élve magán-nyugdíjpénztári tagsági nak harmincadrészét. §-ának. § (10) és (12) bekezdésének. a 34. aki a szabad mozgás és a három hó­ napot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja. valamint a menekültként elismert személy. ösztöndíjas magánnyugdíjpcnztárak választott tisztségviselője. §-a szerinti biztosítási jogviszony vagy a Tbj. az zási szerződés alapján. 3.i alapján díjjárul« határ[TI (2)/ alapot ki (l) bekez sánál-i kellfigyf (3)/ néséret évreáth . tekintet nélkül arra. s) Minimálbér: 1 a tárgyhónap első napján érvényes. a Nemzeti Adó. § (1) bekez­ mély. gazdasági társaság társas gyűlési képviselőt is). *?-ának. ha a reá irány­ illetőleg a megállapodás megszűnésének napját is közölnie adó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már meg­ szerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. Amennyiben a pénztártag egyidejűlegtöbb biztosítási jogviszonyban áll. társadalmi szervezet. a b kesség sához. az egyéb jogcímen . a polgári nemzetbiztonsági polgármester. és a polgárok személyi adata­ inak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 1. 4. ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevé­ kenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középiokú szakképzettséget igényel. jövedelmet és ö ja T b jA § k) pontjának 2 . személy . törvény szerint bejelentett lakóhelylyei rendelkező magyar állampolgár. az őstermelői tevékenységet közös igazol­ díjpénztári tagdíjfizetési kötelezettsége a továbbiakban egyik vány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdál­ jogviszonyában sem áll fenn.juttatott. igaz­ a Munkavállalói Résztulajdonosi Program s ze rv e z e ­ ságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban. a 35. éserrőlapénztárrészéreaTbj. v a la m in t a kö te lező eg é szsé g bizto ­ szövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében sítás e llá tá s a iró l szóló 1997. ója Tbj. hogy foglal­ nyugdíjra jogosultakról. írásban nyilatkozik.) b) a szövetkezet tagja . §-ainak alkalmazásánál az egészségbiztosí­ tási szerv. ján a kormánya következőket rendeli el: vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében R. i) a mezőgazdasági őstermelő. hi­ teinek. amely­ nek állampolgára az Európai Közösség és tagál­ lamai. tö rv é n y tanulmányokat folytató tanuló. a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege. v) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás­ ban részes más állam. minősülő társas vállalkozó. a nyilatkozat megtételekor a magánnyugdíj­ kivéve pénztárnak a tagot tájékoztatni kell arról. közalkalmazotti. kivéve a saját jogú nyugdíjast. együttesen kellfigyelembevenni. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak. § szervezetek szövetsége. g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (2) A Tbj. hallgató tagját 83. 3. a 35. köztestület. x) Kezdő mezőgazdasági őstermelő: az a személy.a külön alapbérajárulékalap. tárgyhónapra esőjövedelemegyrésze Magyarországon. § (2) bekezdésének ^pontjában foglaltfelhatalmazás alap­ ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony. a 41. 34.! a bizto sítésér teljesít ma. és 2. z) Harmadik állam: az Európai Gazdasági Tér­ ség és Magyarország által kötött kétoldalú szociá­ lis biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartózó állam. § (1). évi LXXX.96 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S OK 2. társasházközösség. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járu­ lékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásá­ ban a tárgyhónap első napján. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült me­ zőgazdasági őstermelőnek. jövede figyele számáv (3) c w sánál fi megköt elóadá: (előadá (5) tisztség időszak díj fizet tésének megszű (6) R . amennyiben járulékalapot képező szolgálatok. a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szotó törvény hatálya alá tartozó személy (a további­ akban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személy). (2) szakon sor.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E sítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony). amenyR2. évi LXXXII. a katonai szolgálatot telje­ éri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget. a nyilatkozatában a biztosítási jogviszony. Ennek hiányában a tárgyhavi személyi személyesen munkát végzői. § k) pontjának 2. bírósági jogviszonyban. alpontjában meghatározott d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy. selője (tisztségviselője). § k)pontjának 1. § (1) Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó. (2) A z (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl ellátásra jo go sultak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kereté­ . a 42-43. továbbá lati jogviszonyban. f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem amelyben a jövedelem külföldön adóztatható. 5. tárgyhavi magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. 40. fe je ze t A társad alo m b izto sítás ellátásai és az ginyugdíj-korhatárt betöltötte. illetőleg vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségvi­ közszolgálati jogviszonyban. járulékalapként tanulmányokat folytató tanuló. §-ának (2) bekezdése és a 42-43. megbí­ személyialapbéra munkaszerződésalapjánfizetett. R. közfoglalkoztatási a helyi (települési) önkormányzat választott képvi­ jogviszonyban álló személy.ide nem értve ag) pont és a (2) bekezdés szerint . ügyészségi szolgá­ selője. továbbá az az állam. a 40. szövetkezet vezető tisztségviselője.) 23. kodó család kiskorú tagját. másik c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai része külföldön adóztatható. a hontalan.

5. az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása napjáig áll fenn.ak­ . 2b. telje­ sítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot. hanem idő­ szakonként. találmányi szabadalmi oltalom. és egyidejűleg saját jogú nyugdíjas. átlagkereset (távolléti díj). valamint a (2) bekezdésében meg­ határozott jogviszonyban áll. (2) Az 5. (2) Az a személy. ha sem a tevékenység időtarta­ ma. 6. c) amennyiben az ellátások folyósítását közvetle­ nül megelőző napon biztosított volt. a szaba­ dalmi ügyvivői társaság.épez<5 ása) el­ eget. jövedelem után a nyugdíjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetésifelső határnapi összegénekfigyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. akkor a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát. c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) köte­ lezettség alóli mentesítés ideje alatt.7. aki az 5. táppénzfizetés történt.a isclője. § (1) Az egyidejűleg több biztosítással járó jogvi­ szonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbí­ rálni. § (1) A biztosítottak . kor is fennáll. évi LXXXI. §-ának (1) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettség megállapítá­ snál . cetében 5iskolai szesülő iák nem ak nem rányuló megbí­ zónak ayban) i külön íkéntes amenyrgyhavi imálbér Dkra anázi sze együtt: iíjast. §-a alapján nem állapítható megvagy az vitatott.amennyiben e törvény eltérő­ en nem rendelkezik . a) a gazdasági társaság. (3) Biztosított az a természetes személy is. ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor. a közjegyző. § (1) bekezdésének g) pontjában és (2) bekezdésében említett személy biztosítása . b) az igazolatlan távoliét időtartama alatt. ha a) táppénzben.a járulékfizetési felső határig . igazolgazdál% pont ) lyugdíj. (6) Hatályát vesztette. valamint az újítás (a továbbiakban együtt: szerzői jogi védelem alatt álló mű) hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. (3) Az 5. kivéve. 9. mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor. § (1) Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfi­ zetési kötelezettsége: a) az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilván­ tartásból való törlés napjáig. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdésében szabályozott munkavégzésre irá­ nyuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni. gyermekgondozási díjban. ápolási díjban részesül. (3) (*0 Az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége elbírálá­ sánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés megkötésétől. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja esetében a tényleges személyes közre­ működési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig. Tbj. § Ha a szerzői jogi védelem. §-ának k) pontjában meghatározott. akkor a tisztség megszűnésének napjáigeltelt. 7. R. 8. § (1) Ha a biztosítás időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában a Tbj. azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe. baleseti táppénzben. előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is kötelezett. továbbá ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette. és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyan­ annál a foglalkoztatónál a naptári hónapban el­ ért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani.WC§ alu a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi. alkotás. földrajzi árujelzők oltalma.a személyi jövedelemadó előlege alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani. e biztosítási időnek a következő naptári évre áthúzódó időtartamára kifizetett. (2) Ha a díjazásra nem havi rendszerességgel. szabadságvesztés tartama alatt. használati szerződés (a to ­ vábbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője. vagy ha a tisztség megszűnt. kivéve. a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedé­ kességekor) kell elbírálni. járulékalapot képező jövedel­ met akkor is számításba kell venni.] figyelembevételével kell megállapítani.a 7 § (1) bekezdésében említett időszakon belül . f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünete­ lésének ideje alatt. M / B § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. önálló bírósági végrehajtó esetén gondozási díj. járulékalapot képező vagy munkabér (illetmény). R. európai közösségi jogász a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt. sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg. d) az előzetes letartóztatás. e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni. b). baleseti ellátásra és egészségügyi szolgáltatásra jogosult. íz iskola. egyéni cég tagja esetében az . egyeezetvátársas tségvi)vábbá ervezeárak. ad) a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekc) közjegyző. a szabadalmi ügyvi­ vő kamarai tagságának szüneteltetése alatt. 3 . idalmi 5.a szünetelést megelő­ zően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján-kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni. (5) A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően. (2) A munka törvénykönyve szerinti munkavi­ szony esetén a biztosítás kezdete az a nap. b) ügyvéd. hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételérevalójogosultságigazolása céljából azOrszágos Egész­ ségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP) bejelentette. (X. akkor a díj kifizetéséig(esedákességéig)elteltidőtartamot kellfigyelembe venni. g) pontjában. ti.168/1997.: öregsékon túl keretéii azt is. illetőleg az előző kifizetéstől az újabb díj kifize­ tésének napjáig. A járu­ lékalap megállapításakor a felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembevenni. nél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik (2) A társas vállalkozó biztosítási kötelezett­ sége: igénybe. :képvizatású .arra az évre (időszakra) kellfigyelembevenni. § (2) bek. (k) A járulékalap megállapításánál a Tbj. mintaol­ talom alatt álló mű. (6 ) A biztosítás szünetelése alatt . kivéve. 6 . (3) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszű­ nésére tekintettel. amely a választás napjától a díj fizetéséig. e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. amelyre a díjazás történt. és a szoci­ ális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló k ö z ö s s é g irendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 97 )iakban: foglalrténik. mintha annak kifi­ zetésére a szünetelés kezdőnapját megelőző napon került volna sor. r. § tében a kamarai tagság kezdete napjától annak Szünetel a biztosítás: megszűnése napjáig. egyéni szabadalmi ügyvivő ese­ Tbj. § (1) bekezdés a). A biztosítási kötelezettség elbírálá­ sához a kifizetett díjból . e) az ügyvéd. Tbj. 10. vagy a bün­ tetőeljárást megszüntették.ideértve az előleget is . «»/A § (l) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetettjárulékalapot képező jövedelem után a nyug­ díjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ [Tbj. törvény végrehajtásáról szóIó. illetőlega tevékenység befejezését követően kerül sor.a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek.az ennek alapját képező jog­ viszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn.retében tagját ~ iviszony. ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkavi­ szonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár. § (1) A biztosítás . hasznosítási. §-ának( 2) bekezdésében említett választott tisztségviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni. á irány­ ár m egb 20 év. R. gyermekne­ velési támogatásban.) kor­ mányrendelet 75/B §-ában meghatározott tájékoztató kereté­ ben a nyugdíjfolyósító szerv arról is tájékoztatja az ellátásban részesülő személyt. Tbj. terhességi­ gyermekágyi segélyben. amely évre (időszakra) azt kifizették. gyermekgondozási segély vagy gyer­ e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig meknevelési támogatás kerül folyósításra. b) gyermekgondozási segélyben. (2) Az esedékességet követő időpontban kifizetett járulék­ alapot képező jövedelmet(elmaradt követelés) a Tbj. 24. esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak ha törlése napjáig.ha törvény eltérően nem rendelkezik . az egyesülés. vagy ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét éves­ tart. (5) ATbj. védjegyoltalom. amelyen a munkavállaló ténylegesen munkába lép. Tbj. ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették.

e rendelke­ zés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra. nö­ velt összegű öregségi. illetve társas vállal­ kozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. (1) A társadalombiztosítás rendszerében nyúj­ R. gyermekgondozási díjban. d) közcélú munkát végez. gélyben (nyugdíjban) részesül. hallgatója. évi LXXXI. § (1) Baleseti ellátásra. §-ban meghatározott személyek társada­ szűnése napjáig tart. vetkezésének napjáig áll fenn. baleseti hozzátar­ Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ tozói nyugellátásra jogosult a társadalombiz­ lyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjse­ tosítási nyugellátásról szóló 1997. szabadságvesztés-büntetést töltő sze­ mély (a továbbiakban: fogvatartott). b) a magyar jogszabályok szerint be nem A tá rsa d a lo m b izto sítá s egyes ellátásaira jegyzett külföldi munkáltató által Magyaror­ jo g o s u lta k szág területén foglalkoztatott. ha a munkavégzésre kiküldetés. törvényben (a továbbiakban: Tny. c) az 5. bányászok egészségkárosodási járadékában.. Amennyi­ a) egészségügyi szolgáltatás. c) baleseti ellátások: ca) balesetiegészségügyi szolgáltatás. tv. ról szóló törvény rendelkezései szerint megkezdheti. tózk< mag] orszí m sós s: (ide i meki báni azillí lyal e átme szem ff o.az. kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biz­ c) rehabilitációs járadék. munkaképtelenségi. telezettsége a) az őstermelői igazolványban feltüntetett idő­ Tbj. ac) hatályát vesztette. rokkantsági járadékban. § viselői jogviszony létrejötte napjától annak meg­ A 11. illetőleg rendeletek. f) külön törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez. a képviselet tagjával a) társadalombiztosítási sajátjogú nyugellátás: közös háztartásban élő külföldi állampolgárságú aa) öregségi nyugdíj. fogyaté kossági támogatásban. A biztosítás nem terjed ki: cc) baleseti járadék. 15. harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek Baleseti ellátásra jogosultak minősülő munkavállalóra. amikor a tag a (2) Egészségbiztosítási ellátások: személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. gyermek). munkaképtelenségi. v enné vonal k) és jö^ lékát D Mag. (2) Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult. feltéve. g) pontjában. 12. illetve a családtagra kiterjed a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rend­ b) hozzátartozói nyugellátás: szere. d) b) egyéb esetben a társas vállalkozásnál léte­ sített tagsági jogviszony.az. b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elme­ beteg. aki egyéni.a biztosítot­ takon túl . kirendelés vagy munkaerő-kölcsön­ zés keretében kerül sor. képviselet tagja). lombiztosítási ellátására a 34-35. rehabilitáci­ ós járadékban. Tbj. alkalmazottra. 14. ennek hiányában a ba) terhességi-gyermekágyi segély. különösen. 13. idős­ 1997. aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll.) meghatározottak szerint . baleseti járadékban. § E törvény rendelkezéseit ponttól az igazolvány visszaadása napjáig. b). aki a) nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény. elzá­ rásra utalt. 16. c) mezőgazdasági járadékban (öregségi. HVG I T B . baleset-. illetőleg katasztrófaelhárítás vagy véradás során szenved balesetet vagy egész­ ségkárosodást. c) őrizetbe vett. tv. törvényben (a továbbiakban: véka képe zalék t) u szün szólj korh dósá . aki élet­ mentés.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló h) az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban. évi LXXXII1. f) gyermekgondozási segélyben. úgy a társasági szerződés­ b) pénzbeli ellátások: ben meghatározottidőpontaz irányadó.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Eb. b) a 14. hadi­ gondozotti ellátásban. amikor a társaság tevékenységét a gazdasági társaságok­ be) táppénz. ni. § (1) bekezdésének i) pontjában megha­ b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó tározott biztosítást kizáró körülmény megszűnését személyre az egyezmény követő naptól a biztosítást kizáró körülmény bekö­ szabályai szerint kell alkalmazni. 10. illetőleg szenvedélybeteg. felekezettől nyugdíjban vagy a Magyar Tbj.az e törvény szerint biztosított. családtagjára (házastárs. g) Magyarországon nyilvántartásba vett egy­ háztól. továbbá a nemzetközi szervezet nemzetközi ba) özvegyi nyugdíj. illetőleg a 13. illetve vezető tisztségTbj. házastársi pótlékban. § (2) bekezdés o^pontjánakalkalmazásánál a tott ellátások az egészségbizfosítás és a nyugdíjtársasági szerződésben meghatározott személyes közremű­ biztosítás keretében vehetők igénybe. vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. § (1) (2) ATbj. iskola. szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjé­ bb) árvaellátás. lis e 54. (3) A nyugdíj-biztosítási ellátások: tartási alkalmazottra. terhességi-gyermekágyi segély­ ben. áll.98 í T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben c) az európai parlamenti képviselőre. a külföldi állampolgárságú ház­ db) rehabilitációs ellátás. családtagra (házastárs. 11. § eb) baleseti táppénz. egész éri. ha a mezőgazdasági őstermelő kilép Tbj. megváltozott m unkaké­ pességű személyek ellátásában. feltéve. hogy az ab) hatályát vesztette. §Pj kébei r) szóig s) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Tbj. § rendelkezései (3) A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kö­ szerint megállapodást lehet kötni. feltéve. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult . e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. aki a) táppénzben. § (1) bekezdés a). a) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyil­ nálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós vántartásból való törlés napjáig. özvegyi járadékban. ködés kezdetének azt a napot kell tekinteni. baleseti táppénz­ ben. d) megváltozott munkaképességű szemé­ a) külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének lyek ellátásai: külföldi állampolgárságú tagjára (a továbbiakban: da) rokkantsági ellátás. e) közérdekű munkát végez. házastársi jövedelempót­ lékban. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl . 5. d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban). fennálló tagság megszűnésének napjáig. korúa lésitá 0 tozó i felsői felsőt tatás magy polgá sért f( alapj. személyes közreműködés kezdeténekazta napot kell tekinte­ bb) gyermekgondozási díj. . hogy e munka­ végzés a két évet nem haladja meg. gyermek). iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakor­ lati képzésben részesülő tanulója. öz­ vegyi járadékban). előzetesen letartóztatott. ben ez a nap nem állapítható meg. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyug­ díjban. hozzátartozói nyugellátásban. tonsági rendszere. re (alkalmazottjára) és vele közös háztartásban élő be) szülői nyugdíj. ide nem értve a külföldi állampolgárt. Megszűnik a bizto­ Társadalombiztosítási ellátások sítás akkor is. ha az előző belföldi m unka­ végzés befejezésétől számítva három év nem telt el. § a családi gazdaságból vagy a közös őstermelésből. í) egés2 ség-v. hogy bd)baleseti hozzátartozói nyugellátások. valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszony­ ban áll.

a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényben munkaerő-piaci járulék 1. naptári napokra annak harmincadrészét.ide . (2) Hatályát vesztette. va­ tozó alapfokú. § (2) bekezdésében említett személy felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatási járulékot. aki MagyarA 16.. lített tanuló és hallgató a tanulói jogviszony. a kében kötött megállapodás alapján jogosult. a kiegészítő tevékenységet folytató i) a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tar­ (3) Az (1) bekezdés a)-k). A járulékokat a biztosítási magyar állampolgárságú kiskorú. b) egyösszegű kifizetésre egészségbiztosítási járulék 4 százalék.5 százalék. hallgatói jogviszonyban ben a jogosultság egyszerre több jogcím alapján foglalkoztatott. és munkaképes­ jelent. pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ fizeti meg. lyek által a biztosítástól függetlenül térítésmentesen. b) hatályát vesztette. § (2) bekezdésében képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 szá­ meghatározott személy által fizetendő egész­ zalékát. (2) A 13. azzal. akkor a jogcímek (1) bekez­ sülő biztosított. és az illetékes hatóság erre az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szemé­ fizet.az (1) bekezdés i) pontjában meghatá­ lamint a 39. illetőleg kiegészítő tevékenységet áll. sos szociális intézményben elhelyezett személy ákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (6) Hatályát vesztette. egyéni vállalkozó. (7) Hatályát vesztette. vetően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező m) személyes gondoskodást nyújtó bentlaká­ illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a di­ jövedelem után is meg kell fizetni. és az e te­ folytató társas vállalkozó után a társas vál­ vékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot IV. külön törvényben meghatározott személy egész­ magyar állampolgár. hogy a (2) bekezdésben meghatáro­ valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben ség-változásának mértéke az 50 százalékot.R E k o r ú a kjáradékában. §-ban említett biztosí­ szüntetéséről. hogy az d) az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a tatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú érintett személy belföldinek minősüljön. vállalkozó. idős­ ápolási díjban. özkakéíszok gyaté?kban. a kiegészítő tevékenységet s) nevelőszülői tevékenységet folytat. személy. Az e llá tá so k fe dezete J árulékfizeté sre ségügyi szolgáltatási járulék havi összege t) hajléktalan. § (1) bekezdésének i) pontjában em­ kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését kö­ ország területén lakóhellyel rendelkezik. r) a 39. szeti életjáradékban részesül. § hatálya alá tartozó külföldi személy nyugdíjjárulékot.mpótI. k) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. fe je ze t lalkozás. rozott ösztöndíjas kivételével . Amennyi­ tározott korkedvezményre jogosító munkakörben alapján létesített tanulói.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 99 ztosítots vállal­ taiénak cént az ilamint uszony­ ba jogoézmény. aki nemzetközi szerződés vagy az oktatá­ kozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jog­ e) a foglalkoztató a külön jogszabályban megha­ sért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj címre tekintettel lehet megállapítani. Tbj. (5) A járulékokat a járulékalapot képező jö­ Magyarország területén lakóhellyel vagy tar­ vedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek tózkodási hellyel rendelkezik. tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó (6) 2013. a kiegészítő téke 13 százalék. egészségkárosodást szenvedett. v o n a tko zó á lta lá n o s szabályok 6390 forint (napi összege 213 forint). § (2) bekezdése szerint egészségügyi meghatározott feltételek szerint. saját jogú nyugdíjasnak nem minő­ is megállapítható. gyermekneve­ c) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni nemzetközi egyezmény szerint jogosult egészséglési támogatásban részesül. a) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak meg­ Tbj. valamint az a külföldi állam­ (4) Az egészségügyi szolgáltatásokra vonat­ ségügyi hozzájárulást. illető­ biztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke o) a szociális igazgatásról és szociá­ leg a kedvezményezett 8. valamint a 39. valamint szolgálati járandóságról szóló törvény alapján kaerő-piaci célok fedezetére a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósí­ korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járan­ a) a biztosított természetbeni egészségbiztosí­ tott táppénz egyharmadát hozzájárulás címén dóságban részesül. (1) Hatályát vesztette. ellenében igénybe vehető ellátások körét külön tör­ zájárul.lt elrae- itt. A magánnyugdíj keretében a biztosított. egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot el­ vállalkozó korkedvezmény-biztosítási járulékot éri. ügyi ellátásra. ideértve mekvédelmi rendszerben utógondozási ellátás­ a tanulói. a korhatár előtti ellátásról és a (1) A társadalombiztosítási ellátások és a mun­ tott betegsége miatti keresőképtelensége. továbbá a biztosításon felül térítés (4) A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hoz­ lékát. a gyer­ jogosult egészségügyi szolgáltatásra. 5/A § (1) A társadalom biztosítási kifize tőh e llye l H V G |T B . tási járulékot. § ban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt. j) megváltozott munkaképességű. vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy (5) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult és e) 2013. törvény a) nyugdíjjáradékra vagy kaerő-piaci járulékon belül a természetbeni 54. az ugyanott hivatkozott külön jogszabály. 17. továbbá o). az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatály(2) A biztosított. magyar állampolgársággal és vény határozza meg. 18. 19. január 1-jén hatályát veszti. illetőleg R. l) kiskorú. hallgatói jogviszony szünetelésének Tbj. otthont nyújtó ellátás keretében A m a g á n n yu g d íj kereté be n já ró szolgá lta tás folytató egyéni és társas vállalkozó által fizeten­ átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú és kifizetés dő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. valamint a biztosítás alakján térítésmentesen vagy (3) Hatályát vesztette. §-a alapján szociálisan rászorult. in. vonatkozó igazolásával rendelkezik.az egészségügyi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű ok­ szolgáltatásra jogosultság további feltétele. illetve désben foglalt felsorolása jogosultsági sorrendet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó után. . középfokú nevelési-oktatási vagy a esetében . s) pontja társas vállalkozó után a társas vállalkozás. január 1-jén hatályát veszti ennél kisebb mértékű. § (5) A foglalkoztató az 5.5 százalék. (ide nem értve a külföldi állampolgárt). évi III.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . § (3) A biztosított által fizetendő egészségn) fogvatartott. Az egészségbiztosítási és munlis ellátásokról szóló 1993. hadi­ vagy ttegyagyar •sított ián fo¡díjseJltság . 16/A § szerint kell megfizetni. a pénz­ p) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érde­ szerezhet jogosultságot a magánnyugdíjról és beli egészségbiztosítási járulék 3 százalék. valamint nyugdíjjárulékot. (4) A kiegészítő tevékenységet folytató szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. nöigi. . továbbá időtartamát is. polgár. illetve zott jogcím az (1) bekezdésben felsorolt jogcíme­ vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni ket megelőzi. v) az előadó-művészeti szervezetek támoga­ kot és munkaerő-piaci járulékot (a továbbiakban (6) A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól együtt: egészségbiztosítási és munkaerő-piaci fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mér­ szóló törvényben meghatározott balettművé­ járulék). továbbá az a nem Tbj. elzájltő sze- akí élethárítás yegész- ikéntes ak jogotőleg a jgosult segélyppénz- nnyugDilitácigségi. a kiegészítő tevékenységet lyal elhelyezett. és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 száza­ térítés ellenében. gyakorója.

díja'zas nélküli időszakot. és az általa kifize tett ellátások terhére elszámolja. 20/A § (1) A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a HVG I T B . Ha a nyugdíj folyósítása szünetel. Az a d a ts zo l­ g á lta tá s s z e rin t fe n n á lló kö v e te lé st az a d ó h a tó sá g a fo g la lk o z ta tó a d ószám láján „tá p p é n z -h o z z á já ru lá s a d ó n e m " k ö te le z e tts é g k é n t írja elő. találmányi szaba­ dalmi oltalom. kifizetett pénzbeli juttatásokat a társadalombiz­ (5) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv tosítási ellátásoknak megfelelő mértékben elszá­ a d ó ha tó sá g m e g k ü ld e n i kér. § (3) bekezdésében meghatározott egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a 4.és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) m unkáltatóltáppénzhozzájárulás-beszedési számlájára utalja át. § Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egész­ megállapítani. e) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó ka­ mat. 20/A § 1-jétől december 31-éig kell számítani. A járulékfizetési felső határ szá­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alap­ mításánál figyelmen kívül kell hagyni továbbá ját: a) a foglalkoztató által megállapított és folyó­ sított társadalombiztosítási ellátás. megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv) állapítja meg. alkotás.az ellátásban részesülő személy nevének. 24. §-ának(5) bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás összegét m egállapítja. valamint a fizetés. azt az időtartamot. 20. reha kövt reha díj. 19. 21. keretében járó juttatás után. molhatják. d) a szerzői jogi védelem. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj. A fog­ (1 dozá bán. 25. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. más foglalkoztatónál fennállójogviszony alapján folyósított táppénz összegéről. január 1-jén hatályát veszti. 2k. a táppénzhozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása céljából. §-a szerinti béren kívüli juttatás. sítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn Járulékalapot nem képező jövedelem a teljes naptári évben. valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege. kivéve. va la m in t a kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó egyéni és társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot a Tbj. Tbj. gyermekgondozási segélyben. nevére (m egnevezésére). b) az Szja tv. § (1) A foglalkoztatott a 19. a NAV és az OEP k ö z ö tti m e g á lla p o d á s b a n rö g z íte tt a d a tta rta lo m ­ m al és rendszerességgel. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint (2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járu­ mentesítették. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot. akban: járulékfizetési felső határ). am e­ ly e t a v é g re h a jtá s i k ifo g á s b e n y ú jtá s a ese té n az a. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járu­ lékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. szerződéses állományú tag­ kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jaik részére a társadalombiztosítási ellátás helyett a jo g e rő s h a tá ro z a to t 8 n apon b e lü l p a p íra la p o n is m e g k ü ld i. 21. az ezzel összefüggő nyilván­ egy naptári napra meghatározott összeg naptári tartási és adatszolgáltatási kötelezettségre az Art. akkor a járulékfizetési felső határt a jogviszony időtartamával arányosan kell Tbj. a folyósítás időpontjáról . valam int a foglalkoztató nevének. ja n u á r 1 -je i á lla p o t s z e rin t fo g la lk o z ta tó n a k m in ő s ü lő sz e rv e k te k in te té b e n a fo g la lk o z ta tó a d ó a zo n osító szám ára. Ha a bizto­ 2013. terhességi-gyermekágyi segélyben. Az a d a ts zo lg á l­ ta tá s a la p já t képező jo g e rő s h a tá ro z a to k kö zü l az eg é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv csak a zt a h a tá ro z a to t k ü ld i m eg k in y o m ta tv a és cégszerűen a lá írva az ille té k e s á lla m i a d ó ha tó sá g részére. 71. baleseti táppénzben része­ sült. § Hatályát vesztette. (4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítot­ tól több járulékot vont le az (l)-(2) bekezdésben előírtnál. 5/B § (l)-(3) Hatályát vesztette. 23. (3) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató az általa kifiz e te tt. 4. § k) pont szerinti jövedelem (kivéve a külön jogszabály szerinti prémiumévek prog. a fo g la lk o z ta tó a zo n o sító szá m á t és a kö ve te lé s ö szsz e g é t. mintaoltalom alatt álló mű. s után díjbí díj-k szesi ápol. iban -ider sülő í keret b zéppalii folyt mun azt a gon\ c) kozó biztc megi korh Tbj. adószámának m egjelölésével . § szerinti jövedelmeket) alapulvételével ram és a különleges foglalkoztatási állomány korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. Az a d a ts z o lg á lta tá s t e le k tro n ik u s a n . (3 megh követ jedő i járó jc jöved számi kifize mege T N z o tti {k) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv a jo g e rő s h a tá ro z a to k a d a ta it h a tá ro z a to n k é n t. §-ának (3) bekezdésében fo g la lta k szerint m egállapított já ru lé kfi­ zetési felső h a tárlg fize ti meg. R. amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képező jövedelme nem volt. de legkésőbb a tá rg y h ó n a ­ p o t kö v e tő h ó n ap 1 5-éig ke ll te lje s íte n i. § A 5. §-a f) pontjában m eghatározott ségl ellátás m egállapításának kezdőnapját követően létesí­ te tt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján közj lalkoztatott nem fizet szer a) nyugdíjjárulékot. 22. c) a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék). § szerinti jövedelmét) után fizeti meg. a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a nyugdíj m egállapításának napjával kezdődően újra meg kell á lla p íta n i a Tbj. 25. § (1) bekezdésének a) pontjában említett szervek a hivatásos.a n y ilv á n ta rtá s á b a n 2011. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. (2) A korkedvezmény-biztosítási járulék fizeté­ lékalapul szolgáló jövedelme. v a la m in t ese d é ke ssé g ét ta rta lm a z ó a d a t­ s z o lg á lta tá s t te lje s ít az á lla m i a d ó h a tó sá g részére.100 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK rendelkező foglalkoztató a Tbj.az ellátás kifizetésével egyidejűlegtájékoztatja az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szervet. § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. cí­ m ére (székhelyére) v o n a tk o z ó a d a to k te k in te té b e n kölcsönös a d a te g y e z te té s t v a ló s ít meg.a k ö z ö ttü k lé tr e jö tt m eg­ á lla p o d á s n a k m e g fe le lő e n . Az á lla m i a d ó h a tó sá g és az á lla m i a d ó ha tó sá g . valamint a nyugdíjjárulék Tbj. a többletként jelentkező járulékot legké­ sőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. 24. gyermekgondozási díjban. évre számított összege után fizeti meg (a további­ szabályait megfeleló'en alkalmazni kell. és a borravaló után. . Ha a nyugdíj m egállapítá­ sára év közben kerül sor. hasznosítási. így kü­ lönösen. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m int kifizetőhelyek esetén az OEP-et. A megállapított járulékfizetési felső határt időköz­ ben csökkenteni kell az említett időszakok naptá­ ri napjainak száma és a napi járulékfizetési felső határ szorzatával. b) pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a 4. védjegyoltalom. §-ában e m líte tt saját jo g ú nyugdíjas bek( díjjá fo g la lko zta to tt a Tbj. (2) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendel­ kező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét a foglalkoztatott táppénzének megállapítására illetékes fő­ városi. után adói nyuÉ hez hatjí szén G Tbj. Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék. (5 )-(7 ) Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok Tbj. legfeljebb azonban a központi költségvetésről szóló törvényben az sére és bevallására. R. valamint egészségbiztosí­ a számára k ifiz e te tt já ru lé k a la p o t képező jövedelem ni és után fizetterm észetbeni egészségbiztosítási já rulé ko t és tási és munkaerő-piaci járulékot a felszolgálási díj nyugdíjjárulékot. valamint a 19. Korkedvezmény-biztosítási járulék Tbj. (3) A járulékfizetési felső határt évente január Tbj. A foglalkoztató a határozat jogerőre emelkedését követően a táppénz-hozzájárulást15 napon belül a Nemzeti Adó. taj-számának. a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot is köteles fizetni. § Hatályát vesztette. ha táppénzben. § -ának (3) bekezdé­ sében foglaltak szerint.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E min (2) A Tbj. 5/C § (l) A sa já tjo g ú nyugdíjas fo g la lko zta to tt. földrajzi árujelzők oltalma.

