P. 1
Csiki Szekely Kronika

Csiki Szekely Kronika

|Views: 44|Likes:
Csiki Szekely Kronika
Csiki Szekely Kronika

More info:

Published by: Levente Béla Török on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

Rövid krónika. E' szerént a kézírás szerént. 1. Bouda Nabou Phüeim még 'Atilla idejében építi Boudvárát. (4. vers.) 2.

Imák, Halab vagy Hadas írnák, Atilla birodalmának elromlása után a' Székelyekkel a Hét Erdok havasaiba száll. (24. V.) Mely a' Hargita és Mikó erdeje; a' hol most is sok tágas mezok s néhol puszta várok helyei látszanak. Az Imák lakhelye egy barlang volt. (26. v.) Kétség kivül a' Csudálló-konél az Almási lyuk. 3. írnák volt elso Rabanbánjok a' Székelyeknek. Utána következtek Bánk, Ajm, Ujmr, Yas, Usfuhf, Admesada, Dndoreküni, NypapJiaris, Norokylikos, Igio Adektos, KJiio, Bandára, Banda, Trochinos, Nüro't asmidios^ Nüros, Zeke, Csolha, Hónát, Cham JJrsulczon, Boud Hám, Zámlir hám, (24. vers.) 4. A' Zándir hám felesége a' Zápori magyarok közül való. (9. V.) 5. A Zándir hám idejében jo a' Székelyekhez Árpád, Almus fia. A Székelyek hütkö vérre metszett törvényeket a' maga népire szabja. A' maga Tribussábol a' Székelyeknek rabanbánt ád. Munkácsra felmégyen. (5., 6., 7., 8. v.) 6. A' Székelyek még ezután foglalják el Csíkot, Gyergyót, Kászont és Lokot, mely helyeket addig Törökök s Oláhok birtak vagy pusztán voltak. 7. Uopólet Zándir hám fia Rabanbán felesége Kanaih Kám Nahoic Sarlimiu Az anyja kápolnát épit Csíkba 888. (9. v.) Jegyzet: Ez az Árpád elmenetele után volt. 8. Onpólet meg osztoztatja fiait, s meghal, helyébe Rabanbán leszsz Bucsitj. (10. v.) Ez Butonnaik is neveztetik. (11. V.) 9. Ekkor béhozatik a' keresztény hit. (11. v.) 10. Udropotis az Uopolet fia Bulcsút vagy Bucsujt kiveri, Rabanbán leszsz. Bucsuj Magyarországon nagy tisztséget visel, felesége Eysos Kandarais Magor. Udropotist megveri. Udropotis levágja Butont, s Rabanbán leszsz. (11. v.) 11. ugrón megveri Udropotist s fo Rabanbán leszsz. Egy az kis Gyulák közül Almus Udrokestikcs a' pogányságra viszszátér, Ougront megöli, fo Rabanbán leszsz. A keresztyéneket üldözi. (11. V.) 12. Uopour Sandoiir az Uopolet fia István királytól segitséget kér, Almust megveri, fo Rabanbán lesz. A' pogány áldozatot eltörli. Felesége Anna Felicitas. (12. v.)

13. lka Domhou feltámad ellene, Uopour Sándour megveri s az lka egyik fiát Oázont Kászon székbe telepiti, kirol a' szék neveztetett. (14. 15. v.) 14. Az Uopour Sándour fia Bálványos várába pártot üt az apja ellen. Az ai)ja István királytól segitséget kér, s megveri a pártosokat. (16. v.) 15. István király a pártosokkal Csikba kápolnát épittet. (16. v.) 16. Sáhja magvaszakadtán István az o nagy földit a Becsek fiainak ajándékozza. Egy vissza megyén. Bánd a többivel ott marad. (17. v.) Jegyzet : Marus széknek a Maroson túl levo része, a hol Bánd is vagyon, talám ekkor szakadott Marus székhez. 17. A' Székelyek feltámodnak, de Uopour Sándour megveri oket, a' fiát Istvánt Királyhoz küldi. (18. v.) 18. Uopour Sándour s a' Székelyek nagy követséget küldenek Istvánhoz, kötést tesznek s magokat a' Király alá vetik. (20. 21. V.) 19. Aarad^ üopolet Sándour fia, a' kötés következésébe a' maga Tribassával által tétetik Hunyad vármegyébe az Oláh széllyekre (21. v.) Jegyzet: Már ekkor Oláhországban oláhok laktak. (21. v.) 20. Darabos az Uopolet fia is által tétetik a' maga Tribussával a' Szamos mellyékire. (39. v.) Ennek maradéki voltak a' Suki fiak; kiknek igaz nevek a' régi levelek szerént Darabos volt. 21. Oyidát az erdélyi vajdát István király megveri és helyébe Zoltánt teszi. (25. v.) 22. Sándor István megosztoz tatja fiait. (25. v.) 23. A' leányát Majrániát egy orosz czár fiának Basllnak adja. Bausson a' Zandir hám száz esztendos fia, egyik Gyula az írna lyukából lejo a' lakodalomra. (26. v.) 24. Sándour István az István fia egy lengyel leányt vészen, Francisca Metriada Ivolt és 1039-ben a nemzet poharát elviszi Boudvárából. (28. v.) 25. A' háromszéki Kabanbánok, Uopour, Bcél, Potarcha feltámodnak érette ellene. Sándour István I. András királyhoz küld, a' fiát is zálogba küldi. A Rabanbánok leteszik magokat, de o is elcseppen Boudváráról; a' Király helyben hadja, hogy Csík elszakadott. (29. v.) Vége a forabanbánságnak. 26. 1049. Zoltán vajda- meghal, András király az országot megosztja s Erdélyben Bda berezeg az ötcse lesz vajda. (30. V.)

Sándor István lakodalmában ott van. Béla idejébe. A Székelyföldön az Ispányságra tartozó faluk. E' Kálmány herczeg. 1063.) a' Tatárok levágják. Sáfidor Péter.) 31. v. Bélát a' királyi szék odaüti s meghal 1065. v. (40. A' Bessicsok Gümetznél beütnek. Budvárát elrontják a' Tatárok.) 41. Almtis herczeg az egész SzékelységneK ispánja leszsz. A' fiu-leányság alatta megállittatik. (36. a' László király leányát a görög császárhoz viszik. V. László Törtsvárát néki ajándékozza. V. Mikót megajándékozza. v. (34. Piroskát. Pí'ter pedig házasodik meg 1249-ben. Sándoiir István Sándor nevet vészen.) 44. Kálmány László herczeg elveszi Drusillát. (37.) 40. 34. (35. (30. Mikó várát épiti. Mert István 1131 ülott született volt.) 32.) 37. Kászonszék székké leszsz. Béla ezért sokaknak fejeket szedeti. v. László király Erdélyben jár. László királyt is megszalasztják. helységeknek s embereknek pogány neveket eltörli s szentek neveit adat nékiek. (38. (35.27. . V.) 34. A' Székelyek az Amhor Vida Jósa fia András vezérsége alatt megverik. Jegyzet: Ennek esmét más Istvánnak kell lenni.) 38. v.) 33. de ennek végébe fovezér Andorást a' Zambo fiát Uopour megöli. (32. István fia János . (36.) 43. felesége Káinoki Nömöz Anna. László király is ott van a lakodalomba. (31. 1249. v. <35.) 35. v. Felesége Gögö Anna vitéz asszony (37. várok. v. Más Sándor István az elébbinek fia. László Székelyek ispánja. A' régi levelek zurzavarba jonek miatta s elégnek. v. v. (35. v. V. Duka Bas^ilíah a Csángók vezérivel öszvevész.) 30. (yögö Annát katonái levágják II. Ugyan ott.) 42. A' Tatárok beütnek: Sándor kiveri. Béla idejében már az anyja özvegy lévén. (32.) 36. v. mert n felesége Szilvást Ersébet. Ennek következésibe Béla a' tisztségeknek.) Es igy itt a származás megszakad. (33. <38. a Sándor István leányát . V. MiJcój a' csíki Mikóék eleje érkezik.) 39. V.

hogy a harczias székely nemzet Atilla birodalmának romlása után Daciának havasos részében telepedett meg s nemek és ágak szerint osztozott az örökségek és tisztségek felett.) 47. A' paraszt had Csáki László Székelyek kapitánya. melyet Buda rabonbán még Attila birodalma fölbomlása elott építtetett. 1430-ban Sárulor János vészi Barlcóczi Máriát. 1411 1412.) 53. Aporék ekkor veszik fel az Apor nevet.) 49. V. v. 46. 80 esztendo múlva él. 1462-ben {Péter. V.) 48. v. Felesége Csíki Miká Anna. Fia Jáyios születik 1411-ben. Stiborics erdélyi vajda.) Itt is esmét megszakad. 1437. (44. Itt tartották a székelyek nemzetgyuléseiket.) 51. Xein lehet fía. (40. mely alkalmakkor a rabonbá- . V.) 60. v.) 55. Sándor Péter a' Sigmond fia.) ') felesége Ugrón Kata. születik fia. Páter Miklós az urakat Gyulafejérvárt levágatja. ki a' vajdánét szereti. tutora Pongrátz vajda. Fotisztviseloje volt a magyarok bejövetele. Sándor Sigmondot is. (44.) ^) 54. (44.) 66. Gyergyó. 1479. (44.) 62. Sándor István 1496-ban a' moldai vajdát huségre hajtja. (41. Hivatalának jelvénye egy szerecsendió (kókuszdió) héjból készült kehely volt. (42. 1 350. Elmondja. Sándor Sigmond. v.45. (44. v. v. 1330. A forabonbán székhelye Budvára vala. (41. Sándor Mihály a' János fia a' Kenyér mezején elesik. Sándor István megveri Hali Bécket Felesége Apor Anna. mely Anacharsis scytha bölcstol származott s melyet áldozatoknál használtak. Kászon és Lok fotisztje 1412-ben. Sándor Jánosnok második felesége Dósa Kata^ felakasztják. (43. Felesége volt Basa Anna (41. v.) A krónika tartalma tudvalevoleg mindenekelott a székelyek eredetét és osi alkotmányát ismerteti. v. azaz Árpád idejéig a rabonbáUy kit a nép választott s kinek tiszte volt a fovezérség. Sándor Péter Csik. István. V. fobíróság és fopapság. Péter 1249-ben házasodik meg és a Kaczér Sigmond 1330-ba. A' János fia János felesége Kriska Hadnagy Uram fia (44. 1472.

