Digitized by the Internet Archive
in

2010 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/merenghzOOvr

.

.

A MERENGHÖZ ANTHOLOGIA VÖRÖSMARTY MIHÁLY LEGSZEBB KÖLTEMÉNYEIBL nyomtattatott M Á N G Y Kner Izidor betivel 1 9 2 L .

614733 .

ÁLOMÉS VALÓSÁG KÖLTEMÉNYEK ANTIK FORMÁBAN .

.

: ÁRPÁD EMELTETÉSE Nézz Árpádra. zrínyi Néz nyugatra. Mint kel ers viharok tetején a sziklai nagy sas Úgy kelé afejedelmifiúországoserben. aföldet vizsgálja hiába: [nek. s tiszteld ki hazát állíta nemedín ek. És rettentbbenrezegettbuzogánya kezében. lánglett egyszerreszemébl. magyar! Nézd. Párduca lebbenvén és kardja az égre ragyogS amint lelkében végig pillán ta temérdek [ván. S abús csendbe merült országok puszta határit Napkelet ifjainak dobogó paripái tiporták. képét Álmos fejedelmi fiának. borús szemmel néz vissza ke[letre Amagyar. Tisza boldog partjait és a Nagy Duna mellékét ellepték gyenge fiakkal S hó kebelü deli hölgyekkel diadalmas apáink. Úgy ln. mint érzé. elszakadott testvértelen ága neméAkönyörü eget. Bátor örömriadásközepettpajzsokra emelték. Öt magas Ungmezejénvérontóférfiakésbölcs Hadvezetk szabadon választván harcos [urokká. . Hunniatérségén.

S istened szemmel daliákat. valamint a távol tengeri zúgás. villogva le hoz[zád. Fegyverid. az örökké drága ma[gyarnak: Akkor nem vala oly bájjal környéked igéz. ha ez a lélek nem volna le- [törve. dicsségünk. a leghbb társak. Minket béke ölel. S a hadat. Bántatlan mulatozhatnánk százféle örömmel.Nem leli meg nagyait. Dete. S mély vala. és a had munkáit büszke Szigetnél Égi sugalmaktól ihlett lelkedbe fogadtad. Mely bal sorsa diadalmasan álla. Mert a szent haza volt. kö[rödben. Úgy zendüle föl . S kedvesek a ligeten folyamok menetében az Zrínyi! [árnyak. És ha kedünk. a megharcolt ütközet. végs daliájanevünknek. midn egyedül váradközepébe vonúlál. S verhetné az eget tíz ország szerte magyar [dal. s szent a gondolatok forrásaszi[vedben. a már Század eltt küzdött viadalmak hangja. s va[donná Pusztulási között sem hagyta vadulni hazánfölött [kat. kürtszó nem ijeszt fel ölébl! Völgy és hegy. És mikoron. messzeható [kéz. nem téged. s harci vidéken. Vagy mint eldühödött zivatar morajában utó[hang. s a frigyes egek gyönyörinkre [mosolygók.

körülötted [az éjfél: sincs biztos nyugodalmad az ri falak [közt Mert tolvaj török üszköt vet váradra. Deli Vid!" törököt rettentve [kiáltja. [hám. Sok had tengere közt Szigetet. Néma. az angyali [hség Szárnyain. Durva török pedigelrémül. Vagy pedig intézed. ésvédt mintlel viadalmas urában. S a roppant tábor derekát fölijeszti futással. [látád. Hogy viszi rajta üt törökök boszujára Szi[getbe: Hlyen gondolatok közepett szép lelki világod Földöntúli lakók seregével gazdagon. mint sólyomszárnyu sebes [szél. s az erben durva DemirDéli ölszélkéntfölkelnekvíniSzigetre. Akkor s borúit. Akkor az ifjú tatár. az örök hévvel lobogókat. deli Vid szép hölgye [miként jár Férje után Szolimán seregében. amint Ontja dalait. Felhozod a gyönyör. sfutellehadastúl. lobogva . mint a mély sír. a gyönge Kumilla sze[relmét. És dörög. mint áll vala. mint tündér hajnali álmot. azon[ban. Ókét jó Karabúi. S södet. - Mindezeken mikor andalgasz s a szörny csa- [ták közt Rózsavilágában.. elmaradó Vidot amintkémli vasával És „Deli Vid. ésreng a kapu sok szakadatlan ütés[töl.

árkod gödrei inek tel- S dárdavetö hajdúk riogatnak benne falaidra. Mint viharok közepett magasulva fogantatik [a sas. És közel a villám honjához kél ki rideg kn: Úgy amit magas elmédben hadakozva fo[gadtál Harc villámi között keleted Véresen és ki világra : azért [forr szilajon dalaidban az emberöl [harc.Völgyi lidércként átröpül az. dics. a férfi kebel diadalma. tusakodva meg[állván S rajtad törökök már félnek lenni eltted. fölijeszti magá- [nyos Éjedet álfénnyel. királyként rzi nehéz méltóságát zaj-szülte müvednek. ami csatát zengél. Rengenek a megütött falak. S képöket oly tisztán többé nem látja meg [elméd. Mégis ert veszesz a bal idn: daliái Sziget- inek Hírkoszorú nélkül nem fognak menni halálra. Akkor az égi lakók lelkedbl összezavartan A fölvert álmok halovány seregeihez együl[nek. rend-bomlottan váraikba oson[nak. És egyszerre lakod mind a négy sarka meg[indúl. kétszer fizeted le hazádnak adóidat: Vassal is. És az er. így te. s rettent szikralökéssel. Sztelenül. üt .

Reszketvén ott is hadat üz Zrínyi nevétl. Kérdjük óhajtva vezér költt még ád-e ha: [sonlót fénye sze[münknek! Vagy kárhozva levénk. ó halld. S hirdetek új tudományt. S nagy példákra magyar már naggyá lenni [ne tudjon? PÁZMÁN Pázmán. haj te korán ! elirígylett [sohajtsunk. csapongót. Engem az illatnak szédíte meg árja. . S mellyet nem sejték. e rózsa megett." MEH Hulló harmatnak szeretje s Mézajakú kis raj nyugszom a harmatos ágé. Mi pedig áldva füzünk szent emlékedre borosÉs az id röptét terhes bánattal elállván. [tyánt. Megtért térít állok az Isten eltt. s mond örömében sírva fiának. De ölelahaza. a tövis éle megölt. hogy örökké vissza- Hozzád. s vedd [szívre magyar nép: „Legszentebb vallás a haza s emberiség. tiszta valóságnak hallója egekben.

IZMÉN SÍRJÁRA Sok szívnek gyötrelme míg gyötrelme [hogy elhalt. ABOLDOG Birlak-e. Ott Zrínyi körül bátor daliái nyugosznak: Gyönge panasz-szózat bántja nagy álmai: hs [kat. A gyönyör .KÉT GYERMEK SÍRJA Ó anya! meg ne sirass. élt. Séngyönyörérzékbl istenek álma vagyok. SZIGET Honfi! ha fellépendsz düledék várára Sziget- Sírva ne említs szót sajnos eleste fell [nek. Illat-eez. láng-e ez angyali [szem? Ügyvan!egésztündérországbübájakörülfont. Izmén nyugszik e hantok alatt. alél- S melynél olvadozok. mellyet És e hókebel és e picin édes ajak? beszívok szomjamban [tan. vagy csábúltszemeim játékaimekéz. hogy ezen kis sírba [leszálltam: Játszani szállottam kedves öcsémhez alá.

Nézz be utas s ha talán elszúnyadt volna. szép. Néma halál. kéj és gyönyör [elhal. A S írd rá: búk. boldog szerelem megriad. neked! Ö hbb is. elkeserült ifjúnak szíve. Öt. sz. Amália. te szelíd vendég. de ha szép a bájos [Eliza. ki[vánjad: Álma legyen boldog: élete nem vala az. . mint kincset. hogy hervadj. Ót tavasz. vissza! bemenni tilos. keblire fényleni tüz. és tova kél. jer s zárd el az [ajtót. : SZÉP ÉS Hü Szép vagy. üres ház. örömek. Mint bujdoklórém járvala lombjai közt. Jaj SZÍV Szív vagyok. egyaránt s tél és nyár sírva [találta. Melyben kedv nélkül száll meg az égi lakos Itt az öröm szomorúvá lesz. nem csalogatja hivét. BUSKERT E helyet elbódult szeret keresé ki magának. az ifjú szivében fogja viselni Téged. És szomorú fákkal rakta meg a szomorú..

s omladozó hamvai jeltelenül? Menj harsogva. folyam! mely gyakran vitted [emelve A gyz seregét. letnt. ország! S mellyet szerze. völgy változnak gaz[dag öledben. az ersnek jel: itt. [örök Népvezet Árpád hamvai nyugszanak MAGYARORSZÁG CÍMERE Szép vagy o hon. S a szerelem. zengj hadat álmaihoz. te légy. bérc.: . Téridet országos négy folyam árja szegi Ám természettl mind ez lelketlen ajándék fiaid szent akaratja tehet. . o folyj. Vidd a rózsalevélt gyors vizeidben alá Ah így folytának el jobb napjai életidmnek. mint a rózsalevelke.: A PUSZTA A Duna habjainál SÍR ki van itt a kisded üregben Pusztán. és kit partod bokra [lehullat. Naggyá csak A PATAKHOZ Folyj el. patak.

Szke Hü Egy kisded hajadból egy fürt legyen áldozatod. hív sze: [retd én. rombola. A HALDOKLÓ Kedves lányka! ha sírhelyemet meglátni jö- [vendesz. tnt. szived és ajakid csókjai voltak enyéim. Százhalom aljában Istenek ostora az érdi határ. S aki vezérem volt s röm is. a szerelem. nem fogsz sajnálni: mig [éltem. fürtöt. NAPÓLEON Nagy volt s nagysága miatt megdlnie kelÉg és föld egyaránt törtek elejteni t [lett.. Meg ne ijedj mi vagyunk: a hív éj. ETELE Nagy haragú Etelét. S trni hasonlót nem bírtak az istenek is. . : . eljött büntetni világot Mint rohanó villám. A LÁTOGATÓK Lányka ha lassú dobajt ! hallasz s ajtódon az [álmák Tünedezése között szellemi hármas ütést. dúlóját annyi rejti hadaknak. Trni nagyobbat irigy ln a sáralkatu ember. égete.

El ne rabold durván. érted gerjedez. leánykák: Testvértek: gyönyör mint ti. karjaid engem. Rózsa. a lányka szerelmét: Önként adja meg az szép szavaidra magát. arcaikon. hajolj meg VIRÁG ÉS SZERELEM Szélvész! el ne ragadd a szelid fa virágait: [önként Hullnak azok lassú hervadozással alá. A CSALFA LÁNY Édesen a kesert. h .lánykám. És gggel ti ne nézzetek a rózsára. A SZERET ÓHAJTÁSA Mint a gyenge virág haldokló fára fonódik S repkény karjaival tartja ölelve hiven: Ugyan fogjanakát. ifjú. . keseren mondod az édest: Ó keser-édes lány! gyötrelem a te neved. Majd ha nagy álmomnakvégtelen éje közéig.A RÓZSA a lányok eltt: szerelem[mel az ifjú Téged imád. de hervatag is.

:

ÁLOM

ÉS

VALÓSÁG
homlokod
[élén.

Láttalak álmomban, harag ült szép

S egy csókom haragod fellegit elzavará. Ébren csókollak most, és te haragra sötétül sz Ó mért álmodnom nem lehet ébren a kéjt!

CSALOGÁNY
Elhervadt a virág, a fák koszorúi lehulltak; Sárga levélkéken nyargal az szi vihar. A csalogány hallgat. Hol er, mely vissza[idézze

Leng

bokrait és mennyei hangú dalát ?

A tavasz elj még; erd, bokor újra virítand: Nem fog-e a csalogány halva fekünni alant?

A GUTTENBERG- ALBUMBA
Majd ha kifárad az
éj s

hazug álmok papjai

[sznnek
S a kitör napfény nem terem áltudományt; Majd ha kihull a kard az erszak durva kezé-

[bl S a szent béke korát nem cudarítja gyilok: Majd ha baromból s ördögbl a népzsaroló dús S a nyomorú pórnép emberiségre javul; Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról
Majd ha tanácsot
És áldozni tudó szív nemesíti az észt; tart a föld népsége magával És eget ostromló hangokon összekiált,

;

S a zajból egy szó válik ki dörögve; „igazság!" S e rég várt követét végre leküldi az ég: Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez Méltó emiékjeit akkoron ád a világ.

VASHÁMOR
Kard, eke, lánc készül a vasnak gazdag erébl Táplál, véd, büntet: hármasán rzi a hont. Kard s lánc kínszer lesz hódító s zsarnoki kéziben:

Csak használni tud a pór eke,

ártani

nem.

VILÁGZAJ
Dec. 1841.

(Abból az alkalomból, hogy Napóleon porait Szent Ilona szigetérl
Parisba szállították.)
sír, s vele mozgani kezde a Óskoronáivalaföldtekeingadozott;[tenger, S újra düh, harc s mind ami viszály rettent vala [egykor, Szaggatták a kór emberiség kebelét; Újra feliált a nép osztozni világokon és a Béke derült arcán át vihar árnya repült. Honnan e zaj és honnan e vész ? A harcok uráHolttestétvitték által a tengereken, [nak

Megmozdult egy

SÖK
Minthanem stl származnál, légy tetteid Öse családodnak s a haza áldani fog.
által

LAURÁNAK
Nem fáradsz-e reám mosolyogni,
Nagy feladás vár rád
ha csügge[dek és ha

Megszédít a gond, trni szeszélyeimet? fiatal szívednek erényét Tenni napulmegtört életem árnyafölé.
:

2*

A MERENGHÖZ KÖLTEMÉNYEK MODERN FORMÁBAN .

.

földhöz minket baj s öröm kötöz. mint Az égbe visszareppen sugáré. szép kis gyermekem!" Mind hasztalan. Óhajtjuk és rettegjük a halált: Te túl vagy már. Alunni fogsz. Végst mosolyga orcád s a halál Eljátszottad fiú Kedves Leszedte róla szép rózsáidat. A Ó majd ha csendes tiszta éjeken Föltnnek a dics csillagzatok. meg nem hallod t: s nem lesznek álmaid.KIS GYERMEK HALÁLÁRA már kis játékidat hamar játszottad el. Kelj föl szerelmem. Múlásod könny volt és tiszta. hogy már reggel van? Ki fog téged megint fölkelteni? [Ah Sirat szüld és mondja: „Kelj fiam. Nemcsak magad menél. elvitted a Szülék vidámságát. s nem lesz több reggeled. nincs kétség útadón. . Kimondja megneked. Alunni fogsz. elvitted a Legszebb remények gazdag bimbaját. te De fájdalom ne bántsa hamvadat.

Lebegj te angyalként fölöttük. Zeng tetteket. Hogy A régi csatákat. Hol vad sas az éjjeli bérceken ül. Hogy ég nyugalmát terjeszd rajok is? Ó j]. Oly édes-epedve foly ajkairól. Add a szüléknek vissza. S a bús dali bért Tzd árva fejedre. ölelgesd kis testvéridet: Orcáikat csókdossa szellemed. a leányka nem ért." . az S mig a dal epedve Bús éjbe az arc. a haza szebb idejét. S zeng rózsaszerelmet. Ök együtt Éljék le megszakasztott éltedet. az si vezért. az árva babért. szikla repedne hegy ormairól. Vagy zengj. szeme könnybe „Jó foly ajkairúl. gyermekem! a haza szebb idejét Elmúlt az örökre! ne zengjed. Dalt zengedez és dala oly szomorú.Eljsz-e áldást hozni kedvesidre? Eljsz-e álmaikhoz éjfelenként. arcot. rz A MAGYAR KÖLT Jár számkiüzötten az árva fiú. És nincs koszorúja szerelmeidért: Némuljon utána keserved. Ah. ifjú baját. borúi. a lányka haját A szép szemet. S amely napok tetled elmaradtak. És mig porodra hintenek virágot. ifjú nem érez. de magadnak örömtelenül.

légy halálom Hadd álmodjam Helviláról. az özfi szalad. vad fa! örökre az ifjú nevét. légy halálom! Ah. kihal tört szive lángjaival. — HELVILA HALÁLÁN Álom. S tán csendes az álom az élet után. álom. Csillagseregével az éjbe mosolyg: Ó ifjú! mi álmod az élet után? Szép álmokat énekel a csalogány. az ordas eláll S ott szendereg a vihar álmainál. hol éje legyen. Hol farkas üget le. Szól. Zengd álmait éjiden ó csalogány!" vad árnyak alatt. S ékes arca hajnaláról.! Nem És így koszorútlan az ifjú megyén. s nyugszik azóta De feljön az ormokon a teli hold. édes álom! Altass engem. édes álom! Altass engem. Bús éneke. S vészekkel üvöltve jön a nap elé. szép karjáról. csak míg te altatsz engem. Kszikla! te zárd kebeledbe szivét. . „Född. Álom. tudva hol napja. álom. S már nem fut az özfi. S míg honja bolyongani hagyja. Szép szemérl. Villámokat ontva megy ágya felé. Addig nem gyötör szerelmem.

. Ott van. légy halálom. S nem siet fel karjaimhoz. „Kis gili. Addig érzem t ölemben. MATILD DALA gili Zöld ágon kis Zokogva búg. Légy halála életemnek. csak addig nem tudom. vagy kérdjem bár. Ott. Por között a sírüregben És mind mélyen és mélyebben S romlottabban száll alá.. álom. Álom. ág felett Ne búgj sokat. s nem bocsát magához. Mert társát nem leli S mindegyre búg. Ah t Nem hall többé. Addig állok véle szemben. K. Helvilája bús Csabának. Hallgassam. és virágzó Ágain zeng bús madárszó Ott van dísze a világnak. S élte haldokló szivemnek. édes álomi Altass engem. hogy Szép alakja por között fogy. nem felel már. hol Rába gyors vizében Rázza árnyékát a szélben Két sudár fa.

:

Kicsinké kis szived

Majd megszakad."
Zöld ágon
kis gili

Csak búg, csak búg A völgy jajjal teli Utána zúg.

A

hajnal elmegyen:
este jön,

Az

S gilice mereven Ül ág közön.

„Megmondtam Ne búgj sokat;
Szerelmes

kis gili,

kis szived

ím megszakadt."

A HALDOKLÓ LEÁNY
Mért,

könny

lebel,

Mért játszadozol

te

ölemben?

A

sárga levél, Kit szárnyad emel. Nem zseng soha több kikeletben. Hamvadni fog az vadon út közepén;

Bús pályaközépen ugy hamvadok

én.

Amely

hitet
fia,

ád

nem rzi; Meghajtja lovát. Nem nézi nyomát. Bár azt hive tört szüve vérzi.
had
büszke,

A

Elvetve,

Ah

magamban, erm fogyatán merre bolyogjak az álnok után?

Kelj, nyugati szél!

Sirhalmomi gyásznak elég

jel

A

sárga levél, Kit szárnyra vevél, Azt tedd le poromra, s repülj el. Légy mint harag és boszu-fútta vihar Rontó, zajos és szilaj érd be hamar.
:

És majd ha megyén
Szállongva virágra virágról S a régi jegyen. Mint hlt idegen. Nem gondol az eskü szaváról. Ezt zúgjad utána, mig el nem enyész: „Nézz vissza nyomodra, te büszke vitéz.'

A GYÁSZKEND
Elszáradt a rózsafa.

Fátyolkend függ
Hej

rajta;

baj, hej baj!

Nem

leszek én víg soha

A

fát ki

nem

öntözte?

Jászkendt

rá ki

tzte?

Hej baj, hej baj!

A jászkend

fekete.

!

!

Fát rózsám nem öntözte, Jászkendjét rá tzte;

Hej baj, hej baj!

A

bú ide temette.

Mért nem vártál még reám, Szép szeretm, rózsafám! Hej baj, hej baj! Mért nem vártál még reám?
Vártál volna: itt vagyok, Mint ltt szarvas, bágyadok;

Hej baj, hej baj

Most utánad elhalok.

