P. 1
Poetry.vorosmarty Mihaly.a Merengohoz

Poetry.vorosmarty Mihaly.a Merengohoz

|Views: 9|Likes:
Published by szare00

More info:

Published by: szare00 on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

Digitized by the Internet Archive
in

2010 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/merenghzOOvr

.

.

A MERENGHÖZ ANTHOLOGIA VÖRÖSMARTY MIHÁLY LEGSZEBB KÖLTEMÉNYEIBL nyomtattatott M Á N G Y Kner Izidor betivel 1 9 2 L .

614733 .

ÁLOMÉS VALÓSÁG KÖLTEMÉNYEK ANTIK FORMÁBAN .

.

s tiszteld ki hazát állíta nemedín ek. képét Álmos fejedelmi fiának.: ÁRPÁD EMELTETÉSE Nézz Árpádra. borús szemmel néz vissza ke[letre Amagyar. És rettentbbenrezegettbuzogánya kezében. aföldet vizsgálja hiába: [nek. Bátor örömriadásközepettpajzsokra emelték. mint érzé. zrínyi Néz nyugatra. Mint kel ers viharok tetején a sziklai nagy sas Úgy kelé afejedelmifiúországoserben. Öt magas Ungmezejénvérontóférfiakésbölcs Hadvezetk szabadon választván harcos [urokká. lánglett egyszerreszemébl. magyar! Nézd. Hunniatérségén. Úgy ln. Tisza boldog partjait és a Nagy Duna mellékét ellepték gyenge fiakkal S hó kebelü deli hölgyekkel diadalmas apáink. Párduca lebbenvén és kardja az égre ragyogS amint lelkében végig pillán ta temérdek [ván. elszakadott testvértelen ága neméAkönyörü eget. . S abús csendbe merült országok puszta határit Napkelet ifjainak dobogó paripái tiporták.

Nem leli meg nagyait. Úgy zendüle föl . És ha kedünk. s harci vidéken. villogva le hoz[zád. S a hadat. ha ez a lélek nem volna le- [törve. S mély vala. a megharcolt ütközet. S istened szemmel daliákat. nem téged. kürtszó nem ijeszt fel ölébl! Völgy és hegy. és a had munkáit büszke Szigetnél Égi sugalmaktól ihlett lelkedbe fogadtad. Dete. Mely bal sorsa diadalmasan álla. Vagy mint eldühödött zivatar morajában utó[hang. messzeható [kéz. a leghbb társak. Minket béke ölel. s szent a gondolatok forrásaszi[vedben. kö[rödben. az örökké drága ma[gyarnak: Akkor nem vala oly bájjal környéked igéz. Bántatlan mulatozhatnánk százféle örömmel. s a frigyes egek gyönyörinkre [mosolygók. s va[donná Pusztulási között sem hagyta vadulni hazánfölött [kat. S verhetné az eget tíz ország szerte magyar [dal. midn egyedül váradközepébe vonúlál. dicsségünk. És mikoron. Fegyverid. a már Század eltt küzdött viadalmak hangja. végs daliájanevünknek. S kedvesek a ligeten folyamok menetében az Zrínyi! [árnyak. valamint a távol tengeri zúgás. Mert a szent haza volt.

az örök hévvel lobogókat. Deli Vid!" törököt rettentve [kiáltja. Felhozod a gyönyör. Akkor s borúit. S södet. Ókét jó Karabúi. körülötted [az éjfél: sincs biztos nyugodalmad az ri falak [közt Mert tolvaj török üszköt vet váradra. És dörög. Néma. amint Ontja dalait. mint sólyomszárnyu sebes [szél. Hogy viszi rajta üt törökök boszujára Szi[getbe: Hlyen gondolatok közepett szép lelki világod Földöntúli lakók seregével gazdagon.. Akkor az ifjú tatár. S a roppant tábor derekát fölijeszti futással. deli Vid szép hölgye [miként jár Férje után Szolimán seregében. lobogva . ésvédt mintlel viadalmas urában. ésreng a kapu sok szakadatlan ütés[töl. a gyönge Kumilla sze[relmét. Vagy pedig intézed. mint áll vala. mint tündér hajnali álmot. [hám. mint a mély sír. azon[ban. Sok had tengere közt Szigetet. - Mindezeken mikor andalgasz s a szörny csa- [ták közt Rózsavilágában. elmaradó Vidot amintkémli vasával És „Deli Vid. Durva török pedigelrémül. az angyali [hség Szárnyain. [látád. sfutellehadastúl. s az erben durva DemirDéli ölszélkéntfölkelnekvíniSzigetre.

És egyszerre lakod mind a négy sarka meg[indúl. árkod gödrei inek tel- S dárdavetö hajdúk riogatnak benne falaidra. királyként rzi nehéz méltóságát zaj-szülte müvednek. tusakodva meg[állván S rajtad törökök már félnek lenni eltted. Akkor az égi lakók lelkedbl összezavartan A fölvert álmok halovány seregeihez együl[nek. dics. Sztelenül. És közel a villám honjához kél ki rideg kn: Úgy amit magas elmédben hadakozva fo[gadtál Harc villámi között keleted Véresen és ki világra : azért [forr szilajon dalaidban az emberöl [harc. kétszer fizeted le hazádnak adóidat: Vassal is. Rengenek a megütött falak. S képöket oly tisztán többé nem látja meg [elméd.Völgyi lidércként átröpül az. fölijeszti magá- [nyos Éjedet álfénnyel. s rettent szikralökéssel. És az er. ami csatát zengél. a férfi kebel diadalma. üt . rend-bomlottan váraikba oson[nak. így te. Mégis ert veszesz a bal idn: daliái Sziget- inek Hírkoszorú nélkül nem fognak menni halálra. Mint viharok közepett magasulva fogantatik [a sas.

ó halld. . tiszta valóságnak hallója egekben. [tyánt. hogy örökké vissza- Hozzád. S nagy példákra magyar már naggyá lenni [ne tudjon? PÁZMÁN Pázmán.Reszketvén ott is hadat üz Zrínyi nevétl. Kérdjük óhajtva vezér költt még ád-e ha: [sonlót fénye sze[münknek! Vagy kárhozva levénk." MEH Hulló harmatnak szeretje s Mézajakú kis raj nyugszom a harmatos ágé. Engem az illatnak szédíte meg árja. s mond örömében sírva fiának. s vedd [szívre magyar nép: „Legszentebb vallás a haza s emberiség. De ölelahaza. a tövis éle megölt. haj te korán ! elirígylett [sohajtsunk. S mellyet nem sejték. Mi pedig áldva füzünk szent emlékedre borosÉs az id röptét terhes bánattal elállván. Megtért térít állok az Isten eltt. e rózsa megett. csapongót. S hirdetek új tudományt.

vagy csábúltszemeim játékaimekéz. SZIGET Honfi! ha fellépendsz düledék várára Sziget- Sírva ne említs szót sajnos eleste fell [nek. láng-e ez angyali [szem? Ügyvan!egésztündérországbübájakörülfont. Illat-eez. Ott Zrínyi körül bátor daliái nyugosznak: Gyönge panasz-szózat bántja nagy álmai: hs [kat. A gyönyör . IZMÉN SÍRJÁRA Sok szívnek gyötrelme míg gyötrelme [hogy elhalt. élt.KÉT GYERMEK SÍRJA Ó anya! meg ne sirass. alél- S melynél olvadozok. ABOLDOG Birlak-e. Izmén nyugszik e hantok alatt. hogy ezen kis sírba [leszálltam: Játszani szállottam kedves öcsémhez alá. Séngyönyörérzékbl istenek álma vagyok. mellyet És e hókebel és e picin édes ajak? beszívok szomjamban [tan.

És szomorú fákkal rakta meg a szomorú. Amália. . boldog szerelem megriad. keblire fényleni tüz. Mint bujdoklórém járvala lombjai közt. A S írd rá: búk. kéj és gyönyör [elhal. sz. Melyben kedv nélkül száll meg az égi lakos Itt az öröm szomorúvá lesz. és tova kél. ki[vánjad: Álma legyen boldog: élete nem vala az. nem csalogatja hivét. szép. BUSKERT E helyet elbódult szeret keresé ki magának. Ót tavasz. az ifjú szivében fogja viselni Téged. Nézz be utas s ha talán elszúnyadt volna. neked! Ö hbb is. te szelíd vendég. egyaránt s tél és nyár sírva [találta.. Jaj SZÍV Szív vagyok. örömek. Öt. jer s zárd el az [ajtót. Néma halál. mint kincset. hogy hervadj. üres ház. elkeserült ifjúnak szíve. vissza! bemenni tilos. de ha szép a bájos [Eliza. : SZÉP ÉS Hü Szép vagy.

bérc. völgy változnak gaz[dag öledben. zengj hadat álmaihoz. és kit partod bokra [lehullat. ország! S mellyet szerze. patak. Vidd a rózsalevélt gyors vizeidben alá Ah így folytának el jobb napjai életidmnek. Téridet országos négy folyam árja szegi Ám természettl mind ez lelketlen ajándék fiaid szent akaratja tehet. letnt. Naggyá csak A PATAKHOZ Folyj el.: . mint a rózsalevelke.: A PUSZTA A Duna habjainál SÍR ki van itt a kisded üregben Pusztán. S a szerelem. o folyj. te légy. [örök Népvezet Árpád hamvai nyugszanak MAGYARORSZÁG CÍMERE Szép vagy o hon. s omladozó hamvai jeltelenül? Menj harsogva. az ersnek jel: itt. folyam! mely gyakran vitted [emelve A gyz seregét. .

: . hív sze: [retd én. . fürtöt. eljött büntetni világot Mint rohanó villám. Szke Hü Egy kisded hajadból egy fürt legyen áldozatod.. S trni hasonlót nem bírtak az istenek is. S aki vezérem volt s röm is. Százhalom aljában Istenek ostora az érdi határ. A HALDOKLÓ Kedves lányka! ha sírhelyemet meglátni jö- [vendesz. NAPÓLEON Nagy volt s nagysága miatt megdlnie kelÉg és föld egyaránt törtek elejteni t [lett. a szerelem. égete. Trni nagyobbat irigy ln a sáralkatu ember. nem fogsz sajnálni: mig [éltem. A LÁTOGATÓK Lányka ha lassú dobajt ! hallasz s ajtódon az [álmák Tünedezése között szellemi hármas ütést. szived és ajakid csókjai voltak enyéim. tnt. Meg ne ijedj mi vagyunk: a hív éj. dúlóját annyi rejti hadaknak. ETELE Nagy haragú Etelét. rombola.

Rózsa. És gggel ti ne nézzetek a rózsára. a lányka szerelmét: Önként adja meg az szép szavaidra magát. leánykák: Testvértek: gyönyör mint ti. . ifjú. A CSALFA LÁNY Édesen a kesert.A RÓZSA a lányok eltt: szerelem[mel az ifjú Téged imád. arcaikon. keseren mondod az édest: Ó keser-édes lány! gyötrelem a te neved. Majd ha nagy álmomnakvégtelen éje közéig. El ne rabold durván. karjaid engem. de hervatag is.lánykám. hajolj meg VIRÁG ÉS SZERELEM Szélvész! el ne ragadd a szelid fa virágait: [önként Hullnak azok lassú hervadozással alá. h . érted gerjedez. A SZERET ÓHAJTÁSA Mint a gyenge virág haldokló fára fonódik S repkény karjaival tartja ölelve hiven: Ugyan fogjanakát.

:

ÁLOM

ÉS

VALÓSÁG
homlokod
[élén.

Láttalak álmomban, harag ült szép

S egy csókom haragod fellegit elzavará. Ébren csókollak most, és te haragra sötétül sz Ó mért álmodnom nem lehet ébren a kéjt!

CSALOGÁNY
Elhervadt a virág, a fák koszorúi lehulltak; Sárga levélkéken nyargal az szi vihar. A csalogány hallgat. Hol er, mely vissza[idézze

Leng

bokrait és mennyei hangú dalát ?

A tavasz elj még; erd, bokor újra virítand: Nem fog-e a csalogány halva fekünni alant?

A GUTTENBERG- ALBUMBA
Majd ha kifárad az
éj s

hazug álmok papjai

[sznnek
S a kitör napfény nem terem áltudományt; Majd ha kihull a kard az erszak durva kezé-

[bl S a szent béke korát nem cudarítja gyilok: Majd ha baromból s ördögbl a népzsaroló dús S a nyomorú pórnép emberiségre javul; Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról
Majd ha tanácsot
És áldozni tudó szív nemesíti az észt; tart a föld népsége magával És eget ostromló hangokon összekiált,

;

S a zajból egy szó válik ki dörögve; „igazság!" S e rég várt követét végre leküldi az ég: Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez Méltó emiékjeit akkoron ád a világ.

VASHÁMOR
Kard, eke, lánc készül a vasnak gazdag erébl Táplál, véd, büntet: hármasán rzi a hont. Kard s lánc kínszer lesz hódító s zsarnoki kéziben:

Csak használni tud a pór eke,

ártani

nem.

VILÁGZAJ
Dec. 1841.

(Abból az alkalomból, hogy Napóleon porait Szent Ilona szigetérl
Parisba szállították.)
sír, s vele mozgani kezde a Óskoronáivalaföldtekeingadozott;[tenger, S újra düh, harc s mind ami viszály rettent vala [egykor, Szaggatták a kór emberiség kebelét; Újra feliált a nép osztozni világokon és a Béke derült arcán át vihar árnya repült. Honnan e zaj és honnan e vész ? A harcok uráHolttestétvitték által a tengereken, [nak

Megmozdult egy

SÖK
Minthanem stl származnál, légy tetteid Öse családodnak s a haza áldani fog.
által

LAURÁNAK
Nem fáradsz-e reám mosolyogni,
Nagy feladás vár rád
ha csügge[dek és ha

Megszédít a gond, trni szeszélyeimet? fiatal szívednek erényét Tenni napulmegtört életem árnyafölé.
:

2*

A MERENGHÖZ KÖLTEMÉNYEK MODERN FORMÁBAN .

.

KIS GYERMEK HALÁLÁRA már kis játékidat hamar játszottad el. Kelj föl szerelmem. meg nem hallod t: s nem lesznek álmaid. Alunni fogsz. nincs kétség útadón. . Nemcsak magad menél. A Ó majd ha csendes tiszta éjeken Föltnnek a dics csillagzatok. földhöz minket baj s öröm kötöz. hogy már reggel van? Ki fog téged megint fölkelteni? [Ah Sirat szüld és mondja: „Kelj fiam. Múlásod könny volt és tiszta. Óhajtjuk és rettegjük a halált: Te túl vagy már. Alunni fogsz. te De fájdalom ne bántsa hamvadat. mint Az égbe visszareppen sugáré. szép kis gyermekem!" Mind hasztalan. elvitted a Legszebb remények gazdag bimbaját. elvitted a Szülék vidámságát. s nem lesz több reggeled. Végst mosolyga orcád s a halál Eljátszottad fiú Kedves Leszedte róla szép rózsáidat. Kimondja megneked.

rz A MAGYAR KÖLT Jár számkiüzötten az árva fiú. Lebegj te angyalként fölöttük. Hol vad sas az éjjeli bérceken ül. Hogy A régi csatákat. ifjú nem érez. szikla repedne hegy ormairól. az S mig a dal epedve Bús éjbe az arc. Zeng tetteket. gyermekem! a haza szebb idejét Elmúlt az örökre! ne zengjed. Oly édes-epedve foly ajkairól. S amely napok tetled elmaradtak. borúi. Ök együtt Éljék le megszakasztott éltedet. az si vezért. Hogy ég nyugalmát terjeszd rajok is? Ó j]. S a bús dali bért Tzd árva fejedre. szeme könnybe „Jó foly ajkairúl. S zeng rózsaszerelmet. a haza szebb idejét. ölelgesd kis testvéridet: Orcáikat csókdossa szellemed. Dalt zengedez és dala oly szomorú. Add a szüléknek vissza. a lányka haját A szép szemet. arcot. Ah. És mig porodra hintenek virágot. az árva babért. de magadnak örömtelenül. És nincs koszorúja szerelmeidért: Némuljon utána keserved. a leányka nem ért. ifjú baját. Vagy zengj.Eljsz-e áldást hozni kedvesidre? Eljsz-e álmaikhoz éjfelenként." .

S vészekkel üvöltve jön a nap elé. vad fa! örökre az ifjú nevét. S már nem fut az özfi. édes álom! Altass engem. Álom. Szép szemérl. — HELVILA HALÁLÁN Álom.! Nem És így koszorútlan az ifjú megyén. Kszikla! te zárd kebeledbe szivét. Bús éneke. az özfi szalad. S ékes arca hajnaláról. „Född. hol éje legyen. S míg honja bolyongani hagyja. . S tán csendes az álom az élet után. szép karjáról. Szól. édes álom! Altass engem. Zengd álmait éjiden ó csalogány!" vad árnyak alatt. légy halálom Hadd álmodjam Helviláról. kihal tört szive lángjaival. csak míg te altatsz engem. tudva hol napja. Csillagseregével az éjbe mosolyg: Ó ifjú! mi álmod az élet után? Szép álmokat énekel a csalogány. az ordas eláll S ott szendereg a vihar álmainál. Addig nem gyötör szerelmem. légy halálom! Ah. s nyugszik azóta De feljön az ormokon a teli hold. álom. Hol farkas üget le. Villámokat ontva megy ágya felé. álom.

Addig állok véle szemben. Ott. s nem bocsát magához. Helvilája bús Csabának. édes álomi Altass engem. nem felel már. Por között a sírüregben És mind mélyen és mélyebben S romlottabban száll alá. Álom. álom. Hallgassam. csak addig nem tudom. S élte haldokló szivemnek. ág felett Ne búgj sokat. MATILD DALA gili Zöld ágon kis Zokogva búg. K. és virágzó Ágain zeng bús madárszó Ott van dísze a világnak. Ott van. „Kis gili. légy halálom. Addig érzem t ölemben.. hol Rába gyors vizében Rázza árnyékát a szélben Két sudár fa. . Légy halála életemnek. hogy Szép alakja por között fogy. vagy kérdjem bár. S nem siet fel karjaimhoz. Ah t Nem hall többé. Mert társát nem leli S mindegyre búg.

:

Kicsinké kis szived

Majd megszakad."
Zöld ágon
kis gili

Csak búg, csak búg A völgy jajjal teli Utána zúg.

A

hajnal elmegyen:
este jön,

Az

S gilice mereven Ül ág közön.

„Megmondtam Ne búgj sokat;
Szerelmes

kis gili,

kis szived

ím megszakadt."

A HALDOKLÓ LEÁNY
Mért,

könny

lebel,

Mért játszadozol

te

ölemben?

A

sárga levél, Kit szárnyad emel. Nem zseng soha több kikeletben. Hamvadni fog az vadon út közepén;

Bús pályaközépen ugy hamvadok

én.

Amely

hitet
fia,

ád

nem rzi; Meghajtja lovát. Nem nézi nyomát. Bár azt hive tört szüve vérzi.
had
büszke,

A

Elvetve,

Ah

magamban, erm fogyatán merre bolyogjak az álnok után?

Kelj, nyugati szél!

Sirhalmomi gyásznak elég

jel

A

sárga levél, Kit szárnyra vevél, Azt tedd le poromra, s repülj el. Légy mint harag és boszu-fútta vihar Rontó, zajos és szilaj érd be hamar.
:

És majd ha megyén
Szállongva virágra virágról S a régi jegyen. Mint hlt idegen. Nem gondol az eskü szaváról. Ezt zúgjad utána, mig el nem enyész: „Nézz vissza nyomodra, te büszke vitéz.'

A GYÁSZKEND
Elszáradt a rózsafa.

Fátyolkend függ
Hej

rajta;

baj, hej baj!

Nem

leszek én víg soha

A

fát ki

nem

öntözte?

Jászkendt

rá ki

tzte?

Hej baj, hej baj!

A jászkend

fekete.

!

!

Fát rózsám nem öntözte, Jászkendjét rá tzte;

Hej baj, hej baj!