Innen kezdve a krónika a Zandirhám és fiai ^) leszármazását.) Ír »a nemzeti áldozatokról*. Udin tribus vára. (Munkái megvannak az Erdélyi Múzeum kézirattárában. mely az idok viszontagsága miatt megapadott. a ki lOfil-ben Fejérvárra országgyulést hirdetvén. Zetha vára = Seth vára (Zetelaka). .* (I. Cseke József ugyan 1833-ban irta ezt a munkáját. 1. a minek elvégzése után átmegy Munkács földére és a törvényeket áldozati szertartással kihirdetvén. Opour (Apor). Elo jo benne a Bondavár. Acatzir «= Katzér. hogy ferde tudákosságának része van a székely krónikában. Budvár = a Budin tribus. Budvára.) Árpád a székelyektol átvett törvények emlékezetére az o törzsébol (!) rabonbánul ajánlja a 3 fiúval megáldott Uopoletet. Nimród = Nem rút. Gazon (Kászon) név. »A tágas nagy Scithiában sok nemzetek megmaradtak a régi áldozattétel mellett egészen I. gyalogjai megjelentek a tribusoktól küldött követek által. cancellista Kolozsvárt). 133. Lazör. hogy >a székely nemzet eredeti scitha nemzet és nem az Atilla Hunnusai maradéka* (1. és oket fogadván. itt az egész isteni tisztelet rendtartásait elvégezte . 1. udinvári^ vagyis mai nevezet UdvarhelyszékÍ (II. Cseke József (1796-ban gub. Géták = Két ág. a mit Budvárában vérkönyekkel és áldomással ünnepeltek. Miko vára . Nümöz. 1786-ben >Az Erdélyben levo rejtett kincsekrol* s ebben elofordul Bondavára. Hosszasan ír Anacharsis Scithia nagy bölcsérol. Gümes vára. . . a magyar vérszerzodés 5 pontjának átírása. A Havasi Dacia ^^ Atilla birodalmának felfordulása után foglaltatott el a legvitézebb emberektol a' Székellyektol. a scithák. Béla idejéig. Cseke József fom unkája >Scithia vagy Seth Hellyé « 3 kötetben. Mikes. Hileába ment. Ezek az .nok törvényt és igazságot szolgáltattak. a melyben azt bizonyítgatja. (Következik a székely vérszerzodés 6 pontja. Budvára. a maga népére szabta. Gumez vagy Gymes apátúrság. k. a kik elé Zandirhám követeket küldött. az áldozó-pohár viszontagságait s a székelyek töredékes történeteit mondja el 1530-ig.). vagyis a mostani székelyek forendéi.) 1-so vers. Az o idejében jöttek ki a hunok másodszor Árpád vezetése alatt. melyek a csíki krónikában is szerepelnek. Görgo vára. Hajmereszto etimológiája szerint Európa = Ez ur apa (az apai scitha névbol). kiket Béla kényszerített a keresztyén hit bevételére. Hunnus = Honnos. >a ki új isteni tisztelet módját akarta felállítani . mint hely : Udinvárhely* (Udvarhely) >Anachar8Í8 királyi vérbol volt. a hat kore metszett törvényt Budvárában a nemzeti áldozat szertartásai mellett a nemzet elott felolvastattá s azokat Árpád átvévén. . Hilea annyit teszen. egy nemes nagy szívu és hadi mesterségben gyakorlott nemzettol ^^ . k.) »Anacharsis Udinvárhelyen lövetet meg Lövéten s onnan vette Lövéte nevét is. de már 1796-ban is historizálgatott s nem lehetetlen. 1. lovasai. így tehát a bölcs Anacharsis Udin nemzetbeli scitha volt. 2ethavára. egészen Zandirhám rabonbán idejéig. 90. a ki 1782-ben »Az oláh nemzetrolc írt egy munkát. Scithiába érkezvén. és fopap volt* (mint a rabonbánok. bemegy Pannóniába.) Mindez más formában (mutatis mutandis) szerepel a székely krónikában. melyek a székely krónikában is ilyen alakban szerepelnek.

kit egyezett akaratból választottak. Filé pedig annyit. hogy a Schithák Nabou Fileimjétol ^^ az Anakhoharim- ben. azokat a^ neveket és czimereket is tolek vehették és a^ mi Székellyeink ezeknek maradéki volnának. Árpád idejéig egy Rabanbán foigazgató vezér alatt valának. hogy négy különÖB jelento szó vagyon. az ma is ugy nevezett Magyar városnak lakossai is. TribxiSj Qenus. 25-dik lapján. Lásd I. Generatio v. ^) A* Schythák Nabon Fildmje mi ez ? A magyar történetek attyainál ennek hogy tudnám serami nyoma. azt felelte. Me^ves. Ág. kik az Arabsokkal néha egybenfüggésben lévén. egyedül Kéza Simonnál találom a' 36-dik lapon egyetlen egy szóba Thele Filé filius . a' Nem a' Halom. 's ezeknek ágok ^nnt osztyák egymás közotí!*^ " ' 2-dik vers. Adorján ás Ábrám Nemek. Genus teszi a' Székellyek három rendinek : a föfÖ Rendeknek. mint magyarul Nap. mint : éjj. az Ágok tették a' LÖfo Házoknak a' Nemekben való nemzetségbéli eredeti külömbségeket. a' melly hat Nem mindenik Tribusban azon név alatt 's annyi számmal megvolt . hogy a' külso nemzetek ellen hadi vezérek légyen. Eurlik *s több fenn nevezett Nemeknek külömbségét . Másodszor az örökségeket a szerint osztották. Nemek és Agok szerint felosztván. 1. A' Tribus közönségesen annyit teszen. Lóföknek és Gyalogoknak külömbségét . Leonklaviu8 szerint a Törököknél Nábou prófétát tészen. Én valami egybefüggést láttatora a ketto között találni és ugy vélekedem : hogy Atillával nem csak a' nagy-magyarországi Magyarok jöttének ki. k. A tiszségek viselése az emiitett lajstromokból szemmel látható. A Rabanbánnak lakhellyé Budvára vala. 's a^ Székellyek czimerében lévo nap és hold jelét. mint ma egy különös Szék. Vesd öszve ezt a' két szót : nap ós éjj.örökségeket és hivatalokat Tribusok szerint az Halom. Je no. 4. és tölle kérdezvén. a' Szerecseneknél napkeleti Indiákon közönségesen fejedelmet. Nem és Lineae Generationum y. lehetetlen. 's a' Tisztet is a' szerint viselték.^^ 3-dik vers. hanem a^ Kakas vagy mái Caukasus hegye környékében a Kuma és Török vizei mellyékin 's az ott romlásaiban még ma is meglévo nagy városnak. 4-i k vers. és II. melly a' Székellyek külömbségét jelenti. k. Egy Habissinai becsületes Arabssal találkozván. és ebben az anyavárosban szolgáltatnak vala ki a Nemzet gyulésében a Székelly Nemzetnek . ^) Ennek a szónak és tisztnek Rabanbán soholt nyomában nem akadhatok. Náb annyit tészen.^^ a mellyet régi Rabanbán Buda Nábu Fileim még Atilla birodalmának elromlása elott épitett volt. Láziusnál Bécs leírásában az ott lakott 's temettetett sidó és pogány foembereknek neveik között Rabánt találok két hellyen is : de Kabanbánt sohol sem. hogy nállok Arabs nyelven a' nap v. éjszaka. Eurlik. Azoktól a Pannóniában''^ elébb bejött Magyaroktól származván és a havasos földet magok fegyverekkel nyervén 's azt magok között Tribusok. hogy Mátyás András ezt maga gondolta 's az ujjából szopta volna. "^^ A' végre.