R. 25/A § c) p o n tja alkalm azásában öregség in y u g d íj-k o rh a tá r a la tt a hivatásos á llo m á n y ta g ja i esetében a fegyveres szervek h iva táso s á llo m á n yú ta g ja in a k s z o lg á la ti vis z o n y á ró l szóló tö rv é n y b e n és a M agyar H onvédség hivatásos és szerződéses á l­ lo m á n yú k a to n á in a k jo g á llá s á ró l szóló tö rv é n y b e n m e g h a tá ro z o tt hivatásos szo lg á la t felső k o rh a tá rá t kell é rte n i. özvegyi nyugdíjban ré­ szesülő személy a gyermekgondozási segély. egyéni és társas vállal­ kozó. R. ha a biztosítási kötele­ zettség a naptári év teljes tartama alatt nem áll fenn. 5/D § (l) A Magyar Honvédség. Tbj.ide nem értve azt a munkavállalót. a 2012. aki kö­ zép. ille tő le g a szerzetesrend ta gjának te kin te n i. va la m in t a katonaiszolgálatotteljesítő önkéntestartalékos katonák részére a társadalom biztosítási ellátás helyett kifizetett a) pénzbeli ellátást. a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. A saját jogú nyug­ díjban. i t a járu?tbeni ilékot itjogú ¡bizto- ta to tt.15%-os m értékű nyugdíj járu ­ lékot fizet. egy összegben az Art. 5/F § Ha a korkedvezm ényre jogosító m unkakör­ ben végzett tevékenység nem áll fenn a teljes időszakban (pl. időén :ezdé- ¡díjas ózott étesíelem ¡pján (otés (5) 2013. a gyer­ mekgondozási díjban részesülők. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjjárulékot fizethet. (3) Az egyházi személy után az egyház a m inim álbér alapulvételével a 19. január 1-jét követően hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy a díj. segély. A társas vállal­ kozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfi­ zetési felső határig fizet. (2) A biztosított társas v álla lk o zó a 19. valamint a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. 27.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 101 Ulékot a (3) Ha a sajátjogú nyugdíjas a Tbj. § (1) be­ kezdés b) pontjában meghatározott . támogatás. szabályai szerint kell az állam i adóhatóságnak bevalla­ ni és megfizetni. a járulékfizetési felső határt a biztosítási kötelezettség időtartamával arányosan kell meg­ határozni.és egészségbiztosításijárulék­ fizetési kötelezettségét az egyszerűsített közte­ her-viselési hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti. (8) Hatályát vesztette. valamint a munkarehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. aki saját jogú nyugdíjas. (3) Abban az esetben. § d) pont 5. a megszűnt biztosítással já r ó jogviszonyára te kin te tte l kap járulékalapot képező azonban lyben az :naptári továbbie január i a bizto- jövedelmet. b)a nyugállom ányba helyezést követő két hónapra nyugdíj helyett kifize tett ju tta tá s . az ápolási díj. munkarehabilitációs díjban. a NAV. (4) Hatályát vesztette. k. naptári évben). Ilomány o t a járu- meghatározott ellátás m egállapításának napján vagy azt követően az ellátás megállapításának kezdőnapjáig ter­ jedő időszakra vonatkozóan.foglal­ koztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő . az egyéniegészségbiztosításijárulék-alapot alapul véve az OEP-pel a közöttük lé tre jö tt m egálla­ podás alapján számolják el. ille tv e árvaellátás helyett kifize tett ju tta tá s t is . c) az a foglalkoztatott. § (3) bekezdésében meghatáro­ zott mértékű munkaerő-piaci járulékot a) az 5. vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályban meghatározott. időközcnaptási felső tosítotlésben t legké1 belül Tbj. am ely a la tt a bizto síto tt korkedvezm ényre jo g o sultságotszerez. január 1-jén hatályát veszti. § (1) bekezdés c)-f). A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér. a rendvédelm i szervek. 26. h)-o). a kk o ra k o rk e d ve zm é n y-b izto sítá si já ru lé k a la p ja k é n t a jöve de le m (tá rs a d a lo m b iz to s ítá s ijá ru lé k -a la p ) azon időszakra (naptári napokra) ju tó arányos részét kell figyelem be venni. így küíekágyi . § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot. § -a /)p o n tjá b a n ek prog. s) és t) pontjában meghatározott személyek után havonta 5850 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet. (5) A társas v álla lk o zás a korkedvez­ ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott biztosított társas vállalkozó után a nyugdíj­ járulék alapjának alapulvételével korked­ vezmény-biztosítási járulékot fizet. gyermekgon­ dozási segélyben. § (3) bekezdése szerinti egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműkö­ désére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. m intha annak l kifizetésére az ellátás m egállapításának kezdőnapját megelőző napon került volna sor. aki fizetés nélküli szabadsá­ gon van-. (7) A külön jogszabály szerinti felszolgá­ lási díj után a foglalkoztató . 5/E § H atályát vesztette. v a la m in t az a la p já t képező e g yé n iegészségbiztosításijárulék-alaphoz viszonyított átlagos arány alapján. R. a NAV. ápolási díjban. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. A reá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szerv­ hez benyújtott nyilatkozatával azonban vállal­ hatja a nyugdíjjárulék fizetését. § (2)— (3) bekezdésében meghatározott mértékű nyugdíjjárulékot. (5) A központi költségvetés a 16. valamint a 16. az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás igénybevételére vonatkozó előző évi országos sta tisztika i á tlag. gyermeknevelési támogatás­ ban. valamint a 19.vagy felsőfokú oktatási intézményben nap­ pali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat. 25/A § Nem fizet a 19. járadék. kivéve. alpontja szerinti társas vállalkozó esetén a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell te­ kinteni. ellátás összege után nyugdíjjárulékot fizet. (2) A Tbj. az egészségbiztosítási és m un­ kaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a m inimálbér másfélszerese. (3)-(6) R. § (1) Hatályát vesztette. (4) A 4. éni ás iák (3 ) apítái felső Jlékfi- A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése Tbj. (10)-(11) Hatályát vesztette.a foglalkozta­ tott helyett . § -ának (3) bekezdése szerinti já ru lé k fizetés szem pontjából azt a szem élyt kell egyházi sze­ m élynek. 26. a kit az egyház belső törvényeiben és szabályzataiban annak m inősít. a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állom ányú ta g ja i. 5/G § (1) (2) A Tbj. A ven­ déglátóüzlet felszolgálója a borravaló után fizethető járulékot a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. § (1) A gyermekgondozási díjban. g)-i) pontja­ iban és (2) bekezdésében meghatározott személy -ide nem értve az iskolaszövetkezetnek nem minő­ sülő szövetkezet tevékenységében munkaviszony keretében közreműködő szövetkezeti tagot b) az az egyéni és társas vállalkozó. a re n dvédelm i szervek.esetében a jogosultat tö r­ vény szerint m egillető nyugellátásnak megfelelő össze­ get az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatósággal (a továbbiakban: ONYF) a közöttük lé tre jö tt megállapodás alapján teljesítik. továbbá a bevallásában adatot szolgáltat a 15% nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről. . A járulékot központilag. amelyre a jö v e d e lm e t k ifiz e tik vagy ju tta tjá k . § (1) bekezdésének b)-d). e jö v e d e lm e t a já rulé kfize té si felső határ s z á m í t á s á n áúgy kell figyelem be venni. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik . a teljes naptári hónapban. Az a) p o n tb a n m e g h a tá ro zo tt m egállapodásnak m egfelelően szám ított összeget a Magyar Honvédség. (6) Hatályát vesztette. rehabilitációs járadékban. valamint természetbeni egész­ ségbiztosítási járulékot fizet. reá irányadó öregséginyugdíj­ korhatárt betöltötte. (2) Az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulékot fizet.ideértve a hivatásos állom ány tagjának elhalálozása esetén a nyugellátásra jo g o su lt h ozzátartozónak n yugdíj. áll fenn ési felső' san kell itár szá- ovábbá tottnak . (9) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) fizetését megalapozó jogviszonyból származó jöve­ delem után a biztosított az e törvény szerinti nyugdíjjárulék. valam int a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok a fizetendő társadalom biztosítási já rulé k csökkentésével a NAV m in t állam i adóhatóság á l­ tal rendszeresített bevallásban számolják el.'erm ekn része- íszakot.személyek.

(3) A mezőgazdasági őstermelő a maga­ sabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonat­ kozóan nyilatkozattal vállalhatja. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér. terhes­ ségi-gyermekágyi segélyben. az ápolási díj folyósításának JT . Az egyéni vállalkozók járulékfizetése Tbj. alapjánál magasabb járulékalap után fizeti meg. aki az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: evaadózó). 30/A § (1) A mezőgazdasági őstermelő . A nyilatkozat az Art. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a tárgyév első negyedévére vo­ natkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. § (4) bekezdésében említett egyéni vál­ lalkozó keresőképtelen. (2) (3) A biztosított egyéni v á lla lk o z ó a 19. gyermeknevelési támogatásban. a 19.ide­ értve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is . d) ügyvédként. § (2)-(3) bekezdés szerinti járulékokat az nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizeté­ egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék si felső határig fizet. 30. ha a gyermekgondozási segély. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulé­ kot. A nyugd íjjáru­ 29. § (4)-(5) és (8) bekezdésének rendelkezéseit. § R. kivéve. § (1) A 27.kivéve. (2) Az evaadózó egyéni vállalkozó já­ rulékfizetési kötelezettségének megállapí­ tásánál értelemszerűen alkalm azni kell a hajtható okiratnak minősül. viszonya megszűnését követő tárgyévi időszakra is választhatja a magasabb járulékalap utáni já­ rulékfizetést. gyermekgondozási segélyben. 29/A § bekezdése szerint m agasabb összegű já ru lé k a la p u tá n i já ru lé kfize té si kö te le z e tts é g e t v á lla ló evaadózó e g yé n i vállalkozó kö te le s a T b j. szabadalmi ügyvivőként. R. a gyer­ meknevelési támogatás. A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) be­ kezdésben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. (2) Ha az e g y é n i v á lla lk o z ó e va a la n y is á g a év közben m e g s zű n ik . a járulékfizetési alsó határ ki­ számításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. Tbj. § (4) bekezdésében foglalta­ kat megfelelően alkalmazni kell. terhes. baleseti táppénzben. egyébként bevételnek számító támogatást. ha a gyermekgondozási segély. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. §-ban meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével. (8) 2013Január 1-jén hatályát veszti.R E Tbj. a gyermeknevelési támogatás. hogy a bér másfélszerese. melyet első ízben az alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot adóévet megelőző év december 20-áig. 28. hogy a 19. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az a me­ zőgazdasági őstermelő. § (1) Hatályát vesztette. köz­ jegyzőként kamarai tagságát. gyermekgondozási díjban. szerinti végre­ ségi-gyermekágyi segélyben. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben megha­ tározott körülmények nem állnak fenn a nap­ tári hónap teljes tartamán át. ápolási díjban részesül . (5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatáro­ zott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn. hallgatói jog­ A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Tbj.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . Az Szja tv. d) ügyvédként. 29.102 | T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK Tbj. (5) Hatályát vesztette. gyermekgondozási segélyben. § H a tá lyá t v e s zte tte . (4) Az egyéni vállalkozó a járulékfizetési A nyilatkozat az adóévre szól. (4) A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségére a 29. ej a 31. köz­ jegyzőként kamarai tagságát szünetelteti. szabadalmi ügyvivőként. c) fogvatartott. (1) A Tbj. A járulékfize­ tési felső határt csökkenteni kell a (4) bekezdés­ ben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával.lásával egyidejűleg kell az állami adóhatósághoz benyújtani. azt követő­ és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ en a november hónapra vonatkozó járulékbeval­ lékot fizetni arra az időtartamra. gyermekgondozási díjban. 6/B § (6) (7) Hatályát vesztette. ha a társas vállalkozó biz­ tosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerző­ dés rendelkezése alapján folyósított. 6/A §. egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. illetőleg a tanulói. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. az ősterme­ lői tevékenységből származó. tárgyévet megelő­ ző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. (4) A (3) bekezdéstől eltérően a 31. s z e rin ti e lé vülé si id ő n b e lü l m e g ő rizn i. tartama alatt vállalkozói tevékenységét személye­ sen folytatja -. 29/A§ (1) Az a biztosított egyéni vállalkozó. 6. § (2)-(3) bekez­ désében meghatározott járulékokat fizet.a m inim ál­ bérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 19. a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy naptári napra a 27. R. amely alatt a) táppénzben. gyermeknevelési támogatásban. magasabb összegű társadalom biztosítá­ az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci si ellátások megszerzése érdekében egy­ járulék alapja havonta legalább a m in im ál­ oldalú nyilatkozattal vállalhatja. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lék alapja havonta a minimálbér másfélszerese. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. Az egyéni v állalko zó 19. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. (3) Az evaadózó egyéni vállalkozó a lék alapja havonta legalább a m inim álbér. akinek az e tevé­ kenységéből származó. § (**) bekezdésében fo g la lt kö rü l­ m én ye k s z e rin ti cs ö kk e n té sé t ig a zoló o km á n yo ka t az A rt.v H V G |T B .§ (1) bekezdésben meghatározott járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vigy szűnt meg. c) fogvatartott. . valam int a 19. átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. a já ru lé k o k a t a m egszűnés h ó ' n a p já ig a n y ila tk o z a tá b a n v á lla lt já ru lé k a la p napi arányosítással s z á m íto tt összege u tá n fiz e ti meg. tárgyévet meg­ előző évi bevételének 20 százaléka után a 19. valamint a nyugdíjjárulékot az (l)-(2) bekezdésben meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. baleseti táppénzben. amely alatt a társas vállalko­ zó a) táppénzben. A nyilatkozat az Art. ápolási díjban részesül kivéve. § (4) bekez­ désében említett evaadózó egyéni vállalkozó a munkaviszonya. (8) A korkedvezményre jogosító munkakör­ ben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével korkedvezmény-bfztosítási járu­ lékot fizet. valamint a gyugdíjjárulékot. szerinti végrehajtható okiratnak minősül. § (3) bekezdése szerin­ ti egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu lék ot v álla lk o zói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét. 29. az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét szemé­ lyesen folytatja b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona.

itkozó i kívül ízerző'bként §-ának(2) bekezdésében m eghatározott összeget. ille­ tőleg akire a 11. ^-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. A nyugdíjjárulékot a naptári év folyamán addig kell levonni. illetőleg 29/A § (1) bekezdése szerint áll fenn. a társas vállalkozó közép. § -ának (3) be­ kezdésében. 27. ha a társas vállalkozó többes jogviszonya évközben keletkezik. a jo g viszo n y keletkezését. (7) Hatályát vesztette. A társas vállalkozó e vá­ lasztásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak. de legalább a megál­ lapodás megkötése napján érvényes m inim ál­ bér összege. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag és nem saját jogú nyugdíjas. újra választ. 6/C § A Tbj. napjáig írásban értesíti azokat a társas vállalkozáso­ kat. 31. hogy a járulékfizetési alsó határ után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a já ru lé k külőnbözetetelszám olni és a biztosítottnak visszafizetni. továbbá ennektényét a nyilvántartásba bejegyezni. R. R. 30. E választása alapján az egyéni vállalkozásában. és a 13. ille tve a Tbj. (5) R. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban elő­ írt munkaidőt össze kell számítani. § (1) Az a belföldi nagykorú1 ’személy. amelynél a b izto síto tt biztosítási jogviszonya a naptári évbentovábbra is fennáll. izetése . az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség azt a fo g la lko zta tó t te rh e li. (5) Amennyiben a társas vállalkozóként biz­ tosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot . § (3) be­ kezdése.R E am e? tevéegelőíeg az nelőre termet megitán a értékű kot és Szja tv. b) akinek biztosítása szünetel. 7/C § Hatályát vesztette. és a) aki az 5. Ennek hiányában az egyéni vállalkozó az A rt. 30/A § (2) bekezdésének alkalm azá­ sában a )a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi bevétele 20 százalékának egytizenketted részét. ille­ tőleg akire a 11. valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem. inés hó- Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén Tbj. az újabb vállalkozást a korábbi választásáról tájékoztatnia kell. Az igazolást a b iztosítottnak ahhoz a foglalkoztatóhoz kell benyújtania. aki egyben társas vállalkozóként is biztosított. illalkozó mezőgazdasági kisterm előre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a tárgyévben érvényes bevételi értékhatárt kell figyelem be venni. a Tbj. 33. Az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az adóév egészére választhatja. járulékalapot képező jövedelem. amelyik a járulékkülönbözet elszámolására és visszafizetésére kötelezett. Tbj. 31. de a többes társas vállalkozói jogviszonya továbbra is fe n ná ll. a Tbj. § szerint a biztosítás nem terjed ki. m elyeknek ta g ja ké n t b iz to ­ síto tt. 31. aki nem magán-nvugdíipénztári tag és nem saját iogú nyugdíjas. amíg a biztosított nem nyilatkozik arról. Az egyik biztosítási jogviszony megszűnése esetén az elszámolási és visszafizetési kötelezettségazta fo g la lko zta tó tterhe li. (2) Ha az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban 2k. § (1) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járu­ lékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. (4) A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék. §-ának (2) bekezdésében. § (1) bekezdésében említett ellátások után együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső hatá­ rig kell megfizetni. 7. Nyugdíjjárulék-túlfizetés esetén a foglalkoztató a túlfizetés igazolását követő 15 napon belül köteles a járulé­ kot visszafizetni a biztosítottnak. álló b iztosított a Tbj. §-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. Amennyiben a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső határ összegének figyelembevételével kötik meg. 7/B § Hatályát vesztette. (íf) Ha az egyéni vállalkozó e g yide jű le g tö bb . 7/A § (1) ATbj. (3) Hatályát vesztette.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka.egyé­ ni vállalkozó. és a) aki az 5. §-a szerinti biztosított m indaddig köteles n yu g d íjjá ru lé ko tfize tn i.átalányadózónak nem minősülő . § Tbj. ahol az egyéni vá lla lko zó fog la lko zta tá sa a heti 36 ó rá t eléri. (2) A nyugdíjjárulékot a biztosítási kö­ telezettséggel járó jogviszonyokban és a 26. (3) Ha az egyidejűleg fe n ná lló biztosítási jo g viszo ­ nyok azonos időben szűnnek meg.az egyidejűleg fe n ná lló (fe n n á llt) biztosítással járó jogviszonyok esetében is csak azokat a naptári napokat lehetfigyelem be venni.a naptári éven belül .egyszer kell figyelembe venni. anH V G |T B . az (l)-(3 ) bekez­ dés alkalmazása szem pontjából a foglalkoztatóra előírt kötelezettségek azt a fo g la lk o z ta tó t te rh e lik. § szerint a biztosítás nem terjed ki. evaadózó egyéni vállalkozó esetében az Éva tv.ide­ kezdő nimálmega termé5i járu- Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra Tbj. illetőleg a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben említett járulékalap után kell a járu­ lékot megfizetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás szol­ gálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkere­ set megszerzésére külön-külön nem köthető meg. (1) Az a belföldi nagykorú személy. és azt részére vissza kell fiz e tn i. m elyeknek tagjaként biztosításra kötelezett. egyéb biztosítással já ró jogviszonyban Is áll. R. 29. ille tv e megszűnését követő15 napon belül írásban értesíti. a járulékkülönbözetet el kell számolni. A naptári évi összeghatár m egállapításánál . § Hatályát vesztette. b) akinek biztosítása szünetel. (6) Annak az egyéni vállalkozónak. am eddig a biztosított nem nyilatkozik. hogy a nyugdíjjárulékot a járulékfizetési felső határig megfizette. 32. egyéni vállal­ kozói járulékfizetési kötelezettsége a 29. a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. §-ának(5) bekezdésében em líte tt esetben a társasvállalkozóválasztásáról a tárgyévjanuár 31. anyókát ni. amely napokra abízto síto ttn akjá ru lé ka la p o t képező jövedelm e vo lt. b )a e szerint kfizetési It körül.évente egy alkalommal történő választása szerint . sága év ap napi meg. ha a) az . § -ának (1) bekezdésében m eghatározott magasabb összeg után fize tett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. § (1) ATbj. am elyiknél magasabb v o lt a já rulé ka lap o t képező jö v e ­ delem . és a 13. vetési ílalta- . 34.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . de választási lehe­ tőségét már kim erítette. (2) Abban az esetben.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 103 őszakra utáni já - r.^1. (3) Ha a társas vállalkozó újabb biztosítással járó tá r­ sas vállalkozási jo g viszo n yt létesít. 2k. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyug­ díjalapot képező jövedelem szerzése céliából 34 százalék nvugdíi-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. illetőlega foglalkoztató a járulékalapot képezőjövedelm eiből a nyugdíjjárulékot levonni. (3) (4) Az (1) bekezdés alapján kötött megálla­ podás esetén a járulékfizetés alapja a megálla­ podást kötő személy által megjelölt jövedelem. vagy b) az egyéni vállalkozó. § -ának (2) bekezdésében. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint számol el. hogy a járulékalapot képező ju tta tá sa i együttesen elérték a Tbj. I. legfeljebb azonban a megállapodás megköté­ sekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hó­ napokra számított összeg. és erről a tö b b i társas vállalkozást. A foglalkoztató az igazolás aiagatások /onat- )gy a erméi járu- 0-C2) ípnál nezőtalap re voik az i Art. 31. vagy még a n a p ­ tá ri év utolsó napján is fe n ná lln a k. átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az áta­ lányban megállapított jövedelem. Ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért. vagy a Tbj. §-ának (5) bekezdésére figyelem m el választott társas vállalkozói jogviszonya m egszűnik. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése cél­ jából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet.

szóigadata (13) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő é a szei s nyugdíjalapot képező jövedelem. fogls addi szói* meg: G pont legk targ pod. adat- já Vt . ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. § (1) A megállapodásnak tartalmaznia kell a szerződő felek megnevezését.figyelem m el a korkedvezm ényre is . aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is).az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra.vissza kell fizetni ojh a a megállapodás nem felel mega Tbj.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E állapodást a minimálbér alapján kötötték. hogy a megállapodás időtartam a a la tt b izto síto tti jo g ­ viszonyt eredményező jogviszonyban állt. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. (6) A (5) bekezdés szerinti esetekben a megál­ lapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincadrészének szor­ zata. A (8) bekezdés b) pontja szerint megkötött megállapodás esetén. a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alap­ ján. a gyermekgondozási segély idejé­ vel megegyezd otthoni gondozás idejére. a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hó­ nap 12. illetőleg a szol­ zettsf gálati idő. (5) Szolgálati idő szerzése érdekében megál­ lapodást köthet a megállapodás megkötése nap­ ján érvényes minimálbér alapulvételével szá­ mított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíjpénztári tag nagykorú személy. Ik. évre. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. január 1-je előtt jogerős határozattal elbírált igények esetében újabb szolgálati idő szerzésére megállapodás nem köthető.] a Központi N y u g d íjn y ilvá n ta rtó és Inform atikai Igazgatóság illetékes. illetőleg b)arra az id ő ta rta m ra vonatkozóan. ha utólaga m egállapodást kötő személy a 9/C § -b a n m eg h a tá ro zo tt o kira tta l igazolja.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. (5) és (8) bek. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti m egállapodás m egkötésére a m egállapodást kötő sze­ m élyre .á n a k (10) bekezdésében m eghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló m eg á lla p o d ás m egkötéséhez b e m u ta ta n d ó a ked­ ve zm ényezett szem élyazonosságát igazoló okmány. n. a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . (10) Az e törvény szerint nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes személy megállapodást köt­ het a saját. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti meg­ HVG T B . valamint az egészségügyi szolgáltatás időpc szerzése érdekében kötött megállapodást a ked­ (2 vezményezett személy javára a járulékfizetés át­ vállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. ille tő le g szálláshelyet igazoló d o ku m e n tu m . (3) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás [Tbj. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. § (1). és a minimálbér változik. 8/A § A m egállapodás alapján m egfizetett já ru ­ podá hóna napr. § -á n a k (5) bek. am ely időtarta m o ta nyugellátás m egállapításakorszolgálati időként nem vettek figyelem be. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. A megálla­ podást kezdeményező személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja. ta rtó zk o d á s i. napjáig kell a módosított összeg alap­ ján megfizetni. lett ki re. álla sür me jár.irányadó öregséginyugdíj-korhatár . § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulék megfizetésével a) 1998. (9) A (8) bekezdés a) pontja alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni. § . kedvezményezett javára kötött meg­ állapodás esetén a kedvezményezett a megál­ lapodás időtartama alatt biztosítási kötelezett­ séggel járó jogviszonyban áll. léke meg dás ( sült zik alk£ 34.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . elmi nik. Az elismert szolgá­ lati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legko­ rábban a járulék megfizetésének napjától álla­ pítható meg. ejabban azesetben. valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. A 2000. vei tá 19 ü§ 19 já Ve Tbj. valamint a megállapodást kötő személynek. (11) A (10) bekezdésben említett megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege: a) nagykorú állampolgár esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 50 százaléka.ha a m egállapodást más javára kö tik. 3k. szerinti elévülési időn belül . címét. § (1) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem [Thj. R. és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. M a g y a ro rsz á g o n la kó he llye l nem rendelkező. a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. december 31-e utáni betöltése esetén . 35. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is). § -ának (10) bekezdése] megkö­ tésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jogo­ sult. *' (2) A Tbj.kedvezményezett javára k ö tö tt megállapodás esetén a kedvezményezett . (5) és (8) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megálla­ podás). (12) A Magyarország területén oktatási intéz­ ményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a (4) bekezdésben meghatározott minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási járu­ lék megfizetésének vállalása esetén köthet meg. [k) A Tbj. k ü lfö ld ö n élő személy esetében [Tbj. (51 Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podást köthet a megállapodás megkötése napián érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíj-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíipénztári tag nagykorú személv. ha változik a gyermekgondozási segély összege vagy a nyugdíjjárulék mértéke.betöltése után kerülhet sor. 3k. A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalofnmal.m T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK nak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. §-ának (l). k ü lfö ld i á lla m p o lg á r esetében az ide­ genrendészeti hatóság á lta l k ia d o tt.] szerzésére irányuló megállapodás megköté­ sére a m egállapodást kötő személy . valamint b) hatályát vesztette. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. Az előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat Magyarország hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. 3k. legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. 41.az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra. illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra. 8. a la k ó -. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. tartózkodásra jogosító okm ány. a ked­ vezm ényezettre . a 19.lakóhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazga­ tóság. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a (4) be­ kezdés szerinti minimálbér 30 százaléka. 41. eg} sza ese lap jár lékot . R. Ha a megállapodást kötő személy. a 12. december 31-e utáni betöltése esetén . 3^. így kell eljárni akkor is.az A rt. (8) Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podás köthető. (7) Az (5) bekezdés b) pont szerinti esetben a megállapodás megkötése a nyugdíjigény el­ bírálása tárgyában hozott elsőfokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártá­ ig kezdeményezhető. állapodást.

gyermekgondozási segély­ ben részesül. Ha az állami adóhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartá­ sában nem rendelkezik adattal. § (1) Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot . (3) Ha a társas vállalkozó több vállalkozásban végez munkát. 39/A § (1) A 39. § (1) A kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó társas vállalkozó után a társas vállalkozás a Tbj. Tbj. § (6) bekezdése szerint hozzá bejelentett adatokat a bejelentést követő 10 napon belül elektronikus úton megküldi az Egész­ biztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére. hogy az egészségügyi szol­ gáltatási járulékot melyik társas vállalkozás fizeti meg utána. d) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel. § (5) bekezdésében meghatározott járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulás bevételeinek átuta­ lásával biztosítja. (1 (5 ). kivéve. . b) fogvatartott. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn. 'jog- ell a nint ega idat- . (4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adó­ év egészére választhatja. ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése viszszamenőleg hat hónapra megtörtént. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozik a társas vál­ lalkozásoknak arról. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás . kivéve. (2) Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is. § (1) bekezdése és a (8) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás a megkötése napján.az Éva tv. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarország területén. 38. a társas vállalkozó a 19. köz­ jegyzőként fennálló kamarai tagsága szünetel. ha addig a tartozást megfizetik. § (10) és (12) bekezdése szerint kötött meg­ állapodás alapján egészségügyi szolgáltatás . (5) A járulékfizetés átvállalásáról a (2) bekez­ dés szerinti kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatóságnak.az (1) bekezdés­ ben meghatározott járulékalaptól eltérően . § (2) bekezdésében meghatáro­ zott járulékfizetési kötelezettség az egész­ ségügyi szolgáltatásra való jogosultság HVG I T B . 10.azoló íz idedásra tjárn­ ia kell zettség (a szerződés hatálya) ettől eltér. amely alatt a kiegészí­ tő tevékenységet folytató vállalkozó a) keresőképtelen. (2) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után ki­ fizetett. ti idő é s g a szoliáitatás ¡t a kedíetés át­ kötheti. Ezt követően a nyugdíjjárulékoí a tárgyhónapot követő hónap 12. A befizetési határidő elmulasztása esetén a megállapodás megszű­ nik a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napján.ha e törvény másként nem rendelke­ zik -a Tny. rendelkezéseit kell alkalmazni. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot fizetni. ennek időpontját. az egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot a (2) bekezdés sze­ rinti kötelezett köteles megfizetni. (5) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a 34. nak (5 ) natikai szerinti jtő szea kedirhatár e után s z o l g á l t a t á s r avonatkozó rendelkezések szerinti a d a t a it . illetve az Eb. Tbj. (4) A megállapodás alapján megszerzett jogo­ sultságra . napjáigkell megfizetni. 37. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás a 19. tv. A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. napjáig kell megfizetni.. Tbj. s ha a járulékfizetési kötele­ kötött negköVjogo- ghatányuló 3 kedmány. A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alap­ ján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jö­ vedelem. legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. § sze­ rint sem jogosult. a járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyilván­ tartását kezelő központi szervet a lakcímre vonat­ kozó adatok közlése érdekében.csak egy jogviszonyban kell megfizetni.T A R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 105 íet meg. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam alatt köteles járulék fizetésére. aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (2) Tbj. áta­ lányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem. valamint a 13. a s z e r z ő d é s keltét. amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. az egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot egyéni vállalkozóként kell megfizetnie. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötele­ zettség további feltétele. § (2) bekez­ désében m eghatár6zott id ő ta rta m a la tt köteles egész­ ségügyi szolgáltatási já rulé ko t fizetni. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató egyé­ ni vállalkozó a 19. R.fizeti meg utána. 20. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulékot fizet. a személyes közreműködése alapján járó járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a járulékot. ) gálla- iőtaríként :kötő zolja.-ben meghatározott adóalap ¥ százaléka után 0 fizeti meg. Tbj. A járulékfizetés átvállalása az állami adó­ hatóság jóváhagyásával válik érvényessé. a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. (2) Az egészségügyi szolgáltatásra megálla­ podás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal. Ezt követően a járulékot havonta elő­ re. (4) A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is telje­ sítheti. (6) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés sze­ rint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által az Art. 39. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíj­ járulékot fizet. (4) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulék> fizetési felső határig fizeti meg. c) ügyvédként. § (4) bekezdésében meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatási járulékot és a 19. évi LXV1.több társas vállalkozásban fennálló tagsági jogviszony esetén a választása szerinti vállalkozás . szabadalmi ügyvivőként. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencvenna­ pos időszak is. § (1) A központi költségvetés a 16. az első hó­ napra esedékes járulék egyidejű befizetése mel­ lett köthető. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adózást vá­ lasztó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot . 37/A § Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra. A tárgyhónap első napját megelőző időre megálla­ podás nem köthető. (2) Az a belföldi személy. (3) A 34. ) egkötényezett nyezett igazgalelkező. Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít. tv. hogy a természetes sze­ mély a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve^a polgárok személyi ada­ tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizeti meg. 9.a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint . s)-t) pontjában említett személyek egészségügyi szolgáltatásának fedezetét a 26.a sürgősségi ellátás kivételével . (7) Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése Tbj. A befizetés elmulasztása a megállapo­ dás megszűnését vonja maga után. (3) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a 10. a fizetendő járulék alapját vagy összegét. 36. § (1) bekez­ désének a)-o). köteles a 19. (6) Megállapodás alapján egészségügyi szol­ gáltatásra jogosult külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő igazgatási szerv adja ki. Az utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megál­ lapodás megkötését követő hónap első napjától jár.a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjától jár. alapján ratalos kötése vei kell ti idő é s k(1 (5 ). § (1) bekez­ désének a)-p) és s)-t) pontja.

c) a járulék bevallását. Tbj. munkaügyi a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyil­ ellenőrzés céljából az a)-d) és f)-g) pontjai. 43. Az adatszolgáltatás tartal­ máról és módjáról az állami adóhatóság megálla­ podást köt a mezőgazdasági igazgatási szervvel. Tbj. 16. a biztosítási jog­ viszony fennállásának időtartama alatt a 39.és munkaerőpiaci-. si-. törvény szabályai szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti egybe. (5) Hatályát vesztette. f) jövedelemre vonatkozó adatok. támogatás megálla­ bízhat meg.körzetközponti feladatokat ellátó törvényben előírt kötelezettségei teljesítésével (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rend­ települési (fővárosi kerületi) önkormányzatok szolgáltatott mindazon adatot. szege. befizetését. folyósítása és a jogo­ biztosított után megfizetett. § alapján megfizetett járulékot a foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett vissza lehet igényelni az állami adóhatóságtól. 42. kivéve. (3) A társadalombiztosítási ellátások és a magán-nyugdíjpénztári szolgáltatások megálla­ pítása és jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az állami adóhatóság az Art. a negyed­ évet követő hónap 20. valamint a d) pontból a ellátásával csak államigazgatási szervet vagy ki­ munkahelyre és a foglalkoztatási jogviszony idő­ zárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet tartamára vonatkozó adatok. 40/A § b) az állami adóhatóság. (2) Az állami adóhatóság a jogosulatlan társa­ dalombiztosítási ellátások igénybevételének meg­ akadályozása. az eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok. illetőleg a magán­ nyugdíjpénztár részére. a neve. egészségbiztosítási. az egészségi állapotra. leánykori név. Amennyiben^ felhasználás során a felhasználó igazgatási szervnek eltérő tény. illetve törvény felhatalmazása alapján . § (7) bekezdésében foglaltak szerint adatot szolgáltat a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szerv. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból a) állami adóhatóság. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosí­ tási szerv (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) az átadott nyilvántartás ada­ tait a saját nyilvántartásának adataival az 1996.106 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I ELLÁTÁSOK megszűnését követő naptól a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszony első napjáig. tevé­ mint a biztosítottat megillető ellátások megállapí­ vei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása cél­ tásához szükséges adat. fejezet vántartások fokozottabb védelméről szóló törvény­ d) az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (sze­ ben meghatározott egyedi felmentést ad. e törvény szerinti adatokat. amelyek a társadalombiztosítási ellátás megállapításához szükségesek. évi XX. g) az egészségügyi államigazgatási szerv szer­ d) foglalkozás. anyja f) a menekültügyi hatóság az ellátások és tá­ mint nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem. születési hely. munkakör. § te rje d e lm e . a közigazgatási informatika infrastrukturális meg­ c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei valósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter az ellátás megállapítása. (7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségét érintő.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E T á rsad alom b iztosítá si n y ilv á n ta rtá s o k Tbj.jogszabályban meghatározott módon szolgáltathatnak. beszedését és az ellátások megállapításához szük­ séges. §-ban említett nyilvántartások tar­ ségi területéről szóló kormányrendeletben meg­ talmazzák a foglalkoztatók és a biztosítottak Tbj. adat jut tudomásá­ ra. vala­ c) lakóhely (tartózkodási hely). A társadalombizto­ sítási igazgatási szervek a jogosulatlan ellátások igénybevevőiről adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatják az állami adóhatóságot. amelyből biztosí­ szerben az alábbi személyes adatokat tarthatják jegyzői és a cégbíróságok külön törvényben meg­ tottanként megállapítható a társadalombiztosítá­ nyilván és kezelhetik: határozottak. (2) Ha a biztosítási kötelezettség megál­ lapítására utólag kerül sor. állampolgárság. 41. a d a tv é d e lm i rendelkezések e) az okmányirodák kijelöléséről és illetékes­ (1) A 40. d) és f) pontban ja).a rájuk vonatkozó törvényekben meg­ határozott célok és feltételek teljesülése esetén . jából aza)-e) és g) pontjai. ha e korlátozás alól az adatke­ ) pítása és ellenőrzése érdekében az e pontból az zelő irányítására kijelölt miniszter előterjesztésére egészségkárosodás mértékére vonatkozó. végrehaj­ tását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője az állami adóhatóság. az ügyészségek. § A társadalombiztosítási rendszerek és a ma­ gánnyugdíjrendszer hatékony működésének biz­ tosítása céljából az a)-c) pont szerinti nyilvántar­ tások tartalmazzák a befizetések nyilvántartását. egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék öszfoglalt adatokról. illetőleg a 16. 52. a) a nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatke­ zelője a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért fele­ lős nyugdíj-biztosítási szerv. munkahely. az ellátások összegének megálla­ pítása érdekében az e törvényben és az Art. VI. b) az egészségbiztosítási nyilvántartás adatke­ zelője az egészségbiztosítási szerv. (6) Az állami adóhatóság a (3) bekezdésben foglaltakon túl az Art.-ben meghatározott adatokat a biztosítottak adóazono­ sító jelének feltüntetésével szolgáltatja. e) az egészségkárosodás mértékére. §-ának (3) bekezdése a)-i) pontjában meghatározott adatokat a tár­ sadalombiztosítási igazgatási szervnek átadja. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-t) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek bekövetke­ zésének napjáig áll fenn. a rehabilitálhatóságra. a biztosítási jogviszony időtartama. (2) (3) Az igazgatási szerv. az önkormányzati A nyugdíj-biztosítási nyilvántartás és az egész­ adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az ségbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a nyilván­ adó-végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében az tartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok a) pont szerinti adatok. b) családi állapot. Tbj. illetőleg a tőle levont sultság ellenőrzése céljából az a). továbbá az élettársra. V. § . hónapja és nap­ mogatások megállapítása. napjáig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak. erről köteles az állami adóhatóságot értesíteni. a bűnüldö­ zés és a büntetés-végrehajtás szervei. a rehabilitációs hatóság és az egészségbiztosítási szerv. (4) A bíróságok. g) társadalombiztosítási azonosító jel (a továb­ biakban: taj-szám). kenység. valamint a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztatók és egyéb szervek nem társadalombiztosítási szerv és természetes személy részére adatot csak törvény. mélyek) az egészségügyi szolgáltatói feladataik el­ Az ad a ts zo lg á lta tá si kö te le ze ttsé g látása érdekében az a)-e) és g) pontjai. valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében az a) pont sze­ rinti adatok. HVG T B . 40. fejezet (1) A 42. § határozott . az adatok változásáról a járulékfizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében negyedévenként. nyilvántartásában szereplő új adatokról. folyósítása.a felhasz­ nálás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölé­ se mellett . (4) Hatályát vesztette.e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak. a d) pontból a munkahelyre vonatko­ zó és az f) pont szerinti jövedelemre vonatkozó adatok. születés éve. valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében . vala­ a) személyi adatok (név.