Ne

virágozz, rózsafa!

Fátyolkend, függj rajta! Hej baj, nagy baj Nem kelek én föl soha.

A CSERMELYHEZ
Ó
selyme a vizeknek
árja

Kis csörgeteg,

Vig

nedveidnek

Hová pereg?

A
Mi

titkos völgynyilatnál

vár,

mi von,
te volnál

Hogy dlsz, mint ha

A Balaton ?

Mért, mintha nászra lejtne,

Kereng habod, S zeng, mint ha
Kis oldalod ?

dalt rebegne.

Tán szebb virág virágzik

A völgy ölén ?
Tán szebb nap fénye Hüs rejtekén ?
játszik

Vagy Emmi rózsaképe
Hajnallik
ott,

Hogy

oly

nagyon

siet le

Futó habod?

Ó fuss, s ha habjaidban Enyhül alant, S mint csillag, keble lassan Leáldozand;
Ó
vidd e rózsabimbót
lejtve le,

Vidd

Gyengéden
Illesd vele.

szíve halmát

Mondd hogy, ki téged külde. Az én vagyok, Hogy lánggal égek érte,
S hogy sorvadok.

S ha erre meg nem indul Szánó kegye,
Zúgjad, hogy szíve márvány Mint kebele.

Elmúlt napokat soha vissza nem ad S a rózsa. ha szép kora múlva. ó lányka. ez isteni szájt A messze jövendt Aggódva ne nézzed. lehull: Méh nem szedi mézeit hamvairul.! . Ah hagyd megizelnem az édeni bájt. Hogy ennyi ember közt Legény alig van. Hosszú örömökre Mi kurta az élet Nézd nyomtalan a sebes óra halad. Hagyd szívnom ez ajkat. VÁGY Mit késel. E szívre omolni ? A hév szerelemnek csókkal adózni? Mit rejted elttem a gyönge kebelt S vonsz kellemeidre. ILUS PANASZA Nagy hiba az nálunk Egy ily faluban. te csalfa. lepelt ? Hév Ah hagyj betekintnem A rózsaligetbe. Hagyj részeg örömmel Elhunynom öledbe. .

SZÁJ. Én maholnap férhez Adom magamat. Aki boroz.! Kit nátha nyomorít. Jó lesz cobornak. Aki józan. haj. A HAJ. Hordja el a tatár Leányságomat. Haj. haj. sarokba vetem. haj. Peti balra sántit. haj SZEM Beh szép selyemhaj Ez a leányhaj Bomlott fürti tengerében Hattyuvállak fürdenek benn. orrán Bibircsó terem. Kit meg a keh bánt. Haj. hideg Mint a jégverem. S borzas mint boglya. Egyik szke volna S tüzes a haja. Bükkfából vágatok Férjet magamnak. . Másik barna volna. Bandi jobbra szánt.

Beh gyönyör szem Ez a leányszem. Inkább babámhoz hordanál. Sugár mint a jegenyefa. Csoportokat dobál felém. szem.! ! Beh szép selyemhaj Ez a leányhaj. Száj. Szépen danol. száj. Szem. ! Az én babám nem kis baba. Szerelem az isten benne. szem. Te forgószél ha jó volnál. szem. Hozzá kökényszeme lángol. Beh szép rózsaszáj Ez a leányszáj Fülemile danol benne. szem. A BÚS LEGÉNY Forgószél megy út közepén. szépen táncol. száj. száj. Szem. Beh gyönyör szem Ez a leányszem Mennyország nyildokol benne. Beh szép rózsaszáj Ez a leány száj. száj. . Száj. Legszebb sor gyöngy ragyog benne.

Csak egyedül Érem-e még azt vagy soha. jár az isten nyila. PUSZTA CSÁRDA Ez a csárda nevezetes. Ilyen házra nem is szállnék. Ha szemébe Haj! de tle távol vagyok. Hej kivül is. Tudod-e hogy szeretlek én ? Azt csak tudnám De tudom hogy el még hogy szeret. nekem Piros lánytól hókenyeret ? . Kidlt bedlt az Bele oldala. Csak úgy tengek a világon. hely belül is. tekinthetem fülök. Gólya jár rá. nagy kelepes. hova bojtár legény. Ha én gólya madár volnék. ha beteg is? bort eleget. Hogy galambom elmondhassa Hova.. Boszorkánytánc van alatta. fagyok. A forgó szél dúdol rajta. Kivan Ki hoz itthon. nem jöhet. : A kökényt én úgy szeretem. S mint madár a száraz ágon.

ANDOR PANASZA Kis lány. azt gondolám. Tisza ide Gyerünk innen.Puha kenyér eledelem. A A A szomszédban kis lány ostoba. Gözütanya. puszta szállás. Mit ér. denevérház! Hordjon el az szi zápor. Isten hozzád. Tiszában megitatok. 3* Ily Én . Csak az egy gólya kelepel: Nem Útra készül az is szegény. Fölebb is. Megcsal szózatja. A A Dunáig meg sem állok. fakó lovam! nem messze van. ülhet a ház tetején. Mért nincs benned egy ital bor. Szomjam ellen borral telem. is. S ha A felindít a szerelem. Hej. szép leányt megölelem. nagy lány ha hamis? alább is. nagy lány agyafúrt. gonosz világban. Más elcsalhatja. de itt senki nem felel.

hogy majd átkaroljon. Aki nyomot nem hagy Kis lába után. ölelek Kettt hármat is. kedves. jó. S ha ezek közt sincs Akárhányat is. Szívem dobogása volt köszöntd. Valahányszor a szél felsüvöltött. Megy is. otthon is van. szép piros hajnalhasadtára. Kinek szeme nem jár Minden szem Kinek lába után. S majd azt viszem haza Víg szüret után. Hév volt karom. Aki nem néz vissza Legények után. . A VÁRÓ A IFJÚ Megvártalak. fut nem Minden zaj után. Még sem boszorkány. hogy majd megcsókoljon. az órára.Ne legyen soha is Egyhez kötve szám: Csókolok. Hév volt ajkam.

violanézésed? Hol fehérlett tél s nyár boszujára. Hol maradtál. hol maradt szépséged. hogy Jaj te megtapodtad? Nem Itt mi kérdés. békém s vágyaim zöld ága! Majd ha látsz virágot hervadozva. feje lombként lehajolva. Örömében. S fáradt lelke mint a fáradt csermely Agg. S minden árnyék. minden fény sugara Termetednek csala csodájára. S hálni napfényt felhk torlatában: Gondold. mely ohajtozás ez! vagy itt. mert te nem jövel el. Élte a virágként hervadozva.. Majd ha látsz kis csermelyt gyors mentében Megfáradni völgyek mély ölében. . Rózsaarcod. itt van új világa — Nem te. Büszke lombot búsan meghajolva. fogy és vész. Hó kebeled gerjedelmes árja? Lélegzeted édes illatával Mily szerencsés táj szellje szárnyal ? S a föld szíve hol dobog alattad. Úgy ül. híved úgy hl nagy buvában. bár a hely s óra kedvez van a nap.

„Oly könnyden. katona j! Szól a lovag. Szeretket elválasztó. i Vigan hadd rohanjak sirom felé. S nincs semmi bánat. s hevén száguld elé. ha nem lesz is kett. Szíve szívem nyugodalma. hugám. Rózsám keze fejem alja. Adj egy csókot. oly könny mint a gyors madár. . A Nap játszik H SZERET Sík országúton vágtat a huszár. Gyönyörség minden gondom. Kelj fel." Fel a porból. Szeretket összehozó. ó lovag el ne rohanj. semmi bú szivén.A SZERETÖK Álmodom én. Jj el vigasztalásomra. Sík útközön ül Szép lány egyedül. rózsám. ne alugyál szép hajnali csillagnál. nem aluszom. Micsoda fény az a csillag? Talán a hajnali csillag. Oly szép. messzecseng fegyverén. mint az arany. S tündöklik omolt haja. A Majd ha feljön esthajnalra.

panaszatlan a néma halál." A KÉR Vica lelkem! hova sétálsz? Tudod-e. Reá búbánat ültetve Megbánod ha leszakasztod. „Oly vigan. Vica lelkem tudod-e már. „Oly félre.. Mely az áldott mezben jár. Hogy úton ülni látja kedvesét. o had fia. És félre száguld. o had fia. drága lélek! De ha szeretsz: mint a madár. félre elrobog. Lód lába eltt Ül hü szeretd. Másnak magadnak gyötrelem. hogy rossz helyen jársz? Szerelem van itt elvetve. vigan élek. Vigan lakom. . Retteg jajától. Még a haláltól sem félek. mért rohanál? Holt kedvesedet Nem nézed-e meg? Nem sír. még se rohanj. s látni fél könyét." Döbbenve féket ránt a gyors lovag. hogy nem élek Ha meg nem szánsz. ! Mit mondott a kakukmadár? Azt mondotta. Megbánod ha nem szakasztod: Mindenképen veszedelem. S mellére lecsügg feje bánatosan.

Hej galambom. Nem rég hordom kalapomon.. PÁSZTORLÁNY DALA Kis rózsa. Jaj Vársz-e még tavaszt? nekünk! örökre Elvesztettük azt. virág fog állni Más Száraz ágadon Más leány örülni Puszta dombomon. . Neked szedtem a hajnalon. Hull kis leveled: Kedves ifjúságom Hull itt el veled. szép rózsa. vedd el azt is. Végy el hozzá magamat is: Ketten leszünk az örömre. Kis rózsa. Tövistelen az én rózsám. Gyönge virágszál! Szeretd ha volna De így nem hervadnál hervadsz mint magam. gyere hozzám. Ha megtetszik. szép rózsa. Ketten a keserjére.

Csakhogy hajh a kend alatt Hamis a szív. csal ha nevet. Vagy oly nem szép. mint madár és csapodár. milyen igaz. míg százszor ver. Csal mikor sír. mely kopogat. fölött jár? HSÉG leányka. Minden újabb pillantása Egy hívének buktatása. Piros ajkad szólalása Paradicsom megnyílása. Lelked abban képpé folyna S oly szép lennél. Olyan igen szép vagy-e hát? Vagy szépséged. mint Veszedelmes mély a hínár. Vajha orcád tükör volna. milyen ravasz.TÜKÖR Tarka kendd lobogása Lelkem édes mulatása. A Repked . Csakhogy a szó kétél szer Egyszer gyógyít. Akkor végre kimutatnád. Csakhogy a szem hamis követ. Barna szemed villanatja Szívemet fölgyújtogatja.

A hitetlen oldalcsont férfit Már sok trbe vont. Szell hajtja jobbra balra. Vedd s köszöntsd el poharát. De szerelme szép virág: Szedd szelíden a virágot. tled és hozzád. A Hajlik leányka lenge nád. Csak múló Fogy mint kedve j: Hü leánykák képe . Mely gyönyört az óra Úgy tekintsd mint rózsafát. majd nyugotra. majd elborul. A hold. kéj csalfa lánga. . bár szelíd világa.. Majd keletre. Meg ne sértsd a gyenge ágot. Mit sovárgasz? mit tndnél Hosszú hség lángirúl? Még a nap sem hü az éghez: Majd derül. A leányka gyenge ág. Zálogul add szívedet. Melynek kurta ifjúsága Hervadandó szép virága. Keblet minden szépre tárj De leánytól jót ne várj! ád. Bár szerelmed tisztán ég S véghetetlen mint az ég. s telik. E legdrágább kincsedet. S mely gyönyört az óra ád.

Mint megannyi Ész. Könny. s neki szánva Kész lennél e nagy mondásra: „Holtomiglan. A csalásban meg nem halsz. . kéj." Térj eszedre! féld a szégyent. azért a gyors idvel. barna szem. holtodiglan. most rajtad a sor. Könybe gyöngyözött Játszi És haj. Fennakadnál.Vagy megvetve. mívelt. És ha mégis tévelyedve. mint a hó. Gúny Élj s nevetség tárgya vagy. ha te csalsz. vagy is csalatva. így is. Váll. Vélt erény és ártatlanság. Mondd helyébe: „holnapiglan!" — És ne kívánj lehetetlent. vidor elme S a szerencse dús kegyelme S csókkal esküdött Tiszta szerelem. s lányi jóság. kar. Jó tanácsot elfeledve.és szívfogó. Azt gondold. Megbvöltek. megromolva. mint az éj. Megcsaltak már érte százszor. Ne tördjél a hséggel: Kölcsön esik. úgy Veszteséged bármi nagy.

már is újra Kezdem a panaszt. s vágyakoznám Ah ha e sóvár tndés Tán a szerelem. Csak sovárgok. Keblem a sok sóhajtástól Szinte megreped. Élve. Akkor jaj szegény leánynak. halva hív. miért? Mintha égnék Bírhatatlanért. Nem tudom. Éjjel gond viraszt. Amint én Nincs oly szeretni tudnék. csak tndöm.Mert. férfiszív. Más van írva sors könyvében A leány hü nem lehet — Férficsontból vétetett. El sem végzem. akarja bár szivében. Testi lelki nyugodalmam Mind eltntének. A Isten a KIS LEÁNY BAJA megmondhatója Mennyit szenvedek. A sóhajtás tartja bennem Még az életet. . Nappal álom forr fejemben. Akkor jaj nekem! Aki engem úgy szeressen.

Mi haszna mondanám? Te szómra nem hajolnál S csak búmat toldanám. merülj el a Sötét haj tengerén! Ó A IDÁHOZ Nem mondom. mig fürteid Jelentik gyászomat.GYÁSZ ÉS REMÉNY Holló hajfürteid Szint ollyan feketék. hogy szeretlek. Mint csillagszemeid Igéz párja kék. Mégis. aki érez Szavakkal mondhatót. Hol lelnék arra szót? érez. hozd fel csillagod kék szemben. . Nem mondom. Nem mint szeretlek. remény. Szemednek kék ege Reménysugárt nem ad. Nem mondom. Vagy. Az e kebelben Mi mély a fájdalom: ilyen fájdalomnak Legjobb a sírhalom. gyász.

És semmivé lesz mint az esküszó. Miért oly ggösen. Hogy kárhozattál ostorozzanak. Mely mint hajad lengése. a világ Hogy tled Nem szinte idegen? Hogy megdicsérgetik Parányi lábaid. Felrémülék irígylett nyughelyembl. S e szemben ah! rangyalom mulat. S szemedbe nézni hitt egy gondolat. aki vagy. De átok és bün többre pazaroltan. Félt ennyi kincset bírni Iszonynak háza lett lázadt szivembl: Kéj és gyönyör kinokká váltanak. S nyugalmam nem volt enyhe s békhozó: Kegyelmed távozásán riadoztam. S együgy kebeled Fehér hullámait? . változó. aggodalmam.A FÉLTÉKENY Setét hajadnak árnyában nyugodtam. Mely osztozatlan s egynek adva jó. PIPISKE Pipiske.

Nincs egy jó gondolat. . Ha jól kikérdezed. Ha kebled jégverem? S fejed szép fürt alatt Egy eszmét sem terem. mint rebesgetik. Megfogni szárazon Nem birnád a halat. te papja szól! rút nem vagy De. Nincs benned fürgeség. Bíznának csak reám „Hohó! talán bizony?" Korán sem. Ha csak bámulsz vele? És nádszál termeted? Csak lengeség jele. De lelked hía nagy. én csupán Javára dolgozom. Egy tyúknak több lehet. Hol. Tetemben nem csekély.S min badar beszéd Arcod rózsáiról. A szépség Igaz. . nincs eszed. Mi haszna vagy fehér. Mindössze is csak egy Csinos kis bábu vagy. gyöngyöm. . . Mit használ szép szemed.

ég Melyeknek mostohán Keserv nyilt nyomdokán. Melyekre hidegen Éjszín szemfödt Csalódás ujja sztt. S ha majdan a tavasz Pacsirta hangot hall. köszönöm! De nem fogadhatom. Az szi szép napot. Kívántam újólag . Túl a reményeken. Szép napvilágomat. ha elvenném „Szép ifjú.! Meglátná a világ Az egykor — Azaz. Túl a szív életén Nyugodtan éldelem Mit sors s az ész adott. léha nt Mivé faragtam t. De hogy megláttalak. Túl vágyimon." KÉS VÁGY Túl ifjúságomon. Pipiskeségemet Tovább is folytatom. Bizvást jövendölöm: Nem önnek szól a dal.

. Mely annyiszor gyötört. Pirul a hajnal is S a rózsa keble láng: Vadásznak az mi kéj. Ha el nem foglalhatlak? Szamóca is piros S a gyermek szereti. A kornak alkonyán S szeretni tilt az ész Letnt remény után. Hiába. s Egy kisded Édes szavak csókok révpartjaín. Piroslik a bor is S illatja mennyei. piros. Kívántam mind. hasztalan! Ifjúság és remény Örökre veszve van Az évek tengerén: Remélni oly nehéz. Mely annyi A kínba fúlt gyönyört. Ó szz ajak! Mi haszna vagy Ha meg nem csókolhatlak? Miért kívánatos. PIROS SZÁJ Ég szalag száj határain.Már eltnt koromat. kéjt adott. amit Ábrándos álma hitt: Az édes bánatot.

miért vívok. Mit embercsontokon Sok büszke szív keres. Mikor jön a nap el Betölt reményivel. Én másnak meghagyok Akármi örömet. . Helyettem költse A jó bort jó barát: Nekem rajtad derül Ébreszt hajnalom. Érzettem lángodat. Midn nem álmodom S azt mondhatom: „Ó szz ajak! Szedem rózsáidat. drágakt. Rózsát s ki mit szeret. de szólj nem hiszek. Királyi bíborom. Csókoltalak!" A MEGCSALT LEÁNY Ne Ne nézz reám! Bájolsz. Van bársony is veres. nem értelek: Pillantatodban csáb orgyilka reng.S ez mint mosolyg reánk! Van vérszín drágak. Te vagy. Minden szavadban egy tört eskü zeng. Szamócát. Miattam tartsa meg el Király vérbíborát. hozzám! Ámítsz.

S búd nem vigasztal. Ha sejteném Hogy az lesz a halál. Több mint halál. szerelem. ah! A fájó rész maradt: Neked jutott öröm. És rajta függ szemem. ha rád nem gondolok. Én setét a bútól S vágy miatt beteg. S egyiknek. 4* . Ezeknek romja hségért nekem. Emlékezet Világát égetem Képed felett. Mit esdekelsz? ha megcsalál. ha még bízol. Fényes és hideg. érdekelsz. Szivünk ketté szakadt. bármint bánkodol. Nem Bár porba omlanál: Hizelgésed bántó. Menjünk tova. — — ÉJ ÉS CSILLAG Éj vagyok. te csillag. több mint a kínpadok.Felejteném Hogy egykor hm valál. Felejts. Képed s ez élet sírba szállanak. De élni még. S ha majd világ s szemem lehunytának. kéj.

Annyival dicsbben Kezdj ragyogni te. El kívánok veszni Fényben általad: Érezzem csak egyszer. A föld gyermekének Édes titkait. Fel kívánom vinni Gyászos arcomat. Szép sugaraidtól El nem alhatom. Nem súgott ajak. Míg fölötte arcod Istensége leng. Mégis éber kínnal Hozzád álmodom.Általad homályom Fájva összereng. Amit bánat és éj Gondolhattanak. Hogy világosabb légy Árnyékom miatt. Egyszer lángodat! . Fel kívánom vinni Amit rejt a hit. Mit nem esküdött szó. S mint inkább leendek Bútól fekete.