A

bú ide temette.

Mért nem vártál még reám, Szép szeretm, rózsafám! Hej baj, hej baj! Mért nem vártál még reám?
Vártál volna: itt vagyok, Mint ltt szarvas, bágyadok;

Hej baj, hej baj

Most utánad elhalok.

Ne

virágozz, rózsafa!

Fátyolkend, függj rajta! Hej baj, nagy baj Nem kelek én föl soha.

A CSERMELYHEZ
Ó
selyme a vizeknek
árja

Kis csörgeteg,

Vig

nedveidnek

Hová pereg?

A
Mi

titkos völgynyilatnál

vár,

mi von,
te volnál

Hogy dlsz, mint ha

A Balaton ?

Mért, mintha nászra lejtne,

Kereng habod, S zeng, mint ha
Kis oldalod ?

dalt rebegne.

Tán szebb virág virágzik

A völgy ölén ?
Tán szebb nap fénye Hüs rejtekén ?
játszik

Vagy Emmi rózsaképe
Hajnallik
ott,

Hogy

oly

nagyon

siet le

Futó habod?

Ó fuss, s ha habjaidban Enyhül alant, S mint csillag, keble lassan Leáldozand;
Ó
vidd e rózsabimbót
lejtve le,

Vidd

Gyengéden
Illesd vele.

szíve halmát

Mondd hogy, ki téged külde. Az én vagyok, Hogy lánggal égek érte,
S hogy sorvadok.

S ha erre meg nem indul Szánó kegye,
Zúgjad, hogy szíve márvány Mint kebele.

Hagyj részeg örömmel Elhunynom öledbe. lepelt ? Hév Ah hagyj betekintnem A rózsaligetbe. E szívre omolni ? A hév szerelemnek csókkal adózni? Mit rejted elttem a gyönge kebelt S vonsz kellemeidre. ILUS PANASZA Nagy hiba az nálunk Egy ily faluban. ez isteni szájt A messze jövendt Aggódva ne nézzed. te csalfa. Ah hagyd megizelnem az édeni bájt. .! . Hogy ennyi ember közt Legény alig van. Elmúlt napokat soha vissza nem ad S a rózsa. lehull: Méh nem szedi mézeit hamvairul. Hagyd szívnom ez ajkat. ha szép kora múlva. VÁGY Mit késel. Hosszú örömökre Mi kurta az élet Nézd nyomtalan a sebes óra halad. ó lányka.

S borzas mint boglya. Hordja el a tatár Leányságomat. Kit meg a keh bánt. haj SZEM Beh szép selyemhaj Ez a leányhaj Bomlott fürti tengerében Hattyuvállak fürdenek benn. Peti balra sántit. sarokba vetem. A HAJ. SZÁJ. Jó lesz cobornak. Másik barna volna. Aki boroz. Haj. Bandi jobbra szánt.! Kit nátha nyomorít. orrán Bibircsó terem. . hideg Mint a jégverem. Haj. haj. haj. Egyik szke volna S tüzes a haja. Bükkfából vágatok Férjet magamnak. Aki józan. haj. Én maholnap férhez Adom magamat.

Csoportokat dobál felém. Szem. Száj. szem. Beh szép rózsaszáj Ez a leányszáj Fülemile danol benne. Beh gyönyör szem Ez a leányszem Mennyország nyildokol benne. száj. A BÚS LEGÉNY Forgószél megy út közepén. száj. Szerelem az isten benne. szem. Szem. száj. Te forgószél ha jó volnál. szem. Beh szép rózsaszáj Ez a leány száj. Beh gyönyör szem Ez a leányszem. Legszebb sor gyöngy ragyog benne. szépen táncol. Szépen danol. Sugár mint a jegenyefa. . Száj. száj. szem.! ! Beh szép selyemhaj Ez a leányhaj. ! Az én babám nem kis baba. Inkább babámhoz hordanál. Hozzá kökényszeme lángol.

PUSZTA CSÁRDA Ez a csárda nevezetes. tekinthetem fülök. Hej kivül is. jár az isten nyila. Ha én gólya madár volnék. fagyok.. Kivan Ki hoz itthon. Csak egyedül Érem-e még azt vagy soha. Hogy galambom elmondhassa Hova. nekem Piros lánytól hókenyeret ? . Ha szemébe Haj! de tle távol vagyok. nagy kelepes. hely belül is. Gólya jár rá. Kidlt bedlt az Bele oldala. nem jöhet. S mint madár a száraz ágon. Csak úgy tengek a világon. Tudod-e hogy szeretlek én ? Azt csak tudnám De tudom hogy el még hogy szeret. Boszorkánytánc van alatta. A forgó szél dúdol rajta. ha beteg is? bort eleget. : A kökényt én úgy szeretem. hova bojtár legény. Ilyen házra nem is szállnék.

Mért nincs benned egy ital bor. szép leányt megölelem. Isten hozzád. ANDOR PANASZA Kis lány. Csak az egy gólya kelepel: Nem Útra készül az is szegény. Mit ér. Fölebb is. azt gondolám.Puha kenyér eledelem. Tisza ide Gyerünk innen. puszta szállás. ülhet a ház tetején. fakó lovam! nem messze van. is. denevérház! Hordjon el az szi zápor. Megcsal szózatja. nagy lány agyafúrt. A A Dunáig meg sem állok. Hej. nagy lány ha hamis? alább is. Más elcsalhatja. Gözütanya. 3* Ily Én . S ha A felindít a szerelem. Szomjam ellen borral telem. Tiszában megitatok. A A A szomszédban kis lány ostoba. gonosz világban. de itt senki nem felel.

Még sem boszorkány. jó. Megy is.Ne legyen soha is Egyhez kötve szám: Csókolok. Aki nyomot nem hagy Kis lába után. Hév volt karom. ölelek Kettt hármat is. . kedves. Kinek szeme nem jár Minden szem Kinek lába után. Aki nem néz vissza Legények után. Hév volt ajkam. szép piros hajnalhasadtára. hogy majd megcsókoljon. hogy majd átkaroljon. A VÁRÓ A IFJÚ Megvártalak. az órára. otthon is van. Szívem dobogása volt köszöntd. S ha ezek közt sincs Akárhányat is. S majd azt viszem haza Víg szüret után. Valahányszor a szél felsüvöltött. fut nem Minden zaj után.

hogy Jaj te megtapodtad? Nem Itt mi kérdés. S fáradt lelke mint a fáradt csermely Agg. minden fény sugara Termetednek csala csodájára. Élte a virágként hervadozva. S minden árnyék. Hol maradtál. . Hó kebeled gerjedelmes árja? Lélegzeted édes illatával Mily szerencsés táj szellje szárnyal ? S a föld szíve hol dobog alattad. Örömében. violanézésed? Hol fehérlett tél s nyár boszujára.. Majd ha látsz kis csermelyt gyors mentében Megfáradni völgyek mély ölében. fogy és vész. Rózsaarcod. hol maradt szépséged. híved úgy hl nagy buvában. itt van új világa — Nem te. bár a hely s óra kedvez van a nap. mert te nem jövel el. Úgy ül. békém s vágyaim zöld ága! Majd ha látsz virágot hervadozva. Büszke lombot búsan meghajolva. feje lombként lehajolva. S hálni napfényt felhk torlatában: Gondold. mely ohajtozás ez! vagy itt.

oly könny mint a gyors madár. ne alugyál szép hajnali csillagnál. Szíve szívem nyugodalma. Rózsám keze fejem alja. semmi bú szivén. „Oly könnyden. Micsoda fény az a csillag? Talán a hajnali csillag. Jj el vigasztalásomra. nem aluszom. . i Vigan hadd rohanjak sirom felé. Sík útközön ül Szép lány egyedül. rózsám. ó lovag el ne rohanj. mint az arany. Gyönyörség minden gondom. S nincs semmi bánat. Szeretket elválasztó. S tündöklik omolt haja. Adj egy csókot. A Majd ha feljön esthajnalra. hugám." Fel a porból. ha nem lesz is kett. messzecseng fegyverén. s hevén száguld elé. Szeretket összehozó. Kelj fel.A SZERETÖK Álmodom én. A Nap játszik H SZERET Sík országúton vágtat a huszár. katona j! Szól a lovag. Oly szép.

" Döbbenve féket ránt a gyors lovag. még se rohanj. Mely az áldott mezben jár. Retteg jajától. Vica lelkem tudod-e már. Reá búbánat ültetve Megbánod ha leszakasztod. Még a haláltól sem félek. hogy rossz helyen jársz? Szerelem van itt elvetve. hogy nem élek Ha meg nem szánsz. ! Mit mondott a kakukmadár? Azt mondotta.. Megbánod ha nem szakasztod: Mindenképen veszedelem. . o had fia. Másnak magadnak gyötrelem. Vigan lakom. „Oly félre. félre elrobog. És félre száguld. Lód lába eltt Ül hü szeretd. „Oly vigan. o had fia. mért rohanál? Holt kedvesedet Nem nézed-e meg? Nem sír. S mellére lecsügg feje bánatosan. vigan élek. s látni fél könyét. Hogy úton ülni látja kedvesét. panaszatlan a néma halál. drága lélek! De ha szeretsz: mint a madár." A KÉR Vica lelkem! hova sétálsz? Tudod-e.

Gyönge virágszál! Szeretd ha volna De így nem hervadnál hervadsz mint magam. PÁSZTORLÁNY DALA Kis rózsa. szép rózsa. Tövistelen az én rózsám. Hull kis leveled: Kedves ifjúságom Hull itt el veled. Jaj Vársz-e még tavaszt? nekünk! örökre Elvesztettük azt. vedd el azt is. szép rózsa. Kis rózsa. gyere hozzám. Nem rég hordom kalapomon. . Ketten a keserjére. Hej galambom. Neked szedtem a hajnalon.. Végy el hozzá magamat is: Ketten leszünk az örömre. Ha megtetszik. virág fog állni Más Száraz ágadon Más leány örülni Puszta dombomon.

A Repked . milyen ravasz. Csal mikor sír. Minden újabb pillantása Egy hívének buktatása. mint Veszedelmes mély a hínár. mely kopogat. Csakhogy a szó kétél szer Egyszer gyógyít. mint madár és csapodár. míg százszor ver. Olyan igen szép vagy-e hát? Vagy szépséged. fölött jár? HSÉG leányka. Lelked abban képpé folyna S oly szép lennél. milyen igaz. Vagy oly nem szép. Akkor végre kimutatnád. Vajha orcád tükör volna. Csakhogy a szem hamis követ. Barna szemed villanatja Szívemet fölgyújtogatja.TÜKÖR Tarka kendd lobogása Lelkem édes mulatása. Csakhogy hajh a kend alatt Hamis a szív. csal ha nevet. Piros ajkad szólalása Paradicsom megnyílása.

Mely gyönyört az óra Úgy tekintsd mint rózsafát. majd elborul. bár szelíd világa. Meg ne sértsd a gyenge ágot. Mit sovárgasz? mit tndnél Hosszú hség lángirúl? Még a nap sem hü az éghez: Majd derül. tled és hozzád. Szell hajtja jobbra balra. A hold. kéj csalfa lánga. s telik. Keblet minden szépre tárj De leánytól jót ne várj! ád. Vedd s köszöntsd el poharát. A Hajlik leányka lenge nád. S mely gyönyört az óra ád. A leányka gyenge ág. A hitetlen oldalcsont férfit Már sok trbe vont. De szerelme szép virág: Szedd szelíden a virágot. Majd keletre. E legdrágább kincsedet.. . Bár szerelmed tisztán ég S véghetetlen mint az ég. Zálogul add szívedet. Melynek kurta ifjúsága Hervadandó szép virága. Csak múló Fogy mint kedve j: Hü leánykák képe . majd nyugotra.

holtodiglan. A csalásban meg nem halsz. barna szem. Azt gondold. s neki szánva Kész lennél e nagy mondásra: „Holtomiglan. Megcsaltak már érte százszor. s lányi jóság. ha te csalsz. mint az éj. Fennakadnál. azért a gyors idvel. kar. így is. Gúny Élj s nevetség tárgya vagy. kéj. Megbvöltek. mívelt. Könny. És ha mégis tévelyedve. mint a hó. Vélt erény és ártatlanság. megromolva. Váll. Mint megannyi Ész. .és szívfogó. Könybe gyöngyözött Játszi És haj. Mondd helyébe: „holnapiglan!" — És ne kívánj lehetetlent. most rajtad a sor. vidor elme S a szerencse dús kegyelme S csókkal esküdött Tiszta szerelem. úgy Veszteséged bármi nagy. Jó tanácsot elfeledve. vagy is csalatva.Vagy megvetve. Ne tördjél a hséggel: Kölcsön esik." Térj eszedre! féld a szégyent.

A Isten a KIS LEÁNY BAJA megmondhatója Mennyit szenvedek. halva hív. már is újra Kezdem a panaszt. Akkor jaj szegény leánynak. Élve. férfiszív. El sem végzem.Mert. akarja bár szivében. csak tndöm. Testi lelki nyugodalmam Mind eltntének. Akkor jaj nekem! Aki engem úgy szeressen. A sóhajtás tartja bennem Még az életet. Nem tudom. Amint én Nincs oly szeretni tudnék. . miért? Mintha égnék Bírhatatlanért. Csak sovárgok. Éjjel gond viraszt. Keblem a sok sóhajtástól Szinte megreped. Más van írva sors könyvében A leány hü nem lehet — Férficsontból vétetett. s vágyakoznám Ah ha e sóvár tndés Tán a szerelem. Nappal álom forr fejemben.

Nem mondom. Hol lelnék arra szót? érez. Mégis. Vagy. gyász.GYÁSZ ÉS REMÉNY Holló hajfürteid Szint ollyan feketék. Az e kebelben Mi mély a fájdalom: ilyen fájdalomnak Legjobb a sírhalom. mig fürteid Jelentik gyászomat. Nem mondom. Mi haszna mondanám? Te szómra nem hajolnál S csak búmat toldanám. . Szemednek kék ege Reménysugárt nem ad. aki érez Szavakkal mondhatót. merülj el a Sötét haj tengerén! Ó A IDÁHOZ Nem mondom. Mint csillagszemeid Igéz párja kék. remény. hozd fel csillagod kék szemben. hogy szeretlek. Nem mint szeretlek.

Mely osztozatlan s egynek adva jó. aki vagy. Félt ennyi kincset bírni Iszonynak háza lett lázadt szivembl: Kéj és gyönyör kinokká váltanak. De átok és bün többre pazaroltan. Felrémülék irígylett nyughelyembl.A FÉLTÉKENY Setét hajadnak árnyában nyugodtam. Mely mint hajad lengése. S e szemben ah! rangyalom mulat. S szemedbe nézni hitt egy gondolat. PIPISKE Pipiske. S együgy kebeled Fehér hullámait? . a világ Hogy tled Nem szinte idegen? Hogy megdicsérgetik Parányi lábaid. aggodalmam. változó. Miért oly ggösen. És semmivé lesz mint az esküszó. S nyugalmam nem volt enyhe s békhozó: Kegyelmed távozásán riadoztam. Hogy kárhozattál ostorozzanak.

Egy tyúknak több lehet. Mit használ szép szemed. . Ha jól kikérdezed. A szépség Igaz. te papja szól! rút nem vagy De.S min badar beszéd Arcod rózsáiról. Megfogni szárazon Nem birnád a halat. mint rebesgetik. gyöngyöm. Mi haszna vagy fehér. Ha kebled jégverem? S fejed szép fürt alatt Egy eszmét sem terem. Mindössze is csak egy Csinos kis bábu vagy. . . Ha csak bámulsz vele? És nádszál termeted? Csak lengeség jele. én csupán Javára dolgozom. Nincs benned fürgeség. nincs eszed. Bíznának csak reám „Hohó! talán bizony?" Korán sem. Nincs egy jó gondolat. De lelked hía nagy. Tetemben nem csekély. Hol. .

Pipiskeségemet Tovább is folytatom. Bizvást jövendölöm: Nem önnek szól a dal. Túl vágyimon. köszönöm! De nem fogadhatom. Melyekre hidegen Éjszín szemfödt Csalódás ujja sztt. ég Melyeknek mostohán Keserv nyilt nyomdokán. S ha majdan a tavasz Pacsirta hangot hall. léha nt Mivé faragtam t. Szép napvilágomat. ha elvenném „Szép ifjú.! Meglátná a világ Az egykor — Azaz. Az szi szép napot. De hogy megláttalak. Túl a reményeken." KÉS VÁGY Túl ifjúságomon. Kívántam újólag . Túl a szív életén Nyugodtan éldelem Mit sors s az ész adott.

Ó szz ajak! Mi haszna vagy Ha meg nem csókolhatlak? Miért kívánatos. Ha el nem foglalhatlak? Szamóca is piros S a gyermek szereti. kéjt adott. A kornak alkonyán S szeretni tilt az ész Letnt remény után. Mely annyiszor gyötört. Mely annyi A kínba fúlt gyönyört. hasztalan! Ifjúság és remény Örökre veszve van Az évek tengerén: Remélni oly nehéz. . Pirul a hajnal is S a rózsa keble láng: Vadásznak az mi kéj. s Egy kisded Édes szavak csókok révpartjaín. piros.Már eltnt koromat. Hiába. amit Ábrándos álma hitt: Az édes bánatot. Kívántam mind. PIROS SZÁJ Ég szalag száj határain. Piroslik a bor is S illatja mennyei.

Midn nem álmodom S azt mondhatom: „Ó szz ajak! Szedem rózsáidat. Miattam tartsa meg el Király vérbíborát. Én másnak meghagyok Akármi örömet. nem értelek: Pillantatodban csáb orgyilka reng. drágakt. miért vívok. hozzám! Ámítsz. Csókoltalak!" A MEGCSALT LEÁNY Ne Ne nézz reám! Bájolsz.S ez mint mosolyg reánk! Van vérszín drágak. Rózsát s ki mit szeret. Te vagy. Van bársony is veres. de szólj nem hiszek. Mit embercsontokon Sok büszke szív keres. Minden szavadban egy tört eskü zeng. Érzettem lángodat. Helyettem költse A jó bort jó barát: Nekem rajtad derül Ébreszt hajnalom. . Királyi bíborom. Szamócát. Mikor jön a nap el Betölt reményivel.

ha még bízol. Szivünk ketté szakadt. te csillag. Ha sejteném Hogy az lesz a halál. kéj. Én setét a bútól S vágy miatt beteg. ha rád nem gondolok. több mint a kínpadok. Mit esdekelsz? ha megcsalál. S ha majd világ s szemem lehunytának. érdekelsz. S búd nem vigasztal. 4* . szerelem. De élni még. — — ÉJ ÉS CSILLAG Éj vagyok. Nem Bár porba omlanál: Hizelgésed bántó. S egyiknek. Emlékezet Világát égetem Képed felett. Felejts. Több mint halál. ah! A fájó rész maradt: Neked jutott öröm. Ezeknek romja hségért nekem. Képed s ez élet sírba szállanak. És rajta függ szemem. Fényes és hideg.Felejteném Hogy egykor hm valál. bármint bánkodol. Menjünk tova.