ha ez igaz : a Székellyeknek volt egy palládiumok. És eléadván a' Hatkö vér kövekre metszett Törvényeket ^s Budvárában a' Rabanbánok módja szerint áldozatot tévén.tekét küldvén eleibe. hol Magyarok. a hegy felöl méjj sánczokkal volt elválasztva. Találtam ollyan becsületes emberre is. ^) Tehát a Magyaroknak ekkor két Nemzetsége jött ki.minden törvényei a fo Rabanbán által Zándir Hám fo Raban-^ bán idejéig. Egy magoss kosziklán vagyon.melyrol emlékezik. volt egy anyavárossak . mind az ir végezetre nézve arra mutat. 6-dik vers. a' Küküllo vize köztök foly le. a^ másikról Constantinus Porphyrogenitus Római Görög császár."*^ Mint xiz Urunk házánál ma is meglévo levelek és régiségek bizonyittyák. volt egy fovezérek a : Rabanbán . azt tartyák. c^ Ez a Zándir Hám. a mint a szomszéd Moldvában és Havasalföldiben külömbözo népek fordultának meg .^^ 5-d i k vers. Falainak némelly részei most is fenn állanak darabonként. a ki azt erosítette. Tessék reá figyelmezni : majd alább. azokból ezeket szabá a' maga Nemzetére : ^^ Hogy a' Pannon földen a' fohatalom senkire ne szállyon. hogy eredetére nézve tatár eredetu volt . A' közönséges dolgok pedig a Nép közakarattyával végeztessenek. vagy azok elébb menvén a Konstanczinápolyi Görög udvartól függettenek s neveket a szerint alkalmaztatták. az a' szerzok között egyaránt osztassék fel.**^ ^) Ezt az áldozó kellyhét én meg nem kaphattam. hogy ivott belolle. azoknak nevei hol Tatárok. Bud vára. a' néki légyen tulajdona. Ezek nem mutatnak egy vad. mikor az elotte volt fo Kabanbánoknak neveik eléfordulnak. mind a' Hám névre. barbarus népre ! ^) Budvára ma is megvagyon omlásaiban Székelly Udvarhely mellett. Széj)téres a teteje. hogy még némelly bevakolt lyukaiba volnának régi levelek rejtve. minekutánna a' köveken lévo törvényeket megolvasta volna. egyik Árpád alatt. a fiához Románhoz a birodalom igazgatásáról hagyott könyvében. mert azt mondja : hogy a Magyaroknak másik nemzetsége . de a' Sándor nemesház azt erösiti. vagy nevét egy szomszéd hatalmas tatár fejedelemtol vette. a' kellyhe j mellyel borral áldoztanak . azt a n et elfogadá. hol Arabs és Oláh formák. hogy ma is nállok vagyon és a fedele edgyik atyafitól zállogban van vetve. A* ki elöljárójához hitit megszegi. A' melly földet ki maga kezével keres. a' fo Rabanbán áldo- . Almos fia vezérlése alatt ^^ és Zándir Hám köve. a' mellyet pedig közerovel keresnek. és nevezetesen hol Görögök. És igy. Az elsorol a Béla nótáriussá irt. úgynevezett Török nemzetségnek kell lenni. Ebben az idoben jove el az Hunnusoknak másik Nemzetsége Árpád. a másikn ak a Lebedi&a alatt jött. hanem csak a' ki az o Torsokéból fiu ágon származott.

Yallyon azok között az Udin népei és Hunnussai között nem voltának. . *^ Feleséget hozván. a' Hunnosokkal. megverik Rhadágézt. lapon. a' keresztyén vallástól elszakadván a' fo Rabanbánt Ougrount ezek a Rhadágus írásai Székelly kézbe 's éppen Csíkba ? Ez a' Rhad&gus. ^^ De nem sokára azután Almos Udrokhestikos a' Rabanbánnál kisebb Gyula. a' 91. nem Kadika volt é' ? Vesd össve a Béla Nótáriussát a' XLV. jószágát veszesse. Tehát csak okkal móddal kell venni. a' mint a' külso történetírók nevezik : Rhadágéz a Eómaiak ellen menvén 405 táján s véle Uldinis. számkivetésbe küldessék. a' Rabanbáni méltóságot viszszanyeri.. kiknek még Lebediás életében fovezérekké tétetett volt szinte ugy. fél. hanem csak az Árpád üáról. ^^ és a' többivel a' Pannon földin foméltóságot visel. Alább mindgyárt azt irja : hogy Árpád Munkácsra tért viszsza . tehát már ez az Ága a' Magyaroknak Almos vezér alatt eljött volt. vallyon a mint a Görögök a neveket elrontyák.zattya alkalmatosságával fejét. kinek Viktória volt neve a' Trácziai királynak eiúroa xavSagaxig Mágornak leánya. már Lebediás a' Törökök vezére megholt volt. A' keresztyén hit béhozattatván. és a Törökökkel dolgát végezvén. 's megtelepedett volt Munkácson .é ott a' Székellyek eleji is ? Ugy tetszik az egész dolog arra mutat. ugy tért volt bé a Székellyekhez 's onnan ugy tért vissza Munkácsra a vélle volt foemberekkel 's hadi népbol álló kiséroivel. Vet. ^) Tehát az Árpáddal kijött egész népit a Magyaroknak befogadta ? Hová ? Csikba s Budvárába ! E lehetetlen. A' ki a' fo Rabanbán méltósága ellen dolgoznék. maga is elvész. Sátorát. a mint nevezik. ^-^ És Butont levágván. R. derékba keresztül szurattassék. De nem lévén bizodalma. mint a Munkácsnál megtelepedett Magyaroknak . Udropotis az Uopolet tía a' Sásmezon megveretik. <^) Következnek a Hatko vér kövekrol vett törvények. Azután a' báttya fiától megveretik és a' Tatár havasoknál megöletik. mindenit felprédálják. Hunn. a' minthogy a Törököknek a Bolgárok királlyá : Simeon ellen való hadában már Lebediásról nincsen is semmi szo. Árpád azért ekkor kétség kivul Munkácsról jött volt el a Moldvában megtelepedett Törökökhöz. mint vezérrol . már Árpád fovezérré felemeltetett volt Constantinus szerint. mert tunyaságát 's a' munkára való tehetetlenségét tartózkodik vala kinyilatkoztatni. Lásd : Fray Ann. Ez az Kandarax is Mágor Tráxok királya. Tessék ezeket a' Béla nótáriussá Magyarok viselt dolgáról irt könyvében a' ^-dik részben irt törvényekkel öszvcnézni. A' ki a' fo Rabanbán áldozattyára nem menne. a' római vezér ezeket magához csatolya.

értsd Csíkot . Harkásznak mondatik. Ezeket megszállitván pedig. Illancs. És igy Uopour Sándournak testvére Zete volt. és a' Nyürgocz ""^ havassá megett való völgyet nékie adá . Gázon Harkásznak nagyobbik fia. Blásu a' Blásiak most is megvagynak Kászon székben. Blásu. éppen ott a' hol napnyugotról a' Küküllö 's napkeletrol a Déság vize sebesen egybeszakadnak. meggyozé a' fiát. kirol a Gázon földe neveztetik. 17-dik vers. ^) Harkán. Ennek lakhelye volt. Csalha. mellyen hajdon a' vár állott. ^) Nyürgötz a' Nyerges hegye. a' reája nyúló hosszú hegyrol. Ezek voltak : Aarad. ezt a' Gázon Harkánt^^ a' testvére fiát Pánnal együtt kénszerité. Gethe. Papolez. most is meszszére látszik és. Cserthe. mely Déság hátának neveztetik.<*> Pogányi áldozatot. 15-dik vers. ha éjjel rajta tüzet csinálnak. ez hivatal neve. gyökerét. s maradéki ott telepedének meg. . ^) RiÜca olvasd : Rika . Vére. s az Adekporois fiai változó szerencsével csatáznak vala ki Bálványos várából. 16-dik vers. olvasd : Dombi. Köröusnek nem tetszék a' Pannon föld. A' megmaradott orra a* hegynek ma is Zete várának és Déság várának is hivattatik. Boud. azért haza jove a' fiaival. Dombon. az a' hely ma is Erdo Szádának hivattatik. lka Rabanbán testvére. az Uopour fia. Sterayny. Szombathegy allyi föld. De a' nagyobbik fiúnak. Matharáts. Bánde. melynek orrán a' vár állott. (*) Ugy ez a' Fekete Ügy Háromszéken. Mert Pannon földön szinte akkor szakadván magva Sállyának. de a' gránit koszikla. a' mint ma neveztetik : Zete vára. Melynek emlékezetére tette ki deákul . a' hegy orra ugyan leszakadott. mely a' KüküUo martyára napnyugotra nézo orrán állott egy magos béreznek . Jet. Gázonnak pedig öt fia marada: Czut. Tivád. Gázonról neveztetett. Azért Oupour Sandour. Ahol rajta vagyon a' Ho-ally patak a és azon alól a' Ho-szájj nevezetu mezo. A' Betsek fiai valának: Köröus. kik az Uopour Sandour fiát az attya ellen hatalmoson oltalmazzák vala. Kászon szék. Említést érdemlenek köztök: Bobi. A' Nyürgötz megett való föld. a' nagy ajándékra alkalmatosságot szolgáltata. Advok. értsd Szombatfalva vidékit. De elérkezvén az István király segítsége. kik közül Harkásznak tétetek Blásu. Gyorffi. Budvárába jól meg lehet látni és viszont. mikor táborba szállott. Hét Erdok havasos földe megett . Deákul : Gentile. Kiket azután a Pannon király nagy földdel ajándékoza meg. A' két viz megásván a hegynek.