Kebelemre szállj le. Jer. És fohászom illat a szelekben. nem nem bort szomjazom. Éljük át e kort egy pillanatban. Nem Nem oltaná a el azt mézes szljü Badacson. Gyenge harmat a könyü szememben. Vagy szunyadj el illat mámorában. Kikeletnek zsenge ifjú ága. A SZOMJÚ (LAURÁHOZ) Szomjas vagyok. míg örömet cseréltünk. Szemfedd lesz hervadó virágod. kis csapongó! Egy rövid nap tüneménye létünk. de És szomjamat vízzel olthatom. Szállj le. Szállj le. És ha édes életed kifárad.VIRÁG ÉS PILLANGÓ Szállj le. szállj le. Kebelemre szállj le. . csapongó! A meznek én vagyok virága. Mely gyönyörtl s üdvtl halhatatlan. boríts el fényes szárnyaiddal. Szídd ki lelkem mézes ajkaiddal. Kebelemre szállj le. szállj le. kis szép arany pillangó. Jer fürödjél e köny-ég árjában. kis csapongó! Egy kis ég van a könyü csépjében. szállj le. szép arany pillangó. Mely szivembl könnyet és fohászt csal. szép arany pillangó. Elmúlik. a Balaton. S égek érted els fájdalommal. Lelkem száll az illat özönében.

Szomjúzom édes és forró sóhajt. lelkem várja édes ajkidat: Ne hagyd elveszni szomjúság miatt. mert gylölsz. . Szomjas vagyok. Gylölség és szerelmünk Cserében visszajár. LAURÁHOZ Rád nézek. Jj. És szomjúzom kebled hullámait. Mit kebled titkos szenvedélye hajt. erényed. Hibád-. mert talán még. bájaidra. lángot. leánykám. Szivednek minden dobbanásait. Rád nézek. mert gyönyört ád Szemlélnem arcodat. És a mosolynak mézét ajkidon. Még akkor érzenéd csak Mi a szívgyötrelem. Szomjúzom a hajnalt szép arcodon. Rád nézek. Szemed tüzében játszó lelkedet.Én lángot szomjazom. Egy kisded percre bár. mert öröm Meghalnom általad. Rád nézek. Míg bájaid veszélyes Dacával meg nem ölsz. lesz Rád nézek. tüzet.s minden titkaidra. mert szeretlek.

mert fürtöd fekete. hogy többé visszatér. Nézni rá s hagyni nézni És szemétl el nem égni! Mi t . Haragszom rád. Hej nagyon sok az én bajom: Szeretni kell a rózsámat.A mostohán viszonzott. Ölelését elfogadnom. Még akkor sínlenéd csak Kegyetlenségedet. Haragszom rád csalárd kék szemedért. HARAGSZOM RÁD (LAURÁHOZ) Haragszom rád. Karcsú testét átkarolnom. Mely rám oly bvös láncokat vete. én nem tudom. mert nyugtom elveszett. Haragszom rád kegyetlen ajkidért. A gylölt szerelem. Tle csókoltatni számat. S mert bájid elrabolták lelkemet: És nincs remény. SOKBAJ lelt engem. S nem hagynád ennyi kín közt Elveszni lelkemet. Haragszom rád szilárd erényidér'.

Csak tégedet. És ha egyszer elenyészett. Minek akkor már az élet! LAURÁHOZ Nagy szálka vagy szememben. Mint az én nagy boldogságom? Félek. kis leányi Nem látok. Hozzád vagyon láncolva szellemem. Nem Nem láthatom miattad a tavaszt.. félek. Hogy a világ képeddel oly tele? Ez jár velem. h láthatok sem földet sem eget. Szeretlek-e. Van-e ily baj a világon. vagy tán rült vagyok? Tudná az ég. Elégeté szenvedélyem azt. és még sem holt virág. Nem látok mást. S e szellemlánc legfájóbb szerelem Hozzád van az teremtve mint az ág.e le. Hamis szemed és kedves arcodat. bár szememben nincs Nem láthatom miattad a napot. hogy mulandó. Mint az asszony változandó. csak bvös képedet. nem szabadulhatok. És kérdezem. Hajh az nekem már rég lenyugodott. a nap rajzolt. Letörve már. mint holló hajadat. ez kísér mindenütt. Mint üldöz mindenhol rajtam üt. . hiány.

Szerelmedért Eltépett lelkemet Istentl újra visszakérném. lehelleted. Dicsbb erénnyel ékesítném. ABRAND Szerelmedért Feldúlnám eszemet És annak minden gondolatját. Felölteném zöld lombozatját. És némán szenved. egy szód. Eltépném lelkemet Szerelmedért. ha leszakadt? Sorsom te vagy. Kihalhatatlan fájdalommal. EUürném villám s vész haragját. S képzelmim édes tartományát. S élek halok. Szerelmedért Lennék bérc-nyomta k. Szerelmedért. Szerelmedért Fa lennék bérc fején. S örömmel nyújtanám neked Szerelmedért! .Eltépjem-e a kínos láncokat? Megélhet-e az ág. S meghalnék minden év telén Szerelmedért. amint te végezed. Ott égnék földalatti lánggal.

Mi az. Sajátunknak csak annyit mondhatunk. Amennyit a szív felfoghat magába. s ködvárak lebegnek. Megf érhetetlen oly Hullámin holt fény kicsin tanyán. S köztük valódi boldog oly kevés. Ábrándozás az élet megrontója. Kinek virág kell. Földön hónát csak ollyan lelheté. kancsalúl. mi embert boldoggá tehetne? Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön. gg. MERENGHÖZ (LAURÁNAK) el szép szemed világa? mit kétes távolban keres? Talán a múlt idk setét virága. . A telhetetlen elmerülhet benne. ki sok kéjt szórakozva kerget: Csak a szerénynek nem hoz vágya Ki szívben Kit jó. Kéjt veszt. Mely. Min a csalódás könnye rengedez? Tán a jövnek holdas fátyolában Ijeszt képek réme jár feléd.A Hová merült Mi az. lélekben nemes volt. Múlt és jöv nagy tenger egy kebelnek. S nem bízhatol sorsodnak jóslatában. A látni vágyó napba nem tekint. ki kínt. hogy van szívöröm. S nem fogja tudni. Ki életszomját el nem égeté. festett egekbe néz. Mert egyszer azt csalúton keresed? Nézd a világot: annyi milliója. nem hord rózsaberket. ne nézz hát vágyaid távolába: Egész világ nem a mi birtokunk. Ne nézz. mohó vágy s fény el nem varázsolt.

Maradj közöttünk ifjú szemeiddel. Ne adj helyette bánatot. S tán szebb. MADARHANGOK Szól a pacsirta fönn lebegvén S az égiekhez közeledvén: Érzem szelid lehelleted Üdvözlek. Melyet kezedbe hasztalan szorítsz: Várt üdvöd kincse bánat ára lészen. Derült az ég. föld. Egész erd viránya csalja bár. mely felett Rakandom kisded fészkemet. A birhatót ne add el álompénzen. enyhe. Ha van mihez bizhatnod a jelenben. Már búvik a fü.s nyomornak vége már. Terített asztal lesz a föld. Mely visszaj ha meglelé zöld ágát. Úgy térjen az meg mint elszállt madár. ó hozd vissza szép szemed világát. Barátod arcán hozd fel a dert: Ha napja lettél. könyüt. S mely ifjan oly szép. szép delét ne vedd el.Zajától felrémül a szívmagány. Hozd. . Ó Ó kéj. nyílt a határ. öröm! öröm! Gyönyörtanyánk leend a kéj. de csalfább távolt ne keress. ó szép kikelet! A tél. Ha kart hízelg ábrándokra nyitsz. zöld. gondolj és szeress. Maradj az élvvel kínáló közelben. Ha van mit erezz.

Erd. tüstént elég. mint hulladék. Röptében ígyen szólaló: Csip. én majd eszem. csép! Csip.Jön a veréb a nagy faló. berek. Víg énekök zajától Harsogva fölzeneg. Éhségim oly nagyok. s vigadnak A nyár utoljáig. Csip. búzaszem. Paraszt betyár vagyok. Mint senkié. . csép! Csip. mez. S a cifra tengelic. Egy gyönge csalogány Csattogja gyász zenéjét. Sem szántok. csép! Nem kell egyéb. a fmüvészn. Mit lophatok. meg nem veszem. kis elhullt * És jnek a zenészek: Pintyke A és a csíz. Fáradjon más. Mind boldogok. S amerre csak tavasz van. Mint bármi méh. sem vetek. csép! Nekem nem Csak egy kell nagy élelem. Csak sok legyen. s S öröm a dal hevétl Reszketnek tollaik. Mégis kitelelek. cinke és rigófaj. Csak egy.

Fenn szárnyalok. Hogy szenvedek. És annyi fájdalom van És annyi kín szivén: Embert megölne százszor Ily gyilkos Ah érzemény Hol éjeim? Hol napjaim? Szerelmeim? Vigalmaim? messze más vidék határain Lekötve vannak Mély bánatomnak A hitszeg társ könny szárnyain. mint hangzó fájdalom! . A cserje vad bogán.: . Hogy szm beteg? A rengeteg! A rengetegben hang viszhangra lel. Nekem magamnak egy hang sem felel. Felgyújtom e hitetlen lombokat. Szakadj ki lelkem s zengj el mint dalom Mi vagy te más. Ki hallja meg. Ó én szegény! S meghalhatok. De én. de én Csak sírhatok. S a nap tüzéhez adva lángomat. Fenn mint az ég. Ha sas vagyok S vad keblem ég.

. a kis csalogány. S ki szólna. míg az erd szíve fáj? Búsan merengve hallgatott a táj.így énekelt a cserje vad bogán Az erd szíve.

ÓDÁK HAZAFIAS KÖLTEMÉNYEK .

.

A HONTALAN Járatlan utakon ki jársz. Ki vagy te bánat embere. És elhagy tanak? k . Mi sorsnak üldöz fegyvere. mely benne vív: Fájdalmim oly nagyok." Két név eltted szent talán: A hü barát és hü leány. S ínségem most oly szívható: De ez nem tántorít. Zajosb a vész. S most ínség szomorít? „Dús voltam s dúsnak lenni jó. Hagyd dúlni a vészt keblemen: Én bujdosó vagyok. vészre társz. Örömtl idegen. Kietlen itt e puszta szív. Hogy bolygsz vad bérceken? „Hagyj bolyganom vad bérceken." Tán dús valál és kincsedet Elvette ádáz végzeted. S keblet viharra.

" Kihaltak ök?tán gyermeked. Kiirtva s vérbefúlt hazám Többé fel nem virul: Engem millióknak veszte nyom." Te trsz. Szép hölgyed. melyhez tartozám. szerelem Földön legkínzóbb gyötrelem: Ök híven haltának. S neved gyalázva volt? „Gyalázva minden címerem. A A nemzet él s derül.„Pártos barátság. Egy nép halálát hordozom. Elnyögte a halált." tehát. minden örömed. De azt hazámért szenvedem. bár kínod súlya nagy: Tán a becsület rabja vagy. S ez rajtam drága folt. boldogtalan. Hah számkivetve vagy Sújt kérlelhetlenül? S melyért vérzettéi. De a szív mély s nagy menedék. nemzet. ten hazád „A számzöttnek honja S bár szenved s van. Emészt sírba szállt? „Mind sírban amit szeretek. Keblemben ostorul." .

Ez. Itt küzdtenek honért a törtek össze rabigát karjai. halnod kell.! : SZÓZAT Hazádnak rendületlenül Légy híve. S elhulltanak legjobbjaink A hosszú harc alatt. is. S népek hazája. nagy Hozzád bátran kiált: világ 5* . Oly sok viszály után. Itt Hunyadnak Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat. Áldjon vagy verjen sors keze Itt élned. Él nemzet e hazán. Megfogyva bár. ó magyar. hs Árpádnak hadai. mellyen annyiszor Apáid vére folyt. Ez a föld. És annyi balszerencse közt. Bölcsd az s majdan sírod Mely ápol s eltakar. melyhez minden szent nevet Egy ezred év csatolt. A nagy világon e kívül Nincsen számodra hely. de törve nem.

mely után Buzgó imádság epedez Száz ezrek ajakán. ha jni kell. még jni fog Egy jobb kor. fölött áll. Hantjával ez takar. ó magyar: Ez éltetd. er. Hol a temetkezés Egy ország vérben S a sírt. S keservben annyi hü kebel Szakadt meg a honért. s ha elbukál. A nagyszer halál. S az ember millióinak Szemében gyászköny l. hogy annyi szív Hiában onta vért." „Egy ezred évi szenvedés Kér éltet vagy halált ! Az nem lehet. . Légy híve rendületlenül Hazádnak. Népek veszik köri. És oly szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt. Vagy jni fog. hol nemzet sülyed el. Az nem lehet. hogy ész. Még jni kell.

"

A

nagy világon e

kivül

Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell.

BERZSENYI EMLÉKE

„Nem kérem, ó sors! kincseidet, nem az Uralkodó kényt és ijedelmeit, Sem harci pályán a megöltek Véreivel ragyogó szerencsét:
Gond és irigység mostoha tárgyait. Csak ami keblem mélyeiben buzog, Csak amit elmém tiszta lapján
írva hagyott az örök teremtés.

Ó

adj

nekem

szót,

édeset és erst.

Azt szüvarázsló hangba kiönteni: A dal hatalmát add nekem, sors! S megfizetél ez egy életemre.
így esdekelt a lángkebelü fiú; S mit kért, megadták dúsan az égiek: Szózatja harsány s áradatként Elragadó leve zengeménye.
Dallott szerelmet, dalia szelíd panaszt,

S megédesült a fájdalom ajkain; Dalt zenge a múló örömnek S az maradóbb s magasabb öröm

lön.

Az

ihletettnek ajkairól

dicsn

Kelt a merész dal, meghaladá porát

=
A

70

A

lomha földnek s fellegen túl napot és nap urát köszönté.

Ég, föld lebegtek a dalok árjain; Feltnt az élet s minden alakjai,

S a nagy jövend fátyolában Rémületes temet világa.
S mily lelkesít hangja emelkedék Hozzád, te féltett s hn szeretett haza,

Midn
Hány hü

királyi homlokodnak Vészbe merült koronája ingott!

A

fiadnak zenge magasztalást, hívek és jók tapsai közt: mig az Álszív ijedve visszadöbbent S a kifajúlt cudarok dagálya

Megszégyenült a honfierény eltt. S e daloknak lélekadó ura. Mint aki végzé alkotását Egy kicsi bár, de nemesb világnak,

Megnyugodott a fáradozás után:
Megérte, amit ritka szerencse ád: Évülhetetlen ifjúságát Müveiben örökült eszének.

Most

De

síri éjfél leplezi a jelest; a setétl bús ravatal fölött A halhatatlanság füzére Sorsot idt mosolyogva fénylik.

ELHAGYOTT ANYA
Ismerek egy édes, ah árva anyát, Mely búnak eredten emészti magát,
Elhagyva, kerülve leányaitól. Bár értök epedve a hív anya szól „Ó jertek ölembe,
=

Szép gyermekeim;
Áldásra emelten Várnak kezeim. Ó jertek, ó jertek, az édes anyához. Itt ül lekötötten a szörny magányhoz;

Ó jertek ölembe Gyermekeim, Mig el nem apadnak
Hév könyeim."
„Én szültelek, álltam

Bölcstök eltt; Emlim adának
Uj életert.

Mint kis csecsemket Már én emelélek. Míg bennetek alvék

A

gyermeki

lélek.

Én látnotok adtam
Oly nap sugarát, Amellyet irigyel Sok földi család, Szép arcaitoknak

Én adtam e bájt, Mely annyi szivekben
Viszhangra
talált.

Én termetet adtam.

"

Oly zi sugárt, S szz kebleitekre

A

liliom-árt.

Én adtam a szájnak

Az

édeni mézet,
is

Mely akkor

édes,

treit érzed. Én adtam e tündér Lángú szemet, Mely a szerelemnek
Csillaga
lett;

Ha

Mely egy sugarával Szül enyhe tavaszt. Egy más sugarával
Elégeti azt.

Szépségimet íme reátok adám, Hogy halljam e szókat „ Ó édes anyám Hogy zengjen e név is
:

!

Ajkitokon,

S elhagyva ne legyek Bús napomon.

Ó

jertek,

ó jertek

Az édes anyához:
Itt ül

lekötötten

A

szörny magányhoz.

Ó jertek ölembe Gyermekeim, Mig el nem apadnak
Hév könyeim."
így szólal esengve Hiába, hiába! Nincs aki omoljon Szüli karába.

A köny kiapadva szelíd szemibül. Ah! lányai égnek az idegenért. „Ki ment meg engemet Kórt. o hon Márvány kebel átka van asszonyidon. aggot és szegényt? Mindenre ami szent. Midn a ház bedl. Ó ember. S minden dobogással egy élet alél. ! Sors zi fiait. remeg élteikért. hozz segélyt!" . Csak szívdobogása jelenti hogy él. Rémséges jaj kiált Ingó falak megöl Rémesb a hallgatás. S ott ül örömtelen és egyedül. Élk- s halottakon Örvényesen kereng S zúdul el hab habon. S mint lelke-törötten az égre tekint. Most vad moraj között Fut gyilkos áradat. Láthatni kövülve az anyai kínt.. S omlott házak felett. * * * E bús anya képe te képed. AZ árvízi hajós Hol népes ház-sorok Jegyzék az utakat.

Van aki kedveseit Aggódva keresi S ki A csak mulatni jár köz veszély felett: Az óni rá nem ér Egy hitvány életet. . Ez pénzét. a szegény anya Ott áll menthetlenül. A fennmaradt kövön így esd egy ni hang. És több hajó kereng Az De ingó fal körül. S bajhirdetn visít.. Mint vészben a harang. De Embertelen zsivány. ami rajta van. Mert egy batkát nem ér Mind. aki rajta ül. S im sajka j s rohan Az áradat taván. S szívtelenl az agg N mellett elsuhan. Nem ember Miért Tiltott élet az eveze: vagyont keres Szentségtör keze. az magát Jövének menteni.

áll. neked S elfúladt keblibl Sóhajtás hallatik. n Még j s megyén hajó. * ér. eltt S a bágyadt Száz örvény tátogat Alásodorni t. Sajkája telve bár Menekvk S terhivel. „Ki él még itt?" riad Most egy hajós közel. De már nem kiált: Tür A s várni láttatik borzasztó halált. Csak a szegény beteg Agg n nem távozik. . A féltett kfal A A S kihalt remény után n hajóra * * száll. várj Többet ég után. még jókor érkezik. anyám. sajka partot S a megmentett sereg A bátor férfinak Hálás búcsút rebeg.S mindig dühösb az ár. Pénz s egy falat kenyér. „Itt jó E kisded adomány.

Látása kedvesebb. Szebb mint a szerelem. S az elbámult hajós Hall édes hangokat. a hölgy. S fáradásidért Rágalmak nyelve mar: h . ami kéj. Barátságnál hivebb." menne a hajós. Sem zenem nem ad. Arcán redk helyett Ifjú kellem virul. Ha hozzád mostohák Szerencse és ipar.Nekem nagy útaim Vannak még szerteszét: Ezreknek élete Kiált hajót. kit hozott. Minket emberajk. Tündér tekintet Szól s De Asszonnyá változott. segélyt. Szépsége bájoló Leírhatatlanul. „Ha minden elhagyand. Barát és szeret. így szól az égi n: Az ember és világ. Mindennél.

Sorvasztók napjai. S ha néha mardosóbb Fájdalma visszasír. S szz arca bájain Fájdalma megtörik. S kietlen álmait Gyógyszer nem zi el. Az ember. Megy a szép vágy után. . Csaknem maga maradt. S még soknak élete Menik meg csolnakán. Nevem Jótétemény.= 77 Emlékezzél reám Sorsodnak éjjelén: Önérzeted vagyok. Öt minden elhagyá. S a földön ellene Nincs menedék." Rendült kebellel a Bátor hajós eláll Ez égi látomány Magas csodáinál. De az nem tartja öt. Nem orvosolja hit. a világ. Mint téli fán az ág. sem ír: Lelkének a dics Hölgy képe feltnik.