Szép sugaraidtól El nem alhatom. Mit nem esküdött szó. El kívánok veszni Fényben általad: Érezzem csak egyszer. Egyszer lángodat! . Fel kívánom vinni Gyászos arcomat. Annyival dicsbben Kezdj ragyogni te. Fel kívánom vinni Amit rejt a hit.Általad homályom Fájva összereng. Hogy világosabb légy Árnyékom miatt. A föld gyermekének Édes titkait. Amit bánat és éj Gondolhattanak. Míg fölötte arcod Istensége leng. Nem súgott ajak. Mégis éber kínnal Hozzád álmodom. S mint inkább leendek Bútól fekete.

szép arany pillangó. Szállj le. Szállj le. szép arany pillangó. szállj le. Kebelemre szállj le. nem nem bort szomjazom. Szídd ki lelkem mézes ajkaiddal. Jer fürödjél e köny-ég árjában. S égek érted els fájdalommal. Lelkem száll az illat özönében. Vagy szunyadj el illat mámorában. kis csapongó! Egy kis ég van a könyü csépjében. boríts el fényes szárnyaiddal. míg örömet cseréltünk. de És szomjamat vízzel olthatom. kis csapongó! Egy rövid nap tüneménye létünk. És ha édes életed kifárad. És fohászom illat a szelekben.VIRÁG ÉS PILLANGÓ Szállj le. Mely gyönyörtl s üdvtl halhatatlan. Gyenge harmat a könyü szememben. Mely szivembl könnyet és fohászt csal. . Éljük át e kort egy pillanatban. A SZOMJÚ (LAURÁHOZ) Szomjas vagyok. Kebelemre szállj le. Elmúlik. Szemfedd lesz hervadó virágod. szállj le. a Balaton. kis szép arany pillangó. szállj le. Kebelemre szállj le. csapongó! A meznek én vagyok virága. Kikeletnek zsenge ifjú ága. Nem Nem oltaná a el azt mézes szljü Badacson. Jer.

Szomjas vagyok. lángot. mert öröm Meghalnom általad. . Gylölség és szerelmünk Cserében visszajár. erényed. Egy kisded percre bár. bájaidra. mert gyönyört ád Szemlélnem arcodat.Én lángot szomjazom. És szomjúzom kebled hullámait. tüzet. Rád nézek. LAURÁHOZ Rád nézek. Még akkor érzenéd csak Mi a szívgyötrelem. És a mosolynak mézét ajkidon. Rád nézek. Szomjúzom édes és forró sóhajt. Mit kebled titkos szenvedélye hajt. Míg bájaid veszélyes Dacával meg nem ölsz.s minden titkaidra. leánykám. Szemed tüzében játszó lelkedet. mert gylölsz. lesz Rád nézek. mert szeretlek. Hibád-. Szomjúzom a hajnalt szép arcodon. lelkem várja édes ajkidat: Ne hagyd elveszni szomjúság miatt. Szivednek minden dobbanásait. Jj. mert talán még. Rád nézek.

Karcsú testét átkarolnom. mert nyugtom elveszett. Hej nagyon sok az én bajom: Szeretni kell a rózsámat. Még akkor sínlenéd csak Kegyetlenségedet.A mostohán viszonzott. Tle csókoltatni számat. Nézni rá s hagyni nézni És szemétl el nem égni! Mi t . SOKBAJ lelt engem. Haragszom rád. Mely rám oly bvös láncokat vete. én nem tudom. mert fürtöd fekete. Haragszom rád kegyetlen ajkidért. S nem hagynád ennyi kín közt Elveszni lelkemet. Ölelését elfogadnom. S mert bájid elrabolták lelkemet: És nincs remény. HARAGSZOM RÁD (LAURÁHOZ) Haragszom rád. Haragszom rád szilárd erényidér'. hogy többé visszatér. A gylölt szerelem. Haragszom rád csalárd kék szemedért.

Hogy a világ képeddel oly tele? Ez jár velem.. Csak tégedet. Mint az én nagy boldogságom? Félek. Elégeté szenvedélyem azt. S e szellemlánc legfájóbb szerelem Hozzád van az teremtve mint az ág. Mint üldöz mindenhol rajtam üt. vagy tán rült vagyok? Tudná az ég. nem szabadulhatok. Van-e ily baj a világon. .e le. Hamis szemed és kedves arcodat. Nem Nem láthatom miattad a tavaszt. és még sem holt virág. Letörve már. Minek akkor már az élet! LAURÁHOZ Nagy szálka vagy szememben. csak bvös képedet. hiány. És ha egyszer elenyészett. hogy mulandó. félek. Mint az asszony változandó. ez kísér mindenütt. Szeretlek-e. mint holló hajadat. Nem látok mást. Hozzád vagyon láncolva szellemem. bár szememben nincs Nem láthatom miattad a napot. És kérdezem. h láthatok sem földet sem eget. Hajh az nekem már rég lenyugodott. kis leányi Nem látok. a nap rajzolt.

S örömmel nyújtanám neked Szerelmedért! . És némán szenved.Eltépjem-e a kínos láncokat? Megélhet-e az ág. ABRAND Szerelmedért Feldúlnám eszemet És annak minden gondolatját. amint te végezed. ha leszakadt? Sorsom te vagy. lehelleted. Szerelmedért Fa lennék bérc fején. Kihalhatatlan fájdalommal. S képzelmim édes tartományát. EUürném villám s vész haragját. S meghalnék minden év telén Szerelmedért. S élek halok. Szerelmedért Eltépett lelkemet Istentl újra visszakérném. Dicsbb erénnyel ékesítném. Eltépném lelkemet Szerelmedért. Ott égnék földalatti lánggal. Felölteném zöld lombozatját. Szerelmedért. Szerelmedért Lennék bérc-nyomta k. egy szód.

. kancsalúl. Megf érhetetlen oly Hullámin holt fény kicsin tanyán. Min a csalódás könnye rengedez? Tán a jövnek holdas fátyolában Ijeszt képek réme jár feléd. Sajátunknak csak annyit mondhatunk. festett egekbe néz. Múlt és jöv nagy tenger egy kebelnek. Mert egyszer azt csalúton keresed? Nézd a világot: annyi milliója. Földön hónát csak ollyan lelheté. mohó vágy s fény el nem varázsolt. A telhetetlen elmerülhet benne. s ködvárak lebegnek. nem hord rózsaberket. ki kínt. Kinek virág kell. Ki életszomját el nem égeté. Kéjt veszt. Ne nézz.A Hová merült Mi az. hogy van szívöröm. Mi az. Ábrándozás az élet megrontója. Mely. ne nézz hát vágyaid távolába: Egész világ nem a mi birtokunk. S köztük valódi boldog oly kevés. lélekben nemes volt. Amennyit a szív felfoghat magába. mi embert boldoggá tehetne? Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön. S nem bízhatol sorsodnak jóslatában. gg. S nem fogja tudni. MERENGHÖZ (LAURÁNAK) el szép szemed világa? mit kétes távolban keres? Talán a múlt idk setét virága. ki sok kéjt szórakozva kerget: Csak a szerénynek nem hoz vágya Ki szívben Kit jó. A látni vágyó napba nem tekint.

MADARHANGOK Szól a pacsirta fönn lebegvén S az égiekhez közeledvén: Érzem szelid lehelleted Üdvözlek. Ha van mit erezz. A birhatót ne add el álompénzen. Ha van mihez bizhatnod a jelenben. Úgy térjen az meg mint elszállt madár. öröm! öröm! Gyönyörtanyánk leend a kéj.Zajától felrémül a szívmagány. Egész erd viránya csalja bár. Maradj az élvvel kínáló közelben. de csalfább távolt ne keress. Maradj közöttünk ifjú szemeiddel. Melyet kezedbe hasztalan szorítsz: Várt üdvöd kincse bánat ára lészen. S mely ifjan oly szép. könyüt. mely felett Rakandom kisded fészkemet. Barátod arcán hozd fel a dert: Ha napja lettél. . Mely visszaj ha meglelé zöld ágát.s nyomornak vége már. ó szép kikelet! A tél. Terített asztal lesz a föld. nyílt a határ. ó hozd vissza szép szemed világát. Derült az ég. szép delét ne vedd el. zöld. gondolj és szeress. enyhe. Már búvik a fü. S tán szebb. föld. Ó Ó kéj. Hozd. Ne adj helyette bánatot. Ha kart hízelg ábrándokra nyitsz.

Egy gyönge csalogány Csattogja gyász zenéjét. csép! Csip. . Erd. Csak sok legyen. Mint bármi méh. kis elhullt * És jnek a zenészek: Pintyke A és a csíz. S a cifra tengelic. csép! Csip. mint hulladék. meg nem veszem. tüstént elég. Mit lophatok. Mind boldogok. Csak egy. cinke és rigófaj. sem vetek. búzaszem. berek. Csip. a fmüvészn. Éhségim oly nagyok. Víg énekök zajától Harsogva fölzeneg. én majd eszem. s vigadnak A nyár utoljáig.Jön a veréb a nagy faló. Mint senkié. csép! Nem kell egyéb. s S öröm a dal hevétl Reszketnek tollaik. Mégis kitelelek. Fáradjon más. mez. S amerre csak tavasz van. Röptében ígyen szólaló: Csip. csép! Nekem nem Csak egy kell nagy élelem. Paraszt betyár vagyok. Sem szántok.

Ó én szegény! S meghalhatok. de én Csak sírhatok. S a nap tüzéhez adva lángomat. mint hangzó fájdalom! . Fenn szárnyalok. A cserje vad bogán.: . Ki hallja meg. Hogy szenvedek. De én. Ha sas vagyok S vad keblem ég. Szakadj ki lelkem s zengj el mint dalom Mi vagy te más. És annyi fájdalom van És annyi kín szivén: Embert megölne százszor Ily gyilkos Ah érzemény Hol éjeim? Hol napjaim? Szerelmeim? Vigalmaim? messze más vidék határain Lekötve vannak Mély bánatomnak A hitszeg társ könny szárnyain. Hogy szm beteg? A rengeteg! A rengetegben hang viszhangra lel. Nekem magamnak egy hang sem felel. Fenn mint az ég. Felgyújtom e hitetlen lombokat.

így énekelt a cserje vad bogán Az erd szíve. S ki szólna. . a kis csalogány. míg az erd szíve fáj? Búsan merengve hallgatott a táj.

ÓDÁK HAZAFIAS KÖLTEMÉNYEK .

.

" Két név eltted szent talán: A hü barát és hü leány. És elhagy tanak? k ." Tán dús valál és kincsedet Elvette ádáz végzeted. Zajosb a vész. S ínségem most oly szívható: De ez nem tántorít.A HONTALAN Járatlan utakon ki jársz. Mi sorsnak üldöz fegyvere. mely benne vív: Fájdalmim oly nagyok. Kietlen itt e puszta szív. Örömtl idegen. S most ínség szomorít? „Dús voltam s dúsnak lenni jó. Hagyd dúlni a vészt keblemen: Én bujdosó vagyok. Hogy bolygsz vad bérceken? „Hagyj bolyganom vad bérceken. vészre társz. Ki vagy te bánat embere. S keblet viharra.

Keblemben ostorul." .„Pártos barátság. bár kínod súlya nagy: Tán a becsület rabja vagy. ten hazád „A számzöttnek honja S bár szenved s van. Szép hölgyed. A A nemzet él s derül. nemzet. Kiirtva s vérbefúlt hazám Többé fel nem virul: Engem millióknak veszte nyom. S ez rajtam drága folt. Hah számkivetve vagy Sújt kérlelhetlenül? S melyért vérzettéi. Egy nép halálát hordozom. Emészt sírba szállt? „Mind sírban amit szeretek. minden örömed. S neved gyalázva volt? „Gyalázva minden címerem. Elnyögte a halált. melyhez tartozám. De azt hazámért szenvedem." Te trsz. boldogtalan." tehát. szerelem Földön legkínzóbb gyötrelem: Ök híven haltának." Kihaltak ök?tán gyermeked. De a szív mély s nagy menedék.

Ez a föld. Itt küzdtenek honért a törtek össze rabigát karjai. nagy Hozzád bátran kiált: világ 5* . melyhez minden szent nevet Egy ezred év csatolt. És annyi balszerencse közt. Áldjon vagy verjen sors keze Itt élned. halnod kell. A nagy világon e kívül Nincsen számodra hely. Megfogyva bár. S népek hazája. de törve nem. hs Árpádnak hadai. S elhulltanak legjobbjaink A hosszú harc alatt. Él nemzet e hazán.! : SZÓZAT Hazádnak rendületlenül Légy híve. Bölcsd az s majdan sírod Mely ápol s eltakar. Itt Hunyadnak Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat. Ez. ó magyar. Oly sok viszály után. mellyen annyiszor Apáid vére folyt. is.

hogy ész. hogy annyi szív Hiában onta vért. hol nemzet sülyed el. S az ember millióinak Szemében gyászköny l. fölött áll. még jni fog Egy jobb kor. s ha elbukál. Még jni kell. mely után Buzgó imádság epedez Száz ezrek ajakán. Az nem lehet. er. Népek veszik köri. A nagyszer halál. ha jni kell. És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. ó magyar: Ez éltetd. S keservben annyi hü kebel Szakadt meg a honért. . Légy híve rendületlenül Hazádnak." „Egy ezred évi szenvedés Kér éltet vagy halált ! Az nem lehet. Hol a temetkezés Egy ország vérben S a sírt. Vagy jni fog. Hantjával ez takar.

"

A

nagy világon e

kivül

Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell.

BERZSENYI EMLÉKE

„Nem kérem, ó sors! kincseidet, nem az Uralkodó kényt és ijedelmeit, Sem harci pályán a megöltek Véreivel ragyogó szerencsét:
Gond és irigység mostoha tárgyait. Csak ami keblem mélyeiben buzog, Csak amit elmém tiszta lapján
írva hagyott az örök teremtés.

Ó

adj

nekem

szót,

édeset és erst.

Azt szüvarázsló hangba kiönteni: A dal hatalmát add nekem, sors! S megfizetél ez egy életemre.
így esdekelt a lángkebelü fiú; S mit kért, megadták dúsan az égiek: Szózatja harsány s áradatként Elragadó leve zengeménye.
Dallott szerelmet, dalia szelíd panaszt,

S megédesült a fájdalom ajkain; Dalt zenge a múló örömnek S az maradóbb s magasabb öröm

lön.

Az

ihletettnek ajkairól

dicsn

Kelt a merész dal, meghaladá porát

=
A

70

A

lomha földnek s fellegen túl napot és nap urát köszönté.

Ég, föld lebegtek a dalok árjain; Feltnt az élet s minden alakjai,

S a nagy jövend fátyolában Rémületes temet világa.
S mily lelkesít hangja emelkedék Hozzád, te féltett s hn szeretett haza,

Midn
Hány hü

királyi homlokodnak Vészbe merült koronája ingott!

A

fiadnak zenge magasztalást, hívek és jók tapsai közt: mig az Álszív ijedve visszadöbbent S a kifajúlt cudarok dagálya

Megszégyenült a honfierény eltt. S e daloknak lélekadó ura. Mint aki végzé alkotását Egy kicsi bár, de nemesb világnak,

Megnyugodott a fáradozás után:
Megérte, amit ritka szerencse ád: Évülhetetlen ifjúságát Müveiben örökült eszének.

Most

De

síri éjfél leplezi a jelest; a setétl bús ravatal fölött A halhatatlanság füzére Sorsot idt mosolyogva fénylik.

ELHAGYOTT ANYA
Ismerek egy édes, ah árva anyát, Mely búnak eredten emészti magát,
Elhagyva, kerülve leányaitól. Bár értök epedve a hív anya szól „Ó jertek ölembe,
=

Szép gyermekeim;
Áldásra emelten Várnak kezeim. Ó jertek, ó jertek, az édes anyához. Itt ül lekötötten a szörny magányhoz;

Ó jertek ölembe Gyermekeim, Mig el nem apadnak
Hév könyeim."
„Én szültelek, álltam

Bölcstök eltt; Emlim adának
Uj életert.

Mint kis csecsemket Már én emelélek. Míg bennetek alvék

A

gyermeki

lélek.

Én látnotok adtam
Oly nap sugarát, Amellyet irigyel Sok földi család, Szép arcaitoknak

Én adtam e bájt, Mely annyi szivekben
Viszhangra
talált.

Én termetet adtam.

"

Oly zi sugárt, S szz kebleitekre

A

liliom-árt.

Én adtam a szájnak

Az

édeni mézet,
is

Mely akkor

édes,

treit érzed. Én adtam e tündér Lángú szemet, Mely a szerelemnek
Csillaga
lett;

Ha

Mely egy sugarával Szül enyhe tavaszt. Egy más sugarával
Elégeti azt.

Szépségimet íme reátok adám, Hogy halljam e szókat „ Ó édes anyám Hogy zengjen e név is
:

!

Ajkitokon,

S elhagyva ne legyek Bús napomon.

Ó

jertek,

ó jertek

Az édes anyához:
Itt ül

lekötötten

A

szörny magányhoz.

Ó jertek ölembe Gyermekeim, Mig el nem apadnak
Hév könyeim."
így szólal esengve Hiába, hiába! Nincs aki omoljon Szüli karába.

S mint lelke-törötten az égre tekint. Midn a ház bedl. Ó ember. AZ árvízi hajós Hol népes ház-sorok Jegyzék az utakat. ! Sors zi fiait. Élk- s halottakon Örvényesen kereng S zúdul el hab habon. Ah! lányai égnek az idegenért. S minden dobogással egy élet alél. S ott ül örömtelen és egyedül. S omlott házak felett.. Láthatni kövülve az anyai kínt. hozz segélyt!" . aggot és szegényt? Mindenre ami szent. „Ki ment meg engemet Kórt. * * * E bús anya képe te képed. o hon Márvány kebel átka van asszonyidon. Most vad moraj között Fut gyilkos áradat. A köny kiapadva szelíd szemibül. remeg élteikért. Rémséges jaj kiált Ingó falak megöl Rémesb a hallgatás. Csak szívdobogása jelenti hogy él.

S bajhirdetn visít. S im sajka j s rohan Az áradat taván. De Embertelen zsivány. az magát Jövének menteni. . Mint vészben a harang. A fennmaradt kövön így esd egy ni hang. Mert egy batkát nem ér Mind. S szívtelenl az agg N mellett elsuhan.. Nem ember Miért Tiltott élet az eveze: vagyont keres Szentségtör keze. Ez pénzét. És több hajó kereng Az De ingó fal körül. a szegény anya Ott áll menthetlenül. aki rajta ül. ami rajta van. Van aki kedveseit Aggódva keresi S ki A csak mulatni jár köz veszély felett: Az óni rá nem ér Egy hitvány életet.

S mindig dühösb az ár. eltt S a bágyadt Száz örvény tátogat Alásodorni t. Pénz s egy falat kenyér. . áll. sajka partot S a megmentett sereg A bátor férfinak Hálás búcsút rebeg. anyám. „Itt jó E kisded adomány. * ér. De már nem kiált: Tür A s várni láttatik borzasztó halált. még jókor érkezik. Sajkája telve bár Menekvk S terhivel. Csak a szegény beteg Agg n nem távozik. „Ki él még itt?" riad Most egy hajós közel. A féltett kfal A A S kihalt remény után n hajóra * * száll. n Még j s megyén hajó. várj Többet ég után. neked S elfúladt keblibl Sóhajtás hallatik.

segélyt. ami kéj. Barát és szeret. így szól az égi n: Az ember és világ. Sem zenem nem ad. Ha hozzád mostohák Szerencse és ipar. S fáradásidért Rágalmak nyelve mar: h . Minket emberajk. Mindennél." menne a hajós. Szebb mint a szerelem. Látása kedvesebb. Arcán redk helyett Ifjú kellem virul. „Ha minden elhagyand. S az elbámult hajós Hall édes hangokat.Nekem nagy útaim Vannak még szerteszét: Ezreknek élete Kiált hajót. Tündér tekintet Szól s De Asszonnyá változott. kit hozott. a hölgy. Barátságnál hivebb. Szépsége bájoló Leírhatatlanul.

= 77 Emlékezzél reám Sorsodnak éjjelén: Önérzeted vagyok. a világ. sem ír: Lelkének a dics Hölgy képe feltnik. Az ember. S még soknak élete Menik meg csolnakán." Rendült kebellel a Bátor hajós eláll Ez égi látomány Magas csodáinál. Öt minden elhagyá. Csaknem maga maradt. Sorvasztók napjai. S ha néha mardosóbb Fájdalma visszasír. Nevem Jótétemény. Megy a szép vágy után. . Nem orvosolja hit. S szz arca bájain Fájdalma megtörik. De az nem tartja öt. Mint téli fán az ág. S a földön ellene Nincs menedék. S kietlen álmait Gyógyszer nem zi el.