ha az egészségbiztosítási szerv a pénzbeli ellátások megállapítá­ sához az igénylő adatait a foglalkoztatótól. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére. az egyéni vállal­ kozó. fe je ze t A já ru lé k k ö te le z e tts é g te lje síté sé n e k eljárási szabályai Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Tbj. amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését. (5) Az igazgatási szervek. gj a rehabilitációs ellátásban. VII. bevallásában már szerepelt. törvény 20/C §-a. Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője bejelentést tesz arról a személyről is. (5) A foglalkoztató és az egészségügyi szolgál­ tatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelen­ tésre kötelezett más személy vagy szerv legkésőbb a bejelentést követő napon. (2) A 42. illetve a gyermekotthon vezetője. 54. az időskorúak járadékában és a hadigon­ dozotti pénzellátásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelke­ dését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. ne­ velőszülőnél elhelyezettek esetén a nevelőszülői hálózatot működtető. a járulékok alapjául szolgáló jö­ vedelemmel és a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő adótitok megismerésére jogosultak. gyermekjóléti és gyer­ mekvédelmi szolgáltató. (2) Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője a 42. évi XXXI. (3) Az e törvényben nem szabályozott esetben adatok továbbításának csak akkor van helye. c) hatályát vesztette. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott körülmények fennállásiról az őstermelői igazol­ vány igénylésével. Tbj. Az adatok átadásának módjáról a kincstár és az egész­ ségbiztosítási szerv megállapodást köt. törvény 139. 43/B § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból. i) a szociális hatóság a szociális igaz­ g a tá s ró l és szociális ellátásokról szóló 1993 . b) a bányászati keresetkiegészítésben része­ sülők esetén a keresetkiegészítést folyósító szerv. ellenőrzési rendszert ki­ alakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni. valamint az 56/A § szerinti mun­ kavállaló. (3) A foglalkoztató a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. (4) A nyugdíj-biztosítási ellátásban (ideértve Tbj. illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított. külső férőhelyen elhelyezet­ tek esetén a külső férőhelyet működtető. (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést a) az egyházi. § (2) bekezdés szerinti feladata teljesítésé­ vel. az igaz­ gatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat. hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg. akinek a szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. § (1) bekezdésének a) pontjában megha­ tározott személyi adatok és a taj-szám megjelölésé­ vel bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való jogosultság kereté­ ben megállapított pénzbeli ellátásban. § (1) A 4. 44. felekezeti nyugdíjat folyó­ sító szerv. ellátások biztosításával össze­ függésben a g) pont szerinti adatok igénylésére jogosultak. rehabilitációs járadékban. A bejelentést a szo­ ciális rászorultság megállapításáról szóló határo­ zat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások. fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. sítási szervnek. mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a tási szerv részére a gyermekgondozási segélyben. §-a (1 bekezdésének ) b) pontja alapján az ellátásokra való jogosultság megállapításával. §-ának(2) bekezdésében meghatározott ada­ tokról a bevallásukban adatszolgáltatás teljesítésére. f) fogvatartottak esetén a fogvatartást fogana­ tosító szerv. illetőleg a társadalombiztosítási igazgatási szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az állami adó­ hatóságtól kérik. rehabilitációs hatóság részé­ re a bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig.az a) pontban és a (4) bekezdésben említett személyek kivételével . az egészségbiztosítá­ si ellátások ellenőrzése céljából az egészségbiztosítási szerv. 31. valam int a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője. rokkantsá­ gi ellátásban részesülők esetében az ellátást megállapító szerv a jogosultság kezdetét és megszűnését követő 10 napon belül köteles teljesíteni az egészségbizto­ bejelentés teljesítésének időpontját. § szerinti foglalkoztató. törvény 54. ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult.az intézmény. évi III. 44/A § (1) A kincstár a 42. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanulók és hallgatók esetén a közoktatási informá­ ciós rendszer. §-ában foglaltaknak megfelelően az állami adóha­ tóságnak teljesít^ (4) A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat ismételt közlését. b) éves szinten összesítve a nyugdíjjogo­ sultság és nyugdíj megállapítása céljából a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv részére a tárgyévet követő augusztus 31-éig. § (1) bekezdése szerinti adatok statisz­ tikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra . Tbj. d) a személyes gondoskodást nyújtó bentla­ kásos szociális intézményben és gyermekotthon­ ban elhelyezettek esetén . foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) kötelesek a jogszabály­ ban meghatározott nyilvántartás vezetésére és az Art. évi III. A mezőgazdasági őstermelő a biztosítási kötelezettségét érintő változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül jelenti be az állami adóhatóságnak. az ah ­ hoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus adatcserével érintett. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is. 16. az őstermelő. kor­ jában meghatározott személyi adatok és a taj-szám határ előtti ellátásban. illetőleg egyéb szerv vezetője a polgárok sze­ mélyes adatai védelméért való felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni. e) a 16.személyazonosításra alkalmatlan módon . a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet. Nem esik az előző korlátozás alá. illetőleg a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti bérelem benyújtá­ sával egyidejűleg nyilatkozik a mezőgazdasági igazgatási szervnek. amely a nyilvántartásra kö­ telezett bejelentésében. az ápolási díjban. továbbá a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztató. 43/A § Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja az 56/A § (6) bekezdésében meghatározott adatokat a) az álláskeresési támogatások m egál­ lapítása és ellenőrzése céljából az állam i foglalkoztatási szerv.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 107 h) a köztartozás behajtására törvény által fel­ hatalmazott szervek e tevékenységük ellátása cél­ jából az a)-d) és f) pontban foglaltak. A társadalombiztosítás igazgatási szervei és a PSZÁF az Art. (2) A m ezőgazdasági őstermelő az 5. gyermeknevelési támogatásban. felekezeti nyugdíjban részesü­ lők esetén az egyházi. §-a alapján megállapította.átadhatók. szolgálati járandó­ megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosí­ HVG T B . továbbá a szociális. intézmény vezetője a szociális. § (1) bekezdésének a) pont­a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásban részesülőket). (4) A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett betekinthet.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .

mezőgazdasági járadékban (öregségi. akkor a jogosultsá­ gának tisztázása érdekében az érintett személy hatósági eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél.az egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepel­ teti. vagy a bírság kiszabását mellőzi. 45. 10. balettm űvészeti életjáradékban. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban. (3) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kiterjedhet az Art. Az adatszolgáltatás módjáról az állami adó­ hatóság megállapodást köt az idegenrendészeti hatósággal. hogy a foglalkoztató megszűnt. 44/B § (1) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő. ezzel egyidejűleg nyilatkozik ar­ ról. (3) Az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés­ ben meghatározott bejegyzést követően .havonta adatot szolgáltat az állami adóha­ tóságnak. 9 /A -B § H a tá lyá t ve s z te tte . 15 napos határidő ki­ tűzésével felszólítja a bejelentésre kötelezettet.108 T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK ságban. (6) A 16. (11) A (10) bekezdésben meghatározott intéz­ mény a bejelentés vagy az igazolás kiállításának elmulasztása miatt nem bírságolható. szakhatósági állásfoglalásával igazolja. d. özvegyi járadékban. 100 ezer forintig terjedő mu­ lasztási bírsággal sújtható. . A bejelentésről az intézmény vezetője igazolást ad ki a hajléktalan személy részére. 20. illetve egyéb bejelentésre kö­ telezett a bejelentési kötelezettségét nem vagy nem jogszabály szerint teljesítette. 44/C § (1) Ha az egészségügyi szolgáltatónak az Eb. A bejelentés és az igazolás érvényessége a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart. a kö­ telezett jogellenes magatartásának vagy mulasz­ tásának súlyát és gyakoriságát. özvegyi járadékban). § o) pontja] a pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelente­ ni az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését. Az adatszolgáltatás az Art. házastársi pót­ lékban.a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének el­ lenőrzése céljából a 44/B § (3) bekezdésében meg­ határozott adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóságnak. baleseti járadékban. §-ának (1) bekezdése szerinti természetes azonosító adatokra terjed ki. (5) A 16. hogy a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát. rokkantsági járadékban. amely a biztosítás­ sal já ró jo g viszo n y fennállását. polgármeste­ rek közszolgálati járadékában. növelt összegű öregségi. R. címét és pénzforgalmi szám­ lájának számát. (2) (3) (4) Hatályát vesztette. R. amely alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki. hogy munkaképessége csökkenésének mértéke az 50 százalékot. Ha a bejelentésre kötelezett határidőben nem igazolja a bejelentés teljesítését. Tbj. § (1) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy [4. A nyugdíjfolyósító szerv bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv megállapodást köt az egészségbiz­ tosítási szervvel. akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság ellenőrzése céljából a cég nevéről. e) hajléktalanok nappali melegedője. hogy a foglalkoztató. ha az érintett személy okirattal valószínűsíti a jogviszony fennállását. ille tve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti. ezzel egyidejűleg az orvos szakértői szerv. erre alkalmas további bizonyítási eszköz.) hajléktalanok éjjeli menedékhelye. akkor az egészségbiztosítási szerv erről tájékoztatja az adóhatóságot. valamint a 44/C § (3) bekezdésében megha­ tározott adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a beje­ lentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését. munkaképtelenségi. valam int m inden más. 9/C § A Tbj. Tbj. (6) Az idegenrendészeti hatóság az állami adóhatóság kérésére a 39. Tbj. illetve az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri. §-ának (1) be­ kezdése szerinti természetes azonosító adatairól tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet. a hadi­ gondozotti pénzellátás esetén a nyugdíjfolyó­ sító szerv legkésőbb az ellátás folyósításának megkezdését. Ha az egészségbiztosítási szerv nyilvántartása szerint a természetes személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a foglalkoztató megszűnése mi­ att már nem áll fenn. házastársi jövedelempótlékban része­ sülő személyekről.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E szerv mérlegeli az eset összes körülményét. de az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában nem szereplő személyekről a bejelentési és járu­ lékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából . § (2) bekezdésében előírt járulékfizetésre bejelentkező személyek ellenőrzése céljából adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak azokról. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jo­ gosító jogviszony fennállásának tisztázásáig . (8) Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelőjeként a nyil­ vántartás felülvizsgálata során azt állapítja meg. akik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek be­ utazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott tartózkodási feltételek teljesítését más EGT-államban fennálló biztosítással (euró­ pai egészségbiztosítási kártyával) igazolják.az okirat másolatának megküldésével együtt .külön megállapodásban foglaltak szerint . (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett személyt . R. hibás vagy késedelmes teljesítése miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírság­ gal sújthatja. í+i+/C § -ában m eghatározott eljárás során felhasználható m inden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat. § (1) be­ kezdésében meghatározott természetes azonosító adatokra. hogy az ellátást igénybe vevő sze­ mély nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában.a biztosítotti. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultként nem szereplő szemé­ lyekről a bejelentési és járulékfizetési kötelezett­ ség teljesítésének ellenőrzése céljából . hogy igazolja a bejelentés szabályszerű teljesítését. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítására kötelezettet az igazolás kiállításának elmulasztása.adatot szol­ gáltathat az állami adóhatóságnak. székhe­ lyéről és a foglalkoztatottak Art. illetve megszüntetését követő napon bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. munkaképtelenségi. § (1) bekezdésének k) és sj pontjában említett személy az egészségügyi szolgáltatásá­ nak biztosítására bejelentést tesz az egészségbiz­ tosítási szervnek. 20. a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleményé­ vel. (5) Ha az állami adóhatóság tudomást szerez arról. tv. c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye. 20. pótlékban részesülők esetén. (9) A (7)-(8) bekezdésben meghatározott mu­ lasztási bírság kiszabásánál az egészségbiztosítási HVG | T B . bá­ nyászati keresetkiegészítésben. A kiszabható bírság felső határa a be nem jelentett személyek számának és a bírság legmagasabb értékének szorzata. § (1) bekezdésének/) pontjában meg­ határozott személy az egészségügyi szolgáltatá­ sának biztosítására bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. továbbá nemzeti gondozási díjban. átm eneti bán y ászjáradékban. (10) A hajléktalan személyekről az egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesznek az alábbi intézmények vezetői: a) hajléktalanok otthona. azonban a biztosítás megszűnéséről bejelentés nem történt. rendelkezései szerinti ellenőrzése során meg­ állapítást nyer. (4) Az állami adóhatóság az (l)-(2) bekezdés­ ben. § H a tá lyá t v e s zte tte .^ülön megállapodásban foglaltak sze­ rint . (7) Az egészségbiztosítási szerv a 44. b) hajléktalanok átmeneti szállása.

(9)-(10) Hatályát vesztette. törvény hatálya alá nem tartozó tőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. c)a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó a szol­ gálat keletkezésének. illetőleg a vállalkozói tevékenység (2) (3) A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cég­ tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be. §-ának (2) bekezdésében és átadásra került. (2) Az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően. § H a tá lyá t ve s zte tte .-ben egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni a te le p h e lye (állandó lakhelye) szerint illetékes á llam i meghatározottak szerint fizeti meg és vallja be. §-ának (l) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalm azza a biztosítással járó jogviszony adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés . Olyan külföldi pénznem esetén. Tbj. illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulé­ kok összegéről.a jövedelem megszerzésének napját megelőző hónap adóhatósághoz a)a m agán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jo ­ gosító igazolvány kiállításának. va la m in t szüneteltetésének id őpontját. § 15. 97. §-ának (2) bekezdése szerinti adattartalom­ mal elektronikus úton negyedévente. a m egállapítás. születési he­ lyét. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel. a ta n u ló i. illetőleg megfizetni az állami adóhatóság­ figyelem be ve tt jövedelem m egállapításakor az Szja tv. a negyed­ évet követő hónap 12-éig vallja be. a nyug­ kell a forintra történő átszámításhozfigyelembe venni. valamint a nyugdíj­ járulékot az Art. társadalombiztosítási azonosító jelét. hogy abból a törvényben előírt adatok a mun­ kavégzés (tevékenység) megkezdésétől meg­ állapíthatók legyenek. 51. amely tartalmazza a biztosított nevét és sze­ mélyi adatait. telephelyét (fióktelephelyét. hónapban kifizetett (juttatott). a m ennyibe^ az a foglalkoztatás (tevékenység) megkezdésekor a fo g la lk o zta to tt részére és munkaerő-piaci járulékot. valam int a gyógyszerészi magántevékenység engedélyezésének. az MNB által közzétett. k6.köteles a külön törvényben megha­ tározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni. 31. 17/A § 2. napján érvényes-devizaárfolyamának alkalmazásával (1) A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgy­ kell forintra átszámítani. járulékalapot amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam -lap­ képező jövedelem alapján köteles az egészségján. 19. k. számú mellékletében meghatározottak szerint jö vedelem képezi a já ru lé k a la p o t. fióktelephelyeit) és állandó lakóhelyét. § Hatályát vesztette. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a nyilvántartásra kötelezett havonta lezárja. a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. amelyet a foglalkoztató az R. a szabadalm i ü g yv ivő i kam arai tagság kez­ detének. 31. a magán-nyugdíjpénztári tagságára vo­ natkozó adatot. és arról az Art. (6) A foglalkoztató írásban tájékoztatja a biztosítottat a tárgyhavi jövedelem kifizetésé­ vel egyidejűleg a biztosított jövedelméből le­ vont egészségbiztosítási és munkaerő-piaci já­ rulékról. 51/A-B § Hatályát vesztette. A bejelentésnek tartalm aznia kell az egyéni vá lla lko ­ zó személyi adatait (nevét. a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról. bevallása. (2) Az egyéni vállalkozó az egészségbiztosítási ra irányuló szerződés.a nyil­ vántartásba nem vett személyenként . to ­ díjpénztári tagsággal összefüggő túlfizetést is vábbá az igazolás átvételének elismerését. 47. sze­ rint megállapítható mulasztási bírság . ille­ ről szóló 2009. az adatszolgáltatást a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni. Tbj. § (1) A 46.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK | 109 T á r s a d a lo m b iz to s ítá s i egyéni nyilvántartás Tbj. . a foglalkoztató adatait. anyjának leánykori nevét). évi CXV. Az evaadózó egyéni vállalkozó a járulékot az Éva tv. Tbj. pot a Magyar Nemzeti Bank(a továbbiakban: MNB) hivata­ los .vagy fe lső fo kú o kta tá si intézm ényben n a ppali rendszerű oktatás keretében ta n u lm á n y o ka t fo ly ta t. R. fejezete alapján foglalkoztatott munkavállalót a kölcsönbeadó köteles nyilván­ tartásba venni. a létesítéstől. § R. A járulék megállapítása.terheli. 31. bevonásának. valamint nyugdíjjárulékról. valamint a nyugdíjjárulékot az Art. R. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt a foglalkoztatót az Art.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E kezdetét követő 15 napon belül az(l) bekezdésben e m lített igazgatási szervnél bejelentést tesz. ha ó ja Tbj. 48-49. megszűnésének. ille tő leg annak folyósítását megszün­ te tté k (szüneteltették).az egyéni vállalkozó a biztosítással összefüggő adatairól . a fo rin tra tö rté n ő kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig beval­ átszámítás megegyezik az adóelőlegalap-szám ításnál lani. a vállalkozói igazolványt (engedélyt. és a biztosítottat ter­ helő járulékot levonni. évet megelőző időszakra. (2) Az egyéni vállalkozó. § R. (7)-(8) Hatályát vesztette. euróbán megadott árfolyamot biztosítási és munkaerő-piaci járulékot. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése vagy a már tel­ jesített adatszolgáltatás módosítása a 2008. § (1) A foglalkoztató a tevékenységében sze­ mélyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba ven­ ni és erről a magánszemélynek igazolást adni. A munka törvénykönyve harmadik részének XI. A megállapított tárgyhavi k ü lfö ld i pénznem ben ke le tke ze tt bevé te lb ő l az Szja járulékot az Art. taj-szám át. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő „tól-ig” tartamáról. hallgatói jogviszonyának kezdő id ő ­ p o n tjá tó l szám ított. ha a díjjárulékot megállapítani. illetőleg a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) járulékokról. a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulékról. (2) A foglalkoztató a biztosítottakról . HVG | T B . A megelőlegezett járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba. §-á n a k/J pontja szerinti ellátást á lla p íto t­ tak meg részére. leánykori nevét.-ben megha­ tározott elévülési időn túli év(ek)re vonatkozik. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni. ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. 18. b)az ügyvéd és az egyéni szabadalm i üg yvivő az ügyvédi. szabályai szerint alkalm azott átszámítással. illetőleg az Art. archi­ válja. 46. §-ának (2) bekezdésében és tv. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az ál­ lami adóhatóságnak. számú mellékletében meghatározottak szerint a R. a Tny. megszűnésének id ő p o n tjá t. § (1) A Tbj.ideértve a magán-nyugmegnevezését. 16. §-a (2) bekezdésében előírtak esetén a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít. Tbj. a tárgyév­ re. a biztosítási kötelezettség kezdetét. 10/A-15. 31. szerinti adóelőlegalap-szám ításnál fig ye le m be vett 2. (2) Igazolásnak m inősül a foglalkoztatási jogviszony­ miatt fizetett vissza a biztosítottnak. jogosítványt) kiadó szerv megnevezését. megfizetése Tbj. megszűnésének id őpontját. a bizto­ sítási időre és a szolgálati időre vonatkozó ada­ tokat. 50. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint az állami adóhatósághoz bevallást. 17. (4) Amennyiben a 47. (5) A foglalkoztató a biztosítottat terhelő já­ rulékot akkor is köteles bevallani és befizetni. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. § (l) A (2) bekezdésben nem em lített esetben a külföldi pénznemben keletkezett bevételből a járulékala­ (3) (4) A m e ző g a zd a ság i ősterm elő a 19. vagy ilyen jogviszonya megszűnt. m egszüntetés id ő p o n tjá t követő b) legalább heti 36 órás m unkaviszonyt léte síte tt. a meg­ szüntetésétől számított c) kö zé p. nak.

(5H6) (7) A foglalkoztató által levont járulék a biztosí­ tottól akkor sem követelhető. adóhatóságot. ATbj.a tárgyhónapig bezárólag . a társas vállalkozó jövedelméből levont járulékkal együtt. napjáig befizetni. illetőleg az Art.a helyi önkorm ányzati kör kivételével .kö­ teles a járulékot. R. 16. lentés teljesítésére a Magyar Honvédséggel. 54. Tbj. ha a já ru lé k utólagos megállapí­ tására elévülés m ia tt részben vagy egészben már nincs lehetőség. szakhatósági állásfoglalásával igazolja jogosultsá­ határozott hatáskörükben eljárva . (2) Az elszámolást az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szerv. 19/A— 20/A § H a tá ly á t ve s zte tte R. törlése podást köt. (4) A társas vállalkozás köteles a társas vállal­ kozó után fizetendő járulékot. A számla megnyitása kötelező. vagy b) a járulékokat jogellenesen a tényleges járu­ lékalapot képező jövedelemnél magasabb összeg után állapította meg és vallotta be. (7) Az (l)-(3) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus adóhatóság jogosult. (9) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érripkéhpn a Tbj. § (1) A Magyar Államkincstár területi szerve a Tbj. a jogsértés időtartamára . illetőleg az esetleges téves átutalás visszafizetése teljesíthető. § (1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató . és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre.M A i(5)bekezdésében meghatározott bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek (8) Az OEP a nyilvántartása szerint taj-szám m al ren­ delkező személyek természetes személyazonosító adatairól. (2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot meg­ illető járulékot naponta kell átutalni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára. és (3) bekezdése szerinti ellenőrzése során a biztosítási jo g viszo n y utólagos m egállapításáról vagy törléséről (8) R.és az igényér­ vényesítésre m eghatározott határidőre is figyelem m el közli a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel. 5*f. 22. egyidejűleg az orvos szakértői szerv szakvélemé­ (1) Az igazgatási szervek -jogszabályban meg­ nyével.az általa k ifiz e te tt ellátások összegét az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél. (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott W A § (10) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton igazgatási szervek . személy a bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási a biztosítási kötelezettség elbírálását és a szervnek teljesíti. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás veze­ (5) A NAV az Art. ATbj. §-ának (k) bekezdésében előírt beje­ tését. Tbj.a külön jogszabály­ ban m eg h a tá ro zo tt-sza b á lyo k szerint tö rté n ik.a követelés. tv. jogi személy vagy egyéb jogalany. és az elszámolás beérke­ zését követő 8 napon belül rendelkezik a tá p p é n z -h o z zájárulással csökkentett összeg m egtérítéséről. taj-számáról. A számlán elhelyezett pénzösszegből csak az ellátás k ifi­ zetése.ellenőrzik a gát. § (1)— H a tá ly á t ve s zte tte . b) a járulék utólagos megállapítása mellett az nek módjáról az ONYF és az OEP megállapodást köt. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatá­ Ellenőrzés it Tbj. (4) Hatályát vesztette. és a tárgyév fo­ lyamán . A határozat elleni állami úton vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített jogorvoslatra a Tny. az Eb.ellenőrizhetik a járulékfizetési kötelezettség rammal vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon teljesítését. h a táro za to t hoznak. § (l)-(3) Hatályát vesztette. valamint azok változásáról adatot szolgáltat az ONYF-nek.81 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. . (k) A Tbj.a táppénz-hozzá­ járulást az általa folyósított társadalombiztosítási ellátások elszámolásán tünteti fel. § (2) bekezdés o) pontja szerint hozott jogerős határozatot az OEP . 16. (10) Az OEP a Tbj. (k) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet m űködtető foglalkoztató a biztosítottak pénzbeli ellátásának fedeze­ te érdekében az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által folyósított pénzösszeg fogadása és kezelése céljából hitelintézetnél számlát n yithat. a rendvédelmi (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során szervekkel a szolgálati viszonyban állók vonatkozásában. Az adatok átadásának mód­ járól a MagyarÁllamkincstár az OEP-pel köt megállapodást. Tbj. illetve az OEP az adatokat felülvizsgálja. 5+ § (2) bekezdésének a) pontja <. tv. és a mulasztásról értesítik az állami kell teljesíteni. § teljesíti.elszámolt já­ rulék a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el. (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. ha azt a foglalkozta­ tó bevallani és/vagy befizetni elmulasztotta. aki (amely) a) valótlan adatok közlésével olyan személyt jelentett be. 21/A-B § H a tá lyá t ve s zte tte . 1 ^6 7 5 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. 39. a táppénz folyó­ sítását követően a táppénz-hozzájárulás összegét az igazgatási szerv érvényesíti. 4U/A § (2 ) bekezdésében m eghatározott ellátásban részesülő vagy szociálisan rászorult személyedet az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek jelenti be. ha a kifizetőhely gazdálkodási körülm ényeinek figyelem bevételével megalapozottan feltehető. 21. célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. a b) pont szerinti esetben a ma­ gasabb összeg utáni járulékot megfizetni. tárgyában a határozat meghozatalára (6)ATbj..110 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK R. (5) (6) A Tbj. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást.. 55. (3) Hatályát vesztette. 23.a bejelentés vagy bevallás megalapozatlanságától függetlenül .í*íf/A§W bekezdésében meghatározott ellátás­ a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az ban részesülő személyekre vonatkozó bejelentés teljesítésé­ egészségbiztosítási szerv. (2)A települési önkorm ányzat jegyzője a Tbj. lakcíméről. ille tve a fővárosi és megyei korm ányhivatal m in t kifizetőhely esetén az OEP-nél igényelheti. a társas vállalkozás a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni. 46. §-ának (2 bekpzdése ) szerint járulékfizetésre kötelezett személyekre vonatkozó adatok átadásának m ódjáról a NAV és az OEP megállapo­ dást köt. 16. rozottszemély a T b j. 5k.19 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m in t kifizetőhelyek esetén az OEP részére kell m egkülde­ ni. (2) Ha a biztosított részére az (1) bekezdésben meghatározott táppénzt az egészségbiztosítási szerv állapítja meg és folyósítja. § Az a természetes személy. M A § (1) bekezdésében meghatározott ellátásban részesülő személyeket az OEP-nekjelenti be. R. a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra valam int a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal megálla­ való jogosultság utólagos megállapítása. akire a biztosítás nem terjed ki. (3) A helyi önkorm ányzatoknál és intézm ényeiknél kifizetett ellátásokfedezetének igénylése és elszámolása a Magyar Állam kincstár te rü le ti szerveinek adatszolgál­ tatási kötelezettségére vonatkozó . E számlára csak az előző­ ekben m eghatározott jogcím alapján teljesíthető utalás. § (1) bekezdésének k)és s) pontjában említett 46. § (2) bekezdés ö jp o n tja alapján hozottjogerős határozatot az állam i adóhatóság közli az OEP-pel és a n y u g d íj-b iz tosítási igazgatási szervvel. a tárgyhó­ napot követő hónap 12. A befizetések elszámolása Tbj 53. programmal. ATbj. a (k) bekezdés szerinti bejelentést az erre a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 52.igényelbírálási eljárásuk so­ vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített prog­ rán . (3) A bejelentésre kötelezett a Tbj. 21/C § (1) A tá rsa d a lo m b iztosítá si k iflz e tő h e ly lyel rendelkező fo g la lko zta tó . Amenynyiben a tárgyhónapban a társas vállalkozó(k) részére jövedelmet nem fizettek. kklk § (3) bekezdé­ sében említettszemélyeket az OEP-nekjelenti be. hogy ellene a harm adik sze­ mélyekkel szemben fennálló tartozása m ia tt végrehajtási eljárás indul. Az adatok átadásának módjáról az OEP és az ONYF megállapodást köt. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv.ideértve a központosított illetményszámfejtő helyeket is . 53/A § (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság 76.

és viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jog­ következményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). adóazonosító száma*. végrehajtására. hogy a magánszemély nem volt magánnyugdíj­ pénztár tagja. A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezet­ tet a 44. a pénztár havonta köteles átutalni közvetlenül a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára. a Tny. megfizetésével.« . ja­ nuár 1-jeés 2006. §-ban. ha a biztosítottól a foglalkoztatója tagdíj címén vonta le a járulékot. b) járulékkötelezettség teljesítésével kapcsola­ tos hatósági eljárásra. szabályai szerint intézkedik. amelyhez a munkavállalót kirendelték. illet­ ve túlfizetés kiutalását a Magvar Államkincstárnál vezetett. mulasztás következményei Tbj. e törvényben és az Art. a behajthatatlan tartozás törlésére. nemét. bevallásával. és f) a külföldi vállalkozásnak az illetősége sze­ rinti állam hatósága által megállapított adóazo­ nosító számát. megfizetésével. e foglalkoztatással összefüggésben a beje­ lentés és nyilvántartás. ha a járulékkötelezettséget a (3) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti.elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. d) a járulékfizetési felső határig terjedő és az a fölötti járulékalapra. (2) Hatályát vesztette. az ellenőrzéssel. (3) Különös szabályok a járulék­ kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan Tbj. továbbá a fizetési halasz­ tás. elmulasztásával és késedelmével. 56/A § (1) A magyar jogszabályok szerint bejegy­ zésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a továbbiakban: külföldi vállalkozás) javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében m unkát végző foglalkoztatott ré­ szére kifizetett járulékalapot képező jövede­ lem alapulvételével a külföldi vállalkozás a 19. tv. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott nyug­ díjjárulékot. (2) A magán-nyugdíjpénztári számlára telje­ sített olvan befizetést. a bejelentett adatok változásával. 56/B§ A kincstár számfejtési körébe tartozó központi költségvetési szervek képviselőjeként a kincstár teljesíti a járulék megállapításával. 56/F § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 1998. c) a foglalkoztatott taj-számát.és önellenőrzésipótlék-számlákra 2011. hogy az állami adóhatóság fog­ lalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba. korengedményesnyugdíj-tartozás megfizetésére.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a a) járulékok megállapításával. december 31-eközötti időszakra . a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli. a járulékok össze­ gére. b) a foglalkoztatott természetes személyazono­ sító adatait. (4) Ha a munkavállaló magyarországi foglal­ koztatására a) kirendelés alapján kerül sor.-ben. 56/C§ íll A kincstár által vezetett masánnyusdíipénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési-. Tbj. valamint a járulék meg­ állapításának. 56.a (2) bekezdés szerinti kivétellel . a járulékfizeté­ si kötelezettség. és az Mpt. adóazonosító jelét. feltéve. a bejelentési kötelezettség elmu­ lasztásával kapcsolatban.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . v a l a m i n t az Mpt. és a munkál­ tatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti. a végrehajtás­ hoz való jog elévülésére. székhelyét.11 százalékot a Nemzeti Foglal­ koztatási Alapnak utal át. a magánszemélyt jogszerűen megillető tagdíj-kiegészítés összegét a pénztár a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól ecélra visszaigényelt összeg terhére teljesíti. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott járulék­ bevallástartalmazza: a) a külföldi vállalkozás nevét. a feltárt jogsértések jogkövetkez­ ményeivel. és a (2) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja. sze­ rinti képviselővel. 37. és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás.a (6) bekezdésben meghatározott adattartalommal . annak ellenére. a biztosítás kezdetét megelő­ zően köteles bejelentkezni az állami adóhatóság­ nál. Különös eljárási szabályok a magán­ nyugdíjpénztári visszalépésekre és a tagdíjak elszámolására vonatkozóan Tbj. részletfizetés engedélyezésére. A tagnak visszajáró túlfizetést az állami adóható­ ság a foglalkoztatón keresztül fizeti vissza. tv. feltéve. és az Eb. hogy ennek eredményeként a nyugdíjjá­ rulék összege az eredetileg bevallott nyugdíjjá­ rulék és tagdíj együttes összegéhez képest vál­ tozik. Az egyez­ tetés eredményeképp kimutatott. késedelmi kamat. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer­ be visszalépett pénztártag esetében a 2007. a tárgyhónapot követe hónap 12-éig . amely nem a pénztárt illeti meg. (3) Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötele­ zettségek teljesítésére nem rendelkezik Art.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 111 Késedelem. 8. állampolgárságát. Tbj. Tbj. szerinti megtérítési és visszafizetési kötelezettség.05 százalékot a Nyugdíj-biztosítási Alapnak. c) Tny. a tartozások behajtására és v é g r e h a j t á s á r a az adatszolgáltatási kötelezettség . valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot állapít meg és von le. Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti. e) annak az időszaknak a megjelölését. 56/D§ (1) Ha a biztosított pénztártagsági jogviszo­ nya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt már nem áll fenn. és kérelmezni. Az állami adóhatóság a téves befizetés. §-ában meghatározott képviselő útján. mulasztási bírság. az általa foglal­ koztatott természetes személy biztosításával öszszefüggő bejelentési. késedelmi. valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő. hogy tagdíj-kiegészítés miatt nem mutatkozik különbözet. az Eb. adatszolgáltatási kötelezettségét havonta. §-ban és a 46-47. a kötelezettség keletkezésének bejelentésével.84 százalékot az Egészségbiztosí­ tási Alapnak. A kiutalásról az adóhatóság az Art. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Art. (5) A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezett a biz­ tosítási és járulékfizetési kötelezettséggel össze­ függő bevallási. § (1) Az adózás rendjéről szóló törvény rendel­ k e z é s e i t az e törvényben.-ben előírt kö­ telezettségeket.a foglalkoztató által a magánnyugdíjpénztárhoz benyújtott pótbe­ HVG | T B .§ (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartá­ si és igazolási kötelezettség nem terheli. és 9. ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti. a nyilvántartással és adatszolgál­ tatással.. b) munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor. a biztosítási (foglalkoztatási) idő „tói— ig” tartamára vonatkozó adatot. január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra vonatkozó pót­ bevallásban nyugdíjjárulékot kell megállapítani. 56/E § A foglalkoztató vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett foglalkoztatott (biztosított) kezdeményezésére a tagdíj-kiegészítéssel kapcsolatos eltérések tisztázására indult el­ járások lefolytatása a pénztárak feladata. bevallásának és megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli. Nvugdíi-biztosítási Alapot megillető bevé­ telek beszedési számla terhére teljesíti. szabályai szerint az adóhatóságtól kérheti vissza. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti. (7) Az állam i adóhatóság a (2)-(3) bekez­ dése szerinti kötelezett által befizetett járulé­ kokból 54. 8. a visszalépést megelőző időszakban tévesen meg­ állapított nyugdíjjárulék és tagdíj önellenőrzését nyugdíjjárulék-önellenőrzésként kell elvégezni. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is. *' Tbj. december 1-iét megelőző időszakra vonatkozóan teljesített valós túlfizetés és téves befizetés összesét a foglalkoztató az Art. valamint az 50. bevallásával. behajtására. amelyhez a munkavállalót kirendelték. amely alatt a biztosított természetes személy járulékala­ pot képező jövedelemmel nem rendelkezett. (2) A külföldi vállalkozás a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelen­ tési.

24. helyesbítő bevallásokat az állami adóhatóság feldolgozza és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítja. i) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy biztosítási jogviszonyával. járulékfizetésével. kodáshoz való jogáról.átadják a Nemzeti Adó. hogy a 75/34/EGK. amelyek a társadalombiz­ tosítási nvugdíirendszerbe visszalépett tagokat érintenek. Tbj. e) a 23. § sege ikra 1i*0i rent laló 140! szat ei 5 574. helyesbítő bevallást az eredeti esedékességig benyújtott alapbeval­ lással együtt az állami adóhatósághoz nyújtja be. § (9) bekezdése a társadalombiztosítási nyug­ díjrendszerbe visszalépett tag esetében nem alkal­ mazható. § szerinti elszámolás feltételeit. október 31. a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kí­ rendeletben szabályozza a) a járulékalap megállapításához szükséges vül helyezéséről. A Nemzeti Adó. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. bírság. végrehajtás alatti követelésük.megtérült. törvény 251. továbbá a 64/221/EGK. a társadalombiztosítás nyilvántartási rendszerének működését. napja előtti biztosítási jogviszonyhoz kötődő köve­ telésükre irányuló . 2007. 61. S6/G § Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalé­ pése miatt már nem áll fenn. hogy ezen felül egyéb végrehajtásieljárás-kezdeményezéshez kapcsolódó követelésük nem áll fenn a Nemzeti Adó.2006. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás részletes szabályait. pótlék tekintetében az eljárást az állami adóható­ ság a Nyugdíj-biztosítási Alap javára folytatja le. valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról. valamint adatszolgáltatásával összefüggő rendelkezéseket. pótlék) összefüggő követelés jogosultja a Nyugdíj-biztosítási Alap.(bírság-. a biztosítottak és az egyes ellátásra jogosultak bejelentésére vonat­ kozó részletes szabályokat. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményezetti kör évenkénti tájékoztatásának részletes szabályait. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok­ nak való megfelelést szolgálja: Hatálybaléptetés a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve Tbj. 56/H § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe visszalépett tagokhoz kötődő követelé­ sérvényesítés biztosítása végett a magánnyug­ díjpénztáraknak 2011. Tbj. melyekhez kötődően az adóvégrehajtás lefolytatá­ sához való jog még nem évült el.112 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK vallásokat.végrehajtási megkeresé­ seiket. j) a 26.és Vámhivatallal szem­ ben. melyekben az adott foglalkoztatóval szemben még van fennálló. § (3)-(5) be­ kezdésében meghatározott járulékfizetés rendjét és az adatszolgáltatás módját. vala­ mint a 18. és amelyekre irányuló végrehajtási meg­ kereséseiket az (1) bekezdés alapján visszavonták. Tbj. és egyben nyilatkozatot tesznek. pótlék. augusztus 31. HVG T B . és a be­ folyt összeget a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára utalja át. a 26. módsze­ reinek összehangolását. valamint a központi költségvetés által teljesítendő járulékfizetés összege ki­ számításának módszerét. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. 56/1 § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. f) a 46. helyesbítő bevallásokat a magánnyug­ díjpénztár köteles feldolgozni és a feldolgozott adatokat az állami adóhatóság részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig.] a harmadik országok huza­ (1) E törvény hatálybaléptetéséről a magánmos tartózkodási engedéllyel rendelkező állam­ nyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló polgárainak jogállásáról. december 12-éig átadják az állam i adóhatóságnak . (2) A magánnyugdíjpénztárak legkésőbb 2011. december 31. (4) A felszámolási eljárás során a magánnvugdíipénztáráltal érvényesített cs a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére teljesített vagyonát­ adást követően . amelyeket az állami adóhatóság köteles feldolgoz­ ni és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. har polj kitc tan szól ti é: koc reh 200 est ren ság irá Az Európai Unió jogának való megfelelés Tbj. napjáig vissza kell vonniuk az állami adóhatóságnak átadott mindazon . Tbj. c) az előírt adatszolgáltatás teljesítésének mód­ ját. szabályozza az igazgatási szervek közötti együttműködést. 59-60. § (1) A kormány felhatalmazást kap arra. A fizetési kötelezett­ séget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. § (2003.és Vámhivatalnak végrehajtási eljárás lefolytatása végett a szerveze­ tük nyilvántartásába felvett hátralékos kötelezett­ ségekre vonatkozó adatokat. d) a biztosítottak és az egészségügyi szol­ gáltatásra jogosultak nyilvántartását és beje­ lentését. április 29-ei 883/2004/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/ EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2008. Tbj. helyesbítő bevallás benyújtásának idejére már megszűnt. 57. a 72/194/EGK.foglalkoztatónkénti bontás­ ban . > Tbj. a 73/148/EGK.hátralékra ) vonatkozó adatokat. 58. 11. A pénztár által átadott adatok alapján az állami adóhatóság végrehajtási eljárást folytat le. e körben felada­ tokat állapítson meg. b) a biztosítási jogviszony fennállásának rész­ letes szabályait. a 90/364/EGK. g)-h) hatályát vesztette. Felhatalmazások a 68/360/EGK. (2) Amennyiben a magánnyugdíjpénztár a fog­ lalkoztató által elkészített pótbevallás. a foglalkoztató a pótbevallást. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tagdíj­ jal (bírság.és Vámhivatalhoz csak olyan követelések adhatók át. meg nem fizetett tagdíj. a pénztártagsági jog­ viszony idejére járó. § (3) bekezdésében. (2) Felhatalmazást kap a kormány. 61/A § Ez a törvény a szociális biztonsági rend­ szerek koordinálásáról szóló 2004. cikk. . november 25. hogy rende­ letben határozza meg az e törvényben előírt felada­ tokat ellátó igazgatási szerveket.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (3) A magánnyugdíjpénztárak 2011. fe je ze t Záró rendelkezések po szc ás áll ka ta' al ős számítási módot. cikk. k) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ nálásáról szóló közösségi rendeletek és a szociá­ lis biztonságról szóló nemzetközi egyezmények alapján az alkalmazandó jogszabályokról szóló igazolás kiadásának részletes szabályait.azon még el nem évült tagdíj. cikk (1) bekezdés d) törvény rendelkezik. pont és 21. a 75/35/EGK. évi LXI. VIII. április 29. a társadalombiztosítá­ si nyugdíjrendszerbe visszalépett tagot érintő. janu­ ár 1-jét követő időszakra a foglalkoztató által be­ nyújtott pótbevallásokat.foglal­ koztatókra és biztosítottakra lebontva . szeptember 16ai 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendel­ kezéseket állapít meg. napjáig . (2) b) az Európai Parlament és a Tanács (3) Az egyszerűsített foglalkoztatásra e törvény 2004/38/EK irányelve (2004.) az unió rendelkezéseit az egyszerűsített foglalkoztatásról polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok szóló külön törvényben foglalt eltérések figyelemterületén történő szabad mozgáshoz és tartóz­ bevételével kell alkalmazni. (3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 2007.

d) (3) A m agyar jo g alkalm azandó jo g k é n t m eg h a tá ­ rozható . tartózkodási helye vagy v á lla lk o ­ zásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek .a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigaz­ gatási szervnek az alábbi adatokatszolgáltatja: a jm u n ká lta tó neve (elnevezése). szerinti társas vállalkozó és a kü lföldi jo g szerint annak megfelelő jogviszonyban álló személy. anács z unió lamok :artózVEGK .az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom ta tvá n yo n . a fon ki. 2k. szeptember16-ai 987/2009/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet [a továbbiakban a)és b) p o n t e g yü tt: koordinációs rendeletek] és cja Magyar Köztársaságánál kö tö tt szociális b izto n ­ sági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) által e lő írt. 2006. § (1) Kiküldetésnél a m agyarjogalkalm azandó jo gkéntvaló m eghatározásánakfeltétele.g). d jö n á lló vállalkozó: a Tbj. b)a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló. bevételi n yilvá nta rtá st vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételén belül a belföldi tevékenységből származó összes bevételeit. egyéni vállalkozó. ha ója foglalkoztató aa) a cégbíróság á lta l jogerőben nem je g y ze tt e lő társaság. szerinti egyéni vállalkozó.a (2) bekezdésben m eghatározott fe lté te le k hiányában . R. forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során fo g la lk o zta to tt m u n ka vállalók átlagos állom ányi létszámán belül a belföldön fo g la lko zta to ttak aránya eléri. illetve egyezményben . /EGK. am elynél a k ik ü ld ö tt m un ká t végez. 2. nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat. hogy a kiküldetés helye szerinti vállalkozás a m u n k a vá lla ló t egy m ásik vállalkozás rendelkezésére bocsássa. és h) belföldön ném csak a vállalat irányításában vagy igazgatásában dolgozó irodai alkalmazottakatfoglalkoztat.azonos . vagy másik ta g á l­ lamba küldje tovább. 5. (2) A 26-27/B § alkalmazásában c) a kiküldetés időtartam a a la tt Is folyam atosan te l­ jesíti a járulékkötelezettségeket. m ájus H f-e i 859/2003/EK tanácsi rendelet. d ecem ber20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti éstanácsi rendelet 7. jú n iu s 1 ^-e i 1lf0 8 / 71 /EGK tanácsi re n d e le t. az 1íf08/71/EGK és az 57/+/72 /EGK EGK-rendelet rendelkezéseinek va la m e ly szege kj. be) korábban u g yanabban az álla m b a n v o lt . és a korábbi kiküldetés le já rtá tól nem te lt el Jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll 60 nap.az OEP által erre a célra rend­ itásának i költség­ szabályok m e g á lla p ítá sá ró l szóló. b). rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK ta ­ nácsi rendelet. c) m unkáltató: az a) pont szerinti személy foglalkoz­ tatója. a kérelm et benyújtó m un ká lta tó va l fe n ná lló m un ka vi­ szony kezdete.a kiküldetésre m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ig k ikü ld ö tt. 23. székhelye (lakóhe­ b) egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. ab) a kiküldetés teljes idő ta rta m a a la tt csak olyan m unkavállalókat fo g la lko zta t be lfö ld ö n . (2) A m unkáltató nyilatkozik továbbá arról. amelynek m egfelelő tevékenységre a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló t a kiküldetés ideje ala tt foglalkoztatja. 2. állampolgársága.a koordinációs rendeletekben. az alkalm azandó jo g m eghatározására irányuló eljárásban kell alkalm azni. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő és a k ü lfö ld i jo g szerint annak m egfelelő sze­ mély. 5 § (1) bekezdés a). pontjában és (2) bekezdésében m egh a tá ro zo tt jo g v i­ szonyban álló személy. decem ber 2 0 -a i 1893/2006/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám (egyéni v á lla l­ kozó esetén a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lko zó k . vagy ac)a kiküldetés helye szerinti államban a magyaror­ szági tevékenységéhez képest . a Tbj. vagy bd) kiküldetésére azért kerül sor. a szociális b izto nsá g i rendszereknek a Közösségen b elül mozgó m u n k a vá l­ lalókra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1/+0 8 / 71/EGK E G K-rendelet végrehajtására vo natkozó a k ü lfö ld i vállalkozás (szem ély) neve és címe. vagy b)a m unkavállaló ba) nem rendelkezik a kiküldetés kezdőnapját meg­ előzően legalább 30 napi biztosítással. adóazonosító száma.a gazdasági tevékeny­ ségek statisztikai osztályozása NACE Rév. ha a m un ­ káltató a) legalább 25 százalékos tu la jd o n i hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. g) Magyarországon jelentős gazdasági tevékenysé­ get fo ly ta t. a Tbj. hogy egy korábban k ikü ld ö tt m unkavállalót felváltson. hogy a)a m unkavállaló a kiküldetés kezdőnapját m egelő­ zően rendelkezik legalább 30 napi biztosítással. § (1) A koordinációs rendeletek és az egyez­ mény rendelkezései szerinti kiküldetés (a továbbiakban: kiküldetés) esetén az alkalm azandó jo g meghatározása érdekében a m unkáltató .a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rév.más nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet fo ly ta t. § (3) bekezdés a) p o n tjá b a n e m líte tt nem k ü lfö ld i g a zd á lko dá sb ól szárm azó b e vé te l vagy a 2k. d)a m unkavállalót nem abból a célból küldi ki. 2006. d£ legalább azzal . ha a) a m u n k á lta tó vá lla lja . december 20-ai 1893/2006/EK európai par­ lam enti és tanácsi rendelet 1 melléklete szerint . (*+) A jelentős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos fe lté te lt teljesítettnek kell te kin te n i akkor is. R. eja kiküldetési időszak lejártával biztosítja a m un­ kavállalótovábbfoglalkoztatását. (2) fenn. 1972. hogy a kiküldetés teljes id ő ta rta m a a la tt a b e lfö ld i és a k ü lfö ld i gazdasági te ­ vékenység (termelés. b) a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló természetes szem élyazonosító adatai. va la m in t egyes m eghatározott sta tiszti­ kai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. b) m unkaviszony: az a) p o n t szerinti személy m un ­ kavégzésre irányuló jogviszonya. § (3) bekezdés b) pontjában e m líte tt b e lfö ld i te vé ­ kenységből származó bevétel összes bevételen belüli aránya elérte a 25 százalékot. ha a m un ká lta tó olyan tényeket.y T ende­ rt felada­ ti feladaizgatási ottakés e vonatztosítás nódsze- polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. am elyekből a je le n tő s b e lfö ld i gazdasági tevékenység valószínűsíthető (így különösen. 2. vagy b) a m unkáltató jogelődje teljesíti a jelentős gazda­ sági tevékenység feltételét.akkor Is. /EGK. am elynél teljesül a jelentős gazdasági vékenység feltétele.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 113 tartás R. harmadik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m - < koordi.| a szociámények ól szóló . § (1) Ha az önálló vállalkozó belföldön fo ly ta ­ to tt vállalkozói tevékenységét á tm enetileg a ko o rd in á ­ ciós rendeletek hatálya alá tartozó másik tagállam ban vagy egyezm ényben részes m ásik állam ban (a to v á b ­ biakban e g yü tt: m ásik állam ) fo ly ta tja . m árcius 21ej 57 íf/ 72 /EGI< tanácsi re n d e le t. körülm ényeket igazol. 2004. GK. hogy a kiküldetés helye szerinti állam ban a m u n k á lta tó á lta l korábban kild ö tt m unkavállalót felváltson. b)a kiküldetés időtartam a alattfolyam atosan fe n n ­ ta rtja a m unkaviszonyta k ik ü ld ö tt m unvállalóval. bb) kiküldetésére azért került sor. a m agyar jo g alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. ha a m unkáltató a m un ka vá lla ló t a szám vitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. tatásával Jzottked- ikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. 5 jogával anyával. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK E K -rendelet vég­ rehajtására vonatkozó eljárás m egállapításáról szóló. m elléklete szerint . (3) A jelentős be lfö ld i gazdasági tevékenység alá tá ­ masztására a m unkáltató közli a) k ü lfö ld i telephellyel rendelkező vállalkozás ese­ tén a kikü ld eté st megelőző adóévre vonatkozó összes bevételén belül a nem kü lföldi gazdálkodásból származó összes bevételeit. § 0) A 24-27/B § rendelkezéseit a) a szociális b izto n sá g i rendszereknek a Közös­ ségen belül m ozgó m u n k a vá lla ló kra és c s a lá d ta g ja ­ te vé ke n ysé g i je g yzé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód). (5) Nem kell ajelentős gazdasági tevékenységet vizs­ gálni. és ej a kiküldetés tervezett időtartam a. akik a cég irá ­ nyításával vagy adm inisztratív tevékenységével kapcso­ latos feladatokat látnak el. rendszerének létrehozásáról szóló. h) . 1971. taj-szám a. 2003. R. 2006. 2009. lelés ktusoknyelve <huzaállam:dés d) ( aj m unkavállaló: a Tbj. (6) Nem állapítható mega m agyarjogalkalm azandó jogként. 25. hogy a kiküldő m unkáltató jelentős gazdasági tevékenységetfolytasson belföldön. f) a kiküldetés helye s-zerinti állam ban a m agyaror­ szági tevékenységéhez hasonló. lakcíme. va la m in t egyes m eghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. vagy ennek h iá ­ nyában a kü lfö ld i foglalkoztatás helye (címe). 26. ha a vállalkozás belföldön folyam atos term előtevékeny­ séget végez). á p rilis29-ei 883/2004/EK európai parlam en­ ti és tanácsi rendelet. rendszeré­ nek létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet. vagy b) a 2k.j rend»rilis ti és sági 004/ iárás :r 16lácsi ndel- lye).

29. am ely az Európai Unió területén letelepedett. am ely in d o ko lttá teszi a kivétel megál­ VI b) a gazdasági tevékenységek sta tis z tik a i o sztá ­ lyozása NACE Rév. és 29/A §-a alap­ ján járulékfizetésre kötelezett terhére utólagos adómegállapítás keretében nem állapítható meg mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre jellemző kereset jogellenes megállapításával öszszefüggésben. jai ke R. taj-szám a. az a lka lm a ­ zandójogelbírálása és az igazolás kiállítása állam onként kü lö n -kü lö n tö rté n ik. vagy nem a magyar jo g alapján áll fenn. ille tv e az ö n álló vállalkozó h a la d é k ta la n u l tá jé k o z ta tja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet. hogy a magyar jo g alkalm azá­ sának feltételei az igazolás kiadását követően már nem te lje sü ln e k. (2) Ha a korábbi kiküldetés lejártát követő 60 napon belül a m unkáltató ugyanazon m unkavállalóját ugyan­ azon állam ba kívánja kik ü ld e n i. a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te v é k e n y ­ ségi je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. b)a z önálló vállalkozó belföldön elért bevétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. évi XCVII. (2) Az adóellenőrzés során a Tbj. amelyet a 2010. 2006. d) ha a m unkavállaló belföldön és a másik államban is munkavállaló. és kezdeményezi a másik állam beli biztosítási kötelezettség m egállapítását. különös m éltánylást érdem lő körül­ m ény áll fenn. azt továbbra is folyam atos kiküldetésnek kell te kin te n i. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. a magyar jo g alkalm azásának m egállapítására a b e lfö ld ö n fe n n á lló la kó he ly alapján akkor kerülhet sor. vagy c) lapítását. R. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. illetve az önálló vállalkozó az OEP-től kérheti. törvénnyel megállapított b) p o ntja szerint . am elynél m unkát végez. § (2) és (7) bekezdését és 30/A § (2) és (5) be­ kezdését kell alkalmazni a 2011. ha e tevékenységéhez . és ezt igazolja. (3) Nem a lkalm azható a m agyar jo g az ö n á lló v á l­ lalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységének id ő ­ tartam a a la tt. a m agyar jo g akkor alkalm azható az újabb kiküldetésre. az ö n á lló v á lla lk o ­ zó b e lfö ld i m unkavégzése m e lle tt.és járuléktörvények. azzal e g yidejűleg m u n k a vá lla ló ké n t vagy ö n á lló vá lla lko zó k é n t másik állam ban is végez m unkát. február 1-jén és az azt követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és tanácsi rendeleten alapulóTEÁOR-számokból képzett. vagy az ö n álló vállalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységét m egszünteti). (6) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv h iva talb ó l m egállapítja. 2. T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK szeresített ás honlapján közzétett nyom tatványon . (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok igazolására a m un kavállalónak csatolnia kell a másik államban teljesítendő munkavégzés alapjául szolgáló. a munkavégzésre irá ­ nyulójogviszony létesítéséről szóló szerződést. ille tve m unkabér (dí­ jazás) 25 százalékát. Tbj. valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. és d) a másik államban történő munkavégzés tervezett időtartam a. § (1) Ha a m un ka vá lla ló . il­ letve amelynek megfelelő tevékenységet végez az önálló vállalkozó a másik állam ban. § (1) E törvénynek az adó. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kama­ rai törvény. törvény módosításá­ ról szóló 2011. tartózkodási helye vagy m u n k á lta ­ tójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek .K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . á lla m p o l­ gársága. am ely m ia tt a biztosítási kötelezettség már nem áll fenn. hogy e törvény 2010. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. évi CXXIII. rendszerének létrehozásáról szóló. illetve az önálló vállalkozó átmeneti k ü lfö ld i tevékenységének id ő ta rta m a előre láth a tó ­ an m eghaladja a koordinációs rendeletben. Tbj. 64. Az ¡gazolás tanúsítja.az (1) bekezdés tö h« Cí d( IS fo el m el ja a: ti á éi f' Átmeneti rendelkezések Tbj. decem­ ber hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. ö jk iv é te l megállapítása hiányában a m unkavállaló­ ra. önálló vállalkozóra egyszerre több állam jo g á t kellene alkalm azni. december 31-én hatályos 19.hasonló b e lfö ld i tevékenységet az önálló vállalkozó a másik tagállam i munkavégzés m eg­ kezdése e lő tt kevesebb m in t 60 napig fo ly ta to tt. a koordinációs rendeletek vagy az egyezmény rendelkezései alapján a magyar jog alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. törvény 33. évi XXIII. (3) Ha a m unkavállaló. 2. január 10-éig megszerzett és 2010. ö n álló vállalkozó a másik állam ban tö rté n ő m u n k a v é g z é s e d é n is a magyar társadalom biztosítási jogszabályok hatálya a la tt áll. amelyekre te kin te tte l a kivétel m egállapítását kéri. vállalkozásának n y ilv á n ­ tartásiszám a. 27. § (2) bekezdés b) pontját a 2011. (2) A kivétel m egállapításának akkor lehet helye. b) a m unkáltató(k) neve (elnevezése). 16. erről . hogy a m un­ kavállaló. 2010. azzal. (2) A ko o rd in áció s re n d e le te kb e n . 27/A § (1) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jogként a m agyarjogot megállapítja. de­ cember 31-én hatályos 27. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és ta ­ nácsi rendeleten alapulóTEÁOR-szám vagya m in d e n ko r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te vé ke n ysé g i je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód.az alábbi adatokat szolgáltatja: ajterm észetes szem élyazonosító adatai.(a to vábbiak­ ban: igazolás) á llít ki. székhelye (la­ kóhelye). lakcíme. am ely az igazolást a változás napjától ha tályta la nítja .m . taj-szám a. amelynek megfelelő tevékenységet végez a m unkavállaló a k ü lfö ld i m unkáltató részére. az igazolást m ódosítja vagy visszavonja. ha annak id ő ta r­ tama a korábbi kiküldetéssel együttsem haladja mega koordinációs rendeletekben.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom tatványon . amelynek megfelelő tevékenységet a másik államban fo ly ta t. lakcíme. évi CLIII. 27/B § (1) A koordinációs re ndeletekben és az egyezm ényben m eghatározott szabályok a ló li kivétel megállapítását a m unkáltató és a m unkavállaló. erről a m u n ­ k á lta tó és a m unkavállaló. § Az egészségügyben működő szakmai kama­ rákról szóló 2006.. (5) Ha az alkalm azandó jo g m eghatározásának és az a rró l szóló igazolás kiadásának a la p já u l szolgáló körülm ényekben olyan változás következik be. (k) Ha a m u n ka vá lla ló a koordinációs rendeletek hatálya alá tarozik. ha a kikü ld eté s te r­ vezett időtartam a a la tt a m unkaviszony szünetel vagy m egszűnik. R. 62. és e) ha az ö n á lló vá llalkozó belfö ld ö n és a másik á l­ lam ban is ö n á lló vállalkozó.hatósági bizonyítványt. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. 2006. § A Magyar Köztársaság 2011. a belföldi és külföldi munkaviszonyához kapcsolódó m unkaidő mértéke és m unkabér (egyéb d í­ jazás) összege és azok egymáshoz viszonyított aránya. rendszerének létrehozásáról szóló. vagy ennek h iá ­ nyában a külföldön folytatotttevékenység helye (címe).és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. HVG T B . ha a) a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n fo ly ta to tt te vé ke n y­ ségéhez kapcsolódó m unkaidő vagy m unkabér (egyéb díjazás) eléri az összes m unkaidő. vagy eleve nem á llta k fe n n. 63. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011.az erre irányuló kérelem benyújtásától szám ított 30 napon belül . az önálló vállalkozó belföldön és a másik állam ban is m unkavállaló. ille tv e egyez­ ményben előírt feltételek teljesítése esetén az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jo g k é n t meghatározza a magyar jo g o t. vagy pedig é rin ti az igazolás h a tá lyá t (így különösen. á lla m p o l­ gársága. olyan egyéb. c) annak a kü lfö ld i vállalkozásnak (személynek) a neve és címe. a $ ) bekezdés akkor alkalm azható. ha a)a kiküldetés.az alábbi adatokat szolgáltatja: a j természetes személyazonosító adatai. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ot. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb időtartamot. adóazonosító száma. ha a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n ¿s a másik tagállam ban egy olyan m un ká lta tó javára végez m unkát. és m eghatározza annak id őbeli hatályá té sfe ltéte le it. [k) Ha a koordinációs rendeletek szerinti kiküldetés egym ást követően tö b b állam ba tö rté n ik . az önálló vállalkozónak az e tevékenysége fo lytatásához szüksé­ ges vagy arra való jogosultságot igazoló okiratot. a b e lfö ld ö n és kü lfö ld ö n e lé rt vá lla lko zó i bevétel összege és azok egym áshoz viszonyított aránya. (3) Ha a kiküldetés legfeljebb 2 hónapig megszakad. illetve önálló vá l­ lalkozó. az ö n álló vállalkozó n y il­ vántartási száma. körülm ényeket. §-ával megállapított 19. (3) A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja azokat a tényeket.

decem ber 13-án lépnek hatályba. A tagsági jogviszony m egszűnését követően kö n y ve lt tagi követelés össze­ gét a pénztár a Pénztárak Központi N yilvántartásával tö rté n t egyeztetést követően az átlépés szabályai sze­ rin t á tu ta lja a p é n ztá rta g aktu á lis pénztárába. a fe n ná lló (fe n n á llt) b izto ­ sításijogviszony id ő ta rta m á t. címének. cikkének. á p rilis 30-a után beérkezett fo g la lk o zta tó i helyesbítések (önellenőrzés. napra. § szerinti adatszolgáltatási és m egfizetési decem ber 31-e kö zö tti bevallási időszakra tévesen az átadó pénztárhoz b e n y ú jto tt bevallásokat és beérke­ zett befizetéseket az átadó pénztár feldolgozza. ilyos ) be)-éig apót cem>ban . 9. hónap. 51. a szám­ viteli törvény és a könyvvizsgálói kam arai törvény. neve (előző név). § (l) A fo g la lk o z ta tó á lta l k ü lfö ld ö n fo g ­ la lk o z ta to tt b iz to s íto tt esetében a fo g la lk o z ta tá s 1996. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2012. azzal. adózói javítás) 2011. § (11) bekezdés szerinti átadás id ő p o n tjá ig n yilvá nta rtá sba veszi (jóváírja). január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalm azni. cím ének. § (2) bekezdésben fo g la lt adategyeztetés eredménye alapján a 2011. decem ber 31-e és 1999. R. jú n iu s1 4 -e i 1408/71/ EGK tanácsi rendelet II. h ó n ap o kra . 24. HVG I T B . születési helye].az adatátadás m ód já ró l k ö tö tt m eg á lla p o ­ dásban fo g la lta k n a k m egfelelően . ha a felhasználási szerződés megkötésére az e m líte tt id ő p o n to t m egelő­ zően került sor. annak érdekében. folyószám laszám át (törzsszám át). ille tő ­ leg a N yugdíj-biztosítási Alap részére.fo g la lko zta tó i helyesbíté­ seket (önellenőrzés.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 115 gazolást a másik át. R. (XI.) k o rm á n yre n d e ­ le tte l m e g á lla p íto tt a) m azható. Tbj. tö rvé n y hatálya alá tartozó m u n ká lta tó k esetében nem kell a l­ kalmazni. május 14-ei 859/2003/EK tanácsi re n d e le ti.és járuléktörvények. ta g d íj­ kiegészítésekre vonatkozó . 65. ja n u á r 1-je és 2010. 16. a m egállapodás érvé n ytele n né v á lik . és b) a szociális b izto n sá g i rendszerek k o o rd in á lá ­ p a rla m e n ti és ta n ácsi re n d e le t II. Az előterjesztett kérelemben közölni kell a) a fo g la lk o zta tó nevét. április 3 0 -á t követően in d u lt ügyekben kell alkalm azni. évi CLVI. a szo­ ciá lis b iz to n s á g i rendszerek k o o rd in á lá s á ró l szóló 883/2004/EK E K -ren d e le t vé grehajtására vo n a tko zó eljárás m eg á lla p ítá sá ró l szóló. decem ber 12-ét követő id ő ta rta m ra vo natkozó elbírálásánál e re n d e le t ren­ kötelezettséget a táh (fákisz) számfejtési körébe ta rto ­ zó önkorm ányzatok és intézm ények vonatkozásában a tá h ok (fákisz) teljesítik. ha meneti á th ató etve az rtamot. á p rilis30-áig beérkezett . ille tő le g vá lla ln i a n yu g d íj-b izto sítá si és a n yu g d íjjá ru lé k m egfizetését. a szociális b izto nsá ­ gi rendszereknek a Közösségen belül mozgó m u n k a vá lla ló k ra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1408/71/EGK re n d e le t végrehajtására vonatkozó szabályok m egállapításáról szóló. (IV. R. cím é n e k. a tá rsa d a ­ lom biztosítási kifize tőh e ly m űködésének tényét. és a tagi kö ve te ­ lés összegét a tag egyéni szám láján az M pt. (IV. hogy a biztosítás 1997. ezen id ő ta rta m on belül a k ü lfö ld i fo g la lko zta tá s id e jé t és té n yé t. va la m in t a rendelkezésére álló adatok (pl. (2) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosí­ tásáról szóló 2011. 1972. évekre. ?n és az kivétel illetve ilye. m ilyen időtartam ra (naptári évre. v a la m in t e s z o lg á lta ­ tá so k fe d e ze té rő l szóló 1997. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. közötti bevallási időszakokra vonatkozó tagdíj.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E január 1-jére visszamenőlegesen alkalmazni kell.) ko rm á n yre n d e le t m ódosításáról szóló 107/2010. március 21-ei 574/72/EGKtanácsi rendelet III. ha a megállapodás szerinti n yu g d íj-b izto sítá si és n yu g d íjjá ru lé k m egfize­ tése egyaránt m eg tö rté n t. isáott . (2) A m agánnyugdíjpénztár az (1) bekezdésben fo g ­ la lt adatátadás. R. (3) (4) E rendelet szabályait az 1997. azzal. címének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket á llapít meg. / c) szem élyenként m ely „ t ó l. to vá b b á a 20. nap. ja n u á r 1 -jé tő l visszam enőlegesen a lk a l­ nyék. hogy a tagok könyveletlen befizetései e lő ­ írásra kerüljenek.továbbítja a pénztár részére. 1971. §-ával m egállapított 11. camaJi jog:élzó sáról 3ÍtOtt 'tőén ulékzzal. 30/B § (1) Az á lla m i adóhatóság a Tbj. január 1-je előtt megkezdett kiküldetés. székhelyét (te le p ­ helyét).) M T-rendelet alapján fo ly ó síto tt gyerm ekgondozási segély esetén a jö v e d e ­ lem pótlékkal növelt összeget kell érteni. (3) A n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szerv a m egálla­ podás megkötése és a be fizete tt n yu g d íj-b izto sítá si és nyugdíjjárulék alapján intézkedik a nyugdíj-biztosítási egyéni n y ilv á n ta rtó la p kiállításáról. R. ja n u á rl-jé n lép hatályba. 2003. 65/A § A pénztártag 2010. § A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m agá n n yu g d íjra jo g o s u lta k ró l. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik. b)a b iz to síto tta k személyi a d a ta it [ta j-szá m . (6) A 19. (4) Ha a m egállapodást kötő fo g la lk o zta tó vagy a b iz to s íto tt a m egállapodás alapján v á lla lt já ru lé k fiz e ­ tési kötelezettségét az e lő írt h a tárn ap ig nem te lje síti. deilapigos neg -gre ösz- §sét óló tott jén <ell delkezéseit kell alkalm azni akkor is. évi LXXIV. § (l) Ez a rendelet . évi CXXIII. A rendezésről a pén ztá r .a 2007. évi LXXX. ja n u á r 1. törvény 153. szeptem ber 30. (2) Az (1) bekezdésben m e g je lö lt a d a to ka t közölni kell a b iz to s íto tt á lta l e lő te rje szte tt kérelem ben is. 28. hogy e törvény 2011. törvénnyel meg­ állapított rendelkezéseit a 2012. és 2010. vállalókellene ) körülm egállejűleg lyekre 16. sz e p te m b e r1 6 ai 987/2009/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendelet II. § (2) bekezdésben fo g la lt a d a te g yezte tést a 2011. Tbj. hogy a kétéves időtartamot 2012. é s2. november 1-jét megelőző iáőszakra vonatkozó tagdíjának önellenőrzése (pótbevallása) esetén a bevallási adatokat az állam i adóhatóság az önellenőrzés (pótbeval­ lás) benyújtását követő hónap utolsó napjáig . § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat 2011. hogy a fo g la lk o zta ­ tó m ely személy(ek) után.a (2) bekezdésben fo g la lt eltéréssel -1 9 9 8 . 51. az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK re n d e le t rendelkezéseinek valam ely harm adik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. á p rilis 2 9 -e i 883/2004/EK e u ró p ai (5) A Tbj. továbbá a 20. (2) A 3 -4 . bj23-27/B § -t a 2010. amelyet a 2011. azzal az eltéréssel. az állam i adóhatóság korábbi adatközlése) alapján a függő té te le k azonosítását elvégzi. valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. január 1-jétől kell számítani. a lka lm a zá ­ sának m inőségét. 29. ja n u á r 1-je kö zö tti id ő ­ ta rta m á n a k szolgálati id ő kén t tö rté n ő elismerésére a megállapodás megkötésére irányuló kérelm et a fo g la l­ koztató székhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szervnél lehet előterjeszteni. § (2) bekezdésében. 2004. alkalm azásában a gyerm ekgondozási se­ 11agélyösszege a la tt a 10/1982. (3) Az á lla m i a d ó ha tó sá g a Tbj. tö rv é n y vé g ­ re h a jtá sá ról szóló 195/1997. 31. és azt a tag egyéni számláján kim u ta tja . § Ez a rendelet a 23— 27/B §-ban a) a szociális biztonsági rendszereknek a Közössé­ gen belül mozgó m un ka vá lla ló kra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is. cím ét. R. § -o k felhasználási szerződésre vonatkozó rendelkezései 1997. 2009. 5/G § (2) bekezdése a m u n k a vá lla ló választása sáról szóló. h ónapra. 30/A § A19/A § -b a n fo g la lta k tó l e lté rő e n az egyik p é n ztá rb ó l a m ásik pénztárba á tlé p e tt vagy a társadalom biztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett p é n ztá rta g ra vo n a tko zóa n 1998. a fo g la lko zta tó igazolásának egyidejű benyújtásával. napra (napok­ ra)] vonatkozóan kéri a m egállapodás m egkötését. szü­ letési év.ig " terjedő id ő ta rta m ­ ra [évre (évekre) hónapra (hónapokra).és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. A járulé kfize té s csak akkor te kin th e tő te ljesítettnek. leánykori neve.a tagok folyószámlájának vezetéséhez . anyja neve. A kérelemben nyila tko zn i kell arra vonatkozóan.értesíti az á lla m i adóhatóságot. Az önellenőrzés (pótbevallás) alapján a tagdíjat közvetlenül a magánnyug­ díjpénztár részére kell megfizetni. adózói ja ­ vítás) esetén kizárólag a m ag á n -n yug d íjp é n ztá ri tagok vonatkozásában végzi el. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. január 10-éig megszerzett és 2011. 30. szerint 2010. m ájus 31-éig átadja az é rin te tt m agánnyugdíjpénztár részére. d)a k ü lfö ld ö rrto g la lk o z ta to ttb iz to s íto tt(a k ) m u n ­ kaszerződésében m eghatározott személyi alapbérét. § (2) be ke z­ désében. 5. § (1) Az adó. napokra) kívánja a m egállapodást m eg kö tni. § b) pontban foglaltak alkalm azandók 2012.