LISZT FERENCHEZ Hírhedett zenésze a világnak. Ennek láncain élt a csüggedett faj S üdve lön a tettlen nyugalom. Melynek elzsibbasztó súlya nyom. Boldog. Láz betegnek volt hiú csatája. kínja közt a gyógyulásnak. Jobb korunk jött. Újra készek adni életet s vért. Melyben egy világnak szíve Ahol rten a vér bíborától Végre a nap felderülni mer.és ersnek kunyhajában. szív háborgatója. Van-e hangod. Újra visszaszállnak. ver. És szenvedjük minden szenvedését. mindig hü rokon! Van-e hangod a beteg hazának A velket rázó húrokon? Van-e hangod. Bárhová juss. A kihalt vágy s elpártolt remény: Újra égünk seink hónáért. bánat altatója? Sors és bneink a százados baj. És ha néha felforrt vérapálya. Rég Édes óhajtott hajnal keletén. Szent nevére feldobog szivünk. Nagy tanítvány a vészek hónából. . Szégyenétl lángra gerjedünk. És érezzük minden érverését. És óhajtjuk nagynak trónusában.

S árja közben a szilaj zenének Riadozzon diadalmi ének. hangok nagy tanárja. Légyen hangod a vész zongorája. És az unokákba halhatatlan is seink Lelkeikkel visszaszálljanak. S a mvészet fényl csarnokokban Égi képet új korára nyom S míg ezer fej gondol istenésszel. A Hol vad árján a nép tengerének düh szörnyei gyorsan eltünének. Hozva áldást a magyar hazára. Szégyent. hogy mély sírjaikban megmozduljanak. S férfi karján a meggondolásnak Kél a halvány hölgy. Legyen hangod szellk fuvolája. S most helyettök hófehér burokban s tiszta szorgalom. Melynek andalító zengzetére Fölmerül a gyásznak régi téré.. Zengj nekünk dalt. Mely keserg az szi lombokon. Melyben a harc menydörgése szól. Lengjen fátyol a vont húrokon. átkot áruló fiára. És ha zengesz a múlt napiról. . Fárad a nép óriás kezével: Jár a béke Zengj nekünk dalt. És ha meglep bús idk homálya. a méla bú.

S míg könyekbe vész a szem sugara. mintha vérünk folyna.S újra látjuk vészeit Mohácsnak. álljon Érc karokkal gyzni a viszályon. mintha csontunk volna. mint egy férfi. Melly ölelve tartja a jelent. S ahol annyi jó és rossz napunk tölt. . Melly a hség szép emlékzetével Csügg a múlton és jövt teremt. még a Szent örömtl rengedezzen át. Hogy szivekbe menjen átal a dal. Áthevülve járja a Dunát. Mellyet a nép millió ajakkal Zeng utánad bátor hangokon. És a hullám. S k És ha hallod. S a felébredt tiszta szenvedélyen Nagy fiakban tettek érjenek. Újra dúl a honfiháború. zeng húrjaiddal Mint riad föl e hon a dalon. És a gyenge és ers serényen Tenni trni egyesüljenek: És a nemzet. Enyh jön a szív kés bánatára. Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal. És ha honszerelmet költenél fel. is. Állj közénk és mondjuk: hála égnek! Még van lelke Árpád nemzetének. Lelkesedve feldobogjon e föld.

S rút hitszegés.. kiér a zord világ elé. zaját. És hallom a vesztett csaták Az árulók bal suttogásait. A vég csatában elhullottakét. Agyamban egyik rült gondolat másikat viharként kergeti Szent honfitüz. Idegzetem küzd mozdúlhatlanúl. kemény jéggyöngyökké mered. S fejkbe hajh le nem zúdíthatom A S megcsalottak szörny átkait. örök jogért. És látom gyermekimnek árnyait. AZ ÉLÖ SZOBOR Szobor vagyok. Tompán sajognak dermedt izmaim. nem sírhatok. mely áldozatra kész. Eremben a vér forró kínja dúl. mely nyomban követi: A . de fáj minden tagom. bár Szememben a köny h zápor gyanánt százszor megered: Midn Hideg. A Szemeim eltt képek vonulnak népemészt harcok napiból: el Véráldozók a szent. Varsó falán s az ég falvakon Vad üldözmnek vérrel írt nevét. S bérért ölök éjszak csordáiból.

Szó és fohász kihalnak ajkimon. A szenved Nem márvány szólhatok. Gyúlt ház az. ínség. gyalázat alkonyán. melly ön gazdájára ég. Magas dicsség a harc reggelén. S szivemben — ó mondhatlan szenvedés! — Lázongva forr a szent boszú heve. S holott örökké él a fájdalom. A gondolat s az érzés ölyvei Csak benn tenyésznek gyötr lángimon. Szakadj fel dúlt keblembl. Hogy megcsendüljön minden gyáva Mennydörgésedtl a föld kerekén. ó soha] Légy mint a földrendít éji vész. halál. Dermedten állnak lép lábaim.! S a balszerencse minden ostora. . hagyd el börtönöd. Oldódjatok. Mely népem érte annyi vér után. Emelten függ a harcra szomjú kard De nem mozdulnak a feszült karok. S nagy kínjaimtól el nem futhatok. Kit nem ragad ki szomszédok keze. ti megkövült tagok. Nehéz mellem sóhajjal van tele: De rajta áll megbvölt szív gát gyanánt fedele. Bútól haragtól terhes és szilaj. fül Törj át a fásult nemzedék szivén. S te elnyomott szó. nyögésem néma jaj.

Szeretsz pompát. de nagy. mit ajkad ád? nem mondhatod. hizelg csapodárt. st hitvány ölebet. s lélekben oly setét. Hol annyi és annyi kéj. Pedig És selymidért imádod a bogárt: 6* .: Kevés. hogy nincs szived. Imádva férfiaknak általa. Szemekkel. természet. Milyen derült arcodnak hajnala. mit szólni akarok: „Ember. világ. mint a csillagtüz. Nincs hát remény? nincs semmi kegyelem? Hiába minden esdeklés szava? Hiába kér a leghbb érzelem? Nem olvadoz fel kebled hava? k Egy eskü kell. Szép és dics. égben irgalom. egy néma fogadás „Szeretni e mindent adó hazát!" Mért hát szemedbe büszke tagadás? Mért áruló a hang. Reám és kínaimra nézzetek!" AZ ÚRI HÖLGYHÖZ Fürtidben tengervészes éj. nemzetek! Ha van jog földön. Hintót lovat. Ki vagy te márványkebl szz? gg Bírván az istenek minden kegyét.

mégis ó türelmes ég! Kedélyed rajtok édelegni tud. — Az apaátok Az apaátok Csaljon teljesedni fog. Hízelgd is. hogy vannak istenek. Mi vagy te most? Kérdezd meg magadat. meg legjobban szeretsz. És ami van. De ah elttök Te azt szentség a haza! — nincsen hazád — — nincs mondható neved. ggös Goneril. Legyen kacaj reá a De nem. francia? Igen. Gyengéd szíved hajlott a kény eltt. ha megtagadnák fajokat. Angol talán? vagy német. Megemlékezz." kitör.: Mind állat. ki hséget hazud! És mégis. Neveld Jellemtelen kornak volt gyermeke. te nem vagy bnös. gyalázat szennye rád! Mert esdekl szüldet megveted. — — Míg a könyük hiába fénylenek A hon szemén! Hah. nem ismered. és hívságos semmiség. súlya akit szörny lesz „Tennen fajodban éljen ostorod. . S még van kezökben bnt torolni nyíl. S megvette a szellemtél hidege. S midn panaszban bánatod felelet. Nincs nemzeted. Hervadjon el szépséged! a gyönyör Váljék utálattá ha ízleled.

szent. hol annak lenni árulás. Költt. Anyára vár egy újabb nemzedék: erényed a f polcra hág. S mindeddig ezt te megtagadhatád! küzdénk és epedünk. hogy megadd. Mert ami f. játszani Ily drága kincsek nem adattanak. ég. nemedtl várjuk. ami szép jó. . Asszony vagy. ég Tled. Neved dicsség lángtüzében Mit szz hevében szív teremt. Buzognod e hon. Csillag vagy tündökl és üdvtelen. És mindent. mvészt. tiszta. s áll egy új világ. a leggyarlóbb. Miért esdünk: részvéted kegyei. semmi más! Nemednek nincsen tiszteltebb neve: Gyöngéd. miként De még eltted Akard. ahol égned kellene. Félünk. Könyed nélkül mi kín volt vérzenünk! Láttad. csodálunk. Mint égnek minden nemzet hölgyei: Nem kérünk munkát s áldozatra vért. A férfi boldogsága.és e nemzetért. Tündérvilága lelkes ifjúnak. S csak egy enyhít szót nem monda szád. Kezedben a gyermeknek álmai. hst és nagy férfiat. nincs meg sugári közt.Erényeidnek senki sem hiszen. mint az üstököst. Szivetlen.

Tle senki e jogát el Nem Törjön is veszi. mely dics volt És remek? .: Emeld fel bájaidnak zászlaját. A kisdedeknek néma szája adj nekik hazát. kér. és kimondtad sorsodat. Hol van a hal. Az bora. Lélek és bor két atyafi Gyermekek. Midn kegyelmet nem nyer szüd eltt Ki e kettnek ellenére tesz. FÓTI Fölfelé Jól teszi. Ha díjt szelíd kezed fog nyújtani. De ami a lelket adja. Testet éleszt és táplál a Lakoma. azt. mind ég felé az Ami gyöngy. Hogy Ne vond meg Áldás vagy átok vár e válaszért: Határozz. Hadd maradjon gyáva földön A göröngy. DAL megy borban a gyöngy. Utánad kelnek a hon jobbjai Gyönyör lesz trni hosszú éven át. Teremtsd el azon dics idt. Hol a magyar szó s név imádva lesz.

van. Él a kedv. honfi társam. Víg. Érted vív. Hejh barátom. Magyar ember már busúlt sok Századig. felszökelne Mint a kút. Ami benne keser Elnyelem. Érted csillog e pohár bor. Tele tzzel. Vagy búcsút. Ha szeretsz. szke bimbóm. komor. Bort igyál. mint a gyermek Aluszik. Borban a bú.Víg pohár közt édesebb a Szerelem. vagy csüggeteg vagy. Volna szívem. Ideje hogy ébredezzen Valaha: . Nincs a földön gyógyerre Több ily nedv. Hejh galambom. igyál. Csak Borban a gond megbetegszik. Mint e szív. tele lánggal. Venni tled vagy szerelmet. Mit nevetsz? Áldjon meg a három Isten.

szerelmek. Jól teszi. Okkal móddal meg nem árthat A Nagyot S szeszi. Bú.. bnt Rajta társak hát. Most kell neki felvirulni Vagy soha. vérben adjunk Gazdag tort! A legels magyar ember A Érte király: minden honfi karja Készen áll. iszik a hazáért is felsivít: Csakhogy egyszer tenne Valamit. tettel máskép leszen Ezután Ha majd segítsünk hazán. igyunk egy Huzamost. már No de Szóval se baj. házi gondok Félre most: A legszentebb-. az Isten úgy akarja A Mint magunk. . Szennyet rajta és bitor Nem hagyunk. Bort megissza magyar ember. legdicsbbért Most csak bort! De ha kellend.

. Meg ne fogyjon élte Mint e bor. S mint szikrája a szabadba Felsiet. Melyet hajdan frigyben ontott Hét vezér. ki Hont tipor. szerencse koszorúzza Szent fejét! S hír. Akit e föld hord s egével Betakar. Légyen minden óhajtásunk Szent ima.Lelje népe boldogságán Örömét. Meg ne szenvedd soha ket Hátadon! S most hadd forrjon minden csép bor Mint a vér. Minden ember legyen ember És magyar. Egymást értve. Ellenség vagy áruló. Áldott földe szép hazánknak. éljen Drága hon. boldogítva Ily egy nép Bármi vésszel bizton bátran Szembe lép. . Úgy keresse óhajtásunk Az eget.

Hogy mondhassuk csend. tartsa össze Hü egyesség Fiait. Felderüljön mint a napfény Vész után. Arca.s viharban: „Szent hazánk! Megfizettük mind. Ahol eddig véremészt Seb fekütt. Hogy leküzdje éjszak rémes Árnyait: Künn hatalmas. mivel csak Tartozánk. veríték vagy halál Mit kivan. Zsámolyán. S vér. Áldozatként rakjuk azt le az. benn virágzó És szabad. mely az si bútól Halovány." . Érje áldás és szerencse Mindenütt. És ürítsük a hazáért E pohárt: Egy pohár bor a hazáért Meg nem árt.S férfi keblünk szent imáink Temploma. Bizton álljon sérthetetlen Jog alatt.

olt Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. . a puszta lég. mint volt. a puszta lég. Vagy vészterhes csatán Ontottál érte vért. Eloszlik. mint a buborék.: . tépi szét Egy hölgyre S az üdvösségedet Könnyelmn Hazug szemében hord mosolyt És átkozott könyüt S mig az szivedbe vágyat Ez ég sebet üt. volt. Ha mint tenlelkeden Függél barátodon És nála titkaid Becsület és a hon. sima orgyilkos kezét S Befúrja szívedig. mint mint a buborék. . Míg végre sorsod Által megdöntetik árulás Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. S marad. Ha szent gondok között Fáradtál honodért. Eloszlik. S az elcsábúltan megveti Hü buzgóságodat. S marad. KESER POHÁR Ha férfi lelkedet föltevéd.

S ha bánat és a bor Agyadban frigyre lép. . A gondok férge S elhagytak hitlenül s örömed Mind megmérgezve van. kéj EloszHk. S remélni biztosabbakat Kés vagy hasztalan. mint volt. S marad. Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. Gondolj merészet és nagyot És tedd rá éltedet: Nincs veszve bármi sors alatt Ki el nem csüggedett. mint volt. Szerencse és világ. és buták Kezében áldozat.S lesz aljas-. Ha fájó kebleden rág. a puszta lég. mint a buborék. S marad. mint a buborék. De amig áll és amig él Ront vagy javit. Eloszlik. Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. S az esdett hír. Gondold meg és igyál: Örökké a világ sem áll. gyáva-. a puszta lég. S lassanként földerül Az életpuszta kép. de nem henyél.

dús volt az aratás. S keblébe végre híven befogad. Rajok maradnak tartozásaim. Isten.s embernek benne kedve tölt. S munkám után virító lett a föld. király. Szép a vetés. mit szántok és vetek. S mellette fürge gondos feleség E honi föld. E föld. Fáradt fejem békén pihentetem. ismerém e szót mind e napig: Isten. Majd gyermekimre szállnak javaim. És áldlak érte kétszer drága hon!. E — Akarta Nem hogy most mind enyém. legyen bár pénz. nagy a Hol ennyi ember boldog hont . munka. e ház. fagyot gyakorta szenvedek. A puszta lélek volt enyém alig. hogy henyén talált: Szolgáltam érte országot. Sok gond után kedves vigasztalás. e kert megérhetem. Mely táplál engem s kis szolgáimat.. Örömmel adjuk biztos napokér'. királyt. De fáradoztak híven kezeim. Hol ht. hová most lábamat teszem. S ers lesz országunk. Hol a konyhán barátságos tüz ég. SZABAD FÖLD ház. nem seim. Adónkat. Talán nem adtam vért. vér. talál. Mit ím örömkönyüvel öntözök! S ne mondja senki. Most már enyém e munkán vett örök. Most bizton állok itt sajátomon.

Hiszen magyar költk vagyunk. aki tollat rág. hová is fejét Csak egy teheti. És látni nincs hol k Lágyan feküdtenek. barátim. Hiszen mi írtuk a jó Fóti dalt. Nem szülhetek ROSSZ BOR Igyunk. H keblemen. Cudar de ám igyunk. Miért oly halovány: Legbátrabb fiaim Elestek a csatán. Csapláros. jobb bort adj biz' ez. Kivált a költ. A fennmaradtakat ínség kergeti: Vad Nincs k. Igyuk meg hát ez átkozott italt. Most a kétségbe'sés Kigyói fürdenek. szomjas a világ. méregkever! Ne pislogj. . el.AZ ELVESZETT ORSZÁG Arcom ne kérdjétek. remény Többé Boszút jó napomat: fiat! ki állana.

méregkever! . Csapláros. borát. mint drága És hig aranyt. Hiszen magyar költk vagyunk. jobb bort adj biz' ez. ifjú s Magyar hazánkban Csapláros. de ám igyunk. S mind e napig nem láttam áldomást. mely nyakba önthet? k? Somló. Cudar biz' ez de ám igyunk. Megénekeltem harcait. Tokaj. Kivévén a bölcset meg a papot: A költ versben lát csak jó napot. halljátok a panaszt: Fösvény hegyek! nekünk nem szrtök azt. Ne egrit adj el. de Ne pislogj. Cudar ám igyunk. Hiszen magyar költk vagyunk. Ki láta bort. . zöldet. méregkever! Ménes borából adj el. Kuruc. pislogj Mi szép vagy kolna Ménes oldalán! Borod setét mint a cigány leány. És benne a szív édes lángja ég. Csapláros. Mondják: Egernél hires bor terem. tatár! csak ilyen kéne még. Cudar biz' ez. méregkever! el. .Gyalázatos bor! illyet iddogál agg szakáll. Hiszen magyar költk vagyunk. Verembe szrik tán? nem ismerem.

bús és pirongó Önnön szégyenétl. méregkever . Leirva áll a rettent tanulság: milliók születnek. mint a téli éj. Legjobb borodból adj el. Hiszen magyar költk vagyunk. Pusztulj. Cudar biz' ez de ám igyunk. de drága volt: ízleld meg érte a pokolt! HÁNYSZOR HALLOK Hányszor hallók . szegény. ó tudós Az emberiségnek elhányt rongyain Komor betkkel. Költdnek. . életet vért Megtámadt hazánkért! sink néha meg Dúsan a nehéz is adták bért. gondold meg. Nagyon cudar. Csapláros. ó hatalmas Hunnia. Szemünk borúi és nyelvünk elakad. „Hogy míg nyomorra . Légy-étett engedsz-e innia! Csapláros. Kór. Elég! elég! Fejünk majd megszakad. GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN Hová lépsz most. Fenmaradt e szenved hon Megrongálva vésztl. méregkever! ne adj több bort el.! .

angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait. Számon kivül maradtak: Ixion Bszült vihartól zött kerekén Örvény nyomorban. És itt a törvény — véres lázadók." Miért e lom? hogy mint juh a gyepen Legeljünk rajta? s léha tudománytól Zabáitan elhenyéljük a napot? isten ésszel. Hség. . barátság aljas hitszegk Gúnyáiból készült lapon regél.! ! Néhány ezernek jutna üdv a földön. Vagy egy dühös bujának pongyoláján. A csillagászat egy vak koldus asszony Condráin méri a világokat: Világ és vakság egy hitvány lapon Könyv lett a rabnép s gyávák köntösébl S most a szabadság és a hsi kor Beszéli benne nagy történetét. vég nélkül kerengk. Emitt a gépek s számok titkai De akik a ruhát elszaggaták Hogy majd belle csínos könyv legyen. Irtózatos hazudság mindenütt! . meg Erény van irva e lapon de egykor Zsivány ruhája volt. S amott? Az ártatlanság boldog napjai Egy eltépett szz gyönge öltönyén. Hamis birák és zsarnokok mezébl Fehérre mosdott könyvnek lapjain. Az rült ágyán bölcs fej álmodik. Ha Az Isten napját! nemzet életét? Miért e lom? szagáról ismerem Az állatember minden bneit.

Salakjok annál borzasztóbb legyen. hogy minél dicsbbek népei. De hát hol a könyv. Ök mind e többi rongykereskedvel.Az írt betket a sápadt levél képe kárhoztatja el. Országok rongya! könyvtár a neved. A Virrasztott a szív ég romja mellett. mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e A könyvek által a világ elébb? Halotti Ment. S a rongyos ember bszült kebele Dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. ! Oly fényes elmék a sár fiait A slyedéstl meg nem menthetek! alig bír a föld Hogy még egy zugot. Népboldogító eszmék vértanúi.s e megkorhadt szivekkel Rossz szenvedélyek oktatóival Ök mindegyütt a jók a rossz miatt Egy máglya üszkén elhamvadjanak? — — O nem nem amit mondtam fájdalom volt. — midn már elhunytak midn Ingyen tehette — csúfos haladattal Kiket s nem ismert érdem hsei. De hát ledöntsük amit ezredek Ész napvilága mellett dolgozának? bölcsek és a költk mveit. Ez únt fejek. . Kezdett imádni a gálád világ. Hogy Az el tévedt. vigasztalást. sújtott embertársinak Irányt adjon s ert. S mit a tapasztalás arany Bányáiból kifejtett az id? Hány fényes lélek tépte el magát. Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma.