A kihalt vágy s elpártolt remény: Újra égünk seink hónáért.LISZT FERENCHEZ Hírhedett zenésze a világnak. szív háborgatója. ver. És ha néha felforrt vérapálya. És óhajtjuk nagynak trónusában. Láz betegnek volt hiú csatája. Újra visszaszállnak. Jobb korunk jött. Rég Édes óhajtott hajnal keletén. Boldog. Nagy tanítvány a vészek hónából. Melynek elzsibbasztó súlya nyom. És érezzük minden érverését. mindig hü rokon! Van-e hangod a beteg hazának A velket rázó húrokon? Van-e hangod. Ennek láncain élt a csüggedett faj S üdve lön a tettlen nyugalom. kínja közt a gyógyulásnak. Szent nevére feldobog szivünk. Újra készek adni életet s vért. És szenvedjük minden szenvedését. Van-e hangod. Szégyenétl lángra gerjedünk. Bárhová juss.és ersnek kunyhajában. . bánat altatója? Sors és bneink a százados baj. Melyben egy világnak szíve Ahol rten a vér bíborától Végre a nap felderülni mer.

S árja közben a szilaj zenének Riadozzon diadalmi ének. Melyben a harc menydörgése szól. Lengjen fátyol a vont húrokon. Fárad a nép óriás kezével: Jár a béke Zengj nekünk dalt. S most helyettök hófehér burokban s tiszta szorgalom. Zengj nekünk dalt.. És ha zengesz a múlt napiról. És az unokákba halhatatlan is seink Lelkeikkel visszaszálljanak. hogy mély sírjaikban megmozduljanak. Melynek andalító zengzetére Fölmerül a gyásznak régi téré. a méla bú. S a mvészet fényl csarnokokban Égi képet új korára nyom S míg ezer fej gondol istenésszel. A Hol vad árján a nép tengerének düh szörnyei gyorsan eltünének. Legyen hangod szellk fuvolája. átkot áruló fiára. . Szégyent. Mely keserg az szi lombokon. S férfi karján a meggondolásnak Kél a halvány hölgy. És ha meglep bús idk homálya. hangok nagy tanárja. Légyen hangod a vész zongorája. Hozva áldást a magyar hazára.

Lelkesedve feldobogjon e föld. S a felébredt tiszta szenvedélyen Nagy fiakban tettek érjenek. Hogy szivekbe menjen átal a dal. Áthevülve járja a Dunát. És a hullám. Újra dúl a honfiháború. mint egy férfi. mintha csontunk volna. Melly a hség szép emlékzetével Csügg a múlton és jövt teremt. S ahol annyi jó és rossz napunk tölt. S míg könyekbe vész a szem sugara. S k És ha hallod. is. És a gyenge és ers serényen Tenni trni egyesüljenek: És a nemzet. Melly ölelve tartja a jelent. Enyh jön a szív kés bánatára. Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal. mintha vérünk folyna. Mellyet a nép millió ajakkal Zeng utánad bátor hangokon. még a Szent örömtl rengedezzen át. Állj közénk és mondjuk: hála égnek! Még van lelke Árpád nemzetének. És ha honszerelmet költenél fel. álljon Érc karokkal gyzni a viszályon. .S újra látjuk vészeit Mohácsnak. zeng húrjaiddal Mint riad föl e hon a dalon.

És látom gyermekimnek árnyait. kemény jéggyöngyökké mered. de fáj minden tagom. És hallom a vesztett csaták Az árulók bal suttogásait.. bár Szememben a köny h zápor gyanánt százszor megered: Midn Hideg. Eremben a vér forró kínja dúl. S bérért ölök éjszak csordáiból. kiér a zord világ elé. S fejkbe hajh le nem zúdíthatom A S megcsalottak szörny átkait. S rút hitszegés. Agyamban egyik rült gondolat másikat viharként kergeti Szent honfitüz. nem sírhatok. Tompán sajognak dermedt izmaim. Idegzetem küzd mozdúlhatlanúl. AZ ÉLÖ SZOBOR Szobor vagyok. örök jogért. A vég csatában elhullottakét. Varsó falán s az ég falvakon Vad üldözmnek vérrel írt nevét. mely nyomban követi: A . mely áldozatra kész. A Szemeim eltt képek vonulnak népemészt harcok napiból: el Véráldozók a szent. zaját.

Magas dicsség a harc reggelén. A gondolat s az érzés ölyvei Csak benn tenyésznek gyötr lángimon.! S a balszerencse minden ostora. S te elnyomott szó. Dermedten állnak lép lábaim. ínség. Szakadj fel dúlt keblembl. gyalázat alkonyán. Mely népem érte annyi vér után. Bútól haragtól terhes és szilaj. Oldódjatok. nyögésem néma jaj. Hogy megcsendüljön minden gyáva Mennydörgésedtl a föld kerekén. Emelten függ a harcra szomjú kard De nem mozdulnak a feszült karok. hagyd el börtönöd. melly ön gazdájára ég. halál. Szó és fohász kihalnak ajkimon. S nagy kínjaimtól el nem futhatok. Kit nem ragad ki szomszédok keze. S holott örökké él a fájdalom. fül Törj át a fásult nemzedék szivén. S szivemben — ó mondhatlan szenvedés! — Lázongva forr a szent boszú heve. ó soha] Légy mint a földrendít éji vész. . Gyúlt ház az. A szenved Nem márvány szólhatok. ti megkövült tagok. Nehéz mellem sóhajjal van tele: De rajta áll megbvölt szív gát gyanánt fedele.

Hol annyi és annyi kéj. st hitvány ölebet.: Kevés. s lélekben oly setét. de nagy. Ki vagy te márványkebl szz? gg Bírván az istenek minden kegyét. Hintót lovat. Szemekkel. Reám és kínaimra nézzetek!" AZ ÚRI HÖLGYHÖZ Fürtidben tengervészes éj. hogy nincs szived. Nincs hát remény? nincs semmi kegyelem? Hiába minden esdeklés szava? Hiába kér a leghbb érzelem? Nem olvadoz fel kebled hava? k Egy eskü kell. mit szólni akarok: „Ember. Milyen derült arcodnak hajnala. mit ajkad ád? nem mondhatod. mint a csillagtüz. Pedig És selymidért imádod a bogárt: 6* . nemzetek! Ha van jog földön. egy néma fogadás „Szeretni e mindent adó hazát!" Mért hát szemedbe büszke tagadás? Mért áruló a hang. Imádva férfiaknak általa. természet. égben irgalom. Szép és dics. világ. hizelg csapodárt. Szeretsz pompát.

te nem vagy bnös. ggös Goneril. Angol talán? vagy német. . és hívságos semmiség. súlya akit szörny lesz „Tennen fajodban éljen ostorod. ha megtagadnák fajokat. És ami van. S midn panaszban bánatod felelet." kitör. Hízelgd is. mégis ó türelmes ég! Kedélyed rajtok édelegni tud. Megemlékezz. ki hséget hazud! És mégis. meg legjobban szeretsz. Gyengéd szíved hajlott a kény eltt. De ah elttök Te azt szentség a haza! — nincsen hazád — — nincs mondható neved.: Mind állat. Nincs nemzeted. — — Míg a könyük hiába fénylenek A hon szemén! Hah. Neveld Jellemtelen kornak volt gyermeke. Legyen kacaj reá a De nem. francia? Igen. S még van kezökben bnt torolni nyíl. Hervadjon el szépséged! a gyönyör Váljék utálattá ha ízleled. — Az apaátok Az apaátok Csaljon teljesedni fog. S megvette a szellemtél hidege. Mi vagy te most? Kérdezd meg magadat. gyalázat szennye rád! Mert esdekl szüldet megveted. hogy vannak istenek. nem ismered.

A férfi boldogsága. Mint égnek minden nemzet hölgyei: Nem kérünk munkát s áldozatra vért. Neved dicsség lángtüzében Mit szz hevében szív teremt. ég Tled. Kezedben a gyermeknek álmai. S csak egy enyhít szót nem monda szád. Asszony vagy. hst és nagy férfiat. játszani Ily drága kincsek nem adattanak. Tündérvilága lelkes ifjúnak.Erényeidnek senki sem hiszen.és e nemzetért. ahol égned kellene. ég. Csillag vagy tündökl és üdvtelen. Buzognod e hon. szent. nemedtl várjuk. miként De még eltted Akard. És mindent. tiszta. ami szép jó. mint az üstököst. a leggyarlóbb. hogy megadd. Költt. s áll egy új világ. Anyára vár egy újabb nemzedék: erényed a f polcra hág. Félünk. Miért esdünk: részvéted kegyei. nincs meg sugári közt. . Szivetlen. Mert ami f. S mindeddig ezt te megtagadhatád! küzdénk és epedünk. semmi más! Nemednek nincsen tiszteltebb neve: Gyöngéd. Könyed nélkül mi kín volt vérzenünk! Láttad. hol annak lenni árulás. csodálunk. mvészt.

és kimondtad sorsodat. Utánad kelnek a hon jobbjai Gyönyör lesz trni hosszú éven át. Lélek és bor két atyafi Gyermekek. Ha díjt szelíd kezed fog nyújtani. Tle senki e jogát el Nem Törjön is veszi. mely dics volt És remek? . Testet éleszt és táplál a Lakoma. Hol a magyar szó s név imádva lesz. A kisdedeknek néma szája adj nekik hazát. Midn kegyelmet nem nyer szüd eltt Ki e kettnek ellenére tesz. De ami a lelket adja. Hogy Ne vond meg Áldás vagy átok vár e válaszért: Határozz. kér. mind ég felé az Ami gyöngy. Hadd maradjon gyáva földön A göröngy. Az bora. FÓTI Fölfelé Jól teszi. Hol van a hal.: Emeld fel bájaidnak zászlaját. DAL megy borban a gyöngy. azt. Teremtsd el azon dics idt.

Érted csillog e pohár bor. Hejh barátom. igyál. Ha szeretsz. Mit nevetsz? Áldjon meg a három Isten. Ideje hogy ébredezzen Valaha: .Víg pohár közt édesebb a Szerelem. Él a kedv. Venni tled vagy szerelmet. Borban a bú. mint a gyermek Aluszik. tele lánggal. Nincs a földön gyógyerre Több ily nedv. komor. Érted vív. Hejh galambom. Vagy búcsút. Bort igyál. Csak Borban a gond megbetegszik. van. honfi társam. vagy csüggeteg vagy. felszökelne Mint a kút. Ami benne keser Elnyelem. Magyar ember már busúlt sok Századig. Mint e szív. Víg. Tele tzzel. Volna szívem. szke bimbóm.

iszik a hazáért is felsivít: Csakhogy egyszer tenne Valamit. az Isten úgy akarja A Mint magunk. Jól teszi. legdicsbbért Most csak bort! De ha kellend. Okkal móddal meg nem árthat A Nagyot S szeszi. Bort megissza magyar ember. tettel máskép leszen Ezután Ha majd segítsünk hazán. Bú. házi gondok Félre most: A legszentebb-. Szennyet rajta és bitor Nem hagyunk. vérben adjunk Gazdag tort! A legels magyar ember A Érte király: minden honfi karja Készen áll. . már No de Szóval se baj. Most kell neki felvirulni Vagy soha.. bnt Rajta társak hát. szerelmek. igyunk egy Huzamost.

Légyen minden óhajtásunk Szent ima. Úgy keresse óhajtásunk Az eget. Meg ne szenvedd soha ket Hátadon! S most hadd forrjon minden csép bor Mint a vér. ki Hont tipor. Meg ne fogyjon élte Mint e bor. Melyet hajdan frigyben ontott Hét vezér. éljen Drága hon. boldogítva Ily egy nép Bármi vésszel bizton bátran Szembe lép. Egymást értve. szerencse koszorúzza Szent fejét! S hír. . Áldott földe szép hazánknak. S mint szikrája a szabadba Felsiet. Ellenség vagy áruló. Minden ember legyen ember És magyar. Akit e föld hord s egével Betakar. .Lelje népe boldogságán Örömét.

És ürítsük a hazáért E pohárt: Egy pohár bor a hazáért Meg nem árt. Zsámolyán. Arca. tartsa össze Hü egyesség Fiait. Bizton álljon sérthetetlen Jog alatt. mivel csak Tartozánk. mely az si bútól Halovány. Hogy leküzdje éjszak rémes Árnyait: Künn hatalmas.S férfi keblünk szent imáink Temploma. Érje áldás és szerencse Mindenütt. Felderüljön mint a napfény Vész után. veríték vagy halál Mit kivan. Ahol eddig véremészt Seb fekütt." . Áldozatként rakjuk azt le az. S vér. Hogy mondhassuk csend.s viharban: „Szent hazánk! Megfizettük mind. benn virágzó És szabad.

S az elcsábúltan megveti Hü buzgóságodat. . sima orgyilkos kezét S Befúrja szívedig. a puszta lég. tépi szét Egy hölgyre S az üdvösségedet Könnyelmn Hazug szemében hord mosolyt És átkozott könyüt S mig az szivedbe vágyat Ez ég sebet üt. S marad. olt Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. Eloszlik. Míg végre sorsod Által megdöntetik árulás Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. KESER POHÁR Ha férfi lelkedet föltevéd. S marad. mint mint a buborék. mint volt. a puszta lég. mint a buborék. volt. Eloszlik. Ha mint tenlelkeden Függél barátodon És nála titkaid Becsület és a hon. . Vagy vészterhes csatán Ontottál érte vért.: . Ha szent gondok között Fáradtál honodért.

S marad. S marad. mint volt. mint a buborék. a puszta lég. S lassanként földerül Az életpuszta kép. Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. gyáva-. mint a buborék. de nem henyél. S remélni biztosabbakat Kés vagy hasztalan. A gondok férge S elhagytak hitlenül s örömed Mind megmérgezve van. Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. kéj EloszHk. és buták Kezében áldozat. a puszta lég. Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. . S az esdett hír. Ha fájó kebleden rág. S ha bánat és a bor Agyadban frigyre lép.S lesz aljas-. Szerencse és világ. Eloszlik. De amig áll és amig él Ront vagy javit. mint volt. Gondolj merészet és nagyot És tedd rá éltedet: Nincs veszve bármi sors alatt Ki el nem csüggedett.

S mellette fürge gondos feleség E honi föld. legyen bár pénz. ismerém e szót mind e napig: Isten. A puszta lélek volt enyém alig. Most már enyém e munkán vett örök. S keblébe végre híven befogad. Mely táplál engem s kis szolgáimat.s embernek benne kedve tölt. SZABAD FÖLD ház. Isten. És áldlak érte kétszer drága hon!.. talál. Szép a vetés. S ers lesz országunk. De fáradoztak híven kezeim. e kert megérhetem. Most bizton állok itt sajátomon. S munkám után virító lett a föld. Örömmel adjuk biztos napokér'. hová most lábamat teszem. dús volt az aratás. vér. király. Talán nem adtam vért. nem seim. királyt. mit szántok és vetek. Sok gond után kedves vigasztalás. e ház. fagyot gyakorta szenvedek. E föld. Hol ht. nagy a Hol ennyi ember boldog hont . Fáradt fejem békén pihentetem. Adónkat. Hol a konyhán barátságos tüz ég. Majd gyermekimre szállnak javaim. Rajok maradnak tartozásaim. E — Akarta Nem hogy most mind enyém. hogy henyén talált: Szolgáltam érte országot. munka. Mit ím örömkönyüvel öntözök! S ne mondja senki.

Hiszen mi írtuk a jó Fóti dalt. Nem szülhetek ROSSZ BOR Igyunk. Kivált a költ. Miért oly halovány: Legbátrabb fiaim Elestek a csatán. Csapláros. H keblemen. hová is fejét Csak egy teheti. Hiszen magyar költk vagyunk. A fennmaradtakat ínség kergeti: Vad Nincs k. barátim. Cudar de ám igyunk. . méregkever! Ne pislogj. Igyuk meg hát ez átkozott italt. remény Többé Boszút jó napomat: fiat! ki állana. szomjas a világ. És látni nincs hol k Lágyan feküdtenek.AZ ELVESZETT ORSZÁG Arcom ne kérdjétek. Most a kétségbe'sés Kigyói fürdenek. el. aki tollat rág. jobb bort adj biz' ez.

Ki láta bort. . pislogj Mi szép vagy kolna Ménes oldalán! Borod setét mint a cigány leány. Csapláros. Hiszen magyar költk vagyunk. . És benne a szív édes lángja ég. Kuruc. jobb bort adj biz' ez. S mind e napig nem láttam áldomást. mely nyakba önthet? k? Somló. méregkever! el. de ám igyunk. Cudar biz' ez. Ne egrit adj el. de Ne pislogj. Cudar ám igyunk. mint drága És hig aranyt. Hiszen magyar költk vagyunk. halljátok a panaszt: Fösvény hegyek! nekünk nem szrtök azt. Cudar biz' ez de ám igyunk. Kivévén a bölcset meg a papot: A költ versben lát csak jó napot. méregkever! Ménes borából adj el. Verembe szrik tán? nem ismerem. tatár! csak ilyen kéne még. ifjú s Magyar hazánkban Csapláros. méregkever! . zöldet. Megénekeltem harcait. Csapláros. Mondják: Egernél hires bor terem. Tokaj.Gyalázatos bor! illyet iddogál agg szakáll. Hiszen magyar költk vagyunk. borát.

Fenmaradt e szenved hon Megrongálva vésztl. . Szemünk borúi és nyelvünk elakad. mint a téli éj. méregkever! ne adj több bort el. „Hogy míg nyomorra . Cudar biz' ez de ám igyunk. életet vért Megtámadt hazánkért! sink néha meg Dúsan a nehéz is adták bért. szegény. méregkever . Költdnek. ó hatalmas Hunnia. bús és pirongó Önnön szégyenétl. Elég! elég! Fejünk majd megszakad. de drága volt: ízleld meg érte a pokolt! HÁNYSZOR HALLOK Hányszor hallók . Kór. ó tudós Az emberiségnek elhányt rongyain Komor betkkel. Leirva áll a rettent tanulság: milliók születnek. Legjobb borodból adj el. Hiszen magyar költk vagyunk.! . gondold meg. Légy-étett engedsz-e innia! Csapláros. Pusztulj. Nagyon cudar. Csapláros. GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN Hová lépsz most.

Ha Az Isten napját! nemzet életét? Miért e lom? szagáról ismerem Az állatember minden bneit.! ! Néhány ezernek jutna üdv a földön. Hamis birák és zsarnokok mezébl Fehérre mosdott könyvnek lapjain. Az rült ágyán bölcs fej álmodik. Számon kivül maradtak: Ixion Bszült vihartól zött kerekén Örvény nyomorban. S amott? Az ártatlanság boldog napjai Egy eltépett szz gyönge öltönyén. . Vagy egy dühös bujának pongyoláján. Emitt a gépek s számok titkai De akik a ruhát elszaggaták Hogy majd belle csínos könyv legyen. vég nélkül kerengk. És itt a törvény — véres lázadók. A csillagászat egy vak koldus asszony Condráin méri a világokat: Világ és vakság egy hitvány lapon Könyv lett a rabnép s gyávák köntösébl S most a szabadság és a hsi kor Beszéli benne nagy történetét. angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait. barátság aljas hitszegk Gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudság mindenütt! . meg Erény van irva e lapon de egykor Zsivány ruhája volt. Hség." Miért e lom? hogy mint juh a gyepen Legeljünk rajta? s léha tudománytól Zabáitan elhenyéljük a napot? isten ésszel.

Ök mind e többi rongykereskedvel. S a rongyos ember bszült kebele Dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Országok rongya! könyvtár a neved. Kezdett imádni a gálád világ. Hogy Az el tévedt. A Virrasztott a szív ég romja mellett. De hát ledöntsük amit ezredek Ész napvilága mellett dolgozának? bölcsek és a költk mveit. Ez únt fejek. Népboldogító eszmék vértanúi.Az írt betket a sápadt levél képe kárhoztatja el. Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma. Salakjok annál borzasztóbb legyen. ! Oly fényes elmék a sár fiait A slyedéstl meg nem menthetek! alig bír a föld Hogy még egy zugot. vigasztalást. hogy minél dicsbbek népei. sújtott embertársinak Irányt adjon s ert. . De hát hol a könyv. — midn már elhunytak midn Ingyen tehette — csúfos haladattal Kiket s nem ismert érdem hsei. S mit a tapasztalás arany Bányáiból kifejtett az id? Hány fényes lélek tépte el magát. mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e A könyvek által a világ elébb? Halotti Ment.s e megkorhadt szivekkel Rossz szenvedélyek oktatóival Ök mindegyütt a jók a rossz miatt Egy máglya üszkén elhamvadjanak? — — O nem nem amit mondtam fájdalom volt.

Ez hát a sors és nincs vég semmiben? Nincs és nem is lesz. Ez az. Én védem ket. mégis fáradozni kell. Egy — — Egy új irány tör át a lelkeken: A nyers fajokba tisztább érzeményt S gyümölcsözbb eszméket oltani. szeretet. . hangyaszorgalommal.kis virányt a puszta homokon. Hol a teremtés si jogai E névhez „ember"! advák örökül Kivéve aki feketén született. Kihallhatok az angyalok zenéjét. legalsó pór is kunyhajában bizton: Mondhassa nem vagyok magam! Testvéreim vannak. Hol legkelendbb név az emberé. míg a föld ki nem hal. És mégis Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Menjünk szét mint a régi nemzetek. miért csüggedni nem szabad. S meg nem kövülnek él fiai. És kezdjünk újra trni és tanulni. Rakjuk le. Mig oly magas lesz. S ha majd benéztünk a menny ajtaján. Nem félek tled k megvédnek engem. bármit akarsz. mint a csillagok. sors. Építsük egy újabb kor Bábelét. számos milliók. Mert azt baromnak tartják e dicsk S az Isten képét szíjjal ostorozzák. És földi vérünk minden csépjei Magas gyönyörnek lángjától hevültek. amit Agyunk az ihlett órákban teremt S ha összehordtunk minden kis követ. Hogy végre egymást szívben átkarolják Hogy a S uralkodjék igazság.

mely ég felé viszen S mi ahelyett. térvén seink porához: Köszönjük élet! áldomásidat. Ember vagyunk. mint lehet. Ha azt kivittük a mély sülyedésbl. Dert. vigaszt és áldást hozzatok. Lelkünk a szárny. S a szellemharcok tiszta sugaránál Olyan magasra tettük. Mondhatjuk. hogy törnénk fölfelé. Ez jó mulatság. Elttünk egy nemzetnek sorsa áll. férfi munka volt. S a honra.Mi dolgunk a világon? küzdeni. mely soká trt veletek. Mi dolgunk a világon? küzdeni Ernk szerint a legnemesbekért. SZABAD SAJTÓ Kelj föl rabágyad kpárnáiról Beteg. a föld s az ég fia. Unatkozunk s hitvány madár gyanánt Posvány iszapját szopva éldegéljünk. És tápot adni lelki vágyainknak. Elfojtott mely nyögél vérz sziv alatt! Ó jöjjetek ki láncra vert rabok Lássátok a boldog. megzsibbadt gondolati Kiálts föl érzés. dics napot. .

BALLADÁK KISEBB ELBESZÉL KÖLTEMÉNYEK .

.

Nem örvendezhetek. Sztambulon Rabságra juttanak. csak ezt nyögi Hajmási láncain. s bút Enyelg húrjain. leláncolt martalék!" „Ma születésem napja van: Szép húgom. Ma éve honn vigan valék. rab. Most édesít „Ma éve honn vigan valék. Két bajnok úrfiak. Most rab. köztetek. leláncolt martalék!" Császárleány ezt hallja fenn. Szánat sóhajt el ajkain. Miért nem vagy te szabadon!" A Csak ebben agg. És agg apám. Szép Leila egyedül. és agg anyám. . „Rabság! nehéz lánc! hs karom. a harc lefolyt. Szilágyi s Hajmás.SZILÁGYI ÉS HAJMÁSI harc kitört. Szemében szánat ül. De társa dall.

Kit búsan méregetsz. Megoldanám e láncodat. Arany nyit zárakat. Szép hon felé visz hs karom. ah szép leány! Szebb négy világon nincs talán." „Ölellek" hs Szilágyi szól: „Ó lány. s álma nincs. est s az éj j. Szép honban virrad hajnalom. Haj! ébren álmodik. . S szép hon felé hs karodon Mennék veled hü hajadon.És amit lát." Titkon szerzdik a leány. Ágyát mosolygó fájdalom S kétes remény vetik. „Hitedre azt ha mondanád. Mély a fogolynak lakhelye Setét falak között. te égi szem! Csak amint hozzád hü leszek Úgy áldjon istenem. Ah mind Az és amit hall szerelmi vágyra csal. de szerelem Suttog: szép Leila! jer velem. Szemérme hü. Sugár leány. hogy szeretsz. Hs ifjú. Fényl terembl a leány Most abba költözött.

Remeg mint parton nyárlevél. Utat nyit kardvasok. oly néma az út. Két hs közt holdnál a leány Sebes rohanva fut „Atyám.. „Hová. nyelvökön Az ifjak Hordják pogány szavát." Harmincadon s vámok között mennek át. szép hajadon Magyar kar áll rt pártodon. Pogány mez rajtok." . Ólban három mént váltanak. Éjféltájban s éjfél után Oly bús. Zendlnek vámosok. de Leila fél. te gyönge kéz?" „Szerencsekísértk vagyunk. lovászt lesújtanak. Az egri farkasok közé Csatára készülünk. Sztambul fell bús hír repül. De küzdve két ifjú halad. hová. S te fénysugár. török vitéz. „Végy jó reményt. Szerencse jár velünk. S lovat. atyám! ne várj reám A szép magyar föld lesz hazám." Felelnek k. ! Kihozza rabság mélyibl Vitézl ifjakat.

Még nem

Csaták között a pálya fogy, fogy a csata; Fölkél a hírre vajdaság, Jön villogó hada: Vajdák utói, vajdák körül,
Futással út

nem

rövidül.

Mint párduc a két ifjú küzd, A villámkard peneg, És isten, úgy akarta, itt A vajdák estének. Szigetben sírva Leila vár. Mint árva fészken kis madár.
sírva így panaszkodik: „Egek, mi puszta hely! Nagy búmmal e vadonban ah

Ö

Hová bujdossam

el?

Miattam most a hs szivek Vajdák vasán elvérzenek;

De meghalok

hs

ifjakért;

Sírhalmom e határ. És siratóim farkasok, S lesz dúló vad madár. Atyám, atyám! ne várj reám. Bnért setét föld lesz hazám."
Siralmi közt a

gyönge lányt

Hs ifjak igy lelik,
És gyöngyre a köny, a keserv

Örömre
Mint
ifjú

változik.

repkény

kerti fán,

Szilágyi karján csügg a lány.

Szigetbl a leányt viszik

Magyar határ elé, Zúgó Dunának partjain

Megy

útok fölfelé

S alattok a vész mezején, Tajtékot túrva vág a mén.
Setéten most Hajmási szól: „Itt a magyar határ; Bajtárs megállj nem érhet itt Török hatalma már. Víjunk meg ketten s a leány
!

Azé legyen

ki

gyz

csatán."

„Nem

ugy, vitéz felem!

nem

úgy!"
fiad.

Szilágyi válaszol:

„Van nd honn, van két szép Te meg nem válhatol." És sír a lány: „Ah engemet

E bajvivástok

eltemet."
szól,

De Hajmás nem

bsz

eszén

Felfordul a világ;

S kezddik a gyászütközet: Magyar magyarra vág. Két villám így csap össze fenn, Hajmási eldl véresen.
„Sokáig hslakodban
élj,

Ó bajtárs, boldogul; Bnömmel én itt elveszek, S honn nm, fiam busúl."
Szól
s

Hamvába

mint az elzúgott vihar. száll a büszke kar.

;

Hséget
Örömre

Ott ketten a haló fölött eskenek, S a rabkötél, a bús csaták
fejlenek.

Török virág, magyar kebel Ez h, az rajta hervad el.

HEDVIG
(LEGENDA)
Szóla Isten Gábor angyalához: „Szép cselédem, fényes Gábor angyal,
Ölts piros két szárnyat vállaidra,

Szegd be nappal, a szép délvilággal, Arcaidra vedd tavasz derültét, Végy mosolygó ifjúságot arra:

A

kicsinyded földre fogsz leszállni,

S a szerelmes lányok bíbor ajkán
Csókot, áldó égi csókot hagyni:

Aki szép, hogy még szebb csókod által, S aki boldog, boldogabb lehessen." És felelt a fényes Gábor angyal: „Boldog Isten, ó te véghetetlen! Mely parancs ez! mily kemény Ítélet! Oly parányi bár a föld magában. De szerelmes szív lánya oly sok, Támadattól a komoly napestig, S a fagy éjszakáig déli htl, Hogy ha ezret láttam, visszatérve
Új ezerrel lesz találkozásom;

Mert fszálként mindenütt terem lány, S egy leány sincs, aki nem szerelmes.

Boldog

Isten, ó te véghetetlen!

így örökké el leszünk szakadva, S Gábor angyal, bár óhajtsa lelke. Fényhazáját meg nem látja többé." így felelt a fényes Gábor angyal. Mosolyogva monda rá az Isten; „Mely leánynak szíve rejt szerelmet, Gondolatja mégis feddhetetlen, S tiszta, szent és tetszhet az égnek Arra szálljon csókod áldomásul." S ment az angyal. Hajnal nyilt utána, Dal szövdött szárnya zajszelébl, Dal, mint a lélek hall magában. Éjein ha boldog álma elj, S a nem ösmért tündérhon ölébl Legrejtettebb vágya visszahangzik. És soká és messze járt vigyázva; Ifjú és agg volt figyelme tárgya, S lelt szerelmet mindenütt a földön. Hben és fagyok közt a leányszív Ége, mint a pártusok vetése.

Melybe Sámson karja ze lángot. S felsohajta néha Gábor angyal: „Istenem mi bajra hajtasz engem!

A

szerelmes lányka mit kívánjon. Mit gondoljon, mint az egy szerelmet? Ez hívének szép szemében olvad. Az mosolygó ajkin vágyna csüggni, Termetét más, s délceg indulatját. St hibáit mint bálványt imádja. Van ki fényrl, kincsrl mér szerelmet S a fagyért ég büszke gondolatban." így az angyal néha felsohajta, S mert eltte, mint a könyv, kitárva Leplezetlen állott a leányszív.

Rózsafelh a Sasok hegyéig. Ebben a szerelmek rózsavásznán Jégfonállal szve volt kevélység: virágszál. S ím egy ország föltünék szemébe. mint egy üstökös fény. elmúló szelídség A hiúság cifra köntösében. . Gábor angyal megszállt e vidéken: S ahogy ott ült a magas tetkön. játszó. Búmerengés.Tarka s tarkább ln tapasztalása. más világ lakója. Nagy királyát s a jót. Mint ezüst láng. És egy nemzet messze napkeletrl. Változának mint a hold világa Vétlen vétkes vágyaik sokával. mint egy istent. A Ös Budában fénnyel udvarolta: magyar volt s Nagy Lajos királya. semmi gyakran Évig élt a leány szivében. Boldog és nagy. S tengerektl tengerig csatázván. Egy h egy kis Abban olvadásig lágy ohajtat. csapongva Lenge jóság. Rózsafelh szállá fel Budából. És az angyal. kedv. S álmaiknak minden ezredével. Melly utában majd a törpe bokrot. Majd kevély fa termetét mutatja. Mely parancsolt a sebes Dunának. Nem talála kedvet mind ezekben. S Gábor angyal ígyen szóla hozzá: „Rózsafelh! honnan és hová mégy?" „Szz leánynak arciról s az égbe. Nem talála tetszhett az égnek. gazdag és hatalmas. Mint folyamnak tükre volt a másé.

hála szent erdnek! Kis fiammal költözém Budában. új reménnyel indult.Hála Isten. S im királyleánya Hedvig ott ült Ifjúsága hajnalköntösében. És imádni kezdtek: „Hála Isten! Hála hogy szép kék szemet teremtél. barna Mint az árnyék. Szép s kegyelmes Hedvig fölsegíte. Amit angyal hallhat. Felhatott a termetért köszönni. a morzsát feltolá. k . S Gábor angyal ígyen szóla hozzá: „Sánta hangya. . honnan és hová mégy?" Az pedig megálla válaszolván: „Hála Isten. Új örömmel. S fölkelek. Hogy nevének emléket hozok föl. mint az éj palástja! S Gábor angyal ígyen szóla hozzá: „Barna felh! honnan és hova mégy?" „Szz leányhaj lebbenése voltam. Gábor angyal látva hallva mindent. Hogy kegyedben szép S felleg szála ismét. hála szent erdnek! Hogy setétlö szép hajat teremtél!" Csillag is szállt kett fel Budából: Szz leánynak pillantási voltak. Végre sánta hangya hajta morzsát Felfelé a legmagasb tetig. S nagy Lajosnak várlakába szállott. s tovább ment. S monda. emberek nem. hangya." Egy sugár is termetéhez ill. Hála Isten. hála szent erdnek! arcot teremtél!" felleg. de megfogadtam akkor. S esek rám de király leánya." Szólt. kelj föl s menj fiaddal.

Majd ha fényben eljövendesz értem. Isten. Elborúla lelke tisztelettel. ember S a világ valának följegyezve Szent soraiban és az élet álma. S én kitárom a csodák világát Ifjú. S a szemérem diadalma rajtok Mint királyné ünnepei szelíden. mi szentek! Lengyelország hs királya." A királylány csendes ámulattal Ült azonban a szent könyv eltte Nyíltan állt s a vérivó magyarnak Régi nyelvén új csodát beszéle. S Hedvig olvasá a szent igéket. de még vad nemzetednek? Durva nyelve. vonásin. hs. mellyen eddig a düh S a harag vad gyzedelme hangzott. S jót. S így tündék rajtok önmagában: „ím ezek mi szép igék. gonoszt a szív szerint itélend: Mindezek s több fel valának írva. S minden ami kellem és gyönyör van Harcban állott termetén. S földdel a magas menny összerendül. nagy. hü jegyelted! Nem leend-e megvetett ajándék. Melyre holtak sírból fölriadnak. szép hajának Gyenge fodra barna köd valának. S így imáda. : A Vég bíró pedig lesz a nagy Isten. . Kit szivemben hordok. a várt s rettegett jövend. hála Isten! Hogy kegyedben szép leányt teremtél. Gábor angyal ahogy látta mindezt. A teremtés titka. férjem. „Hála.S rózsafelhk arci.

mint a gyenge szell Lágyan ére legszebb földi ajkat. Égi ajka. Szent körökbe mindenik betérhet És az élet fájáról gyönyörrel Dús. Soha nem fog az már hív maradni. Verjen Ne meg az isten." . Magam vagyok a vadon erdben. örökl éveket szakaszthat. Majd hogy el lön a szándok fogadva. S kedvteléssel s üdvözült gyönyörrel Néze által rá s a szép sorokra.: Általam most szent igékre hajland. Engem csaló fekete szemednek." Gondola és elfogadta szíve. A teremtés titka és az üdvé Nem leendnek messze föld virági. Becskereki! hallgasson szavaidra senki Aki meg tud egy szerett csalni. Szárnylebegve függe Gábor angyal Vállain a szép királyleánynak. Becskerekil Ne higyen szép szavaidnak senki. Elhagytam jó férjemet miattad. Ne higyenek sugár termetednek. S csattanása. S most fejemet vég Ínségnek adtad. BECSKEREKI „Verjen meg az isten. A leányra áldó csókja szállott. mint ezüst harangé Mondhatatlan kedves és múló volt.

így busúlt a szép fiatal asszony. S szintúgy táncra peng a karikája. Maga ülvén egy kerekded halmon. Rettenetes. S mint a kis lány pince Ül. Akárki. Fénybogártól ragyogó utában Fut a kígyó tarka pompájában. S sznik már a szajkó rikkantása. Kényes. rosszak bátorsága. Pirosra és haloványra festve. A S homályban kezdi országlását. Bús orcáját kezével fedezte. Csalogány zeng bokor ernyejében. katonának termett. Karcsú mente szegül csípejébe. Szk nadrága. Nem hallik a harkály kopogása. Jók félelme. Szárnyainak setét vitorlája. Csak gili búg magányos fészkében. csínos. De a bagoly megereszti szárnyát. S mit kereshet ez a kés vándor? . sarkantyús csizmája. hol a fényt elállja. A rablók és gyilkosok barátja. A leveg szabad mezejében Leng az agg sas utósó röptében. de finom legény lehet. csábítás gádorában égvén orcájában: Ügy ül úton útfélen az estve. Hollóhaját szélnek eresztette. ki bujkál most a csere szélében? Lova fékét tartva jobb kezében? Széles kalap van nyomva fejébe. S mint búvár a tenger mélységébl Sóhajtások jöttek fel keblébl.

Abba látszik magát eltemetni. barna legény csókja. A szép asszony mellé veti magát. bséggel ontotta. Piros cip kicsiny lábaidra? Kell-e rózsám. Vigasztalni kezdi szép szavakkal. Tarka kend szép fehér nyakadra. s mintha vásárról jött volna. a legény olyan szép nem volna.Szeme olyan mint a fekete bor. Gazdájára többé semmi gondja. Kell-e neked lelkem gondolatja? Hív szeretd leszek mind halálig. cipt húzott tarsolyából. Csak hogy el nem ájul a látványon S szegény bizonyosan elájulna." így szól s fához köti sárga lovát. S így szól hozzá csalfán hízelkedve: ujjaidra. Kérlelgetni kedves ajándékkal. Utas vagyok s szép piros orcáért Élek halok szép asszony csókjáért. Portékáit És közlök. Tarka kendt német szép gyolcsából. Kartont. amint egyet rázott. ha nekem engeded. Kartonszoknya karcsú derekadra. Meggyógyítom. Szanaszét jár mint Noé iiollója. „Kell-e rózsám. vad erdk rózsája? Sohase törd búban a fejedet. Uralkodom Pesttl Hortobágyig. Karcsú der'kát tartja megölelve. De ijedve föltekint az asszony." gyr így szólt. . S most így szól a jövevény hozzája: Ha „Mit búsulsz te. Hogy az asszonyt látja üldögélni.

Hamis huszár vagy . S ami szép és drága portékában. Be-beülsz a bugaci-csárdába. szólt szíve vágyát eltitkolva A szép asszony neki bátorodva: kell „Nem Tarka Piros nekem gyr ujjaimra. * S vígan néz a setét éjszakába. Ami jó van s legel a pusztában. Fölijedve borúi * el nyakába. fehér nyakamra. mint az asszony senki. kend sem cip sem kell lábaimra S kartonszoknya karcsú derekamra. Nagyot iszol világ boszujára. Mihelyt szádnak szemednek megtetszik. Omló haja ellepi két vállát. Veled járok Pesttl Hortobágy ig. Azt sem tudta melyikre tekintsen. Tagjaidon lobog fehér vászon. S ki volna más mint te Becskereki? Nem örül úgy. Kényes nyalkán sétálsz a vásárra. Aranygyr S így s hópénz karikázott.. Hajh de kell a barna legény csókja. Elámult a szemfényveszt kincsen. S kitündöklik mint a hold világa Haja közül ifiú orcája. te Becskereki." S a legény most leveszi kalapját. Rajtad még az ördög sem tenne ki Majd mint a szél nyargalsz a pusztákon. Kell lelkednek minden gondolatja: Hív szeretd leszek mind halálig. Majd öltözöl úrfiak módjára.

te pártos büszke nép Ingadozzon fejed koronája.! Átkozott kezeid azonnal megszerzik. A vármegye nyomodat rég lesi. ha meg nem védelmeztél. Vigyázz. SALAMON „Átok reád magyarok hazája. S nem csak marha. oly kemény sziveddel Meg ne békélj soha ten feleddel. Nein kívánom több kegyelmedet. . Majd megvesz a szép asszonyért lelked. Földön nyugta. mégis meg kell halnod. Mint kemény kard. Átok rád. Lábad alatt tüskét kerget a szél: Megtalálod amit nem kerestél. És te. Isten! aki fölkenettél. Gonosz kalmár vagy te Becskereki." A lesújtott angyalként imígyen Átkozódik a futó király. égre vágyódása. Azokat is rendre csalogatod. Nem szereti gazdálkodásodat. S ha megcsaltad. Hogy viselném Elfelejts. portéka kell neked. kötél szegi még nyakadat. Tört sisakja. oda hagyogatod. pajzsát elvetette. Beteg sem léssz. S mint az árnyék légyen oly setét. Ketts oszlop között fennakadnod. Salamonnak nincs hol maradása. földön képedet.

Rá borúiván rengeteg homálya. ott. Vele száguld keble óriása. veszti a A viruló Agg ifjú lombokon. Felzendül az elholt dal koronként jár. Honfivért a kardnak markolatja. hol forrás csörgedez. feje ágozatján Éve számát büszkén mutogatván. Váltja. És az év sárga koszorúját komor vadon. völgyek elmaradtanak. jobban ég szivében Teste Mellyet érez vesztett koronán. És az évek múltán a vadonban Domb alatt. Egy letüzött kard a szent kereszt És az oltár isten-adta föld. Vért piroslik hsi arculatja. a szarvas. Bércek. Futva fut. . Tátog a seb véres oldalán. födetlen.S kardja csorba csonka vasból áll. De nagyobb az. de lelke még dulottabb. S már folyók és rónaság vidéki. ha hévtl szomjan epedez: Egy jámbornak áll kis kápolnája Nyílt. dúlt. Melyhez a vad csörtet robajjal Jár. S a határnál a futó elébe Egy vad erd lombi hajlanak: Ott elvész a bús lovag pályája. de bármi gyors futása. ég mosolyg le rája.

És az ember jobb természetének Visszatérvén aggodalmai: „Légy szerencsés. Összeroskad. rokonim hazája! S a szerencsét ten erd táplálja!" így óhajt. szája: „Boldoguljon a magyar hazája!" S elhal a nagy átok. S a királynak puszta sírhazája t Most vadaknak ordító tanyája. Egy óhajtást rejt s mond szíve.. Térdepelve éjt napot hosszában A remete ott áhítva tölt És ragyogva ömlik el szakála. SZÉP ILONKA 1. Vár felajzott nyilra gyors vadat. messzetünvén A királynak ggös álmai. Kebelében szenvedély hatalmi Rég nyugatra csillapodtanak. Mindenik száll lelki béke szála. . és teste romiadékán A halálnak gyilkos karja gyz. S mind fölebb és mindig fényesebben A serény nap dél felé mutat . s hervadó levéllel Eltakarja a sárga sz. A vadász ül hosszú méla lesben. Arcain vad indulat vonási Lágy-szelídre elsimúltanak.

Hévvel a lány nyomdokán halad. Könny s játszi a lány illanása. Hasztalan vár. könny kis pillangó. gyönyörrel A leányra nyújtva jobb kezét. Vagy vezess el. még az sz Peterdi háza? még a régi harc fia? . „Tarka lepke. s mint az sz futása. A leány Áll-e Él-e rab szép szem sugaránál. Ö a lányért. A vadász még lesben ül sokáig. Ahol a nap nyúgodóba jár. Alkonyattól vár szerencsejelt: Vár feszülten a nap áldoztáig. S ím a várt szerencse megjelent: Ah de nem vad. szép arany pillangó! Lepj meg engem. lány a pillangóért. „Istenemre!" szóla felszökelve vadász: „ez már királyi vad!" És legottan minden mást feledve. röpteként csapongó. S rezzent kézbl kis pillangó elszáll. merre vagy szállandó. Versenyeznek tündér kedvtelésért." Szól s iramlik. II. S szép sugár lány. Vértes belsejében Nyugszik a vad hs forrás tövében. A „Megvagy!" így szól a leány örömmel. Elfogván a szállongó lepét „Megvagy!" így szól a vadász. szállj rám kis madár..

meg oly hsi vért!" S illetdve Kél az méltóság szemében. mint hitetlen: s tehetetlen. A sugár lány körben és a vendég. „Éljen hát a hs vezér magzatja. Most könyi. tölt pohár kezében. A kupák már felvillantanak." Nyg a népen a rósz . Szól az Mert apád én kétszer is lehetnék. Nem gyaláz s ifjú.még. Lángszemében csábító varázs ég. Talpig ember akit én említek. s a hon nagy nevéért bajnok könyei hulltanak. „Illetetlen mért hagyod kupádat? Fogd fel gyermek és kövesd apádat. él! Addig éljen. És ha ittam. vére hajdanában Bven omlott Nándor ostromában. az nincs cenkekért. a kidlt dicsért. Áll a ház S telt S Hunyadiért. míg a honnak De szakadjon élte pillanatja. Melyben Egy király se inkább. bár fogy gazdasága pohárnál ül az sz maga. attól elpártolni kél. Ösz vezére A vén „Hunyt vezérem ifjú szép sugara" sz most „éljen a király!" A vadásznak vér tolul arcára S még kupája illetetlen áll.

Üdvözölve tisztel e pohár! Hozzon isten egykor fel Budába. Ösz apáddal a vadász elvár. de nem mondotta szája. ah de nincs nyugalma: Fölveré azt szerelem hatalma. menni kell. rivalva t a kürthang: szóra. Föl Peterdi s bájos unokája Látogatni mentenek Budát. Semmi semmi bíztatásra maradhat vendéglivel." Szól Inti s búcsúzik a vadász. „Téged is. Minden lépten az agg csodája. állván lépcsején. n Mert sok újat meglepetve lát. S csendes a ház. Fenn lakozva a magas Budában Leltek engem Mátyás udvarában. és merre van hazája?" Gondola. Jó vadász. A leányka híven és hívebben Bámulá a lelkes idegent.S mind zajosban. „Emlékezzél visszatérni hozzánk. mindig hevesebben Víg beszéd közt a gyors óra ment. A kis csarnok végs S homlokán az ifjú megcsókolván. Útnak indul a hold éjjelén. III. ha meg nem látogatnánk. . te erdk szép virága." Nem Mond szerényen szép Ilonka. „Vajh ki .

a nyájas ösmeretlen? Mily szerencse fordult életén? Honn-e. „Hol van . S felrobognak hadvész-ülte képpel megbékült Garák.: A leányka titkon édes óra Jövetén vár szép találkozóra. fölség érzetével Környékezvén t a hs apák. Újlaki s a A király az: „Áldás életére!" „Fény nevére. elmenjünk-e hát? Jobb nekünk a Vértes vadonában. S a király j. Szép leánykám. Százszorozva vissza zeng nevére A hegy és völgy és a zárt falak. Ösz Peterdi ösmer vendégére. vagy tán hiessze költözötten Jár az zek hvös rejtekén?" Kérdi titkon aggó gondolattal. majd színében elhal. S van tolongás s új öröm Budában várják a királyt. . S arca majd ég. Haloványan hófehér szobornál Szép Ilonka némán és mern áll. „A vadászhoz Mátyás udvarában. Vágyva néz sok hü szem ellenébe: Gyzelembl Nem vidul még szép Ilonka képe. Aki Bécset vivó haragjában Vérboszút a rossz szomszédon állt. áldás életére!" Fenn kiáltja minden hü ajak.

Szép Ilonka hervadt sír felé. sírba letenni óhajtja fejét: Márvány örökítse s dal üllje nevét. Eltntének A vérteli A A Fáradtan. Hervadása líliomhullás volt: Ártatlanság képe s bánaté. harcok. A rövid. S a bús pár És ha láttál megy gond-sujtotta nyommal. . szépen ntt virágot baj miatt: el. Szép Ilonka titkos bú alatt. és kihalt remények. Még lelke búsongni kevély. elaggva. Kínos emlék.Kis tanyánk ott nyugodalmat ád. a gyzödelem. A király jön s áll a puszta házban: Ök nyugosznak örökös hazában. de gyötr élet elfolyt. S bár álmain a komor ész köde van." Szól az sz jól sejt fájdalommal. AHÖSSÍRJA Sok bajnak utána az sz dalia Csend-lakta hónába kerül. Elhajolni bels Úgy hajolt félvén a világot. ez álmaiban harc s koszorúk fia él. Vészes fiatalkori napjaira Néz vissza reménytelenül: ifjúkor és szerelem. Társasága lángzó érzemények.

a hadzaj után. S fölzengeni hallja a harc moraját. . A férfiöl viadalt. Érezve veszélyteli kéjt. Megy zordon utakban a hangok után: Nagy-messze körüle a puszta magány. A vérbe borult. dárda zörömböl. S rémséges. a magány A vad rohanások. Harmadszor a kürt riad és szomorún Vég hangja búcsúzva kihal. Éjfélre a hs rideg álmainál Felhangzik az öslaki bolt. A kürt tova zengve rival. a haza képe. Hall rémületes csatadalt: Nagy sebben Kard.S hosszú nap után borús éjszaka száll. Kürt híja ki harcra az sz daliát. Vég harcra kimenni nem ója magát. helyet. halotti a csend. csata-dúlta mezn Elhallgat az éjjeli had. A hs tova és tova tévedezn A képtelen éjbe halad. Küzdk rohanásit az ércsoron át. Rémhangja betölti az Megy bátran a hs csatagondjaival. éjt. alélva vitéz fia hull. S villám sugarában az éji borún Átrémlik emelt ravatal: A hs temethelye s orma felett Fog bús szobor. a ló szabadul. Felhbe húzódik a hold.

. És családa És hazája! Védelmezte a nagy Isten. És neki már nem teremnek A virágok e kis honban: Ösz szakálla. S míg lelke dics nyugalomnak A hír örök éneke zengi körül. hogy körüle Vére ifjú koszorúja Felzsendüie . Élte hányszor volt veszélyben. A SZENT EMBER Vészek ellen Szirtbe öltözött Kis szigetben Tengerzaj között Egy virító völgykebel nyílik meg A tavasznak és a szerelemnek Nem jut ember. Sok bajnak utána az agg Itt dalia békehelyére talál Vészes. mint a tél Zöld tavaszba szve Átvilágol merre kél A kies mezbe. viadalteli napjaira A századok éjjele száll. Amit vár nem Lelke túl jár a világon. S megérte. földi jó. mert csak egy van. örül. Ajkiról szent imaszó Száll az égbe hálaszárnyon.

szent bár. Felvinnék a pert az égbe. S a szabaddá lett hazát Már nem dúlja Ellenség és álbarát. Mint makacs két osztozó. S mindenik bízván ügyébe. Vad danája Hangzott messze. mi szép! Fenn a lombok sudarán Ringadozva játszik a szél Könny. Elfelejte már beszélni: Ö imában tud csak élni Itt A És azontúl ajka hallgat. Változékony lenge kép. lengeteg nyomán . az sz. S szent imája. És imája vad. S így is mely dics. kegyetlen. És a hála Értök szállá Évrl évre a nagy éghez nagy égnek Istenéhez. hangzott ígyen: „Légyen átkozott az Isten!" Csengve hull az ér a tóba s lenn Partvirány közt függ a menny. Lomb közé zárt végtelenség. Gondolatban tiszta. De szavakban Isten ellen Lázadást és pártütést zár: Mintha bens érzemény S a hazudni termett szó Váltig meg nem egyezvén. Melyben hvös napsugár ég.. bár lelke gazdag.

Zsarnok. Bámulattal körbe fogják . mely kútba lépett. férfi A szent Harsog hála-kitörése. a nagy tengert. Zengi folyton csüggedetlen: „Légyen átkozott az Isten!" II. aki már nem véthet. ennyi kéjben Zeng a szent ember danája Fáradatlan mondja szája: „Légyen átkozott az Isteni" És ha vész jön S a föld vérét. Ott az sz szent térden állva Kis kereszté mellett Súlyos átkot Isten ellen Hn imádva zengett. S hangosabban mint a vész. Ennyi báj közt. Mint a tengerek nyögése. Megszorulva sír mérgében: égre néz. Mint farkas. Vész ell a szirtöbölbe Utazók jövének És elttök megnyílt enyhe A völgy rejtekének.Halk. Az egekre feldobálja S mint Ítélet harsonája Átüvölt a habmezkön. varázsos suttogás kél S a madárszó esti fuvolája A vidéket álommal kínálja. Mellyen szárnya tajtékot vert. S a szigethon rejtekében.

. Ö ez eltévedt szavakban Legbuzgóbb imát ért. Tiszta fényes gyöngyszemekben Szent könyük ömölnek. És az sz. hogy embert szemlél.S hallva. Mert nem függ a szóbeszéden Egyedül figyelme. Nem csalódik benne. Lassan mint a bszült ember Indulatja. Isten!" S száraz arcán. napvilága Mellett az örömnek. S oktatólag közbe szólal Isten szent nevéért. Szemre fre nézve hallgat Boldog ámulattal. I. III. S mintha lelkét feltalálná Szíve újra élne. Csak Ger. a jámbor püspök. Ember-szózatot hall. Jobban mint a fergetegtl Félnek az imától. mely imát szól. S amint zengi szóról szóra Magasabb lesz kedve: „Legyen áldott a nagy Mondja lelkesedve. A megjobbított imára Ébred szenvedélye.

S túl a csalfa tengeráron Leng elébe Szép határa Tündér képe: Mégis a szigettanyára Vissza-visszanéznek S mig regélnek Egyra másra.: Sznik a vad tenger Magas áradatja. riz a hit. S a tengerbe Hosszú keskeny nyelvet ölt be. Ott szalad nagy sebbel-lobbal. Mintha versenyt Futna széllel habbal. . Ahol a part víz felé lejt. Futva látják s rémületben. Most iszonnyal felsikolt a nép A remete a tengerre lép. mint vélték. S a hajós nép Vígan fellép Lenge hajlakára Eljutandók nem sokára. S oly sok élet s kincsszerek Temeti. rületnek látszik vak merénye S hogy halált kér oly szilárd erénye. Nyájasodni kezdenek Arca mély redi. Épen a hajóval szemben. Ahol a hon Vár fiára. Bámulattal a szent férfit Kit.

Ott rebegve. Mintha jéggé fagyna nedve. cifra szóra. a hajón van. mit akarhat? Mért tévé e vészes utat? Visszakéri szívnyugalmát: Elfelejté jobb imáját. S már a híg mélynek felette Jár a puszta honnak szenté. Isten szív után itél: Aki hisz. szeret. Bölcs Ger e nagy csodára így szól a nép hallatára: „Embereknek hangzik a szó.S im csodák csodája! Elsimul a hab dagálya. remél. A szerencsés hazudóra A világ hallgat bolondul. A magas Téged menny meg nem indul. S mint egy óriási szem Bámulattól megmeredve. Áll a roppant víz-elem. Isten Jól megértett. Az jobbjához feljutandó. Életedben Angyallá tett: Mondd tovább is bátran szent imádat És ne rettegj semmi földi vádat." . Hn esengve Mit kereshet. S egy rövidke pillanatban A fedélen. Csalfa szívre.

k Víz dicsérni. tele pince S mindig kézben a kilincse. Dolga nincs. Nincs a földön egy barátja. Azt az étel nem táplálja: Több annak a gondolatja. Agg. Gyásza nincsen. És a gazdát nem kímélni. Még midn jó férje megholt. De ruhája mégis gyászol: Szíve fél a tarkaságtól. Ül magán a csendes lakban. A szegény. Gondol vissza és elre A S sok jó és bal idre. . Mindkettbe bele Hejh nem így volt hajdanában Míg nem járt özvegyruhában: Tele kamra. szegény és gyámolatlan. S az ebédnél nincs vendége. kit Isten küldött. És szegénynek és boldognak Vendéget nem kellé kérni: Önként szoktak betérni. Csak a múlt idk emléke. gyásza rég volt. hogy volna dolga? Kis ebédhez nem kell szolga. bor fecsélni. Mint amennyi jó falatja. Isten látja. Aki maga néz a tálba.A SZEGÉNY ASSZONY KÖNYVE Egy szegény n. Ide gyakran beköszöntött. félig étel. félig bánat: fárad.

Akkor sem lön üres a ház. Hogy a könyeket ne lássa. S a szegény nö elhagyatva Úgy maradt mint a szedett fa. Szken teng kis vagyonábúl. Eleség volt az ajándok. Könyvét híják Rózsáskertnek. Ha neki van. Bár nagy ritkán. Lelkében nem tört meg a hit: Nem hideg pénz. másnak is jut: Jobb idkbl rossz szokása.És azon mit innen elvitt. balra a sok gyermek Játszottak és verekedtek. Az id jár. S gondjaiért az anyának Bven Sok bajt. Hajh azóta csak bút látott. Melyben szent rózsák teremnek. napnyugotnak. Hogy a gazda sírba szállott: Gyermekei szétfutottak Napkeletnek. Gazdálkodni még most sem tud. örömet adának. Megfelezni kis kamráját. nem jött vendég. . hideg arcok. És ha néha úgy történek. hol bánatban. volt az istenáldás: Jobbra. Imakönyvében keresget. És ha néha sorsa fordul. S maga gyakran szükséget lát. Hol reményben. Most ott ül az asztal mellett. s csak megvan.

és köhentve Az öreg jó Sára lép be: „Isten áldja meg. Egy kéréssel jöttem volna. Imádságos könyvet kérnék. S ím kopognak." „Jó asszony. Oly nehéz most a szegénynek. Én beérem más felével. Vegye egy felét jó névvel. Könyvét két felé osztotta. jó. csak ez De ha már úgy megkívánta. . Jó hogy ilyenkor ki nem jár. felelt az özvegy." „Hát mi jót hoz Sára néni?" „Istenem! bár tudnék hozni." S fele ide. És ettl függ boldogsága. Ha miatta meg nem szólna. tudom. Higye meg. Oly igen meg van viselve. Már ha szken él kenyérrel. de kopott jószág. Könyvem nincs több. Majd elvesztem oly nagy a sár.Régi. van heverben: Adjon az Isten nevében. ha nem élnek. Tán jobb volna. így legalább árva lelkünk Az imádság Itt. most oly jól esnék. fele oda. Mert hiszen ha már az ember Szépszerint jól lakni sem mer. az egy. Melyet még csak a barátság S egy pár ernyedt szál tart össze. Éljen Isten igéjével. nagyasszony! Most ugyan csak legjobb itthon. tartja bennünk.

de nem fél szívvel.öreg asszony ne mulasszon. S ha van Isten mennyországban. jó Most a két Hogy semmi jót Imádkoznak este reggel. Fél könyvbl. . Nem imádkoznak hiában.

.

szatírák TRÉFÁS KÖLTEMÉNYEK .

.

széles jó kedvében Tovább is Laboda megy vesztében. E szót utána kiáltja: Lábod „Hej Laboda. széles jó kedvében bor zúgván fejében S minden gyermek. LABODA KEDVE Megy Laboda E Széles utcán. szót utána kiáltja: aki látja. szívem. Laboda! Szíved nekem kaloda!" A De Laboda letekint a lányra: „„Ki mázolt be. lány bort hoz. És fülébe mondogálja: „Hej Laboda.. nem oda!" S Laboda bemegyen piros lányhoz." Széles utcán. amoda. Labodát ölébe zárja. hogy meglátja. ily csodára?"" . S egy piros lány. csókot ad a borhoz. Laboda! Lábod ide. „Hej Laboda. Laboda! ide.

" „„Hazudsz leány. . Borod méreg. egy nagy könyv eltte. „Hej Laboda. Lemennek az utába." GÁBOR DIÁK Gábor diák mélyen elmerülve Ül a lócán. Laboda! Lábod ide. megcsalt a barna legény. amoda. E szót utána kiáltja: „Hej Laboda. Átkozott légy. mond Laboda.. De „Hej he] nagyon szerettem én. Laboda! Mért haragszol Laboda?" szögfi. piros lány."" Zúgolódva széles bús kedvében Megy Laboda s tántorog mentében S minden gyermek aki látja. Ha egy filégy reá nem szállana. A világért fel sem pillantana. Engem hagytál. oda. hazudsz. A | leányt ellöki félre. Te hagytad a barna legényt oda. te sárkány. Ültél pince derekába. ne menj tova. te hitetlen. Laboda! Ölelj meg. a „„Én vagyok a Laboda. Hej Laboda."" S kiönti a bort a földre. .

" ! — — „„Jaj ne bántson! itt kell sietnem. beh halovány vagy. S im meglát egy fürge leánt. Ne egy pár csók! egyik útra való. húgom. felejtem. Addig." „„Gábor diák! hátha kés Pünkösdnapkor a menyekz?*" „Semmi kés! „„Ej te világ rózsája. egyszer csak elrémül."" mond az jó kedvében „ Semmi látás " „Lakodalom van a csók végében. Hadd szakasszak róla egy pár rózsát. rózsám. Másik. Mikor tartjuk meg a lakodalmát?"" Féltelek „Semmi átok. jj el pünkösdnapra. Ah vegye „Még egy el azt a forró száját. egy nagy könyv eltte. beh piros az orcád." — Gábor diák mélyen elmerülve Ül a lócán. De már erre csak felpillant." „„Gábor diák." „„Gábor diák. nem!"" „Kettt [adj hát. S hogy felpillant. ha ugy tetszik.. „Ej húgom. addig menj dolgodra. hamis Gábor diák! Hagyjon békét."" Gábor diák mélyen elmerülve Ül a lócán. vigasztaló."" csókot!" „„Nem. átkozom a csókját. — Elhull pártám." beh hamis az a maga szája. egy nagy könyv eltte . hogy el ne hervadj. A leány jön búsan s színtelenül. „Ejnye. mert bizony meglátják.

" Gábor a leányhoz. mit tegyünk galambom „„Én tudom hogy a Dunába ugrom. S egy csecsemt ringat karján: „Ej ej „ már ezt még sem hittem volna!" „Most a világ engem sem csúfolna. Te Phyllis és te Daphne. Te Lina. soha. „Soha. Szegény. Szerelmet mindörökké. Melli. érdeketlent. bolond. Pedig van piros pünkösd napja. ó szerelmet. Szerencsés. szegény fiúk ti. . ilyen pünkösd napja!" A hívatlan dalosok Szerelmet énekeltek. ízetlent." ! A világért fel itt nem pillantana. De elébe jön a leány. Újmódi. Amiilyen a botor lúd Tollából folyhatott csak."" „ Mit csináljunk." „S hogy mosolyog istenadta fattya!" „„Épen ollyan. S nagy szomorún a könyvet becsapja. bús szerelmet. hs szerelmet. Bolond. Pityerg. És mindig únodalmast. Laura. Anakreon-szerelmet."" „Semmi így szól ugrás! jer a paphoz. szerelmet. mint az édes atyja.

Ha bujdosásra készül. Az istenért. Mint aki rossz. Ha halni vágy buvában Hagyjátok t legottan bnt Pusztulni a világból. Szép. Hazudság. Amit kimond s ki nem mond. És meg ne hallgassátok Az illyetén imádót. Mer. Ne higyjetek szavoknak. Hagyjátok elbujdosni Világtalan világig. leánykák Hagyjátok epedni. Az istenért. mer hazudság. Vagy amiként neveznek. jó. amit érez. Hazudság gondolatja.. Nyájas. Hagyjátok sorvadozni t Ha égni mondja szívét. kegyes leánykák. igen rossz Versekre mért sorokkal Szerelmet énekelget? . szelíd leánykák! Az isten szent nevéért. leánykák. Mert képes-e nagyobb S halálosabbat ember A földön elkövetni. Hadd égjen el! nem ér az Egy árva felsohajtást.

. St hol orrboszantva Porzik a tobák.AZ UNALOMHOZ Holdvilág az arcod. Régi duska társad Minden jó uracs. Kinek esze tálban S szíve a kulacs. Épen nem mondhatni Hogy szép dáma vagy. S ami ellen annyi Finnyás nké küzd. Kályha termeted. Téged el nem hajt a Drága pipafüst. Válogatni nem tud Tompa ízleted. Még is tisztelid Száma vajmi nagy. A pimasz körökbe Makkfilkózni jársz. Lesben a vadásszal Sült galambra vársz. Azt mind szereted. Régi fejköttl Boglyas a fejed. Aki hozzád hajlik.

Sok munkás henyével írsz te verseket. meg Könyvtl idegen: Az mind édeleghet Vaskos kebleden. 10 . Melyre nem csendül Leikökben harang. hiú fényt Rejtnek a szobák. N S akik érdeketlen Nézik a hazát. S bvös álomírral Szájt szemet befensz. Sok kis és nagy úrnál Ülsz te pamlagon. Kiknek embertársok Jaja puszta hang. S nyugton veszni hagynák Legnagyobb fiát. S aki a dologtól. Karjaidba dlnek és hajadon. Ott is ásítozva Gyakran megjelensz.S illatot. Hajdan így csináltak Nálunk könyveket.

PETIKÉ Bús mogorván ül Petiké.: És mondák: „A téli Est unalmiban A magyar nemzetnek E könyv írva van. Mily sok érdemed! Ráadásul hozzá Adj még egy kegyet: Valahára köztünk Únd meg magadat. Olvasd el. egészség Kell hozzá elég. íme. S hordd el más világra Régi sátrodat. magyar nép. S tartson meg az ég!" Mert er. Ha ha ha! Péter és bú a mennykbe. Mi baja? Anyja kémli hü szemekkel ! - Jó öreg! . szép asszonyság. ó szállj el tlünk Túl a tengeren elég marad még Nyg jó E nemzeten. Szállj.

a beszéd mind Szó fia. a a róka szomszéd könyve." „Kell-e sarkantyú csizmádra. „Kell galuska. Petikém! Kalpagodra toll s mentédre „Mit Rókaprém?" nekem toll. A halál. Meg Át idézzem tán Juliskát? Láthadnád?" Szól mogorván Péter úrfi: .Hol van hát?" 10" . dehogy iszom El vele. Ki vele. Eszel-e?" „Dehogy eszem. Iszol-e?" „Dehogy iszom. mit nekem prém. Sarkantyú! . dehogy eszem. Mint a raj." „Az egekre! Peti fiam. fiacskája Tán beteg. ne halj Annyi benned a sóhajtás. Peti fiam. tudom. Ha szivemben. édes szép fiacskám. Egy barátom van nekem csak.: Azt gondolja." „Kell bor. mint Rág a bú!" „Kell-e könyv. hogy innen-onnan Lekaszál. Az. Biblia?" „Mit nekem könyv.

! Ármány adta Péterkéje! Még mi nem volt a bibéje! Sem kalapja. a szomszéd bibliája." MÁK BANDI Bandi. Földetlen földig megy. Nem Sem „Ej Petikém. hát Ez a baj Gondom lesz rá. szép és piroska. Nem kell neki bor. hogy nagyot nj halj. szivét másnak adta. Csak Julcsával nyájaskodnék. szép fiam. De bezzeg kell a Juliska. De. Bár negédes és hamiska. mert Böske megcsalta! Vele nyájaskodott. a szomszéd is hallja. sem mentéje. galuska. kell neki róka málja. tíz év múlva Elvehet'd. Sem a sarkantyú zenéje. hogy pityergesz Félre bú! Iskolában a Juliskát Elfeledd: Isten éltet. Esküszik Mák Hogy fejét . sem ihatnék. szomorú bujdosásnak adja. S meg ne Most takarodj iskolába Meg Rossz fiú! ne lássam. vidor. Sem ehetnék.

Akármint tekinget Mák Bandi befelé. ez a gondolatja. . Most harag és nagy bú forog elméjében. Gyakran fohászkodik és hullnak könnyei. de megy a nem kertek alatt. Most már nincsen többé. ballag Bandi s amint ott elballag. és csak néz befelé.Ballag. miért haza menjen. Bandi megindul. Megáll. fog halat. Ballag. mint akit akasztani visznek: Nem lehet több kínja vesztend embernek. Hiába. már megint csak itt van: Föld is nyög alatta nehéz bánatjában. Gondolja. Hol — Hej sokat mulatott annak közelében — tó felé nyílik a kis sötét ablak. Lassan megy. Szája keseredik sokféle adtával. Hej nehéz a bunda. hasztalan. Hiába! Böske még nem indul kifelé. egy üres tarisznya. De Böske csak nem jön a kerten kifelé. ballag. mert nagy bú terheli. Megy. Cifra bokréta van tkörfia megett. Azt nagy szomorúan nyakába akasztja. Mert a fels színben a tehenet feji. A hitetlen Böske még tegnap kötötte. Megint csak megindul Bandi. csak búsul. de nem egyéb. Van is. de nem mehet. de bundáját honn hagyta: Haza kell még menni. valami tán még van a szegen. Nehéz káromkodást kever sóhajtással. Nagyon megkívánja. haza megy érette. nézeget befelé. már is Játszik tóban a hal. megjön s a bundát tó szélén leteszi. De Böske még nem jön a kerten kifelé. Harmadszor is Bandi még csak haza megyén. nagyot sóhajt. Csak sóhajt.

dolgodban úgy áldjon istened. Lépéseit ide jó isten vezette. Addig a fényes nap rajtam elnyugodott. Szerelem és harag és bú forrnak benne. elbúsultomban lettem bujdosóvá. Ott halna meg a nagy víz alatt buvában. Nézd. Szárcsa. mert sokat otthon felejtettem. Böske csakugyan már megindult kifelé. Elkezdett utamból vissza-visszatértem. Bár szíve csikorog mint a rossz talyiga. Amint megszolgáltad és magad keresed. ha akar. elszánással. mert nyakán az iga. A tó fenekére mélyen lemerülne. S mit látnak szemei? Amint néz befelé. tán el is repedne. lassú járásától. Isten tudja hová. El is megyek én még. „HejhBöske. Lesütött fejétl. Fekete szép haját a nap ragyogtatja.Ideje. S Bandi mint a részeg nem jár egyenesen: Utat kanyarodva Böske felé vészen. Szálló sugarait rajta elnyugtatja. Ha Megfogódznék a nád keser torzsában. hogy útnak Immáron megyén is végs eredjen. meglátnám az utat. Nagy bujdosásomban setétségnek hagyott. Háromszor. Ólban és konyhában dolgát elvégezte. De már csak megyén. Azt gondoltam. ha még egy kis szived volna. Piros mint a pipacs sírástól orcája. Ha Lejönnél s élmbe szemed világolna: Keskeny a híd nagyon. Most is harmatozik két szeme pillája. rossz csupor volna. . réce nézik vidor bámulással: Egy szikrát sem félnek nehéz bundájától. velk együtt most madár lehetne.

száraz fának ága Sok szegény legénynek lett rósz mulatsága. Estében Bandinak borúi a nyakába." így szól és lemegyen. Viszi és esküszik: „Bakony erdejébe Elviszlek. Kit zivatar kerget a csere szélében. Ne vígy tovább rózsám. Böskét megöleli. tovább viszi. gazdálkodik szép feleségével." Erre nagy útjából Bandi visszaindul: Bakony erdejéhez még képpel sem fordul. Ott sütöd te nekem ingyen kenyeremet. S megtelik a kis ház sok apró gyermekkel. Bandi sem aluszik. Mint hozzád hü vagyok s igazán szeretlek. Egy forrásból iszik szegény legényekkel. Zöld erdnek lombja. galambom. Neked oltár eltt nagy esküvést teszek: Teljes életemben Isten úgy áldjon meg. Ott hallgatjuk együtt zöld erd zúgását. Meg nem vett vászonból varrod rét üngömet. Sátort üt fölöttünk minden fának lombja Te leszesz szivemnek szelíd vadgalambja. Szánt. világ közepébe.: — Hozzád siettemben nem szegném nyakamat. látod úgy is megyek. . vet." De Böske így felel: „Mit mondasz te nekem? Hogy bürün mentedben világolna szemem: világít ha rá zápor esik. megbotlik a lába. S nagy elbúsulással tovább. mint a sürü zápor úgy könyvezik. Ott terem a sok pénz vén zsidó zsebében. Párja után nyög gilice bugását." De Böske így felel erre szép okokkal: A tz sem Szemem z „Jaj nem jó ott lakni dühös farkasokkal. Magas hegyek között és szarvas legel.

Mert pénzem nincs. S ha féktelen vizár.! TÓT DEÁK DALA Ha kedvem elborul. S tüstént kigyógyulok. völgy és a nagy terek. világ! Gazdag Akárhová megyek. S kapcám mégis szorul: Csak rajtad bámulok. S miért ne mennék? nem tudom Szép városokhoz visz a nyom. Egy házat sem rakék. Dics világ! Mi szépek tájaid: A hegy. tz. És ez mind nem enyém Ó szép világ. O szép világ. volt. Roppant világ. csizmám csupa folt. — — l Hol megpihenhetek. Mely drága gyjtemény. vihar pusztítanak. És zöld borág virít. világ! Pompás Jég. Pedig látá az ég. S ház és mez megromlanak: Mi gondom? semmi kár! j . vagy nem is Nadrágom. Hol dús kalászok rengenek.

Világát bámulom. Ezüst világ! S ha mindezt megunom. mivé legyek. Mi baj? van aki jól lakott. Magyar világ! S ha majd nagy úr leszek: Ispán. Mihelyt csak akarom: Hazám naggyá teszem. Csak tlem függ. Boldog világ! S nem ingyen süt-e rám Az Isten napja mindenütt? Kivévén. . aki jót ivott! Ha ezt elképzelem: Étvágyam csöndesül. Szilárd világ! S ha itt-ott éhezem. És hány van. alispán. Ers világ. A legdicsbb magyar leszek. potrohos. A sor majd rám kerül. Ó jó világ. A föld még megmarad. S akkor sincs éjszakám: A hold leszen napom.Az ég be nem szakad. Arany világ. Ki szólhat ellenem? Dics világ. már ha lefeküdt.

Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. ahol Olly dics borok teremnek: Csakhogy aztán Majd ha ember kell a gátra.: . Majd ha ember kell a gátra. isznak. S mind rajtam függenek: Ki hinné: én vagyok. Magam. isznak és danolnak. Hogy az álmok megszakadnak? Van biz' itt baj de hiába . Álmos-gyáván Ne maradjon senki hátra. álmadoznak. inni Korhely-gyáván Ne maradjon senki hátra. Hogy majd érte meglakolnak? Van biz' itt baj. Semmi baj sincs? semmi gondrém. . Ollyan édes álmadozni! S néha tán jobb. S hogy ne kéne. de hiába Enni csak kell az embernek. Semmi baj sincs? semmi gondrém. világ! Dics MIT CSINÁLUNK? Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. Ki most itt koplalok? Ó szép világ. cselédem aranyos. mint fejünkkel Faltörsdit játszadozni Csakhogy aztán.

de hiába Szóból ért a magyar ember. Kár a szóért. sántikálnál. kár. isznak s tán dolgoznak? Félig-meddig. Méla-gyáván Ne maradjon senki hátra. mert nem tudják Másnak Ennyi is lesz-e vagy magoknak. hadakoznak. isznak. kar. amint mondják. isznak. Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. — Gyakran a szó éles fegyver: Csakhogy aztán Majd ha ember kell a gátra Nyelves-gyáván Ne maradjon senki hátra. És ha úgy van. . És mirl az istenadták? Hogy tán élni kén' a honnak! Kár biz' az. de hiába Munka jobb a S jobb az edzett Mint ha selymen ha ép vagy. Majd ha ember kell a gátra. Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. Szörnység! No nem kell félni. koplalásnál. gondolkoznak. Gondolat a tettek bátyja: Csakhogy aztán. S gyakran a szó dolgokat szül. Gondolatnak nincsen gátja.Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. de már hiába. Csak szavakkal kardlapoznak.

És hogy aztán. S a paraszt borbély helyében Úr-szakállat ne kaszáljon. kovács a vasat verje. Minden ember amihez tud. fonnak és akarnak Tán vakarnak? semmi tréfa! Posztó — is kell a magyarnak. Majd ha ember kell a gátra. Aki hitvány. menjen hátra! . Amit a sors egybe nem sztt: 1| Csakhogy aztán. Gépi-gyáván Ne maradjon senki hátra. Majd ha ember kell a gátra. pedig — mit A A A Ahhoz lásson télen nyáron. i És. És hogy aztán. . Gyenge gyáván Ne maradjon senki hátra. Mit csinálnak Magyarhonban? Sznek. Majd ha ember kell a gátra. Hát takács-e a magyar nép? a Nem szégyenli a vetéllt? Semmi baj! tán összefzi. Félre tlünk. is beszéltem? vadásznak jó a cserje. költ had álmadozzék.

Beszéde súlytalan. Az elpártolt idknek Vas sarkantyúja szól. bg . De sorsasszonyt (szerencse!) Épen vigan leié. Jól tudja Áll minden jámbor) egy esedez.A SORS A ÉS A MAGYAR EMBER (REGE) sors eltt (ki légyen E nagy szeszélyü n. mint a pokol. Lóháton rég nem De vén bokáiról ült már. Fél vállán ócska mente. Rezes kard oldalán. Mig lenn az árva ember Veszettül s dobol. Azonban drága kedve Már jócskán oda van: Sirásra ferdült szája. mint egy buzogány. Mert egy nagy ég várost Pöfékelt felfelé. Az üstök hátra kötve Lóg. Forgószél-pipaszára Füstölt.

Ha még pipázni sem? — Csak nem is hunyorított. mi baja van. És hü jobbágyokat. Hogy egyre-másra nap. mint a permet. kis reszelt alkotmányt. Egy . szívem magyarkám? Beszéld el szaporán. Lengyelnek pénzt. pedig sokat. Kért hosszú békeséget És csendes háborút Oly félét. Sok st és És mennyi cifra köntöst hivatalt! De szólj. hold Tüszkölve felbakált. De a magyar — mit tudna. Panasszal elsorolni Kezdé. Mely kár nélkül lefut. Mi kéne még. mi kell? legyen meg!" Szólt sors és úgy pipált. Tokajnak Jó bort. (Ez már aztán a szem!) St mintha észre jne A füst hullámiban. diadalt. ha volna? Kell egy pipa dohány? Már adtam gazdag Csatákat. földet.„Mi baj.

Oly szörny nagyokat. nyáron Jó útja (majd ha fagy!) Mert hejh. Ráró nem indít.St híreért kívánta. Csakhogy lerázza végre A rozsdás daliát. nyöge. E hosszú S már jobbadán Mit ád és mit ígérget. Juhának gyapja njön. Míg a beszélgetket Megcserkelé az est. S borzasztó! míglen Ásíta. S hogy lenne télen. Melyet már megnyuza. Teremjen csak búza. Elejté pipaszárát. Pipája kialutt. S kivána sok bolondot És jókat is vegyest. Sors istenn megunta dolgokat. nem ád. fútt. . filkvék. Bár buzgósága nagy. Ásít mint egy repedt ég. Hogy tenger is legyen. S hogy vesszen a pityóka. Hallá: mi ritka látvány A tenger a hegyen.

amit kértél. Ez aztán már boszúság! Lön szörny végezet: „Legyen meg. De ö nem dolgozott: A gaztól parrag földe Farkasbundát kapott. Mondják. Megln a hosszú béke.' Az ócska honfi ekkor Nagy búsan haza ment. Csak hogy hasznát ne vedd. A sors-üldözte fajnak A tudomány is árt: . És könyvet venni? kölcsön! Ügy már megengedem. Hol kutyabr a kincs. Mibl. A S ln sógor bven szolgált újabb gyötrelem. Tanulni nem volt kedve. egész cseberrel Hordták rá a vizet. Sok üdvös éven átal Eszméletlen pihent.A gaznép ott a földön Kioltá a tüzet. ha könyve nincs? Könyvet csinálni szégyen.

