K Ü L Ö N S Z Á M

’ a

13

TÖRVÉNY

Járulék helyett szocho Magasabb vállalkozói minimum-járulékalap Elvárt béremelés adókedvezményei Öregségi és rokkantsági ellátások

2 0 1 2 /1 . J A N U Á R

| Á R A ifí+ 9 0

FT

Új szakképzési hozzájárulási szabályok

Társadalombiztosítás

TARTALOM

Tisztelt Olvasó!
A társadalom biztosítási rendszer évtizedes fu n d a m e n tu m a in a k áta la kítá sáról, részleges felszám olásáról d ö n tö tt a parlam enti kétharm ad a 2012-re érvényes tá r­ sadalom biztosítási törvénycsom ag elfogadásával. A két legsarkalatosabb v á lto ­ zás, hogy m értékében vá lto za tla n úgynevezett szociális hozzájárulási adó (szocho) váltja fel a klasszikus tb -já ru lé k o t - s azzal, ho g y adó le tt a já ru lé k b ó l, fizetése nem keletkeztet e llá tá s ijo g o s u lts á g o t-, továbbá hogy a n yu g d íjko rh atá r b e tö l­ tése e lő tt tö b bé m ár nem á lla p íth a tó m eg nyugellátás, m egszűnik az előre h o zo tt nyugdíj, a korengedm ényes n yu g d íj, a korkedvezm ényes n yu g d íj, s szerepüket a korhatár e lő tti ellátások veszik át. Teljesen ú j tö rvé n y e k ke l, de szintén drákói szigorral a la k íto ttá k át a rokkantsági n yu g d íja t m eg vá lto zo tt munkaképességűek ellátásává. Teljesen á tfo rm á ltá k a szakképzési hozzájárulás rendszerét is, a cégek e terhet ezentúl m ár nem tu d h a tjá k le saját dolgozóik képzésével vagy szakképző iskoláknak n y ú jto tt összegekkel. A Fidesz-korra je lle m ző kapkodás, utolsó p illa natokbani, a 2012-es költségvetés bevételéhségétől vezérelt paragrafusm ódosító dömping eredm énye az is, hogy azonnali í+8 m illiárd és to vá b b i 200 m illiárd fo rin t reményében rákényszeríthetik a m a g á n -n yug d íjp é n ztá ri ta g oka t az állam i n yu g díjrendszerbe való visszalépésre, erre szolgál ugyanis a pénztártagok 10 százalékos / tagdíjának a tb-nyugdíjkasszába terelése, s hogy a százezer tag újra szerezhet á l­ lami nyugdíjjogosultságot. Szokásos, ezúttal 2012-re szóló társadalom biztosítási különszám unkban 13 tö r­ vé n yt- közte négy teljesen ú ja t - közlünk, a le gtöbbetteljes terjedelem ben, a hoz­ zájuk kapcsolódó korm ányrendeletekkel egységes szerkezetben, és ahol szüksé­ gesnek íté ltü k, összefoglaltuk a szorosan hozzájuk kötődő adózási tu d n iv a ló k a t is. Ismét részletesen fo g la lko zu n k a 2010 m ájusától életbe lé p te te tt kötelező hatályú uniós koordinációs rendelettel és végrehajtási utasításával -k ö z ö lv e ezekszövegét is-, az a lkalm azandójog m egállapításának elveivel, a kiküldetés szabályozásával, általában véve az uniós m unkavégzés társadalom biztosítási szabályaival. 2012-ben 3,6 százalékkal, évi 7 9W 200 fo rin tra nő az egyéni n yu g d íjjá ru lé k fízetésfelső határa, d e tová b bra is plafon n é lküli marad a cégekszochóra keresztelt befizetése. A m ásodfoglalkozások után is kell egyéni egészségbiztosítási já ru lé ko t fizetni, amely egyébként is 1 százalékponttal nő. A főállású társas és egyéni v á lla l­ kozóknak legalább a m in im á lb é r (ille tve a g a ra n tá lt bé rm in im u m ) másfélszerese után kell havonta egészségbiztosítási já ru lé ko tfiz e tn i. Szocho-kedvezm ény vehető igénybe, ha a m un ka ad ó v á lla lja a m un ka bé rek n e ttó értékének m egőrzését; e kedvezmény mértéke m un ka vá lla ló n ké n t legfeljebb 16125 fo rin t havonta. Borzolja majd a vállalkozói kedélyeket, hogy a béren kívüli ju tta tá s o k értékénel<1,19-szorosa után 10 százalék ehót kell fiz e tn iü k. A fizetendő já ru lé ko kró l, a fo g la lko zta tó i ju tta tá s o k közterheiről külön tá b lá ­ zatot is közlünk, akárcsak - a személyre szóló tájékozódást segítendő - a korhatár alatti és a rokkantsági n yugdíjak átalakításáról. 2012 ja n u á rjá tó l a n y u g d íja k a t csak a te rv e z e tt in flá c ió v a l, 4,2 százalékkal emelik. Ugyancsak e n n yive l nő a k o rh a tá r e lő tti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék. N yugdíjat csak az kaphat m ajd, aki b e tö ltö tte a rá irányadó korhatárt. A rokkantsági nyugdíj szerepét 2012-től a rehabilitációs ellátás, 3 rokkantsági ellátás és a bányászok járadéka veszi át. Reméljük, tb - és adószakértők közrem űködésével készült kia d vá n yu n k m a­ gyarázatai és példái ezúttal is aprópénzre vá lth ató n a k bizonyulnak a gyakorlatban, essegíteni tu d u n k a 2012-ben is szövevényes tb -re n d szer m egértésében. Különszám unkról, akárcsak a m ár 2011-ben m e g je le n t a d ó k ia d v á n y u n k rol információkkal szolgálunk a w w w . adozona.hu o ld a lon , ahol új szolgáltatást ls indítottunk (ism e rte tő n k e t lásd a 91. o ld a lo n ), m e g k ö n n y íte n d ő a naprakész igazodást az a d ó - és tb-ké rd é sekb e n.

7
7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16

MIT KELL TUDNI A TB-RŐL ÁLTALÁBAN?
Járulékmegszűnés Járulékm értékek Példák já ru lé kfize té si fe lső h a tá rra Járulékfizetési felső határ Járulékfizetési alsó határ Fontosabb változások A fiz e te n d ő já ru lé k o k h a vi alapja, m értéke 2012. ja n u á r 1-jétől Költségvetési kötelezettségek E lta rto tta k havi járuléka Foglalkoztatói (m u n ká lta tó i) já rulé ka lap Egyéni já rulé ka lap M ié rt m i jár? Egyéni n yu g díjjárulék Egyéni egészségbiztosítási és m un ka erő -p ia ci já ru lé k Többes jogviszony Nem b iz to síto tta k járuléka Korkedvezmény-biztosítási járulék Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre Egyéni vállalkozó já rulé ka i, já rulékalapja Kezdő egyéni vállalkozó Egyéni cég m in t társas vállalkozás Társas vállalkozás Többes jogviszony Többes vállalkozó Vállalkozó diák Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Nyugdíjas-vállalkozó Segítő családtag Ekhós jövedelem Vállalkozás, bedolgozás, megbízás Szellemi alkotás Összeszámítási szabály Mezőgazdasági ősterm elő Egyéb jogviszony Utólag fiz e te tt jövedelem K ülföldiek biztosítása Magyarországon ta n u ló kü lfö ld i K ülföldi, b e lfö ld i Egyházi személyek já ruléka Egyéni m un ka erő -p ia ci já ru lé k Rehabilitációs hozzájárulás

2Í+I M it KELL TUDNI
AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL?
24 24 24 25 25 25 26 26 26 26 26 Egyéni százalékos eho K ifizetői százalékos eho A k ifiz e tő t te rhelő közterhek m e lle tt a d h a tó ju tta tá s o k Más ta g álla m i b iz to síto tta k N yilatkozat az egyéni ehóról Kivételek a százalékos eho alól Példa béren kív ü li ju tta tá s o k (cafeteria) közterheire 2012-ben Egyéni ehobevallás Példa in g a tla n -b é rb e a d á s ehójóra Bevallás, befizetés Hozzájárulás túlfizetése

27

M it k ell t u d n i AZ EVÁSOK JÁRULÉKÁRÓL ÉS EHÓJÁRÓL?
Főállású egyéni vállalkozó járulé ka lap ja Magasabb já rulé ka lap választása Járulékm érté^, ta g d íjm é rté k Járulék szünetelése, mentességek Egyéni vállalkozó többes jogviszonya Nyugdíjas vállalkozó Járulék befizetése, bevallása T á rsaw állalkozás és vállalkozó Egészségügyi hozzájárulás

27 27 27 27 27 27 28 28 28

28

M it

kell t u d n i

a külön

TB-SZERZŐDÉSEKRŐL?
*28 28 28 Szerződéses szolgálati idő Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Egészségügyi szolgáltatás

29

17

M it k ell t u d n i A SZOCIÁLIS HOZZÁ­ JÁRULÁSI ADÓRÓL?
Adóalanyok Adóalany kifize tők Adófizetéssel já ró jogviszonyok Kifizetői adóalap Egyéni vállalkozók Evás egyéni vállalkozó Társas vállalkozás személyesen közrem űködő ta g ja Mezőgazdasági ősterm elők Példa rész-adókedvezm ényre 2012-ben Példa rész-adókedvezm ényre 2013-ban N yilatkozatok m ásodfoglalkozásban Az adó m értéke Adókedvezm ény a m unkabérek n e ttó értékének megőrzésére A kedvezmény m értéke E lvárt béremelés Karrier Híd Program kedvezménye Nem szakképzettek adókedvezm énye Foglalkoztatási kedvezmények Példa e lv á rt béremelésre Adókedvezm ények korlátozása Bevallás, befizetés „Kedvezm ényes" szankció

M it k ell t u d n i AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJRÓL?
Nyugdíjemelés N yugdíjprém ium Havi nyu g d íjm in im u m o k Öregségi nyugdíj N yu g d íjm in im u m o k 2012-ben Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor M éltányosságok Az öregségi nyugdíj alapja Az öregségi nyugdíj összege Keresetvalorizáció Egyéb öregséginyugdíj-szabályok Tovább dolgozók nyugdíjának növelése Az öregségi n yu g d íj a s z o lg á la ti évek függvényében Ellátásszerzés ko rh a tá r fe le tt N yugdíjösszeg-rögzítés N yugdíj-szüneteltetés Szolgálati idő Özvegyi járadék Özvegyi nyugdíj E gyütt fo ly ó s íto tt ellátások özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Egyéb özvegyinyugdíj-szabályok Árvaellátás Szülői nyugdíj H ozzátartozói ellátás üzemi balesetben e lh u n yt után Eljárási szabályok

17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22

29 29 29 29 29 29 30 30 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 35 35

u VGkülönszáma ■ Megjelenik 2012 januárjában ■ ISSN 1789-7610« ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06-1-1*36-201(5, HarkISZ°l8alat@hVg’hu " AZ összeáll,tAsban KÖZREMŰKÖDÖTT: Barna Judit, Brázovics Ildikó, Dékán Judit, Ma SU!sa,)uhászGáborTamás, Kajdi László, Kardos Gabriella, KormosÁgnes, Lendvai Edit, Lóránt Szabolcs, watth Ágnes, Molnár Patrícia, Nagy Tamás, Paulik László, Rézmovits Ádám, Román Zsuzsanna, Tóth Szántó Csaba, Szauer Péter, Szegedi Kálmán, Tomka Eszter, Tóth Lajos, Tóth Libóriuszné, ^í'H da ■ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: HVG Press Kft. ■ NYOMDA: Révai Nyomda Kft., Budapest 105 KIA“ Ó: a HVG Zrt. vezérigazgatója

| I I i |

HVG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

4 | TARTALOM

3 7 1 M it

k ell t u d n i

A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁ­ SOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
37 | Új ellátások 37 j Rokkantsági nyugdíjak megszüntetése 37 | Szociális ellátások megszüntetése 37 | R ehabilitációs já rad é k kifu tta tá s a 37 | R okkantsági ellátássá alakítás 38 | R ehabilitációs ellátássá alakítás 38 | Új ellátás m egállapítása m egváltozott m unkaképességűeknek 2012-ben 38 | K om plex ú jram inő sítés 39 | Felülvizsgáltak ellátása 39 I N yugdíjn ö ve lé s-é rvé nye síté s 40 j Példák m e g v á lto z o tt m unkaképességűek e llá tá s á ra 40 | 2011-es igények elbírálása íf0 | R okkan tn yu g d íj elnevezésváltozása 40 | Új m eg állapítás ro kka n tsá g i ellátásra 41 | Új m egállapítás re h a b ilitá ció s ellátásra 42 | R ehabilitációs e llátás összege 42 | R ehabilitációs te rv 42 | Jogosultság rehabilitációs kártyára 42 | R ehabilitációs ellátás szüneteltetése 42 | Ellátásm egszüntetés 42 j B izto s ítá s iid ő ta rta m -s zá m ítá s 43 | M egváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása 43 | Á tla g jö ve d e le m -s zá m ítá s 43 | Ellátások emelése 43 I A d ó -é s já ru lé k fiz e té s 44 | Ig é nyb e nyú jtá s | Orvos szakértői m inősítés 44 | F elülvizsgálat 44 | A da tszolgáltatás 44 | Jogosultságkorlátozás 44 | Bányászellátás

52 52 52 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56

| | | | | | | | | | I | | | | 1 |

P én ztártag tb -n y u g d íja Visszalépő n yu g d íjjo g o s u lta k Tagsági viszony keletkezése M a g á n -n y u g d íjp é n z tá ri adózás 2012-ben Tagi jo g o k, kötelezettségek Tagdíj bevallása és befizetése P énztári szolgáltatások P énztártag halála Hozam garancia P énztári garancia Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t P énztári m űködés Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra V álasztható p o rtfo lió k In fo rm a tik a i előírások Á talakulás, megszűnés Á llam i fe lü g ye le t

69 69 69 70 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73

57 | MIT KELL TUDNI
AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKRÓL?
57 57 57 57 57 58 | | | | | | P én ztártípu sok Tagi jo g o k Pénztártagság Tagdíjfizetés M u n k á lta tó i hozzájárulás Példa elszám olóegységre épülő n y ilv á n ta rtá s ra P én ztártám o g a tó P énztártag halála, szám laöröklés P énztárszervezet Jogosultság n yu g d íjp é n ztá ri szolgáltatásra E gyé n iszá m la -é rte sítő Tagi lekötés h ite lfe d e z e tre Tagi kölcsön Panaszkezelés, ü g yfé lszo lgá la t H oza m m u ta tó k n yilv á n o s sá g a hozatala H a táridők Számlalezárási költség Tagdíjból le v o n h a tó költségek In fo rm a tik a i előírások Példa tízéves h o za m rá tá ra és vagyonnövekedési m u ta tó ra P énztári alapok, vagyon Önkéntes p énztári adózás 2012-ben Á talakulás, megszűnés Önsegélyező p é n ztá ri szo lg á lta tá so k Egészségpénztári szo lg á lta tá so k Egészség- és önsegélyező p é n ztá ri adókedvezm ény P én ztárfelü g ye le t

| P é ld á k b a le s e ti tá p p é n z re I K ifize tő i igazolás I B aleseti já rad é k | Terhességi-gyerm ekágyi segély | Gyerm ekgondozási díj j Gyedszámítás | N yu g d íjjá ru lé k gyedből | Gyedigénylés | G yedjogosulatlanság j Példák te rh e ssé g i-g ye rm e ká g yi segélyre és gyedre | U ta zá sikö ltsé g -té ríté s | Jövedelem igazolás | E llátáskifizetés | Visszafizetési, m eg té ríté si köte leze ttsé g | E lektronikus ügyintézés | Egészségügyi szolgáltatás j Térítésköteles e llátások | Ellátás m éltányosságból I Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i

83 | Tagdíjbefizetés, ta g d íjb e va llá s 84 | Nyugdíjas egyéni vállalkozó járuléka 84 | Evás egyéni vállalkozó já ruléka 84 | Jövedelem k ü lfö ld itő l 84 | Bejelentés és adatszolgáltatás 84 j Egyéni vállalkozói bejelentés 84 | Egyéni já ru lé k elszámolása

8b\ M it k e l l t u d n i AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL A TB-BEN?
« ■ ■ H n m w n B in M H B R n i

84 85 85 85 85
86 86 86 86 86 86 86 86

7k \M it k e l l t u d n i A CSALÁDTÁMOGATÁSRÓL?
? 74 | Nevelési ellátás, isko lá zta tá si tám ogatás 74 | Jogosultak 74 | Ir/tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés 74 | Ig a zolatlan m ulasztás 75 | A családi p ó tlé k összege 75 | Egyedülálló 75 | Anyasági tám ogatás 75 í Gyes, gyet 76 | Munka gyes m e lle tt 76 | Nagyszülő gyesen 76 | A gyes, gye t összege 76 | K ifizetőhelyek, igényérvényesítés 76 | Jogalap n é lk ü li e llátás 76 | Ellenőrzés

Bejelentés A bejelentés tartalm a, kötelezetti kör Járulékbevallás Járulékkülönbözet elszámolása N yilatkozat a já ru lé kró l N yugdíjjárulék visszaigénylése A datszolgáltatás Elszámolás a kifizetésekről K ülföldi fo g la lko zta tó Becslés Méltányosság já rulé kta rto zá sná l Ism ételt ellenőrzés Mulasztási bírság

»•

58 | 58 | 59 | 59 | 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 | | | | | | | | | |

87 | M it
az

kell t u d n i

UNIÓS KOORDINÁCIÓS TB-RÉNDELETEKRŐL?
87 87 87 88 88 88 89 | | | | j | | Alkalm azandó jo g Kiküldetés K o o rd in á lt tb -e llá tá s o k A kiküldetés Igazolása Példák kiküldetésre Önálló vállalkozó kiküldetése Tevékenység végzése több tagállam ban S zo ciá lp o litikai egyezmények Biztosítás ideiglenes m egállapítása Kivétel m egállapítása K ülföldi gyógykezelés Külföldön szerzett biztosítási idők

77 | M it

k ell t u d n i

a m u n k a n é l k ü l i­ ellátásokról?

¿4 5 M it k ell t u d n i -1 A KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSÁRÓL?
45 | Új e llátások 45 | K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése 45 | N yu g d íj-á ta la k ítá s 46 | Jo g o su ltsá g m e g a la p o zó s z o lg á la ti id ő k 46 | Ellátási összeg 47 | Ellátásem elés 47 j N yu gdíjelnevezés-változás 47 | K orai n y u g d íja k á ta la k ítá s a 48 | Példák k o rh a tá r e lő tti ellátásokra 48 | Új m eg állapítás k o rh a tá r e lő tti e llátásra 49 | Új m egállapítás szolgálati já ran d ó sá g ra 50 | K orhatár e lő tti ellátás m egállapítása 2012. ja n u á r 1-jétöl 51 I Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra 51 | Új m egállapítás b a le ttm ű v é sze ti é le tjára dé kra 51 | E llátásszüneteltetés 51 | Ellátásm egszüntetés 51 | Ellátottak nyugdíjkorhatár-betöltése 51 j S zolgálatiidő-szerzés 51 I Jogosultságkorlátozás

61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |

77 | Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély 77 | K eresetpótló ju tta tá s összege 77 | F o g la lko zta tá st b ő vítő tá m o g a tá so k 77 | Álláskeresési e llátások 77 | Jogszerző idő 77 | E gyüttm űködési köte leze ttsé g 77 | N yilv á n ta rtá s szünetelése

89 | 89 | 89 | 89 | 90 !

7 8 1 M it

k ell t u d n i

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL? ■■■■ ■■■
78 | A hozzájárulás alapja, m értéke 78 | M egszűnő h o zz á já ru lá s­ csökkentési lehetőségek 78 | A hozzájárulás kö te le z e ttje i 78 | Mentesség hozzájárulás alól 78 j A hozzájárulás te ljesítése 79 | H o zzájá ru lá s-te ljesíté s g y a k o rla ti képzéssel 79 | V isszatérítés 80 | Tanuló á tirá n yítá sa - te lje síté si m eg b ízott 80 | Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k 80 | Képzés, képzési rendszer fe jle szté sé ne k tám ogatása 82 | Á tm e n e ti rendelkezések

TÖRVÉNY, RENDELET
a társadalombiztosítási ellátásokról a szociális hozzájárulási adóról 122 a m unkabérem elés 2012. évi e lv á rt m értékéről 124 az egészségügyi hozzájárulásról 127 a társadalom biztosítási nyugellátásról 165 a ko rh a tá r e lő tti ellátásról 179 a m eg vá lto zo tt m unkaképességűek ellátásairól 192 a m agánnyugdíjról 226 az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 253 a foglalkoztatássegítésről 269 a fo g lalkoztatásbővítésről 275 a szakképzési hozzájárulásról a g y a k o rla ti képzés költségeinek 281 elszám olásáról 282 a kötelező egészségbiztosításról 325 a családok tám ogatásáról 343 uniós ko o rd in á lá si rendelet 362 uniós ko o rd in á lá si vé g rehajtási rendelet 94 116

66 | M it k ell t u d n i AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKRÓL?
Ellátásválasztás Táppénzjogosultság Többes jo g viszo n y A tá p pé n zjo g o su ltsá g id ő ta rta m a Időszakfogalm ak Táppénzalap Osztószám P éldák táppénzre Táppénzm érték G yerm ekápolási tá p pé n z Betegszabadság Táppénz az első b e teg n a p tó l Baleseti e llátások Baleseti tá p pé n z H atározat üzem i b a lesetről A baleseti tá p pé n z m értéke Kiegészítő tevékenységű vá lla lko zó k

52 | M it

k ell t u d n i

831 M it

k ell t u d n i

A MAGÁNNYUGDÍJ­ PÉNZTÁRAKRÓL?
52 | Önkéntes p é n ztá rta g sá g 52 | Visszalépés a tb -b e 52 j Tagdíjfizetés

A BEVALLÁSRÓL, BEFIZETÉSRŐL, ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL?
83 | Járulékbevallás 83 | Járulékbefizetés

HVG l T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

7

Mit kell tudni Fontosabb változások

a tb-ről általában?
Járulékm egszűnés
Változás 2012. ja n u á rl-jé tő l. A foglalkoztatók és

2011. d e ce m b e r 1 -jé tő l.

■ A 24 százalékos nyugdíj-biztosítási járulék helyetti nyugdíj-hozzájárulás nem lép hatályba.
2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l.

Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kö­ telező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett véglegesen a nyugdíjjárulékot kell fizetniük. Járulékfizetési felső h a tá r
Változás2012. ja n u á rl-jé tő l. Az egyéni nyugdíj2012. ja n u á r l- jé t ő l.

egyéni vállalkozók által fizetett 27 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék helyébe az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó lép.[ Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. §(1) bekezdésében.]

járulék-alap felső határa 2012-ben napi 21700 fo­ rintra, évi 7 942 200 forintra nő (2011-ben 21000, illetve 7 665 000 forint volt). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. § (2) bekezdésében.]

Járulékm értékek
V áltozás 2011. d e ce m b e r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.] V á lto zá s2012. ja n u á r l- jé tő l. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7,5 százalékról 8,5 százalékra nő, ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(4) bekezdéseiben.] Nem v á lto z o tt. A munkavállaló (biztosított) által fizetendő természetbeni egészségbiztosí­ tási járulék változatlanul 4 százalék, a munka­ erő-piaci járulék 1,5 százalék. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2)-(3) bekezdéseiben.]

Járulékfizetési alsó h a tá r/
Változás 2012. ja n u á r l- jé tő l. A főállású egyéni és társas vállalkozónak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) másfélszerese (2012-ben havi 139 500, illetve 162 ezer forint) után kell megfizetniük. Megszűnikjaz az előírás, ami lehetővé tette, hogy a járulékfizetési alsó határ utáni járulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. így a járulékfizetési alsó határ után minden egyes naptári hónapban kell járulékokat fizetni (kivé­ ve például a táppénzes időszakot, a szünetelés idejét stb.). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.] Nem v á lto z o tt. Az egyéni nyugdíjjárulékot to­ vábbra is legalább a minimálbér után kell megfi­ zetni. A minimálbér a járulékfizetési alsó határ

■ A foglalkoztatói 27 százalékos tb-járulékot felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hoz­ zájárulási adó. ■ A biztosítottat terhelő egyéni pénzbeli egész­ ségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra emelkedik. ■ A főállású egyéni és társas vállalkozók az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér (legalább közép­ fokú végzettséget, illetve szakképzettséget igény­ lő főtevékenység esetén a »garantált bérmini­ mum) másfélszerese után kötelesek megfizetni. ■Társadalombiztosítási szempontból a gazdasá­ gi társaság megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő tagja is tórsas vállalkozónak minő­ sül, kivéve, ha személyes közreműködési köte­ lezettsége is van a társaságban, ekkor az utóbbi alapján minősül társas vállalkozónak, és az ügy­ vezetői jogviszonyában megbízási vagy munkaviszony alapján jön létre a biztosítása. ■ A nyugdíjjárulék-fizetés napi felső határa 21 700 forint (2011-ben 21 ezer forint volt). ■ A nem biztosítottak, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatók egészségügyi szolgál­ tatási járuléka havi 6390 forint (5100 forint helyett). ■ Megszűnik a másodfoglalkozások egyéni pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetés alóli mentessége.

Példák járulékfizetési felső határra
A ) A munkavállaló 2012. július 1-jén lép munkába, novemberben fizetés

kap, a „B” társaságtól pedig az ügyvezetésért összesen 3 millió forint ügyvezetői díjat.
Já ru lé k ,A" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) ,B" cégnél nyugdíjjáruléka (10%) t,A" cégnél egészségbiztosítási és m unkaerő­ piaci já ru lé k (8,5%) ,B" cégnél egészségbiztosítási járulék (3 + ít%) Összeg 594 580 Ft 232 190 Ft 637 500 Ft 210 000 Ft Szám ítás 2 7 4 x 21 7 0 0 x0 ,1 1 0 7 x 21 7 0 0 x0 ,1 7 500 0 0 0 x0 ,0 8 5 3 000 0 0 0 x 0 ,0 7

nélküli szabadságon van. Munkaviszonya 2012. december 31-én is fennáll, év végéig 4,5 millió forint az abból származó bérjövedelme.
Járulék N yugdíjjárulék (10%) Egészségbiztosítási és m unkaerő-piaci já rulé k (8,5%) Összeg 3 34180 Ft 382 500 Ft Szám ítás 154x21 7 0 0 x0 ,1 4 500 0 0 0 x0 ,0 8 5

A nyugdíjjárulékot - napi 21 700 Ft felső jövedelemhatárig - 3 341 800 Ft után, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a teljes bérjöve­ delem után kell megfizetni. B)A munkavállaló 2012-ben február 1-jétől október 31-éig munkavi­ szonyban áll „A” társaságnál, „B” társaságnál pedig 2012. augusztus 1-jétől november 15-éig ügyvezető megbízási jogviszonyban. „A” tár­ saságtól összesen 5 millió forint munkabért és 2,5 millió forint bonuszt

Az egyéni nyugdíjjárulék-alap évi felső határát többes jogviszonynál is a biztosított napok száma alapján kell kiszámítani. Ez 289 x 21 700 Ft, vagyis 6 271 300 forint, ami után 627 130 forint nyugdíjjárulék fizetendő, így a munkavállalónak 199 640 forint nyugdíjjárulék visszajár, amit a „B” társaságtól kérhet vissza, vagy az éves adóbevallásában az adóhatóságtól. [195/1997. kormányrendelet 7 §] /A

HVG

T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8

TB-ELLÁTÁSOK

A fizetendő járulékok havi alapja, mértéke 2012. január 1-jétől
S tá tu s (jo g v is z o n y ) 2 7 % -o s s z o c iá lis h o z z á já ru lá s i a d ó 10% -os n y u g d íjjá ru lé k (fe lső h a tá r na p i 21700 Ft, évi 7 942 200 Ft) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem

1
---- ---i

M unkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vá la szto tt tisztségviselői jogviszony Munkaviszony Megbízás, választott tisztségviselő, bedolgozó Heti 36 órás munkaviszony melletti további foglalkoz­ tatásijogviszony Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Nyugdíj m elletti jogviszony Társas vállalkozás és társas vállalkozó Főfoglalkozású (ideértve az evás cég társas vállakozó tagját is) Heti 36 órás munkaviszony m ellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Másik társas vállalkozás főfoglalkozású tagja Főfoglalkozású egyéni vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Egyéni vállalkozó Főfoglalkozású Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igényláfőtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 112,5%-a, illetve magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Evaalap if%-a Evaalap <t%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Nincs Nincs Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum) vagy a vállalt magasabb összeg Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap <t%-a Evaalap <+%-a Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Evaalap 10%-a Minimálbér. Magasabb összeg vállalható Megelőző évi bevétel 20%-ának 1/12 része Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem, legalább a minimálbér (középfokú végzettséget igénylő főtevekénység esetén pedig legalább a garantált bérminimum) 112,5%-a Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Az adoeloleg-szamitasnal figyelembe vettjövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alap­ ján a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Járulékalapot képező jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem, de legalább a minimálbér Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vett jövedelem Az adóelőleg-számításnál figyelembe vettjövedelem

1

1

1 i
5

-

7 (

1

7

7

7

7 \

1

7 (

1

Főfoglalkozású evás

7 V c 7 7 7 7 7 l 7 í)

Heti 36 órás munkaviszony mellett Közép-vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Evás, heti 36 órás munkaviszony m ellett Evás, közép- vagy felsőfokú nappalis tanuló, hallgató Főfoglalkozású társas vállalkozó is Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) evás B izto s íto tt mezőgazdasági ősterm elő Tárgyévben kezdő őstermelő, vagy akinek a megelőző évben bevétele 8 000 000 Ft-nál több Tárgyév előtti évben maximum 8 000 000 Ft bevétel

b

szempontjából változatlanul jelenti a garantált bérminimumot is, ha az egyéni vállalkozó sze­ mélyesen végzett főtevékenysége, illetve a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettsé­ get igényel. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § s) pontjában, 27., 29. §-aiban.]

Költségvetési kötelezettségek
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A nemzeti koc­ kázatközösségbe tartozók után a központi költségvetés személyenként havonta 5850 fo­ rint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az Egészségbiztosítási Alapnak (2011-ben csak­ nem 60 százalékkal többet, havonta 9300 forintot fizetett személyenként).

A nemzeti kockázatközösségbe tartoznak ezentúl: ■a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszünte­ téséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati já­ randóságról szóló törvény alapján korhatár előtti el­ látásban vagy szolgálati járandóságban részesülők, ■az előadó-művészeti szervezetek támogatásá­ ról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettművészeti élet­ járadékban részesülők, ■a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási já­ radékában részesülők. [Lásd az 1977/LXXX. törvény 16. §-ában, 26. § (5) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A nemzeti kockázatközösség részesei:

■a nyugdíjasok, ■a gyesben, gyedben részesülők, ■ az időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, álláskeresési juttatásban részesülők, ■ a középfokú nevelési-oktatási vagy felsőok­ tatási intézményben nappali tagozaton tanuló nagykorú magyar állampolgárok, ■a Magyarországon lakóhellyel vagy tartózko­ dási hellyel rendelkező kiskorú magyar állam­ polgárok, ■a személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos szociális intézményben elhelyezettek, ■a fogvatartottak, ■a szociálisan rászorulók, ■a hajléktalanok. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. §-ában.]

H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

TB-ELLATASOK

I
E g é s z s é g b iz to s ítá s i és m u n k a e r ő -p ia c i já r u lé k J--— e g é s z s é g b iz to s ítá s i: 7 (k + 3) % 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem i*%: Járulékalapot képező jövedelem; 7%: Csak a nyugdíj folyó­ sításának szüneteltetése esetén m u n k a e r ő -p ia c i: 1,5% Járulékalapot képező jövedelem Nincs Munkaviszony: a járulékalapot képezójövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Munkaviszony: a járulékalapot képező jövedelem. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: nincs Nincs E gé szség ü g yi s z o lg á lta tá s i já r u lé k Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

-

7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem. 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem

Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garan­ tált bérminimum) 150%-a Nincs Nincs Járulékalapot képezójövedelem ,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs i

7%: Járulékalapot képező jövedelem, vagy nyilatkozata alapján, Járulékalapot képezójövedelem, vagy nyilatkozata alapján, vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint vagy a főfoglalkozásúakra vonatkozó szabályok szerint Nincs 7%: Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a 7%: a minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő főte­ vékenység esetén a garantált bérminimum) 150%-a, magasabb összeg vállalása esetén a vállalt összeg 7%: Járulékalapot képezójövedelem 7%: Járulékalapot képező jövedelem 7%: Evaalap 4%-a 7%: Evaalap 4%-a 7%: Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs 7%: Minimálbér. Magasabb összeg vállalható 4%: Megelőző évi bevétel 1/12 része. 3%: Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem, legalább a minimálbér ( legalább középfokú végzettséget igénylő te vé ke n ysé g e ié n legalább a garantált bérminimum) 150%-a A minimálbér (legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén legalább a garantált bérminimum) 150%-a, vállalt magasabb járulékalap Nincs Nincs Nincs Nincs Járulékalapot képező jövedelem Nincs Nincs Nincs Nincs Á

Havi 6390, napi 213 Ft, a társas vállalkozás fizeti Nincs t,

Nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Havi 6390, napi 213 Ft Havi 6390, napi 213 Ft Nincs Nincs

E lta rto tta k havi já ru lé k a
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül eltartott személyenként havi 6390 (napi 213) forint egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni (2011ben havonta 5100 forintot, naponta 170 forintot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (4) bekezdésében.] Nem vá lto zo tt. Ha a lakóhely szerinti települé­ si önkormányzat jegyzője - az eltartott által be­ nyújtott dokumentumok alapján - igazolja, hogy az eltartott családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum (2012-ben is havi 28 500 forint) 120 százalékát, illetve az egye­ dülálló jövedelme a nyugdíjminimum 150 száza­ lékát, a járulékot nem kell megfizetni. A fizetési

kötelezettséget az eltartottól más átvállalhatja, ha az eltartott ebbe beleegyezik, s azt az adóhatóság is jóváhagyja. Ezt az eltartottnak 15 napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnak. A bejelentett adatokat az adóhatóság tíz napon belül - elektro­ nikus úton - köteles megküldeni az Egészségbiz­ tosítási Alap kezeléséért felelős szervnek. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (5)-(6) bekezdéseiben.]

utoljára tb-járulékot megállapítania, amelyet a 2011. decemberről benyújtott bevallásban kell közölnie. A felszolgálási díj után a foglalkoztató 15 szá­ zalék nyugdíjjárulékot fizet (korábban ugyan­ ennyi nyugdíj-biztosítási járulékot kellett). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 20. §-ában, 26. § (7) bekezdésében.]

Egyéni já ru lé k a la p
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A biztosítottat terhelő - 2012-ben már 3 százalékos mértékű - pénzbeli egészségbiztosítási járulékot mind­ egyik biztosítási jogviszonyban megszerzett járulékalapot képező jövedelem után meg kell fizetni, még akkor is, ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal.
H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

F oglalkoztatói (m u n k á lta tó i) já ru lé k a la p
Változás 2012. január 1-jétől. A foglalkoztatói tb-járulék megszűnik (helyébe a szociális hozzájárulási adó lép), ezért a biztosított által 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre kell a munkáltatónak

10

TB-ELLÁTÁSOK

Miért mi jár?
Egészségügyi szolgáltatási já ru lé k
Nem vá lto zo tt. Természetbeni egészségügyi szolgáltatások (például kór­ házi ellátás, gyógyszertámogatás) igénybevételére jogosultak a nem biztosítottak, illetve más társadalombiztosítási jogviszonyuk alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak (például eltartott nagykorú hozzátartozók), ha megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ami 2012-ben napi 213 forint, havi 6390 forint. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 16. § (1) r) pontjában, 39. §-ában.]

lapodást a kedvezményezett helyett más személy vagy szerv is megköt­ heti. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 34. §-ában.]

K ülföldön m u n k á t vállalók
Nem vá lto z o tt. A külföldön létrejött biztosítást - 15 napon belül - köte­ lező bejelenteni az egészségbiztosítónak, ha e külföld másik uniós állam, illetve Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, vagy olyan állam, amellyel Magyarország szociális biztonsági egyezményt kötött. [Lásd az 1997/LXXXIU. törvény 80. § (5) bekezdésében.]

Egészségbiztosítási ellátások
Nem vá lto zo tt. Aki 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járu­ lékot fizet, az egészségügyi szolgáltatásokra (például kórházi, orvosi ellátásra, gyógyszertámogatásra), aki 3 százalékos pénzbeli egészségbiz­ tosítási járulékot fizet, pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra (például táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyedre) jogosult. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 14., 18. §-aiban.] Aki kiegészítő tevékenység után egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet - vagy aki után ezt megfizetik -, annak baleseti ellátás és természet­ beni egészségügyi szolgáltatás jár. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 15., 19. §-aiban.]

Többes jogviszony
Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Mindegyik biztosítási jogviszony után kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni, ezért mindegyik után jár pénzbeli ellátás, például táppénz.

[Lásd az 1997/LXXX. törvény 31. § (3) bekezdésében.]
ß

Ekhózók
Változás 2011. decem ber31-étől. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók tagdíjfizetése, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. Nem vá lto z o tt. A 15 százalékos ekhóból ■ 1,6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék, ezért az ekhózó - az ekhóról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. paragrafusának (1) bekezdése sze­ rint -egészségügyi és baleseti szolgáltatásra, illetve baleseti járadékra jogosult, ■3,9 százalék a nyugdíjjárulék, ennek fejében az ekhoalap 61 százaléka beszámít a nyugdíjba.

Felszolgálási d íj u tá n i nyugdíj
Nem v á lto z o tt. Ha a felszolgálási díj után a foglalkoztató megfizeti a 15 százalék nyugdíjjárulékot, a díj 81 százaléka beleszámít a nyugdíj­ alapba. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 26. § (7), az 1997/LXXXl. törvény 22. § (1) bekezdéseiben.]

M egállapodás s zolgálati időre
Nem vá lto z o tt. Aki megállapodás alapján - legalább a minimálbér, legfel­

M u n ka erő -p ia ci já ru lé k
Nem v á lto z o tt. Aki megfizeti a munkaerő-piaci járulékot, az jogosult álláskeresési ellátásokra. [Lásd az 1991/IV. törvény 26-30. §-aiban.]

jebb azonban az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határ összege után - 34 százalék nyugdíjjárulékot fizet, annak szolgálati idő jár. A megál­

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot is fizetnie kell a biztosítottnak a jubileumi jutalom, a végkielégítés, az újrakezdési támogatás, a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás, a határozott időtartamú jogviszony megszünteté­ se esetén a munkavállalóknak, illetve a közalkal­ mazottaknak kifizetett összeg után is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 24. §[1] bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. Egyéni járulék alapját képezi a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hiva­ tásos nevelőszülői díj, az ösztöndíjas foglalkoz­ tatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Ha nincs olyan jövedelem, amelyet a sze­

mélyi jövedelemadó előlegének számításánál jövedelemnek kell tekinteni, a járulék alapja munkaszerződés esetén a munkaszerződés­ ben meghatározott személyi alapbér, ha pedig a munkát nem munkaviszony, hanem munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony (például megbízás) keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj. Külföldi kiküldetés esetén a személyi alapbér (vagyis járulékalap): a mun­ kaszerződés alapján fizetett, juttatott, kikülde­ tést megelőző évi havi átlagos alapbér; ha ilyen nincs, a tárgyhavi személyi alapbér. Nem képezi a biztosított nyugdíjjárulékának és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kának alapjai a foglalkoztató állal megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, a személyijövedelemadó-törvény 71. paragrafusa szerinti béren kívüli juttatás, a jövedelmet pótló kártérí­ tés (keresetpótló járadék), a szerzői jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom,

földrajzi árujelzők oltalma, mintaoltalom alatt álló mű, alkotás, valamint az újítás hasznosításá­ ra irányuló felhasználási, hasznosítási, használa­ ti szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenérté­ keként kifizetett díj, a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat, valamint a felszolgálási díj. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztó­ tól közvetlenül kapott borravaló után vállalhatja, hogy 15 százalék nyugdíjjárulékot fizet. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 4. § k) pontjában, 21. §-ában, 24. § (1) bekezdésében.]

Egyéni n yu g d íjjáru lé k

vagy Változás 2012. rá nézve időarányos évi felső határt kell megállapítani. a baleseti táppénz. Ha biztosítási járulék megfizetése alól. visszafizetni. ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 lombiztosításijárulék-alaphoz kötődik (mivel órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal (ko­ a tb-járulék megszűnt). dó befizetéseit ne a foglalkoztatójától. 25/A §-ában. díjazás nélküli idő. módosító 2007. egyébként korkedvezményre jogosító delmetjuttató foglalkoztatót terheli.megállapítja.akkor állapítható meg. hogy a magánszemély a korkedvezmény. [Lásd az 1997/LXXX. delem nem éri el az éves szintre számított felső [Lásd az 1997/LXXX. A .tört évjpen a naptári évben biztosítással gét. Megszűnik a 13 Nem vá lto zo tt.] Prémium kategória a bérügyvitelben Ne érje be kevesebbel. 31. a végkielégítés.hu .] időszakra a felső határ napi összegével számított Nem kell megfizetni a korkedvezmény-biz­ összegig . hogy jövedelmei után járulékfize­ egyéni vállalkozó is. [Lásd az 1997/LXXX. fejében . Az egyéni nyugdíjjárulékot töb­ százalékos korkedvezmény-biztosítási járulék bes jogviszony esetép>is addig kell megfizetni.] Nem vá lto zo tt. ja n u á rl-jé tő l. hanem az egyéni járulék rábban legalább heti 36 órás munkaviszony esetén alapját képező jövedelmekhez. törvény 24. törvény [Lásd az 1997/LXXX. a gyermekgondozási díj. munkakörben és munkahelyen nem indokolt Továbbra is lehetőség.jé t ő l. kormányrendelet 7/A %-ában. § (2)-(3). amellyel a biztosítási tározatban kell mentesítenie a korkedvezmény­ jogviszony a naptári évben tovább fennáll. § (4) bekezdésében.ha­ azt a foglalkoztatót terheli. § (3) bekezdésében. §(1) bekezdésében. törvény része szerint . az újrakezdési támogatás. évi CXXVI.és a „járulékmentes” napok szorzatával).5 százalékos mértékű .] Változás 2013. A munkaerő-piaci járulékot továbbra is a munkaviszonyban foglalkoztatott és a kiegé­ szítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó fizeti. § (2) bekezdéseiben.az adó­ az adóhatóságtól igényelje vissza. § (2) bekezdésében. A munkáltatónak továbbra is dolgozónként (biztosítottanként) ki kell számítania a decem­ ber 31-éig terjedő járulékfizetési felső határt (pla­ font). törvény 24.a 2012-ben már 8. a nyugdíjjárulék-köteles felső határt arányosan csök­ kenteni kell (vagyis a napi felső határ . ahol nincs fokozott napon belül köteles az egyénijárulék-többletet terhelés. törvény 20/A §-ában. A korkedvezmény­ szerzett jövedelem után meg kell fizetni. Kötelezett erre a főállású latkozik arról. ha korkedvezményre jogo­ tési kötelezettségét az éves járulékfizetési felső sító munkakörben végzi vállalkozói tevékenysé­ határig . vagy munkaviszony­ nyal is rendelkezik. 3000 ügyfél ajánlásával • naprakész programfrissítés • szakértő ügyfélszolgálat w w w . (a járulék megszűnésével megszűnnek a mente­ ameddig az összes járulékalapul szolgáló jöve­ sítéskérési szabályok is).TB-ÉLLÁTÁSOK 11 Nem v á lto z o tt. illetve a közalkalmazottaknak kifizetett összeg után is kell . nem kellett). [Lásd az 1997/LXXX. nem saját jogon nyugdíjas biztosított.pénzbeli egészségbiztosítá­ K orkedvezm ény-biztosítási já ru lé k si járulékot mindegyik biztosítási jogviszonyban V áltozás2012. ja n u á rl-jé tő l. még ak­ biztosítási járulék alapja már nem a társadakor is. amit az önellenőrzésre előírt sza­ Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozbályok szerint számolhat el. Ilyen időszak például a táppénz. a fizetés. ja n u á r 1-jétől. ha az intézet többel is egyszerre áll fenn a jogviszony. vagy állapotfelmérés. [Lásd az 1997/LXXX. használja Ön is a legjobb hazai programot! • 25 év szakértelm ével. [Lásd az 1997/LXXX. Ha a munkavállalónak nincs az év minden napjára járulékalapot képező jövedelme. Ha egy munkavállaló január 1-je után léte­ sít tb-kötelezettséggel járó jogviszonyt. tatás-egészségügyi Intézetnek a foglalkoztatót. amíg a járulékköteles jövedelmek el nem érik az éves felső határt (2012-ben ez 7 942 200 forint). törvény 24. aki saját jogú nyugdíjas. Az egyéni nyugdíjjárulékot mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni mind­ addig. § (1) bekezdésében. A foglalkoztatott továbbra sem fizet egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lékot a felszolgálási díj és a borravaló.díj a jogviszonyok azonos időben szűntek meg. § (3) bekezdésében. törvény 20/A §-ában.] 31. törvény tizenötödik [Lásd az 1997/LXXX. nyugdíjban nem részesülő. ha a kére­ 31. aki nappali tagozaton tanul. Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség illetve az egyéni vállalkozót . ja n u á r l. 31. A nem biztosítottak­ nak havi 6390 forint (napi 213 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük (2011ben ez havi 5100. a gyermekgondo­ zási segély időszaka. mert annak feltételei nem a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt meghala­ állnak fenn. lemben megjelölt munkakörben a az 195/1997.már megfizette. törvény (járulékalapot képező jövedelemmel) lefedett 18. §(l)e ) pontjában.2012-ben ez 21 700 forint .] olyan. aki az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. A jubileumi jutalom. ja n u á r 1-jétől. illetve A nyugdíjjárulékot mindaddig le kell vonni.nexon.] határt (2012-ben ez 7 942 200 forint).] Többes jogviszony Egyéni egészségbiztosítási és m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állo­ mány keretében járó juttatás után. az éves felső határt. valamint az a munkavállaló és vállalkozó sem. törvény 19. A munkáltató a nyi­ tosítási járulékot azoknál a korkedvezményre latkozat és az igazolások benyújtását követő 15 jogosító munkaköröknél. A 13 százalékos mértékű kor­ Többes jogviszony esetén is a nem biztosított kedvezmény-biztosítási járulékot a korkedvez­ napok számával arányosan kell csökkenteni ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott. hanem A járulékfizetés alóli mentesítés . Továbbra sem fizet munkaerő-piaci járulékot az a vállalkozó.kérelmére . hogy a kérelemben meg­ az elszámolási kötelezettség a magasabb jöve­ jelölt. Nem v á lto z o tt. napi 170 forint volt).egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni (korábban nem kellett).] Nem b iz to s íto tta k já ru lé k a Változás2012. helyszíni szemle alapján . a terhességi-gyermekágyi se­ gély.2012-ben már 3 százalékos mértékű . a határozott időtartamú jogviszony megszün­ tetése esetén a munkavállalóknak. [Lásd az 1997/LXXX. a sza­ badságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás. az ilyen munkakörű főállású társas vállalkozó amíg a biztosított a foglalkoztatóinál nem nyi­ után kell megfizetni.

Az egyéni vállalkozó által fize­ tendő természetbeni egészségbiztosítási járulék változatlanul 4 százalék. A gazdasági társa­ ság megbízási jogviszonyban álló vezető tiszt­ ségviselő tagja is társas vállalkozónak minősül. A nyugdíjjárulék továbbra is 10 százalék.12 | T B . § (3) bekezdésében.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. Természetes személy három cégben is ellátja az ügyvezetői teendőket (mindegyiknek tagja is).s így biztosítása . évi CXV. akár más tesz újabb bejelentést. • f ^ ■különösen nehéz fizikai munka. hogy a munkakörülmények. decem ber31-étől. [Lásd az 1997/LXXX. kivéve. az egyéni cég tagja pedig társas vállalkozó. Emellett heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendel­ kezik. illetve . A főállású egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalko­ zói kivét. ha egy korábbi bejelentéstől számított hat hó­ napon belül akár a korábbi bejelentő. Tehát már nekik is vállalkozói kivétjük. § (2) bekezdésében. törvény 29. (2011-ig az egyéni vállalkozó a járulékfizeté­ si kötelezettsége első napjától az adott naptári év utolsó napjáig minősült kezdőnek. A járulékfizetési alsó határ után minden naptári hónapban . vagy csak olyan mértékben. hogy a kérelmet benyújtotta. törvény 29. törvény 4. ha tényleges jövedelmedrealizál. Az egyéni cég is társas vállalko­ zás.a mente­ sítési kérelem benyújtását. ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. hogy az ügyvezetői díjazásból származó. amely alapján társas vállalkozó­ ként biztosított. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag egyéni vállalkozók kö­ telező tagdíjfizetése.5 százalékra nő. a munkaerő-piaci járu­ lék 1. Természetes személy korlátolt felelősségű tár­ saság tevékenységi körében személyesen köz­ reműködik (mellékszolgáltatást nyújt).a garantált bérmini­ mum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint.] Egyéni vállalkozó já ru lé k a i. illetve a mentesítésről szóló határozat jogerőre emelkedését követően . ezért ügyvezetőként munka­ végzésre irányuló egyéb jogviszony címén asze­ rint jön létre a biztosítási kötelezettsége.kell a járulékfizetést teljesíteni. ja n u á r 1-jétőL Az egyéni vállalko­ zó 27 százalékos társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége megszűnik (helyette 27 szá­ zalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetnie). me íoé gán-nyugdíjpénztári tag vállalkozók kötelező tagdíjfizetése. [Lásd az 1997/LXXX. szakképzettséget igényel . ha személyes közreműködési kötelezett­ sége is van a társaságban (aki nem tag. Betéti társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja nem munkaviszonyban látja el a vezető tisztséggel járó feladatokat. A biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük.] SZÍ Társas vállalkozás Változás 2011. egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot annak 150 százaléka) után. A visszavonás időpontja az erről szóló határozat HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E jogerőre emelkedésének napja (vagyis a mentesí­ tés visszamenőleg nem vonható vissza). ezért társas vállalkozóként mindegyikben létrejön a biztosítása. törvény 19.] Változás 2012. illetve szakképzettséget igényel. Az egyéni nyugdíjjárulékot változatlanul legalább a minimálbér után kell megfizetni.E L L Á T Á S O K Példák társas vállalkozó ügyvezetőkre I. munkafeltételek úgy változtak meg. járulékala­ pot képező jövedelme eléri-e a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (ez 2012-ben havi 27 900 forint). Megszűnik a ma­ sít. éviLXXX. amikor az erről szóló határozat jogerőre emel­ kedik. ja n u á rl-jé tő l. ■fokozott pszichés megterhelés. Járulékokat azonban csak az egyik társaságban fizet a járulékfizetési alsó határ (nyugdíjjárulékot a garantált bérminimum 100. emiatt társas vállal- kozóként biztosított lesz. illetve 162 ezer forint). ha az alacsonyabb a já­ rulékfizetési alsó határnál. A járulékfizetési alsó határ szempontjából a mini­ málbér továbbra is a garantált bérminimumot jelenti. illetve a garantált bér­ minimum 100 százaléka után kell megfizetniük a nyugdíjjárulékot. átalányadózás esetén az átalányban Kezdő egyéni vállalkozó Változás 2012.] Egyéni cég m in t társas vállalkozás Nem vá lto zo tt. Az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötele­ zettsége . Mivel egyikben sincs személyes közremű­ ködési kötelezettsége és munkaviszonya. emel­ lett megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is. megállapított jövedelem alapján köteles egyéni járulékot fizetni. 150 százaléka után pedig az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulé­ kot. illetve ha ezt munkavédelmi hatósági ellenőrzés állapítja meg. vagy ■tartós pszichoszociális eredetű megbetegedés veszélye már nem áll fenn. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997. [Lásd az 1997/LXXX. Ha az egyéni vállalkozó szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét. Kötelező az el­ lenőrzés. ja n u á rl-jé tő l. § c)-d) pontjaiban. A foglalkoztató attól a naptól mentesül a kor­ kedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól. illetve hogy a mentesítést megkapta. Nem kötelező az ellenőrzést lefolytatni mun­ kavállalói (szakszervezeti) bejelentés nyomán. kivéve. Megszűntek a kezdő egyéni vállalkozókra vonatkozó különös szabá­ lyok. hogy a men­ tesülés feltételei már nem állnak fenn. a szünetelés időtarta­ ma alatt nem kell fizetnie járulékokat (az egyé­ ni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. ■különösen terhelő klíma.5 százalék.] Változás 2012. A mentesítési feltételek fennállását a hatóság a mentesítés után is ellenőrizheti. [Lásd az 1997/LXXX. ezen belül a pénz­ beli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 százalékra. § (7) bekezdésében. az nem ho ző . A hatóságnak a mentesítést vissza kell vonnia.5 százalékról 8. ami nem indokolja a korkedvezményre való jog megállapítását.foglalkoztatni kívánt személyt. III. de ebben nem hivatkozik új körülményekre. törvény 29. míg a többiben csak akkor keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. já ru lé k a la p ja * Változás 2011. ha a mentesítés feltételei már nem állnak fenn. § (2) bekezdésében. § (3) bekezdésében. A főállású egyéni vállalkozó egészségbizto­ sítási és munkaerő-piaci járulékának minimális alapja (járulékfizetési alsó határ) a minimálbér.] Nem vá lto zo tt. decem ber31-étől. ezért vezető tisztségviselői jogviszonyában a tényleges jövedelme után fizet járulékokat. II. ha az érintett munkakörben foglalkoz­ tatott biztosított vagy a foglalkoztatónál működő érintett szakszervezet bejelentése alapján a ha­ tóság valószínűsíti. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot J^ell fizetniük. Mivel mellékszolgáltatása olyan munkavégzés. ■tartós ergonómiai eredetű megbetegedés ve­ szélye. törvény szerint az egyéni vállalkozói tevékenység legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltethető).és nem csak havi átlagban .a nyilvántartásba bejegyzés napjától a vállalkozói nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. és főszabály­ ként a minimálbér alapulvételével kellett járulé­ kokat fizetnie). törvény 19. A foglalkoztató a jogviszony létesítését meg­ előzően köteles írásban tájékoztatni az általa a mentesítéssel érintett munkakörben . de legalább a minimálbér.

A minimálbér a járulékfizetési alsó határ szempontjából továbbra is a garantált bérminimumot jelenti. Az átalakított ellátásban részesülők járulékfi­ zetési szempontból sem minősülnek nyugdíjasnak. Ha év közben biztosítással járó újabb társas vállal­ kozói jogviszonyt létesít. akkor a válasz­ tása szerinti vállalkozásában legalább a járulékfizetési alsó határ.] Többes vállalkozó Nem vá lto zo tt. és erről a többi társas vállalkozását . § f) pontjában. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. A főállású társas vállalkozóknak az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot havonta legalább a minimálbér. §-ában. és nyugdíjat már csak az kaphat. törvény 27.pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetni. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak. Többes jogviszony Változás 2012. járulékot sem kell fizetnie. ja n u á r 1 -jé tő l.nexon.a garantált bér­ minimum másfélszerese (2012-ben havi 139 500 forint. A nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. illetve . de több társas vállalkozói jogviszonya marad fenn.] . amelyet legalább a minimálbér után kell megfizetni. illetve a személyes közreműködés alapján kiosztott jövedelem után. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja is átalakul.E L L Á T Á S O K | 13 lehet társas vállalkozóként biztosított. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá.2012-ben már 3 százalék mértékű .] Nem v á lto z o tt. § (4) b) pontjában. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. A saját jogon nyugdíjas fog­ lalkoztatott 10 százalék nyugdíjjárulékot és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási já­ rulékot köteles fizetni a járulékalapot képező jövedelme után.vagy felsőfokú intéz­ mény nappali tagozatán tanuló egyéni vagy tár­ sas vállalkozónak . A biztosított társas vállalkozó által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék válto­ zatlanul 4 százalék. mégpedig az egyéni vállalkozásában. gyed folyósí­ tása alatt). vagyis minden egyes naptári hónapban meg kell fizetni a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után (kivéve például táppénzes időszakban.) [Lásd az 1997/LXXX. felekezeti nyugdíjban vagy nö­ velt összegű öregségi. a terhességi-gyermekágyi segély. vagy közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanul. hogy a járulékfizetési alsó határ utáni já­ rulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. törvény 31. hogy a vállalkozásában kap járulékalapot képe­ ző jövedelmet (személyes közreműködői díjat). a munkaerő-piaci járulék 1. a többi vállalkozásában pedig a tényleges járulékalapot képező jövedelme után Nyugdíjas fo g la lk o z ta to tt Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXX.jövedelme. aki a társada­ lombiztosítási nyugellátásról szóló törvény.] Nem vá lto zo tt. § (3)-(4) bekezdéseiben. rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásuk egészségbiztosítási ellátásnak minősül. § (3) bekezdésében. A közép. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 31. illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadékban.személyes közre­ működés címén kifizetett . Ez azt jelenti. törvény 31. melyik jogviszonyában fizeti meg a járulékokat a járulékfizetési alsó ha­ tár után. [Lásd az 1997/LXXX. Ha az egyéni vállalkozó több társas vállalkozásban is tag. § (5)-(6) bekezdései és a 195/1997. A társas vállalkozó által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7. a Ma­ gyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi.T B .a jogviszony keletkezését. pontos adminisztráció informatikai támogatás outsourcing-szolgáltatás w w w . Az egyéni vállalkozó az adóév egészére a társas vállalkozásnak a tárgyév január 31. feltéve. Ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás munkaviszonyban is áll. amelyik lehetővé tette. Ha a nyugdíjfolyósítás szünetel. A társas vállalkozóként biztosítottá váló ügy­ vezető járulékalapot képező jövedelme az ügy­ vezetés díjazása. Ha többes társasági jogviszonya év közben jön létre.ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettsé­ get. illetve 162 ezer forint) után kell megfizet­ niük. Megszűnik az az előírás. rokkantsági nyugdíjsegélyben.választhatja azt is. ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai vég­ zettséget. Az egyidejűleg több gazdasági társaságban személyesen közreműködő tag társas vállalkozó­ nak elegendő csak az egyik tagi jogviszonyában megfizetnie a járulékokat a járulékfizetési alsó határ után. hogy társas vállalkozóként fizeti a járulékfizetési alsó határ után a járulékot. törvény 27. tanácsadás egyszerű. járu­ lékalapot képező jövedelem. A többes társas vállalkozónak továbbra is egy évre előre el kell döntenie. a többiben a ténylegesen elért jövede­ lem a járulékalapja. újra választania kell. fizet járulékot. a . hogy ha az adott hónapban nincs a társas vállalkozói jogviszonyával összefüggő .5 száza­ lékról 8. [Lásd az 1997/LXXX.] [Lásd az 1997/LXXX. középfokú szakképzettséget igényel. illetve megszűnését követő 15 napon belül . civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. az új vállalkozást is tá­ jékoztatnia kell korábbi választásáról. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. a vál­ lalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelme. társas vállalkozói járulékának alapja a ténylegesen kapott .értesítenie 1 \E X 0 1 \I Ösztönzés javadalmazás Összetevői: Cafeteria-rendszer cafeteria-rendszer bevezetése.pénzbeli és 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. törvény 31. [Lásd az 1997/LXXX.] Nem v á lto z o tt.] kell.a 2012-ben már 3 százalék mértékű .elszámolt -. A 2012-ben már 3 százalékos mértékű pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot a társas vállalkozónak akkor is meg kell fizetnie.5 százalékra nő.hu . vagy a járulékfizetésre választott jogviszonya megszű­ nik. Vállalkozó diák Nem v á lto z o tt. törvény 4. kormányrendelet 7 §-ában. §-ában. szakképzettséget igényel . nyugdíjban. Legalább a járulékfizetési alsó határ után kell a járulekot megfizetnie az egyide­ jűleg társas és egyéni vállalkozónak. és az a tag sem. nap­ jáig tett nyilatkozattal . [Lásd az 1997/LXXX.5 százalék. ha az magasabb a járulékalap alsó határánál. ha egyidejűleg van heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya is. ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalékról 3 szá­ zalékra. aki munkaviszony keretében látja el az ügy­ vezetői feladatokat). nem pedig nyugdíjnak. munkaképtelenségi járadék­ ban részesül. s erről valamennyi társas vállalkozását a tárgyév január 31-éig írásban értesítenie kell.

a meg­ bízási díjakat nem külön-külön kell számításba venni. a díj ki­ fizetésekor kell elbírálni. akkor is. törvény 21. s mekkora a másik rész. d e ce m be r 3 1 -é tő l. illetve korhatár előtti ellátásban részesülő vállalkozó főfoglalkozá­ sú vállalkozónak minősül.a naptári évben elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete egytizenkettedének 0. az al­ kotó biztosítási helyzete a díjazás kifizetésekor bírálható el.az adóév egészére . A nyugdíjalap továbbra is a 15 százalékos mértékkel ekhózó jövedelem 61 százaléka. törvény 4. A szellemi alkotásból származó jövedelem esetén az alkotók változatlanul akkor válnak biztosítottá. ha saját jogú nyugdíja folyósítása szünetel. törvény 5. törvény 9. Ehhez ki kell számítani a személyes tevékenységre kifizetett díj adóelőleg-alapjának jövedelemrészét. Ezt az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet el kell osztani a naptári napok számával.) A szolgálati járandóságban.9 százalék a nyugdíjjá­ rulék (nyugdíjjárulékot az ekhós jövedelemből nem kell fizetni. vagyis járulékfizetésre kötele­ zetté. Mivel a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor kell elbírálni.] Segítő családtag Változás 2012. A nőknek 40 év munkaviszony után járó nyugdíj kivételével meg­ szűnnek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak. ha havi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát. A kifizetőt terhelő 20 százalékos ekhó szociális hozzájárulási adó­ nak minősül. egy-egy naptári napra annak harmincadrészét (ez 2012-ben havi 27 900 forint. de az ugyanannál a foglalkoztatónál a naptári hónapban elért járulékalapot képező jövedelmeket egybe kell számítani.6 százalék a természetbeni egészségbiztosítási járulék és 3.] társas vállalkozó számít. hanem össze kell adni.14 | T B . amit az adóhatóság a költségvetési törvényben meghatározott arányok szerint meg­ osztva utal át a tb-alapok részére. bedolgozás. a tárgy­ év január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozni köteles. Vagyis például hiába köt a megbízó és a megbízott több megbízási szerződést. felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. 38. aki a tár­ sadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény. a vállalkozási jellegű jogviszony keretében személyesen munkát végző és a bedolgozó továbbra is akkor kötelezett járulékok fizetésére. aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt.a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában választhatja azt is. napi 930 forinttal). hogy azt a társas vállalkozás havonta fizesse meg utána. ha az ekhózó nyugdíjas. [Lásd az 1997/LXXX. Továbbra sem terheli nyugdíjés egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék a szellemi alkotások ellenértékeként kifizetett díj azon részét.például munkavállalóként.] Nem vá lto zo tt. vagy az adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig megfizette). hogy melyik társas vállal­ kozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgál­ tatási járulékot. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban működik személyesen közre. a szerzőt (alkotót) járulékfizetési kötelezettség terheli. Azt mindenki maga döntheti el.E L L Á T Á S O K A saját jogon nyugdíjas foglalkoztatott nyug­ ellátását .jövedelemadóelőleg-alapot képező . baleseti járadékra. Csak egyik jogviszonyában kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járu­ lékot annak a nyugdíjas egyéni vállalkozónak. s ezt kell összevet­ ni a minimálbér 30 százalékával (2012-ben havi 27 900. illetve nyugellátásra jogosult. § (1) g) pontjában. § f) pontjában. Az ekhózó egészségügyi és baleseti egész­ ségügyi szolgáltatásra. rokkantsági nyugdíjsegélyben. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzők járulékfizetését havonta vagy utólag. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíj­ járulékot kell fizetniük az egyéni ekhón belül. civileknél korhatár előtti ellátássá alakul­ nak. napi 930 forint). ha díjazásuk személyes tevékenységért járó . de a tárgyév január 31éig . Nem vá lto z o tt. Kiegészítő tevékenységűnek a saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltött özvegyi nyugdíjas egyéni vagy HVG | T B -K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Ekhós jö v ed e lem Változás 2011. § (4) bekezdésében.ré­ sze eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékát (2012-ben ez havi 27 900 forint). illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával öregségi nyugdíjban vagy rehabilitációs járadék­ ban.] Szellem i alkotás . Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. megbízás Nem változott. ja n u á r 1 -jé tő l. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányren­ delet alapján folyósított öregségi. Ha a felhasználói (hasznosítási) szerződés alapján a díjat (előleget) nem havonta. Ha az így ka­ pott napi összeg eléri vagy meghaladja a hónap első napján érvényes minimálbér 30 százaléká­ nak harmincadrészét. § f) pontjában. A nyugdíjas (kiegészítő tevékenységet folyta­ tó) vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulé­ ka havi 6390 (napi 213) forint (2011-ben havi 5100. törvény 4. 19. a biztosított bejelen­ tésére. törvény 22/A §-aiban. § (1) g) pontjaiban. [Lásd az 1997/LXXX. napi 170 forint volt). mekkora az egyik. A megbízott. törvény 4. az 1997/LXXXl. Az egyéni vállalkozónak. Az ekhós jövedelem után fize­ tendő 15 százalékos egyéni közteherből . [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX. (Saját jogú nyugdíjas az a személy. amelyet felhasználási. paragrafusának (1) bekezdése szerint . ja n u á r 1 -jé tő l. A már megállapított ellátások fegyveresek esetében szolgálati járandó­ sággá. [Lásd az 1997/LXXX. ja n u á r 1 -jé tő l. Változás 2012.1. hasznosítási vagy használati szerződés alapján vagyoni jog felhasználása ellenében fizetnek ki. társas vállalkozóként vagy egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszonyban .kérelemre . ezáltal megszűnt a biztosítására vonatkozó szabály is. és nyugdíjat már csak az kaphat.] N yugdíjas vállalkozó Változás 2012. így ő is legalább a járu­ lékfizetési alsó határ után köteles megfizetni a szo­ ciális hozzájárulási adót és az egyéni járulékokat.] 20 ve tő fo ős Zc Vállalkozás. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag ekhózók kötelező tagdíjfizetése. § g). törvény 25.5 százalékával kell emelni. A szellemi alkotások utáni jövedelmeket to­ vábbra is fel kell osztani személyes tevékenysé­ gért járó részre és felhasználáshoz kapcsolódó értékhányadra. Nem vá lto z o tt. aki egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is.] §a: taf jár ev< lió „mi SZ( ne gi ve ny ha ge Va ne mi ne m < ke ru m sz sz bt hé na hí sz ke ti ős sé Összeszámítási szabály Nem v á lto z o tt. [Lásdazl997/LXXX. § d) pontjában. az egyéni cég és a jogi személyi­ séggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjá­ nak a cégben személyesen és díjazás ellenében munkát végző közeli hozzátartozója ezentúl más jogviszonyban . Megszűnt a segítő családtag törvényi fogalma. § (2) bekezdésében.foglalkoztatható. valamint a járulék bevallására és befize­ tésére vonatkozó határidők is a díjazás (előleg) kifizetéséhez igazodnak.az ekhotörvény 9. 5. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. §-ában. munka­ képtelenségi járadékban részesül. továbbá hogy hány naptári napra járt a díjazás (vagyis hány napig állt fenn a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony).. nyugdíjban. /Lásd az 1997/LXXX. hanem ennél sűrűbben vagy ritkábban fizetik. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fő­ szabályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie.

őstermelőként nem biztosított. vagy olyan tagja. és ennek igazolására őster­ melői igazolvánnyal rendelkezik. nem egyéni vállalkozó magánszemély. vagy gazdálkodó család kiskorú tagja. § d) 5. ja n u á r 1 -jé tő l. § (1) g] pontjában. 10 százalék a nyugdíjjárulék. Járulékfizetésre az a főállású őstermelő köte­ lezett (s így őstermelőként biztosított). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 5. és az 1997/LXXXI. egy-egy napra ezen ö^zeg harmincadrészével (930 forinttal) kell számolni. cafeteria és HR adminisztráció jogszabályi változások naprakész követése erkölcsi és anyagi felelősségvállalás w w w . alpontjában.vagyis a tárgyévet megelőző évben 8 millió forint vagy annál kisebb éves bevételt elérő őstermelő nyugdíjalapja az éves bevétel 6 szá­ zaléka.] Nem v á lto zo tt. ■aki a termőföldről szóló törvény szerint csalá­ di gazdálkodónak minősül. vagyis a 16. aki a saját gazdaságában a személyi jövedelemadó­ ról szóló törvényben meghatározott őstermelői termékeket állít elő. egyé­ ni vagy társas vállalkozóként biztosított. társadalmi szervezetek szövetsége. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekin­ teni azt is. A pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésével jogosultságot szerez a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra is. 30/A § (2) bekezdéseiben. ami 2012-ben havi 6390 forint (2011-ben 5100 forint volt). köztestület.bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot. a tárgyévet megelőző évben elért bevétel 20 százaléka után kell összesen 14 százalék járulékot fizetnie (a já­ rulékalapba beszámít az adóköteles bevételnek minősülő nemzeti és uniós támogatás). vagy helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője). kamara. ■saját jogon nyugdíjas vagy az öregséginyugdíj­ korhatárt betöltött özvegyi nyugdíjas. aki őster­ melői tevékenysége mellett úgynevezett mun­ kavégzésre irányuló egyéb (például bedolgozói. s nem is köte­ lezett járulék fizetésére. Vagyis e tevékenysége alapján ezentúl már nem minősül biztosítottnak. ja n u á r 1 -jé tő l. társa­ dalmi megbízatású polgármestere. Társadalombiztosítási szempontból már nem minősül őstermelőnek a mezőgazdasá­ gi és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott magánszemély (például földjét haszonbérbe adó földtulajdonos). Az őstermelő ilyenkor nem fizet egyéni A minőségi HR outsourcing-szolgáltatás Koncentráljon az üzleti sikereire. Ebből 4 százalék a természetbeni egészségbiztosítási. Ha a biztosított őstermelő nem érvényesítte­ ti az értékesítési betétlapját az év első napjától.támogatások nélküli . gaz­ dálkodó szervezet választott tisztségviselője. egyesület. az továbbra sem járulékköteles. pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. szövetkezet vezető tisztségviselője. a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük. A foglalkoztatónak a járu­ lékot a járulékalapot képező jövedelem kifi­ zetésének időpontjában érvényes mértékek szerint kell megfizetnie. illetve a bevétel 20 százalékánál ma­ gasabb járulékalapot. § (2) bekezdésében.mezőgazdasági őstermelőnek az számít.nexon. ezért pénzbeli ellátásra . ■akit a személyi jövedelemadóról szóló törvény ekként határoz meg. aki tényle­ gesen nem végez őstermelői tevékenységet. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXX. Ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szerzett jövedelem nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2012-ben havi 27 900 forintot).vagyis gyedre. aki alapítvány. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült mezőgazdasági őstermelőnek. §(1) i) pontjában. a tárgyhó­ nap első napján érvényes minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) után kell megfizetnie a termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ kot és a nyugdíjjárulékot. 5. és a családi gazda­ ságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtag.] Változás 2012.hu . közalkalmazottként. Segítő családtag­ ként már nem lehet munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosítást szerezni. magánnyugdíjpénztár választott tisztségvi­ selője. és megbízás keretében ellátja az ügyvezetői feladatokat is). aki ■munkavállalóként. akinek az esetében a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együtt legalább húsz év. amikor a kifizetés eredeti­ leg esedékes lett volna (ez előállhat például A bevétel 20 százaléka után járulékot fize­ tő . megbízási. Ha a nemzeti vagy uniós támogatás nélküli bevétel meghaladja a 8 millió forintot. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a bedolgozói. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében biztosított a gazdasági társaság olyan vezető tisztségviselője. [Lásd az 1997/LXXX.] Egyéb jogviszony Változás 2012. § (2). továbbá ha az őstermelő kezdőnek minősül. így őstermelőként is biztosított lehet az az őstermelő is. ■ őstermelői tevékenységét közös őstermelői igazolvány alapján kiskorúként folytatja. Kezdő . § (l)i) pontjában. társasház közösség. Megszűnik a ma­ gán-nyugdíjpénztári tag őstermelők kötelező tagdíjfizetése. táppénzre sem jogosult. törvény 4. választott tisztségviselői) jogviszony alapján biztosított.r ^ TB-ELLÁTÁSOK 15 M ezőgazdasági ősterm elő Változás2011. Őstermelőként nem biztosított. az egyéni vállalkozóinak nem minősülő vállalkozási jogviszony. A kezdő és a tárgy­ évet megelőző évben támogatások nélkül 8 mil­ lió forintnál nagyobb bevételt elérő őstermelő „munkáltatói” járulékait felváltja a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó. aki társadalombiztosí­ tási szempontból nem minősül társas vállalko­ zónak (vagyis aki nem tagja a vállalkozásnak. törvény 19. mekkorát (ez esetben összesen 17 százalék egyéni járulékot. Őstermelőként csak az biztosított. törvény 5. törvény 22.] Utólag fiz e te tt jö ved elem Nem v á lto z o tt. Járulékfizetésre kötelezett. Az első negyedévi járulékbevallásban nyi­ latkozhat az őstermelő. [Lásd az 1997/LXXX. társadalmi szervezet.december31-étől. továbbá Munkavállalói Résztulajdonosi Program szer­ vezete. aki személyes közreműködési kötelezettsége alapján már társas vállalkozó­ ként biztosított. és emellett még szociális hozzájárulási adót is fizet­ nie kell). Ha az őstermelő tárgyévet megelőző évi . Nem v á lto z o tt.és ily módon a minimálbér után já­ rulékot fizető . hogy választ-e a m ini­ málbérnél. Ha a munkavégzés nem tart egy naptári hó­ napig. nem pedig az akkori szabályok 30/A §-ában szerint. törvény 4. és ha igen.] tött. önkéntes kölcsönös biztosítópénztár. az adm inisztrációt bízza a N E X O N -ra! bérszámfejtés. életévét betöl­ § w) pontjában. Ilyenkor egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. megbízási szerződés alapján lét­ rejött jogviszony.

Csak két évet meg nem haladó munkavégzés esetén mentesül a biz­ tosítási kötelezettség alól a Magyarországon be nem jegyzett külföldi vállalkozás kiküldetés. törvény 65. kirendelés vagy munkaerőkölcsönzés esetén a kétéves időtartamot 2012. egyéni és társas vállalkozó. illetve a közalkalmazott­ nak kifizetett összeg után is. ön­ kéntes kölcsönös biztosítópénztár. § (3) bekezdésében. feltéve. a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint) alapulvételével. vagy azt az oktatásért felelős miniszter adományozta. [Lásd a 2011/CXCI. kamara. ha K ülföldiek biztosítása Változás 2012. § (1) bekezdésében. Magyarországon ta n u ló k ü lfö ld i A járulékokat a jogviszony megszűnését kö­ Nem v á lto z o tt. ■saját jogon nyugdíjas vagy a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnál idősebb foglalkoztatott. aki az összlétszám 5 százalékánál kevesebb megváltozott munkaképességű személyt foglal­ koztat.J Nem válto zo tt. 13. egyesület. [Lásd az 1997/LXXX. gazdálkodó szervezet válasz­ tott tisztségviselője.4 szá­ zalék egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot kell fizet­ nie. a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén a munkavállalónak. ■vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszony­ nyal is rendelkezik (csak a vállalkozói tevékenysé­ gével összefüggő járulékot nem kell megfizetnie). Munkaerő-piaci járulékot kell fizetni ezentúl a munkavállaló­ nak a jubileumi jutalom. [Lásd az 1997/LXXX.újra Magyarországra küldi dolgozni. Egyházi személy az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy és a szerzetesrend tagja. törvény 11. ja n u á r 1 -jé tő l. 2012.] ■szövetkezeti tag. [Lásd az 1997/LXXX. § n) pontjában. A nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentes­ séget élvező tisztviselője (alkalmazottja) és vele közös háztartásban élő családtagja (házastársa.] Nem változott. évi I.] H VG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egyházi szem élyek já ru lé k a Nem vá lto zo tt. ha a foglalkoz­ tatottjainak száma 25 főnél több (korábban 20 fő felett kellett fizetni). ■alapítvány. törvény 5. hogy kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biztonsá­ gi rendszere. aki harmadik állam állampolgárságával ren­ delkezik.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló egyéni és társas vállal­ kozó. §-ában. feltéve. a megfize­ tett járulék önellenőrzéssel igényelhető vissza. Főszabály szerint minden kül­ földi állampolgár biztosított. törvény 16. §-aiban. törvény 4. A munkaadó akkor fizet rehabilitációs hozzájárulást. A biztosítási kötelezettség nem függ attól. ■tanulószerződés alapján szakképző iskolában tanuló.] Á tm e n e ti szabály. megbízási szer­ ződés alapján.államban biztosítottak.] jogviszonyban állnak. a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás után. 26. ja n u á r 1 -jé tő l. január 1-je előtt meg­ kezdett kiküldetés.16 | T B . a letelepedett jogállású. A munkaviszony mellett vállal­ kozói tevékenységet folytató is köteles megfizetni vállalkozói tevékenysége után a munkaerő-piaci járulékot. törvény 5. aki nem minősül belföldinek. törvény 23. helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségvise­ lője). hogy azok a küldő . gazdasági társaság társas vál­ lalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője. és a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyil­ vántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. társasházi közösség. ■közép. §-ában. akik ösz­ 18. törvény 25/A §-ában. Az egyéni munkaerő-piaci járulékfizetéssel nem járó jogviszonyban állók e jogviszonyuk alapján nem szereznek jogosultságot álláskeresési ellátásra. valamint a külföldi állam diplomatájának Magyarországon tartózkodó családtagja és külföldi háztartási alkalmazottja sem. és nem bevándorolt vagy letelepedett jogállású (a korábbi szabályok szerint korlátlan ideig mentesült). ■biztosított mezőgazdasági őstermelő.] . Az egyháznak az egyházi sze­ mély után . K ülföldi. a mene­ kültként elismert személy. törvény 24.] Rehabilitációs hozzájárulás Változás 2012. A hozzájárulás mértéke 964 500 forint/fő/év. vagyis rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettsége annak a munkaadónak van. társadalmi szervezet. 11. a mentes­ ség csak akkor érvényes. [Lásd az 1997/LXXX. továbbá Mun­ kavállalói Résztulajdonosi Program szervezete. Ha egy munkáltató ugyanazon munkavállalóját . törvény kívül azok a külföldi állampolgárok. magánnyugdíj­ pénztár választott tisztségviselője. törvény hatálya alá tartozó személy. január 1-jétől kell számítani. [Lásd az 1997/LXXX. §-ában. ■a bevándorolt. Ha a munkavégzés utóbb mégis rövidebb lesz két évnél. törvény 4. §j) pontjában. ha az előző munka be­ fejezésétől számítva három év eltelt.] A munkaadó rehabilitációs hozzájárulásának éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám és a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.. A külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja nem biztosí­ tott Magyarországon. Járulékfizetés nélkül jogosul­ vetően kifizetett jövedelmek után is meg kell fi­ tak egészségügyi szolgáltatásra a biztosítottakon zetni.] Nem v á lto z o tt. §(5) töndíjasként Magyarországon tanulói-hallgatói bekezdésében. §(1) h) pontjában. b elföldi Nem v á lto z o tt. ■a hontalan. [Lásd az 1997/LXXX. ■díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói.] [Lásd az 1997/LXXX. Külföldi az a természetes sze­ mély. törvény 23. [Lásd az 1997/LXXX. ha fizetés nélküli szabadságon van. ■álláskeresési támogatásban részesül. és az ösztöndíjuk nemzet­ közi szerződésen alapul. A kötelező foglalkoztatási szint to­ vábbra is 5 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. kivéve.akár egy másik munkakörben . [Lásda20U/CXCl. köztestület. telephelye Magyarországon.vagy bármely más . ■ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartóz­ kodásáról szóló 2007. ja n u á rl-jé tő l. a 195/1997 kormányrendelet 4/A §-ában. az új­ rakezdési támogatás.. szövetkezet vezető tisztségviselője. A biztosítottnak nem kell munkaerő-piaci járu­ lékot fizetnie. § (1) bekezdésében.kivéve a saját jogán nyugdíjast . A várhatóan két évet meghaladó munkavég­ zés esetén a járulékokat a belföldi munkavégzés első napjától kell megfizetni. Egyéni m u n kae rő -p ia ci já ru lé k Változás 2012. és a szövetkezet tevékenysé­ gében vállalkozási vagy megbízási jogviszony ke­ retében személyesen közreműködik. társadalmi szer­ vezetek szövetsége. aki Magyarorszá­ gon biztosítással járó jogviszony keretében foly­ tat keresőtevékenységet. § b) pontjában. ha nemzetközi egyezmény vagy a közösségi jog másként ren­ delkezik. ha munkaügyi perben visszamenőleg megítélnek bért). [Lásd az 1997/LXXX. egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végez. gyermeke) sem biztosított.E L L A T A S O K akkor. társadalmi megbízatású polgármester. aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja. hogy a foglalkoztatónak van-e székhelye. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés kereté­ ben belföldön foglalkoztatott munkavállalója. a végkielégítés.] Belföldi ■a Magyarország területén bejelentett lakóhel­ lyel (állandó lakcímmel^rendelkező magyar ál­ lampolgár.

vagyis nem jár érte ellenszolgáltatás. ügyészségi szolgálati jogviszony.természetes. az adó megosztásáról azonban a költségvetési törvény rendelkezik.. ■a munkavállalót kölcsönbe vevő. /Lásd a 2011/CLV1. a tag részére munkavégzési kötelezett­ séggel járó vállalkozási. ha a kölcsönbe adó kifizető nem rendelkezik belföldön állandó la­ kóhellyel. székhellyel [hasonló előírást tartalmaz a járuléktörvény 56/A § (4) bekezdése]. ha a kirendelést elrendelő kifizetővel megállapodott arról. közfoglalkoztatási jogviszony. Az adó megfizetése társadalombiztosítási ellá­ tásra és álláskeresési ellátásra nem jogosít. illetve EGT-tagállamban vagy Svájcban végzi [e szabály ugyanazt a személyi kört fedi le. rendvédelmi szervek. ■a mezőgazdasági őstermelő abban az adóévben. ■közkereseti társaság. ■az egyéni vállalkozó. § (1) b) pontjának]. korlátolt felelősségű társaság. polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. ■a természetes személyt kirendelés alapján fog­ lalkoztató.egészségügyi szol­ gáltatási járulékot kell fizetniük. illetve Junior Bér ® W M Id ő W EB-alapú programok Munkaidő-nyilvántartó program @W-Kafetéria Béren kívüli juttatások nyilvántartása A dóalany kifize tő k Kifizető a természetes személlyel szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszonyban álló másik személy. közjegyzői iroda. amelyet megelőző adóévben a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. ■gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony [ugyanaz. az egyházi szolgálat Wizuál é program család K o rs z e rű h u m á n in fo rm á c ió s re n d s ze re k . ■a természetes személy. § (1) a) pontjában].S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Mit kell tudni a szociális hozzájárulási adóról? 2012. Magyar Honvédség szerződéses állományú tag­ jának jogviszonya. mint a járuléktörvény 5.a 2012-ben már havi 6390 forint összegű .. betéti társaság. Nemzeti Adó. törvény 454. magyar tb-jogszabályok hatálya alatt álló személy a mun­ kát Magyarországon vagy másik uniós. szabadalmi ügyvivői iroda és természe­ tes személy tagja között fennálló. hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és köz­ terhek őt terhelik. közalkalmazotti jogviszony. ■szövetkezet és természetes személy tagja között fennálló. hogy a vele adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonyban álló. jogi személy. § (3) és 56/A § (1) bekezdésében említett kötelezetteké]. bírósági jogviszony.. tehát a kifizető fogalom itt nem ugyanaz. szokásos tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem ren­ delkező kifizető. A szociális hozzájárulási adóból származó be­ vétel továbbra is a tb-alapokat illeti meg. § (1) f) pontja szerinti társas vállalkozóké].hu H VG ! T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . hogy a belföldön állandó lakóhellyel vagy székhellyel nem rendel­ kező külföldi kifizetője vagy annak képviselője az adófizetést elmulasztja [hasonlóan rendelkezik a járuléktörvény 56/A § (3) bekezdése]. eu­ rópai gazdasági egyesülés. ■egyház és az egyházi szolgálatot teljesítő egy­ házi személy között fennálló. végrehajtói iro­ da. akinek a járuléktör­ vény alapján nincs biztosítási kötelezettsége.] ezeknek megfelelő. közszolgálati jogviszony. egyesülés. nekik „munkál­ tatói” közteherként tehát továbbra is .] A dóalanyok A szociális hozzájárulási adó alanyai: ■akifizető. aki a rá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte [ők a járuléktörvény 5. ha a járuléktör­ vény alapján az adóévre magasabb járulékalap vá­ lasztásáról tesz nyilatkozatot. január 1-jétől a 27 százalékos társadalom­ biztosítási járulék egészét felváltja az ugyanilyen mértékű szociális hozzájárulási adó. ■ügyvédi iroda. § (1) bekezdés e) pontja alapján biztosítottnak sem minősülnek]. mint az adózás rendjéről szóló törvényben. felteve. mint a járuléktörvény 5. törvény 454. külföldi jog alapján fennálló jogviszony [az országgyűlési képviselő kivételével ugyanazok a jogviszonyok. azaz 14 százalék járulékot fizet bevételei egyötöde után. Kapcsolat: www. v á lla la tirá n y ítá s i s z o ftv e re k h e z ille s z th e tő ét > / Wizuál Bér W iv iim I VV I Z U U I Windowsalapú professzionális bérelszámoló programok Adófizetéssel já ró jogviszonyok A kifizetőnek az alábbi jogviszonyok esetén kell adót fizetnie: ■ munkaviszony. katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona jogviszonya. kivéve. neki az adóköteles jövedelme után ehót kell fizetni. a tag személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszonya (ideértve a nem munkaviszony kere­ tében ellátott vezető tisztségviselői jogviszonyt is).és Vámhi­ vatal hivatásos állományú tagjának jogviszonya. ■a mezőgazdasági őstermelő. feltéve. ■a mezőgazdasági őstermelő. séggel nem rendelkező jogalany. rá a kedvezményes járulékfizetési szabályok vonatkoznak. közös vállalat. Magyar Honvédség. § (2)-(5) bekezdéseiben. mint a járuléktörvény 5. hivatásos neve­ lőszülői jogviszony. mint a járuléktörvény 5.. [Lásd a 2011/CLV1. jogi személyi­ MA0O FT A _ . egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony [ez és az előző pont ha­ sonló személyi kör. megbízási jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. Nem adóalany: ■a saját jogán nyugdíjas és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. szabadalmi ügyvivői társaság.maxoft. További kifizető ■ a belföldön állandó lakóhellyel. Szociális hozzájárulási adó szempontjából kifizető bárki lehet . §(1). (6) bekezdéseiben. ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. § (1) c) pontja]. igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony..

ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. [Lásd a 2011/CLVl. ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzeté­ nek külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztartási alkalmazottként fog­ lalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettél vagy azzal összefüg­ gésben kifizetett. szabadalmi ügyvivői kamarai.harmadik állambeli munkavállaló. juttatott bevétel. [A felsorolás tartalmilag megfelel a járuléktör­ vény 4. akit legfeljebb két£vig foglalkoztatnak belföldön. ■az előzőek szerinti juttatások hiányában az adó­ fizetési kötelezettséggel járó munkaviszonyt vagy más jogviszonyt megalapozó munkaszerződés­ ben vagy egyéb szerződésben meghatározott sze­ mélyi alapbér. valamint ■a gyógyszerészeti magántevékenységet.] Nem adóalap: ■a külföldi állam Magyarországra akkreditált dip­ lomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett bevétel. § (1) bekezdésében. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéb jövedelmek után továbbra is 27 százalékos ehót kell fizetni. mintaoltalom alatt álló mű. törvény 455. vagy a tag olyan özvegyi nyugdíjas. § (3) bekezdéseiben. § (2) bekezdését is. § (1). ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll. A megbízási és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó. ápolási díjban részesül. Ez utób­ bi a külföldre kiküldött. [Lásd a 201 l/CLVl. a mezőgazdasági ősterme­ lői tevékenységet. § (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknak. és külföldön adózó olyan munkavállalókra vonatkozik. szerze­ tesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. (XI. Egyéni vállalkozók Egyéni vállalkozó ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rint egyéni vállalkozónak minősülő személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló tör­ vény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. alkotás. de leg­ alább a tárgyhónap első napján érvényes mini­ málbér . § (1) f) és h) pontjai alapján biztosítottnak sem minősülnek].] [Lásda2011/CLVI. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkal­ mazó egyéni vállalkozó saját maga után a vállal­ kozói kivétje. alkalma­ zottja részére kifizetett. § ej pontját]. ■a hivatásos nevelőszülőt megillető nevelési díj.pél­ dául más uniós állambeli . ■a tanulószerződésben meghatározott díj. ■egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. csak a jogállása naptári napjaira kell adót fizetnie. ■a nemzetközi szervezet nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tisztviselője. az átalányadózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelme. [Lásd a 2011/CLVI. § d) pontjának]. ha annak tartama alatt az egyéni vállalkozó tevé­ kenységét személyesen folytatja.] Ha az egyéni vállalkozó e jogállása nem áll fenn a teljes naptári hónapban. védjegyoltalom.5 százalékának harmincadrésze után. terhességi­ gyermekágyi segélyben. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi havi átlagos alapbért. juttatott bevétel.] K ifizetői adóalap A kifizetőt terhelő adó alapja: ■a kifizetőnek a természetes személlyel fennál­ ló. § (4) bekezdésében.bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti képviselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. és ezért 27 százalékos ehót kellett utána fizetni).] A jövedelmet pótló kártérítés után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (korábban tb-járulék-mentes volt. de itt nem biztosított személyeket sorolják fel. mint a járuléktörvény 21. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbért kell érteni). az egyéni vál­ lalkozói tevékenységet. ■a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze­ rinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevé­ kenység (ide nem értve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. falugondnoki tevékenységet. aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte [e személyek a járuléktörvény 5. § k) pont szerinti járulékalapot képező jö­ HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E vedelmek definíciójának. [Lásda2011/CLV1. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. § (2) bekezdésében. akik a külföldi .) kormányrendelet 1. illetve díjazás (külföldi kiküldetés esetén személyi alapbér alatt a munkaszerződés alapján fizetett. a minimálbér 30 százalékát el nem érő jövedelmek után szociális hozzájárulási adót kell fizetni (ehót már nem). törvény 455. aki az uni­ ós koordinációs tb-rendelet hatálya alá tartozó vagy szociális biztonsági egyezményben részes másik államban biztosított). ■a belföldön állandó lakóhellyel. és a korábbi belföldi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig három év eltelt (e pont és az előző pontok ugyanazokat a bel­ földön dolgozó. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés ke­ retében munkaviszonyban foglalkoztatott olyan . oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 21.] Nem kell adót fizetni.18 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó teljesítése alapjául szolgáló jogviszony. ügyvédi kamarai. 457. gyermekgondozási díj­ ban részesül. ■a szerzői jogi védelem. törvény 455. §-a). tanyagondnoki tevékeny­ séget végző természetes szemgly és a szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. naponként leg­ alább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. székhellyel nem rendelkező kifizető által Magyarországon kikül­ detés. ■az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem (e jövedelmet az szja mellett 14 százalékos cgycni eho is terheli). ■a jogviszony az iskolaszövetkezet nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló (hallgató) tagjával áll fenn [e jogviszony a járuléktörvény 5.112. § (1) b) pontja alapján biztosí­ tással járó jogviszonynak sem minősül]. a garantált bérminimum .5 szá­ zaléka (2012-ben ez havi 104 625. és ide sorolandó az országgyűlési képviselő jogvi­ szonya is]. törvény 456.munkavégzésük alatt is a magyar tb-rendszer hatálya alatt maradnak. mint a járuléktörvény 11. előzőek alá nem so­ rolható jogviszony [tartalmilag megfelel a járuléktörvény 5. ■gyermekgondozási segélyben. törvény 455. gyermeknevelé­ si támogatásban. illetve 121 500 forint) után fizet adót. ■a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat [lásd a járuléktörvény 21. ha a nyil­ vántartásban rögzített tevékenysége ingatlan­ bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). 5. adófizetési kötelezettséggel járó jogviszonya alapján kifizetett (juttatott). illetve közép.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű okta­ tás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg . § a) pontja]. ■a kifizető által megállapított és folyósított társa­ dalombiztosítási ellátás [ugyanaz. a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint adókötelezettség alá eső önálló vagy nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem. ideértve a 195/1997. növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíjjal. ha ■a társas vállalkozás tagja vagy az egyházi sze­ mély (szerzetes) saját jogán nyugdíjas. § (3) bekezdésében. § (1) h) pontja szerinti egyházi személy jogviszonyának]. földrajzi árujelzők oltalma. ■fogvatartott. találmányi szabadal­ mi oltalom. szakképzettsé­ get igényel. kivéve. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. ■az olyan személynek juttatott bevétel. Nem kell fi­ gyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. amelyekre ■táppénzben. hasznosítási. baleseti táppénzben. juttatott.

adóévre szóló nyilatkozat alapján . terhességi­ gyermekágyi segélyben. vagy a járuléktörvény alapján magasabb járulékalap választásáról tett nyi­ latkozata szerinti összeg. egyéni cég) személyesen köz­ reműködő vagy . Az adóalany őstermelő adóalapja havonta a tárgyév első napján érvényes minimálbér (ez 2012-ben havi 93 ezer forint).a tárgyév január 31-éig tett. gyermekgondozási díj­ ban részesül. [Lásd a 2011/CLVL törvény 457. adófizetéssel járó jogvi­ szonya alapján a kifizető . azzal a különbséggel. ■egyéni vállalkozó jogállásában saját maga után a minimálbér (illetve garantált bérminimum) 112. ■legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó mun­ kaviszonyban áll.] legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. Tört hónap esetén az őster­ melő csak e jogállása naptári napjaira fizet adót.5 százaléka alapján megfizeti utána az adót. európai gazdasági egyesülés.SZ OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 19 fennálló több munkaviszonynál az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidő összeszámítandó). vagy ■más olyan kifizetővel is adófizetési kötelezettsé­ get eredményező jogviszonyban áll. közös vállalat.5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625. § (. illetve 121 500 forint) után. ha legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya van. szabadalmi ügyvivői kamarai. Tört hónap esetén az adó alapja az adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony minden napjára HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .5 százaléka (2012-ben ez havi 104 625. gyermekgondozási díj­ ban részesül. szabadalmi ügyvivői iroda.5 százaléka) alapulvételével adót fizet utána. kivéve. ■a minimálbér . [Lásd a 2011/CLVI. illetve a garantált bérminimum 112.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali.5 százaléka.] Társas vállalkozás szem élyesen közrem űködő ta g ja A társas vállalkozás (közkereseti társaság. § (1). szabadalmi ügyvi­ vői társaság. baleseti táppénzben. végrehajtói iroda. ■az evaalap 4 százaléka. Nem kell figyelembe venni az adóalapminimum-számításnál azokat a napokat. gyes folyósítá­ sa. § (l)-(3). ha annak tartama alatt tevékenységét személyesen folytatja. (4)-(5). vagy közép. ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. korlátolt felelősségű társaság.ha a vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget. § (l)-(2).5 százaléka alapján megfizeti az adót.] Mezőgazdasági ősterm elők A szociális hozzájárulási adó szempontjából őstermelő a személyi jövedelemadóról szóló tör­ vényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő.tett nyi­ latkozatában vállalt összeg. törvény 457. ápolási díjban részesül. de legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112. na­ ponként a minimálbér harmincadrésze után. közjegyzői iroda. ■gyermekgondozási segélyben. A szociálishozzájárulásiadó-alap a társas vál­ lalkozás tagjainál is megegyezik az egyéni járu­ lékalappal. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérmi­ nimum) 112. amelyeken ■táppénzben.az adóévre vagy az adóévnek a mun­ kaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére . tevékenység szünetelése alatt). Nem kell figyelembe venni azokat a napokat. A vállalkozói szociálishozzájárulásiadó-alap megegyezik az egyéni járulékalappal. gyermeknevelési támogatásban. egyesülés. illetve 121 500 forint). (8) bekezdéseiben. 458. vagy | B kifizetővel fennálló. azzal a különbséggel.az adó­ alap-minimum (a minimálbér. terhességi­ gyermekágyi segélyben. szakképzettséget igényel.rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat (egyidejűleg fenn­ álló több munkaviszonynál az egyes munkaviszo­ nyokban előírt munkaidő összeszámítandó). (5)-(6) bekezdéseiben. ■ügyvédi kamarai. hogy a járulékfizetési alsó határ havonta a minimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112.5 százaléka. a garantált bérminimum -112. 458. Evás egyéni vállalkozó Az evás egyéni vállalkozó által saját maga után havonta fizetendő adó alapja: ■a magasabb összegű társadalombiztosítási el­ látások megszerzése érdekében a járuléktörvény szerint . be­ téti társaság. közjegyzői kamarai tagsága szünetel. ■fogvatartott. illetve közép. törvény 456.nem munkaviszonyban eljáró . baleseti táppénzben.5 százalékának harmincadrésze. ügyvédi iroda. [Lásda2011/CLVI.ügyvezető tagja után az adót a tevékenység ellen­ értékéként juttatott jövedelem alapján kell fizetni.2)-(3] bekezdéseiben. amely a mi­ nimálbér (illetve a garantált bérminimum) 112. Az evás vállalkozó sem fizet adót az úgyneve­ zett kieső időkre (például táppénz. amelyekre a tag ■táppénzben.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. § (3).

] N yilatko zato k m ásodfoglalkozásban A természetes személynek nyilatkoznia kell a kifizetője részére a heti 36 órát elérő munkavi­ szonyáról. A számított szociális hozzájárulási adót csök­ kenti: ■a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény. [Lásd az 2011/CLVI. [Lásd a 2011/CLVI. amelynek a kifizető vagy közeli hoz­ zátartozója tagja. részmunkaidős kedvezmény). me­ lyet csökkent a 75 ezer forintot meghaladó kedvezményalap-rész 20 százaléka. Kedvezményalap (1. [Lásd a 2011/CLVI. § (4)(5). A (rész)kedvezmény alapja a természetes személyt munkaviszonyára tekintettel megillető bruttó munkabér (kivéve az egyszerűsített foglal­ koztatási jogviszony alapján járó bért). évi legutolsó változásának Az adó m értéke A számított adó az adóalap 27 százaléka. Ez tételesen meghatározza. ha az elvárt béremelés visszamenőleges hatályú).75 000) x 0. november 1-je és 2011. 5. ■ a foglalkoztatási kedvez­ mény (Start-. ha a bruttó bér nem haladja meg a 75 ezer forintot. ha a kifizetővel az adókedvezmény alapjául szolgáló hónaiban munkaviszonyban áll. de legfeljebb 16125 forint. Folyamatosan foglalkoztatott a munkaválla­ ló.20 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó Példa rész-adókedvezményre 2012-ben* 1. Nincs elvárt béremelési feltétel. Az adókedvezményt a kifizető havonta.jogszabály által . illetve 108 ezer forint) összegére . ha a kifizető 2011 novemberében és decemberében egy na­ pig sem volt munkáltatója egyetlen természetes személynek sem (kivéve.béren kívüli juttatás formájában nyújtja. íj.[(1 . ■önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgá­ latot teljesít. mezőgazdasági őstermelőként munkaviszony ke­ retében foglalkoztatottat is). A 2011ben minimálbéren foglalkoztatottak bérének a 2012-ben érvényes minimálbér.elvárt béremelés.27) 127 900 3k 533 127 900 8719 3. ápolási díjban részesül. nem kaphat szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt (ha a munkavállalók kétharmadánál mu­ lasztja el ezt.határozattal . valamint olyan más jogviszonyá­ ról. feltételezve. §-ában. 2013-ban a kedvezmény béremelési felté­ tel nélkül jár. A kedvezmény 2012-ben 190 178 forintos.kötelezően . —í*. amelyben a minimálbér 112. de legfeljebb 12 ezer forint 75 ezer forintos kedvezményalapig. Kedvezményalap (1. vagy nem emel semmit azok bérén. az előzőek szerint meg­ határozott összeget csökkenti a kedvezményalap 75 ezer forintot meghaladó yészének 14 százaléka.akár csak egy napig munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az olyan egyéni cég által munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyt is.) k. x 0. vagy termé­ szetes személy kifizető esetében saját maga vagy közeli hozzátartozója egyéni vállalkozóként. mezőgazdasági őster­ melőként munkaviszony keretében foglalkoztatott személyt is). 2. ilyenkor a kifizető csak a tény­ leges jövedelem után fizeti az adót. ha annak tartama alatt őstermelői tevékenységét sze­ mélyesen folytatja. ha a kifizető azt . hogy a 2011-es nettó bér az adójóvá­ írás megszüntetése és az egészségbiztosításijárulék-emelés miatt ne csökkenjen.] Elvárt bérem elés Az elvárt béremelés mértékét kormányrendelet írja elő. Adókedvezm ény 16125 . valamint a közeli hozzátartozó által egyéni vállalkozóként. gyermeknevelési támogatásban.] Az egyházi és közszférába nem tartozó kifizető adóked­ 33113 vezményt vehet igénybe. Ha a nyilatkozat alapjául szolgáló körülmény megváltozik (például megszűnt a heti 36 órát elérő munkaviszony). Számított szociális hozzájárulási adó (1. és költségvetési támogatást sem kaphat). törvény 458. tett köztisztviselők) utáni ked­ vezmény.kötelezi fi­ zetésre. Fizetendő adó (2.75 000) x 0. ős­ A kedvezm ény m értéke ■2012-ben havonta a kedvezményalap 21. törvény 460. nem vehet részt közbeszerzésen ajánlattevőként. illetve garantált bérminimum (ez 2012-ben havi 93 ezer.] *Egy fő munkavállalóra számolva (nincs elvárt béremelés). csökkentve az adó fi­ zetésére kötelezettet megillető adókedvezmények összegével. főcsoport) kedvezménye (2013-tól).teljesített emelése elvárt emelésnek számít. ■fogvatartott. hogy az összes folyamatosan foglalkozta­ tott munkavállalónál megvalósult az elvárt béremelés.5 százaléka után megfizetik az adót. hogy a költségvetési szervnek vagy egyházi fenntartású intéz­ ménynek nem minősülő munkáltatónak 2012-ben mekkora béremelést kellene adnia a munkaválla­ lóinak ahhoz. törvény 459. mint 75 ezer forint. § (l)-(2) bekezdéseiben. 457.akár csak részben is . [Lásd a 2011/CLVI. ■2013-ban havonta 16 százalék. Adókedvezm ény 12 000 . ha a bruttó bér na­ gyobb. hogy az elvárt béremelést minden folyamatosan foglal­ koztatott munkavállaló megkapja (ideértve azt is.) íf. ha a kifizető belföldi kapcsolt vállalkozása munkáltatójavolt a kedvez­ ménnyel érintett munkavállalónak. § (6) bekezdésében. amelyet a sze­ mélyi alapbér 2011. a nap­ tári hónap egészében fennálló munkaviszonyok utáni részkedvezmények összegeként állapítja meg.2] . ha a punkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges béremelés mértékéről szóló kormányrendelet mel/ékletében összegsze­ rűen meghatározott béremelést valamennyi fo­ lyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után végrehajtotta. amely(ek)re teljesül az a feltétel. törvény 460. ■az adókedvezményt érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalkozásával . az adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt . törvény 456. 2011-es munkabér alatt a személyi alapbér és a rendszeres bérpótlékok (együtt: rendszeres bér) egész havi átlagát kell érteni. § (2). ■ a szakképzettséget nem igénylő munkakörök (FEOR08. Ha ezt elmulasztja. a természetes személy ismételten nyilatkozik kifizetőjének. Adókedvezmény azon hónap(ok)ra érvénye­ síthető. 458. 5. Havi 216 805 forint feletti 2011-esmunkabérnél nincs . ■gyermekgondozási segélyben. Fizetendő adó (2.) 25 8H+ •Egy fő munkavállalóra kiszámolva. a ki­ fizető követelheti tőle az adóhiányt és a pótlékokat. december 31-e között bár­ melyik napon ■ az adókedvezményt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt (természetes személy kifi­ zető esetében ideértve az egyéni vállalkozóként. ■a Karrier Híd Programban részt vevők (felmen­ HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .[(1 .) A dókedvezm ény a m u n kab érek n e ttó érté k é n e k m egőrzésére termelőként vagy egyéni cégként munkaviszony­ ban foglalkoztatta a kedvezményezett természetes személyt. x 0. 2013-ban 135 ezer forintos bruttó munkabérnél „fut ki”. Nem vehető figyelembe az adóked­ vezménynél a béremelés. nappali tagozatos tanulói (hallgatói) jogviszonyáról.27) 127 900 34 533 127 900 1 ¿+20 3. és 2011.J Példa rész-adókedvezményre 2013-ban* 1 B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) .9. B ruttó m unkabér (fo rin t/h ó ) 2. kivéve. Számított szociális hozzájárulási adó (1. §-ában.14] . § (7) bekezdésében. Ha az adóhiány és pótlék nem hajtható be a kifi­ zetőn. Ha a munkáltató az összes munkavállalójának kisebb emelést ad az elvártnál. mert akkor van elvárt béremelési köve­ telmény).5 száza­ léka. A fi­ zetendő adó a számított adó. [Lásd a 2011/CLVI.

október 31-e utáni újabb személyialapbér-válmunkaviszonyban foglalkoztató kifizető e tozásig terjedő időtartamra . mértéke a bruttó munkabér. Rendszeres b é rpótlék* (1.SZOCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 21 időpontja és 2011. tartozó foglalkozás szerinti munkakörben. 7 százaléka az azt követő három hónapban. január A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló.választhatja.] . Start Bonusz kártya váltható ki.rendszeresbérátlag-számításnál figyelembe vett . október 31-e után nimálbér 9 százaléka. rendszeres szo­ ciális járadékban részesült vagy rehabilitációs já­ radékban részesül. gyed. valamint a gyes melletti foglalkoztatáshoz. A pályakezdők utáni Start-kedvezmény mér­ téke: ■legfeljebb középfokú végzettségű pályakezdő­ nél a bruttó munkabér. de legfeljebb a minimálbér kétszere­ sének 17 százaléka a foglalkoztatás első kilenc hónapjában.személyi alapbérét 2012-ben ■26 százalékkal emeli. Teljesítménybérnél személyi alapbér alatt a százszázalékos teljesítésért járó. illetve pályakezdő esetén hat hónapig nyilvántartott) álláskeresők al­ kalmazásához kapcsolódik. Elvárt személyi alapbér 2012-ben 100 000 15 000 115 000 12 900 11217 111 217 127 900 (1. de legfeljebb a mi­ Ha a munkaviszony 2011.+ 2. első napja és 2011. Az adókedvezmény 2013. A kár­ tyát olyan személy válthatja ki. §-ában.a rendszeres pót­ munkaviszony(ok)ra tekintettel adókedvez­ lékokkal együtt egész havi átlagot számolni. törvény 4/A §-ában. ■felsőfokú végzettségű pályakezdőnél a bruttó munkabér. §-ában. csoportos rokkantsági. aki ■legalább három hónapig volt álláskeresőként nyilvántartva. A kedvezmény mértéke a programban részt vett munkavállaló bruttó munkabérének. **Az elvárt béremelésről szóló kormányrendelet táblázatában az adott jövedelemsávra érvényes összeg. A Start Plusz-kedvezmény is a szociális hozzájárulási adóból érvénye­ síthető. A Start Plusz kártyával igénybe vehető adóked­ vezmény mértéke a bruttó munkabér. illetve a tartósan (legalább 12 hónapig. ményt vehet igénybe. ideértve a teljesítménybér időbér részét is (jutalé­ kos bérformánál a ténylegesen kifizetett jutaléko­ kat kell figyelembe venni). kormányrendelet 2.] Rehabilitációs kártyára jogosult a megválto­ zott munkaképességű személy. A Start Plusz és Extra kártyák 2011 végéig válthatók ki. és a személyi alapbér összegéhez tartozó . Feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. törvény 461. 7 §-aiban. évi mun­ kabérhez tartozó összeg) szorzataként kapott öszszeggel emeli. 2012. december 31-eközött új típusú.igazolás alapján a Karrier Híd Programban részt vett. gyedben. de legfeljebb a minimálbér másfélsze­ resének 27 százaléka a foglalkoztatás első évében. hogy nem számol rendszeres bérátlagot (nem veszi figyelembe a bérpótlékokat). mint 59 600 forint. ápolási díjban része­ sült. [Lásd a 2004/CXX1II. vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igé­ nyel. Az is jogosult rehabilitációs kártyára. Példa elvárt béremelésre 1. hogy a 27 százalékos tb-járulék helyett a foglal­ koztatót a bruttó munkabér után mekkora fizetési kötelezettség terheli. 2012. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében.5 százaléka.) k. aki ■legalább három hónapig folyamatosan nyilván­ tartott álláskereső. hanem azt. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17 százaléka a foglal­ koztatás első évében. január 1-je és 2012. de ide nem értve a túl­ órapótlékot). Korrigált e lvá rt béremelés (k. hogy nincs munkahelye. de legfeljebb minimálbér kétszeresének 27 százaléka a foglal­ koztatás első évében. 2011-es telje­ sítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni. . de legfeljebb a minimálbér másfélszeresének 17 százaléka a foglalkoztatás első évében. Start Plusz vagy Start Extra kártyája. de a már kiváltott kártyák után a kedvezmény továbbra is érvényesíthető. x 1.kor­ mányrendelet táblázatában megjelölt -béremelés­ sel emeli a személyi alapbért.hónap utolsó napjáig érvényes . és az ellátása folyósításának megszűnése óta még nem telt el 365 nap. évi m unkabér (6. gyetben. x 0. ha a bér ez alatt változott).. december 31-én III. a 2011-es munkabért a munkaviszony január 1-jétől érvényesíthető. vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű.2011. Ennek összege a kedvez­ Ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott. Az elvárt béremelés akkor valósul meg. 7 százaléka a foglalkoztatás második évében. §-ában. Start Extra-kedvezményt vehet igénybe to­ vábbra is a munkáltató. 17 százaléka a foglalkoztatás második évében. A munkáltató . +5. október 31-e után változott. megillető bruttó munkabér. gyet és az ápolási díj megszűnését követő. és ■nincs Start. a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökken­ H VG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Karrier Híd Program kedvezm énye Az állami foglalkoztatási szerv által ké­ relemre kiadott . évi m unkabér (1. x1. hogy a 2011-es személyi alapbért úgy emeli.részkedvez­ ményt vehet igénybe.] zett rendszeres bér egész havi átlagában kell megállapítani (még akkor is. és 50 évnél idősebb. törvény 7/A §-ában.15) 3. törvény 5. ■a személyi alapbér és a rendszeres bér hánya­ dosa és az elvárt béremelés (a kormányrendelet melléklete szerinti táblázatban a 2011. / 3. Start Plusz és Extra kártyák esetén továbbra is feltétel a legalább 31 napos foglalkoztatás és a leg­ alább napi négyórás munkaidő. [Lásd a 2004/CXXIlI. ha a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállít­ ható.) 7. feltéve. jött létre. vagy ■gyesben. [Lásda2011/CLVI. illetve gyes mellett szeret­ ne dolgozni.15) ‘ Rendszeres bérpótlék a távollétidíj-számításnál figyelembe vehető bérpótlék (például műszakpótlék. december 31-e közötti idő­ Nem szakképzettek adókedvezm énye szakra kell kiszámolni. ha a munkáltató a munkavállaló .. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel ked­ vezményt vehet igénybe a szociális hozzájárulási adóból. törvény 462. Ha a személyi alapbér 2011. a kifizetővel fennálló foglalkoztatási jogviszo­ nyát közvetlenül megelőzően közszférában foglalkoztatott személy után az őt munkavi­ szonyban foglalkoztató (a költségvetési szerv kivételével) adókedvezményt vehet igénybe. a 2011. ményezett munkakörben foglalkoztatott(ak)at a teljes 2011-es rendszeres bért kell átlagolni. a munkáltatója a szociális hozzájárulási adóból . főcsoportjába alapbérből kell .2011. de nem haladja meg a 216 805 forintot. de legfeljebb a minim álbér kétszeresének 13.valamennyi munkavállalójá­ ra nézve .a kiállítás hónapját követő 12. aki 2011. vagy ■foglalkoztatást elősegítő támogatásra jogosult.a kártya érvényessége alatt . ha a 2011-es havi munkabér több. december 31-e között szer­ [Lásd a 2011/CLVl. ha olyan munkavállalót alkalmaz. Elvárt bérem elés** 5.) 6 . melynek mértéke a bruttó munkabér. baleseti rokkantsági nyugdíjban. Ha a Start Bonusz kártyát birtokló elhelyez­ kedik.] .2012. évi személyi alapbér (fo rin t/h ó ) 2. A munkaadó az érvényes rehabilitációs kár­ tyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló. január 1-jén hatályos 1-je és október 31-e közötti legutolsó személyi KSH-közlemény (FEOR-08) 9.] Foglalkoztatási kedvezm ények A foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmé­ nyeket szabályozó törvény már nem azt mondja ki. hogy a szociális hozzájárulási adóból a munkaadó mekkora rész­ kedvezményt vehet igénybe.annak változásától a 2011. Ennek mértéke az adó alapjának megálla­ pításánál figyelembe vett. [Lásd a 299/2011. ha a 2011-es munkabér havi 59 600 forint vagy annál kevesebb. [Lásd a 2004/CXXI1I.] A Start Plusz-kedvezmény továbbra is a gyes.

A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg. vagy a szabadság lejártát követően vele azonos vagy hasonló munkakör ellátására létesített munkavi­ szonyban foglalkoztatott munkavállaló heti 20-20 órás részmunkaidős munkaviszony keretében látják el. ezek hi­ ányában közvetlenül saját maga teljesíti adóköte­ lezettségeit.a fent felsorolt okokra tekintettel . törvény 464. a vele adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy az adó fizetésére kötelezett. hogy a szükséges béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után visszamenőlegesen.] Bevallás. törvény 463. törvény 8/A §-ában. ha a létszám olyan munkaválla­ lóval csökken.3-szeresének 13. Ha ezt elmulasztja. aki ■ a statisztikai előírások szerint nem tartozik az átlagos statisztikai állományi létszámba. az ellenőrzés megkezdése előtt végrehajtotta). valamint a közép­ vagy felsőfokú oktatási intézményben nappalin tanuló evás adózó egyéni vállalkozó az adót ne­ gyedévente állapítja meg. az önellenőrzést e munkavállalókra el kell végezni. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem kell feltün­ tetni. ha az adott hónapban ■a kedvezmény igénybevétele kizárólag az elvárt béremelés elmaradása miatt jogosulatlan.] A külföldi kifizető telephelye. és azt a tárgy­ hónapot. pénzügyi vagy más meghatalmazott képviselője útján. hogy az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyból származó bér az adókedvezmény alapjánál nem vehető figyelembe. és ■a kedvezményt igénybe vevő legkésőbb az el­ lenőrzés megállapításairól hozott határozat jog­ erőre emelkedéséig bizonyítja. A legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkező. Az egyéni vállalkozó havonta. hogy a kedvezmény jogosulatlan igénybevétele miatt . [Lásd a 2011/CLVI. A kedvezmény a foglalkoztatás fennállása alatt. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 7 százaléka. vagy ■munkaviszonyát rendes vagy rendkívüli felmon­ dással szüntette meg. feltéve. ha a mun­ káltató bizonyítja. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása mi­ atti jogkövetkezményeket (kivéve a mulasztási és az adóbírságot). de legalább 100 ezer forint mértékű mulasztási bírságot kell fizetni (kivéve. de legfeljebb a minimálbér 1. de 2012-től már a szociá­ lis hozzájárulási adóból.] A dókedvezm ények korlátozása Az adókedvezmények közül ha egy jogviszony alapján a kifizetőt több is megilleti. de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (ez 2012-ben havi 186 ezer forint) 27 százaléka. paragrafus (20d) bekezdése szerint -15 százalékos. A munkaadónak a kedvezmény továbbra is akkor jár. [Lásd a 2011/CLVI. [Lásd a 2004/CXXIII. e volt munkavállalónak nem kell visszamenőlegesen béremelést adnia).] A gyermekgondozási szabadságról részmun­ kaidőbe visszatérő munkavállaló és az ugyan­ abban vagy hasonló munkakörben alkalmazott másik részmunkaidős munkavállaló utáni ked­ vezményt a munkáltató változatlan feltételek mellett érvényesítheti. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét saját maga tárja fel.és Bónusz-kedvezmények (ide nem értve a pályakezdők Start-kedvezmé­ nyét) bármelyik más adókedvezménnyel (pél­ dául a bérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezménnyel) együtt is érvényesíthetők. alapja és a ked­ vezmény vagy támogatás összege személyenként megállapítható legyen. legfeljebb három évig jár. Ila a kifizető visszame­ nőlegesen végrehajtja a béremelést (elkerülendő az esetleges szankciókat). ha a létszámát a részmunkaidős foglal­ koztatás kezdetét megelőző hónap átlagos statisz­ tikai állományi létszámához képest növeli. ha a munkavállaló részmunkaidős). aki az el­ lenőrzés megkezdésének időpontjában már nem a munkavállalója. A gyermekgondozási szabadságról való viszszatérést követően a „megosztott” munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után csak abban az esetben jár kedvezmény. [Lásda2011/CLVI. A kedvez­ mények az alábbi esetekben halmozhatok: ■Start Plusz-. ha nincs ilyen. illetve negyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. és ■az elvárt béremelést a kedvezményt igénybe vevő a folyamatosan foglalkoztatottak létszámá­ nak legalább 90 százalékában teljes mértékben teljesítette. részkedvezményként. A kedvezmény mértéke a két részmunkaidős bruttó munkabérének. . §-ában. ha a részmunkaidős foglalkoztatás a gyermekgondozási szabadságról HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E való visszatéréstől számítva legalább egy évig fennáll. hogy melyiket érvényesíti. hogy abból a ked­ vezmény vagy támogatás jogcíme. a szá­ mított adó összegét meghaladó kedvezmény a kifizető más m unkavállalókkal fennálló jogviszonyára tekintettel megállapított adóból levonható. a számított adót meg­ haladó kedvezmény igénylésére a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell al­ kalmazni. a kifizető vá­ laszthatja ki.az adózás rendjéről szóló tör­ vény 172. §-dban.] „Kedvezm ényes" szankció A munkabérek nettó értékének megőrzését cél­ zó adókedvezmény adminisztratív hibából bekö­ vetkezett jogosulatlan igénybevétele miatt az adó­ hatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. [Lásd a 2004/CXXII1. ha a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló (aki a szabadság alatt terhességi-gyermekágyi segélyben. Extra. törvény 16/A §-ában.22 | S Z OC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó tett (bruttó) munkabér.az adóhatóság nem állapíthat meg adókülönbözetet. A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményt igénybe vevőnek nem kell a bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. Továbbra sem minősül az állományi létszám csökkentésének. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. A jogosulatlanul igénybe vett (teljes) kedvez­ mény összege után . ILásd a 2004/CXXIII. hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszakra visszamenőlegesen valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója után teljesítette (kivéve az olyan munkavállalója után. még úgy is. és ■az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége nem haladja^meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatott valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát.5 százaléka (akkor is a minimál­ bér 1. törvény 8/B §-ában. paragrafus (2) bekezdése szerinti bevallását úgy köteles teljesíteni.3-szereséig érvényesíthető a kedvezmény. az adózás rendjéről szóló törvény 31. ■a Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó értékének megőrzésit célzó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló után együttesen is igénybe vehető. és emiatt a részkedvez­ mény összege bármely munkavállalónál változik. Közös szabály az adókedvezményeknél. és azt a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. törvény 464/A-B §-aiban. az őstermelő negyedévente állapítja meg az adót. a kedvezmények együttes összegevem haladhatja meg azonban a számított adót. befizetés Az adóalany kifizető az adót havonta állapítja meg. hogy a két jogcímen igénybe vett kedvezmény negatív adót eredményez. Ha az adóalany foglalkoztatási kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe.j Az önkormányzati közfoglalkoztatásban és az országos közfoglalkoztatási programban részt vevő költségvetési szerv foglalkoztatási kedvez­ ménye is a szociális hozzájárulási adóból vehe­ tő igénybe (rész)adókedvezményként. és azt a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama alatt nem csökkenti. mértéke a bruttó munkabér. gyermekgon­ dozási segélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült) munkakörét közvetlenül a visszatérését követően ■a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló és mellette ■a munkavállaló gyermekgondozási szabadsá­ gának időtartama alatt e munkavállaló munka­ körének ellátására létesített munkaviszonyban foglalkoztatott (helyettesítő) munkavállaló.

törvény 3. továbbá az ingatlan-bérbeadásból származó. évi 1 millió forintnál nagyobb adóköteles jöve­ delem teljes összegére kell megfizetni (oszta­ lékelőlegre változatlanul nem kell). ha nincs kifizető. hallgatási díj). a bér­ beadó magánszemélynek. A kifizetőt terhelő közterhek m ellett adható juttatások* A ju t t a t á s jo g c ím e Üdültetés saját üdülőbe^ Munkahelyi étkeztetés Erzsébet-utalvány Széchenyi-pihenókártya . a fizeten­ dő személyi jövedelemadó mértéke 16 százalék.szabadidős szolgáltatásokra Iskolakezdési támogatás Helyi utazási bérlet Iskolarendszerű képzés átvállalt költsége Önkéntes pénztárba. ajándék Eho (% ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27 27 27 27 27 27 27 27 27 *A közterhek alapja a juttatás értékének 1. . [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. [Lásd az 1998/LXVI.] K ifizetői százalékos eho Ú előírás 2012. A kamatkedvez­ / •• Ilyen juttatás például a cégtelefon magáncélú használata. az árfolyamnyereségből származó jövede­ lem. szolgáltatás Rendezvényen adott ingyenes ellátás. A kifizetőt terhelő százalékos eho továbbra is 27 százalék (kivéve a béren kívüli juttatást. valamint a béren kívüli juttatásoknak a kedvezményes adózási értékhatárt meghaladó része. E jövedelmek után a juttatás értékének 1.] Változás 2012.] Nem vá lto zo tt. akkor az összeg­ határ eléréséig. vagyis a juttatás értékének 1.után nem kell 27 százalék ehót megállapítani. megismerhető belső szabályzat alapján a munkavállalók egyes csoportjainak azonos feltételekkel nyújtott termékszolgáltatás Csekély értékű ajándék. a m agánsze­ mélyt terhelő egyszerűsített közteher-viselési hozzájáruláson belüli 1. amelyeket a tb-szabályok szerint nem terhel járulék (ilyenek például a személyijövedelemadó-törvény szerinti egyéb jövedelmek. ha nincs kifizető. § (1) bb) alpontjában. vagy pedig ha a kifizető nem köteles a jö ­ vedelem után adót (adóelőleget) m egálla­ pítani. törvény 3. törvény 3.szálláshely-szolgáltatásra . [Lásd az 1998/LXVI. tiszteletdíjak . A 450 ezer forint­ ba beszámítanak az egyéni egészségbiztosí­ tási járulékok (4 százalék természetbeni és a 2012-ben már 3 százalék mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék). ami után 10 százalék a kifi­ zetői eho).] A magánszemély továbbra is akkor fizeti meg a 27 százalékos ehót. ha van ki­ fizető. szolgáltatás.a járuléktörvény 5. törvény 3. ha a 14 százalékkal számított eho ennél több. ja n u á r 1 -jé tő l. § (4) bekezdésében. ezért Egyéni százalékos eho Nem vá lto zo tt.19-szorosa) után. § (3) bekezdésében. § (2) bekezdéseiben. mivel azok szociális hozzájárulási adó alapját képe­ zik. az osztalék. [Lásd az 1998/LXVI. paragra­ fusában felsorolt. [Lásd az 1998/LXVI. úgynevezett béren kívüli juttatásnak nem m inősülő egyes juttatások adóalapként meghatározott összege után.] Mentesül a kifizetői eho alól az a jövede­ lem.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mény utáni 27 százalékos ^ho alapja az adó­ alapként m eghatározott összeg.2k EGESZSEGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni az egeszsegugyi hozzájárulásról? kell fizetnie az adóalapként meghatározott összeg (a jövedelem 1. a kifizetőnek. foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóba adott munkáltatói hozzájárulás A béren kívüli juttatások évi 500 ezer forintot meghaladó része Az egyes béren kívüli juttatások törvényi korlátot meghaladó része Hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés. a magánszemélynek egyáltalán nem kell 14 százalék ehót fizetni. 5.6 százalékos egész­ ségbiztosítási járulék. a rep­ rezentáció és az üzleti ajándék személyijövedelemadó-köteles része. Ha e já­ rulékok összege meghaladja a 450 ezer forin­ tot. például a titoktartási. Az egyént terhelő százalékos eho továbbra is 14 százalék. § (5) bekezdésében. vagyis m axim um ennyi ehót kell megfizetni akkor is. más szolgáltatás Cégtelefon magáncélú használata Csoportos biztosítások díja Minden munkavállalónak azonos feltétellel nyújtott termék. és a vállalko­ zásból kivont. január 1-jétől havi 6390 forint). törvény 3. § (1) ba) alpontjában. így a minimálbér 30 százalékánál kisebb jövedelemmel járó megbízási díjak.] A kifizetőnek 27 százalék ehót kell fizetnie a személyijövedelemadó-törvény 70. [Lásd az 1998/LXVI. az értékpapír-kölcsönzésből. legfeljebb évi három alkalommal Bárki által hozzáférhető termék.19-szorosa után a kifizető 27 százalék ehót köteles fizetni (a 16 százalék személyi jövedelemadón felül). ha azonban ennél kevesebb az éves járulék. szabadidőprogram. A béren kívüli jut­ j tatások után a kifizetőnek 10 százalékos ehót H V G |T B . a vállalkozói osztalékalap. Az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem után a kifizetőnek továbbra sem kell 27 százalék ehót fizetnie. paragrafus (1) g) pontja és (2) bekezdése szerinti jogvi­ szonyból származó jövedelmek . A hozzájárulás-fizetési felső határ 450 ezer forint.vendéglátásra . továbbá az egészségügyi szolgáltatási járulék (utóbbi összege 2012. A biztosítási jogviszonyon kívüli jutta­ tások után nem kell járulékot fizetni. Kifizetői eho terheli az összevont szem élyijövedelem adó-alapba tartozó adó(adóelőleg-)köteles jövedelmek közül azokat. vala­ mint a kamatkedvezményből származó kü­ lön adózó jövedelmet. a csoportos biztosítás díja.19-szorosa (a kamatkedvezményből származó jövedelem 100 szá­ zaléka helyett).19-szorosa. § (1). ja n u á rl-jé tő l. Az ingatlan bérbeadásából szárm azó jövedelem utáni 14 százalékos ehót év közben az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem alapulvételével kell megállapítani. amely után szociális hozzájárulási adót kell fizetni. Ingatlan-bérbeadásból szárm azó bevé­ tel esetén továbbra is a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján jövedelemnek m inősülő összeg az ehoalap.

S ís a ® 8 .] K ivételek a százalékos eho alól Nem vá lto zo tt. a magánszemélynek a tárgy­ évi személyijövedelemadó-bevallásában 14 százalék (plusz az ehokülönbözetre 6 száza­ lék) ehót kell bevallania és a bevallási határ­ időig megfizetnie. A kifizetőnek nem kell 27 szá­ zalékos ehót fizetnie ■a táppénz. 3.. Az egyéni ehót a k ifiz e ­ tőnek a naptári évben m indaddig le kell vonnia a magánszemélynek kifizetett jöve­ delmekből. A másik tagállami vagy svájci biztosítás igazolható ■az ottani illetékes hatóság által a biztosí­ tásról kiállított bármilyen formájú igazolás­ sal. ■az egészségpénztár által nyújtott életmódja­ vító szolgáltatások (például természetgyógyá- Más ta g á lla m i b iz to s íto tta k Nem v á lto z o tt. 1B00 Bp. hogy egészségbiztosítási járuléka év közben vagy az év végére várhatóan eléri a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt. ■az úgynevezett Al-es uniós nyomtatvánnyal (amelyet kiküldetés vagy egyszerre több tagál­ lamban történő munkavégzés esetén a bizto­ sítás helye szerinti állam illetékes szerve állít ki). H V G -előfizetőknek: 5990 Ft.h v g klu b k a rtya .á járulék mégsem érte el a felső határt. ekkor a kifizető nem vonhatja le a 14 százalék ehót. ■6& \V fc Ára: 7990 Ft. akkor a jövedelemszerző magánszemély fizeti a 27 százalékos [Lásd az 1998/LXVI. il­ letve egészségügyi szolgáltatási járulék és a külön adózó jövedelmei után megfizetett 14 százalékos eho összege elérte a hozzájá­ rulás-fizetési felső határt (2012-ben ez 450 ezer forint). [Lásd az 1998/LXVI. így például a munkavállalónak a munkáltató bel­ földi vagy külföldi anyavállalatától kapott adó(adóelőleg-)köteles jövedelme után a kifizető­ nek 27 százalék ehót kell fizetnie. amíg az nem ad nyilatkozatot neki. a gyermekgondozási díj után. a baleseti táppénz. Ha az év végén kiderül. [Lásd az 1998/LXVI.hu w w w . ■az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár ál­ tal a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány után. Pf.. ■ az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűnése esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. 20 0 6 -1 -^3 6 -2 05 0 06-1-^36-2012 (a hvgklubkartya@ hvg.. törvény ehót.] a\att®eÖe' eI'° HVG-különszámok p í V» J I » 1 V / L7 I l\ ívp rVJ \ L< pmI mI p n \ /cp lk\ I IV JUG-kliih 1 3rtvai/a II I V VJ l \ I U U I \ ^11 I j f U V U C iheVlé" \\\ewe . § (1) bekezdésében. 3. illetve kifizetőiknek nem kell ehót fizet­ niük. Ha a juttató nem minősül kifizetőnek. törvény 5. a terhességigyermekágyi segély. ■a kedvezményezett részére történő egyöszszegű pénztári kifizetés után a magán-nyugdíjpénztári tag felhalmozási időszakban bekö­ vetkezett halála esetén.] N yilatko zat az egyéni ehóról Nem v á lto z o tt.h u . § (3) bekezdésében. törvény ll//\§-ában. valamint a szo­ ciális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő öszszege után. A magánszemély nyilatkozhat arról is. HVG Kiadó Zrt. a gyermeknevelési támo­ gatás. A Magyarországon kívüli EGT-tagállamban és a Svájcban biztosítottak­ nak. ■a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás.EGESZSEGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S 25 ilyenkor ehofizetési kötelezettség van. hogy. valamint a tár­ sadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történt visszalépés esetén a volt pénztártagnak a viszszalépés miatt kifizetett tagdíj-kiegészítés után. hogy a biztosítási jogviszonyában megfizetett egészségbiztosítási járulék.

S zéchenyi-pihenőkártya szálláshely alszámlájára u ta lt tám ogatás 3. [Lásd az 1998/LXVI. ezen ehoköteles jövedelmének ehóját nem kell bevallania. sporteszköz vásárlásának származó jövedelmét terhelő 14 százalékos támogatása) után. így 27%-os ehoalapot képez a béren kívüli juttatás együttes értékének 500 ezer forintot meghaladó része [Szja tv. * Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik.x 1. x 0. 70. 29. § (1) bekezdésében. Szja-alap (4 . Bevétel 2.] 150 000 4 .26 EGÉSZSÉGÜGYI H O Z Z Á J Á R U L Á S Példa béren kívüli juttatások (cafeteria) közterheire 2012-ben (Ft) 1 . K ifizetőt terhelő szja (8.16) 100 000 50 000 107 000 120 000 7. [Lásd az 1998/LXVI. egészségügyi hozzájárulást (6 százalékkal ■az iskolai szövetkezeti csoport nappalis ta­ növelten).1) 150 000 Példa ingatlan-bérbeadás ehójára A) T é te le s k ö lts é g e ls z á m o lá s 1.megállapított 27 százalékos ehót az adóévet követő év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. Egyéni ehobevallás ha az nem kifizetőtől származik. megfizette). vagy a kifizető az előírtnál többet vont le tőle. Eho (7 . A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatások után a kifizető a 27 százalék egészségügyi hozzájárulást a jövedelemadó­ val egyidejűleg állapítja meg. Kifizetői 10 százalékos ehoalap (8.) 11.x 0. [Lásd az 1998/LXVI. x 0. § (6). l<t% -os eho fizetése esetén jövedelem (3 . törvény 11/k § (4) bekezdésében. Szja (3 . Ehoalap (4. Ha a m agánszemély tú l­ fizette az egészségügyi h o zzájáru lás t.78)* 5. Ehoalap (2. ja n u á r 1 -jé tő i.27) 4. § (1) bekezdésében.) 6.x 1. vagy megtérítik neki).x 0. A béren kívüli juttatás éves 500 ezer forint keretösszeg fölötti részére . akkor 4 § (3)-(4) bekezdéseiben. ja n u á rl-jé tő l. Jövedelem (1. H ozzájárulás tú lfizeté se Nem v á lto z o tt.14) 35 807 1 500 000 Ft 1 350 000 Ft 1714 500 Ft 274 320 Ft * 1350 000 Ft 189 000 Ft 805 630 128901 805 630 80 563 210630 * 10%-os költséghányajJ alkalmazásánál minden költséget elszá­ moltnak kell tekinteni. törvény 11. Szja-alap (2 . **Az adóévet követó év május hónap kötelezettségeként kell bevallani. Kifizetői 27 százalékos ehoalap* [ ( 7 . **A magánszemély összevonás alá esó éves várható jövedelme több mint 2 millió 42^ ezer forint. a megszűnés napját követő hónap 12éig kel! megfizetni a százalékos ehót. Az átalányadózást [Lásd az 1998/LXVI. bevallania és megfizetnie. Adóalap (7 . Ha a kamatkedvezmény év közben meg­ szűnik. Jövedelem ( l . Költség 3.. Széchenyi-pihenőkártya vendéglátás alszámlájára u ta lt tám ogatás 4.] egészségügyi hozzájárulásként. [Lásd az 1998/LXVI.az adóelőleg. hallgató tagjának személyes közremű­ miatt nem vonta le tőle azt.] ■ •Egyes meghatározott juttatásnak minősül. illetve az adó megfizetésével egyidejűleg -.]. mint béren kívüli juttatás utáni ehót. Eho (5 . a ma­ gánszemélynek a százalékos egészségügyi hozzájárulást év közben előlegként kell megfizetnie . jövedelme az összevont adóalap része.1) 12. ezért a 78%-os szabály nem alkalmazható.9)* 3.27)-( 1 2 .x 1. a megállapított jövedelem 78%-át kell jövedelemnek venni [Szja tv. Szja (5.] Az ingatlant bérbe adó magánszemélynek az adóbevallásában be kell vallania az ebből szati szolgáltatás. S zéchenyi-pihenőkártya szabadidő alszámlájára u ta lt tám ogatás 5. Kifizetői 27 százalékos e h o ** (12. Az adóévre megál­ ködéséért adott ellenszolgáltatás után.] A jövedelemszerzőnek kell a százalékos ehót bevallania és megfizetnie a jövedelemre.2. A fizető-vendéglátós magánszemély ehója és a magánszemélyt a személyi jövedelemadó­ továbbra is a tételes átalányadó 20 százaléka. és a be­ vallásra előírt határidő végéig kell megfizetnie.27)** 6.500000) x l . Az egyéni vállalkozónak a vállalkozói osz­ talékalapja utáni egészségügyi hozzájárulást az éves bevallásában kell bevallania.] Nem v á lto z o tt.19) 9.] . törvény lék után. 12-szer havi 10 ezer fo rin t értékű egészségpénztári m un ká lta tó i hozzá­ járulás 7.) 8. szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó hanem 15 százalékkal kell bevallania és befi­ őstermelőnek továbbra is a bevétele 5 százalé­ zetnie.x 0. Kifizetői 10 százalékos eho (10. x 0.+ 3 . törvény választó mezőgazdasági kistermelő átalány­ 11.16) 10.mint egyes meg­ határozott juttatás után . + 5 . lapított ehót a magánszemélynek a jövedelemA magánszemélyt nem terheli 14 százalé­ szerzés évéről szóló bevallásban kell bevalla­ kos ehofizetési kötelezettség a tőzsdei oszta­ nia és a bevallás benyújtására előírt határidőig [Lásd az 1998/LXVI. egy­ az ehót ezentúl nem 27 százalékos mértékkel. vallja be és fizeti meg.12-szer havi 12 500 fo rin t értékű m unkahelyi étkeztetés 2. befizetés Új előírás 2012. törvény 5. megfizetnie. a túlfizetést a magánszemély az adó­ évi adóbevallásában igényelheti vissza. és véglegesen a tárgyévi jövedelemadó-bevallásában kell elszámolnia. A kamatkedvezményből származó jövede­ lem utáni százalékos egészségügyi hozzájá­ rulást évente. [Lásd az 1998/LXVI. 3. vagy a kifizető az egészségügyi hozzájárulást nem tudja levonni (mert például az osztalékelőleg teljes összege Osztalékká vált).] 11/k § (3) bekezdésében. második mondata].) 2 280 000 Ft 580 000 Ft 1700 000 Ft 1 326 000 Ft 168 4 020 Ft 269 443 Ft 1326 000 Ft 185 640 Ft Bevallás. . Változás2012. A kifizetőnek a százalékos egészségügyi hozzájárulást havonta kell meg­ állapítania.16) 5.x 0. § (2). / B) 10 százalékos kö ltsé g h á n y a d Alkalm azása 677 000 1.+ 6. f (i)]. § (6) bekezdéseiben. a 27%-os ehót csökkenti az ugyanazon alap után megállapított 10% eho [Eho tv. az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni.) 8. A béren kívüli juttatások utáni 10 százalék egészségügyi hozzájárulást a kifizető a jövedelemadóval egyidejűleg állapítja meg.14) * Ha a magánszemély kötelezett eho fizetésére (kivéve. a tárgy­ hót követő hónap 12-éig. Ha a kifizető levonta az ehót. § (k) bek. § (6) bek.] § (8) bekezdésében.x 0. x 0. Bevétel 2. ha a kifizető az ő téves nyilatkozata nuló. törvény 11/k (3) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXVI.19] 13. kos Nem vá lto zo tt. Béren kívüli ju tta tá so k együttes értéke (1. Helyi utazási bérlet 6 . törvény ról vagy az adózás rendjéről szóló törvény sze­ rint nem terheli bevallási kötelezettség.x 0. 11. + 2 . vallja be és fizeti meg.+ 4 . törvény 3. de A tételes költségelszámolást választó. [Lásd az 1998/LXVI. ha az költ­ ségként elszámolható. A kiszámított ehót csökkenti az ugyanazon alap utáni 10 százalékos eho (mivel a kifizető azt már egyszer. (6) és (8) bekezdéseiben. törvény kának a 15 százalékát kell bevallania százalé­ 4.

illetve a garantált bérminimum másfélszeresénél) magasabb összeget kell vál­ lalni egyéni járulékalapként. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 29/A §(1) bekezdésében.a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozatában . Az egyszerűsített vállalkozói adó fizetését választó nyugdíjas egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot bevétele mértékétől függetlenül megfizeti. törvény 29/A § (3)-(4) bekezdéseiben. törvény 19. [Lásd az 1997/LXXX. Nem kell az álláskeresési ellátások fedezetére járulékot fizetnie az evás egyéni vállalkozónak. A nyugdíjjárulék alapja a tárgy­ hónap első napján érvényes minimálbér (2012ben havi 93 ezer forint) vagy . m entességek Magasabb já ru lé k a la p választása Változás 2012. kivéve. Magasabb járulék­ Nem v á lto z o tt.a természetbeni egészségbiztosítási járulék mellett .] Változás 2012. törvény a 29/A § (1) bekezdésében. vagyis az első adóévet megelőző év december 20-áig je­ lentheti be. Az evás egyéni vállalkozó is dönthet úgy.] Nem v á lto z o tt.a 2012-ben már 3 százalékos mértékű . külön bejelentőlapon.a tárgyhó­ nap első napján érvényes garantált bérminimum (2012-ben 108 ezer forint).akár részmunkaidőben . ja n u á r 1 -jé tő l. A többes jogviszonyban álló. nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékalapja az egyszerűsített § (3) bekezdésében. ha nappali rendszerű oktatás keretében tanul.5 százalék. § (3) bekezdésében. a tagoknak tagdíj helyett véglege­ sen nyugdíjjárulékot kell fizetniük.a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot (korábban mentesült ez alól). [Lásd az 1997/LXXX. parag­ rafusa. A főállású evás egyéni vállalkozónak az egyé­ ni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a minimálbér (ha a személyesen végzett főtevé­ kenység legalább középfokú végzettséget. szakképzettséget igényel. Ha többes jogviszonyban álló evás egyéni vállalkozó év közben főfoglalkozású egyéni vállalkozóvá válik . Töredék hónapban a járulékfizetési alsó ha­ tárt arányosan csökkenteni kell.] Nem vá lto zo tt. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére érvényesen nyi­ latkozni köteles. törvény 29/A §(1) bekezdésében. A szünetelés alatt járulékokat sem kell fizetnie. de . törvény 19. HVG í T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Járulék szünetelése. az egészségügyi szolgáltatási járulékot fősza­ bályként egyéni vállalkozói tevékenysége után kell megfizetnie.] Nyugdíjas vállalkozó Változás 2012. nem társada­ lombiztosítási járulékot. szakképzettséget igényel . § (4) bekezdésében.pénz­ beli egészségbiztosítási járulékot. napi 213 forint (2011-ben havi 5100. Az evás egyéni vál­ lalkozó által fizetendő^gészségbiztosítási és mun­ kaerő-piaci járulék 7. Ha főállású evás egyéni vállal­ kozó . napi 170 forint volt). az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak az egyik jogviszonyá­ ban kell megfizetnie. az adóhatóság­ nak. törvény 31. ha gyes. Ha a nyugdíjas egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozás személyesen közreműködő tag­ ja is.írja elő az egyéni vállalkozóról és egyé­ ni cégről szóló 2009.ha a személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú vég­ zettséget. 29/A és a 195/1997.JE Mit kell tudni Egyéni vállalkozó többes jogviszonya az evások járulékáról és ehójáról? Főállású egyéni vállalkozó já ru lé k a la p ja Változás 2012.a törvényben előírtnál nagyobb járulékalap után kíván járulékot fizetni. Az evásnak is szoci­ ális hozzájárulási adót kell fizetnie. Ha evás egyéni vál­ lalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is rendelkezik. az ápolási díj folyósításának időtartama alatt. decem ber 31-étől. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 18. [Lásd az 1997/LXXX. kormányrendelet 6/A §-aiban. A nyugdíjas evás egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási já­ ruléka havi 6390. a vállalkozásá­ ban is meg kell fizetnie .] Nem v á lto z o tt.munkaviszonnyal is rendelkezik. aki egyidejűleg társas vállalkozás sze­ mélyesen közreműködő tagja is. [Lásd az 1997/LXXX. méghozzá minimum egy hónapig és maximum öt évig . Nem kell járulékot fizetnie a kamarai tagságát szünetelte­ tő egyéni vállalkozó ügyvédnek. a garantált bérminimum) másfélszerese után kell megfizetni. Nem vá lto z o tt.] Já rulékm érték.magasabb összegű tb-ellátások megszer­ zése érdekében . a terhességi-gyermek­ ágyi segély. a baleseti táppénz.] . szabadalmi ügyvivőnek sem. ezen belül a pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lék 2 százalékról 3 százalékra.] alap választása esetén az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék kötelező alapjánál (a minimálbér.] vállalkozói adóról szóló törvényben meghatáro­ zott adóalap 4 százaléka. közjegyzőnek. ja n u á r 1 -jé tő l. hogy szünetelteti tevékenységét. törvény 8. melyik társas vállalkozás fizeti meg utána az egészségügyi szolgáltatási járulékot.. [Lásd az 1997/LXXX. Annak a nyugdíjas evás vállal­ kozónak.5 százalékra nő.5 százalékról 8. törvény 19.járulékbevallá­ sában. évi CXV. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett . ta g d íjm é rté k Változás 2011.| EV A SO K T B . [Lásd az 1997/LXXX. a tárgyév hátralévő részére is választhatja a magasabb járulékalap utáni járulékfizetést. a gyermeknevelési támogatás.az adóév egészére választhatja azt is. Ha a nyugdíjas egyidejűleg több társas vállal­ kozásban személyesen közreműködik. [Lásd az 1997/LXXX.és egészségbiztosítási járulékot fizetni a táp­ pénz. törvény 29/A § (3) bekezdésében. ja n u á r 1 -jé tő l. ja n u á r 1 -jétő l. § (2) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXX. Az evás egyéni vállalkozó nem köteles nyug­ díj. ezt elő­ ször az eva alá történő bejelentkezésekor. tehát akkor is. A magasabb járulékalapot választó evás egyéni vállalkozónak is arányosan csökkente­ nie kell a járulékalapját (például a táppénz folyó­ sításának időtartamával arányosan). ha egyálta­ lán nincs bevétele.] Változás 2012.például megszűnik a heti 36 órás munkaviszonya -. a gyed. a gyermekgondozási segély. § (3)-(4) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXX.] Nem v á lto z o tt. 31. már evásként pedig a novemberre vonatkozó . hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás fizeti meg utána. A nappali tagozatos diák evás egyéni vállalkozó is megfizeti vállalkozásában a természetbeni egészségbiztosítási járulék mel­ lett . A nyugdíj­ járulék továbbra is 10 százalék. Az egyéni természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék változatlanul 4^zázalék. gyet vagy ápolási díj folyósítása alatt személye­ sen végez vállalkozói tevékenységet.december 12-éig benyújtandó . [Lásd az 1997/LXXX. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tag evás vállalkozók kötelező tagdíjfizetése. a munkaerő-piaci járulék 1. törvény 25/A§-ában.

akinek nincs bizto­ sítási kötelezettséggel járó jogviszonya.] a külön tb-szerződésekről? Szerződéses szolgálati idő Változás 2011. Az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év megszerzésére csak akkor köthető megállapodás. törvény 34. § (1) b) pontjában. szakképzettséget igényel . [Lásd az 1997/LXXX. Megál­ lapodás nem csupán nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalap.] Nem v á lto z o tt. illetve külföl­ di állampolgár esetében az idegenrendészeti hatóság által kiadott. A megállapodás alapján fizetendő járu ­ lék alapja legalább a megállapodás napján érvényes havi minimálbér (2012-ben 93 ezer forint). gyermekgondozási segély­ ben részesülő. fogva tartott vagy tevékenységét szüneteltető nyugdíjas vállalkozónak nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. §-ában.] HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Pénzbeli egészségbiztosítási ellátás Nem vá lto zo tt. törvény 202. vagyis nyugdíjas evás egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot és a nyugdíjjárulékot évente. § (2) bekezdésében. törvény 3. törvény 27. kivéve. törvény 28. Járulékbevallását a tárgyhónapot követő hónap 12. A kiegé­ szítő tevékenységet folytató. napjáig elektroni­ kus úton kell benyújtania. illetve . például nappali felsőfokú tanulmányok idejére (PhDképzésére is). tartózkodásra jogosító okmányt. [Lásd az 1997/LXXX. A főállású evás egyéni vállalkozó havonta. kormányrendelet 8. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1998/LXVI. ha a szerződő betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. valamint az öregségi rész­ nyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő eléré­ se céljából. törvény 34.másfélszerese után fizeti meg. ■ha a megállapodás szerinti járulék hatha­ vi összegét egyszerre befizetik (ez esetben a megállapodás megkötését követő hónap első napjától vehető igénybe szolgáltatás).vagy ha a vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú végzettséget. a negyedévet követő hónap 12.teljes öregségi tb-nyugdíjhoz szükséges 20 év. A külföldi nagykorú személy által fizeten­ (l)b) pontjában. december 1 -jétő l. mert az m in­ denkinek jár). § (2) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXX. Nem v á lto z o tt.] Az egészségügyi szolgáltatási m egálla­ podás megkötésekor be kell mutatni a ked­ vezményezett személyazonosságát igazoló okmányt. gyet és ápolási díj esetén a já­ rulékfizetési alsó határt az ellátás folyósításának időtartamával arányosan csökkenteni kell. Egészségügyi szolgáltatás Nem vá lto zo tt. Ilyenkor a nyugdíjjárulék alapja a minimálbér. vagy akinek a biztosítása szünetel. törvény d 34. napjáig kell megfizetnie és az éves evabevallásában bevallania. ha addig a tartozást megfizetik. terhességi-gyermekágyi segély.a garantált bérmini­ mum (2012-ben 108 ezer forint) után kell megfi­ zetni. Megállapodást az a nagykorú belföldi köt­ het.28 | E V Á S O K T B . Az evás nyugdíjas egyéni vállalkozó nyugdíjjárulék-alapja továbbra is az egyszerűsített vál­ lalkozói adóról szóló törvény szerinti adóalap 10 százaléka. Pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra . gyes. 38. Az evás társaság főállású társas vállalkozó tagja az egészségbiz­ tosítási és munkaerő-piaci járulékot a személyes közreműködésre tekintettel kapott tagi jövede­ lem. A nyugdíjjárulékot havonta legalább a tárgyhónap első napján érvényes mi­ nimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) vagy . ja n u á r 1 -jé tő l. napjáig köteles megfizetni a járulékot. §-ában. § (3) bekezdésében.nem köthető külön megállapodás. a garantált bérminimum . A többes jogviszonyban álló nappali tagozatos vagy legalább heti 36 órás munkaviszonyú evás egyéni vállalkozónak a já­ rulékot negyedévente. Az evás egyéni vállalkozó vállal­ § (5) bek kozói osztalékalapját nem terheli 14százalékos eho. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 37. A külföldi állampolgár és csa­ ládtagjai megállapodást köthetnek arra. /Lásd.] Változás 2012. és akire a biztosítás nem terjed ki. [Lásd az 1997/LXXX. A nyugdíjszerzésre^ kötött megállapodás alapján fizetendő járulék mér­ téke 34 százalék. [Lásd az 1997/LXXX. Egészségügyi szolgáltatás megállapodás alapján akkor jár.] Já ru lék fize tés e. ■ ha a m egállapodás szerinti járulékot az igénybevétel kezdetét megelőzően leg­ alább hat hónapig folyamatosan fizették (ek­ kor a hat hónapot követő első naptól vehető igénybe szolgáltatás). Nyugdíjra jogo­ sító szolgálati idő és nyugdíjalap szerzése cél­ jából megállapodást csak az köthet.ha a főtevékenység legalább középfokú végzettséget. évi CXIX. törvény 34. § (10)-(11) bekezdéseiben. § ty bekezdésében. az adó­ évet követő hónap 12. illetve külföldi 18 év alatti gyermeke esetében a járulék a m in i­ málbér 30 százaléka (2012-ben 27 900 forint).] dő§járulék havi összege a mindenkori m in i­ málbér 50 százaléka (2012-ben 46 500 forint).] Társas vállalkozás és vállalkozó Változás 2012. §-ában. [Lásd az 1997/LXXX. aki nem saját jogán nyugdíjas. paragrafusának (4) bekezdése szerint .] Táppénzes állomány. törvény 35. [Lásd a 195/1997. napjáig kell megfizetnie és bevallania. (4)-(5) bekezdéseiben. tartózkodási vagy szállás­ helyét igazoló dokumentumot. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag. bevallása Nem vá lto zo tt. de maximum a járulékfizeté­ si felső határ naptári évre felszorzott összege után (ez 2012-ben 7 942 200 forint). ja n u á r 1 -jé tő l. Az evaalany társaság magánszemély tagját nem terheli 14százalékos ehofizetési kötelezettség az osztalék vagy a vállalkozásból kivont jövede­ lem után. hanem „csak” szolgálati idő szerzésére is köthető. a lakó-. Az itt tanuló külföldi. adómódosító . szakképzettséget igényel. de havonta legalább a minimálbér . törvény 27. Ennél magasabb jövedelem után is fi­ zethető járulék. hogy ők és velük együtt élő gyermekeik egészségügyi szolgáltatást vehessenek igénybe (a sürgősségi ellátás kivételével. törvény 35.a 2005.] § (4) be Egészségügyi hozzájárulás Nem vá lto zo tt. az 1997/LXXX. gyed. A befizetési határidő elm ulasztásának következtében megszűnik a megállapodás hatálya a járulék esedékességének napját ma­ gában foglaló hónap utolsó napjával. a tárgyhónapot követő hónap 12. [Lásr az 1997/LXXX. A megállapodás alapján nyugdíjjárulékot kell fizetni (korábban nyugdíjjárulékot és nyugdíj-biztosítási járulé­ kot kellett).maximum öt pótévet szerezve . §-ában.J E KÜLÖN T B -S Z E R Z Ő D É S E K Mit kell tudni A keresőképtelen.

§ (l)-(2) bekezdéseiben.] Öregségi nyugdíj Nem vá lto zo tt. § (3)-(5) bekezdéseiben.] Nem v á lto z o tt.] A korhatár betöltése után nyugdíjba vonu­ lónak legalább a nyugdíjba menetele napjára itthon.a szükséges szolgála­ ti idő megszerzésén túl . N yugd íjprém ium Nem v á lto z o tt. törvény 18. hogy az 1952-ben született. amely az 1952-t követő születési évenként fél évvel emelkedik. ja n u á r 1 -jé tő l. Ha a KSH-adatok alapján kal­ kulált nyugdíjemelési mérték a januárit ■ legalább 1 százalékponttal meghaladja. azaz a költségve­ tési törvényben elfogadott infláció mértékével emelik a nyugdíjakat.kiegé­ szítő nyugdíjemelésként . A novemberi nyugdíjemelésnél a KSH által a nyugdíjasok fogyasztására közzétett január és augusztus közötti adatokból számított éves fogyasztóiár-indexet kell figyelembe venni. [Lásd az 1997/LXXXI. Azok kaphatnak nyugdíjprémiumot. törvény 18. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján. (3) c) pontjaiban. 64/D§-ában.5 százalék legyen. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL.] Nem v á lto zo tt. ha ez meghaladja az átlagosból számíthatót.Ö REG SÉG I N Y U G D ÍJ 29 Mit kell tudni az öregségi nyugdíjról? N yugdíjem elés Változás 2012. 18. így az 1957-ben születettek és a náluk fiatalabbak már 65 évesen mehetnek majd nyugdíjba. (5)-(8) bekezdéseiben. hogy a GDP becsült növekedési üteméből ki kell vonni 3. de legfeljebb 20 ezer forintot. nyugdíjmódosító törvény 8. az öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagke­ reset szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. [Lásd a 168/1997. A nyugdíjkorhatár 62 évről fo­ kozatosan 65 évre nő: az 1952-ben születettek 62 és fél éves korukban töltik be a nyugdíjkorha- Nyugdíjminimumok 2012-ben E llátás m egnevezése Ö regségi n y u g d íj Á rva e llá tá s A n y u g d íjm in im u m h a vi összege 28 500 Ft 250 Ft HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . [Lásd az 1997/LXXXI. § (5).5-et. 3 százalékot elérő növekedési üteme esetén a nettó átlagkereset ugyancsak költségvetési törvényben tervezett növekedését is figyelem­ be vették a januári nyugdíjemelésnél. s akkor is maximum 80 ezer. A kormánynak a novemberi nyugellátást és annak esetleges emelését ki kell egészítenie egyszeri nyugdíjprémiummal. ja n u á r 1 -jétől. a korhatára és a szolgálati ideje alap­ ján a jogosultságot már 2013-ban megszerzi. de felmentési ideje miatt a biztosítási jogviszonya áthúzódik 2014-re. (Tehát az 1951 előtt született nőknek és az 1947 előtt született férfiaknak. A 2011 no­ vemberében egyszeri kiegészítésben része­ sülők nyugellátását ezt megelőzően 0. törvény 62. [Lásd az 1997/LXXXI. illetve legalább arra a napra megszüntessék. § (4).meg kell szorozni a havi nyugdíj egynegyedét.) 2012. § (2) c). törvény 8. 18/A § (6). tehát 2014-ben 62 éves férfiak már csak 62 és fél éves korukban töltik be az irány­ adó nyugdíjkorhatárt). akik 2007 végéig szereztek jogosultságot teljes vágy csökkentett előreho­ zott nyugdíjra. §-ában és a 2009/XL. A GDP költségvetési törvényben elfogadott. [Lásd az 1997/LXXXI. amihez azonban az szükséges.januárig visszame­ nően megkapják. (Eddig a bruttó hazai termék. 18/B § (5) bekezdéseiben.] tárt. Azoknak is meg kell szüntetniük a jogviszonyukat nyugdí­ jazásuk napján. [Lásd az 1997/LXXXI. § (l)d ) pontjában. törvény 101. törvény 18. a biztosítási jogviszonya megszűnését követő naptól érvényesítheti (ezt annak ellenére megteheti. így ha például egy 1951-ben született férfi közalkalmazott 2013-ban betölti a 62. [Lásd az 1997/LXXXI. Az öregséginyugdíj-jogosultság érvényesítésének . A januári nyugdíjemelés mértéke kizárólag a tárgyévre tervezett fogyasztóiár-indextől függ. január 1-jétől 4. a nyugdíjasok a többletet novemberben .az is feltétele. életévét. akkor a nyugdíjasok az egész évre felszor­ zott nyugdíjtöbbletet egy összegben kapják meg a novemberi nyugdíjukkal. akik az előző év végéig betöltötték a rájuk irányadó öregséginyugdíj-korhatárt. § (2)-(3) bekezdéseiben. A nyugdíjkorhatár elérése esetén továbbra is 20 év szolgálati idő szükséges az öregségi teljes nyugdíj és 15 év az öregségi résznyugdíj megállapításához. a költségvetési hiány ^edig nem lesz na­ gyobb a költségvetési törvényben elfogadottnál. 2012-ben a 2008 óta változatlan nyugdíjminimumok maradnak érvényben.5 szá­ zalékot. A nyugdíjprémium összegét úgy kell ki­ számítani. a GDP változatlan áron számított nö­ vekedési ütemétől és a nettó átlagkereset növe­ kedésétől is függött a nyugdíjemelés mértéke. Nem adható nyug­ díjprémium ideiglenes özvegyi nyugdíjasnak és a rehabilitációs járadékosnak. törvény 12. törvény 62. ha a GDP-növekedés bármennyivel is 7. hogy a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedése/v végére eléri a 3. § (1) bekezdésében.de legfeljebb 4-gyel . valamint az EGT-államokban. illetve a Magyarországgal kétoldalú szociális bizton­ sági egyezményt kötött országokban is meg kell szüntetnie minden biztosítási jogviszonyát. törvény 62.) Eddig nekik a jogviszony megszüntetése nél­ kül is megállapították a nyugdíjat. kormányrendelet 11. ha 2008 előtt 33 év szolgálati időt szereztek. §-ában. amelyeket az előző év végéig már megállapítottak (vagyis mindkét nyugdíjemelés mindig csak a nyugdíj­ ba menetelt követő években jár). [Lásd az 1997/LXXXI.] Januárban és novemberben továbbra is csak azokat a nyugdíjakat kell emelni. és az eredmény­ nyel .] § (4) be Biztosítási jogviszony m egszüntetése nyugdíjazáskor Változás 2012. [Lásd az 1997/LXXXI.5 százalék fölött lenne.2 százalékkal kell emelni a 2011-ben vagy azt megelőzően megállapított nyugellátásokat.] ■1 százalékpontnál kisebb mértékben haladja meg. s e nyugdíjkülönbözettel növelt összeg lesz a következő januári nyugdíjemelés alapja. de azt csak 2014-ben. hogy a GDP várható évi növekedése legalább 7. A nyugdíjprémium tehát maxi­ mum 80 ezer (4 x 20 000) forint lehet. ha év közben (legkésőbb szeptemberben) úgy értéke­ li. ha a kapott összeg nem éri el a nyugdíjminimumot. § (5) bekezdésében. A résznyugdíjnak továbbra sincs minimuma.] Havi n y u g d íjm in im u m o k Nem változott.5 szá­ zalékkal is meg kell emelni.

rehabi­ litációs járadékra jogosultság miatt pedig nem lehet megállapítani kivételes nyugellátást. Továbbra is számításon kívül kell hagyni az ezen juttatások folyósítása idején kapott. aki idős. törvény 20.a nyugdíjjárulék-köteles (tehát a 2012. törvény 66. január 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő­ piaci járulék) összegével kell csökkenteni. törvény 22. Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigaz­ gatóság vezetője méltányosságból akkor is emelheti a nyugdíjat. prémium.] Az 1988. január 1-je után a biztosítással járó jog­ viszonyból származíö. Ha az öregséginyugdíj-korhatárt elérő személynek nincs meg ugyan a nyug­ díjhoz szükséges szolgálati ideje. (Tehát a 2012. (Ed­ dig legalább 50 százalékos egészségkárosodás esetén a nem rehabilitálható . . jövedelmek esetén a járulékokkal csökkentett összeg. a közeli hozzátartozó halála. A nyugdíjalap meg­ határozásakor . jövedelemmel azonos időre járó baleseti járadék.) [Lásd az 1997/LXXXI. Kivételes árvael­ látás rendkívül indokolt esetben akkor is meg­ állapítható.] V álto zá s2012. április 1-je előtt fizették háztartási alkalmazott után -. valamint a rehabili­ tációs járadékot. mun­ kavállalói járulék. Az árva addig kaphatja az árvaellátást.] Nem v á lto z o tt. §(1) bekezdésében. Egyszeri segély annak adható. Azaz a számított adó­ tében legalább 35. törvény 8.szolgálati időt szerzett. a nyugdíjalap így összesen 479 300 forint. nyugdíjához képest jelentős a havi gyógyszerkiadása. Kivételes nyugdíjemelést az kaphat. ha a kérelmező havi jövedelme meghaladja a 70 ezer forintot. például nem tud dolgozni.) [Lásd az 1997/LXXXI. jövedelem. Ezt követően le kell vonni a bérből a rá eső személyi jövedelemadót is.és mester.] M éltányosságok Változás 2012. A közszférában a prémiumévek program ke­ retében járó juttatás összegét szintén figyelmen kívül kell hagyni az átlagkereset számításakor. a hirtelen fellépő. nagy kiadással járó betegség. törvény 66. és a 168/1997. vagy hosszú . az ezen idő alatt kifizetett»év végi részesedés. de 25 éves kora után méltányosságból is legfeljebb 27 éves koráig. §-ában. akinek a szo­ ciális törvény szerint figyelembe vett egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot. akinek nem volt még szolgálati ideje. jövedelmek ese­ tén a járulékokkal csökkentett összeg plusz a járulékokkal csökkentett összeg 27 százaléka (vagyis az adóalap-kiegészítés) a személyi jöve­ delemadó szabályai szerint. ha az elhunyt az előírt szolgálati idő legalább felével rendelkezett. de nem több 80 ezer forintnál. ■1997. és az emelést az élethelyzete is indokolja. § és a 168/1997. (11) c) pontjában.számításon kívül kell hagyni a munkanélküli-járadékot. A személyi jövedelemadó szá­ mított alapja különböző. természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék. törvény 13. egyedülálló esetén a 80 ezer forintot. törvény 17. vállalkozói járulék (2010. kivéve. az álláskeresést ösztönző juttatást.tehát rokkant -. illetve az. Például 500 ezer forintos nettó átlagkereset esetében a nyugdíjalap 372 ezer forint plusz a 372 ezer és a 421 ezer forint közötti rész 90 százaléka. január 1-jétől a nyugdíj megál­ lapításának kezdőnapjáig szerzett keresetbe (jövedelembe) kizárólag az a kereset (jövede­ lem) számít bele. s a másik szülőnek nincs jövedelme). ha az elhunyt szülő nem szerzett szolgálati időt (például ha meghal az egyete­ mista apa. és megszerezték a szüksé­ ges szolgálati időt. A kivételes nyugdíjemelés engedélyezése esetén az öregséginyugdíj-korhatárt betöltött személynek folyósított mezőgazdasági szövet­ kezeti járadékot. Az öregségi nyug­ díj alapjába 2012-ben havi 372 ezer forint valo­ rizált nettó átlagkereset számítható be teljesen (2011-ben 330 ezer forintot lehetett beszámí­ tani). A keresetet a kifizetés időpont­ jában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékekkel számított nyugdíjjárulék. Ha a nyugdíjjárulékot a biztosítási jogvi­ szony keretében meghatározott fix összeg után kellett fizetni-például ha 1992. [Lásd az 1997/LXXX1. mint anélkül (a nyugdíj-biztosítási igazgatóság automatikusan e szabály szerint végzi el a számítást). méltányossági nyugdíjat kaphat. eltartó rokonsága nincs. akkor ez az összeg a nyugdíjalap. A nyugdíjalap meghatározásakor . ja n u á rl-jé tő l. Megváltozott mun­ kaképesség miatt csak özvegy részére.] 2013 után a bruttó kereset lesz a nyugdíj alapja. de legfeljebb az öregséginyugdíj-minimum össze­ gének másfélszerese (2012-ben 42 750 forint) lehet. ■2010-től szerzett keresetek. ha az ezen juttatások és keresetek beszámításával megálla­ pított nyugdíj kedvezőbb lenne. január 1-je és 1996. kormányrendelet 72/B §-aiban. az ezt meghaladó részből pedig tovább­ ra is fokozatosan csökkenő hányad.] Az öregségi nyugdíj alapja Új előírás 2012. [Lásd az 1997/LXXXI.30 OR E G S E G ! N Y U G D Í J Nem kell megszüntetniük biztosítási jogvi­ szonyukat azoknak. vagyis 63 200 fo­ rint. (5) bekezdésében.jé tő l. mikori is a jövedelem. így a közalkalmazottnak a teljes munkaidős bére számít a nyugdíjalapjába). [ Lásd az 1^97/LXXXl. több bizto­ sítással járó jogviszony esetén pedig a nyugdíj­ járulék-fizetési kötelezettségre meghatározott összeghatárig számított valamennyi kereset. január 1-jétől megállapított) rehabilitációs ellátás összegé figyelmen kívül kell hagyni. jutalom és a keresettel. amíg az első alap. c) pontjaiban. [Lásd a nyugdíjmódosító 2009/XL. ja n u á r l. ja n u á r 1 -jétő l. valamint a 421 ezer fo­ rint feletti rész 80 százaléka. nyugdíjjárulék-alapot képező minden kereset. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alap: ■2009 végéig szerzett keresetek. nők esetében minimum 30 év . Rendkívüli élethelyzetnek számít például az elemi csapás. jövedelmet. amely a kifizetéskor hatályos rendelkezések szerint nyugdíjjárulék-alap volt. a mezőgazdasági szakszö­ vetkezeti járadékot és a mezőgazdasági szak­ szövetkezeti tagok növelt összegű járadékát is társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni. kormányrendelet 72/B § (4) a). ha az érintettnek ez a kedvezőbb (részmunkaidős foglalkoztatásnál a közszférában a hiányzó időre a költségvetés megfizeti a járulékot. valamint a rehabilitálható személyeknek az ellá­ táshoz szükséges szolgálati idő nélkül is megál­ lapíthatták az ellátást különös méltányosságból. évi jövedelem beszámításakor az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelemrészt kell emelni. de annak legalább a felével rendelkezik. A nyugellátásban részesülő rendkívüli élethelyzetben évente egyszer segélyt kaphat. jövedelem. biztosítással járó jogviszonyból szár­ mazó keresetet. a nyugdíj előtti mun­ kanélküli-segélyt. Méltányossági árvaellátás akkor állapítha­ tó meg. akik 2009 végéig elérték a nyugdíjkorhatárt. annak függvényében. december 31-e kö­ zött a főfoglalkozás keretében elért kereset. § (2) bekezdésében. A havi átlagkeresetbe számít ■ 1988. § (4) bekezdésében. A méltányossági nyugdíjemelés iránti ké­ relmek rangsorolásakor előnyben részesül. [Lásd az 1997/LXXXI. § (1) a) és a 168/1997. magán-nyugdíjpénztári tagdíj.] Nem vá lto zo tt. vagyis 44 100 forint. egyedülálló. aki még soha nem kapott méltányossági nyugdíjemelést.ha a ké­ relmező számára ez a kedvezőbb . kormányrendelet 11/B §-aiban.ha a kérelmező számára ez a kedvezőbb . a vállalkozói járadékot. akinek a havi nyugdíja és egyéb ellátása együtt nem haladja meg a 70 ezer forintot.férfiak ese­ Az egyszeri segély legalább 15 ezer forint. a gyest és a nyugdíjjárulék-köteles szociális ellátásokat (a gyermeknevelési támo­ gatást és az ápolási díjat).vagy osztatlan képzésében a képzési és kimeneti időn belül tanul. Méltányossági alapon háromévente növelhető a nyugdíj.

] Nem v á lto z o tt. Minden év márciusában kor­ a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetét kapja. 20. Ha még így sem igazolható kereset az irányadó időszak legalább felére.0 nos szabályok szerint kiszámított nyugdíjat 71. Ellátásszerzés k o rh a tá r fe le tt nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset 21.0 17 47.0 26 gán-nyugdíjpénztári tagok 2011 decemberétől 27 65.) hónapra a iiy ugdíj-megállapító szervek csak folyamatosan összesen 72-szer 30 napot (hat [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXI. Nem érvényesül a nyugdíjmini­ elfogadott törvény szerint . és jövedel­ 37. [Lásd az 1997/LXXXI.megállapítani.0 * 40 ladhatja meg a havi átlagkeresetet (kivéve. kormányrendelet 11. alapból a szolgálati idő hosszától függően kell 59.] .0 28 66. törvény Tovább dolgozók n y u g d íjá n ak növelése időt szereztek. esetében 1.] nyugdíjelőleget állapítanak majd meg. Ennek ki. 22. törvény 12-13. míg 40 év szolgálati idő esetén 63.0 22 57.0 latiidő-részarány 75 százalékának és a 2010. a hiányzó időszakra az adott időszakban érvényben volt minimálbérekkel számolnak.2011. a nyugdíjminimum. Például 20 év szolgálati idő esetén 80. nem pedig az ál­ talános szabály szerinti minimum tíz év jöve­ delme alapján számítják ki a magyar nyugdíját.. Nem v á lto zo tt.0 23 39 78. amelyet évet) dolgozott.0 13 29 [Lásd az 1997/LXXXI.2013. mint zett jövedelem 2400-ad része. A nyugdíj mellett szerzett jöve­ A nyugdíjazás évét megelőző év előtti évi volna nekik. növelés összegét naptári évenként kiszámítják.32 ÖR E G S É G I N Y U G D Í J díjpénztári tagok 2011 novemberét követő biztosítási jogviszonya beszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe Havi á tla g Havi á tla g ­ Szolgálati Szol­ vett szolgálati időbe.] [Lásd az 1997/LXXXI. [Lásd az 1997/LXXXI. . a megszerzett szolgálati időtől és delem utáni járulékfizetés esetén járó nyugdíjnettó átlagkereseteket a nyugdíjazás előtti év a tovább dolgozás időtartamától függetlenül.0 19 35 október 1. év kereset g á la ti kereset től szerzett jövedelmeiket figyelembe veszik % -a id ő . év hatályon kívül helyezett szabály szerint a ma64. 2. október 27-én született az éves jövedelem 2400-ad részével . miután legalább 20 év szolgálati [Lásd az 1997/LXXXI. Nem válto zo tt. bár az járt Nem vá lto zo tt. % -a a nyugdíj kiszámításakor.5) százalékkal növelt során 13.5 százaléka. tettek növelést.] töltötték.0 14 2. dolgoztak. magánpénztári tagok alapját képező havi átlagkereset kisebb. és 62 éves A 2010 végéig szerzett jövedelmek után bár­ a 2011-es valorizációs szorzókkal számítanak koráig legalább 20 év szolgálati idővel ren­ mikor kérelmezhető a nyugdíjnövelés. §-aiban. ha valaki az átlagkereset-számítási időszak éveinél kevesebb szolgálati időt szerzett ..emelik.5 százaléka. hogy év közben hány napig márciusban lesz ismert. évi szintre emelik fel. törvény 22/A §-ában. a reájuk irányadó korhatárt be­ 101. és 2011-ben nyugdíjra jogosult. § (6) bekezdéseiben. nimumot. közötti idő­ Az öregségi nyugdíj összege 20 53.5 százalékának összegével kell megszorozni.0 34 72.0 36 74. aki 2012. 73. melyek után korábban már érvényesí­ Annál a nyugdíjigénylőnél. (Az eddig érvényes.0 nem szereztek volna szolgálati időt. törvény delkezett. Például annak csak az itthon „teljesített” négy év. kormányrendelet nem veszik figyelembe azokat a jövedel­ nyugdíjat kap. járulékot fizetett. § (2) bekezdésében.0 41. törvény 12. Nyugdíjnövelési pótlékkal kell és a 168/1997. A 40 2 -2 százalék e növelés folytán nő a kereset fölé a nyugdíja).0 16 45. decem ber 31-étől.0 11 35. figyelembe kell venni az 1988. tehát a megszer­ kereset 1. A nyugdíjnövelés mértéke 30 naponként a nyug­ A havi nyugdíjat az év során szerzett jövedelem A valorizációs szorzókat tényadatok alapján díj 0.] Egyéb öreg séginyug díj-szab ályok Változás 2011.] meket. átlagos havi összegének 0. törvény átlagkereset alapján meghatározott nyugdíj­ 12. 15.0 51.5 A megállapított öregségi nyugdíj nem ha­ kiszámítani.0 10 33. és nem vettek fel nyugdíjat. ha a nyugdíjalap 53. így az első három nyugdíja megállapítását. A 2011-re vonatkozó szorzó például csak 2012. minimumra. január 1-je előtti időszakok keresetét is.0 12 mük nem számított volna be a nyugdíjba. A m agánpénztári tag tb43.azaz a nyugdíjkorhatár betöltése esetén K eresetvalorizáció 19. és 62 éves kora után szerzett jövedelmet a nyugdíjas. akik tovább alapján kiszámított valorizációs szorzókat. §-ában.a még 1997-ben lapításkor kiegészítik az adott évben érvényes delmeket 2012-ben a 2011. törvény van . a KSH adatai kiszámítani azoknak a nyugdíját. és a 2010-ig megszerzett jöve­ A nyugdíjmértékszabály .] öregségi teljes nyugdíjra jogosult nyugdíjként Nem v á lto z o tt. október 27-étől kéri öregségi (Függetlenül attól.] megállapításakor alkalmazott.tehát Például az az 1944. férfi.0 69.0 31 15 nyugdíjának csökkentése során az általá­ 32 70.mondjuk mert külföldön dolgozott az ő nyugdíját e rövidebb idő alapján kell kiszámítani.] díjjárulékot köteles fizetni a keresete után. átlagkeresetének szintjére kell felszorozni.0 21* 61. vagy ha a nyugdíj változik: ekkortól szolgálati évenként a bruttó havi átlagának 0. november 30. aki nem rendel­ kezik 1988 és a nyugdíjba vonulás időpontja kö­ zött legalább a fele időre keresettel. de legalább húsz év szolgálati ideje [Lásd az 1997/LXXX.0 és m inden további évre 25 a nyugdíjigénylő nyugdíjnövelésre jogosult.65 százaléka. §-aiban. 36 (72-szer 0. január 1-jétől A növelés mértéke a megszerzett jövedelem mum résznyugdíj esetében. Kivétel ez alól. törvény 30 68.0 67.5 százalékával .0 33 a 2010. törvény Az. mányrendeletben közzé kell tenni az öregségi [Lásd az 1997/LXXXI.0 szakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 21 55. és a nyugdíjalap 80 százaléka lesz a nyugdíj. § (6) bekezdésében. §(1) bekezdésében. mellékletében. Az öregségi nyugdíjat a nettó 38 77. nyug­ lagkeresete nem éri el a mindenkori nyugdíjmi­ 12. aki 1988 és 2011 között csak négy évet dolgozott Magyarországon. december 1-jéid ő . §-ában.0 [Lásd az 1997/LXXXI. akinek a nyugdíj alapjául szolgáló át­ Aki a nyugdíj mellett dolgozik tovább. kell . évnél több szolgálati idővel rendelkezők nyug­ A nyugdíjmiijimum alatti nyugdíjat a megál­ díja a plusz szolgálati évekre 2-2 százalékkal nő. § (1) a) pontjában.azaz csak utólag lehet . törvény 102/A §-ában.) 39.0 37 75. október 1-je előtt megszerzett szolgá18 49. § (7) bekezdésében és 1 mellékletében. § (3) és a 168/1997.22 százaléka lesz a nyugdíj. A magán-nyug­ Az öregségi nyugdíj a szolgálati évek függvényében . és a 2011.

Ha a vállalkozó­ körben. §-aiban. ha az öregségi nyugdíjban és az 1998 [Lásd az 1997/LXXXI. rehabilitációs ellátást. törvény 12.] A gyed. törvény 39. Aki elérte az öregséginyugdíj-korhatárt. amelyre a munkáltató a biztosított keresetéből. az ápolási díj. Szolgálati időnek számít . törvény 83/A §-ában. § fi)-(2) bekezdéseiben. a nyugdíjjárulék levonását (megfizetését) vélelmezni kell. Akkortól a megállapított ellátás Nem v á lto z o tt. (Az özvegyi járadék meg­ kolai tanulmányi idő nem számít bele a szolgála­ állapítására vonatkozó szabályokat a kormány ti időbe.] annyi nappal kell csökkenteni. a szolgálati idő lék alatti. [Lásd az 1997/LXXXI. személy halálakor az özvegyi nyugdíj megál­ Az adóhatósági igazolás kiadásáig az érintettek lapítása nem függ attól.] nőleg nem korrigálható (vagyis nem vehető fel Az özvegyi nyugdíj akkor lesz 60 helyett 30 a különbözet). (Eddig az öregségi nyugdíjasok és a me­ időre számítják ki neki. amíg nem kéri az újbóli folyósítást. s a nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatár betöltését követően legalább egy év (365 naptári nap) szolgálati időt szerez. gyet. átmeneti bányászjáradékot. zőgazdasági szövetkezeti járadékosok mellett [Lásd az 1997/LXXXI.az 1997. gyes. jövedelméből levonta a nyugdíjjárulékot.) utáni időszakra a heti 48 órát meghaladó. [Lásd. önként A 60 százalékos özvegyi nyugdíj az öz­ vállalt többletmunkavégzés arányában kiegészí­ vegyet mindaddig megilleti. A nyugdíjjogosultságot a szol­ gálati idő alapozza meg. c)-e) pontjaiban. december 31-e után biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban eltöltött minden olyan idő. ha arra megfizették az előírt nyugdíjjárulékot. 47. a nyugdíj újbóli folyósításakor a szünetelés alatti emeléseket megkapja. illetve az esetleges tartozás összegét. §-ában. hogy a nyugdíját állapítsák meg.] Az egyéni és a társas vállalkozók szolgá[Lásd az 1997/LXXXI. A nem nyugdíjas zetését. to­ megállapítható. korhatár előtti ellátást. §(1)özvegyi nyugdíj és az özvegyi nyugdíj összegét. és megszerezte az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt (20 évet). (Eddig az öregségi nyugdíj szalépő tagok halála esetén özvegyi járadék is és a mezőgazdasági szövetkezeti járadék. ha az egészséga befizetés napját magában foglaló naptári hó­ károsodása meghaladta az 50 százalékot. törvény 59/B§ (3) bekezdésében. A magánnyugdíjrendszerből mellett már csak az elhunyt nyugdíjának 30 2010.ÖREGSÉGI N Y UG DÍ J 33 Az öregségi nyugdíj e növeléssel meghalad­ hatja a nyugdíj alapját képező havi átlagkerese­ tet .] Szolgálati idő Nem vá lto z o tt. A rokkantsági nyug­ gyermekágyi segély és a sorkatonaság időtar­ díj megszűnése miatt érvényét veszti az a sza­ tama szolgálati idő. § (1) k) pontjában. de azt ne folyósítsák. de azt csak tíz év szolgálati nak. [Lásd az 1997/LXXXI. §-aiban és a 168/1997. mezőgazdasági szövetkezeti [Lásd az 1997/LXXXI. százalék. hogy az elhunyt dolgo­ szolgálati idejét saját igazolásuk vagy nyilatko­ zott-e korkedvezményes időre jogosító munka­ zatuk alapján kell elismerni. ha cadrésze után számított nyugdíj-biztosítási és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyugdíjjárulék összegének a hányadosa. §-ában. kormányrendelet 67. A nyug­ ellátás szüneteltetése alatt az érintett nyugdí­ jasnak minősül.) nál magasabb ellátás állapítható meg. Ha például valaki húsz évig ellátást. lékot fizetők esetében a nyugdíjjogosultság munkaképtelenségi vagy növelt összegű jára­ elbírálásakor nem kell arányosan csökkenteni dékban nem részesülő özvegynek rokkantsági a szolgálati időt. vábbá a rokkantsági nyugdíj megállapításakor Erre akkor kerül sor. [Lásd az 1997/LXXX1. december 31-e utáni egyetemi. ha az özvegyi nyugdíj­ csökkent felére az özvegyi nyugdíj. Nem választhat az. bály. törvény latiidő-számításához az adóhatóság igazolja 50.] előtt hatályos rendelkezések szerint megálla­ A minimálbérnél kisebb összeg után járu­ pított mezőgazdasági szövetkezeti öregségi. törvény az esetben az özvegyi járadékot az özvegyi nyug­ 50. törvény 82.] N yu g d íj-szü n e telte té s Nem vá lto zo tt. 21. amennyi a tar­ Az özvegy munkaképesség-csökkenése tozás összegének és a nyugdíj-megállapítás akkor jogosít özvegyi nyugdíjra az ideiglenes előtti hónapban érvényes minimálbér harminellátás egyéves időtartamának lejárta után. Nyolc óra többletgán nem állapítanak meg a részére öregségi munka számít egy napnak. a terhességi­ Új előírás2012. ja n u á rl-jé tő l. törvény a 46.) melyik időszakra vonatkozik. de a nyugdíj járulék befizetése a rendelkezésre álló okiratok. Ha a nyugdíja rögzítését kérő biztosított to­ vább dolgozik.] a nyugdíj-biztosítási és a nyugdíjjárulék befi­ Változás 2012. § (2) a)-b) pontjaiban. § (2) bekezdésében. törvény 2012-ben fogja meghatározni. főis­ díj helyett folyósítják. és a 168/1997. [Lásd az 1997/LXXXl. érdemes szüneteltet­ nie özvegyi nyugdíját). hogy egészségi állapota 50 száza­ a tartozást utólag megfizetik. átmeneti bá­ nyászjáradékot. és ez idő alatt nem kéri nyugdíja folyósítását. Szolgálati idő a biztosítási idő azon része is. 41. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas [Lásd az 1997/LXXXI.mivel balettművészeti életjáradékot sem folyósíta­ húsz évet dolgozott -. Ebben [Lásd az 1997/LXXXI. március 1-jéig viszszázaléka jár neki. Ha a biztosítottság a társadalombiztosítás nyilvántartásaiból megállapítható. illetve az öregséginyugdíj­ korhatára időpontjához igazodóan megállapított nyugdíj összege között. tény­ leges nyugdíjazásakor választhat a tényleges nyugdíjazás időpontjához igazodóan megállapí­ tott öregségi nyugdíj.az 1997 végéig megszerzetteken túl . kérheti. törvény 37-43/A és a 168/1997. rokkantsági ellátást.] a rokkantsági nyugdíjasoknak járt feleakkora Az egészségügyi dolgozók a 2004.] 61/A §-ában. kormányrendelet [Lásd az 1997/LXXXI.] HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . amíg saját jo­ tő szolgálati időt szerezhetnek. nyugellátást. amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.] N yugdíjösszeg-rögzítés Nem v á lto z o tt. halála esetén kevesebb szolgálati idő is elegen­ illetve a vállalkozó nem közli.] járadékot. május 1-je özvegyi nyugdíj. november 2-ától 2011. korhatár előtti részmunkaidőben dolgozik. illetve balettművészeti élet­ Özvegyi já ra d é k járadékot. ja n u á r l.. § (l)p) pontjában. §-ában. aki a nyugdíja rögzítését követő és a tényleges nyugdíjazása közötti idő­ nek legalább a fele részében özvegyi nyugdíjat vett fel (ha választani akar. jogosult a nyugdíjra . törvény rábbi dátumtól megállapított nyugdíj visszame­ 4.) 37.] Az 1997. a m un­ kanélküli-ellátások folyósításának időtartama Özvegyi nyugdíj szolgálati idő. A táppénz.jé tő l. törvény ellátásának alapján határozta meg az ideiglenes 38.. és a minimálbér fele ellátást. a szolgálati időt [Lásd az 1997/LXXXI. (Eddig akkor jogosított. és az adóhatóság. 101. törvény 38.) nap első napjától vehető figyelembe. illetve után fizet járulékot. igazolások alapján nem bizonyítható. rehabilitációs ellátást. törvény 43/A §-ában. §-aiban. Ha megállapítja. hogy a tartozás dő volt az özvegyi nyugdíj megállapításához. Az öregségi és az öregségi jelle­ gű nyugdíjakat a biztosítási jogviszonyban álló nyugdíjas kérelmére mindaddig szüneteltetni kell. (Eddig az ilyen munkakör betöltőjének nak járuléktartozása van. kormányrendelet 29-59/B §-aiban. az 1997/LXXXI. tehát a ko­ [Lásd az 1997/LXXXI. de an­ nak befizetését részben vagy teljesen elmulasz­ totta.

nyugdíjától függetlenül teljes egészében jár. 2014. akiknek közös gyer­ mekük van. §-aiban. akinek a házastársa (élettársa) 1993. ha az özvegy számára ez a kedvezőbb. ha az előbbi feltételek valamelyike a házastárs (élettárs) halálától számított tíz éven belül kö­ vetkezik be. hogy 30 százalékos öz­ vegyi nyugdíjat állapítson meg neki a nyugdíjfolyósító. [Lásd az 1997/LXXXI. ha az özvegy közben házasságot kötött). amely az elhunytat a ha­ lála időpontjában megillette vagy megillette volna. február 28-án hunyt el. az érintet­ tek nemétől függetlenül. keresetére. Ha a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg. [Lásd az 1997/LXXXI. kormányrendelet 60. jövedelmé­ re tekintet nélkül jár. törvény 50. vagy legalább tíz év óta megszakítás nélkül együtt éltek (ilyenkor nem kell közös gyermeküknek lennie). az elvált házastárs és az élettárs kaphat . janu­ ár 1-je előtt megözvegyültek számára . május 15-éig kell betöltenie az öregséginyugdíj-korhatárt ahhoz. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt. és van közös (bármikor is született) gyer­ mekük. aki az együttélési idő vagy annak egy része alatt özvegyi vagy baleseti özvegyi nyug­ díjban részesült. Nem jogosult élettársa után özvegyi nyug­ díjra az. az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek harmadik életévéig jár. kiegészítések. a jogosultat megilletik a megszűnés óta érvényesült eme­ lések. akinek el­ hunyt házastársa (élettársa) jogosult lett vol­ na öregségi. § (1) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXI. az ideiglenes özvegyi nyugdíj legalább a gyermek 18 hóna­ pos koráig jár. Özvegyi nyugdíjat a házastárs. Ez az özvegy nyugdíjának összegére. Az özvegyi nyugdíj abban az esetben is jár.az együtt folyósított saját jogú és özvegyi nyug­ díj felső határa 76 260 forint (2011-ben 72 820 forint volt). törvény . de az öregséginyugdíj-korhatár betöltését követő­ en ismét házasságot kötöttek. Ha a megszűnt özvegyi nyugdíjat 1997. már­ cius 1-je előtt hunyt el.] A házastárs (élettárs) halála után az özvegy­ nek egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj alapján szám ítják ki az ideiglenes özvegyi nyugdíjat. vagy házastársa (élettársa) jogán legalább két. * [Lásd az 1997/LXXXI. férfiaknál 60 évet) kell figyelembevenni. január 1-je előtt állapították meg.akik együtt kaphatják saját nyugdíjukat és mellé el­ .] Az elváltak vagy egy évnél régebben külön élők abban az esetben jogosultak özvegyi nyug­ díjra. a részére 2011. szülő) nem csökkentett. A fogyatékos gyermeket nevelő özvegy akkor is jogosult özvegyi nyugdíjra. [Lásd az 1997/LXXXI. és ő árvaellátásra jogosult gyermekek miatt 1999. törvény 50. Ha azonban az elhunyt a házasságkötéskor már betöltötte az öregségi nyugdíjra jogosító életkort.hanem példá­ ul az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése. törvény 47. ha a feltételek (nyugdíjkorhatár. december 31-én érvényes nyug­ díjkorhatárt (nőknél 55. § (7) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXI.] Az özvegyi nyugdíj annak az öregségi nyug­ díjnak a 30 százaléka. feb­ ruár 28-át követő megözvegyülés esetén tíz éven belül éledhet fel. törvény 47. törvény 50. tartózkodási hellyel vagy egyéb. § (1) bekezdésében. az özvegy az özvegyi nyugdíj­ ra csak akkor jogosult. akinek a házastársa (élettársa) 1993. [Lásd a 168/1997. vagy korábban elváltak ugyan. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXI.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítá­ sának megszűnése után az jogosult özvegyi nyugdíjra. december 31-ei szabályok szerint szükséges szolgálati időt.] Élettársnak a polgári törvénykönyv . akkor az 1996. jövedelmétől. kormányrendelet 62. Nem jogosult az özvegyi nyugdíjra e feltételek fennállása esetén sem az. § (5) bekezdésében. §-ában. Tehát például annak. ha csak egy gyer­ meket nevel (a fogyatékosságot a családipótlékszabályok szerint kell igazolni). hitelt érdemlő módon igazolni kell. törvény 49. Özvegyi nyugdíjra az jogosult. Az ellátás az özvegy saját kerese­ tétől. és özvegye (illetve az árva vagy a szülő) nem szerepelt a kedvezményezettek között. január 1-je előtt vagy után állapították meg -. évi kormányrendelet 59/C§-ában. 53. a részére 2011.] Az özvegyi nyugdíjra jogosultság házasság esetén főszabályként nem kötődik együttélési időhöz. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az özvegyi nyugdíj.] Együtt fo ly ó s íto tt e llátások V áltozás 2012. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat annak az öregségi nyugdíjnak az alapján kell k i­ számítani. a megváltozott munkaképességű özvegy álla­ potjavulása . §-ában. Ha az özvegyi nyugdíj „feléled”. Az özvegyi nyugdíj 1993. Az özvegy kérheti.] [Lásd az 1997/LXXXI. Ha az özvegyi nyugdíjra jogosultság nem házasságkötés . akkor az özvegy (árva. vagy megszerezte a rokkantsági nyugdíj megállapításához a 2011. janu­ ár 1-je előtti halála okán jár. évi IV. ha társával annak halálát megelőzően legalább egy évig megszakítás nélkül együtt élt. és az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek vala­ melyike a különéléstől számított tíz éven belül bekövetkezett (például az özvegy eléri a nyug­ díjkorhatárt).akár külön-. Nem vonatko­ zik ez a megkötés azokra. törvény 53.] hunyt házastársuk nyugdíjának a 60 százalékát . törvény 47. [Lásd az 1997/LXXXI. [ Lásd a 168/1997. Ha az özvegy . ha a házasságkötéstől számítva öt éven át együtt éllek. vagy rok­ kant.] Feléled az özvegyinyugdíj-jogosultsága an­ nak. az özvegy saját jogú nyugellátását főszabály szerint a 60 százalékos özvegyi nyugdíjjal kiegészítve kell folyósítani függetlenül attól. Az 1998. ha házastársuktól annak haláláig tartás­ díjban részesültek (vagy bíróság azt megítélte).685/A paragrafusában megha­ tározott személyeket kell tekinteni. §-ában. de csak a kormány által évente meghatározott öszszegig (2012-ben 76 260 forintig).másfél évesnél kisebb gyermeket tart el. ekkor nem érvényes az együtt­ folyósítási összeghatár.] Ha az elhunyt magánpénztári tag volt.] Özvegyi nyugdíjra jogosultság feléledése Nem v á lto z o tt. amely az elhunytat a halála idő­ pontjában megillette vagy megillette volna.3k ÖR E G S É G I N Y U G D Í J Nem vá lto z o tt. 45-46. és az elhunyt jogán folyó­ sított özvegyi nyugdíj beszüntetésétől számított 15éven belül betöltötte a nyugdíjkorhatárt. árvaellátásra jogosult gyermeket tart el. aki házastársa halálakor az öregséginyugdíj-korhatárt már betöltötte. Az özvegyi nyugdíj ebben az eset­ ben nem haladhatja meg a tartásdíj összegét. akár azonos neműek de élettárs csak akkor. nyugdíjra. munkaképesség-változás) valamelyike az özve­ gyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven belül beáll. vagy elszenvedte az 50 százalékos munkaképesség­ változást (ez esetben sincs feléledés akkor. hogy az özvegyi ellátást 1998. ja n u á r 1 -jé tő l. §-ában. A 30 százalékos özvegyi nyug­ díj az özvegy saját jogán járó ellátásának össze­ gétől függetlenül jár. május 15-éig öz­ vegyi nyugdíjat kapott. §-ában. hogy özvegyi nyugdíja feléledjen. Ha az elhunyj nem érte el a nyugdíjkor­ határt. 50. hanem teljes nyugdíjra (árva­ ellátásra. aki há­ zastársa (élettársa) halálát jogerős bírói ítélet szerint szándékosan okozta. [Lásd a 168/1997. Ha az özvegyi nyugdíj az elhunyt 1998. de vala­ mennyi kedvezményezett átutaltatta az elhunyt egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíj-biz­ tosítási Alapba.árvaellátásra jogosult .] Nem v á lto z o tt. § (2)-(3) bekezdéseiben. §-aiban. törvény 44/A.miatt szűnt meg. szülői nyugdíjra) lesz jogosult. törvény 48.1959. illetve öregségi nyug­ díjas volt. Az együttélést azonos lakóhellyel. a jogosultság akkor éled fel. [Lásd az 1997/LXXXI.. és ezzel együtt folyósítsa saját jogú nyugellátását.

EGT-n kívüli országokba a nyugdíjfolyósító nem utal nyugdíjat.ÖREGSÉGI N YU GDÍ J 35 alékát nyug- Egyéb özveg yin yu g d íj-szab ályo k Szülői nyugdíj Új előírás 2012. december 31-én érvé­ nyes előírásai szerint kell megállapítani. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 97. §-aiban.] A külföldön élő vagy ott tartózkodó nyugdí­ jas az ellátása külföldre folyósításához évente köteles megadni a szükséges adatokat a nyug­ díjfolyósító szervnek. § (5) bekezdésében. amely az elhunytat a halála időpontjában megillet­ te vagy megillette volna.] r —íse . [Lásd az 1997/LXXXI. Á [Lásd az 1997/LXXXl. mely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg az árvaellátás összegét. ha a munkaképesség válto­ zásának mértéke már nem éri el az 50 százalé­ kot. törvény 56. az adat megváltozásától. § (1) bekezdésében. akkor a gyermek (unoka) öregségi nyug­ díjának. írásban lehet fellebbez­ ni a nyugdíj-biztosítási szerv vezetőjénél.. a felsőfokú iskoláiét félévente kell igazolni. [Lásd az 1997/LXXX1. Az üzemi baleset következ­ tében elhunytak hozzátartozóit az általá­ nos szabályok szerint illeti meg az özvegyi nyugdíj. [Lásd az 1997/LXXXI.] Nem v á lt o z o t t . átmeneti bányászjá­ radéka.] Nem v á lto z o tt. Ha többen is jogosultak özve­ gyi nyugdíjra . hozzátartozói nyugellátása a gyermek (unoka) elhalálozása időpontjában nem haladta meg az öregséginyugdíj-minimumot (havi 28 500 forintot). (5) bekezdéseiben. ha a szü­ netelés betegség vagy szülés miatt követke­ zik be.] Az igényelbíráló szerveknek az igény és a szükséges adatok benyújtását követő két hónapon belül kell határozatot hozniuk. §-aiban.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság minden januárban köteles ügyfeleit tájékoztatni ar­ ról. ha már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás. ja n u á r 1 -jé tő l. tyugkell m. illetve a hozzátartozóknak a nyugdíjas haláláról szóló bejelentések ha­ tárideje a felhívástól.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Túlnyomó részben eltartottnak az minősül. akinek nyugellátása. törvény 58-59. A rokkantsági nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály. hogy az elhunyt az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjhoz 2011. kormányrendelet 64/D§-ában. kormányrendelet 75. törvény 59. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 73. de a nyugdíjas megadhatja neki azt a belföldi szám laszá­ mot. a részére 2011. A szülői nyugdíj összege azonos az özve­ gyi nyugdíjéval. az elbíráláshoz szük­ séges ig azo láso k . akit gyermeke (unokája) a halála előtti évben túlnyomó részben eltartott. december 31-ei szabályok szerint megálla­ pítható rokkantsági nyugdíj 30 százaléka az ellátási összeg. Jgdíjjogú Árvaellátás Ú előírás 2012. A 16. Ha viszont a szülő (nagyszülő) nem kapja a fel­ sorolt ellátások egyikét sem. hogy az előző évben és a tárgyév január hónapjában kifizetett összeg milyen ellátá­ sokat tartalmaz. de határozat 30 napon belül még nem hozható (például adatpótlás szükséges). Az özvegy munkaképesség-változása okán megállapított özvegyi nyugdíjra akkor szűnik meg a jogosultság.] Megszűnik az özvegyinyugdíj-jogosultság. amely az elhunyt rokkantsági nyugdíjas ellátásának alapján határozta meg a szülői nyugdíj összegét.janu- tjogú lékos 'tani - 1998. vagy balettművészeti életjáradéka is van. Ez ellen 15 napon belül. for­ m anyom tatványon. életévet betöltött árva a ta­ nulmányokat a megkezdésüktől számított egy hónapon belül köteles igazolni.] postai úton. december 31-én szükséges szolgálati időt megszerezze (vagyis a nyugdíj szolgálati időtől függetlenül jár).] Ha a nyugdíjra jogosultság megállapítható. Ha az árva közben megrokkan. [Lásd a 168/1997. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 79. visszamenőleg legfeljebb hat hónapra. a szülői nyugdíj 60 százalékos lesz. az igénylő elő­ leget kap.] Szolgálati idő megállapítását a korhatár betöltése előtt bármikor. jn. törvény 56. törvény 52. személyesen vagy ásra B özíell )oz. izve- H ozzátarto zói ellátás üzem i balesetben elh u n y t után Nem v á lto z o tt.] lelül ultat em eegyi meg. Nyugellátás írásban. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 64. illetve tartózkodók nyugdí­ ját kérésükre EGT-területen lévő bankhoz utalja.] Az árvaellátás gyermekenként 2012-ben is minimum havi 24 250 forint. törvény 60-61. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 68. rehabilitációs ellátása. febn tíz díjra téldánése. A középiskolai tanulói jogviszony fenn­ állását évente. § (1). valamint a halálozástól számított 15 naptári nap. [Lásd az 1997/LXXXI. állatság latár. §-ában cs a 168/1997. A hozzátar­ tozói ellátást a baleseti rokkantsági nyugdíj kiszámításának 2011. [Lásd az 1997/LXXXl. az árvaellátás és a szülői nyugdíj. Tehát abban az esetben. Ha az elhunyt nem érte el a nyugdíjkorhatárt.] HVG | T B . ahová utalhat.] nyugössze- Nem v á lto z o tt. december 31-ei szabályok szerint megállapítható rokkantsági nyug­ díjának 30 százaléka az ellátási összeg. Ugyanakkor nem jogosultsági feltétel. [Lásd az 1997/LXXXI. ha a szülőnek (nagyszülőnek) öregségi nyugdíja. [Lásd a 16§/1997. vagy 2011.] Janm áro lyóított 'agy ¡ság­ iba íhát isa) Eljárási szabályok Nem v á lt o z o t t. kormányrendelet 76.30 napon be­ lül . de tt ösz- 'vegy 3 0ZS . A rokkantsági j nyugdíj megszűnése miatt érvényét veszti az a szabály. naptári évenként egyszer lehet kérni a nyugdíj-biztosítási igazgatóságtól. és a 168/1997. § (4) bekezdésében.J . az árvaellátás életkortól függetlenül jár (mint a már az el­ hunyt halálakor rokkant kiskorú árvák eseté­ ben). [Lásd az 1997/LXXXl.] Az árvaellátás a 16-25 éves korúaknak ak­ kor jár (a korhatár méltányosságból 27 éves korig meghosszabbítható). Az igény bejelentési időpontjá­ nak a nyugdíj-biztosítási szervhez beérkezé­ sének a napja számít. §-ában. Szülői nyugdíjra az jogosult. törvény 55.kereset. kormányrendelet 66/A § (1) bekezdésében. §-ában.] A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság EGT-tagállam ban élők. adatok csatolásával igényelhető. Az árv aellátás an nak az öregségi nyugdíjnak a 30 százaléka. ha az özvegy az öregséginyugdíj-korhatára be­ töltése előtt házasságot köt. §-ában.például a külön élő házastárs és az élettárs az ellátást egyenlő arányban kell közöttük megosztani. az árvaellátás címén megállapított özvegyi nyugdíjra pedig akkor. törvény 55.] A hallgatói jogviszony szünetelése alatt kizárólag akkor jár az árvaellátás. §-ában. [Lásd a 168/1997. ha az árva okta­ tási intézmény nappali tagozatán tanul. valamint a nyugellátásban részesü­ lő személynek a jogosultságáról és az ellátás folyósításáról. § (1) bekezdésében. ja n u á r 1 -jé tő l. rokkantsági ellátása. §-aiban.] A nyugdíj-biztosítási szerv felhívására történő.] jyütt- ban. §-ában. § (1) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXL törvény 95. korhatár előtti ellátása.] '2 820 idelet ében. A nyugdíjat belföldi meghatalmazott is felveheti. törvény 51. [Lásd az 1997/LXXXI. Az ő döntése ellen az elsőfokú határozatot hozó nyugdíj-biztosítási szerv székhelye szerinti bírósághoz adható be . A nyugellátási igény a nyugdíj-biztosítá­ si szervhez nyújtható be. §-ában. kormányrendelet 75/B §-ában.

december 31-én rehabilitációs járadékban részesülőket.7 százalékkal emelt összeget folyósítanak. csoportos rokkantnyugdíjasok közül a 2011 végéig 57 éves életkorukat betöltötték (tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek) fognak rokkantsági ellátást kapni 2012-től. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi (0. decemberi nyugdíjnak a 2012. §-aiban. [Lásd a 2011/CXCI.ellátássá.] Változás 2012. ja n u á r 1-jétől.) [Lásd a 2011/CXCI. Az ellátásokat a 2011. és II. törvény megszüntette. 35. [Lásda2011/CXCI. törvény 32. 2014. va­ lamint a rendszeres szociális járadékból. a 2011-ben meg­ hosszabbított ellátások esetén négyéves vagy an­ nál rövidebb időtartamot jelent. § (1) bekezdéseiben. § (1) be Rokkantnyugdíjból átalakított rokkantsá­ gi ellátásként a 2011. (Eddig a legalább 50 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett. csoportba sorolt . Nem állapítható meg rehabilitációs járadék. AIII. 120. § (1). (3) bekezdé Ha a rokkantsági ellátás rendszeres szociális járadékból vagy átmeneti járadékból alakult át. §-aiban. § fi).5 százalé­ kos) mértékével is emelik az ellátást.rok­ kantsági vagy rehabilitációs .] állapított rendszeres szociális járadék. törvény 30. januárt követő nyugdíjemelések mér­ tékével kell emelni a rokkantsági nyugdíjból.] Változás2012. január 1-jén átalakított rokkant­ sági ellátásokat is. Új ellátásként álla­ pítható meg és folyósítható ■a rehabilitációs ellátás. Rokkantsági nyug­ ellátás ezentúl nem állapítható meg.jé t ő l. ja n u á rl-jé tő l. törvény 32. ha nem dolgoztak. A 2011. december 30-ától három évre állapították meg a rehabilitációs járadékot. A felülvizsgálat után egészségi állapotának és rehabilitálhatóságának megfelelő H VG | T B .] R okkantsági n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012.rokkantsági vagy rehabilitációs . törvény 31-33. illetve átalakította a korábbi rokkantsági nyug­ díjakat és a megváltozott munkaképességűek szociális ellátásait. [Lásd a 2011/CXC1. ja n u á r l. (Eddig a keresőtevékenysége alatt a 40 százalékos egészségkárosodást el­ szenvedett..K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E alakul. törvény 2-13. Akinek például 2011. §(1) a)-b) pontjában.tehát az I. (Eddig elvégez­ ték a járadékos egészségi állapotának komplex újraminősítését. ja n u á r 1-jétő l. A korábban megálla­ pított ellátásokat a határozott időtartam végéig folyósítják. 120.62 év alatti (tehát 1950-ben vagy azt megelőzően született) sze­ mélyeknek folyósított rokkantsági nyugdíj. vala­ mint az átmeneti járadék rokkantsági ellátássá Új ellátások Új előírás 2012. A 2011 előtt megállapított rokkantnyugdíj átala­ kítása esetén ezt megelőzően a 2011.) [Lásd a 2011/CXCI. törvény 30. így öszszesen mintegy 4. 33.) [Lásda2011/CXCI.rendszeres szociális járadéka. bármekko­ ra szolgálati idővel. .jé tő l. vagy ha egészségkárosodás előtti jövedelmük legalább 30 százalékkal csök­ kent. § (1). december 31-éig 57. legfel­ jebb hároméves időtartamra. törvény 34.] Rokkantsági ellátássá alakítás Új előírás 2012.jé tő l. ez összesen három-. Az öregséginyugdíj-korhatárt öt éven belül elérő. Rendszeres szo­ ciális járadék és átmeneti járadék ezentúl nem állapítható meg. ha az állami foglalkoztatási szerv állapotrosszabbodását vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a megállapítottnál alacsonyabb mértékű egészségkárosodást felté­ telezett. ja n u á r l. így januárban 4.és az előírt szolgálati idővel rendelke­ ző személyek kaphattak rokkantsági nyugdíjat. A 2011 végéig meg­ Nem fogják felülvizsgálni a 2011.2 százalékkal jár magasabb ellátás. Az ellátás további feltétele volt a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése és a korábbi kereset legalább 30 százalékos csökkenése.) [Lásd a 2011/CXC1. [Lásd a 2011/CXCI.tehát az 1954-ben vagy azt megelőzően születettek . § (1) bekezdésében. decemberi ellátást változatlan összegben folyósítják tovább rokkantsági ellátásként 2012 januárjában.rokkantsági e llá tá s o k á t a l a k it a s a 37 Mit kell tudni a rokkantsági ellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011. megváltozott munkaképességre tekintettel megállapított szociális ellátásban részesülő nyugdíjkorhatár alattiak. átmeneti járadékból 2012. törvény 32. életévüket betöl­ tötték . ■a bányászok egészségkárosodási járadéka. december 20-án elfogadott 2011. ja n u á r l. baleseti rokkantsági nyugdíjat igényelhettek.] [Lásd a 2011/CXCI. Ha rokkantságukat túlnyomóan üzemi bal­ eset vagy foglalkozási betegség okozta.tehát rokkant . § (1) be A 2012. (Eddig legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodás és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal rehabilitálhatóságról szóló szakvéleménye esetén állapíthattak meg rehabilitációs járadékot. januári nyugdíjemelés általános szabá­ lyai szerint megnövelt összegét folyósítják. § (1) bekezdésében. legalább 40 százalékos egészségkárosodása esetén. 34. § (1) bekezdésében. ha megfelelnek az előírt feltételeknek. [Lásda2011/CXCl. A korhatár alattiak rokkantsági nyugdíja egészségbiztosítási . Szociális ellátások m egszüntetése Új előírás 2012. (3) bekezdé A 2012 januárjában rokkantsági ellátásban ré­ szesülőnek a 2012 előtt meghatározott időpontban kell részt vennie az előírt orvosszakértői (soros) felülvizsgálaton. valamint új jogosultak is megkaphatják. Szilikózisból.] R ehabilitációs já ra d é k k ifu tta tá s a V á lto zá s2012. évi CXCI. törvény 30. Rokkantsági ellá­ tássá alakul át a teljesen munkaképtelen . a korha­ tár felettieké öregségi nyugdíjjá alakul át. §(1) bekezdésében. átmeneti járadék egészségbiztosítási . 30-33. az ahhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező szefaiély pedig átmeneti járadékot igényelhetett a keresőtevékenysége alatt el­ szenvedett. azbesztózisból eredő foglalkozási megbetegedés esetén már 40 százalékot elérő egészségkárosodás mellett járt. Ez esetben tehát a 2011. §(1) c) pontjában. törvény 32. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által rehabilitációra nem javasolt .. §-ában. december 30-áig fogja kapni ellátását. december 31-én törvényi rendelkezés alapján megszűnő rok­ kantsági nyugdíjban.ellátássá alakul. ők változatlan feltételekkel kapják ellátásukat a ko­ rábban meghatározott időpontig. akkor nem növelik meg a 2012. ■a rokkantsági ellátás. a rokkantnyugdíjhoz szükséges szolgálati idő legalább felét megszerző sze­ mély rendszeres szociális járadékot kaphatott. Mindkét ellátást a nyugdíjkorhatárt megelőzően állapíthatták meg. januári nyugdíjemeléssel. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd a 20U/CXCI törvény 32.

rehabilitáció nem javasolt Foglalkoztatható lenne. Az igazolási kérelemben az ellátottnak a nyilatkozat-benyúj­ tási határidő elmulasztási okát kell tisztáznia. nyugellátás 2012. Arokkantsági ellátás. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás. A megváltozott munkaképességűek részére megálla­ pított ellátások mentesek a személyi jövedelemadó alól.jé t ő l. [Lásd a 2011/CXCI.a. [Lásd a 2011/CXC1. életévét betöltő (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született) személy a nyugdíjkorhatár betöltését követően kérelmez­ heti. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 40 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 50%-a. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . § (1) bekezdésében. 32.tehát a III. A felülvizsgált személy ellátási jogosultságának megítélésekor a biztosítási időtartamot nem kell figyelembe venni. Ha a rehabilitációs ellátást rendszeres szociá­ lis járadékból alakítják át. Havi á tlagjövedelem 35% -a. nyugdíjjárulék nem terheli Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás Bármikor Rokkantsági ellátás * Felülvizsgálatra a megállapító határozatszerinti időben kerül sor. december 31-én 57 év alatti (tehát 1955. [Lásd a 2011/CXCl. A rendszeres szociális jára­ III. A nyugdíjjá alakított ellátás a megszüntetett rokkantsági ellátással azonos összegben jár. §. decemberi ellátást változatlan összeg­ ben folyósítják tovább rehabilitációs ellátásként 2012 januárjában. de Megszűnik. nyugdíjjárulék terheli Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel 1953-ban vagy korábban. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ dékból átalakított rehabilitációs ellátást a havi tott rehabilitációs ellátásként a 2011. de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt.] Kom plex újram inősítés Új előírás 2012. akkor azt nem növelik a 2012. nyugdíjjárulék nem terheli Havi átlagjövedelem 6 5% . vagy nem részesül tovább ellátásban. novemberi egyösszegű kiegészítés egyhavi 0. törvény 33.a komplex újraminősítést séggel rendelkező . törvény 33. január 31-éig levél­ ben tájékoztatja az átalakítás során megváltozott jogosultságairól és kötelezettségeiről. 2011 végéig 57. januári nyugdíjemelés általá­ nos szabályai szerinti növelt összegét folyósítják tovább. január 1-jén rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő személy a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság tájékoztatásához csatolt nyilatkozat visszajuttatásával 2012. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 45%-a. **Az ellátása nyugdíjemeléssel megegyezően emelkedik. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 45 és legfeljebb kenység alatt a minim álbér 150%-át 150%-a.5 százalékos mértékével is megemelik az ellátást. megszerzésekor.] A 2012 januárjától rokkantsági ellátásban részesülő. illetve ós ellátást kapnak 2012 januárjától az 57 éves ennek során a minimálbért. Megjegyzések: 1. de a minimálbér legalább 55 és legfeljebb 150%-a. de a minimálbér legalább 45 és legfeljebb 150%-a. 3. nyugdíjjárulék nem terheli Havi á tlagjövedelem 70 % . de Szünetel jövedelemszerzés esetén életkor alatt. (2) bekezdésében. Arehabilitációs ellátásban részesülők a pénzbeli ellátás mellett rehabilitációs szolgáltatásra ¡sjogosultak. de egyéb körülmények miatt rehabilitáció­ ja nem javasolt Tartós foglalkozási rehabilitációt igényelne. § (4) bekezdésében. ha 3 hónapos keresőtevé­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb kenység alatt a m inimálbér 150%-át 45%-a. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez Havi átlagjövedelem 60% -a.7 százalékkal emelt öszszeget folyósítanak. rehabilitálható M un k a ké p e ssé g m in ő s íté s e S z ü le té s i év E llá tá s m e g n e ve z é se E llá tá s ö s s z e g e ** E llá tá s fo ly ó s ítá s a Foglalkoztatható. Rehabilitációs tően folyósított rehabilitációs ellátás melletti ellátássá alakul át a megmaradt munkaképes­ jövedelemszerzésre . ja n u á rl-jé tő l. ja n u á r l. § (3)-(4) bekezdéseiben. így összesen mintegy 4.2 százalékkal jár maga­ sabb összeg. rehabilitációval 1953-ban vagy korábban. törvény 33. [Lásd a 2011/CXCI. Ha a 2012. nyugdíjjárulék terheli legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. így januárban 4. de Megszűnik. Rokkantsági ellátás valamint 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 4 0 % -a . január 1-jén rehabilitációs ellá­ tássá alakított juttatásban részesülő személy az előírt időpontig nem kérte egészségi állapo­ tának komplex újraminősítését. ellátását 2012 május 1-jén megszüntetik. de a minimálbér legalább 50 és legfeljebb 150%-a. csoportos rokkantsági nyugdíjból átalakí­ rokkantsági nyugdíja.es szabályokat alkalmazzák' Megszüntetik tehát ben vagy azt követően született) személyek a III. A rehabilitációs el­ látássá alakított juttatásban részesülőt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság 2012. Ugyancsak rehabilitáci­ tott ellátást hat hónapi keresőtevékenység.a . azellátást csak külön rendeletbenfoglaltakszerint emelik. rehabilitációs ellátás megállapítási feltétele az igénybenyújtást megelőző 5éven belüli Iegalább1095 napos biztosítási jogviszony. március 31-éig kérheti egészségi állapotának komplex újraminősítését. A határidő lejárta után csak igazolási kérelem benyújtása és elfogadása ese­ tén lehet a nyilatkozatot megtenni.] Új ellátás megállapítása megváltozott munkaképességűeknek 2012-ben O rvo si m in ő s íté s * Legfeljebb 60 százalékos egészségi állapot. decemberi minimálbér 80 százalékának (2012-ben 74 400 ellátást kap. 2. valam int legfeljebb 3 éves idő­ a minimálbér legalább 30 és legfeljebb 1955-ben vagy később tartamra 40%-a. 4. törvény 32. de Megszűnik.38 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 3 forintnak) a hat hónapon keresztüli megszerzé­ sekor szüntetik meg. [Lásd a 2011/CXCI.továbbra is a 20112011. § (2) b) pontjában. valamint az ellátás életkort 2011 után betöltő rendszeres szociális kétszeresét is meghaladó havi átlagjövedelem járadékosok. Havi átlagjövedelem 45% -a. A 2011 előtt megállapított rokkant­ nyugdíj átalakítása esetén ezt megelőzően a 2011. fog­ lalkoztatás csak segítséggel vagy egyáltalán nem lehetséges Bármikor Rokkantsági ellátás Havi átlagjövedelem 40% -a. Bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult a keresőtevékenység megszűnése előtt munkaképesség-változás miatt keresetkiegészítésben részesült. hogy a továbbiakban öregségi nyugdíjként folyósítsák ellátását. januári nyugdíjemeléssel. nyugdíjjárulék nem terheli meghaladó havi átlagkeresetet szerez 1954-ben 58 és fél éves Rehabilitációs ellátás.] R ehabilitációs ellátássá alakítás A 2012. január 1-jei ellátásátalakítást köve­ Új előírás 2012.] A 2012. csoportba sorolt követő ellátásmegálíapításig . Ez esetben te­ hát a 2011. § (1) bekezdésében. Ennekösszege megegyezika keresetkiegészítéssel.a . Rokkantsági ellátás valam int 58 és fél éves életkorfelett 1954-ben Havi átlagjövedelem 6 0 % . törvény 2. de ez egyéb körülmé­ nyek miatt nem javasolt Folyamatos támogatással foglal­ koztatható Jelentős egészségkárosodás. legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett bányász.

(8) a) pontjában. § (2) b) pontjában.] Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ tés során 60 százalékos vagy alacsonyabb mértékű. § (5) bekezdésében. Szakképzések: O A M Á k l e v e l e s k ö n y v v iz s g á l ó dótanácsadó érleg képes könyvelő llam háztartási fejlődés IP l u s z energia. keresőtevékenységre és egészségká­ rosodási mértékre tekintettel kialakított sorrend alapján végzi el.hu Budapest (479-9900) M iskolc (46/509-733) Debrecen (52/522-016) Szeged (62/542-500) Veszprém (88/580-070) HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . és nem javasol rehabili­ 33. vagy már nem lesz koztatással állítható helyre a rehabilitálhatóság. ja n u á r 1 -jé tő l. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. § (7)-(8) az érintett a közfoglalkoztatási bér 80 százalékát bekezdéseiben. változatlan ellátási összegben. § (9) bekezdésében. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá alakított juttatásban részesülő által kért komplex egészségiállapot-újraminősítés a soros felülvizs­ gálat 2012 előtt meghatározott időpontjában vagy azt megelőzően zajlik le. [Lásda2011/CXCI. [Lásd a 2011/CXCL törvény 33. tő ellátási jogosultságának elbírálásakor nem kell [Lásd a 2011/CXCI. L ÍŰ I1 IADVÁNYOK ! www.] tékével kell emelni az átalakított. § (6) bekezdésében. jogosult ellátásra. törvény 33. ja n u á r 1 -jétő l. § (7) bekezdés­ ében. 33. A 2012 előtt folyó­ sított rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0. A Nemzeti Reha­ j bilitációs és Szociális Hivatal soros komplex felülvizsgálaton vagy soron kívüli egészségiállapot-újraminősítésen dönt a 2012. eredmény és az új igénylőkre érvényes jogosultHa a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal sági szabályok alapján kaphat rokkantsági ellá­ döntése szerint csak tartós rehabilitációs foglal­ tást.5 szá­ zalékának megfelelő nyugdíjnövelés a rokkantsá­ gi és a rehabilitációs ellátás időszaka alatt vissza­ menőleg igényelhető és érvényesíthető. Az el­ látásváltozást az erről szóló határozatot követő harmadik hónap első hapjától hajtják végre. tés 60 százalékra vagy ez alá csökkent egészségi [Lásd a 2011/CXCI.] íós elfyuglevélozott ássa lyugiatolt •cius :plex csak lesealási nyújűa. törvény 30. § (7) bekezdésében. [¿. a határozatot követő harmadik hónap első napjá­ tól a közfoglalkoztatási bér 40 százaléka (2012. de rehabilitálható egészségi állapotról határoznak. rehabilitációs ellátást. január 1-jétől rehabilitációs ellátássá vizsgálatot követően. m érleg képes könyvelő P é n z ü g y i. mezőgazdaság. majd felülvizs­ Ha a komplex felülvizsgálat vagy újraminősí­ gált vagy újraminősített ellátást.] tációt. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a komplex újraminősítéseket az életkorra. § (8) b)-bb) pont A 2012 januárt követő nyugdíjemelések mér­ 2. a 2012. törvény vizsgálni a biztosítási jogviszonyban töltött koráb­ bi időtartamot. és így havonta vizsgálatot vagy soron kívüli újraminősítést köve­ 25 850. január 1-jén 57 440 forintot) kapja a felül­ A 2012.] Felülvizsgáltak ellátása Ú előírás 2012.] (2012. közlekedés. A 2012. [Lásd a 2011/CXCI. Ezt követően a minősítési vény m. ellánély apo>012 Nyilatkozat hiánya miatt megszüntetett rehabilitációs ellátásban részesülőnek csak ak­ kor kell visszafizetnie jogalap nélkül (például az összeghatárt meghaladó kiegészítő jövedelem mellett) felvett korábbi ellátást.szamviteloktatas. ha ezt a Nyug­ díjfolyósító Igazgatóság már 2012. ökoszisztéma 1075 Budapest. illetve 51 700 forintot folyósítanak.] í Találja meg az egyensúlyt! f n t rh t e na t aó Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.] január 1-jén 28 720 forint) lesz az új ellátási összeg.ásd a 2011/CXCI. törvény állapotot határoz meg. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként továbbfolyósított jutta­ tásban részesülők egészségiállapot-romlásáról és rehabilitálhatóságáról.s z á m v it e l i ü g y in t é z ő TB K ¡\V0iWa\0N0 ÉS B É R Ü G Y I S Z A K E L Ő A D Ó ö n y v v iz s g á l ó a s s z is z t e n s e r m é k d íj ü g y in t é z ő T » Kreditpontos szakmai rendezvények Szakkönyvek Új kiadvány a HVG gondozásában Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg a kiadónknál! P W " ! Arazu .R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A 39 zerzervény >bcn. április 1-jét megelőzően kezdeményezte. N yugdíjnövelés-érvényesítés Új előírás 2012. Madách tér 3. A rehabilitációs ellátásból 10 átalakított juttatásban részesülők komplex felül­ százalék nyugdíjjárulékot vonnak. törvén)!33. január 1-jén átalakított rehabilitá­ ciós ellátást rokkantsági ellátásként folyósítják tovább.

ez sem a minimálbért. életévét. Magas jövedelme ellenére ellátását nem korlátozták. majd a 2012. 2012 januárjától rokkantnyugdíját rokkantsági ellátásként folyó­ sítják tovább. novemberi kiegészítés egyhavi 0. Rokkantsági ellá­ tás állapítható meg a 60 százalékos vagy annál alacsonyabb egészségi állapotú. Ek­ kor kérheti. amely 2012-től már nem jogosítja az éves jövedelem 2400-ad részének megfelelő nyugdíjnövelésre. Emiatt azonban ellátását nem szüntetik meg. átmeneti járadék igényelbírálása 2011.5 százalékos egyhavi. mivel az erre vonatkozó szabály a teljesen mun­ kaképtelen (I— csoportos) rokkantsági nyugdí­ II. novemberi kiegészítésben nem részesült. januári nyugdíjemelés 4. törvény 30. Továbbra is havi 50 ezer forintot keres kiegészítésként.2 százalékos mértékével emelt összege. az igény­ lőnek (2012 elején) nyilatkoznia kell kérelme fenntartásáról a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási szerv részére.40 R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK A T AL A KI T A SA Példák megváltozott munkaképességűek ellátására 1. de ellátását most sem szüntetik meg emiatt. december 31-éig a 62 éves életkort betöltő (tehát 1949-ben vagy azt megelőzően született személy rokkant­ sági. hadi. Ha így tesz. életévét. § (5) bekezdésében.a 2012 januári emelés­ ben is ellátását bármekkora összegű jövede­ lemszerzés esetén sem korlátozzák. [Lásd a 2011/CXCI. novemberi kiegészítés 0. törvény 30. 60 éves életkora miatt 2010-ben elvégzett soros felülvizsgálatán nem írtak elő további vizs­ gálatot. megszüntetik. ja n u á r 1 -jé tő l. Ha 2011. az igényelt és megállapításra kerülő ellátá­ sát 2011. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja. de 57 éves már elmúlt. október 18-án született nő 2006 óta III. hogy ellátását öregségi nyugdíjként változatlan összegben folyósítsák tovább.a korábban megállapí­ tott ellátásokkal megegyező feltételek szerint . ja n u á r 1 -jétő l. Továbbra is havi 60 ezer forint kiegészítő jövedelme van. Januárban a de­ cemberi nyugdíj 2012. évi öregséginyugdíj-szabályok szerint magasabb ellátást kapna. Januári ellátása kiszá­ mításakor a decemberi nyugdíjösszeget emelik a 2011.] Új m egállapítás rokkantsági ellátásra Új előírás 2012. január 1-jétől ellátása . Ha a rokkantsági. Ki­ egészítésként 2011-ben havi bruttó 50 ezer fo­ rint járulékköteles jövedelmet szerez. januári 4. de 2012. december 31-ével megszüntetik. és ellátását bármekkora kiegészítő jövedelem ese­ tén sem korlátozzák.a 2011. évi jövedelme 2400-ad részével. Ekkor kérheti. 1950. így havonta összesen 89^405 forint ellátás jár neki. ennek egyhavi 0. 2022ben éri el.] vezése 2012. 1959-ben született. Ellátását to­ vább növelik a 2011. 1957-ben született. 2. ha az időközben megszerzett szolgálati idő beszámításával a 2022. életévét betöltött informatikus részére 2011 áprilisában 80 százalékos egészségkárosodására és 30 év szolgálati idejére tekintettel II. tehát 2011-ben 52 éves férfi 2011 decemberében hat éve kapja 92 ezer forintos. Mivel 2011 végéig még nem töltötte be 62. sem a nyugellátási össze­ gének kétszeresét nem éri el. és nyugdí­ jasnak minősül. A továbbiakban folyamatosan rokkantsági ellátást kap. hogy az igénylő ne végezzen keresőtevékenységet. amelyekből havonta átlagosan bruttó 300 ezer forint jövedel­ met szerez. december 31-én folyamatban van. baleseti rokkantsági nyugdíjának elne­ . 2012. nem minősül tovább nyugdíjasnak. és . [Lásd a 2011/CXCI. és részt kell vennie az előírt soros felülvizsgálation. § (4) bekezdésében. törvény 31.átalakul rokkantsági ellátássá vagy rehabili­ tációs ellátássá. sem a minimálbér összegét. 2012.] Ha 2011. így el­ látását nem korlátozzák.] [Lásd a 2011/CXCI. Ha kérelmét nem tartja fenn. Ellátása 85 ezer forint. 115 195 forint jár részére. 2011-ben 54. illetve R okkantnyugdíj elnevezésváltozása Új előírás 2012. évi éves jövedelme (12 x 50 ezer forint) 2400-ad részével. törvény 30. a továbbiakban nyugdíjasnak minősül. de időtartama beszámít az öregségi nyugdíj szolgálati idejébe. Továbbra is kap megbízásokat. Kiegészítő jövedelme havi 60 ezer forint. Utoljára 2010-ben vizsgálták fe­ lül jogosultságát. vagy elveszti ellátási jogosultságát. Kiegészítő jövedelme után fizeti a nyugdíjjárulé­ kot. azaz 88 570 forintot. decemberében 110 ezer forintot kap. Ha ezek valamelyikén egész­ ségi állapotának javulását állapítják meg. hogy rokkantsági ellá­ tását szüntessék meg. 2012 januárjától juttatá­ sa rehabilitációs ellátásra változik. január 1-je előtt még nem végezték el komplex orvosszakértői minősítését. Nyugdíjkorhatárhoz közeli. baleseti rokkantsági nyugdíj. Ezt azonban csak akkor érdemes kérnie. de ha ezt követően három egymás utáni havi jövedelmének havi átlaga meghaladja a minimálbér másfélszeresét . így ellátását nem szüntetik meg. a következő vizsgálatot 2012 szeptemberére írták elő. A 2011. 250 forinttal. [Lásda2011/CXCI. ha a kérelem benyúj­ tását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. csoportos rok­ kantsági nyugdíjat állapítottak meg. így havonta 115 445 forintot kap. majd a 2012. tehát az ellátott továbbra is részesül a nyugdíjemelésekben .hozzátartozói nyugel­ látás. Kiegészítő jövedelme nem éri el sem rokkantsági nyugdíja kétszeresét. csoportos rokkantsági nyugdíját. Az újév első hónapjában a decem­ beri nyugdíjának a 2011. 2012. január 1-jétől pe­ dig az új igénylőkre vonatkozó szabályok szerint kaphat rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást.5 százalékos.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. A nyugdíjkorhatárt 65 éves korában.) Ellátását növelik viszont a nyugdíj mellett szer­ zett 2011. január 1-jétől öregségi nyugdíjra változik. Ezt 2012 júliusáig bármekkora jövedelem esetén sem ten­ nék. ezt követően pedig csak akkor. rendszeres szoci­ ális járadék. akkor az igényelt ellátását már a 2012-től érvényes minősítési szempontok figyelembevételével állapítják meg és folyósítják 2011 végéig. 2012. 3 . mi- 2011-es igények elbírálása Új előírás 2012. Megbízási szerződés alapján 2011 májusától az év végéig összesen bruttó 2 millió forintos kiegészítő jövedelmet szerzett. vagy­ is . így 2012 első hónapjá­ ban 96 345 forintos ellátást fog kapni. §-ában. június végéig emiatt még nem szüntetik meg az ellátását. 2011. akkor e minősítéstől függően kaphat új ellátást. és öregségi nyugdíjat álla­ pítsanak meg a részére. október 18-án betölti 62. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesül.5 százalékos mértékét nem építik be az ellátásba. akkor 2011 végéig az akkor hatályos szabályok szerint folyósít­ ják igényelt és megállapított ellátását. rehabilitációra nem javasolt igénylőnek.2 százalékos nyugdíjemeléssel eqjelt összegét fogja kapni. 2012 januárjától egészségkárosodásának mértékére tekintettel nyugellátását rokkantsági ellátásként folyósítják tovább.2 százalékos mértékével.a kerekítési szabályokat figyelembe véve 835 forinttal. ha három egymást követő hónapban szerzett jövedelmé­ nek havi átlaga meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot). Az ellátás megállapításához szükséges az is. III. § (3) bekezdésében. A névváltozás az ellátási feltételeket nem érinti. január 1-je előtt elvégezték komplex or­ vosszakértői minősítését. december 31-én folyamatban lévő igény benyújtója kérelmét fenntartja.2012-ben a 139 500 forintot -. és 2012. (Mivel. januári nyugdíjemelés 4. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. jasokra nem terjedt ki. ja n u á r 1 -jétő l.

) Komplex felülvizsgálatát 2012 szeptemberében (a korábbi soros felülvizsgálaton kijelölt. A területileg illetékes nyug­ díj-biztosítási igazgatóságon megváltozott mun­ kaképességű személyeknek járó ellátás iránti igényt nyújt be.2012-ben 186 ezer forintig . A betegségét megelőző évben egészségbiztosítási járulékot ha­ vonta átlagosan 450 ezerforint után fizetett. pontjaiban. az edzői pályát nem tudja folytatni. mivel öt éven belül (2016-ban) betölti az öregséginyugdíj-korhatárt. hadi. Ha a keresőtevékenysége alatt keresőképtelenné vált ellátott részére táppénzt. 2. Minősítési eredménye alapján a vizs­ gálatot követő harmadik hónap első napjától. [Lásda2011/CXCI. zottá válik. 4. pontjaiban. A rehabilitációs ellátást a rehabilitációhoz szükséges időtartamra. [Lásd a 2011/CXCI. Abban az esetben. állása megszűnik. június 1-jéig tart.vagy a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy rehabilitálhatóságának foka . A határozat kézhezvételét követően öt mun- kanapon belül fel kell keresnie a területileg il­ letékes munkaügyi kirendeltséget.. 57 440 forintra változik reha­ bilitációs ellátásának összege.hozzátartozói nyugellátás.. 10. ha a kére­ lem benyújtásakor a nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb mint öt éve van hátra. valamint az igénylés időpontjában 58 és fél éves életkort betöltött 1954-ben született személyek­ nek. 4. Nem kaphat azonban többet a minimálbér 150 százalékánál.R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A | 41 vei továbbra is a korábbi jövedelemkorlát van érvényben. nem­ zeti helytállásért elnevezésű pótlék. Ha a jo­ gosultság már az igény benyújtását megelőző­ en fennállt. és keresőtevékenysége alatt szünetelne pénzbeli ellátása. tehát 60 százalék alatti. 1953-ban született. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével . Rokkantsági ellátást kell megállapítani a rehabilitálható. Ebből a nyugdíjjárulék levonását követően 25 850 fo­ rintot kapna me^ Ez esetben is elkezdődne a re­ habilitációs eljárása. Itt elkészül rehabilitációs terve. és megvizsgálja rehabilitálhatóságát. Betegségéig folyamatosan dolgozott. s a jogosultsági feltételeknek egyébként megfelelő igénylőnek is. és nem indulna el a rehabilitációs eljárás. Januárban levelet kap a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól. ha egészségi állapota időközben romlana. Ha a jogosultság rendszeres pénzellátás folyósítása miatt nem áll fenn. 28 720 forintra csökkenne. 1 § (2) 1. így foglalkoz­ tatása a minimálbér kétszereséig . Ellátása után nyugdíjjárulékot sem fizetne. 5. Rehabilitációs ellátás állapítható meg a legfeljebb 60 százalékos egészsé- gi állapotú. Megállapítják. március 31-éig benyújtott nyilatkozattal kérheti egészségi állapota komplex felülvizsgálatát (mivel 57 év alatti. Ha viszont ugyan­ ilyen egészségi állapot mellett más munkakörben további intézkedés nélkül is foglalkoztathatónak tartanák. így megváltozott munkaképes­ ségűként jogosult marad pénzbeli ellátásra. de . december 1-jétől a közfoglalkoztatási bér 80 százalékára. . A komplex újraminősítésen megállapítják. § (2) bekezdésében. (2012-ben tehát az 1953-ban vagy azt megelőzően születetteknek. tehát 2015. 30 éves kora szítés nélkül is megoldható lenne rehabilitációja. § (2) 1.ne kapjon rendszeres pénz­ [Lásd a 2011/CXCI. §-ában. oldalon). az ellátást az en­ nek megszüntetését követő naptól folyósítják. így 51 ezer 700 forintot fog kézhez kapni. május 1-jével megszűnne. Ha ezek a kére­ lembenyújtási napon már fennálltak. A tájékoztatásban értesítik. Ha a felülvizsgálat során egészségi állapotát 60 százalék felettinek minősí­ tették volna. amely szintén december 1-jén kezdődik. rehabilitálható igénylőnek..] Az új igénylőnek járó rokkantsági ellátás öszszegét a megállapítást megelőző naptári évben szerzett. (Ha ezt nem tenné meg. te­ hát 270 ezer forint lenne. Az ellátás további időtartamát két és fél évben határozzák meg.ehhez egyéves felkészítés és minősí­ tővizsgák letétele szükséges. óta sportedzőként dolgozó földrajz-testnevelés csak a minimálbér 45 százalékával megegyező szakos tanár 2012-ben súlyosan megbetegszik. rehabilitációs ellátása 2012.mentes a szociális hozzájárulási adó alól.] Új m egállapítás rehabilitációs ellátásra Új előírás 2012.közötti összegben kerülhet megállapításra (lásd erről táblázatunkat a 38. így rendelkezik a kérelme benyújtását megelőző öt évben a jogosultsághoz szükséges 1095 napos biztosítási jogviszonnyal. 10. töruény ellátást. hogy benyújtja a vizsgálatkérő nyilatkozatot. [Lásda2011/CXCI. az Európai Unió más országából vagy kétoldalú szociális egyezmény alapján járó ellátás kivételével . amelynek aláírása után megkezdődik rehabilitációja.mivel hosszabb ideje nem gyakorolta . s így attól kezdve kizárólag munkajö­ vedelméből kellene fenntartania magát. Ha a legfeljebb 60 százalékos egészségi ál­ lapot mellett rehabilitációját nem javasolnák. hogy egészségi állapota 50 százalékos. §-aiban.] . törvény 12. Úgy dönt.ne kapjon rendszeres pénzellátást. §-aiban. 4. hanem rokkantsági ellátást kap. június 1-jei lejárta előtt sikerül elhelyez­ kednie.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. és nem változna ellátása összege. hogy az igénylő ne végezzen ke­ resőtevékenységet. 59 éves.. ezekkel azonos. Ellátása az átlagjövedelme 60 százaléka.határozza meg.. Ugyanennyit kapna akkor is. tehát 2012. ha ezen időszakban havi átlagjöve­ delme meghaladná a minimálbér másfélszeresét (2012-ben a 139 500 forintot).] A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek fennállásának napjától állapítható meg. A nyugdíj-biztosítási igazgatóság értesítése alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi­ vatal elvégzi egészségi állapotának komplex mi­ nősítését. amelyben tájékoztatják arról. A rokkantsági ellátás ezektől függően a 2012. az ellátás legkorábban a benyújtást megelőző hatodik hónap első napjával állapítha­ tó meg.] . és 2011 végéig III. törvény 1. tehát a törvény sze­ rinti legkésőbbi időpontban) végzik el. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és a rehabilitá­ ciós ellenjavaslat . így ellátását ekkora összegben állapítják meg. 2. ja n u á rl-jé tő l. §-ában. 2012-ben 139 500 forintnál. de legfeljebb három évre állapítják meg. keresőtevékenysége alatt szüneteltetik rehabilitációs ellátását..] A rehabilitációs ellátást a jogosultsági feltéte­ lek fennállásától állapítják meg. hogy 2012. Ha már az ellátás 2015. ha a kére­ lem benyújtását megelőző öt évben legalább 1095 napig biztosított volt. Rehabilitálhatónak minősítették.tehát 27 900 és 139 500 forint . (2012-ben 41 850 forintos) ellátást állapítottak Fizikai teljesítménye nagymértékben korlátovolna meg a részére. Végzettsége alapján földrajztanár­ ként dolgozhatna.) [Lásd a 2011/CXCI. illet­ ve 150 százaléka . törvény 11. évi minimálbér 30. Re­ habilitációjához kétéves speciális foglalkoztatást javasolnak. és . hogy rehabilitációs kártyát kaphat. csoportos rokkant­ sági nyugdíjat kapott). mégsem reha­ bilitációs ellátást. ha orvosi rehabilitáció és tartós felké­ 4. az ellátás [Lásd a 2011/CXCI. illetve ezek­ kel azonos. és orvosi rehabili­ tációt is igényel. Ebben ^z esetben három­ havi keresőtevékenység esetén akkor szüntetnék meg ellátását. hogy a vizsgálat során feltárt álla­ potában nem foglalkoztatható. ellátása a 2012-es közfoglalkoztatási bér 40 százalékára. Ebből a Nyugdíjfo­ lyósító Igazgatóság levonja a 10 százalékos nyug­ díjjárulékot. a továbbiakban rokkantsági ellátást kapna. törvény ettől a naptól jár. Az ellátás megszűnését követően csak akkor lenne megál­ lapítható részére ismételten ellátás. ha rehabilitációját nem javasolták volna. Az ellátás megállapításához szükséges az is. ellátását megszüntetnék. töruény 5. 7 § (1) bekezdésében.