Menjünk szét mint a régi nemzetek. Kihallhatok az angyalok zenéjét. És mégis Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Mig oly magas lesz. miért csüggedni nem szabad. S ha majd benéztünk a menny ajtaján. Egy — — Egy új irány tör át a lelkeken: A nyers fajokba tisztább érzeményt S gyümölcsözbb eszméket oltani. számos milliók. Ez az. És kezdjünk újra trni és tanulni. . legalsó pór is kunyhajában bizton: Mondhassa nem vagyok magam! Testvéreim vannak. S meg nem kövülnek él fiai. Ez hát a sors és nincs vég semmiben? Nincs és nem is lesz. Rakjuk le. Építsük egy újabb kor Bábelét. hangyaszorgalommal. Nem félek tled k megvédnek engem. bármit akarsz. amit Agyunk az ihlett órákban teremt S ha összehordtunk minden kis követ. mégis fáradozni kell. Hol a teremtés si jogai E névhez „ember"! advák örökül Kivéve aki feketén született. sors. mint a csillagok. Hogy végre egymást szívben átkarolják Hogy a S uralkodjék igazság. Én védem ket. És földi vérünk minden csépjei Magas gyönyörnek lángjától hevültek. Mert azt baromnak tartják e dicsk S az Isten képét szíjjal ostorozzák. Hol legkelendbb név az emberé. míg a föld ki nem hal.kis virányt a puszta homokon. szeretet.

mely soká trt veletek. Ember vagyunk. Mi dolgunk a világon? küzdeni Ernk szerint a legnemesbekért. Elttünk egy nemzetnek sorsa áll. férfi munka volt. Unatkozunk s hitvány madár gyanánt Posvány iszapját szopva éldegéljünk. mint lehet. És tápot adni lelki vágyainknak. dics napot. Mondhatjuk. Dert. hogy törnénk fölfelé. SZABAD SAJTÓ Kelj föl rabágyad kpárnáiról Beteg. Ez jó mulatság. Elfojtott mely nyögél vérz sziv alatt! Ó jöjjetek ki láncra vert rabok Lássátok a boldog. térvén seink porához: Köszönjük élet! áldomásidat. Lelkünk a szárny. vigaszt és áldást hozzatok. megzsibbadt gondolati Kiálts föl érzés. S a honra. mely ég felé viszen S mi ahelyett. Ha azt kivittük a mély sülyedésbl. S a szellemharcok tiszta sugaránál Olyan magasra tettük. a föld s az ég fia. .Mi dolgunk a világon? küzdeni.

BALLADÁK KISEBB ELBESZÉL KÖLTEMÉNYEK .

.

csak ezt nyögi Hajmási láncain. Két bajnok úrfiak. Szánat sóhajt el ajkain. Szemében szánat ül. rab. Most édesít „Ma éve honn vigan valék. És agg apám. Szilágyi s Hajmás. s bút Enyelg húrjain. leláncolt martalék!" „Ma születésem napja van: Szép húgom. köztetek. Szép Leila egyedül. Ma éve honn vigan valék. . De társa dall. „Rabság! nehéz lánc! hs karom. Miért nem vagy te szabadon!" A Csak ebben agg. a harc lefolyt. és agg anyám. Most rab. leláncolt martalék!" Császárleány ezt hallja fenn.SZILÁGYI ÉS HAJMÁSI harc kitört. Sztambulon Rabságra juttanak. Nem örvendezhetek.

Szemérme hü. Szép hon felé visz hs karom. est s az éj j." Titkon szerzdik a leány. Ágyát mosolygó fájdalom S kétes remény vetik. Hs ifjú. . Megoldanám e láncodat.És amit lát. de szerelem Suttog: szép Leila! jer velem. „Hitedre azt ha mondanád. Haj! ébren álmodik. Szép honban virrad hajnalom. Arany nyit zárakat. ah szép leány! Szebb négy világon nincs talán. Mély a fogolynak lakhelye Setét falak között. hogy szeretsz. Sugár leány. S szép hon felé hs karodon Mennék veled hü hajadon. Fényl terembl a leány Most abba költözött. Ah mind Az és amit hall szerelmi vágyra csal. te égi szem! Csak amint hozzád hü leszek Úgy áldjon istenem." „Ölellek" hs Szilágyi szól: „Ó lány. s álma nincs. Kit búsan méregetsz.

nyelvökön Az ifjak Hordják pogány szavát. S te fénysugár." Harmincadon s vámok között mennek át. Két hs közt holdnál a leány Sebes rohanva fut „Atyám. te gyönge kéz?" „Szerencsekísértk vagyunk. Remeg mint parton nyárlevél." Felelnek k. Az egri farkasok közé Csatára készülünk. Szerencse jár velünk. „Hová. Ólban három mént váltanak. szép hajadon Magyar kar áll rt pártodon.. török vitéz. Zendlnek vámosok." . S lovat. Sztambul fell bús hír repül. Utat nyit kardvasok. hová. Pogány mez rajtok. Éjféltájban s éjfél után Oly bús. atyám! ne várj reám A szép magyar föld lesz hazám. De küzdve két ifjú halad. lovászt lesújtanak. „Végy jó reményt. de Leila fél. ! Kihozza rabság mélyibl Vitézl ifjakat. oly néma az út.

Még nem

Csaták között a pálya fogy, fogy a csata; Fölkél a hírre vajdaság, Jön villogó hada: Vajdák utói, vajdák körül,
Futással út

nem

rövidül.

Mint párduc a két ifjú küzd, A villámkard peneg, És isten, úgy akarta, itt A vajdák estének. Szigetben sírva Leila vár. Mint árva fészken kis madár.
sírva így panaszkodik: „Egek, mi puszta hely! Nagy búmmal e vadonban ah

Ö

Hová bujdossam

el?

Miattam most a hs szivek Vajdák vasán elvérzenek;

De meghalok

hs

ifjakért;

Sírhalmom e határ. És siratóim farkasok, S lesz dúló vad madár. Atyám, atyám! ne várj reám. Bnért setét föld lesz hazám."
Siralmi közt a

gyönge lányt

Hs ifjak igy lelik,
És gyöngyre a köny, a keserv

Örömre
Mint
ifjú

változik.

repkény

kerti fán,

Szilágyi karján csügg a lány.

Szigetbl a leányt viszik

Magyar határ elé, Zúgó Dunának partjain

Megy

útok fölfelé

S alattok a vész mezején, Tajtékot túrva vág a mén.
Setéten most Hajmási szól: „Itt a magyar határ; Bajtárs megállj nem érhet itt Török hatalma már. Víjunk meg ketten s a leány
!

Azé legyen

ki

gyz

csatán."

„Nem

ugy, vitéz felem!

nem

úgy!"
fiad.

Szilágyi válaszol:

„Van nd honn, van két szép Te meg nem válhatol." És sír a lány: „Ah engemet

E bajvivástok

eltemet."
szól,

De Hajmás nem

bsz

eszén

Felfordul a világ;

S kezddik a gyászütközet: Magyar magyarra vág. Két villám így csap össze fenn, Hajmási eldl véresen.
„Sokáig hslakodban
élj,

Ó bajtárs, boldogul; Bnömmel én itt elveszek, S honn nm, fiam busúl."
Szól
s

Hamvába

mint az elzúgott vihar. száll a büszke kar.

;

Hséget
Örömre

Ott ketten a haló fölött eskenek, S a rabkötél, a bús csaták
fejlenek.

Török virág, magyar kebel Ez h, az rajta hervad el.

HEDVIG
(LEGENDA)
Szóla Isten Gábor angyalához: „Szép cselédem, fényes Gábor angyal,
Ölts piros két szárnyat vállaidra,

Szegd be nappal, a szép délvilággal, Arcaidra vedd tavasz derültét, Végy mosolygó ifjúságot arra:

A

kicsinyded földre fogsz leszállni,

S a szerelmes lányok bíbor ajkán
Csókot, áldó égi csókot hagyni:

Aki szép, hogy még szebb csókod által, S aki boldog, boldogabb lehessen." És felelt a fényes Gábor angyal: „Boldog Isten, ó te véghetetlen! Mely parancs ez! mily kemény Ítélet! Oly parányi bár a föld magában. De szerelmes szív lánya oly sok, Támadattól a komoly napestig, S a fagy éjszakáig déli htl, Hogy ha ezret láttam, visszatérve
Új ezerrel lesz találkozásom;

Mert fszálként mindenütt terem lány, S egy leány sincs, aki nem szerelmes.

Boldog

Isten, ó te véghetetlen!

így örökké el leszünk szakadva, S Gábor angyal, bár óhajtsa lelke. Fényhazáját meg nem látja többé." így felelt a fényes Gábor angyal. Mosolyogva monda rá az Isten; „Mely leánynak szíve rejt szerelmet, Gondolatja mégis feddhetetlen, S tiszta, szent és tetszhet az égnek Arra szálljon csókod áldomásul." S ment az angyal. Hajnal nyilt utána, Dal szövdött szárnya zajszelébl, Dal, mint a lélek hall magában. Éjein ha boldog álma elj, S a nem ösmért tündérhon ölébl Legrejtettebb vágya visszahangzik. És soká és messze járt vigyázva; Ifjú és agg volt figyelme tárgya, S lelt szerelmet mindenütt a földön. Hben és fagyok közt a leányszív Ége, mint a pártusok vetése.

Melybe Sámson karja ze lángot. S felsohajta néha Gábor angyal: „Istenem mi bajra hajtasz engem!

A

szerelmes lányka mit kívánjon. Mit gondoljon, mint az egy szerelmet? Ez hívének szép szemében olvad. Az mosolygó ajkin vágyna csüggni, Termetét más, s délceg indulatját. St hibáit mint bálványt imádja. Van ki fényrl, kincsrl mér szerelmet S a fagyért ég büszke gondolatban." így az angyal néha felsohajta, S mert eltte, mint a könyv, kitárva Leplezetlen állott a leányszív.

Mint ezüst láng. Nem talála kedvet mind ezekben. Ebben a szerelmek rózsavásznán Jégfonállal szve volt kevélység: virágszál. Nagy királyát s a jót. S tengerektl tengerig csatázván. Rózsafelh szállá fel Budából. csapongva Lenge jóság. Boldog és nagy. És az angyal. kedv. S álmaiknak minden ezredével. Változának mint a hold világa Vétlen vétkes vágyaik sokával. Nem talála tetszhett az égnek. Rózsafelh a Sasok hegyéig. És egy nemzet messze napkeletrl. más világ lakója. S ím egy ország föltünék szemébe. Mely parancsolt a sebes Dunának. mint egy üstökös fény. Majd kevély fa termetét mutatja. Gábor angyal megszállt e vidéken: S ahogy ott ült a magas tetkön. . játszó.Tarka s tarkább ln tapasztalása. Egy h egy kis Abban olvadásig lágy ohajtat. semmi gyakran Évig élt a leány szivében. S Gábor angyal ígyen szóla hozzá: „Rózsafelh! honnan és hová mégy?" „Szz leánynak arciról s az égbe. elmúló szelídség A hiúság cifra köntösében. Mint folyamnak tükre volt a másé. A Ös Budában fénnyel udvarolta: magyar volt s Nagy Lajos királya. mint egy istent. Melly utában majd a törpe bokrot. Búmerengés. gazdag és hatalmas.

hála szent erdnek! arcot teremtél!" felleg. Hogy kegyedben szép S felleg szála ismét." Egy sugár is termetéhez ill. barna Mint az árnyék. S fölkelek. hála szent erdnek! Kis fiammal költözém Budában. új reménnyel indult. Felhatott a termetért köszönni. a morzsát feltolá. S nagy Lajosnak várlakába szállott.Hála Isten. hangya. mint az éj palástja! S Gábor angyal ígyen szóla hozzá: „Barna felh! honnan és hova mégy?" „Szz leányhaj lebbenése voltam. S Gábor angyal ígyen szóla hozzá: „Sánta hangya. hála szent erdnek! Hogy setétlö szép hajat teremtél!" Csillag is szállt kett fel Budából: Szz leánynak pillantási voltak. És imádni kezdtek: „Hála Isten! Hála hogy szép kék szemet teremtél. S im királyleánya Hedvig ott ült Ifjúsága hajnalköntösében. Amit angyal hallhat. Gábor angyal látva hallva mindent. S esek rám de király leánya. kelj föl s menj fiaddal. . Új örömmel. honnan és hová mégy?" Az pedig megálla válaszolván: „Hála Isten. Szép s kegyelmes Hedvig fölsegíte. s tovább ment. S monda." Szólt. Végre sánta hangya hajta morzsát Felfelé a legmagasb tetig. emberek nem. k . Hála Isten. Hogy nevének emléket hozok föl. de megfogadtam akkor.

S a szemérem diadalma rajtok Mint királyné ünnepei szelíden. S minden ami kellem és gyönyör van Harcban állott termetén. ember S a világ valának följegyezve Szent soraiban és az élet álma. Elborúla lelke tisztelettel. mellyen eddig a düh S a harag vad gyzedelme hangzott. S földdel a magas menny összerendül. Kit szivemben hordok. hs. Gábor angyal ahogy látta mindezt. nagy. mi szentek! Lengyelország hs királya. Majd ha fényben eljövendesz értem. S így tündék rajtok önmagában: „ím ezek mi szép igék. vonásin. Isten. gonoszt a szív szerint itélend: Mindezek s több fel valának írva. hála Isten! Hogy kegyedben szép leányt teremtél. férjem. „Hála. de még vad nemzetednek? Durva nyelve. A teremtés titka.S rózsafelhk arci." A királylány csendes ámulattal Ült azonban a szent könyv eltte Nyíltan állt s a vérivó magyarnak Régi nyelvén új csodát beszéle. Melyre holtak sírból fölriadnak. S én kitárom a csodák világát Ifjú. S jót. a várt s rettegett jövend. : A Vég bíró pedig lesz a nagy Isten. . hü jegyelted! Nem leend-e megvetett ajándék. S így imáda. szép hajának Gyenge fodra barna köd valának. S Hedvig olvasá a szent igéket.

BECSKEREKI „Verjen meg az isten." . Soha nem fog az már hív maradni. Engem csaló fekete szemednek. Becskerekil Ne higyen szép szavaidnak senki. Verjen Ne meg az isten. Becskereki! hallgasson szavaidra senki Aki meg tud egy szerett csalni. Elhagytam jó férjemet miattad. Majd hogy el lön a szándok fogadva.: Általam most szent igékre hajland. S kedvteléssel s üdvözült gyönyörrel Néze által rá s a szép sorokra. mint a gyenge szell Lágyan ére legszebb földi ajkat." Gondola és elfogadta szíve. Szent körökbe mindenik betérhet És az élet fájáról gyönyörrel Dús. S csattanása. Szárnylebegve függe Gábor angyal Vállain a szép királyleánynak. A teremtés titka és az üdvé Nem leendnek messze föld virági. A leányra áldó csókja szállott. Magam vagyok a vadon erdben. Ne higyenek sugár termetednek. örökl éveket szakaszthat. Égi ajka. S most fejemet vég Ínségnek adtad. mint ezüst harangé Mondhatatlan kedves és múló volt.

Jók félelme. Szk nadrága. Csak gili búg magányos fészkében. S mint a kis lány pince Ül. Hollóhaját szélnek eresztette. rosszak bátorsága. Maga ülvén egy kerekded halmon. Karcsú mente szegül csípejébe. S sznik már a szajkó rikkantása. sarkantyús csizmája. Akárki. A leveg szabad mezejében Leng az agg sas utósó röptében. Bús orcáját kezével fedezte. De a bagoly megereszti szárnyát. Rettenetes. Nem hallik a harkály kopogása. A S homályban kezdi országlását. hol a fényt elállja. Kényes. Csalogány zeng bokor ernyejében. S mint búvár a tenger mélységébl Sóhajtások jöttek fel keblébl. Szárnyainak setét vitorlája. de finom legény lehet.így busúlt a szép fiatal asszony. S szintúgy táncra peng a karikája. Fénybogártól ragyogó utában Fut a kígyó tarka pompájában. Pirosra és haloványra festve. csínos. katonának termett. A rablók és gyilkosok barátja. S mit kereshet ez a kés vándor? . ki bujkál most a csere szélében? Lova fékét tartva jobb kezében? Széles kalap van nyomva fejébe. csábítás gádorában égvén orcájában: Ügy ül úton útfélen az estve.

„Kell-e rózsám. a legény olyan szép nem volna. A szép asszony mellé veti magát. Piros cip kicsiny lábaidra? Kell-e rózsám. bséggel ontotta. ha nekem engeded." így szól s fához köti sárga lovát. Kartont. s mintha vásárról jött volna. Karcsú der'kát tartja megölelve.Szeme olyan mint a fekete bor. Vigasztalni kezdi szép szavakkal. Csak hogy el nem ájul a látványon S szegény bizonyosan elájulna. Kartonszoknya karcsú derekadra. Hogy az asszonyt látja üldögélni. Utas vagyok s szép piros orcáért Élek halok szép asszony csókjáért." gyr így szólt. Portékáit És közlök. Uralkodom Pesttl Hortobágyig. Meggyógyítom. S így szól hozzá csalfán hízelkedve: ujjaidra. Abba látszik magát eltemetni. Kell-e neked lelkem gondolatja? Hív szeretd leszek mind halálig. amint egyet rázott. Tarka kend szép fehér nyakadra. barna legény csókja. De ijedve föltekint az asszony. S most így szól a jövevény hozzája: Ha „Mit búsulsz te. cipt húzott tarsolyából. Szanaszét jár mint Noé iiollója. vad erdk rózsája? Sohase törd búban a fejedet. Gazdájára többé semmi gondja. Kérlelgetni kedves ajándékkal. . Tarka kendt német szép gyolcsából.

Nagyot iszol világ boszujára. Azt sem tudta melyikre tekintsen. Majd öltözöl úrfiak módjára. Hamis huszár vagy . Hajh de kell a barna legény csókja. Veled járok Pesttl Hortobágy ig. Kényes nyalkán sétálsz a vásárra. S ami szép és drága portékában. Ami jó van s legel a pusztában. szólt szíve vágyát eltitkolva A szép asszony neki bátorodva: kell „Nem Tarka Piros nekem gyr ujjaimra. S ki volna más mint te Becskereki? Nem örül úgy. Aranygyr S így s hópénz karikázott. Tagjaidon lobog fehér vászon. Rajtad még az ördög sem tenne ki Majd mint a szél nyargalsz a pusztákon.. fehér nyakamra. Be-beülsz a bugaci-csárdába. S kitündöklik mint a hold világa Haja közül ifiú orcája. Kell lelkednek minden gondolatja: Hív szeretd leszek mind halálig. Fölijedve borúi * el nyakába. Elámult a szemfényveszt kincsen. mint az asszony senki." S a legény most leveszi kalapját. kend sem cip sem kell lábaimra S kartonszoknya karcsú derekamra. Mihelyt szádnak szemednek megtetszik. * S vígan néz a setét éjszakába. Omló haja ellepi két vállát. te Becskereki.