d) a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint megillető nevelési díj. külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában személyi alapbér a munkaszerződés alapján fizetett (juttatott). fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. b) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy részére juttatott. kivéve. (4) Az adó megfizetése államháztartási for­ rásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalombiztosítási ellátást és az álláskere­ sési ellátást) vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem keletkeztet. hogy kifizető alatt a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyt kell érteni. más személyt e fejezet külön rendelkezése alapján. százalékos mértékű fizetési kötelezettség. Adóalanynak minősül a belföldön állandó lakóhellyel. (2) Adófizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszony: a) a munkaviszony. amelyet megelőző adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. (5) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszony alapján munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kölcsönbe adó kifizető. valamint a tes­ ti és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális ellátások fedezetéhez. nyugdíj-korhatárt már betöltötte. illetőleg díjazás. a társadalmi közös szük­ ségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötele­ zettségének megfelelően terhelő. szokásos tar­ tózkodási hellyel. HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE . az adó alanyának a munkavállalót kölcsönbe vevő személy minősül. A természetes személyt a kirendelés alapján fog­ lalkoztató személy minősül azonban (kifize­ tőként) az adó alanyának. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbér. A kifizető által fizetendő adó alapja 455. (2) A szociális biztonsághoz. n o v e m b e r 21-én e lfo g a d o tt tö rv é n y ­ b ő l c s a k a s z o c iá lis h o z z á j á r u lá s i a d ó ró l s z ó ló fe je ze te t k ö z ö ljü k . az egyéni vállalkozót. valamint az adó alapja és összege az ilyen ellátás. nem önálló tevékenységből származó bevétel­ ből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem. (2) Kifizető a természetes személlyel e fejezet rendelkezése alapján adófizetési kö­ telezettséget eredményező jogviszonyban álló másik személy. törvény IX. illetőleg támogatás összegét nem befolyásolja. (6) Az adónak nem alanya: a) a sajátjogú nyugdíjas egyéni vállalkozó. (3) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik. § (1) A kifizetőt terhelő adó alapja: a) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy reszére juttatott. b) a szövetkezet és természetes személy tag­ ja között fennálló. aki a rá irányadó öregségi. kifize­ tett. valamint e szolgálta­ tások fedezetéről szóló törvény alapján nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. § (1) Az adó alanya: a) a kifizető. székhellyel nem rendelkező kifizető (a továbbiakban: külföldi kifizető) is. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldeté­ sét megelőző évi havi átlagos alapbére. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető. b) az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után). növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szerve­ zet részére levont (befizetett) tagdíj összegével. c) a mezőgazdasági őstermelő abban az adó­ évben. magyar szociális biztonsági jogszabályok hatálya alá tartozó természeted személy a munkát Magyarorszá­ gon vagy a szociális biztonsági rendszerek ko­ ordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállamban végzi. a tag részére munkavégzési kötelezettséget eredményező vállalkozási és IX. illetőleg más szerződésben meghatározott személyi alapbér. • A z O r s z á g g y ű lé s á lt a l 2011. továbbá az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási for­ rások biztosítása céljából az adóból származó ál­ lamháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott arányok szerint megoszlik a társadalombiztosítás egyes pénz­ ügyi alapjai és a törvényben meghatározott el­ különített állami pénzalap költségvetése között. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és közterhek őt terhelik. d) a mezőgazdasági őstermelő. c) a tanulószerződésben meghatározott díj. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső. akinek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magán­ nyugdíjra jogosultakról. e) az a)-b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező munkaviszonyt vagy más jogviszonyt szabályozó munkaszerződésben. (3) Ha a külföldi kifizető az e fejezetben meghatározott kötelezettségei teljesítését el­ mulasztja. c) a mezőgazdasági őstermelő.116 S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 2011. kifize­ tett. ha a vele adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyban álló. azzal. § (1) A szociális hozzájárulási adó (a továb­ biakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira. (4) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszonyban elrendelt kirendelés alapján foglalkoztatott természetes személlyel fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kirendelést elrendelő kifizető. a gazdaság versenyképességének helyreállí­ tása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja: Az adó a la n y a 454. ha külön törvény rendelkezése alapján az adóévre magasabb járulékalap választásáról tesz nyilat­ kozatot. fejezete1 a szociális hozzájárulási adóról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremté­ se. ha a kirendelést el­ rendelő kifizetővel megállapodott arról. azokat a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyre is alkalmazni kell. évi CLVI. b) az egyéni vállalkozó. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem.

illetőleg a tagjával fenn­ álló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyra tekintettel havonta terhelő adó alapja a minimálbér. az egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányaira tekintettel mentesül. az ügyvédi irodát. aki harmadik állam állampolgára.figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is . vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg. h v g | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . f) az egyház és az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy között fennálló. az a)-g) pont hatálya alá nem tartozó jogviszony. az egyéni vállalkozói tevékenységet. h) az olyan személynek juttatott bevétel. f) a szerzői jogi védelem. az egyéb szervezet tagja (ideértve az egyházi személyt is) saját jogú nyugdíjas természetes személy. e) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. a szabadalmi ügyvi­ vői irodát. az egyházi szolgálat teljesítése alapjául szolgáló jogviszony.természetes személy.5 százalékának harmincadrésze. a korlátolt felelősségű társaságot. i) az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem. a tagnak a jogi személy. (3) Nem eredményez adófizetési kötelezett­ séget a) a (2) bekezdés c)-d). e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony. d) az ügyvédi iroda. valamint az említett fel­ tételek szerinti korábbi foglalkoztatásától szá­ mítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig legalább három év már eltelt. Az adóalap megállapításának különös szabályai 457. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112. földrajzi árujelzők oltalma. alkalmazottja részére kifizetett. d) a külföldi kifizető által Magyarországon kiküldetés. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. a közös vállalatot. A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja 456. c) a közkereseti társaság. valamint az újítás hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. h) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű ön­ kéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. a szabadalmi ügyvivői társaság. az egyéb s z e r v e z e t tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszony (ideértve a nem munkaviszony k e r e t é b e n ellátott vezető tisztségviselői jogvi­ szonyt is). §-a és 13. az európai gazdasági egyesülést. kivéve az iskolaszövet­ kezet és a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkaviszonyban foglal­ koztatott olyan .5 százaléka. juttatott be­ vétel. (3) Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a m i­ nimálbér 112. az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyára tekintettel havonta ter­ helő adó alapja legalább a minimálbér 112. hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet. f)-g) pontjában meghatározott jogviszony. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló tör­ vény rendelkezései szerint a vállalkozói jö ­ vedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alap­ ja . a végrehajtói irodát. a mezőgaz­ dasági őstermelői tevékenységet. a közös vállalat.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . g) a szerzetesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony. az egyesülés. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. b) az iskolaszövetkezetnek a nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat foly­ tató tanuló (hallgató) tagjával fennálló jogvi­ szony. Az adó alapja az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m ini­ málbér harmincadrésze. Az adó alapja legalább az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m in i­ málbér 112.5 százaléka. az egyesülést.S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 117 megbízási jogviszony.a vállalkozói kivét. aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöl­ tötte. juttatott bevétel. ha a jogi személy. hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt. vagy özvegyi nyugdíjban részesülő olyan . a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti kép­ viselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. találmányi sza­ badalmi oltalom. védjegyoltalom. a k o r l á t o l t felelősségű társaság. vala­ mint a mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja: a) a magasabb összegű társadalombizto­ sítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése szerint az adóévre. (3) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az egyszerűsí­ tett vállalkozói adó alapjának 4 százaléka. (4) A kifizetőt terhelő adónak nem alapja: a) a külföldi állam Magyarországra akkre­ ditált diplomáciai és konzuli képviselete sze­ mélyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett.5 százalékának harmincadrésze. a szabadalmi ügyvivői iroda és természetes személy tagja kö­ zött fennálló. ha az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára vagy közép. a betéti tár­ saságot. a közjegyzői iroda. g) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat.magánszemély részére kifizetett. feltéve. juttatott bevétel. b) a külföldi állam Magyarországra akk­ reditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztar­ tási alkalmazottként foglalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben kifize­ tett. akire a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. a betéti társaság. a végrehajtói iroda. c) a nemzetközi szervezet nemzetközi szer­ ződés alapján mentességet élvező tisztviselője. a szabadalmi ügyvivői társasá­ got. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 11. oltalmi jog) felhasználásának ellenér­ tékeként kifizetett díj. § (1) A közkereseti társaságot. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. hasznosítási. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. illetve őstermelőre irányadó külö­ nös szabályai szerint meghatározott összeg. mintaoltalom alatt álló mű. juttatott bevétel (ideértve a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbért is). az átalányadózást alkalmazó egyéni vállal­ kozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki. valamint az ál­ tala folyósított szociális ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint nem a kifizetőt terhelő rész. (2) Az egyházat és a szerzetesrendet az egyházi személlyel. b) az a) pont hatálya alá nem tartozó eset­ ben az adóalap megállapításának egyéni vál­ lalkozóra.a c)-d) pontban meghatározott jogvi­ szonyban álló . az európai gazdasági egyesülés. alkotás. a közjegyzői irodát.

nem veszi számításba azt az időszakot. Az adó mértéke és fizetendő összege 459. illetőleg az egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkavi­ szonyban áll.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. illetőleg a más kifizetővel fenn­ álló.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. amelyre a tagja. a mezőgazdasági őstermelő e tevé­ kenységét személyesen folytatja. b) gyermekgondozási segélyben. tanulmányai folytatásáról. (8) Az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor-az (l)-(5) bekez­ désben meghatározottakon túlmenően . Az adó alapja a mezőgazdasági őstermelői jogállás fennállása minden napjára számítva a minimálbér harmincadrésze. amelyen tagja ügyvédi kamarai. más kifizető és egyéni vállalkozó esetében legalább a m inim álbér 112. ennek hiányában a személyazonosító okmánya tí­ pusának megjelölését és számát. a mezőgazdasági őstermelő a) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít. kivéve. gyermekgon­ dozási díjban részesül. illetőleg egyéni vállalkozói. valamint lakcímét. a nem evaadóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhe­ lő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben .az (l)-(5) bekezdésben meghatározottakon túlm enő­ en . a szabadalmi ügyvi­ vői iroda. baleseti táppénzben. amelyen kifizetővel .nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. feltéve. illetőleg közjegyzői kamarai tag­ sága szünetel. valamint mezőgazdasági ősterme­ lő esetében a m inim álbér harmincadrésze. ha annak tartama alatt a tag személyes közreműködését. amelyen egyéni vállalkozói tevé­ kenységét szünetelteti.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. hogy a másik kifizető e napot a taggal fennál­ ló jogviszonya alapján őt terhelő adó. lé a. a mezőgazdasági őstermelő a) táppénzben. n .vagy felsőfokú okta­ tási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számí­ tásba a hónapnak azt a napját. amelyre a tagja. § (1) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. a mezőgazdasági őstermelő nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. amely az (5)-(6) bekezdésben foglalt rendel­ kezések alkalmazását érinti. (7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alkal­ mazásának feltétele. az adóhiány és jogkövetkezményei megfize­ tésére az állam i adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal kötelezheti. A fizetendő adó a számított adó. gyer­ meknevelési támogatásban. A nyilatkozat tartalm azza a természe­ tes személy természetes személyazonosító adatait. a szabadalmi ügyvivői társaság. hogy a kifizető részére a természetes személy nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról.az (1)(2)bekezdésben meghatározottakon túlmenő­ en . ter­ hességi-gyermekágyi segélyben. feltéve. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiány és jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot elmulasztó természetes sze­ mélytől igényelheti. illetőleg az egyéni vállalkozó. valamint az egyéni vállal­ kozó. vagy más okból nem minősül az adó alanyának a hónap minden napján. amelyen tagja. Az egyide­ jűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapí­ tásánál össze kell adni. Ilyen esetben az adó alapja a hónap többi napjára számítva egyház és szer­ zetesrend. vagy közép. az egyházi sze­ mély egyházi szolgálatát. illetőleg maga az egyéni vállalkozó. szaba­ dalmi ügyvivői vagy közjegyzői tevékenysé­ get folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . az egyéni vállalkozó. valamint adóazonosító jelét. az egyéni vállalkozó.az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . vagy egyéni vállalkozóként az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alatt áll. (6) A kifizető a tagjával (ideértve az egyhá­ zi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap m egállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . ápolási díjban részesül. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös sza­ bályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. Mentesülés a különös szabályok alkalm azása alól 458. § (1) A számított adó az adóalap 27 százaléka.az (l)-(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. (2) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. (5) Az (l)-(4) bekezdés alkalmazásakor az egy hónapra fizetendő adó alapjának megálla­ pításakor a kifizető. illetőleg közjegyzői kamarai tagsága szünetel. hogy a kifizető ezen időszakot az egyéni vállalkozónak minősülő természetes személlyel fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor szá­ mításba veszi.a kifizető részére a tárgyév janu­ ár 31-éig. Az ügyvédi.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. szabadalmi ügyvi­ vői kamarai. illetőleg maga az egyéni vállalkozó. amelyre az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára.5 százalékának harmincadrésze.az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túl­ menően . (4) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint vezetett nyilván­ tartásban szereplő egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapítá­ sakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . szaba­ dalmi ügyvivői kamarai. mezőgazdasági őstermelői jogállására tekin­ tettel e fejezet külön rendelkezése alapján mentesül az adófizetés különös szabályainak alkalmazása alól. amelyen tagja más kifizetővel is az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. a közjegyzői iroda a tagjával fennálló jogviszo­ nya alapján őt terhelő adó alapjának megállapí­ tásakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . A természetes személy az olyan változásról. b) fogvatartott. az adóév egészére tett nyilatkozata alapján . Ha az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a kifizetőtől nem lehet behajtani. (5) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. (3) Az ügyvédi iroda. amelyen ügyvédi kamarai.az adóalap megállapításának külö­ nös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll.118 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó (4) A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér. illetve az egyéni vállalkozó e napot a saját maga után fizetendő adó alapjának megállapításakor számításba veszi. csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendel­ ke ös sz se m cs zó cé zc m ke ki gi m hí be ke ef h te k ei h ai s. az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyáról. haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a kifizető részé­ re.

(munkavállalót) az adómegállapítási időszakra kötelezettsége kiterjed ezen adatok közlésére. valamint a mélyt. adókedvezmény (6) A kedvezmény mértéke 460. kavállaló (7) bekezdés faj pontja szerinti korábbi figyelembe vett. január 1-jén hatályos közgyűjteményi és közművelődési szolgál­ alap nem haladja meg a 75 ezer forintot. vagy olyan egyéni cég. ha a részkedvezmény­ egészségügyi. foglalkoztatást szolgáló. munkaviszonyban természetes személyt fog­ faja 2013. veheti. munkaerő-piaci versenyképességük (8) A kifizető jogosult a munkavállalója kedvezmény alapját és mértékét figyelembe kiegyenlítése. annak rendelkezése szerint az adó­ ismerésére. A munkavállaló együttműködési munkaviszonyban álló természetes személyt ból érvényesíthető adókedvezmény. E rendelkezés alkalmazását ter­ időszak bármely napján az adókedvezményt mészetes személy kifizető esetében kizárja. kivéve az A dókedvezm ények A szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkoztatásról szóló’törvény foglalkozásokban foglalkoztatott alapján létesített munkaviszony szerinti mun­ A munkabérek nettó értékének m unkavállalók után érvényesíthető megőrzését célzó adókedvezmény kabért (a továbbiakban: részkedvezményalap). oktatási. november 1. de külön-külön kiszámított részkedvezmények mény a kifizetőt az (1) bekezdés szerinti felté­ csak az olyan hónapra fizetendő adó megál­ összegeként állapítja meg. közeli hozzátartozója által egyéni vállalkozó­ (4) Az adókedvezmény összegét a kifizető c) a munkaerő-piaci szempontból kedve­ ként. évre havonta (1) A szakképzettséget nem igénylő foglalko­ aa) a kedvezményalap 21. szociális. § (1) A költségvetési szervnek. KSH-közlemény (FEOR-08) 9. fásról. amennyiben a tekintetében végrehajtotta. lapításánál veheti igénybe. az adó alapjának megállapításánál adófizetési kötelezettséget eredményező mun­ matosan foglalkoztatott munkavállalóját az kaviszonyban álló olyan természetes személy. 2012.a következő adókedvezmények tartozója (egyéni vállalkozóként. adófizetési kötele­ kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot.ide nem értve az elvárt béremelésnek igénybe.valamennyi havonta.e törvény külön rendelkezé­ érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalko­ különösen. valamint Rendszeréről szóló. szakkép­ szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója zettséget nem igénylő munkakörben történő 20 százalékát meghaladó része. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett munkáltatóját megkeresheti. munkaviszonyonként külön-külön . akár csak részben is béren kívüli juttatás for­ nem haladja meg a 75 ezer forintot. § 461. amelyre vonat­ egyenlő a szakképzettséget nem igénylő mun­ (7) E § alkalmazásában folyamatosan fog­ kozóan az (1) bekezdés szerinti feltétel (a lalkoztatott munkavállaló a kifizetővel az kakörben foglalkoztatott természetes személyt legalább a kormányrendelet szerint 2012-re (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra adókedvezmény alapjául szolgáló hónapban elvárt mértékű béremelés) valamennyi folya­ megillető. közfeladatot ellátó záson a Foglalkozások Egységes Osztályozási legfeljebb 16 125 forint. figyelembe vett. d) a szakképzettséget nem igénylő munka­ A kifizető az adatok közlése érdekében a mun­ megillető. mezőgazdaszonyban állt (természetes személy kifizető ese­ sági őstermelőként vagy egyéb körülmények csökkentik: tében ideértve különösen az olyan egyéni cég a) a munkabérek értékének megőrzését cél­között). fennálilletve ?a után ísakor k alkalészére tesz a aljáró lányai ‘1fennilönös íyáról. a) 2011-ben a 2011. de legfeljebb a minimál­ (3) A 2011. faj 2011-ben a 2011.munkavi­ mértékben . feltéve. vezmény összegének kiszámításánál nem lehet bekezdésben foglaltaktól függetlenül igénybe mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb kö­ figyelembevenni. A részkedvezmény telre tekintet nélkül illeti meg.5 százaléka. de leg­ lalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra te­ kintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet feljebb 12 ezer forint. november 1-jén kezdődő (bruttó) munkabérnek.kiszámított részkedvezmények össze­ gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének bekezdés szerinti elvárt béremelés mértéké­ megkönnyítése céljából más törvényben meg­ geként állapítja meg. az adott hónapban fennálló. és december 31. évben az adókedvez­ zettséget eredményező munkaviszonyonként adókedvezményt az adóév egészében. valamint a pályakezdő fiatalok korábbi munkaviszonyával kapcsolatos. amely egyéni cégnek a kifizető faj a Karrier Híd Program megvalósítását koztatott munkaviszonyban természetes sze­ vagy közeli hozzátartozója a tagja. endelilanul részélészeíosító mnek iya tíimint lének ny és izető s szekozat . foglalkoztatott természetes személyt munkaÖsszegével.akár csak egyetlen napig . évre havonta amennyiben a munkabérek elvárt emeléséről szóló kormányrendelet szerinti elvárt béreme­ ba) a kedvezményalap 16 százaléka. főcsoportjába ab) az aa) alpont szerint meghatározott ösztatást nyújtó intézménynek nem m inősülő tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget továbbiakban: szakképzettséget nem igénylő 14 százalékát meghaladó része. (2) Az (1) bekezdés szerinti kifizető az azzal. időszak bármely napján az adókedvezményt bérnek a 9 százalékával. az (1) véve . ha a kedvez­ eredményező munkaviszonyra tekintettel ter­ munkakör) adókötelezettséget eredményező ményalap meghaladja a 75 ezer forintot. bármely esetben.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 119 abályaj íttséget egyéni ásának feltéve. amelynek ő által munkaviszonyban foglalkoztatott termé­ vagy közeli hozzátartozója a tagja. mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb zőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a havonta az adott hónap egészében fennál­ körülmények között munkaviszony keretében ló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaerőpiacról tartósan távol lévők foglal­ foglalkoztatott természetes személyt). valam int a) a 2012. a munkavállalót terhelő köz­ adott hónapra megillető munkabér tekinte­ aki terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett tében teljesül. ha saját maga vagy közeli hozzá­ se alapján akár a számított adót meghaladó zásával .a rész­ koztatása. Az egyszerűsített fog­ közötti időszakban természetes személyt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt lalkoztatásról szóló törvény alapján létesített munkaviszonyban egyetlen napig sem foglal­ (természetes személy kifizető esetében ideért­ munkaviszony szerinti munkabért az adóked­ koztató kifizető az adókedvezményt az (l)-(2) ve különösen az általa egyéni vállalkozóként. fafaj az a) pont szerint meghatározott ösz(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető' májában történő megvalósítását . ha a részkedvezményalap lést . gfizezatot :attal önös jyéni í adó ekeznem iyen januzata <ülö5tési 'bán )t az etes n őt szá- rülmények között munkaviszony keretében egyetlen belföldi kapcsolt vállalkozása sem foglalkoztatott természetes személyt). célzó adókedvezmény. s z á m í t o t tadót . az adó alapjának megállapításánál körökhöz kapcsolódó adókedvezmény. hogy a 2013. szetes személyt. foglal­ zó adókedvezmény. hogy az említett időszakban kezése alapján megillető adókedvezmények HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . (bruttó) munkabér. helő adóból adókedvezményt vehet igénybe. november 1-jén kezdődő (2) A fizetendő adó megállapításánál a viszonyban.ezett jtani. # nek megállapításához szükséges adatok meg­ (5) A részkedvezmény alapja a kifizetővel határozott. de az egyházi fenntartású.

A Karri­ er Híd Programban a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően kormánytisztviselői jogviszonyban. hogy a bevallás adataiból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme. (3) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta. A bevallásban közölni kell: a) a külföldi vállalkozás nevét. és a (4) bekezdésben foglalt beje­ lentkezést is elmulasztja. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti.figyelemmel az Art.120 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény 462. (5) Ha a külföldi kifizető az adókötelezettsé­ gek teljesítésére nemjendelkezik Art. kormányrendelet. A foglalkoztatott m unkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása 463. nemét. 31. szerinti képviselővel.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytató evaadózó egyéni vállalkozó az adót negyedévente állapítja meg. § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. ha bejelent­ kezése alapján az állami adóhatóság adózóként nyilvántartásba vette. §-ában meghatározott képviselő útján. A több adókedvezmény egyidejű igénybevéte­ lét lehetővé tevő külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg. közalkalmazotti jogviszony­ ban. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott hatósági bizonyítványt az állami foglalkoztatási szerv a Karrier Híd Programban való részvételre jogo­ sult természetes személy által 2012. valamint az adópolitiká­ ért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet a Karrier Híd Programban való részvételre további feltételeket is meg­ állapíthat. 176. § (2) bekezdése szerint bevallási köte­ lezettségét havonta. 31. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele. bevallására és megfizetésére . ennek hiányában közvetlenül személyesen teljesíti.a leg­ feljebb két jogcímen érvényesíthető . (2) A külön törvényben meghatározott Start Plusz. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem tünteti fel. §-ában és 9.*az .törvény. d) az adó alapjára és összegére vonatkozó adatot.a hatósági bizonyítványt ugyan­ azon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki. (2) Az egyéni vállalkozó az adót az Art. ha az adókötelezettséget a kifizető helyett a természetes személy teljesíti. § (1) A kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló. (3) Az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fi­ zetett adót az Art. (3) A Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó megőrzését cél­ zó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló vonatkozásában együttesen is érvényesíthető legfeljebb az ezen munkavállalóval fennálló jogviszony alapján megállapított számított adó összegéig. (4) A külföldi kifizető az adóval összefüg­ gő adókötelezettséget az Art. és az Art. 31. a különbözetre az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. alapja és a kedvezmény vagy támogatás összege szemé­ lyenként megállapítható legyen. vagy közép. A részkedvezmény egyenlő az (1) bekezdésben meghatározott természetes személyt (munkavállalót) a hatósági bizonyítványa érvényessé­ gi idején belül eső adómegállapítási időszakra megillető. és hogy an­ nak eredeti példányát átadja a kifizető részére. § (2) bekezdése szerint havonta megállapítja. Eljárási szabályok 464. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek. az (1) bekezdésben meghatározott ter­ mészetes személlyel az adott hónapban fenn­ álló. e törvényben szabályozott adóked­ vezménnyel együtt is érvényesíthető. valamint annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére. Amennyiben az adóalany természetes sze­ mély foglalkoztatására tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. (8) A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képviselőjeként az adó megállapítására. székhelyét. 8. hogy a természetes személy legkésőbb a munkába lépését megelő­ ző napon rendelkezzen a kérelmére a (2) szerint kiállított hatósági bizonyítvánnyal. amelynek igénybevételére egyébként jogosult. 31. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. 31.együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoz­ tatott után fizetendő adó összegét. Az egy­ szerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alap­ ján létesített munkaviszony szerinti munkabért az adókedvezmény összegének kiszámításánál nem lehet figyelembe venni. e) a külföldi vállalkozásnak az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát. az adóval összefüggő adókötelezettségek teljesítésére a vele adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony­ ban álló természetes személy kötelezett.5 százalékával. Start Extra vagy Start Bonusz adókedvez­ mény más. a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. § (1) A Karrier Híd Program megvalósítása ér­ dekében a (2) bekezdés szerint kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkező természetes sze­ mélyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató. A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvé­ nyes. § (1) Az adót az adóalany az Art. valamint törvény az e törvényben meghatározottakhoz képest bővítheti a részvé­ telre jogosultak körét. b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait. költségvetési szervnek nem minősülő kifizető az őt a mun­ kaviszonyra tekintettel terhelő adóból adóked­ vezményt vehet igénybe. . hivatásos szolgálati jogviszonyban. Ha a foglal­ koztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra számított adó összegét. c) a foglalkoztatott taj-számát. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. (7) A mezőgazdasági őstermelő az adót ne­ gyedévente állapítja meg. A külföldi kifizető az adókötelezettségeit sze­ mélyesen csak akkor teljesítheti. 31. (6) A (4)-(5) bekezdés szerinti kötelezett az Art. állampolgárságát. adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel csak e fejezet vagy az adókedvezményt megállapító törvény külön rendelkezése alapján vehet egy­ idejűleg igénybe több olyan adókedvezményt. október 3 1 éig benyújtott kérelem alapján állítja ki. Ettől eltérően a legalább heti 36 órás foglalkozta­ tással járó munkaviszonnyal rendelkező. adóazonosí­ tó jelét. de legfeljebb a minimál­ bér kétszeresének a 13. és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. a negyed­ évet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg. kormányrendelet vagy az adó­ politikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában . Az állami foglalkoztatási szerv a hatósági bizonyítványon feltünteti érvényességi idejé­ nek kezdő és utolsó napját. § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg.a kincstár kötelezett. iga­ zságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott személy vehet részt. az Art. az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett. és a tárgyhónapot kö­ vető hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. § (2) bekezdése szerinti adattartalommal. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). adóazonosító számát. § (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségét úgy kell teljesítenie. Törvény. § (11)-(12) bekezdé­ seire is . Az állami foglalkoztatási szerv .

a mezőgazdasági őstermelő a társadalombizto­ sítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. illetőleg e jog­ állására tekintettel az egyéni vállalkozó. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben ilyenként meghatározott összeg. valamint az egyszerűsített foglal­ koztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogvi­ szony esetében az adózó az adóval összefüggő adókötelezettségeit az érintett törvény rendel­ kezéseit figyelembe véve teljesíti. álláskeresési ellátás: az álláskeresési já­ radék. Ha a visszamenőleges béremelés miatt a munkavállalónkénti részkedvezmény összege változik. vagy ényben nulmácozóaz i tárgya be és szefügin és 9 . a rendvédelmi szer­ vek. sajátjogú nyugdíjas: a társadalombizto­ sítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. k) a Magyar Honvédség szerződéses állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyil­ vántartást köteles vezetni. egyházi személy: az egyház belső törvé­ nye vagy szabályzata alapján ilyennek m inő­ sülő természetes személy. 464/B§ A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevevőjének nem kell bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. tanyagondnoki tevékenységet végző termé­ szetes személy. h) az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. g Ettől ilkozta:ő. valamint a munkanélküli-járadék. § (1) Az adózó az adóval összefüggő adóköte­ lezettségei teljesítése során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit e fejezet rendelke­ zéseit figyelembe véve alkalmazza. c) a közszolgálati jogviszony. külföldi jog alapján fennálló jogvi­ szony. 5. i) a közfoglalkoztatási jogviszony. más kifizető a személyi jövedelemadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló tör­ vény rendelkezése alapján vezetett külön nyil­ vántartás révén teljesíti. b) a közalkalmazotti jogviszony. m inim álbér: a társadalombiztosítás el­ látásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. és d) a kedvezmény igénybe vevője legkésőbb az ellenőrzés megállapításairól hozott hatá­ rozat jogerőre emelkedéséig bizonyítja. Átmeneti rendelkezések 467. g) a hivatásos nevelőszülői jogviszony. a keresetpótló juttatás. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi szolgáltatási járu­ lék fizetésére kötelezett.ztása rtve a I ettaz i köte> hótő llami i kell: lelyét. amennyiben az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus. aki az ellen­ őrzés megkezdésének időpontjában már nem munkavállalója. azon jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az e fejezetben meghatározott adót kell ér­ teni. ennek ?ljesíti. 4.és Vámhivatal hivatásos állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. juttatott vagy megszerzett olyan jöve­ delem.e fejezet kivételével a) a társadalombiztosítási járulékra. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. 3. e) az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló tör­ vényben ilyenként meghatározott állam. egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozó­ nak minősülő természetes személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelés teljesítésének elmaradása miatt jo­ gosulatlan. (2) Az egyszerűsített közteher-viselési hoz­ zájárulásról. 6. de a 464/A § szerint a kedvez­ mény jogosulatlan igénybevételével összefüg­ gésben adókülönbözet megállapításának nem lenne helye. és . E nyilvántartá­ si kötelezettségét a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása (könyvvezeté­ se) megfelelő részletezésével. ha a nyilvántartásban rögzített tevékenysége in ­ gatlan-bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). Értelmező rendelkezések 466. a vizsgált időszakban folyamatosan foglalkoz­ tatottnak minősülő munkavállalója tekinteté­ ben nem teljesítette a 460. december 31-ét követően kifi­ zetett. mezőgazdasági őstermelő: a személyi jö­ vedelemadóról szóló törvény szerint mezőgaz­ dasági őstermelőnek minősülő természetes személy. )nosíI kozó (9) Az adó megállapítására. (2) Ha a kedvezményt igénybe vevő olyan. az álláskeresést ösztönző juttatás és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Más jogszabályok alkalm azása 465. és c) az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége összesen nem ha­ ladja meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatottnak m inősülő valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E ¡sége t adógeta esíti. a vállalkozói járadék. a Nemzeti Adó. (3) Az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a nemzetközi szerződésnek a rendelke­ zését kell alkalmazni. szerint ipot kö. nem képezi az adó alapját. eit sze?jelentzóként zettséíerinti lt beje-függő iófizeszony?tt. 8. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszak vonatkozásában visszamenőleg vala­ mennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében teljesítette. b) a társadalombiztosítási járulék részét képező egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékra (természetbeni egészségbizto­ sítási járulékra. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy. illetőleg nemzet­ közi szerződés e fejezettől eltérő rendelkezést tartalmaz. a) a munka törvénykönyvében meghatáro­ zott munkaviszony. továbbá az adó megfi­ zetésének napja ellenőrizhető'. munkaerő-piaci járulékra). amelynek alapján az adó alapja és összege. raélyát. (2) A 2011. c) a társadalombiztosítási járulék részét képező munkáltatói nyugdíj-hozzájárulásra (nyugdíj-biztosítási járulékra) irányadó rendelkezést tartalmaz. és b) az elvárt béremelést a kedvezmény igénybevevője a folyamatosan foglalkoztatot­ tak legalább 90%-ában teljes mértékben telje­ sítette. d) a bírósági jogviszony. valamint az annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege. 2. l) a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya. 7 munkaviszony: . f) az ügyészségi szolgálati jogviszony. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelést. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét állapítja meg. falugondnoki tevékenységet. amely után a kifizető. j) a Magyar Honvédség. § (1) Ahol jogszabály . ha az adott hónapban a) a kedvezmény igénybevétele kizárólag a 460. valamint a gyógyszerészeti magántevékenységet. az önellenőrzést a változás­ sal érintett munkavállalókkal összefüggésben teljesíteni kell. 464/A § (1) A munkabérek nettó értékének megőrzé­ sét célzó adókedvezmény jogosulatlan igénybevételével összefüggésben az állami adóható­ ság nem állapít meg adókülönbözetet abban az esetben. m) az a)-l) alpont'szerinti jogviszonynak megfelelő. a szociális szolgáltatótevé­ kenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. harmadik állam : a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. úgy a munkavállalót az (1) be­ kezdés d) pontja alkalmazása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. § Á E fejezet alkalmazásában: 1. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 121 állja be rűsített 'lével fj. )t ne- § ( 2) Red­ uton tozó adó sére 'zdé- .

