P. 1
Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon

Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon

|Views: 353|Likes:
Published by probadesiderius
Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon
Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon

More info:

Published by: probadesiderius on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2014

pdf

text

original

sÁLLAMI (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17.

SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

NEMZETI TÉKA
Sorozatszerkesztõ
KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN

ÁLLAMI (KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI) TISZTSÉGVISELÕK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
Adattár
Összeállította FALLENBÜCHL ZOLTÁN

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2002

Készült az OTKA támogatásával Szerkesztette: Fallenbüchl Zoltánné Czárán Marianne

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó-rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve. © Országos Széchényi Könyvtár, 2002 © Osiris Kiadó, 2002 © Fallenbüchl Zoltán, 2002 Felelõs kiadó Monok István és Gyurgyák János Sorozatterv Kurucz Dóra A nyomdai elõkészítés és sokszorosítás a Books in Print Bt. munkája ISBN 963 200 458 2 ISSN 1586-1163

Tartalom

Elõszó Rövidítések Irodalomjegyzék Állami hivatalnokság a 17. századi Magyarországon Adattár Bevezetés Források Névjegyzék Függelék Királyi tanácsosok – Consiliarii regii

7 8 8 11 29 29 31 37 373 373

Elõszó

A történettudomány iránt érdeklõdõ, de kivált a történészkutató gyakran szembesül olyan személyiségek nevével, akikrõl pontos adatokat sem a történelmi monográfiákban, sem az eddig publikált genealógiai vagy életrajzi lexikonokban nem talál. Különösen az igazgatás terén, a levéltári kutatómunka során gyakran kerülnek a forrásokat feldolgozó elé szinte ismeretlen nevek. Olyanoké, akik a maguk idejében, az adminisztrációban jelentõs szerepet játszottak, ha mindjárt alárendelt beosztásokban is. Jelen munkálat célja az ilyen névazonosítások és hatáskör-tisztázások elõsegítése. A munka során, túlnyomóan levéltári forrásokból összegyûjtöttük a magyar királyi és a Magyarországon mûködött császári adminisztráció személyi állományának neveit és funkcióit 1600 és 1700 között. Forrásaink a királyi határozatok (Benignae Resolutiones Regiae), a kamarai pénztárkönyvek, a harmincadügy fennmaradt iratanyaga (Magyar Országos Levéltár, Kamarai Levéltár E 210, Miscellanea Tricesimalia), a Szepesi Kamara és a Budai Kamarai Adminisztráció iratanyaga, továbbá különbözõ összeírások, és ahol lehetett, a plébániai anyakönyvek adatai is, figyelembe véve a nyomtatásban megjelent vonatkozó szakirodalmat is. Az egyes adatok forrására a Források címû fejezet tartalmaz útmutatást. A cél egyfelõl hivatalnoki pályaképek bemutatása, másfelõl a névanyagban való lexikális tájékoztatás. Az iratokban elõforduló névvariánsokra utalás történt. Egyes személyekre csupán egy-egy adat utal; lehetséges azonban, hogy késõbbi kutatások során, más levéltári forrásokból még újabb ismeretekre juthat a kutató. Ezért hangsúlyozzuk, hogy bár munkánk sokéves módszeres adatfeltáráson épül fel, távolról sem merített ki minden fellelhetõ levéltári forrást, mely ilyen széles idõszaknál aligha is lehetséges. Katalógusként készült adattárunk eredményeit azonban, az idõfaktorra való tekintettel,

8 közzé kívánjuk tenni a 17. Rövidítések BEKK BKA LK MGSz MK MKL MOL OSZK OSZKK SzK Budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattára Budai Kamarai Adminisztráció Levéltári Közlemények Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle Magyar Királyi (Pozsonyi) Kamara Magyar Kamara Levéltára Magyar Országos Levéltár Országos Széchényi Könyvtár Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára Szepesi Kamara Irodalomjegyzék Acsády 1894 Acsády Ignác: A pozsonyi és szepesi kamarák 1565–1604. Fallenbüchl 1969 Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselõi a 17... 1968. 233–268. 1946 Fallenbüchl 1967 Fallenbüchl Zoltán: A Szepesi Kamara tisztviselõi a 17–18. 697–737. . 1894 Baráth 1930 Baráth Tibor: A magyar állam adóügye. hogy e lexikális összeállítást a kutatók és az érdeklõdõk haszonnal forgassák. században.. évf. Kívánjuk. 1930. In: LK 38. In: LK 39. Dümmerth 1968 Dümmerth Dezsõ: Pest város társadalma 1686–1696.. századdal foglalkozó kutatómunka elõsegítése érdekében. Ember 1946 Ember Gyõzõ: Az újkori magyar közigazgatás története Mohácstól a török kiûzéséig. Bp. 193–236. században. 1967. 1969. évf. In: Századok. Bp. 607–655. Bp.

259-326.. Kérészy 1916 Kérészy Zoltán: Adalékok a magyar kamarai pénzügyigazgatás történetéhez. században. Bp.. Fallenbüchl 1979 Fallenbüchl Zoltán: A sóügy hivatalnoksága Magyarországon a 18. In: Székesfehérvár évszázadai.. évf.. 4. egy magyar könyvkiadó a XVII. 1963–1972. Bp. 1911. Bp. Bp. században. Gépirat. /1683/ 1685–1709. Fallenbüchl 1988 Fallenbüchl Zoltán: Magyarország fõméltóságai 1526–1848. Bp. 1994.. 16. 1916. 1988. 1888. A–B. 43–87. Theodor: Verwaltungsreform in Ungarn nach der Türkenzeit. 1926. Hennyey 1926 Hennyey Vilmos: A magyar posta története. . In: LK 50. 27–42.. In: MGSz 1899. 1688–1848. 1980. Hetyéssy Hetyéssy István: Nyugatmagyarország középré1963–1972 tegeinek történeti névsora 1450–1750. Mayer 1911 Mayer. Heft. 1970.és szolgálati viszonyai a 17. Bp. 1983. Fallenbüchl 1983 Fallenbüchl Zoltán: Die Ofner Kameraladministration .9 Fallenbüchl 1970 Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselõi a 18. 1979. 1979. 487–505. Fallenbüchl 1975 Fallenbüchl Zoltán: A királyi hivatalnokság létszám. Munkás 1899 Munkás László: Paar Péter és fiai mint pozsonyi postamesterek 1538–1613. Székesfehérvár. köt. 4. 225–290. Wien–Leipzig. századi Magyarországon.. In: Történeti statisztikai tanulmányok.. évf. Fallenbüchl 1994 Fallenbüchl Zoltán: Magyarország fõispánjai 1526–1848. 97–116. Fallenbüchl 1979a Fallenbüchl Zoltán: Az újkori államigazgatás kezdetei Székesfehérvárott. Bp. Hung. In: LK 41. OSZKK Fol. 3223 Holl 1980 Holl Béla: Ferenczffy Lõrinc. században. Bd. Hajnik 1888 Hajnik Imre: Az örökös fõispánság a magyar alkotmánytörténetben. 1. In: Die Verwaltung. Bp... 1975.

Bp. Probszt. 310–344.. 1967. 1958. 1903. . 1884–1887.. 1937. 49–72. 1937. 1942. Bp. Günther: Das deutsche Element im Personal der niederungarischen Bergstädte.. kiad. München.. Bp. 1–2. In: Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. 1971. 1–17.. 541–543.. Takáts Sándor: A Magyar Kamara állapota 1627–1628-ban. Bp. Péch Antal: Alsó-Magyarország bányamûvelésének története. 1000–1903.. Pest. 1–12. Szádeczky Lajos: A Paar család postaszabadalma In: MGSz 1898. 1911. Szilágyi Lóránt: A királyi secretariusok intézménye és az újkori magyar állam. Bp. Tagányi Károly: A budai kamarai jószágkormányzóság hivatalai 1686–1698. évf. 3.. 2. In: LK 45. Bp. Pálfy Ilona: A kamarai igazgatás bevezetése a töröktõl visszafoglalt területeken. Szádeczky Lajos: A postaügy fejlõdésének története. In: MGSz 1902. 557–561. 1891. Takáts Sándor: A bécsi halkereskedõk kiváltságai Magyarországban 1328-tól 1714-ig. köt. köt. 411–419. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. köt. Bp. + pótkötet. Péch Antal: Alsó-Magyarország bányamûvelésének története. In: MGSz 1903. Papp László: Eszterházy Pál kancelláriája. Magyar Posta története 1528–1715. Nagy István: A Magyar Kamara 1686–1848. In: MGSz 1897. 1857–1868.10 Munkás 1911 Nagy 1857–1868 Nagy 1971 Pálfy 1937 Papp 1942 Péch 1884–1887 Péch 1967 Probszt 1958 Somogyi 1903 Szádeczky 1891 Szádeczky 1898 Szilágyi 1937 Tagányi 1897 Takáts 1902 Takáts 1903 Munkás László: A kir. Somogyi Zsigmond: Magyarország fõispánjainak története. (Sajtó alá rendezte Kosáry Domokos) Bp.

de a nikápolyi csatát követõ vérengzés után elvesztették kedvüket és bátorságukat a segítségnyújtásra. polgárságukat – és így természetszerûleg saját igazgatásukat is. megtett az érdekükben. A nyugat keresztény országok ugyan idejében felismerték a veszélyt. az uralkodókat és a földesúri nemességet elõbb megosztotta. . mely létét is veszélyeztette. „a nagy ágyú” a körülötte settenkedõ törökökkel már utal erre a felismerésre és a hadifelszerelés szükségességére. mint ahogy ez Eustache Deschamps egykorú balladájából is kitûnik. amit tehetett.Állami hivatalnokság a 17. a harctér viszonylagos távolsága miatt maga a magyar nemesség is. Így a Magyar Korona és országai magukra maradtak a küzdelemben. Bár a Magyar Királyság. majd lesöpörte és tönkretette a gyér. ami ellen védekezni kell. kisszámú polgárságot. államiságukat megszüntette. amikor már a török a királyság közvetlen déli területére lépett. az önkormányzati elv letéteményesét is. Még akkor sem ébredt ennek tudatára. nemzeteket hosszú évszázadokra jogtalan rájává tette. A 16. Sõt. századi Magyarországon A Bizánci Birodalom összezsugorodása majd pusztulása következtében a terjeszkedõ török hatalom a Balkán-félsziget országaiban a történetileg kialakult autochton területi hatalom képviselõit. A Magyar Királyságnál – az Archiregnumnál – védelmet keresõ országok a 15. mely a még csak az alakulásban és öntudatosodásban lévõ balkáni népeket. alábecsülte ezt a fenyegetõ bajt. de ereje egymagában nem volt elégséges a dinamikusan terjeszkedõ. Ázsiából nagy emberutánpótlással bíró török birodalom ellen. században már a Magyarországgal szomszédos Németországban is köztudott volt a veszély. nemességüket. században egymásután buktak el. Ezek az országok elvesztették fejedelmeiket. Területükön az iszlám által meghatározott török birodalmi elven felépülõ autokrácia és az azt kiszolgáló személyre szóló katonai hûbérrendszer alakult ki. Dürer rézkarca. hanem el volt foglalva a saját belviszályaival. kivált a fõnemesség.

hogy az ország nem vált a balkáni államok példájára hódolt török tartománnyá. Azonban a nyugati országok mértékadó körei úgy ítélték. A nyugat felé szalaggá keskenyült államterületen is sikerült azonban a négy pillértõl hordozott uralmi rendet fenntartani. nem vitás. hogy – szemben a nyugati országok harcaival – itt nem egyszerû uralom-kiterjesztésrõl van szó. a megyei szervezet. hogy a magyar államiság hagyományát és szerkezetét ez utóbbi tartotta fenn. melynek utóhatásai napjainkig érzõdnek. teherviselõ képességben igen jelentõs Magyar Királyság egymaga is képes lesz a török veszély feltartóztatására. közvetlenül az uralkodótól függõ hivatalnokság megerõsítése. a két uralkodó közti hánykolódása végül is az ország kettéhasadására. majd a török beékelõdésére. az egyházi hierarchia. szinte életre-halálra össze van nõve. a hierarchiát a reformáció. Bár a magyar nyelvûséget és a rendi alkotmányt az ország keleti fele – mely Erdélyi Fejedelemséggé alakult – jobban képviselte. Ezek: a király személye. ha uralkodója abból a németnyelvû Habsburg-házból került ki. A magyar államhatalomnak mindenesetre a középkor végén is megvoltak a sarkalatos pillérei. gazdasági bifurkációjára vezetett. amit csak Mohács cáfolt meg végérvényesen. A magyar társadalom azonban még ekkor sem döbbent teljesen a veszély nagyságára és anarchiájára. Ilyen körülmények között szükségszerû volt a középkorban már meglévõ. hogy a területben. az országgyûlést pedig a határozatképtelenség vagy a végrehajtásképtelenség állandóan fenyegette. s így a népnemzeti-demokratikus gondolkodású 19. Az sem volt vitás. és végül hosszú századokra a magyarság szellemi. A török veszély mindezeket elsöpréssel fenyegette. A kortársak is tudták. akkor is. . amely a császári koronát is viselte. hanem a népesség és kultúrájának továbbélésérõl. lélekszámban és mûveltségben.12 Az államterület megvédése és a kormányzat szerepe ebben a késõközépkor és a koraújkor embere számára sem volt kétes. mint a tekintélyelvvel kormányzott királyi Magyarország. élén a királynak felelõs fõispánnal és az országgyûlés törvényhozó szerepe. és 20. Isteni csoda ilyen körülmények között. a fõispánságot a fõnemesség örökösödésre törekvése. századi történetírásnak kedvesebb. politikai. hogy Magyarország a dinasztiával szorosan. a teljes szellemi és gazdasági vákuum régiójává. noha a királyi hatalmat a rendek és fõként az egyes fõurak egoizmusa.

karbantartás. közülük különösen kivált Ferenczffy Lõrinc. A témával e sorok írója egy korábbi tanulmányában már foglalkozott. mégpedig fokozódó mértékben. a század elsõ felében. Ennek a hivatalnokságnak a jelentõsége a 17. aki irodalmi tevékenységet is folytatott. még: Ember 1946. A titkárok – jelentõs kulturális és politikai személyek – elsõsorban egyházi és katonai ügyek végrehajtói. de a képet színesebbé teszik. századi kamarai mûködésre még: Kérészy 1916. Fallenbüchl 1970. Magyarországon a fõkancellárok. Általában nincsen több egyszerre egy titkárnál. Ld. század végi sóügyre vonatkozóan: Fallenbüchl 1979. érsekek és püspökök.1 Az ország politikai igazgatását a király mellett az általános európai szokás szerint – így Magyarországon is – a kancellár és a királyi titkár alatt mûködõ hivatal intézte. a középkori királyi fõ méltóságviselõk Magyarországon nem fejlesztettek ki maguk körül hivatalokat. A királyi titkárok világiak. mert ez nemcsak az udvar és a reprezentáció. Különösen a pénzügyigazgatásra volt gondja. valamint az alkalomszerû hadviselés. hadellátás) kötöttségeirõl is kénytelen volt gondoskodni. A 17. A hivatalnokságra vonatkozólag: Fallenbüchl 1967. A 17. A 17. Fallenbüchl 1969. a hazai adottságok mellett sem szükség. századi magyar igazgatás egyik lényeges adottsága volt. . századi szervezetet lényegében már õ alakította ki. a Pozsonyi és a Szepesi Kamarák dikaszteriális jellegüket már ekkor elnyerték.2 Sokkal fontosabb szerepet játszott viszont itt a királyi regálegazdálkodás szervezete. Ellentétben más európai országokkal. A Franciaországban végbement specializáció szakterületek szerint a királyi titkároknál Magyarországon nem történt meg. De erre. Holl 1980. dikasztériumként csak a század végén. s maradt is a század végéig. felszerelés. Ferdinánd elkezdte. hanem az ország helyzete következtében az állandó rendszeres honvédelem (várépítés. század egész folyamán mindvégig egyháziak. alkancellárok a 17.3 Kancellária. kancellárok.13 A magyar államhivatalnokság fejlesztését – a török veszély miatt megnõtt feladatok következtében – már I. A pénzügyigazgatás történetére vonatkozólag: Acsády 1894. 1 Fallenbüchl 1975. sem lehetõség nem volt. a nádornak. az idõközben elõkerült adatok a konklúziókat nem módosítják lényegesen. az országbírónak és a horvát bánnak a kancelláriája mindig magánhivatal maradt és nem vált a királyi igazgatás részévé. 2 Papp 1942 3 Szilágyi 1937. és – a századvégre vonatkozóan – Nagy 1971.

évben már nem élt. minthogy rendi érdekeik nem estek egybe az uralkodói szándékkal. de inkább arra törekszik. a Kancellária dikasztériummá szervezõdése idején jelentek csak meg. s ez csak a 18. Egyesek fõ országos méltóságuk címén kerülnek be. 27–28. familiárisaiból udvart.4 A királyi tanács középkori intézménye a 16. A 78 Status Cancellariae 1690–1783. A 17. hogy fõispánságát családjában örökletessé tegye. Kancellária Levéltára. Nagyrészük váraiba zárkózva. A fõnemesi családok rekatolizációjával párhuzamosan elzárkózó vagy olykor ellenzéki szerepük alábbhagy.5 Az 1598. hadi pályán kitûnt magnificus dominusból tevõdik össze. . tulajdonná változtassa át. az uralkodó törekvése irányában megértõbbé. Ez a helyzet azonban az 1630-as évektõl. Mindemellett a Királyi Kancellária a 17. de még inkább a század közepétõl kezdve némileg módosul. 9–11.. Fallenbüchl 1988. és bár folyamatosan neveztek ki az uralkodók tanácsosokat. de aztán jelentõségét vesztette és éppen a 17. század végéig igen kis létszámú hivatal maradt. század elején egy idõre új tartalmat kapott. 96–101. viszont pozíciójukat a fent említett módon stabilizálni igyekszenek. A területi igazgatás vezetõ személyei lettek volna – ha funkciójuknak megfelelõen mûködnek – a megyék fõispánjai. század második felében változott meg. Királyi tanácsosok reális hatáskörrel a század végén 1690-ben. A Magyar Királyi Tanács ekkor fõleg egyháziakból és néhány.14 1690-ben alakult meg. mint a nádor vagy az országbíró. a commissio jellegû megbízatását offíciummá. ezek inkább címek voltak. nem egy esetben korábban folytatott politikai szereplés jutalmául szolgáltak. mintsem reális funkciók. többé-kevésbé részt vesz birtokainak védelmi funkciójában. aulát gyûjtve maga körül. a kamaráknál. lojálisabbá válik. közbül a Gubernium Regium mulandó és az ország alkotmányában sem gyökerezõ intézmény maradt. század elején került újjászervezésre. személyzete általában már évek óta a kancellár körül tevékenykedõkbõl toborzódott. A század folyamán a királyi tanács újjáélesztése nem járt sikerrel. században azonban.6 4 5 6 MOL Magyar Kir. de ezek a politikai életben csak ritkán játszhattak szerepet. április 16-án kinevezett hét tanácsos nagy része azonban az 1610. a fõispánok csak ritkán feleltek meg kormányzati funkcióiknak. Tanácsosok voltak viszont valóságos hatáskörrel a pénzügyigazgatás szerveinél. Fallenbüchl 1994.

15 A legfontosabb királyi hivatal a 17. Bécstõl. századi Magyarországon a Királyi Kamara (Camera Regia Hungarica). Az országterület sajátos alakja miatt. de számos katonai hivatal is mûködött: hadiszertárak. éppen exponált helyzete miatt. jogilag mellérendelt. és a Magyar Kamara jogilag felettes szerve volt a Szepesinek. A Pozsonyi Kamara – paradox módon – kisebb szubaltern hivatali apparátussal mûködött. Ennek a területnek egész jövedelem-begyûjtését a Szepesi Kamara végezte és azt – a fennmaradt pénztárkönyvekbõl kitûnõen – legnagyobbrészt a védelmi szükségletek fedezésére fordította. csupán a Bécsi Udvari Kamarával (Wiener Hofkammer. fõleg pozsonyi szerv mûködött valamint a harmincadhivatalok hálózata és ez fizette az ország nyugati részén lévõ néhány postavonal tisztviselõit is. hadiírnokságok valamint bányaés pénzverõhivatalok. birtokigazgatási hivatala kevés és rövidéletû. de az utóbbi. A Pozsonyi vagy Magyar és a Szepesi Kamara vagy Szepesi (Kassai) Kamarai Adminisztráció közt a 17. Ennek oka nemcsak a viszonylag nagy távolság Pozsonytól és még inkább az uralkodó állandó székhelyétõl. hogy a gazdaságigazgatási döntéseket közvetlenül lehessen megtenni. Mindez a személyi állományra messzemenõen kihatott. leggyakrabban csaknem autonóm módon dönthetett. a Szepesi Kamaránál 224 hivatalviselõ mûködése ismeretes. Ez utóbbi elvben ugyan a Magyar Kamarával csak levelezõ viszonyban van. a másik Kassán. mely keskeny sávhoz hasonló. mely megköveteli. hanem kettõ: az egyik a provizórikus királyi székhelyen. Pozsonyban. A 17. mely a király jövedelmeit kezeli. századon át bizonyos hatásköri átfedés fennállott. hanem egy sajátos védelmi funkció is. Österreichische Hofkammer) kellett tevékenységét egyeztetnie. mint a Szepesi. melyhez az országrész lakosságának jelentõs része vonzódik. Alatta csupán néhány. Ezzel szemben a Szepesi Kamara alatt nemcsak birtokigazgatás. az országgyûlések legtöbbjének is színhelyén. 300. században. nem egyetlen központ alakult már a 16. másfelõl az erdélyi fejedelemség miatt is. Az évszázad folyamán Pozsonyban a hivatal létszáma 22-rõl 60 fõre emelkedett – . század folyamán a Pozsonyi Kamaránál kb. de ténylegesen a Magyar Kamarát és még inkább a Szepesi Kamarát alárendeltjének tekinti. Az északkeleti országrész ugyanis a királyi hatalom részére kettõs veszélyzóna: egyfelõl a török miatt.

Kassán csak 4.1 Pozsonyban és 7. viszont az arány az egyötödnél maradt. azaz megkétszerezõdött. 7 Fallenbüchl 1975. A pénztárnokok állása különösen fontos. A 17. még ennél is kevesebbre csökkent. tehát körülbelül egyharmaddal nõtt. A Pozsonyi Kamara növekedése tehát gyorsabb volt. .7 Az elõlépési lehetõség a differenciált. Pozsonyban a tanácsosok valóságos inflációjáról lehet beszélni. addig a század végén az összállománynak már csaknem a felét. század utolsó évtizedében kezdõ tisztviselõk átlagos szolgálati idõtartama azonban már 12.5 év volt. többnyire vagyonos nemesemberek.9 év. Kassán különösen sok olyan írnok mûködött. Mindkét hivatali központban mûködött az iroda mellett számvevõség is. hierarchikusan felépülõ hivatalszervezetekben nem volt egyforma. A vármegyék és a szabad királyi városok tisztviselõkarából gyakran kerülnek egyesek a kamarákhoz. Még szembetûnõbb a hivatali apparátusokon belül a tanácsosok számának növekedése. tehát a stabilitás mindkét kamaránál a század vége felé jelentõsen növekedett. század utolsó két évtizedében ment végbe.16 tehát mintegy megháromszorozódott – addig Kassán 21-rõl csak 34 fõre. különösen a számvevõségnél. de Kassán senki sem. hogy ez a nagyarányú eltolódás a 17. Valószínûleg hamar otthagyták a kamara irodai írópultját. Az elõlépés többnyire számvevõsegédig. A hivatalnokok átlagos szolgálati ideje Pozsonyban 8. tehát a kassai központ tisztviselõinek mobilitása nagyobb volt. Az alsóbb hivatalnoki kar is jórészt nemesekbõl toborzódik.0 esztendõ Kassán. Ez elõlépést jelent a számukra. sõt. Kassán. Igaz azonban. Pozsonyban ez egy évszázad alatt 4-rõl 28-ra emelkedett – tehát meghétszerezõdött – addig Kassán 4-rõl csak 8-ra emelkedett. továbbá pénztár – az utóbbi kettõ rendszerint szervezetileg összefonódva. akirõl csak egyetlen adat ismeretes. tekintélyük nagy. a hivatalba lépés idõpontja. noha az idõszak a háborús állapot és a zavarok miatt éppenséggel nem kedvezett a stabilitásnak. 58. de a hivatalviselõk közt polgári származásúak is vannak. mint a pozsonyié. iktatóig terjedhetett. amikor a Pozsonyi Kamara szerepe és tevékenysége nagyon megnõtt. király szolgálatba. mert míg ezek a század elején ott az egész tisztviselõkar egyötödét tették ki. Az írnokok közül Pozsonyban az egész évszázad alatt mindössze 8 érte el a tanácsosi rangot. vagy pedig – leggyakrabban – egy harmincadhivatal betöltésével fejezõdhetett be.

és csak a 18. magyarok. ahol azonban rövidesen. Franck. késõbb Klobusiczky Gáspár és Gundelfinger János. hogy a német nevûek is gyakran hazaiak. az 1670-es évek óta. Kassán. Pottornyay Boldizsár. A kamaraközpontok tisztviselõinek pályafutása elég jól rekonstruálható. Mednyánszky. Prominens hivatalnokokban bõvelkedett a Pozsonyi Kamara: Senkviczy Mátyás. de a hivatalszervezetekbe mint szakértõket. században inkább csak egyegy vezetõállásban. Meg kell jegyezni. mielõtt még elképzeléseit megvalósíthatta volna. Angrányi. Ezek a Lipót király által megvalósított abszolutizmus képviselõi voltak. a század végén Várady László sûrûn szerepelnek a kamarai jegyzõkönyvekben és az iratanyagban. egyénisége. magyar nemes. az elnök (praefectus) vagy az igazgató (director) azonban Pozsonyban mindig hazabeli. században legnagyobbrészt magyar. meghalt. Borsiczky. Walticher Márkus. a kameralizmus egyik markáns. Holló – de aztán a század második felében a többgenerációs hivatalnok-családok megritkultak. Pásztohy Mihály. de különösen 1690 után nagyon jellemzõ mindkét kamara központjában a külföldi tanácsosok térfoglalása. fõleg a magasabb állásokban ilyen több volt a század elsõ felében: Hoffmann. Péterffy családok nemzedékeken keresztül szolgálták a kamarát. század elején. a Rákóczi-idõszak után alakultak ismét tisztviselõ-dinasztiák. Thökölytõl Lengyelországba ûzött Holló Zsigmond. A Partinger. Tassy. De a Szepesi Kamarának is volt néhány jellegzetes személyisége: Raisz János. Csernyánszky. Ordódy. Közülük különösen kiemelkedõ volt Schröder Vilmos báró. Nebest. a tanácsosok közt jelennek meg. vagy különösen érdemes embereket helyezték el õket. Életkorukra. Lethenyey Imre. Thamásfalvay. a Szepesi Kamara historia domus-ának egyik krónikása és a hosszú szolgálatú. Kassán viszont a 70-es évek óta gyakran Bécsbõl küldött német. az irodai személyzet folyvást változott. Bornemisza. Pongrácz. élettartamukra azonban kevesebb adattal ren- . Usz. A század utolsó két évtizedében. különösen a század második felében. Származásra nézve a két kamara tisztviselõkara az egész 17. Idegenek a 17. Többgenerációs hivatalnok-famíliák is keletkeztek. aki Thüringiából származott át Magyarországra. Egyik kamara sem szûkölködött markáns tisztviselõ-egyéniségekben. Szentbenedeky Márkus.17 A kamarák személyi utánpótlásukat rendszerint a hatáskörük alatt álló területrõl kapták. Bélaváry.

18

delkezünk, de a szolgálat kezdetébõl és annak tartamából lehet bizonyos következtetéseket levonni. Így megállapítható volt, hogy általában még az írnokok közt is – Pozsonyban legalábbis – többségben voltak, akik megérték a 40 évet, egyötödük pedig még a 60 évet is, ami e kor embereinek átlagéletkorát tekintve eléggé magasnak mondható, hiszen ekkoron a 30 évet alig haladta meg az élettartam. Az élettartam egyébként összefüggésben állt az elõmenetellel is. Minél tovább élt valaki, annál nagyobb volt a kilátása a hivatali elõmenetelre s így nem csodálható, ha a tanácsosok közt sok volt az idõs ember. A tanácsosok helyzete anyagilag is sokkal kedvezõbb volt, mint a többi hivatalnoké. Míg az írnokok fizetése az egész évszázadon keresztül változatlan maradt, a tanácsosoké jelentõsen emelkedett, és ezen kívül még különféle kegyadományokban is részesültek. Nem véletlen, hogy a konziliáriusok jövedelmének fokozódása egyenes arányban állt az idegen tanácsbeliek számának és súlyának gyors növekedésével a század két utolsó évtizedében, de fõképpen 1690 után. A tanácsosok közt ekkorra a valódi magyarok száma az összesnek felére csökkent, míg az alsóbb állások, kisebb jövedelemmel, megmaradtak a hazaiak kezén. Ott az idegen elem behatolása mindvégig csak igen korlátozott maradt, míg a vezetõ, tanácsosi állásokba olyanok is kerültek – mint például a vallon Messin János-Richárd – akik még az indigenátust sem szerezték meg. A kamarai központok mellett a legnagyobb létszámú hivatalok a harmincadállomások voltak a 17. században. A harmincadvám kezelésén kívül néha – bár ez nem tartozott szorosan vett hatáskörükbe – mint királyi hivatalnokok, gyakran politikai feladatokat is elláttak, ellenõrzõ és szabályozó tevékenységet is folytattak, mindig a felettes kamarai központ intencióinak megfelelõen. A harmincadállomások tisztviselõi, a harmincadosok és ellenõreik kinevezett királyi hivatalnokok voltak, de gyakran nem maguk, hanem alkalmazottaik, deákjaik útján látták el a napi teendõket. A kamara kettõs szerkezetének megfelelõen, az állomások is megoszlottak Pozsony és Kassa, a Magyar és a Szepesi Kamara hatáskörében. A 17. század folyamán az állomások száma változott, mind Pozsony, mind Kassa alatt. A Pozsonyi Kamara alatt 1600–1700 közt a harmincadhivatalok száma 16-ról 55-re nõtt: 1650-ben már 53 volt. A Szepesi Kamara alatt is történt növekedés 20-ró1 27-re: a század eleje és közepe közt az állo-

19

mások számában nem volt változás. Voltak stabil hivatalok és voltak, melyek csak egy-két évig álltak fenn. Pozsony alatt a század folyamán összesen 81 helységben volt vámhivatal, Kassa alatt 32 helyen. A harmincadosok és ellenõreik száma Pozsony alatt 1600-ban még 18 ismert személy, 1650-ben 62, 1700-ban 71. Ugyanezek száma Kassa alatt 25 – 25 – 30. A harmincadosok és harmincadellenõrök száma tehát Pozsony alatt csaknem négyszeresére nõtt; míg Kassa alatt alig növekedett. Összességében azonban a harmincadhivatalnokok száma 43-ról 101-re, tehát több mint kétszeresére nõtt. Ebben a visszafoglalt területek állomásai és azoknak személyzete nincsen benne.8 A harmincadvám tisztviselõinek számát azonban messze felülmúlta jelentõségük. A legtöbb helyen õk képviselték a központi, királyi hatalmat és olykor, hatáskörükben, a környék fõnemesi birtokosaival is szembeszálltak, ami természetesen nem növelte népszerûségüket a magyar nemesség körében, noha legnagyobbrészt õk maguk is ebbõl a rétegbõl származtak. A hivatalviselés egyik feltétele azonban, már a 16. században is az volt, hogy elszámolás-kötelezettségükben nem hivatkozhattak nemesi elõjogaikra, és birtokukkal is feleltek a munkásságuk idején a kincstárt ért esetleges károkért. A „non obstante praerogativa nobilitari” formulát a hivatali eskünél, a kötelezettségvállalásban már 1569-ben is vállalniok kellett, s ez szerepel a 17. század közepérõl fennmaradt írásos hivatali eskütételekben is. Azt is el kellett ismerniök, hogy megbízatásuk „durante Suae Maiestatis bene placito”, tehát királyi commissio, az uralkodó tetszésétõl függ, nem officium, tehát nem tulajdonosai állásuknak.9 A 16. században kötelezettségvállalásuk azonban még nem olyan komoly, mint egy évszázaddal késõbb. Ekkor „hitemre, becsületemre, emberségemre” (ad fidem, honorem et humanitatem meam) formulával ígéri a harmincados a becsületes tevékenységet, de a 17. században, már a Szentháromságra kell megesküdnie, olyan módon azonban, hogy azt mind katolikus, mind protestáns tisztségviselõ letehette; nem volt konfesszionális jellege az eskünek, mert Szûz Mária és a szentek általában nem voltak benne említve, csupán egyes
Fallenbüchl 1975, 67. MOL, MKL E 210. Miscellanea. Tricesimalia, 97. csomó, Verbó, Varboy György ígérvénye, Pozsony 1569. július 14.
9 8

20

esetekben. Szigorítás volt az is, hogy néha „szabadságomat, nemességemet lekötöm” vagy „nemesi kiváltságomról lemondok” (nobilitarem praerogativam renuncio) formulát ír alá a harmincados. A szigorítás okát abban kell látnunk, hogy a harmincadosok, mint pénzkezeléssel megbízott tisztviselõk, nagy kísértésnek voltak kitéve abban, hogy ne a kincstár, hanem a maguk hasznát nézzék. Országh Kristóf már a 16. század derekán hangot ad ennek. Szerinte a harmincadosok gyakran visszaélnek hivatalukkal: kölcsönt adnak kamatra, helyettesekkel dolgoznak, és így nem ellenõrzik kellõen a vámot, s végül szolgálatuk folyamán néhány év alatt megvagyonosodnak.10 Bár Országh vádjai nem voltak alaptalanok, mégis a harmincadosok zöme tisztességesen látta el feladatát, és a 17. században az ellenõrzés is javult.11 A befizetési hátralékok – melyek gyakran az özvegyeiket sújtották – arra engednek következtetni, hogy a kereskedõk is gyakran éltek vissza a harmincadosok bizalmával, ugyanis ezek az árujuk értékesítéséig meghitelezett vám kifizetését nem teljesítették, amire gyakran volt példa s ez nehezítette a vámtisztviselõk munkáját. Így ezek inkorrektség nélkül is, sõt sokszor éppen jószívûségük és elnézésük miatt kerülhettek nehéz helyzetbe. A harmincadosoknak az ország törvényei értelmében hazai nemesembereknek kellett volna lenniök. A század elsõ kétharmadában ezt rendszerint be is tartották, a század végén már nem mindig. Az idegen születésû harmincadosok száma azonban a 17. században viszonylag csekély volt, és jobbára az ország nyugati határvámállomásaira szorítkozott. A harmincadosok helyettesei közt azonban voltak nem-nemesek és nem-magyarok is. Ezek azonban nem az uralkodóval, hanem a harmincadossal álltak jogviszonyban. A harmincadosok fizetése igen eltérõ, rendszerint az állomás nagyságával és jövedelmezõségével állt arányban. A harmincadosok néha nem fizetést, hanem részesedést kaptak a bevételbõl – ezzel
10 Uo. 92. csomó, Nr. 122. Pestien (Pöstyén) Keltezetlen, de kétségtelenül 1567 elõtti, mert Országh Kristóf ez évben már meghalt. 11 A Kamara általában bizottságot küldött ki idõrõl-idõre, nemcsak az elszámolások ellenõrzésére, de helyszíni szemlére is. Ilyen volt pl. az 1686. január 19-én, királyi határozattal elrendelt felülvizsgálat, amikor Sirchich Gáspár tanácsost és Várady László alszámvevõmestert küldték ki. MOL MKL E 21, Benignae Resolutiones, Liber Resolutionum 18, 372. fol.

21

éberségüket és szorgalmukat kívánta fokozni a kamara – de általában 2-300 forint körüli fix fizetésben részesültek, viszont kauciót kívántak tõlük. A kauciókötelezettség nem az állásvásárlás egy formája: a kaució ugyanis a tisztviselõ tulajdona maradt, csupán a szolgálatból való megváláskor, végleges elszámolás alkalmával vonták le belõle a kincstár hiányát, ha volt ilyen. Az elszámolások azt mutatják, különösen Lethenyey Imre pozsonyi kamarai alszámvevõ 1638 márciusában készített kimutatása tükrözi, hogy ekkor nem kevesebb, mint 21 harmincadosnak volt az utolsó két-három évrõl több vagy kevesebb hátraléka.12 A hátralékok néha egy évi fizetésüket is elérték. Hasonló volt a helyzet a Szepesi Kamaránál is. A harmincadvám tisztviselõinél gyakran különleges követelmények is merültek fel. Így például 1633. január 10-én a Dunától északra lévõ, Pozsony alatti harmincadosoknak, ellenõreiknek, és alkalmazottaiknak fegyveresen, lustrán, hadiszemlén kellett megjelenniök. Errõl Walticher Márkus kamarai fogalmazó készített kimutatást.13 A harmincadtisztviselõk életformája mindenesetre a jobb módú nemesekéhez közelített. A Szepesi Kamara alá tartozó Holló Zsigmond sztropkói harmincados ellen 1642-ben indított vizsgálat alkalmával Egri Mátyás csércsi harmincados így ad hangot – mintegy ismételve Országh egy évszázaddal elõbbi gyanúsítását – kételyének Holló vagyonosodása tekintetében: „en nem tudom, sem nem láttam, hanem gondoltam sokszor magamban, honnet vagion az a beõ költsegh és feinen való lakas. Holott keves joszagok vagion talan az eõ Fölsegiebõl telik.”14 Mint a tanúvallomásból is kitûnik, a harmincadosoknak csak egy része élt így, „rangszerûen”, de többnyire, mint az eset is mutatja, pretenzióira ráfizetve. Az eset egyébként nem befolyásolta hátrányosan Holló Zsigmond késõbbi karrierjét, mivel az udvar törekvéseinek hû szolgálatában még a Szepesi Kamara tanácsosai sorába is bekerült. A harmincadhivatalok és a betöltõ tisztviselõk ügyeivel az országgyûlések is foglalkoztak. Rendi követelésre az 1608. évi koronázás elõtti 10. törvénycikk a többi hivatal magyarokkal, hazabeliekkel,
12 13 14

MOL, MKL E 210 Miscellanea. Tricesimalia 100. csomó, 179–181. fol. Uo. 157–159. fol. Uo. 328. fol.

22

vagy Dalmát-, Horvát-, Szlavónországbeliekkel való betöltése mellett a harmincadosokat is kiemeli; ezeknek is magyaroknak kellett lenniök.15 II. Ferdinánd különösen sokat foglalkozott a harmincadok jó betöltésének kérdésével. Ebben az idõben a magyaróvári fõharmincad a bécsi Udvari Kamara alá volt rendelve, s betöltésénél nem-hazabeliek is számításba jöttek. A rendek mindenkor a reinkorporálás mellett voltak, s általában óhajtották a harmincadhivatalok számának, csökkentését és a bor- és marhakivitel terén is könnyítéseket szerettek volna elérni.16 Olykor a bécsi Udvari Kamara hivatalnokai közt is támogatókra találtak.17 A harmincadosok viszont saját szerepük fontosságát hangsúlyozták, és igyekeztek fiókharmincadállomásokat, kerülõket szervezni a hatékonyabb ellenõrzés érdekében.18 A harmincadosok, saját érdekeik figyelembevétele mellett is, iparkodtak feladatuknak jól megfelelni, érdemeket szerezni. A harmincadosság számos kamarai írnoknak jelentett elõmenetelt, akik a központokban nem érvényesülhettek. Így tehettek szert legalábbis helyi pozícióra. Mégis, a nagy próbatétel idején, 1683-ban, sokan közülük meginogtak az uralkodó iránti hûségben. Egy 1683 végén megejtett vizsgálat szerint ugyanis 55 észak-nyugat- és nyugat-magyarországi harmincadtisztviselõ közül 11, kereken egyötödrész, a Bécs elleni török invázió napjaiban minden kényszer nélkül, további 9 pedig kényszer hatására felesküdött Thökölyre, s csupán egy harcolt fegyveresen a török és Thököly ellen. A többiek bujkáltak, elmenekültek, vagy állásukat vesztették a rövid kuruc uralom alatt. Ketten meghaltak – valószínûleg megölték õket a törökök. Mindössze heMagyar Törvénytár. 1607–1657. évi törvényczikkek. Bp. 1900. Koronázás elõtti hitlevél, 10. artikulus. 16 Már az 1546. évi 52. törvénycikk is intézkedett a feleslegesnek talált harmincadhivatalok megszüntetésérõl. Ez azonban nem volt keresztülvihetõ, és mind a hivatalok, mind a hivatalnokok száma vizsgált korszakunkban nõtt. 17 Falnbichl (Fallenbüchl) Michael, bécsi császári vámtiszt beadványa az Udvari Kamarához, a sopronvidéki magyar borok Csehországba való kivitelének engedélyezése tárgyában. 1653. december 20. Hofkammerarchiv Wien, Hoffinanz, rote Nr. 336, 3. Jänner 1654. 18 Pfofferth Elias Bruck an der Leithai harmincados beadványai a Magyar Kir. Kamarához az 1691–1693. évekbõl. MOL MKL E 41 Litterae ad Cameram Exaratae, 1691 Nr. 171–172, 181, 205, 1692 Nr. 17, 39, 67, 91, 1693 Nr. 39.
15

23

ten maradtak meg bántatlanul állásukban, olyanok, akiknek állomáshelyét a török nem tudta elfoglalni.19 A harmincadosok helyzete nagyon nehéz volt. Egyfelõl mind kamarai mind társadalmi részrõl szigorú ellenõrzés alatt álltak, másfelõl munkájuk felelõsségteljes volta ráutalta õket arra, hogy segéderõket vegyenek igénybe; de az új státusok szervezése tekintetében a kamarák nagyon óvatosak voltak. Helyetteseiket pedig nem ismerték el királyi tisztségviselõnek.20 Amellett állomáshelyüket is nemegyszer áthelyezték az útvonalak forgalma szerint és olykor állomásokat meg is szüntettek vagy magukat a tisztviselõket helyezték át.21 A birtokos, helybenlakó nemesember az áthelyezést nehezen viselte el, mivel nem tudott így rendesen gazdálkodni. Már pedig a gazdálkodás mellett a hivatalviselés a magyar nemesnél másodsorba szorult. A Szepesi Kamara alatti harmincadhivatalok tisztviselõi még több viszontagságot szenvedtek el. A Thököly-idõszakban legtöbbjük kikerült állásából; sokan nem is kerültek abba vissza. Az északkelet-magyarországi harmincadokban eredetileg is nagyobb volt a fluktuáció, az 1670-es évektõl ez csak fokozódott, stabilizálódás csak a század utolsó évtizedében következett be. Itt alig akadtak német származású harmincadvám-hivatalnokok, míg Pozsony alatt számuk 1630 óta növekedett, s itt nem sokkal, de valamivel több volt a szláv származású is, mint Kassa alatt; a Szepesi Kamaránál a szláv eredetûek száma felülmúlta a német nevûekét, míg Pozsonynál kétannyi volt a német, mint a szláv származék. Bár a harmincadosság nemegyszer volt különféle fenyegetéseknek kitéve, életkoruk nem különbözött a nyugalmasabb irodai munkát végzõkétõl. Az ismert életkorok 40-50 év közti átlagot mutatnak, ami a kor népességi átlagához képest magasnak mondható.22
MOL MKL, E 210 Miscellanea. Tricesimalia 104. csomó, fol. 131–135. Nomina tricesimatorum … quisnam videlicet ipsorum his praeteritis motibus qualiter habuerit. (Igazolások összefoglalása. A csomó végén.) 20 MOL MKL E 21, Benignae Resolutiones 1629. február 28. Liber Resolutionum 8, fol. 42. 21 MOL MKL E 21, Benignae Resolutiones 1661. június 4. Liber Resolutionum 13, fol 214. A harmincadosoknak és ellenõreiknek azt is elõírták, hogy a hamincad székhelyén lakjanak és a hamincadjövedelmet személyesen, nem helyetteseik útján kezeljék. U.o., 1690. április 1. Liber Resolutionum 19. fol. 562. 22 Fallenbüchl 1975, 65–66.
19

24

A kamaráknak voltak a harmincadosokon kívül még más tisztviselõi is. Ilyenek voltak mindenekelõtt a királyi ügyigazgató, Kassán a királyi alügyigazgató, akik szintén mint extraneus hivatalnokok, a kamarától kapták fizetésüket, bár tulajdonképpen nem tartoztak a hivatal alá, hanem függetlenül képviselték a királyi jogi érdekeket. A kamarák fizették a birtokigazgatási tisztviselõket is. E provizorok rendszerint csak megbízottak voltak, nem státusbeliek, s megbízásuk addig szólt, míg a királyi kincstárra háramlott birtokokat el nem adományozták. Gyakran a tiszttartóságot harmincadosokra bízták, vagy egy-egy írnokot küldtek ki annak ellátására. A posta a 17. században ugyan a Paar család hûbére volt, de a postamestereket királyi szolgálatot ellátókként kezelték, mivel õk látták el az uralkodói utasítások, a kamarai levelezés továbbítását, s így õket is a kamarák fizették. Számuk a század folyamán lassan nõtt, az eredeti 10-15-rõl mintegy 25-re. Ez a postavonalak kiépülésével járt együtt. A postamesterek mellett voltak postaváltók (veradariusok) is, õket is a kamarák fizették. Fõleg birtokos nemesek látták el a postaszolgálatot, mellékfoglalkozásként. A postai szolgálat élén az országos fõpostamester állt, aki Pozsonyban székelt. A postamesteri állást nemegyszer harmincadosokra bízták, akik így két, vagy több funkciót töltöttek be. Így pl. Sirsich Gáspár az 1660-as években egyszerre volt trencséni harmincados, postamester és a kincstári javak tiszttartója is. A postamesterek közt több volt az olasz származású.23 A kamarák fizettek bizonyos hadihivatalokat is. Ilyen volt a pozsonyi hajóhivatal és a hadiszertár; Kassán is volt hadiszertár. Pozsonyban a korona õrzése miatt még II. Mátyás idejében, 1608-ban szervezetek várõrséget. Ennek személyi állománya a városi polgárságból toborzódott, de a kamara fizette.24 Ugyancsak Pozsonyban mûködött a királyi pénzverde. Területi hadigazgatási hivatalviselõk voltak a hadmérnökök (hadiépítészek) és a szemléket és zsoldfizetéseket
A postaügyre vonatkozólag: Szádeczky 1891, Szádeczky 1898, Munkás 1899. Kákonyi Ferenc kamarai iktató összeállítása a Calendarium Tyrnaviense egy 1751-bõl való kötetében. OSZKK Quart. Lat. 3948, továbbá MOL MKL E 41, Litt. ad Cam. 1714 Nr. 248 és MOL Magyar Kancellária Levéltára A 1, Originales Referadae, 1748 Nr. 76.
24 23

25

intézõ hadiírnokok. Ezek ugyan a Haditanács alatt álltak, de a kamarák fizették költségeiket.25 Dicatorok (rovók) és decimatorok (tizedszedõk) a 17. században még eleinte közvetlen királyi tisztviselõkként mûködtek. De 1630-tól a rovók teljesen megyei megbízottak lettek; a tizedszedõk közt azonban még a század végén is voltak közvetlenül királyi szolgálatban állók. 1696-ban a Szepesi Kamara alatt 8 tizedszedõrõl vannak adatok. A pénzügyek intézése – amennyiben az nem képzett királyi felségjogot, regálét, mint a harmincad és idõnként a sókereskedés, továbbá a pénzverés, a királyi domíniumok vezetése és a királyi hadszervezet várainak fenntartása – a 17. században rendi kézbe ment át és a rendek szervezete, a vármegye és e felett az országgyûlés hatáskörébe került át. Az összeurópai politikai ügyekkel is elfoglalt Habsburg-uralkodók a rendekkel való egyetértés érdekében nem élezték ki ezt a kérdést, fõként azért, mert rá voltak utalva, hogy az országgyûlések megszavazzák a maradék országterület megvédéséhez szükséges anyagi támogatást.26 Az uralkodók abban is engedtek a rendeknek, hogy a hivatalviselésre a 16. század óta meg-megismétlõdõ igényüket törvényileg is biztosították. A királyi hivataloknak magyar nemesek számára való biztosítását az 1622. évi 24.§ után ismételten garantálták. Eszerint csak született magyarok lehettek királyi tisztviselõk Magyarországon. Az 1641. évi 11. §, az 1659. évi 14. és 38. §, majd az 1662. évi 4. §. ezt megerõsítette. 1670 után azonban a Lipót király által bevezetett abszolút kormányzat ezt nem vette többé figyelembe; így az 1681. évi országgyûlésen a 4. és a 27. §-nak ezt újra le kellett szögeznie. Mindezek értelmében a hivatalok a 17. század legnagyobb részében magyar kézen maradtak; a magyar tisztségekben csak magyar nemeseket lehetett alkalmazni.27 A valóságban ezt némileg meg lehetett kerülni, az indigenátus adományozásával ugyanis be lehetett kerülni az idegeneknek is a magyar nemesek sorába, s így hivatalviselõk lehettek. A század végén pedig I. Lipót király még a vezetõ
25 Fizetésük folyósítására vonatkozólag a 17. század közepén ismételten királyi határozatok intézkedtek. Ld.: MOL MKL, Benignae Resolutiones 1651. március 15. és 1654. május 22. Liber Resolutionum 11. fol. 281 és 12. fol. 212. 26 OSZKK Fol. Lat. 961. Camarae Scepusiensis Intimata és Baráth 1930. 27 Munkás 1911, 67–68., 180.

26

kamarai állásokban is alkalmazott indigenátus nélküli külföldieket. Mindemellett a század folyamán a nem-magyarok infiltrációja korlátozott volt.28 A bányaügy 1635-ig az Alsó-ausztriai Kamara alá tartozott; ettõl kezdve a bécsi Udvari Kamara alá. Noha, magyar királyi regále-jövedelmeket kezelt, tisztviselõkara – amennyiben nem a bányapolgári társaságok magánjogi függésû alkalmazottja – a császári adminisztráció keretei közt mûködött. A szervezet élén a selmeci fõkamaragrófok álltak, akik az örökös tartományokból kerültek Magyarországra. Közülük némelyek nem is székeltek itt, hanem csak a tisztet viselték. Bécsben éltek, s legfeljebb ellenõrzés céljára jöttek Selmecvagy Besztercebányára, illetve Körmöcre. A fõkamaragróf alatt számos királyi, vagy pontosabban császári hivatalnok mûködött; pénztárnok, könyvelõ, bányatisztek, sáfárok. Legnagyobb részük német volt, és fõként az osztrák tartományokból kerültek ki, különösen Tirolból. Mivel a selmec-, körmöc- és besztercebányai anyakönyvek közül az utóbbiak aránylag a legkevésbé hiányosak, pályarekonstrukciós és demográfiai kísérlethez ezek nyújtanak a legtöbb támpontot. 1630 és 1650 közt a katolikus anyakönyvekben Besztercebányán 50 királyi bányatisztviselõ adatait sikerült feltalálni. (A királyi tisztviselõk túlnyomóan katolikusok voltak.) Ebbõl a vizsgálatból az derült ki, hogy a húsz év alatt 22%-uk elhalt; átlagéletkoruk 33,8 év volt. Családonként 1,4 gyermek esett házasságukra. 15 ismert származáshely közül csak egy volt hazai származású; 5 az osztrák kerületbõl; 7 a Birodalomból, fõleg Bajorországból került ide és csak 2 a jelentõs bányászattal rendelkezõ cseh királyság tartományaiból. Az anyakönyvi adatokat összevetve más forrásokkal az derült ki, hogy a tisztviselõk átlag 6-10 évig szolgáltak, mobilitásuk tehát jelentõs volt. Bizonyos az is, hogy a tisztviselõk száma a császári szolgálatban – legnagyobb Körmöcbányán, a pénzverde székhelyén volt, kevesebb Beszterce- és Selmecbányán. A bányatisztviselõk már a század elején sem voltak kevesen, de számuk az évszázad végére sem nagyon emelkedett. A század közepén a három nagy bányavárosban a királyi hivatalnokok létszáma egyszerre nem érte el a százat sem.
Ilyen volt például Richard Messin luxemburgi vallon származású magyar kamarai tanácsos, aki többek közt asztronómiai készülékekkel nyerte meg I. Lipót kegyét.
28

27

A Thököly-felkelés idõszaka a bányaügy hivatalnokait különösen hátrányosan érintette.29 A legnagyobb létszámú és hatáskörû hivatalszervezet, amely teljesen császári intenciókat követett, a Budai Kamarai Adminisztráció volt. Fegyverjogon (jus armorum) jött létre a Bécs ostromát követõ felszabadító harcok során. Korszerû gazdaságigazgatási szervezet funkcióját vállalta fel, s ezt meg is valósította. A Magyar és a Szepesi Kamara tisztviselõit, akik a visszafoglalás nyomán megjelentek a visszafoglalt területeken, nem engedték mûködni; ettõl császári parancs tiltotta el õket. A császári kormányzat azonban a visszaszerzett területen új koncepciót is igyekezett megvalósítani, új hivatalnokapparátussal. Az újjászervezés mögött Kollonich Lipót püspök intenciói álltak, de ezek csak részben tudtak érvényre jutni. Az eredetileg háromra tervezett adminisztrációs központokból (Kassa, Buda, Csáktornya) végül egy maradt, a centralizált Budai Kamarai Inspektorátus, majd Adminisztráció, élén Werlein János István volt érsekújvári élelmezési biztossal, mit hivatalfõnökkel. A budai központ hamar megalakult számos reszorttal, a vidéki állomások – tiszttartóságok és harmincadhivatalok – a visszafoglalás nyomán fokozatosan épültek ki egészen 1695-ig. Dunántúlon: Székesfehérvár (1689–), Esztergom (1687–), Pécs (1687–), Szigetvár (1692–), Kaposvár (1690–), Siklós (1693–), Nagykanizsa (1694–), Légrád (1695–); a volt hódoltság peremvidékén: Érsekújvár (1688–), Vác (1688–), Gyöngyös (1688–), Hatvan (1688–), Eger (1688–); a Dunamelléken: Baja (1688–), Földvár (1689–), Újpalánka (1690–), Mohács (1691–) Vörösmart (1694–); a Tiszamelléken: Szolnok (1686–), Szeged (1686–); a volt hódoltság keleti peremvidékén: Szentjobb (1688–), Nagyvárad (1689–), Lippa (1689–1695), Karánsebes (1691–). Összesen 24 harmincadállomás illetve tiszttartóság keletkezett. Hivatalnokaik gyorsan cserélõdtek, különösen halálozás útján. Általában 4-5 évnél tovább nem szolgáltak, csak néhány nagyobb helységben mûködtek tartósabban, mint Székesfehérváron Vanossi Lõrinc, vagy Egerben Penz János Kristóf, Szolnokon Tassy Ferenc. A hivatalnokok nagyrészt német származásúak voltak, magyarok kevesebben, de a német hivatalnokok is gyorsan megismerkedtek új munkaterületük nyelvé29

Péch 1884–1887, Péch 1967, valamint Probszt 1958.

28

vel, szokásaival, Zennegh György Kristóf budai adminisztrációbeli fõpénztárnok, majd tanácsos magyar nemes leányt vett feleségül, családját is meggyökereztette Magyarországon. Budán, az adminisztráció központjában összesen 36 tisztviselõrõl és alkalmazottról tudunk már 1694-ben, és a hivatalviselõk száma inkább emelkedett, semmint stagnált. A Budai Kamarai Adminisztráció állásai vonzóak voltak. Akadt olyan, a Magyar Kamaránál dolgozó hivatalnok is, Koller János Lajos, aki pozsonyi majd ebenfurti állását cserélte fel 1692-ben egy hasonló rangú budaiért. Itt jó elõmenetelhez jutott ugyan, de amikor 1709-ben az adminisztráció megszûnt, õ is elvesztette itteni állását és Buda városánál volt kénytelen új alkalmazást keresni. Az Adminisztrációt, mely lényegében a bécsi Hofkammer magyarországi szerve volt, 1709-ben a magyar rendek követelésére szüntették meg. Ekkorra már be is töltötte szerepét, mellyel a török elleni háborúban segítette az ország felszabadított részének a további hadi erõfeszítések érdekében történõ gazdasági hasznosítását. Fenntartását – noha sok hasznos újítást segített elõ, mint például telekkönyv, tûzrendészet, erdõhasznosítás, sõt egyes esetekben tisztviselõi Magyarországon alig ismert módszereket is alkalmaztak, mint Hantschl Antal Miklós, elõbb budai számtiszt, aki Székesfehérvárott az 1709/10. évi pestis idején naprakész mortalitási statisztikát készített – a szükséglet most már nem indokolta, s a Neoacquistica Commissio jogtalanságai és a magyar rendek egyöntetû követelései egyaránt odahatottak, hogy mûködése megszûnt és tisztviselõit a visszafoglalt területek nagy részével megnövelt hatáskörû Magyar Kamara vette át. Másik része – Szeged-Arad prefektorátus – egyideig még az Udvari Kamara irányítása alatt maradt, de a 18. század elsõ felében ez is a Magyar Kamara hatáskörébe reinkorporálódott, s így az ország pénzügyigazgatásának megosztottsága lassan megszûnt és a magyar királyi pénzügyigazgatás integritása újabb lépést tett elõre. De ez már a 18. században ment végbe.30

30 Irodalom: Tagányi 1897, Mayer 1911, 10–11, 17, 24, 37, 44 és 67., Pálfy 1937, Fallenbüchl 1979a, Fallenbüchl 1983.

Adattár

Bevezetés
A betûrendes összeállítás lehetõ teljességre törekedett, hogy a levéltári és történeti irodalomban a kutatónak segítséget nyújthasson. De mivel a forrásanyag gyér, a múlt századi selejtezések miatt a levéltári anyag erõsen hézagos, továbbá egyesek szolgálati ideje is igen rövid volt, nemkevés személyrõl csak egy-egy adat áll rendelkezésre. Mégis, ezek a megfelelõ évkör alapján további, részletes levéltári kutatáshoz, rekonstrukcióhoz támpontot nyújtanak. Az életrajzi-mûködési névjegyzékbe mindazok belekerültek, akiknek a 17. századi magyar királyi hatalom alatt álló országterületen több-kevesebb államigazgatási funkciójáról maradt adat. Némelyek közülük nem írásos munkát végzõ tisztviselõk, de a magyar kormányszervektõl rendszeres javadalmazásban részesültek és indirekt módon támogatták az igazgatást. Mivel ebben a korban az ország területén szimultán a magyar királyi tisztségviselõkkel egy császári igazgatás is mûködik, melynek tagjait funkcióik miatt nem mindig lehet élesen elválasztani a királyi – kinevezett vagy megbízott – tisztviselõktõl, célszerûnek látszott ezek bevétele is a névjegyzékbe. Különösen áll ez a bányavárosi Fõkamaragrófság és a Budai Kamarai Adminisztráció hivatalnoki karára. Ezek Magyarországon hatáskörüket a magyar király nevében is gyakorolták, fõleg 1686 után. A hadi igazgatás polgári tisztviselõi – fegyvertárnokok, hadbiztosok stb. – az országterület védelmének, illetve visszaszerzésének feladatával megbízott sereg felszerelésével és ellátásával voltak megbízva, s ha nem is magyar királyi tisztviselõk, de az ország területén mûködtek több-kevesebb állandósággal, ez indokolta bevételüket a jegyzékbe. Egy ilyen jellegû névjegyzék természetesen sosem lehet hiánytalan. De a hiányokat mindenekelõtt a forrásanyag indokolja. Az egyik fõ forrás, a Magyar Királyi Kamara számadáskönyveinek sorozata csak töredékesen maradt ránk, részint a Magyar Országos Levéltár-

(E 21) Hiányosak a kamarai tanácsülési jegyzõkönyvek is (Protocollum Cameralis Consilii) a 17.30 ban. században szolgáltak. illetve vége korábbi vagy késõbbi is lehet. amikor a Királyi Magyarország területén az erdélyi fejedelem fõhatalmat gyakorolt az északkeleti megyékben. A mûködési névjegyzékbe mindazok belekerültek. században tevékenykedett személyek életrajza egészében szerepel. a többi tisztviselõ esetében a Benignae Resolutiones vagy a különbözõ személyzeti kimutatások tették lehetõvé. kivétel volt az az eset. hogy az illetõrõl ebbõl az évkörbõl vannak adatok a beosztásában. ahol nem dátum van. hó. a szövegekkel való azonosítás is ezt követelte meg. január 1-jén még tisztségükben voltak. Így bárhonnan kezdjük és bárhogy végezzük a 17. akik egyházi funkciójuk mellett világi. nap). Természetesen az így számba vett 16. prépostokra). századból. csak a kinevezett hivatalnokokra terjed ki. de 1600. A forráshûség is. A közlés lehetõen törekedett a pontos keltezések megadására (év. (E 1) Aránylag sok adat volt nyerhetõ a Litterae ad Cameram Exaratae nevû fondból. a halálozás idõpontja . Kivételt tesznek azok. századiak közül is bekerültek mindazok. századot lefedi. december 31-én már mûködtek. A másik fontos forrás. a Benignae Resolutiones. ez annyit jelent. kancellárok. átiratok sorozatából. apátokra. bár a 16. részint az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában. Gyakran csak a kinevezés idõpontja ismeretes. Nem terjed ki továbbá az összeállítás az Erdélyi Fejedelemség tisztviselõire sem. ez nem terjed ki az egyházi méltóságviselõkre (érsekekre. a Királyi Kamarához intézett kérvények és levelek. akik 1700. Ezeket a most megjelenõ Katolikus Lexikon tartalmazza. az Országos Levéltárban õrzött (kamarai) királyi határozatok könyve. -tól -ig. (E 41) Mivel a mûködési névjegyzék az állami igazgatás személyeit tárgyalja. Ott. fõispánok is voltak. A neveknél a keresztnevek eredeti latin formában. de ahol lehetett. a gyûjtött és közölt anyag az egész 17. Ahol lehetett és az anyakönyvi adatok elérhetõek voltak. Õk megtalálhatók a névsorban. politikai funkciót is betöltöttek. a családnevek pedig variánsaikkal együtt kerültek közlésre. püspökökre. az állástól való megválást is sikerült rekonstruálni. és 18. a Liber Dignitariorum. század számítását. fõkancellárok. Ezt a fõispánok esetében Lendvay Ignác Márton összeállítása. akik. hanem évszámok. de a szolgálat kezdete. A 18. akiknek kinevezését abba bevezették.

Selmecbánya. melyek visszanyúlnak a 17. hely-. Ilyenek voltak Buda. A Bécsben elhaltak a Totenprotokoll der Stadt Wien alapján (Archiv der Stadt Wien). Pest. Azokban az esetekben. Besztercebánya katolikus anyakönyvei. személyvagy családtörténetileg. Mûk(ödés) stb. a többi esetben plébániai anyakönyvek bejegyzéseibõl.31 is megállapításra került. Némely közismertebb személyeknél a halálozás idõpontja lexikonból is megállapítható volt. ahol a forrásanyag hivatal-. fõispánok MOL MKL (jelzete: E) E 683 Libri Dignitariorum 1. az egyes életrajzok végén Életr(ajz). megyénként) Szakirodalom Nagy 1857–1868 Hajnik 1888 Somogyi 1903 Fallenbüchl 1994 2. Magyar Kancelláriai Levéltár (jelzete: A) A 1 Originales Referadae 1690– A 78 Status Cancellariae 1690– A 79 Index Individuorum Cancellariae 1690– Szakirodalom Szilágyi 1937 . századba. kötet: Catalogus comitum comitatuum (fõispánok jegyzéke. A többi esetekben az adatok lelõhelyére vonatkozólag a forrásjegyzék igazít el. Források 1. továbbá társadalomtörténetileg jelentõs adatokat tartalmaz. Fõméltóságok. Magyar Királyi Kancellária MOL. jelzéssel a források levéltári jelzetei zárójelben külön is felsorolásra kerültek. kötet: Dignitates saeculares (világi méltóságkönyv) és 5.

972. l. 2. latin kéziratok OSZKK Fol. 1678–1682 és 1688-tól betûrendes mutató van. Vol. századi anyag csak 1639-tõl kezdõdik és hézagos: 1639– 1658. évi kötete) OSZKK Fol. sive Salaria. Lat.–II. fõleg 1660 után) BEKK Kaprinay-gyûjtemény. 1610–1646 OSZKK Fol. 2785 Provisio Civilis. 122–124.) E 21 Benignae Resolutiones és E 104 Liber Resolutionum (a királyi határozatok könyve. Lat. Magyar Királyi Kormányzóság (Gubernium) (1673–1681) MOL. 1580–1610. 956 Status Solutionum Camerae… Hungaricae Poso. Lat. per Cameram … exsolutae.) OSZKK. MKL (jelzete: E) E 39 Insinuata Regii Gubernii Hungarici Ampringeniani 1673–1680. Szakirodalom Ember 1946 4. levelek. Conceptus Informationis (Minõsítések) . Vol.) (A 17.32 3. 905/I. kérvények. jutalmazások stb. I. II. a kinevezések. Magyar Királyi Kamara (Pozsonyi Kamara) MOL. csomó 1660–1689. pensiones.niense. 940 Protocollum Cameralis Consilii 1687 (az E 1 sorozat 1687. OSZKK OSZKK Fol. (Fizetési és nyugdíjügyi iratok. Saec. kötet. Ratio super perceptione… per Emericum Ordódy 1650/1651 (számadáskönyv) OSZKK Fol. keltjeivel) E 41 Litterae ad Cameram Exaratae (A MK-hoz intézett átiratok. Gubernium Apringenianum. 7. MKL E 1 Protocollum Cameralis Consilii (Kamarai tanácsülési jegyzõkönyvek. Évkörön belüli idõrend) E 106 Liber (Regestrum) Perceptionis atque Erogationis proventuum. Germ. és azok másolatai. (Számadáskönyvek. Lat. XVII.

Rationes … Andreae Medve … 1600 OSZKK Fol. 958/XVIII. Ratio Balthasari Pottornyay 1669–78 OSZKK Fol. Lat. Lat. fentebb) E 106 Liber (Regestrum) Perceptionis/… (ld. OSZKK Fol. Rationes … 1601 OSZKK Fol. Harmincadügy (MK és SzK. Rationes … Ludovici Gandel 1693 Szakirodalom Fallenbüchl 1967 6. fentebb) . OSZKK OSZKK Fol. 958/XVII. 958/XIX. Lat. 1629–1633. 958/XXIII. Lat. MKL E 21 Benignae Resolutiones (ld. 916 Regestrum super … proventuum 1624– 1625. (Számadáskönyvek) 1–3. 912 Diarium … Michaelis Nebesth. a tisztviselõkarra vonatkozó mûködési és életrajzi adatok) OSZKK Fol. Szepesi Kamara (Kassai/Szepesi Kamarai Adminisztráció) MOL. 1600–1703. 958/XX. Lat. Lat 754 Camerae Scepusiensis Status Personalis (1602-tõl. Perceptio … Lucae Kys 1607–1608 OSZKK Fol. MKL E 248 Protocolla Uniersorum Actorum… 1680–1699 E 267 Comissio Aichpichliana… 1694–1695 E 263 Libri perceptionum et erogationum. Lat. Lat. Ratio Camerae … Sigismundi Holló 1668 OSZKK Fol. OSZKK Fol.33 Szakirodalom Acsády 1894 Ember 1946 Fallenbüchl 1969 5. 958/XXII. Lat. Rationes … Andreae Marusy 1620 OSZKK Fol. fentebb) E 41 Litterae ad Cameram… (ld. BKA alattiak együtt) MOL. Lat. 958/XXI. csomó.

64. Salinaria. 1686. eskütételei 1643. 1679. Szakirodalom Fallenbüchl 1979. csomó.Mo. Ny-Mo. Budai Kamarai Adminisztráció 1686– MOL. 225–290. Csomó. fõleg 225–229. Sóügy MOL. csomó (kötet). személyi ügyek stb.. Hofbefehle. Szalvónia 1630. Harm. MKL E 280 BKA. 1626. Dunáninnen 1622–1634. Besztercebányai róm. Szakirodalom Péch 1884–1887 Péch 1967 Probszt 1958 9. csomó 4 tétel. csomó: MK alatti.34 E 210 Miscellanea. 1629-tõl. hadiszemlén lustráló harmincadosok 1633. Bányaügy Alsómagyarországi Fõkamaragrófság Selmecbányai róm. csomó (restans harmincadosok jegyzéke. 7. 280–282. 1700-ban restans harmincadosok. 1635– 1637. 1637. 1628-tól. 1–25. Császári igazgatás alatti szervek 8. 1655–1656. 102. 61. MKL E 210 Miscellanea. 101. plébánia anyakönyvei. plébánia anyakönyvei. csomó: SzK harmincadosai 1600–1606. Számvevõség. Nyugatmagyarországiak 1620 körül és 1632. . 67–74 csomó E 206 Rationes Salinares 4–37. (Kinevezések) E 286 BKA. kat. 76–97. 1662. 1685–1709. Buchhalterey Acten 1686–1712. csomó: Ny. 100. 1680.. Tricesimalia. SzK alattiak: 1640. 1642. 1689. SzK restansai 1676–1693. 1648. kat. Felsõmagyarország 1676.

fentebb) E 106 Liber (Regestrum) Perceptionis …(ld. Extract des … Proviant Meisters Vorstern. XXXVII. Postalia E 211 Lymbus. 263 Rechung der Kam. Sigmund Reithers Gegenrechung 1694 (Számadáskönyv) OSZKK Fol. Postaügy MOL. (Hadbiztosok névsora. A posta történetéhez 1639–1691. Faszikel. Hoffinanz. fentebb) E 263 Libri Perceptionum et Erogationum … (ld. 113. Ofen (Stephan Werlein) 1688 OSZKK Fol. 8.35 OSZKK OSZKK Fol. Jänner 1700. Rote Nr. Hadbiztosok Wien. 255 Mein. Hofkammerarchiv. 614. Germ. MKL E 41 Litterae ad Cameram … (ld. csomó. tétel. Germ. Admin. fentebb) E 210 Miscellanea. szolgálati helye és évköre a 17. (Stephan Werlein) 1688 Szakirodalom Tagányi 1897 Mayer 1911 10. Szakirodalom Munkás 1911 Hennyey 1926 11. 827 Proviant Amts Rechnung. csomó. 60. 1690– 1697. század végén) . Germ.

.

elhaltként említve Ainhorn Christophorus Morvaország felé határvámos instrukciót kap Akatz Adamus harmincadellenõr Sopronban. 15– 1643 I. 26–1631 1625 XI. fõispánja országbíró Albin Joannes Adamus élelmezési tisztviselõ a BKA alatt Budán császári szekerészeti tisztviselõ 1642 VII. 15 † 1688 1691 . 29–1631 VI. özvegye említve Aichinger Franciscus Josephus császári élelmezési számvevõ Gyulán Aichinger Joannes a BKA írnoka.Névjegyzék Abraham Franciscus homonnai harmincadellenõr csertészi harmincados Agoston Christophorus tállyai postaváltó Agoston Christophorus MK futár. 3 1608 1633 II. 10– 1694–95 1695 XI. 19 1605 1608 1618–1625 1622 VI. 15 1696–1700 1691 V. elmozdítva Alachkay Valentinus SzK harmincadfelügyelõ Bocskai alatt Alaghy Franciscus SzK tanácsos Alaghy Melchior királyi fõajtónálló Zemplén vm.

) Andrassy Josephus Magyarország fõpostamestere özvegye. fõispánja Andreanszky Petrus SzK titkár Andresicz Matthias koronaügyész érseki ítélõmester MK tanácsosa 1600 1601 VII-tól 1608–1639 1647–1650 1651 1644 I. 19–1714 † 1662 IX.38 Aliser Marcus Conradus harmincados Csertészen Altal Stephanus harmincados Ungváron harmincados Kassán Alvinczy Petrus koronaügyész Alvinczy Petrus ítélõmester. 20-tól Andaházy Laurentius postaváltó lett Rózsahegyen és Besztercebányán Andras Ernestus harmincadellenõr Szent-Mártonban (Sopron vm. fõispáni adminisztrátora rendes fõispán Andrássy Petrus Gömör és Kishont vm. 15–1678 1678–1686 † 1686 IV. költségtérítés Ambrosovsky Gabriel MK számvevõségi írnoka (1650-ben már volt írnok) Ampringen Joannes Gasparus Magyarország kormányzója (törvényellenesen) fizetése 1674 VI. Bencze Anna Sophia kegyadományt kap Andrássy Nicolaus Gömör és Kishont vm. 6 1622 VII. 15–1650? 1673 II. 27–1681 VIII. 1–1597 1597–1613 1613 IX. 9–1665? 1591 IV. 4– 1656 1675–1679 † 1680 1673 II. 14–1615 .

elszámol 1630–31 évekrõl 1615 VIII. 28–? 1676 I. 27–1724 X. 8–1660 1660 III. Hetyéssy 1963–1972) Anreitter Joannes Baptista selmeci bányatiszt titkár ugyanott Antalffy Laurentius harmincados Eperjesen Antolchich Joannes Nedeliczen fõharmincados Varasdinban fõharmincados bécsi udvari kamarai tanácsos magyar királyi helytartótanácsi tanácsos meghalt Pozsonyban 67 évesen Antonelli Franciscus kinevezve Felsõ-Magyarországra mérnök-hadépítészként Apáthi Valentinus MK tisztviselõ. 18– 1637 1680–1681 . Elisabetha. de hadiszemlebiztos Eperjesen Aranyassy galgóczi harmincadellenõr özvegye. 18 1640 IV. említve Aragon. 5 1679 VI. Hennyey 1926.39 Andre[a]sicz Sigismundus a harmincadok felügyelõje lett Angranyi Adamus az MK számvevõségi írnoka újra kinevezve lemond Angranyi Thomas pozsonyi postamester lett pozsonyi harmincados MK számvevõmestere az MK címzetes tanácsosa is (Irod. 14 1724–1727 IX. 22–1678 † 1676 VI. 101694 IX.: Munkás 1911. 16–1678 † 1699 1703 1622 II. 18 † 1727 IX. 27 1719 X. 13 1672 IV. 7–1704 1704–1719 X. 31–1667 1667 IV. 10 1645 XI.

15– Pozsonyi vár volt gondnoka. 27– Anna Jacobina. –1695 VII. kinevezve 1630 VII.40 Aranyassy Paulus harmincadellenõr Nagyszombaton. 24 határvámos Morvaország felé 1595 II. Arbonas Nicolaus Lippán harmincados 1689 V. 24– Artner Guilelmus Prasinszky Petrus varasdi-nedeliczi fõharmincados helyettese. véglegesítve állásában 1653 VII. 4 Arbeiter Matthias helyettes postamester Nagyváradon 1693 XII. 12 Árvay Emericus SzK irodájában elsõ írnok 1668–1669 Homonnán helyettes harmincados 1668 1680 aug. hátralékos . özvegye kegyadományt kap 1640 Artner Joannes (Ardner) Nezsideren eddig helyettes harmincadellenõr. még él. 10 Aranyassy Paulus harmincadellenõr Léván. tótváradi harmincados 1698–1699 Lippán harmincados (Arad alá tartozik) 1700–1701 Ardagger Wolfgangus ® Artaker Wolfgangus Ardner Joannes ® Artner Joannes Armpruster Paulus az MK számvevõjének segéde 1581–1584 számvevõ ugyanott 1584– számvevõségi fõnök 1594 címzetes tanácsos 1597–1600 XII. tanúként említve 1680 VIII. 3 † Artaker Wolfgangus (Ardagger) Köpcsényben harmincados lett 1635 IV. nyugellátást kap 1605 VII. kifizetés 1594 III.

ellenõrzésre kirendelve meghalt 1656 XII. jutalmat kap személynöki ítélõmester említve királyi biztosként Kassán alországbíró és MK tanácsos kinevezése királyi biztos Dunántúlon. 31 † 1650 1642 1676 1679–1693 1693–1702 V. tanú Árvay Stephanus Sátoralja Újhelyen harmincadellenõr Csertészen harmincados Varannón harmincados 1702 VII. özvegye adminisztrál Ásguthy Franciscus (Ashgutty) Varannón harmincados Asole Ignatius Kapuvárott kamarai tiszttartó hivatali eskütétel Assole Matthias Aloysius (azonos? birtokigazgatási tisztviselõ) számadásai Aszalay Joannes Kazán (Borsod vm. 15 1653 XII. 1608 1678 1681 1677–78 1601 1621 1627 VII.) járási tizedszedõ Aszalay Stephanus de Fóny a grazi akadémián végez jegyzõ a személynök mellett. 30 1647 I. Kecskeméti Catharina 43 forintot kap Árvay Raphael harmincadszámvevõ Varannón.41 Árvay Emericus azonos? ónodi harmincados Árvay Matthias az SzK levéltári segédõre elmozdítva. elõtt 1676 1630–1647 1648–1650 I. majd újraalkalmazva özvegye. 15 1651 1651 XII. 6 .

250/13.) Azary Nicolaus volt eperjesi harmincados hátralékai Baan Franciscus MK írnoka MK lajstromozója. de elmozdítva Augspurger Joannes mérnök-hadépítész Komáromban. 7 1664 I. 13–? 1650–1652 1655 V. 1607–1608 1674?–1695 1696 1699 V. (Önéletr. tanú Babocsay Isacus kincstári szõlõk felügyelõje Babos Joannes a babocsai harmincados helyettese Baimann Georgius brucki harmincadellenõr. 1. 15 1663 IV. betegállománya utódát nevezik ki özvegye. 21 1640 1690–1696 1693–1694 1683 1698 VIII.: E 41 1693/80. 26–1635 1635 III. 27–1713 .42 Attensheimer Bernardus harmincadellenõr Szent-Mártonban (Sopron vm. 3–1693 XII. 26 1689 XII. kinevezettként 1631 VII.) Szent-Mártonban harmincados Ikervárott harmincados Felsõ-Magyarországon hadiszemlebiztos. meghalt Bécsben Bajaky Georgius harmincados Ikervárott. nyugdíjat kap Babay Stephanus királyi tiszttartó Kállón. 1700 X. kifizetés fizetésébõl levonás Azalitsch Casparus Debrecenben és Tiszapolgáron császári sótiszt elõbb a tokaji sóhivatalnál. Borsiczki Maria.

15–1680 1680 VIII. említve Bakos Joannes a Magyar Királyi Kancellária írnoka meghalt Bécsben 55 évesen Bakos Martinus a pozsonyi harmincadnál felügyelõ mint kõszegi harmincados végrendelkezik Pozsonyban (városi levéltár) Baksay Franciscus (Baxay) az MK berencsi javainak számvevõje 1713 VII. Puky Elisabeth. 5– 1648 X. 11– 1656 1621 VII. törleszt hátralékából 1653 Bajnóczy Sigismundus SzK írnokká alkalmazva SzK fogalmazója ideiglenes harmincados Homonnán SzK lajstromozója fegyelmi okból felfüggesztve Bakay Gregorius /Joannes/ (alias Prin) harmincadellenõr Nógrádon áthelyezve a lévai uradalom tiszttartójává Bakay Martinus harmincadellenõr lett Homonnán még ebben az állásban Bakith Joannes (Bakicz) MK gyakornoka lett MK fizetéses számvevõségi írnoka kegyadományt kap Bakits Matthias pozsonyi sótiszt. 16 † 1636 IX. 1686 XII. 1687 1628 IX. kegydíjat kap Bajchy Sebastianus harmincados Varannón özvegye. 21–1716 † 1625 XII. 7–1687 VIII. 28 1652 V. 22– 1713 VII. 6 1638 II. 12– 1625 XI. 24–1686 1685 IX–XII. 3– 1622 VII. 29–1633 1633 I. 13 1676 . Bajcsy Matthias az MK futára. 10–1653 † 1674 VI.43 harmincados lett Gyõrött özvegye. Süter Anna hátralékát rendezte 1716–1719. 22 1607–1623 elmozdítva 1700 XI.

harmincados is bajai harmincadellenõr a BKA alatt Balogh Gabriel az MK lajstromozója. 5–1651? † 1652 II. fõispánja Balassa Gabriel királyi tanácsos Balassa Valentinus Hont vm. instrukciót kap Bálintffi Andreas az SzK ajtónállója Balko Joannes Franciscus Érsekújváron harmincados Léván harmincados özvegye. 29 1635–1642 1643–1657 1682 III. kinevezettként meghalt 1651 VIII. 9– 1654 1643–1657 1651–1659 I. 27–1684 I. 27 1668–1669 1689–1704 1711–1712 † 1713 1660–1680 1668 IV. fõispánja Balassy Samuel az SzK futára salétrominspektor Kállón. fõispánja Balassa Emericus Pest vm. elõtt . fõispáni helytartója Balassa Franciscus Hont vm. 1655 1665 III. Szarka Juditha rendezi hátralékát Balkovics Michael (Belkovich) az MK futára Erdélybe küldve a fejedelemhez Balogh Joannes Franciscus a BKA tiszttartója Kaposvárott. 21– 1664 IX. 22 1694–1695 1696–1703 1646 XI. fõispánja Balassa Franciscus Hont vm. véglegesítve még ebben az állásban Balassa Andreas Hont vm.44 Baksay Joannes Rudolphus (Baxay) 1646-tól ideiglenes harmincados Gajáron.

és Zala vm.45 Balogh Emericus Verbón harmincados. Beniss) Sóvárott sótiszt. instrukciót kap elhalt. hagyatékát említik Barathy Stephanus harmincadellenõr Nagyszombatban elhalt nagyszombati harmincados özvegye Thosseghy Elisabeth Barbaricz Matthias harmincados Klanjecen 1612 V. 12. utóbb nincs hír róla 1687-ben örökösei hátralékban vannak Baráth Adamus Joannes élelmezési tisztviselõ Gyõrött. aláír Bany Andreas (sóügyi) tutajmester Tokajban Bányay Martinus harmincados Körmenden 1683-ban állítólag Thököly alá adta magát. panasz ellene Balogh Michael Szikszón harmincados Bando Franciscus a Gubernium német számvevõségének írnoka (házassági tanú Pozsonyban) Bánffy Christophorus Somogy vm. 8–1643 † 1644 VI. Bano Sigismundus Bártfán harmincados (az erdélyi fejedelem alatt). 1 1615 1623 † 1685 XII. fõispánja királyi fõpohárnok királyi tárnokmester Bánffy Stephanus Somogy és Zala vármegyék fõispánja Banis Casparus (Banicz. elõtt . eskütétele 1691 I. 17 1625 VI. 6–1645 † 1691–1696 1648 X. 6 1699 XII–1700 V. 4–1643 † 1622–1625 1625 X. 1675?–1683 1693 1700 1598 VI. 7 1601 1681 VII.

1609 1684 VI. fõispánja Barkóczy Ladislaus /1601?–1659/ elõbb zempléni alispán Bereg vm. fizetés folyósítása nyugdíjas tolmács. 1–1658 1665 VI-VII. 26–1694 lemond 1693 1699 III. 14 1694 II. fõispánja Rákóczi mellé állt. jun. 20 1688–1691 1653–1659 I. sen. Paricius) harmincados Szécsényben Barkóczy Franciscus. fõispánja báró lett Barkóczy Stephanus Szabolcs vm.46 Barbato Josephus császári tolmács Konstantinápolyban. –1668 1700 IV. Zemplén vm. 10–1709 1688 II. Zemplén vm. jegyzõje a Királyi Tábla felsõ-magyarországi ülnöke 1638 I. 1666 I-VIII. 31 † 1655 1667–1679 † 1692–1712 . fizetése Barczay Martinus SzK pénztárnokhelyettese SzK levéltárõre. fõispánja (1681-tõl báró) felsõ-magyarországi fõkapitányhelyettes királyi tanácsos Barkóczy Franciscus. kegyvesztett Barkóczy Georgius tiszteletbeli királyi tanácsos Ugocsa vm. 20 1608. fõispánja Barlok Stephanus elõbb Zemplén vm. 24 1650 IV. egyben számvevõségi írnoka Bardóczy Joannes ® Berdóczy Joannes Barich Joannes felesküdt harmincados helyettes Ráckanizsán Bariczius Daniel (Parichich.

25 Bartholomffy Emericus határvámos a morva határharmincadnál 1588–1600? Bartholotti Carolus császár hadi fizetõmester (a magyarországi sereget is fizette) 1697–1700 Bartulicz Simon szerémi püspök.47 Barsy Stephanus a kincstári javak tiszttartója Tokajban (neve Georgius is) 1687–1688 kincstári szõlõk felügyelõje ugyanott 1689–1694 Barsy Valentinus Szatmáron királyi tiszttartó 1614–1620 a francia királynak a portáról hazatérõ követét ellátja 1620 Bársonyi Georgius de Lovasberény /1626–1678/ 1663–75 nagyváradi. 11 † Bársonyi Joannes királyi ítélõmester 1673 † mivel felkelõk ölték meg. özvegye. fõispánja 1588–1605 † Szabolcs és Szatmár vm. említve 1632–1637 Bathory Stephanus de Ecsed /1555–1605/ Somogy vm. fõispánja 1589–1605 VII. Rokitay Anna Maria kegydíjat kap 1673 V. fizetéses királyi tanácsos 1598 IV. 1675– egri püspök. 13—1678 I. 16–1609 Basilides Andreas szatmári kulcsárrá kinevezve 1695 IV. fõispánja 1648?–1671 . Heves vm. fõispánja 1675 XII. 7–1696 Basta Georgius tábornagy Máramaros vm. fõispánja 1604–1607 † Bastel Wolfgangus Dunántúlon postatisztviselõ. 25 † országbíró 1586–1605 † Batthiány Adamus Zala vm.

Sziléziába 1621 VI. 17–1625 morvaországi harmincados pénztárnok 1625 VI. nászajándékot kap az uralkodótól 1615 IX. beiktatva 1632 VII. 14–1632 harmincados lett Gyõrött. 1 Szentgyörgy és Bazin uradalmak kapitánya is Anna leánya Partinger Joannes pozsonyi szenátorhoz megy feleségül. 2–1615 birtokadományban részesül Nagy-Gutorban (Pozsony vm. 19–1687 † Batthiány Franciscus Sopron vm. /1662–1703/ királyi fõpohárnokmester 1687 IV. 26 † Batthiány Christophorus Vas vm. 20–1616 harmincadellenõr Nagyszombatban 1616 IX. fõispánja 1700–1703 országbíró 1700 III. 1–1625 † a Dunántúl várainak fõkapitánya 1618 –1621 Batthiány Franciscus királyi fõpohárnokmester és egyben királyi tanácsos kinevezettként 1693 VII. 24–1633 † . fõispánja 1604 XI. 7–1718 Baur Joannes ® Paur Joannes Baxay ® Baksay Bechy Stephanus ® Pechy Stephanus Beck Balthasar Joannes ® Peck Balthasar Joannes Beck Leopoldus (Peck) MK lajstromozója. 19–1615 MK címzetes tanácsosa is lett 1610 V. fõispánja 1685–1687 királyi fõpohárnok 1666 VIII. 20–1621 harmincados cédulabeszedõvé kinevezve Teschenbe. 3–1703 VIII. jutalmat kap 1593 az MK pénztárnoka.48 Batthiány Adamus gr. 11–1625 † királyi fõlovászmester 1608 XII. kinevezés 1596 XII. 23–1693 VII.) 1611 III. 7–1703 † Vas vm. 31 Bede Daniel az MK irodai írnoka 1615 II. horvát bán 1693 VII.

7–1687 † 1687 VI. 20 † 1624–1634 1608 1688 1621–1624 . 14 1701 I. 14–1694 1694 VIII. 22–1692 III. birtokadomány Nagy-Begányban a kassai római katolikus anyakönyvben mint apa utoljára szerepel Behem Godefridus ® Pehm Godefridus Behr Georgius Henricus (Pehr) az MK (németnyelvû) titkára az MK címzetes tanácsosa lett az MK tényleges tanácsos lett özvegye. 13 1672 III. 15–1686 1686 V. Maria Susanna. 29–1686 1685 I. jegyzõkönyv szerint) valószínûleg Bekecs! Bélaváry Davidus az SzK tanácsosa (Bethlen Gábor alatt lett) egyben kamarai fõnök is (prefektus) 1601–1615 elmozdítva 1677–1678 1683?–1686 1686 I. 18–1699? 1696 I. 4 1697–1698 1687 IX. adománya Behrmann Petrus (?) császári élelmezési tiszt Léván Bekecs Stephanus harmincados Nagybányán Bekeny Paulus harmincados Csertészen Békesy Martinus az SzK-nál ügyész Belath (Bélády?) a nagybányai harmincadosságot kapja (a kamarai tan.49 Bede Joannes Stephanus harmincadellenõr Nagyszombatban Begany Georgius a kassai királyi malom adminisztrátora Begany Franciscus Leonardus az MK irodai járulnoka az MK irodai írnoka az SzK pénztári ellenõre Bereg megyében birtokos nejével Csomaközi Barbarával.

12–1686 X. 6 1640 V. 22–1691 1669 V. 9 1694 . 2 1684 IX. a török által visszafoglalt területekre kiküldött biztos az õ utóda lett Werlein Joannes Stephanus Beleczy Matthias pozsonyi várnagy. 7– 1652 1655 VIII. 2 1623 VIII. fizetéses 1659 XI. 8–1691 1680–1685 1685–1691 1691 VII. újabb adomány Belichke Michael (Beliski) ungvári harmincados Belizke Michael azonos elõbbivel? sztropkói harmincados (1619 tizedszedõ) Beliski Joannes ónodi harmincados említve Belkovich Michael ® Balkovics Michael Bellauré Nicolaus postafõnök Budán. 8 1597–1601 IV. kegyadományt kap Belchamps Carolus báró Bécsi Udvari Kamara tanácsosa.50 Bélaváry Davidus harmincados lett Homonnán harmincados lett Eperjesen egyben postamester is lett Eperjesen Thököly elõl elmenekült újra harmincados és postamester Eperjesen öregsége miatt lemondott Bélaváry Nicolaus /kb. hû szolgálata és öregsége miatt nyugellátás 1627-ben még él. 1620 1635 VII. 8–1666 1666 I. 12– 1627 II. 24–1661 1661 XI. 17– 1668 IX. 12–1686 X. 1611–1670/ harmincados lett Eperjesen az SzK megbízott pénztárnoka Felsõ-Magyarország pénztárnoka és egyben eperjesi postamester az SzK tanácsosa lett az SzK tanácsosa és adminisztrátora.

Tolnay Mária. de visszahelyezték (E 41 1695 Nr. 41. kegyadományt kap 1680 Benedicti Jonas ® Ujfalussi Jonas Benedicty Joannes helyettes harmincados Besztercebányán 1688 Benedicti Martinus helyettes harmincados Pozsonyban 1611 VII. 1708 Nr. Benedicz Joannes császári tüzérségi szertárfõnökhelyettes Kassán 1640 Beniczky Nicolaus harmincados Munkácson 1685 Benigh Joannes Georgius Ignatius (Bennich.) Belliczay Stephanus harmincadhelyettes Galgóczon. 6–1711 † 1683-ban Gyõrbe menekült 1695-ben vámreformjavaslatot tett 1699-ben Nagybörzsönyben bányabiztos 1707-ben átmenetileg felfüggesztve. 22 † Beniss Casparus ® Banis Casparus . 74. 2–1685 harmincados Komáromban 1685 XI. 1702Nr. útiköltséget kap 1683 III. 18–1715 XI. Bönisch) harmincadellenõr kinevezve Bruckba 1698 IV. E 286 12/144) Bencze Michael pozsonyi várnagy 1651 már nem él. 12 Bencze Georgius Ferdinandus harmincadellenõr lett Komáromban 1682 VI. özvegye.51 Bellavicz Gabriel de Bellay két évig kamarai ágens volt 1700 elõtt (E 41. 6.

12–1640 1687–1693 . 21–1637 1597–1600 1608 1597 1598–1600 1597–1599 1604 1688 1599–1600 1601 1680 † 1638 II. Bihar vm. fõispánja Berdóczy Joannes (Bardóczy) harmincadellenõr Vágújhelyen harmincados Vágújhelyen Beregszaszy Andreas harmincados Hollókõn harmincados Nagyszöllõsön Berekzazy Jacobus helyettes harmincados Hollókõn harmincados Tokajban Beregzazy Michael az egri püspökség adminisztrátora még említve Bergschwaiger Ferdinandus BKA írnoka Bereny Casparus harmincados Kisvárdán harmincados Szatmáron Berényi Nicolaus MK írnoka Bereny Sigismundus felsõ-magyarországi hadititkár és hadbíró Berrentz Antonius Gervinus (Quirinus) fiskális javak kamarai udvarbírája 1687–1702 † 1691 1698–1703 1681–1694 1633 VI. fõispánja Benõ Stephanus számvevõségi írnok az SzK-nál segédszámvevõ Benyovszky Matthias nádori titkár és királyi táblai ülnök Bercsényi Emericus MK tanácsos követ a portánál Bercsényi Nicolaus Ung vm. 25 1639 1693–1708 1629 I.52 Benkovich Augustinus nagyváradi püspök. 29– 1631 VIII.

11–1682 III. 1683 1684 1684 XII–1685 IX. 17 † 1616–1648 I. 14–1690 † 1655 VII.53 élelmezési biztos Selmeczbányán élelmezési igazgató Kassán Berger Elias ® Perger Elias Berilley Nicolaus rimaszombati harmincados Berke Petrus harmincados Polyaneczen Bernardi Antonius tábori élelmezési biztos Gyõrött Bernardovich Adamus harmincados Hoff Leuthán Bernardovics Martinus harmincados Hoff Leuthán Sárfenék várába menekült lemond fia Adam javára Bersovich Michael gajári harmincados Mezolaky Joannes helyettese Bertóthy Gabriel királyi táblai ülnök Bertóthy Stephanus Csongrád vm. 26 1688 IV. fõispánja Berzeniczey Andreas SzK tanácsosa Bethlen Gábor alatt Berzeviczy Joannes sztropkói harmincados Thököly miatt hivatalon kívül harmincados Bártfán harmincados Sztropkón harmincados Varannón Besseney Petrus harmincados Kállón Betay Vincentius harmincados Varbón Bethlen Nicolaus Mármaros vm. fõispánja Bethlen Stephanus Máramaros vm. 31 1696 1668 1693–1709 † 1619–1621 1676 I. 24 1688 III. 1685 X. 25–1688 1683 1688 II. 1–1693 1600 1642 1691–1716 X. 10 † . fõispánja 1693– 1694–1703 1599–1600 1693 IV. 21–1726 V.

a BKA alatt szigetvári provisor 1696–1702 Bihary Franciscus harmincadellenõr NSzombatban ?–1625 harmincados NSzombatban 1625 V.54 Beyer Joannes Georgius ® Payer Joannes Georgius Biedermass Sigismundus a Magyar Királyi Kormányszék (Gubernium) német kiadója 1675–1681 MK altitkár 1687–1688 1688-ban lemond és Bécsben él ágensként 1696 Bigino Andreas harmincad helyettes Komáromban 1651–1664 Bigino Joannes váci tizedszedõ. 2–1656 † Bihary Joannes MK futára 1630–1632 Biroczky Jonnes harmincadellenõr Turdossinban 1646 Bitterkraut Franciscus Theophilus pozsonyi sótiszt és élelmezési fõnök 1692–1701? Bittner Joannes hajóhivatali tiszt Pesten 1686–1689 hajóhivatali tiszt Eszéken 1693 Bivoliny Andreas helyettes harmincados Zsolnán (Permay Andreas alatt) 1691 elõtt Bizany Laurentius ® Pisani Laurentius Blagota Joannes ® Plagota Joannes Blaskó Andreas (Bloskó) (sió)foki harmincados 1696 Blaskovicz Joannes ® Vaskovicz Joannes Blimely Melchior Nógrádban harmincados 1641–1656 Érsekújvárott harmincados 1662 Bloenstein Matthias fõkamaragróf (Selmecen) 1610–1618 .

55 Blonszky Éliás SzK irodai írnok Bloskó Andreas ® Blaskó Andreas Boboba Marcus harmincadõr Gajáron Bobroviczky Andreas helyettes harmincados Szeniczén Bockelman Joannes Augustinus harmincadellenõr Pozsonyban Bocskay Stephanus. 21–1637 X. jun. 28 † 1600–1601 1668–1669 1671 1649 1674 VII. fõispánja királyi táblai ülnök törökök ellen harcol Bocskay Nicolaus Szatmár vm. 16– 1680 . fõispánja Bodicz Andreas Sasvárott harmincados Bodmar Joannes hadépítész Kassán Bodony Stephanus harmincados Sztropkón Bogathy Joannes harmincados Szeniczén harmincados Szakolczán Bogathy Michael harmincadellenõr Szatmáron Bogdani Joannes szatmári postamester Bogdany Joannes helyettes harmincados Besztercebányán Bogdanoczy Joannes helyettes harmincadellenõr Homonnán Boghany Georgius (Pogány?) SzK írnok tiszttartó Tokajban 1700?–1703 1695 1679 1698 IV. Zemplén vm. 29 1608 –1626 1626 II. 16–1714 † 1642–1672 1655 1661 1605–1610 1638 III. 11–1651 1657 VI.

jun. elmozdítják Bolday Georgius Gregorius harmincados Székelyhídon Bolisko Michael harmincados Ungvárott tizedszedõ SzK alatt Bona Abraham helyettes harmincados Turdossinban Bonczidai Martinus harmincados Gyõrött. 25–1669 1601–1602 1638–1642 . de segélyt kapott katonaként Bondor sárfõi postaváltó özvegye említve Bondor Joannes MK írnok Bonhomo Petrus német tábori titkár SzK alatt Borcsiczky Andreas (Borchiczky) harmincados Puchón 1632 1617 1618 1650–1651 1610–1640 1640–1675 1627–1628 1600 XI.56 Bognar Joannes ® Fridrich Joannes Bogner Erhardus pozsonyi várõrségi katona Bogyó Paulus helyettes harmincados harmincados Újvárott Bohus Andreas Franciscus MK ágens Bohus Daniel de Bohusháza turdossini harmincados és liptói postamester Bohus Daniel. turdossini harmincados és liptói postamester Bohus Sigismundus MK tisztviselõje Boiza Martinus ungvári harmincados Bokeny Paulus csertiznei harmincados. 1636 1600–1601 1599 1601 1627 1625?–1638 1694 1665 VIII. elmozdítva.

1–1649 1608 1637–1642 1641–1642 1674 VIII. fõispánja Bornemissza Joannes fogalmazó az MK-nál altitkár titkár tanácsos Bornemisza Franciscus Bruckban harmincados óvári harmincados pénztárnok címzetes tanácsos Bornemisza Josephus Máramaros vm.57 Bornemissza Emericus MK-nál számvevõségi írnok harmincadellenõr Gajáron Bornemissza Georgius harmincados Galgóczon Bornemissza Joannes felsõ-magyarországi vice-generalis Bornemissza Joannes Abaúj vm. 15–1644 1644 X. 8–1687 1687 I. 23–1684 † 1613 1613–1614 1643 1618–1620 1629 VII. 2–1697 1697 VII. 10– 1662 1665 V. 31–1681 1681 X. jun. 20 1697–1714 1684–1685 1689–1701 1709–1712 . 9–1713 † 1658 III. fõispánja Bornemisza Nicolaus (alias Meszárych) Vágújhelyen harmincados Bormenisza Stephanus. pozsonyi postamester Bornemisza Wolfgangus tizedszedõ Ung vmegyében Bornemizza Stephanus Magyarország fõpostamestere kinevezve nyugdíjat kap Boros Michael harmincados Vácott Borsi Paulus harmincados Kállón Borsiczky Andreas Borsiczky Franciscus fia harmincados Puchón újra ebben az állásban 1644 I. 1–1675 1675 VIII. 9– 1641 XII.

2–1685 1685–1694 1694–1703 1708–1715 VII. 4 † 1686 1649–1657 1657 II. 3 † .58 Borsiczky Franciscus harmincados Puchón utóda fia lett Borsiczky Franciscus a vágbesztercei kincstári javak ügyésze Borsiczky Joannes MK irodai írnok Besztercebányán harmincados fivére javára lemondott számos kamarai és politikai megbízást hajtott végre Borsiczky Ladislaus Besztercebányán harmincados újra de novo Borsiczky Paulus Besztercebányán harmincad helyettes Borsiczky Stephanus harmincados Léván harmincados Besztercebányán hadipénztárnok is ott özvegye említve Borsik Adamus fiókharmincados Ruszton Borsiszky Stephanus. jun. 24–1683 † 1677–1678 1686 1689–1705 1683 1696 X. Veszprém vm. fõispánja nyitrai püspök és Nyitra vm. 6–1642 1642–1644 1644 VI. Besztercebányán harmincados volt Borsovicz Michael gajári harmincados helyettes Borssonicz Michael Sigismundus pozsonyi harmincados helyettes Bosnyák Stephanus veszprémi püspök. 24–1644 VIII. alkancellár kancellár. fõispánja 1660–1688 † 1673–1685 1679 III. 20 1685–1690 1639 XI. királyi tanácsos.

59 Bosnyák Thomas Hont vm. 1–1706 † címzetes tanácsos 1703 X. 21–1703 visszahelyezve az SzK-hoz 1711–1729 † Brätl Davidus darabont a BKA alatt 1698–1699 . 10–1699 lajstromozó 1699 VI. 7–1605 VI.) 1696–1703 Bott[h] Georgius ispán a kincstári javaknál Alsólendván 1678 Bozogy (Bozoky) postamester Kállón 1695 Bõhm Rudolphus Franciscus (Pöhm) pénzverdei tisztviselõ Pozsonyban. 27–1706 † Brankovics Joannes Paulus SzK létszámfeletti tanácsosa 1696 VI. 2–1698 tényleges tanácsos 1698 V. 11 Bõhm Thomas segédszámvevõ az MK-nál 1591 VIII. 10–1656 † Branik Georgius MK lajstromozósegéd 1696 X. fõispánja 1616–1630 Bossányi Alexander (Possani) harmincadellenõr 1695 harmincados Margittán (Bihar vm. 4 † Bõhmb Matthias harmincadkerülõ a budai harmincad hivatalnál 1690–1692 Bönisch Joannes Georgius Ignatius ® Benigh Joannes Georgius Ignatius Börner Joannes Matthias császári élelmezési tisztviselõ Valkóvárott és Pécsett 1697 XII. 26–1642 pozsonyi káptalani jegyzõ 1650 MK alszámvevõje 1651–1652 lajstromozó ugyanott 1652 II. 1–1700 Branik Georgius MK irodai írnok 1638 XI. említve (anyakönyv) 1688 II.

Dominicusra. közben alispán is volt Moson vm. alispánja császári élelmezési tiszt Tolnán Brunczvig Georgius helyettes harmincados Galgóczon Brunczvik Michael galgóczi postamester 1650–1651 1697 1705 1697 IV. 16–1720 VI. 20–1665 1665 VIII.-ben állását még életében átadja Pongrácz Franciscusnak Brentano tábori postamester Magyarországon Bretschneider Joannes Christianus Nagybányán bányamester Breuner Christophorus MK helyettes alelnöke ideiglenesen Brezniczky Joannes a Magyar Királyi Kancellária írnoka (Bécsben) Breznobányay Joannes harmincados Szentjánoson Broderitsch Andreas császári élelmezési tiszt Tolnán Tolna vm. 31 1698 IV. 7 † 1679 1662 XI. az MK fizeti Bräuttigam Joannes Thomas Szigetvárott császári élelmezési irodatiszt ugyanez Kanizsán Brean Leopoldus Ignatius MK tanácsos Bremer Joannes Christophorus SzK levéltári segédõr Brenner Matthias Pancratius (Prenner) MK számvevõségi írnok harmincados Nezsideren Thököly elõl Pozsonyba menekült kéri a harmincadosság átruházását fiára. 1693–1697 1688 1700 XI. 29 † 1613–1620 1692 1695 1697–1700 1695 1663–1674 . 22–1713 VIII.60 Bratuti Vintentius török tolmács. 4–1704 1683 1702 VII.

felvéve késõbb a királyi birtok számvevõje Murányban Buday Andreas MK futára Buday Joannes SzK ajtónállója ugyanott elsõ futár Buday Stephanus debreceni harmincados Buiacz Georgius helyettes harmincados Puchon Borsiczky harmincados alatt 6 évig volt Buria Petrus nádorhoz küldött követ Burgschwäiger Ferdinandus BKA kancellistája Butkovicz Franciscus MK futára Calcionelli Lucius zágrábi postamester Campion Joannes postaváltó Esztergomban Cappeller Bernhardus mohácsi harmincados 1630 VIII. Pázmány Péter ajánlotta Brüner Phillipus Fridericus ebenfurti harmincados Buchberger Joannes Michael a Bécsi Udvari Kamara segédiktatója. 19–1642 1681 I. 6 1694–1699 1689–1704 1676 I.61 Brunczvik Tobias galgóczi harmincados. egyben a BKA bécsi ügyvivõje Buchingen Franciscus Bernardus császári hadiszertári hadnagy Budán (a BKA fizeti) Budaházy Andreas az SzK elnökségi írnoka. 28 1683 XI–1689 1655 1668–1669 1600–1601 1686 1663 1688 VI–1689 I. 1683–1698 1626 1688 1691–1692 † .

16–1646 Cheh Andreas ® Cseh Andreas Chemi Joannes (Csémy) soproni harmincadellenõr 1632 VIII. 12 † a kismartoni városi tanács belsõ tagja is 1700–1712 (Életr.62 Caraffa Carolus di Stigliano szlavon kamarai bizottsági elnök 1690 Cares Amandus királyi kohótiszt Selmecbányán a Fõkamaragrófságnál 1633–1644 Carove Antonius kassai pénzverde felügyelõje 1699–1700 Caspar Heinrich budai császári hadiszertár fegyvermestere 1689 IV. 28 wimpassingi harmincados 1650–1655 † . 117) Czetto Georgius Magyarország pénzverõmestere Pozsonyban 1674 VI. 1706 Nr. 81. 31–1663 † Changyek Nicolaus varasdi harmincados 1638 IV. 30–1688 harmincad cédulabeszedõ és ügyvivõ Bécsben 1688 VIII. 13 Cassay ® Kassay Ceresola Venerio BKA császári építõmestere 1686–1699 Cetto Andreas harmincad szolgálatban 1680-tól MK számvevõségi írnok 1682 X. 25–1683 † Chada Georgius kassai várnagy 1620 Chaos Joannes Conradus von Richthausen selmeczi fõkamaragróf.: E 41 1693 Nr. 11–1697 harmincadfelügyelõ Kismartonban 1697 VIII. 21–1715 IX. bécsi udvari kamarai tanácsos 1659 III.

10–1669 I. 20–1693 † (Életr.63 Chepreghy Petrus galgóczi postaváltó 1623 I. Klamer) elõbb Ampringen kormányzó irodájában 8 évig. 19 Cherõdy Stephanus ® Cserõdy Stephanus Cheytey Joannes ® Csejthey Joannes Chibay Michael ® Csibay Michael Chilko Christianus Ernestus lippai harmincadellenõr a BKA alatt 1696 tótváradi (halmágyi) harmincadellenõr 1697–1702 Mármarosszigeten harmincados 1711–1713 Chonka Stephanus ® Csonka Stephanus Chorherr Christophorus Joannes császári élelmezési tiszt Székesfehérvárott 1693–1704 Christell Georgius postamester és élelmezési tiszt Tokajban 1620 Chwatalides Paulus hídmester Tokajban 1699–1703 Chyk Paulus ® Csik Paulus Cimmermann Andreas ® Zimmermann Andreas Clamer Joannes Franciscus (Clomer. 141) Clamer Matthaeus harmincadõrszem Drösingben 1629 Clomer Joannes Francicus ® Clamer Joannes Franciscus . majd részt vett a török elleni hadjáratban Pozsonyban harmincados 1688 II. 14–1637 érsekújvári harmincados is 1625–1628 Chernel Georgius Királyi Tábla ülnöke 1668 Chernyey Paulus ® Cserney Paulus Cheróczy Christophorus SzK királyi alügyigazgató 1665 V.: E 41 1686 Nr. 9–1673 † Cheroczy Christophorus Szepesófalun harmincados 1668 IV.

64

Codrus Joannes baptista építõanyagkerülõ BKA alatt Maroson 1688 I-III. Coequoisqui Casparus de Kunevaldt fõhadsegéd Felsõ-Magyarországon 1671 SzK tanácsos 1674 Columba Simeon (Colombo) postamester és élelmezési tiszt Kállón 1610–1620 Columba Stephanus kállói császári postamester 1636 XII. 31 Comenius Georgius (Kommenszky) SzK levéltári írnoka 1664 V. 3– élelmezési tiszt Kassán 1668 † Comet Joannes Jacobus sótiszt Budán 1688 XI. sótiszt Belgrádban 1689 IV-VIII. prefektusi ellenõr Szegeden 1691–1692 Comet Josephus Ernestus (Comett, Cometh) harmincados Mohácson 1692–1693 sótiszt Eszéken 1693 helyettes harmincados és sótiszt Szegeden 1694 prefektorátusi ellenõr Szegeden 1694–1710 prefektus Szegeden 1710–1718 Concin Ciprianus szatmári kapitány, a harmincad teendõit is ellátja 1600 Constanchy Franciscus a babocsi harmincados (Szerényessy) helyettese 1696 Conti Demetrius ® Görög Demetrius Conti Petrus SzK fizetésnélküli tanácsosa 1696 XII. 14 Contra Paulus harmincadkerülõ Székesfehérvárott (a BKA alatt) (anyakönyvben említve) 1697 XII.

65

Cooper Joannes Georgius ® Kopper Joannes Georgius Copper Joannes Georgius ® Kopper Joannes Georgius Corbely Joannes (Corbelius, Korbelius) MK fogalmazója 1623 VII. 8–1627 a Bécsi Udvari Kamara fogalmazója és fordítója a magyar nyelv ismerete miatt 1627 VII. 30–1631 MK pénztárnok (címzetes tanácsos is) 1631 IV. 2–1636 † Coroni Joannes MK futárává kinevezve 1629 II. 22 elmozdítva 1635 IV. 27 Cremer Joannes Casparus császári élelmezési szekerészeti számvevõ Tokajban 1687 XII. Crispini Christophorus (Crispinus, Crispino) tiszttartó és élelmezési tiszt Szatmáron 1600–1608 Csabay Franciscus tizedszedõ a Kisvárdai járásban (Szabolcs vm.) az SzK alatt 1693 Csákany helyettes harmincados Vugrineczen (Horvátország) említve 1686 Csákányi Franciscus Simontornyán harmincados, a BKA alatt 1689–1691 Csákányi Michael pinkafõi harmincados 1695 VII. 28–1704 felfüggesztve és a kurucok elõl menekülve, útközben halt meg 1704–1705 † Csáky Franciscus de Körösszeg Szepes vm. fõispánja 1663–1670 † Felsõ-Magyarország fõkapitánya 1668–1670†

66

Csáky Ladislaus Pápa várának kapitánya, alsómagyarországi fõkapitány és királyi tanácsos Zólyom vm. fõispánja Komárom vm. fõispánja országbíró Csáky Ladislaus Komárom vm. fõispáni adminisztrátora tényleges fõispán Komárom vm.-ben Csáky Paulus Zólyom vm. fõispánja Csáky Petrus Komárom vm. fõispánja Csáky Sigismundus Bereg vm. fõispánja Abaúj vm. helyettes fõispánja MK tanácsosa tárnokmester Csáky Stephanus de Körösszeg Szepes vm. fõispánja tárnokmester Csáky Stephanus, sen. Bereg vm. fõispánja magyar királyi tanácsos Szatmár fõkapitánya Szepes vm. fõispánja országbíró Csáky Stephanus, jun. magyar királyi tanácsos Ugocsa vm. fõispánja Csáky Thomas Szepes vm. fõispánja Csatáry Michael pinkafõi harmincados Csato Michael Léván harmincados

1635 II. 14–1649 1645 1646 IV. 26– 1649 X. 23–1654 X. 14 1671 X. 11–1677 1677–1679 1656–1680? 1655 XI. 9–1671 † 1689–1702 1698 1698 IV. 26–1702? 1706 XI. 7–1738 † 1638 I. 23–1662 XI. 5 † 1644 III. 15–1662 XI. 5 † 1659 1660 1661 1670–1699 1687 IV. 22–1699 † 1695 X. 30 1698–1715 1700–1710 1665 VIII. 4–1695 † 1662

67

Cseh Andreas (Cheh) nagyváradi harmincados Csejthey Joannes (Cheytey) szatmári helyettes harmincados Cseles Laurentius SzK számvevõségi írnoka harmincados Debrecenben Cseley Andreas kállói várnagy Csémy Joannes ® Chemi Joannes C[s]epregy Georgius újvári harmincados állásáról Csepreghy Joannes nagyszombati helyettes harmincados Cserény Nicolaus MK irodai írnok Cserey Nicolaus Sátoralja-Újhelyen harmincados azonos Cserénnyel? Cseresnyei Philippus harmincadellenõr Tokajban egyben postamester ugyanott harmincados Kállón felsõ-magyarországi salétromfelügyelõ Csernyanszky Franciscus MK írnoka számvevõsegéd harmincados Szentjánoson újra számvevõsegéd alszámvevõmester MK számvevõmestere Csernansky Joannes harmincados Újhelyen Csernansky Joannes harmincadellenõr Radagyanafalván harmincados Radagyanafalván

1600–1601 1642 I-II. 1693 1698–1701 † 1668 1628 VI. elõtt lemondott 1685 1672 X. l–1675 1679 IV. 1–1689 IX. 1630–1641 1636 1641 IV. 1–1642 1643 1674 II. 14–1685 1685 V. 16–1693 1693 XI. 8–1698 1698 IX. 22–1703 1703 XII. 7–1717 1717 IX. 1–1718 † 1621 VI. 17 1676 II. 20 1694

68

Csernanszky Michael Joannes fivére harmincados Berdoveczen Csernansky Nicolaus MK számvevõségi írnok harmincadellenõr Sassinban visszakerül a számvevõségre és kegyadományt kap számvevõsegéd alszámvevõmester Cserney Paulus (Chernyey) országbírói ítélõmester SzK tanácsos egyben igazgató is, beiktatva Cserney Stephanus harmincados Munkácson harmincados Nagyszöllõsön nem mûködhet újra nagyszöllõsi harmincados harmincados Szentjobban Bihar vm. tizedszedõje Cseroczy Nicolaus Szepesófalun harmincados Cserõdy Stephanus (Cherõdy) MK számvevõségi írnoka galgóczi harmincadellenõr galgóczi harmincados harmincadellenõr Nagyszombaton Csibay Michael (Chibay, Czibay) kassai várnagy Csik Paulus (Chyk) harmincados Homonnán harmincados Szatmáron és Nagybányán is harmincados Bártfán Csikos Stephanus kállói várnagy

1685–1686 1650 1650 XI. 25–1655 1655 X. 15–1661 1661 XII. 13–1668 1668 VI. 22–1682 † –1667 1667 IV. 2 1667 VII. 4–1668 X. 10 1673 1676–1680 1680 VI. –1682 II. 1682 II. –1685 1686 1687 1608 1637 X. 14–1647 1642 X. 19–1646 1646 XII. 31– 1656 1638 I. 13–1640 1624–1629 1631–1635 1635 IV. 24 1668

69

Csonka Stephanus (Chonka) lõcsei harmincados 1599–1600 † Csuha Petrus kincstári javak tiszttartója Királyhelmecen 1686–1688 Csüry Nicolaus (Czedy, Csüdy) Tunyogon (Szatmár vm.) postaváltó 1668–1669 Czankol Joannes Cseklészen (Pozsony vm.) postaváltó 1680 elõtt Czedy Nicolaus ® Csüry Nicolaus Czeglédy Michael kurimai harmincados 1673–1674 Czeglédi Stephanus szepsi harmincados 1623–1625 Czekey Petrus Stropkón harmincados 1596–1608 Czengell Georgius Christophorus ® Zengell Georgius Christophorus Czetény Joannes váci harmincados 1608–1618 Czibay Michael ® Csibay Michael Cziffkay Joannes SzK lajstromozó 1673 XI. 18–1675 VIII. 16 lemondott és az egri káptalan jegyzõje lett Cziffkay Joannes SzK titkár 1688 VIII. 23–1691 I. † Czigiossi Stephanus ® Kigyosy Stephanus Czinderi Georgius kincstári ügyész Horvátországban 1698 Czingell Georgius Christophorus ® Zengell Georgius Christophorus Cziriaky Michael Regéczen királyi tiszttartó 1686 Cziráky Moyses királyi koronaügyész 1606 V. 27–1608 lemond nádori ítélõmester 1613 királyi személynök 1625–1627 † Czobor Adamus magyar királyi tanácsos 1681 V. 23–1692 †

70

Czobor Emericus Komárom vm. fõispánja határvizsgáló biztos és táblai ülnök Czombos Joannes görög, és a szatmári harmincad bérlõje Czongher Jacobus MK számvevõségi írnok Czupor Michael kapuvári kincstári tiszttartó Czvetanich Michael helyettes adminisztrátor Csáktornyán (a Zrínyi-javakban) Cserkovics Michael (Czvetkovicz) Munkácson harmincados Nagyszöllõsön harmincados Thökölyhez pártolt, az amnesztiával nem élt, állása megürült Czvetkovicz Michael ® Cserkovics Michael Dallos Andreas harmincados Simontornyán a BKA alatt Dallos Nicolaus pécsi püspök, magyar királyi tanácsos lett, fizetéssel gyõri püspök, Gyõr vm. fõispánja Dalmata Joannes Karánsebesen helyettes harmincados és tizedszedõ, BKA alatt Dan Blasius harmincados Munkácson Danchy Stephanus az MK számvevõ-gyakornoka az MK számvevõségi írnoka számvevõsegéddé lép elõ ugyanott az MK alszámvevõmestere az MK fõpénztárának ellenõre is lett (1701–)

1622 VII. 27–1641 † 1625 1677–1681 1672 IV. 28–1675? 1678–1680 1690 1676–1682 1681–1682 1686

1699

1619 1623 V. 5–1630 III. 24 † 1699 VIII. 1624–1625 1680 IX. 19–1683 1683 II. 8–1688 1688 I. 30–1698 1698 VI. 28– 1701 IX. 100–1706

Stanislaus után 1630 X. 28 † Danetius ® Daneczy. Danetius Daneczy Fridericus (Danecius. pozsonyi szenátor leánya. 5 megerõsítve 1649 IV. 8–1639 harmincados Nagyszöllõsön. 25–1662 † özvegye.) 1628 Szendrõn királyi tiszttartó lesz atyja. D. 1666 II. 8 (lehet. 20–1662 az SzK pénztárnoka 1662 III. évi nyugdíjat kap 1652 III: 23 ungvári harmincados nyugdíja megszûnt 1653 IV. Danety) 1640-ben 41 éves postaváltó Bertóthon (Sáros vm. 15–1642 ítélõmester (protonotarius) Kassán 1642 IX.71 az MK pénztárnoka 1706 XII. 30 Daneczy Georgius (Danetius) harmincados Késmárkon. 31–1665 V. esküt tesz 1648 XI. 8–1630 kinek utóda fia. 28–1710 † Felesége Straus Eva. kegyadomány 1649 XII. Daneczy Fridericus lett (neve Danéczy is) 1630 X. Szatmárott királyi tiszttartó 1639 II. 25–1656 harmincados Lõcsén kinevezve 1656 V. 20 fogságot viselt. 22 Danetius Stanislaus szendrõi tiszttartó 1625 VI. Tornallyay Anna törlesztette hátralékát. hogy azonos az 1596–1601 közt mûködött D. anyakönyvben több gyermekük Dane Rudolphus törökországi futárrá kinevezve 1661 Danecius ® Daneczy. Danetius. Stanislaussal?) . Danetzius Danetius Joannes (Danecius) (1640: 26 éves) királyi tiszttartó és élelmezési tiszt Szendrõn 1640 rimaszombati harmincados.

12–1700 David Joannes Szakolcán. 17–1677 az ónodi harmincad ellátására kiküldve 1677 II–1679 kinevezett ónodi harmincados 1679 VII. Altal Maria vezeti a harmincadot és rendezi a hátralékot 1653 XII . Lat. † alkancellár 1632–1633 Deak Franciscus ® Komáromi Franciscus Deblinger Simon (Doblinger. 1–1601 Danka Blasius az SzK levéltári írnoka 1676 IV.72 Danety Fridericus ® Daneczy Friderikus Danetzius Stanislaus (Danetius) szendrõi élelmezési tiszt és királyi tiszttartó 1596 IV. miskolci (1690–) és tiszaluci (1694–) sótisz is 1689–1696 özvegyétõl. 400) Darobas Nicolaus (Darabos?) horvát báni és muraközi hadiírnok 1669 Daróczy Andreas Thököly alatt munkácsi harmincados 1684 Daróczy Franciscus az SzK tanácsosa 1608–1620 az SzK elnöke 1613–1620 Bereg vm. 8–1696 királyi megerõsítést kap 1681 VI. fõispánja 1630 X. fõispánja is 1614–1617 Daróczy Joannes az SzK futára 1693 Dauber Petrus Christianus az MK tanácsosa 1695 II. 25–1633 I. Döblinger?) harmincados Tokajban 1640–1653 özvegye. majd Broczkán (Morvaország felé) harmincadõr 1672?–1694 † David Paulus veszprémi püspök és Veszprém vm. 28– egyben ónodi (1689–). Semsey Sárától két leánya maradt (OSZKK Fol.

24 Demeczki Michael kincstári javak tiszttartója Enyicskén. özvegye. 30–1698? meghalt. Partinger Susanna hátralékos fizetését kéri 1719 II. Nr. 4–1623 harmincados Szécsényben eskütétel 1624 VII. 237) Dekan Laurentius harmincados Varannón 1598–1601 volt harmincados Újhelyen 1607–1608 Dekan Laurentius azonos? Losoncon harmincados lett 1622 VII. 18 Hont vm. 18–1688 brucki harmincadellenõr 1688 I. Taissel. fõispánja is 1583–1604 .73 Debreczeny Stephanus (Deöbreötzeöny) eperjesi harmincados 1599–1600 † az egri püspökség javainak adminisztrátora 1600 Debreczeny Stephanus (Debreceni) bártfai harmincados 1601 VI–1605 mint néhai bártfai harmincados említve 1608 Debreczeny Thomas tiszttartó Szatmáron. 19–1628 † Delich Georgius harmincados Jászkán. 18–1604 III. említve 1608 Deissl Joannes Jacobus (Deyszel. tartozása van 1692-ben 1683–1684 évrõl Demien Matthaeus tárnafelügyelõ a sóvári sóbányában 1651 Deonn Laurentius ® Doenn Laurentius Deöbreötzeöny Stephanus ® Debreczeny Stephanus Dersffy Nicolaus fizetéses királyi tanácsos 1593 III. Teissl) nezsideri harmincadellenõr 1676 IV. öltönyt kap 1687 XII. 2 (E 41 1719. Taiszl. említés 1660 De Loretis Ferdinand a pozsonyi várõrség hadnagya (az MK fizeti).

5–1696 XII. 4–1678 nagyszombati harmincadellenõr 1678 I.) 1668 kincstári számtartó Kállón 1669 fizetéstelen harmincadellenõr Kállón 1676 Dichtel Adamus Antonius (Dichtler) császári hadélelmezési tiszt kiszabadítva 1695 császári hadélelmezési számvevõ Baján 1700 Dieminger Joannes Georgius a pozsonyi vár és az MK épületeinek gondnoka és fûtõje 1643–1650 egyszersmind az MK futára is 1650 V. (Életr. 75) Deyszel Joannes Jacobus ® Deissl Joannes Jacobus Dianesenth Nicolaus Ungvárott helyettes harmincados 1600 † Diankovich Joannes (Dyankovich) Krasichban (Horvátország) harmincados 1630 Dibaczy Matthias (Dybaczy) tizedszedõ a nádudvari járásban (Szabolcs vm. szatmári királyi tiszttartó. -VI. 27–1698 . említve 1689 Detrich Andreas a liptóújvári (hradeki) kincstári javak tiszttartója kb. 2 hónapig 1686 Deuber Andreas Josephus császári tábori pékségek számvevõje 1700 Devény Andreas MK számvevõségi írnoka 1665 VII.: E 41 1690 Nr. Dörschöffer!) szentjobbi harmincados 1689 IV. 15–1651 Dierner Paulus (Dirner) az SzK számvevõ írnoka 1600–1601 az SzK számvevõmestere 1604 Dietmayer Conradus Joannes az SzK segédkiadója 1695 V.74 Desõffy Gabriel (Dessewffy.

dr. 256) Diettrik Georgius ® Dietrich Georgius Dietz Joannes Adamus (Diez) császári vízépítész 1689 VI. 24 az MK számvevõségi írnoka lesz 1675 X. de hiába. a Magyar Királyi Kormányzóság (Gubernium) tanácsosa (ülnöke) 1674 I. 23 Dink Joannes a broczkai harmincadnál írnok. 6 vízépítõ mérnök a BKA alatt. 24– köpcsényi harmincados 1687 V. a Bécsi Udvari Kamara tanácsosa is 1630? kinevezés tényleges fõkamaragróffá 1633 VI.: E 267 Nr. 333. 24–1689 † . 18) Dietrich Georgius (Diettrik) kassai fegyvertári írnok 1601 Dietrich Balthasar császári hadbiztos Pozsonyban 1700 Dietrichstein Gabriel baro de Rabenstein selmecbányai fõkamaragróf. 1677-ben 32 évesen tanúként említve 1677 Diossy Michael (Dyossy) harmincados Léván 1680 II. Budán 1702–1710 † fia.: E 286 20 Nr. (Életr. 14 † (Életr.75 (Életr. 56-58.) Diez Joannes császári portai futár (MK fizeti) 1632–1640 Dillenschneider Joannes Claudius jur. 20–1634 Diettrich Joannes Fridericus Pozsonyban a dunai hídvámharmincadellenõre 1675 X. utr. Franciscus kérte utóbb állását.: E 41 1714 Nr. 2–1681? özvegye 500 frt kegyadományt kap 1681 IX. E 41 1698 Nr. 17–1689 bécsújhelyi harmincados 1689–1714 VIII.

: E 41 1688 Nr.: E 41 1687 Nr. von a Bécsi Udvari Kamara által Visegrádra küldött bányaüzemvezetõ 1699–1703? a kurucok elõl elmenekült. 327) Dizent Laurentius Michael von Felsenthall a császári hadipénztár hivatalnoka.óváron 1661 XII. fizetéses 1692–1693 Dirner Paulus ® Dierner Paulus Dirstenegg Joannes Franciscus. Kyrály Catharina férje 30 évi kamarai szolgálatára hivatkozik 1687. 42) Dobos Martinus az MK futára 1689 . a magyarországi hadélelmezési hivatal igazgatója és sóhivatali fõnök 1707–1722? meghalt 1731 III.: E 41 1721 Nr.76 elõbb Dévényben kincstári provizor. (Életr. magyarországi hadügyi számadásai 1694–1695 utóbb bécsi udvari kamarai tanácsos. nem tért vissza (Életr. 26–1652 ugyanott segédszámvevõ 1652 II. még elõbb pedig a Balassi-javak tiszttartója (Életr. 13–1681 † özvegye. fõispánja 1572 X. elõtt Dobay Gabriel Thököly alatt Eperjesen harmincados 1684–1685 Doblinger Simon ® Deblinger Simon Dobó Franciscus Bars vm. 88) Diószeghy Samuel debreceni postamester. 10–1661 Magyaróváron harmincadellenõr is 1659– kinevezett harmincadellenõr M. 1–1602 † Doborgazy Blasius az MK számvevõségi írnoka 1642 IV.

28-án Zablat-ra szóló adománylevélben említett hasonló nevûekkel. napidíjat kap a pozsonyi országgyûléskor 1688 Dobsa Stephanus a csejthei Nádasdy-javak kincstári tiszttartója 1689 . özvegye és árvái kegyadományt kapnak 1631 II. 10 Dobrosovsky Valentinus (Dobrassowzky) a szatmári vár tiszttartója 1639 nagyszöllõsi harmincados 1640 Dobrasovszky Venceslaus (Dobrassowsky.77 Dobovai Matthias a Kapi-javak kincstári tiszttartója 1691 Dobranszky Joannes harmincados Galgóczon 1622 Dobrasovszky Joannes Georgius (Dobrosovszky) az SzK irodai írnoka 1650–1656 XI. 19–1635 az MK pénztárának ellenõre 1635 X. 5. Tom. Fol. D.) Dobrowiczky Matthias (Dobroviczy) harmincados Késmárkon 1600–1620 Dobsa Joannes Királyi Tábla ülnöke. Dobrosovsky) jutalmat kap 1625 az MK iktatója 1630 I. 20 (Dobrasowsky Paulus és Dobrasovszky Venceslaus valószínûleg azonosak az 1617 V. 24–1644? † árvái kegyadományt kapnak 1655 XI. (OSZKK. Lat. 3641. Georgius trencséni szenátor fiaival. 9 † Dobrasowsky Paulus az SzK kiadójának írnoka 1620 Dobronoky Joannes (Dobronoki) harmincados Galgóczon 1629–1630 (valószínûleg azonos elõbbivel) erõszakos halált halt.

elõbb (kolos)némai (Komárom vm. 22–1691 Bártfán harmincadellenõr lett 1691 XII. Tolna vm. 29 Dolny Stephanus pécsi püspök. 11 † (meghalt Bécsben 42 éves korában) Dombrino Michael harmincados Léván a XVI–XVII. fõispánja is 1610–1621 † Arad vm. fõispánja 1696–1699 csanádi püspök. Csanád vm. 29–1621 † fizetéses királyi tanácsos 1606 IV. 29–1692 Homonnán harmincados 1693–1703 .).78 Doctorich Franciscus gönyûi (Gyõr vm. fordulója körül Domik Melchior Sztropkón helyettes harmincados 1686 VIII. Budán (a BKA-nál) alkalmazott orvos 1691 VII. fõispánja 1700–1707 Domaniczky Joannes a Magyar Királyi Kancellária iktatója és illetékbeszedõje 1690–1697 a Magyar Királyi Kancellária titkára 1697–1699 VII. szd. fõispánja 1602 VIII. 6–1621? királyi biztos is 1608 Szatmár vm.) postaváltó 1689 Dóczy Andreas Bars vm. fõispánja is 1614 Dóczy Franciscus az SzK tanácsosa Bethlen Gábor idején 1624–? Doenn Laurentius (Deonn) harmincados Varannón 1599–1601 Doetsch Antonius ® Dörtsch Antonius Doliansky Georgius Theophilus ® Duliansky Georgius Theophilus Dollinger dr.

8. 1675 VII. -XI. Komáromban és Gyõrött említve 1683–1685 Dött[e]lpach Joannes Valentinus császári élelmezési biztos Érsekújvárott 1687 III. Dragheim. kérvény) Döblinger Simon ® Deblinger Simon Dömelky Gregorius nagyszombati harmincados 1623–1625 lemondott Dörschöffer Gabriel ® Desõffy Gabriel Dörtsch Antonius (Doetsch) hadbiztos a császári seregben.: E 41 1694 Nr. fiskális javak prefektusa is FelsõMagyarországon. királyi tanácsos és alkancellár 1613–1614 Domokos Jacobus egri postamester 1691–1692 Dorczicz Nicolaus (Dorsicz) az MK számvevõségi gyakornoka. majd írnoka 1651 II. 21– a királyi kincstári.79 Domitrovich Petrus Paulus zágrábi püspök. – Berdoveczen (Szlavónia) harmincados 1662 † Dornkreil Joannes Franciscus császári hadélelmezési biztos Pozsonyban (anyakönyv) 1698–1700 Dorsicz Nicolaus ® Dorczicz Nicolaus Dosoó Franciscus Nagyszöllõsön harmincados 1599–1600 † az 1600 júniusi bevételt már özvegye. . Zekeli Catharina fizeti be Dowakhler Joannes Szatmárott sóhivatalnál 1692 elõtt szekerészeti élelmezési tiszt 1692 (Életr. 30–1682 . Draheim Leopoldus Guilelmus (Drachaim. aliter Literati) SzK tanácsos 1674 V.

17 1633–1638 1635 X.80 Thököly mellé állt és annak munkácsi uradalmi igazgatója újra állásában letartóztatásban kiengedve. alkancellár gyõri püspök. Nr. fõispánja Draskovich Joannes. fõispánja (1705-tõl örökös) királyi fõkamarás báni helytartó horvát bán Draskovich Matthaeus (Drazkowith) tinnini püspök. fõispánja Draskovich Joannes horvát bán királyi fõkamarás tárnokmester Draskovich Joannes fizetéses királyi tanácsos horvát bán nádor és helytartó Draskovich Joannes királyi fõudvarmester Valkó vm. 40. 25 1646 IX. Valkó vm. 25–1613 V. 6 † 1681–1692 † 1686–1692 † 1695–1733 † 1705–1731 1721–1731 1731–1733 † 1598 IV. 26 † 1596–1606 1601–1610 1610 I.: E 41 1687. 5–1650 XI. 11 † 1635 I. fõispáni adminisztrátora Valkó vm. megerõsítve Draskovith Nicolaus királyi fõajtónálló 1683 1685–1687 1687 IV-VII. Gyõr vm. 2 1639 IX. fõispánja. 25–1648 VIII. fizetéses királyi tanácsos Draskovich Petrus (az 1692 † Joannes fia) magyar királyi tanácsos Baranya vm. 106. 126/127) Draskovich Georgius váci püspök. 16–1603 1693 III. 3–1646 IX. 1687 VIII. jun. visszahelyezését kérte (Életr. 10– 1693 1693–1694? 1662–1681 .

Drugeth Valentinus helyettese 1679–1689 . 17 † Drugeth Joannes Ung vm. fõispánja és az árvai királyi javak igazgatója 1670–1673 lemond országbíró. fõispánja. 16 Árva vm. 14 Draveczky Georgius Szepesófalun harmincados 1631–1641 Drazkowith Matthaeus ® Draskovich Matthaeus Dresher Joannes ® Drosser Joannes Drischperger Georgius Carolus fõhadbiztos 1700 XII.81 Moson vm. 10– Drosser Joannes (Dresher) hadiszemleírnok az SzK fizet 1601 Drugeth Georgius Ung vm. 23–1618 országbíró 1618 VII. kifizetést kap 1695 VI. 21–1645 XII. 2 Zemplén vm. 21 † Drugeth Joannes Drugeth Georgius fia volt Ung vm. fõispánja 1626–1645 Zemplén vm. 29–1645 XII. 15–1681 XII. fõispánja is 1610 VII. 15–1620 VI. fizetéses királyi tanácsos 1681 XII. fõispánja 1603–1620 királyi fõpohárnokmester 1610 I. fõispánja 1666 I. 25–1645 országbíró 1636 IV. 27–1687 † (címzetes királyi tanácsos már 1659 óta) Dravecz Nicolaus helyettes harmincados Radagyanafalván 1694?–1715 Draveczky Casparus Fabritius Michael SzK-i pénztárellenõr munkatársa kincstári ügyekben. 17 † Felsõ-Magyarország fõhadparancsnoka (Forgách Nicolaus utóda) 1636 II. fõispánja is 1631 VI.

1632) (E 210. 28– 1626 1628 I. fol. 3–1638? 1634 II. fol. majd egyedül) Drusbacsinszki Thomas SzK tanácsos (OSZKK Fol. beadványai 1629. 11 r szerint) Dubniczay Franciscus nógrádi harmincados Dubniczay Joannes az MK segédszámvevõje alszámvevõmesteri megbízása tényleges alszámvevõmester számvevõmester házassága Napragy Dorotheával címzetes tanácsos és számvevõmester újabb házassági jutalom 600 frt kegyadományt kap özvegye 3000 frt kegyadományt kap (Hivataltört. 19 † 1682–1684 IV. 1–1609 XI. fõispánja Drugeth Valentinus Zemplén vm. 13– 1675 VI. 129) (Irod. 100. csomó. 954. fõispánja Drugeth Vendelinus Ung vm. 26 † 1620–1625? 1651 1630–1634 † 1621 VI. fõispánja? (Bizonytalan adat szerint Georgiussal együtt. 19 † 1589–1602 1599–1609 XI. 88. 8 1624 II. 106. Lat. 24 1651 . 47. fõispánja Borsod vm. 7 † 1609 1679 lemondott 1689–1691 V. fõispánja erdélyi fejedelem-jelölt országbíró Máramaros vm. fõispánja újra Ung vm. 7– 1621 VII. 3– 1623 VII. Ung vm.82 Drugeth Sigismundus királyi tanácsos Zemplén vm.: Takáts 1903) 1681 V. 13 1638 III. fõispánja is Drugeth Valentinus korbáviai választott püspök. fõispáni adminisztrátora Drugeth Stephanus Ung vm. 4–1684 IV. 7 † 1606–1607 1608 XII.

írnok lett 1686 VI. mint menekült. 6 † meghalt Bécsben 51 évesen 1706.: E 254 1730. 1693 Nr.) Duliansky Georgius Theophilus (Doliansky) MK irodai járulnoka. 1697 Nr. 25– (1698 és 1708 közt a pozsonyi római katolikus anyakönyvben többször apaként említve. 1689 Nr. 9–? Dugovich Georgius (Dugovich. Wieden elõvárosban . de állására utalás nincs. 1692 Nr. Nr.) Duka Stephanus homonnai harmincados 1633 IV.) 1730 (Életr. 110. 13. 9–1706 VIII. Nádasdy-szolgálatba állt. 34.: E 41 1687 Nr. 115. 140. jun. MK címzetes tanácsosa is 1704 I. Dulffy Georgius az SzK járulnoka (számvevõje) 1693–1695 ugyanott számvevõségi írnok 1695–1698? Nagyszöllõsön harmincadellenõr 1698 Debrecenben harmincados 1713–1715 birtokosként Deteken él (Abaúj vm. Dugovics) MK számvevõségi írnoka 1665 VIII. a Nádasdy-javak kamarai számvevõje 1670 X. 8–1642 SzK tanácsos 1642–1643 felfügg. 4–1668 lemondott. valószínûleg megvált az MK szolgálatától) Dullersperg[h] Philippus Jacobus császári hadélelmezési biztos Pécsett 1695– kamarai prefektus a BKA alatt 1698– kamarai provizor (tiszttartó) is.83 Dubroviczay Joannes Vácott harmincados lett 1613 V. 27–1684? Ikervárott megbízott harmincados 1684 harmincadosi állásokat kérelmez 1687. 1689 Esterházy Pál nádor számvevõje 1693 Komáromban helyettes harmincados 1697 (Életr. 91.

már utóda) Durchenwald Joannes nádori sótiszt Pesten 1696–? (†1712 XII. irod. 18 Dvornikovicz Michael Ladislaus MK irodai járulnok írnok lesz 1684 VI. 1 Duranthal Benedictus Besztercebányán harmincados 1626 XI.: Dümmerth 1968) Düerr Casparus (Dürel) élelmezési tiszt Váradon 1600 Dvornikovics Michael csanádi püspök Magyarország alkancellárja 1686–1689 Dvornikovicz Joannes protonotarius. 23–1702 † özvegye. meghalt Selmecen.84 Durkovics neve valószínûleg Joannes az MK futára. 1–1613 1613–1615 1615–1623 1623–1631 1631 IV. 32 évesen 1702 VI. felvéve 1646 I. 14–1688 ugyanott fogalmazó lett 1688 VIII. Ordódy Barbara 500 frt kegyadományt kap 1702 V. 2 Dyankovich Joannes ® Diankovich Joannes Dybaczy Matthias ® Dibaczy Matthias Dyossy Michael ® Diossy Michael Ebeczky Emericus MK számvevõségi írnok MK segédszámvevõje nagyszombati harmincados MK pénztárnoka MK tényleges tanácsosa Eberhart Franciscus Adamus Antonius tolnai harmincados a BKA alatt Eckart Paulus vörösmartoni harmicados és tiszttartó a BKA alatt Babocsán harmincados 1607 I.. 27) (Életr. 28–1626 † (1626 VIII. 2–1638? 1697–1703 1690 1692–1693 .

a BKA fizeti (Érsekújváron) Egger Salamon komáromi harmincados elmozdítva Eggstain Christophorus Bécsi Udvari Kamara tanácsosa az MK-tól kifizetéseket kap Egresy Georgius Ugocsa vm. 10–1651 1697–1700 . Sophia.85 Siklóson harmincados Szigetváron harmincados Baján harmincados Szigetváron harmincados Ecker Lucas (Ekker) császári hadiszolgálatban kb. Nagovicz Stephanus MK titkár felesége Eder Franciscus pestisvizsgálóbiztos a BKA alatt Edlspacher Joannes Georgius várépítési írnok. tizedszedõje az SzK alatt Egri Matthias (Egry) csircsi. Egerben említve Eggendorff Joannes Jacobus császári tüzérszázados. 25 1643 III. csertészi harmincados sztropkói harmincados Ehegarttner Joannes Andreas császári élelmezési tiszt Halason 1693–1695 1695–1696 1696–1701 1701–1708 1598 óta 1615 II. 27–1640 1640 IX. harmincados Sassinban harmincados Szemczen MK tanácsos pozsonyi fõpostamester javait lefoglalták végrendelete (pozsonyi városi levéltár) özvegye és két leánya maradt. 19–1621 1621–1637 1633–1640 1635 IV. 13 1624 1694 körül 1692 1691 1631 1632 1631 1620 1640–1649 1649 IV. ezek egyike.

1 újra állásért folyamodik 1700 már nem él 1716-ban Ehrnreich császári élelmezési tiszt Vecsén 1698 Eiselsberg Franciscus Placidus ® Eyelsperg Franciscus Placidus Eisenberger császári élelmezési tiszt Titelen 1698 Eisenreich Joannes sassini harmincados 1607 IX.86 Ehrenreutter Ehrenreich Georgius fõaranyválató és szertárnok Selmecen a kamaragrófságnál 1675 könyvvivõ ugyanott 1683 pénztárnok ugyanott 1707 Ehrenthal Lucas hajózási hadnagy 1685 hajózási hivatal vezetõje 1692 † Ehrhardt Adamus tolnai fiókharmincados a BKA alatt 1700 Ehrman Venerandus-Venceslaus-Synesius kamarai tiszttartó a BKA alatt 1694–1695 felfüggesztették 1695 I. 14–1623 † özvegye és leányai kegyadományt kapnak. 10–1595 MK fogalmazó 1595 VIII. 4–1643 pozsonyi harmincadellenõr 1643–1652 † Enczenweis Georgius MK irodai írnok 1591 VII. leánya Elisabetha Ganczházy Matthias MK számvevõsegéd neje 1624 XII. 19–1614 lemond Eisforth ® Eysforth Ekker Lucas ® Ecker Lucas Eksteein ab Ernek Christophorus császári élelmezési tiszt 1622 Elbel Michael kassai tüzérségi szertári írnok 1608–1620 Elliassy Stephanus MK számvevõségi írnok 1634 X. 24 .

1 Erdõdy Christophorus-Antonius-Joannes koronaõr. 5–1704 III. 7– az MK elnöke 1709 XII. majd Bécsbe távozott 1663 VI. elõbb salzburgi érseki tanácsos MK tanácsosa lett 1697 XI.87 Engelmair Stephanus (Engelmaier) Szatmáron királyi tiszttartó 1601–1602 Engelsheimb Joannes Adolphus morvaországi származású. királyi tanácsos 1680 I. 20–1720 újra MK tanácsos 1720 XII. 8 magyaróvári kincstári javak adminisztrátora lett 1709 I. 20–1731? Engezer császári élelmezési biztos 1698 Enziger Joannes császári salétrom és lõporfelügyelõ (Pécsett) 1692 ugyanebben a minõségben Kassán lõpormalmot épít 1713 Enyedy Joannes nagyszöllõsi harmincadellenõr 1675–1681 † Eõrõs Thomas ® Erõs Thomas Eörvendy Paulus az SzK kincstartója Bocskai alatt 1605 Eõsze Demetrius (Eõze) tokaji harmincados 1609–1610 Eperjessy Stephanus SzK portás 1631 Erckerath Philippus Ernestus a kassai fegyvertár írnoka 1664 Erckerhard Hermannus császári hadbiztos a kassai fegyvertár hadnagya lett. 23 † királyi étekfogómester 1690 VIII. 6–1668 Erdely Joannes Antonius ónodi harmincados 1640– Erdõdy Alexander királyi tanácsos 1693 VII. 1–1704 . 24–1718 X.

fõispánja 1676–1713 † királyi fõkamarás 1679 VIII. 15 országbíró 1704 I. fõispánja 1608 XII. 6 MK elnöke 1684 V. árvai királyi javak igazgatója 1675 VII. 11 Erhard Martinus Joannes SzK irodai írnok 1675 V. 21–1691 X. 22–1663 † Erdõdy Georgius. Heves vm. sen. 23–1650 † Erdõdy Georgius Varasd vm. 19 tárnokmester 1603 VIII.88 MK alelnöke 1682 I. 12–1650 † fõajtónállómester 1649 XI. 19–1608 gróf lett Varasd vm. Veszprém vm. 21– királyi fõkamarás 1646 III. 7–1704 I. 23 † Erdõdy Emericus MK számvevõségi írnok? 1631 Erdõd[y] Gabriel fizetéses királyi tanácsos 1642 II. királyi tanácsos 1640 IV. fõispánja 1688 királyi fõlovászmester 1691 X. 9–1713 Árva vm. 23–1662 tárnokmester 1662 XI. fõispánja 1616–1624 † Erdõdy Thomas horvát bán 1583 IX. örökös fõispánja 1607– horvát bán 1608–1615 tárnokmester 1615 IV. 6–1704 III. 7 tárnokmester 1693 IV. fõispánja 1686–1713 † Sáros vm. 16–1680 SzK levéltári segédõr 1680 II. 27–1624 I. † Erdõdy Joannes egri püspök. 15 † Erghely Franciscus veszprémi püspök. 31–1693 IV. fõispánja. 9–1684 V. 1–1628 VII. 15–1713 I. –1681? Thököly idején Murány várában menekült 1681–1684 . 21–1595 III. 31 Bars vm. királyi étekfogómester 1598–1603 VIII.

visszavételét kéri Escherich Georgius Christophorus császári élelmezési tiszt Vecsén ugyanez Mohácson Bajáról jelent Esel Joannes (Eszel. 1–1602 VI.89 SzK levéltári segédõr visszahelyezve felsõ-magyarországi hadélelmezési könyvelõ az SzK mellett ugyanott hadélelmezési pénztárnok. 15–1680 1690–1693 1695 1698 1699–1700 1703 1640 1653 † . számvevõmester az SzK mellett Erndl Bartholomeus harmincadõr Anger[n] an der March-ban Ernest Paulus hadi-írnok Veszprém várában Ernleitner Valentinus (Ernleutner) MK számvevõ fõszámvevõ MK tanácsosa Ernleitner Wolfgangus (Ernleütner) MK számvevõségi írnok segédszámvevõ Erõss Gabriel SzK írnok tiszttartó Szatmáron a nagyváradi kincstári birtokok tiszttartója is ismét a szatmári birtokok tiszttartója helyettes harmincados Szatmáron tényleges harmincados Szatmáron Erõs Thomas (Eõrõs) SzK irodai írnok SzK levéltári és számvevõségi írnok elbocsájtva. 20– 1576– 1579 IV. 18 1690–1700 1651 1678–1681 † 1564 IV. Eszl) bányakamarai könyvelõ Besztercebányán mint körmöcbányai könyvelõ 1685–1687 1687 III. 1–1604 1604–1613 † 1690–1693 1694?–1703 1703 1711–1723 1711–1718 1718–1729 1679 III. 5 † 1599 X.

1747 † Esterhazy Gabriel Fejér vm. fõispánja 1670–1683 † Zala vm. 16–1698 lemond Zala vm. 24 † tábornok 1660 királyi fõudvarmester 1661–1681 Alsó-Magyarország fõhadparancsnoka. fõispánja 1617–1635 Zólyom vm. 25–1645 XI. fõispánja királyi tanácsos 1652–1713 III. fõispánja 1624–1645 † nádor 1625 X. tábornagy 1667 . fõispánja 1691–1699 MK és a Bécsi Udvari Kamara tanácsosa 1696 X. fõispánja 1688–1691 lemond Somogy vm. fõispánja is 1625–1645 † Esterhazy Nicolaus (Eszterhazy) Zólyom vm. fõispánja 1691–1699 öregsége miatt lemondott 1735. fõispánja 1645 IX. fõispánja 1655?–1669 † Esterhazy Nicolaus Zala vm. fõispánja 1618–1645 † Sopron vm. fõispánja 1691–1699 Esterhazy Paulus Érsekújvár parancsnoka. 8–? Esterhazy Nicolaus Bereg vm. fõispánja is 1670–1683 † Esterhazy Franciscus Fejér vm. fõispánja 1699–1703 Esterhazy Ladislaus Sopron vm. 25–1652 VIII. 11 † mint nádor Pest vm. fõispánja adminisztrátora 1636–1641 † Esterhazy Paulus (Eszterházy) Sopron vm.90 Esterházy Daniel fizetéses királyi tanácsos 1650–1651 Esterhazy Franciscus Somogy vm. 25 † vezekényi csatában elesett Esterhazy Michael (Eszterhaszy) magyar királyi tanácsos 1693 VIII. Bars vm.

bányatisztté. 13–1713 III. fõispánja is Esterhazy Wolfgangus de Galanta királyi személynök Eszenyi Joannes SzK irodai írnok ugyanott segédirattárnok is meghalt Kassán 30 évi szolgálat után Eszterhaszy Michael ® Esterhazy Michael Eszterhazy ® Esterhazy Eteky Paulus ® Etyeky Paulus Etey Andreas (Ettey) a szatmári királyi javak ellenõre Etey Stephanus kállói élelmezési tiszt Etey Thomas (Ethey) MK írnok Ethesius Franciscus nagybányai kohóírnok az SzK alatt Ethesius Matthias képzett bányamérnök. 13–1713 III. 1–1670 † 1688–1718 † 1702–1703 1718 X. 24 † 1684 IV. a Fõkamaragrófságnál az SzK alkalmazta bányamester a Fõkamaragrófságnál Ethesius Matthias szomolnoki bányainspektor az SzK alatt Ethey Thomas ® Etey Thomas Ethieky Paulus ® Etyeky Paulus Etieky Georgius ® Ettyeky Georgius Ettey Andreas ® Etey Andreas Ettyeky Georgius (Etieky) komáromi harmincados 1668–1681 1681 VI.91 a bányavárosok fõkapitánya is nádor egyben Pest-Pilis-Solt vm. 29 † 1692–1698 1613–1620 1691 IV. alkalmazva Selmecbányán. 24 † 1711–1713 † 1667 VI. fõispánja Moson vm. 12– 1695– 1680–1684 1684 1686 1691–1695 1650–1653 † .

özvegye. 7–1684 † 1683-ban az országon kívülre menekült. 18–1695? Eysellsperg Christophorus Michael Sóváron felügyelõ 1673 ugyanott a sóbányák ellenõre (SzK alatt) 1691 V. 31 MK tanácsos 1675 VII. 7–1706 † Eyszer Carolus Josephus hajószertári hadnagy a Budai Hajóhivatalhoz pályázik 1700 Eysforth Paulus (Eisforth) a Magyar Kormányzóság írnoka 1675 MK és a Hadipénztár ellenõre 1675 VIII. vagyona elveszett.-tal együtt birodalmi magyar és cseh nemes lett 1676 VIII. Ethieky) gyõri harmincadellenõr 1638 VI. Paulus E. Anna Catharina segélykérése 1686 Eysforth Joannes (Eisforth) MK pénztárnok és német számvevõ 1672 VI. 20–1678 harmincadellenõr lett Magyaróvárott 1680 VI. 9–1703? Eyselsperg Franciscus Placidus (Eiselsberg) MK fizetéstelen tanácsosa 1686 VIII.92 Etyeky Paulus (Eteky. 26–1689 MK fizetéses tanácsosa 1689 X. 24–1678 † fivérével. 26–1652 gyõri harmincados 1652 IX. 2–1675 X. 10 . Komáromban is volt 1705–1714 vizsgálat ellene 1715 Eyersperg Joannes Fridericus a bécsi akadémiára járt 1673 Magyarország fõpostamestere 1680 I. 30–1654 † Everling Petrus a BKA orvosa 1688–1698 Eybegger Georgius Josephus császári sótiszt Komáromban 1691–1694 Eybegger Philippus Jacobus von Lanzenfeldt császári élelmezési tiszt Valkováron és Pécsett 1698 Eszéken.

93 özvegye. és a császári bányafelügyelõség tisztje 1678 X. Fabriczy) prefektorátusi írnok SzK alpénztárnok ellenõrként kinevezve SzK pénztárnoka Neje Susanna. Schmidt) helyettes harmincados Pozsonyban Fabritius Joannes kincstári ügyvivõ az SzK alatt Fabritius Michael (Fabricius. 26 1690–1693 VIII. 1693 1662 † 1670 1662 1657–1664 1593–1594 1595–1601 1608 1687–1696 1698 II. 20 1686 VIII. 24 1685 X. 15 1691. fiaik születtek Kassán Fabry Joannes nedeliczi harmincadellenõr és muraközi hadiírnok utódlása özvegye és árvái ellátása Fabry Michael ráckanizsai harmincadellenõr Faichtinger Hilarius lustramester (hadi szemlész) Faigel Ciriacus kassai várnagy az SzK alatt hadélelmezési tiszt volt hadélelmezési fõnök jutalékot kap Faigenpucz Georgius elõbb kereskedõ Kassán Sóvárott sómérõül alkalmazva Faistenthaller Tobias (Feistenthaller) kohósáfár Besztercebányán kohótiszt Besztercebányán Thököly hívei elhurcolták bányabizottsági ülnök. 3 1687 1695–1700 1695–1696 1680 X. Kirner Anna Catharina és árvái kegyadományt kapnak Faber Hyeronym császári telekkönyvi hivatali írnok Budán Fabri Georgius (Fabry. 21– 1675 1675 1684 1688–1696 .

12–? Farkas Michael Farkas Andreas gyõri harmincados fia.94 meghalt 63 éves korában 1696 V. 4 † Fándly Matthias SzK kiadója 1701–1703 Farkas Andreas nádori titkár –1655 gyõri harmincados 1655 XII. mellett FelsõMagyarországon bizottságban vesz részt 1669 III. tizedszedõje 1620 Fay Franciscus kassai várnagy 1608 Fay Franciscus kassai élelmezési tiszt 1620 Fay Ladislaus királyi tábla esküdt ülnöke. 28–1703? meghalt 1708 †? Farkas Stephanus tiszttartó és Szatmár vm. gyõri postamester 1681 VI. 31–1674 † Rottel Joannes gr. 18 Farkas Franciscus bányamester Nagybányán 1695 Farkas Joannes harmincados Bártfán 1635–1642 tanúként kihallgatva (43 éves) 1640 Farkas Michael helyettes harmincados Radagyanafalván 1653 IX. 16 Feia Andreas ® Feja Andreas Feier Jacobus ® Fejér Jacobus Feier Joannes ® Fejér Joannes Feierpataky Nicolaus ® Fejerpataky Nicolaus Feiervari Joannes ® Fejerváry Joannes Feiervary Blasius ® Fejervary Blasius Feistenthaller Tobias ® Faistenthaller Tobias . az SzK fizeti 1668 VII.

22 † 1692 1695–1701 1701 . 14–1645 VIII. Feier) MK futára Fejer Joannes császári postaváltó Kecskeméten a BKA alatt Fejerpataky Nicolaus (Feierpataky) SzK biztos ungvári harmincados ellenõr Fejervary Blasius (Feiervary) MK ajtónállója MK ajtónállója kegyadományt kap árvái 150 forintot kapnak Fejerváry Joannes (Feiervari) MK számvevõség írnoka Fekete Joannes nagybányai tiszttartó sóellenõr Felber Joannes Sigismundus nándorfehérvári (belgrádi) császári harmincados 1686? 1684 1619–1620 1682 IV.95 Feja Andreas (Feia) Besztercebánya kerületi kincstári javak tiszttartója Feja Joannes harmincados Besztercebányán Feja Matthias (Feya) Szendrõn királyi javak tiszttartója Feja Nicolaus SzK irodai írnok Feja Stephanus tizedszedõ a Terebesi járásban Feja Thomas helyettes harmincados Turdossinban Fejér Jacobus (Feier) wimpassingi harmincados-õr Fejér Joannes (Feyer. 6–? 1615–1621 1621–1629 1629 1633 1637 X. 6–? 1693 1699 1632–1633 1651–1675? 1694 1675 IV.

fõispánja Fenyes Georgius (Fenies) nagykárolyi harmincados a Kállói járás (Szabolcs vm. nyomdatulajdonos is) Ferenczffy Nicolaus MK irodai írnok SzK fogalmazó MK fogalmazó. 27–1637? 1673–1677 1686 . 26–1636? 1636 I. 30 1686–1699 1668–1670 1669 1600–1601 1700 1602 1610 IX. jutalmat kap Ferenczy Franciscus (Ferenczffy) harmincados Sátoralja-Újhelyen Ferschner Georgius Antonius a Bécsi Udvari Kamara tisztviselõje. 1–1699 1703 1623 1700 1646 V. bécsi udvari kamarai titkár.96 Belgrád török kézre jutásával állását elvesztette.) tizedszedõje is Feöldváry Joannes harmincados Tasnádon (Erdély felé) az SzK alá tartozik Ferber Joannes gyõri helyettes harmincados Ferenczffy Laurentius trencséni származású Bolognában tanult MK titkár magyar királyi kancelláriai titkár királyi tanácsos is (író. 12 † 1629 IX. 25–1640 † 1628 III. új állást kér nyugellátást kap Feldner Jacobus pozsonyi sótiszt Fellner Joannes Jacobus császári élelmezési tiszt Felsõ-Kubini Daniel harmincados Ónodon Fenesy Georgius egri püspök és Heves vm. Magyarországra kiküldetésben 1689 IV. 1–1633 1633 VIII. 15–1640 X. 15 1611 I.

25–1656 1697 XI. 1638–1641 1694 I.) Finkel Zacharias pozsonyi fegyvertári gondnok Fischer Balthasar hadiírnok Végles várában (Zólyom vm. II. írnok és erdõmester segédgondnok a Fõkamaragrófság alatt besztercebányai pénztárnok fõpénztárnok és a fõkamaragróf helyettese 1652 1692–1694 1674 VI. –1695 II. 19–? 1668 VII. 18–? 1648 VIII. 1–1609 XII. 16-i Hofkammerrescript szerint) Filtorky Joannes harmincados Bajomban (Bihar vm. Rákóczi Györgyhöz küldetésbe megy Feyervary Joannes BKA futárja Filko Georgius Nicolaus MK számvevõségi írnok Filko Matthias SzK levéltári írnok Filko Michael harmincados Szepes-Ófalun Filler Matthias Adamus (Füller) császári élelmezési tiszt Gradiskán (egyben harmincados is volt az 1709 I.97 Feya Matthias ® Feja Matthias Feyer Joannes ® Fejér Joannes Feyerpataky Raphael a Magyar Királyi Udvari Kancellária irattárnoka. 1659 1675 1676 1680 1683 . 1–1708 † 1599–1600 1602 I.) Fischer Balthasar ® Vischer Balthasar Fischer Joannes Casparus császári fegyvertáros Lippán Fischer Michael erdész a Fõkamaragrófságnál Úrvölgyön (Besztercebánya alatt).

98 MK tanácsossá és az SzK adminisztrátorává kinevezve báró de Nagy-Szalatnyai mint az SzK igazgatójának lemondás engedélyezve Fisser Georgius szatmári harmincados Flach Victorin Fabianus lõcsei postamester Fleisch Georgius körmöci alkamaragróf és pénztárnok Fleischman Joannes Michael császári szekerészeti tiszt. 30 1609 1692 1606 XI. 2–1668? . utóda 1704. álláskérés Magyarország szekerészeti fõtisztviselõje instrukciót kap Fliesser jaszenoveczi (Szlavónia) harmincados. 20 1698 XII. 4–1698 1693 II. 23–1670 1667–1670 1697–1702 1667–1686 1686 1663 VI. Szerenyessy Nicolaus volt Fodor Joannes harmincad írnok Egerben Fodor Joannes Szatmáron harmincadellenõr fizetés nélkül ecsedi harmincados állomást látja el Fodor Joannes felsõ-magyarországi hadbíró Fodor Joannes kállói postamester kállói harmincados Fodor Stephanus Ungvárott helyettes sótiszt Fodroczy Petrus muraközi hadiírnok kegyadományt kap Fogarasi Joannes (Vograsch) szatmári fegyvertáros 1684 XI. megölték. 9–1681 1666 VIII. 9–1617 † 1700 1711 1704 elõtt 1699 1676 1679–1680 1669 IV.

49 évesen Fonseca Gomes Antonius Christophorus apja Katalóniából jött császári testõr.: E 286 10/66.99 Foikh Joannes olasz nemzetiségû királyi fõaranyválató Selmecbányán a Fõkamaragrófságnál. 23 † 1618–1621 † 1634–1644 1643–1646 1685–1693 . fõispánja Forgách Simeon Csongrád vm. illetve Pesten (Életr. 24–1618 1612–1621 † 1614–1621 † 1618 V. 96) Fontani Georgius császári hadbiztos Selmecbányán Fontano Carl Fridericus császári sótiszt Lõcsén Forch Joannes wimpassingi fiókharmincados Forgách Sigismundus fizetéses királyi tanácsos Nógrád vm. fõispánja nádor Pest vm. a bécsi akadémiára járt császári biztosságnál alkalmazva Magyarországon BKA számjegyzõje császári építésügyi írnok Budán. egyben bányarészes és vállalkozó meghalt Selmecbányán. 15–1608 1608 XII. fõispánja országbíró Szabolcs vm. 5–1606? 1600–1621 † 1604–1607 1606 VII. fõispánja 1627–1649 1649 VIII. fõispánja is haláláig Forgách Sigismundus Borsod vm. 11–1621 VI. fõispánja Szabolcs vm. fõispánja királyi fõpohárnokmester országbíró tárnokmester Borsod vm. 24 † 1680 1691–1696 1696–1709 1717–1719 1699–1700 1689–1695? 1636–1638 1599 VII. 23–1610 1610 I. 1–1610 1609 II. fõispánja Sáros vm.

fõispánja Borsod vm. 10 † 1682–1714 1636–1647 VI. 25–1663 1643–1663 1649–1681 † 1663 VI. 16 † 1645? 1622 VI. fõispánja esztergomi érsek. fõispánja királyi fõkamarás Felsõ-Magyarország fõhadparancsnoka Földey Andreas az MK ajtónállója illetve futára Földváry Andreas a Magyar Kormányzóság (Gubernium) magyar titkára 1686–1711 1711. fõkancellár és esztergomi fõispán Forgács Ladislaus magyar királyi tanácsos Forgács Nicolaus Bars vm.100 Borsod vm. 8–1679 1673–1681 1670 X. fõispánja tárnokmester a Magyar Kormányzóság tanácsosa országbíró Forgács Adamus Joannes Nógrád vm. 1607 VII. † 1633 1694–1705 1674–1675 . 23 † 1588 XI. fõispánja. fõispánja Forgács Franciscus Bars vm. –1635 XI. megölték Forgács Franciscus nyitrai püspök és magyar királyi tanácsos Nógrád vm. 18–1681 VI. 12–1635 † 1633 1633 XI. fõispánja is kancellár királyi helytartó és Pest vm. fõispánja szécsényi várkapitány gróf lett és királyi tanácsos királyi fõpohárnok érsekújvári kapitány dunáninneni fõkapitány Borsod és Csongrád vm. 1–1606 1597–1607 1602 I. 7–1608 XI. 4–1615 X. Rákóczi mellé állt és Lengyelországba emigrált Forgács Adamus Nógrád vm. 24–1607 1607 VII. fõispánja tábornok. 1729 † 1621–1681 † 1627 1640 1641 III.

Francisci Rudolphus császári élelmezési tiszt Zentán 1697 Kis-Kanizsán 1698 újra Zentán 1699–1700 Francisci Thomas harmincadfelügyelõ 1615 VIII.: E 41 1690 Nr. 4–1654 pozsonyi harmincados 1654 XII. 10–1685 óvári harmincadellenõr 1685 IV.) Franck Andreas Martinus lajtaújfalvi (Neufeld) fiókharmincados 1651?–1654? hátralék miatt bebörtönözve 1656 Franck Andreas (Frank) MK számvevõségi írnok 1679 IV. 28–1701 † (Életr. elõtt . 22–1652 pozsonyi harmincadellenõr 1652 V. 12–1660 MK számvevõmestere 1660 III. 13. 31 † fizetésén kívül évi 50 frt kegydíjat is kap 1631 XII. 31–1667 † halála 1667 IV.) (Senkviczy Thomas említi levélben) 1695 körül Franchiz Georgius légrádi harmincados elszámolást tesz 1671 IV.101 Földvári Franciscus Veszteniczen postatisztviselõ (Nyitra vm. az utóda Andreasicz Sigismundus 1615 VIII. 107–108) Franck Franciscus Hermanus (Fronck) a Magyar Gubernium német írnoka 1675 majd kiadója 1674–1681 Franck Ignatius (Fronk) fiókharmincados a morva határon 1687 harmincad kerülõ Szentjánoson 1690 Franck Jacobus gajári harmincadellenõr 1631–1639 XII. elõtt (elhalt. –1674 XII. 1–1639 † Franck Joannes (Frank) gajári harmincadellenõr 1640 II.

12 † Franzin Petrus Paulus a BKA hivatalos kéményseprõje Budán és Esztergomban 1692–1714 Freindlich Matthias jun.102 Franck[h] Joannes pozsonyi harmincad-ellenõr 1667 VI. a Körmöci Bányakamaránál a pénzverde gondnoksegéde 1612–1630 ugyanott gondnok 1630–1642 bányaszerencsétlenséget okozott 1642 Freiszeisen Georgius a Körmöci Bányakamara pénzverde-gondnoka. 31–1696 irodai írnok 1696 X. 23–1677 MK általános fõpénztárnoka 1677 VI. 10–1709 † Frank császári élelmezési tiszt Szolnokon 1690 Frank Casparus az SzK segédszámvevõje 1588–1590 az SzK latinnyelvû számvevõmestere 1590–1603 Frank Michael Magyar Királyi Kancellária írnoka 1693 II. Freiseisen Christianus Christophorus Freiszeisen Georgius fia 1599 óta szolgált Selmecen. 20–1687 MK címzetes tanácsos 1685 I. 15–1687 MK tényleges tanácsos 1687 IV. 15– . Besztercebányán. Salzburgból hívták 1586 meghalt mint körmöci bányagondnok 1619 † Frendlich Matthias kassai hadiszertár tisztviselõje 1655 V. 18–1719 meghalt Bécsben 51 évesen 1719 IX. 23–1703 † Franckh Joannes MK számvevõségi járulnok 1692–1693 számvevõségi írnok 1693 VII. ® Freundlich Matthias jun. 17–1675 MK és a hadipénztár pénztárnoka 1675 VIII.

25–1698 Freundlich Matthias. 11 –1682? császári és élelmezési tiszt Szendrõn 1692–1700 Frey Ferdinandus Alsó-Magyarország császári fõhadbiztos 1681–1690 Caraffa letartóztatja 1690 Freyenfels Franciscus Antonius MK és SzK tanácsos 1693 VIII. 25–1684 † (Életr. jun. (Frendlich. császári és királyi fõhadbiztos és fõfegyvertárnok 1674 VIII. 72) Frievaiss Joannes (Friebeis. 28–1701 Szepsiben kegyadományként birtokot kapott 1702 VI. alias Somoriay) Rajkán harmincados 1693 VII.: E 41 1691 Nr.: E 41 1696 Nr. 3–1708 Frieweis Stephanus (alias Somoriay) MK irodai írnok 1676 XI.103 Felsõ-Magyarország hadiírnoka 1661 Felsõ-Magyarország hadiszemlebiztosa és a kassai fegyvertár fõnöke. 21–1683 . Friedel) gáttai és zurányi harmincados 1656–1664 brucki harmincados 1664 VIII. 70. 2–1689 Fridl Joannes ® Friedl Joannes Fridrich Joannes (alias Bognar) kapuvári vámos 1675 Friebeis Joannes ® Frievaiss Joannes Friedberg Carolus Eusebius (Fridtberg) császári élelmezési tiszt Komáromban 1690–1701 özvegye említve 1707 Friedl Joannes (Fridl. 16 (Mûk. 12–13) Frich Matthias harmincadellenõr Nagymartonban 1656 állását megszüntették Friderich Jacobus császári fegyvertáros Eszéken 1688 IV. Freindlich) SzK levéltári írnok 1680 II.

104 MK segédszámvevõ 1683 IV. 6– Fromüller Christophorus Tokajban és Szendrõdön hadbíróként mûködik 1640–1644 Fronck Franciscus Hermanus ® Franck Franciscus Hermanus Fronk Ignatius ® Franck Ignatius Froschentaller Christophorus pozsonyi várkatona az MK szolgálatában is áll 1632–1637 Frõbelinck Volmar MK segédszámvevõje 1593–1598 MK számvevõje 1598–1607 Frühwürth Joannes Ludvicus császári hadélelmezési tiszt Egerben 1692 majd Pesten 1696 majd Pécsett 1698 Magyarországon kívül 1703-ig császári hadélelmezési fõnök Pesten és Székesfehérvárott 1706–1724 . 11–1682? már utódát nevezik ki 1682 Fromnecht Casparus elõbb nagyszombati orvos. 8–1691? Fritsch Ferdinandus harmincad kerülõ Sércen 1639–1650? Fritz Andreas Besztercebányai Bányakamara orvosa 1694–1701 VIII. 21–1684 harmincadellenõr Szempczen 1684 I. 2 † selmecbányai szenátor is. 14–? Frombelt Joannus Wolfgangus császári élelmezési tiszt Magyarországon 1662 harmincadellenõr Komáromban 1678 VII. a magyarországi bányavárosok és a bányakamara rendes orvosa 1676 VII. meghalt 41 évesen Frodl Casparus brucki harmincadellenõr 1684 VI.

Nolchó. Zsámbokrét. 12–? Füller Matthias Adamus ® Filler Matthias Adamus Fürstenbusch Rudiger Gosswinus a Bécsi Udvari Kamara tanácsosa biztosként Magyarországon ismételten az 1690-es években Gaffor révai postamester Gaffor a Paar Andreas rudnói postamester postaváltó Gaffor a Paar Antonius rudnai postaváltó Gaffor a Paar Franciscus rudnói postamester elverték a kurucok részt vesz a konfiskálásokban Gaffor Franciscus bajnóczi postaváltó. Bertót postamestere özvegye említve Gaffor a Paar Marcus Antonius rudnói postaváltó Gaffor a Paar Nicolaus zsámbokréti postaváltó 1688 1689–1697 1627 1676–1684 1682 1684 1650–1669? 1686–1690 1599–1605 1610 1650–1675 1696–1702 .) és késmárki kincstári javak tiszttartója 1686–1688 örökösei említve 1692 Furdics Gregorius (Furdicz.105 Furar Daniel scsavniki (Szepes vm. illetve postamester Gaffor a Paar Joannes zsámbokréti postaváltó Gaffor a Paar Marcus Antonius (Giaffar) Rudnó. Furdik) Simontornyán tiszttartó a BKA alatt 1689–1696 Füchez? Stephanus ráckanizsai harmincados 1679 I.

106 Gaffor Nicolaus Antonius rudnói postaváltó 1632 Gaffor Stephanus bajnóczi postaváltó 1689–1690 Gaiger Joannes Georgius császári hadélelmezési tiszt Trencsénben utasítást kap 1690 IV. utódát nevezik ki. elõtt Gaisler Joannes Fridericus von Eylau ® Geissler Joannes Fridericus von Eylau Gaizler Joannes Fridericus von Eylau ® Geissler Joannes Fridericus von Eylau Gál Georgius a sellyei kincstári javak elhalt tiszttartójaként említve 1679 Gál Joannes elhalt jászkai (Horvátország) hamincadosként említve 1681 Galffi Joannes tizedszedõ Zemplén vm. 31 Galli Andreas ® Gally Andreas Galli Georgius a Selmecbányai Fõkamaragrófság könyvelõje 1655–1659? Galloczy Georgius munkácsi harmincados eskütétele 1643 VI. meghalt 1635 III. Soldos Anna elszámol 1701 XII. 22–1662 Galgóczy Joannes belényesi harmincados 1600 Gall Martinus ungvári sótiszt 1690–1701 † özvegye. 26 Gallus Casparus tanácsosként említve 1614 . 4 Gaiger Nicolaus szentmártoni harmincados volt.-ben az SzK alatt 1620 Galgóczy Gabriel MK irodai írnok 1661 IV.

1675 1676 1679 IV. 8–1629 1624 XI. 1 1686 XII. 17–1694 1694 VIII. 30–1655 1655 X. újra fogalmazóként felesketve ungvári harmincadost helyettesít SzK pénztári ellenõr SzK pénztárnoka kauciókérdés miatt véglegesítve csak Gandel Matthias késmárki harmincados lõcsei harmincados Lõcsén városi tanácsos Lõcsén városbíró Késmárkon harmincados Gandell Sigismundus ikervári harmincados 1640 ?–1651 1651 IV.107 Gallus Georgius besztercebányai kémlész úrvölgyi bányaírnok királyi bányakönyvelõségi ellenõr Selmeczbányán selmeczi bánya pénztárnoka bányafõpénztárnok ugyanott gutaütésben hal meg Gally Andreas (Galli) az SzK prefektorátusi írnoka murányi királyi tiszttartó tizedszedõ az SzK alatt Ganay Franciscus ® Gany Franciscus Gancz Josephus hadipénztárnok az SzK alatt Ganczházy Matthias MK számvevõségi írnoka jutalmat kap MK segédszámvevõje Enczenweis Georgius MK fogalmazó Elisabetha leányát veszi feleségül házassági ajándékot kap Gandel Ludovicus SzK fogalmazónak felvéve Thököly idején nem mûködhetett. 19 1674 IV. 18–1703 1695 V. 1–1656 1656 V. 1 1693 1696 1604 1622 1623 VII. 23 1681 XI. 7 1687 1692 X. 25 1662 . 1–1674 IV. 17–1679 VIII. 19 † 1689 XII. 1–1681 XI. 20–1661 1661 XI. 11–1703 1656 V.

Pozsonyban élt 1677 IX. 29 Gany Franciscus (Ganay. fizetését megkapja 1637 Gartner Christophorus fûtõ és irodaszolga a BKA-nál 1692–1699 Gaspar Joannes a királyné fõudvarmestere MK fizeti 1620 Gasztler Joannes (Gistl) az MK fizeti 1691 VII. 30– csak az MK tanácsosi fizetést kap. Gaizler) MK fõpénztári ellenõr 1672 III. Ganny) futár az MK-nál 1686–1689 Garnik Georgius Adolphus hadiszemlebiztos. 27 az MK igazgatója lett 1695 V.108 Ganny Franciscus ® Gany Franciscus Gans Franciscus Melchior SzK tanácsos 1674 V. 24 báró lett 1688 IX. 18–1675 MK és SzK tanácsos egyszerre 1675 VII. a BKA alatt 1688 Geissler Joannes Fridericus von Eylau (Geisler. Dubsky Maximiliana 10 000 frt kegyadományt kap 1703 VI. német számvevõ 1675–1681 buccari adminisztrátor 1681–1696 Gelany Ladislaus kém Erdélyben az SzK fizeti 1669 Gelsey Georgius váradi tiszttartó SzK fizeti 1602–1604 Gengel Georgius ® Gyungel Georgius Georögh Demetrius ® Görög Demetrius Geregh Daniel ® Görögh Daniel . 2–1700 özvegye. az MK fizeti 1627 Gaudnock Wenceslaus hadélelmezési raktári bodnár Budán. Gaisler. 12–1675 VIII. 17 Gattermayr Matthias császári tábori hadiszemlész.

30 kinevezve Gergellaky Joannes ónodi harmincados 1649 VIII. 2–1700? kamarai felügyelõ és harmincados (utóda Kallaneck) Eszéken 1697?–1700? szlovén kamarai felügyelõ 1700 VII. a szlovén Neoaquista felügyelõje Eszéken 1697 VIII. 17 átadja állását utódjának br.109 Gembling[h] Fridericus Angerni harmincadõr 1629 VI. 19–1703 Gerlach Ferdinandus egri tüzérszázados és császári szertárnok 1697–1702 Gerold Maximilianus Heinricus von der Leye tiszttartó és harmincados Eszéken 1691 magyar kamarai tanácsos. 15–1705 II. Buda város és a helyõrségi törzskar seborvosa 1687 IV. Kallanecknek 1705 még hátralékos fizetését kéri 1714 örökösei 1717 Geroldt Joannes Balthasar aranyválatósegéd Selmecbányán a fõkamaragófságnál 1651–1656 . 25–1656? Gergellaki Nicolaus sztropkói harmincados 1624 Gerhaimb Franciscus Gottlieb Selmecbányán gyakornok a Fõkamaragrófságnál 1688–1691 esküdt segédkémlész ugyanott 1691 bányasáfár 1700 aranyválató segéd 1701–1703 Rákóczi idején állás nélkül 1703–1709 fõaranyválató Selmecen 1709–1720? Selmecbányán fõkönyvvivõ 1720–1721 Zólyomlipcsén udvarbíró 1721–1724 a bányakutatások fõfelügyelõje 1728 Gering Joannes Michael BKA.

de még mûködött 1704–1707 özvegye megkapja fizetése hátralékát 1716 Giaffar a Paar Marcus Antonius ® Gaffor a Paar Marcus Antonius Gillány Stephanus a lietavai javak tiszttartója 1692 Giczy Andreas kassai alkapitány. –1607? királyi gondnok Körmöcön 1617–1636? Ghillányi Georgius trencséni alispán 1670 MK tanácsos 1670 VII. 4 magyar királyi kancelláriai tanácsos 1690 VI. 20–1690 báró lett 1688 VI. 16–1697 † meghalt Bécsben 80 évesen 1697 III. a Rákóczi-pártiak elûzték. 4 Ginter Georgius (Ginther. 11–VII.110 besztercebányai bányabíró 1656–1660 lemondott Gerubel Christophorus bécsújhelyi harmincadellenõr 1662–1683 Bécsújhelyen maradt a török támadáskor 1683 Ge[s]ztely Gabriel MK futára és ajtónállója 1593–1604? kegyadományt kap 1604 Geyer Nicolaus királyi könyvvivõ Selmecen 1604 XI. Gintter) lublói harmincados 1637–1656 . 3 Ghude Augustinus Bernhardus császári sófelügyelõ Ároktõn 1699 császári vámszedõ és fiókharmincados Poroszlón a BKA alatt 1700 X. az SzK fizeti 1608 Gindter Joannes Georgius ® Gündtner Joannes Georgius Gindtner Joannes Georgius ® Gündtner Joannes Georgius Ginter Georgius a késmárki harmincadot adminisztrálja 1633 IV. 1–1703 VII.

lemondott 1686 (utód Hangossy Stephanus) Glandorff Ernestus Antonius kassai postamester 1693–1696 a pataki kincstári javak tiszttartója 1697–1701 Glantschnigg Michael királyi kohótiszt Selmecbányán 1677–1684 fõ aranyválató és bányabíró ugyanott 1684–1687 selmeci bányakamarai fõpénztáros 1687–1701 † meghalt ebben az állásban Selmecen 63 évesen 1701 XII. 7–1635 bártfai harmincadellenõr 1635 I. 18 Gnad Christophorus novi tiszttartó 1675? Goda Daniel MK irodai írnok 1632 XII. 17–1638 Glosius Casparus az MK kamarai pénztárnok helyettesébõl váci. 4 Glöggel Christophorus (Glöggl) császári élelmezési tiszt Szatmáron 1690–1714 meghalt 1723 VIII. 28? . 1–1692 X. de Felsõ-Magyarországon hadi biztos. illetve nógrádi harmincados lett 1618 VI. 31–1695 Gloss Balthasar (Glosius) rimaszombati harmincadellenõr 1631 I. elõtt Gludovicz Joannes (Gludovacz. 11–1632 losonci harmincados 1632 II. 25 † Glasser Petrus pocsaji postaváltó 1691 X.111 Ginter Joannes Georgius ® Gündtner Joannes Georgius Gistl Joannes ® Gasztler Joannes Giulay ® Gyulay Glancz Antonius. Kludovitz) siklósi kamarai tiszttartó a BKA alatt 1689 VII. 12–1623 javait rokona Posgay Petrus bujáki kapitány nyeri el 1628 X.

mint harmincados és városi belsõ tanácsos (Életr. 92 cs.112 Goldfinger Paulus péterváradi császári hadiszertárnok.) fiókharmincados Bruck (Leitha) harmincad alatt Gosztonyi Stephanus MK számvevõség írnoka pozsonyi harmincadellenõr pozsonyi harmincados meghalt Pozsonyban 78 évesen.) harmincados Gonda Georgius selmecbányai al-harmincados Gorbaczky Joannes kisszebeni harmincados eperjesi harmincados Gorupp Franciscus Gabriel novi püspök. E 210.) kohóírnok a Besztercebányai Bányakamara alatt 1701 VIII. 1693 Nr. 121 tét. Nagyváradra áthelyezve Gollessani Nicolaus ® Kolecsányi Nicolaus Goltperger Joannes veszteniczi postaváltó (említve) Gombay Samuel bazini sótiszt Gombos Bartholomeus ónódi harmincados Gombos Gregorius kurimai (Sáros vm. 3–1721 VIII. 1 1695 1692–1699 1630–1634 † 1620–1624 1638–1646 ?–1600 1600–1601 1651 1695 1678 I. 70. magyar tanácsossá kinevezve Gosztics Georgius gáthai (Moson vm. 6 † 1678– 1680– .) Gottier Stephanus körmöcbányai bányakamarai gyakornokként alkalmazva Moszteniczen (Zólyom vm. 5–1686 1686–1693 1693 XI.: E 41.

4–1698 V. 7–1634 öregsége miatt lemondott állásáról Gyõrben maradt. házasságuk Pozsonyban 1670 II. az SzK alatt 1626 Görög Demetrius (Georögh. 3–1669 MK titkára 1669 V. mûködési utasítást kap Gönczy Stephanus szendrõi harmincados. 20–1689 XI. 29–1674 1674 VIII. lemond . a kamara javainak tiszttartója Göcze Stephanus rimaszombati fizetésnélküli harmincadellenõr Thököly felkeléséhez csatlakozott Göltl Petrus Paulus gyõri császári várépítési írnok. aliter Conti) Már 1590-tõl az SzK szolgálatában munkácsi harmincados 1603 Görögh Daniel (Geregh. eskü Göörgei Wilhelmus ® Görgey Wilhelmus Göreck Daniel ® Görögh Daniel Görgey Ladislaus MK irodai írnok MK fogalmazója gyõri harmincadellenõr 1688– 1694–? 1676–1680? 1686–? 1624 VIII. † néhány hónapi mûködés után meghalt 1660 I. 20–1668 1668 I. Göreck) MK irodai írnok 1689 VII. 8–1670? Neje Ordódy Barbara. Ordódy Emericus MK tanácsos és Egger Anna leánya.113 a besztercebányai bányabíróság ülnöke és titkára besztercebányai bányabíró. nem menekült el 1683 még él 1700 VI. 8 Görgey Wilhelmus (Göörgei) tizedszedõ Szepes vm. Görgey Martinus MK fogalmazója 1668 VIII..

22–1685 harmincadellenõrséget is ellátta 1681 I. 2–1689 pozsonyi fegyvertárnok 1663 IX. írnoki és hídkapitányi állásba felvezetve 1689 XII. 22 Götte Michael garamszentbenedeki konvent jegyzõje 1667 Léván harmincados 1676–1679 † Grabarovich Adamus soproni harmincad helyettes 1678 Grabowski Andreas ® Gribowsky Andreas Grajll Carolus Joannes à Greyfenthal ® Greill Carolus Joannes à Greyfenthal Granath Joannes SzK alirattárnok felesketve 1674 VIII. 20–1689 fegyvertári gondnok is 1660 XI. 8–1655 gondnok és építési írnok 1655 VII. alezredes és hajózási fõkapitány 1692–1698? Gössinger Ulricus pozsonyi várõrségi katonává felvéve 1674 II. 20–1689 hajózási adminisztrátor Pozsonyban 1672 VI. 24 † Gössinger Joannes Ludovicus a pozsonyi vár termeinek õre 1651 X. 1–1689 a pozsonyi vár termei gondnokának állását apja átruházza rá királyi engedéllyel 1689 VII. 25–1692 várteremõri állását Franciscus fiára ruházza királyi engedéllyel 1689 XII. 31– hajóhivatal fõnöke Pozsonyban. . 1654 a csáktornyai adminisztrációnál ellenõr 1685 pozsonyi várõrségi katonává felvéve 1688 V. 31 vártüzérségi kapitány és hajóhivatali fõnök is 1699–1729 † hajózási hivatali alezredes 1710 meghalt Pozsonyban 75 évesen 1729 XI. 4– királyi kinevezéssel 1674 IX. 19 a teremgondnoki. –III.114 Gössinger Franciscus Antonius Gössinger Joannes fia született kb. építési.

18 Trencsénben és Lipótújváron sótiszt is 1692–1706 † végrendelete említve a Kamaránál 1706 Gröszing Michael tüzérszázados és szertárnok Kanizsán 1695–1702 Grueber Albrecht bányabírósági esküdt 1675 elején selmeczbányai bányatiszt.115 Thököly elõl Lõcsére menekült 1685 SzK irattárnok Kassán 1685 X.) harmincados özvegye kegydíjat kap 1630 Groszprüntner Jeremias Ferdinand von Wolfortshausen (Grospeuntner) lipótvári élelmezési tiszt instrukciót kap 1689 II. bányabíró 1677 III. 208. 13 özvegye. Pintér Sára intézi a harmincadbefizetéseket 1702–1703 (Mûk. 1685 Nr. 1–1701 I. 29–1701 † harmincados is Kassán 1689 I. 31–1682 Thököly miatt menekülni kénytelen 1682–1683 újra bányabíró 1685–1690 Grueber Georgius Andreas von Grubenfels Besztercebányán a Fõkamara grófság titkára 1694 X. 308) Graniay Matthias SzK számvevõségi írnok 1605–1607 SzK alatt a tizedbefizetések számvevõje 1607–1610 SzK titkára 1610–1613 Grasser Jacobus eszéki sótiszt 1689–1693 Gratzner Josephus Adolphus az SzK német számvevõségi írnoka1693–1703 Gritz Matthaeus szentmártoni (Sopron vm. 1688 Nr.: E 41. 20–1686 irattárnokságról lemond és postamester Kassán 1686 IV. 1–1716 .

25 Grundner Joannes Georgius a BKA provizorátusi ellenõrének írnoka 1694–1698 a budai és váci járások tizedszedõje a BKA alatt 1698–1705 a Jász-Kunságot összeírta 1701 egri prefektorátusi és harmincad-el lenõrként halt meg 1710 Grünburg Rudolphus BKA irodai írnok 1692 Grüter Bernhardus Christophorus császári élelmezési tiszt Eperjesen 1700 Grybonsky Andreas ® Gribowsky Andreas Gryner Thomas ® Greiner Thomas Guary Stephanus ® Gury Stephanus Gubasóczy Joannes nyitrai püspök és Nyitra vm. 10 királyi kancellár 1679–1686 IV. 1–1695? tizedszedõ a füzéri (Abaúj vm.) járásban az SzK alatt 1696 Gundelfinger Joannes palocsai harmincados 1670–1686 . fõispánja 1679–1686 IV. 18–1690 vágújhelyi harmincados 1690 IX. 23–1709 † Gueth Christophorus eperjesi harmincadellenõr 1692 VII. 18–1677 MK fogalmazója 1677 XI. egyben titkár is 1716 Grueber Hieronymus lucsivnai postaváltó 1599–1605 Grum Georgius pozsonyi várõrségi zászlós az MK fizeti 1686 VI. 10 † Guberek Matthaeus ® Kaburekh Matthaeus Guiot Franciscus de Montecourt ® Gyóth Franciscus de Montecourt Gullik Matthias MK irodai írnok 1671 IV.116 tiszttartó és szertárnok.

18–169? SzK számvevõ írnok 169?–1703? újra számvevõ írnok 1711–1720 második számvevõ (segéd) 1720–1726 III.: E 41 1694 Nr. 330) Guyott Franciscus de Montecourt ® Gyóth Franciscus de Montecourt Güette Michael (Guth) lévai harmincados 1669–1675 Gündtner Joannes Georgius (Gindter. Guyott) Felsõ-Magyarország hadiépítésze Kassán 1620–1632 fizetését az SzK-tól kapja Gyöngyessy Joannes (Gyöngyössy) MK futára 1686–1689 Gyõrdeák Andreas sóvári bányaírnok 1673 I. 18–1695 tokaji sóhivatali ellenõr 1695 V. 1724 Nr. Günther) kassai fegyvertári hivatalnok 1691 VIII. 26–1689 SzK számvevõmestere 1689–1703 közben helyettes sóhivatali fõnök Tokajban egy ideig 1690–1695 között az SzK egyik krónikása (Életr. 27–1704? Rákóczihoz pártolt (HKA. 11 † Kassán halt meg (Életr.: E 41 1695 Nr.117 SzK levéltárõre 1686 VIII. Ginter. Gindtner. 27) Gury Stephanus (Guary) kisszebeni harmincados 1601 Guth Michael ® Güette Michael Guttwirt Melchior budveisi származású cseh SzK számvevõségi járulnok 1695 III. Handschrift 777 szerint) 1704 Gwõri Martinus ® Gyõri Martinus Gyengel Georgius ® Gyungel Georgius Gyerõffy Thomas alországbíró 1629 Gyóth Franciscus de Montecourt (Guiot. 39. 19 .

14–1675 a Magyar Kormányzóság (Gubernium) irattárnoka 1675–1681 magyaróvári harmincadellenõr 1681 VI. 1625 Gyulay Stephanus kassai várnagy 1608 már volt várnagyként említve 1620. 8 Gyulay Stephanus (Giulay) losonczi harmincados 1600–1608 Gyulay Stephanus (Giulay) losonczi harmincados 1625–1629 † Gyulay Stephanus (Giulay) rimaszombati harmincados 1613. Czazar Juditha kegyadományt kap 1639 II.118 Gyõri Martinus (Gwõri) szatmári harmincados 1624–1625 Gyõry Michael SzK levéltárõr 1669 X. 1631 Gyungel Georgius (Gengel. Gyengel. Gyüngel. 4 Haas Joannes de Hochenturen császári tanácsos gyõri hadélelmezési fõnök 1674 . Jungel) MK számvevõség írnoka 1668 XII. 8–167? meghalt mint sztropkói harmincados 1673 † Gyulay Petrus szempczi illetve szentjánosi harmincados 1621–1633 sassini harmincados 1633 XII. 14–1689 Pozsonyban maradt 1683 nyarán meghalt Óvárott 56 évesen 1689 † Haack Christophorus Henricus császári fõhadbiztos Magyarországon 1696 Haas Jacobus hibbei postamester 1610 III. 2–1634 † özvegye. 12–1684 magyaróvári harmincados 1684 VI.

12 † Hadritius Georgius nádori ítélõmester. 17 Hagon Michael MK számvevõségi írnok 1646 X. 4–1661 Bruck-Leithán helyettes harmincadellenõr 1655–1656 szeniczi harmincados 1661 IV. 10–1650 nógrádi és érsekújvári harmincados 1650 XI. Hayzler) MK számvevõségi gyakornok 1650 XI. –1692 Haissler Martinus (Haisler. 2–1662 † Haiszler Martinus (Haisler) MK számvevõség írnoka fizetés folyósítás 1688 IV. a grazi Akadémián tanult pécsi kamarai tiszttartó a BKA alatt 1693 X. –1699 IV. 14 Haincz Christianus császári élelmezési tiszt Ecseden 1690 IX. a hadélelmezési számvitelt is ellátta ott 1693–1695 tiszttartó és harmincados is Pozsegán és Péterváradon 1699–1706 II. 10 késõbb nincs említve (elõbbi örököseinek elszámolása?) . tanúként aláír Gyõrött 1700 IV. fia utóbb sótiszt lett 1710 (Életr.: E 41 1758 Nr. 25–1662 Haimb Joannes Georgius császári hadbíró. az MK-tól kegyadományt kap 1639 V. 844) Habardy Joannes bártfai harmincados 1629–1634 † Habs Gabriel (seu Haps) magyar nemes. Hayszler. 25–1651 MK számvevõségi írnok 1651 I.119 Haas Joannes Heinricus császári hadi élelmezési tiszt Székesfehérvárott 1693–1700 bányavállalkozást kezdett Újbányán 1701 megölték.

Nr. 401) Hamvay Petrus SzK tanácsos Thököly alatt Handler Thomas MK pénztári gyakornok pozsonyi helyettes harmincados MK számvevõségi járulnok MK számvevõségi írnoka MK segédszámvevõje végrendelete (Életr.: E 41 1716 Nr. 19 . 1710 Nr. 364) 1689 VI. 1–1709 † 1709 VIII.: E 41. 104. 78.120 Haitzenberg Franciscus. 1692 Nr. 1– 1699 1621 1685 1674 III. von nándorfehérvári (Belgrád) császári kamarai adminisztrátorrá kinevezve Hajck (Hayeckh) sóhivatali kerülõ Tokajban Halgass Paulus galgóczi harmincadellenõr Halláczy Nicolaus (Halácsy) trencséni harmincados és postamesteri helyettes Hallapy Martinus császári és királyi kincstári javak felügyelõjének segéde (Draheim mellett) kinevezve és utasítást kap Kassán Hallassy Georgius MK futár Halsch Joannes Matthias (Haltsch) császári hadélelmezési tiszt Budán BKA alatt BKA irodai írnok a BKA számvevõség írnoka helyettes sótiszt is Budán az alsó-ausztriai tartományi könyvelõség számtisztje a Bécsi Udvari Kamara számtisztjeként említve (Életr. 4–1708 1708 VII. 9– 1634–? 1691 1692–1693 1694–1714 1691–1695 1715–? 1724–1725 1682–1685 1688–1692 1692 1692–1697 1697 V.

22–1693? Hannenstain Joannes Philipus (Hamestain) hadiépítész és mérnökkari kapitány. 28 † Hangossy Stephanus Felsõ-Magyarország hadiszemlebiztosa 1686 VIII. 18–1720 Varasdon fõharmincadellenõr 1704–1720 MK tanácsosa 1720 V. MK fizeti 1681 VIII. 14–1724 meghalt 62 évesen Pozsonyban 1724 VII. 10–1660 † Hantschl Antonius-Nicolaus-Joannes (Häntschl) 1687 óta uralkodói szolgálatban BK számtisztje Budán 1694–1709? Baján helyettes harmincados 1702–1703 megbízott tiszttartó és harmincados Sz-Fehérvártt 1710–1712 esztergomi helyettes harmincados 1712 I. 28–1707 nedeliczi fõharmincadellenõre 1698 II. 9–1652 MK fogalmazó 1652 II.121 Handlovai Joannes Szécsényben volt fiókharmincados 1693 elõtt Hangossy Jacobus Sigismundus MK járulnoka 1687 MK számvevõségi írnok 1687 XII. 6–1682 térképészeti munkálatokat folytatott Hanula Joannes MK irodai írnok 1644 VIII. E 286 20/119) Hanzely Georgius zsolnai postamester Thököly mellett 1680–1681 Haps Gabriel ® Habs Gabriel . 29–1713 szigetvári tiszttartó és harmincados 1713 Aradon tiszttartó és harmincados lett 1713–1717 statisztikát készített (Életr. 86.: E 41 1712 Nr. 6–1692 báni határõrség hadiírnoka 1692 VI.

26 MK tanácsossá kinevezve 1675 III. 30 Békés vm. 18 Hartl Joannes Leonhardus von Hartenfels ® Härtl Joannes Leonhardus von Hartenfels Hartmäir Leopoldus a Budai Kamarai Inspekció (BKA) titkára 1688 II.122 Haray Georgius SzK fogalmazó 1665 V. 29 Harrucker[n] Joannes Georgius (Harrukher) alsó-ausztriai kamarai számtiszt 1694 elõtt császári hadélelmezési biztos Csáktornyán. beiktatva 1670 VI. 12–1670 özvegye kegyelemadományt kap 1670 IV. 16–1676 † . Harnith Dominicus (Harmek) törökországi futár és tolmács. 3–1675 SzK tanácsosa lett. –1686 VI. az SzK fizeti 1668 VI. magyarországi hadélelmezés beszervezõje 1715 XI. 21 szolgálataiért biztosító dekrétumot kap a Bécsi Udvari Kamarától 1726 VII. 1–1689 Harttenberg Felix Josephus. de császári kohótiszt Selmecbányán a Fõkamaragrófság alatt 1680–1708 Bélabányára áthelyezve 1708 Hartyáni Andreas királyi táblai ülnök FelsõMagyarországról. fõispánja 1732–1742 IV. az MK fizeti 1659 X. majd Aradon 1694–1700 Arad várépítési felügyelõje 1701 Itáliában és Németalföldön hadélelmezési fõbiztos alezredesi rangban 1701–1714 bécsi udvari kamarai tanácsos. 9–1668 ? verekedés áldozata lett (azonos Szarayval?) Hardy Joannes harmincadellenõr Stonfán 1629 Hardi Michael fiókharmincados Pápán 1686 I.

ab Hirschperg (Hasseus) a bécsi akadémia hallgatója 1674 MK tanácsosa fizetés nélkül 1696 I. jun. fõispánja 1690–1691 Hasslinger Joannes-Jacobus. Nyitra vm. állást kér 1694 tokaji sókerülõ 1695–1700 Hasskó Jacobus nyitrai püspök. 21–1710 † Hatvany Joannes Schmitthoffen komáromi harmincadellenõr helyettese 1688 Hauer Joannes-Jacobus fiókharmincados Pilgersdorfban (Pörgölény) 1688 Hauer Zacharias morvaországi harmincadõr Landshuton 1586 I. 29–1706 † Hirschperg nevet használta Hasch Joannes-Georgius számos csatában részt vett mint százados. 11–1653? Hasaeus Philippus-Jacobus. ab Hirschperg (Haseus) bányaügyelõvé kinevezve Selmecen 1652 bányaírnok 1660 besztercebányai kamaragrófsági könyvelõ lett 1660–1677 ugyanott pénztárnok 1677–1680 lemond állásáról és nyugalmazva 1680 bányabíró Besztercebányán 1687–1688 Hasaeus Philippus-Jacobus. 15–1605 IX. 10–1703 MK tanácsosa fizetéssel 1703 XII. von (Haslinger. 30 . golyó van a testében. megsebesült. sen. Haszlinger) kismartoni harmincadfelügyelõ 1697 bécsi harmincadcédula-beszedõ 1697 VIII.123 Hartyáni Petrus (Hartiány) szatmári harmincados 1630 sztropkói harmincadellenõr 1633 körül Hartyany Sigismundus cserténi harmincados 1652 V.

17–1685 Heher Joannes-Ernestus (Heger) . simontornyai harmincados a BKA alatt 1692–1696 Hayeckh ® Hajck Haynthall Joannes Ferdinandus (Heinthall.124 Haunold Joannes-Honorius-Henricus veszprémi harmincadellenõr 1686–1688 székesfehérvári tanácsi ülnök 1689 fogságban van ugyanott 1692 II. jun. 30 majd ismét ugyanott 1695 VII. 12 Siklóson kamarai tiszttartó a BKA alatt 1692 X. 15 Hegyfalussy Michael SzK prefektorátusi írnok 1675 XII. 9 Héderváry Joannes scopi címzetes püspök. 20 Hayszler Martinus ® Haissler Martinus Hayzler Martinus ® Haissler Martinus Häntschl Antonius-Nicolaus-Joannes ® Hantschl Antonius-NicolausJoannes Härtl Joannes Leonhardus von Hartenfels (Hartl) óvári császári hadélelmezési biztos 1678 császári fõhadbiztos és hadélelmezési biztos Komáromban. 11 Haunold Joannes. magyar királyi tanácsos lett fizetéssel 1659 Hedly Matthias MK tanácsosi címre kap ígéretet 1657 I. –1693 VI. Heyntschall) császári élelmezési tiszt Gradiskán 1697 azután ugyanez Baján 1697–1700 majd Pesten 1700 majd Szolnokon 1701–1703 † özvegye említve 1703 X. 1 és VII. fáradságdíj budai útért 1702 VII. 1–1698 XII. fõhadbiztosi funkcióját nem ûzheti az élelmezésivel együtt a Bécsi Udvari Kamara rendeletére 1689 III.

125 szigetvári harmincadellenõr az MK alatt 1693–1694 szigetvári harmincados és tiszttartó 1694 V. Heidenraich Joannes királyi tizedszedõ a szinyei járásban az SzK alatt 1696 Heillemann Aegidus Franciscus csáktornyai vár fegyvertárnoka 1686 XII. sen. Hölmayr) szolnoki harmincados említve 1696 BKA létszámfeletti írnoka 1698 szolnoki harmincados a BKA alatt 1699–1703 elhalt 30 évesen Budán mint menekült 1706 IX. 30 Heinitz Franciscus-Albrechttus császári élelmezési tiszt Mohácson 1700 Heinz Nicolaus (Heincz) császári élelmezési tiszt Eszéken? 1698–1700 Heldtt Thobias lublói harmincados 1608 örökösei említve 1611 Helerl Josephus ® Hölczl Josephus Hellenbach Jeremias. 23–? Heilmayr Felix Ferdinandus (Heylmayr. 1–1708 † Heidenreich Adamus gyõri postaváltó 1601 V. jun. 1–1610 VII. 1–1695 VII. –1672 felfüggesztve 1672 Hellenbach Jeremias. kaposvári harmincados és tiszttartó 1695 VIII. árvái kegydíjat kapnak a Bécsi Udvari Kamarától 1719 X. a Selmeczi Fõkamaragrófság könyvvivõjének segédje 1626–1643 a kamaragróf irodájában 1643–1649 könyvvivõ Körmöczbányán 1649 VII. bányaszertári írnok lett 1676 tiszttartóként Saskõn meghalt 1683 † Hellm császári hadbiztos 1697–1700 .

20 Herdegen Franciscus Bernardus szegedi harmincados és felügyelõ az MKA alatt 1695–1702 megbízott aradi kamarai prefektus 1701–1703 bécsi udvari kamarai számtanácsos 1703 után . 1–1697? Herczegh Emericus MK futára 1675 Herczegh Georgius pozsonyi várnagy. kegyadományt kap 1675 VIII.126 Hempel Valentinus az SzK segédszámvevõje 1599 IX. pénzügyei az MK-val 1608 Henner Dominicus császári élelmezési tiszt Trencsénben 1698 Hentaller Ferdinandus Wolfgangus gyakornok Körmöcön a Fõkamaragrófságnál 1675 Körmöcön cimentezõvé kinevezve 1676 III. von császári élelmezési tiszt Kis-Kanizsán (Zala vm. 18–1683 a török elõl Bécsbe menekül 1683 Selmeczbányán könyvvivõvé kinevezve 1685 állásában megerõsítve 1688 Heolgy Casparus ® Hölgyi Casparus Heölgy Casparus ® Hölgyi Casparus Heörcheky Demetrius ® Hörcsögi Demetrius Heörchögy Demetrius ® Hörcsögi Demetrius Herbeg Joannes Fridericus császári élelmezési tiszt Szolnokon 1688 majd Belgrádban 1689 VI.) 1697–1700 Henkl Lazarus (Henckel) az uralkodó elsõ (császári?) tanácsosa. –1602 Henffling Joannes Gotthardus.

1–1621 1616–1621 1621 VI. özvegye panaszt tesz Hersicz Joannes MK számvevõségi járulnok számvevõségi írnok köpcsényi harmincados újra számvevõségi írnok (Életr. 4 1625 XII. A. 1692 VI.: E 41 1708 Nr. 16–1696 1696 X. szerepel Hertellius Paulus (Hertely. 1–1608 VII. 25–1687 1687 I. 497) Herman Petrus harmincadellenõr Berdoveczen (Horvátország) Hermannus Fridericus MK számvevõmester MK címzetes tanácsos MK tényleges tanácsos sikeres diplomáciai kiküldetésben Nicolsburgban családja kegyadományt kap Herold Joannes Ludovicus MK irodai írnok Hersics a verebélyi kincstári javak felügyelõje.127 Herdegen Joannes Leonhardus császári várépítési fizetõmester Lipótváron. 24 † 1690 1687 1687 XII. 22–1692 VI. 29 1630–1633 1602 IV. 2 1593 X. Tom. 160) Felesége Sophia-Maria. Hertilius) SzK számvevõségi írnok SzK lajstromozó és irattárnok SzK segédszámvevõje 1684 IX. és XII. a BKA hivatalnoka meghalt Hergovich Georgius kamarai tiszttartó (hol?) Budán le van tartóztatva két társával szabadulást kér (BKA B. instrukciót kap budai császári tiszttartó (provizor). 7–1623 † 1622 VIII. 20–1697 1697–1708 † 1685 és 1700 is 1601 1607–1618 † 1607–1618 † . közt † 1699 XI. 12 Nr.

1 (Életr. 11 Hervay Joannes krajinai (Horvátország) harmincados. 12 Hesch Andreas (Hösch) császári élelmezési tiszt Munkácson 1690–1692 császári élelmezési fõnök Munkácson 1693–1698 Hevenessy Joannes ikervári harmincados 1685 IV. elismervényt ad 1687 I. 165) Heylmayr Felix Ferdinandus ® Heilmayr Felix Ferdinandus Heynthall Joannes Ferdinandus ® Haynthall Joannes Ferdinandus Heyntschall Joannes Ferdinandus ® Haynthall Joannes Ferdinandus Hidveghy Georgius rimaszombati harmincados 1601 Hidveghy Michael (azonos elõbbivel?) rimaszombati harmincados 1608–1609 Hillebrand Joannes Henricus harmincadügyi pénztárnok Auspitzban 1682 . 13–1698 IX. lemond állásáról –1694 XII. 31 utóda bátyja.: E 41 1710 Nr.128 Hervay Georgius jászkai harmincados 1681 VIII. jun zágrábi harmincados 1688 I. 28–1694 gyõri harmincados 1694 III. 19) Hevenessy Ladislaus ikervári harmincados lett 1694 XII. 7 Hervay Joannes. Hervay Stephanus jászkai (Horvátország) harmincados.: E 41 1699 Nr. 13–1699 lemond apai unokatestvére Stephanus Király javára 1699 VI. Darás Éva hátralékos 1710 (Mûk. Hevenessy Joannes 1710 özvegye.

jutalmat kap 1579 III. 7–1630 kegyadományt kap 1624 és 1630 Hiltl Wolfgangus Martinus a BKA titkára 1692 III. Bécsben tanult. 4 † Hinterskirchner Georgius erdõmester Besztercebányán a Fõkamaragrófság alatt 1697 kohótiszt ugyanott 1697–1703 † meghalt Besztercebányán 42 évesen 1703 XI. egyben a budai telekkönyvi hivatal vezetõje is 1695–1703 a Bécsi Udvari Kamarához került 1703 már nem él 1707 Hiltner Joannes Georgius császári élelmezési tiszt (Brodban?) 1698 Himmelreich Joannes selmeczi bányatiszt 1648–1661 selmeczi bányagondnok 1661 Himmelreich Tiburtius selmeci bányatiszt 1651–1660 kémlész a Fõkamaragrófságnál 1675–1709 † meghalt Selmeczen 71 évesen 1709 III. 14 † Himmelreich Tiburtius magyarországi születésû. 15–1703 XI. 1–1610 † magyar királyi titkár 1588 VIII. utr. jur. az MK alá rendelve: óvári fõharmincados 1630–1647 † Hirschner Joannes Antonius de Hirschenfeld bányabírósági írnok Körmöcbányán 1687 .129 Hillebrandus Monoldus dr. 16 Magyar Királyi Kancellária titkára 1585 IX. volt felsõ-magyarországi hadititkár. 29 † Hirsch Paulus de Hirschfeld császári tanácsos. 28–1610 IX. bécsi udvari kamarai titkár 1615 elõtt–1621 tanácsos 1621 VI.

130 Besztercebányán fõkönyvelõvé kinevezve meghalt 43 évesen Besztercebányán Hischinger Georgius hadiírnok Nempthiben (Lenti.: E 41 1698 Nr. 127.). 477 és 1714 Nr. 1713 Nr. Zala vm. elõtt 1613–1619 utánig 1688–1690 1626 1628 1651 1684–1685 1688 III. 12 1685 1687 1689 1690 . elhalt Hisnay Martinus SzK számvevõségi írnoka Hitzinger Franciscus a csáktornyai uradalom (kincstári?) ellenõre Hiziry Nicolaus (Hizery) nógrádi harmincadellenõr szécsényi harmincados. Lucsanszky Balthasarus királyi alügyigazgató unokája. Lucsanszky Maria. 347) Hochburg császári hadélelmezési fõfelügyelõ Hochburg Joannes Nicolaus császári élelmezési tiszt Esztergomban Székesfehérváron Gyõrben 1694–1698 † 1698 IV. alamizsnát kér (Életr. majd a szolgálattól megvált Hizler Joannes mosoni postaváltó Hlavacz Thomas liptóújvári kincstári tiszttartó Hlavathy Andreas SzK elnökségének elsõ írnoka fogalmazó és kiadó irattárnok visszahelyezését kéri Kassa város országgyûlési követe meghalt Kassán özvegye. 27 1652 XII. 17 1742 I. 11–1691? 1691–1700 1700–1704 1713 1714 1720 XI.

10–1662 1666 1681–1682 † 1692 1694–1701 1694–1701 1698–1699 1696 VI. 4 † . fõadószedõje és helyettes alispánja is árváinak még követelése van a kamarától Hochkoff[l]er Matthias Christianus császári élelmezési tiszt Sziszeken (Szlavónia) Hochnemer Jacobus zágrábi postamester Hock Christophorus szempczi helyettes harmincados hátralék-elengedése Hodaszy Michael szentmártoni harmincados (Sopron vm. 21 1701 1704 I. 20–1697 VIII.) soproni harmincados Hofbauer Gregorius (Hoffpauer) MK és hadipénztári ellenõr Hofer Franciscus Antonius BKA irodai írnoka BKA kasznársági ellenõre sóellenõr is ott a tatai uradalom megbízott tiszttartója az MKA alatt pesti polgárjogot kap városi tanácsos Pesten meghalt 52 évesen Pesten 1675 1662 V. 17 1684 1685? 1686 XI.131 Hochenegger Joannes selmeci kamaragrófsági titkár Hohenfeld Ferdinandus felsõ-magyarországi hadifõbiztossági adminisztrátor Hoch[en]wart[er] Michael Joannes császári élelmezési tiszt Komáromban majd Füleken budai harmincados és vámtiszt Pest vm. 30 1659 V. 7 † 1691 1733 1697–1700 1699 1674 I.

132 Hofer Joannes a fõkamaragrófsági hivatal tisztviselõje egyben cimentezõ is a körmöci kamara titkára és irattárnoka Hofer Joannes Georgius lõcsei és kissóczi postamester Hoffer Michael kissóczi és lõcsei postamester Hoffkierchen Carolus Ludovicus tábornok. a Magyar Kormányzóság ülnöke meghalt. fizetéssel kinevezve új alkalmazásáig segélyt kap Hoffman Paulus Abaúj vm. † 1575–1585? 1586–1601? 1602–1607 1604 1607 1607–1610 1610–1613 † . fõispánja Hoffmann Georgius az SzK titkára SzK tanácsosa Hoffmann Georgius SzK titkára a király erdélyi jövedelmeinek pénztárnoka a királyi jövedelem pénztárnoka és az SzK titkára. Bécsben és Rómában tanult. 26 1614 1651–1658 1652 1658 I. 24–1658 VII. 8 † 1681 XI. mint komáromi várparancsnok Hoffman Georgius felsõ-magyarországi hadbíró.-i születésû pap. címzetes tanácsos SzK tényleges tanácsosa SzK helyettes elnöke 1621–1641 1632–1644 1644–1657 utánig 1610 III. 3–1683 1683 I. prépost. királyi tanácsos fizetéssel pécsi püspökké kinevezve veszprémi püspök és Veszprém vm. 4 1600–1606 1675–1681 1692 IV.

7–1609 1636 1636–1639 1639 VIII. 31 † 1686–1689 említve 1680 VI. élelmezési tiszt az SzK alatt hadi titkár Felsõ-Magyarországon SzK titkára SzK tanácsosa a felsõ-magyarországi királyi jövedelmek pénztárnoka és SzK elnöke királyi tanácsos.133 Hoffmann Georgius. jun. 11–1681 1690 VI. kegyelemadományt kap a tokaji béke királyi aláírója Hoffmann Joannes Georgius az alsó-ausztriai Kormányszék tanácsosa a Magyar Kormányzóság (Gubernium) tanácsosa a Gubernium irodaigazgatója is a Magyar Királyi Kancellária tanácsosa meghalt Bécsben 80 évesen Hoffmann Martinus a pozsonyi várõrség zászlósa Hoffpauer Georgius ® Hofbauer Georgius Hoffpaur Gregorius óvári harmincadellenõr Hohenauer Georgius szénfactor Besztercebányán meghalt bányaírnokként Besztercebányán Hoisch wimpassingi (vimpáczi) harmincados Holczkircher Michael harmincadkerülõ a morva határon Holiany kállói harmincados Holló Daniel szénégetõk fõnöke a Besztercebányai Kamara alatt meghalt 38 évesen 1604 1607–1613 1613 1613–1628 † 1622–1628† 1624 IX. 5 1627 V. 27 1637 XI. 7 1640 1661 VII. 10 1673–1681 1677 XII. 31 1580 V. 16–1702 † 1702 XII. 31 † .

7–1601 IV. 13 1665 VII. 26–1666 1659 VI. 21 éves sztropkói harmincados lõcsei harmincados eperjesi harmincados eljár a 13 szepesi város ügyében. 15–1685 IV. 3 1666 VII. apja állására kinevezve. 9 † 1668 1684 elõtt 1684 III. 20 1697 VI. 27 1662 V. . 3–1669 1669 IV.: E 41 1688 Nr. ezért jutalmat kap a Bécsi Udvari Kamarától Holtzperger Jacobus harmincadkerülõ a morva határon ?–1652 V. 14 1697–1703 1711 1599 X. 9–1675 1675 III. 11–1651 1651 IV. –1679 † 1624–1628 1631–1637? † 1640 1638 III. 11–1703 1697 VIII.134 Holló Joannes csertészi harmincados sztropkói harmincados Holló Joannes ónodi harmincados Holló Matthias szepesújfalui harmincados sztropkói harmincados Holló Sigismundus Matthias fia. 58) Holstein Joannes SzK irodai járulnok SzK irodai írnok késõbb Mantuában és Milánóban szolgált 3 évig. 24–1703 1686 IV. ezért jutalmat kap postamester is Eperjesen SzK pénztároshelyettes SzK pénztáros kinevezve SzK tanácsos MK tanácsos is Meghalt Krakkóban és Lõcsén temetik el Holló Sigismundus a bécsi akadémiai gimnázium diákja hadi fõkapitánysági titkár évekig SzK tanácsos MK tanácsos lett császári kamarás és báró lett (Életr. 11 1652 V. 10–1656 1656 V. 11–1656 utánig 1676 VI.

7 1667–1670 † 1687 X. 10 1624 VII. 20–? 1667 VII. 8 1695–1697 utánig 1698 1670 VII. 12–1674 † 1690–1695 1647 . ab udvari orvos. 6–1679 1619 VII. 4–1689 1640 V. 30 1653 IX. 10–1624 VII.135 Homolyai a tokaji kincstári szõlõk felügyelõje Hoporsorum Michael homonnai harmincados özvegye megkapja hátralékos fizetését Horanszky Andreas szikszói harmincados szatmári királyi tiszttartó kegyadományt kap késmárki harmincados Hornik Joannes Sebastianus SzK német titkára Hortis Christianus Augustinus. perben tanúskodik 1695–1696 1630–1631 1633 1660 IV. 10 † 1624 X. a Kamarától évi nyugdíjat kap Horvat Joannes magyaregeresi postaváltó Horvat Stephanus harmincadkerülõ Székesfehérvárott Horvath Balthasarus de Brozovicza szepsi harmincados Horváth Casparus ® Sirchich Casparus Horváth Gasparus de Vegla kamaraelnök és magyar királyi tanácsos meghalt özvegye és árvái kegyadományt kapnak Horvath Casparus pinkafõi (Pinkafeld) harmincadellenõr Horváth Casparus Georgius a Magyar Királyi Kancellária fûtõje (süket volt) Horváth Georgius de Vajta szepsi harmincados.

10–1703 1703–1708 1630 VI. Kassán él.136 Horváth Joannes szatmári postaváltó Horvath Joannes ónodi várnagy Horwath Joannes nógrádi harmincados Horvath Joannes dévényi tiszttartó. Thököly pártjára állt Horvath Joannes helyettes harmincados Hatvanban a BKA alatt (Ujváry Franciscus mellett) mûködik és számadást tesz a nádorhoz folyamodik segítségért Horvath Matthias csáktornyai uradalmi kulcsár Horvath Michael elõbb MK ajtónálló. tanúskodik 1600 1620 1625–1627 1683 1700 XII. 6–1703 1714–1729? 1637 X. 18 1685 X. majd futár évi járandósággal felmentve hivatalától Horvath Nicolaus SzK irodai írnok eperjesi harmincadellenõr eperjesi harmincados sztropkói harmincados Horvath Paulus ® Szamobory Paulus Horvath Paulus MK irodai irnoka állásáról lemondott Horvath Paulus MK irodai írnoka Horwath Petrus MK futára Horvath Petrus eperjesi postamester volt eperjesi postamester. 31 1650–1651 1599–1602 1630 1640 . 1–1691 1691– 1691 VII. 14–1639 XII. 5 1687 1598–1615 1615 VII. 43 éves.

–1694 II. végéig 1685–1689 1689–1690 1690–1694 1695 1636 VII. 1–1657? 1663 III. hûtlenség gyanújában ismét Varannón mint harmincados kegyadományt kap (azonos elõbbivel?) 1693 X. 7–1669? 1685?–1688 1688 V.137 Horvath Samuel debreceni fiókharmados Horváth Samuel SzK irodai írnok sóellenõr Sóváron újhelyi harmincados debreceni harmincados Horváth Stephanus MK futár Horváth Stephanus szeniczei harmincados Horváth Stephanus MK irodai járulnok MK irodai írnok MK fogalmazó MK kiadó Horvath-Kissevich Georgius MK titkár MK titkár és tanácsos császári delegáció tagja Pozsonyban titkárként. 8–1707 1707 II. 28–1690? 1651?–1660 1660 IV. 1–1710 1710 † 1653 VI. 12 1688 X. 9 1675–1687 1687 XII. 30–1675 1669 V. 8–1675 1672 VIII. 21 1673–1680? 1674 IX. 20–1670? 1680 1672 VI. ezért jutalmat kap MK csak tanácsos tanácsos és az MK igazgatója báró címzetes királyi tanácsos Horvath-Kissevich Ladislaus Szikszón harmincados palocsai harmincados özvegye és gyermekei említve Horváth-Kissevich Ladislaus varannói harmincados. 12 . 18–1690? 1686 IX.

31–1723 1602–1610 utánig 1624 1587 1606 IX.) postamester Horvatt Joannes késmárki harmincados Hosszutóthy Stephanus Vas vm. örökösei hátralékosak Horvath-Kissevicz Christophorus késmárki harmincados Horvath-Simonchich Joannes helyettes királyi jogügyigazgató vallomása szerint nem esküdött föl Thökölyre kinevezett királyi jogügyigazgató. 29–IX. 18–1700 1684 X. 6 1700 VI.138 Horvath-Kissevicz Alexander gajári megbízott harmincados kinevezett gajári harmincados Szakolczán elfogták és kényszerbõl felesküdött Thökölyre nem él. 11–1684 † 1683 1686 1670 VII. 6–? 1682 IV. von (Höffer) egri harmincados a BKA alatt Höfer Gotthardus. 6–1683 1683 1684 VIII. 31 1708 IX. –1694 VIII. a grazi egyetem hallgatója fizetéses magyar királyi tanácsos Hosszutoty Georgius veszprémi kapitány MK kegyadományt fizet számára Hostinsky Wenceslaus császári élelmezési tiszt Verõczén (Virovitica) Pécs alatt Höfen Joannes Georgius.-i. von császári élelmezési biztos (1699 Vecsén van) 1675–1681 1681 VIII. 1698–1701 . 15 1700 X. 4–? 1642 1642 1697 1692 VI. egyben MK tanácsos a báró Abele-bizottság tagja Felsõ-Magyarországon báró lett a jogügyigazgatóságról lemondott királyi személynök-helyettes királyi személynök Horvátt Joannes petronelli (Alsóausztria) és járfalui (Moson vm. 24 1708 II.

27–1644? 36 évesen tanúként említve 1640 Hörman Joannes kassai pénzverdei éremvésõ 1698–1700 Hösch Andreas ® Hesch Andreas Hrabovszky Stephanus királyi ügyigazgató 1700 XII. 3 Hölgyi Casparus (Heolgy) nagyszombati harmincados 1587 az esztergomi érseki jövedelmek adminisztrátora 1595 MK tanácsos 1601 III. 12–1666 Hölmayr Felix Ferdinandus ® Heilmayr Felix Ferdinandus Hönigsberger Jacobus kassai pénzverdei éremvésõ 1698–1700 Hönisch Matthias császári élelmezési tiszt Somlyón 1698–1700 Höpler Georgius a kassai császári fegyvertár írnoka 1640 Hörcsögi Demetrius (Heörcheky. 23–1703 majd lemondott Huber Joannes kurimai harmincados 1608 III. -XII. Herczögy.139 Höfflinger Ericius de Impolsheim Ehrenreich Besztercebányán császári bányatiszt ellenõr 1634–1648 Hölczel Andreas törökországi futárrá kinevezve 1661 Hölczl Josephus (Helerl) felsõ-magyarországi hadiszemlebiztossá kinevezve az elhalt Hangossy Stephanus utódaként 1698 I. 22–1607? Hölgyi Casparus (Heölgy) királyi személynök 1665 I. Hörczök) ónodi harmincados 1635 IV. Hueber Besztercebányán titkár a Fõkamaragrófságnál 1681?–1683 a török elõl elmenekült .

140 Hueber császári hadbiztos 1696–1697 Hueber bajai hajószertárnok 1699–1703? özvegye a hátralékos fizetést kéri 1704 Hueber Ambrosius Bártfán postaváltó 1590–1595 helyettes postamester Kassán 1595–1600 kassai postamester 1601–1610? Hueber Andreas eperjesi fegyvertárnok 1688 VIII. 8–1704? Hunyadi Ladislaus Esterházy Paulus nádor írnoka. 6 . majd titkára 1681–1693 a Magyar Királyi Kancellária fogalmazója és kiadója 1693 XI. meghalt Ürményben 1723 VII. de beiktatására nem került sor. 16–? Hueber Joannes postaváltó Tokajban 1580–1603? Hugg Joannes Christophorus von Winterbach tokaji sóhivatali pénztárnok 1690–1704 hivatalán kívül van 1704–1711 visszahelyezve újra tokaji sótiszt 1712–1714 † özvegye említve 1714 Hunger Christophorus pozsonyi pénzverdei fõnök 1696 VIII. 4 királyi személynök lett. 8–1701 a Magyar Királyi Kancellária titkára 1701 VII. 4 † Huppel Joannes Fridericus Leopoldus az SzK biztosa és hadélelmezési fõnök 1676 VII. 16–1697 a Magyar Királyi Kancellária irattárnoka és becslõje 1697 III. 28–1708 a Magyar Királyi Kancellária referendáriusa is 1708 II. 3–1722 címzetes kancelláriai tanácsos 1722–1723 VII.

141 a Kamaragrófság besztercebányai prefektusa és fõpénztárnoka a Kamaragrófság birtokainak felügyelõje császári tanácsosi címet kap besztercebányai fõkönyvelõ Huttenloy Joannes Adamus Ruszton fiókharmincados (Sopron alatt) Huzo Emericus nagyszombati harmincadellenõr Huzo Emericus nagyszombati harmincados özvegye. 1622 1602 1609–1648 † 1609–1648 † 1626–1648 † 1647 XII. 1–1694 IV. 1–1695 V. fõispánja Liptó vm. 4–1667 † 1651 XI. fõispánja fizetéses magyar királyi tanácsos is lett Illyésházy Georgius Liptó vm. Zemley Maria említve Huzo Jacobus veszprémi harmincados Igmandi Samuel kaposvári harmincados és tiszttartó a BKA alatt szigetvári tiszttartó lemondott. 10–1662 † 1662 1650–1655? 1690 II. 15–1667? 1648–1679 1666–1683 . majd meghal Ihász Antonius SzK levéltárõre Ill Erasmus az SzK latin számvevõségi írnoka Illyésházy Casparus Trencsén vm. 2 1694 V. fõispánja és a Thurzó javak igazgatója Illyésházy Gabriel Trencsén és Liptó vm. fõispánja Árva vm. 19? 1656 IV. fõispánja Trencsén vm. fõispánja 1684 1685 1687 1691 1670–1675? 1615 II.

27–1723 IX. 15–1681 ? királyi étekfogómester 1659 XI. 26–1660 lemond állásáról és élethosszig nyugdíjat kap 1660 IV. a BKA fizeti 1688 VIII. fõispánja és az árvai javak igazgatója. 23–1723 † királyi kancellár 1706 IX. fõispánja 1684 IV. fõispánja 1594 III. 20 Inderhell Ludovicus a Bécsi Udvari Kamara számvevõmestere. majd lemondott 1673–1676 Illyésházy Nicolaus grófi címet kap 1678 Liptó vm. 8 Thököly ellen harcolt 1683 Trencsén vm. az MK-tól ellátmányt kap 1601–1612 † Ingram Franciscus császári élelmezési tiszt Vecsén 1697 ugyanaz Tolnán 1697–1698 ugyanaz ismét Vecsén 1700 Iselbach Philippus Leonhardus (Isselbach) szolnoki fegyvertáros. 5 Bécsben halt meg Inczedi Petrus kisszebeni harmincados 1631–1635 palocsai és kisszebeni harmincados 1635 V. 3–1609 † hûtlenségi vád ellene 1603 nádor 1608 XI. 21 † Illyésházy Stephanus Liptó vm. 12–1608 XI. fõispánja 1582–1609 † királyi fõudvarmester 1587-XI. fõispánja 1679–1723 † királyi tanácsos lett 1682 I. 16–1690 Árva vm. 18?–1609 V.142 fizetéses magyar királyi tanácsos 1651 XI. 16–1694? Istenmezei Franciscus lublói harmincados 1620 kisszebeni harmincados 1623–1624? palocsai harmincados 1631–1635? kállói harmincados 1636 özvegye perel 1638 . Trencsén vm.

24–1621 1621 VI. 24–1608 VI.143 Istenmezey Georgius királyi tizedszedõ a szerencsi járásban ónodi harmincados szatmári tiszttartó perben áll Istvánffy Nicolaus de Kis-Aszonyfalva alnádor királyi fõajtónálló Itrucz Franciscus SzK tiszttartóinak felügyelõje Bocskai alatt Ivanovich Franciscus ráczkanizsai harmincad kerülõ Ivanovicz Franciscus fizetéses magyar királyi tanácsos Ivanovicz Thomas a nedeliczi (Horvátország) fõharmincad ellenõre nyugdíj helyett kegyadományt kap Izdenczy Andreas a portához küldött követként fizetést kap Jacqumod Michel-Angelo. Hervay Joannes a javára mondott le állásáról Jaklin Blasius Magyarország kancellárja 1620 1625 1638 1640 1581 VI. 4–? 1629–1654? 1654 IX. 7 1690 VI. 17–1633 † 1614 1694 XII. 8 1637–1640 1684 elõtt 1611 I. de Murányon és Szendrõn tiszttartó Jaczy Gregorius (Jaszy) helyettes harmincados Sassinban sassini harmincados Jagov Joachimus MK segédszámvevõje Jagussich Georgius krapinai (Horvátország) harmincados. lemond 1599 II. 16–1695 X. 23 † . 5–1615 † 1605 1675 1688 II.

fõispánja egri püspök és Heves vm. 21 1642 XI. 2–1642 XI. fõispánja is? egri püspök és Heves vm. az MK fizette Jantsovits Nicolaus szatmári harmincados Jany Franciscus szerémi püspök és Szerém vm. 30–1647 XI. 8–1633 IX. . fõispánja Janzetich Lucas MK irodai írnok SzK írnoka 1691–1695 † 1637 V. 1645 elõtt 1689–1697 ? 1625 III. 21 1647 1647 1690–1693 1650–1651 1684 1680–? 1694 1698–1703 ? 1714 1649 XI. Jansetich) futár a BKA-nál özvegyével elszámolnak Janseticz Lucas. jun. pozsonyi várõrségi katona. fõispánja Jakusith Georgius veszprémi püspök és Veszprém vm. fõispánja Csongrád vm.144 nyitrai püspök és Nyitra vm. 18–1631 1631 IV. fõispánja is említve Jalkoczy Emericus SzK irodai írnok Jancsith Lucas pozsonyi várõrségi katona az MK fizeti Janoky Wofgangus? Thököly bányakamarának igazgatójává nevezi ki Jánossy a vágsellyei (kincstári) javak tiszttartója Janowka Theophil a budai fõtemplom orgonistája a BKA fizeti Janschiz Matthias (Janoschitz.

28 1646 † 1653 IX. 24–1685 . 16–1682 1682 I. 7 1666 VII. 21–? 1676 1642 IV.: E 41 1687 Nr. 26–1640 1640 XII. 55) Jászkay Petrus MK számvevõségi írnoka szempczi harmincadellenõr bazini harmincados Jaszlóczy Stephanus SzK levéltári írnok nagybányai harmincados 1633–1635 1635 IV. 1–1686 V. 27–? 1646 X. 75 frt végkielégítésben részesíti Jaszbereny Gregorius ikervári harmincados Esterházy nádor közbenjár hátramaradottaiért (Életr. 31–164? 1649–1651? 1674 VII. 26 1635 V. 12 1689 1691–1704 1706–1708 1625 I. † 1686 V. 12–1657 1673 IV. fizetés nélkül Jaskay Georgius a királyfai kincstári birtok felügyelõje kegyadományt kap Jaszay Andreas szendrõi helyettes harmincados? Jaszay Georgius gondnok és tiszttartó (provizor) az SzK-nál a kassai pénzverde felügyelõje Rákóczi alatt Jászay Jacobus az SzK régi szolgálataira (?) tekintettel mint idõset.145 újra az MK írnoka galgóczi harmincadellenõr özvegye kegyelemadományt kap regestrator (irattárnok) Jaray Lucas bártfai harmincados Jarossy Stephanus (Jarosy) SzK irodai írnok késmárki harmincadellenõr. 12–1651? 1651 II.

146 Thököly idején Szepesvárba menekült meghalt állásába visszatérõben Bártfán Jaszy Gregorius ® Jaczy Gregorius Jekey Franciscus szatmári harmincados nagyszöllõsi harmincados kegyadományt kap özvegye Jelenffi Andreas bazini harmincados Jelenffy Matthias puchói harmincados Jelenffy Michael verbói harmincados a harmincadot özvegye. Kardos Catharina adminisztrálta Jeney Stephanus nagykárolyi harmincados Jeszenczky Esaias a bécsi pénzverde fõnökének a Mk-nál való követeléseibõl levonás Jeszenszky Franciscus szepesófalui harmincados Jeszenszky Georgius puchói harmincados (egyben) Illava állomását is ellátja Jeszenszky Matthaeus szécsényi harmincadellenõr. 6 † 1642 III. állomása megszûnt Jeszenszky Michael személynöki ítélõmester Jeszenszky Nico1aus volt árvai tiszttartó Jezerniczky Stephanus bazini harmincados Joanelli Andreas Joannes réznagykereskedõ 1683 1685 II. –1649 1649 VIII. 12–1656? 1656 1686 1700 elõtt 1597–1607? 1656 . 22 1598–1604 1650 IX. 25–1673? 1673 1675?–1696 † 1631 1650–1662 † 1662 1674–1681 1646 VI.

elbocsájtották Jung Philippus Bruck (Leitha-i) harmincadellenõr említve Jungel Georgius ® Gyungel Georgius Jungmayer Joannes Christophorus katona. thessaliai és albán vérbõl Verõcze vm. majd élelmezési tiszt a budai vár építési írnoka harmincad áruszemlélõ is. fõispánja nemsokára meghalt Joannovich Franciscus körösi alispán és ezredes. 8 1690 1687–1690 1687– 1636 elõtt 1688 1706 1579 1586 1587 I. 20–1702 V 1702 1711 .147 selmeci fõkamaragróf a Bécsi Udvari Kamara tanácsosa és fõkamaragróf.-ben is fõispán Jobbos Franciscus homonnai harmincados Jobst Joannes Guilelmus császári királyi élelmezési tiszt és a BKA számvevõségi írnoka gyõri sótiszt Joó Joannes de Kazaháza királyi titkár királyi tanácsos és titkár királyi személynök. 26 † 1684 I. fõispánja egyben gróf lett. majd Pozsega vm. 17–1673 XII. állása megszûnt szigetvári élelmezési tiszt ellenõre 1663 VIII. 4 1658 1676?–1687 1687 II. 20–1672 1672 V. az SzK adminisztrátora meghalt Joanelli Silvester SzK adminisztrátorává kinevezve (csak névleg volt adminisztrátor) Joannovich Davidus Pozsega vm. 1673 XII. fizetése 400 frt. tanácsos is. 20–1603 XI.

: E 286 20/9–11) Jurievth Gabriel varasdi harmincadellenõr varasdi harmincados már elhaltként említve Kaburekh. 29–1662 1683 1627 elõtt 1627 1690 1679 VIII. 22–16? 1689?–1698? 1705 1684?–1689? 1700 elõtt 1608 1677 elõtt 1677 III. 17 1662 VIII. 1689 Nr.148 pesti sótisztként meghal 58 éves korban (Életr. 5–1653 1653 I. 21–? . 35) Kadas Andreas az árvai uradalom tiszttartója Kadas Joannes SzK futára Kahresz Christianus bányabíró Selmecbányán selmecbányai királyi könyvvivõ meghalt Kaidacsi Paulus MK számvevõségi gyakornoka MK számvevõségi írnoka helyettes harmincadellenõr Komáromban állását elvesztette Kákonyi Joannes MK futára Kalarzany Nicolaus zsolnai harmincados utódát nevezi ki Kallóczy Stephanus ® Kaloczy Stephanus Kálmánczay tokaji királyi borok felügyelõje. 10 † 1646 1646 XI. Matthaeus (Guberek) írnok és helyettes harmincados Wimpassingban (Életr.: E 41. fizetéses és magyar királyi tanácsos 1713 X. említve Kalmanczay Joannes scardonai püspök. 31–1684 1684 XII.

egyben fogadós Kanizay Georgius pozsonyi harmincadkerülõ. 30–1687 IX. jun. 28 1599 1600–1602 1607–1608 1608 1608 1685 V. 1692–1694 I. SzK írnoka Kapronczay Georgius nagybányai harmincados tokaji harmincados tokaji helyettes sótiszt is tokaji postamester is 1676 IV. császári fõhídmester. 1687 X. alispánja SzK tanácsosa Kalnassy Alexander Thököly sztropkói harmincadosa Kalnasy Michael kállói harmincados Kaloczy Stephanus (Kallóczy) gajári harmincados Kaltner Bartholomeus SzK irodai német írnok Kaltwasser Joannes Adamus császári élelmezési tiszt. 29–1680? 1683 1686 X. 2–1703? 1683 1637 1698–1705 † 1688–1689 1696 V. Budán tevékenykedik Kammerer Georgius Joannes pesti polgár volt.149 Kálmánczay Stephanus SzK számvevõ családja Lengyelországba menekült Thököly elõl országbírói ítélõmester Abaúj vm. 1–1689? 1692 1692 IV. özvegye kegyadományt kap Kapronczay Georgius SzK pénztárnoka SzK tanácsosa SzK hadi fizetõmestere állása megszûnt Kapronczay Georgius. 1–1703? 1692 1693 . 17 † 1646 XI.

fõispánja Rákóczi pártján. 1687 VIII. 13–1687 1641 1660 IX. fõispánja Kassay Adamus (Cassay) kurimai harmincados Kassai Georgius Bethlen késmárki harmincadosa esküt tesz 1654–1656 1654–? 1668 1672 IV. Alexander javára Károlyi Adamus Szatmár vm. fõispánja lemondott fia.150 Kapronczay Michael varannói harmincados SzK tanácsos is Kárász Tobias a királyi táblánál írnok MK irodai írnoka Kardos Franciscus SzK futára Kardos Nicolaus (sátoralja-?) (vág-?) újhelyi harmincadellenõr Kardos Paulus Csejthén a kincstári javakban helyettes tiszttartó Karoly Joannes pozsonyi várnagy. majd újra Károly[i] Alexander de Nagy Károly Szatmár vm. tábornok helytartótanácsi tanácsos Karoly[i] Joannes sárospataki kincstári tiszttartó már mint volt tiszttartó említve Debrecenben sóelõvásárló Károlyi Michael Szatmár vm. 1704–1711 1723–1743 † 1687–1690 1690 1694 1622?–1626 † 1635–1638 1626 . 1–1661 III. 28–1676 † 1631 1621 VI. 12 1661 VII. 4–1743 IX. fõispánja elõször. 17–1624 † 1678 1651 II. öregsége miatt kegyadományt kap Károli Ladislaus Szatmár vm.

1–1636 1636 VII.151 Kassay Joannes (Cassay) szatmári harmincados özvegye. 17–1641 1647 1601 1693 1620 1620 1618 VI. 8–1641 † 1641 III. 7– 1649 XII. 9–1621 1621 VII.) Kecskemety Paulus szécsényi fiókharmincados (Mük.: E 41 1693 Nr. 16 . 10–1651 1651–1655 I. 30–1641 1649 VIII. fõispánhelyettes Kazy Joannes lévai harmincadellenõr lévai harmincados Kecely Joannes szatmári harmincados újra? Kecskemethy Georgius királyi tizedszedõ Nádasd járásban (Borsod vm. 12 és 1698 Nr. 3–1628 1629 IX. 5 † 1647 IV. 51) Keczeli Nicolaus szatmári harmincados Keczely Stephanus nagybányai harmincados Keczkés Joannes MK számvevõségi írnok MK segédszámvevõ MK pénztárellenõr pénztáros meghalt Kegl Ernestus rajkai harmincadellenõr brucki harmincadellenõr rajkai harmincados (lefokozták) rajkai harmincadellenõr majd elmozdítva 1579–1600 † 1673–1693? 1668–1669 1676–? 1680–1689 1689–1709 1638 IV. Zokol Anna intézi a befizetést Kassler Elias harmincad felügyelõ Hainburgban Kato Stephanus csekei (?) postaváltó Kazinczy Petrus Sáros vm.

–1700 1651 1655 VII. meghalt mint eperjesi harmincados Kerekes Joannes az MK számvevõségi írnok 1631 1696 I. 29 1694 VI.152 Kegl Michael pozsonyi harmincad áruszemlélõ Keglevich Adamus fizetéses magyar királyi tanácsossá kinevezve Keglevich Petrus királyi tanácsossá kinevezve Kehl Joannes Nicolaus kronenburgi származású pesti sótiszt polgárjogot kap ezévben meghalt mint a Vorster-javak prefektusa 45 évesen Pesten Kelcz Joannes deklesini harmincados Kelcz Michael tiszttartó Lendván harmincados Ráckanizsán Keller Meinhardus kismartoni harmincados Kenisy Joannes ® Kinisy Joannes Keölchey Joannes ® Kölcsey Joannes Kercso Joannes (Kercsõ. 5 † 1630 1678–1679 1693?–1701 † 1608 1694 VIII. Héderváry Anna és hét árvája kegyadományt kap Kerekes Andreas SzK altitkár lemondott és Sáros vm. 31–1668 † 1668 XI. Kerczo. Kerko) (boros)-jenõi tiszttartó és harmincados az SzK. jegyzõje lett. 7 1699 1709 X. majd a BKA alatt Kerekes Andreas országbírói ítélõmester MK tanácsos özvegye. 3–1673 1681 VI. elõtt 1598 . 29 1671 X.

26–1611 1611 III. 16–1704 1704–1712 beteg 1712 1714 1726? † 1726 1597–1625 1625 1647–? 1655–1662? 1632 VII. alispánja alnádor Keresztury Stephanus harmincadcédula-szedõ a morva határon Kerko Joannes ® Kercso Joannes Kerletich Paulus MK ajtónállója Kermendy Joannes ® Körmendy Joannes Kerpicz Franciscus soproni harmincadoshelyettes Kéry Blasius a Neoacquista adminisztrátorhelyettese 1598 III. 4–1621 1621 VI. 1621 XII. 27–1646? 1687 XII. 7–1616 1616 V.153 MK irattárnoka MK titkára MK titkára és címzetes tanácsosa MK tényleges tanácsosa meghalt Kerekes Joannes (Keresztes?) SzK irodai írnok Szendrõn birtokszámvevõ Homonnán harmincados Keresztes Andreas (Köresz) nógrádi harmincadellenõr Keresztessy Martinus MK számvevõség írnoka MK segédszámvevõje agyvérzés még él. elõtt 1671 VII. országgyûlési követe. 7–1621 XII. 6–1640 1638 1688–1695? 1694 . 4–1679 1679–? 1685 1635 IV. de munkaképtelen meghalt örökösei kegyadománya Keresztur[y] Andreas országbírói ítélõmester alnádor Keresztury Andreas Ladislaus Nyitra vm.

de a MK fizeti 1637 Khussz Stephanus-Christophorus ® Kluss Stephanus-Christophorus . 19 † 1693 II. 12 lemond Kéry Joannes. sen. fõispánja Magyar Királyi Kancellária tanácsosa királyi fõlovászmester 1687 IV. 7–1700 VII. királyi fõlovászmester 1700 VII. Ketzeler) harmincadfelügyelõ Hainburgban 1686–1697? Kessler Martinus MK segédszámvevõje 1598 XII. 15–1607 szolgálatból eltávozott Keszy Gregorius ungvári harmincados 1608–1620? Ketzeler Elias ® Kesseler Elias Keztely Gabriel MK futára 1595 III. 19 † 1690 VI. 13–1731 † Kesseler Elias (Keszler. 16–1700 VIII. † Keviczky Joannes felsõ-magyarországi hadititkár 1634–1636 Keznich Joannes bezgáni harmincados (Horvátország) 1630 Khern Joannes Michael császári erõdépítési írnok Aradon 1699 Khern Nicolaus munkácsi fegyvertáros 1695 Khindtinger Georgius Nagybányán éremvésõ a pénzverdében 1613–1619 Khober Georgius komáromi élelmezési tiszt 1607 Khollbacher Matthias Lambertus ® Kollbacher Matthias Lambertus Kholl Paulus császári hajószertárnok Eszéken 1694 Khols Martinus postaváltó Petronellben (AlsóAusztria). 13–1700 VIII.154 Kéry Franciscus Vas vm. 4–1607 III.

) postaváltó 1651 Kinig Albertus tábori írnok Pozsonyban (anyakönyvi említés) 1681–1684 Kinisy Joannes (Kenisy) kassai várnagy 1659 XII. Kigio. 18 † Kienczel Thomas (Kinzel) helyettes harmincados 1667 elõtt sopron-szentmártoni harmincados 1667 VIII. Kigiossi) munkácsi harmincados 1620?–1656 Killian Georgius drösingi harmincadkerülõ (Pozsony alatt) 1644–1651? Kimperg Philippus postaváltók bécsi gondnoka 1660–1662? Kindi Casparus az erdélyi fejedelemség sztropkói megbízott harmincadosa 1648 Kindlmar Georgius hohenstrasi (Sopron vm. 18–1676 † Kigyosy Stephanus (Czigiossi. 3–1680 Kintzig Joannes Jacobus császári fõhadbiztos az SzK alatt 1692–1695 hadbiztossági fõellenõr (a magyarországi hadbiztosok felett) 1696 . 10–1671? kassai harmincados 1671 X.155 Khüner Joannes pilgersdorfi fiókharmincados Sopron-Szentmárton alatt 1688 Kienberg Joannes Carolus Besztercebányán bányaügyi gyakornok a Fõkamaragrófság alatt 1681–1685 körmöcbányai kohóírnok 1685–1689 Selmecbányán aranyválató 1689–1699 ideiglenes királyi könyvvivõ Selmecbányán 1699–1701 fõkönyvelõ Selmecen 1701–1715? nyugállományban 1715 után meghalt Selmecen 71 évesen 1726 VII.

ez lemondott javára gyõri harmincados 1699 VI. Reiser Catharina Caecilia kegyadományt kap 1682 I.156 Kintzing Joannes Jacobus (Kinzigh) felsõ-magyarországi császári hadbiztos Kinzel Thomas ® Kienczel Thomas Királ Nicolaus tizedszedõ Gömör megyében Király Joannes MK irodai írnoka gyõri harmincadellenõr 1686–1694 1620 1655 XI. 1–1712 † halála után neje Clara Theresia vezette egy ideig a harmincadot (Mûk. 21 Kirchner Gregorius SzK segédszámvevõje 1698 XI. Király Joannes gyõri harmincados fia. 1712 Nr. 4–1704 Kirschenhofer Wolfgangus bécsi születésû. 4–1693 † Pozsonyba menekült Thököly elõl. alispánja is volt 1684 (Mûk. 25–1669? Király Stephanus Széchényi Pál érsek rokona. 282) Kirchmayr Joannes Albanus A Magyar Kormányszék (Gubernium) német titkára 1675 meghalt 1681 elõtt özvegye. 33. Besztercebányán számvevõírnok a Fõkamaragrófságnál 1633–1634 . majd visszatért Gyõrbe 1683 Gyõr vm. 114. 24–1658 1658 X.: E 41 1692 Nr. Hevenessy Joannes unokaöccse.: E 41 1698 Nr. 28–1674 1674 VIII. 20–17? hadélelmezési számvevõ 1702?–1703 SzK tanácsosa 1703 VI. 80. 93) Király Matthias MK futára 1655 VI.

1) Kiss Stephanus (Kyss) bártfai harmincadellenõr 1635 1648–1657 1653–1655 1660 X. 8–1668 † .157 szertárnok Selmecbányán fõaranyválató ugyanott Kis Joannes SzK irodai írnok Kis Joannes sztropkói harmincados özvegye. fõispánja királyi tanácsos Kisling Simon császári hadi fizetõmester Kiss Antonius (Kyss) SzK fogalmazója SzK pénztárnoka Kiss Casparus vilmányi postaváltó Kiss Georgius esztergomi harmincados-helyettes Kiss Paulus SzK irodai írnok. 21 † 1648–1660 † 1640 1623 III. Thuranszky Anna említve Kis Lucas (Kys) kassai várnagy felsõ-magyarországi királyi jövedelmek pénztárnok az SzK alatt SzK pénztárnoka Eperjesen Kis Matthias (Kys) munkácsi harmincados Kis Michael sárospataki uradalmi számvevõ Kisdy Benedictus nagyváradi püspök egri püspök és Heves vm. 18–1660 VI. 1–1689? 1693 1697 VII. 30–1624 1624 IX. † 1664 1600–1601 1607–1613? 1624–1629 1597?–1608? 1687?–1690? 1646–1648 1648 IV. 29 1659 XI. nem véglegesítve kamarai biztos 180 frt fizetés Tokajból jelent az MK-nak (E 33 fas. 1–1663 XI. 5–1626? 1669 1689 1688 XII.

vizsgálat ellene 1683 Kitonich Joannes de Kosztanicza királyi ügyigazgató 1609 VIII. 12–1711 † (Életr. 20 az MK számvevõségi létszámfeletti írnoka 1699 VI. 4–1615? Kletzl Josephus Andreas kassai fegyvertári tiszt ?–1691 tokaji fegyvertáros 1691–1692? Klobusiczky Casparus SzK levéltári írnoka 1688 I.: E 41 1693 Nr. 59 és 67 és E 210 /80) Klamer Joannes Franciscus ® Clamer Joannes Franciscus Klebers Petrus (Kleber) szempczi harmincadellenõr 1655 IV. 25–1619 XII. 19–1704 egyben beregszászi sótiszt is 1697 I.158 Kiszel[y] Joannes turdossini harmincadellenõr 1675 X. 24–1683? Thököly mellé állt. Veröczey Elisabeth évi nyugdíjat kap 1636 I. 27 Kittonich Nicolaus gyakornok a Magyar Kancelláriánál 1686 tiszttartó Eszéken 1693 (Mûk. 1–1690 SzK segédszámvevõje 1690–1696 Munkácson harmincados 1696 XI. 20–1665 † Klemensicz Vitus katona a török ellen 1683 a pozsonyi Kamara ellenõr helyettese 1689–1694 az MK járulnoka 1694–1696 az MK számvevõségi megbízott írnoka 1696 X.: E 41 1686 Nr. 10–1618 MK tanácsos 1618 VIII. 38) Klessel Georgius MK segédszámvevõje 1614 X. 20 † meghalt Nagyszombatban özvegye. 2– újra de novo 1711–1720 Rákóczi idején állásából kitéve .

: E 41 1690 Nr.: E 286. 19/131) Kmeth Matttthias Széchényi érsek és Maholányi kancelláriai titkár írnoka . 3 † Klubnik Thomas szakolczai harmincados 1608 elõtt Kludovitz Joannes ® Gludovicz Joannes Kluss Stephanus-Christophorus (Khussz.159 újra munkácsi harmincados és beregszászi sótiszt 1711 V. de utóbb az aradi Inspektorátus alatt Lippán 1702 (Életr. 10/282. 77) Klobusiczky Franciscus zempléni alispán és királyi táblai ülnök 1682–1686 magyar királyi tanácsos 1692 IV. Klusz. 28 † az SzK helyettes számvevõmestere is 1716–1720 Klobusiczky Daniel galgóczi harmincados 1668 IX. sótiszt és tiszttartó a BKA alatt 1690 V. fõispánja 1702–170? Rákóczi alatt a Consilium Oeconomicum elnöke 1705–? Klobusiczky Joannes ítélõmesteri írnok 1668 Klopfer Bernhardus írnok Besztercebányán a Fõkamaragrófságnál 1637–1643 meghalt ugyanott 1643 V. 22–1690? a Thököly-pártiak elfogták Szakolczán 1683 Szakolczán betegeskedik 1690 (Életr. Kush. Kuss) karánsebesi harmincados. fõispánja 1699 Sáros vm. 14/255. 18–1720 X. helyettes fõispánja 1701–1707 Arad vm. 29– királyi személynök 1699–1707 Zaránd vm. 1–1701 állását Karánsebes feladása után elvesztette.

160 posta és harmincadügyi írnok Kassán 1690–1693 SzK irodai írnoka 1693–1697 SzK számtiszt 1695–1698 említve (Mûk.: E 41 1707 Nr. 131) Knedl Ambrosius (seu Knödl) 40 évi szolgálat után nyugalmazott fegyvertáros Pápán 1690 VII. 57. és Székesfehérváron fegyvertáros 1698 Tolnán fegyvertáros 1701 Székesfehérvárott ugyanaz 1702 Kochanovszky Adamus a csejtei uradalom tiszttartója 1687 elõtt Kocz Ferdinandus harmincadoshelyettes Szakolcán 1700 Kodermann Joannes Andreas napidíjas az MK-nál 1685 a buccari Zrínyi kincstári javak tiszttartója 1688 † Koff Ludovicus besztercebányai hadipénztári ellenõr 1678 . 1693 Nr. 1–? Koch Joannes Matthias császári élelmezési tiszt Tolnán. 1697 Nr. 24 1708 még él már özvegye említve 1713 meghalt 1713 † (Mûk. 354) Knobsdorf Christophorus Joannes Georgius császári sóellenõr Budán 1688–1690 császári sópénztárnok Budán 1690–1691 † Knop[p] Dietricus császári élelmezési tiszt Szegeden 1690–1694? Knödl Ambrosius ® Knedl Ambrosius Knöpfel Christophorus császári postahivatalvezetõ Budán 1692 Kobilca Heinrich Wenzel szolnoki harmincados 1689 VI.: E 41.

2 † Kollbacher Joannes Valentinus császári élelmezési tiszt említve 1697–1719 közt Kollbacher Matthias Lambertus (Kolbacher. 15–1731 III. 10–1695 meghalt Bécsben 33 évesen 1695 II. bányavállalkozó is 1699–tõl meghalt 90 évesen 1748 † Kolleis Franciscus Kol[l]eiss Ernstus Conradus fia . 29 † Koháry Wolfgangus Hont vm. fõispánja 1711–1731 † országbíró 1714 X. 30–1709 IX.161 Koffelberger Daniel (Jacobus) a Magyar Kormányszék (Gubernium) ajtónállója 1674–1682 Kogell Michael a pozsonyi harmincadnál felügyelõ és áruszemlélõ 1630 Koháry Stephanus Hont vm. fõispánja 1684–1704 Dubrován halt meg 1704 † Kolb Joannes SzK segédirattárnok 1700?–1703 Kolbacher Matthias Lambertus ®Kollbacher Matthias Lambertus Kolchicz Paulus (Kolchich) MK ajtónállója 1631 XII. fõispánja 1658–1664 VII. 12–1640 Koll Wolfgangus Ehrenrieich Magyar Királyi Kancellária írnoka 1690 VI. Kolocsány) MK irodai írnok 1639 III. katona volt a török elleni harcokban a BKA írnoka 1687 V. 20–1651 ? Kolecsányi Nicolaus (Golessani. 19 † Koháry Stephanus dunáninneni részek tábornoka 1686–1687 királyi biztos 1704 Hont vm. 27–1690 budai harmincadellenõr 1690?–1703 a BKA tanácsosa 1703 VIII. Khollbacher) bécsi származású.

20–1698 ?–1685 1685 XII. 197. 28–1683 1683 II. 4–1725 1725–1732 1650–1656 1658–1659 ?–1668 1668 V. 143. 1714 Nr. 23) Koller Joannes Ludovicus Koller Joannes Christophorus fia. 1691 Nr. 8–1693 1693 XI. az MK járulnoka MK számvevõségi írnoka helyettes harmincados Ebenfurtban MK állásáról lemondott BKA számvevõségi írnok BKA számvevõségi igazgató BKA kiadója állása megszûnt. majd Aradon Koller Joannes Christophorus MK segédszámvevõje MK lajstromozó MK alszámvevõmestere (Életr.: E 41 1687 Nr. 7–1655 1655 I. majd Budán. 29–1691 † 1645–? 1653 IV. 199) Kol[l]eiss Ernstus Conradus wimpassingi harmincados soproni harmincadellenõr soproni harmincados a császári udvar familiárisa is volt Koller Joannes Andreas császári élelmezési tiszt Baján. 83) Kolleis Joannes Guilelmus harmincadellenõr Hoff (Leuthán) harmincadellenõr Neufelden ebenfurti harmincadellenõr soproni harmincadellenõr (Életr. 16–1664 † 1698 1700 1707 1676 VII. 28–1692 1690 1692 1692 1694 1697–1709 1711 1716 .162 Csáktornyán élelmezési tiszt berdoveczi harmincados soproni harmincadellenõr soproni harmincados (Életr. újraalkalmazást kér Buda város számvevõje 1683–1690 1690 után 1694 IX.: E 41 1687 Nr.: E 41 1687 Nr.

fõispánja 1695 VII. Nyitra vm. 21 † Kollonicz Adamus ezredes. 24–1669 királyi tanácsos 1668 bécsújhelyi püspök 1670–1685 az MK elnöke 1671–1684 az MK felügyelõje 1694 III. a török ellen harcolt. fõispánja 1666 IX. nyitrai püspök. 17–1625? Kolocsány Nicolaus ® Kolecsányi Nicolaus Kolosváry Andreas Sárospatakon kamarai megbízott SzK alatt 1697 (E 33. fizetéses magyar királyi tanácsos 1696 VIII. 22–ig a Magyar Kormányszék (Gubernium) elnöke 1675 gyõri püspök. 1/32) Kolosvari Gregorius Szempczen helyettes harmincados 1695 Kolosvari Michael ungvári hadélelmezési tiszt 1688 Komáromi Franciscus (aliter Deak) a komáromi harmincados helyettese 1689–1697 Komáromi Michael Losoncon harmincados 1639 X. 21–1695 VII. 14–1707 I. Gyõr vm. 1–1642? Szendrõn harmincados 1648 Komjathi Joannes SzK futár 1642 Kommenszky Georgius ® Comenius Georgius Konsky Casparus magyar királyi tanácsos kinevezve 1626 X. 26–? Kolocsány Nicolaus (Koloschany) zsolnai harmincados 1621 VI.163 Kollonics Leopoldus máltai lovag. 14 esztergomi érsek. fõispánja 1685 III. Esztergom vm. Magyarország fõkancellárja. 28–? .

fõispánja 1626–1645 Korocz Georgius SzK levéltárõre 1665 36 évesen tanúként említve 1656 Homonnán harmincados 1665 XI. gyermekei említve 1680 Korompay Petrus egri püspök és Heves vm. 18–1689 nyitrai püspök és Nyitra vm. fõispánja 1681–1686 Magyarország kancellárja 1686 VII. 9 † Kornis Sigismundus Bihar vm.164 Kopachy Franciscus SzK tanácsos 1600 meghalt 1600 † özvegye említve 1600–1601 Kopper Joannes Georgius (Copper. fõispánja és magyar királyi tanácsos 1686 XI. 10 † Koromzay Joannes losonczi fiókharmincados 1698 Korosi Petrus gyõri harmincad-ellenõr 1625 Korotnoki Franciscus korotnoki postaváltó 1668–1669 Korotnoky Lazarus Bártfán harmincadellenõr 1668 IX. 24–1690 V. Cooper) császári élelmezési tiszt 1696–1697 ugyanaz Péterváradon 1705 Korbelius Joannes ® Corbely Joannes Kornheim Gregorius a Besztercebányai Bányakamara pénztárnoka 1635–1644 meghalt 40 évesen Besztercebányán 1644 IV. 22–1674 † Korponay Andreas harmincados Ladomáron 1624–1632 Korponay Gabriel SzK számvevõségi írnok 1690–1693 Szepesófalun harmincados 1693–1703 újra harmincados 1710–1727? . 27–? már nem él.

332) Kósa Joannes. –1691 † 1648 1604 VI. sen. 77. 18 . 11 1660 XI.: E 41 1686 Nr. 11–1622 1622 1697 III.: unokája is harmincados E 41 1741 Nr. 30–1700 † 1700 IX. 11 1609 VII. 17–XI. –1694 VI. 118. 1684 VII. 1683 X. elõtt 1625?–1636? 1660 I. 122) Kovách Georgius volt sárfõi postaváltó Kovach Stephanus királyi altitkár és alkincstartó Kovachy Nicolaus lévai számvevõ az MK alatt Kovács Georgius SzK levéltárõre Kovacs Stephanus MK futára Kovaczy Gregorius radagyanafalvi harmincadellenõr soproni harmincadellenõr lett Pethõ Georgiusszal való csere útján Kowatch Martinus MK futára nyugellátást kap Kozman Georgius ebenfurti harmincados özvegye említve 1673?–1679 1679–1682 X. SzK irodai írnok Kossini[s] Petrus MK segédszámvevõje Kossovich Andreas az MK megbízott tiszttartója a nyitrai javakban (Mûk. 85.165 Korponay Nicolaus késmárki harmincados Lõcsén harmincados a Thököly-harcok után visszahelyezve késmárki harmincados (Életr. 3– 1686 1697 elõtt 1620 1625 1669 X.

: E 41 1688 Nr. õmaga nyugdíjazva. 2 Krainer Thomas ® Greiner Thomas Kriechbaum Joannes báró SzK elnök névleg 1684 Kubini Matthias (Kubiny) késmárki harmincados 1624 VII. 71) Körmendy Melchior holicsi harmincadellenõr 1652 sassini harmincados 1656?–1661 helyére fivére. császári hídvámszedõ Pesten 1692–1703? † meghalt 1703 I.) harmincadellenõr 1630 Kukuljevich Georgius ozalji (Horvátország) birtokigazgatási prefektus 1685 .166 Köckh Andreas (Kökh) császári hadélelmezési tiszt Tokajban 1680–1692 élelmezési biztos ugyanott 1693–1703 Kölcsey Joannes (Keölchey) ecsedi tiszttartó az SzK alatt 1615–1620? Köppl Melchior soproni születésû. betegsége miatt 1661 IV. 18 1690 Nr. 12–1633 Kubinyi Daniel ónodi harmincadellenõr 1647 Kuktych Georgius felsõõri (Vas m. 9 † Körber Joannes Philippus császári hadélelmezési biztos a bányavárosokban 1685 császári hadélelmezési biztos (fõnök) Egerben 1688–1696 † Köresz Andreas ® Keresztes Andreas Körmendy Joannes (Kermendy) volt csejthei postamesterként említve 1688 állásért folyamodik 1690 (Életr. Körmendy Paulus került.

20 † birtokos. 22–1601 IX. királyi helytartó.: E 41 1712 Nr. 1714 Nr. 7–1597 esztergomi érsek. 28–1694 császári küldetésben Moszkvában BKA administratora 1694 III.167 Kun Joannes a királyi szõlõk tiszttartója Tarcalon 1600 Kun Ladislaus Szatmár vm. Delmon ConstantiaTherezia elveszti. de birtokát özvegye. 16 † Kutassy Michael szatmári harmincadellenõr 1635 III. mert nem indigena 1721 (Életr. 148. 19–? Kuttfey Joannes SzK számtiszt 1690–1696 elõtt nagyváradi számvevõ lett 1696 elõtt újra az SzK számvevõségi írnok 1702–1703 . fõkancellár. 7–1713 IV. 1–1713 MK tanácsosa ismét 1709 VI. Esztergom vm. fõispánja is 1597 I. özvegye nyugdíjat kap 1698 Kush Stephanus-Christophorus ® Kluss Stephanus-Christophorus Kuss Stephanus-Christophorus ® Kluss Stephanus-Christophorus Kutassy Joannes R. fõispánja 1629–1647 † Kun Stephanus Szatmár vm. 1682 óta MK tanácsosa 1690 XII. 345. 376) Kuschenbar Casparus Franciscus Lippán kamarai prefektus (BKA alatt) 1690–1695 Lippa elfoglalásakor török fogságba került 1695 már nem él. királyi kancellár 1592 III. fõispánja 1647–1659 † Kurz Joannes Ignatius bécsi udvari kamarai szolgálatban kb. D. 1721 Nr. (Kuthassy) gyõri püspök.

14–1685 † 1629–? 1620 1623–1625? 1628 1638 III. 1 † 1690 1686–1692 Labos Andeas budai írnok 1693 mohácsi fiókharmincados 1693–1694 Vörösmarton harmincados és tiszttartó 1694–1698 majd innen áthelyezve Szlavóniában.168 Kuttik Joannes a Magyar Kormányzóság (Gubernium) kiadója MK fogalmazója óvári harmincadellenõr Kükemezey Ladislaus ónodi harmincados Kürthy Georgius a kassai királyi udvarház tiszttartója tokaji harmincados Kürthi Stephanus személynöki ítélõmester volt személynöki ítélõmester. nyugdíjazzák meghalt Küschoff Joannes szolnoki sótiszt Kvassay Stephanus személynöki ítélõmester kincstári ügyek intézõje Kys ®Kis Kyss ® Kiss 1675–1682 1682 IV. megvakult. 29–1699? † Laczy Gregorius hadbíró (SzK alatt?) 1637 . Verõcén harmincados 1698–1713 Lachenheim Ludovicus ® Laichenhaim Ludovicus Lacomet Michael Angelo murányi tiszttartó 1684 Laczko Joannes királyi alügyigazgató 1696 X. 10–1684 1684 VI. 5 1648 III.

14–1689 magyaróvári harmincados 1689 V. 20–1691 bártfai harmincados 1691 XII. 1 1714 Nr. 107. 22 † özvegye. 22 35 évesen halt el . 31 Laky Stephanus bazini harmincados 1639 elõtt † Lampl Theobaldus bécsújhelyi helyettes harmincados 1695 Lanczy Gregorius felsõ-magyarországi hadbíró 1637?–1638? Landovicz Petrus MK járulnoka 1684 elõtt MK irodai írnoka 1684 VI. 1706 Nr.: E 41. Weres Eva Rosina segélyt kért (Mûk. 6–1714 † meghalt Magyaróvárott 30 évi szolgálat után 1714 IX.169 Ladomerszky Ladislaus SzK irodai írnoka 1672 X. 1–1674 bártfai harmincadellenõr 1674 VI. 367. Lachenheim) a muraközi báni katonaság tábori írnoka 1690 II. 1690 Nr. 61. 408) Langenfelder Theodorus nagybányai harmincados 1599?–1601? Langer Christophorus fõkamaragrófsági pénztári ellenõr Besztercebányán 1638–1644 I. 18–1692 † Laitgeb Paulus Christophorus ® Leitgeb Paulus Christophorus Lakay Franciscus MK futára 1588 elõttõl–1601 nyugellátása 1601 VIII. 29–1703 Laekenhaimb Ludovicus ® Laichenhaim Ludovicus Lafonas Franciscus a császári Fõkamaragrófság udvarbírája 1649 Laichenhaim Ludovicus (Laekenhaimb. 1692 Nr. 1710 Nr.

8 1597–1605 IV. 1 1672 X. 29 † 1661 VI. visszakapja férje és saját vagyonát Langsdorfer Henricus galgóczi és tapolcsányi postaváltó Lanser Leonardus királyi könyvvivõ Selmecbányán a Fõkamaragrófságnál Lanser Guilelmus Jacobus de Moos bányabírósági írnok Körmöcbányán besztercebányai fõkamaragrófsági titkár szertárnok Besztercebányán zólyomlipcsei udvarbíró elmenekül a török elõl 1644 1645–1647 1647 IX. 11–1685 1683 1685 XI. 23–1675? 1675?–1678 1678 VII. 6–1689 1687 I.170 Langer Matthias gyakornok a Besztercebányai Bányakamaránál bányasáfár Libetbányán a bányakamara alatt meghalt 30 évesen Langh Adamus MK számvevõség írnoka komáromi harmincadellenõr komáromi harmincados Thököly idején Komáromban maradt érsekújvári harmincados a BK budai kamaraigazgatósági ellenõre Langh Joannes MK irodai írnoka állásáról lemondott utódát nevezik ki Langh Joannes SzK fogalmazó SzK levéltárõre Thökölyhez pártolt özvegye. 22–168? 1682 1686 IV. 16–1680 1680 III. 1610–1624 ?–1666 1666–1673? 1673–1675? 1675 1683 . 18–1672 1672 X. Keczer Éva. 22–1689 utánig 1671 IV. 1 1678 IV.

) Lauzer Casparus (Lauser) gyõri harmincadellenõr Magyarország fõpostamestere 1683?1694–1698 1698 I. 5 † 1696 1655–1656 1693–1726 † 1726 IX. 30–1657 1657–1664 † . 21–1673 † 1599–1605 1652 IX. 1699 óta Pest polgára.171 besztercebányai fõkamaragrófsági könyvelõ (számvevõ) Besztercebányán fõpénztáros elhunyt Besztercebányán Lany Paulus királyi tizedszedõ az SzK alatt Lanzer Casparus gyõri harmincados Laschiz Petrus pesti születésû. császári hajózási hivatali tiszt meghalt Pesten 65 évesen Lasotta Ericus császári szemlebiztos az SzK alatt Lassacher Joannes Franciscus BKA írnoka ideiglenes tiszttartó és harmincados Dunaföldváron már nem él Lászlóffy Joannes szenicei harmincados kinevezve Lászlóffy Paulus a Magyar Kancellária irattárnoka. 30 1596–1600 1694–1703 1700 1712 1650 III. 20–1656 1642 1610 ?–1664 1664 VII. Rákóczi György fejedelemhez utazik hivatalos kiküldetésben Lászlófy Joannes szenicei harmincados Lasztóczy Joannes Franciscus SzK írnoka sztropkói harmincados Laurontio Joannes rózsahegyi és szentmiklósi postamester (Liptó vm.

1–1689 császári élelmezési tiszt Sárospatakon 1691–1696 császári élelmezési tiszt Tisza-Csegén 1698–1700 udvarbíró Sáros-Patakon 1703 Lehoczky szakolczai volt harmincados. –1679 harmincadellenõr Munkácson 1679–1681 harmincados Nagy-Károlyban 1681 VII. özvegye említve 1675 Lehoczky Franciscus SzK irodai írnok 1674 XI.172 Lazar Martinus SzK ajtónállója 1653–1655 Lazy Petrus MK számvevõségi írnoka 1628 VII.) 1668–1669 Leeb Joannes Georgius császári élelmezési tiszt Péterváradon 1695–1700 Lehner Joannes Franciscus SzK irodai német írnok 1688 I.) 1666 Lecker Davidus hajószertárõr Pozsonyban az MK alatt 1608 Leckler Carolus (Lekess) udvari futár törökországi utakra 1651–1661 † Ledves Jacobus postaváltó Svábóczon (Szepes vm. Lehoczky Georgius SzK futára 1653 elõtt (hátralékos fizetését folyósítják) Lehoczky Matthias élelmezési tiszt Szepes várában 1690–1639 . 29–1641? besztercebányai harmincadellenõr (ideiglenesen) 1637 Leb Simon harmincad-kerülõ Gátán (Moson vm. 1–1686 harmincados Szatmárban 1685 VIII. 18–1687 II.

9 † 1633 1692 1618 1693–1696 1701–1702 1698–1704? 1704–1719 1646 I.) harmincados ugyanott Lekess Carolus ® Leckler Carolus Leleszy Stephanus harmincados Rimaszombatban hivatali eskütétele hanyagság miatt vizsgálat ellene harmincados lett Eperjesen meghalt özvegye adminisztrálja az eperjesi harmincadot Lelkes Franciscus postai helyettes Pozsonyban Lenchovsky Stanislaus MK számvevõségi írnok jutalmat kap Lenckhart Joannes Michael császári élelmezési tiszt Szolnokon ugyanez Szegeden Lengyel Georgius Ladislaus Magyar Kamara irodai járulnoka Pinkafõn harmincados Lengyel Stephanus MK futára 1700 1678 V. 23–1684 1684 XII. 18–1675 . 19 1628 1629 III. 8–1713 † 1622 1624 VII. 9 † 1677 VII. 25–1684? 1699 1695–1698? 1707 1707 IV. 20–1680? 1681 X. 29–1633IV 1633 IV.173 Lehrmann Petrus császári élelmezési tiszt Léván Leimer Henricus Cristophorus SzK német titkára újra Leipner Maximilianus postamester Szigetvárott Leistner Ignatius Josephus Tobias császári sóhivatali biztos Pesten Német Lovagrend magyarországi jószágkormányzója meghalt Pesten 48 évesen Leitgeb Paulus Christophorus (Laitgeb) harmincadellenõr SzentMártonban (Sopron vm.

26 † Leporinus Georgius bratikoveczi harmincados 1630 Leporinus Michael bezgani harmincados (Horvátország) 1630 Lerch Ferdinandus a Bécsi Udvari Kamara írnoka 1597 az Udvari Kamara kiadója 1610 hátralékos fizetése (MK fizeti) 1615 Leschier Antonius hamzsabégi (érdi) postamester. megölték 1652 Leo Georgius postaváltó Veszteniczen és Pribóczon 1595 X. 13 . 21–1605 Leo Georgius ® Oroszlany Georgius Leo Joannes postaváltó Bajmóczon 1627–1632? Lépes Valentinus esztergomi kanonok. meghalt Budán a Várban 1696 I.174 Lenkes Georgius SzK irodai írnoka 1693 sztropkói harmincadellenõr és királyi kincstári biztos Sárospatakon 1697 Lentus Joannes a holicsi harmincadellenõr helyettese. nyitrai fõesperes 1593 lengyelországi diplomáciai kiküldetésben 1604 királyi táblai ülnök 1604 tinnini püspök 1606 veszprémi püspök 1608 nyitrai püspök és kancellár 1608–1623 † német fejedelmek gyûlésén Magyarország részérõl Linzbe kiküldve 1614 kalocsai érsek 1619 Bethlennél királyi követ béketárgyaláson 1620 meghalt Gyõrött 1623 IV.

24 MK címzetes tanácsosa 1650 V. 2–1697? báróként indigéna lett 1691 XII. 20–1651 † jutalmat kap 1647 IX. 27–1618? kegyadományt kap 1618 Levay Stephanus csertészi harmincados (Zemplén vm. 1–1642 részletes kimutatást készít a hátralékos harmincadokról 1630 VI. 1–1691 teljes fizetéssel 1691 V.) 1610–1611 Lewenburg Joannes Jacobus MK tanácsosa fizetés nélkül 1688 IX.175 Lethenyey Emericus de Szentgyörgyvölgyei MK számvevõségi írnoka 1625–1628 MK segédszámvevõje 1628 III. 24–1690 MK tényleges tanácsosa félfizetéssel kinevezve 1690 VII. 12 magyar királyi tanácsos 1699 XII. 11 meghalt 1732 † Levenow Joannes Petrus császári hadbiztos 1689 Lewey Stephanus kállói harmincados 1595–1597 tokaji harmincados 1601 Lezer Joannes Georgius stomfai harmincados 1629 Liboczay Andreas pénzverõ kovács a kassai pénzverdében 1698–1700 . 17 hû szolgálataiért jutalmat kap 1635 II. 10 MK számvevõmestere 1643 II. 31–1651 † Leüthgeb Franciscus Michael tiszttartó Gyulán a BKA alatt 1699–1700 királyi harmincados Dunaföldváron a BKA alatt 1701–1702 Levay Alexander MK irodai írnoka 1616 IX.

állást kér a Bécsi Udvari Kamaránál Lidl Franciscus császári elsõ hadbíró Komárom várában (hitelesít) Liebhardt Georgius a Magyar Gubernium írnoka az MK számvevõségi írnoka az MK segédszámvevõje pozsonyi szenátor lett már szenátor városkapitány is szenátorként említve újra városkapitány is Liempach Godefridus Joannes bányatiszt Selmecbányán bányabírósági tisztviselõ Selmeczbányán felügyelõvé kinevezve Thököly fõpénztárnokká alkalmazta. 14 1697 1675 1684 VI. de császári élelmezési tiszt Csáktornyán 1610 1618 1694–1709? 1715 I.176 Lichtenberger Casparus királyi könyvvivõ Besztercebányán királyi gondnok Besztercebányán Lidl Elias a BKA írnoka állása megszûnt. 8 1692–1697 1698–1699 1700 1651 1673 1681 1684 1610–1618 1618–1627 † 1677–1678 . 14 1685–1686 1686 után 1690 I. királyi pénztárnok Selmecbányán körmöczi pénztárnokká és egyben alkamaragróffá is kinevezve (Körmöczbányára) Lienz Joannes Carolus. alamizsnaként 100 forintot kap volt BKA írnok. elszámoltatják Liempacher Joannes Liempacher Leonardus körmöci alkamaragróf (1589–1593) fia. 24 1715 XII.

6–? 1630 II. 86 és 1700 Nr.: E 41 1686 Nr.: E 41. 13) Lindmary Leon radagyanafalvi harmincados Lindtner Ferdinandus Christianus Szatmáron királyi tiszttartó Gyulán királyi tiszttartó a BKA alatt az aradi Inspectoratus alatt számadásának rendezése Lindtner Joannes Virgilius császári kútmester a BKA alatt Lindvay Franciscus Lindvay Martinus harmincados fia. 26–1652? 1665 XI. 20 1636 VII.1688 Nr. 29–1668 .177 Ligustius Wolfgangus rang nélkül említve SzK német számvevõmestere Linczer Benedictus hajószertári tisztté kinevezve Pozsonyba pozsonyi postatisztviselõként kap fizetést várkapitány is Pozsonyban hajózási hivatal fõnöke Pozsonyban Linczer Joannes Carolus Linczer Benedictus fivére mosoni postaváltó már nem él (Életr. 18–1638 1638 VI. szempczi harmincados MK tanácsosa (Életr. 45) Lindvay Joannes nógrádi harmincadossá kinevezve Lindvay Joannes gyõri harmincadellenõr gyõri harmincados Lindvay Martinus szempczi harmincadellenõr 1584–1587 1597–1603 1628 I. 20–1673? 1690 1695–1700 1700–1702? 1710 1688 1675–1702 1702 VI. 29 1637 1644 1650–1660 1678 1685 1666 IV.

10) Lipkovicz Martinus császári postaváltó Zomborban Lipp Bartholomeus fiókharmincados Hohenwolkersdorfban harmincados a Lajta melletti Hoffban Lippay Casparus országbírói ítélõmester MK tanácsosa MK elnöke Bars vm. fõispánja a nagyszombati jogi egyetem alapítója meghalt Nagyszombatban 1668 III. 2–1695 † 1683 1691–1698 1640–1650 közt 1650–1656 1635 1636 VII. 18 és 1696 Nr. 1–1642 1642 XI. 21–1652 XI. fõispánja esztergomi érsek és királyi fõkancellár. csatlakozott (Életr.: Takáts 1902) Lippay Georgius de Zombor Lippay Joannes személynök fia született Pozsonyban esztergomi kanonok pécsi püspök veszprémi püspök. magyar királyi fizetéses tanácsos és Veszprém vm. 26 † 1600 1625 1631–1633 1633 II. 1 1635–1637 1635–1642 XI 1637 V.: E 41 1693 Nr. 28–1675 1675 XII. Lindvay Franciscus javára Lindvay Sigismundus nagyszombati harmincados Thököly elfogta. fõispánja (Irod. 18–1666 I. 31 1666 I. 8–1646 1646 II. fõispánja váci püspök királyi kancellár egri püspök és Heves vm. 31 . 6–1652 † 1647 X. 30 1662 X. Esztergom vm.178 szempczi harmincados öreg kora miatt lemond fia.

179 Lippay Georgius de Zombor comes Lippay Casparus fia MK fizetéses tanácsos Lotharingiai Károly ajánlatára 1684 VI. nemsokára meghalt 1680 † Lippay Joannes királyi küldetésben 1589 Magyar Királyi Kancellária titkára fizetéssel 1594 XI. 13 † magyar királyi tanácsos. 19 királyi kamarás. 1–1616 IX. 14–? hamarosan meghalt Lippay Joannes Lippay Casparus fia Bars vm. 1700 Liptay Andreas besztercebányai helyettes harmincados 1660 Liptay Paulus MK számvevõségi írnoka. 8–1655 köpcsényi harmincados 1655 XII. fõispánja. 28–1676? . már kiskorúsága alatt is 1653–1680 lemondott. egyben személynök is 1616 IX. tényleges lett 1650 III. 13–1604 királyi személynök 1604 VI. 31–1662? Lisbona Gerhardus nagybányai bányafõnök (számadás) 1608 Listhius Michael német hadititkár (SzK fizeti) 1600 Listius Joannes. 13 † Lippich Ladislaus a kanizsai Végvidék hadiirodai írnoka és a Királyi Tábla jegyzõje 1680–1689? hátralékos fizetését kéri 1696. jun. de Köpcsény (Liszti) grófi címet nyert 1664 XII. magyar királyi fizetéses tanácsos 1669 II.

1–1689 X † özvegye. az MK tényleges iroda írnokává kinevezve 1635 I. 27–1692 II. jun. 16–1676 X. jun.180 Liszkóczy Andreas (Liskóczy) SzK irodai írnoknak felvéve 1668 VIII. megbízott ungvári harmincados 1676 X. -? tényleges ungvári harmincados 1677 I. 18 ungvári harmincados 1679 IV. 13–1671 SzK fogalmazónak felesketve 1671 II. –1679 IV. állásában véglegesítve 1628 Literati Jacobus SzK futára. státusban 1653–1655 Literati Leopoldus Guilelmus ® Draheim Leopoldus Guilelmus Lithomericzky Andreas MK gyakornoka. 1–1682 VII. Liszti Joannes de Köpcsény. ® Listius Joannes de Köpcsény. jutalmat kap 1674 VII. Milanovszky Anna. 17 császári bányaszertárnok 1682 elmenekült a török elõl. Apaként említve a selmecbányai római katolikus anyakönyvben 1680 VII. férje hátralékát rendezi 1694 Lode Wolfgangus Lode Joannes festõ és neje Ursula fia született Selmecbányán 1645 V. 28 . 3–1676 SzK lajstromozó 1676 IV. nem mûködhetett (Thököly idején) 1682–1685 újra ungvári harmincados 1685 XI. 28–? Lochinsky Michael a kassai Fõkapitányság (Generalatus) titkára. 19– kinevezve 1671 X. 10 Selmecbányán a császári bányakamara sáfára 1680–1692? neje Hartter Dorothea. Literatus Andreas de Ujbars a lévai javak gondnoka. de hamar visszatért 1683 újra szerepel apaként az anyakönyvben 5 ízben 1684 I.

MK fizeti 1675 Lonyay Sigismundus Kraszna vm. 12 MK titkára. 30–1601 SzK német számvevõmester 1601 Tokajban élelmezési tiszt 1604 Lorenczy Joannes rózsahegyi és szentmiklósi postaváltó 1600–1602 † Loretis Ferdinandus Sigbertus. 7–1628 † 300 frt évi nyugdíjat kap 1622 IX.181 Logon Petrus gyõri postaváltó. fõispánja 1644–1653 nádorjelölt 1649 meghalt 1653? Lorai Stephanus kállói harmincados számadása 1600 Loranth Franciscus MK altitkára 1588 III. 4 Lorberer Burghardus SzK számvevõsegédévé felvéve 1599 IX. újabb kegyadományt kap 1594–1608 a titkári teendõk alól felmentve. az MK címzetes tanácsosa lett 1608 XI. 13 . fõispánja 1627 magyar királyi tanácsossá kinevezve 1633 Bereg vm. 24 ülésre járástól felmentve 1625 XI. 31 MK tényleges tanácsosa 1621 VI. de a pozsonyi német várõrség kapitánya. a fegyvertárat is felügyeli (MK fizeti) 1663 Lossy Petrus nógrádi harmincados kinevezve 1624 XI. de a pozsonyi várõrség hadnagya (az MK látja el) 1685–1688 Loretis Joannes Baptista. Gregoroczy Catharina megkapja férje kegyadományát 1628 VIII. 14–1621 jutalmat kap 1619 XII. 24–1594 kegyadományt kap 1590 V. 27 özvegye.

tanúként szerepel 1640 . 20–1625 nagyváradi püspök 1625 X. 24–1642 XI. Thököly mellé állt 1683 elmozdítva 1684 hátralékainak megfizetésére utasítva 1690 Lovrenkovich Joannes samobori (Horvátország) harmincadellenõr említve 1630 Lõrincz Joannes MK futára státuszban 1675 elbocsájtják a szolgálatból 1678 Lucharinus Joannes császári élelmezési tiszt Kassán. adminisztrálja Holló Joannes nevében az ónodi harmincadot 1679 Lowcháni Franciscus SzK irodai írnok 1685 még ezévben meghalt 1685 † Lovcsányi Matthias Stephanus (Lovczany) az árvai javak tiszttartója. papnevelde alapítója. 14–1642 XI. 24–1633 Magyarország alkancellárja 1628 egri püspök és Heves vm. 7 érsek és Magyarország fõkancellárja is 1637 V. fõispánja 1637 IV. 54 éves.182 Losy Emericus született Looson (Sopron vm. 7 † Lotschenbrand Cornelius kállói élelmezési tiszt. 7 kulturális és jótékonysági mecenas. meghalt Nagyszombatban 1642 XI. fõispánja 1633 X. 24–1637 követségben Lengyelországban 1635 esztergomi érsek és egyben Esztergom vm.) 1580 Rómában tanult 1599–1606 pozsonyi kanonok 1607 csanádi püsopök 1623 IX.

201) Lucsanszky Joannes Josephus az ungvári királyi élelmezési raktár írnoka. nyugtát ad (másolata: E 41 1736 Nr. az SzK alatt említve Ludecius Adamus császári hutaírnok Selmecbányán a Fõkamaragrófság alatt Lukacsik Georgius Gregorius SzK levéltári írnoka SzK egyben segédlevéltárnok SzK alszámvevõmestere késmárki ideiglenes megbízott harmincados újra számvevõmester nejével Gundelfinger Borbálával ötször szerepel a kassai katolikus anyakönyvben mint apa 1629 V. Feier Anna 5 árvájával kérvényez (Életr. 5–1681 1681 X. 1–1688 XII 1687 VI. 17 1693 XII.183 Luchatinus Joannes losonczi harmincados kinevezve Luckesy Filiberto (Luchese) magyarországi hadmérnök. 1687–1693 1684 IX. 10 1671 II. 1687 Nr. 102.: E 41. 23– 1690 1691 IV. 19–1692 1693–1695 1694–1704 . –1673 1673 IV. 23– 1687 IX. 1691 Nr. végvárak lerajzolásáért 600 frt kegyadományt kap Lucsánszky Balthasarus SzK fogalmazója királyi alügyigazgató (az SzK-nál) kassai harmincados is birtokadományt kap jutalmul az SzK tisztviselõi érdekében ír özvegye. 9–1632? 1642 VIII. 126) Lucsánszky Martinus (Lupchanzky) belényesi tiszttartó. 7 1687 1691 1698 III.

11. 22–1687 † Lupschanzky Martinus ® Lucsánszky Martinus Lustperger Joannes Michael (Lusperger) bajai harmincados és tiszttartó a BKA alatt 1688 III. nem él 1694 Mackovicz Paulus ® Matkovicz Paulus Madachianyi Martinus ® Madocsany Martinus . 69. Tom. 49. 22 (Életr. 1696 Nr. 1695 Nr. 12 még szolgált a BKA alatt haláláig 1700? özvegye. 228. 6 az özvegy bajai háza és telke felszabadítását kéri a zárlat alól 1712 IV. 20 Nr. 8–1700 † Machtlinger Wolfgangus gyõri postaváltó említve 1601 Maczkó Henricus felsõ-magyarországi fõhadbiztos. 95. hol Gregorius) Lukavsky Joannes zágrábi harmincados 1675 VI. kegyadományt kap 1686 IX. 129. 164–165 és GB 1705/7. Nr.: E 286. 196) Machmayr Joannes Jacobus Alsó-Magyarország fõhadbiztosa és hadipénztárnoka Pozsonyban 1695 III. –1704 (Életr. Benigna Theresia számadásai ügyében kérvényez 1706 V. 27 a Kassai Albizottság tagja mint a megyék küldötte 1702 XII. Tom.184 Az Aichpichl-bizottság felfüggesztette állásából 1695 V. 6 honfiúsították az országgyûlésen 1687 javait már örökösei birtokolják. Neve hol Georgius.: E 41 1693 Nr. 7–1700? sóügyi számadásokat is vezette Baján 1689–1694? felfüggesztették: visszahelyezését kéri 1697 VIII.

185 Madarász Martinus kassai patricius család tagja. 89) Magyary Joannes Radagyanafalván harmincados Maholanyi Joannes magyar királyi udvari titkár referindáriusként is említve királyi kancelláriai titkár királyi személynök Nejével Péterffy Judithával Pozsonyban élt. fõispánja fizetéses királyi tanácsos és Felsõ-Magyarország fõkapitánya Magyar Franciscus (Magiar) radafalvi (Vas vm. az anyakönyvekben folyamatosan szerepel (Életr.: E 41 1689 Nr.) harmincadellenõr Magyar Petrus poljánczi (Vas vm. 319.35. . –1698 IX. SzK tanácsosa lett Thökölyhez csatlakozott. 15–1690 1687 1690 VII. 16–1693 1693 VII. városi tisztségeket viselt.: R. 23–1699? 1682 II. 85.) harmincadellenõr a parasztok ezévben megtagadják neki a harmincad fizetését (Életr. annak bukása után fõbe lõtte magát Madocsany Adamus rózsahegyi postamester Madocsany Martinus (Madachianyi) SzK írnok SzK altitkára Magdeburger Joachim tiszttartó és élelmezési tiszt Tokajban Magocsy Franciscus Bereg vm. csomó) 1678 X. 15 1691–1694 1600–1601 1602 1600–1601 1607–1611 † 1608 1630 1689 1652 1681 I.

145. királyi személynök kinevezve jutalmat kap 1601–1608 † 1610 1694 1695 I. 2 1681 III. 21 . Tom. 3–? 1670 XII. 16–1682 1673 I.: E 286. Nr. de nyugellátást kap Majláth Thomas MK gyakornok. 19–1677 1672 VI. 1711 Nr. Anna hátralékos fizetését megkapja Maindl Fortunatus SzK-nál alkalmazva SzK számvevõség német számtisztje SzK német számvevõsegédeként a BKA-tól kér állást (8 éve az SzK-nál szolgál) (Életr. D.186 Maierhoffer Joannes komáromi és bátorkeszi postamester özvegye. Csáky Ladislaus titkára Lippay Georgius érsek titkára helyettes királyi ügyigazgató kinevezett királyi ügyigazgató jutalmat kap lemondott. 1714 1646 1649 1651 1652 V. HKA GB 1710. 341) Maixner Antonius Franciscus (Meixner) a Selmeci Bányakamara titkárává és bírósági ülnökké lett kinevezve fõkönyvvivõnek kinevezve Selmecbányán besztercebányai fõpénztárnokká kinevezve a bányaügy javítására tesz indítványt az SzK tanácsosa és kamarai biztos még élt (Életr. 5 1701 IX. kinevezve irodai írnokká Majtheny Joannes de Keselõkõ elõbb alispán. 31 1669 VII. 258) Majlath Nicolaus G. 7 1688 1694–1699 1699–1710 1709 1710 X.: E 41. 16.

30 csomó. 4–1722 † Makay Adamus SzK irodai írnoka 1679 VIII. . 14–1682 X. 8 Majthényi Gregorius SzK tanácsos lett 1678 I.187 Majthenyi Bartholomeus (Maytheni) elõbb egyházi pályán királyi ügyigazgató 1635 X. Dubski Mária Maximiliana kegyadományt kap 1686 VIII. 31–1655 kamara elnök 1655 I. 3 MK és SzK tanácsos egyben 1678 IX. 20–1655 IV.: E 206. 11 SzK irattárnoka 1689 SzK fogalmazó és kiadó (egyben irattárnok is) 1691 VI. 7 Makay Joannes SzK pénztárnok Bocskai alatt 1605 Makay Joannes csertészi harmincadosként esküt tesz 1653 X. Ungvár) (azonos elõbbivel?) Makay Andreas SzK irodai írnoka 1688 III. ? hátralékos fizetését fivére. Makay Andreas veszi fel (nyugta) 1693 II. 22 Majthényi Wolfgangus (Maytheny) zsolnai harmincados 1695 III. 21–1636 † meghalt 1636 III. 8 Csertészt és Homonnát ellátja 1653–1679 homonnai harmincadossá kinevezve 1677 X. 18–1693? még keresztapaként említve a kassai római katolikus anyakönyvben 1693 VII. 26 Majthényi Michael (Maytheny) MK tanácsosa 1636 VII. 22 meghalt még ez évben 1655 IV. 12 Makai Adamus Ungvár várának tiszttartója (az SzK alatt?) 1691 (Mûk. 11–1685 X. 10–1686 † özvegye. 8–1652 királyi táblai ülnök 1652 VIII.

csomó 263-278 folio) Malonyai Franciscus ónodi harmincados Manfrum Petrus kassai várparancsnok az SzK fizeti Manig Joannes Jacobus mészeladó a BKA alatt Mantelli Jacobus Josephus császári erõdépítési fizetõmester Péterváradon Mányoky Adamus a Bécsi Udvari Kamara Neoacquistica commisió írnoka 1686 I.188 (Thököly idején nem mûködhetett) homonnai harmincados újra Makay Joannes Ladislaus kurimai harmincados Makay Matthaeus losonci harmincados Makay Michael kurimai harmincados Maleczky Leonardus MK futárává kinevezve Maly Georgius nagykárolyi harmincados (Életr. 67. 1741 Nr. 1–1709 † ?–1703 1693 1688 1695–1698 † ?–1698 . 12–1679 VII. 1704 Nr.: E 210:1609) Malik Joannes elõbb a Frangepán-féle kincstári javak prefektusa harmincadosi szolgálatra ajánlva a csáktornyai-muraközi javak fõnöke légrádi harmincados a BKA alatt Rákóczi idején a császáriaktól és a kurucoktól egyaránt sokat szenvedett és tönkrement. 7 1687–1692? 1692 VIII. 12–1703? 1612–1620 1677 I. (Életr. végéig 1694 I. 35 és 240. 61.: E 41 1686 Nr.1691 Nr. 1–1692 IX. 1623–? 1608–1609? 1686 V. 8.

5–1703? 1654–1673 1673 1652 . fizetéses magyar királyi tanácsos lett 1698 V. Magyarországon is mûködött Maray Bartholomeus kassai pénzverdei tisztviselõ Marchanicz Michael sótiszt Buccariban (Horvátország) hátralékos Marci Andreas orvosdoktor Kassán. az MK fizeti élethosszig nyugdíjat kap Mariany Petrus zenggi és modrusi püspök. 17 1695 I. 1 1609 1691 1635–1643? 1644–1649 1690–1695 1694 XII.189 gyõri harmincadellenõr egyben postamester Gyõrött gyõri harmincados Manzador Joannes Baptista császári szekerészeti tiszt. 1700 1698–1700 1687 1608 1638–1642? 1607–1609 1607 I. 6 † 1697. 8–1716 1709–1716 1716 II. az SzK szolgálatában Marci Zacharias SzK irodai írnoka Marcziban Andreas MK számvevõség írnoka felvéve jutalmat kapott Marcziban Matthias SzK megbizottja Marcus Joannes (seu Marcusch) Besztercebányai Bányakamaránál erdõmester segédbányagondnok ugyanott Márffy Martinus SzK számvevõségi írnoka ideiglenes jelleggel az Aichpichl-bizottságtól állandó állást kért nagykárolyi harmincados Marianovicz Christophorus törökországi futár.

1714 Nr. 25–1672 1672 IV. 28–1709 † 1683 1680? 1655 1650 IX. 24 1651 1683?–1695 1665 VIII. említve Marsovszky Casparus zsolnai harmincados lemondott fia javára Marsovszky Emericus Marsovszky Casparus fia: az apa lemondott a javára zsolnai harmincadellenõr Thököly mellé állt. de állásában megmaradt Rákóczihoz nem csatlakozik kiérdemesültként említve meghalt utódát nevezik ki (Életr. 6–1714? 1683 1708 1714 1719 † 1720 1700–1701 1700 .: E 41.190 Mariassy Andreas SzK jövedelmeinek pénztárnokaként említve Mariay Michael ikervári helyettes harmincados Marki Franciscus SzK ajtónállója Markovics Adamus MK irodai írnoka stomfai harmincados Thököly idején Stomfán maradt Marossy? Andreas ® Marussy Andreas Marsani Matthias sótiszt Buccari kikötõ városban (Horvátország) Marsay Michael ikervári harmincados. 292-293) Martinay Blasius berzenczei fiókharmincados a BKA alatt Martini Leopoldus Thomas magyarországi hadélelmezési könyvelõ 1623 I. 12–1681 1681 IX.

Dombóvár és Tihany javak provizora (Életr. Matusek Andreas kanonok veszprémi harmincados. 146 1687 Nr. 8 † .191 Martiny Sebastianus MK számvevõségi írnok Martinovicz Andreas ráczkanizsai harmincadellenõr Marussy Andreas (Marossy?) nagyszöllõsi harmincados SzK pénztárnoka és fizetõmestere Felsõ-Magyarország pénztárnoka címet is viseli felsõ-magyarországi magyar királyi pénztárnok (SzK-nál) Mathusovicz Joannes MK futára Matkovicz Paulus (Mackovicz) komáromi harmincadellenõr meghalt.: E 41 1688 Nr. ahol fivére. 1686 Nr. 78) 1640–1643 1662 VIII. 67) Matusek Joannes veszprémi harmincadellenõr Gyõrben volt Thököly idején.: E 41. 8–1639 † 1639 II. 20–1608? 1686–1693? 1681 XI. 1639 VIII.. 2–1678 † 1601–1608 1613 1614–1621 1629 1597–1600? 1637 X. egyben Keszthely. 26–1686 1683 1686–1687 VI. 12 † 1579 VII. 19–1705 † 1705 V. mûk. 13 1696 1696 III. 67. utódát nevezik ki özvegye fizetést kap Mattyasovszky Ladislaus tinnini püspök és szepesi prépost nyitrai püspök meghalt Bécsben 65 éves korában (a Toten-protokoll szerint) Matthiasowzky Michael harmincadcédula-beszedõ Szilézia felé Teschenben Mattyasovszky Nicolaus (Mattyasowski) thurdosini harmincadellenõr (Mûk.

: E 210. királyi biztos (Mûk. 1699 I. –1694 szept. mûk. királyi biztos. 55-60) Maurach Paulus szempczi harmincados évi 180 frt járandóságot kap megengedik. 15 évi szolgálata van 1689 I. udvari kamarai titkárként Bécsbõl kiküldve a bányavárosokba az MK és az SzK ügyeinek referense. 26 1693 1702–1703 1707 . Eszék) Mayer Jacobus Theobaldus (Mayern) királyi könyvvivõ Selmecbányán a Fõkamaragrófságnál bányabíró más alkalmazást kap császári.. 58. 20 1601–1618? 1613 1618 1659–1660 1693 elõtt 1665–1669 1669–1672 1672 1678–1679 1692–1694 1700 X.: E 41. 11. 1–1693 VI. 1696 I.) Mayer Joannes péterváradi császári erõdítési fizetõmester utasítást kap Mayer Joannes Henricus az SzK irodájának német írnoka az SzK német kiadója Kassa elfoglalása után emigrált. Tom.192 Matuskovicz Thomas dombóvári tiszttartó a BKA alatt már nincs hivatalban Koppányban végrendelkezik (5 gyermeke van) (Életr. új állást kér Bajorországban. Nr. 1692 júl. Nr. 80 csomó. császári. 12.: E 286 Tom. 14. hogy Pozsonyban lakjon May Joannes harmincadellenõr Magyaróvárott Mayer Andreas eszéki fõharmincadnál fizetés nélkül (Életr.

1707) Lippán pénztárosi állásra kap ígéretet 1718 (Hoffinanz 20 Okt. 1718) Mayer Joannes Matthias von Majernburg (Mayr) pénztárnok a Fõkamaragrófság alatt Besztercebányán 1651–1678 mint apa és keresztapa említve pénztárnoki ranggal az anyakönyvekben 1651-tõl besztercebányai bányaprefektus 1678–1679? Mayern Benedictus Theobaldus királyi cimentezõ Körmöcbányán a Fõkamaragrófságnál 1675 a pénzverde gondnoka 1676 I. Okt. mint kamarai faraktári írnok házasodik Besztercebányán 1659 I. 5– királyi fõpénztárnok Körmöcbányán 1694 fõkamaragrófi adminisztrátor 1700–1709 † többszörös háztulajdonos volt Budán. Nr. 12 (Életr. 104) Mayr Michael (Meyer) élelmezési fõnök Eszéken 1690 élelmezési tiszt Kanizsán 1697 Mayr Sigismundus Godefridus voitsbergi születésû (Stájerország). 1716. 12 kamarai sáfár Besztercebányán 1668 meghalt 75 évesen Besztercebányán mint kiérdemesült császári hámorfõnök 1696 IX. az SzK-tól költségtérítést kap 1601 Mayszner Carolus Franciscous SzK német írnoka. rote Nr.: E 41.193 (Hoffinanz. fizetést kap 1693 . 20. 702. 22 † Maysl Isack hadiszemleírnok. meghalt Selmecbányán 1709 XII.

sen. 17 MK tanácsosa 1689–1693 királyi kancelláriai tanácsos 1693 II. 30 báró lett 1689 VI. gyermekével kegydíjat kér és kap 1708. 14–1691 MK fogalmazója 1691 IV. címzetes tanácsos 1678 I. 10–1718 tanácsos 1718 IX. von sóügyi intézéssel megbízott tisztviselõ 1695 (Mûk. köt. 1713 . 12–1726 † meghalt Pozsonyban 60 éves korban 1726 VIII. Madocsany Anna kegyadományt kapott (Életr. 28–1708 † meghalt Bécsben 68 éves korában mellvízkórban 1708 IX. von ® Metzerath Christophorus.) Mednyánszky Paulus. 12–1706 MK pénztári ellenõre 1706 XII. 29 csomó) Meczerad Christophorus. 401) Mednyanszky Joannes a szentjánosi harmincadot kéri 1692 Mednyánszky Jonas MK pénztárnoka? 1686 † (Forrás: Szinnyei: Magyar írók. 16–1671 MK titkára 1671 III. 18–1689 titkár.194 Maytheni Bartholomeus ® Majtheny Bartholomeus Maytheny ® Majthényi Mäyrn Joannes Adamus. 28–1715 pénztárnok 1715 VIII.: E 136. Nr.: E 41 1726. 19–1701 kancelláriai és kamarai tanácsos. VIII. 21 neje Orody Klára említve 1681 özvegye. két fizetéssel 1701 IV. MK fogalmazója 1670 II. Instr. két funkcióban. von Mednyanszky Franciscus MK irodai írnoka 1686 I. 15 özvegye. 5 titkár és fizetéses tanácsos 1682 X.

7 köt. Hoffmann Anna kegyadományt kap (Életr. Kaprinay gyûjt. Montecuccoli seregében hadbiztos is volt meghalt Kassán özvegye. 53. 1711 Nr. 30 1723 V. 15 és Kaprinay 7/23) Medve Andreas de Deörög az SzK pénztárnoka. 26–1640 1640 .) Mednyanszky Paulus Leopoldus. 230. hogy visszatérhessen az MK tanácsosai közé 10 000 frt kegyadományt kap meghalt eltemetve a kassai jezsuita templomba özvegye. E 1. 121 fol.: OSZKK. 6 1666 IV. 20 1717 VI. MK tanácsosa MK tanácsosaként beiktatva Rákóczi idején is rendesen járt a kamara üléseire. 1713 Nr. 30 1620 1638 XI. említve Megyery Gregorius SzK titkár és királyi alügyigazgató kiváló jogtudósként ismerték. 15 1717 IV. Fol. 20–1661? 1661?V. 1728 III. 22 1727 V. 20–1717 1699 VI. 954 fol. 12.195 (Életr. 1708 Nr. 225 1713 Nr. 253 és Egyetemi Könyvtár. jun.: E 41. Joanelli Judith kegyadományt kér (Életr.-ben Mehes Georgius MK számvevõségi írnoka pozsonyi káptalan jegyzõ lett 1698 VI.14) Megyery Thomas királyi tizedszedõ Szabolcs vm. 120. 4 † 1728 1600–1602 1655 IV. vagyonában kárt szenvedett SzK adminisztrátora lett SzK adminisztrátorává beiktatva engedélyt kap. Lat. 26–1727 † 1720 XII.: E 41 1710 Nr.

196 magyaróvári fõharmincad helyettes ellenõre 1649 V. 27 Melczer Ludovicus Pálffy Paulus nádor pártfogolta a Felsõ-magyarországi Adminisztráció SzK tanácsosa. 14 † Melczer[y] Joannes pecsenyédi (Pötsching. 16 fol. kinevezve 1650 VII. régi szolgálatára hivatkozik (királyi?) 1689 Merse Georgius de Szinye az erdélyi fejedelem homonnai harmincadosa 1644–1648 .) harmincados 1650–1655? † már nem él 1659 (Forrás: E 210. 31–1651 szempczi harmincados 1651 VII. Sopron vm. 101 csomó. fõispánja 1655–1667 Menegaty Joannes (Menegatti) a BKA serfõzõmestere. az MK alatt mûködött 1678 Meixner Antonius Franciscus ® Maixner Antonius Franciscus Melczer Joannes köpcsényi harmincados 1629 IX. 31–1667 † Meislinger Paulus árvai hadélelmezési írnok. 12 meghalt Eperjesen 1655 VIII.: E 41 1687 Nr.) Melcziczky Joannes MK szentjánosi javainak tiszttartója 1687 (Mûk. 1–1655 beiktatva 1650 IX. státusban 1692 Meniansky Franciscus ® Mesgnien Franciscus Merey Stephanus titkár. 113) Melith Paulus Bereg vm. 14–1635 lemondott állásáról 1635 IV. fõispánja 1603–1606 Melith Petrus Szabolcs vm. 103.

119) Messin Joannes Richardus luxemburgi származású. 23 Mesay Michael ® Mezey Michael Mesgnien Franciscus (Meniansky) török tolmács. elõbb a császári udvarnál szolgált . az MK folyósítja fizetését 1662 Mesko Jacobus királyi alügyigazgató (az SzK alatt) 1694–1707 királyi ügyigazgató 1707–1709 a Bécsi Udvari Kamara tanácsosa lett 1709 Rákóczi idején császárpárti. királyi tanácsos 1733 (Életr. erdõmesterré kinevezve 1697 hutafõnökként említve az anyakönyvben 1709 Besztercebányán városi szenátorként említve 1713 utóbb kohótiszt 1715 meghalt 73 évesen Besztercebányán 1726 VII. a katolikus anyakönyvekben 1688 Kamarai kémlész és segédkohótiszt.: E 41 1705 Nr.197 Merskovicz Joannes (Merskautz) császári élelmezési tiszt Murányban 1690–1703 Mertz Rudolphus császári uradalmi tiszttartó Zólyomlipcse bányakamarai uradalomban 1692 (házassági tanú Besztercebányán) (1692 V. 18) Merz Ambrosius kémlész Besztercebányán 1656 bányakamarai könyvelõségi ellenõrré kinevezve Besztercebányán 1656–1668 meghalt 1668 † Merz Maximilianus Besztercebányán. rangmegjelölés nélkül említve.

utódát nevezik ki 1701 IX. 1–1716 † jó nyelvkészségû. 6 wimpassingi harmincadellenõrként van említve. Jaillot Joanna Margaretha kegyadományt kért 1716 (Életr.: E 41 1716 Nr. 127) Mészáros Stephanus várpalotai fiókharmincados Székesfehérvár alatt (BKA) 1695 Meszárych Nicolaus ® Bornemisza Nicolaus Meszticzky Georgius megbízott kamarai tiszttartó Ledniczen 1690 Meth Martinus Leopoldus MK német számvevõségének írnoka 1676 MK német segédszámvevõje 1676 II. von (Mezerad) (azonos az elõbbivel?) Wimpassingban említve 1650 V. 10 özvegye. 30 MK fõpénztárának ellenõre lett az MK ellenzése dacára 1684 IX.: E 41. 440. 10–1683 † . Pongracz Anna Rosina és gyermekei kegyadományt kapnak 1709 V. 3–1684 a fõszámvevõmester munkáját három éve ellátja 1682 X. von (Meczerad. 1714 Nr. 1723 Nr. 1729 Nr. 1724 Nr. 9 (Életr. 18 MK tanácsossá beiktatva 1697 XII. 16–1701 gutaütés érte. özvegye. Mezorath) wimpassingi fiók harmincados lett 1638 I. munkaképtelen lett. 375. 242) Metzerath Christophorus. 164.198 MK tanácsossá kinevezve 1697 X. 17 nezsideri harmincadellenõr 1658 wimpassingi harmincados 1658 X. az uralkodó részére játékokat készített. királyi megerõsítés nélkül szolgál 1656 Metzerath Henricus.

) harmincados a hivatallal együtt áthelyezve 1656–1662 eberfurti harmincados 1662–1671? Mezey Michael (Mesay. von Mezõ Michael ® Mezey Michael Migazzi Nicolaus (Micatius) nagyváradi püspök. von ® Metzerath Christophorus. ahol meghalt (Életr. Lat 954) Mikfalvay Gabriel MK írnoka fizetést kap 1660 már nincs státusban 1662 Mikintrich fõhadbiztossági hivatal titkára (Magyarországra vonatkozólag intézkedik) 1696 . 240 csomó) Metzerath Joannes Rudolphus. Vas vm. Fol. de kegyadományt nem kapott 1688 VIII.199 a pénztárat nem tudta megmenteni 1683 özvegye kegyadományt kér. Mezõ) szolnoki hídvámszedõ és harmincad-kerülõ a BKA alatt 1692–1700 Mezger Andreas prefektorátusi írnok a BKA alatt 1692 Mezó Michael ® Mezey Michael Mezolaky Joannes gajári harmincados lemondott veje.) harmincados 1650?–1656 neufeldi (lajtaújfalui) (Vas vm. 29 Mezorath Christophorus. von stinkenbrunni (büdöskuti.: E 41. lefoglalt házát visszaadták. Kaloczy Stephanus javára 1698 VII. Mezó.: OSZKK. 17 (Életr. kiszabadulása után Lengyelországba ment. jászói prépost és az SzK elnöke 1600–1604 Kassa elfoglalása után Bocskai emberei fogságba vetették.

28 1662 X. Nr. Germ. 497) Miller Albertus (Milner) mosoni postaváltó Miller Nicolaus kassai fegyvertári írnokká kinevezve Miller Sighismundus bécsi udvari kamarai tanácsos.200 Mikludek Andreas trencséni harmincadkerülõ. mûködésérõl elszámol Milpöckh Joannes Carolus Antonius budai sótiszt a BKA alatt pécsi sótiszt budai élelmezési tiszt BKA számtisztje nyudgíjat (pensiót) kap (Mûk. 255) Miser Marcus csertiznei harmincados kisvárdai harmincados 1695 1631 II. kinevezve (Szlavónia) Milner Albertus ® Miller Albertus Milpocher Leonardus berdóczi (berdoveczi) harmincados. 12.: E 268. mint biztos a dunáninneni harmincadok vizsgálatára kiküldve Millos Joannes (Miloss) berdóczi (berdoveczi) harmincados. Tom. Nr. 1637 1669 VII. 20–? 1699–1704 1687 1689 1690–1691 1692–1694 1732 1600–1601 1601–1608? . a BKA által letartóztatva (Forrás: E 286 Tom. aláír Mikulich Thomas de Brukonovacz horvát származású királyi személynök Milith Georgius de Griber címzetes magyar királyi tanácsos Millekovich Michael kamarai tiszttartó. 253 és OSZKK Fol. 11–1649 † 1634 1699 1632. 5 1629 II. I.

elszámol Miticzki Andreas rózsahegyi postaváltó rózsahegyi postamester postaszervezési tevékenységet is folytatott. 27–1643 1643? 1665 VIII. 104.201 Miskey Stephanus SzK irodai írnoka. 55. † 1691 III. 4–1680 † 1622?–1650 VI. 3) Miticzky Michael a trencséni kincstári javak tiszttartója a Thököly-harcok után nem tudnak róla (Forrás: E 210. csomó) Miticzky Michael Nicolaus MK számvevõségi írnoka kinevezve állásáról lemondott Miticzky Michael azonos elõbbivel? Magyaróvári harmincadossá kinevezve Miticzky Nicolaus trencséni harmincados kegyadományt kapott Miticzky Stephanus turdossini harmincadellenõr 1674 II. Baan Helena tartozásait fivére. 4 1630 . 1690 Nr. † 1622 VIII. a trencséni és nyitrai kincstári javak tiszttartója Thököly idején károkat szenvedett. 14–? 1620 1669–1675 1675–1691 III. † 1680–1690 1692 1696 1683 1636 II. felvéve Miskolczy Balthasar ungvári királyi tiszttartó. 1695 Nr. hátralékai miatt kevés javát lefoglalták özvegye. meghalt Miticzky Emericus Miticzky Nicolaus harmincados unokája.: E 41. Miticzky Nicolaus rendezi (Életr.

. 25 újra felvéve 1687 I.202 Miticzky Stephanus rózsahegyi postaváltó 1619?–1666? Bethlen idejében hûségesküt tett az erdélyi fejedelemre 1619 (állásában megmaradt) Mittermayer pénzverdefõnök Körmöczbányán 1682 elmenekült a török elõl 1683 Mittermayer Joannes Georgius császári rézeladási adminisztrátor Magyarországon 1696 országos érmepróbáló Magyarországon. 228. kinevezve 1698 VIII. 1711 Nr. 1719 Nr. 1716 Nr. 9–1709 (Mûk.: E 41. mûk. 1 Sátoralja-Újhelyen megbízott harmincados 1689 . már nem él 1714 (Életr.: E 41 1710 Nr. 104) Mocs Georgius Laurentius ® Motsch Georgius Laurentius Modin Carolus MK fûtõje 1660–1669 Moesz Davidus SzK tisztviselõje 1590?–1594 SzK irattárnoka 1594?–1601? Moesz Sighismundus lublói harmincados 1597–1599 lõcsei harmincados 1600–1601? Mogor Georgius Budán harmincad áruszemlélõ a BKA alatt 1686?–1691 esztergomi harmincadellenõr a BKA alatt 1691–1704 esztergomi megbízott harmincados 1704–1712 felfüggesztve 1712 tönkrement. 378. 55) Mohácsy Joannes SzK irodai írnok felesketve 1680 V.

203 Nagyszöllõsön megbízott sótiszt Beregszászon a sóhivatalban ideiglenes alkalmazásban Mohácsi Joannes nagybányai postamester (irathitelesítés) Mokchay Andreas Nagyszombatban disszertált (Szinnyei szerint) választott korbáviai püspök. Lat. 2785. 22 1696 XI. 11–12) Mommzen-Apleisten Joannes Andreas tokaji élelmezési hivatal fõnöke Monchek Paulus MK írnoka zsolnai harmincadellenõr besztercebányai harmincadellenõr Monoszloy Andreas született Nagyváradon az esztergomi káptalan tagja 1690 1696 1696 V.: OSZKK Fol. 13 1640 1670 1643 II. magyar királyi tanácsos lett Molinary Michael de Paulo udvari futár Törökországba. 22 1707 1657?–1672 1672–1680 1668 1624 1624 VII. 4 1655 1662 XII. 8–1631? 1552 1578–1585 . 12–1630 1630 X. MK fizeti még kapja fizetését özvegye kapja hátralékos fizetését Molla Joannes Leopoldus a budai török mufti megkeresztelkedett fia fizetéses török tolmáccsá felvéve (az MK fizeti) fizetést kér Moller[s] Guilemus harmincadvámcédula-szedõ Bécsben az MK bécsi ágense (Mûk.

a horvát harmincadügy irányítója (Mûk. betegsége és hû szolgálata miatt 1500 frt kegyadományt kap 1586 1596 VII. 26 1601 XII. Lat. 29–1647 1647 VIII. 25 . 8–1662? 1622 1632 1640 V. 14– 1647 1655 1656 VIII. Lat. 2785. B. alispánja és követe harmincad-vizsgálóbizottsági tag Nádasdy Franciscus alatt alországbíró évi 300 frt fizetéssel Morócz Wolfgangus de Beketfalva Gyõrött királyi biztos alországbíró és Pozsony vm. 26–1669? 1665 III. 18–19) Morhardt Conradus SzK seborvosa (Említés: OSZKK Fol.: OSZKK Fol. 958/23) Moro Franciscus MK számvevõségi írnoka felvéve szentjánosi helyettes harmincados szentjánosi tényleges harmincados Lévárd fiókharmincadot ellátja hátralékos maradt: restanciáját özvegyének Körmendy Rebekkának apja letörleszti Morocz Stephanus Pozsony vm. 10 1600 VI. 18–1629 1629–1635 1635 V.204 pozsonyi kanonok. 11 1696 1693 1625 III. felhévizi prépost nagy kulturális tevékenységet fejtett ki veszprémi püspök és magyar királyi tanácsos a törökökhöz küldve mint béketárgyalási követ meghalt Bécsben eltemették Pozsonyban Mool Simon l. 28–1669? 1690 VIII. alispánja MK tanácsos kinevezve öregsége.

28 1656 után 1656 1629 1695 1686–1687 . 19 1660 IV. 25 1690–1699 1693–1699 1620 1624 VII. 15–1658 † 1641 1648–1658 † 1647–1655 1658 X. esküt tesz Eperjesen Mosslehner Henricus harmincadvámfelügyelõ Pozsonyban a szárazvámnál Mossny Thomas veszprémi harmincados. státusban van (E 210 101. Rechey Sophia kérvényez Mose Joannes Georgius a BKA hajdúinak hadnagya Budán a BKA alatt országos porkolábként státusban Mosony Jacobus SzK írnok Szepesófalun harmincados.) 1649 1693 1639 IX. hosszas betegség után neje. csomó) Moszlechner Stephanus pénztárnok Besztercebányán Moszticzky Georgius valószínûleg azonos a Nagy Iván által említett címerlevélszerzõvel a kincstári javak tiszttartója Ledniczen (Trencsén vm.205 1649:74 törvénycikk felmenti az elszámolási kötelezettségtõl utóbb alnádor is (Nagy Iván szerint) Morskovich Joannes élelmezési tiszt Murányban Mosdossy Emericus SzK tanácsos és a felsõ-magyarországi jövedelmek adminisztrátora egyedüli tanácsos az SzK igazgatósága és egyben adminisztrátora országgyûlési megbízásokat kapott meghalt kassai házában.

vagyonát felélte. nagy családdal halt el.) fiókharmincad kerülõje. Mukinger Georgius Tokaj vár fegyvertárnokává kinevezve 1663 Munkácsi Stephanus munkácsi harmincados 1624 ungvári helyettes harmincados is 1624 (Említés: OSZKK Fol. 148. 16 Motoseczy Georgius (Mottosoczy) nagykárolyi harmincados 1630 VIII. 12–1684 † Fiatalon.: E 41. f. 7. Lat. 13–1610 I. Házaik voltak Pozsonyban de nem éltek ott. Berdóczy Stephanus elõlépésével ürült az állás 1631 X. Motcz.) Murthaller nagyváradi postamester 1693 Muzenstainer Joannes a sérci (Vas m. melyet nyomorban hagyott hátra. 223. 188 1688 Nr. 418. 11–1638 † Motsch Georgius Laurentius (Motz. Mocs) MK tanácsos kinevezve 1672 III. 8 Mühlpeck Franciscus hadbiztos Felsõ-Magyarországon. 1713 Nr. 1687 Nr. véglegesítve 1637 I. Lat. 185. 916. 1714 Nr. 940) . Utódai többször kérelmezték apjuk hagyatékát. az SzK fizette 1687 elõtt (Forrás: OSZKK Fol. 332) Mudragh Joachim harmincadkerülõ a morva határon 1580 X. (Életr. 3 hátralékos fizetése 933 frt 1610 I.206 hivataláról lemondott Motesiczky Joannes újhelyi harmincadellenõr kinevezve.

kivégezték Bécsújhelyen 1697–1700? 1673 IV. fõispánja gyermekként királyi tanácsos lett fizetéssel királyi fõudvarmester lett dunántúli végvárak fõkapitánya országbíró lett Zala vm. Szegeden sómázsálóvá kinevezve Müller Nicolaus a kassai tüzérségi szertár írnoka (SzK fizeti) Nádasdy Franciscus Nádasdy Tamás nádor fia. 3 1671 IV. fõispánja összeesküvés címén perbefogva.207 Mühlpferd Joannes császári hadélelmezési tiszt Futakon Müller Georgius királyi pecsétvésõ a pénzverdében (Pozsonyban?). 19 1700 1700 IV. 6 1562 IX. 1604 I. 19–? 1669 1565 X. 26–1604 † 1587 IV. 23–1604 † 1588 I. jutalmat kap Müller Heret (?) a tábori hadipénztár (FeldkriegsZahlamnt) fõnöke a BKA-val számol el Müller Josephus a Bécsi Udvari Kamara írnoka. fõispánja királyi helytartó s mint ilyen Pest vm. 22–1670 1646 II. fõispánja dunántúli fõkapitány a királyi helytartó tanácsadója meghalt Sárvárott 49 évesen Nádasdy Franciscus született Vas vm. fõispánja Somogy vm. 29–1670 1665 X. 6–1670 1651–1670 1655 VI. 30 † . 15–1670 1667–1670 IX. született Vas vm. fõispánja királyi fõlovászmester Sopron vm. 16–1671 1645 X. méltóságaitól megfosztva. 4 1625 körül 1633 XI. 31–1604 1598–1604 1601 III. 18–1670 1666 I.

4–1621 1621 VII. 18 1622 VI. 14 . 2–1633? 1669 IX.208 Nádasdy Franciscus Nádasdy Franciscus országbíró fia királyi tanácsos lett fizetéssel a dunántúli megyék tartománybiztosa. lovassági tábornok Nádasdy Paulus dunántúli fõkapitány grófi rangra emelve királyi fõkamarás lett királyi tanácsos Nádasdy Stephanus Nádasdy Franciscus országbíró fia utódlási joggal Vas vm. 16 1615 II. 954) Nagovicz Stephanus de Hum MK számvevõségi írnoka MK fogalmazója MK titkára nászajándékot kap szorgalma és hûsége miatt kegyadományt kap 1690 VIII. 23 1670 VI. 30 1713–1734 † 1695 XII. 3–1682 † 1702 V. 23–1633 1629 V. 2 1671 X. 28–1679 1695 X. meghalt Buda Viziváros Nadespan Michael (Naderspan) SzK számvevõségi írnok felvéve királyi kinevezést kap mint írnok ugyanoda Thököly kurucai megölték (egy Naderspan Ladislaus alamizsnát kap az SzK-tól) (Forrás: OSZKK Fol. ? 1622–163? 1625 1625 IX. Lat. 3–1623 1623 VII. 8 1696 XI. fõispánja Nádasdy Thomas Nádasdy Franciscus fia magyar királyi tanácsossá kinevezve koronaõr lett Nádasi Joannes ® Vedany Joannes Naderman Daniel (Nattermann) császári élelmezési tiszt Budán. 9–1630 még 1624 X. 10–1697 IV.

) Nagy Georgius nagyszöllõsi harmincadellenõr Nagy Georgius Ladislaus a csáktornyai uradalom és a Zrínyijavak jószágkormányzója (adminisztrátora). az SzK fizeti 1630 IX.209 MK címzetes tanácsosa lett 100 frt nyugellátással és kegyadománnyal (1550 frt) már nem él. –1702 XII. 1676 1696 1703–1710 1747 1608–1620 . Csomó. 6 1637 1640 1608 1686 V. 420) Nagy Joannes MK futára Nagy Petrus (balaton-)hídvégi fiókharmincados a BKA alatt Nagy Stephanus palocsai harmincadellenõr. 1687 Nr. fizetés nélkül szolgál Nagy Stephanus de Felsõbük személynöki ítélõmester nádori ítélõmester meghalt Nagy Vincentius nagykállói várnagy. ekkor 32 éves (Említés: E 210. a visszafoglalt területek szervezésére is utasítást kap az MK-nak küldte nagyszámú jelentését. az MK jogait védve a Neoacquisticában. örököse özvegye.: E 41. 89. 7–1693? 1620 1695 VIII. 171. Állítólag megölték. 1713 Nr. tanú Paczoth Alexander SzK igazgató ügyében. 100. 291 fol. Ecker Sophia Nagowith Michael eperjesi postamester. (Mûk.

hogy a titkári teendõket is ellátja. 10–1606 XII. Neimeister) a pozsonyi fegyvertár fõnöke. fõispánja 1605 III. -ben 1556 esztergomi kanonok 1586–1588 egri nagyprépost 1588 aradi prépost 1593 V.210 Nagymagiary Joannes radagyanafalvi harmincados lemondása 1650 Nagymihályi Franciscus MK titkár 1597 I. az MK fizeti 1650 meghalt. 24–1596 szerémi püspök 1596 erdélyi püspök 1596 követ Lengyelországban 1598 pozsonyi prépost 1602 veszprémi püspök és Veszprém vm. de fizetését élethosszig kapja 1646 XII. 21–1619 III. utódát nevezik ki 1659 . 25 † kalocsai érsek 1608 diplomáciai kiküldetésekben vett részt 1599. fizetését felveszi 1651 meghalt 1659 Napragyi Demetrius született Gömör vm. 21 gyõri püspök és Gyõr vm. 15–1610 MK tanácsossá kinevezve azzal a feltétellel. fõispánja 1606 XII. 19–1646 öregkora miatt felmentve a munkától. 8 még él. az MK fizeti 1618 III. kancelláriai titkár is volt 1610–1617? Nagy-Thaliay Petrus szendrõi tiszttartó az SzK alatt 1608 Naimaister Andreas (Naymaister. 25 † Natalis de Paula (Nathal) törökországi futár. 1600 meghalt 63 évesen 1619 III.

10–1642? Nebest Joannes Michael SzK írnoka 1642–1650 SzK levéltári segédõre 1650–1656? tanúvallomást tesz (32 éves) 1656 Nebest Michael lõcsei harmincados lett 1622 VIII.211 Natter Martinus pozsonyi harmincadellenõr. státusban 1656 Nattermann Daniel ® Naderman Daniel Nattl Leonardus de Rust magyar tanácsossá kinevezve 1689 megerõsítve 1693 VII. a Muraközben álló császári hadsereg élelmezési fõnöke. eperjesi harmincados lett 1624 VII. született kb. 9 Naymaister Andreas ® Naimaister Andreas Neander Joannes Beatus trieri származású. † 1000 frt kegyadományt kap 1636 I. háztulajdonos 1702 VIII. 2 lõcsei harmincados. 12–1629 Felsõ-Magyarország pénztárnoka az SzK-nál 1629 III. 1 Kurimán harmincados 1639–1670 Nebest Georgius Paulus rimaszombati harmincados 1622 IV.) harmincados hivatali esküt tesz Kassán 1639 II. 17 † Nebest Daniel kurimai (Sáros vm. 1655 császári szekerészeti igazgató 1697–1700 pesti polgár lett. 20–1639 II. 20–1680 † . 9–1680 SzK címzetes tanácsos 1678 V. 27 Nebest Michael SzK titkár 1665 IX. 25 részt vett Pest város császári kézen tartásában 1706 meghalt Pesten mint városkapitány 64 éves korában 1729 I.

Neffczern Joannes Leonardus császári hadélelmezési tiszt Árva és Likava uradalmakban 1693 II.212 kegyadományt kap 1669 V. 14–1630? meghalt. 12 Nedeczky Gabriel nógrádi harmincadellenõr 1624 VIII. 20–1639 szikszói harmincados 1640–1651 szendrõi harmincados 1653–1675 Nedeczsky Christophorus pozsonyi várnagy. 16–1625 vágújhelyi harmincados kinevezve 1625 II. 8 újabb kegyadományt kap 1675 IV. utódát nevezik ki 1631 VIII.) harmincadellenõr1630 Nemsovay Stephanus a csejthei kincstári javak megbízott tiszttartója 1683 felesküdött Thökölyre. 25 évesen perben tanúskodik 1689 Nemesnepy Georgius ráczkanizsai harmincados 1630 Nemethy Matthias poljánczi (Vas vm. igazoltatják . 26 Nebest Paulus szepsi harmincados 1633 VIII. jutalmat kap 1601 IV. a BKA fizette. komáromi harmincados helyettese. tiszttartó is ugyanott 1701 családja Magyarországon telepedett le és a gazdaságigazgatásban jelentõs szerepet játszott Nehrer Conradus (Nöhrer) törzskari orvos Budán. már nem él 1694 Neydthort Joannes Petrus császári élelmezési tiszt Nagyváradon 1692 Neilhauser Leopoldus harmincadírnok Rajkán 1695 Neimeister Andreas ® Naimaister Andreas Nemenics Emericus Bencze.

a BKA alatt státusban 1694–1709 régebbrõl elmaradt fizetését kéri 1710 (OSZKK Fol. 30–1644 komáromi harmincadellenõr 1644 IX. járványügyi orvos Budán. 4–? köpcsényi harmincados ?–1655 pozsonyi harmincadellenõr 1655 XII. 27–1684 bécsújhelyi harmincadellenõr 1684 VI. 26–1689? segélyt kap 1689 X. kéri. 255. 64 és E 41 1716 Nr.: E 41. utasítást kap 1674 VI.pag. 1697 Netter Matthias pecsenyédi (Sopron vm. 14–1685 . 59. 31–1658 † özvegye kegyadományt kap 1659 I. hogy állásában az Aichpichlbizottság erõsítesse meg 1695 családja Szomolnokon telepedett le utóbb Niedermann Joannes Michael de Kugelestein (Nidermann) MK létszámfeletti tanácsosa 1686 VIII. 135) Niesz Joannes Georgius a Pozsonyi Királyi Pénzverde pénzverõmestere. 1–1691 † Nicolassi Laurentius Joannes (Nikolassy) a szomolnoki bányaüzem fõnöke. 25–1683 vimpáczi (Wimpassing.213 Nentwich tábori élelmezésügyi hivatalban alezredes. 6 (Életr. 12 Neuburg Joannes Sigismundus (Neuenburg) császári. 104) Neumayr Joannes Bapt. császári sótiszt Szatmáron 1689 XI. a magyarországi hadélelmezésügy vizsgálatában vesz részt 1696 Neradovich Michael németjárfalvai postaváltó 1696. 1686 Nr. Sopron vm.) fiókharmincados 1633 VI.) harmincadellenõre 1683 X. Germ.

1706 Nr.. 27 (Életr. 10–? Nöhrer Conradus ® Nehrer Conradus Nunkowich Franciscus hadbiztossági tisztviselõ Budán 1691 Nunkovich Georgius MK számvevõségi írnok 1665 VIII. 5–1683 † özvegye. de fizetését élethosszig kapja 1726 IV. mûk. 221) Nikassinovich Joannes berdoveczi (Horvátország) harmincados 1685 Nikolassy Laurentius Joannes ® Nicolassi Laurentius Joannes Nisney Martinus SzK számvevõségi írnoka 1620 Noell Erasmus törökországi futár.: E 41. 16–1628 elmozdították Nováky Adamus SzK elnökségi írnoka 1677 XII. 6) Nussbeckher Joannes budai hadiszertári ágyuöntõ a BKA alatt 1697 XII. 57. kinevezve 1659 IX. 1687 Nr. Czeglédi Eva Rosina hátralékos fizetését kéri (Életr. 18 utóbb borfelügyelõ lett az SzK alatt Novakovicz Sigismundus varasdi harmincados. 1708 Nr. 1 . 1710 Nr.214 pozsonyi pénzverdei tisztviselõ 1685–1687 köpcsényi harmincados is egyben 1686–1705 pallenkircheni harmincados 1705–1726 öregsége miatt a munkától felmentve. 183. MK fizeti 1688 VII.: E 41. 4–1678 Hoff-Leuthai harmincadellenõr lett 1678 I. 84. 12 Novak Joannes vágújhelyi harmincados ellenõre. 1716 Nr. kinevezve 1624 VIII.

Csomó és OSZKK Fol. 101.: E 41 1692 Nr. fõispánja 1647–165? Nyáry Paulus de Bedegh egri vár kapitánya 1596 váradi (?) fõkapitány és Bihar vm. 14–1659 gondatlanság miatt elmozdították. 27–1643 † gróf lett 1632 VI. fõispánja 1635–1643 † N[y]eky Joannes helyettes harmincados Ikervárott 1692 elõtt (Mûk.215 Nussdorfer Franciscus császári szekerészeti tiszt Tolnán 1694 ugyanez Újpalánkán (Bács vm. Felsõ-Magyarország fõkapitánya és Bereg vm. 95) Nyeky Michael SzK levéltári írnoka 1674 VI. fõispánja 1622–1643 báró lett 1623 királyi fõajtónálló mester 1631 XI. 954) Nyilas Emericus a Neoacquistica Commissio írnoka 1697–1698 . királyi tanácsossá kinevezve.: E 210. meghurcolták. 7–1061? Nyakashazy Andreas gajári harmincados kinevezve 1654 XII. fõispánja 1611 Nyáry Stephanus de Bedegh Nyáry Pál és Várdai Kata fia kállói kapitány.) 1696 Nützel Carolus von Sonderspühel MK tanácsos 1595 VII. 9–1682 kállói harmincados 1682 I. 1600 helyettes fõispánja. Lat. Szabolcs vm. 8 Nyáry Bernardus de Bedegh Szabolcs vm. 2–1694 szatmári harmincadot is ellátta fél évig 1685 (Mûk. de végül felmentették 1659 XI. Bocskai mellé állt 1605 Máramaros vm.

) Ocsovay Daniel a nagybányai királyi pénzverde érmeverõ segéde és kerülõje fizetésemelése az Aichpichlbizottság elõtt 24 évig szolgált Nagybányán ugyanott (Életr. 29 1697 1634 IV. 1727 Nr. valószínûleg Oberaigner Ruport bányász fia született bányaügyelõ Selmecbányán királyi bányasáfárrá kinevezve jutalmat kap meghalt Selmecbányán mint „pius et bonus Catholicus” jelezve Oberndorfer Joannes hadélelmezési fõnök Eszéken (OSZKK Fol.: E 41. 131. 24? 1670 1670–1679 1677 1679 VIII. 2. April 1698 és E 41. 1727 Nr. 237) Nyiregyházy (Nyeregiházy) tokaji postamester tokaji harmincadellenõr Nyiry Nicolaus (Nyry) lévai alvárnaggyá kinevezve Oberaigner Joannes bányaügyelõ apaként említve Selmecen. 1713 Nr. rangja írnok felfüggesztve Oberaigner Georgius családja Kitzbüchlbõl (Tirol) került a bányavárosokba. 1714 Nr. 255. 419) 1651 1656–1658 1625 1673 1691 IX. Germ.216 (Forrás: Hoffinanz. 1717 Nr. 21 1694–1700 1692 I. 89. 12 1695 1692–1703 1715–1726 . 227.

3 nem élt Pozsonyban. ezért lázadónak minõsítették 1711 lemondott fia javára állásáról 1711 X. 6 igazolását kéri 1712 V. 144.: A 1.: E 1. 7–1704? Rákóczi idején is Kassán maradt nejével Dévini Barbarával (mint apa említve még Kassán) 1707 XI. 19 (Életr. 25 tanácsosi fizetést is kap 1694 VI.217 Odescalchi Livius princes Szerém vm. 10. 84. 41. Lat. E 41. 954) Olasz Gabriel kurimai harmincados 1689–1693 Olbern Joannes Franciscus (Olber. 1744 Nr. 1691 Nr. 195) Olasz Franciscus az országbíró (Csáky Stephanus) titkára 1691 SzK titkára 1691 V. az anyakönyvben nem szerepelt báró és magyar indigena lett 1702 IX. 1712 Nr. OSZKK Fol. 1717 Nr. 1711. 104 f. . 17 (Mûk. 7–1711 Rákóczival tartott. 3–1699? mint a Bécsi Udvari Kamara tanácsosa kiküldve biztosként az MK-ba 1699 VI. nolcsói postamester 1610–1615 már nem él 1623 . örökös fõispánja 1697–? Okolicsany Joannes lipótszentmiklósi postamester 1680–1689 turdossini harmincados 1689 V. E 41. Olpern) MK létszámfeletti tanácsosa 1692 X. 12 Omulkus Joakim (Omulczy) liptószentmiklósi postamester 1603. 18 még él és fia érdekében ír az MK-hoz 1717 VI. 1606 rózsahegyi.

328) Orban Georgius szakolcai harmincadellenõr 1672 IV. 1691 Nr. Exped. meghalt 1711 özvegye.218 Ondrejkovics Nicolaus SzK számvevõségi írnoka 1690–1691 számvevõ lett Ungváron Onody Joannes harmincadellenõr Munkácson fizetés nélkül 1676 Oppersdorff Venceslaus Wolchardus sziléziai származású SzK tanácsos 1694?–1704 a tiszántúli harmincadokat ellenõrizte 1698 Rákóczi elõl Bécsbe ment. de utódát nevezik ki 1712 XII. 121. alispánja is 1692 már nem él 1698 (Forrás: A 35 Concept. 1696 Nr.: E 41.) Orbán Stephanus Magyar Királyi Udvari (Kancelláriai) titkár kinevezve 1663 VI. 28–1712 még él. 12 még fizetési hátralékkal tarozik neki az MK (Mûk. 13–1679 . 1718 Nr. 1692 Nr. 191. 13. 120. 27. 6. 1685/86. mert elszegényedett 1714 több mint 50 évi katonai és kamarai szolgálata miatt árvái kegyadományt kapnak 1730 II. 16 (Életr. E 41. 156) Orban Paulus személynöki ítélõmester 1681 királyi ítélõmester és királyi tanácsos 1685–1686 nádori ítélõmester a Királyi Táblánál 1686–1697 Pozsony vm. Anna Catharina von Dannebergh az MK-tól kér segélyt.: E 41. 1714 Nr.

18–1675 1675 III. 29 1642 IV. elõtt 1670 II. 7–1636 1636 VIII. 6–1693 † 1681 VII. 31–1666 † 1661 II. 27 és 1647 IX. 14 1690–1693 . 13–1642 † 1636 I. 3–1671 1671 III. 5–1650 1636 I. 26 1628 V. 23–1681 1681 X. 24 1650 II. Egger Anna.219 magyar királyi tanácsos és királyi személynök személynök. 30 1620 elõtt 1620 I. 14–1646 1646 XI. gyermekei eltartására kegyadományt kapott utóbb pozsonyi kanonok Ordódy Michael SzK irodai írnoka 1679 VI. 24 1666 IX. egyben a Gubernium tanácsosa kegyadományt kap Ordódy Casparus a királyi személynök (Pakay Benedictus) ítélõmestere MK tanácsos lett kegyadományt kapott meghalt. 18 1688 IX. ezután egyházi pályára lépett. utóbb veje Görgey Martinus az MK titkára (Pozsonyi római katolikus házassági anyakönyv) Ordódy Franciscus valószínûleg Ordódy Emericus fia MK irodai írnoka MK fogalmazója MK altitkára elõbb házas. 31–1656 1656 XII. 1–1630 1630 VIII. 28–1656 1655 VII. 8 1669 VII. utódát nevezik ki Ordódy Emericus Ordódy Casparus fia MK számvevõségi írnoka MK számvevõsegéde MK irattárnoka MK alszámvevõje kegyadományt kap MK pénztárosa MK címzetes tanácsosa MK tényleges tanácsosa kegyadományt kap meghalt neje.

15 1650 III. 18–1638 1638 IX. státusban Orllé Nicolaus a sztropkói váruradalom prefektusa SzK Tanácsos meghalt Orllé Stephanus (Orle) Orllé Nicoalus fia putnoki várkapitány és Gömör vm. fõispánja Ormandy Stephanus Bereg vm. 20 1665 I.220 Orehoczy Casparus de Kusarovec horvát al-bán magyar királyi tanácsos lett Oremus Paulus SzK futára. az SzK-val számol el Orossy Georgius (Oroszy) MK altitkára magyar királyi titkár (a Kancelláriánál) kegyadományt kap királyi személynök és királyi tanácsos kegyadományt kap lemondott és végkielégítést kap özvegye. Szentkereszty Maria Anna kap kegydíjat 1647–1660 1660 1631 1581 1594–1613? 1616 † 1631 II. királyi tizedszedõje. 19–1650 1647 IV. királyi tizedszedõje.-ben. 11–1641 † 1571 1596–1604 1680 elõtt 1619 1620 1628 1620 1636 VII. az SzK fizeti SzK titkára (Bethlen Gábor híve?) SzK pénztárnoka Orosti Thomas (Orosdi) királyi tizedszedõ Bereg vm. 2 1665 I. az SzK-val számol el Sáros vm. az SzK-val számol el Ormandy Stephanus munkácsi harmincados. adós Ormanközy Gregorius hadititkár. 16. 12 .21–1665 1655 VIII.

11 1627 1650 1626 II. 1622 1629 X. 24–1641? 1579. 1587 1611. 21–1651? 1651 1697 . 1637 1631–1633 1633 után 1639 V. kártérítést kap már nem él. örökösei említve Orosztonyi Andreas szeniczi harmincados kinevezve még az állásban Oroszy Georgius ® Orossy Georgius Ossegovich Joannes belovári (Horvátország) postamester.221 Orossy Paulus ungvári harmincados lett Orosz Ladislaus ungvári harmincados valószínûleg azonos a Nagy Iván által említett Ung vm. 22–? 1668–1676 1680–1684 1599–1610 1613–1625 1632. fizetését a nedeliczi harmincadtól kapja 1662 VIII.-i alispánnal Oroszlany Georgius (aliter Leo) privigyei és veszteniczi postamester bajnóczi és veszteniczi postamester Oroszlany Joannes bajnóczi postaváltó Oroszlány Michael SzK irodai írnoka a szepesi vár és birtokainak tiszttartója SzK pénztárnoka elmozdították: nagy hátralékban maradt Oroszthony Franciscus szakolcai harmincadellenõr szakolcai harmincados kárpótlást kap veszteségeiért Oroszthony Joannes bajnóczi postaváltó.

222 Ostius Laurentius helyettes lõcsei harmincados Ostrau Joannes Carolus. 286) Osziany Emericus szikszói harmincados Osztroziczky Emericus SzK irodai írnok. von volt hadiszertári fõbiztos. 15–1639 1639 VII. háztulajdonos volt. † 1681 körül 1695 1696–1705? 1715 1723 1600 1676 VIII. 145) Oswaldt Joannes Christophorus császári hadélelmezési fõbiztos Komáromban ugyanaz Gyõrött és Székesfehérvárott is Gyõrött élt és mûködött. pag. 18? 1653 1677 . megbízva (Említés: OSZKK Fol. már nem él özvegye bormérési engedélyt kap (HKA. GB/U. Fol. 1723. Lat. meghalt Trencsénben (OSZKK. a BKA pénztárával számol el Ostrosicz Stephanus de Giletincz fellebbezési törvényszékek bírája MK tanácsos(?)-ként Felsõ-Magyarországra kiküldve biztosként az Ausztriával vitás területek királyi biztosa királyi étekfogó (fõasztalnok mester. 1686 Nr. történeti feljegyzéseket írt) meghalt Osvald Petrus a csáktornyai kincstári javak prefektusa (Említés: E 41. 451) 1600 1700 1618–1638 1627 1628–1635 1635 II. 954) Ottaneder Bartholomeus kanizsai élelmezési tiszt császári és királyi élelmezési (hadi)fõnök. Germ.

223

Ottavicius Georgius MK segédszámvevõje 1617 IX. 11–1621 bazini harmincados 1621 VI. 17–1637 Ottendorf[er] Henricus császári szolgálatban bejárta a török kézen lévõ dunamelléki magyar várakat, Budától–Belgrádig és azokról kéziratos feljegyzéskönyvet készített 1667 a kassai tüzérségi szertár fõnöke 1668 az SzK folyósítja a járandóságát 1668–1670 meghalt, utódát nevezik ki 1673 V. (Kézirata: Wien, Kriegsarhiv, Kartenabteilung K. VII. K. 1.) Oxel Joannes a Bécsi Udvari Kamara számvevõtisztje, az MK-tól fizetési hátralékát megkapja 1621 Österreicher Petrus nagybányai császári pénzverõmester és pénzverde fõnök, kinevezve a Bécsi Udvari Kamara utasítására 1680 V. 23 már nem él, de fiát bányaírnokként alkalmazzák Felsõbányán 1703 (Életr.: E 41, 1708 Nr. 78) Õsze Demetrius tokaji harmincados 1607–1608 Paar Antonius és vele fivére Joannes Baptista, Paar Pompejus fiai, pozsonyi postamesterré kinevezve Paar Carolus magyarországi örökös címzetes fõpostamester címe fivérére, Paar Josephus fiaira is átszáll Paar Pompejus pozsonyi fõpostamester

1613 VII. 21–1619 1690 VI. 5–1703

1596–1610

224

Paar ® Gaffor a Paar Pace Marco töröknyelvi tolmáccsá kinevezve fizetését a Bécsi Udvari Kamara folyósítja Pach Christophorus kassai fõhadélelmezési fõnök utasítást kap Pachner Joannes a bécsújhelyi püspök kamarása, kinevezve bécsújhelyi harmincadellenõrré Pachner Martinus császári hadélelmezési tiszt Futakon elhalt ebben az állásban Baján Paczothi Andreas tiszttartó az SzK alatt Paczoth Alexander SzK igazgatója és a felsõmagyarországi királyi jövedelmek adminisztrátora, kinevezve pert folytattak le ellene és elmozdították (Mûk.: E 210, 100 csomó, fol. 184–299) Paczoth Franciscus kassai várnagy (Mûk.: OSZKK Fol. Lat. 912, 32–40 fol.) Pakay Benedictus királyi személynök lett királyi tanácsosi címet is nyert özvegye, Zlatkovicz (Slakovicz) Helena kegyadományt kap újabb kegyadományt kap

1659 X. 20–1663 1663 XII. 31 1687 III. 18–1689

1684 VI. 14–1712 † 1700 1706 elõtt 1604

1631 VIII. 30–1639 IX. 31

1631–1634?

1617 II. 11 1617 IV. 26–1625 † 1627 IV. 16 1633 I. 27

225

Pakay Benedictus MK irodai írnok MK fogalmazója pozsonyi postamester a háborúban elszenvedett káráért kárpótlást kap Montecuccoli javaslatára fõpostamesterré lépett elõ Hofkirchen komáromi várparancsnok postai késedelemért úgy elverette, hogy belehalt özvegye, Fejervári Elisabetha kegyadományt kapott újra kapott Pakay Stephanus Pakay Benedictus fia MK számvevõségi járulnoka MK irodai írnoka MK irattárnoka (segéd) irattárnok bécsi kórházban kezelték, meghalt özvegye és árvái kegyadományt kapnak (Életr.: E 41, 1692 Nr. 78, 1710 Nr. 28 E. 1. 1711. fol. 26, 306. Levelei Erdõdy Györgyhöz: OSZKK Fol. Hung. 1389, Tom. V.) Palánky Michael tokaji harmincados és egyben postamester Palaticz Joannes SzK tanácsos Bethlen Gábor alatt Pálffy Ferdinandus Pálffy Joannes fia szül. csanádi püspök és a vm. fõispánja egri püspök és Heves vm. fõispánja meghalt

?–1660 1660 XI. 11–1664 1664 II. 16—1666 1666 VII. 22 1667–1675 † 1675 1676 IX. 10 1689 VII. 26 1692 IX. 25–1696 1696 VII. 16–1702 1702 IX. 6–1707 1707 V. 8–1709 † 1709 III. 17 1726 IX. 16

1654–1672? † 1619–1621 1620 1672 VIII. 19–1678 1678 III. 3–1680 † 1680 X. 31

226

Pálffy Joannes koronaõr lett királyi kamarás és magyar királyi tanácsos királyi fõkamarás lett, egyben koronaõr is Komárom vm. fõispánja is Pálffy Joannes Pálffy Nicolaus királyi fõkamarás és Harrach Eleonora fia, született Vöröskõn katona lett Pozsony vm. fõispánja, apja halála után tábornok horvát bán Sáros vm. fõispánja királyi teljhatalmú biztosaként köti meg a szatmári békét hadseregfõparancsnok helytartói tanácsos hétszemélynök, országbíró nádor és Magyarország fõhadparancsnoka, Pest vm. fõispánja meghalt Pozsonyban Palffi Joannes volt szatmári tiszttartó Pálffy Nicolaus született Pozsony vm. fõispánja és Pozsony vár fõkapitánya királyi fõkamarás királyi tanácsos Komárom vm. fõispánja és Komárom vár fõkapitánya dunáninneni fõkapitány meghalt Vöröskõn

1625–1645 1627 III. 12 1635 XII. 7–1645 1641 XII. 2–1645 †

1663 VIII. 20 1681 1679–1694 1693 1704–1731 1709–1720 1711 IV. 30 1710 1724 1731–1741 1741–1751 † 1751 III. 24 1618 elõtt 1552 1580 VI. 11–1600 † 1581 XII. 9–1600 1582 V. 25–1600 1584 1589 VI. 1–1600† 1600 IV. 23 †

227

Pálffy Nicolaus királyi fõkamarás Pozsony vm. fõispánja dunamelléki, érsekújvári és bányavárosi fõkapitánysági biztossá kinevezve, de nem fogadta el koronaõr országbíró nádor és Pest vm. fõispánja meghalt Pálffy Nicolaus de Erdõd magyar királyi tanácsos lett királyi fõajtónállómester Pozsony vm. fõispánja és a vár kapitánya koronaõr királyi fõkamarás Pálffy Paulus kamaraelnök királyi fõpohárnokmester királyi fõudvarmester Pozsony vm. fõispánja országbíró nádor és egyben Pest vm. fõispánja meghalt Pálffy Stephanus Pozsony vm. fõispánja koronaõr magyar királyi fizetéses tanácsos Érsekújvár és a bányavárosi végvidék fõkapitánya gróf lett meghalt Pálffy Thomas de Erdõd esztergomi kanonok Lippay érsek oldalán csanádi püspök és Csanád vm. fõispánja

1693 IV. 7–1705 1694–1732 1696 X. 10 1701 VII. 11–1714 1713 I. 6–1714 1714 X. 14–1732 1732 III. 20 † 1649 1650 VII. 22–1662 1654 I. 25–1679 1661 III. 19–1679 1662 XI. 22–1697 † 1625 VII. 2–1646 lemond 1625 X. 10–1641 1641 III. 25–1646 1641–1654 1646 II. 6–1649 1649 III. 24–1654 II. 2 † 1654 II. 2 † 1600–1640 1608–1625 lemondott 1612–? 1626 III. 20–1644 I. 14 1634 II. 13 1646 V. 29 † 1645 1652

228

váci püspök egri püspök és Heves vm. fõispánja váci és egri püspök és királyi kancellár nyitrai püspök és királyi kancellár meghalt Bécsben Paloczay Gabriel aranygyapjas lovag magyar királyi tanácsos Palugyay Antonius bazini városbíró, bazini harmincados lett (Életr.: E 41 1696 Nr. 91) Palugyay Gabriel gyõri harmincados óvári harmincados MK pénztárnok özvegye, Bronemisza de Pesth Sophia, kegyadományt kap Palugyay Gabriel bazini származású az esztergomi érsek, Széchényi György titkára, az MK létszámfeletti tanácsosa lett MK tényleges tanácsosa fizetéssel Rákóczi idején is szorgalmasan látogatta a Kamara üléseit (Életr.: EK, Kaprinay gyûjt. 7/124; E 41, 1696 Nr. 112, 1707 Nr. 48.) Palugyay Michael nagybányai helyettes harmincados Palugyay Pancratius thurdossini harmincadellenõr Pamberger Paulus császári harmincados Köpcsényben császári harmincadellenõr Rajkán özvegye, Elisabeth kegyadományra felterjesztve

1658 1660 VIII. 16–1669 IX. 1669 X. 5–1670 1670 IX. 23–1679 V. 6 † 1679 V. 6 † 1658 X. 7–? 1696 XII. 28–1713? 1654 VII. 18–1655 1655 XII. 3–1660 1660 III. 31–1664 † 1673 III. 6

1694 IX. 7–1701 1701 VII. 1–1707 †

1684–1685 1656, 1660 1629 1629–1631? 1632 III. 12

229

Pampetricus Paulus MK irodai írnok Paniokai Matthias sztropkói helyettes harmincados Panner Joannes ® Ponner Joannes Pap Andreas nagyszöllõsi harmincados Pap Andreas ónodi harmincados Pap Daniel szatmári harmincados és tiszttartó Csáky Stephanus fõkapitány elverette, ezért Csákyt megbüntették Papierer Joannes császári hadélelmezési tiszt Pécsett és Bácsban Parichich Daniel ® Bariczius Daniel Paricius Daniel ® Bariczius Daniel Partinger Balthasar szempczi harmincadellenõr lett köpcsényi harmincados Partinger Casparus pozsonyi patricius családból MK pénztárnoka MK tanácsosa 12 000 frt kegyadományt kap meghalt, utódát nevezik ki özvegye megkapja a kegyadományt Partinger Michael MK pénztárnoka MK tanácsosa kegyadományt kap mint a Kamara legidõsebb tanácsosa kegyadományt kap még élt neje Aichinger Maria Susanna említve

1613 IV. 4–1614 † 1641 1607–1608? 1620 1665 1665 VII. 3–9 1698

1640 VI. 12 1641–1645? 1618 XII. 20–1622 1622 XII. 2–1631 † 1630 X. 7 1631 IV. 1636 III. 18 1656 I. 24–1660 1660 III. 30–1686? 1662 VI. 19 1677 VI. 30 1686 1681 V. 17

11–1668 1668 X. életr. kinevezve Magyar Királyi Kancellária tanácsosa tervezetet készített Magyarország új berendezésére báró lett meghalt (Életr. Lat.: A. 17–1680 1675 IV. született báni helytartó királyi személynök Pataky Ladislaus poljánczi harmincados Pataky Stephanus SzK irodai írnoka lemondott és a jászói konvent jegyzõje lett 1664 II. 954) Paszthoy Andreas (Pasztohi) tiszttartó és élelmezési tiszt Füleken Pásztor Stephanus SzK futára. 79. Mûve: OSZKK Quart. 12–1693 1693 IX.230 Pászthohy Michael SzK irodai írnoka SzK fogalmazója nagyszöllõsi harmincados SzK altitkár kegyadományt kapott SzK titkár Thököly alatt állását vesztette. 3–1673 1673 IX. † 1630 1672 IV. 426) Patachich Stephanus Patachich Joannes fia. 8–1670 1670 X. 9 1576 1626 1627 X. Kassáról elment Lõcsére.. státusban Patachich Balthasar de Zajezda nedeliczi fõharmincadellenõr. 27–1628 X. ott meghalt és a minoritáknál temették el. 2–? . Fol. 26 1680–1684 † 1601–1604 1653 1690 IV. Lat. (Mûk.: OSZKK. 17–1714 1699 1706 1719 XII.

táblabírája és biztosa helyettes alispán meghalt Pécsett. 17–1693 X. 31 1696 1697 VI.-nél Baranya vm. igazolják kéri újraalkalmazását megyei fõpénztárnok Baranya vm. elõtt 1700 1690 X. MK fizeti Paumbgartner Matthias kõszegi fiókharmincados Paumgartner Stephanus pecsenyédi fiókharmincados Sopron-szentmártoni harmincados Paur Joannes (Baur) hajózási (só)tisztviselõ Pesten már nem él Pavesicz Gregorius (Pavichich) a horvát kincstári javak segédtiszttartója a muraközi kincstári javak adminisztrátora MK számvevõmestere meghalt. 70 évesen Paxy Joannes nógrádi harmincados kinevezve hamarosan meghalt Payer Joannes Georgius (Beyer. 14 † 1624 . Payr) 1685 1655 1630 elõtt 1640–1650 1650–1657 1696 1702 1673 1678 1679 II. utódát nevezik ki Pavichich Emericus légrádi felesküdött helyettes harmincados Pávics Ignatius pécsi polgárkamarai tiszttartó a BKA alatt tartozásait rendezte. 18–1684 † 1684 IV.231 Pattantyus Georgius Thököly Imre ónodi harmincadosa Paulo Natale török nyelvi tolmács. 10 1698 1700 1708 1710 IV.

) Pazman Nicolaus Pázmány Péter unokaöccse báró lett magyar királyi tanácsossá kinevezve meghalt Pázmány Petrus Pázmány Nicolaus biharmegyei alispán fia. 24. 11–1706 1707 1650–1655 1681 1628 1658 I.: E 1. 1707. 15 1616 IX. E 41. 1635 1637 III. Nagyszombatban tartományi zsinatot tart turóczi prépost lett esztergomi érsek. . papneveldét alapított II. 163) Payer Georgius hradisti (Morvaország) harmincadkerülõ Payerle Joannes királyi hadbíró. született N. Váradon a Jézustársaság tagja. Pozsonyban (pozsonyi római katolikus kereszteltek anyakönyve 1681 III. 19 † 1688 II. 23 1659 után 1570 X. fõispánja hitszónok.232 wulkersdorfi harmincados kinevezve özvegye alamizsnát kap (Életr. 4 1611 1616 IV. 19 1632 III. 1623 1618 1629 XI. 1706 Nr. 28–1637 † 1619. nevelõintézetet. Ferdinánd megválasztása érdekében tevékeny az országgyûlésen bíboros lett Rómában követségben a pápánál a nagyszombati egyetemet alapítja meghalt Pozsonyban Pechel Joannes harmincadáru-szemlélõ Pozsonyban a dunai vámnál (házassági tanú) 1699 IV. Magyarország fõkancellárja és Esztergom vm.

9 (Életr. az MK fizeti 1630 IX. 19–1739 Bártfa város volt jegyzõje. háztulajdonosként.: E. városbíró és fõjegyzõ. családja. Pöckh) bajorországi származású császári hadélelmezési fõbiztos. Peckh. 48 éve 1739 XI. 22 Peck Balthasar Joannes (Beck.233 Péchy Adamus Péchy Sigismundus SzK tanácsos unokája megbízott bártfai harmincadellenõr 1692 bártfai harmincados. SzK tanácsos és igazgató 1628 XII. 1712 Nr. harmincad hivatala mellett 1712 bártfai harmincados. 200) Péchy Franciscus lévai harmincados 1657 II. 20–1749 nyugdíjazva öregkora miatt 1749 XI. polgárjogot nyert Pesten 1690 X.: OSZKK Fol. 954) Pechy Stephanus (Bechy) királyi török nyelvi tolmács és írásbeli fordító. 24–1660? Pechy Sigismundus az Erdélybõl Sárosmegyébe települt Pechy Casparus fia SzK tanácsos 1610–1621 Bethlen idején állását vesztette a felsõ-magyarországi királyi jövedelmek adminisztrátora. Pesten élt 1694–1723? Peck Laurentius (Peckher) wimpáczi (Wimpássing) harmincadellenõr 1680?–1683 meghalt 1683 † Peck Leopoldus ® Beck Leopoldus . 27–1635? hátralékos fizetését kapja 1631 VIII. 41. kinevezve 1693 IX. Lat. 13–1631 † meghalt 1631 (Életr.

özvegye említve 1613 Pekleny Georgius SzK futára 1693 Peklinay Martinus verbói harmincados 1629–1630 Pekri Laurentius (Petri) Erdélybõl jött Magyarországra királyi tanácsos lett 1690 VIII. 8 gróf lett 1692 VIII. 912) Pehm Godefridus (Behem. még hivatalában van 1694 XI. ennek tábornoka 1704 Máramaros helyettes fõispánja. 2–? Peirl Adamus (Peyrl) járfalui (Jarendorf) postaváltó.234 Peczy Franciscus szepsi harmincadellenõr. 13 .: OSZKK Fol. 12–? Pedery Andreas kassai várnagy 1637–1644 (Mûk. 18 Pelsõczy Andreas enyickei (Abaúj vm. az MK fizeti 1610–1611 meghalt. Lat. 8 Rákóczi mellé állt. Pehem) MK számvevõségi írnoka 1650?–1662 Pehr Georgius Henricus ® Behr Georgius Henricus Pehr Thobias nagykállói fegyvertárnok kinevezve 1663 VI.) megbízott kincstári tiszttartó 1687 Pelsõczy Georgius királyi alügyigazgató az SzK-nál 1687–1696 folytonos betegeskedése miatt az Aichpichl-bizottság helyettest rendel mellé. Rákóczi részérõl 1704–1709 meghalt 1709 III. fizetés nélkül szolgál 1676 Peczy Stephanus arab és török nyelv ismerõjeként török nyelvi tolmáccsá kinevezve 1669 IV.

fõispánja 1608–1638 Ung vm. fol. fõispánja 1597?–1613 . 144. sen. 104 1717 Nr. Abaúj és Zemplén vm. a bécsi akadémiára járt 1676 egri tiszttartó a BKA alatt 1692–1694 egri tiszttartó prefektusi címmel 1694–1704 indigenatust nyer 1697 III. 286. jun. 1. 9. Lat. 20. 128) Perekedy Nicolaus országbírói ítélõmester 1602 MK tanácsos 1602 X.-i fõispán fia Ugocsa vm. 9 prefektus és harmincados is Egerben 1698 a Jászságról és a Kunságról részletes jelentést készít 1699 hatásköri vitában az SzK-val 1701 az egri helyõrséget õ fizeti 1703–1704 Bécsben van mint menekült 1707 egri prefektusi állását visszakapja. fõispánja 1625–1629? Perényi Gabriel. 19. 1711.235 fizetésemelést kér 1696 (Mûk. 1–1605 IX. 1. fõispánja 1639–1676 Abaúj vm. OSZKK Fol. 18. Tom. sprättaui származású. 1710. 1716 Nr. 954) Pelz Antonius ® Pilz Antonius Penz Joannes Christophorus Franciscus sziléziai. Ugocsa vm. fõispánja 1662–1676 † Perényi Georgius Abaúj vm.: E. E. E 41. 1696. † Perenyi Emericus abaúji fõispán 1699–1712 Perényi Franciscus Abaúj vm. fõispánja 1623 Perényi Gabriel baro. Perényi Georgius. de önkényeskedéssel vádolják 1711 (E.

20–1687 † 1688 I. 1691 1604 IV. fõispánja Abaúj vm. 1691 Nr. fõispánja Perfelder Hyronymus Stanislaus Bruck an der Leitha-i harmincados. 22 1677–1678 . az MK fizeti évi 100 fr-tot kap a morvaországi harmincadcédula beszedõi állást kérte: nem kapta koszorús költõ (poeta laureatus) és történész minõségében kap fizetést szakolcai harmincadosnak kinevezve azzal a feltétellel. 8–1693 † 1684 IV. fõispánja Perényi Paulus Perényi Emericus fia Ugocsa vm. hogy történetírói munkáját folytatja Perger Ferdinandus az alsó-magyarországi bányakamra orvosa. fõispánja Perényi Stephanus Abaúj vm. 14–1650 † 1676 † 1645 1650–1652 † 1652 X. utódát nevezik ki özvegye újra férjhez ment. Bécsben él (Életr. elszámol 1643–1662? 1677–1699 1695–1699? 1655–1658 † 1676 III. fõispánja is Perényi Sigismundus Abaúj vm. 7 1615 1624 1637 X. kinevezve meghalt. kinevezve Perger Petrus Perger Elias unokaöccse szakolcai harmincados-helyettes szakolcai harmincados özvegyének elengedik tartozását Perger Simon gyõri hadiírnok. 72) Perger Elias (Berger) udvari alkalmazott és királyi történetíró.: E 41.236 Perényi Georgius báró Abaúj vm.

Andreas javára 1678 V. Thököly emberei elfogták 1683 hátralékban maradt. ezért kincstári birtokokat is bíztak rá meghalt. 3 elõtt † Permay Stephanus zsolnai harmincados 1656?–1678 lemondott fia. 6–1694 † Thököly idején Lietavára menekült. 696 Nr. 24 Pertholdt Joannes rózsahegyi postamester. 22–1670? szeniczi harmincados 1670?–1696 X. hû maradt. bebörtönözték 1696 alamizsnát kap 1707 (Életr.: E 41 1687 Nr. 14 Persich Joannes Magyar Királyi Udvari Kancellária írnoka ?–1667 bazini harmincados 1667 III. de egyben Henkl Lazarus bányafelügyelõje is 1610 Pervanicz Matthias (Perwanicz. 12. Perwonyth) kállói királyi élelmezési tiszt 1608 nagybányai helyettes harmincados. állását kérik 1694 XI. 22–? Perlaky Nicolaus latin-nyelvû tábori hadiírnok 1596–1601 Permay Andreas zsolnai harmincadellenõr 1678–1681 zsolnai harmincados 1681 IX. E 1. 119. 22–1625 . † fia. apja hosszú szolgálata miatt 200 frt adományt kap 1647 IX. 16–1640 † meghalt. 8 pozsonyi harmincadellenõr 1635 IV. esküt tesz az erdélyi fejedelemre Kassán 1624 V.237 Peringer Heinrich komáromi harmincados 1632 VI. . 76. 1683 Nr. 1707) Persich Nicoalus de Wihotsch (Perschitz) királyi szolgálatban már 1625 III. utódát nevezik ki 1640 XII.

16 1702 VI.238 Pescher Joannes Nicolaus nezsideri harmincadellenõr Peschkhofer Leopoldus császári élelemszállítási számvevõ Futakon Pestaluz Joannes tiszttartó a Besztercebányai Kamara alatt bányasáfár bányabíró és a Besztercebányai Kamara titkára meghalt Besztercebányán Pesthy Franciscus komáromi postaváltó. 17–? 1656 1631 1651 körül 1670–1673? 1673?–1681 1682 X. 23–1693 1693 XI. 27–1684 1684 IX. 10–1698 1695 1698 II. 7 † 1689 1615–1621 1621 VI. 17–1709 IX. 28 . született apja 24 évig teljesített katonai szolgálatot Királyi Kancelláriánál írnok Királyi Gubernium írnoka MK irodai írnoka lett MK fogalmazója MK altitkára MK titkára Erdõdy Christophorus MK elnök bizalmi futára MK tényleges tanácsosa lett. státusban Pestvarmegyei Georgius lévai harmincados érsekújvári harmincados Peteõ Georgius ikervári helyettes harmincados (valószínûleg azonos Pethõ soproni ellenõrrel) Peterfalway Casparus nagybányai harmincados Peterffy Joannes Franciscus szakolcai származású. de a titkári teendõket is ellátja járulékot is kap 1654 1698 1636–1646 1647 1654 1654 VI. 16–1688 1688 VIII.

5–1631 † 1607 VIII. 21 1582 IV. Eperjesen házat kap Pethe Georgius Gömör vm. 17 1612–1617 † 1615 VIII. 15–1731 I. 402. mûk. 12 1625 X. 8 1709 IX. 16 † 1678 VI. 18 1731 I. 48. 1695 Nr. 1691 Nr. Martinus püspök fivére királyi tanácsos fizetéssel báró lett MK elnöke Torna vm. HKA GB/U 1715/16.239 6000 frt kegyadományt kap Királyi Kancellária tanácsosa lett osztrák báró lett Nagyszombatban királyi biztosként a török elleni háborúra mozgósít Somoskõ uradalmat kapja. 15–1617 XI. 16 1712 1716 VI.. A 79) Peterson Thomas felsõ-magyarországi hadélelmezésügyi számvevõmester. predikátummal aranygyapjas lovag és a verebélyi és szentgyörgyi nemesi székek fõispánja is lett meghalt Bécsben végelgyengülésben 80 éves korában (Életr. fõispánja Pethe Ladislaus de Hetes Pethe Emericus SzK elnök fia. 11. 1693 Nr. 17 1615 1617 XI. 43. Pethe Emericus SzK elnök. EK Kaprinay 7/112. 17 † 1552 1582 II. fõispánja királyi fõajtónállómester kegyadományt kap (királyi) meghalt Pethe Martinus de Hetes született Kassán. 2 1608 1612 IV. 413.: E 41. utóbb ítélõmester fia szerémi püspök lett váci püspök esztergomi prépost 1706 XI. pag. 16–1617 XI. 29 1719 VII. 29–1586 1586 .

kegyelemadományt kap Pethõ Sigismundus de Gerse (Petheõ) Pethõ Nicolaus fia ónodi várkapitány. felsõ-magyarországi fõkapitány dunáninneni fõkapitány 1587 VIII. 13 1588–1598 1598 IV. 12–? 1608 III. Pest vm. –1677 VII.240 váradi püspök Északkelet-Magyarország védelmét szervezi gyõri püspök és Magyarország kancellárja kalocsai érsekséget adminisztrálja királyi helytartó is. fõispánja meghalt Bécsben. eltemették Pozsonyban Petheõ Joannes nagykállói harmincados Pethõ Georgius de Gerse (Petheõ) radagyanafalva megbízott harmincadosa soproni harmincadellenõr radagyanafalvi harmincadellenõr lett csere útján soproni harmincadellenõr soproni harmincados Pethõ Ladislaus de Gerse magyar királyi tanácsossá kinevezve Pethõ Stephanus de Gerse magyar királyi tanácsos lett Forgách Sighismundus alatt harcolt Erdélyben. 3 † 1605 X. 1676 I. elesett Pethõ Stephanus (Petheõ. 1–1664 1664 X. 5–1611 † 1611 1668–1670 1675 X. felkelõk kifosztották. 24 1659 1660 . Petõ) királyi hadélelmezési tiszt Szendrõn szendrõi megbízott harmincados szendrõi kincstári javak tiszttartója. 18–1666 † 1665 III. 16–1602 II. 11–1663 1663 III. 1600–1605 † 1602 III. 13 1653 1660 XI. 2–1605 X. 3 1673–1677 1650 IX.

296) Petri Laurentius ® Pekri Laurentius Petrikovith Gregorius nagykárolyi harmincados 1620–1625 Petroczy Laurentius ® Petruczy Laurentius Petróczy Samuel SzK irodai írnok 1674 VI. szolgabírója lett 1680 (Életr. Nr. 432) Petray Joannes MK járulnoka 1687 MK számvevõszéki írnoka 1687 XII. IV. 954) Petrony Vincentius a hadsereg borellátását intézi 1643 Petrovics Andreas SzK irodai írnok 1690–1702 palocsai harmincados 1702–1703 Rákóczi idején számûzetésben. hûségjutalmat kér 1710 (Életr. 209) . 208. 14 † Petko Georgius egri helyettes harmincados a Breuner bizottság alkalmazta 1691 VII.: OSZKK Fol. Tom. 16–1707 MK segédszámvevõje 1707–1709 (Mûk. 1–1675 † meghalt 53 évesen 1675 IV.: E 41 1713 Nr. 22–1678 Thököly felkelõi elvitték magukkal 1678 visszatért és hûségesküt tett 1678 Szepes vm. Nr. 1715 fol. fõispánja is 1670 XI. 380 és E 1 1709. Lat. 1710 Nr. 133.: E 41 1703 Nr.: E 286 Tom. 27 (Mûk. fol. 4 harmincadkerülõi fizetést kap 1692 XII–1695 fizetésének kérdésével az Aichpichl-bizottság foglalkozik 1695 IV. XV. 11.241 felsõ-magyarországi al-generális 1667–1670? királyi tanácsos és kamarás is Zemplén vm.

1–1608 Petroviczky Andreas szatmári postaváltó 1601–1610? Petruczy Laurentius (Petruczi. . 1650 Preffershoven Joannes Ditrich Theodor trencséni várparancsnok. felfüggesztették 1695 az a hír járja. hogy a kurucok megölték 1702 még él. mûk. 1691 Nr. 17. 170–172. meghalt Bécsben 1714 V. az MK-val levelez hadiadóügyben 1702 (Életr.242 Petrovicz? (Petrovith) lévai harmincados (azonos az elõbbivel?) 1630 Petrovicz Martinus zsolnai harmincados ellenõr. Nr. 12–1700? budai várparancsnok 1700–1713 nyugdíjazva 1713 I. Petroczy) neve helyesen valószínûleg Petruzzi pozsonyi várkapitány 1683–1687 Peyrl Adamus ® Peirl Adamus Pfaunschwanz Michael járfalui postaváltó 1638. kinevezve 1630 V. 161. 1694. kinevezve 1691 IV.. az MK fizeti 1684 II. 18–? Petrovicz Michael pozsonyi hajószertárnok 1604 X. 1692.: E 41. 12–1695 tervet készített a nyugati harmincad vám rendezésérõl 1691–1692 összeütközésbe került Esterházy nádorral. 8 † fia MK tanácsosa lett Pfofferth Elias Sebastianus Hoff an der Leutha-i harmincados.

) 1647 XII. 49. Nr. Tom. 33 és 343) Piati Petrus császári tizedszedõ a BKA alatt porított só értékesítõje a BKA alatt erdész a BKA alatt a BKA erdõfelügyelõje meghalt Buda-Újlakon (Életr. 238. 1695 Nr. 3 Nr. az MK-tól kap napidíjat Philipp Magyarországon mûködõ császári hadbiztos. mûk. 1702. Végrendelet: Buda Testamentuma I.: E 286. 1709. 10. Nr. Piaczek) a vágbesztercei kincstári javak megbízott tiszttartója az MK alatt Piaczol Franciscus (Piazzol) vimpáczi (wimpassingi) harmincados több mint 40 évig szolgált egyhelyben. a császári hadipénztárral számol el Piacsek Georgius (Pyacsek. 13 Nr. 32. Tom.. 37. –1816. 104. 9 1734 II. 50. 1716 Nr. 77 és E 210. E 41. 3-4. E 41 1734 Nr. . 14. 84. Tom. 1731 Nr.243 Nr. fiai is a harmincadügyben szolgáltak meghalt 72 éves korában (Életr. fizetéssel kinevezve (Zala vm. csomó. 364. Nr. 2 1690 1696 1698–1709 1713–1718 1718 † 1669 .) Pazzol Franciscus ® Piaczol Franciscus Pichler Adamus tábori hadi írnok Lentiben. 5 1697–1700 1690–1695 1693 VII. 48) Pfundner Joachim de Pfundstein a Bécsi Udvari Kamarától a magyar harmincadügy ellenõrzésére kiküldött biztos.: E 1. 144.

28–1683 Bruck városban maradt és fenntartotta a kapcsolatot levélben az MK-val 1683 hátralékos: valószínûleg nem él 1690 (Mûk. 18 Nr. felvéve 1598 IX.: E 286. 330) Pichler Michael császári élelmezési tiszt (hadi) 1692–1703 számvevõbiztos 1730 Piculi Michael soproni harmincadellenõrnek javasolják 1655 lipóczújvári gyárüzem (fabrica) gondnoka 1667 rajkai harmincadellenõr 1667 VI. Piltz) egri vámszedõ és a prefektusi hivatal kerülõje a BKA alatt 1691–1701? . 1716 Nr. 44. 1690 Nr. 1714 Nr.244 Pichler Franciscus Joannes A BKA titkáránál a telekkönyvvezetõjénél. 12–1668 szempczi harmincadellenõr 1668 III. E 41. 324. 349. E 41. 1717 Nr. csomó. 1725 Nr.: E 210. 144. 24–1710 harmincadellenõr Budán az MK alatt 1710–1712 ideiglenes harmincados Budán 1712–1716 a budai kamarai pénztár ellenõre 1716 VIII. 1–1604 hivatalát elhagyta. Tom. Hiltl Wolfgangusnál írnokként alkalmazva 1695–1702 a BKA rendszeresített irodai írnoka 1702 XI. 104. 13 meghalt. 521. 103) Pieler Christophorus hajóhivatali gondnok Pozsonyban. 1715 Nr. de újra felvéve 1608 XII. 13–1722 nyugalomba vonult 1722 IV. 85. örökösei Bécsújhelyen éltek 1725 (Életr. 1–1610? Pilz Antonius (Pelz. 420. 104.

19 † 1637 1630 V. 1696 Nr. 2 1676 VI.: E 41 1688 Nr. 86. 26 1602 I.245 Pindaroczy Ladislaus szekszárdi tiszttartó a BKA alatt (Mûk. 1693 Nr. 28 1700–1705 1705 IV. Stadtarchiv. 18–1635 1633 1635 1620 1597 VII. 17. 27–1685 1685 VI. 5 1602 IX. Tom. Bizany) alkalmazásra elõjegyzik hohenwolkersdorfi harmincados lett ebenfurti harmincados hátralék miatt felfüggesztve ideiglenesen neki van a legkisebb hátraléka meghalt. 111. Totenprotokoll) Pinta óvári fiókharmincados Pinter Georgius galgóczi harmincados-ellenõr hadiszemlén vesz részt fegyveresen meghalt. 123 Tom. Esterházy Pál alatt meghalt Bécsben 53 évesen (Életr.: E 286. utódát nevezik ki Pinzner Joannes higanyszállási gondnok Kassán Piperella Ezechiel dr. 28 1597–1602 1675 I. 2–1696 1696 VI.: Wien. utódát nevezik ki (Mûk. 10 Nr. 34. 20 1697 . 126) 1689–1691 1686–1688 1699 1691 VIII. 304. 13 1695 I. 117) Pinkay Georgius megbízott ecsedi számvevõ az SzK alatt helyettes sótiszt Beregszászon Pinnyei Joannes báró lett (neje Esterházy Katalin) magyar királyi tanácsos lett alnádor. 1690 Nr. 2 Nr. Stella Christophorus árvái nevében pénzt vesz fel dr medicinae Tokajban járandóságát számfejtik SzK orvosa Pisani Laurentius (Pizany. 8 1696 X.

császári tanácsos 1691–1694 hadélelmezési fõhivatal alezredese. 4 a BKA fõfelügyelõje. a bécsi akadémia hallgatója 1660 kassai császári hadélelmezési tiszt 1674 Magyar Kamara segédszámvevõje 1674 II. 58. 188–190. Nr. 63) Planer Joannes császári építési írnok Komárom várában. mint néhai említve 1705 (Mûk.: E 106. 11 Nr. 30 hadélelmezési fõnök Pozsonyban. Plagotta) budai harmincadhivatali írnok a BKA alatt 1692 újpalánkai (Bács m. 1 szegedi sóellenõr 1704–1708 † (Mûk. 19. 10–1683 MK fõpénztárának ellenõre 1683 XII. tétel) Pispeky ® Püspöky Pistorius Maximilianus Joannes bányakamarai titkár Körmöcbányán 1676–1683 Pizany Laurentius ® Pisani Laurentius Plader Joannes (Pladik) lõcsei postamester 1620 Plagotha Joannes (Blagota. 25–1698 † meghalt 1698 . Tom. kifizetés részére 1697 I. utasítást kap 1696 III. Helfrich von Mülleithen (Plasz) osztrák származású. 29 csomó 47. 3 Plass Ferdinandus.: E 286.246 Pischelli Christophorus-Adolphus Joannes császári sóhivatali ellenõr Baján. Tom. Plagota. utasítást kap 1690 IV. utasítást kap 1694 VI.) harmincados a BKA alatt 1692 VII–1704 tiszttartó is ugyanott 1694–1704 kirabolták 1697 meghalt.

férje tartozási ügyében 1702 III. Ordódy Barbara Catherina. E. E. 14.163. 41 1722-486) Platzer Joannes Franciscus császári élelmezési tiszt Mohácson 1697–1700 Plaukho Franciscus nyitrai élelmezési tiszt 1685 Plenich Georgius MK tanácsos kinevezve 1698 IV. 38. segédtitkár 1699 BKA pénztári ellenõr 1699–1702 BKA iktató és kiadó 1700–1704 BKA titkára 1704–1709 állása megszûnt 1709 a királyi jövedelmek pénztárnoka lett Budán 1729 VI. 29. 22– Plenicz Michael berdóczi (berdoveci. Nr. 1741–146. 41 1733–181.247 özvegye. 1–1648 SzK pénztárnoka (lemondott) 1648–1650 eperjesi harmincados 1650 VII. 26– Podbilány Michael (Podbelány) SzK szolgálatban 1639– nagykárolyi harmincados 1641 I. 20 † meghalt 1741 X. Horvátország) harmincados kegyadományt kap 1668 VII. 20 rendkívül tevékeny a kamarai gazdálkodás terén (Életr. 32. von ® Plonstein Matthaeus.: E 286. 23 Plenstein Matthaeus. Nr. 2–1741 X. 1–1656 . 286) Plonstein Matthaeus. von Pleyern Joannes Josephus BKA-nál írnokként 1695–1699 BKA iktató.: E 21 1741 XI. Plenstein) selmeci fõkamaragróf 18 évig 1608–1626 Pocz Stephanus szatmári tiszttartó lett 1633 IX. Tom. 20-23. 16 (Mûk. von (Pönstein. 4. Tom.

1 1641 † . 27 1692 VI. E 41 1690-63. 1661 VIII.: E 1. 23 1608 III. 4–1683 1668 XI. 18–1693? 1657 I. 15– 1641 1641 IV. 4– 1671 1683 1675 után 1681 IX.248 SzK tanácsos felsõ-magyarországi hadélelmezési biztos is lett meghalt Eperjesen Podesta Josephus SzK orvosa 200 frt évi fizetéssel Podhoranszky Daniel MK számvevõségi írnok köpcsényi harmincados Prellenkirchenben is harmincados író is: a Speculum vitae címû mû szerzõje már nem él (Életr. 26 1598–1602 1623 VII. 11 1638 II. 1–1609? 1682 1593–1594 1598–1602 1612 IV. 15–1665 1665 VIII.83) Podmericzsky Martinus a Királyi Gubernium ajtónállója szolgálata megszûnt: kegyadományt kapott Podolsky Georgius fiókharmincados Magyar-Brodon Pogány Georgius ® Boghanyi Georgius Pográny Georgius hradisti harmincadkerülõ Pogrányi Benedictus korponai várkapitány nógrádi várkapitány királyi tanácsos lett Polcius Georgius hadipénztári ellenõr Poliany Josephus SzK irodai írnoka kállói harmincadosként említve kállói harmincadosként kinevezve szatmári harmincadosként esküt tesz meghalt 1656–1661 † 1661 IV. 8–1637? 1637 V. 133. 1687 f.

29) Pongrácz Nicolaus MK számvevõségi írnok thurdossini harmincados 1643 1647 1661 IV. 30–1732 VII. 30) Pongrácz Franciscus Ferdinandus született számvevõségi járulnok MK számvevõség írnoka MK segédszámvevõje MK elsõ segédszámvevõje MK segédszámvevõ és számvevõtanácsos nyugdíjba ment meghalt 72 évesen Pozsonyban (Életr.: E 41 1696–118. 17 1715 XI. 20–1710 1710 1719 1726–1731 1731 VIII. 14 1732 VII.. 1722-2. 20. mûk. E 1 1715 XI. 20. 20–1718 1718 VIII. E 21 1696 X. 10 † 1668 V. 29–1675 1675 X. 25–1727 V. 88. E 41 1721-180. 22–1666? 1668 körül 1692–1694 1694 III.85. 1693. tanúvallomást tesz Pongrácz Andreas MK irodai írnoka Pongrácz Franciscus Emericus született MK számvevõségi járulnok MK számvevõségi írnok nezsideri harmincados MK pénztári ellenõr a Bankalis Reprezentáció másodreprezentánsa Pozsonyban. 7. 29 1738 X. 1718 V. 13–1704 1704 V. E 41 1713-380. 14 † kb. 1666 1696 1696 X. 1731 VIII. E 21 1720 V. 8 1725 V. 20. E 21 1725 V.. majd lemond MK tanácsosa meghalt Pozsonyban 64 évesen (Életr. E 21 1704 V. 20–1716 II.: E 41 1692-78. 16. 24–1689? † . mûk.249 Poloni Valentinus királyi hadélelmezési tisztviselõ Tokajban királyi hadélelmezési tisztviselõ Kassán.

: E 41 1688-278) Pongrácz Sigismundus MK irodai írnoka 1650 VIII. 17–1607 Portner Joannes Baptista harmincadellenõr Várdon 1693 † Posch Joannes Georgius bányagondnokká kinevezve Selmecen 1658 esküdt a bányabíróságnál 1670 rendes bányabíró ugyanott 1670–1674 selmeci királyi bányakönyvvivõ 1674–1677 . 12 Poppel Adamus Ulrich de Lobkowitz (Pöppel) selmeci fõkamaragróf udvari tanácsos 1647–1650 Porckler Antonius tüzérzászlós Kapronczán 1699 Poroszlay Laurentius tokaji harmincadellenõr eskütétele 1641 IV. 20–1668 † árvái említve 1669 Poniatoffsky Stephanus Stanislaus de Poniatove viroviticzi (Verõcze.250 a harmincadforgalomról jelentést tesz 1681 III. 1 Porsio Henricus bécsi udvari kamarai titkár 1579?–1601 MK tanácsos 1601 IX. 31 Thököly idején elmenekült Árva várába 1683 (Életr. –1659 MK fogalmazója 1660 I. Szlavónia) harmincados 1698 Ponner Joannes (Panner) körmöcbányai ezüstkísérõ 1675 körmöcbányai fõtiszt 1685 Poos Michael pozsonyi harmincadfelügyelõ a dunai révnél 1656 Popovicz Joannes Franciscus óvári császári adminisztrátor. a hainburgi vám beszedõjévé kinevezve 1693 XI.

javaik zár alatt 1691 . 16–1668 MK számvevõsegéd 1668 VI. 8–1682 egyben hadi fizetõmester 1669 királyhû maradt. császári tanácsos. javait Thököly elkobozta. részvett az SzK újjászervezésében 1685–1688 † meghalt 1688 † özvegye és árvái tartozásban. a Szepességben bujdosott. Kassáról el kellett menekülnie. 31–1686 nyugdíjban. 8 Pottmar Petrus MK számvevõségi írnok 1666 VIII. 22–1676 meghalt 1676 † Pottornyay Balthasar (Pothurniay) SzK pénztárnokká kinevezve 1669 V. felsõ-magyarországi biztos 1691–1698 meghalt Bécsben 50 évesen 1706 II. visszahelyezték. de szakértõként mûködik 1686– Körmöcbányát felügyeli 1687 Nagy. de tábori élelmezési biztos 1687 élelmezési fõbiztos.és Felsõbányát felügyeli az SzK alatt 1692 meghalt 1692 † Possani Alexander ® Bossányi Alexander Possay Nicolaus nagyszöllõsi harmincados 1591 homonnai harmincados 1597–1620? Posta Andreas kilencedszedõ GörömbölyTapolcán. SzK fizet neki 1601 Posta Martinus MK futára 1635 IV.251 selmeci fõpénztárnok 1677 III. 27–1638 meghalt 1638 † Pothurniay Balthasar ® Pottornyay Balthasar Potschka Levinus.

von ® Plonstein Matthaeus. 3–168? számos jelentést tett az MK-nak. 972) Praepost Joannes. báró lett 1691 meghalt 1694 † .: OSZKK Fol. Germ. 2715. 6–? Prandauer Paulus Innsbruckból Selmecre jött 1596 királyi kémlész Selmecbányán 1598–1600 királyi szemlész Besztercebányán 1600–1604 kohósáfár Besztercebányán 1604–1605 Csehországba menekült 1605–1607 kohósáfár Tajován 1607–1610 kohótiszt Besztercebányán 1610–1621 Bethlen Erdélybe parancsolta 1621 újra kohótiszt Besztercebányán 1625–1635 nyugdíjban 1635 Prandeisz királyi biztos a bányafõkamara grófságnál 1638 körül Prasinszky Petrus nedelici fõharmincados 1665 V. Dióssy (volt) lévai harmincados helyettese 1694 Prainer Petrus SzK levéltári írnoka 1673 X.252 (Életr. 1692-33) Pothurnay Gabriel palocsai harmincados 1686 VIII. 7–1682 enyedi (?) javak tiszttartója az SzK alatt 1682 IV. Lat 954. 26–1688 Pöckh Balthasar Joannes ® Peckh Balthasar Joannes Pöhm Rudolphus Franciscus ® Bõhm Rudolphus Franciscus Pönstein Matthaeus. 18–1694 tanácsosi címmel egyben a horvátországi kincstári javak adminisztrátora is 1673 I.: OSZKK Fol. von Pöppel Adamus Ulrich de Lobkowitz ® Poppel Adamus Ulrich de Lobkowitz Pöttingh Sebastianus a Magyar Gubernium ülnöke 1675–1681 (Mûk. E 41 1691–39.

22–1672 meghalt 38 évi szolgálat után. özvegye 1000 frt kegyadományt kap 1672 VI. 17–1623 Bethlen állásától megfosztotta 1623 újra illevai harmincados 1625 I. 4–1637 kegyadományt kap 400 frt-ot 1636 I. 6–1646 galgóczai harmincados 1646 XII. 22) Prenner Matthias Pancratius ® Brenner Matthias Pancratius Prestalczky Georgius besztercebányai harmincados 1662 VIII. 29–1634 puchoi harmincados 1634 V. 30 † Preüner Petrus murányi tiszttartó 1686 Preuner Stephanus MK fûtõje 1695 V. 31–1666 szakolcai harmincados 1666 I. 22 (Mûk. 27 Presinszky Nicolaus (Prechinsky) illevai harmincados 1638 I. 18 meghalt 1711 † Prezner Joannes Christophorus császári élelmezési tiszt Tokajban 1693 Prin Gregorius ® Bakay Gregorius Joannes . 29–1711 V.253 Prasynzky Marcus kaprinai harmincados (Horvátország) 1630 Prasniczky Nicolaus (seu Rosinszky) szakolcai harmincados 1659–1666 Prátl BKA-nál darabont státusban van 1694 Pravonich Matthias királyi tizedszedõ Széplak járásban (Bihar vm.: E 21 1672 VI.) az SzK alatt 1601 Prescinsky Joannes (Precsinszky) SzK írnoka 1700?–1703 Presinszky Joannes (Prehinzky) illevai harmincados 1619 II.

jelenleg váradi tiszttartó Prunn Philipus Bernhardus. 1 1689–1695 1695–1703 1705 1709 XI.: OSZKK Fol.254 Priny Martinus görög nagybányai harmincad bérlõje Protzner Michael nagybányai pénzverde felügyelõje és javának tiszttartója (Mûk. Lat.: OSZKK Fol. 14) Pruckner Joannes Wilhelmus a bécsi egyetem hallgatójaként inmatrikulálják tokaji sóellenõr az SzK alszámvevõmestere (az Aichpichl-bizottság nevezte ki) Rákóczi alatt a kassai pénzverde ideiglenes felügyelõje Kassán élt: utoljára szerepel a kassai római katolikus anyakönyvben Prukini Jacobus volt füleki. Lat. 23–? 1688 1682 XII. 3 1600 1652 1663 1673–1682? 1687–1697 1693–1694 . Prozner) Nagybányán mûködik Nagybányán a pénzverde felügyelõje Nagybányán a pénzverde könyvelõje és ellenõre (Mûk. von rhoniczi sáfár Besztercebánya alatt kohótiszt Körmöcbányán körmöcbányai pénztárnok Prunner Georgius alsó-ausztriai erdõmester a BKA-nál BKA-nál helyettes tiszttartó 1673–1676 1680–1687? 1650–1667 1667–1680 1680 V. 2715) Protzner Valentinus (Proczner. 2715) Pruckner egri fegyvertárnok fizetést kap (Hofbefehl 1688 VI.

127) Purgholtzer Joannes Petrus császári hadélelmezési tiszt Valkóvárott 1697–1700 említve még e minõségében 1707 (Mûk.: HKA. 9 Puch Valentinus harmincadcédula-beszedõ a morva határon 1596 III. elbocsátják 1607 Psarvaczky Georgius galgóci harmincados 1621 VI. 17–? nógrádi harmincados ?–1623 IV. 22 Pruzsinszky Daniel MK számvevõségi írnoka kegyadományt kap 1599 sassini harmincados. 16–? Putcz Joannes Magyar Kancellária írnoka 1659 . fol.255 adminisztrátori tanácsos a BKA-nál 1698–1703 meghalt Budán 56 évesen 1709 IV. 20–1609? Puchberger Joannes Michael BK adminisztrációval levelez 1687 Puchenberger Georgius de Ullersdorf ideiglenes fõkamaragróffá Selmecbányára kinevezve 1632 IV. 30–1633 Puchner Martinus császári élelmezési tiszt Futakon 1697 Pucz Michael Joannes Franciscus ® Putz Michael Joannes Franciscus Pulascko siófoki fiókharmincados özvegye említve 1697 elõtt (E 286 Tom. GB/U 1705/7) Putnoky Georgius bártfai harmincados 1620 Putcz Joannes rimaszombati harmincados. Rákóczi Györgyre esküszik fel 1644 III. 11.

14 † . 15–1619 királyi tanácsos lett 1612 MK (?) tanácsosa fizetéssel 1615 nagyváradi püspök 1619 egri püspök és Heves vm. 13 Püsky Joannes Nyitra vm. 20–1636 † Püspöky Sebastianus (Pispeky) varannói harmincados 1635 IV. 14–1635 MK tanácsosa 1635 III. 13–1648 IV. 30–1657 III. 8 Püspöky Jacobus (Pispeky) királyi jogügyigazgató 1622 VI. 18 meghalt Budán a Felsõ-Vízivárosban 1705 III. 21–1633 X. 12 Gyõr vm. utasítást kap 1686–? Püchler Joannes Cyprianus császári hadélelmezési számvitel vezetõje Esztergomban 1700 Püchler Michael császári élelmezési tiszt Debrecenben 1691 császári élelmezési tiszt Munkácson 1698–1702 Pürck Laurentius MK ajtónállója 1697 I. 8 meghalt 1657 III. püspök fõispánja 1650 XI. 14–? Püringer Georgius budai harmincados a BKA alatt 1697 XI. püspök fõispánja 1644 IX. fõispánja 1624 X.256 Putz Michael Joannes Franciscus (Pucz) SzK levéltári segédõre 1690 SzK német segédszámvevõje 1690–1695 a kassai pénzverde fõnöke 1697 Puxhuber Joannes besztercebányai rézeladási könyvelõ. 27–1637 Püspöky Thomas Thököly idején kassai harmincados 1682? –1685 Pyacsek Georgius ® Piacsek Georgius Pyber Joannes esztergomi kanonok 1592 pécsi püspök 1611 VII.

: OSZKK Fol. 1 Alexander 1709 IV. pappá szentelve 1663 Szelepcsényi esztergomi érsek titkára 1670 körül scardanai püspök 1686 XII. 8 . E 286 Tom. 35) Radics Nicolaus gyõri postaváltó 1637 Radl Casparus füleki hadi-írnok 1629 Radolffi Stephanus lévai helyettes harmincados 1621 korponai harmincados 1634 Radonay Matthias Ignatius született Dubrovicza (Varad vm. gyermekei Kassán: Ladislaus 1703 XII. Raditsch) földvári harmincados 1692–1700 meghalt 1700 II. 14.) 1630 II. Germ. Nr. 32-33. szolgabírája 1694 Radics Joannes (Radicz. von Racz Andreas gyanafalvi harmincadellenõr 1630 Rácz Martinus SzK járulnok 1698 SzK írnok 1702–1703 a kassai római katolikus anyakönyvekben folyamatosan szerepel mint apa és keresztszülõ 1722 XII-ig neje Gandely Susanna. von ® Rappach Christophorus. 10 Rackhenfels Matthias Leopoldus császári fõhadbiztos és sóügyi felügyelõ Magyarországon 1698 Radi Joannes késmárki tiszttartó az SzK alatt 1684–1685 Liptó vm. 16–1687 VIII. 768. 15 (Életr.257 Raab Joannes szatmári császári fegyvertárnok 1696 Rabai Christophorus.

3 † 1689 IX. 16–1608 1608 X. királyi tanácsos veszprémi püspök és Veszprém vm.258 pécsi püspök. fõispánja Baranya vm. fõispánja felfüggesztve. zalavári apát és fõkapitány Tolna vm. helyetes alispánja Raidhel Erhardus nógrádi fegyvertári gondnok Raidl Casparus az Alsó-magyarországi Fõkamaragrófság hivatalnoka Bethlen Sziléziába küldte Raih császári élelmezési tiszt Szegeden Raimann Michael Trencsén vm.) harmincados és Varasd vm. 11–1608 XII 1695– 1696 1699 1643 1621 1688–1690 1680–1681 † 1697–1698 1602–1607 1607–1618 1618–1619 1619–1630 1619–1622 1622–1626 1626–1650 † 1630–1644 1639 XI. majd visszahelyezve meghalt Pécsett Radovicius Petrus (Radovith) váci püspök. alispánja fõispáni adminisztrátor Raisch Bartholomeus császári hídmester Tokajban Raisz Joannes (Rays) SzK irodai írnok SzK lajstromozó SzK segédszámvevõ SzK számvevõ SzK titkár SzK helyettes levéltárõr SzK levéltárõr egyben a királyi jövedelem ellenõre titkár számvevõ és levéltárellenõr 1687 VIII. 16–1696 1698–1703 † 1699 VI. fõispánja Raffay Franciscus varasdi harminadellenõr klanjenci (Varasd vm. 15–1703 † 170 IV. 3 1598 IV. 5–1644 1644–1648 . 8–1703 IV.

de kirabolják. meghalt Makovicán 1676 VII. 18–1660 Sáros vm. 8 † Rákóczy Franciscus de Felsõvadász született Borsi (Zemplén vm. 12 23 évi szolgálat és agyvérzés után 1500 frt kegyelemadományt kap. 1668 I. 20 Rákóczy Franciscus de Felsõvadász született 1645 II. 27 Sáros vm. fõispánja 1664 IX.) 1676 III. 954) Raitter Ferdinandus (Raytter. alamizsnát kap 1668 I. 14–1675 lemondott. 31 özvegye kegyadományt kap 1688 IV.: OSZKK Fol. 10 (Életr. 8–1711 . 1647 Rakh Matthias császári élelmezési fõbiztos és sóhivatali fõfelügyelõ 1694–1695 Rakittay Joannes (Rokitay) szakolcai harmincados 1652 IX. 3. de hazatérhet Stájerországba 1666 III. 24 MK segédszámvevõje 1642 X. 24–1652 MK alszámvevõmestere 1652 II. 1– Rakamazi Joannes az erdélyi fejedelemség nagykárolyi harmincadosa 1645. 3 még él. 10–1666 a német iratok fordításáért 250 frt segélyként kap 1655 I. 1–X. 25–1701 IV.259 számvevõ 1648–1650 † (Mûk. és fizetését is tovább kapja.: E 21 1666 III. 31 és 1688 IV. Lat. 10) Raitinger Christophorus Selmecbányán kohótiszt 1649 a Selmeci Kamaránál ellenõr könyvvivõvé kinevezve 1655 V. fõispánja 1676–1681 újra 1694 X. Reutter) MK helyettes segédszámvevõje 1642 II. 18 újra 1703–1711 Erdély fejedelme 1704 VII. 24 az erdélyi fejedelemség várományosa 1652 II. 30–1666 I.

7 1660 VI. fõispánja is királyi fõajtónálló országbíró meghalt Rákóczy Sigismundus de Felsõvadász Rákóczy György fia. 30 1640 1642 1646–1648 1648 X. 4 1544 1590–1603 1588 VIII. 17 1664 V. adminisztrátora Sáros vm. 5 . 5 1608 XII. született 27 évesen Borsod vm. 12 1636 III. 26–1636 1625 XI. 8 1615 III.260 meghalt az emigrációban Rodostóban Rákóczy Georgius. fõispánja Borsod vm. 24 1631 VII. fõispánja Erdély fejedelme A fenesi ütközetben kapott sebeibe halt bele Nagyváradon Rákóczy Joannes SzK tanácsos Rákóczy Ladislaus de Felsõvadász Rákóczy Paulus fia Sáros vm. 29–1631 VII. sen. jun. 8 † 1593 VI. fõispánja Nagyváradnál elesett a török elleni harcban Rákóczy Paulus de Felsõvadász Heves vm. 17 † 1618 V. 30–1664 V. lemondott Meghalt Felsõvadászon 1735 IV. de Felsõvadász született Sárospatakon bihari fõispán és váradi kapitány Erdély megválasztott fejedelme Borsod vm. 28–1591 1607–1608 III. 24–1636 III. de Felsõvadász született Borsod vm. fõispánja meghalt Rákóczy Sigismundus de Felsõvadász született Bereg vm. fõispánja és egri kapitány Erdély fejedelme. 7 † 1621–1638? 1636 III. 22–1630 XII 1630 XI. 11 † 1621 I. 1–1622 1622 IV. 12 1623? 1647–1649 1652 II. 22–1648 X. 11–1660 VI. fõispánja Erdély fejedelme Rákoczy Georgius.

Partinger Anna. 10 1654 I. 15–1655 1655 1622 VII. 7–1616 1616 VIII. 31–1650 1651–1654 1654 XII. 19–1623 1623 VII. 17–1646 1646 XII. aranyozott poharat felsõ-magyarországi biztos mellé kiküldve címzetes tanácsos és titkár MK tanácsos 28 évi szolgálatáért 8000 frt kegyadományt kap legidõsebb MK tanácsos igazgatóként helyettesíti az elnököt állások betöltésére tesz elvi javaslatot Bécsben özvegye. 17 1627 1629 IX. 17–1633 1594 1597–1598 1599 1600 1601 1600–1601 1640 I. 29–1659 1646 XII. utódát nevezik ki 1615 II. 20 1658 X. 12–1621 1621 VI. 25 . 2–1640 1624 IX.261 Rakolupsky Daniel MK számvevõségi írnoka 50 frt évi fizetést kap ugyanott státusba kerül trencséni harmincados Rakomaszy Joannes szatmári harmincados nagykárolyi harmincados Szatmár vm. 20–1664 1664 VII.-i tizedszedõ nagyszöllõsi harmincados debreceni harmincados Rakomaszy Ladislaus nagykárolyi harmincados Rakoviczky Franciscus MK irodai írnoka nagyszombati harmincadellenõr szemczi harmincadellenõr pozsonyi harmincadellenõr meghalt Rakoviczky Georgius MK altitkár Mk titkár házassági ajándékot kap. 22–1640 1640 V. segélyt kap Rakovicz[s]ky Martinus pozsonyi helyettes harmincadellenõr meghalt. 15–1655 1655 1659 XII.

21. indigenatust nyer 1710 III. 11–1710 kamarai biztos SzK-nál 1709 IX. 1707 VIII. 954. az SzK fizeti 1603 Ratz Joannes csertiznai harmincados 1601 Rau Joannes komáromi sótiszt 1642 Rau Joannes Jacobus katona: szállásmester 8 évig 1682– SzK német titkár 1690–1691 SzK címzetes tanácsos és titkár 1691 III. Lõvenackeri elõnevet. munkája közben pestisben 1710 X.) 1693–55 . Rabai) selmeci fõkamaragróf 1600 VIII. 1–1710 a felkelõk javainak zárolására létrehozott bizottságba behozva 1709 XI. (Életr. 17 meghalt. 16 Heister tábornok oldalán hadélelmezési biztos 1709 címeres levelet. az SzK fizeti 1600 tokaji élelmezési tiszt. SzK fizeti 1601 tábori élelmezési tiszt. 2 –1703 MK tanácsosa is lett 1698 V. E 21 1698 V. Lat.: E 41 1693-55 OSZKK Fol. 21.. 28–1607 Rátkay Petrus Antonius Magyar Királyi Kancelláriánál ügyvivõ 1693 MK tanácsosa lett: Széchenyi Georgius esztergomi érsek pártfogoltja 1697 XII. 11. 12–1708 meghalt 1708 Rattinger Jacobus nagyváradi élelmezési tiszt.262 Ramocsaházy Joannes (Ramocsay) pozsonyi várnagy 1680–1688 Rappach Christophorus. von (Rapak.1703 Rákóczi elõl emigrált. Pozsonyban 1707 MK és SzK állásába visszahelyezve 1707 VIII.

Mûk. 1–1649 hátralékos fizetését megkapta 1649 XII.: E 210. Ray Ladislaus javára 26 évi szolgálat után 1666 I. MK fizeti 1650–1651 . 22 Ray Ladislaus vágújhelyi harmincados 1666 I. 22–1690 VI. 29. 5–1639 vágújhelyi harmincados 1639 VII. 24 Raue Arnoldus a lipótvári hadipénztár ellenõre 1678 (Mûk.263 Rauch Daniel nedeliczi fõharmincados.: E 41. 1693–18) Rayff Joannes pozsonyi fegyvertárnok. meghalt 1626 III. 3 lemondott a fia javára állásáról 1717 XI. Lat.1715-264) Rauch Jacobus hadiszemlebiztos Magyarországon 1640 XI. 1688 I. Csomó. 500 frt kegyadományt kap 1636 I. 1717-80) Ravas Franciscus (Ravasz) harmincad cédulaszedõ a Morva határon. elõtt Ray Casparus MK iroda írnoka 1632 I. Fol. 27 hátralékos maradt.: OSZKK. kényszerbõl felesküdött Thökölyre 1683 (Életr. 104. 12–1666 lemondott állásáról fia. Rauchenegger Joannes tábori hadiirnokká kinevezve Nemptibe 1652 XII. 30–1717 XI. E 41 1708-253. 847/II) Rautter Petrus Bruck an der Leutha-i harmincados 1688 I. unokája kis birtokát elárverezték 1710 (Életr.: E 41 1690-71. 30. a szlavóniai harmincadok fõnöke 1630–1664 hû szolgálataiért 1. 3 (Kinevezése: E 21.

hagyatéki ügye: E 41 1718-50. 15 Redl Joannes Fridericus ® Retl Joannes Fridericus Reiff[en] Joannes pozsonyi fegyvertári fõnök. Reyner) kassai kereskedõ 1608 SzK elnöke Bethlen Gábor idején 1619–1621 meghalt 1621 Reintaller Bernardus pozsonyi várõrséghez kinevezve 1684 Reisinger Jacobus liptószentmiklósi postamester 1603 III.. kinevezve 1646 XII. 10. 1737-241) Reiter Sigismundus Zacharias ® Roither Sigismundus Zacharias Reitter Sigismundus Zacharias ® Roither Sigismundus Zacharias Remer Melchior ® Reiner Melcior . hivatalba lép 1676 IX.264 Rayn Jacobus de klanjeci harmincadellenõr 1630 Rays Joannes ® Raisz Joannes Raytter Ferdinandus ® Raitter Ferdinandus Rebhun Adamus hadi írnok Gyõrött 1677–1678 Rechenmacher Lenartus SzK irodai írnoka. 1–1610? Reither Ignatius Raitter Ferdinandus fia. született 1660 körül katona volt 14 évig várpalotai fiókharmincados 1704–1712 Siófokon harmincados 1712–1720 Reitter Joannes Georgius de Reittersheim született 1653 körül császári hadélelmezési fõnök Budán 1694 címzetes MK tanácsos lett 1700 XII. 8 Reiner Melchior (Remer.: E 21 1700 XII. 56 évesen 1709 IX. 10–1709 utasítást kap a Bécsi Udvari Kamarától 1707 VIII. meghalt Budán a Várban. 23 (Mûk.

12 Retl Joannes Fridericus (Retel. Redl) székesfehérvári harmincadellenõr a BKA alatt 1694–1714 a csákvári fiókharmincadot is ellátja 1698 Reutter Ferdinandus ® Raitter Ferdinandus Reutter Michael bányakamarai kincstári tiszt Körmöncbányán 1682 Révay Daniel Turócz vm. fõispánja 1622–1656 meghalt 1656 Révay Franciscus Turócz vm. évi 1000 frt fizetéssel 1637 VIII. 23–1598 Révay Franciscus Turócz vm. fõispánja 1671–1688 meghalt 1688 Révay Franciscus császári és királyi tanácsos 1579 I. 13–? Retey Valentinus szempczi harmincadellenõr 1635 I. 1–1600? királyi fõajtónállómester 1587 XI. Rösler) udvari seborvos brucki harmincados 1654 XII. Rettel. fõispánja 1688–1707 meghalt Egerben. 10 Resty Jacobus magyarországi vár-erõdítési biztossá kinevezve. 28–1640 agyvérzés miatt nyugdíjazva 1640 V. 1644 . fõispánja 1657–1671? meghalt 1676 Révay Emericus Turócz vm. utódát nevezik ki 1658 III. 7– hivataláról lemondott. Rákóczi foglyaként 1707 Révay Ladislaus fõhadbiztos 1639. 14–1658 prágai perei miatt szabadságot kér 1657 IX.265 Resler Sebastianus (Rezler.

Nr. 954. 29–1622 1608–1622 VI. 1622 1605 XI. 05–1703 1705 1686 1689 XI. 3–1690 1691 XI. 05 1610 I. E 267 Nr.: OSZKK Fol.266 határvizsgálóbiztos meghalt Révay Petrus (Reway) Turócz vm. Tom. 78) Reviczky Matthias az árvai királyi uradalom tiszttartója Reyer Michael Gabriel BKA irodai írnoka budai sótiszt és kasznár BKA alatt nádori sótisztként Baján is (Mûk. 5 1630 1662 V. 01–1695 1695 I. 68 /Buda/) Reyner Melchior ® Reiner Melchior Reysz Christianus BKA volt darabont káplára ellátmányt kap Rezler Sebastianus ® Resler Sebastianus Rhédey Franciscus Bihar vm. 64. fõispánja füleki várkapitány Nagyvárad kapitánya meghalt 1647–1655 1667 1598?. 16–1698 1696 1694 1608–1621 IV. 08–1618 1618 VII. Lat.: E 286. fasc. 213. fõispánja királyi tanácsos koronaõr királyi fõudvarmester királyi fõétekfogómester meghalt Revenschel Matthias krasiki harmincados (Szlavóniában?) Révész Adamus varannói harmincados Reviczky Franciscus Emericus SzK számvevõségi írnok nagykárolyi harmincados nagyszöllõsi harmincados és sótiszt a kurucokhoz csatlakozik (Mûk. 1601 1608–1621 1621 . E 280. 13–1672? 1690–1692 1692 X. 11. E 210. 02–1622 1622 VI.

BKA alatt (Mûk. 08 1716 1607–1610 1698 . Nr.: E. 9. 168. Nr. 24 lemond 1667 V. Tom 11. 7 1657–1658 I. fõispánja választott Erdélyi fejedelem meghalt Rybarich Marcus zvetlini harmincados (Horvátország) Ribitsch Matthias (Ribicz) nagyváradi és szentjobbi ideiglenes harmincadellenõr mohácsi fiókharmincados. 7 1630 1692–1693 1696 VIII. 218 és 228 Ribstain Ladislaus SzK levéltári írnoka kinevezve Richter Joannes Adamus császári élelmezési tiszt Zentán Richter Joannes Christophorus említve adminisztrátorként Rieder komáromi sópénztárnok (számadás a BKA–val) Rieger Leopoldus Simeon körmöcbányai bányabíró. 286. Tom.267 Rhédey Franciscus Máramaros vm. fõfelügyelõvé kinevezve még ez állásban van Rimaszombathy Stephanus MK irodai járulnoka MK irodai írnoka esküt tesz meghalt Rittaler Wolfgangus a besztercebányai bányafõnök ellenõre Ritter Paulus zenggi harmincados(?) a sókereskedelem tárgyában 1648–1667 V. 1–1700 1676 V. 6–? 1698 1692 1696 elõtt 1694 1696 1695 1695 III. 04–1716 1695 IV.

.: E 41. Royther) török fogságot szenvedett az alsó-ausztriai könyvelõségnél járulnok 1688–1692 a BKA pénztári ellenõre 1690–1700 volt ellenõr. OSZKK Fol. 1. 57. Reiter.268 (valószínûleg azonos a Pavao Ritter névvel ismert horvát politikai íróval) (Mûk. esztergomi kanonok és zalavári apát 1640 utóbb pozsonyi prépost. 255) Rokitay Joannes ® Rakittay Joannes Rokossinus Matthias turdossini helyettes harmincados 1646 Rosenberger gyõri császári hadiélelmezési biztos 1684 Rosenman Elias SzK segédszámvevõ 1642–1644 Rosenmann Joannes SzK számvevõségi írnok 1600–1604 . 4–1652 meghalt 1652 Roisz Tobias úrvölgyi bányaírnok 1678 besztercebányai udvarbíró és szertárnok a bányakamara alatt 1678–1688 bányabírósági ülnök 1688–1699 besztercebányai fõkönyvelõ 1699–1710 meghalt 1710 Roither Sigismundus Zacharias (Reitter. 4. tanácsos IV. 6. Germ. 93) Rodan Matthias nagykállói élelmezési tiszt 1600–1601 Rodzing Georgius Andreas nádori sóellenõr Szombathelyen 1700 elõtt Rohonczy Stephanus R. Nr.) 1651 I.: E 286 Tom. csanádi püspök és fizetéses királyi tanácsos (püspök I. 1699 Nr. hátralékban maradt 1701 (Életr. D.

Lat. 69) Rosty Adamus Magyar Királyi Kancellária írnoka (Említés: E 41.Nr. 77) 1622 IX. 31 1700 .?) Roskovany Ladislaus putnoki harmincados szendrõi alkapitány és tiszttartó (Említés: OSZKK Fol. 912) Rosman Joannes ® Rozman Joannes Rosner Simeon mattersdorfi harmincadkerülõ Rossegg Stephanus besztercebányai bányaprefektus Rossin Michael nagyváradi fegyvertárnok Rossler császári hadbiztos (említve a BKA-hoz Pécsrõl kelt jelentésben) (E 286. 1700. 912) Roskowany Stephanus szepesófalui harmincados (Említés: OSZKK Fol. 17 1602–1603 1619–1620 1625 1629 1629–1654 1654 1599 1603 1620 1601 1622 1629 1642–1644 1636–? 1629–1634 1600 1694 VII. Nr.269 Rosenmann Joannes eperjesi postamesterré kinevezve Rosenman Martinus tábori hadititkár hadiélelmezési tiszt Kassán Rosenman Samuel a Bécsi Udvari Kamara segédirattárnoka köpcsényi harmincados soproni harmincados meghalt Rosenmann Sebastianus eperjesi császári postaváltó SzK pénztárnok néhai bártfai harmincados Roskovany Joannes tizedszedõ a Jánosfalvi járásban az SzK alatt (Bihar vm. Lat. 9. Tom.

1 (Mûk.270 Roszinszky Nicolaus szakolcai harmincadellenõr. 19 szendrõi harmincados 1677–1682 Thököly idején nem mûködött 1682–1685 szatmári tiszttartó 1685–1687 munkácsi harmincados 1687 X. 14–1690 munkácsi és tiszaújlaki sóelõvásárló 1690–1694 nagyszöllõsi harmincados is 1691–1694 XI.99. 36) Rösler Sebastianus ® Resler Sebastianus . felfüggesztve már nem él: özvegye. adminisztrátor. Azonos Prasniczky-vel? 1659–1666 Roth Christianus Hermannus a Körmöci Bányakamaránál vésnök 1647–1677 Roth Georgius besztercebányai titkár 1630–1635 Roth Georgius Hermannus a Körmöci Bányakamaránál könyvvivõ 1620–1649 kamarai titkár Besztercebányán 1638 pénztárnok.: E 41 1692 N:36. Lochinszky Maria említve 1694 XII. 1695 No. alkamaragróf Körmöncbányán 1649–1654 meghalt 1654 Roth Georgius császári tábori élelmezési tiszt Szegeden 1690 Rotkay Valentinus ® Rutkay Valentinus Rottmiller Wolfgangus fegyvertárnok Kassán 1601 Royther Sigimundus Zacharias ® Roither Sigimundus Zacharias Rozgonyi Joannes SzK levéltári segédõr 1647 Rozmann Joannes (Rosman) tárnafelügyelõ a sóvári sóbányában 1673 I.

2–1662 bécsújhelyi (wienerneustadti) harmincados 1662–1668? özvegye kegyadományt kap 1669 IV. 12 Rudolff Mauritius a szatmári fegyvertár alprefektusa 1620 Ruetter Andreas nagyszombati harmincados 1600 IX. 7–1660 5000 frt kegyadományt kap 1656 Rutkay Franciscus eperjesi harmincados 1620–1624 kassai harmincados 1624–1625 Ruttkay Georgius Rutkay Andreas fia SzK levéltári segédõre 1673 IV. 21–1651 MK Kancellária rendes titkára 1651 IX.271 Rudolff Andreas (Rudolph) hainburgi harmincadkerülõ 1655 pecsenyédi (pötschingi) harmincados 1655 I. 26–? Rueprecht Joannes orgonista Budán a BKA fizeti 1694 Rueprecht Max Conradus besztercebányai kamaragrófsági pénztár ellenõr 1679– Thököly fogságba hurcoltatta 1684 visszahelyezve 1686– Rupprecht Philippus császári élelmezési tiszt Kállón 1691–1700 élelmezési igazgató 1700–1703 Russwurm Elias nádori sótiszt Pesten 1691–1696 meghalt 1696 Rutkay Andreas Magyar Kancellária írnoka 1633 szentjánosi harmincados 1633 XII. 21–1676 . 28–1637 MK fogalmazója 1637 VI. 23–1640 MK tényleges fogalmazója 1640 XI. 17–1650 MK Kancellária megbízott titkára 1650 III. 2–1635 sassini harmincados 1635 I.

kötet és 2715) Saárosi Sebastianus Sáros vm. az MK fizeti 1650–1666 már nem él. 13 1643 Saárdi Georgius bártfai harmincados 1624 Saárfalvay Georgius SzK levéltári írnok 1666 X. 954. 20. Lat.) Sainthillier Guilbert comes (Santalier) a bécsi császári hadiszertár fõnöke. 80. 24–171? 1640 V. 1682 X. fia követi állásában 1673 (Mûk.: E 21. 958/XXII. 954. alispánja MK tanácsosa Rutkay Valentinus (Rotkay) harmincadellenõr.: E 21. tétel) Rutkay Stephanus Trencsén vm. 18–1668 SzK levéltári segédõr 1668 VI.272 MK irodai írnoka pozsonyi harmincadellenõr él. -i tizedszedõ 1668 Sainthillier Franciscus Antonius (Santalier) a bécsi és pozsonyi hadiszertár fõnöke 1682 X.: OSZKK Fol. utasítást kap 1673 IV. Lat. Csomó. 20 (Mûk. 1686-39) Rutkay Stephanus eperjesi harmincados javaslatot tesz harmincad ügyben (Mûk.: E 210.) hasonlónevû õse a szendrõi lovaspuskások (arquebusier-k) kapitánya volt 1591-ben . 18–1673 SzK pénztári ellenõr. agyvérzés miatt nyugdíjazva meghalt 1676 III. 27–1679? (Mûk. E 41. 1673 I. 15. 29. levelez az MK-val (Mûk. 6–1684? 1684–? 1686 1608–1615 1615 1696 1696 XII.: OSZKK Fol.

50 évesen (Mûk. 25–1657 1660 Xll. a Bécsi Udvari Kamara tanácsosaként említve Salzer Tadeus (Saltzer) SzK német számvevõségi írnoka Sambar Joannes varasdi harmincadellenõr 1690–1691 1694–1703 1703 után 1710 IX. 7–? 1724 1600–1602 1630 . 1713 Nr. 216. 339. 18 1696–1702 1702–1703 1687 IV. 25–? 1650 X.273 Saladinus Elias (Szalai?) SzK irodai írnok Salgari Josephus Antonius prefektoratusi és harmincadellenõr Egerben a BKA alatt vörösmartoni provizor és harmincados. 97) Salgari Josephus Carolus járulnok a BKA-nál létszámfeletti írnok a BKA-nál Salgar[y] Petrus postamester Budán a Wiener Hofkammer alatt Salus Henricus császári hadi szemlebiztos. 3– 1697 II. 1711 Nr. 8.1723 No. 5– 1720–1722 1722– 1723– 1724 II. MK fizeti Salusky Emericus a komáromi naszádosok fõvajdájává kinevezve Salvay Josephus Andreas a szavojai herceg kiküldöttje. 1721 No.: E 41. pécsváradi provizor budai harmincadellenõr kamarai provizor Budán kamarai pénztárnok is ugyanott építési írnok inspektoratusi ellenõr meghalt Budán a várban. 12–1712 1710 IX. De Prie márki magyarországi javainak prefektusa az MK tanácsosa lett valószínûleg nem jött Magyarországra.

1–1609? 1608 1680 1602 III. 1 1650–1651 1652?–1655 1655 1693 1608 X. Torda vm. 21–1702? 1698 1594 I.274 Sambokrety Georgius szopori fiókharmincad (Szatmár alatt) számvevõje. fõispánja Bárhory Zsigmond híveként emigrált Erdélybõl SzK tanácsosa SzK állásáról lemondott. esküt tesz Sándor Nikolaus ungvári harmincados SzK titkára és királyi alügyigazgató állásáról lemond homonnai harmincados is volt Santa Ladislaus nagyváradi prefektus Santalier ® Sainthillier Santner Vitus a pozsonyi hajóhivatal gondnoka kinevezve Sapy Gasparus tokaji várnagy Sarlay Joannes pozsonyi várnagy Sarmasághy Sigismundus erdélyi nemes. 27–1610 1614–? 1616 1693 1695 VI. Bethlen Gábor elfogatta Sarosy Joannes SzK fûtõje Sárpataky Joannes nagybányai harmincados és sótiszt Sartori Davidus császári hadélelmezési tiszt Kelet-Magyarországon mûködött Saugenfinger Melchior Magyar-Bródon (Morvaország) fiókharmincados meghalt 1643 VIII. 1–1606 X † 1606 .

7. addig ritkán meghalt Pozsonyban (Mûk. Kaprinay gyûjt. kegyadományt kapnak (Mûk. 112.275 Sauerwein Martinus Josephus Besztercebányán bányabíró körmöci bányabíró könyvvivõ Körmöcbányán fõpénztárnok Körmöcbányán meghalt Sbarra Philippus Renatus MK és SzK tanácsos (Schröder Wilhelmus utódaként) selyemtermesztési javaslatot tesz gyermekei 4000 ft. 22.: BEKK. 22 1698 IV 2–1719 † 1719 III. német MK tanácsosa és a magyaróvári uradalom adminisztrátora lett a tanácsüléseket 1705-tõl sûrûn látogatta. 104) Schaffler Andreas Georgius az alsó-ausztriai könyvelõségen érmevizsgáló Körmöcbányán könyvelõ Körmöcbányán Schajerner Joannes ® Scheiner Joannes Schappelmann Joannes sáfár Rhoniczon bányamester Úrvölgyön (Besztercebánya alatt) Bányamestersegéd Besztercebányán a Besztercebányai Bányakamara bányamestere meghalt Úrvölgyön ?–1694 1694 1704–1710 1710–1713 † 1713 1689 II. 1719 Nr. E 41 1696 Nr. 13) Schadt Joannes Adamus Xaverius bécsi. 16–1692 † 1687 1693 VIII. l.: E 280 1687 I. köt. E 41. 2 † 1640– 1655–1669 1669–? 1608 1629–1641 1644–1645 1661 XI. 24 † . .

az SzK fizeti Schenberger Adamus törökországi futár. 9 1629 VIII. 12 1688 VII. cédulabeszedési ellenõr Scherhakl Maximilian vimpáczi (Wimpassing) harmincados nezsideri harmincados Schia Nicolaus MK futára Schia Petrus MK futára 1632 XII. az MK fizeti Scheiner Joannes (Schajerner) füleki élelmezési tiszt lett. 1–1662 1650–1651 1650 . 16– 1638 1629 XII. 31–? 1637–1639 1639–1644 III. az SzK fizeti Scheiner Paulus nagyváradi élelmezési írnok. 15–1649 1649 VIII.276 Schardt Nicolaus felsõ-magyarországi hadipénztár adminisztrátora és fizetõmestere felsõ-magyarországi hadiszemlebiztos Schauerman Simeon (Schurman) úrvölgyi bányaprefektus Besztercebánya alatt császári bányaprefektus (bányamester) ugyanott Schedl ® Schödl Schelhardt Bartholomeus a Bécsi Udvari Kamara tanácsosa és titkára az MK fizeti 2400 frt kegyadományt kap. 15 1602 1670 II. 12 1682 1658 1658 X. fizetését az MK folyósítja fizetését a Bécsi Udvari Kamara folyósítja Schenk Petrus auspitzi (Morvaország) harmincados.

25 † 1586 1591 1597–1600? . fizetése folyósítása panaszt tett az SzK ellen Pozsonyban kapja fizetését fizetését még folyósítják Schinghamb[er] Carolus tüzérszázados és esztergomi fegyvertáros özvegye. Tom. 11 1688 1688 IV. 25–1669 † 1698 1609 VIII. Anna Mária hátralékos fizetését kapja (Kinevezése: E 280 1688 IV.) Schipko Simon Georgius császári fõhadbiztos. /1698/ Nr. 164–165) Schlegelius Joannes Georgius besztercebányai kamara udvarbírája és bányasáfára Schleger Daniel a Bécsi Udvari Kamara írnoka az udvari kamara hadi kiadványainak írnoka az udvari kamara kiadója.: E. 10–1610 1690– 1691 1691 1697 1634 VI.) hamincados Schirmer Bernardus Wolfgangus császári élelmezési tiszt Eszéken Schlauch Joannes (Slauch) hajózási szertárnok Pozsonyban Schlaudterschitz Michael prefektus Szegeden a BKA alatt leváltották.277 Schifferer Matthias MK pénztárnoka Schiga Lucas (Schicha) kassai hadiépítész. 206. 7–1694 1694 1689–1691 1653 IV. az MK fizeti 1616–1618 † 1667 II. 5. újraalkalmazást kér már nem él (Mûk. 19 1678 1683 II. Felsõ-Magyarországon mûködött Schirlach[er] Petrus szepsi (Abaúj vm. 7.

Nr. 110. Tom 11. Tom. 3. 8 Zólyom vm. az MK fizeti 1638–1643 Schmideg Jeremias Körmöcbányán bányakamarai pénztáros 1683 Schmideg Thomas Teodorus Leopoldus (Schmidek) báró lett 1689 királyi tanácsos lett 1690 VIII. Tom. 1–1694 pécsi helyettes prefektus is 1690 IX. a szultáni portánál. 10. 58) Schmeller Georgius pixidárius Pozsonyba kinevezve 1649 II. 16 meghalt 1695 I. 294.278 Schlindenbuch Joannes Georgius élelmezési tiszt Pozsegán 1697–1698 Schluschky Georgius Wratislav (Sluski) szigetvári kamarai tiszttartó a BKA alatt 1689 III. 28–1708 Schmid Joannes Georgius császári élelmezési tiszt Hatvanban 1698 Schmid Joannes Rudophus rezidens Konstantinápolyban. Nr. székhelyét Besztercebányára tette Schmidl Georgius Joannes császári fõhídmester Pesten 1694–1695 I.: E 286. MK fizeti 1618 Schmerling Arnoldus Vincentius vörösmartoni harmincados és tiszttartó a BKA alatt 1698–17?? Mohács állomást is ellátja 1701–1703 a BKA budai fõpénztárának ellenõre 1703 III. Nr. meghalt 1694 † (Mûk. 16 . fõispánja 1699–1726 a vm. 1 Schmelzer Matthias a királyi hajóhidak gondnoka. 18–1693 VI.

24–1663 † 1659 IX.279 Schmidt Augustin járulnok a BKA-nál véglegesítve Schmidt Franciscus von Schmitthoffen komáromi harmincadellenõr felfüggesztve. 6–1708 1709 III. 15–1711 † 1711 1695 1706 1706–1713 † 1713 1652 1638 1634–1642 † 1642 X 6 1597–1603 1656 VII. 24– 1685 XI. SzK fizeti Schmidt Paulus királyi bányatiszt Selmecbányán Schmithammer Andreas shwazi. 12–1663 1663 1696 1699 . hivatali utasítást kap tüzérségi felügyelõvé is kinevezve ugyanott meghalt Schneider császári hadiélelmezési tiszt Hatvanban Schnell Joannes gyulai fegyvertáros utóbb tüzérségi felügyelõ Egerben 1700?–1702? 1702 XI. tioli származású bányaírnok Úrvölgyön (Besztercebánya alatt) meghalt Besztercebányán 32 évesen Schmitz Casparus körmöcbányai királyi könyvvelõ Schmöller Joannes Georgius a pozsonyi vár fegyvertárnoka. majd visszahelyezve meghalt Schmidt Georgius helyettes harmincados Pozsonyban valószínûleg azonos Fabri Georgiussal aki MK járulnoka MK számvevõségi írnoka meghalt Schmidt Joannes kassai fegyvertári helyettes fõnök.

sen. egyben városi szenátor is 1678 Schretter Wolfgangus ® Schrotter Wolfgangus Schriber Andreas rajkai helyettes harmincados 1669 VI–IX. 22 Schorn Valentinus dunántúli postaváltó 1632 Schödl Felix (Schedl) nagyszombati harmincados 1597–1600? Schödl Georgius (Schedl) gatai (Moson vm. 20 a kassai tüzérségi szertár helyettes fõnöke 1668 meghalt. . Schreiber Gabriel helyettes harmincados Korponán. sen.280 Schober Simon kállói tábori hadi írnok 1601 Schock Joannes ® Sockh Joannes Schopf Andreas Antonius magyarországi tábori hadélelmezési pénztár könyvelõje 1697 meghalt 1698 † Schops Joannes Ludovicus de Souches tábornagy titkára 1666 Felsõ-Magyarországra biztosként küldve 1667 I. 24–1656 Schönpeckh Matthias császári tábori hadi élelmezési biztos (Tokajban és Szatmáron mûködött) 1689–1698 Schöltz Georgius.) fiókharmincados 1640–1650 köpcsényi harmincados 1650–1651 nezsideri harmincados 1651– nezsideri harmincados véglegesítve 1653 VII. ® Schultz Georgius. özvegye hátralékos fizetését megkapja 1669 I.

17–1688 † 1688 X.: E 21 1686 VIII. 26–1688 † 1687 I. bányakamarai fõcimentezõ ugyanott könyvvivõ ugyanott pénztárnok Schrotter Wolfgangus (Schretter) mühlsi (Tirel) származású kamarai ércpróbáló meghalt Selmecbányán 1640 XI. 12) Schröffl Andreas von Mansperg nezsideri harmincados magyaróvári megbízott harmincadellenõr magyaróvári fõharmincados tényleges ellenõre magyaróvári fõharmincados Schrök Joannes ® Sockh Joannes Schröttel Jeannes gajári harmincados Schrötter Damianus a Bécsi Udvari Kamara könyvvivõségén számtiszt a körmöczi kamaránál pénzbecslõ a körmöczi kamara pénztárnoka a fõkamaragrófot is helyettesíti nyugdíjba vonul Schrötter Gedefridus Körmöcbányán.281 Schröder Wilhelmus született Salzungen (Thüringia) Jénában tanult Bécsbe jött bányaügyi ismeretei miatt SzK tanácsos MK tanácsos is lett meghalt Eperjesen 48 évesen özvegye nyugdíjat kap (Mûk. 1696 IX. 15 1673-tól 1686 VIII. 17 1696 IX. 26 1687. 26 † . I. 12 1650–1651 1651–1653 1653 IV. 6–1660? 1660–1666 1630–1640 1624–1627 1627–1631 1631–1673 1658 1673 1673–1680 1680–1685 1685–1687? 1638 1639 I.

4 † 1650 1653–1664 1662–1664 1664–1675 1672 1675 1664–1677 1677–1683 1676 VI. 1649–1653 † 1653 IV. Schultz Georgius fia Selmecbányán katonai gyakornok apja helyett vezeti a könyvelõséget körmöcbányai prefektus besztercebányai prefektus császári tanácsos a kamaragróf hivatal adminisztrátora Schulz Tobias úrvölgyi bányamester Besztercebánya alatt könyvvivõ Besztercebányán Schurman Simeon ® Schauerman Simeon Schütz Adamus Fridericus (Schutz) SzK német titkára. jun. 9–1684 † 1688 XII.) Schwarz Bartholommeus gyõri postamesterhelyettes 1666 1627–1649 1642 X.282 Schuar Lucas rajkai harmincados Schultz Georgius sen. (Schöltz) királyi könnyvvivõ a selmecbányai kamaránál ellátja a pénztárnoki teendõket selmeci kamarai pénztárnok meghalt Schultz Georgius Joannes. –1689 1613–1614 . 18 1599–1605 1601–1603 1610–1615 1679 XIII. kinevezve nem léphetett hivatalába mert meghalt Schwabowzky Martinus siroki postaváltó korotnoki postamester is bertóti postamester is Schwar Joannes (Svär) MK számvevõségi írnoka Schwar Matthias fiókhamincados Derecskén (Sopron vm.

) fiókharmincados 1668–1676 brucki harmincadellenõr lett 1676 IV. 21 Schwarzenberger Ernst gátai (Moson vm. 24–? Schwarz Conradus Joannes a Besztercebányai Bányakamara könyvvivõje 1627–1630 Schwarz Wenceslaus a Morvaországba vezetõ harmincad állomások felügyelõje. javára 1693 Schweick Joannes Paulus ® Schwinckh Joannes Paulus Schweidler Antonius Jacobus katonai szolgálatban 1674–1686 császári fõhadbiztos Magyarországon. –1676? prellenkircheni harmincadellenõr 1676 IV. 18–? Schwäbelmayr ischli sóügyi intézõ. fõleg Budán mûködött 1686–1706? . részint az alsó-ausztriai Handgrafenamt fizeti 1656 III. részint az MK. esküdtje.283 Schwarz Franciscus budai fegyvertári írnok a BKA alatt kinevezve 1697 XI. Thököly részére mûködött 1683 rajkai harmincados 1689–1693 lemondott sógora Frievaiss J. 23–1675? 400 frt kegyadományt is kap: MK fizeti 1662 XI. majd pozsonyi élelmezési tiszt lett 1646 Schwär Joannes esztergomi harmincados a BKA alatt 1689–1704 esztergomi sótiszt is 1692–1704 † meghalt 1704 Schwär Valentinus (Swar) rajkai helyettes harmincados 1669 IX. 18 mint Moson vm.

Ltra.. Acta. a katonaság kifosztotta wimpassingi (vimpáczi) harmincadellenõr ebenfurti harmincados lett (Életr. 27 1697–1700 1619–1624 1683 1684 VI. 1692 I. 1693 Nr. 4–1668 1668 V. Ltr. . 28–1665 1665 VIII. 20 1709 XI. 26. 20. Pozsony vm. 11–1700 1700 VII. mûk.: E 41 1689 Nr.: Fõv. 62 évesen (Mûk. 28. Admin. 28–? 1654–1656? 1652 II.284 az adóztatásnál a parasztság kimélését javasolta. 17–1712 1691–1692 . Buda.31) Schweninger Joannes pecsenyédi (pötschingi) harmincadellenõr wimpassingi (vimpáczi) harmincadellenõr soproni harmincadellenõr wienerneustadti harmincados Schweninger Joannes magyar-óvári helyettes harmincados Bruckban. indigenátust kapott meghalt Budán. Acta nobilitaria) Schweizer Matthias Bartholomeus tokaji sótisztviselõ Schwendtner Rupertus királyi bányatiszt a Fõkamara grófságnál Schweninger Christophorus Schweninger Joannes bécsújhelyi harmincados fia öt évig Kuntz portai rezidens mellett titkár volt. Gyõrött. 9–1684 † 1680 körül 1711 V. Camer. Komáromban harmincados helyettes németújvári fiókharmincados Schwenck Thomas tokaji sóhivatalnál számvevõ 1695 IV.

elmozdítva 1633 Seely Thomas ® Selem Thomas Seidel Michael pozsonyi fegyvertáros a várban. 384) Schwingheimb Leopoldus.: E 1. Székely?) SzK írnoka 1680–1682 Seeau Maximilianus Ferdinandus sótiszt Eszéken a BKA alatt 1693–1696 építési írnok Eszéken 1696–1705 † Seibalt Georgius pecsenyédi (Pötsching) fiókharmincados. 18. 15– szegedi fegyvertáros a BKA alatt 1696–1702 (Mûk. kegyadományt kap 1636 Seckler Franciscus Leopoldus (Sekhel. 18–1601 Seitl Matthias hadélelmezési hivatali kenyérkiosztó 1688 † Seitlhueber Joannes a pozsonyi vár helyreállításánál alkalmazott írnok. 17 . az MK fizeti 1597 I. E 296.285 Schwiblmair Ludovicus Georgius SzK számvevõségi írnoka 1600 Schwinckh Joannes Paulus (Schweick) lippai fegyvertárossá kinevezve a BKA alatt 1688 XII. 15. kegyadományt kap 1638 IV. E 41 1716 Nr. von irodai írnok a BKA alatt 1696–1701 segédiktató a BKA-nál és kiadó 1702–1710 titkár és a volt BKA ágense Bécsben 1711 még fizetést kap 1712 (Mûk. Nr. Tom.1711 és 1712.: E 280 1688 XII. 104) Seby Thomas Szentgyörgy és Bazin uradalmak volt kamarai tiszttartója.

a BKA fizeti 1694 Seytery Joannes (Söjtöri) MK ajtónállója 1599 III. az SzK fizeti 1607–1608 Abaúj vm.286 Seitz Abrahamus fõaranyválató a Fõkamaragrófságnál Selmecen 1684–1693 Seitz Joannes Georgius (Seyz) budai városi karnagy. 19–1605 † Sekhel Franciscus Leopoldus ® Seckler Franciscus Leopoldus Sekl Franciscus ® Székely Franciscus Seldmayer Sebastianus sóellenõr Sóvárott 168?–1689 Seldner Joannes ® Soldner Joannes Selem Thomas (Seely) a szentgyörgyi és bazini uralom tiszttartója 1623–1630 kegyadományt kap 1630 V. elõtt Sellyey Paulus pinkafõi harmincadosnak kinevezve 1674 VIII. 20 Selley Joannes MK számvevõségi írnoka 1629 IX. 17–1666 † . 8–? Selley Sigismundus pozsonyi várnagy 1688 Seltenhamer Joannes hajózási gondnok Pozsonyban. 14 Selischevicz Stephanus zágrábi prépostkanonok magyar királyi tanácsossá kinevezve fizetéssel 1688 II. 20–1631 szécsényi harmincadosként halt meg 1632 IV.-ben tizedszedõ 1620 Senkviczy Franciscus nedeliczi (Horvátország) fõharmincadellenõre 1662 VI. 1–1609 XII meghalt 1609 XII † Sembliak Martinus ® Zemlyak Martinus Sempsei Nicolaus hadbíró. az MK fizeti 1593 XI.

utóda Ghillányi tanácsos lett 1670 VII. 24 instrukciót készít az MK tisztviselõi részére 1663 IV.287 Senkviczy Matthias MK irodai írnoka lett 1636 II. 140–143. 101. 20 még kap járandóságot 1675 árva lányai 5000 frt kegyadományt kapnak 1677 V.) Senkviczy Thomas MK irodai írnok megbízva 1680– MK irodai írnokká kinevezve 1681 II. 20–1670 kegyadományt kapott 3000 frt-ot 1661 II.: E 21 és E 210. 19–1686 galgóczi harmincados 1686–1710 † (Mûk. 10–? MK tanácsosa és titkára is tanácsosi fizetéssel 1657 VII. egyházi pályára lépett . 31 megvakult. fizetéssel kinevezve 1627 szatmári várkapitány 1632 még él 1640 neje Paczoth Juditha. 21) Sennicy Petrus ® Szeniczy Petrus Sennyey Alexander Sennyei Stephanus gyõri püspök és kancellár fivére magyar királyi tanácsos. 16 kegyadományt kapott 2000 frt-ot 1665 I. l. 25 (Mûk. csomó.: E 41 1709 Nr. 14–1652 MK titkára 1652 II. Paczoth Alexander SzK igazgató unokatestvére Sennyey Stephanus de Kissenye Sennyey Franciscus lékai várkapitány unokája és Sennyey Pancratius erdélyi kancellár fia. 27–1640 MK fogalmazója 1640 I.

17–1687 1687 IV. 29 1658 IV. 10 † 1633 IV. és Veszprém vm.288 boszniai püspök váci püspök magyar királyi tanácsos. 26 1659 VII. esztergomi kanonok szentgyörgymezei prépost szenttamási prépost veszprémi püspök. 1394) 1621 X. † 1666 1696 VIII. 22–1645 IX. 1–1643 1643 V. OSZKK F. 22 1652 II. 26–1635 X. fõispánja meghalt Senyey Petrus eperjesi harmincados Csáky Stephanus birtokainak prefektusa Seraphin Valentinus nagyszöllõsi harmincados Serlfõzõ Matthias szerencsi postaváltó Serpente Ferdinandus pozsonyi postaváltó és megbízott postamester pozsonyi kinevezett postamester Serpilius Samuel született kamarai alkalmazást kért SzK számvevõségi írnok késmárki helyettes harmincados (Életr. 11–1630 1630 II. fõispánja Sennyey Stephanus de Kissenye Sennyei Alexander és Paczoth Judith fia egyházi pályára lépett. 12–1638 1640 1620 elõtt 1697 1633 IV.: Biographia … Serpiliorum. magyar királyi tanácsos. 11–1623 1623–1628 1623–1635 1628 VII. 31 1700?–1703 1709–1712? † . királyi kancellár veszprémi püspök gyõri püspök és Gyõr vm. L. 2 1653 VIII.

289 Seyfrid Carolus bécsi származású: várgróf fia réz és kohóírnok a Besztercebányai Fõkamaragrófságnál 1643–1647 prefektus a mosteniczi bányaüzemnél 1657 Seyz Joannes Georgius ® Seitz Joannes Georgius Sibrik Paulus de Szarvaskend a Kanizsával szembeni végvárak biztosa.93. 9 Sibrik Simon (Bihar)-Bajomban harmincados 1600 császári élelmezési tiszt Tokajban.98-99) . 11–1656 Sikey Martinus Ónodon élelmezési tiszt 1614 elõtt Sikora Daniel szécsényi harmincados 1620 volt szécsényi harmincados 1622 Silbereiszen Lorenz Fabian Szigetváron fegyvertárossá kinevezve 1689–1703 (Mûk. 1689 II. 206. 21–1643 V. E 41 1703-49. SzK fizeti 1608–1620 Sicilius Joannes SzK német számvevõségi írnoka 1602 Siebenbürger Georgius (Sieberberger) komáromi harmincadellenõr 1632 Siessmilz Matthaeus a pozsonyi vár fegyvertárnokává kinevezve 1610 III.96. katonai fizetést kap az MK-tól 1638 V. 30.: E 280.: E. 5–1701 (Mûk. 27-28. E 267 Nr. 26. csomó. 35. 216) Sigray Joannes stomfai harmincados 1639 VI. 20 Sigerus Andreas nagyváradi és szentjobbi kamarai tiszttartó a BKA alatt 1693–1694 Tiszaújlakon sótiszt 1695 I.

2–1625 † Sirchich Casparus (Zirczicz.: E 210. 1 SzK levéltári írnok kinevezettként 1676 XI. Thököly állásától megfosztotta. 104. örököseirõl van szó 1689 (Mûk. 10–1678 állása mellett postamester is ugyanott 1666 XI. 30 Trencsén vm. 8–1688 címzetes királyi tanácsos lett 1677 V. 12 hivatalát fiára ruházza 1678 I. 24–1678 egyben a kincstári javak adminisztrátora is 1675 V. Már nem él. Joannes utódaként 1656 XII.290 Silesy Balthazar ® Szilessy Balthazar Silva Michael ® Szilva Michael Simonsics Michael (Simoncsics) veszprémi harmincados 1683 személyes fellépésével a kurucoktól elfogott német katonákat megmentette a felkoncolástól. 24–1680 Kassa város irattárnoka lett 1680 Sinapius Elias füleki tiszttartó és élelmezési tiszt 1600–1602 Sinapy Joachim füleki élelmezési segédtiszt és hollókõi élelmezési tiszt 1600 Sindenicz Gregorius hajózási gondnok Pozsonyban 1608 IV. fõispáni adminisztrátora 1681–1683 . alias Horváth) trencséni harmincadossá kinevezve. 2 † Singer Andreas körmöcbányai kamaragrófsági tisztviselõ 1682 Siniech Wolfgangus magyaróvári harmincados 1621 XI. apja S. Pozsonyba menekült. csomó) Simonyi Joannes SzK levéltári írnok 1676 V.

Caspar. 2 1687 XII. utasítást kap halmágyi harmincados lett a BKA alatt (Mûk. 1680 óta 1690 1690–1693 1694 1696 V. 15–1650 1633 1650 VII–1656 1656 XII.291 a harmincadok és kincstári hivatalok ellenõrzésére kiküldve évi 300 frt nyugellátást kap birtokokat is kap (Mûk. Lat. lemondott a javára állítólag Thököly táborában látták számos jelentést adott az MK-nak meghalt Sixay Matthias ® Szikszay Matthias Skaliczky Jacobus Carolus szolgál császári hadélelmezési tiszt Szabolcs vm. 1689-29) Sirchicz Joannes zsolnai harmincados lett lovon fegyverben hadiszemlén vett részt trencséni harmincados betegsége és öregsége miatt 100 frt nyugdíjat kap.-ben császári élelmezési tiszt Szentjobbon császári élelmezési tiszt Jenõn császári hadélelmezési fõnök Halmágy kerületben is. 18 1700 IX. 24 1627 III. 30–1706 II. 30–1701 1635 . hadipénztárnoka trencséni harmincados és postamester. 961) Skall Georgius császári hadseregnél számvevõmester 1686 I. állásába fia. Casparus kerül Sirchicz Stephanus MK irodai írnoka Trencsén vm.: E 41 1686-54.: OSZKK Fol. † 1683 1685–1701 1706 II. 10 1674 II. apja. 12–1676 1678–1687 1678 I. 19 1687 VI.

illetve Pozsonyba alnádor. MOL. Lat. 3–1629 MK altitkára 1629–1636 † Skottka Michael SzK irodai írnoka 1680 V. P. 10–1702 szatmári sótiszt is 1691 I. 954. báró lett 1707 ismét Nyitra vm. alispánja 1709–1712 † Skarycza Michael klanjeci és krapinai (Horvátország) harmincados 1630 Skerlecz Joannes berdoveczi (berdóczi) (Horvátország) harmincados 1630–1633 valószínûleg azonos azzal a Skerlecz Joannesszel. csomó) Slauch Joannes ® Schlauch JoannesSlavik Joannes a lévai harmincadellenõr helyettese 1681 . 3 szatmári harmincados megbízottként 1687 IV.292 Skarbala Andreas Nyitra vm. akit 1655 30. –1688 szatmári harmincados kinevezettként 1688 IV. 1–1696 szatmári tiszttartó 1703 (Mûk. 1564. alispánja 1695–1704 a Királyi Tábla protonotáriusa 1700 Rákóczi elõl elmenekült Lipótvárra. törvénycikk alapján az Adria melletti határ felülvizsgálatára küldtek ki Skia Nicolaus galgóczi postamester 1610–1615 Skia Nicolaus gerencséri postaváltó 1660–1662 Skolek Emericus MK lajstromozója 1621 VII.: OSZKK Fol. 25–1682 a szatmári kincstári javak tiszttartója 1682 IV. Toldy család levéltára 2.

197. Sobihert) stropkói harmincados 1597–1601 Sockh Joannes (Schock. Schrök. 13 harmincados és postamester 1638–1669? Soldos Emericus szendrõi harmincados 1686 I.) Slezinger Wenceslaus SzK irodai írnoka 1700?–1703 Sluki Georgius Wratislav ® Schluschky Georgius Wratislav Smagar Joannes SzK irodai írnoka 1690–1691 Sobiesth Thomas (Sobiast. Sok) szertárnok Körmöcbányán 1618 könyvvivõ Körmöcbányán 1624 kamarai pénztárnok Körmöcbányán 1624–1628 megbízott alkamaragróf és adminisztrátor Körmöcbányán 1628–1634 selmeci alkamaragróf és biztos 1634–1649 V. 23–1670 . Thaly gyûjt. 185. Sols Joannes Carolus ® Söls Joannes Carolus Somlay Nicolaus bazini helyettes harmincados 1652 bazini harmincadossá kinevezve 1652 IX. Hung. † Soky Sighismundus tiszacsegei harmincados 1697 Soldner Joannes (Seldner. Söldner) lõcsei postamester 1622 X. kötet. 13.: OSZKK Fol. 1–1693 XII. 24–1638 ellátja a harmincadot is 1637 lõcsei harmincadossá is kinevezve 1638 II. 30–1667 † Somlyay Michael (alias Török) SzK második futára 1668 IV.293 Slezinger Antonius SzK irodai írnoka 1696–1703 Rákóczi idejében Kassán maradt Pruckner Joannessel együtt (itt 3 gyermeke született) 1703–1708 tüzérségi hadbíróként említve 1709 (Mûk.

3–1718 III. kinevezve (Sátoraljaújhely? vagy Vág-Újhely?) Somogy Stephanus királyi koronaügyész (ügyigazgató) Illésházy István megölette Somogyi Franciscus Magyar Királyi Kancellária írnoka ugyanott írnok és kiadó ugyanott kiadó és fogalmazó ugyanott titkár titkár és tanácsos. százados 1604 VI. 3–1605 VII. referendarius meghalt 72 évesen Bécsben (Mûk. 30–? 1601 1607–? 1618 1609 IX. 3–1607 1607 IV. 16–1693 1693 XI. 22 † 1623–1625 1645 III. 30 1685–1688 1688–1690 1690 VI. 21 1656 1657–1658 V.: A 78. Totenprotokoll) Somoriay Joannes ® Frievaiss Joannes Somoriay Stephanus ® Frieweis Stephanus Sonkadi Thomas nagyszöllõsi harmincados Sonnau Georgius Andreas a bányavárosok királyi biztosa Besztercebányán prefektus királyi biztosként utasítást kap bécsi udvari kamarai tanácsos és biztos megbízott selmeci fõkamaragróf (azonos Sonnau Wolfganggal?) Sonnau-ochs Wolfgangus katonatiszt. 16–1708 1708 II. A 79. 22 1718 III. 16 1597 VI.294 Sommer Benedictus MK segédszámvevõje újhelyi harmincados Sommer Laurentius királyi pénztárnok a selmeczi kamaránál elbocsájtották Somogy Andreas trencséni harmincados kétéves fizetéssel tartoznak neki Somogÿ Andreas újhelyi harmincadellenõr. † 1618–1635 . 31 1650 1651 X.

10 1688–1694? 1651 IX.295 Besztercebányán a bányakamra prefektusa Rákóczy György elõl Bécsbe menekült Soós Adamus kassai postamester Soós Albertus a sóvári sóbányák bérlõje Soós Gabriel de Raska kassai megbízott postamester kassai véglegesített postamester 1500 frt kegyadományt kap Soós Paulus besztercebányai helyettes harmincados Söjtöri Joannes ® Seytery Joannes Söldner Georgius eperjesi postamester Söldner Joannes ® Soldner Joannes Söls Joannes Carolus (Sols. tisszttartó a BKA alatt Spaczay Joannes MK írnoka MK fõpénztárnoka özvegye. 23–1656 1651 II. Bornemissza Sophia tartozás-elengedése Spaczay Martinus fõadjutáns Felsõ-Magyarországon. 29 1694–1695 1620 1640 III. Zölcz) mattersdorfi harmincados tûzkár miatt 100 frt kegyadományt kap Sötér Benedictus gyöngyösi harmincados. SzK fizeti Spann Georgius kõvári császári tiszttartó az SzK alatt Sparhardt Petrus ® Speckhardt Petrus 1635 1643 1676–1680 1600 1638 V. Zöhls. 25–1678 1604 VII. 6 . 24–1670 1661 III. 7 1673 VII. 10–1675? 1675 VIII. 17–1649 1649 VIII. 23–1677 † 1688 V.

Spolarych) nedeliczi fõharmincadhivatal ellenõre 1668 IX. katona volt apja halála után magyaróvári harmincadellenõr lett 1630 I. Maria-Magdolna 150 frt kegyadományt kap 1646 XI.296 Sparinger Joannes tokaji postamester 1697 Spätt Achatius óvári harmincadellenõr. utódát nevezik ki 1649 V. 13 egyben hadiírnok a Muraközben 1689 elõtt (Mûk. 22–1689? tervezetet készített a harmincadügyrõl 1681 IV. csomó. 26–1649 fizetésemelést kap 1634 III. Späz Rochus az MKA kéményseprõje a budai várban. Spöckhardt) császári hadélelmezési biztos Egerben 1696 XI. 23 meghalt. 28 Spolaricz Martinus Franciscus (Spolarich. Speckardt. 27 birtokadományt kap 1686 IV. a BKA fizeti 1694 Speckhardt Petrus (Sparhardt. 97. Varasd) Spöckhardt Petrus ® Speckhardt Petrus Spõlin Josephus Joannes királyi pénztárnok a Selmeci Fõkamaragrófságnál 1607–1610 . meghalt 1629 Spätt Matthias Spätt Achatius fia. 27–1703 Spelak Joannes Martinus (sió)foki fiókharmincados a BKA alatt 1692?–1695 Spiller Joannes Jacobus rajkai harmincadellenõr 1632 III. 2–1646 meghalt 1646 † özvegye.: E 210.

3–1671 1656 V. Csomó. 2–? 1693 1690–1695 ?–1636 1636 II. 1–1602 . 24–1651? 1692 1670 VIII. 27–1649 1647 IX. MK fizeti Stainers Ferdinandus pozsonyi dunai harmincadvámfelügyelõ özvegye kegyadományt kap Stancze Andreas (Stänzl. 97. 6–1695? 1662 1608 1599 IV. 16 1692 XI. az MK fizeti Sprizleütner Simeon postaváltó. 24 1649 VIII.297 Springenfeldt Andreas (Springinsfeld) császári hadiszemlebiztos. az MK fizeti (Említés: E 210. Várad) Spurger Joannes Laurentius egri sótiszt Staal Franciscus ® Stahl Franciscus Stabe Joannes MK gyakornoka MK irodai írnoka 200 frt kegyadományt kap varasdi harmincadellenõr Stadler Franciscus budai provizorátusi kasznár a BKA alatt Stahl Franciscus (Staal) udvari hadititkár magyarországi napidíja. Stenczl) nagybányai és feketebányai bányafelügyelõ Standherz Joannes Selmecbányán a Fõkamaragrófságnál iktató Stankoczy Nicolaus királyi ügyvivõ (prokurátor) az SzK alatt Stänzl Andreas ® Stancze Andreas Starcz Joannes MK számvevõségi írnoka a hivatalból kimaradt 1657 I.

298 Staudach Joannes Andreas babocsai tiszttartó Staudacher lipótvári tiszttartó Staundt Joannes Victor császári tábori élelmezési tiszt a BKA pénztárosi állására pályázott Stechovicz Franciscus Sassin harmincad alatt kerülõ Steifenegger Venceslaus Martinus gondnoksegéd Körmöcbányán gondnok Selmecen. 2–1627 † 1619 1625 1627 † . majd kiküldetésben bányatérképet készített administrátor és alkamaragróf Körmöcbányán Stainmüller Michael Joannes Érsekújvárott császári hadélelmezési fõnök Steffani Thomas ® Stephani Thomas Stenzel Christophorus szatmári postamester Stenczl Andreas ® Stancze Andreas Stephani Matthias SzK portása SzK futára Stephani Thomas (Steffani) SzK írnoka SzK volt írnoka hátralékos fizetése Stephanicz Matthias Henricus kopcsáni helyettes harmincados Stern Abrahamus hajózási gondnokká kinevezve Pozsonyba hajózási szertári gondnok hajókat küld Gyõrbe 1000 frt kegyadományt kap meghalt 1700–1702 1689 1700 1695 1634–1641 1641–1651 1647 1654–1657 † 1691–1706 1660 körül 1633 1642 1600–1601 1608 1695 1608 IV.

csomó Nr.: OSZKK. E 41 1716 Nr. 11.299 Stierl Joannes Ludovicus MK számvevõségi írnoka Stockher Lorencz harmincad áruszemlélõ Budán a BKA alatt Stockmayer Paulus pozsonyi postamester majd elmozdítva Stollhoffer Ferdinandus Bernhardus apja katona volt erõdítési írnok Budán a BKA alatt provizorátusi ellenõr a BKA alatt erdõfelügyelõ is volt ugyanott (Mûk. 179. Germ. a BKA fizeti (E 286. 88) Straus Nicolaus harmincadfelügyelõ a dunai vámnál Pozsonyban szenátor és városkapitány Pozsonyban 1665 VIII. Fol.: E 210. 1 1689–1697 † 1623 1624 1698 II. 397. 100. csomó. 1 1701 XII. 9 1688 I. 20–1700 1690–1691 † 1697 1656 után 1681–1685 . 521) Stök Thobias kurimai harmincados bártfai harmincadellenõr (Mûk. 1701–1702 ?–1690 1690 III. harmincadállást kér hadiszemlebiztos az SzK-nál Stössel Michael (Stözel) eperjesi postamester eperjesi élelmezési tisztté kinevezve Strasser MKA irodai írnoka Straus Joannes Leonhardus tûzmester a budai fegyvertári hivatalban. 98.) Stölczel Josephus (Störz) hadiszemlebiztos az SzK-nál hadi írnok. 4–1669? 1692–1709 1620–1622 VII.

1691 Nr. 129 és 159.: E 41 1686 Nr. 28 . 7 Streittengast Matthias volt hajózási tisztviselõ Baján 1699 elõtt Stubik Joannes Christophorus comes MK és SzK tanácsos 1676 IV. † Magyarországon kívülre menekült 1683 özvegye. 63.: A 78) Streibl Vitus Fridericus hadiszemlebiztosként megbízva Felsõ-Magyarországon 1640 VII. 27–1678 lemondott 1678 I. 127) Stuer Joannes Franciscus Hoff/Morava-i harmincados 1687–1718 helyette évekig anyja vezette a harmincadot Stuer Paulus alkalmazási kérelme 1679 Stuer Valentin Franciscus császári harmincadkerülõ Pozsonyban 1644 Hoff/Moraván fiókharmincados 1650–1651 Hoff/Moraván harmincados 165?–1669? özvegye. 1690 Nr. Anna Margaretha kegyadományt kap 1676 II.300 Strausz Michael a Magyar Kancellária ajtónállója 1690–1694 lemondott és Szirmay protonotáriusnál joggyakornok lett (Mûk. Schweinhammer Anna a harmincadot családja részére kérte. engedélyezve (Mûk. 147. 3 Stuer Franciscus Matthias elõbb katona volt évtizedekig Hoff ad Morava-i helyettes harmincados 1669?–1679 Hoff ad Morava-i kinevezett harmincados 1679–1686 X.

Stephanus. az MK fizeti 1598–1608 Suppanich Stephanus (Supanicz) királyi koronaügyész 1636 V. 12 Suskovicz Joannes diósgyõri kapitánnyá (és váruradalom vezetõjévé) kinevezve 1669 VI. 20–1644 300 frt kegyadományt kap 1638 III.301 Sturm Joannes lipótújvári hadiépítési hivatalt kapja 360 frt fizetéssel 1683 I. apja hátralékos fizetését megkapja 1650 X. 10–? Stumpf Conradus kútmester Budán a BKA alatt. 28 † fia S. 20–? Sussich Joannes szamobori (Zágráb vm. mely fizeti 1698–1699 Stürtzer Joannes bányaírnok Úrvölgyön 1609–1610 mosztenizi kohósáfár 1638–1640 ezüstkémlõ a Besztercebányai Kamaránál 1648 Suchany Martinus hunobrodi (Morvaország) fiókharmincados 1650–1651 Sugár Joannes SzK irodai írnoka 1693 Summatinger Joannes Gottfiredus császári hadiélelmezési szekerészeti tiszt Tokajban 1691 Summersperger Joannes rajkai harmincados 1651–1667 † Sundenck Gregorius pozsonyi hajóhíd gondnoka. 24 meghalt 1644 VI. Niesz helyettese 1690 után .) harmincados 1630 Sülber Joannes Georgius helyettes harmincados.

25 1620 1620 1682–1691 † 1601 1660–1675 1660 I. az SzK fizeti Syko Martinus de Rozsnobanya lublói harmincados Sylvay Michael ® Szilva Michael Szabo Casparus ® Zabo Casparus Szabó Georgius (alias Tattay) az MK ajtónállója még a birodalmi háborúban (1618–1648) szerzett érdemeiért 100 frt kegyadományt kap Szabó Georgius ® Tárnoky Georgius Szabó Laurentius tiszacsegi sóellenõr. utasítást kap (Mûk. 45. öregségi nyugdíjat kap Szabo Michael ® Szombath Michael Szadeczky Andreas MK számvevõségi írnoka Szadeczky Emericus kamarai tiszttartó Szlavóniában 1648 VIII. 8 1629 IX. 1645 1654 IX.: E 126. Csomó. 22 1693 1637 XII. 20–? 1699–1702 . 1–1645 XII.302 Svabb Joannes pozsonyi várõrségi katona. fizetést kap az MK-tól Svär Joannes ® Schwar Joannes Suanbach Christophorus a szécsényi tüzérségi szertár fõnöke Swar Valentinus ® Schwär Valentinus Swiglich Martinus ónodi tüzérségi szertár fõnöke Syhnn Joannes Wilhelmus Szatmáron császári hadélelmezési fõnök. tétel) Szabó Matthias MK futára állásáról lemondott Szabó Michael MK futára. 29.

kéziratban maradt jogi munkák szerzõje. Varasd vm. 14–1693 † 1000 frt kegyadományt kap 1686 VIII. 1693-3) Szalay Sigismundus SzK irodai írnoka 1687 I. 11 kassai harmincados 1650 XII. 3–? Szallay Andreas Antonius késmárki harmincados 1648 VII.: E 41. 1–1696 kinevezett munkácsi harmincados és ugyanitt sótiszt is 1694 IX. 13–1667 † Szakmari Joannes királyi fiskus által megbízott ügyvéd 1693 Szakolczy Georgius SzK levéltári írnoka 1662–1663 † Szalai Elias ® Saladinus Elias Szalatnoky Georgius ® Zalatnaky Georgius Szalay Jacobus MK számvevõ mestere 1684 VI. 1–1690 munkácsi és beregszászi sótiszt 1690–1696 ugyanitt megbízott harmincados is 1690 IV. 8 jelentéseket és véleményezést készít az MK jövedelmeinek emelésére 1688–1689 felesége Liebhardt Anna Susanna. 10–1671? † 42 évesen tanúskodik 1656 . Szlavónia és Dalmácia protonotariusa. 1687–172. 30–1696 † Szalanczy Martinus zalaegerszegi tábori hadi írnok kinevezve 1681 XII. részt vett az országgyûlésben 1647 Horvátország. 1689-29.303 Szakmardy Joannes de Diankovecz királyi ügyigazgatónak javasolva 1636 táblai protonotarius. 19 MK tanács elismerõen méltatja 1687 XI. 1692-78. alispánja 1666 királyi személynök és király tanácsos 1666 IX. pozsonyi patricius leánya (Mûk. 8 ungvári harmincados 1648 XI. 1688-239.

26–1645 † meghalt Somorján 1645 IX. fõispánja 1658 I. egyben Esztergom vm. 28 † özvegye kegyadományt kap. 24–? Szanta (Szántó?) nagyváradi prefektus 1693 Szapáry Andreas Gyõr vm. 18–1658 gyõri püspök és Gyõr vm.-i alispán 1642 MK tanácsosa 1642 IV. fõispánja 1648 IV.304 Szamobory Paulus (seu Horvath) MK irodai írnoka 1649 VIII. vallásügyi biztossá kinevezve 1682 VII. 21–1695 . 15? Széchenyi Georgius született Szécsényben 1592 egyházi pályán 1623– theológiai doktor 1631 Magyarország helyettes alkancellárja 1645–1648 veszprémi püspök és Veszprém vm. 100 frt-ot 1650 Szapáry Petrus alországbíró. 2–1685 kalocsai érsek 1668 esztergomi érsek és Magyarország fõkancellárja. 18 Szaray Georgius SzK levéltári segédõre ?–1666 azonos Harayval? Szarnoczay Martinus ® Zsarnoczay Martinus Szaruay Joannes kisvárdai harmincados 1609 Szatureczky Sigismundus ® Zatureczky Sigismundus Szecheny Martinus fiók-harmincados a morva határon 1654–1657 Szeczeny Michael nagybányai harmincados 1665 V. fõispánja 1685 III.

bõkezû mecénás. 9–1684 † Széchy Georgius Gömör vm.305 a magyar alkotmányosság védelmezõje. fõispánja és adminisztrátora 1671–1680 III. 22 egyházi pályára lépett. 9 † királyi fõudvarmester 1608–1609 királyi étekfogómester 1610–1618 † felsõ-magyarországi fõkapitány is Szeczy Joannes pozsonyi várban várõrségi zászlós. fõispánja 1618 VII. 16–1703 Szegedy Alexander lublói harmincados 1668–1694 . iskolák alapítója meghalt 103 évesen Pozsonyban 1695 II. templomok. tényleges fõispánja 1680 III. fõispánja 1687 IV. fõispánja is 1698 X. 15 veszprémi püspök és Veszprém vm.) 1662 III. született Bánfalván (Sopron vm. 26–1710 kalocsai érsek 1696–1710 Bács vm. 18 † Széchenyi Joannes SzK irodai írnoka 1631–1633 Széchenyi Paulus Széchenyi Georgius unokaöccse. 16–1710 közvetít az uralkodó és Rákóczi közt 1704 meghalt Sopronban 1718 V. 9 Vas vm. pécsi püspök lett 1676 III. 22 Széchy Petrus comes de Rimaszéch et Felsõlendva apjával grófi címet nyert 1645 VIII. 19–1618 II. 28 Vas vm. 29 királyi tanácsos 1676 IX. fõispánja 1603 VIII. 2–1625 † királyi fõkamarás és tanácsos is 1622–1625 † szolgái ölték meg Széchy Thomas de Rimaszéch et Felsõlendva Gömör vm. említve 1686 Szegedy Adamus harmincadellenõr Homonnán 1675 VII.

9– 1674–1675 1620 1640 1624–1634 . 5–1642 1645 1646 IV. 52 éves. 29–1669 1669–1675 † 1675 IX. 8000 frt értékû javakat kap volt kassai hadbíró. 6 1693 1630 1632 II. 24–1675 1663–1669 1667 I.306 Szegedy Franciscus született Nagyszombatban egyházi pályára lépett. fõispánja meghalt Kassán Szegedy Franciscus kassai harmincados lett. 17–1639 1659 XI. eskütétellel ungvári harmincados Szegedy Franciscus kassai hadbíró. madocsai apát erdélyi püspök és királyi tanácsos váci püspök Magyarország alkancellárja is lett és fizetéses királyi tanácsos egri püspök és Heves vm. 12 † 1639 IV. 27 1648 V. 8–1691 † 1628 VIII. perben tanúskodik Szekelius Tobias bártfai harmincadellenõr 1614 1652 1660 XI. váltságdíjra 355 frt-ot kap Szegedy Georgius királyi tizedszedõ Zemplénben Szegedy Gregorius tokaji harmincadot ellátja tokaji harmincados kinevezve Szegedy Joannes bártfai harmincados kinevezettként Szegedy Stephanus Jókõ és Vittenez várbirtokok kamarailag megbízott tiszttartója Szeghedy Georgius a nagymihályi és palocsai kincstári javak tiszttartója Szeghedy Matthias nagyszöllõsi harmincados Szeffel Matthaeus SzK ajtónállója.

XI. 8 már néhai lublói harmincadosként említve 1680 Szeleczky Daniel pozsonyi harmincadoshelyettes 1650 Szelepcsényi Georgius de Pokroncz született Nagyszombatban 1595 egyházi pályára lépett. vimpáczi (wimpassingi) harmincados is lett 1683 X. 8–? MK ágense és a bécsi harmincadcédulaszedõje. Sekl) elnémetesedett magyar MK német számvevõségi írnoka 1674 IX.) 1686 IV. . indigenátust kap 1687 meghalt. 25–1650 volt SzK titkár 1653 bártfai helyettes harmincadellenõr 1655 V. Rómában tanult esztergomi káptalan tagja 1636 I. 20–1650 Szekely Andreas (Zekely) SzK irodai írnoka 1648 Székely Franciscus (Szekel. 21 csanádi majd pécsi püspök 1643 VII. 24–1659 lublói harmincados 1659 XI. 17–1688 † Kollonich érsek javainak és udvartartásának fõnöke is. –1689 Szellenczeni Georgius SzK titkár kinevezve 1649 VIII. utódát nevezik ki 1689 II. 20 Konstantinápolyban a portához követségbe küldve 1643 X. 15. 3 novi címzetes püspök 1642 XI.307 Szekelly Stephanus SzK irodai írnoka 1639–1642 kassai harmincadosként felesketve 1643 X. Székely Franciscus Leopoldus ® Seckler Franciscus Leopoldus Székely Ladislaus szentjobbi harmincados (Bihar vm.

Nyitra vm. országgyûlési követe királyi táblai ülnök SzK tanácsos orgyilkosság áldozata lett. fõispánja királyi tanácsos is esztergomi érsek és Esztergom vm. 14 † 1650 † 1622 1625 1630 1634–1649 1635 1644–1648 1645 1688 1657 I. fõispánja királyi kancellár nyitrai püspök is. 5–1666 1648 IV. Rákóczy erdélyi fejedelem híve Szemerei Georgius de kassai(?) postamester Rákóczy Georgius idején Szemerey Georgius korponai helyettes harmincados Szenczy Georgius MK helyettes irodai írnoka. 21–1687 . Magyarország fõkancellárja Magyarország királyi helytartója helytartóként Pest vm. 15–1685 † 1667–1681 1667–1681 1675–1681 1680 IX. 22–1685 † 1685 I. 26 1665 V. tényleges írnok lett 150 frt kegyadományt kapott ónodi harmincados 500 frt kegyadományt kapott tokaji harmincados és postamester 1644 VIII. fõispánja is a Magyar Kormányzóság (Gubernium) ülnöke Bars vm.308 veszprémi püspök és Veszprém vm. 7–1666 1644 IX. 22 1672 VI. 17–1666 1650 elõttõl–1685 † 1666 I. fõispánja meghalt Szelestey Georgius királyi ügyigazgató Szemere Paulus királyi táblai jegyzõ Borsod vm. országgyûlési követe Abaúj vm. országgyûlési követe Sáros vm. 15–1665 1661 V. fõispánja. 15–1672 1666 VII.

. 22. fõispánja 1630 II.: OSzKK Fol. 157. 1–1687 szepsi kinevezett harmincados 1687 VI. 26–1638 házassági ajándékot kap 1632 I. 26 még ezévben meghalt Szentbenedeky Marcus MK gyakornoka 1628 I: MK számvevõségi írnoka 1628 IX. 9–? SzK al-fogalmazója 1673 után Bársony György egri püspök titkára 1678–1680 lemondott a püspöki titkárságról (Mûk. Lat 954) Szendrey Andreas SzK irodai írnoka 1633–? Szendrõi Joannes kállói harmincados 1647 Szeniczey Joannes MK irodai írnoka 1614 VIII. 29–1628 kegyadományt kap 50 frt-ot 1628 II.: E 21 1666 VII. 19 MK segédszámvevõje 1638 III. 10–1651 . 22 Szeniczy Petrus (Sennicy) Borsod vm. 27 meghalt 1687 V. életr. 24– eddig helyettes szempczi harmincados ténylegessé kinevezve 1643 V. 21–1694 Szenczy Petrus SzK irodai írnoka 1673 IV. 20 veszprémi püspök és Veszprém vm. E 41 1690 Nr. 17 (Mûk. 170) Szenczy Joannes szepsi megbízott harmincados 1685 X. 28 † Rómában tanuló fia apja 28 évi szolgálatára hivatkozik 1690 XI.309 hû szolgálataiért birtokot kapott 1675 VII. tizedszedõ 1617–1620 Szentandrássy Stephanus de Csikamadefalva választott erdélyi püspök 1618–1630 magyar királyi tanácsos lett 1622 VI.

–1688 XII 1669–1670 1690 IV. 17 1660 III. kegyadományt kap MK irodai írnoka lemondott állásáról Szengyörgyi Michael helyettes harmincados Kurimán (Sáros vm. 18 1681–1698 1689 XI. 2 1686 VIII. Szentey) vallásügyi biztossá kinevezve alnádor (Eszterházy Pál alatt) aranygyapjas lovag.310 MK számvevõmestere jutalmat is kap (500 frt-ot) betegsége miatt tanácsosi címmel és fizetéssel felmentve munkavégzés alól címzetes tanácsos és számvevõmester tényleges tanácsos lett Szenthe Valentinus (Szente. 17 1623 VII. 29–1669 † 1682 VII. 16 1687 1692 IX. 1685 X. magyar királyi tanácsossá kinevezve a Tripartium átdolgozására tervet készített neje Szentbenedeki Elisa Szentgyörgyi Gregorius MK gyakornoka. 4 1698-ban 1622 VII. 10–1625 1625 IV. 10–? 1685 V. 7 .) felesküdött harmincados Kurimán Thököly elfogatta hivatalában akadályozva a thököliánusoktól újra mûködik Kurimán harmincadosként Szenthsimony Georgius kassai hadélelmezési tiszt Szentiványi Georgius tokaji szõlõhegyek felügyelõje Szentiványi Ladislaus SzK elsõ titkárává kinevezve. 14–1682 1682 IV. 18 1680 1681 II. 12–1666 1651 II. 1682–1685 IX. tanácsosi címmel SzK tényleges tanácsosa a Caraffa törvényszék tagja báró lett 1651 II. 31 1666 IX.

Lat. 5 1648 1658 VII. 15 1657 II. 10–1657 1655 X.: E 41 1709 Nr 35. 19 1667 V. 4 1622 VIII. † 1650 VIII. 24 1624 VII. 19–1618 1626 . ezért jutalmul arany képet és 300 aranyat kapott anyja. szegénysége miatt. 1704 1707 1711–1716 1712 IX. 2–1716 V. 277. elhalt fia érdemeiért 20 frt alamizsnát kap Szentpéteri Gregorius nagyszöllõsi helyettes harmincados Szentthamasy Matthaeus corbaviai választott püspök királyi tanácsos lett erdélyi püspök lett Széplaky Georgius MK gyakornoka MK számvevõségi írnok 100 frt kegyadományt kap stomfai harmincados Szepsy Joannes SzK tanácsos Bethlen Gábor idején Szerdahelyi Georgius (Zerdahelyi) MK irodai írnok 20 frt kegyadományt kap MK lajstromozó Szerdahelyi Michael (Zerdahely) a leleszi javak jószágigazgatója az SzK alatt 1692 XII. 954) Szentkereszty Jacobus galgóczi harmincados MK titkár MK tanácsos kegyadományt kap a nickolsburgi béketárgyalásnál kitüntette magát. 19–1667 1659 VII. 31–1651 1651 I. 5–1675 X. 27–1621 1621 XII. 5 1613 III. Catharina. 8–1624 † 1616 III. 1712 Nr.311 MK és SzK tanácsosa egyben udvari tanácsos is Rákóczi mellé állt elmenekült visszatért SzK újraszervezésére tesz javaslatot (Mûk. 29 1612 1612 VII. 24–1669? 1624? 1592 XII. 2–1613 1595 VI. OSZKK Fol.

véglegesítve már néhai harmincadosként említve Szeredsegi Emericus regéczi tiszttartó Szerencsi Petrus berendi postaváltó Szerenyessy Nicolaus muraközi javakban számtartó csáktornyai tiszttartó babocsai fiókharmincados a BKA alatt. 15–1715? 1718 1695–1703 1624 VII. 387. 24–1656 1660 1686 1695–1697 1683?1686–1693 1694 VII. 26 . 1711-405. esküt tesz Szikszay Andreas csertiznei harmincados Szikszai Georgius eperjesi harmincados Szikszay Georgius Gregorius bártfai harmincados özvegye. Fadin Anna és árvái 2000 frt kegyadományt kapnak 1654 VIII. majd az MK alatt Babocsán (már volt harmincados) (Mûk. 155. 17–? 1647 1645 1649 VIII. 18 1631 X.: E 41 1690 Nr. 1713-420) Szigethy Michael SzK irodai írnoka Szikora Daniel losonczi harmincados. Groff Elisa rendezi férje hátralékát Szikszai Joannes kassai harmincados (az erdélyi fejedelem megbízottja) Szikszay Michael Magyar Királyi Kancellária írnoka. 1712–145. 28–1653 1653 1648 1621 IX. 1710-480. házassági ajándékot kap a Kancellária irattárnokának özvegye.312 Szerdahelÿ Nicolaus sassini ideiglenes harmincados.

Bethlennek tesz hivatali esküt 1624 IV. Zilva) pozsonyi fõharmincados 1629 VI. 24 hátralékai ügyében a Bécsi Udvari Kamara átír 1654 X. 31 Szilva Paulus helyettes harmincadfelügyelõvé megtéve Pozsonyban a dunai vámnál 1678 . 26–1654 † hû szolgálataiért 2000 frt kegyadományt kap 1630 V. 20–1670? a lázadókkal való együttmûködés vádja alól felmentve.313 Szikszay Matthias (Sixay) szatmári harmincados kinevezve 1662 VIII. kinevezve 1662 XII. 28–? Szilva Michael (Silva. 15 még él 1612 Szily Paulus kanizsai végek hadiírnoka 1664 VI. 1–? [S]zikzay Thomas szikszói harmincados 1608–1620 Szilágyi Georgius (Szilágy. felvéve 1670 VIII. Szikszay Stephanus szikszói harmincados. Szylva. 20–1633 Szilessy Balthasar (Zylessy. 30–1627? nógrádi helyettes harmincados 1627–1629 lévai harmincados 1630 II. 12–1676 † özvegye megkapja hátralékos fizetését 1676 VII. kártérítést kap 1604 I. fizetéses számvevõségi írnok lesz 1625 V. visszahelyezik 1671 VIII. 14 megrovást kap késedelméért 1631 VII. 1–1630 Szikszay Stephanus SzK irodai írnok. 22 homonnai harmincados. Silesy) verbói harmincados 1595 vágújhelyi harmincados. 23 2000 frt kegyadományt kap 1647 IX. Zillag) MK gyakornoka. Sylvay.

követe 1696 nádori protonárius 1698–1706 Rákóczyval fogoly Bécsújhelyen. 1685 katolizált 1687 országbírói protonotárius 1694–1698 Zemplén vm. 28 . alispánja 1606–1626 királyi táblai írnok 1618–1626 MK tanácsos 1626 I. 10–1638 még él 1649 Szmrecsanyi Martinus ® Zsarnoczay Martinus Szodoray Michael (Szodary) szatmári várõrségi fõhadnagy 1657 szatmári alkapitány. 13–1636 † több mint 30 éves szolgálatáért kegyadományt kap 1626 V. 1723 meghalt 1724 † Szirmay Stephanus Zemplén vm. kinevezve 1663 IV. Zombathelly) Moson vm. de felmentve 1701 gróf lett 1707 IV. 23 meghalt 1711 † Szluha Stephanus (Zluha) verbói harmincados 1632 IV.314 Szirmay Andreas Wesselényi összeesküvés részese Thököly híve részes a kassai vár elfoglalásában SzK tanácsosa 1682–1685 Thököly alatt Caraffa tábornok elfogatta Zemplén vm. táblabírája 1675 követ Lengyelországban 1676 Thökölyvel kötendõ fegyverszünetrõl tárgyal 1681. országgyûlési követe 1712. 12–1681? Szolcsányi Georgius (Szolchany. Szolczany) MK futára 1619?–1632 Szombath Michael (aliter Szabo) gyõri helyettes harmincados 1625 Szombathelyi Georgius (Szombathely.

országgyûlési követe 1637 SzK tanácsos 1639 IX. 1684. alispánja. E 210. 27 † Szombathy Andreas MK irodai írnok 1646 XI.: E 21 1675. 90. személynök. alispánja 1640 MK tanácsos 1640 V. 29 Szombathelyi Martinus (Szombathelÿ. 24–1679 a muraközi-horvátországi és murántúli javak kincstári adminisztrátora 1679 csáktornyai tiszttartó és az Esztergom. csomó. Vác és Pest körüli felszabadult birtokok vizsgálatára kiküldve Belchamps báróval és Zbiskó számvevõmesterrel együtt 1684 IX. 6 4000 frt kegyadományt kap 1636 I. jegyzõje. 29–1644 XII. ítélõmester 1705–1708 † Sztankay Nicolaus (Ztankay) kisvárdai harmincados 1601 Sztankay Stephanus Sáros vm.315 újra kegyadományt kap 4000 frt-ot 1630 IX. 5–1650 Szombathy Franciscus MK irodai írnoka 1675 X. 15–1640 lemond Sztarinszky Stephanus zsolnai postamester 1684 az eperjesi törvényszék elé idézték 1685 nagyszombati harmincados 1695–1714 . 12 (Mûk. Zombathely) Moson vm. Nedelicz) Szõcs Andreas szendrõi harmincados 1677 Szõghy Petrus Thököly alatt sztropkói harmincados 1685–1686 körül Szõrényi Gabriel született 1653 Abaúj vm.

Pozsonyba menekült meghalt. 16–1607 1607 X. 26 1669–1675 1594 V. 1715–17) Sztermensky Nicolaus klanjeci harmincadellenõr klanjeci harmincados Sztrecseny Michael (Sztreczeny) nagybányai harmincados 500 frt kegyadományt kap Szuczany Martinus hunobrodi fiókharmincados (Morvaországban) Szuhay Stephanus Gömör vm. 31 † 1607 X. 25–1598 1596 VIII. 4–1659 † 1691 IV. 1694 Nr. 24–? 1668–1681 † 1675 XI. 1697-72. 31 † 1596 IV. 5–1607 X. 31 † 1607 X. 5 1640 1641 VI. 36. fõispánja meghalt Szuhay Stephanus (Zuhay) gyõri harmincadellenõr Szunyogh Casparus Szunyogh Mozes és Majláth Helena fia. özvegye Pakay Julia (Életr. 31 † ?–1634 1635 III. 10–1710 1708 X. fõispánja Szunyogh Joannes Georgius MK fizetéstelen tanácsosa MK fizetéses tanácsosa Rákóczi idején nem járt az MK üléseire gróf lett 1709 1714 XII. 5–1607 X. váci püspök az MK elnöke egri püspök és Heves vm. 9 . Bethlen Gábor udvarmestere átjött Magyarországra magyar királyi tanácsos szendrõi várkapitány Gömör vm.316 a kurucok elûzték.-i nemesi családból egyházi pályára lépett. 1709-250. 1–1692 1692 III. 19–1607 X. 24 ?–1685 1685 XII.: E 41. fõispánja kalocsai érsek nyitrai püspökség adminisztrátora és Nyitra vm.

16 1642 II. 5–1642 1641 I. 17 Taissel Joannes Jacobus ® Deissl Joannes Jacobus Taiszl Joannes Jacobus ® Deissl Joannes Jacobus Tajnay ® Taynay . 16 1713–1721 IV.: E 41 1690 Nr. fizetése havi 3 frt 1601 IV. 31–1649 † 1651 Taba Georgius ráckanizsai harmincadellenõr 1630 Taczer Georgius a pozsonyi vár órása. 26–1690? 1627 VIII. 10 1644–1646 1646 XII. Anna Jacobina 16 frt-ot kap Szylva Michael ® Szilva Michael 1708 XI. 13–1644 VII. 157) Szvehla Georgius landshuti fiókharmincados (Morvaország) özvegye 34 frt-ot kap a szakolcai harmincadtól Szvitalich Georgius MK számvevõségi írnoka házassági ajándékként 32 frt-ot kap a királyfalvai birtok gondnoka MK segédirattárnoka rajkai harmincados özvegye.317 15 000 frt kegyadományt kap MK alelnöke lett Árva vm. 12 Taczy Gregorius sassini harmincados lett 1621 VI. 12 1640 VIII. 3 † 1715 1721 IV. 28–1681 1671–1678 1678 IV. 17 1710 I. fõispánja lett Bécsbe híva meghalt Bécsben Szunyogh Paulus kassai harmincadellenõr szepesi harmincados Szunyoghy Stephanus (seu Szunyogh) tokaji megbízott harmincadellenõr tokaji kinevezett harmincadellenõr (Mûk. 3 † 1676 1679 VII.

648-654 lap. 19–1702 1702 VI. 12–1724 † 1683 1723 . 17 1728 IV.: E 41 1723 Nr. így lett soproni harmincados Thököly javára mûködött fia is pályázik apja állására (Mûk.: E 210. 12 † 1651–1676 1676 II. 100. 1. 332) 1694 1696–1697 1699 1658? 1695 IV. E 41 1694 Nr. 169 6 Nr.318 Takacsy Andreas helyettes harmincados és tiszttartó Székesfehérvárott a BKA alatt császári magtár-gondnok ugyanott esztergomi érseki javak jószágigazgatója Talheimb Josephus Dominicus született kb. 20–1696 1694 1662–1679 1651 XI. 4 1724 V. de 2000 frt-ot kifizetnek meghalt 70 éves korában Pozsonyban Talian Petrus radagyanafalvai harmincadellenõr radagyanafalvi harmincados figyelmeztetésben részesül (Mûk. MK tanácsos fizetés nélkül MK rendes fizetéses tanácsos 29 évi szolgálat miatt 10 000 frt kegyadományt kap levonnak belõle. 124) Tallian Gregorius veszprémi harmincados Tallian Joannes radagyanfalvai harmincadellenõr kinevezve Tallian Paulus felsõõri harmincados Tallian Paulus Tallian Petrus soproni harmincados fia apja lemondott a javára. 16 1727 III. csomó. 24–1652 1630 1676 V.

47. 24–1665 szentmártoni (Sopron vm.) harmincados 1665 VIII.: E 41 1705-Nr. 14–1703? (Apja és saját mûködése: E 41 1693 Nr. 9 Tamasfalvay Emericus Tamasfalvay Stephanus MK számvevõ fia MK járulnoka 1684 MK számvevõségi írnok 1685 XII. 12 (Mûk. 11–1665 200 frt kegyadományt kap 1661 V. 127) Tallian Stephanus Tallian Gregor pozsonyi városbíró és Csuzi Barbara fia nádori ítélõmester 1681–1682 a Királyi Tábla nádori protonotariusa1682–1687 Esterházy Pál bizalmi embere. 28–1693 MK segédszámvevõje 1693 XI. 85. 4–1668 † . 5–1652 MK segédszámvevõje 1652-I. jogtudós Talliers Paulus Martinus de ® Theillers Paulus Martinus de Tallmayr Matthias 1690-tõl szolgál tokaji postamester 1693 sóvári hegymester 1694 székelyhídi hadélelmezési tiszt 1698 belényesi harmincados 1703 hadélelmezési tiszt Magyarországon utasítást kap 1705 III. 88) Tamasfalvay Stephanus (Thamasffalvay) MK számvevõségi írnoka lett fizetéssel 1646 XI. 4–1667 soproni harmincados 1667–1676 lemondott állásáról fia javára (Tallian Paulus) királyi engedéllyel 1676 V.319 Tallian Petrus Pinkafõn harmincados 1651 kinevezett pinkafõi harmincados 1654 VIII. 26 MK alszámvevõmestere 1665 VIII.

) postaváltó.320 Tamasfalvay Stephanus. 12–1640 1638–1644 1690 VII. 16 1662–1666 1678–1679 1650–1662 1657–1659 1660 1660–1662 1642 V. 9–1703 1620 1690 VI. 1 1691 V.: E 41 1699 Nr. 288 lap) Tamassy Joannes gyõri postaváltó Tany Petrus nagy-kállói harmincados Tapolchany Matthias szécsényi harmincados Losoncon állomásozik Balassagyarmaton állomásozik ismét Szécsényben állomásozik Tapolcsany Michael rippényi és tapolcsányi (Nyitra vm. 21 és VIII.) és a homonnai javak prefektusa Tarnóczy Joannes Magyar Királyi Kancellária irodai írnoka 1672 V. MK irodai írnoka Pozsony város szenátora és jegyzõje tanúskodik az Oriental-Compagnie ellen meghalt közt (E 210. 28 1639 III. állásában megerõsítve Tapolchany Stephanus MK irodai írnoka kinevezve Tapolchanyi Stephanus szécsényi harmincados (azonos elõbbivel?) Tarczali Franciscus (Tarczaly) sztropkói harmincados kinevezett sztropkói harmincados a Breuner-bizottság támogatta (Mûk. 101. csomó. 28) Tarhos Stephanus Jeszenõ vár (Zemplén vm. jun. 16–1701 . 12 1683 VI. 28–1675 1675–1683 1680 VIII.

29 harmincados és sótiszt Szolnokon 1689 I. Lat 940 fol. Tom.321 Magyar Királyi Kancellária kiadója és fogalmazója 1701 VIII. 1–1698 † tiszttartó is Szolnokon 1686–1698 özvegye. 1000 frt kegyadományt kap az MK fizeti 1619 I. 21–1727 nyugalmazva 1727 IV. 106. 32. alias Szabó) tatai harmincados 1678–1709? Komáromban maradt 1683 Zalaszentivány birtoklásra királyi adománylevelet kér 1687 (Mûk. Nr. 292. Nr. 10–1718 Magyar Királyi Kancellária titkára 1718 III. 15–1715 Magyar Királyi Kancellária becslõje és iktatója 1715 VII. 133) . 35) Tarnoky Joannes (Tornoky) szécsényi harmincados 1632 IV. Tom.: OSZKK Fol. 18 Tarsia Marcus de (Tarssy) a keleti nyelvek tolmácsa az MK-tól havi 100 frt járandóságot kap 1651 X.: E 41 1686 Nr. 15. 62. a BKA alatt 1686–1698 † kinevezett szolnoki harmincados 1687 I. 7. 1718 Nr. 24 † (Mûk. Zolnay Maria a hagyaték ügyében 1700–1701 (Mûk. E 41 1689 Nr. 20 Tassy Franciscus szolnoki harmincados az SzK.: A 1. A 78) Tárnoky Georgius de Legrad (Tarnock. 13. E 286. 1701 Nr. 25–1729 meghalt Bécsben 59 évesen 1729 VIII. 10–1637 Tarnoky Joannes [?] Jonas [?] szenczi harmincados 1635 Tarnowski Joannes Henricus comes ® Tournon Joannes Henricus comes Tarsia Franciscus a Császári Kancellária fogalmazója.

30 1638 II. 954.322 Tassy Casparus SzK irodai írnoka SzK altitkára SzK titkár és tanácsos évi 250 frt fizetést kap öregsége miatt lemond hivataláról. majd elmozdították Tattay Georgius ® Szabó Georgius Tavasy Gregorius gyõri helyettes harmincados Taxis Ferdinandus de gyõri postamester Taxis Josephus de gyõri postamester Taynay Joannes szakolcai harmincados állását fiára ruházta az MK engedélyével Taynay Ladislaus MK járulnok szakolcai harmincados Rákóczi idején Gödingben állomásozott (Morvaország) Szakolcán városi tanácsos is 1610–1613 1613 1630 V.) Tassy Petrus kállói harmincados Tatay Joannes MK futára 4 évre 6 frt ellátást kap Tattay Joannes szempczi harmincadellenõrré kinevezve Tattay Joannes (Tatai) lévai harmincadellenõr. 1500 frt kegyadományt kap (Mûk. 1–1622 1623 VIII. 26–1638 1633 VI. Szakirodalom: Holl Béla: Tasi Gáspár.: OSZKK Fol. 12–1728 1707 1707 . 17–1697 1697 I. Szeged 1972. Lat. 25 1676–1681 1607 V. 18 1622 IV. 25–1634 † 1628–1630 1674 1611–1615 1599–1606 1666?–1696 † 1696 IV.

Bethlenre esküszik fel 1625 XII. Nyitra vm. 357.) 1633 VIII. 3 † Telekessy Ladislaus MK irodai írnoka kinevezve 1646 XI. özvegye említve 1706 XII. fõispánja 1619 VII. 10 meghalt 1647 II. 5–1648? az 1650 évi számadáskönyvekben már nem szerepel . 1–1611 Teiffel Georgius ® Teuffel Georgius Teiniczky Matthias Ignatius császári hadélelmezési fõnök Nagyváradon 1692–1703 meghalt. fõispánja 1699 VI. 28 (Mûk. 20 egyházi pályán 1660– gyõri kanonok. 13 † öregsége miatt lemondott 1644 VI. 12–1644 kalocsai érsek 1623–1647 II.323 a harmincad bérbeadása miatt elveszítette állását 1728 meghalt Szakolcán 1732 XI. 22–1710 Rákóczival való együttmûködés miatt felfüggesztve 1709–1712 visszahelyezve 1712–1715 meghalt 1715 III. 13 † Telekessy Stephanus (Telekesi) született Csöméte (Vas m. 2 Teich Joannes komáromi postaváltó 1608 VI.: E 41 1707 Nr. 20–1619 nyitrai püspök. 1728 Nr. 24 királyi fizetéses tanácsosként jótáll Varjassy harmincadosért 1646 XII. majd csanádi püspök 1689 egri püspök és Heves vm. 366) Tegeniey Joannes nagyszöllõsi harmincados. 23 Teissl Joannes Jacobus ® Deissl Joannes Jacobus Telegdy Joannes újvári születésû. egyházi pályán 1594 váradi püspök 1603 V.

28–1690 1685 X. 21 † 1655 1659 1684 I. 4 1693 1695 VI. 16 1693 XI. rendes fõispánja elesett a zernyesti csatában Temerdech Georgius (Temerdek) Köpcsénybe akarják helyezni harmincadosnak Bruck an der Leitha-i harmincados Tenturich Stephanus (Tenturicz) Magyar Királyi Kancelláriánál iktató címzetes királyi tanácsos is lett és 9000 frt kegyadományt kap Magyar Királyi Kancelláriánál iktató és becslõ titkárnak javasolva Magyar Királyi Kancellária titkára báró lett de Gradistie elõnévvel. 28 1613 1696 1610–1615 1619–1620 1619–1622 1619–1620 . 20 1688 1690 VI. tényleges kancelláriai tanácsos lemondott állásáról özvegye. magyar referens. Kapuczy Éva Rosina 5000 frt kegyadományt kap Teöreös Joannes ® Törös Joannes Terclh Georgius a pozsonyi vár órás az MK fizeti Tersztyánszky ® Trsztyanszky Teubner császári élelmezési tiszt Egerben Teüche Joannes komáromi postamester Teufil Christophorus SzK lajstromozója (Bethlen idején) Teuffel Georgius (Teiffel) kassai postamester Teufil Joannes (Teufel) SzK számvevõségi írnoka Bethlen idején 1670–1675 1675–1690 † 1690 VIII.324 Teleky Michael huszti és kõvári kapitány Máramaros vm. fõispáni helyettese (Thököly helyett) Máramaros vm.

Nr. 2 600 frt kegyadományt kap 1624 IX. utasítást kap 1715 IX. 10 SzK levéltárõre lett. Lat. 17–1698 (Mûk. a királynak és az erdélyi fejedelemnek is tesz esküt 1622 SzK címzetes tanácsosa 1622 VIII. 12 (Mûk. 954) Thann Joannes Baptista baranyavári császári postamester 1689 III. 187) Thar Joannes szatmári harmincados 1608 Thau Joannes Adamus SzK irodai írnoka 1690–1693 SzK segédirattárnoka 1693–1696? BKA admin. 6 † Thaillers Paulus Martinus de ® Theillers Paulus Martinus de Thamasfalvay Stephanus ® Tamásffalvay Stephanus Thann Antonius SzK szolgálatában 1598 SzK számvevõségi írnoka 1600–1602 SzK latin segédszámvevõje 1602–1607 SzK számvevõmestere 1607–1621 (Bethlen alatt címerlevelet kap.: OSZKK Fol. 26–1718 . 11. könyvelõje 1696?–1709 a sasvári (sassini) admin.: E 286 Tom. állásában maradt) 1610 II. 1–1608 Textor Michael ® Tokay Michael Thailler Balthasar Selmecen királyi bányatiszt 1605–1608 Selmecen breuneri bányatiszt 1609–1610 Selmecen bányabíró 1611–1615 Selmecen bányamester 1616–1617 Thailler Valentinus (Thailer) királyi bányatiszt Selmecbányán 1625–1637 bányabíró Selmecbányán 1637–1647 VIII. könyvelõje 1710–1715 ideiglenes sóinsperktor Pesten.325 Teutscher Georgius a pozsonyi vár szolgálatában és órásaként 1601 IV.

selmeci fõkamaragróf 1693–1719 † SzK prefektusa 1698 XII. Talliers) létszámfeletti MK tanácsos 1692 X. BEKK. 1–1708 Bécsi Udvari Kamara tanácsosa lett 1708 (Mûk. 14–1723 tényleges kamarai prefektus 1719 XII.326 kamarai prefektus Szegeden.: E 41 1694 Nr. 1–1602 † Theillers Paulus Martinus de (Thaillers. 15–1682 Thököly emberei elfogták. 12 báró lett 1691 alsó-magyarországi. kifosztották. Tom.: E 286. tiszttartó és harmincados 1718 IV. 28–1723 Csongrád vm. 25–1694 rendszeresített fizetéses MK tanácsos 1694 VII. 10 és 11) Thavonath Ludovicus Albertus Thavonath Jacobus alsó-ausztriai kormányszéki kancellár fia Bécsi Udvari Kamara számvevõmestere és kamarai tanácsos MK és SzK tanácsos 1678 VII. Kaprinay 7/123) Thill a pozsonyi pénzverde ellenõre 1685 Tholnay Georgius ® Tolnay Georgius Thoraconymus Joannes címeres levelet nyert 1599 SzK altitkára 1600–1601 . 30–1703 Rákóczi elõl el kellett menekülnie Királyi Kamara delegátusa 1718–1719 † Thebesy Joannes (seu Tibesius) SzK latin segédszámvevõje 1599 X. 42. Lengyelországon át tért vissza Bécsbe birodalmi lovag lett 1686 III.-i javak igazgatója is 1721 az Alsó-ausztriai Kamara számtanácsosa 1729 (Mûk.

fõispánja. 7 † Sáros vm. 29 † Thurzó Georgius de Bethlenfalva Árva vm. fõsipánja 1603–1614 IV. 16 † Thurzó Christophorus Szepes vm. 1700-61. felkelõk vezére meghalt Nicomediaban számûzetésben 1705 IX. 5–1604 . szolgabírája is 1700 (Mûk. 25 Máramaros vm. 79. fõispánja 1617–1621 XI. fõispánja 1627–1635 XI. született 1657 IX. 1–1700 egyben Veszprém vm.327 Thormassy Petrus ® Tormássy Petrus Thököly Emericus Thököly Stephanus árvai fõispán fia.: E 41 1688 Nr. 65) Thury Stephanus tokaji harmincados 1600 Thury Stephanus kisszebeni harmincados 1608–1620 Thurzó Adamus Szepes vm. fõispánja 1585–1609 királyi tanácsos fizetéssel 1598 IV. fõispánja is 1610–1614 IV. 5–1616 királyi fõpohárnokmester 1599 V. kiskorú 1667–1670 (helyette Teleki Michael kormányoz helytartóként) 1670–1675 Erdélyben megválasztva fejedelemnek. 7 † Thurzó Emericus Árva vm. 13 Thököly Stephanus gróf lett és Árva vm. fõispánja 1654?–1670 Thuransky Nicolaus ® Turanszky Nicolaus Thuroczy Joannes ® Turoczy Joannes Thury Franciscus szempczi harmincadellenõr 1615–1618 Thury Georgius /Gregorius/ pápai fiókharmincados 1686 VII.

21– 1663 körül 1699 VI. 16–1625 V. fõispánja is Thurzó Stanislaus. fõispánja Thüngk Joannes Andreas pénzverõmester a nagybányai pénzverdében Tibesius Joannes ® Thebesy Joannes Till Antonius helyettes bányapénztárnok Besztercebányán a bányakamaránál Tillmann Joannes SzK levéltári segédõre meghalt még ez évben pestisben Timon Joannes született MK irodai írnoka MK iktatója MK altitkára MK titkára meghalt 65 évesen Pozsonyban Tivader Sigismundus (Tyvadar) SzK levéltári segédõr már utódát nevezik ki 1604 III. fõispánja Thurzó Stanislaus. 10–1616 XII. 1 † 1625–1627 XII. 2 . 14 † 1658–1667 1637–1644 1679 V. fõispánja Thurzó nata Czobor Elisabetha Thurzó Georgius felesége és Emericus anyja Árva vm. Szepes vm. 23–1710 1710–1714 1714 VII. örökös fõispánja nádor és Pest vm. jun. 1–1709 1709 XII. 1 † 1618 VII. sen. 11 † 1666 VII. fõispánja fia halála után Thurzó Michael de Bethlenfalva Szepes vm. 26 † 1609 XII. 12–1609 1609–1616 XII. 26 1621–1626 † 1635–1636 † 1559–1584 1600–1603 1614–1625 V. fõsipánja ismét királyi fõpohárnokmester nádor és Pest vm. Szepes vm.328 királyi étekfogómester Árva vm. 10–1668 1668 X. fõispánja Szepes vm. fõispánja másodszor Szepes vm. 15–1622 1622 V. 31–1720 1728 V.

a besztercebányai kamara alatt meghalt Tokay Michael (Textor) SzK levéltári írnok utóbb kassai gabonatárnok lett Tolnay Georgius (Tholnay) MK futára özvegye kap ellátmányt Tolnay Georgius rajkai harmincados lett utóbb lemondott Tolvay Franciscus nagykállói harmincados Nagykállón postamesternek kinevezve Tomian Nicolaus poljaneczi harmincados Tomko Joannes boszniai választott püspök magyar királyi tanácsos lett fizetéssel Tompa Franciscus nedeliczi fõharmincadellenõrré kinevezve meghalt. 9 1676 IV. 15–1637 1633 V. 1693 Nr. 10–? ?–1687 † 1631 VII.: E 41. 27–1668 1668 IX. 10–1703 † 1630 . 1–? 1681 1687 IV. 71. a török ellen harcolva kapitányságig vitte novigrádi (Horvátország) harmincados (Mûk.329 Tobler Adamus mosteniczi hutaírnok. 16–1637 † 1666 VIII. 11– 1600–1601 1601 1630 V. † 1626–1630 1693 elõtt 1693 XI. utódát nevezik ki Tompa Nicolaus nedeliczi fõharmincados Tompa Sigismundus katona volt. 76) Topliczay Gregorius varasdi harmincados 1636–1638 1638 I.

apja. Valentinus mondott le a javára az állásáról 1662 VI. 15 királyi tanácsos is? Tornay Andreas SzK pénztárnoka Thököly alatt 1684–1685 Tornoky Joannes ® Tarnoky Joannes Toldt Stephanus (Toth) szinai postaváltó 1668–1669 Tournon Joannes Henricus comes (Tarnowski?) Bodrog vm. apja mondott le javára állásáról 1695 V. –1679 III. (azonos a rimaszombati harmincadossal?) Török Michael ® Somlyay Michael . 13–1695 majd õ is lemondott a fia javára 1695 V. 22–1703 Török sóvári tiszttartó 1696 Török Andreas Török Franciscus rimaszombati harmincados fia rimaszombati harmincados lett.330 Topos Adamus kaposvári harmincados és tiszttartó a BKA alatt 1694 † Tordai Joannes lévai harmincados 1627–1629 Torgkay Georgius MK irodai írnoka kinevezve 1621 VII. 9–1703 Török Franciscus rimaszombati harmincados. 3–? Torkler Joannes sóügyi kerülõ Szatmáron 1691 Tormássy Petrus (Thormassy) vasvári káptalan prépostja a Legszentebb Üdvözítõrõl elnevezett kapornaki apátságot kapja 1676 II. fõispánja 1699 XII. 9 Török Franciscus sátoraljaújhelyi harmincados 1676 I.

hátralékos fizetését kapja 1612 Török Valentinus rimaszombati harmincados kinevezve 1646 XII. 29) Traubicz Godefridus Laurentius. 20 meghalt 1652 II. 1700–13) Török Stephanus királyi (?) MK (?) tanácsos és pápai fõkapitány.331 Török Michael MK számvevõségi járulnoka 1687–1692 MK számvevõségi írnoka 1692 VII. 21 2000 frt-ot kap 1650 V.: E 41 1690 Nr. 1689 XI. von Trautman Daniel királyi kohóírnok. 1691-25. a Selmeci Fõkamaragrófságnál 1659–1669 . 14 királyi tanácsos lett 1651 VII. 3–1652 † házassági ajándékot kap 1635 VII. 3 szolgálatai és közügyekben való jártassága miatt MK tanácsos lett 1635 III. 31 12 000 frt kegyadományt kap 1645 XII. 13 Törös Joannes (Teöreös) Pázmány Péter esztergomi érsek titkára 2000 frt kegyadományt kap 1630 VII. 29. 965) Töschinger Joannes Michael esztergomi kamarai gazdatiszt 1685 császári hadiélelmezési tiszt 1689 (Mûk. von ® Trauwitz Godefridus Laurentius. 2–1662 egyben losonci fiókharmincados is 1653–1656 öregkora miatt lemondott fia. 5–1697 lemondott állásáról. 4 † (Mûk. utódát nevezik ki 1692 V. Lat. 141.: E 280 1685 IX. 4 elõtt az árvai királyi javak tiszttartója 1700 (Mûk.: OSZKK Fol. Franciscus javára az állásáról 1662 VI.

családja az SzK-tól kegyadományt kap 1699 Trebulka császári hadbiztos Magyarországon 1697–1700 Trencheny Franciscus Ignatius szentjobbi harmincados 1689–1693 nagyváradi harmincados a BKA alatt 1694–1703 nagyváradi sótiszt is 1695–1703? Rákóczi idején nem mûködött újra nagyváradi harmincados 1709–1722 helyettes harmincados Debrecenben is 1711 Trenkoczy Adamus SzK irodai írnoka 1685 X. de nem véglegesítettként 1689 I. –1686 nagykárolyi harmincados 1687–1692 IX. MK-tól segélyt kap 1708 .332 Trauttmannsheimb Joannes Jacobus egri városi orvos a BKA alatt 1692–1694 Trauttner Georgius szatmári élelmezési tiszt 1600 Trauthsohn Burghard SzK levéltári írnoka lett 1676 X. 20 Troll Antonius SzK levéltári írnoka. nagybányai harmincados 1692 X. 1 SzK számvevõségi írnok 1696 XII. betegsége miatt utódát nevezik ki 1610 III. von (Traubicz) tokaji postamester 1695 már nem él. 1–1693 † neje Andreanszky Elisa vezeti a harmincadot 1693–1694 Tribinacz Nicolaus zágrábi harmincados 1700 Trinckl Zacharias a pozsonyi vár fegyvertárosa. felvéve. 15–1704 SzK számvevõségi írnok. 21–1679 † pestisben halt meg 1679 Trauwitz Godefridus Laurentius.

337) Tuchinsky Stephanus illavai harmincados 1660–1669 Tucz Michael kassai tüzérségi prefektus 1631 Tuczentaller Martinus MK irodai írnoka 1589 szempczi harmincados 1591–1598 nem él. 318. 27–1630 † Trsztyansky Franciscus Antonius (Tersztyánszky) MK irodai járulnoka 1695 III. 27–1712 felfüggesztették. 1726–109. 16.333 Trsztyanszky Casparus (Tersztyánszky) Trencsén vm. 1727–160) Trsztanyszky Paulus SzK irodai írnoka felesketve 1674 III. 22–1706 trencséni harmincados lett 1706 VIII. 1709-250.: E 41 1707 Nr. 408. 4 szeniczi helyettes harmincados 1695 szeniczi harmincadosként felesketve 1696 X. . 27 † (Mûk. Királyi Tábla írnoka 1698 Trumer Joannes Jacobus budai helyettes harmincados 1697 Trumer Matthias budai harmincadellenõr 1700 VII. hagyatéka 1601 VI. jun. 3–? a kuruc felkelõkhöz csatlakozott Trumer Joannes. † Rákóczi idején menekülnie kellett Morvaországba hátralékos: anyja Ordódy Barbara és özvegye.: E 41 1715 Nr. 30–1726 II. meghalt 38 évesen a budai Vizivárosban 1714 XI. alispánja 1604–1618 alnádor 1628 királyi személynök 1629 X. Anna-Maria lefoglalt házának felszabadítását kérik 1726 a hátralékot rendezték 1727 (Mûk.

100. Rády Sophia és 8 gyermeke 2000 frt kegyadományt kap 1676 VII. 121 fol. csomó 2.) Turanszky Gabriel a likavai kincstári birtokok kincstári felügyelõje 1676 elõtt † a lázadók megölték. 5–1689? Turcsany Georgius (Turchany) sóvári tiszttartó 1685–1686 eperjesi élelmezési tiszt 1687–1689? özvegye rendezi tartozásait 1692 (Mûk. 28 Turanszky Nicolaus (Thuransky) MK irodai írnoka kinevezve 1625 XI. 10–1632 MK irodai írnok. 211. rész 9. 9 (Mûk. Tétel) (Valószínûleg azonos az eperjesi hamincadellenõrrel) . Csomó. Tulloch) poljaneczi harmincados 1687 VI.: E 310. Csomó. 11–1640 32 évesen tanúskodik 1640 (Életr. 213. fizetés nélkül 1675–1681 eperjesi rendes harmincados (ellenõr) és postamester kinevezettként 1681 V.: E 41 1688 Nr. 100.: E 210. 296 fol.334 Tulok Franciscus Antonius (Tullok. 1693-20) Tulok Ludovicus Ladislaus (Tulock) ónodi harmincados kinevezve 1638 III. 4–1693 † (Mûk. özvegye.: E 41 1692 Nr. 99 és 705 IV. házassági ajándékot kap 1628 XI.) Turansky Stephanus turdossini harmincados 1627 Turanthaly Benedictus besztercebányai harmincados 1629 elõtt Turchany Georgius eperjesi harmincadellenõr.

alias Hinko) besztercebányai helyettes harmincados lett. katolikus.: E 41 1692 Nr. egyben kassai postamester Thököly sztropkói harmincadosa is 1663 1644 IV. a zágrábi káptalan tagja 1688 a bécsi Horvát Kollégium rektora 1688–1692 a Magyar Királyi Kancellária egyházi tanácsosa 1690 VI. 26 Turoczy Daniel SzK futára 1642 Turoczy Joannes (Thuroczy. 1–1648 IX 1682–1684 1683 . Tussay Alexander (Tusai) kassai várnagy 1620–1632 Tyukody Joannes szatmári harmincados 1630 Tyukody Joannes szatmári harmincados 1668–1676 Tyvadar Sigismundus ® Tivader Sigismundus Udvarhely Michael szikszói harmincados Udvarhelyi Petrus SzK pénztárnok Rákóczi György alatt Udvarhelyi Stephanus SzK pénztárnok Thököly alatt. városi szenátor is. 16–1692 tanácsosi állásáról lemondott 1692 XII.335 Turkovicz Joannes novigradi (Horvátország) harmincados ?–1693 meghalt. szláv nemzetiséggel 1692 (Mûk. utódát nevezik ki 1693 X. 116) Turoczy Matthias a nagymihályi kincstári javak tiszttartója 1674–1675 Tuscan Paulus egyházi pályán.

Joannes (alias Benedicti) Magyar Királyi Kancellária járulnokává kinevezve. 16–1603 . 16–1695 Magyar Királyi Kancellária rendes járulnoka lett 1695 II. 100 frt járulékkal. kinevezve 1671 VI.: A 79. Totenprotocoll) Ujfalussy Lucas MK futára 1608 Ujhely Andreas zsolnai postamester és helyettes harmincados 1685 Ujhelÿ Nicolaus puchói harmincados. 15–1697 Magyar Királyi Kancellária irodai írnoka 1697 III. 17–? Ujhelÿ Paulus nagybányai harmincados 1664 szatmári harmincados 1680 elõtt Ujlaky Ludovicus vasvári prépost. zalavári és kapornaki apát 1598 IV. életr.: E 41 1693-33) Ujfalussi Jonas.. szép írása miatt 1692 V. 17 meghalt Bécsben 66 évesen vérfolyásban 1705 I.336 Udvarnoki Michael tokaji harmincadellenõr. Ujfalussy Georgius (Ujfalusi) SzK számadásainak másod számvevõje. 8–1705 100 frt-ot kapott 1702 VII. 17 (Mûk. SzabolcsSzentmihályon állomásozik 1668 Ugrócy Joannes nagy-kállói harmincados 1608–1635 Kállói járás királyi tizedszedõje is 1620 már volt kállói harmincados 1636 X. a régi számadások ellenõrzõje 1689–1693 (Mûk.

22–1606 1606 VI.: E 41 1694 Nr. 8–1606 1605 VI. 1–1701 † 1700 XII. 30–1690 1689 1690 1625 VII. 27 1685 óta 1688 1690 VI.337 veszprémi püspök lett és Veszprém vm. Nr.: E 286. mûk. 16–1701 1697 III. 441. 1691-46. 27 † 1689 I.: E 41 1687 Nr. Nr. 5. 79. 26–1638 1633 1636 I. Tom. 14. 79) Ujvary Franciscus (Uyvary) Ujvary Emericus fivére veszprémi harmincados (Eszterházy Pál nádor ajánlotta) (Mûk. A 78. Tom. fõispánja királyi tanácsos Bocskai hajdúi meggyilkolták Sümegen Ujlaky Stephanus (Vylaky) szatmári harmincados nagyszöllõsi harmincados lett tiszabecsi sóelõvásárló tiszaújlaki sóttiszt Ujlaky Stephanus (Vylaky) nagyszombati harmincadellenõrévé kinevezve fegyveresen hadiszemlén vesz részt hû szolgálataiért 400 frt-ot kap Ujvary Emericus a Magyar Királyi Kancelláriánál szolgál MKK írnokának javasolva MKK írnokaként státusban MKK fogalmazója és kiadója MK lajstromozója és becslõje Acsa birtokán saját alattvalói megölték (Életr. 15–1715 † 1715 VI. 10 . 1703-66) Ujvary Franciscus (Uyvari) hatvani harmincados a BKA alatt helyettest rendelnek mellé (Mûk. 6 † 1684 1685 V. 8–1701 1701 VIII. 1688-71. 29. 167.) 1603 IX. 13..

: E 41 1688 Nr. vízellátási ügy 1628–1629 . 23–? Unrein Lucas tokaji fegyvertárnok 1686 (Mûk. 38) Unghvari Stephanus Thököly homonnai harmincadosa 1683–1685? Unrein Bartholomeus szendrõi fegyvertárnok lett 1673 III. 13 Ungerfeind Petrus nagyváradi erõdépítési írnok 1600 nagyváradi hadélelmezési tiszt 1601 Unghváry Joannes az SzK részére összeírást eszközöl 1697 (E 33.338 Ulsenhalmer Martinus Conradus von Ulsenheimb a Besztercebányai Bányakamara pénztárnoka 1631–1636? Ultsch Ernestus Joannes császári hadi fõpénztárnok Pozsonyban 1700–1702 Umbundumb Thobias köpcsényi harmincadellenõr 1636 III. 38–? Unfrid Petrus kállói hadélelmezési tiszt SzK fizeti 1602 Ungedein Andreas kassai élelmezési tiszt 1600–1602 Unger Adolphus lipótújvári hadmérnök fizetése évi 360 frt lesz 1681 II. 85) (valószínûleg azonos Unrein Bartholomeussal) Unterbaum Christophorus SzK számvevõségi írnoka 1598–1602 Unterhoffer Wolfgangus érsekújvári vár gondnoka. Nr. fasc 1.

1–? 1656 1690–1693 1601 1625. 4 1639–1641 1641 X.339 Unterholzer Joannes SzK német számvevõ mestere hadifizetõmester FelsõMagyarországon Urbaniz Georgius (Urbanecz. 1637 . utóbb szepesi várnagy SzK titkár és egyben tanácsos. Vrbanecz) bajai helyettes. 27–1639 XI. Rákóczi György alatt is Uyvary Franciscus ® Ujvary Franciscus Ürményi Joannes MK tanácsos fizetés nélkül Wachner Georgius pörgölényi (Pilgersdorf) fiókharmincados Wacht Lankhart Leopoldus tokaji császári hídmester Wadasz Joannes tokaji várbirtok tiszttartója Vagner Erhardus pozsonyi vártüzér. majd fiók harmincados a BKA alatt Usz Franciscus SzK levéltári írnoka Usz Franciscus királyi tizedszedõ az SzK alatt élelmezési tiszt Szendrõn. az MK fizeti 1588–1592 1595–1600 1696–1704 1673 X. 4 † 1620 1644–1646 † 1649 X. Pálffy Joannes az MK prefektusa nevezte ki SzK igazgatója és tanácsosa meghalt Usz Stephanus tokaji harmincados sárosi alispán. 7–? 1693 1702–1703 1619–1620 1638 VII. SzK tanácsosa és igazgatója. az SzK fizeti Usz Joannes de Uszfalva tizedszedõ Sáros vármegyében.

11.. 38-39. harmincados is Pécsett 1692 I. 1695 Nr. 13–1695 VI.: E 286. 191) Wagner Michael bányafelügyelõ Selmecbányán 1664 királyi bányatiszt Selmecbányán 1671–1681 ugyan az. Tom. férje hagyatékát kéri 1713 (Életr. Hoffinanz 26 Mai 1708. Nr.340 Wagner Georgius von Waltkirchen MK számvevõségi írnoka 1672–1675 Wagner Joannes Georgius sótiszt Pécsett a BKA alatt 1690 XI. Tom. E 1 1713. Nr. 19. 6-? Vahl Casparus Fabritius Joannes kincstári ügyvivõ munkatársa kincstári ügyekben segélyt kér és kap az SzK-nál 1695 (E 267. Gedenkbücher Ungarn 1708/9. Krafft Maria Rosalia. 133. újra 1685–1691 jutalmat kap 1691 Vagner Simon a Wagenheim MK napidíjasaként kinevezve 1671 VIII. 358) Vajay Georgius (Vaiay) auspitzi (Morvaország) fiók harmincados 1650–1657 özvegye. 1–1709 pécsi harmincados. S. tiszttartó is 1701–1709 szigetvári tiszttartó és élelmezési tiszt is 1708 V. 58. E 41 1714 Nr. mûk. 26–1713 † hadélelmezési hivatalfõnök 1711–1713 † özvegye. Pruker Eva ellátmányt kap 1666 Vajay Michael (Vaiay) landshuti (lanèuti) fiókharmincados (Morvaország) 1650–1657 özvegye említve 1657 Vajay Paulus sassini harmincadellenõr .

26 1598–1599 1620 1667 1651 1651 IV. 69) Vajay Petrus morvaországi cédulabeszedõ (harmincadnál) morvaországi harmincadpénztárnok az állás átruházva Vajay Paulusra Vajda Petrus (Wayda) MK futára esküt tett 50 frt kegyadományt kap sérülés miatt szolgálatképtelen lett. életr. 3–1657 1657 IV. a selmecbányai számvevõmester leánya Valentini Dominicus Eleonora lengyel királyné titkára.: E 210/104 csomó. 7–1641 1641 VI.. 30–1665 1665–1669 † .341 állása megszûnt morvaországi harmincadcédulabeszedõ kényszer hatására felesküdött Thökölyre Szakolczán sassini harmincados (Mûk. 12–1619 1617 1619 IV. 20 1603 VII. SzK fizeti kassai tüzérségi szertár fõnöke Vaidner Joannes bányatiszt. olasz 1655–1656 1657–1693 1683 1693 VII. évi 60 frt nyugdíjat kap Vaidenfelder Marcus kassai tüzérségi szertár fõnökhelyettese. E 41 1692 Nr. az SzK Nagybánya ellenõrzésére küldte ki Valckhel Andreas ® Völckhel Andreas Waldtreich Zacharias Selmecbányán gyakornok a Fõkamaragrófságnál fõkamaragrófsági szertárnok selmecbányai bányabíró neje Schulz Maria Barbara. 31–1707 † 1626 III.

: BEKK. 8) Valter Georgius SzK levéltári írnoka Walter Petrus Antonius pozsegai harmincados és tiszttartó Szlavóniában péterváradi tiszttartó harmincados erõdépítési írnok is ugyanott Walterskirchen Georgius Vihelmus SzK tanácsos Walticher Marcus MK számvevõségi gyakornoka. 21 1675 IX. 18–1679 † 1700 1700–1709? 1708–1709? 1700?–1704 1622 VIII. 2 1682 XI. hivatalba lépett Kassáról Bécsbe utazott meghalt. 2–1624 1624 V. Totenprotokoll) Walner Joannes Josephus (Wallner) sóügyi fõpénztárnok Pozsonyban komáromi sópénztárnok Walsegg-Wegele Bernardus Franciscus alsó-ausztriai kormányszéki tanácsos SzK adminisztrátorává kinevezve SzK-hoz megérkezett. 17 † 1676 XII. 22–1625 1625 VIII. 20 1722 V. 23 † 1699 1703–1718 1672–1675 1675 VI. meghalt Bécsben 99 évesen (Mûk. fizetéssel MK számvevõségi írnoka 100 frt fizetéssel (kegyadomány) MK számvevõsegéde lett 1695 XII. 18 1703 VI. Koprinay 7/124. 954. 19–1627 . Lat.342 MK létszámfeletti fizetéstelen tanácsosa lett segélyt kap fizetéses tanácsos lett az ülésekre sosem járt. 18–1682 † 1682 II. 20–1703 1698 X. három árvát hagyva hátra (Mûk. E 41 1687 Nr.: OSZKK Fol.

10 1634 IX. 14–1655 † 1690–1700 1622–1628 † 1668 elõtt 1688 IV.-ben Székesfehérvár egyik legjelentõsebb újratelepítõje meghalt ugyanott (Mûk. 13 1702 XI. 25 1648 VIII. 1–1717 † 1702 IX. 2–1683 1683 II. 18–1634 1633 I. 8–1687 1687 IX. Wanossi) olasz eredetû székesfehérvári harmincados és tiszttartó. 18–1679 1679 III. † 1677 XI. 2–1705 1697 III. 4 1689 VI. 23 1717 II. 1702 IX.343 MK fogalmazója lett a harmincadosok hadiszemléjérõl kimutatást készít állásáról lemondott óvári fõharmincados lett Wandher Joannes Adamus császári hadélelmezési hajógondnok Eszéken Vaniay Elias SzK pénztárnoka Vanossi Casparus szendrõi élelmezési tiszt özvegye férje tartozását rendezi Vanossy Laurentius (Vanossi. 13) Várady Ladislaus MK irodai írnoka MK lajstromozója MK alszámvevõje MK fõpénztárosa MK tényleges tanácsosa igen tevékeny munkásságot folytatott az MK pénzügyeinek rendezésében Erdélyben is mûködött meghalt 1627 X.: HKA Gedenkbücher Ungarn 1701/2. 28–1705 † 1705 . 1709-ig a BKA alatt mûködött utasítást kapott a Bécsi Udvari Kamarától nemeslevél és indigenátus kihirdetése Fejér vm.

1696–126.344 özvegye. Otth Anna Margaretha és árvái birtokokat kaptak (Mûk. elszenvedett káraiért. 1689-29. hátralékát elengedik Varkony Joannes (Varkonycs) szikszói harmincados Varnay Georgius Thököly kassai harmincadosa Varnay Georgius királyi tizedszedõ Gömörben 1727 XII. 1690-55. 1 1678 után 1620–1634 † 1676–1681 1620 1599–1604 1607 1626 1637 1633–1635 1646 IV. 12 1683–1685 1642 1678 II. 20 1645–1653 1684? 1696 VII. 54.) tizedszedõje az SzK alatt Varasdy Georgius kassai harmincados özvegye említve Varasdi Nicolaus Kassán királyi udvari számvevõ Wardosy Joannes ungvári harmincados Varjassy Joannes (Variassy) nógrádi harmincadellenõr Telegdy Joannes kalocsai érsek közbenjárására. .: E 41 1686 Nr. Varanyai) varannói harmincados Varanay Joannes varannói harmincadellenõr fizetés nélkül Waranai Matthias Helmeci járás (Zemplén vm. 1700–105) Váradi Michael SzK tanácsos Thököly alatt Váradi Petrus kassai harmincados Várady Sigismundus SzK irodai írnok felesketve SzK levéltári írnok Waranai Joannes (Varannay.

73. a nógrádi várba települjön át nem foglalta el állás említés nélkül a vágújhelyi harmincadosi állást kéri (Mûk.345 Vasali Andreas nagyváradi erõdépítész. 16 1669–1670 1681–1684 1684 III. 10–1689 † 1685 IV. 2–1688 1688 VIII. 1690 Nr. 133.: E 41 1686 Nr.: E 41. 24 1669 1684–1685 1685 1685 XI. egyben a felsõ-magyarországi kincstári javak prefektusa is altitkárként szabadságolva. 129) Vass Casparus SzK altitkára. 126. 6–? 1686 1690 1673 V. 137) Wasserforth Michael kassai fegyvertári hadnagy (fegyvertárnokhelyettes) kinevezve 1602 IV. ellátmányt kap az SzK-tól Vásárhelyi Jacobus a munkácsi harmincad számvevõje Vaskovicz Joannes (Blaskovicz. Vaskovith) MK számvevõségi járulnok MK számvevõségi írnoka (Mûk. Holló tanácsos javaslatára. 23–1694 1690–1694? 1694 1698 † 1659–1666 † 1669 V. 1688 Nr. 24–1680? . prefektusként mûködik a régi tiszttartói számadások ellenõre is Kassa város bírája újra Vass Martinus de Szigeth SzK tanácsos özvegye. Sarmasághy Elisa 2000 frt kegyadományt kap Vass Martinus czegöldi postaváltó Wass Stephanus a ludányi javak fiskális tiszttartója nyitrai harmincados nyitrai és nógrádi harmincados lesz.

16–1688 IV. 1– . 26 1636 V. fizetését az MK folyósítja 1678 VII. havi 100 frt fizetésemelést kap Vatay Lucas (Vattay) detrekõi várkapitány. munkától felmentve Vatula Joannes Jacobus (Watula) klagenfurti származású. végzett császári élelmezési tiszt Érsekújvárott budai harmincadellenõr Pesten mûködik a harmincadban Pest város elsõ városbírája is meghalt Pesten Wayda Petrus ® Vajda Petrus Weber Christophorus MK törökországi futára. 17 1640 XII. fizetését tovább kapja élethosszig. 1–1641 1641 VI. címerlevelet kap pozsonyi harmincadellenõr MK pénztáros MK tanácsos MK tanácsosként 1500 frt kegyadományt kap (Mûk. 1–1689 1687 X.346 felsõ-magyarországi fegyvertárnok helyettes. a bécsi Akadémia diákja. Wattay) MK számvevõségi írnokká kinevezve 100 frt kegyadományt kap brucki harmincados lett pozsonyi harmincadellenõr pozsonyi harmincados Thököly idején Pozsonyban maradt hátralékát meg kell fizetnie. 8 † 1639 IX. 21–1667 1667 VI.) Vatay Stephanus (Vattay. 15–1664 1664 VII. 15 1661 I. 28–1651 † 1651 II. 17–1689 1683 1688 II. 10 1651 V. 1689 VIII. 13–1649 1649 XII. 8–1661 1655 X.: Pozsony vm. 20–1689 1687 III. 20 1684 1686 1686 XI. levéltára Acta Nobilitaria 1636 V.

24–? Vedany Joannes (Nádasi. 24 † Wegele Bernardus Franciscus ® Walsegg-Wegele Bernardus Franciscus Végh Georgius (Wegh) a pozsonyi dunai harmincadvám felügyelõje 1686–1708 . Vedani. 30 Thököly uralomtól kezdve nem mûködött 1682 IX. 28–1642 Vedrõdy Paulus (Vedredy) aranymûves. Weber Georgius bazini harmincados 1613–1621 bazini szenátor 1624 Veber Petrus eddig szendrõi fegyvertárnok. 23–1683 tanúskodik az Oriental Compagnie ellen 1680 VIII. Vezerich) MK számvevõségi írnok lett 1661 VIII. Wedany) ungvári királyi harmincados lett 1622 ungvári harmincados esküt tesz Eperjesen 1624 VII. 17–1675 pozsonyi harmincadellenõr 1675 VIII. eperjesi harmincados lett 1681 VI.347 Weber Daniel Lõcse város jegyzõje. 12 Pozsonyban maradt Thököly idején 1683 már utóda említve az állásban 1684 Veczey Joannes galgóczi postamester lett 1649 VIII. a pozsonyi királyi pénzverde alkalmazottja 1685?–1700 Weeger Fridericus Selmecbányán Királyi Bányakamara szertárnoka 1633 elõtt meghalt Selmecbányán 1634 I. Weiserich. áthelyezve Ecsedre 1673 III. 23– Wechner Georgius vimpáczi (Wimpassing) harmincadellenõr 1650 Vecsericz Franciscus (Weczericz.

19–1702 1702 XII. 289. 1719 Nr. 29) Weginger Joannes Redinandus katona volt 25 évig pécsi harmincados a BKA alatt állása rentabilitás híján megszûnt Wehner Matthias bajai császári élelmezési tiszt özvegye Baján házat és majort kap Veidenfeldner Marcus kassai fegyvertár prefektusa. 10–1718 1662?–1687 1687–1690 1700 elõtt 1700 1608 1624 1615–1625 1603 1699 1699 XI. 78. 11–1716 † 1716 VII. 21 † 1600 .: E 41 1707 Nr. 1718 Nr. az SzK fizeti Weigl Adamus királyi kohótiszt Selmecbányán Weigl Bartholomeus (Weigel) királyi kohótiszt Selmecbányán a Fõkamaragrófságnál Weigl Leonardus bányapénztárnok Körmöcbányán a Fõkamaragrófságnál. már régen szolgál Weigler Georgius Leonhardus az ausztriai Udvari Marsalli Hivatal fõnöke Magyar Királyi Udvari Kancellária létszámfeletti tanácsosa Magyar Királyi Udvari Kancellária tényleges tanácsosa Császári Haditanács tagja is volt meghalt Bécsben 73 évesen szelesvízkórban Weikhardt Andreas hadiszemleírnok FelsõMagyarországon az SzK fizeti 1708 III. 80.348 helyettesét kurucok megölték szempczi harmincadellenõr (Mûk.

25 SzK titkár 1686 IV. a harmincadjövedelem elveszett (Életr. E 206 fasc. 27–1683 a törökök elõl Breitenbrunnba menekült. 150. 33) Weiserich Franciscus ® Vecsericz Franciscus Weisz Joannes Thomas a Magyar Kormányzóság (Gubernium) német írnoka 1675–1681 Weisze Stephanus Pozsony alatt harmincadkerülõ 1644 Weltsherer Matthias királyi bányatiszt Selmecbányán 1612 Venczi Franciscus (Ventzi) Bethlen kassai harmincadosa 1624 Venczi Franciscus nagykárolyi harmincados. 381) Weingärttler Joannes Christianus hadélelmezésben mûködött Felsõ-Magyarországon 1674-tõl SzK helyettes titkár. kinevezve 1682 X. kurucok kifosztották 1681 I. 1 150 frt kegyadományt kap 1685 IV. említve 1640 Wendenstein Joannes. 22–1689 † (Mûk.: E 41 1686 Nr.: E 41 711 Nr.349 Weimann Georgius. családja elpusztult vagy fogságba került. 70) Weinacht Joannes Paulus nagyváradi kamarai tiszttartó SzK alatt 1693–1715 Nagyváradon sótiszt is 1695–1696 (Mûk. 18 . von Selmecbányán fõkamaragrófsági tisztviselõ 1622 II. 22–1687 tokaji sótiszt és felsõ-magyarországi sóügyi prefektus 1687 VI. 24.: E 41 1691 Nr. (Weinmann) Bruck an der Leitha-i harmincados.

28 † 1622 1688 . E 41 1707 Nr.. E 254. 1723 Nr. MK tanácsos lett fizetésének folyósítása de Lugos elõnévvel báró lett. majd özvegye. 1712 Nr. mert bányarészes. 20–1724 1697 IX. 1735 junius Nr. 1688 VI. szorgalmasan látta el feladatát meghalt Pozsonyban 82 évesen neje. 25 1696 IX. 72.: E 280. Kaprinay 7/122. 268. nem lehet királyi tisztviselõ. 43) 1694–1697 1610 1613 1619–1642 1649–1650 1642 körül 1673 I. 289. 24 1724 II. 1724-22. 5. le kellett mondania Venier Bernardus Felix isztriai születésû. Frangepán márki szolgálatában áll 100 frt-ot kap az MK-tól katona volt.350 Wendl Tobias a pozsonyi császári élelmezési raktár fõnöke Wenger Michael bányatársasági könyvvivõ Körmöncbányán királyi könyvvivõ Körmöcbányán királyi pénztáros Selmecbányán királyi fõ aranyválató és ellenõr csak ellenõr. született velencei nemes. Capuzzi EvaRosina (elõbb Tenturichné) a Kamarával szemben követelésekkel lépett fel (Mûk.: BEKK. 232. 260) Wening Fridericus komáromi sótiszt. életr. 195. megölték Weninger Urbanus egri harmincados és városbíró Egerben a BKA idején (Mûk.

) harmincados Verebely Petrus szatmári harmincados kinevezve Veres Andreas kassai harmincados Veres Michael zombori postaváltó Werlein Joannes Stephanus osztrák származású Érsekújvár és Esztergom kamarai felügyelõje. egyszersmind királyi tanácsos is lett fizetéssel szerzetes lett meghalt Velencében Verbanóczy Sigismundus SzK levéltári írnok felesketve Verebely Joannes kurimai (Sáros vm. tábori élelmezési tiszt Ventey Franciscus (Venthey. 19–? 1620–1624 1695–1697 1685 IX. 3 † 1680 XII.351 Venkoczy Joannes SzK lajstromozó ungvári harmincados Wenner Matthias Baján császári. egyben hadélelmezési fõnök 1688–1689 1689 IV. 1–1698? 1697 1631 elõtt 1631–1637 1638–1639 1641–1642 1696 1540 körül 1579 1598 IV. 16–1608 1609 1617 I. Ventei) Kassán élelmezési tiszt nagyszöllõsi harmincados nagykárolyi harmincados kassai várnagy Ventzi Franciscus ® Venczi Franciscus Wenzel császári tábori hadbiztos Magyarországon Verancsics Faustus (Verantius) született Sebenicoban veszprémi várkapitány egyházi rendbe lép és csanádi püspök. . 4–? 1624–1634 1635 III.

1726 1708 IV. 11 Nr. MK altitkára nemesség megerõsítés meghalt Pozsonyban számos gyermeke miatt segélyt kér neje. 1711-309.: E 286 Tom. 8–? 1648 VIII. 15 1705 † 1711. 323) Werneke Andreas Christianus alsó-magyarországi hadbiztossá kinevezve Wernekingh Gasparus Joachimus született Wesztfáliában. 322. 57.: BEKK. Kaprinay 7/113. ehrensteini Gross Ernestina Josepha 3000 frt kegyadomány az özvegynek (Mûk. 10 1645 . E 41 1708 Nr. Osnabrückben.352 budai kamarai felügyelõ a BKA vezetõje indigenatust nyert báró lett meghalt Werlein Josephus Edmundus Werlein Joannes Stephanus fia császári élelmezési tiszt (apja mellett?) meghalt Budán a Várban (Mûk. 96. 19 † 1674 VIII. 5–1691 1687 1690 1691 I. 31 1683 1687 1694–1705 † 1704 IX. dóm-orgonista fiaként Osnabrückben tanult majd katona a török elleni háborúban magyar indigenatust nyert Pálffy Joannes Ferdinandus titkára. 25 † 1690–1691 1695 IX. 1726-332) Werner Joannes von Freyenwaldt sziléziai származású bányatiszt a Selmeci Bányakamaránál 1686 XI.

1685–1693 1694 VI. 1712–153) Verseghy Joannes nagyváradi sóhivatali õr Wertner Georgius (Vestner) rajkai harmincadellenõr Werttner Paulus MK számvevõségi írnoka Wesseleny Franciscus báró. 1625 III.353 Vernich Georgius (Verniczi) MK alpénztárnoka MK irodai írnoka Thurdosinban helyettes harmincados Nógrádban helyettes harmincados Vernich Martinus (Virnich) berdoveczi (Horvátország) harmincadellenõr nedeliczei fõrharmincadellenõre (Mûk. fõispánja Gömör vm. Pest-Pilis-Solt vm. 15–1667 † 1655 III. 24 1625 III. gróf lett kassai generális nádor lett mint nádor. 15–1667 † 1659 III. 5–1637 1630 1630 XII. fõispánja is Westermayr gyõri sótiszt. 20 1628 IX. megölték Wespreny Joannes a veszprémi harmincadosi állásra ajánlva mûködésérõl nincs adat Vestner Georgius ® Wertner Georgius Veszteniczy Joannes (Vezteniczy) MK irodai gyakornok MK irodai írnokává kinevezve 180 frt kegyadományt kap biztosként Zágrábba küldve MK fogalmazója 1629 1629 XI. 68. 26–1697 † 1697 1656–1661 1651–? 1646 1655 1655 III. 10–1667 † 1622 1655 X. 18–1630 1625 XI. 5 1630 VII.: E 41 1686 Nr. 1693-66. 59. 7–1638 .

10–1721 † esztergomi érsek és Esztergom vm. fõispánja 1696 I. 24 fizetésemelést kap 1650 X. E 41 1711 Nr. 15 MK titkára 1646 XI. 1712-312. 27–1691 kanizsai tiszttartó és harmincados 1691–1708 pécsi és pécsváradi tiszttartó és harmincados (Kaposvárt is ellátja) 1709–1713? (Mûk. 16. 27 helyettes MK altitkár 1638 IX. 23 † Vezerich Franciscus ® Vecsericz Franciscus Vezteniczy Joannes ® Veszteniczy Joannes Whyrl ® Wirl Wibmer császári élelmezési hivatali alezredes. 6–1646 birtokadományt kér 1638 VII. 25 kegyadományt kap 1636 I. 5–1653 † 800 frt kegyadományt kap 1647 IX. ápr. örökösei kegyadományt kapnak 1658 Wetner Ferdinandus Lippay esztergomi érsek ajánlatára kinevezett rajkai harmincadellenõr 1655 I. 419. 21–1721 esztergomi hercegérsek 1714 XII. 16–? Wettin-Zeitz Christianus Augustinus princeps született 1666 katonaként Buda visszavételénél 1686 katolikus lett és egyházi pályára lépett gyõri püspök és Gyõr vm. . 11. fizetésemelés 1634 IX. az elsõ magyarországi hadélelmezés igazgatója és adminisztrátora 1695–1701 Wibmer Paulus (Wimber) szegedi harmincados a BKA alatt 1687 I. fõispánja 1707 I. 9–1721 meghalt Regensburgban 1721 VIII.: E 280 1687 jan. 20 nem él. 22. 31 MK fogalmazója.354 házassági ajándékot kap 1631 II.

1723-289. 12–1686 † özvegye 500 frt kegyadományt kap 1687 VI. 1688 jun. 15–1656 Vid Franciscus munkácsi harmincados 1668–1669 † özvegye. 31 † fizetéskiegészítést is kap 1604 I. Horváth Susanna fizeti be a harmincad jövedelmet 1669–1670 Vida Benedictus SzK futára 1620 Widenburger Wolfgangus királyi ércolvasztó mester Újbányán a Selmecbányai Fõkamaragrófság alatt 1638 Widerauff Joannes Baptista székesfehérvári fegyvertárnok 1688–1690 (E 280. 17–1638 Widmer Joannes Wolcardus MK tanácsos 1603 I. F ol. Vidicz) érsekújvári harmincados. kinevezve 1628 VI. Lat. 4 (Mûk. 2785. E 286 Tom. 847) Viczmandy Alexander (Vizmandy) homonnai harmincadellenõr 1638 II.355 1713-260.: OSZKK Fol. Lat. 20 Nr. 15 Viechter Joannes Andreas von Grueb (Vichter) körmöczi bányamester ?–1658 selmecbányai fõaranyválató 1658 I. 141–142) Vichter Joannes Andreas von Grueb ® Viechter Joannes Andreas von Grueb Wickhardt Carolus Valerius (Wigharth) Alsó-ausztriai Számvevõség számvevõje 1677 hadipénztárnok lett az MK mellett 1677 VII. 19.) Vidich Georgius (Vidics. 15–1642 homonnai harmincados 1642 VII. 22–1672 selmecbányai könyvvivõvé kinevezve 1672–1674 selmecbányai pénztárnok 1674 császári tanácsos címet kapja 1675 . 1–1608 XII.

királyi bányatiszt Selmecbányán 1611–1613 Wiener Mauritius hadiépítész. 48. az erdélyi és szerbiai pénzügy újjászervezésében vesz részt 1720 Erdélyben kamaraügyi igazgató 1723–1726 (Mûk. 7–1720 segélyt is kap 1697 XI. 1711-225) Viechter Joannes királyi könyvelõ Selmecbányán a kamaragrófságnál. 27 felfüggesztették 1693 Viechter Joannes Ignatius báró a bécsi egyetem hallgatója. jun. Viechter Joannes Andreas unokája Mansfeld ezredben kapitány volt 9 évig 1688?–1696 MK tanácsos lett 1696 XII. 117. 29 az MK. bányarészes is volt 1606–1608 Viechter Paulus. magyarországi születésû.: E 41 1707 Nr. 1710-57. 103.356 selmeci pénztárnok és morvaországi fõszámtartó is lett 1677 III. 30 Wiffer Joannes MK kéményseprõje. Wizer) besztercebányai harmincados 1622 III. Viser. ausztriai származású. 1710-78. fizetése évi 50 frt 1675 . 17–? Wieser Joannes (Vischer. 1–1624–VI. Wisser. 8 Rákóczi idején is jár az ülésekre 1705 biztosként több ízben száll ki a BKA megszüntetésével 1709. Vizer. az SzK fizeti 1603 Viesenbaum Alexander kõszegi fiókharmincadossá kinevezve 1630 IV. 31–1678 selmecbányai fõkamaragrófsági adminisztrátor lett 1678 XI. 16–1680 selmecbányai fõkamaragróf 1680–1692 báró lett és indigenatust nyert 1682 VI. 1710 Bécsi Udvari Kamara tanácsosa lett 1720 IV.

14. a BKA fizeti 1694 Wilfersheim Joannes Nicolaus német-római birodalmi nemes császári hadélelmezési biztos Budán 1687 XII. munkahelyét elhagyta 1693 III. Wülke. 28. honfiúsítást nyert 1701 VIII. 16–1727 indigenátust nyert 1712 V. (Életr. Vilke. 14 BKA tanácsosa is 1705 Pest város tanácsosa is. 12–1693 megszökött. 13 † Wilhelm Joannes deggendorfi. 138.357 Wigharth Carolus Valentinus ® Wickhardt Carolus Valentinus Wilckhe Joannes ® Wilkhe Joannes Wildtenhann Franciscus Leopoldus (Wildenhan) vimpáczi (wimpassingi) harmincados. kinevezve 1689 II. 3 . Wülkh) császári hadi fuvarozási tiszt 1691 császári és királyi sótiszt Debrecenben 1694 VIII. 3 Magyar Királyi Kancellária alirattárnoka 1727–1737 nyugdíjba kerül 14 évi betegség után 1737 IX. 31) Wilfersheimb Joannes Daniel seborvos. Pesten lakott 1705 meghalt Pesten agyvérzésben. 15–1699 Wilthoffer Leopoldus postaváltó a Dunántúlon (Pozsonnyal szemben) 1632 Wimber Paulus ® Wibmer Paulus Wimersperger Matthias Nicolaus született 1655 körül Magyar Királyi Kancelláriánál segéd irattárnok 1690 VI.: E 41 1691 Nr. 1693 Nr. –1709 † indigenatust. bajorországi születésû bányaírnok Úrvölgyön a Besztercebányai Kamara alatt 1632–1646 Wilkhe Joannes Georgius (Wilckhe. 65 évesen 1709 IX.

Wyhrls.358 meghalt Bécsben 84 évesen agyvérzésben (Mûk. menekülnie kellett hátraléka miatt özvegye. életr. mûk. 1722-21) Wirl (Whyrl...: E 41. 40. 1718-78.) kamarai javak megbízott tiszttartója Vinkovics Joannes (Vinkovich. 1706-74. 8 1705 1722 1645 . Wyrl) heydti. 13. 133. 1687 Nr. Bacsmegyey Julia szegény sorba került (Életr. 1698-64. 1692-83.) harmincados Winkler Hermannus királyi bányatiszt Selmecbányán Winkler a kisuczai illetve sztrecséni (Trencsén vm. 95. 15 † 1687–1690 1630–1632 1622–1625 1676–1678 † 1628–1644 1678–1679 1667? óta 1684–1701 1701 XII. Totenprotokoll) Vincens Christianus pécsi császári kamarai felügyelõ a BKA alatt Vincze Franciscus radagyanafalvai harmincados Viniczey Andreas MK futára Winkler Abrahamus (Vinkler) csertészi (Zemplén vm. A 79. 1712-323. 1705-34. 9–1718 II. Vinkovicz) kamarai szolgálatban körmendi harmincados radagyanafalvai harmincados a kurucok kifosztották és bebörtönözték. 1715-620. csehországi származású Besztercebányán a bányakamaránál segédszertárnok 1739 I.: A 78.

109) 1647 1656–1659 1659–1660 1660 VIII. 22 † 1595 VI. tanúskodik Visoly Stephanus halmágyi fiókharmincados. 28–1629 1630–1639 1640 1694 VII. 15–? 1656–1673? 1673–1681 1682 1686–1692 1693–1703 .: E 41 1691 Nr. a BKA alatt elmozdítva Wisser Joannes ® Wieser Joannes Vitalis SzK számvevõségi írnok felvéve az Aichpichl-bizottság által Vitalis Georgius eperjesi harmincados mellett számvevõ szepesófalui harmincados Thököly elõl Lengyelországba kellett menekülnie újra szepesófalui harmincados késmárki harmincados (Mûk.) harmincados szikszói harmincados Kállón lakik.359 ugyanott bányakamarai ellenõr ugyanott könyvelõ majd pénztárnok állásáról lemondott és meghalt ugyanott Virinich Martinus ® Vernich Martinus Vischer Balthasar (Fischer) besztercebányai harmincados Vischer Erasmus királyi pénztárnok Selmecbányán a fõkamaragrófságnál Vischer Georgius Huszt váruradalom tiszttartója Vischer Joannes ® Wieser Joannes Viser Joannes ® Wieser Joannes Visoly Andreas kisszebeni (Sáros vm. 1–1610 1601 XI. 13–1605 1601 1624 VII. 1–1700 1694 XII.

134. 1714-96. 203. 396) . 336) Vitalis Martinus galgóczi postamester 1689 Vitézy Joannes hadi szolgálatban. 19–1704? a lõcsei harmincados állását kéri 1712 IX. 1703–133. 276.360 Vitalis Joannes lõcsei postamester 1679–1688? Késmárkon is harmincados 1681 XI. kéri az újhelyi (vagy ungvári) harmincadot 1697 II.: E 41 1688 Nr. 1710 Nr. 1712 Nr. 25 ungvári harmincados lett 1702 VIII.: E 41 1686 Nr.: E 41 1710 Nr. elhalt 1710 elõtt (Mûk. 17 (Életr. 276) Vitalis Ladislaus Vitalis Joannes fia. 18–1702 Sátoraljaújhelyen is megbízott harmincados 1697 Ungváron harmincados és sótisztként mûködik 1702–1703 Rákóczi idején üldözték és kifosztották újra palocsai harmincados Kisszebenben városi jegyzõ és szenátor is 1710 palocsai és kisszebeni harmincados 1711–1714 (Életr. 1712–155. hadifogságban 1674 óra Nagybányán a pénzverde felügyelõje és harmincados 1678 Ledniczen és Trencsénben kamarai tiszttartó 1687–1688 palocsai harmincados kinevezve 1689 II. 1688-93. 25–1684 lõcsei harmincados és postamester 1682–1703 lõcsei császári hadélelmezési tiszt volt 1698–1700 Rákóczi mellé állt és harmincados maradt. 133.

az MK fizeti 1652–1663 Vograsch Joannes ® Fogarasi Joannes Voinovich Martinus zágrábi harmincados 1688 II. biztosként küldve 1697 X. 29–1710 lemondott elkészíttette Magyarország térképét 1706–1709 2000 frt nyugdíjat kap élethosszig 1710 VI. 16 MK helyettes elnöke 1704 III. 23–1637? ugyanott harmincados 1637–1642 Viszkelety Joannes Pozsony vm. 10–1704 Horvátországba. hogy azonos Vitézyvel?) Vizer Joannes ® Wieser Joannes Vizkelethy Casparus Bruck an der Leutha-i harmincadellenõr 1633 V. 14 † Vizmandy Alexander ® Viczmandy Alexander Vlasich Joannes pozsonyi várnagy 1686–1697 Wochner Georgius Bruck an der Leitha-i harmincadellenõr ?–1637 Vodennak Joannes helyettes harmincados Magyaróváron 1659 Wogin Henricus Julius keleti nyelvek tolmácsa. 4–1611 IX. 11–1704 † Volckra Christophorus (Volkra) MK alelnöke és egyben tanácsosa 1696 XII.-ben királyi tizedszedõ 1608 Wizkelethy Thomas Magyar Királyi tanácsos is lett MK igazgatója és adminisztrátora 1608 XI. 20 Volkra Otto Ferdinandus SzK igazgatójává kinevezve 1670 .361 Vitkoczy Joannes lõcsei fizetés nélküli harmincadellenõr 1676 (lehet.

Pesten élt Vöckler Adamus Wolfgangus zalaegerszegi hadiírnokká kinevezve Võcsey Joannes (Võczey. 15–? 1650–1665 1651 1688 I.362 ténylegesen mûködött MK alelnöke is indigena lett Wolther Joannes császári hadi szekerészeti tiszt Wolzogen Andreas kassai postamester Woneth Wolfgangus komáromi harmincados családja utóbb a magyarországi sóügyben mûködött Vorster Casparus Sebastianus. 4 1700 1591–1601 † 1672 XII. 18 1700–1722 1678 VII. Vörczey) galgóci postaváltó Völchey tapolcsányi postaváltó Völckhel Andreas (Valckhel) vízépítõ Budán a BKA alatt 1672–1674 1672 1706 VI. 1700 XII. 1–1694 . tábori hadélelmezési igazgató. 20 1690 1710 III. 12–1678 † 1695–1698? 1698 VI. alsó-ausztriai fõhadbiztos nemeslevelet nyert indigenatust kapott Pest város polgára is meghalt Bécsben 39 évesen Vorstern Joannes Matthias császári fõhadbiztos. 31 évesen vízkórban Vorstern Christophorus mauthauseni származású osztrák császári tanácsos. 30 † 1686 1687 1688 III. von nádori sótiszt és császári hadélelmezési tiszt Pesten pesti polgár lett meghalt Bécsben.

) SzK alatt Zagivai Nicolaus (Zagyvay) az egri adminisztrátor mellett kassai várnagy. SzK alatt állása megszûnt Zaidó Gregorius SzK irodai írnok 1600 1600–1601 1601–1603 1699–1702 1685–1687 1696 1599 1600–1604 1607–1608 1608 1660 IX. 10 † Vörczey Joannes ® Võcsey Joannes Veöröskevy Matthias MK fûtõje 1642 Vrbanecz Georgius ® Urbaniz Georgius Vukicz Lucas bazini harmincadoshelyettes 1632 Wukovicz Joannes Georgius pozsonyi harmincad-felügyelõ 1683 Wülke Joannes Georgius ® Wilkhe Joannes Georgius Wülkh Joannes Georgius ® Wilkhe Joannes Georgius Wyrl ® Wirl Wyhrls ® Wirl Vylaky Stephanus ® Ujlaky Stephanus Zabo Casparus (Szabo) szatmári harmincadellenõr nagyszöllõsi harmincadellenõr Zabo Casparus varannói harmincados Zaborsky Franciscus székesfehérvári harmincad írnoka. 1–1661 † . a BKA alatt Zabreczky Georgius az árvai váruradalom kulcsára Zabreczky Ladislaus királyi tizedszedõ a putnoki járásban (Gömör vm. SzK fizeti ideiglenes hadiszemlebiztos.363 Völcker Christophorus Joannes mosteniczi bányaírnok a Besztercebányai Bányakamara alatt 1644–1647 meghalt 29 évesen Besztercebányán 1647 VII.

18–1605 † 1598 VIII. 28 1695 1697–1698 . 1–? 1598 IV. kegyelemadományt kap Zauner Antonius pozsonyi helyettes harmincadellenõr MK irodai írnoka 1638 IV.364 Zaitlhuiber Joannes pozsonyi várépítészeti írnok 200 frt kegyadományt kap Zakon Lucas élelmezési tiszt az SzK alatt Zalay Gregorius MK számvevõségi írnoka Zalay Georgius et Nicolaus MK futárai Zallar Nicolaus pozsonyi várõrségi lövésszé felvéve Zalatnaky Georgius (Szalatnoky) rosoni püspök királyi tanácsossá kinevezve fizetéssel pécsi püspök lett Zalusky Andreas trencséni harmincados özvegye említve Zanger gyõri élelmezési tiszt Zanger Simeon (Zangor) petronelli postaváltó. 17 1655 1614 VIII. 6 1623 1610 1645–? 1674–1676 1697 VIII. 19 1672 IV. az MK fizeti Zangla Jannes pozsonyi várõrségi lövésszé felvéve Zathureczky Ladislaus sztropkói harmincadellenõr fizetés nélkül Zatureczky Stephanus a sárospataki javak megbízott összeírója Zatureczky Sigismundus (Szatureczky) volt kállói helyettes harmincados török fogságban. 16–1605 † 1610–1619 1620 I. 4–? 1600–1601 1663 VII.

Zobner) tokaji harmincados 1596–1598 királyi tizedszedõ is 1597 bártfai harmincados 1597–1608 volt kurimai harmincados is 1607–1608 Zeigler Martinus postaváltó a török határnál 1650 Zeilner Nicolaus Georgius Zeilner Vitus fia hohenwolkersdorfi helyettes harmincados 1689–1699 (Mûk. egyben számvevõmester 1696 XII. számvevõségi írnok 1674 VI. 1702-63. Kaprinay 7/124) Zeball Michael laibachi. 19–1682 MK számvevõsegéde 1682 X. még ezévben meghal 39 évi szolgálat után. 2 Zebeni Joannes (Zebner. 88. esküt tesz 1624 VIII. 30–1687 MK alszámvevõmestere 1687 XII. Zibner. 1725-276. 110) . 28–1699 MK tényleges tanácsosa 1699 VI.365 Zauner Maximilianus Leopoldus a Magyar Kormányzóság (Gubernium) német irattárnoka 1675–1681 császári hadélelmezési fõnök Pozsonyban 1682–1683 Zavor[y] Isaac lublói harmincados.: E 41 1699 Nr. 7–1635 késmárki harmincados 1636–1641 lublói harmincados 1642 Zbiskó Georgius MK járulnok. 3–1716 † nyugdjíjazását kéri.: E 41 1698 Nr. özvegye. 30–1716 † MK fizetésnélküli tanácsosa. Pongrácz Sophia kegyadományt kér 1725 (Mûk. krajnai származású BKA kiadója 1692–1693 meghalt Budán a Várban 1693 III. BEKK. 16–1693 MK számvevõmestere 1693 VII.

16–1602 XII. 71) Zemper Georgius a keleti nyelvek tanulója tolmácsolás céljára Konstantinápolyban. 17 a BKA címzetes tanácsosa 1693–1694 A BKA tényleges tanácsosa 1694–1709 . 24 † Zemlyak Martinus (Sembliak.366 Zeilner Vitus Ebenfurton harmincadellenõr 1677 VII. 2–1690 Zeke Stephanus soproni harmincadellenõr lett 1664 X. Zembliak) szlavóniai kamarai felügyelõ és pozsegai prefektus a BKA alatt 1693–1697 már volt kamarai felügyelõ 1701 (Mûk. az MK fizeti 1657 Zendely Michael holicsi helyettes harmincados 1692 Zennegh Georgius Christophorus de Scharffenstein malborgethi (karintiai) származású apja katonai szolgálatot teljesített Belgiumban õmaga bányafelügyelõ Felsõ-Karintiában 1682 a Heisler ezredben hadititkár és hadbíró a török ellen 1683–1690 a BKA budai fõpénztárának ellenõre 1690 a BKA budai fõpénztárnoka 1692 VI. 18–? Zekel Andreas MK futár. 23–1685 Hohenvolkersdorfon harmincados 1685 VI.: E 41 1697 Nr. 3–? Zekel Stephanus Andreas kassai harmincados 1649–1650 † Zekely Andreas ® Szekely Andreas Zellinger Gallus köpcsényi helyettes harmincados 1635 Zelniczy Nicolaus zágrábi püspök és egyben fizetéses magyar királyi tanácsos 1598 IV. kinevezve 1621 VII. 69.

120. 4 † . 1716 Nr. Czingell. 367. adósságát családján vették meg 1749–1767 (Mûk. 104. 7 budai kamarai felügyelõ az MK alatt 1711–1716 a budai kerület felügyelõje az MK alatt 1716 az MK címzetes tanácsosa lett 1720 V. csomó Nr. érsekújvári és bányavárosi kapitányság tartományi fõbiztosa 1696–1697 Zichy Emericus Zichy Paulus vázsonyi várkapitány fia. Zenggl. meghalt pestisben 1679 † Zepl Martinus hadélelmezési felügyelõ Pozsonyban 1629 Zerdahelyi ® Szerdahelyi Zibner Joannes ® Zebeni Joannes Zichy Adamus Zichy Stephanus fia gyõri kapitány. 1728 Nr. született kb. 4–? Kassára küldve SzK levéltárába 1674 II. fõispánja is 1687 VIII. 30–1679 † SzK számvevõje is 1676 VI. 1669 vázsonyi kapitány 1684 magyar királyi tanácsos lesz fizetéssel 1696 I. 19 a csajkások ezredese 1696 Árva vm. 20–1702 Moson vm. Zengöel) MK számvevõségi írnok 1661 XII.: E 41 1707 II. 10– címzetes tanácsos 1675 VII. magyar királyi tanácsossá kinevezve fizetéssel 1686 I.367 indigenatust kapott 1709 IV. 20 † hátralékban maradt. 21–1702 † a dunamelléki. 16 meghalt Budán. fõispánja 1721–1746 † meghalt 1746 X. 153) Zengell Georgius Christophorus (Czengell. 73 évesen 1728 IV. 13–1665 MK számvevõsegéd 1665 VIII.

fõispánja királyi étekfogómester a Hétszemélyes Tábla bírája meghalt Zidanics Stephanus magyaróvári helyettes harmincadellenõr Zieglbauer Joannes komáromi városépítési írnok. hátralékos fizetését megkapja Ziegler Franciscus Fridericus császári hadélelmezési tiszt 1616 IX.368 Zichy Stephanus Zichy Paulus. 20–1726 † 1724–1726 † 1726 I. 25 † 1696 1629 III. 27–1687 1681 XII. fõispánja királyi ajtónállómester királyi tárnokmester meghalt Zichy Stephanus Szabolcs vm. altábornagy királyi étekfogómester MK elnöke lett. 19–1693 † 1676 1681 XII. fia. fõispánja Zichy Petrus Zichy Stephanus. 20–1671 1655 VII. 12 1690–1697 . 18 1637 1641 1650 1655 1655 VI. 4 † 1674 1694 1696–1724 lemond 1707 I. született Zsámbék vár fõkapitánya Szabolcs vm. született gyõri lovasparancsnok gyõri városparancsnok Veszprém parancsnoka. egyben gyõri fõkapitány báró lett a Magyar Szentkorona õre a gróf lett Moson vm. fõispánja Zsámbék vár fõkapitánya a Magyar Szentkorona õre Komárom vm. 12–1693 † 1693 III. veszprémi várkapitány fia. jun. 15 † 1680–1695 1687 1693–1700 † 1697 IV. 27–1690 1690 VI. 22–1700 V. 17 1661 III.

48. az MK-tól hátralékos fizetését megkapja Zier Matthias (Zirn. 1–1714? 1704 1693 VI. 23–? 1686 1698–1700 1619 IV. Hoff ad Leuthán hitelesít (Mûk.: E 210 81. kinevezve hátralékos fizetését kapja Zimmermann Andreas (Cimmerman) brucki harmincadellenõr.369 császári hadélelmezési tiszt Péterváradon Futakon is mûködik Ziegler Hans-Georgius von Sternfels nemes. 12 1637 XII. Borsiczky Franciscus helyettese Zobner Joannes ® Zebeni Joannes Zohory Paulus pozsonyi harmincad felügyelõ a szárazvámnál Zolchany Georgius MK futára. 1–1694 † 1620 1632 VII. 1648 VIII. tétel) Ziegler Martinus futár a török portához. 21–? . kinevezve Zolnay Franciscus MK irodai irnoka kinevezve 1697 VII. kinevezve Zirczicz Casparus ® Sirchich Casparus Zirn Matthias ® Zier Matthias Zluha Stephanus ® Szluha Stephanus Zmerdnik Matthias puchói helyettes harmincados. csomó. 26–? 1642 XI. 28 1689 VI. harmincadhivatali kerülõ. 24–1638? 1638 XI. Zyhr) szegedi kamarai prefektus és harmincados a BKA alatt Zigodi Matthias nagyszöllõsi harmincados Zikzay Thomas ® Szikzay Thomas Zillag Gerogius ® Szilágyi Georgius Zilva Michael ® Szilva Michael Zimerer Jeremias nezsideri harmincados.

16–1691 † Zala vm. született 1662 királyi fõlovászmester apja érdemeiért 1688 I. –1626 † királyi fõlovászmester 1625 IX. 19 Zombathelly Georgius ® Szombathelyi Georgius Zombathely Martinus ® Szombathelyi Martinus Zongerle Joannes pozsonyi vár lövésze. 23–1626 † meghalt Pozsonyban. fõispánja 1593 III. 28 a királynak reverzálist ad 1648 XI. 19 † Zrinyi Georgius (Zrinius) Zrinyi Nicolaus. született 1549 királyi tárnokmester 1567 VII. a szigeti hõs fia. 18 † Zrinyi Nicolaus comes Zala vm. az MK fizeti 1650–1651 Zöhls Joannes Carolus ® Söls Joannes Carolus Zölcz Joannes Carolus ® Söls Joannes Carolus Zrinyi Adamus Zrinyi Nicolaus (1620–1664) fia. fõispánja 1683–1691 † légrádi és muraközi fõkapitány 1687–1691 † császári alezredes. 21–1603 † meghalt Vépen (Vas m.) 1603 V. 14–1691 † Somogy vm. 1 nagyszöllõsi harmincados végleges kinevezése 1642 V. fõispánja 1605?–1625 † . 4 † Zrinyi Georgius horvát bán 1622 V. fõispánja 1605 V. hõsi halált halt Zalánkeménnél a török ellen 1691 VII. fõispánja 1683 XII. 24–1625 III. esküt tesz 1641 II.370 Zolthan Georgius SzK futára 1630 Zoltan Joannes (Zolthan) nagyszöllõsi harmincados. állítólag mérgezésben 1626 XII. 19–1603 † Zala vm. Somogy vm.

12–1664 † horvát bán 1647 XII. 14 † nejétõl Ochs von Sonnau Maria Magdalenától 7 gyermeke született Zseniznyaky Gregorius (Ztenicznyaky) valószínûleg Ztenicznyaky Michael MK pénztáros († 1600 elõtt) fia MK számvevõségi irnokává felvéve 1601 III. állására fiát. 13–1656 hosszú szolgálata miatt 600 frt jutalmat kap. 18 † Zsankoy Nicolaus (Zsankay. 20–1664 † Somogy vm. fõispánja 1645 X. fõispánja 1645 X. utódát nevezik ki 1675 VI. 1–1609? Ztankay Nicolaus ® Sztankay Nicolaus Ztepanicz Blasius zágrábi harmincados. a király lovait viszi Bécsbe. elõtt . Zsankoi) kisszebeni harmincados 1600–1601 kisvárdai harmincados 1601 Zsarnoczay Martinus (Szarnoczay. légrádi és muraközi fõkapitány Zala vm. 20–1664 † királyi fõlovászmester 1628 IV. 28–1664 † meghalt Kursaneczen 1664 XI. Martinust elõjegyzik 1656 VI.371 Zrinyi Nicolaus comes horvát bán és királyi fõlovászmester. meghalt. 2 meghalt Besztercebányán 60 éves korban 1656 XII. született Ozalj várában 1620 V. aliter Szmrecsanyi) MK szolgálatában. jutalmat kap 1623 V. Georgius (1598?–1626) fia. 16 MK gyakornoka. besztercebányai harmincados ellenõrré kinevezve 1625 besztercebányai harmincados 1626 VIII. 1 a svédek és a törökök ellen harcolt.

17–1625 1632 .372 Ztypanich Joannes novigrádi (Szlavónia) harmincadellenõr Zubak Emericus (Zubach) MK fûtõje és a Kamara házának gondnoka (Mûk.: E 41 1690 Nr. az Aichpichl-bizottsága által Zvoncziansky Jacobus (Zwonchansky Mk számvevõségi gyakornoka) érsekújvári harmincadossá elõlépett érsekújvári harmincadosként megerõsítve felfüggesztették. 134) Zuhay Stephanus ® Szuhay Stephanus Zumperl Michael harmincadhivatali kerülõ Hamvasdon (Aschauban) Pinkafõ (Pinkafeld) alatt. 7–1618 1618 VI. 26– 1615 VII. 12– 1621 VI. 57 évesen tanúskodik Zurprücken Ferdinandus szomolnoki bányahivatali anyagszertárnokká kinevezve. ismét érsekújvári harmincados Zyhr Matthias ® Zier Matthias Zylessy Balthazas ® Szilessy Balthazar 1630 1660–1689 † 1689 1695 I. de visszahelyezték. 80.

1–1615 † 1593 III. Felsorolásuk kronologikus sorrendben történt. Jelentõségük mégis nagy.16–1605 † váci püspök 1598 IV.5–1616 † pécsi püspök 1598 IV.16–1608 . mert az ország történeti változásai így jól követhetõk. Kancellária Originales Referadae stb.16–1605 † gyõri püspök.Függelék Függelékben kerül csatolásra a 17.20–1603 1588 XI. A legtöbben ezt kitüntetésként kapták érdemeik jutalmául. tanácsosi szerepük is alkalmi volt.18–1608 † 1596 VII. “tanácsadói”. egyházi. kancellár1602– királyi helytartó 1598 IV. mert az ország vezetõ személyeibõl kerültek ki.) Az esetleges kimaradások oka a források hézagos vagy hiányos volta.10–1601 † püspök utóbb felsõpohárnok. század folyamán királyi tanácsosokká kinevezett személyek idõrendi névsora. a fizetéses státus és a fixált munkakör. Királyi tanácsosok – Consiliarii regii Joó Joannes de Kazaháza Forgács Franciscus Dersffy Nicolaus Monoszloy Andreas Thurzó Georgius de Bethlenfalva Zalatnaky Georgius Pethe Martinus de Hetes Radovicius Petrus királyi személynök püspök 1587 I. Sorrendjük összeállítása levéltári források alapján történt (Benignae Resolutiones. Hiányzott az élethossziglani szolgálatvállalás elkötelezettsége. majd nádor fizetéses 1607– 1598 IV. Jórészük más. A királyi tanácsosok jórésze nem volt igazi hivatalnoknak tekinthetõ. vagy katonai pályán mûködött.

6–1621 † 1606 XII.16–1606 († 1607) 1598 IV.8–1609 utánig 1612–1646 † 1612 IV.28–1619 † 1605 III. sen.26–1625? 1618–1621 † 1619–1630 † 1619–1622 1622–1630 1622–1625 † 1622–1635 † 1622–1625 † pozsonyi fõispán várkapitány váradi püspök zágrábi püspök beregi fõispán személynök szatmári fõkapitány.23–1623 † 1605 XI.31–1616 † 1605 IV.5–1621 † 1603 IV. királyi fõkamarás pécsi püspök turóczi fõispán erdélyi püspök pécsi püspök boszniai püspök nádor .26–? 1612–1634 † 1613–1628 † 1618–1645 † 1617 IV.22–1637 † 1605 VIII.16–1611 † 1599 VII. zágrábi püspök csanádi püspök tinnini püspök szerémi püspök (utóbb nádor) pozsonyi prépost.29–1613? 1607 VIII.2–1616? 1608 1608 1608 XI.16–1605 † 1598 IV.29–1622? 1606 IV.16–1604 † 1598 IV.374 Zelniczy Nicolaus Verancsics Faustus Draskovich Matthias Bartulicz Simon Forgách Sigismundus Naprágyi Demetrius Lippay Joannes Ujlaky Ludovicus Erghely Franciscus Lépes Valentinus Révay Petrus Dóczy Andreas Hosszutóthy Stephanus Pethõ Ladislaus Pethõ Sigismundus Henkl Lazarus Wizkelethy Thomas Pálffy Stephanus Pogrányi Benedictus Pyber Joannes Domitrovich Petrus Paulus Esterhazy Nicolaus Pakay Benedictus Dóczy Andreas Dallos Nicolaus Révay Petrus Szentandrássy Stephanus Balásffy Thomas Sennyey Stephanus Thurzó Stanislaus.16–1605 † megölték 1605 VI. erdélyi püspök személynök vasvári prépost zalavári apát boszniai püspök tinnini püspök turóczi fõispán barsi fõispán kamarai tanácsos is 1598 IV.

7-? .375 Erdõdy Thomas Telegdy Joannes Bánffy Christophorus Konsky Gasparus Pálffy Joannes Sennyey Alexander Nádasdy Paulus Mikulich Thomas Tomko Joannes Lippay Gerogius Lonyay Sigismundus Melith Georgius Draskovich Joannes Szunyogh Casparus Csáky Ladislaus Bosnyák Stephanus Forgács Adamus Erdõdy Georgius Erdõdy Gabriel Szelepcsényi Georgius Nádasdy Franciscus Lippay Casparus tárnokmester (1615?) 1622?–1624 † kalocsai érsek 1623?–1647 † tárnokmester 1625–1644 † határvizsgáló biztos 1626 X.15–1683 Gorupp Franciscus Gabriel novi püspök 1651–1677 † Marcani Petrus segniai püspök 1652–1665 † Rakoviczky Georgius kamarai tanácsos 1655–1659 † Pazman Nicolaus 1658 I.31–1681 † varasi fõispán 1640 IV.26–1638 ? koronaõr 1627 III.13–1659 † pápai kapitány 1636 I.22–1670 † kamarai tanácsos és prefektus 1646 V.2–1633 † személynök 1631–1649 † boszniai püspök 1633 V.6–1652 † Kisdy Benedictus egri püspök 1648–1660 † Ürményi Joannes címzetes 1649 X.16–1637 † veszprémi püspök 1633 II.1–? Pálffy Nicolaus tábornok 1649–1679 † Esterházy Dániel több bizottság tagja.6–1644 † nógrádi fõispán 1640 I.1–1652 † Illyésházy Gabriel trencséni fõispán 1651 XI. nádorjelölt 1649?–1654 † Törös Joannes kamarai tanácsos 1651–1652 † Hoffman Paulus pécsi püspök 1651–1659 † Rohonczy Stephanus pozsonyi prépost 1651 IV.12–1645 † szatmári kapitány 1627–1640? vasmegyei fõispán 1629 V.6–1648 † gömöri fõispán 1635 III.15–1666 † Illyésházy Georgius liptói fõispán 1651 XI.21–1663 † utóbb fõajtónálló 1642 II.31–1654 † veszprémi püspök 1639 XI.12–1650 † veszprémi püspök 1644–1685 † 1645 X.23–1659? Paloczay Gabriel 1658 X.3–1666 † krasznai fõispán 1633–1653? címzetes 1634–1638? horvát bán 1635 I.

12–1687? 1679–1685 † 1679 IV. fizetéses1681–1698 Drugeth Sigismundus zempléni fõispán 1681 V.24–1675 † 1665 III. fizetéses 1680–1704 nádor. fizetéses 1681–1687 volt kamaraelnök. kancellár 1669–1679 † 1669 II. címzetes scardonai püspök személynök 1674–? 1676 IX. fizetéses 1681–1713 országbíró. fizetést kap 1667 I.19–1683? 1659–1681 1681–1687 1659 VII.13–1684 † .29–1675 † nyitrai püspök.376 Sennyey Stephanus Draskovith Nicolaus Szentthamasy Matthaeus Héderváry Joannes Orehoczy Casparus Szegedy Franciscus Pethõ Ladislaus Szelepcsényi Georgius Szakmardy Joannes de Diankovecz Szegedy Franciscus Kollonich Thomas Listius Joannes Mokchay Andreas Forgács Adamus Haas Joannes de Hochenturen Széchenyi Paulus Sirchich Casparus Kalmanczay Joannes Orbán Stephanus Erdõdy Christophorus Antonius Joannes Esterházy Paulus Draskovith Nicolaus Zichy Stephanus veszprémi püspök fizetéses korbáviai püspök scopi püspök al-bán erdélyi püspök esztergomi érsek megerõsítve 1659 VII. fizetéses 1681–1693 † Maholanyi Joannes királyi titkár.17–1687 még él 1666–1685 † ítélõmester 1666 IX.28–1676? korbáviai püspök 1670–1679 † országbíró 1670–1681 † pécsi püspök trencséni harmincados és adminisztrátor.15–1710 † 1677 V.6–1693 † koronaõr. királyi fõajtónálló.19–1675 † 1659–1662 † 1660–? 1660 XI.3–1667 váci püspök.

7–1707 még él 1695 I. fizetéses zempléni alispán valkói fõispán fõpohárnok soproni fõispán 1688 X.8–1700 1690 VIII.26–1725 1699 III.7–1720 † 1693 VIII.8–? 1692 IV.10–1694? 1693 VII.4–? 1688 II.20–1690? † megölték zágrábi nagyprépost 1688 II.8–1721 † 1694 VI.20–1699 † 1686–1690 † 1688 II.29–1736 elõtt † 1696 VIII.8–1723 † 1682 III.4–1704? elpártolt 1690 VIII.20–? kamarai tanácsos alnádor újra kinevezve fizetéses tábornok.29–1713? † 1693 III. tábornok tencséni fõispán királyi táblai ülnök fõkapitány. fizetéses nyitrai püspök.21–1700 † 1686 I.28–1690? † 1689 XI.13–1692 † 1682 I.14–1709 † somogyi fõispán kamarai tanácsos tornai fõispán ezredes fizetéses .19–1746 † 1696 I.28–1705 † 1695 X. fizetéses tiszteletbeli 1681 V.7–1728 † 1693 VII.30–1734 † 1696 I. kancellár.4–1698? 1689–? 1693 VII.377 Czobor Adam Illyésházy Nicolaus Balassa Gabriel Csáky Stephanus Korompay Petrus Ivanovicz Franciscus Barkóczy Georgius Szelisztevicz Stephanus Horvath-Kissevich Georgius Szenthe Valentinus Nattl Leonardus de Rust Pekri Laurentius Kéry Franciscus Nádasdy Franciscus Klobusiczky Franciscus Draskovich Petrus Erdõdy Alexander Batthiány Franciscus Esterházy Michael Keglevich Petrus Pinnyey Joannes Nádasdy Thomas Zichy Emericus Keglevich Adamus Kollonich Adamus Barkóczy Franciscus.9–? 1690 VIII. sen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->