S mint az árnyék légyen oly setét. portéka kell neked. oly kemény sziveddel Meg ne békélj soha ten feleddel. S nem csak marha. pajzsát elvetette. Nein kívánom több kegyelmedet. SALAMON „Átok reád magyarok hazája. földön képedet. Isten! aki fölkenettél. ha meg nem védelmeztél. Átok rád. Ketts oszlop között fennakadnod. Gonosz kalmár vagy te Becskereki. Földön nyugta. Salamonnak nincs hol maradása. Nem szereti gazdálkodásodat. Lábad alatt tüskét kerget a szél: Megtalálod amit nem kerestél. oda hagyogatod. Tört sisakja. És te. égre vágyódása. Mint kemény kard. Majd megvesz a szép asszonyért lelked. mégis meg kell halnod. Hogy viselném Elfelejts.! Átkozott kezeid azonnal megszerzik. Vigyázz. te pártos büszke nép Ingadozzon fejed koronája." A lesújtott angyalként imígyen Átkozódik a futó király. kötél szegi még nyakadat. Azokat is rendre csalogatod. A vármegye nyomodat rég lesi. S ha megcsaltad. Beteg sem léssz. .

hol forrás csörgedez. Melyhez a vad csörtet robajjal Jár. Rá borúiván rengeteg homálya. Váltja. És az év sárga koszorúját komor vadon. . S már folyók és rónaság vidéki. de lelke még dulottabb. De nagyobb az. Tátog a seb véres oldalán. dúlt. Egy letüzött kard a szent kereszt És az oltár isten-adta föld. Futva fut. födetlen. Felzendül az elholt dal koronként jár. ott. veszti a A viruló Agg ifjú lombokon. a szarvas. Honfivért a kardnak markolatja. Vért piroslik hsi arculatja. völgyek elmaradtanak. Bércek. ha hévtl szomjan epedez: Egy jámbornak áll kis kápolnája Nyílt. S a határnál a futó elébe Egy vad erd lombi hajlanak: Ott elvész a bús lovag pályája. Vele száguld keble óriása. ég mosolyg le rája. jobban ég szivében Teste Mellyet érez vesztett koronán.S kardja csorba csonka vasból áll. de bármi gyors futása. feje ágozatján Éve számát büszkén mutogatván. És az évek múltán a vadonban Domb alatt.

rokonim hazája! S a szerencsét ten erd táplálja!" így óhajt. szája: „Boldoguljon a magyar hazája!" S elhal a nagy átok. S a királynak puszta sírhazája t Most vadaknak ordító tanyája. Egy óhajtást rejt s mond szíve. . Térdepelve éjt napot hosszában A remete ott áhítva tölt És ragyogva ömlik el szakála. messzetünvén A királynak ggös álmai. SZÉP ILONKA 1. Kebelében szenvedély hatalmi Rég nyugatra csillapodtanak. S mind fölebb és mindig fényesebben A serény nap dél felé mutat . A vadász ül hosszú méla lesben. Vár felajzott nyilra gyors vadat. s hervadó levéllel Eltakarja a sárga sz. Összeroskad. És az ember jobb természetének Visszatérvén aggodalmai: „Légy szerencsés.. és teste romiadékán A halálnak gyilkos karja gyz. Mindenik száll lelki béke szála. Arcain vad indulat vonási Lágy-szelídre elsimúltanak.

röpteként csapongó. S ím a várt szerencse megjelent: Ah de nem vad. Ahol a nap nyúgodóba jár. Elfogván a szállongó lepét „Megvagy!" így szól a vadász. merre vagy szállandó. Vértes belsejében Nyugszik a vad hs forrás tövében. lány a pillangóért. „Tarka lepke. A leány Áll-e Él-e rab szép szem sugaránál. S szép sugár lány. gyönyörrel A leányra nyújtva jobb kezét. A vadász még lesben ül sokáig." Szól s iramlik. Könny s játszi a lány illanása. II. könny kis pillangó.. szép arany pillangó! Lepj meg engem. Alkonyattól vár szerencsejelt: Vár feszülten a nap áldoztáig. A „Megvagy!" így szól a leány örömmel. még az sz Peterdi háza? még a régi harc fia? . Hévvel a lány nyomdokán halad. S rezzent kézbl kis pillangó elszáll. „Istenemre!" szóla felszökelve vadász: „ez már királyi vad!" És legottan minden mást feledve. szállj rám kis madár. Hasztalan vár. Vagy vezess el. Ö a lányért. s mint az sz futása. Versenyeznek tündér kedvtelésért.

bár fogy gazdasága pohárnál ül az sz maga. A kupák már felvillantanak. Most könyi. él! Addig éljen. Szól az Mert apád én kétszer is lehetnék. A sugár lány körben és a vendég.még. Ösz vezére A vén „Hunyt vezérem ifjú szép sugara" sz most „éljen a király!" A vadásznak vér tolul arcára S még kupája illetetlen áll. Lángszemében csábító varázs ég. vére hajdanában Bven omlott Nándor ostromában. Talpig ember akit én említek." Nyg a népen a rósz . Áll a ház S telt S Hunyadiért. tölt pohár kezében. míg a honnak De szakadjon élte pillanatja. az nincs cenkekért. „Éljen hát a hs vezér magzatja. s a hon nagy nevéért bajnok könyei hulltanak. mint hitetlen: s tehetetlen. „Illetetlen mért hagyod kupádat? Fogd fel gyermek és kövesd apádat. Melyben Egy király se inkább. Nem gyaláz s ifjú. És ha ittam. meg oly hsi vért!" S illetdve Kél az méltóság szemében. attól elpártolni kél. a kidlt dicsért.

n Mert sok újat meglepetve lát. „Vajh ki . rivalva t a kürthang: szóra. Föl Peterdi s bájos unokája Látogatni mentenek Budát. Minden lépten az agg csodája. állván lépcsején. Fenn lakozva a magas Budában Leltek engem Mátyás udvarában. ah de nincs nyugalma: Fölveré azt szerelem hatalma. te erdk szép virága. . Ösz apáddal a vadász elvár. mindig hevesebben Víg beszéd közt a gyors óra ment. menni kell. és merre van hazája?" Gondola. Semmi semmi bíztatásra maradhat vendéglivel. A kis csarnok végs S homlokán az ifjú megcsókolván. Üdvözölve tisztel e pohár! Hozzon isten egykor fel Budába. „Emlékezzél visszatérni hozzánk. Útnak indul a hold éjjelén. Jó vadász.S mind zajosban. A leányka híven és hívebben Bámulá a lelkes idegent. de nem mondotta szája. S csendes a ház. III. „Téged is." Szól Inti s búcsúzik a vadász. ha meg nem látogatnánk." Nem Mond szerényen szép Ilonka.

elmenjünk-e hát? Jobb nekünk a Vértes vadonában. majd színében elhal. .: A leányka titkon édes óra Jövetén vár szép találkozóra. fölség érzetével Környékezvén t a hs apák. S arca majd ég. Haloványan hófehér szobornál Szép Ilonka némán és mern áll. S felrobognak hadvész-ülte képpel megbékült Garák. vagy tán hiessze költözötten Jár az zek hvös rejtekén?" Kérdi titkon aggó gondolattal. Ösz Peterdi ösmer vendégére. áldás életére!" Fenn kiáltja minden hü ajak. a nyájas ösmeretlen? Mily szerencse fordult életén? Honn-e. S van tolongás s új öröm Budában várják a királyt. Százszorozva vissza zeng nevére A hegy és völgy és a zárt falak. Vágyva néz sok hü szem ellenébe: Gyzelembl Nem vidul még szép Ilonka képe. S a király j. „A vadászhoz Mátyás udvarában. Aki Bécset vivó haragjában Vérboszút a rossz szomszédon állt. Szép leánykám. Újlaki s a A király az: „Áldás életére!" „Fény nevére. „Hol van .

AHÖSSÍRJA Sok bajnak utána az sz dalia Csend-lakta hónába kerül. A rövid. Vészes fiatalkori napjaira Néz vissza reménytelenül: ifjúkor és szerelem. a gyzödelem.Kis tanyánk ott nyugodalmat ád. Kínos emlék. S bár álmain a komor ész köde van. A király jön s áll a puszta házban: Ök nyugosznak örökös hazában. Még lelke búsongni kevély. Szép Ilonka titkos bú alatt." Szól az sz jól sejt fájdalommal. . Hervadása líliomhullás volt: Ártatlanság képe s bánaté. Társasága lángzó érzemények. Szép Ilonka hervadt sír felé. Eltntének A vérteli A A Fáradtan. Elhajolni bels Úgy hajolt félvén a világot. harcok. S a bús pár És ha láttál megy gond-sujtotta nyommal. ez álmaiban harc s koszorúk fia él. elaggva. de gyötr élet elfolyt. szépen ntt virágot baj miatt: el. és kihalt remények. sírba letenni óhajtja fejét: Márvány örökítse s dal üllje nevét.

a magány A vad rohanások. Megy zordon utakban a hangok után: Nagy-messze körüle a puszta magány. a haza képe. Küzdk rohanásit az ércsoron át. S rémséges. csata-dúlta mezn Elhallgat az éjjeli had.S hosszú nap után borús éjszaka száll. A vérbe borult. A férfiöl viadalt. A kürt tova zengve rival. éjt. Rémhangja betölti az Megy bátran a hs csatagondjaival. S villám sugarában az éji borún Átrémlik emelt ravatal: A hs temethelye s orma felett Fog bús szobor. Hall rémületes csatadalt: Nagy sebben Kard. . alélva vitéz fia hull. dárda zörömböl. a hadzaj után. Kürt híja ki harcra az sz daliát. helyet. Érezve veszélyteli kéjt. A hs tova és tova tévedezn A képtelen éjbe halad. Felhbe húzódik a hold. S fölzengeni hallja a harc moraját. halotti a csend. Vég harcra kimenni nem ója magát. a ló szabadul. Éjfélre a hs rideg álmainál Felhangzik az öslaki bolt. Harmadszor a kürt riad és szomorún Vég hangja búcsúzva kihal.

S megérte. A SZENT EMBER Vészek ellen Szirtbe öltözött Kis szigetben Tengerzaj között Egy virító völgykebel nyílik meg A tavasznak és a szerelemnek Nem jut ember. hogy körüle Vére ifjú koszorúja Felzsendüie . S míg lelke dics nyugalomnak A hír örök éneke zengi körül.. És neki már nem teremnek A virágok e kis honban: Ösz szakálla. mert csak egy van. viadalteli napjaira A századok éjjele száll. örül. Sok bajnak utána az agg Itt dalia békehelyére talál Vészes. Amit vár nem Lelke túl jár a világon. mint a tél Zöld tavaszba szve Átvilágol merre kél A kies mezbe. Élte hányszor volt veszélyben. földi jó. És családa És hazája! Védelmezte a nagy Isten. Ajkiról szent imaszó Száll az égbe hálaszárnyon.

Mint makacs két osztozó. Felvinnék a pert az égbe. És imája vad. az sz. S így is mely dics. S mindenik bízván ügyébe. bár lelke gazdag. S szent imája. mi szép! Fenn a lombok sudarán Ringadozva játszik a szél Könny. szent bár. Lomb közé zárt végtelenség. Melyben hvös napsugár ég. Vad danája Hangzott messze. S a szabaddá lett hazát Már nem dúlja Ellenség és álbarát. kegyetlen. Változékony lenge kép. És a hála Értök szállá Évrl évre a nagy éghez nagy égnek Istenéhez. lengeteg nyomán . hangzott ígyen: „Légyen átkozott az Isten!" Csengve hull az ér a tóba s lenn Partvirány közt függ a menny. De szavakban Isten ellen Lázadást és pártütést zár: Mintha bens érzemény S a hazudni termett szó Váltig meg nem egyezvén. Gondolatban tiszta. Elfelejte már beszélni: Ö imában tud csak élni Itt A És azontúl ajka hallgat..

mely kútba lépett. Mellyen szárnya tajtékot vert. Az egekre feldobálja S mint Ítélet harsonája Átüvölt a habmezkön. Mint a tengerek nyögése. aki már nem véthet. S hangosabban mint a vész. S a szigethon rejtekében. a nagy tengert. Zsarnok. férfi A szent Harsog hála-kitörése. ennyi kéjben Zeng a szent ember danája Fáradatlan mondja szája: „Légyen átkozott az Isteni" És ha vész jön S a föld vérét. Zengi folyton csüggedetlen: „Légyen átkozott az Isten!" II. Mint farkas. Bámulattal körbe fogják .Halk. varázsos suttogás kél S a madárszó esti fuvolája A vidéket álommal kínálja. Ennyi báj közt. Ott az sz szent térden állva Kis kereszté mellett Súlyos átkot Isten ellen Hn imádva zengett. Vész ell a szirtöbölbe Utazók jövének És elttök megnyílt enyhe A völgy rejtekének. Megszorulva sír mérgében: égre néz.

hogy embert szemlél. Ember-szózatot hall. I. III. S oktatólag közbe szólal Isten szent nevéért. mely imát szól. Jobban mint a fergetegtl Félnek az imától. a jámbor püspök. Mert nem függ a szóbeszéden Egyedül figyelme. S mintha lelkét feltalálná Szíve újra élne. Szemre fre nézve hallgat Boldog ámulattal. Ö ez eltévedt szavakban Legbuzgóbb imát ért. Lassan mint a bszült ember Indulatja. Csak Ger. És az sz. napvilága Mellett az örömnek. Tiszta fényes gyöngyszemekben Szent könyük ömölnek.S hallva. Isten!" S száraz arcán. . S amint zengi szóról szóra Magasabb lesz kedve: „Legyen áldott a nagy Mondja lelkesedve. A megjobbított imára Ébred szenvedélye. Nem csalódik benne.

mint vélték. . Most iszonnyal felsikolt a nép A remete a tengerre lép. S túl a csalfa tengeráron Leng elébe Szép határa Tündér képe: Mégis a szigettanyára Vissza-visszanéznek S mig regélnek Egyra másra. Ahol a hon Vár fiára. riz a hit. rületnek látszik vak merénye S hogy halált kér oly szilárd erénye. Ott szalad nagy sebbel-lobbal. Épen a hajóval szemben. Mintha versenyt Futna széllel habbal. Futva látják s rémületben. S a tengerbe Hosszú keskeny nyelvet ölt be. S oly sok élet s kincsszerek Temeti.: Sznik a vad tenger Magas áradatja. Nyájasodni kezdenek Arca mély redi. S a hajós nép Vígan fellép Lenge hajlakára Eljutandók nem sokára. Ahol a part víz felé lejt. Bámulattal a szent férfit Kit.

" . Ott rebegve. remél. A szerencsés hazudóra A világ hallgat bolondul. mit akarhat? Mért tévé e vészes utat? Visszakéri szívnyugalmát: Elfelejté jobb imáját. S egy rövidke pillanatban A fedélen. S már a híg mélynek felette Jár a puszta honnak szenté. Áll a roppant víz-elem. Hn esengve Mit kereshet. A magas Téged menny meg nem indul. szeret. cifra szóra. Mintha jéggé fagyna nedve. S mint egy óriási szem Bámulattól megmeredve. Életedben Angyallá tett: Mondd tovább is bátran szent imádat És ne rettegj semmi földi vádat. Csalfa szívre. Isten Jól megértett.S im csodák csodája! Elsimul a hab dagálya. Az jobbjához feljutandó. Isten szív után itél: Aki hisz. a hajón van. Bölcs Ger e nagy csodára így szól a nép hallatára: „Embereknek hangzik a szó.

És a gazdát nem kímélni. Dolga nincs. Mint amennyi jó falatja. Mindkettbe bele Hejh nem így volt hajdanában Míg nem járt özvegyruhában: Tele kamra.A SZEGÉNY ASSZONY KÖNYVE Egy szegény n. kit Isten küldött. És szegénynek és boldognak Vendéget nem kellé kérni: Önként szoktak betérni. tele pince S mindig kézben a kilincse. szegény és gyámolatlan. Agg. A szegény. S az ebédnél nincs vendége. Nincs a földön egy barátja. bor fecsélni. Ül magán a csendes lakban. k Víz dicsérni. De ruhája mégis gyászol: Szíve fél a tarkaságtól. Azt az étel nem táplálja: Több annak a gondolatja. Isten látja. félig bánat: fárad. Csak a múlt idk emléke. Ide gyakran beköszöntött. Gondol vissza és elre A S sok jó és bal idre. hogy volna dolga? Kis ebédhez nem kell szolga. Aki maga néz a tálba. Még midn jó férje megholt. Gyásza nincsen. gyásza rég volt. . félig étel.

Melyben szent rózsák teremnek. S maga gyakran szükséget lát. . S a szegény nö elhagyatva Úgy maradt mint a szedett fa. Ha neki van. s csak megvan. Hogy a könyeket ne lássa. S gondjaiért az anyának Bven Sok bajt. Gazdálkodni még most sem tud. hideg arcok. Lelkében nem tört meg a hit: Nem hideg pénz. Hol reményben. másnak is jut: Jobb idkbl rossz szokása. Az id jár. Könyvét híják Rózsáskertnek.És azon mit innen elvitt. És ha néha úgy történek. nem jött vendég. Most ott ül az asztal mellett. Eleség volt az ajándok. volt az istenáldás: Jobbra. napnyugotnak. Imakönyvében keresget. balra a sok gyermek Játszottak és verekedtek. Megfelezni kis kamráját. Szken teng kis vagyonábúl. Hogy a gazda sírba szállott: Gyermekei szétfutottak Napkeletnek. Bár nagy ritkán. hol bánatban. És ha néha sorsa fordul. Akkor sem lön üres a ház. Hajh azóta csak bút látott. örömet adának.

S ím kopognak. van heverben: Adjon az Isten nevében." „Jó asszony. Én beérem más felével. Imádságos könyvet kérnék. Higye meg. Egy kéréssel jöttem volna. felelt az özvegy. Tán jobb volna. Vegye egy felét jó névvel. jó. Majd elvesztem oly nagy a sár. fele oda. Ha miatta meg nem szólna. Mert hiszen ha már az ember Szépszerint jól lakni sem mer. nagyasszony! Most ugyan csak legjobb itthon. de kopott jószág. Melyet még csak a barátság S egy pár ernyedt szál tart össze." „Hát mi jót hoz Sára néni?" „Istenem! bár tudnék hozni. most oly jól esnék." S fele ide. Éljen Isten igéjével. tartja bennünk. így legalább árva lelkünk Az imádság Itt. Könyvem nincs több. csak ez De ha már úgy megkívánta. az egy. Könyvét két felé osztotta. . Már ha szken él kenyérrel. tudom. Jó hogy ilyenkor ki nem jár. Oly nehéz most a szegénynek. Oly igen meg van viselve. ha nem élnek. És ettl függ boldogsága.Régi. és köhentve Az öreg jó Sára lép be: „Isten áldja meg.

S ha van Isten mennyországban. . jó Most a két Hogy semmi jót Imádkoznak este reggel.öreg asszony ne mulasszon. Nem imádkoznak hiában. de nem fél szívvel. Fél könyvbl.

.

szatírák TRÉFÁS KÖLTEMÉNYEK .

.

„Hej Laboda. lány bort hoz. S egy piros lány. hogy meglátja. Laboda! Szíved nekem kaloda!" A De Laboda letekint a lányra: „„Ki mázolt be. csókot ad a borhoz." Széles utcán. széles jó kedvében bor zúgván fejében S minden gyermek. Labodát ölébe zárja.. Laboda! Lábod ide. amoda. ily csodára?"" . szót utána kiáltja: aki látja. széles jó kedvében Tovább is Laboda megy vesztében. E szót utána kiáltja: Lábod „Hej Laboda. szívem. LABODA KEDVE Megy Laboda E Széles utcán. nem oda!" S Laboda bemegyen piros lányhoz. Laboda! ide. És fülébe mondogálja: „Hej Laboda.