Ladont. Gyergyo. Koszláth. Ouroun fiait. nem messze a Kükül vizétol és \ N . ^^ Elpusztitá 's üressen hagyá a' Nyürgötz (Nyerges) havasain és Gümetz (Gémes) földin tul lévo földet. látván. Andorásét. Esmét a' testvére fiait tévé Boudvára környékébe. az Erdélyi A'ajda adta. Borida. hogy mé": akkor a* székeknek Csík. Sz. Jama. Beel. Zököl. Uogroun. niinekutánna a' keresztyén hitet beplántálta volna.\ bán fia mene Maré földire. Lagaást. Andorással és az István segitségével ellent álla. Három szék 's líd varhely szék nevek vagy nem voltak. Lap. Azután. innen.Boka. a nemzet egyezésébol a' királyhoz küldé. ^) Itt esmét nagy héjjá a' kézírásnak. ^) Ezek a* Havason. sok Tribusok felkelének ellene. hogy mind a' maga földe. régi és szokásba jött szóllás formájit kívánták követni. megett való nevezetei a" Székelly földnek arra mutatnak. Gellyén. Ainbort. Kik között emlitésre méltók: Botz. 10=^ '''^ 148 DK. 'Sebo. Zimány . Sámbáár az Uogroun EabanX ^ \ . közönségesen Sillátomak neveztetett régi kápolna. Sámbpr. a' mely két utolsót Boudvára mejjéke földire fogadá bé. Orré. Innen neveztetik a' Csalhafalvi föld Körös háza mellett. Jet. ''^ 18-dik vers. 19-dik vers. de Uopour Sandour az ötösével. Kászon. Ezért pedig nagy része megharagvék a' Székelly nemzetnek a' Pannon királyra. vagy az írók abban a napkeleti. ki Zándir Hám alatt Uspoulát elott Boudí \ vára vezére vala. Kabot. SZXdECZKY LAJOS Uopuolet fiáét. Ezek között említést érdemiének az igen derék katonák. Minekutánna a' keresztyén hitet e' szerént beplántálta 's a' Székelly nemzetben azt megtartotta volna egygyik a' kissebb Rabanbánok közül nemzeti (prophanum) áldozatot tévén ^'^^ . István parancsolattyából. Cseke. Grögöt. ^^ és a' kellyhe felibe arany keresztet tétete 's a' nagyobbik fiát. Pereny. Orön. Ivány. mind a' több Rabanbánoké a' villongásokba megnéptelenültenek : az atyafiai maradékait tévé a Gümez megett való üres földre. Nag. c> A* segítséget kétség kívül Zoltán.Kadits földétol. Forroun. Istvánt. Az apjok házat épite magának és fiainak. az «> Ez a' kápolna a' Csík Somlyai hegyen ma is meglévo és ebbol a' szóból : Sálvátor. A' Nürgötz havasa megetti földre pedig tévé testvére. Gere. Hegyen tul. Doobot.

Tuter. ^^ Ha ki pedig. Balou. Hegyur. 22-dik vers. a' mái napig. Esmét a' nemes katonák nemzetségeibol a' bátor. Szodor. rész szerént megnemesedett Magyarok Hunyad Vármegyében. Vér. Ons. kik közül volt a' Hunyadi János eleje is. megházasul. Esmét az ö kissebbik fia Uopour Görgo^ a' ki a' magáról neveztetett földön lakék és kilencz fiai valának : Bours. ^^ 21-dik vers. Csák. akár a nagyobb. Bourzon. ki Pannon földére kiszálla. a' nemes királynak márvány- . A' mely egyezés megesvén. ^^ Ez a' Pannon földe itt nyilván Erdély. Árkos. Láz. Markous. mellyen a* T. Cseke."^ szinte a' Pannon széle földibe. fiai a Nürgötz megi földön laknak.^^ Szállás Pataka mellé/^ ségek örökösön azt végzek. Csák nevezetu. ki nagy nemzetségnek törsöke. f^) Innen azok a' rész szerént szabad. Foduor a Vatsárk földérol és az eros férfi. Szabou. ökörsütést adnak. Kénur. mikor válosztatik. Oszony. Foduor.ebediás Törökjei telepedtenek volt meg. vagy fia születik. Fián. A' Pannon királyhoz jeles és uri férfiakét külde.*^ Azután a királynak. ^) Ez Hunyad Vármegye alsó része. <»> Zárán Tribussa. Esmét Lázu. Ugy. mellyen e' szerént akkor is oláhok 1 aktának. Thordáth. mellette száz lovast tartanak. az a' fo Ea-banbán Ítélete alá vettessék. vitéz férfi az Oult mellett Báátor és Blásu.Ezek valának : Szörcoe (Szörtse). akár a kisebb Rabanbánok vagy Harkászi hivatalban lévok közül valamit inditana a' Nemzettel. A' melyek a Nemzet végzésébol az elobbi százakban. Osvát. Ozmér. ^' Zaránd Vármegye. melyeknek egy része ma fegyvert visel. AraH a' ^ " ^ maga Tribussával általtéteték a' Zárán Tribussa földitol nem meszsze.20-d i k vers. Azután a király oltalmára. Eross. ennek a' dolognak és kötésnek örök emlékezetére Uopour Sándor Rabanbán egyik fia. Kasza. Eredetekre nézt Székellyek. a' Blackusok Azért a' nemzethavasi földére. minden esztendoben megújittatnak vala. hogy minden pénzbeli adótól menteknek tartassanak. Visszaérkezvén a követek 's a' fo Rabanbán nemzeti módra áldozatot tévén a' várban. de azután az o maradékából Csák Iván visszajove. hogy a' királyt és Pannon földe népét '^'^ észak felol magok szabadságokban bántódás nélkül megtartyák.

'^'^ 24-dik vers. Ennek szinte a' végibe (Udvarhelyen) lakék a' legöregebb Gyula. egyik lovas. Harkász (Torok Levi hozzafuzese:harc`asz) és Századosok . A' Rabanbán három rendbeli : A' fo Vezér.">^ <') Megpróbálom egy kevés világosítást tenni ezek mellé. a' nagy Gyulák alatt minden Tribusban vagy Megyében 6000 És igy minden Tribusban vagy Székben külön-külöa volt egy fokapi- . Mind a' katonák.kore metztzett feleletét elémutatá^^ és felemelvén a' kelyhe felibe tévé. kiknek fegyverek kopja és nyil volt. Ez fo Harkásznak is neveztetett. kiknek ketten mindenkinek a' Nemek és Agok elott vala helyek. mert a' nagyobb dolgokról való tanácskozásokban a' legfovebb Rabanbán parancsolattyára minden Székelly egybegyul vala. Minden Harkász alatt volt 5 Eabanbán és minden Rabanbán alatt két század. a' Ruka (Rika) földe havassain tui (Három széken) minden kis Rabanbánok között kihirdették. De nem a nemzeti áldozatokat. mind a' kis Gyula. a' hol a' kisebb Gyula parancsolatainak általhágói megbüntettetnek vala. A^ Gyula is három rendbeli volt : Az öreg vagy kis Gyula. És ezek a' Gyulák a' Nemzet fovezére alatt. más gyalog. mint másoknak. mind az egyházi dolgok megítélésében. Mind a polgári. Ezeknek népei : 2. ugy a' nagyobb Rabanbánok is egyenlo szabadságokkal élnek. ki Udvarhelyen lakott. az áldozatokat kurták. a közönséges végzéseknek kiadásában és ezeknek általhágóinak megbüntetésekben."^ Es minnyájon nagy örömök között fogadák a Magyarok királya tettzését. a' Kukúll vize mellett. kivévén a Gyulát és Vezért. meg a' nagyobb és kisebb Gyulák. ^Egy nagyobb Rabanbán alatt volt három Harkász és a' Gyula alatt is annyi. A' Tisztek : Rabanbán. a' nap^yobb Rabanbánok és a' kisebbek. Es azt elfogadván. A' kiknek a' becsületen kivül nem volt több szabadságok. A' kissebb Rabanbán alatt volt két százados teszen 200 Egy Harkász alatt. kinek lakhelye Boudvára volt. A Harkász csak egy rendbeli volt. kivévén. Mely szabadsággal csak a' fo Vezér élt a' legfobb Harkász és Gyula jelenlétekben. és mind ez a' hat a' Tribusoknak nagy Gyulája alatt. hogy az öreg Gyula fo Harkásznak is neveztetett.^^ 23-dik vers. Es a keresztyén hitet. mind a' kisebb Rabanbáni méltóságban lévok és Gyulák. Gyula. 1. mint közönség végzését. mint ezeres kapitány alatt 5 kis Rabanbán 1000 Egy nagyobb Rabanbán alatt volt három Harkász 3000 Egy Gyula alatt is esmét annyi 3000 Mind a' nagyobb Rabanbán.

Vajdájok. Tulajdonképpen hány Székbol állott elsoben a' Székel lység. Megyek a nevekre. Admesada^ Yas^ UsUdu. Sámuel és Gergely. Uopoiir. a' Hét-erdok földe megett Rákos . A' Gyuláról és Harkászról sincsen az Árpád Magyarjai között emlékezet. Csolha^ ZeJce. nagyobb Gyulának hivták. A' Lébédiás seregében pedig a vajda alatt lévo két fohivatalnak a' volt neve : az egyik Constantinus szerént Harkász volt. Mindenik Harkász alatt öt öt kissebb Rabanbán. A' nagyobb Rabanbánok lehetnek vala Nemzet fovezérei. meghódoltatá 's helyébe Zoltánt tévé . A' Magyaroknak Árpád alatt Vezér jeik voltak . egy lovas. a' Lébédiás alatt volt Magyaroknak. Honat. 3. a' másik Gyula. Sámuelnek pedig a' legkissebbnek juta Agyfölde a' Kukul mellett. Mikor pedig a' Király az Erdélyi Vajdát Gyulát. Ez alatt egy kisebb Gyula 's egy nagyobb Rabanbán. László k. mint maga Tribussából a' fo Gyula hat ezer emberrel állott ki. mint ezeres kapitány. kiket a' Görögök Törököknek neveznek. k. ezek közül mindenik alatt két két százados. a' mi fonépeink által egésszen felhagyatott. Halab írnák ''K Ez az utolsó Halab Imák jove az apja birodalmának felfordulása után az Havasos Daciába de ennek megtartása ugy látszik. NoroTdiilihos^ Nypapharis. más gyalog. hogy a' mostani zurzavaros idokben. Trokhinos. 26-d i k vers. Mi Atilla Hunnus Székelly nemzetnek maradéki Havasos Dáciában lakók. Asmidios. a' hol ott a' nemzetnek nemzeti áldozattya tartatik vala (mert a' fiai között az o földit.tány. «> Halab Imák azt teszi Fekete Imák 27-dik vers. második részébol megtetszik. Düdoreh'lni. kit maga tett volt Vajdává. nem tudom. a' magvaszakadt Kénur Rabanbán földe Gergelynek. Khio Bandára. Zandir Hám^ Boud Hám^ Klián Ursulczon. Bauda. tiz Rabanbán osztya vala) az északi népeknek Steleráji ilyen választ vevének. A' Törökök földe ^^ Vatsárkon tul juta a' nagyobb szülöttnek Istvánnak. Decretomából III. A mint a Sz. mint vicekapitány. a nemzet akarattyából külföldrol hoza magának feleséget : Katát és három fiai szúletének egy hassal : István. De osztály közbe északi nemzettol követek érkezének hozzája és más minden kissebb Rabanbánokat egybegyujtvén a' Rákos völgyébe. Apa. millyenek voltak: Uopoulet. a' más. a' Sandour Eabanbán fia. Igio adectos. Csak a' Székellyeknél találok Rabanbani hivatalt. És így minden Székrol rendszerént. Nuros^ Nuroi. Ezek alatt volt három három Harkász. Bank. kik között azután felosztá a' maga kereste földét. ezek a' hivatalok 25-dik vers. István. egyik mint fobiró. ezen a' földen kínoztatja vala Kénur még Uopoulet idejében a' tolvajokat és gonosztévoket és a' fia Ivány a testvérétol kiuzetvén a Lokott havassára szállott volt meg 's ott hagya maradékot.