] jövedelemrészre kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. százalékos egészségi állapotú. és vissza kell fizetnie a megelőző vető A rehabilitációs kártyával rendelkező munkaegy évben kapott ellátási összeget. § (5) bekezdéseiben. A rehabilitációs tervet -az abban meghatározott rendszerességgel megtartott közös értékelő megbeszélést követően .] hónaptól.például a rehabilitációs hatóságnál történő megjelenési. valamint a munkaügyi kirerideltség kötelezettségeit. ja n u á r 1-jétől. törvény nincs. (4) bekezdéseiben. rehabilitá­ ciós járadék. a közfoglalkoztatás. törvény 116. A rehabilitációs ellátást a határozott időtartam lejártakor is meg kell szüntetni. baleseti táppénz folyósítása esetén a rokkantsági ellátást nem szüntetik meg. pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező havi átlagjövedelme (tehát napi átlagjövedelmének 30-szorosa) és rehabilitálhatóságának várha­ tó időtartama határozza meg. reha­ bilitációs ellátást annak. 2.k2 R O K K A N T S Á G I E L L Á T Á S OK A T A L A K I T A S A baleseti táppénzt folyósítanak.] - R ehabilitációs te rv Új előírás 2012. 13. törvény 13. valamint a komplex újraminősítést követően megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy pénzbeli ellátását a keresőte­ vékenység. 116.] sőképtelenség időszakára. az előző évi átlagjövedel­ mének 45 százaléka. ja n u á r 1 -jé tő l. Szüneteltetni kell az újonnan. ha a korábbi komplex minősítésen még figyelembe nem vett egészségkárosodása alakul ki.] A rehabilitációs tervnek tartalmaznia kell a folyamat során elérni szándékozott foglalko­ zást. habilitációs ellátását megszüntetik a jogsértést [Lásd a 2011/CXCI. visszaköveteli. de a 2012. évi minimálbér legalább 30 és leg­ feljebb 40 százalékát (2012-ben tehát legalább 27 900 és legfeljebb 37 200 forintot) kapja. 8. munkaközvetítést . oldalon). akkor is megállapítják a rokkantsági ellátást.kötelezettségeit. törvény 7 § (6) bekezdésében. baleseti rokkantsági nyugdíj. Az ellátási jogosultsághoz szükséges . törvény 7 § (4) bekezdésében. ha pedig már megszűnt az ellátás. 2012.rehabilitációs ellátás. december 31-én rokkantsági A munkaszerződés vagy ezzel egyenértékű nyugdíjban. 9 § (l)-(2) bekezdéseiben. ha az el­ látott egészségi állapota. Ha nem rendelkezik a kérelmet megelőző öt évben 1095 napi jogviszony­ nyal.] A Jogosultság rehabilitációs kártyára Ellátásm egszüntetés § fl) előírás 2012. kormányrendelet 16.] kantsági.] . [Lásd a 2011/CXCI. rehabilitálható. § (5). ennek időtarta­ mával meghosszabbodik a .] B izto sítá siid ő tartam -s zá m ítá s Új előírás 2012. feltéve. Az elhunyt személy ellátását a halálát követő hó­ nap első napján szüntetik meg. ezek határidejét. törvény megállapító határozat jogerőre emelkedését kö­ 2. [Lásd a 2011/CXCI. és a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. Az értesítési vagy a felülvizsgálat során adódó kötelezettségét neki felróható okból elmu­ lasztó személy rokkantsági. hogy 30 napnál hosszabb biztosítási megszakítása [Lásd a 2011/CXCI. beleértve a munkaügyi kirendeltségnél történő jelentkezé­ seinek gyakoriságát. a kifizetett ellátásból levonja. törvény 7 § (3)-(4) bekezdéseiben. ezek határidejét.személy rokkantsági vagy re­ rehabilitációs kártyára jogosult. [Lásd a 327/2011. § (l)-(3). illetve ennek hiányában a kérelem benyújtását követő hónap első napjától. illetve rehabilitációs ellátását is megszüntetik a mulasztás megállapí­ tását követő hónap első napjától.] A megszüntetett rehabilitációs ellátást (pél­ dául a határozott időtartam lejárta miatt) kére­ lemre ismételten megállapítják. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd a 2011/CXCI. rehabilitálhatósága vagy a részére járó rendszeres pénzellátás miatt ellátási jogosultsága már nem áll fenn.fekete­ vagy rehabilitációs járadékban részesült személy munkát végző . [Lásd a 2011/CXCI. § (2) d) pontjában. ja n u á r 1 -jé tő l. A munkaügyi kirendeltségnek a rehabilitációs ellátás megállapításának jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell rehabilitációsterv-javaslatát elkészítenie és azt az ellátottal ismertetnie. törvény benyújtása és elfogadása esetén pótolhatja kö­ telezettségét. törvény 10. [Lásd a 2011/CXCI. vállaló után a foglalkoztatónak csak a minimálbér [Lásd a 2011/CXCI. A rehabilitációs ellátásra jogosult személy pénzbeli ellátást cs rehabilitációt elősegítő szol­ gáltatásokat . Rögzíteni kell továbbá az ellátott sze­ mély kötelezettségeit. Megszüntetik a rok­ Új bekezdésében. a mulasztási okot bemutató igazolási kérelem HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E [Lásd a 2011/CXCI. időrendben az ehhez szük­ séges szolgáltatásokat. § (1) bekezdésében. július 1-jétől megszerzett jövedelmeket kell figyelembe venni.keresőképtelenség alatt szünetelő . Az erre az időszakra kifizetett ellátási összeget. de a 2012. Ha az igénylő rehabilitációs intézkedéssel foglalkoztatható. valamint a kere­ § (3) bekezdésében. munkahely-elfogadási . Az ellátást a jogo­ sult saját kérésére is meg kell szüntetni a kérelem­ ben megjelölt időpontban. munkahely-keresési. 22.. § (2). Táppénz. törvény 6. ja n u á r 1 -jé tő l. támogatásokat. Ha a határidőt elmulasztja. ahol elkészítik re­ habilitációs tervét. képzési.] A keresőtevékenységet folytató személy rok­ kantsági ellátását akkor szüntetik meg.a munkaügyi kirendeltség és az ellátott közösen módosíthatja. 13. a rehabilitációs ellátás pedig szünetel. Ha az igénylő számára tartós rehabilitációs foglal­ koztatás szükséges. törvény 6.a kérel­ met megelőző öt évben elérendő -1095 napba a rok­ kantsági. aki az iskolai tanulmánya­ it követő 180 napon belül biztosítottá vált. Az új igénylő re­ habilitációs ellátásának összegét a megállapí­ tást megelőző naptári évben szerzett. illetve a rehabilitációs ellátást.például munkavégzés-felkészítést. § (1) bekezdésében. A jogosultnak a rehabilitációs ellátást meg­ állapító határozat közlésétől számított öt na­ pon belül fel kell keresnie a területileg illetékes munkaügyi kirendeltséget.is kap. a megelőző évi átlagjövedelem 35 százalékát. rendszeres szociális járadékban dokumentum nélkül foglalkoztatott . Új előírás 2012. kormányrendelet 18. [Lásda 327/2011. A tervben ki Kell térni a szükséges orvosi és szociális eszközökre. bányász dolgozók egészségkárosodási já- § . §-ában. § (1). [Lásd a 327/2011. §-aiban. §(1) bekezdéseiben. átmeneti járadék. évi minimálbér legalább 40 és legfeljebb 50 százaléka (2012ben tehát 37 200 és 46 500 forint között) lesz a megállapított ellátásának összege (lásd erről táblázatunkat a 38. ja n u á r 1 -jé tő l. amellyel a jogosult az együttmű­ ködésre is kötelezettséget vállal.] R ehabilitációs ellátás összege Új előírás 2012. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles teljesíteni a rehabilitációs tervben meghatározott . §( továbbá a 2011.] . [Lásd a 2011/CXCI. [Lásd a 2011/CXCI. munkaköröket. kormányrendelet 18. ha há­ rom egymást követő hónapban megszerzett jöve­ delmének havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot). A terv az ellátott személy elfogadó aláírásával vá­ lik érvényessé. de az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak. 32. A legfeljebb 60 R ehabilitációs ellátás szüneteltetése Új előírás 2012. január 1-jén rokkantsági ellátássá átalakított rokkantsági nyugellátás esetében e szabály al­ kalmazásakor a 2012. valamint a kapcsolattartás módját is. § (l)-(3) bekezdéseiben. ha a jövedelemszer­ zésről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utólag sze­ rez tudomást. [Lásd a 2011/CXCI. rendszeres szociális járadék. valamint a sike­ res rehabilitációhoz szükséges további intézke­ désekre is. törvény kétszerse (2012-ben havi 186 ezer forint) feletti 10.

§ (2J 3.] A 2012. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. s a Nyugdíjfolyósító Igazga­ tóság a csökkentett ellátási összeget folyósítja. radéka. ja n u á r 1 . januári nyugdíjeme­ Március 31-éig kell kérni léssel növelt 2011. a minimálbér 150 től függően folytatódik. §-ában. a minimálbér 150 től függően folytatódik. hónaptól. [Lásd a 2011/CXCI.] A d ó . Ha azonban a jogosultság évében és a megelőző nap­ tári évben együttesen sincs 180 napi jövedelme. [Lásd a 2011/CXCI. törvény 1. decemberi ellátási összeg Rendszeres szociá­ lisjáradék 1954 vagy korábban 1955 vagy később Rokkantsági ellátás Rehabilitációs ellátás Átmeneti járadék Bármikor Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. csoportos rok­ kantsági nyugdíj 1949 vagy korábban 1950 vagy később Öregségi nyugdíj t Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. léssel növelt 2011. decemberi nyugdíjösszeg 2012. 2012. hathavi megszerzése esetén meg kell szüntetni az ellátást Minősítés eredményé­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó nap­ től függően folytatódik. decemberi nyugdíjösszeg Rokkantsági ellátás Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. január 1-jét követően. decemberi nyugdíjösszeg 2012. ésa2011/CXCI. ajogosultsági feltételek teljesítése esetén öregségi nyugdíj állapítható meg. A járulékkal terhelt rehabilitációs ellátás folyó­ HVG T B . ja n u á r i e llá tá s összege F e lü lv iz s g á la t E llá tá s a fe lü lv iz s ­ g á la to t k ö v e tő e n E llá tá s k o rlá to z á s jö v e d e le m s z e r­ zé sn él Nincs 2012.] ellátást. § (3) bekezdésében. rehabilitációs ellátást igénylő személy a jogosultsága előtti naptári évben nem rendel­ kezik legalább 180 napi jövedelemmel. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozatszerint léssel növelt 2011. Az újonnan megálla­ pított rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást 2012 után a mindenkori nyugdíjemelés mértékével kell emelni. 2012. illetve rehabilitá­ ciósellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbér 80 százalékát hat hónapon keresztül meghaladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellá­ tást. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellátás. ha nem kéri. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az ellátás kétszeresét és a m inim álbért elérő átlagos jövedelem háromhavi megszerzése ese­ tén felére kell csökkenteni. januári nyugdíjeme­ Nincs léssel növelt 2011. decemberi a komplex újram inősí­ tést (legkésőbb a korábbi nyugdíjösszeg határozat szerinti felül­ vizsgálati időpontban végzik el). rokkantsági ellátás. törvény 2. ja n u á r 1 -jétő l.R O K K A N T S Á G I ELLÁTÁSOK Á T AL A K Í T Á S A Wi Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak átalakítása E llá tá s 2011. [Lásd az 1998/LXVI. d e ce m b e r 31-én III. baleseti táppénz. 2. százalékát meghaladó 3 Havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Minősítés eredményé­ 2012 júniusát követően elért. Sem a rokkant­ sági ellátás. ter­ hességi-gyermekágyi segély. kivéve a bányászok külön kormányrendeletben foglaltak szerint emelkedő egészségkárosodási járadékát. vagy rehabilitációs ellátás A komplex újraminősítésig: a havi minimálbért és az ellátás kétszeresét hat hónapon keresztül meg­ haladó jövedelem megszerzésekor megszüntetik az ellátást. vagy egyáltalán nem szerzett még jövedelmet. a minimálbér 150 től függően folytatódik. rehabilitációs ellátás. decem beri ellátási Korábbi határozat szerint összeg 2012. gyermekgondozási díj. 12. május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2012. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüfttetik az ellátást Újraminősítés eredmé­ nyétől függően változat­ lan összegű rokkantsági ellátás. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Nincs 1955 vagy később Rehabilitációs ellátás l-ll. [Lásd a 2011/CXCI.] ri napban elért jövedelmének havi átlaga (napi átlagának 30-szorosa) alapján számítják ki. ha nem kéri. álláskeresési támogatás folyósítási idejét is be kell számítani. Ha a rokkantsági Ellátások emelése Új előírás 2012. A minősítést követően: rehabilitációs ellátás esetén a keresőtevékenység alatt szünetel az ellá­ tás. valamint a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz.2012-t követően valamennyi ellátást a nyugdíjemelésekkel megegyezően kell emelni. januári nyugdíjeme­ Nincs . május 1-jével meg­ szűnik az ellátás 2011. sem a rehabilitációs ellátás után nem kell személyi jövedelemadót vagy ehót fizetni. § (3) bekezdéseiben. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem átalakul vagy megszűnik elérésekor megszüntetik az ellátást Az újraminősítést köve­ tő 3. új igény és az ellátásátalakítást követő újraminősítés alapján megállapított rehabilitációs ellátás után meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot. Anyugdíj- korhatárt megelőzően átalakított ellátás helyetta korhatár elérésekor kérelemre. tári évi jövedelem megszerzésének hónapjától átalakul vagy megszűnik az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Rehabilitációs járadék Bármikor Rehabilitációs járadék a korábban meghatározott időpontig Bányász dolgozók egészségkárosodá­ sijáradéka Bármikor 2011. a minimálbér 150 től függően folytatódik. január 1-jétől. rokkantsági ellátás esetén a minimálbér 150 százalékát meghaladó 3 havi átlagjövedelem elérésekor megszüntetik az ellátást Rokkantsági ellátás 2012. decemberi nyugdíjösszeg 2011.jé tő l Öregségi nyugdíj 2012. törvény 9. januári nyugdíjeme­ Korábbi határozat szerint léssel növelt 2011. decem beri ellátási Korábbi határozatszerint Bányászok egészségkárosodási összeg járadéka Megjegyzések: 1. annak eredményétől függően: vagy változatlan összegű rokkantsági ellátás. akkor ellátását a jogosultságát megelőzően. csoportos rokkantsági nyugdíj S zü le té si év 1949 vagy korábban 1950-1954 E llá tá s 2012. a jogosult­ ság évében és az azt megelőző évben 180 naptá­ . törvény 3. § (3). ja n u á r 1 -jé tő l. decemberi nyugdíjösszeg 2012.és já ru lék fize tés Új előírás 2012.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E § (5 Á tlag jö ve d ele m -s zám ítás Új előírás 2012. törvény 76. decem beri ellátási Március 31-éig kell kérni a komplex újram inősí­ összeg tés (legkésőbb a korábbi határozat szerinti fe lü l­ vizsgálati időpontban végzik el). pontjában. a minimálbért tekintik havi átlagjövedelemnek.

ja n u á r l. . törvény 15. törvény 15. kormányrendelet a nyugellátás kiszámítása során. § (1) bekezdéseiben. Soron kívüli felül­ vizsgálatot az egészségi állapot rehabilitációt megakadályozó rosszabbodása. § (2). kormányrendelet l. A megváltozott munkaképes­ 26. § (2) bekezdésében.] Ha az igénylő önhibájából nem jelenik meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vizsgálatán. § (3) és a 327/2011. rehabili­ tációs ellátás egészségi állapottal. hogy mértékét Sem a 2012. pél­ dául a közlekedésire. § (3) bekezdéseiben. Felülvizsgálat Új e lő írá s 2012. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. törvény 16. ja n u á rl-jé tő l. a szolgálati időbe beszámít. § (1) bekezdéseiben. -mérséklési.] 1 § (3).] zeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi. [Lásd a 2011/CXCI. § (2). Az újonnan igé­ nyelt rokkantsági ellátás.] adott szempont célzott áttekintése esetén végeznek. törvény talnak a munkaképesség-változás komplex mi­ 26.] gozók 2011 végéig megállapított egészségkáro­ sodási járadéka bányászok egészségkárosodási járadékává alakul. § (2) és az 1997/LXXXI. veleszületett rendel­ ellátássá alakított juttatás. hogy az igénylőt rehadíjjárulékot. ha a járadékos hat egymást követő hónapban szerez jövedelmet. törvény ség és a rehabilitálhatóság minősítését a Nem­ 22. A keresőtevékenységről szóló értesí­ . valamint keresőtevékenysége megkezdéséről. s a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bilitálhatónak minősítették). időtartamát. § (1) bekezdéseiben. beleértve a rendszeres vagy átmeneti kereset-. kormányrendelet 7 § (1) bekezdésében. törvény 14. A bányászok egészségkárosodási járadéka után nem kell személyi jövedelemadót és ehót fizetni. [Lásd a 327/2011. Mivel a rokkantsá­ gi ellátás. törvény nősítése során ezentúl az egészségi állapot szá­ 37.2012-ben az 1 mil­ lió 674 ezer forintot.] Nem kell újra elvégezni a komplex orvos szakértői minősítést. törvény 1 § (l)-(2) és a 327/2011. § (1) és a 327/2011. január 1-jén rehabilitációs a betegségek. A korábban megállapított rokkantsági ellátás. §-ában. ja n u á r 1 -jé tő l. (Tovább­ ra sem állapítható meg az ellátás a rendszeres pénzellátásban. § (2) és az 1997/LXXXI. A reha­ kell határoznia a rehabilitáció irányát. [Lásd a 2011/CXCI. feltételeit. ha a jogsza­ bály előírja ennek időpontját és mértékét.§ (2) bekezdésében. Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka helyett bányá­ szok egészségkárosodási járadékát igényelhet a legalább 29 százalékos egészségkárosodást elszenvedett. [Lásd a 2011/CXCI. új körül­ § (1) felmerülése vagy mény bekezdéseiben. számító jövedelem megszerzésének időszaka 2.] HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E A datszolgáltatás Új e lő írá s 2012. kormányrendelet 7. összegét azonban nem kell figyelembe venni és a 327/2011. § (3) bekezdésében. sérülések.] Igénybenyújtás Új előírás 2012. A rokkantsági ellátásban részesülő személynek a jogosultsági feltételeiben bekövetkező változásról. átmeneti keresetkiegészítést kapott.) Nem v á lto z o tt. törvény kor ezentúl az egészségi állapot megmaradt 22. ha a korábban bármilyen eljárásban elvégzett minősítés még érvényes. §-ában. ha az ellá­ tás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát . [Lásd a 2011/CXCI.) [Lásd a 2011/CXCI.kk ROI<I<ANTSAGIELLATASOI<ATALAI<ITASA sítási időszaka az öregségi nyugdíj szempont­ Orvos szakértői m inősítés jából a szolgálati időbe beszámít.jé tő l. rehabilitálhatósággal kapcsolatos feltételeinek soros felülvizsgálatát az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a korábban meghozott hatá­ rozat időpontjában végzi el. nyugdíj szempontjából a szolgálati időbe beszá­ [Lásd a 2011/CXCI. az igénylési eljárást megszüntetik. valamint a három egymást követő hónap átlagában a mi­ nimálbér 150 százalékát (2012-ben a 139 500 forintot) meghaladó jövedelmet eredményező keresőtevékenységéről 15 napon belül értesíte­ nie kell a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervet.] 1 . Az átalakult ellátást válto­ zatlan összegben folyósítják. ja n u á r 1 -jé tő l. ja n u á r 1 -jé tő l. . törvény 1 . törvény Nem v á lto z o tt. lők. Az igénylési. § (2) munkaképesség-változásának vizsgálata­ és az 1997/LXXXI. valamint jövedelemváltozás esetén haladéktalanul igazolni kell a jövedelem összegét is. Jogosultságkorlátozás Új előírás 2012. a nyugdíjjárulék alapjába be­ 1 § (2) 1 pontjában. felülvizsgáltak vagy újraminősítettek [Lásd az 1997/LXXX. a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási szervnél kell kezdeményezni.) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hiva­ [Lásd az 1997/LXXX. Bányászellátás § Új előírás 2012. ha keresőtevékenysége megszűnésekor munkaképesség-változása. (Az ellá­ gálatakor. 37. rehabilitációs ellátás iránti kérelmet az erre rendszeresített nyom­ tatványon vagy elektronikus űrlapon benyújt­ va. Azt vizsgálják tehát. [Lásd a 2011/CXCI.]mérik.jé t ő l. ja n u á r l.] 16. illetve megszüntetéséről 15 napon belül. kormányrendelet téssel egyidejűleg. így folyósí­ tási időszakuk nem számít szolgálati időnek határozták meg az ellátási jogosultság vizs­ az öregségi nyugdíj szempontjából. 1 § (1) bekezdéseiben. tartozáselengedési. törvény 26.jé tő l. jövedelemkiegészítést ré­ szesülőknek. szükség­ bilitációs járadék folyósítási időszaka az öregségi leteit. ha az igénylő állapota időközben tartósan rosszabbodott. (A korábbi szabály szerint a bányász dolgozók egészségkárosodási járadé­ kát akkor kellett volna 2012-ben megszüntetni. [Lásda2011/CXCI. a keresőtevé­ kenysége alatti keresőképtelenségéről három napon belül kell a területileg illetékes munka­ ügyi kirendeltséget értesítenie. § (2) mít. legalább 30 napig elhúzódó keresőképtelenség. A rehabilitációs ellátásban részesülőnek egészségi állapota megváltozásáról. . egészségkárosodá­ sa miatt bányászoknak járó keresetkiegészítést. 1 . Elutasítás ese­ tén a jogerőre emelkedéstől számított 12 hó­ napon belül előterjesztett kérelmet csak akkor bírálják el. törvény tást kiegészítő. Az ellátást igény­ mítása során. [Lásd az 1997/LXXX. 37. nyugellátásra nem jogosult sze­ mély. A rehabilitációs járadék után a megítélése mellett rehabilitációs javaslatot is meg kell fizetni a 10 százalékos egyéni nyug­ kell készítenie (feltéve. és ezek havi átlagában a mi­ nimálbér 80 százalékánál többet keresett. részletfizetés-engedélyezési eljárást nem terheli illeték.] . (Eddig az egészségkárosodás százalékos mértékét lékot vagy más közterhet fizetni. ja n u á r l.] zalékos mértékének és a rehabilitálhatóságnak Nem v á lto z o tt. A bányász dol­ (2) bekezdéseiben. törvény 14.) A bányászok egészségkárosodási járadékát szüneteltetni kell a tárgyév végéig. de összegét nem kell figyelembe venni a nyugellátás kiszá­ Változás 2012. rehabilitációs ellátás nem nyugellátás. A bányászok egészségkároso­ dási járadékát csak akkor emelik. sem pedig a rok­ lenességek figyelembevételével hány százalé­ kantsági ellátás után nem kell nyugdíjjáru­ kosnak tekinthető az egészségi állapot. V áltozás2012. Ennek során meg a csökkentett ellátási összeget folyósítja. törvény 19. [Lásd a 2011/CXCI.

■az átmeneti bányászjáradék. A prémiumévek programban részt vevők jog­ viszonya az öregséginyugdíj-jogosultság meg­ szerzése esetén szűnik meg. A 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapí­ tott nyugdíjak teljes összegűek.[ HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] A 2011. ha az arra jogosult 2012 előtt nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt.gyermekszámtól függetlenül . polgármesteri tevékenység . akkor nyugdíja nem korhatár előtti e l- K orhatár a la tti n yugdíjak m egszüntetése Új előírás 2012. ja n u á rl-jé tő l. európai parlamenti (magyarországi) képviselőknek. A szolgálati időbe beszámító időknek csak meghatározott elemei számítanak ke­ resőtevékenységnek. Eddig a jogviszony az előrehozott öregségi nyugdíj feltételeinek tel­ jesítése vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén is megszűnt. nyugdíját nem 40. [Lásd az 1997/LXXXl. a Győri Balett. november 28-án elfo­ gadott CLXVII. ja n u á r 1 -jé tő l. megyei közgyűlési elnö­ köknek megállapított nyugellátás. § (2a)-(2d) bekezdéseiben. Az ellátásokat a 2011. két ki­ vétellel (a társadalombiztosítási nyugdíjtörvényben meghatározottak szerinti 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők.Mit kell tudni a korai nyugellátások átalakításáról? Az Országgyűlés által 2011. § (5) bekezdésében. függetlenül attól. a Pécsi Ba­ lett.szerezte meg) 2012-től szintén korhatár előtti ellátást kap. A nyugdíj kiszámításakor to­ vábbra is a teljes szolgálati időt kell figyelembe venni. hanem korhatár előtti ellátásra jogosít.25-szoros szorzó­ val számítódik.11.. Új ellátásként állapít­ ható meg és folyósítható ■a korhatár előtti ellátás. hogy a nyugdíjat igénylő nő annak egészét vagy csak egy részét szerezte keresőtevé­ kenységgel. január 1-jétől elért jövedelmek valorizált átlagának 69. A korhatár alatti nyugellátások szociális ellátássá alakulnak át. 18-18/B §-aiban. A balettművészeti életjáradékra nem jogosult (például színész. törvény 2-22. törvény 2.) [Lásd a 2011/CLXVII. törvény 8. hét. [Lásd a 2011/CLXVII. §-aiban. A nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem állapítható meg nyugellátás (kivéve a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők részére megállapítható nyugdíjkorhatárt megelőző nyugellátást). függetlenül a határo­ zott idejű szerződés lejáratától. valamint a tisztségük­ ről leköszönt országgyűlési. A 40 éves jogosultság alapján megállapított nyug­ díjak érvényesítésének is feltétele. (Kivéve.] N yu g d íj-á ta la k ítá s Új előírás 2012. hat. [Lásd az 1997/LXXXI.10. kormányrendelet 12. ■a szolgálati járandóság. Korhatár előtti ellátássá alakul át a 2011.] Ha a 2011. feltéve. és ebből legalább 32 évet szerzett keresőtevékenységgel. b a balettművészeti életjáradék. törvény 93-94. így nem lehet előrehozott.tehát 1950-ben vagy azt követően szüle­ tett . illetve legalább arra a napra megszüntessék. hogy a biztosítási jogviszonyt legkésőbb a nyugdíj megállapításának napján.67-szoros. életévét be nem töl­ tött -tehát 1950-ben vagy azt követően született -bá­ nyásznyugdíjas ellátása 2012. valamint az 57. akinek a keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel szerzett együttes szolgálati ide­ je eléri a 40 évet. csökkentett összegű előrehozott nyugellátást igényelni. a nyug­ díjazási feltételt Jelentő 40 éves időtartam kiszámítá­ sakor ezek nem vehetők figyelembe.65) százaléka lesz (ha nem magán-nyugdíjpénztári tag). Bár a szolgálati időbe beszámít például a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt végzett tanulmányok ideje vagy az állás­ keresési járadék folyósításának időtartama. [Lásda2011/CLXVll. a nyugdíjazásához elegendő. január 1-én akkor ala­ kul átmeneti bányászjáradékká.és előadó-mű­ vészet egyes ágai. tevékeny­ ségeknél . jogosult tehát három és fél évvel a 63 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően. törvény 18. a20U/CLXVII. törvény 4. ezek összege 40 év. (A műszakszám megha­ tározásakor a mecseki ércbányászati 1. december 31-én törvé­ nyi rendelkezés alapján megszűnő korhatár alatti nyugdíjban részesülők és új jogosultak is megkap­ hatják. a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél. hanem 42 év szolgálati idő alapján számítják ki. életévét be nem töltött .] Változás 2012. ja n u á r 1 -tő l.32 helyett 30 év. §-ában. korkedvezményes és korengedményes nyugdíj. a 168/1997. tánc. így például ha egy 1954 augusztusában született nő 2014 augusz­ tusában négy év gyermeknevelési és 36 év keresőte­ Új ellátások Új előírás 2012. nem jogosít tehát ellátásra 24 év keresőtevékenység és 16 év gye­ reknevelési idő. törvény 40. a mecseki szénbányászati pedig 1. A szervezet fokozott igénybevételével járó. illetve álalakította a korábbi korhatár alatti nyugdíjakat.vagy nem kizárólag mélyművelésű mun­ kakörben . Életkorától függetlenül nyugdíjba mehet az a nő. fúvós. illetve 28 év keresőtevékeny­ séggel rendelkezik. életévüket 2011. 97. A nyugdíj összege így az 1988. [Lásd a 2011/CLXVU.. fegyveres szolgálat. ha 31. de­ cember 31-éigbetöltött szolgálati nyugdíjasok tovább­ ra is korhatár alatti nyugellátásban részesülhetnek). és ezentúl korengedményes nyugdíja­ zásról sem állapodhat meg a munkáltató és a mun­ kavállaló. illetve 12 év gyerekneveléssel szerzett szolgálati idő.3 (42 x 1. Legalább öt gyermek felnevelése esetén a négy feletti gyerekszámmal csökken a keresőtevékenység 32 éves követelménye.művésznyugdíjas összesen legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet végzett a Magyar Nemzeti Balett. illetve nyolc gyermeket nevelt.] Nem vá lto zo tt.30. polgármesterek­ nek. amikor súlyosan fogyatékos gyermek miatt folyósított ápolási díj esetén a 40 éves jogszerző időn belül a keresőtevékenység szükséges időtartama további két évvel rövidebb. azaz nem csökkentik a korhatár alatti megállapítás miatt. 60 éves korában nyugdíjba menni. amit a gyerekneveléssel szerzett szolgálati időnek kell legalább 40 évre kiegészítenie. Ha a teljes szolgálati ideje két év nappali tagozatos főiskolai tanulmányi idővel is kiegészül.29. illetve gyermekneveléssel. §(1) bekezdésében. ha megfelelnek az előírt feltételeknek is. jogszabályban felsorolt munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő 2012 végéig sze­ rez korkedvezményes jogosultságot.. számú törvény megszüntette. de ez már nem nyugdíjra. törvény 3. A keresőtevékenység időtartamának a 25 évet mindenképpen el kell érnie. január 1 -jé p . §-ában. alpolgármestereknek. 40-41. ha mélyművelésű bánya föld alatti munkakörében legalább 25 év szol­ gálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött. a jogo­ sultsági időbe beszámítható keresőtevékenység mi­ nimális időtartama . zenész) művésznyugdíjas és az átmeneti bányászjáradékra nem jogosult bá­ nyásznyugdíjas (tehát aki a szükséges jogosultsági időt nem . Ha egy nő súlyosan fogyatékos gyermekének ápolására tekintettel ápolási díjban részesült. valamint például az országgyűlési képviselői. §-ában. Ha egy nő például öt. ha 2011 végéig nem töltötte be az öregséginyugdíj-korhatárt. december 31-én 62. Meg­ szűnik az egyes foglalkozási ágaknál. §-aiban.) A keresőtevékenység és a gyereknevelés együttes ideje kizárólag a nyugdíjazás lehetőségének a meg­ állapításakor perdöntő. december 31-én 62. december 31-én folyósított (csökken­ tett összegű) előrehozott öregségi.elérhető korhatár alatti nyugdíjazás lehetősége.[ vékenységgel szerzett szolgálati idővel rendelkezik.például bányászat. [Lásd a 2011/CLXVII. hogy ezt kiegészíti leg­ alább 9.

pszi­ tássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj chikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt szerelték le. törvény 5. januári öszkedvezmény akkor érvényesíthető utána. ■ alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatás időtartama. törvény 3. ■ egyszerűsített foglalkoztatás időtartama. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ önálló bírósági végrehajtóként. ■ a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony. A csökkentés tovább kellene csökkenteni a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíj 4 százalékának az időközi miatt a járandóság összege nem mérséklődhet a 2011 decemberében érvényes minimálbér (78 ezer forint) nyugdíjemelésekkel megnövelt értékével. ■ kisszövetkezet tagjaként. Csök­ kenő . § (2) bekezdésében. ■ szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagja­ ként. tehát 1955-benvagy azt követően született -szolgálati nyugdíjas ellátása 2012. a szolgálati járandóságot százalékos mértékével megegyezően. ■ a végkielégítés időtartama alatt szerzett szolgálati idő 1998-1999.] sem elegendő. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő. törvény 6. januári nyugdíjemelés általános gálati járandóság mellett szerzett jövedelem a ked­ szabályai szerint növelt összegben folyósítják. ■ a Magyar Honvédség. ■ a bírósági jogviszony. ■ ipari szövetkezet tagjaként. vezmény érvényesítéséhez a házastárssal vagy élet­ [Lásd a 2011/CLXVII. Nem kell csökkenteni a szolgálati 4. ■ az ügyészségi szolgálati jogviszony. ha a szolgálati nyugdíjast A szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellá­ a szolgálati kötelmekkel összefüggő egészségi. § (8) bekezdé­ se. ■ a biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódóan külföldi illetékességű személytől szerzett jövedelem meg­ szerzésének időtartama. ■ a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a közérdekű önkéntes tevé­ kenység kivételével). decemberi nyug­ díjösszeget csökkenteni kell a személyi jövedelemadó lyósító Igazgatóság fizeti ki neki. ■ alkalmi fizikai munkát végzőként. ’ A nők részére W év jogszerző időre tekintettel megállapítandó öregségi nyugdíj esetén. ■ az egyházi szolgálat. törvény élettársával megosztva veszi igénybe. de legfeljebb a szolgálati járandó­ jasok 2012. a 36. Az adóhatóság csak azt sá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj . kora vagy ennél is alacsonyabb szolgálati nyugdíjat § (1) bekezdésében. ■ jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. §[ 2)-(3) bekezdéseiben. előadó-művészi tevékenységet folytatóként. § (3). ■ a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes kato­ naság (fentieknél mind a teljes. ■ szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alko­ tótevékenységet. kormányrendelet 29. miután megkapta tőle az adóhatóság által . valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagsága. A korhatár előtti ellá­ tássá.k6 | KORAI NYUGELLÁTÁSOK ÁTALAKÍTÁSA Jogosultságmegalapozó szolgálati idők* Keresőtevékenységgel szerzett biztosítási idők ■ a munkaviszony. Családi A szolgálati járandóság 2012. hogy a 2011 decemberében járó szolgálati nyugdíjat csökkentik a személyi jövedelemadó 16 százalékra emelkedne. január 1-jétől folyósított korhatár előtti ellátás. kérelemre -kiadott igazolást. ■ külföldi munkavállaló előadó-művészként. § és a 44. szükséges. ■ az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. ■ a közalkalmazotti. csökkentett összege adó. a 41. átme­ neti bányászjáradék és balettművészeti életjáradék alatt visszamenőleg igényelhető és érvényesíthető. ■ egyéni gazdálkodóként. mezőgazdasági szakszövetkezeti tag­ ként. mind a részmunkaidős foglalkoztatás időtartama elismerésre kerül.] összegét ennek megfelelően kell módosítani. ■ az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony. ha a szol­ szegét a 2012.] [Lásd a 2011/CLXVII. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások kiszámítása során a . ■ az országgyűlési képviselői jogviszony. szolgálati járandóság.az adóbevallási év június 16 százalékos mértékével megegyezően. [Lásd a 2011/CLXVII.adókulcs esetén másfélszerese. ■ közjegyzőként. szerzetesrendi tagság. §-ában. ■ magánkereskedőként. ■ mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. január 1-énszolgálati járandó­ sággá alakul át. ■ a szövetkezeti tagság személyes közreműködés esetén. ■ a gyermekgondozási segély. ■ külföldi munkavállalóként.és ehomentes. és meg kell 30-ától kezdődően. években.] igazolás igényléséhez a házastárs meghatalmazása is Ha a személyijövedelemadó-kulcs megváltozik. § (2) bekezdésében. nem számít munkaviszonynak a hallgatói munkaszerző­ dés alapján létrejött jogviszony). törvény társsal megosztva 5. december 31-én 5 életévét be nem töltött 7. tehát 117 ezer forint alá. bályai szerint. valamint az 1998 előtt ■ kisiparosként. ■ a súlyosan beteg vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolására tekintettel megállapított ápolá­ si díj folyósításának időtartama. ■ gépjárművezető-kép’ző munkaközösség tagja­ ként. Pél­ A szolgálati járandóság összegét úgy állapítják dául ha az adókulcs 2013-ban 16 százalékról 20 meg. ■ a gyermekgondozási díj. ■ a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őster­ melői jogviszony. / ■ gazdasági munkaközösség tagjaként. törvény 97. ha a járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30 százalékát. Ebben az esetben a járadékost megilleti a hiányzó összegre számított A országgyűlési képviselői korhatár alatti nyugdí­ adóval megegyező. [Lásd a 2011/CLXVII.] A 2011.] Ellátási összeg Új előírás 2012. az adóhatósági 4.például 12 százalékos . látássá. A 2012 előtt folyósított korhatár alatti nyug­ díj melletti munkavégzés esetén a havi átlagos nyugdíjjárulék-alap 0. ja n u á rl-jé tő l. hanem balettművészeti életjáradékká alakul. § (4) bekezdés járandóságot akkor sem. 5. hogy az adóhatóság kiadhassa az egyéb­ a szolgálati járandóság és a korhatár előtti ellátás­ ként adótitkot képező adatot. Ezt a Nyugdíjfo­ látásának megállapításakor a 2011.2011 decemberében folyósított nyugdíjat a 2012. bevallás során nem kell figyelembe venni. [Lásd a 2011/CLXVII. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő társas vállalkozói jogviszony. a rendvédelmi szervek. valamint ■ a 168/1997. januári nyugdíjemelés általános sza­ a jogosult a családi adókedvezményt a házastársával. §-ában. január 1-jétől folyósított korhatár előtti el­ ság csökkentésével azonos összeg. ■ a hivatásos nevelőszülői jogviszony. [Lásd a 2011/CLXVII. az adó­ továbbá ha önkéntes tartalékos jogviszonyban áll. januári nyugdíjemelés általános szabályai szerint kell növelni. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. ■ szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezető­ jeként.korhatár előtti ellátássá átalakított országgyűlési képviselői nyugdíj kivételével . gyermekneveléssel szerzett szol­ gálati id ő k ’ ■ a terhességi-gyermekágyi segély. ■ munkaviszonyban nem álló előadóművészként. ■ a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minő­ sülő egyéni vállalkozói jogviszony. ■ nemzetközi szervhez tagként vagy munkatárs­ ként kiküldött személyként. átmeneti bányászjáradékká. ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. Ha növelni a 2012. §. ■ mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezeti tagként. közszolgálati jogviszony. Gyermekvállalással. Az éppen ek­ viszont megfelelően növekedne az ellátási összeg. ■ a gyermeknevelési támogatás. ■ ügyvédi munkaközösség tagjaként. törvény nem csökkentik.5 százalékának megfelelő nyugdíjnövelés a 2012.

] A 40 év . oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Szolgálati járandóság** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. novemberi egyösszegű nyugdíj-kiegé­ szítésben részesülteknek a kiegészítés egyhavi. ja n u á rl-jé tő l. [Lásd a 2011/CLXVII. ha ezen a napon vala­ melyik fegyveres szervnél szolgálati viszonyban áll.tudja igazolni. decemberi nyugellátást megnövelik a 2012. ezt a nyug­ díj-biztosítási szervek elvégzik.7 százalékkal emelkedik (a **-gal jelölt kategóriában a januári emelést megelőzően a decemberi nyugdíjat 16 százalékkal csökkentik). január 1-jétől. 5. § (4). december 31-ével az 57. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.5 százalékos mértékével is emelik az ellátást. §(5) bekezdéseiben. azt nem. 5. 0. Ha az ellátásban részesülő a havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelmet szerez. szolgálati járandósággá. Ezt megelő­ zően a 2011. január 1-jétól „öregségi nyugdíj" megnevezéssel folyósítják tovább.2 százalékos nyugdíjemeléssel. amíg e korhatárt be nem tölti. A szolgá­ lati járandóságot és a korhatár előtti ellátássá átalakí­ tott országgyűlési képviselői nyugellátást a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyező mértékű csökkentést követően kell növelni. 2011. törvény 3. A korhatár előtti el­ j látássá. A családi kedvezmény a magzat után is igénybe vehető. Ennek igazolásához a családi pótlékot folyósító szerv decem ber 31-én (vagyis a Magyar Államkincstár) igazolása szüksé­ fo ly ó s íto tt n yu g e llá tá s ges. kormányrendeleti §-ában. januári ellátás összege . törvény 3. a csökkentést visszaadják) Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) Szolgálati nyugdíj 1954-ben vagy azt megelőzően született Nő. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal A törvényben meghatározott balettegyüttesekben Balettművészeti életjáradék (a nyugdíjkorhatár a képzés ideje nélkül magántáncosi vagy tánckari elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) tevékenységet legalább 25 évig végzett.] Polgármesteri nyugdíj Nő. balettművészeti életjáradékká alakított ellátások 2012. Az átalakított ellátások összegét az öregséginyugdíj-korhatár betöltéséig a mindenkori nyugdíjemelés mértékével emelik.jogszabályban meghatározott . ehhez a várandósságról orvosi igazolást kell Előrehozott öregségi nyugdíj csatolni a kérelemhez.25-szoros szorzóval számít) Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korengedményes nyugdíj Nő. (4) bekezdésében. illetve házastársa az év folyamán milyen összegű családi kedvezményt vett igénybe. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Országgyűlési képviselői nyugdíj Nő.a **-gal jelölt kategóriák kivételével . törvény 4. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Mindenesetben Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Ellátásemelés Ú előírás 2012. december 31-éna 62 éves korát be nem töltött (tehát 1950-ben vagy azt követően született) nyugdíjas nő akkor is öregségi nyugdíjat kap 2012. és erről értesítést küldenek.a januári nyugdíjemeléssel meg­ növelve . átmeneti bányász­ járadékká.munkakörben 25 év szolgálati időt vagy Átmeneti bányászjáradék (a nyugdíjkorhatár 5 ezer műszakot teljesített (a mecseki ércbányászati elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul) múszakszám 1.a 2011. életévét betöltött szolgálati nyugdíjas ellátását. a mecseki szénbányászati pedig 1. 2011.jogo­ sultsági idővel rendelkező. törvény 3. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. ennél korábbi nyugdíjasoknál 4. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosultat élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. ja n u á r 1 -jé tő l fo ly ó s íto tt e llá tá s Nő. rendelkezik 40 év törvényben felsoroltak sze­ Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) rin ti (lásd a 46. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani 2012 januárjában. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46. § (2) c) pontjában. Megjegyzés: Az 1949-ben vagy azt megelőzően születettek nyugellátását 2012. hogy mennyire voltak jogosultak. és ezzel legalább 25 év szolgálati időt szerzett Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár elérésekoröregségi nyugdíjjá alakul) N yugd íjelnevezés-változás Új előírás 2012. mindaddig. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Európai parlamenti képviselői nyugdíj Nő. § (3) bekezdésében. Ha az így kiszámított összeg magasabb. § (2). [Lásda2011/CLXVII. [Lásd a 2011/CLXVII. oldalt) biztosítási jogviszonnyal Föld alatti . az újramegállapí­ tott összeget kell . januári összegének megállapításakor a 2011. (Tehát például ha előrehozott öregségi nyugdíjat kap 2010-től.67-szoros. mint a 2011 decemberében folyósított nyugdíj. a 333/2011. Az öregségi nyugdíjjá alakítást a 40 év jogosultsági idővel rendelkező korhatár alatti nyugdíjas nőnek nem kell külön kérnie. januári4. [Lásda2011/CLXVII.) Ez a nyugdíj tehát nem alakul át korhatár alatti ellátássá vagy egyéb járadékká. hiszen akkor még nem lehetett megállapítani 40 év jogosult­ ság megszerzése miatti nyugellátást. ellátását e plafon elérésének hónapjától ez év végéig szüneteltetik. a csökkentést visszaadják) *A 2012. hogy ajogosult. § (1) bekezdéseiben.] Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes nyugdíj Nő.] Korai nyugdíjak átalakítása^ A n yu g d íja s szem ély 2012. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Bányásznyugdíj Nő. decemberi nyugdíj 2011-ben nyugdíjazottaknál <*. Újra meg kell állapí­ tani 2011. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal « • Bárki más Korhatár előtti ellátás (a nyugdíjkorhatár eléré­ sekor öregségi nyugdíjjá alakul) Művésznyugdíj A Nő. ja n u á r 1 -jé tő l. oldalt) biztosítási jogvi­ szonnyal Bárki más Korhatár előtti ellátás** (a nyugdíjkorhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul. ha nyugdíját nem ezen a jogcímen állapították meg. rendelkezik 40 év korainyugdíj-jogosultságot Öregségi nyugdíj (a jogosult élete végéig kapja) megalapozó (lásd a 46.2. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .

ha 2011. ha e napon a 2011. ja n u á r 1 -jé tő l. akkor csak 60 és fél éves korban. 1952 márciusában született férfit a munkáltató­ ja 2011. és így nem csökkentenék az ellátá­ sát. kormányrendelet [Lásd a 2011/CLXVII. de az ellátást a 2011.] évét (tehát 1954-ben vagy azt megelőzően született). de a nyugdíjjogosultságot nem vette igénybe. amely a bejelentés zett nő a rá irányadó 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. Ha a korhatár előtti ellátás igénylésekor 40 év szolgálati ideje lenne. Ha 42 évet nem. nem kérhetne korhatár előtti ellátást. Mivel nyugdíjazását nem kérte. így elme­ hetett volna csökkentett összegű előrehozott öregsé­ gi nyugdíjba. [Lásd az 1997/LXXXl. születésnap­ ján igényli. és 39 év szolgálati időt szerzett. folyó­ nyugellátást szüneteltetni kell. valamint a hiányzó három év miatt adódó 0. § (2) a)-b) pontjaiban. Akkor is öregségi nyugdíj esetén az összeghatárba csak a 2012. decemberi szabályok szerinti jogosultsági feltételek (tehát a . ha a 37 év szolgálati idővel tározott . márci­ us 31-éig tart. akkor a jogviszony végét követő napon fennállnak a 2011. valamint minősül. szeptemberi betölté­ sét.3 százalék. Közben. A fegyveres szervnél szolgált. január 1-jén mozdonyvezetőként . Ezt a jogosultsági feltételt azonban nem teljesíti. 2012. és az ellátást továbbra is az öregségi mellett szerzett jövedelem az irányadó korha­ nyugdíjakkal megegyező mértékben emelik. 2012. § (5) és a 168/1997. de együtt legfeljebb 8.60 és fél éves életkor és . jövedelmet szerezhettek. szeptemberi betöltéséig bár­ mikor igényelhet korhatár előtti ellátást.3-0.4-0. 1951-ben született férfi 2011-ben betöltötte a 60 életévét. hatja meg az ellátást. HVQ | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .3 százalék. így tehát járnak neki az utazási és egyéb megelőzően született . évi rendelkezések alapján azonban csak akkor igényelhető korhatár előtti ellátás. 2012 után azonban csak akkor kap­ kell szüneteltetni a 40 év . szolgálati ideje pedig a szükséges 40 évnél három évvel kevesebb.4 százalék. törvény előtt megállapított nyugdíjból átalakított öregségi 85. tehát ebben az esetben a korábbi szabá­ lyok szerint 2012 szeptemberében állt volna fenn a nyugdíjjogosultság. ellátás állapítható meg annak a személynek. december 31-éig betölti 57. Ha viszont a minimális 37 éves szolgálati időt csak 2013 januárjában vagy később szerezné meg. de korhatár előtti ellátást igen. mivel a 2011. 37 év szolgálati időt szer­ ig) a naptári év végéig. Eddig díjas e státusán.] . 3. előtt az 57. törvény az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges élet­ [Lásda2011/CLXVII. július A nyugdíj szüneteltetése nem változtat a nyug­ nyugdíjat kap az a 62 éves nyugdíjkorhatárt 2011. élet­ Nem v á lto z o tt. hogy 62 éves kora előtt (a korhatára ugyan 63 év. januárban eléri a 37 év szolgálati időt. Korhatár előtti a korhatár alatt megállapított nyugdíjakat nem ne­ 18-szorosát (2012-ben ez 1 millió 674 ezer forint). sági idő alapján megállapított korhatár előtti A névváltoztatás nem érinti az ellátás összegét. és a 2011. törvény 83/B § (2). A 2012. ha a korábbi szabályok szerinü jogo­ sultság a felmentési időszak lejártát követő napon már fennáll. ha eredetileg más a 208 előtt megállapított nyugdíjban részesülők el­ kedvezmények. decemberi szabályok szerint csök­ kentik. A csökkentés mértéke ebben az esetben úgy adódik. amikortól öregségi nyugdíj jár neki. törvény nyugdíjra. április 1-jén korhatár előtti el­ látást igényelhetne. ja n u á r 1 -jé tő l. december 31-ei szabályok szerint jogosult lett volna előreho­ zott öregségi nyugdíjra. vagyis 10.3-0. Ellátását a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint állapítják meg.37 év szolgá­ lati idő). A csökkentés a kor­ határig hiányzó hónapoknak. a megállapítás időpontjáig hiányzó további időszak­ ra pedig 30 naponként további 0.a Nyug­ Az 1953-ban született. annak nyugdíjkiszámítás szerinti össze­ gét 10.] kort és az előírt szolgálati időt 2012 előtt megsze­ 3. A csökkentés mértéke a nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0.4 százalék.] .] 7 § (1) b) pontjában. hogy a jogvi­ szonyát 2012.] [Lásd az 1997/LXXXl.a folyósítási törzsszámra hivatkozással . Ha a közalkalmazott 2011 végéig arról állapo­ dott volna meg a foglalkoztatójával. szeptemberi 59. mivelhogy 2011 végéig elérte a nyugdíjjogosultsághoz feltételül szabott 60 éves életkort és 37 évi szolgálati időt. a megállapítás időpontjáig hiányzó időszakra pedig 30 naponként további 0. törvény nak idejétől kapja meg. de egy évvel kevesebbet kell figyelembe venni) 36 hónappal veszi igénybe az ellátást. december 31-én szolgálati nyugdíjban része­ [Lásd a 2011/CLXVI1.személy. törvény 83/B (1) bekezdésében. például korkedvezményes nyugdíjat álla­ vetkezett nyugdíjemelésekkel számolt új nyugdí­ látásuk megtartása mellett bármekkora kiegészítő pítottak meg részére. A 2012. törvény nyugdíjasok 2012-től folyósított öregségi nyugdíját szeget.a korábban megszerzett . Ennek összegét úgy számítják ki. október 1-jén felmentette közalkalmazotti jogviszonyából. hanem meg kellene várnia a kottatár 2016. A 2012. már 2012 végén rendelkezett. az egyik szorzó 0 lenne.k8 KORAI NYUGELLÁTÁSOK ATALAKITASA Példák korhatár előtti ellátásokra 1.] Ha a korhatár alatti nyugdíjas járulékköteles rezte. december 31-ei előírásoknak megfelelően elmúlt 59 éves. mintha nyugdíjat kapna. 1952 szeptemberében született férfi 2012. január 1-jén átalakított öregségi nyugdíját.4-0. is szüneteltetni kell (az irányadó korhatár betöltésé­ . évüket betöltött szolgálati keresete a tárgyévben elérte ezt az éves keretösz[Lásd a 2011/CLXVII. A szüneteltetés ideje alatt bekö­ típusú.8 százalékkal kell csökkenteni. aki vezték át az öregséginyugdíj-korhatár betöltésekor.4 százalék. 1953 szeptemberében született nő 2012 júniu­ sában megszerezte a 37 év szolgálati időt. ha az ellátás mellett szerzett díjfolyósító Igazgatóságnak. Eddig tár betöltését megelőzően eléri a minimálbér Új előírás 2012.8 százalék. § (2) bekezdéseiben. l-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. és 37 év szolgála­ ti idővel rendelkezik. évi szabályok szerint az 1952-ben született férfiak 60 éves korban csak 42 év szolgálati idővel mehettek volna előreho­ zott nyugdíjba. sülő személy ellátását akkor nevezik át öregségi 3 § (2)-(3) bekezdéseiben. A csök­ kentés mértéke a 62 és fél éves nyugdíjkorhatárt megelőzően hiányzó 12 x 30 napra 0. 4 . a felmentési időszak 2012. [Lásd az 1997/LXXXl. azaz továbbra is nyugdíjasnak december 31-éig betöltött . de legalább 37 év szolgálati időt szereztek. születésnapjától kezdve a 63 éves nyugdíjkorhatár 2016. jösszeget az érintett az ellátás újbóli folyósításá­ 2011. Ha az ellátást már az 59. A nők részére 40 év jogosult83/B § (4) bekezdésében. Tehát ha a közalkalmazott 2012 októberében.tehát korkedvezményre jogosító munkakörben . Ugyanígy adatok alapján hivatalból) dönt a nyugdíj folyósí­ jogosultságot.jogosultsági idővel rendelkező nők 2012. a korhatár előtt 23 hónappal kéri az ellátást.tehát 1949-ben vagy azt az 57 évet betöltött szolgálati nyugdíjasok. A 2008 97. és a szükséges szolgálati idővel is rendelkezik. december 31-én ha­ tályos előírások szerint csökkenteni kell. Ebben az esetben a nyugdíjkorhatár betöl­ téséig bármikor igényelheti a korhatár előtti ellátást. 2. hiszen a 2011. A felmentési időszak lejártát követő napon. a csökkentés mértéke 8 százalék. 2012ben előrehozott nyugdíjat már nem igényelhet.szeptemberben betöltött . ha a nyugdíj Új m egállapítás k o rh atár e lő tti ellátásra sítási szabályait. azt 15 naptári napon belül be kell jelentenie 7 § (1) a) pontjában.3-es szorzónak a szorzata. október 1-jétől szüntetik meg.jogszabályban megha­ tásának szüneteltetéséről. 2012 végéig korkedvezményes munkakörben összesen 14 évet és 11 hónapot tölt Változás 2012.dolgozik. éves jövedelem meghaladta a minimálbér 18-szoroalapján (vagy az állami adóhatóság által közölt évi betöltése előtt korhatár előtti ellátásra szerez sát (2012-ben az 1millió 674ezer forintot).

törvény 8. [Lásd a 2011/CLXVII. Szolgálati járan­ dóság kerül megállapításra a fegyveres szervek és a Magyar Honvédség 2011-ben felmentett vagy nyugdíjazott hivatásos vagy szerződéses állomá­ nyú tagjának.nem kaphat rendszeres pénzellátást. 1954 decemberében született volna. tehát 113 400 forintra kel­ lene csökkenteni. valamint a későbbi nyug­ díjemeléseket is ugyanúgy megkapná. illetve ezekkel azo­ nos.16 = 21 600 forinttal.2 százalékos 2012.KORAI N YU GEL L ÁT ÁS OK Á T A L A K Í T Á S A | k9 el.a 2011-ben hatályos szabályok szerint számítva annyi évvel a nyugdíjkorha­ tár elérése előtt kérheti az ellátás megállapítását (a férfiak az arra jogosító munkakörben eltöltött minden öt. a nőknél minden négy . de a 0. A korhatár előtti ellátás összegét a megállapítás­ kor érvényes öregséginyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. mivel a korkedvezmény érvényesítéséhez legalább ennyi kedvezményre jogosító munkakörben ledolgozott idő szükséges. törvény 7 § (l)c) pontjában. kormányrendelet 1. Ha azonban az átmeneti bányászjáradék vagy balett­ művészeti életjáradék jogosultsági feltételeit is telje­ síti. majd a 2012. évi 93 ezer forin­ tos minimálbér 18-szorosát (tehát az 1 millió 674 ezer forintot). így a 62 és fél éves nyugdíjkorhatár 2015. ami két év korkedvezményt jelent (mivel ötéven­ ként jár egy év kedvezmény). Korkedvezményre azok szerez­ nek 2012. hanem szolgálati járandósággá alakul. 2013-tól azonban már nem szerezhető további jogosult­ ság.] Korhatár előtti ellátásra szerezhet jogosultságot. (Felesége 2012-ben egyáltalán nem szerez adóköteles jövedelmet.] . és előtte nem csökkentenék le 16 százalékkal. 2012-re átnyúló napon a 2011. A szolgálati járandóság 2012. azaz korkedvezményre jogosító munka­ körben dolgoztak vagy dolgoznak.5 millió forint adóalap-kedvezmény adójának teljes összegét (240 ezer forintot) visszakapná. hogy teljes mértékben kihasználja a két eltartott gyereke utáni 1 millió 500 ezer forintos adóalap-csökkentést. A szolgálati járandóság csökkentett összegébe 2012 januárjában beépítik még a 2011. 2019 januárjában a volt rendőr eléri a 64 éves nyugdíjkorhatárt. januári 4.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. További előírás. akkor a három év korkedvezmény 2013.szolgálati év után egy-egy év kedvezmény jár. ahol ennek alapján ki fogják fizetni részére a 300 ezer forint 16 száza­ lékos adójával megegyező összeget. 2013 márciusában igényelhet korhatár előtti ellátást. januári induló összege tehát 122 525 forint lesz. ahol évi 1 millió 200 ezer forint kiegészítő jövedelmet szerez. 1955 januárjában született. hogy a csökkentés 12 havi öszszege legalább 240 ezer forint volt. Mivel ez nem haladja meg a 2012. december 30-a közé esik. a bányásznyugdíj vagy a művésznyugdíj 2011. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. nőknél nyolc. Ha szolgálati járandósága mellett egyáltalán nem szerzett volna jövedelmet. Korhatár előtti ellátás állapítható meg a bányász-. Ha egy hónappal korábban. decemberi nyugdíjösszeget először lecsökkenük 16 százalékkal. Ettől kezdve csak a 2012 végéig tartó mun­ kavégzést veszik figyelembe a korkedvezmény kiszámításánál.7 százalékkal emelik meg a 117 ezer forintra csökkentett ellátást. életévét. akinek a biztosítási jogviszonyát 2011-ben felmon­ dással. mellékletében. december 31-éig jogosultságot. június 30-a után kérheti az adóható­ ságtól. felvezető és záró szövegében. de nem nyugdíjazott személynek. a nők pedig minden négy év után kapnak egy-egy év korkedvezményt). A három év korkedvezményhez szükséges 15 éves időt nem tudja megszerezni. Ahány év korkedvez­ ményt szerez .5 szá­ zalékos emelési mértékét. korhatár előtti ellátást nem. mert nem eshet a 2011. A kiadott igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak kell bemutatni. Ha a jogszerzés nem szűnne meg 2012 végén. törvény 7 § (1) bekezdésében. tehát 117 ezer forint alá. [Lásd az 1997/LXXX1. felmentéssel vagy közös megegyezéssel úgy szüntették meg. decemberben 78 ezer forin­ tos minimálbér mésfélszerese. illetve művésznyugdíjra 2012. január 1-jén nem öregségi nyugdíjjá.] Új m egállapítás szolgálati járandóságra Új előírás 2012. Visszakapja a 2011 végén elvett 18 ezer forihtos csökkentést is. mivel 2012 után már nem jelent további kedvezményt a ko­ rábban korkedvezményre jogosító munkakörben töltött idő. hogy a kihasználatlan kedvezményről adjon igazolást. 5. hadi. de­ cemberi betöltése miatt szolgálati nyugdíja 2012 ja­ nuárjában öregségi nyugdíjjá alakulna át. december 31-ei jogosultsági feltételei. A járandóság összegének kiszámításakor a 2011. 2012 januárjában tölti be 57. ja n u á r 1 -jé tő l.] . megemelve az azóta eltelt időszak nyugdíjemelése­ inek mértékével. mivel a 2015. dj-ej pontjaiban. [Lásd a 2011/CLXVII. törvény 8-8/B §-aiban és a 168/1997.] Korhatár előtti ellátás kizárólag a nyugdíjkorha­ tárt be nem töltött személy részére állapítható meg. [Lásd a 2011/CLXVII. Nem v á lto zo tt. Emiatt az ellátást 135 000 x 0. A jogosultsághoz minimálisan szükséges szolgálati idő férfiaknál tíz. ezért a 48 ezer forint egészére jogosult. márciusi betöltése előtt két évvel. akkor az 57 éves életkor 2011. januári. márciusi korha­ tárbetöltésig kevesebb mint három év van hátra. Ez kisebb. az előrehozott öregségi nyugdíjra 2012 előtt érvényes csökkentési előírások alkalmazásával ál­ lapítják meg. akkor az érvényesíthető 1. Korhatár előtti ellátásra jogosult a korkedvez­ ményes nyugdíjhoz a 2011-ben hatályos szabá­ lyok szerint szükséges jogosultságot 2012 végéig megszerző személy (tehát a korkedvezményre jogosító munkakört legalább tíz évig ellátó férfi és nyolc évig ellátó nő) is. január 1 je előtt jogo­ sultságot szerző. Ha a mozdonyvezető 2012-ig tíz év korkedvezményre jogosító időt sem szerez. novemberi egyösszegű kiegészítés egy' hónapra jutó 0.5 és 4. mint a havi 18 ezer forintos ellá­ táscsökkentés 216 ezer forintos éves összege. tehát 48 ezer forintot. januári megszerzésekor azonnal igényelhetne kor­ határ előtti ellátást. ehhez 300 ezer forint hiányzik. §-ában. Ha éves szinten csak 12 x 3000 = 36 ezer forinttal csökkentették volna ellátását. akik a szervezet fokozott igénybevételével járó vagy az egészségre különösen ártalmas munkát vé­ geznek. csak ennyi járna neki vissza a 48 ezer forintból. Az 1 millió 200 ezer forintos éves adóköteles jövedelme nem elég ahhoz. december 3 1 ei szabályok szerint még kaphatott volna szolgálati . és öregségi nyugdíjat kap. [Lásd a 2011/CLXVII. akkor ezen ellátások valamelyikét igényelheti.a 100 kilopascalnál nagyobb nyo­ mású légtérben dolgozók esetében férfiaknál és nőknél is három . hogy annak utolsó napja 2011. szolgálati nyugdíja 2012. akkor a korhatárelérésig egyáltalán nem kaphat korhatár előtt ellátást. (2) bekezdésében. feltéve. Mi­ vel csak 2011 után. törvény 7 § (1) f) pontjában. szolgálati járandóságát 2012-ben nem fogják szüneteltetni. törvény 7 § (1) bekezdés . ha a szolgálati viszony megszűnését követő. december 31-e és 2012.) 2013. hogy a jogviszonymegszűnés más­ napján teljesítve legyenek a (csökkentett összegű) előrehozott öregségi nyugdíj. az Európai Unió más országából járó ellátás ki­ vételével . így összesen valami­ vel több mint 4.2 százalékos nyugdíjemelést is. de csak 18 ezer forinttal fogják. ezért szolgálati járandósága megszűnik. Az igénylő az ellátás kezdőnapján nem állhat bizto­ sítási jogviszonyban. a 100 kilopascalnál nagyobb nyomású légtérben dolgozóknál mindkét nem esetében hat munkaév. A volt rendőr 2012-ben a szolgálati járandóság mellett állást vállal egy biztonsági cégnél. és -hozzátartozói nyugellátás. így a kedvezményt vele megosztva sem tudja kihasz­ nálni. Az ilyen mun­ kakörben dolgozó férfiaknál minden öt. [Lásd a 2011/CLXVII. 2010-ben szolgálati nyugállományba helyezett rendőr 2011 decembe­ rében 135 ezer forint szolgálati nyugdíjat kap.] .

illetve a Magyar Honvédségnél hivatásos vagy szerződéses állományban állt tag. A törvényi feltételek teljesítési esetén szolgálati járandóság (lásd a 49. illetve ha 2012 előtt bányász. 62 évesen K o rh a tá r e lő tti e llá tá s m e g á lla p ítá s fe lté te le i 2012-től 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett Ellátás fe lfü g g e szté s e jö v e d e le m szerzése esetén A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Kiszám ítása Csökkentés százalékos m értéke férfi nő 2012-ben. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. decem­ ber 31-én a fegyveres szerveknél hivatásos. 10-zel elosztva A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér18-szorosát meghaladó ra havi 0. a 46. pszichikai vagy fizikai alkalmat­ lanság miatt szerelték le.tehát 1954-ben vagy azt megelőzően szü­ letett -. hogy a lejáratot követő nap 2012-re 62. aki 40 év jogosultsági időt szerzett. átmeneti bányászjáradék (lásd az 51. [Lásda2011/CLXVII.4-0. összesen hónapjától az év végéig szüneteltetik legfeljebb 8. baleseti rokkantsági nyugdíjat kapott.4.-2015. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint. (Kivéve. A nem érvényesíthető családi kedvezmény adóját ebben az esetben is a csökkentés mértékéig . biztosítási jogviszonyban nem álló és rend­ szeres pénzellátásban . [Lásd a 2011/CLXVI1. törvény 9. 62 évesen 2013-ban. Megjegyzések: 1. 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt 1 félévében. oldalon leírtak szerint.3. Szolgálati járandóságra jogosult a 2011.] Szolgálati járandóság állapítható meg an­ nak is. 38 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabá­ lyok szerint. § c) pontjában.vagy múvésznyugdíjra szerzett jogosultságot. hivatalból állapítják meg. 40 évnél és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek kevesebb szolgálati idő számának szorzata. II. [Lásd a 2011/CLXVII. nyát. 10-zel elosztva * 1952 férfi nő 2014.] A szolgálati járandóság összegét a szolgálati § b) december nyugdíj 2011. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. testületek által megállapított rokkantsági.) Nem csökkenthető azonban a szolgála­ ti járandóság összege a megállapítás időpontjában érvényes minimálbér havi összegének másfélsze­ rese (2012-ben 139 500 forint) alá.] HVG | T B . és legalább 25 évig állt szolgálati viszonyban. 10-zel elosztva esetén csökkentéssel * Az 1953 után születettek kizárólag a 2. 2. és az 1957-ben születetteknél éri el a 65 évet). 62 évesen 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett 1951 férfi 2013-ban. Korhatárt megelőzően nyugellátás megállapítása kizárólag annak a nőnek lehetséges. nyugdíjat. §-ában. 37 év . pontjában. oldalon).4 százalék az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. de legkésőbb 2012 végéig a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő időtartamot elérő vagy meghaladó korked­ vezményt szerez erre jogosító munkakör betöltése alapján.] . 3. illetve ezekkel azonos. A korhatár alatti ellátás. szerzett 62.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. törvény 9. II. és ekkor 60 éves elmúlt és legalább 42 vagy 60.63 évesen Kizárólag a 2.az adóhatóság által a bevallási év június 30-áig kiállított igazolás alapján . január 1-jétől Szüle­ té si év 1950 Nem Irá n ya d ó ö re g sé g i­ n y u g d íj­ k o rh a tá r elérése 2012-ben. § a) pontjában. ha az igénylő az igénylésig. december 31-én elérte a 25 évet. de nyugdíjat nem kap. csökkentéssel Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 40 évhez hiányzó szolgálati évek számánakszorzata.5 éves elmúlt. megjegyzésben foglaltak szerint kaphatnak korhatár előtti ellátást (öregséginyugdíj-korhatáruk születési évjáratonként fél évvel emelkedik.-2015. (Egyes esetekben korhatár előtti ellátás helyett átmeneti bányászjáradék vagy balettmúvészeti életjáradék igényelhető. A csökkentést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság . ha az igénylőt a szolgálati kötelmekkel összefüggés­ ben egészségi. 10-zel elosztva Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. a hadi. és legalább 37 évszolgálati idővel rendelkezik 2014. §-ában.50 | K O R A I N Y U G E L L Á T Á S O K Á T A L A K Í T Á S A Korhatár előtti eilátás megállapítása 2012. Ha a szolgálati járandóságot a szolgálati vi­ szony és a rokkantsági nyugdíj 25 évet elérő idő­ tartamára tekintettel állapítják meg. [Lásd a 2011/CLXVII. 10-zel elosztva nő A nyugdíjkorhatárt megelőző 12 hónap­ A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó ra havi 0.kell megállapítani. de a folyósított ellátások melletti jövedelemszerzés esetén az ellátásokat korlátozzák. 2011-ben úgy szüntetik meg a jogviszo­ 1. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. aki a fegyveres szervek.tehát az igénylést megelőző 12 hó­ nap átlagkeresete alapján . csökkentéssel Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint. [Lásda2011/CLXVII. a szolgálati járandóság. törvény 9. 4.a hozzátartozói nyugellá­ tás. Ebben az esetben az ellátást külön kére­ lem nélkül. oldalon) és balettmúvészeti életjáradék is megállapítható.) Ezekben az esetekben a nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint megállapított ellátást nem csökkentik. a korábbi rokkantsági nyugdíj 16 százalékkal lecsökkenteti és az időközi nyugdíjemelésekkel megnövelt öszszege lesz az ellátási összeg. Korhatár előtti ellátás megállapítása abban az esetben is lehetséges. az ellátás megállapításáig naptári évi jövedelem megszerzésének a további hónapokra 0. de csökkenteni kell a személyi jövedelemadó 16 százalékos mértékével megegyezően. 62 évesen 2012 előtt legalább 37 év szolgálati időt szerzett 2009 előtt legalább 33 év szolgálati időt szerzett Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint.legkésőbb 2012 végéig megszerzett szolgálati idő esetén 1953* férfi nő Nyugdíj-kiszámítási szabályok szerint.kifizeti a Nyugdíjfolyó­ sító Igazgatóság. megjegyzésben foglaltak szerint 59 éves életkor betöltését követően.5 évesen esik. Az ellátások mellett szerzett jövedelem esetén a korhatár előtti ellátáséival megegyező korlátozásokat alkalmaznak. valamint ha az ellátást az önkéntes tartalékos jogviszony időtartama alatt kéri.3.5 évesen 2016-ban. törvény 9.a személy ijövedelemadó-törvény szerint járó családi kedvezmény adójának (de elegendő jövedelem híján nem érvényesíthető) mértékéig visszautalja.] 31-én érvényes szabá­ lyai szerint .4 százalék hónapjától az év végéig szüneteltetik Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok az ellátást (a korhatár eléréséig) és a 38 évhez hiányzó szolgálati évek számának szorzata. 40 évnél kevesebb szolgálati idő esetén csökkentéssel - b A havi minimálbér 18-szorosát meghaladó naptári évi jövedelem megszerzésének hónapjától az év végéig szüneteltetik az ellátást (a korhatár eléréséig) Nyugdíj-kiszámítási Nyugdíjkorhatárig hátralévő hónapok szabályok szerint.4-0. . félévében.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Szolgálati járandóság kizárólag az ellátás kez­ dőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt be nem töltött. ha 2012 előtt betöltötte az 57. törvény 10.nem részesülő személy részére állapítható meg. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . életévét . ha a szolgálati viszonyban és a rokkantsági nyugdíjban töltött együttes ideje 2011. az átmeneti bányászjáradék és a balettmúvészeti életjáradék a korhatár elérésekor öregségi nyugdíjjá alakul át. 63 évesen 2016-ban.

szolgálati viszonyban álló szolgálati nyugdíjas esetében ez a nyugdíjrögzítés nem végezhető el. és viszsza kell fizetnie a megelőző egy évben kapott ellátási összeget. szolgálati járandóság időtartama alatt a nyugdíjas legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. szolgálati járandóság. §-ában. emberkereskedelmet. ha ennek feltételei továbbra is fennállnak. törvény 19-20.nemzetközi kapcsolatban. Ez a szabály a korhatár alatti nyugellátásból 2012. január 1-jétől. és . vesztegetést.. ha a jogosultsági feltételeket teljesítené. törvény 1 7.] A fegyveres szervezeteknek 2011. § (2) bekezdéseiben. átmeneti bányászjára­ dékot és balettművészeti életjáradékot öregségi nyugdíjként kell tovább folyósítani.] § (2)előírás 2012. [Lásd a 2011/CLXVII. ha a korábbi korhatár előtti ellátás. a Győri Balett. hadi. [Lásd a 2011/CLXVII. ja n u á rl-jé tő l. Az 57 éves életkort betöltött. az ezekben részesülők nem lesznek jogosultak a nyugdíjasokat megillető kedvezményekre. törvény nélkül foglalkoztatják . betölti az öregséginyugdíj­ korhatárt.] Ellátásm egszüntetés Ellátásszüneteltetés Ú előírás 2012. Mivel a korhatár alat­ ti ellátás. szolgálati járandóság nem nyugellá­ tás. A korhatár előtti el­ a nyugdíjazottal. ja n u á rl-jé tő l.5 százalékos nyugdíjnövelés.] Jogosultságkorlátozás Új bekezdésében.] Új m egállapítás b a lettm ű vészeti é letjáradékra Új előírás 2012. január 1-jétől. hivatali eljárásban bántal­ mazást. § (3) bekezdésében. A jövedelemkorlát túllépését az ellátott is beje­ lentheti. balettművészeti életjáradék. Ha valaki decemberben lépi túl a korlátot. például a közlekedésire. illetve szolgálati járandóságát követően folyósított öregséginyugdíj-összeget. illetve szolgálati díjjárulék havi átlagos alapja után azonban nem járandóságban részesülő személyt munkaszerző­ érvényesíthető a 0. megszerzett 1. ha a korábban nyugállományba helyezett hivatásos állományú tag a reaktiválása miatt kéri ezt. törvény 17. §-aiban.] szolgálati járandóságot. átmeneti bányászjáradék.tehát feketemunkát végez -. ésa kérelemidőpontjában hatályos szabályok szerint magasabb ellátási összeg jár a részére.vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. [Lásd a 2011/CLXVII. 21.] ellátását a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól megszüntetik. Ha azonban az időközi nyugdíjeme­ lésekkel megnövelt összege meghaladja a hivatá­ sos állományú tag korhatár előtti ellátását. [Lásd a 2011/CLXVII.hozzátar­ tozói nyugellátás. 13. törvény 12. de erről az adóhatóság is értesíti a nyugdíjfo­ lyósítót. A szolgálati járandóságot szüneteltetni kell ak­ kor is. hadi-vagy nemzeti gondozotti pénzellátás. akinek a 40év jogosultsági idejéretekintettel a nők részérejáró kedvezményes nyugdíjat állapítanak meg.KO RAI NYUGELLÁTÁSO K A TA LA K ITA S A . ne álljon biztosítási jogviszonyban.nem ré­ szesül rendszeres pénzellátásban. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján legalább 25 év szol­ gálati idővel rendelkezzen. A korenged­ ményes nyugdíjból átalakult korhatár előtti ellátást akkor is meg kell szüntetni. a nyugdíjkorhatárt még ne töltse be. az Európai Unió más országá­ ból járó ellátás kivételével -ne részesüljön rendszeres pénzellátásban. ha az ellátás mellett szerzett éves jövedelem meghaladja a minimálbér 18-szorosát (2012-ben az 1 millió 674 ezer forintot). dés vagy ezzel egyenértékű dokumentum aláírása [Lásd az 1997/LXXX1. A jogosultság további feltétele.] vissza kell fizetni.. [Lásd a 2011/CLXVII. járandóságát az elíté­ lés hátrányos jogkövetkezményei alóli mentesítésig szüneteltetik. A kiszámí­ tott összeg közvetlenül a rögzítés után még nem fizethető ki. törvény 11. A túllépés utáni hónaptól folyósított ellátást Ú előírás 20». januárl-jétől. ja n u á rl-jé tő l. akkor a magasabb összeget fogja kapni. Balett művészeti élet­ járadék állapítható meg a Magyar Nemzeti Balett. a mecseki szénbányászati műszakszámot pedig 1. hogy az igénylő az ellátás kezdőnapján az öregséginyugdíj-korhatárt még nem töltötte be. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. és a munkáltató S zolgálatiidő-szerzés a későbbiekben újabb biztosítási jogviszonyt létesít Új előírás 2012. A nyug­ Ha a korhatár előtti ellátásban. törvény 18. aki meghal. illetve szolgála­ ti járandósága. amelyet 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező hivatásos áflományú tagjának járna. illetve ezekkel azonos. törvény 97. a 2008 előtt megálla­ pított nyugdíjból átalakított ellátás esetén azonban az összeghatárba csak a 2012. és -hoz­ zátartozói nyugellátás.] 4 E llá to ttak n y u g d íjk o rh a tá r-b e tö lté s e Új előírás 2012. törvény megtérítéséből. ja n u á rl-jé tő l. 22/A. 97. [Lásd a 2011/CLXVII. 40. A korhatár előtti ellá­ j tást. illetve ezekkel azonos. az Európai Unió más országából járó ellátás kivételével . $(3) bekezdésében. december 31-e előtt rögzített nyugdíj is. december 31-én meg kell állapítani azt a szolgálatinyugdíjösszeget. 7 § (1). H VG | T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . a Szegedi Kortárs Balett együtteseiben vagy ezek jogelődjeinél legalább 25 évig magántáncosi vagy tánckari tevékenységet vég­ zett személynek. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. ha a korengedményes nyugdíjazásról 2012 előtt megállapodó munkáltató és munkavállaló a polgári törvénykönyv 203. embercsempé­ szést. [Lásda2011/CLXVII. 37. törvény 18. §-aiban. §-ában.befolyással üzérkedést. vagy más esetben . Megszűnik annak j a személynek a korhatár előtti ellátása. biztosítási jogviszonyban nem áll. §-aiban. törvény 40. befolyásvásárlást követett el. vagy aki maga kéri a megszüntetést. A korhatár betöltésekor a korábban korhatár előtti ellátásban részesülő volt országgyűlési képviselők és a szol­ gálati járandóságban részesülők öregségi nyug­ díjukban visszakapják a személyijövedelemadókulcs mértékével történt korábbi csökkentést. A nyugdíjkorhatár betöltése miatt megszűnő korhatár előtti ellátást.] A nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hóna­ pon belül kérhető az öregségi nyugdíj ismételt megál­ lapítása. a Pécsi Balett. A megszüntetett korhatár előtti ellátás.67-szoros. Ha a joghátrányok hatálya a megálla­ pító határozat jogerőre emelkedését követően áll be. átmeneti bányász­ re nem jár visszatérítés a nyugdíj korábban befizetett járadék és balettművészeti életjáradék mellett [Lásd a 2011/CLXVII. [ Lásd a 2011/CLXVII. illetve szolgálati járandóság akkor sem állapítható meg újra. 51 Új m egállapítás á tm e n e ti bányászjáradékra Új előírás 2012. [Lásd a 2011/CLXVI1. A jogosultság további feltétele. A 25 éves időtartamba a képzés ideje nem számít bele. Átmeneti bányász­ járadék állapítható meg a mélyművelésű bányá­ ban föld alatti munkakörben 25 év szolgálati évet vagy 5 ezer szolgálati időként figyelembe vehető műszakot eltöltött személynek (a mecseki ércbá­ nyászati műszakszámot 1. a decemberi ellátást kell visszafizetni. vagy ismé­ telten beállnak. az átmeneti bányász­ járadékot és a balettművészeti életjáradékot is szü­ neteltetni kell a tárgyév végéig. az ellátást a joghátrány beálltának megállapítását követő hónap első napjától kell szüneteltetni. [Lásd a 2011/CLXVII. paragrafus (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll­ nak (például közeli hozzátartozók). §-aiban. továbbá . Az újralétesített szolgálati viszony megszűné­ sének igazolását követően a szolgálati járandóságot továbbfolyósítják. illetve személyi szabadság megsértését. Ugyancsak szüneteltetni keli az ellátásokat az álláskeresési járadék folyósítá­ sának hónapjaiban. §-ában. hivatali visszaélést.25-szoros szorzóval számítják be). és az ellátást igényelné. Ebben az esetben a munkáltató részé­ látás. Ugyanígy magasabb ellátásra jogosít­ hat a 2011.] jövedelem utáni nyugdíjjárulék-fizetés időszaka szolgálati időnek számít. január 1-jén átalakított és az újonnan megállapított ellátásokra egyaránt érvényes. a szolgálati járandóságot. törvény 1 „ §-ában. július 1-jétől szerzett jövedelmeket számítják be. § (l)-(2) bekezdéseiben.[ Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy a szolgálati jogviszony időtartama alatt legalább öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő szán­ dékos bűncselekményt.

[Lásd az 1997/LXXXII. melyik pénztárba kíván átlépni. május 31-ei megszün­ tetését. meg­ Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXII. hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben járó rokkantsági nyugdíj megállapítását megelőző nap­ pal visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. törvény 33. § (l)-(2) bekezdéseiben. önkéntes nyugdíjpénztárba utalt vagy tááadalombiztosítási egyéni számlán jóváírt összeg adó. Az átutalást nem készpénzben. [Lásd az 1997/LXXXI.és efyómentes. decem ber 31-étől. hatályon kívül helyezett szabály szerint a magán-nyug­ díjpénztári tagok 2011 decemberétől nem sze­ rezhettek volna szolgálati időt. (17) bekezdéseiben. törvény lasztott magánnyugdíjpénztár nevét. törvény 24. § (15) bekezdéseiben. törvény 26. Ha a tag a pénztár felszámolása vagy végelszámolása során a felszámoló.) [Lásd az 1997/LXXXI. illetve olyan. március 31-éignyilatkozó pénztártag társadalombiztosítási nyugdíját nem fog­ ják csökkenteni megszüntetett magán-nyugdíjpénz­ tári tagsága miatt. A magán-nyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási nyugdíjának csökkentése során az általános szabályok szerint kiszámított nyugdíjat a 2010. törvény 2. Megszűnik tehát a pénztártagok nyugdíjjárulék­ köteles jövedelme utáni kötelező tagdíjfizetés. A nyilatkozatot ahhoz a pénztárhoz kell benyújtani.] A visszalépéséről 2012. és a 2011 decemberétől kezdődően szerzett jövedelmeiket is figyelembe veszik a tb-nyugdíj kiszámítása során. [Lásd az 1997/LXXXI. § (4) bekezdéseiben. törvény 3. § (2) bekezdésében. telményeknek). törvény 2. A magán-nyugdíjpénztári tagok2012. [Lásd az 1997/LXXXI. (Az eddig érvényes. visszaléptetik a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe. Az egyes átutalt eszközök arányát a tagi portfolió egé­ szén belüli eszközaránnyal egyezően kell a pénztár­ nak meghatároznia.zését.52 M A G A N N Y U G D ÍJ PEN ZTA RAK Mit kell tudni P én ztártag tb -n y u g d íja a magánnyugdíjpénztárakról? Önkéntes p é nztártagság Változás 2011. de társadalombiztosítási nyugdíját nem fogfák csökkenteni megszűnő magán­ nyugdíjpénztári tagsága miatt.§ (1) d) pontjában. valamint a pénztár Alapba kell befizetni. részvényben kell teljesíteni.] Visszalépés a tb -b e Új előírás 2011. A pénztártagnak a taggá válástól számított 15 előírni minimális tagdíjösszeget. [Lásd az 1997/LXXXII.] A pénztár alapszabályában meg kell határozni A tagság kezdete a belépési nyilatkozat pénztár a kötelezően befizetendő legkisebb tagdíjösszeget. [Lásd az 1997. törvény 12. törvény 12. törvény 24. (Eddigjiem kellett napja. törvény 24.] Változás 2011. (A korábbi előírás szerint a pénztártagoknak a 2011 decemberétől megszerzett jövedelmük után 10 szá­ Tagsági viszony keletkezése zalékos mértékű tagdíjat kellett volna fizetniük. március 31-éigkezdeményez­ hetik pénztártagságuk 2012. rokkantsági nyugdíjának mértékét nem csökkentették a pénztártagsága miatt. decem ber 31-étől. közötti időszakban szerzett szolgálatiidő-részarány 100 százaléká­ nak összegével kell megszorozni. május 31-éig nyilatkozhat arról. és jövedelmük nem számított volna be a nyugdíjba. ha így döntött. Nem szűnik meg 2011.) [Lásd az 1997/LXXX. címét. 20. (Eddig a 30 évesnél fiatalabb. és erről értesíti is. ahol tagsági jogviszonyuk fennáll. A pénztár megszűnését követően a társa­ dalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártagot a magánpénztár-tagsági idő alatt elért reálhozam nem illeti meg. Senkinek nem kötelező belépni magánnyugdíjpénztárba. §-ában. például állampapírban. valamint a magyar társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe korábban be nem lépett bármely életkorú biztosított válhatott pénztártaggá. § (1) bekezdésében A foglalkoztatónak ezt követően 15 számlaszámát.] a pénztárnak 15 napon belül kell elfogadnia vagy A magán-nyugdíjpénztári tagok jövedelme utáni elutasítania (nem utasíthatja el. § (6) és a 1997/ LXXXII. § (15)-(17) bekezdéseiben. A pénztár a határidő lejártát követően kezdi meg a tagnak járó összeg kifizetését. decem ber 3 1 -é tő l.] A visszalépő tagot megillető. § (6) bekezdésében. ja n u á r 1 -jétő l.'/LXXXII.úgynevezett harmadik országbeli személy akinek államával Magyarország nem kötött szociális biztonsági megállapodást. vagy a megegyező öszszeget a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számláján íratja jóvá. illetve a végelszámoló felszólítására 30 napon belül nem nyilatkozik arról. nem EU-tagországi állampolgár bizto­ sított . § (15). §-ában. Ha a pénztár elfogadja a tag jelentke­ 18.) napon belül kell közölnie foglalkoztatójával a vá­ [Lásd az 1997/LXXX. és az 1997/LXXXII. § (4). november 30-ával a magán-nyugdíj­ pénztári tagok jogszerzése tb-nyugdíjra. törvény 3. Bármely ország állampolgára bármikor beléphet magánnyugdíj­ pénztárba. 84. vagy önkéntes nyugdíjpénztári számlájára utaltatja. § (1). május 31-éig nem nyilat­ kozó visszalépőt megillptn összeget a társadalombiz­ tosítási nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlá­ ján jóváírják. október 1-2011. § (7). A nyilatkozatot sében és az 1997/LXXXII. A rokkantsági nyug­ ellátás megszűnése miatt megszűnik az ellátásra jogosultságot szerzett pénztártagok visszalépési lehetősége a társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe.] napon belül kell tájékoztatnia a pénztárak központi HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . §-ában. általi elfogadását -záradékolását -követő hónap első az úgynevezett egységes tagdíjat. szervezeti és működési szabályzatában foglalt köve­ [Lásd az 1997/LXXX.] Visszalépő nyugdíjjogosu ltak Változás 2012. §(15). (7).J Nem v á lto z o tt. október 1-je előtt megszerzett szolgálatiidő-részarány 75 százalékának és a 2010.] Nem v á lto zo tt.] A pénztárnak a Nyugdíjreform és Adósságcsök­ kentő Alapba kell átutalnia a tagságát megszüntető pénztártag kiegészítő tagdíjjal és reálhozammal csökkentett egyéniszámla-követelését. § (6) és az 1997/LXXXII. törvény 23. Eddig a pénztártag dönthetett arról. 33. törvény 12.) [Lásd az 1997/LXXXII. A 2012.] Tagdíjfizetés Változás 2011.] A tagságát megszüntető pénztártag 2012. mekkora mértékű vagy öszszegű tagdíjat fizetnek a magánnyugdíjpénztárba. A pénztártagok ezután maguk döntik el. Nem vá lto z o tt. törvény 83. ha a jelentkező meg­ nyugdíjjárulék teljes összegét is a Nyugdíj-biztosítási felel a törvényben meghatározott. hanem befektetett eszközökben. (17) bekezdéseiben. törvény 24. decem ber 31-étől. Biz­ tosítási jogviszonyuk időtartama ezt követően is beleszámít a társadalombiztosítási nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett szolgálati idő­ be. törvény 26. [Lásd az 1997/LXXXII. bank­ 33. Életkortól és az előzménytől függetlenül pénztártagságot létesíthetett a hontalan. hogy az őt megillető reál­ hozamot és kiegészítő tagdíjat készpénzben felveszi (bankszámlájára utaltatja). november 30. §-ában. ha nem részesülnek társadalombiztosítási nyugellátásban. § (1) bekezdé­ pési nyilatkozatot kell kitölteniük. §-ában. nyilvántartásba veszi. A leendő pénztártagoknak belé­ egyezően a nem pénztártagok nyugdíjjárulékával.

fizetett LXXXI1. önkéntes zetést utalták. [Lásd az 1997/LXXXII. § (1) bekezdésében. IV. sz. és ez esetben a nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék befizetendő mértékét csökkentették a magán-nyugdíjpénztári tagdíj mértékével. sz. hogy átlépési nyilat­ kozatát és az aláírt útmutató egyik példányát juttassa el az elhagyni kívánt pénztárhoz. törvény 24. július 8-a után két éven belül másodszor lép át másik pénztár­ ba. Itt. rinti (2011. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által nem megállapo­ dás alapján és nem kiegészítésként fizetett tagdíj. 5.] nyilvántartását a biztosított adatairól és pénztárvá­ lasztásáról. § (6) Adózási szabály: Nyugdíjnak minősül. 9. 3. ha kitölti. szítés visszafizetése. hogy a pénztártag a PSZÁF honlapján hol találja meg a pénztárak teljesítményének összehasonlítását.) [Lásd az 1997/LXXXII. nyugdíjpénztár szolgáltatásaként kifizetett Adózási szabály: A visszalépő tagi kifize­ összeg. Jövedelem. 3. jogcím: A munkál­ kéntes pénztárba. Nyugdíj-biztosítási Alapba tató által jogszabályi előírás vagy saját elhatá­ utalásáról rendelkezett) nem számít bevétel­ rozás alapján teljesített kifizetések (személyi nek. jogcím: Tagdíjfize­ tésre kötött megállapodás alapján fizetett összeg. § 23. év nyugdíjpénztárba vagy a Nyugdíj-biztosítási adóbevallásában tett nyilatkozat. A pénztár. sz. Eddig ezt megtehette.'’Adómentes. V. jogcím: Önál­ ló tevékenységet folytató magánszemély pénztártag (jövedelemmegállapítás tételes költségelszámolással) által megállapodás alapján fizetett tagdíj. 11. c) Jövedelem. A pénztártag megteheti. decem ber 1 -jé tő l. kban lékáilény m. hogy átlépését csak az újonnan választott pénztárnál kezdeményezi. ahol a tag az átlépést kezdeményezi. március 1-jei) tagi visszalépések Adózási szabály: Egyéni vállalkozónál (aki esetén teljesített kifizetések (tagdíj-kiegé­ adta): költség. s azt hatalmazza meg (írásban). lehetséges előnyeit és hátrányait. törvény 22. mind az újonnan választott pénztárhoz eljuttatja az azok- Tagi jo g o k. 2. március 1-jei) 1. jellegű egyéb kifizetés). 84/L § Jövedelem. és mind az elhagyott. leg­ 7. mell. összege az 1997/LXXXII. 1997/ lalkozó által más magánszemély javára. § (1) bekezdésében. ahová a visszalépő tagi kifi­ tári törvény szerint magánpénztárba. ön­ 3. I. § (1) ka) Jövedelem. [Lásd az 1997/LXXX. a megelőző tíz év nettó átlaghozama és vagyonnövekedési mutatója). mell. Alapba utalt összeg. nek. az szja-törvény 44/A-C szerinti (tehát ön­ Adózási szabály: A magánszemély (aki kéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossákapta) jövedelmének kiszámításánál nem gi számlára teljesített tagi befizetés utáni) kell figyelembe venni. 28. sz. 11. Az átutalás alapja a 2011.] pgásra pési en d iogy ¡áró nap- endnak Adózási szabály: Magánszemély pénz­ Adózási szabály: Egyéb jövedelem. § (6) bekezdése sze­ tagdíj. bekezdése szerinti (2011. törvény 24. átutalással csökkentett összegének erejéig teljesíthető.] Személyi jövedelemadó Befizetés ■ Pénztártag saját befizetése 3. [Lásd az 1997/LXXXII. IV. infláció feletti hozam kifizetése). jogcím: Magán­ visszalépések esetén.pénztártagoknak megállapodást kellett kötniük. tések önkéntes pénztárba utalt kiegészíté­ Adózási szabály. Jövedelem. kötelezettségek eláitot Jgy íeg- :tár Változás 2011. V. és a pénz­ tárfelügyelet által kiadott átlépési útmutató három példányának aláírásával igazolja. törvény 123. Jövedelem. § (4) bekezdésében. és azzal annak pénztári számlaegyenlege sem terhelhető meg (az 1 ezrelékkel viszont továbbra is azt kell megterhelni). de legfeljebb 5 ezer forintot.] Változás 2011.] A pénztártag átlépése csak akkor válik ér­ vényessé. jogcím: Adózási szabály: Társaságnál (aki adta): költség. Pénztári szolgáltatás Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni. Adózási szabály: A magánszemélynél (aki Társasági ás osztalékadó a megtakarítás magánnyugdíjpénztárba. Az 1 ezreléken felüli költségeket az újonnan vá­ lasztott pénztár nem vállalhatja át a tagtól. § (1) kb) Jövedelem. Jövedelem.] . :agok ntése lított rzett 2010. Bizetően -ugdíj ti időerzett -ugdíj ályon nyugn sze­ lniük mény 'ben. eho nem tártagnál (aki kapta): nem számít bevétel­ terheli. [Lásd az 1997/LXXXII. § (1) j) ja) Jövedelem. jogcím: Egyé­ ni vállalkozó pénztártag által megállapodás alapján fizetett tagdíj. mell. 9. jogcím: A magánpénz­ az adóhatóság.például fizetés nélküli szabadságot töltő nál beszerezhető átlépési nyilatkozatot. B) 3. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként. Ha a pénztártag 2009. eho-tv. 8. (Ed­ dig a járulékalapot képező jövedelemmel nem ren­ delkező . jogcím: A visszalépő tagi 3.§ (1) c). törvény 34. decem ber 3 1-étől. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. Jövedelem. A kiegészítés az (pénztári nyugdíjszolgáltatásnak nem minő­ összevont adóalap adókedvezménnyel és sülő) kifizetés kedvezményezett részére. jpgcím: Haláleseti feljebb 300 ezer forinttal. 1. valamint azt. akkor az átlépő tag nem csak az 1ezreléket köteles megfizetni. §-ában. sz. és ilyet nem is köthetnek. jogcím: Egyéni vállalkozó tag által saját maga javára nem megállapodás alapján és nem kiegészítés­ ként fizetett tagdíj. mell. sz. Átutalás más pénztárba. ■ Pénztártag helyett más által történő befizetés 7. Adózási szabály: A jövedelem megálla­ pításakor nem vehető figyelembe költség­ ként.] . hogy az útmuta­ tót megkapta. és haláleseti kifizetés 84/M § Jövedelem. § (1) b) Jövedelem. jogcím: A magánnyugdíjról 11. sz. Jövedelem. Ezentúl magánnyugdíjpénztári tag nem köthet megállapodást szol­ gálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzé­ secéljából a társadalombiztosítási szervekkel. se az átutalt összeg 20 százalékával. hanem az elhagyott pénztár további költ­ ségeit is.] Nem vá lto z o tt.M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K 53 Magán-nyugdíjpénztári adózás 2012-ben zűnik 'Ugdíji. törvény 123. Tagdíj-kiegészítés visszafizetése. és ennek az elhagyott pénztárat terhelő költségei meghaladják a tag számlaegyenlegének 1 ezrelékét. ény in. mell. jogcím: Egyéni vál­ és a magánnyugdíjpénztárakról szóló. törvény 24. Ezentúl a jöve­ delemmel nem rendelkező pénztártagoknak nem kell a tagdíjfizetés érdekében egyedi megállapodást kötniük a pénztárral. Adózási szabály: A jövedelem megállapí­ tásakor nem vehető figyelembe költségként. § (3) bekezdésében. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az visszalépés a tb-nyugdíjrendszerbe önkéntes pénztárnak a számlájára teljesíti 7. 10.az elhagyott és az újonnan választott -pénztár legfőbb hozammuta­ tóiról (előző évi nettó hozam. a tagnak átadott tájékoztatóhoz köteles csatolni egy összehasonlító kimutatást is a két . jogcím: Magánnyugdíj­ kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt pénztár szolgáltatásaként kifizetett összeg. mell. Jövedelem. ha tagdíjat akartak fizetni. mell. Az útmutató tartalmazza az átlépés feltételeit.

) lévő pénzt egy összegben felvegye. hogy a befektetési hozam egy-egy évben nem éri el az infláció mértékét. törvény 27.vagy ni. A hozamgarancia tehát csak akkor érvényesül. § (4) b) pontjában. Ha a pénztártag nem jelölt (Eddig a tagdíjat a járulékkal együtt az adóhatóság­ ki kedvezményezettet. az elején. legkésőbb a tagsági nek szerepelnie).befagy. nem tagsági jogviszonyát.szerepeltetni kell a kedvezménye­ gáltatási kötelezettségének. ezért nem megjelöli azt az időpontot. §-ában.7 millió forint. hogy a pénztártag egyéni számláján lani és befizetni. mellékletében. részt vehetnek a pénztár stratégiai [Lásd az 1997/LXXXII. §-aiban. A hozamgarancia a pénztártagság kezdetétől a nyugdíj igénybevételéig tartó felhalmozási idő­ szak összesített befizetéseire vonatkozik. gáltatások közül az életjáradék és az egyösszegű Ha a tag az átlépésre vonatkozó bejelentésében szolgáltatás nyugellátásnak minősül. A hozamgarancia akkor érvényesíthető. aki a . 3.] döntéseinek meghozatalában. megtakarításához a kedvezmé­ taiban foglaltak szerint kell bevallani és megfizetni. A hozzátartozói nyugellátás összegét ilyenkor úgy állapítják meg. mint az egyes befizetések időközbeni inflációs rátával felszorzott értékeinek az összege. továbbá 24. törvény csak a következő hónap végéig szünteti-e meg a jog­ 4. (A nem hozzátartozó ked­ vezményezett nem jogosult hozzátartozói ellátásra. ja n u á r 1 -jé tő l. a pénztár 4 millió forintot köteles kifizetni neki. A magán-nyugban . tehát a követelés . decem ber 31-étől. és az átlépését a hónap vége előtt legalább tíz rokkantsági) nyugdíjban részesült. illetve „két vagy több melyikére esik. [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXII. [Lásd az 1997/LXXXII. Az átadó pénztár az átutalandó ösztania az egyes járadéktípusok közül. Emellett dönthet úgy is.] nuár 1-jétől megszüntetett . Ha a tagi bejelentés időpontja lehetővé: „egy életre szóló”. vagyis az önmagában kevés hozzá.korhatár alatti öreg­ Ha a pénztártag más pénztárba kíván átlép­ ségi típusú (például előrehozott.még a nyugdíjszolgáltatás megállapítása díjpénztári tagdíjat a pénztár részére. §-ában. Az életjáradék-típusok megszüntetheti a tagságot. §-ában. törvény járadéktípusokat. rá jutó összeget átutaltatja a Nyug­ díj-biztosítási Alapba. hogy az öszszeget a Nyugdíj-biztosítási Alapba utaltassa át. a pénztár eldöntheti. zett nevét.2012. hogy . a szabályza­ előtt . selők megválasztására. Tagdíj bevallása és befizetése Ha a pénztártag a felhalmozási időszak­ Változás 2011. A Pénztárak Garanciaalapja valamennyi korábbi tagdíjbefizetésre garantálja az inflációnak megfelelő hozamot a nyugdíj igénybevételekor (egyösszegű és járadékszolgáltatás igénybevételekor egyaránt). ha­ nem átutaltatja azt saját magán-nyugdíjpénztári P énztári szolgáltatások számlájára.] hónapjának utolsó napjával kell megszüntetnie a tag A törvény négyféle életjáradék-típust tesz tagsági jogviszonyát. Nem vá lto zo tt. törvény 27-28. nyezett juthat hozzá. vagy pedig 2009-et követően öt éven belül másodszor is magánnyugdíjpénztárat. ja­ 23. §-ában. december 31-e után aza pénztártag szerez jogosultságot szolgáltatásra. egyösszegű szolgáltatást kíván igénybe venni. rokkantsági nyugdíjsegélyben. egyösszegű kifizetés. A tagsági okiraton . Pénztári szol­ munkanappal bejelenti. § (1).5h M A G Á N N Y U G DÍJ P É N Z T Á R A K Ha a pénztártag 2009. Eddig az a pénztártag is igénybe másik pénztárba.a pénztártag A pénztártagnak eleget kell tennie adatszol­ halála esetére . és a tag számlájáról hiányzó 300 ezer forintot a garanciaalaptól kapja meg.] nyezett. következésképpen nem áll érdekében.] viszonyt (a szabályzatában rögzítenie kell. A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ toztatni korábbi döntését.átlépés másik magánpénztárba. Nem kaphat hozamgaranciás kiegészítést az. (3)az ezekről szóló kötelező tájékoztatás legkorábbi bekezdéseiben. ha a felhalmozási időszak többi esztendejében viszont meghaladja azt. személyes adatait. valamint a megjelölt hónap utolsó tíz munkanapjának vala­ a végén „garanciatartamos”. aki a magánpénztári nyugdíjat a nyugdíjkorhatár előtt veszi igénybe. mintha az elhunyt személy a biz­ tosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyug­ díjjárulékot fizetett volna. a választásra rendelkezésre álló időt. törvény 21.] H ozam garancia Nem v á lto z o tt. Ha a magánnyugdíjpénztár a pénztártag követelését nem tudja kifizetni. A pénztár szeget csökkentheti az átlépés tényleges költségeivel. a törvényes örökös jogo­ hoz kellett részletes törvényi előírások szerint beval­ sult arra. § (4) bekezdésében. A pénztártagnak a belépésekor jogviszony megszűnését követő nyolcadik munka­ vagy a szolgáltatás megkezdésekor kell válasz­ napon utalja át. A magán-nyugdíjpénztári szol­ lehetőséggel él).] nyát és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. és felhalmozott megtakarí­ tása a számláján 3. szabályait. viszszalépés a társadalombiztosítás nyugdíjrendsze­ rébe. a ma­ aki betöltötte a rá irányadó öregséginyugdíj-korgánnyugdíj igénybevételekor számára nem lesz határt. a garanciatartam idejét. §-aiban. a Magyar Alko­ érvényesíthető a hozamgarancia. A korhatár alatti nyugdíj-törvény szerinti magasabb hozzátartozói nyugellátások megszűnése miatt ezután már csak nyugellátás megállapítása érdekében . akkor az átadó pénztárnak a megjelölt időpont [Lásd az 1997/LXXXII.az egyéni számlán lévő. a pénztár egy hónappal később is életre” szóló életjáradékot. bányász. közül legalább egynek szerepelnie kell a pénztár A tag átlépésekor a tagi követelést az átadó pénz­ szolgáltatásai között (vagyis nem kötelező mind­ tár az átvevő felszólítására. a jogosultsága ará­ [Lásd az 1997/LXXXII.meghal. hogy még az adott hónap vagy [Lásd az 1997/LXXXII. illetve portfoliót váltott. törvény 89. hogy nem veszi fel az örökölt követelést.a tbVáltozás 2012. az átadó pénztárnak már gáltatásra volt jogosult eddig az 50 százalékosnál a hónap utolsó napjával meg kell szüntetnie a tag magasabb mértékben egészségkárosodott. nem pedig az egyes befizetésekre vagy egyes évek hozamára.] P énztári garancia Nem v á lto z o tt. munkaképtelenségi jára­ tártagságot követően kezdeményezheti az átlépést dékban részesül. Későbbi bejelentés esetén rehabilitálható pénztártag is. illetve a törvényes örökös megteheti azt is. a hiányzó .] öregségi. az éves beszámoló és a tervek jóváhagyásában. tóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátá­ [Lásd az 1997/LXXXII.) Az egyéni számla nem része a hagyatéknak (vagyis a rajta lévő összeg felvétele illetékmentes). azok várható összegét. A kedvezmé­ [Lásd az 1997/LXXX. törvény 29. P én ztárta g halála A pénztártagok ezeket a jogaikat személyesen vagy választott küldöttek útján gyakorolhatják. de a tagdíjbefi­ zetéseket az inflációval megnövelve 4 millió forint lenne. Ha egy pénztár­ tag 2012-ben például 14 évi pénztártagságot kö­ vetően megy nyugdíjba. törvény 50-51. ha az összesített hozam az összesített infláció alatt marad. illetve maguk is tisztségvise­ a járadékok emelésének mértékét. ha a felhalmozott megtakarítás (azaz a befizetések és azok pénztári hozama együtt) kisebb. öt éven belül másodszor is pénztárat vált. vagy öregségi nyugdíjban. j) pontjaiban. ni. melyik Nem v á lto z o tt. törvény vehette a pénztári szolgáltatást. lővé választhatók. a választható [Lásd az 1997/LXXXII. valamint A pénztártag legkorábban hat hónapos pénz­ növelt összegű öregségi. törvény sokról szóló kormányrendelet alapján folyósított 89. amikor át szeretne lép­ kell utánuk jövedelemadót fizetni. szolgáltatási szabályzatának tartalmaznia kell de maximum a tag követelésének 1ezrelékével. § (2) a)-b). járadékszolgáltatás vagy a tag elhalálozása esetén .] A pénztár tagjai jogosultak a pénztári tisztségvi­ és legkésőbbi időpontját.

A 2010 októberéig jóváírt befizetések eredményeként egyéni számlájá­ nak egyenlege 2011 elején/3 millió 400 ezer forint. törvény § (2) bekezdésében. illetve va­ gyonrész után . A pénztár alapításával és működtetésével öszszefüggő legfontosabb szabályokat a szervezeti és működési szabályzatban (szmsz) kell rögzíteni. valamint a hónap utolsó napjára is közzé kell tennie a honlapján. így 2011 végén a szám­ laegyenleg 3 millió 196 ezer forint volt. Telefonos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munkanapján 8 órától 20 óráig. [Lásd az 1997/LXXXII. §-aiban. A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. hozamként a működési költségek fedezetére szol­ gáló tartalék terhére kell az ingatlanértékelő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia. A pénztár legfontosabb szervei a közgyűlés.] A magánnyugdíjpénztárnak elszámolóegység­ re épülő nyilvántartási rendszert kell működtetnie. valamint a ho­ zamjóváírásnak a kezelésében a befektetési ala­ pokéhoz hasonló logikát érvényesítő rendszerben a tag minden tagdíjbefizetéssel egységeket „vásá­ rol”. a másikat azért. illetve pénztári vezető­ inek személye. [Lásd az 1997/LXXXII. kötelezően felhalmozott tartalékok bevonása ellenére sem. tehát az inflációnak megfelelő és az a feletti hozamot is tartalmazzák. egy tagra jutó átlagos vagyon­ nal . hogy az egyes évek hozamrá­ tája azonos súllyal szerepel. törvény 67/B§ (3) bekezdésében. az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság.] A pénztárnak 30 napon belül be kell jelentenie a PSZÁF-nek. § (i8)-(15). [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 62/A §-ában. a befektetési és demográfiai kockázatok kiegyenlítésére kell . 2003-2009ben a hozam 22 százalékos nyereség és 20 száza­ lékos veszteség között ingadozik. évi hozamrátája -6 százalék. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megküldeni a pénztártagnak. és nyilatkozatát arról. [Lásd az 1997/LXXXII. § (6). § (4)-(5) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXXII.) A pénztári befektetések 2011. A tag a követelésének összegét (egyéni számlájának egyenlegét) bármely nap meg tudja határozni egységei darabszámának és egy egység aktuális árfolyamának összeszorzásával. törvény 89. A köz­ gyűlés a pénztár legfőbb döntéshozó szerve (ame­ lyet a pénztár küldöttközgyűlés formájában is megtarthat). [Lásd az 1997/LXXXII. évi 10 százalékos hozamának eredményeként megtakarítása az évben további 300 ezer fo­ rinttal növekszik. hogy jóváhagyja az előző évről készített pénzügyi beszámolót. §-ában. A tízévi 6 százalékos átlagos hozamráta mel­ lett tehát „A” pénztártag vagyona átlagosan évi 5. 70. hogy nem áll fenn összeférhetetlenség.a könyvvizsgálói záradékkal együtt . 2010 elejére egyéni számlájának egyenlege 3 mil­ lió forintra nő. hogy 2011. Tagjait a közgyűlés választja. A fedezeti tartalék a pénztári szolgáltatások finanszíro­ zását szolgálja. A hozam az egység ár­ folyamváltozásában jelenik meg. hogy a tízéves átlagos vagyonnövekedési mutató 5.hozamot ér el. törvény 77/C§ (2) bekezdésében. vagyis tízéves átlagos hozam­ rátája pedig 6 százalék (azaz tíz év átlagában ilyen hozamot ért el).] A befizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíjnak legfeljebb a 0. vezető tisztségviselőinek. hogy ügyfélszolgálati irodában vagy a pénztár székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett pana­ szokat. törvény 69.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Magánnyugdíjpénztár 2002-ben 4 százalékos net­ tó . 74.M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K | 55 ö s s z e g e t a Pénztárak Garanciaalapjából kell kipó­ tolni.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét ké­ pező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már van ilyen ingatlana). (Novemberben és decemberben már nem írtak jóvá tagdíjat.azaz a költségekkel csökkentett . 2010-ben 10 százalékos hozamot. az egyéni számlák befektetéséből szárma­ zó hozamból tagonként havi 265 forintot a hónap utolsó napján jóváírhat a működési tartalékban. Ezt egyáltalán nem kompenzálta ebben azivben tagdíjbevétel. A pénztár 2012. felmentése. mivel 2011 évben egyáltalán nem írtak jóvá tagdíjat a számláján. [Lásd az 1997/LXXXII. a pénz­ tárnak jegyzőkönyvet kell felvennie a panaszról. és a pénztárnak az aktuális árfolyamot minden egyes munkanap­ ra. Csatolni kell egyúttal az új vezetők erkölcsi bizonyítványát.hatványszámításos képlet alapján . ha megváltozik a neve. más. Ezek a mutatók a nominális hozamot jelzik. [Lásd az 1997/LXXXII.egységekké konvertálva írják jóvá egyénfezámláján. Ha erre nincs lehetősége . az ügyvezető helyetteseinek kinevezése. Az igazgatótanács hatás­ körébe tartozik az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása.5 százalékkal nő.] 44. Panaszkezelés.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell köz­ zétenni. február végén jelenti a PSZÁFnak. a pénztári befektetések 2010.5 százalék (ebben az egyes évi hozamrátákat a pénztári aktuális. 2011-ben azonban 6 százalékos veszteséget. A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni.súlyoz­ zák). a likviditásit a pénztár fizetőképességének fenntartására.] A pénztári beszámolót és mérleget . [Lásd az 1997/LXXXII. székhelye. valamint a vezető tisztségviselők nyilatkozatát a tisztség elfogadásáról.a maga kezelte vagyon. A vagyonkezelővel kötött szer­ ződésben meghatározott vagyonkezelési díj és a pénztár által .] Pénztári m űködés Nem v á lto z o tt.a befektetésijegy-vásár- lással analóg módon . 2002 elején „A” pénztártag egyéniszámla-egyenlege 200 ezer forint. úgy. törvény 77/C§ (5) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXII. A pénztár ügyvezető szerve a páratlan számú és legalább hét tagból álló igazgatótanács.elszámolt vagyonkezelési költség nem haladhatja meg a tárgyévi átlagvagyon 0. elektronikus elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania.például mert az adott ügy­ ben más szerveket is meg kell keresnie -. Az infláció feletti átlagos hozam meghatározásához a nomi­ nális hozamot el kell osztani a 2002-2011. közötti időszak átlagos inflációs rátájával. törvény 36-48. a fel nem használt pénztári eszközök gyűjtésére. a 4 százalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 8 ezer forinttal gyarapszik. ügyfélszolgálat Nem v á lto z o tt. továbbá a megfelelő végzettséget és gyakorlatot igazoló dokumentumaikat. Az ellenőrző bizottság feladata a gazdálkodási tevékenység rendszeres ellenőrzése. A garanciaalap kötelezettsége a járadékfolyó­ sítási időszakban a szolgáltatások fedezetének megteremtése is: ki kell egészítenie a pénztár szol­ gáltatási tartalékát. írásbeli panasz esetén az an­ nak kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a megindokolt választ a pénztártagnak megkülde­ ni. Ha a pénztárnak kimerülnek a működési for­ rásai. vagyis befizetéseit . 2002-2011 közötti.] A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszo­ kat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia. hogy elfogadja a tárgyévet követő évi pénzügyi tervet.] A pénztár a bevételeiből köteles fedezeti és likviditási tartalékot létrehozni. A levonást követően fennmaradó össze­ get teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. ha az nem éri el a tagok elis­ mert felhalmozásának összegét. § (5) bekezdésében. évi 6 százalékos veszteségének következtében a tag megtakarítá­ sa az évben 204 ezer forinttal mérséklődött. A tagi számla pénzmozgásainak. § (10)-(11) bekezdéseiben. törvény 39. az egyiket azért.9 százaléka vonható le működési célokra.2 százalékát. A pénztár azt is jelenti a felügyeletnek. törvény 66.

hogy a pénztár működé­ sének biztonsága megkívánja. A három összetétel-változat: ■klasszikus portfolió: zömében .a magánnyugdíjpénztáraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot. §-ában. beolvad. A magánnyugdíjpénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályzatot kell készíteniük. valamint hogy felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért. [Lásd az 1997/LXXXII.] Választható p o rtfo lió k Nem v á lto z o tt. A kiszervezésről szóló szerződésben rendelkezni kell az adatvé­ delmi előírások érvényesítéséről.legalább 90 százalékban . nem lehet növekedési portfóliós. 109/G §-aiban. A pénztár szmsz-e rendelkezhet egyéb tartalékok képzéséről is. [Lásd az 1997/LXXXII.] . törvény 68/A-C§-aiban.] Az átalakulás (egyesülés. vállalati kötvényeket. szétválás) napja a jog­ utód pénztár alapszabálya hatálybalépésének nap­ ja. így példá­ ul rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges felszereltséggel.nem zárul le.56 | M A G Á N N Y U G D Í J P É N Z T Á R A K elkülöníteni. rész] H V G |T B . §-aiban. annak tagsága az átalakulási tervben rögzí­ tettek szerinti pénztárban folytatódik. illetve bírságot szabhat ki. az pedig szétválhat magán. Az átfogó ellenőrzés gyakoriságát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozza meg. illet­ ve a saját szabályzataiban foglalt kötelezettsége­ ket. a jogszabályoknak megfelelő számviteli renddel és a biztonságos működést lehetővé tevő belső szabályzatokkal. A működéssel kapcsolatos bevételeket. [Lásd az 1997. [Lásdaz 1997/LXXXII. ■ növekedési portfolió: jelentős arányú benne a nagy kockázatú befektetés. illetve ha egy probléma rendezéséhez több szervezetnél is ellenőrzést kell tartania. törvény 81/A-B §-aiban. évi LXXXII. A megbízott köteles ügyvezetőt és a kiszer­ vezett tevékenység ellátásáért felelős vezetőt alkalmazni (foglalkoztatni). ■felügyeleti biztost rendelhet ki. [Lásd az 1997/LXXXII. §-aiban.] közgyűlés napja. Portfólióváltási igény esetén a tag maga hatá rozhatja meg azt a fordulónapot.] In fo rm a tik a i előírások Nem vá lto zo tt. törvény 77/'A §-ában. [Lásd az 1997/LXXXII. Ebben meg kell határozni a pénztár működtette információs rendszerrel szemben támasztott követelménye­ ket.] A magánnyugdíjpénztáraknak 2012. üzemeltetési és ellenőrzési fázisokban. ■tagfelvételi zárlatot vagy kifizetési tilalmat ren­ delhet el.arányban foglal magában nagy kockázatú befektetési formákat (például részvényeket. és a másodikon kell elfogadniuk a vagyon­ mérleg-tervezeteket. [282/2001. munkanapig kell benyújtani. hogy az hozzáférjen az ellenőrzéshez szükséges infor­ mációkhoz. [Lásdaz 1997/LXXXII. Magánnyugdíjpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár egyesülhet. a rendszer használatából adódó biztonsági kockázatokat és azok kezelését a tervezési. vagyonkezelője és le­ tétkezelője csak nyílt pályázaton választható ki. Külön szabályzatban kell rendelkezni az infor­ matikai rendszer ellenőrzéséről. költsé­ geket és ráfordításokat a pénztárnak elkülönítet­ ten kell nyilvántartania. december 31-étől a klasszikus portfoliót választók felhalmozásának befektetése­ kor a részvényalapú eszközök aránya maximum 10 százalék lehet. és a pénztárnak a fordulónapot követő nyolc munkanapon belül kell azt teljesíte­ nie. A törvény lehetővé teszi vegyes pénztárak alakulását is. hogy válasszon háromféle összetételű befektetés közül. törvény 110-115. [Lásdaz 1997/LXXXII. kormányrendelet 34.] Szankcióként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete felszólíthatja a pénztárt a rendelkezé­ sek megtartására. [Lásdaz 1997/LXXXII. ■kezdeményezheti bírósági felszámolási eljárás megindítását (ha a pénztári működés helyreállí­ tására nem lát más lehetőséget. amely a pénztár számára elő #an írva. továbbá a vagyonuk piaci értékének 0. hogy ebbéli tevékenységét a pénztár és a Pénzügyi Szerve­ zetek Állami Felügyelete ellenőrizze. 2012. ha 5-15 éve van hátra a nyugdíjkorhatárig. ingatlanokat). 2/A melléklet III. nap lehet. törvény 81. a pénztártagoknak az átalakulásról határozó első közgyűlésen arról kell dönteniük.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Állam i fe lü g y e le t Nem változott. a növekedési portfolióban minimum 40 százalék. ■a klasszikus portfóliósok közé. de a tag nem kíván élni vele. és gondoskodni arról. §(1) bekezdésében. amit a PSZÁF további egy évvel meghosszabbíthat . ■visszavonhatja a pénztár tevékenységi engedé­ lyét. évi C X X 1V . A pénztáraknak 2 millió forint alapdíjat. A pénztári informatikai rendszer kockázatelemzését legalább kétévente el kell végezni. hogy a kiszervezett hozzájárul. annak során a felügye­ lettel együttműködni. A pénztár köteles felkínálni a tagnak. a legkésőbbi az azt követő 30. a felügyelet szankciókkal élhet.azaz átalakul -. az e tevékenységgel megbízottnak minden olyan személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznie kell. törvény 57-62.] A pénztár ügyvezetője.25 ezrelékével megegyező éves felügyeleti díjat kell fizetniük. valamint a vagyonleltárt.] A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyele­ te .legfel­ jebb 40 százalékos . 1999. hogy a létrejövök közül me­ lyik pénztárba kívánnak kerülni. [Lásd az 1997/LXXXII. továbbá arról. törvény sze­ rint .] Ha a magánnyugdíjpénztár mással végezteti (kiszervezi) adatai kezelését. illetve ezek szétválá­ sát. amellyel át kíván térni a más összetételű befektetésre. törvény 68/A § (í8) bekezdésében. törvény 116. törvény 79/A-D. illetve hogy a szerző­ dést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. törvény 109/A-C. úgynevezett témavizs­ gálatot. Az igényt leg­ később a fordulónapot megelőző 10. §. A hatálybalépés legkorábbi időpontja a második [Lásd az 1997/LXXXII. törvény 79/B § (11) bekezdésében. megszűnés Nem vá lto zo tt.állampapírokat és más alacsony kockázatú értékpapírokat tartalmaz. egyetértenek-e az átalakulási szán­ dékkal. illetve ha a pénztár nem található a bíróságon bejelentett székhelyén). A magánnyugdíjpénztárak kötelesek az el­ lenőrzést lehetővé tenni.a róla szóló. ■ a kiegyensúlyozott portfolióval rendelkezők közé. ■kiegyensúlyozott portfolió: mérsékelt . ■felfüggesztheti a pénztár működését. Aki nem nyilat­ kozik. §-aiban. § (8) bekezdésében.] A pénztárnak a portfoliók közötti kötelező át­ sorolásokat minden év január 1-jén kell elvégeznie. a felügyeleti határozatokban.és ön­ kéntes nyugdíjpénztárra. 84. Ha a magánnyugdíjpénztár nem teljesíti a jog­ szabályokban. be­ szerzési. ha 15 évnél több van neki hátra a nyugdíjkorhatár betöltéséig. de ha a nyug­ díjkorhatáráig öt évnél kevesebb van hátra.] Ha a magánnyugdíjpénztár szétválik. Ha úgy látja. feldolgozását. a kiegyensúlyozott portfolió­ ban a részvényhányad 10-40 százalék közötti. [Lásdaz 1997/LXXXII. megszűnik . A besorolást a tag felülbírálhatja. Ha a pénztár felajánlja a portfólióválasztást. december 31-étől kell megfelelniük a választható portfóliós rendszerben meghatározott részvénybefektetési limiteknek. az igazgatótanács vagy rend­ kívüli közgyűlés összehívására. s ezzel magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztárrá alakulhat. ha öt éven belül lesz nyugdíjaskorú.] Pénztár szétválásakor a tagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról. vagy a pénztár végelszámolása az előírt határidőre . Á talakulás. a pénztár automatikusan besorolja ■a növekedési portfóliósok közé. törvény 77/B§-ában.az arról szóló döntést követő egy éven belül. ha a pénztár tevé­ kenységi engedélyét visszavonta. [Lásdaz 1997/LXXXII. törvény 40.

Ezen szabályban kell részletezni). törvény pénztárba. törvény térően úgy is. (4) bekezdéseiben. 36. finanszírozását. de legfeljebb 120 ezer forint. ahová a tagi befizetései utáni adókedvez­ za. 10.] A tagok csak akkor vehetik igénybe a saját A tagság megszűnik a pénztártag halálával.] Tagdíjfizetés Nem v á lto z o tt. hogy a tagsági jogviszony az első nos típusú pénztárakba fizet tagdíjat. A pénztáriszámla­ nem tesz eleget az alapszabályban foglalt köve­ jóváírás mértéke és felső határa az éves befizetés telményeknek. 2012-ben is ményt utaltatja. 1 50. 50/A. ■önsegélyező pénztár.] havi tagdíj befizetésének napján kezdődik.követ­ kezményekkel jár a tagdíj nemfizetése. hogy a pénztártagok a pénztár vezető szerveibe nem választhatók meg tisztségvise­ lőknek).] től számított 30.ÖNKÉNTES penztarak Mit kell tudni az önkéntes pénztárakról? P énztártípusok Nem vá lto z o tt. maximum 15.a személyi jövedelemadóról szóló mét a mulasztásra. 2. de a megszerzett információkat nem használ­ vesz igénybe. [Lásd az 1998/LXVI. A pénztártagnak joga van a pénztár szer­ veibe a (küldött)közgyűlésen tisztségviselőt választani. rendelkeznek arról. A befizetett Pénztártagság > tagdíjnak a pénztár alapszabálya szerinti há­ nyada a pénztár működési költségei fedezetéül Nem v á lto z o tt. § (4) bekezdésében. hogy évente kell meghatározni az egységes tagdíj összegét. továbbá pénzbeli befizetéseik után járó kedvezményt. [Lásd az 1993/XCVI. A tagsági jogviszony kezdete 20 százaléka. később azon­ ban a tagdíj nemfizetése nem jelenti a tagsági viszony automatikus megszűnését.94 száza­ lékos terhet kell fizetnie a foglalkoztatónak e juttatás után. A pénztártag által vállalt leg­ kisebb összegű. amely egészségvédelmi prog­ 13. Bármely pénztártag jogosult betekinteni a pénztári iratokba és könyvekbe.és la befektetéséből származó hozamot a számlán az adott pénztár alapszabályát. törvény 11.] A tagsági jogviszony keletkezésekor a tag­ nak tagdíjfizetést kell vállalnia. aki egyszer­ tárba (például a zárt munkahelyi pénztárak ki­ elfogadásának (záradékolásának) időpontja. és a pénztár írásbeli felszólítása Nem v á lto z o tt. § (3) e) pontjaiban. 18. [Lásd az 1993/XCVI. A törvény háromfajta pénztár létrehozását teszi lehetővé: ■nyugdíjpénztár. Pénztártag lehet tehát nyújt a térítésköteles egészségbiztosítási szolgál­ tártag egyéni számlájára kerül. s a belépni kívánó tag elmulasztja a tagdíj tárt 2020.9 százalék) egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. 51/A §-aiban. 47. s alapesetben ő maga is választha­ tó ezen testületekbe. törvény 3. §(1) bekezdésében. Arról. illetve támogatást 11.a pénz­ gyar önkéntes pénztárba. hogy az adókedvezmény­ tén (az utóbbival kapcsolatos szabályokat . § (3) c) pontjában. [Lásd az 1993/XCVI. a pénztár köteles felhívni figyel­ a befizetett tagdíj 20 százalékát írathatja jóvá. Ha a tagdíjat az értesítésben de maximum 150 ezer forintot (azonos típusú 1995. 14. re nyugdíjpénztárnak is és önsegélyező vagy Az alapszabály azonban rendelkezhet ettől el­ zárhatják a munkahelyet váltó tagot). mert átlép másik a pénztárnak nem kell létrehoznia a tagi jogvi­ [Lásd az 1993/XCVI. egészségpénztárnak is tagja.pél­ [Lásd az 1993/XCVI. pénztárakba fizetés esetén 130 ezret). törvény szerint ha tagsági jog­ megadott pótlólagos határidőre sem fizetik be. a pénz­ tár alapszabályában kell rendelkezni. Ha 100 ezer forint számlajóváírást érvényesíthet. törvény fizetését. béren kívüli juttatásnak mi­ nősülő munkáltatói hozzájárulás 1. A tel­ ellenére sem kezdeményezi átlépését más pénz­ általában a belépési nyilatkozat pénztár általi jes összeget csak az írhatja jóvá. § (3) bekezdéseiben.] hatja fel a pénztár érdekeit vagy a pénztártagok személyes adatait sértő módon. A pénztár alapszabálya azonban eltérhet ettől (rendelkezhet például úgy is.[ átutalás határideje az adóbevallás beérkezésé­ [Lásd az 1993/XCVI. törvény nek megfelelő összeget az adóhatóság utalja át 2. amely meghatározott feltéte­ lek mellett nyugdíjszolgáltatást nyújthat. törvény 15. hogy a pénztártag számára milyen . §(1) bekezdésében. A világ bár/nely országának állampolgára azonos feltételekkel léphet be ma­ szolgál. úgynevezett egységes tagdíj mértékét a pénztár alapszabályának kell tartal­ maznia. §-ában. ha valaki csak azo­ [Lásd az 1993/XCVI. keresőképtelenek segélyezése. § (1). Egyéb esetekben a volt pénztár­ tag nem tarthat igényt a kedvezmény összegére (azt a pénztár köteles visszautalni az adóható­ ságnak). §-ában.. Az önkéntes pénz­ tárakba befizetett. egészség11. hogy a tagsági jogviszony nem a tagnak felróható okból szűnt meg. (3) bekezdéseiben. s vállalja a tagdíj gyógyászatisegédeszköz-vásárlás).] speciális előírás. az ennek levonása után megmaradó tagdíjrész .az alap­ önkéntes pénztári egyéni számlájukra. vagy pénztári nyugdíjszolgáltatást szonyt (a nem fizető személy adatait törölheti a nyilvántartásából). §-ában A pénztártag az általa vállalt tagdíj összegét az alapszabályban előírtak szerint köteles beje­ lenteni és befizetni a pénztárnak. ügyi szolgáltatások vásárlását. aki Tagi jo g o k az adóév utáni március 1-je. § (3) g). évi CXVII. Az egyéni szám­ bármely legalább 16 éves ember. § (5)-(7) bekezdéseiben. törvény ■egészségpénztár. dául a hátralékláegyenlítés határidejét . hátramaradottak támogatása). a munkanélküliségi és a szociális ellátórendszer ellátásait (például munkanélküliek. amely kiegészíti a tár­ sadalombiztosítási. 16. Ha a pénztártag már nem tagja annak a pénz­ a pénztári alapszabály e rendelkezést tartalmaz­ Aki a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárnak.a szolgáltatások fedezete . A pénztár szolgáltatásainak igénybevételére a tag a pénztár alapszabályában leírtak szerint jogosult. ha egyúttal kilépésével vagy rendezetlen tagdíjhátralék ese­ ellátások nyújtását teszi lehetővé. jóvá kell írni. [Lásd az 1993/XCVI. január 1-je előtt betölti. kivéve a zárt tanácskozások jegyzőkönyveit és határozatait. ja n u á r 1-jétő l. aki elfogadja tatások igénybevételéhez (például gyógyszer. vezményre .az egyéni szám­ lát vagy a tagsági jogviszonyt érintő . továbbá ha az adóhatóság elismeri. törvény M u n k á lta tó i hozzájárulás Új előírás 2012. csak akkor jogosult az adóked­ befizetését. §-ában. § (1) g) pontjában. viszonya azért szűnik meg. nap.19-szorosa után 10 százalék (tehát 11. törvény 2.. ramok szervezését. [Lqsd az 1993/XCVI. így a személyi jövedelemadóval együtt összesen 30. Az önsegélyező pénztárakra vonatkozó HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . de legkorábbi időpontja Kizárható a pénztárból az a pénztártag. § (2).

) 19.1%) 7. Egy egység értéke (12. „A " tagdíjjóváírása 18.] összegének pedig a minimálbér 30 százalékáig — . hogy más foglalkoztató az adóévben nem nyújtott részére kedvezményesen adózó önkén­ ellenszolgáltatás nélkül nyújt a pénztárnak eseti tes pénztári hozzájárulást. hogy részben vagy egészben átvállalja alkalmazottja tagdíjfizetési napon belül köteles intézkedni a kedvezménye­ kötelezettségét.) 22. hogy a pénztártag nyilatkozzon a foglalkoztatójának Nem vá lto zo tt.04 [Lásd az 1993/XCVI.) i+..17 százalékos terhet). törvény szére nyújtott magasabb juttatástól eltekintve a munkáltatói hozzájárulásnak egységesnek. szám laöröklés pénztártípusonként (nyugdíj-.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . annak ellenére.) 2i+.13) százalékos ehót kell fizetnie (összesen te­ a támogatói adomány legfeljebb 3 százalékát hát 51.x 23. jön a munkáltatói tagsági jogviszony. Az elszám olóegység-érték növekedése** (2 1 . kell. Elszám olóegység-növekm é n y (l6 . / n . aki arról. 1 § (3) bekezdésében. az önkéntes pénztárakba befizetett munkáltatói Ha a munkáltatónál választani lehet az egyes hozzájárulás béren kívüli juttatásnak számí­ béren kívüli juttatások közül.és ön­ Nem vá lto zo tt.) 10.) 25. nem tehet különbséget... hogy A munkáltatói hozzájárulásnak a kedvezmé­ nyes összeghatárt meghaladd része béren kívüli a támogatás milyen célra és módon használható fel. „A " egységeinek száma ( 5 . hogy 32.időszak h oza m rátájával. „A " számlaegyenlege (5 .. Az adó az önkéntes nyugdíjpénztári riarendszer működik.) 1 000 000 Ft 1 001 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1.x m .. Elszámolóegységek száma* 3. szeg után a kedvezményezettnek sem adót. így a foglalkoztatónak a jut­ nek nyújtható.x 9. százalékos) személyi jövedelemadót és 27 (tehát A pénztár az alapszabályában előírhatja. Támogatás a tagság egészének vagy a pénz­ juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott tár alapszabályában meghatározott tagsági kör­ juttatásnak minősül. Az elhunyt pénztártag számláján lévő öszHa a munkáltatói tag hozzájárulást fizet.. §-ában..it t a ja n u á r 1-je és U -a közö tti .. tehát m inden ta g n a k a n n y i egység ju t. „A " tag számlaegyenlege 5. vagyis cafetetó részét. +19.1995. személyes adatait. A pénztár a jogosultság igazolását követő három munka­ dést köthet a pénztárral arra. A szerződés megkötésével létre­ zett döntésének teljesítése ügyében. [Lásd az 1993/XCVI. hogy az egyik nyugdíjpénztár­ az egyéni számlához.. /H t.19-szorosa után számított 16 százalékos csak bizonyos „kiválasztott” munkavállalók (tehát 19.. (2012-ben havi 27 900 forintig) terjedő részét.-1 ) 1 500 000 Ft 20 000 Ft 1 002 000 000 Ft 1 1+99 250 db 1 0011+99 250 db 1. törvény 12. hogy 2009. de át is utaltathat­ Bármely természetes vagy jogi személy. a kedvezménye­ életkort csak az év folyamán fogják betölteni. A tagsági ok­ lapíthat meg azok részére.. nyilvántartásba kell vennie.. 2012-ben 46 500 forintig terjedő sáról vagy annak egy részéről is. _________________________________ I HVG T B .] 7.. A törvény mindhárom (tehát segélyező pénztár) fizethet eltérő összegű hoz­ a nyugdíj-..) 15.) 23...nem pedig a nyilvántartásba vétel . de azonos típusba tartozó pénztárak közt ményezett jelölésének módját.. a jogosultság arányát született önkéntes pénztári tagok részére . Elszámolóegységek száma (13.. 120. ban tag munkavállalóinak fizet hozzájárulást. Önkéntes kölcsönös pénztári tá­ mogató az a természetes vagy jogi személy.+ 16..és az önsegélyező) zájárulást .törvény szerint a jut­ tatás 1. törvény 1 §-ában. A támogató meghatározhatja.. „A " elszámolóegységeinek száma 1 000 000 000 Ft 1 000 000 000 db 1 Ft 500 000 Ft 500000 db Tétel Január 9 -é n a pénztára ja n u á r 2-án b e fekte tett növekedési p o rtfo lió révén 0.. „A ” elszámolóegység­ növekm énye (17. illetve nem pénzbeli szolgáltatást. 16. zett (ennek hiányában a tag törvényes örököse) [Lásd az 1993/XCV1.fel­ és a kedvezményezett jelölésének időpontját is. az egészség. Befektetési veszteség 12. január 1-jén elszá­ molóegységre épülő nyilvántartási rendszerre áll át. * * M eg­ egyezik a vizsgált . minden munkavállalóra azonos összegűnek. egészség. december 31-én már pénztárta­ A pénztártagnak bármikor jogában áll megvál­ gok voltak . N övekedési p o rtfo lió Ja n u á rl-je 1.0005 Ft 500 250 Ft Január 13-án a pénztára növekedési p o rtfo liób a n jó vá ír 1 m illió 500 ezer fo rin t tagdíjat... * * A nyugdíjkorhatár előtt álló személyek ré­ a működési költségek fedezetére fordítja. hogy ők az 50 éves zettet jelölni. aki nála legalább hat hónapja munkaNem v á lto z o tt.és a maximumösszeget halála esetén követendő eljárást. . A személyi jövedelemadóról viszonyban áll (nem teheti meg tehát.. méghozzá a jelö­ A munkáltató az általános feltételeknél ma­ lés .x 0.. Egy egység értéke ( 1 .1 százalékos nettó hozam ot ér el 6.0005 Ft 19990 db 519990 db 520 250 Ft 0..) 500 000 Ft 1 000 500 000 Ft 1 000 000 000 db 1.58 ONKENTES PENZTA RAK 1 Példa elszámolóegységre épülő nyilvántartásra Választható portfóliós rendszert működtető ön­ kéntes nyugdíjpénztár 2012.. és új kedvezménye­ megadhatja. Az átálláskor „A” tagnak 500 ezer forint van a számláján.. ) 20./8 .19-szorosa után 16 százalékos (tehát 19. Egyéni számlák összege (7 . önkéntes önsegélyező pénztári hozzájárulások [Lásd az 1993/XCVI. valamint azt. illet­ ve nem jogi személy gazdasági társaság szerző­ ja másik. Egyéni számlák összege 2.ezt a kedvezményt már év elejétől toztatni korábbi döntését. és helyette részét terheli. (tehát a nyugdíjkorhatárt 15 évvel megelőző) Ha a pénztártag meghal. + 22. a dolgozó lemondhat hozzájárulásnak továbbra is a minimálbér 50 a munkáltató önkéntes pénztári hozzájárulá­ százalékáig.százalékos hozzájárulás esetén meg­ pénztártípusra meghatározza a pénztártag határozhatja a minimum.-1 1 . az önkéntes egészségpénztári és választhat más juttatást. „A " tagnak ebből 20 ezer fo rin to t. / 2..001 Ft 500 500 Ft Január 12-én a pénztár 500 ezer forintos befektetési veszteséget szenved el a növekedési p o rtfo liób a n 11.. „A " számlaegyenlege (21. vagy fel is veheti az összeget. § (3)-(4) saját nevén folytathatja a tagsági jogviszonyt. törvény a bekezdésében. /13. azonos típusú pénztárba. de A kedvezményezett jelölését a pénztárnak egy másikban tagoknak nem (vagy kevesebbet).idő­ gasabb mértékű munkáltatói hozzájárulást ál­ pontjára visszamenő hatállyal. Nem választhatja tehát hogy a kedvezményezett hogyan férhet hozzá azt a megoldást. akik 15 évnél hama­ iraton meg kell jelölni a kedvezményezett(ek) rabb érik el a nyugdíjkorhatárukat. Nettó hozam (1.. Egy egység értéke (1 8 . Egy egység értéke (7 . sem ezt minden olyan alkalmazottja után fizetnie illetéket nem kell fizetnie.] 7.. évi CXVII. Összes tagdíjjóváírás 17.05% * Indu láskor megegyezik a szám lák összegével. A munkáltató P én ztárta g h a lála . Elszámolóegységek száma 1*».] 12.04 százalékos) mértékű adó terheli javára fizet be m unkáltatói hozzájárulást). illetve mértékűnek kell lennie. Egyéni számlák összege 8. Egyéni számlák összege (12. hogy szóló . vagy rendszeres pénzbeli. am en nyi a szám laegyenlege. tatás 1. Az 1962-ben nevét. Elszámolóegységek száma 9. téve.. „A " számlaegyenlege (5 .) 13.) 21./3 . P én ztártám o g ató A kedvezményes közteher feltétele. a kedvez­ is -.

] [Lásd az 1993/XCVI. Eddig akkor szerezhetett a korhatár betöltését megelőzően jogosultságot. évi CXVII. A pénztár szervei a közgyűlés. gváli yen nyeöse) >y n t. Nem jogosít az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás igénybevételére a rokkantsági nyug­ díj átalakítását követően folyósított vagy újonnan megállapított rokkantsági. A pénztár választhat.] a§várakozási idő lejártát követő évben veszi fel. ozzá rnak jelö•idő¡ oki :(ek) nyát át is. Ez a határozat azonban csak akkor érvényes. [Lásd az 1993/XCVI. ztár ka- iy e | zan a növelt összegű öregségi. HVG I T B . törvény szerint . Ha a megtakarítást (3) bekezdésében. 64/C§ (2) bekezdésében. illetve a 2007.] A pénztár igazgatótanácsa ülés nélkül .és ehomentesen veheti fel. akkor az teljes egészében adóköteles.] Az önkéntes pénztár csak akkor nyújthat férfiaknak és nőknek eltérő . A tízéves várakozási idő letelte előtt igénybe vett nyugdíjszolgáltatást sem terheli személyi jövedelemadó. §-ában. ha az it-tagoknak a pénztár alapszabályában meghatározott há­ nyada. a juttatás 80 száza­ léka után. illetve a kettő kombinációjaként fizet.is hozhat érvényes határozatot. Az ügy­ vezetőnek a pénztárral munkaviszonyban kell állnia. [Lásd az 1993/XCVI. december 31-ét követő befizetésekből (azokat ugyanis a pénztártag csak akkor veheti fel. A pénztár legfőbb szerve a (küldött)közgyűlés.] tehát r ező) írtag Ivezt azt. törvény 47. mint hogy teljesen megkapnák felhalmozásukat). A nyugdíjkorhatárt elérő tag egy összegben vagy járadék formájában s a kettő kombinációjá­ ban is hozzájuthat követeléséhez. az elhagyott pénztár kö­ teles tájékoztatni a befogadó pénztárat arról.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. akkor az .például elő­ rehozott. hogy nyugdíjat csak egy összegben vagy csak járadékként. Az it a pénztár ügyvezető szerve.teljes egészében adó. §-aiban. a tízéves várakozási idő leteltét kö­ vetően. A várakozási időtől és a tagsági jogviszony időtartamától füg­ getlenül sem terheli adó a pénztári szolgáltatást. az igazgatótanács (it) és az ellenőrző bizottság. és köteles gondoskodni ügyfelei személyes adatainak vé­ [Lásd az 1993/XCVI. § (5) bekezdésében. számvitelét. (A rokkantsági nyugdíjban részesülő személy ed^ig jogosultságot szer­ zett önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra. mint a nőké (így a férfiak valószínűsít­ hetően előbb meghalnának. balettművészeti életjáradék.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . törvény 47. ha a tagsági viszony legalább hároméves. azt a 11. A határozatot nyolc napon belül meg kell küldeni a pénztár székhelyére. rokkantsági. törvény 11. típu­ sú vagy formájú . Ha a tízéves várakozási idő lejártát követő tíz évig nem nyúl a megtakarí­ tásához. § (3) bekezdésében. amely a tagok vagy a küldöttek összességéből áll. de tízéves várakozási ideje letelt. törvény 2. Az ellenőrző bizott­ ságnak rendszeresen ellenőriznie kell a pénztár gazdálkodását. törvény 47/B § (3) bekezdésében.] -hogy ilékát rvény ’ben. z egyes cafeteDndhat íjáruláelyette -óban. ha a különb­ ségtételt biztosításmatematikai és statisztikai adatokkal tudja indokolni. Ha a pénztár ezt az alapszabályában le­ hetővé teszi.tele­ fonos. ha az állapotában legalább egy évig nem várható javulás . faxos. és összege nem csökken jelentősen. törvény delméről.] zött kell felosztani. illetve a já­ radékszolgáltatás időtartama legalább három év.] A nyugdíjpénztári tagnak a 2008. A várakozási idő letelte előtti „rész­ letfelvételre” csak háromévente van lehetőség (vagyis aki 2012-ben felvesz a követeléséből. ezt 2015-ben teheti meg ismét).] Jogosultság n y u g d íjp én ztári szolgáltatásra Változás 2012.ONKENTES PENZTA RAK 59 K edvezm ényezett vagy örököshiányában munkaa pénztártag fe lhalm o zásáta p é n z tá r tagjai k ö ­ t. ő a felelős a közgyűlés és az it határoza­ tainak végrehajtásáért. [Lásd az 1993/XCVI.] Ha a pénztártag átlép egy másik önkéntes § (5) bekezdésében. a pénztár eredményes működéséért és a folyamatos ügyvitelért. A pénztár a felügyelettől kapott jogerős te­ vékenységi engedély birtokában kezdheti meg a pénztártagok tagdíjainak fogadását. aki k eseti nzbeli l> hogy álható i pénzgi köríban. Nem vá lto zo tt. ha még egy évet vár. az egyösszegű kifizetést és a já­ radékszolgáltatást viszont csak akkor nem. a juttatás 90 százaléka után kell adót fizetnie. valamint a nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítása. ha a 2012. akkor a jogosult kérheti azt is. törvény 48. amely azokra nézve hátrányos.a felvétel időpontjától függően fokozato­ san csökkenő hányad után kell jövedelemadót és 27 százalékos ehót fizetnie. de még a nyugdíjkorhatára elérését meg­ előzően felvett megtakarítása után . illetve az alapítókon kívüli . törvény 24. ja n u á r 1 -jé tő l. illetve rehabilitációs ellátás folyósítása. A munkaképességét legalább 50 százalékban elvesztő vagy legalább 40 százalé­ kos egészségkárosodást elszenvedett pénztártag.] Az önkéntes nyugdíjpénztári tag az egyéni számlán lévő követeléséhez egy összegben és részletekben is hozzájuthat. [Lásd az 1993/XCVI. törvény 19-28. szolgálati vagy korenged­ ményes nyugdíjban .tehát megtakarítását a pénztárban hagyja erről azonban nyilatkoznia kell. ha a befizetésük óta legalább tíz év eltelt). A választott kifizetési módozatot az alapszabályban kell rögzíteni. ha a máso­ dik évben. munkaképtelenségi járadék.a jóváírás időpontjától függetlenül . §-ában. mivel a férfiak átlagos várható élettartama alacso­ nyabb. Ha a tag hozamként elszámolt összeget vesz ki.más tagok felvételét. január 1-jétől átalakított korhatár előtti nyugdíjak valamelyik formájában .] nyugdíjpénztárba. hogy a házipénztárból fizessék ki. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ lyósított öregségi. ügyvitelét.és önsegélyező pénztárba. Ihat- 11/A-B §-aiban.) [Lásd az 1$93/XCVI. és így tovább. átmeneti bányászjáradék. amely gondos­ kodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. A tagszervező e tevékenysége során nem kö­ zölhet ügyfeleivel megtévesztő információkat. [Lásd az 1993/XCVI. január 1-je előtt jóváírt. gyógyszervásárlás támogatására. rokkantsági nyugdíjsegély.részesült.szolgáltatást. [Lásd az 1993/XCVI. de legalább a fele a szavazatát teljes bizo­ nyító erejű magánokiratba (vagyis kézzel írt és aláírt.és ehomentes.] Pénztárszervezet Nem vá lto zo tt. így a nyugdíjpénztári egyéni számláján felhal­ § (5) bekezdésében. a pénztári könyvek vezetéséről. Ezentúl a nyug­ díjkorhatár betöltésével azonos megítélés alá tartozik az önkéntes nyugdíjpénztári tag részé­ re folyósított öregségi nyugdíj. ha a nyugdíjkorha­ tárt még nem töltötte be. A pénztártag tehát az irányadó korhatár betöltésekor. illetve egész­ ségkárosodás vagy keresőképtelenség esetén járó pénzbeli ellátásra fordíthatja. így például járadék­ szolgáltató önkéntes nyugdíjpénztár ugyanak­ kora felhalmozás után a férfiaknak magasabb összegű életjáradékot állapíthat meg. és nem vesz igénybe szolgáltatást sem . [Lásd az 1993/XCVI. hogy a továbbiakban nem fizet tagdíjat. telexes vagy e-mailes szavazással .] A pénztárnak a kifizetést a jogosult kérésének megfelelően postai úton vagy átutalással kell tel­ jesítenie. illetve géppel írt és tanúk előtt aláírt nyi­ latkozatba) foglalja. törvény 16/A §-ában. évben teljes egészében adó. illetve a felsorolt ellátások folyósítása esetén jogosult önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra.ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szoci­ ális Intézetnek igazolnia kell az úgynevezett várakozási idő letelte (azaz legalább tízéves tag­ sági viszony) előtt továbbra is átviheti az egyéni számláján lévő összeget az önkéntes nyugdíjpénztárból egészség. hogy állalók rulást). [Lásd az 1993/XCVI. törvény 2. más pénztárakra vonatkozó olyan megállapí­ tást. a pénztár üzlet­ politikájának kialakításáról. hogy az átutalandó számlaegyenleg mekkora része származik a befektetési hozamból. ha a tag tébés rokkantsági nyugellátásra a szol­ gáltatás megkezdésekor szerzett jogosultságot. A pénztártag a nyugdíjkorhatár elérését köve­ tően megteheti azt is. 'tári táily. korhatár előtti ellátás.] mozott összeget akár egészségügyi szolgáltatásra. törvény 18/A§-ában. szolgálati járandóság.mértékű. [Lásd az 1993/XCVI.

például azért. § (1) bekezdésében.] Nem vá lto zo tt. 25. kormányrendelet 24.vagy ha a tag a nyugdíjkorhatárt betöltötte -. azt adózási szempontból úgy kell tekinteni. 47. törvény 29/A §-ában. a pénztártag vagy annak ha­ lála esetén a kedvezményezett részére az egyéni számlán lévő összeg maximum 85 százalékát utalhatja át. Nem adható viszont tagi kölcsön fenn­ álló tagikölcsön-tartozás. akkor a jóváírástól számított tíz évig a kivét idő­ pontjában érvényes adószabályok szerint adózik utána. 268/1997.az előző évi nettó (tehát a be­ fektetési költségek levonásával számított) hozam­ ráta mellett az előző tíz év átlagos hozamrátáját is nyilvánosságra hozza. és azokat a tájékoztatóiban.az adókötelezettség mellett . és nincsen tagikölcsön-tartozása. Telefo­ nos ügyfélszolgálatot a hét legalább egy munka­ nik vagy vagy a nyi forin utalí ző pt forin 29. A tárgyévben már elszámolóegységes rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a számla­ értesítőt a tárgyévet követő év február 28-áig.elsí sem keze H V G |T B . (3) bekezdésében. Ezt követően a panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját 30 napon belül köteles megkülde­ ni a pénztártag részére. melynek az egyéni számla év végi záróegyenlegét. hogy a pénztártagok részére nyitott ügy­ félszolgálati irodában vagy a pénztár székhe­ lyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig fogadhassa a hozzá intézett panaszokat. A leemelt hátralék a hátralékos tag jövedelme. lekötött (zárolt) összeget a tag a későbbiekben a várakozási idő letelte utáni kifizetésként. Panaszkezelés. mintha a pénztártag felvette vol­ na az összeget. Az utóbbiakat a tárgyévről szóló bevallásban kell szerepeltetni és az adófizetés határidejéig megfi­ zetni. hirdetéseiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csator­ nán csak úgy teheti közzé az előző évben elért ho­ zamrátáját. A pénztár a tájékoztatóiban.60 ÖNKENTES PENZTA RAK A nyugdíjpénztári egyéni számlán 2007. Ha a pénztártag meghalna. valamint a tagsággal összefüggő egyéb pénz­ ügyi folyamatokat . [Lásd az 1993/XCVI. § (3) d) pontjában. hogy ha a tagi számlán jóváírt összeget utóbb a tag felveszi. önkéntes egészségpénztárnak. hogy az egyes portfoliók vagyona a pénztári összvagyon mekkora hányada. (Eddig a pénz­ ügyi évet követő 150 napon belül. Ez azt jelenti. évközi pénzforgalmát. a hozammutatókat csak vá­ lasztható portfoliónként kell a felügyelet részére jelentenie.R E . Ha az önkéntes nyugdíjpénztár nem működtet elszámolóegységre épülő nyilván­ tartási rendszert. ha előtte a lekötéssel biztosított követelés megszűntének igazolása mellett . ha egyúttal azonos méretben (példá­ ul azonos betűnagyságban) megjelenteti az előző tíz év átlagos hozamrátáját és vagyonnövekedési mutatóját is. §. Ha a tagi kölcsörft a tag felszólítás ellenére sem fizeti vissza. az úgynevezett vagyonnövekedési mutató pénz­ tárak által j elentett értékét is. ja n u á rl-jé tő l. § (3). § (7). Nyugdíjpénztári tagi kölcsön csak a várakozási idő harmadik évét követően nyújtható. vagy két nappal május 31-e előtt kellett ezt megtenni. A felügyelet is csak ilyen bontásban hozhatja nyilvánosság­ ra a hozammutatókat. § (2) bekezdésében.) [Lásd az 1993/XCVI. a pénztártagnak adót és ehót kell fizetnie utána. Ha erre nincs lehetőség . szán A tett \ -a ni . valamint a tárgyévben elszámolóegységre épülő rendszert nem mű­ ködtető nyugdíjpénztárnak június 30-áig kell elküldenie a számlaértesítőt. mert a pénztárnak az adott ügyben más szerveket is meg kell keresnie -. elektronikus (e-mailes vagy internetes) elérhetőséget pedig továbbra is folyamatosan kell fenntartania. kormányrendelet 30. fennálló tagi lekötés esetén. hogy a hitel fedezetéül szolgáló összeget a pénztár tagi lekötésként tartsa nyilván. önkéntes önsegélyező pénztárnak. illetve szolgáltatás formájában csak akkor veheti fel. de­ cember 31-e után jóváírt befizetések nyugdíjkor­ határt megelőző felvétele esetén az adókötelezett­ ség keletkezése és mértéke az egyes befizetések időpontjától függ. [281/2001. [Lásd az 1998/LXVI. [Lásd az 1993/XCVI. § (11) a) pontjában. 11. Ha a befizetéstől eltelt a tíz év várakozási idő. akkor az adóköteles rész például egy 2008-as befizetés esetében 2029-re „fogy el”. E lekötésre a pénztártagnak csak akkor van lehetősége. A pénztár megteheti viszont. A PSZÁF a nyugdíjpénztárak által február 28-áig bejelentett adatok alapján március 15-éig . átlépési szándékát. írásbeli panasz esetén ugyancsak az annak közlésétől számított 30 na­ pon belül kell a megindokolt választ a pénztártag részére megküldeni. A pénztárnak a hozzá intézett szóbeli panaszokat azonnal ki kell vizsgálnia és orvosolnia.] Nyugdíjpénztári tagi kölcsön akárhány ízben nyújtható. a kedvez­ ményezett is csak ezen igazolás bemutatásával kezdeményezheti a lekötés megszüntetését.] napján 8 órától 20 óráig.27 szá­ zalék eho terheli.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . de még a nyugdíjkor­ határa elérése előtt felvett megtakarítás adóköte­ les részét . Az önkéntes pénztárnak min­ den évben egyéniszámla-értesítőt kell küldenie a pénztártag részére. a panaszról jegyzőkönyvet kell felvennie a pénztárnak. Ha a nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszert működtet. ha a tag korábban nem fizette vissza felvett kölcsönét. A nyilvánosságra hoza­ tal során a pénztárnak és a felügyeletnek is fel kell tüntetnie. § (l)b ) pontjában. lejárati ideje pedig legfeljebb 12 hónap lehet. Ha tehát az összeg adóköteles. és a hátralékot a pénztárnak az egyéni számláról kellett leemel­ nie. Összege nem haladhatja meg a köl­ csönfelvétel időpontjában a tag egyéni számláján nyilvántartott összeg 30 százalékát. tehát május 31-éig kell a közgyűlés elé terjeszteni.] Ha a hitelező bank a tagi lekötés terhére igényt érvényesít. kormányrendelet 27. továbbá 27 száza­ lékos ehót kell fizetnie utána. vagy­ is a pénztár ilyenkor is csak az egyéni számla N a táj von! forin azal a mű mar. [281/2001. 47/B § (3) bekezdéseiben. Az önkéntes nyugdíjpénztár tagja banki hitel felvétele esetén fedezetként fel­ ajánlhatja egyéniszámla-egyenlegéneklegfeljebb 50 százalékát. hogy csak a tízéves mutatókat teszi közzé. §) Tagi kölcsön Nem v á lto z o tt.a pénztárak teljesítményének bemutatásaként . Nem adható tagi kölcsön akkor sem.például a még vissza nem fizetett tagi kölcsön összegét . akinek adóelőleget. amit a tagnak kell megfizetnie. törvény 40. törvény 3. • * [Lásd az 1993/XCVI. vagyis zárolja.] A pénztárnak lehetőséget kell teremtenie arra. Az egyéni számla megterheléséről a pénztárnak jövedelemigazo­ lást kell kiállítania. hirdeté­ seiben vagy más kereskedelmi kommunikációs csatornán is csak így teheti közzé. A könyvszakértővel hitelesített pénztári beszámolót a pénzügyi évet követő ötödik hónap végéig.kell tartalmaz­ nia. § (2). ha a tízéves várakozási idő letelt . Ugyanez érvényes arra az esetre is. törvény 2. törvény 29/A §-ának (2) bekezdésében. a hátralék összegét s a pénz­ tár költségeit a pénztár leemelheti a tag egyéni számlájáról. törvény 46. A tízéves átlagos hozam­ ráta mellett a felügyeletnek ugyanabban az idő­ pontban nyilvánosságra kell hoznia az egy főre jutó vagyon alakulását mérő hozamrátamérték.] összí H o zam m utatók nyilvánosságra hozatala Nem v á lto z o tt. tehát legkésőbb egy. A hitelfedezetként szolgáló. 13.kezdeményezi a lekötés meg­ szüntetését. H atáridők Változás 2012. kormányrendelet 21/D §] fizeti ve a belül minc nekr utaln A: szert fordt az lej bejei zettji átlép utalá azig köve lül kt A amé: -a tál Közi juka ahor ahol honi kötél Tagi lekötés h ite lfe d e ze tre Nem v á lto z o tt. §] E g y éniszám la-értesítő Nem v á lto zo tt. [281/2001. ü gyfélszolgálat Nem vá lto z o tt. Előtte azonban rendelkeznie kell arról. ha a tagsági jogviszony bármilyen okból (például másik pénztárba átlépés miatt) megszűnik. A nyugdíjpénztárból a tag tízéves várakozási idejének leteltét követően. [Lásd az 1993/XCVI. továbbá ha a tag már bejelentette a pénz­ tárnak kilépési.

(A tagnak csak az egységei darabszámát és egy egység aktuális árfolyamát kell összeszoroznia ahhoz. Az elszámolóegységes nyilvántartási rend­ szert működtető nyugdíjpénztárnak a kifizetés fordulónapját úgy kell meghatároznia.j belül kell megtennie.bármilyen napra essék is az . illet­ v e a jogosultság igazolásától számított 15 napon törvény ésében.] Példa tízéves hozamrátára és vagyonnövekedési mutatóra Önkéntes nyugdíjpénztár 2002-ben 5 száza­ lékos hozamot ér el. A pénztárnak kötelező fedeze­ ti. működési és likviditási alapokat létrehoznia. § (2).például mert a tag átlép másik pénztárba vagy ha a tag felveszi megtakarítása egy részét vagy egészét. így 2 millió 340 ezer forint lesz. In fo rm a tik a i előírások Nem v á lto z o tt. ó pénz- Az önkéntes nyugdíjpénztári igazgatóta­ nács bármikor dönthet úgy. a működési a költségek fedezetére.] Ha a pénztár másra bízza (kiszervezi) ada­ tai kezelését. törvény 49. A vagyonkezelővel kötött szerződésben rögzí­ tett vagyonkezelési díj és a nyugdíjpénztár által . A hozamot az egység árfolyamváltozása jeleníti meg. hogy az egyes évi rátákat a pénztári aktuális. A pénztártagok vagyona átlagos növekedésének mérésére 2009-től a vagyonnövekedési mutató szolgál. a pénztári befektetések 2010. A pénztáraknak informatikai rendszerük biztonsága érdekében szabályza­ tot kell készíteniük. A rendszer bevezetését követően a tag a tagdíjbefizetéseivel egységeket „vásárol”. a likviditási az átmenetileg szabad pénzeszközök gyűjtésére s a pénztári fizetőképesség biztosítására szolgál. törvény 49/A § (5)-(8) bekezdéseiben. törvény 40/D §-ában. A pénztártag vagy a kedvezménye­ zettje részére járó kifizetéseket. amit csak részben kom­ penzál a 100 ezer forintos tagdíjbefizetés. így 2011. illetve vagyonrész után . Ebben a hozamrátákat úgy átlagolják.8 százalékát). Az elszámolóegység árfolyamát a pénztári be­ fektetések hozamai növelik (a tagdíjbefizetések nem). úgy.] HVG | T 8 . §-ában. vagyis tízéves átlagos hozamrátája pedig 7 százalék (vagyis tíz év átlagában ilyen hoza­ mot ért el). beszerzési. A befizetett tagdíjból. üzemel­ tetési és ellenőrzési fázisokban. Ebben meg kell határozni a pénztár által mlíködtetett információs rendszer­ rel szemben támasztott követelményeket. törvény 36. A rendszer elin­ dításakor a tag addig felgyűlt számlakövetelését is egységekben fejezik ki.ÖNKENTES P ENZ TA RAK 61 '-mailes ábbrais ö s s z e g é n e k legfeljebb 85 százalékát utalhatja át. s hogy a szerződést a megszegése esetén a pénztár azonnal felmondhatja. a megbízott­ nak minden olyan személyi és tárgyi feltételt teljesítenie kell.Ezt a pénztárnak a bejelentéstől.5 százalékkal nő. továbbá hogy a kiszervezett tevékenységet végző hoz­ zájárul. 2002-2011 közötti. sem külön-külön nem haladhatja meg a tárgyévi kezelt átlagvagyon 0.a könyvvizsgálói záradékkal együtt . [Lásd az 1993/XCVI.súlyozzák. így például rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges irodahelyiséggel.) [Lásd az 1993/XCVI. 268/1997. február végén azt is jelenti a felügyelet részére. a felhalmozott megtakarításból a nyugdíjpénztár költségként legfeljebb 3 ezer forintot vonhat le. Ha a pénztárnak nincs internetes honlapja. A rendszerkoc­ kázatokat legalább kétévente felül kell vizsgálni. az 5 szá­ zalékos hozam eredményeként megtakarítása abban az évben 20 ezer forinttal gyarapszik. s ezek adatait a PSZÁF is közli a honlapján. kormányrendelet 21/A § (2)] 25. [281/2001. 2011-ben a 8 százalékos negatív hozam (veszteség) miatt 187 ezer forinttal mérséklő­ dik a megtakarítása. A kiszervezésről szóló szerződés­ ben rendelkezni kell arról.egységekké konver­ tálva írják jóvá egyéni számláján. adatfeldolgozását. 2011-ben azonban 8 százalékos veszteséget. A tízévi 7 százalékos átlagos hozamráta mellett tehát „A” pénztártag vagyona átlago­ san évi 6. egy tagra jutó átlagos vagyonnal . vagyis befizetéseit . az a feletti részének pedig 6 százaléka vonható le a működési és a likviditási tartalék javára. 2010-ben 12 százalékos hozamot. nyug­ díjpénztár esetén befektetési szakértőjének. hogy az legfeljebb tíz munkanappal követheti az igény bejelentését. évi hozamrátája . [Lásd az 1993/XCVI. hogy munkáját a pénztár és a PSZÁF ellenőrizze. akkor e közzététel kizárólag a PSZÁF kötelezettsége. § (5)-(6) bekezdéseiben. 2002 elején „A” pénztártag egyéni szám­ lájának egyenlege 400 ezer forint. február végén jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. A maradékot a pénztárnak minden esetben az átutalási igény bejelentésé­ nek negyedévét követő 50 napon belül kell majd utalnia. hogy a pénztár áttér az úgynevezett elszámolóegységre épülő nyil­ vántartási rendszerre. 49/E§-ában.elszámolt vagyonkezelési költség sem együtt. vagyon Nem v á lto z o tt. éves beszámoló­ jukat pedig a tárgyévet követő év június 30-áig a honlapjukon is. valamint hogy szerződéses tevé­ kenysége során ő a felelős az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások teljesítéséért.] P énztári alapok. [Lásd az 1993/XCVI.közzé kell tennie a honlapján. §] c Tagdíjból levo n h ató költségek Nem v á lto z o tt. f iz e t h e t i k i . Ha a tagsági jogviszony megszű­ em nik . hogy a követelése. kormányrendelet 29.a maga kezelte vagyon.5 százalék.] atala íztárak alapján nyének iát a behozamátájátis hozainaz időgy főre Tiérték. A pénztár 2012. A pénztáraknak a pénztári beszámolót és a mérleget .százalék (tehát 8 8 százalékos veszteség). vala­ mint az annak használatából adódó biztonsági kockázatokat a tervezési. járadékszolgáltató pénztár esetén pedig aktuáriusának. A fenn­ maradó összeget teljes egészében a tagok egyéni számláján kell jóváírni. hogy az egyes évek hozam­ rátája azonos súllyal szerepel. hogy a tízévi át­ lagos vagyonnövekedési mutató 6. A pénztáraknak külön szabályzatot kell készíte­ niük az informatikai rendszer ellenőrzéséről. vag/is egyéniszámla­ egyenlege értékét meghatározza. illetve a tagok befektetési hozamából korlátozottan vonható le költség. 2003-2009-ben a hozam 20 szá­ zalékos nyereség és 18 százalékos veszteség között ingadozott. 2010 elejére egyenlege 2 millió forintra nő. törvény 40. valamint a tag átlépésével kapcsolatos pénzkifizetést vagy át­ utalást tehát a szabályzatában meghatározott (de az igénybejelentést legfeljebb tíz munkanappal követő) fordulónap után nyolc munkanapon be­ lül kell teljesítenie. hogy a szolgáltató érvényesíti az adatvédelmi előírásokat. adó­ számmal. törvény 40/C§-ában. és ezen felül a felvett összeg utalási költségét. Egészségpénztári és önsegélye­ ző pénztári jogviszony megszüntetésekor 4 ezer forint vonható le a felhalmozott megtakarításból.a tárgyévet követő év június 30-áig a Pénzügyi Közlönyben kell közzétenniük. ezt a pénztárnak minden munka­ napra és a hónap utolsó napjára . amely a pénztárra elő van írva. lennie kell legalább mérlegképes könyvelői képesítésű alkalmazottjának. A 2010-ben teljesített tagdíjbefizetések következtében 2010. [Lásd az 1993/XCVI. vagyis az elszámolóegység induló árfolyama 1forint.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Induláskor 1 forint egy egység lesz. évi 12 százalékos hozama eredményeként megtakarítása ez év­ ben 240 ezer forinttal emelkedik.a befektetésijegy­ vásárlással analóg módon . végi záróegyenjpge 2 millió 253 ezer forint. A pénztárak további alapokat is létrehozhatnak (például egyes kockázatok kezelésére). Eszerint a tagdíj évi 10 ezer forintig terjedő részének legfeljebb 10 százaléka. A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására. eszerint a pénztár 2012. [Lásd az 1993/XCVI.] tfóliós sak vá- Számlalezárási költség N vá lto zo tt. végi záróegyenlege további 100 ezer fo­ rinttal emelkedik.hatványszámításos képlet alapján . hogy 2011. §-ában.

Előre történő uta­ lás esetén . hogy az adóévben más mun­ káltató nem fizetett be a javára hozzájá­ rulást.jogcímek szerint megbontva . A hozzájá­ rulásban részesülő pénztártag előzetes nyilatkozatban köteles közölni a m un­ káltatóval. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1. Adózási szabály: A visszalépő tagi ki­ fizetések önkéntes pénztárba utalt öszszegének kiegészítése az átutalt összeg 20 százalékával. jogcím: A magánszemély tag befizetése és az egyéni számláján jó­ váírt. Adózási szabály: Nem terheli adóelőleg (és eho sem). Az átutalást az adóha­ tóság a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések szerint. § (4). (1) d) Jövedelem. 7. 84/L § Jövedelem. jogcím: Önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének hiá­ nyában a pénztári tagok egyéni számlái­ nak javára jóváírt összeg. amelyet bevételként nem kell elszámolni. egészség. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül.5. eho-tv. 84/M § Jövedelem. A dózási szabály: Az önkéntes pénz­ tártagnál vagy a kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számlájára átutalták): a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. A pénztártag nyugdíjpénztári vagy egészség. de maximum évi 120 000 Ft-ot.a juttatás közölt hónapjának. A foglalkoztatónak kell megfizetnie a juttatás 1. jog­ cím: A magánszemély javára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító­ pénztári m unkáltatói hozzájárulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulásnak a minimálbér 50 százalékát. illetve 130 000 Ft. év adóbevallásában tett nyilatkozat. évi utalást is .és önsegélyező pénztári hozzájárulás ese­ tén pedig az együttes befizetésnek a mi­ nimálbér 30 százalékát meghaladó része. Az átuta­ lás alapja a 2011. 44/A § Jövedelem. az önkéntes kölcsönös bizto­ sítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. jogcím: A visszalépő tagi kifizetések. Adózási szabály: A pénztári tagoknál (akiknek az önkéntes pénztári számláján jóváírták) a jövedelem kiszámításakor nem bevétel. ha az egyéb jö­ vedelemnek minősül (például támogatói adomány). jogcím: A visszalépő tagi kifizetések önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011. 1.9 százalékot).önkéntes nyugdíjpénztárba utalt összege 2011. 11. § (l)-(2). Megjegyzés: Az adó a hozzájárulást befizető munkáltatót terheli. Adózási szabály: Az adóhatóság a ma­ gánszemély nyilatkozata alapján. eho-tv 3. Adózási szabály: A kedvezményezettnél (akinek az önkéntes pénztári számláján a jóváírás megtörténik) a jövedelem ki­ számításakor nem bevétel.62 | Ö N K É N T E S P É N Z T Á R A K Önkéntes pénztári adózás 2012-ben Személyi jövedelemadó 7. sz. § (1) j) jb) Jövedelem. jogcím: Az egyéni vállalkozó alkalmazottja javára a pénztárba fizetett munkáltatói hozzájá­ rulás és közterhei. A hozzájárulást a kifizető több hónapra előre vagy legfeljebb három hó­ napra utólag utalhatja. 70. Adózási szabály: Költségként elszámol­ ható. ahova a visszalépő tag kifizetését utalták. 7. § (4) Jövedelem. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak minősül. jogcím: A magánsze­ mély nyilatkozata alapján az adóhatóság által kiutalt. valamint az egészség. § (1) f). illetve a pénztártag halála esetén a kedvezményezett rendelkezése alapján).04 százalékos) adót és a 10 százalékos eho-t (tehát 11.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. vagy amelynek a forrását más jövedelemként kell figye­ lembe venni. március 1-jei vissza­ lépés esetén. eho-tv 5. § (3) a)-b). az adóévben egyéb jövedelemnek minősülő összeg. § (2) d) Jövedelem. 71. ha azt az adóigazgatási előírások szerint igazolják. az ál­ tala meghatározott önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számlára utalja az adóévben a magánszemély által befize­ tett összeg 20 százalékát. § (1) j) ja) Jövedelem. § (1) ba) Jövedelem. illetve ha a magánszemélynek adótartozása van.04 százalékos) adót és a 27 százalékos elíót (tehát 32. adókedvezményekkel csökkentett adót.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Megjegyzés: Kivéve az alapszabály sze­ rint egyéni számlán jóváírt saját befize­ tés.és önsegélyező pénztári befizetése és jóváírása után az átutalás összege maximum 100 000 Ft. Adózási szabály: Béren kívüli juttatás­ nak m inősül. március 1-jei vissza­ lépés esetén. Adózási szabály: A jövedelem kiszámítá­ sánál nem kell figyelembe venni.13 százalé­ kot). 28. Jövedelem.igazolnia kell a ren­ delkezési jogosultságot megalapozó be­ fizetés-jóváírást. eho nem terheli. A teljesítés során az szja-törvény 44/A §-ának szabályait kell megfelelően alkalm azni. jogcím: Önkéntes pénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt összeg. legfeljebb 300 ezer fo­ rinttal. A kiegészítés az összevont adó­ alap adójának adókedvezménnyel és az szja-törvény 44/A-C §-ai szerinti (tehát önkéntes pénztári és nyugdíj-előtakarékossági számlára teljesített tagi befizetés utáni) átutalással csökkentett összegé­ nek erejéig teljesíthető. január 1-je előtt betöltők esetében a fel­ ső határ 150 000. Az öregséginyugdíj-korhatárt 2020.és önsegé­ lyező pénztárba együttesen a m inim ál­ bér 30 százalékát meg nem haladó része. jogcím: Az önkéntes pénztári tag kedvezményezettjének ren­ delkezése alapján a kedvezményezett egyéni számlája javára jóváírt összeg. jogcím: A magánszemély ja­ vára havonta átutalt önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári munkáltatói hozzájá­ rulásból a nyugdíjpénztári hozzájárulás­ nak a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó.beleértve a 2011.19-szorosa után a 16 százalékos (tehát a juttatás után számítva 19. 69. jog­ cím : Önkéntes pénztár által egyéni számlán jóváírt támogatói adomány és más összegek (kivételekkel). ' 46. az a jóváírás. Megjegyzés: A kiegészítést ugyanannak az önkéntes pénztárnak a számlájára tel­ jesíti az adóhatóság. utólagos utalás esetén pedig az utalás hónapjának a kötelezettségeként kell bevallani és ki­ fizetni az adót. mell. a fedezeti alapból történő befektetések hozama (ideértve az értéke­ lési különbözetet is). HVG I T B . § (1) e) Jövedelem. Megjegyzés: A pénztárnak . ennek kiegyenlítését követő 30 na­ pon belül teljesíti. jogcím: Az önkéntes pénztár átutalása más önkéntes pénztár­ ba (átlépéskor. 3. A dózási szabály: Az önkéntes pén z­ tártagnál (akinek az önkéntes pénztári számláján jóváírták): a jövedelem kiszá­ mításakor nem bevétel. Az átutalt összeg egyik esetben sem halad­ hatja meg az összevont adóalapra eső. 7 § (1) j) jb) Jövedelem.

és a pénztártagnak kell megfizetnie az ehót. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia és megfizetnie a pénztártagot terhelő adót.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztári számlára utalásával és az egészség. Egészség. Az egészségpénztár­ nak igazolnia kell. Társasági és osztalékadó 20. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság a magánszemély nyilatkozata alapján. de legfeljebb 100 000 Ft-ot az adóhatóság^ magánszemély nyilatkoza­ ta alapján. 1. sz. Megjegyzés: Az egészség. évet kell a várakozási idő lejárta évének tekinteni. eho-tv 11. § (1) e). sz. 28. jogcím: Ha a pénztár ki­ egészítő vállalkozási tevékenységből szár­ mazó bevétele nem haladja meg a pénztár összes bevételének 20 százalékát. valamint az adóbevallás be­ nyújtási határidejéig megfizetni. Az átutalt összeg nem ha­ ladhatja meg az összevont adóalapra jutó. mell. és az első három évben a járadék éves szinten nem csökken jobban az előző évi összeg 15 százaléká­ nál. 6. egészségkárosodás. .5. hogy a lekötés a rendelkezé­ si jogosultságot megalapozó adóévben történt.4 Jövedelem. C: rokkantság. december 31-e után jóváírt tétel esetén a jóváírás naptári évét követő 10. 28. eho-tv 5. Adózási szabály: Adómentes. aa) Jövedelem. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. A kifizetés adó­ köteles része után 27 százalékos ehót kell fizetni. jogcím: Az önkéntes nyugdíjpénztár szolgáltatása (A: egyösszegű nyugdíj. d) Jövedelem. § (11) c) Jövedelem. annak 130 000. Azt megelőző kifizetés esetén az adott tétel 100 százaléka egyéb jövedelemnek számít (tehát adóköteles). adókedvezményekkel csökkentett adót.és önsegélyező pénztári tagok által igénybe vett életmód­ javító szolgáltatások ellenértéke egyéb jö­ vedelem.Ö N K E N T E S P E N Z T A R A K ! 63 Pénztári szolgáltatás. mell. Adózási szabály: A lekötött összeg 10 százalékát. Adózási szabály: Az igénybe vett szol­ gáltatás ellenértékének 10 százalékát. 44/A § (4) Jövedelem. Jövedelem. az általa megjelölt önkéntes pénztári szám­ lára átutalja. Adózási szabály: A várakozási idő lejártá­ nak évében és az ezt követő esztendőben a kifizetés 100 százaléka. Megjegyzés: A lekötött összeg feltörése mi­ att nem kell ehót fizetni. § (11) a) Jövedelem. 44/A § (1) c) eb) Jövedelem. az ezt követő években folyamatosan továb­ bi 10 százalékponttal csökkenő mértéke adóköteles ( a ll. § (1) b) Jövedelem. mell. Adózási szabály: A lekötés utáni. § (8). jogcím: Az önkén­ tes kölcsönös biztosítópénztár által a ked­ vezményezett részére kifizetett összeg. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. jogcím: Egész­ ségpénztár által nyújtott kiegészítő egész­ ségbiztosítási szolgáltatások és az önse­ gélyező pénztár által nyújtott kiegészítő önsegélyező szolgáltatások. eho nem terheli. B: ha legalább há­ rom évre állapítják meg. sz. Az átutalt összeg nem haladhatja meg az összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét. valamennyi önkéntes pénztári tagi befi­ zetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. sz. jogcím: Az önkéntes egészség. jogcím: Egészségpénz­ tári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg lekö­ tésének akár részbeni megszüntetése (feltörése). 1. B: járadék. jogcím: Egész­ ségpénztári és önsegélyező pénztári tag egyéni számláján két évre lekötött összeg (az adóigazgatás szabályai szerinti igazo­ lás alapján). § (1) b).3 Jövedelem. január 1-je előtt betölti. ha adómentesnek minősül. eho-tv 5. 1. illetve 150 000 Ft). jogcím: A befize­ tett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (sze­ mélyi jellegű egyéb kifizetés). Az egészségpénztárnak iga­ zolnia kell. C: mindig. § (1) d). 3. eho nem terheli. A pénztárnak kell megfizetnie a tagot terhelő adóelőleget. jogcím: Egész­ ségpénztári tag által igénybe vett. 7.5. sz. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár nem adómentes nyugdíjszolgáltatása. mell. illetve 150 000 Ft). eho-tv. § (1) e). a felhalmozási időszakban. évtől a kifizetés teljesen adómentes). kifizetés és jóváírás 1. Adózási szabály: Adómentes. jogcím: Egyéni számlán a fedezeti alapból történt befek­ tetések hozamaként jóváírt összeg (ideért­ ve az értékelési különbözet figyelembevé­ tele alapján jóváírt összeget is). jogcím: Az önkéntes egészség. annak 130 000. egyé­ ni számlán jóváírt adóhatósági átutalási összeget húsz százalékkal növelten kell az adóévre vonatkozó adóbevallásban bevallani. Adózási szabály: Adómentes bevételnek minősülnek. Megjegyzés: Nem adómentes az egészségés önsegélyező pénztári életmódjavító szolgáltatás. a várakozási időt követő második évben 90 százaléka. január 1-je előtt betölti.és önsegélyező pénztári tagi befizetések és jóváírások 20 százalékának pénztá­ ri számlára utalásával és a prevenciós szolgáltatások utáni átutalással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft. adó­ köteles. 6. mell. kivé­ ve. hogy a szolgáltatást a rendelkezési jogosultságot megalapozó adóévben igénybe vették. Adózási szabály: Egyéb jövedelem. 28. Adózási szabály: Egyéb jövedelemnek minősül. az önkéntes kölcsönös bizto sítópé nztá­ rakról szóló törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértéke (az adóigazgatás szabályai szerinti igazolás alapján). Az egyéni szám lán 2007. eho terheli. 11.és önsegélyező pénztári lekötés utáni átuta­ lással együtt évente legfeljebb 100 000 Ft.és önsegélyező pénztári szabályok 28. ráfordítás­ nak minősül.és önsegé­ lyező pénztárból jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás. Adózási szabály: Költségnek.és önsegé­ lyező pénztár által kifizetett összeg. az általa megjelölt önkéntes pénztári számlára átutalja. Adózási szabály: Adómentes. § (1) c) Jövedelem. jog­ cím: Az önkéntes nyugdíjpénztár egyöszszegű kifizetése a várakozási idő lejártát követően. e) Jövedelem. 6. Megjegyzés: A pénztárnak kell levonnia az adóelőleget. B) 3. valamenynyi önkéntes pénztári tagi befizetés és jóváírás utáni számlára utalással együtt pedig 120 000 Ft érvényesíthető (aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 2020. 44/A § (1) c) ca) Jövedelem. Megjegyzés: E jogcímen az egészség. megvál­ tozott munkaképesség miatt keletkezett ellátás esetén). Adózási szabály: Adómentes. Megjegyzés: A: ha a tagsági viszony a kifi­ zetést megelőző harmadik évben vagy azt megelőzően kezdődött. a tagnak kell megfizetnie az ehót.

§ (1) bekezdésében. 50/E§ (3) bekezdésében. A felszámolás kezdőnapja a fel­ számolást elrendelő végzés meghozatalának a napj a. Ha a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”. természetgyógyászati szolgáltatás. az átmeneti jára­ dék. a bíróság köteles azt elrendelni a pénztár fizetésképtelenségének megállapítása nélkül is. a rá jutó vagyonrészt átviheti oda. A tagok követelése csak a felszámolási eljárás költségeinek kifizetését követően egyenlíthető ki (a nyilvántartott egyéniszámla-egyenlegükkel arányosan). [Lásd az 1993/XCVI. törvény 45/B§ (1). [Lásd az 1993/XCVI. ha a pénztár fi­ zetésképtelen. Az első közgyűlésen az átala­ kulási szándékról kell és lehet határozni. törvény 45-45/B §-aiban. törvény 49/B-D §-aiban. 50/D §-aiban. §-ában. A pénztár végelszámolással.] ányában a pénztártag az átalakulási tervben rögzítettek szerinti pénztárban lesz tag.] Az önkéntes nyugdíjpénztár magánnyug­ díjpénztárral is egyesülhet. [Lásd az 1993/XCVI. Nyilatkozat hi­ radék ellátásokat. ami nyomán ma­ gánnyugdíjpénztárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár jön létre. törvény 49/A § (1)~(2) bekezdéseiben. és a pénztár az összeget a tag egyéni számláján jóváírja. de közvetlenül az egyéni számlák terhére csak ■a gyermek születésekor. törvény 50/B § d). [Lásd az 1993/XCVI. törvény 42. ■a vakvezető kutya költségeinek támogatását. hogy az egyéni számlájukon lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használják fel.] Ha a pénztár a tagi követelések fedezetét képező tartalékból a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlant vásárol (vagy már vásárolt). a baleseti táppénznek. vala­ mint 50/D§ c)-cc) pontjaiban.) [Lásd az 1993/XCVI. törvény 50/B §-ában.és ehoköteles jövedelemnek számít). « • [Lásd a 1993/XCVI.] Csakúgy.befizetés terhére.] Önsegélyező pénztár nevelésiév-kezdési. ■a keresőképtelenség miatt kieső jövedelem pótlását. mint az egészségpénztári. azokon belül a pénztár döntheti el. melyik pénz­ tárban folytatják tagságukat. Nem korlátozza azonban várakozási idő az önsegélyező pénztár finanszírozta szolgál­ tatások közül ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának ártámogatását.. törvény 44. Az önsegélyező pénztárak ál­ tal nyújtható szolgáltatások: ■gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások. mit nyújt. ■betegséghez.és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek. Ha a felszámolási eljárást a felügyelet kezdemé­ nyezi. törvény 50. a terhességi-gyermekágyi se­ Önsegélyező p é n ztá ri szolgáltatások Változás 2012. megszűnés Nem v á lto z o tt. vagy egy összegben is felveheti (az utóbbi esetben a kifizetés nem minősül pénz­ tári szolgáltatásnak. [Lásd az 1993/XCVI. ■munkanélküliséghez kapcsolódó ellátások. ■a vakoknak készült speciális könyvek vásár­ lásának támogatását. (Ehót nem kell fizetnie utána.megjelölt önkéntes pénztári számlára utalja. Az önsegélyező pénztár ezentúl a rehabilitációs ellátást. azaz 2012-ben tagonként 27 900 forin­ tot. ■a pénztártag halála esetén a hátramaradottak támogatását. ja n u á r 1 -jé tő l.az adóbeval­ lásban . illetve felszámolással szűnhet meg.) [Lásd az 1993/XCVI. a rokkantsági ellátást és a bányászok egészség­ károsodási járadékellátását is kiegészítheti. törvény 50. 69/A §-ában. ha a befizetéstől számítva legalább 180 nap el­ telt. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. Ha a pénztártag végelszámoláskor másik pénztárba lép át.] Az önkéntes nyugdíjpénztárak több elté­ rő kockázatú portfolióba is befektethetnek.] Pénztár szétválásakor a pénztártagoknak írásban kell nyilatkozniuk arról. vagy ha az eljárást a felügyelet kezdeményezi (mert például a pénztár műkö­ désének súlyos szabálytalansága másként nem orvosolható. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalékával növelten kell az adott évről szóló bevallásban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig be­ fizetnie.] Az önsegélyező pénztárak a szolgáltatáso­ kat valamennyi egyéni számla egyidejű meg­ terhelésével képzett úgynevezett szolgáltatási tartalékból is finanszírozhatják.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . A pénztártagok ekkor választhatnak. törvény 50/B § (l)g ) pontjában. ■tűz. Az ellátások megszűnése miatt már nem egészítheti ki viszont a pénztár a rokkantsági. illetve a vagyonleltárt kell elfogadni. valamint a rendszeres szociális já­ Á talakulás. munkál­ tatói vagy támogatói .] Nem v á lto z o tt. Az önsegélyező pénztárak valamennyi szol­ gáltatásukat finanszírozhatják közösségi szol­ gáltatásként (közösségi szolgáltatás továbbra is az egyéni számlák terhére létrehozott tartalék­ ból finanszírozott szolgáltatás). (4) bekezdéseiben.6k ONKENTES PENZTARAK Az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendel­ kező önkéntes nyugdíjpénztárakban az eszkö­ zöket naponta kell piaci áron értékelni. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. [Lásd az 1993/XCVI. [Lásd az 1993/XCVI. hogy egyéni számlájuk melyik portfolióhoz tartoz­ zon. § (2) bekezdésében. A szolgáltatá­ si tartalék terhére finanszírozott úgynevezett közösségi szolgáltatások várakozási idő nélkül igénybe vehetők. [Lásd az 1993/XCVI.] Az átalakulásról a pénztárnak két közgyűlé­ sen kell döntenie. de ilyen eset az is. törvény 50. ■látássérült. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása.legfeljebb a kiszámítás alapjáig . Magánnyugdíjpénz­ tárat működtető önkéntes nyugdíjpénztár szét­ válhat önkéntes nyugdíjpénztárra és magánnyugdíjpénztárra.tagi. vagyis adó. tehát annak terhére szol­ gáltatást vesz igénybe.R E . ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának ártámogatása.] §( H V G |T B . a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka. ■tanévkezdési (beiskolázási) támogatás.a tagi egyéni számla'megterhelésével is ad­ ható. ■hátramaradottak segélyezése halál esetén. törvény 44/A-B §-aiban. A közvetlenül az egyéni szám­ lákról finanszírozható szolgáltatások jogcímeit a törvény tételesen felsorolja. egészségi állapothoz kapcsoló­ dó segélyek. törvény 38/A § (3) bekezdésében. ■a táppénznek. [Lásd az 1993/XCVI. örökbefogadásakor nyújtható egyszeri támogatást. ■a megváltozott munkaképességűek életvitele javítását célzó támogatásokat. Végelszá­ molásos megszűnésről kizárólag a közgyűlés dönthet. a má­ sodikon a vagyonmérleg-tervezeteket. az ön­ segélyező pénztári tagok is rendelkezhetnek ar­ ról. A kiegészítés .] A kizárólag egyéni szám láról finanszí rozott önsegélyező pénztári szolgáltatások egy részét a tag csak akkor veheti igénybe az egyéni számláján jóváírt . hozamként a működési költségek fedezetére szolgáló tartalék terhére kell az ingatlanértéke­ lő által meghatározott minimális bérleti díjnak megfelelő összeget a tagi számlákon jóváírnia.] Felszámolási eljárás indul. Ebben az esetben a lekötött összeg 10 szá­ zalékát az adóhatóság a tag által . (A szolgáltatás a tanév első napját megelő­ ző vagy az azt követő 60 napon belül kiállított számla alapján vehető igénybe. a közösségi szol­ gáltatásként nyújtott támogatásoknál csak kate­ góriákat rögzít. a bal­ eseti járadéknak. tanévkezdési (beiskolázási) támogatásként a minimálbér 30 százalékáig terjedő összeget adhat. ha a felügyelet visszavonja a pénztár tevékenységi engedélyét). baleseti rokkantsági nyugdíj.

felügyeleti biztost rendelhet ki. ■a sporteszközvásárlás támogatása.] Életmódjavító szolgáltatásként sem támo­ gathatja az egészségpénztár a rekreációs üdü­ lést. a lekötött összeg 10 száza­ lékát az adóhatóság a tag által . Ha az egészség.tehát az az összeg. évi szabályok szerint kell megfizetnie. illetve ha a pénztár a bíróságon bejelentett székhelyén nem lelhető fel. ■a gyermekgondozási segélynek és a gyermek­ n e v e lé s i támogatásnak. Az ellenőrzöttek kötelesek lehetővé tenni az ellenőrzést. témavizsgálatot. [Lásd a 1993/XCVI. törvény 50/D §-ában. valamint a rendszeres szociális járadék után. [Lásd az 1993/XCVI. Ugyancsak a pénztári számlán lehet jóvá­ írni az egészségpénztári tag által igénybe vett prevenciós egészségügyi szolgáltatások (pél­ dául szűrések) ellenértékének 10 százalékát. illetve a prevenciós szolgáltatások igénybevétele után járó számlajóváírást be kell számítani a pénztártag saját befizetései után érvényesíthető jóváírás maximális öszszegébe.ONKENTES PENZTA RAK 65 g é ly n e k . Az egészség. [Lásd az 1993/XCVI.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Egészségpénztári szolgáltatások Változás 2012.nem zárul le. törvény 51/B §-ában. de­ cember 31-éig lehetett volna elszámolni. ■o tthoni gondozás.és szájápoló vásárlásának támogatása. törvény 51/C § b). [Lásd az 1993/XCVI. törvény 51/B § (1) j) pontjában. akkor az igénybe vett adókedvezményt (jóváírást) a 20 százalé­ kával növelten kell az adott évről szóló bevallás­ ban szerepeltetnie és az adófizetés határidejéig befizetnie. ■a vakok speciális könyvei. amennyit a pénztártag az egyéni számlájáról a szolgáltatásra fordít .és az egészségügyi üdülést. Ha a pénztár működésének biztonsága ezt meg­ kívánja. illetve a sa­ ját szabályzataiban foglalt kötelezettségeket. továbbá ha a pénztár végelszámolása az arról történő döntést követő egy éven belül .vagy önsegélyező pénztár tagja úgy rendelkezik. E szerint a felügyelet a pénz­ táraknál is végezhet átfogó ellenőrzést vagy célvizsgálatot.] A pénztártag által igénybe vett úgynevezett életmódjavító szolgáltatás ellenértéke . a rokkantsági járadék­ nak a folyósításuk időtartama alatti. annak során a felügyelettel együttműködni. valamint az életmódváltozást elősegítő kú­ rákat.a személyi jövedelemadóról szóló 1995. valamint ha a felügyelet a pénztár működési engedélyét visszavonta. ■a gyógy teák. Életmódjavító szolgáltatás ■a tb-finanszírozási körbe nem tartozó termé­ szetgyógyászati szolgáltatás. törvény 65-66.ame­ lyet a felügyelet egy évvel meghosszabbíthat .az adóbeval­ lásban . a vakvezető kutya költségeinek a támogatását. a bá­ nyász dolgozók egészségkárosodási járadéka. [Lásd az 1993/XCVI.járó adókedvez­ mény egyéniszámla-jóváírás formájában vehető igénybe.] Ha viszont a pénztártag a lekötött összeget a két év lejárta előtt „feltöri”. ha a pénztári működés helyreállítására más lehetőség nincs. ja n u á r 1 -jé tő l. valamint a sporttevé­ kenységet. továbbá a la­ kókörnyezetük átalakítása. legfeljebb az ellátással megegyező mértékű kiegészítését. tagfelvételi zárlatot rendel el. illetve segély kiegészí­ tése -. gyógy­ szernek nem minősülő gyógyhatású termékek megvásárlásának támogatását. gyógymasszázs igénybevételé­ nek támogatása. baleseti rok­ kantsági nyugdíj. a rokkant­ sági ellátást és a bányászok egészségkárosodási járadék ellátását is kiegészítheti. d) pontjaiban. június 30-áig kér­ Egészség. illetve visszavonhatja a pénztár tevékenységi enge­ délyét. amelyet 2012-ben a pénztár már nem finanszírozhat.] Az egészségpénztárak ezentúl nem támo­ gathatják a gyógyfürdő vagy más intézet által nyújtott fürdőszolgáltatást. tehát 2011. A tagi befizetés. a felügyeleti határozatokban. a fog. § (9) bekezdésében. hogy a felügyelet hozzáférjen az ellenőr­ zéshez szükséges adatokhoz. a felügyelet szankciókkal élhet.és önsegélyező p é n ztá ri a d ó kedvezm ény Nem v á lto z o tt.megjelölt önkéntes pénztári számlán íratja jóvá. illetv ^ha egy adott ügyben több szervezetnél is ellenőrzést kell végeznie. . tehát annak terhé­ re szolgáltatást vesz igénybe. [Lásd az 1993/XCVI.például a munkanélküli-hozzájárulás. ■a pénztártag vagy közeli hozzátartozója ha­ lála esetén a temetés igazolt költségeinek támo­ gatását. Kizárólag közösségi szolgáltatásként finan­ szírozhatók a fenti körbe nem tartozó szolgál­ tatások . Ha az ellenőrzött nem teljesíti a jogszabályok­ ban. de az egyéni számláról ráfordított összeg után adót kellett fizetniük. Az ellátások megszűnése miatt viszont már nem szolgál­ tatható kiegészítés a rokkantsági. törvény 81. a pénztártagnak az éves adóbeval­ lásában egyéb jövedelemként kell azt bevalla­ nia és utána az adót megfizetnie. az álláskeresési járadék. és gondoskodni arról. törvény 51/C§-ában. l e g f e l je b b az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig terjedő kiegészítését. ■gyógytorna. hogy az önkéntes pénztárat felszólítja intézkedés megtételére. mozgáskorlátozott vagy fogyaté­ kos személy életvitelének támogatása. §-aiban. Ebben az esetben a pénztártagnak a személyi jövedelemadót és az ehót minden esetben a 2011. > ■az Országos Gyógyszerészeti Intézet által en­ gedélyezett gyógyhatású termékek megvásárlá­ sának támogatása.adóköteles jövedelem. évi CXVII. vagy rendkívüli közgyűlést hív össze.] Ha pénztártag 2011-ben olyan szolgáltatást vett igénybe.. törvény alapján . a felügyelet kifizetési tilalm at is elrendelhet. A felügyelet meghatározott esetekben felszámolási eljárást kezdeményezhet a bírósá­ gon. ■látássérült. az átmeneti járadék. a gyednek.] HV G | T B . az egyéni számla kétéves lekötése. törvény 51/B §-ában.] A felügyelet azzal is szankcionálhat. ■hátramaradottak segélyezése. 2012.és szájápolók. továbbá a gyógy. [Lásd az 1993/XCVI. az álláskeresési járadéknak és s e g é l y n e k a folyósításuk időtartama alatti. A lekötés. információkhoz. ■gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása. Az egészségpénztárak által továbbra is szolgáltatható főbb ellátások: ■a tb keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás kiegészítése vagy helyettesítése. illetve az egészségpénztárak által nyújtott prevenciós szolgáltatás után . a megváltozott egészségi állapotúak életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vásárlásának. Az általános elszámo­ lási szabályok szerint e szolgáltatásokat csak finanszírozhatósági idejük alatt. Az egészségpénz­ tár ezentúl a rehabilitációs ellátást. hogy az egyéni számlá­ ján lévő összeget vagy annak egy részét két évig nem használja fel.] heti a szolgáltatás ellenértékének elszámolá­ sát egyéni számlája terhére. P én ztárfe lü g y ele t Nem v á lto z o tt. az Országos Gyógyszerészeti Intézet által minősített.és az önsegélyező pénztá­ raknál egyaránt életmódjavító szolgáltatás a gyógytea. Eddig ezeket a szolgáltatásokat igénybe vehették ugyan a pénztártagok. felfüggesztheti a pénztár m űkö­ dését.] Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1993/XCVI. a fog. törvény 64/C-D §-aiban. ha a pénztártag ezek folyósításának le­ jártát követően is munkanélküli. 68-70. Az önkéntes kölcsönös pénz­ tárak felügyeletére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény valamenynyi pénzügyi szervezetre egységes előírásai vonatkoznak. ■a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlásának támogatását. [Lásd az 1993/XCVI.

a járadék folyósítása mellett köteles pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni. de legfeljebb egy évre. itt keresőképtelenné váló pol­ gára csak magyar táppénzre jogosult. [Lásd az 1997/LXXXlll. annak mirlden jogvi­ szonyában pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie (korábban csak egy jogviszonyában kellett).. az ezek közül csak egyet választhat. hogy kéri. Az újonnan választott ellátás öszszegéből az ellátásfolyosító szerv levonhatja az addig folyósított nettó ellátás összegét. amely után a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.66 E G E S Z S E G B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK Mit kell tudni m n M M i időtartamának. törvény 49. [Lásd az 1997/LXXXlll. A táppénz alapja csak olyan rendszeres és nem rendszeres jövedelem lehet. (3) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXXlll. ja n u á r 1-jétől. törvény 5. napját követő 15 napon belül köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a táppénz lejártának időpontjáról. bal­ eseti táppénzre. [Lásd az 1997/LXXXlll. Ha a biztosított választott a pénzbeli ellátások közül. A gyermekgondozási segély (gyes) igénybevé­ tele mellett munkát vállaló.] A táppénzt az előző naptári év alatt szerzett jövedelmek alapulvételével kell kiszámítani. amenynyi ideig a jogosultságot megelőzően folyamatos volt a biztosítás. Rendszeres jöve­ delemnek a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény). törvény 31. akkor a számítási időszak nem az előző év (illetve annak legalább 180 napja). részesül terhességigyermekágyi segélyben. törvény 48. törvény 43. törvény 48. törvény 31. ahová a munkavállalónak kell benyújtania a munkáltatói igazolásokat. illetve ebben az időszak­ ban nem volt legalább 180 naptári napi keresete. A munkanélküli-ellátásban. [Lásd az 1997/LXXXUl.] Új előírás 2012.] n ----------------------. valamint terhességi-gyermekágyi segélyre. §-ában. [Lásd az 1997/LXXXlll. kormányrendelet 31. gyermekgondozási díjban. [Lásd az 1997/LXXXIII. [Lásd az 1997/LXXXlll. továbbá a szerződés szerint havonta járó díjazás számítanak. a megszűnés napját követő naptól táppénz nem illeti meg. A gyermeknevelési támogatás (gyet) és az ápolási díj igénybevétele mellett munkát vállaló is jogosult táppénzre. törvény 48. Jogosultsága § (1) bek HV G I T B . valamint az ehhez kapcsolódó pótlé­ kok. szolgálati járandóságban. [Lásd az 1997/LXXX. §-ában. kormányrendelet 25/B §-ában.] az egészségbiztosítási ellátásokról? Ellátásválasztás Nem vá lto zo tt. §(1) bekezdésében. Azok táppénz. §-ában. Aki többes biztosítá­ si jogviszonnyal rendelkezik. törvény 39/A §(1) és a 217/1997.viszszafelé számított 180 napi rendszeres jövedelemből A táppénzjogosultság id ő ta rta m a Nem v á lto z o tt. törvény 39. törvény 63. § (1). de csak annyi nap után. gyedre. tehát ■ ha a biztosítás folyamatos: a megelőző naptári év első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tar­ tó időszak.] Nem v á lto z o tt. amelyiknél társa­ dalombiztosítási kifizetőhely működik.] Nem v á lto z o tt. § (2)-(3) bekezdéseiben.] Más uniós állam Magyarországon biztosítási jogviszonyban álló. ha valaki a munkanélküli-ellátás szünetelése alatt megy gyesre.] ^ ■ ^ f^ ^ :r ^ rr :. ezért táppénzre is minden jogviszonya után jogosult lesz.] A táppénzt folyósító szerv az ellátás folyósításá­ nak 240.A közép. Megszűnt a passzív táppénz. illetve bányász­ járadékban részesülő munkát vállaló az ellátás.] Aki egyidejűleg jogosult lenne táppénzre. és utóbb az ellátást folyósítania. 49. [Lásd a 217/1997. ha ellátásuk folyósítása alatt válnak keresőképtelenné (mivel a munkanélküli-ellátásból nem kell pénzbeli egészségbiztosítási járulékot le­ vonni).] Nem vá lto zo tt. [Lásd az 1997/LXXXlll.. Kifizetőhely hiányában az igényt az ille­ tékes szakigazgatási szervnek kell elbírálnia. A táppénzre jogosultság időtartamát és a táppénz összegét csak a járandóság melletti munkavégzés alapján lehet megállapítani. akár egy évig is jogosult lehet táppénzre. akik többes jogviszonnyal ren­ delkeznek. tekintettel folyamatos biztosítási idejére. Ha a biztosítottnak a táppénzre jogosultságot megelőző naptári évben nincs legalább 180 napra rendszeres jövedelme.] Táppénzjogosultság Változás 2011. illetve tes vagy gyed iránti igényét. ha a biztosítási idő alatt válik keresőképtelenné. hanem a táppénzre jo­ gosultság kezdetét közvetlenül megelőző 180 jöve­ delemtermelő naptári nap. m ájus 1 -jé tő i. gyesre. Táppénz annyi időre jár.M r c k r ^ m m =assam m Többes jogviszony Változás 2012. amelyiknél a jogviszony korábban kezdődött. annak a munkáltatónak kell elbírálnia. törvény 46. A folyamatos biztosítási időbe Időszakfogalm ak nem számít bele. Táppénz csak akkor jár a biztosítottnak. § (3) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXIU. illet­ ve álláskeresési támogatásban részesülőknek akkor sem jár táppénz. a járandóság. a táppénzt a jogosultságtól' legfeljebb a megelőző naptári év első napjáig . Ezért táppénzre is jogosult lesz. ahányat a támo­ gatás folyósítása mellett biztosítási jogviszonyban töltött (ahány napot dolgozott). illetve azé helyett kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset. §(1) bekezdésében. §-ában. § (2)-(3) bekezdéseiben. [Lásd az 1997/LXXX. Ha a biztosított ezen idő alatt nem állt folyamatosan biztosítási jogviszonyban. ■ ha a biztosítás az irányadó időszakban nem folya­ matos: az utolsó folyamatos biztosítás első napjától a táppénzjogosultság kezdőnapjáig tartó időszak. gyetre. Ha jogviszonya a keresőképtelensége alatt szűnik meg. táppénze mértékének és folyamatos biztosítási idejének megállapításakor számolni keli azzal az idővel is. A korhatár előtti el­ látásban.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] Az úgynevezett irányadó időszak a táppénzre jogosultság napját megelőző naptári év első napjá­ tól a táppénzre jogosultságot megelőző napig terjed.] Táppénzalap Nem v á lto z o tt. Minden más jövedelem nem rendszeres jövedelem.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló biztosított diák pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett. más pénzbeli (terhességi-gyermekágyi segély) ellátási igényét pedig az egészségbiztosítás szakigazgatási szervéhez. Több kifize­ tőhely esetén az a munkáltató állapítja meg és folyó­ sítja a táppénzt. [Lásd az 1997/LXXXIU. A külföldi biztosítási időkről a szakigazgatási szerv a másik állam teherviselőjétől (az ottani biztosítótól) kéri meg az igazolást. amely alatt bármely tagállamban biztosított volt. § (l)-(5) bekezdéseiben. ja n u á r 1 -jétő l. így táppénzre is jogosult. törvény 39. §-aiban. családtámogatási kérelmét a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell benyújtania. §-ában. szüntessék be másik ellátása folyósítását. törvény 46. [Lásd az 19&7/LXXXIII. Egyúttal be kell jelentenie. 43.

törvény 39/A §-ában. Osztószám Nem v á lto z o tt. (5) bekezdéseiben. amelyekre e jövedelmeket kifizet­ ték. 2011. a jövedelem 180ad részéhez kell hozzáadni az ugyanezen időszak­ ban kifizetett nem rendszeres jövedelem egy napra jutó összegét. január 1-jétől munkaviszony­ 5-én 50 ezer forint harmincéves törzsgárdajutalomban részesül. november 1-jétől havi 40 órás munkaviszonyban áll. kormányrendelet 31. e nem rendszeres jövedelmet is az osztószámmal kell osztani. az egy napra jutó táppénz­ alap a minimálbér harmincadrésze. Kivétel ez alól. § (3) és a 217/1997. amely pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékkal terhelt. hogy a jövedelmet hány foglalkoztató fizeti ki. Értelemszerűen újra ki kell számítani viszont. évi jövedelem 60 százalékát.] Táppénzm érték Változás 2011. A naptári napi rendszeres jöve­ delmet továbbra is úgy kell kiszámítani.62 Ft ban áll. 2012. illetve hogy azt a bizto­ sított egyéni vagy társas vállalkozóként szerezte-e. 2 . Ha nem rendszeres jövedelmet a rendszeres jövedelem osztószámánál kevesebb napra szó­ lóan fizettek ki. törvény 48.66 forint -1250 000 / (60 + 60) -. 2010. a táp­ pénzalapot nem a jövedelméből. [Lásd az 1997/LXXXIII. ha az előző táppénz alapja az irányadó időszakban megszerzett.15 Ft 821. [Lásd az 1997/LXXXIII. a gyed. január 1-jétől 2012. Biztosított 2009.77 Ft) A táppénz napi összege (m ivel ez nem lehet magasabb a m inim álbér kétszeresének harmincadrészénél) 6 200 Ft 12 493. m ájus 1-jétő l. egynapi összegét akkor is 180-nal osztva kell kiszámítani.E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S O K i 67 kell kiszámítani. március 2-a és 2011. 2011-ben havi 380 ezer forint a munka­ bére. ha az előző táppénz alapja a mi­ nimálbér volt. az irányadó időszakban szerzett jövedelme. illetve ha azt korábbi ellátás alapján számították ki. Csak a jövedelemmel „ellátott” na­ pok vehetők számításba. valamint a 3 évesnél fiatalabb gyermekgondozása és a 12 évesnél fiata­ labb gyermek otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság naptári napjait.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . Munkabére 2011. Mivel a 201^. Biztosított 1982. azaz 7991. január 5-én 2011 második félévére 300 ezer forint prémiumot kap. március 1-je között összesen 600 ezer. augusztus 1-jétől „A” munkál­ tatónál heti 40 órás munkaviszonyban áll. évi jövedelme után egy évig 60 százalékos mértékű (de legfeljebb napi 6200 fo­ rint) táppénzre jogosult. emelletf2012. [Lásd az 1997/LXXXIII. de a táppénzmérték maximálása következtében 6200 forint. Ha az irányadó időszakban nincs 180 napi rendszeres jövedelem. [Lásd az 1997/LXXXIII. betegszabadság lejártát követően 2011. akkor a szerződés szerinti. „B” munkáltatónál is jogosult lesz táppénzre. hanem a minimál­ bérből kell kiszámítani. február 7-étől mindkét jogvi­ szonyában keresőképtelen. törvény 48. terhességi-gyermekágyi se­ gélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült. naptári napi táppénze ennek 60 százaléka lenne.91 Ft 4. a baleseti táppénz. január 11-étől 31-éig be­ tegszabadságon van.91 + 4. 5. március 1-jétől 2012. mert táppénzben. [Lásd az 1997/LXXXIII. január 1-jétől újra munkába áll. hogy a biztosítotti napok számából le kell vonni a táppénz. ennek hiányában a tényleges kereset harmincadrésze az egy napra jutó táppénzalap. január 1l étől keresőképtelen. 2012.20 forint (850 000 x 12 / 365). s olyanok is. november 2-ától 2011. a terhességi-gyermekágyi segély. Biztosított 2005. március 10-éig gyermekápolási táppénzt igényel. vagyis egy naptári napra 1860 forintot. majd gyeden és gyesen van.] A táppénzalapba továbbra is beleszámít a bizto­ sított minden olyan. 2007. § (2). január 15-étől közszolgálati 4 . Biztosított 2008. de a jogviszony megszűnését követően vált keresőképtelenné. amelyeket a „saját napjaikkal” kell elosztani. Biztosított 2008. Ha a szer­ ződés szerinti vagy tényleges kereset nem éri el a minimálbért. 2012. § (4)-(5) bekezdéseiben. § (2)-(6) bekezdéseiben.62 Ft 60% -a.] Példák táppénzre 1. mert keresőképtelenné válásakor ott is kötelezett volt pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére. ezért táppénzét a minimálbér után kell megállapítani. 2012. § (6) bekezdésében. § (8) bekezdésében. 3.2012. évi jöve­ delme alapján egy naptári napi keresete 27 945. Az így kiszámított napok száma az úgyneve­ zett osztószám. Két vagy több nem jogviszonyban áll. törvény 48.56) Atáppénz mértéke (13 319. Ha a rendszeres jövedelem táppénzszámítási alapja nem a jogosultságot megelőző évi. a 2011. november 1-jétől munkavi­ szonyban áll. hogy e jövedelmek összegét el kell osztani a táppénzjogosultságot megelőző év biztosításban töltött napjainak a számával. Rendszeres jövedelem utáni tá p ­ pénzalap (380 000 X 12 / 365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (300 0 0 0/365) Nem rendszeres jövedelem u tá ni táppénzalap (50 0 0 0 /1 0 957) A táppénz alapja (12 «*93. de úgy. A munkáltatónál . níárcius 2-án üzemi baleset éri. tolmácsolásból szerzett jövedelme után viszont nem jár neki táppénz. a gyes és a gyet folyósítása. január 1-je és 2011. A táppénzre való jogosultságot a két jogvi­ szonyára külön kell megállapítani.] HVG I T B . Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban azért nincs 180 napi olyan jövedelme. amely beszá­ mítható pénzbeli egészségbiztosítási járuléka alap­ jába. bár jövedelmét terheli pénzbeli egészségbiztosítási járulék. de naptári napi jövedelme 10416. január 1-jétől „B” munkáltatóval újabb munkavi­ szonyt létesít. janu­ ár 1. 2012. A naptári napi nem rendszeres jövedelem ki­ számításához az ilyen típusú jövedelmek összegét el kell osztani azon időszakok naptári napjainak a számával. 2011. január 8-9én 200 ezer forintért megbízásos jogviszonyban tolmácsolást vállal. kormányrendelet 31. atáppénz alapja az utoljára folyósított ellátás alapját képező összeg. ami meghaladja a havi minimálbér harmincadrészét (2012-ben a 3100 forintot).betegszabadsága lejártát követően .] Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban nincs 180 naptári napi rendszeres jövedelme. 2012. 2011. 2011. függetlenül attól. hanem a jogosultság kezdőnapját megelőző naptól vissza­ felé számított 180 napi jövedelem. augusztus 17-én 1 millió 150 ezer forint jubileumi. február 29éig tartó időszakban nincs 180 napi jövedelme. november 1-jéig terhességi-gyerpiekágyi segélyen.56 Ft 13 319.és február 29-e között pedig összesen 650 je ezer forint. amelyeket az osztószámmal. legalább 180 napi rend­ szeres jövedelem volt. január 10-én keresőkép­ telenné válik. március 1-jéigdolgozik. november 1-jétől 2010. március 8-án keresőléptelenné válik. ha a bizto­ sított szerződéses vagy tényleges jövedelme kisebb a minimálbérnél. törvény 48.15 + 821. 2012. 2011-ben munkabére havi 850 ezer forint. Az „A” mun­ káltatónál fennálló jogviszonya alapján a betegszabadság lejártát követő naptól kell az ellátást folyósítani. Ha a nem rendszeres jövedelem 180 napnál kevesebbre szól. december rendszeres jövedelem esetén tehát lehetnek olya­ nok.] Naptári éven belüli újabb táppénzjogosultság esetén nem kell újra kiszámítani a naptári napi táp­ pénzalapot. azoknak kell elérniük a 180 napot. [Lásd a 217/1997. A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kez­ dőnapján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincadrészét. ilyenkor a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem a táppénzszámítás alapja. 2012. 2012. december 31-e között baleseti táppénzen van. vagyis a biztosítási jogviszony fennállása alatt folyósított táppénz naptári napi összege 2012-ben legfeljebb 6200 forint lehet. 2012.

segítő családtagok. § (1) bekezdésében. törvény 48. [Lásd az 1997/LXXXIII. ■ ennél rövidebb biztosítási idő esetén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt az 50 szá­ zaléka. törvény 46. munkából a lakására (szállására) indokolatla­ nul nem a legrövidebb útvonalon közlekedett. [Lásd az 1997/LXXXIII. elvált. hogy a szülő egyedülálló-e. Egyedülállónak kell tekinteni azt is. illetve munkába vagy onnan hazamenet éri. Baleseti táppénzre az jogosult. § (2) bekezdésében.írja elő a munka törvénykönyvéről szóló. 1992. egyedülálló szülő esetében 84 naptári napig. Az egyes tb-ellátások igénybe­ vétele közbeni baleset akkor üzemi. m ájus 1 -jé tő l. öz­ vegy. Gyermekápolási táppénzt vehet igénybe továbbá a nevelő. kormányrendelet 27 28. A munkaviszonyban. rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti járadékban részesül. Nem vá lto zo tt. törvény 44. hanem a gyermek két születésnapja közti időszakra vonatkozik (a két születésnap között igénybe nem vett napok nem vi­ hetők át a következő terminusra). kormányrendelet 27. ha beteg gyermeke ápolása vagy üzemi baleset. akinek a házastársa I. engedély nélküli járműhasználat.] Baleseti ellátások Nem v á lto z o tt. [Lásd az 1997/LXXXIII. §-aiban.] Baleseti tá p p é n z Nem vá lto zo tt. A naptári év folyamán ismételten keresőképtelen­ né vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani. és a 217/1997. baleseti pénzbeli ellátásként pedig baleseti táppénz és baleseti járadék illeti meg. aki üzemi balesetből eredően vagy foglalkozási megbe­ tegedés miatt a biztosítás fennállása alatt vagy az an­ nak megszűnését követő három napon belül válik keresőképtelenné. törvény 54. s ugyanez érvényes a gyes utáni munkába állásra is. évi XXII. törvény 55.naptári évenként legfeljebb 15 munkanap lehet. A munkaviszony megszűné­ se esetén a betegszabadságos napok számát rá kell vezetni a munkáltatói igazolásra. §-ában. közalkalmazotti. gyógyászati segédeszközre 100 száza­ lékos ártámogatás jár. ■ ha a munkahelyén járványügyi. Baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. évi XXII.a szakképzés­ ről szóló. ha kizárólag a sérült ittassága. de csak ha az igénybe vett gyógyszer. időtartama arányos a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idővel. 1992. [Lásd az 1997/LXXXIII. engedély nélkül végzett munka. illetve akinek a házastársa elő­ zetes letartóztatásban van. [Lásd az 1997/LXXXIII. §-aiban. Üzemi baleset az a baleset. törvény 135. egyedülálló esetében 28 naptári napig. ■ 1-3 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 84 naptári napig (egyedülálló esetében is). s társadalombiz­ tosítási járulékot kell utána fizetnie). paragrafusa szerint. illetve állat­ egészségügyi zárlat miatt nem tud megjelenni. de legfeljebb annyira. § aiban. aki házastár­ sával egyazon lakásban lakik. a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó. melyre díjazása után 75 százalékos ellátást kell a munkál­ tatónak fizetnie. ■ 6-12 éves gyermek esetén évenként és gyerme­ kenként 14. Keresőképtelenség esetén a táppénz em ■ legalább kétévi folyamatos biztosítási idő esetén a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagá­ nak 60 százaléka.] G yerm ekápolási táp p én z Nem v á lto z o tt. ha az a biztosí­ tottat a keresőképtelenségének vagy a rokkantságá­ nak (egészségkárosodásának) az elbírálása céljából elrendelt. [Lásd az 1997/LXXXIII. illetve a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi vizsgálaton vagy kezelésen való megje­ lenésével összefüggésben érte. vagy II.] keresőképtelensége első napjától táppénzre jogosult a munka törvénykönyvéről szóló 1992. ■ 3-6 éves gyermek esetén évenként és gyermeken­ ként 42. akik a vakok személyi járadékában részesülnek.j Nem tekinthető üzemin^a baleset. megbízásos jogviszonyban állók . Nem kell a munkáltatónak be­ tegszabadságot fizetnie. Ha a munkavállaló egy munkaviszonyban kimeríti a naptári évre járó betegszabadság-keretet.például egyéni és társas vállalkozók. 57.keresőképtelen­ ségük első napjától kaphatnak táppénzt. törvény 46. törvény 42. új munkaviszonyában ugyanazon évben nem jár neki betegszabadság. illet­ ve foglalkozási megbetegedés miatt válik keresőképtelenné. amikor a lakásáról (szállásáról) mun­ kába.. paragrafusa szerint . A biztosított térítésmentesen jogosult az üzemi bal­ esetével közvetlenül összefüggő fogászati ellátásra is. Táppénz jár a keresőképtelenség első napjától gyógyszerre.il­ letve a foglalkozási betegségben megbetegedettet baleseti egészségügyi szolgáltatás. [Lásd az 1997/LXXXIII. Ha a munkaviszony év közben kezdődik. §-ában. és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. A beteg gyermek ápolása címén igénybe vehető na­ pok számát befolyásolja. vagy szabadságvesztés­ büntetését tölti. 46. törvény 53. és élettársa nincs (különélőnek kell tekinteni azt is. Munkaviszonyban. Üzemi a baleset továbbá. Veszélyeztetett ter­ hesként (9-es kóddal) betegállományba került nő HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ha a korábbi táppénzét a tényleges jövedelme alapján állapították meg. amennyi az új munkaviszonyában időarányosan jár neki. Szakképző iskola tanulójának . törvény 54-55. vagy amikor az utat indokolatlanul megszakította. aki ugyanazon üzemi balesetből ere­ dően baleseti. §-ában. aki az átmenetileg szülő nélkül maradt gyermeket a saját családjában gondozza). ha a biztosítottat közcélú munka közben éri. A gyermekápolásra igénybe vehető táppénzes napok száma nem naptári évre. nőtlen. §-aiban. vagy arra jogosultak.] A baleseti táppénz alapjába nem számít bele az igazolt távollétre fizetett átlagkereset és a tá­ volléti díj (a munkaszüneti napra járó távolléti díj abban az esetben is. Egyedülálló az.. évi XXII. 1993. és a 217/1997. közalkalma­ zotti. § (8) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXlll.és a helyettes szü­ lő is (helyettes az. tör­ vény 137. köztisztviselői jogviszonyban a betegszabad­ ság időtartamára távolléti díjként a munkaszerző­ désben meghatározott havi személyi alapbér 70 százaléka jár . [Lásd az 1997/LXXXIII.68 E G E S Z S E G B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á SOK N változott. A szülőnek beteg gyermek ápo­ lása címén gyermekápolási táppénz jár a gyermek 12 éves koráig: ■ a gyermek egyéves koráig korlátlan ideig. azaz a keresőképtelenség első napjától táppénz illeti meg a biztosítottat. munkahelyi rendbontás miatt következik be. és a „fel nem használt” napok nem vihetők át a következő évre.] Az anya helyett az apa is igénybe veheti a gyer­ mekápolási táppénzt. a betegszabadság lehetséges. 28. de a házasság felbon­ tására már megindult abírói eljárás). törvény 135. és terhességi-gyermekágyi se­ gélyre nem jogosult. A munka törvénykönyve szerint a betegszabad­ ság idejét nem kell megszakítani az annak idejére jutó munkaszüneti nappal („fizetett ünneppel”). amely a biztosítottat a foglalkozása kö­ rében végzett munka közben vagy azzal összefüg­ gésben. ■ha a dolgozó terhesség vagy szülés miatt nem tudja végezni a munkáját. gyógyászati segédeszköz tb-támogatott.] Az üzemi balesetből (foglalkozási megbetegedés­ ből) eredő egészségkárosodás miatt szükségessé vált Táppénz az első beteg n ap tó l Nem v á lto z o tt. köztisztviselői jogviszonyban álló biztosított betegsza­ badságának időtartama-a munka törvénykönyvé­ ről szóló. paragrafusa (a távolléti díjat a munkáltató fizeti. Betegszabadság Új előírás 2011. aki hajadon. csoportos rokkant.továbbá ha a biztosított akkor szenvedte el.] Baleseti természetbeni ellátásként a sérültet . Évközi munkahely-változtatás esetén a biztosított az új munkáltatónál jogosult a betegszabadság még igénybe nem vett napjaira. Nem jogosult baleseti táppénzre az a biztosított. törvény 51-52. paragrafusa szerint -tíz munkanap betegszabadság jár. vagy házastársától külön él. vagy sem. évi LXXVI. továbbá azokat a házastársakat. A betegszabadságra nem jogosultak .

február 15-étől 29-éig 352 699 forintot keresett.] lt.] cadrészének alapulvételével kell megállapítani. kormányrendelet 43. § (1) bekezdésében. 2012. kormányrendelet esetén 90 százaié^. amelyet nem munkáért. így a baleseti táppénze egy naptári napra 18 709. Baleseti táppénze egy naptári napra a 2012. de gazdasági őstermelő által elszenvedett balesetet nem a munkavégzés helye szerint illetékes egészségbiz­ jövedelemként csak az az összeg vehető figyelem­ be. Úti balesetnél az öregségi nyugdíj legkisebb öszsek szerint . kormányrendelet 45. de hogy egy-egy prémi­ gatási szerv dönt.biztosított baleseti táp­ tó egyéni.] Baleseti já ra d é k Nem vá lto zo tt.41 forint. 3. céljutalmat. március havi munkabére 394 ezer forint. illetve foglalkozási ján kell megállapítani (a 13. mivel a jutalmat nem az előző havi munkájáért kapta. Az egészség­ HVG T B . összesen 18 677. illetve üzemi baleseti jegyzőkönyvet. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés Hogy egyes nem rendszeres jövedelmeket mely vagy foglalkozási betegség pontos leírását. a jövedelmet heti ötna­ fizetett táppénz időtartama nem). A határozathoz mellékelni kell jövedelem alapulvételével kell megállapítani.] zárólag dz nem igedély bontás takkor 1 mun) kolatlat. kormányrendelet 42. bán. 2. törvény 56. lyek a meghozott jogerős határozatuk egy példányát A baleseti táppénz napi összegét a jogosultság . ummal hány hónap teljesítményét ismerik el. § (1).] fedés­ sévált százae vett gatott. február 15-étől 29-éig elért jövedelem alapján 23513.67 forint (394 000 / 31). arról baleseti jegyzőkönyvet felvennie. arról [Lásd a 217/1997. időszakra fizettek ki. kormányrendelet szegét a szerződés szerinti havi jövedelem harmin33.] táppénz a biztosított előzetes folya­ A baleseti Ha a biztosított a baleseti táppénzre jogosult­ matos biztosítási idejétől függetlenül a keresőkép­ ság kezdőnapját megelőző hónapra jövedelem hiá­ telenség teljes időtartamára. és ennek az egy naptári napra jutó része a bal­ litációs tevékenységet végző bizottság maximum eseti táppénz napi összege. továbbá a törzsgárdajutalom. Az egy évbe beleszámít a baleseti táppénznek járulékot.] Itet .vagyis az előző évi vagy a jogosult­ szege 150 százalékának (2012-ben 42 750 forintnak) ságtól visszafelé számított 180 napi jövedelemből -kell kiszámítani. de legfeljebb egy évig nyában nem fizetett pénzbeli egészségbiztosítási jár. A baleseti táppénz egy naptári napra a 2012. [Lásd a 217/1997. a végH atá ro zat üzem i balesetről kielégítés. tevékenységért gatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhe­ hanem például munkáltatói segélyként. A nem rendszeres jöve­ delem naptári napi összegének megállapításakor A baleseti tá p p é n z m é rtéke figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének Nem vá lto zo tt. függetlenül attól. (Ha ez az idő ul a keresőképtelenségre vagy gyermekápolásra hat munkanapnál kevesebb. 2012. megállapításakor figyelembe vett napok számánál. a jubileumi jutalom. már­ cius havi bére után 12 709.például a saját jogán nyugdíjas és jogviszonyban álló . § (l)-(2). Biztosított 2011. 33. illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási szerv­ Baleseti táppénz számításakor a nem rendsze­ nek kell elbírálnia abban az esetben is. felső korlát ugyanis nincs).megtérítési eljárás megindításának vizsgálata cél­ kezdőnapját megelőző naptári hónapban végzett jából . A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okoz­ ta egészségkárosodás mértékétől függ. a számával kell elosztani.fizetnek ki. [Lásd az 1997/LXXXIII. ezért megilleti a baleseti táppénz.] bele ¡atá!ti díj kivételével). §-ában.] a 90 százaléka a baleseti ellátás. a munka-. és 2011-ben végzett munkájáért 300 ezer forint jutalmat kap. törvény 55. márciusra túlmunkáért 185 ezer forint juttatásban részesül. A baleseti táppénz mértéke üzemi. hogy azt esetleg ké­ tegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és sőbb fizetik ki.megküldik az Országos Egészségbiztosítási munkáért. Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási be­ ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alap­ tegség esetén az üzemi baleset. ha a biztosí­ res jövedelmet azon időtartam naptári napjainak tott a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné. a baleseü táppénz napi összege a baleseti az e táppénzre jogosultság első napját megelőző táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül meg­ egy éven belüli folyósítási időtartama (de példá­ előzően elért egy napra jutó jövedelem. valamint az a jut­ Nem v á lto z o tt. február 14-éig táppénzen van. s az egészségügyi intézetbe menet elüti egy autó. aki­ nek üzemi baleset következtében legalább 13 száza­ lékot meghaladó egészségkárosodása keletkezett.26 forint (352 599 /15. amelyre azt kifizették. (3) bekezdéseiben.) Ha a baleseti táppénzre egy évvel meghosszabbíthatja. illetve munkabaleset esetén 100 százalék.] Kiegészítő tevékenységű vállalkozók A pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésé­ Nem vá lto zo tt. Baleseti járadékra az jogosult. törvény 55. Biztosított 2012. hanem a bal­ esetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes Az egyéni és társas vállalkozó baleseti táppén­ zének alapját a táppénzre vonatkozó rendelkezé­ egészségbiztosítási pénztárnak. való jogosultságot megelőzően a biztosítottnak nincs [Lásd az 1997/LXXXIII. amely után a foglalkoztató egészségbiztosítási tosítási szakigazgatási szervnek kell kivizsgálnia és járulékot fizetett. november 2-ától 2012. tartam alatt végzett munkáért járó nem rendsze­ [Lásd a 217/1997. napját követő 15 napon belül (a korábbi nyolc munkanap helyett) köteles a kere­ sőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a baleseti táppénz lejártának időpontjáról. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó baleseti el- Példák baleseti táppénzre 1. §-ában. február 12-én üzemi balesetet szenved. Biztosított rokkantsági vizsgálaton vesz részt.) --baleset i baleset zása k ö sszefügenet éri. A kiegészítő tevékenységet folyta­ re nem kötelezett . aki azanválik ?nzre álereleseti fon. törvény figyelembe vehető jövedelme. Biztosított 2012.például prémiumot. tevékenységért kifizetett (elszámolt) Pénztárnak (OEP). [Lásd az 1997/LXXXIII. havi bér például jog­ betegség tényéről az egészségbiztosítási szakigaz­ szabályilag szól egész évre. azaz esetükben nem a balesetet megelőző hónap jövedelméből. Balesete üzemi balesetnek számít.EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 69 <éptelentörvény ésében. a baleseti táppénz ösz55. §-ában. a márciusi túlmunkáért kapott jövedelme után 5967.] res jövedelmet .] K ifizetői igazolás Nem vá lto zo tt. (4) bekezdéseiben.74 forint (185 000 / 31). A baleseti táppénzt folyósító szerv (a szakigazgatási szerv vagy a kifizetőhely) az ellá­ tás folyósításának 240. 2012. Az egészségbiztosítási szakigaz­ tatás. Baleseti táppénz csak a munkabére után jár. vagy íban. 2012. va­ A baleseti táppénz összegéhez alapul vett idő­ lamint a foglalkozási megbetegedés tényét igazoló értesítést. A baleseti táp­ pos munkarend alapján teljes hónapra kell átszámí­ pénz folyósítását az országos szakértői és rehabi­ tani. §-ában. lakhatási támogatásként . [Lásd az 1997/LXXXIII. §-ában. 2012. §-ában és a 217/1997.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .] a munkáltató nyilatkozik). ületve társas vállalkozó. látása az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 százaléka.be kell számítani a baleseti táppénz A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási be­ alapjába. közcélú génybebiztosimtságá:éljából ikséges )m egje- liban. de nem illeti meg baleseti rokkantsági nyugdíj.il­ lettet nzbeli íradék wvény iban. rehabi­ litációs járadék. azt jogszabály rendelkezése. januárban munkabére 580 ezer forint.67 forint (580 000/31). március 7-én foglal­ kozási megbetegedés miatt baleseti táppénzt igé­ nyel. ni balísrais. valamint a mezőpénzét is az előzőek szerint kell megállapítani. a következő naptól baleseti táppénzt igé­ nyel. április 11-én üzemi balesetet szenved. úti baleset [Lásd a 217/1997. túlóradíjat . 4.

baleseti fokozatba az. a terhességi-gyermekágyi segély folyósítását a következő naptól meg kell szüntetni. A terhességi-gyermekágyi segély mértéke tovább­ ra is a napi átlagkereset 70 százaléka. törvény 42/D §-ában.munka törvénykönyve szerint meghatá­ rozott -kezdőnapját megelőző naptári év első napja. ha a gyermekgondozási díj igénylését . fokozatban pedig 30 százaléka. a jogosultság a táppénz megszűnését követő nappal nyílik meg. törvény 42/A §-ában. a 4. a kérelemelbírálási határidő a szülés várható időpontját megelőző 28. hogy a szülési szabadságot a szülés várha­ tó időpontját megelőző 28 napon belül vagy a szülés napjától kezdi-e meg. a szülési szabadság erre az időre meg­ szakítható. §(3) bekezdésében. vállalkozói. azaz 168 naptári napra illeti meg (a szülési szabadság előírásait a munka törvénykönyve tartalmazza). a 3.] A terhességi-gyermekágyi segély az anyát a szü­ lési szabadságnak a munka törvénykönyvében meg­ határozott időtartamára. vagy meghalt. sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni utána.] Gyerm ekgondozási díj Nem vá lto zo tt.] A baleseti járadékra vonatkozó igény a foglalko­ zási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül.) [Lásd az 1997/LXXXlll. a 2. [Lásd az 1997/LXXXlll. akinek az egészségkárosodása 29-39 százalék. Ha a gyedre jogosultnak az irány­ adó időszakban nincs figyelembe vehető jövedelme. ha a jogosult ál­ láskeresési járadékban.megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.] Nem v á lto z o tt. Ha az igénylő ek­ kor még baleseti táppénzben részesül.jövedelme az irányadó idő­ szakban nem éri el a minimálbér kétszeresét. Ha a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya biztosítási jogviszonya a terhességigyermekágyi segély időtartama alatt megszűnik. törvény 42. ha agyedre jogosultnak azért nincs 180 napi rendszeres jövedelme. ja n u á r 1 -jé tő l. A terhességi-gyermekágyi segély a szülést követő 42 napig akkor is jár. [Lásd az 1997/LXXXlll.[ Terhességi-gyerm ekágyi segély Változás 2012. törvény 42/C §-ában. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényle­ ges jövedelem hiányában a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani. §-ában. törvény 40. A gyám. illetve a vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincadrésze a ter­ hességi-gyermekágyi segély alapja annál. az üzemi baleset bekövetkezése napjától szá­ mítva pedig három éven belül . §-ában.legfel­ jebb a születéstől számított egy évig . illet­ ve munkanélküli-járadékban. §-aiban. de legfeljebb az ál­ láskeresési támogatás. §-ában. törvény 42/A §-ában.érvényesíthető. törvény 65. [Lásd az 1997/LXXXlll. törvény 40.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély iránti kérel­ met a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban nyújtják be.15. az ellátás alapja maximum a minimálbér. és a gondozásba vétel napjához képest kell vizsgálni a jogosultság feltételeit. A terhességi-gyermekágyi segély alapjába az a jö­ vedelem számít bele. hogy terhességigyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosí­ tási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett. a szülővel együtt élő házastársat kell tekinteni.] Ha a gyermekgondozási díj igénybevétele előtt a jogosult munkanélküli-ellátásban része­ sült. törvény 21. A szük­ séges 365 napba a közép. a napi terhességi-gyermekágyi segély alapja a jogosultság kez­ dőnapján érvényes havi minimálbér kétszeresének (2012-ben 186 ezer forintnak) a harmincadrésze. [Lásd az 1997/LXXXlll. [Lásd az 1997/LXXXIIl. törvény 57.kérelem benyújtásá­ val . Az irányadó időszak kezdete ez esetben a szülési szabadság . és az irányadó időszakban nem volt tény­ leges jövedelme. az ellá­ tás alapja a tényleges. mert táppénzben. akinek az egészségkárosodása 21-28 százalék. segélyben. aki mun­ kanélküli-ellátása folyósításának a szünetelése alatt vagy az annak megszűnését követő 42 napon belül szül. aki a szülést megelőző (örökbe fogadó nő esetén az örökbefogadást megelőző) két éven be­ lül összesen legalább 365 naptári napon át biztosított volt. Kivétel. [Lásd az 1997/LXXXlll.] A gyedre jogosultság szempontjából szülőnek a vér szerinti és az örökbe fogadó szülőt. törvény 42/A §-ában. feltéve. ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem. § (4) bekezdésében.] Megállapítható a gyed akkor is. és a 217/1997. aki más csecsemőjét örökbefogadási szándékkal kívánja nevelni (erről nyilatkoznia kell a gyámhatóságnak). Ha a jogosultnak az irányadó időszakban bár­ mely okból nincs 180 napi jövedelme. Ha a biztosított . [Lásd az 1997/LXXXlll. § (1) bekezdésében.pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező .] A gyed idejére fizetés nélküli szabadságot kell kivenni. illetve ha a gyermeket állami gondozásba adják. ha a gyermek halva születik.] A terhességi-gyermekágyi segélyt a táppénzszabályok szerint kell megállapítani (ha a jogosult az irányadó időszakban legalább 180 napi járu­ lékköteles rendszeres jövedelemmel rendelkezik). amelytől az igénylő 13 százalékot meghaladó munkaképes­ ség-csökkenését megállapították. törvény 40.] § koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák.] Az ellátás adóköteles. baleseti fokozatba pedig az. törvény 40. terhességi-gyermek­ ágyi segélyben vagy gyermekgondozási díjban része­ sült.] Gyedszám ítás Nem vá lto zo tt. [Lásd az 1997/LXXXlll.ismét igénybe vehető. és nincs 180 napi rendszeres jövedelme. A 365 biztosítotti napba a közép. [Lásd az 1997/LXXXlll. [Lásd az 1997/LXXXlll. napon szűnik meg. [Lásd az 1997/LXXXlll. (Eddig a szülő nő és az örökbe fogadó nő volt jogosult a tesre. törvény 39/A §-ában. és a gyermeket a saját háztartásában neveli.] Ha a gyermek a születését követő 42 napon túl elkerül az anya háztartásából (például állami gondo­ zásba). Ha a gyermek a szülési szabadság időtartama alatt meghal. A várandós anya vá­ laszthat. törvény 40. amely után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kellett fizetni. jogosult marad a gyedre-. Annak jár terhességi-gyermek­ ágyi segély. napon kez­ dődik. A gyermeket egyedülállóként örökbe fogadó apának is jár a tes. Ilyenkor a terhességi-gyermekágyi segély a gondo­ zásba vétel napjától a szülési szabadság még hátralé­ vő időtartamára jár. fokozat­ ba az. §-ában. és a gyermek hazakerülése után . de sem egészségbiztosítási. továbbá azt.] Baleseti járadék attól a naptól jár. ¿[Lásd az 1997/LXXXlll. a 4. I la a gyerme­ ket(1) bekezdésében. [Lásd az 1997/LXXXlll. A minimálbér kétszerese. aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni -és az erre irányuló eljárás már folyamatban van valamint a gyámot. akinek az egészségkárosodása meghaladja a 39 százalékot. akinek az egészségkárosodá­ sa 14-20 százalék. fokozatba tartozik az.70 | E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK károsodás mértékének megfelelően az 1 baleseti .a gyer­ meket szülő anya esetében a szülést . ilyenkor a gyermekgondozási díjat az előzőleg folyósított ellátás alapját képező jövedelem alapulvé­ telével kell megállapítani. §-ában.vagy felsőfo­ kú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számítható be (vagyis a tanulmányi idő mellett legalább egy fél évet dolgozni is kell). Továbbra is jár terhességi-gyermekágyi segély annak.10. aki a biztosítása időtartama alatt szül. a terhességi-gyermekágyi segély a ha­ lált követő 15. de ebben az eset­ ben sem lehet kevesebb 42 napnál (de több sem 168 napnál). Annak is jár terhességi-gyermekágyi segély. valamint a vér szerinti apa és az örökbe fogadó apa is kérhe­ ti az ellátást abban az esetben. törvény 58. [Lásd az 1997/LXXX. [Lásd az 1997/LXXXlll. az ellátás alapja maximum a minimálbér (ha a munkanélküli-ellátás alapját . kormányrendelet 26. ha az anya (örökbe fogadó anya) egészségi állapota miatt nem tud gon­ doskodni a gyermekről. álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. A baleseti járadék összege a fokozatok sorrend­ jében a havi átlagkereset 8.vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári nap számít bele (vagyis emellett legalább fél évet dolgozni is kell). Gyedre akkor jogosult a biztosított szülő.