De „Hej he] nagyon szerettem én.. ." „„Hazudsz leány. mond Laboda. Ha egy filégy reá nem szállana. amoda. a „„Én vagyok a Laboda."" S kiönti a bort a földre. oda. Hej Laboda. te sárkány. Laboda! Lábod ide. „Hej Laboda. megcsalt a barna legény. Laboda! Ölelj meg."" Zúgolódva széles bús kedvében Megy Laboda s tántorog mentében S minden gyermek aki látja. ne menj tova. Te hagytad a barna legényt oda. egy nagy könyv eltte. hazudsz. A világért fel sem pillantana. Engem hagytál. Ültél pince derekába." GÁBOR DIÁK Gábor diák mélyen elmerülve Ül a lócán. te hitetlen. . Laboda! Mért haragszol Laboda?" szögfi. Átkozott légy. Lemennek az utába. Borod méreg. A | leányt ellöki félre. piros lány. E szót utána kiáltja: „Hej Laboda.

húgom."" csókot!" „„Nem. rózsám. S hogy felpillant. egy nagy könyv eltte ." „„Gábor diák." „„Gábor diák. Mikor tartjuk meg a lakodalmát?"" Féltelek „Semmi átok. Másik. hogy el ne hervadj. hamis Gábor diák! Hagyjon békét." „„Gábor diák! hátha kés Pünkösdnapkor a menyekz?*" „Semmi kés! „„Ej te világ rózsája. Hadd szakasszak róla egy pár rózsát. egyszer csak elrémül." beh hamis az a maga szája. S im meglát egy fürge leánt. beh halovány vagy. Ah vegye „Még egy el azt a forró száját. egy nagy könyv eltte. vigasztaló. — Elhull pártám. A leány jön búsan s színtelenül." ! — — „„Jaj ne bántson! itt kell sietnem."" Gábor diák mélyen elmerülve Ül a lócán. De már erre csak felpillant. „Ej húgom. jj el pünkösdnapra. ha ugy tetszik. nem!"" „Kettt [adj hát. Addig."" mond az jó kedvében „ Semmi látás " „Lakodalom van a csók végében. beh piros az orcád. átkozom a csókját. Ne egy pár csók! egyik útra való.. felejtem. addig menj dolgodra. „Ejnye. mert bizony meglátják." — Gábor diák mélyen elmerülve Ül a lócán.

Te Lina. bolond. S egy csecsemt ringat karján: „Ej ej „ már ezt még sem hittem volna!" „Most a világ engem sem csúfolna. Anakreon-szerelmet. S nagy szomorún a könyvet becsapja. ilyen pünkösd napja!" A hívatlan dalosok Szerelmet énekeltek. Amiilyen a botor lúd Tollából folyhatott csak. mit tegyünk galambom „„Én tudom hogy a Dunába ugrom. szerelmet." „S hogy mosolyog istenadta fattya!" „„Épen ollyan. Melli. Pityerg. ízetlent. Pedig van piros pünkösd napja. De elébe jön a leány. Szerencsés."" „Semmi így szól ugrás! jer a paphoz. Szerelmet mindörökké. érdeketlent. Újmódi. bús szerelmet."" „ Mit csináljunk. . ó szerelmet. Szegény." Gábor a leányhoz. hs szerelmet. soha. Laura. szegény fiúk ti. Te Phyllis és te Daphne. Bolond. mint az édes atyja. „Soha." ! A világért fel itt nem pillantana. És mindig únodalmast.

leánykák Hagyjátok epedni. Mer. Hazudság gondolatja. szelíd leánykák! Az isten szent nevéért. leánykák. kegyes leánykák. Ha halni vágy buvában Hagyjátok t legottan bnt Pusztulni a világból. És meg ne hallgassátok Az illyetén imádót. Szép. Ne higyjetek szavoknak. Az istenért. jó. Amit kimond s ki nem mond.. Vagy amiként neveznek. Az istenért. Mint aki rossz. amit érez. Hagyjátok sorvadozni t Ha égni mondja szívét. Nyájas. Hadd égjen el! nem ér az Egy árva felsohajtást. igen rossz Versekre mért sorokkal Szerelmet énekelget? . Hagyjátok elbujdosni Világtalan világig. Mert képes-e nagyobb S halálosabbat ember A földön elkövetni. Hazudság. mer hazudság. Ha bujdosásra készül.

Lesben a vadásszal Sült galambra vársz. Még is tisztelid Száma vajmi nagy. Azt mind szereted. S ami ellen annyi Finnyás nké küzd. Kinek esze tálban S szíve a kulacs. . Régi duska társad Minden jó uracs. Épen nem mondhatni Hogy szép dáma vagy. A pimasz körökbe Makkfilkózni jársz. Régi fejköttl Boglyas a fejed. Aki hozzád hajlik. St hol orrboszantva Porzik a tobák. Válogatni nem tud Tompa ízleted. Kályha termeted. Téged el nem hajt a Drága pipafüst.AZ UNALOMHOZ Holdvilág az arcod.

S aki a dologtól. Ott is ásítozva Gyakran megjelensz. Karjaidba dlnek és hajadon. Kiknek embertársok Jaja puszta hang. Hajdan így csináltak Nálunk könyveket. N S akik érdeketlen Nézik a hazát. 10 . Sok kis és nagy úrnál Ülsz te pamlagon. meg Könyvtl idegen: Az mind édeleghet Vaskos kebleden.S illatot. Melyre nem csendül Leikökben harang. S bvös álomírral Szájt szemet befensz. hiú fényt Rejtnek a szobák. S nyugton veszni hagynák Legnagyobb fiát. Sok munkás henyével írsz te verseket.

Mily sok érdemed! Ráadásul hozzá Adj még egy kegyet: Valahára köztünk Únd meg magadat. S hordd el más világra Régi sátrodat. egészség Kell hozzá elég. Olvasd el. íme. magyar nép.: És mondák: „A téli Est unalmiban A magyar nemzetnek E könyv írva van. Szállj. ó szállj el tlünk Túl a tengeren elég marad még Nyg jó E nemzeten. S tartson meg az ég!" Mert er. PETIKÉ Bús mogorván ül Petiké. Ha ha ha! Péter és bú a mennykbe. szép asszonyság. Mi baja? Anyja kémli hü szemekkel ! - Jó öreg! .

Sarkantyú! . Meg Át idézzem tán Juliskát? Láthadnád?" Szól mogorván Péter úrfi: . a beszéd mind Szó fia." „Kell-e sarkantyú csizmádra. Peti fiam. A halál. tudom. Petikém! Kalpagodra toll s mentédre „Mit Rókaprém?" nekem toll. fiacskája Tán beteg. dehogy iszom El vele. Ki vele. Iszol-e?" „Dehogy iszom. Eszel-e?" „Dehogy eszem. hogy innen-onnan Lekaszál." „Kell bor. Mint a raj. ne halj Annyi benned a sóhajtás. mit nekem prém. édes szép fiacskám. mint Rág a bú!" „Kell-e könyv. Egy barátom van nekem csak.Hol van hát?" 10" .: Azt gondolja. dehogy eszem. Biblia?" „Mit nekem könyv. „Kell galuska. Ha szivemben. a a róka szomszéd könyve. Az." „Az egekre! Peti fiam.

De. kell neki róka málja.! Ármány adta Péterkéje! Még mi nem volt a bibéje! Sem kalapja. sem ihatnék. a szomszéd bibliája. Nem Sem „Ej Petikém. hogy pityergesz Félre bú! Iskolában a Juliskát Elfeledd: Isten éltet. Bár negédes és hamiska. szép fiam. S meg ne Most takarodj iskolába Meg Rossz fiú! ne lássam." MÁK BANDI Bandi. sem mentéje. tíz év múlva Elvehet'd. Sem ehetnék. Földetlen földig megy. De bezzeg kell a Juliska. a szomszéd is hallja. szép és piroska. Esküszik Mák Hogy fejét . Nem kell neki bor. Sem a sarkantyú zenéje. vidor. hogy nagyot nj halj. Csak Julcsával nyájaskodnék. szivét másnak adta. mert Böske megcsalta! Vele nyájaskodott. galuska. szomorú bujdosásnak adja. hát Ez a baj Gondom lesz rá.

nagyot sóhajt. egy üres tarisznya. már megint csak itt van: Föld is nyög alatta nehéz bánatjában. megjön s a bundát tó szélén leteszi. mert nagy bú terheli. Megy. A hitetlen Böske még tegnap kötötte. és csak néz befelé. nézeget befelé. Gyakran fohászkodik és hullnak könnyei. De Böske csak nem jön a kerten kifelé. . de bundáját honn hagyta: Haza kell még menni. Akármint tekinget Mák Bandi befelé. ballag. Azt nagy szomorúan nyakába akasztja. Most harag és nagy bú forog elméjében. Nagyon megkívánja. Bandi megindul. Cifra bokréta van tkörfia megett. mint akit akasztani visznek: Nem lehet több kínja vesztend embernek. de nem mehet. Hol — Hej sokat mulatott annak közelében — tó felé nyílik a kis sötét ablak. Van is. Hiába. Gondolja. Megint csak megindul Bandi. Lassan megy. Ballag. hasztalan. Mert a fels színben a tehenet feji. miért haza menjen. Megáll. haza megy érette. Hiába! Böske még nem indul kifelé. Nehéz káromkodást kever sóhajtással. ballag Bandi s amint ott elballag. de nem egyéb. fog halat.Ballag. már is Játszik tóban a hal. ez a gondolatja. de megy a nem kertek alatt. De Böske még nem jön a kerten kifelé. Csak sóhajt. Most már nincsen többé. valami tán még van a szegen. csak búsul. Hej nehéz a bunda. Harmadszor is Bandi még csak haza megyén. Szája keseredik sokféle adtával.

elbúsultomban lettem bujdosóvá. meglátnám az utat. Piros mint a pipacs sírástól orcája. velk együtt most madár lehetne. hogy útnak Immáron megyén is végs eredjen. Addig a fényes nap rajtam elnyugodott. „HejhBöske. Nézd. Szárcsa. Bár szíve csikorog mint a rossz talyiga. ha még egy kis szived volna. Ott halna meg a nagy víz alatt buvában. mert nyakán az iga. Amint megszolgáltad és magad keresed. Elkezdett utamból vissza-visszatértem. rossz csupor volna. lassú járásától. Nagy bujdosásomban setétségnek hagyott. Fekete szép haját a nap ragyogtatja. Most is harmatozik két szeme pillája. Böske csakugyan már megindult kifelé. . ha akar. tán el is repedne. A tó fenekére mélyen lemerülne. Lesütött fejétl. De már csak megyén. Isten tudja hová. S mit látnak szemei? Amint néz befelé. Lépéseit ide jó isten vezette.Ideje. Ólban és konyhában dolgát elvégezte. El is megyek én még. dolgodban úgy áldjon istened. Szerelem és harag és bú forrnak benne. mert sokat otthon felejtettem. réce nézik vidor bámulással: Egy szikrát sem félnek nehéz bundájától. Ha Megfogódznék a nád keser torzsában. elszánással. Ha Lejönnél s élmbe szemed világolna: Keskeny a híd nagyon. Szálló sugarait rajta elnyugtatja. Háromszor. S Bandi mint a részeg nem jár egyenesen: Utat kanyarodva Böske felé vészen. Azt gondoltam.

Meg nem vett vászonból varrod rét üngömet. galambom. Viszi és esküszik: „Bakony erdejébe Elviszlek. Mint hozzád hü vagyok s igazán szeretlek." Erre nagy útjából Bandi visszaindul: Bakony erdejéhez még képpel sem fordul. Ne vígy tovább rózsám. Bandi sem aluszik. Ott terem a sok pénz vén zsidó zsebében. Kit zivatar kerget a csere szélében. Párja után nyög gilice bugását. világ közepébe. Ott hallgatjuk együtt zöld erd zúgását. Zöld erdnek lombja. mint a sürü zápor úgy könyvezik. tovább viszi. Ott sütöd te nekem ingyen kenyeremet. Szánt. Magas hegyek között és szarvas legel. Estében Bandinak borúi a nyakába. ." De Böske így felel: „Mit mondasz te nekem? Hogy bürün mentedben világolna szemem: világít ha rá zápor esik." De Böske így felel erre szép okokkal: A tz sem Szemem z „Jaj nem jó ott lakni dühös farkasokkal. Egy forrásból iszik szegény legényekkel. megbotlik a lába. S megtelik a kis ház sok apró gyermekkel. S nagy elbúsulással tovább. gazdálkodik szép feleségével.: — Hozzád siettemben nem szegném nyakamat. Neked oltár eltt nagy esküvést teszek: Teljes életemben Isten úgy áldjon meg. vet." így szól és lemegyen. látod úgy is megyek. Sátort üt fölöttünk minden fának lombja Te leszesz szivemnek szelíd vadgalambja. száraz fának ága Sok szegény legénynek lett rósz mulatsága. Böskét megöleli.

S ház és mez megromlanak: Mi gondom? semmi kár! j . világ! Pompás Jég. vagy nem is Nadrágom. — — l Hol megpihenhetek. Pedig látá az ég. És zöld borág virít. Roppant világ. S kapcám mégis szorul: Csak rajtad bámulok. volt. völgy és a nagy terek. vihar pusztítanak. tz. O szép világ. világ! Gazdag Akárhová megyek. És ez mind nem enyém Ó szép világ. S tüstént kigyógyulok. Dics világ! Mi szépek tájaid: A hegy.! TÓT DEÁK DALA Ha kedvem elborul. S ha féktelen vizár. Mert pénzem nincs. Hol dús kalászok rengenek. csizmám csupa folt. Egy házat sem rakék. S miért ne mennék? nem tudom Szép városokhoz visz a nyom. Mely drága gyjtemény.

A sor majd rám kerül. Szilárd világ! S ha itt-ott éhezem. A föld még megmarad. mivé legyek. Ki szólhat ellenem? Dics világ. már ha lefeküdt. Arany világ. S akkor sincs éjszakám: A hold leszen napom. Világát bámulom. Mi baj? van aki jól lakott. Magyar világ! S ha majd nagy úr leszek: Ispán. potrohos. A legdicsbb magyar leszek. Boldog világ! S nem ingyen süt-e rám Az Isten napja mindenütt? Kivévén. Ers világ. aki jót ivott! Ha ezt elképzelem: Étvágyam csöndesül. alispán. Ó jó világ. És hány van. Ezüst világ! S ha mindezt megunom.Az ég be nem szakad. . Csak tlem függ. Mihelyt csak akarom: Hazám naggyá teszem.

Ollyan édes álmadozni! S néha tán jobb. S mind rajtam függenek: Ki hinné: én vagyok. Hogy majd érte meglakolnak? Van biz' itt baj. mint fejünkkel Faltörsdit játszadozni Csakhogy aztán. cselédem aranyos. Hogy az álmok megszakadnak? Van biz' itt baj de hiába . de hiába Enni csak kell az embernek. isznak. Semmi baj sincs? semmi gondrém. Álmos-gyáván Ne maradjon senki hátra. isznak és danolnak. Majd ha ember kell a gátra. ahol Olly dics borok teremnek: Csakhogy aztán Majd ha ember kell a gátra. Semmi baj sincs? semmi gondrém. . álmadoznak.: . világ! Dics MIT CSINÁLUNK? Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. Ki most itt koplalok? Ó szép világ. inni Korhely-gyáván Ne maradjon senki hátra. Magam. S hogy ne kéne.

isznak. sántikálnál. hadakoznak. Kár a szóért. — Gyakran a szó éles fegyver: Csakhogy aztán Majd ha ember kell a gátra Nyelves-gyáván Ne maradjon senki hátra. mert nem tudják Másnak Ennyi is lesz-e vagy magoknak. de már hiába. gondolkoznak. Gondolatnak nincsen gátja. amint mondják. Majd ha ember kell a gátra. kár. de hiába Szóból ért a magyar ember.Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. Méla-gyáván Ne maradjon senki hátra. Csak szavakkal kardlapoznak. S gyakran a szó dolgokat szül. Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. Gondolat a tettek bátyja: Csakhogy aztán. isznak s tán dolgoznak? Félig-meddig. Szörnység! No nem kell félni. koplalásnál. . de hiába Munka jobb a S jobb az edzett Mint ha selymen ha ép vagy. És ha úgy van. Mit csinálnak Magyarhonban? Esznek. kar. isznak. És mirl az istenadták? Hogy tán élni kén' a honnak! Kár biz' az.

Félre tlünk. fonnak és akarnak Tán vakarnak? semmi tréfa! Posztó — is kell a magyarnak. Majd ha ember kell a gátra. költ had álmadozzék.És hogy aztán. Aki hitvány. Amit a sors egybe nem sztt: 1| Csakhogy aztán. Majd ha ember kell a gátra. És hogy aztán. Minden ember amihez tud. menjen hátra! . Majd ha ember kell a gátra. pedig — mit A A A Ahhoz lásson télen nyáron. Mit csinálnak Magyarhonban? Sznek. Gyenge gyáván Ne maradjon senki hátra. i És. kovács a vasat verje. is beszéltem? vadásznak jó a cserje. . Gépi-gyáván Ne maradjon senki hátra. Hát takács-e a magyar nép? a Nem szégyenli a vetéllt? Semmi baj! tán összefzi. S a paraszt borbély helyében Úr-szakállat ne kaszáljon.

mint a pokol.A SORS A ÉS A MAGYAR EMBER (REGE) sors eltt (ki légyen E nagy szeszélyü n. Az elpártolt idknek Vas sarkantyúja szól. Mig lenn az árva ember Veszettül s dobol. Jól tudja Áll minden jámbor) egy esedez. De sorsasszonyt (szerencse!) Épen vigan leié. Az üstök hátra kötve Lóg. bg . Forgószél-pipaszára Füstölt. Azonban drága kedve Már jócskán oda van: Sirásra ferdült szája. Mert egy nagy ég várost Pöfékelt felfelé. Fél vállán ócska mente. mint egy buzogány. Lóháton rég nem De vén bokáiról ült már. Beszéde súlytalan. Rezes kard oldalán.

Mi kéne még. szívem magyarkám? Beszéld el szaporán. földet. diadalt. Panasszal elsorolni Kezdé.„Mi baj. És hü jobbágyokat. pedig sokat. ha volna? Kell egy pipa dohány? Már adtam gazdag Csatákat. mi kell? legyen meg!" Szólt sors és úgy pipált. Kért hosszú békeséget És csendes háborút Oly félét. Hogy egyre-másra nap. mint a permet. Ha még pipázni sem? — Csak nem is hunyorított. Mely kár nélkül lefut. (Ez már aztán a szem!) St mintha észre jne A füst hullámiban. kis reszelt alkotmányt. Tokajnak Jó bort. hold Tüszkölve felbakált. Egy . mi baja van. De a magyar — mit tudna. Sok st és És mennyi cifra köntöst hivatalt! De szólj. Lengyelnek pénzt.

nem ád. S borzasztó! míglen Ásíta.St híreért kívánta. nyáron Jó útja (majd ha fagy!) Mert hejh. Ásít mint egy repedt ég. Hogy tenger is legyen. Oly szörny nagyokat. . S kivána sok bolondot És jókat is vegyest. Sors istenn megunta dolgokat. Bár buzgósága nagy. E hosszú S már jobbadán Mit ád és mit ígérget. Hallá: mi ritka látvány A tenger a hegyen. nyöge. fútt. Melyet már megnyuza. S hogy lenne télen. Ráró nem indít. Elejté pipaszárát. Teremjen csak búza. Juhának gyapja njön. Míg a beszélgetket Megcserkelé az est. Pipája kialutt. Csakhogy lerázza végre A rozsdás daliát. filkvék. S hogy vesszen a pityóka.

És könyvet venni? kölcsön! Ügy már megengedem. A sors-üldözte fajnak A tudomány is árt: . amit kértél. Tanulni nem volt kedve. A S ln sógor bven szolgált újabb gyötrelem. De ö nem dolgozott: A gaztól parrag földe Farkasbundát kapott. Csak hogy hasznát ne vedd. Mibl.A gaznép ott a földön Kioltá a tüzet. Ez aztán már boszúság! Lön szörny végezet: „Legyen meg. Megln a hosszú béke. egész cseberrel Hordták rá a vizet. ha könyve nincs? Könyvet csinálni szégyen.' Az ócska honfi ekkor Nagy búsan haza ment. Sok üdvös éven átal Eszméletlen pihent. Hol kutyabr a kincs. Mondják.

tudott is Sok tarkát és keselyt: Elméje. A föld rongyolt sziget. Úgy. kidlt ló. mint Árpád leié: Regényes szép vadonság Ásít az ég felé. De annyi bal esethez Nem óhajt ecetet. mint az öszvér. szíve. Hazája ellen párt. nyelve Külföld után delejt. Száz tenger egy helyett: Rút posvány és morotvák. Van csendes háború Saját vérén vitéz. szüretet. 11 .Korccsá lett. is: Megvásárolt kezekkel Egymást kiölni kész. A A szomszéd elseperte gabnát. És már tanult. S dágványos út. S az ország visszafordul. Hát Ha még a többi tréfa! tán kapált vetett. S a lengyel a zsidónak Fizetne örömest.