-\ *^ a Deme földében. a' miénkhez hasonló szabadságokat hadjátok meg ezután is és így eleinknek szokások szerént napkeleti drágakövekkel felékesítvén. A' ki azután az északi részekben a Stelera fiától nagy örökséggel gazdagittaték meg: mikor Sandour Istvánnak két leányai klastromba ménének. néktek. Abaáts. a' Pannon földre szalada a' Don vizén (Dunán) túl. a' hol a' Hét-erdok fo Rabanbánja Uopour lakik. Esmét Zököl (a' kitol Székelly. 28-dik vers. esmét az Uogroun fia. és a' mint mondják ott hagya maradékot. a Benus fiát a' Ruka elol . esmét a Nömöz fia. Xagy (a' kitol a' Marefalvi Nemzetség a' Maré földin). az o földekrol a' Taar havasok elott. lejöve férfi módra az Atilla fia írna barlangjából a' több Rabanbánok közé. a' mi fovezér Rabanbánunknak leányát. hadat akarának . Majránát Uopour Sándournak. midon az örökséget fel kivánta osztani. azután Zalán. Killyén földnek ura). Uozon. Madaras földérol esmét az Andorás fia. kiki a' maga Tribussa szerént egybegyujtvén a' maga fiait. kiknek maradékaik ma is fenn vágynak. a köztünk való sógorság fenntartására. Francisca Maetriada Ivolt. Bééi. Ount. mint maga örökségét a' Tribusok akarattyok ellen elvivé Boudvárából l()39-ben. Forró. hogy mind végig kisémé a' leányát. maga helyett kuldé a' fiát. ki az Isumé fia vala. a' ti nemzetségtek kivánságát vévén és abban megakarván egyezni. a' Bééi fiait. az Uopoulet öccse. Esmét Gyula. Lengyel nemzetbol. Esmét Zimány és a* fia Magor Biro. és a' mi Rabanbánaink a' Szeréten tul kisérék. esmét lka a' Dombon fia az Uopoulet Nemzetségébol (maradéki most is Dombinak hivattatnak Háromszék földin. a' ti Stelerák Czárotok fiának. Azután István magának tartá a' Vatsárkon túl való földet a' Zándir Hám feleségétol épített házokkal és a' kellyhe formájú pohárt. ITopour János. m. Gyula méltóságban lévo. Esmét Enoz. Entséé. (^) Tehát Veress Oroszország felé. Esmét a' Toportsa nemzetségébol. mely pohár ma is megvagyon. esmét a' Hét-erdOk földe elott lakók. otet meg akarván verni. Ezek meglévén feleséget hozának If. Sánour Istvánt és Abét. *. Benke és mások sokan. Kúnvérnek pedig a' Taar havassá megett való föld Kabanbánjának megparancsolá. Zoltán . Róka. a' kinek kissebb öccse Mihály.^^ Maga is a' száz esztendos Bousson. Sándour Istvánnak is. elvivék. azután Hundot a' Lueeu (Aötjeü) földe Eabanbánját. mint Boeroknak barátságtok fenntartására. Uopour. A' Hét-erdok megett való földrol pedig a' fo Rabanbán a' kellyhe pohár fo orzoje. Ikafalván). Zandirhámnak halála után született fia. Bééi István és a Potárka nemzetségbol való Gáspár pedig kiki maga népével egybeállván. Ugy. hogy az o virágzó. u.völgyébe. Basilnak kivánsága szerént feleségül általadjuk. 29-dik vers. 30-dik vers.

Minekutána pedig István király már régen^ megholt volna. Esmét a' Csáki fiak.^^ De más Tribusok ennek a' gyozelemnek dicsoségét akadályoztatni akarák. a Bon fia. a' Csángur Elek attyatíát. a' Gumötz mege földin lakó keresztyén Székellyeknek hadat izenvén. ideje Í8 bizonytalan. ki Ambor Vida Jósa fia vala. 33-dik vers. 32-d i k ve r s. kik a' Király akarattya . a' Gergely testvére. bé akarának ütni. se kastélyok. de az o igyekezeteket az ido viszontagsága megakadályoztatá.indítani a' Gümötz földi István ellen. a' dicsoséges és gyozedelmes Királynak halálát meghallván a' Bessusok. de úgy. 31-(lik vers. Uopour vezér Bálványos várából Andorás vezért ebéd felett megölé és fovezér Andorás földét elfoglalá. De a' Székelly Nemzet fegyverre kelvén. Csangur Elek és Blasko Gergely. a' mi Királyunkat maga mellett ^^ tartá 1049-ben. hasonlóképpen se nemzetségek. a' jeles katona Kab fiát és a* Gumetz földit visszafoglalá 's magának tartá. Ezek folytába Zoltán meghalván az országot felosztá. Elso András király uralkodása kezdetének ideje. A' honnan a' lon. De az Erdélyi vajda Béla megtudván a keresztyén Székellyeknek veszedelmeket és az Andorás vezérét is. Sándor István pedig a' László fia. Es András királyhoz ez okon a' jeles katonát Jan Lajost küldvén. Es így a' Rabanbánok megijedvén minden igyekezeteket abban hagyák. messze a' maga földétol az András vezérsége alatt. Mert követeket küldvén Andráshoz. a' Szerany fiának fia vala. se faluk. De Boudvárát vissza nem veheté többé és így a' Hét-erdok havassai megett való földek Sandour Lászlót választák magoknak fovezéreknek. se várok. ^> Errol a' beütésekrol a Bessusoknak más íróknál nincsen szó. oly nagy zurzavarban is mindazonáltol találtatának némelyek. A' több Rabanbánoktól pedig nem. kit András a' Lengyelekhez küldött volt követségbe. a* báttya halála után a' pogány embereknek Gyula várában fejeket szedeté. hogy a' hivatalok ne neveztetnének a' régi szokás szerént. kiuzé az Erdélyi: Vajda parancsolatjából Csángur Pált. kihajtá oket emberül. hogy a' Székelly nemzet vezérétol fügjön. 1061 közül valamelyikben. 1060. körül lehetett. hanem a' Szentek neveit adnák nékiek.^^ Ezek voltak : Sandour Gergely. a' fiát Sándour Lászlót zálogba adá a' Királynak s ez elfogadá. <^) Béla vajda a' báttya halála után talám megkoronáztatása elotti dolog. A' mikor is azután Béla vajda parancsolá. Andrást és Bélát az Erdélyi vezért. a' Nemzet poharának elviteléért. O pedig a' pohárt megtartá. hogy sok jeles Székelly katonák nem tudák magok elejéket *s leveleiket (mint haszontalanokat) megégették. ki a' derék katonának Zámbounak. Andrástól ez az elszakasztás jóvá hagyaték.

Turekh (Török). mind meg . Azonban Sandour István is Sándor nevet vévén fel. Pannon földérol való nemesember.^Uen is elejéknek és lakhelyeknek neveket megtarták. senki közüllÖk nem emlékezik. Béla lévén ura annak a. Harkász. hogy ez derék katona volt. . Érdeme abban áll.**^ Es igy Béla hirtelen változással a' királyi szék reáesvén. és ugyanakkor éppen. hogy csak a' Csíki-Gyergyói s Kászoüi Székellyeknek eredetekrol ír. a mikor András király meggyozettetvén vagy talám meg is halván. A' mi a' hitelességet nézi ! Ezt Szent László király decretumának András király fennebb eléhozott szavai ellene mondhatatlanná teszik. Uramnak fiának hivattatott. hogj' Marosszéken is a' faluk s Székellyek szinte ugy a' Szentekrol neveztetnek többnyire. Béla király még meg nem koronáztatott volt. mind Péter. azonban Háromszékrol és Udvarhelyrol > hogy ne szóljon. kiknek tisztyei addig Gyuláknak és Harkászoknak neveztcttenek. kivált a köznépé. hanem Székellyek vice Ispánnya sat. Dants. Kiváltképpen Háromszéken. de Marosszékrol ugyan nem emlékezik."^ A' mely gyozedelméért Sándor Uram Hadnagy ^^ megengedé. Lázár. a' nemes Gyula Körös fia. éppen az az ido lévén az. m. és Béla vezér idejektol és a' Harkász nevu bírónak eltöröl tetésétol fogva. András és Béla idejekben. 12 várok birodalmától fosztatott meg. A' régi pogány neveknek csak imitt amott maradott hírek és nyomok. hoj?y hazai és külso minden történetírók emlékeznek ugyan a* Magyaroknak két rendbeli visszatértekrol a* pogrányságra u. nem Gyula. kiüzé a Csángurokat és megszabadítá Sándor Istvánt. Pál István. hanem Székellyek ispánnya. melyért rész szerént méltán ugyan bosszankodik is Bélára a' becsületes hazau András Mátyás. Az ejrész Székellyföldön a faluk. András Mátyás azt . ^) A Béla Király szerencsétlenségét 34-dik vers. Maradéka ma is az o nevét viseli. 1061-dik esztendore teszem. melyen a' Törökök meírszállottanak volt. mint a' több Székeken. o. de annak nagy következésérol. hogy azért Béla parancsolat tyából a' pogány régi neveket. De a* méltóságoknak tiszteletes neveik nem hallatának többé. Nagy. írja elolírásának homlokán. annyi Szentek nevei. De mikor azt látom. upry gondolom oket is ugyanaz a* szerencsétlenség érte. Péter János p. mint a' több Székellységet. Körös melyéki földnek is. Zököl. És itt már magamban egy más nagy jegyzést is teszek. mikor azokat. Nömöz. Bééi. Köntz. helységek nevei. el nem kerülheti. de Erdélynek s a' Tiszán innen való részeknek Ura volt. Pál. a' Székely emberek nevei. mind helységeknek. Kadáts sat. méltán öszveromlék 1063-ban és meghalt 1065-ben. mind a nemzetségeknek. ekkor töröl tettének el. a^ Csángók vezérivel Dottka Busillal veszekedni kezde. Dombon. A' mostani Udvarhely széken pedig Uogroun. Mikou. hogy a^ maga nevérol nevezett és ma is virágzó várat: Mikó várát építse/^ Azt mondják. Biró. mintha ez a' Szék a' többinél ifiabb volna. Ennek a' változásnak idejét pedig éppen 1060 v. Dállya. Nem Rabanbán fovezér. Azonban a' nagy jelenés megvan. ''^ ^) Ez a' czikkely érdemét is és hitelét is megtetézi ennek a* kézírásnak. mikor a' pogányok Magyarországon fel is támadtak volt. kastélyoknak örökösön le kellett tenni. De éppen szerencsére egy Miko nevu kétszáz fegyveressel érkezvén. Zimán. faluknak.

kik közül egyiknek fia. Lászlónak jelenlétében és az o fia.*^^ A' honnan a' végeztetek örökösön. az otet kiséro Székellyek közül. Sándor István kihajtá oket és azért aján<Jékba nyeré a Törtsvárához tartozó földet a várral együtt. A' mikor is. Mely dolgot László meghalván ''^^ a' Nemzet egyezésébol.^^ A' ki alatt. 37-dik vers. a leányra szálljon. a fo Székellyek. A' mikor is egy néhány Tatárok beütvén a' Székbe. a' leányt bé akarák vinni a' más Rabanbánok örökös jószágokba is. De István. hogy azután Szék századossá lon s 'maradéka nemesi nevet kapa. midon a' Nap Keleti Udvar a' Székelly földin vitetné keresztül. mikor Drusillával menyegzoit tartotta. hogy midon Erdélyt megjárván. a' Székellyek Ispánjai tartásokra szolgáló földök nem tartozván a' Székelly földhöz. Es ez a' leszállás a' régi Rabanbánok jószágaiban. midon a' kellyhe pohár Drusillának adattatnék. Kálmán László elott. mint egész Bourzon földének ura. Drusilla a' nemes Kálmány Lászlóval. A mely leszállást a' i-égi vezéreknek u. ki Irénének neveztetett. a' Vatsárki földön tul. midon gyulés tartatnék^ Urunk mostani völgyében a' Lokott földin. Es ezek esének a' derék királynak.''^ Es ekkor erosíté meg László Gázon földit. vegye a' fia. ugy mond.maradéki is magokévá tévén. 4\' másiknak csak leánya lenne : a' leányra attya öröksége szinte ugy szálljon. a' Hét-erdok havassai földe közepében. 36-d i k vers. a' Hét-erdok földe megett bov örökséggel ajándékozá meg Mikót. A' nagy Boudvárának elromlása és töröltetése után Almus lon minden Székellyeknek herczegjek. egy a' kisebb Rabanbánnak maradékai közül kiragadd: A' leány házasittassék ki. Katát* Mikó Pálnak eljegyzé és a' lakadalomba maga is ivek örömében a' Nemzet poharából. hogy ha mely testvérek közül egyiknek íia.*'^ Kinek testvérit. a Székellyek Ispánja László jelenlétében. O Ez ma Szereda. másiknak leánya vagyon. a' Héterdok földin. mint a fiúra. De István Almus herczeggel ellenek álla. Uopoletnek . ha két testvérek lesznek. Istvánhoz ment volna. ^) Innét már nem Sandour Rabanbán. mint széket.''^ Ekkor tartá menyegzöit az István leánya. **) Ezek a* Csángurok Oláhország felol az havasok közt túlfelol lakó Székelly Magyarok voltának. Es ugy szerété otet (László). mely a' Székelly országban vagyon. azt nem tentával. és attya jószágát. m. ugy. sokaknak nem lévén fiak. hanem Sándor Uram Hadnagy. a László király várába. hanem emberi vérrel álliták meg a' Rákos mezején.35-dik vers.^>^ . Piroskát. az o Szilvási Erzsébettol született leányát. a többiben pedig a' szokás szerént. sokakat megajándékoza. általüté otet és azután senki nem meré kiragadni a' pohárt.

ugy jove haza s a' maga várát. kétszázat levágván. azért. A' derék vitéz özvegy asszony pedig a' Székellyek Ispánja köszöntésére Gyula várába akarván menni "^ midon menne az Oult vizén által. az o alatta valóji felingereltetének Zöld Demjény által az Ábrám Nemébol és Dudor Agából és Bontza István által az üopoulet Agából. Meghal azután a' férje is. a' Gümetz földivel egygyütt által adá a fiának. hogry se a' Szókelly iró nem irta meg mind azt. Hogy pedig férje nevenapját. Ezt a' várat is a' Tatárok kegyetlen serege rontá el. Sándor István meghalván. a' mi a' kicsiny fiúnemzetben esett. László király idejébe rontották el a' Tatárok. Bontz nevu tizedessé által. hogy némelyeket levágván. Azért a' mint a Székelly okos ember. kit a' vizbe vetettek volt. Erzsébet a' dicsoséges Béla király idejében két száz fegyveres embert vive Törtsvára földére. okosan nem kételkedhetik : ugy ellenben a' Magyaroknak sincsen okok. Itt egy olyan dolog adja elé magát.*^ ^) Boud várát Sz. A' más fia a' Kénos földit visszavévén. A több gyermekei közül egyik a' Hét-erdok föl din telepedék meg. azt háromszáz tolvajok ellen vitézül megorzé . a' többit megfutamtatván. A' ki Toplitza földin tulajdon kézivel házat épitvén. azt a' tolvajoktól megtisztitván. a' mi a' Ma^ar anyanemzetben történt. Ugy tartom. És azt megtisztitván. ha külömben magában ellenkezés nincsen benne. László is megszaladott elottek.38-d i k vers. hogy a Magyar s annál inkább az idegen írók nem emlékeznek róla. Az anyja is öt tolvajt vágott volt le s mikor a' hatodikkal küzködnék. arról. kik mind az o emberei voltának. a' tolvajok ellen. a' mi az ö kronikájiban nincsen. hogy a' Székelly iró Írásán kételkedjenek. még eddig se se a' külso Íróknál semmi emlékezet nincsen. mely a' férjének ajándékoztatott volt. ^s azt azután megöleti. midon ez azt illene ötven fegyveresekkel a' Gümetz földire menvén hadba. a' többi mindegyig elfogattatott Olyan vitézséggel köszöntötte Istvánt a' férjit. se a' Magyar irók azt. ugy ölettetett meg. ugy megrontotta. még László király idejébe. de azért ráfogás-e az ? Mondhatja é ezt valaki helyesen és okoson ? A* dolog világos ! 39-d i k vers. melyet a' Tatárok elpusztitottak volt. egy igen bátor szivü asszonyt. csak azért. A Boudváráról s annak elrontásáról s annak alkalmatosságával a' László király meg-futamodásáról. a' maga földén életnek és halálnak ura lévén. De azért az o katonái reája megharagudván. kifogat. Sz. János pedig Káinoki Nemes Katát vévén feleségül. eroszakot üzenek rajta tetemei a' Zandir Hámtól épittetett háznál vágynak letétetve. esmét . ha különben valami ellenkezés nincsen a' dologban. a Lengj elekhez méné s tizenhét esztendeig ott mulatván. A'gaz Tatárok háromszáz katonáival. testét a' Kükül vizébe vetek."^ Feleségül pedig adá nékie Gögo Annát. levágák s a** fejét elvágván. ki maga is megszalada elottek. hogj' az ö irói meg nem irták. a' tolvajokat megfutamtatván s elfogván. de a' Mag-yar irók emlékeznek rolla. azt békességgel birá s maga maradékit ott terjeszté. az o felesége. egy gyermeket. egy Lovas Rendbol és Uopoulet Nemzetségébol való lovas katona leányát.

A fiak közt emlitést érdemlenek Sigmond. mely Gyerla vizitol nem messze. Péter kolosmonostori apát ur. a' ki az Oláhországi vajda. Esther a' Duna mejjékére. ha logica vagyon a' világon. És végro Károly király adta meg ártatlanul az árrát. mikor az Arad Tribussa az Oláhok havasos földihez szállittatott volt. mert az egész háború tüzének az a' Vajda volt a' fúvója. kik közül a' nagyobb a' Lengyeleknél ezeres kapitány. tehát volt. Bazarád feleségit szerété. Másodszor deákul is rosszul van irva : »Se Walachum Barbaro e ferali ergastato extracturum. Urkohoz a' Gensek fiához térvén.megépité. vévé feleségül Málna Ersébetet. Sándor István a' feleségit szerette s a' vajda. Rebi mene egy Veropoltzki Lengyel vajdához férjhez. 40-d i k vers. De Tamás Deák az akkori vajda nyilván megizené. De azért késobbre azután a' Törökök földe végibe lakó Iván Lászlónak. A' mig az ido egyebet bizonyít. ellenben András Mátyás egy kis kömyülállásos világositást ad elpusztulásáról. a Tatros vize mellett és számos fiakat s leányokat hagya. Panna Yére Lászlóhoz. akkor szállittatván oda. a Halom Nembol s Dudor Ágból való katonáknak bosszúálló kezeket nem kerülheté el. ^^ <^) Ez itt igen egybezavarva van eléadva. Uopoulet fia Blasi maradékához. Ez mikor Bláskó lecsendesitésére menne ^^ 1200 fegyveres emberrel.">^ az Olt vize mellett. hadakozó ember vala a' Gümetz földin. tehát elrontatott .* Én nékem most nem czélom ezt a' törtenetet eloadni. a' ki az urát más földre vitte s ott hagya maradékot. addig nállam az ö szavának hitele van. ''^ Mindazáltal az Üopoulet fia Darabos Tribussának kérésére. nagy vadász megevék a' Naskalát földin. Lásd Bonfíniust a' 320-dik lapon. Eross Jánost a' Székelly János kisebbik fiát küldé követségbe hozzája. az Eross János fiait. Péter pedig a' Vezérnek második fia. Ez a legtisztább logica. Ez vitéz. hogy szunnék meg. a' maga lia Aba mostani földin nagy örökséggel ajándékozá meg. hogy az Oláhot a' vadhelyekbol szakállánál fogva kihúzza. Pannónia földihez közel 'Suknál szállott vala meg. Másodszor. Más az egész világ hallgat rolla. De a' követnek azért a' maga földin Csiszér Ferencz Dulo által fejit véteté. Alna Latzkó Jánoshoz. Racha Losonczi Péterhez. az Ábrám Nembol s Dudor Ágból és Kadácsi Péternek. De azt nem állhatom. Tamás nagy ellensége volt. egy Pannon földin lakó nemes Magyarhoz. Losontzi Péter testvérét 1249-ben. Elsobben ez elott a' szó elott : »De Tamá8« héjjá vagyon a kézírásnak. 41-dik vers. ^^ Hagya pedig maradékot. hogy meg ne legyezzem. ki volt a' Görgo Uopour fia. hogy a' szegény Bazarádnak ekkor elébb i^ren rosszul volt dolga. hogy ez 1330-beli dolog. . Anna Dölnei Oncze Gáspárhoz. Boudvára most is ott hever az o omladékjaiba. Sára a' nagyobb mene Gyulaihoz.* Mert Bonfínius szerént a' király szava s a' Tamás deák izenetc e volt : »Se demissa bárba Valachum e feralibus lustris extracturum.

Ez a' Pannon földin a' tíu testvéréhez való hitetlenségiért ölettetek meg. a' Vajda megrészegedvén *''^ a' vezér híre nélkül a' szecsendió hajból csinált kellyhének. A' melyért a' Vajda a' Vezértol kiuzetek a' Székely földrol. István. Mert mikor Terekh Sander bekh a' fiát az asszony akarattya ellen arra eroltette volna. a' Sander bekh fia János ellen háromszáz fegyveres embert vive. Kinek jelenlétében. Ettol a' Kriska Hadnagy Uram fiától azért levének fiai : Péter. az Olt mellett. Az l"r földin. midon a' Toplitza és Csomortán közt való völgyben. A' második felesége Jánosnak Dósa Anna volt.*"^ De Csák László.42-dik vers. Kitol egy fiat hagyván. Mely meglévén. halálra keresvén s meg akarván ölni. Stiborits vajda alatt. Ennek maradékai. Ennek fiának Jánosnak idejében támadának fel az Erdélyi parasztok. a' ki a' Rákos mezején béhozá a' törvényfolyás rendit. Gyergyó és Kászon vezérivé. 44-d i k vers. Mikó Annát elvevén. János. az Sándor Dombjának neveztetek és mind e mái napig meg vagyon. 1462-ben szülétek egy fia: István. a' Sándor István és Menyhárt uram házánál levél nem lévén róla. '»> De abban az idoben 1350-ben Páter Miklós püspök otet Gyula-Fejér váron számtalan fourakkal együtt megöleti. De János a' Lokot földre mene s a' más nemes Linea innen származik. midon az Erdélyi parasztok ellen készülne. az Oláhokon való uralkodásra való vágyásból Végre sok érdemekkel megrakodva a' Báttya o lon elso. kik Gyergyó völgyibe (most Széknek mondják) az Uopoulet Nemzetségit háborgattyák vala. ugy szolgál. 43-(l i k vers. a' Kenyér mezején való ütközetben ^^ elesek és ott temettetvén el. Mihály. Uogroun fiának Jetnek és Uopouletnek maradékából. ^^ Hozzája való kedvébol szerzé nékie Hunyadi János 1430. hogy magát nevezze Sándor Jánosnak. a' zenebona lecsendesedék. 45-d i k vers. Ezek mikor így volnának. a Székellyek fovezérének emlékezetére. mint katona. Mihály Hadnagy Uram nevut. Ennek kihajlása után segilleni készül vala Mirtsét Dán ellen. 1411-ben egy fia szülétek tole. Hegyallya földe elott megzabolázá. Mert a' Sándor Mihályt illeto leveleket elégette volt Azért méltán felakasztatok. a' Székelly Nemzetbol.^^^ Felesége volt Basa Anna. mely ma is megvagyon. ki már akkor sok királyoknál hiresebb vala ^^ Barkotzi Máriát feleségül a' Pannon földrol. a' ki a' Mikó Pál maradékát. A' János fia feleségét Kriska Hadnagy Uram fiának nevezek. a' hol földbol egy halom hordatván öszve. Ettol származék Péter. ott fekszik. akkori ispánja a Székellyeknek^ az öszvesereglett tolvajokat. talpára ezt irata: Petrus Sándor 1412. Péter vévé feleségül Ugrón Katát. . nem tudatnak. A' kinek születése után o válosztaték legelsobben az egész Csík.

mint melyben egy mesénél többet lehet látni. melynél egy magyarnak vagy székelynek. Menyhártnak 1530-ban Lázár Anna lon felesége. s felvévén a' Lovas Rendet Uopour Jánossal s Uogroun Ábrahámmal a' Duna elott való földön megveré otet a' Vajda képibe. én felveszem és az emiékeze- . Minden füvet megpróbálnak. de ifiu korában 1496-ban a' Moldvai vajdát visszatéríté a' Király huségére és azután a' Vajdának Csikó*) vára adaték . Borbarát. Blád miatt. vagy játék. Vágynak mások. szép és rút. István nemzé Menyhártot. annak a mezonek magokat urainak. 46-dik vers. Kinek atyja elotte Ö érette már gondolt! Már ezeknek gondos kezekben ezt az írást ügy adom. Mert Boldog anya szülötte. Pétert. o maga pedig a' maga földén tekintetébe s hivatalába megerosíttetek. nem lehet : én mindazáltal ezeknek is barátjok vagyok . hogy legalább abban a részben maradékaik a gondolkodás terhétol üresek légyenek. se Franczia. kik az élet mezején. a' maga várába Rákos földire kellé magát vonnia és Apor Annát elvévé. De ugyan ezeknek is csak ügy adom. legalábl) gazdáinak gondolják. Elol Járó Beszéd. azok a mesék románok országai. Mikor pedig a' Pannon. csalárdság. Gondolnak. De mégis a' Havasalyföldi Vajda. minekutána mások elébb s tovább rugdosták. vagy félnek. jól lehet házas. Mihályt. mint egy jelened phoenomenont melyrol még nem bizonyos : valósíig-é. igaz. Pungrátz János vigyáz a' gyermekre. mindek követ megpengetnek és ha minek csak jövendoben is hasznát reménlik. roszsz . Mikor felnove. Gyujtenek. szebl)et és érzékenyebbet küldeni nem tudnak. Nem is vala csuda! Mivel az egész Nemzetet Tribusok szerént ez az ifiu vezérli s János és Ábrahám tanácsolják vala. hogy az esméretek országának határait küllyebb rúgtassák. többnyire minden dolognak csak két oldala vagyon : jó. mint békesség fiait szeretem és tisztelem oket. meg is vereték általa.1472-ben az apja meghalván. Es ezekrol ugyan azt reménleni. vagy Magyar király hatvanezer arany forintot von "^ . Jánost és Lászlót. Azok elott az emberek elott. Annát. hogy magoknak legyen és maradékoknak is maradjon. kik elméjeket a nyugodalom párnáján szeretik nyugtatni és gondolatjokat az szép esméretek egébe maga szárnyára ereszteni vagy restellik. nem igaz . Mert az Apor nevet ekkor vevék fel Szerencsésen birá a maga várát A' Syndoviai Béghnek se vala baráttya. ezt küldé a' Vajda Csík országból Hali Bégh Mysia tiszttartója ellen. szemfényvesztés. se Anglus országok. felszedik. se Német. Mintegy az ország ütjáról. Annak bizonságáúl ebben a kézírásban unalmas órájoknak rövidítésére egy olyan írást adok kezekbe.

hogy ezzel a rövid útküevéllel a mint a n. minden kitelik belole. De most. vagy 1696-ben. sem az ázsiai heves fok közül egy is ollyan fo. Barcsai Ákos fejedelem íródeákja a passust nevezi ez az írás a világ eleibe bátran kiszállhatna. a jelen való példában. mely ennek párját tudja koholni. egyberakni. és nagyobb része. vagy inkább az 1633-beli becsületes egybeszedo.176 DR. valamíg az a kérdés el nem dol. Almostól fogva a XVI-ik százig a történeteket is lehozza. ebben a kézírásban hanemha a 46-ik versben az a tekintetes nemzetes^ a 12-ikben az Anna Felieltasban az Anna s a' féle semmit nem jelento apróságok. Görögül nem tudott. becsületes. de szegény tudatlan ember volt. SZÁDECZKY LAJOS tek templomának ajtaja küszöbjére leteszem. találtatik. Aki ebben az írásban egy mesénél többet akar találni. a leveleket néhol olvasni. éppen semmi lehetetlenség nincsen benne. Es azt tartom. sot kissebbithetik . mint ma többnyére vagyunk. sot ugyan a dolog és történet folyása rendinek leírása zavarva. Az ember magába vévén. úgy gondolom hitelességét pengeti meg mindjárt kezdetben. nem maga fejébol koholta-é valaki? Nem szemfényvesztés és csaláráság-é az egész dolog? Oh ! az emberi nemes nemzet igen tarka. a tisztelettel említendo Mátyás András. De lévén az emberek között. 177 székellyek vélek függésbe vagy szomszédságban voltak. Görög. tatár nevek és szók benne. a mint a A CSÍKI SZÉKELY KRÓNIKA. se nem tudósok. ezeknek kedvekért. úgy hogy írásokat. rész szerént roszszúl írva. a hol megvoltak rongyolódva. minémúek valami gyermeki kéz által czifraságról belé csúszhattanak teljességgel felelek. mind külsot. csekély gondolatomat bátorkodom ide tenni. a mint hamis pénzt verhet. csonkaságok s több afélék. Lássák meg a tudósok: Ítéljék meg. Mit bizonyítanak ezek egyebet? hanem hogy az 1695-beli leíró. Atillától fogva legalább a vezérek neveit. Tessék akárkinek ezt az írást szorszálhasogatva végig meg nézni: ez a kicsid írás ezer esztendot foglal magába. hogy váljon ezt az egész írást vagy 1533-ban. vagy talán éppen ma. a mi idonkben. sot arabs. Úgy a történetek és esztendok rendi is. sot ok. olyanok. sem a történetek vizsgálója székin eddig hitelt nékie nem szerezhetnek. a nevek aláírását és hitünk szerént. kik se nem tudatlanok. azt jó renddel eléadni és déákúl kitenni nem tudta. mind belsot és legelsoben is a kiUsöt Én erre nézve találom benne mind az 1533-beli egybeszedésben. . de ezek magokban sem a törvényes bíró elott. Azok rész szérént jól. Tehetségemig reá mérek akármit tenni : ha sem az európai ezermester. hanem még csak a tudomány és esméretek útjában vágynak: hogy magok vizsgálódásoknak és igyekezeteknek fonalát legyen mihez kötni. mind annak 1695-beli másában ama szokott törvényes formákat.és királyi pecsétes levelet is koholjon.

a Suki nemrégibe magvaszakadt úri ház a Darabos nevet hol vették. csak egy kömyúlállásért is. mely a szt. medgyesi. szemfényveszvesztést gondolni nem lehet. mely ma hibázik. melyen eddigelé minden tudósoknak tudományok kecskebukát vetett. melyekben a tudós világ oly sokáig rágódott s nehezen tudta a mi idonkben kitalálni. ez emlékezik. Egy nagy következésü. ahoz . hanem a nemes Sándor házét Írja meg. kivált azokban. BZÁDECZKY LAJOS : A CSÍKI SZÉKELY KRÓNIKA. mind Iréné a szt. hogy az egész könyv mese. László király Decretuma III. részében s ennek magyarázatjában tudóson a hazai és külso minden tudósok gyalázatjára ott állott. melyeknek eddigelé soholt semmi történetíróknál nyoma nincsen.^) de a magyar történetek soha-soha el nem lehetnek Béla nótáriusa nélkül. csanádi és sebusi orhelyeket a székelyeknek egybeveti: egy esméretlen föld nyílik meg elotte a történetek rendiben stb. hanemha a józan okossággal ellenkeznek. inkább arra dolgozott. Mert ha valaki ugj'^an koholva koholta volta. hogy mind Kálmány. kikrol az eredeti hazai íróink közül egy sem tud semmit is. nem hagyta volna csonkán. elenyészik. László gyermekei voltának.) úgy tudja. A törökökrol. András és Béla berezeg idejekbeli Szárcsa fü bíró. mely a Suki familia diplomáival egyezik : ez az írás ugyan mese-é ? ugyan szemfény vesztés-é ? ma koholták-é ? Csekély gondolatom ez : Vágynak ebben a kézírásban teljességgel új dolgok. megmondja. hogy hová lettek a hazai és nemzeti hajdani történeteknek kútfejei és az régi eredeti házak levelei. nem hogy a székely nemzet történetét. mintha olvasta volna. 12 178 DR. könyve 2. Amaz I. DB. eddig az ideig sötétségbe rejtett történetnek és jelenésnek ugyanazzal az alkalmatossággal való leírásával felfedezi. Ezekben szántszándékos csalárdságot. Mikor a haza törteneteinek vizsgálója. Ezeket azt mondom. melyek a székely nemzetet illetik éppen nem illetvén az oláhokról Nestorral és Béla nótáriusával szól. A régi dolgokban pedig. Mintha a Katona úr nagy készületü Kritika Históriáját olvasta volna (Lásd a II. 8ZÁDECZKY LAJOS szabad nép eredetét. Dar. és az egész világ nem tudta ki volt az a Sámuel király.Foképpen pedig. a mi réá bízatott volt. míg megunják az úgynevezett Schireeerek. Az Aha király ezüst pénze megtaláltatott volt ezzel a körülírással: Sámuel Bex. és az említett szembetuno hibákat úgy nem hagyta volna. Ha egyéb nem volna. Mert ha belso hitelére szállok azokat. Mégis a szemtelen vakmero emberek azt merik mondani. mely Kézát. Azt kérdem már errol a kézírásról. míg a Béla nótáriussá világra nem jött. a Suk. esmét a hunyad vármegyei és más felol a szászkézdi. A Hunyadvármegyei s Jófo districtusbéli fegyvertviselo nemes. Ama szóra Füe Kézánál. költeményeknek a ki ok nélkül nevezgetné.* hazugságoknak. bizonyosan kiváltképpen a származás ágazatait. a mely ez. Hadd csiripoljanak. Szamosujvár s Dés tájéki. kulcsot ád a kezedbe. László király Decretumát megvilágosítja. az igazat olyan igazán és tisztán kitalálni nem tudta volna. mely eddig a mai napig a szt.

és kivált az esztendok és történetek rendi eléadásokban zurzavar. ha mi világosi tásár a szolgáló dolgot láttak vagy tudnak. azt hazájokhoz s az igazsághoz való szeretetbol közlenni méltóztassanak. mint ok. hogy leveleiket hányván. jó. Elöljáró Beszéd. ezeket. a jószágokról szóló okleveleken kivul található. hiba. hogy minden jó hazafinak. akár mellette legyen az. A CSÍKI SZÉKELY KRÓNIKA. hanem a régiségnek bizonyos jele. mint igazságokat. Vágynak továbbá olyan dolgok. ha az ido és szerencse több régiségeket is és olyanokat hoz napfényre.* Bizonyára Schlözer értendo a Sckwezer alatt. rongyos régi írásokat ne vessék szemétre. deák nyelven is. a ki abban az idoben támadta meg Béla király névtelenjét és a magyar históriát. hogy az o nyelveket nem úgy értjük. ki fog -adattatni. Különben az írás most elsoben fordításban magyar nyelven tétetik közönségessé. Vágynak olyanok. a mint Íratott. (Alatta Aranka írásával:) Az 1533-be li kézírásra készület. Addig pedig mindenkor tartózkodva ugyan. Mert egy történetíró sincsen. a mint szokás. de úgy veszem oket. akár ellene. ha ugyan nagyobb készuletu megvizsgálás után is arra méltónak fog ítéltetni: a mái tudósok és jövo. mert egy író se mond ellenek. hántvetett. talán szerencsésebb nyom számára. legyen hírével és tudtára. tudósnak és tudatlannak. Mert azokról csak akkor lehet jól ítélni.nem kell tanács kérdeni menni. némely Schwezerek. 179 régiség megszokott hibája. senki nem tartozik hinni. Nem valami csalárdságnak. a mint mondják. Hogy mindenek látván és tudván a hazában. melyekkel ezeket öszve lehet vetni. egybe kell vetni: a mi igaz. válogatva kell hinni akármelyiknek is. . a kinek írása szentirás volna. Erre a példára a leveles ládikákat dicséretes szorgalmatossággal orzo nemes házak ébredhetnek. vagy a miénk. a mi nem. melyekben csonkaság. melyek más írókkal egybe vettethetnek . míg a torkok kiszakad. Majdan. a roszsz deákság miatt értetlenség vagyon: ez éppen a tudósok eledele é^ a ') Eredetileg igy állott : »Hadd ugassanak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->