Terhességi-gyermekágyi segélye így naptári na­ ponként 4200 forint (180 000 / 30 x 0. 5.] A gyed iránti igényt a foglalkoztatóhoz (mun­ káltatóhoz) kell . legalább 228 napot kellett volna még dolgoznia).írás­ ban benyújtani.a szociális ellátásokról szóló 1993. 2012. június 2-ától a szülési szabadság még hátralévő időtartamá­ ra . illetve a házi gyermekorvosnak távolsági közlekedési eszköz ingyenes igénybevételére jogosító. törvény 42/D §-ában. évi jövedelme alapján . smegint otthon marad vele). így az apát 2012. május 17-én . január 10-éig gyermekgon­ dozási segélyben részesül. kivéve a rehabilitációs.ismét szül.] A gyed szüneteltethető. Ha a gyermekgondozási díj iránti kérelmet a szülési szabadság vagy az annak meg­ felelő időtartam lejárta előtt nyújtják be. június 25-én befejező nő 2011. vagyis a biztosítás megszűnését követően folyósított gyermekgondozási díj időtartama nem számít­ ható bele (ahhoz. kormányrendelet 37. augusztus 27-én gyermeket szül. kormányrendelet 39/A §-ában. ■ napközbeni ellátást nyújtó intézményben he­ lyezték el. december 31-e között biztosított 2009.rendszeres pénzellátásban részesül.a minimálbér harmincadrészének alapulvételével kell kiszá­ mítani. évi III. január 21-éig gyermekgondozási díjban. A g y erm ekgon dozási d íj adóköteles jöv ede lem . mint a területi ellátására egyébként kötelezett egész­ ségügyi szolgáltató. 3. március 10-étől vette igénybe a szülési szabadságot. hogy újfent gyedet kapjon. törvény 40. augusztus 24-éig illeti meg az ellátás. törvény 42/D §-ában és a 217/1997. 6.naptári napi 1 814. június 18-áig kórházba kerül. Biztosított 2010. 2012. a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja a szülé­ si szabadság (illetve az annak megfelelő időtartam) lejártát követő nap.2006. A legolcsóbb díjtételű. június 15én újabb gyermeke születik. gyermekgondozási díj azonban nem. A gyermek után járó terhességi-gyermek­ ágyi segélye és gyermekgondozási díja . paragrafus (1) bekezdésének i) pontjá­ ban felsorolt . január 21-én szül. 2. 2012.a költ­ ségtérítési utalvány (például MÁV vagy Volán ál­ tal) lepecsételt pénztári és ellenőrző szelvényét. [Lásd az 1997/LXXXIII.vagy elzárásbüntetését tölti.] G yedjogosulatlanság Nem v á lto zo tt. Egyetemi tanulmányait 2011. mert szerződés sze­ rinti jövedelmének harmincadrésze nem éri el a minimálbér kétszeresének harmincadrészét). mert a gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szük­ séges biztosítási időbe a passzív jogon. március 5-én szül. vagyis a hely. március 12-én szül.] U tazásiköltség-térítés Nem v á lto z o tt. Ha ezt nem teszi meg. 2012. A szülés napjától gyes megilleti.] N yugd íjjáru lék gyedből N v á lto z o tt. ellátásának alapja a szerződés szerinti keresete harmincadrésze (nem pedig a mini­ málbér harmincadrésze. Terhességi-gyermekágyi segély jár neki. [Lásd a 217/1997. 2009. A gyermekgondozási díj legmagasabb összege továbbra is legfeljebb a minimálbér (2012-ben havi 93 ezer forint) kétszeresének a 70 százaléka lehet (vagyis 2012-ben havi 130 200 forint). február 1-jétől gazdasági társasági tag biztosított 2010. február 25-én befejező nő 2012. habilitációs fog­ lalkoztatást végző intézményt. . de összege a szünetelte­ tést követően azonos a jogosultság kezdőnapján meg­ állapítottal (például az igény feltámasztása esetén.] Gyedigénylés Nem v á lto zo tt. ez naptári napi (93 000 / 30 x 0.EGESZSEGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 71 képező összeg a minimálbérnél kisebb.a „kiírt” egészségügyi szolgáltatás igénybevételének igazolásával együtt . törvény 42/C §-ában. majd 2011. Az iskolai tanulmányok idejéből csak 180 nap számítható be. Kezelőorvosa igazolja. ha a mama mondjuk kiveszi gyerekét a bölcsődéből.az előírt nyomtatványon . A gyermekgondozási díj iránti igény elbírálásához benyújtott anyakönyvi kivonat hátoldalára nem kell rávezetni a díjigénylés tényét. közigazgatási határtól közigazgatási határig szóló vasúti vagy buszme­ netjegy ára téríthető meg. átmeneti vagy tartós nevelésbe vették. gyermekgondozási díjra is jogosult. hogy a gyermeket egész­ ségi állapota miatt nem tudja ellátni. A terhességi-gyermekágyi segélyt ekkor tényleges jövedelem hiányában . csak az elma­ radt keresetrész után jár a gyed). ■ aki krónikus betegsége vagy állandósult egész­ ségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár. 4. Biztosítási ideje az iskolai tanulmányok idejé­ nek beszámításával (180 nap számítható be) meg­ haladja a 365 napot. ezt követően 2012. Szerződés szerinti munkabére ekkor havi 180 ezer forint. szabadságvesz­ tés. sem gyermekgondozási díjra nem lesz jogosult. §-ában. Biztosított nő 2012.2006. így 365 nap előzetes biztosí­ tási idő hiányában sem terhességi-gyermekágyi segélyre. törvény 4. [Lásd az 1997/LXXXIII. Nem jár gyed akkor sem. Egyetemi tanulmányait 2012. § (3) bekezdésében. ■ akinek a kezelésére szakorvosi vélemény alap­ ján kijelölt egészségügyi szolgáltató távolabb van a lakóhelyétől (tartózkodási helyétől). A gyed összegéből 10 százalék em nyugdíjjárulékot kell levonni. ez lesz a gyedalap). házi gyermekorvosának .7). május 1-jeés 2009. Példák terhességi-gyermekágyi segélyre és gyedre 1. §-ában.68 1 forint 70 százaléka (azaz a gyed maximuma jár neki). illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe. § (2) bekezdésében. szeptember 1-jén biztosítási jogviszonyt létesít.még a gyed alatt . június 2-ától 2012. január 14-én szül.] Ha a foglalkoztatónál nincs társadalombiztosí­ tási kifizetőhely. így terhességi-gyermekágyi segélyre is. ha az egyébként jogosult ■ bármilyen jogviszonyban díjazás ellenében munkát vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységet végez (kivéve a szerzői díjas tevé­ kenységet). március 1-jén biztosítási jog­ viszonyt létesít. 2012. az igénybejelentő nyomtatványt afoglalkoztatói igazolással együtt a munkáltató öt napon belül köteles az illetékes egészségbiztosítá­ si szakigazgatási szervhez továbbítani. Mivel az anya 2012. [Lásd az 1997/LXXX. a b ­ ból a z a dószab ály ok szerint adót (előleget) kell levo nni. a gyer­ mekgondozási segély ideje alatt 2012. Nem jár gyermekgondozási díj. [Lásd az 1997/LXXXIII. kormányrendelet 26. úgynevezett utazásiköltség-térítési utalványt kell kiállítania azon beteg részére.2009. törvény 19.és pótje­ ■ munkavégzés nélkül megkapja teljes keresetét (ha a keresetét részben kapja meg. ■ előzetes letartóztatásban van. A háziorvosnak.7) 2170 forint. Mivel nincs legalább 180 ftaptári napi jöve­ delme. ■egyéb . illetve ha bentlaká­ sos szociális intézményben harminc napot megha­ ladó időtartamra helyezték el. [Lásd a 217/1997. július 26-án szül.terhességi-gyermekágyi segélyre lesz jogo­ sult. A biztosított a következő orvos-beteg találko­ zón köteles átadni háziorvosának. de pé n zb e li egészségbiztosítási já ru lé k n e m terheli. május 29-én pedig újabb gyermeke születik. Az igény elbírálásához be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. ■akinek közgyógyellátásra jogosító igazolványa van. ha a gyermeket ■ gyermekvédelmi intézkedés keretében ideig­ lenes hatállyal állami gondoskodásba. január 11-én elhelyezkedik. hat hónapon belül nem állítható ki neki újabb utazásiköltség-térítési utalvány. [Lásd az 1997/LXXXIII. július 7-éig terhességfgyermekágyi segélyben. A gyermek édesapja 2012.

írja elő a közigazgatási ha­ tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. ha az OEP erről. A biztosító a pénzbeli ellátások tás Egészségügyi szolgáltatás ség téri iránti igényekről a beérkezésüket követő 30 napon belül köteles dönteni . 10 ezer forinttól 1millió forintig terjedő bírsággal sújtható. §-ában. Csak az OEP honlap­ járól letölthető nyomtatványkitöltő programmal előállított ellátási igénybejelentést fogad el a szakigazgatási szerv (korábban kézzel kitöltött nyom­ tatványt is be lehetett nyújtani). Kizárt az elektronikus kapcso­ lattartás az utazásiköltség-térítéssel. hogy ő vagy megbízottja nem tett eleget a reá nézve kö­ telező munkavédelmi szabályoknak. A fogyatékos gyermek korai fejlesztését és gondozását. kivéve a tb-kiskönyvet és a jövedelemigazolást. hogy a betegek jogosultak-e térítésmentes . ha az nem több 5 ezer forintnál. ha erre az időszakra ellátást is kap a szülő) esetén nem vehető igénybe térítésmentes egészségügyi leh szolgáltatás. baleseti táppénz és baleseti járadék megtérítésére kötelezett) az egészségkárosodást kiváltó balesetet gépkocsival okozza. s utazásiköltség-térítésként ki­ lométerenként 21 forintot kaphat. ha az utazáshoz kísérőre van szüksége. kormányrendelet 11. Elektronikus kapcsolattartás esetén a pénzbe­ li ellátásra. törvény 69.] Ha az egészségbiztosítási ellátásra jogosult egészsége károsodik. [Lásd az 1997/LXXXIII.továbbítható elektronikus úton. baleseti táppénzt és járadékot annak kell megtérí­ tenie az OEP számára.] Ha az egészségkárosodásért felelős személy (vagyis a táppénz. [Lásd a 217/1997. paragrafusa alapján (szociális biz­ tonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó szabályok) indult eljárásokban. kormányrendelet 49/D §-ának (l)-(2) bekezdéseiben. törvény 68. törvény aki 29. ha egész­ ségi állapota. a külföldi gyógykezeléssel összefüggő eljárásokkal. § (9)-(10) bekezdé tele Az egészségügyi szolgáltatónak ellenőriznie kell. köteles azt viszszafizetni. vagy kinyomtatva személyesen vagy postán keresztül is benyújtható. baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást jogalap nélkül vett fel. megjelölve a kifizetésre jogosultság időtartamát. §-ában és a 217/1997. Akkor is csak ennyit. Ez utóbbi alól kivétel az eu­ rópai egészségbiztosítási kártyával kapcsolatos eljárás. törvény 13. illetve ha ő vagy alkalmazottja (tagja) szándékosan idézte elő a balesetet. kormányrendelet 49. és 33/A paragrafu­ sa. törvény 68-68/A faiban.a beutalásra jogosult orvosnak ilyenkor az utazási utalványon meg kell jelölnie. jú liu s 1 -jétő l. Nem kell e kamatot kifizetnie a folyósító szerv­ nek. kilométerenként 18 forint utazásiköltség-térítést kaphat.72 E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á SOK gyek ára nem. azaz naponta a jegyban­ ki alapkamat kétszeresének a 365-öd részét kell fizetnie a jogosult részére. [Lásd a 217/1997. m egtérítési kö telezettség Nem vá lto zo tt. baleseti járadékot. helyette . Az üzemi baleset vagy foglalkozási megbe­ tegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást a foglalkoztató akkor köteles megtéríteni az egészségbiztosító részére. illetve az eredeti papíriga­ zoláson lévő adatok egyezőségéért a beküldő felel.] Az egészségbiztosító által a foglalkoztató. évi LXXX. Aki a megőrzéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi. amelyeket továbbra is papíron kell csatolni. fejlesztő felkészítését nyújtó in­ tézményi kezelésre utazás költségei után is jár a támogatás (de ő az esetét elbíráló szakértői és rehabilitációs bizottság utazási utalványával vá­ lik jogosulttá rá). § (4) bekezdésében. törvény 61. A programmal előállított nyomtatvány . illetve baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz a törvényben meghatározott igazolásokat papír­ alapúból digitalizált dokumentumként csatolni kell az elektronikus űrlaphoz. § (4) bekezdésében. a mél­ tányosságból igénybe vehető egészségügyi szol­ meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulékkal terhelt jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványon köteles igazolni a megelőző nap­ tári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékának alapját képező jövedelmét. betegsége miatt nem ülhet közforgal­ mú közlekedési eszközre . A megtérítési kötelezettség olyan mér­ tékben áll fenn. valamint a kifizetés időpontját. ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban kötelezték. A papíralapúból digitalizált dokumentumon. kormányrendelet 38/B §-ában. [Lásd a 217/1997. Az 1997. §(5) bekezdésében. hogy milyen betegség indokolja a gépjár­ műhasználatot -. valamint a tb-ellátásokról szóló 1997.] Nem vá lto zo tt. illetve amikor a biz­ tosítottért visszamegy. [Lásd az 1997/LXXXIII. kormányrendelet 49. amilyen mértékben a felelősséget az OEP megállapítja. A jövedelemigazolásban az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem mellett fel kell tüntetni annak jogcímét is. [Lásd a 217/1997. évi CXL. ha a baleset vagy a megbetegedés annak a következménye. elektronizált űrlapon. ha az legfeljebb 1000 forint.] gáltatásokkal és pénzbeli ellátásokkal (ideértve az egyszeri segélyt is) kapcsolatos ügyekben. az esetleges jegyárkedvezmények­ kel viszont csökkenteni kell a térítést. a folyósító szervnek az adózás rendjéről szó­ ló törvényben meghatá rozot t késedel mi pótlékkal azonos mértékű kamatot. [Lásd az 1997/LXXXIII.] azl ■ latc tási tosí bal ■a zés azé szó ség ság ■c rak pár mii ■ í tás< ■a nyi ■ c rek tás. A beteg magánjárművön is utazhat.] Jövedelem igazolás Nem vá lto zo tt. [Lásd a 217/1997. továbbá azon időtartamokat. Ha az ügyintézés időtartama a szakigazgatási szerv hibájából meghaladja a 30 napot. Az útiköltségigényt a jogosultnak az utolsó igazolt utazástól számított hat hónapon belül kell beadnia a helyileg illetékes regionális egészségbiz­ tosítási szakigazgatási szervhez vagy a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain.a gépjármű üzembentartójának kötelező felelős­ ségbiztosításáról szóló rendelkezések alapján a biztosítónak kell fizetnie. ■a ■a d\ ő sag ■ det ■a vég Ellátáskifizetés Nem vá lto zo tt. évi LXXX. kormányrendelet 37/A § (1) bekezdésében.re­ gisztrációt követően . A digitalizált igazolások eredeti példányát a ké­ relem benyújtásától számított öt évig meg kell őriz­ ni.] ege szó köt nyc ny« sí egy kel' Visszafizetési. Nem vá lto zo tt.példá­ ul fizetés nélküli szabadság (kivéve a gyermekgondozás miatti fizetés nélküli szabadságot. törvényben Elektronikus ügyintézés Változás 201}. a kísérő viszont a hazaútra. és van kötelező felelősségbiztosítása. valamint az évenkén­ ti átalány összegéről és az elszámolás ügyviteli rendjéről megállapodik a kptelező gépjármű-fele­ lősségbiztosítást nyújtó biztosítókkal és a Magyar Biztosítók Szövetségével. illet­ ve magánszemély terhére kiszámolt visszafizeten­ dő vagy megtérítendő összeget nem kell befizetni. amelyekre a biztosítottnak nem volt ilyen jövedelme. az emiatt nyújtott táppénzt. A biztosítás szünetelése . a késede­ lem miatt (továbbra is 2200 forint) illetéket kell a szakigazgatási szervnek fizetnie a központi költségvetés számára.] Ha az ellátást a megadott határidőig nem fize­ tik ki. [Lásd az 1997/LXXXIII. aki az egészségkárosodá­ sért felelős.] Megtérítési ügyekben a fizetési meghagyás kibocsátásáról az OEP-nek 90 napon belül kell in­ tézkednie. Az. A határidőt a hivatal veze­ tője indokolt esetben egyszer 30 nappal továbbra is meghosszabbíthatja. kormányrendelet 39. §-ában. aki az egészségbiztosítás el­ látásai közül pénzbeli ellátást. [Lásd az 1997/LXXXIII. A biztosító átalányban is fizethet. törvény 33. [Lásd a 217/1997. § (3) bekezdésében.

] Nem nyújtható támogatás olyan gyógyszer­ A nem kötelező védőoltást az Egészségbiztosí­ hez vagy gyógyászati segédeszközhöz. törvény 50. és az egészségbiztosítá­ 18.vagy a kezelőorvos kezdeménye­ zésére . gyógyá­ szati segédeszköz. Ellátás m éltányosságból illetve olyan. amely esetén a kérelem benyújtása lehet passzív táppénzt folyósítani azok részére. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer többlettámogatásához. LXXX. A támogatás általában legfeljebb egy évre. §-ában. lyette élelősPján ayban . ha étén ügyi vény ien.] Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv méltányosságból évente egyszer segélyben része­ sítheti a biztosítottat. törvény 28. A kezelés indokoltsá­ gáról . Hazai intézményben végzett gyógykezeléshez külföldi szakember is meghívható. a hazai egészségügyi költségekről.mulasztási bírsággal e g y ü t t . [Lásd az 1997/LXXXIII. A külföldi gyógykezeléssel kapcsolatos utazá­ si költséget a lakóhely szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szerv automatikusan megelőlegezi. A gyógykezelésről hazatérő beteg nyolc napon belül köteles eljuttatni a kórházi zárójelentést és a kapott számlákat a pénztárnak. kivéve.az elévülési idő figyelembevételével be kell hajtania. [Lásd az 1997/LXXXIII. ■ az orvosszakértői vizsgálat és szakvéleménye­ zés.o s u lt egészségügyi ellátásra (van-e biztosítási jogvi­ szonyuk). A támogatás felhasználására és az elszámo­ lásra az OEP megállapodást köt a támogatottal. júliusl-jétől. ha az az egész­ a méltányossági kérelem benyújtását megelőző ségügyről szóló 1997. A betegnek. illetve az. ■ a hivatásos sportolók sportegészségügyi ellá­ pénzt. ■ a nem gyógyító célú. Magyarországon az adott indikáci­ óra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező Változás2 1 . Ennek n y o m á n az adóhatóság vizsgálatot kezdemé­ n y e z . törvény 26. az ellátás biztonságát garantáló határozott időre csak kivételesen indokolt esetben). ha azok nem az ellátást igénybe vevő biz­ tosított foglalkozási megbetegedése. illetve támogatással nem rendelhető. allopathiás (ho­ meopátiás) gyógyszer.EGÉSZSÉGBI ZTOSÍ TÁSI ELLÁTÁSOK 73 eértve ekben.] [Lásd az 1997/LXXXIII. törvény 29. melyekre vonatkozó azonos indi­ kációs területre benyújtott társadalombiztosítási támogatás iránti kérelem elbírálása az egészségbiztosítási szervnél már folyamatban van). § (3) bekezdésében. hogy társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra. kormányrendelet ll/B-E§-aiban. hogy külföldön már eredményesen alkalmazzák a gyógymódot. illetve kábítószer hatása alatt állók egy részét átvállalhatja. törvény tartalmú készítményekkel méltányosság alapján 50. ■ a lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi alkalmasgatást. gyógyászati segédeszköz árához az előírás szerintinél gyakrabban nyújthat támo­ kezelt betegek száma elérte az 50 főt (kivéve azon gyógyszereket. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítónál vagy a kormányablaknál lehet benyújtani. Engedélyhez kötött külföldi gyógykezeléshez a szakmailag illetékes országos intézet javaslata szükséges. kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgálta­ tás.azaz elkopási .] si szerv elutasító határozatot hozott (kivéve. hogy Magyarországon egészségügyi szolgáltatók nem alkalmazzák a gyógymódot. Az OEP főigazgatója méltányosságból az Egészségbiztosítási Alapban erre elkülönített összeg erejéig ■ a támogatott gyógyszerek. Az ETT döntésével szemben nincs jogorvoslati lehetőség. [Lásd az 1997/LXXXIII. kivéve. Ha a kérelmező nem ért egyet a szak­ mai bizottság döntésével. A méltányossági kérelmet a lakóhely szerint ■az alkohol-.nkénfviteli ű-feleagyar idelet iben. törvény befogadást kérelmeztek. §-ában. Továbbra sem vehetők igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére ■ a munkahigiénés szűrő. detoxikálása. ■ a kizárólag orvostudományi kutatás keretében nyújtott ellátások.] H V G . ha a vizsgálat és szakvéleményezés azért szükséges. és ha elmaradt egészségügyi szolgáltatá­ si járulékot tár fel. az Egészségügyi Tudo­ mányos Tanácstól kérheti annak felülvizsgálatát és megváltoztatását. azt . ■ gyógyszer. és legyen esély a sikeres beavatko­ zásra. illetzetenzetni.és ellenőrző vizsgá­ latok. gyógyászati segéd­ eszközök. tájéko­ zódik annak fogadókészségéről. és a 217/1997. a kezelés kezdeté­ ről. illetve üzemi balesete miatt váltak szükségessé.időre állapítható meg (a kü­ lön jogszabályban megállapított kihordási időtől eltérő. kedvezményre. -gtéríisodáiraériséget bán. sági vizsgálatok. és a hazai kezelés külföldi szakember meghívásos közreműködésével sem oldható meg. július 1-jét követően váltak keresőkép­ nül megelőző 12 hónapban az azonos hatóanyag­ telenné. [Lásd az 1997/LXXXIII. il­ letve kezelőorvosának szakmai bizottsági javas­ latot kell beszereznie a meghívott elszámolható költségeiről. iítási ríteni vagy Dgyő 'e köhaő teelő vény ián. kormányrendelet 31/A-E §-aiban. ■a nem egészségügyi indokból végzett művi med­ dővé tétel. ■a járművezetői alkalmassági vizsgálatok. A szakmai bizottság javaslatot tesz a gyógyintézetre.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . A javas­ latot.] Nem válto zo tt. Ha az OEP a szakmai bizottság által megaján­ lott költségeket vagy azok egy részét átvállalja. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek és a gyógyászati ellátás árához a társa­ dalombiztosítási támogatást meghaladó mértékű támogatást adhat. ■ biztosítási idő tartama alatt az engedélyezetett naptári napi táppénz legfeljebb 5200 forint lehet. A jóváhagyó döntés feltétele. törvény 26. [Lásd az 1997/LXXXIII. a beavatkozáshoz szükséges eszközök áráról.] i. ■ a részleges térítési díjjal igénybe vehető egész­ ségügyi szolgáltatások térítési díját vagy annak ■ az alkohol. Ha a kontrollra a gyógykezelés után több mint egy évvel kerül sor. különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer támogatásához a biztosítottnak az OEP-hez kell benyújtania a méltányossági kérelmet. illetve egész­ ségbiztosítási ellátásra állapítsanak meg jogosult­ ságot. törvény szerint öt évben külön törvény szerinti támogatásba való térítésmentes. végzett vérvizsgálatok. § (6) bekezdésében. várható időtartamáról és költségeiről.] emély ileseti szségkozza. [Lásd az 1997/LXXXIII. honoráriumáról. a hazai gyógyintézettel megállapodásban rögzíte­ nie kell a szervezési feladatokat és a költségátvál­ lalás mértékét.országos státusú gyógyintézet szakmai bizottsága dönt. [Lásd az 1997/LXXXIII. ■ a különösen veszélyes (extrém) sportolás. gyógyászati segédeszköz. illetve kábítószerszint kimutatására illetékes egészségbiztosítóhoz kell benyújtani. és a 217/1997. a külföldi gyógyintézet fogadónyilatkozatát és a költségbecslést a külföldi kezelést kezdemé­ nyezőnek kell benyújtania az OEP-hez. szó­ rakoztató szabadidős tevékenység (például vidám­ parki szolgáltatás) közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások. ■a látlelet. amelyre tási Alap nem téríti meg. §-ában.] Térítésköteles ellátások Nemváltozott. évi CLIV.a házi. hónapját megelőző hónap kezdőnapját közvetle­ akik 2011. törvény 18. T B . s ha nem jogosultak. ha az elutasítás költségvetési fedezet hiányán alapult). ■ terhességi-gyermekágyi segély esetén az ellátás legfeljebb a jogosultság kezdőnapján érvényes mi­ nimálbér kétszerese harmincadrészének alapján állapítható meg.] znie ntes tása. a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálta­ tások.] Hazai kezelés h e ly e tt k ü lfö ld i Nem v á lto z o tt. Méltányosságból sem 01 gyógyszerhez. lis bizuniós atálya ályok) l az euolatos ndelet dban. A külföldi gyógyintézet által elrendelt kontrollvizsgálat költségeinek átvállalását külön kell kérelmezni az OEP-nél. Támogatással rendelhető gyógyszer. A méltányossági ellátások alapját a törvény korlátozza. a kontrolihoz is kérni kell a szakmai bizott­ ság javaslatát. §-ában. gyó­ gyászati segédeszköz esetén az úgynevezett kihor­ dási .] Aidá­ inekt. adataikat az OEP köteles átadni az állami adóhatóságnak.] .

Az iskoláz­ tatási támogatás folyósításának felfüggesztése nem vonatkozik a nevelőszülőnél. (Eddig a vagyonke­ zelői joggal felruházott gyám. illetve javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő. javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes öszszegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. életévét betöltött személy. [Lásd az 1998/LXXXIV. § (2) bekezdéseiben és a 223/1998. A nevelési ellátásra jogosultság elteltével a gyer­ mek után a jogosult iskoláztatási támogatásban részesül a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára. legkorábban abban a naptári évben. amelyben a 18. életévét betölti. gyámjával. [Lásd az 1998/LXXXIV. §. A felfüggesztés időtartama alatt a támogatást a családtámogatási folyószámlán kell gyűjteni. törvény 7 §(1) b) pontjában. ■az a személy.törvény 13. életévét (sajátos nevelési igényű gyermek a 23. a megis­ A / merő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés­ végrehajtási intézet igazgatója a gyermekotthonban. örökbe fogadó. legkésőbb. kat.] Nem változott.] In tézm ényi e lk ü lö n íte tt szám lakezelés Változás 2012. valamint annak meghosszabbításáról az iskola igazgatója dönt. a gyermekotthon­ ban nevelt gyermek után (eddig a vagyonkezelői joggal felruházott gyám. ■a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett még nem tanköteles gyermek után. hivatásos nevelőszülőjével. a tankötelezetté válás évének november 1-jétől a 20.] Jogosultak Változás 2012. 37. életévét betölti. (Ilyen esetben a kincstár felfüggesz­ ti a családi pótlék folyósítását. hivatásos nevelőszü­ lőnél. a települési önkormányzat jegyzője (gyámhatóságként eljár­ va) végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a gyermek védelembe vételének lehe­ tőségére.] . ■a gyám. halmozottan fogyatékos. hogy a még nem tanköteles gyermeket nevelő család kül­ földre távozott. és biztosítja annak személyre szóló felhasználását. amelyben a 20. ha a tudomására jut. illetve aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből. életévét be nem töltött tanköteles gyermek az oktatási intézmény igazgató­ jának jelzése szerint az adott tanévben legalább tíz kötelező tanórát igazolatlanul mulaszt. [Lásdaz 1998/LXXXIV.] . Saját jogán az a személy kérelmezhet iskoláz­ tatási támogatást. értelmi. [Lásd az 1998/LXXXIV. aki közoktatási intézményben tanulmányokat folytat. 12. évi LXXIX. (fogyatékossági támogatásra nem jogosult. beszédfo­ gyatékos. amelyben a 23. A családi pótléknak két típusa van: a nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás. Iskoláztatási támogatásra jogosult továbbá ■ a szülői házat engedéllyel elhagyó gyermek. Iskoláztatási támogatásra jogosult ■a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka is. törvény 7 §-ában. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték. de sajátos nevelési igényű gyermek a 23. A gyermekotthon vezetője. és a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosítja an­ nak személyre szóló felhasználását. ja n u á rl-jé tő l. törvény 8. Az iskoláztatási támogatás megállapításá­ hoz a tankötelezettség vizsgálata is szükséges. természetben kell a gyer­ mek számára nyújtani. aki tartósan beteg. illetve a vagyonkezelői eseti gondnok volt jogosult az ellátásra). a hivatásos nevelőszülő. a támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár. ■a nevelési ellátásra jogosult szülő. akinél a gyermeket a gyermekvédelem­ ről szóló 1997.havi részletekben.) életéve betöltéséig. § (1) bekezdésében. életévét betölti. nevelő-. évi XXXI. [Lásd az 1998/LXXXIV .] Nem változott. A tankötelezettség kezdetéről. és az erre irá­ nyuló eljárás már folyamatban van... amelyben a 8.) [Lásd az 1998/LXXXIV. tanköteles gyermekre tekintettel a tanköte­ lezettség teljes időtartamára. a tankötelezettsége meg­ szűnt. ■a nevelőszülő. törvény 8. nőtlen. Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnését követően saját jogán kérelmezhet nevelési ellátást az a 18.] . A közoktatásról szóló 1993. vagy akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg. törvény 5. A sajátos ne­ velési igényű tanuló tankötelezettsége meghoszszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig. és felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását. gyermekotthonban.) [Lásd az 1998/LXXXIV. és akinek mindkét szülője (vagy vele egy háztartásban élő hajadon. január 1-jétől. aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni. életévét) betölti. Ha a gyermek a tankötelezettség megszűnését követő­ en közoktatási intézményben folytat tanulmányo­ HVG I T B . illetőleg a vagyon­ kezelő eseti gondnok volt jogosult az ellátásra. illetve súlyosan fogyatékos. gyermekvé­ delmi gondoskodás alatt álló. a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét (eseti gondnokot nevez ki). majd a folyószámlán összegyűlt összeget a felfüg­ gesztés mcgszüntetcsct követően a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra eloszt­ va . kormányrendelet 11. . törvény 15. Ha a 18. tanköteles gyermekre. ■a gyermek szülőjével együtt élő házastárs. A szociális in­ tézmény vezetője a családi pótlék teljes összegét (a korábbi 50 százalék helyett) az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli. autista. s ennek tényét az országos szakértői és rehabilitáci­ ós tevékenységet végző bizottság (korábban az Or­ szágos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) szakhatósági állásfoglalása a kérelem benyújtását követően igazolja. §-ában. ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 15. §-ában.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Igazolatlan m ulasztás Új előírás 2012. amelyben a 6. ja nu ár 1-jétől. [Lásd az 1998/LXXXIV.] Sajátos nevelési igényű az a gyermek (tanuló).CSALADTAMOGATAS Mit kell tudni a családtámogatásról? Nevelési ellátás. (5)-(7) bekezdéseiben. iskoláztatási tám ogatás Nem változott. Nevelési ellátásra jogosult to­ vábbá ■a gyermek vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője. Ha a tanévben az igazolatlanul mulasz­ tott kötelező tanórai foglalkoztatások száma eléri az ötvenet. törvény rendelkezései szerint a gyermek akkor válik tan­ kötelessé. A jegyzőnek tájékoz­ tatnia kell a kincstárt. szociális intézményben elhelyezett. aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéle­ ménye alapján testi. Nevelési ellátásra jogosult ■a gyermekotthon vezetője is. §-ában. § (1) b) pontjában.] . érzékszervi. a javítóintézet­ ben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézet­ ben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló.] A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-éjéig jár az el­ látásra jogosultnak. törvény 7 § (3). §-ában. A tanujó annak a tanévnek a végéig tankö­ teles. 27/E§-aiban. elvált vagy há­ zastársától külön élő szülője) elhunyt. s aki nem él egy háztartásban a vér szerinti. törvény 7 §-ában.

aki az anyasági támogatás igénylésének időpontjában jogszerűen tartózkodik Magyarország területén. [Lásd az 1998/ LXXXIV. vagy felsőok­ tatási intézmény első oklevelet szerző tanulója.ide­ értve az egyezséget is . közoktatási intéz­ ményben nem tanuló személyt megillető) nevelési ellátás összege 20 300 forint. január 1-étől. ■gyermekotthonban.) ESZCSM-rendelet szerinti beteg­ Új előírás 2012. ■kétgyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint. súlyos fogyatékosság tényét igazolták. gyet______________'__________________ Nem v á lto zo tt.] Gyesen.a házastársi és rokoni örökbefoga­ dás kivételével -. Gyermekgondozási segélyre az a szülő. [Lásd az 1998/LXXXIV. elvált. Ha legalább öt hónapig külföldön tartózkodott -és ezt dokumentálni tudja -. valamint az iskoláztatási támogatást saját jogon kérelmező esetén 14 800 forint. szakambulancia. illetve súlyosan fogyatékosnak . törvény 11. [Lásd az 1998/LXXXIV. illetve súlyosan fogyatékos. aki a háztartásában legfeljebb 3 éves gyermeket gon­ doz.] A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba helyezésének időpontjától számított hat hónapig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbe fogadó szülő .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Anyasági tám ogatás Nem válto zo tt. törvény 12. a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. törvény 9. gyermekszakkórház. büntetés­ végrehajtási intézetben lévő. [Lásd az 1998/LXXXIV. [Lásd az 1998/LXXXIV. ikergyermekekre 300 százaléka (te­ hát 64125. hogy nyugdíjának.] gyermekosztály. rokkantsági járadékban. ■egyedülálló esetén 13 700 forint. szolgálati járandó­ ságban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. Egyedülállónak mi­ nősül az is. vagy 10 évesnél fiatalabb tartósan beteg.CSALÁDTÁMOGATÁS 75 A családi pótlékra 50-50 százalékos arányban jogosultak a szülők. kormányrendelet 22. nevelőszülő vagy gyám jogosult. kórházi § (4) bekezdésében.és jár utána 18 éves koráig magasabb összegű pótlék aki a magasabb összegű családi pótlékra jogo­ sító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.a gondozásába kerül. Ezt a rendelet melléklete szerinti. [Lásd az 1998/LXXXIV. illetve nevelőszülőnek vagy gyámnak. A családi pótlék öszszegének megállapítása szempontjából egyedülál­ lónak kell tekinteni azt a szülőt vagy gyámot is. rendszeres szociális járadékban. §-ában. illetve szociális intézményben élő. . illetve súlyosan fogyatékos gyermeket tart el. élettársa ■közoktatási intézmény tanulója.] A gyermekgondozási támogatást . ■három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 forint. ■a saját jogon járó (tartósan beteg.legkorábban egy. ha az örökbefogadást a születést követő 180 napon belül jogerősen engedélyezték. ellátásának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko­ ri legkisebb összegét. 12. A havi családi pótlék összege (függetlenül attól. illetve az aktív korúak ellátására való jogo­ sultságát megállapították. §-ában. ha a gyermek a szüle­ tését követő 180 napon belül . vagy aki a szülő kérelmére átmeneti gondozásban részesül. Saját háztartásban nevelt.] Egyedülálló 1 Anyasági támogatásra jogosult az örökbe fogadó szülő is. szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban. § (l)-(3) bekezdé Az anyasági támogatás összege gyermekenként a gyermek születésének időpontjában érvényes öregséginyugdíj-minimum -2012-ben 28 500 forint . feltéve. [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában. [Lásd az 1998/LXXXIV. aki saját maga vagy a házastársa.] Gyermeknevelési támogatás a gyermek 3 éves korától jár annak a szülőnek. § a) pontjában.] sége. javítóintézetben. ■tartósan beteg. hivatásos nevelőszülőnél elhe­ lyezett gyermek esetén. ■három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló személy esetén gyermekenként 17 000 forint. törvény 29.] Gyes.] Nem változott. ha a gyermek az örökbefogadás előtti gondozásba kihelyezéskor már betöltötte a gyesre jogosító életkort.alapján egyenlő időszakok­ ban felváltva gondozzák gyermeküket. ■tartósan beteg. §-ának (2) bekezdésében. [Lásd az 1998/LXXXIV. gondozásra szorul. gyermekvédelmi gon­ doskodás alatt álló. vagy szülőjével együtt csa­ ládok átmeneti otthonában tartózkodik. Anyasági támogatásra jogosult a gyám. Egyedülállóságának tényéről az igénylő­ nek írásban kell nyilatkoznia.Magyarország területén terhesgondozáson vett részt. életévét még nem. Az igazolást a gyermekklinika. törvény 25. [Lásd az 1998/LXXX1V. és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközben kerül ki. ha nem él egy ház­ tartásban a nevelt gyermekének gyámjával.] A 16. életévét betöltött. Ekkor HVG ] T B . 19. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő egyedülálló személy esetén 25 900 forint. legkésőbb öt év múlva esedékes . illetve házastársától külön él. Támogatásra jogosult az a nő is. [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában. a terhes­ gondozó igazolása nélkül is részesülhet anyasági támogatásban. aki a terhessége alatt legalább négyszer koraszülés esetén legalább egyszer . aki a háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. törvény 4. és a terhes­ sége alatt legalább négy alkalommal .a gyermekgondozási segélyt és a gyermeknevelési támogatást . illetve 85 500 forint). és jövedelemmel nem rendelkezik. és egyéb jövedelme nincs. § (3) bekezdésében. de a 10. és jövedelme nincs. Az igazoláson a szakorvos jel­ zi a legközelebbi . törvény 29. [Lásdaz 1998/LXXXIV. 18. „Igazolás tartósan beteg. ameddig a betegség. törvény 11. törvény 12. ■kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint. Egyedülálló az. § (3) bekezdésében.és belföldi tanulmányai vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik a jogosult háztartásán kívül.jogerős határozattal . de egyidejűleg csak egyikük (vagyis az nem osztható meg). § (1) bekezdésében. átmeneti járadék­ ban. akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el. [Lásd az 1998/LXXXIV. A tar­ tósan beteg. Anyasági támogatásra az a nő jogosult. ■vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül.] A családi p ótlék összege Nem válto zo tt. ■időskorúak járadékában. § (3) d) pontjában. törvény 23. aki kül. gondozott gyermek­ nek kell tekinteni azt. fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre. illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elneve­ zésű nyomtatványon kell igazolni. év alatti gyermek minősül tartósan betegnek. A támogatás a leg­ fiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár. hadigon­ dozási járadékban részesül. illetve súlyosan fogyatékos gyer­ meket nevelő személy esetén 23 300 forint.225 százaléka.részt vett ter­ hesgondozáson. ha jogerős bírósági döntés .a közös háztartásban élő bármelyik szülő igénybe veheti. gyeten lévők heti harminc órában vé­ gezhetnek keresőtevékenységet.] Gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő gyermekei időkorlát nélkül vehetnek igénybe nap­ közbeni ellátást. aki a szülővel életvitelsze­ rűen él együtt.] Az a 18. aki hajadon. gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a gyermeket is. nevelőszülőnél. illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék an­ nak a hónapnak a végéig jár. életévét betöltött kiskorú szülő is jogosult gyermekgondozási segélyre. A családi pótlékra való jogosultság szempontjá­ ból saját háztartásban nevelt. törvény 21. törvény 20/B§ (l)-(2) bekezdéseiben. korhatár előtti ellátásban.felülvizsgálat időpontját. aki nyugellátásban. és nincs élettársa. illetve az állapot véglegességének tényét. hogy nevelési ellátásként vagy iskoláztatási támogatásként állapítják-e meg): ■egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 forint. nőt­ len. és egyéb jövedelme nincs. §-ában.koraszülés esetén legalább egyszer . (II. §-ában. [Lásd a 223/1998. törvény 20.

kormányrendelet 3. hogy a gyest a nagyszülő kapja. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni. és mindketten egyetértsenek azzal.) [Lásd az 1998/LXXXIV. tör­ vény szerinti rendszeres pénzellátásban (például gyedben.] Méltányosságból engedélyezhető a gyes továbbfolyósítása a gyermek általános iskolai tanulmánya­ inak megkezdéséig . törvény 21/A §-ában. Gyes abban az eset­ ben is folyósítható. [Lásd az 1998/LXXXIV. a Nemzetbiz­ tonsági Szakszolgálat.legfeljebb 8 éves koráig ha betegsége miatt nem járhat óvodába. ha a gyermek .] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. Ikergyermekek esetén a gyes összege az öreg­ ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két gyermek esetén 200 százaléka. (Nem számít napközbeni ellátást nyújtó elhelyezésnek. ha a felvett és a jogosultat egyébként megillető ellátást a felvevője átadta a jogosultnak. Ha a szülő ikergyermekei egyikének halála miatt veszti el jogosultságát a 200 százalékos gyermekgon­ dozási segélyre. törvény 36/A § (1) bekezdésében. A jogalap nélkül . törvény adás megtörtént. (Gyet méltányosságból semmilyen címen nem engedélyezhető.] Nem jár gyes vagy gyermekgondozási támoga­ tás annak a szülőnek . vasárnap vagy munkaszüneti nap.] Nagyszülő gyesen Nem v á lto zo tt. A szülő helyett a nagyszülő is igénybe veheti a gyest (a gyetet nem). nevelési ellá­ tás visszafizetése méltányosságból elengedhető. bölcsődében helyezi el. látják-e el ügyviteli feladataikat. törvény 20.] A gyes. három gyermek esetén 300. Ezek a Honvédelmi Minisztérium.a törvény szerint nemzetbiz­ tonsági érdekből . és az igény benyújtását kö. átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek. vetően az igénylő gyermekgondozási segély iránti kérelmet is benyújt. A nagyszülő gyesjogosultságának további feltétele. § (l)-(2) bekezdéseiben. Az adatok átadásának módjáról az Oktatási Hivatal és a kincstár megállapodást köt. §. §-ában.] Családi pótlék és gyet visszamenőleg az igény benyújtását megelőző legfeljebb két hónapra álla­ pítható meg. kormányrendelet 19.] Családtámogatási ellátásokat nyomtatványon és az ügyfélkapun keresztül. és az a saját jogán nem vette fel azt. és a 223/1998. közigazgatási eljárási törvény tartalmazza). § (l)-(2) bekezdéseiben. 43. Ikergyermekek esetén a gyes a gyer­ mekek tankötelessé válása évének végéig jár. illetve napközbeni ellátásra vagy 30 napot megha­ ladóan szociális intézményben helyeztek el.] iránti igényt elutasítják. [Lásd a 223/1998. akkor azt az évet kell tankötelessé válása évének tekinteni. és a 223/1998. törvény 37.családtámogatási. a tárgyhónapot követő hónap 10-éig. [Lásd az 1998/LXXXIV. törvény 22.] Családtámogatási kifizetőhelyek csak ott mű­ ködnek. [Lásd az 1998/LXXXIV.) [Lásd az 1998/LXXXIV.. A Magyar Államkincstár ellenőr­ zi. §-ában. amelyikben betölti a 10. Az ügyfelet az ügyfélkapu-azonosítószáma igazolja.76 | C S A L A D T A M O G A T A S a gyest a kiskorú szülő számára kell megállapítani és folyósítani.vagyis nem jo­ gosult által felvett . Hó a gyes vagy a gyet nem teljes hónapra jár. törvény 49. törvény 28.írásban . A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekkel gyesen lévő szülő a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. A gyesen lévő szülő a gyermek egyéves korától heti 30 órás elfoglaltságot jelentő állást vállalhat (ha a munkavégzés az otthonában történik. [Lásd az 1998/LXXXIV.nevelőszülőnek. a folyósító szerv azt visszafizetteti. Nem jár gyermekgondozási támogatás. ha olyan gyermek után igénylik. a naptári napon/ként kapható összeg a támogatás havi összegének harmincadrésze. [Lásd az 1998/LXXXIV. Ha a gyermek 10 éves koráig nem kezdi el az is­ kolát. fennállásáról és megszűnésének várható időpont­ járól a név és a taj-szám közlésével az Oktatási Hivatal évente október 15-éig adatot szolgáltat a kincstár részére. A gyes és a gyet megegyezik az öregséginyugdíj-minimummal (ez 2012-ben havi 28 500 forint). nincs időkorlát a gyesen lévő munkavég­ zésére). § (l)-(2) bekezdéseiben. [Lásd az 1998/LXXXIV. (1) bekezdésében. törvény 27. addig semmilyet. kormányrendelet 1.] A szülő köteles a folyósító szervhez . rendszeres segélyben) részesül. 27. bankszámlára utalás esetén 3-áig. hogy az át­ [Lásd az 1998/LXXXIV. Ha a tárgyhónapot követő hónap harmadik napja szombat.. állítják-e ki a jogosultságot megalapozó igazolást.] Jogalap nélküli ellátás Nem változott. hogy ilyenkor a gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyermekek számától függetlenül egy gyermek után jogosult gyermekgondozási segélyre. [Lásd az 1998/LXXXIV. §-ában. más napközis intézménybe. törvény kenteni . illetve korha­ tár előtti ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesül. ha a gyerme­ ket óvodában.§-aiban.] Ha a gyermekgondozási támogatásban részesü­ lő személy az általa nevelt gyermek halála miatt el­ veszti támogatásra való jogosultságát. a gyermekgondozási segély összegét a halálesetet követő három hónap múlva kell csök­ [Lásd az 1998/LXXXIV.] K ifizetőhelyek.] Ha a terhességi-gyermekágyi segély vagy a gyed Ellenőrzés Nem változott. [Lásd a 223/1998. az Országgyűlés Hivatala. ha a gyermeket a gyermekgondozási támogatás mellett végezhető munka időtartamára adják be napközibe. [Lásd az 1998/LXXXIV. az Alkotmányvédelmi Hivatal. négy gyermek esetén 400. A családtámogatásokat a kincs­ tári igazgatóság folyósítja. A kincstár a jogosultsági feltételek meglétét az ellátást igénylőknél is ellen­ őrizheti. hat gyermek esetén 600 százaléka. g yet összege Nem v á lto zo tt. [Lásd az 1998/LXXXIV. hogy a gyermek szülei lemondjanak erről az ellátásról. törvény 20/A. §-aiban. igényérvényesítés Nem változott.. §-ában. kormányrendelet 26. [Lásdaz 1998/LXXXIV. akkor úgy kell tekinteni. évi CXL. nagyszülő) társadalombiztosítási nyugellátásban. hogy az igényelbíráló szervek jogszerűen álla­ pítják-e meg. akit ideiglenes hatállyal el­ helyeztek. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ. §-ában. Ikergyermekek esetében a gyer­ mekek egyéves kora után időkorlátozás nélkül lehet dolgozni. Az elengedésre irányuló kérelem­ hez csatolni kell a családtámogatási ellátás átadója és átvevője által is aláírt nyilatkozatot arról. §-ában. mint­ ha a gyermekgondozási segély iránti kérelmet is a tes vagy gyed iránti igény előterjesztésének idő­ pontjában nyújtotta volna be (vagyis a gyest eddig az időpontig visszamenőleg megkapja). életévét.] elmúlt egyéves. évi III. §-aiban. [Lásd a 223/1998. kormányrendelet 4/B § (4) bekezdésében. §-ában. törvény 37.] A közoktatási intézményben tanulmányokat folytatók tanulói jogviszonyának létesítéséről. öt gyermek esetén 500. Ha a bejelentés elmulasztása miatt jogosulatlanul kapnak ellátást. azzal a megkötéssel. törvény 26. a támogatás folyósítását a halálesetet követő hónap első napjától számított három hónap múlva kell megszüntetni. folyósítják-e az ellátásokat. 28. A szülő jogosultságát nem zárja ki. a ha­ táridő az azt követő első munkanap.] A gyest igénybe vevő nagyszülő a gyermek 3 éves kora után vállalhat legfeljebb heti 30 órára ke­ resőtevékenységet.] M unka gyes m e lle tt Nem változott. ahol a családtámogatásokkal kapcsolatos igazgatási feladatot . törvény 21. törvény 39. gyámnak aki a szociális ellátásokról szóló 1993. elektronikus úton is lehet igényelni (az igénylési szabályokat a 2004. az Információs Hiva­ tal.bejelenteni a családtámogatási ellátásra jogo­ sultságával kapcsolatos adatokat. 21/A §-aiban.továbbra is indokolt ellátni. [Lásd az 1998/LXXXIV. ha a jogosult (szülő.

törvény kerül sor. Nem jogosult álláskeresési segélyre. törvény 30. ja n u á rl-jé tő l. törvény 25.] Keresetpótló ju tta tá s összege Változás 2012. akik legfeljebb 200 nap. törvény 25-29. ja n u á r 1 -jétő l. felső határa pedig a minimálbér. törvény 54. Az álláskeresőnek 15 napon belül kell bejelentenie az állami fog­ lalkoztatási szervhez az adataiban történt vál­ tozásokat (a korábbi nyolc nap helyett). §-aiban. N yilván tartás szünetelése Új előírás 2012. [Lásd az 1991/IV. (2011-ben a keresetpótló jut­ tatás alsó határa a minimálbér 60 százaléka. Az álláskeresési járadékra való jogosultság időtartam ának meghatározásánál jogszerző időnek minősül. ja nu ár 1-jétől. törvény 24-38. [Lásdazl991/lV.] rvény idelet . A támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes időtartama legfeljebb egy év (maxim um nyolc hónap támogatott foglalkoztatás plusz négy hónap kötelező továbbfoglalkoztatás). törvény 14. § (9) c) pontjában. 58. január 1-jétől. A nyugdíj előtti álláskeresési segély feltétele. [Láscfáz 1991/IV. ■megszűnt az álláskeresési segély azon biz­ tosítottak esetében. hogy a munkanélküli 45 napon át álláskeresési járadékban részesült (korábban ez 90 nap volt) [Lásd az 1991. alpontjaiban.] inyon tón is '4 évi . álláskeresési segély) eddigi „álláskere­ sési támogatások” gyűjtőfogalma. / A támogatás további feltétele. „Álláskeresési ellátásokra” módosul az átmenetileg munka nélkül maradók juttatásaira (álláskeresési já­ radék. alakult az álláskeresési támogatások rendsze­ re. hogy a tá­ mogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a támogatott szövetkezet a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg. és nem halad­ hatja meg a megállapításakori közfoglalkozta­ tási bér összegét. hogy vállalja. 78 ezer forint volt. feltéve.] Álláskeresési ellátások Változás 2 1 szeptember 1-jétől. és kötelezettséget yállal rá. bán. törvény 30.] I — -P snjo- Foglalkoztatást bővítő tám ogatások Ú előírás 2012. illetve átmeneti bányászjáradékban részesül.] iőpontktatási Jogszerző idő Új előírás 2012. [Lásd az 1991/IV. Együttm űködési kp telezettség Változás 2012. szolgálati járandóságban.] ásban i jogolentés Hátast.M U N K A N EL K Ü L1-EL LÁ T Á S0I< 77 Mit kell tudni tását k ö ly iránti ni. ban. ■az ellátásra való jogosultsághoz m inim um 360 nap jogszerző idővel kell rendelkezni (ko­ rábban 365 nappal kellett). 46 800 forint. törvény 54. hogy a munkaviszony megszüntetésére a tá­ mogatás folyósításának időtartama alatt sem [Lásd az 1991/IV. § (3)-(4) bekezdéseiben./IV. Ennek elemei a következők: ■egy nap ellátásért tíz nap jogszerző időt kell felmutatni (korábban öt nap járulékfizetésért lehetett egynapi ellátást szerezni). [Lásd az 1991/IV.) [Lásd az 1991/IV. [Lásd az 1991/IV. ha az álláskereső önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt volt fizetés nélküli szabadságon. § (14a) d)-e) pontjaiban. a 16. mint­ ámét is nek idő­ st eddig a munkanélküli-ellátásokról? Nyugdíj e lő tti álláskeresési segély Új előírás 2012. aki korhatár előtti ellátásban. Jelentősen át­ 01 . továbbá azokéban.] nyokat léséről. Az álláskereső ak­ tív munkahelykereső tevékenysége és álláske­ resőként való nyilvántartása szünetel ■a terhességi-gyermekágyi segélyre és gyer­ mekgondozási díjra való jogosultság meg­ állapítását követő naptól. izolja. §-aiban. § (l)b) pontjában. balett­ művészeti életjáradékban. § (5) d) 1-5. legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott sze­ mély foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet (maximum 16 hónap támogatott foglal­ koztatás plusz nyolo^hónap kötelező tovább­ foglalkoztatás).] Változás 2012. ■ az önkéntes tartalékos katonai tényle­ ges szolgálatteljesítés időtartama alatt.] z igény )ra álla- ■ában. január 1-jétől.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . hogy a hátrá­ nyos helyzetű személyt a támogatás folyósí­ tási időtartama után legalább ezen időtartam H V G |T B . ■90 napra rövidült a járadékban tölthető idő (korábban ez maximum 270 nap lehetett).] lgáltat tájáról ást köt. ■a minimálbér összegére csökkent az álláske­ resési járadék felső határa (korábban ez a m i­ nimálbér 120 százaléka volt).] Változás 2012. január 1-jétől. akik 900 napnál hosszabb jogszerző idővel rendelkeznek.] -ában. irvény ében. továbbá a gyer­ m ekgondozási segélyre való jogosultság megállapításának napjától. azza). § (1) e) pontjában. § (6) bekezdésében.] feléig tovább foglalkoztatja. § (4) d) pontjában. ■a jogszerző időt az álláskeresővé válást meg­ előző három év alatt lehet összegyűjteni (ko­ rábban öt év alatt lehetett). A keresetpótló jut­ tatás összege nem lehet alacsonyabb a megál­ lapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér (2012-ben havi 71 800 forint) 60 százalékánál (2012-ben havi 43 080 forintnál). január 1-jétől. ja n u á r 1 -jé tő l.R E . Szociális szövet­ j kezet munkaadónak legfeljebb a munkabér és járuléka 70 százalékáig terjedő támogatás adható.

bérleti díjára. karbantartására stb.] lyiséggel nem rendelkező társas cég. törvény 4. ■egyéni cég. törvényi §-ában. ■belföldön vállalkozási tevékenységet folytató. fizetési kötele­ zettségét pedig az átalányadó megfizetésével teljesíti. mint korábban).az éves bevéte­ le és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában kell megosztania. ■ a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére. amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett. tröszti vállalat. tröszt. valamint az olyan társaságot. ellenőrizhető és arányos költségei (kiadásai) összegével.feltéve. [Lásd a 2011/CLV. vala­ mint az iskolaszövetkezetet. törvény 2. erdőbirtokossági társulat. ja n u á r 1 . va­ lamint a felsőoktatási intézmény számára nyújtott . árbevétele arányában. ■az egyéni vállalkozó önmaga után (de az álta­ la foglalkoztatott után igen). ■személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó. a felsőoktatási intézmény által alapított társaságot. Az evaalany adózó az egyszerűsített vállal­ kozói adóról szóló törvényben meghatározott módon teljesíti a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét. [Lásd a 2011/CLV.5 százalék (bruttó kötelezettség). ■ a saját munkavállaló számára felnőttképzé­ si szerződés. §-ában. A számviteli törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak az őt terhelő szo­ ciális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevé­ tele és az egészségbiztosítási szervtől származó Megszűnő hozzájárulás­ csökkentési lehetőségek A bruttó kötelezettség 2012-től már nem csök­ kenthető ■ a gyakorlati képzéssel kapcsolatos elszá­ molható költségek (kiadások) összegével. illetve a hallgatói szerződés alap­ ján foglalkoztatott tanuló. és nem költségvetési szervként működik . illetve a munka törvénykönyve szerinti tanulmányi szerződés alapján meg­ szervezett képzés költségeivel. § (3)-(4) bekezdéseiben. egyes jogi személyek vállalata és a leányvál­ adó alapja után. Továbbra sem kötelezett szak­ képzési hozzájárulásra: ■a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kö­ telező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet. minden más hozzájáru­ lás-kötelezettnek pedig-a közhasznú nonprofit gazdasági társaság kivételével . külföldi székhelyű jogi személy. kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti.] Nem v á lto z o tt. ■ a szakmai alapképzést is szolgáló tanmű­ helyre a tárgyévben fordított. január 1-től új törvény állapítja meg a szakképzési hozzájárulás szabályait. [Lásd a 2011/CLV. ■állami vállalat.] Mentesség hozzájárulás alól V áltozás 2012. az ügyvédi iroda. § (l)-(2) bekezdéseiben. a szociális.az őt az egészségügyi közszolgáltatás ellátásá­ val összefüggésben terhelő szociális hozzájáru­ lási adó alapja után. a szabadalmi ügyvivő iroda. ■ a tanuló-. törvény 2. § (2). ha belföldön te­ lephellyel. törvény 2. [Lásd a 2011/CLV. januárl-jétől. törvény 2. Bővül a mentesítet­ tek köre: nem fizet szakképzési hozzájárulást az egyéni cég.kivéve a víziközmű-társulatot -. A hozzájárulás kö te le ze ttje i V á lto zá s 2012. ja n u á rl-jé tő l. számú melléklet E) fejezete alapján meghatáro­ zott kedvezményezett tevékenysége és a vállal­ kozási tevékenysége árbevétele arányában kell megosztania. Továbbra is hozzájárulás-fizetésre kötelezett a belföldi székhelyű ■gazdasági társaság. törvény t . a szabadal­ mi ügyvivő iroda.jé tő l.78 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS Mit kell tudni ■■ a szakképzési hozzájárulásról? 2012. a végrehajtó iroda.] Nem v á lto z o tt. a végrehajtó iroda. A közhasznú nonprofit gazdasági társaság­ nak az őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a számvitelről szóló törvény szerint megállapított éves árbevételéből a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tprvény 6. a tárgyévben for­ dított összeggel.] Nem vá lto z o tt. fiókteleppel rendelkezik. egyéb szervezet is. (4) bekezdéseiben. szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot. ■szövetkezet. m értéke Változás 2012.ideértve a szorgalmi időt lalat. kivéve a lakás-.§ (1). jogi szemé­ H VG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . [Lásd a 2011/CLV. A szakképzési hoz­ zájárulás teljesíthető ■a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint a szakközépiskola vagy szakiskola (együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulás­ ra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulás-kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés . ■ügyvédi iroda. A szakképzési hozzájárulás mértéke: 1. (5) bekezdéseiben. illetve hallgató gya­ korlati képzése során anyagköltségre fordított összeggel. ■az egészségügyről szóló törvényben meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltató . hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kö­ tött. személyi egyesülés. ■ a térségi integrált szakképző központ (TISZK) részét képező szakképző iskola.a gyakorlati képzés tárgyi feltételei javítását szolgáló .] A hozzájárulás teljesítése V áltozás 2012. a közjegyzői iroda a tevékenységében személyesen közremű­ ködő tag után (a foglalkoztatottak után viszont továbbra is fizet hozzájárulást).] Az átalányadózónak nincs bevallási és elszámolási kötelezettsége. Szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett a közjegy­ zői iroda is. A hozzájárulásra kötelezett a szakképzési hozzájárulást naptári évre állapítja meg (ko­ rábban az üzleti évre is megállapíthatta). közös vállalat. ■ a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tör­ vény melléklete alapján megállapított kedvez­ ményezett tevékenység ellátásával összefüggés­ ben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási A hozzájárulás a lap ja . vízgazdál­ kodási társulat . A szakképzési hoz­ zájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja (nem a társadalombiztosítási alap.felhalmozási támogatással (fejlesztési támogatással). ja n u á rl-jé tő l. [Lásda20iyCLV. § (5) bekezdésében. [Lásd a 2011/CLV.

§ (4)-(6) bekezdéseiben.SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS 79 Hozzájárulás-teljesítés gyakorlati képzéssel nap 60 százaléka) 110 nap a szorgalmi időben G yakorlati képzésre elszám olható norm atíva Ú előírás 2012. éves bruttó kötelezettségét a csökkentő tétel összegével csökkentheti.] Előlegfizetés A szakképzési hozzájárulási előleg fizeté­ sénél a tárgyév 1-11.vagy a csökkentő tételként fi­ gyelembe vehető összegek levonását követően: nettó . a csökkentő tétel . tanulónként az előlegfizetési szabályok szerint számított havi csökkentő tételek összege adja a csök­ kentő tétel éves összegét. kormányrendelet 4. [Lásd a 2011/CLV. Ha a tanulószerződés hatálya nem áll fenn a tárgyév egészére. [Lásd a 2011/CLV.figyelembe véve te­ hát a szakképesítések túlnyomó többségében az előírt gyakorlati képzési idő (183 oktatási és 20 nap a szorgalmi időt követő összefüggő szakmai gyakorlat idején. kormányrendelet 6. Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor. ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen. ha a gyakorlati képzésre a felsőoktatási intézmény és a hozzájárulás­ kötelezett .összege azon hónapra számolható el a ta­ nuló után először. ja n u á r 1 -jé tő l. kormányrendelet 6. [Lásd a 280/2011. melynek az öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 130 nappal) napi 3385 forint. kormányrendelet 2. hónapjára tanulón­ ként a súlyszorzóval kiszámított csökkentő tétel éves összegének egytizenketted része képezi. §-ában. § (2) bekezdésében. amit 2012-re a szakképzési hozzájárulási törvény. A szakmai és vizsgakövetelményekben rögzített elméleti és gyakorlati oktatás arányát .) Tehát például az összefüggő szakmai gya­ korlat megszervezése esetén a gazdálkodók tanulónként (20 nap x 3385 forint) 67 700 fo­ rint csökkentő tételt számolhatnak el az adott szakmai gyakorlati hónapra. §-jában.] A szakképzésihozzájárulás-fizetési bruttó kötelezettséget csökkentő tétel a szakmai gya­ korlat idejével (napjaival) arányosan számít­ ható szakközépiskolával vagy szakiskolával kötött együttműködési megállapodás.az előlegszámítás szabálya szerint . A hozzájárulás-fizetési kötelezettség a napi normatíva. (40 százalékos­ nál kisebb arányú gyakorlati képzés esetén a teljes gyakorlati képzés megszervezhető együttműködési megállapodás keretében. § (1) bekez­ désében és a 280/2011. § (4) bekezdésében. az állami adóha­ tóságnál vezetett számlára történő befizetéssel teljesíti bruttó . [ Lásd a 280/2011. [Lásd a 280/2011.ha a tanulószer­ ződés a tárgyév egészére fennáll .az elő­ legszámítás szabálya szerint meghatározott .együttműködési megállapodást kötött. valamint a képzési napok és a tanulók (hallgatók) számának szorzatával csökkenthető. augusztus 31-éig: a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével. vagyis összesen 130 gyakorlati képzési nap évente. Az a hozzájárulásra kötelezett.] Osztószám eg yüttm űködési m eg állap o ­ dásnál A szakképző iskolákban egy tanítási évben átlagosan 183 tanítási nap és 20 nap összefüg­ gő szakmai gyakorlati nap van. § (2). illetve a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett gyakorlati képzés esetén. a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor.az OKJ-ban sze­ replő szakképesítésekre átlagosan jellemző 40-60 százalékos arányt . § (l)-(3) bekezdéseiben.a felsőoktatásról szóló 2005.kötelezettségét.] Visszatérítés Új előírás 2012. törvény 31. Ezzel az osz­ tószámmal került meghatározásra az egynapi gyakorlati képzési normatíva. a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó szak­ macsoportos súlyszorzó szorzata alapján kell meghatározni. szeptember 1-jétől: gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal. hallgatók esetén 1/100 részével számolva határozha­ tó meg. A kötelezettségét gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hoz­ zájárulás-kötelezett a bruttó kötelezettségét .számított összegét az adott hónap­ ból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári nap­ jai számának arányában kell meghatározni. [Lásd a 280/2011. Ha a tanulószerződés hónap közben szű­ nik meg. Az alapnormatíva 440 000 forint/fő/év. § (2) bekezdéseiben. illetve hallgatónként. ja n u á r 1 -jé tő l. törvény 5. törvény 8. illetve 6.] Osztószám felsőoktatásban A felsőoktatási törvény alapján a félév öt hónapból álló oktatásszervezési időszak. kormányrendelet 4. így az egynapi gyakorlati képzési normatíva öszszege 2012-ben (440 000 forint/fő/év osztva 100 nappal) 4400 forint/nap. [Lásd a 280/2011. hónapjára a csökkentő tétel havi összegét a gyakorlati képzési norma­ tíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának a szorzata képezi tanulónként. amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített. vagyis 100 nap évente. az alapnormatíva-összeg és a rendelet mellékletében szereplő. A csökkentő té­ tel éves összegét a tárgyévre .tanulón­ ként. [Lásd a 280/2011. ■ 2012. illetve csak időszakosan) tesz eleget. A gyakorlati j képzésnek a szakképzési hozzájárulásra kö­ telezettek által elszámolható költségeire az is­ kolai rendszerben oktatható szakképesítések­ re differenciált normatíva kerül bevezetésre. évi CLXXXVII. § (2) bekezdésében.] ként (20 nap x 4400 forint) 88 000 forint csökkentő tételt számolhatnak el havonta. paragrafus (1) bekez­ dése alapján . aki szak­ képző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezé­ sével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségé­ nek. az azt követő évekre pedig a mindenkori éves költségvetési törvény rögzít. Az egyna­ pi gyakorlati képzési normatíva tanulók esetén az alapnormatíva 1/130 részével.] követő összefüggő szakmai gyakorlatot is szervezésével. a 2012. át­ lagosan 20 hét.] A tárgyév teljes időtartamára fennálló ta­ nulószerződés esetén a szakképzési hozzájá­ rulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel . aki hozzá­ járulási kötelezettségének a gyakorlati képzés szervezésével nem (vagy csak részben. kormányrendelet 5. kormányrendelet 5. így vezése például esetén a a gyakorlatigényes gyakorlat gazdálkodók szak keretében a szakmai megszer­ hallgatón­ Tanulószerződéses g yako rlati képzés Az a hozzájárulásra kötelezett.

80

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁR ULÁS

2012-re440 ezer forint/fő/év összegben rögzített alapnormatíva alapján - az erről szóló kormányrendeletben meghatározott, gyakorlati képzési normatívák szerint - számított összeggel (csök­ kentő tétel) csökkentheti. Ha a hozzájárulási kötelezettségét kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szer­ vezésével teljesítőnél a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét, a meghaladó rész visszaigényelhető az állami adóhatóságtól. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszerben) a hallgatói szerződés alap­ ján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezettségre is érvényes. Az állam i adóhatóság a visszatérítésnél az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni. A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulás-kötelezettet nem illeti meg viszszatérítés. Nem csökkentheti bruttó kötelezettsége mértékét az, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodásban a szakkép­ zésről szóló törvényben meghatározott időtar­ tamot meghaladó mértékben vállal kötelezett­ séget, és tanulószerződéssel nem rendelkezik. Ha a hozzájárulás-kötelezett a tanulószer­ ződést határidő előtt jogellenesen felmondja, a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett szám­ lára visszatéríteni (az adózás rendjéről szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint) a tanulószerződés alapján 2012. január 1-je után, a szakképzési hozzájárulási kötele­ zettsége terhére a tanulószerződés felmondásá­ ig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét. [ Lásd a 2011/CLV. törvény 8 § (l)-(4) és (8) bekezdéseiben.] ■

Tanuló á tirá n yítá sa - teljesítési m e g b ízo tt
Új előírás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Aki tanulószer­ ződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, és csak részben rendelkezik a szakképzésről szóló tör­ vényben meghatározott és a tanulószerződés­ ben rögzített, a gyakorlati képzés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, megállapodást köthet egy másik, gyakorlati képzésre jogosult szer­ vezettel vagy szakképző intézménnyel (teljesí­ tési megbízott), amelyhez gyakorlati képzésre átirányíthatja tanulószerződéses tanulóját. Az átirányítás időtartama a tanulószerződés­ ben meghatározott gyakorlati képzési idő legfel­ jebb 50 százaléka lehet, azzal, hogy a teljesítési megbízott a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan költségei fedezetére díjat jogosult felszámítani a hozzájárulásra kötelezettnek. A teljesítési megbízott az általa az átirányítottaknak vég­
HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

zett gyakorlati képzésre nem érvényesítheti a normatíva szerinti csökkentést. Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodásnak tartal­ maznia kell ■az együttműködési megállapodást kötő felek (a hozzájárulásra kötelezett és a teljesítési meg­ bízott) nevét (cégnevét), székhelyét, adószá­ mát, statisztikai számjelét, cégjegyzék- vagy nyilvántartási számát, kamarai nyilvántartási számát; ■a hozzájárulásra kötelezettnél azon gyakor­ lati képzésben részesülő tanulószerződéses ta­ nulók szakképesítésenkénti, évfolyamonkénti létszámát, akiket más gyakorlatiképzés-szervezőhöz, teljesítési megbízotthoz irányítanak át; ■ a szakképző iskola szakmai programjában szereplő gyakorlati képzés időtartamát, a hoz­ zájárulásra kötelezettnél a tanulószerződés ke­ retében végzett gyakorlati képzés időtartamát, valamint az átirányítás időtartamát s annak arányát tanévenként; ■a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszeré­ nek leírását; ■az együttműködési megállapodást kötő felek­ nek a gyakorlati képzés végrehajtásávaj kapcso­ latos jogait és kötelezettségeit; ■a gyakorlati képzésre átirányított tanulókat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tör­ vény szerint megillető természetbeni juttatások biztosításának rendjét, a tanuló felelősségbizto­ sításának költségviselőjét; ■a gyakorlati képzéssel összefüggésben a telje­ sítési megbízottat megillető díjazást; ■a gyakorlati képzés időtartama alatt a tanu­ ló felügyeletéről gondoskodni köteles személy megnevezését. Ha a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati kép­ zés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50 százalékát meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, az adott tanulószerző­ déses tanuló után nem érvényesítheti a norma­ tíva szerinti csökkentést. [Lásd a 2011/CLV. törvény 8. § (5)-(7) bekezdéseiben.]

A hozzájárulás-kötelezett az év 1-11. hónap­ jára havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó köte­ lezettség, azzal, hogy a csökkentő tétel az elő­ legbefizetésnél időarányosan figyelembe vehe­ tő, ha a kötelezett kizárólag tanulószerződés alapján gyakorlati képzés szervezésével teljesít, és a csökkentő tétel összege meghaladja bruttó kötelezettsége mértékét. Ez esetben a kötele­ zettséget meghaladó rész visszaigényelhető. E szabály átmeneti szabályként (kifutó rendszer­ ben) a hallgatói szerződés alapján gyakorlati képzéssel teljesített hozzájárulási kötelezett­ ségre is érvényes. Az előleg összegét a kötelezett havonta maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja, és megfizeti - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy visszaigényli az előzőek szerinti összeget. A befizetett előleg és az éves nettó kötele­ zettség különbözetét a tárgyévet követő év feb­ ruár 25-éig kell befizetni, iHetve a többletbefi­ zetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni. A kettős könyvvitelt vezető, a naptári évtől eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának meghatá­ rozásához szükséges árbevétele összetételében bekövetkezett - a főszabály szerinti éves beval­ lásában figyelembe nem vett - változás esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üz­ leti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig vallja be (a társasági adóról készítendő bevallá­ sában), fizeti meg vagy igényli vissza. A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró öszszeg kiutalását vagy átvezetését a bevallás ese­ dékességének napjától kezdeményezheti. A hozzájárulásra kötelezettnek a szakkép­ zési hozzájárulás bevallásával, befizetésével, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségei során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia a szak­ képzési hozzájárulási törvény által nem szabá­ lyozott kérdésekben. Az ellenőrzés érdekében a gazdasági kamara az állami adóhatóságnak közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosít az ál­ tala a gyakorlatiképzés-szervezésre jogosult hozzájárulás-kötelezettekről, illetve a tanulószerződésekről vezetett nyilvántartásokhoz. [Lásd a 2011/CLV. törvény 9., 11. §-aiban.]

Bevallás, befizetés, h a tá rid ő k Változás 2012. január 1-jétől. A hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton bevallja és maga fizeti meg - a tárgyévet követő év február 25-éig - az állami adóható­ ságnak ■a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét, ■a csökkentő tétel éves összegét, ■ az éves bruttó kötelezettség és a csökkentő tétel különbözeiéként megállapított éves nettó kötelezettségét.

Képzés, képzési ren d szerfejlesztésén ek tám ogatása
V áltozás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. A szakképzési hozzájárulásból származó bevételek a Nemze­ ti Foglalkoztatási Alapot illetik meg. E források felhasználhatók: ■kormánydöntés alapján szak-, illetve felnőttképzéssel összefüggő központi programra; to­

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁ RULÁS

81

• hónap, előleget ttó köte'l az elő. be vehe?rződés Iteljesít, i bruttó kötet­ hető. E ndszerkorlati elezettamaga Hja, és lapjáig miára, szeget, köteleév febetbefiyelni. évtől )vagy tendő ?hatálében bevalsetén azüzPjáig vallád ö sz-

vábbá - kérelemre - képzési célú támogatásra legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, magyarországi székhelyű, fióktelepű befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelke­ ző gazdasági társaság számára; a kkv-s körbe nem tartozó hozzájárulás-kötelezett részére olyan tanműhely létesítésére, amelyben az - is­ kolai rendszerű szakképzés keretében - tanu­ lószerződés alapján gyakorlati képzés folyta­ tását tervezi; valamint az ilyen tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, szoftver­ felhasználási jog és szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék megszerzéséhez, ■hozzájárulásra nem kötelezett, a szakkép­ zésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet (egy­ házi fenntartású intézmény, költségvetési szerv, nonprofit szervezet, illetve az általuk fenntar­ tott intézmény) normatív támogatására, ■a közoktatási intézményben nappali rendsze­ rű iskolai oktatásban szakképzési évfolyamon szakiskolai képzésben részt vevő, tanulói jogvi­ szonyban álló, a gazdaság által az adott megyé­ ben igényelt szakképesítést tanulókat megillető - a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) kormányrendeletben meg­ határozott - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására, ■a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség kereté­ ben szak- és felnőttképzési célokra, ■a decentralizált keretből finanszírozható cé­ lokra (az előző pontok levonását követően fenn­ maradó összeg 75 százalékáig), ■a központi keretből finanszírozható célokra (az előző pontok levonását követően fennmara­ dó összeg erejéig). [Lásd a 2011/CLV. törvény 12., 14§-aiban.] A decentralizált keret beruházási célú támo­ gatásokra használható fel ■a hozzájárulás-kötelezettnél folyó gyakorlati képzés támogatására azon tanulók esetében, akiknek az elméleti képzése a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakkép­ zést folytató intézményeiben folyik, ■ az iskolai rendszerű képzéssel összefüg­ gésben a térségi integrált szakképző központ iskolai rendszerű szakképzést folytató intéz­ ményeiben; a szak- és felnőttképzésért felelős miniszterrel szakképzési feladatellátásra meg­ állapodással rendelkező szakképzést folytató intézményben; speciális szakiskolában és kész­ ségfejlesztő speciális szakiskolában; a szakkép­ ző iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján az iskolai rendszerű gyakorlati képzés­ ben részt vevő állami felnőttképzési intézmény­ nél; a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott

esecképével, atos zóló zakabáben nak izálsult ulóz. m.]

szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházáshoz; vagyoni értékű jogok közé sorolható szoftverfelhaszná­ lási jog megszerzésére, illetve szellemi jogvéde­ lemben részesülő szoftvertermék beszerzésére. A támogatás odaítélése nyilvános pályázat alapján történik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 17. §-ban, 19. § (l)-(3) bekezdéseiben.] A központi keretből a decentralizált keretnél megfogalmazott célokon (beruházási támoga­ tásokon) túlmenően ■beruházási célú támogatás nyújtható az álla­ mi szak- és felnőttképzési szervnek, ■támogatás nyújtható a szakképesítésért fele­ lős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett kutató és fejlesztő-szolgáltató intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- $s taneszközfejlesztéshez, központi programok kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gya­ korlati tantárgyakat oktató tanárok, szak- és gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez (az intézet a szakképzés fejlesztése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki), ■ támogatás nyújtható a gazdasági kamarák­ nak - a gazdasági kamaráknak nyújtott tá­ mogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzési feladatellátásában megállapodás alapján együttműködő országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek - a gazdasá­ gi kamarákról szóló törvényekben, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatáro­ zott feladataik, továbbá a szakképesítésért fele­ lős miniszterrel kötött megállapodásban foglalt szakképzési feladatok ellátására, ■kérelemre támogatás nyújtható az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzés­ fejlesztéssel összefüggő feladataik ellátásához, valamint - nyilvános pályázat útján - országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez, ■támogatható a beruházási célú támogatásra jogosultnál (lásd decentralizált keret) a szak­ képzés korszerűsítéséhez szükséges tananyagés taneszköz-fejlesztés, továbbá az elméleti, gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakés gyakorlati oktatók akkreditált továbbkép­ zése, ■forrás biztosítható a felnőttképzésről szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra, vala­ mint ■ támogatás nyújtható az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő feladatai ellátásához, melyek a következők lehetnek: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény­ ben szabályozott pályaorientáció, a szakiskolai

esi izesok iőttto-

és szakközépiskolai általános műveltséget meg­ alapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és fejlesztése, valamint az e feladatok ellátásá­ hoz kapcsolódó kutatási, monitoringtevékeny­ ség; a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezé­ séhez kapcsolódó, valamint a szakképző iskolá­ kat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fej­ lesztési feladatok ellátása; a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése; a szakképző iskolákra vo­ natkozó adatfeldolgozás tekintetében a közok­ tatási információs rendszer fejlesztése. [Lásd a 2011/CLV. törvény 18-19. §-aiban.] A támogatások részletes feltételeiről szerző­ désben kell megállapodni. A szerződést az álla­ mi szak- és felnőttképzési szerv köti meg. A támogatási szerződés tartalmazza: ■a támogatásban részesülő nevét, székhelyét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartá­ si számát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi nyilvántartási szá­ mát, szakképző iskola és felsőoktatási intéz­ mény esetében az intézmény OM-azonosítóját, ■ a támogatásban részesülő - állami adóha­ tóságnál bejelentett - pénzforgalmiszámlaszámát (a fenntartó elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlaszámot) és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését, ahova a támogatás összege átutalható, ■a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, ■a támogatás összegét, folyósításának módját és ütemezését, ■ a támogatásban részesülőnek a támogatott programhoz rendelkezésre álló, elkülönített saját és egyéb pénzeszköz összegét, ■a beruházás, illetve a program megkezdésé­ nek és befejezésének tervezett időpontját, va­ lamint a támogatás felhasználásáról történő szakmai és pénzügyi elszámolás módját és időpontját, ■a beruházási célú támogatásoknál a fejlesz­ téssel közvetlenül érintett tanulói, illetve hall­ gatói létszámot, ■a szerződésszegés, illetve a nem rendeltetésszerű támogatásfelhasználás jogkövetkezmé­ nyeit, ■a beruházási célú támogatásoknál a jelzálog­ jog megszűnésének feltételeit, ■ azon körülményeket, amelyek fennállása esetén a támogatást nyújtó eláll a szerződéstől, ■mindazt, amit az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányren­ delet előír. Az alaprészből nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv, a szak- és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

82 | S Z A K K É P Z É S I H O Z Z Á J Á R U L Á S

valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb szervek végzik. [Lásd a 2011/CLV. törvény 20-21. §-aiban.] A hozzájárulásra kötelezett az alaprészből a kormány egyedi döntésén alapuló támogatást, valamint a pályázat útján kapott beruházási célú támogatást a tőketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés időtartamáról a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Az alaprészből kapott beruházási célú támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra leg­ alább tízéves időtartamra - a támogatás mér­ tékéig - jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a támogatást nyújtó szerv javára. A jelzálogjog megszűnésé­ nek feltételeiről a támogatási szerződésben kell rendelkezni. Ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra for­ dítja, vagy a kapott támogatásból beszerzett eszközt, megvalósított létesítményt nem a szer­ ződésben meghatározott rendeltetés szerint használja, illetve az a támogatási szerződésben meghatározott idő előtt kikerül birtokából, vagy a létesítményt megszünteti, a kapott összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától számítva a min­ denkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben vissza kell fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára az alaprész javára. A viszszafizetett támogatás összegével a kedvezmé­ nyezettnél a tőketartalékot - a lekötött tartalék megszüntetése után - csökkenteni kell. [Lásd a 2011/CLV. törvény 22. §-ában.]

Á tm en eti rendelkezések A Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprésze javára fennálló követelések és terhére vállalt kötelezettségek a Nemzeti Foglalkoztatá­ si Alap képzési alaprészét illetik meg és terhelik, ideértve az aktív és passzív elszámolásokat is. A hozzájárulási kötelezettség 2011-re vonat­ kozó teljesítésénél, ideértve a bevallás alapján kimutatott visszatérítést is, a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályokat kell alkal­ mazni, az alábbiak figyelembevételével. A 2011-ben kezdődő üzleti évre vonatkozó hozzájárulási kötelezettségét a naptári évtől eltérő üzleti évet választó hozzájárulásra kö­ telezett ■az üzleti év első napjától december 31-éig idő­ arányosan a szakképzési hozzájárulásról szóló (korábbi) 2003. évi LXXXVI. törvény szerint, ■ 2012. január 1-jét követően a szakképzési hozzájárulásról szóló (új) 2011. éviCLV. törvény szerint teljesíti.
HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

eredeti rendeltetésének megfelelően nem mű­ ködtethető tovább, a létesítmény szükségessé ■ a gyakorlati képzés szervezésével teljesítő váló elidegenítése esetén elővásárlási jog illeti hozzájárulás-kötelezett az állami szak- és fel­ meg az érintett szakképző iskola fenntartóját, nőttképzési szerv felé, ha az a létesítményt szakképző iskolai tanu­ ■a gyakorlati képzést nem szervező hozzájáru­ lók gyakorlati képzésére kívánja továbbmű­ lásra kötelezett az állami adóhatóság felé ködtetni. Ha nem él elővásárlási jogával, ak­ teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, 2012. kor az azt a hozzájárulásra kötelezettet illeti február 25-ig benyújtandó soron kívüli beval­ meg, amelyik a legelőnyösebb vételi ajánlatot lásban. teszi, feltéve, hogy a létesítményt szakképző 2011-ben kezdődő üzleti év esetén, ha a 2011. iskolai tanulók gyakorlati képzésére kívánja december 31-éig terjedő időszakban a hozzájá­ továbbműködtetni. A vételi ajánlatok elbírá­ rulásra kötelezett a kötelezettségét részben a sa­ lásáról a szak- és felnőttképzésért felelős m i­ ját munkavállalói számára a felnőttképzésről niszter dönt. Ha az elővásárlási jog jogosultjai szóló 2001. évi Cl. törvényben meghatározott e jogukkal nem élnek, az ingatlan vételárából felnőttképzési szerződés és a munka törvényaz ingatlanhoz nyújtott támogatást vissza kell könyve szerinti tanulmányi szerződés vagy fizetni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára. a tanulmányok folytatására történő munkáltatói [Lásd a 2011/CLV. törvény 28. §-ában.] kötelezés alapján megszervezett képzés költsé­ Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa 2012. gei elszámolásával teljesíti, 2lj)12. február 25-éig január 1-je előtt megkötött tanuló- vagy hallga­ a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötele­ tói szerződést az abban foglalt határidő lejárta zettségét is teljesítenie kell a fővárosi, megyei előtt, 2012. január 1-jét követően jogellenesen kormányhivatal munkaügyi központja részére. felmondja, a szerződés felmondását követő 15 [Lásd a 2011/CLV. törvény 25-26. §-aiban.] napon belül köteles a szakképzési hozzájáru­ Annak a hozzájárulásra kötelezettnek, lási kötelezettsége terhére a szerződés alapján amelyik hozzájárulási kötelezettségé) 2012. ja­ annak felmondásáig " nuár 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében ■az elszámolt költségek teljes, az igénybevételi gyakorlati képzés szervezésével teljesítette, és kamattal növelt összegét az állami szak- és fel­ a gyakorlati képzésre nőttképzési szervnek a Magyar Államkincstár­ ■együttműködési megállapodás alapján került nál vezetett Nemzeti Foglalkoztatási Alap terü­ sor, 2012. január 1-jét követően az együttműkö­ leti előirányzat-felhasználási keretszámlájára dési megállapodás szerinti időtartamból még (EFK-számla) befizetni, hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettsége ■ a 2012. január 1-jétől érvényesíthető csök­ teljesítésénél a normatíva szerinti elszámolási kentő tétel teljes összegét az adózás rendjéről szabályokat kell alkalmaznia, szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabá­ ■hallgatói szerződés alapján került sor, 2012. lyainak megfelelően az állami adóhatóságnál január 1-jét követően a hallgatói szerződésben vezetett számlára visszatéríteni. meghatározott időtartamból még hátralevő idő­ [Lásd a 2011/CLV. törvény 29. §-ában.] re a hozzájárulási kötelezettsége teljesítésénél Az a hozzájárulásra kötelezett, amelyik a normatívára és a visszaigénylésre vonatkozó 2012. január 1-je előtt gyakorlati képzés szer­ szabályokat kell alkalmaznia. vezésével teljesítette szakképzési hozzájáru­ A felsőfokú szakképzés keretében folyó lási kötelezettségét, és a csoportos gyakorlati gyakorlati képzésre (akár együttműködési képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz be­ megállapodás, akár hallgatói szerződés alap­ szerzésére fordított kiadását, költségét a szak­ ján került rá sor) a képzésből 2012. január 1-jét képzési hozzájárulás terhére legkésőbb 2011. követően még hátralevő időre a hozzájárulási december 31-éig elszámolta, a tárgyi eszközt kötelezettség teljesítésénél a normatívára és köteles elkülönítetten nyilvántartani és öt évig a visszaigénylésre vonatkozó szabályokat, va­ ha a tárgyi eszköz ingatlan, tíz évig - gyakorlati lamint a korlátozó feltételeket is megfelelően képzés céljaira használni. alkalmazni kell. Ha a hozzájárulásra kötelezett megszünteti [Lásd a 2011/CLV. törvény 27. §-ában.[ a gyakorlati képzés vagy egy adott szakképesí­ 2012. január 1-je előtt a Munkaerő-piaci tés gyakorlati képzése szervezését, legkésőbb Alap képzési alaprészéből, valamint annak a megszüntetéssel egyidejűleg köteles az EFKjogelődjétől, a fejlesztési és képzési alap­ számlára befizetni a 2011. december 31-én ha­ részből kapott beruházási célú támogatással tályos szabályok szerint a szakképzési hozzá­ megvalósított, gyakorlati képzést szolgáló léte­ járulási kötelezettség terhére beszerzett tárgyi sítményt nem lehet az eredeti rendeltetéstől el­ eszközöknek és beruházásoknak - a képzés­ térő céllal működtetni, ha a támogatási szerző­ megszűnés időpontjában fennálló - a még hát­ désben meghatározott időtartam még nem telt ralévő használati kötelezettségi idővel arányos el. Ha a gyakorlati képzést szolgáló létesítmény bekerülési értékét. 2011-ben kezdődő üzleti év esetén a 2011. de­ cember 31-éig terjedő időszakra

BEVALLAS, BEFIZETÉS

83

Mit kell tudni
iem m űségessé og illeti tartóját, si tanúábbműval, a k et illeti ánlatot kképző cívánja elbírálős m i)sultjai [árából za kell lávára. ában.] a2012. hallgalejárta nesen ető 1 5 ájárulapján vételi és felícstárteriilájára csökijéről zabáígnál bán.] lyik szeríjáruírlati beszak2011.

Mentesül e befizetési kötelezettség alól ■a jogutóddal m e g s z ű n ő gyakorlati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha jogutódja is hozzájárulás-kötelezett, és a gyakorlati kép­ zést azonos feltételekkel jo g szerűen folytatja,
továbbá a a jogutód nélkül megszűnő vagy a gyakorlati képzést jogutód nélkül megszüntető gyakor­ lati képzést szervező hozzájárulás-kötelezett, ha a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök tulajdonjogát térítésmentesen átadja térségi integrált szakképző központ keretében működő, nappali iskolai rendszerű szakképzést folytató intézménynek. Ez esetben az eszközátadást más adókötelezett­ ség nem terheli. [Lásd a 2011/CLV. törvény 30. §-ában.] 2011-ben nyújtott fejlesztési támogatás a 2012. január 1-je előtt hatályos szabályok sze­ rint legkésőbb 2012. december 31-éig használ­ ható fel a támogatási szerződésben meghatáro­ zott célokra; az ezen időpontig fel nem használt fejlesztési támogatási összeget 2013. január 30áig be kell fizetni az EFK-számlára. A fejlesztési támogatásban részesített 2012. január 1-jét megelőzően öt évre - ingatlan ese­ tén tíz évre - vonatkozóan köteles elszámolást készíteni, valamint 2013. március 15-éig adatot szolgáltatni az állami szak- és felnőttképzési szerv részére a 2011. december 31-éig hatályos szabályok szerint fogadott fejlesztési támoga­ tásból megvalósult fejlesztésekről. Az állami szak- és felnőttképzési szerv az elszámolást 60 napon belül ellenőrzi, és azt elfogadja, vagy jogszerűtlen felhasználás miatt befizetési köte­ lezettséget állapít meg. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 30 napon belül köteles befizetni az EFK-számlára. [Lásd a 2011/CLV. törvény 31. §-ában.] Az adózás rendjéről szóló törvényben meg­ határozott elévülés időtartama alatt - a benyúj­ tott elszámolás alapján - továbbra is az állami szak- és felnőttképzési szerv ellenőrzi a hozzá­ járulási kötelezettségüket a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint gya­ korlati képzés szervezésével teljesítők kötele­ zettségteljesítését. Nekik az önellenőrzést is az állami szak- és felnőttképzési szervhez kell benyújtaniuk. Az ellenőrzésre és az önellenőrzésre, továb­ bá az ezek alapján a kötelezettet terhelő befize­ tésre vagy a visszatérítési igény érvényesítésére a 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabá­ lyok az irányadók. A 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint nyújtott fejlesztési támogatá­ sok, valamint a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprészéből nyújtott támogatások felhasználá­ sának elszámoltatását és ellenőrzését az állami szak- és felnőttképzési szerv végzi.

a bevallásról, befizetesrol, adatszolgáltatásról?
Járulékbevallás
Változás 2012. ja n u á r 1 -jé tő l. Megszűnik a tb-járulék, így annak bevallása is (tb-járulék helyett szociális hozzájárulási adót kell bevallani). [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § p j bekezdésében.] Á tm e n e ti szabály. Még társadalombiztosítási járulékot kell - a 2011. decemberre benyújtott bevallásban - bevallani a 2011. december havi bér után, ha azt 2012. január 10-éig kifizetik. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 65. § (2) bekezdésében.] Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak es a bizto­ sított egyéni vállalkozónak havonként, a tárgy­ hónapot követő hónap 12-éig elektronikus úton kell járulékbevallást benyújtania és járulékada­ tokat szolgáltatnia. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig köteles a járu­ lékokat - elektronikus úton - bevallani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. §-ában.] Nem kell a járulékot (és a 2012-ben a tbjárulékot felváltó szociális hozzájárulási adót sem) bevallania annak a munkavállalónak, aki magyarországi biztosítási jogviszonyára tekin­ tettel külfölditől kap járulékalapot képező jöve­ delmet (például belföldi munkáltatója külföldi anyavállalatától részvényopciós jövedelmet, bonuszt). E külföldi juttatótól származó jöve­ delmek után a magánszemély 27 százalékos ehót fizet, amelyet az éves bevallásában vall be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.] A Magyarországon bejegyzésre nem köte­ lezett külföldi vállalkozás által foglalkoztatott, a magyar jog szerint biztosított munkavállaló után a járulékokat a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton, egyszerűsített, magyar-angol nyelvű űrlapon kell bevallani. A bevallást a külföldi vállalkozás nevében a bel­ földi fióktelep, ha nincs fióktelep, a pénzügyi képviselője - vagy az adózás rendjéről szóló tör­ vény szerint meghatalmazott más képviselője - nyújtja be. Ha a külföldi vállalkozásnak nincs fióktelepe, megbízott pénzügyi vagy más képvi­ selője belföldön, mint foglalkoztatónak kérnie

kell a magyar adóhatóságnál saját nyilvántartás­ ba vételét, és így közvetlenül teljesítheti bevallá­ si kötelezettségét. Ha a külföldi vállalkozás nem kérte az adóhatóságtól, hogy az foglalkoztató­ ként vegye nyilvántartásba, a munkavállalónak kell a járulékokat a saját nevében bevallania. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(3) bekezdéseiben.] Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a járu­ lékokat a belföldön bejegyzett kölcsönbevevő vállalkozásnak kell bevallani. Ha a munkavállalót kirendelés alapján egy másik belföldi vállalkozás foglalkoztatja, és a munkáltatók megállapodása alapján a bért és annak közterheit az a vállalkozás fizeti, amely­ hez a dolgozót kirendelték, akkor e munkavál­ laló után a bevallást is ez utóbbi vállalkozás kö­ teles benyújtani. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (4) bekezdésében.]

Járulékbefizetés
Nem v á lto z o tt. A foglalkoztatónak és a biz­ tosított egyéni vállalkozónak a járulékokat a tárgyhónapot követő 12-éig kell megfizetnie. A mezőgazdasági őstermelő negyedévente, a ne­ gyedévet követő hónap 12-éig köteles megfizetni a járulékokat. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (l)-(4) bekezdéseiben.] A munkavállalónak nem járulékokat kell

közt ,ig _ lati

teti esíDbb ¡FK haízágyj iéshát-

fizetni, ha magyarországi biztosítási jogviszo­ nyára tekintettel külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet. A magánszemély e jövedel­ me után 27 százalék eho fizetésére köteles, ame­ lyet az adóelőleggel egyidejűleg, negyedévente fizet be. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Tagdíjbefizetés, tag d íjb e vallás
V áltozás 2011. d e ce m be r 3 1 -é tő l. Megszűnik a magán-nyugdíjpénztári tagok kötelező tagdíjfizetése, és így annak bevallása is. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében.]

/os

HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

8ff

BEV AL LA S, BEFIZETES

AZ ADOZAS RENDJE

Mit kell tudni
Nyugdíjas egyéni vállalko zó já ru lé k a Nem válto zo tt. A nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatási, illetve a nyug­ díjjárulékot negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie és személyijövedelemadó-bevallásában bevallania - mond­ ja ki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1-2. melléklete. Ha a munkavállaló belföldi foglalkoztatá­ sára munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, a mun­ kavállalót a belföldön bejegyzett kölcsönbeve­ vő köteles bejelenteni. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 56/A § (l)-(4) bekezdéseiben.] A foglalkoztató legkésőbb a bejelentést köve­ tő napon köteles igazolást kiadni a biztosított­ nak a bejelentés időpontjáról, s arról, milyen adatokat jelentett be. A foglalkoztató a bizto­ sított kérésére ismételten is köteles - három munkanapon belül - kiadni az igazolást arról, hogy a biztosítottat bejelentette. Az igazolás­ nak ekkor is tartalmaznia kell a bejelentésben közölt adatokat és a bejelentés teljesítésének időpontját. Az igazolás kiadásának elmulasz­ tásáért a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal stújtható. [Lásd az 19^7/LXXX. törvény 44. § (5), 44/A § (7) bekezdéseiben.] Ha nem biztosított és egészségügyi szol­ gáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult belföl­ ditől az egészségügyi szolgáltatási járulékot más - személy vagy szerv, szervezet - átvál­ lalja, ezt a fizetésre eredetileg kötelezett 15 napon belül köteles bejelenteni az adóha­ tóságnak; az átvállalás csak akkor válik ér­ vényessé, ha az adóhatóság azt jóváhagyja. Á [Lásd az 1997/LXXX. törvény 39. § (4)-(5) bekezdéseiben.]

az adózás rendjéről a tb-ben?
Bejelentés Változás 2012. ja n u á r 1-jétő l. Az iskolaszövet­ kezetnek - a munkaszerződés megkötésének napján - azokat a munkaviszonyban foglal­ koztatott tagokat is be kell jelentenie az állami adóhatóságnak, akik nem biztosítottak. [2003/XCII. törvény 16. § (11)] Nem v álto zo tt. A munkáltatónak, a kifizető­ nek az adóhatósághoz kell elektronikus úton vagy papíralapon bejelentenie a biztosítottját, a biztosított egyéni vállalkozónak és őster­ melőnek saját magát, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napjáig, de még a foglalkozta­ tás megkezdése előtt. E határidőszabály alól kivétel az álláskeresési támogatás, illetve az, amikor a biztosítás csak utólag - például meg­ bízásnál gyakran csak a kifizetéskor - álla­ pítható meg; ilyenkor a bejelentést legkésőbb a biztosítás megállapítását követő napon kell megtenni. A biztosítás megszűnését és szünetelését nyolc napon belül kell bejelenteni. Nem kell bejelentenie a kifizetőnek az ese­ ti megbízás keretében foglalkoztatott bizto­ sítottját, ha a foglalkoztatott igazolja, hogy másik biztosítási jogviszonnyal is rendelkezik (vagyis másik foglalkoztató már bejelentette). [2003/XCII. törvény 16. § (4), (8)] A nem biztosított magánszemélynek a 2012-ben már havi 6390 forint - egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezett- ■ ) sége keletkezését és megszűnését 15 napon belül kell bejelentenie az adóhatósághoz. Nem kell bejelenteni a magánszemély e kötelezettségének megszűnését, ha az a biz­ tosítási jogviszony létesítése m iatt szűnt meg (az adóhatóság ilyenkor a foglalkoz­ tatói bejelentés alapján a biztosítási jogvi­ szony első napjától hivatalból intézkedik azegészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség törléséről). [2003/XCII. törvény 20. § (6), (7)]

Evás egyéni vállalkozó já ru lé k a Nem v á lto z o tt. A főállású evás egyéni vál­ lalkozó a járulékot - az eváról szóló 2002. évi XLI11. törvény 22. paragrafusának (8) bekez­ dése alapján - havonta, a tárgyhónapot követő 12-éig köteles megfizetni és bevallani. A töb­ bes jogviszonyban álló, nappali tagozatos vagy heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező evás egyéni vállalkozónak a járulékot negyedéven­ te, a negyedévet követő 12-éig kell megfizetnie és a tárgynegyedév utolsó hónapjának köte­ lezettségeként bevallania. A kiegészítő tevé­ kenységű (nyugdíjas) evás egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási és a nyugdíjjá­ rulékot évente, az adóévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni és az éves evabevallásában bevallani.

Jövedelem k ü lfö ld itő l Nem v á lto z o tt. Nem kell a m unkavállaló­ nak járulékot fizetnie, ha biztosítási jogvi­ szonyával összefüggésben nem a foglalkoz­ tatójától, hanem külfölditől kap járulékalapot képező jövedelmet (például a munkáltatója külföldi anyavállalatától). A nem biztosítá­ si jogviszonyból származó jövedelem után a magánszemély, ha kifizetőnek nem m inő­ sülő külföldi a juttató, a negyedévet követő hónap 12. napjáig 27 százalékos ehót fizet (az adóelőleggel együtt), amelyet az éves beval­ lásában köteles bevallani. [Lásd az 1998/LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében.]

Egyéni vállalkozói bejelentés Nem változott. Az egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni az állami adóhatóság­ nak, ha biztosítási, járulékfizetési kötelezettsé­ ge megváltozik, ha tehát ■saját jogú nyugellátást állapítottak meg részé­ re, vagy nyugellátása folyósítása megszűnt; ■legalább heti 36 órás munkaviszonyt létesített, vagy ilyen munkaviszonya megszűnt; ■közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytat. [Lásd a 195/1997. kormányrendelet 18. §-ában.]

B ejelentés és ad atszolgáltatás Nem változott. A külföldi vállalkozás magyar jog szerint biztosított munkavállalóját a kül­ földi vállalkozás fióktelepe, pénzügyi képvi­ selője vagy az adózás rendjéről szóló törvény alapján meghatalmazott más képviselője, ezek hiányában a külföldi vállalkozás közvetlenül maga jelenti be, feltéve, hogy az adóhatóságtól előzetesen kérte nyilvántartásba vételét foglal­ koztatóként. Ha ezt a külföldi vállalkozás el­ mulasztja, a munkavállaló köteles saját magát bejelenteni.
HVG |T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

Egyéni já ru lé k elszám olása Nem változott. Ha a járulékkötelezettség nem pénzbeli jövedelem (hanem például részvényjuttatás) után áll fenn, a foglalkoztató által meg­ előlegezett egyéni járulékokat a biztosítottnak később kifizetett jövedelemből kell levonni. A foglalkoztató a biztosítottal terhelő járu­ lékot akkor is köteles bevallani és befizetni, ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jö­ vedelemből nem lehetséges. [Lásd az 1997/LXXX. törvény 50. § (5) bekezdésében.]