De a magyar föleszmélt.Szegény magyar! tulajdon Vérébe vert csapot. Szivében mély keservek. Hogy rajta német és tót Két fülre kacagott." alkuvást akar. Kiált sors: „halld „Sok ami sok! megálljunk" magyar! Ezt még sem S új így gondoltam. de ifjan áll. Sors asszony a belépt (Tetszett az új legény) Kéjtelve súlyogatta Szemének mérlegén. Bevárni a csalárd sors Honának mit ajánl. Lehányja régi brét S pusztán. És szóla: „Mit kívánnál Ifjú hségedért? „Semmit!" szólt eltökélten A honfi: „semmi bért! Asszonyszeszélyre többé Hazám nem bizhatom: I . Szégyennel homlokán. Haragtól fél pogány.

mint lehet: el A sors borongva néz A küzd hon felett. Mi az. Magamra vállalom." E honnak Azóta foly a munka Jól. S élek halok: de többé Vak ámításaid Nem fogják fátyolozni napjait. IV .Mit tenni hátra van még. mit tenni kell. rosszul. szivemnek S megváltom t Legtisztább vérivel. Kiolvasom szemébl.

.

A VÉN CIGÁNY UTOLSÓ KÖLTEMÉNYEK .

.

S amint atyáik vétkezének. Ök úgy hullottanak! fölsüvölt: A megmaradt nép Törvényt! s a törvény újra ölt. ne szóljon a dal. erény. Volt munka: pusztított a vas! S az ember kérkedett. mellyet bánat hajt. Hiába minden: szellem. hatalmas Lábok törvény felett. Hallgassatok. Nincsen remény! A II. bn.AZ EMBEREK I. S megfagynak forró szárnyaikkal zápor és a szél. Most a világ beszél. mellyet emberszív sóhajt. Könyzápor. tombolt a gaz merény: Nincsen remény! III. Szél. És jöttek a dicsk. Bukott a jó. Hallátok a mesét: a népnek Atyái voltának. .

Bújában egymást marta meg. az ember vész: Ez rült sár.S midn dicsi vesztenek. ez istenarcu lény! Nincsen remény! . Neki a föld még sírnak is kemény: Nincsen remény! V. Bármellyik gyz. düh vagy ész. És mégis szerte dúl az inség S rút szolgaság nyomaszt. Mi dús a föld s emberkezek még Dúsabbá teszik azt. így kell-e lenni? vagy ha nem. Talán hogy a dögvésznek egyszer Dicsbb legyen tora: Sóvár szemmel néz ég felé. S a hír? villám az inség éjjelén: Nincsen remény! IV. Hogy lázítson hadat. És hosszú béke van s az ember Rémít szapora. Istentelen frigy van közötted. Mert hajh a föld! az nem övé. Ész és rósz akarat! A butaság dühét növeszted. Mért oly ids e gyötrelem? Mi a kevés? er vagy az erény? Nincsen remény! VI. S állat vagy ördög.

Nagyobb bnt forral álnokul. Zsarnok. oly sok békeév után A testvérgyülölési S átok Virágzik homlokán. pálya.169' VII. És a nemzet áll fagyottan Tompa. Ki magával sincs békében. midn azt hinnk. hogy tanúi. Nincsen egy szó . Mert fiainak Nem hazája. S vas eszével Jég szivével Fölmerül a külfaj árja. zsibbadt fájdalomban. rabja millióknak Kik gylölnek és dacolnak. Az emberfaj sárkányfog-vetemény: Nincsen remény! nincsen remény! ORSZÁGHÁZA A hazának nincsen háza. Kincsnek. vérnek rossz gazdája. Az ember Harcs fáj a földnek. És ó szégyen! rosszra jóra. Még Ura szavazni jár dobszóra. s A meleg vért általjárja. szolga egy személyben. Büszke fajnak Küzd Mellyen az magát rongálja.

S a hazának. Ami a szív legmélyén van. Hol nevét rút ferdítésben Ismerik csak átokképen. Most fejét szenny Földön futva. halj meg más javáért. Adtak drága bért. Most midn leszállt a béke. Aki gyermekei körében Áll ragyogva örömében. Mint anyának. Mért? Volt id midn nevére Fölkelének s amit kére Nem keresvén cifra szóban. ne tudd mért. . Bujdokolva. s Földerülne boldog napja.Összehangzó Honfiaknak ajakáról. A hazának nincsen háza. Mint hívatlan vendég száll be A szegény s kaján telekbe. S a vérontó harcnak vége. neve átok: Ezzé lett magyar hazátok. Nincsen egy tett Az eggyé lett Nemzet élete fájáról. gyász takarja. Adtak érte vért. Neve: Neve: Neve: szolgálj és adj pénzt és ne láss bért. Neve szégyen.

Élet. Mi vagy te jámbor gyom. Kit birkaképpel néz a kábaság. hogy gyarló lelkeket megejts. szelíd virág. a hazát! erre intenél. És a barátság. Kit sírra és kebelre egyaránt Tzdelnek gyengéd búcsújel gyanánt. ne hagyd elveszni gyermeked. hogy rútul hazudott.ANEFELEJTSHEZ Nef elejts ! te gyáva kékszem virág. király! Ne felejtsd a hálát. nem te. Ne felejtsd a munkát és becsletet. halál S te h emlék vagy? mely nem változik? — rád egy romlást lehel. hogy tégedet Segédül hí a hü emlékezet? A síron fázol. Szül. Az élet fényben úszó árjain Átrémlenél. Mint a korom. hogy írhatnál vele. Hogy a jutalmat a szerint vehesd. Ne Ha felejts el lenni ember s h barát. S a jókkal szembenéz álnokot Lefestenéd. . sz szülidet. aki bnbe vág. hervaszt a kebel. honfi. nép. két hs érzelem. Akkor volnál valódi nefelejts. Soha ne felejtsd el. gyermek. Míg a hség tart egy pillantatig. S hervadna. Kit annyiszor megemlít szerelem. mint fedd durva szín: Ne felejtsd el szent nagy esküdet. Most vagy. Ne felejtsd el. ha feljutái. Igen! szemed ha volna fekete.

sejtelmet. Setét : Mi a világ nekem. Kívánságom vesszen ki a világ S e földi nép a legvégs fajig. a szív remélt S a béke izzadt homlokát törölvén Meghozni készült a legszebb jutalmat. egy reménysugárt. Az tán segíthet ily vert emberen. Lángolt a gondos ész. hogy él még nemzetem. Szivemben istenkáromlás lakik. Az emberüdvöt. nemes hölgy. tiszta volt az ég. mellyért fáradott. Ily férfitól. ELSZÓ Midn Zöld ág ezt írtam.s hitért. virított a föld ormain. az már dúlva van. mit kivánsz Emléklapodba? Inkább adj nekem Hitet. Koldulni járnék ily Megvenném Imádkozzál — te meghallgattatol — azt velm- remény. ha nincs hazám ? Elkárhozott lélekkel hasztalan Kiáltozom be a nagy végtelent: Miért én éltem.EMLÉKKÖNYVBE eszmék borítják eszemet. és véremen. Hogy el nem vész. Munkában élt az ember mint a hangya: Küzdött a kéz. a szellem mködött. .

S a nagy egyetem Megsznt forogni egy pillantatig. embert. félig állatot. Mélység és magasság Viszhangozák azt. Egyszerre szült az meg mint az Isten. A vész kitört. Nem hajszálanként. Elborzadott a zordon mü felett És bánatában sz lett és öreg. mint a boldog ember. És folyton folyvást ordított a vész.ünnepre fordult a természet. Mely által a világot mint egy új. Mély csend ln. És a nyomor gyámoltalan fejét Elhamvadt városokra fekteti. Vérfagylaló keze Emberfejekkel labdázott az égre. Mint egy veszetté bszült szörnyeteg. .s reménytl reszketett a lég. egy Dicsbb teremtés. irtóztató nyomában Szétszaggatott népeknek átkai Sóhajtanak fel csonthalmok közöl. Amerre járt. ami Szép és jeles volt benne megjelent. Ki megteremtvén a világot. Emberszivekben dúltak lábai. Most tél van és csend és hó és halál. Megszülni vágyván a szent szózatot. Hallottuk a szót. Lélekzetétl meghervadt az élet. A szellemek világa kialudt. hangján üdvözölje. mint szokott a vész eltt. A föld megszült. Öröm. A félig istent. elsötétült S az égnek arcain le Vad fénnyel a villámok rajzolák Az ellenséges istenek haragját.

És haloványan a dús. Virágok bársonyába öltözik. A VÉN CIGÁNY rá cigány. lógasd a lábadat hiába. Mindig így volt e világi élet. megittad az árát. Húzd. a szegény és a koronás Mennek alá. Szív és pohár tele búval borral. S illattal elkendzött arcain Jó kedvet és ifjúságot hazud Kérdjétek akkor azt a vén kacért. balga. Egyszer fázott. víg. mogorva [fk [vegyest. ne gondolj a gonddal Húzd Ne I . Mit ér a gond kenyéren és vízen. Üvegszemén a fagy fölengedend.: ! Majd eljön a hajfodrász. Hová tévé boldogtalan fiait? MINT AFÖLDMIVELÖ Mint a f öldmivel jól munkált földbe magot vet S várja virúlását Istene s munka után: Úgy a sírokkal felszántott földbe halottit Hordja koronként a végtelen emberiség. a tavasz. ki tudja meddig húzhatod. másszor lánggal égett. Tölts hozzá bort a rideg kupába. bús. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. Húzd rá cigány. S az agg föld tán vendéghajat vészen.

Vert hadak vagy vakmer remények? Húzd. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. Szemed égjen mint az üstökös láng. rült lélek. ki tudja meddig húzhatod. Szív és pohár tele búval borral. ki tudja meddig húzhatod. és bömböl. Háború van most a nagy világban Isten sírja reszket a szent honban. vadat és embert öl. Mi zokog mint malom a pokolban? Hulló angyal. ne gondolj a gonddal Kié volt ez elfojtott sóhajtás. Fákat tép ki és hajókat tördel. Húzd rá cigány. sír. Szív és pohár tele búval borral. ordít. Mint nyög. Ki dörömböl az ég boltozatján. sír e vad rohanatban. jajgat. tört szív. Mikor lesz a nytt vonóbul bot: Szív és pohár tele búval borral. ne gondolj a gonddal! Véred — Tanulj dalt a zeng zivatartól. Húzd. És keményen mint a jég verése. Húrod zengjen vésznél szilajabban.! ! forrjon mint az örvény árja. Húzd rá cigány. Oda lett az emberek vetése Húzd. ne gondolj a gonddal Mi . Életet fojt. Rendüljön meg a vel agyadban. Húzd rá cigány. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. ki tudja meddig húzhatod. üvölt.

Majd ha elfárad a vész haragja. Szüd teljék meg az öröm borával. És derijön zordon homlokod. de még se. ne gondolj a gonddal! hagyj békét a húrnak. Szív és pohár tele búval borral. Húzd. Lesz még egyszer ünnep a világon. Melly egy új világot zár magába. Húzd. A vak Hadd És hadd jöjjön el Noé bárkája. A lázadt ember vad keserveit. S a viszály elvérzik a csatákon. Húzd. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. Húzd.! Mintha újra hallanók a pusztán. A keselynek szárnya csattogását. Húzd rá cigány. S annyi bn. S az els árvák sírbeszédeit. Mikor lesz a nytt vonóbul bot. . ki tudja meddig húzhatod. ez a nyomorú föld forogjon keser levében. Szív és pohár tele búval borral. Prométheusz halhatatlan kínját. Gyilkos testvér botja zuhanását. Húzd rá cigány. szenny s ábrándok dühétl Tisztuljon meg a vihar hevében. s ne gondolj a világ gondjával. — Akkor vedd fel újra a vonót. ne gondolj a gonddal csillag. Akkor húzd meg újra lelkesedve Isteneknek teljék benne kedve. ki tudja meddig húzhatod.

Agyveld kiapadt. Fogytán van erszényed. Fogytán van a borod. Fogytán van szerencséd. minek? Nincs ahová tennéd. Ha volna is. Véred megsürdött.. Mire virradsz te még. 12 . Fáradt vállaidról Vén gúnyád leszakadt. Szegény magyar költ. Büszke reményekkel Kényedre játszottál! . Van-e még reménység ? Lesz-e még hajnalod? Férfi napjaidban Hányszor álmodoztál. FOGYTÁN VAN NAPOD Fogytán van a napod. .

.

UTÓSZÓ 12=* .

.

újszer fordulatai is igazolják. ódák és balladák stb. Nincs az érzelmek hullámzásának az a finom árnyalása a legkönnyebb igazi romantikus Az diadalmasan érvényesül líra . mégpedig sokkal találóbban. De ez a hatás a küls formánál tovább nem jutott. Vörösmarty a klasszikus formákból ntt ki. hogy e fajta költeményei kerüljenek az els helyre. Vörösmarty lényegében ízig-vérig romantikus költ volt s ezt nemcsak szertelen fantáziája. ill tehát. mintsem ezt a szigorú idrend véletlenjei megen- gednék. Virág és Berzsenyi voltak az els minta' képei.YULAIPál kiadásától eltér' en Vörösmarty legszebb lírai költeményeit nem egységes idrendben. hanem nyelvének rendkívül gazdagsága és merész. ér.hanem nagyobb csoportokba elosztva kapja az olvasó. az epikán át is a modern for' mákban írott költeményeiben érvényesül a leghatásosabban. Felosztásunk els pillanatra tisztán formainak és mfajinak lát' szik (költemények antik és modern formában. hogy vele Vörösmarty bels fejldését tudjuk reprezentálni.) mégis úgy érezzük.

Vörösmarty mvészetének legérettebb joeriódusát. szatírák és balladák képviselik a legtökéletesebb müfajO' kat. mert bennük is a legtisztább líra jut kifejezésre. mely a legkomorabb. meghasonlása önmagával és a világrenddel.játszi pajzánságtól szenvedélyig. st legendáit is. Balladáit. joggal ide sorolhatjuk. de ezzel egyszersmind megélénkítik és állandó pezsgésben tartják. egy hatalmas hangulati kapcsolatfogja össze: egy pusztulásra ítélt lángelme kétségbeesett följajdulása. tuk. melyet meg ne tudná A vén cigány gyjt-cím ségét. mert hiszen mondote küls szempont csupán a bels fejldés ábrázolására szolgált alkalmul. melyek ezekben a költeményeiben is. alá foglaltunk. lüktet találni a maga legillbb kifejezését a legváltozatosabb versformák sorozatában. akár a Szép Ilonkára! Nemcsak azokra a dús lírai részletekre gondolok. Az öreg Vörösmarty. mint nagyobb epikai müveiben lépten-nyomon fölfakadnak s az elbeszélés nyugalmát folytonosan megzavarják. formai és mfaji tekintetben bármilyen eltérk. hogy olyan De hogy . utolsó költeményeit. amely mindennél jobban igazolja. örök mentsége. Az ódák. emlékezzünk vissza akár a Hedvigre. azerkölcsi nihilizmusig sodródik és egyetlen. látszólag megbontja a felosztás formai egy- csak látszólag. hogy mennyire jogosult és elkerülhetetlen volt itt a lírai karakter. hanem célzok fképen e költemények ismert élményt hátterére. A költemények utolsó csoportja. a vén cigány. mely a legsivárabb reménytelenségig.

beteg. olyan szépségeit eleveníti a nyelvnek. a szegény. amire a magyar példa. 1921. KIRÁLY GYÖRGY. kihez minden n között a még nem volt leg- hüebb maradt. szeptember havában. költészet történetében A Múzsa.megrendít szavakat talál bomlott érzéseinek kifejezésére. ritmusnak. züllött köl- tt végs tosította. . zenének meg benne. kétségbeesésében mártírrá magasz- Budapest.

.

TARTALOM .

.

ÉS VALÓSÁG KÖLTEMÉNYEK ANTIK FORMÁBAN Árpád emeltetése Zrínyi ÁLOM 7 7 11 11 Pázmán Méh Két gyermek Sziget sírja 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 A boldog Izmén sírjára Szép és hü Szív Bús kert sír A A A A A puszta Magyarország címere A patakhoz látogatók haldokló Etele Napóleon rózsa Virág és szerelem A csalfa lány szeret óhajtása és valóság Álom 15 15 15 16 16 16 16 17 .

Matild dala A haldokló leány A gyászkend A csermelyhez Vágy Ilus panasza Haj.A Csalogány Guttenberg-albumba Vashámor Világzaj 17 17 18 18 19 19 Ósök Laurának A Kis MERENGHÖZ 23 24 25 26 27 28 29 31 31 KÖLTEMÉNTYEK MODERN FORMÁBAN A gyermek halálára magyar költ Helvila halálán K. száj. szem bús legény Puszta csárda Andor panasza A váró ifjú A szeretk A hü szeret A A kér Pásztorlány dala 32 33 34 35 36 38 38 39 40 41 41 Tükör Hség A A kis leány baja Gyász és remény Idához féltékeny 44 45 45 46 .

53 53 54 55 55 56 57 58 59 ÓDÁK HAZAFIAS KÖLTEMÉNYEK A hontalan Szózat Berzsenyi emléke Elhagyott anya 65 67 69 71 Az árvizi hajós Liszt Ferenchez 73 78 81 Az él szobor Az úri hölgyhöz Fóti dal 83 86 91 Keser pohár Szabad föld Az elveszett ország Rossz bor Hányszor hallók Gondolatok a könyvtárban Szabad sajtó 93 94 94 96 96 100 .Pipiske Kés vágy Piros száj A megcsalt leány 46 48 49 50 51 Éj és csillag Virág és pillangó A szomjú (Laurához) Laurához Haragszom rád (Laurához) Sok baj Laurához Ábránd A merenghöz Madárhangok (Laurának) .......

.. 157 A VÉN CIGÁNY UTOLSÓ KÖLTEMÉNYEK Az emberek Országháza 167 169 171 A nefelejtshez Emlékkönyvbe Elszó 172 172 .BALLADÁK KISEBB ELBESZÉL KÖLTEMÉNYEK 103 108 113 117 119 124 126 132 Szilágyi és Hajmási Hedvig (Legenda) Becskereki Salamon Szép Ilonka A hs sírja A szent ember A szegény asszony könyve szatírák TRÉFÁS KÖLTEMÉNYEK Laboda kedve Gábor diák A hivatlan dalosok Az unalomhoz Petiké Mák Bandi Tót deák dala Mit csinálunk? A sors és a magyar ember (Rege) 139 140 142 144 146 148 152 154 .

A Mint a földmivel vén cigány Fogytán van napod 174 174 177 181 UTÓSZÓ .

KLASSZIKUSOK VI. MEGJELENT 1200 PÉLDÁNYBAN.^K N E R IZIDOR^ ^ESZTENDBEN* „A MERENGHÖZ" CIMÜ ANTHOLÓGIA VÖRÖSMARTY MIHÁLY LEGSZEBB KÖLTEMÉNYEIBL A KNER. KÖTETE. A FAMETSZÉSÜ KÖNYVDISZEKET KOZMA LAJOS RAJZOLTA .

.

.

^ 5 \ UNIVERSITY OF TORONTO LiBRARY DO NOT REMOVE THE ^CÖ tO O CARD FROM THIS cd •2 > a POCKET ^ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful