Újvidék, 2012. június 25., hétf!

K Ö Z É L E T I N A P I L A P
LXIX. évf., 144. (22 316.) szám ! Ára 40 Din
w w w . m a g y a r s z o . c o m
Sportvilág
MA
! El!dönt!ben a f!esélyes
németek és spanyolok
A labdarúgó-Eb eseményei,
vélemények, táblázatok,
jegyz!könyvek (2–5. oldal)
! Szomorú jubileum
A zombori Radni"ki lab-
darúgócsapata három év
után búcsúzik az I. ligától
(6. oldal)
! Át kellett adnia a stafétát
A csodakapus visszavonult –
Pálinger Katalin már ma-
gánóvoda nyitásán gondol-
kodik – interjú (9. oldal)
A volt Jugoszlávia területén eddig
40 000 esetben sikerült választ adni az el-
t#nt személlyel kapcsolatban, még 13 000
személy után kutatnak, közülük 4000
szerb – mondta Veljko Odalovi", az elt#nt
személyek felkutatásával megbízott bizott-
ság elnöke a Beta hírügynökségnek.
– Az a legnagyobb gond, hogy nem
jutunk újabb információkhoz. Igaz,
vannak bejelentések, sok pénzt, id!t
és energiát fektetünk bele, hogy el-
len!rizzük a bejelentést, aztán a hely-
színen kiderül, hogy nem találunk
semmit. Persze, mi nem mondjuk az
érintett családoknak, hogy nem fogjuk
ellen!rizni az információkat, de ezek a
bejelentések kimerítik a tartalékainkat,
mert sokszor azt sem tudjuk, hogy mit
keresünk – mondta a bizottság elnöke, s
hozzátette, kezdeményezték, hogy a ré-
gió országainak elnökei írjanak alá egy
közös nyilatkozatot, amely újabb lendü-
letet adhatna az elt#ntek felkutatásával
foglalkozó szervek munkájának. Rámu-
tatott arra is, hogy felettébb szükséges
a háborús b#nösöknek a felel!sségre
vonása, mert éppen az igazságszolgál-
tatási szervek el!tt elhangzottakból sok
információ hasznosítható az elt#ntek
felkutatásában is.
Jó, hogy a régió egyetlen országa
sem állt le az elt#ntek felkutatásával, és
jó, hogy valamennyi ország nem másod-
lagos problémaként kezeli ezt a kérdést.
– Szerbiában minden megtalált
holttestet azonosítottunk, ám ez ko-
rántsem elég. Mi szeretnénk minden
olyan helyszínt feltárni, amelyr!l olyan
mesék keringenek, hogy ott tömegsír
van. Sírfeltárásokat akarunk végezni,
hogy tisztába tegyük az ügyet – mondta
Odalovi$.
Szerbiának Horvátországgal létezik
megállapodása az elt#nt személyek fel-
kutatásáról, Bosznia Hercegovinának
pedig felkínáltak ilyen megállapodást.
A térség legzárkózottabb része Koszovó,
amelyben sem az együttm#ködés, sem
az elkövetett háborús b#nökr!l folyó
tárgyalás nem megy zökken!mentesen.
A térségben mintegy 4000 tetemet
nem tudnak azonosítani. A halottashá-
zakban Zágrábban 900 ilyen holttest
van, Prishtinában 400, Banja Lukában
600, Tuzlában és Visokon pedig csak-
nem 3000. (Beta)
Maja Milo! debütálása, a Klipp, a témá-
val és a bátor és provokatív megvalósítás-
sal nyerte meg a hazai filmek versenyét. A
nemzetközi válogatás els! díjasa Filiposz
Citosz Igazságtalan világa, míg az els!fil-
meseket ünnepl! Hungry Days szelekció-
ból a brazil Kleber Mendoça Filho filmje,
a Környezetzajok vitte haza a díjat.
A hazaiak közül a legtöbb díjat egyéb-
ként az Egy ember halála a Balkánon cím#
opus söpörte be: Miroslav Mom#ilovi"
forgatókönyve és rendezése egyaránt
megért egy-egy elismerést, a legjobb férfi
f!szerepl!nek pedig Emir Had$ihafizbe-
govi" bizonyult, ugyanebb!l a filmb!l.
A FIPRESCI, vagyis a filmkritikusok
nemzetközi szervezete pedig ennek az
alkotásnak ítélte a legjobb film díját. Az
okok nyilvánvalóak: az Egy ember halála
a Balkánon egyetlen snittb!l álló munka,
amelyet egy elrejtett kamera közvetít.
A Laurence Herszberg, Davide Ma-
nuli, Mary Nazari, Lorena Pavli#, Mar-
tin Schweighofer összeállítású zs#ri a
Belgrádi útikönyv dallal és könnyel cím#
film tündökletes n!i alakításának, Nada
!arginnak adományozta a legjobb n!i
szerepl! díját. Az édesbús kvázi-szerel-
mesfilm bizonyult egyébként a legjobb
filmnek a FIPRESCI hazai különítmé-
nye szemében. A hazai szelekcióban két
különdíj is született: A felkelés utcája a
legszebb kameramunka elismerését kap-
hatta kézhez, a Parádé pedig ismételten
bebizonyította, hogy az év legsikeresebb
filmje, azzal, hogy a közönségdíjjal térhe-
tett haza.
A 10000-ig szelekció az idén is a legol-
csóbb filmeket gy#jtötte össze: ebben há-
rom els! díj is született, mivel a magyarok
nagyszámú el!fordulása miatt kiosztották
a legjobb magyar alkotásnak járó díjat is.
Ezt Urbán Anikó Fél tíz cím# munkája
érdemelte ki. Díjazták a Mirage cím# fil-
met mint abszolút legjobbat, valamint a
Túloldalon cím# alkotást, amely az idén a
legjobb hazai munkának min!sült.
! LÉNÁRD Róbert
Ismerkedés és ismertetés
Közép-bácskai Népm#vészeti Fesztivált szerveztek Topolyán
A topolyai Kodály Zoltán Magyar M%vel!dési Központ évadzáró
gálam%sorával fejez!dött be a központ által szervezett Közép-
bácskai Népm%vészeti Fesztivál Topolyán.
Els! alkalommal szervezte meg a topolyai Kodály Zoltán Magyar M#vel!dési
Központ ezt a rendezvényt azzal a céllal, hogy a környékünkön m#köd! m#vel!-
dési egyesületek csoportjainak több alkalma legyen a bemutatkozásra, egymásnak
és egymás munkájának a mind teljesebb megismerésére. A Közép-bácskai Népm#-
vészeti Fesztivál keretében két rendezvény szervez!dött az elmúlt hét folyamán.
A kézimunkákból és kézm#vestermékekb!l álló tárlat mellett június 22-én, pén-
teken este a Csáki Lajos Általános Iskola sportcsarnokában tartotta évadzáró gá-
lam#sorát a Kodály, amelyre ezúttal – a fesztivált életre hívó szellemiség jegyében
– vendégel!adókat is hívtak: a gunarasi Rozmaring asszonykórust, a zentagunarasi
Gézengúz és a bácskossuthfalvi Vadvirág táncegyütteseket.
Folytatása a 4. oldalon
B
e
t
a

a
r
c
h
í
v
A Cirkalom táncegyüttes a fesztivál gálam%során al-dunai és bodrogközi
táncokból álló koreográfiát mutatott be
S
z
a
b
ó

A
n
i
k
ó
Szavazzanak! Gy%j t sék a pont okat !
Ré s z l e t e k a 6 . ol da l on
Konstantin Obradovi"-díj
Végel Lászlónak
Végel László újvidéki író, esszéíró és kriti-
kus tegnap vehette át az emberi jogok kultú-
rájának fejlesztéséért járó Konstatin Obrado-
vi$-díjat Belgrádban.
A díj átvételekor Végel László kiemelte, az
emberi jogok ma már háttérbe szorulnak.
– A kilencvenes évek újrahasznosításával
állunk szemben, nem lehetünk biztosak ab-
ban, hogy merre tartunk, a múlt felé, vagy
inkább a jöv! felé. Megalázzák az embereket.
A legutóbbi választásokkor két dolog nem került szóba: a m#vel!dés és az emberi
jogok – mondta Végel.
Vojin Dimitrijevi$, a díjat odaítél! zs#ri tagja elmondta, Végel az életével és
élettapasztalatával, amelyeket szépítés nélkül, h#en fedezhetünk fel a m#veiben,
különleges módon járult hozzá a demokrácia kultúrájához és az emberi jogok fej-
lesztéséhez. Mint mondta, ! egy intellektuális példakép, akire az Európai integrá-
ciók id!szakában fel kell nézni. (Beta)
A Klipp a legjobb hazai film
Kiosztották a Cinema City díjait
Több mint tízezer elt%nt
személy után kutatnak
A volt Jugoszlávia területén az elt#ntek felkutatása folyama-
tos – 4000 holtestet még mindig nem tudtak azonosítani
A hozzátartozók évek óta nyomást gyakorolnak a hatóságokra
2012. június 25., hétfő
Vajon átok ül az új görög kormányon?
A miniszterelnököt sürgősen meg kellett
operálni, miután levált jobb szemének
retinája, ami megvakulással fenyegette.
Kormányának kijelölt pénzügyminisz-
tere elájult és kórházba került. A „pénz-
csapot” kezelő trojka pedig mielőbb látni
akarja a költségvetés alakulását.
Bár minden kezdet nehéz, ezzel senki
nem számolt Athénban. Három nappal
hivatali eskütétele után Antonisz Szama-
rasz kormányfő szemműtéten esett át,
amelyet egy váratlan retinaleválás tett
halaszthatatlanná. Az operáció sikeres
volt, ám a többi probléma még távolról
sem nyert megoldást. Szamarasz legalább
egy hétig nem dolgozhat és utazhat,
így nem vehet részt a június 28–29-ei
EU-csúcsértekezleten sem.
A tetejében pénteken elájult és
összeesett Vasziliosz Rapanosz leendő
pénzügyminiszter, aki a teljes hétvégét
kórházban töltötte. Orvosai szerint kime-
rült a szervezete. Hogy mikor hagyhatja
el a kórházat és veheti fel újra a munkát,
azt nem tudták megmondani.
Pedig az új kormány aligha enged-
het meg magának betegszabadságot.
Március óta – a közben lebonyolított
két parlamenti választás miatt – szinte
semminemű előrelépés nem történt a
reformok, a takarékossági intézkedések
és az államapparátus karcsúsítása terén.
Az ország így minden nappal közelebb
kerül a szakadékhoz.
Márpedig a nemzetközi hitelezők
– az Európai Bizottság, a Nemzetközi
Valutaalap, az Európai Központi Bank –
mielőbb betekintést akarnak kapni Athén
pénzügyi könyveibe, el akarják végezni a
rovancsolást, és tárgyalni akarnak az új
kabinettel. A váratlan megbetegedések
miatt a mára tervezett látogatást később-
re halasztották.
A görög kormány időközben nyil-
vánosságra hozta programjának sarka-
latos pontjait. A koalíciós partnerek
legfőbb szándéka, hogy legalább két
évvel meghosszabbítsák a megszorító
intézkedések végrehajtásának határ-
idejét. Szerintük csak így lehet gazda-
sági növekedést generálni – ellenkező
esetben az ország soha nem keveredik
ki a válságból.
Hogy a hitelezők és az Európai Unió
kételyeit eloszlassa, a kormány egyúttal
leszögezte: a megszorító csomagterv
enyhítését úgy akarja elérni, hogy az ne
veszélyeztesse az ország európai irány-
vonalát, sem pedig bennmaradását az
euróövezetben.
A Kathimerini nevű athéni újság
értesülése szerint a trojka meglehetősen
elégedetlen a görög kormány kívánsága-
ival. A koalíciós szerződésben ugyanis
az is szerepel, hogy mégsem kerül sor
150 ezer állami alkalmazott tervezett
elbocsátására, valamint újból növelnék a
nyugdíjakat. Márpedig ezek tabuk a hite-
lezők szemében. Tehát Athén és Brüsszel
között újabb súrlódások várhatók.
A trojka a következő hetekben fogja
megvizsgálni, hogy milyen intézkedé-
seket hajtott már végre Görögország,
és hol kell még jobban meghúznia
a nadrágszíjat. Az államnak jövőre
és 2014-ben 11,5 milliárd eurót kell
megtakarítania. Athén azt akarja, hogy
a takarékossági intézkedések hatályát
terjesszék ki 2015-re és 2016-ra. Azzal
érvel, hogy a lakosság vállára nem lehet
még több terhet rakni. Előrejelzések
szerint a görög gazdaság teljesítménye
az idén is csaknem 7 százalékkal fog
zsugorodni.
A választás utáni első napokban
normalizálódásra utaló jelekről számol-
tak be banki források. Kisbefektetők
kezdték visszavinni a pénzüket a bankok-
ba. „Kis összegekről van szó, általában
5000 és 10 000 euró közötti értékben”
– közölte egy magánbank szóvivője,
mindazonáltal pozitív jelzésnek minő-
sítve a fejleményt.
Meglehet azonban, hogy mindez csak
a következő vihar előtti csöndet jelenti.
Minden második görög fiatalnak nincs
munkája – és a nyomorúságnak még
nem látni a végét. Különösen nehéz
sorsuk van a görög földön élő beván-
dorlók tízezreinek. Az ortodox egyház
naponta negyedmillió ember élelmezé-
séről gondoskodik. (MTI/dpa)
B
e
t
a
/
A
P
Utcai muzsikus Athén belvárosában
 MOSZKVA
Fiatalokra támadtak
egy parkban
Ismeretlen férfi gumilövedékes
fegyverrel támadt fiatalokra szombat
éjszaka egy parkban az orosz főváros
déli részén, a támadásban négyen
megsebesültek. Az esetről a Rosszija 24
tévéállomás számolt be a rendőrségre
hivatkozva, a hírt a news.rambler inter-
netes hírportál is átvette. A lövöldözést
követően a férfi késével megszúrt egy
további fiatalt. A sebesülteket kórház-
ba szállították. A támadó elmenekült a
helyszínről. (MTI)
 TEL-AVIV
Utcai harcok
Tüntetők csaptak össze a rend-
őrökkel Tel-Avivban tegnap. Az izraeli
nagyvárosban több ezren tiltakoztak a
tavalyi szociális megmozdulások egyik
vezetőjének és tíz társának pénteki letar-
tóztatása ellen. A tömeg akadályozta a
forgalmat, a rendőrök azonban ekkor
közbeléptek. Az utcai harcban több
tüntető megsérült, összesen 85 személyt
vettek őrizetbe. (MTI)
 PRÁGA
Logikus következmény
A cseh köztársasági elnök szerint a
németek II. világháború utáni kitelepí-
tése Csehszlovákiából logikus befejezé-
se volt a cseh történelem egy tragikus
szakaszának. Václav Klaus erről tegnap
a Prágától északnyugatra fekvő Lezáky-
ban beszélt azon az emlékünnepségen,
amelyen megemlékeztek a település
nácik általi felégetésének 70. évforduló-
járól. A londoni emigráns cseh kormány
által küldött ejtőernyősök 1942. május
27-én Prágában merényletet követtek el
Reinhard Heydrich, a nácik által életre
hívott és megszállt Cseh–Morva Protek-
torátus helytartója ellen. Megtorlásul
a németek elrendelték június 10-én
Lidice, majd két hét múlva Lezáky teljes
megsemmisítését. A lakosokat agyon-
lőtték, illetve koncentrációs táborba
hurcolták. (MTI)
RÖVIDEN
2 KÜLFÖLD kulfold@magyarszo.com
Átok ül az új görög kormányon?
Athén és Brüsszel között újabb súrlódások várhatók
A püspökből lett paraguayi államfő,
Fernando Lugo elsősorban hazája szegé-
nyeinek a jogaiért akart harcolni. Egy
földbirtok megszállásának véres drámája
nyomán leváltották tisztségéből, miután
belpolitikailag már korábban elszigete-
lődött.
Lugo elsősorban a kisparasztok és nincs-
telen zsellérek szavazatainak köszönhetően
nyerte meg 2008-ban az elnökválasztást,
véget vetve a jobboldali, konzervatív Colo-
rado Párt hat évtizede tartó egyeduralmá-
nak. A reverendát levető egykori püspök
egy tarka összetételű koalíció élére állt,
hogy végre a kisemberek érdekeit juttassa
érvényre a dél-amerikai országban. Hiva-
tali idejének lejárta előtt egy évvel azonban
a parlament pénteken gyorsított eljárásban
alkotmányos vádemelést kezdeményezett
ellene, és fölmentette tisztségéből. Ezután
Federico Franco korábbi alelnököt, a Libe-
rális Párt politikusát nevezte ki elnöknek,
aki a tisztséget ideiglenesen, a 2013-ban
esedékes elnökválasztásig tölti be. Békü-
lékeny és megfontolt stílusával Lugo nem
volt képes érvényesíteni elképzeléseit. Nem
sokkal azután, hogy beköltözött az asun-
cióni elnöki palotába, máris összerúgta a
patkót alelnökével, Federico Francóval.
A politikai centrumhoz tartozó politikus
liberális-radikális pártja (PLRA) nagyban
hozzájárult Lugo választási győzelméhez,
aminek az árát Franco később be akarta
hajtani.
A kisparasztokat és földmunkáso-
kat sújtó szegénységet Lugo kormá-
nya képtelen volt orvosolni. Az elnök
választási ígérete, miszerint előmozdítja
az alkotmányban is rögzített földreform
ügyét, nem vált valóra. Egy földbirtok
elfoglalása nyomán kirobbant viszály
véres kimenetele végül megpecsételte
Lugo kormányának a sorsát.
Hat rendőr és legalább tizenegy
földmunkás halt meg a fővárostól 200
kilométerre fekvő Curaguatyban kirob-
bant összecsapásban. Az incidens előz-
ményeként mintegy száz paraszt foglalta
el egy egykori Colorado párti szenátor
2000 hektáros földbirtokát. Azt állították,
hogy a politikus törvénytelen úton jutott
a földterülethez. Az eset jól jellemzi a dél-
amerikai agrárország vidéki térségeiben
uralkodó helyzetet.
Paraguay lakosságának 42 százalé-
ka falun él, minden második ember a
szegénységi szint alatt. Az ország nyugati
térségében a megművelhető földterüle-
tek több mint háromnegyede (77%) a
lakosság 1 százalékának a kezében van.
Alfredo Stroessner tábornok hosszú
diktatúrája (1954-89) alatt 11 millió
hektár állami földterületet juttattak
gyanús módszerekkel magánszemélyek-
nek, akik egy csapásra nagybirtokosok-
ká váltak. A demokrácia helyreállítása
nyomán megkezdődött egy ellenkező
irányú folyamat, amelyet azonban a
jogfosztott szegények túlságosan lassúnak
éreznek. Ezért időről időre földfoglalási
akciókhoz folyamodnak.
Az elnök eltűrte, ha nem egyenesen
bátorította a földfoglalásokat, ám a Cura-
guatyban kirobbant véres összecsapások
végzetesnek bizonyultak a számára. A
hivatali fölmentési eljárás során a fő
vádpont az volt, hogy Lugo politikai fele-
lősséget visel a földfoglalás véres végkifej-
letéért. A parlament mindkét háza nagy
többséggel szavazta meg leváltását.
Az államfő politikai vereségéhez
választási megfontolásból indított manő-
verek is hozzájárultak. A vérengzés után
leváltotta a belügyminisztert, s a helyére
az ellenzéki Colorado párt egy politiku-
sát nevezte ki. Mind a Colorado, mind
a PLRA párt vezetősége úgy értelmezte
ezt a húzást, hogy Lugo új szövetséget
próbál összekovácsolni a 2013 áprilisá-
ban esedékes elnökválasztás előtt.
Az új kormány nincs könnyű helyzet-
ben, Lugo eltávolítása nyomán ugyanis
Paraguay egyre inkább elszigetelődik.
Nem csak a földrajzilag távol eső, balol-
dali kormányzatú Venezuela, Ecuador
és Nicaragua adta értésére Asunción-
nak, hogy nem ismeri el Lugo leváltá-
sát. A Paraguay számára létfontosságú
kereskedelmi partnerek és szomszédok,
Argentína és Brazília hazahívta asunci-
óni nagykövetét, és további lépéseket
helyezett kilátásba. Ezek konkretizálása
a dél-amerikai államok szövetségének
(UNASUR) szerdára Limába összehívott
csúcstalálkozóján várható. Paraguay
harmadik szomszédja, Bolívia elnöke,
Evo Morales a parlament által végrehaj-
tott államcsínynek minősítette a baloldali
államfő elmozdítását. (MTI/dpa)
B
e
t
a
/
A
P
Nyilatkozik a sajtónak a leváltott
elnök
Elbukott a „szegények püspökéből” lett paraguayi elnök
Mohammed Murszi, a Muzulmán Testvériség jelöltje lett Egyiptom új államfője,
miután csekély különbséggel legyőzte vetélytársát az elnökválasztás második fordu-
lójában – jelentette be tegnap délután a választási bizottság elnöke. Farúk Szoltan
közlése szerint Murszi az érvényes szavazatok 51,7 százalékát kapta, mintegy 13
millió voksot. Riválisára, Ahmed Safíkra több mint 12 millióan szavaztak.
A bejelentés hírére örömujjongásban törtek ki Murszinak a kairói Tahrír téren
egybegyűlt hívei. A több ezer fős tömeg Allah akbar (Allah a legnagyobb) kiáltásokkal
fogadta az iszlamista párt jelöltjének sikerét. Bátorították őt, és azt kiáltották, hogy
a katonáknak távozniuk kell a hatalomból.
Az első szabad elnökválasztással le kellene áldoznia a hadsereg hat évtizedes
túlsúlyának is. Csakhogy a Mubarak elnök 2011. februári lemondása óta uralkodó
Legfelsőbb Katonai Tanács a közelmúltban korlátozta az elnöki hatalom jogkörét, és
feloszlatta a parlamentet, amelyben az iszlamista pártok vannak többségben. Ezzel a
hatalmi viszonyok áttekinthetetlenné váltak. A Muzulmán Testvériség bejelentette,
hogy tiltakozásokra mozgósítja híveit, válaszul a korlátozásokra.
A Murszival szemben alulmaradt Safík, aki korábban a légierőnél szolgált, és
Mubarak utolsó kormányfője volt, felajánlotta, hogy szerepet vállal Murszi kormány-
zatában. Murszi győzelmének hírére örömujjongásban törtek ki a palesztinok Gázá-
ban, az övezetet kormányzó Hamász radikális mozgalom illetékesei pedig arról
beszéltek, hogy ez „történelmi pillanat” az egész térség számára. (MTI)
Murszi győzött Egyiptomban
B
e
t
a
/
A
P
Murszi támogatói ünnepelnek Kairóban
Tombol az
erőszak Szíriában
Legalább tizenhat katona meghalt
a lázadókkal vívott harcokban tegnap
hajnalban az észak-szíriai Aleppó tarto-
mányban – közölte az Emberi Jogok Szíri-
ai Megfigyelő Központja (OSDH), amely
szerint további tizennyolc ember – több-
ségükben polgári személy – is életét vesz-
tette. A civilszervezet szerint több katona
dezertált a térségben, miután lázadók
megtámadtak egy századot. A lázadók így
fegyverekhez is jutottak. Aleppó városá-
ban fegyveresek agyonlőtték egy kisbusz
sofőrjét. Aleppó tartomány Andán tele-
pülésén, amelyet a hadsereg napok óta
próbál visszafoglalni, egy férfit és egy
nőt ölt meg egy felrobbant akna. Homsz-
ban, amelynek több negyede továbbra is
a lázadók kezén van, három lázadót öltek
meg. Latakia tartományban egy felkelő
halt meg a hegyekben vívott harcokban.
Idlíb tartományban három civilt lőttek
le katonák temetésén. A felkelés bölcső-
jének számító Deraában egy civilt lőttek
le a kormányerők.
Az OSDH elnöke, Rámi Abdel-
Rahmán szerint tombol az erőszak Szíri-
ában, „ahol senki sem ellenőriz semmit”.
Rendszeressé vált, hogy naponta száz
ember hal meg – panaszolta, bírálva,
hogy a nemzetközi közösség nem képes
dönteni Szíria ügyében.
A Szíria által lelőtt török harci repü-
lőgép a nemzetközi légtérben repült,
amikor találat érte, nem pedig a szíriai-
ban – jelentette ki tegnap délelőtt Ahmet
Davutoglu török külügyminiszter. A
török külügyek vezetője tudatta, hogy
az incidensről konzultációt folytatnak a
NATO-tagországokkal, továbbá Ankara
hivatalosan kéri a történtek megvitatását
az ENSZ Biztonsági Tanácsában.
Damaszkusz szombaton beismerte,
hogy a szíriai légierő lőtte le a péntek
délben a Földközi-tenger fölött, a szíriai
partoknál eltűnt török vadászgépet.
Kiderült, a török hatóságok ismerik
a Szíria által lelőtt vadászgép roncsának
koordinátáit, de még nem találták meg.
Korábban török tévécsatornák – forrásaik
megnevezése nélkül – arról számoltak be,
hogy kutató-mentő alakulatok a Földkö-
zi-tengerben 1300 méteres mélységben
bukkantak a szíriai légvédelem által lelőtt
török harci gép roncsaira. (MTI)
2012. június 25., hétfő kitekinto@magyarszo.com KITEKINTŐ 3
ADRIAN NĂSTASE ÖNGYILKOSSÁGI KÍSÉRLETE
Gyanús körülmények?!
Kétségeinek adott hangot Adrian Năstase öngyilkossági kísérletével
kapcsolatban Monica Macovei európai parlamenti képviselő, aki szerint
nem megnyugtató, hogy Şerban Brădişteanu orvos, a korábban korrup-
ció miatt vizsgált PSD-szenátor állította fel Năstase diagnózisát. Maco-
vei ugyanakkor kérte Ioan Rus belügyminiszter lemondását is, mivel
megkülönböztetett bánásmódot alkalmazott a börtönbüntetésre ítélt
Adrian Năstase esetében. Az exminiszterelnök öngyilkossági kísérlete
kapcsán olyan elméletek is megjelentek, hogy az egész csupán megren-
dezett színjáték volt.
Monica Macovei szerint Adrian Năstasét megkülönböztetett bánásmódban ré-
szesítik. Az EP-képviselő úgy véli, az öngyilkosságot megkísérlő szociáldemokrata
politikus a Rahova Börtönkórházban is kezelhető lenne, ehelyett ő még mindig a
Floreasca sürgősségi kórházban van, holott börtönbüntetése már elkezdődött. „Min-
den, a Floreasca kórházban töltött nappal csökken a Năstaséra kiszabott kétéves bör-
tönbüntetés” – szögezte le.Az egykori igazságügyi miniszter azzal vádolja Ioan Rus
belügyminisztert, hogy törvényszegően járt el a Năstase ügyében. Macovei azt kifo-
gásolja, hogy a belügyminiszter telefonon egyeztetett Năstaséval börtönbe szállításá-
nak mikéntjéről. „Vajon hány elítéltet hív fel a belügyminiszter, hogy megkérdezze
tőlük: hogyan szeretnének börtönbe vonulni?” – fogalmazott Monica Macovei. Hoz-
zátette: az exkormányfő jogállását jelenleg a fogvatartottakra vonatkozó törvény sza-
bályozza, Năstasét pedig sokkal többen meglátogatták a kórházban, mint ahogy azt
a jogszabály lehetővé teszi.Az EP-képviselő szerint a belügyminiszternek ezek miatt
le kell mondania tisztségéről.Macovei szombaton azt mondta, kétségei vannak az-
zal kapcsolatban, hogy a Năstase diagnózisa helyes. „Nem megnyugtató számomra,
hogy a diagnózist dr. Şerban Brădişteanu, a korábban korrupció miatt vizsgált PSD-
szenátor állítja fel” – fogalmazott az EP-képviselő.A Floreasca kórház orvosai egyéb-
ként hétfőn döntenek arról, hogy Adrian Năstase állapota lehetővé teszi-e átszállítá-
sát a Rahova Börtönkórházba. A rendőrség még pénteken elküldte erre vonatkozó
kérelmét, de a 17 óra után beérkező dokumentumot már nem sikerült hivatalosan
iktatni, ezért csak hétfőn születik döntés az ügyben. Az orvosok korábban azt mond-
ták: Adrian Năstase kérésére a továbbiakban semmiféle információt nem adnak ki a
politikus egészségi állapotával kapcsolatban.Adrian Năstase öngyilkossági kísérlete
kapcsán közvetlenül az incidens után megjelentek olyan felvetések, amelyek szerint
az egész történet pusztán színjáték, hogy az exkormányfő elodázza vagy megússza
börtönbüntetésének letöltését. Közvetlenül az öngyilkossági kísérlet után felmerült
a médiában is, hogy miért nem volt véres Năstase ruházata a nyaklövés után. Ezt a
politikus ügyvédje azzal magyarázta, hogy a véres inget egy másikra cserélték, mi-
előtt Năstasét a mentőbe emelték.
Mihai Giurgea újságíró a blogján fejtette ki, hogy szerinte miért volt megrende-
zett színjáték az öngyilkossági kísérlet. Az újságíró furcsállta, hogy a Năstase buka-
resti, Zambaccian utcai háza körül szerda este tartózkodó mintegy száz ember, köz-
tük több televíziós stáb, semmiféle lövést nem hallott, holott csak néhány méterre
álltak az öngyilkossági kísérlet helyszínétől, ugyanis a 38-as Smith&Wesson Special
revolver az egyik legerősebb kézifegyver, lövésének hangja két kilométerről is hall-
ható. Giurgea szerint az is gyanús, hogy az exkormányfő semmiféle különösebb or-
vosi ellátásban, például vérátömlesztésben nem részesült a helyszínen, holott nyaki
lőtt sebe ezt indokolta volna, és a nyakán kötés helyett csak egy sál volt látható. Az új-
ságíró szerint fokozza a zűrzavart az is, hogy Năstase kórházba szállítása után az or-
vosok azt mondták: csak felszínes karcolásokat okozott a lövés, másnap azonban ki-
derült, komoly sérülésről van szó, amely operációt igényel. Feltűnő volt az is, hogy
Năstasét kizárólag PSD-s orvosok kezelték, köztük Daniela Bartoş és Mircea Beuran
egykori egészségügyi miniszterek, vagy Şerban Brădişteanu, aki korábban PSD-sze-
nátor volt. Végül Giurgea azt is furcsállta, hogy Ioan Rus belügyminiszter azt nyilat-
kozta: szerdán 17 óra körül beszélt telefonon Adrian Năstaséval, aki félreérthetetle-
nül utalt arra, hogy öngyilkosságot követ el, ennek ellenére Rus csak hat óra múlva
küldte a mentőket a Zambaccian utcai házhoz, amikor az időközben a helyszínre ér-
kezett tévéstábok élőben kezdtek közvetíteni. Az újságíró szerint a „médiacirkusz”
része volt az is, hogy Năstase fia csütörtökön bejelentette, hogy pénteken nyilváno-
san felolvassa apja politikai végrendeletét, egy nappal később azonban elállt szándé-
kától. (Krónika)
Sok-sok kilométer pereg le addig még
a jármű mérőműszerein, hiszen ma még
a lengyel–ukrán közös rendezésű labda-
rúgó-Európa-bajnokság mérkőzései lát-
hatóak városszerte a hatalmas kivetítőkön,
ugyanis szinte minden vendéglátó-ipari lé-
tesítmény készült az eseményre, túlmére-
tezett monitorokat szerzett be, így hát ha
érdekli a foci, ha nem, egy-egy átlagos fő-
városi járókelő meccsidőben nehezen tud
úgy megtenni néhány lépést, hogy ne ér-
tesüljön az épp aktuális mérkőzés esemé-
nyeiről.
Úgy tűnhet hát, hogy ebben a tikkasz-
tó nyári hőségben nem történik semmi
Magyarországon, mindenki elővette a ci-
vil énjét, és nem papol ma már senki sem
az IMF-ről vagy a devizahitelesekről, a ki-
lakoltatásokról és a szoborgyalázásokról,
pedig az életnek ez utóbbi része is zajlik
tovább folyamatosan, tántoríthatatlanul.
Úgy tűnhet, mintha a férfiak csak focit
néznének, a fiatalok meg eljárnának es-
te szórakozni, és másból sem állna az élet.
Hiba volna azonban, ha hitelt adnánk en-
nek a látszatnak, hiszen például épp a szó-
rakozási lehetőségekkel áll összefüggés-
ben, hogy a hétvégén tizenhárom fővárosi
szórakozóhelyre kiterjedő razziát tartott a
rendőrség és a társhatóságok.
A tizenhármas szám elenyészőnek tűn-
het, ha figyelembe vesszük, hogy összes-
ségében mennyi vendéglátó-ipari léte-
sítmény működik Budapesten, az akció
érdekességét azonban épp az adja, hogy
az ellenőrzött objektumok között kiemelt
figyelmet fordítottak az előzetes letartózta-
tásban lévő Vizoviczki László érdekeltsé-
gébe tartozó szórakozóhelyekre. A razziát
Hatala József rendőr altábornagy, orszá-
gos rendőrfőkapitány rendelte el. A Ha-
jógyári-szigeten és a belvárosban végre-
hajtott akcióban közel háromszázan vettek
részt: a rendőrség kijelölt állománya, az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Be-
vándorlási és Állampolgársági Hivatal, az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat, valamint a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal munkatársai. Ne tévesszen meg
senkit, hogy a szórakozóhelyek egy része
az óbudai Hajógyári-szigeten található, ez
semmiféle összefüggésben sem áll az au-
gusztusban esedékes Sziget Fesztivállal.
A Vizoviczki érdekeltségébe tartozó szóra-
kozóhelyek ugyanis a Hajógyári-szigetnek
azon a részén találhatóak, amelyet a feszti-
vál soha nem is használt: diszkók, klubok
működnek itt egész éven át, s részben ezek
immár évekre-évtizedekre visszavezethe-
tő rossz híre is közrejátszott abban, hogy
korábban felületesen – a helyszín közelsé-
ge miatt – a fesztivált összefüggésbe hozták
ezekkel, illetve drogszigetnek csúfolták.
A Sziget Fesztivál szerencsére már évekkel
ezelőtt lemosta magáról ezeket a jelzőket,
és elhatárolta magát az említett diszkóktól.
A Vizoviczki-ügy azonban épp a Hajó-
gyári-sziget rossz hírét keltő klubokkal és
a rendőri korrupcióval áll összefüggésben.
Az elmúlt hetekben több magas beosztá-
sú rendőri vezetőt helyezett előzetes le-
tartóztatásba a bíróság, köztük G. Imrét, a
Nemzeti Nyomozó Iroda szervezett bűnö-
zés elleni főosztályának korábbi vezetőjét,
és K. Attilát, a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság bűnügyi információs főosztálya ki-
emelt ügyek osztályának felderítéssel fog-
lalkozó egykori nyomozóját. Ugyancsak
őrizetbe vették Vizoviczki Lászlót, akinek
több budapesti éjszakai szórakozóhelyben
üzleti érdekeltsége van, illetve többnek a
működését ténylegesen is ő irányítja. Neki
dolgozott még egy civil gyanúsított, V. Ist-
ván, akinek feladata az volt, „hogy e szó-
rakozóhelyek zavartalanul, nagy forga-
lommal, illegális rendőri védelem alatt
működjenek, valamint a konkurens szóra-
kozóhelyeken – ezek bezárása érdekében –
razziákat tartsanak”. A HVG.hu írt arról is,
hogy Vizovicki Lászlót korábban az „éjsza-
ka császárának” nevezték a fővárosi alvilág-
ban. Az ügyészség szerint megvesztegette a
rendőröket, köztük vezető beosztású tisz-
teket is, hogy az általa üzemeltetett szóra-
kozóhelyeken ne tartsanak akciókat.
A rendőri korrupciós ügy tehát igen
magasra nyúlik, a legfelsőbb vezetők kö-
zé, lényege pedig, hogy az „éjszaka csá-
szára” rendőröknek fizetett úgynevezett
védelmi pénzeket, havi rendszerességgel,
több százezres, esetenként milliós nagy-
ságrendű juttatást adott nekik, hogy cse-
rébe információkat szivárogtassanak ki
neki, idejében figyelmeztessék az ellenőr-
zésekre, illetve közreműködjenek a kon-
kurencia ellehetetlenítésében. S vélhető-
en nincs még minden, az ügyben érintett
és megvesztegetett egyenruhás rács mö-
gött, hiszen – az Index.hu információi sze-
rint – most hétvégén is kiszivárgott a terve-
zett razzia híre. Szombatra virradó éjszaka
a hatóságok azonban még így is két szóra-
kozóhelyet bezárattak a helyszínen tapasz-
talt elégtelenségek miatt, két drogterjesz-
tőt elfogtak – egyikük épp egy rendőrnek
kínált eladásra kábítószert –, de volt min-
den, amire a razziák alkalmával kiemelt
figyelmet fordítanak a hatóságok: fekete-
munka, vizezett szesz, baseballütő a vendé-
geknél, lopott áram és gáz.
A múlt héten kirobbant ügyben per-
sze még nagyon messze van a vádemelés,
de talán mire Hunyadi Bence és Treszl
Gábor is megérkezik Londonba, azokat a
megvesztegetett egyenruhásokat is lebuk-
tatják, akik a most hétvégi razzia hírét ki-
szivárogtatták. És ma még csak nem is
sejthetjük, hogy a spirál, ha egyszer már
beindult, milyen magas beosztású rendőri
vezetőkig juthat majd el.
MIHÁJLOVITS Klára ░
Razzia az éjszakában
A nyári tikkadtságban sem áll meg az élet: a rendőrségi korrupciós ügyben előzetes
letartóztatásba helyezett Vizoviczki László érdekeltségébe tartozó szórakozóhelyeken
tartottak összehangolt akciót a hétvégén a hatóságok
Budapesti tudósítónktól
Miközben Magyarország több, egymástól esetenként igencsak távol eső pontján is súlyos viharok pusztítottak, a
katasztrófavédelem energiáit lekötötte a viharkárok elhárítása, Balatonszemesen pedig a bohócdoktorok tartot-
tak konzíliumot, addig szombaton két teljesen hétköznapi fiatalember, Hunyadi Bence és Treszl Gábor egy vete-
rán, 1965-ös évjáratú, Pannónia T5-ös oldalkocsis motorkerékpáron indult el Budapestről – a Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeum épülete elől – Londonba, hogy részt vegyen a hamarosan kezdődő olimpián.
Rendőri ellenőrzés a Hajógyári-sziget egyik szórakozóhelyén
A magyar kormányfő beszédében
hangsúlyozta, hogy sok még a teendő,
messze még az az idő, amikor „ferenc-
jóskásan azt mondhatnánk, minden na-
gyon szép, minden nagyon jó, mindennel
meg vagyunk elégedve”. Még mindig so-
kan vannak ugyanis – folytatta –, akik nem
érezhetik kellő biztonságban családjukat,
vagyonukat, ezért sok és nehéz munkájuk
lesz az új, a hazájuk szolgálatára egy em-
bert próbáló időszakban jelentkező rend-
őröknek, akiktől Magyarország odaadást,
hivatásszeretetet, tisztességes munkát, va-
lamint önbecsülést vár, és akik szövetsé-
gesként számíthatnak a kormányra.
Egy ország akkor lehet erős és sike-
res, ha megfelelő államberendezkedéshez
és gazdasági rendszerhez az állami szolgá-
latot teljesítők odaadása és becsületessége
társul – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki
szerint az elmúlt két évben a magyarok so-
kat tettek azért, hogy az ország meg tud-
jon állni a saját lábán. Megjegyezte ugyan-
akkor: mindez tiszavirág-életű lenne, ha a
rendőrök – akik az eltelt két évben sokat
tettek „a felbomlóban lévő közrend” hely-
reállításáért – nem végeznék el becsülettel
a munkájukat. „A legjobb törvény sem ér
egy fabatkát sem, ha nincsenek hazaszere-
tő és elkötelezett védelmezői a rendnek”
– mondta Orbán Viktor, aki szerint csak
közös erővel lehet véget vetni annak a vi-
lágnak, amelyben büntetlen maradhatott
bűn, amelyben sokszor kifizetődőbb volt a
görbe út, mint az egyenes, amelyben fél-
katonai csoportosulások masíroztak az or-
szágban, és ahol egyesek úgy gondolhat-
ták, mindent megtehetnek. „Közös erővel
kimondtuk, vége annak a világnak, amely-
ben a jog a bűnözők pártját fogja, és nem
a becsületes emberét” – jelentette ki. Hoz-
záfűzte: annak a világnak is vége, amikor
jó karban lévő, 40 évesen nyugdíjba vo-
nulókat láttak az emberek a rendőrökben,
amikor a rendőr a jámbor egyszerűség szi-
nonimája volt, és amikor bárki azt gon-
dolhatta, hogy a bűnözök összefonódtak a
rendőrséggel. „Ma már a becsületesen dol-
gozó, magasan iskolázott és a végsőkig el-
kötelezett embereket” láthat a társadalom
a rendőrökben – emelte ki Orbán Viktor.
(MTI)
Vége a bűnözők és
a rendőrség összefonódásának
Magyarország miniszterelnöke szerint vége annak a világnak, amelyben
a jog a bűnelkövetők pártját fogta, és annak is, amikor bárki azt gondol-
hatta, hogy a bűnözők összefonódtak a rendőrséggel. Orbán Viktor ezt
vasárnap reggel mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ren-
dészettudományi Karának tisztavató ünnepségén, a budai várban.
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
A kétnyelvű feliratokért
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala jogászai kidolgoztak egy törvénymódosí-
tási javaslatot, amely lehetővé tenné a kétnyelvű feliratok legális feltűnését a vas-
útállomásokon. A kerekasztal a kétnyelvű vasúti táblák kapcsán már hetek óta
levelezést folytat a vasutakkal (ŽSR), olvasható a szervezet minap kiadott közle-
ményében, amely szerint a jogsegélyszolgálat véleményére alapozva a kerekasz-
tal először még május 30-án érdeklődött a többnyelvűsítés gyakorlati akadályaival
kapcsolatban, majd az ekeli vasúti megálló aktivisták általi felújítása és a magyar
megnevezést tartalmazó táblák eltávolítása kapcsán is információkat kért az illeté-
kesektől. A szervezet a második megkeresésre hivatalos választ kapott, amelyből
egyértelműen kitűnik, valóban a vasúti dolgozók távolíthatták el az ekeli táblákat.
A hivatalos álláspont szerint jogi, technikai és terminológiai akadálya is van annak,
hogy kikerüljenek a magyar feliratok, ráadásul a nyelvhasználati törvény nem vo-
natkozik a vasutak azon normáira, amelyek alapján nem településekről, hanem
megállókról beszélhetünk. A gyakorlatban ugyanakkor több kérdés is felmerül a
vasút eljárásának jogosságával kapcsolatban, olvasható a közleményben, amely ki-
tér arra is, hogy a vonatkozó törvények értelmezéstől függően lehetőséget adnak
a kétnyelvű táblák elhelyezésére, a vasút azonban nem veszi figyelembe az érin-
tett rendelkezéseket. Árulkodó a következetlenséggel kapcsolatban az is, hogy az
Ekelen kifüggesztett kétnyelvű menetrend nem tűnt el, mindössze a látványosabb
helynévtáblák, írja közleményében a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, amely a
kérdés rendezését elősegítendő, jogászai javaslatait figyelembe véve kidolgozott
egy törvénymódosítási javaslatot, amely lehetővé tenné, hogy minden adminiszt-
ratív akadály elhárulhasson a kétnyelvű táblák kihelyezése elől. A szervezet a par-
lamenti képviselőknél is támogatást szeretne szerezni, de optimista várakozással
tekint A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos ténykedésére is, aki már megmu-
tatta, hogy nem közömbös számára a táblák ügye.
2012. június 25., hétfő 4 BELFÖLD belfold@magyarszo.com
H
o
r
v
á
t
h