novem berl-jét megelőző. §-a szerinti béren kívüli juttatás m unkavállalót érintő 2012. (8) A gyermek ápolása.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Mellékletszerinti munkabéremelés megtörténjen. (2) Az (l) bekezdés b) pontjában foglalt személyialapbér­ emelést úgy kell meghatározni. ja n u á rl-je i hatállyal megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt munkabéremelésbe beszámít. törvény 460. (XII. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felha­ talmazás alapján. október 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. (9) Órabér esetén a havi személyi alapbért az Mt. 22.átlagos havi 216 805 fo rin t fe le tti m unkabér esetén nincs elvárt munkabéremelés. § (2) bekezdés sze­ rinti személyi alapbér és rendszeres bér hányadosával. hogy a munkavállaló 2. (3 A munkáltató választása szerint a munkabéremelést ) a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően úgy is végrehajthatja. 151/A § (2) bekezdés szerinti bérpótlékokat kell érteni. évi személyi alapbérnek megfe­ lelő sorában szereplő összeggel megemeli. pontja szerinti esetben a (2)vagy a (3 be) kezdésben foglaltszámítás eredményeként adódó összeggel megemeli. teljesítménybér-tényezői vagy rendszeres bérpótlékainak mértéke a 2. pontjá­ ban szereplőtáblázat másodikoszlopánaka munkavállaló2. október31-ét megelőző. október 31-ét követően lé­ tesített a munkáltatóval munkaviszonyt. évi CXVII. évi személyi alapbérét2012-ben A munkáltató a 2012. havi munkaideje 2011. törvény alapján fog­ lalkoztatott munkavállalóra. akkor a változás időpontjától az elvárt béremelés nem teljesültnek minősül. (2) Az (1) bekezdés szerinti munkabéremelés elvárt mér­ tékének kiszámításánál a munkavállaló 2011. (7) A munkavállaló munkakörének egészségkárosodás következtében 2011. évi teljesítménybér egész havi átlagos öszszegét kell érteni. § (1) akkortesz eleget. törvény 71. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt folyamatos foglalkoztatási feltételeknek megfelelő munkavállalóra is. törvényben foglaltak alkalma­ zása során . a) a Mellékleti.) kormányrendeletben 2012. december 31-éigterjedő időszak. évi XXII. § (2) bekezdés szerinti 2011. (2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi rendszeres bérének megfelelő során szereplő összegét szorozni kell a 2. október 31-ét követően változott. 2011-ben . b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. hogy százszázalékos teljesítést feltételezve a 2. beleértve a teljesítménybér időbér részét is.a 2011. § (2) bekezdés szerinti 2011. január 1-jétől . 22. hpgy a Melléklet2. (4) A munkáltató a (2) és a (3 bekezdésben foglalt mód­ ) szerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan egységesen választhat. 1. évi XXII. évi elvárt munkabéremelésnek összegének 25%-ával. továbbá a közeli hozzátartozó ápolá­ sára vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadsá­ gon lévő munkavállaló (2) bekezdés szerinti 2011. évi CLVI. 4. törvény (a további­ akban: Mt. évi rendszeres bért és annak összetevőit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni.a munkavállaló számára hátrányosan megváltozik.az alacsony keresetű munkavállalók munkabérének emelését ösztönző egyes törvények módo­ sításáról szóló 2011. évi XCIX. § (6)-(7) bekezdésben foglalt esetek kivételével . közfeladatot ellátó egészségügyi. M / A §-ánakértelemszerű alkalmazásával kell meghatározni. Jutalékos bérforma esetén százszázalékos teljesítésként a ténylegesjutalékkifizetést kell figyelembe venni. el­ lékletszerinti összege . § (2) bekezdés szerinti 2011. oktatási. § (1) A munkavállalók munkabére nettó értékének megőr­ zéséhez szükséges 2012. évi munkabére (2) bekezdés sze­ rinti egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni. (3) A munkavállaló 2011. valamint az egyházi fenntartású. évi LXXV.ide nem értve az e bérelemek közötti átcsoportosítást . (5) Teljesítménybér alkalmazása esetén a (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a százszázalékos teljesítéshez kapcsolódó 2011. rendszeres bér­ pótlékokon az Mt. (5) Teljesítménybér esetén az (l)-(3) bekezdés alkalma­ zása során a teljesítménybér-tényezőket is szükséges úgy módosítani. évi munkabé­ rén személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak (a továbbiakban együtt: rendszeres bér) az alábbi időszakra vonatkozó egész havi átlagát kell érteni: a)a személyi alapbér 2011. ja n u á rl-je és december 31-e közötti időszak. legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés munkavállalónkénti 3. hoz kivi sült: A kormány a munka törvénykönyvéről szóló 1992. (6) Amennyiben az (l)-(3) bekezdésben foglaltak vég­ rehajtását követően a m unkavállaló személyi alapbére. évi növekményét a 2012. és ezt a választását később nem változtathatja meg. december31-e közötti időszak. a munkaviszony léte­ sítésének időpontja és 2011. 84. akkor a 2011. c a személyi alapbét2011-ben nem változott. b)a Melleiden.§ (1) A rendelet hatálya a költségvetési szervek. szociális. §-a szerinti adókedvezmény igénybevétele szempontjából a rendelet hatálya kiterjed a törvény 460. törvény 17.) kormányrendelet átla kak a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül. (4) A (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a munka törvénykönyvéről szóló 1992. akkora )ha 2011. H VG | T B . évi növekményével. A kötelező legkisebb m unkabér (minimálbér) és a garantált bérm inim um meg­ állapításáról szóló 298/2011. ha a munkavállaló 2. Magyarország alaptörvénye 15. pontja szerinti esetben az o tt szereplő mértékkel.a (2) bekezdés szerint szám ított . (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi rendszeres bért és annak összetevőit korrigálni kell a munkaidő-változás arányában.122 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 299/2011. heti. valam int közgyűjteményi és közművelő­ dési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével a munkál­ tatóra és a vele 2011-ben november 1-je és december 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: legutóbbi tárgyévi változás időpo n tjá tó l-a n n a k hiányában 2011. ok­ tóber 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011.csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 1995. (XII. október 31-ét követő változás időpontjáigterjedő időszak. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről sál. d) ha a munkavállaló 2011. leg­ utóbbi tárgyévi változásának időpontjától 2011. gondozása céljából kapottfizetés nélküli szabadságon. § (1 A 12 évi munkabéremelés elvárt mértékének a M ) 20 . (6) A munkavállaló napi. akkor. évre vonatkozó jogosultság egyhavi át- . évi személyi alapbérét az Mt.)l42. évi sze­ mélyi alapbérét a Melléklet2. évi munkabéremelés elvárt mérté­ két a M eM /eftartalm azza. (2) A béren kívüli juttatás (l) bekezdés szerinti 2012. pontjában szereplő táblázat második oszlopának a 2011. S ze rin ti személyi alapbért.

20 '(06-1)436-2012 ((> ugyfelszolgalat@hvg. 3. • c é g a u tó a d ó -e m e lé s .. 1300 Bp. (3) A m unkáltató kollektív szerződéses szabályozás­ sal. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó) 15 500 15 300 15100 11*900 11*700 11* 1*00 ...ugyfelpont. évi m un kab érem elés e lv á rt m értéke 1. évi jogo­ sultságot. ja n u á rl-jé n lép hatályba. Melléklet a 299/2011. • k o rlá to z o tt v e s z te s é g -le írá s .hu . megbízható és naprakész információkat találnak az év 365 napján.hu Megújult a HVG Kiadó adózással foglalkozó weboldala. az Adózóna... 22.. J s www.hu Portálunkon az adózással kapcsolatos területeken dolgozó szakemberek gyakorlatias. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. évi munkabér (Ft/hó) 59 601-62 500 62 501-66 500 66 501-701*00 70401-71*1*00 jésszeI.) kormányrendelethez zereplő a (3) be­ teggel A 2012. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 fo rin t/h ó összeget.s úgy ?zvea se A tartalomból: • h elyi a d ó és s zá m v ite li k o m m e n tá r. hogy ne tegye? 5. de nem haladja meg a 216 805 fo rin t/h ó összeget: 2012. HVG Kiadó Zrt. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . • k u ltu rá lis és b a le s e ti ad ó . • 2 7 % -o s áfaku lcs. 2. évi havi munkabér 26% -a. különszam Megteheti. 10 500 10000 5 000 1*500 1*000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1000 Rendelje meg a különszámot közvetlenül kiadónktól 0 Ft csomagolási és postaköltséggel! . évi tényleges juttatás egyhavi átlagos nettó összege pozitív különbségének 130.S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 123 M egjelent! lagos nettó összege és a 2011. de megengedheti. • 12 tö rv é n y eg y ség es s ze rk e ze tb e n . ha a 2011. évi m unkabér nem haladja meg az 59 600 fo rin t/h ó összeget.hvg.-tm te ilapbérpontjáállaló2. sviszeiblázat megfetm ó d ozóan d nem 71*1*01-80 300 80 301-86 200 86 201-92 100 92 101-98 100 98101-101*000 101*001-109 900 109 901-115 800 115 801-121 700 121 701-129 600 129 601-137 500 137 501-11*7 1*00 11*7 1*01-157 200 157201-167100 167 101-177 000 177 001-181 500 181 501-183 300 183 301-185 100 185 101-186 800 186801-188 600 188 601-1901*00 1901*01-192 100 192 101-193 900 193 901-195 700 195 701-1971*00 197 401-199 600 199 601-201 700 201 701-203 900 203901-206 000 206 001-208 200 208 201-210 300 210 301-212 500 212 501-211*600 211*601-216805 11*100 13 500 13 200 12 900 12 600 12 300 11900 11 500 11 0 0 0 <alma. • m e g s zű n ik az a d ó jó v á írá s .§ Ez a rendelet2012. gfelelő 2Cin. (XII.. ha a 2011.94 százalé­ kaként kell meghatározni. Az elvárt munkabéremelés mértéke. annak hiányában írásban a munkavállaló tudomására hozott egyoldalú kötelezettségvállalással igazolja a béren kívüli juttatásokra való munkavállalónkénti 2012. melést jthatja. Pf. hogy nem veszi meg.

jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű § (3) bekezdésében meghatározott jövedelem után. adó jellegű fizetési kötelezettség. illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenységében kifejtett személyes közre­ működéséért a törvény hatálybalépését követően kapott ellenszolgáltatás. törvény (a továbbiak­ szabályai szerint járulékot kell fizetni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövede­ lem után az egészségügyi hozzájárulást nem pénz­ beli juttatás esetén is meg kell fizetni. 28. valamint ban: Szja tv. egy­ szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őster­ melő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka. egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot 3. §). egymillió forintot meghaladó A százalékos mértékű egészségügyi jövedelem esetén a teljes összeg hozzájárulás után 14 százalékos mértékű egészségügyi 2. 19. juttatott. f) az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetke­ zeti csoport nappali rendszerű oktatás keretében ta­ nulmányokat folytató tanuló. amely után a Tbj. H V G IT B . 70. évi CXVII. (2) (3) A tételes költségelszámolást választó. b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövede­ lem (Szja tv. valamint az a)-e) pontban meghatározott belföldi magánszemélyt az általa megszerzett. törvény szerinti egyéni vállalkozónak. valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő összege. dése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási törvény (a továbbiakban: Tbj. azzal. h) bármely EGT-államban működő. kifizetőt (a továbbiak­ selési hozzájárulásról szóló 2005. a 3. 66. törvény ban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátá­ 9. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűné­ se esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. §). hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. 1 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. § (1) be­ kezdés] származó. évi LXXX. amely után az nél az adó (adóelőleg) alap számításánál figye­ adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. § (1) bekezdésében. évi XCVI. b) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes köl­ csönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifi­ zetett összeg. lembe vett jövedelem. . a járulék).K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . valamint a volt pénztártagnak a társada­ lombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalé­ pése miatt visszafizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés.) szerinti munkáltatót. (4) A kifizető a béren kívüli juttatás (Szja ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját ké­ tv. az egyszerűsített közteher-viArt. § (3) bekezdése alapján lás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjé­ megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségről szóló 2003. hogy a fizetési kötelezett­ séget csökkenti az ugyanazon alap [Szja tv.§ (1) A külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében az e törvényben meghatározott egészségügyi hozzá­ járulást kell fizetni. valamint tosítási járulék. e) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1 9 9 3 . törvény* a (4) bekezdés alapján megállapított 10 százalé­ kos mértékű egészségügyi hozzájárulás. d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány. az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritá­ si elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fede­ zetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében az Országgyű­ lés a következő törvényt alkotja: l. ja n u á r 1 -jé íő l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t k ö v é r b e t ű k k e l k ö ­ (4)bekezdés második mondata] után számított. baleseti táppénz. amíg a biztosítási Százalékos mértékű egészségügyihozzájáru­ jogviszonyában a Tbj. 71.) szerinti belföldi ma­ járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási gánszemélynek juttatott.§ (1) A kifizető. § (1) Az átalányadózó mezőgazdasági kis­ termelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás az átalányban megállapított jövedelmének 15 százaléka. szóló 1995. gyermeknevelési támogatás. évi CXX. § (2) bekez­ e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. (5) Mentes a százalékos mértékű egészségségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifi­ ügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék zetett. a 3. évi XCII. törvény 5 1 / C §-ában megha­ tározott szolgáltatás. 16. (2) Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott. e) ingatlan bérbeadásából [Szja tv. hallgató tagjának az iskolai szövetkezet. c) osztalék (Szja'tv. z ö ljü k . § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetett összeg. (7 ) -(9 ) 4. § hozzájárulást fizet mindaddig. vállalkozói osz­ talékalap (Szja tv. a Tbj. §-a és 39. 67. a tőkepiac­ ról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) p i- . terhességi-gyer­ mekágyi segély. gyer­ mekgondozási díj. törvény (a továbbiakban: biztosítási járulék. továbbá az a jövedelem. vagy (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). (6) Az Szja tv. (3) A magánszemély az adóévben megszerzett a) vállalkozásból kivont jövedelem (Szja tv.a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egész­ zájárulást fizet.R E (5) -* ' ** íj® 5-§ (1) Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcíme­ ken keletkező jövedelmek után: a) táppénz. 70. a kedvezményezett részére az Mpt. 49/C §). g) hatályát vesztette. évi LXXX. évi LXVI. 68. § (4) bekezdés második b) külön adózó jövedelmek közül ba) a béren k ívüli juttatásnak nem m inő­ mondata szerinti egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ sülő egyes meghatározott juttatások (Szja tv. §). . §) adóalapként meghatározott összege pező jövedelem után adót (adóelőleget) nem után 10 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ köteles megállapítani . § ' A 2012 . § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiz­ saira és a magánnyugdíjra jogosultakról. zájárulás összegét az adóévet követő év május 70.1998. ha e tevékenység alapján a ma­ gánszemély nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. bb) a kamatkedvezményből származó jö­ vedelem adóalapként meghatározott összege után. a személyi jövedelemadóról alapjául szolgáló azon összeg.) szerinti a szociális hozzájárulási adó alapját képező a) összevont adóalapba tartozó jövedelem­ összeg. (4) A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély által fizetendő százalékos mérté­ kű egészségügyi hozzájárulás a tételes átalány­ adó 20 százaléka. §) adóalapként meghatározott összege. 65/A §). 36-37.kifizető hiányában. c) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás.

Pf.. megfizetésére. ősterszségk a 15 ytató nértéilánya maDsítás akról. behajtására. 1997. fizeti meg és vallk az 1ja be a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő ?zeti [ alkalmazásával. t. szetes személy az illetékes külföldi hatóság által ! kiállított.EG ÉSZSÉG Ü G YI HO ZZÁJÁRU LÁS ázalé- ' a c n a k minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama. valamint a magánszemélyt . i) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifl­ zetett. ellenőrzé| sére. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan-bérbeadásból keletkező jövepiacj delme a naptári évben meghaladja az egymillió ti díforintot. HVG T B .a. másik tagállamban biztosított i személy jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. a tartozás beszedésére.hu r*. §-ban megha?gha-| tározott jövedelem nem kifizetőtől származik. § Eljárási szabályok 10.. zűnéztári sada.hu www. bekezdésében meghatározottak szerint vallja be ikról az állami adóhatóságnak.hvg. val * felszolgált frissítők árát. őzre.hu .ított terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzá:iális járulást a kifizető havonta állapítja meg.tulajdonosoknak Szakmai partner: /O kedvezr 1M EX01M ! S l HVG Kiadó Zrt. vagy az egészségügyi hozzájárulás levonására étkenincs lehetőség. konferencia. amely tarta. 1300 Bp. § (1) (2) A kifizetőt. iszeg. a hozamgarantált tőke összege feletti összeg. Ha a 3. a kötelezettség megsértésével kapcsolatos i jogkövetkezmény megállapítására. 31.! (3) A magánszemély legkésőbb a kifizetés tőén időpontjáig nyilatkozik a kifizetőnek arról.hvg.az e törvényben meghatározott eltérésekkel . ! (3) Az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. az egészségügyi hozzájárulást . és az Art. j rtékű címegyérgyérs költ kifiD 28. a magánszemély állapítja meg. § (1) Az egészségügyi hozzájárulás bevallásá­ ra. ónak.zaléztári TUDJON MEGMINDENTA2012-ESTB-VAL legfontosabb adó/tb-változások béremelési kompenzáció növekszik a járulékfizetés alapja új teher a béren kívüli juttatásokra 11. A i | Jelentkezés és további részletes program ________________________ HVG-klubkártya. 6-9. nyilvántartására.konferencia. Az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli mentességet a termé. rendelke­ zéseit kell alkalmazni. ' : ■ (4) ii kisrtékű yban . a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja. 3. (2) Az Art.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E egészségbiztosítási járulék kötelező biztosítás társas vállalkozásoknál ^ 29 900 Ft +áfa / fő.az Art. §-ában említett közösségi rendelet i hatálya alá tartozó. 20 (06-1)436-2033 @ konferencia@hvg.m“ ” n * TB-különszám 2012 kiadvanyt. illetőleg az ezekkel összefüggő hatósági ügyben . alkalmazásában az egészségügyi |hozzájárulás adónak minősül. j (3) A Tbj. § (2) lány. § (1) bekezdésében meg1határozott egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után. (2) A kifizetőt és a bérbe adó természetes sze: mélyt nem terheli a 3.n ta. a jövedelem kifizetését (juttatását) követő által hónap 12. 13. 3 egy. napjáig fizeti meg. vonja le.

bevallani és megfi­ zetni. Ha a hozzájárulás-fizetési felső határt az egészségbiztosítási járu lék összege mégsem éri el. a magánszemély a munkáltatónak tett. illetőleg a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. Nem kell az .és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. (2) A magánszemély nyilatkozhat arról. 11/B § E törvénynek az adó. a túlfizetést a magánszemély az adóévre benyújtott bevallásában visszaigényelheti. illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. Az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánsze­ mély a százalékos egészségügyi hozzájárulást a személyijövedelemadó-bevallásában a bevallásra előírt határidőig állapítja meg. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem teszi meg.támogatásban részesülnek a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő tételes mértékű egészségügyi hozzájá­ rulás megfizetéséhez. hogy a szociál. Alap) illeti meg. Felhasználásának részletes szabályait külön törvény állapítja meg. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedel­ mekre és keletkezett hozzájárulás-fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. január í-jétől juttatott (megszer­ zett) jövedelmek után kell megfizetni. illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni. és a nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le a magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulást. illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg ál­ lapítja meg és fizeti meg. az adóelő­ leg. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyijövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájáru­ lással elszámolni. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a tárgy­ évre vonatkozó bevallásában vallja be. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. Ha a kamatkedvezmény évközben megszűnik. vagy a fizetendő egészségügyi hozzá­ járulásnál a kifizető többet vont le.az 1999. c) az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén. § (1) bekezdésének ba) alpontja szerin­ ti jövedelmek után első ízben az 1999. Felhatalmazást kap a fog­ lalkoztatáspolitikáért felelős miniszter. (5) Ahol jogszabály egészségügyi hozzájáru­ lást említ. (3) Ha a magánszemély az egészségügyi hoz­ zájárulást a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg. §-a (5) bekezdésé­ nek ej pontjában meghatározott munkaadók a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint foglalkoztatáspolitikai érdekből . az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni. a különbözetet a magánszemély az adóévre vonatkozó bevallásában vallja be. az egészségügyi hozzájárulást a meg­ szűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni. a kiegészí­ tő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a szemé­ lyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. Alap javára az adóhatóság fo­ lyamatosan utalja át. § (3) bekezdésé­ ben foglaltak szerint egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett. a levonást a kötelezettségek arányában kell teljesíteni. az adó­ évről köteles bevallást benyújtani. azon az e törvény szerinti egészségügyi hozzájárulást is érteni kell. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói ka­ marai törvény. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. A befizetett egészségügyi hozzájárulást az E. b) a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott szám­ latulajdonos részére kifizetett. évi CXXIII. (4) Ha a magánszemély a 3. továbbá az Szja-nak. Ha az adóévben fizetendő egész­ ségügyi hozzájárulás meghaladja a kifizető által levont összeget. fizeti meg és az Art. § (2) bekezdé­ sében meghatározottak szerint vallja be.RE alkalmazásával megfizeti. valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó.és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a támogatás feltételeit és részletes szabályait.a levonható összeg százalé­ kos korlátozására tekintettel . Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó a száza­ lékos mértékű egészségügyi hozzájárulást havonta állapítja meg. vagy a (3) bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát gyakorolja. amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik. 11/A § / (1) A 3. (5) Az egyéni vál lalkozó e törvény al kai mazásá­ ban magánszemélynek minősül. eredménylevezetés alapján kifizetett osztalékra kell megfizetni. az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni. és a tárgyévet követő év január 12-éig fizeti meg.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . Ugyanígy kell eljárni. A béren kívüli juttatás és a béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege utáni egész­ ségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadóval egyidejűleg kell megállapítani. (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a mun­ kanélküliek ellátásáról szóló. vallja be. § (3) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járu­ lék összege várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt. hogy a 3. Amennyiben a jövede­ lemadó-hátralék és az egészségügyi hozzájárulás együttes levonására . és a magánszemély az Szja tv. évre vonat­ kozóan megállapított vállalkozói osztalékalapra. hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fize­ tési felső határig megfizette. (6) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást a 3. január 1-jén lép hatályba. egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében.figyelemmel a (6) bekezdésben foglal­ takra is . évi IV. és az adózás rendjéről szóló törvénynek a jövedelemadó­ hátralék levonására vonatkozó szabályai megfelelő HVG T B . a tárgyévre vonatkozó személyi jövede­ lemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be. A nyilatkozat alapján a munkáltató az egészségügyi hozzájárulást megállapítja.nincs lehetőség. január 1-jétől kezdődő beszá­ molási időszakra elkészített eredménykimutatás. illetve a magánszemély előlegként az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jöve­ delem alapulvételével állapítja meg. (3) Az egészségügyi hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alapot £a továbbiakban: E.és járuléktörvények. kerekítési szabályai nem alkalmazhatóak. ha magánszemély a ll. (12) 12. (9) Ha az egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére jogosult mezőgazdasági őstermelő jövede­ lemadóját a munkáltató az adóbevallást helyette­ sítő elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. évi LXXXI. illetőleg az 1999. § / (1) Ez a törvény 1999. 31. illetőleg megfizetésénél az Art. § (3) bekezdése szerinti jövedelmek után a magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egész­ ségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség. többször módo­ sított 1991. alapján nem köteles bevallás benyújtására. és a be­ vallás benyújtásának határidejéig fizeti meg. Záró rendelkezések (10) (11) E törvény alkalmazásában nem minősül kifizetőnek a) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése.126 EGESZSEGÜGYI H OZ ZÁ J Á R U L Á S (4) Az adóév során az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem utáni egészségügyi hozzájá­ rulást a kifizető. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. ha a kifizető az egészségügyi hozzájá­ rulást levonta. a magánszemély az őt terhelő százalékos mér­ tékű egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten. vagy az Art. (7) A magánszemély egészségügyi hozzájáru­ lásának megállapításánál. törvény 58. egészségügyi hozzájárulást a magánszemélynek bevallania. bevallást helyettesítő nyilatkozatában köteles nyilatkozni az e tevékenységből származó bevé­ teléről is. (8) Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként. törvénynek a társadalombiztosí­ tási járulékkal összefüggő rendelkezéseit a tételes egészségügyi hozzájárulásra is alkalmazni kell. (2) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást . (6) A kamatkedvezményből származó jövede­ lem után fizetendő százalékos egészségügyi hoz­ zájárulást évente.

ha a Nyug­ díj-biztosítási Alap kiadásai meghaladják a be­ Alapelvek vételeket. A 2011. meghatározott feltételek mellett élettársának. a N y u g d íjre fo rm és A d ó ssá g c s ö k k e n tő A lappal. a k o rh a tá r előtti ö re g sé gi n y u g d íja k m egszüntetésé ről. tagdíjat fizetett. a központi (1) A kötelező társadalombiztosítási nyug­ költségvetés a különbség összegét előirányzat­ díjrendszer működtetése és fejlesztése az állam ként biztosítja. a z e g y e s e g é s z s é g ü g y i t á rg y ú törvé n y e k keresetéből. vala­ mint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról az alábbi törvényt alkotja. a M a g y a r o rs z á g 2012. hogy a biztosítottak és hoz­ zátartozóik részére nyújtandó társadalombizto­ sítási nyugellátásokat . nyugdíjjárulék alapját képező kereset. 1. jövedelemnek az e törvény rendelkezései szerint számított átlaga. m intha biztosítási ideiének k a p c so ló d ó k o rm á n yre n d e le te k m ó d o sítá sá ró l sz ó ló 333/2011.) kormányrendelettel (R. igazodik. tö rv é n y vé g re h a jtá sá ró l sz ó ló 168/1997. szereplő m ó d o sítá so k at aláh ú z o tt betűvel: a 2011. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy gyermekének. testvéré­ nek. Alapfogalmak T. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. és ennek alapján szolgáltatásra cius 12-étől hatályos. § (1) E törvény alkalmazásában a) saját jogú nyugellátás £S a hozzátartozói . ja n u á r 1-jétől hatályos. (4) Az. § kiadásai meghaladják a bevételeket. v a la m in t a sz a b a d n y u g d íjp é n z t á r -v á la sz t á s le b o n y o lítá sá v a l ö szjogosultságot szerzett. é vi ellátás) jogosultakhoz képest eltérő mértékű tár­ L X X X I. a s z o lg á la ti jára n d ó sá g. a t á rs a d a lo m b iz t o s ít á s i n y u g e llá t á s ró l s z ó ló 1997. törvény (a továbbiakban: T. keresettől. é v i C X C IV . valamint elvált házastársának járó nyugellátás. é vi C L X V 1 I. a k o rlialái előtti ellátás.T Á tfS A D A L O M B IZ T O S IT A S I nyugellátás 127 1997. illetve nyugdíjban nem részesülő.) (1) A társadalombiztosítási nyugdíj fede­ zetére. unokájának járó ellátás. évi C L V I. 2. akkor nyugellátását úgy kell és a z átm eneti b á n yá szjá ra d é k eljárási sz ab ály airól. 10.) rendelkezései szerint járulékot kell fizetni. ( V III. 29. örökbe fogadott gyermekének. a u g u sz t u s 11-étől (5) Ha a biztosított élt a Tbj. jövedelemtől füg­ gő rendszeres pénzellátás. és ennek 2011. fe je ze t (2) Az állam a társadalombiztosítási nyugel­ Á ltalános rendelkezések látások kifizetését akkor is biztosítja. (X. §-ában kapott fe l­ magánnyugdíjra jogosultakról. f) árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas. Ha a Nyugdíj-biztosítási Alap tervezett T. a z e g y e s a d ó tö r­ v é n y e k és a z z a l ö s s z e fü g g ő e gy é b t ö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló nvugdíirendszerhen is részt vesz. j a n u á ri e m e lé sé rő l sz ó ló 325/2011 (X II. törvé n y b e n és a m egváltozott nek összegét a társadalombiztosítási nyugdíj­ m u n k a k é p e s sé g ű sz e m é lye k e llátásairól és a z egy es t ö rvé n y e k m ó ­ d osítá sáról sz ó ló 2011. amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosított­ nak (volt biztosítottnak). évi C L X X V I . illet­ ve nyugdíjban nem részesülő. meghatáro­ zott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás.utt b e tű ve l: a 2012. I. * i T. j) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes más állam. aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is * A z id ő k ö z b e n i m ó d o sítá so k k a l egy sé ge s szerkezetben. (X II. a balettm űvészeti életjáradék ján átutalták. amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt. a kizárólag társadalomsz e fü g g ő tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló 2011. törvény (T. 6. törvényben. illetve hozzátartozójá­ nak jár. feladata. hogy a társadalombiztosí­ m án y re n d e le tb e n s z e re p lő m ó d o sítá so k a t dőlt aláhúzott betűvel: a M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i st a b ilit á s á ró l sz ó ló 2011. törvényben. v a la m in t egyes megállapítani. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . valamint e szol­ hatalmazás alapján a kormány a következőket rendeli el: gáltatások fedezetéről szóló törvény (a további­ akban: Tbj. (X II. évi Az Országgyűlés az alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók. tö rvé n y b e n biztosítási nyugellátásra (a továbbiakban: nyug­ szereplő m ó d o sítá so k a t kövér dőlt betűvel.)* a társadalombiztosítási nyugellátásról egységes szerkezetben a 168/1997. a t á rsa d a lo m b iz to s ítá s i n y u g e llá t á s sa l ö s sz e fü g g ő e gy e s k o rm á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá r ó l s z ó ló 152/2011. a jövedelméből levonta. cl-d) hatályát vesztette: e) özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas. h) szolgálati idő: az az időszak. majd en­ m ó d o sítá sáró l sz ó ló 2011.) k o rm á n y rendelet m ó d o sítá sáró l sz ó ló 40/2011. tör­ tási nyugdíjrendszerben. E törvény célja. illetőleg azt a foglalkoztató a a k o rh a tá r előtti e llátásról és a sz o lg á la ti j á ra n d ó s á g ró l s z ó ló 2011. 3. (3) Hatályát vesztette.) k o rm á n yre n d e le tb e n és a n y u g e llá tá so k és e gy e s m á s e llátások teljes tartama alatt kizárólag nyugdíiiárulék 2012. (2) A szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés.figyelemmel a magánynyugdíjrendszerre is . a társadalombiztosítás ellátásaira és a LXXXI.-ben biztosí­ hatályo s. 22. évi X III. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezett­ ség nélkül szolgálati időnek minősülő időszako­ kat e törvény külön határozza meg. (4) A nyugdíjbiztosítás szervezetéről külön törvény rendelkezik.) k o r ­ tott azon jogával. § T. illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulé­ kot fizetett. m á rc iu s 25-étől h a tá lyo s. (III. meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének. (2)-(4) Hatályát vesztette.egységes elvek alapján szabályozza. továbbá az az állam. 29. december 31-én hatályos jogsza­ bályok alapján megszerzett jogosultságot meg­ szüntetni.) k o rm á n yre n d e le ib e n sadalombiztosítási nyugdíjra jogosult. nyugellátás: olyan. § (1) Az 1997. tö rvé n y b e n szereplő m ód osítá sok at rendszer számára a biztosított döntése alapk ö v é r dlcílníy. évi C L X V I. 6. t ö rvé n y b e n . nagyszülőjének. illetőleg korlátozni nem lehet. ja n u á r 1-jétől ha tá lyo s. b) öregségi nyugdíj: meghatározott életkor el­ érése és meghatározott szolgálati idő megszerzé­ se esetén járó nyugellátás. A társadalom biztosítási nyugdíj(3) A társadalombiztosítási nyugellátás a rendszer öregség esetén a biztosított részére. évi LXXXI. illetve szociálpolitikai egyezmény ha­ tálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezé­ seit az adott nemzetközi szerződés (egyezmény) szabályai szerint kell alkalmazni. a 2011. 4. é vi C X C I. (X.) (6) Hatályát vesztette. valamint a magánv é n y b e n . m á r­ fizetett tagdíjat. továb b á a 2012. 28.)101. e gye s k o r m á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 324/2011. é vi költségvetését megfelelően a magánnyugdíjrendszerben m e ga la p o zó egy e s tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 2011. ko rm á nyrend e letben szereplő m ódosítá sokat kövér betűvel jelöljük. jövede­ lem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapián nyugellátást biztosít. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy házastársának.) k o r m á n y r e n d e ­ letben és a N e m z e ti M u n k a ü g y i H iva ta l létreh ozásá val ka p csolatos fizetésére lett volna kötelezett. i) nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset: a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsé­ gének külön törvényben meghatározott alapját képező keresetnek. g) szülői nyugdíj: az elhunyt biztosított (nyug­ díjas) szülőjének.

T. hogy a jogosultra kedvezőtlenebb nyugellátás folyósítása szü­ neteltetésre kerül. Hatáskör. 9/A § Az ö re g s é g i te lje s . k o rh a tá r e lő tti ellá tásb a n. valamint c) a nyugdíj-megállapító szervre és a nyug­ díjfolyósító szervre (a továbbiakban együtt: nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv). d) hatályát vesztette.a (2) és (3) bekezdésben va g y más jo g s za b á ly b a n fo g ­ la lt k iv é te le k k e l . me d) az öregségi n y u g d íjra jo g o s u lt szem ély. (3) . CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A Az 1997. tö rv é n y 18. (5) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alk al­ mazottainak alkalm azási feltételeiről szó­ ló. § (3) bekezdése alapján ké ri m e g á lla p íta n i. fe je ze t Az öregségi nyugdíj nyá szjá rad é kb a n ré sze sü lt. 20 . í*-7 /A § Hatályát vesztette.a (3) bekezdésben va g y más jo g s z a ­ b á lyba n fo g la lt k iv é te le k k e l ha 2011. a ko rh a tá r e lő tti e llá tá s ró l és a s z o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 1. d) a külön jogszabály alapján járó rehabilitá­ ciós járadék. sz o lg á la ti járandóságban. v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a z g a tá s i sze rve k fe la d a t. § E törvény hatálya kiterjed: a) a Tbj.128 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I N YUGEL LÁTÁS amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai. a m e ly tő l ke z d ő d ő e n a n y u g e llá tá s i m e g á lla p ítjá k . vagy szó iag: ség e) fe g y v e re s sz e rv h iv a tá s o s á llo m á n y ú ta g ­ já n a k . § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások a) az öregségi nyugdíj. k) megváltozott munkaképességű: az a sze­ mély.és h a tá s k ö ré b e ta rto z ó e gyéb e llá tá s o k m egállapításával kapcsolatos ha tósá g i ügyekben . cikk fi) bekezdése alapián erre jogosult személy kérheti a szerzett nyug­ díjjogosultság biztosításmatematikai egvenéi tekének a Nvugdíi-biztosítási A lapnak történő átadását. illetékesség R. . valamint a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szervre. A nyugdíjszolgáltatások T. c) a szülői nyugdíj. v a la m in t e s z o lg á lta tá s o k fe d e z e té rő l szó ló 199T . a HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékára a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében iáró nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Euratom. A törvény hatálya T. melléklet 11. § 0) bekezdés e ) . 6/A § Hatályát vesztette. eznen szegét (6) nem ta bekezc (7) tag. v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a zga tá si szervek fe la d a t. va g y b) az e lh u n y t jo g s z e rz ő u tá n h o z z á ta rto z ó i n yu g e llá tá s m eg á lla p ítá sá ra m ár sor k e rü lt. § Hatályát vesztette. R. 9-11/A § Hatályát vesztette. (2) A n y u g d íjrö g z íté s e lv é g z é sé h e z az A lko t­ lő) örc (5) m á n yvé d e lm i H iv a ta l. é vi CLXVII. decem ber 31-én h a tályo s szabályok m eg fe lelő alkal­ (4} ti időp m azásával ke ll e lvégezni. b a le ttm ű v é s z e ti é le tjá ra d é k b a n va g y á tm e n e ti bá­ II. Í3) Az. rendelkezései az irány­ adók. T. tö rv é n y 19. b)-c) hatályát vesztette. évi CIXVII. § (1) A n y u g d íjrö g z íté s t h iv a ta lb ó l. § ( megáll kiszárr lékletbí a) a h a tósá g i ügy a szociális b iz to n s á g i rendsze­ nése n a p já n a k a z t a n a p o t m eg e lő ző n a p tá ri napot rek ko o rd in á lá s á ró l és a n n a k v é g re h a jtá s á ró l szóló u niós re n d e le te k h a tá lya alá ta rto z ik . 6. 5. (2) A biztosítottak és foglalkoztatók körével. 7. azzal. (3) A N y u g d íjfo ly ó s ító Igazgatóság já r el első fo ­ kon a h o zz á ta rto z ó i n yu g e llá tá s o k m egállapításával 1 kapcsolatos h a tósá g i üg ye kb e n . ha a) az e lh u n y t jo g s z e rz ő ö re g sé g i n y u g d íjb a n . 8. tö r v é n y (a to v á b b ia k b a n : T b j. az 32. a 2011. a mezőgazdasági szövetkezeti járadékra. továbbá a járulékfizetéssel összefüggő fogalommeghatározásokra a Tbj. e) az özvegyi járadék. § H a tá lyá t v e s zte tte . mind a hozzátar­ tozói nyugellátások közül a számára kedvezőbbet választhatja.első fo k o n az ig é n y lő la k ó h e lye . § (1) A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i n yu g e llá tá s o k.ha törvény másként nem ren­ delkezik mind a saját iogú. va la m in t a külön jogsza­ bályban m eg h a tá ro zo tt ellátások folyósításával kap­ csolatos fe la d a to ka t a N yugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjfolyósító szerv) látja el. február 29-ei 259/68/EGK. § A nyugellátások. R.és h a tá skö ré b e ta rto z ó egyéb e llá tá s o k m eg á lla p ítá sá va l kapcsolatos h a tó ­ sági üg ye kb e n . (2) A K özp o nti N y u g d íjn y ilv á n ta rtó és In fo rm a ti­ kai Igazgatóság já r el első fo k o n a tá rs a d a lo m b iz to ­ sítási n yu g e llá tá s o k.) Vili. ille t ­ ve h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s esetén az e lh u n y t jo g ­ szerző u to ls ó b izto sítá ssal já ró jo g v is zo n ya fe g y v e ­ res sze rvve l.f) p o n tja s z e rin ti jo g v is z o n y b a n álló s z e m é ly e se té n a b iz to s ítá s i jo g v is z o n y megszU' k e ll te k in te n i. é vi LXXX. d) a baleseti hozzátartozói nyugellátások. melléklet 11. valamint az Európai Gazdasági Tér­ ségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. (2 öregj öregs rozot nyugi ségin legki: azonc össze. a M agyar H onvédséggel va g y a K atonai N e m z e tb iz to n s á g i S z o lg á la tta l fe n n á llt s z o lg á la ti visz o n y v o lt. ille t v e résznyug­ d íj m e g á lla p ítá s a so rá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m a g á n n y u g d íjra j o g o s u l t a k r ó l. b) az árvaellátás. § H a tá lyá t v e s zte tte . aki egyidejűleg a) több saját jogú nyugellátásra vagy b) több hozzátartozói nyugellátásra is jogosult . R. Az SR. 8-8/C § Hatályát vesztette. ) 5. a k o rh a tá r e lő t t i e l­ lá tá s ró l és a sz o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 2011. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások a) az özvegyi nyugdíj. január 1-jét megelőző időpont között megállapításra kerülő öregségi nyugdíj T. akinek a megváltozott munkaképessé­ gű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos. ha a jo g o s u lta h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s összegét a k o rh a tá r e lő t­ t i öregségi n yu g d íja k m eg szü n te tésé rő l. 3. 9. to­ vábbá b) az e törvényben meghatározott saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülő sze­ mélyekre. § -a a la p já n rö g z íte tt n y u g d íja t k e ll m e g á lla p íta n i (a to v á b b ia k b a n : n y u g d íjrö g ­ zítés). c) a ké re lm e ző m a g y a ro rsz á g i la k ó h e lly e l nem re n d e lk e z ik . ille tv e a fo g la lk o z ta tó va g y egyéb szerv székhelye (te le p h e ly e ) s z e rin t ille té k e s n y u g d íj-b iz to s ítá s i igazgatóság já r el. v o lt ta g já n a k a k o r h a tá r e lő t t i ö re g sé g i n y u g d íja k m e g s z ü n te té s é rő l. december 31-ét követő és 2009. 1. VIII. 1968. a N e m ze tbizto n sá g i Szakszol­ lapítot g á la t és az In fo rm á c ió s H iv a ta l a n y u g d íj-m e g á lla ­ alapjá p ító szerv részére a te rm észe te s szem élyazonosító időtől a d a to k h e ly e tt ka p cso la ti k ó d o t közöl. b) a n y u g e llá tá s t vagy más e llá tá s t szociális b iz­ to n sá g i (s z o ciá lp o litik a i) egyezm ény alkalm azásával ke ll m e g á lla p íta n i. szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra. kivé ve. cikk fi) és Í2) bekezdésének végrehajtásához szükséges egyéb szabályokról külön törvény rendelkezik. R. R. R. Í4) Ha jogszabály kivételt nem tesz. T. 2. ÉSZAK tanácsi rendelet fa továbbiakban: SR.

■az 50 001-55 000 forint közötti átlagkeresetrész hatvan százalékát. § Ha az 1997. § (1) bekezdése szerint csökkentett összegére vonatkozó száza­ lékos mértéket kell alkalmazni. (5) A 10-19 évi szolgálati idő alapján megál­ lapított öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. vállalkozói járulék. 10 ii 12 13 1» 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 lb 25 33 35 37 39 1*1 1*3 i»5 i»7 1*9 51 53 55 57 59 61 63 26 27 28 29 30 31 32 33 31* 35 36 37 38 39 40 61* 65 66 67 68 69 70 71 72 73 71* 75. munkavállalói járulék. 11/A § H a tá lyá t v e s zte tte . lékletben meghatározott szorzószámmal. továbbá az ehhez hozzászámí­ tott évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő .úgy kell megha­ megállapításra kerülő öregségi nyugdíj tározni.ezres számra kerekített . január 1-jeelőt­ ti időponttól megállapított (megállapításra kerü­ lő) öregségi nyugdíjra is alkalmazni kell. az öregségi nyugdíj összegét . Hatályát vesztette.a keresetek. ja n u á rl-jé t megelőző id ő p o n ttól megállapításra kerülő öreg­ ségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 fo rin t.1 százalékos mértéket kell alkalmazni. hogy a havi átlagkeresetnek a tíz évhez T. 11. január 1-jétől kezdődően az előző évi összeghatárok évente. § (8) Ha a 39. év Havi á tla g kereset százaléka R. §-ban meghatáro­ 2013 . szolgalati időtől és a figyelembe vehető havi át­ R. az öregségi nyugdíj összegét . jövedel­ mek a) pont szerinti csökkentése után fennmara­ dó összegre képzett összegével. ■a 80 001-90 000 forint közötti átlagkeresetrész húsz százalékát. bekezdés alkalmazása nélkül . T. félévi országos nettóátlagkeresetnövekedés. A járulékfizetési felső határt meghaladó átlagkeresetrészre a járulékfi­ zetési felső határnak megfelelő összegre vonatko­ zó százalékos mértéket kell alkalmazni. jövedelmek esetén . (2) 2003. valamint 2010. bb) . § (1) A 2013. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak­ tól eltérően 1991. ■a 40 001-45 000 forint közötti átlagkeresetrész nyolcvan százalékát. negyedévi országos nettóátlagkereset-növekedés. hogy az (l)-(5) bekezdés szerint kiszámított összeget meg kell szorozni az 1 mel­ .összeggel emelkednek. (7) Ha a biztosított magán-nyugdíjpénztári tag.a személyi jövede­ lemadó szabályai szerinti .ezres számra kerekített . § A2007. január 1-jét megelőzően elért kere­ setek. december 31-ét követő és 1999. január 1-jétől kezdődően a 16. ha ez nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb öszszegét. (2) Ha a 2013. 13. munkavál­ lalói járulék címén 1. magán-nyugdíjpénztári tagdíj.2010.6 százalékos. december 31-ét követő és tíz évet. továbbá b) a személyi ffevedelemadónak ba) . (4) A 21. 16. december 31-ét követően és 2013.5 80 és minden további évre 2-2 százalék (2) Az (1) bekezdés szerint megállapított öregségi teljes nyugdíj nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatá­ rozott legkisebb összegénél. T. azzal. 2006. lagkereset összegétől függ. Ezek alapján az öreg­ R. amelyen a 18. A n y u g d íj összege ségi nyugdíj összege: Szolgálati idő. A járulékfizetési felső határnak a 13. (3) A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért ke­ resetet. január 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj összegé­ nek kiszámítása során a 22. ■a 90 000 forint feletti átlagkeresetrész tíz szá­ zalékát kell az öregségi nyugdíj megállapításánál fi­ gyelembe venni. § (6) bekezdésében foglaltakra is .5 77 78. 15. § alapján meghatározott havi átlagkeresetből kell kiszámítani. (6) Ha a biztosított magánnyugdíjpénztárnak nem tagja. az öregségi nyugdíj összegét az (l)-(5) bekezdés szerint kell meghatározni.naptári évenként csökkenteni kell a) a kifizetés időpontjában hatályos jogszabá­ lyokban meghatározott járulékmértékek figye­ lembevételével számított természetbeni és pénz­ beli egészségbiztosítási járulék. ■az 55 001-60 000 forint közötti átlagkeresetrész ötven százalékát. ■a 60 001-70 000 forint közötti átlagkeresetrész negyven százalékát. naptári év IV. 12. évben egészségbiz­ tosítási járulék címén 4. ja­ nuár 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 35 000 forintnál több. Ha az öregségi teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset az öreg­ ségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott legkisebb összegét nem éri el.2 százalékos. nyugdíjjárulék. jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szint­ jéhez kell igazítani. § (1) 1999.TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS 129 T. de 2013. §-ban előírt arányos beszámítás miatt a biztosított szolgálati ideje nem éri el a Az öregségi nyugdíjra jogosultság azon a na­ Az 1997.a keresetek.ideértve a minimál­ bér összegét is . ■a 45 001-50 000 forint közötti átlagkeresetrész hetven százalékát.úgy kell megállapítani. január 1-jén érvényes mértékének alapulvételével kell csök­ kenteni. január 1-jét megelőzően elért kereseteket. (3) Hatályát vesztette. naptári félévi és az azt megelőző naptári év II. A ■a 70 001-80 000 forint közötti átlagkeresetrész harminc százalékát. jövedelmeket .adóalap-kiegészítés együttes összegére képzett összegével. évben munkavállalói járulék címén 0.2009. 10-10/A § H a tá lyá t ve s z te tte . jövedelmek esetén . janu­ ár 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegével. január 1-je előtti időponttól megál­ lapításra kerülő öregségi nyugdíj összegét a 22.a (2)-(3) pon nyílik meg. a tárgyévet megelőző naptári év I. január 1-je előtti kereseteket. évben az . § (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert két annyiszor 2 százalékponttal kell csökkenteni. január 1-jét megelőző időpont között zott feltételek mindegyike teljesült. § rendelkezéseit 2013. 17. § (1) bekezdése szerint csökken­ tett összegét meghaladó átlagkeresetrészre a já­ rulékfizetési felső határnak a 13.összeggel emelkednek. ■a 35 001-40 000 forint közötti átlagkeresetrész kilencven százalékát. § tartozó (1) bekezdés szerinti százalékos mérté­ T. jö­ vedelmek a) pont szerint csökkentett összege és az ezen összegre számított . az ellátás összege azonos a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegével. § (5) bekezdését kell alkalmazni. év Havi á tla g­ kereset százaléka Szolgálati idő. december 31-ét követően elért keresetek. jövedelmeket a nyugdíjjárulék 1988. hogy az 1987. továbbá az ehhez hozzászámított évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő . T. § sze­ rinti összeghatárok a tárgyévet megelőző naptári év I— naptári negyedévi és az azt megelőző III. december31-ét követő. 2003. az 1988. ahány év a tíz év szolgálati időből hiányzik.figyelemmel a 2. 14.

5. gyermekgondozási segélyben. a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként. az ügyvédi m unkaközösségtagjaként. R. 5. és b) azon a napon. 2. 22 . tásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy §-ának (1) bekezdése szerint csökkentett . életév betöltését követő 183. a nyugdíj-m egállapító szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról n yilvántartást ve­ zető hatósághoz. § (8) bekezdése. amelytől kezdődően az öreg­ ségi résznyugdíjat megállapítják. vér szerinti vagy örökbe fo g ad o tt gyermekére is tekintettel á lla p ítjá k meg.ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik -. f) 1956-ban született.az (1) bekez­ désben meghatározott .ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg . aki a) 1952. R. aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt. . § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll.: б )az 1998. a 62.T. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti öreg­ ségi teljes nyugdíjat a jo gosult súlyosan fogyatékos. 12. 13. vagy csatolni kell annak m ásolatát. nap. a gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ­ ként. 18. 4. évre meghatározott összeghatárok alapján kell megállapítani.130 i T A RS AD AL OM BI ZT OS I TA SI NYUGELLÁTÁS biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jog­ viszonnyal. 6. 18. a Tbj. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj esetében T. nap. 19. aki a) a születési évének megfelelő . 2. 5. g) 1957-ben vagy azt követően született. 9. életév betöltését követő 183.öregséginyugdíj-korhatárt (a továbbiakban: öregséginyugdíj-korhatár) betöltötte. § és a 44. 8. életév. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként. január 1-je előtt született. a 41. 5. az önálló bírósági végrehajtóként. (2d) A (2c) bekezdésben előírt jogosultsá­ gi idő . a magánkereskedőként. az a) pont szerinti jogviszonyban.összegét a 15. 16. és b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendel­ kezik.ha a jogosujt a saját háztartásában öt gyermeket nevelt .5 (2) be­ kezdése szerinti biztosítási id ő t is . pított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szol­ ja n u á r 1 -jé t m eg e lő ző id ő p o n ttó l m e g á lla p ítá s ra gálati idő. és b) legalább húsz év szolgálati idővel rendel­ kezik. a betöltött 63. (2) AT. akinek a súlyosan fogyatékos százalékát vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére k e ll a s a já tjo g ú n y u g e llá tá s m e g á lla p ítá s á n á l tekintettel ápolási díjat állapítottak meg. (2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától füg­ getlenül jogosult az a nő is. 14. amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat megállapítják. a kü lfö ld i m unkavállaló előadóművészként. 3. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll. § (2d) be­ kezdésében foglaltakra is te kin te tte l állapítják meg. illetve az ügyben ha­ táskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgálta­ tása alapján . az alkalm i fizikai m unkát végzőként. a 29. § (l) AT. valamint c) azon a napon. (4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a T. be kell m utatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő m inősül. ha a kere­ á tla g ke re s e t 372 000 fo rin tn á l tö b b . január 1-je és 1999. a kü lfö ld i m unkavállalóként. a kérelem hez csatolni kell az ápolási d íja t m egállapító határozat m asolatát. 5. 13. a betöltött 64. decem ber 31-ét követően a Tbj. 10. 1998. c) 1953-ban született. gálati idő nem éri el a harminckét évet. a szerződéses üzem eltetésű üzlet b iz to síto tt ve­ zetőjeként. d) 1954-ben született. (2) Ha a 2011. aki a) az öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. életév betöltését követő 183. 18. 12. de öszszesen legfeljebb hét évvel csökken.be kell m uta tn i a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot. 18.egy évvel. (2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsá­ gi időnek minősül a keresőtevékenységgel járó HVG IT B . a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. minden további gyermek esetén további e^y-egy évvel. a Tbj. a szerzői jogvédelem alá ta rto zó személyes al­ kotótevékenységet.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E minc évet. (3) Öregségi résznyugdíjra az jogosult. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek^. törvény 12. a szabadalmi ü g yvivő i iroda vagy társaság tag­ jaként. olyan b) a ¡*21001 f o r in t f e le tti á tla g ke re s e t n yo lcva n nő esetén pedig. és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfel­ jebb csak napközbeni időszakra kefült ki. aki EGT-államban. életév. a betöltött 62. 7. az egyéni gazdálkodóként. CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A 2008. §a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogvi­ szonyban áll.azon a napon. a gazdasági munkaközösség tagjaként. a kisszövetkezet tagjaként. aki a szerződő államban az igénylő nyilatkozata. gyermeknevelési támoga­ R. január 1-jét megelőzően 1. Saját ház­ tartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni. a közjegyzőként. §(2a)-(2d) bekezdése alapján megállapí­ to tt öregségi teljes nyugdíj összegét valam ennyi meg­ szerzettszolgálati id ő a lapján kell m egállapítani. va la m in t . a 63. 20. éviLXXXIV. vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. kere­ sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy te kin te t alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek а) az 1997. d e c e m b e r 3 1 -é t k ö v e tő és 2013. (5) Ha a kérelmező hatósági n yilvá nta rtá sba n sze­ replő adatokat nem igazol. aTbj. § (1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatára annak. aki a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. b)és e)-i) pontjában. a 64. illetve rész­ nyugdíjra a) az a szociális biztonsági rendszerek koor­ dinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személy. 15. §. 21. § (1) be­ kezdés a)~b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. va la m in t (2)-(3) be­ kezdésében m eghatározott jogviszonyban .ideértve az alkalm i m unkavállalói könyvvel tö rténőfoglalkoztatást. gyermekgondozási díjban. az ipari szövetkezettagiaként. 17. összeghatárokat az (1) bekezdés szerint 2002. (2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. nap. életév. sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal a) a 372 001-421 000 fo r in t k ö z ö tti á tla g ke re s e t egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szol­ kile n cve n százalékát. a 36. az egyszerűsített fo g la lko zta tá st és a Tbi. 18. vagy csatolni kell annak másolatát. (3) Ha a T. a nemzetközi szervhez tagként vagy m unkatárs­ ként kikü ld ö tt személyként. b) az a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy . valam int 23. 11/C-F § Hatályát vesztette. b) 1952-ben született. 11/B § (1) A já ru lé k fiz e té s i felső h a tá r . amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. a Tbj. (4) Nem jogosult öregségi teljes. e lő a d ó -m ű v é sz i tevékenységet fo lytató ké nt. a kisiparosként. valamint c) azon a napon. életév. § (l) bekezdés a). 18. a har­ fig y e le m b e v e n n i. (2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi k e rü lő s a já tjo g ú n y u g e llá tá s a la p já t képező h a vi teljes nyugdíj nem állapítható meg. örökbe fogadott gyermekére tekintettel megálla­ § megfelelő alkalmazásával kell m eghatározni. 11. a be­ töltött 65. valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben. decem ber 31-e között hatályos 7. ipari ésszolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. a munkaviszonyban nem álló előadóművészként. e) 1955-ben született. 5. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként.

viszonnyal is rendelkezik.keresetet. január 1-jétől az 1998.95 34 56. a keresetpótló juttatás. illetőleg kü­ setek. jövedelem havi velési támogatás.45 (1) Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. illetőleg 1998. év á tlagkereset idő. illetőleg az 1988.65 százalék közötti. az igényérvényesítés időpont­ jától függetlenül a 12. december 31-ét követően T. a nyugdíj előtti szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi (2) Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik.84 33 40. h) a szociális igazgatásról és a szociális ellátá­ sokról szóló 1993. január kell keresetként figyelembe venni. a nyugdíj előtti 40 29 47.1 23 ár 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnap­ setet) . a prémiumévek programról és a különle­ minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0.8 34. Í3) A Í2) bekezdésben meghatározott nyug­ díj összege: §-a szerinti prémiumévek program. év átlagkereset képező . tárban az egyéni számláján lévő összeget saját ezen időszak alatt kifizetett év végi részesedést.a (3) bekez­ désben foglalt kivétellel .) 3-4. jövedelmet. a Péptv. átlagszámítási időnek legalább a fele részére a nyugdíjat igénylőnek nincs keresete. átlagkeresetet a tényleges . § p atálvát vesztette. vállalkozói járadék. jövedelemmel azonos időre járó bal­ (4) Amennyiben a biztosított az (1) bekezdés­ 23 28. jutalmat és a keresettel. évi LXXXIV.9 61. 3-4. jövedelme. jövedelem­ ellátás folyósításával egyidejűleg biztosítási jog­ sítási Alap részére. § .T Á R S A D A L O M B I ZT OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 131 íként. és kizárólag a társadalom­ mélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék. évben naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.65-1.5 tási jogviszony keretében meghatározott összeg alább a felében rendelkezik a nyugdíjszámítás 26 31. és rendel- z öreg(1) be­ lássál e rész- . ha a biztosított kizárólag a társadalombiz­ tése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább dozási segély. bán. Keresetként.65 21 T. megállapításra kerülő nyugdíjak esetében (2) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi (1) Az öregségi nyugdíj összege . a keresetpótló juttatás. a munkanélkü­ 46. törvény (a továbbiakban: Péptv.28 42.75 jáig elért (kifizetett) .. § bevételének 6 százalékát. törvény szerinti munka­ rehabilitációs díjat. (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert ző havi átlagkeresetnél több nem lehet. Ha az 41. legállapínyi meg- ii.55 38 62. illetőleg kü­ díjnöveléssel az öregségi nyugdíj a megálla­ lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó pítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet juttatás. alapjául szolgáló keresettel. b) amennyiben az a) pontban meghatározott döntése alapján nem utalták át a Nyugdíj-bizto­ prémiumot. nt. január 1-je előtti kere­ §-a szerint prémiumévek program.leg­ 25 36 43.vagy ha ennél a 24 29. a) a gyermekgondozási segély.a kifizetés időpontjá­ 28 34.05 gáló -. több biztosítással tári években elért keresetet. és 5. jövedelmek esetén az 1996.4 25 szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szol­ igénylőre kedvezőbb. Szolgálati A havi b ruttó A h avi b ruttó Szolgálati idő. nyugdíjtosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyug­ ellátások (gyermeknevelési támogatás. év meghaladhatja. ápolási növelésben részesül.94 38 46. jövedelmet a bruttó százaléka százaléka járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési átlagkereset egyes években történő növekedését 20 24. jöve­ HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E J J8/A-19.36 d) hatályát vesztette. * rinti rehabilitációs járadék és a rehabilitációs 31 20 33 51. Az öregségi nyugdíj összege i) a Tbj. vagy a magánnyugdíjpénztárban díj).3 33 54.48 eseti járadékot.a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától 39. az álláskeresést ösztönző 30 49.15 ellátás összegét. jövedelem alapján 30 36.kereset.nyugdíjjárulék-alapot nyugdíjazást megelőző harmadik év előtti nap­ Szolgálati A h avi bruttó Szolgálati A havi bruttó idő. Ezek alap­ ján. 1. január (3) Aki 2013. az abból származó jö­ a következő: b) 1997.figyelmervkívül kell hagyni. . az öregségi nyug­ CXXII. a gyermekgon­ bruttó átlagkereset összegétől függ. 1.7 35 c) amennyiben a nyugdíjjárulékot a biztosí­ szolgálati idő kevesebb. az öregségi nyugdíj összege mel azonos időre járó baleseti járadékot. jövedelmet és 1997. a vállalkozói járadék. n ti öregékos. az álláskeresést ösztönző és a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatár betöl­ juttatás. )an szetó szerv íltatása tástve- aki jtte. biztosítási Alaphoz átutalták.6 2íf 35 57. 30/A § (2) bekezdésében meghatáro­ zott mezőgazdasági őstermelő esetében az éves A 2012.85 66 vedelemként kell figyelembe venni: munkanélküli-segély.5 és minden további évre a) az 1988. 22 26. január 1-je és 1996. ísági) ha az aki a ?nhagáltadően §-a ■ rinti íogvi. és 5.13. janu­ járó jogviszonyból származó jövedelmet (kere­ 37. a rehabilitációs járadékról szóló 2007.82 kötelezettségre meghatározott összeghatárig öszalapul véve a nyugdíjazást megelőző második 21 25. az járadék és a rehabilitációs ellátás összegét. vér kin tettel : ápolási it-haa jpítható í igazoló (2d) bemeg. törvény (a továbbiakban: Rjtv.-ben meghatározott biztosítással járó (3) A havi átlagkereset megállapítása előtt a jogviszonyból származó .16 39 47. a személyi jövedelemadót is tartalmazó.14 után kellett fizetni. december 31-e juttatás.5 az egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíjges foglalkoztatási állományról szóló 2004. 1-jétől a Tbj.7 csökkentés nélküli bruttó kereset. li-járadék.26 a keresettel.6 és minden további évre gyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81%-át. nyugdíjjárulék-köteles szociális 30 naptári napra szolgálati időt szerez. 26 37 42. a hiányzó időre eső napokra a keresetet.22 százalék g) azon egyszerűsítettközteherviselésihozzá(5) Ha a (4) bekezdés szerinti időszakban az járulás-(ekho-)alap 50 százalékát. ezt az összeget.4 31 37.72 37 45. e rövidebb időnek . december 31. évi százaléka.a kifizetés idején érvényes függetlenül . továbbá az Rjtv. évi III. 21.38 40 48.06 34 41. a gyermekne­ 27 44. 2008. az ápolási díj.25 36 59. jö­ li-járadék. § Hatályátvesztette. ban érvényes jogszabályok szerint nyugdíjjáru­ 29 35.kooruniós letek) . biztosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyugdíjjárulékot. munkanélküli-segély. A nyugdíjnövelés mértéke díjjárulékot. § folyósításának időtartama alatti biztosítással 22 36. jövedelemmel. lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó napján érvényes társadalombiztosítási szabályok juttatás. év á tlagkereset á tlagkereset idő. § szerinti mértékű öregségi nyugdíjra jogosult.04 szeszámított keresetet.62 32 39.35 átlaga alapján kelj meghatározni. amely után a magánsze­ díjra jogot szerzett. ben meghatározott időszaknak .8 f) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fo~ lék-alapot képező . szerinti rehabilitációs (2) Ha a biztosítottnak a magánnyugdíjpénz­ szerint a főfoglalkozásban elért jövedelmet. valamint a felsorolt ellátások 32 52. nélyes alenységet ¡vészként. a havi 27 32.58 ej a felszolgálási díj 81%-át. saság tag. kell meghatározni.) sze­ százaléka százaléka R.22-1.92 30. január 1-je előtt öregségi nyug­ 1-jétől 61 százalékát.2 28 39 64.az annak alapját képe­ átlagkereset meghatározásánál a munkanélkü­ T 20. be okiratot. január 1-je előt­ vedelem (kereset) és az ellátás együttes összegét ti rendelkezések szerinti. 22.

és a 15.így különösen a háztartási alkal­ m azottak. a m e ly b e v é te l 20 százaléka u tá n a m e z ő g a z d a sá g i ő s te rm e lő a n y u g d íjjá r u lé k o t (7) Ha az 1992.lehet igazolni. §-a alapján aT. illetve nyugdíj-biztosítási járulék-kiegészítés alapjaként számított összeget is figyelembe kell venni. hogy e keresetet a 15. de legfeljebb a nyugdíjjárulék-fizetési felső ha­ tárösszegének figyelembevételével kell meghatározni. (3) AT. (2) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ mély kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor is.ideértve azt a személyt is.a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapításá­ nál a részmunkaidőre megállapított. 13. illetőleg ahhoz hasonló m unkakörben a nyug­ ellátás megállapításának időpontja szerinti . a személyi jöve­ delemadó szabályai szerinti adóalap-kiegészítés együttes összegének m egfelelő . m unkakönyvvel. a személyi jövedelem adó m egállapításához a fo g la lko zta tó által kia d o tt igazolással. március 1-je e lő tt hatályos jogszabá­ lyok egyes személyek . december 31-ét követően m egállapított baleseti já rad é kot. jövedelme volt. a növelés cjsszegét naptári évenként kell meghatározni. amelyekre a nyugdíjat igénylőnek az (1) és (5) bekezdésekben említett keresete. Ha ez sem áll rendelkezésre.a külön jogszabályban m eg h a tá ro zo tt. (6) Az öregségi nyugdíj összegének m eghatározá­ kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt fog­ sánál a T. A felszolgálási díj. decem­ ber 31-e utáni idő p o n ttól elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló b ruttó kereset. Az adó. ja n u á r 1-je e lő tti időre eső keresetkiegészítést csökkenteni kell a személyi jövedelem adó e keresetekre eső képzett összegével. ju tta tá so kat keresetként a 15. és ezt követően kell a (3) bekezdés alap­ ján a nyugdíjazást megelőző harmadik naptári év előtti kereseteket a (3) és az (5) bekezdések szerint kiigazítani. 22. részmunkaidőre szóló munkabérét emelték. Ha a növelés iránti kérelem több nap­ tári évben megszerzett keresetre. (5) A Tbj. 34.nyugellátását ként figyelem be venni. jövedelme alapján kell a (3) bekezdés alkalmazásával növelten figyelembe venni. bérszámfejtési.kereset országos átlaga alapján.a nyugellátás megállapításának kezdőnapjától folyamatosan visszaszámítva . erre az időtartam ra a 4. amelyet az igénylő szigorított ja v ító -n e v e lő munkában tö ltö tt. akinek nyugel­ látása a 83/A-B § szerint szünetel . § (1) A havi átlagkereset meghatározásánál az 1987. § -á n a k (1) bekezdése szerint m egállapodást kötő személy e minőségben e ltö ltö tt ide­ jére a nyugellátás megállapításánál az az összeg számít keresetnek. a munkaszüneti napokat és a sza­ badnapokat is figyelembe kell venni. vagy am ely a la tt a szakszövetkezeti tag 1992.így különö. az a d o tt jogviszony fennállása a la tt érvényes m inim álbért kell figyelem be venni. illetőleg a fogyasztótól T. | ennek hiányában más egykorú o kira tta l .a T. jövedelem nem volt. §-ának (3) bekezdése vagy 50. (4) Ha a havi átlagkereset m egállapításánál fig ye ­ lem be vehető keresettel. illetve egyéni vagy társas vállalko­ ellátásokat. elszámolását igazoló bizonylattal. § szerint csökkenteni nem kell.ha tényleges jövedelem m el a nyugdíjigénylő nem ren­ delkezik . § (1) A Tbj. akkor ennek összegét a nyug­ díjigénylő nyugdíjazását megelőzően b e tö ltö tt munka­ körében. azóta megszűnt rokkantsági. A növelést meg­ előző naptári év előtt elért keresetet. szem élyijövedelem adó-bevallással . (9) A Péptv.a Nemzeti M unkaügyi H ivatal által közölt . § (l) bekezdés i) p o n tjá n a k a lk a lm a z á s á n á l . jövedelem összege egytizenketted részé­ nek 0. illetőleg az (5) bekezdés szerinti időszak alatt elért és a (6) bekezdés szerint növelt keresetjövedelem együttes összegét el kell oszta­ ni az átlagszámítási időszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával. jövedelem m el azonos időre baleseti rokkantsági nyugdíj já rt.a hiányzó időre érvényes. baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. §-a (l) bekezdésének a)-b) p o n tja ib a n m egh a tá ro zo tt kereset (jövedelem ) m egállapításánál a baleseti já ra d é k o t a n y u g d íjjá ru lék-köteles kereset. §-ban szereplő rendelkezéseket eb­ ben az esetben nem kell alkalmazni.5 százalékával növelni kell. erre az időszakra keresetként ezt az összeget kell figyelem be venni. A 39. (11) A havi átlagkereset meghatározása során a kere­ seti (jövedelm i) adatokat a nyugdíjbiztosítás nyilvántar­ tása alapján kell számításba venni. illetve az alapjául szolgáló f m e g fiz e tte . 15. a mellékfoglalkozásból szárma­ zó keresetet is figyelem be kell venni a havi átlagkereset m eghatározásánál. (7) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet úgy kell meghatározni. hogy az (1) bekezdés. (6) A kereseteket naptári évenként kell megha­ tározni.a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően . (2) Az (1) bekezdés szerint kiszámított . december 31-e u tá n i id ő p o n ttó l elért (kifizetett) n yugdíjjárulék alapjául szolgáló b ru ttó keresetet. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. jövedelm et.a 2009. ille tv e a 2012. (3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal. A havi átlagkereset meghatározása R.keresetet. ténylegesen kifizetett kereset mellett a nyugdíjjárulék-. december 31-e utáni és 1998. §-ának (2) bekezdésében m eghatározott lalkoztatása. illetve jogutód­ jának az egykorú m unkaügyi. (8) Az osztószám megállapításánál a heti pi­ henőnapokat. jöve­ delm et naptári évenként a T. akkor a járulékkiegészítés alapjaként számított összeget szintén ezen emelés százalékos arányá­ val megemelten kell figyelembe venni. jövedelem összegén fe lü l akkor is figyelem be kell venni. azzal. 14. fokozatú baleseti járadéknak m egfelelő összeget kell figyelem bevenni. keresetként . 13. kereset. naptári évben elért. (2) H a j nyugdíjigénylőt 1997. §-ának (6) bekezdése szerinti foglalkoztatói igazolással. jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést meg­ előző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. am ely után n y u g d íjjá ru lé k o t. 30/A § (2) bekezdése s z e rin ti m ezőgaz­ dasági ő s te rm e lő esetén . Az 1992. február 2 9 -é t követő ilyen időszakra keresetként . ja n u á r 1 -jé t m egelőző id ő sza kra n y u g d íj-b iz ­ to s ítá s i és n y u g d íjjá ru lé k o t fizet. és el kell osztani 12-vel. (8) A (7) bekezdésben fo g la lta k a t kell alkalm azni az átlagszámítási időszaknak arra a tartam ára nézve is. jövedelem mély . egyéni gazdálkodók . Többszöri béremelés esetén a prémiumévek programba tör­ ténő bekerüléskor. § rendelkezé­ zóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a seinek m egfelelő alkalmazásával kell számításba venni. va la m in t a m egváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló rendelkezések alapján járó. jövedelemre vonatkozik. m árciusl-je előtttársadalom biztosítási já rulé ko t fizetett. R. 22/A § (1) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ közvetlenül ka p o tt borravaló 81 százalékát kell a havi átlagkereset meghatározásánál keresetként. 1987. jövedelm ek (l) bekezdés szerint csökkentett összege és az ezen összegre szám ított. ame­ lyekre nyugdíjalapot képező kereset. ha arra a jogosult­ ságot korábban. 22. Ha a prémiumévek programba történő belépése és munkaviszonya megszűnése közötti időszakban a biztosított prémiumévek programhoz kapcsoló­ dó. könyvelé­ si nyilvántartásai alapján k iá llíto tt írásbeli igazolásával. legkorábban a kereset. továbbá az 1987. nyugdíjjárulék-alapot képező . jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet be­ nyújtani. ha a naptári évre szám ított kere­ se tjö ve d e le m ezzel a járulékfizetésifelső határösszeget m eghaladja.a n n a k a b e v é te ln e k a 6 sz á za lé k á t k e ll k e re s e tk é n t. jö v e d e le m k é n t f i ­ g ye le m b e v e n n i.I sen a Tbj. január 1-je e lő ttfő fo g lalkozásában a teljes (törvényes) m unkaidőnél rövidebb időben foglalkoztatták.esetén a járulékalapul szolgáló jö ve de lm e t az e lért jö ve de le m tő l függetlenül konkrét összegben á lla p íto ttá k meg. január 1-je előtti legközelebbi időszak keresete. külön jogszabályban általánosan meg­ határozott minimálbér harmincadrészét kell fi­ gyelembe venni azokra a naptári napokra. (9) H a tá lyá t ve s zte tte . 22. illetve annak megszűnésekor érvényes bér közötti százalékos arány veendő alapul. § szerint csökkenteni kell.132 T Á RS AD ALOM BI ZTOS ÍTÁ SI NYUGELLÁTÁS delmet az 1988. a kereset (jövedelem ) kifizetését. Az így kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel. A nyugdíj-biztosítási nyilvántartásban nem szereplő keresetre (jövedelemre) vonatkozó adatokat a foglalkoztatónak. (10) Ha nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset figyelem bevételét írja elő. 4/A §-a szerinti prémiumévek programban részt vevő biztosított esetében . §-a (1) bekezdésének a) p ontjában és (4) bekezdésében fo g la lta k szerint csök­ kenteni kell. 47. jövedelem esetében a keresetek. és a (7)-(8) bekezdés alkalmazásánál e naptári napok is osztószámot képeznek.

évben az egészségbiztosítási és nyugdíjjáru­ aleseti december 31. továbbá a JV szerint szükséges napok száma z 2 m egállapított adóösszeget. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-ki­ 1988. (2)bekezdése szerinti kereseteket a 2 számú melléklet. (4) Az a d o tt évben elért. ja n u á rl-je atárgyévi szorzószámok hatálybalépését követő tizedik vetését. /7J2003. tett tagdíj együttes összegének 25 százalékát. 60 000 forintot. és . majd ezt el kell osztani 365Ivántartel (szökőévben 366-tal). 108 000 forintot. az osz­ összegre eső.előleget kell megállapítani. de éven­ tés nélküli szabadságon volt.fize­ olgáló keresete.meghatározása során az adott :entett szolgálati idő alkalmazása esetén a naptári évi kereset­ évben elért kereset alapján kiszám ított adó összegéből f jöve\ T. azzal. §-a . ¿>2004-2007. § (1 A öregségi nyugdíj alapját képező át­ ) z H atá lyá t ve sztette. 50 400 fo rin to t. valamint . évben a kereset 1 százalékát. az a d o tt évben h a tá ­ tes összegét el kell osztani az ez idő alatt biztosításban R. évben a kereset 20 százalékát. jövedelme volt.a tárgyévet megelőző évi (ülönö. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ a)a naptári évben elért (2010.keresetnek a 1 . továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ jövedelemmel azonos időre já ró és 1987. továbbá az átlagszámítási. ja n u á r i.a (4 )-(5 ) bekezdésben fo g la lta k fig y e ­ megállapított kereset 1 százalékát. §-ok rendelkezéseit kell meg­ 7. de legfeljebb Iszóló tári éven belül egyidejűleg fennállt több biztosítási jog­ ^3 200 fo rin to t. ha erre az időszakra az előírt d) 1997. 5.1 nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok figye­ számításba venni. amelyekre tfizetett. az 1998. §-ának . és el kell osztani 12-vel.nem kiegészítésként-fize­ utáni id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti járadék. nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták. továbbá a nyu g d íjjá ru lé k és a m agánetekre fennállt több biztosítási jogviszony mindegyikében volt (21 A Tbi. § (6) be­ (3) a (2) bekezdés szerinti keresetet a következők sze­ iőszakra r i n t kell m egállapítani: gj2002. jöve­ . § (6) bekezdése szerint számított együt­ 5 Hatályát vesztette. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-kia biztosítottnak keresete vo lt. nyugdíjrendszer keretében . §-a szerint számított arányosan elismert T A szolgálati idő kezdés c) pontja szerinti . vala m in t az át­ esetben a nyugdíj-megállapítás ügyintézési határideje tó által lagszámítási időszak a la ttfo ly ó síto tt és1988. említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási ogszabáási alkalékalapui ereset kiszámításánál a (4)-(5) bekezdésben foglaltakon felül további. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában említett e jl9 9 8. Atárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szor­ a szövetkezetben. kiegészítésként .biztosítással járó e) ezzel az összeggel kell a naptári évi.nem kiegészítésként . zetett) és 1 . A z nyugdíjrendszer keretében . tényleges ke­ lásával. és az erre eső. összjövedelmet csökkentő tételeket és adóked­ v e z m é n y e k e t figyelmen kívül kell hagyni. d) az egy napra eső adóösszeget meg kell szorozni elem re) a biztosításban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával.jé t m egelő­ m unkakeresetet egyhavi keresetnek kell tekinteni. kell figyelembe venni. . de legfeljebb 8 segélyben részesült. nem történt . továbbá a nyugdíj­ felelően alkalmazni a volt mezőgazdasági szövetkezeti járulék és a magánnyugdíjrendszer keretében . de legfeljebb szítést tők figyelembe. vehető szolgálati idő naptári napjainak száma. 92 X)2008— 2009. december 31-ét követően az adott nap­ z ti időnek számít.előtti naptári évekre vonatkozóan. az a d o tt évben hatályos adótábla szerint í a k re e (6) A (l)-(5) bekezdés alapján meghatározott nap­ tószám.azok a napok nem vehetők figyelembe.-ben biztosítottnak minősülő sze­ vábbá igénylőnek keresete. január b)az egy napra eső keresetet meg kell szorozni 365gkereset :a nyugmegállapított kereset17százalékát. ja n u á r 1-je e lő tti időre kifiz e te tt inkában ségét teljesítette. illetve e rendelet 14. hogy az átlagszámítási ánál az rint éves szintre szám ított keresetből időszak alatt elért . 23-36/G § 0^1988-1990. december 31-e b) keresőképtelen volt. de 0 R. amelyekre az igénylőnek az egyidejűleg személyek esetében megfizették. amelyekre a lyos adótábla szerint m eg á lla p íto tt adóösszeget kell a Hatályát vesztette.(3) be­ szorozni 365-tel. évben 3000 fo rin to t. gyermekgondozási kötelesjutalom és adóköteles év végi részesedés nélküli) lem re n >zott. (3) A átlagszámítási időszaknak arra a tartamá­ z D gutódöen foglalt szorzószámok figyelembevételével kell nö­ ra.yüttes seinek alkalmazásával . Az így kapott napi átlagkeresetet meg kell bekezdés c)-e) pontja szerint levonni. 39. amely alatt a mezőgazdasági szövetkezeti tag nem amelyekre a biztosítottnak keresete vo lt.meg kell határozni az így kiszám ított 'oznl. január 1-je előtti időszakbaij elért kereset kivé­ naptári évben kifiz e te tt adóköteles ju ta lo m (ju ta lo m ­ lemzeti egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel telével . ja n u á r 1 -jét m egelő­ i kell. egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel (2) A mezőgazdasági szövetkezeti tag 1993. illetőleg a keresettel. 37. ) évente legfeljebb 36 000 forintot. 5 almazni koztatásáról és a szociális ellátásról szóló rendelkezések nézve is .ugyanarra az időtartamra ezt a keresetet kell rész) és év végi részesedés összegét. évben a keresetlS százalékát. §-ának (2 bekezdése szerint figyelembe veendő 5 ) T. de legfeljebb 1 5 első h a200 forintot meghatározásánál is. ?el. cjl995. 3 időtartamát. . 18/A-28/B § it csöktöltött azoknak a napoknak a számával.fize­ amelyeken a tag zően elért kereset esetén az a d o tt évben kifize te tt adó­ esetként tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. 3 ej házastársa. illetve utáni viszony esetén osztószámként csak azok a napok vehe­ a 38. táp­ imálbért :eni k ll.az zően elért kereset esetén a szorzathoz hozzá kell adni a forintot a nyugI) 2 011. 1 § (1 A14-16. január 1-je nem haladhatja meg a szövetkezeti tagsági jogviszony tosítási előtti keresetet Isfigyelembe kell venni . e pénzt nem kapott. :em élyl nyugdíjjárulék-köteles egyéb keresetet.aT 22. és nyvelévelni. naptári évre szóló összegét. évben a kereset 1 százalékát. fe je ze t előtti id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti já rad é k a d o tt munkanapon jár le. hogy az osztószám megállapításánál a 40. keresetkiegészítés összegét el kell osztani a biztosítás­ ag 1 9 . a z k e re s e t. te legfeljebb 108 000 forintot. §-a (7)-(8) bekezdé­ . de lembevételével . szülője. majd távol. ében a (2) A . és 2010. fe je ze t (5) Az éves szintű keresetekhez tartozó adó . amely után egyéb biztosítással járó f)a z így kiszá m íto tt összeghez hozzá kell adni az nak (6 ) adott naptári évben e lé rt. § hez tartozó osztószámként . a dóalapot nem képező. évben a keresetlS százalékát.ha munkanap-jóváírás ni. va la ­ m i n t a m egváltozott munkaképességű dolgozók fo g la l­ cjjogszabály alapján kötelezően engedélyezett fize­ tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. d) hatósági idézés alapján állampolgári kötelezett­ alapjánjáró. t.fizetett tagdíj együttes összegének 1. 0^1991. §-a.jogviszony keretében dolgozott. továbbá . b) 1994.a T 1 . azt a keresetet kell resetet csökkenteni. (1) A Tbj. óvbon a kereset 20 százalékát. a személyi jövedelem adóról szóló törvény HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . a (3) bekezdés b) pontja sze­ lagkeresetet úgy kell kiszámítani. tári évi kereseteket. évben évente 12 000 fo rin to t. de legfeljebblSl 200 1-je előtti szolgálati idejének minden 30 napjára eső tel (szökőévben 3 6 6 -ta l). § ÍV bekezdés t) pontiában ) nyugdíjrendszer keretében . . január szerinti. ?sségű (3) A 1996.azokata napokat. nyugdíjat igénylőnek figyelembe vett keresete. 16. de legfeljebb kezdésben felsorolt.aT 22. azzal az eltérés­ je getlenül 2 százalékát.nem tag átlagkeresetének kiszámításánál is az 1993. napját követő időtartama szolgála­ lék címén levont összeg 25 százalékát. isátlaga 6 4 figyelembe venni a személyi jövedelemadó összegének c) majd . ebben az jogviszonya alapján nyugdíjjárulékot fizetett. de leg­ feljebb 1 6 080 forintot. k) 2010. évben 10 százalékot tnek a) le kell vo n n i. járulék IV. évben a keresetlS százalékát. gyermeke temetése miatt volt ban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával. évben 2400 fo rin to t.ha az 1988. A naptári évenként figyelembe lembevételével . arányosítás nélkül mély biztosítással járó jogviszonyának 1997. amelyekreaz b) 1993. 5 a) gyermekgondozási díjban. de betegségi segélyt. kell levonni.szeR.nem kiegészítésként . hanem egyéb .T Á R S A D A L O M B I Z T OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 133 f) 1999-2001. 5 sel. jöve­ (3) bekezdés b) pontja szerint szám ított keresetből a (3) decem delme volt. majd zószámok hatálybalépéséig .

az ügyvédi. de­ cember 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén ille tte meg. illetőleg a foglalkoztató megszűnése miatt nem bizonyít­ ható. ja n u á rl-je e lő tt.annyiszor 365 nappal növelni kell. továbbá azt az időt. 33. március 1 -jét lehet .K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE to t teljesítő nemzetközi szervhez tagként vagy m unka­ társként k ik ü ld ö tt. ille t­ ve fogyatékosnak m inősült(ek) (m inősülnek). 29. illetőleg a kártalanítási se­ gély. ha tagsága ez idő a la tt isfe n ná llt. Az 1998. ille tő le g a fogyatékosságot a családi pótlékról szóló jogszabályok rendelkezéseinek m egfelelő alkalm azásával orvosi igazolással kell bizo­ nyítani. (3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik. az általános iskolai és kö­ zépiskolai tanárjelölU 'G yakorlóév címén a ténylegesen le tö ltö tt id ő ta rta m o t. illetőleg gyermeknevelési tám ogatást kapott. (6) Szolgálati időnek számít az az idő. illetőleg az egyéb címen szerzett szolgálati id ő t követó kórházi ápolás alapján összesen egy évet . illetőleg a napi 9 fo rin to t elérte. b) megelőzően azért kapta. de legfeljebb ]k h ó n ap o t lehet szolgálati időnek tekin te n i. a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője közeli hozzá­ tarto zó ja. jú nius 30-a e lő tt oktatási-nevelési in ­ tézményben e ltö ltö tt idejét (gyakorlóévét). egyéni vagy társas vá lla lko zó kén t. a közszolgálati jogviszony. (3) Ha a biztosítás ténye. ja n u á r 1 -jé t m egelőzően s z e rz e tt sz o l­ g á la ti id ő R. január 1-je előtt született gyermeke (gyermekei) tartósan betegnek. azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye . jú liu s 1-jé' a b iz to s íto tt a szabadságot 1992. de­ cember 31-éig vehető figyelem be. hogy erre az időre a n yu g d íjjá ru lé ko t m egfizette. a gazdasági társaság ta gjának segítő család­ tagja b izto síto tt vo lt.az egyszeres számításra te kin te t nélkül . ille tő le g gondozása vagy saját lakás m agánerőből tö rté n ő építése céljából kapta. feltéve. (7) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a neveIőjelöltnek1962. ha ó ja b iz to s íto tta t három évesnél . ahány gyermeke született 1968. a baleseti táppénz. (3) Szolgálati időként kell figyelem be venni a mezőgazdasági szövetkezet tagjának. illetőleg az előírt nvugdíiiárulékot megfizette. a választott tisztségviselőként. a gazdasági munkakö­ zösségi tag és a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője házastársának ojszülése esetén a szülése napját magában foglaló hónap első napjától a szülést követő negyedik hónap utolsó napjáig. a terhességi-gyerm ekágyi segély. am ely a la tt a b iztosított ja vító-n eve lő m unkát vagy szigorított ja v ító ­ nevelő m unkát végzett. a képzési tám ogatás és pálya­ kezdők m unkanélküli-segélye folyósításának ideje. a vállalkozásjellegű jo g viszo n yb a n .a kapott ösz­ töndíjra te kin te t nélkül . 1991. napját megelőző időtartamát az 1997. életévét megelőző id ő p o n ttó l tartósan beteg vagy fogyatékos (volt). Amennyiben az 1968. a magánkereskedő.szolgálati . 32. § (1) Ipari szövetkezet bedolgozó ta g ja ké n t 1968. jogtanácsosi. (k) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a szakérettségire előkészítő tanfolyam on. az egyéni v á lla l­ kozó.lehet szolgálati időként figyelem bevenni. akinek a gyerm eke a 18. § (1) Szolgálati időnek számít a munkaviszony. (10) Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati ide­ jé t . a közalkalm azotti jogviszony. A tartós betegséget. (8) Szolgálati időnek számít az az idő. 30. jú nius 1-jétől időként figyelem be venni. R. a megbízás a lap­ ján. am elyre nézve az igénylő szolgálati idő megszerzésére m egállapodást kö tö tt. szolgálati idő azonban legfeljebb 1992. § A gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ké n t e ltö ltö tt id ő t legkorábban 1975. a m un kanélküli-segély és az átmeneti m u n k a n é lkü li-já ra d é k folyósításának ide jé t. § A rendszeres és személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszony alapján biztosítottként m unkában tö ltö tt id ő t legkorábban 1963. az egyéni gazdálkodónak. ha az akkor hatályos rendelkezésekkel e llentétben a m un ká lta tó a dolgozó m unkaviszonyát erre az időszakra m egszüntette. Nevelőjelölt az óvó n ő je lö lt.egykori o kira ti bizonyíték alapján . a magánkereskedő. a naptári év hátralévő tartam a munkavégzés nélkül is szolgálati időnek számít. a magánkereskedőnek. ha a bedolgozó keresete a havi 220 fo rin to t m eghaladta.a 43. (5) A fizetés n é lküli szabadság harm inc napot m eg­ haladó tartam a szolgálati időnek számít. R. va la m in t az az idő. a növelés gyerm ekenként 550 naptári nap. amely alatt a) a b iz to síto tt szerződéses üzem eltetésű üzlet ve­ zetője vo lt. jú n iu s 1-je e lő tt e ltö ltö tt idő akkor vehető szolgá­ lati időként figyelem be. (2) A bedolgozói jogviszonyban e ltö ltö tt időt egykori okira ti bizonyíték alapján lehet szolgálati időként figye­ lembe venni. az egyéni vállalkozónak. december 23-át követő szülés esetén száz­ negyven napot kell figyelem be venni. hogy erre az időre utána já rulé ko t fizettek. feltéve. hogy a díj vagy támogatás után nyugdíjjárulékot fize tett. 31. illetőleg a biztosí­ tással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiak­ ban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) nyilvántartásaiból megállapíthatók. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni a) a tá p pé n z (betegszabadság idejére folyósított juttatás). vagy az okiratok (igazolások) hiányában. ej a b iz to síto tt a fizetés n é lküli szabadságot közeli hozzátartozója o tth o n i ápolása. (6) A m unkaterápiás intézetben kezelt alkoholistá­ nak ezt az idejét szolgálati időként kell figyelem be venni. szolgá­ lati időként nem lehetfigyelem be venni a biztosításban tö ltö tt időnek a harm inc napot m eghaladó azt a ta rta ­ m át. feltéve. (9) Ha a kisszövetkezet tagja az a d o tt n a ptári évre e lő írt legm agasabb já ru lé k a la p n a k m egfelelő n yu g ­ d íjjá ru lé ko t m egfizette. b)a biztosítása szünetelt. a m e lya latt a)a b iz to síto tt m unkabérben (díjazásban) nem ré­ szesült. b)a szülési szabadságnak és ej a gyermekgondozási díj. a kiem elt minősítésű szakérettségis kollégium ban tö ltö tt id ő t . amely a la tt a nyugdíjigénylő ápolási díjban részesült. decem ber 2k-e e lő tti szülés esetén nyolc­ vannégy napot. (4) Szolgálati időként kell figyelem be venni az átkép­ zési tám ogatás. a gyógykezelési járadék. illetve a gyermekgondo­ zásisegélyfolyósításának időtartam át. vagy a házastárs után társadalombiz­ tosítási já rulé ko t fizettek. valam intaz az időtartam is. § (2) bekezdés a)-b) pontok szerinti okiratok (igazolások) alapján sem állapítható meg. (2) Szolgálati időként kell figyelem be venni a szolgá­ lati idő ala tt vagy az ezt követő harm inc napon belül kez­ d ő d ött kórházi ápolás idejét is. továbbá a szö­ vetkezeti tagként . a gazdasági munkaközösségi tagsegítő családtagja. illetőleg kü lfö ld i ösztöndíjas ta n u lm á n y ú to n részt vevő házas­ társával kü lfö ld ö n ta rtó zkod jé k. R. b jl9 6 2 . az ipari szakcsoport ta g já n a k. és az erre előírt mértékű já rulékot m egfizette. ha intézeti kezelésének a kezdetekor biztosított volt. a bedolgozóként. a sz o lg á la ti viszony. a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell. az ideiglenes rokkantsági nyugdíj és az időleges rokkantsági járadékfolyósításának.akkor is. kü lfö ld ö n m un ká t vállaló. b) a kisiparos. gazdasági munkaközösség. a sz a k m u n k á s ta n u ló -v is z o n y alapján. a ta n ító je lö lt.biztosításban tö ltö tt idő. (2) Szolgálati időnek számít a katonai szolgálatban és polgári szolgálatban e ltö ltö tt idő. a kisipa­ rosnak. R. b) halála esetén a hónap első napjától az elhalálozás napjáig e ltelt időt. (4) A biztosítással járó jogviszony 1998. A biztosítás megszűnését. (5) Az egységes anyasági segélyben részesült nőnél szülési szabadság címén a) 1962. a mezőgazdasági szak­ csoport ta g já n a k. március 1-jétől szolgálati időnek számíta m u n k a n é lkü li-já ra d é k .gumőkóros megbetegedés esetén két évet .ta rtó sa n beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerm ek esetén tiz e n ke ttő évesnél . ille tő le g a M un ka erő -p ia ci A lapból nyugdíjjárulékot fizettek. ha ezt megelőző naptári hónapban szolgálati időt szerzett. illetőleg ezt megelőzően társadalombiztosítási já rulé ko t fize tett.m T Á R S A D A LO M B IZ T O S ÍT Á S ! NYUGELLÁTÁS ideje szolgálati időnek számít.a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által beszerzett . feltéve. feltéve. az ösztöndíjas aspi­ ránsként és ösztöndíjas do kto rjelö ltkén t. ja­ nuár 1. ille tő le g a kisiparos. Az 550 napi növelésre az az anya jo g o su lt. hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot m egfizette. amelyre a Szolidaritási Alapból. az alkalm i fizikai m un ká t végzőként. hogy tartós k ü lfö ld i szolgála­ HVG 1T B . az egyéni vállalkozó.ipari és mezőgazdasági szövetkezeti tag ké n t . a m unkaviszonyban nem álló előadóm űvésznek. ha erre az idő­ szakra nyugdíiiárulékot fizetett. va la m in t a tanulószerződés alapján szakképző iskolai ta n u ló ké n t.

Az 1988. (3) A term előszövetkezeti tag 1966. 1996. amelyre a kisiparos 1962. a gazdasági m unkaközösség ta g ja és a szerződéses üzem eltetésű ü zle tve ze tő je házastársának. R. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. az ip a ri és szolgáltató szövet­ kezeti szakcsoport (a továbbiakban: ipari szakcsoport) tagjaként e ltö ltö tt id ő n e k azt a ta rta m á t. és a tag közös munkával százötven. április 1-jétől 1995. h)a szövetkezet hozzájárulásával közép. decem ber 31-e után fennállotttagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ó ja teljes naptári év. § A mezőgazdasági szövetkezeti ta g közös m unkában részt vevő családtagja szolgálati idejének a számításánál a 40. vagy egyéb jogcím en is b iz to síto tt v o lt. Ezvonatkozik az egyéni vállalkozó havi átlagkeresetének meghatározására is.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . 34. gyerm ekgondozási segélyben részesült. ja n u á r 1-jétől. vagy egész napos tanfolyam on (iskolán. m agánkereskedőként kötelező b iz to ­ sításban. d) gyerm ekgondozási d íjb a n . § Szolgálati id ő k é n t kell fig ye le m be ve n n i a kisiparos. kivéve.a heti pihenőnapok k i­ vételével . ja n u á r 1-je e lő tt fe n n á llo tt tagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ejaz első belépés teljes naptári ¿ve. (9) 1992. 1 . g jn é p i ülnöki tennivalókat végzett. az egyéni gazdálkodó. ja n u á r 1 -jé tő l a nyugdíj-biztosítási já ru lé k és a n yugdíjjárulékfizetése m egtörtént. nő hét m unkaegységet teljesí­ te tt. december31-éig m egfizette. illetőleg betegszabadságon vo lt. § (1) A mezőgazdasági szakszövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : szakszövetkezet) 1970. a m agánkereskedő. R. összesen legfeljebb öt év számítható be. 38. nő nyolc m unka­ napot teljesített. m unkanapokra ke lle tt átszám ítani. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. §-b a n e m líte tt szervek hivatásos vagy továbbszolgáló állom ányában tö ltö tt időt. táppénzben.i díjban t kapott. nő nyolc m unkanapot teljesített. továbbá gazdasági társaság ta g ja ké n t 1988. és a tag közös m unkával százötven. M inden olyan m un ka mennyiséget. § Szolgálati időként kell figyelem be venni azt az időt. ille tő leg a kisiparosnak. ha a tagság az egész naptári éven át nem á llo tt fenn. 36. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. ej háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fia ta la b b beteg gyerm ek ápolása m ia tt a munka végzése alól mentesítést kapott. (3) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be venni a gaz­ dasági munkaközösség. ha a tagság egész éven á tfe n n ­ á llo tt.R E nolistá? venni. de legfeljebb a tagsági idő naptári ta rta m a . b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. 41. am elynek utólagos já rulé kfize té s mellett történő beszámítását a mezőgazdasági szövetke­ zet tagjának a közös m unkában részt ve tt családtagja. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . § (4) bekezdését kell alkalm azni arra az időtartam ra. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. R. nő száz m un kanapotteljesített. amely a la tt a tag 1960. decem ber 31-ét követően a gazdasági társaság term észetes szem ély ta g ja házastársának azt az id e ­ jé t. am elyre a társadalom biztosítási já ru lé k . f) katonai szolgálatot teljesített. § Szolgálati időkéntfigyelem be kell venni a 38.(bevenni őlyósított lanítási spgykezelésj íz időleges tól lehet szolgálati id ő kén t figyelem be venni. december 31-éig a társadalom - jog sza b á lyba n b iz to s íto tt vagy a vezetőség á l­ biztosítási és n yu g díjjárulékot. va la ­ m in t a honvédség (folyam őrség) sorozott állo m á n yú tagja első tényleges és tartalékos szolgálatának az idejét. ahány­ szor a tag közös m unkával tíz. HV G | T B . ej szülési szabadságon vo lt. R. C>naptári évből annyiszor harm inc nap. 42. 1975. nő nyolc m unkanapot teljesített. 35. ' d)a tagsági időnek annyiszor harm inc napja. február 2 9 -é t követően szolgálati időként kell figyelem be venni a szövetkezeti tagként biztosítás­ ban tö ltö tt időt. őt követó imőkóros tüdőként ii a mezösági szaka kisipaIkozónak. R. ha rokkantsági nyugdíjat álla p íto tta k meg. am elyre a gépjárm űvezető-képző m u n ­ beszámításának feltételei több jogcím en is fen ná lln a k. 'Olt. (2) A termelőszövetkezeti tag 1967. március 31-éig a tá rsa d a lo m b iz to ­ sítási és n yu gdíjjárulékot. ille tve a magánkereskedő 1970. j) ille tő le g tagságának fennállása a la tt m u n k a v i­ szonyban á llt. ja n u á rl-jé tő l kez­ dődően pedig a nyugdíj-biztosítási és n yu gdíjjárulékot megfizette. (2) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be ve n n i a gaz­ dasági munkaközösség. vagy ipari szövetkezet tagja volt. kaközösségtagja a reá irányadó járulékfizetési kötele­ zettségnek eleget te tt. §-a (2) bekezdésének alkalmazása eseté­ ben a havi átlagkeresetet úgy kell kiszámítani. amely a la tta családtag biztosítása m un ­ kamegállapodás alapján fe n n á llo tt. m intha a szolgálati idő figyelem bevételét nem kellene korlátozni. decem ber s z o lg á la t i (2) Ha a szolgálati idő (l) bekezdés szerinti utólagos (6) M unkanapnak számít . ille tő le g az egyéni vállalkozó 1991. bjm in d e n további teljes naptári év. ahány­ szora tag közös m unkával tizenhárom . 1996. R. december 31-e után fennállotttagságalapján szerzett szolgálati időnekszámít ó ja teljes naptári év. ja n u á r 1-jétő l az előirt n yu g d íjjá ru lé ko t. a m a­ tal engedélyezett ta n u lm á n y i szabadságon v o lt. ha a tagság naptári éven át nem á llo tt fenn.vagy felső­ fokú oktatási intézm ény nappali tagozatán ta n u lt. ahányszora tag közös m unkával tíz. amelyre a m unkaviszonyban nem álló előadó­ művész 1975. ö jkórházi ápolás ala tt állt. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . 37. március 1-jét megelőzően a lakóhelye (telephelye) szerint illetékes társadalom biztosítási igazgatási szervtől kérte. zösség js gánkereskedőnek. december 31-ét követő szolgálati idejénekszámításánál közös munkával teljesített m unkanapként a) a személyesen teljesített m unkanapokat és b) m eghatározott terület családi vagy egyéni művelé­ se címén a terület megműveléséhez szükséges . terhessége vagy szülése. a mezőgazdasági szakcsoport tagja. (5) M unkanapnak számít az a nap is. és azt m egszüntették. január 1-je e lő tti szolgálati idejének a számításánál fél m unkaegységet kell figyelem be venni m inden olyan m unkanap után. ha a tagság egész éven át fe n n ­ á llo tt. amelyen a mezőgazdasági szö­ vetkezeti tag a) betegségi segélyben. jú liu s 1-jétől 1988. (4) M unkanapokon Iegkésőbb1992. továbbá a ha­ difogságban tö ltö tt időt. 38. baleseti tá p ­ pénzben részesült. és a ta g közös m unkával legalább százhúsz. a szakszövetkezet tagja. az ipari szakcsoport tagjaként. ja n u á rl-jé tő l nyugdíj-biztosítási járulékot fizettek.m unkaráfordításnak a mezőgazdasági szövetkezet vezetősége által m egállapított hányadát kell figyelem bevenni. 1989. va la m in t am elyet a mezőgazdasági szö­ vetkezet a tagjával kö tö tt külön megállapodás alapján közös munkavégzés címén m unkanapként köteles v o lt nyilvántartásba venni. de­ cember 31-éig a társadalom biztosítási já ru lé ko t.az bán nem 3 magánlunkakövezetője n foglaló k hónap lalálozás ila ti időt ' ztosítási J alombizjzátképtmeneti :ovábbá . nő hét m unkaegységet te lje síte tt.m unka­ napokban kifejezett . december31-éig tízórás m unkanapot kell érteni. § (1) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni azt az id ő ta rta m o t. rulékot it nőnél í nyolcín száz- a kisiparosként. R. (4) A T. jú n iu s 30-a után társadalom biztosítási járulékot fizetett. továbbá 1988. v a la m in t az egyéni vá lla lko zó kén t e ltö ltö tt időnek azt a ta rta m á t. szeptem ber 30-a után öregségi vagy m unkaképtelenségi járadékban részesült. nő nyolcvan munkaegységet teljesített. (8) Nem lehet szolgálati id ő kéntfigyelem be venni a termelőszövetkezeti tagként e ltö ltö tt azt az időt. 4 0 . b)a honvédelm i m unkaszolgálatban. cja tagsági időnek annyiszor harm inc napja. de legfeljebb a tagsági idő tartam a. december 31-ét követően e ltö ltö tt időnek azt a tartam át. továbbá e jogviszony alapján táppénzben (baleseti tá p ­ pénzben) részesült. január 1-jétől 1991. és az előírt társadalom biztosítási já rulé ko t legké­ sőbb 1992. az egyéni vá lla lko zó . am elyneksorán a) keresőképtelensége. edzőtáborban stb. vagy munkavégzés nélkül a mezőgazdasági szövetkezettől díjazásban részesült. * (7) Termelőszövetkezetnél 1966. árulékot számít a s pályaJeje.az a nap is. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. :össég. amelynek mérése nem m unkanappal tö r­ té n t. amelyre a tag nyugdíjjárulékot és amelyre utána társadalom biz­ tosítási járulékot.) ve tt részt. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni lekgondo- li a szolgabelül kez?szűnését. to ­ vábbá katonai szolgálata vagy tan folya m o n részvétele m ia tt közös m unkát nem végzett. § A szolgálati idő számításánál figyelem be kell venni ó ja fegyveres erők és a fegyveres testületek. b) m unkaviszonyban á llo tt. va­ slapból. melyen a m e­ zőgazdasági szövetkezeti ta g szerződéses ü ze m e lte ­ tésű üzlet (egység) vezetőjeként az üzletet (egységet) üzem eltette. ha a szolgálat nem nyugállo­ mányba helyezéssel szűnt meg. a m elyre u tá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i já ru lé k o t fizettek.jé - . § (1) A mezőgazdasági (halászati) te rm e lő szövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : term előszövetkezet) 1967. R. R. eja deportálásban tö ltö tt időt. 39. az egyéni vállalkozónak a házastársa 1992. i) 31-ét követően e ltö ltö tt időnek az a tartam a idő. 1996. nő száz m un­ kanapot teljesített.

április 30-a és 1983. ójaz ügyvédi m unkaközösségtagjaként 1954. ille tő le g a szerzetesrendi ta g ­ nak e m inőségben. amely ala tt a jn ö v e lt összegű szakszövetkezeti já rulé ko t fize tett. illetőleg lesz ösztöndí­ jas. (2) Szolgálati időként kell figyelem be venni az 1983. ja n u á r 1 -jé tő l tá rsa d a lo m b iztosítá si já ru lé k o t fiz e tő mezőgazdasági szövetkezeti tagnak azt az idejét. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni o j azt az időt. (2) Szolgálati id ő ken t kell figyelem be ve n n i a v o lt szakszövetkezeti tag tagsági idejéből azt az időszakot. ha a) a m unkavállalást az erre feljogosított szerv enge­ délyezte.50 fo rin t já ru lé ko t y fiz e te tt. R. 52. ha a mezőgazdasági szövetkezet és a tag írásbeli megállapodása szerint a szünetelésre a tag kö