11 . A A szomszéd elseperte gabnát. A föld rongyolt sziget. S a lengyel a zsidónak Fizetne örömest. nyelve Külföld után delejt. szíve. De annyi bal esethez Nem óhajt ecetet. S dágványos út. is: Megvásárolt kezekkel Egymást kiölni kész. mint Árpád leié: Regényes szép vadonság Ásít az ég felé. Van csendes háború Saját vérén vitéz. S az ország visszafordul. kidlt ló. Hazája ellen párt. Hát Ha még a többi tréfa! tán kapált vetett.Korccsá lett. És már tanult. Úgy. Száz tenger egy helyett: Rút posvány és morotvák. mint az öszvér. szüretet. tudott is Sok tarkát és keselyt: Elméje.

Szégyennel homlokán. Lehányja régi brét S pusztán. Sors asszony a belépt (Tetszett az új legény) Kéjtelve súlyogatta Szemének mérlegén. Szivében mély keservek. Haragtól fél pogány. Kiált sors: „halld „Sok ami sok! megálljunk" magyar! Ezt még sem S új így gondoltam.Szegény magyar! tulajdon Vérébe vert csapot." alkuvást akar. Hogy rajta német és tót Két fülre kacagott. Bevárni a csalárd sors Honának mit ajánl. És szóla: „Mit kívánnál Ifjú hségedért? „Semmit!" szólt eltökélten A honfi: „semmi bért! Asszonyszeszélyre többé Hazám nem bizhatom: I . De a magyar föleszmélt. de ifjan áll.

Magamra vállalom. mint lehet: el A sors borongva néz A küzd hon felett. Kiolvasom szemébl. IV . szivemnek S megváltom t Legtisztább vérivel. Mi az. S élek halok: de többé Vak ámításaid Nem fogják fátyolozni napjait. mit tenni kell. rosszul." E honnak Azóta foly a munka Jól.Mit tenni hátra van még.

.

A VÉN CIGÁNY UTOLSÓ KÖLTEMÉNYEK .

.

Most a világ beszél. ne szóljon a dal. bn. S megfagynak forró szárnyaikkal zápor és a szél. tombolt a gaz merény: Nincsen remény! III.AZ EMBEREK I. mellyet bánat hajt. És jöttek a dicsk. Hiába minden: szellem. Bukott a jó. Volt munka: pusztított a vas! S az ember kérkedett. S amint atyáik vétkezének. Hallgassatok. . erény. hatalmas Lábok törvény felett. mellyet emberszív sóhajt. Nincsen remény! A II. Szél. Könyzápor. Hallátok a mesét: a népnek Atyái voltának. Ök úgy hullottanak! fölsüvölt: A megmaradt nép Törvényt! s a törvény újra ölt.

S állat vagy ördög. S a hír? villám az inség éjjelén: Nincsen remény! IV. Mért oly ids e gyötrelem? Mi a kevés? er vagy az erény? Nincsen remény! VI. Mert hajh a föld! az nem övé. Ész és rósz akarat! A butaság dühét növeszted. És mégis szerte dúl az inség S rút szolgaság nyomaszt. Hogy lázítson hadat. Bújában egymást marta meg. És hosszú béke van s az ember Rémít szapora. az ember vész: Ez rült sár.S midn dicsi vesztenek. ez istenarcu lény! Nincsen remény! . Bármellyik gyz. Mi dús a föld s emberkezek még Dúsabbá teszik azt. Talán hogy a dögvésznek egyszer Dicsbb legyen tora: Sóvár szemmel néz ég felé. düh vagy ész. így kell-e lenni? vagy ha nem. Istentelen frigy van közötted. Neki a föld még sírnak is kemény: Nincsen remény! V.

pálya. szolga egy személyben. vérnek rossz gazdája. s A meleg vért általjárja. oly sok békeév után A testvérgyülölési S átok Virágzik homlokán. Az ember Harcs fáj a földnek. rabja millióknak Kik gylölnek és dacolnak. midn azt hinnk. És a nemzet áll fagyottan Tompa. Nincsen egy szó . zsibbadt fájdalomban. Zsarnok. Kincsnek. Az emberfaj sárkányfog-vetemény: Nincsen remény! nincsen remény! ORSZÁGHÁZA A hazának nincsen háza.169' VII. hogy tanúi. Ki magával sincs békében. Nagyobb bnt forral álnokul. Büszke fajnak Küzd Mellyen az magát rongálja. S vas eszével Jég szivével Fölmerül a külfaj árja. Még Ura szavazni jár dobszóra. Mert fiainak Nem hazája. És ó szégyen! rosszra jóra.

gyász takarja. s Földerülne boldog napja. Neve szégyen.Összehangzó Honfiaknak ajakáról. . S a hazának. Bujdokolva. Most midn leszállt a béke. Ami a szív legmélyén van. Neve: Neve: Neve: szolgálj és adj pénzt és ne láss bért. S a vérontó harcnak vége. Aki gyermekei körében Áll ragyogva örömében. ne tudd mért. halj meg más javáért. Mért? Volt id midn nevére Fölkelének s amit kére Nem keresvén cifra szóban. Hol nevét rút ferdítésben Ismerik csak átokképen. Nincsen egy tett Az eggyé lett Nemzet élete fájáról. A hazának nincsen háza. Adtak érte vért. Mint anyának. Adtak drága bért. neve átok: Ezzé lett magyar hazátok. Most fejét szenny Földön futva. Mint hívatlan vendég száll be A szegény s kaján telekbe.

ha feljutái. a hazát! erre intenél. hogy gyarló lelkeket megejts. Szül. Élet. Míg a hség tart egy pillantatig. Soha ne felejtsd el. hervaszt a kebel. S a jókkal szembenéz álnokot Lefestenéd. Ne felejtsd el. sz szülidet. mint fedd durva szín: Ne felejtsd el szent nagy esküdet. honfi. Kit annyiszor megemlít szerelem. Most vagy. ne hagyd elveszni gyermeked. Az élet fényben úszó árjain Átrémlenél. hogy írhatnál vele. király! Ne felejtsd a hálát. szelíd virág. aki bnbe vág. Mint a korom. halál S te h emlék vagy? mely nem változik? — rád egy romlást lehel. hogy tégedet Segédül hí a hü emlékezet? A síron fázol. két hs érzelem. hogy rútul hazudott.ANEFELEJTSHEZ Nef elejts ! te gyáva kékszem virág. nem te. nép. Igen! szemed ha volna fekete. . Ne Ha felejts el lenni ember s h barát. S hervadna. Akkor volnál valódi nefelejts. Kit sírra és kebelre egyaránt Tzdelnek gyengéd búcsújel gyanánt. Hogy a jutalmat a szerint vehesd. gyermek. Ne felejtsd a munkát és becsletet. És a barátság. Kit birkaképpel néz a kábaság. Mi vagy te jámbor gyom.

a szellem mködött. Az emberüdvöt. Munkában élt az ember mint a hangya: Küzdött a kéz. a szív remélt S a béke izzadt homlokát törölvén Meghozni készült a legszebb jutalmat. mellyért fáradott.s hitért. sejtelmet. mit kivánsz Emléklapodba? Inkább adj nekem Hitet. virított a föld ormain.EMLÉKKÖNYVBE eszmék borítják eszemet. Setét : Mi a világ nekem. nemes hölgy. Hogy el nem vész. Koldulni járnék ily Megvenném Imádkozzál — te meghallgattatol — azt velm- remény. Szivemben istenkáromlás lakik. egy reménysugárt. ELSZÓ Midn Zöld ág ezt írtam. és véremen. Az tán segíthet ily vert emberen. hogy él még nemzetem. Kívánságom vesszen ki a világ S e földi nép a legvégs fajig. tiszta volt az ég. ha nincs hazám ? Elkárhozott lélekkel hasztalan Kiáltozom be a nagy végtelent: Miért én éltem. . Ily férfitól. Lángolt a gondos ész. az már dúlva van.

embert. elsötétült S az égnek arcain le Vad fénnyel a villámok rajzolák Az ellenséges istenek haragját. Amerre járt. mint szokott a vész eltt. egy Dicsbb teremtés. Elborzadott a zordon mü felett És bánatában sz lett és öreg. mint a boldog ember. Mint egy veszetté bszült szörnyeteg. félig állatot. És folyton folyvást ordított a vész. hangján üdvözölje. Most tél van és csend és hó és halál. Mély csend ln. És a nyomor gyámoltalan fejét Elhamvadt városokra fekteti. Ki megteremtvén a világot. A szellemek világa kialudt. S a nagy egyetem Megsznt forogni egy pillantatig. ami Szép és jeles volt benne megjelent. A föld megszült.s reménytl reszketett a lég. Egyszerre szült az meg mint az Isten. Öröm. Mélység és magasság Viszhangozák azt. Emberszivekben dúltak lábai. A félig istent. A vész kitört. Vérfagylaló keze Emberfejekkel labdázott az égre. Mely által a világot mint egy új. Lélekzetétl meghervadt az élet. Nem hajszálanként. Hallottuk a szót. irtóztató nyomában Szétszaggatott népeknek átkai Sóhajtanak fel csonthalmok közöl. Megszülni vágyván a szent szózatot. .ünnepre fordult a természet.

Tölts hozzá bort a rideg kupába. bús. Egyszer fázott. És haloványan a dús. mogorva [fk [vegyest. Mindig így volt e világi élet. Húzd. Üvegszemén a fagy fölengedend. A VÉN CIGÁNY rá cigány. balga. megittad az árát.: ! Majd eljön a hajfodrász. ki tudja meddig húzhatod. másszor lánggal égett. S illattal elkendzött arcain Jó kedvet és ifjúságot hazud Kérdjétek akkor azt a vén kacért. S az agg föld tán vendéghajat vészen. a tavasz. Mit ér a gond kenyéren és vízen. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. víg. Húzd rá cigány. ne gondolj a gonddal Húzd Ne I . Szív és pohár tele búval borral. lógasd a lábadat hiába. Hová tévé boldogtalan fiait? MINT AFÖLDMIVELÖ Mint a f öldmivel jól munkált földbe magot vet S várja virúlását Istene s munka után: Úgy a sírokkal felszántott földbe halottit Hordja koronként a végtelen emberiség. Virágok bársonyába öltözik. a szegény és a koronás Mennek alá.

ki tudja meddig húzhatod. sír. tört szív. ki tudja meddig húzhatod. Életet fojt. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. rült lélek. ne gondolj a gonddal Kié volt ez elfojtott sóhajtás. és bömböl. Vert hadak vagy vakmer remények? Húzd.! ! forrjon mint az örvény árja. Húzd rá cigány. Húzd rá cigány. Fákat tép ki és hajókat tördel. Rendüljön meg a vel agyadban. ki tudja meddig húzhatod. Szív és pohár tele búval borral. ne gondolj a gonddal! Véred — Tanulj dalt a zeng zivatartól. Oda lett az emberek vetése Húzd. Szív és pohár tele búval borral. És keményen mint a jég verése. Szemed égjen mint az üstökös láng. ordít. Mikor lesz a nytt vonóbul bot: Szív és pohár tele búval borral. sír e vad rohanatban. ne gondolj a gonddal Mi . Húzd rá cigány. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. üvölt. Háború van most a nagy világban Isten sírja reszket a szent honban. jajgat. Mi zokog mint malom a pokolban? Hulló angyal. Húzd. vadat és embert öl. Húrod zengjen vésznél szilajabban. Mint nyög. Ki dörömböl az ég boltozatján.

A vak Hadd És hadd jöjjön el Noé bárkája. S a viszály elvérzik a csatákon. Húzd. ki tudja meddig húzhatod. A lázadt ember vad keserveit. szenny s ábrándok dühétl Tisztuljon meg a vihar hevében. Gyilkos testvér botja zuhanását. Húzd rá cigány. — Akkor vedd fel újra a vonót. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. Húzd rá cigány. ez a nyomorú föld forogjon keser levében. Szív és pohár tele búval borral. Szüd teljék meg az öröm borával. . ki tudja meddig húzhatod. de még se. S annyi bn. Szív és pohár tele búval borral. ne gondolj a gonddal! hagyj békét a húrnak. ne gondolj a gonddal csillag. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. Majd ha elfárad a vész haragja.! Mintha újra hallanók a pusztán. Húzd. S az els árvák sírbeszédeit. Akkor húzd meg újra lelkesedve Isteneknek teljék benne kedve. Húzd. Melly egy új világot zár magába. Lesz még egyszer ünnep a világon. És derijön zordon homlokod. Prométheusz halhatatlan kínját. s ne gondolj a világ gondjával. Húzd. A keselynek szárnya csattogását.

Mire virradsz te még. . Van-e még reménység ? Lesz-e még hajnalod? Férfi napjaidban Hányszor álmodoztál. Ha volna is. Fogytán van a borod. Agyveld kiapadt. Fogytán van erszényed. FOGYTÁN VAN NAPOD Fogytán van a napod. Véred megsürdött. Fáradt vállaidról Vén gúnyád leszakadt. minek? Nincs ahová tennéd. Fogytán van szerencséd.. Szegény magyar költ. Büszke reményekkel Kényedre játszottál! . 12 .

.

UTÓSZÓ 12=* .

.

ódák és balladák stb. Vörösmarty lényegében ízig-vérig romantikus költ volt s ezt nemcsak szertelen fantáziája. az epikán át is a modern for' mákban írott költeményeiben érvényesül a leghatásosabban. hanem nyelvének rendkívül gazdagsága és merész. újszer fordulatai is igazolják. mégpedig sokkal találóbban. Vörösmarty a klasszikus formákból ntt ki. ér.hanem nagyobb csoportokba elosztva kapja az olvasó. hogy vele Vörösmarty bels fejldését tudjuk reprezentálni. hogy e fajta költeményei kerüljenek az els helyre.) mégis úgy érezzük.YULAIPál kiadásától eltér' en Vörösmarty legszebb lírai költeményeit nem egységes idrendben. Nincs az érzelmek hullámzásának az a finom árnyalása a legkönnyebb igazi romantikus Az diadalmasan érvényesül líra . Felosztásunk els pillanatra tisztán formainak és mfajinak lát' szik (költemények antik és modern formában. Virág és Berzsenyi voltak az els minta' képei. ill tehát. De ez a hatás a küls formánál tovább nem jutott. mintsem ezt a szigorú idrend véletlenjei megen- gednék.

meghasonlása önmagával és a világrenddel. emlékezzünk vissza akár a Hedvigre. formai és mfaji tekintetben bármilyen eltérk. hogy mennyire jogosult és elkerülhetetlen volt itt a lírai karakter. alá foglaltunk. lüktet találni a maga legillbb kifejezését a legváltozatosabb versformák sorozatában. melyek ezekben a költeményeiben is. a vén cigány. A költemények utolsó csoportja. Vörösmarty mvészetének legérettebb joeriódusát. Az ódák. utolsó költeményeit. mert bennük is a legtisztább líra jut kifejezésre. tuk. szatírák és balladák képviselik a legtökéletesebb müfajO' kat. mely a legsivárabb reménytelenségig. de ezzel egyszersmind megélénkítik és állandó pezsgésben tartják. hanem célzok fképen e költemények ismert élményt hátterére. örök mentsége. mint nagyobb epikai müveiben lépten-nyomon fölfakadnak s az elbeszélés nyugalmát folytonosan megzavarják. azerkölcsi nihilizmusig sodródik és egyetlen. hogy olyan De hogy . melyet meg ne tudná A vén cigány gyjt-cím ségét. látszólag megbontja a felosztás formai egy- csak látszólag. amely mindennél jobban igazolja. joggal ide sorolhatjuk. egy hatalmas hangulati kapcsolatfogja össze: egy pusztulásra ítélt lángelme kétségbeesett följajdulása. st legendáit is. Az öreg Vörösmarty.játszi pajzánságtól szenvedélyig. mert hiszen mondote küls szempont csupán a bels fejldés ábrázolására szolgált alkalmul. Balladáit. mely a legkomorabb. akár a Szép Ilonkára! Nemcsak azokra a dús lírai részletekre gondolok.

zenének meg benne. kétségbeesésében mártírrá magasz- Budapest. olyan szépségeit eleveníti a nyelvnek. szeptember havában. züllött köl- tt végs tosította. kihez minden n között a még nem volt leg- hüebb maradt. beteg. KIRÁLY GYÖRGY. . amire a magyar példa. a szegény. ritmusnak. 1921.megrendít szavakat talál bomlott érzéseinek kifejezésére. költészet történetében A Múzsa.

.

TARTALOM .

.

ÉS VALÓSÁG KÖLTEMÉNYEK ANTIK FORMÁBAN Árpád emeltetése Zrínyi ÁLOM 7 7 11 11 Pázmán Méh Két gyermek Sziget sírja 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 A boldog Izmén sírjára Szép és hü Szív Bús kert sír A A A A A puszta Magyarország címere A patakhoz látogatók haldokló Etele Napóleon rózsa Virág és szerelem A csalfa lány szeret óhajtása és valóság Álom 15 15 15 16 16 16 16 17 .

száj.A Csalogány Guttenberg-albumba Vashámor Világzaj 17 17 18 18 19 19 Ósök Laurának A Kis MERENGHÖZ 23 24 25 26 27 28 29 31 31 KÖLTEMÉNTYEK MODERN FORMÁBAN A gyermek halálára magyar költ Helvila halálán K. Matild dala A haldokló leány A gyászkend A csermelyhez Vágy Ilus panasza Haj. szem bús legény Puszta csárda Andor panasza A váró ifjú A szeretk A hü szeret A A kér Pásztorlány dala 32 33 34 35 36 38 38 39 40 41 41 Tükör Hség A A kis leány baja Gyász és remény Idához féltékeny 44 45 45 46 .

.... 53 53 54 55 55 56 57 58 59 ÓDÁK HAZAFIAS KÖLTEMÉNYEK A hontalan Szózat Berzsenyi emléke Elhagyott anya 65 67 69 71 Az árvizi hajós Liszt Ferenchez 73 78 81 Az él szobor Az úri hölgyhöz Fóti dal 83 86 91 Keser pohár Szabad föld Az elveszett ország Rossz bor Hányszor hallók Gondolatok a könyvtárban Szabad sajtó 93 94 94 96 96 100 .Pipiske Kés vágy Piros száj A megcsalt leány 46 48 49 50 51 Éj és csillag Virág és pillangó A szomjú (Laurához) Laurához Haragszom rád (Laurához) Sok baj Laurához Ábránd A merenghöz Madárhangok (Laurának) ...

. 157 A VÉN CIGÁNY UTOLSÓ KÖLTEMÉNYEK Az emberek Országháza 167 169 171 A nefelejtshez Emlékkönyvbe Elszó 172 172 ..BALLADÁK KISEBB ELBESZÉL KÖLTEMÉNYEK 103 108 113 117 119 124 126 132 Szilágyi és Hajmási Hedvig (Legenda) Becskereki Salamon Szép Ilonka A hs sírja A szent ember A szegény asszony könyve szatírák TRÉFÁS KÖLTEMÉNYEK Laboda kedve Gábor diák A hivatlan dalosok Az unalomhoz Petiké Mák Bandi Tót deák dala Mit csinálunk? A sors és a magyar ember (Rege) 139 140 142 144 146 148 152 154 .

A Mint a földmivel vén cigány Fogytán van napod 174 174 177 181 UTÓSZÓ .

A FAMETSZÉSÜ KÖNYVDISZEKET KOZMA LAJOS RAJZOLTA .^K N E R IZIDOR^ ^ESZTENDBEN* „A MERENGHÖZ" CIMÜ ANTHOLÓGIA VÖRÖSMARTY MIHÁLY LEGSZEBB KÖLTEMÉNYEIBL A KNER. KLASSZIKUSOK VI. KÖTETE. MEGJELENT 1200 PÉLDÁNYBAN.

.

.

^ 5 \ UNIVERSITY OF TORONTO LiBRARY DO NOT REMOVE THE ^CÖ tO O CARD FROM THIS cd •2 > a POCKET ^ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->