Z
s
o
l
t
A haladók a szocialistákkal
tárgyalnak
A haladók a szocialisták válaszát várják
Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt megbízott elnöke tegnapi nyilatkozata
szerint, bár nem komoly beszélgetések ezek, de nem hivatalos tárgyalásokat folytat-
nak a Szerbiai Szocialista Párttal a kormányalakításról. Kiemelte, még mindig vár-
ják a választ az SZSZP-től arra a kérésükre, hogy közösen alakítsanak kormányt.
Vučić elmondta továbbá, hogy a Demokrata Párt és az SZHP nagy koalíciójára
nem kerül sor, habár a nyugati országok ezt várnák el a szerbiai pártoktól.
– Azt nem mondhatom, hogy fenyegettek, vagy zsaroltak volna minket, és nem
tagadom, hogy felmerült a nyugat felől a kérdés, hogy talán a két párt együtt ala-
kíthatna kormányt, de ez nem reális elvárás – mondta Vučić.
Dragan Marković, az Egyesült Szerbia elnöke tagnapi nyilatkozata szerint az
SZSZP–SZENYP–ESZ koalíció nem kérte a kormányfői posztot a Demokrata Párt-
tól. Rámutatott, még folynak a tárgyalások a DP-vel a kormányalakításról. Leg-
utóbb pénteken tárgyaltak, akkor a gazdasági programról és a parlamenti több-
ségről. A tárgyalásokat ezen a héten folytatják majd.
– Egyelőre még nincs meg a parlamenti többség, a programcélokról tárgya-
lunk, és majd meglátjuk, mi lesz – emelte ki Marković. (Beta)
Az illegális cigarettacsempészet, a
dohánytermékek hamisítása ellen csa-
kis együttes erővel, a nyugat-balkáni
államok kormányainak, a törvényhozó
és a végrehajtó szervek és a gazdaság
képviselőinek az együttműködésével
lehet eredményesen küzdeni – állapí-
tották meg az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet, a Japan
Tobacco International és a Microsoft
által megrendezett Szervezett Bűnözés:
Illegális cigarettakereskedelem és szoftver-
kalózkodás elnevezésű szakértői konfe-
rencián, amelyet Ohridban tartottak.
A tanácskozás fő célja az volt, hogy a
jelenlévő szerbiai, albán, montenegrói
és macedón magas rangú rendőrségi,
határőrségi, adóhatósági és igazság-
ügyi tisztségviselők a szervezőkkel kö-
zösen megvitassák, miképpen lehetne
magasabb szintre emelni az illegális
cigarettakereskedelem és a szoftverka-
lózkodás elleni együttműködést, s hogy
megismerkedjenek a csempészet elleni
harc legújabb módszereivel.
– A Japan Tobacco International
semmilyen illegális kereskedelmet nem
tolerál, s mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy termékeik ne jelenhes-
senek meg az illegális piacon – hang-
súlyozta az értekezleten Goran Pekez,
a japán multinacionális cég nyugat-
balkáni korporációs és kommunikációs
igazgatója, s hozzáfűzte, hogy szerinte
is csak a kormányokkal, a törvény- és
végrehajtó szervekkel való konstruktív
együttműködéssel lehetséges megfékez-
ni a dohányáru illegális kereskedelmét.
Pekez egyben megjegyezte, hogy ők az
ezekkel a szervekkel történő informá-
ciócserén és az illegális tevékenységek
elleni programok kifejlesztésén keresz-
tül tudnak hozzájárulni ehhez a küz-
delemhez. A JTI regionális elöljárója
szerint ezzel nemcsak az államok adó-
bevételét lehetne megnövelni, hanem
a bűnszervezetekhez folyó bevételt is
korlátozni lehetne. Pekez kihangsúlyoz-
ta azt is, hogy a jövedéki adó regioná-
lis szinten történő egyeztetett növelése
alapvető előfeltétele az illegális kereske-
delem megfékezésének. Ezt pedig egy
3–5 éves időszakra érvényes jövedéki-
adó-naptár elfogadásával lehetséges.
– A JTI kész minden országnak se-
gíteni e naptár elkészítésében – jegyez-
te meg Pekez.
A japán multinacionális vállalat
egyébként a világ 30 országának a kor-
mányával írt alá együttműködési meg-
állapodást – mesélte Pekez, aki egyben
megjegyezte, hogy ezek többnyire a
vámszervekkel való együttműködésről
szólnak. Ezenkívül 2007-ben a válla-
lat az Európai Bizottsággal is együtt-
működési szerződést írt alá, amely az
Európai Unió területén folyó illegális
cigarettakereskedelem elleni küzde-
lemről szól. E 15 évre szóló szerződés
alapján a japán nagyvállalat elkötelezte
magát, hogy 400 millió dollárt különít
el az EB illegális cigarettakereskedelem
és a dohánytermékek hamisítása elleni
kezdeményezéseire.
A tanácskozás első napján a részt-
vevők részletes s egyben izgalmas
beszámolót hallhattak az cigaretta-
csempészettel és a dohánytermékek ha-
misításával kapcsolatban, de szó volt a
bűnözés e formája elleni küzdelem leg-
újabb vívmányairól is, a délutáni órák-
ban pedig a szoftverkalózkodás témája
szerepelt a napirenden.
 Hhzs.
Hivatalos adatok szerint a szerbiai
börtönökben a múlt év folyamán 19
házasságkötésre került sor. A szakem-
berek szerint a boldogító igen kimon-
dása hátterében legtöbbször a szerelem
áll, de sok esetben a házassággal járó
jogok is megkönnyítik a döntés megho-
zatalát.
A börtönbüntetés letöltése alatti há-
zasságkötésre minden elítéltnek joga
van, csupán kérvényeznie kell, megje-
lölve a házastárs nevét, a tanúk nevét
és a házasság dátumát. A házassági
ceremóniára legtöbbször a börtönben
kerül sor. A friss házasoknak a házas-
ságkötés után joguk van a házastársak
látogatására előlátott szobában egy 3
órás együttlétre, pásztorórára. Az in-
tim jellegű házastársi látogatásra az
elítélteknek évente négy alkalommal
van lehetőségük.
A szakemberek szerint a börtönben
kötött házasság sikeresen folytatódhat
a kinti életben is, mégis, mint más ese-
tekben, ebben az esetben is, az a házas-
társaktól függ.
Hivatalos adatok szerint 2010-ben
hat alkalommal mondták ki a boldogí-
tó igent a Zabela börtönben, kétszer a
niši, egyszer a mitrovicai, a leskovaci, az
újvidéki, az užicei és a nagybecskereki,
valamint három alkalommal a belgrádi
és a čačaki börtönben. (Tanjug)
Együttes erővel az illegális
cigarettakereskedelemmel szemben
19 házasság a börtönökben
Falunapot ünnepelt Piros
Vajdasági néptánccsoportok és énekkórusok fellépésével ünnepelte Piros fa-
lucska magalapításának 226. évfordulóját szombaton este a település általános
iskolájának tornatermében. Az ünnepi műsor házigazdája a pirosi Fehér Ferenc
Magyar Művelődési Egyesület volt.
Megnyitóbeszédében Gyülvészi Géza, a Fehér Ferenc MME elnöke és Bácsi
Etelka, a műsor vezetője felelevenítette Piros és a pirosi magyarság történetét, a he-
lyi református egyház szerveződésének kezdeteit. Az ünnepi műsort a helyi vegyes
kórus fellépése vezette be, majd Szennyes Tibor Fehér Ferenc Apám citerája című
versét szavalta el. Az összejövetelt megtisztelte a mitrovicai Szerémség Művelődési
Egyesület, amelynek tagjai szerémségi néptáncokat jártak, a moravicai Aranyka-
lász, a kátyi Petőfi Sándor és a bácsfeketehegyi Feketics MME is. A falunapot pirosi
fiatalok vegyes kórusa és Kóródi Emese szavalata zárta.
 -Ká-
Ó
t
o
s

A
n
d
r
á
s
Motorostalálkozó Zentán
A zentai Vásártéren az elmúlt hétvégén ötödik alkalommal adtak egymásnak
találkát a motorkerékpárok szerelmesei. A Zyntharew motorosklub által szerve-
zett találkozón pénteken és szombaton rockzenekarok koncertjein és különböző
vetélkedőkön szórakozhatták ki magukat a gépparipák szerelmesei. A rendezvény
csúcspontja mindenképpen a szombat délután, a város központjában megrendezett
Street Fighter bemutató volt, amelyen a topolyai Dejan Fabijanović, motorosmu-
tatványai nyűgözték le a zentaiakat és az idesereglett motorosokat. A találkozóról
bővebben keddi számunkban olvashatnak. (Hhzs.)
Az ohridi tanácskozás
A zaječari Népmúzeum egy egye-
dülálló övgyűjtemény található. Dejan
Krstić néprajzkutató, a zaječari mú-
zeum munkatársa 420 övet, illetve öv-
darabot gyűjtött össze a városban és
környékén. Az ebből készült kiállítás a
következő három hétben Szabadkán, a
Vajdasági Magyar Folklórközpont szék-
házában tekinthető meg.
A kelet-szerbiai lakosság hagyomá-
nyos öltözködési kultúrájában több
funkciója volt az övnek. Elsősorban gya-
korlati szerepe: a nehéz mezőgazdasági
munkát végző emberek mindennapos
öltözetének része volt. Esztétikai funk-
ciója is volt, és ez a viseletdarab szerepet
játszott az esküvő rítusában, a születés-
sel és az elhalálozással, a földműveléssel
kapcsolatos szokásokban.
Dejan Krstić, a kiállitás szerzője
a vidéken élő számos etnikai csoport
– ungurjai vlachok, carani oláhok, ko-
szovóiak, bolgárok, macacok, torlakok
és mások – hagyatékából előkerült övek
sokszínűségét mutatja be. Mint a Folk-
lórközpontban a szombat esti megnyi-
tón elmondta: érzékelhető az egymásra
hatás is az együtt élő etnikai csoportok
között.
Szeles Gizella, a VFK elnöke arról
szólt, ez a Zaječarból érkezett kiállítás
viszonzása a Folklórközpont tavalyi
ottani bemutatkozásának, amikor Raj
Rozália felfigyelt arra, hogy ezek az
övek mennyire hasonlítanak a csángó
övekhez, és mégis mások. Éppen ezért
Szabadkán a kelet-szerbiai övek mellett
az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kul-
túrkörtől, valamint Cseszák Anikó és
Balázs magángyűjteményéből kapott
csángó öveket is bemutatnak. Silling
Léda néprajzkutató a kiállítás megnyi-
tóján arról szólt, remélhetőleg a közel-
jövőben egy összehasonlító tanulmány
is napvilágot lát majd a szerbiai és a
csángó övekről.
A megnyitón közreműködött kelet-
szerbiai népdalokkal Tamara Štricki,
Hézső Zsolt (citera) és Sörfőző Andor
(gardon) pedig csángó dallamokat ját-
szottak.
 m. k.
Kelet-szerbiai és csángó övek kiállítása
Dejan Krstić, Silling Léda és Szeles Gizella mögött a kelet-szerbiai övgyűjte-
mény néhány szép darabja
B
á
l
i
n
t

Z
o
l
t
á
n
Ismerkedés és ismertetés
Folytatás az 1. oldalról
A Kodály-ház jóvoltából a fesztiválon tréfás dalokon, dél-alföldi és jászsági
táncokon keresztül gunarasi, zentagunarasi és bácskossuthfalvi művelődési egye-
sületek munkájával és előadóival ismerkedhetett meg a közönség, amellett, hogy
a péntek esti gálaműsoron és a kézimunka-kiállítás anyagán keresztül a Kodály
Zoltán MMK összes szakosztályának munkái és művelői is felsorakoztak. Az évad-
záró előadás énekes-táncos műsorszámai között a legfiatalabb Kodály-tagokból
álló szakosztály: az ovisok csoportjának népi játékokat felvonultató összeállítása,
továbbá a Szélszirom, a Cickom és a Cirkalom táncegyüttesek fellépése szerepelt.
A gálaest folyamán minden táncegyüttes fellépését a Csalóka zenekar kísérte. A
Csörgő citerazenekar mellett közönség elé léptek a Kaláris asszonykórus tagjai is,
továbbá a központ alsósokból álló, valamint a Hétmező nevet viselő énekcsoportjai.
A Kodály fiatal tehetségei: énekes szólistaként, énekkettős formációban és a köz-
pont irodalommal, beszédművészettel és nyelvműveléssel foglalkozó szakosztálya,
az Aurora Stúdió szavalóiként erősítették a befogadásélményt.
 SZ. A.
ÖSZTÖNDÍJAK
ANYAGI
TÁMOGATÁSOK
VERSENY-
PÁLYÁZATOK
SZERBIAI TÁMOGATÁSOK
TÉMA:
Az alábbi projekteket támogatják:
– Szerbia mint turisztikai célpont népsze-
rűsítése
– szórakoztató-rekreatív programok ki-
fejlesztése
– képzések és tréningek a turizmus terü-
letén, statisztikai kutatások
– projektek, tervek, fejlesztési tervek ki-
dolgozása turisztikai helyekre vagy régiókra
– turistacélpontokhoz vezető utak kiépítése
– idegenforgalmi látványosságok infrast-
rukturális fejlesztése
– kommunális infrastruktúra kiépítése a
turisztikai objektumok létesítéséhez
– földterület-rendezés az idegenforgalmi
szempontból frekventált helyeken
– turisztikai infrastruktúra kiépítése
– a turizmus fejlesztésének szempontjából kü-
lönösen fontos épületek létesítése vagy felújítása
– egyéb turisztikai projektek
A PÁLYÁZATON RÉSZT VEHET:
Turisztikai szervezetek, vállalatok, jogi
személyek, önkormányzatok, nonprofit szer-
vezetek, sport- és ifjúsági szervezetek, polgá-
ri csoportok.
A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ ÖSSZEG:
Nincs adat.
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2012. december 15.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Gazdasági és Regionális Fejlesztési Mi-
nisztérium
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
http://www.turizam.merr.gov.rs/index.
php/sr/2010-02-11-17-29-42
2012. június 25., hétfő PÁLYÁZATI FIGYELŐ 5
A turizmus fejlesztésével kapcsolatos
projektek
TÉMA:
A XVII. Peron Music Tehetségkutató
Fesztiválon való részvétel. A zenekarok egy
saját szerzeménnyel pályázhatnak. A beér-
kezett pályázatokat zsűri bírálja el. Ezekből
18–20 előadót meghívnak a döntőre, amely-
ről filmfelvétel készül.
RÉSZTVEVŐK KÖRE:
Kárpát-medencében működő, feltörekvő
rock- és alternatív zenekarok.
DÍJAZÁS:
Fellépés.
NEVEZÉSI DÍJ:
10 000 Ft, csak a döntőbe jutott zeneka-
roknak kell fizetniük.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2012. július 15.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Peron Music Alapítvány
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
http://artmission.hu/content/read/164,
info@peronmusic.hu
XVII. Peron Music Tehetségkutató Fesztivál
TÉMA:
Olyan munkanélkülieket támogatnak
egyszeri összeggel, akik be vannak jegyezve
a Munkaközvetítő Szolgálatnál, és elvégez-
ték az önálló vállalkozás beindításához szük-
séges képzést.
RÉSZTVEVŐK KÖRE:
Munkanélküliek vagy munkanélküliek cso-
portjai, akik/amelyek vállalkozásba kezdenek.
DÍJAZÁS:
160 000 dinár, a fogyatékkal élők számá-
ra 200 000 dinár.
NEVEZÉSI DÍJ:
Nincs.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2012. december 15.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
http://www.nsz.gov.rs/page/javnipozivi/
sr/javni_pozivi.html?view=story&id=26214
&sectionId=77&regionStory=
Önfoglalkoztatás támogatása
munkanélkülieknek
TÉMA:
A ciprusi Európa Egyetem Tanácsa ösz-
töndíjat ajánl fel szerbiai egyetemistáknak.
Pályázhatnak: két teljes ösztöndíjra, amely
a választott oktatási program elvégzésére
és a járulékok 100 százalékára terjed ki;
három rövid ideig tartó ösztöndíjra, amely
fedezi a választott program költségeinek 50
százalékát. Azok az egyetemisták, akik 2012
őszi szemeszterében szeretnének Cipruson
tanulni, június 20-áig, akik pedig a 2013-as
év tavaszi szemeszterében szeretnének kül-
földön tanulni, november 20-áig adhatják le
a teles iratanyagukat.
RÉSZTVEVŐK KÖRE:
Szerbiai egyetemisták.
DÍJAZÁS:
Két teljes és három részleges ösztöndíj.
NEVEZÉSI DÍJ:
Nincs.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2012. november 20.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Oktatási és Tudományos Minisztérium
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.
php?page=123
Ösztöndíj a ciprusi Európa Egyetemre
TÉMA:
A Szíriai Arab Köztársaság három ösz-
töndíjat ajánl fel szerbiai egyetemistáknak.
Előnyben részesülnek a következő szakirá-
nyokon tanuló hallgatók: orvosi, elektromér-
nöki, mezőgazdasági kar. Az ösztöndíjnak a
kollégiumi ellátás, az egészségbiztosítás és a
tandíjmentesség is része. Az előadások arab
nyelven folynak majd.
RÉSZTVEVŐK KÖRE:
Szerb állampolgárságú, alapképzésen ta-
nuló diákok.
DÍJAZÁS:
1125 szíriai líra.
NEVEZÉSI DÍJ:
Nincs.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2012. szeptember 1.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Szíriai Arab Köztársaság
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.
php?page=123
T
A Szíriai Arab Köztársaság ösztöndíja
Magyar Tudományosság Vajdaságban
TÉMA:
Legfeljebb 15 000 karakter terjedelmű ta-
nulmány, esszé megírásával, vagy legfeljebb
10 perc időtartamú audiovizuális pályamű
(a vizuális technika vívmányait bármilyen
módon igénybe vevő rövidfilm, animáció
stb.) elkészítésével lehet pályázni. A pályázó
feladata, hogy munkájában a társadalom-
, a gazdaság- vagy a természettudomány
területén egy Vajdasághoz kötődő magyar
tudóst, vagy tudományos témát bemutasson.
A pályázatok érinthetik a délvidéki magyar-
ság sorsát, szellemiségét, gazdasági, társa-
dalmi és természettudományi örökségét,
perspektíváit. A témaválasztás a fenti kere-
teken belül kötetlen, kiterjedhet például a
magyar jellegzetességű közintézmények,
épületek történetének bemutatására, a kör-
nyezetvédelemre, a fenntartható fejlődésre,
a közösségfejlesztésre, az európaiságra, a
közösségépítésre, a közös magyar tárgyi és
szellemi értékek bemutatására stb. Előnyben
részesülnek a pozitív jövőképről tanúskodó
pályamunkák, illetve azok, amelyek eredeti
és kreatív módon ötleteket adnak a magyar
szellemi élet gyarapításához.
A PÁLYÁZATON RÉSZT VEHET:
Vajdasági magyar középiskolások, vala-
mint egyetemi és főiskolai hallgatók (egyéni
pályázók vagy legfeljebb 3 fős csapatok).
A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ ÖSSZEG:
A pályázat legjobbjai egy budapesti ki-
ránduláson való részvételt nyernek, a többi
díjazott pedig könyvjutalomban részesül, és
minden résztvevő oklevelet kap.
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2012. október 1.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa,
Magyar Nemzeti Tanács
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
ht t p: // www. mnt . org.rs/12-Pal yaza-
tok/528-Palyazati-felhivas-a-2012-evi-Ma-
gyar-Tudomany-Unnepe-alkalmabol
Negyedik nemzetközi Milvus
természetfotó-pályázat
TÉMA:
Kategóriák: Természetfotó: A kategó-
ria – SZABAD TÉMA – bármilyen termé-
szetfotóval lehet jelentkezni (táj, állat, nö-
vény, makro stb.); B kategória – TÁJKÉP
– bármilyen tájképről készült fényképpel
lehet nevezni. Etikai követelmény, hogy a
beküldött felvételek természetes körülmé-
nyek között készüljenek. Az egyes állat- és
növényfajokról készült felvételek vadon élő
példányokat ábrázoljanak, természetes kör-
nyezetükben.
Bizonyos javítások megengedettek. A
pályázaton minden versenyző kategórián-
ként legfeljebb 4 képpel indulhat.
RÉSZTVEVŐK KÖRE:
Hivatásos és amatőr fotósok a világ bár-
mely részéről.
DÍJAZÁS:
A zsűri által legjobbnak ítélt fénykép
a verseny nagydíját kapja: 500 euró kész-
pénzt, oklevéllel.
Mindkét kategóriában kiosztandó első,
második és harmadik díj. Első díj: 200
euró; második díj: 100 euró; harmadik
díj: a Milvus csoport által felajánlott juta-
lomcsomag.
NEVEZÉSI DÍJ:
Egy kategóriában 10 euró, két kategóri-
ában 15 euró.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2012. július 23.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Milvus Csoport Madártani és Természet-
védelmi Egyesület
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
ht t p: / / mi l v us . ro/ wp- cont ent / up-
loads/2012/03/Milvus-fotopalyazat-2012.
pdf
TÉMA:
A 2008 óta működő alap célja a fiatal
tehetségek támogatása, lehetőség biztosítá-
sa a tudásuk bővítésére. Ennek elérése ér-
dekében együttműködik iskolákkal, oktatási
intézményekkel, cégekkel, ahol a későbbiek-
ben munkát vállalhatnak az ifjú szakembe-
rek. Ösztöndíjprogramjukkal évente több fi-
atalt is támogatnak. Az idén a következőkre
lehet pályázni:
1. Egyéves ösztöndíj a szerbiai egyete-
meken tanuló legjobb hallgatóknak, hogy
külföldön (az EU és az EFTA országaiban)
folytassák tanulmányaikat.
2. Tíz hónapos ösztöndíj a legjobb szerbi-
ai egyetemistáknak.
3. Ösztöndíj középiskolás diákoknak,
akik kiváló eredményt értek el különféle
versenyeken itthon és külföldön.
RÉSZTVEVŐK KÖRE:
Középiskolások és egyetemisták Szerbia
területéről.
DÍJAZÁS:
1. legfeljebb 1 250 000 dinár
2. 25 000 dinár havonta
3. 20 000–200 000 dinár
NEVEZÉSI DÍJ:
Nincs.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
Folyamatos.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Fiatal Tehetségek Alapja
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
http://www.mos.gov.rs/strana/fond_za_
mlade_talente
T
Tehetséges fiatalok ösztöndíja
Az ÉS tárcanovella pályázata
TÉMA:
A pályázat célja a tárcanovella hagyomá-
nyának megújítása, újraértelmezése, a tár-
cák mai helyének, új szereplehetőségeinek
keresése, szeretnék divatossá, olvasottá ten-
ni ezt az egykorvolt zsánerműfajt. Formai
követelmények: egy szerző egy tárcanovellá-
val nevezhet, és az írás nem lehet hosszabb
5000 leütésnél.
RÉSZTVEVŐK KÖRE:
Bárki indulhat.
DÍJAZÁS:
Első díj: 400 000 forint, második díj: 200
000 forint, harmadik díj: 100 000 forint, öt
különdíjas tárca: féléves nyomtatott ÉS-elő-
fizetés, öt díjazott tárca: féléves előfizetés az
online változatra.
NEVEZÉSI DÍJ:
Nincs.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2012. június 30.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Élet és Irodalom
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
http://www.es.hu/;az_es_tarcanovella-pa-
lyazata;2012-04-17.html
TÉMA:
A 2007. január 1-je óta külföldi felső-
oktatási intézményben szerzett főiskolai és
egyetemi oklevelek, és külföldi felsőoktatási
intézményben folytatott posztgraduális tanul-
mányok eredményeként szerzett tudományos
fokozatok már elvégzett, illetve folyamatban
lévő szerbiai honosítása során Szerbia terüle-
tén felmerült tényleges – számlákkal, nyug-
tákkal, befizetési bizonylatokkal igazolható
– költségeinek (fordítási, hitelesítési és eljárási
díjak, illetékek stb.) utólagos résztámogatása.
RÉSZTVEVŐK KÖRE:
A vajdasági magyarok választói névjegy-
zékén szereplő személyek.
DÍJAZÁS:
Nincs adat.
NEVEZÉSI DÍJ:
Nincs.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2012. október 1.
A PÁLYÁZATOT KIÍRÓ SZERVEZET:
Szekeres László Alapítvány
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
http://www.szla.org.rs/szla/
Diplomahonosítási pályázati felhívás
2012. június 25., hétfő 6 KÖZÉLET kozelet@magyarszo.com
Kétszáz bográcsban főztek
Vasárnap Kispiacon a vásártéren a helyi közösség és a Chef Vajdasági Hagyo-
mányőrző Gasztronómiai Egyesület szervezésében nagy érdeklődés mellett tartot-
ták meg a IV. Nemzetek főzőversenyét és a II. Polgármesterek főzőversenyét. Ebből
az alkalomból a tájházban turisztikai és idegenforgalmi konferenciát tartottak. A
főzőversenyre a hazai csapatok mellett Magyarországról, Felvidékről és Kárpátal-
járól érkeztek részvevők, összesen közel kétszáz bográcsban rotyogott a pörkölt, a
leves, de főztek töltött káposztát és halászlét is, valamint bárányt és birkát sütöttek.
Az egész napos rendezvényt művelődési egyesületek és szólisták fellépése tette szí-
nesebbé, este pedig két együttes, az Eridanus és a Joker gondoskodott a jó hangu-
latról. A nagyszabású rendezvényről képriportban számolunk be bővebben.
 ger
G
e
r
g
e
l
y

J
ó
z
s
e
f
Pontgyűjtő akció
Vágja ki és gyűjtse össze a hétfői, keddi, szerdai és pénteki Magyar Szóban
megjelenő Strandszépe versenyünk logóját a benne levő pontszámmal együtt!
Azok között az olvasóink között, akik versenyünk végéig megfelelő mennyisé-
gű pontot gyűjtenek össze (és természetesen azt majd be is küldik szerkesztő-
ségünk címére – Magyar Szó Strandszépe pontok, 21000 Novi Sad, Vojvode
Mišića 1.) értékes ajándékokat sorsolunk ki.
 Azok között, akik legalább 50 pontot gyűjtöttek össze, kisorsolunk egy két
személyre szóló, 10 napos görögországi nyaralást.
 Azok között, akik legalább 40 pontot gyűjtöttek össze, kisorsolunk három
(férfi vagy női, választás szerint) bőrkabátot.
 Azok között, akik legalább 30 pontot gyűjtöttek össze, kisorsolunk 30 da-
rab családi belépőt a mórahalmi fürdőbe.
Szavazzanak SMS-ben, szelvénnyel!
Az Önök által legszebbnek ítélt jelöltekre folyamatosan lehet majd szavazni
a Magyar Szóban megjelentetett szavazószelvények segítségével, illetve SMS-
ben is. SMS-ben a következőképpen szavazhatnak: küldjék el a 3999-es szám-
ra az Önök által kiválasztott jelölt neve mellett lévő kódot! A kód beírásánál
ügyeljenek arra, hogy a két betű (MA) és a sorszám közé tegyenek egy szóközt!
Egy SMS ára a következőképp alakul a szolgáltatótól függően: MTS-26,20 Din
(áfával); Telenor-27,14 Din (áfával); Vip-23,60 Din (áfával)! Azoknak, akik szel-
vénnyel szavaznak, ki kell vágniuk a hétfői, keddi, szerdai vagy pénteki Magyar
Szóban található szavazószelvényt és elküldeniük az alábbi címre: Strandszé-
pe, Magyar Szó szerkesztősége, Vojvode Mišića 1., 21000 Novi Sad. Termé-
szetesen korlátlan mennyiségű szavazószelvényt, illetve SMS-t küldhet bárki.


SZAVAZÓSZELVÉNY

A(z) ........................... számú jelöltre szavazok!
A beküldő neve: .....................................................................................................
Lakcíme: .....................................................................................................................
....................................................................................................................
Telefonszáma: .........................................................................................................

A magyarországi Mentés Másként
trió népzenével kezdte a fesztiválra
hangolást, majd a színpadot átadta a
spanyol Zoobazárnak, akik a táncosked-
vűeket pattantották fel az ülőhelyükről,
végül a gánai–német–amerikai formá-
ció, az Ebo Taylor Afrobeat Academy
szolgáltatott – számomra például – hát-
térzenét, de csak addig, amíg az egyik
pillanatról a másikra el nem kezdtek
pörgős ritmusokat játszani. A pénteki
nap levezetése a Jazzmate Spacewalker
lemezlovas párosnak jutott.
Másnap a kilátogatók citeramuzsi-
kára érkezhettek a palicsi Vigadóba, a
szerbiai Csörgő együttes első nagy és
mindenképpen jól sikerült koncertjé-
nek lehettünk szem- és fültanúi. Arja
Kastinen, a finn előadó is egy citerához
hasonló hangszerrel állt színpadra, hoz-
zá csatlakoztak a szerbiai Teofilović test-
vérek, akik Arja zenéjét énekkel gazda-
gították. Sokakat csábított az Etnofestre
Lajkó Félix, aki ezúttal a zenekarával
lépett fel. Azután egy meglehetően éles
váltással egy teljesen más zenei világ-
ba csöppentünk, amelybe a macedón
Mizar & Harmonisi vezetett minket.
A darkwave zenei stílust hallgatva, az
egyik ismerősöm megjegyezte: bizonyá-
ra ők a macedón Enigma. Nos, ez nem
biztos, hogy sokaknak eszébe jutott, de
a hipnotikus hangzás tekintetében a
zenekar hasonlóságot mutatott akár az
Enigmával is.
Az idei Etnofest ezúttal nem ért vé-
get a szombati utolsó koncerttel, mert
vasárnap még három együttes, a szer-
biai Grufti Groove, az osztrák Lava és
a szintén hazai Cadabra koncertjét hall-
gathattuk meg.

t.r.
Afrobeat, citera, hipnózis...
A hétvége a 9. Etnofest jegyében telt Palicson
Bár a szervezők az időjárás-előrejelzés jósolta esős idő miatt az utolsó pillanatokban átmentették
az idei, 9. Etnofest minden Nyári színpadra tervezett programját a palicsi Vigadóba, az égiek
mégis kegyesek voltak, így esernyő nélkül sétálhattunk a kirakodóvásár standjai között, hogy
kedvünkre válogathassunk az egyedi ékszerek, táskák, fazekastárgyak között, s bármikor betér-
hettünk a Vigadó színpadára, hogy az idén is különféle világzenei dalokat hallgathassunk.
A sport jegyében nyitották meg az idén Palicson a nyári
idényt. Ebben az évben a fürdést nem tiltották meg, minden-
ki úszkálhat a maga kedvére, a saját felelősségére, emellett
pedig a vízi és a tóparti sportok kapnak nagy hangsúlyt, hi-
szen újdonságok várják a sportok kedvelőit. Az állva evezés, a
szabad strandon pedig homokkézilabda- és homokröplabda-
meccsek várják az érdeklődőket.
Az állva evezés, vagyis a Stand up Paddle rejtelmeibe Né-
meth Lehel oktató avatott be minket a hétvégén, az idény
megnyitóján. Elmondta, mindenkinek ajánlja ezt a sportágat,
korosztálytól függetlenül bárki kipróbálhatja, hiszen nem
vesz igénybe nagyon erőbefektetést, ugyanakkor minden iz-
mot megmozgat a szervezetben.
– Ezek az állva evezős deszkák elég szélesek. Mindenki
tudja használni, kortól függetlenül. A deszkának csupán öt
kilogramm a súlya, és könnyen siklik a vízen. Egy hosszab-
bított evezővel lökjük magunkat. Mivel kis vízfelületet moz-
gatunk vele, nagyon kicsi a víz ellenállása, és nincs szükség
nagy erőbefektetésre. Nagyon jó hatással van a szervezetre,
minden izmot megmozgat az evezés, és az egyensúlyérzéket
is fejleszti – mesélte Németh Lehel az új sportolási lehetőség-
ről. Rámutatott, mivel a sporteszköz nem környezetszennye-
ző, így minden vízfelszínen használható. Ők maguk a palicsi
Vitorlásklubban a Ludasi-tóra is szerveznek az érdeklődők
számára vízitúrákat.
– Szerbia területén mi vagyunk az elsők itt, a Vitorlás-
klubban, ahol ki lehet próbálni az állva evezést, holott külföl-
dön már egyre nagyobb teret hódít ez a sport, hiszen számos
célra ki lehet használni, még fitnesz-, pilates- vagy jógagya-
korlatokat is lehet vele végezni – tudtuk meg az oktatótól, aki
elmondta azt is, hogy délután négy óra után – amikor nincs
már olyan hőség – tartanak gyakorlatokat ezeken a deszká-
kon. De mivel csupán öt deszka áll rendelkezésre, jó, ha előre
megbeszélik az érdeklődők a gyakorlatok időpontját, amit a
Vitorlásklubban tehetnek meg, vagy a 063-8029620-es tele-
fonszámon, illetve bővebb információt a www.windsurfing.rs
honlapcímen olvashatnak.
Palicson újdonságnak számít a homokkézilabda is. A hét-
végén a szabad strandon ebbe is betekintést nyerhettek a sport
kedvelői. Illetve homokröplabda-mérkőzést is végignézhettek.
Danko Krajišić, a Szabadkai Röplabdabírók Egyesületé-
nek elnöke elmondta, a hétvégén hivatalos tornát követhet-
tek végig a nézők, de a Spartacus sportklub sportolói szinte
mindennap a strandon gyakorolnak, hiszen nyáron további
röplabdatornákra kerül majd sor.
A hétvégén megnyitotta kapuit a termálfürdő is, amely
augusztus 31-ig reggel 9 órától este 7 óráig várja a fürdeni
vágyókat. A belépő 300 dinárba kerül, míg a nyugdíjasok
kedvezménnyel vehetik igénybe a meleg fürdőt, ők 150 diná-
rért válthatnak jegyet.
A palicsi nyarat számos sportrendezvény kíséri, így a vaj-
dasági evezőbajnokság, illetve a Palics Open tenisztorna, ez
mellett több gasztronómiai rendezvényre is sor fog kerülni,
így bográcsfőzőversenyekre nevezhetnek majd be a jó étkek
szerelmesei, sőt július során a gasztronómia és a blues zene
párosításába is belekóstolhatnak a Palicsra látogatók, valamint
már most hétvégén megszervezik a sörnapokat, és oldtimer
járművek bemutatójára is sor kerül, valamint július 14-én
megkezdődik az európai filmek fesztiválja, majd a summer3p
zenei fesztivál sem marad el. De az augusztus is számos ren-
dezvénnyel várja a Palicsra látogatókat.

 mh
Palicson megkezdődött a nyár
Számos sport-, gasztronómiai és zenei rendezvénnyel várják a látogatókat
Lajkó Félix és zenekara a Teofilović fivérekkel
M
o
l
n
á
r

E
d
v
á
r
d
A péterrévei Tisza Mente Közművelődési és Népművésze-
ti Egyesület szervezésében a hétvégén hatodik alkalommal
tartották meg a Nemzetközi Gyermek Néptánc- és Nép-
művészeti Fesztivált a faluban. A programok a péntek esti
táncházzal kezdődtek, szombaton pedig 10 órától 14 óráig
kézműves-foglalkozásokat tartottak a színház udvarában.
Este fél hétkor kezdődött a résztvevők ünnepi fölvonulása a
falu utcáin, ezután pedig a színház színpadán mutatták be a
táncosok, hogy mit tanultak az elmúlt évadban. A péterrévei
házigazdák szekszárdi és dusnoki táncosokat láttak vendégül
erre a néhány napra, Vajdaságból pedig Óbecséről, Adáról,
Temerinből, Újvidékről, Topolyáról érkeztek gyerekek és
kísérők – összesen közel 350-en töltöttek ismét feledhetetlen
napokat ebben a Tisza-parti faluban.
 feró
f
e
r
ó
Népművészeti gyermekfesztivál volt Péterrévén
Állva evezés, kis erőbefektetéssel
B
i
l
j
a
n
a