A Z A D Ó Z Á S R E N D J E | 85

A bejelentés

ta rta lm a , k ö te le z e tti kör

Változás 2012. ja nu ár 1-jétől. A foglalkoztatónak a biztosítási jogviszony kezdetének bejelentése­ kor nem kell bejelentenie a magánnyugdíjpénztár-tag munkavállalója magán-nyugdíjpénztárának nevét és azonosítóját. [2003/XCII. törvény 16. § (4)] Nem v á lto z o tt. A biztosítás kezdetéről szóló bejelentésben közölni kell a bejelentő adóazo­ nosító számát, nevét, elnevezését, székhelyét, telephelyét, lakóhelyét, továbbá jogelődje nevét és adószámát. A bejelentésnek tartalmaznia kell a foglalkoztatott biztosított természetes sze­ mélyazonosító adatait, állampolgárságát, adóazonosító jelét, biztosítási jogviszonya kezdetét, megszűnését, kódját, a biztosítás szünetelésének időtartamát, heti munkaidejét, FEOR-számát. A jogutód munkáltató köteles a jogelőd ada­ tait is feltüntetve bejelenteni a jogutódlással érintett biztosítottakat. [2003/XCII. törvény 16. § (4)]

já rulé kb evallás Változás 2012. ja n u á r 1 -jétő l. Nem kell magán­ nyugdíjpénztári tagdíjat bevallani a járulékbe­ vallásban, de a magán-nyugdíjpénztári tagság tényét továbbra is közölni kell. Társadalombiztosítási járulék helyett szoci­ ális hozzájárulási adót kell bevallani. A beval­ lásban adatot kell szolgáltatni a foglalkoztatási (Start, Start Plusz, Extra, Bonusz stb.) kedvezmé­ nyekkel összefüggésben a szociális hozzájárulási adóból igénybe vett részkedvezmények alapjáról és összegéről. A foglalkoztató, aki (amely) az adóév bármely hónapjára járulékbevallást nyújtott be, az ezt kö­ vető olyan hónapokra is köteles bevallást (vagy az azt helyettesítő nyilatkozatot) benyújtani, amelyekben járulékalapot képező jövedelem, jut­ tatás hiányában nem keletkezett járulékbevallási kötelezettsége. [2003/XCII. törvény 31. § (2)-(2a)] Nem változott. A járulékbevallásban a mun­ káltatónak, a kifizetőnek, a biztosított egyéni vállalkozónak havonta, a tárgyhót követő hónap 12-éig elektronikus úton az alábbi adatokat kell közölnie: s a foglalkoztató, az egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma); ■a magánszemély természetes személyazonosí­ tó adatai, neme, állampolgársága, adóazonosító jele; ■a biztosítás időtartama, az alkalmazás minősé­ gének, jogcímének kódja, nyugdíjas státus, ará­ nyos szolgálati idő napjai; ■ a korkedvezmény-biztosítási járulék alapja, összege; ■a nyugdíjjárulék alapja, összege;

■a magánszemély által fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék és munkaerő-piaci járulék alapja, a levont (befizetett) természetbeni egész­ ségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosí­ tási járulék és munkaerő-piaci járulék összege; ■a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási, a munkaerő-piaci, a nyugdíj­ járulék levonása elmaradásának oka; ■ a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre a tárgyhónapban járulékala­ pot képező jövedelmet fizettek ki, illetve az ezen időtartamra vonatkozó, levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerő-piaci és nyugdíjjárulék alapja, összege; ■a biztosítás szünetelése; ■a foglalkozás FEOR-száma, a heti munkaidő, a korkedvezményre jogosító munkakör időtar­ tama; / ■a százalékos egészségügyi hozzájárulás alapja és összege, ■a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közremű­ ködő tagjának azon választása, hogy mely gazda­ sági társaságnál fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékokat; ■a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vál­ lalkozó azon választása, hogy mely vállalkozásá­ ban fizeti meg a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot; a a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjáru­ lék alapja és összege. [2003/XCII. törvény 31. § (2)]

Járulékkülönbözet elszámolása
Nem változott. Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélynek teljesített kifizetésről szóló igazolás kiállítását követően tárja fel, hogy a ma­ gánszemélyt terhelő járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Ha a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb öszszegű járulék levonását eredményezte, a munkál­ tató (kifizető) az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmu­ lasztott járulék után önellenőrzési pótlékot állapít

meg, vall be és fizet meg. A munkáltató, ha vele a magánszemély még munkaviszonyban áll, a rosszul megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét köve­ tően a járulékkülönbözetet a magánszemély ré­ szére visszatéríti, ha pedig kevesebb járulékot állapított meg, a következő kifizetéskor levon­ ja. A levonás nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, vala­ mint adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15 százalékát. Ha a különbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon keresztül folytathatja. A munkáltató

a levont, illetve visszatérített járulékkülönbö­ zetet bevallja, befizeti, túlfizetés esetén vissza­ igényli. Ha a járulékkülönbözet nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély idő­ közben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet fennmaradó összegéről és a magánszemély adóazonosító számáról értesíti az állami adóhatóságot, amely intézkedik a hát­ ralék beszedése érdekében. Késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határ­ idő lejártát követően számítható fel. A magánszemély csak akkor kérhet fizetési könnyítést az adóhatóságtól, ha az előzőek szerinti levonás meghiúsult. A kifizető a járulékkülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély állami adóha­ tóságához, és értesíti a magánszemélyt (kivéve, ha a magánszemély értesítéseimét nem ismeri). A munkáltató (kifizető) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adóhatóság ha­ tározattal írja elő a magánszemély terhére, illetve járuléktúlfizetés esetén a javára. Ha a munkáltató a magánszeméllyel a járu­ lékkülönbözetet elszámolta, az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggő jogkövetkezmények (bírságok) alól. Ha a járulékkülönbözet elszámo­ lása meghiúsult, a munkáltató (kifizető) az önellenőrzésipótlék-megállapítási, -bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüg­ gő jogkövetkezmények alól. Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló magánszemélytől a munkavi­ szony fennállása alatt a biztosítottat terhelő járulékot nem vonta le, de azt a járuléktörvény szabályai szerint bevallotta és megfizette, erről - a le nem vont járulék összegének és a magánszemély adóazonosító jelének közlésével - ér­ tesíti az állami adóhatóságot. Az adóhatóság a le nem vont járulékot határozattal írja elő a magánszemély terhére, és intézkedik az előírt járulék beszedése érdekében. Ha a magánsze­ mélyt terhelő járulékot megfizették, beszedték, erről az adóhatóság értesíti a magánszemély volt munkáltatóját. Ez alapján a munkáltató az ál­ tala megelőlegezett és bevallott, a biztosítottat terhelő járulékot önellenőrzéssel helyesbíti, és rendelkezik a visszajáró összegről. [2003/XCII. törvény 30. § (3)-(8)]

N yilatkozat a já ru lé k ró l Nem v á lto z o tt. A magánszemély a m unkál­ tatónál, kifizetőnél a kifizetést megelőzően nyi­
HVG | T B - K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

86

AZ A D O Z A S RENDJE

latkozhat (a jogcímet is megjelölve), hogy a kifi­ zetést nem terheli járulékfizetési kötelezettség. A magánszemély nyilatkozata az adóbevallással egyenértékű. [2003/XCII. törvény 30. § (1)]

Nyugdíjjárulék visszaigénylése Nem vá lto zo tt. A járulékfizetési kötelezettség felső határát meghaladóan levont nyugdíjjárulé­ kot az önadózó magánszemély a jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában igényelheti vissza, feltéve, hogy a különbözetet év közben a mun­ káltatójával (kifizetőjével) nem számolta el. [2003/XCII. törvény 30. § (2)]

a külföldi vállalkozás foglalkoztatónak minősül, ennek ellenére nem tekinthető az adózás rend­ jéről szóló törvény szerinti kifizetőnek. Emiatt nem kell teljesítenie a kifizetőt terhelő, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adminisztrációs kötelezettségeket, például igazolások kiállítását. (A külföldi foglalkoztató magyar biztosítottja utáni bevallási-befizetési szabályokat a járuléktörvény írja elő.) [2003/XCII. törvény 178. § 18. pont]

Becslés Változás 2012. ja n u á r 1-jétől. Ha az adóhatóság megállapítja, hogy a munkáltató nem jelentette be a munkavállalóját - legalább háromhavi fog­ lalkoztatást vélelmezve legalább a mindenkori minimálbér kétszerese után állapítja meg a járu­ lékokat. Ha az adóhatóság az elévülési időn belül ugyanannál a munkáltatónál ismételten be nem jelentett foglalkoztatást állapít meg, a járulékokat legalább a korábbi ellenőrzés kezdete és az újabb ellenőrzés kezdete közötti időszakra, a két ellen­ őrzés során fellelt be nem jelentett foglalkoztatot­ tak számának átlaga alapján állapítja meg. [2003/XCII. törvény 108. § (8)]

Adatszolgáltatás Nem v á lto zo tt. Az állami adóhatóság megke­ resésre adatot szolgáltat a nyugdíj-biztosítási, az egészségbiztosítási, a foglalkoztatási szerv­ nek, a munkaügyi, valamint a menekültügyi és idegenrendészeti hatóságnak, ha az valamely ellátás vagy támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerűségének ellenőrzéséhez vagy az állami foglalkoztatá­ si szerv statisztikai célú adatfeldolgozásához szükséges. Az adóhatóság elektronikus úton átadja a tárgyévet követő év augusztus 31-éig - a Nyug­ díj-biztosítási Alapot kezelő szerv részére a magánszemélyek nyugdíjjogosultságához, nyugdíj-megállapításához szükséges éves össze­ sített adatokat. Az állami adóhatóság a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig átadja a nyugdíjfolyósító szerv részére a korhatár előt­ ti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülő magánszemélyre vonatkozó, tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képező összesített jövedel­ mi adatokat, ahhoz az időponthoz igazodva, ami­ kor a magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-ala­ pot képező jövedelme meghaladja a minimálbér 18-szorosát. [2003/XCII. törvény 52. § (7)]

■nem vagy hiányosan vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat; ■iratmegőrzési kötelezettségét elmulasztja; ■nyilatkozattételt, tanúvallomást megtagad. A biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentés elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bír­ ság maximuma annyiszor 1 millió forint, ahány munkavállaló bejelentését mulasztotta el a mun­ káltató. Hibás bevallás esetén a nem magánszemély 100 ezer, a magánszemély 20 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal büntethető. Ha a későn be­ nyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késede­ lem miatt büntethető. Ha a foglalkoztató elmulasztja levonni a járulékot, vagy a levont járulékot nem fi­ zeti be, a késedelmi pótlék mellett a levonni, megfizetni elmulasztott járulék 50 százaléká­ ig terjedő mulasztási bírságot is fizetnie kell. A mulasztási bírság kiszabásakor az adóha­ tóságnak mérlegelnie kell az eset összes kö­ rülményét, a jogellenes magatartás súlyát és gyakoriságát. Késedelmi pótlékot kell fizetni, ha a járulékot az esedékességig nem fizették meg. A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. [2003/XCII. törvény 172. §]

Méltányosságjáruléktartozásnál Nem v á ltq g o tt. Az adóhatóság a magánsze­ mély kérelmére mérsékelheti vagy elengedheti az adó- és járulék-, valamint bírság- és pótléktartozást, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. [2003/XCII. törvény 134. § (1)]

adózóna.hű
adózásról m d n ap in e n REGISZTRÁLJONM OST! www.adozona.hu

Ismételt ellenőrzés Nem v á lto zo tt. Ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak ismételt vizsgálatára kerülhet sor akkor is, ha az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok­ ból úgy látja, hogy az ismételt ellenőrzés eredmé­ nye ellátási jogosultságot teremt. [2003/XCII. törvény 115. § (1) c)]

Elszámolás a kifizetésekről Nem v á lto zo tt. A kifizető és a munkáltató kö­ teles olyan bizonylatot kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevé­ telének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a mun­ káltatót terhelő közteher alapja és összege, vala­ mint a levont adóelőleg, adó és járulék. [2003/XCII. törvény 46. § (1)] Mulasztási bírság Nem v á lto zo tt. Magánszemély legfeljebb 200 ezer, más adózó legfeljebb 500 ezer forinttal bír­ ságolható. Mulasztási bírság fenyegeti az adózót, ha ■bejelentése, adatszolgáltatása késedelmes, va­ lótlan adatot tartalmaz, vagy hiányos; ■járulékbevallását késve - vagyis a bevallási határidőn túl, de még az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően - nyújtja be, és késedel­ mét nem menti ki; ■nem teljesíti bejelentési, bevallási kötelezett­ ségét;

1 NA -os, ingyenes 4
tesztlehetőségi

Éves előfizetési díj

9990 Ff+áfa

Külföldi foglalkoztató Nem vá lto zo tt. Ha a külföldi vállalkozás mun­ kavállalója a járuléktörvény szerint biztosított,
HVG I T B -K U L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E

’ További csomagajánlatainkért és a részletekért keresse fel a www.adozona.hu weboidait

minden tagállamban kötelező hatályú ren­ deletet kell alkalmazni. A fő követelmény az. A lkalm azandó jog'" _ A koordinációs rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam tb-jogszabályai alkalmazhatók. A főszabály alól kivétel a kiküldetés. és orvosi ellátásra szorul). bevéte­ li nyilvántartást vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételen belüta belföldi tevékeny­ ségből származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. Közösségen belül mozgó harmadik országbeli állampolgárokra . ■foglalkozási betegségek. ha ■foglalkoztatott munkavállalóinak átlagos állo­ mányi létszámán belül a belföldön foglalkoztatot­ tak aránya eléri a 25 százalékot. Az EU valamelyik tagállamában legálisan letelepedett. hogy a kiküldő munkál­ tatónak belföldön (Magyarországon) jelentős gazdasági tevékenységet kell folytatnia. ■haláleseti juttatások. május 1-jétől két új. de még nem al­ kalmazható az EFTA-országokra. a má­ sik a rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: végre­ hajtási rendelet). hogy a munkavállalónak és a munkáltatónak az illetékes tagállamon (ez esetben Magyarországon) kívül más tagállamban nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. és ennek szabályait kell alkalmazni a biztosítási és járulékfizetési kötelezettségekre. amelynél telje­ sül a jelentős gazdasági tevékenység feltétele. hogy ott a kiküldő munkáltató nevében és javára munkát végezzen. továbbra is a kiküldő tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik. Koordinált tb-ellátások A koordinációs rendeletet a következő szo­ ciális és tb-ellátásokat érintő nemzeti jogszabá­ lyokra kell alkalmazni: ■betegségi ellátások. körülményeket igazol.az 1231/2010/EU rendelet alapján . ha jogszerzésük és ellátásuk. cikkében. cikkében] Magyarországon a járuléktörvény végrehaj­ tási rendelete előírja. A munkavállalóként vagy önálló vállalko­ zóként egy tagállamban tevékenységet folytató személyek főszabályként a munkavégzés helye szerinti állam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartoznak. egyéni vállalkozó. A szociális biztonság koordinációjára vonatko­ zó uniós szabályok nem is törekednek a tagál­ lami tb-rendszerek összehangolására . intézmény (ez Magyarországon az OEP területileg illetékes szerve) állít kUgazolást arról. amíg az EFTA-államokkal meg nem állapodnak a koordinációs rendelet alkalmazásáról). vagy az uniós polgár másik tagálla­ mi ideiglenes tartózkodása alatt megbetegszik. milyen ellátásokra jogosultak. ■munkanélküli-ellátások. ■előnyugdíjak. Az egyik a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (röviden: koordinációs rendelet). ■anyasági és azzal egyenértékű apasági ellátások. ■túlélő hozzátartozónak nyújtott ellátások. vagy ■ külföldi telephellyel rendelkező vállalkozás esetén a kiküldetést megelőző adóévre vonatkozó összes bevételen belül a nem külföldi gazdálko­ dásból származó összes bevétel aránya elérte a 25 százalékot. ■munkahelyi balesetek.csak koordinálják azokat.] A kiküldött több vállalkozásnál is dolgozhat ugyanabban a tagállamban. Az EFTAországokra és állampolgáraikra nézve továbbra is a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkal­ mazni (mindaddig. Liechtensteinre. továbbá járulékfizetésük tekinteté­ ben több tagállam érintett (például ha a nyug­ díjjogosultság megállapításához különböző tagállamokban szerzett szolgálati időket kell összesíteni. valamint Svájc­ ra. hogy kinek kötelező a társadalombiztosítás. Több érintett tagállam esetén ezek közül meg kell határozni az illetékes tagállamot. és hogy a biztosítottak milyen feltételek mellett. Izlandra. ame­ lyekből a jelentős belföldi gazdasági tevékenység valószínűsíthető (például hogy folyamatos terme­ lőtevékenységet végez belföldön). hogy az eltérő nemzeti szabályok alkalmazása ne hozza hátrányosabb helyzetbe a migráns munkavállalókat. A 40 éves 1408/71/EGK rendelet és végre­ hajtási rendelete helyett 2010. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. kormányrendelet. A koordinációs rendeletet akkor kell alkal­ mazni az uniós polgárokra. Kiküldetésnél a munkavégzés várható idő­ tartama nem haladhatja meg a 24 hónapot. és a kiküldetés célja nem lehet egy korábban ki­ küldött munkavállaló felváltása. Az uniós rendeletekkel egy időben módosult a 195/1997. Az alkal­ mazandó jogról az adott ország. ■az ellátások exportálhatóságának elve és ■a biztosítási idők összeszámításának elve. A koordinációs rendelet hatálya minden uniós állampolgárra kiterjed. amely meghatá­ rozza az uniós előírások magyarországi végre­ hajtásával kapcsolatos részletszabályokat. Kiküldetés A koordinációs rendelet szerint ha egy munkavállalót a munkáltatója egy másik tag­ államba küld. ■az egyenlő bánásmód elve. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 11.2011. vagy ■jogelődje teljesítette a jelentős gazdasági tevé­ kenység feltételét.EU . egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. amikor két tagállam illetékes szerve eltérően ál­ lapodik meg. HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ■családi ellátások. ■rokkantsági ellátások. Ennek a feltételnek a munkáltató akkor tesz eleget. ■öregségi nyugdíjak. január 1-jétől lehet a koordinációs rendeletet alkalmazni. vagy ■legalább 25 százalékos tulajdoni hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. valamint az az eset. A koordináció alapelvei: ■az egy állam tb-jogszabályai alkalmazásának elve. vagy ■ olyan tényeket. azaz Norvégi­ ára. az általuk kikölcsönzöttekre a fogadó országok tb-előírásait kell alkalmazni. így nem­ zeti hatáskörbe tartozik annak megállapítása. a párhuzamos munkavégzés.S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K Mit kell tudni az uniós koordinacios tb-rendeletekről? Az Európai Unióban tagállamonként jelentő­ sen eltérnek a társadalombiztosítási rendszerek. hogy a munkavégzésre a kiküldő vállalkozás érdekében kerüljön sor. A munkaerő­ kölcsönző vállalkozásokra nem vonatkoznak a kiküldetés uniós szabályai.

ha az ugyanabba a gazdasági ágazatba tartozik. a biztosított mezőgazdasági őstermelő. hogy a kikül­ detés helye szerinti vállalkozás a munkavállalót egy másik vállalkozás rendelkezésére bocsássa. aki Franciaországban asz­ talosként dolgozik. különböző tag­ államokba irányuló kiküldetések önálló kikül­ detéseknek számítanak. és ■ a másik tagállamban történő munkavégzése alatt a letelepedése szerinti tagállamban üzlet­ szerűen továbbműködjön. A munkavállaló az osztrák céggel is munkaszerződést köt. és a korábbi kiküldetés lejártától számítva nem telt el 60 nap. III. ■ a kiküldetésére azért kerül sor. Magyarországi székhelyű vállalkozás (amely je­ lentős tevékenységet fejt ki Magyarországon) ideiglenes munkavégzésre Németországba. ■ a munkavállaló korábban ugyanabban az ál­ lamban 24 hónapig kiküldött volt. (Munkavállalónak pedig a munkaviszonyban foglalkoztatottak. ha a munkáltató a munkavállalót a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. kormányrendelet 27/A (1) bekezdéseiben. M ivel Németországban más gazdasági ágazatban dolgozik. tartózko­ dási helye vagy vállalkozásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv­ től kell kérnie Al-es igazolást. a megbízási jog­ viszonyban foglalkoztatottak. vagy a kikülde­ tés teljes időtartama alatt csak olyan munkavállalókat foglalkoztat belföldön. a kiküldetés nem haladja meg a 2k hónapot. [Lásd a 195/1997. ab­ ban az államban lesz biztosított. ha hasonló te­ vékenység végzése céljából 24 hónapnál nem hosszabb időre egy másik tagállamba távozik. magyar biztosított marad a kikülde­ tés alatt is. munkabért kizárólag a magyar cégtől kap. ezért ha ide irányul a kiküldetés. ezért nem alkalmazható rá a ki­ küldetési szabály.2010.az A1 jelű nyom­ tatványon igazolja (az igazolás legfeljebb 24 hónapra adható ki). vagyis nincs tiltva a kiküldetés céljából történő munkaerő-felvétel). más uniós tag­ államokban pedig az orvosilag szükséges ellátá­ sokat. valamint a külföldi jog szerint en­ nek megfelelő státusú személy minősül ön­ álló vállalkozónak. Az önálló vállalkozó másik tagállamban folytatott átmeneti tevékenysége akkor minősül hasonlónak az „otthonihoz”. Liechtensteinre. [Lásd a 987/2009/EK rendelet 14. Önálló vállalkozó. M a munkavállaló és a munkáltató között a kikül­ ivel detés ideje alatt is fennmarad a közvetlen kapcso­ lat. és a fővárosi. az osztrák tb-jogszabályok hatálya alá kerül.R E bi nyomtatványok alkalmazandók (a kiküldő állam által kiadott E 101-es nyomtatvány legfel­ jebb 12 hónapra. A munkavállaló arra az időre. önálló vállalkozó egy­ idejűleg vagy folyamatosan váltakozva két vagy \ . hogy elvégezze a német céggel kötött szerelési szerződésben meghatározott munkát. ■ a munkavállalónak nincs a kiküldetés kezdő­ napját megelőzően legalább 30 napos biztosítá­ sa (az azonban nem feltétel. A munkavégzés nem haladja meg a 2k hónapot. Izlandra. április 30-a után kezdődő kiküldetés esetén . május 1-je után is még a korábbi 1408/71/EGK rendeletet kell alkalmazni. és az osztrák biztosító terhére veheti igénybe Ausztriában az ottani állampolgárokra érvényes teljes körű ellátásokat. A munkavállaló Németországban az E -s U egészségügyi kártya felmutatásával kaphat orvosilag szükséges egészségügyi ellátást. Egymást közvetlenül követő. Nem alkalmazható a magyar jog. még a kiküldetés kezdete előtt.) A tagállamok egyikében önálló vállalko­ zóként tevékenykedő személy. a társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok. ■ a kiküldetésére azért került sor. vagy ezen országok állampolgára a kiküldött. köztisztviselők. Ezzel biztosítható. H azonban a munkavállaló időről időre a Magyarországra is visszatér munkát végezni. A szakigazgatási szerv a kérelmet 30 napon belül bírálja el. Amunkavállaló magyar munkaszerződése továbbra is érvényes.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . és az igazolás kiadása államonként külön-külön történik. hogy e biztosítási előzmény a kiküldő munkáltatóval álljon fenn. kormányrendelet 27/A §-ában. §-ában. és így Németországban a német jog szerint lesz biztosított. valamint a külföldi jogban hasonló jogállásúak számí­ tanak. hogy a kikül­ detés helye szerinti államban a munkáltató által korábban kiküldött munkavállalót váltson fel. cikk (3)-(4) bekezdéseiben.] Tevékenység végzése tö b b ta g á lla m b a n Ha a munkavállaló. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 12. Svájcra 2010. cikkében. ILásd a 987/2009/EK rendelet 14. és ha az osztrák jogszabályok úgy rendelkeznek. akik a cég irányításával. cikk (l)-(2) bekezdéseiben ésa 195/1997. a két tevékenység nem minősül hasonló tevékenységnek. a magyarországi foglalkozta­ tójától kapott bére után is Ausztriában fizet já­ rulékokat.] Az önálló vállalkozó „kiküldetésének” fel­ tétele. így egyszerre két munkáltatója van. amelyet E 102-es nyomtatvány kitöltésével a fogadó állam 12 hónappal meg­ hosszabbíthat). adminisztratív tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el. ■ a munkavállaló munkaszerződést köt azzal a vállalkozással. Magyar cég Ausztriába küldi munkavállalóját. megyei kormányhi­ vatalokon belül működnek). kormányrendelet 27/A § (4) bekezdésében. kormányrendelet 25. hogy a fogadó államban ne kelljen járulékot fizet­ nie. hogy a járuléktörvény szerinti egyéni vállalkozó. továbbra is az első tagállam tb-jogszabályainak a hatálya alá tartozik. 1 hónapra Németországba 5 távozik. [Lásd a 195/1997. II. a közal­ kalmazottak. és a munkavállalót nem másik dolgozó leváltása céljá­ ból küldték ki. és tőle is kap munkabért. hogy egy osztrák vállalkozásnál végezzen ideigle­ nesen munkát. hogy ott nem asztalos önálló vállalkozói tevékenységet folytasson. egy ottani székhelyű vállalkozáshoz küldi munkavállalóját.] Példák kiküldetésre I. és a feltételek teljesülése esetén a magyarországi biztosítás fennállását . [Lásd a 195/1997.] Ö nálló vállalkozó kiküld etése A koordinációs rendelet nem definiálja. amelyhez kiküldték. hogy ■a letelepedése szerinti tagállamban a kikülde­ tést megelőzően legalább két hónappal érdem­ ben tevékenységet folytasson. ha a korábbi kiküldetés vége és az újabb kiküldetés kezdete között legalább 60 nap eltelt (az igazolás ér­ vényessége ekkor is csak maximum 24 hónap lehet). ■ a munkáltató a kiküldetés helye szerinti ál­ lamban nem folytat a magyarországi tevékeny­ ségéhez hasonló (az 1893/2006/EK rendelet melléklete szerint azonos nemzetgazdasági ágazatba tartozó) tevékenységet. amely alatt csak Ausztriában dolgozik. A kik ü ld e tés igazolása A munkáltatónak a kiküldetést megelőzően az OEP honlapjáról letölthető nyomtatványon biztosítási igazolás iránti kérelmet kell benyúj­ tania a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez (e szervek a regionális egészségbiztosítási pénztárak jogutódai. ahol a lakóhelye található. továbbra is a korábH V G |T B .88 | E U-S KOORDINÁCIÓS RENDELETEK Nem kell a jelentős gazdasági tevékenysé­ get vizsgálni. A kérelmet az OEP által e célra rendszeresített (az OEP honlapján elérhető) nyomtatvány kitöl­ tésével kell benyújtani. A járuléktörvény végrehajtási rendelete vi­ szont kimondja.] Norvégiára. pon­ tosan kiket kell önálló vállalkozónak tekinte­ ni. a tiszteletdíjas tevékenységet végzők. ha ■ a foglalkoztató előtársaság. Ugyanazon munkavállaló ugyanazon célor­ szágba történő kiküldetése esetén a munkáltató akkor kérhet újabb Al-es igazolást. vagy másik tagállamba küldje tovább.] Az önálló vállalkozónak a lakóhelye.

A1 jelű igazolást tatóknak dolgozik. azon tagállam hónapig érvényes Al-es igazolást ad ki. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13. hogy a munkavál­ folytatja. törvény hirdette ki) ■ magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény (a 2008/LXXI1. még nem hatályos) ■ magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény (a2010/CXVIIl. < Szociálpolitikai egyezmények Magyarország hatályos és alkalmazandó kétol­ dalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyez­ ményei (az uniós tagállamok polgáraira a koordi­ nációs tb-rendeleteket kell alkalmazni. Oroszországra és Ukrajnára alkalmazandó) ■ magyar-kanadai szociális biztonsági egyez­ mény (a 2003/LX1X. hogy a munkáltató az EU területén letelepedett). a 987/2009/EK rendelet 18. (10) bekezdéseiben. kivéve. hogy az OEP a kérelmet támogassa. és különös méltánylást érdemlő körülmények indokolják a kivétel megállapítását (például ha a munkavál­ laló korábban jellemzően Magyarországon szer­ zett nyugdíjjogosultságot. cikk (3) bekezdésében. illetve az önálló vállalkozó át­ meneti külföldi tevékenységének időtartama előre láthatóan meghaladja a 24 hónapot.] a biztosítás ideiglenes Magyarországon megállapítására a lakóhely szerint illetékes Az a személy. ha ■ a kiküldetés. /Lásd a 987/2009/EK rendelet 6. kormányrendelet 27/B §-ában. ha egy másik tagállam a döntést vitatja. Ha nem egyértelmű. akkor tevékenységéhez kapcsolódó munkaidő vagy a lakóhely szerinti tagállam jogát. A tájékozta­ tástól számított két hónap elteltével a biztosítást véglegesen meg kell állapítani. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 16. de legfeljebb a ténvleges költség mértékének megfelelő összegben téríti meg.] Kivétel m egállapítása Egyes személyek vagy személycsoportok ér dekében a tagállamok illetékes hatóságai közös megállapodással eltérhetnek a koordinációs rendelet szabályaitól. Az Al-es igazolás kiadásához elengedhe tetlen. és a lakóhelye szerinti tagállam­ nek egy-egy példányát megküldi a többi olyan tagállam intézményének. ezt a következő szem­ napban. amely­ ben a tevékenységet munkavállalóként végzi. [Lásd a 195/1997. törvény hirdette ki. A magyar biztosítás megállapítása érdeké­ ben kivételt kérhet az OEP-től a munkáltató és a munkavállaló.. és ha egy másik állam jogának alkalmazhatóságáról születik megegyezés.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . törvény hirdette ki) ■ magyar-horvát szociális biztonsági egyez­ mény (a 2005/CXXV. legfeljebb 24 hónapos érvényességgel. Biztosítás ideiglenes m egállapítása ahol a tevékenységeinek központja található. munkabér (egyéb díjazás) eléri az összes mun­ kaidő. cikkeiben és a 195/1997.* ■ ha a munkavállaló vagy az önálló vállalko­ és a 987/2009/EK rendelet 14. A kérelmező a kérelem benyújtásával egyide­ jűleg igazolja azokat a tényeket. [Lásd az 1997/LXXXIll. és a kivétel megadása nélkül csak rövid időre szerezne más tagállam­ ban jogosultságot). ■ ha az érintet^személy keresőtevékenysége törvény végrehajtási rendelete szerint a tevé­ kenység. kormányrendelet [Lásd 27/A § (1) bekezdésében. illetve az öiValló vállalkozó. törvény hirdette ki) ■ magyar-dél-koreai szociális biztonsági egyezmény (a 2006/LXX1X. a biztosítási kötelezettsége főszabályként a la­ kóhelye szerinti országban állapítandó meg. törvény hirdette ki) ■ magyar-bosznia-hercegovinai szociális biz­ tonsági egyezmény (a 2009/11. aki különböző tagállamokban egészségbiztosítási szakigazgatási szerv hat szokásosan munkavállalóként és önálló vállal­ kozóként is végez tevékenységet. törvény 27. törvényerejű rendelet hirdette ki. ahol az ön­ álló vállalkozó üzletvitelét szokásos jelleggel tőség van annak érdekében. ha a magyar jog alkalmazásának felté­ [Lásd a 883/2004/EK rendelet telei továbbra is fennállnak. Ha a munkavállaló a különböző tagálla­ mokban egy munkáltató javára végez munkát (feltéve. bítható. törvény hirdette ki) ■magyar-québeci szociális biztonsági megálla­ podás (a 2006/XVII. illetve munkabér (díjazás) 25 százalékát.J Az EU-kártya a kiállítástól számított 36 ho napig érvényes. törvény hirdette ki) ■ magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény (a 2010/XXIX. körülményeket amelyekre tekintettel a kivétel megállapítását kéri. Biztosítás ideiglenes megállapítására is lehe­ A tevékenység központja ott van. cikk (1) bekezdésében. mely- több tagállamban végez keresőtevékenységet. A tartós külföldi szolgálato* teljesítő köztisztviselők és hozzátartozójuk HVG ! T B . hogy melyik tagállam tervezi is nyújtani a következő 12 naptári hó­ tb-jogát kell alkalmazni. cikk zó csak egy tagállamban végez munkát. a lakóhelye szerinti ál­ állít ki. akkor (8). tartózkodási hely ban végzett tevékenysége nem jelentős. hogy ott jelentős-e a tevékenysége). függetlenül attól.] Ha az önálló vállalkozó a lakóhelye szerinti tagállamban nem végez jelentős tevékenységet. Szer­ biára. 27. ahol a legtöbb szolgáltatást nyújtja. Macedóniára és Koszovóra alkalmazandó) ■ magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (az 1963/16. ■a kiküldetés feltételei fennállnak. cikkében. § (3) bekezdésében. 13. lam jogát kell rá alkalmazni (ez esetben nem Az igazolás kérelemre ismételten meghosszab­ számít. bizto­ vagy a munkáltató székhelye szerint illetékes sítási kötelezettsége a munkáltató székhelye egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél.EU-S KOORDINACIOS RENDELETEK 89 jogszabályainak a hatálya alá tartozik. a biztosítási igazolás iránti kérelmében megjelölt tagállam jogát kell ideiglenesen al­ vétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát. mégnem hatályos) Külföldi gyógykezelés Ha a biztosított EGT-tagállam területén nem az uniós rendeletek alapján (EU-s egészségbizto­ sítási kártya nélkül) vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást. Vita esetén az intézményeknek egyeztetniük kell.] Magyarországon akkor jelentős a járulékennek a jogát. de már eltelt 24hónap a kiküldetés kezdete óta. törvény hirdette ki. az egészségbiztosító a felmerült és igazolt költségeket az igénybevétel idején ér­ vényes belföldi költség. még nem hatályos) ■ magyar-ausztrál szociális biztonsági egyez­ mény (a 2011/CXVII. azt a tevékenység kezdő­ napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.] a 195/1997. §-ábar. ■ ha az érintett több tagállamban végez mun­ illetve ha az önálló vállalkozó belföldön elért be­ kát. Al-es igazolás ebben az esetben leg­ feljebb öt évre adható ki. ahol az érintett sze­ mély keresőtevékenységet végez. törvényerejű rendelet hirdette ki.] Több tagállamban végzett munkavégzés esetén is kérni kell az alkalmazandó jogról az Al-es igazolást a lakóhely. kormányrendelet kalmazni. annak a tagállamnak a joga alkalmazandó rá. törvény hirdetteki. és laló ne maradjon ellátás nélkül. és hogy a kivétel megállapítására irányuló javas­ latot a másik érintett tagállam intézménye is elfogadja. hogy van-e kétoldalú egyezmény): ■magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény (az 1959/20. ha a munkavállaló belföldön folytatott egy részét a lakóhelyén folytatja. vagy egyál­ talán nem folytat keresőtevékenységet. Ha a munkavállaló a szakigazgatási szerv alkalmazandó jogként különböző tagállamokban bejegyzett munkál­ a magyar jogot állapítja meg. cikk (2) pontok alapján lehet eldönteni: . Ha szerinti államban van. [Lásd a 883/2004/EK rendelet 13..

illetve az Eu­ rópai Unió koordinációs rendelete szerint szá­ míthatók be a nyugdíjra jogosultság eldöntése­ kor. Kivétel ez alól a hozzátartozói ellátás abban az esetben. vagyis 41. és a 217/1997. Ilyenkor 2200 forint igazgatási szolgáltatá­ si díj fizetendő.és a vele együtt külföldön élő házastárs és gyer­ mek . elvész. kormányrendelet 12/A §-aiban. és ó jár el a külföldi partnerbiztosítóknál is. kormányrendelet 12/A §-aiban.tartózkodó. illetve az EU-szabályok szerinti nyugdíjat azonban a Központi Nyugdíj-nyilvántar­ tási és Informatikai Igazgatóság állapítja meg.[ EGT-államban átmenetileg tartózkodó ma­ gyar biztosított az európai egészségbiztosítási kártyával igazolhatja. és a magyar nyugdíj­ részt a magyar biztosítási idő arányában kell kiszámítani (ez az arányos teherviselés elve ez szerepel Magyarországnak a jugoszláv utód­ államokkal. Az egészségbiztosítási pénztár a tényleges és számlával igazolt költségeket téríti meg. de legfeljebb az igénybevétel idején érvé­ nyes itthoni finanszírozási mértékig.esetében az egészségbiztosítási pénztár a külföldi tartózkodás helyén indokoltan igény­ be vett fogászati ellátás. A kártya kiadása térítésmentes. legfeljebb 48 hónapra érvényes. és az el­ hunyt jogszerző részére már megállapítottak sa­ ját jogú vagy az ő jogán hozzátartozói ellátást. ■egyazon biztosítási idő nem ismerhető el kétszer. a lakó­ helye szerinti ország nyugdíj-biztosítási szerveinél . paragrafus (2) bekezdés b) pontja. kormányrendelet 1. [Lásd cp 1997/LXXXIII. ha az elhunyt a magyar jogszabályok szerinti nyug­ díjas volt. igazolást an­ nak kiegyenlítéséről. köztisztviselőnek cs kor­ mánytisztviselőnek a biztosító a külföldön indo­ koltan igénybe vett ellátás költségéből 85 százalé­ kot téríti meg (függetlenül a költség nagyságától). például munkát vállaló vagy nyaraló magyar állampolgár által ott igénybe vett egészségügyi szolgáltatás költsé­ gét az egészségbiztosítás forintban. fekvőbeteg-gyógyintézeti és szülészeti ellátás. A költségtérítési igény bejelentésekor csatol­ ni kell az eredeti külföldi számlát. ahol ilyen speciális rendszer nincs. [Lásd az 1997/LXXXIII. fegyveres szervek tagjai esetében) a másik ország hasonló rendszerében el kell ismerni. ott az általá­ nos rendszerben. [Lásd az 1997/LXXXIII. A beavatkozás indokoltságáról. Több országban szerzett biztosítási idők esetén a magyar nyugdíjrész kétféleképpen számítható ki: ■ az összes biztosítási idő alapján. csatolni kell a kórházi zárójelentés akár nem hivatalos fordítását vagy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igazo­ lást és annak fordítását is. Dél-Koreával és Kanadával kötött egyezményeiben). ha a szolgáltatás elmaradása az élet vagy a testi épség súlyos veszélyeztetésével. a Magyaror­ szágon lakó pedig itt kap 40 év alapján nyugdíjat (a magyar nemzeti szabályok szerint. Akinek külföldi biztosítási ideje is van. §-aiban. Az EU-kártya az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatán igényelhe­ tő személyesen vagy írásban. törvény 27. Németország­ ban 10 és Magyarországon is 10 évet dolgozott. ■ a lakóhely szerinti ország fizeti a nyugdíjat a másik országban szerzett biztosítási idő után is (ez a területi elv . Harmadik államban tartósan foglalkoztatott . Magyarország kétoldalú szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezményeinek két alapmegoldása a nyugdíj megállapítására: ■ a biztosítási időket össze kell adni (hason­ lóan az EU-szabályhoz).S K O O R D I N Á C I Ó S R E N D E L E T E K EU-kártyája továbbra is a külszolgálat idő­ tartamára.az ott magyar nyelven is rendelkezésre álló form anyomtatványokon . az igénybe­ vételkor érvényes árfolyamon átszámítva meg­ téríti. azaz például 15 német év és 20 magyar év esetén a 20 év magyar idő alapján (ekkor a ma­ gyar nyugdíj a nettó átlagkereset 53 százaléka). és a 217/1997. A külföldön szerzett biztosítási idők az erről szóló nemzetközi egyezmények. A másik uniós tagállamból érkezett ál­ lampolgárnak a helyben lakó biztosított ál­ lampolgárokkal azonos ellátásban kell része­ sülnie (az azonos elbírálásnak a 883/2004/ EK és a végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendeletekben foglalt uniós elve alapján). törvény 27. és a 217/1997. kisko­ rúak esetén a törvényes képviselő közreműkö­ désével. Ekkor ugyanis a Nyugdíjfolyósító Iga2 ' gatósághoz kell fordulni.[ i K ülföldön szerzett biztosítási idők A szociálpolitikai egyezmények. törvény 66-67. ■ a speciális biztosítási időket (például bányá­ szok. illetve a nyugdíj kiszámításakor. köteles meg­ téríteni az egészségügyi szolgáltatás Egészségbiztosítási Alapot terhelő költségeit. Kivétel. A szociálpoliti­ kai egyezmények. Az érintettnek mindig a neki kedvezőbb nyugdíjat kell megkapnia (vagyis az előbbi példában itthon az arányos számítás helyett a nemzeti szabályokat kelf alkalmazni). Ezt az OEPnek határozatban kell elrendelnie. hogy a magyar egész­ ségbiztosítás terhére jogosult ott orvosi ellátást igénybevenni. Ha va­ laki például Franciaországban 15. vagyis a 35 év biztosítási idő már jogosulttá teszi (ha a nyug­ díjhoz előírt egyéb feltételeknek is megfelel).1 százaléka. de a biztosítása már megszűnt). Az EU tagországaiban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) további államaiban a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek érvényesek. Harmadik államban tartósan foglalkoztatott közalkalmazottnak. amikor is úgynevezett elméleti nyugdíjat kell megállapí­ tani. a hasonló munkakör magyar átlagkeresete alapján). ha hozzátartozói ellátást állapítanak meg. Az OEP akkor is engedélyezheti az összeg ki­ fizetését. Ha a számlából nem állapít­ ható meg az igénybe vett egészségügyi szolgál­ tatás. ■ az országonként szerzett biztosítási idők alap­ ján. Az utóbbi egyezménytípus esetében például az Ukrajnában szerzett 20 év és a Magyarországon szerzett 20 év alapján az Ukrajnában lakóhellyel rendelkező az ottani szabályok és az ottani hason­ ló munkakörben elért kereset alapján kap 40 év szolgálati időnek megfelelő nyugdíjat. [Lásd az 1997/LXXXIII.] Aki EU-kártyával valamely EGT-tagállamban jogosulatlanul vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást (például a kártyája még nem járt le.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E nyelvű fordítását. ■ a tagországok nem EU-tagállammal kötött szo­ ciálpolitikai egyezményeiben saját biztosítási idő­ nek elismert időt szolgálati időnek kell tekinteni. Ebben az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állapítja meg.90 | E U .] A bármely jogcímen harmadik államban vagyis nem EGT.kérheti a nyugdíjat (Magyaror­ szágon a területi igazgatóságokon). valamint sürgősségi betegszállítás igazolt költ­ ségeit szintén az itthoni finanszírozás mértékéig téríti meg.mondja ki a 168/1997. Az EU-tagországok maguk határozzák meg nyugdíjrendszerük szabályait. kormányrendelet 12. de a biztosítási idők összeszámítására létezik néhány közös előírás: ■ minden tagországban a saját szabályok sze­ rint kell igazolni a biztosítási időket. . akkor az itthoni szolgálati idő nem lenne elegendő a magyar nyugdíjhoz. a nyugdíjra jogosultság megállapí­ tásakor a biztosítási időket össze kell adni.ilyen egyezménye van Ma­ gyarországnak a szovjet utódállamokkal). vagy el­ lopják. de az együttes. ha a biztosított maga nem egyenlítette ki a számlát. ilyenkor az azon szereplő összeget a külföldi gyógykezelést végző intézmény ré­ szére kell átutalni.és nem szociálpolitikai egyez­ ményes országban . §-aiban. akkor a saját nyugdíj-megállapító szervhez. Ha a biztosított több EGT-országban is szerzett szolgálati időt. kivéve ha megsemmisül. illetve maradandó egészségkárosodással járt volna. szükségességé­ ről utólag az egészségbiztosító ellenőrző főor­ vosai döntenek. törvény 27. megrongálódik.7 százalék). járóbeteg-szakellátás. illetve az EU szabályok szerinti nyugdíjat a Központi Nyugdíj­ nyilvántartási és Informatikai Igazgatóság állapít­ ja meg . amelyből egy-egy országra az egyes szol­ gálati idők arányában kell kiszámítani a tény­ leges nyugdíjat (például 15 év német idő és 20 év magyar idő esetén a magyar nyugdíj a 35 év alapján járó 73 százalék nyugdíj 57. ha viszont a nyugdíjazás előtt a biztosított fegyveres szervek tagja volt. továbbá a számla magyar HVG ! T B . elektronikus úton személyesen vagy meghatalmazott útján.

A közteher­ viselés érvényesítéséhez és a jogosultságok megál­ lapításához létrehozott nyilvántartások törvényben meghatározott módon egységes rendszert alkotnak. ha a társadalombizto­ sítás kiadásai a bevételeket meghaladják. 2. § (1) Az állam a társadalombiztosítási rendszer működéséről és a nemzetgazdaság lehetőségeivel összhangban álló fejlesztéséről a) a társadalombiztosítási rendszerben nyújtott egyes ellátások megállapításával. Tbj. fe je ze t Á ltalános rendelkezések A törvény célja Tbj. valamint e szolgáltatások fedezetéről egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997.az egyéni felelősség elvének megfelelően. egyéni vállalkozó.) kormányrendelettel (R. nyilvántartási. amelynek megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogot nem keletkeztet. egyéni . b) az ellátások fedezetére szolgáló fizetési köte­ lezettségek meghatározásával. a törvény erejénél fogva jön létre. továbbá arra a külföldi foglalkoztatóra. keresetpótló juttatásban. törvény (Tbj. Ennek érvényesítése érdekében a foglalkozta­ tót bejelentési. a 2012. (3 A kötelező társadalombiztosítás rendsze­ 1 rében a biztosított . n o v e m b e r 3 0 -á tó l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t aláhúzott dőlt betűkkel.9^ T Á R S A D A L O M B IZ T O S ÍT Á S I ELLÁTÁSOK 1997.és hozzájáru­ lás-fizetési kötelezettségek terhelik. valamint munkanélküli-járadékban. l. a b) pont sze­ rinti fizetési kötelezettség megállapítására. ha biztosítottat foglalkoztat. vállalkozó. vállalkozói járadékban. d e c e m b e r 31-étő l h a t á ly o s a k a t dőlt betűkkel. bármely személyi egye­ sülés. beval­ lására. 5. Í6al A társadalmi szolidaritás elvének megfele­ lően .e törvény vagy társadalombiz­ tosítási ellátást megállapító törvény eltérő rendelkezése hiányában . a 2011. (2) Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja. a foglalkoztatók és a biztosítottak fizetési kötelezettségét és ennek a közteherviselésnek megfelelő teljesítését. A foglalkoztatók és a biztosítottak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit: a biz­ tosítottaknak a társadalombiztosítás rendszerében való részvételi kötelezettségét. évi LXXX. 2. Í2 A társadalombiztosításban való részvétel a 1 törvényben meghatározott szabályok szerint köte­ lező. társadalmi szintű kockázatközösség. ennek teljesítéséhez. a 2011. fe b ru á r 1-jétől h a tá ­ ly o s a k a t M ts z e ra já h ú z o ttb M k k e lj a 2013. A pénzbeli társadalombiztosítási ellátás öszszege -ha törvény kivételt nem tesz -arányban áll a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjául szolgáló jövedelmével. álláskeresést ösztönző • A 2011. 3. járulékmegállapítási és -levonási. valamint a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése. II. c) az ellátások igénybevételére. § íll A társadalombiztosítás Magyarország ál­ lampolgárait és e törvény külön rendelkezése alap­ ián más természetes személveket az e törvényben meghatározott szabályok szerint magában foglaló. fe je ze t Fogalm ak és érte lm e ző rendelkezések Tbj. társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás. d e c e m b e r 1-iétől h a tá ly o s a k a t a lá h ii zo tt h e te k k e l. Alapelvek Tbj. aki a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. (5) A biztosítás az annak alapjául szolgáló jog­ viszonnyal egyidejűleg.)’ a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. egyéb szervezet. E kötelezettség kiterjed arra a külföldi foglalkoztatóra is. (7) A társadalombiztosítási rendszer műkö­ désében érvényesülő közteherviselés érdekében törvény a biztosítottakat és a foglalkoztatókat mindazon adataik rendszeres vagy eseti közlésére kötelezi. § E törvény alkalmazásában: a) Foglalkoztató: 1 bármely jogi és természetes személy. ja n u á r 1-jétől h a tá ly o s a k a t kövér d óit betűkkel je lö ljü k . 4.§ E törvény célja. (6) A foglalkoztatót a társadalombiztosítás ke­ retében nyújtott ellátások pénzügyi fedezetéhez törvényben meghatározott járulék. HVG í T B . valamint nyil­ vántartására vonatkozó szabályok megalkotásával. tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló eseten a szerződést kötő gazdálkodó szervezet. (4) Hatályát vesztette.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . ellenőrzé­ séhez és érvényesítéséhez szükségesek.társadalombiztosítási ellátá­ sokra. (XI. aki Magyarország terü­ letén kívül foglalkoztat olyan munkavállalót. 3. az álláskeresési járadékban. ja n u á r 1-jétől h a t á ly o s a k a t kövér b etűk kel. Megha­ tározza a társadalombiztosítási ellátások körét és a társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó magánnyugdíj keretében járó szolgáltatásokat. amelyek társadalombiztosításijárulék­ fizetési és hozzájárulás-fizetési kötelezettségeik megállapításához. d) az egyes ellátások és fizetési kötelezettségek teljesítését nyilvántartó és ellenőrző rendszer sza­ bályozásával gondoskodik. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. valamint az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartása ér­ dekében -törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megálla­ píthat. költségvetés alapján gazdálkodó szerv. járulékfizetési. valamint -bevallási kötelezettség tgrheli. a 2012. hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően szabályozza a tár­ sadalombiztosítás keretében létrejövő jogviszonyo­ kat.) I. aki Magyarország te­ rületén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében foglalkoztat munkavállalót.a szociális biztonsághoz. 4. az e törvényben meghatározott já­ rulékfizetési kötelezettség alapián szerezhet jogot saját maga és törvényben meghatározott hozzátar- tozóia javára az egves. befizetésére és beszedésére.

42-43. aki a társaság ügyvezetését nem tében munkarehabilitációs díjat folyósító szociális munkaviszony alapján látja el. a közös vállalat. valamint a korked­ vezmény-biztosítási járulék. az egyéni cég. a támogatást. a korlátolt felelősségű társaság. tanyagondnoki tevé­ 1. 1 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről . a közjegyzői iroda. rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban). továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony. a szociális igazgatásról és szociális ellátások­ 5. valamint a biztosítottak be­ jelentésével összefüggő. továbbá az tartásban szereplő természetes személy. megfizeté­ sével.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S O K 95 11. 6. m) A magánnyugdíjpénztár tagja: 1. a betéti társaság. amely alapján a munkát Ma­ gyarország vagy a szociális biztonsági rendsze­ rek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam területén végzik. 13. az ügyvédi iroda. h ) Megbízási jogviszony. 7 az 1-6. a gyermekgondozási segélyben. ba. a tanulószerző­ désben meghatározott díj. éviül. nyilvántartási. 6.az álla­ mi adóhatóság. a biztosítási kötelezettség megállapításával. a táppénz-hozzájárulás.és kültagja. a végrehajtói iroda. valamint az európai gazdasági egyesülés tagja. az adózás rendjéről szóló törvény 88. 41. aki vállalkozói tevékeny­ szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilván­ séget saját jogú nyugdíjasként folytat. ügyi vállalkozó). azMpt. b) Egyéni vállalkozó: e) Kiegészítő tevékenységet folytató: az az egyéni.ha jogsza­ bály másként nem rendelkezik . a közkereseti társaság és ról szóló 1993. és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében tör­ ténik (tagsági jogviszony). törvény szerinti munkarehabi­ a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes litáció (a továbbiakban: munkarehabilitáció) kere­ személy tagja. a nyilvántartással és adatszolgáltatással. és 2. a felszolgálási díj. k) Járulékalapot képezőjövedelem: 1. 6. intézmény.) Hatályát vesztette. illetve nemzetközi egyezmény al­ folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező kalmazásával a 14. 2. munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogvi­ szony és munkaviszony. a végre­ hajtói iroda. ha az 1-2. §-ának (2) bekezdésében megha­ tározottszemély. I) Járulék: az egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulék (a természetbeni egészségbiz­ tosítási járulék. falugondnoki tevékenység. a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem mi­ nősülő természetes személy. a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlá­ irányadó öregségipyugdíj-korhatárt betöltötte. a nyug­ díjjárulék. a társadalombiztosítási nyugellátásról kenység vagy szociális szolgáltató tevékenység szóló törvény. . január 1je és 2005. g) Hatályát vesztette. aki az 1998. e kötelezettségek megsértésével kapcsolatos jogkövetkezmények megállapításával. a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenyke­ dő önálló bírósági végrehajtó. ha a társaság (ideértve ezen társaságok előtársaságként történő működé­ sének időtartamát is) tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik. Q) r) Igazgatási szerv: 1. 4. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) r é s z e s ü lő . 4. a gyermeknevelési támogatásban. munkaképtelenségi járadékban részesül. törvény szerinti tanulószerződés. 3. a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékeny­ kedő közjegyző. §. az e törvényben és az Art. il­ letve társas vállalkozónak. c) Társas vállalkozás: 1. § (4)-(5) bekezdés. alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér. a szerződésben meghatározott díj. 5. 5. HVG T B . a betéti társaság.biztosítottnak minősülő személy esetén a z ellátást folyósító szerv. a közkerese­ . december 31-e között hatályos rendelke­ zések értelmében önkéntes döntéssel taggá vált. d) Társas vállalkozó: 1 a betéti társaság bel. az ügyvédi iroda. aki a reá 2. illetve a díjat folyósító szerv. a gyermekgondozási díjban. az egyéni cég tagja. juttatásban. aki személy. 12. folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi. és foglalkoztatója biz­ tosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja. illetve az EGT-államjogszabályai alkalmazásá­ val saját jogú öregségi nyugdíjban részesül. alpontokban említett nyugdíj folyósítása szünetel. a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerő-piaci járulék). nyugdíj előtti álláskeresési segélyben i) Foglalkoztatott: aki nem minősül egyéni. p) Tanulószerződés: a szakképzésről szóló 1993. ■ 10. az oktatói munkaközösség. aki nem minősül belföldinek. illetőleg ha a munkát nem munkaviszony. hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik. a tartozás beszedésével. az ösztöndíjas fog­ lalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. az 1. § (3) bekezdés a) és c) pont­ magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségjában meghatározott saját jogú nyugellátásban. az előtársaságként történő működés időszakában is. európai közösségi jogász (atovábbiak­ ban együtt: ügyvéd).a 34-35. az egyesülés. a járulék bevallásával. a bejelentési. a gépjárművezető-képző munkaközös­ ség. a bevallás ellenőrzé­ sével kapcsolatos hatósági ügyben . 3. n) o) Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó: 1. az oktatói munkaközösség tagja. 3. a kincstár számfejtési körében a helyi önkor­ mányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tar­ tozó munkáltatók esetében a járulék megállapításá­ val. kivéve. a szabadalmi ügyvivői társaság. a vendéglátóüzlet felszolgá­ lójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borrava­ ló (a továbbiakban: borravaló). 3. 2. a gyógyszerészi magántevékenység. a közös vállalat. az egyesülés. az ápolási díjban részesülő személyek esetében a segélyt. 2. ideértve az európai gazdasági egyesülést is. 2. fejezete szerinti munkavégzés esetén . 2. illetve társas vállalkozó. a közkereseti társaság.) szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jövedelem. pontban felsorolt társas vállalkozások . közjegyzői iroda. a szabadalmi ügyvivői társaság. az egészségügyi szolgáltatási járulék. 8.ben előírt kötelezettségek tekintetében a kincstár. a magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntés­ sel csatlakozó személy. a korlátolt felelősségű társaság. az egyéni szabadalmi ügyvivő. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. alpont szerint társas vállalkozónak minősül. bevallásával. évi CXVII. j) Külföldi: az a természetes személy. ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik. sára jogosító igazolvánnyal rendelkező magánf) Sajátjogú nyugdíjas: az a természetes személy.a kölcsönbeadó. törvény (a továbbiakban: Szja tv. § kivételével . az özvegyi nyugdíjban részesülő személy. megfizetésével. szabadalmi ügyvivői iroda. Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi. feleke­ zeti nyugdíjban vagy növelt összegű öregségi. 10. az ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tar­ tozó ügyvéd. adatszolgáltatási kö­ telezettséggel. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja. a szociális biztonsági rendszerek koordinálá­ sáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendele­ tek. évi LXXVI. ti társaság tagja. a hivatásos nevelőszülői díj. behajtásával. a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj. a gépjárművezető-képző munkaközösség. 7 a munka törvénykönyve harmadik része XI. 9. 4.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . 5. ha az 1. az egyéni vagy társas vállalkozó e) pont sze­ rinti jogállását nem érinti. 3. §-ának (5) bekezdésében meghatározott fel­ adatkörében a vámhatóság.

7. v a la m in t a kö te lező eg é szsé g bizto ­ szövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében sítás e llá tá s a iró l szóló 1997. aki a tárgyévet megelőző évben nem minősült me­ zőgazdasági őstermelőnek. a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege.és Vámhivatal hivatá­ jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) e l­ sos állományú tagja. § -á b a n . a nyilatkozat megtételekor a magánnyugdíj­ kivéve pénztárnak a tagot tájékoztatni kell arról. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíj­ ban részesülő személyt. törvény (a továbbiakban: Tbj. aki a szabad mozgás és a három hó­ napot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E sítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony). a katonai szolgálatot telje­ éri az (1) bekezdés g) pontjában említett összeget. hogy foglal­ nyugdíjra jogosultakról. gazdálkodó s z e r v e z e tvá­ lasztott tisztségviselője. a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szotó törvény hatálya alá tartozó személy (a további­ akban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren­ delkező személy). tö rv é n y tanulmányokat folytató tanuló. ha a reá irány­ illetőleg a megállapodás megszűnésének napját is közölnie adó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már meg­ szerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év. 40. alpontjában említett szemé­ e) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó. ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevé­ kenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középiokú szakképzettséget igényel. i) a mezőgazdasági őstermelő. jogviszonyátmeg kívánja szüntetni. köztestület. megbí­ személyialapbéra munkaszerződésalapjánfizetett. alpontjában meghatározott d) az álláskeresési támogatásban részesülő személy. minősülő társas vállalkozó. a b kesség sához. §-amak alkalmazásánál a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeteséert felelős nyugdíj-biztosítási szerv és a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv. §-ának.i alapján díjjárul« határ[TI (2)/ alapot ki (l) bekez sánál-i kellfigyf (3)/ néséret évreáth . a polgári nemzetbiztonsági polgármester.biztosítottat. t) n) Belföldi: 1 Magyarország területén a polgárok személyi . közalkalmazotti. és a polgárok személyi adata­ inak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. jövedelmet és ö ja T b jA § k) pontjának 2 . § (2) és (3) bekezdése és a 4243/A § alkalmazásánál a rehabilitációs hatóság. valamint a menekültként elismert személy. tekintet nélkül arra. §-a (2) és (4)-(5) bekezdésének.ide nem értve ag) pont és a (2) bekezdés szerint . 2. aki a reá irányadó öregséIII.! a bizto sítésér teljesít ma. valam int e szolgáltatások fede­ koztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. §-a szerinti biztosítási jogviszony vagy a Tbj. §-a (1) bekezdésének g)pontja szerinti választási lehetőségével élve magán-nyugdíjpénztári tagsági nak harmincadrészét.) b) a szövetkezet tagja . (8) bekezdésének. egye­ (1) E törvény alapján biztosított a) a munkaviszonyban (ideértve az ország­ sület. 3. § szervezetek szövetsége. Ennek hiányában a tárgyhavi személyi személyesen munkát végzői. illetőleg vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségvi­ közszolgálati jogviszonyban. §-ainak alkalmazásánál az egészségbiztosí­ tási szerv. § (2) bekezdésének ^pontjában foglaltfelhatalmazás alap­ ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony. (5). adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. kell. § (10) és (12) bekezdésének. lyi alapbér. 3. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak. § (1) Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó. hi­ teinek. kodó család kiskorú tagját. bírósági jogviszonyban. HVG ! T B . évi LXVI. R. a 42-43. társadalmi megbízatású arendvédelmi szervek. kezdő Tbj. § (1) bekez­ mély. az zási szerződés alapján. Amennyiben a pénztártag egyidejűlegtöbb biztosítási jogviszonyban áll. §-ának 18. évi LXXX. §-ának. a 35. zetéről szóló 1997. §-ának. szövetkezet vezető tisztségviselője. a vatásos nevelőszülői jogviszonyban. járulékalapként tanulmányokat folytató tanuló. tárgyhónapra esőjövedelemegyrésze Magyarországon. valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban ré­ szes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. amennyiben járulékalapot képező szolgálatok. 5. társadalmi szervezet. 4. a bevándorolt és a letelepedett jogállású. közfoglalkoztatási a helyi (települési) önkormányzat választott képvi­ jogviszonyban álló személy. ösztöndíjas magánnyugdíjpcnztárak választott tisztségviselője. h) az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi sze­ 5. a 41. ján a kormánya következőket rendeli el: vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében R. x) Kezdő mezőgazdasági őstermelő: az a személy.96 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I E L L Á T Á S OK 2. amely­ nek állampolgára az Európai Közösség és tagál­ lamai. társasházközösség. hallgató tagját 83. (2) A z (1) bekezdés g) pontjában foglaltakon túl ellátásra jo go sultak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kereté­ . a 41.) 23. évi LXXXIII. g) a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (2) A Tbj. a teljes . a Magyar Honvédség szerző­ déses állományú tagja. a 41. ója Tbj. selője (tisztségviselője). Mag álisl köze tartc R oltalo talom együt nyúló vábbii jogiví szemé megbí lékala szerint figyelt R. § k) pontjának 2. a Magyar Honvédség. §-ának (2) bekezdése és a 42-43. z) Harmadik állam: az Európai Gazdasági Tér­ ség és Magyarország által kötött kétoldalú szociá­ lis biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartózó állam. foglalkoztatási jogviszonyban. alpontjában meghatározott személy.§0)-(6) (7) Amennyiben a pénztártag a magánnyugdíjról és a nyiben az e tevékenységéből származó. fe je ze t A társad alo m b izto sítás ellátásai és az ginyugdíj-korhatárt betöltötte. jövede figyele számáv (3) c w sánál fi megköt elóadá: (előadá (5) tisztség időszak díj fizet tésének megszű (6) R . hogya magán-nyug­ 1. másik c) a tanulószerződés alapján szakképző iskolai része külföldön adóztatható. törvény (a járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát. gazdasági társaság társas gyűlési képviselőt is). 1. együttesen kellfigyelembevenni. 4. s) Minimálbér: 1 a tárgyhónap első napján érvényes. a biztosított egyéni és társas vállalkozó járu­ lékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásá­ ban a tárgyhónap első napján. § (1).a külön alapbérajárulékalap. amenyR2. igaz­ a Munkavállalói Résztulajdonosi Program s ze rv e z e ­ ságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban. írásban nyilatkozik. továbbá lati jogviszonyban. a 40. személyesen közreműködik. alpontjában meghatározott egyéb jogviszony keretében (bedolgozói. a 34. 3. szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: dése szerinti megállapodás megszűnését követő 90 napon belül egyházi személy). a 35. társadalmi Tbj. személy . a Nemzeti Adó. továbbá az az állam. §. az egyéb jogcímen . w) Mezőgazdasági őstermelő: az Szja tv. tárgyhavi magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. ben munkát végző személynek k e ll tekinteni azt is A biztosítottak aki: alapítvány. és 2. 4. a hontalan. a nyilatkozatában a biztosítási jogviszony. kivéve a saját jogú nyugdíjast. v) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás­ ban részes más állam. illetve szerződésben meghatározott díj összegének azon időszakra (naptári napokra) vonatkozó arányos részét. a 34. éserrőlapénztárrészéreaTbj. törvény szerint bejelentett lakóhelylyei rendelkező magyar állampolgár. munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részé­ re megállapított személyi alapbér kötelező legki­ sebb íiavi összege. § k)pontjának 1. törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével -.ide nem értve az iskola58. illetőleg naptári napokra an­ továbbiakban: Mpt. az őstermelői tevékenységet közös igazol­ díjpénztári tagdíjfizetési kötelezettsége a továbbiakban egyik vány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdál­ jogviszonyában sem áll fenn. A tá rsa d a lo m b iztosítá s ellátásaira és a m agán- zs) a k i. évi LXXXII.juttatott. kamara. valamint 3. f) a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem amelyben a jövedelem külföldön adóztatható. *?-ának.sei kifizeti venni. egyéni vállalkozónak adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző évi nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) havi átlagos alapbére. 2 § /A 2. 34. ügyészségi szolgá­ selője. 40. (2) szakon sor.

azonban szerződésenként (előadásonként) legfeljebb 7 nap vehető figyelembe. mintaol­ talom alatt álló mű. kivéve. (k) A járulékalap megállapításánál a Tbj. évi LXXXI. gyermekne­ velési támogatásban. (3) Az 5. amelyre a díjazás történt. akkor a biztosítás időtartamaként a tevékenység időtartamát.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 97 )iakban: foglalrténik. földrajzi árujelzők oltalma. §-a alapján nem állapítható megvagy az vitatott. g) pontjában. jövedelem után a nyugdíjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetésifelső határnapi összegénekfigyelembevételével kell megállapítani és megfizetni. mintha annak kifi­ zetésére a szünetelés kezdőnapját megelőző napon került volna sor. 3 . 6. § (1) A biztosítottak . átlagkereset (távolléti díj). 5.: öregsékon túl keretéii azt is. valamint az újítás (a továbbiakban együtt: szerzői jogi védelem alatt álló mű) hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. telje­ sítésére irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől a teljesítésig eltelt időtartamot. a szabadalmi ügyvivői iroda tagja esetében a tényleges személyes közre­ működési kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig. A biztosítási kötelezettség elbírálá­ sához a kifizetett díjból . ha a munkavégzés alóli mentesítés idejére a munkavi­ szonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár. á irány­ ár m egb 20 év. és a biztosítási kötelezettség elbírálásánál az ugyan­ annál a foglalkoztatónál a naptári hónapban el­ ért járulékalapot képező jövedelmeket össze kell számítani. (5) A biztosítással járó jogviszony megszűnését követően. (2) Az a személy. c) amennyiben az ellátások folyósítását közvetle­ nül megelőző napon biztosított volt. és a szoci­ ális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló k ö z ö s s é g irendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. kivéve. § (1) A biztosítás . (3) (*0 Az előadó (művész) biztosítási kötelezettsége elbírálá­ sánál figyelembe vehető időtartam a felhasználási szerződés megkötésétől. íz iskola. (6 ) A biztosítás szünetelése alatt . alkotás. baleseti táppénzben.168/1997. (5) ATbj.a 7 § (1) bekezdésében említett időszakon belül . cetében 5iskolai szesülő iák nem ak nem rányuló megbí­ zónak ayban) i külön íkéntes amenyrgyhavi imálbér Dkra anázi sze együtt: iíjast. továbbá ha az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette. (2) A munka törvénykönyve szerinti munkavi­ szony esetén a biztosítás kezdete az a nap. használati szerződés (a to ­ vábbiakban együtt: felhasználási szerződés) alapján a szerzői jogi védelem alatt álló mű szerzője. R. b) ügyvéd. amelyen a munkavállaló ténylegesen munkába lép. § (1) Az egyidejűleg több biztosítással járó jogvi­ szonyban álló személy biztosításának fennállását mindegyik jogviszonyában külön-külön kell elbí­ rálni. § tében a kamarai tagság kezdete napjától annak Szünetel a biztosítás: megszűnése napjáig. hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevételérevalójogosultságigazolása céljából azOrszágos Egész­ ségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP) bejelentette. gyermekgondozási segély vagy gyer­ e szolgálat kezdete napjától annak megszűnése napjáig meknevelési támogatás kerül folyósításra. (3) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszű­ nésére tekintettel.arra az évre (időszakra) kellfigyelembevenni. mintha annak kifizetésére a jogviszony megszűnése napján került volna sor. a közjegyző. egyéni cég tagja esetében az . gyermekgondozási díjban. «»/A § (l) A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetettjárulékalapot képező jövedelem után a nyug­ díjjárulékot a kifizetés napján érvényes járulékfizetési felső határ [Tbj. (6) Hatályát vesztette. ápolási díjban részesül. § (2) bek.ak­ . valamint a (2) bekezdésében meg­ határozott jogviszonyban áll. a szabadalmi ügyvi­ vő kamarai tagságának szüneteltetése alatt. egyeezetvátársas tségvi)vábbá ervezeárak. § (1) Ha a biztosítás időtartama a biztosítási jogviszony kezdő vagy befejező időpontjának megállapítása hiányában a Tbj. terhességi­ gyermekágyi segélyben. 6 . § (1) Az egyéni vállalkozó biztosítási és járulékfi­ zetési kötelezettsége: a) az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bejegyzés napjától az egyéni vállalkozói nyilván­ tartásból való törlés napjáig. 2b. R. hasznosítási. ti. európai közösségi jogász a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt. nél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik (2) A társas vállalkozó biztosítási kötelezett­ sége: igénybe.a személyi jövedelemadó előlege alapjának számításánál jövedelemként figyelembe vett összeget azon időtartam naptári napjainak számával kell elosztani. vagy a bün­ tetőeljárást megszüntették. esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak ha törlése napjáig. előadója (előadóművész) személyes közreműködésre is kötelezett. kivéve. b) az igazolatlan távoliét időtartama alatt. a) a gazdasági társaság.ha törvény eltérően nem rendelkezik . (2) Az 5. §-ának( 2) bekezdésében említett választott tisztségviselő biztosítási kötelezettségének elbírálásánál azt az időszakot kell figyelembe venni. r. járulékalapot képező jövedel­ met akkor is számításba kell venni. ha annak kifizetésére a biztosítási jogviszony megszűnését követően kerül sor.a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek. egyéni szabadalmi ügyvivő ese­ Tbj. §-ának k) pontjában meghatározott. vagy ha a tisztség megszűnt. e jogviszony alapján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni.amennyiben e törvény eltérő­ en nem rendelkezik . akkor a tisztség megszűnésének napjáigeltelt.épez<5 ása) el­ eget. (2) Az esedékességet követő időpontban kifizetett járulék­ alapot képező jövedelmet(elmaradt követelés) a Tbj. A járu­ lékalap megállapításakor a felhasználási szerződés (előadás) szerinti személyes munkavégzés (közreműködés) díjazását kell figyelembevenni.] figyelembevételével kell megállapítani. kor is fennáll. 10.) kor­ mányrendelet 75/B §-ában meghatározott tájékoztató kereté­ ben a nyugdíjfolyósító szerv arról is tájékoztatja az ellátásban részesülő személyt. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdésében szabályozott munkavégzésre irá­ nyuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személyek biztosítását havonta kell elbírálni. § Ha a szerzői jogi védelem. amely évre (időszakra) azt kifizették. amely a választás napjától a díj fizetéséig. Tbj. § (1) bekezdésének g) pontjában és (2) bekezdésében említett személy biztosítása . igazolgazdál% pont ) lyugdíj.a szünetelést megelő­ zően fennálló biztosítással járó jogviszony alapján-kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmet a járulékfizetési felső határig úgy kell figyelembe venni. védjegyoltalom.a járulékfizetési felső határig . (3) Biztosított az a természetes személy is. 24. a szaba­ dalmi ügyvivői társaság. önálló bírósági végrehajtó esetén gondozási díj. 9. az egyesülés. §-ának (1) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettség megállapítá­ snál . (2) Ha a díjazásra nem havi rendszerességgel.WC§ alu a munkát külföldi foglalkoztató számára Magyarország területén kívül végzi. hanem idő­ szakonként. Tbj. 7. c) a munkavégzési (szolgálatteljesítési) köte­ lezettség alóli mentesítés ideje alatt. idalmi 5. járulékalapot képező vagy munkabér (illetmény).retében tagját ~ iviszony. baleseti ellátásra és egészségügyi szolgáltatásra jogosult. :képvizatású . b). ha sem a tevékenység időtarta­ ma. találmányi szabadalmi oltalom. sem a teljesítés időpontja nem állapítható meg. illetőlega tevékenység befejezését követően kerül sor. vagy ab) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét éves­ tart. Tbj. aki az 5.ideértve az előleget is . akkor a díj kifizetéséig(esedákességéig)elteltidőtartamot kellfigyelembe venni. M / B § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. illetőleg az előző kifizetéstől az újabb díj kifize­ tésének napjáig. az előadásra történő felkérés elfogadásától az előadás tartása napjáig áll fenn. ha a) táppénzben. § (1) bekezdés a). (X. és egyidejűleg saját jogú nyugdíjas. ha a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették. ad) a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekc) közjegyző. 8. b) gyermekgondozási segélyben. R. e tevékenységet a megbízásra vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. f) az egyéni vállalkozói tevékenység szünete­ lésének ideje alatt.a isclője.7.az ennek alapját képező jog­ viszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. szabadságvesztés tartama alatt. d) az előzetes letartóztatás. e) az ügyvéd. Tbj. a biztosítási kötelezettséget a díjazás kifizetésekor (esedé­ kességekor) kell elbírálni. törvény végrehajtásáról szóIó. e biztosítási időnek a következő naptári évre áthúzódó időtartamára kifizetett. táppénzfizetés történt.

az. 15. vagy saját jogú nyugdíjasként az 5. § (1) bekezdésének i) pontjában megha­ b) a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó tározott biztosítást kizáró körülmény megszűnését személyre az egyezmény követő naptól a biztosítást kizáró körülmény bekö­ szabályai szerint kell alkalmazni. b). hallgatója. e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül. d) megváltozott munkaképességű szemé­ a) külföldi állam Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének lyek ellátásai: külföldi állampolgárságú tagjára (a továbbiakban: da) rokkantsági ellátás. illetőleg szenvedélybeteg. házastársi pótlékban. ha az előző belföldi m unka­ végzés befejezésétől számítva három év nem telt el. gyermek). idős­ 1997. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyug­ díjban. szerződés alapján mentességet élvező tisztviselőjé­ bb) árvaellátás. tonsági rendszere. gyermekgondozási díjban. § rendelkezései (3) A mezőgazdasági őstermelő biztosítási kö­ szerint megállapodást lehet kötni. ról szóló törvény rendelkezései szerint megkezdheti. § E törvény rendelkezéseit ponttól az igazolvány visszaadása napjáig. fennálló tagság megszűnésének napjáig. d) b) egyéb esetben a társas vállalkozásnál léte­ sített tagsági jogviszony. telezettsége a) az őstermelői igazolványban feltüntetett idő­ Tbj. a külföldi állampolgárságú ház­ db) rehabilitációs ellátás. b) a magyar jogszabályok szerint be nem A tá rsa d a lo m b izto sítá s egyes ellátásaira jegyzett külföldi munkáltató által Magyaror­ jo g o s u lta k szág területén foglalkoztatott.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Eb. 12. 13. elzá­ rásra utalt. hogy bd)baleseti hozzátartozói nyugellátások. szabadságvesztés-büntetést töltő sze­ mély (a továbbiakban: fogvatartott). családtagjára (házastárs. feltéve. 11. re (alkalmazottjára) és vele közös háztartásban élő be) szülői nyugdíj. iskola. d) nemzeti gondozási díjban (pótlékban). évi LXXXI. megváltozott m unkaké­ pességű személyek ellátásában. e) közérdekű munkát végez. §-ban meghatározott személyek társada­ szűnése napjáig tart. munkaképtelenségi. valamint a (2) bekezdésében meghatározott jogviszony­ ban áll.) és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló h) az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban. gyermek). Amennyi­ a) egészségügyi szolgáltatás. különösen. § (1) bekezdés a). családtagra (házastárs. í) egés2 ség-v. illetve vezető tisztségTbj. c) az 5. évi LXXXII1. illetőleg katasztrófaelhárítás vagy véradás során szenved balesetet vagy egész­ ségkárosodást. hadi­ gondozotti ellátásban. kiterjed rájuk a nemzetközi szervezet szociális biz­ c) rehabilitációs járadék. fogyaté kossági támogatásban. kirendelés vagy munkaerő-kölcsön­ zés keretében kerül sor. f) gyermekgondozási segélyben. ennek hiányában a ba) terhességi-gyermekágyi segély. feltéve. a) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyil­ nálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós vántartásból való törlés napjáig. § (1) (2) ATbj. rokkantsági járadékban. b) a 14. bányászok egészségkárosodási járadékában. ben ez a nap nem állapítható meg. terhességi-gyermekágyi segély­ ben. felekezettől nyugdíjban vagy a Magyar Tbj. korúa lésitá 0 tozó i felsői felsőt tatás magy polgá sért f( alapj. . illetőleg a 13. munkaképtelenségi. harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek Baleseti ellátásra jogosultak minősülő munkavállalóra. 14. lombiztosítási ellátására a 34-35.. c) mezőgazdasági járadékban (öregségi. alkalmazottra. b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elme­ beteg. (3) A nyugdíj-biztosítási ellátások: tartási alkalmazottra. nö­ velt összegű öregségi. amikor a társaság tevékenységét a gazdasági társaságok­ be) táppénz. aki kizárólag a képviselet tagjának alkalmazásában áll. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult . törvényben (a továbbiakban: Tny. § a családi gazdaságból vagy a közös őstermelésből. baleseti hozzátar­ Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo­ tozói nyugellátásra jogosult a társadalombiz­ lyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjse­ tosítási nyugellátásról szóló 1997. hogy e munka­ végzés a két évet nem haladja meg. törvényben (a továbbiakban: véka képe zalék t) u szün szólj korh dósá . 10. aki a) nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény. illetve a családtagra kiterjed a küldő állam vagy más állam társadalombiztosítási rend­ b) hozzátartozói nyugellátás: szere. ködés kezdetének azt a napot kell tekinteni. a képviselet tagjával a) társadalombiztosítási sajátjogú nyugellátás: közös háztartásban élő külföldi állampolgárságú aa) öregségi nyugdíj. (2) Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogo­ sult. hogy az ab) hatályát vesztette. tv. c) őrizetbe vett. illetőleg rendeletek.az. feltéve. előzetesen letartóztatott. lis e 54. c) baleseti ellátások: ca) balesetiegészségügyi szolgáltatás. iskolarendszeren kívüli oktatásban gyakor­ lati képzésben részesülő tanulója. 16. Megszűnik a bizto­ Társadalombiztosítási ellátások sítás akkor is. §Pj kébei r) szóig s) Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Tbj. öz­ vegyi járadékban). házastársi jövedelempót­ lékban. ide nem értve a külföldi állampolgárt.a biztosítot­ takon túl .az e törvény szerint biztosított. § (2) bekezdés o^pontjánakalkalmazásánál a tott ellátások az egészségbizfosítás és a nyugdíjtársasági szerződésben meghatározott személyes közremű­ biztosítás keretében vehetők igénybe. képviselet tagja). rehabilitáci­ ós járadékban. A biztosítás nem terjed ki: cc) baleseti járadék. tv. e rendelke­ zés ismételten nem alkalmazható ugyanarra a munkavállalóra. vetkezésének napjáig áll fenn. illetve társas vállal­ kozóként kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül. 5. v enné vonal k) és jö^ lékát D Mag. baleseti járadékban. d) közcélú munkát végez. ac) hatályát vesztette. aki a) táppénzben. f) külön törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez. aki egyéni. áll. ha a mezőgazdasági őstermelő kilép Tbj. tózk< mag] orszí m sós s: (ide i meki báni azillí lyal e átme szem ff o. Tbj.) meghatározottak szerint . személyes közreműködés kezdeténekazta napot kell tekinte­ bb) gyermekgondozási díj. baleseti táppénz­ ben. hozzátartozói nyugellátásban. § viselői jogviszony létrejötte napjától annak meg­ A 11. (1) A társadalombiztosítás rendszerében nyúj­ R.98 í T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK egyéni cég tagjává válás napjától az egyéni cégben c) az európai parlamenti képviselőre. gélyben (nyugdíjban) részesül. egész éri. ni. úgy a társasági szerződés­ b) pénzbeli ellátások: ben meghatározottidőpontaz irányadó. § eb) baleseti táppénz. g) pontjában. baleset-. § (1) Baleseti ellátásra. amikor a tag a (2) Egészségbiztosítási ellátások: személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. özvegyi járadékban. HVG I T B . továbbá a nemzetközi szervezet nemzetközi ba) özvegyi nyugdíj. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl . ha a munkavégzésre kiküldetés. aki élet­ mentés. g) Magyarországon nyilvántartásba vett egy­ háztól.

az ugyanott hivatkozott külön jogszabály. ügyi ellátásra. 19. (2) A 13. a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvényben munkaerő-piaci járulék 1. §-a alapján szociálisan rászorult.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK 99 ztosítots vállal­ taiénak cént az ilamint uszony­ ba jogoézmény. (1) Hatályát vesztette. r) a 39. Az e llá tá so k fe dezete J árulékfizeté sre ségügyi szolgáltatási járulék havi összege t) hajléktalan. illető­ biztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke o) a szociális igazgatásról és szociá­ leg a kedvezményezett 8. elzájltő sze- akí élethárítás yegész- ikéntes ak jogotőleg a jgosult segélyppénz- nnyugDilitácigségi. Tbj. vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy (5) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult és e) 2013. és az e te­ folytató társas vállalkozó után a társas vál­ vékenységéből származó tárgyhavi járulékalapot IV. illetve désben foglalt felsorolása jogosultsági sorrendet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó után.5 százalék.R E k o r ú a kjáradékában. magyar állampolgársággal és vény határozza meg. egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot el­ vállalkozó korkedvezmény-biztosítási járulékot éri. továbbá o). illetőleg R. vállalkozó. valamint szolgálati járandóságról szóló törvény alapján kaerő-piaci célok fedezetére a kórházi (klinikai) ápolása időtartamára folyósí­ korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járan­ a) a biztosított természetbeni egészségbiztosí­ tott táppénz egyharmadát hozzájárulás címén dóságban részesül. l) kiskorú. lyek által a biztosítástól függetlenül térítésmentesen. és az illetékes hatóság erre az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szemé­ fizet. § (2) bekezdése szerint egészségügyi meghatározott feltételek szerint. évi III. a korhatár előtti ellátásról és a (1) A társadalombiztosítási ellátások és a mun­ tott betegsége miatti keresőképtelensége. b) egyösszegű kifizetésre egészségbiztosítási járulék 4 százalék. az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatály(2) A biztosított.. v o n a tko zó á lta lá n o s szabályok 6390 forint (napi összege 213 forint). lített tanuló és hallgató a tanulói jogviszony. § (2) bekezdésében képező jövedelme nem éri el a minimálbér 30 szá­ meghatározott személy által fizetendő egész­ zalékát. vetően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező m) személyes gondoskodást nyújtó bentlaká­ illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a di­ jövedelem után is meg kell fizetni. január 1-jén hatályát veszti. személy. a kiegészítő tevékenységet lyal elhelyezett. b) hatályát vesztette.az (1) bekezdés i) pontjában meghatá­ lamint a 39. tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó (6) 2013. § (1) bekezdésének i) pontjában em­ kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését kö­ ország területén lakóhellyel rendelkezik. saját jogú nyugdíjasnak nem minő­ is megállapítható. egyéni vállalkozó. 17. hadi­ vagy ttegyagyar •sított ián fo¡díjseJltság . valamint az a külföldi állam­ (4) Az egészségügyi szolgáltatásokra vonat­ ségügyi hozzájárulást. és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 száza­ térítés ellenében. naptári napokra annak harmincadrészét. (2) Hatályát vesztette. (4) A kiegészítő tevékenységet folytató szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. gyakorója. ideértve mekvédelmi rendszerben utógondozási ellátás­ a tanulói. Az egészségbiztosítási és munlis ellátásokról szóló 1993. otthont nyújtó ellátás keretében A m a g á n n yu g d íj kereté be n já ró szolgá lta tás folytató egyéni és társas vállalkozó által fizeten­ átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú és kifizetés dő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. akkor a jogcímek (1) bekez­ sülő biztosított. január 1-jén hatályát veszti ennél kisebb mértékű. hogy az d) az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a tatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú érintett személy belföldinek minősüljön. § (3) A biztosított által fizetendő egészségn) fogvatartott. a kiegészítő tevékenységet s) nevelőszülői tevékenységet folytat. külön törvényben meghatározott személy egész­ magyar állampolgár. 16/A § szerint kell megfizetni.mpótI. nöigi. in. a pénz­ p) egészségügyi szolgáltatás megszerzése érde­ szerezhet jogosultságot a magánnyugdíjról és beli egészségbiztosítási járulék 3 százalék. (ide nem értve a külföldi állampolgárt). szeti életjáradékban részesül. 5/A § (1) A társadalom biztosítási kifize tőh e llye l H V G |T B . pénzbeli egészségbiztosítási járulé­ fizeti meg. gyermekneve­ c) a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni nemzetközi egyezmény szerint jogosult egészséglési támogatásban részesül. hallgatói jogviszony szünetelésének Tbj. rozott ösztöndíjas kivételével . Amennyi­ tározott korkedvezményre jogosító munkakörben alapján létesített tanulói. valamint a 39.ide . tási járulékot.lt elrae- itt. özkakéíszok gyaté?kban. ellenében igénybe vehető ellátások körét külön tör­ zájárul. vonatkozó igazolásával rendelkezik. va­ tozó alapfokú. a kében kötött megállapodás alapján jogosult. § (2) bekezdésében említett személy felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatási járulékot. aki MagyarA 16. azzal. sos szociális intézményben elhelyezett személy ákigazolványra való jogosultság megszűnéséig (6) Hatályát vesztette. 18.5 százalék. illetve zott jogcím az (1) bekezdésben felsorolt jogcíme­ vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni ket megelőzi. §-ban említett biztosí­ szüntetéséről. s) pontja társas vállalkozó után a társas vállalkozás. a gyer­ jogosult egészségügyi szolgáltatásra. . hallgatói jogviszonyban ben a jogosultság egyszerre több jogcím alapján foglalkoztatott. egészségkárosodást szenvedett. továbbá az a nem Tbj. (5) A járulékokat a járulékalapot képező jö­ Magyarország területén lakóhellyel vagy tar­ vedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek tózkodási hellyel rendelkezik. és munkaképes­ jelent. § (5) A foglalkoztató az 5. fe je ze t lalkozás. idős­ ápolási díjban.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . valamint nyugdíjjárulékot. a) a korhatár előtti öregségi nyugdíjak meg­ Tbj. valamint a biztosítás alakján térítésmentesen vagy (3) Hatályát vesztette. hogy a (2) bekezdésben meghatáro­ valamint a korkedvezményre jogosító munkakörben ség-változásának mértéke az 50 százalékot. (7) Hatályát vesztette. A magánnyugdíj keretében a biztosított. j) megváltozott munkaképességű. . § hatálya alá tartozó külföldi személy nyugdíjjárulékot. k) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. aki nemzetközi szerződés vagy az oktatá­ kozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jog­ e) a foglalkoztató a külön jogszabályban megha­ sért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj címre tekintettel lehet megállapítani. v) az előadó-művészeti szervezetek támoga­ kot és munkaerő-piaci járulékot (a továbbiakban (6) A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által tásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól együtt: egészségbiztosítási és munkaerő-piaci fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék mér­ szóló törvényben meghatározott balettművé­ járulék). törvény a) nyugdíjjáradékra vagy kaerő-piaci járulékon belül a természetbeni 54. A járulékokat a biztosítási magyar állampolgárságú kiskorú. továbbá a biztosításon felül térítés (4) A foglalkoztató a táppénzkiadásokhoz hoz­ lékát. a kiegészítő téke 13 százalék. § ban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt. továbbá időtartamát is. középfokú nevelési-oktatási vagy a esetében .az egészségügyi felsőoktatási intézményben nappali rendszerű ok­ szolgáltatásra jogosultság további feltétele. illetőleg kiegészítő tevékenységet áll. polgár. a kiegészítő tevékenységet folytató i) a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tar­ (3) Az (1) bekezdés a)-k).

§ (1) bekezdésének a) pontjában említett szervek a hivatásos. d) a szerzői jogi védelem. 71. §-ának (3) bekezdésében fo g la lta k szerint m egállapított já ru lé kfi­ zetési felső h a tárlg fize ti meg. adószámának m egjelölésével . iban -ider sülő í keret b zéppalii folyt mun azt a gon\ c) kozó biztc megi korh Tbj. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíjjárulékot. b) pénzbeli egészségbiztosítási járulékot a 4. Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék. 25. 25. v a la m in t ese d é ke ssé g ét ta rta lm a z ó a d a t­ s z o lg á lta tá s t te lje s ít az á lla m i a d ó h a tó sá g részére. §-ában e m líte tt saját jo g ú nyugdíjas bek( díjjá fo g la lko zta to tt a Tbj. (4) Amennyiben a foglalkoztató a biztosítot­ tól több járulékot vont le az (l)-(2) bekezdésben előírtnál. kivéve. 19. valamint a 19. § szerinti jövedelmeket) alapulvételével ram és a különleges foglalkoztatási állomány korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet. taj-számának. 5/B § (l)-(3) Hatályát vesztette. mintaoltalom alatt álló mű. kifizetett pénzbeli juttatásokat a társadalombiz­ (5) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv tosítási ellátásoknak megfelelő mértékben elszá­ a d ó ha tó sá g m e g k ü ld e n i kér. sítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn Járulékalapot nem képező jövedelem a teljes naptári évben. valam int a foglalkoztató nevének. megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv) állapítja meg. . díja'zas nélküli időszakot. Az a d a ts zo l­ g á lta tá s s z e rin t fe n n á lló kö v e te lé st az a d ó h a tó sá g a fo g la lk o z ta tó a d ószám láján „tá p p é n z -h o z z á já ru lá s a d ó n e m " k ö te le z e tts é g k é n t írja elő. § Hatályát vesztette. és a borravaló után. szerződéses állományú tag­ kérésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jaik részére a társadalombiztosítási ellátás helyett a jo g e rő s h a tá ro z a to t 8 n apon b e lü l p a p íra la p o n is m e g k ü ld i. terhességi-gyermekágyi segélyben. (3) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató az általa kifiz e te tt. § k) pont szerinti jövedelem (kivéve a külön jogszabály szerinti prémiumévek prog. §-ának(5) bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás összegét m egállapítja. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m int kifizetőhelyek esetén az OEP-et.a k ö z ö ttü k lé tr e jö tt m eg­ á lla p o d á s n a k m e g fe le lő e n . 24. az ezzel összefüggő nyilván­ egy naptári napra meghatározott összeg naptári tartási és adatszolgáltatási kötelezettségre az Art. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint (2) A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot a járu­ mentesítették. (3 megh követ jedő i járó jc jöved számi kifize mege T N z o tti {k) Az e g é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv a jo g e rő s h a tá ro z a to k a d a ta it h a tá ro z a to n k é n t. a többletként jelentkező járulékot legké­ sőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. (2) A társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendel­ kező foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét a foglalkoztatott táppénzének megállapítására illetékes fő­ városi. keretében járó juttatás után. § szerinti jövedelmét) után fizeti meg. b) az Szja tv. A fog­ (1 dozá bán. akban: járulékfizetési felső határ). 24. s után díjbí díj-k szesi ápol. Az a d a ts zo lg á l­ ta tá s a la p já t képező jo g e rő s h a tá ro z a to k kö zü l az eg é szsé g bizto sítá si sza kiga zg atá si szerv csak a zt a h a tá ro z a to t k ü ld i m eg k in y o m ta tv a és cégszerűen a lá írva az ille té k e s á lla m i a d ó ha tó sá g részére. 20. Tbj. amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képező jövedelme nem volt. ja n u á r 1 -je i á lla p o t s z e rin t fo g la lk o z ta tó n a k m in ő s ü lő sz e rv e k te k in te té b e n a fo g la lk o z ta tó a d ó a zo n osító szám ára. azt az időtartamot. valamint a nyugdíjjárulék Tbj. baleseti táppénzben része­ sült.az ellátásban részesülő személy nevének.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E min (2) A Tbj. A foglalkoztató a határozat jogerőre emelkedését követően a táppénz-hozzájárulást15 napon belül a Nemzeti Adó. § Nem képezi a nyugdíjjárulék és az egész­ megállapítani. és az általa kifize tett ellátások terhére elszámolja. 23. va­ lamint az újítás hasznosítására irányuló felhasz­ nálási. akkor a járulékfizetési felső határt a jogviszony időtartamával arányosan kell Tbj. Az a d a ts z o lg á lta tá s t e le k tro n ik u s a n . használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. cí­ m ére (székhelyére) v o n a tk o z ó a d a to k te k in te té b e n kölcsönös a d a te g y e z te té s t v a ló s ít meg. évre számított összege után fizeti meg (a további­ szabályait megfeleló'en alkalmazni kell.a n y ilv á n ta rtá s á b a n 2011. 20/A § 1-jétől december 31-éig kell számítani. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járu­ lékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. 22. földrajzi árujelzők oltalma. alkotás. (3) A járulékfizetési felső határt évente január Tbj. Az á lla m i a d ó h a tó sá g és az á lla m i a d ó ha tó sá g . A megállapított járulékfizetési felső határt időköz­ ben csökkenteni kell az említett időszakok naptá­ ri napjainak száma és a napi járulékfizetési felső határ szorzatával.és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) m unkáltatóltáppénzhozzájárulás-beszedési számlájára utalja át. gyermekgondozási díjban. (5 )-(7 ) Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok Tbj. a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbizto­ sítási járulékot is köteles fizetni. a NAV és az OEP k ö z ö tti m e g á lla p o d á s b a n rö g z íte tt a d a tta rta lo m ­ m al és rendszerességgel. 21. hasznosítási. gyermekgondozási segélyben. valamint egészségbiztosí­ a számára k ifiz e te tt já ru lé k a la p o t képező jövedelem ni és után fizetterm észetbeni egészségbiztosítási já rulé ko t és tási és munkaerő-piaci járulékot a felszolgálási díj nyugdíjjárulékot. A járulékfizetési felső határ szá­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alap­ mításánál figyelmen kívül kell hagyni továbbá ját: a) a foglalkoztató által megállapított és folyó­ sított társadalombiztosítási ellátás. január 1-jén hatályát veszti. oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel.100 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK rendelkező foglalkoztató a Tbj. Ha a nyugdíj m egállapítá­ sára év közben kerül sor. R. a fo g la lk o z ta tó a zo n o sító szá m á t és a kö ve te lé s ö szsz e g é t. 20/A § (1) A foglalkoztató a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után a HVG I T B . §-a f) pontjában m eghatározott ségl ellátás m egállapításának kezdőnapját követően létesí­ te tt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya alapján közj lalkoztatott nem fizet szer a) nyugdíjjárulékot. után adói nyuÉ hez hatjí szén G Tbj. § (3) bekezdésében meghatározott egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a 4. valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege. molhatják. így kü­ lönösen. reha kövt reha díj. 4. §-a szerinti béren kívüli juttatás. más foglalkoztatónál fennállójogviszony alapján folyósított táppénz összegéről. am e­ ly e t a v é g re h a jtá s i k ifo g á s b e n y ú jtá s a ese té n az a. (2) A korkedvezmény-biztosítási járulék fizeté­ lékalapul szolgáló jövedelme. 2k. § -ának (3) bekezdé­ sében foglaltak szerint. Korkedvezmény-biztosítási járulék Tbj. 21. Ha a bizto­ 2013. ha táppénzben. nevére (m egnevezésére). védjegyoltalom. § Hatályát vesztette. c) a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék). § k) pontja szerinti jövedelme (kivéve a 21. a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt a nyugdíj m egállapításának napjával kezdődően újra meg kell á lla p íta n i a Tbj.az ellátás kifizetésével egyidejűlegtájékoztatja az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szervet. a folyósítás időpontjáról . legfeljebb azonban a központi költségvetésről szóló törvényben az sére és bevallására. a táppénzhozzájárulás-fizetési kötelezettség megállapítása céljából. R. valamint a fizetés. va la m in t a kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó egyéni és társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot a Tbj. 5/C § (l) A sa já tjo g ú nyugdíjas fo g la lko zta to tt. e) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó ka­ mat. találmányi szaba­ dalmi oltalom. § (1) A foglalkoztatott a 19. § A 5. de legkésőbb a tá rg y h ó n a ­ p o t kö v e tő h ó n ap 1 5-éig ke ll te lje s íte n i.

§ (1) bekezdésének b)-d). az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás igénybevételére vonatkozó előző évi országos sta tisztika i á tlag. R. § (3) bekezdésében meghatáro­ zott mértékű munkaerő-piaci járulékot a) az 5. § -a /)p o n tjá b a n ek prog. (7) A külön jogszabály szerinti felszolgá­ lási díj után a foglalkoztató . özvegyi nyugdíjban ré­ szesülő személy a gyermekgondozási segély. valamint a 19. valamint a 16. áll fenn ési felső' san kell itár szá- ovábbá tottnak . éni ás iák (3 ) apítái felső Jlékfi- A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése Tbj. § (1) bekezdés c)-f). ellátás összege után nyugdíjjárulékot fizet. § (3) bekezdése szerinti egész­ ségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműkö­ désére tekintettel megszerzett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével fizeti meg. (2) A biztosított társas v álla lk o zó a 19. gyermeknevelési támogatás­ ban. (5) A társas v álla lk o zás a korkedvez­ ményre jogosító munkakörben foglalkoztatott biztosított társas vállalkozó után a nyugdíj­ járulék alapjának alapulvételével korked­ vezmény-biztosítási járulékot fizet. i t a járu?tbeni ilékot itjogú ¡bizto- ta to tt. a megszűnt biztosítással já r ó jogviszonyára te kin te tte l kap járulékalapot képező azonban lyben az :naptári továbbie január i a bizto- jövedelmet.foglal­ koztatottnak vagy kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő .vagy felsőfokú oktatási intézményben nap­ pali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat. valamint a munkarehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot nem fizet.15%-os m értékű nyugdíj járu ­ lékot fizet. a NAV. a 2012. a kk o ra k o rk e d ve zm é n y-b izto sítá si já ru lé k a la p ja k é n t a jöve de le m (tá rs a d a lo m b iz to s ítá s ijá ru lé k -a la p ) azon időszakra (naptári napokra) ju tó arányos részét kell figyelem be venni. reá irányadó öregséginyugdíj­ korhatárt betöltötte. A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér. vagy a vállalkozói tevékenysége mellett munkaviszonnyal is rendelkezik . A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15% nyugdíjjárulékot fizethet. a kit az egyház belső törvényeiben és szabályzataiban annak m inősít. (6) Hatályát vesztette. ille tő le g a szerzetesrend ta gjának te kin te n i. amelyre a jö v e d e lm e t k ifiz e tik vagy ju tta tjá k .ideértve a hivatásos állom ány tagjának elhalálozása esetén a nyugellátásra jo g o su lt h ozzátartozónak n yugdíj. a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. 26. az egészségbiztosítási és m un­ kaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a m inimálbér másfélszerese. alpontja szerinti társas vállalkozó esetén a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell te­ kinteni. járadék. § d) pont 5. 5/F § Ha a korkedvezm ényre jogosító m unkakör­ ben végzett tevékenység nem áll fenn a teljes időszakban (pl. s) és t) pontjában meghatározott személyek után havonta 5850 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fi­ zet. 5/D § (l) A Magyar Honvédség.esetében a jogosultat tö r­ vény szerint m egillető nyugellátásnak megfelelő össze­ get az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatósággal (a továbbiakban: ONYF) a közöttük lé tre jö tt megállapodás alapján teljesítik. aki kö­ zép. a gyer­ mekgondozási díjban részesülők. ápolási díjban. így küíekágyi . valam int a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok a fizetendő társadalom biztosítási já rulé k csökkentésével a NAV m in t állam i adóhatóság á l­ tal rendszeresített bevallásban számolják el. segély. § (1) be­ kezdés b) pontjában meghatározott . R. va la m in t a katonaiszolgálatotteljesítő önkéntestartalékos katonák részére a társadalom biztosítási ellátás helyett kifizetett a) pénzbeli ellátást. R.személyek. a polgári nem zetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses állom ányú ta g ja i.'erm ekn része- íszakot. A járulékot központilag. az ápolási díj. kivéve. 27. a rendvédelm i szervek. m intha annak l kifizetésére az ellátás m egállapításának kezdőnapját megelőző napon került volna sor. munkarehabilitációs díjban. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. aki fizetés nélküli szabadsá­ gon van-. § (1) A gyermekgondozási díjban. valamint a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött.ide nem értve azt a munkavállalót. c) az a foglalkoztatott. (3)-(6) R. (5) A központi költségvetés a 16. a NAV. A ven­ déglátóüzlet felszolgálója a borravaló után fizethető járulékot a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. (8) Hatályát vesztette. 25/A § c) p o n tja alkalm azásában öregség in y u g d íj-k o rh a tá r a la tt a hivatásos á llo m á n y ta g ja i esetében a fegyveres szervek h iva táso s á llo m á n yú ta g ja in a k s z o lg á la ti vis z o n y á ró l szóló tö rv é n y b e n és a M agyar H onvédség hivatásos és szerződéses á l­ lo m á n yú k a to n á in a k jo g á llá s á ró l szóló tö rv é n y b e n m e g h a tá ro z o tt hivatásos szo lg á la t felső k o rh a tá rá t kell é rte n i. (2) Az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulékot fizet.a foglalkozta­ tott helyett . egy összegben az Art. 25/A § Nem fizet a 19. 26. egyéni és társas vállal­ kozó. (4) A 4. 5/E § H atályát vesztette. gyermekgon­ dozási segélyben. (4) Hatályát vesztette. rehabilitációs járadékban. időközcnaptási felső tosítotlésben t legké1 belül Tbj. A saját jogú nyug­ díjban. az egyéniegészségbiztosításijárulék-alapot alapul véve az OEP-pel a közöttük lé tre jö tt m egálla­ podás alapján számolják el. a járulékfizetési felső határt a biztosítási kötelezettség időtartamával arányosan kell meg­ határozni. am ely a la tt a bizto síto tt korkedvezm ényre jo g o sultságotszerez.és egészségbiztosításijárulék­ fizetési kötelezettségét az egyszerűsített közte­ her-viselési hozzájárulásról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti. szabályai szerint kell az állam i adóhatóságnak bevalla­ ni és megfizetni. (3) Az egyházi személy után az egyház a m inim álbér alapulvételével a 19. január 1-jét követően hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban részesülő személy a díj. 5/G § (1) (2) A Tbj. g)-i) pontja­ iban és (2) bekezdésében meghatározott személy -ide nem értve az iskolaszövetkezetnek nem minő­ sülő szövetkezet tevékenységében munkaviszony keretében közreműködő szövetkezeti tagot b) az az egyéni és társas vállalkozó. Az a) p o n tb a n m e g h a tá ro zo tt m egállapodásnak m egfelelően szám ított összeget a Magyar Honvédség. v a la m in t az a la p já t képező e g yé n iegészségbiztosításijárulék-alaphoz viszonyított átlagos arány alapján. a re n dvédelm i szervek. a teljes naptári hónapban. e jö v e d e lm e t a já rulé kfize té si felső határ s z á m í t á s á n áúgy kell figyelem be venni. (9) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (a továbbiakban: ekho) fizetését megalapozó jogviszonyból származó jöve­ delem után a biztosított az e törvény szerinti nyugdíjjárulék. aki saját jogú nyugdíjas. (2) A Tbj. h)-o). b)a nyugállom ányba helyezést követő két hónapra nyugdíj helyett kifize tett ju tta tá s . özvegyi nyugdíjban részesülő személy a folyósító szerv­ hez benyújtott nyilatkozatával azonban vállal­ hatja a nyugdíjjárulék fizetését. ille tv e árvaellátás helyett kifize tett ju tta tá s t is . időén :ezdé- ¡díjas ózott étesíelem ¡pján (otés (5) 2013. január 1-jén hatályát veszti. (3) Abban az esetben. vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályban meghatározott. támogatás. Ilomány o t a járu- meghatározott ellátás m egállapításának napján vagy azt követően az ellátás megállapításának kezdőnapjáig ter­ jedő időszakra vonatkozóan. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulékot. Tbj. A reá irány­ adó öregséginyugdíj-korhatárt betöltött. § (2)— (3) bekezdésében meghatározott mértékű nyugdíjjárulékot. A társas vállal­ kozó nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfi­ zetési felső határig fizet. továbbá a bevallásában adatot szolgáltat a 15% nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről. k. naptári évben). valamint természetbeni egész­ ségbiztosítási járulékot fizet. ha a biztosítási kötele­ zettség a naptári év teljes tartama alatt nem áll fenn. (10)-(11) Hatályát vesztette. § (1) Hatályát vesztette. .T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 101 Ulékot a (3) Ha a sajátjogú nyugdíjas a Tbj. § -ának (3) bekezdése szerinti já ru lé k fizetés szem pontjából azt a szem élyt kell egyházi sze­ m élynek.

az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ lék alapja havonta a minimálbér másfélszerese. szabadalmi ügyvivőként. szabadalmi ügyvivőként. Az egyéni v állalko zó 19.102 | T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK Tbj. akinek az e tevé­ kenységéből származó. §-ban meghatározott járulékalap alsó határát arányosan csökkenteni kell azon időszak figyelembevételével. kivéve. (2) Az evaadózó egyéni vállalkozó já­ rulékfizetési kötelezettségének megállapí­ tásánál értelemszerűen alkalm azni kell a hajtható okiratnak minősül.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . (1) A Tbj. ej a 31. 6/A §. ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették. a 19. (8) 2013Január 1-jén hatályát veszti. Az Szja tv. tárgyévet meg­ előző évi bevételének 20 százaléka után a 19.a m inim ál­ bérnek megfelelő összeg után fizeti meg a 19. hallgatói jog­ A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése Tbj. hogy a bér másfélszerese. § (2)-(3) bekezdés szerinti járulékokat az nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizeté­ egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék si felső határig fizet. . A járulékfize­ tési felső határt csökkenteni kell a (4) bekezdés­ ben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerző­ dés rendelkezése alapján folyósított. 30/A § (1) A mezőgazdasági őstermelő . szerinti végre­ ségi-gyermekágyi segélyben. az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét szemé­ lyesen folytatja b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. a já ru lé k o k a t a m egszűnés h ó ' n a p já ig a n y ila tk o z a tá b a n v á lla lt já ru lé k a la p napi arányosítással s z á m íto tt összege u tá n fiz e ti meg. c) fogvatartott. egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti. § H a tá lyá t v e s zte tte . ha a társas vállalkozó biz­ tosítási jogviszonya a hónap közben kezdődött vagy szűnt meg. (2) (3) A biztosított egyéni v á lla lk o z ó a 19. szerinti végrehajtható okiratnak minősül. § (2) bekezdése szerinti nyugdíjjárulé­ kot. § (4) bekezdésében foglalta­ kat megfelelően alkalmazni kell. (2) Ha az e g y é n i v á lla lk o z ó e va a la n y is á g a év közben m e g s zű n ik . (4) A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségére a 29. A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a tárgyév első negyedévére vo­ natkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. ha a gyermekgondozási segély. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. aki az egyszerűsített vállalkozói adó alanya (a továbbiakban: evaadózó).v H V G |T B . s z e rin ti e lé vülé si id ő n b e lü l m e g ő rizn i. A nyugd íjjáru­ 29. § (2)-(3) bekez­ désében meghatározott járulékokat fizet. a gyermeknevelési támogatás. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is. gyermeknevelési támogatásban. Tbj. d) ügyvédként. § R. melyet első ízben az alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot adóévet megelőző év december 20-áig. § (1) Hatályát vesztette. § (3) bekezdésében meghatározott mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet.ide­ értve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is . § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. gyermekgondozási segélyben. 6. (4) Az egyéni vállalkozó a járulékfizetési A nyilatkozat az adóévre szól. ápolási díjban részesül . 6/B § (6) (7) Hatályát vesztette. tárgyévet megelő­ ző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja tv. egyébként bevételnek számító támogatást. ápolási díjban részesül kivéve. valamint a nyugdíjjárulékot az (l)-(2) bekezdésben meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. alapjánál magasabb járulékalap után fizeti meg. ha a gyermekgondozási segély. § (4) bekezdésében említett egyéni vál­ lalkozó keresőképtelen. (4) A (3) bekezdéstől eltérően a 31. azt követő­ és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu­ en a november hónapra vonatkozó járulékbeval­ lékot fizetni arra az időtartamra. ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdődött vigy szűnt meg. gyermekgondozási díjban.lásával egyidejűleg kell az állami adóhatósághoz benyújtani. tartama alatt vállalkozói tevékenységét személye­ sen folytatja -. hogy a 19. (5) Hatályát vesztette. terhes­ ségi-gyermekágyi segélyben.R E Tbj. (8) A korkedvezményre jogosító munkakör­ ben vállalkozói tevékenységet végző biztosított egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulék alapjának alapulvételével korkedvezmény-bfztosítási járu­ lékot fizet. baleseti táppénzben.§ (1) bekezdésben meghatározott járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben megha­ tározott körülmények nem állnak fenn a nap­ tári hónap teljes tartamán át. (5) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatáro­ zott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn. A nyilatkozat az Art. § (1) A 27. 30. 28. 29/A§ (1) Az a biztosított egyéni vállalkozó. § (**) bekezdésében fo g la lt kö rü l­ m én ye k s z e rin ti cs ö kk e n té sé t ig a zoló o km á n yo ka t az A rt. gyermekgondozási segélyben. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt. a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy naptári napra a 27. § (3) bekezdése szerin­ ti egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu lék ot v álla lk o zói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét. R. (3) Az evaadózó egyéni vállalkozó a lék alapja havonta legalább a m inim álbér. magasabb összegű társadalom biztosítá­ az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci si ellátások megszerzése érdekében egy­ járulék alapja havonta legalább a m in im ál­ oldalú nyilatkozattal vállalhatja. 29. viszonya megszűnését követő tárgyévi időszakra is választhatja a magasabb járulékalap utáni já­ rulékfizetést. amely alatt a) táppénzben. baleseti táppénzben. Az egyéni vállalkozók járulékfizetése Tbj. A járulékfizetési felső határt csökkenteni kell az (1) be­ kezdésben meghatározott időtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felső határ naptári napi összegének szorzatával. gyermekgondozási díjban. 29/A § bekezdése szerint m agasabb összegű já ru lé k a la p u tá n i já ru lé kfize té si kö te le z e tts é g e t v á lla ló evaadózó e g yé n i vállalkozó kö te le s a T b j. valam int a 19. átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg. A nyilatkozat az Art. R. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően az a me­ zőgazdasági őstermelő. az ápolási díj folyósításának JT .kivéve. köz­ jegyzőként kamarai tagságát szünetelteti. valamint a gyugdíjjárulékot. amely alatt a társas vállalko­ zó a) táppénzben. köz­ jegyzőként kamarai tagságát. A nyugdíjjárulék alapja havonta a minimálbér. terhes. gyermeknevelési támogatásban. illetőleg a tanulói. b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tarta­ lékos katona. a járulékfizetési alsó határ ki­ számításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincadrészét kell alapul venni. a gyer­ meknevelési támogatás. § (4)-(5) és (8) bekezdésének rendelkezéseit. (3) A mezőgazdasági őstermelő a maga­ sabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonat­ kozóan nyilatkozattal vállalhatja. § (4) bekez­ désében említett evaadózó egyéni vállalkozó a munkaviszonya. az ősterme­ lői tevékenységből származó. 29. c) fogvatartott. d) ügyvédként.

6/C § A Tbj. továbbá ennektényét a nyilvántartásba bejegyezni. hogy a járulékalapot képező ju tta tá sa i együttesen elérték a Tbj. 7/C § Hatályát vesztette. de legalább a megál­ lapodás megkötése napján érvényes m inim ál­ bér összege. álló b iztosított a Tbj. izetése .az egyidejűleg fe n ná lló (fe n n á llt) biztosítással járó jogviszonyok esetében is csak azokat a naptári napokat lehetfigyelem be venni. hogy a járulékfizetési alsó határ után történő járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. a Tbj. a Tbj. §-ának(5) bekezdésében em líte tt esetben a társasvállalkozóválasztásáról a tárgyévjanuár 31. amelyik a járulékkülönbözet elszámolására és visszafizetésére kötelezett. (íf) Ha az egyéni vállalkozó e g yide jű le g tö bb .ide­ kezdő nimálmega termé5i járu- Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra Tbj. napjáig írásban értesíti azokat a társas vállalkozáso­ kat.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . §-ának (2) bekezdésében. b) akinek biztosítása szünetel. (1) Az a belföldi nagykorú személy. ha a) az . (3) Ha az egyidejűleg fe n ná lló biztosítási jo g viszo ­ nyok azonos időben szűnnek meg. Tbj. a társas vállalkozó közép. R. 31. (2) Abban az esetben. §-ának (5) bekezdésére figyelem m el választott társas vállalkozói jogviszonya m egszűnik. § (1) Az a belföldi nagykorú1 ’személy.egyé­ ni vállalkozó. és a) aki az 5. és a) aki az 5. Nyugdíjjárulék-túlfizetés esetén a foglalkoztató a túlfizetés igazolását követő 15 napon belül köteles a járulé­ kot visszafizetni a biztosítottnak. vagy b) az egyéni vállalkozó. aki nem magán-nvugdíipénztári tag és nem saját iogú nyugdíjas. ille­ tőleg akire a 11. átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az áta­ lányban megállapított jövedelem. 33. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás szol­ gálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló átlagkere­ set megszerzésére külön-külön nem köthető meg. § szerint a biztosítás nem terjed ki. A foglalkoztató az igazolás aiagatások /onat- )gy a erméi járu- 0-C2) ípnál nezőtalap re voik az i Art. § -ának (1) bekezdésében m eghatározott magasabb összeg után fize tett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot. (7) Hatályát vesztette. (6) Annak az egyéni vállalkozónak. 31. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyug­ díjalapot képező jövedelem szerzése céliából 34 százalék nvugdíi-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanul­ mányokat. § szerint a biztosítás nem terjed ki. am eddig a biztosított nem nyilatkozik. E választása alapján az egyéni vállalkozásában. A nyugdíjjárulékot a naptári év folyamán addig kell levonni. m elyeknek tagjaként biztosításra kötelezett. ille tv e megszűnését követő15 napon belül írásban értesíti. az (l)-(3 ) bekez­ dés alkalmazása szem pontjából a foglalkoztatóra előírt kötelezettségek azt a fo g la lk o z ta tó t te rh e lik. itkozó i kívül ízerző'bként §-ának(2) bekezdésében m eghatározott összeget. 2k. vagy a Tbj. am elyiknél magasabb v o lt a já rulé ka lap o t képező jö v e ­ delem . vetési ílalta- . aki egyben társas vállalkozóként is biztosított. b) akinek biztosítása szünetel. R. amely napokra abízto síto ttn akjá ru lé ka la p o t képező jövedelm e vo lt. Ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért. § (3) be­ kezdése. § (1) bekezdésében említett ellátások után együttesen legfeljebb a járulékfizetési felső hatá­ rig kell megfizetni. 7. és a 13. A társas vállalkozó e vá­ lasztásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak. Az egyik biztosítási jogviszony megszűnése esetén az elszámolási és visszafizetési kötelezettségazta fo g la lko zta tó tterhe li. Az igazolást a b iztosítottnak ahhoz a foglalkoztatóhoz kell benyújtania. kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a já ru lé k külőnbözetetelszám olni és a biztosítottnak visszafizetni.átalányadózónak nem minősülő . a járulékkülönbözetet el kell számolni. (5) R. § (1) Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járu­ lékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. ille­ tőleg akire a 11. nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése cél­ jából 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet. a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. m elyeknek ta g ja ké n t b iz to ­ síto tt. sága év ap napi meg. de választási lehe­ tőségét már kim erítette. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint számol el. § (1) ATbj. § Tbj. R. amelynél a b izto síto tt biztosítási jogviszonya a naptári évbentovábbra is fennáll. 31. 34. az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség azt a fo g la lko zta tó t te rh e li.egyszer kell figyelembe venni. (4) A természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék. 30. 32. 30/A § (2) bekezdésének alkalm azá­ sában a )a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi bevétele 20 százalékának egytizenketted részét. § -ának (2) bekezdésében. ^-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. anH V G |T B . b )a e szerint kfizetési It körül. (3) Ha a társas vállalkozó újabb biztosítással járó tá r­ sas vállalkozási jo g viszo n yt létesít. vagy még a n a p ­ tá ri év utolsó napján is fe n ná lln a k. anyókát ni. ille tve a Tbj. és azt részére vissza kell fiz e tn i. amíg a biztosított nem nyilatkozik arról. és a 13. 7/A § (1) ATbj. Az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a tárgyév január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az adóév egészére választhatja. hogy a nyugdíjjárulékot a járulékfizetési felső határig megfizette.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka. legfeljebb azonban a megállapodás megköté­ sekor érvényes járulékfizetési felső határ napi összegének figyelembevételével a naptári hó­ napokra számított összeg. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban elő­ írt munkaidőt össze kell számítani. § Hatályát vesztette. Amennyiben a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső határ összegének figyelembevételével kötik meg. újra választ. 7/B § Hatályát vesztette. I. 29. inés hó- Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén Tbj. A naptári évi összeghatár m egállapításánál .R E am e? tevéegelőíeg az nelőre termet megitán a értékű kot és Szja tv.^1.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 103 őszakra utáni já - r. (2) Ha az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban 2k. járulékalapot képező jövedelem. egyéni vállal­ kozói járulékfizetési kötelezettsége a 29. §-a szerinti biztosított m indaddig köteles n yu g d íjjá ru lé ko tfize tn i. § -ának (3) be­ kezdésében. illetőlega foglalkoztató a járulékalapot képezőjövedelm eiből a nyugdíjjárulékot levonni. illetőleg a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben említett járulékalap után kell a járu­ lékot megfizetni. aki nem magán-nyugdíjpénztári tag és nem saját jogú nyugdíjas. 31. ahol az egyéni vá lla lko zó fog la lko zta tá sa a heti 36 ó rá t eléri.a naptári éven belül . (3) Hatályát vesztette.évente egy alkalommal történő választása szerint . Ennek hiányában az egyéni vállalkozó az A rt. (3) (4) Az (1) bekezdés alapján kötött megálla­ podás esetén a járulékfizetés alapja a megálla­ podást kötő személy által megjelölt jövedelem. 27. egyéb biztosítással já ró jogviszonyban Is áll. ha a társas vállalkozó többes jogviszonya évközben keletkezik. evaadózó egyéni vállalkozó esetében az Éva tv. §-ban említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll. a jo g viszo n y keletkezését. és erről a tö b b i társas vállalkozást. de a többes társas vállalkozói jogviszonya továbbra is fe n ná ll. illalkozó mezőgazdasági kisterm előre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a tárgyévben érvényes bevételi értékhatárt kell figyelem be venni. az újabb vállalkozást a korábbi választásáról tájékoztatnia kell. (5) Amennyiben a társas vállalkozóként biz­ tosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot . (2) A nyugdíjjárulékot a biztosítási kö­ telezettséggel járó jogviszonyokban és a 26. illetőleg 29/A § (1) bekezdése szerint áll fenn.

il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra. ha a megállapodást kötő személy az általa megjelölt jövedelmét módosítja. (6) A (5) bekezdés szerinti esetekben a megál­ lapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincadrészének szor­ zata. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. [k) A Tbj.betöltése után kerülhet sor. fogls addi szói* meg: G pont legk targ pod. aki a) felsőoktatási intézményben nappali rend­ szerű oktatás keretében folytatott tanulmányok­ nak a Tny. § (1) A megállapodásnak tartalmaznia kell a szerződő felek megnevezését. (5) és (8) bekezdésében foglaltaknak (érvénytelen megálla­ podás). 8. Ik. 3k. M a g y a ro rsz á g o n la kó he llye l nem rendelkező.az A rt. kedvezményezett javára kötött meg­ állapodás esetén a kedvezményezett a megál­ lapodás időtartama alatt biztosítási kötelezett­ séggel járó jogviszonyban áll. a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély összege alap­ ján. n. december 31-e utáni betöltése esetén . §-ának (l). A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalofnmal. ille tő le g szálláshelyet igazoló d o ku m e n tu m . legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti m egállapodás m egkötésére a m egállapodást kötő sze­ m élyre .] szerzésére irányuló megállapodás megköté­ sére a m egállapodást kötő személy . így kell eljárni akkor is. léke meg dás ( sült zik alk£ 34. ha változik a gyermekgondozási segély összege vagy a nyugdíjjárulék mértéke. § (1) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem [Thj. szerinti elévülési időn belül . december 31-e utáni betöltése esetén . 8/A § A m egállapodás alapján m egfizetett já ru ­ podá hóna napr. (3) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás [Tbj. 35. január 1-je előtt jogerős határozattal elbírált igények esetében újabb szolgálati idő szerzésére megállapodás nem köthető. § -ának (10) bekezdése] megkö­ tésére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv jogo­ sult. illetőleg a kedvezményezettnek a nyilvántartásra. és a minimálbér változik. R. lett ki re. a gyermekgondozási segély idejé­ vel megegyezd otthoni gondozás idejére. legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. 3k. valamint b) hatályát vesztette. § (1). illetőleg b)arra az id ő ta rta m ra vonatkozóan. évre. illetőleg a szol­ zettsf gálati idő. a la k ó -. állapodást. ha utólaga m egállapodást kötő személy a 9/C § -b a n m eg h a tá ro zo tt o kira tta l igazolja. valamint a megállapodást kötő személynek. Ha a megállapodást kötő személy. a ked­ vezm ényezettre . §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is).az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. 3^. a 19. (7) Az (5) bekezdés b) pont szerinti esetben a megállapodás megkötése a nyugdíjigény el­ bírálása tárgyában hozott elsőfokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő lejártá­ ig kezdeményezhető.lakóhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazga­ tóság. (5) Szolgálati idő szerzése érdekében megál­ lapodást köthet a megállapodás megkötése nap­ ján érvényes minimálbér alapulvételével szá­ mított 34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíjpénztári tag nagykorú személy. 3k. *' (2) A Tbj. Az elismert szolgá­ lati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legko­ rábban a járulék megfizetésének napjától álla­ pítható meg. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. 41. és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. szóigadata (13) A nyugellátásra jogosító szolgálati idő é a szei s nyugdíjalapot képező jövedelem. a megállapodás alapján történő járulékfizetési kötelezettség szünetel.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E állapodást a minimálbér alapján kötötték.vissza kell fizetni ojh a a megállapodás nem felel mega Tbj. A (8) bekezdés b) pontja szerint megkötött megállapodás esetén. (8) Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podás köthető. a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hó­ nap 12. k ü lfö ld i á lla m p o lg á r esetében az ide­ genrendészeti hatóság á lta l k ia d o tt. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulék megfizetésével a) 1998. Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti meg­ HVG T B . napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.kedvezményezett javára k ö tö tt megállapodás esetén a kedvezményezett .az igénylőre irányadó öregséginyugdíj-korhatár 1997. 41. ta rtó zk o d á s i.] a Központi N y u g d íjn y ilvá n ta rtó és Inform atikai Igazgatóság illetékes.figyelem m el a korkedvezm ényre is . a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a (4) be­ kezdés szerinti minimálbér 30 százaléka. valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. hogy a megállapodás időtartam a a la tt b izto síto tti jo g ­ viszonyt eredményező jogviszonyban állt. napjáig kell a módosított összeg alap­ ján megfizetni. adat- já Vt . k ü lfö ld ö n élő személy esetében [Tbj. valamint az egészségügyi szolgáltatás időpc szerzése érdekében kötött megállapodást a ked­ (2 vezményezett személy javára a járulékfizetés át­ vállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. tartózkodásra jogosító okm ány.m T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK nak változása esetén a megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékot a változást követő hónap 12. eg} sza ese lap jár lékot . A megálla­ podást kezdeményező személy az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv határozatával igazolja.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . Az előzőekben említett megállapodások alapján fizetendő járulékokat Magyarország hivatalos pénznemében és a megállapodás megkötése utáni mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és megfizetni.az öregségi résznyugdíjhoz előírt tizenöt év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra. (9) A (8) bekezdés a) pontja alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben kell teljesíteni. vei tá 19 ü§ 19 já Ve Tbj.-ben meghatározott húsz év szolgálati idő vagy . R. (11) A (10) bekezdésben említett megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege: a) nagykorú állampolgár esetén a (4) bekezdés szerinti minimálbér 50 százaléka. (5) és (8) bek.ha a m egállapodást más javára kö tik. b) a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz a Tny. A 2000. § . elmi nik. a 12. il­ letőleg öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét. (51 Szolgálati idő szerzése érdekében megálla­ podást köthet a megállapodás megkötése napián érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalék nyugdíj-biztosítási és nvugdíiiárulék fizetésével az a nem magán-nyugdíipénztári tag nagykorú személv. am ely időtarta m o ta nyugellátás m egállapításakorszolgálati időként nem vettek figyelem be. álla sür me jár. (12) A Magyarország területén oktatási intéz­ ményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a (4) bekezdésben meghatározott minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási járu­ lék megfizetésének vállalása esetén köthet meg. §-a szerint figyelembe vehető idejét (ideértve a doktoranduszképzést is). (10) Az e törvény szerint nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természetes személy megállapodást köt­ het a saját. legfeljebb azonban öt naptári évet kívánja szolgálati időként elismertetni.á n a k (10) bekezdésében m eghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatás biztosítására irányuló m eg á lla p o d ás m egkötéséhez b e m u ta ta n d ó a ked­ ve zm ényezett szem élyazonosságát igazoló okmány. § -á n a k (5) bek.irányadó öregséginyugdíj-korhatár . ejabban azesetben. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. címét.

(3) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a 10. 38. A nyugdíjjárulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alap­ ján kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jö­ vedelem. 9. 36. nak (5 ) natikai szerinti jtő szea kedirhatár e után s z o l g á l t a t á s r avonatkozó rendelkezések szerinti a d a t a it . Ha az állami adóhatóság az egyéves időtartamra vonatkozóan a saját nyilvántartá­ sában nem rendelkezik adattal. d) egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel. R. A járulékfizetés átvállalása az állami adó­ hatóság jóváhagyásával válik érvényessé. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adózást vá­ lasztó kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot . (2) Az egészségügyi szolgáltatásra megálla­ podás csak a megállapodás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal. § (1) bekez­ désének a)-o). rendelkezéseit kell alkalmazni. 10. a tárgyév január 31-éig az adóév egészére vonatkozóan nyilatkozik a társas vál­ lalkozásoknak arról.ha e törvény másként nem rendelke­ zik -a Tny.a sürgősségi ellátás kivételével . A nyugdíjjárulék alapja az e tevékenységből származó vállalkozói kivét. áta­ lányadózó esetén az átalányban megállapított jövedelem. Tbj. s ha a járulékfizetési kötele­ kötött negköVjogo- ghatányuló 3 kedmány. § (4) bekezdésében meghatá­ rozott egészségügyi szolgáltatási járulékot és a 19. évi LXV1. gyermekgondozási segély­ ben részesül. (5) A járulékfizetés átvállalásáról a (2) bekez­ dés szerinti kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az állami adóhatóságnak. törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik Magyarország területén. 37/A § Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra. (6) Megállapodás alapján egészségügyi szol­ gáltatásra jogosult külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő igazgatási szerv adja ki. ha addig a tartozást megfizetik. Tbj. az első hó­ napra esedékes járulék egyidejű befizetése mel­ lett köthető. napjáigkell megfizetni.több társas vállalkozásban fennálló tagsági jogviszony esetén a választása szerinti vállalkozás . illetve az Eb. az egész­ ségügyi szolgáltatási járulékot a (2) bekezdés sze­ rinti kötelezett köteles megfizetni. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató egyé­ ni vállalkozó a 19. § (6) bekezdése szerint hozzá bejelentett adatokat a bejelentést követő 10 napon belül elektronikus úton megküldi az Egész­ biztosítási Alap kezeléséért felelős szerv részére. tv. legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. (3) Ha a társas vállalkozó több vállalkozásban végez munkát. 20. (4) A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is telje­ sítheti.az Éva tv. szabadalmi ügyvivőként. § (1) A központi költségvetés a 16. köz­ jegyzőként fennálló kamarai tagsága szünetel.csak egy jogviszonyban kell megfizetni. § (1) bekez­ désének a)-p) és s)-t) pontja. 'jog- ell a nint ega idat- . (2) Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is.a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjától jár. (2) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után ki­ fizetett. a társas vállalkozó a 19. ) gálla- iőtaríként :kötő zolja. amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyarország területén bejelentett lakóhellyel. ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése viszszamenőleg hat hónapra megtörtént. § (2) bekez­ désében m eghatár6zott id ő ta rta m a la tt köteles egész­ ségügyi szolgáltatási já rulé ko t fizetni.T A R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 105 íet meg. § (2) bekezdésében meghatáro­ zott járulékfizetési kötelezettség az egész­ ségügyi szolgáltatásra való jogosultság HVG I T B . § (1) bekezdése és a (8) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás a megkötése napján. A befizetés elmulasztása a megállapo­ dás megszűnését vonja maga után.. (4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adó­ év egészére választhatja.az (1) bekezdés­ ben meghatározott járulékalaptól eltérően . A befizetési határidő elmulasztása esetén a megállapodás megszű­ nik a járulék esedékességének napját magában foglaló naptári hónap utolsó napján. hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás .fizeti meg utána. Tbj.-ben meghatározott adóalap ¥ százaléka után 0 fizeti meg. ennek időpontját. az egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot egyéni vállalkozóként kell megfizetnie. . (4) A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulék> fizetési felső határig fizeti meg. hogy az egészségügyi szol­ gáltatási járulékot melyik társas vállalkozás fizeti meg utána. tv. b) fogvatartott. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötele­ zettség további feltétele. a s z e r z ő d é s keltét. § sze­ rint sem jogosult. (3) A 34. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulé­ kot fizetni. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencvenna­ pos időszak is. § (1) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás a 19. Ezt követően a járulékot havonta elő­ re. (7) Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése Tbj. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn. A tárgyhónap első napját megelőző időre megálla­ podás nem köthető. Ezt követően a nyugdíjjárulékoí a tárgyhónapot követő hónap 12.a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint . ti idő é s g a szoliáitatás ¡t a kedíetés át­ kötheti. 37. amely alatt a kiegészí­ tő tevékenységet folytató vállalkozó a) keresőképtelen. hogy a természetes sze­ mély a bejelentkezését megelőzően megszakítás nélkül legalább egy éve^a polgárok személyi ada­ tainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. a fizetendő járulék alapját vagy összegét. ) egkötényezett nyezett igazgalelkező. a járulékfizetési kötelezettség elbírálása céljából megkeresi a pol­ gárok személyi adatainak és lakcímének nyilván­ tartását kezelő központi szervet a lakcímre vonat­ kozó adatok közlése érdekében. (6) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés sze­ rint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által az Art. a tárgyhónapot közvetlenül megelőző hónap 12. (1 (5 ). § (1) Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot . (3) A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felső határig fizeti meg. § (1) A kiegészítő tevékenységet fo ly ta tó társas vállalkozó után a társas vállalkozás a Tbj. § (2) bekezdésében meghatározott nyug­ díjjárulékot fizet. Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít. aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16. alapján ratalos kötése vei kell ti idő é s k(1 (5 ). a személyes közreműködése alapján járó járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a járulékot. § (2) bekezdésében meghatározott nyugdíj­ járulékot fizet. 39. valamint a 13.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (2) Tbj. § (5) bekezdésében meghatározott járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulás bevételeinek átuta­ lásával biztosítja. c) ügyvédként. (2) Az a belföldi személy. 39/A § (1) A 39. köteles a 19. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot.azoló íz idedásra tjárn­ ia kell zettség (a szerződés hatálya) ettől eltér. s)-t) pontjában említett személyek egészségügyi szolgáltatásának fedezetét a 26. (5) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a 34. kivéve. Az utóbbi esetben az egészségügyi szolgáltatás a megál­ lapodás megkötését követő hónap első napjától jár. Tbj. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam alatt köteles járulék fizetésére. (4) A megállapodás alapján megszerzett jogo­ sultságra . § (10) és (12) bekezdése szerint kötött meg­ állapodás alapján egészségügyi szolgáltatás . kivéve. napjáig kell megfizetni.

támogatás megálla­ bízhat meg. 40/A § b) az állami adóhatóság. § A társadalombiztosítási rendszerek és a ma­ gánnyugdíjrendszer hatékony működésének biz­ tosítása céljából az a)-c) pont szerinti nyilvántar­ tások tartalmazzák a befizetések nyilvántartását. Tbj. végrehaj­ tását tartalmazó nyilvántartás adatkezelője az állami adóhatóság. b) az egészségbiztosítási nyilvántartás adatke­ zelője az egészségbiztosítási szerv. (3) A társadalombiztosítási ellátások és a magán-nyugdíjpénztári szolgáltatások megálla­ pítása és jogszerű igénybevételének ellenőrzése érdekében az állami adóhatóság az Art. valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében .106 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I ELLÁTÁSOK megszűnését követő naptól a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszony első napjáig. kivéve. 52. f) jövedelemre vonatkozó adatok. a rehabilitációs hatóság és az egészségbiztosítási szerv. az ügyészségek. fejezet (1) A 42. munkaügyi a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyil­ ellenőrzés céljából az a)-d) és f)-g) pontjai. a neve. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosí­ tási szerv (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) az átadott nyilvántartás ada­ tait a saját nyilvántartásának adataival az 1996. nyilvántartásában szereplő új adatokról. § (7) bekezdésében foglaltak szerint adatot szolgáltat a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szerv. e törvény szerinti adatokat. egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék öszfoglalt adatokról. befizetését. mélyek) az egészségügyi szolgáltatói feladataik el­ Az ad a ts zo lg á lta tá si kö te le ze ttsé g látása érdekében az a)-e) és g) pontjai. (2) Ha a biztosítási kötelezettség megál­ lapítására utólag kerül sor. HVG T B . szege. c) a járulék bevallását.e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett adatok teljes körének igénylésére jogosultak. §-ának (3) bekezdése a)-i) pontjában meghatározott adatokat a tár­ sadalombiztosítási igazgatási szervnek átadja.jogszabályban meghatározott módon szolgáltathatnak. hónapja és nap­ mogatások megállapítása. amelyek a társadalombiztosítási ellátás megállapításához szükségesek. a biztosítási jog­ viszony fennállásának időtartama alatt a 39. napjáig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak. beszedését és az ellátások megállapításához szük­ séges. Tbj. si-. a közigazgatási informatika infrastrukturális meg­ c) a munkaügyi és szociális igazgatás szervei valósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter az ellátás megállapítása. valamint a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztatók és egyéb szervek nem társadalombiztosítási szerv és természetes személy részére adatot csak törvény. V. (4) Hatályát vesztette. a d a tv é d e lm i rendelkezések e) az okmányirodák kijelöléséről és illetékes­ (1) A 40. az adatok változásáról a járulékfizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében negyedévenként. a biztosítási jogviszony időtartama. § határozott . A társadalombizto­ sítási igazgatási szervek a jogosulatlan ellátások igénybevevőiről adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatják az állami adóhatóságot. fejezet vántartások fokozottabb védelméről szóló törvény­ d) az egészségügyi ellátást nyújtó szervek (sze­ ben meghatározott egyedi felmentést ad. az eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok. folyósítása. §-ban említett nyilvántartások tar­ ségi területéről szóló kormányrendeletben meg­ talmazzák a foglalkoztatók és a biztosítottak Tbj. Az adatszolgáltatás tartal­ máról és módjáról az állami adóhatóság megálla­ podást köt a mezőgazdasági igazgatási szervvel. kenység. anyja f) a menekültügyi hatóság az ellátások és tá­ mint nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem.körzetközponti feladatokat ellátó törvényben előírt kötelezettségei teljesítésével (1) Az igazgatási szervek a nyilvántartási rend­ települési (fővárosi kerületi) önkormányzatok szolgáltatott mindazon adatot. tevé­ mint a biztosítottat megillető ellátások megállapí­ vei egészségfejlesztési tevékenységük ellátása cél­ tásához szükséges adat. a d) pontból a munkahelyre vonatko­ zó és az f) pont szerinti jövedelemre vonatkozó adatok. Tbj. g) társadalombiztosítási azonosító jel (a továb­ biakban: taj-szám). 42. illetőleg a tőle levont sultság ellenőrzése céljából az a). e) az egészségkárosodás mértékére. 40. (4) A bíróságok. születés éve. valamint a d) pontból a ellátásával csak államigazgatási szervet vagy ki­ munkahelyre és a foglalkoztatási jogviszony idő­ zárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet tartamára vonatkozó adatok. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból a) állami adóhatóság. adat jut tudomásá­ ra. (2) (3) Az igazgatási szerv. munkahely. amelyből biztosí­ szerben az alábbi személyes adatokat tarthatják jegyzői és a cégbíróságok külön törvényben meg­ tottanként megállapítható a társadalombiztosítá­ nyilván és kezelhetik: határozottak. állampolgárság. (2) Az állami adóhatóság a jogosulatlan társa­ dalombiztosítási ellátások igénybevételének meg­ akadályozása. b) családi állapot. az ellátások összegének megálla­ pítása érdekében az e törvényben és az Art. ha e korlátozás alól az adatke­ ) pítása és ellenőrzése érdekében az e pontból az zelő irányítására kijelölt miniszter előterjesztésére egészségkárosodás mértékére vonatkozó. § te rje d e lm e . 16. illetőleg a 16. törvény szabályai szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti egybe. a rehabilitálhatóságra. leánykori név.és munkaerőpiaci-.a felhasz­ nálás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölé­ se mellett . (7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettségét érintő.-ben meghatározott adatokat a biztosítottak adóazono­ sító jelének feltüntetésével szolgáltatja. (5) Hatályát vesztette. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-t) pontjában meghatározott jogosultsági feltételek bekövetke­ zésének napjáig áll fenn. (6) Az állami adóhatóság a (3) bekezdésben foglaltakon túl az Art. d) és f) pontban ja). az önkormányzati A nyugdíj-biztosítási nyilvántartás és az egész­ adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése és az ségbiztosítási nyilvántartás adatkezelője a nyilván­ adó-végrehajtási eljárás lefolytatása érdekében az tartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok a) pont szerinti adatok. jából aza)-e) és g) pontjai. illetve törvény felhatalmazása alapján . munkakör. az egészségi állapotra. illetőleg a magán­ nyugdíjpénztár részére. évi XX. erről köteles az állami adóhatóságot értesíteni. valamint a vámhatóság az ellenőrzési feladatok érdekében az a) pont sze­ rinti adatok. 43. születési hely. folyósítása és a jogo­ biztosított után megfizetett. a bűnüldö­ zés és a büntetés-végrehajtás szervei. VI. a) a nyugdíj-biztosítási nyilvántartás adatke­ zelője a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért fele­ lős nyugdíj-biztosítási szerv. vala­ c) lakóhely (tartózkodási hely). § alapján megfizetett járulékot a foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett vissza lehet igényelni az állami adóhatóságtól. továbbá az élettársra.a rájuk vonatkozó törvényekben meg­ határozott célok és feltételek teljesülése esetén . a negyed­ évet követő hónap 20. Amennyiben^ felhasználás során a felhasználó igazgatási szervnek eltérő tény. 41. § . g) az egészségügyi államigazgatási szerv szer­ d) foglalkozás. vala­ a) személyi adatok (név.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E T á rsad alom b iztosítá si n y ilv á n ta rtá s o k Tbj. egészségbiztosítási.

(5) Az igazgatási szervek. §-ának(2) bekezdésében meghatározott ada­ tokról a bevallásukban adatszolgáltatás teljesítésére. törvény 54. valamint az 56/A § szerinti mun­ kavállaló. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott körülmények fennállásiról az őstermelői igazol­ vány igénylésével. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére. ha az egészségbiztosítási szerv a pénzbeli ellátások megállapítá­ sához az igénylő adatait a foglalkoztatótól. gyermeknevelési támogatásban. 44/A § (1) A kincstár a 42.személyazonosításra alkalmatlan módon . §-a (1 bekezdésének ) b) pontja alapján az ellátásokra való jogosultság megállapításával. az ah ­ hoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus adatcserével érintett. törvény 20/C §-a. A mezőgazdasági őstermelő a biztosítási kötelezettségét érintő változást annak bekövetkezését követő 15 napon belül jelenti be az állami adóhatóságnak. illetve a gyermekotthon vezetője. d) a személyes gondoskodást nyújtó bentla­ kásos szociális intézményben és gyermekotthon­ ban elhelyezettek esetén . az egyéni vállal­ kozó. Tbj. b) éves szinten összesítve a nyugdíjjogo­ sultság és nyugdíj megállapítása céljából a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv részére a tárgyévet követő augusztus 31-éig. 43/B § Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 107 h) a köztartozás behajtására törvény által fel­ hatalmazott szervek e tevékenységük ellátása cél­ jából az a)-d) és f) pontban foglaltak. 31. ellátások biztosításával össze­ függésben a g) pont szerinti adatok igénylésére jogosultak. § (2) bekezdés szerinti feladata teljesítésé­ vel. rokkantsá­ gi ellátásban részesülők esetében az ellátást megállapító szerv a jogosultság kezdetét és megszűnését követő 10 napon belül köteles teljesíteni az egészségbizto­ bejelentés teljesítésének időpontját. az igaz­ gatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat. az egészségbiztosítá­ si ellátások ellenőrzése céljából az egészségbiztosítási szerv. (5) A foglalkoztató és az egészségügyi szolgál­ tatásra jogosultak nyilvántartásába való bejelen­ tésre kötelezett más személy vagy szerv legkésőbb a bejelentést követő napon. illetőleg egyéb szerv vezetője a polgárok sze­ mélyes adatai védelméért való felelősségének körében köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni. 54. illetve a biztosított vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérésére három munkanapon belül köteles a bejelentésről igazolást kiadni a biztosított. felekezeti nyugdíjat folyó­ sító szerv. a járulékok alapjául szolgáló jö­ vedelemmel és a fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő adótitok megismerésére jogosultak. VII. § (1) A 4. Az adatok átadásának módjáról a kincstár és az egész­ ségbiztosítási szerv megállapodást köt. foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) kötelesek a jogszabály­ ban meghatározott nyilvántartás vezetésére és az Art. bevallásában már szerepelt. továbbá a szociális. külső férőhelyen elhelyezet­ tek esetén a külső férőhelyet működtető. (2) Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője a 42. hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították meg. Tbj. (3) Az e törvényben nem szabályozott esetben adatok továbbításának csak akkor van helye. § (1) bekezdésének a) pont­a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásban részesülőket). § (1) bekezdésének a) pontjában megha­ tározott személyi adatok és a taj-szám megjelölésé­ vel bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való jogosultság kereté­ ben megállapított pénzbeli ellátásban. felekezeti nyugdíjban részesü­ lők esetén az egyházi. fe je ze t A já ru lé k k ö te le z e tts é g te lje síté sé n e k eljárási szabályai Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Tbj. mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat és a tási szerv részére a gyermekgondozási segélyben. kor­ jában meghatározott személyi adatok és a taj-szám határ előtti ellátásban. (3) A foglalkoztató a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az Art. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanulók és hallgatók esetén a közoktatási informá­ ciós rendszer. ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult. (4) A nyugdíj-biztosítási ellátásban (ideértve Tbj. 44. évi III. a róla nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet. gj a rehabilitációs ellátásban. c) hatályát vesztette. gyermekjóléti és gyer­ mekvédelmi szolgáltató. illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője. 16. fogyatékossági támogatásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. § (1) bekezdése szerinti adatok statisz­ tikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . rehabilitációs hatóság részé­ re a bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig. akinek a szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. i) a szociális hatóság a szociális igaz­ g a tá s ró l és szociális ellátásokról szóló 1993 . az ápolási díjban. b) a bányászati keresetkiegészítésben része­ sülők esetén a keresetkiegészítést folyósító szerv.az a) pontban és a (4) bekezdésben említett személyek kivételével .az intézmény. szolgálati járandó­ megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosí­ HVG T B . rehabilitációs járadékban. (4) A társadalombiztosítási nyilvántartásba az érintett betekinthet. A bejelentést a szo­ ciális rászorultság megállapításáról szóló határo­ zat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. e) a 16. valam int a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. illetőleg a családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti bérelem benyújtá­ sával egyidejűleg nyilatkozik a mezőgazdasági igazgatási szervnek. évi XXXI. törvény 139. § szerinti foglalkoztató. Nem esik az előző korlátozás alá. évi III. az őstermelő. (2) A m ezőgazdasági őstermelő az 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az állami adóha­ tóságnak teljesít^ (4) A társadalombiztosítási igazgatási szervek az adatszolgáltatásra kötelezettől nem kérhetik olyan adat ismételt közlését. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is. 43/A § Az állami adóhatóság elektronikus úton átadja az 56/A § (6) bekezdésében meghatározott adatokat a) az álláskeresési támogatások m egál­ lapítása és ellenőrzése céljából az állam i foglalkoztatási szerv. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások. §-a alapján megállapította. amely a nyilvántartásra kö­ telezett bejelentésében. ne­ velőszülőnél elhelyezettek esetén a nevelőszülői hálózatot működtető. amely biztosítja az adatvédelmi követelmények teljesülését. ellenőrzési rendszert ki­ alakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni. f) fogvatartottak esetén a fogvatartást fogana­ tosító szerv. (2) A 42. illetőleg a társadalombiztosítási igazgatási szervek a járulék fizetésére kötelezett jövedelemadatait az állami adó­ hatóságtól kérik. intézmény vezetője a szociális. (3) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést a) az egyházi. Az illetékes települési önkormányzat jegy­ zője bejelentést tesz arról a személyről is. az időskorúak járadékában és a hadigon­ dozotti pénzellátásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelke­ dését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül.átadhatók. továbbá a társada­ lombiztosítási feladatokat ellátó foglalkoztató. A társadalombiztosítás igazgatási szervei és a PSZÁF az Art. sítási szervnek.

A kiszabható bírság felső határa a be nem jelentett személyek számának és a bírság legmagasabb értékének szorzata. §-ának (1) bekezdése szerinti természetes azonosító adatokra terjed ki. (2) (3) (4) Hatályát vesztette. növelt összegű öregségi. A bejelentésről az intézmény vezetője igazolást ad ki a hajléktalan személy részére. címét és pénzforgalmi szám­ lájának számát.) hajléktalanok éjjeli menedékhelye. valam int m inden más. hogy a foglalkoztató megszűnt. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában biztosítottként vagy egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jogosultként nem szereplő szemé­ lyekről a bejelentési és járulékfizetési kötelezett­ ség teljesítésének ellenőrzése céljából . (3) Az (l)-(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás kiterjedhet az Art. özvegyi járadékban).az okirat másolatának megküldésével együtt . R. Az adatszolgáltatás az Art. továbbá nemzeti gondozási díjban. 44/C § (1) Ha az egészségügyi szolgáltatónak az Eb. a kö­ telezett jogellenes magatartásának vagy mulasz­ tásának súlyát és gyakoriságát. d. (2) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett személyt . bá­ nyászati keresetkiegészítésben. házastársi pót­ lékban. 10. 9/C § A Tbj. munkaképtelenségi. hogy igazolja a bejelentés szabályszerű teljesítését. (5) Ha az állami adóhatóság tudomást szerez arról. hogy az ellátást igénybe vevő sze­ mély nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában. Ha az egészségbiztosítási szerv nyilvántartása szerint a természetes személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a foglalkoztató megszűnése mi­ att már nem áll fenn.adatot szol­ gáltathat az állami adóhatóságnak. ille tve az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot valószínűsíti. 9 /A -B § H a tá lyá t ve s z te tte . (7) Az egészségbiztosítási szerv a 44. (6) A 16. (4) Az állami adóhatóság az (l)-(2) bekezdés­ ben. ha az érintett személy okirattal valószínűsíti a jogviszony fennállását. akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogo­ sultság ellenőrzése céljából a cég nevéről. A bejelentés és az igazolás érvényessége a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig tart. (6) Az idegenrendészeti hatóság az állami adóhatóság kérésére a 39. mezőgazdasági járadékban (öregségi. akkor a jogosultsá­ gának tisztázása érdekében az érintett személy hatósági eljárást kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél. § (1) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy [4. rokkantsági járadékban. amely alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot szab ki. özvegyi járadékban. ezzel egyidejűleg nyilatkozik ar­ ról. § (1) be­ kezdésében meghatározott természetes azonosító adatokra. 45. átm eneti bán y ászjáradékban. § (5) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítására kötelezettet az igazolás kiállításának elmulasztása. polgármeste­ rek közszolgálati járadékában. házastársi jövedelempótlékban része­ sülő személyekről. rendelkezései szerinti ellenőrzése során meg­ állapítást nyer.108 T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK ságban. (11) A (10) bekezdésben meghatározott intéz­ mény a bejelentés vagy az igazolás kiállításának elmulasztása miatt nem bírságolható. hogy a foglalkoztató. illetve az egyéb jogcímen egészségügyi szolgáltatásra jo­ gosító jogviszony fennállásának tisztázásáig . Tbj.a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének el­ lenőrzése céljából a 44/B § (3) bekezdésében meg­ határozott adatokat haladéktalanul továbbítja az állami adóhatóságnak. 20. c) hajléktalanok rehabilitációs intézménye.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E szerv mérlegeli az eset összes körülményét. (10) A hajléktalan személyekről az egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesznek az alábbi intézmények vezetői: a) hajléktalanok otthona. balettm űvészeti életjáradékban. hogy a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát. b) hajléktalanok átmeneti szállása.az egészségügyi szolgáltatásra jogosultként szerepel­ teti.a biztosítotti. munkaképtelenségi. vagy a bírság kiszabását mellőzi. 15 napos határidő ki­ tűzésével felszólítja a bejelentésre kötelezettet. valamint a 44/C § (3) bekezdésében megha­ tározott adatszolgáltatás alapján ellenőrzi a beje­ lentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését. azonban a biztosítás megszűnéséről bejelentés nem történt. 20. § H a tá lyá t v e s zte tte . (3) Az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés­ ben meghatározott bejegyzést követően .^ülön megállapodásban foglaltak sze­ rint . a hadi­ gondozotti pénzellátás esetén a nyugdíjfolyó­ sító szerv legkésőbb az ellátás folyósításának megkezdését. 44/B § (1) Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő. (9) A (7)-(8) bekezdésben meghatározott mu­ lasztási bírság kiszabásánál az egészségbiztosítási HVG | T B . §-ának (1) be­ kezdése szerinti természetes azonosító adatairól tájékoztatja az egészségbiztosítási szervet. baleseti járadékban. akkor az egészségbiztosítási szerv erről tájékoztatja az adóhatóságot. pótlékban részesülők esetén. Tbj. de az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában nem szereplő személyekről a bejelentési és járu­ lékfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése céljából . Az adatszolgáltatás módjáról az állami adó­ hatóság megállapodást köt az idegenrendészeti hatósággal. amely a biztosítás­ sal já ró jo g viszo n y fennállását. erre alkalmas további bizonyítási eszköz. . a rehabilitációs szakértői szerv vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleményé­ vel. illetve megszüntetését követő napon bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. § (2) bekezdésében előírt járulékfizetésre bejelentkező személyek ellenőrzése céljából adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak azokról.külön megállapodásban foglaltak szerint . a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyó­ sított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban. R.havonta adatot szolgáltat az állami adóha­ tóságnak. illetve az egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri. Tbj. (8) Ha az egészségbiztosítási szerv az egészségbiztosítási nyilvántartás adatkezelőjeként a nyil­ vántartás felülvizsgálata során azt állapítja meg. akik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek be­ utazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott tartózkodási feltételek teljesítését más EGT-államban fennálló biztosítással (euró­ pai egészségbiztosítási kártyával) igazolják. § o) pontja] a pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelente­ ni az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését. R. A nyugdíjfolyósító szerv bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíj-biztosítási szerv megállapodást köt az egészségbiz­ tosítási szervvel. illetve egyéb bejelentésre kö­ telezett a bejelentési kötelezettségét nem vagy nem jogszabály szerint teljesítette. í+i+/C § -ában m eghatározott eljárás során felhasználható m inden olyan közokirat és teljes bizonyító erejű magánokirat. (5) A 16. hibás vagy késedelmes teljesítése miatt 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírság­ gal sújthatja. § (1) bekezdésének k) és sj pontjában említett személy az egészségügyi szolgáltatásá­ nak biztosítására bejelentést tesz az egészségbiz­ tosítási szervnek. Ha a bejelentésre kötelezett határidőben nem igazolja a bejelentés teljesítését. hogy munkaképessége csökkenésének mértéke az 50 százalékot. § (1) bekezdésének/) pontjában meg­ határozott személy az egészségügyi szolgáltatá­ sának biztosítására bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek. székhe­ lyéről és a foglalkoztatottak Art. szakhatósági állásfoglalásával igazolja. 20. ezzel egyidejűleg az orvos szakértői szerv. tv. 100 ezer forintig terjedő mu­ lasztási bírsággal sújtható. e) hajléktalanok nappali melegedője.

megszűnésének id ő p o n tjá t. 51/A-B § Hatályát vesztette. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást a nyilvántartásra kötelezett havonta lezárja. § (1) A foglalkoztató a tevékenységében sze­ mélyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba ven­ ni és erről a magánszemélynek igazolást adni. ha ó ja Tbj. törvény hatálya alá nem tartozó tőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. vagy ilyen jogviszonya megszűnt. a tárgyév­ re. a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozót az egészségügyi szolgáltatási járulékról.terheli. Tbj. az adatszolgáltatást a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv részére kell teljesíteni. § (l) A (2) bekezdésben nem em lített esetben a külföldi pénznemben keletkezett bevételből a járulékala­ (3) (4) A m e ző g a zd a ság i ősterm elő a 19. megszűnésének id őpontját. születési he­ lyét. § R. a meg­ szüntetésétől számított c) kö zé p. a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegéről és azok alapjáról. és arról az Art. az MNB által közzétett. R. §-a (2) bekezdésében előírtak esetén a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez adatszolgáltatást teljesít.a jövedelem megszerzésének napját megelőző hónap adóhatósághoz a)a m agán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jo ­ gosító igazolvány kiállításának. euróbán megadott árfolyamot biztosítási és munkaerő-piaci járulékot. hónapban kifizetett (juttatott). k6. 97. (9)-(10) Hatályát vesztette. § 15. szabályai szerint alkalm azott átszámítással. (2) A foglalkoztató a biztosítottakról . 17. a Tny. §-á n a k/J pontja szerinti ellátást á lla p íto t­ tak meg részére.a nyil­ vántartásba nem vett személyenként . szerinti adóelőlegalap-szám ításnál fig ye le m be vett 2. A megállapított járulékot csökkenteni kell azzal az összeggel. a negyed­ évet követő hónap 12-éig vallja be. 31. va la m in t szüneteltetésének id őpontját. bevonásának. és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az ál­ lami adóhatóságnak. a szabadalm i ü g yv ivő i kam arai tagság kez­ detének. A járulék megállapítása. illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulé­ kok összegéről. megszűnésének. § (1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése vagy a már tel­ jesített adatszolgáltatás módosítása a 2008. (5) A foglalkoztató a biztosítottat terhelő já­ rulékot akkor is köteles bevallani és befizetni. 31. illetőleg a vállalkozói tevékenység (2) (3) A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. ha annak levonása a tárgyhónapban kifizetett jövedelemből nem lehetséges. (2) Az egyéni vállalkozó az egészségbiztosítási ra irányuló szerződés. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni. a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét. a nyug­ kell a forintra történő átszámításhozfigyelembe venni. valamint a nyugdíjjárulékot az Art. Tbj. 50. A munka törvénykönyve harmadik részének XI. ille­ ről szóló 2009. a ta n u ló i. . megfizetése Tbj. (6) A foglalkoztató írásban tájékoztatja a biztosítottat a tárgyhavi jövedelem kifizetésé­ vel egyidejűleg a biztosított jövedelméből le­ vont egészségbiztosítási és munkaerő-piaci já­ rulékról. (4) Amennyiben a 47. 31. hogy abból a törvényben előírt adatok a mun­ kavégzés (tevékenység) megkezdésétől meg­ állapíthatók legyenek. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő „tól-ig” tartamáról. R. § (1) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cég­ tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be. és a biztosítottat ter­ helő járulékot levonni. pot a Magyar Nemzeti Bank(a továbbiakban: MNB) hivata­ los . jogosítványt) kiadó szerv megnevezését. ille tő leg annak folyósítását megszün­ te tté k (szüneteltették). telephelyét (fióktelephelyét. A nyilvántartásba vétel elmulasztása miatt a foglalkoztatót az Art. 48-49. 47. a magán-nyugdíjpénztári tagságára vo­ natkozó adatot. 10/A-15. c)a közjegyző és az önálló bírósági végrehajtó a szol­ gálat keletkezésének. 16. évet megelőző időszakra. 46. illetőleg az Art. a foglalkoztató adatait. a biztosítási kötelezettség kezdetét.ideértve a magán-nyugmegnevezését. fejezete alapján foglalkoztatott munkavállalót a kölcsönbeadó köteles nyilván­ tartásba venni. Tbj.köteles a külön törvényben megha­ tározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni. §-ának (2) bekezdése szerinti adattartalom­ mal elektronikus úton negyedévente. 17/A § 2. taj-szám át. § (1) A 46. napján érvényes-devizaárfolyamának alkalmazásával (1) A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgy­ kell forintra átszámítani. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint az állami adóhatósághoz bevallást. m egszüntetés id ő p o n tjá t követő b) legalább heti 36 órás m unkaviszonyt léte síte tt. a m egállapítás. k. (2) Az egyéni vállalkozó. A megállapított tárgyhavi k ü lfö ld i pénznem ben ke le tke ze tt bevé te lb ő l az Szja járulékot az Art. anyjának leánykori nevét). §-ának (2) bekezdésében és tv. § (1) A Tbj. (2) Igazolásnak m inősül a foglalkoztatási jogviszony­ miatt fizetett vissza a biztosítottnak. A megelőlegezett járulékot a foglalkoztató a biztosítottal szemben fennálló követelésként veszi nyilvántartásba. a fo rin tra tö rté n ő kell a tárgyhónapot követő hónap 12-éig beval­ átszámítás megegyezik az adóelőlegalap-szám ításnál lani. 18. évi CXV. hallgatói jogviszonyának kezdő id ő ­ p o n tjá tó l szám ított. leánykori nevét. valamint a nyugdíj­ járulékot az Art. 31. a létesítéstől. társadalombiztosítási azonosító jelét. Tbj. Az evaadózó egyéni vállalkozó a járulékot az Éva tv. a vállalkozói igazolványt (engedélyt. számú mellékletében meghatározottak szerint jö vedelem képezi a já ru lé k a la p o t. amelyet a foglalkoztató az R.az egyéni vállalkozó a biztosítással összefüggő adatairól . járulékalapot amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam -lap­ képező jövedelem alapján köteles az egészségján. nak. archi­ válja. ha a díjjárulékot megállapítani. valam int a gyógyszerészi magántevékenység engedélyezésének. bevallása. §-ának (l) bekezdése szerinti nyilvántartás tartalm azza a biztosítással járó jogviszony adott jogviszonnyal összefüggésben a tárgyévre vonatkozó túlfizetés . HVG | T B . illetőleg megfizetni az állami adóhatóság­ figyelem be ve tt jövedelem m egállapításakor az Szja tv.-ben egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni a te le p h e lye (állandó lakhelye) szerint illetékes á llam i meghatározottak szerint fizeti meg és vallja be. §-ának (2) bekezdésében és átadásra került. § (3) bekezdésében meghatározott termé­ szetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járu­ lékot. § Hatályát vesztette. b)az ügyvéd és az egyéni szabadalm i üg yvivő az ügyvédi. to ­ díjpénztári tagsággal összefüggő túlfizetést is vábbá az igazolás átvételének elismerését. számú mellékletében meghatározottak szerint a R. amely tartalmazza a biztosított nevét és sze­ mélyi adatait. illetőleg a részére túlvonás miatt visszafizetett (átutalt) járulékokról. valamint nyugdíjjárulékról. 51. § R. (7)-(8) Hatályát vesztette. sze­ rint megállapítható mulasztási bírság . § H a tá lyá t ve s zte tte . Olyan külföldi pénznem esetén. a bizto­ sítási időre és a szolgálati időre vonatkozó ada­ tokat. 19. (2) Az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően. A bejelentésnek tartalm aznia kell az egyéni vá lla lko ­ zó személyi adatait (nevét.-ben megha­ tározott elévülési időn túli év(ek)re vonatkozik.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E kezdetét követő 15 napon belül az(l) bekezdésben e m lített igazgatási szervnél bejelentést tesz.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I ELLÁTÁSOK | 109 T á r s a d a lo m b iz to s ítá s i egyéni nyilvántartás Tbj. fióktelephelyeit) és állandó lakóhelyét.vagy fe lső fo kú o kta tá si intézm ényben n a ppali rendszerű oktatás keretében ta n u lm á n y o ka t fo ly ta t. a m ennyibe^ az a foglalkoztatás (tevékenység) megkezdésekor a fo g la lk o zta to tt részére és munkaerő-piaci járulékot.

§ (1) bekezdésében előírt nyilvántartást. A számlán elhelyezett pénzösszegből csak az ellátás k ifi­ zetése. 4U/A § (2 ) bekezdésében m eghatározott ellátásban részesülő vagy szociálisan rászorult személyedet az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek jelenti be. a (k) bekezdés szerinti bejelentést az erre a rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. valamint azok változásáról adatot szolgáltat az ONYF-nek. akire a biztosítás nem terjed ki.a helyi önkorm ányzati kör kivételével . § (1)— H a tá ly á t ve s zte tte . b) a járulék utólagos megállapítása mellett az nek módjáról az ONYF és az OEP megállapodást köt. a táppénz folyó­ sítását követően a táppénz-hozzájárulás összegét az igazgatási szerv érvényesíti.ideértve a központosított illetményszámfejtő helyeket is . napjáig befizetni. Tbj. (4) Hatályát vesztette.81 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. § (1) A Magyar Államkincstár területi szerve a Tbj. 54.ellenőrzik a gát.az általa k ifiz e te tt ellátások összegét az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél.és az igényér­ vényesítésre m eghatározott határidőre is figyelem m el közli a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervvel. § (1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató . 21/A-B § H a tá lyá t ve s zte tte . (5H6) (7) A foglalkoztató által levont járulék a biztosí­ tottól akkor sem követelhető. ATbj. . M A § (1) bekezdésében meghatározott ellátásban részesülő személyeket az OEP-nekjelenti be. és a tárgyév fo­ lyamán . és az elszámolás beérke­ zését követő 8 napon belül rendelkezik a tá p p é n z -h o z zájárulással csökkentett összeg m egtérítéséről. a b) pont szerinti esetben a ma­ gasabb összeg utáni járulékot megfizetni. 16. aki (amely) a) valótlan adatok közlésével olyan személyt jelentett be.ellenőrizhetik a járulékfizetési kötelezettség rammal vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon teljesítését. 46. a jogsértés időtartamára . Amenynyiben a tárgyhónapban a társas vállalkozó(k) részére jövedelmet nem fizettek. 5k. 5*f. a társas vállalkozó jövedelméből levont járulékkal együtt. (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott W A § (10) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton igazgatási szervek . Tbj. a tárgyhó­ napot követő hónap 12. ille tve a fővárosi és megyei korm ányhivatal m in t kifizetőhely esetén az OEP-nél igényelheti.kö­ teles a járulékot. jogi személy vagy egyéb jogalany.a táppénz-hozzá­ járulást az általa folyósított társadalombiztosítási ellátások elszámolásán tünteti fel. 39. ATbj. személy a bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási a biztosítási kötelezettség elbírálását és a szervnek teljesíti. R. (2)A települési önkorm ányzat jegyzője a Tbj. illetőleg az Art. hogy ellene a harm adik sze­ mélyekkel szemben fennálló tartozása m ia tt végrehajtási eljárás indul. (3) Hatályát vesztette. tv. az Eb. 22. 53/A § (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság 76. Tbj. A számla megnyitása kötelező. Az adatok átadásának mód­ járól a MagyarÁllamkincstár az OEP-pel köt megállapodást. (1) A befizetett egészségbiztosítási és munka­ erő-piaci járulékból az állami adóhatóság százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. A befizetések elszámolása Tbj 53. (k) A Tbj. 16. (9) Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása érripkéhpn a Tbj. § (2) bekezdés o) pontja szerint hozott jogerős határozatot az OEP . lentés teljesítésére a Magyar Honvédséggel. programmal. és (3) bekezdése szerinti ellenőrzése során a biztosítási jo g viszo n y utólagos m egállapításáról vagy törléséről (8) R. (2) Az elszámolást az egészségbiztosítási szakigazga­ tási szerv. 55. (3) A bejelentésre kötelezett a Tbj. § (l)-(3) Hatályát vesztette. (2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot meg­ illető járulékot naponta kell átutalni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára.M A i(5)bekezdésében meghatározott bejelentést az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek (8) Az OEP a nyilvántartása szerint taj-szám m al ren­ delkező személyek természetes személyazonosító adatairól.19 százalékot az Egészségbiztosítási Alapnak. h a táro za to t hoznak. illetve az OEP az adatokat felülvizsgálja. (3) A helyi önkorm ányzatoknál és intézm ényeiknél kifizetett ellátásokfedezetének igénylése és elszámolása a Magyar Állam kincstár te rü le ti szerveinek adatszolgál­ tatási kötelezettségére vonatkozó .. célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. tárgyában a határozat meghozatalára (6)ATbj. egyidejűleg az orvos szakértői szerv szakvélemé­ (1) Az igazgatási szervek -jogszabályban meg­ nyével. 5+ § (2) bekezdésének a) pontja <.110 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK R. adóhatóságot. ha azt a foglalkozta­ tó bevallani és/vagy befizetni elmulasztotta. 21/C § (1) A tá rsa d a lo m b iztosítá si k iflz e tő h e ly lyel rendelkező fo g la lko zta tó .. a rendvédelmi (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során szervekkel a szolgálati viszonyban állók vonatkozásában. 16. és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre.a követelés. és a mulasztásról értesítik az állami kell teljesíteni. illetve a fővárosi és megyei korm ányhivatalok m in t kifizetőhelyek esetén az OEP részére kell m egkülde­ ni. E számlára csak az előző­ ekben m eghatározott jogcím alapján teljesíthető utalás.a bejelentés vagy bevallás megalapozatlanságától függetlenül . kklk § (3) bekezdé­ sében említettszemélyeket az OEP-nekjelenti be. 21. taj-számáról.í*íf/A§W bekezdésében meghatározott ellátás­ a) a járulék utólagos megállapítása nélkül az ban részesülő személyekre vonatkozó bejelentés teljesítésé­ egészségbiztosítási szerv. vagy b) a járulékokat jogellenesen a tényleges járu­ lékalapot képező jövedelemnél magasabb összeg után állapította meg és vallotta be.elszámolt já­ rulék a járulékfizetési alsó határ után számított járulék összegét nem éri el. § teljesíti. törlése podást köt. (2) Ha a biztosított részére az (1) bekezdésben meghatározott táppénzt az egészségbiztosítási szerv állapítja meg és folyósítja. § (1) bekezdésének k)és s) pontjában említett 46. (7) Az (l)-(3) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus adóhatóság jogosult. ha a kifizetőhely gazdálkodási körülm ényeinek figyelem bevételével megalapozottan feltehető. ATbj. tv.a tárgyhónapig bezárólag . szakhatósági állásfoglalásával igazolja jogosultsá­ határozott hatáskörükben eljárva . §-ának (2 bekpzdése ) szerint járulékfizetésre kötelezett személyekre vonatkozó adatok átadásának m ódjáról a NAV és az OEP megállapo­ dást köt. § Az a természetes személy. (k) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet m űködtető foglalkoztató a biztosítottak pénzbeli ellátásának fedeze­ te érdekében az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által folyósított pénzösszeg fogadása és kezelése céljából hitelintézetnél számlát n yithat. Az adatok átadásának módjáról az OEP és az ONYF megállapodást köt. 1 ^6 7 5 százalékot a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át. ha a já ru lé k utólagos megállapí­ tására elévülés m ia tt részben vagy egészben már nincs lehetőség. A határozat elleni állami úton vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített jogorvoslatra a Tny.a külön jogszabály­ ban m eg h a tá ro zo tt-sza b á lyo k szerint tö rté n ik. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatá­ Ellenőrzés it Tbj. rozottszemély a T b j. (4) A társas vállalkozás köteles a társas vállal­ kozó után fizetendő járulékot. R. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv. lakcíméről. §-ának (k) bekezdésében előírt beje­ tését. illetőleg az esetleges téves átutalás visszafizetése teljesíthető.igényelbírálási eljárásuk so­ vagy gépi adathordozón az OEP által rendszeresített prog­ rán . a biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra valam int a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal megálla­ való jogosultság utólagos megállapítása. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás veze­ (5) A NAV az Art. 52. 19/A— 20/A § H a tá ly á t ve s zte tte R. 23. (10) Az OEP a Tbj. (5) (6) A Tbj. a társas vállalkozás a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot köteles a társas vállalkozó helyett megelőlegezni és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni. § (2) bekezdés ö jp o n tja alapján hozottjogerős határozatot az állam i adóhatóság közli az OEP-pel és a n y u g d íj-b iz tosítási igazgatási szervvel.

E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is. (7) Az állam i adóhatóság a (2)-(3) bekez­ dése szerinti kötelezett által befizetett járulé­ kokból 54. feltéve. és a munkál­ tatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti. valamint a biztosítottak bejelentésével összefüggő. A tagnak visszajáró túlfizetést az állami adóható­ ság a foglalkoztatón keresztül fizeti vissza.84 százalékot az Egészségbiztosí­ tási Alapnak. amelyhez a munkavállalót kirendelték. késedelmi kamat. amely alatt a biztosított természetes személy járulékala­ pot képező jövedelemmel nem rendelkezett. a tárgyhónapot követe hónap 12-éig . 56/E § A foglalkoztató vagy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett foglalkoztatott (biztosított) kezdeményezésére a tagdíj-kiegészítéssel kapcsolatos eltérések tisztázására indult el­ járások lefolytatása a pénztárak feladata. §-ban. a biztosítás kezdetét megelő­ zően köteles bejelentkezni az állami adóhatóság­ nál. adóazonosító jelét. Tbj. sze­ rinti képviselővel. szerinti megtérítési és visszafizetési kötelezettség. *' Tbj. ha a járulékkötelezettséget a (3) bekezdés szerint a foglalkoztatott teljesíti. a bejelentési kötelezettség elmu­ lasztásával kapcsolatban.11 százalékot a Nemzeti Foglal­ koztatási Alapnak utal át. a biztosítási (foglalkoztatási) idő „tói— ig” tartamára vonatkozó adatot. e) annak az időszaknak a megjelölését. § (1) Az adózás rendjéről szóló törvény rendel­ k e z é s e i t az e törvényben. korengedményesnyugdíj-tartozás megfizetésére. (4) Ha a munkavállaló magyarországi foglal­ koztatására a) kirendelés alapján kerül sor. késedelmi. tv. illet­ ve túlfizetés kiutalását a Magvar Államkincstárnál vezetett. a végrehajtás­ hoz való jog elévülésére. szabályai szerint intézkedik.-ben. Az állami adóhatóság a téves befizetés. ja­ nuár 1-jeés 2006. mulasztási bírság. a kötelezettség keletkezésének bejelentésével. 8. Különös eljárási szabályok a magán­ nyugdíjpénztári visszalépésekre és a tagdíjak elszámolására vonatkozóan Tbj. 56/C§ íll A kincstár által vezetett masánnyusdíipénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési-. ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti. a behajthatatlan tartozás törlésére. és az Mpt.-ben előírt kö­ telezettségeket. c) Tny. a pénztár havonta köteles átutalni közvetlenül a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára. bevallásával. a nyilvántartással és adatszolgál­ tatással.. a bejelentett adatok változásával. Az egyez­ tetés eredményeképp kimutatott. tv. és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás. feltéve.elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. nemét. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Art. az általa foglal­ koztatott természetes személy biztosításával öszszefüggő bejelentési. bevallásának és megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli. a tartozások behajtására és v é g r e h a j t á s á r a az adatszolgáltatási kötelezettség . december 1-iét megelőző időszakra vonatkozóan teljesített valós túlfizetés és téves befizetés összesét a foglalkoztató az Art. december 31-eközötti időszakra . c) a foglalkoztatott taj-számát. részletfizetés engedélyezésére. és a (2) bekezdésben foglalt bejelentkezést is elmulasztja. és 9. (5) A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezett a biz­ tosítási és járulékfizetési kötelezettséggel össze­ függő bevallási. székhelyét. Tbj. megfizetésével. b) járulékkötelezettség teljesítésével kapcsola­ tos hatósági eljárásra. a feltárt jogsértések jogkövetkez­ ményeivel. a visszalépést megelőző időszakban tévesen meg­ állapított nyugdíjjárulék és tagdíj önellenőrzését nyugdíjjárulék-önellenőrzésként kell elvégezni. §-ban és a 46-47. amely nem a pénztárt illeti meg. hogy a magánszemély nem volt magánnyugdíj­ pénztár tagja. és az Eb. hogy ennek eredményeként a nyugdíjjá­ rulék összege az eredetileg bevallott nyugdíjjá­ rulék és tagdíj együttes összegéhez képest vál­ tozik. (3) Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötele­ zettségek teljesítésére nem rendelkezik Art. a járulékok össze­ gére. megfizetésével. hogy az állami adóhatóság fog­ lalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a a) járulékok megállapításával. b) munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor. állampolgárságát. Tbj.a foglalkoztató által a magánnyugdíjpénztárhoz benyújtott pótbe­ HVG | T B . szabályai szerint az adóhatóságtól kérheti vissza.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . és kérelmezni. (2) A magán-nyugdíjpénztári számlára telje­ sített olvan befizetést. Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti. bevallásával. A kiutalásról az adóhatóság az Art.a (2) bekezdés szerinti kivétellel . a magánszemélyt jogszerűen megillető tagdíj-kiegészítés összegét a pénztár a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól ecélra visszaigényelt összeg terhére teljesíti. járulékfizetési és bevallási kötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti. (2) A külföldi vállalkozás a biztosítási kötele­ zettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelen­ tési. Nvugdíi-biztosítási Alapot megillető bevé­ telek beszedési számla terhére teljesíti.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK 111 Késedelem. január 1-jétől kezdődő bevallási időszakra vonatkozó pót­ bevallásban nyugdíjjárulékot kell megállapítani. §-ában meghatározott képviselő útján.a (6) bekezdésben meghatározott adattartalommal . mulasztás következményei Tbj. (2) Hatályát vesztette. 37. adóazonosító száma*. e törvényben és az Art. a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott nyug­ díjjárulékot. adatszolgáltatási kötelezettségét havonta. az Eb. (3) Különös szabályok a járulék­ kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan Tbj. továbbá a fizetési halasz­ tás.§ (6) bekezdésben meghatározott nyilvántartá­ si és igazolási kötelezettség nem terheli. 56/B§ A kincstár számfejtési körébe tartozó központi költségvetési szervek képviselőjeként a kincstár teljesíti a járulék megállapításával. végrehajtására. 8. hogy tagdíj-kiegészítés miatt nem mutatkozik különbözet. az ellenőrzéssel.05 százalékot a Nyugdíj-biztosítási Alapnak. a járulékfizeté­ si kötelezettség. annak ellenére. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott járulék­ bevallástartalmazza: a) a külföldi vállalkozás nevét. 56/D§ (1) Ha a biztosított pénztártagsági jogviszo­ nya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt már nem áll fenn. 56/A § (1) A magyar jogszabályok szerint bejegy­ zésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a továbbiakban: külföldi vállalkozás) javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében m unkát végző foglalkoztatott ré­ szére kifizetett járulékalapot képező jövede­ lem alapulvételével a külföldi vállalkozás a 19. valamint az 50. elmulasztásával és késedelmével. és f) a külföldi vállalkozásnak az illetősége sze­ rinti állam hatósága által megállapított adóazo­ nosító számát. e foglalkoztatással összefüggésben a beje­ lentés és nyilvántartás. 56/F § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 1998. d) a járulékfizetési felső határig terjedő és az a fölötti járulékalapra. valamint a járulék meg­ állapításának. a Tny. valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot állapít meg és von le. A (2)-(3) bekezdés szerinti kötelezet­ tet a 44. és viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jog­ következményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). ha a biztosítottól a foglalkoztatója tagdíj címén vonta le a járulékot. b) a foglalkoztatott természetes személyazono­ sító adatait. v a l a m i n t az Mpt. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer­ be visszalépett pénztártag esetében a 2007. 56. behajtására.és önellenőrzésipótlék-számlákra 2011. amelyhez a munkavállalót kirendelték.« .

és Vámhivatalhoz csak olyan követelések adhatók át. vala­ mint a 18. fe je ze t Záró rendelkezések po szc ás áll ka ta' al ős számítási módot. helyesbítő bevallás benyújtásának idejére már megszűnt. augusztus 31. § (2003. Felhatalmazások a 68/360/EGK. napja előtti biztosítási jogviszonyhoz kötődő köve­ telésükre irányuló . december 12-éig átadják az állam i adóhatóságnak . december 31. a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kí­ rendeletben szabályozza a) a járulékalap megállapításához szükséges vül helyezéséről. kodáshoz való jogáról.és Vámhivatallal szem­ ben. f) a 46. valamint adatszolgáltatásával összefüggő rendelkezéseket. > Tbj. október 31. szeptember 16ai 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendel­ kezéseket állapít meg. a társadalombiztosítá­ si nyugdíjrendszerbe visszalépett tagot érintő. Tbj. janu­ ár 1-jét követő időszakra a foglalkoztató által be­ nyújtott pótbevallásokat. 61. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. A fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. amelyek a társadalombiz­ tosítási nvugdíirendszerbe visszalépett tagokat érintenek. módsze­ reinek összehangolását. k) a szociális biztonsági rendszerek koordi­ nálásáról szóló közösségi rendeletek és a szociá­ lis biztonságról szóló nemzetközi egyezmények alapján az alkalmazandó jogszabályokról szóló igazolás kiadásának részletes szabályait. . 11. melyekhez kötődően az adóvégrehajtás lefolytatá­ sához való jog még nem évült el. szabályozza az igazgatási szervek közötti együttműködést. (3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett pénztártagra vonatkozóan 2007. A Nemzeti Adó. helyesbítő bevallásokat az állami adóhatóság feldolgozza és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítja. § (3) bekezdésében. és egyben nyilatkozatot tesznek. a biztosítottak és az egyes ellátásra jogosultak bejelentésére vonat­ kozó részletes szabályokat. április 29. a foglalkoztató a pótbevallást. A pénztár által átadott adatok alapján az állami adóhatóság végrehajtási eljárást folytat le. április 29-ei 883/2004/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/ EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2008. hogy a 75/34/EGK. továbbá a 64/221/EGK. 57. a 26. cikk (1) bekezdés d) törvény rendelkezik. (2) b) az Európai Parlament és a Tanács (3) Az egyszerűsített foglalkoztatásra e törvény 2004/38/EK irányelve (2004. e körben felada­ tokat állapítson meg. Tbj. meg nem fizetett tagdíj. § (1) A kormány felhatalmazást kap arra. (2) Felhatalmazást kap a kormány. A fizetési kötelezett­ séget az állami adóhatóság felé kell teljesíteni. melyekben az adott foglalkoztatóval szemben még van fennálló. a 90/364/EGK. § (9) bekezdése a társadalombiztosítási nyug­ díjrendszerbe visszalépett tag esetében nem alkal­ mazható. cikk. d) a biztosítottak és az egészségügyi szol­ gáltatásra jogosultak nyilvántartását és beje­ lentését. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás részletes szabályait. a társadalombiztosítás nyilvántartási rendszerének működését. valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról. VIII. pótlék) összefüggő követelés jogosultja a Nyugdíj-biztosítási Alap. S6/G § Ha a biztosított pénztártagsági jogviszonya a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalé­ pése miatt már nem áll fenn. 59-60. 56/1 § Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. § sege ikra 1i*0i rent laló 140! szat ei 5 574. har polj kitc tan szól ti é: koc reh 200 est ren ság irá Az Európai Unió jogának való megfelelés Tbj. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó tagdíj­ jal (bírság. 56/H § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrend­ szerbe visszalépett tagokhoz kötődő követelé­ sérvényesítés biztosítása végett a magánnyug­ díjpénztáraknak 2011. valamint a központi költségvetés által teljesítendő járulékfizetés összege ki­ számításának módszerét. Tbj. 24. 61/A § Ez a törvény a szociális biztonsági rend­ szerek koordinálásáról szóló 2004. pont és 21. helyesbítő bevallásokat a magánnyug­ díjpénztár köteles feldolgozni és a feldolgozott adatokat az állami adóhatóság részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. amelyeket az állami adóhatóság köteles feldolgoz­ ni és a feldolgozott adatokat a Pénztárak Központi Nyilvántartása részére továbbítani a pótbevallás és a helyesbítő bevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig. pótlék tekintetében az eljárást az állami adóható­ ság a Nyugdíj-biztosítási Alap javára folytatja le. § (3)-(5) be­ kezdésében meghatározott járulékfizetés rendjét és az adatszolgáltatás módját.) az unió rendelkezéseit az egyszerűsített foglalkoztatásról polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok szóló külön törvényben foglalt eltérések figyelemterületén történő szabad mozgáshoz és tartóz­ bevételével kell alkalmazni. HVG T B . hogy rende­ letben határozza meg az e törvényben előírt felada­ tokat ellátó igazgatási szerveket. g)-h) hatályát vesztette. e) a 23. b) a biztosítási jogviszony fennállásának rész­ letes szabályait. pótlék.megtérült. a 75/35/EGK. (2) Amennyiben a magánnyugdíjpénztár a fog­ lalkoztató által elkészített pótbevallás. a 72/194/EGK.112 I T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK vallásokat. 2007. (4) A felszámolási eljárás során a magánnvugdíipénztáráltal érvényesített cs a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére teljesített vagyonát­ adást követően .foglal­ koztatókra és biztosítottakra lebontva . § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok­ nak való megfelelést szolgálja: Hatálybaléptetés a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve Tbj. november 25. cikk.] a harmadik országok huza­ (1) E törvény hatálybaléptetéséről a magánmos tartózkodási engedéllyel rendelkező állam­ nyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló polgárainak jogállásáról. a pénztártagsági jog­ viszony idejére járó. (2) A magánnyugdíjpénztárak legkésőbb 2011. Tbj. évi LXI.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E (3) A magánnyugdíjpénztárak 2011. Tbj. c) az előírt adatszolgáltatás teljesítésének mód­ ját.(bírság-. § szerinti elszámolás feltételeit.foglalkoztatónkénti bontás­ ban . napjáig . helyesbítő bevallást az eredeti esedékességig benyújtott alapbeval­ lással együtt az állami adóhatósághoz nyújtja be. a 73/148/EGK. hogy ezen felül egyéb végrehajtásieljárás-kezdeményezéshez kapcsolódó követelésük nem áll fenn a Nemzeti Adó.végrehajtási megkeresé­ seiket.hátralékra ) vonatkozó adatokat. bírság. napjáig vissza kell vonniuk az állami adóhatóságnak átadott mindazon . és amelyekre irányuló végrehajtási meg­ kereséseiket az (1) bekezdés alapján visszavonták.azon még el nem évült tagdíj. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményezetti kör évenkénti tájékoztatásának részletes szabályait.átadják a Nemzeti Adó.és Vámhivatalnak végrehajtási eljárás lefolytatása végett a szerveze­ tük nyilvántartásába felvett hátralékos kötelezett­ ségekre vonatkozó adatokat.2006. i) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy biztosítási jogviszonyával. és a be­ folyt összeget a Nyugdíj-biztosítási Alap bevételi számlájára utalja át. 58. járulékfizetésével. j) a 26. végrehajtás alatti követelésük. törvény 251.

december 20-ai 1893/2006/EK európai par­ lam enti és tanácsi rendelet 1 melléklete szerint .a (2) bekezdésben m eghatározott fe lté te le k hiányában . akik a cég irá ­ nyításával vagy adm inisztratív tevékenységével kapcso­ latos feladatokat látnak el. § (1) Kiküldetésnél a m agyarjogalkalm azandó jo gkéntvaló m eghatározásánakfeltétele. rendszeré­ nek létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet. jú n iu s 1 ^-e i 1lf0 8 / 71 /EGK tanácsi re n d e le t. székhelye (lakóhe­ b) egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett gazdálkodó. bb) kiküldetésére azért került sor. decem ber 2 0 -a i 1893/2006/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-szám (egyéni v á lla l­ kozó esetén a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lko zó k .az OEP által erre a célra rend­ itásának i költség­ szabályok m e g á lla p ítá sá ró l szóló. és h) belföldön ném csak a vállalat irányításában vagy igazgatásában dolgozó irodai alkalmazottakatfoglalkoztat. a Tbj. vagy b)a m unkavállaló ba) nem rendelkezik a kiküldetés kezdőnapját meg­ előzően legalább 30 napi biztosítással. d ecem ber20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti éstanácsi rendelet 7. vagy ac)a kiküldetés helye szerinti államban a magyaror­ szági tevékenységéhez képest . 5. g) Magyarországon jelentős gazdasági tevékenysé­ get fo ly ta t. 2.más nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet fo ly ta t. rendszerének létrehozásáról szóló. 23. ha a) a m u n k á lta tó vá lla lja . GK. hogy a kiküldetés helye szerinti állam ban a m u n k á lta tó á lta l korábban kild ö tt m unkavállalót felváltson. lelés ktusoknyelve <huzaállam:dés d) ( aj m unkavállaló: a Tbj. 2. § (3) bekezdés a) p o n tjá b a n e m líte tt nem k ü lfö ld i g a zd á lko dá sb ól szárm azó b e vé te l vagy a 2k. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK E K -rendelet vég­ rehajtására vonatkozó eljárás m egállapításáról szóló. és a korábbi kiküldetés le já rtá tól nem te lt el Jelentős belföldi gazdasági tevékenység akkor áll 60 nap. b). 5 § (1) bekezdés a). (2) A 26-27/B § alkalmazásában c) a kiküldetés időtartam a a la tt Is folyam atosan te l­ jesíti a járulékkötelezettségeket. am elyekből a je le n tő s b e lfö ld i gazdasági tevékenység valószínűsíthető (így különösen. vagy b) a 2k. vagy ennek h iá ­ nyában a kü lfö ld i foglalkoztatás helye (címe).a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rév. tartózkodási helye vagy v á lla lk o ­ zásának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek .g). a Tbj. hogy egy korábban k ikü ld ö tt m unkavállalót felváltson. R. az alkalm azandó jo g m eghatározására irányuló eljárásban kell alkalm azni. lakcíme. (6) Nem állapítható mega m agyarjogalkalm azandó jogként.a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigaz­ gatási szervnek az alábbi adatokatszolgáltatja: a jm u n ká lta tó neve (elnevezése). 2006. d£ legalább azzal . 2004. szeptember16-ai 987/2009/EK európai parlam enti és tanácsi rendelet [a továbbiakban a)és b) p o n t e g yü tt: koordinációs rendeletek] és cja Magyar Köztársaságánál kö tö tt szociális b izto n ­ sági egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) által e lő írt. tatásával Jzottked- ikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. 2. a szociális b izto nsá g i rendszereknek a Közösségen b elül mozgó m u n k a vá l­ lalókra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1/+0 8 / 71/EGK E G K-rendelet végrehajtására vo natkozó a k ü lfö ld i vállalkozás (szem ély) neve és címe. § (1) bekezdés i) pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő és a k ü lfö ld i jo g szerint annak m egfelelő sze­ mély. és ej a kiküldetés tervezett időtartam a. (2) A m unkáltató nyilatkozik továbbá arról. szerinti társas vállalkozó és a kü lföldi jo g szerint annak megfelelő jogviszonyban álló személy.| a szociámények ól szóló . d)a m unkavállalót nem abból a célból küldi ki. a fon ki. § (1) A koordinációs rendeletek és az egyez­ mény rendelkezései szerinti kiküldetés (a továbbiakban: kiküldetés) esetén az alkalm azandó jo g meghatározása érdekében a m unkáltató . 2k. amelynek m egfelelő tevékenységre a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló t a kiküldetés ideje ala tt foglalkoztatja. b)a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló. vagy bd) kiküldetésére azért kerül sor.y T ende­ rt felada­ ti feladaizgatási ottakés e vonatztosítás nódsze- polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. b) m unkaviszony: az a) p o n t szerinti személy m un ­ kavégzésre irányuló jogviszonya. d jö n á lló vállalkozó: a Tbj. 2006. harmadik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m - < koordi. 1971. b)a kiküldetés időtartam a alattfolyam atosan fe n n ­ ta rtja a m unkaviszonyta k ik ü ld ö tt m unvállalóval. 1972. d) (3) A m agyar jo g alkalm azandó jo g k é n t m eg h a tá ­ rozható .T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 113 tartás R. bevételi n yilvá nta rtá st vezető egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalany esetén az előző adóévi összes bevételén belül a belföldi tevékenységből származó összes bevételeit. va la m in t egyes m eghatározott sta tiszti­ kai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló.a koordinációs rendeletekben. illetve egyezményben . szerinti egyéni vállalkozó. ha a m un ­ káltató a) legalább 25 százalékos tu la jd o n i hányaddal ren­ delkezik egy olyan vállalkozásban. adóazonosító száma. be) korábban u g yanabban az álla m b a n v o lt . ab) a kiküldetés teljes idő ta rta m a a la tt csak olyan m unkavállalókat fo g la lko zta t be lfö ld ö n . h) . 2003. hogy a)a m unkavállaló a kiküldetés kezdőnapját m egelő­ zően rendelkezik legalább 30 napi biztosítással. /EGK. R. b) a k ik ü ld ö tt m un ka vá lla ló természetes szem élyazonosító adatai.j rend»rilis ti és sági 004/ iárás :r 16lácsi ndel- lye). a kérelm et benyújtó m un ká lta tó va l fe n ná lló m un ka vi­ szony kezdete. va la m in t egyes m eghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló. 26. § (3) bekezdés b) pontjában e m líte tt b e lfö ld i te vé ­ kenységből származó bevétel összes bevételen belüli aránya elérte a 25 százalékot. ha a vállalkozás belföldön folyam atos term előtevékeny­ séget végez).a kiküldetésre m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ig k ikü ld ö tt. anács z unió lamok :artózVEGK . állampolgársága. taj-szám a. m árcius 21ej 57 íf/ 72 /EGI< tanácsi re n d e le t. /EGK. (*+) A jelentős gazdasági tevékenységgel kapcsolatos fe lté te lt teljesítettnek kell te kin te n i akkor is. az 1íf08/71/EGK és az 57/+/72 /EGK EGK-rendelet rendelkezéseinek va la m e ly szege kj. körülm ényeket igazol. § 0) A 24-27/B § rendelkezéseit a) a szociális b izto n sá g i rendszereknek a Közös­ ségen belül m ozgó m u n k a vá lla ló kra és c s a lá d ta g ja ­ te vé ke n ysé g i je g yzé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód). 2006. hogy a kiküldetés teljes id ő ta rta m a a la tt a b e lfö ld i és a k ü lfö ld i gazdasági te ­ vékenység (termelés. vagy b) a m unkáltató jogelődje teljesíti a jelentős gazda­ sági tevékenység feltételét. am elynél teljesül a jelentős gazdasági vékenység feltétele. pontjában és (2) bekezdésében m egh a tá ro zo tt jo g v i­ szonyban álló személy. vagy másik ta g á l­ lamba küldje tovább. 25.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom ta tvá n yo n . § (1) Ha az önálló vállalkozó belföldön fo ly ta ­ to tt vállalkozói tevékenységét á tm enetileg a ko o rd in á ­ ciós rendeletek hatálya alá tartozó másik tagállam ban vagy egyezm ényben részes m ásik állam ban (a to v á b ­ biakban e g yü tt: m ásik állam ) fo ly ta tja . ha ója foglalkoztató aa) a cégbíróság á lta l jogerőben nem je g y ze tt e lő társaság. 5 jogával anyával. m elléklete szerint . m ájus H f-e i 859/2003/EK tanácsi rendelet.akkor Is. ha a m unkáltató a m un ka vá lla ló t a szám vitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásához küldi ki. ha a m un ká lta tó olyan tényeket. hogy a kiküldő m unkáltató jelentős gazdasági tevékenységetfolytasson belföldön.a gazdasági tevékeny­ ségek statisztikai osztályozása NACE Rév. á p rilis29-ei 883/2004/EK európai parlam en­ ti és tanácsi rendelet. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. am elynél a k ik ü ld ö tt m un ká t végez. (5) Nem kell ajelentős gazdasági tevékenységet vizs­ gálni. f) a kiküldetés helye s-zerinti állam ban a m agyaror­ szági tevékenységéhez hasonló. egyéni vállalkozó. a m agyar jo g alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. eja kiküldetési időszak lejártával biztosítja a m un­ kavállalótovábbfoglalkoztatását. c) m unkáltató: az a) pont szerinti személy foglalkoz­ tatója. (2) fenn. 2009. (3) A jelentős be lfö ld i gazdasági tevékenység alá tá ­ masztására a m unkáltató közli a) k ü lfö ld i telephellyel rendelkező vállalkozás ese­ tén a kikü ld eté st megelőző adóévre vonatkozó összes bevételén belül a nem kü lföldi gazdálkodásból származó összes bevételeit.azonos . hogy a kiküldetés helye szerinti vállalkozás a m u n k a vá lla ló t egy m ásik vállalkozás rendelkezésére bocsássa. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK ta ­ nácsi rendelet. R. forgalmazás és egyéb szolgáltatói tevékenység) folytatása során fo g la lk o zta to tt m u n ka vállalók átlagos állom ányi létszámán belül a belföldön fo g la lko zta to ttak aránya eléri. nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat.

az (1) bekezdés tö h« Cí d( IS fo el m el ja a: ti á éi f' Átmeneti rendelkezések Tbj. 62. a koordinációs rendeletek vagy az egyezmény rendelkezései alapján a magyar jog alkalm azásának m eghatározása érdekében választása szerint a lakóhelye. vagy az ö n álló vállalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységét m egszünteti). amelynek megfelelő tevékenységet a másik államban fo ly ta t. ö jk iv é te l megállapítása hiányában a m unkavállaló­ ra. ha a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n ¿s a másik tagállam ban egy olyan m un ká lta tó javára végez m unkát. (3) A kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja azokat a tényeket. b) a m unkáltató(k) neve (elnevezése). d) ha a m unkavállaló belföldön és a másik államban is munkavállaló. c) annak a kü lfö ld i vállalkozásnak (személynek) a neve és címe. ö n álló vállalkozó a másik állam ban tö rté n ő m u n k a v é g z é s e d é n is a magyar társadalom biztosítási jogszabályok hatálya a la tt áll.hatósági bizonyítványt. tartózkodási helye vagy m u n k á lta ­ tójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek . és d) a másik államban történő munkavégzés tervezett időtartam a. Az ¡gazolás tanúsítja. á lla m p o l­ gársága. valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. és ezt igazolja. vállalkozásának n y ilv á n ­ tartásiszám a. 2. vagy nem a magyar jo g alapján áll fenn. vagy ennek h iá ­ nyában a külföldön folytatotttevékenység helye (címe). R. 63. 2006. (2) Ha a korábbi kiküldetés lejártát követő 60 napon belül a m unkáltató ugyanazon m unkavállalóját ugyan­ azon állam ba kívánja kik ü ld e n i. lakcíme. § Az egészségügyben működő szakmai kama­ rákról szóló 2006. hogy e törvény 2010. ha a kikü ld eté s te r­ vezett időtartam a a la tt a m unkaviszony szünetel vagy m egszűnik. adóazonosító száma. (3) Ha a kiküldetés legfeljebb 2 hónapig megszakad. évi CXXIII. jai ke R. amelyekre te kin te tte l a kivétel m egállapítását kéri. illetve az önálló vállalkozó átmeneti k ü lfö ld i tevékenységének id ő ta rta m a előre láth a tó ­ an m eghaladja a koordinációs rendeletben. az önálló vállalkozónak az e tevékenysége fo lytatásához szüksé­ ges vagy arra való jogosultságot igazoló okiratot.(a to vábbiak­ ban: igazolás) á llít ki.m . (2) A ko o rd in áció s re n d e le te kb e n . 27/A § (1) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jogként a m agyarjogot megállapítja. vagy eleve nem á llta k fe n n. 27/B § (1) A koordinációs re ndeletekben és az egyezm ényben m eghatározott szabályok a ló li kivétel megállapítását a m unkáltató és a m unkavállaló. ha a) a m un ka vá lla ló b e lfö ld ö n fo ly ta to tt te vé ke n y­ ségéhez kapcsolódó m unkaidő vagy m unkabér (egyéb díjazás) eléri az összes m unkaidő. február 1-jén és az azt követően megszerzett jövedelmekre kell alkalmazni. am ely az igazolást a változás napjától ha tályta la nítja . (6) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv h iva talb ó l m egállapítja. il­ letve amelynek megfelelő tevékenységet végez az önálló vállalkozó a másik állam ban. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb időtartamot. ha annak id ő ta r­ tama a korábbi kiküldetéssel együttsem haladja mega koordinációs rendeletekben. de­ cember 31-én hatályos 27. amelyet a 2010. erről a m u n ­ k á lta tó és a m unkavállaló. évi CLIII. az a lka lm a ­ zandójogelbírálása és az igazolás kiállítása állam onként kü lö n -kü lö n tö rté n ik. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. a $ ) bekezdés akkor alkalm azható. (2) A kivétel m egállapításának akkor lehet helye. § (1) Ha a m un ka vá lla ló . taj-szám a. a munkavégzésre irá ­ nyulójogviszony létesítéséről szóló szerződést. taj-szám a.hasonló b e lfö ld i tevékenységet az önálló vállalkozó a másik tagállam i munkavégzés m eg­ kezdése e lő tt kevesebb m in t 60 napig fo ly ta to tt. a b e lfö ld ö n és kü lfö ld ö n e lé rt vá lla lko zó i bevétel összege és azok egym áshoz viszonyított aránya. hogy a magyar jo g alkalm azá­ sának feltételei az igazolás kiadását követően már nem te lje sü ln e k. illetve az önálló vállalkozó az OEP-től kérheti. január 10-éig megszerzett és 2010. c)a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozá­ sa NACE Rév. Tbj. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. § (2) és (7) bekezdését és 30/A § (2) és (5) be­ kezdését kell alkalmazni a 2011. 2006. 29. vagy pedig é rin ti az igazolás h a tá lyá t (így különösen. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. vagy c) lapítását. 2010. rendszerének létrehozásáról szóló. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. olyan egyéb. [k) Ha a koordinációs rendeletek szerinti kiküldetés egym ást követően tö b b állam ba tö rté n ik . erről . amelynek megfelelő tevékenységet végez a m unkavállaló a k ü lfö ld i m unkáltató részére. am ely in d o ko lttá teszi a kivétel megál­ VI b) a gazdasági tevékenységek sta tis z tik a i o sztá ­ lyozása NACE Rév.és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. rendszerének létrehozásáról szóló. T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í TÁ S I E L L Á T Á S OK szeresített ás honlapján közzétett nyom tatványon . törvény módosításá­ ról szóló 2011. ille tve m unkabér (dí­ jazás) 25 százalékát. (2) Az adóellenőrzés során a Tbj. Tbj. azzal. a magyar jo g alkalm azásának m egállapítására a b e lfö ld ö n fe n n á lló la kó he ly alapján akkor kerülhet sor. §-ával megállapított 19. az önálló vállalkozó belföldön és a másik állam ban is m unkavállaló. (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok igazolására a m un kavállalónak csatolnia kell a másik államban teljesítendő munkavégzés alapjául szolgáló. am ely m ia tt a biztosítási kötelezettség már nem áll fenn. 64. a belföldi és külföldi munkaviszonyához kapcsolódó m unkaidő mértéke és m unkabér (egyéb d í­ jazás) összege és azok egymáshoz viszonyított aránya. és m eghatározza annak id őbeli hatályá té sfe ltéte le it. különös m éltánylást érdem lő körül­ m ény áll fenn. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kama­ rai törvény.és járuléktörvények. törvénnyel megállapított b) p o ntja szerint . székhelye (la­ kóhelye). a m in d e n k o r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te v é k e n y ­ ségi je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód. illetve az egyezményben m eghatározott leghosszabb id ő ta rta m ot. HVG T B . R. évi XXIII. (5) Ha az alkalm azandó jo g m eghatározásának és az a rró l szóló igazolás kiadásának a la p já u l szolgáló körülm ényekben olyan változás következik be. am ely az Európai Unió területén letelepedett. és kezdeményezi a másik állam beli biztosítási kötelezettség m egállapítását. á lla m p o l­ gársága. b)a z önálló vállalkozó belföldön elért bevétele eléri az összes vállalkozói bevételének 25 százalékát.az alábbi adatokat szolgáltatja: ajterm észetes szem élyazonosító adatai. önálló vállalkozóra egyszerre több állam jo g á t kellene alkalm azni. körülm ényeket. lakcíme. ha a)a kiküldetés. § (2) bekezdés b) pontját a 2011. azt továbbra is folyam atos kiküldetésnek kell te kin te n i. (k) Ha a m u n ka vá lla ló a koordinációs rendeletek hatálya alá tarozik. ille tv e egyez­ ményben előírt feltételek teljesítése esetén az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv alkalm azandó jo g k é n t meghatározza a magyar jo g o t. ha e tevékenységéhez .K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . törvény 33. 16. 27.az OEP által erre a célra rend­ szeresített és honlapján közzétett nyom tatványon . december 31-én hatályos 19. decem­ ber hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. ille tv e az ö n álló vállalkozó h a la d é k ta la n u l tá jé k o z ta tja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet. az igazolást m ódosítja vagy visszavonja. (3) Nem a lkalm azható a m agyar jo g az ö n á lló v á l­ lalkozó másik állam ban fo ly ta to tt tevékenységének id ő ­ tartam a a la tt. azzal e g yidejűleg m u n k a vá lla ló ké n t vagy ö n á lló vá lla lko zó k é n t másik állam ban is végez m unkát.az erre irányuló kérelem benyújtásától szám ított 30 napon belül .az alábbi adatokat szolgáltatja: a j természetes személyazonosító adatai. az ö n á lló v á lla lk o ­ zó b e lfö ld i m unkavégzése m e lle tt. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és tanácsi rendeleten alapulóTEÁOR-számokból képzett. az ö n álló vállalkozó n y il­ vántartási száma. 2. am elynél m unkát végez. és 29/A §-a alap­ ján járulékfizetésre kötelezett terhére utólagos adómegállapítás keretében nem állapítható meg mulasztási bírság és adóbírság a tevékenységre jellemző kereset jogellenes megállapításával öszszefüggésben. § (1) E törvénynek az adó.. évi XCVII. a m agyar jo g akkor alkalm azható az újabb kiküldetésre. illetve önálló vá l­ lalkozó. § A Magyar Köztársaság 2011. és e) ha az ö n á lló vá llalkozó belfö ld ö n és a másik á l­ lam ban is ö n á lló vállalkozó. hogy a m un­ kavállaló. (3) Ha a m unkavállaló. december 20-ai 1893/2006/EK európai parlam enti és ta ­ nácsi rendeleten alapulóTEÁOR-szám vagya m in d e n ko r h a tá lyo s Ö nálló v á lla lk o z ó k te vé ke n ysé g i je g y zé ke s z e rin ti ÖVTJ-kód.

alkalm azásában a gyerm ekgondozási se­ 11agélyösszege a la tt a 10/1982. 65. december havi járulékalapot képező olyan jövedelemre. § Ez a rendelet a 23— 27/B §-ban a) a szociális biztonsági rendszereknek a Közössé­ gen belül mozgó m un ka vá lla ló kra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló. annak érdekében. a szo­ ciá lis b iz to n s á g i rendszerek k o o rd in á lá s á ró l szóló 883/2004/EK E K -ren d e le t vé grehajtására vo n a tko zó eljárás m eg á lla p ítá sá ró l szóló. Tbj. évi LXXIV. napokra) kívánja a m egállapodást m eg kö tni. a fo g la lko zta tó igazolásának egyidejű benyújtásával. tö rv é n y vé g ­ re h a jtá sá ról szóló 195/1997. ?n és az kivétel illetve ilye. napra. szerint 2010. a szám­ viteli törvény és a könyvvizsgálói kam arai törvény. és azt a tag egyéni számláján kim u ta tja . 2009. jú n iu s1 4 -e i 1408/71/ EGK tanácsi rendelet II. § -o k felhasználási szerződésre vonatkozó rendelkezései 1997.és járuléktörvények. tö rvé n y hatálya alá tartozó m u n ká lta tó k esetében nem kell a l­ kalmazni. 31. hogy a kétéves időtartamot 2012. a fe n ná lló (fe n n á llt) b izto ­ sításijogviszony id ő ta rta m á t. március 21-ei 574/72/EGKtanácsi rendelet III. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedelmekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségekre kell alkalm azni. nap. (3) Az á lla m i a d ó ha tó sá g a Tbj. címének. decem ber 13-án lépnek hatályba. közötti bevallási időszakokra vonatkozó tagdíj. cím ét. címének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket á llapít meg. ilyos ) be)-éig apót cem>ban . (IV. 28. január 1-je előtt megkezdett kiküldetés. szeptem ber 30. á p rilis30-áig beérkezett . § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat 2011. folyószám laszám át (törzsszám át). ha a megállapodás szerinti n yu g d íj-b izto sítá si és n yu g d íjjá ru lé k m egfize­ tése egyaránt m eg tö rté n t. ille tő ­ leg a N yugdíj-biztosítási Alap részére. § (2) be ke z­ désében. deilapigos neg -gre ösz- §sét óló tott jén <ell delkezéseit kell alkalm azni akkor is. továbbá a 20. (4) Ha a m egállapodást kötő fo g la lk o zta tó vagy a b iz to s íto tt a m egállapodás alapján v á lla lt já ru lé k fiz e ­ tési kötelezettségét az e lő írt h a tárn ap ig nem te lje síti. m ájus 31-éig átadja az é rin te tt m agánnyugdíjpénztár részére. 24. hogy a fo g la lk o zta ­ tó m ely személy(ek) után. azzal az eltéréssel.értesíti az á lla m i adóhatóságot. 9. § (1) Az adó. (2) Az (1) bekezdésben m e g je lö lt a d a to ka t közölni kell a b iz to s íto tt á lta l e lő te rje szte tt kérelem ben is. 29. ha a felhasználási szerződés megkötésére az e m líte tt id ő p o n to t m egelő­ zően került sor. R. anyja neve. m ilyen időtartam ra (naptári évre.fo g la lko zta tó i helyesbíté­ seket (önellenőrzés. évekre. 16. cím ének.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 2012. évi CXXIII. november 1-jét megelőző iáőszakra vonatkozó tagdíjának önellenőrzése (pótbevallása) esetén a bevallási adatokat az állam i adóhatóság az önellenőrzés (pótbeval­ lás) benyújtását követő hónap utolsó napjáig . ja n u á r 1-je kö zö tti id ő ­ ta rta m á n a k szolgálati id ő kén t tö rté n ő elismerésére a megállapodás megkötésére irányuló kérelm et a fo g la l­ koztató székhelye szerint illetékes n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szervnél lehet előterjeszteni.) ko rm á n yre n d e le t m ódosításáról szóló 107/2010. § A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m agá n n yu g d íjra jo g o s u lta k ró l. 1971. hogy a biztosítás 1997. születési helye]. ille tő le g vá lla ln i a n yu g d íj-b izto sítá si és a n yu g d íjjá ru lé k m egfizetését. camaJi jog:élzó sáról 3ÍtOtt 'tőén ulékzzal. a szociális b izto nsá ­ gi rendszereknek a Közösségen belül mozgó m u n k a vá lla ló k ra és családtagjaikra tö rté n ő alkalm azásáról szóló 1408/71/EGK re n d e le t végrehajtására vonatkozó szabályok m egállapításáról szóló. ja n u á r 1. HVG I T B . ta g d íj­ kiegészítésekre vonatkozó . ezen id ő ta rta m on belül a k ü lfö ld i fo g la lko zta tá s id e jé t és té n yé t. hónap. R. évi CLVI.az adatátadás m ód já ró l k ö tö tt m eg á lla p o ­ dásban fo g la lta k n a k m egfelelően .) M T-rendelet alapján fo ly ó síto tt gyerm ekgondozási segély esetén a jö v e d e ­ lem pótlékkal növelt összeget kell érteni. leánykori neve. 5. 1972. ha meneti á th ató etve az rtamot. (6) A 19. § (11) bekezdés szerinti átadás id ő p o n tjá ig n yilvá nta rtá sba veszi (jóváírja).ig " terjedő id ő ta rta m ­ ra [évre (évekre) hónapra (hónapokra). va la m in t a rendelkezésére álló adatok (pl. á p rilis 30-a után beérkezett fo g la lk o zta tó i helyesbítések (önellenőrzés. valamint az európai közösségi jog­ harmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. to vá b b á a 20. § (l) A fo g la lk o z ta tó á lta l k ü lfö ld ö n fo g ­ la lk o z ta to tt b iz to s íto tt esetében a fo g la lk o z ta tá s 1996.a 2007. kirendelés és munkaerő-kölcsönzés esetén is. § (2) bekezdésben fo g la lt adategyeztetés eredménye alapján a 2011. 30. ja n u á r 1 -jé tő l visszam enőlegesen a lk a l­ nyék. törvénnyel meg­ állapított rendelkezéseit a 2012. hogy a tagok könyveletlen befizetései e lő ­ írásra kerüljenek. (2) A 3 -4 . Tbj. a lka lm a zá ­ sának m inőségét. A rendezésről a pén ztá r . R. vállalókellene ) körülm egállejűleg lyekre 16. A tagsági jogviszony m egszűnését követően kö n y ve lt tagi követelés össze­ gét a pénztár a Pénztárak Központi N yilvántartásával tö rté n t egyeztetést követően az átlépés szabályai sze­ rin t á tu ta lja a p é n ztá rta g aktu á lis pénztárába. 30/B § (1) Az á lla m i adóhatóság a Tbj. § (l) Ez a rendelet .a (2) bekezdésben fo g la lt eltéréssel -1 9 9 8 . azzal.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E január 1-jére visszamenőlegesen alkalmazni kell. § (2) bekezdésében. és 2010. amelyet a 2011. (IV.) k o rm á n yre n d e ­ le tte l m e g á lla p íto tt a) m azható. és b) a szociális b izto n sá g i rendszerek k o o rd in á lá ­ p a rla m e n ti és ta n ácsi re n d e le t II. R. §-ával m egállapított 11. (3) (4) E rendelet szabályait az 1997. cikkének. bj23-27/B § -t a 2010. és a tagi kö ve te ­ lés összegét a tag egyéni szám láján az M pt. decem ber 12-ét követő id ő ta rta m ra vo natkozó elbírálásánál e re n d e le t ren­ kötelezettséget a táh (fákisz) számfejtési körébe ta rto ­ zó önkorm ányzatok és intézm ények vonatkozásában a tá h ok (fákisz) teljesítik. évi LXXX. a tá rsa d a ­ lom biztosítási kifize tőh e ly m űködésének tényét. A kérelemben nyila tko zn i kell arra vonatkozóan. § szerinti adatszolgáltatási és m egfizetési decem ber 31-e kö zö tti bevallási időszakra tévesen az átadó pénztárhoz b e n y ú jto tt bevallásokat és beérke­ zett befizetéseket az átadó pénztár feldolgozza. A járulé kfize té s csak akkor te kin th e tő te ljesítettnek. április 3 0 -á t követően in d u lt ügyekben kell alkalm azni. Az önellenőrzés (pótbevallás) alapján a tagdíjat közvetlenül a magánnyug­ díjpénztár részére kell megfizetni. R.a tagok folyószámlájának vezetéséhez . R. h ónapra. b)a b iz to síto tta k személyi a d a ta it [ta j-szá m . (2) E törvénynek az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosí­ tásáról szóló 2011. neve (előző név).továbbítja a pénztár részére. 65/A § A pénztártag 2010. törvény 153. d)a k ü lfö ld ö rrto g la lk o z ta to ttb iz to s íto tt(a k ) m u n ­ kaszerződésében m eghatározott személyi alapbérét. a m egállapodás érvé n ytele n né v á lik . 2004.T Á R S A D A L O M B I Z T O S Í T Á S I E L L Á T Á S OK 115 gazolást a másik át. 5/G § (2) bekezdése a m u n k a vá lla ló választása sáról szóló. Az előterjesztett kérelemben közölni kell a) a fo g la lk o zta tó nevét. 51. január 1-jétől kell számítani. decem ber 31-e és 1999. az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK re n d e le t rendelkezéseinek valam ely harm adik ország e rendelkezések á lta l pusztán á lla m polgárságuk okán nem é rin te tt á lla m p o lgá ra ira való kiterjesztéséről szóló. (2) A m agánnyugdíjpénztár az (1) bekezdésben fo g ­ la lt adatátadás. 30/A § A19/A § -b a n fo g la lta k tó l e lté rő e n az egyik p é n ztá rb ó l a m ásik pénztárba á tlé p e tt vagy a társadalom biztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett p é n ztá rta g ra vo n a tko zóa n 1998. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani. (3) A n yu g d íj-b izto sítá si igazgatási szerv a m egálla­ podás megkötése és a be fizete tt n yu g d íj-b izto sítá si és nyugdíjjárulék alapján intézkedik a nyugdíj-biztosítási egyéni n y ilv á n ta rtó la p kiállításáról. h ó n ap o kra . székhelyét (te le p ­ helyét). á p rilis 2 9 -e i 883/2004/EK e u ró p ai (5) A Tbj. május 14-ei 859/2003/EK tanácsi re n d e le ti. ja n u á rl-jé n lép hatályba. adózói ja ­ vítás) esetén kizárólag a m ag á n -n yug d íjp é n ztá ri tagok vonatkozásában végzi el. / c) szem élyenként m ely „ t ó l. 51. v a la m in t e s z o lg á lta ­ tá so k fe d e ze té rő l szóló 1997. azzal. sz e p te m b e r1 6 ai 987/2009/EK európai p a rla m e n ti és tanácsi rendelet II. § b) pontban foglaltak alkalm azandók 2012. az állam i adóhatóság korábbi adatközlése) alapján a függő té te le k azonosítását elvégzi. napra (napok­ ra)] vonatkozóan kéri a m egállapodás m egkötését. (XI. szü­ letési év. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik. cím é n e k. január 10-éig megszerzett és 2011. ja n u á r 1-je és 2010. isáott . 2003. hogy e törvény 2011. § (2) bekezdésben fo g la lt a d a te g yezte tést a 2011. adózói javítás) 2011. é s2.

fejezete1 a szociális hozzájárulási adóról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremté­ se. szokásos tar­ tózkodási hellyel. (6) Az adónak nem alanya: a) a sajátjogú nyugdíjas egyéni vállalkozó. b) az egyéni vállalkozó. (5) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszony alapján munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kölcsönbe adó kifizető. ha a kirendelést el­ rendelő kifizetővel megállapodott arról. hogy kifizető alatt a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyt kell érteni. aki a rá irányadó öregségi. az adó alanyának a munkavállalót kölcsönbe vevő személy minősül. törvény IX. (2) A szociális biztonsághoz. illetőleg támogatás összegét nem befolyásolja. c) a tanulószerződésben meghatározott díj. továbbá az egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásához szükséges államháztartási for­ rások biztosítása céljából az adóból származó ál­ lamháztartási bevétel a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott arányok szerint megoszlik a társadalombiztosítás egyes pénz­ ügyi alapjai és a törvényben meghatározott el­ különített állami pénzalap költségvetése között. (4) Az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező jogviszonyban elrendelt kirendelés alapján foglalkoztatott természetes személlyel fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendő adó alanya a kirendelést elrendelő kifizető. (4) Az adó megfizetése államháztartási for­ rásból fedezett ellátásra (ideértve különösen a társadalombiztosítási ellátást és az álláskere­ sési ellátást) vagy államháztartási forrásból folyósított támogatás igénybevételére való jogot nem keletkeztet. (3) Az adóval összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adóhatóság hatáskörébe tartozik. Ha a kölcsönbe adó külföldi kifizető. A természetes személyt a kirendelés alapján fog­ lalkoztató személy minősül azonban (kifize­ tőként) az adó alanyának. b) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy részére juttatott.116 S Z O C IÁ L IS H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 2011. A kifizető által fizetendő adó alapja 455. a mezőgazdasági őstermelőt e jogállására tekintettel (saját maga után). a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövede­ lemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem. ha a vele adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyban álló. azokat a (2) bekezdés szerinti ter­ mészetes személyre is alkalmazni kell. magyar szociális biztonsági jogszabályok hatálya alá tartozó természeted személy a munkát Magyarorszá­ gon vagy a szociális biztonsági rendszerek ko­ ordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállamban végzi. (2) Adófizetési kötelezettséget eredménye­ ző jogviszony: a) a munkaviszony. Adóalanynak minősül a belföldön állandó lakóhellyel. kivéve. (2) Kifizető a természetes személlyel e fejezet rendelkezése alapján adófizetési kö­ telezettséget eredményező jogviszonyban álló másik személy. más személyt e fejezet külön rendelkezése alapján. HVG |T B -K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE . hogy a természetes személy foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és közterhek őt terhelik. a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső. • A z O r s z á g g y ű lé s á lt a l 2011. amelyet megelőző adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján mezőgazdasági kistermelőnek minősült. ennek hiányában a tárgyhavi személyi alapbér. akinek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magán­ nyugdíjra jogosultakról. a tag részére munkavégzési kötelezettséget eredményező vállalkozási és IX. kifize­ tett. százalékos mértékű fizetési kötelezettség. ha külön törvény rendelkezése alapján az adóévre magasabb járulékalap választásáról tesz nyilat­ kozatot. b) a szövetkezet és természetes személy tag­ ja között fennálló. d) a hivatásos nevelőszülőt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint megillető nevelési díj. nyugdíj-korhatárt már betöltötte. n o v e m b e r 21-én e lfo g a d o tt tö rv é n y ­ b ő l c s a k a s z o c iá lis h o z z á j á r u lá s i a d ó ró l s z ó ló fe je ze te t k ö z ö ljü k . b) az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozó. növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szerve­ zet részére levont (befizetett) tagdíj összegével. az egyéni vállalkozót. c) a mezőgazdasági őstermelő abban az adó­ évben. nem önálló tevékenységből származó bevétel­ ből az adóelőleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem. kifize­ tett. § (1) A kifizetőt terhelő adó alapja: a) a kifizető által a vele adófizetési köte­ lezettséget eredményező jogviszonyban álló természetes személy reszére juttatott. azzal. fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. a társadalmi közös szük­ ségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötele­ zettségének megfelelően terhelő. d) a mezőgazdasági őstermelő. évi CLVI. illetőleg más szerződésben meghatározott személyi alapbér. § (1) A szociális hozzájárulási adó (a továb­ biakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira. valamint e szolgálta­ tások fedezetéről szóló törvény alapján nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. valamint az adó alapja és összege az ilyen ellátás. c) a mezőgazdasági őstermelő. külföldi kiküldetés esetén e pont alkalmazásában személyi alapbér a munkaszerződés alapján fizetett (juttatott). székhellyel nem rendelkező kifizető (a továbbiakban: külföldi kifizető) is. a gazdaság versenyképességének helyreállí­ tása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja: Az adó a la n y a 454. § (1) Az adó alanya: a) a kifizető. illetőleg díjazás. (3) Ha a külföldi kifizető az e fejezetben meghatározott kötelezettségei teljesítését el­ mulasztja. az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldeté­ sét megelőző évi havi átlagos alapbére. valamint a tes­ ti és lelki egészséghez való jog érvényesítését szolgáló egyes szociális ellátások fedezetéhez. e) az a)-b) pont hatálya alá tartozó juttatás hiányában az adófizetési kötelezettséget ered­ ményező munkaviszonyt vagy más jogviszonyt szabályozó munkaszerződésben.

f)-g) pontjában meghatározott jogviszony. h v g | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . illetőleg a tagjával fenn­ álló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyra tekintettel havonta terhelő adó alapja a minimálbér.5 százaléka. vala­ mint a mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja: a) a magasabb összegű társadalombizto­ sítási ellátások megszerzése érdekében külön törvény rendelkezése szerint az adóévre. f) a szerzői jogi védelem. az európai gazdasági egyesülés.5 százalékának harmincadrésze. kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében munkaviszonyban foglal­ koztatott olyan . valamint az ál­ tala folyósított szociális ellátásból a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint nem a kifizetőt terhelő rész. a betéti társaság. az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredmé­ nyező jogviszonyára tekintettel havonta ter­ helő adó alapja legalább a minimálbér 112. (2) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót. b) a külföldi állam Magyarországra akk­ reditált diplomáciai és konzuli képviselete személyzetének külföldi állampolgárságú tagja által munkaviszony keretében háztar­ tási alkalmazottként foglalkoztatott külföldi állampolgár részére kizárólag e jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben kifize­ tett. a tagnak a jogi személy. hallgató tagja között fennálló ilyen jogviszonyt. Az adó alapja az egyéni vállalkozói jogállás fennállása minden napjára számítva legalább a minimálbér 112.figyelemmel az adóalap megállapításának különös szabályaira is . az egyéb szervezet tagja (ideértve az egyházi személyt is) saját jogú nyugdíjas természetes személy. az egyéni cég és természetes személy tagja között fennálló tagi jogviszony. A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja 456.5 százalékának harmincadrésze. (3) Az egyszerűsített vállalkozói adó ala­ nyának m inősülő egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alapja az egyszerűsí­ tett vállalkozói adó alapjának 4 százaléka. (2) Az egyházat és a szerzetesrendet az egyházi személlyel. a közös vállalat.a c)-d) pontban meghatározott jogvi­ szonyban álló .S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 117 megbízási jogviszony. akire a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. aki a rá irányadó öregséginyugdíj-korhatárt már betöl­ tötte. az egyéni vállalkozói tevékenységet. e) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás.a vállalkozói kivét. a közjegyzői iroda. valamint az említett fel­ tételek szerinti korábbi foglalkoztatásától szá­ mítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig legalább három év már eltelt. a végrehajtói iroda. a szabadalmi ügyvivői társaság. § (1) A közkereseti társaságot. hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladja meg a két évet.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányaira tekintettel mentesül. i) az ingatlan bérbeadásából származó jö­ vedelem. d) az ügyvédi iroda. vagy az adóévnek a munkaviszonya vagy tanulói (hallgatói) jogviszonya megszűnését követő hátralévő részére tett nyilatkozat esetében a nyilatkozat szerinti összeg. g) a szerzetesrend és a tagja között fennálló tagi jogviszony. alkotás. a bérbeadói tevékenységet és az európai parlamenti kép­ viselő e tevékenységét) végzésének alapjául szolgáló. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján.természetes személy. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki. kivéve az iskolaszövet­ kezet és a nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló. a szabadalmi ügyvivői iroda és természetes személy tagja kö­ zött fennálló. ha az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai alkalmazása alól legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára vagy közép.5 százaléka. juttatott be­ vétel. (3) Nem eredményez adófizetési kötelezett­ séget a) a (2) bekezdés c)-d). oltalmi jog) felhasználásának ellenér­ tékeként kifizetett díj. (3) Az egyéni vállalkozót saját maga után havonta terhelő adó alapja legalább a m i­ nimálbér 112. feltéve. mintaoltalom alatt álló mű. az egyéb s z e r v e z e t tevékenységében való személyes közreműködési kötelezettséget eredményező tagi jogviszony (ideértve a nem munkaviszony k e r e t é b e n ellátott vezető tisztségviselői jogvi­ szonyt is). védjegyoltalom. (4) A kifizetőt terhelő adónak nem alapja: a) a külföldi állam Magyarországra akkre­ ditált diplomáciai és konzuli képviselete sze­ mélyzetének külföldi állampolgárságú tagja részére kifizetett. a korlátolt felelősségű társaságot. az európai gazdasági egyesülést. Az adó alapja legalább az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m in i­ málbér 112. f) az egyház és az egyházi szolgálatot tel­ jesítő egyházi személy között fennálló. Az adóalap megállapításának különös szabályai 457. juttatott bevétel (ideértve a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbért is).bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkező . valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 11. b) az iskolaszövetkezetnek a nappali rend­ szerű oktatás keretében tanulmányokat foly­ tató tanuló (hallgató) tagjával fennálló jogvi­ szony. ha a jogi személy. az a)-g) pont hatálya alá nem tartozó jogviszony. Az adó alapja az adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony fennállása minden napjára számítva a m ini­ málbér harmincadrésze. használati szerződés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog. a közös vállalatot. illetve őstermelőre irányadó külö­ nös szabályai szerint meghatározott összeg. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló tör­ vény rendelkezései szerint a vállalkozói jö ­ vedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozót saját maga után terhelő adó alap­ ja . a mezőgaz­ dasági őstermelői tevékenységet. az ügyvédi irodát. g) a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat. e) a gazdálkodó szervezet és a tanuló között tanulószerződés alapján fennálló jogviszony. b) az a) pont hatálya alá nem tartozó eset­ ben az adóalap megállapításának egyéni vál­ lalkozóra. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. valamint az újítás hasznosítására irá­ nyuló felhasználási. vagy özvegyi nyugdíjban részesülő olyan . a betéti tár­ saságot. a végrehajtói irodát. ha a jogviszony nem áll fenn a hónap minden napján. c) a közkereseti társaság. a szabadalmi ügyvivői társasá­ got. aki harmadik állam állampolgára. §-a és 13. a szabadalmi ügyvi­ vői irodát. h) az olyan személynek juttatott bevétel. c) a nemzetközi szervezet nemzetközi szer­ ződés alapján mentességet élvező tisztviselője. a k o r l á t o l t felelősségű társaság. a közjegyzői irodát. az egyesülés. az egyházi szolgálat teljesítése alapjául szolgáló jogviszony. találmányi sza­ badalmi oltalom.magánszemély részére kifizetett. d) a külföldi kifizető által Magyarországon kiküldetés. hasznosítási. juttatott bevétel. az egyesülést. alkalmazottja részére kifizetett. földrajzi árujelzők oltalma. h) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nem önálló tevékenység vagy önálló tevékenység (ide nem értve a közérdekű ön­ kéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közérdekű önkéntes tevékenységet. az átalányadózást alkalmazó egyéni vállal­ kozót saját maga után terhelő adó alapja az átalányban megállapított jövedelem. juttatott bevétel.

Ha az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiányt a kifizetőtől nem lehet behajtani. a mezőgazdasági őstermelő a) táppénzben.az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túl­ menően . amelyre a tagja. vagy más okból nem minősül az adó alanyának a hónap minden napján. valamint adóazonosító jelét. az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó jogviszonyáról. b) fogvatartott. n . amelyen tagja. amelyen ügyvédi kamarai. szaba­ dalmi ügyvivői vagy közjegyzői tevékenysé­ get folytató egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . a nem evaadóalany egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhe­ lő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . feltéve. A fizetendő adó a számított adó. hogy a másik kifizető e napot a taggal fennál­ ló jogviszonya alapján őt terhelő adó. amelyre a tagja. amelyen tagja más kifizetővel is az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. amelyre az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára. gyermekgon­ dozási díjban részesül. ápolási díjban részesül. ennek hiányában a személyazonosító okmánya tí­ pusának megjelölését és számát.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. a szabadalmi ügyvi­ vői iroda. a szabadalmi ügyvivői társaság.az (l)-(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . illetőleg a más kifizetővel fenn­ álló. illetőleg közjegyzői kamarai tag­ sága szünetel. a mezőgazdasági őstermelő a) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít. (5) Az (l)-(4) bekezdés alkalmazásakor az egy hónapra fizetendő adó alapjának megálla­ pításakor a kifizető. (7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltak alkal­ mazásának feltétele. szaba­ dalmi ügyvivői kamarai. amelyen tagja ügyvédi kamarai. illetőleg az egyéni vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkavi­ szonyban áll. Az adó alapja a mezőgazdasági őstermelői jogállás fennállása minden napjára számítva a minimálbér harmincadrésze. § (1) A számított adó az adóalap 27 százaléka. (6) A kifizető a tagjával (ideértve az egyhá­ zi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap m egállapításának különös szabá­ lyai hatálya alá tartozó esetben . Ilyen esetben az adó alapja a hónap többi napjára számítva egyház és szer­ zetesrend. az egyházi sze­ mély egyházi szolgálatát. illetve az egyéni vállalkozó e napot a saját maga után fizetendő adó alapjának megállapításakor számításba veszi. ter­ hességi-gyermekágyi segélyben. (3) Az ügyvédi iroda. más kifizető és egyéni vállalkozó esetében legalább a m inim álbér 112. (5) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. illetőleg közjegyzői kamarai tagsága szünetel. a közjegyzői iroda a tagjával fennálló jogviszo­ nya alapján őt terhelő adó alapjának megállapí­ tásakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . (2) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. tanulmányai folytatásáról. (8) Az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor-az (l)-(5) bekez­ désben meghatározottakon túlmenően . b) gyermekgondozási segélyben. illetőleg egyéni vállalkozói.az adóalap megállapításának külö­ nös szabályai hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban áll. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításakor az adóalap megállapításának különös sza­ bályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. lé a. vagy közép. vagy egyéni vállalkozóként az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alatt áll. illetőleg maga az egyéni vállalkozó. Az újabb nyilatkozat megtételének elmulasztása miatt keletkezett adóhiány és jogkövetkezményei megtérítését a kifizető a nyilatkozatot elmulasztó természetes sze­ mélytől igényelheti. A nyilatkozat tartalm azza a természe­ tes személy természetes személyazonosító adatait. amelyen egyéni vállalkozói tevé­ kenységét szünetelteti.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. (4) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerint vezetett nyilván­ tartásban szereplő egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapítá­ sakor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben . valamint mezőgazdasági ősterme­ lő esetében a m inim álbér harmincadrésze.vagy felsőfokú okta­ tási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. mezőgazdasági őstermelői jogállására tekin­ tettel e fejezet külön rendelkezése alapján mentesül az adófizetés különös szabályainak alkalmazása alól.118 | SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó (4) A mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. illetőleg az egyéni vállalkozó.az (1)(2)bekezdésben meghatározottakon túlmenő­ en . szabadalmi ügyvi­ vői kamarai. valamint az egyéni vállal­ kozó. A természetes személy az olyan változásról.nem veszi számításba a hónapnak azt a napját. hogy a kifizető ezen időszakot az egyéni vállalkozónak minősülő természetes személlyel fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának megállapításakor szá­ mításba veszi. Az ügyvédi. az adóhiány és jogkövetkezményei megfize­ tésére az állam i adóhatóság a nyilatkozatot elmulasztó természetes személyt határozattal kötelezheti. a mezőgazdasági őstermelő nem veszi számításba a hónapnak azt a napját.az (l)-(5) bekezdésben meghatározottakon túlm enő­ en . amelyen kifizetővel .nem veszi számításba a hónapnak azt a napját.5 százalékának harmincadrésze. Az egyide­ jűleg fennálló több munkaviszony esetében az egyes munkaviszonyokban előírt munkaidőt a heti legalább 36 órás foglalkoztatás megállapí­ tásánál össze kell adni. a mezőgazdasági őstermelő az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számí­ tásba a hónapnak azt a napját. a mezőgazdasági őstermelő e tevé­ kenységét személyesen folytatja.nem veszi számításba azt az időszakot. ha annak tartama alatt a tag személyes közreműködését. az adóév egészére tett nyilatkozata alapján . valamint lakcímét. haladéktalanul újabb nyilatkozatot tesz a kifizető részé­ re.az (l)-(2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően . feltéve. az egyéni vállalkozó. amely az (5)-(6) bekezdésben foglalt rendel­ kezések alkalmazását érinti. § (1) A kifizető a tagjával (ideértve az egy­ házi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának. baleseti táppénzben. Az adó mértéke és fizetendő összege 459. illetőleg maga az egyéni vállalkozó.a kifizető részére a tárgyév janu­ ár 31-éig. csökkentve az adó fizetésére kötelezettet törvény rendel­ ke ös sz se m cs zó cé zc m ke ki gi m hí be ke ef h te k ei h ai s. Mentesülés a különös szabályok alkalm azása alól 458. ha a természe­ tes személy e jogállással nem rendelkezik a hónap minden napján. az egyéni vállalkozó. kivéve. hogy a kifizető részére a természetes személy nyilatkozatot tesz a legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya fennállásáról. gyer­ meknevelési támogatásban.

november 1. de leg­ lalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra te­ kintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet feljebb 12 ezer forint. § (1) A költségvetési szervnek. oktatási. fásról.akár csak egyetlen napig . (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra kötelezettsége kiterjed ezen adatok közlésére. A munkavállaló együttműködési munkaviszonyban álló természetes személyt ból érvényesíthető adókedvezmény. közfeladatot ellátó záson a Foglalkozások Egységes Osztályozási legfeljebb 16 125 forint. hogy az említett időszakban kezése alapján megillető adókedvezmények HVG | T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . célzó adókedvezmény. gfizezatot :attal önös jyéni í adó ekeznem iyen januzata <ülö5tési 'bán )t az etes n őt szá- rülmények között munkaviszony keretében egyetlen belföldi kapcsolt vállalkozása sem foglalkoztatott természetes személyt). szociális. amelynek ő által munkaviszonyban foglalkoztatott termé­ vagy közeli hozzátartozója a tagja. évre havonta (1) A szakképzettséget nem igénylő foglalko­ aa) a kedvezményalap 21. d) a szakképzettséget nem igénylő munka­ A kifizető az adatok közlése érdekében a mun­ megillető. vezmény összegének kiszámításánál nem lehet bekezdésben foglaltaktól függetlenül igénybe mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb kö­ figyelembevenni. foglalkoztatott természetes személyt munkaÖsszegével. feltéve. adókedvezmény (6) A kedvezmény mértéke 460. de külön-külön kiszámított részkedvezmények mény a kifizetőt az (1) bekezdés szerinti felté­ csak az olyan hónapra fizetendő adó megál­ összegeként állapítja meg. szetes személyt. a munkavállalót terhelő köz­ adott hónapra megillető munkabér tekinte­ aki terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett tében teljesül. E rendelkezés alkalmazását ter­ időszak bármely napján az adókedvezményt mészetes személy kifizető esetében kizárja. foglalkoztatást szolgáló. fennálilletve ?a után ísakor k alkalészére tesz a aljáró lányai ‘1fennilönös íyáról. kivéve az A dókedvezm ények A szakképzettséget nem igénylő egyszerűsített foglalkoztatásról szóló’törvény foglalkozásokban foglalkoztatott alapján létesített munkaviszony szerinti mun­ A munkabérek nettó értékének m unkavállalók után érvényesíthető megőrzését célzó adókedvezmény kabért (a továbbiakban: részkedvezményalap). a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett munkáltatóját megkeresheti. valam int a) a 2012. KSH-közlemény (FEOR-08) 9. (bruttó) munkabér. valamint a mélyt. évben az adókedvez­ zettséget eredményező munkaviszonyonként adókedvezményt az adóév egészében. közeli hozzátartozója által egyéni vállalkozó­ (4) Az adókedvezmény összegét a kifizető c) a munkaerő-piaci szempontból kedve­ ként. szakkép­ szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója zettséget nem igénylő munkakörben történő 20 százalékát meghaladó része.ide nem értve az elvárt béremelésnek igénybe. endelilanul részélészeíosító mnek iya tíimint lének ny és izető s szekozat . amely egyéni cégnek a kifizető faj a Karrier Híd Program megvalósítását koztatott munkaviszonyban természetes sze­ vagy közeli hozzátartozója a tagja.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 119 abályaj íttséget egyéni ásának feltéve. fafaj az a) pont szerint meghatározott ösz(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető' májában történő megvalósítását . munkaviszonyonként külön-külön . s z á m í t o t tadót .e törvény külön rendelkezé­ érvényesítő kifizető belföldi kapcsolt vállalko­ különösen. a) 2011-ben a 2011. figyelembe vett.kiszámított részkedvezmények össze­ gyakorlati munkatapasztalat-szerzésének bekezdés szerinti elvárt béremelés mértéké­ megkönnyítése céljából más törvényben meg­ geként állapítja meg. évre havonta amennyiben a munkabérek elvárt emeléséről szóló kormányrendelet szerinti elvárt béreme­ ba) a kedvezményalap 16 százaléka. lapításánál veheti igénybe. de az egyházi fenntartású. ha a részkedvezmény­ egészségügyi. veheti. akár csak részben is béren kívüli juttatás for­ nem haladja meg a 75 ezer forintot. november 1-jén kezdődő (2) A fizetendő adó megállapításánál a viszonyban. # nek megállapításához szükséges adatok meg­ (5) A részkedvezmény alapja a kifizetővel határozott. helő adóból adókedvezményt vehet igénybe. és december 31. valamint Rendszeréről szóló. az (1) véve . november 1-jén kezdődő (bruttó) munkabérnek. de legfeljebb a minimál­ (3) A 2011. ha a részkedvezményalap lést . A részkedvezmény telre tekintet nélkül illeti meg. mezőgazdaszonyban állt (természetes személy kifizető ese­ sági őstermelőként vagy egyéb körülmények csökkentik: tében ideértve különösen az olyan egyéni cég a) a munkabérek értékének megőrzését cél­között). munkaviszonyban természetes személyt fog­ faja 2013.valamennyi havonta. január 1-jén hatályos közgyűjteményi és közművelődési szolgál­ alap nem haladja meg a 75 ezer forintot. Az egyszerűsített fog­ közötti időszakban természetes személyt érvényesítő kifizetővel munkaviszonyban állt lalkoztatásról szóló törvény alapján létesített munkaviszonyban egyetlen napig sem foglal­ (természetes személy kifizető esetében ideért­ munkaviszony szerinti munkabért az adóked­ koztató kifizető az adókedvezményt az (l)-(2) ve különösen az általa egyéni vállalkozóként. időszak bármely napján az adókedvezményt bérnek a 9 százalékával.munkavi­ mértékben . főcsoportjába ab) az aa) alpont szerint meghatározott ösztatást nyújtó intézménynek nem m inősülő tartozó foglalkozás szerinti munkakörben (a szegnek a 75 ezer forint feletti kedvezményalap kifizető az őt az adófizetési kötelezettséget továbbiakban: szakképzettséget nem igénylő 14 százalékát meghaladó része. § 461. foglal­ zó adókedvezmény. bármely esetben.a következő adókedvezmények tartozója (egyéni vállalkozóként.a rész­ koztatása. valamint a pályakezdő fiatalok korábbi munkaviszonyával kapcsolatos.5 százaléka. annak rendelkezése szerint az adó­ ismerésére. amelyre vonat­ egyenlő a szakképzettséget nem igénylő mun­ (7) E § alkalmazásában folyamatosan fog­ kozóan az (1) bekezdés szerinti feltétel (a lalkoztatott munkavállaló a kifizetővel az kakörben foglalkoztatott természetes személyt legalább a kormányrendelet szerint 2012-re (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra adókedvezmény alapjául szolgáló hónapban elvárt mértékű béremelés) valamennyi folya­ megillető. kavállaló (7) bekezdés faj pontja szerinti korábbi figyelembe vett.ezett jtani. amennyiben a tekintetében végrehajtotta. ha a kedvez­ eredményező munkaviszonyra tekintettel ter­ munkakör) adókötelezettséget eredményező ményalap meghaladja a 75 ezer forintot. munkaerő-piaci versenyképességük (8) A kifizető jogosult a munkavállalója kedvezmény alapját és mértékét figyelembe kiegyenlítése. mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéb zőtlen helyzetű társadalmi csoportok és a havonta az adott hónap egészében fennál­ körülmények között munkaviszony keretében ló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaerőpiacról tartósan távol lévők foglal­ foglalkoztatott természetes személyt). az adó alapjának megállapításánál adófizetési kötelezettséget eredményező mun­ matosan foglalkoztatott munkavállalóját az kaviszonyban álló olyan természetes személy. 2012. az adott hónapban fennálló. ha saját maga vagy közeli hozzá­ se alapján akár a számított adót meghaladó zásával . (2) Az (1) bekezdés szerinti kifizető az azzal. adófizetési kötele­ kedvezményalap meghaladja a 75 ezer forintot. az adó alapjának megállapításánál körökhöz kapcsolódó adókedvezmény. vagy olyan egyéni cég. hogy a 2013. faj 2011-ben a 2011.

ha az adókötelezettséget a kifizető helyett a természetes személy teljesíti. hogy a bevallás adataiból a kedvezmény vagy támogatás jogcíme. az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett. Ha a foglal­ koztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott hónapra számított adó összegét. vagy közép. adóazonosító számát. § (1) A Karrier Híd Program megvalósítása ér­ dekében a (2) bekezdés szerint kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkező természetes sze­ mélyt adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztató. 31. A több adókedvezmény egyidejű igénybevéte­ lét lehetővé tevő külön rendelkezés hiányában az adókedvezmények közötti választás joga a kifizetőt illeti meg. (4) A külföldi kifizető az adóval összefüg­ gő adókötelezettséget az Art. október 3 1 éig benyújtott kérelem alapján állítja ki. hivatásos szolgálati jogviszonyban.*az . § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. A foglalkoztatott m unkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása 463. alapja és a kedvezmény vagy támogatás összege szemé­ lyenként megállapítható legyen. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott hatósági bizonyítványt az állami foglalkoztatási szerv a Karrier Híd Programban való részvételre jogo­ sult természetes személy által 2012. 31.120 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény 462. az adóval összefüggő adókötelezettségek teljesítésére a vele adófize­ tési kötelezettséget eredményező jogviszony­ ban álló természetes személy kötelezett. Ettől eltérően a legalább heti 36 órás foglalkozta­ tással járó munkaviszonnyal rendelkező. § (1) Az adót az adóalany az Art. amelynek igénybevételére egyébként jogosult. a munkavállalót terhelő köz­ terhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek. Az állami foglalkoztatási szerv .törvény. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig bevallja és megfizeti. állampolgárságát. a negyed­ évet követő hónap 12-éig elektronikus úton vallja be és fizeti meg. Az adó összegét természetes sze­ mély részére kiállított igazoláson nem tünteti fel. szerinti képviselővel. § (1) A kifizető az ugyanazzal a természetes személlyel fennálló. közalkalmazotti jogviszony­ ban. valamint az adópolitiká­ ért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet a Karrier Híd Programban való részvételre további feltételeket is meg­ állapíthat. . 176. (3) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta. a különbözetre az adózás rendjéről szóló törvénynek a költségvetési támogatásra vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. Start Extra vagy Start Bonusz adókedvez­ mény más.a kincstár kötelezett.együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoz­ tatott után fizetendő adó összegét. kormányrendelet vagy az adó­ politikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában . adóazonosí­ tó jelét. (3) Az egyéni vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó alapja figyelembevételével fi­ zetett adót az Art.5 százalékával. 31. költségvetési szervnek nem minősülő kifizető az őt a mun­ kaviszonyra tekintettel terhelő adóból adóked­ vezményt vehet igénybe. e) a külföldi vállalkozásnak az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát. Az állami foglalkoztatási szerv a hatósági bizonyítványon feltünteti érvényességi idejé­ nek kezdő és utolsó napját. ha bejelent­ kezése alapján az állami adóhatóság adózóként nyilvántartásba vette. kormányrendelet. (8) A kincstár számfejtési körébe tartozó költségvetési szervek képviselőjeként az adó megállapítására. § (2) bekezdése szerint havonta állapítja meg. c) a foglalkoztatott taj-számát. A bevallásban közölni kell: a) a külföldi vállalkozás nevét. az (1) bekezdésben meghatározott ter­ mészetes személlyel az adott hónapban fenn­ álló. és az Art. és ő viseli az adókötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot). Amennyiben az adóalany természetes sze­ mély foglalkoztatására tekintettel kedvezményt vagy támogatást vesz igénybe. §-ában és 9. 8. a tárgyhónapot követő hó­ nap 12-éig elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság részére. § (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségét úgy kell teljesítenie. § (2) bekezdése szerint bevallási köte­ lezettségét havonta. (6) A (4)-(5) bekezdés szerinti kötelezett az Art.a hatósági bizonyítványt ugyan­ azon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki. 31. d) az adó alapjára és összegére vonatkozó adatot. de legfeljebb a minimál­ bér kétszeresének a 13. bevallására és megfizetésére . hogy a természetes személy legkésőbb a munkába lépését megelő­ ző napon rendelkezzen a kérelmére a (2) szerint kiállított hatósági bizonyítvánnyal. (3) A Karrier Híd Program megvalósítását célzó és a munkabérek nettó megőrzését cél­ zó adókedvezmény ugyanazon munkavállaló vonatkozásában együttesen is érvényesíthető legfeljebb az ezen munkavállalóval fennálló jogviszony alapján megállapított számított adó összegéig. (2) A külön törvényben meghatározott Start Plusz. b) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait. A részkedvezmény egyenlő az (1) bekezdésben meghatározott természetes személyt (munkavállalót) a hatósági bizonyítványa érvényessé­ gi idején belül eső adómegállapítási időszakra megillető.vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmá­ nyokat folytató evaadózó egyéni vállalkozó az adót negyedévente állapítja meg. ennek hiányában közvetlenül személyesen teljesíti. 31. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele. adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. (5) Ha a külföldi kifizető az adókötelezettsé­ gek teljesítésére nemjendelkezik Art. iga­ zságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban vagy költségvetési szervnél munkaviszonyban foglalkoztatott személy vehet részt. A Karri­ er Híd Programban a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően kormánytisztviselői jogviszonyban. és a tárgyhónapot követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. 31. nemét.figyelemmel az Art. valamint törvény az e törvényben meghatározottakhoz képest bővítheti a részvé­ telre jogosultak körét. valamint annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére. § (2) bekezdése szerint havonta megállapítja. és a tárgyhónapot kö­ vető hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. Törvény.a leg­ feljebb két jogcímen érvényesíthető . székhelyét. (7) A mezőgazdasági őstermelő az adót ne­ gyedévente állapítja meg. Eljárási szabályok 464. A külföldi kifizető az adókötelezettségeit sze­ mélyesen csak akkor teljesítheti. és a (4) bekezdésben foglalt beje­ lentkezést is elmulasztja. e törvényben szabályozott adóked­ vezménnyel együtt is érvényesíthető. az Art. Az egy­ szerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alap­ ján létesített munkaviszony szerinti munkabért az adókedvezmény összegének kiszámításánál nem lehet figyelembe venni. §-ában meghatározott képviselő útján. és a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig vallja be és fizeti meg. adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel csak e fejezet vagy az adókedvezményt megállapító törvény külön rendelkezése alapján vehet egy­ idejűleg igénybe több olyan adókedvezményt. A hatósági bizonyítvány a kiállításának napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvé­ nyes. és hogy an­ nak eredeti példányát átadja a kifizető részére. § (11)-(12) bekezdé­ seire is . § (2) bekezdése szerinti adattartalommal. (2) Az egyéni vállalkozó az adót az Art.

továbbá az adó megfi­ zetésének napja ellenőrizhető'. 464/B§ A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevevőjének nem kell bevallását önellenőrzéssel helyesbítenie. a mezőgazdasági őstermelő a társadalombizto­ sítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. g Ettől ilkozta:ő. álláskeresési ellátás: az álláskeresési já­ radék. ha a nyilvántartásban rögzített tevékenysége in ­ gatlan-bérbeadás vagy egyéb szálláshely-szolgáltatás). a keresetpótló juttatás. j) a Magyar Honvédség. bevallására és megfizetésére kötelezett adózó olyan nyil­ vántartást köteles vezetni. c) a közszolgálati jogviszony. a) a munka törvénykönyvében meghatáro­ zott munkaviszony. 5. Ha a visszamenőleges béremelés miatt a munkavállalónkénti részkedvezmény összege változik. k) a Magyar Honvédség szerződéses állomá­ nyú tagjának e jogviszonya. Értelmező rendelkezések 466. Más jogszabályok alkalm azása 465. (2) Ha a kedvezményt igénybe vevő olyan. úgy a munkavállalót az (1) be­ kezdés d) pontja alkalmazása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. a szociális szolgáltatótevé­ kenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező természetes személy. h) az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony.SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 121 állja be rűsített 'lével fj. valamint az egyszerűsített foglal­ koztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó adófizetési kötelezettséget eredményező jogvi­ szony esetében az adózó az adóval összefüggő adókötelezettségeit az érintett törvény rendel­ kezéseit figyelembe véve teljesíti. munkaerő-piaci járulékra). hogy az elvárt béremelést az ellenőrzéssel érintett időszak vonatkozásában visszamenőleg vala­ mennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója tekintetében teljesítette. azon jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az e fejezetben meghatározott adót kell ér­ teni. illetőleg nemzet­ közi szerződés e fejezettől eltérő rendelkezést tartalmaz. a vizsgált időszakban folyamatosan foglalkoz­ tatottnak minősülő munkavállalója tekinteté­ ben nem teljesítette a 460. m inim álbér: a társadalombiztosítás el­ látásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. 464/A § (1) A munkabérek nettó értékének megőrzé­ sét célzó adókedvezmény jogosulatlan igénybevételével összefüggésben az állami adóható­ ság nem állapít meg adókülönbözetet abban az esetben. és d) a kedvezmény igénybe vevője legkésőbb az ellenőrzés megállapításairól hozott hatá­ rozat jogerőre emelkedéséig bizonyítja. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi szolgáltatási járu­ lék fizetésére kötelezett. d) a bírósági jogviszony. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelést. Átmeneti rendelkezések 467. b) a közalkalmazotti jogviszony. szerint ipot kö. i) a közfoglalkoztatási jogviszony. b) a társadalombiztosítási járulék részét képező egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékra (természetbeni egészségbizto­ sítási járulékra. nem képezi az adó alapját. 3. raélyát. )nosíI kozó (9) Az adó megállapítására. HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E ¡sége t adógeta esíti. § (1) bekezdésben meghatározott elvárt béremelés teljesítésének elmaradása miatt jo­ gosulatlan. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben ilyenként meghatározott összeg. egyéni vállalkozó: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyéni vállalkozó­ nak minősülő természetes személy (az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy akkor is. sajátjogú nyugdíjas: a társadalombizto­ sítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul­ takról. külföldi jog alapján fennálló jogvi­ szony. 4. pénzbeli egészségbiztosítási járulékra. a vállalkozói járadék. és c) az elvárt béremelés és a végrehajtott béremelés különbsége összesen nem ha­ ladja meg az adott hónapban folyamatosan foglalkoztatottnak m inősülő valamennyi munkavállaló létszámának és 300 forintnak a szorzatát. más kifizető a személyi jövedelemadóról szóló törvény vagy az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló tör­ vény rendelkezése alapján vezetett külön nyil­ vántartás révén teljesíti. tanyagondnoki tevékenységet végző termé­ szetes személy. amennyiben az adóra kiterjedő hatályú jogi aktus. 2. valamint a munkanélküli-járadék. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok. (2) A 2011. m) az a)-l) alpont'szerinti jogviszonynak megfelelő. 6. ha a kedvezmény jogosulatlan igénybevételét állapítja meg. valamint az annak megállapításánál figyelembe vett mentesség és kedvezmény összege. E nyilvántartá­ si kötelezettségét a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó kifizető a számvitelről szóló törvény szerinti nyilvántartása (könyvvezeté­ se) megfelelő részletezésével. az álláskeresést ösztönző juttatás és nyugdíj előtti álláskeresési segély. falugondnoki tevékenységet. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő természetes személy. december 31-ét követően kifi­ zetett. ha az adott hónapban a) a kedvezmény igénybevétele kizárólag a 460. az önellenőrzést a változás­ sal érintett munkavállalókkal összefüggésben teljesíteni kell. vagy ényben nulmácozóaz i tárgya be és szefügin és 9 . egyházi személy: az egyház belső törvé­ nye vagy szabályzata alapján ilyennek m inő­ sülő természetes személy. eit sze?jelentzóként zettséíerinti lt beje-függő iófizeszony?tt. § (1) Ahol jogszabály . l) a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona e jogviszonya. § Á E fejezet alkalmazásában: 1. 7 munkaviszony: . és b) az elvárt béremelést a kedvezmény igénybevevője a folyamatosan foglalkoztatot­ tak legalább 90%-ában teljes mértékben telje­ sítette. aki az ellen­ őrzés megkezdésének időpontjában már nem munkavállalója. (3) Az Európai Unió kötelező jogi aktusának vagy a nemzetközi szerződésnek a rendelke­ zését kell alkalmazni. harmadik állam : a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. g) a hivatásos nevelőszülői jogviszony. f) az ügyészségi szolgálati jogviszony. a Nemzeti Adó. (2) Az egyszerűsített közteher-viselési hoz­ zájárulásról. )t ne- § ( 2) Red­ uton tozó adó sére 'zdé- . de a 464/A § szerint a kedvez­ mény jogosulatlan igénybevételével összefüg­ gésben adókülönbözet megállapításának nem lenne helye. amely után a kifizető. valamint a gyógyszerészeti magántevékenységet. mezőgazdasági őstermelő: a személyi jö­ vedelemadóról szóló törvény szerint mezőgaz­ dasági őstermelőnek minősülő természetes személy. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló tör­ vényben ilyenként meghatározott állam. 8. illetőleg e jog­ állására tekintettel az egyéni vállalkozó. e) az igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony.ztása rtve a I ettaz i köte> hótő llami i kell: lelyét. a rendvédelmi szer­ vek. juttatott vagy megszerzett olyan jöve­ delem. ennek ?ljesíti. és .és Vámhivatal hivatásos állomá­ nyú tagjának e jogviszonya.e fejezet kivételével a) a társadalombiztosítási járulékra. amelynek alapján az adó alapja és összege. § (1) Az adózó az adóval összefüggő adóköte­ lezettségei teljesítése során az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit e fejezet rendelke­ zéseit figyelembe véve alkalmazza. c) a társadalombiztosítási járulék részét képező munkáltatói nyugdíj-hozzájárulásra (nyugdíj-biztosítási járulékra) irányadó rendelkezést tartalmaz.

(XII. évi munkabé­ rén személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak (a továbbiakban együtt: rendszeres bér) az alábbi időszakra vonatkozó egész havi átlagát kell érteni: a)a személyi alapbér 2011. (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés munkavállalónkénti 3. 2011-ben . a) a Mellékleti. (3 A munkáltató választása szerint a munkabéremelést ) a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően úgy is végrehajthatja. c a személyi alapbét2011-ben nem változott. valamint az egyházi fenntartású. (4) A (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a munka törvénykönyvéről szóló 1992. közfeladatot ellátó egészségügyi. évi CXVII. évi sze­ mélyi alapbérét a Melléklet2. évi CLVI.122 SZOC I ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó 299/2011. el­ lékletszerinti összege . január 1-jétől . (2) Az (1) bekezdés szerinti munkabéremelés elvárt mér­ tékének kiszámításánál a munkavállaló 2011. §-a szerinti béren kívüli juttatás m unkavállalót érintő 2012.csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 84. novem berl-jét megelőző. Jutalékos bérforma esetén százszázalékos teljesítésként a ténylegesjutalékkifizetést kell figyelembe venni. (2) A béren kívüli juttatás (l) bekezdés szerinti 2012. gondozása céljából kapottfizetés nélküli szabadságon. szociális. (6) A munkavállaló napi.ide nem értve az e bérelemek közötti átcsoportosítást . (6) Amennyiben az (l)-(3) bekezdésben foglaltak vég­ rehajtását követően a m unkavállaló személyi alapbére. (3) A munkavállaló 2011.) kormányrendelet átla kak a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. (4) A munkáltató a (2) és a (3 bekezdésben foglalt mód­ ) szerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan egységesen választhat. Magyarország alaptörvénye 15. § (2) bekezdés sze­ rinti személyi alapbér és rendszeres bér hányadosával. október31-ét megelőző. d) ha a munkavállaló 2011. akkor a változás időpontjától az elvárt béremelés nem teljesültnek minősül. pontjában szereplő táblázat második oszlopának a 2011. hogy százszázalékos teljesítést feltételezve a 2. § (6)-(7) bekezdésben foglalt esetek kivételével . december31-e közötti időszak. § (1) A munkavállalók munkabére nettó értékének megőr­ zéséhez szükséges 2012. (5) Teljesítménybér alkalmazása esetén a (2) bekezdés szerinti személyi alapbéren a százszázalékos teljesítéshez kapcsolódó 2011. évi munkabére (2) bekezdés sze­ rinti egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni. beleértve a teljesítménybér időbér részét is. havi munkaideje 2011. törvény alapján fog­ lalkoztatott munkavállalóra. 1. évi rendszeres bért és annak összetevőit korrigálni kell a munkaidő-változás arányában. törvény (a további­ akban: Mt. törvényben foglaltak alkalma­ zása során . évi teljesítménybér egész havi átlagos öszszegét kell érteni. december 31-éigterjedő időszak. (2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: legutóbbi tárgyévi változás időpo n tjá tó l-a n n a k hiányában 2011. A kötelező legkisebb m unkabér (minimálbér) és a garantált bérm inim um meg­ állapításáról szóló 298/2011. és ezt a választását később nem változtathatja meg. évi LXXV. törvény 17. továbbá a közeli hozzátartozó ápolá­ sára vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadsá­ gon lévő munkavállaló (2) bekezdés szerinti 2011. október 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. (7) A munkavállaló munkakörének egészségkárosodás következtében 2011. § (1) akkortesz eleget.a 2011. § (1 A 12 évi munkabéremelés elvárt mértékének a M ) 20 . akkor. valam int közgyűjteményi és közművelő­ dési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével a munkál­ tatóra és a vele 2011-ben november 1-je és december 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álló munkavállalóra terjed ki.az alacsony keresetű munkavállalók munkabérének emelését ösztönző egyes törvények módo­ sításáról szóló 2011. ha a munkavállaló 2. H VG | T B . § (2) bekezdés szerinti 2011.) kormányrendeletben 2012. S ze rin ti személyi alapbért. évi rendszeres bérének megfelelő során szereplő összegét szorozni kell a 2. 151/A § (2) bekezdés szerinti bérpótlékokat kell érteni. október 31-ét követően változott. pontja szerinti esetben a (2)vagy a (3 be) kezdésben foglaltszámítás eredményeként adódó összeggel megemeli. §-a szerinti adókedvezmény igénybevétele szempontjából a rendelet hatálya kiterjed a törvény 460. hogy a munkavállaló 2. 22. § (2) bekezdés szerinti 2011. M / A §-ánakértelemszerű alkalmazásával kell meghatározni. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felha­ talmazás alapján.a munkavállaló számára hátrányosan megváltozik. a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül. heti. ok­ tóber 31-ét követő változása esetén a (2) bekezdés szerinti 2011. törvény 71. 4. október 31-ét követő változás időpontjáigterjedő időszak. október 31-ét követően lé­ tesített a munkáltatóval munkaviszonyt. évi rendszeres bért és annak összetevőit a munkavállaló új munkakörével azonos vagy hasonló munkakörben dolgozók átlagos béradatai alapján kell meghatározni. (9) Órabér esetén a havi személyi alapbért az Mt. hpgy a Melléklet2.§ (1) A rendelet hatálya a költségvetési szervek.a (2) bekezdés szerint szám ított . hoz kivi sült: A kormány a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. a munkaviszony léte­ sítésének időpontja és 2011. § (2) bekezdés szerinti 2011. leg­ utóbbi tárgyévi változásának időpontjától 2011. évi munkabéremelés elvárt mérté­ két a M eM /eftartalm azza. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről sál. évi elvárt munkabéremelésnek összegének 25%-ával. évi növekményével.K Ü IÖ N S Z Á M 2 0 1 2 -R E Mellékletszerinti munkabéremelés megtörténjen. akkor a 2011.átlagos havi 216 805 fo rin t fe le tti m unkabér esetén nincs elvárt munkabéremelés. pontjá­ ban szereplőtáblázat másodikoszlopánaka munkavállaló2. évi személyi alapbérét az Mt. rendszeres bér­ pótlékokon az Mt. § (7) bekezdés b) pontjában foglalt folyamatos foglalkoztatási feltételeknek megfelelő munkavállalóra is. törvény 460. b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. (2) Az (l) bekezdés b) pontjában foglalt személyialapbér­ emelést úgy kell meghatározni. teljesítménybér-tényezői vagy rendszeres bérpótlékainak mértéke a 2. pontja szerinti esetben az o tt szereplő mértékkel. évi személyi alapbérét2012-ben A munkáltató a 2012. ja n u á rl-je és december 31-e közötti időszak. évi személyi alapbérnek megfe­ lelő sorában szereplő összeggel megemeli. (8) A gyermek ápolása. (5) Teljesítménybér esetén az (l)-(3) bekezdés alkalma­ zása során a teljesítménybér-tényezőket is szükséges úgy módosítani. 22. évre vonatkozó jogosultság egyhavi át- . b)a Melleiden. évi növekményét a 2012. évi XCIX. (XII. oktatási.)l42. ja n u á rl-je i hatállyal megállapított kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt munkabéremelésbe beszámít. akkora )ha 2011. évi XXII.

Az elvárt munkabéremelés mértéke. de nem haladja meg a 216 805 fo rin t/h ó összeget: 2012. 2.hu .ugyfelpont. hogy ne tegye? 5. annak hiányában írásban a munkavállaló tudomására hozott egyoldalú kötelezettségvállalással igazolja a béren kívüli juttatásokra való munkavállalónkénti 2012. évi havi munkabér 26% -a.) kormányrendelethez zereplő a (3) be­ teggel A 2012. évi m un kab érem elés e lv á rt m értéke 1.s úgy ?zvea se A tartalomból: • h elyi a d ó és s zá m v ite li k o m m e n tá r. Pf.§ Ez a rendelet2012. ja n u á rl-jé n lép hatályba. az Adózóna... megbízható és naprakész információkat találnak az év 365 napján. évi tényleges juttatás egyhavi átlagos nettó összege pozitív különbségének 130. hogy nem veszi meg. különszam Megteheti.. évi m unkabér nem haladja meg az 59 600 fo rin t/h ó összeget. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 fo rin t/h ó összeget.S Z OCI ÁL I S H O Z Z Á J Á R U L Á S I A D Ó | 123 M egjelent! lagos nettó összege és a 2011. 20 '(06-1)436-2012 ((> ugyfelszolgalat@hvg.94 százalé­ kaként kell meghatározni. évi jogo­ sultságot.hu Megújult a HVG Kiadó adózással foglalkozó weboldala. de megengedheti.. • k u ltu rá lis és b a le s e ti ad ó . 3. 1300 Bp.hvg.. HVG Kiadó Zrt. gfelelő 2Cin. • 2 7 % -o s áfaku lcs. • m e g s zű n ik az a d ó jó v á írá s .. Az elvárt munkabéremelés mértéke a 2011. (3) A m unkáltató kollektív szerződéses szabályozás­ sal. Melléklet a 299/2011. ha a 2011. 22. • c é g a u tó a d ó -e m e lé s . 10 500 10000 5 000 1*500 1*000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1000 Rendelje meg a különszámot közvetlenül kiadónktól 0 Ft csomagolási és postaköltséggel! . melést jthatja.hu Portálunkon az adózással kapcsolatos területeken dolgozó szakemberek gyakorlatias. sviszeiblázat megfetm ó d ozóan d nem 71*1*01-80 300 80 301-86 200 86 201-92 100 92 101-98 100 98101-101*000 101*001-109 900 109 901-115 800 115 801-121 700 121 701-129 600 129 601-137 500 137 501-11*7 1*00 11*7 1*01-157 200 157201-167100 167 101-177 000 177 001-181 500 181 501-183 300 183 301-185 100 185 101-186 800 186801-188 600 188 601-1901*00 1901*01-192 100 192 101-193 900 193 901-195 700 195 701-1971*00 197 401-199 600 199 601-201 700 201 701-203 900 203901-206 000 206 001-208 200 208 201-210 300 210 301-212 500 212 501-211*600 211*601-216805 11*100 13 500 13 200 12 900 12 600 12 300 11900 11 500 11 0 0 0 <alma. • 12 tö rv é n y eg y ség es s ze rk e ze tb e n . (XII. J s www. ha a 2011. • k o rlá to z o tt v e s z te s é g -le írá s .. évi munkabér (Ft/hó) 59 601-62 500 62 501-66 500 66 501-701*00 70401-71*1*00 jésszeI. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó) 15 500 15 300 15100 11*900 11*700 11* 1*00 . HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E .-tm te ilapbérpontjáállaló2.

továbbá az a jövedelem. c) a kifizető által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás. a tőkepiac­ ról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) p i- . H V G IT B . § (3) bekezdése alapján lás-fizetési kötelezettség terheli az adózás rendjé­ megfizetett természetbeni és pénzbeli egészségről szóló 2003. évi XCII. vállalkozói osz­ talékalap (Szja tv. § (4) bekezdés második b) külön adózó jövedelmek közül ba) a béren k ívüli juttatásnak nem m inő­ mondata szerinti egyes meghatározott juttatás utáni 27 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ sülő egyes meghatározott juttatások (Szja tv. a 3. évi LXXX. szóló 1995. évi LXXX. § ' A 2012 . törvény 5 1 / C §-ában megha­ tározott szolgáltatás. valamint tosítási járulék. § (1) bekezdésének a) pontja alapján fizetett összeg. a kedvezményezett részére az Mpt. törvény szerinti egyéni vállalkozónak. terhességi-gyer­ mekágyi segély. (2) (3) A tételes költségelszámolást választó. jövedelmek után megfizetett százalékos mértékű § (3) bekezdésében meghatározott jövedelem után.1998. d) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány. vagy (a továbbiakban: hozzájárulás-fizetési felső határ). 70. 71. e) ingatlan bérbeadásából [Szja tv. §). 68. a Tbj. e) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1 9 9 3 . évi XCVI.R E (5) -* ' ** íj® 5-§ (1) Nem kell megfizetni a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a következő jogcíme­ ken keletkező jövedelmek után: a) táppénz. 36-37. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövede­ lem után az egészségügyi hozzájárulást nem pénz­ beli juttatás esetén is meg kell fizetni. §). adó jellegű fizetési kötelezettség. h) bármely EGT-államban működő. törvény* a (4) bekezdés alapján megállapított 10 százalé­ kos mértékű egészségügyi hozzájárulás.) szerinti a szociális hozzájárulási adó alapját képező a) összevont adóalapba tartozó jövedelem­ összeg.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . 28. z ö ljü k . amely után a Tbj.kifizető hiányában. dése alapján megfizetett egészségügyi szolgáltatási törvény (a továbbiakban: Tbj. ha e tevékenység alapján a ma­ gánszemély nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról. § (1) be­ kezdés] származó. 1 d) árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja tv. 49/C §). . b) a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes köl­ csönös biztosítópénztár által szolgáltatásként kifi­ zetett összeg. egy­ szerűsített bevallási nyilatkozatot benyújtó őster­ melő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka. § (2) bekez­ e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. (7 ) -(9 ) 4. 16. § (1) Az átalányadózó mezőgazdasági kis­ termelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás az átalányban megállapított jövedelmének 15 százaléka. a 3. f) az iskolai szövetkezet és az iskolai szövetke­ zeti csoport nappali rendszerű oktatás keretében ta­ nulmányokat folytató tanuló. hallgató tagjának az iskolai szövetkezet. az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritá­ si elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fede­ zetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének érvényesítése érdekében az Országgyű­ lés a következő törvényt alkotja: l. hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. egészségügyi hozzájárulás együttes összege a tárgyévben el nem éri a négyszázötvenezer forintot 3. baleseti táppénz. törvény (a továbbiakban: biztosítási járulék. gyer­ mekgondozási díj. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár megszűné­ se esetén a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. 65/A §). törvény (a továbbiak­ szabályai szerint járulékot kell fizetni. valamint ban: Szja tv. a személyi jövedelemadóról alapjául szolgáló azon összeg. §) adóalapként meghatározott összege. valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi CXX. amely után az nél az adó (adóelőleg) alap számításánál figye­ adót nem kell megállapítani és/vagy megfizetni. amíg a biztosítási Százalékos mértékű egészségügyihozzájáru­ jogviszonyában a Tbj. (2) Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan meghatározott. bb) a kamatkedvezményből származó jö­ vedelem adóalapként meghatározott összege után.§ (1) A külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében az e törvényben meghatározott egészségügyi hozzá­ járulást kell fizetni. (6) Az Szja tv.) szerinti belföldi ma­ járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási gánszemélynek juttatott. valamint a szociális ellátásnak nem a kifizetőt terhelő összege.§ (1) A kifizető. valamint a volt pénztártagnak a társada­ lombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalé­ pése miatt visszafizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés. 70. c) osztalék (Szja'tv. évi LXVI. évi CXVII. törvény ban együtt: kifizető) a társadalombiztosítás ellátá­ 9. juttatott.a jövedelmet szerző magánszemély 27 százalékos mértékű egész­ zájárulást fizet. az egyszerűsített közteher-viArt. gyermeknevelési támogatás. lembe vett jövedelem. §). g) hatályát vesztette. kifizetőt (a továbbiak­ selési hozzájárulásról szóló 2005. egymillió forintot meghaladó A százalékos mértékű egészségügyi jövedelem esetén a teljes összeg hozzájárulás után 14 százalékos mértékű egészségügyi 2. b) értékpapír-kölcsönzésből származó jövede­ lem (Szja tv. §) adóalapként meghatározott összege pező jövedelem után adót (adóelőleget) nem után 10 százalékos mértékű egészségügyi hoz­ köteles megállapítani . (4) A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély által fizetendő százalékos mérté­ kű egészségügyi hozzájárulás a tételes átalány­ adó 20 százaléka. illetve az iskolai szövetkezeti csoport tevékenységében kifejtett személyes közre­ működéséért a törvény hatálybalépését követően kapott ellenszolgáltatás.) szerinti munkáltatót. ja n u á r 1 -jé íő l h a t á ly o s v á lto z á s o k a t k ö v é r b e t ű k k e l k ö ­ (4)bekezdés második mondata] után számított. a járulék). 66. (3) A magánszemély az adóévben megszerzett a) vállalkozásból kivont jövedelem (Szja tv. azzal. § (1) bekezdése alapján megfizetett egészségbiz­ saira és a magánnyugdíjra jogosultakról. hogy a fizetési kötelezett­ séget csökkenti az ugyanazon alap [Szja tv. . (5) Mentes a százalékos mértékű egészségségügyi hozzájárulást fizet az adóévben kifi­ ügyi hozzájárulás alól az a jövedelem és járulék zetett. valamint az a)-e) pontban meghatározott belföldi magánszemélyt az általa megszerzett. zájárulás összegét az adóévet követő év május 70. 19. (4) A kifizető a béren kívüli juttatás (Szja ha a kifizető az adó (adóelőleg) alapját ké­ tv. § hozzájárulást fizet mindaddig. 67. §-a és 39. § (1) bekezdésében.

HVG T B . fizeti meg és vallk az 1ja be a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő ?zeti [ alkalmazásával.az Art. szetes személy az illetékes külföldi hatóság által ! kiállított. § (1) (2) A kifizetőt. § Eljárási szabályok 10. 20 (06-1)436-2033 @ konferencia@hvg.m“ ” n * TB-különszám 2012 kiadvanyt. megfizetésére. alkalmazásában az egészségügyi |hozzájárulás adónak minősül. vagy az egészségügyi hozzájárulás levonására étkenincs lehetőség. iszeg. vonja le.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E egészségbiztosítási járulék kötelező biztosítás társas vállalkozásoknál ^ 29 900 Ft +áfa / fő. A i | Jelentkezés és további részletes program ________________________ HVG-klubkártya.n ta. ónak. §-ban megha?gha-| tározott jövedelem nem kifizetőtől származik. konferencia.konferencia.a. a kötelezettség megsértésével kapcsolatos i jogkövetkezmény megállapítására. illetőleg az ezekkel összefüggő hatósági ügyben .zaléztári TUDJON MEGMINDENTA2012-ESTB-VAL legfontosabb adó/tb-változások béremelési kompenzáció növekszik a járulékfizetés alapja új teher a béren kívüli juttatásokra 11.. §-ában említett közösségi rendelet i hatálya alá tartozó. val * felszolgált frissítők árát. nyilvántartására. őzre.tulajdonosoknak Szakmai partner: /O kedvezr 1M EX01M ! S l HVG Kiadó Zrt. és az Art. zűnéztári sada. Ha a 3. j (3) A Tbj. napjáig fizeti meg. t.EG ÉSZSÉG Ü G YI HO ZZÁJÁRU LÁS ázalé- ' a c n a k minősülő tőzsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak (osztalékelőlegnek) minősülő hozama. 1300 Bp.ított terhelő százalékos mértékű egészségügyi hozzá:iális járulást a kifizető havonta állapítja meg. ellenőrzé| sére.hu r*. (2) A kifizetőt és a bérbe adó természetes sze: mélyt nem terheli a 3. 31. a magánszemély állapítja meg. a tartozás beszedésére..hvg.az e törvényben meghatározott eltérésekkel . 3 egy. (2) Az Art. Pf. a jövedelem kifizetését (juttatását) követő által hónap 12. a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással igazolja. ! (3) Az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság látja el. másik tagállamban biztosított i személy jövedelme után nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli mentességet a termé. § (2) lány. ősterszségk a 15 ytató nértéilánya maDsítás akról. 3. § (1) bekezdésében meg1határozott egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után.hu . 13.! (3) A magánszemély legkésőbb a kifizetés tőén időpontjáig nyilatkozik a kifizetőnek arról. a hozamgarantált tőke összege feletti összeg.hvg. rendelke­ zéseit kell alkalmazni. bekezdésében meghatározottak szerint vallja be ikról az állami adóhatóságnak. behajtására. hogy a több kifizetőtől és/vagy magánszemélytől származó ingatlan-bérbeadásból keletkező jövepiacj delme a naptári évben meghaladja az egymillió ti díforintot. § (1) Az egészségügyi hozzájárulás bevallásá­ ra. az egészségügyi hozzájárulást .hu www. valamint a magánszemélyt . ' : ■ (4) ii kisrtékű yban . i) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés miatt a volt pénztártagnak kifl­ zetett. j rtékű címegyérgyérs költ kifiD 28. 6-9. amely tarta. 1997.

a levonást a kötelezettségek arányában kell teljesíteni. (7) A magánszemély egészségügyi hozzájáru­ lásának megállapításánál. Alap javára az adóhatóság fo­ lyamatosan utalja át. bevallani és megfi­ zetni.az 1999. A nyilatkozat alapján a munkáltató az egészségügyi hozzájárulást megállapítja. § (3) bekezdése szerinti jövedelmek után a magánszemélyt a naptári év folyamán mindaddig terheli a százalékos mértékű egész­ ségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség. bevallást helyettesítő nyilatkozatában köteles nyilatkozni az e tevékenységből származó bevé­ teléről is. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2011. § (2) bekezdé­ sében meghatározottak szerint vallja be.K Ü I Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . január í-jétől juttatott (megszer­ zett) jövedelmek után kell megfizetni. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. Az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánsze­ mély a százalékos egészségügyi hozzájárulást a személyijövedelemadó-bevallásában a bevallásra előírt határidőig állapítja meg. január 1-jétől kezdődő beszá­ molási időszakra elkészített eredménykimutatás. Ha a kamatkedvezmény évközben megszűnik. ha a kifizető az egészségügyi hozzájá­ rulást levonta. amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik. az egészségügyi hozzájárulást a meg­ szűnés napját követő hónap 12-éig kell megfizetni. fizeti meg és az Art. illetőleg a várakozási idő letelte után a tag részére teljesített adóköteles pénztári kifizetés. a tárgyévre vonatkozó személyi jövede­ lemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be. és az adózás rendjéről szóló törvénynek a jövedelemadó­ hátralék levonására vonatkozó szabályai megfelelő HVG T B . Ha az adóévben fizetendő egész­ ségügyi hozzájárulás meghaladja a kifizető által levont összeget. b) a számlavezető a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvényben meghatározott szám­ latulajdonos részére kifizetett. § (3) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járu­ lék összege várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felső határt. § (1) bekezdésének ba) alpontja szerin­ ti jövedelmek után első ízben az 1999.nincs lehetőség. illetőleg az adó megfizetésével egyidejűleg ál­ lapítja meg és fizeti meg. (6) A kamatkedvezményből származó jövede­ lem után fizetendő százalékos egészségügyi hoz­ zájárulást évente. törvény 58. és a magánszemély az Szja tv. (6) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást a 3. (12) 12.támogatásban részesülnek a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő tételes mértékű egészségügyi hozzájá­ rulás megfizetéséhez. 11/B § E törvénynek az adó. (4) Ha a magánszemély a 3. a magánszemély az őt terhelő százalékos mér­ tékű egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten. hogy a szociál. 31. illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni. évi CXXIII. c) az önkéntes egészségpénztár és az önkéntes önsegélyező pénztár a jogosulatlanul igénybe vett pénztári szolgáltatás esetén. A befizetett egészségügyi hozzájárulást az E. és a be­ vallás benyújtásának határidejéig fizeti meg.RE alkalmazásával megfizeti. Ugyanígy kell eljárni. azon az e törvény szerinti egészségügyi hozzájárulást is érteni kell. (3) Az egészségügyi hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alapot £a továbbiakban: E. évi LXXXI. Az előzőektől eltérően az egyéni vállalkozó a száza­ lékos mértékű egészségügyi hozzájárulást havonta állapítja meg. eredménylevezetés alapján kifizetett osztalékra kell megfizetni. továbbá az Szja-nak. a számviteli törvény és a könyvvizsgálói ka­ marai törvény. Záró rendelkezések (10) (11) E törvény alkalmazásában nem minősül kifizetőnek a) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a tag kilépése. hogy az egészségbiztosítási járulékot vagy a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a hozzájárulás-fize­ tési felső határig megfizette. január 1-jén és azt követően megszerzett jövedel­ mekre és keletkezett hozzájárulás-fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. (3) Ha a magánszemély az egészségügyi hoz­ zájárulást a fizetési kötelezettségét meghaladóan fizette meg. illetve a magánszemély előlegként az adóelőlegalap-számításnál figyelembe vett jöve­ delem alapulvételével állapítja meg. többször módo­ sított 1991.és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a támogatás feltételeit és részletes szabályait. január 1-jén lép hatályba. §-a (5) bekezdésé­ nek ej pontjában meghatározott munkaadók a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint foglalkoztatáspolitikai érdekből . törvénynek a társadalombiztosí­ tási járulékkal összefüggő rendelkezéseit a tételes egészségügyi hozzájárulásra is alkalmazni kell. és a bevallás benyújtására előírt határidő lejártáig fizeti meg. évre vonat­ kozóan megállapított vállalkozói osztalékalapra. és a tárgyévet követő év január 12-éig fizeti meg. Amennyiben a jövede­ lemadó-hátralék és az egészségügyi hozzájárulás együttes levonására . Alap) illeti meg. (8) Az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást előlegként. Felhatalmazást kap a fog­ lalkoztatáspolitikáért felelős miniszter. hogy a 3. vallja be. kerekítési szabályai nem alkalmazhatóak. az adóelő­ leg. A béren kívüli juttatás és a béren kívüli juttatás­ nak nem minősülő egyes meghatározott juttatások adóalapként meghatározott összege utáni egész­ ségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadóval egyidejűleg kell megállapítani. az adóévet követő január 12-éig kell megfizetni.figyelemmel a (6) bekezdésben foglal­ takra is . illetőleg a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni. § / (1) Ez a törvény 1999.a levonható összeg százalé­ kos korlátozására tekintettel . alapján nem köteles bevallás benyújtására. vagy a (3) bekezdés szerint visszaigénylési jogosultságát gyakorolja.126 EGESZSEGÜGYI H OZ ZÁ J Á R U L Á S (4) Az adóév során az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem utáni egészségügyi hozzájá­ rulást a kifizető. (5) Az egyéni vál lalkozó e törvény al kai mazásá­ ban magánszemélynek minősül. Nem kell az . a túlfizetést a magánszemély az adóévre benyújtott bevallásában visszaigényelheti. § (3) bekezdésé­ ben foglaltak szerint egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett. A tárgyévre vonatkozóan elkészített személyijövedelemadó-bevallásban kell az előlegként megfizetett egészségügyi hozzájáru­ lással elszámolni. egészségügyi hozzájárulást a magánszemélynek bevallania. és a nyilatkozat hiányában a kifizető nem vonta le a magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulást. a kiegészí­ tő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a szemé­ lyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában vallja be. illetőleg az 1999. Ha a hozzájárulás-fizetési felső határt az egészségbiztosítási járu lék összege mégsem éri el. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem teszi meg. (4) A foglalkoztatás elősegítéséről és a mun­ kanélküliek ellátásáról szóló. (9) Ha az egyszerűsített bevallási nyilatkozat tételére jogosult mezőgazdasági őstermelő jövede­ lemadóját a munkáltató az adóbevallást helyette­ sítő elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint állapítja meg.és vámjogi tárgyú törvények mó­ dosításáról szóló 2010. (2) A magánszemély nyilatkozhat arról. vagy az Art. Az egyéni vállalkozó a vállalkozói osztalékalap után fizetendő egészségügyi hozzájárulást a tárgy­ évre vonatkozó bevallásában vallja be. vagy a fizetendő egészségügyi hozzá­ járulásnál a kifizető többet vont le. a különbözetet a magánszemély az adóévre vonatkozó bevallásában vallja be. 11/A § / (1) A 3. a magánszemély a munkáltatónak tett. egyéb jövedelemnek minősülő összeg tekintetében. valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó. évi IV. illetőleg megfizetésénél az Art. ha magánszemély a ll. (5) Ahol jogszabály egészségügyi hozzájáru­ lást említ.és járuléktörvények. (2) A százalékos mértékű egészségügyi hozzá­ járulást . és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Felhasználásának részletes szabályait külön törvény állapítja meg. az adó­ évről köteles bevallást benyújtani.

a z e g y e s e g é s z s é g ü g y i t á rg y ú törvé n y e k keresetéből. e gye s k o r m á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 324/2011. tö rv é n y vé g re h a jtá sá ró l sz ó ló 168/1997. i) nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset: a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsé­ gének külön törvényben meghatározott alapját képező keresetnek. örökbe fogadott gyermekének. 28. h) szolgálati idő: az az időszak. é vi ellátás) jogosultakhoz képest eltérő mértékű tár­ L X X X I. é v i C X C IV .) kormányrendelettel (R. aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is * A z id ő k ö z b e n i m ó d o sítá so k k a l egy sé ge s szerkezetben. * i T. fe je ze t (2) Az állam a társadalombiztosítási nyugel­ Á ltalános rendelkezések látások kifizetését akkor is biztosítja. ko rm á nyrend e letben szereplő m ódosítá sokat kövér betűvel jelöljük. 6. törvé n y b e n és a m egváltozott nek összegét a társadalombiztosítási nyugdíj­ m u n k a k é p e s sé g ű sz e m é lye k e llátásairól és a z egy es t ö rvé n y e k m ó ­ d osítá sáról sz ó ló 2011. ja n u á r 1-jétől ha tá lyo s. jövedelemnek az e törvény rendelkezései szerint számított átlaga. nyugellátás: olyan. 22. é vi költségvetését megfelelően a magánnyugdíjrendszerben m e ga la p o zó egy e s tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l s z ó ló 2011. törvényben. E törvény célja. unokájának járó ellátás. ( V III. Alapfogalmak T. ha a Nyug­ díj-biztosítási Alap kiadásai meghaladják a be­ Alapelvek vételeket.) (1) A társadalombiztosítási nyugdíj fede­ zetére. A 2011.) k o rm á n yre n d e le ib e n sadalombiztosítási nyugdíjra jogosult.) (6) Hatályát vesztette. a jövedelméből levonta. A társadalom biztosítási nyugdíj(3) A társadalombiztosítási nyugellátás a rendszer öregség esetén a biztosított részére. tö rvé n y b e n szereplő m ód osítá sok at rendszer számára a biztosított döntése alapk ö v é r dlcílníy. amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosított­ nak (volt biztosítottnak).)* a társadalombiztosítási nyugellátásról egységes szerkezetben a 168/1997. m á rc iu s 25-étől h a tá lyo s. keresettől.) k o rm á n yre n d e le tb e n és a n y u g e llá tá so k és e gy e s m á s e llátások teljes tartama alatt kizárólag nyugdíiiárulék 2012. illetve szociálpolitikai egyezmény ha­ tálya alá tartozó személyre e törvény rendelkezé­ seit az adott nemzetközi szerződés (egyezmény) szabályai szerint kell alkalmazni. (3) Hatályát vesztette. igazodik. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy gyermekének. illetőleg azt a foglalkoztató a a k o rh a tá r előtti e llátásról és a sz o lg á la ti j á ra n d ó s á g ró l s z ó ló 2011. (2) A szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. meghatározott feltételek esetén nevelt gyermekének. (X. amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt. a kizárólag társadalomsz e fü g g ő tö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló 2011. majd en­ m ó d o sítá sáró l sz ó ló 2011.)101. a k o rh a tá r előtti ö re g sé gi n y u g d íja k m egszüntetésé ről. és ennek alapján szolgáltatásra cius 12-étől hatályos. 4. valamint e szol­ hatalmazás alapján a kormány a következőket rendeli el: gáltatások fedezetéről szóló törvény (a további­ akban: Tbj. tagdíjat fizetett. HVG I T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . jövede­ lem összegéhez és az elismert szolgálati időhöz elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapián nyugellátást biztosít. évi Az Országgyűlés az alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók.) k o r ­ tott azon jogával. (III. a N y u g d íjre fo rm és A d ó ssá g c s ö k k e n tő A lappal. illetőleg korlátozni nem lehet. valamint elvált házastársának járó nyugellátás. (X. törvényben. Ha a Nyugdíj-biztosítási Alap tervezett T. akkor nyugellátását úgy kell és a z átm eneti b á n yá szjá ra d é k eljárási sz ab ály airól. (4) Az. testvéré­ nek. t ö rvé n y b e n .figyelemmel a magánynyugdíjrendszerre is . a t á rs a d a lo m b iz t o s ít á s i n y u g e llá t á s ró l s z ó ló 1997. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezett­ ség nélkül szolgálati időnek minősülő időszako­ kat e törvény külön határozza meg. f) árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas. b) öregségi nyugdíj: meghatározott életkor el­ érése és meghatározott szolgálati idő megszerzé­ se esetén járó nyugellátás. hogy a biztosítottak és hoz­ zátartozóik részére nyújtandó társadalombizto­ sítási nyugellátásokat .T Á tfS A D A L O M B IZ T O S IT A S I nyugellátás 127 1997. hogy a társadalombiztosí­ m án y re n d e le tb e n s z e re p lő m ó d o sítá so k a t dőlt aláhúzott betűvel: a M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i st a b ilit á s á ró l sz ó ló 2011. jövedelemtől füg­ gő rendszeres pénzellátás. évi X III.) k o rm á n y rendelet m ó d o sítá sáró l sz ó ló 40/2011. vala­ mint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról az alábbi törvényt alkotja. de nyugdíjjogosult­ ságot szerzett elhunyt személy házastársának. évi C L X X V I . § kiadásai meghaladják a bevételeket. meghatározott feltételek mellett élettársának. 6.-ben biztosí­ hatályo s. §-ában kapott fe l­ magánnyugdíjra jogosultakról. 2. § T. a s z o lg á la ti jára n d ó sá g. illetve hozzátartozójá­ nak jár. j) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes más állam. m á r­ fizetett tagdíjat. nyugdíjjárulék alapját képező kereset. (2)-(4) Hatályát vesztette. a központi (1) A kötelező társadalombiztosítási nyug­ költségvetés a különbség összegét előirányzat­ díjrendszer működtetése és fejlesztése az állam ként biztosítja.utt b e tű ve l: a 2012.egységes elvek alapján szabályozza. cl-d) hatályát vesztette: e) özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas.) k o r m á n y r e n d e ­ letben és a N e m z e ti M u n k a ü g y i H iva ta l létreh ozásá val ka p csolatos fizetésére lett volna kötelezett. (X II. g) szülői nyugdíj: az elhunyt biztosított (nyug­ díjas) szülőjének. a társadalombiztosítás ellátásaira és a LXXXI. évi C L V I. (X II. v a la m in t egyes megállapítani. (4) A nyugdíjbiztosítás szervezetéről külön törvény rendelkezik. 1.) rendelkezései szerint járulékot kell fizetni. ja n u á r 1-jétől hatályos. valamint a magánv é n y b e n . tö rvé n y b e n biztosítási nyugellátásra (a továbbiakban: nyug­ szereplő m ó d o sítá so k a t kövér dőlt betűvel. nagyszülőjének. tör­ tási nyugdíjrendszerben. illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulé­ kot fizetett. december 31-én hatályos jogsza­ bályok alapján megszerzett jogosultságot meg­ szüntetni. törvény (a továbbiakban: T. 3. illetve nyugdíjban nem részesülő. § (1) E törvény alkalmazásában a) saját jogú nyugellátás £S a hozzátartozói . a M a g y a r o rs z á g 2012. évi LXXXI. a t á rsa d a lo m b iz to s ítá s i n y u g e llá t á s sa l ö s sz e fü g g ő e gy e s k o rm á n y re n d e le te k m ó d o s ítá sá r ó l s z ó ló 152/2011. a 2011. § (1) Az 1997. évi C L X V I. továb b á a 2012. illet­ ve nyugdíjban nem részesülő. a balettm űvészeti életjáradék ján átutalták. a u g u sz t u s 11-étől (5) Ha a biztosított élt a Tbj. m intha biztosítási ideiének k a p c so ló d ó k o rm á n yre n d e le te k m ó d o sítá sá ró l sz ó ló 333/2011. törvény (T. feladata. v a la m in t a sz a b a d n y u g d íjp é n z t á r -v á la sz t á s le b o n y o lítá sá v a l ö szjogosultságot szerzett. é vi C L X V 1 I. j a n u á ri e m e lé sé rő l sz ó ló 325/2011 (X II. a z e g y e s a d ó tö r­ v é n y e k és a z z a l ö s s z e fü g g ő e gy é b t ö rv é n y e k m ó d o s ítá sá ró l sz ó ló nvugdíirendszerhen is részt vesz. és ennek 2011. I. é vi C X C I. a k o rlialái előtti ellátás. szereplő m ó d o sítá so k at aláh ú z o tt betűvel: a 2011. 10. továbbá az az állam. 29. meghatáro­ zott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás. 29.

§ ( megáll kiszárr lékletbí a) a h a tósá g i ügy a szociális b iz to n s á g i rendsze­ nése n a p já n a k a z t a n a p o t m eg e lő ző n a p tá ri napot rek ko o rd in á lá s á ró l és a n n a k v é g re h a jtá s á ró l szóló u niós re n d e le te k h a tá lya alá ta rto z ik . me d) az öregségi n y u g d íjra jo g o s u lt szem ély. ) 5. (2 öregj öregs rozot nyugi ségin legki: azonc össze.ha törvény másként nem ren­ delkezik mind a saját iogú. (3) A N y u g d íjfo ly ó s ító Igazgatóság já r el első fo ­ kon a h o zz á ta rto z ó i n yu g e llá tá s o k m egállapításával 1 kapcsolatos h a tósá g i üg ye kb e n . a m e ly tő l ke z d ő d ő e n a n y u g e llá tá s i m e g á lla p ítjá k . VIII. § E törvény hatálya kiterjed: a) a Tbj. mind a hozzátar­ tozói nyugellátások közül a számára kedvezőbbet választhatja. § 0) bekezdés e ) . (2) A n y u g d íjrö g z íté s e lv é g z é sé h e z az A lko t­ lő) örc (5) m á n yvé d e lm i H iv a ta l. cikk fi) és Í2) bekezdésének végrehajtásához szükséges egyéb szabályokról külön törvény rendelkezik. b)-c) hatályát vesztette.első fo k o n az ig é n y lő la k ó h e lye . va g y b) az e lh u n y t jo g s z e rz ő u tá n h o z z á ta rto z ó i n yu g e llá tá s m eg á lla p ítá sá ra m ár sor k e rü lt. d) a külön jogszabály alapján járó rehabilitá­ ciós járadék. Í3) Az. A nyugdíjszolgáltatások T. 9. T. évi CIXVII. v o lt ta g já n a k a k o r h a tá r e lő t t i ö re g sé g i n y u g d íja k m e g s z ü n te té s é rő l.és h a tá s k ö ré b e ta rto z ó e gyéb e llá tá s o k m egállapításával kapcsolatos ha tósá g i ügyekben .a (3) bekezdésben va g y más jo g s z a ­ b á lyba n fo g la lt k iv é te le k k e l ha 2011. Euratom. ha a jo g o s u lta h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s összegét a k o rh a tá r e lő t­ t i öregségi n yu g d íja k m eg szü n te tésé rő l. R. valamint a Nyugdíj-biztosítási Alap kezeléséért felelős nyug­ díj-biztosítási szervre. a ko rh a tá r e lő tti e llá tá s ró l és a s z o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 1. rendelkezései az irány­ adók. melléklet 11. tö r v é n y (a to v á b b ia k b a n : T b j. R. (3) . a N e m ze tbizto n sá g i Szakszol­ lapítot g á la t és az In fo rm á c ió s H iv a ta l a n y u g d íj-m e g á lla ­ alapjá p ító szerv részére a te rm észe te s szem élyazonosító időtől a d a to k h e ly e tt ka p cso la ti k ó d o t közöl. k o rh a tá r e lő tti ellá tásb a n. 8. aki egyidejűleg a) több saját jogú nyugellátásra vagy b) több hozzátartozói nyugellátásra is jogosult . melléklet 11.128 T A R S A D A L O M B I Z T O S I T A S I N YUGEL LÁTÁS amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai. 1. a k o rh a tá r e lő t t i e l­ lá tá s ró l és a sz o lg á la ti já ra n d ó s á g ró l szóló 2011. d) hatályát vesztette. 3. a M agyar H onvédséggel va g y a K atonai N e m z e tb iz to n s á g i S z o lg á la tta l fe n n á llt s z o lg á la ti visz o n y v o lt. valamint c) a nyugdíj-megállapító szervre és a nyug­ díjfolyósító szervre (a továbbiakban együtt: nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv). A törvény hatálya T. ille t ­ ve h o z z á ta rto z ó i n y u g e llá tá s esetén az e lh u n y t jo g ­ szerző u to ls ó b izto sítá ssal já ró jo g v is zo n ya fe g y v e ­ res sze rvve l. cikk fi) bekezdése alapián erre jogosult személy kérheti a szerzett nyug­ díjjogosultság biztosításmatematikai egvenéi tekének a Nvugdíi-biztosítási A lapnak történő átadását. a HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékra és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékára a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében iáró nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. december 31-ét követő és 2009. tö rv é n y 19. e) az özvegyi járadék. é vi CLXVII.a (2) és (3) bekezdésben va g y más jo g s za b á ly b a n fo g ­ la lt k iv é te le k k e l . v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a z g a tá s i sze rve k fe la d a t. hogy a jogosultra kedvezőtlenebb nyugellátás folyósítása szü­ neteltetésre kerül.f) p o n tja s z e rin ti jo g v is z o n y b a n álló s z e m é ly e se té n a b iz to s ítá s i jo g v is z o n y megszU' k e ll te k in te n i. c) a szülői nyugdíj. kivé ve. 1968. R. § (1) A n y u g d íjrö g z íté s t h iv a ta lb ó l. § (3) bekezdése alapján ké ri m e g á lla p íta n i. ille t v e résznyug­ d íj m e g á lla p ítá s a so rá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s e llá tá s a ira és a m a g á n n y u g d íjra j o g o s u l t a k r ó l. a mezőgazdasági szövetkezeti járadékra. azzal. 2. to­ vábbá b) az e törvényben meghatározott saját jogú és hozzátartozói nyugellátásban részesülő sze­ mélyekre. § H a tá lyá t v e s zte tte . § (1) A tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i n yu g e llá tá s o k. 6/A § Hatályát vesztette. decem ber 31-én h a tályo s szabályok m eg fe lelő alkal­ (4} ti időp m azásával ke ll e lvégezni. a 2011. eznen szegét (6) nem ta bekezc (7) tag. 5. (2) A biztosítottak és foglalkoztatók körével. T. Hatáskör. b) a n y u g e llá tá s t vagy más e llá tá s t szociális b iz­ to n sá g i (s z o ciá lp o litik a i) egyezm ény alkalm azásával ke ll m e g á lla p íta n i. í*-7 /A § Hatályát vesztette. ha a) az e lh u n y t jo g s z e rz ő ö re g sé g i n y u g d íjb a n . va la m in t a külön jogsza­ bályban m eg h a tá ro zo tt ellátások folyósításával kap­ csolatos fe la d a to ka t a N yugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: nyugdíjfolyósító szerv) látja el. ille tv e a fo g la lk o z ta tó va g y egyéb szerv székhelye (te le p h e ly e ) s z e rin t ille té k e s n y u g d íj-b iz to s ítá s i igazgatóság já r el. b) az árvaellátás. akinek a megváltozott munkaképessé­ gű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátások a) az özvegyi nyugdíj. § -a a la p já n rö g z íte tt n y u g d íja t k e ll m e g á lla p íta n i (a to v á b b ia k b a n : n y u g d íjrö g ­ zítés). továbbá a járulékfizetéssel összefüggő fogalommeghatározásokra a Tbj. ÉSZAK tanácsi rendelet fa továbbiakban: SR.és h a tá skö ré b e ta rto z ó egyéb e llá tá s o k m eg á lla p ítá sá va l kapcsolatos h a tó ­ sági üg ye kb e n . 9/A § Az ö re g s é g i te lje s . 6. Í4) Ha jogszabály kivételt nem tesz. illetékesség R. R. (2) A K özp o nti N y u g d íjn y ilv á n ta rtó és In fo rm a ti­ kai Igazgatóság já r el első fo k o n a tá rs a d a lo m b iz to ­ sítási n yu g e llá tá s o k. é vi LXXX. fe je ze t Az öregségi nyugdíj nyá szjá rad é kb a n ré sze sü lt. sz o lg á la ti járandóságban. Az SR. szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra. január 1-jét megelőző időpont között megállapításra kerülő öregségi nyugdíj T. február 29-ei 259/68/EGK. § A nyugellátások. (5) Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alk al­ mazottainak alkalm azási feltételeiről szó­ ló. k) megváltozott munkaképességű: az a sze­ mély. T. § H a tá lyá t v e s zte tte . 8-8/C § Hatályát vesztette. . R. 20 . valamint az Európai Gazdasági Tér­ ségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla­ podásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. tö rv é n y 18. § Hatályát vesztette. v a la m in t a n y u g d íj-b iz to s ítá s i ig a zga tá si szervek fe la d a t. d) a baleseti hozzátartozói nyugellátások. vagy szó iag: ség e) fe g y v e re s sz e rv h iv a tá s o s á llo m á n y ú ta g ­ já n a k . c) a ké re lm e ző m a g y a ro rsz á g i la k ó h e lly e l nem re n d e lk e z ik . b a le ttm ű v é s z e ti é le tjá ra d é k b a n va g y á tm e n e ti bá­ II.) Vili. az 32. 7. v a la m in t e s z o lg á lta tá s o k fe d e z e té rő l szó ló 199T . 9-11/A § Hatályát vesztette. CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A Az 1997. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú nyugellátások a) az öregségi nyugdíj. R.

5 80 és minden további évre 2-2 százalék (2) Az (1) bekezdés szerint megállapított öregségi teljes nyugdíj nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatá­ rozott legkisebb összegénél. évben az .2010. január 1-je előtti időponttól megál­ lapításra kerülő öregségi nyugdíj összegét a 22. § tartozó (1) bekezdés szerinti százalékos mérté­ T.a (2)-(3) pon nyílik meg. szolgalati időtől és a figyelembe vehető havi át­ R. negyedévi országos nettóátlagkereset-növekedés. jö­ vedelmek a) pont szerint csökkentett összege és az ezen összegre számított . azzal. § (8) Ha a 39. évben egészségbiz­ tosítási járulék címén 4. az ellátás összege azonos a nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegével. a tárgyévet megelőző naptári év I. továbbá az ehhez hozzászámí­ tott évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő . jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szint­ jéhez kell igazítani.úgy kell megállapítani. január 1-jén érvényes mértékének alapulvételével kell csök­ kenteni. ■a 80 001-90 000 forint közötti átlagkeresetrész húsz százalékát. 10 ii 12 13 1» 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 lb 25 33 35 37 39 1*1 1*3 i»5 i»7 1*9 51 53 55 57 59 61 63 26 27 28 29 30 31 32 33 31* 35 36 37 38 39 40 61* 65 66 67 68 69 70 71 72 73 71* 75. december 31-ét követően és 2013. január 1-jétől kezdődően az előző évi összeghatárok évente. § (1) A 2013.a keresetek. december 31-ét követően elért keresetek. (2) Ha a 2013. 10-10/A § H a tá lyá t ve s z te tte . A n y u g d íj összege ségi nyugdíj összege: Szolgálati idő. ■a 60 001-70 000 forint közötti átlagkeresetrész negyven százalékát. Hatályát vesztette. hogy az (l)-(5) bekezdés szerint kiszámított összeget meg kell szorozni az 1 mel­ . Ezek alapján az öreg­ R. hogy az 1987.úgy kell megha­ megállapításra kerülő öregségi nyugdíj tározni. (2) 2003. § (1) bekezdése szerint csökken­ tett összegét meghaladó átlagkeresetrészre a já­ rulékfizetési felső határnak a 13. (4) A 21. munkavállalói járulék. 16. §-ban meghatáro­ 2013 .összeggel emelkednek. félévi országos nettóátlagkeresetnövekedés.ezres számra kerekített . § Ha az 1997. ahány év a tíz év szolgálati időből hiányzik. § sze­ rinti összeghatárok a tárgyévet megelőző naptári év I— naptári negyedévi és az azt megelőző III. (3) Hatályát vesztette. T. § alapján meghatározott havi átlagkeresetből kell kiszámítani. A ■a 70 001-80 000 forint közötti átlagkeresetrész harminc százalékát. (4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak­ tól eltérően 1991. január 1-jét megelőzően elért kere­ setek. §-ban előírt arányos beszámítás miatt a biztosított szolgálati ideje nem éri el a Az öregségi nyugdíjra jogosultság azon a na­ Az 1997. ■a 45 001-50 000 forint közötti átlagkeresetrész hetven százalékát. az öregségi nyugdíj összegét . 13.TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS 129 T. lagkereset összegétől függ. ja n u á rl-jé t megelőző id ő p o n ttól megállapításra kerülő öreg­ ségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 fo rin t. § rendelkezéseit 2013. (6) Ha a biztosított magánnyugdíjpénztárnak nem tagja. december 31-ét követő és 1999. naptári év IV. az öregségi nyugdíj összegét az (l)-(5) bekezdés szerint kell meghatározni. munkavál­ lalói járulék címén 1. § (5) bekezdését kell alkalmazni. január 1-jét megelőző időpont között zott feltételek mindegyike teljesült. január 1-jét megelőzően elért kereseteket. ■az 55 001-60 000 forint közötti átlagkeresetrész ötven százalékát.2 százalékos.a keresetek. jövedelmek esetén .2009. jövedelmek esetén . 2003. § (6) bekezdésében foglaltakra is . továbbá b) a személyi ffevedelemadónak ba) .ezres számra kerekített . évben munkavállalói járulék címén 0. naptári félévi és az azt megelőző naptári év II. amelyen a 18. § (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert két annyiszor 2 százalékponttal kell csökkenteni. A járulékfizetési felső határnak a 13. az öregségi nyugdíj összegét .figyelemmel a 2. Ha az öregségi teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset az öreg­ ségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott legkisebb összegét nem éri el. ■az 50 001-55 000 forint közötti átlagkeresetrész hatvan százalékát. január 1-jétől kezdődően a 16. ■a 90 000 forint feletti átlagkeresetrész tíz szá­ zalékát kell az öregségi nyugdíj megállapításánál fi­ gyelembe venni. január 1-jeelőt­ ti időponttól megállapított (megállapításra kerü­ lő) öregségi nyugdíjra is alkalmazni kell. T.6 százalékos. magán-nyugdíjpénztári tagdíj.naptári évenként csökkenteni kell a) a kifizetés időpontjában hatályos jogszabá­ lyokban meghatározott járulékmértékek figye­ lembevételével számított természetbeni és pénz­ beli egészségbiztosítási járulék. 14. 17. § (1) 1999. vállalkozói járulék. 12. jövedel­ mek a) pont szerinti csökkentése után fennmara­ dó összegre képzett összegével. 2006. § A2007. valamint 2010. január 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj összegé­ nek kiszámítása során a 22. de 2013. év Havi á tla g kereset százaléka R. 11/A § H a tá lyá t v e s zte tte .ideértve a minimál­ bér összegét is . § (1) bekezdése szerint csökkentett összegére vonatkozó száza­ lékos mértéket kell alkalmazni. (7) Ha a biztosított magán-nyugdíjpénztári tag. az 1988.összeggel emelkednek.1 százalékos mértéket kell alkalmazni. hogy a havi átlagkeresetnek a tíz évhez T. (3) A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért ke­ resetet. jövedelmeket a nyugdíjjárulék 1988. január 1-je előtti kereseteket. 11. (5) A 10-19 évi szolgálati idő alapján megál­ lapított öregségi résznyugdíjat akkor is a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százalékában kell megállapítani. nyugdíjjárulék. december31-ét követő. december 31-ét követő és tíz évet. jövedelmeket . ja­ nuár 1-je előtti időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 35 000 forintnál több. A járulékfizetési felső határt meghaladó átlagkeresetrészre a járulékfi­ zetési felső határnak megfelelő összegre vonatko­ zó százalékos mértéket kell alkalmazni. továbbá az ehhez hozzászámított évenkénti nyolcszázalékos növelés együttes mértékének megfelelő . ■a 35 001-40 000 forint közötti átlagkeresetrész kilencven százalékát. lékletben meghatározott szorzószámmal.5 77 78. bb) . év Havi á tla g­ kereset százaléka Szolgálati idő. janu­ ár 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegével. 15. bekezdés alkalmazása nélkül .a személyi jövede­ lemadó szabályai szerinti . ha ez nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb öszszegét. ■a 40 001-45 000 forint közötti átlagkeresetrész nyolcvan százalékát. T.adóalap-kiegészítés együttes összegére képzett összegével.

ipari ésszolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként. § (2) bekezdése alapján szerzett szolgálati idő m inősül. a nemzetközi szervhez tagként vagy m unkatárs­ ként kikü ld ö tt személyként. vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. 19. a szerződéses üzem eltetésű üzlet b iz to síto tt ve­ zetőjeként. a nyugdíj-m egállapító szerv a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránti kérelemmel fordul az adatokról n yilvántartást ve­ zető hatósághoz. 5. tásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy §-ának (1) bekezdése szerint csökkentett . valamint c) azon a napon.azon a napon. kere­ sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy te kin te t alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek а) az 1997. és b) azon a napon. 11. § és a 44. R. . (5) Ha a kérelmező hatósági n yilvá nta rtá sba n sze­ replő adatokat nem igazol. (2) AT. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. ha a kere­ á tla g ke re s e t 372 000 fo rin tn á l tö b b . vagy csatolni kell annak másolatát. b)és e)-i) pontjában. sőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal a) a 372 001-421 000 fo r in t k ö z ö tti á tla g ke re s e t egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szol­ kile n cve n százalékát. az egyszerűsített fo g la lko zta tá st és a Tbi. 12. a 63. éviLXXXIV. 5. 20. 6.összegét a 15. Saját ház­ tartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni. életév. 2. amelytől kezdődően az öreg­ ségi résznyugdíjat megállapítják.egy évvel. § (2a)-(2d) bekezdése szerinti öreg­ ségi teljes nyugdíjat a jo gosult súlyosan fogyatékos. illetve az ügyben ha­ táskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgálta­ tása alapján . az alkalm i fizikai m unkát végzőként.ideértve az alkalm i m unkavállalói könyvvel tö rténőfoglalkoztatást. akinek a súlyosan fogyatékos százalékát vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére k e ll a s a já tjo g ú n y u g e llá tá s m e g á lla p ítá s á n á l tekintettel ápolási díjat állapítottak meg. a 36. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő öregségi nyugdíj esetében T. életév.be kell m uta tn i a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot.5 (2) be­ kezdése szerinti biztosítási id ő t is . aki a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. 18. c) 1953-ban született. a kisiparosként. § (1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregséginyugdíj-korhatára annak. minden további gyermek esetén további e^y-egy évvel. (4) Ha az öregségi teljes nyugdíjat a T. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként. 9. nap.ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg . 21. 4. 5. a 29. e lő a d ó -m ű v é sz i tevékenységet fo lytató ké nt. 1998.öregséginyugdíj-korhatárt (a továbbiakban: öregséginyugdíj-korhatár) betöltötte. a Tbj. be kell m utatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot. aki a) 1952. az a) pont szerinti jogviszonyban. a gazdasági munkaközösség tagjaként. 11/C-F § Hatályát vesztette. gyermekgondozási díjban. nap. a szabadalmi ü g yvivő i iroda vagy társaság tag­ jaként. (2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától füg­ getlenül jogosult az a nő is. 7. f) 1956-ban született. a kü lfö ld i m unkavállaló előadóművészként. §(2a)-(2d) bekezdése alapján megállapí­ to tt öregségi teljes nyugdíj összegét valam ennyi meg­ szerzettszolgálati id ő a lapján kell m egállapítani. vagy csatolni kell annak m ásolatát. (3) Ha a T. a har­ fig y e le m b e v e n n i. §. életév betöltését követő 183. aki a) az öregséginyugdíj-korhatárt betöltötte. amelytől kezdődően az öreg­ ségi teljes nyugdíjat megállapítják. a betöltött 63. § (1) be­ kezdés a)~b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. (2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsá­ gi időnek minősül a keresőtevékenységgel járó HVG IT B . b) 1952-ben született. § (l) bekezdés a).az (1) bekez­ désben meghatározott .K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E minc évet. aki a) a születési évének megfelelő . törvény 12.ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik -. a gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ­ ként. 14. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti. gálati idő nem éri el a harminckét évet. 18. g) 1957-ben vagy azt követően született. a be­ töltött 65. az önálló bírósági végrehajtóként. örökbe fogadott gyermekére tekintettel megálla­ § megfelelő alkalmazásával kell m eghatározni. a kisszövetkezet tagjaként. aTbj. 17. életév. decem ber 31-ét követően a Tbj. 13. (4) Nem jogosult öregségi teljes. a 64. (2) Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult. vér szerinti vagy örökbe fo g ad o tt gyermekére is tekintettel á lla p ítjá k meg. 8. §a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelő jogvi­ szonyban áll. életév. életév betöltését követő 183. valamint c) azon a napon. a kérelem hez csatolni kell az ápolási d íja t m egállapító határozat m asolatát. 5. gyermekgondozási segélyben. az egyéni gazdálkodóként. összeghatárokat az (1) bekezdés szerint 2002. 18. a Tbj. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek^. a magánkereskedőként. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítás­ sal járó jogviszonyban nem áll. § (8) bekezdése. 13. a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként. 10.130 i T A RS AD AL OM BI ZT OS I TA SI NYUGELLÁTÁS biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jog­ viszonnyal. olyan b) a ¡*21001 f o r in t f e le tti á tla g ke re s e t n yo lcva n nő esetén pedig. aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt. aki EGT-államban. pított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szol­ ja n u á r 1 -jé t m eg e lő ző id ő p o n ttó l m e g á lla p ítá s ra gálati idő. a szerzői jogvédelem alá ta rto zó személyes al­ kotótevékenységet. életév betöltését követő 183. január 1-je előtt született. 5. aki a szerződő államban az igénylő nyilatkozata. (2) Ha a 2011. az ügyvédi m unkaközösségtagjaként. d) 1954-ben született. 2. és b) legalább tizenöt év szolgálati idővel rendel­ kezik. 11/B § (1) A já ru lé k fiz e té s i felső h a tá r . január 1-je és 1999. 3. 22 . az ipari szövetkezettagiaként. b) az a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy . 18. a betöltött 62. (2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi k e rü lő s a já tjo g ú n y u g e llá tá s a la p já t képező h a vi teljes nyugdíj nem állapítható meg. 5. január 1-jét megelőzően 1. és b) legalább húsz év szolgálati idővel rendel­ kezik. CÍM A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG A 2008. a munkaviszonyban nem álló előadóművészként. a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként. nap. a kü lfö ld i m unkavállalóként. va la m in t (2)-(3) be­ kezdésében m eghatározott jogviszonyban . 16. de öszszesen legfeljebb hét évvel csökken. § (l) AT. amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat megállapítják. a Tbj. a 41.ha a jogosujt a saját háztartásában öt gyermeket nevelt . mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként. (2d) A (2c) bekezdésben előírt jogosultsá­ gi idő . § (2d) be­ kezdésében foglaltakra is te kin te tte l állapítják meg. a 62. 12. a betöltött 64. 15. a közjegyzőként. illetve rész­ nyugdíjra a) az a szociális biztonsági rendszerek koor­ dinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személy. 18. valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben. évre meghatározott összeghatárok alapján kell megállapítani.: б )az 1998. e) 1955-ben született.T. valam int 23. d e c e m b e r 3 1 -é t k ö v e tő és 2013. decem ber 31-e között hatályos 7. 18. (3) Öregségi résznyugdíjra az jogosult. va la m in t . és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfel­ jebb csak napközbeni időszakra kefült ki. R. gyermeknevelési támoga­ R.

vér kin tettel : ápolási it-haa jpítható í igazoló (2d) bemeg. nyugdíjtosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyug­ ellátások (gyermeknevelési támogatás. ban érvényes jogszabályok szerint nyugdíjjáru­ 29 35. jövedelmet a bruttó százaléka százaléka járó jogviszony esetén a nyugdíjjárulék-fizetési átlagkereset egyes években történő növekedését 20 24.22 százalék g) azon egyszerűsítettközteherviselésihozzá(5) Ha a (4) bekezdés szerinti időszakban az járulás-(ekho-)alap 50 százalékát. az öregségi nyugdíj összege mel azonos időre járó baleseti járadékot. a hiányzó időre eső napokra a keresetet. jövedelem alapján 30 36. § folyósításának időtartama alatti biztosítással 22 36. kell meghatározni. a havi 27 32.94 38 46.36 d) hatályát vesztette. évben naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. nt. a munkanélkü­ 46. az álláskeresést ösztönző 30 49.5 és minden további évre a) az 1988. janu­ járó jogviszonyból származó jövedelmet (kere­ 37.5 tási jogviszony keretében meghatározott összeg alább a felében rendelkezik a nyugdíjszámítás 26 31. december 31-e juttatás. január 1-jétől az 1998.leg­ 25 36 43.5 az egyéni számláján lévő összeget a Nyugdíjges foglalkoztatási állományról szóló 2004. * rinti rehabilitációs járadék és a rehabilitációs 31 20 33 51. jövedelemmel. illetőleg 1998. .72 37 45. év á tlagkereset á tlagkereset idő. alapjául szolgáló keresettel. jövedelme. viszonnyal is rendelkezik.95 34 56. 22 26.16 39 47. szerinti rehabilitációs (2) Ha a biztosítottnak a magánnyugdíjpénz­ szerint a főfoglalkozásban elért jövedelmet. legállapínyi meg- ii.25 36 59. ápolási növelésben részesül. 1.38 40 48. átlagszámítási időnek legalább a fele részére a nyugdíjat igénylőnek nincs keresete.14 után kellett fizetni.) 3-4. év á tlagkereset idő. illetőleg az 1988. Keresetként. az igényérvényesítés időpont­ jától függetlenül a 12. n ti öregékos.7 35 c) amennyiben a nyugdíjjárulékot a biztosí­ szolgálati idő kevesebb. A nyugdíjnövelés mértéke díjjárulékot. ben meghatározott időszaknak . vállalkozói járadék.45 (1) Az öregségi nyugdíj összegét az 1988. a prémiumévek programról és a különle­ minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0. biztosítási Alaphoz átutalták. az öregségi nyug­ CXXII. amely után a magánsze­ díjra jogot szerzett.6 2íf 35 57. 1. és rendel- z öreg(1) be­ lássál e rész- .7 csökkentés nélküli bruttó kereset. évi százaléka.35 átlaga alapján kelj meghatározni. illetőleg kü­ setek. január kell keresetként figyelembe venni. 1-jétől a Tbj. évi III. 3-4. 26 37 42.a (3) bekez­ désben foglalt kivétellel . a vállalkozói járadék.keresetet.kereset. munkanélküli-segély. § p atálvát vesztette.nyugdíjjárulék-alapot nyugdíjazást megelőző harmadik év előtti nap­ Szolgálati A h avi bruttó Szolgálati A havi bruttó idő. jövedelmet.a kifizetésük (folyósításuk) időpontjától 39.48 eseti járadékot. biztosítási nyugdíjrendszer keretében fizetett nyugdíjjárulékot..75 jáig elért (kifizetett) . a) a gyermekgondozási segély. bán. a nyugdíj előtti szolgálati időtől és a figyelembe vehető havi (2) Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik.22-1.3 33 54. saság tag.T Á R S A D A L O M B I ZT OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 131 íként. li-járadék.figyelmervkívül kell hagyni. § bevételének 6 százalékát.65 százalék közötti. jöve­ HVG |T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E J J8/A-19. 22.2 28 39 64. 30/A § (2) bekezdésében meghatáro­ zott mezőgazdasági őstermelő esetében az éves A 2012.85 66 vedelemként kell figyelembe venni: munkanélküli-segély. január 1-je előtt öregségi nyug­ 1-jétől 61 százalékát. Ezek alap­ ján. jövedelemmel azonos időre járó bal­ (4) Amennyiben a biztosított az (1) bekezdés­ 23 28.a kifizetés idején érvényes függetlenül . a keresetpótló juttatás.1 23 ár 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnap­ setet) . ezt az összeget. jövedelem havi velési támogatás. a nyugdíj előtti 40 29 47. és kizárólag a társadalom­ mélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék. ha a biztosított kizárólag a társadalombiz­ tése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább dozási segély. január (3) Aki 2013. átlagkeresetet a tényleges . 2008.8 34. vagy a magánnyugdíjpénztárban díj). az álláskeresést ösztönző és a reá irányadó öregséginyugdíj-korhatár betöl­ juttatás.8 f) a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fo~ lék-alapot képező . az abból származó jö­ a következő: b) 1997. törvény (a továbbiakban: Péptv.6 és minden további évre gyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81%-át. Í3) A Í2) bekezdésben meghatározott nyug­ díj összege: §-a szerinti prémiumévek program. illetőleg kü­ díjnöveléssel az öregségi nyugdíj a megálla­ lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó pítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet juttatás.) sze­ százaléka százaléka R. jövedelmek esetén az 1996. § szerinti mértékű öregségi nyugdíjra jogosult. év átlagkereset képező . 21. h) a szociális igazgatásról és a szociális ellátá­ sokról szóló 1993. törvény szerinti munka­ rehabilitációs díjat. b) amennyiben az a) pontban meghatározott döntése alapján nem utalták át a Nyugdíj-bizto­ prémiumot. törvény (a továbbiakban: Rjtv.-ben meghatározott biztosítással járó (3) A havi átlagkereset megállapítása előtt a jogviszonyból származó . nélyes alenységet ¡vészként. a gyermekgon­ bruttó átlagkereset összegétől függ.06 34 41. ísági) ha az aki a ?nhagáltadően §-a ■ rinti íogvi. az járadék és a rehabilitációs ellátás összegét. tárban az egyéni számláján lévő összeget saját ezen időszak alatt kifizetett év végi részesedést.65-1. január 1-je előt­ vedelem (kereset) és az ellátás együttes összegét ti rendelkezések szerinti. december 31. valamint a felsorolt ellátások 32 52. jövedelmet és 1997. e rövidebb időnek . és 5. jutalmat és a keresettel. a Péptv. lönleges foglalkoztatási állomány keretében járó napján érvényes társadalombiztosítási szabályok juttatás.az annak alapját képe­ átlagkereset meghatározásánál a munkanélkü­ T 20.84 33 40.4 31 37.28 42.58 ej a felszolgálási díj 81%-át.4 25 szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szol­ igénylőre kedvezőbb. jövedelem­ ellátás folyósításával egyidejűleg biztosítási jog­ sítási Alap részére. a rehabilitációs járadékról szóló 2007. a személyi jövedelemadót is tartalmazó. január 1-je előtti kere­ §-a szerint prémiumévek program. és 5. továbbá az Rjtv.a kifizetés időpontjá­ 28 34. több biztosítással tári években elért keresetet.15 ellátás összegét.vagy ha ennél a 24 29.82 kötelezettségre meghatározott összeghatárig öszalapul véve a nyugdíjazást megelőző második 21 25. a keresetpótló juttatás. a gyermekne­ 27 44.05 gáló -. év meghaladhatja.26 a keresettel.04 szeszámított keresetet.92 30. § . nyugdíjjárulék-köteles szociális 30 naptári napra szolgálati időt szerez.55 38 62. Ha az 41.65 21 T.62 32 39. megállapításra kerülő nyugdíjak esetében (2) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi (1) Az öregségi nyugdíj összege . december 31-ét követően T. évi LXXXIV. az ápolási díj. jö­ li-járadék. (1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert ző havi átlagkeresetnél több nem lehet. be okiratot.9 61. január 1-je és 1996. Szolgálati A havi b ruttó A h avi b ruttó Szolgálati idő. )an szetó szerv íltatása tástve- aki jtte.13. § Hatályátvesztette. Az öregségi nyugdíj összege i) a Tbj.kooruniós letek) .

15. akinek nyugel­ látása a 83/A-B § szerint szünetel . ha arra a jogosult­ ságot korábban. m unkakönyvvel. (9) A Péptv. bérszámfejtési. decem­ ber 31-e utáni idő p o n ttól elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló b ruttó kereset.a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően . (4) Ha a havi átlagkereset m egállapításánál fig ye ­ lem be vehető keresettel. jövedelme alapján kell a (3) bekezdés alkalmazásával növelten figyelembe venni. §-ának (2) bekezdésében m eghatározott lalkoztatása. azóta megszűnt rokkantsági. jövedelm et. (5) A Tbj. illetőleg ahhoz hasonló m unkakörben a nyug­ ellátás megállapításának időpontja szerinti . §-a (1) bekezdésének a) p ontjában és (4) bekezdésében fo g la lta k szerint csök­ kenteni kell. részmunkaidőre szóló munkabérét emelték. illetve nyugdíj-biztosítási járulék-kiegészítés alapjaként számított összeget is figyelembe kell venni. Ha ez sem áll rendelkezésre. § szerint csökkenteni nem kell. és ezt követően kell a (3) bekezdés alap­ ján a nyugdíjazást megelőző harmadik naptári év előtti kereseteket a (3) és az (5) bekezdések szerint kiigazítani. (9) H a tá lyá t ve s zte tte . fokozatú baleseti járadéknak m egfelelő összeget kell figyelem bevenni. § (1) A havi átlagkereset meghatározásánál az 1987. illetőleg az (5) bekezdés szerinti időszak alatt elért és a (6) bekezdés szerint növelt keresetjövedelem együttes összegét el kell oszta­ ni az átlagszámítási időszaknak a biztosításban töltött azon napjainak számával.a Nemzeti M unkaügyi H ivatal által közölt . azzal.ideértve azt a személyt is. §-a (l) bekezdésének a)-b) p o n tja ib a n m egh a tá ro zo tt kereset (jövedelem ) m egállapításánál a baleseti já ra d é k o t a n y u g d íjjá ru lék-köteles kereset.a külön jogszabályban m eg h a tá ro zo tt. 34.132 T Á RS AD ALOM BI ZTOS ÍTÁ SI NYUGELLÁTÁS delmet az 1988. akkor ennek összegét a nyug­ díjigénylő nyugdíjazását megelőzően b e tö ltö tt munka­ körében. Ha a prémiumévek programba történő belépése és munkaviszonya megszűnése közötti időszakban a biztosított prémiumévek programhoz kapcsoló­ dó. | ennek hiányában más egykorú o kira tta l . ja n u á r 1 -jé t m egelőző id ő sza kra n y u g d íj-b iz ­ to s ítá s i és n y u g d íjjá ru lé k o t fizet. erre az időtartam ra a 4. A növelést meg­ előző naptári év előtt elért keresetet. december 31-e u tá n i id ő p o n ttó l elért (kifizetett) n yugdíjjárulék alapjául szolgáló b ru ttó keresetet. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. illetve az alapjául szolgáló f m e g fiz e tte . § (1) A Tbj. (2) Az (1) bekezdés szerint kiszámított . § -á n a k (1) bekezdése szerint m egállapodást kötő személy e minőségben e ltö ltö tt ide­ jére a nyugellátás megállapításánál az az összeg számít keresetnek. m árciusl-je előtttársadalom biztosítási já rulé ko t fizetett. illetve egyéni vagy társas vállalko­ ellátásokat.így különösen a háztartási alkal­ m azottak. (8) A (7) bekezdésben fo g la lta k a t kell alkalm azni az átlagszámítási időszaknak arra a tartam ára nézve is. könyvelé­ si nyilvántartásai alapján k iá llíto tt írásbeli igazolásával. §-ának (3) bekezdése vagy 50. 4/A §-a szerinti prémiumévek programban részt vevő biztosított esetében . és el kell osztani 12-vel. jövedelemre vonatkozik. illetve annak megszűnésekor érvényes bér közötti százalékos arány veendő alapul. (6) A kereseteket naptári évenként kell megha­ tározni. 47.így különö. ame­ lyekre nyugdíjalapot képező kereset. ju tta tá so kat keresetként a 15. erre az időszakra keresetként ezt az összeget kell figyelem be venni. szem élyijövedelem adó-bevallással .a 2009. Az 1992.a hiányzó időre érvényes. jövedelem mély . 1987. 22. jövedelem esetében a keresetek. Ha a növelés iránti kérelem több nap­ tári évben megszerzett keresetre. illetve jogutód­ jának az egykorú m unkaügyi. nyugdíjjárulék-alapot képező . A nyugdíj-biztosítási nyilvántartásban nem szereplő keresetre (jövedelemre) vonatkozó adatokat a foglalkoztatónak. §-ának (6) bekezdése szerinti foglalkoztatói igazolással. ja n u á r 1-je e lő tti időre eső keresetkiegészítést csökkenteni kell a személyi jövedelem adó e keresetekre eső képzett összegével. elszámolását igazoló bizonylattal. külön jogszabályban általánosan meg­ határozott minimálbér harmincadrészét kell fi­ gyelembe venni azokra a naptári napokra. a személyi jövedelem adó m egállapításához a fo g la lko zta tó által kia d o tt igazolással. illetőleg a fogyasztótól T. §-a alapján aT. legkorábban a kereset. 30/A § (2) bekezdése s z e rin ti m ezőgaz­ dasági ő s te rm e lő esetén . Az így kapott napi átlagot meg kell szorozni 365-tel. és a (7)-(8) bekezdés alkalmazásánál e naptári napok is osztószámot képeznek. (8) Az osztószám megállapításánál a heti pi­ henőnapokat. amelyet az igénylő szigorított ja v ító -n e v e lő munkában tö ltö tt. jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet be­ nyújtani. jövedelem összege egytizenketted részé­ nek 0. jövedelme volt. vagy am ely a la tt a szakszövetkezeti tag 1992. február 2 9 -é t követő ilyen időszakra keresetként .I sen a Tbj. (3) AT. 22. va la m in t a m egváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló rendelkezések alapján járó. december 31-e utáni és 1998. továbbá az 1987. A 39. §-ban szereplő rendelkezéseket eb­ ben az esetben nem kell alkalmazni. a személyi jöve­ delemadó szabályai szerinti adóalap-kiegészítés együttes összegének m egfelelő . január 1-je előtti legközelebbi időszak keresete.keresetet. 13. 13.a T. naptári évben elért. ille tv e a 2012. egyéni gazdálkodók . amelyekre a nyugdíjat igénylőnek az (1) és (5) bekezdésekben említett keresete. 22. jöve­ delm et naptári évenként a T. (6) Az öregségi nyugdíj összegének m eghatározá­ kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt fog­ sánál a T. jövedelm ek (l) bekezdés szerint csökkentett összege és az ezen összegre szám ított. (10) Ha nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset figyelem bevételét írja elő. A felszolgálási díj. a munkaszüneti napokat és a sza­ badnapokat is figyelembe kell venni. (7) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet úgy kell meghatározni. (2) H a j nyugdíjigénylőt 1997. Az adó.esetén a járulékalapul szolgáló jö ve de lm e t az e lért jö ve de le m tő l függetlenül konkrét összegben á lla p íto ttá k meg. § szerint csökkenteni kell. hogy az (1) bekezdés. január 1-je e lő ttfő fo g lalkozásában a teljes (törvényes) m unkaidőnél rövidebb időben foglalkoztatták. A havi átlagkereset meghatározása R. a m e ly b e v é te l 20 százaléka u tá n a m e z ő g a z d a sá g i ő s te rm e lő a n y u g d íjjá r u lé k o t (7) Ha az 1992. az a d o tt jogviszony fennállása a la tt érvényes m inim álbért kell figyelem be venni. március 1-je e lő tt hatályos jogszabá­ lyok egyes személyek . jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést meg­ előző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani. (11) A havi átlagkereset meghatározása során a kere­ seti (jövedelm i) adatokat a nyugdíjbiztosítás nyilvántar­ tása alapján kell számításba venni. keresetként . 22/A § (1) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ közvetlenül ka p o tt borravaló 81 százalékát kell a havi átlagkereset meghatározásánál keresetként. (2) A saját jogú nyugellátásban részesülő sze­ mély kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor is. § (l) bekezdés i) p o n tjá n a k a lk a lm a z á s á n á l . § rendelkezé­ zóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a seinek m egfelelő alkalmazásával kell számításba venni.lehet igazolni. ha a naptári évre szám ított kere­ se tjö ve d e le m ezzel a járulékfizetésifelső határösszeget m eghaladja. jö v e d e le m k é n t f i ­ g ye le m b e v e n n i. és a 15. (3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal. a mellékfoglalkozásból szárma­ zó keresetet is figyelem be kell venni a havi átlagkereset m eghatározásánál. am ely után n y u g d íjjá ru lé k o t. jövedelem nem volt.a nyugellátás megállapításának kezdőnapjától folyamatosan visszaszámítva .a n n a k a b e v é te ln e k a 6 sz á za lé k á t k e ll k e re s e tk é n t. kereset. baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. de legfeljebb a nyugdíjjárulék-fizetési felső ha­ tárösszegének figyelembevételével kell meghatározni. ténylegesen kifizetett kereset mellett a nyugdíjjárulék-. jövedelem összegén fe lü l akkor is figyelem be kell venni.kereset országos átlaga alapján. hogy e keresetet a 15. a növelés cjsszegét naptári évenként kell meghatározni. december 31-ét követően m egállapított baleseti já rad é kot. jövedelem m el azonos időre baleseti rokkantsági nyugdíj já rt.nyugellátását ként figyelem be venni. akkor a járulékkiegészítés alapjaként számított összeget szintén ezen emelés százalékos arányá­ val megemelten kell figyelembe venni. Többszöri béremelés esetén a prémiumévek programba tör­ ténő bekerüléskor.ha tényleges jövedelem m el a nyugdíjigénylő nem ren­ delkezik . 14. R.5 százalékával növelni kell. a kereset (jövedelem ) kifizetését.a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset megállapításá­ nál a részmunkaidőre megállapított.

amelyekreaz b) 1993. §-ának (2 bekezdése szerint figyelembe veendő 5 ) T. nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták. . az 1998. Az így kapott napi átlagkeresetet meg kell bekezdés c)-e) pontja szerint levonni. január 1-je előtti időszakbaij elért kereset kivé­ naptári évben kifiz e te tt adóköteles ju ta lo m (ju ta lo m ­ lemzeti egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel telével . 3 ej házastársa. §-a szerint számított arányosan elismert T A szolgálati idő kezdés c) pontja szerinti . §-a .meghatározása során az adott :entett szolgálati idő alkalmazása esetén a naptári évi kereset­ évben elért kereset alapján kiszám ított adó összegéből f jöve\ T. azt a keresetet kell resetet csökkenteni. és . majd ezt el kell osztani 365Ivántartel (szökőévben 366-tal). de legfeljebb szítést tők figyelembe. december 31-ét követően az adott nap­ z ti időnek számít.(3) be­ szorozni 365-tel. ¿>2004-2007. § (1 A öregségi nyugdíj alapját képező át­ ) z H atá lyá t ve sztette.ha az 1988. kiegészítésként . évben a kereset 1 százalékát. ja n u á r 1 -jét m egelő­ i kell. amelyekre az igénylőnek az egyidejűleg személyek esetében megfizették. 39. nem történt . :em élyl nyugdíjjárulék-köteles egyéb keresetet. kell figyelembe venni. . amelyekre tfizetett. de legfeljebb kezdésben felsorolt.jé t m egelő­ m unkakeresetet egyhavi keresetnek kell tekinteni. 23-36/G § 0^1988-1990. a személyi jövedelem adóról szóló törvény HVG T B -K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 -R E . továbbá . ja n u á r i. 18/A-28/B § it csöktöltött azoknak a napoknak a számával. azzal.T Á R S A D A L O M B I Z T OS Í T Á S I N Y U G E L L Á T Á S 133 f) 1999-2001. járulék IV. ha erre az időszakra az előírt d) 1997.előleget kell megállapítani. amelyekre a lyos adótábla szerint m eg á lla p íto tt adóösszeget kell a Hatályát vesztette. továbbá a nyugdíj­ felelően alkalmazni a volt mezőgazdasági szövetkezeti járulék és a magánnyugdíjrendszer keretében . tári évi kereseteket. (2)bekezdése szerinti kereseteket a 2 számú melléklet. illetve e rendelet 14.fize­ olgáló keresete. amely alatt a mezőgazdasági szövetkezeti tag nem amelyekre a biztosítottnak keresete vo lt. tényleges ke­ lásával. az a d o tt évben h a tá ­ tes összegét el kell osztani az ez idő alatt biztosításban R. majd zószámok hatálybalépéséig . § (6) be­ (3) a (2) bekezdés szerinti keresetet a következők sze­ iőszakra r i n t kell m egállapítani: gj2002. e pénzt nem kapott. ja n u á r 1-je e lő tti időre kifiz e te tt inkában ségét teljesítette. a dóalapot nem képező. nyugdíjrendszer keretében . tett tagdíj együttes összegének 25 százalékát. napját követő időtartama szolgála­ lék címén levont összeg 25 százalékát. illetve utáni viszony esetén osztószámként csak azok a napok vehe­ a 38.nem kiegészítésként-fize­ utáni id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti járadék. és 2010. d) hatósági idézés alapján állampolgári kötelezett­ alapjánjáró. ) évente legfeljebb 36 000 forintot. de lembevételével . majd távol. §-a. amely után egyéb biztosítással járó f)a z így kiszá m íto tt összeghez hozzá kell adni az nak (6 ) adott naptári évben e lé rt. vala m in t az át­ esetben a nyugdíj-megállapítás ügyintézési határideje tó által lagszámítási időszak a la ttfo ly ó síto tt és1988. t. valamint . Atárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szor­ a szövetkezetben. és az erre eső. nyugdíjat igénylőnek figyelembe vett keresete.a T 1 . 50 400 fo rin to t.az zően elért kereset esetén a szorzathoz hozzá kell adni a forintot a nyugI) 2 011. A z nyugdíjrendszer keretében . évben a kereset 1 százalékát.meg kell határozni az így kiszám ított 'oznl. keresetkiegészítés összegét el kell osztani a biztosítás­ ag 1 9 . ében a (2) A . január szerinti. évben a keresetlS százalékát. hogy az osztószám megállapításánál a 40. 0^1991. 108 000 forintot.jogviszony keretében dolgozott.fizetett tagdíj együttes összegének 1. január 1-je nem haladhatja meg a szövetkezeti tagsági jogviszony tosítási előtti keresetet Isfigyelembe kell venni . arányosítás nélkül mély biztosítással járó jogviszonyának 1997. óvbon a kereset 20 százalékát. A naptári évenként figyelembe lembevételével . kell levonni. isátlaga 6 4 figyelembe venni a személyi jövedelemadó összegének c) majd . 1 § (1 A14-16. (4) Az a d o tt évben elért. d) az egy napra eső adóösszeget meg kell szorozni elem re) a biztosításban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával. január b)az egy napra eső keresetet meg kell szorozni 365gkereset :a nyugmegállapított kereset17százalékát.nem kiegészítésként .biztosítással járó e) ezzel az összeggel kell a naptári évi. k) 2010. de leg­ feljebb 1 6 080 forintot. de éven­ tés nélküli szabadságon volt. /7J2003. azzal az eltérés­ je getlenül 2 százalékát. de betegségi segélyt.a (4 )-(5 ) bekezdésben fo g la lta k fig y e ­ megállapított kereset 1 százalékát. cjl995. és nyvelévelni. 5 sel. hogy az átlagszámítási ánál az rint éves szintre szám ított keresetből időszak alatt elért .ha munkanap-jóváírás ni. összjövedelmet csökkentő tételeket és adóked­ v e z m é n y e k e t figyelmen kívül kell hagyni. jövedelme volt. 5 a) gyermekgondozási díjban. táp­ imálbért :eni k ll. 3 időtartamát. szülője.aT 22. az osz­ összegre eső. va la ­ m i n t a m egváltozott munkaképességű dolgozók fo g la l­ cjjogszabály alapján kötelezően engedélyezett fize­ tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. a (3) bekezdés b) pontja sze­ lagkeresetet úgy kell kiszámítani. 60 000 forintot. december 31-e b) keresőképtelen volt. jöve­ . a z k e re s e t. évben a keresetlS százalékát. § (6) bekezdése szerint számított együt­ 5 Hatályát vesztette. az a d o tt évben hatályos adótábla szerint í a k re e (6) A (l)-(5) bekezdés alapján meghatározott nap­ tószám. illetőleg a keresettel. naptári évre szóló összegét. 16.ugyanarra az időtartamra ezt a keresetet kell rész) és év végi részesedés összegét.yüttes seinek alkalmazásával . §-ának . évben a (2) bekezdésnek az adóalap-ki­ 1988.azokata napokat. jöve­ (3) bekezdés b) pontja szerint szám ított keresetből a (3) decem delme volt. hanem egyéb . .azok a napok nem vehetők figyelembe. §-ok rendelkezéseit kell meg­ 7. § (2) bekezdésének a)-b) pontjában említett e jl9 9 8. fe je ze t előtti id ő p o n ttó l m e g á lla p íto tt baleseti já rad é k a d o tt munkanapon jár le. 37.a tárgyévet megelőző évi (ülönö. § ÍV bekezdés t) pontiában ) nyugdíjrendszer keretében . (1) A Tbj. évben a kereset 20 százalékát.aT 22. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ jövedelemmel azonos időre já ró és 1987. de legfeljebb Iszóló tári éven belül egyidejűleg fennállt több biztosítási jog­ ^3 200 fo rin to t. 92 X)2008— 2009. ?el. te legfeljebb 108 000 forintot. ja n u á rl-je atárgyévi szorzószámok hatálybalépését követő tizedik vetését.nem tag átlagkeresetének kiszámításánál is az 1993. továbbá a JV szerint szükséges napok száma z 2 m egállapított adóösszeget. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-kia biztosítottnak keresete vo lt.keresetnek a 1 . 5. ?sségű (3) A 1996. egészítésre vonatkozó rendelkezésére is figyelemmel (2) A mezőgazdasági szövetkezeti tag 1993. évben évente 12 000 fo rin to t. évben 3000 fo rin to t. továbbá a nyu g d íjjá ru lé k és a m agánetekre fennállt több biztosítási jogviszony mindegyikében volt (21 A Tbi. (3) A átlagszámítási időszaknak arra a tartamá­ z D gutódöen foglalt szorzószámok figyelembevételével kell nö­ ra.nem kiegészítésként . de legfeljebb 1 5 első h a200 forintot meghatározásánál is.1 nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok figye­ számításba venni. évben 2400 fo rin to t. említett mezőgazdasági őstermelő biztosítási ogszabáási alkalékalapui ereset kiszámításánál a (4)-(5) bekezdésben foglaltakon felül további. továbbá az átlagszámítási.előtti naptári évekre vonatkozóan. de legfeljebb 8 segélyben részesült. továbbá a nyugdíjjárulék és a magán­ a)a naptári évben elért (2010. de 0 R. fe je ze t (5) Az éves szintű keresetekhez tartozó adó . de legfeljebblSl 200 1-je előtti szolgálati idejének minden 30 napjára eső tel (szökőévben 3 6 6 -ta l). gyermekgondozási kötelesjutalom és adóköteles év végi részesedés nélküli) lem re n >zott. b) 1994. vehető szolgálati idő naptári napjainak száma.-ben biztosítottnak minősülő sze­ vábbá igénylőnek keresete. ebben az jogviszonya alapján nyugdíjjárulékot fizetett. § hez tartozó osztószámként . 5 almazni koztatásáról és a szociális ellátásról szóló rendelkezések nézve is .szeR. zetett) és 1 .fize­ amelyeken a tag zően elért kereset esetén az a d o tt évben kifize te tt adó­ esetként tett tagdíj együttes összegének 2 százalékát. évben 10 százalékot tnek a) le kell vo n n i. §-a (7)-(8) bekezdé­ . és el kell osztani 12-vel. gyermeke temetése miatt volt ban tö ltö tt azoknak a napoknak a számával. évben az egészségbiztosítási és nyugdíjjáru­ aleseti december 31. évben a keresetlS százalékát.

gumőkóros megbetegedés esetén két évet . (2) Szolgálati időnek számít a katonai szolgálatban és polgári szolgálatban e ltö ltö tt idő. valam intaz az időtartam is. a naptári év hátralévő tartam a munkavégzés nélkül is szolgálati időnek számít. március 1 -jét lehet . ja­ nuár 1. a megbízás a lap­ ján. gazdasági munkaközösség. ille tő le g a M un ka erő -p ia ci A lapból nyugdíjjárulékot fizettek. ille tő le g gondozása vagy saját lakás m agánerőből tö rté n ő építése céljából kapta. hogy erre az időre utána já rulé ko t fizettek. § (1) Ipari szövetkezet bedolgozó ta g ja ké n t 1968. hogy tartós k ü lfö ld i szolgála­ HVG 1T B . az általános iskolai és kö­ zépiskolai tanárjelölU 'G yakorlóév címén a ténylegesen le tö ltö tt id ő ta rta m o t.ipari és mezőgazdasági szövetkezeti tag ké n t . az egyéni v á lla l­ kozó. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni a) a tá p pé n z (betegszabadság idejére folyósított juttatás). a magánkereskedő. a választott tisztségviselőként. a magánkereskedőnek. feltéve. Nevelőjelölt az óvó n ő je lö lt. a mezőgazdasági szak­ csoport ta g já n a k. (3) Ha a biztosítás ténye.lehet szolgálati időként figyelem bevenni.K Ü IÖ N S Z Á M 2012-RE to t teljesítő nemzetközi szervhez tagként vagy m unka­ társként k ik ü ld ö tt. § (2) bekezdés a)-b) pontok szerinti okiratok (igazolások) alapján sem állapítható meg. de­ cember 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni. továbbá a szö­ vetkezeti tagként . a közalkalm azotti jogviszony. (k) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a szakérettségire előkészítő tanfolyam on. a kiem elt minősítésű szakérettségis kollégium ban tö ltö tt id ő t . 30. b) a kisiparos.fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén ille tte meg. a gazdasági társaság ta gjának segítő család­ tagja b izto síto tt vo lt. amelyre a Szolidaritási Alapból. § A gépjárm űvezető-képző munkaközösség ta g ja ké n t e ltö ltö tt id ő t legkorábban 1975. § (1) Szolgálati időnek számít a munkaviszony. Az 1998.ta rtó sa n beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerm ek esetén tiz e n ke ttő évesnél . ille tő le g a fogyatékosságot a családi pótlékról szóló jogszabályok rendelkezéseinek m egfelelő alkalm azásával orvosi igazolással kell bizo­ nyítani. a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője közeli hozzá­ tarto zó ja. és az erre előírt mértékű já rulékot m egfizette. (2) A bedolgozói jogviszonyban e ltö ltö tt időt egykori okira ti bizonyíték alapján lehet szolgálati időként figye­ lembe venni. § A rendszeres és személyes munkavégzésre irányuló megbízásos jogviszony alapján biztosítottként m unkában tö ltö tt id ő t legkorábban 1963. (4) Szolgálati időként kell figyelem be venni az átkép­ zési tám ogatás.szolgálati . ha az akkor hatályos rendelkezésekkel e llentétben a m un ká lta tó a dolgozó m unkaviszonyát erre az időszakra m egszüntette.biztosításban tö ltö tt idő. illetőleg a foglalkoztató megszűnése miatt nem bizonyít­ ható. 29. jú nius 30-a e lő tt oktatási-nevelési in ­ tézményben e ltö ltö tt idejét (gyakorlóévét). illetőleg a kártalanítási se­ gély. a terhességi-gyerm ekágyi segély. feltéve. R. a sz o lg á la ti viszony. Az 550 napi növelésre az az anya jo g o su lt. ha erre az idő­ szakra nyugdíiiárulékot fizetett. R. 33. szolgálati idő azonban legfeljebb 1992. (3) Szolgálati időként kell figyelem be venni a mezőgazdasági szövetkezet tagjának. illetőleg a biztosí­ tással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiak­ ban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) nyilvántartásaiból megállapíthatók. jú nius 1-jétől időként figyelem be venni. de­ cember 31-éig vehető figyelem be. a sz a k m u n k á s ta n u ló -v is z o n y alapján. b) halála esetén a hónap első napjától az elhalálozás napjáig e ltelt időt. az egyéni vállalkozó. a vállalkozásjellegű jo g viszo n yb a n . ahány gyermeke született 1968. illetőleg az egyéb címen szerzett szolgálati id ő t követó kórházi ápolás alapján összesen egy évet . kü lfö ld ö n m un ká t vállaló. b) megelőzően azért kapta. illetőleg a napi 9 fo rin to t elérte. hogy erre az időre a n yu g d íjjá ru lé ko t m egfizette. illetőleg ezt megelőzően társadalombiztosítási já rulé ko t fize tett. ha ó ja b iz to s íto tta t három évesnél . b)a biztosítása szünetelt. a magánkereskedő. (9) Ha a kisszövetkezet tagja az a d o tt n a ptári évre e lő írt legm agasabb já ru lé k a la p n a k m egfelelő n yu g ­ d íjjá ru lé ko t m egfizette. illetőleg az előírt nvugdíiiárulékot megfizette. a gazdasági munkaközösségi tagsegítő családtagja. az ideiglenes rokkantsági nyugdíj és az időleges rokkantsági járadékfolyósításának.a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által beszerzett . a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell. ille t­ ve fogyatékosnak m inősült(ek) (m inősülnek). a baleseti táppénz. (5) Az egységes anyasági segélyben részesült nőnél szülési szabadság címén a) 1962. ha a bedolgozó keresete a havi 220 fo rin to t m eghaladta. amely alatt a) a b iz to síto tt szerződéses üzem eltetésű üzlet ve­ zetője vo lt. hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot m egfizette.m T Á R S A D A LO M B IZ T O S ÍT Á S ! NYUGELLÁTÁS ideje szolgálati időnek számít. ja n u á r 1 -jé t m egelőzően s z e rz e tt sz o l­ g á la ti id ő R. R. feltéve. hogy a díj vagy támogatás után nyugdíjjárulékot fize tett. am ely a la tt a b iztosított ja vító-n eve lő m unkát vagy szigorított ja v ító ­ nevelő m unkát végzett. Amennyiben az 1968. ha intézeti kezelésének a kezdetekor biztosított volt. a közszolgálati jogviszony. feltéve. (6) Szolgálati időnek számít az az idő. 32. az ösztöndíjas aspi­ ránsként és ösztöndíjas do kto rjelö ltkén t. A biztosítás megszűnését. március 1-jétől szolgálati időnek számíta m u n k a n é lkü li-já ra d é k . ej a b iz to síto tt a fizetés n é lküli szabadságot közeli hozzátartozója o tth o n i ápolása. amely a la tt a nyugdíjigénylő ápolási díjban részesült. az ipari szakcsoport ta g já n a k. (5) A fizetés n é lküli szabadság harm inc napot m eg­ haladó tartam a szolgálati időnek számít. am elyre nézve az igénylő szolgálati idő megszerzésére m egállapodást kö tö tt. b jl9 6 2 . illetve a gyermekgondo­ zásisegélyfolyósításának időtartam át. az alkalm i fizikai m un ká t végzőként.a 43. jogtanácsosi.az egyszeres számításra te kin te t nélkül . az egyéni vállalkozónak. (3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik. 1991. va la m in t a tanulószerződés alapján szakképző iskolai ta n u ló ké n t. 31.egykori o kira ti bizonyíték alapján . (7) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a neveIőjelöltnek1962. életévét megelőző id ő p o n ttó l tartósan beteg vagy fogyatékos (volt). jú n iu s 1-je e lő tt e ltö ltö tt idő akkor vehető szolgá­ lati időként figyelem be. szolgá­ lati időként nem lehetfigyelem be venni a biztosításban tö ltö tt időnek a harm inc napot m eghaladó azt a ta rta ­ m át. de legfeljebb ]k h ó n ap o t lehet szolgálati időnek tekin te n i. a m un kanélküli-segély és az átmeneti m u n k a n é lkü li-já ra d é k folyósításának ide jé t. (2) Szolgálati időként kell figyelem be venni a szolgá­ lati idő ala tt vagy az ezt követő harm inc napon belül kez­ d ő d ött kórházi ápolás idejét is. továbbá azt az időt. az ügyvédi. ja n u á rl-je e lő tt. R. a növelés gyerm ekenként 550 naptári nap. jú liu s 1-jé' a b iz to s íto tt a szabadságot 1992. decem ber 2k-e e lő tti szülés esetén nyolc­ vannégy napot. vagy az okiratok (igazolások) hiányában. b)a szülési szabadságnak és ej a gyermekgondozási díj. illetőleg gyermeknevelési tám ogatást kapott. akinek a gyerm eke a 18. feltéve. január 1-je előtt született gyermeke (gyermekei) tartósan betegnek.a kapott ösz­ töndíjra te kin te t nélkül . a képzési tám ogatás és pálya­ kezdők m unkanélküli-segélye folyósításának ideje. A tartós betegséget. a m e lya latt a)a b iz to síto tt m unkabérben (díjazásban) nem ré­ szesült. az egyéni gazdálkodónak. ille tő le g a kisiparos. illetőleg kü lfö ld i ösztöndíjas ta n u lm á n y ú to n részt vevő házas­ társával kü lfö ld ö n ta rtó zkod jé k. a ta n ító je lö lt. azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye . vagy a házastárs után társadalombiz­ tosítási já rulé ko t fizettek. ha ezt megelőző naptári hónapban szolgálati időt szerzett. egyéni vagy társas vá lla lko zó kén t. (4) A biztosítással járó jogviszony 1998. a kisipa­ rosnak. (8) Szolgálati időnek számít az az idő. a m unkaviszonyban nem álló előadóm űvésznek. a bedolgozóként. (6) A m unkaterápiás intézetben kezelt alkoholistá­ nak ezt az idejét szolgálati időként kell figyelem be venni. va la m in t az az idő. a gazdasági munkakö­ zösségi tag és a szerződéses üzemeltetésű üzletvezetője házastársának ojszülése esetén a szülése napját magában foglaló hónap első napjától a szülést követő negyedik hónap utolsó napjáig.annyiszor 365 nappal növelni kell. a gyógykezelési járadék. (10) Az anya ténylegesen megszerzett szolgálati ide­ jé t .akkor is. ha tagsága ez idő a la tt isfe n ná llt. napját megelőző időtartamát az 1997. december 23-át követő szülés esetén száz­ negyven napot kell figyelem be venni.

ahány­ szora tag közös m unkával tizenhárom . (8) Nem lehet szolgálati id ő kéntfigyelem be venni a termelőszövetkezeti tagként e ltö ltö tt azt az időt. nő száz m un kanapotteljesített. ja n u á r 1-jétől. december 31-e után fennállotttagságalapján szerzett szolgálati időnekszámít ó ja teljes naptári év. va la ­ m in t a honvédség (folyam őrség) sorozott állo m á n yú tagja első tényleges és tartalékos szolgálatának az idejét. R. a gazdasági m unkaközösség ta g ja és a szerződéses üzem eltetésű ü zle tve ze tő je házastársának. 36. 1975. ej háromévesnél fiatalabb gyermek gondozása vagy tízévesnél fia ta la b b beteg gyerm ek ápolása m ia tt a munka végzése alól mentesítést kapott. ja n u á rl-jé tő l nyugdíj-biztosítási járulékot fizettek. az ipari szakcsoport tagjaként. (4) M unkanapokon Iegkésőbb1992. v a la m in t az egyéni vá lla lko zó kén t e ltö ltö tt időnek azt a ta rta m á t. amely a la tt a tag 1960. R. ö jkórházi ápolás ala tt állt. melyen a m e­ zőgazdasági szövetkezeti ta g szerződéses ü ze m e lte ­ tésű üzlet (egység) vezetőjeként az üzletet (egységet) üzem eltette. illetőleg betegszabadságon vo lt. az egyéni gazdálkodó. am elynek utólagos já rulé kfize té s mellett történő beszámítását a mezőgazdasági szövetke­ zet tagjának a közös m unkában részt ve tt családtagja. ' d)a tagsági időnek annyiszor harm inc napja. terhessége vagy szülése.(bevenni őlyósított lanítási spgykezelésj íz időleges tól lehet szolgálati id ő kén t figyelem be venni. § (1) A mezőgazdasági (halászati) te rm e lő szövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : term előszövetkezet) 1967. amelyre a tag nyugdíjjárulékot és amelyre utána társadalom biz­ tosítási járulékot. 35. d) gyerm ekgondozási d íjb a n . február 2 9 -é t követően szolgálati időként kell figyelem be venni a szövetkezeti tagként biztosítás­ ban tö ltö tt időt. és a tag közös munkával százötven. § Szolgálati időként kell figyelem be venni azt az időt. 34. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom . jú liu s 1-jétől 1988. (5) M unkanapnak számít az a nap is. és azt m egszüntették. R. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. nő száz m un­ kanapot teljesített. 37. 1989. őt követó imőkóros tüdőként ii a mezösági szaka kisipaIkozónak. árulékot számít a s pályaJeje. a m elyre u tá n a tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i já ru lé k o t fizettek. 38. ja n u á r 1-je e lő tt fe n n á llo tt tagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ejaz első belépés teljes naptári ¿ve. (3) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be venni a gaz­ dasági munkaközösség. am elyre a társadalom biztosítási já ru lé k . ille tő leg a kisiparosnak. amelyen a mezőgazdasági szö­ vetkezeti tag a) betegségi segélyben. R. cja tagsági időnek annyiszor harm inc napja. december 31-éig a társadalom - jog sza b á lyba n b iz to s íto tt vagy a vezetőség á l­ biztosítási és n yu g díjjárulékot. ahány­ szor a tag közös m unkával tíz.m unka­ napokban kifejezett . § (4) bekezdését kell alkalm azni arra az időtartam ra. összesen legfeljebb öt év számítható be. az ip a ri és szolgáltató szövet­ kezeti szakcsoport (a továbbiakban: ipari szakcsoport) tagjaként e ltö ltö tt id ő n e k azt a ta rta m á t. vagy ipari szövetkezet tagja volt. 1996. az egyéni vállalkozónak a házastársa 1992. 1996. kivéve. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. 'Olt. § Szolgálati id ő k é n t kell fig ye le m be ve n n i a kisiparos. (3) A term előszövetkezeti tag 1966. edzőtáborban stb. m intha a szolgálati idő figyelem bevételét nem kellene korlátozni. ahányszor a tag közös munkával tizenhárom .) ve tt részt. ha a szolgálat nem nyugállo­ mányba helyezéssel szűnt meg. m unkanapokra ke lle tt átszám ítani. m agánkereskedőként kötelező b iz to ­ sításban. 38.i díjban t kapott. ahányszora tag közös m unkával tíz.az bán nem 3 magánlunkakövezetője n foglaló k hónap lalálozás ila ti időt ' ztosítási J alombizjzátképtmeneti :ovábbá . ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. va la m in t am elyet a mezőgazdasági szö­ vetkezet a tagjával kö tö tt külön megállapodás alapján közös munkavégzés címén m unkanapként köteles v o lt nyilvántartásba venni.K Ü L Ö N S Z Á M 2 0 1 2 . január 1-je e lő tti szolgálati idejének a számításánál fél m unkaegységet kell figyelem be venni m inden olyan m unkanap után. * (7) Termelőszövetkezetnél 1966. ha rokkantsági nyugdíjat álla p íto tta k meg. továbbá gazdasági társaság ta g ja ké n t 1988. § Szolgálati időkéntfigyelem be kell venni a 38. ha a tagság naptári éven át nem á llo tt fenn. 42.R E nolistá? venni. §-a (2) bekezdésének alkalmazása eseté­ ben a havi átlagkeresetet úgy kell kiszámítani. 4 0 . nő nyolcvan munkaegységet teljesített. j) ille tő le g tagságának fennállása a la tt m u n k a v i­ szonyban á llt. zösség js gánkereskedőnek. § A szolgálati idő számításánál figyelem be kell venni ó ja fegyveres erők és a fegyveres testületek. továbbá a ha­ difogságban tö ltö tt időt. március 31-éig a tá rsa d a lo m b iz to ­ sítási és n yu gdíjjárulékot. Ezvonatkozik az egyéni vállalkozó havi átlagkeresetének meghatározására is. R. de legfeljebb a tagsági idő tartam a. g jn é p i ülnöki tennivalókat végzett. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni lekgondo- li a szolgabelül kez?szűnését. (2) Szolgálati id ő k é n t kell figyelem be ve n n i a gaz­ dasági munkaközösség. és a ta g közös m unkával legalább százhúsz. R. amelyre a m unkaviszonyban nem álló előadó­ művész 1975. december31-éig m egfizette. f) katonai szolgálatot teljesített. jú n iu s 30-a után társadalom biztosítási járulékot fizetett. HV G | T B . decem ber s z o lg á la t i (2) Ha a szolgálati idő (l) bekezdés szerinti utólagos (6) M unkanapnak számít . R. és az előírt társadalom biztosítási já rulé ko t legké­ sőbb 1992. március 1-jét megelőzően a lakóhelye (telephelye) szerint illetékes társadalom biztosítási igazgatási szervtől kérte. bjm in d e n további teljes naptári év. h)a szövetkezet hozzájárulásával közép. rulékot it nőnél í nyolcín száz- a kisiparosként. 41. vagy egész napos tanfolyam on (iskolán. nő hét m unkaegységet teljesí­ te tt. az egyéni vá lla lko zó . 1 . vagy egyéb jogcím en is b iz to síto tt v o lt.jé - . b) m unkaviszonyban á llo tt. nő nyolc m unka­ napot teljesített. §-b a n e m líte tt szervek hivatásos vagy továbbszolgáló állom ányában tö ltö tt időt. ha a tagság egész éven át fe n n á llo tt. ha a tagság egész éven á tfe n n ­ á llo tt.az a nap is. április 1-jétől 1995. gyerm ekgondozási segélyben részesült. C>naptári évből annyiszor harm inc nap. december 31-ét követően e ltö ltö tt időnek azt a tartam át. eja deportálásban tö ltö tt időt. de legfeljebb a tagsági idő naptári ta rta m a . M inden olyan m un ka mennyiséget. (4) A T. a szakszövetkezet tagja. ille tő le g az egyéni vállalkozó 1991. szeptem ber 30-a után öregségi vagy m unkaképtelenségi járadékban részesült. ja n u á r 1 -jé tő l a nyugdíj-biztosítási já ru lé k és a n yugdíjjárulékfizetése m egtörtént. amelyre a kisiparos 1962. ja n u á rl-jé tő l kez­ dődően pedig a nyugdíj-biztosítási és n yu gdíjjárulékot megfizette. ja n u á r 1-jétő l az előirt n yu g d íjjá ru lé ko t. és a tag közös m unkával százötven. to ­ vábbá katonai szolgálata vagy tan folya m o n részvétele m ia tt közös m unkát nem végzett. R.a heti pihenőnapok k i­ vételével .m unkaráfordításnak a mezőgazdasági szövetkezet vezetősége által m egállapított hányadát kell figyelem bevenni. va­ slapból. am elyre a gépjárm űvezető-képző m u n ­ beszámításának feltételei több jogcím en is fen ná lln a k. § (1) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni azt az id ő ta rta m o t.vagy felső­ fokú oktatási intézm ény nappali tagozatán ta n u lt. kaközösségtagja a reá irányadó járulékfizetési kötele­ zettségnek eleget te tt. ej szülési szabadságon vo lt. § A mezőgazdasági szövetkezeti ta g közös m unkában részt vevő családtagja szolgálati idejének a számításánál a 40. 39. baleseti tá p ­ pénzben részesült. táppénzben. nő hét m unkaegységet te lje síte tt. ha a tagság az egész naptári éven át nem á llo tt fenn. ha a tagság egész éven á tfe n n á llo tt. b)a naptári évből annyiszor harm inc nap. január 1-jétől 1991. nő nyolc m unkanapot teljesített. b)a honvédelm i m unkaszolgálatban. de­ cember 31-éig a társadalom biztosítási já ru lé ko t. :össég. december31-éig tízórás m unkanapot kell érteni. decem ber 31-ét követően a gazdasági társaság term észetes szem ély ta g ja házastársának azt az id e ­ jé t. R. nő nyolc m unkanapot teljesített. am elyneksorán a) keresőképtelensége. a m agánkereskedő. Az 1988. a m a­ tal engedélyezett ta n u lm á n y i szabadságon v o lt. amely a la tta családtag biztosítása m un ­ kamegállapodás alapján fe n n á llo tt. továbbá e jogviszony alapján táppénzben (baleseti tá p ­ pénzben) részesült. a mezőgazdasági szakcsoport tagja. amelynek mérése nem m unkanappal tö r­ té n t. § (1) A mezőgazdasági szakszövetkezetnél (a to vá b b ia kba n : szakszövetkezet) 1970. (9) 1992. ha a tagság egész éven át fe n n ­ á llo tt. decem ber 31-e után fennállotttagság alapján szerzett szolgálati időnek számít ó ja teljes naptári év. vagy munkavégzés nélkül a mezőgazdasági szövetkezettől díjazásban részesült. ille tve a magánkereskedő 1970. december 31-ét követő szolgálati idejénekszámításánál közös munkával teljesített m unkanapként a) a személyesen teljesített m unkanapokat és b) m eghatározott terület családi vagy egyéni művelé­ se címén a terület megműveléséhez szükséges . i) 31-ét követően e ltö ltö tt időnek az a tartam a idő. továbbá 1988. (2) A termelőszövetkezeti tag 1967. 1996.

ej az 1983. de legfeljebb a tagsági idő naptári tartam a. (5) Nem lehetszolgálati időként figyelem be venni a szakszövetkezeti tagként e ltö ltö tt azt az időt. R. ha ó ja munkavállalásra 1989. § (l) Szolgálati időként kell figyelem be venni: ója m agángyakorlatotfolytató és az1954. ha ezt követően mezőgazdasági szö­ vetkezetitagként legalább egyteljes naptári évszolgálati id ő t szerzett. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni o j azt az időt. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában e m líte tt id őtartam naptári n a p ja it a tag átlagkeresetének kiszámításánál figyelm en kívül kell hagyni. vagy b) idejét. ha 1973. 45. ja n u á r i. október 25-e e lő tt az erre fe ljogosított szerv engedélye alapján vagy magyar impresszáló szerv közreműködésével került sor. (3) Szolgálati id ő kén t kell figyelem be venni a jogta­ nácsosi munkaközösség tagjaként e ltö ltö tt időnek azta tartam át. gondozása vagy saját lakás magánerőből történő építése céljából került sor. balesete. am elyet a 70/1997. amelyre űjállam közi egyezmény alapján kü lfö ld i alapítvány­ ból. § (1) Szolgálati időként kell figyelem be venni a közös gazdaságban családtagként végzett m unkával e ltö ltö