V
u
č
k
o
v
i
ć
2012. június 25., hétfő velemeny@magyarszo.com VÉLEMÉNY 7
HETI KÖRKÉRDÉSÜNK
Mi változtathatna az egészségügy
áldatlan helyzetén?
(A magyarszo.com olvasóinak szavazatai alapján)
Kómában az egészségügy
A klinika személyzete kedves és figyelmes, a műtét után néha az volt az ér-
zésem, hogy ennyi figyelem már sok is a jóból. Hosszabb kórházi tartózkodásra
csak a legszükségesebb esetben kerül sor, a kisebb műtéteket ún. nappali felvé-
tel keretében végzik, azaz reggel bemegy a beteg, és este, pár óra pihenés után
haza is térhet. A kórtermek 2-3 fősek, patyolattiszták, mindegyik saját vécével,
fürdőszobával rendelkezik. Az ellátás nagyon jó, az éttermi minőségű és meny-
nyiségű, vitamindús étel a beteg kondicionálását és javulását szolgálja. Kiváló
a gyógyszerellátás is. Amennyiben előfordul, hogy egy adott orvosság elfogy a
patikából, már másnap délig házhoz szállítják a kis dobozkában. Mindegyikre
jól olvasható, nyomtatott etikettet ragasztanak a beteg nevével, szerepel rajta a
gyógyszer neve, hatóanyaga, az, hogy mire való (gyulladáscsökkentő, stb.), az
adagolás és a bevételre utaló megjegyzés.
Sejtheti a kedves olvasó, hogy a leírtak nem a szerbiai egészségügyre vonat-
koznak, a fentieket egy Hollandiában élő honfitársunk mesélte. Hogy miért
éppen Hollandiát vettük példának? A svéd székhelyű Health Consumer Power-
house kutatóintézet felülvizsgálva az európai országokban a betegek jogainak a
védelmét, a páciensekhez való viszonyulást, az ellátás minőségét és a gyógykeze-
lés sikerességét Hollandiát az első, Szerbiát pedig az utolsó helyre minősítette.
Ezek szerint a hazai egészségügyi ellátás számít a legrosszabbnak a kontinensen.
Az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index legfrissebb kimutatása nagy
port kavart fel az egészségügy berkeiben. Stanković miniszter és munkatár-
sai ahelyett, hogy levonták volna a megfelelő következtetést, azonnal elkezdtek
magyarázkodni. Még olyan badarság is elhangzott, hogy a válaszadó – nem
mellékesen a minisztérium nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó osztályának
szakembere – nyilván nem tud jól angolul, ezért nem értette meg a kérdéseket,
így pontatlan, felemás válaszokat adott, az adatok nagy része a 2005/2006-os
évre vonatkozik, meg, hogy nálunk hosszú ugyan a műtétre várakozók listája,
de bezzeg Norvégiában, Svédországban még többet kell várni egy-egy beavat-
kozásra. A témában hallatta szavát Tomica Milosavljević exminiszter is, szerinte
sem reális az értékelés. Ha ez így van, akkor pedig miért ment gerincműtétre
külföldre? – kérdezték sokan.
A minisztériumban most azzal mentegetőznek, hogy mivel Szerbia évente
csupán 250 eurót fordít(hat) fejenként egészségügyi ellátásra, ennél jobbat,
többet, minőségesebbet nem is lehet elvárni. Dr. Draško Karađinović, az Or-
vosok a Korrupció Ellen egyesület koordinátora azonnal cáfolta a fentieket,
mondván: a Világbank adatai szerint Szerbia bruttó termékének 11 százalékát,
vagyis 1,3 milliárd eurót fordít az egészségügyre, ami fejenként 450–500 eu-
rónak felel meg.
Egyébként az orvosok szerint nem a pénzen múlik minden. Nyilván a 250
euró nem a megfelelő összeg (Horvátországban 1100, Szlovéniában 2000, egyes
európai országokban 3000–5000 eurót fordítanak erre a célra) a szakértők
szerint azonban ahhoz éppen elegendő lenne, hogy Szerbia ne a legrosszabb
európai betegellátást nyújtsa polgárainak.
Az egészségügyben dolgozók javadalmazása már hónapok óta vita tárgyát
képezi. Miután nemrégiben felröppent a hír, miszerint be kellene fagyasztani
a nyugdíjakat és a közszférában, köztük az egészségügyben dolgozók fizetését
is, mert indokolatlanul magasak, sokan feltették a kérdést: ha valóban sokat
keresnek az orvosok, az ápolók, akkor meg miért sztrájkolnak? A Köztársasági
Statisztikai Hivatal adatai szerint az egészségügyben dolgozók átlagfizetése ja-
nuárban 28 593 dinár volt, februárban pedig 40 585, vagyis 110 euróval több
került a borítékba, ami a legnagyobb arányú havi növekedésnek számított. Az
orvosok ezt azonnal cáfolták, állításuk szerint ők egy parával sem kaptak töb-
bet. Nem hivatalosan megtudtuk, hogy egy kezdő orvos fizetése 52 000 dinár
körül alakul, a többletmunkáért pedig nem jár plusz pénz. Szintén egy illetékes
európai bizottság állapította meg, hogy Szerbia a korrupció tekintetében har-
madik helyen áll, Moldávia és Kazahsztán előzi meg. A korszerű orvosi ellátás
drága, a szolgáltatások minősége nagymértékben függ a rendelkezésre álló
anyagiaktól. Nálunk azonban a megfontolt gazdálkodás helyett az ésszerűt-
len költekezésnek lehetünk tanúi. Az utóbbi tíz évben nem kevesebb mint 15
milliárd eurónak veszett nyoma, nem tudni ugyanis, hogyan tűnik el évente
500 millió euró közbeszerzések címén. Összehasonlításképpen: ez az összeg
nagyjából az évi költségvetés egyharmadának felel meg, a pénzből pedig há-
romszorosára lehetne növelni az egészségügyben dolgozók fizetését.
Ami az egészségügyi rendszer átszervezését illeti, a folyamat már 10 éve
tart – eddig kevés eredménnyel járt. Az egészségházak, az esetek többségében
nem látják el kellőképpen az elsődleges ellátásból eredő feladataikat, ehelyett
magasabb szintű intézményekbe utalják a betegeket, ahol már jóval drágább
a gyógykezelés. A megelőzésre fordított 2 euróval 200 euró takarítható meg a
gyógykezelésen. A másodlagos és harmadlagos egészségügyi ellátásra vonat-
kozóan nem készültek stratégiai fejlesztési tervek, egyrészt emiatt is hosszú a
várakozási lista. Hogy ennek milyen az anyagi vonatkozása, bizonyítja az aláb-
bi. Szerbiából egyes törökországi magánklinikákra utalják a szívbetegeket, egy
műtét 40 000 euróba kerül. Eddig 100 szerbiai pácienst operáltak meg, ami
összesen 40 millió eurót jelent. Ebből a pénzből pedig simán fedezni lehetett
volna a Dedinje 2 szívgyógyászati klinika építkezési költségeit. A hatalmon lé-
vők közül valakiknek nyilván ez nem volt érdekében, a várólistákkal való keres-
kedelem pedig a minisztérium tudtával, jóváhagyásával történik.
 ERDŐSI L. Valéria
KAPCSOLÓDÓ KOMMENTÁRUNK
Elöljáróban azonnal és igen határo-
zottan le kell szögeznem: feltétlen, töret-
len híve vagyok mindennemű műszaki
újításnak. Ne tévesszen meg senkit, ha
olykor késedelemmel kapcsolódom rá a
használatukra, így a komputer esetében
is – pusztán óvatosságból – megvártam,
míg a környezetemben már mindenki ezt
az újfajta masinát alkalmazta. Az első
számítógépemet egyébként ajándékba
kaptam, a barátom barátjától, az adott
intézetben ugyanis már leselejtezték. Írni
lehetett rajta (akárcsak az írógépen), a
szöveget kinyomtatni szintén. Ennyi. Utóbb
rimánkodó gyűjtők érdeklődtek iránta.
A mobillal már más a helyzet, s ebben
a váratlanság is nyomatékkal közreját-
szott. Országos értekezletét tartotta az egyik
magyarországi párt, valahol a kilencve-
nes évek közepén, Budán, a kongresszusi
központban. A szünetben irány a férfi WC,
s akkor látom, hogy az egyik küldött vizelés
közben nyugodtan mobilozik. Voltaképpen
az döbbentett le, hogy ezt mindenki simán
tudomásul vette, inkább engem mérics-
kéltek gyanakvóan és bizalmatlanul, aki,
lecövekelve, még mindig a bejárati ajtónál
álltam. Az illető kongresszusi küldött közben
befejezte a műveletet, majd tovább mobilozva
fesztelenül kisétált, mint ahogy mifelénk valaki átmegy
a parkon. Én persze azonnal ráéreztem, íme, nagyot fordult a
világ, új kor hajnala érkezett el. Ezt követően már megspóroltam
a berzenkedést azon túlékszerezett férfiak látványától, akik az
utcasarkon a falnak támaszkodva tíz háznyira is pontosan kivehető
szövegeket üvöltöznek a maroktelefonjukba.
Egyszóval a technikai haladás megállíthatatlan, gondoltam
magamat vigasztalva, s mindezek nyomán a közelmúltban valóban
együtt érzően hallgattam meg egyik írótársam panaszát: az igen
bonyolult és korszerű készüléke megsérült, a mesterek majd egy
héten át próbálkoztak a helyrehozatalával, de mindössze annyit
sikerült elérniük, hogy telefonálni lehet vele, SMS-t küldeni is, de
minden másra alkalmatlan. „Az okos telefonomból buta telefon
lett” – mondta szomorúan a barátom. Ez bizony komoly leépü-
lés, konstatáltam, ám magamban hozzátettem, ennél azért az
én, réges-rég, születésnapomra kapott, de mindmáig megőrzött
mobilom is többet tud.
A mobil azonban olykor zavart is okozhat. Ilyenkor mindig
egy kedves hölgyismerősöm jut eszembe, aki különösen vonzódott
a zeneszerzőkhöz, így cseppet sem csodálkoztam, hogy a csemeté-
je is zenei pályára került. A boldog édesanya – úgy két évtized
elteltével találkoztunk ismét – meghívott a fia vizsgaelőadására,
lévén, befejezte Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémiát. A
széksorok megtelve a díszes hangversenyteremben, a délceg ifjú
(egészen kisgyermek korában láttam még annak idején) elegán-
san meghajol, majd elhelyezkedik a zongoránál, s kisvártatva
felcsendülnek az első akkordok. A még ma is rendkívül csinos és
mutatós édesanyával mi a leghátsó sorban ülünk, mint mondja,
a háttérben szeretne maradni, még a koncert utáni fogadásra sem
megy el. Áhítat a teremben. És ebben a pillanatban a táskájában
megszólal a mobil. Hangosan, rikácsolva. Kapkodás, hosszúnak
tűnő másodpercek múlnak el így, míg a szokásosan mindenféle
kacattól terhes női táskából sikerül kihalászni és elnémítani a
fránya készüléket. A hallgatóságból többen, méltatlankodva
– felénk nézve – hátrafordulnak. Leforrázottan
ül mellettem, létezhetetlen lelket verni
beléje, „hogy éppen én, hogy éppen
én”, suttogja minduntalan, elvö-
rösödve.
Ezt meséltem el a minap egy
korosabb hölgynek, alkalmi széktár-
samnak, midőn véletlenül besodród-
tam egy termékbemutató rendezvényre.
Bevezetőjében a fiatal előadó természete-
sen felszólította a jelenlévőket, hogy kapcsolják ki a
mobiljaikat. Az ott sündörgő személyzet közül néhányan segítettek
is az idősebbeknek, hogyan kell lehalkítani vagy lezárni a készü-
léket. „Velem is történt valami hasonló – szólalt meg kisvártat-
va, visszakanyarodva a témához, a mellettem ülő nő (vélhetően
latolgatta, elmondja-e vagy ne) –, éppen gyóntam, a templom-
ban még lézengtek néhányan, s egészen a kezdetnél tartottam,
amikor a táskámban megszólalt a mobilom; szinte dübörgött, de
mindenképpen fülsértően visszhangzott a hatalmas hodályban.
Fogtam magam, és kirohantam a templomból, faképnél hagyva
a papot is.” „Talán a mobilja is gyónni akart” – mondtam erre
féloldalvást fordulva, némileg határozatlanul –, de erre már
nem érkezett válasz.
 VERKLI 
Mobilozunk
SINKOVITS
Péter
Előbb Dačić,
majd a Politika
szivárogtatta ki,
hogy mit is kö-
vetel Szerbiától
az EU. Koráb-
ban a Večernje
novosti jelezte,
hogy „súlyos”
követelésekről
van szó.
Persze, hogy
Miroslav Lajčák
nem azért ment
Nikolić megvá-
lasztása után Belgrádba, hogy udvaria-
san gratuláljon, meg hogy elmantrázza
az ilyenkor szokásos „nyitva áll a kapu
előttetek” semmitmondásokat. Azért
jött, hogy közölje a feltételeket.
Vagyis, mi az, amit az EU (amely
még a szavazóhelyek bezárása előtt gra-
tulált Nikolićnak) elvár Szerbiától ah-
hoz, hogy megkezdődhessenek a csat-
lakozási tárgyalások. Még nem tudni
bizonyosan, hogy ki mindenki képviseli
majd Szerbiát. Mondjuk, Nikolić, ám ő
mintha a (még meg nem alakult) kor-
mányra hárítaná a felelősséget. Nem
véletlenül.
A dilemma ugyanis egyszerű: válasz-
tani kell Szerbia észak-koszovói intéz-
ményei és az EU-s integráció folytatása
között. Vagy-vagy, nem pedig és-és.
A Politika értesülései szerint („nem
hivatalos belgrádi források”) a teendők,
pontosabban feltételek:
– a koszovói szerb intézmények meg-
szüntetése (kivétel: iskolák és egész-
ségügy), ideértve a mitrovicai bíróság
felszámolását
– Szerbia nyisson képviseletet Prish-
tinában, Koszovó Belgrádban
– szerb–koszovói csúcstalálkozó
– saját telefonos hívókód Koszovó
számára
Az első követeléscsomag eddig is köz-
tudott volt. A többiről Dačić beszélt első-
ként a nyilvánosság előtt a minap. Lajčák
nemrég kimondta, hogy az EU számára
többé nem elfogadható az egyensúlyozás
az EU-integráció és a koszovói kérdés
között. Értsd: Szerbiának döntenie kell
a kettő között.
Talán emiatt áll oly nehezen össze a
kormány.
Szerbia Milošević uralma alatt
(Šešelj, Nikolić, Vučić… „csupán” vég-
rehajtók voltak) veszítette el Koszovót,
Koštunica idejében történt meg Koszo-
vó elismerése a Nyugat részéről, most
pedig azok kerestetnek, akik a folya-
mat végén elismerik Koszovót – igaz
nem formálisan. Értsd: nem kellene
kimondani a valóságot, nem kellene pl.
nagykövetet cserélni, elegendő lenne
„csupán” irodát lé-
tesíteni egymás fő-
városában.
Amerikai szem-
szögből az lenne a
legjobb, ha ebben társtettesek lenné-
nek Nikolićék és Tadićék is, de főleg az
előbbiek. Innen a nagykoalíció szünte-
len emlegetése.
Az egyik kérdés persze az, hogy mi
lenne a K. Mitrovica körüli szerbekkel,
ha Szerbia lemondana róluk? Pontosab-
ban, milyen státust küzdhet ki Szerbia
a számukra?
Közben Oroszország startra készen
áll: a pénz miatt közeledtek az EU-hoz,
„küldünk mi pénzt meg gázt”, sőt lehet,
hogy még a Villanygazdaságot is meg-
vennék Putyinék – hogy teljes legyen
az energetikai monopóliumuk Szerbi-
ában.
Szóval nincs többé „Európa is, meg
Koszovó is”. Eddig sem létezett ez az
opció, de most már ki is mondják az
Unióból. Arra számítanak tán, hogy az
EU elegendő vonzerő lesz, és Szerbia
megteszi a végső lépéseket is?
Egy érdekes véleményt hallottam a
minap – iskolázott, nyelveket beszélő,
külföldi cégnek dolgozó és jól kere-
ső antinacionalista szerb fiatalember
mondta: „Nem érdekel Koszovó, de ha
az Unió Koszovó elismerésétől teszi füg-
gővé a hozzá való csatlakozást, akkor ne
csatlakozzunk. Nem Eldorádó az Unió.
Ott vannak a görögök, az olaszok és a
spanyolok is, és milyen jó nekik! – lehet,
hogy jobb lesz nekünk kívül maradni.
Elegem van a zsarolásokból!” Igen, ő
is azok közé tartozik,
akik nem mentek el
szavazni május 6-án és
20-án, ezzel eldöntve a
választásokat.
Túl gyakori az ütleglóbálás, túl ke-
vés a sárgarépa, és túl későn érkezett.
Szerbia ma korántsem annyira EU-pár-
ti, mint 4 éve. Sőt, Szerbia egyáltalán
nem biztos abban, hogy kell-e az Unió-
nak – akár Koszovó nélkül is.
 A szerző politikai elemző
Ütleg és sárgarépa
VENDÉGSZÖVEG
MÁRTON
Attila
Szavazatok száma: 878
Át kellene szervezni az egészségügyi rendszert 51.5%
Eredményesebben harcolni a korrupció ellen 26.7%
Több pénzt kellene fordítani az egészségügyre 15.0%
Növelni az egészségügyben dolgozók fizetését 6.8%
2012. június 25., hétfő 8 KÖZELKÉP kozelkep@magyarszo.com
S
zárnyat ereszt minden érkezés, a vándorok jelképe lett, kölcsön-
adták nekik az angyalok. Aki a város felé tart, gyakran egerészöly-
veket lát az út felett vitorlázni, ilyenkor a szárnyuk enyhe V
alakban felfelé hajlik. Karókról, bokrok tetejéről belátják a sík tájat,
zsákmányra lesnek.
Hajlamosak vagyunk a múltba révedni. Aki pedig most érkezik,
az a jelent látja.
Mit lát, aki most jár először Újvidéken? Mit lát az a fiatal, aki az
Exitre jön, hogy egy hosszú hétvégét városunkban töltsön, kikapcso-
lódjon, jól érezze magát?
Ha az érkező a kocsi ablakából nézi, hova érkezik, többet megtud-
hat, mint az összes médiából együttvéve. Akik Európából érkeznek,
az autópályáról a városba érve lovas kocsikat is láthatnak, rajtuk
papírdobozokkal, ócskavassal, „szelektív hulladékgyűjtéssel”. A város-
ba vezető utca házainak ablakán rács van, a kerítések a porták teljes
hosszában és a vaskapuk teteje is lándzsasort visel, a magas falakat
is megtoldják egy sor szögesdróttal, a védekezés jellegzetes jelei.
Maradjon kívül, aminek ott kell maradnia.
A fákat nejlonszatyrokkal díszíti fel a szél.
Mintha egy távoli fejlődő országba érkezne vala-
ki. Gyerekcsapatok rúgják visongva a labdát a félig
felépült vagy félig lerombolt házak udvarán. Bevásár-
lóközpont, szeméttelepen böngésző kóbor kutyák, roncs-
telep, mészárszék, használt autógumi-halmok, műanyag
vödrök, elhasználódott kanapék és az autóútig érő piac
fogadja az Újvidékre látogatót.
A kávéházakban és a buszokon ugyanaz a balkáni
moduláció szól, amit sokáig nem tud kimosni a füléből
a vándor, akit egészen másfajta zenei ízlés hozott ide.
Aki először jár egy idegen városban, mindjárt a
városközpont felé tart, hiszen minden városnak ez a
tükre, viszonyítási alap, felfedezheti bárki, mennyire
emlékeztet a főtér Pozsonyra, Prágára, Zágrábra, Eszék-
re, és számos más városra, ahol eddig járt. Mennyi közös
vonást mutat azokkal a helyekkel, melyekkel egykor
összetartozott. Itt veszi észre először a vándor, hogy ez a
város mégis ad magára, ünnepi ruhát öltöttek magukra
az épületek, elhagyva régi stukkódíszeiket, de most legalább megújul-
tak a színek, melyek jellemüket meghatározzák.
Minden városnak van egy képeslapja, amiről felismerhető. Ezt a
képeslapot akkor is megveszik, ha nem találnak postaládát és nem
is akarják elküldeni. Ha mást nem is, egy képeslapot mindenki visz
magával, akár olyan módon, hogy maga készíti el. Mert lesznek otthon
barátok, akikkel meg kell osztani az élményt. Ha nincs kivel megosz-
tani, akkor értelme sincs egy utazásnak.
Aki egy főtérre ér, szétnéz, és bele is fárad már egy kicsit a
forgatagba.
Van az évben néhány nap, amikor ezek a messziről jött vándorok
felébresztik mély álmából a várost, a szabadság levegőjével jönnek,
görcsoldóként jobban hatnak bármely gyógyszernél.
Egymásra vagyunk utalva az ideiglenes térben, őshonosak és
bevándorlók, az emlékezet csak a lelkesedésből őrzött meg valamit:
letölti örökre szabott idejét, a tekintet a helyes szöget keresi, mintha
hársillatot dobtak volna az arcába a fák – az ember abban a hitben
indul újra, hogy ugyanolyan fürgén és vidáman teszi meg az utat,
mintha örömét lelné a sétában, észlelhetetlen, miként fogy a lélegzete.
A közönség még nem gyűlt össze, a székek üresen várnak, eldőlnek
a szélben. Meg kellene pihenni.
A két lámpaoszlop közé feszített vászon egy performansz színhelye.
Az ellenfény éppen a túloldalról érkezik. A néző ölébe veszi a háti-
zsákját. Maradjanak benne az árnyak és az álmok. Azt figyeli, hogyan
lézengenek előtte a járókelők, a kifeszített lepedő lassan megelevenedik
általuk, neki játszik ma délután az egész város: figyeli a fényképészt,
ahogy állványával elhalad, lógatja az orrát, hasztalan rótta az utcákat,
hogy a láthatatlanra leljen; ma a kaszkadőr kackiás, mint akinek jól
sikerült az ugrás a hídról; a gyengén látó ember messze tartja maga
előtt a botját, körülötte hol közelebb, hol messzebb csapkodnak a
galambok hamuszürke szárnyai, mert messziről megismerik a nénit,
aki szatyrából morzsát szór a kockakőre; olyanok a jelenetek, mint
az árnyjáték, ahogy kézen húznak egy durcás kisfiút a szülei, tolják
a biciklijét, amiről az előbb esett le, vonakodik velük menni. Az apa
lehajol, hogy felvegye a gyereket, hátul kivillan a markolat, az övbe
dugott fegyver szinte népviselet. Aztán egy dühös ember sziluettjét
látja a vásznon, amint hóna alól papírlapokat hajigál, mert maga sem
hiszi, hogy amit terjeszt, arra szavaznak majd, mint egy megcsömör-
lött zenész, aki a saját kottáit hajigálja szét, mind szemét lesz, mint az
oszlopok derekán hasasodó plakátrétegek; nem is kell látni az arco-
kat – az árnyékból is kiderül minden szándék, a testbeszéd letisztult
egyértelműsége: dölyfös bennszülött vagy idegen, aki elmegy, mert
ha most jön, úgy lépked az utcán, mintha folyton viharban járna,
örökké le kellene győznie a szeleket, pedig otthon ő volt a király, de
most kétliteres sört visz, műanyag flakonban. Rácsos ággyal halad
el két szállítómunkás, a füst is látszik, ahogy a cigaretta a szájukból
kilóg, léptükből pedig fejenként négy feles látszik, mert így lesz a
töménnyel könnyebb a holtak ágya, olyan, akár a csapda, azért viszik,
mert valahol hirtelen szükség lett rá, magatehetetleneket raknak ilyen
ketrecek közé; zilált sörényű fiú jön utánuk a vászon elé mezítláb,
kezében tornacipőjét szorongatja, alig múlt huszonegy, a tüneteket
nem lehet félreérteni, művészről lehet szó, aki maga mögött hagyja
a vadkender illatát.
A performansz lényege az, hogy bárki lehet bármelyik oldalon.
Aki a padra ül és megpihen, az néző lesz, aki a vászon előtt elmegy,
az pedig tudtán kívül szereplővé válik. Az előadásnak így sosem lesz
vége, mert az alkonyatot felváltják a lámpák, és a beszéd zsongása
helyet cserél az éteri zenével.
Akit az Exit hozott ide, elindul a hang irányába, át a hídon, sátrat
ver a frissen nyírt füvön, hepehupás, görbe kis utcákon kapaszko-
dik felfelé, ezek már ismerősebbek, Európának bármely részéből
érkezett, felismer némi hasonlóságot: a kopott kövek időtlensége
mágikus erővel vonzza, egyre feljebb húzza, a csúcs felé törekszik,
egyre többen lesznek, megérzik, hogy lennie kell itt valaminek, ami
alapvetően eltér a lapos részektől, melyeket maguk mögött hagytak,
amiért ennyien idezarándokoltak.
Minden vár legendákat rejt magában, a gyermeki kíváncsiságot
nem lehet kinőni, a mesék feledtetik a rosszat, a gonoszságot, a szen-
nyet, az ilyesmit hamar maga mögött tudja az ember, ha további célja
van, ha vonzza a zene közösségkovácsoló ereje, ha a korlátig ér, nagy
lélegzetet vesz, és letekint.
A látványtól egy pillanatra az idő is megáll, az óra mutatói a bástya-
tornyon felcserélődnek, lent széles kanyart vesz a folyó, a megújulás
és megtisztulás öröktől hullámzó jelképe, amely összeköti Európát.
Itt húzódik Európa legimpozánsabb dunai strandja és zöldövezete,
ahol a föld is közelebb kerül az égbolthoz, a horizonton felröppen-
nek a sirályok, és a víz érkező uszályok titokzatos visszhangját hozza.
Sétáló emberek mindenfelé, a város tüdeje mélyet szippant, nemrég
ültetett facsemeték sora kanyarog a sétányon, a város neve is arra
utal, hogy itt mindig ültetni kell, valami újat, ami hajtást, reménye-
ket nevel, könnyű esővel záporoz, és testetlen karjával felemel. Csak
innen, a magasból nyílik igazi rálátás a jövőre, mert itt érezni lehet,
ahogy kitárul a város lelke.
 Írta és fényképezte KONTRA Ferenc
A város évszakai
2012. június 25., hétfő uveggolyo@magyarszo.com ÜVEGGOLYÓ 9
V. évf., 25. (213.) szám ▪ A Magyar Szó művelődési melléklete ▪ Szerkeszti: Gruik Ibolya
EGY GONDOLAT
Nap alattam, nap fölöttem,
Aranyos tüzes felhőben,
Lenn a fénylő víztükörben.
Vajda János: Nádas tavon
Székely Tibor nem szeretett üres kéz-
zel hazatérni. Kalandos utazásainak em-
lékét gazdag néprajzi gyűjteménye őrzi.
A világutazó születésének századik évfor-
dulója alkalmából kiállítás nyílt a Székely-
hagyatékból a zentai Városi Múzeum idő-
szaki kiállítótermében.
„A kiállítás alapvetően látványközpon-
tú, az értékesebb és érdekesebb tárgyakat
szeretnénk bemutatni” – tudjuk meg Bu-
rány Katalintól, a múzeum munkatársá-
tól, a Székely Tibor-hagyaték gondozójá-
tól. A teljes gyűjtemény hozzávetőlegesen
hatszázhúsz tárgyból áll, a kiállítóterem-
ben százhetvenegy kapott helyet. A ha-
gyaték Székely Erzsébetnek, a nagy uta-
zó özvegyének jóvoltából kerülhetett
Szabadkáról Zentára. „A kiállítás anyagát
földrészek szerint tagoltuk, így az köny-
nyebben áttekinthető. Az egyazon föld-
részről, de különböző vidékekről szárma-
zó tárgyak tehát ugyanabban a kiállítási
egységben kaptak helyet” – kapjuk a tájé-
koztatást. A Székely Tibor-kiállítás gerin-
cét maszkok, hangszerek, fejfedők, fegy-
verek, hétköznapi tárgyak képezik. „Úgy
látszik, Székely valamiért különösen sze-
rette a maszkokat és a fejfedőket. Abból
van a legtöbb” – mondja derűsen Katalin.
Kicsivel később komolyabb hangon foly-
tatja: „Az Indonéziáról, Pápua Új-Gui-
neáról és Ausztráliából származó tárgyak
néprajzilag kivételesen értékesek. Persze
meg is nézhetjük őket” – mondja, és csak-
hamar már falon függő faragott szobrok,
színes maszkok, lándzsák és üvegfedelű
dobozkákban ügyesen elrendezett tőrök
előtt folytatjuk a beszélgetést. „Ez az anyag
mindenképpen megérne egy állandó ki-
állítást.” Azonban, mint kiderül, a zentai
Városi Múzeum nem engedhet meg ma-
gának egy állandó Székely Tibor-kiállítást,
ugyanis a terem, melyben jelenleg meg-
tekinthető, csak átmenetileg tudja befo-
gadni a tárgyakat. Kiállítóhelyre volna
szükség, erre viszont a múzeumnak nincs
pénze. „A tárgyak a kiállítást követően, a
megfelelő konzerválási eljárások után a
Városi Múzeum raktárának polcaira ke-
rülnek” – mondja végül Katalin. Megkö-
szönöm a segítőkész tájékoztatást, egyedül
maradok a teremben. „No, hadd lám!” –
mondom magamban, és visszaballagok a
bejárattól első témakörhöz, Észak- és Dél-
Amerikához.
Zsineggel a falra erősítve színes masz-
kok Mexikóvárosból, Cuzcóból és egy
egyesült államokbeli irokéz rezervátum-
ból. A falon egy felnagyított, színes fény-
kép. Közelebb megyek: egy pepita nad-
rágos, négyfős kecsua pánsípegyüttes.
A kép mellett, egy asztalkán ott a pán-
síp is s egy, a mexikói Teotihuacánból
való agyagfurulya több kisebb, egyéb
hangszerrel együtt. Jobbról, a falon – ezt
egyből felismerem – egy sombrero külön-
böző dél-amerikai fejfedők, sapkák kö-
zött. Ide-oda kapkodom a fejem az isme-
retlen tárgyak között. Afrika következik.
Elefántcsontparti, etióp, nigériai, kame-
runi fejfedők. Faragott fakanál és bőrszí-
jakból készített mérleg ismét csak Etiópi-
ából. Dobok, csörgők, húros hangszerek.
Néhány lépés, és máris Ázsiában találom
magam. Japán színházi maszkok: az egyik
csókra csücsörített szájjal, a másik vicso-
rogva, dühösen, a harmadik szemlátomást
vidáman tekint le a zöldes-szürkés hát-
térről. A maszkok alatt egy ujjnyi széles-
ségű, nagyjából tizenöt centiméter hosz-
szú díszített faeszköz, „japán bajuszemelő
bot Hokkaidóról” – olvasom az apró cé-
dulán, ez egy kissé gondolkodóba ejt, de
a következő tárgy, egy hangszer legalább
ennyire idegenül fest, és a neve sem sokat
segít a laikusnak: „lao szájorgona Thai-
földről”. Ezek után a tárgyak után már
teljesen tisztában vagyok saját szűklátókö-
rűségemmel. Fonott labda Mianmarból,
afgán sapka, tibeti imamalom, indonéz
legyezők egész gyűjteménye. „Indonézia
még Ázsiához, vagy már Óceániához tar-
tozik?” – töröm egyre a fejem a teremben
lassan lépegetve. Ezután egy fehér-piros,
pettyezett és gondosan faragott auszt-
rál üzenőbot kelti fel az érdeklődésemet.
„A készítője nyilván nem egy zentai kiállí-
tóterembe szánta az üzenetet” – vélekedek
magamban, de már a pajzsok és egy falra
erősített kőbalta előtt állva. A végén Euró-
pa is bemutatásra kerül. Itt sem lehetséges
az összes tárgy felsorolása, elég, ha csak a
kettős sevillai kasztanyettát vagy a lapp
kürtöt említjük különlegességként.
A pápua új-guineai maszkokról, me-
lyeket a hagyaték gondozója külön ki-
emelt, szándékosan nem írtam. Azokat
tényleg látni kell.
Aki pedig kíváncsi arra, hogy vajon
hogyan néz ki az amhara nők kecses nap-
ernyője, milyen egy etióp tambura, ho-
gyan lehet egy indonéz lándzsa egyben
fúvócső is, vagy egyszerűen szeretné meg-
tudni, hogy mi az a gesogeso, és melyik vé-
gén kell fogni a wayang goleket, az látogas-
son el a zentai Városi Múzeumba hétfőtől
csütörtökig tíz és tizenhét, pénteken pe-
dig kilenc és tizenhat óra között. A Székely
Tibor-kiállítás ingyenes, június végéig te-
kinthető meg.
DÖME Szabolcs ░
A kecsua pánsíptól a lapp kürtig
Száz éve született Székely Tibor – Kiállítás a zentai Városi Múzeumban
Száz éve, 1912-ben született Székely Tibor az osztrák–magyar monarchiabeli Szepesszombaton (ma: Spišská Sobota, Szlovákia). Tanul-
mányait Csenén (ma: Románia), Nagykikindán, Nikšićben és Zágrábban végezte. Az utazgatással, az állandó helyváltoztatással később
sem sikerült felhagynia: élete folyamán összesen öt földrészen és összesen hetvennégy országban járt. Amazónia őserdeitől és az Andok
csúcsaitól Marokkón és Nigérián át egészen Srí Lankáig és Japánig bebarangolta (legalább) a fél világot.
Afgán, pakisztáni és üzbég fejfedők Maszk Mexikóvárosból
Tibeti imamalom – A hen-
gerben egy imaszöveggel
ellátott papírcsík található.
A buddhizmus tanítása sze-
rint az imamalom forgatá-
sával az ima (mantra) ereje
minden irányban szétterjed
Etióp tőr bőrtokkal
Japán színházi maszk
Faragott furulyák Bolíviából Pakisztáni férfi fejfedő
D
ö
m
e

S
z
a
b
o
l
c
s
10 ÜVEGGOLYÓ uveggolyo@magyarszo.com 2012. június 25., hétfő
Vakáció
Pár nappal a tanév vége előtt az iskola kertjében tartottam a tornaórát.
Kellemesebb volt, mint a poros, felforrósodott tornateremben. A gyerekek
labdáztak a hársfa alatt, kiütőset játszottak. Akiket kiütöttek, kiültek a fűre, s
beszélgettek. A téma a nyári szünidő volt: hogy hány nap van még hátra, meg
hogy a vakáció betűiből melyiket kell kiírni aznap.
Az egyikük egyszer csak azt mondja: „Én nem annyira várom a szünetet.
Unalmas lesz.”
A többiek nem csodálkoztak, nem háborodtak fel ezen. Láttam, hogy ez
számukra nem egy megdöbbentő információ, úgy, mint nekem.
Akinek a családja nyaralást tervezett, természetesen örült, várakozással te-
kintett a szünidő elé, de ilyen gyerek volt a legkevesebb. A legtöbben arra pa-
naszkodtak, hogy nincs semmilyen elfoglaltságuk nyáron. Egyetlen jó dolog
az egészben, hogy nem kell tanulni. Egyik kislány hozzátette, hogy az a nyár-
ban a legjobb, hogy végre nem lesznek különórák. Mások viszont arról be-
széltek, hogy a nyár is a kötelező elfoglaltságokkal telik.
A harmadikosok a korábbi iskolaévekben nem panaszkodtak a nyári una-
lomra, ám ha jobban belegondolok, nem is volt még tapasztalatuk – emléke-
ik – a vakációról. Elsős korukban még olyan kicsik voltak, s a világ és az idő
még egy nagy egységet alkotott, ahol nem osztódtak a dolgok elemeikre. Oda
mentek, ahová a szüleik vitték őket, akkor, amikor azt mondták nekik. Nem
volt különbség, és ezt elfogadták. Második osztály végére, kilencévesen azon-
ban elég érettek lettek ahhoz, hogy felfogják és emlékeikbe elraktározzák az
eseményeket. Vagy az események hiányát…
Mivel nem hagyott nyugodni ez a dolog, a tanév utolsó napján egy gyors
körkérdést végeztem vakációügyben. Leírattam velük a terveiket, a várako-
zásaikat, s a következő tanulságos eredmény született:
A gyerekek a vakáció alatt már nem szeretnének semmilyen kötelező el-
foglaltságot. Néhányan úgy fogalmazták ezt meg, hogy ha már el kell járniuk
valamilyen rendszeres, kötelező foglalkozásra, akkor akár iskolába is mehet-
nének. A nyári szünidőben tehát fontos lenne a szabadság. A szülők valószí-
nűleg jó szándékkal íratták be ilyen-olyan foglalkozásokra a gyerekeket, mert
a munka mellett nem lesz rá idejük (nyáron sem). Csakhogy a gyerek számá-
ra így nincs különbség a szabadság és a munka (iskolaidő) között. Pedig nyil-
vánvaló, hogy a tízéves már nem elégszik meg ugyanazzal az élménnyel, mint
az elsős-másodikos. A szülőknek tehát együtt kell „nőni” a gyerekükkel, és
úgy tűnik, ebben kis késésben vannak.
Szinte mindenki a fürdőzést tartotta a legfontosabb nyári elfoglaltságnak.
Nem soroltak fel semmilyen egzotikus, elérhetetlen helyszínt, ahová el szeret-
nének menni. A Tisza-part és a medence tökéletesen megfelel nekik. Sajnos
többen arra panaszkodtak, hogy nincs, aki elvigye őket, vagy csak rövid idő-
re, délután tudnak elmenni strandolni, s azt sem mindennap.
Nem tudunk változtatni azon, hogy a szülőknek nyáron is dolgozniuk
kell, tehát lehetséges, hogy valamelyik szervezetnek, ahol gyerekekkel fog-
lalkoznak, fel kellene vállalnia ezt a feladatot. A nyári úszótanfolyam vagy a
rendszeres úszóedzés nagyon hasznos, de úgy tűnik, nem elég, vagy legalább-
is nem elégíti ki az igényeket. A gyerekeink napozni, fürödni, játszani sze-
retnének.
Az ankétlapon volt még egy dolog, ami mindegyiküknél megjelent: nyá-
ron is az osztálytársaikkal szeretnének játszani. Erősen kötődnek a közösség-
hez, ahol a mindennapjaikat töltik.
Nem sorolom fel itt, hogy kinek melyik tantárgy fog hiányozni, vagy ép-
pen fordítva, hiszen a vakációs időtöltések szempontjából lényegtelen. A kör-
kérdésből azonban arra következtetek, hogy a legtöbb gyereknek nagyon
egyszerű s könnyen teljesíthető vágyai vannak. A felnőtteknek csak meg kel-
lene hallgatni őket.
Feltételezem, hogy a szülők sokat gondolkodnak, tervezgetnek, s azért
szerveznek programokat a gyereknek, hogy ne unatkozzon nyáron. Még-
is, talán célravezetőbb és valószínűleg olcsóbb is lenne egyszerűen megkér-
dezni a gyereket, hogy mit szeretne. Úgy látom a kis közvélemény-kutatá-
som után, hogy sokan meglepődnének, milyen egyszerű vágyakat kellene
teljesíteniük.
BERZE Gizella fejlesztőpedagógus ░
A gyerekeink napozni, fürödni,
játszani szeretnének.
Karamatity Mihaela: Macska (EmArt Műhely, Szabadka)
A Titeli-fennsík a Duna és a Tisza ösz-
szefolyásánál jött létre, valamikor a jégkor-
szakban (Diluvium), amely i. e. 600 000–
12 000 évig tartott.
A titeli löszfennsík folytatása a szerém-
ségi löszdomboknak. A fennsík nagysága
észak–dél irányban 10 km, míg kelet–nyu-
gat irányban 4–6 km. A magassága átlago-
san 100 m, míg a legnagyobb pontja 129
méter. Keleten a Tisza felé meredeken
ereszkedik alá.
Titel nevének eredetével kapcsolatban
három változat is létezik.
I. A IV. században a szarmata jazigok
éltek ezen a tájon. II. Konstantinusz csá-
szár (359–375) Titel környékén leveri a ja-
zigokat, és azután egy római erődítményt
létesítenek, sok római emléket hagynak az
utókorra. Titus Vespasianus még az I. szá-
zadban várat épített a Titeli-fennsík délke-
leti részén. Titel neve Titus nevéből szár-
mazik, a Tituliumból.
II. A krónikák szerint a hunok első ve-
zére, Balambér, 373–375 között a Tiszán
átkelve a rómaiak által uralt Pannóniába
hatolt, és azt az átkelési helyet őseink szo-
kása szerint Tétel vagy Tétölnek nevez-
ték el – ebből származik a mai Titel elne-
vezés!
III. III. Béla névtelen jegyzője, Anony-
mus is megemlékezik Titelről Titul név-
alakban. Vörösmarty Mihály is ír róla a Za-
lán futása című elbeszélő költeményében,
ahol megemlíti, hogy Zalán lakhelye Ti-
tel volt. Anonymus megemlíti, hogy Árpád
vezér a IX. század végén hadaival eljutott
Csongrádtól Titelig.
Titel alapításáról annyit tudunk, hogy
II. Béla magyar király Lőrinc káplánja
1
említi először Titelnek 1138-ban.
Tudomásunk van arról, hogy 1056-
ban Titelben Szent Ágoston-szerzetesrend
alakult. A szerzetesrend élén a prépost
2
állt. I. László magyar király 1156-ban Pé-
tert nevezte ki első titeli prépostnak. Eb-
ben az időben ezt a címet országos híres
emberek viselték.
A titeli plébánia mellé káptalant
3
ne-
veztek ki, aki végezte a plébánia dolgait,
a vár védelmét. A titeli káptalan tulajdo-
nában volt a tiszai rév Titelnél (az ún. Tu-
dőrév), azután az erdődi vár és annak bir-
tokai: Eszék, Alpár, Várkony stb. A rév és a
vár – birtokaival együtt – megvalósított jö-
vedelmével a titeli káptalan rendelkezett.
1233-ban II. András király elrendeli,
hogy a titeli káptalan a maga használatára
3000 zuána (ökölnagyságú rög) sót szállít-
hat, Mihály titeli prépost aláírásával.
Az 1295-ös okirat arról szól, hogy a ti-
teli káptalant a kalocsai érsekség hatósága
alól az esztergomi érsekség alá rendelték.
Egy másik okmányban, 1308-ban a kői
(ma Bánmonostor) káptalan egy okiratá-
nak egyik aláírása így szerepel: Paul fráter
Simon de Tytil.
Az 1332–1337 évekre az évi pápai ti-
zedjegyzékből kiviláglik, hogy a titeli káp-
talan a gazdagabbak közé tartozott abban
az időben, mert évente 36 márkát fizettek
– az pedig elég nagy összeg volt.
IV. Béla király még 1247-ben, a tatár-
járás után elrendelte a várak és erődítmé-
nyek építését – erre a pápa is buzdított. Ti-
telen a templomot és a káptalan épületeit
kőfallal vették körül, vár gyanánt.
1325-ből való egy okirat, ahol képben
közlik a titeli káptalan pecsétjét. (A pecsét
közepén Szt. Ágoston körvonalai vannak
latin betűs írással körben.)
1500 körül Bakócz Tamás bíboros
4
, a
későbbi esztergomi érsek mint titeli pré-
post szerepelt, megerősítette a várfalakat a
török veszély ellen. Ekkor már kialakul Ti-
tel város is a fennsík alatti síkon.
Titel város iskolaügyeiről 1495-ben
esik szó, egy leiratban a káptalan iskolákról
ír. Ilyen káptalaniskolák már a XII–XVI.
században működtek Titelen. Elsősorban
a világi papok műveltségének emelése volt
a céljuk, de később a világi pályára készülő
ifjak tanítását is felvállalták.
A káptalaniskola élén a prépost állt,
míg az oktatást a lector
5
végezte. Segítője
az éneklő cantor volt. Voltak még helyette-
seik, úgymint: sublector, subcantor stb.
Az iskola tananyagát a hét szabad mű-
vészet képezte (septem artes liberalis). Az
egész tananyagot két csoportban tanulták:
I. Trivium
6
: latin grammatika (nyelv-
tan), retorika (szónoklattan) és dialektika
(a vitatkozás tudománya).
II. Quadrivium
7
: asztronómia (csillagá-
szat, az égitestekkel foglalkozó tudomány),
aritmetika (számtan, a matematikának az
az ága, amely a valós számokkal foglalko-
zik), geometria (mértan) és a zene.
A világiak nevelésében nagy szerepet
kapott a latin grammatika, a dictamen
(közjogi írásbeliség), a computus (naptár-
számítás), a csillagászat és az énektudás.
A káptalaniskola gondoskodott a tanu-
lók teljes ellátásáról. A szegény sorsú tanu-
lók koldulással biztosították megélhetésü-
ket.
A XV. század végén a káptalaniskolán
kívül Titelen létezett plébániai iskola is,
ahol a plébános a káplánjával maga köré
gyűjtötte a gyerekeket. Megtanították őket
vallási könyvek olvasására, gregorián éne-
kekre
8
. A legfőbb tananyag latin szövegek
olvasása és az énekek tanulása volt. Az is-
kola a plébánia épületében volt, míg az is-
kola pedagógusa egyben a plébános volt.
A rektor az iskola tanítója volt. Tanítottak
csillagászatot, naptárszámítást, jogi és ze-
nei elemeket.
Tudunk arról is, hogy Janus Panno-
nius 1458-ban a titeli káptalan prépost-
ja volt.
II. Ulászló király 1498-ban elrendelte,
hogy a titeli káptalan 50 lovas katonát tar-
tozott kiállítani háború esetén. A titeli káp-
talannak évi jövedelme 4000 arany volt!
Van egy adatunk 1495-ből, mely sze-
rint Titel városából Joannes de Tyttel
(Titeli János) a krakkói egyetemen meg-
szerezte a baccalaureus
9
tudományos fo-
kozatot.
1513-ban több száz szerb menekült is
található Titelen, a káptalan ezeket zsoldos
katonáknak használta a vár védelmében.
Verancsincs leírja, hogy 1514-ben egy
lázadó parasztsereg élén Nagy Radoszláv
keresztes vezér bevette Titelt, és raboltak,
pusztítottak emberei, majd átkeltek a Ti-
szán, azután Temesvár alá mentek, és csat-
lakoztak Dózsa György seregéhez.
II. Lajos király 1525-ben, a délről fe-
nyegető török veszedelem ellen megerősí-
tette a titeli várat, és királyi katonaságot he-
lyezett el.
1521-ben a török elfoglalja Belgrádot,
majd Zimonyt is.
1524-ben az utolsó prépost Vértessy
Mihály volt, egyben Titel várának az ura.
1524 végén a prépost Kalocsára ment lak-
ni, míg várnagyoknak Nagy Lászlót és Pá-
los Gergelyt nevezte ki a vár védelmére.
1526 márciusában az őrség belefáradt
a várakozásba, és elhagyta a várat. II. Lajos
király Szulejmán szultán közeledtére Ábra-
hámfi Miklóst és Székely Benedeket titeli
bánokká nevezete ki, de pénzt és hadfelsze-
relést nem kaptak.
Budán a pápai nuncius
10
: Kőműves Lő-
rinc kapitánynak annyi pénzt adott, hogy
100 gyalog katonát fogadjon és siessen Ti-
telre! Ezek júniusban megérkeztek Titelre.
A törökök július 28-án bevették Pétervára-
dot. Azután Mohács következett. Innen a
török Budára ment. Buda kifosztása után
szeptember elején a visszavonuló Ibrahim
pasa Titeltől 3 mérföldre táborozott le. Ek-
kor Deli Rádity a titeli várból megtámad-
ta a török tábort, és nagy kárt okozott ne-
kik. Ezek után Titel vára harc nélkül török
kézre került.
Ezzel megszűnt a titeli káptalan a pré-
postsággal együtt. A török korban Titel a
szegedi szandzsáksághoz tartozott mint né-
hai központ.
URI Ferenc
Forrás: Iványi István: Bács-Bodrog várme-
gye földrajzi és történelmi helynévtára, Szabados
S. Könyvnyomdája, Szabadka, 1907, IV. kötet,
139–149. old.
1. Udvari segédlelkész.
2. A püspöknél alacsonyabb rangú kat.
pap. A káptalan elöljárója.
3. Vallási fogalom, a püspökség, székes-
egyház stb. mellett működő tanácsadó pa-
pi testület.
4. A pápa után következő legmagasabb
rangú főpapok címe.
5. Régen, a középkorban az iskolákban fel-
olvasó előadó.
6. Görög–latin szóösszetétel, valaminek a
három elemből álló voltát jelöli.
7. Valaminek a négy elemből álló voltát
jelöli.
8. Latin szövegű egyszólamú ősi katolikus
egyházi éneket jelent XIII. Gergely pápa
Gregorius nevéből.
9. Az egyetemeken a legalsó tudományos
fokozat a középkorban.
10. Vatikán diplomáciai képviselője, a pá-
pa állandó követe Magyarországon.

A titeli káptalan
A Titeli-fennsík már a kőkorszakban lakott volt
A titeli prépostság alapfalának maradványai
Erdőd vára – egy múlt századi pasztellképről készült rajz
2012. június 25., hétfő uveggolyo@magyarszo.com ÜVEGGOLYÓ 11
Az egyhetes találkozó szabadtéri kiállítással zá-
rult. Összesen huszonkét művész két-két alkotását
tekinthették meg az udvaron rendezett tárlaton az
érdeklődők, de a tervek szerint a kun települések
mindegyikére eljut majd. Jövőre is terveznek ha-
sonló tematikával alkotótábort, amennyiben támo-
gatást találnak rá, tudtuk meg a művésztelep veze-
tőjétől. Találkozásunkkor erről és az előttük álló
nyári tervekről is kérdeztük Novák Mihályt.
– A 9+1 Művésztelep szerves része létemnek.
Amikor ezt az épületet elkaptuk, akkor a felújítás-
kor hat hónapig mindennap itt voltam, ami azt je-
lenti, hogy reggel hattól este tíz óráig. Természetes
volt, hogy mindent megcsináltam. Így van ez most
is: előkészítem a kiállításokat, berámázom a képe-
ket, néha segítséggel, legtöbbször segítség nélkül.
A legutóbbi találkozóra például január óta készül-
tünk, meghatároztuk a májusi időpontot, a halasi
múzeum munkatársa, Harangozó Angéla segített
a jász és kun származású művészek felkeresésében
Magyarország területén. Felkutattuk őket a lelké-
szeken, a polgármestereken keresztül, utána meg-
indult a téma ismertetése. Felkértük védnökségre
dr. Fazekas Sándort, Magyarország vidékfejlesz-
tési miniszterét, és Egeresi Sándort, a Tartomá-
nyi Képviselőház elnökét, Györfi Sándor szobrász-
művész pedig szakmailag vállalta a védnökséget.
A kapcsolatfelvétel és a szervezés hónapokig tar-
tott, keményen dolgoztunk. A végén a kívülálló
csak a kiállítást látja, és hogy itt tartózkodtak a mű-
vészek.
Az utóbbi években voltak más kezdeménye-
zések is a bácskossuthfalvi művésztelepen: a fiata-
lok alkotótábora és a Mesterműhely, melyek már
igazolták létjogosultságukat. Ez most egy újabb
próbálkozás…
– Igen, az embernek amellett, hogy levezényel
valamit, gondolkodnia kell, hiszen csak így érhe-

tünk el valamit. Amikor még együtt voltunk Gás-
pár Tibivel és Mészáros Jóska – Zebec barátom-
mal, akkor találtuk ki azt, hogy a művész hívja meg
a barátait a művésztelepre, és ne mi. A tábor min-
den évben olyan színezetet kapott, amilyen a házi-
gazda volt. Az idén a fiatalok lesznek többségben,
mert Ágoston Lóránt lesz a meghívó.
A több mint három évtizedből mi az, ami a
szívéhez legközelebb áll?
– Nem tehetek különbséget, nem mondhatnám,
hogy az egyik vagy a másik esemény fontosabb len-
ne, én egyforma elbírálással viszonyulok minden
táborunk, minden alkotó irányában. Azokat az is-
kolát nem végzett festőket is el kell ismerni, akik a
munkájuk mellett szabadidőben festenek. Kell ad-
ni nekik is lehetőséget az alkotásra. Ők már nem
annyira amatőrök, inkább úgy mondanám, festők
iskola nélkül, nem tanulták a festészetet. Ma már a
fiatok az akadémia után is tovább tanulnak. Meg-
mondom őszintén, talán a
fiatalok között érzem leg-
jobban magam. Szeretik a
változatosságot, a meglepe-
tést, és én igyekszem a ked-
vükben járni.
Mikor lesz a legköze-
lebb ifjúsági tábor?
– Ez egy borzasztó ké-
nyes kérdés, amire saj-
nos nem tudok válaszol-
ni. A művésztelepünk az
idén nagyon kevés támoga-
tást kapott, annak ellenére,
hogy kiemelte a Nemzeti
Tanács. A tavaszi találkozó-
ra – mivel nem az lett meg-
tartva, amit kiemeltek, ha-
nem a jász-kun tábor – egy
fillért se kaptunk. De nem
kaptam a többire sem, és
sajnos a Mesterműhely el-
nevezésű egyhetes találko-
zót is le kellett rövidíteni
három napra. Nem tud-
juk finanszírozni az egy-
hetes itt-tartózkodást, és
az útiköltséget sem tudjuk
megtéríteni, festéket sem
tudunk biztosítani, és kata-
lógus sem készülhet majd,
aminek hagyománya van
a telepünkön. Csak ezután


következne az ifjúsági tábor, amire nem is merek
gondolni. Nem tudom, hol a baj, valahol elakad
a pénz. Ha mindenki csak valamennyi pénzössze-
get kap, akkor az eddig tönkrementek mellett még
több minden fog tönkremenni.
A jász-kun tábornak lesz-e folytatása?
– Természetesen nagyon szeretném, mert le-
hetne folytatni, a múltból táplálkozni. De tudni
kell azt is, hogy szinte semennyi pénzt sem kap-
tam, egyedül a kun szövetség és a tartomány se-
gítsége érkezett meg a májusi találkozóra, és ez
messzemenően alulmaradt a kiadásoktól. Így, tá-
mogatás nélkül nem lehet folytatni. Most anyagi-
lag olyan helyzetbe kerültünk, hogy a követező
találkozókat le kell rövidíteni, illetve el kell halasz-
tani, mert az anyagiak nem engedik. Ebben a pilla-
natban nagyon bizonytalan a folytatás…
HERCEG Elizabetta


Helyzetkép a 9+1 Művésztelepről
A harminchárom éves bácskossuthfalvi alkotótábor jelenéről id. Novák Mihállyal beszélgettünk
A 9+1 Nemzetközi Művésztelep találkozót szervezett jász és kun származású alkotók részvételével. A jövőre sorra kerülő második
Kun világtalálkozó egyik előrendezvénye volt a május közepén megtartott bácskossuthfalvi művészeti tábor, melyre Karcagról, Kis-
újszállásról, Kiskunhalasról, Kunhegyesről, Kunszentmártonról, Újvidékről, Kishegyesről, Topolyáról, Szabadkáról, Bácsfekete-
hegyről és Pirosról érkeztek alkotók.
Kísérők
A feketébe öltözött asszonyok a ravatalozó fal melletti székein gubbasz-
tottak, szemből a színes ablakkockákon keresztül mindegyikükre bőven
jutott fény. Az alacsonyan járó téli nap piros, sárga, zöld és kék fényfolt-
jai váltakoztak az arcukon, kulcsolt kezükön, fekete ruháikon. Látványuk
a velencei karnevál színes forgatagát idézte: álarcot húzott arcukra, álru-
hát borított testükre a fény. A kápolnába belépő részvétkívánók felületes,
rövid odaköszönése egyszerre mindegyiküknek szólt, közelebbről senki
sem ismerte őket. A napszárnyú, fekete ruhás angyalok a temetés után el-
tűntek a faluból.
NAGY FARKAS DUDÁS Erika ░
Az I. bácskossuthfalvi Jász-kun művészta-
lálkozón részt vevő alkotók névsora: Németh
László (Kishegyes), Ivanyos Sándor (Palics),
Fenesi Péter (Piros), Úri Ferenc, Resetár Ilona
(Újvidék), Móricz Lajos, Szilágyi József (Bács-
feketehegy), Balázs Katalin és Balázs Hajnal-
ka (Tompa), B. Szabó András (Kisújszállás),
Vajgel Pál (Kiskunhalas), Györfi Sándor (Kar-
cag), Czupp Pál (Kunhegyes), ifj. Novák Mi-
hály, Torok Melinda (Szabadka), Zsáki István
(Topolya) A jász-kun tábort követő kiállítás: előtérben Györfi Sándor szobra
I
f
j
.

N
o
v
á
k

M
i
h
á
l
y
H
e
r
c
e
g

E
l
i
z
a
b
e
t
t
a
Id. Novák Mihály
HANGOK ÉS KÉPEK
Gergely József: Temetés
12 ÜVEGGOLYÓ uveggolyo@magyarszo.com 2012. június 25., hétfő
…a Móra kolesz temérdek lépcsőjén egyensúlyozok le-
felé két filigrán porceláncsészécskével – szvít Dzsízösz,
egy pillanatra megjelenik az összes diák, aki valaha itt
lakott, a folyosópadlón csücsülve szlopálják a kocsis-
bort, csak úgy a kannából –, egyensúlyozok lefelé a
csészécskékkel, bennük mennyei aromájú gyümölcs-
párlat; egy csepp se vesszen kárba, ihaj! Pé hozott egy
palackkal a hazaibul, részint, mert ma Bé Pálinkaen-
ciklopédiáját is bemutattuk, részint, mert biztos, ami
biztos, ugye-ugye. Jómagam egy emberes korttyal fo-
gyasztottam még odabent a konyhában – mindösz-
sze két kezem van, sajnos, tálcát nagy hirtelen nem
találok, meg nem is tuti, hogy felismerném a rendel-
tetését, lent viszont Bé és a párja, eM2 tikkadt pan-
non-tengeri szivacsokként várják a nyeletet. Semmi
totojázás.
A szomszédos Blues kertből átszűrődik valami fi-
nom muzsika, pohárcsörgés, apró női kacajok… jóle-
sik most beledzsigelnem az üdebársony szegedi éjsza-
kába, bírnám reggelig, de a fészekalj lassan aludni tér
körülöttem, jajj, mit tegyek?…
…hhhH. Kanyarodjunk csak egy kicsit vissza.
P
éntek reggel. Olajcsere, picit csúszunk. Sebaj, Pé
biztos kezű, remek ritmusérzékű sofőr. A hatá-
ron sima az átcsúszás, Szegeden az EU-szagban
találok még egy csepp balkáni levegőjű zugot – bent
az Opelben, hol máshol? –, rágyújtok, aztán még ép-
pen elérjük eM1 gyermekbűvölő matinéjének végét
egy árnyékosabb szegletben. Gyors presszókávé – cu-
korral; tej már nem jár az íróknak, csókolom, de a má-
sodik kockát beválthatom egy kisfröccsre? –, kolesz, le-
cuccol, egy-két kupica, át a Blues kertbe, frissen csapolt
világos, ebéd – könnyű olasz tészta, hogy a remélt tar-
talmas vacsorának hely azért maradjon, na ja… –, ko-
lesz, egy kis hideg víz az orcára, egy-két kupica, vissza
a központba. Persze gyalog, Pé a barátunk, az írótár-
sunk, a kiadónk, és csupán negyedsorban a sofőrünk
– ne toljunk már ki vele, érted. A Tisza-hídon közepes
erejű napszúrás éri Csét, ja, hát aki kopasz, az viselje a
következményeket.
Viselem én, viselem, de… most már elhiszem, hogy
Szeged Magyarország leginkább napsütötte városa: a
központba beszorulnak a sugarak, s mindegyikük az
én tar-kómat és halántékomat célozza. Van még egy
bő órám, cserbenhagyom a soros dedikálókat és a ros-
kadó könyves standokat, lelépek a legközelebbi sönté-
sig. Terasz, árnyék, szellő, dohányozni kötelező – pom-
pás, mi?! (De ki hiszi el nekem ezután, hogy a könyvek
eggyel még jobban érdekelnek a vendéglátó-ipari egy-
ségeknél? Pedig így van. Fura, időnként nyomokban
bennem is megtalálható némi praktikus érzék. Ennyi.)
Vissza a hőgutába, Bé is itt van már, lapockán ütö-
getjük egymást, majd leroskadunk a semmit sem érő
fehér napernyő alá, s bágyadtan elkezdünk beszélgetni
az új kötetéről – és persze az esti menüről, naná. Mivel
nem rajzanak körülöttünk a könyvmolyok – no, azért
egy-kettő akad… –, nézelődök, kavicsokat keresgélek
az otthon talán éppen rám gondoló Tündérkémnek.
Szerencsére hamar eltelik ez a tikkasztó óra is,
gyors-gyors, irány a büfé, jöhet az a veresboros bor-
júpörkölt, vagy roston hirtelen kisütött marhahátszín
fokhagymával, petrezselyemmel… helyett apró szend-
vicskék, papírvékony szalámival – Pick helyett inkább
csak -ck –, paradicsommal. No jó, a – szintén leheletnyi
– zelleres camembert-t azért díjazom rajta. Csak hát ha
tudom, hogy ez lesz, akkor Zé példáját követem ebéd-
kor, s valami tartalmasabbat rendelek… Mindegy,
kapjunk be ebből hama vagy húsz-huszonötöt, rá egy
gyors pannonhalmi körte, korsó csapolt Soproni, majd
vágta át a várkertbe, a rajongó kékharisnyák bizonyára
már egymást tépik helyettünk!…
Nos, a kékharisnyákat leginkább csupán eR képvi-
seli – egészen felfedett, hosszú-hosszú combján járja is
maratonját a tekintetem az est unalmasabb részei alatt –,
no de maga a helyszín is varázslatos – még kék kavi-
csot is találok a nagy bütykös bükk alatt!! –, most kez-
dem ma először igazán jól érezni magam: leszállt az
est, hűs szellő is lengedez, VéZé, a moderátor kerüli
az akadémikus szárnyalást, inkább lezseren elbeszélge-
tünk az irodalomról, persze szabadon elasszociálgatva/
vitorlázgatva. Remek!
Az est további részében Csé előbb sárkányrepü-
lősdit játszik negyedmagával, aztán csapoltat még né-
hányat, belecsipeget különböző beszélgetésekbe itt és
ott… majd jön egy kellemes séta hazafelé – mennyi-
vel szelídebben bánik a sugaraival a Hold a Napnál –,
majd a kolesz előtt elpipázgatunk, mint az öreg széke-
lyek, csak a sámli hiányzik.
Amennyiben kint maradunk hajnalig, Pé, eskü-
szöm, hogy eszembe sem jut Dante és Shakespeare,
nem bújik ki belőlem a fárasztó irodalomrajongó – en-
nek csak a túl korai takarodó lehetett az oka.
R
eggel a másnapos, „házi készítésű” Tesco-kifli
cseppet megviselt, no de jött hamar az életmen-
tő fekete, serrel leöblítve, s már száguldunk is
váltott lovakkal Budapest városa felé a sztrádán! Némi
kulináris eszmecsere Bével, egy csepp szundi – mind-
össze két órácskát sikerült az éjjel aludnom –, s már ott
is vagyunk. Úgy bukkanok elő a Hősök terénél a föld-
alattiból, mint álmodó kobold egy mesebeli barlang-
ból, Brünhildámat keresem, helyette mérsékelt tömeg
fogad a Vörösmarty téren, és – igen! – fátyolfelhők az
Égen, hála érte, Arany Atyácskám!
Ismerős arcok a standunknál, a legszomjasabbal el
is indulunk ozsonnázni – időnk?, mint a kender!
Később vissza a térre, köszöntöm az épp dediká-
ló Pé2-t, majd cigivadászat: nemcsak hogy rágyújtani
nem szabad sehol – no, fő, hogy lehet! –, de még be-
szerezni sem túl egyszerű a dohányneműt… szerin-
tem évek kérdése csupán, hogy szert kell tennem egy
cigidílerre, vagy a kertem legeldugottabb szegletében
magamnak dohányt termesztenem. No de! Míg efe-
lett merengek mélán, az utamba vezeti a sors a leggyö-
nyörűbb krisnás lánykát – olyannyira éteri, hogy talán
csak egy felhőrácsokon átszökő napsugaracska játszik
velem pajkosan –, aki ráadásul nem is erőszakos!! Per-
sze, azért lenyúl néhány százas erejéig, természetesen,
de szelíden teszi, és kapok cserébe egy kedves matricát,
meg egy csokor káprázatos mosolyt, GOURANGA!
Vissza a csehóba, papírvékony pizzaszelet a sörhöz
– micsoda diéta, a rónaságon kolbászoló Petőfi is vas-
tagabban burkolhatott! –, vissza a standunkhoz, kezd-
jünk el veszettül dedikálni most már, nosza! Befut eL,
majd Bé, kollégák, barátok, pici Vajdaság a nagy Bu-
dapest szívében… no, én amúgy is mindenhol otthon
vagyok, de most aztán tényleg. Kunyerálok Pétől né-
hányat a saját kötetemből – egyet el is lopok Bének –,
ő elég morcosan néz rám, mért nem hoztam a saját
példányaimból?, hát mert öreg bringatúrás brigadéros
vagyok, a lehető legkisebb málhával indulok el otthon-
ról, haha, azért. Egy fogkefe, váltás alsó, néhány doboz
cigaretta… ez bőven elegendő a háromnapos irodalmi
túránkra. Hát de nem?…
Szóval, ha el nem is adok, azért egész sokat dedi-
kálok.
Letudjuk ezt a protokollt, érzelmes búcsút veszünk
az angyaloktól és a matrózoktól, majd – még világos-
ban – irány Füred! Ott vár ránk Té és kedves neje, Ká,
másnap – azaz vasárnap – lesz még a közelben egy je-
lenésünk. Pesten is találok közben néhány kavicsot, de
a legszebbeket majd a Balatonnál gyűjtöm be – extra
meglepetésként egy csomag Dunakaviccsal egyetem-
ben.
És vééégre! A háziak tejben-vajban, de főképp
pájinkában és embörös étkekben fürösztenek bennünket.
Kellemes, meghitt beszélgetés hajnalig – barack? Ve-
gyes gyümölcs? –, közben a walesi bárdok is megpen-
dítik a selymes éjszaka lanthúrjait…
E
zúttal sikerül teljes négy órát (!) aludnom, s való-
ban üde is vagyok még délelőtt. Ami gyorsan el-
telik gitárpengetgetéssel, falatozgatással és vagy
öt-hat korsó tea megfőzésével és elkortyolgatásával –
közben persze: vegyes gyümölcs? Barack? Mindkettő.
Persze. Azért teszek csak fel költői kérdéseket, mert köl-
tő vagyok.
Aztán jön a kiadós ebéd – erősen felturbózott pap-
rikás krumpli sertésdagadóval –, és… no, itt kezd Csé
egy cseppet elfáradni. Sziesztára persze már nincs idő –
aludni? Mi az?? –, igyekezni kell, várnak ránk Akalin az
irodalomkedvelők.
S valóban, szép számban összejöttek – Jézusom, a
könyvtárban voltunk? A községházán? Üdülőben? Én
leginkább már idülőben, hah –, köztük ott a nagyné-
nim, a párjával lejöttek miattunk Veszprémből, jaj, be-
szélni kéne, de hát csak nem traktálhatom a Nagyérde-
műt a zsebdelíriumommal… No, Zé ügyesen moderál
– persze előtte megsúgom neki, hogy engem lehetőleg
minél inkább hanyagoljon –, a közönség is megkapja
mindenekelőtt az ízes bácskai és bánáti beszédet, mon-
dunk okos dolgokat a kortárs irodalomról és annak
helyzetéről, magam leginkább tömören és magvasan
szórom bölcsességem nektárját, haha.
Aztán máris be az Opelbe, Pé a volán mögé, Zé
mellé, mi, eM1-gyel hátra. A kemény mag. Istenem,
a többiek mikor, hol morzsolódtak le vajon? Mind-
egy. Mi még mindig lendületben, faljuk az ország-
utat, mintha nem is három napja, hanem egy örök-
kévalóság óta lennénk Úton, s ez minden bizonnyal
így is van, csak időnként tudatosul, tudat?, óh, ki-
fordított Tolnaivá válok mintegy, aki a találkozókon
anekdotázik, sziporkázik a közönség előtt, aztán ál-
talában a kockás abrosznál már elcsendesedik, hát,
én fordítva, most kezdek csak belelendülni a hihetet-
lennek tűnő történeteimbe, jár a szám, ergo sum –
még –, gondolhatom, bár inkább érzem, ahogy azt is,
hogy a gondolat kezd eltűnni belőlem, az erőm vi-
szont mintha egyre fokozódna, uralom az utat, csak
a nyelvemen vagyok képtelen uralkodni, közben alig
várom, hogy Soltvadkertre érjünk, hogy végre meg-
kóstolhassam a legendás fagylaltot, amiről már évti-
zedek óta mindenki áradozik nekem, fárasztják vele
az agyamat, nosza, most majd rendesen belenyomom
az orromat, mást talán nem is lennék most képes a
gyomromba fogadni.
Soltvadkert. Este cca. 9. Sehol egy lélek. A cukrász-
da zárva. A kótyagos bárd nagy hirtelen elcsendesedik.
Most csak: szeretném, ha unikornis lennék. Terebé-
lyes fejemet egyetlen szarvammal megtámasztanám az
Opel szélvédőjén, aztán csak hagynám, hogy a csendes
álom leszárítsa izzó bőrömről a hideg verejtéket.
De nincs ilyen szerencsém.
Hazaérünk valaha?
S holnap még vár ránk Zenta, az oszlopcsarnok…
De tartok én ettől? Ott lesz a Tündérem. Milyen is
lehetne ez a költészeti est? Csakis: tündéri.
SZÖGI Csaba
*Száguldó tisztelgés Jack Kerouac és legendás regé-
nye, az Úton (On the Road) előtt – többek között annak
új magyar fordítása apropóján.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT – 2012
ondöród*
szeretném, ha unikornis lennék
Jack Kerouac: Úton – Az eredeti tekercs. Európa
Könyvkiadó, 2011, Fordította: M. Nagy Miklós
Hogy nem én vagyok a jó háziasszonyok mintapéldánya, az biztos.
Sőt! Hogy sokkal inkább a trehányság jellemez – ez is tény. Számomra
nincs céltalanabbul elvesztegetett idő, mint a portörlés, összerakodás,
vasalás… De azt inkább csak a poén kedvéért mondom el, hogy a kis-
lányom olyan kétéves forma lehetett, mikor óriási krokodilkönnyekkel
panaszkodott a nagymamájának telefonon:
– Anya nem akar a szobámban felporszívózni…
Jó vicc, hogy nem akar. Anya attól is hidegleléses, hogy hetente egy-
szer muszáj. Az ő drága babukája viszont tisztaság- és rendmániás. És ab-
ban az időszakban éppen a porszívóba volt szerelmes, és nem vette volna
rossz néven, ha anya akár naponta többször is felporszívózik.
Furcsa dolog ez a házimunka. Régen ugye, míg csak a férfi járt el ott-
honról dolgozni – a nő feladata volt. Aztán kitört az emancipáció, és bár-
mennyire is sírva-ríva panaszkodunk: a nő kettős teherbírással kell meg-
küzdjön. És életünkön hiába segít a mosógép, a pék, a porszívó, hiába
van az, hogy negyedannyi házimunkánk sincs, mint nagyanyáinknak,
valahol mégis vérlázító, hogy továbbra is kizárólag a nő kötelezettsége
maradt. Nem arról beszélek most, hogy egy jó férj segít-e. Számomra
már eleve ez nincs rendjén: SEGÍT! Nem megfőz, nem fölporszívózik,
nem kitereget, hanem ha meg is teszi: csak segít egy kicsit a nőnek.
És ami még ennél is furcsább: ha valaki váratlanul betoppan, és cir-
kusz van és kosz: csak a nő szégyelli magát. Sőt, már az is furcsa, hogy
szégyelli magát! Teljesen lényegtelen, hogy ő akár egy sikeres ügyvéd,
orvos – mintha a nőiségén esne csorba azáltal, hogy a házimunka nincs
elvégezve. Én is szégyellem magam. És a lustaságom lázadásnak álcá-
zom – vagy fordítva? –, és juszt se csinálom többet, mint azt feltétlenül
szükséges.
És egy kicsit tanácstalan is vagyok. Fiam is van, lányom is van. Hogy
lehet eligazodni, hogy lehet eligazítani őket ezek között a furcsa, meg-
változott – vagy mégsem? – nemi sztereotípiák között? Hogyan kéne jól
csinálni, hogy egyik gyerekem se legyen kiszolgáltatott, hogy egy nőnek
ne kelljen szívességet kérnie, ha egy polcot kell fölfúrni a falra, egy férfi
meg akkor is főtt ételt egyen, ha éppen nincs barátnője, és ne úgy néz-
zen ki a fürdőszobája, mint egy kocsmai mellékhelyiség?
Ezen munkálkodnék éppen, miközben az én bűbájos négyéves kis-
lányom úgy pufogtatja a sztereotípiákat, mint valami megdönthetetlen
axiómákat: a lányok rendesek, a lányok szépen játszanak, a lányok elpa-
kolnak maguk után, a lányok nagyon ügyesen tudnak takarítani. A fiúk
rosszak, a fiúk verekszenek, a fiúk szófogadatlanok, a fiúk csak cirkuszt
tudnak csinálni, a fiúk nem értenek a takarításhoz és nem tudnak főz-
ni… Pedig a kisöccse ugyanannyit van velem a konyhában, mint ő (bár
igaz, ha háziasszony-mintapéldány nem is vagyok, de konyhatündérnek
azért megjárom), éppúgy el kell pakolnia a játékait, ugyanúgy törölhe-
ti le az asztalt…
Persze én is tudom, hogy van különbség a kislány és a kisfiú között.
Nyilvánvalóan még mindig túl patriarchális társadalomban élünk ah-
hoz, hogy a gyereknevelési tanácsadókon kívül máshol is hangoztassák
a statisztikát: a lányok előbb tanulnak meg beszélni, felöltözni, számol-
ni, a fiúknak meg több mozgásra van szükségük. Ezt a saját kis családom
példája is alátámasztja. Agresszívabb-e a fiam, mint a lányom? Nyilván
nem. De a nővérét mégiscsak úgy szeretgeti meg, hogy az sikítva tiltako-
zik: olyan erővel ölelni, hogy biztos a földön folytatódjon a buli, ráülni,
ráfeküdni, és ha a másik hevesebben kezd tiltakozni a „gyengédségkitö-
rés” ellen, akkor sarokkal fejbe kalapálni.
Tehát a sztereotip nemi meghatározást a kicsi lányom nyilván a sa-
ját bőrén szerzett tapasztalataiból is kikövezteti. Ezt aztán még megfeje-
lik az óvodai élmények: a lányok csak a rózsaszínűt és a lilát szeretik, a
fiúk nem babáznak, nem főzőcskéznek, és kisautóval a kezükben olyan
heves rohangálással múlatják idejüket, hogy biztosan felboruljon a kicsi
babaágy vagy a játék bableves. Én meg már állhatok is a fejemre: a lá-
nyomból nő lesz, aki csetresben méri a nőiességét, a fiamból meg „kinek
nagyobb a kocsija”-férfi.
De azért a lányom rendmániájáért nyilván én is felelős vagyok. Mi-
kor először takarított ki a saját szobájában, majd szétvetett bennünket a
büszkeség. Hogy az egész házban egyedül ő ágyaz meg, ahogy kinyitot-
ta a szemét, hogy egyedül ő az, aki a pizsamáját gondosan összehajto-
gatva a szekrényben tartja, nem pedig hozzánk hasonlóan az ágynemű
közé gyűrve… és igen, ezért is sok-sok puszit bezsebelt. Aztán egy szép
napon kiment ebéd után a konyhába, és mindent elpakolt az asztalról,
letörölte, és megint csak ő volt a szívünk királynője. Csak ámultam és
bámultam, mikor beléptem a fürdőszobába, kimosva a mosdó, feltöröl-
ve a padló… Ismételt nyalás-falás a jutalom. De ingyenpuszi nem kell
neki. Nem a szeretetre vágyik ilyen csillapíthatatlanul, hanem az elis-
merésre.
A dolgok valahogy mégiscsak kezdtek elfajulni. Egy idő után már
nem érte be annyival, hogy ő maga takarít. Anyának ebéd után már
nincs pihenés, kényelmes elnyúlás a nappaliban. Segíteni kell neki egy
kicsit a konyhában. Pakoljak el, hogy letörölhesse az asztalt, söpörjek
föl, hogy föltörölhesse a padlót… És föl is kéne porszívózni a nappali-
ban, „olyan ez a szoba, mint a disznóól” – és bár rajzfilmből idéz, és ott
ezt egy anyakoca mondja… mégis elönt a szégyenérzet. S mivel a véle-
ményem a házimunkáról továbbra sem változott, és hasznosabb dolgok-
kal szeretném tölteni az időmet, ezért patthelyzetbe kerülök. Azt nem
mondhatom a lánykámnak, hogy fontosabb dolgok is vannak a világon,
mint a padlótörlés… Erre szinte egészen biztosan magától is rá fog jönni
néhány év múlva, de ahhoz sincs nagy kedvem, hogy úgy érezzem ma-
gam, mintha én volnék a gyerek, akit az érettebb, a felelősségtudóbb fo-
lyamatosan a „helyes” viselkedésre sarkall. Így tanácstalanul sumákolok,
ami a lányomat is trükközésre készteti:
– Milyen nap van ma?
– Május 16.
– Nagyszerű! Mert május 16-a Szentember napja, és ezen a napon
minden embernek egy rózsaszín szobában kell takarítani.
Ami, mondanom sem kell, az övé, és amiben amúgy is makulátlan
a rend és tisztaság.
KRIZSÁN Szilvia ░
Szentember napja
Napló
2012. június 25., hétfő uveggolyo@magyarszo.com ÜVEGGOLYÓ 13
„S ismered-e őket?”, kérdezte Géza bácsi, válaszra sem várva, lendületes szóhordozásával rögvest folytatva
is. „Mert hisz a kintieknek (itt fejével oldalt billentett egyet) fogalmuk sincs, hogyan is élünk itt voltaképp. Hogy
amit ők mondanak, az szép és jó – elméletnek. S mint olyat aztán nyomban felülír a gyakorlat. Honnan jönnek,
mit mondtál…? Akkor pláne. Nekem volt egy torinói ismerősöm…”
Ismered-e őket valójában? – teszed föl magamnak a kérdést. Telefonon tartjátok a kapcsolatot. Olykor-oly-
kor felhívnak, hogy „Haló-haló, hogy vagy?”, a nevedhez birtokos jelzőt ragasztanak, te pedig elmondod, a „Na,
gyere kezdjük el…” felszólítás után egy hangrögzítőre, hogy hogyan éltek itt, Vajdaságban. Kezdetben amolyan
kémfélének érezted magad, mit ne mondjak, besúgónak. Egy idegennek beszéltél a faluról, melyben felnőttél,
Újvidékről, Szabadkáról, a szerbiai eseményekről. Választások, Hadžić és Mladić kiadatása (ők „mladiknak” ej-
tették, Hadžićtyal pedig végképp nem boldogultak), kék tehenek, színházi bemutatók, irodalmi díjak, filmna-
pok. Sohasem hallgattad vissza a beszélgetéseket vasárnap hajnalban a sydneyi rádióban.
Végül Szabadkán, a kék szökőkút előtt találkozom az Ilosvay házaspárral. Van egy tudományos körökben
még nem szabadalmaztatott módszerem a külföldiek felismerésére: csak a cipőkre kell vetni egy pillantást. Eljá-
rásomat már odáig vittem, hogy nemcsak földrészeket tudok megkülönböztetni, de országokra is közel pontosan
ráismerek a lábbelik formájáról, anyagáról. Minőségéről. Igaz, a globalizáció ellenem dolgozik. A könnyed, még-
is elegáns szabású lábbelikről gyorsan felismertem Gusztit és Katalint. Sok kínai közt két pár ausztrál.
Bírálta-e Ön később, felbátorodva a szerbiai, vajdasági és kisebbségi politikát, még ha sokszor nem is érezte
teljesen kompetensnek önmagát?
Yes, I do.
Igaz az a későbbi kijelentése, hogy legszívesebben mégis kerülte a politikát, vagy
ha ezt már nem tehette, ötölt-hatolt, s szívesebben beszélt a rádióban inkább az iro-
dalomról, színházról, társadalmi jelenségekről?
Yes, it’ s true.
Egzisztenciális megfontolások vezették ebben, vagy valóban fontosabbnak tar-
totta az Önhöz közelebb álló témákat? Válaszoljon!
Szerencsém volt Szabadkával, éppen Kosztolányiról emlékeztek meg a tanító-
képzőben. Az utazásuk nehézségeit így sikerült is feledtetnem. Elmondták, hogy
európai körútra jöttek, francia, magyar, olasz és osztrák barátaikat látogatják meg.
S igen furcsán nézett rájuk a horvát határon a szerb határőr, amikor francia rend-
számtáblájú olasz autójukkal – egy hosszabb pécsi tartózkodás után – ausztrál útle-
véllel szerettek volna belépni az országba. Én is furcsálltam volna, jegyzem meg. De
most legalább megismerkedhetnek a vajdasági (ők konzekvensen Délvidékről be-
szélnek) írókkal, irodalmárokkal a Sárga Házban. („Politikai börtön? A kommunis-
ták? Hullák a pincében?” Welcome to Subotica.)
S te csak bámultad azt a fesztelenséget, ahogyan Guszti a diktafonjával az embe-
rekhez lépett. Mintha egy láthatatlan ajtóm kopogna, pár kedves szóval, mosollyal
a legzárkózottabb társasághoz is odafordult: kuc-kuc, s beengedték. A legnagyobb
természetességgel nyúlt a szervezők mellére tűzött névtábla után, hogy leolvashassa
az Évákat és Kornéliákat, s már tegeződött is a legszigorúbb tanáraiddal. Ruganyos
léptekkel járta az épületet, s láthatóan a szerb takarítónőkkel is megértette magát.
„Kedves s jó emberek”, súgta a tanárod.
„Kedves emberek, csak kissé merevek”, csapott a válladra Guszti. „Te is.”
Ilosvayék nem megélhetési kivándorlók voltak. Ennek látszólag igen nagy je-
lentőséget tulajdonítottak, mert többször is elismételték, míg a Lipa pékségben le-
ültünk falatozni. Pizzás burekot javasoltam nekik, s az ételhez történetet is kanya-
rítottam nyomban a középiskolás éveimről, amikor még „ingyenér” adtak hozzá
kechupot. Ma már más a módi, mondtam: kis, műanyag edénykében kapod hozzá
a kiporciózott kechupot. Pedig úgy volt finom, ha a tészta úszott benne. S beszéltem
az albán pékek echte börekjéről is, melyet Bécsben kóstoltam. Ízlett nekik a tészta,
lekváros kiflit is kértek joghurttal. Bécstől viszont nem voltak elragadtatva, túl csá-
szári, mondták. Budapest sokkal szebb, a legszebb város a világon. Mondtam, ne-
kem nem sok alkalmam nyílt Budapestre látogatnom, nem ismerem. Belgrádot se,
tettem hozzá. Furcsállották.
Kellemetlenül érezte magát, amikor a szerb nyelvhez fűződő kapcsolatáról kér-
dezték, feltételezvén, hogy az ország nyelvét jobban beszéli, mint anyanyelvét, s leg-
több barátja is szerb nemzetiségű?
Yes, I’ do.
Ekkor valóban úgy érezte, mint ahogy arról később ismerőseinek is beszámolt,
hogy áthidalhatatlanul tág a szakadék egy vajdasági magyar és egy ausztrál magyar
közt, már csak a nyelvi nehézségeket tekintve is?
Yes, I’ do.
Továbbra is tartja azt a megállapítását, hogy elsősorban nem nemzettudata van,
hanem nyelvtudata? Feleljen!
Angoltudás nélkül vágtak neki Ausztráliának, két címmel a zsebükben, idestova 40 éve. Az egyik cím bejött.
Guszti a nehéziparban talált munkát, a napi tízórás vashegesztés miatt az egyik fülére nehezen hall. Katalin ta-
nítónőnek szegődött, a sydneyi magyar közösség iskolájában dolgozott. Nyugdíjasként immár megtehetik, hogy
egy magánadónál a magyar nyelvű műsort szerkesszék amatőrként. Ma már az egész Kárpát-medencében van-
nak munkatársaik. Egy írásom útján bukkantak rám, így kerestek meg, legyek a tudósítójuk. S most egy napra
meglátogattak Szabadkán.
Ültetek Ivan Nenad szobra alatt a főtéren. („Cserni Jován? Az ő szerb állama? Ágyékon? S Budára a fejét?”)
Guszti nem értette, hogy civil összefogásban miért nem tesznek a délvidéki emberek valamit a színházért. Fodroz-
gatta a szél a nejlondarabokat a Népszínház betonkolosszusán. Szégyenünkben már közösek vagyunk. A galamb-
ürülék, magyarázza egy asszony, talán amiatt, a padlástérben több tonnányi galambszar gyűlt össze, a galambok
áldozatai vagyunk. Németországban a fiatalokra bízzák végső esetben a hasznavehetetlen épületeket, próbál meg-
oldást találni Katalin. Ha már semmi sem használ, a kreativitás még segíthet. A Népszínház mint hatalmas művé-
szeti alkotás, morfondírozok. Galambürülék helyett több tonnányi színes zacskóval lehetne feltölteni a betonko-
losszust. Apró szemű homokot terít lábunk elé a szél.
Későbbi elbeszéléseiben igazat állított, hogy kétkedéssel, hovatovább cinikusan fogadta a vendégek vélemé-
nyét, miszerint Önnek és Önöknek, vajdasági magyaroknak egy egész nemzetet kell képviselniük szülőföldjükön,
meghaladottnak látja e véleményt, nem tud azonosulni vele, s továbbra is állítja, hogy képviselni csak önmagun-
kat lehet, nem egy nációt, avagy csak a felelősséget próbálta elterelni magáról? Válaszoljon!
Elutazásuk előtt még bekéredzkedtünk a városházára is. Szombat volt, s a trubácsok a hangszereiket hangol-
ták a szökőkút mellett. Ilosvayék a rezesbandát fényképezték. „Ezek a cigányok?”, kérdezték csendesen. Hiszen
Sydneyben a romáknak nevezetteknek sötétebb tónusú a bőre, s ezek a cigányok a magyarországiakhoz sem ha-
sonlóak. Hogy a hosszasabb összevető analízist kerüljem, a városháza előcsarnokába tessékelem őket. Az őr enge-
dékeny, szerbül magyarázom neki, hogy messziről érkezett vendégeink a felső termekre is kíváncsiak. Az őr ma-
gyarul válaszol, öt percet kapunk. S míg Ilosvayék a mennyezet pompás díszeit szemlélik, elmerülnek a szecessziós
ablakdíszekben, az esküvőkhöz készülődő zongorista játékát veszik fel a diktafonra, addig van időm pihenni. Le-
ülök a lépcsőház korlátjára. Régen jártam már erre, én is tekergetem a fejemet. Szép. Az ember sohasem tudhat-
ja, mikor keveredik újra haza. Aztán ott van.
Egy tégelynyi vegemitet kapok ajándékba ausztrál vendégeinktől. „Nem cipőkrém”, figyelmeztet kedvesen
Guszti. Az ausztrál gyerekek ettől nőnek nagyra és erősre. Az ő gyermekeik is ettől nőttek nagyra és erősre. Egy
utolsó kézfogás, fényképezkedés. Egyszer talán majd Sydneyben is találkozunk!
Mélyen a zsebembe rejtem a vegemitet, úgy száll el árnyékom a tér platánfái alatt.
KOCSIS Árpád ░
KÖZEGELLENÁLLÁS RIPORTPÁLYÁZAT – 2012 – III. DÍJ
Sortörések
A
mikor harmincévesen megszereztem ma-
gyartanári diplomámat, a tartományi
székvárosban maradva sikerült állást kap-
nom egy lap külpolitikai rovatánál, s a gyermek-
áldás közeledtén hamarjában megnősültem.
A fizetés kicsi volt, a lakbér és a megélhetés drá-
ga, így jobbnak láttam hazaköltözni Zentára, az
anyámtól számunkra átengedett családi házba,
és testvérbátyám párt- és sportkapcsolatainak
köszönhetően katedrához jutottam a Petőfi Sán-
dor elemi iskolában, ahol magyart tanítottam a
más nyelvű tagozatokon. (Akkorra már – a test-
vériség-egység nevében – a Petőfihez odacsapták
egy másik kiválóság – Stevan Sremac – nevét is.)
Tavasszal megszületett a kislányom, s a taná-
riban annak rendje-módja szerint itallal, pogá-
csával vendégeltem meg a kollégákat. Párttitkári
minőségben alighanem éppen akkor kör-
nyékezett meg a tornatanár.
– Ugye, te párttag vagy?
– Hát nem…
– Na, majd az leszel.
Szerencsémre – netán vesztemre? – a
hatalmi működés régtől ismert parancso-
latához igazodva többé senki se szorgal-
mazta beléptetésemet, tudniillik: eretnek-
re szükség van.
Tanárkodásom megkezdése előtt
ugyan még templomban esküdtem örök
hűséget páromnak, de a kápolnai keresz-
telőtől még buzgón hívő nagynéném is
féltőn eltanácsolt, nehogy kirúgjanak az
iskolából.
Egykor petőfis elemistaként áhítattal
csüggtem a 7. cében először bemutatko-
zó Tőke István tanár úr szárnyaltató sza-
ván, s elhittem neki, hogy a magyaróra
piros betűs ünnepet kell jelentsen. A sze-
rencsém úgy hozta, hogy elsős gimnazis-
taként megint a diákja lehettem, sajná-
latomra nem sokáig, mert őt számomra
rejtélyes okokból eltávolították, és muszáj-
ból helyet cserélt a Dózsa-iskola fiatal ma-
gyartanárával, Szloboda Jánossal.
Utána kétszer kirúgtak engem is, ám
az életpálya kényszerű kitérői után még-
iscsak befejeztem a bölcsészkari tanulmá-
nyokat, és a már említett körülmények
között megkezdhettem az oktatói szent
hivatás gyakorlását. Nagyra becsült példa-
képem, Tőke tanár úr, akár kartársam is
lehetett volna, ha kevéssel jöttöm előtt ki
nem taszítják az iskola falai közül, és kül-
dik száműzetésbe a kültelki elemibe. Tőke
Istvánnak az volt a bűne, hogy – Cz. Zs.
Ágnes kolleginájával egyetemben – felszó-
lamlott az ellen, hogy az esztelen önkén-
nyel leradírozott iskolák – a Petőfi és a
Sremac – tanulóit az addig kizárólag ma-
gyar tannyelvű Dózsa szűkös épületébe
zsúfolják. (Végül a Sremacból sakk-klub
és festők műterme, örömtanyája lett, míg
a messze földön híres Petőfi-iskolát félig
se kihasznált irodaházzá és pincediszkóvá zül-
lesztették a Párt komisz megmondóemberei.)
Félévi tanítás kínjait elszenvedve a nyári szü-
net után tehát a Dózsában dolgozhattam tovább
könyvtárosként és fél munkaidős tanárként.
(Csakhamar az az iskola is elveszítette addig vi-
selt nevét, előbb egy sorszámmal címkézték –
mondván, hogy az nemzeti szempontból semle-
ges –, idővel azonban egy szerencsétlen emlékű
dátummal illették, így sikkasztva el a Dózsa ne-
vezetet.)
Miután nem vontam le a következtetést elő-
deim sorsának intő példáiból, romantikus hév-
vel igyekeztem eleget tenni kulturális küldeté-
semnek. Az iskolában irodalmi és filmes szakkört
terveztem megteremteni, házasságom korai ki-
siklása pedig arra ösztönzött, hogy városunk-
ban is tevékenyen bekapcsolódjak a művelődési
élet egy szeletkéjének megszervezésébe, neveze-
tesen egy modern színjátszó társulat létrehozá-
sába. Ennek következményeként a rendőrségi
küldönc a tanóráról szólított ki, hogy a szabad-
kai államvédelmisek haladéktalanul informatív
beszélgetést folytassanak velem.
Kartársaim semmi jelét sem adták annak,
hogy tudomásul vették kihallgat(tat)ásomat, ad-
dig se igen akadt közös megbeszélnivalónk; a
szünetekben kávézás, eszegetés, pöfékelés, szüle-
tésnapokhoz kötődő pityizálás folyt; terítékre ke-
rült sportesemény, főzés, bevásárlás, kert, barká-
csolás… de szinte semmi szakmai téma; készen
kapott világnézettől vértezetten óvakodtak a kul-
túra ingoványos talajára tévedni. (Kivételt képe-
zett a sportkultúra, mivelhogy az erő, a rend és a
művészet – a politikával – összeforrtan nyilvánult
meg a tornaünnepélyekben.)*
Pont ilyenekre volt szükség, akiknek nem
volt véleményük a társadalmi gépezet mű-
ködéséről, akik csak bólogattak, tapsoltak és
tapsoltattak; a felvételi pályázat nem véletle-
nül szabta meg feltételként a megfelelő erköl-
csi-politikai arculatot, s akiről netán később
derült ki, hogy szakmájában kiváló és nagy
hatással van környezetére; egyéniségként
egyéniségeket lenne képes kinevelni, azt felül-
ről kiemelve más munkakörbe helyezték, oly-
kor őrizet alá… (Akkor így zajlott a tanerő si-
lányítása, ma másként.)
Az „egész népem tanításáról” szőtt romanti-
kus ábrándom kicsorbult, dugába dőlt. A kény-
szerű eszmei elkötelezettség és a közöny félel-
metes és posványos közegében a hőzöngőknek
kijáró csendes lesajnálástól övezve mint idegen,
nem oda illő elemet munkaközösségem úgy ve-
tett ki magából, hogy állambiztonsági fogdme-
geket uszított rám. (A tisztségviselők között
kinek ne lett volna belügyös góré rokona, isme-
rőse, aki ugrott a megrendelést teljesíteni?) Új-
évi ajándékként „lepték meg” magukat lefogá-
sommal azon a január 13-án.
Édesanyámra hárult, hogy hazavigye a taná-
ri szoba szekrényében maradt holmimat. Ami-
kor erre engedélyt kért az igazgatónőtől, feltet-
te neki a kérdést.
– Mondja, olyannak ismerte meg a fiamat,
aki rászolgált a börtönre?
– Nem volt vele semmi baj. Csak az volt ben-
ne a furcsa, tudja, hogy néha úgy elgondolko-
dott.
VICEI Károly
*A szerző beismeri, hogy seregszemléjében
elfogultan, netán tévesen minősít. Bizonyára
számosan voltak derék oktatók is, de ennek az
írásnak se nem célja, se nem feladata a kivételek
felsorolása, mivelhogy a tréfa, a vicc, az adoma
és különösképpen a karikatúra egyoldalú torzí-
tással, túlzásokkal él.

ADOMA
Elgondolkodott
Szilagyi Nándor „vizes” sorozatából
2012. június 25., hétfő 14 kerekeken@magyarszo.com
A 301-es bemutatásával együtt jelezte
a Peugeot, hogy megváltoztatja számozá-
si rendszerét, az 1-esre végződő model-
lek a fejlődő piacokon lesznek kaphatók.
Várható volt, hogy a kompakt szedánból
készül Citroën-logós változat is, a PSA-
konszern most rántotta le a leplet a
C-Élysée névre keresztelt modellről.
Azonosak a két autó alapjai, a
C-Élysée azonban a Citroën stílusjegye-
ivel operáló karosszériát kapott, első és
hátsó része, valamint felnijei is egyedi-
ek. Spanyolországban indul a négyaj-
tós gyártása, még az év vége előtt piacra
kerül Törökországban, Spanyolország-
ban, Közép-Európában és Algériában.
A C-Élysée tengelytávja 2,65 méter,
csomagtartója 506 literes, több benzi-
nes és dízelmotorral is kapható lesz.
A ferde hátú C4-re épülő szedánt is
bemutatott a Citroën, a C4 L érdekessé-
ge, hogy a francia gyár sanghaji forma-
tervezési központjában készült. Ez az első
szériagyártású Citroën, amelyet Kínában
terveztek, a fejlesztés során elsősorban
a helyi igényeket vették figyelembe. Az
év végétől a kínai Vuhanban, illetve
2013 első felétől az oroszországi Kalu-
gában készül, a vevők három benzinmo-
tor (THP 150 és 170, VTi 135) közül
választhatnak majd.
Két kompakt Citroën szedán
N
agyban folynak az előkészületek a londoni
olimpiára. A július 27-én kezdődő ötkari-
kás játékok idején az angol főváros kerül
reflektorfénybe, és ez óriási reklámlehetőség a
cégeknek. Várható volt, hogy a Mini, azaz a BMW
is felfigyel a lehetőségre. A Rocketman tanulmány-
autót festették be az angol zászló színeire, és küld-
ték ki a városba. Már hetek óta köröznek London
utcáin a reklámautók. Az új színek a belteret is
hatalmukba kerítették, minden belső elemen
megjelennek a brit lobogó árnyalatai. A járgány
érdekessége, hogy az üvegtetőbe rejtett angol
zászlót LED-ek világítják meg.
A BMW-nek kiváló fogása volt a Mini felvásár-
lása, a Mini Coopert és a Countrymant is viszik,
mint a cukrot. Hasonló sikert várnak a Rocket-
mantól is. A Rocketman egyébként még tavaly
bemutatkozott a genfi autószalonon, utána viszont
szüneteltették egy darabig a projektumot, talán
éppen a londoni olimpiát várva.
 mbb
Ötkarikás Mini
N
emrégen beszámoltunk arról a Harley-Davidsonról, mely a Japánt sújtó
szökőár áldozataként majd ötezer kilométert hánykolódott a Csendes-óceán
északi részén egy konténerbe zárva. A „csomag” Japánból indult, és több
mint egy évvel a szigetországot sújtó földrengés és szökőár után, Kanada partjain
dobta partra a víz. A történet szinte hihetetlen, noha köztudott, hogy a visszahú-
zódó óceán rengeteg hajót, törmeléket vagy egyéb hulladékot vitt magával, melyek
aztán az áramlatokkal elképesztő távolságokba jutottak el. A motor annyira épség-
ben került elő, hogy felfoghatatlan, milyen hosszú út áll mögötte.
A Harley rendszámtábláját látva Peter Mark megtaláló könnyen rájött arra, hogy
a motor az óceán másik oldaláról érkezett. A Harleyt Japánban, a Mijagi prefek-
túrában jegyezték be, mely terület a legsúlyosabb károkat szenvedte el a szökőár
idején. Az amerikai gyár egyik japán képviselője hallotta a híreket a történetről,
és a motor regisztrációja alapján megtalálta a tulajdonost, Ikou Jokojamát, aki a
katasztrófában elvesztette három családtagját, és több mint egy éve átmeneti szál-
láson él. A Harley-Davidson felajánlotta neki, hogy felújítják a motort, és vissza-
küldik neki Japánba.
A cunamit túlélő Jokojama viszont nemrégen nyilvánosan is lemondott járgá-
nyáról, hogy a vállalat méltó emléket állíthasson vele a tragédia áldozatainak. Azt
kérte a Harley-Davidsontól, hogy őrizze meg jelen állapotában és állítsa ki szeretett
kétkerekűjét, így tisztelve meg azokat, akik életüket vesztették a földrengésben és
a szökőárban. A motor az amerikai vállalat milwaukee-i múzeumába kerül, ahol
hamarosan bárki megnézheti. „Múzeumunk számára óriási megtiszteltetés, hogy
megkapjuk ezt a csodálatos motorkerékpárt. A motort a kérésnek megfelelően
meghagyjuk hányatott állapotában, és kiállítjuk, hogy a látogatókat emlékeztessük
vele a Japánt sújtó tragédiára.” – mondta Bill Davidson, a múzeum alelnöke.
 mbb
Lemond a Harleyról
Kincset talált az elhunyt nagypapa
garázsának átvizsgálásakor egy család
Nagy-Britanniában. Szinte érintetlen
állapotban leltek rá az 1928-as évjáratú
Mercedes-Benz S-Type Sports Tourer-
re, amelyet az ötvenes években használ-
tak legutóbb. Az autónak, amely 160
km/órás végsebességével korának egyik
leggyorsabbja volt, meg sem kottyant
a több mint hatvanéves porosodás,
teljesen ép és működőképes állapot-
ban maradt.
Szeptember 15-én árverezik el az
autót, amit a Bonham’s aukciósház
szerint a nagypapa személyesen vásárolt
Londonban. Nagyon ritka, hogy ilyen
korú autók az eredeti család tulajdoná-
ban maradnak, az árveréstől legalább 1,5
millió fontos leütési árat várnak.
Hatvanéves kincs
A Matdes tunningcég bebizonyította, hogy az arabok is
értenek az autókhoz. Gyártani még nem gyártanak, de a
meglévő modelleket szépen fel tudják izmosítani. Ezúttal
az Infiniti FX terepjáró esett áldozatul, és be kell vallani,
az Egyesült Arab Emírségek első tuningcége
szép munkát végzett. A sivatagi állam millio-
mosainak körében egy FX önmagában már
nem elegendő ahhoz, hogy felkeltse a figyel-
met. Hemzsegnek a luxusautók, tehát valami
egyedivel kell előállni. A Matdes ezért alapos
optikai csomagot készített az FX-hez.
Az arab Infinitit az izmos oldalsó küszö-
bök és a szélesített kerékjáratok jellemzik.
A huszonkét colos Asanti felnikkel nagyon
jól mutat a járgány. A reklámanyagban és a
cikkhez mellékelt képen is matt fehérben virít
az FX, de a megrendelő igényei szerint bármilyen fénye-
zésben elkészítik. A teljes csomag ára egyelőre nem ismert,
ám nem kell félteni az arabokat, bőven lesz rá érdeklődő
– függetlenül az árától.
 mbb
Sivatagi tuning
Németország annak a veszélynek teszi
ki magát, hogy „fejlődő ország” szintjére
süllyed az elektromos mobilitás terén –
véli Ferdinand Dudenhöffer professzor, a
Duisburg-Essen Egyetem autóipari kuta-
tó intézetének igazgatója.
A professzor üres beszédnek tartja
Angela Merkel kancellár tervét az elekt-
romos autók számának egymillióra növe-
léséről az országban 2020-ig. A dolgok
jelenlegi állása szerint örülhetnek, ha
ennek tíz százalékát, azaz a 100 ezret
sikerül elérni – mondta Dudenhöffer. Az
elektromos mobilitás elterjesztését szor-
galmazó mozgalom a „Nemzeti Platform
az Elektromos Mobilitásért” (Nationa-
le Plattform für Elektromobilität) szer-
dán délután terjeszti be a kormánynak
harmadik helyzetjelentését. A tanul-
mány kiemeli, hogy további támogatá-
sok nélkül legfeljebb 600 ezer elektromos
jármű üzembe helyezése tűnik realiszti-
kus célkitűzésnek 2020-ig.
Ferdinand Dudenhöffer rámuta-
tott, hogy a 2011-ben üzembe helyezett
2044 elektromos jármű után az idei első
öt hónapban mindössze 1478 járművel
növekedett a forgalomba helyezett villany-
autók száma, és ebből is csak 681 került
magánszemélyek, vállalatok vagy bérautót
üzemeltetők tulajdonába. Az elektromos
járművek többsége azonban márkakeres-
kedők és a gyártók tulajdonában járja az
utakat. Ezt a helyzetet előre vetítve még
100 ezer autó is kellemes meglepetés
lenne 2020-ra – vélekedett a szakértő.
A legtöbb elektromos autót a Mitsu-
bishi értékesítette 2011-ben Németország-
ban, 683-at. Az elektromos autók ára csök-
kent, de nem azért, mert alacsonyabbak
az előállítási költségek, hanem mert nem
fogynak – mondta Dudenhöffer. A Daim-
ler is nemrégiben tette közzé az elektro-
mos Smart árát, amely 23 680 euróba
kerül, több mint kétszeresébe a benzines
Smart 10 275 eurós árának.
Az elektromos mobilitás ügye csak
botladozva halad előre Dudenhöffer
szerint. „Németország legfeljebb fejlő-
dő ország lehet az elektromos mobili-
tás terén, nem pedig húzómotor, ahogy
azt a kancellár állítja” – fogalmazott. A
professzor szerint az elektromos autó-
kat átfogó offenzívával, nem pedig négy
régióra korlátozott „kirakati tesztekkel”
kellene elterjeszteni. A városközponto-
kat például kizárólag elektromos autók
számára lenne szabad elérhetővé tenni
és járműmegosztási (car-sharing) prog-
ramokat kellene indítani azért, hogy az
emberek személyes tapasztalatok révén
ismerkedhessenek meg az elektromos
autókkal.
Veszélyben az elektromos autók
terjedése Németországban
 VRT 1.
9.05 Iskolatévé
9.30 Környezetvédelem
10.10 Tudományos műsor
11.00 Mindent az állatokról
11.30 Konyhácska
12.00 Hírek
12.10 Barázdák
13.05 Horgászműsor
13.30 Krónika
14.05 Politikai műsor
14.30 Politbüró
15.00 Hírek hallássérülteknek
16.00 Madártávlatból, tudományos
sor.
17.00 Híradó, szerb
17.20 Tájékoztató műsor
17.45 Képeslapok
19.00 Mindent az állatokról
19.30 Híradó
20.05 Sorozat
21.00 Dokumentumműsor
22.00 Vajdasági hírek
22.35 Dokumentumsorozat
23.00 Kémvadászok, ang. sor.
23.50 Sorozat
0.40 Tájékoztató műsor
 VRT 2.
6.30 Konyhácska, magyar
7.00 Tabloid
8.30 Vallási műsor
9.30 A remény útjai
10.00 Barázda, ism.
10.30 Magyar népzene
11.00 Magyar nyelvű műsor
11.30 VIVE, magyar nyelvű zenés
műsor
12.00 Énekelt versek 2012, 4. rész
12.30 Hírek, magyar
13.15 Dokumentumműsor
13.45 Halló, TV!, ism.
15.15 Jó estét, Vajdaság!, magyar
16.15 Jelen-lét, ism.
16.45 TV-magazin, román nyelvű
műsor
17.45 Hírek, horvát
18.00 Hírek, szlovák
18.15 Hírek, ruszin
18.30 Hírek‚ román
18.45 Hírek‚ roma
19.00 Hírek, magyar
19.30 Konyhácska, magyar
20.00 Napjaink, magyar nyelvű
műsor
21.00 Magyar nyelvű műsor
21.30 Delta, magy. játékfilm
23.00 TV-hagyaték
 SZRT 1.
6.05 Reggeli műsor
9.05 Sorozat
10.40 Környezetvédelem
12.00 Híradó
12.35 FlashForward – A jövő emlé-
kei, sor.
13.20 Euro 2012, negyeddöntő,
ism.
15.00 Itt Szerbia!
16.00 Sorozat
17.45 Belgrádi krónika
18.25 Magazinműsor
19.00 Kirakójáték
19.30 Híradó, 2.
20.05 ’68 szeszélyes nyara, hazai
vígjáték
20.55 Ének határok nélkül
22.00 Kérdőjel
23.05 FlashForward – A jövő emlé-
kei, sor.
0.10 Ki ez a lány?, sor.
0.55 Sunset Heat, am. thriller
 SZRT 2.
9.00 Gyermekműsor
9.55 Forró gumik
11.05 Vet klinika
11.35 Tudományos műsor
12.05 Zenés műsor
12.35 Környezetvédelem
13.00 Kincstár
14.00 Iskolatévé
15.55 SAT
17.15 Capri – Az álmok szigete,
sor.
18.10 Zenés műsor
18.35 Ad libitum, zenés műsor
20.00 TV Bingo
20.35 Tudományos műsor
21.00 Capri – Az álmok szigete,
sor.
22.00 Zongoralecke, új-zélan-
di–auszt.–fr. romantikus
dráma
0.00 Summertime Festival
 B92
8.50 Sorozat
10.35 Magazinműsor
12.30 Rajzfilmek
14.10 Bérgyilkos a szomszédom,
am. akcióvígjáték
16.00 Hírek
16.40 Sportműsor
17.05 Joey, am. sor.
17.30 Jó barátok, sor.
18.30 Híradó
19.10 Spongya Bob Kockanadrág
19.30 Hupikék törpikék
20.00 A Grace klinika, sor.
21.00 Részeges karatemester, hong-
kongi akcióvígjáték
23.10 Éjszakai TV-projektum
1.15 Sportműsor
1.30 Tökéletes célpont, sor.
2.20 A Grace klinika, sor.
3.10 South Park, anim. sor.
3.35 Veszélyben, am. krimi
 PANNON TV
7.00 Bicske, természetfilm
8.00 Rádiós Híradó
8.30 Közel-kép – Beszélgetés
Keresztes Ildikóval
9.00 Rádiós Hírek
9.05 Pannon Gazda – Vajdaságban
megkezdődött az aratás
9.30 Sztárok a konyhában – Karda
Bea
10.00 Kárpát Expressz
10.30 Közel-kép
10.55 Talpalatnyi zöld – Zöld ener-
gia
11.30 Pannon Gazda
12.00 Rádiós Híradó
12.20 Élő népzene – XX. Országos
Szólótánc Fesztivál
13.00 Házibuli Attilával
13.55 Heuréka – Orchidea feszti-
vál
14.30 Sztárok a konyhában
15.00 Átjáró – Portré Vári Fábián
Lászlóról
15.30 Mesterségek vonzásában –
Áttekintés a céhektől napja-
inkig
16.00 Rádiós Híradó
16.30 Etno – Ruhaviseletek – Rába-
közi viselet
17.00 Közel-kép – Ch-Art Csókán
17.30 Híradó
18.00 Minoritates Mundi – Finnor-
szág, 3/1. rész
19.00 Közel-kép
19.30 Hírek
19.35 Sport-les – A bajsai fociklub
80. évfordulója, ism.
20.00 Híradó
20.30 Etnopark, 5/1. rész
21.00 Üdvözöljük Európában!, 8/1.
rész – Maribor
21.30 Láthatatlan élet – Zita, a vak
gimnazista
22.00 Híradó
22.25 Kárpát Expressz
23.00 Sóti Thea koncertje
 MOZAIK TV
2.10 Éjjeli műsor
7.30 Kollázs
8.00–10.00 A Delta TV műsora
10.05 Mai nap, élő műsor
12.00–14.00 A Delta TV műsora
14.05 Mai nap
14.20 Rajzfilm
14.30 Nézőink jókívánságai
15.50 InfoMozaik
16.00–18.00 A Delta TV műsora
18.05 Kollázs
18.30 Hírmozaik
19.00 Híradó – Duna World
19.30 Pulzus – Hosana Kábítószer-
elvonó Intézmény
 M1
5.55 Ma reggel
9.00 Balatoni nyár
10.40 Rex Rómában, osztrák–német
sor.
11.30 Napirend előtt
12.25 Roma magazin
12.55 Domovina
13.25 Euro 2012
15.10 Marslakók, magyar sor.
15.45 Angyali érintés, am. sor.
16.30 Az álmok szigete, ol. sor.
17.30 Balatoni nyár
18.10 Everwood, am. sor.
18.55 Marslakók, magyar sor.
19.30 Híradó
20.15 Zsaruvér és Csigavér I.: A
királyné nyakéke, magyar
krimi
21.20 Kékfény
22.15 Az este
22.50 Aranyfeszt
23.20 Karinthy Frigyes 125
23.55 Barbarossa, ol. történelmi
dráma, 1. rész
1.40 Everwood, am. sor.
 TV2
7.00 Mokka
11.05 EZO TV
12.40 Parányi varázslat, kanadai
családi film
14.20 Marina, sor.
15.20 Doktor House, am. sor.
16.20 Csoda Manhattanben, sor.
17.25 Tiltott szerelem, török sor.
18.30 Tények
19.30 Aktív
20.30 Jóban Rosszban, magyar
sor.
21.15 NCIS, am. sor.
23.15 Bostoni halottkémek, am.
sor.
0.15 Tények este
 RTL KLUB
7.40 Reggeli – Csak csajok
8.20 A szerelem rabjai, arg. sor.
9.25 Győzike
12.05 Astro Show
13.10 Az éden titkai, görög sor.
14.15 A macskanő, am. kaland-
film
16.15 A szerelem diadala, mex.
sor.
17.20 Teresa, mex. sor.
18.30 Híradó
19.10 Castle, am. sor.
20.10 Fókusz
20.55 Barátok közt, magyar sor.
21.30 Dr. Csont, am. sor.
22.30 CSI: A helyszínelők, sor.
23.35 Póker
0.35 Reflektor
0.55 Saint Ange, fr. horror
 VIASAT 3
8.05 Gyilkos sorok, am. sor.
8.55 Nyomtalanul, am. sor.
9.45 Doktor House, am. sor.
10.35 Babe 2 – Kismalac a nagyvá-
rosban, am. vígjáték
12.15 A nagy házalakítás
13.10 A médium, am. sor.
14.05 Nyomtalanul, am. sor.
15.00 Őrangyal, am. sor.
15.55 CSI: A helyszínelők, am.
sor.
16.50 Nyomtalanul, am. sor.
18.35 Vérmes négyes, am. sor.
19.35 Jó barátok, am. sor.
20.30 Doktor House, am. sor.
21.20 Rocky, am. filmdráma
23.35 CSI: A helyszínelők, am.
sor.
0.30 Esküdt ellenségek, am. sor.
1.20 Rocky, am. filmdráma
 M2
5.55 Ma reggel
9.00 Utazás a Holdba
9.50 P@dtársat keresünk
11.00 Magyar rock
12.01 Hírek
12.35 Az aranyrózsa barlangja, ol.
fantasztikus kalandfilm
14.05 Telepódium: Az admirális
15.30 MacGyver, am. sor.
16.20 Enid Blyton kalandfilm-soro-
zata, ang. ifjúsági sor.
16.45 A nyereg klub, sor.
17.10 Leopoldi nyár, magyar
ifisor.
17.40 Elit gimi, ol. sor.
18.30 Rajzfilmek
19.00 Az álmok szigete, ol. sor.
20.00 Híradó
20.35 Angyali érintés, am. sor.
21.20 2-es Retró
21.22 Különös házasság, magyar
sor.
22.35 Zsákutca, német krimi
0.25 Bűvölet, ol. sor.
 DUNA TV
7.35 Kultikon+
8.35 Közbeszéd
9.00 Füred ékkövei
10.00 Család-barát
11.00 Száműzött magyar iroda-
lom
11.30 Térkép
12.00 Híradó
12.30 Napirend előtt
13.00 Kapcsoljuk az Országházat
16.30 Állatok világa
17.05 Linda, magyar sor.
18.35 Közbeszéd
19.05 Hitvallók és ügynökök
20.00 A Tenkes kapitánya, magyar
sor., 1. rész
21.10 Miloš Forman: Amibe nem
halsz bele...
23.00 Koncertek az A38 hajón
0.45 A jó szolgálat
2012. június 25., hétfő tv@magyarszo.com RTV 15
Parányi varázslat
A Szürke Hölgy és a Hajóskapitány meséje átjárja
Middleton történelmét. Amikor Cassy beköltö-
zik a 200 éves Szürke Házba, és csodás otthont
varázsol magának, a middletoniak szeretnék ott
tartani a jubileumi ünnepséget. Ennek semmi
akadálya, bár Cassy közben kénytelen kiadni az
óriási ház szobáit, hogy fedezni tudja a felújí-
tás költségeit. Ezzel pedig elindítja a lavinát.
A varázslatokkal teli történetben megjelenik a
gonosz is, aki csalással próbálja elvenni a Szürke
Házat jogos örökösétől. Ám a kisváros és Jake, a
rendőrkapitány összefognak, és végül a mesének
köszönhetően megmenekül a történelmük.
Főszerepben: Catherine Bell (Cassandra Nightingale), Chris Potter (Jake
Russell), Catherine Disher (Martha Tinsdale), Peter MacNeill (George
O’Hanrahan)
(TV2, 12.40)
Zsákutca
Közelgő esküvője érdekében és hogy
saját hűtlenségére ne derüljön fény,
Eddie, a menő hirdetési ügynökség
szakembere segít tisztára mosni a cég
főnökének fiát, akit nemi erőszakkal
vádolnak. A hamis alibi mégsem menti
meg sem őt, sem az elkövető Anthonyt
az áldozat, Angelina brutális bosszújától.
Eddie-t nem csak menyasszonya rúgja ki, hanem a leendő após is a cégből, majd
az események felgyorsulnak, és csakhamar börtönben találja magát, gyilkossággal
vádolva, ahonnan talán még rutinos védőügyvédje sem tudja kiszabadítani.
Főszerepben: Til Schweiger (Eddie Shneider), Lauren Lee Smith (Angelina
Sable), Eric Roberts (Nick Swell), Stefanie von Pfetten (Judy Birk)
(m2, 22.35)
Saint Ange
1958-ban Anna, a fiatal takarí-
tónő a Francia Alpok egy távo-
li zugában, az elhagyatott St.
Ange árvaházban kap munkát.
A lány, aki titokban gyermeket
vár, felfedezi, hogy egy árva, a
mentális problémákkal terhelt
Judith még mindig az épület-
ben lakik. Később egyre több
hátborzongató, természetfeletti történéssel is szembesülnie kell; gyerekhangokat,
lépteket hall az árvaház magányos folyosóin. Anna az első rémület után kutatni
kezd, mert úgy sejti, a rejtélyes jelenségeknek azokhoz az eseményekhez van
közük, amelyek az árvaházban közvetlenül a háború után történtek.
Főszerepben: Virginie Ledoyen (Anna Jurin), Lou Doillon (Judith), Catriona
MacColl (Francard), Dorina Lazăr (Helenka)
(RTL Klub, 0.55)
A tévé- és rádióállomások fenntartják a műsorváltoztatás jogát.
Will Smith nem akar újra
legenda lenni
Will Smith 2007-es sikerfilmje, a Legenda vagyok folyta-
tásáról tanakodnak a készítők, ám a 43 éves színész nem
szeretne részt venni a második rész munkálataiban.
A producerek már dolgoznak a Legenda vagyok folytatá-
sán, de nem valószínű, hogy elvállalom. Ha netalán valami
hihetetlen dolgot sikerül összehozniuk, akkor lehet, hogy
igent mondok, de az igazság az, hogy nem akarok folyta-
tásos fickó lenni – nyilatkozta egy interjú során a színész.
A posztapokaliptikus sci-fi horrorfilm megközelítőleg 600
millió dolláros bevételt hozott, így nem csoda, hogy a
második részen gondolkozik a Warner Bros. Pictures. Bár
a Will által megformált Robert Neville feláldozta magát a
film végén az emberiség érdekében,
valószínűleg találnának módot arra,
hogy visszahozzák. De lehetőség van
arra is, hogy Anna (Alice Braga) és
fia, akik eljutottak a túlélők táborá-
ba az ellenszerrel, hozzálássanak a
többiekkel a még életben maradt
mutánsok kezeléséhez és a világ
rendjének helyreállításához.
7.00, 15.00, 18.30 és 21.30 Híradó
9.03–12.00 Délelőtti mozaik – Garai Miskolci Zsuzsa és Garai Béla újságíró házaspár lesz a vendé-
günk.
15.35–16.30 Közös nevezőn – családi magazin
Az Újvidéki Rádió az interneten is hallgatható: www.rtv.rs/hu.
9.30 Körkép – „Temető a Tisza, mikor kivirágzik....”, ism.
10.08 Hétköznapok – Start!: Mi történt a labdarúgó Európa-bajnokságon? Stúdióvendég
Tóth Tibor sportújságíró és Gligor Miklós játékvezető.
13.05 Délidő – Lemezparádé – régi és új slágerek
15.30 Riportermikrofon – Nemzetek főzőversenye
16.07 Provokatív – nem csak nőknek – szórakoztató zenés műsor
18.20 Szól a zene – A Szabadkai Rádió zenés műsora
Cate Blanchett lesz
Colin Firth szerelme
Barbra Streisand eddig három nagy-
játékfilmet rendezett (Yentl, Hullá-
mok hercege, Tükröm, tükröm...), és
mindben ő játszotta a női főszerepet.
Tizenhat évvel a Tükröm, tükröm... után ismét rendezni
fog, és most már nem saját magát: Skinny and Cat című
filmjében Cate Blanchett és Colin Firth vállalta el a két
főszerepet.
Az „epikus szerelmi történet”-ként leírt dráma valós törté-
netet mesél el: Erskine Caldwell amerikai író és Margaret
Bourke-White fotós kapcsolatát. Bourke-White úttörő volt
a női fotósok közt: ő volt az egyik első női haditudósí-
tó, és ő volt az első külföldi fotós, aki engedélyt kapott,
hogy a szovjet ipari termelést fényképezze Sztálin idején.
Kelet-Európa több országában, köztük Magyarországon
is fotózott a 30-as években. Caldwell-lel néhány éven
keresztül házasok voltak, három könyvet is készítettek
együtt, leghíresebb ezek közül a You Have Seen Their
Faces. A mű Egyesült Államok déli részén élő embereket
mutatja be a gazdasági világválság idején. A film forgatása
a tervek szerint a jövő év elején kezdődik.
MA A KÉPERNYŐN
Minuonnaµ Pannon P1v!
Ma a tévében:
Nyári Színházi Napok Csókán. A rendezvénysorozaton szerb
néptáncot, modern táncot, magyar női népdalkórust és két
színházi előadást is láthattak az egybegyűltek. Minderről bővebben 17 órakor
a Közel-képben!
Ma a rádióban:
Hétfőtől nyári hangulatba hozzuk a Pannon Rádió hallgatóit. Mivel tehetjük
jobbá a napunkat? – a Reggeliben erre a kérdésre keressük a választ. A Napkö-
ziben az aktuális programokról, pályázatokról hallhatnak. 16 órától Hangár.
Bödő Róbert minden zenei kívánságot teljesít.
Rólunk. Nekünk. Mindennap. Magyarul!
2012. június 25., hétfő 16 PANORÁMA panorama@magyarszo.com
C
sodálatos alkotásokra képes a természet. Közülük ez az egyik. Újvidéken fényképezte le fotósunk, a Pétervá-
radi vár alatt. Mivel egy még meglévő laktanya falán fekszik, nézhetnénk kutyának, amely a laktanyát őrzi.
De ráfoghatjuk azt is, hogy ő, mármint a kerítésen fekvő lény, tulajdonképpen a várfalakat őrző szellem egy
megtestesült formája. Télen a hideg elől elbújik, de tavasszal ismét felölti zöld ruháját, és a nagy téglakerítésről
figyeli a vár alatti forgalmat (néz)
KÖZÉLETI NAPILAP
Az egyik ismerősöm megelégelte,
hogy a cigarettásdobozokon folyton
arra hívják fel a figyelmét, hogy a
cigi károsítja a szervezetét, és rossz
hatással van a környezetére is. Mind-
ezzel tisztában van, és nem, nem kíván
leszokni a dohányzásról. Fogott hát egy
papírlapot, ráragasztotta a dobozra, és
megszólalásig a figyelmeztető szöveg-
hez hasonlító betűkkel a következőket
írta: kávé mellé ideális.
Nos, ő biztosan örülne annak a
csipszeszacskónak, amelynek a gyár-
tója már eleve a káros élelmiszerek
kedvelőinek kedvére tett. A burgo-
nyaszirom csomagolásán ugyanis jó
nagy, ékes betűkkel arra hívják fel
a figyelmet, hogy ezen termék mellé
bizony kitűnő választás a sör, merthogy
„sör mellé ideális”. És bármennyire is
igaz az, hogy a ropi állítólag jobban
csúszik a sörrel (én nem tudom, egyiket
sem fogyasztom), ez akkor is az alko-
holfogyasztás népszerűsítését jelenti.
Ráadásul legálisan.
Ezek után már azon sem csodál-
kozom, hogy egyes üzletekben bizonyos
mennyiségű sör megvételéhez aján-
dékcsipsz jár.
Vajon eljutunk addig is, hogy a
kanalak dobozaira is egyszer majd
ráírják, hogy heroin melegítésére
ideális?
 t.r.
Június 25.
Vilmos napja
A germán eredetű Wilhelm névnek
a latinosított Vilhelmus formájából
származik. Elemeinek jelentése:
akarat+(védő)sisak.
További névnapok: Viola, Vilma
Ezen a napon:
 1852-ben született Antonio Gaudí katalán
építész. A híres barcelonai Szent Család
székesegyház, a befejezetlen Sagrada Famí-
lia építője.
 1903-ban született George Orwell angol író
(Állatfarm, 1984).
 1923-ban született Dorothy Gilman írónő,
aki megalkotta Mrs. Pollifax detektívet az
ifjúsági misztikus regénysorozatában.
 1924-ben szül etett Si dney Lumet
Arany Glóbusz-díjas amerikai rendező,
forgatókönyvíró.
 1963-ban született George Michael zenész,
énekes (Wake Me Up, Before You Go;
Freedom).
 1991-ben Horvátország és Szlovénia kikiál-
totta függetlenségét Jugoszláviától.
 2009-ben meghalt Michael Jackson énekes,
zenész.
Az irodalom és a modern technológia találkozásából
megszületett különleges mobiltelefon-alkalmazással
rukkoltak elő a Boston College diákjai: az új fejlesz-
tés James Joyce Ulysses című regényére támaszkod-
va kalauzolja végig a felhasználókat a századforduló
Dublinján.
A Joyce Ways (Joyce útjai) elnevezésű alkalmazás
egy 2009-ben indult szemináriumi projektumból nőtte
ki magát. Az egyetem illetékeseinek reményei szerint
a 2,99 euróért kínált fejlesztés már a hétvégén elér-
hető lesz az iTunes online áruházban. Az alkalmazás
az ír író mesterművére támaszkodva nyújt interaktív
kalandtúrát a felhasználóknak, akik belekóstolhatnak
a századfordulós Dublin ízeibe, illataiba és hangjai-
ba. Az érdeklődők végighaladhatnak az Ulysses című
regény szereplői által bejárt utakon, és felfedezhetik
maguknak – a 15 Joyce novellából álló – A dublini embe-
rek (Dubliners) című irodalmi műben szereplő helyeket
is. A dolog lényege, hogy az emberek az adott helyszíne-
ken megpróbálhatják beleképzelni magukat az 1904-es
év hangulatába. Az 1922-ben megjelent Ulysses című
regény a főszereplő, Leopold Bloom egy dublini napját
követi végig, az úgynevezett tudatfolyam írói technikát
alkalmazva, amelynek köszönhetően az olvasók bepil-
lantást nyerhetnek a karakterek fejébe.
A felhasználók térképek, fotók és videók révén
fedezhetik fel maguknak a régi Dublint. A különleges
kalandot a BBC műsorvezetőjének, Frank Delaneynek a
narrációja kíséri. Nugent szerint az alkalmazás néhány
bevett turistalátványosságot is felsorakoztat, egyebek
között a Liffey folyó menti sétára, az Ír Nemzeti Könyv-
tárba, az Ír Nemzeti Múzeumba, a Dublini Kastélyba és
a Joyce karakterei által is felkeresett pubokba invitálva
a felhasználókat. (origo)
D
á
v
i
d

C
s
i
l
l
a
Az Ulysses regénnyel újra bejárhatjuk Dublint
Ritkán sül ki jó abból, ha egy amerikai meg
egy angol barátkozni kezd. Állítólag egy jóféle
texasi polgár beszédét meg sem érti egy „külső
londoni”. Még nehezebb a helyzet, ha a tenge-
rentúli proli srác, az angol viszont főne-
mes. Éppen erre az ellentétre építette
1971-ben a Minden lében két kanál című
sorozatot a brit ITC televíziós társaság.
A történet szerint Brett és Danny egy
kocsmában találkoznak először, hogy a
megismerkedés örömére szétverjenek
mindent, egymás arcát is beleértve. De
– mint tudjuk – egy jól helyezett pofon-
nál nincs jobb ajánlólevél, így a „jenki
tahó” és az angol lord barátokká válnak,
hogy azután 24 epizódon át üssék-verjék
a gonoszt, és nem mellesleg csókolják
végig az akkori szépasszonyokat.
A sorozat forgatását negyven esztendővel
ezelőtt, 1972-ben fejezték be. Sajnos. Ennyi-
re szellemes, kis költségvetésű akció-vígjáték
sorozatot valószínűleg azóta sem tudtak sehol
gyártani. Jó lett volna még néhány évad. Az
epizódok annyira politikamentesek voltak,
hogy azokat még a szocialista Magyarország
egyetlen televíziójában is vetíthették, a nézők
nagy örömére. Aligha van ma olyan negyvenes
vagy annál idősebb, aki ne tudná, ki az a Brett
Sinclair. Legendás lett a két szinkronhang is.
Olyannyira, hogy Láng Józsefet máig Roger
Moore magyar hangjaként ismeri a többség.
Tony Curtist pedig Sztankay István „fordította”.
A hozzáértők szerint kettejük hangjával még
élvezhetőbb a sorozat, mint eredetiben...
A magyar származású Tony Curtis ekkor
már világsztár volt (túl például a Van, aki forró
szereti című filmen), Moore viszont nem kis
részben a Minden lében két kanálnak köszön-
heti karrierjét, hiszen a sorozat bemutatása
után választották ki James Bondnak. (stop)
Kiállítás az Angol betegről
Almásy László, a kalandos életű
Afrika-kutató életéről nyílt kiállítás
pénteken az ausztriai Kismarton-
ban, (Eisenstadt) a Burgenlandi
Tartományi Múzeumban. Almásy
László az akkor Magyarországhoz
tartozó, a mai Burgenland területén
található Borostyánkő (Bernstein)
várában született 1895-ben, nemesi
családban. Neve sivatagkutatóként,
kalandorként, repülőgép-pilótaként,
autóversenyzőként, motortervező-
ként és kémként is ismert.
Almásy kalandos élettörténe-
tének felhasználásával 1992-ben
Michael Ondaatje regényt írt Az
angol beteg címmel. A könyvből 1996-
ban 9 Oscar-díjjal jutalmazott film készült a brit Anthony Ming-
hella rendezésében. A könyv és a film szélesebb körben is
megismertette Almásy alakját. Mint arra a múzeum közleménye
rámutatott, Almásy életének és személyiségének megismerésé-
re és értelmezésére azóta is sokan vállalkoztak. A kismartoni
kiállítás ezért három megközelítésben, a történelem, a regény
és a film szempontjából mutatja be
titokzatos alakját. Összeveti a film-
ből, a regényből vett motívumokat a
kortársaktól és útitársaktól származó
idézetekkel. Írott dokumentumok,
tárgyak, fényképek és filmrészletek
bemutatásával Almásy alakjának
árnyaltabb megismertetésére tesz
kísérletet.
A Landesmuseum Burgenland
tárlatához a német mellett magyar
nyelven is készültek ismertetők.
(múlt-kor)
Naplementekor készült a felvétel az Észak-Amerikában található Mount Rainer
tűzhányó csúcsa felett. A lenyugvó nap sugarai által vörösre festett úgynevezett
lencsefelhőkből kettő is megfigyelhető a hegy felett kialakuló áramlási rendszerben.
A lencsefelhők (altocumulus lenticularis) a fellegek látványos és viszonylag ritkán
megfigyelhető csoportját képezik. Többnyire nagy kiemelkedések felett, valamivel
azok mögött, az áramló levegőben kialakult állóhullám révén jönnek létre. Ennek
megfelelően állófelhők, tehát nem mozdulnak el. Miközben a gáz áramlik bennük,
egyik oldalukon folyamatosan keletkeznek, míg a túloldalon feloszlanak. A hegynek
ütköző levegő felemelkedik, eközben lehűl, és nedvességtartalma kiválik – ez alkotja
a felhőt. Nem sokkal azután, hogy a nedvesség elkezd kicsapódni, a topografikus
helyzet miatt a gáz már süllyedni is kezd. Ekkor a vízcseppek elpárolognak, ezért
az állóhullámnak csak a hegy kiemelkedése feletti „csúcsa” jelentkezik felhőként.
Emiatt a felleg viszonylag kicsi és jól körülhatárolt lesz, így alakul ki a látványos
lencsealak. (origo)
Lencsefelhők a Rainer hegy felett
Alapító: Magyar Nemzeti Tanács  Kiadja a Magyar Szó Lapkiadó Kft.  Megbízott igazgató: Bordás Győző  Megbízott főszerkesztő: Varjú Márta  Főszerkesztő-helyettes: Németh Zoltán  Deszk: Vígi Zoltán, Bajtai Kornél  Rovatvezetők: Sándor Zoltán
(Belföld), Vadócz Károly (Külföld), Máriás Endre (Kitekintő), Sáfrány Attila (Gazdaság), Mihályi Katalin (Művelődés), Tőke János (Sport), Erdősi Loc Valéria (Gyógykalauz), Szeli Miklós (Közelkép), Szerencsés Anna (Panoráma), Kovács János (Mozaik)
 A regionális oldalak szerkesztői: Tómó Margaréta (Szabadka), Halász Gyula (Újvidék), Fodor István (Tiszavidék), Herceg Elizabetta (Topolya–Kishegyes)  A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.  Telefonok: központ
(021) 457-244, titkárság (021) 456-066, (021) 557-232; Rovatok: belföld (024) 555-530, külföld (021) 456-693, kitekintő (024) 814-550, gazdaság (021) 457-097, művelődés (024) 555-530, sport (024) 814-550; Újvidéki szerkesztőség: (021) 456-624,
fax: (021) 557-031; Szabadkai szerkesztőség: (024) 555-530, fax: (024) 553-851; Zentai szerkesztőség: (024) 814-550, fax: (024) 812-347; Topolyai szerkesztőség: (024) 711-336; Hirdetőosztály: Újvidék (021) 457-633, (021) 457-505, fax: (021) 456-832,
Szabadka (024) 552-458 (tel/fax)  Folyószámla: Erste Bank, 340-15329-18  Kéziratokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.  Belföldi előfizetés egy hónapra: 1050 dinár,
negyedévre 3090, fél évre 5810, egy évre 10 620 dinár  Külföldre (Európa országaiba) egy hónapra 4430 dinár, negyedévre 14 600 dinár, fél évre 26 650 dinár, egész évre 51 180 dinár
 Terjeszti a Magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék. Tel/fax: (021) 557-304. Folyószámla: Intesa Bank 160-920019-57  Készül a Magyar Szó Lapkiadó Kft. nyomdájában, Újvidéken.
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelője az
BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ
1084 Budapest, Auróra u 11.,
tel.: 303-4738; fax: 303-4744
e-mail: marketing@observer.hu
http://www.observer.hu
WWW.MAGYARSZO.COM
WWW.MAGYARSZO.RS
WWW.MAGYARSZO.INFO
E-mail: DESZK@MAGYARSZO.COM
ISSN 0350-4182
COBISS.SR-ID 33966599
Idézünk...
A pénz nem
boldogít, csak az,
amire költöd.
(graffiti)
Negyvenéves a „minden lében két kanál”
2012. junIus 26., LetIó  8zerkesztI: Latak Istvan  IZ. evI., 404. szam
8aerbtot és moggorersadgt
érmek 2dgrdbbon
0Itmptot kuðto és orongérem æorke
Neuokeutcnok, brenaérem HeIpert
Brutnnek, Deucheu-Jontc Notoso
két sadmbon ts orongérmes Iett o
kojok-kenu Bb-n
{13. eIdoI}
2 LABDARÚGÓ-EB
Németország nyerte meg a 2012-es Európa-
bajnokság második negyeddöntőjét, miután 4:2-
re legyőzte a görög válogatottat. A németek gólja-
in Philipp Lahm, Sami Khedira, Miroslav Klose
és Marko Reus osztozott, a hellén együttesből Sza-
marasz és Szalpingidisz volt eredményes. A né-
metek ellenfele az elődöntőben az Anglia–Olasz-
ország negyeddöntő továbbjutója lesz majd.
Kiváló összecsapást hozott a német–görög ne-
gyeddöntő, az első félidőt egyértelműen a Nati-
onalelf uralta, a második játék-
részben volt egy rövid görög
időszak, nagyrészt azonban a
németek domináltak. A fölény
az első félidőben odáig terjedt,
hogy néhányszor még Manuel
Neuer is a pálya közepén pasz-
szolgatott a társakkal. Záporoz-
tak a német helyzetek, lőttek egy
lesgólt is, és végül a 39. percben
szerezték meg a megérdemelt
vezetést, Philipp Lahm kapott
egy labdát a kaputól 20 méterre,
tolt rajta, majd tiszta erőből a bal
felsőbe lőtt.
A második félidőben úgy tűnt,
felébred a görög csapat, egy gyö-
nyörű akció végén egyenlítettek
is, Szamarasz kapott labdát Ge-
kasztól, és becsúszva megsze-
rezte 62. válogatottmeccsén a 8.
gólját. Ezzel azonban a hellén já-
tékosok meghúzták az oroszlán
bajszát, a németek nagyobb fokozatba kapcsoltak,
és gyorsan háromgólos előnyre tettek szert. A 61.
percben Sami Khedira egy jobb oldali beadást
szinte röptében bombázott a léc alá. A 68. perc-
ben az ezen a meccsen kezdőként pályára Miros-
lav Klose Szifakiszt megelőzve fejelte a harmadik
német találatot. A 74. percben ismét Klose veszé-
lyeztetett, lövése a görög kapusról a tizenegyes-
pont felé pattant, Marko Reus pedig futtában a
léc alá bikázta. Eldönteni sem lehet, hogy Khe-
dira vagy Reus gólja volt-e látványosabb. A görö-
gök egy könnyű szívvel megadott büntetőből ál-
lították be a 4:2-es végeredményt, a 89. percben
Szalpingidisz volt eredményes.
A németek tehát továbbra is százszázalékosak
a tornán, a hellén hősöknek is csak kb. egy fél-
időnyi reményt adtak, aztán valójában átgázol-
tak rajtuk. Rendkívül sokat mozogtak, mindig
volt megjátszható ember, kizárólag a támadás-
ban gondolkodtak, egy pillanatra sem álltak le.
A görögök ráadásul egyáltalán nem fárasztották
le őket, az első félidőben mindössze 78 passzot
„követtek el”, abból is csak 38 százalék volt pon-
tos. A második félidőben próbáltak visszajönni a
meccsbe, de Fernando Santos együttese nem tu-
dott ellenállni a német rohamoknak, az esélyte-
lenek szerepkörét osztották ma rájuk.
Joachim Löw tanítványai az elődöntőben,
csütörtökön az Anglia–Olaszország negyeddön-
tő győztesével csapnak össze.
A németek világrekordot állítottak fel azzal,
hogy sorrendben 15. tétmeccsüket nyerték meg.
Nyilatkozatok
Joachim Löw (Németország): – Nagyon fiatal
csapatunk van, fényes jövő áll előttünk, büszke
vagyok a srácokra. Nagyon jól játszottunk, igaz,
két gólt is kaptunk, mégis azt emelném ki, hogy
az első félidőben nem használtuk ki a helyzetein-
ket. A bekapott gól meglepett minket, de ennek
következtében sokkal jobban játszottunk. Anglia
sokkal szervezettebb, mint ezelőtt, az olaszok jól
védekeznek, kiválóan kontráznak, tehát nagyon
nehéz dolgunk lesz ellenük, bárki is legyen az el-
lenfél.
Philipp Lahm: – Az elején szenvedtünk, no-
ha ennek nem így kellett volna történnie. Az első
negyedórában több lehetőségünk is volt a vezetés
megszerzésére, egy nagyon-na-
gyon védekező szellemű görög
csapat ellen. Ha így sem találsz
be a kapuba, akkor magadnak
nehezíted meg a dolgod. Aztán
gólt lőttünk, de kiegyenlítettek,
hanyagok voltunk. Voltak hi-
báink, ezeket ki kell javítanunk
az elődöntőre. De büszkék lehe-
tünk ma, négyszer is eredmé-
nyesek voltunk, és ott vagyunk
a négy között.
Miroslav Klose: – Nehéz
meccs volt, hiszen tudtuk előre,
hogy nagyon masszív ellenféllel
kell harcolnunk, de elégedettek
lehetünk a teljesítményünkkel.
Sikerült végrehajtanunk azt,
amit elterveztünk, gyorsak vol-
tunk, és rengeteg helyzetet ki-
alakítottunk. Boldog vagyok,
gólt szereztem, a csapat is remek
volt, és a családom is a helyszí-
nen szurkolt nekünk. Felszabadultak vagyunk,
nem görcsölünk azon, ki lesz az ellenfelünk.
Fernando Santos (Görögország): – A máso-
dik félidőt erősen kezdtük, pár helyzetet kidol-
goztunk, végül be is találtunk. A második gól
után már nem volt sok esélyünk. Gratulálni sze-
retnék a játékosaimnak, akik az utolsó pillanatig
küzdöttek. Karagunisz nagyon fontos játékos, fő-
leg mert nagyon tapasztalt, meg tudja tartani a
labdát, helyet tud csinálni a csapatnak a pályán.
Nagyon hiányzott a játéka, főleg az első félidő-
ben, ahol olyan játékosra lett volna szükségünk,
aki segít abban, hogy levegőhöz jussunk. Nem
változtatnék semmin, mivel ez volt a tervünk,
ezekkel a játékosokkal találtuk ki a taktikát, az
edzéseken erre készültünk, ott ugyan nagyon jól
ment, a mérkőzésen ebből keveset tudtunk meg-
valósítani.
Szokratisz Papasztatopulosz: – Talán ha óva-
tosabbak vagyunk, másként is alakulhatott vol-
na… Nagyon fontos, hogy bejutottunk a legjobb
nyolc csapat közé, különösen, ha figyelembe vesz-
szük, hogy egy olyan nagy futballnemzetnek,
mint Hollandia, nem sikerült. Remek munkát
végeztünk, van jövője ennek a csapatnak.
tar
NEGYEDDÖNTŐ
Ncmct tündok|cs o gorogok c||cn
A mcrkózcs jcggzókongcc
Németország–Görögország 4:2 (1:0)
Gdańsk, 39 000 néző, vezette: Damir Skomina (szlovén). Góllövők: Lahm a 39., Khedira a 61.,
Klose a 68., Reus a 74., illetve Szamarasz az 55., Szalpingidisz (11-esből) a 89. percben.
Németország (4-2-3-1): Neuer, Boateng, Badstuber, Hummels, Lahm, Schweinsteiger, Khe-
dira, Reus (Götze, 80.), Özil, Schürrle (Müller, 67.), Klose (Gomez, 79.)
Görögország (4-5-1): Szifakisz, Toroszidisz, Papasztatopulosz, K. Papadopulosz, Cavelasz (Fo-
takisz, a szünetben), Makosz (Liberopulosz, 72.), Maniatisz, Ninisz (Gekasz, a szünetben), Ka-
curanisz, Szamarasz, Szalpingidisz.
Németek harmadik gólja
3 LABDARÚGÓ-EB
Spanyolország minden különösebb megeről-
tetés nélkül – mondhatnánk, félgőzzel, meg sem
izzadva – legyőzte 2:0-ra Franciaországot az uk-
rán–lengyel közös rendezésű Európa-bajnokság
3. negyeddöntőjében, és az elődöntőben Portu-
gáliával csap majd össze szerda este. A franciák
továbbjutottak ugyan a csoportjukból, de azt el-
mondhatják magukról, hogy az angolok elleni cso-
portmeccsük után részesei voltak a kontinenstor-
na második legunalmasabb mérkőzésének, ami
főként nekik köszönhető, ugyanis az egész talál-
kozón nem tudtak egyetlen valamirevaló helyze-
tet sem kialakítani. A spanyolok nagy tornán elő-
ször tudtak nyerni a franciák ellen.
Az első félidőben minden úgy alakult, ahogy
azt a spanyolok akarták. Meghajtották a találko-
zó elejét, a 6. percben Cesc Fàbregas esett el Gaël
Clichy mellett a tizenhatosban, de Nicola Rizzo-
li sípja néma maradt – enyhe lökés volt, túlzás lett
volna a büntető. Az első igazi helyzet meghoz-
ta a gólt is: Jordi Alba cselezte tisztára magát a
bal szélen, beadása teljesen üresen találta a tizen-
egyespont környékén Xabi Alonsót, aki 100. vá-
logatottmeccsét egy gyönyörűen a hosszú alsóba
helyezett fejes góllal tette emlékezetessé. Ez volt a
20. fejjel elért találat a tornán, ami már hárommal
több, mint amennyi az eddigi rekord volt – 2004-
ben összesen 17 gólt szereztek fejjel a csapatok.
Azért írhatunk le ilyen információkat, mert
egy veszélytelen Gerard Piqué-fejesen kívül – pe-
dig a Barcelona középpályása is üresen bólintha-
tott – nem sok minden történt a játékrészben, a
spanyolok tologatták a labdát, őrizték az előnyt, a
franciák pedig semmit nem tudtak kezdeni ellen-
felükkel, csak szenvedtek az első félidőben. Ren-
geteg volt náluk a pontatlanság, Franck Ribéry
pl. többször széttárt karokkal méltatlankodott csa-
pattársainak az oldalvonal mellett – nem mintha
a Bayern sztárja nem nyújtott volna hasonlókép-
pen gyönge teljesítményt, mint társai. Egyetlen
helyzetecskéjük Johan Cabaye szabadrúgása volt
a 32. percben, amit Iker Casillas magabiztosan
tolt szögletre.
A második félidő sem tartogatott nagyobb iz-
galmakat, a franciák a 60. percben veszélyeztettek
először, Ribéry bal oldali beadását Mathieu De-
buchy fejelte fölé. 10 perccel később a sebhelyes
arcú francia kavargatott a gólvonal környékén,
de beadását fogta Casillas. Ennyi az egész, amit a
rendkívül gyönge találkozót lejátszó franciákról el
lehet mondani, az egész második félidőben sem-
mi másra nem telt tőlük. Mivel a spanyoloknak
nem volt sietős, ők sem tettek sokat ebben a já-
tékrészben, egészen a 90. percig maradt is az 1:0,
akkor azonban a csereként pályára lépő Pedro
Rodriguez kavargatott a tizenhatoson belül, majd
elesett Anthony Révelliére mellett, Rizzoli pedig
könnyű síppal befújta a büntetőt. A tizenegyeshez
Alonso állt oda, Hugo Lloris balra mozdult, a spa-
nyol játékos pedig a jobb sarokba lőtt, megszerez-
ve a válogatottban a 15. gólját is.
Ennyi. Valóban az egyik legunalmasabb mér-
kőzést láthattuk ezen a kontinenstornán, a franci-
ák tehetetlennek bizonyultak, habár nem is pró-
bálkoztak sok mindennel, egyéni képességeikhez
képest vajmi kevés az, amit ezen az estén láthat-
tunk tőlük, úgy tűnt, mintha nem is lett volna
fontos nekik a mérkőzés, mintha már a pályára
lépéskor sem hittek volna abban, hogy továbbjut-
hatnak. Ilyen játékkal még azon is csodálkoznunk
kell, hogy a csoportból sikerült valahogy tovább-
jutniuk. A spanyolok sem csináltak sok mindent
a meccsen, de nem is volt rá szükségük, ez ellen
a gall együttes ellen ezúttal ilyen kevés is bőven
elegendőnek bizonyult. A mutatottakkal minden-
esetre még a győztes csapat szurkolói sem voltak
elégedettek, ők is többször kifütyülték játékosai-
kat.
Spanyolország az elődöntőben szerda este
Portugáliával csap össze, és abban biztosak lehe-
tünk, hogy az ibériai rangadó sokkal több izgal-
mat hordoz majd magában, mint ez a mérkőzés.
Érdekes lesz látni, mire megy majd a kiváló for-
mát mutató Cristiano Ronaldo, Fabio Coentão és
Pepe realos csapattársaival és a barcelonás ellen-
felekkel szemben.
Nyilatkozatok
Vicente del Bosque (Spanyolország): – Xabi
Alonso és Sergio Busquets kiváló párost alkot.
Sokszor túl védekezőnek titulálják őket, de min-
dig mondtam, ők inkább támadó középpályások,
mint defenzívek. Hatalmas játékintelligenciával
rendelkeznek. Xabit nevezhetjük komplett kö-
zéppályásnak is. Az igazság az, hogy jól játszot-
tunk, uraltuk a mérkőzést. Casillasnak nagyon
kevésszer kellett védenie, ami azt jelenti, véde-
kezésünk remek volt. Ha a játéknak ezen részét
jól oldjuk meg, a győzelem szinte biztos.
Xabi Alonso: – Boldogok vagyunk, hogy
nyertünk, mert tudtuk, hogy ezen a meccsen
teljes erőbedobással kell küzdenünk. Uraltuk
a játékot. Személy szerint nagyon örülök a két
gólomnak, de még inkább annak, hogy bejutot-
tunk az elődöntőbe. A torna ezen szakaszában
már nincs könnyű ellenfél, pontosan ismerjük
Cristiano Ronaldót. Saját magunkra kell kon-
centrálnunk, és a mainál is jobb meccset kell ját-
szanunk.
Sergio Ramos: – A labdarúgás mindig ad le-
hetőséget a revánsra. A mai nap nagyszerű nap
a válogatottunk számára, jó meccset játszottunk
remek stílusban. Nem dőlhetünk hátra, minden
mérkőzés egy döntővel ér fel. Portugália nem
véletlenül jutott el az elődöntőbe, kiváló ellen-
fél lesz.
Laurent Blanc (Franciaország): – Nagyon
sajnálom, hogy az első adandó alkalommal gólt
szereztek, kihasználták az első lehetőségüket.
Mert bár a labda többet volt náluk, azért túl sok
lehetőségük nem akadt. Próbáltuk a bal oldalu-
kat lezárni, tudtuk, hogy ez az egyik erősségük,
de ez egyszer nem sikerült. Ha 0:0-val zártuk
volna az első félidőt, ahogy ezt terveztük, bizto-
san jobb hangulatban mentünk volna ki a máso-
dik játékrészre.
Karim Benzema: – Jó meccset játszottunk,
jól játszottunk, de veszítettünk. Szomorúak va-
gyunk persze, de eljutottunk a negyeddöntő-
be, ahová senki sem várt bennünket. Búslako-
dunk, mert nem nyertünk és nem szereztünk
gólt, gólokat sem. Egy nagyon-nagyon erős el-
lenfél győzött le minket, tovább kell mennünk
ezen az úton.
Hugo Lloris: – Természetesen csalódottak
vagyunk, hiszen nyerni szerettünk volna, a má-
sodik félidőben pedig már közel jártunk a gól-
szerzéshez. A spanyolok nagy nyomást gyako-
roltak ránk az első félidőben, majd a fordulás
után átadták a teret nekünk. A befejezésekbe
azonban mindig hiba csúszott. Nincs okunk szé-
gyenkezni, a legjobb csapattól kaptunk ki.
tar
NEGYEDDÖNTŐ
1omcng uno|om utdn ggóztck
o spongo|ok o fronctdk c||cn
A mcrkózcs jcggzókongcc
Negyeddöntő
Spanyolország–Franciaország 2:0 (1:0)
Donyeck, Donbasz Aréna, vezette: Nicola Rizzoli (olasz). Góllövő: Xabi Alonso a 19. és a 91.
percben – a másodikat büntetőből.
Spanyolország (4-1-2-3): Casillas, Arbeloa, Piqué, Ramos, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Xabi
Alonso, Silva (Pedro, 65.), Fàbregas (Torres, 67.), Iniesta (Cazorla, 84.).
Franciaország (4-1-4-1): Lloris, Réveillére, Rami, Koscielny, Clichy, M’Vila (Giroud, 79.), De-
buchy (Ménez, 64.), Cabaye, Malouda (Nasri, 64.), Ribéry, Benzema.
4 LABDARÚGÓ-EB
A spanyol–francia mérkőzésről olvastam, hogy
John Fashanu – korábbi kétszeres angol válogatott
labdarúgó – azt írta a Twitteren a spanyolok játé-
káról, hogy: „Olyan, mintha a festék száradását kellene
néznünk egyfolytában.” (forrás: NSO)
Elhiszem, hogy az angol nemzeti sajátosságok-
ból fakadó igényekhez nem igazán illeszkedik a
spanyolok altató taktikája. Ugyanis, akik a folya-
matosan lüktető iramon és a „véres” párharcokon
nőttek fel, azok lehet, hogy többször hátat fordí-
tottak a szombati találkozónak, valamint a szoká-
sosnál is többször néztek a söröskorsó fenekére
unalmukban. Nekem is egy szerb bajnoki mérkő-
zés jutott eszembe, amikor – nem is olyan régen –
egy európai topcsapat játékosmegfigyelőjével vé-
gigszenvedtük azt a mérkőzést, amelynek az 1:0-s
végeredménye – hát hogyan is fogalmazzak – már
a mérkőzés előtt sokak számára ismert volt (sze-
rintem). Azon a meccsen is a vendégcsapat veszé-
lyes támadója – szinte kizárólag – csak a szöglet-
zászló előtt villogott, mint Ribéry. Valamiért soha
nem tört kapura, hanem állandóan kisodródott a
lövőhelyzetből. Mondanom sem kell, mi is mintha
a festék száradását néztük volna. Nyilván más oka
volt az említett bajnoki meccs kritikán aluli szín-
vonalának és a franciák leszereplésének. Valahol
olvastam egyszer, hogy a franciák rosszkedvű ola-
szok. Erre tudnám visszavonatkoztatni, hogy nem
dumálják, nem hangoskodják ki magukból azon-
nal a felgyülemlő feszültséget, hanem egy darabig
magukban halmozzák, aztán öltözői botrány for-
májában felszínre tör, és vége mindennek. Nagyon
felszínes a tolerancia a csapaton belül. Ezért már,
ha jól számolom, akkor a harmadik kapitány alatt
robbant fel az időzített bomba. Olyan érzésem van
a francia válogatottal kapcsolatban, mint magával
az országukkal, hogy ha valami nem tetszik vala-
melyik csoportosulásnak – amelyekből van bőven
a társadalmukban és a válogatottjukban is –, akkor
kivonulnak és lerombolják Párizs utcáit, csak azt
felejtik el, hogy ha elszáll a mérgük, akkor újra jó
lenne végigsétálni a Champs-Élysées-n.
Történt azért egy kivételes és szép dolog is a
mérkőzésen, s nagyon örültem, hogy Xabi Alonso
századik fellépése a válogatottszínekben – egyéni
aspektusból – ilyen idillikusra sikeredett. Két gólja
mellett a legnagyobb elismerés szerintem az volt,
hogy Del Bosque nyilatkozatában kiemelte, hogy
játékosa komplett középpályássá érett. Azaz bebi-
zonyította, hogy nemcsak defenzív, hanem offen-
zív „énje” is van. Ilyenkor érdemes elgondolkodni
rajta, hogy valóban igaz az a közhelyesen hangzó
gondolat, miszerint az ember azt kapja vissza az
élettől is, a játéktól is, amit belefektet (hosszú tá-
von biztosan)…
APRÓ Attila
a tóthfalusi Nyers István Akadémia alelnöke
A SZAKEMBER SZEMÉVEL
A fronctdk o|gonok,
mtnt o rosszkcdcú o|oszok
A csoport: Lengyelország–Görögország
1:1, Oroszország–Csehország 4:1, Csehor-
szág–Görögország 2:1, Lengyelország–Orosz-
ország 1:1, Görögország–Oroszország 0:1,
Csehország–Lengyelország 1:0.
1. Csehország 3 2 0 1 4:5 6
2. Görögo. 3 1 1 1 3:3 4
3. Oroszor. 3 1 1 1 5:3 4
4. Lengyelo. 3 0 2 1 2:3 2
B csoport: Németország–Portugália 1:0,
Dánia–Hollandia 1:0, Dánia–Portugália 2:3,
Hollandia–Németország 1:2, Portugália–Hol-
landia 2:1, Dánia–Németország 1:2.
1. Németo. 3 3 0 0 5:2 9
2. Portugália 3 2 0 1 5:4 6
3. Dánia 3 1 0 2 4:5 3
4. Hollandia 3 0 0 3 2:5 0
C csoport: Spanyolország–Olaszország
1:1, Írország–Horvátország 1:3, Olaszország–
Horvátország 1:1, Spanyolország–Írország
4:0, Horvátország–Spanyolország 0:1, Olasz-
ország–Írország 2:0.
1. Spanyolo. 3 2 1 0 6:1 7
2. Olaszo. 3 1 2 0 4:2 5
3. Horváto. 3 1 1 1 4:3 4
4. Írország 3 0 0 3 1:9 0
D csoport: Anglia–Franciaország 1:1, Uk-
rajna–Svédország 2:1, Ukrajna–Franciaor-
szág 0:2, Svédország–Anglia 2:3, Svédország–
Franciaország 2:0, Anglia–Ukrajna 1:0.
1. Anglia 3 2 1 0 5:3 7
2. Franciaország 3 1 1 1 3:3 4
3. Ukrajna 3 1 0 2 2:4 3
4. Svédország 3 1 0 2 5:5 3
Negyeddöntő
Csehország–Portugália 0:1, Németország–
Görögország 4:2, Spanyolország–Franciaország
2:0, Anglia–Olaszország – lapzárta után ért véget.
Elődöntő
Portugália–Spanyolország (június 27.,
20.45, Donyeck), Németország–Anglia/Olasz-
ország (június 28., 20.45, Varsó).
Ercdmcngck cs mcnctrcnd
Go||ocó|tsto
3 gólos:
2 gólos: Bendtner (dán), Sevcsenko (uk-
rán), Pilař (cseh), Torres, Fàbregas, Xabi
Alonso (spanyol), Ibrahimović (svéd), Krohn-
Dehli (dán)
1 gólos: Błaszczykowski, Lewandowski
(lengyel), Pavljucsenko, Sirokov (orosz), Ka-
ragunisz, Szalpingidisz, Gekasz (görög), Ji-
ráček (cseh), Podolski, Bender (német),Van
Persie, Van der Vaart (holland), Pepe, Va-
rela, Hélder Postiga (portugál), Jesús Na-
vas, David Silva (spanyol), Cassano, Balotel-
li, Pirlo, Di Natale (olasz), Jelavić (horvát), St.
Ledger (ír), Menez, Cabaye, Nasri (francia),
Carroll, Lescott, Walcott, Welbeck, Rooney
(angol), Mellberg, Larsson (svéd)
Öngól: Johnson (angol)
Gomez (német)
Ronaldo (portugál)
Dzagojev (orosz)
Mandžukić (horvát)
5 LABDARÚGÓ-EB
Sérülés miatt kérdéses Bastian Schweinsteigernek, a német labdarú-
gó-válogatott játékosának a szereplése az Európa-bajnokság csütörtöki
elődöntőjében. A középpályás egy vasárnapi interjúban elmondta, hogy
februári bokasérülése nem gyógyult meg teljesen, s egyre több problé-
mát okoz neki a kontinenstornán. A németek csütörtökön Varsóban a va-
sárnapi angol–olasz negyeddöntő győztesével találkoznak a fináléba ju-
tásért.
A Real Madrid vezeti az Eb-góllövőlistát
A pénteki és szombati Eb-negyeddöntők után Sami Khedira és Xabi
Alonso góljainak köszönhetően már a spanyol Real Madrid vette át a ve-
zetést az Európa-bajnokság góllövőlistáján. A görögök elleni 4:2-es német
siker alkalmával ugyanis Sami Khedira, szombaton a franciák 2:0-s legyő-
zése során pedig a spanyol válogatottban Xabi Alonso (kétszer) is betalált.
Mivel mindketten a Real Madrid játékosai, így a legeredményesebb klu-
bok listáján a spanyol bajnok együttes átvette a vezetést az eddigi éllovas –
a három gólt szerző Mario Mandžukić és a két találatot elérő Petr Jiráček
által erősített – Wolfsburgtól. Igaz, a német csapat – bizonyos vonatkozás-
ban – már szintén hét gólnál tart, az ősztől ugyanis az ő játékosuk lesz az
Eb-n duplázó cseh Václav Pilař is.
Blanc sorsa a jövő héten dől el
Nagy csalódást keltett Franciaországban a nemzeti tizenegy búcsúja
a labdarúgó-Európa-bajnokságtól. Laurent Blanc tanítványai a negyed-
döntőben a címvédő Spanyolországtól kaptak ki (2:0). A szövetségi kapi-
tány szerződése lejár, jövője napokon belül eldőlhet. Blanc a napokban
találkozik a francia szövetség elnökével, Noël le Graët-vel, és egyeztet a
jövőjéről.
Eusébio kórházban
A portugál labdarúgó-válogatott korábbi legendás csatárát, Eusébiót
ismét kórházba kellett szállítani. Az egykori aranylabdás futballista a hely-
színen, Poznańban tekintette meg a portugál válogatott Csehország elleni
győzelmét, ám másnap, a válogatott edzőtáborában járva rosszullétre pa-
naszkodott, így elővigyázatosságból kórházba szállították. A 70 éves Eusé-
bio december óta többször töltött hosszabb-rövidebb időt kórházban ma-
gas vérnyomás és tüdőgyulladás miatt.
Nasri viselkedése botrányos volt a szövetség szerint
A Francia Labdarúgó-szövetség elnöke, Noël le Graët szerint a spa-
nyoloktól elszenvedett vereség után egy újságíróval csúnyán összebalhé-
zó Samir Nasri viselkedése elfogadhatatlan. Mint ismert, Nasri elsőként
távozott a Donbasz Arénából a szombati negyeddöntő után, és elhesseget-
te az érdeklődő újságírókat. Később visszatért, és megpróbált válaszolni
a kérdésekre, ám az egyik francia hírügynökség zsurnalisztájával szóvál-
tásba keveredett. A Manchester City játékosa szerint a „francia firkászok
csak sz.rt írnak a válogatottról”.
Újabb büntetés az oroszoknak
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága ismét
megbüntette az oroszokat: ezúttal 35 000 eurót kell befizetnie a nemze-
ti sportági szövetségnek a kontinensviadalról már búcsúzott válogatott
szurkolói miatt. Az orosz drukkerek múlt szombaton, a görögök elleni
utolsó csoportmérkőzésen pirotechnikai eszközöket dobáltak a pályára.
Négy nappal korábban ugyanezt tették a lengyelek elleni összecsapáson,
akkor 30 000 eurós bírságot rótt ki az UEFA emiatt. A legnagyobb bün-
tetést a csehek elleni nyitófordulós mérkőzés után kapta az orosz szövet-
ség, mert a szurkolóik rátámadtak a rendezőkre a wrocławi stadionban.
Az UEFA az akkori 120 000 eurós büntetés bejelentésekor közölte: ha egy
éven belül hasonló eset történik, az orosz válogatott hat pont levonással
kezdi a következő Európa-bajnoki selejtezősorozatot.
Baroš 30 évesen visszavonul a válogatottól
Bejelentése szerint nem lesz többé válogatott a csehek egyik legismer-
tebb labdarúgója, Milan Baroš, aki az Eb-n a negyeddöntős párharcban
a portugáloktól elszenvedett 1:0-s vereség után közölte elhatározását.
A 30 esztendős csatár, aki jelenleg a török Galatasarayban légióskodik,
93-szor játszott a cseh együttesben, s 41 alkalommal volt eredményes.
Ezzel második a cseh futball eredményességi örökrangsorában, amelyet
55 góllal Jan Koller vezet. Baroš a 2004-es kontinensviadalon öt találatá-
val az Eb gólkirálya volt, legnagyobb klubsikereként pedig 2005-ben Baj-
nokok Ligáját nyert az angol FC Liverpoollal, a mostani Eb-n viszont még
helyzete is alig akadt, inkább ő volt a cseh támadások kerékkötője, úgy-
hogy a válogatott talán még jól is jár a döntéssel.
EB-APRÓ
3chuctnstctgcr jdtcko kcrdcscs
oz c|ódontóbcn
6 LABDARÚGÁS
Az I. labdarúgóliga őszi idényében szánalma-
san szerepelt a zombori Radnički. Az első rész
gyűjteménye 18 pont, 11:17-es gólarány, amely a
13. hely megszerzésére volt elegendő.
Már január 10-én megkezdték a felkészülést a
tavaszi rajtra, a sorakozón nem kevesebb, mint 40
játékos jelent meg. Ekkor úgy tűnt, a zomboriak-
nak kiváló együttesük lesz a pontvadászat folytatá-
sára. Mindez azonban nagyon gyorsan igen nagy
fordulatot vett, és jelentős változás történt a keret-
ben. Az őszi csapatból mindössze négyen marad-
tak, Žakula, Tomanović, Zelić és Veselinović.
Közvetlenül a tavaszi rajt előtt az új vezető-
edző, Triva Ilić így nyilatkozott: – Nagy súlyt fek-
tettem az állóképesség fokozására, hogy a 90 perc
hajtást végre tudjuk hajtani, most valamennyien
töretlen optimizmussal vágunk neki az új idény-
nek. Az erőnléttel, az állóképességgel, a harcias-
sággal aligha lesz baj, hinnünk kell saját tudá-
sunkban.
Az első négy tavaszi forduló után az elérhető
12 pontból csak 3 került a Radnički tarsolyába,
aminek következtében közös megegyezéssel Ilić
távozott a vezetőedző posztjáról. Mint a mérkőzé-
seken kitűnt, éppenséggel az erőnléttel volt baj, a
labdarúgók a 65. perc táján rendre krízisbe estek.
A vezetőedző posztjára Milan Tintor került, aki
valójában három évvel ezelőtt a szövetségi rangfo-
kozatba juttatta a zombori piros-fehéreket. Egyál-
talán nem irigylésre méltó helyzetben vette át a
karmesteri pálcát. Az általa vezetett 13 összecsapá-
son együttesével 6 győzelmet, 2 döntetlent és 5 ve-
reséget jegyzett, vagyis gyűjteménye 20 pont.
A pontvadászatot a Radnički 41 ponttal zárta,
ami a 15. helyre volt elegendő, így a kiesés sorsára
került annak ellenére, hogy az előtte lévő két csa-
patnak ugyanennyi a gyűjteménye.
Ilyen esetben pedig nem a gólkülönbség dönt,
hanem az egymás közti eredmények.
Minitáblázat (41 pont)
1. Čukarički 4 2 2 0 4:2 8
2. Banat 4 1 2 1 3:5 5
3. Radnički (Z) 4 1 0 3 5:5 3
Minden bizonnyal a Radnički többet is elér-
hetett volna, de volt eset, amikor a szerencse is
hátat fordított nekik. Nem szabad megfeledkez-
ni azonban arról sem, hogy furcsa dolgok is tör-
téntek.
Lučaniban Fortuna jóvoltából veszítették el a
2 pontot a zomboriak, ugyanis a 90. percben 1:0-ra
vezettek a vendégek. A ráadás utolsó pillanataiban
egy hazai labdarúgó és Veselinović rajtolt a labdá-
ra, Veselinović ért előbb a játékszerhez, és hatal-
mas öngólt lőtt Žakula hálójába. Mivel a zombori
kapus nem számított ilyen eshetőségre, sokkal sze-
rencsésebb lett volna számára, ha a Mladost játé-
kosa ér előbb a célhoz.
Egy összecsapást érdemtelenül veszített el a
Radnički Zomborban, az újdonsült szuperligás
Donji Srem ellen. Történt ugyanis, hogy az 50.
percben szögletrúgás után Tomanović kimagas-
lott a bolyból, és fejelni akart, de jócskán meglök-
ték, Filipović belgrádi játékvezető azonban úgy
értékelte, színlelte a szabálytalanságot. Így tizen-
egyes helyett megkapta második sárga lapját, és a
kiállítás sorsása jutott. Az emberelőny birtokában a
vendégeknek sikerült egy gólt szerezni és győztes-
ként hagyni el a játékteret.
Furcsa eredmények voltak az utolsó előtti kör-
ben: Újvidéken a Novi Sad–Kolubara összecsa-
páson 0:1, Nagybecskereken a Banat–Čukarički
meccsen 0:0; majd a zárófordulóban Lazarevacon
a Kolubara–Sloga mérkőzés 1:0-s és Belgrádban a
Čukarički–Napredak találkozó 1:0-es eredmény-
nyel végződött.
A Radnički tehát három év után kénytelen bú-
csút inteni az I. ligának, őszre hivatalosan a Szerb
Liga vajdasági csoportjában folytatja szereplését.
Mindez éppen abban az esztendőben történt meg,
amelyben a klub 100 éves jubileumát ünnepli. Ér-
tesülésünk szerint valamennyi labdarúgó, akikre
számít a szakvezetőség, maradnak a csapatnál.
A szurkolók Zomborban sehogyan sem tudnak
beletörődni a történtekbe, az ő elképzelésük nem
ismer határokat. Szerintük biztosra vehető, hogy
a Radnički marad az I. liga tagja, mivel egy szu-
perligás és egy I. ligás együttes fúziója van láthatá-
ron, így az utóbbi mezőnyben a megüresedett he-
lyet majd a Radnički tölti be.
DUKÁT József
3zomoru jubt|cum
A zombori Radnički három év után búcsúzik az I. ligától
A zombori Radnički csapata
V
i
n
k
o

J
a
n
k
o
v
i
ć
A hazai Szuperliga 2012/2013-as idénye au-
gusztus 11-én rajtol, s május 26-án ér majd véget.
A címvédő belgrádi Partizan hazai pályán, a BSK
ellen kezdi meg az idényt, míg fő riválisa, a C. zvez-
da Ivanjicán rajtol. Az első „örökrangadóra” a 13.
fordulóban, azaz november 17-én kerül sor, ekkor
a piros-fehérek látják vendégül a Partizant.
Az újoncok, azaz a Donji Srem és a niši Rad-
nički is idegenben kezdenek majd, előbbit az
OFK Beograd, utóbbit a Novi Pazar fogadja.
Az átigazolási időszak jelenleg is tart, a csapa-
tok augusztus 31-ig szerződtethetnek új játéko-
sokat.
Az 1. forduló: Partizan–BSK, Javor–C.
zvezda, Vojvodina–Smederevo, Rad–Radnički
(KG), Sloboda–Spartacus (ZV), Jagodina–Haj-
duk, Novi Pazar–Radnički (N), OFK Beograd–
Donji Srem.
LABDARÚGÁS
Õrokrongodo noccmbcrbcn
7 LABDARÚGÁS
Az 1049 lakosú Adorjánon a Szabadkai Körzeti
Ligában versenyző labdarúgóklub az idén ünnep-
li fennállásának 60. évfordulóját. A Tisza menti fa-
lucska labdarúgócsapata a 2003/2004-es idényben
került a Tisza Menti Ligából a körzeti ligába, s az
első idényben Branislav Bulatović edző vezetésé-
vel azonnal bajnoki címet ünnepeltek az adorjáni
zöld-fehérek.
Magasabb rangfokozatba, a Vajdasági Ligá-
ba való lépésről azonban a kellő feltételek meglé-
te nélkül szó sem lehetett. A helybeli Kontakt ma-
gánvállalat anyagi támogatásának köszönhetően
tovább szerepeltek a Szabadkai Ligában, ahol az
azt követő években folytatták sikersorozatukat. Az
adorjáni Tisza labdarúgói az elmúlt nyolc idény-
ben rendre a legjobbak között végeztek a körzeti
ligában. Az említett első hely mellett kétszer má-
sodik is lett a csapat, szintén kétszer állhattak a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára, egyszer ne-
gyedikek lettek, tavaly pedig a nyolcadik helyen
fejezték be az idényt. A leggyengébb eredményt
ebben a ragfokozatban a 2006/2007-es idényben
produkálták, amikor a 11. helyen végezetek, ez
2003 óta a leggyengébb teljesítményük volt a Sza-
badkai Ligában.
A Tisza menti gárda tavaly ősszel a zsinórban
kilencedik idényét nagy ambíciókkal kezdte, és a
táblázaton ismét dobogós helyezést tűzött ki célul,
ugyanis szerették volna egy jó eredménnyel mél-
tóképpen megünnepelni a klub fennállásának 60.
évfordulóját.
Az adorjániak teljesítménye azonban már az
őszi idényben is valamivel szerényebbre sikeredett
a vártnál, és a csapat 28 ponttal az ötödik helyen
fejezte be az őszi idényt.
A téli átigazolási időszakban még tovább gyen-
gült a felnőttcsapat. Távoztak ugyanis a Tisza-par-
ti gárda oszlopos tagjai: Szabados Attila, az ador-
jáni labdarúgás történetének legeredményesebb
góllövője, valamint Takács Attila, a jelenlegi csa-
pat legjobb góllövője. Sajnos helyükbe nem érke-
zett megfelelő labdarúgó, így jócskán legyengül-
ve és felfiatalított csapattal vágtak neki a tavaszi
idénynek.
Hogy a dobogós helyezés nem volt reális elvá-
rás, arról már a tavaszi idény elején meggyőződ-
hettünk, ugyanis a Tisza legjobb góllövőinek távo-
zását követően krónikus gólképtelenség kísérte a
csapatot a tavaszi idény végéig. Szerencsére Tan-
dari Zsoltnak, a csapat középpályásának közben
nagyszerűen megindult a góllövés, tavasszal a 15
mérkőzésen 15 gólt lőtt, így megmentette csapatát
a kiesési zónába kerüléstől.
A Tisza-parti zöld-fehérek már a tavaszi idény
rajtján gyengélkedtek, hazai pályán nagyon fon-
tos pontokat veszítettek a Proleter, a Njegoš és a
Csóka ellen, de Bácsfeketehegyen és Magyarkani-
zsán sem vártak vereséget, amit az utolsó forduló-
ban még tetézett a hajdújárási katasztrofális vere-
ség, amelyre az utolsó évtizedben nem volt példa
ebben a klubban.
A tavaszi idényben sajnos több meghatáro-
zó játékos sérüléssel bajlódott. Előbb Radosav-
čević, majd Ostrogonac és Tandari, a hajrá-
ban pedig Mácsai is lesérült, ezért kénytelenek
voltak több esetben is hiányos csapattal pályára
futni.
Ennek ellenére a vezetőség és a szurkolók
véleménye szerint is a jócskán legyengült együt-
tesben is több volt, és megfelelő hozzáállással,
rendszeres edzéssel jobb helyezést is elérhettek
volna.
A 60 éves múltra visszatekintő adorjáni Tisza
csapata a közelmúltban befejeződött kilencedik
szabadkai ligás idényében, akárcsak tavaly, most
is a 8. helyen fejezte be a bajnoki idényt, ezút-
tal 44 ponttal, 13 győzelemmel, 5 döntetlennel,
12 vereséggel és 51:48-as gólkülönbséggel, ami
a vártnál jóval gyengébb eredménynek számít.
A mögöttük álló idényben a Tisza első csapa-
tában huszonnégy labdarúgó kapott bizonyítá-
si lehetőséget, de néhányan nem váltották be a
hozzájuk fűzött reményeket. Érdekesség, hogy
csak egyetlen játékos, mégpedig Ivica Boš-
njak kapus szerepelt mind a 30 találkozón. Leg-
többször Tandari Zsolt és Milan Ivanović (28),
Mario Knežević (27), Bagi Rafael és Bálint Ist-
ván (26), Raffai István és Karácsonyi Zsolt (23),
Borsos Z. Csaba (22), Lackó Zsolt és Slobo-
dan Radosavčević (20), Bojan Ostrogonac (15),
Dvorácskó Kotz (14), Szabados Attila és Takács
Attila (13), Mácsai Dávid és Körmöci Ervin (12)
öltötte magára a zöld-fehér mezt.
A felnőttcsapat góllövőlistáját a tavaszi idény-
ben a remek formában játszó középpályás, Tan-
dari Zsolt vezeti 17 góllal. Milan Ivanović és Ta-
kács Attila 7, Szabados Attila és Mario Knežvić
5-5, Borsos Z. Csaba 3, Lackó Zsolt, Csernák
Rudolf, Bojan Ostrogonac, Mácsai Dávid és
Borsos I. Csaba 1-1 gólt lőtt.
A Tisza serdülőcsapata Korponai János és
Körmöci József irányításával a kilencedik idény-
ben eddigi leggyengébb eredményt produkálta.
Ennek főleg az az oka, hogy az első csapatba át-
vezényelt fiatal játékosokat nem sikerül megfe-
lelő tehetséges labdarúgókkal helyettesíteni, így
a bajnokság végén meg kellett elégedniük a 13.
hellyel a 16-os mezőnyben. A csapat mindössze
28 pontot szerzett, 8 győzelemmel, 4 döntetlen-
nel, 18 vereséggel és 70:86-os gólkülönbséggel.
Ezzel az eredménnyel elégedetlenek a klubban,
mert meggyőződésük, hogy a fiatalok komo-
lyabb hozzáállásával és egy kis szerencsével job-
ban szerepelhettek volna.
A serdülőcsapat legeredményesebb játékosa
toronymagasan Újhelyi Krisztián volt 33 gól-
lal, őt követi Jaksi Dávid, Hatala Krisztián és
Miskovity Krisztián 5-5, Kovács Erik 4, Bics-
kei Bence 3, Préda Zorán, Harmath Norbert és
Nagy Tibor 2-2, Rogán Alekszandár, Póka Ár-
pád, Blázsevity Alen, Kávai Áron, Bognár Dá-
niel, Horváth Viktor, Szokola Krisztián és Mo-
nostori Zsolt 1-1 góllal.
A Tisza-parti csapatnál már a jövőre is gon-
dolnak, hiszen Lackó Károly vezetőedző irányí-
tásával a legfiatalabb korosztállyal is szorgalma-
san dolgoznak.
A klub fennállása óta először a kezdőkből ál-
ló kölyökcsapatot is benevezték a Szabadkai Mi-
nőségi Körzeti Ligába.
BICSKEI Mihály
ADORJÁN
A cdrtnd| joco| ggcngcbb tdcngt zdrt o 1tszo
MAGYAR LABDARÚGÁS
Vorgo o Prcmtcr Lcoguc-bcn?
A brit Sky Sports arról számolt be, hogy az angol él-
vonal walesi csapata, a legutóbbi szezonban a Premier
League-ben 11. helyen végző Swansea is szemmel tartja
a DVSC-Teva 24 éves válogatott futballistáját, Varga Jó-
zsefet.
A hírek szerint a játékost több angol csapat is kisze-
melte magának, az írek elleni válogatottmérkőzésre több
klub is elküldte a megfigyelőjét. A jelek szerint a Swan-
sea érdeklődése tűnik a legkomolyabbnak, de az átigazo-
láshoz a múlt héten kinevezett menedzsernek, Michael
Laudrupnak kell kimondania a végső szót.
Varga József menedzsere, Vladan Filipović már több-
ször elmondta, megérett az idő a váltásra, így ha megfele-
lő ajánlat érkezik a labdarúgóért, elképzelhetőnek tartja a klubcserét.
Kérdés, hogy a 2013-ig élő szerződéssel rendelkező középpályást mekkora összegért lenne
hajlandó elengedni klubja, a Debrecen, egyáltalán hajlandó-e elengedni a nemzetközi kupasze-
replést megelőzően. A Transfermarkt egymillió euróra, a Sky Sports viszont ennek a duplájára,
kétmillióra becsüli a középpályásként és védőként is bevethető labdarúgót.
8 LABDARÚGÁS
Két második helyezéssel jött haza
a Zenta Labdarúgóklub két korosz-
tályos csapata a szlovákiai Szencen
megrendezett nemzetközi tornáról: az
egyetlen szerbiai képviselőként a zen-
taiak az idén érték el a legnagyobb si-
kerüket, hiszen két együttessel is dön-
tőt játszottak, míg korábban a legjobb
eredményük egy második hely volt.
– Habár az elutazásnál akadtak gondja-
ink, de nagybecskereki barátomnak, Szal-
ma Gáspárnak a gyors közbenjárásával si-
került másik buszt találnunk. Minden jó,
ha jó a vége, hiszen mindkét csapatunk
csoportelső lett, s bekerült a döntőbe, ahol
aztán mindketten egy izgalmas találkozón
veszítettek. A szervezők ezúttal is kitettek
magukért, a mintegy 1500 gyerek nagyon
jól érezte magát – mondta Özvegy József,
a klub titkára.
– Az 1999-esek között Dušan Vukov
vezette a csapatot, amely az első mérkő-
zésen, a hazaiak nagy meglepetésére a
vendéglátó Szenc ellen nyert 1:0-ra, majd
ugyanilyen arányban győzte le a Vel-
ká Bíteš együttesét. Az Istebné ellen 2:2-
es döntetlent értek el, az utolsó csoport-
mérkőzésükön pedig 4:1-re nyertek a pozsonyi
Domino ellen. A tornát a szlovák Poličná nyer-
te meg, amely a döntőben nagy küzdelem után
3:1-re győzött – összegezte a történteket Gordán
Kolos, a 2001-es korosztály edzője. – Hasonlóan
szépen és sikeresen szerepelt az általam vezetett
2001-es együttes is, amely a cseh Brünn ellen
nyert 4:0-ra, majd három szlovák együttest győ-
zött le, a Peizmakot 3:1-re, a Malackyt 1:0-ra, a
Komárnót pedig 2:0-ra, s a csoport utolsó mér-
kőzésén gól nélküli döntetlent játszott Pozsony
válogatottjával. A döntőben a házigazda Szenc
2:1 arányban bizonyult jobbnak a zentaiaknál.
A 2001-es generációnak nem ez volt az első
nagy sikere az idén, hiszen a Futball 7 elnevezé-
sű ligában a Spartacus 2001 mögött a második
helyen végeztek, megelőzve a szabadkai együttes
2002-es fiúkból álló csapatát.
Az 1999-es együttes: Gyetvai
Márton, Szél Zalán, Stefan Božić,
Dukai Béla, Pavle Zeković, Mi-
lan Božović, Berec Tamás, Ka-
tona Zoltán, Anitics Dávid, Ivan
Jankelić, Bálint Oliver, Bálint
Márk, Časlav Milanović, Gerzsán
Béla, Nikola Vašalić, Jankó Ben-
ce, Csikós Dávid. Edző: Dušan
Vukov.
A 2001-es csapat: Simon Atti-
la, Krebsz Péter, Danilo Vujačić,
Denis Hrustalnović, Rácz Szabó
Viktor, Kiss Jovák Zoltán, Marko
Božić, Čedomir Božić, Momči-
lo Vuletić, Törtei Erik, Stra-
hinja Bulatović, Aleksandar Se-
nić, Kruska Máté, Denis Raška,
Goran Milanović, Simon Ákos.
Edző: Gordán Kolos.
A torna legjobb játékosának a
2001-esek között a zentai Törtei
Eriket választották meg.
tj
ZENTA
Az cddtgt |cgstkcrcscbb szcrcp|cs
Az ezüstérmes 2001-es generáció az edzőkkel
Az 1999-ben születettetek csapata is második lett
9 KÉZILABDA
Már hosszú évek óta dédelgetett álma Pá-
linger Katalinnak, hogy az aktív sport-
pályafutás befejezése után valami más-
sal foglalkozzon, és megvalósítsa álmát,
a magánóvodát. Az olimpiai és világbaj-
noki ezüstérmes, Európa-bajnok kézilab-
dakapus az elmúlt egy hónapban minden
színtéren búcsút intett a sportágnak, kö-
vetkezhet a civil élet. Nem szeretne elsza-
kadni a kézilabdától, ezért azt se mondja,
hogy sohase áll ismét a kapu elé.
„Sohasem gondoltam ar-
ra, hogy vissza kellene vo-
nulnom, mert jó formában
vagyok, tudnám tartani a
szintet. Egyszerűen az anyai
ösztönök a családalapítás felé
tereltek, és szinte a csúcson fe-
jezhetem be a játékot, amit ke-
vesen mondhatnak el maguk-
ról” – nyilatkozta Pálinger
Katalin.
Az 1978-as születésű
játékos 1995-ben, 17 éve-
sen már az NB I.-ben vé-
dett, a korosztályos vá-
logatottak után 1997.
augusztus 22-én, a romá-
nok ellen mutatkozott be
a felnőttválogatottban, év
végén pedig a németor-
szági világbajnokságon is
szerepelt. Először az 1998-
as Eb-n jutott kulcsszerep-
hez, amikor az első számú
kapus, Farkas Andrea ujj-
törése miatt neki kellett
védenie az osztrákok el-
leni bronzmeccsen. Nem
ijedt meg, remekelt, és a
válogatott elcsípte a har-
madik helyet.
Innentől kezdve megállíthatatlan és ki-
hagyhatatlan: olimpiai második (2000), olim-
piai negyedik (2008), olimpiai ötödik (2004),
vb-második (2003), vb-harmadik (2005), Euró-
pa-bajnok (2000), Eb-harmadik (1998, 2004),
BL-döntős (2009, 2012), EHF-kupa-döntős
(1999, 2003), nyolcszoros bajnok és hétsze-
res magyarkupa-győztes a Győrrel és a Duna-
ferrel, Szlovéniában a Krim Ljubljanával ért a
csúcsra mindkét sorozatban.
„Minden eredményem kedvenc, minden csapatot
nagyon szerettem, minden érmem szép” – válaszol-
ja arra a kérdésre, mit tart pályafutása csúcs-
pontjának.
„Róth Kálmán volt, aki megszerettette velem a
sportágat, de senkit sem szeretnék megsérteni azzal,
hogy kihagyom a felsorolásból, hiszen imádtam a kö-
zös munkát Kiss Szilárdtól kezdve Mocsai Lajoson
át Németh Andrásig. Bakos István munkáját ka-
pusedzőként viszont külön kiemelném” – mondja,
hozzátéve, pályafutása során mindig arra töre-
kedett, hogy megfeleljen az elvárásoknak.
„Világéletemben jól együtt tudtam működni az
edzőimmel” – mondja, majd amikor azt kérdez-
zük, valóban sohasem volt kivétel, akkor név
nélkül csak az utolsó fél évet említi.
A novemberben leváltott Konkoly Csaba he-
lyére érkező Karl Erik Böhn ugyanis egyértel-
műen honfitársát, Katrine Lunde Haraldsent
favorizálta, ami Pálingernek fájt, még akkor is,
ha vetélytársával tökéletes volt a kapcsolata.
„Csak az zavart, hogy Katrine feltétel nélküli bi-
zalmat élvezett. Ezt nehezen tudtam kezelni, talán
az önbizalmamon is látszott” – teszi hozzá. Így az-
tán örök fájdalom marad számára, hogy a Bu-
dućnost elleni Bajnokok Ligája-döntő ittho-
ni, veszprémi csatájában nem búcsúzhatott el a
közönségtől, és a visszavágón, a Moračában is
csak azért léphetett pályára, mert társának nem
ment annyira a játék.
„Nem volt jobb a Podgorica, nekünk egy kis sze-
rencse hiányzott. Tavaly sokkal erősebbnek éreztem a
csapatot, ez a szezon kapusszemmel nem volt egy ide-
ális, védekezős év. De jövőre ez biztosan változik. Hi-
szen ez edzőfüggő, ez nem is lehet kérdés” – állítja.
A kevesebb idegenben lőtt góllal elbukott fi-
nálé után a magyar bajnokságban már ő volt a
csillag: az ETO nagy kockázatot vállalva elbú-
csúztatta a bajnoki döntő első mérkőzését köve-
tően, mondván, ez volt az utolsó győri fellépése.
Ám a Fradi hazai pályán majdnem megleckéz-
tette az emberemlékezet óta veretlen címvédőt,
de Pálinger időn túli he-
test védett, így ismét a
Győr lett az aranyérmes.
Ezek után a szövetség
meggyőzte, bár tavaly le-
mondta a válogatottságot,
a fehéroroszok elleni utol-
só Eb-selejtezőn még áll-
jon kapuba, hogy 254. fel-
lépésén elbúcsúztathassák.
„Tavaly úgy éreztem, most
már tényleg át kell adnom a
stafétát. Pont ezért, mert tud-
tam, idén nyáron abbaha-
gyom. Persze ki tudja, ha ösz-
szejön a vb-selejtező, akkor le-
het, ott vagyok Brazíliában, és
azt se állítom, ha van olim-
piai szereplés, akkor nem ját-
szom.”
Pár hete Dabason min-
den róla szólt, tíz percet
védett, bravúrokat muta-
tott be, a közönség őrjön-
gött.
„Furcsa ezt megélni, örü-
lök, hogy a szövetség úgy gon-
dolta, méltó vagyok erre a
búcsúmérkőzésre” – nyilat-
kozza.
A jövőbeni tervek egy
része már tisztázott, jól halad a magánóvoda
terve, ahol ő csak tulajdonos és ötletgyáros lesz.
De ahogy ő fogalmazott, szeretne a sportág kö-
zelében maradni.
„Azt tudom, hogy Győrben komoly szerepet szán
nekem Kelecsényi Ernő klubelnök, amit örömmel
vállalok, hiszen így a csapat közelében maradhatok.
De minden más pontosításra szorul még az ETO-
val és a szövetség vezetőivel is” – mondja, hozzá-
téve, lehet, egyszer hiányzik majd annyira a
játék, hogy visszatér. Legalábbis a soha kifeje-
zést nem meri használni saját magával kapcso-
latban.
PINCÉSI László
KÉZILABDA
Át kc||ctt odnto o stofctdt
A csodakapus visszavonult – Pálinger Katalin már magánóvoda nyitásán gondolkodik
Pálinger: Azt tudom, hogy Győrben komoly szerepet szán nekem Kelecsényi Ernő
klubelnök, amit örömmel vállalok, hiszen így a csapat közelében maradhatok
10 SPORTHÍREK
A horvát, a német és a spanyol csapattal sze-
repel majd egy csoportban a magyar női váloga-
tott decemberben a szerbiai Európa-bajnokságon.
A szerb válogatottnak az A csoportban Norvégia,
Ukrajna és Csehország lesz az ellenfele. A sportág
európai szövetségének (EHF) monacói kongresszu-
sán a magyar és a szerb válogatott is a harmadik
kalapban kapott helyet, s az már korábban eldőlt,
hogy Karl Erik Böhn szövetségi kapitány együtte-
se – akárcsak idén januárban a férfiválogatott – a
csoportkörben és továbbjutása esetén a középdön-
tőben is Újvidéken léphet pályára, a szerb együt-
tes pedig Belgrádban játssza majd a csoportmérkő-
zéseit.
A magyar válogatott a horvátok és a vb-bronz-
érmes spanyolok mellett ismét összekerült Német-
országgal, amellyel már a selejtezőben is azonos
csoportban szerepelt. A négyesből az első három
helyezett kerül a középdöntőbe.
– Ideálisnak mondható a sorsolás, akár a cso-
portunkat, akár az águnkat nézzük – idézte a Ma-
gyar Kézilabda-szövetség közleménye Vetési Iván
elnök szavait. – Mivel reményeink szerint hazai
pályán játszhatunk Újvidéken, ezért úgy vélem,
mindhárom csoportellenfelünk ellen jó esélyünk
van a győzelemre, és bár minden meccsen nagy
küzdelmet várok, a válogatottnak tovább kell jut-
nia a csoportból. Az águnk sem reménytelen, kü-
lönösen, ha azt nézzük, hogy elkerültük Norvégiát,
Franciaországot, Dániát, tehát a 2011-es világbaj-
nokság három elődöntősét, valamint az Eb-ezüst-
érmes és szintén olimpiai résztvevő svédeket.
– Úgy vélem, kiegyenlített csoportba kerültünk
az Európa-bajnokságon – mondta Böhn. – A hor-
vát, a német, a magyar és a spanyol együttes nagy
harcot vív majd a továbbjutásért és a pontokért,
véleményem szerint a négy csapat egymás elleni
párharcaiban megjósolhatatlan a végeredmény.
Mindegyik csoport erős, talán a B a leggyilko-
sabb, az A valamennyivel könnyebbnek tűnik. Mi
az 1. kalapból a valószínűleg leggyengébb horvá-
tokat, a 4. kalapból a vb-bronzérmes spanyolokat,
azaz a legerősebb válogatottat kaptuk. Természe-
tesen tovább akarunk jutni a csoportból, és ponto-
kat vinni magunkkal a középdöntőbe. Ha legalább
hat mérkőzést tudunk játszani az Eb-n, az remek
teszt lesz a válogatottnak, lemérhetjük, hol is tar-
tunk. A magyar a világ legjobb közönsége, így re-
mélem, hogy Újvidéken szinte hazai pályán lép-
hetünk pályára.
A magyarok lemaradtak a tavalyi brazíliai vb-
ről, és a londoni olimpián sem vesznek részt.
A kontinenstornának eredetileg Hollandia adott
volna otthont, ám visszalépett a rendezéstől, így
Szerbia lett a beugró.
Az Eb csoportbeosztása, A csoport (Belgrád):
Norvégia, Ukrajna, Szerbia, Csehország
B csoport (Niš): Svédország, Franciaország,
Dánia, Macedónia
C csoport (Újvidék): Horvátország, Németor-
szág, Magyarország, Spanyolország
D csoport (Versec): Románia, Montenegró,
Oroszország, Izland
I-es középdöntőcsoport (A és B csoport tovább-
jutói): Belgrád
II-es középdöntőcsoport (C és D csoport to-
vábbjutói): Újvidék
Elődöntők, helyosztók: Belgrád
KÉZILABDA
Vctcst. tdcd|ts sorso|ds
Az EHF c|utosttotto Koszocot
Az Európai Kézilabda-szövetség monacói ülésén elutasította a koszovói szövetség kérelmét, hogy
az EHF teljes jogú tagjává váljon. Az EHF véleménye szerint Koszovó helyzete a jelen pillanatban még
túl bizonytalan, ugyanakkor hangsúlyozták, a Nemzetközi Kézilabda-szövetséggel karöltve a további-
akban is foglalkozni fognak a problémával.
Az ülésen egyébként az is eldőlt, hogy a férfiak 2016-os Európa-bajnokságát Lengyelország, míg a
nőkét Svédország rendezheti majd. Lengyelország a szavazás során magabiztosan, 27 vokssal utasítot-
ta maga mögé Horvátországot (15) és Norvégiát (4), így első alkalommal adhat otthont a férfi-Eb-nek.
A nőknél Svédországon kívül senki nem pályázott, így a szervező kiléte nem volt kérdéses.
Szerbia válogatottja kikapott az USA-tól és Thai-
földtől, majd az utolsó meccsen legyőzte Argentí-
nát, így a végső sorrendben a 9. vagy a 10. helyet
szerzi meg. A hatos döntőre eljutott Kína, az USA,
Törökország és Thaiföld, a további két szereplő pe-
dig a Brazília, Kuba, Németország, Lengyelország
négyesből kerül ki.
Grand prix, 3. kör: Törökország–Dél-Korea
3:1, USA–Szerbia 3:0, Brazília–Kuba 3:2, Thaiföld–
Argentína 3:0, Németország–Japán 3:1, Olasz-
ország–Dominikai K. 3:1, Lengyelország–Tajvan
3:1, Kína–Puerto Rico 3:1, Németország–Dél-Ko-
rea 3:0, USA–Argentína 3:0, Kína–Kuba 3:2, Olasz-
ország–Tajvan 3:0, Törökország–Japán 3:1, Thai-
föld–Szerbia 3:1, Lengyelország–Dominikai K. 3:0,
Brazília–Puerto Rico 3:0, Szerbia–Argentína 3:0,
Németország–Törökország 3:1. A sorrend: USA
24, Kína 23, Törökország 21, Thaiföld 20, Német-
ország 18, Kuba 16, Brazília 16, Lengyelország 15,
Szerbia 11, Olaszország 11, Japán 10, Puerto Rico
5, Dominikai K. 4, Dél-Korea 4, Argentína 0, Taj-
van 0.
Tizenegy győzelem
Szerbia válogatottja leadott ugyan egy pon-
tot a spanyolok ellen, de ennek semmi jelentősé-
ge, hisz nem rontott a 11 győzelemből álló végső
szerb mérlegen, a spanyol lányokon pedig nem
segített. A csehországi Karlovy Varyban megren-
dezésre kerülő négyes döntőn a címvédő Szerbia,
a vendéglátó Csehország és a másik két csoport-
győztes, Bulgária és Franciaország léphet fel.
Eredmények, A csoport, 4. forduló: Szerbia–
Spanyolország 3:2, Románia–Magyarország 3:1,
Szerbia–Magyarország 3:0, Románia–Spanyol-
ország 3:0. A sorrend: Szerbia 32, Románia 19,
Spanyolország 15, Magyarország 0. B csoport, 3.
forduló: Bulgária–Törökország 3:0, Franciaor-
szág–Svájc 3:0, Törökország–Svájc 3:2, Francia-
ország–Bulgária 2:3. C csoport, 4. forduló: Cseh-
ország–Izrael 3:0, Hollandia–Görögország 3:1,
Csehország–Hollandia 3:2, Izrael–Görögország
3:1, Hollandia–Izrael 3:0, Csehország–Görögor-
szág 3:0.
Továbbjutás csak csoda folytán
Szerbia felfiatalított válogatottja Kalinyingrád-
ban a jó játék ellenére veszített Kuba és Oroszor-
szág ellen is, így már csak elméleti esélye maradt,
hogy mégis kiharcolja a hatos döntőben való sze-
replés jogát. Ehhez a hátralevő négy meccsen négy
győzelem kell, s hogy Kuba a továbbiakban csak
egyszer nyerjen.
Férfi-Világliga, A csoport, 3. forduló: Kuba–
Szerbia 3:1, Oroszország–Japán 3:0, Kuba–Japán
3:1, Oroszország–Szerbia 3:2. A sorrend: Kuba
20, Szerbia 13, Oroszország 13, Japán 2. C cso-
port, 3. forduló: USA–Olaszország 3:1, Francia-
ország–Dél-Korea 3:1, Olaszország–Dél-Korea
3:2, USA–Franciaország 3:0. A sorrend: USA 17,
Franciaország 14, Olaszország 11, Dél-Korea 6.
D csoport, 3. forduló: Bulgária–Argentína 3:2,
Németország–Portugália 3:0, Bulgária–Portugália
3:0, Németország–Argentína 3:0. A sorrend: Né-
metország 19, Bulgária 16, Argentína 13, Portu-
gália 0.
RÖPLABDA
A ccgcrc ggózc|cm
11 SPORTHÍREK
Fernando Alonso, a Ferrari pilótája nyerte meg
vasárnap a Formula–1 idei nyolcadik futamát, a va-
lenciai Európa-nagydíjat. A spanyol versenyző mö-
gött a finn Kimi Räikkönen lett a második, a német
Michael Schumacher pedig a harmadik.
A kétszeres világbajnok Alonso idei második, pá-
lyafutása 29. futamgyőzelmét aratta, ezzel ismét az
élre került a pontversenyben. Sebastian Vettel és
Lewis Hamilton ráadásul kiesett (előbbi műszaki hi-
ba, utóbbi a Pastor Maldonadóval történő ütközése
miatt), Alonso így a vb-pontversenyben növelni tud-
ta előnyét.
A spanyol lett a 2012-es idény első duplázója, rá-
adásul a lehető legjobb helyen: Valenciában, ahol a
futam 2008-as debütálása óta elkerülte őt a szeren-
cse. A spanyol remek rajtjával feljött a 11. helyről a
8.-ra, majd fokozatosan tört előre hol agresszív, hol
pimasz előzéseivel. Aztán a verseny derekára feljött
a 4. helyre, s amikor a 25. körben a pályára küld-
ték a biztonsági autót, és mindenki a bokszba haj-
tott, Hamiltont a kerékcserék alatt megelőzve már
a 3. helyre jött fel. Az újrainduláskor elhúzott Ro-
main Grosjean mellett, de a pole-ból rajtolva végig
magabiztosan vezető Vettel ellen nem lett volna esé-
lye, ha a Red Bull nem megy tönkre. A német au-
tója azonban a 34. körben felmondta a szolgálatot,
Alonso az élre került, és ezután nem adta ki kezé-
ből a vezetést.
Grosjean is kiesett mögüle műszaki hibával, Ha-
milton viszont nem tudta támadni, lemaradt tőle, és
maga mögött tartotta Räikkönent. A finn a végén el-
ment Hamilton mellett, a britnek már teljesen el-
koptak a gumijai. Maldonado is vérszemet kapott,
türelmetlen is volt, és az előzést erőltetve a pályát
elhagyva támadott, majd amikor visszatért, kilökte
Hamiltont. Az angol kiesett, a venezuelai első légte-
relője nélkül lelassult, ezért a végén fel tudott jönni
a dobogóra Schumacher, aki egyébként a 12. hely-
ről indult.
Eredmények: 1. Alonso (spanyol, Ferrari)
1:44:16,649 óra, 2. Räikkönen (finn, Lotus) +6,421
mp h., 3. Schumacher (német, Mercedes) +12,639,
4. Webber (ausztrál, Red Bull) +13,628, 5. Hülken-
berg (német, Force India) +19,993, 6. Rosberg (né-
met, Mercedes) +21,176, 7. Di Resta (brit, Force In-
dia) +22,866, 8. Button (brit, McLaren) +24,653, 9.
Pérez (mexikói, Sauber) +27,777, 10. Maldonado
(venezuelai, Williams) +34,630 mp hátrány stb.
A világbajnoki pontverseny állása: 1. Alonso
111, 2. Webber 91, 3. Hamilton 88, 4. Vettel 85, 5.
Rosberg 75, 6. Räikkönen 73 pont stb.
A csapatverseny állása: 1. Red Bull 176, 2. Mc-
Laren 137, 3. Lotus 126 pont stb.
A világbajnokság következő futamát, a Brit
Nagydíjat július 8-án tartják meg.
FORMULA–1, EURÓPA-NAGYDÍJ, VALENCIA
A|onso tsmct oz c|cn
Fernando Alonso valenciai győzelmének köszönhetően vezeti a pontversenyt
ASZTALITENISZ
Crcpu|jo cs Ggurcstk o
ncggcddontótg jutott
Vasárnap a romániai Buzauban befejeződött a vegyes-
páros-Európa-bajnokság, melyet, csakúgy mint tavaly, a
vendéglátó ország kettőse, az Andrei Filimon/Elisabeta
Samara duó nyert meg, amely a döntőben 4:0-ra (4, 8, 7,
15) győzte le a török színekben versenyző Vang Bora és Hu
Melek alkotta párost. Szerbiából három páros (Bojan Crepulja/Gyurcsik Aliz, Dragan
Subotić/Aleksandra Radonjić, Marko Petkov/Marija Galonja) vett részt a versenyen,
de csak a Crepulja/Gyurcsik kettősnek sikerült a csoportjában a második helyen végez-
nie, ami negyeddöntőt ért. Crepulja és Gyurcsik az A csoportban három mérkőzést
nyert (Kucsuk/Pavlovics (fehérorosz) 3:1, Menge/Yildirim (török) 3:0, Pavan/Caras-
sia (olasz) 3:1), és egyet veszített a későbbi Európa-bajnok Filimon/Samarától.
Vegyespáros-Európa-bajnokság, negyeddöntő: Filimon/Samara (román)–Mun-
teanu/Hirici (román) 4:0, Platonov/Privalova (fehérorosz)–Crisan/Dodean (román)
4:1, Vang/Hu (török)–Pištej/Balažova (szlovák) 4:1, Ionescu/Szőcs (romániai)–Crepu-
lja/Gyurcsik 4:0 (4, 5, 10, 6).
Elődöntő: Filimon/Samara–Platonov/Privalova 4:3, Vang/Hu–Ionescu/Szőcs 4:2.
Döntő: Filimon/Samara–Vang/Hu 4:0.
tj
KOSÁRLABDA
Nogg c|óngbó| ccrcscg
Szerbia válogatottja Lengyelországban veszített a jövő évi női ko-
sárlabda-Eb selejtezőjének negyedik fordulójában. A szerb csapat a
második félidő elején 13 ponttal (53:40) is vezetett, végül kétpontos
vereséget szenvedett. A lengyel lányok 55:55-nél egyenlítettek elő-
ször, egy perccel a befejezés előtt pedig 74:69-re vezetek. Nyolc má-
sodperccel a vége előtt Szerbia egyenlített, de az utolsó támadásban
eredményes vendéglátók kaparintották meg a pontokat. A magyar
válogatottnak nem volt gondja Izraelben, hisz félidőben 38:14-re ve -
zetett, azután pedig lazítva is fölényesen nyert. A szerdai 5. fordu-
lóban Szerbia Észtországot, Magyarország pedig Ukrajnát látja ven-
dégül.
Eredmények, 4. forduló, A csoport: Izrael–Magyarország 46:64,
Ukrajna–Fehéroroszország 51:55. A sorrend: Fehéroroszország 8,
Magyarország 5, Ukrajna 4, Izrael 4, Portugália 3. B csoport: Len-
gyelország–Szerbia 76:74, Észtország–Montenegró 54:86. A sorrend:
Montenegró 8, Lengyelország 5, Szerbia 4, Svájc 4, Észtország 3.
C csoport: Szlovákia–Hollandia 70:48, Belgium–Litvánia 62:77.
D csoport: Románia–Spanyolország 51:68, Németország–Bulgária –
esti meccs. E csoport: Görögország–Olaszország 53:64, Finnország–
Lettország 65:62.
cs.
12 TENISZ
Ha az angolok nem sza-
kítanak a hagyománnyal –
márpedig ilyesmit csak vég-
ső esetben tesznek –, akkor
ma közép-európai idő sze-
rint 12.30-kor a férfi egyes
címvédőjének meccse nyit-
ja a wimbledoni tornát. Valószínű tehát, hogy No-
vak Đoković lesz az első nap sztárja, ellenfele pedig
a múlt egyik bajnoka, a spanyol veterán Juan Car-
los Ferrero. Tekintettel arra, hogy a sorsolásnak
ugyanabban a felében vannak, ma a pályán lehet-
nek Janko Tipsarević és Viktor Troicki is, persze
nyilván sokkal kisebb pompa mellett, mint világelső
honfitársuk. A pontosítás kedvéért: Janko megkü-
lönböztetett figyelmet érdemel
mégis, hisz már sokkal jobb teni-
szező, mint tavaly ilyenkor volt,
első riválisa pedig, mint Nova-
ké is, az elmúlt idők egyik nagy
sztárja, az argentin David Nal-
bandian.
Đoković és Ferrero 2007 óta
nem mérkőztek egymással, és a
mérlegük 1:1, míg Nalbandian
2:1-re vezet Janko ellen, az idén
kétszer is megmérkőztek egy-
mással. Indian Wellsben az ar-
gentin nyert, két hétre rá Miami-
ban a szerb visszavágott. Viktor
Troicki a spanyol Marcel Ganol-
lersszal kezd, aki ellen 2:1-re ve-
zet. Đoković tavaly a döntőben
Rafael Nadalt győzte le, Tipsa-
rević az 1. fordulóban Karlović-
tól, Troicki pedig a 2. körben
Lutól kapott ki.
Számos kis érdekes történet mellett az idei
Wimbledon mégiscsak a három legnagyobbról, Đo-
kovićról, Nadalról és Roger Federerről szól, noha
negyediknek oda szokták sorolni Andy Murray-t is,
bár a skót a hazai közönség előtt még nem alkotott
maradandót. Rajtuk kívül a 2. forduló egy lehetsé-
ges meccse máris lázba ejti a londoniakat, hisz zsi-
nórban harmadszor is összecsaphatna John Isner
és Nicolas Mahut. Két éve három napon át játszot-
tak, s az amerikai 70:68-ra nyerte meg az ötödik
játszmát, tavaly viszont csak két rövidítés jelentet-
te a drámát.
Ha tehát nem lesz meglepetés, a nyolcaddön-
tőben Đoković–Monaco, Berdych–Almagro, Fe-
derer–Simon, Tipsarević–Isner, Ferrer–Del Pot-
ro, Murray–Čilić, Tsonga–Fish és Nadal–F. López
lesz a párosítás. Erre, persze, nem nagy az esély,
hisz már az első fordulók is számos rangadóval ke-
csegtetnek. Íme néhány, 1. forduló: Anderson–
Dimitrov, Kohlschreiber–Haas, Tsonga–Hewitt,
F. López–Nieminen, 2. forduló: Raonić–Querrey,
Murray–Karlović, Monaco–Chardy, 3. forduló: Al-
magro–Gasquet, Berdych–F. Mayer, Isner–Seppi,
Roddick–Ferrer, Raonić–Čilić, Tsonga–Wawrinka
és Nadal–Haas.
A női egyesben a cseh Petra Kvitová a címvédő,
viszont a tavalyi ellenfele, az orosz Marija Sarapova
a fő esélyes. Kettőjükön kívül a serleg várományo-
sának számíthat még Serena Williams és Viktorija
Azarenka is, míg bárki más végső sikere nagy meg-
lepetés lenne.
A mezőnyben négy szerbiai lány indul. Ana Iva-
nović a tavalyi harmadik fordulót védi, amikor a
cseh Petra Cetkovskától kapott ki. Ana az idén az-
zal a spanyol María José Martínezzel kezd, aki ta-
valy az első fordulóban Jelena Jankovićot győzte le.
Jelena az idén is súlyos helyzetben van, hisz a pá-
lyafutása egyik utolsó tornájára készülő belga volt
világelsővel, Kim Clijstersszel játszik. Bojana Jo-
vanovskit tavaly az 1. fordulóban a román Simona
Halep győzte le, most pedig a görög Eleni Danili-
duval kezd, és van esélye a 2. fordulóra. Vesna Do-
lonc tavaly Nadia Petrovától (akkor még honfitár-
sától) kapott ki, s most sem számíthat sikerre, hisz
a bolgár Cvetana Pironkova rendre jól szerepel a
londoni füvön.
Arn Gréta tavaly nem játszott, mert Eastbourne-
ben megsérült, az idén pedig az orosz Galina Vosz-
kobojeva személyében lesz nehéz ellenfele a rajton.
Czink Melinda, aki a tavalyi 1. fordulóban Sam
Stosurt győzte le, 160 pontot és 3. fordulót véd. A
2. fordulóra mindenképpen esélye van, hisz a svéd
Johanna Larssonnal játszik. Babos Tímea újonc a
wimbledoni tornán, és nem lesz esélyes az amerikai
Melanie Oudin ellen.
A nőknél, ha a 16 legmagasabban rangsorolt ki-
emelt jut tovább, a nyolcadöntőben Sarapova–Li-
sicki, Kerber–Zvonareva, A. Radwanska–Pennetta,
Stosur–Na Li, S. Williams–Errani, Kvitová–Cibul-
ková, Wozniacki–Bartoli és Azarenka–Ivanović lesz
a párosítás. Addig azonban számos érdekes meccs
esedékes.
Íme, néhány lehetséges, 1. forduló: Lisicki–
Martić, Zvonareva–Barthel, Schiavone–Robson,
Kuznyecova–Wickmayer, 2. forduló: Sarapova–Pi-
ronkova, Kerber–Makarova, A. Radwanska–V. Wil-
liams, Stosur–Rus, 3. forduló: Clijsters–Zvonareva,
Na Li–Kirilenko, Šafářová–Errani, Kvitová–Pavlju-
csenkova, Wozniacki–Kuznyecova, Ivanović–Gör-
ges stb.
A múlt heti tornákon David Ferrer 15. torna-
győzelmét ünnepelte, Andy Roddick idei első ser-
legét nyerte meg, Nadia Petrova 11. alkalommal
aratott diadalt, az osztrák Tamira Paszek pedig öt
meccslabdát mentett, majd nagy meglepetésre le-
győzte a német Angelique Ker-
bert.
Nagyszerűen szerepel két
szerbiai lány a kisebb tornákon.
Aleksandra Krunić döntős a
svájci Lenzerheideben, amivel
ott lesz a 200. hely határán, ha
pedig megnyeri a tornát, esetleg
felülmúlhatja eddigi legjobbját,
a 192. helyet is. Vojislava Lukić
a második egymás utáni héten
is döntős. A listán jelenleg 935.
szabadkai lány máris a 900 leg-
jobb között van, ha pedig nyer a
Virginia állambeli Williamsburg-
ban, a 800. helyig juthat.
EASTBOURNE. – A női tor-
na elődöntőjében: Kerber–Zako-
palova 6:0, 6:3, Paszek–Bartoli
4:6, 7:5, 6:4, döntő: Paszek–Ker-
ber 5:7, 6:3, 7:5. Férfiak, ne-
gyeddöntő: Seppi–Kohlschreiber 7:5, 2:1 – feladás,
Harrison–Isztomin 7:6, 6:4, Roddick–Fognini 6:3,
3:6, 7:5, Darcis–Matošević 6:2, 7:6, elődöntő: Rod-
dick–Darcis 6:3, 3:1 – feladás, Seppi–Harrison 7:5,
6:1, döntő: Roddick–Seppi 6:3, 6:2.
ROSMALEN. – A női torna negyeddöntőjében:
Flipkens–Vinci 6:4, 7:6, elődöntő: U. Radwanska–
Clijsters – küzdelem nélkül, Petrova–Flipkens 6:4,
6:2, döntő: Petrova–U. Radwanska 6:4, 6:3. Férfi-
ak, elődöntő: Petzschner–Malisse 7:5, 7:5, Ferrer–
Paire 7:6, 3:6, 6:1, döntő: Ferrer–Petzschner 6:3,
6:4.
LENZERHEIDE. – A 25 000 dolláros női ITF-
torna negyeddöntőjében: Krunić–Kvacabaja 6:0,
6:1, elődöntő: Krunić–Vrljić 7:5, 6:1. Aleksandra
Krunić a döntőben az amerikai Chi Chi Schollal
játszik.
WILLIAMSBURG. – A 10 000 dolláros női
ITF-torna negyeddöntőjében: Lukić–Harcsenko
6:3, 6:2, elődöntő: Lukić–Negreanu 6:4, 6:0. Vojis-
lava Lukić a döntőben az amerikai Caroline Doy-
le-lal játszik.
(cs.)
WIMBLEDON
A hoggomdng szcrtnt o ctmccdó ngtt
Đoković a centerpályán a spanyol Juan Carlos Ferrerróval kezdi a címvédést – A férfiaknál három,
a nőknél négy esélyes van
Gazdára várnak a wimbledoni trófeák
13 KAJAK-KENU
Sikeresen szerepeltek a magyar és a szerbi-
ai kajakozók a tegnap befejeződött zágrábi Eu-
rópa-bajnokságon. A magyarok tíz érmet nyer-
tek, amiből öt arany, kettő ezüst, három meg
bronz, amivel az éremlistán az 5, 5, 1-es elosz-
tású németek mögött a második helyet sze-
rezték meg, viszont megnyerték a nemzetek
pontversenyét. Szerbia három éremmel – egy-
gyel-eggyel minden színűből – előkelő helye-
zést ért el. Szerbiának még egy örömhír is ér-
kezett a Nemzetközi Kajakszövetségből, hisz az
óbecsei Marko Novaković olimpiai vízumot ka-
pott a 200-as távra. Novaković a bizalmat azon-
nal meg is hálálta, hisz a táv Európa-bajnoka
lett. A magyarok legsikeresebbje Douchev-
Janić Nataša lett, aki 200-on egyesben (így ő
képviselheti Magyarországot az olimpiai prog-
ramban bemutatkozó új versenyszámban) és
Kovács Katalinnal az oldalán 500 méteren
kettesben is megszerezte a címet.
Aranyérmet nyert Magyarországnak a
Dombi Rudolf, Kökény Roland kajak ket-
tes 1000 méteren, Douchev-Janić Nataša a
K-1 200 méteres távján, a Kovács Katalin,
Douchev-Janić Nataša kajak kettes 500 mé-
teren, a Takács Kincső, Lakatos Zsanett ke-
nu kettes 500 méteren és Csay Renáta a ka-
jakozók 5000 méteres távján. Ezüstérmes lett
a Kárász Anna, Vad Ninetta kajak kettes 500
méteren és Kozák Danuta a K-1 500-as táv-
ján. Bronzérmes a Tóth Márton, Mike Róbert,
Vasbányai Henrik, Német Szabolcs kenu né-
gyes 1000 méteren, a Szabó Gabriella, Kozák
Danuta, Kovács Katalin, Fazekas Krisztina ka-
jak négyes 500 méteren és Noé Milán a kaja-
kozók 5000 méteres számában. Szerbiai rész-
ről aranyérmes az óbecsei Marko Novaković a
K-1 200-as távján, ezüstérmet nyert a Dušan
Stanojević, Dejan Pajić kajak kettes 500 méte-
ren és a Milenko Zorić, Holpert Ervin, Alek-
sandar Aleksić, Dejan Terzić kajak négyes
1000 méteren.
Eredmények (magyar és szerb helyezé-
sek), 1000 m, férfiak, K-1: 12. Tomićević,
16. Slezák, K-2: 1. Dombi, Kökény, 4. Sta-
nojević, Pajić, K-4: 3. Zorić, Holpert, Alek-
sić, Terzić, 5. Tóth, Kammerer, Kulifai, Pa-
uman, C-1: 8. Varga, C-2: 6. Sáfrán, Nagy,
C-4: 3. Tóth, Mike, Vasbányai, Németh; nők,
K-1: 4. Farkasdi, 8. Horváth-Panda, K-2: 2.
Kárász, Vad.
500 m, férfiak, K-1: 8. Szalai, K-2: 2. Sta-
nojević, Pajić, 5. Pintér, Kugler, C-1: 8. Mike,
C-2: 8. Vasbányai, Németh; nők, K-1: 2. Kozák,
11. Horváth-Panda, K-2: 1. Kovács, Douchev-
Janić, K-4: 3. Szabó, Kozák, Kovács, Fazekas,
C-2: 1. Takács, Lakatos.
200 m, férfiak, K-1: 1. Novaković, 8. Du-
dás, K-2: 6. Sík, Beé, 10. Filipović, Zorić, C-
1: 12. Horváth, 15. Cvitanović, C-2: 6. Laka-
tos; nők, K-1: Douchev-Janić, 6. N. Moldovan,
K-2: 7. Szilvási, Szabó, C-1: 6. Takács.
5000 m, férfiak, K-1: 3. Noé, C-1: 4. Ružičić,
7. Sarudi; nők, K-1: 1. Csay.
cs.
24. EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Moggor crcmcsó
Olimpiai kvóta és aranyérem az óbecsei Marko Novakovićnak, bronzérem Holpert Ervinnek
Ngt|otkozotok
Douchev-Janić Nataša: – Bíztunk egymásban, és nagyon örülök ennek a születésnapi arany-
éremnek. Azt hiszem, bizonyítottuk, kár volt minket leírni. Egyetértek Katival abban, hogy
most már jó lenne lezárni ezt a másfél hónapot, és jöhet az alapozó időszak. Terhességem és lá-
nyom, Milana születése miatt sok időt kihagytam, és most minél több versenyre van szükségem
ahhoz, hogy tökéletesre csiszoljunk a technikámat az olimpiára.
Marko Novaković: – Miután a középdöntő után kiderült, hogy indulhatok az olimpián, a
döntőben sikerült bebizonyítanom, hogy a londoni részvétel kiharcolása nem véletlenül követ-
kezett be. Egyelőre sokkos állapotban vagyok, még nem tudom felfogni, hogy mit is értem el.
Mindenkinek köszönöm a támogatást.
Kovács Katalin: – Nem mondanám, hogy a legtökéletesebb állapotban érkeztünk erre az
Európa-bajnokságra, ahogyan a négyes során is említettem, nem éreztem magamban kellő
erőt. Ma egy kicsit jobb volt a helyzet, de a rajtunk azért még mindig nem volt tökéletes. A vá-
logatók és az Európa-bajnokság miatt negyedik vagy ötödik hete kell folyamatosan jól teljesíte-
nünk, én már nem is tudom, hogy hányadik csúcsforma ez a részemről.
Aleksandar Aleksić, aki Holpert Ervinnel együtt a szerbiai kajak négyes tagjaként bronz-
érmes lett: – Hihetetlenül boldogok vagyunk a megszerzett érem miatt. Miután a selejtezőből
egyből a döntőbe jutottunk, bíztunk a jó eredményben. A vége felé kicsit lassultunk, de min-
dent figyelembe véve elégedettek vagyunk. Ez az eredmény is bizonyítja, hogy készen állunk a
londoni olimpián való szereplésre, s az előttünk álló egy hónapban még javíthatunk a formán-
kon. A hajrára jobban kell figyelnünk, mert Zágrábban is bebizonyosodott, hogy a rajttól a cé-
lig nem tudtuk tartani ugyanazt a tempót.
Kozák Danuta: – Ez a realitás, én már jó ideje alapozó munkát végzek, kemény edzésekből
érkeztem ide, így a végén érthető volt, hogy bekötöttem. Nem tartok Wagnertől, úgy vélem, a
londoni olimpián zsákba teszem.
A magyarok legsikeresebbje Douchev-Janić Nataša lett
14 BIRKÓZÁS
Túlzottnak bizonyult az az optimizmus, amely
a magyar csapat szereplését kísérte ki a Zágrábban
tegnap befejeződött juniorbirkózó-Európa-bajnok-
ságra. Ha lapzártánk után Lám Bálint (120 kg) a
vigaszágon nem győzte le a bolgár Metodievet, ak-
kor totális csődnek mondható a magyar meg saj-
nos a szerbiai válogatott szereplése is. A szerbiaiak
között csak a zentai Nagy Tamásnak (60 kg) sike-
rült győztesként elhagynia a szőnyeget, méghozzá
kétszer is, miután izraeli és norvég ellenfelet győ-
zött le, de kikapott a moldovai Mamulattól, és ki-
esett. Szombaton még Bűn Roland (96 kg) és Ne-
mes Viktor (74 kg) is harcba szállt. Előbbi azeritól,
utóbbi ukrántól kapott ki. Tegnap Gazdag Krisz-
tiánnak (55 kg) az azeri Gulijev jelentette a végál-
lomást, Nemes Máté (66 kg) a lengyel Koslától ka-
pott ki a rajton, Vladimir Stankićot (84 kg) a német
Kudla ütötte ki, míg Varga Zoltán (120 kg) az uk-
rán Kucskij ellen veszített.
A magyar válogatott zentai Fehér Dávid (66 kg)
fergeteges rajtot vett, hiszen betusolta az albán Ce-
kirit, majd megnyerte az első menetet (3:0) az azeri
Alijev ellen, de végül ellenfele bírta jobban, és 2:0,
2:0-ra nyert. Miután az azeri döntőbe került, Dávid
az ukrán Pinkov ellen a bronzért birkózott, s min-
den rendben mert, hiszen 6:5-re megnyerte az első
menetet, s a másodikban is 2:0-ra vezetett, ám ek-
kor az ukrán szabálytalanul két kézzel visszafogta a
fejét. Dávid teljesen leállt, ám nem kis meglepetés-
re a szőnyegbíró nem fújt semmit, hanem leintette
a tust. A magyar csapat challenge-et kért, de eluta-
sították, mondván, a tusnál nincs óvás. Nem mellé-
kesen a zentai fiatalember egységes vélemény sze-
rint a másik – a horvát versenyző szája-íze szerint
kisorsolt – ágon vígan menetelt volna a döntőig…
Bajnokok, szabadfogás, 50 kg: Aldar Balzsini-
majev (orosz), … 15. Sánta Ferenc (magyar). 55 kg:
Galib Alijev (azeri), … 10. Kovács Bence (magyar).
60 kg: Ahmednabi Gvarzatilov (azeri), … 5. Mol-
nár József (magyar). 66 kg: Kaya Mustafa (török),
… 12. Ibro Caković (szerbiai), … 17. Gulyás Zsom-
bor (magyar). 74 kg: Atszamaz Szanakojev (orosz),
… 7. Szabó Noé (magyar). 84 kg: Alekszandr Hus-
tyin (fehérorosz), … 15. Gyurits Gergely (magyar).
96 kg: Magomedkamil Guszejnov (orosz), … 14.
Berde Roland (magyar). 120 kg: Ali Magomedabi-
rov (azeri), … 14. Dorogi Gyula (magyar). Csapat-
ban: 1. Oroszország 67, 2. Azerbajdzsán 56, 3. Tö-
rökország 47 pont stb.
Lányok, 44 kg: Josefin Frederiksen (svéd).
48 kg: Kamala Alijeva (azeri), … 7. Dénes Mercé-
desz (magyar). 51 kg: Nina Hemmer (német), …
10. Ana Ranđelović (szerbiai), … 17. Tornyos Dori-
na (magyar). 55 kg: Petra Olli (finn), … 12. Jáger
Szimonetta, … 15. Amela Mirković (szerbiai). 59 kg:
Mimi Hrisztova (bolgár), … 17. Kőrtösi Kitti (ma-
gyar), 18. Milica Jerković (szerbiai). 63 kg: Marija
Lulkova (orosz), … 5. Sándor Klaudia (magyar).
67 kg: Szvetlana Babuskina (orosz), … 10. Németh
Éva (magyar), … 15. Ira Tuba (szerbiai). 72 kg:
Epp Mae (észt), … 8. Németh Zsanett (magyar), 9.
Una Tuba (szerbiai). Csapatban: 1. Oroszország 43,
2. Törökország 42, 3. Románia 38 pont stb.
Kötöttfogás, 50 kg: Tolgahan Karatas (török),
… 8. Juhász Bence (magyar). 60 kg: Artur Szu-
lejmanov (orosz), … 7. Nagy Tamás (szerbiai), …
18. Krasznai Máté (magyar). 74 kg: Iszlam Csa-
rajev (orosz), … 18. Szabó Patrik (magyar) és Ne-
mes Viktor (szerbiai). 96 kg: Musza Elojev (orosz),
… 14. Mertse Ádám, 15. Bűn Roland (szerbiai).
A páros súlycsoportok bajnokait holnapi szá-
munkban közöljük.
Jó jelek az olimpia előtt
Két magyar aranyat és két bronzot hozott Ra-
cibórzban a nagy hagyományokra visszatekintő és
mindig rangos kötöttfogású Pytlasinski-emlékver-
seny és a lengyel női nyílt bajnokság. A tornán Mó-
dos Péter (55 kg) és Lőrincz Tamás (66 kg) nyert,
Lőricz Viktor (84 kg) és Sastin Marianna (63 kg)
pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Mó-
dos a döntőben az egyiptomi Abuhalimát ver-
te meg 3:0, 6:0-ra, Lőrincz viszont óriási csatát ví-
vott az orosz bajnok Arutjunjannal, akit végül 1:1,
2+:2-re győzött le.
(li)
A sétaerdei sportcsarnokban hetedik alkalommal tartották meg a Refik
Memišević Brale kötöttfogású birkózó-emlékversenyt a serdülők részére, melyen
13 ország (Szlovákia, Oroszország, Magyarország, Horvátország, Izrael, Csehor-
szág, Ausztria, Finnország, Németország, Dánia, Románia, Franciaország, Szerbia)
mintegy száz versenyzője vett részt. Legeredményesebbnek az oroszok bizonyul-
tak, akik kilenc súlycsoportban megszerezték az aranyérmet, egyedül a 85 kg-os
súlycsoportban voltak kénytelenek beérni két bronzéremmel. A szerbiai verseny-
zők közül a legjobban a szabadkai Jankovics Emil szerepelt, aki a 85 kg-osok kö-
zött ezüstérmet nyert. A 100 kg-os súlycsoportban győztes orosz Szergej Szenenov
külön elismerésben részesült – ebben a kategóriában versenyzett Memišević is –,
valamint az orosz válogatott, amely a torna legsikeresebb együttesének bizonyult.
Eredmények, 42 kg: 1. Kindigalijev (orosz), 2. Solomon (román), 3. Dömény
(magyar) és Scsekov (orosz). 46 kg: 1. Rogyionov (orosz), 2. Botez (román), 3. Nagy
Szebasztián (szerbiai) és Techer (francia). 50 kg: 1. Pascsenko (orosz), 2. Haase (né-
met), 3. Kurotcki (német) és Stijepić (horvát). 54 kg: 1. Kabulajev (orosz), 2. Kraemer
(német), 3. Horti Miklós (szerbiai) és Torba (magyar). 58 kg: 1. Takojev (orosz), 2.
Lévai (magyar), 3. Mihut (román) és Kinsinger (német). 63 kg: 1. Karujev (orosz), 2.
Šačić (horvát), 3. Yeter (német) és Aleksa Erski (szerb). 69 kg: 1. Gubajev (orosz), 2.
Nagy (magyar), 3. Mariea (román) és Stumpe (német). 76 kg: 1. Csakrigin (orosz), 2.
Dobes (cseh), 3. Uotila (finn) és Mihalj (horvát). 85 kg: 1. Kuosmanen (finn), 2. Jan-
kovics Emil (szerbiai), 3. Nazarjan és Dubrovin (mindkettő orosz). 100 kg: 1. Szene-
nov (orosz), 2. Lokajev (orosz), 3. Török (magyar) és Sever (német).
A díjazottaknak az érmeket Refik Memiševićlánya és fia, Sanja és Amir adták át.
T. T.
JUNIOR-EB, ZÁGRÁB
Ez ncm mcgg o ktrokotbo!
Tegnap estig sem magyar, sem pedig szerbiai versenyző nem szerzett érmet, Fehér Dávidot megkárosították!
REFIK MEMIŠEVIĆ BRALE-EMLÉKVERSENY
1tzbó| kt|cnc orosz ggózc|cm
A 85 kg-osok között a szabadkai Jankovics Emil a második helyen végzett
D
e
j
a
n

V
u
k
o
v
i
ć
Fcjtóccrscng
415. feladvány
Csengeri József
Eredeti
Világos: Kd2, Fb5, Hc1, He8 /4/
Sötét: Kb2, Ha1, gy: b3, c2 /4/
Matt három lépésben.
A helyes megfejtés két pontot ér.
Megfejtésként a mattig vezető lépéssorozatokat
kell beküldeni 2012. VII. 6-ig a következő címre:
Magyar Szó szerkesztősége (Sportvilág, Sakkrovat),
24400 Zenta, Posta u. 14. Aki fejtőversenyünkön
40 pontot összegyűjt, az egy hónapig ingyen kap-
ja a Magyar Szót, azaz egyhavi előfizetést nyer, il-
letve, ha a nyertes úgy kívánja, az előfizetés helyett
választhat egy sakk-könyvet a rovatunk támogatója
által felkínáltak közül.
További egy pontot szerezhet az a fejtő, aki
a 415. sorszámú versenyfeladvány megfejtésével
együtt (és nem külön!) megírja a helyes választ a kö-
vetkező kérdésre: Mire jogosítja fel a versenyzőt a
háromszori tükörkép?
A 413. sorszámú versenyfeladvány (Molnár Ár-
pád, MSÉ újraszerkesztő versenye, 1961; V: Kh3,
Va4, Bd5, Be1, Fe5, He2, Hg4, gy: c5, c6, e7 (10), S:
Ke4, Fd4 (2); Matt két lépésben.) szerzői megfejtése
1.e8V! Az I. díjas mű szerzői megoldásának szépsé-
ge, hogy csillagtémában négy különböző tiszt ugyan-
azon mezőről mattolja a sötét királyt. Igazi ritkaság!
Sajnos, ez a szépség is megbukott a „népi ellenőrzés”
során, mert mellékmegfejtésesnek bizonyult! A mel-
lékmegfejtés: 1.Fd6! Azok, aki ezt is megtalálták, egy
ráadás pontot kaptak.
A 413. sorszámú versenyfeladvány után feltett
kérdésre a helyes válasz a következő: Tükörképnek
nevezzük az olyan állást, amely a játszma folyamán
már előfordult.
Ezen a héten két nyertesünk van: a magyarka-
nizsai Balázs Bettina és Farkas Máté. Mindkettőjük
pontszáma meghaladta az előírt negyvenet.
Fejtőversenyünk állása a rovatzártáig, azaz 2012.
VI. 18-ig (reggel 8 óráig) beérkezett helyes megfej-
tések alapján: Balázs Bettina (Magyarkanizsa), Far-
kas Máté (Magyarkanizsa) 41-41, Borbás Béla (Ti-
szakálmánfalva), Bosznai László (Magyarkanizsa),
Homolya Imre (Zenta), Šakić Simeon (Mohol) 39-
39, Novoth Mátyás (Bajmok), Paróczi Károly (Mo-
hol) 38-38, Bacsa Zoltán (Bajsa), Csengeri József
(Magyarkanizsa) 37-37, Sisa István (Horgos) 36,
Holobica László (Bácskossuthfalva), Sőregi Kata
(Szabadka) 35-35, Horváth Tibor (Adorján), Nagy
János (Nagybecskerek) 34-34, Kajári Zoltán (Zen-
ta), Molnár Gábor Roland (Zenta), Sarnyai Dániel
(Magyarkanizsa) 33-33, Gorotva Márk (Palics), Lac-
kó József (Topolya) 32-32, Solymosi András (Ada)
31, Plahi István (Szabadka) 29, Rajsli István (Óbe-
cse) 28, Kecskeméti Árpád (Kevi), Répási András
(Temerin), Varga Sándor (Szabadka) 27-27, Farkas
Sándor (Zenta), Szakács Elemér (Ada) 26-26, Bics-
kei Mihály (Magyarkanizsa), Géczi János (Ada), Pé-
ter Melinda (Temerin), Szél Alex (Magyarkanizsa)
25-25, Balzam Tibor (Óbecse) 24, Domonkos Ádám
(Magyarkanizsa), Kéménczy György (Szabadka),
Sőregi Márta(Zenta) 23-23, Turányi László (Zenta)
22, Berényi József (Palics), Kiss Ferenc Péter (Újvi-
dék), Szűcs András (Óbecse) 21-21, Kollár László
(Temerin), Németh Tibor (Bácskossuthfalva), Ró-
zsa Sándor (Zenta), Sihelnik Károly (Topolya) 20-
20, Kalmár Gábor (Tornyos), Kovács Birkás Árpád
(Újvidék), Lőrincz Renáta (Tornyos), Németh Já-
nos (Ada) 19-19, Fekete Martin (Kiskunhalas), Gu-
lyás Réka (Mohol), Rózsa József (Topolya), Szenti
Áron (Topolya) 18-18, Pakai György (Magyarkani-
zsa) 17, Despotović Erna (Szabadka), Kecskeméti
Krisztina (Kevi), Körmöci Károly (Magyarkanizsa),
Rajsli Andor (Óbecse), Szabó András (Szabadka),
Szabó János (Bajmok), Szloboda Géza (Ada) 16-16,
Barna Antal (Szabadka) 15, Farkas Tibor (Magyar-
kanizsa), Gulyás Henrietta (Mohol), Huszák Gábor
(Felsőhegy), Papp László (Óbecse), Vastag Lász-
ló (Magyarkanizsa), Vég István (Bácskossuthfalva)
14-14, Brindza István (Pacsér), Mór György (Újvi-
dék) 13-13, Mészáros Ferenc (Szenttamás), Mészá-
ros Réka (Zenta), Tóth Zoltán (Ada), Úri Árpád (Új-
vidék), Világos Emil (Mohol), 12-12, Hallgató Imre
(Bácsfeketehegy), Horkai Sándor (Bácskossuthfal-
va), Husnyák Dávid (Szabadka) 11-11, Lovrensz-
ki Etelka (Topolya), Sőregi Oszkár (Zenta) 10-10,
Tóth Kázmér (Magyarkanizsa) 9, Botka Csaba (Te-
merin), Kospenda József (Topolya) 8-8, Kiss Ta-
más (Magyarkanizsa), Rácz Béla (Ada) 7-7, Šakić
Lóránd (Mohol) 6, Juhász Csaba (Magyarkanizsa),
Kávai Andor (Kispiac), id. Urbán János (Bácskossu-
thfalva) 4-4, Csorba János (Temerin), Gellér Sándor
(Bácskossuthfalva), Horváth Alex (Felsőhegy), Nagy
István (Bajmok), Paróczi Pál (Kishegyes) 3-3, Ka-
tona Pál (Ada), Nyilas Mihály (Palics) 2-2, Borbás
Béla (Hódegyháza), Varjas Sándor (Bácskossuth-
falva) 1-1 pont.
Kérem a nyerteseket, hogy írják meg, mit kíván-
nak nyereményül: sakk-könyvet vagy egyhavi előfi-
zetést lapunkra.
Szabadkai a nyertes
A Magyar Szó 2012. VI. 2–3-i, szombat–vasárna-
pi számában, a feladványrovatban, „Nyerjen a sakk-
rovattal!” cím alatt közölt 1862. sorszámú feladvány
(Larsson B., Eskilstuna Kuriren, 1945; V: Ke2, Ve1,
Be3, gy: e7 (4), S: Ke8, gy: d7, f7 (3); Matt két lépés-
ben.) megfejtése a következő: 1.Vh4!
A rovatzártáig, azaz a fejtési határidőben 46 fejtő
küldte be az általa jónak vélt megoldást. 43-an meg-
találták a helyes megfejtést, 3-an tévedtek. Mivel ki-
záró okot képező szabálytalanság most sem fordult
elő, így mind a 43 helyes megfejtést beküldő neve
szerepelhetett a sorsoláson.
A sorsolás a szabadkai Varga Sándornak kedve-
zett, így ő lett rendszeres heti sorsolásunk 227. for-
dulójának nyertese. Kérem a nyertest, írja meg: mit
kíván nyereményül.
Üzenetek
Csengeri József, Magyarkanizsa. A beküldött
Ke6/Ka3 hétlépéses eredeti feladvány állásának le-
írásába hiba csúszhatott, vagy nagyon rejtett a meg-
oldása, mert 1.--, Kb2-re nem látom a folytatást. Ké-
rem ellenőrzését és válaszát.
Papp László, Óbecse. Nagyon érdekes kérdést
tett fel: „Ha egy figura egyszerre támad három el-
lenséges figurát, akkor az hármas villa?” A villa jel-
zős (kettős, hármas, négyes stb.) alakjával a szak-
irodalomban nem találkoztam. Valószínűleg azért,
mert az ilyen állás előfordulása ritka, mint a fehér
holló. Elvileg lehetséges, hogy egy tiszt egyszerre
kettőnél több ellenséges figurát támadjon, és a meg-
támadott figurák számától függően beszélünk hár-
mas vagy akár négyes villáról is. Nem helytelenítem
az ilyen kifejezések használatát. Az Ön kérdése azon-
ban jelzésértékű: szükség lenne a magyar sakknyelv
egy kötetben történő színvonalas ismertetésére, ösz-
szegfoglalására, szótárának összeállítására. Persze,
olyan szerző által, aki nem sakkanalfabéta. A Bánhí-
di Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene – Sport-
nyelvtörténeti szótárral (Akadémiai K., Bp., 1971) című
műben kevés hely jutott a sakknyelvnek. Néhány
más kiadvány pedig (néhányról volt szó rovatunk-
ban is) egyáltalán nem járult hozzá a színvonal eme-
léséhez.
Németh János, Ada. A beküldött Kc2/Kf1 ötlé-
péses feladvány mellékmegfejtéses: 1.Vf4+ után is
matt van az 5. húzásban. A Kc1/Ka1 és Kf7/Kh8 két-
lépésesek annyira könnyű megoldásúak, hogy köz-
lésüktől kénytelen vagyok eltekinteni. A Ke5/Ke3 öt-
lépéses feladványban az 1. és 2. húzás felcserélhető.
Tehát, ezek javításra szorulnak.
Mészáros Károly, Zenta. A beküldött Kb5/Ke5
kétlépéses mattfeladvány, sajnos, mellékmegfejté-
ses: 1.Fd2! is a kívánt célhoz vezet. A Kc1/Kd3 négy-
lépésesben az 1.--, Ke2-es változatban a 3. húzásban
duál van: He5-Hg5. Várom további munkáit.
15 SAKK
A ROVAT TÁMOGATÓJA:
Dosztán Kft.
Liszt Ferenc utca 11.,
21480 Szenttamás
dostan@eunet.rs
475. SAKKROVAT
3okkhumor
A legjobb edzési módszer
A világhírű nagymestert az edzési módszere-
iről faggatták.
– Sok mindent kipróbáltam már – volt a vá-
lasz. – Elmélkedtem, kocogtam, sportoltam, de
leghatásosabb mégis az volt, amikor közölték ve-
lem, hogy húszezerrel emelik a fizetésemet! En-
nél jobb edzési módszer nem létezik – fejezte be
a nagymester.
Bem
16
Az 1984-es Los Angeles-i olimpián a szoci-
alista országok „bosszút álltak” a moszkvai
bojkott miatt, és ezúttal ők nem vettek részt
az ötkarikás játékokon.
Hivatalosan persze nem mondták ki a szovje-
tek és a köréjük tömörülő országok, hogy ily mó-
don akarnak visszavágni az amerikaiaknak. Ki is ta-
láltak néhány ütős indokot. Azt terjesztették, hogy
az amerikai szervezőket már nem a coubertini esz-
me, hanem a profithajhászás vezeti, s ez gyökeresen
ellenkezik az olimpia eszmeiségével. Emellett féltet-
ték sportolóik biztonságát az USA-ban tapasztalható
ellenséges és heves kommunistaellenes hangulattól.
A Szovjetunió felhívásához 13 ország csatlakozott.
A magyar kormány is a távolmaradás mellett dön-
tött a nyomásra, így sok magyar sportolót fosztottak
meg a lehetőségtől, hogy az olimpián részt vegyen és
esetleg győzzön.
A bojkott ellenére 140 nemzet közel hétezer ver-
senyzője küzdött a 221 olimpiai versenyszámban.
A megnyitóünnepség minden addigit felülmúlt,
amiről meggyőződhetett a Coliseum közel százezer
nézője, valamint a televízió képernyője előtt ülők is
világszerte. A stadionba egy sugárhajtású gépszerke-
zettel ellátott űrhajós szállt le, 84 zongorista játszotta
Gershwin Kék rapszódiáját. Az olimpiai lánggal Jes-
se Owens unokája, Gina Hemphill futott be a sta-
dionba, ahol az 1960-as olimpia tízpróbázóbajnoka,
Rafer Johnson gyújtotta meg a fáklyát.
Nyolc évvel azután, hogy a montreali játékok
óriási anyagi csőddel zárultak, Los Angeles a pénz-
ügyi zseninek, a rendezőbizottság elnökének, Pe-
ter Ueberrothnak köszönhetően hatalmasat pro-
fitált. Az 1980-as Lake Placid-i téli olimpiába a 381
szponzor együtt 9 millió dollárral szállt be, Los An-
gelesben viszont a 30 főszponzornak egyenként mi-
nimum 4 millió dollár volt a beugrója. Ugrottak is
sorra a cégek, megneszelve a hatalmas reklámlehe-
tőséget. Az ABC tévétársaság 225 millió dollárt fi-
zetett a közvetítésekért, a Coca-Cola 50 milliót, a
McDonald’s 55 milliót plusz 9 millió ingyen ham-
burgert adott a sportolóknak, kísérőszemélyzetnek
és a szervezőknek. Az olimpia végül 230 millió dol-
láros nyereséggel zárt. Ueberroth pedig később az
„Év Embere” díjjal zárta az évet, és a Time magazin
szilveszteri címlapján láthatta viszont magát. Példa-
ként csak azt említsük meg, hogy az ő ötlete alapján
a kontinensen végighordozott olimpiai lángot bár-
ki cipelhette egy kilométeren keresztül potom 3000
dollárért. De így is olyan sokan jelentkeztek, hogy az
útvonalat igencsak kacskaringóssá kellett tenni.
Az olimpia sztárja kétségkívül Carl Lewis volt,
aki Jesse Owens berlini rekordját beállítva négy
aranyérmet szerzett (100 m, 200 m, 4×100 m, tá-
volugrás). Csapattársa, Valerie Brisco-Hooks há-
rom aranyat zsebelt be (200 m, 400 m és 4×400 m).
A brit Sebastian Coe megismételte négy évvel koráb-
bi 1500-as győzelmét. Megvédte címét az angol Da
ley Thompson (tízpróba), míg az amerikai Edwin
Moses (400 m gát) 1976 után lett is-
mét a legjobb. Ennél is többet várt az is-
métlésre a német Ulrike Meyfarth, aki
1972-es győzelme után 12 esztendővel
lett ismét olimpiai bajnok.
Tornában a román színekben ver-
senyző Szabó Katalin – Lewishoz ha-
sonlóan – négy aranyérmet szerzett,
amit megtoldott még egy ezüstéremmel
is. Az Egyesült Államok győztes férfi-ko-
sárlabdacsapata is remekelt, ami nem is
meglepő, hisz olyan játékosok bűvölték
a labdát, mint Michael Jordan, Patrick
Ewing, Chris Mullin, mondhatnánk,
hogy ez volt az első dream team.
Jugoszláviát 140 sportoló képviselte,
és ezen az olimpián nyerték el a legtöbb
érmet az eddigi játékok során, összesen
18-at, ebből 7 aranyat. A vízilabdázók,
illetve a férfi- és női kézilabdacsapat
kápráztatták el a világot leginkább.
A Szovjetunió és az NDK távolmara-
dásával az Egyesült Államok magabizto-
san zárt az éremtáblázat élén (83 arany,
61 ezüst, 30 bronz), akkora fölénnyel,
mint az 1904-es, St. Louis-i olimpiai
óta soha. A második helyen Románia
(20 arany, 16 ezüst, 17 bronz), a har-
madikon az NSZK (17 arany, 19 ezüst,
23 bronz) végzett, míg a negyedik Kí-
na lett.
mbb
AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK TÖRTÉNETE (XXII.)
A proftt jcggcbcn
Carl Lewis
Telt ház a nyitóünnepségen Michael Jordan akcióban
Peter Ueberroth, a sikerkovács